Page 1

Doðu Türkistan kan aðlýyor

Murat Yýldýrým dün Meydan Camii inþaatýnda incelemelerde bulundu.

Doðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný ve Dünya Uygur Kurultayý Baþkan Yardýmcýsý Seyit Tümtürk, Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Doðu Türkistan'da yaþanan zulmü, tüm çýplaklýðý ile gözler önüne serdi. Doðu Türkistan'ýn kan aðladýðýný ifade eden Tümtürk, "Tek bir Doðu Türkistanlý kalana kadar, mücadelemiz devam edecek ve ölüm pahasýna da olsa asla esarete boyun eðmeyeceðiz." dedi.

Yýldýrým’dan Meydan Camii’ne ziyaret

* HABERÝ 10-11’DE

16 EKÝM 2012 SALI

Günlük Siyasi Gazete

Meydan Camii için seferberlik baþlýyor Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði, %70 oranýnda tamamlanan caminin bir an önce ibadete açýlmasý için seferberlik baþlattý. Dernek yönetiminin çaðrýsýna ilk cevap veren AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým oldu. Dün Dernek bürosunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Murat Yýldýrým, Meydan Camii’nin maddi kaynak probleminin çözümü konusunda giriþimde bulunma sözü verdi. * HABERÝ 8’DE

Fiyatý : 40 Kuruþ

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OKA tarafýndan hazýrlanan savunma sanayi raporunun Çorum açýsýndan olumlu olduðunu söyledi;

‘Savunma sanayisine hazýrýz’ Ekim ayý TSO Meclis Toplantýsý'nda konuþan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OKA tarafýndan hazýrlatýlan Savunma Sanayii Raporu'nun olumlu olduðunu belirterek, "OKA'nýn raporu Çorum'un savunma sanayiine hazýr olduðunu bir kez daha gösterdi." dedi. * HABERÝ 5’DE

Ziraat Bankasý Çorum Bölge Yöneticiliði, çevre il ve ilçelerde bulunan 37 banka þubesinin koordinasyon merkezi olarak faaliyet

Sefire haným, açýlýþta Özceyhan’ýn tasarladýðý kaftaný giyecek Hemþehrimiz ünlü modacý Ahmet Özceyhan kültürümüzle ilgili en güzel detaylarý, yerli ve yabancý misyon þeflerine göstermeye devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý’nda yeni binasýnda hizmete girecek olan Berlin Büyükelçiliði’nin açýlýþýnda ev sahibesi Gamze Ahmet Karslýoðlu’nun Özceyhan giyeceði kýyafeti hemþehrimiz ünlü modacý Ahmet Özceyhan tasarladý.

* HABERÝ 4’DE

Çorum’a bankacýlýk üssü TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal

‘Ýþ Güvenliði kültür olmalý’ Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý emekli Ýþ Baþ Müfettiþi ve Genel Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danýþmaný Fatih Cengizler Fatih Cengizler, iþ saðlýðý ve güvenliðinin toplumun bir kültürü haline getirilmesi gerektiðini söyledi.

* HABERÝ 7’DE

Pancar binasýna talipli çýkmadý Amasya Þeker Fabrikasý’nýn Bahabey Caddesi’nde bulunan Pancar Bölge Binasý ve müþtemilatýna talipli çýkmadý.

* HABERÝ 15’DE

Ziraat Bankasý Bölge Yöneticiliði hizmette

Ziraat Bankasý’nýn Türkiye’deki 35 bölge yöneticiliðinden biri Çorum’da hizmete girdi. Türkiye Ziraat Bankasý Çorum Bölge Yöneticiliði, Ýnönü Caddesi Aynalý Sokak numara 21’de hizmet vermeye baþladý.

* HABERÝ 9’DA

Baþbakan’ýn tanýttýðý Ziraat GÝM Çorum’da

Muhtarlar Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu ile görüþtü.

Liste dýþý kalan köyler çare arýyor

Ziraat Bankasý ‘Görüntülü Ýþlem Merkezi (GÝM)’ yakýnda Çorum’da hizmete girecek. Tanýtýmýný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn yaptýðý GÝM, Ziraat Bankasý Çorum Þubesi yanýnda hizmet verecek.

* HABERÝ 9’DA

Görüntülü Ýþlem Merkezi (GÝM) yakýnda hizmete

Hattiler dokuma ve tarým yapmýþ Çorum'un Uðurludað ilçesi Resuloðlu Ören Yeri'nde gerçekleþtirile n kazýlarda, Eski Tunç Çaðý ve Hatti kültürüyle ilgili önemli bulgulara ulaþýldý.

* HABERÝ 6’DA

Eski Tunç Çaðý ve Hatti kültürüyle ilgili önemli bulgulara ulaþýldý.

Borç ertelemesine listesine giremeyen köy muhtarlarý, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu’nu ziyaret ederek, dertlerine çözüm aradý. * HABERÝ 7’DE

Rektör sözünü tuttu Borsa Finans Kulübü'nün Hitit Üniversitesi ve Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) destekleri ile Mayýs 2012'de düzenlediði ve Rektör Alkan tarafýndan birincisine yurtiçinde konusu ile ilgili bir etkinliðe katýlma ödülü verildiði "Sanal Portföy Yarýþmasý"ný birinci olarak kazanan Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü öðrencisi Hatice Develioðlu, Finans Sempozyumu'na katýldý.

* HABERÝ 6’DA

Borsa Finans Kulübü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. E. Savaþ Baþcý, ÝÝBF öðrencisi Hatice Develioðlu, Finans Sempozyumu'na


2

SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Merzifon'a giden okurun aklýna ne gelmiþ? B

ir okurumuz iþ vesilesiyle Merzifon'a gitmiþ. Namaz vaktinde Merzifonlu Kara Mustafa Paþa Külliyesi'ni ziyaret ettiðinde restore edilen merkezin yaný sýra engellilerin bile düþünüldüðü modern tuvaletleri görünce Çorum Ulu Camii aklýna gelirvermiþ. Ardýndan "Ulu Camii'nin tuvaletlerinin modernizasyonu Saat Kulesi çevresinin düzenlenmesinden daha mý az önemli? diye bir soru aklýna gelmiþ. Ýþte okur notu; "Geçenlerde Merzifon'a bir iþ için gittim. Namaz vaktinde Merzifonlu Kara Mustafa Paþa Camii Külliyesi'ni ziyaret ettim. Merzifon Belediyesi burasýný bir ay önce restore etmiþ. O kadar güzel yapmýþlar ki! Hele hele bay-bayan tuvaletlerine bayýldým. Hele de tuvaletlere konan engelli asansörlerini görünce hayran kaldým. Müslümana yakýþýr

bir þekilde restore etmiþler. Hani derler ya, 'bal dök yala'. Tuvaletler o kadar ferah ve tertemiz. Keza abdest alma yerleri o kadar güzel ki! Yolunuz düþerse lütfen uðrayýn. Tabi buradan gelmek istediðim konuyu anlamýþsýnýzdýr. Çorum Ulu Cami'mizin tuvaletlerinin yapýmý Saat Kulesi'nin düzenlenmesinden daha mý önemsiz? Tuvalet medeniyetin simgesi deðil mi? Avrupa'ya tuvaletleri biz götürmedik mi? Artýk bu tuvaletlerin düzenlenme zamaný geldi de geçti bile. Merzifon'un bu halini görünce kendimden utandým." Sahi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Ulu Camii tuvaletlerinin modernize edileceði sözü vardý deðil mi?

HAK-ÝÞ Çorum'da sessiz H

ak-Ýþ Konfederasyonu'na baðlý silciliði ile Hizmet-Ýþ Sendikasý aklýma geliHizmet Ýþ Sendikasý Denizli Þuverdi. Profesyonelliði düþen Hizmet-Ýþ Senbesi yöneticileri konfederasyonun dikasý'nýn uzun süredir derin bir sessizliðe onursal baþkaný olan AK Parti Çorum büründüðü malum. Sendikanýn bürosu ile taMilletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim belasýný görebilirsiniz. Uslu'yu makamýnda ziyaret etmiþler. Uslu’nun, Türkiye’nin en güçlü kofedeGöreve yeni seçilen sendika yörasyonu olan Hak-Ýþ Genel Baþkaný olduðu neticileri, HAK-ÝÞ'in onursal baþkaný dönemlerde gerek çalýþma hayatý gerekse ülUslu'ya yapýlanmalarý ile bilgi vermiþke ve memleket meselelerinin çözümüne yöler, tecrübelerinden istifade edip fikir nelik mücadelesi, demokrasi dýþý geliþmelere almýþlar. Uslu da, yeni sendikacýlara karþý tavýrlý duruþu malum. Mevcut Hak-Ýþ 'Ortak akýl ile hareket etmeniz yapacaGenel Merkez yönetiminin de ayný minvalde ðýnýz çalýþmalara katký saðlar, birlik ve çalýþmalar yaptýðý biliniyor. Hak-Ýþ’in bu müberaberliðinizi her zaman koruyun.' cadelesi yýllar boyunca taþra teþkilatlarýna da Salim Uslu. tavsiyesinde bulunmuþ. yansýmýþtý. Denizli Hizmet-Ýþ Sendikasý ile HAK-ÝÞ KonfeAnlaþýlan Çorum HAK ÝÞ Temsilciliði’nin de derasyonu Onursal Baþkaný arasýnda geçen görüþmeonursal baþkan Salim Uslu’nun tavsiyelerine ihtiyacý nin haberini okuduktan sonra Çorum HAK ÝÞ Ýl Temvar.

Merzifonlu Kara Mustafa Paþa Külliyesi'ni ziyaret eden bir hemþehrimizin aklýna Ulu Cami gelmiþ...

Dertlerine derman arýyorlar Ç

orum Belediyesi Halk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Vatandaþlarýn yaþadýðý sýkýntýlarýn çözümüne yönelik gerçekleþtirilen haftalýk halk günü toplantýlarýna devam ediliyor. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya katýlan vatandaþlar Gül'e talep ve sorunlarýný iletti. Halk Günü'ne katýlan vatandaþlar, iþ talebinde bulundular, gýda yardýmlarýnýn ulaþmadýðýný belirttiler. Toplantýda, Yeter Deniz adlý vatandaþ, Bahçelievler Mahallesi

MÜTEAHHÝTLERÝN DÝKKATÝNE!

(Ç.HAK:2679)

Sýðýnak havalandýrma projelerinde bizimle görüþmeden karar vermeyin. Deneyimli personel, kaliteli iþçiliðimizle hizmetinizdeyiz...

Çepni Mah. Ýnkilap Cad. Kubbeli Sk. No:45 Tel: 0 364 202 02 77 - Faks: 0 364 202 02 78 Gsm: 0 532 596 9720 - web: www.airteshavalandirma.com - e-mail: airteshavalandirma@gmail.com

Çorum Belediyesi Halk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Sülüklüevler Sokak'taki yaþýnda olduðunu ve dile getirdi. Fatma evinde çýkan yangýnda yüzde 85 oranýnda Topçu ise, iþ talebinde eþyalarýnýn yandýðýný ve özrünün bulunduðunu bulundu. belediyeden yardýmda ifade ederek, belediye Fikriye bulunmasýný istedi. bünyesinde verilecek bir Düzgünçýnar da, iþte çalýþmak istediðini Cem Çelik ise, 19 Ulukavak Mahallesi

Kýzýnýn çeyizi için destek istedi H

alk Günü'ne katýlanlar arasýnda bulunan 45 yaþýndaki Cevriye Demir, eþinin kýsa süre önce vefat ettiðini, kendisinin de iþsiz olduðunu dile getirdi. Ekonomik yönden sýkýntýlý bir dönem yaþadýklarýný belirten Demir, kýzýný gelin edeceðini anlatarak,

çeyizinin tamamlanabilmesi için yardým talebinde bulundu. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Gül ise Demir'in talebini karþýlamak için belediye imkânlarý çerçevesinde yapýlmasý gereken ne varsa gayret edeceklerini ifade etti.

Belediye Baþkan Yardýmcýsý Gül, vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi.

(Ç.HAK:768)

Kesim þirketimize aittir. (Ç.HAK:3044)

Ölçek Sokak'taki 263 metrekare alanda yer alan evine belediye tarafýndan imar planý uygulandýðýný, belediyeden imarýn kaldýrýlmasýný istedi. Cevriye Demir, Muharrem-Ayþe Gül ve Hafize Kýrýcý adlý vatandaþlar gýda yardýmlarýnýn ellerine ulaþmadýðýný belirtirken, Esma kubalý gýda yardýmýnda bulunulmasýný istedi. Vatandaþlarýn sorun ve taleplerini not eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, taleplerin tamamýnýn ilgili birimlere iletilerek çözüm yolu bulunmasý için çalýþacaklarýný kaydetti.


www.corumhakimiyet.net

SALI 16 EKĂ?M 2012

3


4

SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Sefire haným, açýlýþta Özceyhan’ýn tasarladýðý kaftaný giyecek Baþbakan Erdoðan’ýn da katýlacaðý Berlin Büyükelçiliði yeni binasýnýn açýlýþýnda Büyükelçi eþi Gamze Karslýoðlu’nun kostümünü hemþehrimiz ünlü modacý Ahmet Özceyhan tasarladý. H

emþehrimiz ünlü modacý Ahmet Özceyhan kültürümüzle ilgili en güzel detaylarý, yerli ve yabancý misyon þeflerine göstermeye devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý’nda yeni binasýnda hizmete girecek olan Berlin Büyükelçiliði’nin açýlýþýnda ev sahibesi Gamze Karslýoðlu’nun giyeceði kýyafeti hemþehrimiz ünlü modacý Ahmet Özceyhan tasarladý.

Baþbakan da katýlacak

Ahmet Özceyhan

Kostümün özellikleri

gizli cebin kostümün en önemli unsurlarý olduðunu söyledi. Özceylan tasarýmýn özelliklerini “Öncelikli beni mutlu eden sayýn Karslýoðlu’nun böyle bir Osmanlý kaftan taþýmasýdýr. Bu önemli günde Türk rengi asude bir Osmanlý kostümüyle misafirlerini karþýlamasý benim için çok önemli ve anlamlý. Çaðdaþ, aydýnlýk ve geleneklerine baðlý bir kostüm olduðunu düþünüyorum. Kaftanýn bu görünümüyle yabancýlarý da çok etkileyeceðini zannediyorum.” þeklinde anlattý.

Kýyafetin detaylarýna iliþkin bilgi aldýðýmýz Ahmet Özceyhan, yüzde 100 ipek þantuk kumaþtan hazýrlanan Turkuaz rengi Osmanlý kaftanýnda deri maket üzerine iþlenmiþ altýn sýrma lâleler, yýldýzlar, iðne ve mekik oyalarý, el iþi altýn ve turkuaz rengi taþ boncuklarla kenar bordürleri bulunduðunu belirtirken, süslemelerle birlilkte floþ iç astar ve sol göðsündeki içten

Berlin Büyükelçiliði 29 Ekim 2012’de yani Cumhuriyet Bayramý’nda Avrupa’nýn en muhteþem binasýnda hizmet vermeye baþlayacak. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn da katýlmasý beklenen açýlýþta ev sahipliðini Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karsýloðlu ve eþi Gamze Karslýoðlu yapacak. Çok sayýda davetlinin katýlacaðý açýlýþta Sefire gamze Karslýoðlu’nun giyeceði kýyafet hemþehrimiz ünlü modacý Ahmet Özceyhan tarafýndan tasarlandý.

Neden lâle

Özceyhan süslemede neden lâle motiflerini kullandýðýna iliþkin de, “Bir devre adýný veren lalelerimiz, dünyaca ünlü mekik oyaklarý, eli kýnalý kadýnlarýmýzýn el emeði göz nurudur. Böylelikle önemli bir günde yapýlacak önemli bir açýlýþta, çok sayýda yabancý konuða, kendi kültürümüzün güzelliðinden küçücük bir damla sunmak

Dost Haber 18 yaþýnda Ç

Dost Haber Gazetesi, 18. yýlýný pasta keserek kutladý.

Sadýk Örgel, "Okuyucularýmýzdan aldýðýmýz güçle günden güne geliþerek, yayýn hayatýmýzý devam ettiriyoruz" dedi.

orum'da 1995 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan Dost Haber Gazetesi, 18. yýlýný okurlarýyla coþku içinde kutladý. Dost Haber Gazetesi sahibi Sadýk Örgel, kentin tüm temel sorunlarýnýn çözümü konusunda basýn olarak üzerlerine düþeni yerine getirmeyi ilke edindiklerini belirterek, "Ýlkeli haberciliði yayýn politikasý yaptýk" dedi. Gazete olarak bugüne kadar tüm kesimlerin takdirini toplamayý baþardýklarýný ifade eden Örgel, "1995 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan gazetemiz, Çorum'u kucaklayan, dürüst, seviyeli, birleþtirici, tarafsýz, herkese ve her kesime eþit mesafede, objektif olmayý kendine ilke edinerek sürdürdüðü yayýn hayatýnda 17 yýlý geride býraktý" ifadelerini kullandý. Çorum basýnýn her geçen gün kendini

yenilediðini söyleyen Örgel, "Okuyucularýmýzdan aldýðýmýz güçle günden güne geliþerek, yayýn hayatýmýzý devam ettiriyoruz" diye konuþtu. Dost Haber Gazetesi'nin hiçbir zaman haber konusunda taviz vermediðini ifade eden Genel Yayýn Yönetmeni Seyfettin Mete ise okurlarýna dolu dolu bir gazete sunmak için çaba sarf ettiklerini kaydederek, "Dost Haber olarak toplumun deðer yargýlarýna saygýlý, ilkeli yayýn politikasýndan ödün vermeyen, her zaman Çorum ve Çorum halkýnýn sorunlarýna duyarlý bir yaklaþým gösterme çabasý içerisinde olduk. Her zaman Çorum'a ve Çorumlulara karþý kendimizi sorumlu gördük ve bu sorumluluðun bilinci içinde hareket ettik" þeklinde konuþtu.(ÝHA)

Köse, sergiye katýldý Y

enimahalle’de Dünya rine ekleyen Yaþar,”YenimaGýda Günü coþku ile halle Belediyesi olarak bölgekutlandý. 16 Ekim Dünya Gýmizde açtýðýmýz semt pazarda Günü kapsamýnda Yenilarý ve organik ürün pazarlarý mahalle Belediyesi ve Birleþile vatandaþlarýmýza saðlýklý miþ Milletler Gýda ve Tarým gýdalarýn ulaþabilmesini saðÖrgütü (FAO) tarafýndan orlýyoruz. Denetimlerimizi bütaklaþa düzenlenen ‘Tarým yük bir titizlikle sürdürüyoKooperatifleri Dünyayý Besruz. Dünyada bir milyar insalemenin Anahtarý’ temalý etnýn açlýktan öldüðü günlerde kinlik, Yenimahalle Ragýp farkýndalýk yaratmak için YeTüzün Parký’nda gerçekleþti. nimahalle Belediyesi olarak elimizden gelen desteði verYenimahalle Belediye meye çalýþýyoruz “diye koBaþkaný Fethi Yaþar ve Baþnuþtu. kan Yardýmcýsý Erhan Aras’ýn ev sahipliðinde gerFAO Türkiye temsilcisi çekleþen etkinliðe, CHP GeSýneceur ise dünyada herkese nel Baþkan Yardýmcýsý Büyetecek kadar gýda üretildiðilent Tezcan, CHP Ankara ne ancak hala açlýk sorunu ile Milletvekili Levent Gök, CHP Yenimahalle’de Dünya Gýda Günü etkinliklerine CHP Milletvekili Tunfan Köse de katýldý. karþý karþýya kalan ülkeler buMalatya Milletvekili Veli Aðababa, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu lunduðuna dikkat çekerek “Tarým Kooperatifleri dünyayý beslemenin anahve Çorum Milletvekili Tufan Köse, TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý Yötarýdýr. Açlýða son vermek için birlikte çalýþalým. Yiyeceklerimizi aç insannetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, TMMOB temsilcileri, FAO Türkiye larla paylaþalým” diye konuþtu. TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý YöneTemsilcisi Mustafa Sýnaceur, öðrenciler ve çok sayýda Yenimahalleli katýltim Kurulu Baþkaný Ataman ise ilk bir yerel yönetimin Dünya Gýda Günü dý. Etkinlik kapsamýnda Yenimahalle Belediyesi’nin önünde toplanan grup, etkinliðine destek verdiðini belirterek Yaþar’a teþekkür etti. Ragýp Tüzün Parký’na kadar yürüdü. Öðrencilerin, “Açlýktan Kimse ÖlmeYenimahalle Gazi Osman Paþa Ýlköðretim Okulu’ndan katýlan 20 öðsin” pankartlarý ile katýldýðý yürüyüþe, vatandaþlar alkýþlarý ile destek verdi. renci, ‘Dünyada açlýk olmasýn’ temalý tuvalde boyama etkinliði yaptý. TuEtkinlikte konuþan Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Tezcan dünyada vallere suluboya ve pasteller ile açlýk ve doðal gýda üretimine iliþkin resimher beþ dakikada bir çocuðun açlýktan öldüðüne dikkat çekerek ”Açlýðýn ler yapan çocuklar, yaptýklarý resimler ile herkesin beðenisini topladýlar. 21 önüne geçebilmek için tarýmsal üretimi artýrmak zorundayýz. Dünyada 1 Yenimahalleli gýda firmasý ise açtýðý stantlarla turþudan, süte, pastalardan milyar insan açlýkla karþý karþýya kalýyor. Kaynaklarýmýzýn kýymetini bilmemeyvelere kadar çok sayýda yiyecek ve içecekler ile gün boyu Yenimahalli, üretime dayalý bir ekonomiyi ülkemizde egemen kýlmalýyýz” “dedi. Baþlelilere ikramda bulundu. Yenimahalle Meslek Edindirme ve Hobi Kurslakan Yaþar ise, tarýmsal üretime devlet ve sivil toplum kuruluþlarýnýn destek rýnda katýlan kursiyerlerin de konser verdiði etkinlik gün boyu devam etvermesi gerektiðini söyledi. Türkiye’nin üretmek zorunda olduðunu sözleti.(ÝHA)

Cemiyet yönetiminden kutlama Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Dost Haber'in 18. kuruluþ yýldönümünü kutladý.

Ç

orum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yayýn hayatýnda 18. yýlýna giren Dost Haber Gazetesi’ne kutlama ziyaretinde bulundu. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen ziyarete, cemiyet yönetim kurulu üyeleri Bülent Özkaleli, Mustafa Demirer ve Murat Özülke katýldý. Ziyarette Çorum

Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Selahattin Ezer de hazýr bulundu. Ziyarette Gazetemiz Yetkilisi

Sadýk Örgel ile bir süre görüþen Cemiyet Baþkaný Erzen, Dost Haber'in 18. kuruluþ

yýldönümünü kutlayarak, bundan sonraki yayýn hayatýnda baþarýlar diledi.

Ziyarette cemiyet yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu.


SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

D

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OKA tarafýndan hazýrlanan savunma sanayi raporunun Çorum açýsýndan olumlu olduðunu söyledi;

OKA savunma sanayi raporu hazýr olduðumuzun belgesi

E

kim ayý TSO Meclis ToplantýSanayi Bakaný'nýn da Çorum'a yapacaðý sý'nda konuþan TSO Baþkaný ziyarette, rapor verilerinin daha verimli Çetin Baþaranhýncal, OKA tarafýnolarak deðerlendirileceðini aktardý. dan hazýrlatýlan Savunma Sanayii Öte yandan Abigem Laboratuvarý'nýn Raporu'nun olumlu olduðunu beakreditasyon iþlemlerinin tamamlandýðý lirterek, "OKA'nýn raporu Çomüjdesini de veren Çetin Baþaranhýncal, rum'un savunma sanayiine hazýr baca emisyon ölçüm yetkisinin alýndýðýný olduðunu bir kez daha gösterdi." hatýrlatarak, firmalarýn ölçümler için Abidedi. gem Laboratuvarý'ný tercih etmesini istedi. Baþaranhýncal, gündem madÇetin Baþaranhýncal'ýn ardýndan kürdelerinin görüþülmesi sýrasýnda süye davet edilen OKA Çorum Destek Yakürsüden yaptýðý açýklamada, týrým Uzmaný Özgür Yalçýn, OKA SavunOKA tarafýndan Savunma Sanayii ma Sanayi Raporu ile ilgili sunum yapaÇetin Baþaranhýncal Raporu hazýrlandýðýný, raporun rak, raporun içeriði hakkýnda bilgi verdi. hem Çorum Sanayii'ne ýþýk tutmasý hem de ÇoToplantý, Ankara'da düzenlenmesi planlanan rum'un potansiyelini verilerle ortaya koymasý baÇorum Günleri ile ilgili federasyon yetkililerinin kýmýndan önemli olduðunun altýný çizdi. Baþaransunumu ile sona erdi. hýncal, Ekim sonu ya da Kasým baþýnda Savunma

KOSGEB Fuar Alaný’nda TSO OSB’de hizmet verecek

T

SO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren KOSGEB’in fuar alanýnda þube açarak hizmet vereceðini duyurdu. TSO hizmetlerinin de OSB’de üretim yapan firmalarýn ayaðýna götürmek için yapýlan TSO Temsilciliði çalýþma-

larýnýn bir kaç gün içerisinde baþlayacaðýný da sözlerine ekleyen TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, darphaneden mühür baskýsýnýn yapýlýp gelmesiyle birlikte, OSB’de TSO hizmetlerinin de baþlayacaðýný müjdeledi.

