Page 1

Özgürlük için meydandalar Vali Baþköy, sosyal projeler üretilmesi çaðrýsýnda bulundu.

‘Sosyal sorumluluk projeleri bekliyoruz’ * HABERÝ 11’DE

Memur Sen Konfederasyonu tarafýndan Türkiye genelinde baþlatýlan "Ýmzam Özgürlük Ýçin" sloganlý imza kampanyasý Çorum'da da baþlatýldý. 10 milyon imzaya ulaþmayý hedefleyen kampanya ile, kýlýk kýyafet konusunda getirilen yasaklarýn kalkmasý için mücadele sürdürülecek.

* HABERÝ 6’DA

PTT Merkez Þubesi önünde düzenlenen basýn açýklamasý ile kampanya hakkýnda bilgi veren Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, kýyafet özgürlüðüne dikkat

Kýzýlot ’un yazýsý yine gündem oldu 17 OCAK 2013 PERÞEMBE

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Hürriyet Yazarý hemþehrimiz Prof. Dr. Þükrü Kýzýlot'un dün kaleme aldýðý 'Aile vergisi'yle ilgili yazýsý, kamuoyunda büyük yanký uyandýrýrken, Maliye Bakanlýðý yazýnýn halký yanlýþ bilgilendirdiði yönünde bir açýklamada bulundu. Kýzýlot, Maliye'den gelen açýklamaya cevap verdi. * HABERÝ 9’DA

MHP Iðdýr Milletvekili Sinan Oðan, havaalaný ve demiryolunun þart olduðunu söyledi.

‘Çorum’un siyasi gücü zayýf’ * HABERÝ 7’DE

TSO organ seçimleri 2 Þubat’ta

Tunaboylu mezarý baþýnda anýlacak

* HABERÝ 12’DE

Down sendromlu kýzýn keman tutkusu Ýstanbul'da yaþayan Çorumlu Ýnan ailesinin down sendromlu 15 yaþýndaki kýzlarý Þule, öðrenme azmiyle herkese örnek oluyor. Þule, 2 yýldýr keman çalarak engellilere örnek oluyor.

* HABERÝ 14’DE

Hakarete 5 ay hapis Çorum’da bir hastaya müdahale eden saðlýk görevlilerine hakaret ederek, tehditlerde bulunan bir kiþi 5 ay hapis cezasý ve 6 bin 80 TL para cezasýna çarptýrýldý.

* HABERÝ 15’DE

Ýhtiyaç duyulan her yere mobese Ýl Özel Ýdaresi, 2013 yýlý performans programýný açýkladý. Açýklamada ihtiyaç duyulan her yere mobese sistemi yerleþtirileceði belirtildi.

* HABERÝ 9’DA

Aziz Döngel

MHP Iðdýr Milletvekili Sinan Oðan, TSO’yu ziyaret etti.

Merhum Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu vefatýnýn 11, doðumunun ise 59. yýlýnda yarýn saat 11.00’de mezarý baþýnda anýlacak.

Mahmut Tunaboylu

‘Çiftçi borç bataðýnda’ Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, “Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, yaptýðý tarým politikalarý ve stratejiyle övüne dursun, Türk çiftçisi ve tarýmý bitme noktasýna gelmiþtir.” dedi.

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal’ý ziyaret eden MHP Iðdýr Milletvekili Sinan Oðan, Çorum’un TBMM Genel Kurulu’nda gündeme gelmediðini belirterek, Çorum’un siyasette daha güçlü olmasý gerekirken, geride kaldýðýný söyledi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliði seçimleri 2 Þubat’ta yapýlacak. Seçimler Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý gözetiminde, gizli oy, açýk sayým esasýna göre Samsun Yolu üzerinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar Alaný Kompleksinde 09.0017.00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek.

Þükrü Kýzýlot

Ýstanbul'da yaþayan Çorumlu Ýnan ailesinin down sendromlu 15 yaþýndaki kýzlarý Þule’nin azmi takdir

Lokman Hekim Derneði Baþkaný Arif Yurt ile yönetim kurulu 2013 yýlý projeleri hakkýnda bilgi

10 yýldýr hizmet ediyorlar Lokman Hekim Derneði yönetimi dün dernek merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda 2012 yýlýný deðerlendirdi, 2013 yýlý projeleri hakkýnda bilgi verdi.

* HABERÝ 8’DE

Komþusunu öldürdü!

* HABERÝ 3’DE

Engelli çocuklara saðlýk taramasý Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi ile Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen kampanya çerçevesinde engelli çocuklar saðlýk taramasýndan geçirildi.

* HABERÝ 4’DE

Servet Güden hayatýný kaybetti.

Emniyetteki sorgusunun ardýndan zanlý E.A. ve ifadesine baþvurulmak üzere gözaltýna alýnan eniþtesi V.T. adli makamlara sevk edildi.

Çorum’da bir kiþi aralarýnda daha önce husumet olduðu iddia edilen komþusunu otomobilinde býçaklayarak öldürdü. * HABERÝ 5’DE

Halk otobüsü çarptý Hürriyet Parký'nýn arkasýndaki özel halk otobüslerine ait otobüs duraðýnda yaþlý bir adam kaza sonucu yaralandý. Dün gerçekleþtirilen taramada çocuklar önce genel bir saðlýk kontrolünden geçirildi.

* HABERÝ 5’DE


2

PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Rektör öyle düþünmüyor H

itit Üniversitesi yerleþkesine dair olup bitenleri yakýndan takip eden Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, kýþlanýn üniversiteye tahsisinin olumsuz sonuçlanmasý üzerine gönderdiði mesajýnda, "Hitit Üniversitesi Kampüsü konusu yazýk ki hala yine çözülememiþ. Belki bu durum tekrar, tek kampüs arayýþýna hizmet edebilir, aslýnda öyle olmalý, Çorum'a yakýþaný da budur diye düþünüyorum. Günümüzde emin olun 1 yýllýk kayýp, en az 8-10 yýla eþit, yatýrýmlarýn hýzý ve kaynak konularý önemli ölçüde çözüm buluyor. Siz de çok emek verdiniz, bir türlü olamadý,

neyse hayýrlýsý olsun diyelim Çorum'umuz adýna..." demiþti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, geçtiðimiz gün rektörlükte basýn toplantýsý düzenledi. Ýki yýllýk hizmet sürecini deðerlendiren Rektör, slayt eþliðinde yap-

týðý sunumda, Ankara Yolu Asfalt Þantiyesi'nin bulunduðu alanda iþaretlenen Güney Kampüsü'nü bir kaç cümle ile geçiþtirirken, Kuzey Kampüsü hakkýnda daha detaylý bilgiler verdi. Rektör, tek ve ikili kampüs tartýþmalarý ile ilgili düþüncelerini, "Tek kampüs çok eskidendi. Kimse içeriyi göremezdi. Þehrin bir kaç yerleþkesi olmasý, kampüsün þehirle, insanlarla buluþmasý önemli. Öðrenci sayýsý 50 bin olunca üçüncü kampüsü bulursunuz. Tek kampüs

Rektör Alkan, “Tek kampüs görüþüne saygý duyarým, ama ben benimsemiyorum." dedi.

görüþüne saygý duyarým, ama ben benimse-

miyorum." özetledi.

diyerek

Hitit Üniversitesi ile diðer bölge üniversitelerinin yerel, bölgesel ve yaygýn basýnda yer alan haber istitastikleri.

Üniversite basýndan yararlanmayý biliyor H

itit Üniversitesi, komþu illerin üniversiteleri arasýnda yerel, bölgesel ve yaygýn basýnda en fazla yer alan devlet üniversitesi unvanýný elde etmiþ. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn, göreve geldiði günden bu yana yapýlan, yapýlamayanlarý anlattýðý sunumunda dikkat çeken baþ-

lýklardan birisi de basýn oldu. Ýstatistiklere göre, Hitit Üniversitesi, Yozgat Bozok, Çankýrý Karatekin, Kýrþehir Ahi Evran, Amasya ve Tokat Gazi Osman Paþa Üniversitelerinden daha fazla basýnda yer almýþ. Hitit Üniversitesi, 5 bin 255 kez yerel, bin 470 kez bölgesel, 321 kez haberle yaygýn basýnda yer almýþ.

Ceylan, sayaçlar için aradý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, geçtiðimiz gün rektörlükte basýn toplantýsý düzenlemiþti.

Ç

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Ankara'dan aradý. Meseleyi Çevre ve

Orman Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca ile görüþmüþ.

orum'da bað, bahçe ve tarýmla uðraþýp su kuyusu açmak isteyenlere sayaç takma zorunluluðunun kaldýrýldýðýnýn açýklanmasýnýn ardýndan DSÝ'ye resmi yazý gelmeyince iþler karýþmýþtý. Kulis Notlarý'nda geçen konu üzerine AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Ankara'dan aradý. Mevzuyu Çevre ve Orman Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca ile görüþmüþ. Kuyu ruhsatý müracaatýnda bulunanlar mevcut haktan zaten istifade edecek. Yeni müracaatta bulunacaklar ise, kýsa bir süre daha bekleyecek. Çevre ve Orman Bakanlýðý kuyu açmada sayaç takma zorunluluðu bulunan iller arasýndan Çorum'u çýkarmak için tebligat veya genelge hazýrlýyor. Yakýn zamanda hazýrlanacak resmi genelge DSÝ'ye gönderilecek. Böylece vatandaþýn talepleri doðal seyrine girecek.

Müslümanlarý sevindiren imza A

lmanya'nýn Bremen eyaleti, Müslüman toplumu temsil eden dernekler ile eyalette Ýslam dininin resmen tanýnmasý yönünde devlet sözleþmesi imzaladý. Almanya'da Hamburg’dan sonra Müslümanlarla anlaþma imzalayan ikinci eyalet Bremen oldu. Anlaþmaya Bremen’e baðlý Bremerhaven þehri de imza attý. Ýki hafta sonra Bremen eyalet meclisinde yapýlacak oturumda kabul edilmesine kesin gözüyle bakýlan anlaþma oylamanýn akabinde uygulamaya konulacak. Resmi imzalarýn atýlmasýyla birlikte eyalet meclisine gönderilen anlaþmayla ilgili açýklama yapan Bremen Eyalet Baþbakaný Jens Böhrsen, söz konusu anlaþmanýn

Ýslam inancýný taþýyan vatandaþlarýn dini özgürlüðünü onayladýðýný söyledi. Müslümanlarýn toplumun önemli bir bölümünü oluþturduðunu ve Ýslam'ýn Bremen’in ayrýlmaz bir parçasý haline geldiðini kaydeden Baþbakan Böhrsen, “Çoðulcu ve kozmopolit toplumun bir parçasý olarak dinin onaylanmasý, farklý kültürler ve gelenekler arasýnda arabulucu olarak deðerli bir katký yapmaktadýr.” dedi. Böhrsen, atýlan imzalarýn karþýlýklý saygý ve tanýma ruhunu yansýttýðýný, bunun da güvene dayalý daha fazla iþbirliði için temel oluþturduðunu vurguladý. Hamburg’da yapýlan devlet anlaþmasý ile Bremen’i kýyaslayan ve Ýslamiyet’in tüm eyalet-

lerde tanýnmasý konusuna deðinen Böhrnsen, “Bazý noktalar ayný olmasýna raðmen, Bremen’in kendisine has bir sözleþmesi olmasýna özen gösterdik ve bunda da baþarýlý olduk. Hamburg ve Bremen’de yapýlan anlaþmanýn, birlikte yasama önemli bir katký yapacaðýný, diðer eyaletlere de eðitici bir malzeme teþkil edeceðini umuyorum.” ifadelerini kullandý. Haberin Müslümanlar tarafýndan sevinçle karþýlandýðýný kaydeden Böhrnsen, “Bizim arzumuz da budur. Müslümanlarýn Bremen’de kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istiyoruz.” açýklamasýný yaptý. Jens Böhrsen, DÝTÝB, VIKZ ve Þura adlý Müslüman kuruluþlarla yapýlan ‘Devlet Anlaþma-

Almanya'da Hamburg’dan sonra Müslümanlarla anlaþma imzalayan ikinci eyalet Bremen oldu.

sý’nýn þehrin ayrýlmaz bir parçasý haline gelen Ýslam inancýný taþýyanlara dini özgürlük verdiðini açýkladý. Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði (DÝTÝB) Aþaðý Saksonya ve Bremen Eyaletler Birliði Baþkaný Yýlmaz Kýlýç ise antlaþma ve imzalarýn birlik ve beraberlik içerisinde atýlan adýmýn baþarýsý olduðunu söyledi. Kýlýç, “Diðer dini cemaatlerle hemen hemen ayný göz hizasýna gelmek ve ayný haklara sahip olma konusunda büyük bir adým atýlmýþtýr. Bu konuda duyarlý olan Bremen Belediyesi ve hükümeti ile Ýslami kuruluþ temsilcilerimiz hemfikir olarak güzel þeyler yapmaya çalýþtýk.” dedi. DÝTÝB Aþaðý Saksonya-Bremen Koordinatörü Emine Oðuz da, Müslüman kuruluþlar ve hükümet yetkililerinden bir çalýþma grubu oluþturulduðunu, anlaþma metni için çalýþtaylar ve seminerler düzenlediklerini anlattý. Metin hazýrlanýrken Hamburg’da anlaþmanýn açýklandýðýný söyleyen Oðuz, þunlarý söyledi: “Bu bizim için dezavantaj oldu, biraz zorladý. Çünkü buradaki siyasi partiler bizim hazýrladýðýmýz metni deðil de Hamburg’u örnek almak istediler. Ancak biz kabul etmedik. Çünkü hem Bremen’deki oluþum farklý, hem de yapýlan çalýþma-

lar. Bizi zorlayan diðer bir konu ise bizden kiliseler ile ayný seviyede olmayan uyum anlaþmasý (örneðin Wiesbaden Uyum Anlaþmasý-Wiesbadener integrationsvereinbarung) istendi. Dini cemaat deðilmiþiz gibi bizden daha çok uyum çalýþmalarý ile ilgili bir anlaþma istendi. Tabii ki bunu kabul etmedik. Ama tüm bunlara raðmen hem Müslüman kuruluþlar hem de hükümetten katýlan uzmanlarla uyumlu bir çalýþma yaptýk. Birbirimizi daha iyi tanýdýk ve birbirimize olan güven arttý.” Alman Anayasasý’na göre imza atacak kuruluþlarýn dini cemaat olarak kabul edildiðini kaydeden Oðuz, sözleþmenin bazý konularda uygulamaya baþlandýðýný bildirerek, “Örneðin Almanya’da bir ilk olarak Eyalet Af Komisyonu (Acil Durumlar Komisyonu) ve Bremen Basýn Yayýn Konseyi’ne Müslümanlarý temsilen bir temsilci gönderildi. Sözleþme ilk basamak, bundan sonraki çalýþmalarýmýz kamu tüzel kiþiliði statüsünü elde etmek olacak.” diye konuþtu. Bremen Þurasý Baþkaný Ýsmail Yavuz da uzun süredir devam eden bu süreçte özverili çalýþmalarýndan dolayý Ýslami kuruluþlara teþekkür etti. VIKZ’den Akýn Özgenç de anlaþmadan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.(DW) TIMETURK

Almanya'nýn Bremen eyaleti, slam dininin resmen tanýnmasý yönünde devlet sözleþmesi imzaladý.


Down sendromlu kýzýn keman tutkusu

PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Þule 3'üncü sýnýfý bitirdiðinde karne hediyesi olarak ailesinden keman istedi.

Þule kursa baþladýktan sonra çok mutlu oldu. Parçalarý notalarý ile çalmaya baþlayýnca eðitmenleri de çok þaþýrdý.

çalarak engellilere örnek oluyor. Azmiyle çevresindekileri kendine hayran býrakan genç kýzýn annesi Ferhan Ýnan (45),yaptýðý

Ýstanbul'da yaþayan Çorumlu Ýnan ailesinin down sendromlu 15 yaþýndaki kýzlarý Þule, öðrenme azmiyle herkese örnek oluyor. Þule, 2 yýldýr keman

açýklamada, 3 çocuðundan en küçüðü olan Þule'nin, down sendromlu doðduðunu söyledi. Beylikdüzü 75. Yýl Cumhuriyet Kýz Teknik ve Meslek

Lisesi'ndeki kaynaþtýrma sýnýfýnda okuyan Þule'nin ilköðretimini de kaynaþtýrma sýnýfýnda tamamladýðýný dile getiren Ýnan, kýzýnýn derslerinde de çok baþarýlý olduðunu belirtti. Þule'nin 3'üncü sýnýfý bitirdiðinde karne hediyesi olarak kendilerinden keman istediðini ancak ''çalamayacaðý'' gerekçesiyle almadýklarýný anlatan Ýnan, ''Keman isteðinin üzerinden birkaç karne daha atlattýk ve her seferinde bizden keman istedi. Sonunda, 'çalamasa da alalým' dedik. Ýlk baþta biraz kendi kendine biraz da benim yardýmýmla bir þeyler öðrenmeye baþladý. Çok hevesli olduðunu görünce de Beylikdüzü Halk Eðitim Merkezi'ndeki keman kursuna gönderdik'' dedi.

-''Öðretmenlerinin 'mümkün deðil, yapamaz' dediði bir þeyi baþardý''Þule'yi kursa yazdýrýrken

3

Ýstanbul'da yaþayan Çorumlu Ýnan ailesinin down sendromlu 15 yaþýndaki kýzlarý Þule’nin azmi takdir topluyor.

eðitmenlerin, ''down sendromlu bir kiþi keman çalamaz ama yine de gelsin, eðlenceli vakit geçirir'' þeklinde ifadelerinin olduðunu dile getiren Ýnan, þöyle devam etti: ''Þule kursa baþladýktan sonra çok mutlu oldu. Parçalarý notalarý ile çalmaya baþlayýnca eðitmenleri de çok þaþýrdý. Hala da þaþkýnlýk içerisindeler. Azimli olduðu için çok çabuk öðreniyor. Öðretmenleri gibi biz de çalamaz sanýyorduk.

Etrafýmýzdaki birçok kiþi de çalamayacaðýný söylüyordu. Ama Þule keman çalmaya baþladý ve hepimizi þaþýrttý. Öðretmenlerinin 'mümkün deðil, yapamaz' dediði bir þeyi baþardý. Keman, çalmasý zor enstrümanlardan biri. Ama Þule bunu baþardýðýna göre herkes yapabilir.'' Þule'nin idolünün ünlü keman sanatçýsý Vanessa Mae olduðunu dile getiren Ýnan, ''Bulgaristan'da

Þule gibi çocuðu olan aileler çok karamsarmýþ. Bu nedenle mini bir konser ve söyleþi için bizi Bulgaristan'a davet ettiler. Ama Þule'nin uçak korkusu nedeniyle Bulgaristan'a gidemedik'' diye konuþtu.

-Down sendromlu çocuðu olanlara tavsiyeler-

Down sendromlu çocuðu olanlara da çeþitli tavsiyelerde bulunan anne Ferhan Ýnan, ''Özel çocuðu olan tüm anneler

evlatlarýný çok iyi takip etmeli. Eðitimlerine önem vermeleri faydalý olur. Müzik, resim ve spor gibi alanlara eðilsinler. Muhakkak yapabilecekleri bir dal olacaktýr. Çocuklarýna sahip çýksýnlar. Yapamaz demesinler. Tek ilacýmýz eðitim. En önemlisi de sabýr. Sabýrlý olsunlar. Sabýrla, sevgiyle, eðitimle aþamayacaðýmýz bir þey yok. Ben bunu gördüm'' ifadelerini kullandý. Bu arada down

sendromlu Þule Ýnan'ýn, annesi Ferhan Ýnan'ýn desteðiyle gösterdiði azim, Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi bünyesindeki Aile Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen Anne Eðitim Seminerlerinde örnek gösterildi. Kýzý Þule ile Ertuðrul Gazi Ýlkokulu'nda düzenlenen seminere katýlan Ferhan Ýnan, annelere bu yönde tavsiyelerde bulundu. (A.A.)

2015'e kadar deprem beklenen iller P

Üç çocuðundan en küçüðü olan Þule, Beylikdüzü 75. Yýl Cumhuriyet Kýz Teknik ve Meslek Lisesi'ndeki kaynaþtýrma sýnýfýnda okuyor.

Ameliyat sayýsýnda patlama var! S

aðlýk Bakanlýðý verilerine göre, son yýllarda ameliyat sayýsýnda büyük artýþ yaþandý. Hastaneye baþvuran her bin kiþiden 12’si býçak altýna yatýrýldý 2002 yýlýnda bütün hastanelerde 1 milyon 600 bin ameliyat yapýlýrken, 2012’de bu sayý 4,5 milyona yaklaþtý. 2009-2013 yýllarý arasýnda ise yaklaþýk 16 milyon ameliyat yapýldý. Ameliyatlar; aðýr (A), orta aðýrlýkta (B)

ve hafif (C) þeklinde gruplandýrýlýyor. Türkiye’deki her 100 ameliyatýn 53’ü Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde, 33’ü özel hastanelerde ve 15’i de üniversite hastanelerinde gerçekleþiyor. Artýþýn temel sebepleri þöyle: “Saðlýða eriþimdeki kolaylýk, performans sistemi ve açýlan davalar sebebiyle uzun süren aðýr ameliyatlar yerine ‘B’ ve ‘C’ grubu ameliyatlarýn tercih edilmesi.”

Kamuda performans sisteminin, özellerde de patron baskýsýnýn bazý hekimlere menfî yansýdýðýný anlatan Hasta Haklarý Aktivistleri Derneði Baþkaný Orhan Demir, “Hekimler hedefi tutturmak için daha çok ameliyat yapýyor. Bazý durumlarda maddi kazançlar da devreye girince artýþ kaçýnýlmaz oluyor.” diyor. Demir, bu konuda denetimlerin de yetersiz olduðunu ifade ediyor. Konya’da birkaç yýl önce kamu ve özel-

deki 800 civarýnda doktorla yapýlan araþtýrma ise ameliyatlarýn artýþý konusunda farklý bir fikir veriyor. Araþtýrmaya göre, hekimlerin üçte biri aðýr problemleri olan hastalardan kaçýyor. Hekimlerin yüzde 37’si komplikasyonlarý yüksek tedavilerden uzak durduklarýný, yüzde 24’ü tedavi imkaný bulunduðu halde riskli hastalarý çoðu zaman sevk ettiklerini belirtiyor. Kaynak: Zaman

Hastaneye baþvuran her bin kiþiden 12’si býçak altýna yatýrýldý

rof. Ahmet Ercan Türkiye'de 20132015 arasýnda beklenen depremleri açýkladý. Hazýrlanan haritaya göre en riskli bölge Ege. Deprem sýrasýnda yangýnlar, seller, heyelanlar olacak ama Ege'deki sarsýntýlar Marmara'yý etkilemeyecek. Ýstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan Türkiye'nin 20122015 yýllarý arasýndaki deprem haritasýný çýkardýðý çalýþmasýný tamamladý. Dünyanýn dýþ çekirdeðindeki hareketin 1998'den sonra on kat arttýðýný ve bu tarihten sonra Türkiye'de büyük depremler yaþandýðýný söyleyen Prof. Ercan, "Deprem, sel, yangýn ve heyelan gibi afetlerde 2013-2015 yýllarý zirve zamaný olacak. Türkiye'de çok sayýda deprem meydana gelecek. Ege, Güneydoðu ve Doðu Anadolu gergin. Marmara ise sakin görünüyor" dedi. Prof. Ercan, harita üzerinde üçgenler belirleyerek 2013-2015'te büyüklüðü yýkýcý sýnýr 6.2'den büyük olmasý beklenen yerleri STAR'a açýkladý. Ýþte deprem beklenen iller Saroz Körfezi'nde 8 Ocak'ta meydana gelen 6.2 büyüklüðündeki

Prof. Ahmet Ercan Türkiye'de 2013-2015 arasýnda beklenen depremleri açýkladý.

deprem, beklenen Marmara depremi ne zaman yaþanacak sorusunu gündeme getirdi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Saroz'da meydana gelen 6.2'lik depremin Marmara'da beklenen büyük depremi tetikleyecek þekilde yorumladýklarýný ama bunun doðru olmadýðýný söyledi. Ercan, "Saroz depremi olsa idi Kuzey Anadolu Fay hattýnýn kuzey kolunda, Tekirdað ve Ýstanbul'u etkileyecek yer üzerinde olacaktý. Halbuki deprem Bandýrma-Yenice Gönen'de Truva'ya doðru olan EtiliÇan'da oldu. Bu baðýmsýz ve büyük bir depremdi, artçýlarý da oldu ve olacak. Deprem için Limni Bozcaada depremi

diye söylemek daha doðru olur. Bilimsel adý ile Etili kýrýðý üzerinde oldu. Etili kýrýðýnýn kuzey doðu ucu Erdek ile Bandýrma'nýn olduðu yerden Marmara Adasý'ný geçip gidiyor. Marmara ile ilgisi bu. Bir kuzey doðu ucu Marmara'da. Güney Batý ucu Biga'yý kesip Ege'ye gidiyor. Bandýrma - Erdek de depremsellik açýsýndan gergin. Ýstanbul'u etkileyecek bir deprem için ise, gerginlik yok" dedi. Ege, Güneydoðu ve Doðu'nun gergin olduðunu ifade eden Ercan, deprem olacak bölgeleri de þöyle sýraladý: Ege'de 'EtilikBiga-Çan', 'BandýrmaBababurnu-GönenManyas Gölü', 'FoçaMidilli-Karaburun' 'Rodos-FethiyeFinike', 'Nazilli-

Denizli-Pamukkale', 'Manisa-Akhisar' ve Sisam. Göller Bölgesi'nde 'AfyonBurdur', "Güneydoðu Anadolu'da 'Adýyaman-K.MaraþMalatya', 'D.Anadolu'da 'Karlýova-Erzincan' ve Karadeniz'de ise 'Amasya-Merzifon'.

2015'e kadar zirve yapacak

Prof. Ercan Türkiye'de sarsýntýlarýn bu yýl da dahil olmak üzere 2015'e kadar zirve yapacaðýný bildirdi ve "Daha yýlýn baþýnda Alaska'da 7.5 büyüklüðünde deprem oldu, arkasýndan Adýyaman ve Bozcaada sallandý. Ve bu devam edecek. Ayný zamanda seller baþladý. Tüm yer yuvarýnda olaylar meydana gelecek.

Sadece yüzde 3'ü Türkiye'de olacak. Kentsel dönüþüm hýzlandýrýlmalý. Karlý havadaki bir depremde insanlar nerede yaþayacak.1998'den aktivitenin arttýðý günden beri olan depremler bize bu depremlerin bu üçgenlerde olacaðýný söylüyor" diye konuþtu. Prof. Ahmet Ercan'ýn haritasýndaki Bandýrma-GönenManyas üçgeninde yaþanacak 6 ve 7 büyüklüðündeki depremler, Kandilli Deprem Araþtýrma Enstitüsü'nün de geçen hafta açýkladýðý gibi karada yaþanmasý durumunda can kaybýna neden olabilecek, Ýstanbul'da da hasara yol açabilecek depremler olarak göze çarpýyor. (Star)


4

PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Okul Müdürü Rýdvan Çiçek 42 çocuða saðlýk taramasý yapýldýðýný bildirirken, Beden Eðitimi Öðretmeni Canan Özdoðan, Türkiye'de hiçbir okulda bu uygulamanýn yapýlmadýðýný dile getirdi.

Engelli çocuklara saðlýk taramasý K

Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi’nde saðlýk taramasý apýldý.

