Page 1

‘AKP Çorum'u masallarla uyutuyor' MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, 10 yýldýr konuþulan hastane, polis okulu, havaalaný ve demiryolu projelerine dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, düzenlediði basýn toplantýsýnda, Çorum'un havaalaný, demiryolu, polis okulu ve hastane yatýrýmý konularýna deðinerek, AK Parti'nin Çorum'u 10 yýldýr masallarla uyuttuðunu söyledi.

* HABERÝ 3’DE

‘Yozgat Havaalaný uluslararasý olacak’ Yozgat’a yapýlmasý planlanan Yozgat Havalimaný Projesinin ÇED toplantýsýnda bilgi veren MGS Firma Yetkilisi Çetin Çakýr, “Yozgat Havalimaný, uluslararasý Abdulkadir Yazýcý uçuþlar için planlandýðýndan, sadece Yozgat’ýn deðil ayný zamanda bölgenin tamamýnýn ihtiyacýný karþýlayacaktýr.” dedi. * HABERÝ 2’DE

Merzifon’a modern iþ merkezi yaptýlar Çorumlu müteahhitler Murat Kýlýçoðlu, Mehmet Çakýr ve Ahmet Özer ortaklýðýnda faaliyetlerine devam eden Uzay Gayrimenkul ve Ýnþaat Ltd. Þti. Amasya’nýn Merzifon ilçesinde ana cadde üzerinde arsasýný da satýn alarak inþaatýna baþladýðý ofis ve iþyeri konseptindeki yatýrýmý olan Uzay Ýþ Merkezi’ni 7 ay gibi kýsa bir sürede bitirerek iþyeri sahiplerine teslimlerini gerçekleþtirdi.

* HABERÝ 9’DA

Ahmet Özer.

Vali Baþköy, önemli

bir hizmete imza attý 16 OCAK 2013 ÇARÞAMBA

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ Vali Sabri Baþköy

Vali Sabri Baþköy, yayýnladýðý genelge ile Çorum'da büyük bir hizmetin baþlamasýný saðladý. Çorum sýnýrlarý içerisinde trafik kazasý geçiren kazazede ve yakýnlarýnýn misafir edilmesinin esas alýndýðý genelge ile birlikte Çorum deðerli bir insanlýk örneðine imza atacak. * HABERÝ 7’DE

‘Üniversitemiz cazibe merkezi’ diyen Rektör Alkan:

‘En özel devlet üniversitesiyiz’ Emniyet’ten iki Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü operasyon düzen-

‘Marka Þehir, Marka Üniversite’ sloganýyla önemli projelere imza attýklarýný anlatan Hütit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Öðrencilerimize sunduðumuz imkanlarla en özel devlet üniversitesiyiz” dedi.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan

* HABERÝ 11’DE

ayrý operasyon Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýskilip’te tarihi eser kaçakçýlýðý, Osmancýk’ta da gümrük kaçaðý sigara sevkiyatýný düzenlediði operasyonlarla bozguna uðrattý.

* HABERÝ 8’DE

Üniversitenin Senato Salonu’nda gerçekleþen toplantýya Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ve muhabir arkadaþýmýz Recep Mebet’in yaný sýra Çorum merkez ve ilçelerinde görev yapan yerel basýn ve ajans temsilcileri

HÜBTÜAM’a Hitit Üniversitesi’nden 13 milyon ödenek Ýnþaat Laboratuvarý yakýnda açýlýyor

* HABERÝ 11’DE

‘Keþke mahkemeye gidilmeseydi’ diyen Rektör Alkan:

‘Kampüse takýlmayýn geliþmeye odaklanýn’ * HABERÝ 10’DA

Duman dedektörleri devreye giriyor Kapalý alanlarda sigara içilmesine izin vererek yasayý ihlal eden iþletmeler ile sigara içen vatandaþlar artýk uyarýlmayacak.* HABERÝ 16’DA

iki yýlda büyük atýlým

Hitit Üniversitesi tarafýndan basýn mensuplarýna yönelik olarak düzenlenen ‘Deðerlendirme Toplantýsý’ dün gerçekleþti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ýn evsahipliðindeki toplantýda Hitit Üniversitesi’nin proje ve yatýrýmlarý ile akademik alandaki çalýþmalarý ele alýndý. * HABERÝ 10’DA

‘Ýþyerlerinizi baba ocaðý gibi görün’ ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Þehit Öðretmen Fatih Tekin Meslek Eðitim Merkezi Doðramacýlýk Bölümü öðrencilerine nasihatta bulundu.

* HABERÝ 9’DA

Misafir valiler, yaptýklarý çalýþmalardan dolayý Zorlu Ailesi ve çalýþanlarýný tebrik

Komþu valilerden Zorlu’ya tam not Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) toplantýsý için Çorum’a gelen komþu illerin valileri, Küçük Sanayi Sitesi’ndeki Zorlu Oto Dizayn tesislerini gezdi. Gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgi alan misafir valiler, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Zorlu Oto Dizayn yetkililerini tebrik ettiler. * HABERÝ 12’DE

‘Çocuklar düþünen, duyarlý bireyler olarak yetiþmeli' Ankara Üniversitesi Çocuk Gençlik Edebiyatý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (ÇOGEM) Müdürü Prof. Dr. Sedat Sever, çocuklarýn düþünen duyarlý bireyler olarak yetiþtirilmesinin önemine dikkat çekti.

Çorum Þehit Öðretmen Fatih Tekin Meslek Eðitim Merkezi Doðramacýlýk Bölümü öðretmen ve öðrencileri ÇESOB'u ziyaret

* HABERÝ 5’DE

Prof. Dr. Sedat Sever


2

ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Para verirsen 'yýpranacaksýn', yoksa yok! 10

Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nde Meclis Genel Kurulu'nda yapýlan görüþmelerle gazetecilere, milletvekillerine ve dýþarýdan atanan bakanlara daha önce olduðu gibi fiili hizmet zammýndan (yýpranma payý) yararlanma haklarý iade edildi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in imzasý ile sunulan önerge ile 1 yýllýk çalýþma karþýlýðýnda 90 günlük fiili hizmet zammý (yýpranma haklarý) tekrar verilmiþ oldu. Detaylar incelendiðinde anlaþýlýyor ki, milletvekillerine daha kýyak bir þekilde çýkarýlan fiili hizmet zammý, gazeteciler için orasýndan burasýndan yontularak verildi. Þöyle ki, gazetecilerin 5 yýllýk fiili hizmet zammýnýn en fazla yarýsý kadar yaþ haddinden düþülecek. Milletvekilleri için ise, 5 yýla karþýlýk yine 5 yýl yaþ haddinden düþülüyor.

Basit ve öz demiþ

2008'de 5510 Genel Saðlýk Sigortasý kanunu ile gazetecilerin yýpranma haklarý kaldýrýlmýþtý. Yeni deðiþiklikle birlikte 2008'den 2012'ye kadar geçen süreçte iþverenler haklý olarak gazetecilerin primlerini basýn iþ kolundan yatýrmadý. Çünkü kanun koyucu böyle bir zorunluluðu ortadan kaldýrdý. Hal böyle olunca 4 yýllýk prim farkýný ödemek emektar gazetecilerin omuzlarýna yüklendi. Ali Tezel'in dediði gibi 'gazeteciler para vererek yýpranacak.' Biraz daha formüle ettiðimizde þöyle diyebiliriz: Devlet 2008'de gazetecinin yýpranma hakkýný elinden aldý. Aradan 4 yýl geçtikten sonra bu hakký yasal bir düzenleme ile ama yontulmuþ vaziyette geri verdi. Sonra tutup 4 yýllýk prim farkýný gazeteciye yükledi. Üstelik yaþ haddini fiili hizmet zammýnýn en fazla yarýsý kadar sýnýrlayarak. Anlayacaðýnýz sevilirken bile þamar yiyoruz.

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Çorum’un saðlýðýnýn baþýnda bulunan yöneticilere, “Tek gaye dua katsayýmýzý artýrmak olmalý” tavsiyesinde bulundu.

Kafkas'tan önemli uyarýlar S

10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in imzasý ile sunulan önerge doðrultusunda gazetecilere fiili hizmet zammý (yýpranma haklarý) tekrar verildi. Ancak Ali Tezel'in dediði gibi 'gazeteciler para vererek yýpranacak.'

aðlýk Bakanlýðý'nda yeni yapýlanma herkesin malumu. Eskiden bir saðlýk müdürümüz vardý, þimdi Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri, Halk Saðlýðý Müdürümüz de oldu. Hastanelerde hem baþhekim, hem yönetici ihdas edildi. Yardýmcýlarý ile birlikte epeyce bir kadro oluþturuldu. Geçtiðimiz günlerde Saðlýk Ýl Müdürü'nü ziyaret eden Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani'ye toplam personel sayýsýný sordu. Happani, 2 bin 500'ün üzerinde cevabýný

verince, memleketin saðlýðýnýn baþýnda bulunan yöneticilere bazý uyarý ve tavsiyeler geldi. Kafkas, Çorum'un en büyük ekonomik iþletmesinin baþýnda bulunanlara hukuki ve insani olmayan gayri ahlâki tüm taleplere karþý duruþ sergilemelerini, kullanýlan imkânlarýn milletin kaynaklarý olduðunu hatýrlatarak, gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi. Siyasi taleplerle karþýlaþtýklarýnda ne yapmalarý gerektiðini vurgulayýp nihai hedefi þu sözlerle noktaladý; "Tek gaye dua katsayýmýzý artýrmak olmalý"

‘Yozgat Havaalaný uluslararasý olacak’ Y

Yozgat Valisi Abdulkadir Yazýcý

ozgat Valisi Abdulkadir Yazýcý, Yozgat’a yapýlmasý planlanan havalimaný’nýn bölgenin ihtiyaca cevap verecek, iþlevsiz kalmayacak bir havalimaný olacaðýný söyledi. Yozgat’a yapýlmasý planlanan Yozgat Havalimaný Projesinin, Çevresel Etki Deðerlendirmesi (CED) toplantýsý düzenlendi. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Salonunda düzenlenen toplantýya Yozgat Valisi Abdulkadir Yazýcý, Belediye Baþkaný Yusuf

MGS Firma Yetkilisi Çetin Çakýr, proje hakkýnda bilgi verdi. Baþer, Belediye Baþkan

Toplantýya Yozgat’ýn idarecileri katýldý.

Yardýmcýsý Serdar Açýkgöz, daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaþlar katýldý. Toplantýda ÇED raporunu hazýrlayan MGS Firma Yetkilisi Çetin Çakýr, bir sunum yaparak proje ve çevresel etkileri hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Çakýr, Yozgat’a en yakýn havaalaný yaklaþýk 130 km mesafede bulunan Nevþehir, 220 km mesafede bulunan Ankara ve 190 km mesafede bulunan Kayseri olduðunu belirterek, “Yapýlmasý planlanan havalimaný ile özellikle turizm, lojistik, tarým ve gýda gibi sektörlerle ilin büyük ölçüde önem kazanacaðý düþünülmektedir. Planlanan Yozgat Havalimaný, uluslararasý uçuþlar için planlandýðýndan, sadece Yozgat’ýn deðil ayný zamanda bölgenin tamamýnýn ihtiyacýný karþýlayacaktýr. Ayrýca bölgenin yurtdýþýnda çalýþan, bir kýsmý yurt dýþýnda yerleþik olan iþçiler ve ailelerinin seyahatleri ile hac ve umre ziyaretlerinin yüksek potansiyelini de kaldýrabilecek kapasitede olmasý gerekmektedir. Bölgenin turistik ve tarihi deðerlerinden Alacahöyük ve Hattuþþaþ’a da yakýn konumda bulunmasý nedeniyle, Yozgat Havalimaný’ndan Çorum, Tokat ve Nevþehir'in bir bölümünün de faydalanmasý saðlanarak bölgesel bir nitelik kazanmasý beklenmektedir” dedi. Yozgat Havalimaný Projesi için yapýlan tahminlerle göre 2017 yýlý için, havalimanýný 1 milyon

500 bin yolcunun kullanacaðý kabulü yapýldýðýný ifade eden Çakýr, “Alaný kullanacak uçak tipinin Türk Hava Yollarýna ait B-737-800 veya benzer tipte olmasý planlanmaktadýr. 3500 x 45 m boyutlarýnda 1 adet pist, 240 x 120 m boyutlarýnda 1 adet apron, 392,5 x 24 m boyutlarýnda 1 adet taksirut planlanmaktadýr. Ayrýca iç ve dýþ hatlar terminal binalarý ve havalimaný için gerekli diðer tüm tesislerin yapýmý gerçekleþtirilecektir. Yozgat Havalimaný yatýrým süresi, 1 yýlý projelendirme süresi olmak üzere toplam 4 yýl olarak tespit edilmiþtir. Havalimaný ekonomik ömrü 30 yýl olarak planlanmýþtýr. Ancak havalimanýnýn kullaným talebi doðrultusunda gerekli bakým ve onarým çalýþmalarý geliþen teknoloji alternatifleri doðrultusunda yapýlarak projenin ekonomik ömrünün devamlýlýðý hedeflenmektedir. Yapýmý planlanan Yozgat Havalimaný üst yapý tesisleri de dahil olmak üzere yaklaþýk 420 hektarlýk alana ihtiyaç duyulmaktadýr. Yozgat Havalimaný inþaat aþamasýnda 500 kiþinin, iþletilmesi aþamasýnda ise bin kiþinin çalýþtýrýlmasý planlanmaktadýr. Ayrýca günlük ortalama 4 bin 100 kiþinin havalimanýnda verilen hizmetlerden faydalanacaðý belirlenmiþtir” diye konuþtu. Daha sonra bir konuþma yapan Yozgat Valisi Abdulkadir Yazýcý, Yozgat için rüya olan bir projenin hayata geçirileceðini belirterek,

Yozgat’a yapýlmasý planlanan Yozgat Havalimaný Projesinin ÇED toplantýsý düzenlendi.

“Ulaþtýrma bakanlýðý altyapý genel müdürlüðü görevlileri ile sýk sýk görüþtük ve bize azami ilgi gösterdiler. Havaalaný projemiz ülkemizin yetiþtirdiði deðerli devlet siyaset adamlarýnýn emeðiyle kararýyla baþlamýþ belli bir sistematik içerisinde devam eden bir projedir. ÇED deðerlendirme yönetmenliðine göre yapýlacak olan iþlerin Yozgat ayaðý bugün inþallah bitecek, bu uzun soluklu bir süreç, ama önemli bir dönemini, köþe taþýný burada yerleþtiriyoruz, önemli bir bölümünü burada icra ediyoruz”

dedi. Nisan ayý itibarýyla ÇED deðerlendirmesinin müspet bir þekilde tamamlanacaðýný ondan sonra yine devlet büyüklerine müracaat ederek iþin daha da hýzlandýrmalarýný isteyeceklerini ifade eden Vali Yazýcý, “Bizler devlet adamý olarak ilimize yapýlan bir yatýrýmýn hýzlý ve olgun bir þekilde uygun bir þekilde ilimize gelmesini saðlamaktýr. Havalimanýnýn fiziki durumunu, coðrafi yapýsýný gösteren

haritaya batkýmýzda da anlýyoruz ki hakikaten bölgenin ihtiyacýna cevap verecek, iþlevsiz kalmayacak bir hava alaný olacak. Bir çok havaalaný yapýlýrken birçok tenkitler gündeme getiriliyor. Ama tenkit yapýlan havaalanlarýnýn þuan geldikleri konum itibariyle bilet bulunamadýðýný ve kendi potansiyelinin kendisinin ürettiðini görüyoruz. Ýnþallah hýzlý tren projesi gibi havaalaný projesi de uygulamaya geçtiðimiz zaman Yozgat’ýn süratli bir þekilde kalkýnmasý

ve geliþmesi noktasýnda önemli bir görev ifa edecektir. Ankara’daki ve Kayseri’deki hemþehrilerimizi saymazsak nüfusumuzun iki üç katýnýn yurt dýþýnda Ýstanbul, Ýzmir ve Bursa’da yaþadýðýný düþünürsek havaalanýnýn boþ kalmayacaðýna inanýyorum. Havaalaný projesi için emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Ýnþallah havaalaný yapýlmasýyla ilimizin önemli bir eksiði giderilmiþ olacak” diye konuþtu.(ÝHA)


ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

3

MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, 10 yýldýr konuþulan hastane, polis okulu, havaalaný ve demiryolu projelerine dikkat çekti.

‘AKP Çorum'u masallarla uyutuyor' M

illiyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, düzenlediði basýn toplantýsýnda, Çorum'un havaalaný, demiryolu, polis okulu ve hastane yatýrýmý konularýna deðinerek, AK Parti'nin Çorum'u 10 yýldýr masallarla uyuttuðunu söyledi. AK Partili Milletvekilleri'nin sýnýfta kaldýðýný kaydeden Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ve parti yöneticilerinin katýldýðý basýn toplantýsýnda, AK Parti Milletvekilleri'nin gazetelerde yer alan haber küpürle-

rini göstererek, "Havaalaný treni kaçtý, demiryolu ufukta görülmüyor. Polis Okulu'nun 2012'de ihale edileceðini açýkladýlar, hâlâ ortada bir þey yok, hastaneye gelince, henüz hastanenin kaç yataklý olduðunu bile ortaya koyamadýlar. Bu iktidarýn geçmiþine bakýnca, geleceðinden umudumuz kalmýyor. Yapýlamayanlar da, verilen sözler de ortada. Ýki park yapmakla, kaldýrýmlarla oynamakla Çorum çað atlamaz, bu gidiþle Çorum, bölgenin en zayýf ili haline gelecek." dedi.

Düzenlediði basýn toplantýsýnda eleþtirilerini sýralayan MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Yerel basýnýmýzda Yozgat Valisi tarafýndan Havaalaný konusunda yapýlan açýklamayý üzülerek öðrenmiþ bulunmaktayýz. Yozgat Havaalanýndan Çorum'da istifade edebilecek baþlýklý haber gerçekten bizleri derinden üzmüþ rahatsýz etmiþtir. Yýllardýr Çorum'un gündeminde olan ancak bir türlü baþarýlý olunamayan havaalaný konusunda çevre iller baþarý

Ercan Daþdan, sadece bir umut olarak görüldüðünü belirtti.

Basýn toplantýsýnda AK Parti Milletvekilleri'nin yerel gazetelerde yer alan haber küpürleri gösterildi. inþaatýnda 500 kiþi, iþmiryolu, maalesef hala maktan artýk vazgeçin. Polis Okulu konusudur. aþkýn bir süredir Çorum letme aþamasýnda da gelmemiþtir ve gelecek Laf üretmek yerine icraBu konunun yer tespigündemini meþgul et1000 kiþi çalýþacaktýr. gibi de görünmemekteat üretin. tinde bile bir belirsizlik mektedir. Daha yatak Bu istihdam demektir, dir. Ulaþtýrma Bakanlýolan çözüme kavuþturusayýsýný bile belirleyePOLÝS OKULU ekonomi demektir, iþðýnýn internet sitesinde lamayan bir aþamada medikleri bir hastanenin Çorum eksi Valisi sizliðin azalmasý dene yüksek hýzlý tren ne olmasýný anlayamamakakýbeti nasýl olacak anMustafa Toprak zamamektir, ekmek demekde konvansiyonel demir tayýz. Geçmiþte yapýlan lamakta güçlük çeknýnda 27 Þubat 2010 tatir. Ayrýca ilimizin tanýyolu hattý 2023 vizyonu açýklamalara baktýðýmýz mekteyim. rihinde Ýlimizi ziyaret týmýna katkýsý da tartýþiçerisinde görünmezaman gelecek açýsýnSonuç olarak Çoeden içiþleri Bakaný Bemasýzdýr. Birçok alanda mektedir. dan da umut beslemedirum'a 10 yýldýr hikaye þir Atalay'ýn müjde olakatkýsý olacak bir yatýðimizi belirtmek istiyoKasým 2010 tarianlatýlmaktadýr. Vaatlerak verdiði ve bir daharým maalesef çevre illeruz. hinde bu konuda yine ki eðitim öðretim yýlýnrin inandýrýcýlýðý kalmare kaptýrýlmýþ Çorum bir açýklama yapmýþ HASTANE da eðitime açalým dedimýþtýr. Demiryolu ve için havaalaný hayal olidik. O zaman Sayýn ði, Salim Uslu'nun 28 Yatak sayýsýný bir havaalaný inandýrýcýlýðýmuþtur. Kafkas bu konunun siEkim 2011 tarihinde türlü tutturamadýðýmýz, ný kaybetmiþ fiyaskoya DEMÝRYOLU yaset üstü deðil siyasePolis Okulunun 2012 kimine göre 400, kimidönüþmüþtür. Verilen tin iþi olduðunu ve çöÝkinci olarak yýlan programýna alýndýðý ne göre 600, kimine götarihlerin hiçbirisi birbizüldüðünü tren yolunun hikâyesine dönen mamüjdesini verdiði, 10 re 700, kimine göre rini tutmamaktadýr. rayýna girdiðini belirtalesef bir türlü somut yýldýr hala yerini dahi 750, kimine göre de 650 AKP'li milletvekilleri miþti. Ancak aradan geadým atýlamayan ve atýdoðru dürüst belirleyeyataklý olacak, kimine sýnýfta çoktan kalmýþlarçen onca zamana raðlacaðýndan da ümidimimedikleri, hangi aþamagöre de 800 yataklý gibi men maalesef somut dýr. Çorum'un 10 yýlý zi kestiðimiz demiryolu da olduðu belli olmayan çalýþacak, 2012 Eylülde herhangi bir adým atýlkaybedilmiþ bir 10 yýl meselesidir. Yýllardýr ve Yýlan hikâyesine döihaleye çýkacaðý açýklamýþ deðildir. Milleti olmuþtur." geldi gelecek denen denen bir diðer komi ise nan bir hastane 10 yýlý kandýrmaktan ve oyala-

E-reçetede sýkýntý yok Basýn toplantýsýna parti yöneticileri katýldý.

S

saðlamýþ durumdadýr. Çevre Ýllerin yani Amasya ve Yozgat'ýn bu konudaki siyasi baþarýlarý maalesef Çorum'un siyasi baþarýsýzlýðýný, milletvekillerinin beceriksizliðini ve Çorum'un geldiði durumu gözler önüne sermiþtir. Ayrýca lafa geldikleri vakit "artýk devlet yatýrýmlarý uygulanmasýnda sistem deðiþti, tasarruflu davranmak zorundayýz ihtiyaca göre yatýrým yapýyoruz" diyenlere buradan sormak istiyorum. Çorum yerine Yozgat'a havaalaný yapýlmasýnýn neresi tasarruf, neresi ihtiyaçtýr? Yozgat'a ihtiyaç da Çorum'a ihtiyaç deðil midir? Çorum nüfusu, konumu ve birçok potansiyeli itibariyle çevre illerden çok önde olmasýna raðmen eski tabiri ile Anadolu Kaplaný iken maalesef bu illerden geri kalýr olmuþtur. Öyle bir hal ortaya çýkmýþtýr ki sanki bölgenin nüfusu en az olan, sanayisi olmayan, potansiyeli olmayan bir il de Çorum o yüzden havaalaný yapýlmasýna gerek yok, ya da Çorum'a havaalaný yaptýrmak lüzumsuz, gereksiz gibi bir durum ortaya çýkmaktadýr. Ancak durum tabiî ki öyle deðildir. Burada bir eksiklik ya da bir beceriksizlik söz konusudur. Çorum her þeyi hak eden bir ildir. Tek hak etmediði þey Yozgat'a Merzifon'a havaalaný yapýlýrken Çorum'a havaalaný açtýrmayý beceremeyen milletvekillerine sahip olmasýdýr. Havaalanýnýn Çorum'a ne katkýsý olacak diyenler de mutlaka olacaktýr. Buradan belirtmek istiyorum ki Yozgat Havaalanýn sadece

osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Fatih Acar, son 3 gündür Türkiye genelinde yazýlan reçetelerin yüzde 75'nin e-recete ile yazýldýðýna dikkati çekerek, dün resmen baþlayan 'e-recete'de her hangi bir sistem sýkýntýsý yaþanmasýný beklemediklerini söyledi. Sistemi uygulamakta kararlý olduklarýný vurgulayan Acar, "e-reçete dýþýnda reçete kabul edilmeyeceðini, kurum olarak bunlarý ödemeyeceðimizi net bir þekilde doktorlara ilettik." dedi. Acar, sistemde olaðandýþý bir geliþme yaþanmasý halinde vatandaþý maðdur etmeyeceklerinin de altýný çizdi. SGK ile TEB'in ortaklaþa düzenlediði 'Emeklilerin Gelecek Strateji Konferansý'na katýlan Fatih Acar, program çýkýþýnda basýn mensuplarýnýn konuya iliþkin sorularýný cevaplandýrdý. Acar, dün yürürlüðe giren e-reçete'de bir sýkýntý yaþanmasýnýn söz konusu olup olmadýðý ile ilgili olarak, "Biz son 15 gündür hiçbir sýkýntý yaþanmamasý için yoðun bir þekilde çalýþýyoruz. Süreci her gün takip ediyoruz. Son bir haftada MEDULA'da hiçbir sýkýntý yaþanmadý. Bununla ilgili gerek donaným eksikliði teknik anlamda yapýlmasý gereken her þey yapýldý. Dün akþam Türk Telekom Genel Müdürü'nü de bizzat aradým. Bugün bir sýkýntý yaþanmamasý bakýmýndan Kendilerinin Mamak ve Kýzýlay'da bulunan bilgi iþlem üniteleri için gerekli önlemleri almasýný talep ettik. O konuda da kendileri duyarlýlýk gösterdiler. Dolayýsýyla bugün bir sýkýntý yaþanacaðýný sanmýyorum. Ama olaðan dýþý bir geliþmede olursa asla hastalarýmýzý maðdur edecek bir uygulamanýn içerisinde olmayýz." diye konuþtu. Bu sistem konusunda kesin kararlý olduklarýný vurgulayan Acar, bunun net bir þekilde bilinmesini istedi. Önceki akþam itibari ile 24 bin eczaneye sistem üzerinden yazý gönderdiklerini bildiren Acar, þöyle konuþtu: "Bugün(dün) itibari ile e-reçete'ye tam

anlamýyla geçtiðimizi ve bugünden sonra artýk e-reçete dýþýnda reçete kabul edilmeyeceðini, kurum olarak bunlarý ödemeyeceðimizi net bir þekilde kendilerine ilettik. Tabi bu arada doktorlarýmýzdan da çok az sayýda þifre almayan olabilir. Bugün (dün) itibari ile de doktorlarýmýzýn mutlaka þifre almasý gerekiyor. Aksi takdirde bunlar tarafýndan yazýlan reçeteleri kabul etmeyeceðiz. 110 bin doktor þifre aldý. Dolayýsýyla bir sýkýntý olacaðýný sanmýyorum. Ama dediðim gibi sonuçta 74 milyonu ilgilendiren önemli bir karar. Online çalýþan bir sistem zaman zaman sýkýntýlar yaþanabilir. Biz 24 saat arkadaþlarýmýzla her hangi bir sýkýntý yaþanmamasý için gerekli önlemleri alýyoruz. Son 3 gün öncesine kadar aldýðýmýz rakamlarda yüzde 75 oranýnda e-reçete yazýldýðýný biz zaten gördük." 'Olaðanüstü durumlarda, sistemde sýkýntý yaþanmasý halinde elle yazým olmayacak mý?' þeklindeki bir soruya ise Acar, "Bildiðiniz gibi olaðanüstü durumlarda, sistemde bir sýkýntý yaþandýðý durumlarda elle reçete yazýlabiliyor. Bu da zaten yüzde 15 ile 20'lere tekabül ediyor. Son gün öncesine kadar yüzde 75 e-reçete yazýlýyor, yüzde 20'sini de bu þekilde düþünürsek, yaklaþýk yüzde 5'lik bir oran kalmýþtý. Son 3 günde bu kalan doktorlarýmýza yazý attýk. Olaðanüstü durumlarda vatandaþlarýn maðdur olmamasý bizim için esastýr." ifadelerini kullandý.

Dün resmen baþlayan 'e-recete'de her hangi bir sistem sýkýntýsý yaþanmadý.

KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!..