OKA Raporu Savunma Sanayii’ne ýþýk tutacak

ünya ve Türkiye genelinde savunma sanayiinin önemli bilgilerine yer veren ve firmalarýn için bir anlamda kýlavuz sayýlabilecek OKA Raporu’nda, Çorum’da bulunan firmalarla yapýlan anket sonuçlarý ve mevcut kapasitelere yer verildi. Çorum’da faaliyet gösteren firmalarýn savunma sanayiine yönelik kapasitelerinin yanýsýra, sektöre adým atmakla ilgili istek ve imkanlarýn yüzdelik dilimler ve sayýsal verilerle gözler önüne serildiði raporda, anket sonuçlarý ve sonuç bildirgeleri, OKA Çorum Destek Ofisi Uzmaný Özgür Yalçýn’ýn yaptýðý sunumda þu þekilde yer aldý; “Anket uygulanan firmalarýn %76,8’i makine-metal sektöründe faaliyet gösterirken, %5,4’ü plastik, %3,6’sý karton-kâðýt, %7,1’i oto yan sanayi ve %1,8’i medikal sektöründe faaliyet göstermektedir. Bulgular incelendiðinde 25 firmanýn (%40,3) savunma sanayi sektörü ile yakýndan ilgilenmediði, 18 firmanýn (%29,0) kýsmen de olsa ilgili olduðu belirlenmiþtir. Savunma sanayi sektörü ile yakýndan ilgilenen firma sayýsý ise 19’dur (%30,6). Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluþlarýný tanýyan ve yakýndan takip eden firma sayýsý 8 iken, kýsmen takip ettiðini belirten firma sayýsý 27’dir. Yine ayný þekilde savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren özel kuruluþlarý tanýyan ve yakýndan takip eden firma sayýsý 12, kýsmen takip ettiðini belirten firma sayýsý ise 22’dir. Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi kurum/kuruluþ ve özel sektör firmalarýný tanýyan ve yakýndan takip eden firma sayýsý 8, kýsmen olarak cevap veren firma sayýsý ise 24’dür. Türkiye’de savunma sanayi sektöründe üretilen özgün ürünleri bilen ve geliþmeleri takip eden firma sayýsý 9, bu önermeye kýsmen olarak cevap veren firma sayýsý ise 25’dir. Yine Türkiye’de savunma sanayi sektöründe yurt dýþýndan ithal edilen ürünleri bilen ve geliþmeleri takip eden firma sayýsý 8 iken, kýsmen olarak yanýtlayan firma sayýsý 23’dür. Savunma sanayi sektörüne yapýlacak ortak yeni yatýrýmlara katký saðlamak isteyen firma sayýsý 32, kýsmen olarak cevap veren firma sayýsý ise 17’dir. Savunma sanayi sektörüne yapýlacak yeni yatýrýmlarda tek baþýma yer almak isteyen firma sayýsý ise 19, kýsmen olarak cevap veren firma sayýsý ise 23’tür. Savunma sanayi sektörü için yeni yatýrýmlar planlayan firma sayýsý ise 12, kýsmen olarak cevap veren firma sayýsý ise 19’dur. Savunma sanayi sektörüne yatýrým yapmak için öz kaynaðý yeterli olan firma sayýsý ve kýsmen olarak cevap veren sayýsý 15’dir. Son olarak Savunma sanayi sektörüne yatýrým yapmak için ek kaynak/ finansman/ teþvik gibi desteklere ihtiyaç duyan firma sayýsý 34 ve kýsmen olarak cevap veren firma sayýsý 11’dir. Bu sonuçlar deðerlendirildiðinde an-

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV-FÝAT PLAZA Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

ket uygulanan firmalarýn savunma sanayi sektörüne yatýrým yapmak konusunda istekli olduklarý, bunun için öz kaynaðý yeterli firma olduðu gibi ek kaynaða ihtiyaç duyan ve desteklenmesi gereken firmalar da bulunduðu görülmektedir. Yine savunma sanayi yatýrýmlarýna tek baþýna girebilecek güçte firmalarýn hiç azýmsanmayacak sayýda olduðu, bunun yanýnda ortak giriþimlere açýk firmalarýn da bu tür yatýrýmlara istekli olduðu belirlenmiþtir. Ancak, firmalarýn büyük bir kýsmýnýn savunma sanayi, bu sektörde üretilen ürünler, faaliyet gösteren firmalar, tedarikçiler ve müþteriler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadýklarý, yatýrým konusunda istekli olmalarýna raðmen savunma sanayi ile ilgili geliþmeleri yakýndan takip etmedikleri de bir gerçektir. Bu konuda firmalarýn yönlendirilmesi savunma sanayi yatýrýmlarýnýn Çorum Ýl’inde hayata geçirilmesi açýsýndan önem taþýmaktadýr. Anket uygulanan firmalarýn %77,4’ü daha önce savunma sanayine yönelik ürün ve/veya hizmet üretmiþtir. Bu konuda tecrübesi olmayan firma oraný ise %22,6’dýr. Anket uygulanan 65 firmadan 48’inin savunma sanayine yönelik daha önce üretim faaliyetinde bulunmasý Çorum’da savunma sanayi potansiyelinin deðerlendirilmesinde önemli bir avantaj olarak ön plana çýkmaktadýr. Savunma sanayi sektörü ile ilgili firmalarýn yatýrým yapmak istedikleri alanlar incelendiðinde, en fazla “Zýrhlý Araçlar” (%11,1), “Tank Modernizasyonlarý” ve “Lojistik Hizmetleri Eðitim” (%7,0), “Araç Teçhizatý” (%5,9),

“Namlulu Silah - Roket - Füze Sistemleri” ve “Elektronik ve Elektrikli Ýmalât Hizmetleri” (%4,8), “Mekanik Ýmalât Hizmetleri” (%4,4) izlemektedir. Firmalarýn yatýrým olarak ilgilenmedikleri alt sektörler ise; “Danýþmanlýk ve destek hizmetleri”, “Elektronik Harp Destek Sistemleri”, “Silah sistemleri, mühimmat ve patlayýcýlar”, “Test Teçhizatlarý”, “Zýrhlama ve Zýrh Malzemeleri”, “Eðitim Teçhizatý ve Simülatörler”, “Pilot Eðitim Simülatörleri” ile ilgili sektörlerdir. Firmalarýn ürün ve süreç geliþtirme faaliyetlerinde kullandýklarý kaynaklarýn daðýlýmlarýna göre, firmalarýn %59,8’i bu tür faaliyetlerde tamamen kendi öz kaynaklarýný kullanmaktadýrlar. Ticari kredi kullanan firmalarýn oraný %20,7 iken, firma ortaklarýnýn kendi kaynaklarýndan yenilik faaliyetlerini gerçekleþtiren firmalarýn oraný ise %5,7’dir. Türkiye’de yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik fon saðlayan birçok kamu kurum ve kuruluþu olduðu gibi AB’ne uyum sürecinde dýþ kaynaklý fonlar da saðlanabilmektedir. Bu konuda, kalkýnma ajanslarý, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, TTGV v.b gibi bir þok kuruluþtan bahsetmek mümkündür. Bu noktada önemli olan firmalarýn bu tür fon kaynaklarýndan haberdar olmasý ve proje geliþtirme bilincinin yerleþik olmasýdýr. Nitekim bulgular incelendiðinde bu tür teþviklerden yararlanan firmalarýnýn oranýnýn sadece %13,8 olduðu görülmektedir. Firmalar üretim süreçlerinin geliþtirilmesinde, Kýyaslama ve uyarlama % 18,2, Üniversite/Müh. Firmasý hizmet alýmý % 8,3, Firma içi tasarým, dýþarýya ürettirme % 5,7, Firma ve içi tasarým ve üretim % 33,9, Makine ve teçhizat alýmý yoluyla % 29,8, Lisans alýmý yoluyla teknoloji transferi % 5,1’ dir. Firmalarda kullanýlan ileri üretim teknolojileri, Grup Teknoloji-

5

si/Hücresel Üretim % 4,9, Esnek Üretim % 19,4, Seri Ýmalat % 29, Lazer Kesme % 8,7, Hýzlý Prototipleme % 1,5, Robotik Uygulama % 2,9, Bilgisayar Tümleþik Üretim (CIM) % 8,3, Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) % 19,4, Bilgisayar Destekli Tasarým (CAD) % 20,9. Firmalarýn sahip olduðu fikri mülkiyet haklarý araþtýrmasýna göre, marka tescil belgesi olan firmalarýn oraný diðer fikri mülkiyet haklarý sahipliliðine göre daha yüksektir (%70,8). Patent sahibi olan firma oraný %29,2 iken, Tasarým tescil belgesine sahip olan firma oraný %21,5 ve Faydalý model belgesi olan firma oraný ise %67,7’dir. Önümüzdeki beþ yýl içerisinde firmalarýn geleceðe dönük hedefleri, Küçülme % 0,7, Büyük þirketlerle birleþme % 4,9, Kurumsallaþma % 20,1, Markalaþma % 20,5, Pazar payýný büyütme % 21,9, Kapasite geliþtirme % 22,2, Savunma sanayi için yeni yatýrým % 9,7’ dir. Yapýlmýþ imalatlar; Asker ayakkabý kutusu, CNC kaynak tezgâhý, Çelik fabrikasý, Doðal afetlerde kullanýlan kurtarma, polis arabalarýnýn dizayný, Egzoz çýkýþ borusu, El bombalarý, Radar kulesi, Robo Dolphin, Silah kabzalarý, Tank parça modeli, Tank radyatörü, Top mermisi kaynak makinasý otomasyonu, Üniforma, hücum yeleði, Yoðuþma makinesi, Kasatura, Makine ve kimya, Radyatör, Sevk çemberi dolgu tezgâhý, Av çiftesi, Unimak araç üretimi, Uzun menzilli mühimmat, Bomba ve roket parçalarý, Tank radyatörü, Top mermisi kaynak makinasý otomasyonudur. 1.Politika: Çorum ili savunma sektörü potansiyeli açýsýndan savunma pazarýnda ortaya çýkan politik deðiþimlerin etkilerinin ortadan kaldýrýlmasý ve/veya bertaraf edilmesi mümkün deðildir. Politik deðiþimler sadece ulusal deðil, uluslararasý platformlarda da her an deðiþebileceði için bu noktada sektörde yer alacak firmalarýn tamamen dýþsal ve etki alaný dýþýnda geliþebilecek bu deðiþimlere müdahale etmesi olanaksýzdýr. 2.Teknoloji: Çorum ilinde faaliyet gösteren firmalar, saha bulgularýndan elde edilen bilgiler ýþýðý altýnda savunma sanayinin gerektirdiði yeterli teknolojiye sahiptir. Firmalarýn CAD/CAM/CIM gibi ileri teknolojiler yanýnda esnek ve yalýn üretimden hýzlý prototiplemeye kadar savunma sanayinde kullanýlan ileri teknolojilere ve geliþmiþ takým, tezgah ve tesislere sahip olduklarý ve bu baðlamda savunma sanayi yatýrýmlarýnda ileri teknoloji kullanýmý bakýmýndan dezavantaja sahip olmayacaklarý kesindir. 3.Arz - Talep: Saha verilerinden elde edilen bulgulara göre anket uygulanan 65 firmanýn 48’i daha önce farklý ürün gruplarý dâhilinde savunma sanayine imalat yapmýþtýr. Dolayýsýyla, raporda bahsi geçen arztalep dengesizliði ve piyasada tek alýcý bulunmasý gibi firmalar açýsýndan dezavantaj yaratabilecek unsurlar konusunda firmalarýn tecrübeleri vardýr. Ayný zamanda firmalarýn mevcut faaliyetlerini sürdürmek üzere, yeni yatýrým kapsamýnda savunma sanayine yatýrým yapmalarý bu tür risklerin ortaya çýkmasýný önleyecek ve/veya en az düzeye indirebilecektir. 4. Fiyat Oluþum Koþullarý: Çorum ilinde faaliyet gösteren firmalarýn kullandýklarý maliyetlendirme yöntemi savunma sanayi için üretilen ürünler ile ayný yöntem üzerinden yapýlmaktadýr. Bu nedenle savunma sanayi için yatýrým yapacak firmalar için fiyat oluþumu koþullarý yönünden bir dezavantaj mevcut deðildir. Ayrýca anket uygulanan firmalarýn büyük bir bölümünün maliyet muhasebesini bünyelerinde uygulamalarý maliyet hesaplamasý ve fiyat belirleme konusunda hiçbir sýkýntý yaþamayacaklarýný da ortaya koymaktadýr. 6. Ýþgücü: Çorum ili sanayinde faaliyet gösteren firmalarýn nitelikli iþgücü sayýlarý mevcut faaliyetleri dâhilinde yeterli görünmekle birlikte, savunma sanayi yatýrýmlarý gündeme geldiðinde daha önce belirtildiði gibi özellikle Ar-Ge, tasarým, ürün geliþtirme faaliyetleri için nitelikli iþgücü istihdamýna ve mevcut çalýþanlarýnýn mesleki eðitimlerine öncelik vermeleri gerekecektir. Bu konuda Hitit Üniversitesi’nin olanaklarý ve kurulacak olan Teknokent firmalar için bir avantaj oluþturmaktadýr. 7.Kalite Gereksinimi ve Güvenilirlik: Araþtýrma kapsamýnda incelenen firmalarýn büyük bir çoðunluðu ISO 9001 Kalite Yönetimi sertifikasýna sahiptir. Anket uygulanan 20 firma ise CE iþaretine sahiptir. Bu açýdan bakýldýðýnda firmalarda kalite bilincinin oluþtuðu, hatta bu yönde hem ulusal hem de uluslararasý organizasyonlarca onaylanmýþ belge sahibi olduklarý görülmektedir. Bu nedenle olasý savunma sanayi yatýrýmlarýnýn gerçekleþmesinde savunma sanayi üretimlerine yönelik CMMI, AQAP gibi kalite belgelerinin alýnmasýnda firmalarýn sýkýntý yaþayacaklarý düþünülmemektedir.”


6

Hattiler dokuma ve tarým yapmýþ SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Ç

orum'un Uðurludað ilekin depolama kuyularýnýn çesi Resuloðlu Ören bulunduðuna dikkati çeken Yeri'nde gerçekleþtirilen Yýldýrým, sözlerini þöyle kazýlarda, Eski Tunç Çaðý sürdürdü: ve Hatti kültürüyle ilgili ''2012 yýlý çalýþmalaönemli bulgulara ulaþýldý. rýnda, milattan önce yaklaBölgede 2003 yýlýnda þýk 2400'lere tarihlenen ve baþlanan çalýþmalarýn bu bir Bey'e ait olduðu belirleyýla ait bölümü tamamlannen yapýnýn avlusu içinde dý. Kazý çalýþmalarýnda butahýl saklamak için ana topgüne kadar 280'i bulan meraða açýlmýþ, bazýlarýnýn zarla birlikte Eski Tunç dip kýsmýnda tahliye delikÇaðý'na ait piþmiþ toprak, leri bulunan ve çaplarý 2 taþ ve madenden birçok eþmetre, derinlikleri ise 3 ya gün yüzüne çýkarýldý. metre civarýnda silolar (Tahýl gibi ürünlerin korunduKazýlarýn bu yýlki böðu, saklandýðý veya depolümünde Resuloðlu Ören Eski Tunç Çaðý ve Hatti kültürüyle ilgili önemli bulgulara ulaþýldý. landýðý, genellikle silindir Yeri'nin güneydoðu yerlebiçiminde ambar) ortaya þiminde, bir Bey'e ait tam çýkarttýk. Bunlarýn sayýsý þimdilik 18 ancak her sene sayýlarý artýyor. teþkilatlý yapýnýn içinde 100'ün üzerinde arkeolojik deðere sahip eser Demek ki bu insanlar hem çiftçilikle uðraþýyorlar, yaþantýlarý tarýma bulundu. dayalý olarak geçiyor hem de maden kullanmasýný biliyorlar. Binada Kazý baþkaný Prof. Dr. Tayfun Yýldýrým, AA muhabirine yaptýðý ele geçen çok sayýda piþmiþ toprak, taþ, kemik ve yarý kýymetli taþ deðerlendirmede, bölgede 2003 yýlýndan bu yana Kültür ve Turizm eserlerin yanýnda oldukça iyi korunmuþ bir bronz hançer açýða çýkartBakanlýðý ile Ankara Üniversitesi adýna yürütülen çalýþmalarda bu yýl týk. Hançerin benzerlerine mezarlarda da rastlamýþtýk. Bu da bizim 100'ün üzerinde arkeolojik deðere sahip eserin gün yüzüne çýkarýldýiçin son derece önemli. Böylelikle mezarlýk alaný ile büyük bina araðýný söyledi. sýnda tam bir zaman birliði olduðu anlaþýlýyor. Buradaki kazýlar Orta Bölgede milattan önce 3'üncü binin ikinci yarýsýna tarihlenen bir Kuzey Anadolu'nun kronolojisine kýsmen ýþýk tutacak nitelikte.'' mezarlýk alanýnda 280'in üzerinde taþ sandýk, küp ve basit toprak me-Dokumayla ilgili somut örnekler mezarlýk kazýsýnda açýða çýkzara rastladýklarýný anýmsatan Yýldýrým, ''Mezarlarýn bir kýsmý yönetitýci sýnýfa ait ancak çoðu soyulmuþ. Resuloðlu mezarlarýnda bölgenin, Prof. Dr. Yýldýrým, kazýda Hititlerin kullandýðý bazý eþyalarýn Eski Tunç Çaðý toplumunun, baþka bir deyiþle yörenin yerli halký Hatprototiplerini de bulduklarýný anlatarak, þunlarý kaydetti: tiler'in ölümden sonraki inançlarýna ýþýk tutan çok sayýda maddi kültür belgesi ortaya çýkarýldý. Bu belgeler bize Resuloðlu bireylerinin, ''Bunlar daha çok silah ve seramik þeklinde. Bu yýl da piþmiþ topçiftçiliðin yaný sýra maden sanatýnda da ileri bir toplum olduklarýný raktan yapýlmýþ hayvan heykelciklerine ve geleneksel damga mühürgöstermiþti'' dedi. lere rastladýk. Bunun dýþýnda idol adý verilen plastik sanatlarla ilgili bu -15 odalý yapý ortaya çýkartýldýçaða ait figürler de mevcut. Bu eserler halkýn yerel dini inançlarýný anlatýyor. Bu insanlarýn çiftçiliðin yanýnda dokumacýlýkla da geçindikleÇalýþmalarýn 2010 yýlýndan sonra mezarlara býrakýlan bireylerin yaþadýklarý alanlarýn araþtýrýlmasýyla devam ettiðini, özellikle son iki rini gösteriyor. Çok sayýda taþtan ve piþmiþ topraktan yapýlmýþ tezgah yýldýr güneydoðu yerleþiminde çok ilginç sonuçlar aldýklarýný vurguaðýrlýklarý ve aðýrþaklar mevcut. Farklý tipte dokuma aðýrlýklarý var. layan Yýldýrým, þöyle devam etti: Bu aðýrlýklara baðlanmýþ iplerin arasýndan yün ya da keten geçirilerek ''Bir Bey'e ait tam teþkilatlý bir yapýyý oldukça iyi korunmuþ vamuhtelif tipte modeller dokunmuþtur. Dokumayla ilgili somut örnekziyette bulduk. Binaya ait küçük eserler o dönemin insanýnýn yaþantýler mezarlýk kazýsýnda açýða çýktý. Elimizde ketenden dokunmuþ çok sýyla ilgili bize net bilgiler veriyor. 15 odalý, büyük avlulu ve çok sasayýda fosilleþmiþ kumaþ kalýntýsý var. Bu dönemin özellikle bu bölyýda ekin kuyusuna sahip bir yapý ortaya çýkarttýk. Milattan önce yakgede bir takým eksikliði var. Arkeologlarýn Eski Tunç Çaðý'yla ilgili laþýk 2400'lere tarihlenen bu yapýnýn taþ ve kerpiç duvarlarý, sývalarý, merak ettikleri bilgi eksiklikleri var. Bu yýlki eserler ve bulgular bu kapýlarý, ocak ve öðütme taþlarý oldukça iyi korunmuþ.'' eksikliklerin bir bölümünü aydýnlatacak nitelikte.'' (A.A.) Söz konusu yapýnýn içinde iþlikler, mutfak, yaþam alanlarý ve

Bayanlara meme kanseri eðitimi Ç

orum Özel Hastanesi’nde, meme kanseri ile ilgili bayanlara konferans verildi. Eðitim Hemþiresi Deniz Balkabak ve Baþhemþire Alev Kahraman tarafýndan verilen konferansta, meme kanseri, risk faktörleri ve belirtileri ve erken teþhisin öneminden bahsedildi. Meme kanserinin kadýnlarda en sýk görülen kanser türü olduðu ve istatistiklere göre 11 kadýndan 1’inde meme kanseri görüldüðü, her 4 kanserli kadýndan 1’inin de meme kanseri olduðu belirtilen konferansta, meme kanserinin kadýnlarda 35-65 yaþlarý arasýnda en önde gelen ölüm nedeni olduðu vurgulandý. Meme kanserinin

risk faktörlerinden bahseden Eðitim Hemþiresi Deniz Balkabak, yaþ ilerledikçe riskin artýðýný, hiç evlenmemiþ, doðum yapmamýþ kadýnlarýn, ilk doðum yaþý 30’un üstünde olanlarýn, geç menopoza girenlerin, erken yaþta adet görmeye baþlayanlarýn, iyi huylu meme lezyonu olanlarýn, anne ve kýz kardeþte meme kanseri olanlarýn, rahim ve yumurtalýk kanseri olanlarýn, göðüs bölgesine radyasyona maruz kalanlarýn ve diðer memesinde kanser tespit edilenlerin risk faktörü altýnda olduðunu kaydetti. Memede aðrý, memede kitle, meme baþý akýntýsý, deri çekintisi, meme derisinde yara ve kýzarýklýklarýn meme kanseri belirtileri oldu-

Çorum Özel Hastanesi’nde, meme kanseri ile ilgili bayanlara konferans verildi. ðunu belirten Balkabak, faktörü bulunanlarýn uzdir. Risk faktörü olan “Meme kanserinden koman doktora baþvurarak kadýnlarda senede bir runmanýn pratik bir yolu muayene edilmesi, mamamografi yapýlmaktayoktur. Risk faktörü mografi, meme ultrasodýr. Meme kanseri erken olan hastalarýn titiz iznu ve biyopsi yöntemdönemde tespit edildiði lem ile erken taný ve telerle erken teþhisi açýsýnzaman meme korunarak davi yararlý olabilir. Bu dan önemlidir. tedavi yapýlamakta, bu nedenle hastalarýn kendi da hastalar için olumlu Ýdeal muayene zakendine meme muayesonuçlar doðurmaktamaný adetin bitiminden nelerini yaparak risk dýr.” þeklinde konuþtu. 1 hafta sonraki dönem-

T

getirmek için bir araya gelen kadýn ve erkeklerden oluþan bir birliktir. Kooperatifler kârdan önce insana önem verir. Ayrýca üyelerinin ortak sosyal, kültürel ve ekonomik isteklerini elde etmelerine yardýmcý olur. Kooperatif, barýþ ve demokrasiyi teþvik eden sosyal bir giriþimdir. Dünyada her yedi kiþiden biri yetersiz besleniyor. Oysa insanoðlu açlýðý ortadan kaldýracak ve sürdürülebilir kalkýnmayý teþvik edecek gerekli araçlara sahip. 2050 yýlýna kadar 9 milyardan fazla insanýn beslenmesi için gerekli ek gýdanýn önemli bir bölümünün küçük toprak sahipleri tarafýndan üretileceðine

küçük üreticilerin ihtiyaç duyduðu bilgi, araç ve hizmetlere ulaþmalarýný saðlayarak gýda güvencesine katkýda bulunduklarýný dünyadaki çeþitli baþarý hikayeleri göstermiþtir. Böylece üreticiler gýda üretimini artýrýr, mallarýný pazarlar ve iþ fýrsatlarý yaratýr, kendi hayat standartlarýný iyileþtirir ve dünyada gýda güvencesini geliþtirirler. Geçmiþteki araþtýrma ve deneyimler, tek baþýna hareket eden küçük çiftçilerin artan gýda fiyatlarýndan kâr saðlamadýðýný, ancak güçlü kuruluþlar ve kooperatifler bünyesinde kolektif hareket edenlerin pazar fýrsatlarýndan daha iyi yararlanabildiðini, gýda ve diðer krizlerin olumsuz etkilerinden daha fazla

‘7 kiþiden 1’i yetersiz besleniyor’ MMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, 16 Ekim Dünya Gýda Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Her yýl baþka bir tema ile kutlanan Dünya Gýda Günü’nün 2012 yýlý temasýnýn gýda güvencesinin iyileþtirilmesi ve açlýðýn ortadan kaldýrýlmasýnda kooperatiflerin oynadýðý önemli rol göz önünde bulundurularak ‘Beslenmenin Anahtarý Tarýmsal Kooperatifler’ olarak belirlendiðini kaydetti. Þahinbaþ, konuyla ilgili þunlarý söyledi; “Bilindiði gibi kooperatifler kâr elde etmenin yanýnda, ortak sahiplenilen ve demokratik yönetilen bir giriþim meydana

Yusuf Þahinbaþ

dair geniþ bir mutabakat söz konusu. Bu da gýda güvencesine ulaþmak için kooperatiflerin, üretici örgütleri ve diðer kýrsal kuruluþlarýn desteklenmesi ve bunlara yatýrým yapýlmasý gerekliliðini ortaya koyuyor. Üretici örgütleri ve kooperatiflerin; tarým, hayvancýlýk, balýkçýlýk ve ormancýlýkla uðraþan

sakýnabildiðini gösteriyor. Küçük üreticilerin becerilerinin geliþtirilmesi, onlara önemli bilgilerin aktarýlmasý ve deðiþen pazarlara uyum saðlamak için kendilerini yenilemelerine yardýmcý olunmasýnda kooperatifler ve üretici örgütleri hayati rol oynar. Kooperatiflerin ve üretici örgütlerinin bir diðer önemli katkýsý da, küçük üreticilerin kaygý ve çýkarlarýný dile getirmelerine yardýmcý olarak müzakere güçlerini artýrmak, kendileriyle ilgili politikalarýn belirlenmesi süreçlerine etkin katýlýmlarýný saðlamaktýr. Bu vesile ile Dünya Gýda Günü’nü kutluyor tarladan sofraya güvenli gýda için el ele çalýþmalýyýz.”

OSB’de parsel tahsisi görüþüldü

OSB Yönetim Kurulu ile Müteþebbis Heyeti toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.

Ç

orum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteþebbis Heyeti aylýk olaðan toplantýsýný Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. OSB Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Meclis Baþkaný Erol Ka-

rataþ, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ile Müteþebbis Heyeti üyeleri Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý ve diðer üyeler katýldý. Toplantý, OSB'nin 2012 yýlý Temmuz, Aðustos, Eylül dönemlerine ait denetim raporunun görüþülerek karara baðlanmasýnýn yaný sýra parsel tahsisleri ve diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ile sona erdi.

Ç

ÇESÝAD ile her türlü ortak proje yapmaya hazýr olduklarýný belir-

Ortak proje teklifi

orumlu Eðitimci ve Sanayici Ýþadamlarý Derneði (ÇESÝAD)Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Zahid Yýldýrým, Yargýtay Üyesi hemþehrimiz Zihni Doðan, ÇESÝAD eski Baþkaný Ýbrahim Sezikli ile iþadamý Ali Penez, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, ÇESÝAD Baþkaný Yýldýrým, üniversitede yaþanan geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduðunu, dernek olarak üniversite ile her türlü iþbirliðine hazýr ol-

duklarýný söyledi. Rektör Alkan da,

B

pozyumda bu vesile ile hem Hitit Üniversitesi tanýtýlmýþ oldu hem de Develioðlu’nun baþarýsý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan ödüllendirildi.

terek, ziyaretlerinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Çorumlu Eðitimci ve Sanayici Ýþadamlarý Derneði yöneticileri Rektör Alkan’ý ziyaret etti.

Rektör sözünü tuttu orsa Finans Kulübü'nün Hitit Üniversitesi ve Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) destekleri ile Mayýs 2012'de düzenlediði ve Rektör Alkan tarafýndan birincisine yurtiçinde konusu ile ilgili bir etkinliðe katýlma ödülü verildiði "Sanal Portföy Yarýþmasý"ný birinci olarak kazanan Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü öðrencisi Hatice Develioðlu, Finans Sempozyumu'na katýldý. Borsa Finans Kulübü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. E. Savaþ Baþcý da, Finans Bilim Platformu'nun Erzurum Atatürk Üniversitesi ile birlikte düzenlediði 16. Finans Sempozyumu’nda bir teblið sundu. Türkiye’nin tüm üniversitelerinde finans alanýnda çalýþan 150 civarýnda akademik personelin katýldýðý sem-

19. Finans Sempozyumu Çorum’da yapýlacak

Hitit Üniversitesi ile Finans Bilim Platformu arasýnda yapýlan görüþmeler sonucunda, 16 yýldýr düzenlenen Finans Sempozyumu'na Hitit Üniversitesi’nin ev sahipliði yapmasý konusu sonuçlanmýþ ve Çorum’un plaka kodu olan 19. Finans

Sempozyumu’nun Çorum'da düzenlenmesi kararý alýndýðý belirtildi. 2015 yýlýnda düzenlenmesi planlanan 19. Finans Sempozyumu, Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi tarafýndan düzenlenecek.