Kampanyaya Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi destek verdi.

ale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi ile Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen kampanya çerçevesinde engelli çocuklar saðlýk taramasýndan geçirildi. Dün gerçekleþtirilen taramada çocuklar önce genel bir saðlýk kontrolünden geçirildi. Okul Müdürü Rýdvan Çiçek 42 çocuða saðlýk taramasý yapýldýðýný bildirirken Türkiye'de hiçbir okulda bu uygulamanýn yapýlmadýðýný dile getiren Beden Eðitimi Öðretmeni Canan Özdoðan, 'Türkiye'de her özel eðitim veren kurumun kampanyamýzý kendi kurumlarýnda geliþtirerek uygulamalarý, engelli çocuklarýn bedensel ve ruhsal geliþimine pozitif katkýlar saðlayacak ve biz eðitimcileri eðitim öðretimde daha verimli kýlacaktýr.' dedi. Orta ve aðýr düzeyde zihinsel engelli olan öðrencilere eðitim verilen okulda obezite, eklem ve kas zayýflýklarýný engellemek

Dün gerçekleþtirilen taramada çocuklar önce genel bir saðlýk kontrolünden geçirildi. amacýyla fitness ve kondisyon aletlerinin bulunduðu bir beden

eðitimi sýnýfý oluþturulduðunu belirten Beden Eðitimi

Esed yine kan kusuyor S

Düzenlenen kampanya çerçevesinde engelli çocuklar saðlýk taramasýndan geçirildi.

uriye’nen Humus-Hula ve Hama-Keferzita bölgesinde katliam yapýldýðý bildirildi. Esed güçleri yine Suriye halkýna kan kustu. Þu ana kadar 181 kiþi hayatýný kaybetti. Esed güçlerinin gün boyu devam eden saldýrýlarý sonucunda (þu ana kadar) 181 kiþi öldü. Birçok yerde vahþice katliam yapýlýrken Suriye Yerel Koordinasyon Komiteleri ölenlerin 15’inin çocuk, 10’unun kadýn olduðunu açýkladý.

Halep’te Halep Üniversitesinin Mimarlýk Fakültesini havadan bombalayan Baas güçleri Hama kýrsalýndaki Keferzita köyünde ve Humus’a baðlý el-Hula’da katliam yaptý. Hula’da daha önce de katliamlar yaþanmýþtý. Yerel Koordinasyon Komiteleri Humus genelindeki saldýrýlarda 61 kiþi katledilirken Hama’da 14 kiþi katledildi. Halep’te ise 69 kiþinin katledildiði açýklandý.HAKSÖZ

Öðretmeni Canan Özdoðan, asýl hedeflerinin zihinsel

engelli öðrencilere saðlýklý bir þekilde spor yapma alýþkanlýðý

kazandýrmak olduðunu söyledi.

Esed güçleri Humus-Hula ve Hama-Keferzita’da katliam

Ýslam karþýtý filmler ödül üstüne ödül alýyor scar'ýn habercisi sayýlan Altýn O Küre ödüllerinde favorileri geride býrakan yapýmlar, ABD'nin

Engelli öðrencilere saðlýklý bir þekilde spor yapma alýþkanlýðý da kazandýrýlýyor.

Okulda orta ve aðýr düzeyde zihinsel engelli olan öðrencilere eðitim veriliyor.

Ortadoðu politikasýna ayna tutar nitelikte. Amerika'nýn Ortadoðu politikasý, bu defa BM ya da Arap Ligi tarafýndan deðil, Hollywood'un güç bloklarý tarafýndan onaylandý. Oscar'larýn habercisi olarak nitelenen Altýn Küre ödüllerinde favori isimleri ve yapýmlarý geride býrakarak alkýþlanan filmler bunun ispatý. Altýn Küre'de, Usame bin Ladin'i yakalamak için düzenlenen askeri operasyonu konu alan ‘Zero Dark Thirty' filminde bir CIA ajanýný canlandýran Jessica Chastain, Ýran'daki ABD'li rehinelere yönelik CIA operasyonunu anlatan Argo ve ve yine CIA'nýn Amerikalýlarý nasýl terörden koruduðunu anlatan TV dizisi Homeland ödülleri topladý. Kazananlarýn tamamýnda ufak tefek özeleþtiriler olsa da,

hepsi giderek karmaþýklaþan dünyada, Amerika'nýn sadece doðru olaný yaptýðý mesajý üzerine kurulu. Yanlýþ bir þey yaptýðý zaman bile, bu sadece büyük bir kötülükle mücadele etmek adýna! Yapýmlar, ABD'nin Orta Doðu halkýna bakýþýný da bir kez daha ortaya koyuyor üstelik. Örneðin Argo'daki her Ýranlý

kýzgýn ve baðýrarak konuþuyor. Ben Affleck'e önemli isimleri geride býrakarak en iyi yönetmen ödülü kazandýran film Ýran yönetimini o kadar rahatsýz etti ki, yeni çekilecek bir filmle cevap vermeye hazýrlanýyor. Ýran devrimi sýrasýnda Amerikan Büyükelçiliðinin basýlarak çalýþanlarýn rehin

Amerika'nýn Ortadoðu politikasý, Hollywood'un güç bloklarý tarafýndan onaylandý!

alýnmasýyla baþlayan süreçte 6 diplomatýn Amerika'ya kaçýrýlmasý için CIA'in uyguladýðý sýra dýþý planý anlatan 'Argo', 1979 yýlýnda meydana gelen ve 444 gün boyunca 52 Amerikalýnýn rehin tutulduðu olaylara iliþkin ABD'nini 'sorunlu' bakýþ açýsýný yansýtýyor. ‘Zero Dark Thirty' filmi ise, Usame bin Ladin'in yakalanmasýna yol açtýðý iddiasýyla iþkenceyi temize çýkarma derdinde. Homeland dizisinde ABD askerini esir alan 'terörist' her nedense Filistinli, iþkence sonucu Müslüman olan ABD asker 'teröriste dönüþüyor." Dizideki tüm Müslüman ya da Arap karakterlerin bir þekilde "küresel terör aðýna" ait olmasý da cabasý! Bazý Amerikalý yazarlar, Altýn Küre kazanan diziyi, "Televizyondaki en Ýslamofobik yapým" olarak niteliyor. TIMETÜRK


PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

5

Komþusunu öldürdü! Ç

Cinayet Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi.

Olayýn duyulmasýnýn ardýndan bölgeye gelen Güden’in yakýnlarý gözyaþlarýna boðuldu.

orum’da bir kiþi aralarýnda daha önce husumet olduðu iddia edilen komþusunu otomobilinde býçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Vatan Servet Güden Caddesi üzerindeki hayatýný kaybetti. evinden çocuðunu almak için arabasýyla okula gitmeyen çalýþan Servet Güden (65) otomobiline bindiði sýrada E.A. isimli þahsýn býçaklý saldýrýsýna uðradý. Vücudunun çeþitli bölgelerine aldýðý býçak darbeleriyle aðýr yaralanan Güden, kanlar içerisinde kaldý. Olayý gören vatandaþlar polis ve saðlýk görevlilerini arayarak yardým istedi. 112 ekipleri tarafýndan ambulansta ilk müdahalesi yapýlan Güden, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamazken, E.A. ise Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltýna alýndý. Zanlý, ifadesi alýnmak üzere polis merkezine götürüldü. Komþusunun küfür ettiðini ileri sürerek býçaklayarak ölümüne neden olan E.A.’nýn þizofren hastasý olduðu iddia edildi. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan bölgeye gelen Güden’in yakýnlarý gözyaþlarýna boðuldu. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

Emniyetteki sorgusunun ardýndan zanlý E.A. ve ifadesine baþvurulmak üzere gözaltýna alýnan eniþtesi V.T. adli makamlara sevk edildi.

Adliye’ye sevk edildi

Ç

orum’da bir otomobilin içerisinde komþusunu býçaklayarak öldüren zanlý ve eniþtesi adliyeye sevk edildi. Olay, dün akþam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi 3. Sokak'ta meydana gelmiþti. Bir ilköðretim okulunda okuyan çocuðunu almak için evinden çýkan Servet Güden, otomobiline binmek istediði sýrada yan apartmandaki komþusu E.A.’nýn býçaklý saldýrýsýna uðradý. Boðazý ile birlikte vücudunun çeþitli bölgelerine isabet eden 30 býçak darbesiyle aðýr yaralanan Güden, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlmayarak hayatýný kaybetmiþti. Olayýn ardýndan

Olay Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi 3. Sokak'ta meydana gelmiþti.

þizofren hastasý olduðu iddia edilen E.A., suç aleti ile birlikte gözaltýna alýnmýþtý. Polis, soruþturma kapsamýnda zanlý E.A.’nýn eniþtesi V.T.’yi ifadesine baþvurmak üzere gözaltýna alýndý. Edinilen bilgilere göre, zanlý Ekrem A.’nýn, kýz kardeþine küfür ettiði için tartýþtýðý ve ardýndan býçakladýðý Güden ile daha önceden aralarýnda husumet bulunduðunu söylediði iddia edildi. Emniyetteki sorgusunun ardýndan zanlý E.A. ve ifadesine baþvurulmak üzere gözaltýna alýnan eniþtesi V.T. adli makamlara sevk edildi.(ÝHA)

Halk otobüsü çarptý Ç

Kamuda ücret üst sýnýrý belli oldu Çorum’da bir kiþi aralarýnda daha önce husumet olduðu iddia edilen komþusunu otomobilinde býçaklayarak öldürdü.

K

amu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personel için 2013 yýlýnýn birinci altý aylýk dönemindeki ''ortalama ücret toplamý üst sýnýrý'' 7 bin 235 lira olarak tespit edildi. Bakanlar Kurulu'nun konuyla ilgili, 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayýlý Kararnamenin Eki Kararda Deðiþiklik Yapýlmasý ile Devlet Memurlarýna Ödenecek Zam ve Tazminatlara Ýliþkin Kararýn 2013 Yýlýnda da Uygulanmasýna Dair Karar''ý Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan tüm personel için

Birinci altý aylýk dönemindeki ''ortalama ücret toplamý üst sýnýrý'' 7 bin 235 lira olarak tespit edildi.

2013 yýlýnýn birinci altý aylýk dönemindeki ''ortalama ücret toplamý üst sýnýrý'' 7 bin 235 lira olarak tespit edildi. Ortalama ücret toplamý üst sýnýrýnýn aþýlmamasý kaydýyla 2013 yýlýnýn birinci altý aylýk döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal haklarý; kurum içi hiyerarþik yapýlarýn gerektirdiði ölçüde ve mevzuatý dahilinde yüzde 3,14 oranýna kadar yetkili organlar tarafýndan belirlenecek oranlarda artýrýlabilecek. Karar 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüðe girdi.

100 bin Bað-Kurlu’nun borcu silindi P

rim borcu bulunduðu için, yakýnlarý saðlýk hizmeti alamayan Bað-Kur'lularýn ödemesi gereken borçlar silindi. Bu kapsamda 100 binin üzerinde kiþinin borcu bulunduðu öðrenildi. Geçen hafta Meclis'ten geçen düzenleme ile bu kapsamdakilerin borcu affedilerek devlet milyonlarca liralýk alacaðýndan vazgeçti. Özellikle esnaf ve çiftçi olarak çalýþan Bað-Kurlular bulunuyor. Bað-Kur'da 60 gün ve daha fazla prim borcu bulunanlar saðlýk hizmeti alamýyor. Bu nedenle bu kiþiler sigortasý olan eþ veya annebaba gibi yakýnlarý üzerinden saðlýk hizmeti aldý. Ancak kendi sigortalý bulunduðu için kanunen baþkalarý üze-

rinden saðlýk hizmeti almamalarý gerekiyor. Uygulamada ise yüz binlerce kiþi bu þekilde saðlýk hizmeti aldý. SGK da bu durumda olanlarý tespit ederek borç çýkardý. Ancak çýkarýlan afla prim borcu olduðu için eþ, anne veya babasýnýn üzerinden saðlýk hizmeti alanlar, kendilerine çýkarýlan borçlarý öde-

meyecekler. Öte yandan devlet, yýllardýr alamadýðý sosyal güvenlik destek primlerinin (SGDP) peþine düþtü. Meclis'ten geçen ve yaklaþýk 600 bin kiþinin borcunu yapýlandýran düzenleme ile 1,5 milyar lira prim tahsilatý hedefleniyor.

orum'da Hürriyet Parký'nýn arkasýndaki özel halk otobüslerine ait otobüs duraðýnda yaþlý bir adam kaza sonucu yaralandý. Edinilen bilgilere göre, sefere çýkma hazýrlýðýnda bulunan halk otobüsü hareket halindeyken Ahmet Ç. (80) isimli vatandaþa çarptý. Kazada yaralanan yaþlý adam, çevredeki vatandaþlarýn ihbarý üzerine kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafýndan yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle çok sayýda meraklý vatandaþ otobüs duraðýna toplandý. Meraklý vatandaþlar,

kaza alanýný terk etmezken, sürücünün ifadesine baþvuruldu.

polis ve zabýta görevlilerinin uyarýlarýna raðmen

Polis kaza ile ilgili soruþturmayý sürdürüyor.

Kazada yaralanan yaþlý adam hastaneye kaldýrýldý.

Alkollü sürücü Yüksekten yakalandý düþtü

O

smancýk’ta trafik kontrolü sýrasýnda yakalanan alkollü sürücü hakkýnda iþlem yapýldý. Garaj Ýçi Kümes Caddesi’nde yapýlan trafik kontrolleri sýrasýnda A.Ö. isimli sürücü durduruldu. Sürücü A.Ö.’nin 146 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý.

O

smancýk’ta yüksekten düþen kiþi hastanelik oldu.

Hýdýrlýk Mahallesi Tekke Caddesi’nde meydana gelen olayda M.M. isimli genç merdivenlerinden düþüp yaralandý. Genç Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde sevk edildi. Ýskilip’te de Erenler Mahallesi 6. Sokak’ta oturan genç kýz evinin merdivenlerinden düþtü. Yaralanan genç kýzýn tedavisi sürüyor.


6

PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

"ÖZGÜR EÐÝTÝM" ÖMER ÝSLAM Özgür Eðitim Sen Ýl Sekreteri omer.islam@hotmail.com

OKUYAN AMA ADAM OLAMAYAN NESÝL

PTT Merkez Þubesi önünde düzenlenen basýn açýklamasý ile kampanya hakkýnda bilgi veren Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, kýyafet özgürlüðüne dikkat çekti.

Memur Sen’den özgürlük için dev kampanya

Kýyafet özgürlü için 10 milyon imza toplanacak

M

emur Sen Konfederasyonu tarafýndan Türkiye genelinde baþlatýlan "Ýmzam Özgürlük Ýçin" sloganlý imza kampanyasý Çorum'da da baþlatýldý. 10 milyon imzaya ulaþmayý hedefleyen kampanya ile, kýlýk kýyafet konusunda getirilen yasaklarýn kalkmasý için mücadele sürdürülecek. PTT Merkez

Þubesi önünde düzenlenen basýn açýklamasý ile kampanya hakkýnda bilgi veren Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Baþbakaný, Cumhurbaþkanýný seçebilen kadýnýn, ne giyeceði konusunda karar verme özgürlüðünün elinden alýnmasýnýn asla kabul edilemez olduðunu söyledi.

Bir ay süreyle Çorum merkez ve ilçelerde olmak üzere, imza stantlarýnýn açýk tutulacaðýný kaydeden Saatçi, tüm Çorumlular'ý bu özgürlük mücadelesine destek vermeye davet etti. Basýn açýklamasýndan sonra, meydanda kurulan standa yoðun bir ilgi gösteren sendika üyeleri ve vatandaþlar, ilk dakikadan itibaren

çok sayýda imza toplanmasýna katký verdi. Saatçi, internet ortamýnda www.ozgurlukicinlOm ilyonimza.com adresli internet sitesinden de yürütülecek olan kampanya kapsamýnda toplanacak olan imzalarýn Cumhurbaþkaný baþta olmak üzere devletin en üst makamlarýna ulaþtýrýlacaðýný duyurdu.

Ýmzalarýn Cumhurbaþkaný baþta olmak üzere devletin en üst makamlarýna ulaþtýrýlacaðý duyuruldu.

‘Darbe kalýntýsý kýyafet yasaklarýný istemiyoruz’ K

ýlýk-kýyafet yasaklarýnýn kalkmasý için 10 milyon imza kampanyasý baþlattýklarýný açýklayan Memur sen Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi,

darbe kalýntýsý taþýyan kýlýk kýyafet yasaklarýný istemediklerini, bireyin özgürlüðünün esas alýnmasý gerektiðini söyledi. Sendika olarak ba-

þörtüsü konusunda yaptýklarý çalýþmalarý hatýrlatan Saatçi, “Ýmzam Özgürlük Ýçin” sloganlý kampanya ile özgürlük mücadelesinde halkla

Memur sen Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, basýn açýklamasý yaptý.

Özgürlük için çaðrýda bulundular.

Basýn açýklamasý eylemine vatandaþlar da destek verdi.

birlikte adým attýklarýný dile getirdi. Memur Sen’e baðlý sendika baþkan ve üyeleri ve çok sayýda vatandaþýn da destek verdiði basýn açýklamasýnda konuþan Saatçi, Milletvekilleri’nin dahi kýlýk kýyafetini seçmek konusundaki özgürlüðünün darbe izleri taþýyan kanun ve iç tüzüklerle sýnýrlandýðýný belirterek, kýl, tüy, týrnak ya da etek uzunluðu gibi yasaklarla, Türkiye’nin hiç bir yere varamayacaðýný, 21. yüzyýl Türkiye’sine bu durumun asla yakýþmadýðýný aktardý. Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, tüm Çorumlular’ý imza kampanyasýna katýlmaya ve özgürlük mücadelesine destek vermeye davet ettiði basýn açýklamasýnda, þunlarý söyledi; “MemurSen Konfederasyonu olarak, kurulduðumuz günden beri temel hak ve özgürlükleri savunarak, haksýzlýða uðrayanlarýn yanýnda olduk. Baþörtüsü yasaðý ve katsayý engeliyle baþlayan baský ve dayatmalarýn yoðun olduðu zamanlarda, bu duruþumuzdan taviz vermeden mücadelemize devam ettik. Temel hak ve özgürlüklerin tam anlamýyla saðlanmasý, din ve vicdan hürriyetinin en geniþ þekilde yaþanabilmesi için birçok eylem ve etkinlik gerçekleþtirdik. Savunduðumuz deðer ve ilkelere yönelik dayatmalarýn da her zaman karþýsýnda durduk. Bu kararlýlýðýmýzýn yansýmasý olarak 30 Kasým 2012'de TBMM önünde kamu görevlilerinin kýlýk kýyafet özgürlüðünü elde etmeleri kapsamýnda baþörtüsüne özgürlük eylemi gerçekleþtirdik. Konfederasyonumuza baðlý Eðitim-Bir-Sen de bu sürecin içinde, 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü'nde 81 ilde basýn açýk-

lamalarý yapmýþ ve yeni yýlýn ilk mesai gününde ülke genelinde gerçekleþtirdiði 'serbest kýyafetle iþe gitme1 sivil itaatsizlik eylemiyle bu yöndeki taleplere dikkat çekmiþtir. Bugün bu çalýþmalarýmýza, milletimizi dahil ederek 'Özgürlük için 10 Milyon Ýmza' kampanyasýný baþlatýyoruz. Düzenlediðimiz kampanya sonucunda toplanacak imzalarý, Baþbakanlýða sunacaðýz. Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmelik'le kadýn çalýþanlarýn ayakkabýsýnýn þekline, saçýný tarama þekli ve modeline, týrnak kesimine, gömleðinin kol ve yaka þekline, etek boyuna, pantolonunun þekline ve baþýný örtüp örtemeyeceðine kadar düzenleme yapma yetkisini kendisinde bulan çarpýk zihniyetin bakiyesi halen devam ediyor. Ayný yönetmelikte erkek çalýþanlarýn ayakkabýsýndan, çizmesine, topuðuna, býyýðýna, favorinin bitiþ noktasýna, kravat ve giyilecek süvetere kadar müdahale etme hakkýný kendinde bulan zihniyetin hazýrladýðý yönetmeliðin býyýkla ilgili bölümünü sizlerle paylaþmak istiyorum: "Her gün sakal týraþý olunur ve sakal býrakýlmaz. Býyýk tabiî olarak býrakýlýr, uzunluðu üst dudak boyunu geçemez, üstten alýnmaz, yanlar üst dudak hizasýnda olur, alt uçlarý dudak hizasýndan kesilir." Burada dikkat çekmek istediðimiz bir anti demokratik hüküm de TBMM içtüzüðünün 56. maddesidir. Ýçtüzüðün ilgili maddesi þu þekilde: "Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Teþkilatý memurlarý ve diðer kamu

personeli ceket giymek ve kravat takmak zorundadýrlar. Bayanlar tayyör giyerler. Görevlilerin kýyafeti Baþkanlýk Divanýnca tespit edilir." Bir yanda 'Büyüyen Türkiye ideali, bir yanda kýlla, tüyle uðraþan, tek tipçi devlet mantýðý. Karþýmýzdaki tablo þudur: Milletin seçtiði vekiller, kendi kýyafetini seçememektedir. Baþbakaný, cumhurbaþkanýný seçen kadýnlarýmýz, çalýþma hayatýnda kendi kýyafetini seçememektedir. Baþý açýk çalýþabilen kadýnlar varken, baþýný örterek çalýþma hakkýný kullanamayan kadýnlar gerçeði de göz ardý edilmemelidir. Milyonlarýn oyuyla milletvekili seçilen Merve Kavakçý'ya, darbe dönemi ürünü bir içtüzükle haddi bildirilmiþtir. Okullardaki kýlýk kýyafet özgürlüðü takdir ettiðimiz ve desteklediðimiz bir uygulamadýr. Ancak, derse ve okula tanýnmýþ bir ayrýcalýk ve özgürlüktür. Öðrencilerin ve öðretmenlerin tamamýna tanýnmýþ bir hak deðildir. Okula ve derse özgürlük tanýyan anlayýþ, bireyi görmezden gelmemeli, özgürlüðün herkese tanýnmasý beklentisine karþýlýk vermelidir. Saydýðýmýz gerekçelerden dolayý saç, sakal, býyýk, favori ve týrnak uzunluðu ile ilgilenen, kadýnlara baþý açýk olmayý dayatan, kazaðýn yakasýyla, pantolonun kumaþýyla, ayakkabýnýn topuk boyuyla ilgilenen, Anayasada ve herhangi bir kanunda olmayan 1982 model darbe dönemi kalýntýsý kýlýk-kýyafet yönetmeliðinin deðiþtirilmesini istiyoruz. Referandumda kadýnlara ayrýcalýk hakkýný onaylayan milletimiz bilsin ki; kamuda kadýnlar kategorize edilmekte ve kadýnlar

arasý ayrýmcýlýk uygulanmaktadýr. Ülkenin hür ve eþit bütün yurttaþlarý ayný haklarý kullanamamakta, kadýn kadýn eþitsizliðine neden olunmakta, özellikle inancý gereði baþörtüsü takan kamu çalýþanlarýna zorla baþlarý açtýrýlmakta ve bu uygulamayla bizzat devlet tarafýndan kadýna psikolojik þiddet uygulanmaktadýr. Yapýlan, cinsiyet ayrýmcýlýðýdýr, demokratikleþme yolunda önemli adýmlar atan ve lider ülke olma konumunda olan Türkiye, bu ayýbýndan en kýsa zamanda kurtulmalýdýr. Baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý talebimizi de içeren ve 30 günde toplayacaðýmýz imzalarý hayata geçirilmek üzere Baþbakanlýk'a sunduktan sonra konuya ilgi ve destekleri için baþta Cumhurbaþkanlýðý olmak üzere TBMM ve siyasi partilere de bilgi vereceðiz. Bunun yaný sýra, toplumsal duyarlýlýðý olan sivil toplum örgütleriyle, kurum ve kuruluþlarý imza kampanyamýza destek olmaya çaðýrýyoruz. Ýmza kampanyamýz, konfederasyonumuza baðlý 11 sendika, þube baþkanlýklarý, il, ilçe ve iþyeri temsilcilikleri tarafýndan stantlar açýlarak yürütülecektir. Ýmza kampanyamýz konuyla ilgili yapýlacak sempozyum, panel, konferans, afiþ ve benzeri çalýþmalarla gündemde tutulacaktýr. Þubelerimizde toplanacak imzalar daha sonra konfederasyonumuza aktarýlacak ve tüm genel baþkan ve genel merkez yöneticilerimizin katýlýmýyla Baþbakanlýða teslim edilecektir. 'Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza kampanyamýz adýna, www.ozgurlukicinlOmilyonimza.com adýyla internet sitesi de açmýþ bulunuyoruz. Tüm halkýmýzýn katkýsýný bekliyoruz.”

5 yaþýndan itibaren çocuklarýmýzý test kitaplarýna gömüyoruz. Sýkýcý, buyurgan her dört seçenekten üçünün yanlýþ olduðu bile bile bir yýðýn metin okutuyoruz. Sonra da bu nesil kitap okumayý sevmiyor diyoruz. Niye sevsin ki o testlerde hayata dair hiçbir unsur yok. Duygu yok, sevgi yok, nefret yok, fedakarlýk yok, macera yok. Ölü metinler onlar. Çözüldüðü zaman bir daha dönüp bakýlmayan, çöp olan kitaplar. Bu kadar test kitabý basýlýp satýldýðý ve harýl harýl çözüldüðü halde ülkenin kitap okuma oranýný bir basamak bile arttýrmýyor. Yani bir þeyler okuyan

ama aslýnda hiçbir þey okumayan bir nesille karþý karþýyayýz.

Çocuklarýmýz, bayram ziyaretlerini, misafir aðýrlamayý, komþuya yardýmý eskilerin adetleri olarak görüyorlar. Televizyon ve bilgisayar onlarýn yaþam alanlarý haline geldi. Çocuklarda aþýrý kilo ve kolesterol, tatminsizlik, dikkat eksikliði, depresyon yaygýnlaþtý. Bu vahim sonuçlarýn önümüzdeki yýllarda daha da artacaðý ortada. Tüm bunlarý eðitim sistemine maletmek haksýzlýk olur. Çünkü okul, öyle sandýðýmýz gibi çocuðun birinci derecedeki bilgilendiði, þekillendiði ortam deðil artýk. Okulda öðretilen bilgilerin önemi üzerinde yapýlan araþtýrmalardan birinde, "50 yýl önce, okulda öðretilenlerin % 75'i kullanýlýrken þimdilerde bu oran % 2'lere düþmüþ vaziyette" deniliyor. Yani çocuklarýmýzý %98 çevre eðitiyor. Televizyon, bilgisayar, sokak. Çocuklarýmýzý asýl etkileyen % 98'lik bu kýsmý gözardý etmek, vahim sonuçlar doðurdu ve de doðuracaktýr da. Aileler, hala 'Okul baþarýsý yüksek olursa hayat baþarýsý yüksek olur' inancýndalar. Çünkü hala devlet en iyi iþveren. Dolayýsýyla devlete kapaðý atmanýn tek yolu da çocukluktan itibaren okul-dershane-test-sýnav döngüsüne girmekten geçiyor. Yapýlan araþtýrmalar; okul baþarýsýnýn, hayat baþarýsýnýn sadece % 20'sini saðladýðýný ortaya koyuyor. Hayat baþarýsý; iþ, aile, evlilik, topluma hizmet gibi birçok alaný kapsýyor. Yani 5 yaþýndan itibaren testlerle boðuþmuþ, denemeleri ile sayýsýz sýnava girmiþ, okullar bitirmiþ, devletin bir çalýþaný olmuþ veya olmayý bekleyen on binlerce genç; ailesinde, çevresinde insani deðerleri yansýtan davranýþlar ortaya koyamýyor. "Okumuþsun ama adam olamamýþsýn" dedirtiyor. Sadece okul baþarýsýna odaklanan aileler, çocuklarýnýn hayat karþýnda gerekli olan birçok erdemden mahrum kalmalarýna sebep oluyorlar. Çocuklarýndan dersi var diye su bile istemeyen ebeveynler, nasýl egoist bir canavar yetiþtirdiklerinin farkýnda bile deðiller. Çocuklarýmýzý; özgüveni olan, ahlaklý, erdemli, sosyal, sorumluluk ve vicdan sahibi, adaletli þahsiyetler olarak yetiþtirebilmemiz için; her þeyden önce iyi bir örneklik gerekiyor. Çünkü;

çocuklarýmýz sözlerimizi deðil, adýmlarýmýzý takip ederler.