Yýlýn ilk þoku!.. Aralýk ayýndaki Nemo fiyatlarýmýz Ocak ayýnda da devam ediyor... Nemo Combi X

Ýþsizlik oraný yüzde 9,1

Nemo Combi Vizyon

(Ç.HAK:3790)

Ýstihdam edilenler 1 milyon 23 bin kiþi arttý

Ýþsizlik oraný % 9,1 seviyesinde gerçekleþti

27.250 ¨ 29.500 ¨ 31.500 ¨

Nemo Combi X Plus

Ý

þsizlik oraný % 9,1 seviyesinde gerçekleþti 2012 yýlý Ekim(1) döneminde Türkiye genelinde iþsiz sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre 87 bin kiþi artarak 2 milyon 541 bin kiþiye yükseldi. Ýþsizlik oraný ise herhangi bir deðiþim göstermeyerek % 9,1 seviyesinde gerçekleþti. Tarým dýþý iþsizlik oraný 0,2 puanlýk azalýþ ile % 11,4, 15-24 yaþ grubunu içeren genç iþsizlik oraný ise 0,7 puanlýk artýþ ile % 18,1 oldu. Ýstihdam edilenlerin % 24,8'i tarým, % 18,6’sý sanayi, % 7,4’ü inþaat, % 49,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldý. Önceki yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda inþaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payý 0,2 puan, hizmetler sektörünün payý 1,3 puan arttý, tarým sektörünün payý 0,9 puan, sanayi sektörünün payý ise 0,4 puan azaldý.

www.citroen.com.tr www.facobook.com/CitroenTurkiye

ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CITROEN YETKÝLÝ SATICISI ve SERVÝSÝ

Bu fiyatlara trafik sigortasý dahil deðildir. CREATIVE TECHNOLOGIE

Ankara Yolu 1. Km. No: 154 ÇORUM Tel: 0 364 224 94 94 sahin.satis@citroenbayi.com


4

ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Memur bordro yaktý T

ürk Büro Sen üyesi memurlar maaþ bordrolarýný yaktý. Türk Büro sen yönetici ve üyeleri dün saat 12.30'da PTT Merkez Þubesi önünde eylem yaptý. Türk Büro Sen Çorum Þubesi Baþkaný Sami Çam, Türkiye'de gündem ne kadar deðiþirse deðiþsin, kamu görevlilerinin haklarýný geriye götüren, iþine aþýna göz diken uygulamalarýn oluþturduðu gerçek gündemin her zaman varlýðýný koruduðunu söyledi. Çam, sendika yönetici ve üyelerinin de katýldýðý basýn açýklamasýnda, söyle dedi; " Hükümetlerin milletin varlýðý ile daim olduðu, milletin mutluluðunun hükümetlerin baþarýsý sayýldýðý bir ortamda mevcut iktidar, Anayasada vurgulanan sosyal devlet ilkesinin aksine yapmýþ olduðu zamlarla, halka, çalýþanlara zulmetmiþtir. Oysa devlet milletin teþkilatlanmasýnýn bir sonucu olarak ortaya çýkan soyut bir kavramdýr. Devlet memuru eliyle somut bir hal alýr. Devletin somutlaþtý, vücut bulduðu yer devlet memurudur. Memuru gülerse, devletin yüzü gülmüþtür. Devletin vatandaþa açýlan bire bir ta kendisidir memur. Memurun yüzü asýksa devletin yüzü asýktýr. Mevcut hükümet tüm gerçeklere raðmen, TBMM'nin kanun yapmasýný dahi

beklemeden yangýndan mal kaçýrýr gibi yüze yakýn Kanun Hükmünde Kararname çýkarmayý bir beceri gibi görmüþ, Anayasal kurumlar dahil bir çok kamu kurum ve kuruluþunun teþkilat kanununu deðiþtirmiþtir. Özellikle 666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile çalýþanlarýn özlük haklarý geriye götürülmüþtür. Belirtilen düzenleme ile hükümet eþit iþe eþit ücret uygulamasýný hayata geçirdiðini gerekçe olarak ileri sürmüþtür. Ancak uygulamada böyle olmadýðý çok kýsa sürede ortaya çýkmýþtýr. Yapýlan düzenleme unvan ve dereceleri eþit olanlarýn eþit ücretinden bahsetmektedir ancak hangi iþin hangi iþe eþit olduðunun tanýmýný yapacak hakkaniyet ölçülerinde bir düzenleme mevzuatta bulunmamaktadýr, bu konudaki maðduriyetler ya görmezden gelinmiþ, ya da bilerek atlanmýþtýr.

"FAZLA MESAÝ ÜCRETLERÝ 2013 YILINDA DA DEVAM ETMELÝDÝR"

666 sayýlý KHK ile kamu kurumlarýnda fazla mesai yapýlmasý, kurumlarýn önerisi ve Maliye Bakanlýðýnýn teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'na býrakýlmýþtýr. Ancak kamudaki yoðun iþ yükü nedeniyle, hizmetin verimli bir þekilde yürütülmesi için pek çok kurumda kamu

çalýþanlarý (mahkemelerde, vergi denetimlerinde vs.) mesai bitiminde ve hafta sonlarýnda çalýþmak zorunda kalmaktadýr. Ayrýca, günümüz ekonomik koþullarýnýn ve hayat pahalýlýðýnýn zorlamasýyla; günlük çalýþma saatleri dýþýndaki çalýþmalar karþýlýðýnda ödenen fazla çalýþma ücretleri kamu çalýþanlarýna ekonomik katký saðlamakta ve gelirlerinin önemli bir kýsmýný oluþturmaktadýr. Yeni yýlla birlikte vergilerde, harçlarda ve birçok kalemde enflasyon oranýnýn çok üzerinde artýþlar, zamlar yaparken, kamu görevlilerinin gelirlerinin önemli bir kýsmýný oluþturan fazla çalýþma ücretleri kaldýrýlmýþtýr. Kamu çalýþanlarý fazla çalýþma uygulamasý ve bunun karþýlýðýnda ödenen fazla çalýþma ücretine güvenerek ileriye dönük borçlandý, bankalardan kredi kullandý. Þimdiyse kara kara borçlarýný nasýl ödeyeceklerini düþünüyor. Fazla çalýþma ücretlerinin kaldýrýlmasý, çalýþanlarýn hayat standartlarýnda ve alým gücünde ciddi bir azalmaya yol açmýþtýr. Anayasa Mahkemesi 666 sayý KHK bazý maddelerini iptal etmiþ bunun içerisinde mesailerle olan kýsýmlarý da vardýr. Anayasa mahkemesi bizim haklýlýðýnýzý ortaya koymuþtur. Türk

Basýn açýklamasýný Türk Büro Sen Çorum Þubesi Baþkaný Sami Çam yaptý.

Büro Sen olarak þunu net olarak söylüyoruz. Anayasa mahkemesi hükümete bu karada 9 ay bir süre vermiþtir yeni bir düzenleme yapýlmasý için bu düzenlemenin acilen yapýlmasý ve bu düzenlemeleri bunun sosyal taraflarýyla yapýlmasýný temenni ediyoruz.

EK ÜCRETLER EMEKLÝ AYLIKLARINA DÂHÝL EDÝLMELÝDÝR.

Kamu görevlilerinin aylýklarýna ilave olarak ek ödeme, döner sermaye, fon vb. çeþitli adlar altýnda yapýlan ödemeler emekli aylýðýnýn hesaplanmasýnda dikkate alýnmamaktadýr. Ülkemizde kamu görevlilerinin çalýþýrken aldýklarý ücretlerle emekli aylýklarý arasýnda uçurum yaratýlmýþtýr. Günümüz hayat þartlarýnda kamu çalýþanlarý emekli olduklarýnda uðrayacaklarý gelir kaybýný göze alabilmeleri mümkün deðildir. Kamu çalýþanlarý geçim derdiyle karþý karþýya býrakýlmakta, çalýþmaya mahkûm edilmektedir. Emekliler ise, hayatlarýný idame ettirebilmek için zorunlu olarak ikinci bir iþte çalýþmak zorunda býrakýlmaktadýr. EK ödemelerin emekli aylýðýna dahil edilmemesi çalýþanlarýn emekli olmasý önünde en büyük engeldir. Emeklilik süreci çalýþanlarýn gelirinde yüzde 50 civarýnda azalmaya neden olmakta on binlerce kamu çalýþaný emeklilik hakkýný kullanamamaktadýr. Ek ödemelerin yeni bir düzenlemeyle bir an önce emeklilik maaþýna dahil edilmesi, bir çok kamu çalýþanýnýn emekli olmasýný saðlayacaðý gibi, bu nedenle de iþsiz gençlerimize istihdam alaný saðlayacaktýr. Yukarýda açýkladýðýmýz sebepler dolayýsýyla, 2013 yýlýnda fazla çalýþma ücretlerinin devamýnýn saðlanmasý ve ek ödemelerin emekliliðe dahil edilmesi hususunu bir kez daha yineler, kamu çalýþanlarýnýn haklarýnýn korunmasý noktasýnda her türlü kanuni ve demokratik haklarýmýzý kullanacaðýmýzý kamuoyuna saygýyla duyururuz."

374 personel alýnacak Sendika üyeleri iktidarý eleþtirdi.

G

ümrük ve Ticaret Bakanlýðý 300 denetmen yardýmcýsý ve 74 uzman yardýmcýsý istihdam edecek. Bakanlýðýn personel alýmýna iliþkin ilaný, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, Bakanlýk taþra teþkilatý ticaret il müdürlükleri genel idare hizmetleri sýnýfýnda görevlendirilmek üzere 300 gümrük ve ticaret denetmen yardýmcýsý alýnmasý için giriþ sýnavý yapýlacak. Sýnavlar yazýlý

ve sözlü olmak üzere iki aþamalý olacak. Ýlgili KPSS puaný baþarý sýrasýna göre belirtilen fakülte ve bölümlere ayrýlan kontenjanýn 3 katý kadar aday ve bu adaylardan en düþük puana sahip adayla ayný puana sahip tüm adaylar yazýlý sýnava çaðrýlacak. Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnda genel idare hizmetleri sýnýfýnda görevlendirilmek üzere 74 Gümrük ve Ticaret Uzman

Yardýmcýsý kadrosu için giriþ sýnavý yapýlacak. Giriþ sýnavlarý yazýlý ve sözlü olmak üzere iki aþamalý olacak. Ýlgili KPSS puaný baþarý sýrasýna göre tabloda belirtilen bölümlere ayrýlan kontenjanýn 10 katý kadar aday ve bu adaylardan en düþük puana sahip adayla ayný puana sahip tüm adaylar yazýlý sýnava çaðrýlacak.

‘Nöbetler müebbet karþýlýðý sefalet’ Türk Büro Sen üyesi memurlar dün PTT Merkez Þubesi önünde düzenlenen eylemde maaþ bordrolarýný yaktý.

T

ürk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih TL alan bir iþçi ise fazla çalýþtýðý her saat için 13.3 TL Gök, saðlýk çalýþanlarýnýn en önemli sorunlarýndan ücret almaktadýr. Yetkililere sormak isteriz; Kutsal bir birisinin de yoðun iþ gününün ardýndan karþýlaþtýklarý vazifeyi yerine getiren saðlýk çalýþanlarýnýn emeðinin yorucu ve uzun saatler süren nöbetler olduðunu söylekarþýlýðý bu ücretlerle karþýlanabilir mi? di. Görüldüðü gibi saðlýk çalýþanlarý bu konuda açýk“Saðlýk çalýþanlarý için nöbetlerin çileye dönüþtüça maðdurdur. Nöbetlerin karþýlýðý olarak görülen bu ðünü iddia eden Gök, “Gece nöbetleri, Acil servis nöücretlerde saðlýk çalýþanlarýnýn emeðinin karþýlýðý debetleri, hafta sonu nöbetleri, çalýþanlarýn sosyal hayatýðildir. Çalýþanlarýn yaptýðý fedakarlýkla mukayese edilný sýfýra indiren sürekli icap nöbetleri, 112 nöbetleri, diðinde dikkate alýnmayacak kadar gülünçtür. Yani karþýlýðý ödenmeyen nöbetler… Liste böyle uzayýp giSaðlýkta Nöbetler müebbet, karþýlýðý ise sefalettir. diyor.” diyen Gök, konuyla ilgili açýklamasýný þöyle Önceliðimiz ve temel beklentimiz yeterli istihsürdürdü; dam çalýþmasý yapýlarak nöbetlerin mümkün olabildi“Nöbetlerle ilgili saðlýk çalýþanlarýnýn ne düþünüðinde asgari düzeye indirilmesidir. Hali hazýr da tutuyor diye baktýðýmýzda ortada büyük bir memnuniyetlan nöbetlere verilecek ücretlerin makul bir düzeye geM. Fatih Gök sizlik var. Saðlýk çalýþanlarýnýn yüzde 90'ý nöbet tutmak tirilerek çalýþanýn emeðinin karþýlanmasýdýr. istemiyor. Saðlýk çalýþanlarý için büyük bir sorun haline gelen nöSiyasi iradeden ve bakanlýðýmýzdan talebimiz afakî karþýlanabetlerin temel nedeni çalýþan yetersizliðidir. Yeterli çalýþanýn olmamaz bir ücret deðildir. Her saðlýk çalýþanýnýn mesai saati baþýna almasý nedeniyle çözülemeyen nöbet sistemi ile çalýþanlar "Mesaimýþ olduðu ücreti nöbet ücreti olarak talep ediyoruz. Örnek vermek Nöbet-Ýcab" denklemi ile karþý karþýyadýr. Bu durum saðlýk hizmetgerekirse toplam aylýk aldýðý ücret 2000 tl olan hemþirenin aylýk lerinin kalitesini etkilemekte, çalýþanýn memnuniyetsizliðini arttýr160 saat mesai yaptýðý göz önünde bulundurulduðunda bir saatlik makta ve iþ verimini düþürmektedir. mesai ücreti (2000/160=12.5) 12.5 TL’dir. Bu rakam hali hazýrda iþSaðlýk çalýþanlarý böylesine bir fedakârlýkta bulunurken, ne çilerin fazla mesai ücretinden daha düþüktür. yazýk ki komik nöbet ücretlerine mahkumiyet devam etmektedir. Ayrýca performansa dayalý bir sistem içinde mesai saatlerinin Nöbet sorununun çözümüne çare üretmeyenler, çalýþanlarýn alýntedýþýnda kuruma hizmet veren çalýþanlarýn nöbetlerinin döner sermarini görmezden gelmektedir. ye ek ödemesine yansýtýlmalýdýr. Aylýk 160 saatlik mesai saati dýþýnBugün bir uzman tabip' bir saat nöbet karþýlýðýnda 7.38 TL, da nöbet tutmak sureti ile fazla çalýþýlan süreler döner sermaye ek pratisyen hekim, 6,65 TL, diþ hekimi 5.91 TL, Mesleki yüksek öðödemesine yansýtýlmalýdýr. renim görmüþ ebe, hemþire ve saðlýk çalýþanlarý 4.43 TL, Lise denBakanlýk yetkililerinden Saðlýk Çalýþanlarýnýn bu makul talepgi mesleki öðrenim görmüþ ebe, hemþire ve saðlýk çalýþanlarý 3.69 lerini dikkate alarak emeklerinin karþýlýðýný bir nebze olsun karþýlaTL, diðer tüm çalýþanlar ise 2.58 TL nöbet ücreti almaktadýr. 2000 masýný istiyoruz.”

Atamalar için bilboardlara ilan verdiler T

ürk Eðitim Sen Mali Sekreteri Uður Yaþar, sendikalarýnýn, Þubat ayýnda özür grubu tayinlerinin yapýlmasý için bilboardlara ilan verdiðini açýkladý. Türk Eðitim-Sen’in, özür grubu tayinlerinin yýlda iki kez yapýlmasý için bugüne kadar sayýsýz eyleme, basýn açýklamasýna imza attýðýný kaydeden Yaþar, “Her fýrsatta özür grubu maðdurlarýnýn yanýnda olan sendikamýz, feryatlara aldýrýþ etmeyen Milli Eðitim Bakanlýðý'ný defalarca sert bir dille uyardý. Eþ, saðlýk ve öðrenim özrü maðdurlarýnýn sesi olan Türk Eðitim-Sen, öðretmenlere yaþatýlan zulmü tüm gerçekliðiyle gözler önüne serdi.” dedi. Özür grubu tayinlerinin yýlda iki kez yapýlmasý ve gözlerden süzülen yaþlarýn dindirilmesi için her yolu denediklerini ifade eden Yaþar, sendikalarýnýn bu kez de billboardlara ilan verdiðini belirterek þunlarý söyledi; “Ailemi Geri Ýstiyorum. Aile bütünlüðü için, 2012 Þubat'ta atanan öðretmenleri de kapsayan Ýl-Ýlçe Emri ile birlikte 2013 Þubat'ýnda kapsamlý özür grubu atamasý istiyoruz' yazýlý ilan, Ankara'da birçok noktada luna ve billboardlarda yer almaktadýr. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer özür grubu tayinlerine yönelik çok katý bir tutum sergilemekte, aileleri birbirinden koparmakta sakýnca görmemektedir. Baþbakan ise ailenin önemini konuþmalarýnda sýkça dile getirmektedir. Hatta Baþbakan 'Aile deðerlerimiz milli bekamýzýn en önemli teminatýdýr' þeklinde billboardlara ilan vermiþtir. Þayet Baþbakan ailenin kutsiyetini vurgulamak, aile deðerlerinin önemini belirtmek için billboardlara ilan veriyorsa, vatandaþlarýmýza 'üç çocuk yapýn' diye çaðrýda bulunuyorsa, bu durumda gereðini yerine getirmelidir. Dolayýsýyla ilanýn sahibi olan Baþbakan'ýn, bunun aksi bir davranýþta bulunmasý abeste iþtigal olur. Öðretmenlerimizin kuru sözlere karný toktur. Cicili bicili ifadelerle, fiyakalý, cilalý ilanlarla insanlarýn

Uður Yaþar

yüzünü güldüreÖzür grubu tayinlerinin yapýlmasý mezsiniz. Önemli olan bu sözleri için bilboardlara ilan verildi. yerine getirme kudretine ve kararlýlýðýna sahip olmaktýr. Baþbakan sözlerinin arkasýnda durmalý ve aileleri paramparça eden Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'e "bu aileleri birleþtirin" demelidir. Sendikamýzýn; ailelerin parçalanmamasý, çocuklarýn annesiz, babasýz kalmamasý, saðlýk ve öðrenim özrü maðdurlarýnýn daha fazla acý yaþamamasý için verdiði ilanýn Milli Eðitim Bakanlýðý'ný kýþ uykusundan uyandýrmasýný diliyoruz. Sonunda bize bunu da yaptýran Milli Eðitim Bakanlýðý'ný bir kez daha kýnýyoruz. Bakanlýk; eþ, saðlýk ve öðrenim özrü tayinlerinin önüne ördüðü duvarlarý artýk yýkmalý ve Þubat ayýnda mutlaka özür grubu tayini yapmalýdýr.”


ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

5

'Çocuklar düþünen, duyarlý bireyler olarak yetiþmeli' A

nkara Üniversitesi Çocuk Gençlik Edebiyatý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (ÇOGEM) Müdürü Prof. Dr. Sedat Sever, 'Çocuklara Okuma Alýþkanlýðý Nasýl Kazandýrýlabilir?' konulu konferans verdi. Nitelikli çocuk kitaplarýnýn çocuðun yazýlý ve görsel kültürle iletiþimini baþlatan araçlar olduðunu belirten Sever, çocuklarýn hem görsel hem de dilsel algýlarýnýn geliþmesine katký saðladýðýný söyledi. Kitap okumada okul öncesi ve ilköðretim çaðý ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Sevcer, sunumunda þöyle dedi; "En yalýn belirlemeyle, çocuklarý 1-2 yaþýndan baþlayarak sanatçý duyarlýðýyla buluþturan, onlarda estetik bilinçlenmeyi saðlayan araçlardýr. Çocuklar için hazýrlanan, yazýlan tüm öðretici ve yazýnsal kitaplar "çocuk kitaplarý" kavramýyla adlandýrýlmýþtýr. Nitelikli-sanatçý duyarlýðý ile hazýrlanmýþ çocuk kitaplarý; Türkçenin yapýsýnýn, kural ve anlatým olanaklarýnýn çocuklara sezdirilmesi ve kavratýlmasýnda baþat bir sorumluluk üstlenir. Onlara, Türkçeyi doðru kullanma bilinci ve duyarlýðý kazandýrýr. Bir yaþýndan baþlayarak dilsel geliþimlerine ve anlam dünyalarýna uygun olarak hazýrlanan kitaplar, çocuklar için öykünebilecekleri bir dil çevresi yaratýr. Bu dil çevresinde sözvarlýðýnýn bütün zenginlikleri, geliþim evrelerine uygun olarak çocuklara sunulur. Dilin anlam yapýsý, özellikleri, anlatým gücü çocuðun doðasýna uygun kurgularla sezdirilir. Bütün bu özellikleriyle nitelikli yapýtlar, çocuklarýn anadili edinimleri için ilk özgün dil kaynaklarýdýr; dilsel kazanýmlarý, kavramsal boyutlu geliþimleri için doðal öðrenme ortamlarý yaratan araçlardýr. Söylediklerimizi

Prof. Dr. Sedat Sever, 'Çocuklara Okuma Alýþkanlýðý Nasýl Kazandýrýlabilir?' konulu konferans verdi. yaþam alanýna sanatçýmektir. len katkýlarý saðlayabillar tarafýndan hazýrlanmesi için bazý temel Þiddet içerikli, mýþ kitaplarýn katýlmasý özellikleri taþýmasý ge"çocuða göre olmayan"; gerekir. Resimli kitaprekir. Bu özellikler þöyçocuklarýmýzý ve gençlarla kurulan iletiþim, le özetlenebilir: lerimizi bir düþünceye, çocuklarý sanatsal ve esbir inanca tutsak kýlmak 1. Çocuðun el yatetik öðrenme sürecinin isteyen güdümlü yayýnpýsýna uygun olmalý; çobir öznesi olarak görsel larýn etkisini gittikçe cuk kitabýný bir oyuncaokur-yazarlýða hazýrlar; arttýrdýðý bir kültürel orðý gibi istediði yere konesne ve kavramlarý tatamda, çocuk ve gençlelayca taþýyabilmelidir. nýtarak onlarýn sözvarlýrimize insanca duyarlýk2. Kitaplardaki reðýnýn geliþimini desteklar kazandýrabilmek yasimler, baþlangýçta çoler. þamsal bir sorun olarak cuðun çevresindeki nesDiyorum ki nitealgýlanmalýdýr. Gününeleri tanýtmalý; gittikçe likli görsel ve dilsel müzde, çocuklarýn, okuyazýyla anlatýlanlara, uyaranlardan yoksun býlöncesi dönemden baþrenk ve çizgilerle yeni rakýlmýþ çocuk, duyma layarak saðlýklý bir duyanlamlar katmalýdýr. ve düþünme sorumlulugu ve düþünce eðitiminÇocuklar, kitaplardaki ðu bastýrýlmýþ çocuktur. den geçirilmesi; resmin resimlerin kýlavuzluNeden mi? Þimdi de bu ve dilimizin estetik anðunda, duygu ve düþünsoruya yanýt verelim: latým olanaklarýyla buce birikimini harekete Kitaplar, çocuklara, luþturulmasý anne, baba geçirebilmeli, düþ kuraolay ve olgularýn sanatçý ve tüm eðitimcilerin önbilmelidir. bakýþ açýsýyla yorumcelikli sorumluluðu ol3. Kitaplardaki 2landýðý yaþam örnekleri malýdýr. 3 sözcüklü anlatýmlar, sunar. Yazýnsal nitelikli Ancak, anne-baba gittikçe çocuklarýn dilçocuk kitaplarýnda, görve öðretmenlerin, bellerini bir iletiþim ve düsel ve dilsel örüntüler leklerinde sürekli saklaþünme aracý olarak kuliçinde sunulanlarý anlamalarý gereken bir yargý lanmalarýna olanak saðma sorumluluðu çocuða da þudur: Her kitap çolayacak biçimde geliþtibýrakýlmýþtýr. Baþka bir cuða göre deðildir. Kirilmelidir. söyleyiþle, kitaplar arataplar, çocuklarýn yaþla4. Ç o c u k l a r ý n cýlýðýyla sanatçýlarýn akrýna, geliþim özelliklerikavramsal geliþimine tardýðý iletiler, her çocune ve gereksinmelerine katký saðlayacak kýsa ve ðun düþ ve düþünce deuygun olarak seçilmeliyalýn anlatýmlarla, çovinimleriyle yeniden dir. cuklara dilin anlatým yaratýlýr. Yazarýn, çizeÞimdi de okulöngücü ve kurallarý sezdirin çocukla paylaþmak cesi ve ilköðretim dönerilmelidir. istediði sezinletici iletimindeki çocuklara seçi5. Kitaplarda, bileri anlama, yorumlalecek-okutulacak kitaprer anlatým aracý olarak ma çabasý baþladýðýnda; larda bulunmasý gereresmin ve dilin yarattýðý masalýn, þiirin, öyküken bazý temel özellikuyum, çocuklarda resim nün, romanýn çocuðu leri belirlemeye çalýþayapma isteði uyandýrdeðiþtirme iþlevi de lým: malý; onlara, dillerini bikendiliðinden uygulaI. OKULÖNCESÝ linçle ve özenle kullanmaya konulur. ÇocuklaDÖNEM malarýna yönelik bir durýn dilin ve çizginin olaOkul öncesi, kitayarlýk kazandýrmalýdýr. naklarýyla sunulanlarý býn çocuðun yaþam alaÇocuklarýn kendilerini anlamaya dayalý düþsel nýna girdiði, çocukta kiçizgiyle, sözcüklerle anve düþünsel çabalarý, taba karþý duyuþsal bir latmalarýna katký saðlaonlar için estetik uyabirikimin oluþturulduðu malýdýr. ranlarýn kýlavuzluðunda dönemdir. Bu dönemde, yaþantýlar edinme süreOkulöncesi dögörsel ve dilsel bir uyacidir. Bu süreç, çocunemdeki çocuklarýn 1-2 yaþýndan baþlayarak nitelikli kitaplarla buluþturulmasý; çocuða kendini, çevresini ve insan iliþkilerini tanýmasý için doðal bir öðrenme ortamý hazýrlar. Çocuða, kendisini çizgiyle, dille anlatabilmesi için öykünebileceði ilk örnekleri sunar. Okul öncesinde, ailenin ve okulun duyarlý çabalarýyla kitaplarla tanýþan çocuklar için "kitap sevgisi" edinme sürecinin ilk duyarlý evKonferans Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlendi. resi de tamamlanmýþ ran olarak nitelikli kiðun duyularýnýn eðitilolur. Okuma kültürübirkaç yargýyla özetletaplar, çocuklarýn gelimesine, düþüncesinin nün, kitap sevgisi edinyelim: Düþünen, duyarlý þimleri için önemli bir geliþmesine olanak saðmeyle baþlayýp birbirini bireyler yetiþtirebilmek sorumluluk üstlenir. Salar. Çocuðu insanlaþtýiçin çocuklarýn, 1 yabütünleyen bir süreç olnatçý duyarlýðýyla hazýrran, ona yaþama ve inþýndan baþlayarak niteduðu düþünüldüðünde, lanmýþ resimli kitaplarýn sana iliþkin duyarlýk kalikli kitaplarla buluþtuilköðretimin ilk yýllarýnen önemli eðitsel iþlevi, zandýran bir süreçtir bu. rulmasý gerekir. Çocukdan baþlayarak çocukla2 yaþýndan baþlayarak Okul türü öðrenmenin, larýn kendi duygu ve dürýn kendi ilgi ve gerekçocuklarýn yaþamla badoðrudan öðretmeye þünce gücüyle yaþamlasinmelerine seslenen ðýný kurmasýdýr. Bu bað, dayalý anlayýþýndan rýný yönetebilen bireyler yapýtlarla buluþturulmaresimli kitaplarýn çofarklý olarak çocuða olabilmesi için, okulönsý temel bir öncelik olacuklarýn oynama, eðlenkendi birikimlerini kulcesi dönemden baþlayame, keþfetme gereksinlanma olanaðý saðlar. rak görülmelidir. rak sanatsal nitelikli melerini karþýlamasýyla Onu, yazýnsal ipuçlarýygörsel ve dilsel uyaranII. ÝLKÖÐRETÝM kurulur. Beðeni ve ilgila öðrenmeye, anlam larla etkileþime yönlenDÖNEMÝ lerine seslenen kurgular oluþturmaya çaðýrýr; sedirilmesi gerekir. OkuAmaca uygun yaiçinde, çocuklar yaþama zinletici öðrenme sürema kültürü edinmiþ, yapýtlarla buluþmuþ 6 yave insana iliþkin ilk decinin öznesi kýlar. Bu etþamý ve insan gerçekliþýndaki bir çocuðun, neyimlerini edinirler. kileþim, en yalýn söyleðini anlama çabasý gösTürkçeyi kullanma beyiþle, çocuðun öðrenOkulöncesi döteren bireyler yetiþtirecerisinde bir yetkinlik me, bilme, anlama öznemde kitaplarýn çocukbilmek için, çocuklarýn gözlenir. 6-8 yaþ, okugürlüðünü yaþamasý delarýn geliþimine isteni-

ma kültürü edinmenin duyarlý bir evresidir. Okuma-yazma becerisinin edinildiði bu evrede çocuklarýn, dilin ve resmin anlatým olanaklarýyla kurgulanmýþ çocuða göre olan yapýtlarla buluþturulmasý gerekir. 8-10 yaþýndaki çocuklar, dil ustalarýnýn çeþitli türsel özellikler gösteren yazýnsal metinlerine yönlendirilmelidir. Çocuðun yazýlý kültürle olan iliþkisinde kalýcýlýk saðlanmasýnda, dilin anlatým olanaklarýyla kurgulanmýþ yapýtlarýn önemli bir sorumluluk üstlendiði bilinmelidir. 10-12 yaþ ve üstü çocuklarý, deðiþik türlerin özgün örnekleriyle karþýlaþtýrmaya dönük bir duyarlýk, onlarýn, okumayý yerleþik bir davranýþa dönüþtürmelerini saðlayacaktýr. Bunun için çocuðun eðitiminden sorumlu kiþilerin, yazýnsal yapýtlarýn çocuklarýn geliþim özelliklerine olan katkýlarý konusunda bilgilenmeleri gerekir. Özellikle, okul türü öðrenme ve öðretme süreçlerinde, yazýnsal nitelikli çocuk kitaplarýnýn incelenmesi, öðrencilerin anlama ve anlatma becerilerini geliþtirmenin temel bir etkinliði olarak görülmelidir. Ýlköðretim döneminde kitaplarýn çocuklarýn geliþimine istenilen katkýlarý saðlayabilmesi için bazý temel özellikleri taþýmasý gerekir. Bu özellikler þöyle özetlenebilir: 1. Kitaplar, çocuklara, Türkçenin sözvarlýðýný ve anlatým olanaklarýný, yazýnsal kurgular içinde duyumsatmalýdýr. 2. Yazýnsal kurgular, yaþ ve geliþimlerine uygun olarak çocuklarý da duygu ve düþünce birikimlerini kullanarak anlamýn oluþturulmasýna ortak etmelidir. 3. Kitaplar, çocuklara, yaþamda karþýlaþabilecekleri sorunlarýn çözümüne yönelik, yazýnsal nitelikli ipuçlarý sunmalýdýr. 4. Kitaplar, deðiþik kiþilik özelliklerinden ilginç kesitler sunmalý; çocuklar, (gerektiðinde) kitaplardaki kahramanlarla düþsel ve düþünsel serüvenlere çýkabilmelidir. Okul türü öðrenme-öðretme süreçlerinde yalnýzca ders kitaplarýna baðýmlý kalýnmasý, aþýlmasý gereken sorunlu ve geleneksel bir yaklaþýmdýr. Öte yandan, çocuklarýn, biliþim teknolojilerini (bilgisayar, bilgisunar vb.) eðlenme ve oyun amaçlý kullanma tutkusu çözülmesi gereken bir sorun olarak görülmelidir. Bu engelleri aþmanýn yolu, çocuklar için, çocuða göre olan seçenekler oluþturabilmektir. Anne-baba ve eðitimcilerin baþvurabileceði en etkili seçeneklerden biri; çocuklarý yaþ ve geliþimlerine uygun, sanatçý duyarlýðý ile hazýrlanmýþ edebiyat yapýtlarýyla buluþturmaktýr. Bilinmelidir ki çocuklarýn düþünen duyarlý bireyler olarak yetiþtirilmelerinde; yaþamý ve insaný duyarak, düþünerek algýlayabilmelerinde bu seçeneðin ya-

Karþýyaka Ortaokulu Müdürlüðü'nün düzenlediði 'Kitap Okumanýn Önemi' konulu söyleþi gerçekleþtirildi.