Borsa Finans Kulübü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. E. Savaþ Baþcý, ÝÝBF öðrencisi Hatice Develioðlu, Finans Sempozyumu'na katýldý.

THK’dan kurban baðýþý açýklamasý T

ürk Hava Kurumu kurban baðýþlarýresinden online, PTT Þubelerinden ný kabul edecek. 106363 nolu posta çeki hesabýna, THK Þube Baþkanlýklarý veya Genel THK Þube Baþkaný Recep Öztuna, Merkeze makbuz karþýlýðý veya De2012 yýlý vekâleten kurban kesim faalinizbank, Ziraat, Halk, Garanti, Ýþ, yetleri hakkýnda açýklama yaptý. Yapýkredi, Akbank, TEB, Finans, Et ve Balýk Kurumu’nun modern ING ve Vakýfbank þubelerinin kutesislerinde, hijyenik koþullarda, noter rumsal tahsilat ekranlarýndan yatýrahuzurunda, kurum personeli gözetiminbilirsiniz. de, veteriner denetiminde, dini vecibeTürk Hava Kurumu bu yýlda lere uygun þekilde gerçekleþtirileceðini kurban derilerini yasalarýn kendisine belirten Öztuna, þöyle dedi; “Bugüne verdiði yetki ile toplamaya devam kadar Et ve Balýk Kurumu’nda vekaleten kesilen kurbanlarýn etleri, kavurma edecektir. Toplanan derilerden elde Recep Öztuna haline getirilerek 574 bin 443 ihtiyaç saedilecek gelirler Sosyal Yardýmlaþma hibi aileye THK Þube Baþkanlýklarý aracýlýðýyla ve Dayanýþma Vakfý, Kýzýlay Kurumu, Diyanet daðýtýlmýþtýr. Vakfý ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku2012 Yýlý Vekalet Kurbanlarý Türk Hava Kurumu arasýnda belirli oranlarda paylaþýlmaktarumu güvencesinde, Et ve Balýk Kurumu kombidýr.Vatandaþlarýmýz kesilen kurbanlarýn derilerini nalarýnda kesilecektir. Bayramýn l.günü saat Türk Hava Kurumu'nun gezici ekiplerine vereceði 13.00'e kadar bize baþvurabilirsiniz. gibi alýnmayan deriler için Türk Hava Kurumu ÇoEt ve Balýk Kurumu tesislerinde kesilen kurrum Þube baþkanlýðýnýn 213 24 90 numaralý telefobanlýk büyükbaþ hisse fiyatý 650 lira ( 365 Dolar nunu arayabilirler. Bu vesile ile hemþehrilerimizin veya 285 Euro) olarak belirlenmiþtir. mübarek Kurban Bayramlarýný kutlar, saðlýk ve Vekalet kurban bedelinizi; www.thk.org.tr adesenlikler dileriz.”


SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

7

'Ýþ güvenliði toplum kültürü haline getirilmeli'

Fatih Cengizler

Ç

orum Ticaret ve Sanayi Odasý, Sodan Sosyal Danýþmanlýk firmasý ile iþbirliði içinde 1 ve üzeri istihdam saðlayan iþletmelere yönelik ''6331 sayýlý Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý'', ''6098 sayýlý Borçlar Yasasý'' ve ''Toplu Ýþ Ýliþkileri Yasa Tasarýsý'' hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Yoðun bir katýlýmýn gözlendiði toplantýda her üç yasa tasarýsý hakkýnda da bilgiler verilerek, merak edilen sorulara yanýt verildi. Toplantýyý; Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Serbest Muhasebeci Mali

A

Etkinlik TSO ile Sodan Sosyal Danýþmanlýk firmasý iþbirliði ile düzenlendi. zorunla hale getirildiðini, ''6331 sayýlý Ýþçi Saðlýðý Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Türkiye'nin böyle bir ve Güvenliði Yasasý''nýn Yýldýrým, Hazýr yasayý tüm iþyerlerini Elbiseciler Odasý kaldýramayacaðýný, ilgilendiren bir yasa Baþkaný Necati Þimþek ekonomiye faydalý deðil, olduðunu anlatarak, oda ile TSO Yönetim Kurulu zararlý olabilecek bu üyelerini bilgilendirmek Üyeleri ve bazý ilgililer tasarýnýn uygulanabiliramacýyla bu etkinliði de izledi. liðinin olmadýðýný düzenlediklerini söyledi. Toplantýya belirtti. Toplantýda ilk konuþmacý olarak; Cengizler, "Ýþ olarak ''6331 sayýlý Ýþçi Çalýþma ve Sosyal saðlýðý ve güvenliði Saðlýðý ve Güvenliði Güvenlik Bakanlýðý statik deðil, dinamik bir emekli Ýþ Baþ Müfettiþi Yasasý'' hakkýnda durumdur. Ýþyerinde her ve Genel Ýþ Hukuku ve deðerlendirme yapan zaman her yerde iþ Sosyal Güvenlik Fatih Cengizler, tasarýnýn kazasý olabilir. Bu Hukuku Danýþmaný bu haliyle çýkmasý durum, iþ saðlýðý ve Fatih Cengizler katýldý. halinde bir iþyerinde 1 güvenliði anlayýþýnýn Toplantýnýn açýlýþ kiþi bile istihdam edilse statik deðil dinamik konuþmasýný yapan TSO o iþyerinde iþ saðlýðý olmasýný gerektirir. Yönetim Kurulu Baþkan güvenliði uzmaný, Çalýþýlan ortamda iþ Yardýmcýsý Fikret mühendis ve hemþire güvenliði açýsýndan Tepençelik, özellikle gerekli tedbirler görevlendirilmesinin

alýndýktan sonra mühendislik bilgisine ve hizmetine gerek kalmaz" dedi. Kanunun Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine aykýrý olduðunu dile getiren Cengizler, "Ýþyeri hekimi, diðer saðlýk personeli ve iþ güvenliði uzmaný çalýþtýrma yükümlüðünün küçük iþyerlerine ek yük getireceði her türlü tartýþmadan uzaktýr. Zaten aðýr vergi ve sigorta yükü altýnda ezilen küçük iþyerlerinin, bu ek yükümlülüklere katlanmasý olanaksýzdýr" þeklinde konuþtu. Cengizler, "Ýþ saðlýðý ve güvenliði, sadece iþyerlerinin ve iþverenlerin inisiyatifine býrakýlmamalý, toplum kültürü haline getirilmelidir. Bunun için kanunda yapýlacak bir deðiþiklikle, ilköðretim okullarýnýn, örneðin sekizinci sýnýflarýnda iþ saðlýðý ve güvenliði dersi okutulacaðýna iliþkin bir hüküm eklenmelidir. Böylece, toplumda iþ saðlýðý ve güvenliði kültürü oluþturulmalýdýr" dedi.

Kadýn istihdamý bölgesel toplantýsý Samsun’da

vrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilen, Türkiye Ýþ Kurumu tarafýndan hayata geçirilen, kadýnlarýn istihdama katýlýmlarýnýn önündeki sosyal ve kültürel engellerle mücadele etmek, daha çok kadýnýn daha iyi iþler kapsamýnda , uzun süreli olarak iþ gücüne katýlabilmeleri için toplumsal farkýndalýk oluþturmayý amaçlayan ve 43 ilde yürütülmekte olan "Kadýn Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Operasyonu" kapsamýnda bugün Samsun'da "Çalýþma Hayatýnda

"Kadýn Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Operasyonu" kapsamýnda bugün Samsun'da toplantý düzenlenecek.

Toplumsal Cinsiyet Eþitliðinin Geliþtirilmesi" konulu konferans gerçekleþtirilecek. Baþta Ýl Ýstihdam ve Meslek Eðitim Kurulu üyeleri olmak üzere Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinin kamu kurum ve kuruluþlarý ile özellikle kadýn, eðitim ve istihdam konularýnda çalýþmalar yürüten sivil toplum kuruluþlarýnýn bir araya geleceði konferansta, Türkiye'de ve bölgede kadýn istihdamýnýn mevcut durumu, toplumsal cinsiyet eþitliði ve ekonomi, kadýn istihdamý ve çalýþma yaþamýndaki temel sorun alanlarý, toplumsal cinsiyete dayalý bütçeleme konularý ve dünyadan iyi örnekler ele alýnacak. Konferansýn açýlýþ konuþmalarýný Samsun Valisi Sayýn Hüseyin AKSOY, Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Baþmüfettiþi Faruk Þahin ve Samsun Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Hasan Kýlýçaslan yapacak. Konferansa, operasyonun Ýþgücü Piyasasý Analizi Kilit Uzmaný Hayati Körpe, toplumsal cinsiyet konularýnda Türkiye ve ABD'de çalýþmalar yürüten Yard. Doç. Dr. Adem Y. Elveren ve Yard. Doç. Dr. Emel Memiþ konuþmacý olarak katýlacak.

Liste dýþý kalan köyler çare arýyor Muhtarlar Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu ile görüþtü.

B

orç ertelemesine listesine giremeyen köy muhtarlarý, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu’nu ziyaret ederek, dertlerine çözüm aradý. Kuraklýk ve doðal afetler sonucu ürünleri zarar gören köylere Tarým Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasý’na olan borçlara erteleme getiren karardan yararlanamadýklarýný bildiren köy muhtarlarý, vaktinde dilekçe vermedikleri ve geç kalýndýðý gerekçesiyle listeye giremediklerini öðrendiklerini bildirdi.

Dün sabah saatlerinde bir araya gelen köy muhtarlarý Vali Sabri Baþköy’le görüþmek istedi. Vali Baþköy’ün baþka bir kurumda toplantýda olmasý nedeniyle Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu’na yönlendirilen muhtarlardan iki temsilci, sorunlarýný aktarmak üzere Vali Yardýmcýsý Ebiloðlu ile görüþmeye çýktý. Valilik bahçesinde bekleyen muhtarlar sorunlarýnýn çözümünü umduklarýný, 61 köyün liste dýþý kaldýðýný anlatarak, “Ayný kuraklýk, ayný doðal afetler bizlerin köylerinde de var. Herkese saðlanan haklardan yararlanmak istiyoruz.” dedi.

Hüyük Parký ihale edildi B

elediye, Kale Mahallesi Hüyük Caddesi üzerinde yapýlmasý planlanan Hüyük Parký’nýn ihalesini gerçekleþtirdi. 2 bin 160 metrekarelik alana yapýlmasý planlanan parkýn ihalesi, Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýnda oluþturulan ihale komisyonu tarafýndan yapýldý. 32 bin TL yaklaþýk maliyetli park iþi yapým ihalesine bir firma katýldý.

Hüyük Caddesi üzerinde yapýlmasý planlanan Hüyük Parký’nýn ihalesini gerçekleþtirdi.

EKÝM AYINA ÖZEL

Bir kaç gün daha bahar havasý eteoroloji Müdürlüðü’nden edinilen bilgiye göre, Mülke genelinde yaðýþ beklenmiyor. Sýcaklýk mev-

sim normalleri civarýnda ve yer yer üzerinde seyredecek. Yapýlan son deðerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatý kesimlerinin parçalý bulutlu, sabah ilk saatlerde Edirne ve Kýrklareli çevrelerinin saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, diðer yerlerin ise az bulutlu ve açýk Ankara Mobilya’dan alýþveriþ g e ç e c e ð i tahmin ediyapmak bir ayrýcalýktýr. liyor. Sabah saatlerinde iç ve batý kesimlerde yer yer hafif sis hadisesi bekleniyor. Tahir Orta ve Doðu KaraDEMÝR deniz’de haPazar günleri 11.00-18.00 saatleri arasýnda açýðýz. va az bulutlu ve açýk geçecek.

YAZ KAMPANYASI Nakit fiyatýna 10 taksit 20 aya kadar da vade imkaný

ÝMALATÇI

ANKARA MOBÝLYA

(Ç.HAK:1610)

Yemek Odasý - Yatak Odasý - Avangart Koltuk Takýmlarý - Oturma Gruplarý - Kanepe - Yaylý Yataklar - Baza ve Aksesuar Çeþitleri - Mutfak Köþe Takýmlarý

MEGA MAÐAZA

Adres: Uður Mumcu Cad. No: 33 Tel: 213 48 44-212 20 00 Fax: 212 89 75 Gsm: 0 532 352 41 54

* Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir.

Ulukavak Mahallesi Osmancýk Cad. No: 255 (Tokgöz Yemek) Tel: 234 81 71


8

SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Yýldýrým’dan Meydan Camii’ne ziyaret

Meydan Camii için seferberlik baþlýyor AK

Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým dün Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði’ni ziyaret etti. Meydan Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz’ün ev sahipliðindeki ziyarette Türkiye Diyanet Vakfý Ýl Temsilcisi Mustafa Ersoy ile Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Kazancý, Hüseyin Tunç ve Ertürk Uzun da hazýr bulundu. Dernek yöneticileriyle birlikte cami inþaatýný gezen Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Meydan Camii’nin maddi kaynak probleminin çözümü konusunda giriþimde bulunma sözü verdi. “Meydan Camii’ni el birliðiyle tamamlayýp külliyesiyle birlikte Çorum halkýnýn hizmetine sunacaðýz” diyen Murat Yýldýrým, inþaa sürecinin hýzlanmasý için destek arayacaklarýný söyledi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn imkanlarý ve Türkiye genelinde baðýþ toplanmasý hususunda da giriþimde bulunacaðýný dile getiren Yýldýrým, Çorum kamuoyunda da konuyu gündeme getireceklerini sözlerine ekledi. Ýncelemelerinin ardýndan Meydan Camii Derneði yönetimini de tebrik eden Yýldýrým, “Cami inþaatýnýn kýsa zamanda bu seviyeye gelmesinde Dernek yönetiminin gayretleri ve hayýrseverlerin katkýsý büyük. Baþta Dernek yönetimi olmak üzere Meydan Camii inþaasýnda emeði geçenleri ve katkýda bulunanlarý caný gönülden kutluyor, bu mabedin en kýsa zamanda ibadete açýlmasýný diliyorum” diye konuþtu.

SEFERBERLÝK ÇAÐRISI

Murat Yýldýrým dün Meydan Camii inþaatýnda incelemelerde bulundu.

Yýldýrým, devam eden çalýþmalarla ilgili Dernek yöneticilerinden bilgi aldý.

Cami inþaasý ve devam eden çalýþmalar hakkýnda açýklamalar yapan Meydan Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz ise, “%70 oranýnda tamamlanan caminin bir an önce ibadete açýlmasý için hayýr seferberliði baþlattýk” dedi. Çorum milletvekillerinden oluþan bir heyetle, ilgili Bakanlýklar ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nezdinde görüþme talep edeceklerini belirten Celal Alegöz, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým’dan da destek istedi. Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn tüm hýzýyla sürdüðünü anlatan Celal Alegöz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: “Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna baþladýk. Devam eden çalýþmalar için Çorumlu hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Meydan Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi’ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, 224 98 06, 0537 471 50 47 ve 0542 487 72 47 numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Meydan Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür ediyoruz.”

Kaleli Kýz Yurdu’nda seçim Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu, Öðrenci Temsilcisi’ni seçti.

Ö

zel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu ‘2012-2013 Akademik Yýlý Öðrenci Temsilciliði Seçimi’ yapýldý. Geçtiðimiz günlerde Kaleli Yurdu konferans salonunda düzenlenen seçimde Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öðrencisi Meryem Kaya yurt temsilcisi seçilirken Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) öðrencisi Zahide Çakýr ise temsilci yardýmcýsý oldu. Fakülte temsilcilerinin de belirlendiði seçimlerde; Mühendislik Fakültesi Yurt Temsilciliði’ne Hanife Altýnbaþ, ÝÝBF Yurt Temsilciliði’ne Gülþah Demirel, Saðlýk Yüksekokulu Yurt Temsilciliði’ne Þule Alan, Fen Edebiyat Fakültesi Yurt Temsilciliði’ne Meryem Kaya, Ýlahiyat Fakültesi Yurt Temsilciliði’ne ise Esra Durmuþ seçildi.

Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, seçime katýlan öðrencilere hitaben bir konuþma yaptý.

Yapýlan seçimle ilgili olarak yazýlý bir açýklama yapan Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu Müdürü Ýsmail Tuncel, gerçekleþtirdikleri seçimle öðrenciler arasýnda demokrasi kültürü ve bilincini yaygýnlaþtýrmayý amaçladýklarýný kaydetti. Öðrenci temsilcisi ve fakülte temsilcisi seçilen öðrencileri kutlayan Ýsmail Tuncel, yurt hizmetlerinde idare ile öðrenciler arasýnda

köprü görevini yürütecek temsilcilere yürekten inandýðýný söyleyerek yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Açýklamasýnda yurt kurallarý hakkýnda da bazý hatýrlatmalar yaparak öðrencilere tavsiyelerde bulunan Tuncel, þöyle konuþtu: “Aranýzda sevgi, saygý ve hoþgörüyü hakim kýlýn. Disiplin kurallarýna ve yurt kurallarýna uyduðunuz takdirde yurtta

huzurun hakim olacaðýný, dolayýsýyla baþarýnýn kendiliðinden geleceðini unutmayýn. Birlik ve beraberliðimizi bozacak her türlü akýmlara karþý çok hassas olun ve zararlý alýþkanlýklardan uzak durun. Derslerinize metodlu bir þekilde çalýþýn. Günün 24 saatini planlayýn. Zaman çok kýymetli. Vakti doðru ve verimli kullanýrsanýz baþarý daima yol arkadýþýnýz

Türk Büro-Sen istiþare etti Ýstiþare toplantýsýna Türk Büro-Sen Genel Baþkan Yardýmcýlarý da katýldý.

T

AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým dün Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði’ni ziyaret etti.

ürk Büro-Sen Ýl Ýstiþare Toplantýsý önceki gün Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleþti. Toplantýya Türk Büro-Sen Genel Baþkan Yardýmcýlarý Hüseyin Arslan, Cafer Seçer ve Tahir Yüzbaþýoðlu, Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe ve iþyeri temsilcileri katýldý. Sendikanýn 2012 yýlý faaliyetlerinin deðerlendirildiði ve 2013 yýlý

hedeflerinin masaya yatýrýldýðý toplantýnýn açýþ konuþmasýný Sami Çam yaptý. Hükûmetin memurlara yönelik yapmayý planladýðý yasal düzenlemeleri eleþtiren Çam, 657 sayýlý kanun ve

Anayasa deðiþikliði ile iþ güvencesi hakkýnýn ortadan kaldýrýlmaya çalýþýldýðýný öne sürdü. Kamu çalýþanlarýnýn haklarýnýn savunucusu olduklarýnýn altýný

çizen Çam, konuyla ilgili tepkilerini dile getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Basýna kapalý olarak devam eden toplantý, gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan sona erdi.

Ýstiþare toplantýsý, Uygulama Oteli salonunda yapýldý.


SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Ziraat Bankasý Bölge Yöneticiliði hizmette Z

iraat Bankasý’nýn Türkiye’deki 35 bölge yöneticiliðinden biri Çorum’da hizmete girdi. Türkiye Ziraat Bankasý Çorum Bölge Yöneticiliði, Ýnönü Caddesi Aynalý Sokak numara 21’de hizmet vermeye baþladý. Ziraat Bankasý Çorum Bölge Yöneticisi Ýbrahim Enver Yumuk, dün düzenlediði basýn toplantýsýyla bankacýlýk alanýndaki hizmetlerini tanýttý. Ziraat Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Servet Aydemir ve bazý banka yöneticilerinin de hazýr bulunduðu toplantýda konuþan Ýbrahim Enver Yumuk, Bölge Yöneticiliði olarak kredi ve diðer operasyonel iþlemleri yürüteceklerini söyledi. Çorum’un yaný sýra Tokat ve Amasya illerini içine alan bölgenin sorumluluðunu üstlendiklerini anlatan Yumuk, “Kastamonu ve Çankýrý’daki bazý noktalar da dahil olmak üzere toplam 37 þubenin koordinasyon merkezi konumundayýz” dedi. Banka Müþterisi Hizmet Modeli (BMHM) kapBölge Yöneticisi Ýbrahim Enver Yumuk, yeni binalarýný ve hizmetlerini anlattý. samýnda yeniden yapýlanan Ziraat Bankasý’nýn, dünya bankacýlýk sistemini Türkiye’de hayata geçirdiðini vurgulayan Yumuk, yeni hizmet modeliyle birlikte yüksek oranlý kredi taleplerinin daha hýzlý bir þekilde cevap bulacaðýný kaydetti. Ziraat Bankasý Bölge Yöneticiliði’nin 4 katlý hizmet binasýnda þimdilik 11 personelle faaliyet göstermeye baþladýðýný dile getiren Yumuk, þubelerin talepleri doðrultusunda müþterilerle etkin bir diyalog saðlayacaklarýný ifade etti. Yumuk, Bölge Yöneticiliði resmi açýlýþýnýn ilerleyen tarihlerde düzenlenecek törenle gerçekleZiraat Bankasý Çorum Bölge Yöneticiliði, Ýnönü Caddesi Aynalý Sokak numara 21’de hizmete girdi. þeceðini sözlerine ekledi.

9

Avea’nýn yeni yüzü Teknolojik Center’da Teknolojik Center’ýn Gazi Caddesi’ndeki merkez maðazasý yenilendi.

A

vea Çorum Ana Bayii Teknolojik Center’ýn Gazi Caddesi’ndeki merkez maðazasý yenilendi. Avea’nýn yeni konseptine uygun olarak dizayn edilen maðaza, geçtiðimiz günlerde yenilenen yüzüyle hizmete girdi. Yenilik çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Teknolojik Center çalýþanlarýndan Özer Kabakulak, Avea faturalý ve faturasýz hat iþlemleri, cep telefonu ve aksesuarlarý satýþýyla Çorum halkýnýn hizmetinde olduklarýný hatýrlattý. GS Mobile, Fenercell, Kartalcell ve Trabzoncell hat ve modemleri ile TTNet ürünlerinin satýþýný da gerçekleþtirdiklerini belirten Özer Kabakulak, “FC Barselona modem satýþlarýna da

baþladýk” dedi. “Ýnönü Caddesi ve Sungurlu’daki þubelerimizle de müþterilerimizin hizmetindeyiz” diyen Kabakulak, “Akýllý cihaz çeþitlerimizi yenilenen maðazamýzda müþterilerimizin beðenisine sunduk. Numara taþýma, yurt dýþý telefon kaydý, fatura tahsilatý gibi iþlemlerin yaný sýra sunduðumuz diðer hizmetler hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Teknolojik Center’ýn yenilenen merkez maðazasýna bekliyoruz” diye konuþtu.

Avea Ana Bayii Teknolojik Center yenilendi.

Teknolojik Center’ýn yeni konsepti, Avea müþterilerinden tam not aldý.

AÇARAY, çocuklarý sevindirdi A

Baþbakan’ýn tanýttýðý Ziraat GÝM Çorum’da

Ziraat Bankasý Çorum Bölge Yöneticiliði, çevre il ve ilçelerde bulunan 37 banka þubesinin koordinasyon merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Z

iraat Bankasý ‘Görüntülü Ýþlem Merkezi (GÝM)’ yakýnda Çorum’da hizmete girecek. Tanýtýmýný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn yaptýðý GÝM, Ziraat Bankasý Çorum Þubesi yanýnda hizmet verecek. Ziraat Bankasý’nýn yeni nesil bankacýlýk kanalý olarak tanýtýlan GÝM aracýlýðýyla para çekme ve yatýrma, para transferi, yatýrým iþlemleri,

ödemeler, Hazine Bonosu ve repo, mobil telefon TL yükleme, döviz alýþ, TL ve döviz hesabý açma ve Bankkart yenileme iþlemleri yapýlabilecek. Ayrýca mevcut ATM’lerinde yenileme çalýþmasý baþlatan Banka, ilerleyen günlerde 13 bankamatikten 10’unu para yatýrýlabilir hale getirecek.

Görüntülü Ýþlem Merkezi (GÝM) yakýnda hizmete girecek.

SANAYÝCÝLERE ÖZEL ÞUBE

Çorum’da hizmet noktasý sayýsýný

artýrmak için kollarý sývayan Ziraat Bankasý, Ankara Yolu 6. kilometrede bulunan Güç Yem Fabrikasý yanýnda yeni bir þube açacak. Çorumlu sanayicilere yönelik olarak açýlmasý planlanan ve ‘Giriþimci Þube’ olarak isimlendirilen yeni þube farklý konseptiyle de dikkat çekecek. Ziraat Bankasý Giriþimci Þubesi, Bölge Yöneticiliði ile birlikte ilerleyen günlerde hizmete açýlacak.

Ziraat Bankasý, 13 ATM’den 10’unu para yatýrýlabilir hale dönüþtürecek.

ÇARAY Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneði, Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu’nda kalan çocuklar için geçtiðimiz Cumartesi günü eðlence programý düzenledi. Genç Medya’nýn katkýlarýyla düzenlenen program hakkýnda açýklama yapan AÇARAY Derneði Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý, sosyal duyarlýlýk alanýnda baþarýlý bir organizasyona daha imza attýklarýný söyledi. “Sevgi Evleri çocuklarýna elma þekeri tadýnda bir haftasonu yaþattýk” diyen E. Burçin Özsaçmacý, programa destek veren ve katkýda bulunanlara teþekkür etti. AÇARAY Derneði’nin faaliyet alaný ve amaçlarýndan da bahseden Özsaçmacý, yazýlý açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: “Açaray Eðitim, Kültür ve Spor Gençlik Merkezi olarak sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun kültürel ve sosyal geliþimine katký saðlamayý hedefliyoruz. Özellikle gençler ve dezavantajlý gruplara yönelik çalýþmalar düzenliyoruz. Bu baðlamda sanatsal faaliyetlere saðlanan desteðin hem bireyler için hem de toplum için ehemmiyet taþýdýðýný düþünüyor ve bu alandaki projelere büyük önem veriyoruz. Çorum’da büyük bir etki alaný oluþturmaya baþlayan ve kamuoyunda farkýndalýðý artýran

AÇARAY Baþkaný Özsaçmacý (sol baþta), etkinlikle ilgili bilgiler verdi.

Sevgi Evleri çocuklarý, AÇARAY’ýn organizasyonunda gönüllerince eðlendi.