EMEP Genel Baþkaný geliyor E

mek Partisi Genel Baþkaný Selma Gürkan Çorum’a geliyor. 20 Ocak Pazar günü saat 13.00’te Turgut Özal Ýþmerkezi Salonu’nda gerçekleþtirilecek programa tüm partililer davetli.


PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

MHP Iðdýr Milletvekili Sinan Oðan, Çorum’un TBMM’de gündeme gelmediðini söyledi.

T

‘Çorum siyasette geri kalmýþ’

SO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal’ý ziyaret eden MHP Iðdýr Milletvekili Sinan Oðan, Çorum’un TBMM Genel Kurulu’nda gündeme gelmediðini belirterek, Çorum’un siyasette daha güçlü olmasý gerekirken, geride kaldýðýný söyledi. Çorum’un coðrafi konumu ve bünyesinde barýndýrdýðý dinamikleri itibariyle güçlü ve avantajlý bir þehir olduðuna dikkat çeken Oðan, Çorum’un partisinden milletvekili bulunmadýðýný hatýrlatarak, kendisinin Çorum Milletvekili olarak kabul edilmesini arzu ettiðini bildirdi. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ve Ýl-Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte TSO'yu ziyaret eden Oðan, Çorum'un genel sorunlarý hakkýnda bilgi aldý. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Milletvekili Oðan'a Çorum'un genel sorunlarýný ve talepleri içeren bir dosya sundu. Çorum'un hükümetten beklentilerini de dile getiren Baþaranhýncal, Çorum TSO Meclisi’nde her partiden ve gruptan temsilcilerin bulunduðuna dikkati çekerek, olaylara tarafsýz gözle baktýklarýný, TBMM'nin de birçok siyasi düþünceyi içerisinde barýndýran bir yapýda olduðunu dile getirdi. Ýllerin sorunlarýnýn

Þ

7

MHP Iðdýr Milletvekili Sinan Oðan, TSO’yu ziyaret etti.

Ziyarette MHP ve TSO yöneticileri hazýr bulundu.

tarafsýz bir bakýþ açýsýyla ve bilinçli bir þekilde çözülmesi gerektiðini belirten Baþaranhýncal, Çorum'un gerek sanayide, gerek turizmde, gerekse tarýmda ön plana çýkan deðerlerinin olmasýna raðmen tam anlamýyla istenilen seviyeye gelemediðini anlattý. "Çorum Anadolu'nun bozulmayan nadir illerinden birisidir. Anadolu kültürünü yaþatan bir kentiz. Ankara'ya 250 Km.'lik bir mesafedeyiz. Binlerce Çorumlunun yaþadýðý Ankara'da

güçlü bir ses olmamýz gerekiyor. Bu da lobicilikle olur. Bu doðrultuda birtakým çalýþmalarýmýz var, bu çalýþmalarýmýza MHP'nin de destek verdiðinin bilincindeyiz" diyen Baþaranhýncal, Çorum'un sorunlarýnýn çözümü aþamasýnda MHP'nin desteðini beklediklerini kaydetti. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaranhýncal, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, teþekkürlerini iletti.

"ÇORUM'UN VEKÝLÝ BENÝM"

MHP Iðdýr Milletvekili Sinan Oðan ise, Çorum'un MHP'den milletvekilinin bulunmadýðýný, ancak kendilerinin Çorum'u ilgilendiren her konuda gereken desteði vereceklerini ve mecliste Çorumlularýn sesi olacaklarýný bildirerek, "Ben Çorum'un da milletvekiliyim. Bundan þüpheniz olmasýn. Çorum'un sorunlarý, istekleri söz konusu olduðunda mecliste her zaman gündeme

getirmeye hazýrýz. Muhalefet partisinin imkanlarý ölçüsünde elimizden geleni yapacaðýmýzýn bilinmesini istiyorum" dedi. Oðan, Çorum'da esnafýn, sanayicinin diþiyle-týrnaðýyla belli bir yere kadar geldiðini, bu noktada sýçrama hamlesi yapýlabilmesi, ilerlemenin, büyümenin devam etmesi için devletin Çorumlunun elinden tutmasý gerektiðini anlatarak, bu kente demiryolu ve havaalanýnýn þart olduðunu söyledi. Çorum'un marka kent haline gelmesini istediklerini sözlerine ekleyen Oðan, "Çorum, siyaseten geride kalmýþ bir þehir. Meclis gündemine Çorum pek fazla girmiyor. Siyasi gücünüz zayýf. Çorum, 1980 öncesi olaylarla daha fazla anýlýr oldu. Çorum, artýk kötü imajýný yýkmalý, Ankara'da güçlü bir ses olmalý. Çorum'un birçok marka deðerleri var. Bunlardan birini ya da birkaçýný ön plana çýkartarak ses getirebilirsiniz. Marka deðerinde yüksek olduðunuz alanlarý seçip çalýþma yapabilirsiniz. Çorum, ulaþým açýsýndan Ankara'ya yakýn bir kent. Ama baþka açýdan bakýldýðýnda Çorum Ankara'ya uzak… Ankara'da binlerce Çorumlu var. Ankara'da güçlü bir lobi, güçlü bir ses olmanýz gerekiyor" diye konuþtu.

Vali Baþköy’e nezaket ziyareti Milliyetçi Hareket Partisi Iðdýr Milletvekili Sinan Ogan, Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret etti.

M

illiyetçi Hareket Partisi Iðdýr Milletvekili Sinan Ogan, Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret etti. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ve parti yöneticilerinin katýldýðý ziyarette, Vali Sabri Baþköy’le karþýlýklý sohbet eden MHP Iðdýr Milletvekili Ogan, Valilik binasý ile ilgili beðenisini dile getirerek, “Çorum’a yakýþýr bir Valilik

Vali Baþköy, Iðdýr’da görev yaptýðý günlere iliþkin anýlarýný, misafirleriyle paylaþtý.

binasý görmekten mutlu oldum.” dedi. Vali Baþköy,

ziyaretten duyduðu memnuniyetini aktardýðý görüþmede, Iðdýr’da görev yaptýðý

günlere iliþkin anýlarýný, misafirleriyle paylaþtý.

‘Öncelik insanlarýn güvenini kazanmak’

ehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü, sanayide iþ yeri sahiplerine, ayný meslek alanýndaki çýraklara belli aralýklarla rol ve örnek olmalarý için iþyeri

sahibi olana kadar çýraklýk, kalfalýk, ustalýk dönemlerinde neler yaþadýklarýný, ne gibi zorluklarla karþýlaþtýklarýný ve bu zorluklarý nasýl aþarak bu konuma geldiklerini, çözüm yollarýný, bir yönüyle

de dün çalýþan iken bugün çalýþtýran konumuna nasýl geldiklerini paylaþmalarý için seminerler düzenliyor. Merkez Müdürü Doðan Uyar, daha önce mobilya, döþeme, ahþap iþlerinde

Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü’nde seminer düzenlendi.

Seminere merkez öðrencileri katýldý.

çalýþanlara, berber, kuaför, güzellik bakýmý alanlarýndaki çýrak ve kalfalara bu seminerlerin yapýldýðýný, çok güzel verim alýndýðýný, çünkü verilmesi gereken bilgilerin hem öðretmenler hem de sahada çalýþanlar tarafýndan verilmesinin öðrenciler üzerinde olumlu etkiler býraktýðýný ifade etti. Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü, geçtiðimiz gün gerçekleþtirdiði seminerinde Dura Makine ortaklarýndan Macit Çubuk’u aðýrladý. Çubuk, yaptýklarý çalýþmalarý anlatarak kaynakçý, metal iþleri, bilgisayarlý makine imalatý ve çelik konstrüksiyon iþlerinde çalýþan çýraklarla tecrübelerini paylaþtý. Çubuk, seminerde yaptýðý konuþmasýnda, “Sizler gelecekte bizlerin yerlerine geçecek ve sanayiyi bizden aldýðýnýz noktadan çok daha ileriye götüreceksiniz. Bunun için de en baþta size iþinizde sebat etmenizi, sabýrla iþinize devam edip,

iþinizin bütün inceliklerini öðrenmenizi tavsiye ediyorum. Yaptýðýnýz iþin en iyisini, en saðlamýný yapmalýsýnýz. Önceliðiniz zengin olma deðil insanlarýn güvenini kazanmak olmalý. Ýnsanlara güven vermiþseniz zaten tercih edilen siz oluyorsunuz. Günümüzde sadece mesleki bilgi yeterli olmuyor, belli bir kültürü de almak gerekiyor. Çünkü artýk sadece ülke içine deðil ülke dýþýna da iþ yapýyorsunuz, hatta sizin döneminiz bizden çok daha fazla dýþ ülkelerle iþ yapmaya müsait olacak. Kendinizi ona göre hazýrlamanýz ve bilgi ile tecrübeyi mutlaka birleþtirmeniz gerekir. Bunun için de kitap okumak en azýndan her ülkenin temel eserlerini okumak gerekir.” diye konuþtu. Okul Müdürü Doðan Uyar, seminer sonunda katkýlarý için Macit Çubuk'a teþekkür ederek, seminerlerin devam edeceðini belirtti.

MHP Iðdýr Milletvekili Sinan Oðan, Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi’ni ziyaret etti.

Þeker’in talepleri MHP’de HP Iðdýr M Milletvekili Sinan Oðan,

Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi’ni ziyaret etti. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ile birlikte sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret eden Sinan Oðan, Þeker-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman’dan sektörle ilgili sorunlarý dinledi. Þeker iþçileri Oðan’a kadro taleplerini içeren bir dosya teslim etti.

Sefer Kahraman’dan sektörle ilgili geliþmeleri aktardý.


8

PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

10 yýldýr hizmet ediyorlar L

okman Hekim Derneði yönetimi dün li münasebeti ile ilgili Efendimizin hayadernek merkezinde düzenlediði basýn tým konu alan bir program düzenlenecektoplantýsýnda 2012 yýlýný deðerlendirdi, tir. Ayrýca Derneðimizde gönüllü 350 ye 2013 yýlý projeleri hakkýnda bilgi verdi. yakýn fahri üye bulunmaktadýr. Lokman Hekim Derneði Baþkaný Projelerimiz: Arif Yurt, kamu kurum ve kuruluþlarýnda * Çorum Valiliði Ýl Sosyal Etüt ve çalýþan memurlar arasýnda sosyal ve kültüProje Müdürlüðü ve Ýl Özel Ýdaresi ortakrel yönden sosyal yardýmlaþma ve dayalý Van'dan ilimize gelen depremzede ailenýþma bilincini artýrarak daha bilinçli bir ler için Faylardan Gelen Dostluk Projesi. toplum ve daha yaþanabilir bir çevreye * Ýçiþleri Bakanlýðý destekli Mutlu Evliliðin Sýrlarý isimli projemiz, her ulaþmayý hedefleyen bir sivil toplum kuruhafta Cumartesi günleri 14-17 arasi mu olduklarýný söyledi. 10 yýldýr TürkiHÝTÝTSÝAD salonunda devam etmekteye'nin ilk memur derneklerinden birisi oladir. rak yapýlandýklarýný belirten Yurt, þöyle " Yurt içinde muhtelif illerimize dedi; "Kurulduðu tarihten günümüze kageziler düzenlenmiþtir. dar kuruluþ amacýna uygun, tüzüðünde beHedef projeler Arif Yurt lirtilen esaslar doðrultusunda çeþitli faaliÖnemli gün, hafta ve aylarda seminer ve konferanslar yetler gerçekleþtirilmiþtir. Derneðimiz kuruluþundan bu güne; belde düzenlemek, (www.corumlokmanhekimdernegi.org) isimli Web ve köylerde yaklaþýk 30 bin fidaný toprakla buluþturmuþ,750 çocuðusitemizi çaðýmýzýn muzun erkekliliðe ilk adýmým atmasý için sünnet þölenleri tertip etmiþ, gerektirdiði gibi güncel ve bütün halkýmýzýn sýkça ziyaret ettiði Deðiþik gün ve haftalarda gün ve haftanýn manasýna uygun ziyaret ve bir site haline getirmek, kamu Kurum ve Kuruluþunda çalýþan memurlara yönelik çeþitli faaliyetler ve bilgilendirme toplantýlarý tertip etmekte olup son etkinliðimizde 24 Kalkýnma Ajanslarýna dernek faaliyet alanlarýmýzla ilgili projeler Ocak Perþembe akþamý Turgut Özal toplantý salonunda mevlit kandihazýrlayýp sunmak.

Emlak Müþavirleri Derneði Baþkaný Ömer Okçu ve yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Bankasý Çorum Merkez Þubesi’ni ziyaret ettiler.

Ziraat Bankasý'ndan hizmet kalitesini artýrmasýný istediler E

mlak Müþavirleri Derneði Baþkaný Ömer Okçu ve yönetim kurulu üyeleri dün Merkez Ziraat Bankasý Þube Müdürü Servet Aydemir'i ziyaret etti. Emlak Müþavirleri Derneði Baþkaný Ömer Okçu, tapu harç ve senetlerini yatýrmada çektikleri zorluklardan bahsederek, esnafýn dükkanýný kapatarak 23 saat sýra beklemesinden yakýndý. Okçu, geçmiþte harçlarýn resmi kurumlarýn veznelerine yatýrýlabildiðini, benzer uygulamaya geçilmesini istedi. Okçu, " Vergi harç ve senetlerini vergi dairesi ya da resmi kurumlarýn veznelerine

yatýrýlmasýný istiyoruz." dedi. Ziraat Bankasý Þube Müdürü Servet Aydemir ise, müþterilerine daha iyi hizmet verebilmek için alt yapý çalýþmasý

yaptýklarýný belirterek, istenilen düzeyde hizmet kalitesine ulaþmaya gayret ettiklerini ifade etti. Aydemir, "Çorum da yaklaþýk 10 adet ATM'miz var. Yeni

açýlacak þubelerimize 5 adet ATM daha gelecek. Bahabey Caddesi'ne de bir þube açýlmasý gündemde. Þu an bir geçiþ dönemindeyiz." Diye konuþtu.

Emlak Müþavirleri Derneði Baþkaný Ömer Okçu, tapu harç ve senetlerinin yatýrýlmasý ile ilgili taleplerini aktardý.

Lokman Hekim Derneði Baþkaný Arif Yurt ile yönetim kurulu 2013 yýlý projeleri hakkýnda bilgi verdi.

Jandarma cezaevlerinden çekiliyor J

andarma cezaevlerinden çekilmesiyle ilgili hazýrlanan kanun tasarýsý TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. Jandarma Genel Komutanlýðý, ceza infaz kurumlarýnýn dýþ güvenlik hizmetlerini, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü'ne devredecek. Ceza infaz kurumlarýnýn dýþ güvenlik hizmetlerinin, Jandarma Genel Komutanlýðý'ndan, Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü'ne devrini öngören kanun tasarýsý, TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. Tasarý yasalaþýrsa ceza infaz kurumlarýnýn dýþ güvenlik hizmetleri, Jandarma Genel Komutanlýðý'ndan, Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü'ne devredilecek. Tasarýya göre, mevcut infaz hukukuna iliþkin temel ilkeler, ceza infaz kurumlarýnýn güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde de uygulanacak. Ýnfaz hukukuna iliþkin temel ilkeler; güvenlik uygulamasýnda, hükümlüler arasýnda ayrým yapýlmamasýný, hiç kimseye ayrýcalýk tanýnmamasýný, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazýnda zalimane, insanlýk dýþý, aþaðýlayýcý ve onur kýrýcý davranýþlarda bulunulmamasýný hükmediyor. Söz konusu ilkeler, "Hapis cezalarýnýn infazýnda hükümlülerin iyileþtirilmeleri amacýný güden programlarýn baþarýsý, elde ettikleri yeni tutum ve becerilerle orantýlý olarak ölçülür. Bunun için iyileþtirme çabalarýna yönelik olarak hükümlünün istekli bulunmasý teþvik edilir. Hapis cezasýnýn, kendisinde var olan zararlý etki yapýcý niteliðini mümkün olduðu ölçüde azaltacak biçimde düzenlenecek programlar, araçlar ve zihniyet doðrultusunda yerine getirilmesi esasýna uyulur. Ýyileþtirme araçlarý hükümlünün saðlýðýný ve kiþiliðine olan saygýsýný korumasýný saðlayacak usul ve esaslara göre uygulanýr" hükmünü de içeriyor. "Cezaevi Müdürlüðü", "Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðü" olacak. Ceza infaz kurumlarýnda güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden, Ceza Ýnfaz Kurumu müdürleri sorumlu olacak. Ceza infaz kurumlarýnýn, toplu olarak bulunduðu kampüslerdeki ortak alanlar ve kampüs dýþýndaki eklentilerin güvenlik hizmetleri ile bu kampüslerde yapýlacak sevk ve nakillerin koordinasyonu Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü'nce görevlendirilecek kurum müdürlüðü tarafýndan yapýlacak. Müdürlük teþkilatý bulunmayan ceza infaz kurumlarýnýn yönetim ve güvenlik hizmetleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek kurum müdürlüðü tarafýndan yerine getirilecek.

Ýç ve dýþ güvenlik daire baþkanlýklarý kurulacak

Genel Müdürlük bünyesinde Ýç Güvenlik Daire Baþkanlýðý ile Dýþ Güvenlik Daire Baþkanlýðý kurulacak. Dýþ güvenlik görevlileri, dýþ güvenlik hizmetlerini yerine getirecek. Talep edilmesi halinde açýk ceza infaz kurumlarý ile çocuk eðitim evlerinden kapalý ceza infaz kurumlarýna yapýlacak hükümlü ve tutuklu nakillerini gerçekleþtirecek. Söz konusu görevliler, hükümlü ve tutuklularýn nakledildiði araçlarda, saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda hükümlü ve tutuklularýn kalmasý için tahsis edilen alanlarda ve diðer ilgili yerlerde arama ve kontrol yapacak. Ýç güvenlik görevlilerinin yetersiz kaldýðý doðal afet, yangýn, isyan, firar, firara teþebbüs, kurumlarda asayiþ ve düzeni önemli ölçüde bozan yaygýn direniþ ve þiddet hareketleri, silahlý çatýþma veya benzeri ciddi tehlike yaratan durumlarda da dýþ güvenlik görevlileri de kurum içerisine girerek güvenliðin saðlanmasýnda görev alabilecek. Dýþ güvenlik görevlileri, genel ceza mahkemelerince tutuklanan, ancak askeri cezaevi ve tutukevlerinde bulunan askerlerin her türlü sevk ve nakil iþlemlerini gerçekleþtirecek. Bu görevliler, açýk ceza infaz kurumlarý ile çocuk eðitim evlerinden kapalý ceza infaz kurumlarýna yapýlacak hükümlü ve tutuklu nakillerini gerçekleþtirecek, cezaevinde arama yapacak. Cezaevlerinde suç iþlenmesi halinde, Cumhuriyet savcýsýnýn emri alýnýncaya kadar olay yeri ve deliller koruma altýna alýnacak. Dýþ güvenlik hizmetlerinde görevlendirileceklerde aranacak yaþ, saðlýk, eðitim ve diðer þartlar yönetmelikle düzenlenecek. Ýnfaz ve koruma baþmemurlarý, infaz ve koruma memuru ile þoförler, adli yargý ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarýnca, kurum dýþýnda baþka bir görevle görevlendirilemeyecek ve çalýþtýrýlamayacak.

Zorun derecesini kendisi takdir edebilecek Güvenlik görevlileri, isyan, direniþ, firar, firara teþebbüs ya da asayiþi bozan benzeri olaylarýn ortaya çýkmasý halinde, bu olaylarýn önlenmesi, saldýrýda bulunanlarýn etkisiz hale getirilmesi, direniþin sona erdirilmesi, aktif ya da pasif direniþ gösterilmesi halinde zor kullanmaya yetkili olacak. Güvenlik görevlileri, asayiþi bozan olaylar ya da direnmenin kapsam ve derecesine göre, kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet veya maddi güç kullanabilecek. Zor kullanýlacaðý uyarýsý önceden yapýlacak. Ancak, olaylarýn ve direnmenin niteliðine göre uyarý yapýlmadan da zor kullanýlabilecek. Acil durumlarda, güvenlik görevlisi, kullanacaðý zorun derecesini kendisi takdir edecek. Güvenlik görevlileri, kendilerine, kuruma, kurumlarýn toplu olarak bulunduðu kampüsler ile eklentilerine, nakil aracýna, hükümlü ve tutuklulara ya da diðer görevlilere yönelik bir saldýrý karþýsýnda, zor kullanmaya iliþkin koþullara baðlý kalmaksýzýn, meþru savunma ve zorunluluk hallerine iliþkin hükümler çerçevesinde savunmada bulunabilecek. Sevk ve nakiller sýrasýnda hükümlü ve tutuklulara kelepçe takýlmasý da dahil olmak üzere her türlü tedbir alýnacak.

Silah, son çare olacak

Güvenlik görevlileri, ateþli silah bulundurabilecek ya da taþýyabilecek. Dýþ güvenlik görevlilerine bedeli karþýlýðýnda silah verilecek. Güvenlik görevlileri, güç kullanarak etkisiz hale getiremediði direniþ karþýsýnda, direniþin sona erdirilmesinde, hükümlü ve tutuklunun kaçmaya kalkýþmasýnda, kendisine teslim edilmiþ kiþilerin kaçýrýlmaya kalkýþýlmasýnda, cezaevlerinde kavga, kargaþa, direnme ya da isyan çýkmasý durumunda silah kullanmaya yetkili olacak. Saldýrý veya tehlikenin önlenmesinde ölçülülük ve orantýlýlýk ilkesi gözönünde bulundurulacak. Ýç güvenlik görevlileri, hiçbir þekilde kurum içinde ateþli silah bulunduramayacak. Güvenlik görevlileri, çýkan olay karþýsýnda silahla ateþ etmeyi son çare olarak gözönünde bulunduracak ve önce uyarý ateþi açacak. Dýþ güvenlik görevlisi, hükümlü ya da tutukluya karþý silahlý saldýrýya teþebbüs edilmesi halinde, saldýrý tehlikesini etkisiz kýlacak ölçü ve oranda duraksamadan ateþli silah kullanabilecek. Güvenlik görevlileri için, görevleri nedeniyle iþledikleri suçlardan dolayý, Memurlar ve Diðer Kamu Görevlilerinin Yargýlanmasý Hakkýnda Kanun hükümleri uygulanmayacak. Güvenlik görevlilerinin ya da kolluk birimlerinin kuvvet kullanarak müdahale ettiði durumlarda, müdahalede görev alan personelin kimlik bilgileri gizli tutulacak.

Kolluk kuvvetinden destek alýnabilecek

Cezaevlerinde iç ve dýþ güvenlik görevlilerinin yetersiz kalmasý durumunda, kolluk birimleri ile diðer kamu kuruluþlarýndan destek alýnabilecek. Kolluk görevlileri hakkýnda, bu görevleri nedeniyle iþledikleri suçlardan dolayý, tabi olduklarý mevzuat hükümlerine göre iþlem yapýlacak. Güvenlik hizmetlerinde görev alacak personelin eðitimi, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Eðitim merkezlerinde yapýlacak. Ancak bu eðitim ihtiyaç halinde, masraflarý Adalet Bakanlýðý'nca karþýlanmak üzere, Jandarma Genel Komutanlýðý ya da Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan da verilebilecek. Cezaevlerinin güvenlik hizmetlerinde kullanýlacak silah, mühimmat, teçhizat, diðer araç ve gereçler ile güvenlik köpekleri, Genel Müdürlük tarafýndan temin edilecek.

29 bin 121 kadro ihdas edilecek

Tasarýyla Adalet Bakanlýðý merkez teþkilatýnda 126, taþra teþkilatýnda ise 25 bini infaz koruma memuru olmak üzere 28 bin 995 kadro ihdas edilecek. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü'ne baðlý olarak ihtiyaç duyulan yerlerde bölge eðitim merkezi kurulabilecek. Eðitim merkezlerinde hizmet öncesi eðitime, merkezi sýnavda baþarýlý olan adaylar arasýndan; idare memurluðu öðrenciliði için Adalet Bakanlýðý'nca, infaz ve koruma memurluðu öðrenciliði için sýnav komisyonunca yapýlacak sözlü sýnav ve mülakatta baþarýlý olanlar alýnacak. Tasarýda açýk ceza infaz kurumlarý; "Hükümlülerin iyileþtirilmelerinde,

çalýþtýrýlmalarý ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karþý engelleri bulunmayan, sadece idari binalarý ile kurumun giriþlerinde dýþ güvenlik görevlisi bulunan, güvenlik bakýmýndan kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlar" olarak yeniden tanýmlanýyor. Ceza infaz kurumlarýndaki hükümlülerin ziyaretçileriyle görüþmeleri kayýt edilebilecek. Kayýt iþlemlerinin usul ve esaslarý yönetmelikle belirlenecek. Ceza infaz kurumlarýnýn dýþ güvenlik hizmetlerinin, Jandarma Genel Komutanlýðý'ndan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü'ne devri, kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren en geç 5 yýl içinde aþamalý olarak gerçekleþecek. Ýçiþleri Bakanlýðý Jandarma Genel Komutanlýðý tarafýndan yürütülmekte olan dýþ güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlýðý'na devir iþlemleri sonuçlanýncaya kadar, devri yapýlmayan kurumlarda dýþ güvenlik hizmetleri Jandarma Genel Komutanlýðý tarafýndan yerine getirilecek. Dünya Bülteni

Ýntibak farklarý iki gün içinde emeklilere ödenecek

S

osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Fatih Acar,emeklilerle ilgili en son yaptýklarý düzenlemenin intibak olduðunu anýmsatarak, 2000 yýlýndan önce sonra emekli olanlar arasýnda ciddi farklýlýklar olduðunu bildirdi. 3 bin 600 gün prim ödeyen ile 900 gün prim ödeyen emeklinin

ayný maaþý aldýðýný ve bu farklýlýklarýn giderilmesi için arþivden 2 milyon 500 bin dosyayý çýkardýklarýný dile getiren Acar, ''7 aylýk bir dönemde süreci tamamladýk. Ýnþallah 2 gün sonra emeklilerimizin hesaplarýna bu intibak farklarý yatmaya baþlayacak'' dedi.