'Okumaya özendirmek istiyoruz'

K

arþýyaka Ortaokulu Müdürlüðü'nün düzenlediði 'Kitap Okumanýn Önemi' konulu söyleþi ile ‘Çocuklara Okuma Alýþkanlýðý Nasýl Kazandýrýlabilir?’ konulu konferans, Ankara Üniversitesi Çocuk Gençlik Edebiyatý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (ÇOGEM) Müdürü Prof. Dr. Sedat Sever, ÇOGEM Yönetim Kurulu Üyesi YazarÖðretim Görevlisi Zekeriya Kaya ile öðrenci velilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Karþýyaka Ortaokulu öðrencilerine yönelik kitap okumanýn önemini anlatan bir söyleþi düzenlendi. Söyleþi katýlýmcýlarýn ve öðrencilerin karþýlýklý soru ve cevaplarý eþliðinde geçti. Daha sonra veli ve öðretmenlere yönelik 'Çocuklara Okuma Alýþkanlýðý Nasýl Kazandýrýlabilir?' konulu konferansa geçildi. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný Karþýyaka Ortaokulu Müdürü Olgun Çakýr yaptý. Çakýr, söyle dedi; "Konu kitap olunca hepimiz kitap okumadýðýmýzý söyler, Japonlardan, Ruslardan, Almanlardan çok kitap okuyor diye bahsederiz. Ýstatistiklere göre bir Japon yýlda 25 kitap okurken, ülkemizde 10 yýlda l kitap okunduðunu görüyoruz. Bizde kitap okuyan birey sayýsýný artýrmak ve bunu hepimizin göz bebeði olan çocuklarýmýzdan baþlayarak bütün toplumumuza

Program "Çocuklara Okuma Alýþkanlýðý Nasýl Kazandýrýlabilir?" konulu konferansla devam etti.

Karþýyaka Ortaokulu öðrencilerine yönelik kitap okumanýn önemini anlatan bir söyleþi düzenlendi.

Konferansýn açýlýþ konuþmasýný Karþýyaka Ortaokulu Müdürü Olgun Çakýr yaptý.

Konferans ve söyleþiye okul velileri katýldý.

aþýlamak amacý ile okulumuzda ve çevremizde kitap okumaya özendirici çalýþmalar yapýyoruz. Önemli çalýþmalarýna imza

atmýþ olan Sayýn Prof. Dr. Sedat Sever gibi bir hocamýzý burada konuk etmekten mutluyuz. Kendisine davetimizi kýrmayýp geldikleri

için öncelikle öðretmen arkadaþlarým, öðrencilerim, velilerimiz ve Çorum halký adýna teþekkür ediyorum."


6

Ç cek.

ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Ulusal Gazeteciler Çorum’da buluþuyor

orum Belediyesi tarafýndan 21-22 Ocak 2013 tarihinde ‘Objektiften Yansýmalar’ adlý fotoðraf sergisi ve söyleþisi gerçekleþtirile-

Ulusal gazete ve televizyon muhabirlerinin seçme karelerinden oluþacak fotoðraflar Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi’nde saat 14.00'de sergilenecek. Ýhlas Haber Ajansý Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Ballý, Ýz Tv Genel Yayýn Yönetmeni Coþkun Aral, Associated Pres Türkiye Tem-

silcisi Erhan Sevenler, Milliyet Gazetesi Fotoðraf Þefi Bünyamin Aygün, Haber Türk Gazetesi Fotoðraf Þefi Ozan Köse, Anadolu Ajansý Ýstanbul Fotoðraf Þefi Oktay Çilesiz, Ýhlas Haber Ajansý Fotoðraf Þefi Abdullah Coþkun'un katýldýðý etkinlikte Fotoðraf Muhabirlerinin çeþitli yerlerde çektikleri fotoðraflarý sergilenirken Ýhlas Haber Ajansý Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Ballý, Ýz Tv Genel Yayýn Yönetmeni Coþkun Aral, Türkiye'de Gazetecilik ve Fotoðraf hakkýnda söyleþi yapacaklar.

Türk Musikisi Korosu yeni döneme baþladý Türk Musikisi Korosu yeni dönem çalýþmalarýný sürdürüyor.

Ç

Ulusal gazete ve televizyon muhabirlerinin seçme karelerinden oluþacak fotoðraflar Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi’nde saat 14.00'de sergilenecek.

Ç

Aile Okulu Anne Eðitimi Projesi Vakkasoðlu ile sona erecek

orum Belediyesi, Ertuðrul Gazi Ýlköðretim Okulu, Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ve Aile Eðitim Merkezi

iþbirliði ile gerçekleþtirilen Aile Okulu Anne Eðitimi Projesi, Vehbi Vakkasoðlu konferansý ile sona erecek.

Yapýlan açýklamaya göre, beþ haftadýr süren eðitim programlarý Eðitimci Yazar Vehbi Vakkasoðlu tarafýndan verilecek olan ‘Ailede

Aile Okulu Anne Eðitimi Projesi, Vehbi Vakkasoðlu konferansý ile sona erecek.

Sevgi ve Deðerler Eðitimi’ konulu konferans ile tamamlanacak. Yarýn Devlet Tiyatro Salonu'nda saat 13.15'te gerçekleþtirilecek olan konferans sonrasýnda seminere katýlanlara sertifikalarý verilecek. Çorum Belediyesi tarafýndan Çorum merkezde yer alan ilköðretim okullarýnýn iþbirliðiyle gerçekleþtirilen Anne Eðitimi Projesi’ni son olarak Ertuðrul Gazi Ýlköðretim Okulu ile birlikte gerçekleþtirdiklerini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, projeye destek veren Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Ertuðrul Gazi

Ý

nönü Caddesi’nde meydana gelen olayda anne ile kýzý kavga etti. Anrne F.K. ile kýzý A.D.U. arasýnda tartýþma çýktý. Kavga sýrasýnda genç kýz annesi F.K.’yi dövdü. Kadýn kýzýndan þikâyetçi oldu. Bayat’ta meydana gelen olayda ise, karýkoca kavgasý yaþandý. Beyazýt Caddesi’nde oturan Z.K. ile M.K. kavga etti. Koca M.K. eþi Z.K.’yý dövdü. Kadýn kocasýndan þikâyetçi oldu.

V

ücudun savunma gücü olan baðýþýklýk sisteminin; aðýz, burun ya da deri yoluyla dýþarýdan gelen virüslerin vücuda giriþini engellediðini belirten uzmanlar, bunun, kiþinin hastalýk kapmasýný da engellediðini belirtiyor. Ancak, fazla korumacý ailelerin çocuklarýnda baðýþýklýk sistemi yeterince geliþemediði için daha sýk ve daha aðýr enfeksiyonlar geçirme riski ortaya çýktýðý vurgulanýyor. Uzmanlar, bir çocuðun her yýl aþaðý yukarý 7-10 kez üst solunum yollarý enfeksiyonu geçirmesinin son derece normal ve baðýþýklýk sistemini güçlendiren bir durum olduðunu belirtiyor. Uzmanlar, bu nedenle çocuklarýn baðýþýklýk sisteminin geliþebilmesi için çevredeki mikrop ve bakterilere de ihtiyaç duyduðunu dikkat çekiyor. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Merve Baþkan, baðýþýklýk sisteminin, çocukluk döneminde kuvvetlendirilmesi, yetiþkinlik döneminde saðlýklý bir yaþam sürdürülebilmesi açýsýndan büyük önem taþýdýðýný söyledi. Düzenli beslenmenin yaný sýra çocuklarýn saðlýklý ortamlarda büyümesinde baðýþýklýk sisteminin geliþmesinin önemli bir rol oynadýðýný belirten Dr. Baþkan, ancak saðlýklý ortam denildiðinde akla aþýrý hijyen ortamlar gelmemesi gerekti-

ðini kaydetti. Dr. Baþkan, bu sebeple çocuklarýn baðýþýklýk sisteminin geliþebilmesi için çevredeki mikrop ve bakterilere de ihtiyaç duyduðunu vurguladý. Ayný ortamda, ayný ailede yaþayan ikizlerde bile baðýþýklýk sisteminin farklýlýklar gösterebildiðini kaydeden Dr. Baþkan, fazla korumacý ailelerin çocuklarýnda baðýþýklýk sistemi yeterince geliþemediði için daha sýk ve daha aðýr enfeksiyonlar geçirme riskleri olduðunu ifade etti. Dr. Baþkan, þöyle dedi: "Öz çamaþýr suyu gibi maddelerle evin sýk sýk temizlenmesi çocuðun baðýþýklýk sisteminin geliþmesini engeller. Çocuk, ne kadar çok yaþadýðý çevreyle iliþkide ise yaþýtlarý ile oynuyor, toprakla oynuyor ise o kadar baðýþýklýk sistemi güçlenir. Ailenin tek çocuðu olup steril çevrede yaþayan çocuklarda baðýþýklýk sistemi geliþemez ve bunun sonucunda çocuk sýk sýk hasta olurlar. Çok kardeþli kalabalýk evlerde büyüyen çocuklar ise daha güçlü baðýþýklýk sistemine sahiptirler. Toplumsal bir flora vardýr ve çocuk bu flora ile iç içe yaþayarak baðýþýklýðýný güçlendirir."

STERÝL ORTAMLARDA BÜYÜYEN ÇOCUKLARDA BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ DAHA ZOR GÜÇLENÝR

Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran

Hakyemez, tasavvuf musikisine ilgi duyan tüm bayanlarý

koro çalýþmalarýnda yer almaya davet etti.

Koro Aliye Helvacý yönetiminde çalýþma yapýyor.

Vehbi Vakkasoðlu

Ýlköðretim Okulu Müdürü Mustafa Hekim'e teþekkür etti. Anne Eðitimi Projesi'nin diðer okullarda da devam edeceðinin altýný çizen Baþkan Külcü, yarýn Eðitimci Yazar Vehbi Vakkasoðlu tarafýndan verilecek olan konferans ve sonrasýnda yapýlacak kokteyle tüm Çorum halkýný davet etti.

Çok temiz ortamlar da çocuklarý hasta ediyor Annesini dövdü

orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde tamamý bayanlardan oluþan Türk Musikisi Korosu yeni dönem çalýþmalarýný sürdürüyor. Aliye Helvacý yönetiminde çalýþmalarýný sürdüren koro bilindiði gibi geçtiðimiz yýl Uþþak Faslý adý altýnda bir de konser vermiþti. Bu sene Hicaz Faslý adýný verdikleri çalýþmalara ilginin hayli yüksek olduðunu söyleyen

"Kreþe giden çocuklar, eðer evde çok korumacý ve steril ortamda büyütülmüþler ise doðal olarak kreþin ilk yýllarýnda birçok mikroorganizma ile karþýlaþtýklarý için sýk enfeksiyon geçireceklerdir." ifadesini kullanan Dr. Baþkan, "Bu enfeksiyonlar, yüzde 80 viral enfeksiyonlardýr. Bu durumda gereksiz antibiyotik kullanýmý ile çocuðun cilt, baðýrsak, boðaz florasý bozularak bakteri direnci artar, çocukta alerji, astým ve atopi riski artar." dedi. Bu süreçte yapýlan en büyük hatanýn, geçirdikleri üst solunum yollarý enfeksiyonlarýndan ötürü çocuðu kreþten alarak kiþisel geliþimine engel olmak olduðuna dikkat çeken Dr. Baþkan, "Unutulmamalý ki eninde sonunda çocuk okula baþlayýnca yine ayný mikroorganizmalarý içeren toplumsal floraya girecek. Yine bu enfeksiyonlarý ilk yýllarýnda geçirecektir. Çocuk, bu florayla ne kadar erken karþýlaþýrsa o kadar güçlü baðýþýklýk sistemi olur." ifadesini kullandý. Çocuklarýn baðýþýklýk sisteminin geliþiminde piyasada bulunan güçlendirici ürünlerin çocuða bir katkýsýnýn olmadýðýný vurgulayan Dr. Baþkan, bunun yerine, dengeli ve saðlýklý beslenerek baðýþýklýk sisteminin daha iyi korunacaðýna dikkat çekti. Dünya Bülteni

Kadýnlara sinema ve tiyatro günleri Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi kadýnlara özel sinema ve tiyatro günleri düzenliyor.

Ç

orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi kadýnlara özel sinema ve tiyatro günleri düzenliyor. Çorum'daki tüm bayanlara yönelik gerçekleþtirilecek olan sinema ve tiyatro gösterimi 19 Ocak 4 Haziran 2013 tarihleri arasýnda her Salý ve Cumartesi günü yapýlacak. 18 yaþ üstü bayanlar için düzenlenen sinema ve tiyatro gösterilerine katýlmak isteyen bayanlar mahalle muhtarlýklarýna giderek kayýt yaptýrabilecekler. Belediye’den yapýlan açýklamaya göre, Bahçelievler ve Karakeçili Mahalleleri’nde oturan bayanlar 7 - 17 Ocak tarihleri arasýnda kayýtlarýný yap-

týracak olup Kunduzhan ve Çöplü Mahalleleri 28 Ocak -7 Þubat, Mimar Sinan ve Gülabibey Mahalleleri 11 - 22 Þubat, Yavruturna ve Kale Mahalleleri 25 Þubat - 15 Mart, Buharaevler ve Çepni Mahalleleri 18 Mart - 5 Nisan, Yeniyol ve Akkent Mahalleleri 8 - 19 Nisan, Ulukavak ve Üçtutlar Mahalleleri’ndeki bayanlar ise 22 Nisan - 17 Mayýs tarihleri arasýnda mahalle muhtarlýklarýna giderek kayýt yaptýrabilecekler. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü H. Nuran Hakyemez, Çorumlu bayanlarý kontenjan dolmadan sinema ve tiyatro günleri için mahalle muhtarlýklarýna giderek bir an önce kayýt yaptýrmalarý için çaðrýda bulundu.

Messenger kapanýyor! M

icrosoft, Windows Live Messenger hizmetinin ne zaman son bulacaðýný açýkladý ancak endiþe edilmesine gerek yok Microsoft’un hizmet kalitesini artýracak daha güzel planlarý var. Ýþte tüm detaylar: Uzunca bir süre önce Windows Live Messenger’ý emekliye ayýrma planlarýnýn olduðu ifade eden Microsoft, beklenen sonun gerçekleþeceði tarihi açýkladý. Buna göre 15 Mart itibariyle tamamen kullanýlamaz duruma gelecek olan Windows Live Messenger uygulamasý yerini bir baþka yazýlýma býrakacak. Microsoft’un rekor bir ücretle satýn aldýðý Skype, Windows Live Messenger’ýn yerine geçmiþ olacak bir baþka ifadeyle. 100 Milyon’dan fazla kullanýcýsýna Skype’ý yüklemelerini önerecek olan Microsoft, kulla-

nýcýlarýn hiçbir farklýlýk olmaksýzýn daha kaliteli bir hizmete geçiþ yapmasýný saðlayacak. Skype’ýn Windows 8 ve Windows Phone 8 istemcisini de yayýnlayan Microsoft, tüm platformlarda Skype’ýn kullanýlabilirliði için gerekli alt yapýyý çok-

tan tamamladý. Hali hazýrda Skype üzerinden oturum açarak Windows Live kiþi listenize eriþebilir ve dostlarýnýzla görüþmeye kaldýðýnýz yerden daha kaliteli olarak devam edebilirsiniz. Kaynak: Ajanslar

Microsoft, Windows Live Messenger hizmetinin ne zaman son bulacaðýný açýkladý ancak endiþe edilmesine gerek yok


ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Vali Baþköy’den önemli bir hizmet...

7

Kazazedeler için misafirhane tahsisi V

ali Sabri Baþköy, yayýnladýðý genelge ile Çorum'da büyük bir hizmetin baþlamasýný saðladý. Çorum sýnýrlarý içerisinde trafik kazasý geçiren kazazede ve yakýnlarýnýn misafir edilmesinin esas alýndýðý genelge ile birlikte Çorum deðerli bir insanlýk örneðine imza atacak. Vali Sabri Baþköy imzasý ile ilgili tüm kurum ve kuruluþlara gönderilen genelgede, hizmetin nasýl iþleyeceðine iliþkin esaslar yer aldý. Vali Baþköy açýklamasýnda, Çorum'un önemli bir geçiþ güzergahý üzerinde olmasý nedeniyle, yaþanabilecek trafik kazalarýnda, kazazede ya da yakýnlarýnýn tedavi süreci boyunca maðdur olmasýnýn önüne geçileceðini kaydetti. Ýl ve ilçe merkezlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluþlarýna ait misafirhane ve benzer yapýlarý, bu hizmete tahsis eden Vali Sabri Baþköy, açýklamasýnda þunlarý söyledi, "Ýlimizin özellikle Karadeniz, Akdeniz, Ankara ve Ýstanbul anayol güzergahlarýnda bulunmasý ve bu yollarýn yoðun trafiði nedeniyle trafik kazalarý meydana gelebilmektedir. Meydana gelen kazalarda kazazede durumuna düþen vatandaþlarýmýzýn hastanelerde ve saðlýk kuruluþlarýnda tedavileri

Vali Baþköy’ün genelgesinde genelgede, hizmetin nasýl iþleyeceðine iliþkin esaslar yer aldý. görev olup; bu uygulama tarafýndan verilecektir. sýrasýnda veya ilimizde iþ ilimizin Kazazede veya yakýnlarý ve iþlemleri yardýmseverliðini ve sormasalar bile ilimizde tamamlanýncaya kadar misafirperverliðini böyle bir konaklama ekli listede belirtilen gösterecek ve toplumdaki imkanýnýn olduðu misafirhanelerde müspet imajýný daha da kendilerine konaklatýlmalarý insani artýracaktýr. hatýrlatýlacaktýr. Ayný yardým ve Çorum zamanda ilgililer misafirperverliðinin bir Genelge ve tarafýndan imkanlar gereðidir ve büyük önem ekindeki liste; özeller ölçüsünde kazazede veya arz etmektedir. dahil tüm hastaneler, yakýnlarýnýn saðlýk kuruluþlarý, Bu baðlamda, bu tür misafirhaneye ulaþýmý jandarma ve emniyet kazalar meydana saðlanacaktýr. birimleri, il afet ve acil geldiðinde gerek hastane, kurtarma Misafirhanesi gerek emniyet ve gerekse birimleri/birlikleri ve bulunan kamu kurum ve jandarma personeli karayollarý kurtarma kuruluþlarýnca tarafýndan kazazedelere ekiplerinin görev yaptýðý Genelgenin uygulanmasý veya yakýnlarýna birimlerde ilgililerin hususunda daima sorulmak suretiyle ve göreceði yere asýlacaktýr. hazýrlýklý olunacak, kendilerinin de istemeleri Bu genelge sýralý amirler kazazede veya halinde ilgili kurum ve tarafýndan ilgili personele yakýnlarýna gereken ilgi kuruluþun misafirhanesi yazýlý olarak teblið veya hassasiyet aranacak ve rezervasyon edilerek sonucundan gösterilecektir. Yardýma yaptýrýlarak kalacaðý Valiliðimize bilgi muhtaç olan kazazede ve misafirhanenin iletiþim verilecektir. yakýnlarýna her konuda bilgileri kazazede veya yardýmcý olmak insani bir yakýnlarýna ilgililer Süreklilik arz eden

bu uygulamanýn, ilgili kurumlarca herhangi bir aksaklýða meydan verilmeden yerine getirilmesi saðlanacaktýr." Ýl Merkezi ve ilçelerde, tahsis edilen kurum ve kuruluþlarla ilgili liste ise þu þekilde belirlendi, "Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müd. (Kamile - Hacý Ahmet AKDAÐ Huzurevi Yaþlý Bkm. ve Reh. Merkezi Müdürlüðü), Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müd. (Atýl Üzelgün Huzurevi Yaþlý Bkm. ve Reh. Merkezi Müdürlüðü), Karayollarý 73. Þube Þefliði, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Orman Ýþletme Müdürlüðü, DSÝ 54. Þube Müdürlüðü, Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü, PTT Baþmüdürlüðü, Alaca Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü, Kargý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Mecitözü Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Karayollarý 71. Þube Þefliði, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Oðuzlar Ýlçe Belediye Baþkanlýðý, Oðuzlar Ýlçe Belediye Baþkanlýðý, Ýskilip Ýlçe Belediye Baþkanlýðý.

OKA yönetiminden ziyaret

Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Baþköy’ü makamýnda ziyaret etti.

O

rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum’un ev sahipliðinde gerçekleþtirilen OKA Yönetim Kurulu'nun 2013 yýlý ilk toplantýsý öncesinde OKA Yönetim Kurulu Üyeleri, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, Amasya Valisi A. Celil Öz ve Samsun Valisi Hüseyin

Aksoy, Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret ettiler. Ziyaret, Þeref Defteri'nin

imzalanmasýnýn ardýndan Valilik Makamýnda devam etti.

Öte yandan konuk valililerin bazý tesisleri ziyaret ettikleri öðrenildi.

Ziyaret OKA Yönetim Kurulu'nun 2013 yýlý ilk toplantýsý öncesinde gerçekleþtirildi.

Þimþek, 2013 bütçesi özelleþtirmelerle güçlenecek M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, 2013 bütçesinin özelleþtirmelerle daha da güçleneceðini söyledi Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 2013 yýlýnda ekonominin büyüyeceðine iþaret ederek, özelleþtirmelerle 2013 bütçesinin daha da güçleneceðini belirtti. Þimþek, "2013 yýlýnýn ilk mesai saatinde özelleþtirmeyle 4,2 milyar TL'lik kaynaðý hazineye aktardýk. Hiçbir özelleþtirme yapmadan 2,5 milyar TL'lik bir kaynak aktarýmý yapabiliriz.

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 2013 bütçesinin özelleþtirmelerle daha da güçleneceðini söyledi

Ancak bu yýl özelleþtirmelerle güçlü bir performans çýkacaðýný öngörüyoruz." dedi.

Gelirlerle ilgili bütçe hedeflerinde aþaðý yönlü bir sapmanýn gerçekleþmediðini

vurgulayan Bakan Þimþek, bütçedeki gelirlerin 1,9 milyar TL arttýðýný açýkladý. Vergi

gelirleri tahsilatýnýn da yüzde 9,8 oranýnda arttýðýný dile getiren Maliye Bakaný, bütçe açýðýný 21 milyar TL olarak hedeflediklerini ancak son verilerle birlikte bu hedefi tekrar revize ederek 32 milyar TL'ye yükselttiklerini kaydetti. 2012 yýlý bütçe açýðýnýn 28,8 milyar TL olarak gerçekleþtiðini bildiren Bakan Þimþek, gerçekleþen bütçe açýðý rakamýyla revize edilen hedefi tutturduklarýný, ancak ilk hedefi gerçekleþtiremediklerini belirtti. Dünya Bülteni

Davutoðlu'ndan diplomasi trafiði B

akan Davutoðlu, Mýsýrlý mevkidaþýyla Suriye ve ÝÝT Zirvesi'ni, Fin ve Romen bakanlarla ise AB ile iliþkileri görüþtü Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu diplomasi trafiðini Mýsýrlý, Fin ve Romen muhataplarýyla yaptýðý telefon görüþmeleriyle sürdürdü. Davutoðlu'nun Mýsýrlý mevkidaþý ile görüþmesinde Suriye'de endiþe verici boyutlardaki þiddetin geldiði nokta ve akan kaný durdurmak için sarfedilen çabalar deðerlendirildi. Ayrýca Mýsýr'ýn evsahipliðinde gelecek ay baþýnda düzenlene-

cek Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Zirvesi de gündeme geldi. Davutoðlu, Finlandiya Dýþiþleri Bakaný Erkki Tuomioja görüþmesinde de, iki ülkenin baþlattýðý arabuluculuk giriþimi çerçevesinde bundan sonra atýlacak adýmlar ele alýndý. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, Romanya Cumhurbaþkaný'nýn Danýþmaný ve eski Dýþiþleri bakaný Cristian Diakonesku ile de bir telefon görüþmesi yaptý. Görüþmede iki ülke iliþkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliðine tam üyelik süreci ve Balkanlardaki son durum ele alýndý. Dünya Bülteni

Bakan Davutoðlu, Mýsýrlý mevkidaþýyla Suriye ve ÝÝT Zirvesi'ni, Fin ve Romen bakanlarla ise AB ile iliþkileri görüþtü

Ziyaret, Þeref Defteri'nin imzalanmasýnýn ardýndan Valilik Makamýnda devam etti.