STK’lardan biri olarakdüzenlediðimiz faaliyetlerde fayda üretme gayesini taþýyoruz. Düþünen, düþündüðünü harekete geçiren, bunun için emek veren gençlik için çalýþýyoruz. Faydalý iþler ve farkýndalýk üzerine enerjisini tüketen ve bunun için hiçbir beklenti içerisinde olmadan gayret eden bir STK’yýz. Bu noktada etki alaný ve varlýðýnýn oturduðu ana

muhtevasý ile yaþadýðýmýz topluma yansýmasý olan etkin ve aktif bir derneðiz. Sevgi Evleri’nde düzenlediðimiz etkinlikte karikatür ve kukla sanatý ile çocuklarýmýza keyifli bir haftasonu yaþattýk. Faaliyetimizi gerçekleþtirirken bize desteðini esirgemeyen, çizim ve gösteri sanatçýsý temin eden Genç Medy’nýn genç patronu

Ali Devren’e ve heyecanýmýza ortak olan sanatçý arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ömer Altýnkeser, Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz, Sevgi Evleri Müdürü Abdulhaluk Longa’ya da þükranlarýmýzý sunuyorum. Bu vesile ile etkinliklerimizin ayný hýzla artarak süreceðini de kamuoyuyla paylaþmak istiyorum.”


10 SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Doðu Türk kan aðl Binlerce genç kýz iþkencelerle öldürülüp köle gibi satýlýyor D oðu Türkistanlý genç kýzlar, istihdam bahanesiyle zorunlu göçe tabi tutularak, ailelerinden adeta sökülüp alýnýyor. Son alarak Çin’in iç bölgelerine götürülen 500 bin genç kýz, kölelere dahi reva görülmeyecek ortamlarda, karýn tokluðuna çalýþtýrýlýrken, pek çoðu da zorla ahlaksýz ortamlarda insanlarýn zevk ve sefalarýna sunuluyor. Karþý çýkanlar, týpký fotoðrafta görüldüðü gibi en aðýr Çin iþkencelerine maruz býrakýlýrken, pek çoðu bu iþkencelerde hayatýný kaybediyor. Ailelerinden alýnan 500 bin genç kýzýn yerine, hemen Çinli göçmenleri yerleþtiren katil Çin, burada sürdürdüðü sinsi asimilasyon projesini uyguluyor. Doðu Türkistanlýlar’ýn aile geleneklerini söndürmek, neslinin artmasýný ve iffetli annelerin azalmasýný hedefleyen Çin, tüm dünyaya hakim kýlmaya çalýþtýðý ekonomik gücünün altýnda yatan ucuz iþ gücünü de bu yolla saðlamýþ oluyor. Sözde ekonomik ve istihdam önlemleri adý altýnda gizledikleri asýl amaçlarýna, dünyanýn gözünü boyayýp, soysuzca katliamlarýna devam eden Çin, resmi sayýsý 35 milyonu geçen bir milleti tarih sahnesinden ve coðrafyadan silmeye çalýþýyor.

‘Onlarýn eline batan kýymýk, bizim kalbimizi kanatýyor’

T

ürk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, "Doðu Türkistanlý dindaþ ve soydaþlarýmýzýn eline batan bir kýymýk, bizim burada kalbimizi kanatmaya yetiyor da artýyor bile." dedi. Yaþanan zulme asla seyirci kalýnmamasý gerektiðini söyleyen Alparslan, Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen konferansýn açýlýþ konuþmasýnda, "Doð u Türkistan'da yaþanan soykýrýma dünya gözlerini kör, kulaklarýný saðýr tutarken, batýyý belki bir nebze olsun anlarýz ama içimizde yaþayan insanlarýn sessizliðini anlamamýz mümkün deðil. Irak'ta ölen ABD askerlerine aðlayan, Ýsrailli çocuklar için gözyaþý dökenlere, Filistin'e, Arakan'a aðlayanlara sesleniyorum. Dünyanýn dört bir yanýnda zulüm görenler kadar, Doðu Türkistanlýlar'ýn da sahip çýkýlmaya hakký vardýr." diye konuþtu.

Tüm dünyanýn haberdar olmasýna raðmen, sessiz kaldýðý bir soykýrýma yýllardýr direnmeye çalýþan Müslüman Türk Doðu Türkistan halký, akla hayale sýðmayacak zulümlerle tarihten silinmeye çalýþýlýyor. Tek suçlarý Müslüman ve Türk olan kardeþlerimiz, tarihte görülmedik sistemli bir soykýrýmla þehit ediliyor. Katil Çin’in uyguladýðý izole nedeniyle, dünyanýn geç haberdar olduðu bu vahþet, bugün tüm çýplaklýðý ile gözler önüne serilirken, insan haklarý havarisi kesilen ülkeler, sýrtlarýný döndükleri soydaþ ve dindaþlarýmýzý katletmeye devam ediyor.

Tüm dini ibadetlerin yasaklandýðý Doðu Türkistan'ýn toprak bütünlüðünden tutun da namusuna, ýrkýna, malýna ve canýna musallat olan hain Çinliler, tarihte bilinen ne kadar Çin iþkencesi varsa, hepsini gözlerini kýrpmadan Doðu Türkista baðýmsýzlýðý için mücadele eden Müslüman Türkler'in üzeri uyguluyor. Yýllardýr Türkiye'nin de sýrtýný döndüðü soydaþlarýmýzýn tek ümidi, son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptýðý açýklamalar ve Türk Halký'nýn dualarýdýr. Doðmamýþ çocuklarýn dahi anne karnýnda katled bu soykýrým, bugün tüm dünyanýn gözü önünde sürüyor.

Mücadelenin simgesi Rabia Kadir sadece Türkiye’ye giremiyor!

D

oðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný ve Dünya Uygur Kurultayý Baþkan Yardýmcýsý Seyit Tümtürk, Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Doðu Türkistan'da yaþanan zulmü, tüm çýplaklýðý ile gözler önüne serdi. Doðu Türkistan'ýn kan aðladýðýný ifade eden Tümtürk, "Tek bir Doðu Türkistanlý kalana kadar, mücadelemiz devam edecek ve ölüm pahasýna da olsa asla esarete boyun eðmeyeceðiz." dedi. Doðu Türkistan'ýn Çin ve Rusya tarafýndan uygulanan büyük bir kuþatma, izolasyon ve soykýrým altýnda olduðunu belirttiði konuþmasýnda, Doðu Türkiskan'ýn kimliði ve Müslüman oluþunun en büyük suç olarak kabul edildiðini, bunun ötesinde de ekonomik olarak Çin'in enerjisinin % 50'sinin Doðu Türkistan tarafýndan karþýlandýðýný, petrol, uranyum, kömür, doðalgaz gibi zenginliklerin Doðu Türkistan'da yer aldýðýný söyledi. Tümtürk, ayrýca Doðu Türkistan'ýn Çin'in gýda ambarý konumunda da bulunduðunu anlatan Tümtürk, bu sebeplerin ekonomik boyutunu oluþturduðunu, asýl sebebin Müslüman ve Türk kimliði olduðunu anlattý. "Camiler önünde yazýlý talimatlar vardýr. Kominist parti üyeleri, devlet memurlarý, 18 yaþýndan küçükler, emekli olanlar ve kadýnlar camiye giremezler." diyen Tümtürk, 11 yaþýnda bir çocuðun sýrf Kur'an öðrendiði için akýl almaz iþkencelerle öldürüldüðünü dile getirdi. Bir kandil gecesi, evde bir araya gelen Müslüman kadýnlara baskýn yapýlarak, iþkencelerle katledildiðini de hatýrlatan Seyit Tümtürk, "Ne yazýk ki bu yaþananlardan aylar sonra haberimiz oldu. Halbuki bizler, Doðu Türkistan'da akrabalarý olan, her an orada yaþananlarla ilgilenen insanlar olmamýza raðmen, Çin'in uyguladýðý izolasyon neticesinde, tüm bu katliamlar uluslararasý kamuoyundan gizlenmiþtir." dedi. Bu yaþanan zulümden kaçmak zorunda kalanlarýn akýbetlerinin ölümle

sonuçlandýðýný söyleyen Tümtürk, Þangay Ýþbirliði Örgütü ile Çin'in yaptýðý anlaþmalara tutsak olan Türk Cumhuriyetleri baþta olmak üzere tüm müslüman ülkelerin, sýðýnma talebinde bulunan Doðu Türkistanlýlar'ý Çin'e teslim ederek, idamlarýna ve iþkencelerle öldürülmesine göz yumduklarýný bildirdi. Söz konusu bu ülkelerden bir tanesinin Doðu Türkistanlý 20 kiþiyi, 1 milyar 200 milyon dolar para alarak Çin hükümetine teslim ettiðini, yaþanan trajedinin geldiði noktaya örnek olmasý açýsýndan ifade etmesi, yaþananlarýn vahametini de gözler önüne serdi. Tüm bunlara raðmen, Dðu Türkistan halkýnýn asla mücadeleden yýlmadýðýný, kimliklerini ve dinlerini korumak için var güçlerini ortaya serdiðini anlatan Tümtürk, vaktiyle Türkiye'nin çýkardýðý gizli talimatlarla Çin'in ekmeðine yað çaldýðýný, ancak son yýllarda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin söylemleri ve Baþbakan Erdoðan'ýn yaþananlarý 'Adeta soykýrým" sözleriyle ifade etmesinin, Doðu Türkistan'da çok þeyin deðiþebileceðini de gösterdiðini aktardý. "Nemrut da Firavun da bu kadar zalim olup, insanlara zulmetmemiþtir." sözleriyle olaylarýn derinliðinin altýný çizen Tümtürk, "Tek bir fert kalana kadar bu mücadele devam edecek. Bugün dünya üzerinde yaþanan olaylara iyi bakýldýðýnda, Suriye baþta olmak üzere, tüm ülkelerde yaþayan Müslüman Türkler'in birlik oluþturmasýndan endiþe ediliyor. Tüm tezgah bu yöndedir. Türk Dünyasý Birliði'nin ilk adýmý Suriye'den baþlayacaktýr. Orada 3 milyon Türkmen yaþamaktadýr. Türkiye bu konuda ne kadar pasif kalýrsa kalsýn, hangi iktidar ne karar verirse versin, bu büyük buluþma asla engellenemeyecektir. BM, katliamlarýn ardýndan her iki tarafa da sabýr tavsiye ederek, ayný tonda söz söylemiþtir. Ýslam Birliði Örgütü ise bir kýnama metni yayýnlamaktan bile aciz kalmýþtýr. Dünyada herkes bu konuda sýnýfta kalýrken, Türk Milleti soydaþýna ve dindaþýna sahip çýkýp sokaklara dökülmüþtür." dedi.

Ç

in'in en zengin ilk on kiþisi arasýnda yer alan ve Milletvekilliði imtiyazý olan Rabia Kadir, "Milletim esaret altýnda olduðu sürece hiç bir þeyin deðeri yoktur" diyerek elinin tersiyle ittiði tüm imtiyazlarýndan vazgeçen ve Doðu Türkistan mücadelesinin simge ismi haline gelen bir kahraman. Tüm dünya ülkelerine rahatlýkla gidebildiði halde, ne yazýk ki Türkiye'ye gelemeyen Rabia Kadir, mücadelesinden vazgeçmesi için baský yapan Çin Hükümeti tarafýndan 6 yýl hücrede hapis hayatý yaþadý. Çin'in, bizzat arayarak Dün-

D

ya Uygur Kurultayý'na baþkan ol mamasýný istediði ve Doðu tan'da yaþanan evlatlarýný hapse atacaðý uyarýsýna raðmen, "Ba ðýmsýz deðilsek, hiç bir þeyin öne mi yok. Evlatlarým da, caným da bu davaya helaldir karþýlýk veren Rabia Kadir'in iki evladý, 2005 yýlýndan beri hapis tu tuluyor. Doðu Türkistan halký, ye'nin bu mücadelesinde yanlarýn da olup, kendilerine güç vermesini beklerken, Rabia Kadir'in ye'ye gelebilmesi ise en büyük umutlarý olarak biliniyor

Sincan uydurma bir isim

oðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný Seyit Çince de 'Yeni iþgal edilmiþ sýnýrlar' anlamýna gelen Sincan isminin, Doðu Türkistan'ýn ismi olmadýðýný, bu oyunun Çin tarafýndan kasýtlý olarak ifade edil diðini, bazý Türk hükümetlerinin bile bu oyuna gelerek, Doðu ismiyle andýðýný hatýrlattý. Tümtürk, "Bizim vatanýmýzýn adý, atalarýmýzýn kanýy la yazdýðý Doðu Türkistan'dýr" dedi.


SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

ürkistan aðlýyor

andýðý Doðu Türkistan'ýn toprak musuna, ýrkýna, malýna ve canýna tarihte bilinen ne kadar Çin lerini kýrpmadan Doðu Türkistan'ýn eden Müslüman Türkler'in üzerinde e'nin de sýrtýný döndüðü on zamanlarda Türkiye klamalar ve Türk Halký'nýn klarýn dahi anne karnýnda katledildiði nyanýn gözü önünde sürüyor.

Zalim Çin’in kominist ve diktatör yöneticileri, yok etmeye çalýþtýðý bu milletin, tarih sayfasýndan silinmesi için her yolu mübah sayarken, basit uluslarasý andlaþmalara mahkum ettiði ülkelerinde soydaþlarýmýza sýrt çevirip, kör gözlerle bakmasýný saðlýyor. Var olma mücadelesinden öte, yok olmama mücadelesi veren Doðu Türkistanlýlar, vatanlarýna, namuslarýna ve canlarýna kasteden düþmanla mücadelesine, sapasaðlam muhafaza ettikleri inançlarý ve tutsaklýða boyun eðmez kimlikleriyle, tek bir Doðu Türkistanlý kalýncaya dek vazgeçmemek üzere devam ediyor.

simgesi sadece remiyor!

gur Kurultayý'na baþkan olsýný istediði ve Doðu Türkisyaþanan evlatlarýný hapse ý uyarýsýna raðmen, "Badeðilsek, hiç bir þeyin önek. Evlatlarým da, caným da vaya helaldir." sözleriyle k veren Rabia Kadir'in iki 2005 yýlýndan beri hapis tu-

oðu Türkistan halký, Türkibu mücadelesinde yanlarýnp, kendilerine güç vermesini ken, Rabia Kadir'in Türkigelebilmesi ise en büyük rý olarak biliniyor.

a bir isim

i Genel Baþkaný Seyit Tümtürk, na gelen Sincan isminin, Doðu afýndan kasýtlý olarak ifade edilelerek, Doðu Türkistan'ý Sincan nýmýzýn adý, atalarýmýzýn kanýy-

T

Türk Eðitim Sen Doðu Türkistan’a tercüman oldu

ürk Eðitim Sen tarafýndan gerçekleþtirilen Unutulan Vatan Doðu Türkistan konulu konferans, duygu yüklü bir ortamda gerçekleþtirildi. Doðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný ve Dünya Uygur Kurultayý Baþkan Yardýmcýsý Seyit Tümtürk'ün konuþmacý olarak katýldýðý konferansa, Kamu Sen Ýl Baþkaný Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, Kamu Sen'e baðlý þube baþkanlarý ve çok sayýda davetli katýldý. Doðu Türkistan'da yaþanan dramýn tüm çýplaklýðý ile gözler önüne serildiði konferansýn açýlýþ konuþmasýný Mahmut Alparslan yaptý. Fotoðraf sergisinin de yer aldýðý konferansta, mazlum bir milletin baþýna gelebilecek en büyük felaketlerin yaþandýðý ifade edilirken, Türk Milleti'nin dindaþ ve soydaþlarýný yalnýz býrakmamasý gerektiðini vurgulandý.

10 bin çocuk anne karnýndan alýndý

D

oðu Türkistan halkýna akýl almaz zulüm ve iþkenceleri reva gören Çin, uygulamaya koyduðu nüfus planlamasý projesiyle 10 bin çocuðu anne karnýnda katletti. Anne karnýndaki 7-8 aylýk çocuklarý dahi gözünü kýrpmadan kürtaj yaparak katleden katil Çinliler, mahalle aralarýnda parayla tuttuklarý Çinliler'in ihbarlarýný gece gündüz takip ederek evlere baskýn düzenliyor. Þehir merkezinde tek çocuk, kýrsal alanda iki çocuk politikasý gibi gizli bir soykýrým mücadelesinin arkasýna gizlenen caniler, henüz dünyaya gözünü açmamýþ Müslüman Türk çocuklarýndan bile intikam alýr gibi hareket ediyor. Tüm bu bilgileri, dünyanýn dört bir yanýný dolaþarak verdiði konferanslarla kamuoyuna aktaran Doðu Türkistan Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Genel Baþkaný Seyit Tümtürk verdi. Tümtürk, tüm yaþanan mezalimin, Doðu Türkistan'ýn demografik yapýsýnýn deðiþtirilmesi amacýna hizmet ederek, kaçýnýlmaz olan Türk Birliði'nin önüne geçmeyi amaçladýðýný sözlerine ekledi. Tümtürk, Çin'in idealine ulaþmak için çiðneyemeyeceði hiç bir insani deðer olmadýðýný kaydetti.

Yalnýz býrakmamalýyýz Doðu Türkistan'da yaþanan ve bildiðimi sandýðý bu zulmü, katýldýðým konferansta hiç bilmediðimi anladým. Barýþ, çaðdaþlýk, insan haklarý gibi sözlerin arkasýna sýðýnan toplumlarýn, Doðu Türkistan'da yaþanan katliamý, soykýrýmý görmezden gelmeleri, kelimelerle tarif edilemez bir vahamettir. Her nerede bir zulüm varsa karþý durmak görevimizken, burada yaþanan zulme karþý durmak iki kez görevimiz olmalýdýr. Ýnanç ve kan baðýmýz olan Doðu Türkistanlý kardeþlerimizin yaþadýðý akýl almaz zulüm ve iþkenceleri onlara reva gören her kim varsa lanet olsun, Allah onlarýn cümlesini helak etsin. Aslýnda hepimiz "Ben ne yapabilirim?" sorusunu kendimize sormalý, "Ayný durumda ben olsaydým ne yapardým?" muhasebesini yapabilmeliyiz. Ýþte o zaman vicdanýmýz bize en güzel cevabý verecek ve mutlaka yapabilecek bir þey olduðunu bize söyleyecek. Karýnca misali, en azýndan niyetimizi ve safýmýzý ortaya koymalý, tepkilerimizi tüm dünyaya haykýrmalýyýz. Kimi zaman ekonomik olarak, kimi zaman ise iki cümlelik bir sözle bile destek olabileceðimiz kardeþlerimizi, asla yalnýz býrakmamalýyýz. Ben kendi adýma, anne karnýnda katledilen sabilerden, kaçýrýlan genç kýzlarýmýzdan, Kur'an okuduðu için öldürülen 11 yaþýndaki çocuktan, Kur'an okuduklarý için þehit edilen annelerimizden helallik istiyorum. Bu zamana kadar sizin için gözümden yaþ dökemediðim için, haklý davanýzda sizler için el açýp dua edemediðim için, acýnýzý tam manasýyla kalbimde hissedemediðim için hakkýnýzý helal ediniz. Anne karnýndaki ceninleri bile yiyecek kadar vahþileþen Çinliler'e, kararmýþ kalpleriyle insanlarý soykýrýma tabi tutarcasýna katleden köpeklere lanet olsun. Allah, Doðu Türkistanlý kardeþlerimizi muzaffer kýlýp, zulümden, iþkenceden korusun. AMÝN Erol Taþkan

11


12 SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Ö TVKarakaþlar farký Fiat’tan Otomotiv’de kampanya F

Fiat yetkili satýcýsý Karakaþlar Otomotiv’de Ekim ayý kampanyalarý devam ediyor.

Tuðçe Kundura yeni sezonu açtý A

Tuðçe Kundura sahibi Tuðçe Karagöz, yeni sezon ürünlerini tanýttý.

Atiker Ayakkabý Çorum bayii Tuðçe Kundura, sonbahar-kýþ sezonunu açtý.

tiker Ayakkabý Çorum bayii Tuðçe Kundura, sonbahar-kýþ sezonunu açtý. Yeni sezon ürünleri hakkýnda bilgi veren Tuðçe Kundura sahibi Tuðçe Karagöz, “Atiker Ayakkabý’nýn 2013 koleksiyonunu müþterilerimizin beðinise sunuyoruz” dedi. Atiker Grubu þirketlerinden olan Atiker Ayakkabý’nýn, Konya’daki modern tesislerde üretim yaptýðýný anlatan Tuðçe Karagöz, 2011 yýlýnda ‘Atiker Shoes’ markasýyla piyasaya giren firmanýn kýsa sürede büyük beðeni topladýðýný söyledi. Erkek, bayan ve çocuk ayakkabýsý üreten Atiker’in imalat teknolojisi ve kalitesi açýsýndan da Türkiye’nin önde gelen markalarý arasýnda yer aldýðýna dikkat çeken Karagöz, “Tuðçe Kundura olarak kaliteyi bir yaþam tarzý olarak algýlayan müþterilerimizin hizmetindeyiz. Atiker Ayakkabý’nýn yeni sezon ürünlerini yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Büyük Zafer Çarþýsý 1. kat numara 64’te hizmet veren maðazamýza bekliyoruz” diye konuþtu.

Fatih Sultan Mehmet velileri istiþare etti F

atih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu 2012-2013 Eðitim Öðretim Yýlý Veli Ýstiþare Toplantýsý önceki gün yapýldý. Okul salonunda düzenlenen toplantýya Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu Müdürü Haydar Deveci, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan toplantýnýn açýþ konuþmasýný Okul Müdürü Haydar Deveci yaptý. Okul Aile Birliði Baþkaný Erkal Aykaç’ýn konuþmasýyla devam eden toplantýda velilerle fikir alýþveriþinde bulunuldu. Yapýlan görüþmelerin ardýndan Okul Aile Birliði’nin yeni yönetimi de seçildi. Oylama sonucunda Okul Aile Birliði Baþkanlýðý’na Deniz Sana seçilirken Yönetim Kurulu’na ise Hüseyin Özden, Meryem Köklükaya, Mehmet Baran ve Raika Kayýsý getirildi. Toplantý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesiyle sona erdi.

iat yetkili satýcýsý Karakaþlar Otomotiv’de Ekim ayý kampanyalarý devam ediyor. Kampanyalar hakkýnda bilgi veren Karakaþlar Otomotiv Genel Müdürü Mehmet Karakaþ, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda açýklamalarda bulundu. ‘ÖTV Farký Fiat’tan’ sloganýyla Eylül ayýnda baþlattýklarý kampanyanýn sürdüðünü belirten Mehmet Karakaþ, “Özel Tüketim Vergisi’ndeki %3’lük fiyat artýþýný Fiat karþýlýyor” dedi. Binek ve ticari araç modellerinde %15’e varan indirim ve düþük faizli kredi imkaný sunduklarýnýn altýný çizen Karakaþ, Bravo ve Linea modellerinde dizel motorlu araçlarý benzinli fiyatýna satýþa

sunduklarýný söyledi. 31 Ekim’e kadar Fiat Karakaþlar Plaza’ya gelerek test sürüþü yapan Turkcell, Vodafone ve Avea hattý sahiplerine hediye dakika armaðan edeceklerini ifade eden Karakaþ, “Restoran, fýrýn ve market gibi kuruluþlarýn da arasýnda yer aldýðý perakende ve toptan gýda firmalarýna Fiat’ýn kargo modellerinde %26’ya varan indirimler sunuyoruz” diye konuþtu. Vergi levhasý sahiplerine Ducato van ve þasi modellerinde %14’e yakýn indirim uyguladýklarýný da dile getiren Karakaþ, “Kampanyalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak ve Fiat’ýn yeni modellerini yakýndan görmek, test etmek isteyen herkesi Karakaþlar Otomotiv’e bekliyoruz” dedi.

Karakaþlar Otomotiv Genel Müdürü Mehmet Karakaþ, kampanyalarý anlattý.

Fiat’ýn binek ve ticari modellerinde devam eden kampanyalar tanýtýldý.

Basýn toplantýsýnda konuþan Karakaþ, “Özel Tüketim Vergisi’ndeki %3’lük fiyat artýþýný Fiat karþýlýyor” dedi.

Derman’dan kurban baðýþý organizasyonu Ç

Fatih Sultan Mehmet Okul Aile Birliði’nde görev deðiþikliði oldu.

Düzenlenen istiþare toplantýsýna öðrenci velileri büyük ilgi gösterdi.

orum Derman Kültür ve Eðitim Derneði, Farukiye Ýlim Araþtýrma Vakfý (FÝAV) iþbirliðinde kurban organizasyonu düzenliyor. Filipinler’in Moro Adasý’nda zulme uðrayan Müslümanlar için düzenlenen kurban baðýþý kampanyasý hakkýnda bilgi veren Derman Derneði Baþkaný Mustafa ÖzteMustafa Öztemiz miz, FÝAV tarafýndan belirlenen bir kiþilik hisse bedelinin 250 TL olduðunu açýkladý. Hisse bedelinin nakit, havale ya da kredi kartý yoluyla ödenebileceðini ifade eden Mustafa Öztemiz, adak ve akika kurbanlarýný da ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýklarýný kaydetti. Vekaletle kurban kestirmek isteyenlerin Yazýçarþý Meydaný Abdibey Camii karþýsýndaki Derman Derneði irtibat bürosuna baþvurabileceklerini belirten Mustafa Öztemiz, detaylý bilginin 0533 363 88 70 ve 0506 321 58 48 numaralý iletiþim hattýndan, www.dermander.com ve www.fiav.com.tr internet sitelerinden edinilebileceðini sözlerine ekledi. Derman Derneði’nin fakir öðrenciler yararýna kurban payý ve sakatatlarýný da baðýþ olarak kabul ettiði bildirildi.

Derman Derneði, Farukiye Vakfý iþbirliðinde kurban organizasyonu düzenliyor.


SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 1 - Zil Hicce: 1433

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:3 Teþrin-i Evvel 1428 Hýzýr: 164

16

2012

EKÝM

Güzel ahlâk, baþkalarýna eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktýr. Þâh Þücâ Kirmânî Rahmetullahi Aleyh

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.20 06.45 12.33 15.35 18.08 19.27

ZÝL-HÝCCE AYININ FAZÝLETÝ

K

urban bayramýnýn bulunduðu aya Zil-hicce ayý denir. Zil-hicce ayýnýn ilk on gününde yapýlan ibâdetlerin kýymeti çoktur. Bu husustaki hadîs-i þerîflerden birkaçý þöyledir: “Zil-hiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yýl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.” [Ýbni Mace] “Zil-hiccenin ilk on gecesinde yapýlan amel için, 700 misli sevap verilir.” [Beyheki] “Terviye günü oruç tutup, günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.” [Ramuz] “Zil-hiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için, yüz köle azat etmiþ veya cihad edenlere yüz at vermiþ veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiþ gibi sevap alýr.”[R. Nasýhin] “Zil-hiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günüyse on bin güne eþittir.” [Beyheki] “Allah indinde Zil-hiccenin ilk on gününde yapýlan amellerden daha kýymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!” [Taberani] (Not:Tesbih: Sübhanallah, Tahmid: Elhamdülillah, Tehlil: Lâ ilâhe illallah, Tekbir: Allahü ekber demektir.) Eshâb-ý kirâm; (Yâ Resûlallah! Bu ayýn ilk günleri yapýlan ameller, Allah yolundaki cihaddan da mý daha kýymetlidir?) dediklerinde; “Evet, cihaddan da kýymetlidir. Ancak canýný, malýný esirgemeden harbe gidip þehit olanýn cihadý daha kýymetlidir.” buyurdu. (Buhari) Hazret-i Ebüdderda buyurdu ki: Zil-hiccenin ilk 9 günü oruç tutmalý, çok sadaka vermeli ve çok duâ ve istiðfar etmelidir! Çünkü Resûlullah; “Bu on günün hayýr ve bereketinden mahrum kalana yazýklar olsun!” buyurdu. Zil-hiccenin ilk dokuz günü oruç tutanýn, ömrü bereketli olur, malý çoðalýr, çoluk çocuðu belalardan muhafaza olur, günahlarý affolur, iyiliklerine kat kat sevap verilir, ölürken kolay can verir, kabri aydýnlanýr. Cennette yüksek derecelere kavuþur. (Þir’a) Bu on gün içinde Ehl-i sünnete uygun bir kitap okumak çok sevaptýr. Din ilmini, Ehl-i sünnet itikadýný öðrenmek kadýn erkek herkese farzdýr. Çocuklara öðretmek, birinci görevdir.