Fatih Acar


PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

9

Bakanlýk Þükrü Kýzýlot’a cevap verdi H

ürriyet Yazarý Prof. Dr. Þükrü Kýzýlot'un dün kaleme aldýðý 'Aile vergisi'yle ilgili yazýsý, kamuoyunda büyük yanký uyandýrýrken, Maliye Bakanlýðý yazýnýn halký yanlýþ bilgilendirdiði yönünde bir açýklamada bulundu. Kýzýlot, Maliye'den gelen açýklamaya þöyle cevap verdi: "Maliye Bakanlýðý, “Aile Vergisi yüzde 35” baþlýklý yazýmýzla ilgili bir açýklama yaptý. Açýklama, özü itibariyle yeni Gelir Vergisi tasarýsýný doðruluyor ancak olayýn Veraset ve Ýntikal Vergisi boyutuna dikkati çekiyor. 1. Açýklamada, 2008 yýlýnda, Veraset ve Ýntikal Vergisi'nin kaldýrýlmasý ve “saðlar arasýndaki intikallerin” (yani ev, dükkan, arsa, otomobil veya para baðýþlanmasý gibi intikallerin) Gelir Vergisi Kanunu içine taþýnmasý öngörülmüþtü, denildikten sonra Maliye Bakanlýðý'nýn da

ayný yaklaþým doðrultusunda çalýþma yaptýðý belirtiliyor. Böylelikle yazýmýzýn içeriði de doðrulanýyor. Bugünkü yazýmýzda ele alýnan olay da zaten, saðlar arasýndaki intikallerle yani eþ ve çocuklar ile anne, baba ve kardeþlere, sevgiliye alýnan veya baðýþlanan ev, dükkan, yazýhane, arsa, arazi, otomobil, cip veya bunlara verilen para veya banka hesabýna ortak etmenin, gelir vergisine tabi tutulmasýný öngören, “Gelir Vergisi Kanunu” tasarýsýyla ilgiliydi. Sonuçta yazýmýz doðrulanmýþ oluyor. 2. Konunun özünün, bir kiþiden diðer bir kiþiye (yani eþ, çocuk, kardeþ ve diðerlerine) yapýlan hibe niteliðindeki bedelsiz intikallerin (yani ev, dükkan, otomobil veya para baðýþlamanýn) Veraset ve Ýntikal Vergisine tabi olduðu belirtildikten sonra eþ, ana, baba ve çocuklarda verginin yarýsýnýn alýndýðý, diðer

Hürriyet Yazarý Prof. Dr. Þükrü Kýzýlot'un dün kaleme aldýðý 'Aile vergisi'yle ilgili yazýsý, kamuoyunda büyük yanký uyandýrdý.

þahýslar için “verginin yarýsýnýn alýnmasýna” imkan bulunmadýðýna deðiniliyor. Yazýmýzda; ana, baba, eþ ve çocuklardan verginin yarýsýnýn alýnacaðý diðer þahýslardan yarýsýnýn alýnmadýðý yönünde bir açýklama ve yorum zaten yoktu. 3. Maliye Bakanlýðý açýklamasýnda; Veraset

Maliye Bakanlýðý Þükrü Kýzýlot’a cevap verdi.

Ý

ve Ýntikal Vergisi Kanunu'nda yer alan bu düzenlemenin (yani eþe, çocuða, kardeþe, ana, babaya veya sevgiliye baðýþýn) aynen Gelir Vergisi Kanunu'nun içine taþýndýðý belirtiliyor. Gelir Vergisi Kanunu'nun sistematiði, tarife yapýsý ve istisna hükümlerinin dikkate alýndýðý da vurgulanýyor. Sonuçta, Gelir Vergisi Kanunu Tasarýsý’ndaki düzenleme doðrulanmýþ oluyor. 4. Maliye Bakanlýðý, ilk defa bir “Aile Vergisi” getirilmesi söz konusu deðildir açýklamasýndan sonra yüzde 10-30 vergi yükünü aynen koruyacak þekilde, bedelsiz edinimin bir kýsmýnýn istisna edilmesinin öngörüldüðüne deðinildikten sonra, “yüzde 35 oranýnda

vergi getirilecek ifadesinin gerçeði yansýtmadýðý” vurgulanýyor. Bugünkü yazýmýzýn tekrar gözden geçirilmesinden de fark edileceði gibi, yazýmýzda bu durum özellikle vurgulanmýþtýr. Yazýmýzda; * 1 milyon liraya kadar olan kýsmýn yüzde 50'sinin, * 1-5 milyon lira arasýndaki kýsmýn yüzde 60'ýnýn * 5 milyon ve üzerindeki tutarýn, hak sahibi (yani kendisine ev, dükkan, arsa, arazi otomobil, cip hediye edilen, para verilen veya banka hesabýna ortak edilen eþ, çocuk, anne, baba kardeþ ve diðer kiþiler) tarafýndan “elde edilmiþ gelir” kabul edileceði özellikle belirtiliyordu. “Aile Vergisi” deyimine gelince, yazýmýzda bu düzenlemenin Gelir Vergisi Kanunu Tasarýsý’nda yer aldýðý belirtilmiþ olup “Aile Vergisi” haberin baþlýðý niteliðindedir. Bu arada yeri gelmiþken vurgulayalým; yeni düzenleme veraset ve intikal vergisine göre daha katý hükümleri de kapsýyor. Örneðin eþ, çocuk, anne, babadaki yüzde 50 vergi indirimine yer verilmiyor. 2.500 lira istisna her defasýnda deðil yýllýk uygulanýyor. (Hürriyet)

Ýhtiyaç duyulan her yere mobese

l Özel Ýdaresi, 2013 yýlý performans programýný açýkladý. Bu kapsamda; kýrsal altyapýnýn saðlanmasý, çevre ve imar düzenlemeleri, doðal afetlere müdahale ve kriz yönetiminin saðlanmasý, eðitim hizmetlerinde alt yapýnýn tamamlanmasý ve güçlendirilmesi, saðlýk hizmetlerinin alt yapýsýnýn geliþtirilmesi, Çorum’da sporu geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak ve kültürel yaþamýn zenginleþtirilmesi için bir takým çalýþmalar yapýlacaðý belirtildi.

kullaným alanlarýna beton parke taþý ile döþenecek. Çorum merkez ve ilçe köy ve baglýnýn yeterli ve saðlýklý içme suyuna kavuþturmak içme ve kullanma suyu analizlerinin yaptýrýlarak, 60 kutu klor tableti alýmý yapýlacak. Merkez ilçe dahil 9 ilçede toplam 10 köyün kanalizasyon tesisi yapýlacak. Ýl ve ilçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi

malzemesi alýnacak.

Ýhtiyaç duyulan her yere mobese

Toplumsal güvenliði bozacak her türlü þiddet ve saldýrýlara karþý tedbir almak üzere; merkez ve ilçelerde ihtiyaç duyulan yerlere mobese sistemi kurulacak.

68 derslik yapýmý tamamlanacak, 52 derslik yapýmýna baþlayacak Merkez ilçede

yapýmýna 2013 yýlý içerisinde baþlanacak. Merkez ilçe dahil 13 ilçede toplam 25 köyün ilköðretim okul bahçesine çocuk oyun grubu yerleþtirilecek.

Tam donanýmlý ambulans alýmý

Saðlýk hizmetlerinin çaðýn þartlarýna uygun modern týbbýn olanaklarýndan faydalanan etkin ve verimli bir saðlýk hizmeti sunmak üzere; 1 adet tam donanýmlý

Kültürel yaþam zenginleþtirilecek

Güvenli ulaþým için çalýþýlacak

Konuyla ilgili verilen bilgiye göre, öncelikle Derece yol aðýnda bulunan mevcut yollar ile köy yollarýnýn standardýný yükseltmek ve güvenli ulaþýmý saðlamak üzere; 100 km’lik yolda bakým ve onarým, köprü onarýmý, 700 mt HDPE boru alýmý, 3000 adet ünitede isim, trafik iþareti ve ikaz levhalarý alýmý, 30 km'lik 1. kat asfalt yapýmý, 200 km'lik 2. kat asfalt yapýmý, 1000 km'lik yolda yama çalýþmasý yapýmý gerçekleþtirilecek. Merkez ilçe dahil 13 ilçede toplam 52 adet köy yolunda alt yapýsý tamamlanan köy içi yollarýna ve ortak

faaliyette bulunan branþ sayýsýnýn çoðaltýlmasý, tamamlanmasý ve eðitim çalýþmalarýný yapmak üzere; Çorum’da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine eþofman, forma, spor ayakkabýsý, þort, tozluk, tekmelik, top, malzeme çantasý vb malzeme alýmý gerçekleþtirilecek. Çorum merkez ve ilçe köylerinde bulunan spor sahalarýna kale direði, basketbol potasý, voleybol dikmesi, hentbol kale direði, masa tenisi malzemesi alýmý gerçekleþtirilecek.

Kütüphanelerden yararlanan okuyucu sayýsýnýn plan dönemi sonunda 600 bine çýkarmak için, merkez ve ilçe kütüphanelerine daðýtýlmak üzere 4 bin adet kitap alýnacak. Özel Ýdare Müdürlüðü performans programý hakkýnda bilgi verdi.

ile ilgili çalýþmalar yapmak üzere; Çorum merkez ve ilçelerinde meydana gelen acil durumlara, en kýsa süre içerisinde rnüdahale etmek üzere olay mahalline ulaþýmýn saðlanmasý amacýyla 1 adet minibüs, 1 adet kamyonet ve 50 adet çadýr, 500 adet battaniye, 1 takim hidrolik kesme ayýrma seti ve dalgýç ekip

derslik baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn önce 42'den 38'e ve dönem sonuna kadar 30 ögrenci seviyesine çekmek üzere, merkez ilçe dahil 2 ilçede toplam 68 dersliðin yapýmý 2013 yýl sonu itibariyle tamamlanacak. Merkez ilçede 3 ilköðretim okulu olmak üzere toplam 52 derslik

ambulans alýmý yapýlacak.

Spora katký saðlanacak

ÝI genelinde sporun geliþtirilip yaygýnlaþtýrýlmasý, baþarýlý sporcularýn, teknik adam ve yöneticilerin yetiþtirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilerek daha üst organizeler yapýlmasý,

Alternatif turizm türleri hizmete sunulacak

Çorum’daki yüksek turizm potansiyelini tanýtmak, alternatif turizm türlerini turizmin hizmetine sunmak üzere, yurt içinde 3 adet ve yurtdýþýnda 2 adet fuara katýlým planlanýyor. Çorum’un tarihi ve kültürel eserlerini sergileyen 40 bin adet afiþ ve broþür gibi yayýnlarýn basýmý

‘Yeni bir 'Aile Vergisi' gelmiyor

Maliye Bakanlýðý, yeni ve ilk defa bir 'Aile Vergisi' getirilmesinin söz konusu olmadýðýný açýkladý.

M

aliye Bakanlýðý, yeni ve ilk defa bir 'Aile Vergisi' getirilmesinin söz konusu olmadýðýný söyledi. Açýklamada, ''Bedelsiz intikallerde yüzde 35 oranýnda vergi getirileceði iddiasý gerçeði yansýtmamaktadýr'' denildi. Maliye Bakanlýðý, yeni ve ilk defa bir ''Aile Vergisi'' getirilmesinin söz konusu olmadýðýný ve bedelsiz intikallerde yüzde 35 oranýnda vergi getirilecek ifadesinin gerçeði yansýtmadýðýný söyledi. 'Aile vergisi geilyor' iddialarýna iliþkin yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi: ''Her þeyden önce Yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun hazýrlanmasýna iliþkin çalýþmalar

devam etmektedir. Bilindiði üzere, 2008 yýlýnda TBMM'ye sevkedilen bir kanun tasarýsý ile Veraset ve Ýntikal Vergisi'nin yürürlükten kaldýrýlmasý ve Gelir Vergisi Kanunu'nda deðiþiklik yapýlmasý öngörülmüþtü. Ancak bu Kanun tasarýsý sevk edildiði dönemde (2008) yasalaþmadýðý için, daha sonra Vergi Konseyi tarafýndan hazýrlýklarý yapýlan Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarýsý çalýþmalarý sýrasýnda ayný yaklaþýmla Veraset ve Ýntikal Vergisi'nin kaldýrýlarak, saðlar arasý intikallerin Gelir Vergisi Kanunu içine taþýnmasý öngörülmüþtü. Bakanlýk tarafýndan yapýlan teknik çalýþmalar sýrasýnda da ayný yaklaþým karar verilecek konular arasýnda teknik çalýþmaya tabi

tutulmuþtur. Haberin devamý ve reklam Konunun özü þudur; 1959 yýlýndan bu yana uygulanmakta olan Veraset ve Ýntikal Vergisi Kanunu'na göre, bir kiþiden diðer bir kiþiye yapýlan hibe niteliðinde bedelsiz intikaller, Veraset ve Ýntikal Vergisi'ne tabidir. Bedelsiz intikal eden tutar üzerinden yüzde 10 ila yüzde 30 oranýnda Veraset ve Ýntikal Vergisi alýnmaktadýr. Yalnýz, bir kiþiye ana, baba, eþ ve çocuklarýndan ivazsýz mal intikali halinde hesaplanan vergi yarýsý oranýnda alýnmaktadýr. Mevcut Veraset ve Ýntikal Vergisi Kanunu'nda bu imkan sadece ana, baba, eþ ve çocuklar için öngörülmüþ bulunmaktadýr.'' (Milliyet)

Bakan Þimþek’ten fiþ uyarýsý M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek fiþ konusunda uyardý. Maliye Bakanlýðý, KDV’nin devreye girmesiyle 80’li yýllarda televizyonun demirbaþlarýndan olan “Satýcýdan fiþ isteme” tanýtým spotlarýnýn yeniden yayýnlanmasý için bir çalýþma baþlattý. Özallý yýllarýn akýlda kalanlarýndan olan uygulamaya iliþkin hazýrlýðý Maliye Bakaný Mehmet Þimþek duyurdu. Þimþek, Twitter’da takipçileriyle söyleþirken bir vatandaþýn satýcýdan satýþ fiþi istediðinde “Zaten iþ yapmýyoruz, bir de vergi verirsek

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek fiþ konusunda uyardý. bedeline KDV batarýz” dediðini ve dahildir. Fiþ kendisine fiþ almazsanýz 75 vermediðinden milyonun hakký olan yakýndý. vergi satýcýnýn cebinde Bunun üzerine kalýr... Lütfen Maliye Bakaný unutmayalým, fatura Þimþek, “Aldýðýnýz vermeyene olduðu tüm mal ve hizmet

gibi, satýcýdan fiþ, fatura ya da doktordan makbuz almayanlara da ceza kesilir” dedi. “Rahmetli Turgut Özal bu konuda çok hassas davranýyordu kamu spotlarý yaptýrmýþ bir alýþ veriþ bir fiþ sloganýný üretmiþti” þeklinde hatýrlatmalar üzerine de Bakan Þimþek, “Çok doðru. Biz de kamu spotlarý hazýrlýyoruz. Yakýnda bu konuda yoðun bir kampanya baþlatacaðýz” haberini verdi. Þimþek sahte faturalarý ortadan kaldýracak ciddi müeyyideler için yasal düzenleme yapmayý planladýklarýný belirtti.

ÖSYS’ye 1 milyon 923 bin 33 aday baþvurdu

Ö

lçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapýlan açýklamaya göre, önceki gün baþvuru iþlemlerinin tamamlandýðý 2013 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi'ne (ÖSYS) toplam 1 milyon 923 bin 33 aday baþvurduðu kaydedildi. Baþvuranlarýn 870 bin 829'u kýz, 1 milyon 52 bin 204'ünü ise erkek

adaylar oluþturdu. Adaylardan 1 milyon 851 bin 326'sý 2013-YGS'ye girmek için, 71 bin 707'i ise Sýnavsýz Geçiþ hakký için baþvurdu. 2013-ÖSYS'ye, henüz bir ortaöðretim kurumundan mezun olmayan 800 bin 810, ortaöðretim kurumundan mezun olan ve geçmiþte bir yükseköðretim

programýna yerleþmemiþ 561 bin 460 ile önceki yýllarda bir yükseköðretim programýna yerleþmiþ 560 bin 763 aday baþvurdu.

YGS, 24 Mart'ta

2013-YGS, 24 Mart tarihinde yapýlacak. Baþvurusunu tamamlamýþ adaylar, 20 Ocak 2013 saat 23.59'a kadar TC Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sýnav merkezi tercihlerini, kimlik bilgilerini ve iletiþim adreslerini güncelleyebilecek.

Hristofyas, Türkiye'yi þikayet etti! F

ransa'nýn Strasbourg kentinde Avrupa Parlamentosu Baþkaný Martin Schulz'la bir araya gelen Hristofyas, yaptýðý görüþmenin ardýndan Rum dönem baþkanlýðýnýn deðerlendirildiði Avrupa Parlamentosu toplantýsýnda konuþtu. Güney Kýbrýs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas burada yaptýðý konuþmada çeþitli konulara deðindi. Avrupa'da halklarýn sosyal politikalara ihtiyaç duyduðunu ifade eden Hristofyas, "Þüphesiz ki Avrupalý

vatandaþlarýmýzýn en çok ihtiyacý olan þey gerçekten sosyal bir Avrupa'dýr" dedi. Kýbrýs sorununu

da kendi bakýþ açýsýndan deðerlendiren Hristofyas, "Burada barýþtan bahsediyoruz ancak Avrupa Birliði üyesi bir ülkenin top-

raklarýnýn yüzde 37'si, bu birliðe üye olmak isteyen baþka bir ülke tarafýndan iþgal edilmiþ durumda" iddiasýnda bulundu.

Güney Kýbrýs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas, Türkiye’yi eleþtirdi.


10 PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

ÇESOB ve Garanti protokol imzaladý

Ç

ESOB, Garanti Bankasý ile esnaflara uygun kredi verilmesini amaçlayan bir protokol imzaladý. Ýmza töreninde ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Garanti Bankasý Batý Karadeniz Bölge Müdürü Onur Günaltay, Garanti Bankasý Çorum KSS Þube Müdürü Uður Dahar, ÇESOB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Arslan hazýr bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, ilk olarak ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'tan Ahi Evran Sanayi Þehri hakkýnda bilgiler alan Garanti Bankasý Batý Karadeniz Bölge Müdürü Onur Günaltay, Garanti Bankasý olarak her zaman esnafýn yanýnda olacaklarýný belirtti. Banka olarak esnafla çalýþmayý çok sevdiklerini belirten Günaltay, "Küçük Sanayi Sitesi'nde þubemizin olma sebebi, esnafla olan iliþkimizi daha üst seviyelere çýkarmaktýr" diye konuþtu. Öte yandan Günaltay, bu yýlýn, bankacýlýkta kredilerin büyüme yýlý olacaðýný da sözleri-

iliþkisine de dikkat çeken Kýlýç, "Esnaf ile bankacý arasýndaki iliþki, karþýlýklý pozitif adýmlarla geliþir" dedi. Sanayi Þube Müdürü Uður Dahar da, bankalarýnýn esnaflara %1,15'lik bir faiz ile kredi vereceklerini açýklarken, bu oranýn odaya kayýtlý esnafta %1,10'a, kadýn iþletmecilerinde ise % 0,99'a kadar düþeceðini söyledi.

ÇESOB, Garanti Bankasý ile esnaflara uygun kredi verilmesini amaçlayan bir protokol imzaladý.

ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, banka yetkilileri ile görüþtü.

ne ekledi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise Ahi Ev-

ran Sanayi Þehri'nde mevcut olarak 950 üyelerinin olduðunu ve bu-

nun daha da artmasý için uðraþ verdiklerini kaydetti. Ayrýca esnaf-banka

Kredilerden kimler faydalanabilecek?

Garanti Bankasý'nýn her sektöre özel paketleri olan kredilerinden, odalara kayýtlý esnaf ve KOBÝ'ler yararlanabilecek. Ýþletmeler, kendilerine sunulan özel fýrsatlar dâhilinde, ihtiyaç duyduklarý krediyi Garanti Bankasý þubelerinden alabilecek. Anlaþma kapsamýnda, Garanti Bankasý'ndan oda üyesi KOBÝ'lere 50.000 TL'ye kadar, 36 ay vade seçeneðiyle sunduðu kredi imkânýndan; kadýn giriþimciler ve iþini yeni kuran KOBÝ'ler daha uygun koþullarla faydalanabilecek.

Cenazeye bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti kurmaylarý katýldý.

Kafkas, cenaze merasimine katýldý

AK

Parti eski Diyarbakýr Milletvekili Ýhsan Arslan'ýn kardeþi ve Baþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn Danýþmaný Mücahit Arslan'ýn amcasý Mehmet Hadi Arslan topraða verildi. Cenazeye bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti kurmaylarý da katýldý. Sudan'da geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybeden eski Diyarbakýr Milletvekili Ýhsan Arslan'ýn küçük kardeþi Mehmet Hadi Arslan, Karþýyaka Mezarlýðý'nda topraða verildi. Karþýyaka Mezarlýðý Camii'nde kýlýnan öðlen namazýnýn ardýndan Arslan'ýn cenaze namazý kýlýndý. Cenaze namazýna

Mehmet Hadi Arslan, Karþýyaka Mezarlýðý'nda topraða verildi. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Adalet Bakaný Sadullah Ergin, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh

Kafkas, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýlarý Ömer Çelik, Numan Kurtulmuþ, Baþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn Siyasi Danýþmaný ve Ankara Milletvekili Yalçýn

Akdoðan, eski Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir Aksu katýldý. Kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Mehmet Hadi Arslan'ýn cenazesi Karþýyaka Mezarlýðý'na

‘MÜSÝAD’ýn emeklisi olmaz, rahmetlisi olur’

M

Belgeler törenle verildi

Garanti Bankasý'nýn her sektöre özel paketleri olan kredilerinden, odalara kayýtlý esnaf ve KOBÝ'ler yararlanabilecek.

T

ürkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi, Solidworks ve 3D Studio Max eðitimlerini tamamlayan katýlýmcýlara belgelerini törenle verdi. Yapýlan açýklamaya göre, törenin açýþ konuþmasýný yapan TÜTEV Çorum Þubesi Baþkaný Yavuz Tokdemir, yapýlan eðitimlerden Solidworks programýnýn; daha hýzlý ve daha iyi ürünler tasarlamaya yardýmcý olan, yeni tasarým ve fikirlerde kullaným kolaylýðý ile maliyetten ve zamandan kâr etmeyi saðlayan esnek, güvenilir ve Windows için hazýrlanmýþ çok güçlü üç boyutlu tasarým programý olduðunu, mekanik tasarým otomasyon yazýlýmý, imalat, makine, mobilya, plastik/sac kalýpçýlýðý, otoTürkiye Teknik Elemanlar Vakfý’nda eðitimler tamamlandý. masyon, mekatronik, endüstriyel ürün tasarýmý gibi birçok alanda kullanýldýðýný, komutlarýnýn ve lerden bir proje çalýþmasýný tamamlamalarýný istediklerini ve baþakullanýcý ara yüzlerinin kolay ve anlaþýlýr olmasý, parçalarýn monrýlý olanlara bugün baþarý belgesi verildiðini söyledi. tajlaþmasý ve teknik resimlerinin hýzlý ve pratik olarak elde edilmeTÜTEV olarak kamu ve özelde çalýþan baþta mühendisler olsinden dolayý popülerliðinin ve dünyadaki kullanýcý sayýsý her gemak üzere her branþtan ve görüþten teknik elemanlar ile gönüllüçen gün arttýðýný ifade etti. lük esasýyla bir arada bulunduklarýný, böylesi geniþ bir alanda, her 3D Studio Max programýnýn; 3 boyutlu görselleþtirme yazýmeslek grubuna en fazla fayda saðlayacak þekilde alanýnda uzmanlýmlarý içinde, en popüler ve en kolay kullanýcý ara yüzüne sahip, laþmýþ, teorik bilgisi kadar pratik bilgisi de yüksek, sektöre hakim modelleme, tasarým, kaplama, animasyon, tarama ve görsel efekt bakýþ açýsýyla yüksek standartlarda eðitimler sunabilen bir kuruluþ yazýlýmý olduðunu, özelleþmiþ 3D çizim programlarýna göre çok olmayý amaçladýklarýný kaydeden Tokdemir, “TÜTEV olarak bilgi daha geniþ bir alanda kullanýlðýný söyledi. ve tecrübe paylaþýmýnýn saðlanabildiði eðitim ve konuþabilme orEðitime katýlan kursiyerlerin mevcut durumda teknik resim tamýnýn hazýrlandýðý, insanlarýn birbirini anlayabildiði bir STK olabilgisine sahip olduðunu, bu tip eðitimler ile bilgilerinin üzerine rak gayretlerimize devam edeceðiz. Bu vesile ile; eðitime katýlangüncel iþ hayatlarýnda da kullanabilecekleri faydalý bilgiler saðlalara ve emeði geçen tüm gönüllülere, teknik elemanlara teþekkür yabilmekten duyduðu mutluluðu belirten Tokdemir, eðitim süreederim.” dedi. since çok farklý uygulamalar yapýlarak program sonunda öðrenciProgram, verilen kokteyl ardýndan sona erdi.

üstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Samsun Þubesi’nin gerçekleþtirdiði 18. Olaðan Genel Kuruluna Çorum MÜSÝAD temsilcilerinden Rumi Bekiroðlu, Adnan Týðlý, Ahmet Köksal, Tahsin Balkar ve Lemzi Çöplü katýldý. MÜSÝAD Samsun Þubesi'nin 18. Olaðan Genel Kurulu, önceki gün Samsun’un iþ, siyaset ve spor camiasýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. MÜSÝAD 3. Dönem Genel Baþkaný Dr. Ömer Bolat, 4. Dönem Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan, MÜSÝAD Samsun Þube Baþkaný Erkan Malkoç ve Gazeteci Yazar Sami Özer'in verdiði panelde Samsun, Türkiye ve dünya ekonomisi üzerine çok özel açýklamalarýn yapýldýðý belirtildi.

‘MÜSÝAD’ýn emeklisi olmaz’

Yapýlan açýklamaya göre, MÜSÝAD’ýn bir hizmet kervaný, samimiyet ve dostluk birleþmesi olduðunu belirten MÜSÝAD 4. Dönem Genel Baþkaný Cihad Vardan, “Görevlerimizi devretmiþ baþkanlar olarak þu anda karþýnýzdayýz. MÜSÝAD'ýn emeklisi olmaz, olsa olsa rahmetlisi olur. Biz de bu anlamda hizmetlerimize, bu

Çorum MÜSÝAD temsilcileri Rumi Bekiroðlu, Adnan Týðlý, Ahmet Köksal, Tahsin Balkar ve Lemzi Çöplü katýldý.

kervana hizmet vermeye devam ediyoruz.” dedi. “Dýþ ülkelerde devletler insanlarýna güveniyor. Bizde de devletimizin insanýna güvenmesi lazým” diyen Cihad Vardan, "Türkiye kendi ürettiði mallarý kendi ülkesinde dahi satamayacak duruma gelirse, elin Çinlisi, Alman'ý gelip burada bizim önümüze geçerse biz de ürünlerimizi farklýlaþtýrmaya gitmemiz lazým. Ürünlerimizi satabilmek, daha geniþ bir kitleye hitap edebilmesi için ürünü ayný maliyette farklýlaþtýrmamýz lazým.” ifadelerini kullandý.

‘MÜSÝAD yol gösterdi’

MÜSÝAD'ýn kuruluþuyla bugünkü Türkiye'nin siyasi oluþumunun temelleri atýldýðýný belirten 3. Dönem Genel Baþkaný Ömer Bolat þunlarý söyledi; “Türkiye

büyüdükçe biz de büyüyeceðiz. Biz büyüdükçe de Türkiye büyüyecek. Biz 1990'da yola çýktýðýmýzda üstümüzde Anadolu insanýnýn ürkekliði vardý. Hiç ülke dýþýna çýkmamýþ, yabancý dil bilmeyen, hiç danýþmanla çalýþmamýþ kiþilerdi. Ancak hepsinin cesareti vardý. MÜSÝAD da onlara yol gösterdi ve bugün artýk profesyonelce çalýþan, tüm dünyayý dolaþan, baþarýlý cesur Anadolu müteþebbisleri ortaya çýktý.” MÜSÝAD'ýn raporlarýyla, projeleriyle ve önerileriyle hükümetlere yol gösterdiðini ve hükümetlerin MÜSÝAD'ýn raporlarýna itibar ettiklerini söyleyen Bolat, “2008 yýlýnda dünya finans krizinin patlayacaðýný belirtmiþtik. Biz 2000 yýlýnda daha AK Parti

yokken bile komþu ülkelerle iliþki kurulmasýnýn çalýþmalarýný yapmýþtýk. Ýnþallah 2020 yýlýnda MÜSÝAD'ýn 30 yýlýnda, MÜSÝAD üyesi iþletmeler Türkiye'nin ihracatýnýn % 25'lik oranýna ulaþmasýný hedefliyoruz. Bizim en büyük servetimiz gençlerimiz ve giriþimcilerimiz.” diye konuþtu. Türkiye'nin son 10 yýlda siyasi, ticari ve refah seviyesinin yükselerek Avrupa'da önünde sadece birkaç ülke kaldýðýný belirten Ömer Bolat, “2008 yýlýnda Avrupa'da son 100 yýlýn en büyük krizlerinden biri yaþandý. 2008'den bu yana da halen bu krizi aþmýþ deðiller. Türkiye bu kriz süresince hazmetme yoluna giderek, biraz frene bastý.” dedi. Program rozet ve plaket törenlerinden sonra sona erdi.

14 S plaka ihaleye çýkýyor Ç

Solidworks ve 3D Studio Max eðitimlerini tamamlayan katýlýmcýlara belgelerini törenle verdi.

orum'da 14 servis aracý S plakasý satýþa çýkarýlýyor. S plakalarýnýn þartnameleri Çorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü'nden temin ediliyor.

5393 sayýlý Belediyeler Kanunu'nun 15. maddesinde verilen yetki gereði Çorum Belediyesi tarafýndan 14 adet Ticari Servis Aracý S Plakasý için

ihalesi yapacak. Açýk teklif usulüyle gerçekleþtirilecek olan ihale 24 Ocak 2013 Perþembe günü saat 14.00'de Belediye Meclis Salonu'nda yapýlacak.


PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

11

‘Sosyal sorumluluk projeleri bekliyoruz’ O

smancýk Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði ile Osmancýk Kardelen Çevre ve Eðitim Derneði Vali Sabri Baþköy’ü ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Ýþ Adamlarý Derneði Baþkaný Mustafa Çýplak ve Kardelen Çevre ve Eðitim Derneði Baþkaný Lütfullah Bilgili ile diðer yönetim kurulu üyelerinden oluþan

Vali Baþköy, sosyal projeler üretilmesi çaðrýsýnda bulundu.

heyetler, Vali Baþköy’ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, dernek baþkanlarý Çýplak ve Bilgili yapýlan çalýþmalar ve devam eden projeler hakkýnda bilgi verdiler. Yapýlan çalýþma ve projelerin Çorum’un uluslararasý arenaya açýlmasý noktasýnda önemli olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, kendilerinden kent adýna yeni sosyal sorumluluk projeleri beklediklerini ifade etti.

Osmancýk Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði ile Osmancýk Kardelen Çevre ve Eðitim Derneði Vali Sabri Baþköy’ü ziyaret etti.

SGS’de iþçilerle görüþtü Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde düzenli olarak esnaflarý ziyaret eden Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, bu defa Sungurlu Giyim Sanayi (SGS)’yi gezerek, ekip çalýþmasý ve ekip ruhunun önemine deðindi. Fabrika ziyareti kapsamýnda SGS Tekstil'i ziyaret eden Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, çalýþanlarýn hal ve hatýrlarýný sorarak, çalýþmalar hakkýnda

bilgi aldý. Fabrika iþçilerinin motivasyonlarýný arttýrmalarýna katký da saðlayan ziyarette Baþkan Uzunkaya’ya, Baþkan Yardýmcýsý Erol Erkoç’da eþlik etti. SGS Tekstil çalýþanlarýna akþam saatlerinde ziyarette bulunan Baþkan Uzunkaya iþçilerle sohbet ederek, ekip çalýþmasýnýn önemine deðinerek, “Baþarý ancak ekip çalýþmasý ile gerçekleþir. Birbirimizden güç ve kuvvet alarak

hareket etmek çok önemli. Sizler bunu baþarmýþsýnýz. Ekip ruhunu oluþturmuþsunuz" dedi. , Baþkan Uzunkaya ayrýca hayata geçirdiði projelerle ilgili olarak, “Eðitim, sosyal ve kültürel faaliyetler, ulaþým, alt yapý, parklar ve çevre düzenlemesi gibi daha birçok alanda çalýþma yaptýk. Bu çalýþmalarýmýza yenilerini ekleyerek hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuþtu.(ÝHA)

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Sungurlu Giyim Sanayisi’ni ziyaret etti.

Taksicilerin sorunlarýný dinledi Ç

orum’un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, katýldýðý bir toplantý sonrasý yol güzergahý üzerinde bulunan taksi duraðýný ziyaret etti. Baþkan Uzunkaya’yý duraklarýnda aðýrlamýþ olmanýn hem sevincini hem de þaþkýnlýðýný bir arada yaþayan taksiciler,

taksici esnafýna gösterdiði yakýn ilgiden dolayý teþekkür ederek “Çalýþmalarýnýzý ve Sungurlu için gösterdiðiniz çabayý, büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Sungurlu için yapýlacak her güzel þeyde Sungurlu taksici esnafý olarak sizin yanýnýzdayýz ve elimizden ne geliyorsa yapmaya hazýrýz.”dedi.

Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya da taksici esnafýnýn sorunlarýný ve isteklerini dikkatle dinleyip not alarak, “Taksici esnafýmýz bu ilçe için önemli bir görevi yerine getiriyor ve sorumluluklarýný da biliyor. Asil duygularýn sahibi Sungurlulu þoförlerimize çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum.” dedi.(ÝHA)

Selahaddin Uzunkaya, katýldýðý bir toplantý sonrasý yol güzergahý üzerinde bulunan taksi duraðýný ziyaret etti.

Yol onarýmlarý tam gaz Osmancýk Belediyesi ilçede gerçekleþtirilen alt yapý yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi.

O

smancýk Belediyesi ilçede gerçekleþtirilen alt yapý yatýrýmlarýnda kanalizasyon hatlarýnýn döþenmesi için kazýlan yollarda onarým çalýþmalarýný sürdürüyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalar sýrasýnda bütün tedbirlerin alýndýðýný çalýþmalarýn tamamlandýðý bölgelerde ise yol onarýmlarýnýn sürdüðünü bildirdi. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk'ta 21 milyonluk alt yapý yatýrýmý için çalýþmalar sürüyor. Ýlçede kanalizasyon hatlarýnýn deðiþtirilmesi için ihaleyi alan yüklenici firmanýn büyük bir itinayla çalýþmalarýný sürdürdüðünü ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalarýn tamamlandýðý bölgelerde ise yol onarým çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla devam ettiðini kaydetti. Kanalizasyon hatlarýnýn döþenmesi için kazýlan bölgelerde maðduriyeti gidermek için Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin greyder, kepçe, silindir gibi iþ makineleri ile bölgede onarým çalýþmalarýna baþladýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, hatlarýn döþendiði bölgelerde onarýmlarýn devam edeceðini vurguladý. Ýlçenin tarihi bir sorununa kazma vurulduðunu ve 38 yýldýr kullanýlan kanalizasyon, içme suyu, yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþtirildiði büyük alt yapý projesi

Yazýcý, çalýþmalar sýrasýnda bütün tedbirlerin alýndýðýný belirtti.

Osmancýk'ta 21 milyonluk alt yapý yatýrýmý için çalýþmalar sürüyor. asfalta kavuþacaðýna da gerçekleþemiyor. Bu kapsamýnda kazý dikkat çeken Baþkan tür çalýþmalarda böyle yapýlan alanlarýn Yazýcý, "Üstü kapatýlan durumlar ortaya üstlerinin çalýþmalarýn bölgelerimizde ayrýca çýkýyor. Biz de tamamlanmasýnýn içme suyu için de maðduriyetleri en aza ardýndan kapatýldýðýna kazma vurulacak. Bu indirmek için dikkat çeken Baþkan nedenle hem mevsim çalýþmalarýn Yazýcý, "Biz belediye þartlarý hem de tamamlandýðý alanlarda olarak çalýþmalar çalýþmalarýn hemen kumlama ve sýrasýnda ve sonrasýnda tamamlanmamasý onarým çalýþmalarýmýza bütün tedbirlerimizi nedeniyle asfalt baþladýk. Kapatýlan alýyoruz. Ancak ne iþlemine alanlarda ekiplerimiz kadar tedbir alýrsak baþlayamýyoruz. Bölgedeki tüm kumlama iþlemini alalým, mevsim çalýþmalarýn bitmesinin gerçekleþtiriyor. Tüm dolayýsýyla yaðýþlarýn ardýndan bahar ayýnda tedbirlerimizi alarak ardýndan bölgede asfalt iþlemine çalýþýyoruz" dedi. çamur þikayetleri baþlanacak ve oluyor. Böyle bir Alt yapý çalýþmalarýmýza son çalýþma bu þikayetler çalýþmalarýnýn ardýndan noktayý koyacaðýz" olmadan maalesef Osmancýk'ýn sýcak

Ekmek israfýna karþý kampanya Ý

srafýn önlenmesine yönelik olarak yýla yayýlan bir kampanya baþlatýlacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, TMO'nun bu yýl 75. kuruluþ yýl dönümünü kutlayacaðýný hatýrlatarak, bu kapsamda ''ekmek israfýný önleme kampanyasý'' baþlatýlacaðýný söyledi. Eker, 17 Ocak Perþembe günü Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþlatacaðý kampanyanýn bütün yýla yayýlacaðýný ve tüm illeri kapsayacaðýný söyledi. Türkiye'de ekmek tüketimi, kullanýmý, israfýyla ilgili olarak ayrýntýlý bir kamuoyu araþtýrmasý yaptýklarýný belirten Eker, araþtýrmanýn çarpýcý sonuçlarýný da kampanyayý baþlatýrken kamuoyuyla paylaþacaklarýný kaydetti.


12 PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Çiftçi borç bataðýnda’ B

üyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Merkez Ýlçe Baþkatemektedir. ný Aziz Döngel, “Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Bakaný ‘Çiftçi geçimini saðlayamaz halde’ Mehdi Eker, yaptýðý tarým politikalarý ve stratejiyle övüBugün köydeki ve kýrsaldaki çiftçimiz dogduðu, büne dursun, Türk çiftçisi ve tarýmý bitme noktasýna gelmiþyüdüðü topraklarda ekip biçtiði tarlanýn, seranýn gelirletir.” dedi. riyle kendini geçimini saðlayamaz haldedir. Rakamlarda Üretilen malýn karþýlýðýnýn alýnmadýðý, pazar bulakaðýt üzerinde büyüyen ama gerçekte iflas etmiþ bir tarým mayan ve de yüksek girdi maliyetleri karþýsýnda sürekli sektörü görülmektedir. Tarýmda Avrupa’nýn önüne geçtiezilen bir tarým sektörünün gözler önünde olduðunu iddia ðimizi ve de tüm dünyada tarýmda 7. sýralarda olduðumueden Döngel, þunlarý söyledi; “Buna mukabil Sayýn Bazu söyleyen Bakan’ýn aksine tarým sektörünün temsilcikan 10 yýl öncesinde 23 milyar olan tarým hasýlatýnýn 2011 leri tam tersini söylemektedirler. Özellikle de bakliyat ve yýlý itibariyle 62 milyar dolara yükseldiðini söylemekte meyve, pamuk ve de yaðlý tohumlarda dýþarýya baðýmlýama bu söyledikleri sadece kaðýt sayfalarýnda kalmaktalýk artmaktadýr. Sayýn Bakan’ýn açýkladýðý rakamlar sadedýr. Diger yandan sürekli borçlanan, borçlarýný erteleyip ce salondakilerin ilgisini çekecek rakamlardan ibarettir. faiz bataðýna, bankalara ve modern tefecilerin kucaðýna Madem Sayýn Bakan böyle diyor biz de kendisine Aziz Döngel düþen çiftçimizin yüzü gülmüyor ve bu büyüme rakamýna soralým: Madem ürettiði ürünün karþýlýðýný alan ve bu kagöre pastadan neden pay alamýyor? Sayýn Bakan çok güdar büyüme rakamlarýna sahip bir Türk tarýmý ve çifçisi var, o zaman zel tablolar çizeceðine neden AKP hükümetiyle birlikte 3,5 milyon bu gerçek rakamý daha da fazla olan 105 bin çifçi neden borçlanýp hektarlýk tarým arazisinin de ekilip biçilemediðinin cevabýný versin. borçlarýný ödeyemez duruma geldi? Neden çiftçi sürekli borçlarýný erAyrýca mazot fiyatlarý, ilaç ve tohum, fide fiyatlarý her geçen gün artteleme ihtiyacý duymaktadýr? Ve neden 3,5 milyon tarým arazisi tarým makta çifçi ise bu giderleri karþýlayamaz hale gelmiþ ve borç bataðýna alaný olmaktan çýkmýþtýr? düþmüþtür. Bunun sonucunda elde avuçta ne varsa satmýþ ya da banTürk çifçisinin ve hayvan üreticisinin ihtiyacý olan þey popülist kalara ve tarým kredi kooperatiflerinin kucaðýna düþmüþtür. strateji ve politikalar deðil, köklü tarým reformlarýdýr. Üretim maliBu günlerde Sayýn Bakan övünerek 105 bin çiftçinin borcunu eryetlerinin düþürülmesi, millileþtirilmiþ tohum, gübre, ilaç, damýzlýk teledik diye demeçler veriyor. Bunun neresi tarým sektörünü güçlendirip Türk çiftçisini koruyan bir tarým politikasýdýr? AKP hükümetinin sektörlerinin oluþturulmasý, üreticiye ve devlete kazandýran iç ve dýþ tek tarým politikasý borç ertelemekse o zaman Türk çifçisi yok olmapazarlarýn saðlanmasý, yem girdilerinin düþürülmesi ihtiyacýdýr. Ayrýya mahkumdur. Türk çiftçisinin borçlarýnýn ertelenmesi ihtiyacý yokca türk çiftçisi çok radikal tedbirler alarak eðitimden geçmeli ve yeni tur, asýl önemli olan çifçinin ucuz akaryakýta, gübreye, ilaca, yeme, fitarým teknolojilerine ayak uydurmasý saðlanmalýdýr. O zaman iþte bu deye, hayvana, iþciliðe ve bilimsel danýþmanlýða ihtiyacý var. Çifçinin rakamlarý konuþabiliriz, Türkiye’nin kendi kendine yetebilen ender ülaracý komisyonculara deðil bizzat kendi kazanabilecegi iç ve dýþ pazar keler olduðunu o zaman söyleyebiliriz.” istemekle beraber devletin bazý tarým ürünlerini sübvansa etmesini is-

Çorum Proje Koordinasyon Merkezi proje atölyesi çalýþmasýý baþlattý.

Proje atölyesinde uygulama yaptýlar

10 kuruþluk sermayeden 4.5 milyonluk ciroya Ç

orum'un Ýskilip ilçesinde 1988 yýlýnda 10 kuruþluk bir sermaye ile kurulan Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi'nin (HEM) 2012 yýlýnda 4.5 Milyon TL ciro yaptýðý açýklandý. Kuruluþundan bugüne kadar her geçen gün büyüyerek geliþen Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu, eðitim içerisinde üretim yapan atölyeleri ile yaygýn eðitimin amacýna ulaþmasýnda büyük katkýlar saðlýyor. 2011 yýlýnda atölyelerinde yapýlan üretimleri ile 3 milyon 500 bin TL ciro ile dikkatleri üzerine çeken Ýskilip Halk Eðitimi Merkezi, 2012 yýlýnda ise 4 milyon 559 bin TL ciro ile yeni bir baþarýya daha imza attý. Çýrak ve kursiyerlere vasýflý eleman statüsü kazandýrýlmaya çalýþýlan Metin Alkan HEM’de, bu kiþilere yapýlan kar payý ödemesi ise 170 bin 883 TL olarak gerçekleþti. Ýskilip HEM, 2012 yýlýnda devlete aktardýðý dolaysýz direkt vergi tutarýnda ise, 978 bin 721 TL gibi bir rakamla da rekora imza attý. Ýskilip Halk Eðitimi Merkezi karlýlýkta da bakanlýk ölçülerinde istikrar yakalayarak en verimli iþletmelerden biri oldu. 2012-2013 eðitimöðretim yýlýnda þu ana kadar 51 dalda 128 adet mesleki, sosyal ve kültürel kursun açýldýðý Metin Alkan HEM'de 690 bayan, bin 653’ü erkek toplam 2 bin 343 kursiyer eðitim alýyor. Yine bu eðitim-öðretim yýlýnda Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu’nda sayacýlýk, sývacýlýk ve bilgisayar kurslarý açýlarak, hükümlülerin bir meslek edinmelerine ve teknolojiyi kullanmalarýna imkan saðlanýyor. Metin Alkan Ýskilip Halk Eðitim Merkezi, bayanlarýn meslek edinmesi ve istihdamýna da özel bir önem veriyor. Gerek merkez bünyesinde, gerekse Ýþ-Kur ve diðer kurumlarla yapýlan iþbirliði çerçevesinde açýlan bayan kurslarýnda da sadece son iki yýlda 300'den fazla bayan mesleki eðitime tabi tutuldu. Bunlarýn büyük bölümünün kurslarýný

yor.

Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi'nin (HEM) 2012 yýlýnda 4.5 Milyon TL ciro yaptýðý açýklandý.

Ýskilip HEM Kuruluþundan bugüne kadar her geçen gün büyüyerek geliþiyor.

Ýskilip HEM yeni istihdam kapýlarý açýyor.

bitirdikten sonra, eðitim aldýklarý alanla ilgili özel sektörde veya kendi iþlerini yaparak üretim sürecine katýlýmlarý saðlandý. Halk Eðitimi Merkezi sosyal ve kültürel kurslardaki baþarýsýný mesleki kurslarda da ülkeye örnek olacak þekilde arttýrarak devam ettiriyor. Mobilya, ayakkabý, derimont, çanta, tekstil gibi alanlarda ilköðretim çaðýný bitirmiþ gençlerden baþlayýp üst yaþ sýnýrý olmaksýzýn, bay-bayan çýrak ve kursiyerlere ihtiyaç ve istekler doðrultusunda mesleki eðitim veriliyor. Kursiyer ve çýraklar fabrikayý andýran atölyelerde teorik ve pratik ve eðitim alýyor-

lar. "Eðitim içinde üretim, üretim içinde eðitim" prensibi ile yapýlan çalýþmalarda kursiyerler, usta öðreticiler nezaretinde üretim sürecine bizzat katýlarak mesleki bilgi ve tecrübelerini arttýrýyorlar. Milli Eðitim Bakanlýðý'nca hazýrlanan modüler programlara uygun olarak verilen eðitimler, pratik uygulama ile birleþtirilerek kursiyerlerin 3-5 yýl gibi bir sürede kalifiye elemanlar haline gelmesi saðlanýyor. Ayrýca kursiyer ve çýraklar üretilen malzemelerin satýþýndan elde edilen gelirden katkýlarý oranýnda aylýk 400 ila 800 TL arasýnda, düzenli olarak pay alarak maddi anlamda da kendilerine ve aile bütçelerine katký saðlýyorlar.

Eðitimlerini baþarýlý bir þekilde bitiren genç kursiyerler yetiþtikleri alanda aranýlan elemanlar olarak istihdam ediliyor. Ýskilip Halk Eðitim Merkezi'nden yetiþen onlarca genç özellikle mobilya ve ayakkabý sektöründe istihdam edilmiþ durumda. Merkezde geleneksel el sanatlarý alanýnda, ülke ve bölgeye mal olmuþ sanatlarýn yaþamasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý amacýyla da çeþitli kurslar düzenleniyor. Hasýr sepet örmeciliði, aðaç oyma, sedef kakma gibi çeþitli alanlarda açýlan kurslar da bu amaca hizmet ederek yeni ustalar yetiþtirilmesini saðlaný-

Ýskilip Halk Eðitimi Merkezi, mimari restorasyon alanýnda yaptýðý çalýþmalarla Ýskilip'in kültürel ve tarihi mirasýna önemli katkýlarda bulundu. Okulun mobilya atölyesinde yapýlan çalýþmalarla, son iki yýlda Ýskilip Ayakkabýlar Arastasý, Çatalkara Kültür Sanat Evi, Bedri Rahmi Konukevi, Etnoðrafya Müzesi Binasý gibi yapýlarýn restorasyonu, röleve planlarý dahilinde baþarý ile tamamlandý. Son olarak Akþemseddin’in oðlu Nurül Hüda Hz.'nin Evlik köyünde yaptýðý çivisiz ahþap geçme cami ve türbelerin restorasyonunu yapan merkez, Ýskilip Belediyesi'nin ahþap atölyesinin kurulmasýnda da önayak oldu. Metin Alkan Ýskilip Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Mürsel Kayiþ, 2012 yýlýnýn kurum açýsýndan son derece baþarýlý geçtiðini söyledi. Ýnsanlarýn hangi alanda, hangi yoðunlukta eðitime ihtiyaç duyuyorsa o alanda ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için çalýþtýklarýný dile getiren Kayiþ, “Özellikle çeþitli sebeplerle eðitim sürecinin dýþýnda kalmýþ gençlerimiz, bayanlarýmýz hedef kitlemiz. Genelinde ise hangi alanda olursa olsun eðitime ihtiyaç duyan bireylerimiz. Biz bu konu elimizden geleni yapmaya hazýrýz. Ülkemizi, milletimizi geleceðe daha güçlü ve refah içinde taþýmak için her türlü çalýþmayý, fedakarlýðý yapmaya devam edeceðiz. Bu amaca sahip olan herkesle de iþbirliðine, birbirimize gereken katkýyý yapmaya sonuna kadar açýðýz. Bizim amacýmýz yapmak, satmak, kar etmek deðil. Ýhtiyacý olan insanlara yapmayý, satmayý, kar etmeyi öðretmek. Bunu da baþarý ile yaptýðýmýza inanýyoruz. Baþarýmýzdaki en önemli unsur ise bu iþe inanan, özveri ve fedakarlýkla çalýþan bir ekibe sahip olmamýz. Bu ekip birlik bütünlük içinde gece gündüz demeden bu iþe gönlünü, emeðini ve zamanýný veriyor. Böyle olunca da baþarý kaçýnýlmaz oluyor" dedi.(ÝHA)

Mehmet Aydýnkal orum Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) tarafýndan yürütülen proje eðitimlerinin sonunda, proje atölyesi çalýþmalarý baþlatýldý. SMMMO Toplantý Salonu’nda gerçekleþtirilen atölye eðitiminde, proje hazýrlýk eðitimini tamamlayan kursiyerler, proje uygulamasý yaptý. Vali Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy’ün de katýldýðý toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu yaparken, atölye çalýþmasý ise Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi Mehmet Aydýnkal yürüttü.

Ç

Çalýþma SMMMO Toplantý Salonu’nda gerçekleþtirildi.

Atölye çalýþmasý ise Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi Mehmet Aydýnkal yürüttü.

Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu yaptý.

79 týr yola çýktý ''K

ýþ geldi... Suriye için bir ekmek, bir battaniye'' kampanyasý kapsamýnda, Türkiye'nin çeþitli illerinden toplanan yardýmlarýn bulunduðu 79 týr, Suriye'ye gönderildi. Konuya iliþkin yapýlan açýklamaya göre, Anadolu Yardýmlaþma Derneði'nin (AYDER) öncülüðünde Konya'dan 25, insani yardým dernekleri ve ÝHH gönüllü-

lerinin gayretleriyle Bursa'dan 12, Sakarya'dan 6, Antalya'dan 1, Kayseri'den 6, Ankara'dan 4, Gaziantep'ten 3, Zonguldak'tan 2, Çorum'dan 2, Van'dan 5, Ýzmir'den 2, Ýzmit'ten 2, Düzce'den 7, Yalova ve Balýkesir'den de 1'er olmak üzere toplam 79 yardým malzemesi taþýyan TIR yola çýktý. Týrlarda un, konserve, kuru gýda, battaniye, temizlik malzemeleri, ký-

yafet, ayakkabý gibi ihtiyaç malzemeleri yer alýyor.

Yardým malzemeleri Lübnan'daki kamplara ulaþtý Açýklamada görüþlerine yer verilen Sadakataþý Derneði Genel Baþkaný Kemal Özdal, ''Kýþ geldi... Suriye için bir ekmek, bir battaniye'' kampanyasý kapsamýnda, Lübnan'da Suriye'den göç etmek zorunda ka-

Türkiye'nin çeþitli illerinden toplanan yardýmlarýn bulunduðu 79 TIR, Suriye'ye gönderildi.

lanlarýn bulunduðu kamplarda, 2 bin kýþlýk battaniye ve 10 bin ekmek daðýtýmý gerçekleþtirdiklerini bildirdi. Daðýtýmlara bizzat katýldýklarýný belirten Kemal Özdal, þunlarý kaydetti: ''Özellikle soðuk kýþ günlerinde Suriyeli kardeþlerimiz açlýk, soðuk ve salgýn hastalýklarla karþý karþýya, çocuklar soðuktan geceleri üþümekten uyku uyuyamýyor, açlýk tehlikesi ciddi anlamda kardeþlerimizi tehdit ediyor. Çocuklarýn üzerlerine örtecekleri battaniyeler sadece 15 lira ama onlarýn hayatýndaki deðiþiklik, geceleri uykularýndaki sýcaklýk tarif edilemez.'' Derneðin Suriye içinde ve kamplarda baþýndan beri aktif olarak yer aldýðýný ifade eden Özdal, bu kampanya ile Türkiye halkýnýn kardeþ Suriye halkýyla tarihi bir dayanýþma sergilediðini bildirdi.


PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 5 - Rebî’ul-Evvel: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:4 Kanun-i Sânî 1428 Kasým:71

2013

17

OCAK

Gözün zinasý harama bakmak, dilin zinâsý fuhþu konuþmaktýr. Nefs de o iþi temenni edip istek duyar. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.24 06.55 11.57 14.22 16.46 18.10

MÜBÂREK GECELER Mübârek geceler, Ýslâm dininin kýymet verdiði gecelerdir. Allahü teâlâ kullarýna çok acýdýðý için, bazý gecelere kýymet vermiþ, bu gecelerdeki duâ ve tevbeleri kabul edeceðini bildirmiþtir. Kullarýnýn çok ibâdet yapmasý, duâ ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebep kýlmýþtýr. Kýymetli vakit, öðle namazý vaktinden, o gecenin sonuna, yani imsak vaktine kadar olan zamandýr. Mübârek geceleri ihyâ etmeli, yani kazâ namazlarý kýlmalý, Kur'ân-ý kerîm okumalý, duâ ve tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanlarý sevindirmeli, bunlarýn sevabýný ölülere de göndermelidir. Mübârek gecelerde, tevbe ve istiðfar etmek, Allahü teâlâya ilticâ etmek, yalvarmak, günahlarýný düþünmek, ayýplarýný kusurlarýný hatýrlamak, kýyâmetteki azaplarý düþünüp korkmak, Cehennemin sonsuz acýlarýndan titremek lâzýmdýr. Af ve maðfiret için çok yalvarmalýdýr. Mübârek geceler þunlardýr: 1-Kadir Gecesi: Ramazan ayý içinde bir gecedir. Ýmâm-ý Âzam Ebû Hanife “rahmetullahi aleyh” hazretleri; “27. gecesi olmasý çok vâki olur.” buyurdu. 2-Fýtr (Ramazan) Bayramý gecesi: Ramazanýn son günü ile bayramýn 1. günü, arasýndaki gecedir. 3-Arefe Gecesi: Arefe günü ile Kurban bayramýnýn 1. günü arasýndaki gecedir. Arefe, Zilhicce’nin 9. günüdür. Baþka günlere Arefe denmez! 4-Kurban Bayramý geceleri: Kurban bayramýnýn 1, 2 ve 3. günlerinden sonraki gecelerdir. Bu 3 güne “Eyyâm-ý nahr” denir. 5-Mevlid Gecesi: Rebî’ul-evvel ayýnýn 11. ve 12. günleri arasýndaki gecedir. Peygamber efendimizin doðduðu gecedir. 6-Berat Gecesi: Þaban ayýnýn 15. gecesidir. 7-Mirâc Gecesi: Receb ayýnýn 27. gecesidir. 8-Regâib Gecesi: Receb ayýnýn ilk Cuma gecesidir. 9-Muharrem Gecesi: Muharrem ayýnýn 1. gecesi, Müslümanlarýn kamerî yýlbaþý gecesidir. 10-Aþûre Gecesi: Muharrem ayýnýn 10. gecesidir. Bunlardan baþka, Fýtr Bayramýnýn diðer geceleri, Zilhicce ve Muharrem aylarýnýn ilk on geceleri, haftanýn her Cuma ve Pazartesi geceleri de mübârektir. Yukarýdaki on geceden beþinci, altýncý, yedinci ve sekizinci gecelere Kandil geceleri denir.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

HASTANELER

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR

Bir Kadir Eren Vardý… 6

Tasavvufi düþünce, Ýslam'ýn temel ilkeleri doðrultu"Nimet ve refahýn kapýsýný kapatýp, ölüme hazýrlanma kasunda, ahlak esaslarý üzerinde, ibadetlere yoðunlaþmak pýsýný açmadan salih insanlar derecesine ulaþýlamaz." suretiyle nefsin her türlü kötülük ve günahlardan arýndýrýZunnûn'u Mýsri ise Zayýf insan kimdir sorusuna "Allah'a larak terbiye ve teskiye edilmesidir. giden yolu bilmeyen ve öðrenmek içinde çalýþmayandýr." Der. Tasavvufi düþünceye göre namaz, oruç gibi ibadetler kul ile Allah arasýnda gerçekleþen manevi bir iletiþim Tasavvufta esas olan, Allah ve Resulünü her þeyden baðý olup içtenlikle yapýlýp, hayata yansýmasý gerekir. Taçok sevip, onun iradesine teslim olmak, dünya ve dünya savvufi düþünce çeþitli aþamalardan geçerek günümüze malýna sevgi ve tamah etmemek, Kur'an-ýn emirlerini hakadar varlýðýný sürdürmüþtür. Peygamberimizin sade ve yat nizamý olarak görmek, hayatýný ona göre þekillendirmütevazý bir hayat sürdürmesi, dünya malýna deðer vermek, sýkýntýya düþerim diye korkmamaktýr. Tasavvuf yolu meyerek Allah yolunda harcamasý tasavvufi düþüncenin ibadetleri en güzel bir þekilde huþu içerisinde yerine getiözünü oluþturmuþtur. rip gereklerini hayata yansýtmak, züht ve takvaya ulaþmaktýr. Ýbadetlerini zamanýnda yapmak, Allah'ý hatýrdan Tasavvufi düþüncenin oluþumu ve geliþiminde ahlaVeysel Uysal hiç çýkarmamak, Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker göki deðerler, yaþama ve yaþatma isteði ön planda gelmiþtir. revini en güzel bir þekilde yapmak, sevdiðini Allah için seMüslümanlar yeni fetihlerle birlikte farklý coðrafyalarda vip, buðuz ettiðine yine Allah için buðuz etmek, sabýrlý olmak gibi deðiþik yaþam biçimleri ile karþýlaþmýþlardýr. Bir takým farklý anlaahlaki ve ameli konular bu yolun esaslarýný teþkil eder. yýþ ve yorumlar yeni bir anlayýþýn ortaya çýkmasýna zemin hazýrlamýþ ve hicretin 2. Yýlýndan itibaren olgunlaþarak Müslümanlarýn Mutasavvýflar Ýslam'ýn, dünyanýn birçok ülkesindeki farklý hayatýna girmiþtir. Tasavvufi düþünce Bayezidi Bistami, Cüneyidi kültür ve medeniyetine mensup insanlarýna ulaþmasýnda önemli bir Baðdadi, Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Abdul Kadir Geylani, Þarol oynamýþlardýr. Ýslamiyet'in, Balkanlar, Hint yarým adasý, Horahý Nakþibendî gibi mutasavvýflarla sistemleþerek kurumsallaþmýþsan ve Kuzey Afrika'ya yayýlmasýnda mutasavvýflarýn paylarý bütýr. yüktür. Özellikle orta Asya ve Balkanlarda Hoca Ahmet Yesevi çok etkili olmuþ ve tasavvufi düþüncesi daha sonraki tüm tasavvufi oluTasavvuf önderleri tasavvufi düþüncelerini Kur'an ve sünnete þumlarýn nüvesi, mayasý ve ana kaynaðý olmuþtur. göre yorumlamýþlardýr. Bu düþünceye göre yüce yaratanýmýz insana çok yakýndýr. "Ben insana þah damarýndan daha yakýným." (Kaf Tasavvufi düþüncenin, Osmanlý Ýmparatorluðunun kurulup 3 16) "Eðer kullarým beni sana soracak olurlarsa bilmiþ olsunlar ki kýtaya hükmeden, her yere adalet ve hakký götüren bir cihan devleben onlara çok yakýným. Onlarda bunu bilsinler, tövbe etsinler, ibati olmasýnda da önemli rolünün olduðunu görmekteyiz. Osmanlý det etsinler, dua etsinler ki rahmetime kavuþan kullardan olsunlar." imp. Kurucusu Osman Gazi, mürþidi kâmili, Þeyh Edebali'yi ziya(Bakara 186) Ýnsanda Allah'a salih ameller iþleyip emir ve yasakrete gider. Yatma vakti gelir. Yer yataðý hazýrlanýr, Allah rahatlýk larýna uymak suretiyle onun rýzasýný kazanarak onu yakýndan tanýr versin denilerek çýkýlýr. Sabah yataðýn hiç bozulmadýðýný görünce, ve yakýnlaþýr. Osman Gazi sen hiç yatmadýn mý? Sorusuna o da, odada ki Kur'aný göstererek Allah'ýn kelamýnýn huzurunda ayaklarýmý uzatýp nasýl Þeyh veya mürþit insanlara sohbet ederek doðru yola kýlavuzyatabilirim cevabýný verir. Mutasavvýflar Osman Gazinin o geceki layan, ilim sahibi bir öðretici olup müritlerini ve kendisine tabi Kur'an-a hürmetinden dolayý onun nesline 600 yýla yakýn Kur'an-ýn olanlarý tasavvuf yolunda eðitip yetiþtirerek ahirete hazýrlayan bir bayraktarlýðýný yaparak hizmet etme þerefiyle ödüllendirdiði þeklinönderdir. Tasavvuf veya tarikat Allah'a giden cennete ulaþtýracak de yorumlamýþlardýr. Þeyh Edebali, Osman Gaziye vasiyetinde þöyolan bir yoldur. Tabiri caizse yolcu taþýyan bir otobüs vasýta, otobüle der: sün þoförü tasavvuf önderi, yolcularda tâbi olanlardýr. Nasýl ki bir yolcu otobüsünün görevi yolcularýný kazasýz belasýz gidecekleri Ey oðul sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. menzile ulaþtýrmak ise tasavvuf önderinin görevi de kendisine tabi Þunu unutma: insaný yaþat ki devlet yaþasýn olanlara sahip çýkarak nefislerinin ve þeytanýn þerlerinden korumak Güçlüsün, kuvvetlisin, akýllýsýn, kelamlýsýn! suretiyle, Allah'a giden yolda günah ve haramlara bulaþmadan gitmeleri gereken hedefe ulaþtýrmaktýr. Ama: bunlarý nerede, nasýl kullanacaðýný bilmezsen sabah Tasavvuf kaynaklarýnda, tasavvufi hayata girmek için bir mürrüzgârýnda savrulur gidersin. þitte bulunmasý gereken nitelikler þunlardýr. Mürþit ilim, irfan ve yaÝnsanlar vardýr. Þafak vaktinde doðar akþam ezanýnda ölürler. þantýsý ile örnek bir kimse olmalýdýr. Tasavvuf eðitimini manevi bir Öfkenle nefsin bir olup aklýný yenmesin. ocakta (seyri sülük- kiþinin iç dünyasýna yönelerek benliðini her türlü olumsuzluklardan arýndýrarak) tamamlamýþ olmalýdýr. ÝbadetDaima sabýrlý, sebatlý ve iradene sahip olasýn! lerini en güzel bir þekilde huþu içerisinde yerine getiren bir kimse Ey oðul ananý, ataný, büyüklerini say olup, kendi dýþýndaki mürþitleri kötülememeli ve küçük görmemelidir. Bereket büyüklerle beraberdir. Mutasavvýflara göre Allah'a ulaþmanýn yollarý sayýsýzdýr. HerÝnancýný kaybedersen yeþilken çöllere dönersin. kesin yöntemi farklý olabilir. Ama ölçü Kur'an ve sünnet olup AlEn büyük zafer nefsini tanýmaktýr. lah'a yönelmektir. Kur'an-ý Kerimde "Bizim yolumuzda mücadele Düþman, insanýn kendisidir. edenleri biz hedeflerine ulaþtýrýrýz." (Ankebut 69) Tasavvuf yolunda kural ve yöntemler farklý olsada ortak payda Allah'ý anmak e AlDost ise, nefsi tanýyanýn kendisidir. lah'a doðru, yapýlan manevi yolculuktur. Tasavvufun hedefi ilahi Geçmiþini iyi bil ki, geleceðe saðlam basasýn. hakikatlerin gönül dünyasýnda tecelli etmesini saðlamaktýr. SeriyNereden geldiðini unutma ki, nereye gideceðini unutmayasýn. yüs Sakati "Kiþini irfaný arttýkça ameli çoðalýr." Ýbrahim Ethem

1- Morsümbül Köyü'nden gelme, Mehmet ÇETÝN'in eþi, Rýza, Muharrem ve Emin ÇETÝN'in anneleri; Esme ÇETÝN. 2- Boðabaðý Köyü'nden gelme, Kalýpçý Ömer ÖZBOLAT'ýn eþi, Hüseyin ve Mustafa ÖZBOLAT'ýn anneleri; Sevide ÖZBOLAT. 3- Mescitli Köyü' nden gelme, Arif SEMERCÝ'nin oðlu, Galip ve Arif SEMERCÝ'nin babalarý, Kasap Esnafýndan; Bekir SEMERCÝ.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER DOÐA BAHABEY CAD. NO: 101 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) 221 21 01

LOKMAN ÝNÖNÜ CAD. NO 77 EMNÝYE T SARAYI ALTI 224 42 05

METEOROLOJÝ

2.342

Ülkemiz yeni bir süreç yaþýyor. Ýmralý'da Abdullah Devlet ihalelerinde aslan payý, yine bunlarýn mý olacak? Öcalan ile görüþmelerden sonra, deþifre olan Oslo süreAnayasa da deðiþiklik yapýlarak, bütün bu oluþumci ile yeni bir süreç baþlatýlýyor. lara yeþil ýþýk yakýlacak. Sonra da biz ülkemizde Türküm Görünen oki, MHP dýþýnda mecliste bulunan partidiyemeyeceðiz. Þimdi olduðu gibi biz Türküm dediðiler, bu sürece destek veriyorlar. MHP'nin ortaya koydumizde bize faþist diyecekler, onlar Kürdüm dediklerinde ðu itirazlar doðru. Ýktidarýn savunmasý kendine göre kahraman olacaklar. haklý. CHP bu süreçten nemalanmak peþinde. Binlerce kiþinin katili Apo serbest kalacak, belki de Kamuoyunun bu konulara iliþkin, cevaplanmasýný Kürt bölgesinin kahraman yöneticisi olacak. Bu þartlarý istediði sorular var. bu gün hazýrlamakta olanlar, yarýn bundan gurur mu duyacaklar, piþman mý olacaklar! Bunu tarih gösterecek. Bu PKK'nýn silah býrakýp, ülkeyi terk ettiðini varsayagünün tarihini yazanlarýn çocuklarý, babalarý ile küçülen lým. Ýmralý'da bulun Apo'nun muhatap alýnýp, BDP'nin zayýflayan Türkiye ile gurur duyacaklarýný sanmýyorum. nötralize olduðunu düþünelim. Oyun kurucularýn düþünBu gün baþka ülkelerde okul açýp, Türkçe öðrettiklerini düðü manada, Kuzey Irak'ýn Türkiye ye baðlandýðýný, Mustafa Yolcu söyleyenler," yarýn bu topraklarda Kürtçe den baþka eðiKürtlere bu bölgede otonomi verildiðini, Kerkük ve Mutimi olmayan okullar açýldýðýnda" bunun mantýðýný nasýl açýklayasul'un da bu bölgede kaldýðýný varsayalým. Bu topraklar da sýkýntý caklar. bitecek mi? Talepler bitecek mi? Coðrafi talepler sona erecek mi? Bu bölünme burada bitmeyip, baþka talepleri de peþinden geÝran, Suriye de bulunan Kürtlerin durumu ne olacak? tirecek. Bütün bu olaylar Amerikan ajandasý neticesi meydana gelYahudilerin Yüzyýllarýn hayali olan, Nil den Fýrat a kadar mektedir. Bizim devletimiz bu olaylar sonucu daha mý güçlü olaolan topraklar hayali, böylece gerçekleþmiþ olacak. Bu necip milcak? Daha mý sorunlu kalacak? lete kýlýç çeken, ihanet eden kavimler hiçbir zaman rahat ve huzur Bir bölgeye otonomi verildiðini düþünelim, Ankara da, Ýstanyüzü görmeyecekler. bul da, diðer illerde bulunan Kürtlerin durumu ne olacak. Bu nüYöneticiler, baþtakiler gelin bu hataya düþmeyelim. Kanla fus artýþ hýzý ile bütün Türkiye'yi mi talep edecekler? alýnan bu topraklar, kanla verilir. Göz göre göre bu ülkeyi bölücüÞimdiye kadar üretime katýlmamýþ, devlete vergi vermemiþ, lere teslim etmeyelim. elektrik su parasý ödememiþ bu insanlar, bu bölgeyi nasýl yöneteBu günün yarýný da var. Yarýn bu saydýðýmýz yanlýþlarýn hecekler? Bunlarýn eroin ve diðer kaçakçýlýklarýna yine göz yumulasabýný nasýl vereceðiz bunu iyi hesaplayalým. cak mý? Türkiye'nin her tarafýndan milletvekili çýkaracaklar mý?

2.357

1.764 1.774

24 ayar

ALIÞ

94,39

SATIÞ

95,39

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:22 Sayý: 6492 17 OCAK 2013 PERÞEMBE Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

(Hasan KAYA) 221 86 91 (Seyfi PEKCAN) 226 43 43

VEFAT EDENLER

Tefekkür Dünyamýz

O Kadir beyi aratmadan hizmet etti. Bu vefat hadisesi her aklýma geldiðinde yüreðim derinden yanar… Ve, merhum Þaban Döðen…. Ýkinci vefat haberi de bu idi. Gayretli ve nezih in- Raþit Yücel rasityücel@ san…. corumhakimiyet. net Oda ebedi alemin yolcusu oldu. Yýllar yýllarý kovaladý. 12 eylülün gaddar hareketi bizleri biri birimizden ayýrdý. Þeytaný dahi hayrette býrakacak planlar yapýldý. Bir kýsým aðabeyler bu ihtilale taraftar oldu. Gazetemiz 470 gün kapatýldý. Ama yýlmadýk ve usanmadýk. Oldukça hýrpalandýk. Ama Kadir beyi unutmadýk ve unutmayacaðýz. Bu hatýrayý da yeni nesillere tanýtma ve bir vefa borcunu ödemek için yazdým. Nurun þad olsun aziz dava adamý… Mekanýn cennet olsun.

PKK ve Oslo süreci

ALAKASIZLAR

Bahçelievler Buharaevler

Tasavvuf yolu

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : 1, 50 ¨ Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : 50, 00 ¨ Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 ¨ Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 ¨ Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 250, 00 ¨ Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 125, 00 ¨ Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 ¨ Kentiçi : 55 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurtiçi : 160 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PERÞEMBE 17 OCAK 2013

Tunaboylu mezarý baþýnda anýlacak

M

erhum GazeteciYazar Mahmut Tunaboylu vefatýnýn 11, doðumunun ise 59. yýlýnda yarýn saat 11.00’de mezarý baþýnda anýlacak. 18 Ocak 1954 yýlýnda doðan merhum Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu, 31 aralýk 2002 tarihinde vefat etmiþti. Vefatýnýn 11. ylýnda Mahmut Tunaboylu yine doðum günü olan 18 Ocak’ta (yarýn) Ulumezar’daki kabri baþýnda dualarla anýlacak. Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen mezar ziyareti ve anmaya merhum Mahmut Tunaboylu’nun

Merhum Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu, yarýn kabri baþýnda anýlacak. babasý Müslüm meslektaþlarý katýlacak. Çorum'da doðan Tunaboylu, ailesi, Mahmut Tunaboylu, 1954 yýlýnda yakýnlarý ve orta öðreniminden sonra

gazeteciliðe baþladý. Çeþitli ulusal ve yerel gazeteler ile yerel televizyonlarda görev yapan Tunaboylu, 1980 yýlýndan itibaren radyo için oyun yazmaya baþladý. Tunaboylu'nun yazdýðý oyunlar, TRT Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir Radyolarý ile KKTC Bayrak Radyosu'nda yayýmlandý. Roman, oyun ve senaryo dallarýnda 14 ödül alan Tunaboylu nun 9’u ödüllü 10 kitabý yayýmlandý. 31 Aralýk 2002 tarihinde 48 yaþýnda hayatýný kaybeden Tunaboylu, evli ve 2 çocuk babasýydý.

www.corumhakimiyet.net

Ayvazoðlu’ndan nezaket ziyareti

Feridun Ayvazoðlu, Hakimiyet’i ziyaret ederek 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý.

umhuriyet Halk Partisi Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoðlu, C Hakimiyet’i ziyaret ederek 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. Gazetemizi ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþen

Ayvazoðlu, demokrasinin geliþmesi, halkýn sorunlarýnýn gündeme getirilmesi ve çözümünde basýnýn önemli bir görev üstlendiðini söyledi. Ayvazoðlu, Hakimiyet yönetici ve çalýþanlarýnýn gazeteciler gününü tebrik etti.

ÇORUM MERKEZ ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝNE SPOR SALONU YAPIM ÝÞÝ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Çorum Merkez Ýnönü Anadolu Lisesine Spor Salonu yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/5043

l- Ýdarenin

a) Adresi : Mimar Sinan Mah. inönü Cad. 179 19100 ÇORUM : MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 3642257400 - 3642101086 c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare.corum@icisleri.gov.tr c) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ýhale konusu yapým iþinin

a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez c) Ýse baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) iþin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 (Ýkiyüzkýrk) takvim günüdür.

3- ihalenin

160 eserle dönemi kapattýlar Türk Eðitim Gönüllüleri Vakfý ve Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneði kapanýþ sergisi gerçekleþtirdi.

T

ürk Eðitim Gönüllüleri Vakfý ve Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneði’nin birlikte organize ettiði dönem sonu kapanýþ sergisi geçtiðimiz gün Büyük Zafer Çarþýsý’nda gerçekleþti. Serginin açýlýþýna Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ve MEM müdürlerinin katýldýðý belirtildi. Resimleri ve eserleri sergilenen öðrenciler haricinde 100 öðrencinin ve halkýn katýlýmýyla gerçekleþen açýlýþýn güzel anlara sahne olduðu ifade edildi.

5 gün sürecek olan sergi çarþý çalýþma saatleri içerisinde açýk kalacak.

Sergi, hafta sonuna kadar açýk kalacak

AÇARAY Derneði Baþkaný Eþref Burçin

Özsaçmacý ve TEGV Çorum Birim Sorumlu-

Vatandaþlarýn katýlýmýyla gerçekleþen açýlýþýn güzel anlara sahne olduðu ifade edildi.

su Serpil Çetin, kapanýþ töreni ile ilgili þunlarý kaydettiler; “Öðrencilerin dönem içerisinde yaptýðý ve onlarýn hayal dünyasýný yansýtan, farklý konular üzerinde yapýlan eserlerin oluþturacaðý serginin Büyük Zafer Çarþýsý’nda yapýlmasý halkýn katýlýmýný artýrmak, çocuklarýn hayallerine büyüklerin ulaþmalarý düþünülerek seçilmiþtir. 5 gün sürecek olan sergi Zafer Çarþý çalýþma saatleri içerisinde açýk kalacaktýr.

a) Yapýlacaðý yer : MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM b) Tarih i ve saati : 31.01.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER KABUL EDÝLECEKTÝR. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokumam almak isteyenler, posta masrafý dahil 220 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halk bankasý Çorum Þb.TR650001200931200005000055 nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): l (Basýn: 36) Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de


PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

15

112 görevlilerine hakarete 5 ay hapis Ç

orum’da bir hastaya müdahale eden saðlýk görevlilerine hakaret ederek, tehditlerde bulunan bir kiþi 5 ay hapis cezasý ve 6 bin 80 TL para cezasýna çarptýrýldý. Konuya iliþkin olarak bir açýklama yapan Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "19 Ekim 2011 tarihinde, 112 telefonuna yapýlan ihbar üzerine, Merkez 112 Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonunda görevli ekibin müdahale için gittiði adreste, hastaya müdahale sýrasýnda G.Þ. 112 ekibine yönelik hakaret ve tehditte bulunmuþtur. Saðlýk çalýþanlarýna karþý uygulanan þiddeti önlemek için Saðlýk Bakanlýðý'nýn yaptýðý yasal düzenlemeler çerçevesinde 'Beyaz Kod' uygulamasýyla, ivedi olarak ilgili

Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel

birimlerimiz tarafýndan, hasta yakýný G.Þ. hakkýnda savcýlýða suç duyurusunda bulunulmuþtur" dedi. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan hazýrlanan iddianame sonucunda sanýk hakkýnda kamu davasý açýldýðýný ifade eden Yücel, “Çorum 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafýndan yapýlan yargýlama sonucunda, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinden suçlu bulunan sanýk G.Þ., tehdit suçundan 5 ay hapis cezasýna, hakaret suçundan ise 6 bin 80 TL adli para cezasýna çarptýrýlmýþ olup, sanýk hakkýnda hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasý ve 5 yýl süreyle denetime tabi tutulmasýna karar verilmiþtir” dedi.(ÝHA)

Staja Giriþ Sýnavý hazýrlýk kursu Ç

SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým

orum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý, Temel Eðitim ve Staj Merkezi (TESMER) Çorum Þubesi bünyesinde 19 Ocak - 3 Mart 2013 tarihleri arasýnda ‘Staja Giriþ Sýnavý’na yönelik hazýrlýk kursu düzenlenecek. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, kursla ilgili yaptýðý açýklamasýnda, “Amacýmýz; TÜRMOB tarafýndan Anadolu Üniversitesi aracýlýðýyla yýlda üç kez Ankara ve Ýstanbul illerinde yapýlan Staja Giriþ Sýnavý’na; 2013/1. döneminde Odamýza müracaat ederek 9 Mart 2013 tarihinde gerçekleþecek olan sýnavlara katýlacak adaylarýmýzý en iyi þekilde hazýrlamaktýr. Odamýz TESMER Þubesi bünyesinde ilk kez yapýlacak olan Staja Giriþ Sýnavý’na hazýrlýk kursu; Hitit Üniversitesi’nin

deðerli Akademik kadrosu tarafýndan verilecek olup, kursumuza 30'u aþkýn Serbest Muhasebeci Mali Müþavir aday adayý katýlacaktýr. Kursun genel konularý; Muhasebe Denetimi, Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Maliye Politikasý, Ýktisat ve Ekonomi, Mali Tablolar Analizi, Vergi Hukuku, Finansal Muhasebe ve Ýþ ve Sosyal Güvenlik Hukuku derslerinden oluþmaktadýr. Adaylarýmýz daha önceden Ankara ve Ýstanbul gibi büyük illere giderek kurslara katýlýyor, maddi ve manevi yönden yýpranýyorlardý. Bundan sonra adaylarýmýza yönelik daha sonraki sýnav dönemlerinde de Çorum TESMER Þubesi olarak sýnavlara yönelik hazýrlýk kurslarý açmak suretiyle her zaman yanlarýnda olduðumuzu belirtir, saygýlarýmý sunarým.”

Huzurevinde eðlence Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi yemek salonunda müzik eðlence programýdüzenlendi.

Ç

orum Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi yemek salonunda yaþlýlara yönelik müzikli eðlence programý düzenlendi. Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öðretmenleri Tekin Karataþ ve Hakan Tekneci ile ayný lisenin müzik bölümü son sýnýf öðrencileri Tamer Karataþ ve Okan Rol, Huzurevi Müdürü Halil

Yükselen’in daveti üzerine huzurevinde kalan yaþlýlar için baðlama çalýp türkü söylediler. Müzik eþliðinde halay çekip, oyunlar oynayan yaþlýlar kendilerinin neþeli dakikalar geçirmelerini saðlayan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik öðretmenleri ve öðrencileri ile kendilerine hizmet eden huzurevi çalýþanlarýna teþekkür ettiler.

Yaþlýlar müzik eþliðinde halay çekip, oyunlar oynadý.

Huzurevi sakinleri Güzel Sanatlar Lisesi Müzik öðretmenleri ve öðrencileri ile kendilerine hizmet eden huzurevi çalýþanlarýna teþekkür ettiler.

Anne eðitim semineri bugün

Eðitimci-Yazar Vehbi Vakkasoðlu’nun konuþmacý olarak katýlacaðý seminer bugün gerçekleþtirilecek.

Ç

orum Belediyesi’nin düzenlediði aile eðitim semineri bugün saat 13.15’te Devlet Tiyatro Salonu’nda yapýlacak. Eðitimci-Yazar Vehbi

Vakkasoðlu’nun konuþmacý olarak katýlacaðý seminerin konusu ‘Ailede Sevgi ve Deðerler Eðitimi’. Seminere tüm anne-babalar davetli.

ÇORUM TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ORGAN SEÇÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ MERKEZ ÝLÇE SEÇÝM KURULU BAÞKANLIÐI DUYURUSU

5174 Sayýlý Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunun 84.Maddesinin "a" bendinin 2.maddesi gereðince bu duyuru yapýlmýþtýr. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliði seçimlerinde, seçimlere iþtirak edecek üyelerin aþaðýda yer alan hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. l-)Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliði seçimleri 02 Þubat 2013 Cumartesi günü Samsun Yolu üzerinde bulunan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar Alaný Kompleksinde 09.00-17.00 saatleri arasýnda yapýlacaktýr. 2-)Seçim, Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý gözetiminde, gizli oy, açýk sayým esasýna göre yapýlacaktýr. 3-)Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliði ile Odalar Ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkýnda Yönetmelikte seçme ve seçilme yeterliliði belirlenmiþtir. 4-) Seçme Yeterlilikleri: a) Odaya kayýtlý olmak b) Gerçek kiþi ile tüzel kiþilerin gerçek kiþi temsilcileri için seçim günü itibariyle 18 yaþýný doldurmuþ olmak c)Tüzel kiþilerin gerçek kiþi temsilcileri için tescilli ana sözleþmelerinde temsil ve baðlayýcý iþlemler yapma yetkisine sahip olmak d) Odaya kaydýný gerektiren ticari ve sanayi kazanç dolayýsýyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak. c)Kanunun 10. ve 32.maddeleri uyarýnca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiþ olmak veya kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiþ olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiþ olmak gerekir. Tüzel kiþilerin seçme hakkýný kullanabilmesi için bu maddenin birinci fýkrasýnda belirtilen þartlarýn yaný sýra, þirketin; ticaret siciline tescil edilmiþ ve þirketi temsil ile baðlayýcý iþlem yapmaya yetkili sahibi, ortaðý, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azasý , genel müdür yardýmcýsý, birim müdürü ve þube müdürü seviyesinde üst düzey yönetici olmalarý ve bu halin yeni kurulan þirketler hariç seçim tarihinden en az altý ay öncesini kapsamasý þarttýr. Temsil ile baðlayýcý iþlemler yapmaya yetkili olanlarýn, bu yetkilerinin süresinin seçim tarihinden altý ay önceki zaman diliminde dolmasý ve ayný kiþilerin bu süre içinde yeniden yetkili kýlýnmalarý halinde, bu yetkinin seçim tarihinden en az altý ay öncesini kapsama þartý aranmaz. Münfesih þirketler oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz. Bu maddede geçen süreler, gün hesabý yapýlmak suretiyle hesaplanýr. 5-)Seçilme Yeterlilikleri: a)Seçim tarih itibariyle, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline kayýtlý bulunmak þartý ile seçimin yapýldýðý tarih itibariyle iki yýldan beri oda da kayýtlý olmak b)Gerçek kiþi ile tüzel kiþilerin gerçek kiþi temsilcileri için seçim gün itibariyle 25 yaþýný doldurmuþ ve okuryazar olmak. d)Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiþ olsa bile kasten iþlenen bir suçtan dolayý beþ yýl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliðine karþý suçlar, Anayasala düzene ve bu düzenin iþleyiþine karþý suçlar, zimmet, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli itias, ihaleye fesat karýþtýrma, edimin ifasýna fesat karýþtýrma, suçtan kaynaklanan malvarlýðý deðerlerini aklama, kaçakçýlýk, vergi kaçakçýlýðý veya haksýz mal edinme suçlarýndan hapis cezasýna mahkum olmamak, e) Kanunun 10. ve 32.maddeleri uyarýna meslek gurubu ve seçmen listelerinden silinmemiþ olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiþ olmak suretiyle yemden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiþ olmak, f) Oda ve Borsaya kaydým gerektiren ticari ve sýnai faaliyetten elde edilen kazanç dolayýsýyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir. Bu maddenin birici fýkrasýnýn (a)bendinde öngörülen iki yýllýk süre, Kanunun 10. ve 32.maddeleri uyarýnca meslek gruplarý ve seçmen listelerinden silinen üyelerden Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle yemden meslek grubuna ve seçmen listelerine dâhil edilen üyeler için aranmaz. Seçilme yeterliliði bulunmadýðý sonradan anlaþýlanlarla, seçilme yeterliliðini yitirenlerin oda, Borsa ve Birlik organlarýndaki üyeliði bu tespitin yapýldýðý tarihten itibaren kendiliðinden sora erer. Tüzel kiþilerin seçilme hakkýný kullanabilmesi için bu maddenin birici fýkrasýnda belirtilen þartlarýn yaný sýra, ticaret siciline tescil edilmiþ ve þirketi temsil ile baðlayýcý iþlem yapmaya yetkili sahibi, ortaðý, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü ve þube müdürü seviyesinde üst düzey yöneticisi olmalarý ve bu durumun seçimden en az altý ay öncesini kapsamasý þarttýr. Temsil ile baðlayýcý iþlemler yapmaya yetkili olanlarýn, bu yetkilerinin süresinin seçim tarihinden altý ay önceki zaman diliminde dolmasý ve ayný kiþilerin bu süre içinde yeniden yetkili kýlýnmalarý halinde, bu yetkinin seçim tarihinden en az altý ay öncesini kapsamasý þartý aranmaz. Münfesih þirketler oda ve borsa organlarýna seçilemez. Bu maddede geçen süreler, gün hesabý yapýlmak suretiyle hesaplanýr. 6-) Seçme ve seçilme hakkýna sahip olan listeler 17 Ocak 2013 Perþembe, 18 Ocak Cuma ve 21 Ocak Pazartesi günleri saat:08.00'dan saat:17.00'ye kadar 3 tam iþ günü askýda bulundurulacaktýr. Üyelerin itirazlarýný aský süre zarfýnda odadan alacaklarý bir belge ile bu süre zarfýnda Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý'na yapmalarý gerekmektedir. 7-) Gerçek kiþi firmalar adýna yalnýzca firma sahibinin kendisi oy kullanabilecek, umumi vekâletname bulunsa dahi baþka biri firma sahibi oy kullanmayacak. 8-) Tüzel kiþilerin gerçek kiþi temsilcilerinin, temsil ettikleri tüzel kiþinin tescilli ana sözleþmesi gereðince temsile, baðlayýcý iþlemler yapmaya yetkili olduklarýn dair seçim günü dâhil son bir 90 gün içinde düzenlenmiþ ve ticaret sicil memurluðunca tasdik edilmiþ bir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Birden fazla temsilcini bulunan tüzel kiþiler, Ticaret Sicili Müdürlüðüne verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacaðýný belirtmeleri gerekmektedir. Sicili Müdürlüðüne verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacaðýný belirtmeleri gerekmektedir. 9-) Gerçek kiþi ve tüzel kiþi temsilcilerinin oy kullanýrken, hüviyetlerin ispat edici bir belgeyi seçim sandýk kuruluna ibraz etmekleri gerekmektedir. 10-) Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliði Seçimlerinin 02 Þubat 2013 Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle yetki belgelerini vermek için Ticaret Sicil Müdürlüðü açýk tutulacaktýr. 11 -) Ýlgililere ilanen duyurulur. Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de


16 PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

2012 yýlýnda mali konu enleri Serbest Muhasebeci Mali Müþavir gazetemiz köþe yazarý Lemzi Çöplü, '2012 Yýlý Mali Konu En'lerinin genel bir deðerlendirmesini yaptý. Çöplü'nün arkadaþýmýz Kübra Çýtak'a yaptýðý deðerlendirmede, yeni anayasa, devlet projeleri, MERNÝS nüfus sistemi, SGK saðlýk sistemi, VEDAP vergi daireleri sistemi, UYAP e-mahkeme sistemi e-tapu sistemi, yeni TTK baþlýklarý yer aldý Ýþte Çöplü’nün deðerlendirmeleri: Baþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn baþarýlý yönetimi ile ülkemizde köklü deðiþiklikler devam ediyor. AB uyum yasalarý ile Türkiye, dünyaya entegre olmak, dünyanýn en büyüðü olmak için kendini yeniliyor. 1-YENÝ BÝR ANAYASA 2-E-DEVLET PROJELERÝ 3-MERNÝS NÜFUS SÝSTEMÝ 4- SGK SAÐLIK SÝSTEMÝ 5-VEDOP VERGÝ DAÝRELERÝ SÝSTEMÝ 6-UYAP E-MAHKEME SÝSTEMÝ 7-E-TAPU UYGULAMASI 8- YENÝ TTK …. VB KONULARDA YENÝLÝKLER YAPILMAKTA VE 2023 VÝYONU ÝLE DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMÝSÝNDEN BÝRÝ OLMAYA ADAY ÜLKE OLARAK BAÞARI ÝLE YÖNETÝLMEKTEDÝR. Bu baþarýlý yönetimin 2012'de Ekonomik ve Mali konularda yaptýklarý yenilikler; ***6102 sayýlý yeni Türk Ticaret Kanunu ticari hayatta devrim niteliðinde deðiþikliklerde gelmiþtir 10 yýlý aþkýn bir süre yazýmý ve hazýrlýklarý süren kanun 14/02/2012 günü tüm partilerin mutabakatý ile kanunlaþtý. Bu kanuna niye ihtiyat duyuldu zaten TTK kanunu vardý. Niye ihtiyaç duyuldu TC. Hükümeti Baþbakaný Sayýn Recep Tayip Erdoðan'nýn baþarý yönetimi ile 2023 vizyonu ve planlarýnda dünyanýn ilk 50 büyük ekonomisi olma yolunda hata ilk 10 büyük ekonomik büyük ülkeler arasýna girme yönünde baþarýlý bir Ekonomik çalýþmalar baþarý ile devam etmektedir. Diðer Yandan AB uyum çalýþmalarý hayatýmýzý þekillendirmeye devam etmektedir. AB uyumu ve dünyada ekonomik alanda söz sahibi olunmasý yolunda ticari hayada eksikliklerin giderilmesi gerekmekte iþte bu anlayýþla Ticari hayatýn Anayasasý olan Yeni TTK hayata geçirildi TTk kanunu ile ticari hayatý yeniden þekillendirilecek *Þirketlerin kurumsallaþmasý saðlana-

cak ve rekabet gücü artacak, ortaklýk yapýsýnda þefaf oluþturulacak * Þirketler gerçek bir þirket gibi yönetilecek *Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarýna uygun finansal tablo hazýrlanmasý, *Uluslararasý Denetim Standartlarýna uygun baðýmsýz denetim, *kurumsal yönetimin gerekliliði olan iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi gibi konularda birçok uluslararasý standardý Türk Standartlarý olarak benimsetmekte ve deðiþimi zorunlu hale getirmektedir. **TTK kanunu yayýmlanýnca Hemþerimiz Sayýn Prof.Dr. Þükrü Kýzýlot hoca ve diðer bazý bu konularýn duayeni hocalar TTK kanununda bazý önemli maddeleri ve buna baðlý olarak hapis ve para cezalarý vb konularý köþe yazýlarýnda yazdýlar ve Hapis cezalarý vb cezalarý çarpýcý bir þekilde ortaya koydular bu cezalar diðer TTK kanunda da vardý ama bu kadar bilinmiyordu Bu yazýlarda ele alýnan hapis cezasý para cezasý maddeleri dikkat çekildi TTK konusunda farkýndalýk yarattý 01/07/2012 tarihinde yürürlüðe giren kanun da 50 madde de26/06/2012 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan deðiþiklikler yapýlarak yasalaþtý ***13 adet Ýkincil mevzuatlar olarak tebliðiler hazýrlandý bu tebliðiler de yýl içinde bir çoðu yayýmladý bunlardan bazýlarý ***Anonim Þirketlerde Genel kurul

yapma ile ilgili teblið bu teblið ile elektronik ortamda genel kurul yapma imkaný getirildi ***Ticari Defterlere iliþkin teblið yayýmlandý, ticari hayatýmýz yeni giren Genel kurul müzakere ve toplantý defteri, Müdürler defteri vb defterler bu tebliði ile iþ ve iþlevleri açýklanmýþtýr VERGÝ KANUNLARI VE MALÝ KONULARDA YAPILAN DÜZENLEMELER

teblið yayýmlandý SOSYAL GÜVENLÝK KANUNU YÖNÜNDEN YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝKLER e-sgk elektronik ortamda yapýlan bildirimler, bu bildirimler içinde firmalara ait NACE kodlarýnýn oluþturulmasý

Lemzi ÇÖPLÜ lemzicoplu@ gmail.com

*Ticari faaliyetine devam eden firmalarda faaliyet kodlarý standartý getirildi NACE kodu faaliyete devam eden firmalarýn Vergi Dairesi+SGK+TSO+Koskeb vb kurumlarda faaliyet kodu standartý ile birleþtirildi *20 Ocak 2012 Tarihli Resmi Gazete 28179 sayý ile yayýmlanan VUK tebliði ile Mükellef Bilgileri Bildiriminin, elektronik ortamda verilmesi zorunluluðu getirilmiþtir. Mükellef Bilgi Formu ile Kira+D.gaz+elektirik vb konularda firmalara ait bilgiler güncellendi ve bakanlýðýn elinde Veri anbarý oluþturuldu *18 Þubat 2012 Tarihli Resmi Gazete 28208 sayýlý VUK tebliði ile Önceden Hazýrlanmýþ Kira Beyanname Sistemi baþlatýldý **14 Nisan 2012 Tarihli Resmi Gazete 28264 sayýlý KDV tebliði ile KDV tevkifatýnýn alaný geniþletilmiþ, tevkifat anlaþýlýr olmasý için örneklendirilmiþ güncel bir

Ücretli çalýþanlarýn meslek kodu uygulamasý baþlatýldý her çalýþanýn bir meslek kodu ihdisas edildi.

Bunun amacý bir iþyerinde Müdür, Pazarlamacý , Muhasebe elamaný, çaycý , þoför vb tüm çalýþanlar Asgari ücretten ödeme yapýlmasýnýn önüne geçmek . Daha sonrasý her çalýþanýn asgari ücretten gösterilmesinin önüne geçilmesi için bir çalýþma baþlatýlacak olup onun alt yapýsýnýn hazýrlanmasý amaç edinmektedir. 6331 sayýlý iþ saðlýðý ve güvenliði kanunu 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlandý bu kanun getirdikleri yükümlükler vardýr. Çalýþma hayatýnýn önemli deðiþiklikleri ve düzenlemeleri getirmiþtir bunlar; 1. Çalýþan istihdam eden gerçek veya tüzel kiþi yahut tüzel kiþiliði olmayan kurum ve kuruluþlardýr.(6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý Güvenliði Kanunu Madde 3/ð ) 2. Bir iþ sözleþmesine dayanarak çalýþan gerçek kiþiye iþçi, iþçi çalýþtýran gerçek veya tüzel kiþiye yahut tüzel kiþiliði olmayan kurum ve kuruluþlara iþveren, iþçi ile

iþveren arasýnda kurulan iliþkiye iþ iliþkisi denir.( 4857 sayýlý Ýþ Kanunu Madde 2 ) Bünyesinde sigortalý 1 iþçi dahi çalýþtýran kiþi iþverendir. Ýþveren olmaktan doðan yükümlülükler aþaðýda sýralanmýþtýr. Bütün Ýþverenlerin Sorumluluðu; 1. Risk Analizi yaptýrmak, 2. Durum Eylem Planý yaptýrmak, 3. Ýþ Güvenliði Eðitimi aldýrmak, 4. Aðýr ve Tehlikeleri Ýþler Yönetmeliðinde yer alan konularda faaliyet gösteren iþverenler Aðýr ve Tehlikeleri Ýþler Raporu (Ýþyeri hekiminiz veya Ortak Saðlýk Güvenlik Birimlerinden alýnan raporlar geçerlidir.) 5.Çalýþma alanýnda ÝSG mevzuat ve tüzüðünde yer alan iþ güvenliði tedbirlerini alarak saðlýklý ve güvenli bir çalýþma ortamý oluþturmaktan sorumludur. Bu yükümlükler çalýþan sayýsý, faaliyet konusu ve herhangi bir tarih gözetmeksizin 2003 yýlýnda kabul edilen 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile baþlamýþ olup bugün devam etmektedir. 6331 sayýlý yasa ile 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren, yukarýdaki yükümlülüklere ek olarak; * Personel sayýsý 50 ve üzerinde olan bütün iþletmeler Ýþyeri Hekimliði, Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý hizmeti almak zorundalar. * Personel sayýsý 50'nin altýnda olan tehlikeli ve çok tehlikeli grupta yer alan (mobilya atölyesi, inþaat,metal iþi yapanlar, tekstil vs.) bütün iþletmeler 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren Ýþyeri Hekimliði, Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý hizmeti almak zorundalar. * Personel sayýsý 50'nin altýnda olan az tehlikeli grupta yer alan iþletmeler (tarým, turizm, hizmet sektörü vs.) 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren Ýþyeri Hekimliði, Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý hizmeti almak zorundalar. ÝÞ SAÐLIGI VE GÜVENLÝÐÝNE UYMAMAM CEZALARI Ýþyeri Hekimi Çalýþtýrmamak 5000 TL (Aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için Ayrýca 5000 TL ) Ýþ Güvenliði Uzmaný Çalýþtýrmamak 5000 TL (Aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için Ayrýca 5000 TL ) Ýþyeri Saðlýk Elemaný Çalýþtýrmamak 2500 TL (Aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için Ayrýca 2500 TL ) Risk Analizi Yaptýrmamak 3000 TL (Aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için Ayrýca 4500 TL

Obeziteye yenilmeyin Geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde her geçen yýl artan bir hastalýktýr obezite. Dünya saðlýk örgütüne göre obezite vücut kompozisyonunda insan saðlýðýný olumsuz þekilde etkileyecek yað artýþýdýr. Yað kütlesindeki artýþ birçok hastalýklarý da beraberinde getirebilmekte; þeker hastalýðý, tansiyon ve kalp hastalýklarý baþta olmak üzere, böbrek, karaciðer ve safra kesesi hastalýklarý, varis, kabýzlýk, solunum problemi, kadýnlarda regl düzensizliði, kanser, osteoartrit gibi birçok hastalýða neden olur ama en baþta yaþam kalitesini azaltýr. Obezite birçok hastalýða neden olabildiði gibi bazý hastalýklarda obeziteye neden olabilir. Ör-

Mali konular & yorumlar

neðin hipotroidi yani troit bezinin normalden az çalýþmasý, insulin direnci, kronik kabýzlýk, hatta depresyon dahi fazla yemek yemeden de kilo artýþýna neden olabilmektedir. Genetik yapý da obezitede önemlidir, anne babasý obez olan çocuklarýn da ileriki yaþlarýnda obez olma riski yüksektir, çocukluk çaðýnda yüksek kilo ile baþlar ve yanlýþ beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ile durum obeziteye ilerlemektedir.

Nasýl belirlenir?

Bel ölçüsü erkelerde >102cm, kadýnlarda >88cm Trigliserit >150 mg/dl HDL erkeklerde <40 mg/dl,="" bayanlarda=""><50> Kan basýncý >130/85 mmHg Açlýk kan þekeri >110mg/dl ise obezite geliþmiþtir. %10’luk kilo kaybýnýn faydalarý *Obeziteden kaynaklý ölümü %20-25 azaltýr *Diyabetten kaynaklý ölümü %30-40 azaltýr *Kanser kaynaklý ölümü %40-50 azaltýr *Kan basýncýný 10mmHg kadar düþürür *Kan þekerini %30-50 düþürür *HbA1C deðerini %15 düþürür *Total kolesterolü %10 düþürür *LDL kolesterolü %15 düþürür *Trigliseridi %30 düþürür Diyetisyen Özlem Sert Aydýn *HDL kolesterolü %8 artýrýr

ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR


PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

17

Küçük kýzlarda þampiyon Karþýyaka Küçük Kýzlar voleybolde Karþýyaka þampiyon. 14 okulun dört grupta yaptýðý maçlarla baþlayan il birinciliðinde dün final maçýnda Karþýyaka, Türkiyem Ýmam Hatip Ortokulu karþýsýnda aldýðý 2-0’lýk galibiyetle þampiyonluðu kazandý. Maç sonunda kazanandý sevinç kaybedende ise göz yaþý vardý. SALON :

Atalay.

Mahmut

HAKEMLER

:

Mahmut Uysal, Turgut Yýldýrým.

KARÞIYAKA ORTAOKULU : Melisa,

Fatmanur, Buse, Asya, Doða, Begüm, Bircan, Cansu.

Yýldýz kýzlar voleybolda ikinci tur baþladý

Karþýyaka kýz voleybol takýmý sporcularý þampiyonluk maçýnýn ardýndan böyle sevindiler

23 Nisan ve Türkiyem yarý final biletini aldý

O

kullu Yýldýz Kýzlar voleybol il birinciliðinde ikinci tur gruplarda ilk maçlar dün oynandý. Üçerli iki grupta altý takýmýn mücadele ettiði ikinci tur gruplarýnda ilk maçta 23 Nisan Ortaokulu, Osmancýk Akþemsettin’i 2-0 yenerek yarý finale yükselmeyi garantiledi. Diðer grubun ilk maçýnda ise Türkiyem,

Mimar Sinan’ý 2-0 yenerek diðer gruptan yarý final biletini alan takým oldu. Gruplarda ikinci maçlar bugün oynanacak. Saat 11.00’de 23 Nisan Ortaokulu ile Mecitözü YÝBO karþýlayýrken ikinci maçta ise Osmancýk Koyunbaba ile Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu mücadele edecek,

O

kullararasý küçük kýzlar voleybolda þampiyonluðu Karþýyaka kazandý. Final maçýnda Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu’nu 2-0 yenmeyi baþaran Karþýyaka þampiyonluk kupasýný namaðlup olarak kazandý. Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan final maçýnda Karþýyaka Ortaokulu rakibi önünde çok rahat bir oyun sonunda ilk seti 21-10 kazanarak 10 öne geçti. Ýkinci sette Türkiyem maça ortak olmak için daha iyi mücadele etti ancak bu setide 21-17 kazanmayý baþaran Karþýyaka kýz voleybol takýmý küçükler kategorisinin þampiyonluðunu kazandý.

TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP ORTAOKULU : Elif, Ýrem,

Elanur, Duygu, Gülzade, Asu, Betül, Merve. SETLER : 1. Set: 21-10, 2. Set: 21-17 (Karþýyaka Ortaokulu).

Küçük kýzlarda þampiyon alan Karþýyaka’nýn kupasýný Gençlik Merkezi Müdürü Mihrinur Karakaya verdi

Küçük kýzlarda ikinci olan Türkiyem’in kupasýný Bahçelievler Salim Akaydýn Müdürü Selçuk Köse verdi

Küçük kýzlarda üçüncü olan 23 Nisan’ýn kupasýný Türkiyem Ýmam Hatip Müdür Yardýmcýsý Murat Akürün verdi

Küçük kýzlarda dördüncü olan Ýskilip Atatürk’ün kupasýný Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu’nu müdür yardýmcýsý Ýstikbal Özden verdi

Ýskilip Atatürk’ü 2-0 yenen 23 Nisan üçüncü SALON :

Atalay.

Mahmut

HAKEMLER : Turgut Yýldýrým, Mahmut Uysal.

23 NÝSAN ORTAOKULU : Zeynep, Ece, Asya, Deniz, Beyza, Sümeyye, Sude, Buse.

ÝSKÝLÝP ATATÜRK ORTAOKULU :

Kader, Yaren, Buse, Nur Müzde, Nur Candan, Nur Ýmal, Ayþegül, Dilara. SETLER : 1. Set: 26-24, 2. Set: 21-15 (23 Nisan).

Küçükler voleybolda kral Bahçelievler SALON : Mahmut Atalay. HAKEMLER : Mahmut Uysal, Turgut Yýldýrým. BAHÇELÝEVLER SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU : Ozan, Volkan, Doðan, Berkcan, Murat, Yasin,

23 Nisan: 2 - Osmancýk Akþemseddin: 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Metin

man, Mehmet Kerman

Küçükak-

23 NÝSAN ORTAOKULU: Ýrem,

Eminenur, Yasemin, Fatma, Nidanur, Merve, Zeynep, Beyzanur, Ezgi, Ayça, Dilruba, Gizem.

Koray, Okan.

OSMANCIK AKÞEMSEDDÝN ORTAOKULU: Büþra Köse, Büþra

Mýsra, Sinem, Melda, Nazlý, Kübra, Füruze, Gizem, Filiz. SETLER : 1. Set: 25-23, 2. Set: 2522 (23 Nisan Ortaokulu).

O

Küçük erkeklerde þampiyon olan Bahçelievler Salim Akaydýn’ýn kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Satý Yücel verdi

Türkiyem: 2 - Mimar Sinan: 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Tülay

Ömür Þentürk .

MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU:

Coþkuner,

TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP OR-

TAOKULU: Yeþim, Seda, Merve Oruç, Merve Köylü, Tuba, Sema, Ayþegül, Betül, Fatma.

YAVUZ SULTAN SELÝM ORTAOKULU : Selim, Furkan, Taner, Galip, Muhammed, Arif, Hakan, Melih. SETLER : 1. Set: 21-8, 2. Set: 21-16 (Bahçelievler Salim Akaydýn). kullu Küçük erkeklim Akaydýn ilk maçýnda ler voleybolde þamBaþöðretmen Atatürk’ü piyonluk kupasýný Bah2-0 yenerek galibiyetle çelievler Salim Akaybaþlamýþtý. dýn’ýn oldu. Üç okulun Ýkinci maçta Yavuz mücadele ettiði il birincSultan Selim, Baþöðretliðinde Bahçelievler Samen Atatürk’ü 2-1 yenerek þampiyonluk için Bahçelievler Salim Akaydýn ile karþýlaþmaya hak kazandý. Dün Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan final maçýnda Bahçelievler Salim Akaydýn rakibi önünde rahat bir galibiyet aldý. Ýlk seti 21-8 gibi farklý skorla alan Bahçelievler ikinci sette rakibinin maça ortak olma çabasýna izin vermedi ve bu setide 21-16 kazanarak maçtan 2-0’lýk skorla üstün ayrýldý ve þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle mücadele eden üç okula kupalarý sporcular

Okullu küçük erkekler voleybolde þampiyonluðu Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu kazandý. Final maçýnda Yavuz Sultan Selim’i 2-0 yenen Bahçelievler Salim Akaydýn þampiyonluk kupasýný kazandý.

Edeviye, Dilara, Enise, Neslihan, Esmanur, Elifnur, Merve, Zeynep, Mukadder, Meryem, Gözdenur.

SETLER : 1. Set: 25-6, 2. Set: 2513 (Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu).

Küçük erkeklerde üçüncü olan Baþöðretmen Atatürk’ün kupasýný Karþýyaka Müdürü Olgun Çakýr verdi

Küçük erkeklerde ikinci olan Yavuz Sultan Selim’in kupasýsý Voleybol Ýl Temsilcisi Recep Öztuna verdi


18 PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Genç bayanlar futsalda þampiyon yine Spor Lisesi

Futbol hakem ve gözlemcilerine semineri Oðuz Sarvan verdi

MHK Eðitim Direktörü Oðuz Sarvan tarafýndan verilen seminere Ýlimiz Ýl Hakem Kurulu üyeleride katýldýlar

evre arasý bölge D semineri Salý günü Samsun’da

yapýldý. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafýndan düzenlenen bölgesel seminerini MHK Eðitim Direktörü Oðuz Sarvan tarafýndan verildi. Seminere 12. bölge sorumlusu Turgay Güdü ve baðlý illerin ulusal, ulusal yardýmcý, bölgesel ve

bölgesel yardýmcý hakem ve gözlemcileri katýldýlar. Seminere ilimizden Ulusal Gözlemcimiz ve Ýl Hakem Kurulu Baþkanýmýz Recai Kuzey, Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi ve Ýl Hakem Kurulu Baþkan Vekili Kahraman Ölçer, TFFHGD Çorum Þube Baþkanýmýz ve Bölgesel Gözlemci

Mustafa Alagöz, Bölgesel Gözlemcimiz Mustafa Býçakcý, Ulusal Yardýmcý Hakemlerimiz Özcan Genel, Özgür Demirci, Gökhan Yumlu, Bölgesel Hakemimiz Mehmet Ali Cýrýl, Bölgesel Yardýmcý Hakemlerimiz Yüksel Basar, Mahmut Selçok, Emrah Okan ve Aykut Hacýoðlu

katýldý. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eðitim Direktörü Oðuz Sarvan tarafýndan anlatýlan seminer de MHK talimatlarý hakem ve gözlemcilere aktarýldý. Sarvan, sinevizyon görüntü sistemiyle görüntülü analizler yaparak hakem ve gözlemcilere iþ birliði, teknik alan kontrolü, yer alma, Bal Liginde dikkat edilmesi gereken hususlar ve gözlemci raporlarý ile ilgili konularda hakemlere ve gözlemcilere MHK talimatlarýný aktardý. Oðuz Sarvan seminer bitiminde liglerin ikinci yarýsýnda tüm Hakem ve Gözlemcilere

Temsilcilerimizden çifte galibiyet 12. Bölge seminerine bölgeye baðlý illerin hakem ve gözlemcileri katýldýlar

L

iseli Gençler Basketbol grup birinciliðinde temsilcilerimizden çifte galibiyet haberi geldi. Kastamonu’da devam eden grup birinciliðinde kýzlardaki temsilcimiz Güzel Sanatlar veSpor Lisesi, Bartýn temsilcisini 50-17 yenerken erkeklerdeki temsilcimiz Mukaddder Akay-

dýn Anadolu Lisesi ise Karabük temsilcisini 4944 yendi. Ýlk maçýnda Zonguldak Ereðli Anadolu Lisesi önünde 60-44’lük skorla maðlup olarak gruptan çýkma ümitlerini bitiren Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi dün ikinci maçýnda Karabük Anadolu Öðretmen Lise-

si ile karþýlaþtý. Çekiþmeli bir mücadeleye sahne olan maçta rakibini 4944 yenmeyi baþaran Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi gruptaki son maçýnda bugün saat 09.00’da Ankara Özel Arý Fen Lisesi ile yapacak ve ardýndan da Çorum’a dönecek. Kýzlardaki temsilci-

Kulüplü Yýldýz erkekler basketbolda ikinci yarý baþladý

B. SALON Ýhtisas A: 88 - HE Kültüspor: 12 : Atatürk.

HAKEMLER : Haluk Yakýn, Ýbra-

him Coþkun .

BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Buðra, Yakup, Gökhan, Ataberk, Sami, Anýl, Alperen, Alp, Okay, Yaðýz, Burak, Muhammet. HE KÜLTÜRSPOR : Ali, Mete-

han, Osman, Kemal, Ýsmail, Harun, Abdullah, Furkan, Oytun, Can, Yaðýzhan, Burak.

miz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ise ilk maçýnda Sinop Anadolu Öðretmen Lisesi önünde zorlu bir mücadele sonunda 29-28 maðlup ayrýlmýþtý. Dün ikinci maçýnda Bartýn Turgut Aþýk A. Saðlýk Meslek Lisesi ile karþýlaþan Spor Lisesi rakibi önünde üstün bir oyun sonunda 50-17’lik skorla galip ayrýlarak ilk galibiyetini aldý. Spor Lisesi son maçýnda grubun favorisi Ýstanbul Güngören Özel 2023 Terc. Anadolu Lisesi ile saat 09.00’de karþýlaþacak ve maçlarýný tamam-

Liseli Genç bayanlar futsalda Spor Lisesi final maçýnda Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi’ni her iki yarýda bulduðu gollerle 4-0 yenerek geçtiðimiz yýl kazandýðý þampiyonluðu bu yýlda sürdürdü.

ANADOLU GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ: Yonca, Zahide, Kübra, Banu, Cangül, Derya, Mu-

L

OSMANCIK ÝSMAÝL KARATAÞ ANADOLU SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ: Ayþegül, Özge, Yasemin,

iseli Genç Bayanlar futsal il birinciliðinde Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi geçtiðimiz yýl kazandýðý ilk þampiyonluðun ardýndan bu yýlda ünvanýný korumayý baþardý. Dün oynanan final maçýnda Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi’ni her iki yarýda bulduðu gollerle 4-0 yenen Spor Lisesi þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda oynanan final maçýna Spor Lisesi etkili baþladý ve 8. dakikada Zehra’nýn attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. 14. dakikada Cangül’le farký ikiye çýkaran Spor Lisesi ilk yarýyýda bu skorla önde tamamladý. Ýkinci yarýda daha kontrollü bir futbol ortaya koyan Spor Lisesi son dört dakika içinde ilk yarýdaki iki gole imza atan Zehra ve Cangül’le iki gol daha bularak maçtan 4-0’lýk galibiyetle ayrýlarak geçtiðimiz yýl kazandýðý bu kategorideki ilk þampiyonluðun ardýndan bu yýlda ünvanýný korumayý baþardý. Bu maçtan önce yarý finali kaybeden iki takým Kýz Meslek Lisesi ile Osmancýk Anadolu Öðretmen Lisesi okullarý üçüncülük dördüncülük maçý yaptýlar. Ýki takýmda normal sürede gol bulamayýnca karþýlaþmanýn normal süresi golsüz beraberlikle sona erdi. Üçüncü takýmý belirlemek için penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltý atýþlarýnda rakibine 2-0

üstünlük saðlayan Osmancýk Anadolu Öðretmen Lisesi üçüncülük kupasýnýn

Þampiyon olan Spor Lisesi’nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Satý Yücel verdi

SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Yunus Dursun KIZ TEKNÝK VE MESLEK LÝSESÝ: Esra, Ayþe-

nur, Funda, Satý, Birtane, Emine, Mine, Seher, Aylin, Sibel, Semanur, Berire.

Üçüncü olan Osmancýk Anadolu Öðretmen’in kupasýný TÜFAD Baþkaný Nihat Armutçu verdi

ÝL ÖZEL ÝDARESPOR A : Onur, Yiðit, Emrehan, Berkay, Elvan, Yusuf, Ataberk, Emre. GENÇLÝKSPOR : Ahmetcan,

1. Periyot: 18-8 (Ýl Özel Ýdarespor A). 2. Periyot:13-10 (Gençlikspor). 3. Periyot:20-6 (Ýl Özel Ýdarespor A). 4. Periyot:18-16 (Ýl Özel Ýdarespor A).

V

PERÝYOTLAR :

Kahraman Ölçer’e düzenlenen sürpriz doðum gününde ilk tebrik edenler Kuzey ve Alagöz oldu

F

Kahraman Ölçer’e sürpriz doðum günü

utbol hakemleri Bölgesel Hakem Kurulu üyesi ve Ýl Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer'e sürpriz doðum günü kutlamasý yaptýlar. Önceki gün Samsun'da gerçekleþtirilen seminere katýlan Hakem Komitesi ve hakemleri Çorum'a dönerek direk olarak haftalýk antrenmaný izlediler. Antrenman sonunda hakemler tarafýndan hazýrlanan sürpriz doðum günü kutlamasý soyunma odasýnda gerçekleþ-

Ýkinci olan Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi’nin kupasýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi

OSMANCIK ÖMER DERÝNDERE ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ: Rabia, Edanur, Elif, Büþra,

Emine, Esma, Bengisu, Tuðba, Merve, Betül. NOT: Maçta normal süre 0-0 bitti. Penaltý atýþlarýný Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi 2-0 kazandý.

Dördüncü olan Kýz Meslek Lisesi’nin kupasýný Spor Lisesi Müdür Yardýmcýsý Yakup Öztürk verdi

Voleybol hakemlerimize görev

PERÝYOTLAR :

Mehmet, Taha, Serkan, Emre, Cengizhan, Yiðiter, Burak, Ýsmail, Enes

Merve, Zehra, Emine, Ebru, Fatma, Özden, Mehtap. GOLLER: 8. ve 26. dakikalarda Zehra, 14. ve 29. dakikalarda Cangül (Spor Lisesi).

Liseli Genç kýzlar futsalda dereceye giren dört takým sporcu ve antrenörleri kupa töreninin ardýndan toplu halde görülüyor

1. Periyot: 24-6 (Basketbol Ýhtisas A). 2. Periyot:26-0 (Basketbol Ýhtisas A). 3. Periyot: 18-2 (Basketbol Ýhtisas A). 4. Periyot:20-4 (Basketbol Ýhtisas A).

SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hakan Kaya, Dur-

azzez, Fatma, Dilan, Zehra, Melikenur, Gözdenur.

Kýz Meslek’i penaltýlarda 2-0 yenen Osmancýk Anadolu Öðretmen üçüncü

Ýl Özel Ýdare A : 66 - Gençlikspor: 43 sun Uðral .

sahibi olurken Kýz Meslek Lisesi ise dördüncülük kupasýný aldý.

SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Yunus Dursun

ti. Hakemlerin bu jesti karþýsýnda þaþkýnlýðýný gizleyemeyen Kahraman Ölçer tüm hakemlere teþekkür ederek bu mutlu anlarýn hakem camiasýnda devam etmesini diledi. Ýl Hakem Komitesi Baþkaný Recai Kuzey'de bu sürpriz doðum gününden dolayý tüm hakemleri tebrik etti. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Baþkaný Mustafa Alagöz'de hakemleri birlik ve beraberliði artýrýcý bu etkinliklerinden dolayý kutladý.

oleybol’da ilimimiz Ulusal hakemlerine Bölgesel lig maçlarýnda görev verildi. Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre 20 Ocak pazar günü Çankýrý HF. Gökþen Spor Salonu’nda saat 12.00’de baþlayacak Çankýrý Belediyespor -Ankara ATAspor takýmlarý arasýndaki bölgesel lig maçýnda baþ hakem olarak Hasan Öztürk yardýmcý hakem olarakta Metin Küçükakman düdük çalacak. Ma-

Mahmut Uysal

çýn gözlemcisi ise Çankýrý’dan Þakir Atak. 19 Ocak Cumartesi günü Osmancýk Ýlçe Spor Salonu’nda bayanlar bölgesel ligdeki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ile Amasya Atatürk Lisesi arasýndaki maçta baþ hakem olarak Sivas’dan Yavuz Ayhan düdük çalarken yardýmcýlýðýný ise ilimizden Mahmut Uysal yapacak. Bu maçýn gözlemciside ilimizden Salim Erkoç.

Metin Küçükakman

Salim Erkoç

Hasan Öztürk


PERÞEMBE 17 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

19

(Ç.HAK:134)

YÝTÝK Dodurga Esnaf Odasý Baþkanlýðýndan almýþ olduðum 532401532450 nolu müstahsil makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür.

Þaban ARSLAN Sefer oðlu 1974 Çorum Doðumlu Vergi No:20509702892

(Ç.HAK:134)

YÝTÝK Osmancýk Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Emine DEMÝRKAN Mehmet kýzý 1948 Kargý Doðumlu

(Ç.HAK:133)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Samet KÖBÜT Erol oðlu 1991 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:135)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Hamid TOMUK Fazlý oðlu 5/5/1968 Çorum Türkler Köyü Doðumlu

(Ç.HAK:132)

24 OCAK T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

06 YS 077 plakalý 2008 model Ford marka kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 26.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Havuz bakým onarým çalýþtýrýlmasý ve temizliði hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Patoloji servisi 2 kalem týbbi cihaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi

28 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Lokum alýmý Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

31 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

19 TS 055 plakalý Toyota Avensis 1.6 Elegant marka, 2010 model, siyah renkli hasarsýz aracýn satýþý iþi Muhammen bedel: 43.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý

Hitit Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul öðrencilerinin ring servis hizmeti için binek amaçlý taþýt kiralamasý hizmet alýmý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. Çevre Yolu bulvarý No: 10 Çorum Saat: 10:00

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 1992 ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

18 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili

merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 3, sayfa 265, parsel 262’de 8.700.00 m2 alanýnda tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.220,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 4, sayfa 353, parsel 350’de 10.100,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.050,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:15-14:25 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili Merkez Gülabibey Mahallesi, Aliki Yolu Kapaklý Kýrý mevkii, cilt no 68, sayfa no 6724, ada 1065, parsel 17’de kayýtlý 300,00 m2 alanýnda arsa vasfýnda 12/78 arsa pay/payda, 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

19 ÞUBAT Çourm 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Bayat köyü, 94 parselde kayýtlý 26.000 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 474.812,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Satýlýk Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39 TOPLANTIYA ÇAÐRI

Gençlik Çepni Spor Kulübünün olaðan genel kurul toplantýsý 20 Ocak 2013 tarihinde saat 10.30’da kulüb merkezinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 27.01.2013 tarihinde ayný saat ve yerde aþaðýdaki gündem dahilinde yapýlacaktýr. Dernek üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu GÜNDEM 1- Açýlýþ, kongre baþkan divanýnýn teþkili 2- Yönetim, denetleme kurulu raporunun okunmasý ve görüþülmesi 3- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrasý 4- Yönetim kurulunca hazýrlanan tahmini bütçenin görüþülüp oylanmasý 5- Yeni yönetim denetim kurulunun seçilmesi 6- Bir üst federasyona üye olabilmek için yöne-

kemoterapi yöntemi sadece bir organa yönelik uygulandý. Ýngiltere Southampton hastanesinin doktorlarý, þu anda iki hastaya, sadece karaciðerlerini hedef alan kemoterapi uygulandýðýný, her ikisinin de karaciðere sýçrayan, nadir görülen göz kanseri hastasý

olduðunu söylediler. Ýþlem sýrasýnda karaciðerin her iki tarafýnda damarlarýn içine balonlar yerleþtirilerek, organýn vücudun geri kalanýndan soyutlandýðý belirtildi. ''Kemo-banyosu'' olarak adlandýrýlan ve 60 dakika süren iþlem çerçevesinde karaciðere

ELEMAN ARANIYOR Akaryakýt pompa satýþ görevlisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

üzere bayan eleman alýnacaktýr.

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karaalemdar Ýnþaat Malzemeleri A.Þ. Gülabibey Mah. 2. Harmanlar Sok. No: 3 (Eski Ýtfaiye civarý) ÇORUM Tel:224 84 84

ÇÝÐDEM

7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ

kemoterapi ilaçlarýnýn pompalandýðý ve organ vücudun geri kalanýyla yeniden baðlantýya geçmeden önce karaciðerdeki kanýn temizlendiði kaydedildi. Her iki hastanýn da iyiye gittiði ve tümörlerinin ''daha küçük göründükleri'' belirtildi. Kemoterapi

ilaçlarý, hýzla büyüyen kanserli hücreleri öldürmenin yaný sýra vücudun saðlýklý olan bölümüne de saldýrýyor. Doktorlar, tek bir organý hedef almanýn, yan etkileri önleyebileceðini ve hastaya zarar vermeden daha yüksek dozda tedavi uygulanmasý anlamýna gelebileceðini söylüyorlar. Kemoterapi ilaçlarý

MODA GELÝNLÝK EVÝ

(Ç.HAK:136)

normalde hastalara damar yolundan veriliyor. Ýlaca, tümörle birlikte tüm vücut maruz kalýyor ve tedavi, yorgunluk, saç dökülmesi ve doðurganlýk kaybý gibi yan etkilere neden oluyor. ''Kemo banyosunun'', böbrek, pankreas ve akciðerler gibi organlara uygulanabileceði belirtiliyor. Dünya Bülteni

Hitit Petrol Çevre Yolu Bulvarý No: 207 (Býyýkoðlu Halý Saha yaný) Tel: 224 18 05

BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Showroomumuzda çalýþtýrýlmak

tim kuruluna yetki verilmesi

'Kemoterapi'de devrim gibi geliþme Ýngiltere'de ilk kez tek bir organý hedef alan kemoterapi (kanser tedavisi) uygulandý Dünya Bülteni / Haber Merkezi Týp dünyasý Ýngiltere'de yapýlan ve dünyada bir ilk olma özelliðini taþýyan kemotrapi yöntemini konuþuyor. Ýlk kez

SATILIK

Kereste Atölyesi’nde 1976 model has marka 80’lik ve 90’lýk þeritler, bileme makinasý, yarý otomatik tomruk biçme makinasý satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 604 19 01

(Ç.HAK:129)

Ahmet GÖKKAYA Gülabibey Mahallesi Cemilbey Cad. No: 173/A ÇORUM TC:272 594 901 54

19 M 0013 plaka sayýlý, 1997 model Ford marka, beyaz renli minibüs cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 11.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:121)

YÝTÝK 4201-4250 arasý 1 adet gider pusulasýný kaybettim. Hükümsüzdür.

23 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

14 adet ticari servis aracýn, umumi servis aracý olarak (S plaka) muhammen bedelle, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Yasasý’nýn 45. maddesine istinaden ayrý ayrý satýlmak üzere açýk arttýrma usulü ile hazýrlanan þartnamesi dahilinde satýþý iþi. Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

19 AC 210 plaka sayýlý, 1998 model, Volkswagen marka, mavi renkli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

3. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1204, parsel 1192’de 21.400,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 21.400,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 *** 4. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1247, parsel 1235’de 7.300,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.300,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:45-14:55 ***

(Ç.HAK:127)

Malzemesiz genel

Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

***

1 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir (Ç.HAK:3777)

21 OCAK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

22 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 15-22 yaþ arasý lise mezunu tercihen elektrik-elektronik bölümü mezunu ve yetiþtirilmek üzere bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:102)

35 VA 136 plakalý 2008 model Volkwagen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 33.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 2. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:124)

17 OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:3429)

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ÖZBEK TELEFON Karel Yetkili Servisi Alarm-Güvenlik Sistemleri Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) 0 535 502 13 27-224 04 04


* Genç bayanlar futsalda þampiyon yine Spor Lisesi . * Futbol hakem ve gözlemcilerine semineri Oðuz Sarvan verdi * Temsilciden çifte galibiyet . * Küçük kýzlarda þampiyon Karþýyaka . * Küçük ler Voleybol’de kral Bahçelievler. * 23 Nisan ve Türkiyem yarý final biletini al.

Haberleri 17. ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz

PERÞEMBE 17 OCAK 2013

‘Transfer açma iþini kapattýk’ Ç

orumspor Yönetimi transfer yasaðýnýn kaldýrýlmasýnda dört ismi ikna edemedikleri için bu iþten vazgeçtiklerini açýkladý. Bugüne kadar yapýlmayan bir uygulamaya imza atan Çorumspor Yönetimi böyle hayati bir konudaki açýklamayý toplantý ile deðil de varlýðýndan kimsenin haberdar olmadýðý sitesinden yaptý. Yapýlan açýklamada yapýlan çalýþmalar ve karþýlaþýlan sorunlar dile getirilirken son bölümde gazetecilere ve Belediye Baþkaný eleþtiriler yer aldý. Sitede yapýlan yazýlý açýklamada transfer yasaðýný kaldýrmak için ilk yarýnýn son haftasýndan itibaren baþlatýlan çalýþmalardan söz edilerek gerek futbolcu gerekse avukatlarý ile görüþerek alacaklarýný dondurmalarý için evraklar toplandýðý belirtildi. Bu görüþmeler sonunda 27 futbolcudan

Çorumspor Yönetimi transsfer yasaðýný kaldýrmak için yapýlan görüþmelerde dört isme takýldýklarýný son olarakta Ali Köse ve Aydýn Tuna’nýn ayak dirediklerini ve aþamayýncada transferi açma iþini kapattýklarýný dün kimsenin bilgisi olmayan resmi siteden duyurdu. Yönetim açýklamasýnda transferin açýlmamasýndan gazetecileride suçlarken, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye de eleþtiri gönderildi. Ayný sitedeki diðer bir haberde ise Genel Kaptan Yetkin Özbey’in istifa açýklamasý bulunuyor. 23'ünden gerekli evraklarýn alýndýðý ancak dört futbolcunun evrak vermediði belirtildi. Bu dört kiþiden Ali Köse ve Aydýn Tuna isimleri açýklamada belirtilirken diðer iki ismin kim olduðu konusunda bilgi verilmiyor. Göztepe kulübüne transfer olan Tuncay Kýlýç'tan gelecek para için Ali Köse avukatý aracýlýðýyla Göztepe kulübüne ihtar çektiðini kendilerine bildirdiðini açýk-

layan Çorumspor Yönetimi, Aydýn Tuna'nýn ise 'Diðer arkadaþlar versin bende vereceðim' demesine karþýn avukatý paramý almadan evrak vermem diyor. Ýki arkadaþ bizleri hep oyaladýlar diðerlerini hallettikten sonra ayaklarýný direyerek alacaklarýný koparmak için her yolu denemiþlerdir. Bizler yönetim olarak istesek bu arkadaþlarýn parasýný vere-

Çorumspor, Ýskilip’le de yeniþemedi

rek transferi açabilirdik. Ancak diðer alacaklý arkadaþlara haksýzlýk edeceðimizden dolayý bu iþi bugün itibariyle kapatmýþ bulunuyoruz' denildi. Açýklamada daha sonra gazetecilerin futbolcularý arayarak farklý söylemlerde bulunulduðunu iddia eden Çorumspor Yönetimi son bölümde de Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye eleþtirilerde bulunuyor. Yönetim açýklamasýnda þu ifadelere

yer veriliyor, 'Bu geliþmelerden sonra Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ile görüþmek için telefonunu aradýk. Telefonunu korumasý olan Hayrettin isimli kiþi açtý. Çorumspor kulübünden aradýðýmýzý söyledik, bize ilginç ve anlamsýz tavýrlar sergilemeye baþladý. Karþýlýðýnda kulüp yöneticimiz Fatih Yýlmaz'da ayný tepkiyi kendisine bildirmiþtir' denildi. Sitede yer alan diðer bir haberde ise çok kýsa bir cümle yer alýyor. Genel Kaptan Yetkin Özbey'in istifa haberi. Sitede yapýlan açýklamada belirtilen ifadeler aynen þöyle: 'Bu geliþmelerin tek sorumlusu olarak þahsým Yetkin Özbey olduðunu belirtir, görevimden istifa etmiþ bulunmaktayým' denildi.

SAHA: Nazmi Avluca HAKEM : Engin Ünlü ÇORUMSPOR (1.DEVRE) :

Bekir (32 . dak. Muhammed), Osman Seçgin, Ziya, Ubeydullah, Fatih Bolat, Onur, Serkan, Gökhan Alaþ, Yasin Özkarslý, Fatih Durah, Tolgay. ÇORUMSPOR (2.DEVRE) : Muhammed (65 . dak. Serkan), Osman Seçgin (70. dak. Metehan), Bilal, A.Samet, Avne, Onur, Yasin Tüzün, Harun, Gökhan Aksoy, Yasin Özkarslý (60. dak. Çaðlayan), Fatih Bolat (65. dak. Eyüp). ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Utku (70. dak. Ahmet), Ali (65. dak. Eþref), Emre (46. dak. Alparslan), Osman Boran (46. dak. Engin), Salih, Turgay, Hakan, Hüseyin, Orhan Top (65. dak. Ümit), Mustafa Veran ( 20. dak. Cengiz), Eray. GOLLER: 15. dak. Orhan (Ýskilip Belediye), 25. dak. Yasin Özkarslý (Çorumspor).

Ç

Veran’ýn þanssýzlýðý

Ý

skilip Belediyespor’un ligin ikinci yarýsý için kadrosuna katmak istediði ve çalýþmalara katýlan Mustafa Veran dün Çorumspor ile oynanan maçta aldýðý darbe sonucunda kaþýnda açýlma oldu ve beþ dikiþ atýldý. Nazmi Avluca sahasýnda Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor arasýndaki maçýn henüz 14. dakikasýnda Serkan’la girdiði hava topu mücadelesinde yerde kalan Mustafa Veran’a ilk müdahele sahada yapýldý. Kaþýnda açýlma tesbit edilen Veran hemen Özel Hastane’ye götürüldü. Burada beþ

dikiþ atýlan Veran’ýn önümüzdeki hafta sonu oynanacak sezonun ilk

maçýna kadar iyileþmesi bekleniyor.

Samet Sur menisküs Ç

orumspor’un genç golcüsü Samet Sur’a menisküs teþhisi. Bu hafta baþýndan beri dizindeki aðrýsý nedeniyle çalýþmalara katýlamayan Samet Sur’un dün

Mustafa Veran çarpýþmanýn ardýndan hastaneye kaldýrýldý

yapýlan muayenesi sonucunda sað dizinde menisküs yýrtýðý tesbit edildi. Çorumspor Masörü Bahadýr Býyýklý, Samet’in ameliyat olmasý gerektiðini bu ameliyatýn Çorum veya Kayseri’de

olacaðýný söyledi. Býyýklý, genç futbolcunun en kýsa sürede ameliyat olarak saðlýðýna kavuþmasýný amaçladýklarýný söyledi. Samet Sur’un en az sahalardan 4-5 hafta uzak kalacaðý belirtildi.

Orhangazi’de iki ayrýlýk

Ç

Samet Bayrak

orumspor’un ikinci yarýnýn ilk hafta maçýnda hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Orhangazispor’da operasyon var. Antalya’da ikinci yarý hazýrlýklarýný tamamlayan Orhangazispor, kaleci Kürþat’ýn sözleþmesini feshetti, orta saha oyuncusu Ruhi’yi de kadro dýþý býraktý. Orhangazispor yönetim kurulu, iki sezondur kýrmýzý siyahlýlarda yer alan ve fazla forma þansý bulamayan kaleci Kürþat ile karþýlýklý anlaþmaya vararak sözleþmesinin feshedilmesini kararlaþtýrdý. Orta saha oyuncusu Ruhi’de ise kadro dýþý býrakýldý. Ruhi'nin durumunun önümüzdeki günlerde netleþeceði kaydedildi.

orumspor ikinci yarý hazýrlýklarý çerçevesinde oynadýðý üçüncü hazýrlýk maçýndan da beraberlikle ayrýldý. Kýrmýzý Siyahlýlar Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ile dün oynadýðý hazýrlýk maçýndan ilk yarýda atýlan gollerle 11 beraberlikle ayrýldý. Nazmi Avluca sahasýnda oynanan maçta Çorumspor rakibi önünde her iki yarýda farklý onbirlerle mücadele etti. Rakibi önünde ilk yarýda futbol anlamýnda fazla bir þey üretemeyen Çorumspor ikinci yarýda daha derli toplu bir futbol ortaya koydu. Hazýrlýk döneminde yaptýðý maçlarda ilk olarak Amasya amatör küme takýmlarýndan Merzifonspor ile 1-1 berabere kalan Çorumspor ikinci hazýrlýk maçýnda ise BAL takýmlarýndan Tosya Belediyespor ile 2-2 berabere kaldý. Dünde ilimizin BAL’daki temsilcisi Ýskilip Belediyespor ile Nazmi Avluca sahasýnda karþýlaþan Çorumspor maça tutuk baþladý. 15. dakikada kýrmýzý siyahlý kulübün eski futbolcularýndan Orhan’ýn attýðý golle Ýskilip Belediyespor rakibi önünde 1-0 üstünlüðü yakaladý. 25. dakikada Çorumspor’un geliþen ataðýnda Yasin Özkarslý’nýn ayaðýndan kýrmýzý siyahlý takým beraberlik golünü buldu ve ilk yarý bu gollerle 1-1 berabere tamamlandý. Ýkinci yarýda Çorumspor topa daha çok sahip olan ve pozisyon üreten takým olmasýna karþýn gol yollarýnda baþarýlý olamayýnca maç ilk yarýda atýlan gollerle

1-1

Gümüþdað 11’ini arýyor

1-1 beraberlikle sona erdi.

Ç

orum Belediyespor ikinci yarýnýn ilk hafta maçýnda pazar günü Altýnordu ile oynayacaðý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift kale ile sürdürdü. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað’ýn taktik çalýþmaya aðýrlýk verdiði antrenmanda Altýnordu maçýnýn ilk onbirini belirlemeye çalýþtýðý gözlendi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra pas çalýþmasý ile devam etti. Bu çalýþmanýn ardýndan kale arkasýnda kurulan istasyon aletlerinde çabuk kuvvet hareketleri yaptýran Teknik Heyet futbolculardan tempoyu yükseltmelerini istedi. Bu çalýþma sýrasýnda hareketleri yaptýran antrenör Savaþ Bahadýr bazý futbolcularýn hareketleri istedikleri gibi yapmadýklarý gerekçesiyle tüm takýmý ceza olarak koþturdu. Bu ceza koþusuna sesli olarak tepki gösteren Macit’e antrenör Savaþ Bahadýr büyük tepki gösterdi ve bu futbolcuyu çalýþmadan çýkardý. Macit bir süre yedek kulübesinde çalýþmayý izledikten sonra tekrar katýlarak takýmla birlikte antrenmana devam etti. Mavi beyazlý-

lar çalýþmanýn son bölümünde ise tam sahada taktik çift kale maç yaptýlar. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað çalýþma sýrasýnda futbolculara sýk sýk uyarýlarda bulunurken yaptýðý deðiþikliklerle Altý-

nordu maçýnda süreceði onbiri belirlemeye çalýþtýðý gözlendi. Çorum Belediyespor bugün yapacaðý çift kale maçla zorlu Altýnordu maçýnýn provasýný yapacak.

Aykut gönderildi

Çorum Belediyespor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattýðý isimlerden Samsunspor A 2 takýmýndan Aykut Topal geri gönderildi. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað genç futbolcunun anlaþtýklarý rakamdan

Çalýþmada antrenör Savaþ Bahadýr tarafýndan çýkartýlan Macit bir süre yedek kulübesinde oturdu ardýndan antrenmana yeniden katýldý.

yüksek istemesi birde istedikleri düzeyde olmamasýnýn etken olduðunu söyledi. Gümüþdað ara transfer döneminde iyi bir stoper arayýþý içinde olduklarýný belirtti.

Çorum Belediyespor’lu futbolcular ceza koþusu yaparken görülüyor

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you