Üniversiteler özgürleþiyor B

akanlýða gönderilen yeni YÖK yasa taslaðýna eklenen bir maddeyle, öðretim görevlilerinin üniversitelerde baþörtüsüyle ve sakal býrakarak derse girebilmelerinin önü açýldý. YÖK, yeni yasa taslaðý çalýþmalarýný tamamlayýp Milli Eðitim Bakanlýðý'na gönderdi. Taslakta Türkiye'de yabancý ve özel öðretim kurumlarýnýn kurulmasý ile rektörlük atamalarýnda usul deðiþikliklerinin düzenlenmesi için yapýlmasý zorunlu Anayasa deðiþikliði önerilerine de yer verildi. Taslakta en dikkat çekici deðiþiklik ise, öðrenci ve öðretim elemanlarýna “kýlýk kýyafet” özgürlüðü getiren madde ile yapýldý. Taslaðýn yasalaþmasý halinde baþörtüsü takarak ya da sakal býrakarak derslere giren öðretim elemanlarý hakkýnda üniversitenin soruþturma baþlatmasýnýn önüne geçilecek. Ýsteyen öðretim görevlisi baþörtüsü takarak derslere girebilecek. Yeni taslakta “kýlýk kýyafet” düzenlemesine iliþkin hüküm þöyle: “Her öðretim elemaný siyasi düþünce, dil, din, mezhep, inanç, ýrk, renk, cinsiyet, kýlýk - kýyafet tercihi ve diðer sebeplerle herhangi bir ayrým gözetilmeksizin serbestçe eðitim - öðretim, araþtýrma, geliþtirme, yayýn yapma ve akademik faaliyetlerde bulunma hakkýna ve hürriyetine sahiptir.” Öðretim elemaný alýmýnda da YÖK tarafýndan belirlenen “görevin gerektirdiði niteliklerden” baþka hiçbir ayrým gözetilemeyeceði ifade edilen taslakta, “Engelliler ve özel gereksinimli kimselerle ilgili Kurul tarafýndan alýnacak tedbirlerle yapýlacak pozitif ayrýmcýlýk bu madde kapsamýnda deðerlendirilmez. Yükseköðretim kurumlarý yönetim ve denetim organlarý ile öðretim elemanlarý, Kurul'un veya yükseköðretim kurumlarýnýn yetkili organlarýnýn dýþýnda kalan makamlarca hiçbir þekilde görevlerinden uzaklaþtýrýlamaz, öðretim elemaný mesleðinden çýkarýlamazlar” denildi. Tas-

lakta yer alan diðer dikkat çekici düzenlemeler þöyle: * Rektör seçimi için 3 ayrý alternatif belirlendi. Ýlk alternatif olarak sunulan “mevcut düzenlemenin korunmasý” halinde üniversitede yapýlacak seçimde 6 isim YÖK'e bildirilecek, ardýndan YÖK aday listesini 3'e indirip Cumhurbaþkaný'na sunacak ve Cumhurbaþkaný adaylardan birini rektör atayacak. Ýkinci alternatif olan “Üniversite Meclisi” modeline göre üniversite meclisi 3 rektör adayýný belirleyecek, Cumhurbaþkaný bu adaylardan birini atayacak. Üçüncü alternatife göre ise “rektör adaylarýný belirleme komitesi”, gelen baþvurularý deðerlendirip üçe indirecek ve bu isimleri YÖK'e veya Cumhurbaþkaný'na sunacak. * “Üniversite konseylerine üniversitenin bulunduðu ilin en çok vergi veren isimlerinden birinin de üye olabilmesi” düzenlemesi de taslaðýn son halinde, “‘üniversiteye mali destek saðlayanlar veya üniversitenin mezunlarý arasýndan' seçilir” þeklinde deðiþtirildi. * Yükseköðretim kurumlarý yönetim ve denetim organlarý ile öðretim elemanlarý, kurulun veya yükseköðretim kurumlarýnýn yetkili organlarýnýn dýþýnda kalan makamlarca hiçbir þekilde görevlerinden uzaklaþtýrýlamayacak. Öðretim elemaný mesleðinden çýkartýlamayacak. Rektör 2 kez atanabilecek * Üniversite Konseyi kurulacak üniversiteler için belirlenen “en az 10 yýldan beri eðitim öðretim faaliyetini sürdürüyor olmasý” þartý yeni taslaktan çýkarýldý. * Üniversite Konseyi bulunan devlet üniversitelerinde ayný kiþi 2 defa rektörlük yapabilecek. Konseyi olmayan üniversitelerde rektör bir seferliðine atanabilecek. (Milliyet)


8

Emniyet’ten iki ayrý operasyon ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Ý

Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü operasyon düzenledi.

l Emniyet Müdürlüðü, Ýskilip’te tarihi eser kaçakçýlýðý, Osmancýk’ta da gümrük kaçaðý sigara sevkiyatýný düzenlediði operasyonlarla bozguna uðrattý. Valilik’ten yapýlan açýklamaya göre, Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevlileri, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanununa muhalefet suçlarýna yönelik yapýlan çalýþmalarda; Ýskilip’te ikamet eden H.F.B, Y.K., M.F.V., A.B., ve S.G. isimli þahýslarýn ellerinde bulundurduklarý tarihi eserleri satmak için müþteri aradýklarý bilgilerinin alýnmasý üzerine Ýskilip’te yapýlan operasyonda; 25 adet Roma dönemine ait yer mozayiði, 3 adet Bizans dönemine ait sikke, 2 adet el telsizi ve bu telsizlere ait 2 adet þarz cihazý, 1 adet de lazerli mesafe ölçer cihazý ele geçirerek el koydu. Þüpheli þahýslar hakkýnda KOM Þube Müdürlüðünce 2863 SKM ve 5809 SKM iddiasýyla iþlem yapýlarak Ýskilip C. Baþsavcýlýðý’na sevk edildi.

Uslu, Alaca’ya yapýlanlarý anlattý

Alaca Ziraat Odasý, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’yu makamýnda ziyaret etti.

Gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi

KOM Þube Müdürlüðü Kaçakçýlýk Büro Amirliði’nin yaptýðý istihbarý çalýþmalar neticesinde; Doðu illerine gümrük kaçaðý sigara sevkiyatýnýn yapýlacaðý bilgilerinin alýnmasý üzerine Çorum’un Osmancýk ilçesinde yapýlan operasyonda 65 ... plaka sayýlý araçta A.S. isimli þahýs yakalandý. Osmancýk Sulh Ceza Mahkemesi’nden alýnan arama ve el koyma kararýna istinaden araçta yapýlan aramada; 114 karton Slims M&M marka, 1426 karton uzun Slims M&M marka olmak üzere toplam 15 bin 400 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirilerek el konuldu. Þüpheli A.S. isimli þahýs hakkýnda KOM Þube Müdürlüðünce iþlem yapýlarak adliyeye sevk edildi. Polis, yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirdi.

‘Hukuksuzluk 200 gündür sürüyor’ KOM Þube Müdürlüðü Kaçakçýlýk Büro Amirliði’nin yaptýðý istihbarat çalýþmalar olumlu neticelendi.

K

ESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, “Sendikal hak ve özgürlükleri için mücadele eden, emek ve demokrasi mücadelesini her daim yüreðinde taþýyan KESK'li yönetici ve üyelerimiz, hukuksuzluðun ve adaletsizliðin düzeninde 200 gündür tutuklu.” dedi. 25 Haziran 2012 tarihinde gözaltýna alýnan ve hâlâ tutuklu bulunan yönetici ve üyelerin henüz iddianamelerinin dahi ortada olmadýðýný iddia eden Veldet, “Aradan geçen bunca süreye raðmen ne tutuklanan arkadaþlarýmýz ne de bizler, hala arkadaþlarýmýzýn tam olarak neyle suçlandýklarýný resmi aðýzlardan duyabilmiþ deðiliz. Ne var ki bugüne kadar önümüze sunulan kopyala-yapýþtýr iddianamelerden tanýdýk olduðumuz üzere bu iddianamenin de öncekilerden farklý bir yanýnýn olmayacaðýný biliyoruz. Bugüne kadar önümüze çýkartýlan iddianamelerde AKP hükümetinin ileri demokrasisi her defasýnda bir kez daha kanýtlanmýþ, yargýlamalarýn sendikal faaliyetler ve demokratik taleplerimiz olduðu tescillenmiþtir. Bu durum ayný zamanda yargýnýn da siyasallaþtýðýný,

AKP düzenine karþý olan ve sesini yükseltenlere karþý bir baský aracýna dönüþtüðünü ortaya koymaktadýr.” ifadelerini kullandý. Türkiye’de sendikal haklar ve sendikal mücadelenin iktidar için büyük bir tehdit ve korku nedeni haline geldiðini ifade eden Veldet, konuya iliþkin açýklamasýnda þunlarý söyledi; “AKP hükümetinin tek adam rejimine eðrilen "padiþahlýk" düzeninde artýk sömürü hacminin geniþletilmesi, eþitlikçiözgürlükçü seslerin bastýrýlmasý giderek daha da otoriterleþen bir düzeni iktidar için ihtiyaç haline getirmiþtir. Bu nedenle iktidarýn anti demokratik uygulamalarýna boyun eðmeyen, baskýlar karþýsýnda sesini yükselten KESK ve KESK'e baðlý sendikalara karþý büyük bir tahammülsüzlük gösterildiði bilinmektedir. KESK bu anlamda emek ve demokrasi düþmanlarýnýn her zaman hedefinde olmuþ, baský ve sindirme giriþimlerine maruz kalmýþtýr. Fakat tarihte birçok kez kanýtladýðýmýz gibi, KESK önüne çýkarýlan tüm engellere ve baskýlara inat, adaletsizlik üzerine inþa edilen bu yaðma ve sömürü düzenine karþý inatla ve güç-

lenerek yoluna devam etmeyi baþarmýþtýr, bundan sonra da baþaracaktýr. Keyfi biçimde gözaltýna alýnan ve 200 gündür cezaevlerinde ayný keyfilikte tutulan, haklarýnda davalar açýlan arkadaþlarýmýz hiçbir suç iþlememiþ, tamamen sendikal faaliyetlerinden dolayý cezalandýrýlmýþtýr. Bundan önceki

Nevzat Veldet

her tutuklamada yaþandýðý gibi, savcýlýk tamamen emniyetin bilgilendirmesi ve yönlendirmesiyle hareket etmiþ, arkadaþlarýmýza tamamen sendikal faaliyetler kapsamýnda yapýlan eylem ve etkinlikler ile ilgili sorular sorulmasýna raðmen tutukluluklarý devam ettirilmiþtir. Yargý gücünü arkasýna alan, bunu bir sindirme mekanizmasýna dönüþtüren AKP hükümeti de gayet iyi bilmektedir ki, ceza-

evindeki yönetici ve üyelerimizin tek suçu, böylesine bozuk bir düzende yürüttükleri onurlu mücadele üzerinden kimseye biat etmemeleri, iktidarýn baskýlarýna boyun eðmemeleridir. AKP hükümeti sözde darbelerle hesaplaþýrken, darbelerden de gerici, özgürlüklerin ve demokratik taleplerin büyük bir keyfilikle cezalandýrdýðý otoriter, despotik bir düzeni yeniden inþa etmektedir. Bugün 12 Eylül'le hesaplaþma iddiasýnda olanlar, emek mücadelesi karþýsýnda 12 Eylül faþist dönemini gölgede býrakacak yönetimleriyle baskýcý politikalarýn altýna imza atmaktadýr. Evet, 28 arkadaþýmýz 200 gündür emek ve demokrasi mücadelesi adýna, sendikal mücadele adýna tutuklu! Tutuklular ama suçlu deðiller' Asýl suçlular hukuk, adalet, insan haklarý nezdinde sendikal haklar kapsamýnda yaptýðýmýz faaliyetleri sorgulayanlardýr! Artýk bu suça, hukuksuzluða, adaletsizliðe, sendikalarýmýza keyfi gözaltý ve tutuklamalara, KESK ve KESK'e baðlý sendikalarýn üye ve yöneticilerine yönelik baskýlara derhal son verin! Derhal

tutuklu arkadaþlarýmýzý serbest býrakýn! Özgürlüklerini 200 gündür gasp ettiðiniz arkadaþlarýmýz hala demir parmaklýklar arkasýndayken, haklý mücadelemizi baský altýna almaya çalýþan, her türlü hukuk dýþý ve fiili uygulamalara karþý hiçbir zaman boyun eðmeyeceðimizi bilin! KESK olarak bu tür baskýlarý kararlýlýkla aþacaðýmýzý, her türlü baskýcý otoriter uygulamalara örgütlü gücümüzle karþý duracaðýmýzý bilin! KESK; faþizme karþý demokrasi, emperyalizme karþý baðýmsýzlýk, savaþa karþý barýþ, baskýlara karþý özgürlük, ýrkçýlýða ve þovenizme karþý emeðin birliði ve halklarýn kardeþliði mücadelesini kararlýlýkla sürdürecektir. KESK, “bizi ezen, bir kenara iten, emeðimizi görünmez kýlan, bedenlerimizi metalaþtýran bu sistemin çarklarýna takýlan çakýl taþý olacaðýz” diyen kadýnlarýn mücadelesine soluk katmaya; tüm kuþatma, bertaraf etme operasyonlarýna karþý emek ve demokrasiden yana olan herkesin yüreðinde, beyninde, bilincinde yer almaya devam edecektir.”

A

laca Ziraat Odasý, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Baþkan Yardýmcýsý Celalettin Salýn, Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Kahraman Aslan ve Ankara Tarým Müdürlüðü Bölge Temsilcisi Mustafa Kahraman katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Yýlmaz, Oda’nýn yapmýþ olduðu çalýþmalar hakkýnda Uslu’ya bilgiler verdi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, “Alaca’da yeni Devlet Hastanemiz bu yýl inþallah hizmete girecek. Geçtiðimiz hafta Devlet Su Ýþleri

CHP Kocaeli Milletvekili Hurþit Güneþ

yatýrýmlarýný Sayýn Valimiz, Milletvekili arkadaþlarým, Müsteþarýmýz ve bürokratlarla bir araya gelerek deðerlendirdik. Alaca içme suyumuzun iletim hattý devam ediyor, arýtma tesisi yatýrým programýmýzda. uygulama projesinin bitimiyle ihalesi yapýlacak. Bu yýl

yatýrým programýmýzda olan Koçhisar sulamasý proje yapýmý bu yýl tamamlanarak ihale süreci inþallah bu yýl baþlayacak. Küçükhýrka Göletimizin ihale süreci devam ediyor, Sincan Göletinin yükseltilmesi ile Yatankavak - Perçem Göleti proje çalýþmalarý devam

ediyor. Kýzkaraca Göletinin gövdesi Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan tamamlandý. Sulamasý ile ilgili DSÝ'nin ön inceleme çalýþmalarý devam ediyor. Çevre yolumuz hizmete girdi. Yatýrým programý çerçevesinde ilçemizden geçen karayolu çalýþmalarý devam etmektedir.” diye konuþtu.

Salim Uslu, Alaca’ya yapýlan hizmetler hakkýnda açýklamalarda bulundu.

CHP Muðla Milletvekili Tolga Çandar

CHP Sinop Milletvekili Engin Altay

CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül

CHP Merkez Ýlçe'den dayanýþma yemeði

C

HP Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Birlik ve Dayanýþma Yemeði, 18 Ocak Cuma günü gerçekleþtirilecek. Büyük Vadi Restaurantta düzenlenecek olan program saat 19.00'de baþlayacak.

CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, partililer arasýndaki birlik, beraberlik ve dayanýþmayý artýrmak amacýyla düzenledikleri programa CHP Kocaeli Milletvekili Hurþit Güneþ, CHP Muðla Milletvekili Tolga Çandar ile CHP Sinop

Milletvekili Engin Altay'ýn da katýlacaðýný bildirdi. Topgül, yemekli programa katýlmak isteyen partililerin, yemek davetiyelerini CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðýndan temin edebileceklerini kaydetti.

Balbay’dan Köse’ye yeni yýl mesajý C

Mustafa Balbay

Tufan Köse

HP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’ye yeni yýl mesajý gönderdi. Balbay, mesajýnda þunlarý kaydetti; “Sayýn Tufan Köse, sevgili dostum, kardeþim. Yeni yýlýnýzý en iyi dileklerimle kutluyorum. 2012 toplumsal uyanýþ yýlýydý. 2013’ün bu uyanýþ ve partimizin mücadelesiyle adalet yýlý olmasýný diliyorum. Seninle kurduðumuz dostluðun Silivri günlerindeki en önemli kazanýmlarýmdan biri olduðunu vurgulamak isterim. Özgürlükte omuz omuza olacaðýmýz günlerin heyecanýyla, selamlar, saygýlar.”


7 ayda bitirip teslim ettiler

ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Ç

orumlu müteahhitler Murat Kýlýçoðlu, Mehmet Çakýr ve Ahmet Özer ortaklýðýnda faaliyetlerine devam eden Uzay

Gayrimenkul ve Ýnþaat Ltd. Þti. Merzifon ilçesinde ana cadde üzerinde arsasýný da satýn alarak inþaatýna baþladýðý ofis ve iþyeri konseptindeki yatýrýmý

olan Uzay Ýþ Merkezi’ni 7 ay gibi kýsa bir sürede bitirerek iþyeri sahiplerine teslimlerini gerçekleþtirdi.

Çorumlular’ýn yaptýðý Uzay Ýþ Merkezi tamamlandý.

Uzay Gayrimenkul Yetkilisi Murat Kýlýçoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada iþ merkezinden þöyle bahsetti; “13 Nisan 2012 tarihinde ruhsat alarak inþaatýna baþladýðýmýz iþ merkezini 7 ay gibi kýsa sürede bitirmenin ve þehrimizin giriþimcilerinin çevre il ve ilçelerdeki gurur tablolarýna yeni bir örnek teþkil etmesinin onurunu yaþýyoruz. Ayný zamanda Temmuz ayýnda Merzifon’da verdiðimiz 3 bin kiþilik Ýskilip Dolmasý davetiyle de Çorum kültürümüzü bölgede tanýtma hedefimize de katkýda bulunduk. 6000 m2 kiralanabilir alana sahip iþ merkezinde 28 adet lüx ofis, 4 adet de ana cadde cepheli iþyeri bulunmaktadýr. Merzifon Noterliðinin taþýnarak yerleþtiði iþ merkezine mali

müþavir, avukat, diþ hekimleri ve sigortacýlarýn da yoðun talebi olmaktadýr.” Mimari çizimini Arc Mimarlik Halil Ýbrahim Özcan’ýn yaptýðý, iç mimarisini Gülþah Mavi'nin projelendirdiði Uzay Iþ Merkezi’nde barýsol, cephe kaplama, çift asansör, kalorimetreli ýsýnma ve led aydýnlatma gibi yenilikleri de Merzifon halkýyla buluþturduklarýný belirten Kýlýçoðlu, bölgede yatýrýmlarýna devam edeceklerini söyledi. Çorum’da da arsa stoklarýnýn bulunduðunu ve önümüzdeki aylarda A+ segmentinde konut projelerine baþlayacaklarýný belirten Kýlýçoðlu, gazetemiz Çorum Hakimiyet nezdinde gösterilen ilgiye de teþekkür etti.

Çorumlu müteahhitler Murat Kýlýçoðlu, Mehmet Çakýr ve Ahmet Özer.

Uzay Ýþ Merkezi’nin 7 ay gibi kýsa bir sürede bitirilerek iþyeri sahiplerine teslim edildiði bildirildi.

Ýlk ve tek müslüman sosyal aðý yayýna baþlýyor

D

ünyanýn ilk ve tek Müslüman Sosyal Aðý Salamworld'un mart ayýnda test yayýnýna baþlayacaðý öðrenildi. Dünyadaki Müslümanlarý bir araya getirmek amacýyla tasarlanan dünyanýn ilk ve tek Müslüman sosyal iletiþim aðý Salamworld nihayet yayýna baþlýyor. Hazýrlýklarý uzunca bir süredir devam eden Salamword, bu yýlýn mart ayýnda test yayýnýna baþlayacaðý öðrenildi. Türkiye merkezli sosyal paylaþým sitesinin kurucularýysa Kazakistan ve Tataristan'dan iki iþ adamý. Türkiye'nin merkez seçilmesinin sebebiyse hem Ýslam

Dünyanýn ilk ve tek Müslüman Sosyal Aðý Salamworld'un mart ayýnda test yayýnýna baþlayacaðý öðrenildi.

dünyasýnýn parlayan yýldýzý olmasý hem de en çok internet kullanýcýsýna sahip olmasý. Salam World CEO'su Nedim Kaya, amaçlarýnýn Müslümanlarý dünyaya, dünyayý Müslümanlara açmak, hedeflerinin de 5 yýlda

50 milyon kullanýcý olduðunu söyledi. Facebook'a alternatif bir site olmadýklarýný vugulayan Kaya, öyle olsaydý þanslarýnýn olmadýðýný, Salamword'un bir sosyal medya platformu olduðunu belirtti.

Projenin bir internet camisi gibi algýlanmamasý gerektiðinin de altýný çizen Kaya, "Ýstiyoruzki bu sitede bir çocuk oyun oynasýn, bir kadýn yemek tarifine bakabilsin, bir genç spor haberlerini okuyabilsin. Yani bir Müslümana yakýþýr

internet ortamý oluþturacaðýz" dedi. Ýslam dünyasýnýn bir internet dizayný olmadýðýný, bilgi kirliliðinin yaþandýðýný kaydeden Kaya, platformda Wikipedia benzeri Ýslamipedia açýlacaðýný, e-kitap bölümü hazýrlayýp kitap tahlilleri, tartýþmalarý yapmayý amaçladýklarýný ifade etti. Bir çok dilde yayýn yapacak Salamworld'da pornografi, kumar ve Ýslami kurallara aykýrý þeylere yer verilmeyecek. Proje çerçevesinde ayný zamanda Ýslam Altýn Dinarý'na dayanan bir online helal alýþveriþ platformu da kurulacak. (Turk Arab News)

9

Çorum Þehit Öðretmen Fatih Tekin Meslek Eðitim Merkezi Doðramacýlýk Bölümü öðretmen ve öðrencileri ÇESOB'u ziyaret etti.

‘Ýþyerlerinizi baba ocaðý gibi görün’ Ç

orum Þehit Öðretmen Fatih Tekin Meslek Eðitim Merkezi Doðramacýlýk Bölümü öðretmen ve öðrencileri ÇESOB'u ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Okul Müdür Baþ Yardýmcýsý Ahmet Camcý, Aðaç Ýþleri Bölüm Þefi Barbaros Kayalar, Bölüm Öðretmeleri Mehmet Þakir Alpsoylu nezaretinde ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la sohbet eden öðrencilere Baþkan Kýlýç bol bol nasihatlerde bulundu. Öðrencilerden çalýþtýklarý iþyerlerini baba ocaðý gibi görmelerini isteyen Kýlýç, büyüklere de saygýda kusur etmemelerini tavsiye ederek, "Yaptýðýnýz iþin kýymetini bilin. Ýþyerinizi kendi iþyeriniz gibi görün. Haftalýklarýnýzý alamazsanýz dahi eyvallah deyin. Çünkü hayatta paradan önemli þeyler de var. Para daha sonra da kazanýlýr ancak meslek sahibi olamazsýnýz. Ýyi bir sanatkar olamazsýnýz. Sýk sýk iþyerinizi deðiþtirmeyin. Yaptýðýnýz iþlerde kaliteden asla ödün vermeyin. Sizler bizim meslektaþlarýmýzsýnýz. Geleceðin ahilik kültürünü yaþatacak ve öðretecek olan sizlersiniz" dedi. Daha sonra öðrencilere çalýþtýklarý iþyerlerini de soran ve sýký nasihatlerde bulunan Yalçýn Kýlýç, öðrencilerle hatýra fotoðrafý da çektirerek, öðle yemeði ikramýnda bulundu.

Ziyaret dýmcýsý Ahmet Camcý, Aðaç Ýþleri Bölüm Þefi Barbaros Kayalar, Bölüm

Öðretmeleri Mehmet Þakir Alpsoylu nezaretinde yapýldý.

Yalçýn Kýlýç, öðrencilerden çalýþtýklarý iþyerlerini baba ocaðý gibi görmelerini istedi.

Okul idarecileri ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç’a teþekkür etti.

Yalçýn Kýlýç, öðrencilerle hatýra fotoðrafý da çektirerek, öðle yemeði ikramýnda bulundu.


10 ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Hitit Üniversitesi’nden büyük atýlým H

Rektör Alkan, gazetecileri kahvaltýda aðýrladý.

Düzenlenen programa ajans temsilcileri de katýldý.

Üniversite yemekhanesindeki kahvaltýnýn ardýndan basýn toplantýsýna geçildi.

itit Üniversitesi tarafýndan basýn mensuplarýna yönelik olarak düzenlenen ‘Deðerlendirme Toplantýsý’ dün gerçekleþti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ýn evsahipliðindeki toplantýda Hitit Üniversitesi’nin proje ve yatýrýmlarý ile akademik alandaki çalýþmalarý ele alýndý. Üniversitenin Senato Salonu’nda gerçekleþen toplantýya Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ve muhabir arkadaþýmýz Recep Mebet’in yaný sýra Çorum merkez ve ilçelerinde görev yapan yerel basýn ve ajans temsilcileri katýldý. Kahvaltýnýn ardýndan basýn mensuplarýna üniversitenin faaliyetleriyle ilgili bir sunum yapan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hayata geçirmeyi planladýklarý yeni projelerden de bahsetti. Kampüs, laboratuvarlar, meslek yüksek okulu binalarý, yeni bölümler ve öðrenci deðiþimi gibi konu baþlýklarýnda açýklamalar yapan Rektör Alkan, kamuoyuna yönelik önemli mesajlar verdi. Basýn mensuplarýnýn sorularýný da cevaplayan Alkan, ‘Marka Þehir, Dünya Üniversitesi’ sloganý hedefine ulaþmak için gayretle çalýþtýklarýný anlattý. Alkan, toplantýnýn ardýndan günün anýsýna basýn mensuplarýyla fotoðraf çektirdi.

‘Keþke mahkemeye gidilmeseydi’ diyen Rektör Alkan:

B

‘Kampüse takýlmayýn geliþmeye odaklanýn’

asýn toplantýsýnda konuþan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kuzey Kampüsü’nde inþaa çalýþmalarýna gelecek aydan itibaren baþlanacaðýný açýkladý. Çorum Meslek Yüksek Okulu yeni yerleþke binasý ve Teknokent inþaasý hazýrlýklarýnda da sona gelindiðini vurgulayan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu MYO yerleþkesine ise hayýrseverlerin desteði ile baharda baþlamayý planladýklarýný söyledi. Alaca’da SÝNPAÞ tarafýndan yapýlmasý planlanan Kuzey Kampüsü’nde inþaa çalýþmalarýna gelecek aydan itibaren baþlanacak. MYO yerleþkesinin arazi anlaþmazlýðý yüzünden beklemeye alýndýðýný hatýrlatan Alkan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: odaklanmalýyýz.

ÇMYO’YA YENÝ BÝNA

Alkan, ‘Marka Þehir, Dünya Üniversitesi’ sloganý hedefine ulaþmak için gayretle çalýþtýklarýný anlattý.

“Çorum Meslek Yüksek Okulu bahçesindeki spor salonunun bulunduðu alana çok katlý yeni bir bina inþaa edeceðiz. Ankara Yolu giriþindeki üniversitemizin Güney Kampüsü, mülk sahibi hemþehrilerimizin mahkemeye vermesi nedeniyle sürüncemede kaldý. 160 dönüm yer tahsisi yapýldý. 150 dönüm de hazine arazisi var. Ancak 30 dönümlük bir alan vatandaþlarýn yeri. Elbette hak aramak en doðal hak ancak keþke mahkemeye gidilmeseydi. Kýþlanýn yeri ile ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlýðý ile görüþtük. Talebimize sýcak bakýyorlar ama kurumlar arasý alacak verecek yüzünden henüz netice alamadýk. Çorumlu ne yazýk ki kampüs konusunda beklenen kamuoyunu oluþturamadý. Kayserili yeni kurulacak üniversiteler için seferber oldu ancak memleketimiz bu yönden bekleneni ortaya koyamadý. Mühendislik Fakültesi’ni içine alan Kuzey Kampüsü’nde ise 90 dönüm araziyi üniversitemize kazandýrdýk. Ýki ayrý kampüs alaný olmasýný eleþtirenler olabilir ancak bunun hiç bir mahsuru yok. Zira biz üniversitemizin halktan kopuk olmasýný istemiyoruz. Bu nedenle halkla iç içe kampüs modelini benimsedik. Bu doðrultuda duvarlarý yýkýyoruz. 11 bin öðrenciye sahip üniversiteyi halktan ko-

parmayý istemiyorum. Kampüs konusundaki çalýþmalarýn sonuna kadar takipçisi olacaðýz. Kuzey Kampüsü’nde gelecek aydan itibaren inþaa çalýþmalarýna baþlayacaðýz.

‘KAMPÜSE TAKILMAYIN’ Kampüs, üniversitemizin yegane gündemi deðil. Hal böyle olsaydý bu kadar öðrenci neden Çorum’a gelsin. Çünkü sunduðumuz imkanlarla Hitit Üniversitesi cazibe merkezi, Çorum yaþanacak kent konumuna eriþti. Bu yüzden kampüse takýlmadan geliþime

Göreve geldiðimiz günden itibaren üniversitemizdeki bölüm ve program sayýsýný 80’den 118’e çýkardýk. Üstelik açtýðýmýz bölümler her yerde bulunmuyor ve istihdam garantili olmalarýyla da dikkat çekiyor. Türkiye’de sadece üç üniversitede bulunan Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Bölümü’nü Çorum’a kazandýrdýk. Ýskilip’te Kuyumculuk ve Taký Tasarým Bölümü açtýk. Mekatronik, Emlak, Arkeoloji, Týbbi Tanýtým ve Pazarlama, Metalürji ve Malzeme Mühendisliði gibi önemli bölümlerle topluma hizmet edecek, iþ garantili bölümler açmaya devam ediyoruz. Ýletiþim Fakültesi ile Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi kurma baþvurularýmýz YÖK’ten geçti Bakanlýk’tan onay bekliyor. Beden Eðitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi ile Diþ Hekimliði Fakültesi kurmak için de YÖK’e talepte bulunduk. Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi’nde Bankacýlýk ve Finans Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Beden Eðitimi ve Spor Anabilim Dalý Yüksek Lisans Programý, BESYO’da Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði, Meslek Yuksekokulu’nda Bankacýlýk ve Sigortacýlýk ile Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu’nda Lojistik, Týbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik ile Endüstri Ürünleri Tasarýmý açmayý planlýyoruz.”

Üniversitenin Senato Salonu’nda gerçekleþen toplantýya Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ve muhabir arkadaþýmýz Recep Mebet’in yaný sýra Çorum merkez ve ilçelerinde görev yapan yerel basýn ve ajans temsilcileri katýldý.


ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, toplantýnýn ardýndan günün anýsýna basýn mensuplarýyla fotoðraf çektirdi.