E

Örnek baba örnek eþ

þlerinin birbirine ilgisizliðinden, sertliðin- Hz. Peygamber (a.s.) eþlerine en güzel üsden, sorumsuzluðundan þikâyet edenler olu- GÖNÜL PINARI luplarla hitap ederdi. Onlara sürekli güler yüzle, yor. Dýþarýda gayet munis olan bir baba sýðýnaðý hassas, þefkatli, ilgili, her gün hal hatýr soran bir olan evine gelince, herkese köle muamelesi yapýtarzda davranýr, bir örnek olarak Hz. Aiþe (ra) vayor, ''ben kazanýyorum siz yiyorsunuz' diyor, külidemize 'Ayþecik' diye hitap ederdi. Bir eþiyle çümsüyor, eziyet ediyor. Evin iç iþlerinin dýþ iþanlaþmazlýða düþtüðünde bile sesini yükseltmez, gönül alarak anlaþmaya çabalardý. Eþiyle koþu lerinden ne kadar zor olduðunu her erkek anlayayarýþý yapan ve güreþ tutan bir Peygamberdi O. mýyor. Aliaddin Bolat -Eþlerini asla hizmetçisi gibi görmez, evin Þurasý kesindir: Müminin nüfus cüzdanýnda aliaddinbolat@mynet.com tüm külfetini paylaþýrdý. Hz. Aiþe (ra) validemine yazarsa yazsýn, inandýðý dinin elçisi olan Hz. zin anlatýmýndan, Hz. Peygamberin (a.s) "Evinde Muhammed (a.s.) gibi olmayý baþaramasa da, ona benzemeyi arzulamadýkça gerçek mümin sayýlmasý kendi elbisesini diktiðini, ayakkabýsýný kendi kendine yaimkânsýzdýr. madýðýný, gerektiðinde keçileri saðdýðýný, ortalýðý süpürdüðünü" anlýyoruz. Aile Allah'ýn bir lütfudur. Annelik de babalýk da Allah'ýn baðýþladýðý bir þereftir. Kim bu yüce kimliðin gere-Çocuklarýna düzenli ilgi ve sevgi gösterirdi. Kendiðini yerine getirmezse, verilen imtihan müddeti dolunca sinden deve isteyen torunlarýna deve alacak parasý olmakaderden derin bir tokat yer. Allah verdiði aile huzurunu yan Hz. Peygamber (a.s.) hemen dört ayak olup, 'Haydi ve güvenliðini geri alýr. Þükürsüz ve sorumsuz erkek ve binin, bundan iyi deve mi olur?' deyip torunlarýný eðlenkadýn ailesini de itibarýný da kaybeder. Sorumsuzluk ihadirmiþti. Yanýna gelen oðlunu dizine oturtup seven ve arnettir. En basiretsiz hain, kendi yuvasýna ihanet eden hadýndan gelen kýzýný sadece oturtan babayý, 'Niçin ikisini indir. bir tutmadýn?' diye azarlamýþtý. Her mümin erkek 'Hz. Muhammed'in yolundan giNerede peygamberimiz nerede biz… den mümin bir baba nasýl olurdu?' diye sormalý ve þu bilLafa gelince de "elhamdülillah müminiz"… giler üzerinde düþünmelidir:

Depresyon hastalarýnýn çoðu doktora baþvurmuyor

112 110 155 155 156 186 185 121 187 175

VEFAT EDENLER 1- Taþ Ustasý Merhum Ali OLMADIK'ýn oðlu, Lokantacý Esnafýndan Merhum Mustafa SEMERCÝÖZ'ün damadý, Halil TOPAL ve Fatih ÞEN'in kayýnpederi, Abdullah ÝDER'in bacanaðý, Recep SEMERCÝÖZ'ün eniþtesi, Sýttýk, Murat, Hatice ve Fatma OLMADIK'ýn babalarý; Mustafa OLMADIK. 2- Ülkempýnar Köyü'nden, Boyacý Ustasý Duran KANAR'ýn eþi; Sadiye KANAR.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

(Sürecek)

SEDEF

ÇORUM DEVLET HAST. YANI DOÐUM EVÝ KARÞISI 221 64 44

SULAR

GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:26-ATA SAÐLIK OCAÐI YANI 213 15 39

METEOROLOJÝ

bu sorunlar yaþanýyor. Kültürel ilaçlar var, hocalara gitme durumu var. Bunlarda depresyonun geç kalýnmasýna neden oluyor. Ayrýca toplumda da bu ilaçlarýn tedavi etmediði gibi söylentilerde bu tür hastalarýn geri planda kalmasýna nenden oluyor." þeklinde konuþtu. TERÖR ÞÝDDETÝ TIRMANDIRIYOR Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kaptanoðlu da, özellikle terör olaylarýnýn toplumda þiddeti artýrdýðýný belirterek, þu görüþleri dile getirdi: "Þiddet ve saldýrganlýk artýk toplumun bir parçasý olmuþ durumda. Biz bunu belki tamamen ortadan kaldýrmak deðil ama en aza indirmeyi planlýyor ve arzuluyoruz. Bunun içinde þiddetin temeline inmek gerekiyor. Biz ruh hekimleri olarak bu tür hastalarla yüz yüze bulunan meslek gurubu olarak Türkiye'nin son 30 yýlýnda karþý karþýya kaldýðý ve binlerce insanýn hayatýný kaybettiði bu savaþla iliþkili olduðunu düþünüyoruz. Bu ülkenin bir yerinde savaþ oluyorsa bu diðer bölgeleri de etkiler. Çünkü ülkede bir yerlerde savaþ oluyorsa bir yerlerde in akil insanlarýn öldürülmesi meþru ve alkýþlanan bir durum olursa bu durumda þiddeti toplumun gündeminden çýkarmak mümkün deðil."

KIZLARIN 4'TE BÝRÝ ÇOCUK YAÞTA EVLENÝYOR Mersin Üniversitesi öðretim üyesi Doç Dr. Ayþe Devrim Baþterzi ise konuþmasýnda kýz çocuklarýn gördükleri þiddete dikkat çekerek, "Bu yýl 11 Ekim Dünya Kýz Çocuklarý Günü ilan edildi. Bunun nedeni ise kýzlar ve erkekler arasýnda ki eþitsizliðin giderilmesi ve tacize dikkat çekmek. 18 yaþýndan önce evlenenler 'kýz gelinler' olarak anýlýyor. Yapýlan araþtýrmalara göre TBMM'nin verilerine göre çocuklarýn 4'te biri çocuk yaþta evleniyor. Yine 18 yaþ altýnda ki çocuklarýn 5'te birinin anne olduðunu gösteriyor. Yine 18 yaþýnda evlenen kýz çocuklarý yaþamý boyunca þiddetin ve yoksulluðun maðduru oluyorlar. Kadýnlarda ruhsal hastalýk erkeklere göre iki kat daha fazla görülüyor. Bu da yoksulluk ve baský, þiddet ve eðitimsizlik gibi nedenlerden kaynaklanýyor. 18 yaþýndan önce evlenen kýzlarýn doðurduklarý kýzlarý da 18 yaþýndan önce evlenmeye meyilli oluyor ve þiddete daha çok maruz kalýyor." þeklinde konuþtu. Kaynak: CÝHAN

2.333 2.348

1.804 1.814

24 ayar

ALIÞ

99,37

SATIÞ

101,84

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6416 16 EKÝM 2012 SALI

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

ALAKASIZLAR

Acil Yardým: Yangýn: Polis Ýmdat: Alo Trafik: Jandarma Ýmdat: Elektrik Arýza: Su Arýza: Telefon Arýza: ÇorumGaz Tüketici Hattý

Tefekkür Dünyamýz

NÖBETÇÝ ECZANELER

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Kavram Kargaþalarý 1

Anlaþýlmak önemli... Bir de mertlik. "Mert olan cinayete tenezzül etmez" Öylemi? Evet.. "Ýsnat olsa cezadan korkmaz" Ýþte kavram kargaþalarý… Bunu her alana Raþit Yücel uygulayabilirsiniz. rasityücel@ Özellikle yüce bir davaya corumhakimiyet. net hizmet edenlerin baþýna gelenlerin hal ve hareketleri… Her inhirafta, her insan haklý zannettiði bir taraftan meseleye yaklaþýr. Bazen bu ilmi istibdat ile þekillenir, Bazen de mali birikimin getirdiði unsurlar buna yok açar. Zayýf iradeli veya çeþitli baðlantýlarý olanlar bu temayüz etmiþ insanlarýn peþinden giderler. "Sen nesin?" "Sen ondan daha mý iyi bileceksin?" Bu mülahazalar her þeyin bittiði ve tükendiði þeylerdir. "Kurt gövdenin içine girdiði zaman" bu haller baþ göstermeðe baþlar. Yýllarca omuz omuza verdiðiniz kimseler eller gibi olur. Temel deðerler ya unutulur, Yada tevil edilir.

Ü

lkemizde çaðýmýzýn hastalýðý olan depresyona girenlerin yüzde 60'ýnýn doktora baþvurmadýðý ortaya çýktý. Türkiye Psikiyatri Derneði Baþkaný Prof. Dr. Tunç Alkýn, toplumda depresyonun hastalýk olarak görülmemesi nedeniyle hastalarýn yüzde 60'ýnýn doktora baþvurmadýðýný açýkladý. Alkýn, "Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre; depresyon insanda duygularý deðiþtirmekle kalmýyor düþünceleri de deðiþtiriyor ve kiþiyi çalýþamaz hale getiriyor." dedi. Türkiye Psikiyatri Derneði tarafýndan Bursa'da düzenlenen 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi devam ediyor. Dünya Ruh Saðlýðý Günü münasebeti ile dernek üyesi bilim adamlarý basýn toplantýsý düzenledi. Psikiyatri Derneði Baþkaný Prof. Dr. Tunç Alkýn, kongrenin ana temasýnýn 'þiddet' olduðuna dikkati çekerek, "Ülkemizin durumuna bakarsak þiddet týrmanýyor ve toplumun tüm katmanlarýný sarýyor. Evde þiddet, kadýna ve çocuða yönelik þiddet var. Ülkenin bir yerinde savaþ var ve buna baðlý olarak ta þiddet bir virüs gibi toplumun tüm katmanlarýna yayýlýyor." dedi. ÇAÐIMIZIN EN BÜYÜK HASTALIÐI DEPRESYON Depresyon hastalýðýnýn geleceðin en büyük hastalýklarýndan olduðunun altýný çizen Türkiye Psikiyatri Derneði Baþkaný Prof. Dr. Tunç Alkýn, toplumda depresyonun hastalýk olarak görülmediðini belirterek þunlarý söyledi: "Depresyon bir hastalýktýr. Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre; bu hastalýk insanda duygularý deðiþtirmekle kalmýyor düþünceleri de deðiþtiriyor ve kiþiyi çalýþamaz hale getiriyor. Yapýlan deðerlendirmelere göre; depresyonun 2004'te en yaygýn üçüncü hastalýk. 2020 yýlýnda en yaygýn ikinci hastalýk ve 2030'da birinci sýraya yükselmesi bekleniyor. Bu da modern yaþamýn getirdiði stresi, çekirdek ailenin parçalanmasý, insanýn doðadan kopmasý, yoksulluk, ekonomik krizlerde insanlarýn depresif hareketler takýnmasýna saðlýyor." Kadýnlarda bu depresyon hastalýðýnýn iki katý daha çok görüldüðünü anlatan Alkýn, "Depresyonun tedavisi mümkün, ama bu hastalarýn ancak yüzde 60 civarýnda, yani yarýsý kadarý doktora ulaþýyor. Bunun nedeni ise ya hastalar baþvurmuyor, ya da yoðun bir hasta fazlalýðý saðlýklý tedavi olmadýðý için

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Volkan Konak coþturdu O

smancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi'nin düzenlediði 7. Pirinç Kültür ve Sanat Festivali Volkan Konak konseri ile sona erdi. Osmancýk halkýyla buluþan Volkan Konak’ýn unutulmaz bir konser verdiði belirtildi. Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan tertip edilen Pirinç Kültür ve Sanat Festivali büyük festival konseri ile sona erdi. Büyük festival konserinde ünlü sanatçý Volkan Konak sahne aldý. Terminal alanýnda gerçekleþtirilen konsere Kaymakam Ýbrahim Küçük, Ýlçe Jandarma Komutaný Jandarma Ütgm. Ýrfan Kaymaz, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Emniyet Müdürü Murat Nebioðlu, ilçe kaymakamlarý, sivil toplum kuruluþu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve binlerce vatandaþ katýldý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'nýn açýlýþ

E

Osmancýk 7. Pirinç Kültür ve Sanat Festivali Volkan Konak konseri ile sona erdi.

Terminal alanýnda gerçekleþtirilen konsere yoðun ilgi oldu. için bir þeyler yapmak "Osmancýk benim de konuþmasý ile baþlayan ve en önemlisi her gelmemleketim. Her zakonserde sahneye çýkan diðimde beni baðrýna Volkan Konak, Osmanman seyahat ettiðimde basan Osmancýk için bu bölgeden geçerdim. cýk halký için sevilen þimdi borcumu ödüyoOsmancýk'ýn bu kadar þarkýlarýný seslendirdi. rum. Artýk ben de Osharika insanlarýný yaYaklaþýk üç saat sahnemancýklýyým" dedi. kýndan görmek, onlar de kalan Volkan Konak,

Osmancýklýlar konserde Volkan Konak ile birlikte þarký söylerken, unutulmaz bir konser yaþandý. Konser sonunda Kaymakam Ýbrahim Küçük, Volkan Konak'a Trabzonspor formasý hediye etti. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise, Volkan Konak'a çiçek takdim etti. Konser sonunda "bu kadar kalabalýðý bir arada görmek beni çok mutlu etti" diyen Konak, organizasyon gerçekleþtirilmesinde emeði geçen Kaymakam Küçük ve Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti. Baþkan Yazýcý ise yaptýðý teþekkür konuþmasýnda, "Volkan Konak'a çok teþekkür ediyoruz. Osmancýk'ta farklý bir akþam yaþattý. Bu akþam hafýzalara kazýndý. Osmancýk bir ve beraber olduðunu festival kapsamýnda gösterdi. Gerek güreþlerimize gerek at yarýþlarýmýza her kesimden insanýmýz akýn etti. Bu bizleri çok mutlu etti. Festivalimizi Volkan Konak gibi bir sanatçý ile de taçlandýrmak bizleri onurlandýrdý. Tüm Osmancýk halkýna teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

Yüksek lisans kesin kayýtlarý 19 Ekim’e kadar sürecek

ðitim Bir Sen Çorum Þubesi’nin baþlatacaðý Yüksek Lisans Programý öncesinde bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya daha önce ön kayýt yaptýrmýþ çok sayýda sendika üyesi katýldý. Toplantý, Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Eðitim ve Sosyal iþler Sekreteri Hüseyin Kýr’ýn sunuþ konuþmasý ile baþladý. Hüseyin Kýr, “Siz üyelerimiz adýna "Hayat Boyu Öðrenme" felsefesi çerçevesinde ülke genelinde ihtiyacýný duyduðumuz "Yüksek Lisan Programlarý" uzun süren çalýþmalar sonucunda gerçekleþtirilen geniþletilmiþ ortaklýk yapýsýyla, YÖK kurallarý çerçevesinde baþlýyor.” dedi. Çorum’da Yüksek Lisans programý açýlabilmesi için ön kayýtlarda yeterli sayýyý fazlasýyla aþtýklarýný söyleyen Kýr, “140 arkadaþýmýz ön kayýt yaptýrdý. Kesin kayýtlardan önce, Sendika Genel Merkezimizin anlaþma yaptýðý Türk Hava

Hüseyin Kýr

Kurumu Üniversitesi yüksek lisans programý hakkýnda bilgilendirme yapmasý için Memur Sen Akademi Yetkilisi Ahmet Özdemir’i davet ettik. Davetimizi kabul ettiði için Ahmet Bey'e teþekkür ediyoruz.” dedi. Memur Sen Akademi Uzmaný Ahmet Özdemir, yüksek lisans programý hakkýnda bilgi verdi; “Çorum'da Türk Hava Kurumu Üniversitesi iþbirliði ile Ýþletme Yönetim Organizasyonu alanýnda Yüksek Lisans Programýna Kurban Bay-

Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi’nin baþlatacaðý eðitim programý öncebinde bilgi verildi. ramý’ndan sonra baþlayarum merkezde yapýlacak. Kesin kayýtlarýmýz caðýz ve bu eðitim-öðreHaftada iki gün dersler 19 Ekim’e kadar sürecek. tim yýlýnýn sonunda bitirolalacak. Bildiðiniz gibi Kayýt þartlarý ve istenen meyi ve diplomalarýný Yüksek Lisans için belgelerin neler olduðunu teslim etmeyi planlýyoALES'ten 55 puan almak corum.egitimbirsen.org.tr ruz. Bu programýmýzdan þartý var. Daha önce kalve www.memursenakasonra doktora ve yabancý dýrýldýðý söylenen ALES demi.com adreslerinden dil kuslarý açmayý planlýhakkýnda YÖK bir açýköðrenebilir, kayýt belgeleyoruz.” lama yapmadý. Tezsiz rini indirebilirsiniz. Ayrýyüksek lisans programlaÇorum'dan bekleneca kayýtlarla ilgili bilgiyi rýnda ALES’in kaldýrýlanin üzerinde baþvuru olve gerekli dökümanlarý caðýný bekliyoruz ama biz masýnýn sevindirici olduALES puaný olmayanlarý Eðitim Bir Sen Çorum ðunu kaydeden Özdemir, özel öðrenci statüsünde Þubesi’nden de alabilirsiþöyle devam etti; “Yükkabul edeceðiz. niz.” sek Lisans Programý Ço-

‘Karmakarýþýk’ DTS’de Ý

ngiltere Baþbakan Yardýmcýsý Bay Phillips'in, ana muhalefet partisinin sekreterlerinden biriyle yapacaðý kaçamak için, bir otel odasý tutmasýyla baþlayan ‘Karmakarýþýk’, bir çok davetsiz misafirin geceye dahil olmasýyla daha da karýþýyor. Gecenin en davetsiz misafiri bir ceset olunca da her þey karmakarýþýk bir kahkaha tufaný haline geliyor. Bursa Devlet Tiyatrosu oyunu olan, Ray Cooney’in yazdýðý, Haldun Dormen ve Kemal Uzun’un çevirdiði, Kerem

Ç

Bursa Devlet Tiyatrosu oyunu DTS’de sahnelenecek. Atabeyoðlu’nun ‘Karmakarýþýk’ tiyatroseverlerle yönettiði Çorumlu buluþacak.

Halil Balkanlar, Hafize Gün, Ali Volkan Çetinkaya, Hatice Sezer, Meltem Evcioðlu, Erkan Erdem, Serdar Seçkin ve Kemal Okur’dan oluþan oyuncu kadrosuyla sahne alacak Karmakarýþýk, 19 Ekim Cuma günü 20:00; 20 Ekim Cumartesi günü ise 14:00 ve 20:00’de perdelerini aralayacak. Biletler, Devlet Tiyatrosu giþesinde tam bilet 5 TL, öðrenci 3 TL olmak üzere satýþa sunuldu.

Yýlýn din görevlileri ödüllendirilecek

orum Diyanet Mensuplarý Derneði (ÇODÝMDER)’nin Din Görevlileri Haftasý münasebetiyle düzenleyeceði Kur’an’ý

Kerim ziyafeti ve ödül töreni bugün saat 13:30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda yapýlacak. Programda, Yýlýn

Ýmam-Hatibi (merkez ve köyden), Yýlýn MüezzinKayyýmý, Yýlýn Kuran Kursu Öðreticisi ve Yýlýn Müftülük Personeli seçilen din görevlilerine ödül verilecek.

Ünlü Kâri' Samsun Ýl Müftüsü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk’ün katýlacaðý programa bütün din görevlileri ve Çorum halký davet edildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ile Opr. Dr. Murat Çalbýyýk'ýn ortak kiraladýklarý akaryakýt istasyonu hizmete açýldý.

Ak-Gün Akaryakýt Ýstasyonu hizmette

AK

Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ile Opr. Dr. Murat Çalbýyýk'ýn ortak kiraladýklarý Ak-Gün Akaryakýt Ýstasyonu hizmete girdi. Osmancýk yolu Gölünyazý mevkii 18. Km'de bulunan tesisin açýlýþý geçtiðimiz Cumartesi günü yapýldý. Açýlýþ törenine Milletvekilleri Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Ýl Garnizon Komutaný Albay Hakan Saraç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe

Baþkaný Mustafa Köse, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Kargý Belediye Baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar ile çok sayýda davetli katýldý.

O

kýrýlan ve vücudunda morluklar oluþan jokeyin saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi.

Tesisin açýlýþ kurdelesi yapýlan duanýn ardýndan protokol üyeleri tarafýndan kesildi. Firma ortaklarýndan Opr. Dr. Murat Çalbýyýk’ýn, trafik kazasý sonucu

acil olarak hastaneye gelen bir hastanýn ameliyatýna girdiði için açýlýþa katýlamadýðý belirtildi. Açýlýþ töreni Cevher Pastaneleri tarafýndan hazýrlanan kokteyl ile sona erdi.

Açýlýþa çok sayýda davetli katýldý.

At düþtü, jokey yaralandý smancýk 7. Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamýnda düzenlenen at yarýþlarýnda bir atýn düþmesi sonucu jokey yaralandý. 3 kategoride yapýlan yarýþlar büyük heyecana sahne olurken, arap atý kategorisinde 2 bin metrede yarýþan Güngör Aðaçbacak'ýn jokey olarak bindiði 'Týrpan' adlý at, yarýþýn sonlarýna doðru tökezleyerek düþtü. Düþmenin etkisiyle üzerindeki jokey Güngör Aðaçbacak yaralandý. At ise yara almadan kurtuldu.

PANÝK ÞANDI

oldu. Dereceye girenlere kupa ve çeþitli ödüller verildi.

YA-

Kaza üzerine yarýþlarý izleyen vatandaþlar ile jokeyin yakýnlarý bir anda sahaya hücum etti. Yüzlerce insanýn yarýþ alanýna girmesi ile ortalýk karýþtý. Ambulans beklerken tepkiler de arttý. Yarýþ alanýnýn etrafýnýn tel örgülerle çevrili olmasý nedeniyle ambulans içeri giremeyince, vatandaþlar yaralanan Güngör Aðaçbacak'ý bir süre kucakta taþýdý. Daha sonra ambulansa konulan jokey, Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Diþi

Ç

Öte yandan yarýþta Ali Arslan birinci, Salih Fýndýk ikinci, Mustafa Çýtak üçüncü

Aat yarýþlarýnda bir atýn düþmesi sonucu jokey yaralandý.

Enerji kesintisi

orum ili merkez þehir þebekesinde Þebekenin Uzaktan Yönetimi SCADA/DMS projesi saha iþleri kapsamýnda DM 6/1’de yapýlacak olan yük çalýþmalarýndan dolayý belirli yerlerde 2’þer saat aralýklý olarak enerji kesintisi yapýlacaðý bildirildi. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn 07:00-18:00 saatleri arasýnda Sarýlýk Sokaklar, Sakarya sokaklarýn bir kýsmý,

Talihsiz kaza paniðe neden oldu.

Varinli Caddesi bir kýsmý, Tarakçý Sokaklar, Kahraman Çavuþ Caddesi ve Ölçek Sokaklar, Çiftlik Caddesi bir kýsmý, Çiftlik Çayýrý cadde ve sokaklar, Özgürevler Cadde ve sokaklar tamamý, Söðütlüevler Cadde ve sokaklar tamamý, Köprübaþý Cadde ve sokaklar, ÝbrahimÇayýrý cadde ve sokaklar, Çepni Mah. cadde ve sokaklar, Çöplü Mah. cadde ve sokaklar, Karakeçili mah cadde ve sokaklar bir kýsmý, Ulukavak Mah. cadde

ve sokaklar bir kýsmý, Gazi Caddesi PTT civarý, Ayakkabýcýlar Sitesi tamamý, Ýnönü Caddesi bir kýsmý, Gülabibey Mah. cadde ve sokaklar bir kýsmý, Üçtutlar Mah. cadde ve sokaklar bir kýsmý, Fatih Caddesi bir kýsmý, Atatürk Lisesi civarý, Vali Konaðý civarý, Bahçelievler Mah. cadde ve sokaklar bir kýsmý, Yeþilyurt sokaklar, Þenyurt sokaklar ve Esnafevleri sokaklarda elektrik kesintisi yaþanacak.


Yargý Akademi’de dersler baþladý

SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

K

amu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) hazýrlýk kurslarý konusunda iddialý eðitim kurumlarýndan olan Yargý Akademi’nin Çorum Þubesi geçtiðimiz Cumartesi günü hafta sonu gruplarýyla ders baþý yaptý. Eðitim Bilimleri derslerinin hafta sonu Pazar günü sabah ve öðle, özellikle dershanelerde çalýþanlar da düþünülerek Pazartesi günü sabah ve öðle olmak üzere düzenlendiðini kaydeden Çorum Yargý Akademi Müdürü Reyhan Baran Cerit, öðretmen adaylarý için önemli olan Eðitim Bilimleri derslerinin Ankara Yargý Akademi Genel Merkez’den görevlendirilen eðitmenler tarafýndan

zin baþarý oraný yüksek olup 28 öðretmen ilk tercihine ve çoðunluðu da ilk sýralardaki tercihlerine atanmýþlardýr.” dedi.

Hasan Can Oktaylar Çorum’da

Yargý Akademi’nin Çorum Þubesi hafta sonu gruplarýyla ders baþý yaptý.

verildiðini söyledi. Genel Kültür ve Genel Yetenek derslerinin de KPSS konusunda tecrübeli ve kadrolu öðretmenler tarafýndan hafta içi sabah, öðleden sonra, akþam ve hafta-

sonu verildiðini belirten Cerit, “A Grubu kadrolar için kurslarýmýz da Cumartesi günü Ýktisat ve Muhasebe dersleri ile baþlamýþtýr. DGS ve ALES kurslarýmýz da bayram sonu 15 Kasým’da baþlayacaktýr.