‘Üniversitemiz cazibe merkezi’ diyen Rektör Alkan:

‘En özel devlet üniversitesiyiz’ ‘M

arka Þehir, Marka Üniversite’ sloganýyla önemli projelere imza attýklarýný anlatan Hütit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Öðrencilerimize sunduðumuz imkanlarla en özel devlet üniversitesiyiz” dedi. Bütçeden, öðrenci sayýsýna, akademik personel varlýðýndan yürüttükleri projelere kadar çok sayýda konuda açýklamalarda bulunan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, eðitimdeki yapýsal deðiþikliklerden bahsetti. Bilimsel çalýþmalarda geldikleri nokta itibariyle Çorum’da bir arkeolojik kazý yapmayý hedeflediklerini dile getiren Alkan, Boðazkale, Sungurlu, Alaca ve Oðuzlar’da yapmayý planladýklarý yatýrýmlarý paylaþtý. “Fil diþi kulelerde oturan bir rektör deðilim” diyen Alkan, “Sürdürdüðümüz faaliyetlerle öðrencilerimizin ve Çorum halkýnýn içindeyim. Bu yüzden rektörü görmeden mezun oldum diyen yoktur sanýrým” diye konuþtu. Alkan, konuþmasýnda þu bilgilere yer verdi: “Türkiye’de þu an 168 üniversite var. Üniversiteler, günümüzde sahip olduðu mekanlardan çok sunduðu eðitim imkanlarýyla öne çýkýyor. Göreve geldiðimizden beri üniversitemizde fiziki iyileþtirmelerin yanýnda hep daya iyi eðitim koþullarýný hedefledik.

22 üniversite ile eðitim ve araþtýrma iþbirliði protokolleri imzaladýk. Kütüphanemizdeki kaynak sayýsýný büyük oranda artýrdýk. Üniversitemizin internet eriþim hýzýný 10 katýna çýkardýk. 2 milyon 269 bin TL’ye mâl olan eðitimöðretim altyapý araþtýrma ve destek projesi kapsamýnda akademik personelimizin çalýþmalarýna katký amacýyla 232 adet Notebook bilgisayar, 202 adet Netbook bilgisayar, 528 adet masaüstü bilgisayar, 391 adet yazýcý-tarayýcý-fotokopi, 361 adet de depolama ünitesi aldýk. Öðrenci laboratuvarlarýmýzdaki bilgisayar sayýsýný da 690’a çýkardýk. Projeksiyon cihazlarýnýn yaný sýra tüm birimlere akýllý tahta yerleþtirdik. Hedefimiz bütün akademisyenlerimizin yýlda en az bir kez bilimsel etkinliklere katýlmasýný saðlamak. Bu amaçla 2012 yýlýnda 208 yurt dýþý kýsa süreli görevlendirme yaptýk. YÖK bursu ile yurt dýþýna giden 30 akademisyenimiz bulunuyor. Bu amaçla ayýrdýðýmýz kaynak miktarý 2012 yýlýnda 293 bin TL’ye çýktý.

PROJELER TAM GAZ

Bilimsel Araþtýrma Projesi olarak önerilen lisansüstü tez çalýþmalarýna 7 bin 500 TL destek saðladýk. Ayný dönemdeki TÜBÝTAK Yükseköðrenim yuvasý üniversiteler, gerçekbütçemiz ise 181 bin 185 TL. AB, ABÝGEM leþtirdiði Ar-Ge çalýþmalarýyla hayatýn her alanýna Rektör Alkan, “Öðrencilerimize sunduðumuz imkanlarla en özel ve OKA kaynaklarý ile yürüttüðümüz de çok devlet üniversitesiyiz” dedi. katký saðlýyor. Ancak yapýlan tüm bilimsel faaliyetsayýda proje bulunuyor. ler maddi imkanlara dayanýyor. Bu nedenle üniverÇESOB’un yürüttüðü ‘CNC operatörlüðü Eðitimi’ projesine Mühendislik sitelerin bütçesi, yani sahip olduðu ekonomik imkanlar büyük önem taþýyor. ÜniFakültesi Makine Mühendisliði Bölümü aracýlýðýyla eðitim desteði verdik. Bu saversitemizin 2013 yýlý bütçesi ise 58 milyon 871 bin TL. 2008 yýlýnda 21 milyon yede 30 kursiyer eðitildi. 627 bin TL olan bütçemizin yüzde 66’sý kullanýlýrken 2012 yýlýnda 52 milyon 279 Ýleri Seviye Programlanabilir Denetleyici (PLC) ve SCADA Eðitimi’yle çabin TL olan bütçemizi yüzde 106 oranýnda kullandýk. Yani mevcut bütçemizin de lýþanlar, iþsizler ve öðrencilere büyük imkan sunuyoruz. üzerine çýkarak ek kaynaklardan da yararlandýk. Bu rakamlar, üniversitemizde gerçekleþtirdiðimiz altyapý çalýþmalarýna verdiðimiz deðerin açýk göstergesi. TÜBÝTAK destekli öðrenci projelerimiz arasýndaki Hidrojen Enerjili Otomobil ve Güneþ Enerjili Otomobil’le katýldýðýmýz etkinliklerde Türkiye’nin sayýlý ‘ÖÐRENCÝ SAYIMIZ 11 BÝNÝ AÞTI’ üniversiteleri arasýna girmeyi baþardýk. Bu projelere Çorum Belediyesi ve sanayi2008 yýlýnda 6 bin 762 öðrencisi varken bugün yüzde 33’lük artýþla 11 bin cilerimizden de destek aldýk. 10 farklý ülkede 18 farklý üniversite ile Erasmus iki111 öðrenciye ulaþtýk. Yabancý öðrenci alýmýný da önemsiyoruz. Bu yönde düzenlemeler yapýyoruz. Türkî Cumhuriyetler baþta olmak üzere dünyanýn her yanýndan li anlaþmasý yaptýk. 10 farklý ilde 108 lisede tanýtým faaliyetleri gerçekleþtirdik. 15 öðrenci kabul etmeyi hedefliyoruz. Daha baþarýlý öðrencileri bünyemize katmak ilde eðitim fuarlarýna katýldýk. Tecrübe Günleri’nde alanýnda öne çýkan baþarýlý için yoðun çaba sarfediyoruz. isimleri üniversitemize konuþmacý olarak davet ederek öðrencilerimizle buluþturÜniversitemizdeki bölümlerin doluluk oraný yüzde 99’larda. Pek çok üniverduk. Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi’ni kurduk. sitenin mevcut kontenjanlarýný dolduramazken Hitit Üniversitesi bu açýdan örnek TSO, ÇOSÝAD, KOSGEB ve TKDK gibi kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yabir konumda. pýyoruz. 54 öðrenci kulübümüz var. 340 öðrenciye yemek bursu veriyoruz. 180 ‘ÜNÝVERSÝTEMÝZ CAZÝBE MERKEZÝ’ öðrenciye de kýsmi zamanlý çalýþma imkaný sunarak 240 bin TL tutarýnda burs saðÖðretim üyesi sayýmýzý 113’ten 167’ye, öðretim elamaný sayýmýzý 236’dan lýyoruz. KYK ve hayýrseverlerimizin desteði ile de öðrencilerimize burslar sunu293’e, idari personel sayýmýzý ise 256’dan 305’e çýkardýk. Üniversitemizi her yoruz. Baþarýlý öðrencilerimizi çeþitli armaðanlarla ödüllendiriyoruz. alanda cazibe merkezi konumuna taþýdýk. Hedefimiz yeni bölümlerimizdeki akademisyen ihtiyacýmýzý da karþýlayarak her bir öðretim elemaný baþýna 10-15 öðAnlattýklarým büyük puzzle (yapboz)’ýn küçük parçalarý. Artýk resim þekilrenciyle öðrenim faaliyetlerimizi sürdürmek. lenmeye baþladý. Öðrencilerimize sunduðumuz imkanlar açýsýndan baktýðýmýzda Webometrics Dünya Üniversiteler Sýralamasýnda 2011 yýlýnda 6 bin 952. en özel devlet üniversitesiyiz. olan üniversitemiz 2012 yýlýnda bin basamak birden yükselerek 5 bin 963. sýraya ‘FÝL DÝÞÝ KULEDE DEÐÝL, HALKIN ÝÇÝNDEYÝM’ yerleþti. Hayata geçirdiðimiz projelerle öðrencilerimizin ve Çorum halkýnýn içindeAKREDÝTASYONLA KALÝTEYE YATIRIM yim. Bu dönemde rektörü görmeden mezun oldum diyen yoktur sanýrým. “Her alanda kaliteyi ön plana çýkarmaya çalýþýyoruz. Göreve geldiðimde HiÜniversite, kültür ve anlayýþ iþi. Hitit Üniversitesi’ni Çorumlu ile en güzel tit Üniversitesi’nin ‘Yüksek Lise’ modunda hareket etmemesi için gerekli adýmlayere getireceðiz. Bu nedenle fil diþi kulelerde oturan bir rektör olmadým. Duvarrý attýk. Anadolu’da kendi kaderine terk edilmiþ bir üniversite olmamak için kollarý yýkýp Çorum halkýyla omuz omuza çalýþan bir üniversite modeli kurmaya delarý sývadýk. Hitit Üniversitesi’nin Türkiye’de adýndan söz ettiren, dünya çapýnda vam ediyoruz. Çorumlu olmam, bu açýdan önemli bir avantaj diye düþünüyorum. da tanýnan bir üniversite olmasý temel hedefimiz. Þayet 1976 yýlýnda yüksek okulumuzun kurulmasýnýn ardýndan daha aktif bir Ön hazýrlýklarýný tamamlayan Makine Mühendisliði ve Kimya Mühendisliði yol haritasý izlenseydi bugün kampüs ve diðer eksikliklerle karþýlaþmazdýk. Bölümlerimiz, mühendislik programlarýný çeþitli ölçütler (altyapý, öðretim kadro‘BÝZÝM DE BÝR KAZIMIZ OLSUN’ su, meslek eðitimi vb.) bazýnda deðerlendiren ve bu deðerlendirme sonucunda yeterli bulunan programlara çeþitli süreler zarfýnda akreditasyon veren, ulusal tanýGeldiðimiz noktada artýk üniversitemizin de bir akademik kazýsý olsun istinýrlýða sahip Mühendislik Eðitim Programlarý Deðerlendirme ve Akreditasyon yoruz. Bu amaçla Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi yerleþkesi için Derneði (MÜDEK) ajansýna deðerlendirme için Ocak 2013’ de baþvuruda buluna6.988 m² arazinin Boðazkale Kaymakamlýðý’ndan üniversitemize tahsisi için gecak. rekli çalýþmalara baþladýk. UZAKTAN EÐÝTÝM BÝRÝMÝ HÝZMETTE Oðuzlar’da kurmayý planladýðýmýz ‘Su Ürünleri ve Su Sporlarý Merkezi’ yerleþkesi için yaklaþýk 3,5 hektar arazinin, Orman Genel Müdürlüðü’nden üniversiYerden ve zamandan baðýmsýz eðitim imkâný için Uzaktan Eðitim Birimi’ni temize tahsisi için talepte bulunduk. açtýk. Bir buçuk yýlda gerçekleþtirdiðimiz tadilat çalýþmalarý için 11 milyon 315 bin Yabancý dil eðitiminin daha etkili yapýlabilmesi için, tam donanýmlý uzaktan TL harcadýk. Üniversite olarak etkinliklerimiz yoðun bir þekilde sürüyor. Düzeneðitim desteði de olan 2 adet akýllý sýnýf kurarak kullanýma sunduk. lediðimiz bu faaliyetlerle basýnda yer alma açýsýndan bölge üniversitelerinden önÜniversitemiz ile Boðaziçi Üniversitesi GETEM kütüphanesi arasýnda kudeyiz. rumsal sözleþme yaptýk. Sadece öðrencilerimize deðil, Çorum’daki tüm görme en‘MARKA ÞEHÝR, MARKA ÜNÝVERSÝTE’ gelli okuyucularýmýza, 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyoruz. Hitit Üniversitesi olarak ‘Marka Þehir, Marka Üniversite’ sloganýyla çalýþmaHÝTÝTSEM AÇILDI ya devam ediyoruz. Bu hedef doðrultusunda ne istediðimizi ve hangi adýmlarý atHitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM)’i Bahabey Caddemamýz gerektiðini biliyoruz. Kýsa vadede bu hedeflerimizi önemli oranda gerçeksi’nde hizmete açtýk. leþtirdik. FulBright Programý ile Amerika Birleþik Devletleri’nden gelen öðretim eleKüçük hedeflerle iþimiz yok. Bu yüzden küçük hesaplarla bir yere varýlamamanýmýzla Ýngilizce kurslarýmýz baþladý. ABD’den ek öðretim elemanlarý için alým yacaðýna inanýyor, el birliði ile üniversitemizi hak ettiði yere taþýmamýz gerektiðisürecimiz devam ediyor. ne inanýyorum.”

2013 BÜTÇESÝ 58,8 MÝLYON TL

HÜBTUAM, Mühendislik Fakültesi civarýnda Çevre Yolu yanýnda inþaa edilecek.

HÜBTUAM’a 13 milyon ödenek Ýnþaat Laboratuvarý yakýnda açýlýyor

H

itit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) için 13 milyon TL ödenek tahsis edildiði açýklandý. Devlet Planlama Teþkilatý tarafýndan finanse edilen HÜBTUAM Projesi’nden bahseden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ay sonuna kadar ihaleye çýkýlacaðý müjdesini verdi. Mühendislik Fakültesi yanýnda yapýlacak olan HÜBTUAM için gerekli adýmlarýn atýldýðýný anlatan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Bir iki aya kadar kepçeyi vuracaðýz” dedi.

Yeni kurulan Ýnþaat Laboratuvarý’nýn da yakýnda hizmete açýlacaðýný dile getiren Alkan, “Yapý Malzemeleri ve Zemin Mekaniði bilim dallarýnda Türk standartlarý baþta olmak üzere, ASTM, DIN ve RÝLEM gibi birçok dünya standartlarýna uygun deneyler yapabilecek cihazlar bulunuyor” diye konuþtu. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak Teknokent için imzalarýn atýldýðýný hatýrlatan Alkan, “Gerçekleþtirdiðimiz yatýrýmlarla Hitit Üniversitesi’ni ve memleketimizi daha ileri taþýmayý amaçlýyoruz” dedi.

ÇMYO bahçesindeki spor salonunun bulunduðu alana çok katlý yeni bir bina inþaa edilecek.


12 ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Komþu valilerden Zorlu’ya tam not O

rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) toplantýsý için Çorum’a gelen komþu illerin valileri, Küçük Sa-

nayi Sitesi’ndeki Zorlu Oto Dizayn tesislerini gezdi. Önceki gün gerçekleþen inceleme gezisine

Çorum Valisi Sabri Baþköy’ün yaný sýra Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen ve Amasya Va-

lisi Celil Öz katýldý. Zorlu Oto Dizayn Yönetim Kurulu Baþkaný Elvan Zorlu’nun evsahipliðindeki ziyarette

Þirket Genel Müdürü Dinçer Zorlu ile Satýþ ve Pazarlama Müdürü Uður Toker de hazýr bulundu. 4 ilin valisini buluþturan programda yaptýklarý çalýþmalardan bahseden Elvan Zorlu, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy için tam donanýmlý özel bir araç dizayn edeceklerini açýkladý. Yurt içi ve yurt dýþýndaki müþterileri için tasarladýklarý araçlarý tanýtan Zorlu, “Her zaman esnaf ve sanayicimizin yanýnda olan Çorum Valimiz Sabri Baþköy’e bu vesile ile teþekkür ediyorum” dedi. Zorlu Oto Dizayn’da yapýlan çalýþmalarý beðeniyle inceleyen misafir valiler, Çorum’da böylesi bir iþletme bulunmasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek Zorlu Ailesi ve çalýþanlarýný tebrik ettiler. Ýnceleme gezisi, yapýlan açýklamalarýn ardýndan sona erdi.

Tek Seçenek STS 19 Ocak’ta Misafir valiler, yaptýklarý çalýþmalardan dolayý Zorlu Ailesi ve çalýþanlarýný tebrik ettiler.

T

ek Seçenek Dersanesi tarafýndan organize edilen ‘Seviye Tespit Sýnavý (STS)’, 19 Ocak 2013 Cumartesi günü yapýlacak. Eðitimde 20. yýlýný kutlayan Tek Seçenek Dersanesi, ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik olarak STS düzenleyecek. Dersane Müdürü Nail Ünlüsoy, “Tek Seçenek Dersanesi olarak ilköðretimden üniversiteye kadar sýnavlara hazýrlýkta özgün uygulamalarýn, farklý ve özel arayýþlarýn tutarlý, istikrarlý öncü kuruluþuyuz” dedi. “Eðitimin mükemmeli ayrýntýlarda gizlidir” diyen Nail Ünlüsoy, bu ilke doðrultusunda sýnavlara hazýrlýða farklý bir soluk ve heyecan getirdiklerini söyledi. Her öðrencinin ücretsiz olarak katýlabileceði STS kayýtlarýnýn sürdüðünü belirten Ünlüsoy, yaptýðý yazýlý açýklamada þu bilgilere yer verdi:

BÝRE BÝR ETÜD

Dersane Müdürü Nail Ünlüsoy, ücretsiz STS kayýtlarýnýn sürdüðünü söyledi. ÝMKANI öðretmenleriyle birebir Ne kadar soru ders çalýþabiliyor. çözülmüþ, eksiklikleri “Dersanemizde neler tespit ederek ona sýnýf seviyelerine göre Her öðrencinin göre ek program ders programý tüm konularda uyguluyor. uyguluyoruz. Tüm kendisine yardýmcý öðrencilerimizin olacak bir sýnýf rehber STS KAYITLARI baþarýlarýný periyodik öðretmeni bulunuyor. SÜRÜYOR olarak takip ediyor, Kendi alanýnda uzman Çorum’da elde edilen sonuçlara olan rehber öðrenim gören ortaokul göre çalýþma programý öðretmenler öðrencinin 5, 6, 7. sýnýf ve lise 9, yapýyoruz. Her okuldaki ve 10, 11. sýnýf öðrencinin maksimum dershanedeki öðrencilerine yönelik baþarý elde edebilmesi baþarýlarýný takip düzenlediðimiz Seviye için hafta içi dört gün ediyor, bire bir öðrenciTespit Sýnavý 19 Ocak etüt programý veli iþbirliði içerisinde Cumartesi günü uyguluyoruz. Her baþarýsýný yükseltmeye gerçekleþecek. dersin etüt sýnýfý var ve yönelik çalýþmalar ‘Baþarýya her her sýnýfýn da iki etüt yapýyor. Rehber zamankinden daha öðretmeni bulunuyor. öðretmenlerimiz, yakýným’ diyen her Öðrenci kendini yeterli öðrencilerimizin öðrenci bu sýnava göremediði, istediði evdeki çalýþma katýlabilir. Sýnava giren dersin etüdüne girerek programýný düzenliyor. öðrenciler, seviye

belirlemenin yaný sýra Dersanemize kayýt yaptýrdýklarý takdirde kazanacaklarý çeþitli ücret indirimlerinden de yaralanacaklar. Baþarý sýralamasýna göre kayýt ücreti indirimi uygulanacak. Bu sýnav, her öðrenci için bir fýrsat. Okullardaki sýnavlarýn da bitmiþ olmasý öðrencilerin bu sýnava katýlmalarý için ayrýca bir þans. Sýnavlarýmýz ücretsiz olup öðrencilerden hiçbir þekilde para talep edilmeyecek. Düzenleyeceðimiz sýnavla, öðrencilerimizin seviyelerini belirlemeleri ve dershane imkânlarýndan yoksun öðrencilerimizin de bu imkânlardan yararlanmalarýný amaçlýyoruz. Sýnava girmek isteyenlerin, dershanemize müracaat ederek ücretsiz sýnav giriþ kartýný almalarý gerekiyor. Sýnav hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen tüm öðrencilerimizi dersanemize bekliyoruz.”

Tek Seçenek Dersanesi tarafýndan organize edilen ‘Seviye Tespit Sýnavý (STS)’, 19 Ocak 2013 Cumartesi günü yapýlacak.

Gazel Makina’da tatbikat Sivil savunma eðitiminin de verildiði tatbikat, fabrika bahçesinde gerçekleþti.

G

azel Makina’da önceki gün yangýn tatbikatý düzenlendi. Sivil savunma eðitiminin de verildiði tatbikat, fabrika bahçesinde gerçekleþti. Tez Oksijen’in katkýlarý ile düzenlenen tatbikata Gazel Makina yetkilisi Cemil Gazel, fabrika yöneticileri ve çalýþanlar katýldý. Tatbikat çerçevesinde verilen yangýn alarmý ile fabrika personeli kýsa sürede tahliye edildi. Olasý bir yangýn esnasýnda nasýl hareket edilmesi

Tez Oksijen’in katkýlarý ile düzenlenen tatbikat baþarýyla sona erdi. gerektiðinin test Tez Oksijen söndürülmesinin edildiði tatbikatta, Tez çalýþanlarýndan Ercan ardýndan sona erdi. Oksijen Pazarlama Öztürk ve Mutlu Cemil Gazel, Müdürü Hamdi Aktaþ’ýn da hazýr baþarýlý geçen tatbikat Kabakçý tarafýndan bulunduðu tatbikat, dolayýsýyla katýlýmcýlara bilgiler yakýlan temsili ateþin çalýþanlarýný kutladý. verildi. yangýn söndürücü ile

Gülabibey Derneði 17 çocuðu sevindirdi

G

ülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, yardým faaliyetlerini sürdürüyor. Gülabibey Mahallesi’ndeki muhtaç ailelere yardým eli uzatan dernek üyeleri, 17 çocuða kýþlýk kýyafet ve ayakkabý hediye etti. Hayýrseverlerin desteði ile yürütülen yardým çalýþmalarý

Dernek üyeleri, 17 çocuða kýþlýk kýyafet ve ayakkabý hediye etti.

hakkýnda açýklama yapan Dernek Baþkaný Yunus Erdal, “Daha önceden tespit ettiðimiz muhtaç ailelere yönelik yardýmlarýmýz devam ediyor” dedi. “Hayýrseverlerin baðýþlarýný muhtaç ailelere ulaþtýrýyoruz” diyen Yunus Erdal,

veren el ile alan el arasýnda köprü oluþturduklarýný söyledi. Gülabibey Mahallesi sakinlerini, yardýma muhtaç aileler için ele ele vermeye davet eden Erdal, “Evlerinde ihtiyaç fazlasý kullanýlabilir

durumda giysi, ayakkabý ve kuru gýda maddesi olanlar baðýþlarýný Malazgirt Sokak’taki Gülabibey Mahallesi eski muhtarlýk bürosunda faaliyet gösteren Derneðimize ulaþtýrabilirler” diye konuþtu.

Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan umreciler, otobüsle Merzifon’a hareket ettiler. Kafilenin Merzifon’dan Ýstanbul’a oradan da Suudi Arabistan’a uçtuðunu belirten yetkililer, Çorumlu umrecilerin 10 Þubat 2013 tarihinden itibaren yurda döneceðini kay-

dettiler.

programla kutsal topraklara uðurlanacaðýný açýkladý. Yasir Küçük, 400 kiþilik üçüncü kafileninse 5 Þubat 2013 Salý günü saat 09.00’da Belediye Þehirlerarasý Otobüs Terminali’nden yola çýkacaðýný kaydetti.

Aybike Turizm, yeni yýlýn ilk umrecilerini uðurladý

A

ybike Turizm Seyahat Acentesi, 2013 yýlýnýn ilk umre kafilesini önceki akþam kutsal topraklara uðurladý. Ulu Camii önünde gerçekleþen uðurlama programýna Aybike Turizm sahibi Selahattin Küçük, Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük, bazý din görevlileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. 90 umrecinin yola çýktýðý programda duygusal anlar yaþandý. Heyecanlý olduklarý gözlenen umreciler, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile tek tek vedalaþtýlar. Uðurlamaya gelen yakýnlarý ile helalleþen umreciler, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtýlar.

ÝKÝNCÝ KAFÝLE 26 OCAK’TA Aybike Turizm Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük, 240 kiþiden oluþan ikinci umre kafilesinin 26 Ocak 2013 Cumartesi saat 20.00’de Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenecek

Aybike Turizm yetkilileri, yeni yýlýn ilk umre kafilesini uðurladýklarýný açýkladýlar.


ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Hicri Kamerî: 4 - Rebî’ul-Evvel: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:3 Kanun-i Sânî 1428 Kasým:70

Ýlimizde namaz vakitleri

2013

16

OCAK

ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

Kibir sahipleri kendilerinin bir damladan meydana geldiklerini, sonra da çürümüþ, kokmuþ leþ olacaklarýný bildikleri hâlde, yine de kibirlenirler. Ýmâm-ý Zeynel Âbidîn Rahmetullahi Aleyh

05.24 06.55 11.57 14.22 16.46 18.10

BÝLÝYOR MUSUNUZ? HAYVANLAR ÂLEMÝ *Kelebekler ayaklarýyla tat alýrlar. *Yunuslar gözleri açýk uyur. *Sineklerin 5 gözü vardýr. *Kangurular geri geri yürüyemez. *Develerin 3 tane kaþý bulunur. *Istakozlarýn kaný mavidir. *Kirpiler suda batmaz. *Sivrisineklerin 47 tane diþi vardýr. *Kediler ultrason seslerini duyarlar. *2 bin 600 deðiþik cins kurbaða vardýr. *Fare, deveden daha uzun bir süre susuz kalabilir. *Bazý böcekler kafalarý kopsa dahi 1 sene yaþayabilir. *Zürafa 35 cm. uzunlukta siyah bir dile sahiptir. *Yarasalar bir maðaradan dýþarý çýkarken hep sola döner. *Yetiþkin bir ayý, bir at kadar hýzlý koþabilir. *Baykuþ mavi rengini görebilen tek kuþtur. *Timsahlar dillerini dýþarý çýkaramazlar. *Kediler 100 deðiþik ses, köpekler ise 10 ses çýkartabilir. *Balinanýn kilosu 22 ayda 26 tona kadar ulaþýr. *Dünyanýn en hýzlý kuþu Boðazlý Kýrlangýçtýr.(128 km/saat) *Sýðýrlarýn midesi dört bölümdür. *Penguen yüzebilen, ama uçamayan tek kuþtur. *Timsahlar daha derine batabilmek için taþ yutarlar.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

HASTANELER

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey

221 86 91 226 43 43 212 57 82 226 55 44 225 54 54

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR

(Hasan KAYA) (Seyfi PEKCAN) (Mevlüt GEZER) (Yýlmaz KILCI) (Hikmet DURGUN)

VEFAT EDENLER 1- Kuþsaray Köyü eski Muhtarlarýndan, Erdal ve Hatice GÖKÞEN'in babalarý; Haydar GÖKÞEN. 2- Eski Sebzeci Esnafýndan, Mustafa, Ahmet ve Uður KOCA' nýn babalarý, Nurettin, Recep, Ömer, Ýsmail ve Abdullah KOCA'nýn aðbisi; Bekir KOCA.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Yanýklardan korunma:

Ev kazalarý 7

Bir Kadir Eren Vardý… 5 7. Ateþe dayanýklý uyku tulumu kullanýlmalýdýr.