Geçen dönem A Grubunda sýnava giren öðrencilerimizden Yiðit Can Artukoðlu 38 puan türünde Çorum 2.’si olarak büyük baþarý göstermiþtir. Yine Eðitim Bilimleri’nden sýnava giren öðrencilerimi-

Geçtiðimiz Perþembe Ankara Yargý’dan gelen Eðitim Bilimleri Öðrenme Psikolojisi Eðitmeni Ümit Akburu’nun verdiði seminerin ardýndan 21 Ekim Pazar günü de Yargý Yayýnlarý Editörü ve Yargý Akademi’nin Kurucularýndan Hasan Can Oktaylar, Eðitim Bilimleri’nde alan sýnavý ve sýnav içeriði hakkýnda Çorum Yargý Akademi Konferans Salonu’nda seminer verecek.

Beyaz Baston Yürüyüþü S

amsun Altý Nokta Körler Derneði "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü" dolayýsýyla yapýlan yürüyüþte görme engelli vatandaþlarýn yaþadýðý sorunlara dikkat çekildi. Ýlkadým Ýlçesi Ýstiklal Caddesi üzerinde toplanan Altý Nokta Körler Derneði üyesi görme engelliler, "Baston Bizim Gözümüz, Görenlere Sözümüz" sloganlarýyla, düdük çalmalarýyla ve beyaz bastonlarýný havaya kaldýrarak sýrasýyla Aðabali Caddesi, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydaný'na kadar

yürüdüler. Yürüyüþe Amasya, Trabzon ve Çorum Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný ve üyeleri de destek verdi. Cumhuriyet Meydaný'nda son bulan yürüyüþ sonunda Samsun Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Aynur Yiðit, “15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü, sizler için sýradan bir gün olan bugün görmeyenler için büyük önem taþýmaktadýr. Beyaz baston görme engellilerin baðýmsýz hareketini saðlayan çok önemli bir araçtýr. Bizler evlerde oturan

Etkinliðe Çorum Altý Nokta Körler Derneði yöneticileri de katýldý.

insanlar deðiliz. Sizler gibi üreten düþünün bireyleriz. Hayatý birlikte yaþýyor ve paylaþýyoruz. Ayný

havayý soluyoruz. Elbette sizlere ihtiyacýmýz var. Zaman zaman bize yardým etmek isteyen

vatandaþlarýmýz çekiniyor. Lütfen gerektiðinde yardým etmeye çekinmeyin” dedi.(ÝHA)

Çalýk Yedaþ’tan anlamlý destek S

amsun’da “15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü” nedeniyle Çalýk Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ) Altý Nokta Körler Derneði’ne 100 adet beyaz baston hediye etti. Cumhuriyet Meydaný’nda düzenlenen törene Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, Altý Nokta Körler Derneði Samsun Þube Baþkaný Aynur Yiðit, Amasya, Çorum ve Trabzon Altýn Nokta Körler Derneði Baþkan ve üyeleri katýldý.

Çalýk YEDAÞ Altý Nokta Körler Derneði’ne 100 adet beyaz baston hediye etti. Çalýk YEDAÞ eden Altý Nokta Körler “Kendilerini bize büyük Genel Müdürü Nurettin bir jestte bulunarak 100 Derneði Samsun Þube Türkoðlu’na teþekkür adet beyaz baston Baþkaný Aynur Yiðit,

hediye ettiler. Bu bizim için çok önemli bir durum. Çünkü beyaz bastonumuz olmazsa olmazlarýmýzdandýr” dedi. Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ise, “Kurumsal sosyal sorumluluk anlamýnda çok önemli projeler yapmaya devam ediyoruz. Ýnþallah bundan sonra da bu sembolik katkýmýzý ileride daha da detaylý bir þekilde kendilerine yardýmcý olabileceðimiz þekilde sürdüreceðiz” diye konuþtu.(ÝHA)

Kadýna þiddete karþý her Öðretmene kariyerine ilde merkez açýlacak göre zam A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, her ilde 'Þiddet Önleme ve Ýzleme Merkezi (ÞÖNÝM)' ve Kadýn Sýðýnma Evleri açýlacaðýný söyledi. Bakan Þahin, merkezlerin ne zaman ve nerelerde açýlacaðýný da açýkladý. Fatma Þahin, yaptýðý açýklamada, þiddetle mücadelede çok boyutlu bir çalýþma yürüteceklerini belirtti. Bakan Þahin, “Adalet, Saðlýk, Milli Eðitim, Ýçiþleri ve Aile ve Sosyal Politikalar bakanlýklarýnýn yer aldýðý çok yönlü bir mücadele. Bunlarýn hepsinin alt birimlerinin teknolojik alt yapýsýný baðlayan bir bilgi altyapýsý oluþmalý. 14 ilde ÞÖNÝM'lerin

kurulmasý ile ilgili çalýþmalar tamamlanmak üzere. Ýnþallah 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Gününde de büyükþehirler baþta olmak üzere bu çalýþma tamamlanmýþ olacak.” ÞÖNÝM'lerin içinde Saðlýk Bakanlýðýndan eðitim almýþ hemþirelerin yaný sýra polis ve diyanet temsilcisinin de yer alacaðýn vurgulayan Þahin, “Bu mücadelede topyekun bir seferberliðe dönüþecek kurumsal altyapýnýn kurulduðu Adalet Bakanlýðý'ndaki verilerin Aile Bakanlýðý'na sevk edileceði önemli bir çalýþma.” þeklinde

M

illi Eðitim Bakanlýðý, öðretmen maaþlarýna 550 TL'ye varan artýþ getirecek bir çalýþma yapýyor. Öðretmenleri 4 kariyer basamaðýna ayýran çalýþma ile zamlar kademeye göre olacak. Takvim gazetesinin haberine göre Öðretmen Yetiþtirme ve Geliþtirme Genel Müdürlüðü Grup Baþkaný Ali Yýlmaz, katýldýðý bir sempozyumda, yeni sistemde uzman öðretmenlerin maaþýnda 200-250 TL'lik bir artýþýn hedeflendiðini belirtti. Yýlmaz, kýdemli uzman öðretmenlere 250-450, baþöðretmenlere de 450- 550 TL arasýnda zam

amaçlandýðýný kaydetti. Yeni kariyer sisteminde ilk basamaktaki öðretmenlere de derecesine göre 60 TL'ye kadar zam gündemde. Kariyer basamak geçiþlerinde öðretmenler sýnava tabi tutulacak. Sýnavda özellikle mesleki yeterlilik ve kariyer ön planda olacak. Ancak yükselme, tek baþýna sýnav odaklý olmayacak. Önceden yüksek lisans ve doktora yapmýþ olan öðretmenlerin, direkt basamak atlayýp atlayamayacaðý ise henüz netlik kazanmamakla birlikte, onlar da sýnava tabi olacak.

15

Büyük Düvenci Ýlköðretim Okulu’nun bahçesi asfaltlandý.

Düvenci Ýlköðretim’in bahçesi asfaltlandý

B

üyük Düvenci Ýlköðretim Okulu’nun bahçesi Çorum Belediyesi ve Düvenci Belde Belediye Baþkanlýðý’nca asfaltlandý. 2 dönüm alana yerleþen 12 derslikli Düvenci Ýlköðretim Okulu’nda toplam 260 öðrenci eðitim görüyor. Okul Müdürü Özcan Özçifçi’nin verdiði

bilgiye göre çevredeki 10 köyden taþýmalý gelen öðrencilerle taþýma merkezi konumundaki okulda bahçenin asfalt ihtiyacý böylece bu þekilde giderilmiþ oldu. Okul bahçesinin asfaltý için yaklaþýk 450 ton asfalt malzemesi kullanýldýðý öðrenildi.

Ç

Toplantýda, ülke ekonomisinin mevcut durumunun deðerlendirilmesinin

TSO ve ÝNG Bank iþbirliðinde konferans

orum Ticaret ve Sanayi Odasý ile ÝNG Bank Çorum Þubesi tarafýndan ortaklaþa ‘Türkiye Ekonomisine Genel Bakýþ ve Alternatif Finansman Yöntemleri’ konulu bir konferans düzenlenecek. Yarýn 13.00-15.30 saatleri arasýnda düzenlenecek olan konferansa konuþmacý olarak ING Bank Karadeniz Bölge Müdürü Oðuzhan Tuna, Ekonomik Avantajlar Bölüm Müdürü Muhammet Mercan, Ticaret Finansmaný Grup Müdürü Tülin Cevici, Factoring Yönetmeni

Tuðba Ayþe Ergöçmen ve Leasing Satýþ Müdürü Mehmet Ali Durdað katýlacak.

yaný sýra alternatif finansman yöntemleri hakkýnda da bilgiler verilecek.

TSO ve ÝNG Bank Çorum Þubesi tarafýndan konferans düzenlenecek.

Ziraat mühendislerine bilirkiþi eðitimi T

MMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilciliði, üyelerine yönelik ‘Bilirkiþi Eðitimi’ düzenledi. Geçtiðimiz hafta düzenlenen eðitim, Murat Akar ve Ercan Yanoðlu tarafýndan verildi. Eðitime, Ziraat Mühendisi ve Oda üyesi olan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da katýldý. Eðitimle ilgili açýklama yapan Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, zirai kamulaþtýrma bilirkiþiliðinde görev alacak üyelerin bilgi ve becerilerini artýrmak amacýyla yapýlan eðitime Ziraat Mühendisi 29 üyenin katýldýðýný belirtti. Þahinbaþ, eðitim sonunda yapýlan sýnavda bütün kursiyerlerin baþarýlý olduðunu dile getirdi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilciliði eðitim programý düzenledi. Eðitime, Ziraat Mühendisi ve Oda üyesi olan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da katýldý.

Eðitime Ziraat Mühendisi 29 üye katýldý.

Pancar binasýna talipli çýkmadý A

masya Þeker Fabrikasý’nýn Bahabey Caddesi’nde bulunan Pancar Bölge Binasý ve müþtemilatýna talipli

çýkmadý. 8 milyon lira tahmini bedelli binanýn ihalesi dün saat 14.30’da Amasya Þeker Fabrikasý Genel Müdürlüðü bina-

Ayaðýna para kasasý düþtü

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak’ta taþýma sýrasýnda para kasasýný ayaðýna düþüren kiþi yaralandý. H.B. isimli vatandaþ Ý.A.’ün ev eþyalarýný taþýrken para kasasýný ayaðýna düþürdü. Yaralý hastanede tedavi altýna alýndý.

sýnda yapýlacaktý. Ýhaleye katýlým olmayýnca gerçekleþtirilemedi. Ýhale belirlenecek tarihte tekrarlanacak.

Attan düþtü

Osmancýk’ta atten düþen kiþi yaralandý. G.A.Osmancýk’ta at yarýþlarý mevkiinde attan düþüp yaralandý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan G.A. ileri tetkik ve tedavi amacýyla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi. Ýskilip’te ise evinde düþen F.E. isimli yaþlý kadýn aðýr yaralandý. Yaþlý kadýn Çorum’a sevk edildi.


16 SALI 16 EKÝM 2012

Ceylan, il baþkanlarý toplantýsýna katýlacak

AK

Ahmet Sami Ceylan

www.corumhakimiyet.net

Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan’ýn Ekim ayý il baþkanlarý toplantýsýna katýlacaðý bildirildi. AK Parti’den yapýlan açýklamaya göre, Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayip Erdoðan baþkanlýðýnda parti genel merkezinde yarýn gerçekleþtirilecek olan AK Parti Ýl Baþkanlarý toplantýsýna AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan

katýlacak. Ceylan, ayrýca yarýn yine parti genel merkezinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile birlikte partisinin Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý toplantýsýna katýlacak.

Çalýk YEDAÞ’a ‘Altýn Voltaj’ ödülü K

ayseri’de düzenlenen ‘Türkiye 3. Enerji Zirvesi’nde, ‘Altýn Vana’ ve ‘Altýn Voltaj’ ödülleri törenle sahiplerine verildi. Samsun'dan hedefini Avrupa'ya çeviren Çalýk YEDAÞ, ‘Altýn Voltaj’ ödülünü alan ilk þirket oldu. Ödülü, EPDK Baþkaný Köktaþ verdi. Yapýlan açýklamaya göre, Gas & Power Yayýn Gurubu tarafýndan gerçekleþtirilen Altýn Vana ve Altýn Voltaj Doðalgaz ve Elektrik Piyasalarý Baþarý Ödülleri Töreni’ne Kayseri Valisi Þerif Yýlmaz, EPDK Baþkaný Hasan Köktaþ, Türkiye Enerji Zirvesi Onursal Konferans Baþkaný ve UGETAM Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Ümit Doðay Arýnç, Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ve çok sayýda davetli katýldý. Verimlilik, yenilikçi ürünlerin yaný sýra þirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk alanýnda yaptýklarý faaliyetler dikkate alýnarak verilen Altýn Vana ve Altýn Voltaj Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Genel Merkezi Samsun'da bulunan 5 ilde 1 milyon 600 bin abonenin elektrik daðýtýmýný gerçekleþtiren Çalýk YEDAÞ, kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda altýn

katký veriyoruz. Çalýk YEDAÞ hayatýn her anýnda yer almaya devam edecek.”

Enerjinin A takýmý törene katýldý

sorumluk projelerimizi baþlatýyoruz. ‘Dikkuyruk'u koruyoruz’, ‘çevremizi aydýnlatýyoruz’, ‘tarihimizi aydýnlatýyoruz’, ‘kültürümüzü aydýnlatýyoruz’, ‘kadýn emeði pazarý’, ‘bölgesel ekonomik toplantýlarý’, ‘iþin iyisi sizden’, ‘enerjisi bizden’, ‘enerji danýþmanlarý yetiþiyor’, ‘enerjimizi verimli kullanalým’, ‘müþteri iliþkileri seminerleri’, ‘enerjimi doðru kullanýyorum’, ‘gençler yeni icat çýkarýyor’, ‘Çalýk YEDAÞ enerji týrý’, ‘Çalýk YEDAÞ enerji tiyatrosu’ projelerimizin baþlýklarý. Ýçeriði daha da dolu. Mesela geçmiþimizi günümüze taþýyan Sinoplu, Samsunlu, Çarþambalý býçak, bakýr, ahþap ve yumurta topuk ustalarýný bularak 1 yýllýk elektrik masraflarýný karþýlýyoruz. Onlara

Bu yýl üçüncüsü düzenlenen etkinliði, önümüzdeki yýl da Ankara ve Ýstanbul yerine bir Anadolu þehrinde düzenlemeyi planladýklarýný dile getiren Gas & Power Yayýn Grubu Baþkaný Sertaç Komþuoðlu, “Etkinliðimiz için dört piyasa tek zirve dedik. Bu zirve sayesinde sektörün sorunlarý bir kez daha dile getirildi. Baþta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanýmýz Taner Yýldýz olmak üzere etkinliðe katký sunan herkese teþekkür ediyorum.” dedi. Konuþmalarýn ardýndan, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) Baþkaný Hasan Köktaþ, Rekabet Kurumu Baþkaný Nurettin Kaldýrýmcý ve Özelleþtirme Ýdaresi Baþkan Vekili Ahmet Aksu'ya sektöre hizmetlerinden dolayý teþekkür plaketi verildi. Altýn Vana Ödülleri ise EWE Enerji, Shell Türkiye, Kayserigaz, Aygaz, Akpet Gaz, ÝGDAÞ, Ýpragaz, Bursagaz, Baþkentgaz, Ýzmirgaz, UGETAM, Gedik Holding ve PGM Gözetim þirketlerinin oldu. Gecede Enerjisa, Tüpraþ, Ýsken Enerji ve 2M Enerji þirketleri de ödül aldý.

Tebliði" ile ekmekteki kepek oraný artýrýlmýþ ve kepek oraný en az yüzde 0,65 en çok yüzde 1,1 olarak belirlenmiþti. Tam buðday ekmeði üretiminin yaygýnlaþtýrýlmasý için Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði'ne uyumlu olarak ilk defa "Tam Buðday Unu" ve

"Gýda Amaçlý Buðday Kepeði" mevzuatta tanýmlandý. Taslakta, baklava gibi ürünlerde kullanýlan özel amaçlý buðday unlarýnda kül miktarýna iliþkin bir sýnýrlama getirilmezken,tüketici talebine göre istenilen kül miktarýnda üretim yapýlabilecek.

‘Türkiye 3. Enerji Zirvesi’nde, ‘Altýn Vana’ ve ‘Altýn Voltaj’ ödülleri törenle sahiplerine verildi.

voltaj ödülüne layýk görüldü. Hedefini Avrupa Mükemmellik Ödülü’ne çeviren ve daha önce de çeþitli basýn kuruluþlarýnca, 'En Ýyi Kurumsal Þirket', 'En Ýyi Yönetici' gibi ödüllere layýk görülen Çalýk YEDAÞ'a ödülü, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) Baþkaný Hasan Köktaþ tarafýndan verildi.

‘Hedefimize emin adýmlarla gidiyoruz’

Kurumsal sosyal sorumluluk projesi þunun için önemlidir. Bir kaç yýl sonra altyapý sorunlarý tamamlandýðýnda insanlar sizin kaç para kazandýðýnýzla ilgilenmeyecek. Onlarýn hayatýnýn kalýcý bir þekilde neresinde ve nasýl yer aldýðýnýzla ilgilenecek. Yani ilgileneceði þey o bölgedeki insanlarýn hayatýna ne kadar katkýnýz olduðudur. Bölgemizle bütünleþmek adýna kurumsal sosyal sorumluluk projelerini baþlattýk.” dedi.

Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Ahmet Çalýk'ýn bizlere verdiði güven ve destekle hedefimize emin adýmlarla giderken, yönümüzü Avrupa Mükemmellik Ödülüne çevirdik. Çalýk YEDAÞ olarak örnek aldýðýmýz, Avrupa'nýn en iyi daðýtým þirketlerinin kurumsal sosyal sorumluluk projelerini 5 yýllýk bir sürece indirdik.

Türkoðlu, projeleri ekonomik, çevresel ve sosyal bir bütünleþme olarak üç ana baþlýk altýnda gerçekleþtirdiklerini de belirterek devam etti; “Sonuç olarak enerjimizi harekete geçirerek kurumsal sosyal

kuruluþlarý ile üniversitelerin görüþüne açtý. Taslaða göre, ekmeklik buðday unlarýnda Tip 550, 650 ve 850 tanýmlarý kaldýrýlýrken, ekmeklik buðday unu tek grupta tanýmlandý. Ekmeklik buðday ununda kül miktarý kuru maddede en az

0,70, en çok 0,90 olarak belirlendi. Bu þekilde ekmek yapýmýnda kullanýlan unun kepek miktarý arttýrýlmýþ olacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn 4 Ocak 2012 tarihinde yayýmlanan "Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri

‘Çalýk YEDAÞ hayatýn her anýnda’

Ekmekte kepek miktarý artacak E

kmeklik buðday unundaki kül miktarý en az yüzde 0,70 olacak. Bu þekilde ekmekteki kepek miktarý daha da artacak. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, "Türk Gýda Kodeksi Buðday Unu Tebliði" taslaðýný hazýrlayarak ilgili kamu, kurum ve

Diyanet Ýþleri murakýp alacak

D

açtý.

iyanet Ýþleri Baþkanlýðý, murakýp kadrosunda görevlendirmek amacýyla Murakýplýk sýnavý

Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca gerçekleþtirilecek sýnav yerinin Ankara, tarihinin de 25 Kasým 2012 olduðu belirtildi. Adaylar, sýnav ücretini http://www.meb.gov.tr internet adresinden belirtilen bankalardan birine yatýrdýktan sonra sýnav baþvurusunu 19 Ekim-05 Kasým 2012 tarihlerinde ayný adresten online olarak yapabilecek. Açýklamada sýnav uygulamasýyla ilgili de 50 soruluk çoktan seçmeli(dört seçenekli) A ve B soru kitapçýðý kullanýlacaðý, 60 dakika süreceðý, tek oturum olarak uygulanacaðý deðerlendirme 100 puan üzerinden yapýlacaðý ve doðru cevaplar dikkate alýnarak 70 ve üzeri puan alan aday baþarýlý sayýlacaðý ifade edildi. Sýnav sonuç bilgisi 12 Aralýk 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayýmlanacak. Murakýplýk sýnavý ile ilgili duyuru ve ilanlar; Milli Eðitim Bakanlýðý ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn http ://www. meb.gov.tr ve http ://www.diyanet. gov.tr internet adreslerinden yapýlacak.

Emekli maaþlarýnda güncelleme tamamlanýyor

K

amuoyunda intibak düzenlemesi olarak bilinen 2000 yýlý öncesinde emekli olan vatandaþlarýn maaþlarýnda ek iyileþtirme yapýlmasýný öngören çalýþmalarda, güncelleme iþlemleri büyük ölçüde tamamlandý. Kamuoyunda 'intibak' olarak bilinen çalýþmalar tamamlandý. Yýlbaþýnda 1.9 milyon emekliye çifte zam yapýlacak. Yapýlacak iyileþtirme için bütçeye de 3 milyar kaynak konuldu. Yaklaþýk 2.7 milyon emekliyi kapsayan düzenlemeden, 1.9 milyon vatandaþ yararlanacak. Güncelleme iþlemleri kasým ayýnda tamamlanarak, kamuoyuna ilan edilecek. Ýntibak

düzenlemesi çerçevesinde, emekli maaþlarýna yapýlacak zam tutarlarý 1 lira ile 339 lira arasýnda deðiþiyor. En yüksek zamdan yaklaþýk 45 bin kiþi yararlanacak. Hesaplamalara göre, 45 bin kiþiye 250 lira ve üstü zam yapýlacak. Ayrýca intibak zammýndan yararlanacak olan 1.9 milyon emekliye, ocak ayýnda da geçmiþ altý aylýk enflasyon oranlarý dikkate alýnarak rutin zam yapýlacak. Bu hafta Meclis'e sunulacak olan 2013 yýlý bütçesinde, intibak düzenlemesi içinde yaklaþýk 3 milyar liralýk kaynak konuldu.(Star)

‘Hüzün kaplý yüzlerin gülmesi en büyük mutluluðumuz’ Kimse Yok mu Derneði Çorum Þubesi yardýmlarýný sürdürüyor.

K

imse Yok mu Derneði Çorum Þubesi, Kurban Bayramý öncesinde engelli ve maðdur vatandaþlarý sevindirdi. Alaca Engelliler Derneði tarafýndan getirilen muhtaç ve engelli vatandaþlara gýda ve giysi kolileri ile yardým yaptýklarý belirten Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Özgür Ýncel, “Bizler yoksul ve muhtaç vatandaþlarýmýza yardým etmenin yanýnda engelli vatandaþlarýmýzýn da engelsiz bir hayat yaþamalarý için elimizden gelen

herþeyi yapmaya hazýrýz. Özellikle engelli ailelerinin hüzün kaplý yüzlerinin biraz olsun gülmesini saðlayabilirsek ne

T

ekonomisine katkýlarý büyüktür. Yýllýk 30 bin ton olan kapasitemizle, yaklaþýk 30 bin hayvanýn bir yýllýk yem ihtiyacýný karþýlýyoruz. Bunun ilçe ekonomisine katkýsý ise yaklaþýk 2,5 milyon lira civarýndadýr. Fabrikamýzdan çýkan bu küspeler, paketlenmese ve açýkta saklanmaya kalksa bunun yüzde 25 i çürüyecektir. Çevreye pis koku yayacaktýr. Çürümüþ bu küspeyi yiyen hayvanlarda yavru atma hastalýðý gözükecektir. Bunlarýn maliyeti de 750 bin lira ile bir milyon lira arasýnda deðiþmektedir. Yine

mutlu bize. Onlarýn yüzlerindeki küçük bir tebessüm bizim en büyük mutluluðumuzdur. Kimse Yok Mu ailesi

olarak her zaman engelli vatandaþlarýmýza sahip çýkýp destek olmaya devam edeceðiz.” dedi.

Kurban Bayramý öncesinde engelliler sevindirildi.

Küspeler Çorum’a pazarlanýyor ürkiye'de bulunan 4 pancar küspesi paketleme tesisinden ikisi Yozgat'ta hizmet veriyor. Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Yýlmaz Ayaslý, Küspe Paketleme Tesislerinin birinin Yozgat’ýn Boðazlýyan ilçesinde Kayseri Þeker Fabrikasý, diðerinin ise Sorgun'da ki Yozgat Þeker Fabrikasý alaný içerisinde olduðunu belirterek, diðer paketleme tesislerinin ise Konya ve Ilgýn'da olduðunu söyledi. Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak bu yýl kapasite artýrýmýna gittiklerini, geçen yýl 200 ton olan kapasitenin bu yýl 800 tona çýkarýldýðýný belirten Ayaslý, “Geçen yýl sadece 25 kiloluk paketleme yapýlýrken, buna ilaveten bu yýl 900 ve 125 kiloluk paketleme yapan iki makinemiz daha devreye girdi. Tesislerimizde paketlenen bu küspelerin ülkemiz ve ilçemiz

çürüyen bu yüzde 25 lik kýsým 7 bin 500 hayvanýn yem ihtiyacý demektir.” dedi. Paketleme tesisinde yapýlan küspe paketlemesinin ayrýca nakliyeci esnafýna da büyük katký saðladýðýna deðinen Ayaslý, “Türkiye' de kamyon sayýsý açýsýndan ilk üçe giren ilçemizde bu rakam küçümsenmeyecek kadar önemlidir. Çünkü, paketlediðimiz bu küspeler Balýkesir, Adapazarý, Ýstanbul, Sivas, Erzincan, Nevþehir, Adana, Çorum ve Samsun illerine pazarlanmaktadýr.

Bütün bunlarla birlikte paketlenerek hijyenik bir ortamda saklanan küspelerle, çevre saðlýðýna da azami özen gösterilmiþ olunmaktadýr.'' diye konuþtu. Ayaslý, paketlenmiþ gübrelerden 900 kiloluk gübreyi KDV hariç 70 liradan, diðerlerinin tonunun ise 80 liradan verdiklerini sözlerine ekledi. Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Ayaslý'nýn açýklamalarýnýn ardýndan, kurban kesilerek devreye sokulan yeni tesislerin açýlýþý gerçekleþtirildi. (ÝHA)

Yozgat’ta paketlenen küspe Çorum’da pazarlanýyor.

SGK’den maaþýný almayan emeklilere uyarý

GK yetkilileri, S emeklilere 6 ay geçmeden maaþlarýný

almalarý yönünde uyardý. Maaþýný 6 ay çekmeyen emeklilerin parasý Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) geri dönüyor.

Emekliler bu parayý tekrar alabilmek için yeniden baþvuru yapýp, ölmediklerini ispatlamak zorunda kalýyor. Bu yüzden SGK yetkilileri emeklileri uyararak, aylýklarýn kesilmemesi için PTT ve

bankalara gönderilen emekli maaþlarýnýn, 6 ay geçmeden tahsil edilmesi gerektiði uyarýsýnda bulunuyor. Maaþý SGK'ya geri dönen emekliler, saðlýk hizmetlerinden de faydalanamýyor.