Tüm yanýk vakalarýnýn %70'i ilk 6 yaþ içinde gerçekGÜLE GÜLE NECMETTÝN HOCAM leþmektedir. Ölüm, insanoðlunun hesabýný kitabýný alt üst eden hele 1. Yemek yaparken bebek ve çocuðunuzu beklenmedik bir zamanda vuku bulursa baþta ailesini ve sevkucaðýnýzda taþýmayýn. enlerini daha çok sarsan ama ilahi kanun gereði olmasý gereken tebdili mekândýr. Hz Ali (ra) 'Ýnsanlarla öyle 2. Mutfakta elinizde sýcak bir þey varken yürümek geçininiz ki, ölümünüzden sonra düþmanlarýnýz bile aðlasýn' zorunda olduðunuzda çocuðunuzun nerede olduðunu mutderken, aslýnda çok ince bir mesaj veriyor. Dost nasýl olsa laka görün; ona takýlmayýn. üzülür aðlar, sen öyle ehli geçim ol ki, düþmanlarý aðlatmanýn 3. Kucaðýnýzda çocuðunuz varken sýcak meþrubat yoluna bak, ecel gelince sende resen gideceksin durmayarak veya çorba içmeyin. Mahir ODABAÞI diyor. Önceki gün Elvan Çelebi Beldesi Okulu müdürümüz Milli Eðitim Müdürlüðü 4. Masa örtüsü kullanmayýn; çocuðunuz onu çekip Necmettin Özün kardeþimizi kaybettik. Böyle durumlarda Sivil Savunma Uzmaný üzerine sýcak yiyecekleri dökebilir. insan merhumla artý eksi bir hukuku olduysa hemencik hatýrlar… Ya üzülür ya da sessiz kalýr. 5. Çocuðunuzun fýrýn ve sobaya ulaþýlabilirliðini kýsýtlayýn. 8-9 sene önceydi okullarda tepegözle konferans vermeye çalýþýyordum. O zamanlar projeksiyonla sunu yapmak yaygýn deðildi. Daha 6. Bebeðinizin süt þiþelerini mikrodalga fýrýnda ýsýtmayýn. Süt doðrusu bu iþlerle iþtigal eden biri olarak bilgisayar ortamýnda sunu ile düzensiz ýsýnýr ve bebeðinizin aðzý haþlanabilir. eðitim verenleri görünce keþke bende böyle bir yapabilsem diye imreniy7. Çocuklara verilecek yiyecek ve içeceklerin sýcaklýklarýný kontrol ordum. Fakat 35'þinden sonra bilgisayarla tanýþýnca gözümde çok edilmelidir. büyütüyordum. Ahmet Çek kardeþimle otururken, rahmetli Necmettin 8. Ocaða koyulan tava, tencere ve cezve saplarý arkaya doðru hocadan konu açýldý. Bu konularda becerisinin bulunduðu ve gönüllü çevrilmeli ve kýzýn yaða çok dikkat edilmelidir. olarak yardýmcý olabilecek özellikte bir arkadaþ olduðunu söyledi. Ýletiþim Yanýklarda ilkyardým: kurduk. Hemen 'hay hay, memnuniyetle hocam' dedi. Ertesi akþam Necmettin hocanýn evine gittik. Bilgisayarýn baþýna oturdu, gece saat 1 1. Yaraya hiçbir þey sürmeyin ( yoðurt, merhem, salça, yanýk tozu, 1,30 kadar Deprem konulu sunumu hazýrladý. Dolaysýyla bu sunu diþ macunu vs ) sayesinde tepegözden projeksiyona geçince çok mutlu oldum. Sunuyu 2. Yaraya pamuk koymayýn. güncellesem de, ana gövde olarak halen kullanmaktayým. Ümit ederim ki, 3. Yaraya dokunmayýn. verilen eðitimlerde bir kiþiye faydamýz dokunursa bundan merhum Necmettin hocamýzda hissesini alýr. 4. Oluþan kabarcýklarý patlatmayýn. Necmettin hocamýzý bu vesile ile rahmetle yâd ediyor, baþta ailesi, 5. Deriyi soymayýn. öðrencileri ve sevenlerine sabrý cemil diliyorum. 6. Yara üzerine direkt buz koymayýn. * 7. Yanýðý sadece su ile soðutun. Kul yorumlarken, kader gülüyor 8. Yanýk avuç içinden büyükse doktora baþvurun. Kimi genç, kimi yaþlý ölüyor Yangýnlardan korunma: Tabakta yemek baþlý kalýyor, 1. Kibrit ve çakmaklar çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlere koyulHesabý bozuyor, ölüm meleði malýdýr. Beþ yaþ altýndaki çocuklarýn kibritle oynamasý nedeni ile her yýl 5.600 yangýn olmaktadýr. 2. Yanan giysileri söndürmek için "DUR! YERE YAT! YUVARKaderde yazýlmýþsa ne gelir elden, LAN! " prensibi öðretilmelidir. Kimi sevinir, kimi aðlar giderken, 3. Özellikle mutfakta çýkabilecek küçük yangýnlar için evde veya Daha genciz caným, çok erken derken apartmanýn ortak alanlarýnda yangýn söndürme cihazý kullanýmýný bilmek Hesabý bozuyor ölüm meleði þartýyla bulunmalýdýr. 4. Sobalý evde kalýyorsak gerekli önlemleri almalýyýz.(borularý sabitleme, bebeklerin sobaya yapýþmasýný önleme veya kurutmak için soba yakýnýna asýlan giysilere dikkat etmek gibi) 5. Evde ve özellikle yatak odalarýnda kesinlikle sýðara içmemeliyiz. 6. Prize takýlan oda parfümlerine, pil þarj cihazlarýna dikkat edilmelidir.

Tefekkür Dünyamýz

Kadir beye takýldým: "Abi yýllar oldu ayrýlalý, sizi çok özledik" Cevap verdi: "Kardeþim artýk yakýnlaþtýk, inþallah bundan sonra sýk sýk görüþeceðiz." Va esefa…. Üç gün sonra Kadir bey Bursa Ýnegöl civarýnda Çanak- Raþit Yücel kaleli arkadaþlarý ile kaza geçirasityücel@ rip hayata veda etti. corumhakimiyet. net Sanki bize vedaya gelmiþti… Can evinden vurulmuþa döndük. Ah Kadir bey…. Yürekten yandý ciðerimiz….. Aziz insan, Kahraman nur talebesi…. Bedrettin Ergül aðabeyimin tabiri ile "Dürt dörtlük bir insan". Türkiye büyük bir dava adamýný kaybetmiþti. Ama, kader bu…. Bakan Orhan Cemal Ersoy "Keþke bu çocuðu hiç tanýmasa idim" diyerek büyük bir üzüntü içinde idi. Cenazesi büyük bir kalabalýk cemaat ile defnedildi. Ayný makama daha sonra Bedrettin Ergül aðabey atandý.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER

Beþeriz, geleceðe dair büyük hayaller kuruyoruz, Bazen de, falan falan terfi eder diye yorumluyoruz Sonra birde bakýyorsun, ebedi istiratðaha uðurluyoruz Hesabý bozuyor ölüm meleði

ÖZTÜRK BUHARA EVLER 2.CAD. ÖZEL HASTANE YANI 227 21 21

Birleþ(me)miþ milletler!

Bu durumun örneklerini özellikle Ýsrail hakkýnda alýnan kararlarda görmek mümkün iken, þimdide Suriye konusunda da ayný tavrýn devam ettiðini görmekteyiz. Ýsrail'in Gazze'ye yaptýðý orantýsýz saldýrýlara kýnama kararý bile alamayan, Suriye'de kýrk binden fazla insanýn hayatýna mal olan Esed zulmüne karþý hiçbir tutum görtermeyen BM, sergilediði bu tavýrla insanlarýn vicdanlarýnda onarýlmasý zor yaralar açmýþtýr. Filistin ve Suriye'de yaþanan insanlýk dramýný karþý her hangi bir yaptýrým kararý alamayan BM, eski sömürgesi Mali'de ki varlýðýný kaybetmek üzere olan Fransa'ya askeri operasyonlar konusunda tam yetki verdi. Fransa'nýn Mali'ye yaptýðý askeri operasyona baþta AB ülkeleri ve BM daimi üyeleri Rusya, ABD ve Çin de destek verdi. Batýlý ülkeler ve BM’nin Mali için bu kadar kýsa bir sürede karar vermeleri, Suriye konusunda hala bir karara imza atamamýþ olmalarýyla, çifte standart uygulamalarýna bir yenisini eklemiþ oldu. Orta Doðu özelinde devam etmekte olan intifada sürecinin dünyada ki dengelerin deðiþmesi veya sorgulanmasý anlamýnda etkileri olduðu aþikâr.

ÞAHÝN M.SÝNAN MAH. 5.CAD. CUMA PAZARI KARÞISI 234 73 00

METEOROLOJÝ

Kýsa adý BM olan Birleþmiþ Milletler Örgütü 1945 Afrika'nýn kuzeyinde ki Mýsýr, Libya, Tunus gibi yýlýnda dünya barýþýný, güvenliðini korumak, uluslar arasý ülkelerde halklarýn özgürlük, adalet ve insan onurunu ekonomik, toplumsal iþ birliði amacýyla kurulmuþtur. ayaða kaldýrma istekleri onlarca yýldýr iþbirlikçi diktatör rejimlerin son bulmasýna sebep oldu. Kýsacasý adalet ve güvenliðin yaný sýra ekonomik kalkýnmaya hedefleyen bir örgüt olan BM, son dönemde Bu bölgesel hareketlenmenin diðer halklarýnda aldýðý kararlar ve durduðu konumu itibariyle varlýðý uyanýþýna vesile olacaðý, sömürge düzenine karþý bir sorgulanýr duruma gelmiþtir. direniþin yükseleceði korkusu batý devletlerini endiþeye sevk etmektedir. BM, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Hatýrlandýðý üzere Tunus, Libya ve Mýsýr'da ki halk Uluslararasý Adalet Divaný gibi bölümlerden oluþmakayaklanmalarýnda Batý ve ABD baþta diktatörleri destektadýr. lemiþ, ancak; halkýn kararlý tutumlarý sonucunda bu isteklerinden vazgeçmek durumda kalmýþlardýr. Yapýsal olarak da eleþtirilen BM, kurulduðu yýllarda Murat Ýslam 51 olan üyesi, þu anda 193'e çýkmýþ olmasý üyesi dünya Hatta Fransa ve Ýngiltere devlet baþkanlarý Libya'ya ülkelerinin eþit söz hakkýnda sahip olduðu anlamýna ani bir ziyaret gerçekleþtirerek yeni geçiþ dönemine müdamuratislam@ gelmemektedir. hale etmeye çalýþmýþlardý. gmail.com On beþ üyeden oluþan BM Güvenlik Konseyi aldýðý Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin ülkesini terk kararlar, daimi üye olan ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, ederken, Fransa'ya gitmek istemiþ, ancak; kabul edilmeyerek Suudi Birleþik Krallýk ve Fransa'nýn veto yetkisi ile uygulanamaz hale Arabistan'a sýðýnmak zorunda kalmýþtý. gelebilmektedir. Bu olayla görüldüðü üzere Batý ikiyüzlü ve menfaat üzerinde kurulu düzenine ve iþbirlikçilerini zamaný geldiðinde bir kâðýt parçasý gibi kullanarak kaldýrýp atmasýna þahit olduk. Afrika ülkeleri altýn, uranyum, fosfat, petrol, demir, doðal gaz, elmas, mangan, demir, kobalt, boksit, bakýr, altýn, nikel, tantal, silisli toprak, kil, kakao, kahve, palmiye yaðý gibi iþtah kabartan doðal kaynaklara sahip, uzun yýllardýr Batý bu ülkeleri sömürmektedir. Bu adaletsiz dünya düzenin daha fazla sürmemesi gerek. Bugün sömürülen bölgelerde mazlumlarýn kan ve gözyaþý üzerine kurulu sömürgeci iktidarlar sarsýlmaya devam etmektedir. ABD ve Batýlý ülkeler þimdi ciddi ekonomik sýkýntý içindeler, bu sýkýntýdan çýkmak için sömürü düzenlerinin devam etmesini istiyorlar. Müslümanlar olarak bizlerin iyiliði emredip, kötülükten sakýndýrma sorumluluðumuz var. Bu sorumluluðun gereði olarak adaleti, kardeþliði hâkim kýlmak için mücadele etmeli ve batýlý sömürgeci devletlerin ekmeðine yað sürecek yaþam tarzýndan vazgeçmeliyiz…

2.353 2.368

1.764 1.774

24 ayar

ALIÞ

94,65

SATIÞ

95,58

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:22 Sayý: 6491 16 OCAK 2013 ÇARÞAMBA Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Takvim Yapraðý

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : 1, 50 ¨ Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : 50, 00 ¨ Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 ¨ Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 ¨ Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 250, 00 ¨ Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 125, 00 ¨ Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 ¨ Kentiçi : 55 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurtiçi : 160 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

Anne adaylarýna beslenme uyarýsý

Y

aþamýn çok önemli dönemlerinden gebelik, kýþ döneminde daha bir özel durum oluþturuyor. Uzmanlar, anne ve çocuk saðlýðý açýsýndan kýþ mevsiminde saðlýklý beslenmenin önemine dikkat çekerken anne adaylarýnýn bu süreçte yiyecek seçimi konusunda oldukça dikkatli olmalarý için uyarýyor. Gebelikte gereðinden fazla alýnan kilolarýn bebeðin geliþimine katkýsý olmadýðýnýn altýný çizen uzmanlar, besin deðeri olmayn kalorisi fazla olan çikolata, hamur iþi, kýzartma ve tatlýlarla geçen gebelik sürecinin bebeðin geliþimini olumsuz yönde etkilediðini vurguladý. Delight Beslenme Eðitim ve Danýþmanlýk Merkezi sahibi Diyetisyen Dilan Dalgýç, kýþ aylarýnda anne adaylarýnýn yiyecek seçimi konusunda oldukça dikkatli olmalarý gerektiðini söyledi. Diyetisyen Dilan Dalgýç, gebeliðin baþlangýcýndan itibaren hem anne saðlýðý, hem de bebeðin zihinsel ve zihinsel geliþimi için saðlýklý beslenmenin önemli bir faktör olduðuna dikkat çekti. Gebelikte

Delight Beslenme Eðitim ve Danýþmanlýk Merkezi sahibi Diyetisyen Dilan Dalgýç.

gereðinden fazla alýnan kilolarýn Dalgýç, “Besin deðeri fazla olmayýp kalorisi fazla olan yiyeceklerle (çikolata, hamur iþi kýzartma, tatlýlar) geçen gebelik bebeðin geliþimini olumsuz yönde etkilemektedir. Böyle bir duruma meydan vermemek için mevsime uygun, besin deðeri yüksek gýdalarla beslenmek gerekir. Özellikle kýþ aylarýnda yaz boyunca güneþ ýþýðýðýný bolca köklerine ulaþtýran kereviz, ýspanak, soðan, turp, bal kabaðý, lahana, elma, ayva, nar ve armut gibi sebzeler ve meyveler, içerdikleri bol vitamin

ve mineral ile baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesini saðlayýp anne ve bebek saðlýðý açýsýndan oldukça önemlidir” dedi. Gebelik döneminde artan demir ihtiyacýný yumurta, kýrmýzý et gibi besinlerin yaný sýra kýþ aylarýnda tüketimi artýn kurubaklagiller, kuru meyveler, kurutulmuþ sebzeler, ýspanak, karalahana, semizotu, roka gibi koyu yeþil yapraklý sebzelerin oldukça önemli olduðuna dikkat çeken Diyetisyen Dilan Dalgýç, þunlarý kaydetti; “Bebeðin diþ ve

kemik köklerinin geliþmesi için en önemli kaynak olan kalsiyum, süt, yoðurt, peynir gibi süt ürünlerinin yaný sýra bal kabaðý, bulgur, kuru baklagiller, kurutulmuþ meyveler, ýspanak, roka, karalahana bitkisel kalsiyum kaynaklarýndandýr. Gebelik döneminde kalsiyum ihtiyacý iki kat daha fazla olmaktadýr. Kalsiyum ve fosforun yararlýlýðýnýn artmasýnda D vitamini oldukça önemlidir. Bebeðin iskelet sisteminin geliþmesine büyük katký saðlar. En önemli kaynaðý güneþ olan D vitamini kýþ aylarnda hergün yapýlacak açýk

hava yürüyüþlerinin yaný sýra süt ürünleri, yumurta ve balýk gibi besinlerle de saðlanabilir. Baðýþýklýk sisteminin güçlenmesi, kan yapýmý, viral enfeksiyonlara karþý koruma gibi pek çok görevi bulunan C vitamini karalahana, greyfurt, roka, semizotu, roka, tere, armut, elma, kivi, mandalina, nar, portakalda bulunmaktadýr. Ayný zamanda vücuda alýnan demirin yararlýlýðýný artýrýr. Kas ve sinir dokusunun geliþmesinde önemli rolü olan folik asidin gebelikte ihtiyacý yüzde 50 oranýn da artmaktadýr. Koyu yeþil yapraklý sebzeler, kurubaklagiller, nar, bkoroli, kavrulmamýþ badem folik asidin baþlýca kaynaklarýdýr. Gebelik süresince tüketilen Omega-3 bebeðin beyin geliþimine büyük katký saðlar. Kýþ aylarýnda çeþitliliði artan balýk, ceviz, koyu yeþil yapraklý sebzeler günlük beslenmede mutlaka yer almalýdýr. Tüm bu besinlerin içine daðýtýlarak, yeterli miktarda tüketilmesini yapýlan çalýþmalar koruyucu olanýn düzenli beslenme olduðunu göstermektedir”(ÝHA)

Alman ekonomisi Müslüman tüketicileri keþfetti A

lmanya'da yaþayan yaklaþýk 4 milyon Müslüman, Alman ekonomisi tarafýndan yeni yeni keþfediliyor. Son yapýlan araþtýrmalar söz konusu gurubun alým gücünün arttýðýný ortaya koyarken, Alman þirketleri ve giriþimciler bu pazara açýlmak için projeler geliþtiriyor. Alman medyasýna yansýyan haberlere göre, Hamburg'da Selim Reid (25) adlý bir giriþimci internette kurduðu site üzerinden Müslümanlara satýþ yapýyor. Gýdadan, giyime ve dini kitaplara kadar Müslümanlarýn aradýðý pek çok þeyi internet sitesi üzerinden satan Reid, sitesine kayýtlý yaklaþýk 5 bin müþterisi bulunduðunu belirtiyor. Bild gazetesine konuþan Reid, günlük ortalama 60 ila 70 parça ürün sattýðýný ifade edi-

yor.

MÜSLÜMANLAR ÝÇÝN TAKSÝ Üniversitede uçak mühendisliði okuyan Reid, internet satýþ platformunun yaný sýra Müslümanlar için "Muslim-Taxi" adýný verdiði bir projeyi de hayata geçirmiþ. Almanya'da 'Mitfahrzentrale' olarak bilinen ve þehirlerarasý seyahatte özel kiþilerin ücret karþýlýðý arabasýna baþka kiþileri de almasýný öngören bir sistemi Müslüman yolcular için düþünmüþ. Buna göre, kadýn ve erkeklerin ayrý ayrý seyahat ettiði Muslim-Taxi sistemine de ilgi artmaya baþlamýþ.

ETNÝK VE DÝNÝ PAZAR BÜYÜYOR

Uzmanlara göre, etnik ve dini pazar gün geçtikçe büyüyor. Frankfurt Merkezli "Institute for Islamic Banking and Finan-

Almanya'da yaþayan yaklaþýk 4 milyon Müslüman, Alman ekonomisi tarafýndan yeni yeni keþfediliyor. ce" (IFIBAF) adlý kuruözellikle üçüncü nesil projesinin de gün geçtikçe mun yaptýrdýðý araþtýrmaTürklerin yatýrým ve harbüyüdüðüne dikkat çekida büyük kýsmýný Türklecamalarýný Almanya'ya yor. Buna göre, Deutsche rin oluþturduðu grup, yakyaptýðýndan hareket ediBank'ýn 42 þubesinde 60 laþýk 20 milyar Euro alým yor. kadar Türk kökenli çalýþýgücüne sahip. yor ve bankanýn 60 bin Bild gazetesi, Dekadar Türk müþterisi buIFIBAF'nin Baþkaný utsche Bank'ýn Türklere lunuyor. (Cihan) Zaid El-Maogaddedi, yönelik "Bankamýz" adlý

Kozmik radyasyon, uçuþ saðlýðýný tehdit ediyor

www.corumhakimiyet.net

Mesai arkadaþlarý için veda yemeði Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü emekli olan ve

G

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, emekli olan ve aralarýndan ayrýlan 4 personeli için Adana Sofrasý’nda dün veda yemeði düzenledi. Yemeðe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, bazý þube müdürleri ve müdürlük çalýþanlarý katýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, aralarýndan ayrýlan 4 personelden

ikisinin emekli olduðunu, ikisinin ise tam gün yasasýndan dolayý istifa ettiðini açýkladý. Ermiþ, emekli olan çalýþanlara yaþamlarýnda huzur dilerken, istifasýný

veren çalýþanlar hakkýnda ise, ' Sadece devlet memurluðundan istifa ettiler. Özel kliniklerinde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile

Yemeðe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile þube müdürleri katýldý.

Mýsýr, Mali'de barýþ istiyor M

ýsýr Dýþiþleri Bakanlýðý, Mali'de yaþanan son geliþmelerden duyduðu kaygýyý dile getirdi. Bakanlýk sözcüsü Amir Rüþdi yaptýðý açýklamada, "Sorunun barýþçýl çözümü için bütün kaynaklar yoklanmalý ve askeri güç kullanýmý sonlandýrýlmalý" dedi. Ayrýca Rüþdi, Mali'nin birliði ve bütünlüðünün önemine vurgu yaptý. Amir Rüþdi Mýsýr'ýn, Mali'nin içine düþtüðü ekonomik kriz dolayýsyla maddi bir yardým yapmaya hazýr olduklarýný be- Mýsýr Dýþiþleri Bakanlýðý, Mali'de yaþanan son geliþmelerden duyduðu kaygýyý dile getirdi. lirtti. Dünya Bülteni

S

Hastalardan da yan etki bildirimi alýnacak

aðlýk Bakanlýðý, artýk sadece hekimlerden deðil hastalar veya yakýnlarýndan da ilaçlarla ilgili yan etki bildirimi alacak. Uygulama sayesinde özellikle piyasaya yeni çýkan ilaçlarýn öngörülmeyen yan etkileri toplanabilecek. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ku-

rumu Baþkan Yardýmcýsý Güven Artýran, Dünya Saðlýk Örgütü’nün (DSÖ), hastalardan yan etki bildirimi toplanmasý projesinde, dünyada ikinci ülke olarak Türkiye’yi seçtiðini bildirdi. Özellikle piyasaya yeni çýkan ilaçlarla ilgili yan etki bildirimi toplamayý amaçladýklarýný ifade

eden Artýran, bir hastalýðýn tedavisine yönelik ilaçlarýn yaný sýra aþý ve bitkisel ürünlerle ilgili de bildirimde bulunulabileceðini bildirdi. Hastalar, yan etki bildirimini Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu’nun www.titck.gov.tr linkini kullanarak yapabilecek. Ad ve iletiþim ad-

T

ürkiye Havayolu Pilotlarý Derneði (TALPA), özellikle yüksek irtifa Özellikle 10 bin metrenin üzerinde irtifaya çýkýldýðýnda ýþýnlarýn zararlý uçuþlarýnda kanseri tetikleyen 'kozmik radyasyon' tehdidini masaya etkisi daha da yoðunlaþýyor. yatýracak. Avrupa Ortak Havacýlýk Otoritesi (JAA) gibi kuruluþlar, kozmik Atatürk Havalimaný’nda 27 Þubat günü gerçekleþtirilecek 'Pilotlar radyasyon riski ile uçuþ aletlerinden yayýlan elektromanyetik dalgalar ve Çalýþtayý 2013' etkinliðinde, özlük haklarý ile çalýþma þartlarýnýn yaný sýýþýnlarýn zararlarýný önleyici tedbirler geliþtirmek üzere çalýþmalarýný sürra pilotlar, kabin ekibi ve sýk uçan yolcularýn maruz kaldýðý kozmik ýþýn dürüyor. tehlikesi de gündeme getirilecek. KOZMÝK RADYASYON NEDÝR? Amerikan Sivil Havacýlýk Otoritesi (FAA), pilotlar ve kabin meDünya, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacýklarla sürekli olarak murlarýnýn her yýl nükleer santrallerde çalýþan iþçilerden daha fazla radbombardýmana maruz kalýyor. Güneþin aktif durumuna (güneþ patlamayasyona maruz kaldýðýný raporladý. Yine bilimsel bir tespitte; 11 bin metlarýna), yerin manyetik alanýna ve yerküreden yüksekliðe (irtifa) baðlý re yüksekte 4 saat yolculuk olarak kozmik ýþýnlarýn yoyapan bir kiþinin vücudu ðunluðu deðiþiyor. Kozmik röntgen filmi çekilmiþ kaýþýn yoðunluðu ekvatordan dar radyasyon topluyor. kutuplara gidildikçe artýyor. Meslek gereði uzun yýllar Böylece, insanlarýn aldýðý söz konusu zararlý etkiye radyasyon, oraný da yükselimaruz kalan uçak personelyor. Uçuþ yüksekliðindeki leri arasýnda belirli kanser türleri daha sýk görülüyor. kozmik ýþýn yoðunluðu, yer Uçuþla ilgili yönetmeliklere seviyesine oranla daha fazla göre, bir pilot ayda 110 saaolduðundan, uçakla yapýlan tin üzerinde uçmasý sakýnseyahatlerde yer seviyelerine calý görülüyor. Güneþ patlagöre daha fazla kozmik ýþýna malarýyla yoðunlaþan kozmaruz kalýnýyor. Uçuþlarda mik radyasyonun etkisi alalýnan radyasyon dozu, uçuþ týnda uzun yýllar çalýþan pisüresine, uçuþ rotasýna ve irlot ve kabin ekiplerinde; ketifaya (yüksekliðe) baðlý olamik, testis, beyin, mesane, rak deðiþim gösteriyor. TIgöðüs, kolon gibi kanserlerin görülme riski artýyor. Türkiye Havayolu Pilotlarý Derneði 'kozmik radyasyon' tehdidini masaya yatýracak. METÜRK

çalýþmalarýna ve görevlerine devam edecekler.' dedi. Ermiþ, aralarýndan ayrýlan çalýþanlara bundan sonraki yaþamlarýnda baþarýlar diledi.

Ýlaçlarla ilgili yan etki bildirimi alýnacak.

resi gibi bilgiler kesinlikle gizli tutulacak, 3. kiþi ve kurumlara izinsiz açýklanmayacak. Artýran, “Beklenmeyen yan etki ilaçtan kaynaklanýyorsa kullanma kýlavuzuna uyarý ekleyebileceðimiz gibi toplatma yoluna da baþvurabileceðiz.” dedi.


ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

15

Necip Fazýl’ý yýl boyu anacaklar C

umhuriyet Lisesi’nin, Necip Fazýl Kýsakürek'in ölümünün 30. yýldönümü münasebetiyle bu yýlý ‘Necip Fazýl Yýlý’ ilan ettiði belirtildi. Bu çerçevede Cumhuriyet Lisesi’nde bu yýl çeþitli etkinliklerle Necip Fazýl Kýsakürek anýlacak. Konuyla ilgili yapýlan açýklamaya göre, Cumhuriyet Lisesi Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Fatih Yýlmaz’ýn rehberliðindeki Þiir

Kulübü’nün sýnýfý, Necip Fazýl fotoðraflarýyla

süslendi. Ayrýca yýl içerisinde yapýlacak ‘N.

Fazýl Bilgi Yarýþmasý’, ‘N.Fazýl Þiirleri Okuma

Cumhuriyet Lisesi 2013’ü ‘Necip Fazýl Yýlý’ ilan etti.

Yarýþmasý’, ‘N.Fazýl Fotoðraf Sergisi’, ‘Emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu Ýle N.Fazýl Sohbeti’ ve yýl sonunda ‘N.Fazýl Þiir Dinletisi’ bu etkinlikler arasýnda olacak. Okul Müdürü Vural Sucu ve etkinliklere rehberlik edecek öðretmenler Fatih Yýlmaz, Arda Güneþ ve Ertan Yýldýrým Çorum halkýný N.Fazýl etkinliklerine katýlmaya davet ettiler.

Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse'ye baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu.

Mustafa Köse’ye baþsaðlýðý ziyareti

E

mniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan’ýn, geçtiðimiz Cumartesi günü annesini kaybeden Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse'ye baþsaðlýðý ziyaretinde bulunduðu belirtildi. Zafer Çarþýsý'nda bulunan Berberler ve

Kuaförler Odasý'ný ziyaret ederek Oda Baþkaný Mustafa Köse'ye baþsaðlýðý dileklerini ileten Emniyet Müdürü Doðan, ölümün kaçýnýlmaz bir gerçek olduðunu belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet, Köse ailesine de sabýr ve baþsaðlýðý diledi.

AA’dan büyük hizmet nadolu AjanA sý'nýn titizlikle hazýrladýðý, araþtýr-

Cumhuriyet Lisesi’nde bu yýl çeþitli etkinliklerle Necip Fazýl Kýsakürek anýlacak.

2015'te herkesin akýllý kimliði olacak B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Toplantýsý sona erdi. Baþbakan

Ç

Erdoðan, Türkiye'nin savunma sanayine verdiði önemin çatýþma arzusundan veya saldýrgan niyetlerden kaynaklanmadýðýný, çalýþmalarýn bölgede

Ýþyerinin önündeki mankeni soydu

orum’da bir maðazanýn önündeki mankenin üzerinde bulunan montu çalan þahýs, güvenlik kameralarýna yakalandý. Edinilen bilgiye göre olay, Yeniyol Mahallesi Gazi 8. Sokak'ta meydana geldi. Kýyafetlerini kuru temizlemeciye býrakan bir genç, karþý maðazanýn önündeki cansýz mankeni gözüne kestirdi. Teþhir amacýyla maðaza önüne bulunan mankenin yanýna yaklaþan þüpheli, elindeki poþeti yere býraktýktan sonra mankenin üzerindeki montu çýkarýp giydi. Rahat tavýrlarý ile dikkat çeken þüpheli daha sonra hiçbir þey olmamýþ gibi olay yerinden uzaklaþýrken, hýrsýzlýk aný iþ yerinin güvenlik kameralarýna yansýdý. Maðaza sahibi bir süre sonra montun çalýndýðýný fark ederken, polisin olayla ilgili soruþturma baþlattýðý öðrenildi.(ÝHA)

Ç

ÇED istenmedi

orum ili Mecitözü ilçesi Bayýndýr köyü adresinde, T.C. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü 5. Bölge Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilmesi planlanan ‘Bayýndýr Göleti, Sulamasý ve Malzeme Ocaklarý Entegre Projesi’ne ait proje tanýtým dosyasý Valilik tarafýndan incelenip deðerlendirildi. Ýnceleme sonucunda projeye Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) gerekli görülmedi.

ve dünyada barýþý, huzuru, istikrarý koruma konusundaki kararlýlýðýn sonucu olduðunu belirterek, ''Caydýrýcý bir güçle desteklenmeyen yumuþak güç iddiasý sadece söylemde kalýr'' dedi. Erdoðan, ''Bilim, teknoloji ve yenilik alanýnda gerçekleþtirdiðimiz atýlým, yakaladýðýmýz ivme diðer ülkeler tarafýndan da dikkatle ve gýptayla takip ediliyor'' diye konuþtu.