Puansýz takým kalmadý SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Gençler Cumhuriyet Kupasý bayanlar Anadolu Lisesi: 47- Anadolu Öðretmen: 32 SALON: SÝ: Atatürk. HAKEMLER: Altuð Kümbül, Furkan Alagöz . ANADOLU LÝSESÝ: Nevre, Tuðçe, Gülseda, Sümeyra, Ayþenur, Ýlay, Aleyna, Þeymanur, Sümeyra, Ýlayda, Meltem.

ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSE-

Mahinur, Zehra, Rüveyda, Feyzanur, Eslem, Esin, Rana, Sümeyra.

PERÝYOTLAR:

1. Periyot:12-9 (Anadolu Lisesi). 2. Periyot: 21-11 (Anadolu Lisesi). 3. Periyot:10-6 (Anadolu Lisesi). 4. Periyot: 6-4 (Anadolu Öðretmen).

1.

Amatör Küme’de üçüncü hafta maçlarý sonunda puansýz takým kalmadý. Eti Lisesi Gençlikspor, on kiþi kaldýðý maçta Ýl Özel Ýdarespor ile 1-1 berabere kalarak ligdeki ilk puanýný aldý. Çimentospor ise üçüncü maçlar sonunda 7 puanla liderliðini bu haftada sürdürdü. Ýlk üç hafta maçlarý sonunda ortaya çýkan görüntü takýmlarda istikrarsýz bir görüntü olduðu yönünde. Bir hafta önce çok farklý bir futbol ortaya koyan farklý galip gelen takýmlar bir hafta sonra ise tamamen farklý bir skorla maðlup oluyor. Amatör futbolumuzun özellikle büyükler ve U 19 kategorisindeki maçlarda ortaya çýkan görüntü ve orta-

1. Amatör Küme Büyükler puan durumu Haftanýn Sonuçlarý:

Spor Lisesi: 70 - Buhara Kýz Meslek: 28 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Hakan

Gümüþ .

Kaya, Ali

GÜZEL SANATLAR VE SPOR

LÝSESÝ: Tuðçe, Fatma, Cansu, Elif, Eda, Ýpek, Sevgi .

BUHARA KIZ TEKNÝK MESLEK LÝSESÝ: Pelin, Tuðçe, Duygu, Ýlk-

nur, Kübra, Kardelen, Elif, Merve, Semanur. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 19-1 (Spor Lisesi) 2. Periyot :16-16 3. Periyot: 19-8 (Spor Lisesi). 4. Periyot: 24-15 (Spor Lisesi)

Ulukavakspor - Alaca Belediyespor Çimentospor - Osmancýk Belediyespor Ýl Özel Ýdarespor - Eti Lisesi Gençlikspor Bayat Belediyespor - Osmancýkgücüspor Sungurluspor - Mecitözüspor

: 7-0 : 2-0 : 1-1 : 1-9 : 4-4

PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Çimentospor 2. Ulukavakspor 3. Osmancýkgücü 4. Ýl Özel Ýdare 5. Mecitözüspor 6. Alaca Belediye 7. Hitit Gençlik 8. Bayat Belediye 9. Sungurluspor 10. Osm. Belediye 11. Eti Lisesi

O 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3

G 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

B 1 0 2 1 1 1 0 0 2 1 1

M 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2

A 5 9 12 6 6 4 6 6 6 0 3

Y 1 1 4 3 9 10 2 13 11 2 7

17

1. Küme’de üçüncü maçlar sonunda grupta puansýz takým kalmadý. Takýmlarýn her hafta gösterdikleri performans dikkat çekici. Bir hafta önce farklý galip gelen takým ikinci hafta çok farklý maðlup oluyor. Amatör futbolda güç dengelerinin birbirine çok yakýn olmasý her maçý her türlü sonuca açýk hale getiriyor. Üçüncü hafta sonunda Çimentospor liderliðini devam ettiriyor.

ya konulan futbol gelecek açýsýndan hiç olumlu sinyaller vermiyor. Tüm camianýn ortak görüþü amatör futbolumuzda kalitenin her geçen gün düþtüðü yönünde. Ligde Çimentospor üçüncü hafta maçýnda konuk ettiði Osmancýk Belediyespor karþýsýnda ikinci yarýda bulduðu gollerle 2-0 galip gelerek puanýný 7’ye çýkardý ve liderliðini bu haftada devam ettirdi. Ýlk haftayý bay geçen Ulukavakspor ise ikinci maçýnda ikinci galibiyetini Alaca Belediyespor karþýsýnda 7-0’lýk skorla alarak yoluna kayýpsýz devam etti ve 6 puanla ikinci sýraya yükseldi. Siyah beyazlýlar, Alaca temsilcisi karþýsýnda ortaya koyduðu futbolla grubun favorisi olduðunu gösterdi. Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçta ise Ýl Özel

Ýdarespor 1-0 öne geçtiði ve rakibin 10 kiþi kaldýðý anda son bölümde yediði golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrýlarak haftayý bir puanla kapattý. Eti Lisesi ise bu beraberlikle sezonun ilk puanýný almayý baþardý. Geçen hafta Eti Lisesi deplasmanýndan farklý galibiyetle ayrýlan Bayat Belediye, Osmancýkgücü deplasnmanýndan 9-1 gibi farklý skorla maðlup olarak büyük bir hayal kýrýklýðý yarattý. Ligde alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren iki takým Sungurluspor ile Mecitözüspor arasýndaki gol düellosu þeklinde geçen maçtan takýmlar 4-4’lük skor ve birer puanla ayrýldýlar. Amatör kümede dördüncü hafta maçlarý 21 Ekim pazar günü dört ayrý sahada oynanacak beþ maçla devam edecek.

P 7 6 5 4 4 4 3 3 3 1 1

21 Ekim pazar : Eti Lisesi Gençlik - Sungurluspor. Alaca Belediyespor - Hitit Gençlikspor. Mecitözüspor - Ulukavakspor. Osmancýkgücüspor - Ýl Özel Ýdarespor. Osmancýk Belediyespor-Bayat Belediyespor. Çimentospor (bay)

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...

16 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Su pompa istasyonlarýna personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

18 EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi ve Yunus Emre Ýþ Merkezi arþivinin silahsýz 12 kiþi ile özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 6 kalem medikal gaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

19 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 4 kalem ekmek alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: 10:00 ***

22 EKÝM Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü

Euro dizel ve 95 oktan kurþunsuz benzin alýmý iþi. Yer: Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü Valilik ek binasý kat 9 Saat: 14:00 ***

31 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 2 kýsým kit karþýlýðý biyokimya laboratuvarý ve acil biyomkimya laboratuvarý koagülometre cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hiti Üniversitesi

Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

T.C Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

19 DT 980 plakalý Renault Laguna 2003 model aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 25.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Su sayaçlarý endeks okuma, açma, kesme ve kaçak su tespiti hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

1 KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Katyonik Polielektronik alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

60 DG 346 plakalý, 2008

model, Fiat Albea marka, sedan tipli, gümüþ renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 16.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

5 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz:

Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 29 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 18/900 arsa paylý 9 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

2. Taþýnmaz:

Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 30 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 17/901 arsa paylý 10 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 42.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

T.C. Merkez/Çorum 1. Ýcra Dairesi

2646 ada no, 39 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, Sülüklü mevkii, cilt 64, sayfa 6275 apartman vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi

2013 yýlý metal destekli tek parça seramik kron, hareketli protez (totel ve parsiyel tek çene) bitim iþlemleri ve iskelet protez döküm iþi himzte alýmý iþi. Yer: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No 22

Çorum Saat: 10:00 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Ulukavak Mah., cilt 46, sayfa 4468, ada 3754, parsel 121 adresinde zemin kat, 2 numaralý baðýmsýz bölüm, 363,28 m2 alanýndaki dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðünün Bahçelievler Mah., 510 ada, 15 parsel’de 1322,73 m2 arsa üzerinde bulunan b blok zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi zemin kat Saat: 10:00-10:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Ortaköy Tapu Müdürlüðünün Cumhuriyet Mah., 56 ada, 61 parsel de 72 m2 arsa üzerinde bulunan 1. kat 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-11:10

***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum

Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cilt/sayfa 29/2791 de kayýtlý 3634 ada 5 parseldeki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 4 kat 19 nolu mesken niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 95.000,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu Saat: 10:20-10:30 *** 2. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cily sayfa 29/2802 de kayýtlý 3634 ada 5 parsel deki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 7 kat 30 nolu mesken-dubleks niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Tepecik Mah., cilt 7, sayfa 667, ada 1217, parsel 8, 1. kat, 601,00 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/10 arsa paylý, Kale Mah. Ata Cad. Asude Apt. No: 137/3 Çorum adresinde mesken niteliðindeki 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili Ortaköy ilçesi Bahçelievler Adnan Menderes Cad. 54 kapý numaralý tapunun cilt 1, sayfa 74, ada 87, parsel 22 de kayýtlý 179,35 m2 alanýnda arsada 20/40 arsa payda -/1/- (baðýmsýz bölüm no 2) mesken nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:

55.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

7 KASIM SGK Çorum Ýl Müdürlüðü

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Sosyal Güvenlik Merkezleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanýlmak üzere 2 adet sürücülü binek (Sedan) araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Anýtevler 4. Sok. No 8 Çorum Saat: 10:00 ***

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

2013 yýlý 16 kiþi ile 12 aylýk otomasyon sistemine yönelik bilgisayar kullanýcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

8 KASIM T.C. Merkez Çorum 3.

Ýcra Dairesi

19 DY 667 plakalý, 1990 model, Renault marka, Broadway tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 6.500 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

nolu 180.00 m2 büyüklüðünde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum merkez Kunduzhan Mah. ada 2707, parsel 2’de kayýtlý, 634.73 m2 miktarlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.026.408,93 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Çorum merkez Gülabibey Mah., 1734 ada, 9 parselde kayýtlý, 380.01 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhmammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Çorum merkez ilçe, ayarýk mah, cilt no 45, sayfa no 4360, ada no 3052, parsel 9 da kayýtlý bulunan 5.112,22 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulü arsa vasfýndaki B blok 1. kat 1

Çorum ili, merkez ilçesi, Ulukavak Mahallesi, 3449 ada, 7 parselde kayýtlý 798,07 m2 alanýndaki arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel:

9 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

12 KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

13 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

19 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

233.667,10 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

21 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi

Gülabibey Mah. Bizim Toptan Satýþ Maðazasý ile Fen Ýþleri Þantiyesi arasýnda kalan boþ yapýlaþmamýþ alanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 23.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

4 ARALIK T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel 1311 de kayýtlý, 11,475 m2 tarlanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.343,75 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10


18 SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Evinde kazanan tek takým Sorgun

deplasman takýmlarý haftasý Ýskilip Belediyespor’un mücadele ettiði 6. grupta deplasman takýmlarýnýn üstünlüðü yaþandý. Yedi maçtan dördünde deplasman takýmlarý galibiyetle ayrýlýrken iki maç ise berabere bitti. Haftanýn evinde kazanan tek takýmý ise temsilcimiz Ýskilip Belediyespor’u 1-0 yenen Sorgun Belediyespor aldý. Grupta dört maçýn 1-0’lýk skorlarla bitmesi haftanýn diðer ilginç notu oldu.

B

ölgesel Amatör Lig 6. grupta üçüncü hafta maçlarý sonunda Adliyespor üç maçýndan da galibiyetle ayrý-

larak 9 puanla liderliðini sürdürdü. Grubun tek kayýpsýz takýmý Adliyespor, MKE Kýrýkkalespor deplasmanýndan

Bölgesel Amatör Lig Altýncý Grup haftanýn görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý:

Sorgun Belediye - Ýskilip Belediyespor Akyurt Belediye - Zonguldak Kömür Eskipazar Belediye - Geredespor Kozluspor - Bartýnspor MKE Kýrýkkale - Ankara Adliyespor Ostimspor - Yahþihanspor Tosya Belediyespor - Sincan Belediyespor

PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Adliyespor 2. Sincan Belediye 3. Zonguldak K. 4. Sorgun Beled 5. Yahþihanspor 6. Ostimspor 7. Bartýnspor 8. Tosya Belediye 9. Geredespor 10. Kozlu Bele 11. Akyurt Bele 12. Kýrýkkalespor 13. Ýskilip Belediye

O 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

G 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0

B 0 1 0 0 2 1 1 1 1 3 0 2 0

M 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 3

A 7 3 3 3 7 8 7 2 1 2 2 1 0

: 1-0 : 0-1 : 0-1 : 1-1 : 1-2 : 3-3 : 0-1 Y 2 0 1 3 4 6 7 2 2 2 2 2 4

21 Ekim Pazar: Ýskilip Belediyespor - MKE Kýrýkkalespor. Bartýnspor - Sincan Belediyespor. Kýrýkkale Yahþihanspor-Kozlu Belediyespor. Geredespor - Ostimspor. Adliyespor - Eskipazar Belediyespor. Zonguldak Kömürspor- Sorgun Belediyespor. Akyurt Belediyespor - Tosya Belediyespor.

P 9 7 6 6 5 4 4 4 4 3 3 2 0

2-1’lik galibiyetle dönerek üçüncü haftayýda üç puanla kapattý. Sincan Belediyespor ise geçen hafta Zonguldak Kömürspor deplasmanýndan tek golle üç puaný alarak dönerek büyük moral bulan Tosya Belediyespor deplasmanýndan üç puaný tek golle alarak 7 puanla ikinci sýraya yükseldi ve iddiasýný ortaya koydu. Zonguldak Kömürspor ise Akyurt Belediyespor deplasmanýndan 1-0’lýk galibiyet ve üç puanla dönerek grupta zirveden kopmadýðýný ortaya koydu. Sorgun Belediyespor ise temsilcimiz Ýskilip Belediyespor’u son dakikalarda bulduðu tek golle geçerek üç puaný aldý ve 6 puanla dördüncü sýraya kadar yükseldi. Haftanýn en ilginç maçý ise Ostimspor ile Yahþihanspor arasýnda oldu ve takýmlar 3-3’lük beraberlik ve birer puanla haftayý kapattýlar. Kozluspor sahasýnda oynadýðý maçta Bartýnspor karþýsýnda bu sezon üçüncü maçýnda üçüncü beraberliði alarak bu haftayýda hem namaðlup hemde galibiyet alamadan geçti. Geredespor ise ligdeki ilk galibiyetini Eski-

pazar Belediyespor deplasmanýndan 1-0’lýk galibiyetle döndü. Ligde dördüncü hafta maçlarý 21 Ekim pazar günü oynanacak.

‘Ýlk yarý iyi ikinci yarý kötü oynadýk’

Ç

Baþkan Gül taraftarlarý böyle selamladý

Maçýn son dakikalarýnda ise böyle gergin ve endiþeli izledi Baþkan Zeki Gül

Ý

skilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu mutlak puan için çýktýklarý Sorgun Belediyespor karþýsýnda ilk yarýda girdikleri net pozisyonlardan yararlanamadýklarýný maçýn son bölümünde ise fizik olarak oyundan düþmeleri sonucunda þanssýz bir golle sahadan puansýz ayrýldýklarýný söyledi. Maç öncesi gerek çalýþmalarý gerekse maç toplantýlarýnda takýmýn durumunun son derece iyi olduðunu belirten Armutçu ‘Bu þartlar altýnda çýktýðýmýz maça çok iyi baþladýk. Oyunun kontrolü elimize aldýk ve pozisyonlarda bulduk. Ýlk yarýda Orhan, Medet ve Osman ile bulduðumuz net pozisyonlar var. Medet’in frikik atýþýnda top rakip kale direðinden

hemde tribündeki Baþkan Zeki Gül’e sevgi gösterisinde bulundular. Baþkan Gül’de taraftarlarýn bu ilgisini karþýlýk olarak onlarýn isteðini kýrmadý ve yerinden kalkarak onlarý selamladý. Taraftarlar ayrýca Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað’ý da alkýþlarla destek verdiler. Bu güzelliklerle baþlayan Çorum Belediyespor- Yimpaþ Yozatspor maçýnda konuk takým ilk yarýda bulduðu tek golle maçý 1-0 kazanmayý baþardý. Baþkan Zeki Gül için mutlu baþlayan karþýlaþma oldukça moralsiz bitti. Maçýn son dakikalarýný protokol tribinünde oldukça üzgün bir þekilde izleyen Baþkan Gül, hakemin bitiþ düdüðünün ardýndan üzgün bir þekilde staddan ayrýlmak zorunda kaldý.

Çorumspor taraftarýndan Belediyespor’a destek P

azar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda Çorum adýna güzellikler yaþandý. Maçta Çorumspor taraftarlarý, Çorum Belediyespor’a maç boyunca destek verdiler. Kapalý tribünün sað tarafýndan Belediyespor taraftarlarý takýmlarýna destek verirken sol tarafýndan ise Çorumspor taraftarlarý kalabalýk bir grupla takýmlarýna destek verdiler. Maç boyunca Belediyespor’a destek veren Çorumspor taraftarlarý örnek bir davranýþ sergilediler.

Ýskilip Belediyespor takýmý Sorgun Belediyespor maçýna çýkarken görülüyor

Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu ilk yarýda iyi oynadýklarý ve 3-4 pozisyondan yararlanamadýklarý ikinci yarýda ise rakibin baskýsý ve fiziksel olarak oyundan düþmeleri nedeniyle istedikleri oyunu oynayamadýklarýný ve sonuçta maðlup olduklarýný belirtte. Armutçu, kendilerini maðlubiyetten çok üzenin ise saha içinde hakemin kenarda ise ev sahibi takým kulübesi ve saha görevlilerinin tehditleri ve yaþattýklarý çirkinlikler ile bir çok karmaþanýn yaþattýðý ikinci yarýya sadece iki dakika ilave edilmesi olduðunu belirtti.

Güzel baþladý kötü bitti orum Belediyespor Baþkaný için Yimpaþ Yozgatspor maçý güzel baþladý kötü bitti. Bu sezon ilk kez kapalý tribünün bir tarafýndan Çorum Belediyespor diðer tarafýnda ise Çorumspor taraftarlarý þehrin takýmýna sahip çýkmak için tribündeki yerlerini aldýlar. Ýki taraftar grubuda maçýn baþlamasýndan hem önce sahadaki futbolcularý alkýþlarla yanlarýna çaðýrdýlar

Grupta puansýz iki takýmdan birisi olan temsilcimiz Ýskilip Belediyespor kendi sahasýnda MKE Kýrýkkalespor’u konuk edecek.

geldi. Bu bölümde golü bulabilsek maçýn ikinci yarýsý çok daha farklý olurdu. Ýkinci yarýya ise ev sahibi takým baskýlý baþladý. Bu dakikalarda rakibin baskýsý karþýsýnda beklenen topa sahip olmayý baþaramadýk. Buna raðmen rakibe fazla pozisyonda vermedik. Son bölümde ise fizik olarak oyundan düþmemiz nedeniyle hücum yerine orta saha aðýrlýklý oyuncular alarak topa sahip olmayý amaçladýk. Ceza sahamýz içinde meydana gelen karambolde üç dört kez topu uzaklaþtýramayýnca kalemizde golü gördük. Bunun moral bozukluðunu üzerimizden atmak isterken iki dakika sonra bu kezde Medet’in gereksiz kýrmýzý kartý tüm umutlarýmýzý bitirdi. Kalan bölümde ise bilinçsiz bir futbol ve sonucunda sahadan puansýz ayrýldýk.

Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu Aldýðýmýz maðlubiçirkinliklerdi. Bu çirkinyet nedeniyle üzgünüz. liklere birde maçýn hakeAncak bizi asýl üzen minin verdiði kararlar ve özellikle maçýn ikinci yafutbolcularýmýza karþý rýsýnda ev sahibi takýmýn tehditkar tutumlarý eklesaha görevlileri ve kenar nince iyice üzüldük. yönetiminin üzerimize Maçýn baþlama dükurduðu baský ve yapýlan düðüyle kronometreyi

çalýþtýrdým bittiðinde 47.09’u gösteriyordu. ikinci yarýda iki takým altý oyuncu deðiþikliði yaptý. Bu yarýda üç kez ciddi sakatlýklar oldu ve saðlýkçýlar sahaya girdi. Hepsinden önemlisi 4-5 kez iki takým oyuncularý arasýnda yüksek seviyede gerginlik yaþandý ve bizler teknik heyetler olarak sahaya girerek oyuncularý sakinleþtirmeye çalýþtýk. Bu kadar duraklamanýn olduðu bir maçta sadece 2 dakikalýk uzatmayý adaletle baðdaþtýrmak mümkün deðil. Hakeme maç sonunda bu tepkimizi dile getirdik ve alýn terimizin çalýndýðýný belirterek hakkýmýzý helal etmediðimizi söyledi. Gösterilen tutumu ve hareketleri ise hiç haketmediðimizi düþünüyorum. Kulüp olarak bundan sonra gereksiz yere görülen kýrmýzý kartlara ceza uygulamasý yapaca-

ðýz. Geçtiðimiz hafta Cengiz bu maçtada Medet. Hakemle girdikleri diyaloglar nedeniyle takýmý 10 kiþi býraktýlar ve ceza aldýlar. Bunu yapmaya kimsenin hakký yok. Yönetim olarak bu konuda gereken cezai iþlemleri yapacaðýz. Takým olarak kötü baþladýk buna bir son vermemiz gerekiyor. Hafta sonu oynayacaðýmýz Kýrýkkalespor maçýný bu anlamda bir dönüm olarak görüyoruz. Yeni bir baþlangýç yaparak moral bulmak ve çýkýþa geçmek istiyoruz. Bu amaçla bugünden itibaren hazýrlýklarýmýza baþlayacaðýz. En önemli sorunumuz olan takýmýn bir arada kalmasý ve birlikte çalýþmasý içinde tesislerimizdeki çalýþmayý hýzlandýrarak en kýsa sürede takýmý bir arada getirmeyi amaçlýyoruz’ dedi.

Hýzýr, Ýskilip’e rakip oldu Ç

Çorumspor eski kaptanlarýndan Hýzýr Ayaz yeni sezon için Ýskilip Belediyespor’un grubunda mücadele eden Akyurt Belediyespor ile anlaþtý.

orumspor eski kaptanlarýndan Hýzýr Ayaz yeni sezonda Ýskilip Belediyespor’un rakiplerinden Akyurt Belediyespor ile anlaþtý. Ýki dönem Çorumspor formasýný giyen ve gösterdiði performansla taraftarlarýn büyük beðenisini kazanan Hýzýr Ayaz Çorumspor’un ardýndan Beykozspor ve Maltepespor takýmlarýnda profesyonel forma giydikten sonra amatöre dönerek iki sezonda Uþak Ýl Özel Ýdarespor takýmýnda forma giydi.

Yeni sezon için Hýzýr Ayaz, Çorum Belediyespor’un grubunda mücadele eden Akyurt Belediyespor ile anlaþtý. Geçtiðimiz hafta içinde Ankara temsilcisi ile anlaþan ve lisansý çýkartýlan Hýzýr yeni takýmýyla çalýþmalara baþladý. Kýrmýzý Siyahlý camia tarafýndan çok sevilen futbolculardan birisi olan Hýzýr Ayaz önümüzdeki haftalarda Akyurt Belediyespor’da forma giymeye baþlamasýb bekleniyor.

Yozgat’ta üç puan sevinci Ç

orum Belediyespor deplasmanýndan üç puanla dönen Yimpaþ Yozgatspor’da mutluluk hakim. Pazar günü Belediyespor deplasmanýnda takýmlarýný desteklemek üzere gelen 100 kadar Yozgatspor taraftarý maç boyunca takýmlarýný desteklediler. Takýmlarý öne geçtikten sonra büyük sevinç yaþayan konuk takým taraftarlarý maçýn bitiþ düdüðüyle birlikte deplasmanda galibiyet sevincini yaþadýlar. Taraftarlar maçýn ardýndan da futbolcularý tribüne çaðýrarak kazanýlan üç puandan dolayý onlarý kutladýlar ve üç puan sevincini onlarla birlikte yaþadýlar.


SALI 16 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

19

Beyaz saçlýlara, kalp hastalýðý uyarýsý

(Ç.HAK:3153)

YÝTÝK Gazi Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Ýnþaat Bölümünden almýþ olduðum mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Özge KAYHAN (AÐAOÐLU) Kemal kýzý 1977 Ankara Doðumlu

(Ç.HAK:3155)

Bay Eleman Aranýyor Ön muhasebeden anlayan askerliðini yapmýþ en az lise mezunu bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yunus Emre Ýþ Mrk. No: 41 Tel: 213 64 94

*Servis - Yedek Parça Biriminde görevlendirilmek üzere ;

Askerlik Hizmetini tamamlamýþ en az lise mezunu, ikili iliþkilerde baþarýlý, bilgisayar ofis programlarýný kullanma bilgisine sahip, çalýþma azmi yüksek olan, müþteri iliþkilerinde tecrübeli, Bay çalýþma arkadaþý aranmaktadýr.

(Ç.HAK:3143)

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV-FÝAT PLAZA

Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

Çiðdem Tepe ELEMAN ARANIYOR Bahçeleri

(Ç.HAK:3149)

Yüksek okul muhasebe mezunu, tecrübeli, bilgisayar ofis programlarýný kullanabilme bilgi ve yeterliliðine sahip, diksiyonu düzgün, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, ekip çalýþmasýna uyum saðlayabilecek Bay - bayan çalýþma arkadaþý alýnacaktýr.

ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Ön muasebe elemaný, Torna-kaynak ustalarý ve kalfalarý, Motor ustalarý ve kalfalarý, Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Firmamýzda görevlendirilmek üzere ;

(Ç.HAK:2828)

0 532 615 78 46-0 535 594 28 15

tecrübeli , devamlý çalýþacak , ekip çalýþmasýna uyum saðlayacak elemanlar alýnacaktýr. Dolgun ücret + SSK Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Merkez: Eþref Hoca Cad. No:137/a (23 Nisan Ý.Ö.O. Civarý)

Tel: 227 74 82

ELEMAN ARANIYOR KURBANLIK BÜYÜK BAÞ HAYVAN Egepen Zirvem Plastik’te çalýþtýrýlmak

TEMÝN EDÝLÝR KESÝM YAPILIR

üzere PVC iþinden anlayan imalat ve montaj ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: 68/A (Karpuzcu Karaoðlan Karþýsý) Tel: 213 35 28

Bayan Sekreter Alýnacaktýr En az lise mezunu 18-30 yaþ arasý.