2015 YILI SONUNA KADAR BÜTÜN VATANDAÞLARA AKILLI KÝMLÝK KARTI

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda savunma sanayi baþta olmak üzere bazý alanlarý himayeleri altýna aldýklarýný dile getirenBaþbakan Erdoðan, Türkiye'nin

milli seyir füzesini üreten, akýllý bombasýný, füze gözünü, dünyada sayýlý ülkenin geliþtirebildiði ýsýl pil teknolojisini kendi imkanlarýyla ve mühendisleriyle geliþtiren bir ülke durumunda olduðunun altýný çizdi. Katma deðeri yüksek proje üretme kararý doðrultusunda geliþtirilen ''Akýllý Kimlik Kartý Projesi''nin tamamlandýðýný, yerli cip ve milli yazýlýma sahip bu kartlarýn hayatýn her alanýnda kullanýlacaðýný ifade edenBaþbakan Erdoðan, ''Saðlýk hizmetlerinden sosyal güvenliðe, ulaþýmdan alýþveriþe kadar hayatýn her alanýnda büyük kolaylýklar saðlayacak bu kartlarýn daðýtýmýna bu yýl baþlýyoruz. Hedefimiz 2015 yýlý

sonuna kadar bütün vatandaþlarýmýzýn akýllý kimlik kartlarýna sahip olmalarýný saðlamaktýr'' deðerlendirmesinde bulundu.

GÜNDEM ''EDEVLET'' VE ''ÜSTÜN ZEKALI ÖÐRENCÝLER''

Yaklaþýk 3 saat süren toplantýnýn ardýndan, bir açýklama yapýlmadý. Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi'nde 25'incisi düzenlenen toplantýnýn ana gündemini, ''e-devlet'' ve ''üstün zekalý öðrenciler'' konularý oluþturdu. Türkiye'nin ArGe ile yenilik politikasýný þekillendiren ve yýlda iki kez gerçekleþen BTYK, BaþbakanErdoðan'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan basýna kapalý devam etti. (AA)

macýlar ve arþiv tutkunlarý için el kitabý niteliði taþýyan Türkçe, Ýngilizce ve Arapça dillerinde yayýnlanan 2012 Yýllýklarý, tarihe not düþen haber ve fotoðraflarý ile kitapçýlarda yerini aldý. Satýþa dün sunulan yýllýklarda, dünyada ve Türkiye'de 2012 yýlýnda öne çýkan olaylar kronolojik sýralama ve yüksek kaliteli fotoðraflarýyla sunuluyor. Türkiye'de ilk defa üç dilde birden hazýrlanan çalýþma, AA'nýn deneyimli editörleri tarafýndan yeniden yazýlan metinlerden, 1.865 haber ve 276 adet yüksek çözünürlüklü fotoðraftan oluþuyor. Bir Anadolu Ajansý klasiði olan ve geride býraktýðýmýz yýlýn özetini

2012 Yýllýklarý, tarihe not düþen haber ve fotoðraflarý ile kitapçýlarda yerini aldý.

Anadolu Ajansý objektifinden görmek isteyenlerin ilk baþvuru kaynaðý olan Almanak 2012, her zamankinden daha dolu içeriði ve unutulmaz fotoðraflarýy-

la görsel bir þölen eþliðinde 2012 yýlýný bir kez daha hatýrlatarak hafýzanýzý yeniliyor. 2012 olaylarýný yeniden hatýrlamak

isteyenler için de önemli bir baþvuru kaynaðý olan AA Almanaðý seçkin kitapçýlardan ve internet üzerinden satýn alýnabiliyor.

Sinan Oðan Çorum’da

Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý ‘Türkiye Nereye Gidiyor’ adlý konferans düzenleyecek.

T

ürkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV), ‘Türkiye Nereye Gidiyor’ adlý konferans düzenleyecek. MHP Iðdýr Milletvekili Dr. Sinan Oðan, Türkiye gündeminde yer alan konular baþta olmak üzere

ülkenin geleceði ile ilgili tüm düþüncelerini Çorumlular’la paylaþacak. Bugün saat 19:00’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda baþlayacak olan konferansa tüm Çorum halký davet edildi.


16 ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Kýrsalda kara karþý enerji mücadelesi K

Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu

ar yaðýþýnýn birden bastýrmasý tüm hizmetlerin kýrsala ulaþmasýný aksatýrken, Çalýk YEDAÞ ekipleri doða ile adeta 'kesintisiz enerji' mücadelesi verdi. Kar yaðýþlarýnýn artmasý nedeniyle özellikle kýrsalda meydana gelebilecek elektrik kesintileri için Çalýk YEDAÞ ekipleri adeta teyakkuza geçti. Kýrsalda amansýz mücadeleyi sürdüren Çalýk YEDAÞ arýza ekipleri, köy yol-

Çalýk YEDAÞ arýza ekipleri, köy yollarýnýn yüzde 80'nin kapanmasýna raðmen koordineli olarak her arýza ihbarýna koþtu.

larýnýn yüzde 80'nin kapanmasýna raðmen koordineli olarak her arýza ihbarýna koþtu. Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop kýrsalýnda yaþanan yoðun kar yaðýþý en çok iç bölgeleri etkiledi. Yüksek dað köylerinde enerji nakil hatlarýnýn sýfýrýn altýndaki soðuk nedeniyle zarar görmesi üzerine zaman zaman yaþanan elektrik kesintilerini gidermek için her il ve ilçede özel ekipler oluþturan Çalýk YEDAÞ, Ýl Özel Ýdare ekiplerinin yollarýný açtýðý köy yollarýna motorize ekipleriyle eþ zamanlý olarak ulaþtý. Yolu kapalý olan köylere ise kýzaklar ve yürüyerek ulaþarak elektriði ulaþtýrmayý baþardý. Ordu ve Çorum'da kar yaðýþýnýn en çok yoðun olduðu ilk 7 Ocak'ta yüzlerce ihbarýn gelmesi üzerine, kar yaðýþýyla, Çalýk YEDAÞ ekiplerinin verdiði çaba yoðun bir mücadeleye sahne olurken, 'acil durum ekipleri', Valilikler baþkanlýðýnda kurulan kriz masasýnýn talimatlarýyla eþ zamanlý olarak 'harekete geçti'. 'Dað köylerine' giden enerji hatlarýnda don ve elektrik kablolarýnýn gerilerek kopabilme ihtimali üzerine taþeron firmalarýn arýza ekiplerini de devreye soktu. Her ilin Ýl Özel Ýdare ekipleri ve ilçelere baðlý Köylere Hizmet Götürme Birliði ile koordineli olarak çalýþmalarýný sürdüren Çalýk YEDAÞ ekipleri, en uç noktalara ulaþmayý baþararak, kýrsaldaki çetin doða koþullarýný adeta

aþtý. Kýzak ve yürüme giden ekipler, ilk 24 saat içinde köylere elektriði ulaþtýrdý.

ARAÇ GÝTMESE DE EKÝPLER YÜRÜYOR Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Tüm illerde valilik koordinasyon merkeziyle baðlantýlý olarak faaliyetimizi sürdürüyoruz. Ama bununla da kalmayýp, gerektiðinde ekiplerimiz kýzak ve taþeron firmalarýn kendi imkânlarýyla kapalý köy yolu olsa dahi, gerektiðinde yürüyerek, elektriði köylere götürmeyi baþardý. Onlarca aracýmýz, il ve ilçelerde, köylerdeki arýzalara koþmaktadýr. Coðrafya olarak zor bölgelerde 7/24 esasýna uygun olarak arýza ekiplerimiz canla, baþla görevlerini sürdürüyor" dedi. Türkoðlu þöyle devam etti: "Geçmiþ yýllarda özellikle köylere giden enerji iletim hatlarýnda iyileþtirme yapýlmamýþ. Son olarak bakým yapýlmasýnýn üzerinden 25 yýlý aþkýn süre geçmiþ. O nedenle yatýrýmlarýmýzý kentlerde olduðu kadar kýrsalda da aðýrlýklý olarak sürdürüyoruz. Ama açýktaki hatlarýn, her türlü doða koþullarýna açýk ve korunmasýz ve eski olduðunu da unutmamalýyýz. Þu ana kadar yüzde 80 yollarýn kapanmasýna raðmen ilk günden itibaren sadece bazý çok uç noktalarda kesinti yaþandý ancak derhal müdahale edildi. Halen de çetin mücadelemiz sürü-

Helal kozmetik geliyor H

elal kozmetik üretimi belgelenecek. Ön çalýþmalarýn tamamlandýðýný belirten TSE yetkilileri, belgelendirme iþlemini bu yýlýn ortalarýnda tamamlanmasýný beklediklerini açýkladý. Yetkililer bu açýklamanýn ardýndan, helal kozmetik üretecek kuruluþlarýn bir an önce (GMP) belgesini almalarý gerektiðini vurguladý.

EKONOMÝ BAKANLIÐI:

"YERLÝ FÝRMALARA AVANTAJ" Bu konu daha önce de gündeme gelirken, Ekonomi Bakanlýðý yetkilileri, Avrupa ülkelerine ihracatta ön þart haline gelecek olan Ýyi Üretim Uygulamalarý (GMP) belgelerinin helal kozmetik sektöründe de yerli firmalara büyük avantaj saðlayacaðýna dikkat çekmiþti.

ORTADOÐU'D A PAZAR BÜYÜYOR Helal kozmetik pazarý Müslüman ülkelerde son

Helal kozmetik üretimi belgelenecek.

dönemde artarak büyüyor. Ortadoðu’da helal kozmetik pazarý yýlda ortalama yüzde 12 oranýnda artýþ gösteriyor.

EN BÜYÜK

PAZAR MÜSLÜMAN ÜLKELERDE

Türkiye’nin kozmetik ihracatýnda ise müslüman ülkeler öne çýkýyor. Irak, Ýran

ve Azerbaycan'ýn yanýnda Rusya, Almanya ve Romanya da büyük ihracat yapan ülkeler arasýnda. (Ensonhaber)

Duman dedektörleri devreye giriyor apalý alanlarda sigara içilmesine izin vererek yasayý ihlal eden iþletmeler ile K sigara içen vatandaþlar artýk uyarýlmayacak.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren hem iþletme sahiplerine hem vatandaþlara direkt ceza kesilmeye baþlandý. Sigara konusunda taviz vermeyen Saðlýk Bakanlýðý, önümüzdeki süreçte duman dedektörlerini de devreye sokacak.

Sigara konusunda taviz vermeyen Saðlýk Bakanlýðý, önümüzdeki süreçte duman dedektörlerini de devreye sokacak.

Kýrýkkale’den Çorum turu Gün Iþýðý Yaþlý Hizmet Merkezi Çorum’a gezi düzenleyecek.

K

ýrýkkale Gün Iþýðý Yaþlý Hizmet Merkezi tarafýndan uygulanan projeler yaþlýlarýn umudu oluyor. Türkiye genelinde 6 merkezi bulunan Gün Iþýðý Yaþlý Hizmet Merkezi, 240 üye ile birinci sýrada yer alýyor. Kýrýkkaleli yaþlýlar, Gün Iþýðý Yaþlý Hizmet Merkezi ile nefes almaya devam ediyor. 60 yaþýn üzerindeki yaþlý vatandaþlar bu merkezde bir araya gelerek hoþ sohbetler ediyor, birbirlerine hafýzalarda kalan ve unutulmayan tatlý anýlarýný paylaþýyorlar. Kýþ soðuklarýnda sýcak bir ortamda bir arada olan yaþlýlar, kendilerine bu imkaný saðlayan yetkililere de teþekkür etmeyi ihmal etmediler. Yapýlan hizmetler konusunda bilgiler veren Gün Iþýðý Yaþlý Hizmet Merkezi Müdürü Selami Kaynakhan, amaçlarýnýn Ev ortamýnda yaþayan akýl ve ruh saðlýðý yerinde olan yaþlýlarýn boþ limanlarýný çeþitli sosyal etkinliklerle deðerlendirmek, sosyal iliþkilerini ve aktivitelerini artýrarak onlarýn saðlýklý bir þekilde yaþamlarýný sürdürmelerine yardýmcý olmak olduðunu söyledi. Çeþitli sosyal aktiviteler ile yaþlýlarýn kaynaþmalarýný saðladýklarýný kaydeden Kaynakhan, “Yaþamýný evde ailesi, akrabalarýyla veya yalnýz sürdüren demans, aizheimer gibi hastalýðý olan yaþlýlarýn yaþam ortamlarýný iyileþtirmek boþ

zamanlarýný deðerlendirmek, sosyal, psikolojik ve saðlýk ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda yardýmcý olmak, rehberlik ve mesleki danýþmanlýk yapmak, kendi imkanlarýyla karþýlamakta güçlük çektikleri konular ile günlük yaþam faaliyetlerinde destek hizmetleri vermek, ilgilerine göre faaliyet gruplarý kurarak sosyal faaliyetler düzenlemek suretiyle sosyal iliþkilerini zenginleþtirmek, aktivitelerine artýrmak ve gerekli olduðu zamanlarda aileleri ile dayanýþma ile kaynaþma saðlanarak yaþlýnýn yaþam kalitesini artýrmak” dedi. Evde bakým hizmeti hakkýnda bilgi veren Kaynakhan, “Akýl ve ruh saðlýðý yerinde olan týbbý bakýma ihtiyacý olmayan ve herhangi bir özrü bulunmayan yaþlýnýn bakýmý ile ilgili olarak hane halkýnýn tek baþýna

Selami Kaynakhan veya komþu akraba gibi diðer destek unsurlarýna raðmen yetersiz kaldýðý durumlarda yaþlýlara evde yaþamlarýný devam ettirebilmeleri için yaþam ortamlarýnýn iyileþtirilmesi, günlük yaþam faaliyetlerine yardýmcý olunmasý amacýyla yaþlýnýn evinde yaþlý hizmet merkezlerince sunulan soysa, psikolojik destek hizmetleridir” þeklinde konuþtu. Yaþlýlarý rahat bir ortam sunmak için ellerinden geleni yaptýklarýný belirten Kaynakhan, hiçbir üyeden bir kuruþ

dahi talep etmediklerini söyledi. Ayrýca üyelerine bir dizi geziler düzenleyeceklerini ifade eden Kaynakhan, yakýn zamanda Konya Mevlana, Ankara Hacý Bayram Cami, Ürgüp Göreme, Çanakkale Þehitliði ve Çorum gibi tarihi mekanlarýn gezileceðini sözlerine ekledi. Türkiye’de en fazla üyenin Kýrýkkale’de olduðunu dile getiren Kaynakhan, yaþlýlarýn merkez ile beraber ikinci baharýný yaþadýðýný vurguladý.(ÝHA)

Yaþlýlara yönelik merkez enf azla üyeye sahip.


ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Yýldýz kýzlar voleybolda ikinci tur bugün baþlýyor O

kullu Yýldýz Kýzlar voleybol il birinciliðinde merkez gruplarýnda mücadele dün oynanan maçlarla sona er-

di. Dün oynanan maçlar sonunda ikinci tura yükselen takýmlar belli oldu. A grubunda oynanan maçta 23 Nisan Orta-

okulu rakibi Alaca Denizhan YÝBO çýkmadýðý için hükmen galip gelerek gruptan birinci olarak ikinci tura yükseldi.

Mimar Sinan: 2 - TOKÝ Þ. Þükrü Özyol: 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hüseyin Kamber,

Meryem, Gözdenur.

MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU:

Feyza, Melike, Þaziye, Berna, Armaðan, Þule, Buket, Sevil. SETLER : 1. Set: 25-10, 2. Set: 2511 (Mimar Sinan Ortaokulu).

Ýlknur Aksoy .

Edeviye, Dilara, Enise, Neslihan, Esmanur, Elifnur, Merve, Zeynep, Mukadder,

TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL ORTAOKULU: Elif, Hatice, Büþra,

Karþýyaka: 2 - 23 Nisan Ortaokulu:0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hüseyin Kamber,

Ýlknur Aksoy .

TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP ORTAOKULU : Yeþim, Seda, Merve

Oruç, Merve Köylü, Tuba, Sema, Ayþe-

gül, Betül, Fatma.

MECÝTÖZÜ YÝBO : Canan, Meli-

sa, Resmiye, Funda, Özlem, Þafak, Aylin, Simge, Hande, Baþak. SETLER : 1. Set: 25-10, 2. Set: 2517 (Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu).

Türkiyem: 2 - Mecitözü YÝBO: 0

SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hüseyin Kamber, Ýlknur Aksoy .

TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP ORTAOKULU :

Yeþim, Seda, Merve Oruç, Merve Köylü, Tuba, Sema, Ayþegül, Betül, Fatma.

MECÝTÖZÜ YÝBO :

Canan, Melisa, Resmiye, Funda, Özlem, Þafak, Aylin, Simge, Hande, Baþak. SETLER : 1. Set: 2510, 2. Set: 25-17 (Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu).

Grup ikincisini belirleyecek maçta Mimar Sinan ile TOKÝ Þehit Þükrü Özyol arasýndaki maçtan 2-0’lýk galibiyetle ayrýlan Mimar Sinan ikinci tura yükselen ikinci okul oldu. B grubundan da ikinci tura yükselen iki takýmda daha önce belli olduðu için son maçlar formalite oldu. Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu Mecitözü YÝBO’yu 2-0 yenerek gruptan birinci olarak çýkarken Ýskilip Atatürk ile Merkez YÝBO arasýndaki maça Merkez YÝBO çýkmadýðý için oynanmadý ve Ýskilip hükmen galip gelerek ikinci oldu ve ikinci tura yükseldi. Grup maçlarý sonunda ikinci tura yükselen altý okulda belli oldu. Buna göre ikinci tur gruplarý þu þekilde oluþtu. A grubunda 23Nisan Ortaokulu, Osmancýk Akþemsettin Ortaokulu ve Mecitözü YÝBO, B grubunda ise Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu ve Osmancýk Koyunbaba Ortaokulu. Ýkinci tur gruplarda ilk maçlar bugün oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ilk maçta saat 11.00’de 23 Nisan ile Osmancýk Akþemsettin, 12’de ise Türkiyem ile Mimar Sinan Ortaokullarý karþýlaþacak.

17

Küçük Kýzlar voleybolda finalistler belli oldu

Türkiyem-Karþýyaka bugün þampiyonluk maçýna çýkacak O

kullararasý küçük kýzlar voleybol il birinciliðinde finalistler belli oldu. Dün oynanan yarý final maçlarýný kazanan Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ile Karþýyaka Ortaokullarý finalde karþýlaþmaya hak kazandýlar. Ýkinci tur grup maçlarý sonunda yarý finale yükselen dört okul dün finalist olmak için karþýlaþtýlar. Ýlk maçta Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ile Ýskilip Atatürk arasýndaki maçta Ýskilip temsilcisi 1-0 öne geçtiði maçta Türkiyem son iki seti alarak maçtan 2-1 galip ayrýldý ve finale yükseldi. Ýkinci yarý final maçýnda ise Karþýyaka Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu karþýsýnda fazla zorlanmadan 2-0’lýk galibiyetle ayrýlarak finale yükselen ikinci takým oldu.

Bugün kazanan iki takým Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ile Karþýyaka Ortaokulu þampiyonluk için saat 14.00’de kaybeden Ýskilip Atatürk ile 23 Nisan Ortaokullarý ise saat 13.00’de üçüncülük dördüncülük maçý yapacaklar. Bugünki maçlarýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verilecek.

Türkiyem ÝHO: 2 - Ýskilip Atatürk: 1 SALON : ÝSKÝLÝP ATATÜRK ORTAOKUMahmut Atalay. Mahmut Uysal,

HAKEMLER :

Metin Küçükakman.

TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP ORTAOKULU : Elanur, Ýrem, Elifnur,

Duygu, Gülzade, Asucan, Betül, Merve.

LU : Kader, Yaðmur, Buse, Þerife, Sedanur, Feyzanur, Ayþegül, Dilara. SETLER : 1. Set: 21-17 (Ýskilip Atatürk), 2. Set: 21-13, 3. Set: 15-11 (Türkiyem Ýmam Hatip).

Karþýyaka Ortaokulu: 2 - 23 Nisan : 0 SALON : Mahmut Atalay. HAKEMLER : Metin Küçükak-

man, Mahmut Uysal.

KARÞIYAKA ORTAOKULU :

Yaðmur, Begüm, Bircan, Fatma, Cansu,

Doða, Buse, Asya.

23 NÝSAN ORTAOKULU : Aysema, Ece, Asya, Deniz, Melek, Sümeyye, Sude, Buse. SETLER : 1. Set: 21-10, 2. Set: 2112 (Karþýyaka Ortaokulu).

Küçük erkekler Voleybol il Bilardo Ýl birinciliði 21- birinciliðinde ikinci maç oynandý 23 Ocak’ta yapýlacak Ü

B

ilardo Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Ýl birinciliði 21-23 Ocak tarihlerinde yapýlacak. Ýl Temsilcisi Emrah Taç’ýn yaptýðý açýklamaya göre 3 bant ve 8 top olmak üzere iki kategoride yapýlacak olan il birinciliði müsabakalarýTaç Bilardo Akademi Merkezi’nde yapýlacak. Ýl birinciliðine baþvularýn baþladýðýný belirten Ýl Temsilcisi Emrah Taç, bu müsabakalarda hakem olarak Serdar Karadað, Mustafa Pekel, Ýrfan Akça, Zafer Özkaya, Halil Ýbrahim Bolat, Hakan Çakýr, Oðuzhan Balaban ve Fahrettin Öztemiz görev yapacak. Üç gün sürecek olan il birinciliðinde müsabakalar akþam saat 18.00’de baþlayýp 22.00’de sona erecek. Ýl birinciliði sonunda birinci olan sporcular ilimizi Türkiye Þampiyonasýnda temsil edecekler.

ç okulun mücadele ettiði küçük erkekler voleybol il birinciliðinde dün ikinci maç oynandý. Ýlk maçta Bahçelievler Salim Akaydýn’a 2-0 maðlup olan Baþöðretmen Atatürk ikinci maçýnda Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ile karþýlaþtý. Ýlk seti 21-17 alan Yavuz Sultan Selim öne geçti ikinci seti 21-15 kazanan Baþöðretmen Atatürk durumu 1-1 yaptý. Galibi belirleyecek üçüncü sette ise rakibine 15-8 üstünlük kuran Yavuz Sultan Selim Ortaokulu maçý 2-1 kazanarak þampiyonluk umudunu bugünki maça taþýdý. Ýl birinciliðinde son maçta bugün saat 11.00’de ilk maçlarýný kazanan iki okul Bahçelievler Salim Akaydýn ile Yavuz Sultan Selim Ortaokullarý karþýlaþacak. Bu maçý kazanan okul þampiyonluðu kaybeden ikinciliði Baþöðretmen ise üçüncülük kupasýný alacak

Bahçelievler Salim Akaydýn ilk maçýný kazanarak þampiyonluk için avantaj yakaladý

Yavuz Selim: 2 - Baþöðretmen: 1 SALON : Mahmut Atalay. HAKEMLER : Metin Küçükak-

man, Mahmut Uysal.

YAVUZ SULTAN SELÝM ORTAOKULU : Selim, Furkan, Taner, Ga-

lip, Hakan, Arif, Abdulbaki, Melih.

BAÞÖÐRETMEN ATATÜRK ORTAOKULU : Metehan, Abdullah,

Sinan, Furkan, Alperen, Serkan, Tuðrul, Yasin. SETLER : 1. Set: 21-17, 3. Set: 158 (Yavuz Sultan Selim), 2. Set: 21-15 (Baþöðretmen Atatürk).

Liseli Genç Kýzlar futsalda yarý final maçlarý dün oynandý Spor Lisesi-Ýsmail Karataþ SML finalde

L

Spor Lisesi: 2- Osmancýk A. Öðretmen: 0 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür

Fatih Derviþoðlu.

Soytemiz,

ANADOLU GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ: Yonca, Zahide, Kübra, Banu, Cangül, Derya, Muazzez, Fatma, Dilan, Zehra, Melikenur, Gözdenur.

OSMANCIK ÖMER DERÝNDERE ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ: Rabia, Edanur, Elif, Büþra, Emine, Esma, Bengisu, Tuðba, Merve, Betül.

GOLLER: 3. dak. Zehra, 24. dak. Dilan (Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi).

iseli Genç Kýzlar futsalda finalin adý kondu. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ise Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi bugün bu kategoride ilk þampiyonu belirlemek için karþýlaþacaklar. Dün oynanan yarý final maçlarý oldukça zorlu mücadeleye sahne oldu. Ýlk maçta Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi ile Kýz Teknik ve Meslek Lisesi karþý karþýya geldi. Maçýn ilk yarýsý takýmlarýn çabasý sonuç vermedi ve ilk yarý golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýnýn ilk dakikasýnda Osmancýk Saðlýk Meslek Fatma ile bulduðu golle rakibi önünde 1-0 üstünlüðü yakaladý. Maçýn 24. dakikasýnda Zehra’nýn attýðý golle farký ikiye çýkaran Osmancýk SML son dakikada Kýz Meslek’in Sibel’le bulduðu gole engel olamasada rakibine 2-1’le geçerek finale yükselmeyi baþardý. Diðer yarý final maçýnda ise Gü-

zel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Osmancýk Anadolu Öðretmen Lisesi karþý karþýya geldi. Maça hýzlý baþlayan Spor Lisesi 3. dakikada Zehra’nýn attýðý golle 1-0 öne geçti. Ýlk yarýyý bu skorla önde tamamlayan Spor Lisesi ikinci yarýda rakibinin beraberlik baskýsýnda gole izin vermedi. 24. dakikada Dilan’la aradaki farký ikiye çýkaran Spor Lisesi maçýda 2-0 kazanarak finale yükselen ikinci takým oldu. Liseli Genç kýzlar futsalda ilk kez düzenlenen il birinciliðinde ilk þampiyonda bugün oynanacak final maçýndan sonra belli olacak. Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda saat 11.00’de oynanacak maçta Osmancýk Anadolu Öðretmen Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi üçüncülük dördüncülük maçý oynayacak. Bu maçýn ardýndan ise Spor Lisesi ile Osmancýk Saðlýk Meslek Lisesi ilk þampiyonluk kupasýný almak için saat 12.00’de karþýlaþacak.

Osmancýk S. Meslek: 2 - Ticaret Meslek: 1 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür

Fatih Derviþoðlu.

Mehtap.

Soytemiz,

OSMANCIK ÝSMAÝL KARATAÞ ANADOLU SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ: Ayþegül, Özge,Yasemin, Merve,

Zehra, Emine, Ebru, Fatma, Özden,

KIZ TEKNÝK VE MESLEK LÝSE-

SÝ: Esra, Ayþenur, Funda, Satý, Birtane, Emine, Mine, Seher, Aylin, Sibel, Semanur, Berire. GOLLER: 16. dak. Fatma, 24. dak. Zehra (Ý.Karataþ SML), 30. dak. Sibel (Kýz Meslek).


18 ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

‘U 17 baþlamadan sulandý’

Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan’dan çekilen kulüplere sitem

B

F

Ýskilip ikinci yarýya hazýrlanýyor

ölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Bir haftalýk iznin ardýndan ikinci yarý hazýrlýklarýna baþlayan Ýskilip Belediyespor kadrodan ayrýlan isimler nedeniyle ikinci yarýya eksik hazýrlanýyor. Ligin ilk yarýsýný tehlikeli bölgeye yakýn yerde bitiren Ýskilip Belediyespor ikinci yarý hazýrlýklarýna dün sabah 1 nolu sentetik çim sahada yapýlan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Nihat Armutçu yönetiminde yapýlan çalýþmada

utbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan bu hafta sonu oynanacak maçlarla baþlayacak olan U 17 liginden hemde ayný gruptan iki takýmýn birden çekilmesiyle ligin baþlamadan sulandýðýný belirterek ‘Keþke bir ay önce çekilselerde bizde yeniden fikstür yapsaydýk’ dedi. Osmancýkgücüspor ve Ýl Özel Ýdarespor kulüpleri bu hafta sonu baþlayacak olan U 17 ligine sporcu sayýlarýnýn yetersiz olmasýný gerekçe göstererek katýlamayacaklarýný Tertip Kurulu’na dilekçe ile bildirdiler. Bunun üzerine toplanan Tertip Kurulu kýrmýzý grupta mücadele eden iki takým çekilmesi nedeniyle maç programýnda deðiþiklik yaptý. Konu hakkýnda internet sitesinden açýklama yapan Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, ligin baþlayacaðý haftada katýlmayacaðýný bildiren kulüplere sitem ederek ‘Ýki grupta altýþar takým mücadele edecekken þimdi ikiside ayný gruptan olunca bu gruptaki takýmlar üç maçla il birinciliðini tamamlayacaklar. Ýlimizi iki takýmýn temsil edeceði U 17 liginde üç maçla gruplara gitmek diðer takýmlarýnda baþarýsýný gölge düþürecektir. Bu dilekçeler bir ay önce verilmiþ olsaydý buna göre planlama yapar yeniden gruplandýrma yapar yeniden fikstür hazýrlardýk. Ýki grup yerine maçlarý tek grupta oynatýr ve gruplarda ilimizi temsil edecek takýmlarýn daha fazla müsabaka yapmasýný saðlardýk. Bu da göstermiþtirki U 17 ligi daha baþlamadan sulanmýþtýr’ dedi.

futbolcular kuvvet ve dayanýklýlýk hareketleri yaptýlar. Ýskilip Belediyespor’da ikinci yarý öncesinde ekonomik sorunun çözülmemesi durumunda daðýlma tehlikesi bulunduðu öðrenildi. Ligin ilk yarýsýndaki alacaklarý ücreti alamayan futbolcularýn kendilerine verilen süreyi bekledikleri öðrenildi. 20 Ocak’ta ödeme yapýlacaðý bildirilen futbolcular bu tarihe kadar çalýþmalara devam edeceklerini belirterek bunun gerçekleþmemesi halinde ise kendilerine kulüp arayacaklarýný bildirdiler.

Temsilciden genç hakemlere uygulamalý ders V

Voleybol Ýl Temsilcisi Celal Pekcan sivil kuleye çýkarak genç hakemlere uygulamalý olarak eðitim verdi

oleybol Ýl Temsilcisi ve B Klasman Gözlemcisi Recep Öztuna’dan gençlere uygulamalý ders. Dün Yýldýz kýzlar voleybol il birinciliðinde oynanmasý gereken bazý maçlara rakipler gelmeyince voleybol il temsilcisi gelen takýmlardan oluþturduðu iki takýma maç yaptýrdý. Bu maçta kuleye çýkarak uygulamalý ders veren Öztuna, genç hakemlerede neler yapmalarý gerektiði konusunda uyarýlarda bulundu. Öztuna, boþa geçen bir maçý hakemleri eðiterek deðerlendirmiþ oldu.

Ý

Atatürk. HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun, Furkan Alagöz . ÝL ÖZEL ÝDARESPOR B : Þevket, Ahmet, Emre, Mustafa, Emre Turgut, Þamil, Arda, Ziya. HE KÜLTÜRSPOR : Ali, Metehan, Osman, Kemal, Ýsmail, Harun,

Abdullah, Furkan, Yaðýzhan, Burak.

Oytun,

Can,

PERÝYOTLAR :

1. Periyot: 12-7 (HE Kültürspor). 2. Periyot:13-10 (HE Kültürspor). 3. Periyot: 17-5 (HE Kültürspor). 4. Periyot:21-11 (Ýl Özel Ýdarespor B).

T

Öztuna, genç hakemlere gerek kulede gerek yardýmcý hakem iken gereksede çizgide yapmalarý gerekenleri aktardý

SALON : Atatürk. HAKEMLER :

Ayhan Bolkan .

Haluk Yakýn,

BASKETBOL ÝHTÝSAS B :

Özgür, Çaðatay, Mücahid, Alperen, Barýþ, Kubilay; Akýn, Serkan, Furkan, Deniz. GENÇLÝKSPOR : Ahmetcan,

Mehmet, Taha, Serkan, Emre, Cengizhan, Yiðiter, Burak, Ýsmail, Enes

PERÝYOTLAR :

1. Periyot: 13-5 (Basketbol Ýhtisas B). 2. Periyot:14-12 (Basketbol Ýhtisas B). 3. Periyot:11-10 (Basketbol Ýhtisas B). 4. Periyot: 23-7 (Basketbol Ýhtisas B).

za kuruluna sevk edilirken dört futbolcu ise kural gereði kýrmýzý kart

ertip Kurulu U 17 liginden iki takýmýn birden çekilmesi üzerine saha ve saatlerde deðiþikliðe gitti. Haftada altý maçýn oynanmasý planlanan U 17 liginde maç sayýsý dörde düþünce Tertip Kurulu maçlarýn baþlama saatlerine daha ileri alýrken boþalan sahalara kaydýrma yaptý. Bu hafta sonu Mimar Sinan sahasýnda saat 10.00’da baþlamasý planlanan Eti Lisesi Gençlikspor - Ulukavakspor maçý ayný gün saat 14.00’de 1 nolu sahada oynanacak. Ayrýca maçla-

rýn baþlama saatlerinde yeniden belirlendi. Buna göre hafta sonunda oynanacak U 17 ilk hafta maç programý þöyle: 19 Ocak Cumartesi 1 nolu saha: Saat 12.00 Çimentospor - Gençlerbirliði. Saat 14.00 Eti Lisesi Gençlikspor - Ulukavakspor. Mimar Sinan Sahasý: Saat 12.00 Hitit Gençlikspor Çorum Belediyespor. Saat 14.00 Çorumspor - Alaca Belediyespor.

gördükleri için birer maç ceza aldýlar. Tertip Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre maçlarda kýrmýzý kart gören futbolcular Mecitözüspor’dan Halil Ýbrahim Çetin, Ýl Özel Ýdarespor’dan Fatih Metin ve Yasin Tapan, Sungurluspor’dan ise Sinan Tür kural gereði kýrmýzý kart gördükleri için ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldýlar. Ýl Özel Ýdarespor antrenörü Þaban Ateþ ise hakem tarafýndan sahadan çýkartýldýktan sonra tel örgüler ardýndan hakeme hakaret ettiði gerekçesiyle tedbirli olarak

Liseli gençler basketbol grup birinciliði Kastamonu’da baþladý

Temsilcilerimiz ilk maçta havlu attý K

Basketbol Ýhtisas B : 61- Gençlikspor: 34

geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlardan dolayý sadece bir antrenör ce-

U 17 liginde saha ve saatlere yeni düzenleme

Kulüplü Yýldýz erkekler basketbolda ilk yarý sona erdi

ÝlSALON Özel Ýdare B: 53- HE Kültür: 43 :

Bir antrenör Ceza Kurulu’nda

limiz 1. Amatör Küme Büyükler, 1. Küme U 19 ve U 14 liglerinde

astamonu’da dün baþlayan Lisesi gençler basketbol grup birinciliðinde kýzlarda Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi erkeklerde ise Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi okullarý zorlu gruplarý düþtüler. Temsilcilerimiz dün grupta kendi güçlerine yakýn görünen Zonguldak ve Sinop temsilcilerine maðlup olarak grup çýkma umutlarýný ilk maçta bitirdiler. Kýz ve erkeklerde 11’er okulun mücadele ettiði grup birinciliðinde okullar iki dörtlü birde üçlü gruplara ayrýldýlar. Çekilen kura sonucunda iki temsilcimizde A grubunda yer aldý. Erkeklerdeki temsilcimiz Öðret-

Kýzlardaki temsilcimiz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Sinop Öðretmen Lisesi’ne 29-28 maðlup olurken, erkeklerdeki temsilcimiz Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi ise Zonguldak Ereðli Anadolu Lisesi’ne 60-44 maðlup oldu. men Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi, Ankara Özel Arý Anadolu ve Fen Lisesi, Zonguldak Ereðli Anadolu Lisesi ve Karabük Anadolu Öðretmen Lisesi ile ayn grupta yer aldý. Kýzlardaki temsilcimiz Güzel Sanatlar ve Spor Liisesi ise Ýstanbul Güngören Özel 2023 Tercihli Anadolu Lisesi, Sinop Öðretmen Lisesi ve Bartýn Turgut Iþýk Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi okullarý yer aldý. Dün Atatürk Spor Salonu’nda erkeklerde oynanan ilk maçýnda Öðretmen Mukadder Akay-

dýn Anadolu Lisesi, Zonguldak Ereðli Anadolu Lisesi ile karþýlaþtý. Maçta rakibi önünde ilk iki periyotta dengeli bir oyun ortaya koyan Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi son iki periyotta Zonguldak temsilcisinin arayý açmasýna engen olamadý ve maçtan 60-44 maðlup ayrýldý. Kýzlardaki temsilcimiz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ise Hüsnü Tandoðan Spor Salonu’nda Sinop Öðretmen Lisesi ile saat 12.00’de karþýlaþtý. Maç ilk dakikadan bitimine kadar büyük bir mücadeleye sahne oldu, Çekiþmeli geçen

final grubunda þampiyon olan takýmý ilimizi

gruplarda temsil etme hakký kazanacak.

U 14 Final Grubu fikstürü belli oldu

U

14 liginde final grubu fikstürü belli oldu. Ýki grupta oynanan maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan dört takýmýn mücaedele edeceði final grubunda heyecan 27 Ocak pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Çorum Belediyespor, Çorumspor, PTT Gençlikspor ve HE Kültürspor kulüplerinin mücadele edeceði final grubunda ilk yarý 3 Þubat pazar günü oynanacak. Ýki hafta içi dört hafta sonu maçlarý ile tamamlanacak olan U 14

1. Devre:

27 Ocak Pazar: II Nolu Saha: Saat 11.00 Çorum Belediyespor - HE Kültürspor. Saat 12.30 PTT Gençlikspor - Çorumspor.

30 Ocak Çarþamba:

II Nolu Saha: Saat 12.00 Çorum Belediyespor - Çorumspor. Saat 13.30 HE Kültürspor-PTT Gençlikspor.

3 Þubat Pazar:

II Nolu Saha: Saat 11.00 Çorum Belediyespor - PTT Gençlik. Saat 12.30 HE Kültürspor - Çorumspor.

maçtan 29-28’lik skorla maðlup ayrýlan Spor Lisesi grup çýkma þansýný kaybetti. Erkeklerdeki tem-

silcimiz Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi grubundaki ikinci maçýnda bugun saat 11.30’da Karabük Ana-

dolu Öðretmen Lisesi karþýlaþacak. Kýzlardaki temsilcimiz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ise ayný saatte Bartýn Turgut Iþýk Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi ile Hüsnü Tandoðan Spor Salonu’nda karþýlaþacak.


ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

19

23 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

19 M 0013 plaka sayýlý, 1997 model Ford marka, beyaz renli minibüs cinsinde aracýn satýþý iþi.

Çorum Belediye Baþkanlýðý

14 adet ticari servis aracýn, umumi servis aracý olarak (S plaka) muhammen bedelle, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Yasasý’nýn 45. maddesine istinaden ayrý ayrý satýlmak üzere açýk arttýrma usulü ile hazýrlanan þartnamesi dahilinde satýþý iþi. Yer: Belediye Hizmet

Hitit Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul öðrencilerinin ring servis hizmeti için binek amaçlý taþýt kiralamasý hizmet alýmý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. Çevre Yolu bulvarý No: 10 Çorum Saat: 10:00 ***

1 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

19 AC 210 plaka sayýlý, 1998 model, Volkswagen marka, mavi renkli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 3, sayfa 265, parsel 262’de 8.700.00 m2 alanýnda tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.220,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 4, sayfa 353, parsel 350’de 10.100,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.050,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:15-14:25 *** 3. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1204, parsel 1192’de 21.400,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi.

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili Merkez Gülabibey Mahallesi, Aliki Yolu Kapaklý Kýrý mevkii, cilt no 68, sayfa no 6724, ada 1065, parsel 17’de kayýtlý 300,00 m2 alanýnda arsa vasfýnda 12/78 arsa pay/payda, 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

19 ÞUBAT Çourm 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Bayat köyü, 94 parselde kayýtlý 26.000 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 474.812,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

Kendi kendini iyileþtiren sentetik deri Sentetik derinin akýllý protez üretiminde

YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde 25948533144 nolu vergi mükellefiyim. 2001-2050 arasý 1 adet müstahsil makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür.

Murat BARLIK Ahmet oðlu 1978 Çorum Doðumlu Gýda Toptancýlar Sitesi 3. Blok No: 10 ÇORUM

(Ç.HAK:131)

çýðýr açacaðý belirtiliyor ABD'li bilim adamlarý, kendi kendini iyileþtirebilen, dokunmaya duyarlý sentetik deri geliþtirdi. "Nature Nanotechnology" dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre Stanford Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden bir grup bilim adamý tarafýndan geliþtirilen sentetik deri, dünyada normal ýsýda kendisini iyileþtirilebilen ve dokunulduðunda

"basýnç" algýlayabilen ilk materyal oldu. Projeyi yöneten Prof. Zhenan Bao, sentetik derinin kendini tamir eden araçlar ile akýllý protez üretiminde çýðýr açacaðýný söyledi. Daha önce yapýlan çalýþmalarda üretilen materyallerin kendilerini iyileþtirmesi için çok yüksek ýsý gibi pratik olmayan koþullar gerektirdiðini belirten Prof. Bao, geliþtirdikleri suni derinin, üzerine atýlan bir kesiði oda

sýcaklýðýnda, sadece yarým saat içinde tamamen iyileþtirebildiðine dikkati çekti. Ýyileþtirme sürecinde materyalin yapýsýnda herhangi bir deðiþiklik meydana gelmediðine iþaret eden Prof. Bao, materyalin böylece kendini sayýsýz kez düzeltebildiðini söyledi. Hidrojen baðlarý ile birbirine baðlanmýþ uzun molekül zincirlerinden oluþan dayanýklý plastik

polimerden yapýlan sentetik deri, atomlar arasýndaki çekim sayesinde kendini iyileþtirebiliyor. Dokunmanýn algýlanmasý için materyale nikel partikülleri eklediklerini belirten Prof. Bao, iletkenlik ve mekanik güç kazandýran nikel partiküllerinin baský uygulandýðýnda hareket ederek materyali dokunmayý duyarlý hale getirdiðini belirtti. Dünya Bülteni

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

ELEMAN ARANIYOR Beyaz Emlak’tan Satýlýk Elektrik tesisat iþinde çalýþtýrýlmak üzere usta ve kalfalar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Gamze Elektrik Üçtutlar Mah. Ilýca Cad. No: 11/A Mür. Tel: 227 72 02

SATILIK

Kereste Atölyesi’nde 1976 model has marka 80’lik ve 90’lýk þeritler, bileme makinasý, yarý otomatik tomruk biçme makinasý satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 604 19 01

* Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Carrefour arkasýnda satýlýk 155 m2 daire 120 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 145 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 65 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 130 m2 mantolamalý daireler * Ulukavak Polis Karakolu civarý ankastreli satýlýk sýfýr daireler * Bahçelievler’de 135-180 m2 arasý satýlýk daireler * Binevler’de satýlýk villa arsalarý * Ahçýlar’da satýlýk baðlar * Ilýca’da satýlýk baðlar * Ayarýk’ta satýlýk baðlar * Satýlýk Hobi Bahçeleri 1.000 m2 * Tekceviz’de 145 m2 2. kat daire 110 bin+pazarlýk

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

(Ç.HAK:2250)

Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Patoloji servisi 2 kalem týbbi cihaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý

18 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili

ELEMAN ELEMAN ARANIYOR BAYAN ALINACAKTIR Showroomumuzda çalýþtýrýlmak Akaryakýt pompa satýþ görevlisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Hitit Petrol Çevre Yolu Bulvarý No: 207 (Býyýkoðlu Halý Saha yaný) Tel: 224 18 05

Satýlýk Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39 YÝTÝK

Dodurga Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa BÝLGÝÇ Ahmet oðlu 23/5/1934 Dodurga Yeniköy Doðumlu

(Ç.HAK:128)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Selahaddin SAÐIRCI Þakir oðlu 1984 Ýskilip Doðumlu

(Ç.HAK:130)

üzere bayan eleman alýnacaktýr.

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karaalemdar Ýnþaat Malzemeleri A.Þ. Gülabibey Mah. 2. Harmanlar Sok. No: 3 (Eski Ýtfaiye civarý) ÇORUM Tel:224 84 84

(Ç.HAK:127)

22 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

19 TS 055 plakalý Toyota Avensis 1.6 Elegant marka, 2010 model, siyah renkli hasarsýz aracýn satýþý iþi Muhammen bedel: 43.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir (Ç.HAK:3777)

Malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 2. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Havuz bakým onarým çalýþtýrýlmasý ve temizliði hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

31 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 15-22 yaþ arasý lise mezunu tercihen elektrik-elektronik bölümü mezunu ve yetiþtirilmek üzere bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:102)

21 OCAK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Lokum alýmý Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 1992 ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

Muhammen bedel: 21.400,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 *** 4. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1247, parsel 1235’de 7.300,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.300,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:45-14:55 ***

(Ç.HAK:125)

35 VA 136 plakalý 2008 model Volkwagen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 33.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

06 YS 077 plakalý 2008 model Ford marka kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 26.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

28 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:129)

17 OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

24 OCAK T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:121)

2013 yýlý 41 kalem týbbi sarf malzeme (UBB kapsam dýþý) idari çerçeve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Muhammen bedel: 11.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

(Ç.HAK:124)

16 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

(Ç.HAK:3429)

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

ÖZBEK TELEFON Karel Yetkili Servisi Alarm-Güvenlik Sistemleri Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) 0 535 502 13 27-224 04 04


* Ýskilip ikinci yarýya hazýrlanýyor. * U 17 baþlamadan sulandý. * Temsilciden genç hakemlere uygulamalý ders. * Temsilcilerimiz ilk maçta havlu attý. * Küçük Kýzlar Voleybol’da finalin adý kondu. * Genç kýzlar futsalda ilk þampiyon bugün belli oluyor

Haberleri 17. ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz

ÇARÞAMBA 16 OCAK 2013

Transfer yoksa hayal mi? Yönetim transfer yasaðýnýn kaldýrýldýðýný açýkladý ancak ligin baþlamasýna sayýlý günler kala belirsizlik sürüyor. Yönetimin gerekli belgeleri aldýk yasaðý kaldýracaðý açýklamasýna karþýn görüþtüðümüz bir çok futbolcu evrak vermediklerini belli þartlarýnýn olduðunu belirtenler var para almadan kesinlikle izin vermeyeceklerini söyleyenler var. Yani Çorumspor’da transfer bilmecesi hala sürüyor. Konunun muhatabý Yetkin Özbey’e ise telefonla ulaþamadýðýmýz için bu sorulara cevap alamadýk. Kamouyu adýna soruyu buradan soruyoruz, ‘TRANSFER AÇILACAK MI ? yoksa hayal mi.

Çorumspor’da yeniler çift eskiler tek çalýþtý Ç

orumspor, Orhangazispor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift antrenmanla sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlýlarda sabah kadroya yeni katýlan isimler güç kuvvet çalýþmasý yaparken akþam ise tüm kadro fizik ve güç çalýþmasý yaptýlar. Kýrmýzý Siyahlý takým sabah ilk çalýþmasýný 1 nolu sentetik çim sahada yaptý. Teknik Heyet gözetiminde yapýlan çalýþmaya takýma devre arasýnda katýlan ve antrenman eksiði bulunan isimler katýldýlar. Kuvvet ve çabukluk çalýþmasýnda futbolcularýn hayli yorulduklarý gözlendi. Çorumspor günün ikinci çalýþmasýný ise saat 14.30’da Nazmi Avluca sahasýnda yaptý. Çalýþmaya kasýðýnda ödem oluþan Samet Bayrak katýlmazken, adelesinde aðrý olan Samut Sur çalýþmanýn son bölümünde takýmdan ayrý olarak yürüyüþ yaptý. Çalýþmanýn ilk bölümünde kaleciler kaleci antrenörü Nurettin Kabalak yönetiminde ayrý çalýþma yaparken diðer futbolcular ise önce saha kenarlarýna kurulan istasyon aletlerinde kuvetlendirici hareketler yaptýlar. Daha sonra yine kalecisiz olarak yarý sahada

Rakip Ýskilip Belediyespor

taktik çalýþma yapan Çorumspor’da futbolcularýn isabetli pas atmalarý istendi.

Son bölümde ise taktik çalýþma yapan Çorumspor’da futbolcularýn hayli yorulduklarý göz-

orumspor’da transferin açýlýp açýlmayacaðý bilmecesi devam ediyor. Yönetim tarafýndan transfer açýldý artýk tüm Çorumlularda denilen açýklamalarýn ardýndan geçen sürede yaþanan geliþmeler kýrmýzý siyahlý kulübün önündeki transfer engelinin durduðunu gösteriyor. Genel Kaptan Yetkin Özbey’in futbolcularla yaptýðý görüþmeler sonunda anlaþma saðlandýðý ve gerekli evraklarýn alýnarak hazýr hale getirildiði bugün içinde Federasyon’a verilerek transfer engelinin kaldýrýlacaðý açýklandý. Ancak hafta baþýndan beri transfere engel alacaðý bulunan futbolcularla yaptýðýmýz telefon görüþmelerinde durum hiçde iç açýcý görünmüyor. Kulüpten alacaðý olan futbolculardan bir kýsmý izin verdiklerini beyan ederken bir çok isim izin vermedikleri belli þartlar öne sürdüklerini bazýlarý ise çok daha katý bir tutum sergiledi görüldü. Çorumspor’un Federasyon’da transfere engel borcu bulunan isim sayýsý 26 olarak belirlendi. Bu isimler Kenan Çamoðlu., Engin Yeþilli, Ýlhan Kahraman, Uðurtan Çepni, Hasan Yüksel, Gökhan Kol, Bayram Kutlu, Ahmet Þentürk, Serdar Bayrak, Ali Kemam Yükseker, Ramazan Karaca, Murat Aydoðdu, Rýfat Engiz, Fatih Aytekin, Muhammed Bayýr, Ceyhun Yelkenci, Volkan Baþyurt, Fatih Nazlým, Aydýn Tuna, Emrah Kaya, Tevfik Altýnok, Cemal Taþlý, Eren Görür, Abdullah Karmil, Ali Köse ve Ozan Öztürk. Eski futbolculardan hepsiyle görüþme imkanýmýz yok. Ancak tele-

fonla görüþtüðümüz veya bir baþka dostumuz vasýtasýyla bilgi aldýðýmýz isimler arasýnda izin verdiðini belirten isimler olurken bazý þartlar öne sürenler ve hiç esneme yapmayan isimlerde bulunuyor. En keskin cevap Ali Köse’den. Sezon baþýnda yapýlan teklifin altýnda bir parayý kabul etmeyeceðini kurtulup kurtulmasýnýn önemli ol-

madýðýný izin vermeyeceðini belirten Köse’nin istediði rakam 90 bin lira. En fazla alacaklý isimler olan Serdar Bayrak ve Murat Aydoðdu yurt dýþýnda olan isimler. Aydýn Tuna avukatý aracýlýðýyla bir teklif geldiðini, kendisinin alacaðýnýn fazla olmadýðýný eðer yüksek rakam alacaðý

olan Ali Köse, Serdar Bayrak gibi isimlerin izin vermesi halinde kendisininde izin vereceðini avukatýna ilettiðini bildirdi. Emrah Kaya alacaðý paranýn bir kýsmýnýn ödenmemesi halinde izin vermeyeceðini belirten isimlerden diðeri. Ozan Öztürk’de kendisine teklif geldiðini ancak kesinleþmiþ bir þey olmadýðýný

söyledi. Fatih Nazlým ve Cemal Taþlý’da belirsiz isimler. Transfer görüþmelerini yapan Genel Kaptan Yetkin Özbey’e bu sorularýn cevabýný sormak için telefon açtýk ancak ulaþamadýk. Bizde sorularý tüm kamuoyu adýna buradan soruyoruz. Transfer açýlacak mý yoksa hepsi hayal mi.

Belediye’den taktik prova Ç

orum Belediyespor ikinci yarýnýn ilk hafta maçýnda pazar günü kendi saha ve seyincisi önünde oynayacaðý Altýnordu maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde yapýla n çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Saat 11.45’de Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenman toplu olarak yapýlan düz koþu ve ýsýnma hareketleri ile baþladý. Daha sonra dar alanda pas çalýþmasý yapan Belediyespor son bölümde ise çift kale maç yaptý. Çift kale maçta Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, yapýlan hatalar sýrasýnda sýk sýk çalýþmayý durdurarak futbolculara uyarýlarda bu-

lundu. Rakibe boþ alan býrakmamalarý ve pas trafiðini hýzlý yapmalarýný isteyen Gümüþdað savunma oyuncularýna kademeye girme konusunda dikkatli olmalarýný istedi.

Rakiplerinin grubun þampiyon adaylarýndan olduðunu belirten Gümüþdað, karþýlaþmanýn çok zorlu geçeceðini ancak takým olarak iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini belirterek

ikinci yarýya galibiyetlebaþlamak istediklerini söyledi. Belediyespor, Altýnordu maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý tek çalýþma ile sürdürecek.

Tuncay GözGöz formasýný giydi

Çorumspor’un genç yýldýzý Tuncay Kýlýç Göztepe kulübü ile üç yýllýk sözleþmeyi imzaladý ve sarý kýrmýzýlý formayý giydi, Kýlýç, imza töreni sonrasýnda heyecanýný kelimelerle anlatmasýnýn mümkün olmadýðýný belirterek ‘Bana güvenenleri mahcup etmemek için elimden geleni yapacaðým’ dedi.

Ç

orumspor’da genç yýldýz Tuncay Kýlýç’ýn transferi resmen sona erdi. Genç futbolcu kendisini üç yýllýk Göztepe’li yapan sözleþmeye imza attý. Yaklaþýk on gündür devam eden görüþmeler sonunda Tuncay önceki gece resmi sözleþmeyi imzaladý. Kulüp Menejeri Bekir Takkaç ile birlikte Antalya’ya giden Tuncay burada yapýlan görüþmelerde Göztepe ile prensip anlaþmasýna varýlmýþ genç futbolcu bu takýmla birlikte antrenmanlara çýkmaya baþlamýþtý.

Ç

orumspor’un bugünki hazýrlýk maçýndaki rakibi Ýskilip Belediyespor oldu. Amasyaspor ile bugün Amasya’da oynamasý planlanan maç rakibin vazgeçmesi üzerine iptal edildi. Bunun üzerine Çorumspor, Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ile anlaþtý. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün saat 13.30’da Ýskilip Belediyespor ile Nazmi Avluca sahasýnda karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takým Orhangazispor maçýnýn provasýnýda Ýskilip Belediyespor önünde yapacak.

lendi. Kýrmýzý Siyahlýlar bugün Ýskilip Belediyespor ile hazýrlýk maçýnda karþýlaþacak.

Ç

Tuncay Kýlýç imzayý attý Göztepe formasýný giydi

Antrenmanlarda gösterdiði performansla Teknik Direktör Kemal Kýlýç’ýn beðenisini kazanan Tuncay’a resmi sözleþme imzalatmak için kulüp baþkanýnýn yurt dýþýndan gelmesi beklendi. Bu süreçte iki yýldýr Tuncay’ý takip eden Trabzonspor ve Beþiktaþ kulüpleride devreye girdi. Ancak genç futbolcuyla ilgili Göztepe’nin ýsrarcý olmasý ve özellikle Teknik Direktör Kemal Kýlýç’ýn Tuncay’ý A takýma düþünmesi nedeniyle bu kulüpte karar kýlýndý. Kampý tamamlayýp Ýzmir’e dönen Göztepe ile birlikte Tuncay’da yeni takýmýnýn çalýþmalarýna katýlmak üzere tesislere yerleþti. Baþkan’ýn yurt dýþýndan dönmesinin ardýndan evraklar hazýrlandý Menejer Bekir Takkaç Ýzmir’den Çorumspor adýnada Genel Kaptan Yetkin Özbey Ýstanbul’a giderek burada baþkanla bir araya geldiler. Yapýlan görüþme sonunda da rakamlarda anlaþma saðlandý ve Tuncay üç yýllýk resmi sözleþmeye imza attý. Bu transferde genç futbolcunun aldýðý para açýklanmazken Çorumspor’un 90 bin lira aldýðý öðrenildi. Resmi sözleþmeyi imzaladýktan sonra kulübün resmi internet sitesine fotoðraf veren ve açýklamalarda bulunan Tuncay Kýlýç, bu kadar erken yaþta böyle büyük bir kulübün A takýmýnda forma giymenin kendisine büyük gurur verdiðini söyledi. Kýlýç, þu anda yaþadýðý heyecaný kelimelerle anlatmasý-

nýn mümkün olmadýðýný belirterek ‘Bana Göztepe gibi büyük bir kulüpte futbol oynanamý saðlayan herkese çok teþekkür ediyorum. Bana güvenenlerin bu güvenlerini boþa çýkarmak için elimden geleni yapacaðým’ dedi.

Spor Lisesi yine penaltýlarda kaybetti

Normal süresi 2-2 biten maçta Bayburt Anadolu Lisesi’ne penaltýlarda

T

Kýlýç dün yapýlan A takým antrenmanýnda

rabzon’da devam eden Liseli Gençler futbol grup birinciliðinde temsilcimiz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Bayburt Anadolu Lisesi’ne de penaltýlarda kaybetti: 6-5 Grubundaki ilk maçýnda önceki gün Rize Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi önünde 2-2’lik beraberlikle ayrýlan ve penaltý atýþlarý sonucunda rakibine 8-5 kaybeden Çorum þampiyonu Spor Lisesi dün grubundaki ikinci maçta Bayburt Anadolu Lisesi ile karþýlaþtý. Yavuz Sultan Selim sahasýnda oy-

nanan maçta rakibi önünde iki kez öne geçmesine raðmen galibiyetini koruyamayan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi bu maçtan da 2-2’lik beraberlikle ayrýldý. Penaltý atýþlarýnda rakibine 4-3 maðlup olmaktan kurtulamayan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi iki maçýndan da birer puanla ayrýlara umutlarýný tamamen bitirdi. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi grubundaki son maçýnda bugün saat 11.00’de Gümüþhane AKF Anadolu Lisesi ile karþýlaþacak ve ardýndan da Çorum’a dönecek.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you