Çaparlar Enerji Ltd. Þti. Ulukavak Mah. 5. Osmancýk Sok. No:4 ÇORUM Mür. Tel: 270 10 22-0 533 640 61 86

Þube: Üçtutlar Cad. No:30/d (Alaybey Meydaný)

Faruk Çavuþ 0 532 740 78 97 ELEMAN ALINACAKTIR

ÞÝRKETLER GURUBUMUZDA; * Ofis içinde çalýþacak * Prezantabl * Kariyer hedefleyen * En az lise mezunu * 19-30 yaþ aralýðýnda Bay - Bayan personeller alýnacaktýr. Sabit Maaþ + Yol + Yemek + SSK Görüþmeler randevu usulü ile birebir görüþülecektir. TELEFONLAR: 0 (364) 333 11 44-0 (364) 333 11 45

Hidrotam Hidromek Yetkili Servisi Kss 3. cad. 31/B (cami karþýsý) 364 234 88 55 532 241 83 60

(Ç.HAK:3085)

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su

* Su tesisat ustasý * Kalorifer tesisat ustasý * Kaynakçý (tercihen doðalgaz tecrübesi olan) * Depocu (inþaat malzemesinden anlayan )

Satýlýk Çiftlik Arazisi Ortaköy yolu 15. kilometrede, elektrik ve dörtlük dalgýç pompalý suyu bulunan 46 bin 150 metrekare sulu arazi ve 7 bin m2 susuz arazi toplam 200 bin TL fiyatla sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 538 602 67 00

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

SATILIK ÝÞYERÝ Küçük Sanayi Sitesi 13. Cad. 27. Sk. No: 4’de bulunan 300 m2 kapalý 161 m2 açýk toplam 461 m2 alana sahip tüm dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 505 92 07

YSF GÜVENLÝK ALARM ve KAMERA KAMERA SÝSTEMLERÝ * MAÐAZA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ * METAL KAPI DEDEKTÖRLERÝ * PERSONEL TAKÝP CÝHAZLARI * ALARM * KAMERA * ÞÝFRELÝ KAPI SÝSTEMLERÝ

Fabrikamýzýn muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere, LOGO programýný kullanabilen, bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur.

YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. Adres: Ankara Yolu 16. Km ÇORUM Tel : 0364 254 95 37 (Pbx)

DEVREN SATILIK BAKLAVACI (Ç.HAK:3137)

(Ç.HAK:3124)

Koc Gayrimenkul’den Hayat Þýrýnga civarýnda 13 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 950 m2 tel örgüsü, suyu, camisi, oto yýkamasý, kurban kesim hanesi, elektriði, sokak aydýnlatmasý, yollarý 6 metre olan bað parselleri satýlýktýr. Satýþlarda ödeme kolaylýðý saðlanacaktýr.

0 534 777 06 60-0 364 666 0 800

ÇAVUÞOÐLU CANLI HAYVANCILIK

KURBANLIK SATIÞ-KESÝM ve PARÇALAMA ÝÞLERÝ ÝTÝNA ÝLE YAPILIR. ÝRTÝBAT TEL: 0 532 686 58 54

Köprüalan Köyü (Gürcü)

SATILIK DAÝRE ELEMAN ARANIYOR Ýkbal Sitesi Adnan Özejder Cad. cami yaný acil satýlýk 2. kat 3+1 güney cephe içi tam yapýlý satýlýk daire. Mür. Tel: 0 536 464 01 73

ELEMAN ARANIYOR (Ç.HAK:3102)

Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi No: 9/3 ÇORUM Tel: 0 364 227 65 62 - Fax: 224 40 99 - Gsm: 0541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com

SATILIK BAÐ PARSELLERÝ

BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANI ALINACAKTIR

Kulaksýz sokak No: 3/C’de halen faal durumda bulunan imalatý içerisinde mevcut, iþyerimiz devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 553 36 05

(Ç.HAK:2997)

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

(Ç.HAK:3150)

*Muhasebe bölümünde görevlendirilmek üzere ;

(Ç.HAK:1299)

Özellikle 4 yýllýk fakülte mezunu (tercihen halkla iliþkiler mezunu), bilgisayar ofis programlarýný kullanma becerisine sahip, müþteri odaklý çalýþacak, müþteri iliþkilerinde baþarýlý, iletiþimi kuvvetli, ekip çalýþmasýna uyumlu, Bayan çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr.

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Daðýtým Elemaný Aranýyor

(Ç.HAK:3089)

*Müþteri iliþkilerinde görevlendirilmek üzere ;

MODA GELÝNLÝK EVÝ

(Ç.HAK:3027)

Ayten KILIÇOÐLU Fazlý kýzý 1970 Çorum Doðumlu

ÇÝÐDEM * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

En az iki yýl iþletme deneyimi olan ve LOGO Programýna hakim bay ön muhasebe elemaný, Meslek Lisesi veya yüksekokul makina, motor, torna bölümü mezunu deneyimli bay eleman alýnacaktýr. * Askerliðini yapmýþ, * 35 yaþýný geçmemiþ, * B sýnýfý sürücü ehliyeti olan Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2 Tel:213 55 89-213 55 90 email: tunc@tuncambalaj.com.tr

(Ç.HAK:3120)

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, ikili iliþkilerde uyum saðlayabilen, bilgisayar ofis programlarýný kullanma bilgi ve yeterliliðine sahip, iletiþim becerisi kuvvetli, diksiyonu düzgün, ikna kabiliyeti yüksek, seyahat engeli olmayan, müþteri sonuç odaklý çalýþacak, Bay - Bayan çalýþma arkadaþý aranmaktadýr.

¨

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

(Ç.HAK:4138)

*Satýþ Biriminde görevlendirilmek üzere ;

4.50

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

Ýnþaat þirketimizin irtibat ofisinde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 542 543 47 42

Kiralýk Depo-Dükkan

(Ç.HAK:3072)

YÝTÝK Çorum Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezinden 2003 yýlýnda almýþ olduðum usta öðretici belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

212 15 30

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

*Servis Müdürü olarak görevlendirilmek üzere ;

Fakülte mezunu (tercihen otomotiv alanýnda tecrübeli veya makine mühendisi 4 yýllýk lisans eðitimi almýþ) ikili iliþkilerde baþarýlý, diksiyonu düzgün, müþteri sonuç odaklý çalýþacak , seyahat engeli olmayan, iletiþim becerisi kuvvetli, ekip çalýþmasýna uyumlu, Bay - Bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr.

YAYLA ÇORBASI ETLÝ PATATES P,PÝLAVI SALATA

SÝPARÝÞ HATTI:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (tercihen iþletme iktisat maliye ve pazarlama mezunu), diksiyonu düzgün, ikili iliþkilerde baþarýlý, ekip çalýþmalarýnýn planlanmasý ve yürütebilmesini saðlayabilecek, hedeflerle yönetim süreçlerinde baþarýlý, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, seyahat engeli olmayan, tecrübeli, ekip çalýþmasýna uyum saðlayabilecek, dinamik, müþteri ve sonuç odaklý çalýþacak, Bay Bayan çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr.

(Ç.HAK:3113)

(Ç.HAK:3154)

GÜNÜN MENÜSÜ

*Satýþ Müdürü olarak görevlendirilmek üzere ;

1- Açýlýþ ve yokla-

2- Divan teþekkülü 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 5- Tahmini bütçenin görüþülmesi 6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi 7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ

Çalýþmayý iki aþamalý yaptýklarýný dile getiren Kocaman, ilk aþamada anjiyografi yapýlan hastalarý alýrken, ikinci aþamada hiç anjiyosu yapýlmayan, poliklinik kontrolüne gelen, bilinen hastalýðý olmayan insanlarda rutin ultrasonik tetkiklerle damar duvarýndaki kalýnlaþmayý ölçtüklerini bildirdi. Kocaman, ilk çalýþmada hastalarýn yaþ ortalamasý görece olarak yüksekken, ikinci çalýþmada ortalama yaþý 45 olan erkeklerin bulunduðunu bildirdi.

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ

(Ç.HAK:3114)

ma

larýmýzýn aterosklerotik riskini hiç beklenmedik yeni bir risk faktörü ya da bir görüntüsü öngörebilmekteydi. Neydi bu baktýðýmýz þey, hastalarda genç yaþta baþlayan saç beyazlamasý. Aslýnda toplumumuzda bu bulguya sýk rastlýyoruz, benzer yaþtaki insanlarda farklý yaþ profillerini gösteren saç beyazlamasý. Vücutta, ciltte deðiþimler izlenmekte. Peki bu saç beyazlamasý bir risk faktörü olabilir mi- Bunun üzerine bir çalýþma dizayn ettik.''

(Ç.HAK:3147)

Yönetim Kurulu GÜNDEM:

Kalp ve damar hastalýklarýný daha ikinci aþama tetkikler yapýlmadan tespit edebilmek için çalýþma yaptýklarýný anlatan Kocaman, þöyle devam etti: ''Çalýþma kapsamýnda koroner anjiyografiye giren hastalarý aldýk ve bu hastalarýn bilinen risk faktörleri, yaþlarý ve olasý yeni risk faktörlerini kaydederek elde ettiðimiz anjiyografi sonuçlarýný deðerlendirdik. Çok deðiþkenli analizler bize gösterdi ki hasta-

(Ç.HAK:3077)

Çorum Diþ Teknisyenleri Olaðan Genel Kurulu 31.10.2012 Çarþamba günü saat 17.00’de Gazi Cad. Gazi 8. Sok. Poyraz Apt. 1/29 adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 07.11.2012 Çarþamba günü ayný yer ve ayný saatte yapýlacaktýr.

‘SAÇ BEYAZLAMASI BÝR RÝSK FAKTÖ-

RÜ OLABÝLÝR MÝ’

(Ç.HAK:3104)

TOPLANTIYA ÇAÐRI

ölüm sebepleri arasýnda bulunduðunu belirterek, bu rahatsýzlýklarý önceden anlamanýn ve tedavisine önceden baþlamanýn hayati öneme sahip olduðunu kaydetti. Kocaman, kalp ve damar rahatsýzlýklarýný erken teþhis edebilmek için kan tetkikleri, hasta þikayetleri, görüntüleme gibi yöntemler bulunduðunu ancak hýzlý tanýnýn, tedavi için hayati öneme sahip olduðuna dikkati çekti.

(Ç.HAK:3146)

200 kiþi üzerinde yapýlan bir araþtýrmada, saçýnda beyaz olanlarýn olmayanlara göre kalp ve damar hastalýklarýna yakalanma riskinin daha yüksek çýktýðý belirlendi. Rize Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi Týp Fakültesi'nde, 2010 yýlýnda yaptýðý iki aþamalý araþtýrmayla, kalp ve damar hastalýklarýna yakalanma riskini ölçmeye çalýþan Kardiyolog Dr. Sinan Altan Kocaman ve ekibi saçýnda beyaz olanlarýn olmayanlara göre kalp ve damar hastalýklarýna yakalanma riskinin daha yüksek çýktýðýný söyledi. Araþtýrma ekibinin, yaklaþýk 200 kiþi üzerinde yaptýðý araþtýrmanýn ilk aþama sonuçlarý ortaya çýktý ve sonuçlar, uluslararasý týp veri tabaný PubMed'de dizinlenerek, Anadolu Kardiyoloji Dergisi'nde yayýmlandý. Kocaman, kalp ve damar hastalýklarýnýn tüm dünyada en önde gelen

480 m2 Küçük Sanayi Sitesi 11. Cd. No: 25 Tel:

0 532 747 22 88


Hazýrlýklar bugün baþlýyor T

emsilcilerimiz bir günlük dinlenmenin ardýndan yeni haftanýn çalýþmalarýna bugün baþlayacaklar. Ligin altýncý hafta maçlarýnda geçen haftayý kendi sahasýnda Yozgatspor maðlubiyeti ile kapatan Çorum Belediyespor bu hafta sonu yine kendi sahasýnda oynayacaðý Kocaelispor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Belediyespor bu hafta da iç sahada oynayacak olmasýndan dolayý çalýþmalarýný Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapacak.

SALI 16 EKÝM 2012

Pazar günü en uzak deplasman olan Belediye Vanspor maçýndan 2-1’lik maðlubiyetle ayrýlan uzun ve yorucu bir yolculuðun ardýndan dün sabah 07.00 sýralarýnda Çorum’a dönen Çorumspor ise bu hafta Pazarspor deplasmanýndaki maç için Nazmi Avluca sahasýnda haftanýn ilk çalýþmasýný yapacak. Ýskilip Belediyespor ise Sorgun maðlubiyetin ardýndan hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Kýrýkkale hazýrlýklarýna bugün baþlayacak.

‘Maðlubiyeti haketmedik’ Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Yozgatspor karþýsýnda ikinci yarýda oynadýklarý futbolun karþýlýðýný alamadýklarýný söyledi. Gümüþdað, gol yollarýnda büyük sýkýntý yaþadýklarýný girdikleri net pozisyonlardan yararlamadýklarýný belirterek ‘Bu takým mutlaka baþarýlý olacaktýr, bundan en ufak bir endiþem yok. Yozgat maçýnda maðlubiyeti haketmedik’ dedi.

Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Yozgatspor karþýsýnda ikinci yarýda bulduklarý net pozisyonlardan yararlanamayýnca hiç haketmedikleri bir maðlubiyet aldýklarýný söyledi. Gümüþdað, alýnan bu kötü sonuçlara raðmen takýmýna olan inancýnýn tam olduðunu ve en kýsa sürede toparlanarak çýkýþa geçeceklerini inandý-

ðýný belirtti. Gümüþdað, takým olarak ilk yarýda istediklerini tam olarak yapamadýklarýný ikinci yarýda istedikleri futbolu oynadýklarýný belirterek ‘Yimpaþ Yozgatspor karþýsýnda aldýðýmýz maðlubiyeti oynadýðýmýz oyun olarak hak etmedik, ancak elimizdeki fýrsatlarý da boþa harcayarak puan alamadýk.

Takýmýn maðlup olmasý beni hayal kýrýklýðýna uðrattý. Takým olarak iyi mücadele ettik, her hafta olduðu gibi bu haftada son vuruþlarda baþarýlý olamadýk. Ciddi olarak gol yollarýnda eksiðimiz oynan son maçlarda her yönüyle kendini gösteriyor. Forvet oyuncularýn net golleri sonuçlandýramamasý beni son derece üzdü. Her takým maçlarda gol kaçýrýr ancak, Yimpaþ Yozgatspor’a

karþý kaçýrýlan golleri nasýl kaçýrýldýðýný anlayamýyorum. Oynanan mücadele, verilen emek karþýsýnda basitçe harcanan emek beni son derece üzdü. Takýmýn gol atma sýkýntýsý bizi zor duruma sokuyor. Kaan Akar ve Ender Acar’ýn net gol pozisyonunu atamamasý maðlubiyeti getirdi. Son oynadýðýmýz tüm maçlarda Çorum Belediyespor olarak maðlubiyeti hak etmedik, ancak atamazsanýz kazanamazsýnýz. Biz gol atamýyoruz ve puanda

alamýyoruz. Hiçbir mazeretin arkasýna sýðýnmayacaðýz. Takýmda ciddi bir gol sýkýntýsý var, bu sýkýntýyý çözeceðiz, gereken önlemleri alacaðýz. Önümüzde Kocelispor, Arsinspor ile Mardinspor maçlarýný mutlak kazanarak yaþadýðýmýz sýkýntýlara son vereceðiz ve takým olarak kaybedilen puanlarý telafi edeceðiz. Ben takýmýma güvenmeye devam ediyorum, bu takým mutlaka baþarýlý olacak’ dedi.

Futbol Federasyonu bayram haftasýna üç maçý birden sýkýþtýrdý

Sekiz günde üç maç F

utbol Federasyonu’ndan futbol camiasýna bayram iþkencesi. Geçtiðimiz yýl Federasyon bayram haftasýnda maçlarý ertelerken bu federasyon bayram haftasýna üç maç birden sýkýþtýrarak iþkenceye iþkence kattý. Buna göre temsilcilerimiz Çorum Belediyespor ve Çorumspor yedi günde üç maç yapacaklar. Ligde sekizinci hafta maçlarý 24 Ekim Çarþamba günü yani arife günü oynanacak.

Buna göre Çorumspor’un maç programlarý þöyle: 21 Ekim Pazar: Pazarspor - Çorumspor. 24 Ekim Çarþamba: Çorumspor-Sandýklýspor. 28 Ekim Pazar: Beþikdüzüspor- Çorumspor. Çorum Belediyespor’un maç programý ise: 21 Ekim Pazar: Çorum Belediyespor-Kocaelispor 24 Ekim Çarþamba: Arsinspor-Çorum Belediye.

‘Sezonun en iyi futbolunu oynadýk’

Çorumspor Antrenörü Alpay Ardýk, Van deplasmanýnda sezonun en iyi futbolunu oynadýklarý ve maçý kazanmaya çok yaklaþtýklarýný ancak ikinci yarýda ev sahibinn hem saha içinde hem saha dýþýndaki inanýlmaz psikolojik baskýsý ve sert futbolu hakeminde buna izin vermesi sonucund iki þiþirme toptan iki gol yediklerini söyledi. Ardýk, maçý kaybettiklerini ancak futbolcularýn inandýklarý zaman maç kazanabileceklerini bu maçta gördüklerini belirterek artýk kazanmaya çok daha yakýn bir takým konumuna geldiklerini belirtti.

Ç

orumspor Antrenörü Alpay Ardýk, Belediye Vanspor maçýnda sezonun en iyi futbolunu ortaya koyduklarýný ancak maçýn ikinci yarýsýnda ev sahibi takýmýn hem psikolojik hemde fiziksel baskýlarý karþýsýnda maðlup olmaktan kurtulamadýklarýný söyledi. Ardýk, hafta boyunca yaptýklarý çalýþmalarda takýmýn savunma yönündeki sorunlarýný gidermeye çalýþtýklarýný belirten Ardýk ‘Maça çok iyi baþladýk ve iyi top yaparak rakibe pozisyon vermedik. 20. dakikalarda organize geliþtirdiðimiz bir atakla golü bulduk ve öne geçtik. Ýlk yarýnýn kalan dakikalarýnda farký açacak ve maçý koparacak pozisyonlarýda bulduk ancak bunlardan sonuç alamadýk. Ýkinci yarýda rakip hakem desteðinide arkasýna alarak üzerimize çok büyük bir baský kurdu. Bu baský hem saha içinde hemde saha dýþýnda büyük bir yük oluþturdu. Futbolcularýmýzda genç olmasýndan dolayý bu

baskýdan çok fazla etkilendiler ve gerçek futbollarýný bu bölümde ortaya koyamadýlar. Rakibin doldur boþalt yaptýðý bu dönemde fiziksel olarak futbolcularýmýza yapýlan itme ve çekmelere maçýn hakemide göz yumunca böyle iki pozisyonda kalemizde iki gol gördük ve sahadan 2-1 maðlup ayrýldýk. Oynadýðýmýz futbol ve ortaya koyduðumuz mücadele sonucunda sahadan puansýz ayrýlmak tabiki morallerimizi bozdu. Ancak önümüzdeki maçlar için futbolcularýmýzýn kendine olan güveni geldi. Futbolcularýmýz takým olduklarý zaman maç kazanabileceklerini puan alabileceklerine bu maçtan sonra çok daha fazla inanmaya baþladýlar. Bugünden itibaren daha çok çalýþarak oynayacaðýmýz maçlarda puan ve puanlar alarak ilerki haftalara daha yüksek umutla bakmayý amaçlýyoruz’ dedi.

Ç

Önce Teknik Heyete

orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað cezasý nedeniyle tribünden izlemek zorunda kaldýðý Yimpaþ Yozgatspor maçýnýn devre arasýnda önce Teknik Heyete ardýndan da futbolculara taktik vermek zorunda kaldý. Maç boyunca tribünden futbolculara uyarýlarda bulunan Gümüþdað, ilk yarýnýn bitimiyle birlikte kaleci antrenörü Habib’i yanýna çaðýrarak burada yapacaklarý oyuncu deðiþiklikleri ve oyun düzeni hakkýnda tahtaya bilgiler yazarak bunu futbolculara iletmesini saðladý. Soyunma odasýndan çýkarak ikinci yarý için oyun alanýna yönelen Belediyespor’lu futbolcularýn büyük bir kýsmýný bulunduðu tribünü çaðýran Hayrettin Gümüþdað burada da futbolculara yapmalarý gerekenleri ve oyun planý hakkýnda uyarýlarda bulundu.

sonra futbolculara tribünde taktik

Ýl karmasý bugün çalýþacak

1

998-99 doðumlu sporcularýn Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüðü tarafýnda belirlenen il karmasý ilk çalýþmasýný bugün yapacak. Bölge Antrenörü Osman Üstünel tarafýndan bugün saat 16-18 saatleri arasýnda 2 nolu sentetik çim sahada yapýlacak olan çalýþmaya Çorumspor, Çorum Belediyespor, Çimentospor, Gençlerbirliði, 1907 Gençlikspor ve HE Kültürspor takýmlarýndan belirlenen 21 sporcu katýlacak.

Ç

Moraller bozuldu Ýsmail’i maç sonunda teselli etmek bu maçta da oyuna girme fýrsatý verilmeyen kaptaný Oðuzhan Yalçýn’a düþtü

Genç Volkan Çekirdek’in maç sonundaki üzüntüsü her halinden belli oluyordu

Ç

orum Belediyespor’da iç sahada Yimpaþ Yozgatspor karþýsýnda alýnan maðlubiyet moralleri bozdu. Mavi beyazlý takýmýn kendi saha ve seyircisi önünde oynadýðý maçta rakibine 1-0 maðlup olarak bu haftayýda puansýz kapatmasý en çok futbolcularýn moralini bozdu. Hakemin bitiþ düdüðü ile birlikte futbolcular büyük bir hüzün yaþadýlar. Bazý futbolcular yeþil zeminde oturduklarý yerde kalýrken bazýlarý ise boyunlarý bükük baþlarý önde soyunma odasýnýn yolunu tuttular. Çorum Belediyespor’lu futbolcularýn maç sonundaki moral bozukluðunu oynamayan takým arkadaþlarý teselli etmeye çalýþtýlar.

orum futbol camiasýna sevinmek haram oldu. Ligde son üç haftadýr temsilcilerimizden galibiyet haberi alamadýk bu sevinci yaþayamadýk. Profesyonel ligde Çorumspor ve Çorum Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’de ise Ýskilip Belediespor takýmlarý üç haftadýr galibiyete hasretler. Kýsacasý camia üç haftadýn mutlu bir haber alamadý. Her zaman olduðu gibi öncelik iç sahada oynadýðýmýz ve izlediðimiz maçýn yorumunda. Bu sezon üç temsilcimiz arasýnda en fazla beklenti olan takým Çorum Belediyespor altýncý haftada dördüncü maðlubiyetini Yozgatspor önünde aldý. Grupta orta sýralar için mücadele edecek iki takýmýn maçýnda ilk yarýda çok kötü bir Belediyespor ikinci yarýda özellikle son on dakikada rakibinde geri çekilmesinden oyunun kontrolüne tamamen eline geçirdi. Ýlk yarýda rakip kaleye ilk þutu uzatma dakikalarýnda atan Belediyespor ikinci yarýda kanatlarý biraz daha iyi kullandý. Belediyespor’un üstün oyununda Yozgatspor’un kendi sahasýna çekilmesininde etkisi büyük oldu. Ýkinci yarýnýn ilk 20-25 dakikalýk bölümünde Belediyespor yine hücumda çoðalamayan savunma dörtlüsü ve önündeki iki ön libero yemin etmiþler yan top olmadýðý sürece orta sahayý geçmiyorlar. Ender ve Kaan hücumda yalnýzlarý oynadýlar. Hayrettin hoca maça baþlarken yaptýðý hatayý erken gördü ve Macit-Ýbrahim deðiþikliði ile oyuna ilk müdaheleyi yaptý. Yaptýðý tek olumlu hamlede bu oldu. Maðlup durumda olan kapanan çýkmayan rakip önünde bir ön libero oyunda varken ikinci hamleyide yine bir on libero oyuna alarak yaptý. Son hamlede sað kanatta KeleþBuðraçhan deðiþikliði oldu. Bu deðiþiklikte sahaya artý bir þey koymadý. Kýsacasý Teknik He-

.:: GÖZLEM ::. Sevinmek haram oldu hak.halil@mynet.com

Halil ÖZTÜRK

yet maça baþlarken yaptýðý hatayý gördü ancak sonraki hamleleri sahaya yansýmadý. Sezon baþýnda ‘Her futbolcu oynayacak durumda olacak, kimseye forma tapulu olmayacak’ diyen Hayrettin hoca malesef altýncý hafta sekizinci maç sonunda bu dediklerini unutmuþ görünüyor. Kiþisel kaprisler nedeniyle býrakýn forma vermeyi kulübeye bile almadýðý isimler o kadar çokki. Hazýrlýk döneminde takýmýn en etkili isimleri kim diye sorsanýz eminim kendisininde vereceði 5-6 isimden üçünü kulübede veya tribünde unuttu. Futbolcu gençtir hata yapmýþ olabilir ancak onu kazanmak ve takýma katký saðlar duruma getirmek Teknik Heyetin görevi olsa gerek. Yoksa ‘Küstüm seninle oynamýyorum veya daha doðrusuyla ‘Seni oynatmýyorum’ deme lüksü yoktur. Hayrettin hoca biran önce kaprislerini bir kenara býrakarak bir eðitimci olarak kaybetmek deðil kadrosundaki tüm futbolcularý kazanmak için hamleler yapmasý gerekiyor. Baþkan Zeki Gül’ün ona sezon baþýnda Dünya liglerinde olmayan yetkileri vererek takýmý kurdurdu. Altý haftalýk süreç sonunda bu yetkilerin doðru kullanýlmadýðý yönündeki görüþler oldukça aðýr basmaya baþladý. Yani kýsacasý Hayrettin hocam krediniz

hýzla bitiyor ve artýk tahammüller zorlanmaya baþlandý. Hazýrlýk maçlarýndaki performansýný görmesek takým kötü diyeceðiz. Ancak altý haftada bu takým bu noktaya nasýl geldi sanýrýl bu sorunun cevabýný sizin vermeniz gerekiyor. Sorun olduðu kesin çözümüde tabiki sizde. Sezon baþýnda Teknik kadromu ben kendim kurarýrým dediniz ve her istediðiniz gibi onuda yaptýnýz. Ancak dört hafta sonra kurduðumuz ekip çil yavrusu gibi daðýldý. Burdaki sorunun temel kaynaðý bulunmalý. Tabiki bu sorunlarý bulmak Hayrettin hoca kadar Yönetiminde sorumluluðunda. Baþkan Zeki Gül, ben yetki veririm hesabýný sorarým’ diyerek sezon baþýnda tüm ipleri hocaya verdi. Altý hafta sonra gelinen noktada artýk hesap sorma ve bir sezonun boþa gitmemesi için bir hamle yapýlmasý kaçýnýlmaz. Zeki baþkan geçtiðimiz hafta saha içine girerek sanýrým ilk mesajýný verd. Hayrettin hoca bu mesajý alamadýðýný pazar günki sahaya sürdüðü kadroya bakýnca alamadýðýný gördük. Umarým artýk mesajlajmak yerine yüz yüze görüþerek sorunun çözümü için ortak bir yol belirlerler. Yoksa iþ iþten geçtikten sonra yapýlacak hamleninde önemi kalmayacak. Çorumspor hocalarýnýn söylemine göre sezonun en güzel futbolunu oynadýðý maçta yine maðlup oldu. Gençlerin bu maçtaki performanslarý ilerisi için umut verdi deniliyor. Ýnþallah bu denilenler doðru çýkar ve kýrmýzý siyahlý camia puan veya puanlarla tanýþýr. Önümüzdeki hafta bugünlerde genel kurulda iyi bir yönetim oluþur ve camia yeniden umutlanýr. Tüm cmianýn ortak dileði bu. Çorumspor taraftarlarýnýn, pazar günü yaptýðý güzellik ilimiz futbolu adýna son derece umutlu bir hareket dileriz devamý gelir.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement