Page 1

Baþkan Külcü, engelleri aþmak için Almanya’da

‘Tarihimizde utanýlacak bir sayfamýz asla yok'

Haydi proje hazýrlamaya * HABERÝ 4’DE

* HABERÝ 15’DE

15 MART 2013 CUMA

Ahmet Fidan

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve beraberindeki çalýþma grubu Almanya'da engellilere yönelik incelemelere baþladý.

Hatice Külcü, Aragon’a yarýþmada birinci olan tabloyu hediye etti.

Dedesi Mehmet Akif’i anlatan Selma Argon:

‘Akif, milletin vicdaný’ * HABERÝ 10’DA

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Sungurlu ve Uðurludað sallandý

Not:

* HABERÝ 9’DA

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve beraberindeki grup, Almanya'da engellilere yönelik incelemelere

Otoparkýmýz vardýr.

(Ç.HAK:605)

Sosyal Etüt ve Proje Müdürlü Proje Birim Sorumlusu Mehmet Çalkýþ, bilgi verdi.

Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn 'Tarihimizde 12 Mart' konulu konferansýna konuþmacý olarak davet edilen Yazarlar Birliði Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Fidan, "Bizim ecdadýmýz üç kýtaya adaletle hükmetmiþtir. Tarihimizin hiçbir utanýlacak tarafý yoktur. Sahte kahramanlar ve yalancý tarihle neslimizi ecdadýna düþman olarak yetiþtirmek istiyorlar" dedi.

Vadi Et Lokantasý

17 Mart Pazar sabahýndan itibaren Zengin açýk büfe kahvaltý Güneyin eþsiz ýzgara çeþitleri Konya etli ekmek ve pide çeþitleriyle Tüm halkýmýzýn hizmetine açýlacaktýr. 212 48 97-227 35 35-0 532 131 86 77

* HABERÝ 2’DE

SGK binasýný 7 milyona Hattuþa Enerji satýn aldý SGK binasýnýn ilk iki katý McDonald’s ve Mado, son üç katý ÇorumGaz A.Þ.’nin yeni þirket merkezi oluyor

Gazi Caddesi üzerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait SGK Saðlýk Merkez Müdürlüðü binasýný 7 milyon liraya iþadamý Ahmet Ahlatcý’nýn ortaðý olduðu Hattuþa Enerji satýn aldý. Ahlatcý, SGK binasýnýn ilk iki katýna dünyaca ünlü marka ürünler McDonald’s ile Mado’nun açýlacaðýný, son üç katýnýn da ÇorumGaz A.Þ.’nin yeni þirket merkezi olacaðýný söyledi. Ahmet Ahlatcý

* HABERÝ 5’DE

Gençlere neler oluyor?! Çorum'daki iki ayrý olayda iki kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Üçtutlar Mahallesi'nde Nazým Aydýn Þ. (19) ile heniz kimliði belirlenemeyen 8 kiþi arasýnda adres sorma meselesinden tartýþma çýktý. Kavgaya dönüþen olayda, Nazým Aydýn Þ, satýrla kolundan yaralandý. Yaralý genç, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yetkililer, ameliyata alýnan yaralýnýn saðlýk durumunun iyi olduðunu belirtti. Olayýn ardýndan çevrede araþtýrma yapan güvenlik güçleri söz konusu þüphelileri yakaladý. Yaþlarý 16 ile 17 arasýnda deðiþen zanlýlarýn ifadelerine baþvurulmak üzere polis merkezine götürüldüðü öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. Öte yandan Adil Candemir Parký Atatürk Lisesi civarýnda bir grup genç dersaneden çýkan bir öðrenciye sataþarak kolundan býçakla yaraladý. Polis, yaþlarý 16 ile 18 arasýnda deðiþen grubu gözaltýna aldý. Þüphelilerin bugün adli makamlara sevkedileceði belirtildi. (A.A.-Hakimiyet)

* SAYFA 12’DE

MHP Grup Baþkaný Oktay Vural, Amasya’dan Ankara’ya dönüþünde ziyaret ettiði MHP Ýl Baþkanlýðý'nda gündemi deðer-

‘Ýktidar PKK’nýn planýný uyguluyor’ TSO ve KOSGEB iþbirliðinde gerçekleþtirilen Çin Türkiye Ekonomik Ýliþkileri konulu toplantý TSO'da düzen-

‘Çin güvenecek adres arýyor'

Amasya'da partisi tarafýndan düzenlenen konferanstan dönen MHP Grup Baþkaný Oktay Vural, ziyaret ettiði MHP Ýl Baþkanlýðý'nda gündeme dair deðerlendirmelerde bulundu.

* HABERÝ 7’DE

Cazgýr A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr vasýtasýyla TSO ve KOSGEB iþbirliðinde gerçekleþtirilen Çin Türkiye Ekonomik Ýliþkileri konulu toplantý TSO'da düzenlendi. Türkiye’de ilk ziyaretini Çorum’a yapan Çin Ekonomi ve Ticaret Müsteþarý ZHU Guangyao, Çorumlu iþ adamlarýný Çin’e yatýrým yapmaya, Çin’e mal satmaya ve Çinliler’in Çorum’da yatýrýmý için zemin oluþturmaya davet etti. * HABERÝ 7’DE

Milli Eðitim'e 2 bin 500 metrekarelik arsa baðýþý Çorum'da hayýrsever bir vatandaþ, 2 bin 500 metrekarelik arsasýný Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðýþladý.

* HABERÝ 14’DE

Cumhuriyet Ortaokulu 'Nafiz Atalay Kütüphanesi' dün düzenlenen törenle açýldý.

Cumhuriyet'e ‘Nafiz Atalay Kütüphanesi' * HABERÝ 14’DE

Birlik Haber-Sen Þube Baþkaný Recep Kaya, PTT çalýþanlarýnýn endiþelerini dile getirdi.

Birlik Haber-Sen’den A.Þ. tepkisi:

‘PTT kimsenin ‘AÞ’ý olmasýn’ Birlik Haber-Sen Çorum Þubesi, PTT’nin yapýsýnýn Anonim Þirket olarak deðiþtirilmesi giriþimine tepki amacýyla dün basýn açýklamasý düzenledi.

* HABERÝ 11’DE


2

CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Gerçekten ne olacak bu memleketin hali? H

Araþtýrmayý Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Murat Þeker yapmýþ...

akimiyet'in dünki manþetinde yer alan 'Yaþam Kalitemiz Kötü' baþlýklý haberi okumuþsunuzdur. Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Murat Þeker, 'Türkiye'de Yaþam Kalitesi' konulu araþtýrma yapmýþ, sonuçlarý Zaman Gazetesi'nde yayýmlandý. Araþtýrmaya göre Çorum, yaþam kalitesi endeksinde Türkiye genelinde 81 il arasýnda 68'inci sýrada yer aldý. Yaþam kalitesi standartlarýnda Amasya, Yozgat, Çankýrý, Kastamonu, Kýrýkkale, Tokat gibi komþularýmýz ile Karadeniz Böl-

Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç aradý. E Ýmza’da yaþanan sorunun kaynaðý belli oldu...

gesi'nde yer alan bütün illerin gerisinde kalan Çorum, Hakkari, Þýrnak ve Siirt gibi Doðu ve Güney Doðu Anadolu Bölgesi illeri ile ayný kategoride bulunuyor. Yani Çorum, Türkiye genelinde 81 il arasýnda baþtan 68, sondan 14.'cü il oldu. Çorum'un hemen peþinden sýralamaya Doðu Anadolu Bölgesi girdi. Araþtýrmada yaþa-

nýlan kentin havasýndan suyuna, eðitiminden saðlýðýna, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerinin tümü ele alýnmýþ. Nüfusumuz her geçen yýl azalýyor, yaþam kalitemiz düþüyor, þehrin ufkunu açacak, hamle yaptýracak alt yapý yatýrýmlarýmýz gecikmeye devam ediyor. Sahi ne olacak bizim memleketin hali?

E-Ýmza’da sorunun kaynaðý

Ç

orum'da görev yapan bazý aile hekimlerinin e-reçete uygulamasýna geçilememesinden kaynaklanan endiþelerini aktarmýþ, vatandaþýn maðduriyet yaþayabileceðini ifade etmiþtim. Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç aradý. Kýlýç’ýn Anlattýðýna göre, Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü üzerine düþen görevi yaklaþýk 2.5 ay önce yani 28 Aralýk 2012 tarihinde yerine getirmiþ. Türkiye'de e-reçeteye geçilmesinin ardýndan Çorum'da

Dr. Tuncer Kýlýç

görev yapan tüm aile hekimleri ve kurumda imzasý gereken personelin e-imza (Nitelikli Elektronik Sertifika) baþvurularý TÜBÝTAK'a gönderilmiþ. Bazý illerin e-imza baþvurularý 1 Þubat 2013 itibarýyle sonuçlanmýþ. Ancak Türkiye genelinde TÜBÝTAK'tan kaynaklanan genel bir problem yaþanýyormuþ. Halk Saðlýðý Müdürlüðü aile hekimlerine de konuya dair bilgilendirme yapmýþ. Bugünlerde e-reçeteden dolayý yaþanabilecek muhtemel sorunlarýn çözülmesi için gerekli þifahi görüþmeler de yapýlmýþ.

ve Uðurludað sallandý Üst üste olan depremler korkutuyor Sungurlu Ç S

Gülesin Aðbal DEMÝRER

on 1 ay içinde üst üste meydana gelen depremler ilgili 'büyük deprem geliyor' endiþesine yol açtý. Haber 7'de bugün yer alan haberde, son bir ayda üst üste meydana gelen depremlere dikkat çekildi. Haberin devamýnda, geçtiðimiz günlerde bir deprem tatbikatýna katýlmak üzere Türkiye gelen Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JICA) Afet Yönetim Uzmaný Fumio Kaneko'nun, önümüzdeki birkaç yýl içerisinde Marmara Denizi'nde 77,5 büyüklüðünde deprem beklediklerine dair sözleri hatýrlatýlarak, son bir ayda meydana gelen depremlerin, vatandaþta 'büyük deprem' korkusuna yol açtýðý ifade edildi. Çorum Sungurlu'da dün meydana gelen depremin de sýralandýðý listenin verildiði haber þöyle: "2006'dan beri Kandilli Rasathanesi'nde Marmara Depremi'ni araþtýrdýðýný belirten Kaneko, önümüzdeki birkaç yýl içerisinde Ýstanbul yakýnlarýnda Marmara Denizi'nde bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduðunu ifade ederek, depremin 7-7,5 büyüklüðünden fazla olmayacaðýný dile getirerek; "Ýstanbul yakýnlarýnda birçok bilim adamý yakýn zamanda deprem olmasýný bekliyor. Muhtemel depremin büyüklüðü 7 ile 7,5 büyüklüðünde olacaktýr. Tabi deprem denizde meydana geleceði için tsunami etkisi oluþturacaktýr. Ýstanbul daha çok etkilenecektir, ama Bursa'da tsunamiden etkilenecektir. Japonya'da iki sene önceki tsunamide dalgalar 10 metre boyutunu aþmýþtý. Ýstanbul ve Bursa'daki deprem sonrasý meydana gelecek tsunamide dalgalar çok yüksek olmaz. Deprem, Marmara Denizi'nde olacaðý için dalgalar Bursa'ya çok þiddetli gelmez, Ýstanbul daha çok etkilenecektir" diye konuþmuþtu. Japon uzmanýn korkutan açýklamasýnýn üzerine, Boðaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi (UDÝM) Müdürü Dr. Doðan Kalafat'da bir açýklama yaparak; ''Zaten bunu tüm yer bilimciler söylüyor. Marmara'da 1999 depremleri sonrasýnda, kýrýlmanýn bittiði batý ucundan itibaren Marmara'da bir deprem bekleniyor. Bizim bilemediðimiz konu zaman. Zama-

ný vermemiz mümkün deðil. Zaman içinde þunu yapýyoruz, elimizde kataloglar var, bu kataloglarý kullanarak o bölgedeki büyük deprem olma periyotunu istatistiki açýdan inceliyoruz. Ama bu hiç bir zaman deprem olacak ya da olmayacak gerçeðini deðiþtirmiyor. Sonuçta burada tehlike var, bu tehlikenin fotoðrafý çekilmiþ, önemli olan bunun 10 sene, 15 sene, 5 sene sonra olmasý deðil, hazýrlýklý olmaktýr.'' þeklindeki ifadeleri ile yaklaþan tehlikeye dikkat çekerek, Japon bilim adamý Kaneko'nun açýklamalarýna bir nevi destek vermiþti. Ýþin bilimsel kýsmýnda yapýlan açýklamalar yaklaþan büyük bir depremin olduðunu gösterirken, öte taraftan da Türkiye ve dünya adeta bir beþik gibi sallanýyor. Haber7.com son 1 ay içerisinde gerçekleþen depremleri sýraladý. Ýþte son bir ay içerisinde Türkiye'de ve dünyada gerçekleþen depremler....

13/03/2013 - Çorum - 3.7 ve 2.0 büyüklüðünde iki deprem (Dün de Uðurludað’da 2.0 büyüklüðünde deprem) 12/03/2013 - Kütahya - 3.9 þiddettinde deprem 10/03/2013 - Erzurum - 2.4 ve 2.5 þiddetinde iki deprem 08/03/2013 - Amasya - 4.3 þiddetinde deprem 07/03/2013- Van - 4.2 þiddetinde deprem 06/03/2013 - Akdeniz - 4.1 þiddetinde deprem 03/03/2013 - Akdeniz - 4 þiddetinde deprem 28/02/2013 - Akdeniz - 4.1 þiddetin deprem 27/02/2013 - Tokat - 3.5 þiddetinde deprem 25/02/2013 - Þemdinli - 4.2 þiddetinde deprem 21/02/2013 - Didim - 4.6 þiddetinde deprem 20/02/2013 - Denizli - 4.1 þiddetinde deprem 19/02/2013 - Akdeniz - 4.3 þiddetinde deprem 15/02/2013 - Ege - 4.0 þiddetinde deprem 12/02/2013 - Van - 4.3 þiddetinde deprem

DHKP/C davasýnda karar T

erör örgütü DHKP-C'nin Ankara'daki eylem ve faaliyetlerini gerçekleþtirdikleri ve propagandasýný yaptýklarý iddiasýyla tutuklu yargýlanan 11 sanýktan 7'si tahliye edildi. Ankara 13. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmaya, tutuklu ve tutuksuz sanýklar ile avukatlarý katýldý. Duruþmada, kimlik tespitinin yapýlmasý ve iddianamenin özetlenmesinin ardýndan sanýklar savunmalarýný yaptý. Tutuklu sanýk Ýlhan Kaya savunmasýnda, iddianamede isnat edilen suçlamalarýn asýlsýz olduðunu savunarak, "Legal veya illegal herhangi bir örgüte üye deðilim. Bazý basýn açýklamalarýna katýldýðým ve bazý derneklere zaman zaman uðradýðým doðrudur, ancak bunlar benim anayasal hakkýmdýr. Suçlamalarý kabul etmiyorum. 1 yýldýr tutukluyum, tahliyemi ve beraatýmý istiyorum" dedi. Mahkeme Baþkaný Tayyar Köksal, sanýk Kaya'ya gözaltýna alýndýðýnda çantasýnda bulunduðu öne sürülen silahý sordu. Sanýk Kaya, gözaltýna alýndýðýnda çantasýnda sadece ders kitaplarý ve birkaç romanýn bulunduðunu belirterek, "Çantamda ne ikinci bir çanta ne de silah vardý. Bu hususu kabul etmiyorum" ifadesini kullandý. Tutuklu sanýk Hakan Yýlmaz da savunmasýnda, iddianamede belirtilen basýn açýklamalarýna, haber yapmak veya fotoðraf çekmek amacýyla katýldýðýný ifade ederek, "Bazý derneklere girip çýkmam dahi fiziki takibe takýlmýþ. Bu dernekler Ankara Valiliðinden izinli yasal kuruluþlardýr. Ben bu derneklere müzik dersi vermek için gidiyordum. Buralarda örgütsel toplantýlara katýldýðým doðru deðil" dedi.

Üzerine kayýtlý bir GSM hattýnýn bulunmadýðýný ifade eden Yýlmaz, teknik takibe takýlan telefon kayýtlarýnýn da bu nedenle kendisine ait olamayacaðýný savundu. Ýddianamede, örgütün Ankara sorumlusu olduðu öne sürülen tutuklu sanýk Emel Keleþ ise savunmasýnda, yasal veya illegal herhangi bir örgüte üye veya yönetici olmadýðýný belirtti. Ýddianamede isnat edilen suçlamalarý kabul etmediðini belirten Keleþ, tahliyesine karar verilmesini istedi. Diðer tutuklu sanýklar da suçlamalarý reddederek, tahliyelerini talep etti. Tutuksuz sanýk avukatlarýndan Senem Doðanoðlu, müvekkillerinin, savunmalarýný hazýrlamalarý için süre verilmesi talebinde bulundu. Tutuklu sanýk avukatlarý ise müvekkillerinin savunmalarýna katýldýklarýný belirterek, tutuklu kaldýklarý sürede göz önünde bulundurularak müvekkillerinin tahliyelerine karar verilmesini istedi. -7 sanýk tahliye edildiCumhuriyet Savcýsý Sadýk Bayýndýr ise hakkýnda yakalama kararý bulunan iki sanýðýn yakalanmalarýnýn beklenmesini, tutuklu sanýklarýn tutukluluk halinin devamýna karar verilmesini talep etti. Verilen aranýn ardýndan kararý açýklayan Mahkeme Baþkaný Tayyar Köksal, tutuklu 11 sanýktan Ýlhan Kaya, Rýdvan Akbaþ, Hasan Karapýnar ve Emel Keleþ'in tutukluluklarýnýn devamýna, 7' sanýðýn ise tahliyesine karar verdiklerini açýkladý. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanýklarýn savunmalarýný hazýrlamalarý için süre verilmesine, hakkýnda yakalama kararý bulunan 2 sanýðýn yakalanmalarýnýn beklenmesine karar vererek, duruþmayý erteledi. -ÝddianameÝddianamede, DHKPC terör örgütünün Ankara'daki eylem ve faaliyetleri ile üyelerine yönelik soruþturma kapsamýnda, 22 þüpheli hakkýnda takip ve soruþturma yapýldýðý belirtildi. Tel: 0 364 234 54 36

KLAS PASLANMAZ Balkon * Merdiven Korkuluðu * Ferforje * Demir Doðrama

Yasin BASAR (0505 675 24 56) - Veysel ÖNCEL (0538 503 74 11) Küçük Sanayi Sitesi 14. Sk. No: 17 ÇORUM

orum’un Sungurlu ilçesinde önceki akþam saat 19.30 ile dün akþam saat 18.30 arasýnda 9 ayrý deprem meydana geldi. Dün sabah Uðurludað’da da 2.0 büyüklüðünde bir sarsýntý meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, dün akþam saatlerinde baþlayan depremlerin en büyüðü 3.7 en küçüðü ise 1.8 þiddetinde olduðu öðrenildi. Dün akþam meydana gelen ilk depremin merkez üssünün Kemallý Köyü olduðu öðrenildi. 20.28 sýralarýnda kaydedilen ve þiddeti 3.7 olarak ölçülen depremin, yer yüzeyinin 5 kilometre altýnda meydana geldiði belirtildi.

En son meydana gelen depremin merkez üssünün Kemallý Köyü olduðu öðrenildi. 18.32 sýralarýnda kaydedilen ve þiddeti 2.9 olarak ölçülen depremin, yer yüzeyinin 6 kilometre altýnda meydana geldiði öðrenildi.

BAÞKAN UZUNKAYA

VATANDAÞLARI SAKÝNLEÞTÝRDÝ

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ilçede meydana gelen depremler sonrasý mahalleleri gezerek panik yaþayan vatandaþlarý sakinleþtirdi. Baþkan Uzunkaya, “Ýlçemize baðlý köylerde dün ve

bugün meydana gelen depremler ilçemizde de hissedildi. Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybý yaþanmamýþtýr. Bundan önceki depremlerden bildiðimiz üzere artçý sarsýntýlarý olacaktýr. Halkýmýzýn paniðe kapýlmamasý gerekiyor” dedi.(ÝHA)

DÝKKAT! Kene mevsimi baþlýyor

M

art, Nisan Mayýs aylarý kenelerin canlanma vakti. Çorum’da da çok sayýda ölümlü vakaya neden olan Kanamalý Kýrým Kongo Ateþi hastalýðýna yol açan kenelerden korunmak için dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye'nin Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi ile 10 yýl önce tanýþtýðýný söyleyen Koç Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Önder Ergönül, bunun beklenmedik bir þekilde kanamalarla seyreden ve ölüme neden olan bir hastalýk olduðunu belirtti. 10 yýl içerisinde yaklaþýk 7 bin vatandaþýn kesin olarak yakalandýðýný 400 kiþinin de hayatýný kaybettiðini ifade eden Prof. Dr. Ergönül, "Bu yýl yine Mart, Nisan ayýnda havalarýn ýsýnmasý ile bekliyoruz. Önce keneler can-

lanýyor. Kýþýn kýþ uykusu gibi inaktif haldeler, baharla beraber aktif hale geliyorlar. Vatandaþlarýmýzýn yine dikkatli olmalarý gerekiyor. Keneye maruz kalma ihtimalini ola bildiðince azaltmak, kapalý yerleri ola bildiðince örtmek, pantolonlarý çorabýn içerisine sokmak gibi espriler yapýldý, ama çok yanlýþ bir yöntem deðildi aslýnda. Uzun kollu gömlek giymek, yeþillik alanlara dikkat etmek, vücut hijyeni çok önemli" dedi. Vatandaþlarýn keneyi gördüðü zaman çýkarmasý, bir hafta içerisinde her hangi bir rahatsýzlýk görürse doktora gitmesi gerektiðini vurgulayan Prof. Dr. Ergönül doktora gidildiði zaman kurtulma þansýnýn büyük olduðunu belirtti.


CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

3

TEÞEKKÜR

Diyabetik ayak yaramýn uzun süren tedavisinde ilgi ve alakasýný esirgemeyen, saðlýðýma kavuþmama vesile olan Özel Elitpark Hastanesi Cilt Hastalýklarý Uzmaný

Dr.

Ömer Nasuhi Selvi

'ye

teþekkür eder, baþarýlarýnýn devamýný dilerim.

Mustafa Çekkaya Tarih yeniden hayat bulacak

A

slýna uygun olarak yeniden restore edilen Mecitözü eski Ýl Özel Ýdare binasý kurs, teþhir ve sergi merkezi olarak kullanýlmak üzere Mili Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü’ne tahsis edilecek. Nurettin Karaca Baþkanlýðýndaki Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri Ýsmail Keþliktepe, Mustafa Yýldýz, Ahmet Pehlivan, Mehmet Akkuþ, Turan Çardaklý, Hüseyin Uysal, binayý incelemek üzere Mecitözü’ne geldiler. Ýnceleme heyetine AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Selahattin Koçabaþ, Mecitözü CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Haydar Erdem eþlik etti. Mecitözü Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan aslýna uygun olarak restorasyonu yapýlan bina, Mecitözü Halk Eðitim Merkezi ASO Müdürlüðü tara-

fýndan kurs, teþhir ve sergi merkezi olarak yeniden hayat bulacak.

‘Tarihi dokuyu bozmdan günümüze uyarlýyoruz’

Aslýna uygun olarak yeniden restore edilen binayý incelemek üzere Mecitözü’ne gelen Nurettin Karaca Baþkanlýðýndaki Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ile Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyeleri, Mecitözü Kaymakamý Cüneyt Epcim’i makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette konuþan Kaymakam Epcim, ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek, göreve geldiklerinde ilçenin mührü sayýlacak tarihi ve kültürel deðeri ölçülmeyecek atýl bir þekilde harabe olarak yýllardýr kullanýlmayan tescilli kültür varlýðý olan eski hükümet konaðý binasý, eski özel idare binasý ve eski askerlik þubesi binalarýný Mecitözü Kaymakamlýðý olarak hazýrladýklarý projelerle kültürel ve tarihi dokusunun bozulmadan günümüz þartlarýna uyarlanarak kazandýrýlmasý için aylarca çalýþmalara katýlarak üç binanýn restorasyonunun tamamlandýðýný söyledi. Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Nurettin Karaca, restorasyonu tamamlanan ve Mecitözü Kaymakamlýðý olarak kullanýlan tarihi eski hükümet konaðýnýn mimarisine hayran kaldýklarýný, tarihi eski özel idare binasýnýn tarih ve kültür koktuðunu, Mecitözü Kaymakamý Cüneyt Epcim’e tarihe ve kültüre sahip çýktýðý için komisyon üyeleri olarak teþekkür etti. Karaca, Ýl Özel Ýdare Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak her zaman Mecitözü’ne yapýlacak yatýrýmlarýn yanýnda olacaklarýný ve yaMecitözü eski Ýl Özel Ýdare binasý kurs, teþhir pýlacak yatýrýmlarý takip edeceklerini ifade etti. ve sergi merkezi olarak kullanýlmak üzere devredilecek.

AÖF’de bahar dönemi A

nadolu Üniversitesi'nin (AÜ) uzaktan öðretim uygulayan Açýköðretim, Ýktisat ve Ýþletme fakülteleri öðrencilerine yönelik ''Akademik Danýþmanlýk Dersleri''nin bahar dönemi, 23 Mart'ta baþlayacak. AÜ Rektörlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Akademik Danýþmanlýk Dersleri, 31 Mayýs'a kadar ülke genelinde 91 merkezde gerçekleþtirileceði bildirildi. Öðrenilmesinde güçlük çekilen 12 dersin yüz yüze iþlenmesi amaçlanan derslere, AÜ'nün Açýköðretim, Ýktisat

ve Ýþletme fakültelerinin öðrencileri, hiçbir ücret ödemeksizin katýlabilecek. Öðrenciler, devam zorunluluðu bulunmayan ve hafta içi akþam saatlerinde gerçekleþtirilecek derslerin yapýlacaðý derslikleri, derslerin gün ve saatlerini, 18 Mart'tan itibaren AÖF Eskiþehir Bürosu'ndan ya da ''www.anadolu.edu.tr'' internet adresinde bulunan ''Açýköðretim'' baþlýðý altýndaki ''Akademik Danýþmanlýk Hizmetleri'' bölümünü inceleyerek öðrenebilecek.(AA)

Solmaz Gümrükleme ve Lojistik Grubu Çorum’da

Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. Sarýgül Apt. No: 15/12 ÇORUM Tel: E-Posta: mustafak@smagumruk.com.tr - guven@smagumruk.com.tr

225 77 70 - 0 532 690 07 92


4

CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Haydi proje hazýrlamaya Mustafa Demirer dernek yöneticilerine ve STK temsilcilerine Ýçiþleri orum Valiliði Sosyal Bakanlýðý Dernekler BaþEtüt ve Proje Müdürkanlýðý 1. Dönem Hibe lüðü'nce dün dernekler ve Çaðrýsý baþlýklý bir sunum sivil toplum kuruluþlarýnýn yaptý. Sunumda, sivil toptemsilcilerine yönelik proje lum kuruluþlarýnýn proje tanýtým toplantýsý düzenlenbaþvurularýnýn 1 Nisan di. 2013 tarihine kadar sona Turgut Özal Ýþ Merkeereceði, bakanlýðýn projezi Belediye Konferans SaSosyal Etüt ve Proje lere 5-150 bin lira arasýnda lonu'nda saat 14.00'de baþMüdürlü Proje Birim katký saðladýðý hatýrlatýldý. layan toplantýda müdürlüSorumlusu Mehmet Sosyal Etüt ve Proje ðün faaliyetlerini anlatan Çalkýþ, bilgi verdi. Müdürü Esat Kolbaþý ile tanýtým sunumu yapýldý. Dernekler Müdürü Orhan Üngördü'nün Sosyal Etüt ve Proje Müdürlü Prokonuþmalarýnýn ardýndan tanýtým topje Birim Sorumlusu Mehmet Çalkýþ,

Hayrettin Karaman Geçmiþte milliyetçilik tartýþmalarý

Ç

Dernek ve STK temsilcileri Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda toplandý.

'Fikirlerinizi projeye çevirelim' Ç

Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Baþkanlýðý 1. Dönem Hibe Çaðrýsý baþlýklý bir sunum yapýldý.

Akif’i andýlar

H

itit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu’nda 12 Mart Ýstiklal Marþý’nýn kabülü kutlandý. Yapýlan açýklamaya göre, þanlý Türk Milletinin ebedi duygularýnýn destaný Ýstiklal Marþý’nýn 12 Mart 1921 Günü TBMM tarafýndan kabul ediliþinin 92. Yýldönümü öðretmen Dursun Arslaner tarafýndan tertip edilen bir programla kutlandý. Arslaner konuþmasýnda, Mehmet Akif’in tarih boyunca hürriyet ve baðýmsýzlýk duygularýndan asla vazgeçmemiþ Türk Milletine miras býraktýðý Ýstiklal Marþý’nýn ebediyyen coþkuyla söylenip, bayraðýmýzýn semalarda dalgalanacaðýný söyledi.

Programda Mehmet Akif’in hayatýný ve Ýstiklal Marþý’nýn yazýlýþ öyküsünü belgesel ve konuþmalarla paylaþýldý, çeþitli slayt gösterileri ve video görüntüleriyle günün anlam ve önemi anlatýldý. Yüksekokul öðrencileri Emre Yolcu,

Sercan Tulum ve tüm yüksekokul öðrencileri hep bir aðýzdan Ýstiklal Marþý’ný coþkuyla okudular. Yüksekokul Müdürü Öðr. Gör. Dr. S. Oðuzhan Kývrak, konuþmacý Dursun Arslaner’e teþekkür çiçeði verdi.

Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu’nda 12 Mart Ýstiklal Marþý’nýn kabülü kutlandý.

Mustafa Demirer

orum Valiliði Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü'nce dernekler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerine yönelik düzenlenen proje tanýtým toplantýsýnda konuþan Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, proje hazýrlayan derneklere kapýlarýnýn sonuna kadar açýk olduðunu belirterek, Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu'nun her

Önerilerinize açýðýz. Talep gelmesi halinde proje eðitimi düzenleyeceðiz." dedi. Dernekler Müdürü Orhan Üngördü ise, Çorum'da 588 dernek bulunduðunu, Türkiye genelinde sýralamada 40. il olduklarýný ifade etti. Üngördü, dernekler müdürlüðünün çalýþmalarý hakkýnda genel bilgiler verdikten sonra proje sunumu yaptý.

konuda yardýmcý olacaðýný söyledi. Kolbaþý, "Çorum'un toplumsal ve sosyal hayatýna katký

saðlayacak her projeye yardýmcý olmaya hazýrýz. Fikirlerinizi birlikte projeye dönüþtürelim.

vererek, sayýsal içerikli hizmet yarýþýnda geri kalmak istemediklerini dile getirdi. Sayýsal çokluðun beraberinde proje üretimini de getirdiðini ve bunu çok önemsediklerini belirten Baþköy, üniversite öðrencilerinin projeye destek saðlayacaklarý konusunda ümitli olduðunu dile getirdi. Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü’nde görevli Sosyal Çalýþmacý Bayram Tunç da, projenin birinci alt basamaðý olan koruyucu aile konusunda bir

sunum yaparak katýlýmcýlarý bilgilendirdi. Üniversitenin tüm yükseköðretim kurumlarýnda öðretim üyesi ve öðrenci temsilcilerinin olacaðý

‘Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri’ isimli projeye http://www.corumgonul elcileri.gov.tr/ adresinden ulaþýlabiliyor.

Fatma Baþköy

Reha Metin Alkan

‘Gönül Elçileri’ tanýtýmý ‘T

oplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri’ projesinin tanýtýmý, Hitit Üniversitesi’nde tanýtýldý. Üniversiteden yapýlan açýklamaya göre, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum’da ‘Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri’ projesinde amacýna ulaþýlacaðýna inandýðýný belirterek, toplumsal fayda saðlayan projelerin her zaman içerisinde yer alacaklarýný söyledi. Gönüllülük esasýna dayanan proje içerisindeki gönüllü sayýsýnýn 21.000’e ulaþtýðýný belirten Prof. Dr. Alkan, “Gönüllülüðümüzü sayýsal ifadeyle belirtmek olmaz ama bu gibi çalýþmalara üye olup paydaþ olmamýz gerekiyor. Üniversitemizin tüm mensuplarýndan projeye destek vermelerini istiyorum.” dedi. Vali Sabri Baþköy’ün eþi Gönül Elçileri Proje Koordinatörü Fatma Baþköy ise, proje hakkýnda genel bilgiler

‘Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri’ projesinin tanýtýmý, Hitit Üniversitesi’nde tanýtýldý.

Ýslâm kaynaklarýnda 'millet' din, 'milliyet' de bir dine aidiyet manasýnda kullanýldýðý için bugünkü milliyetçilik tartýþmalarý o günlerde 'kavmiyetçilik, Türkçülük' baþlýklarý altýnda tartýþýlýyordu. Merhum Akif'in: 'Hani milliyyetin Ýslam idi, kavmiyyet ne!' mýsrâ'ýnda bu iki terimin farký açýkça ortaya konmuþtur. Meþrutiyet döneminde birkaç defa þeyhülislamlýk makamýnda bulunan Musa Kâzým Efendi (1858-1920) Ýslam Mecmuasý'nda 'Din ve Terakki' baþlýðý altýnda üç makale yazýyor, sonuncu makalesinde -ki, bu makaleler Külliyâtý'nda da yer almýþtýr (s.283)- þöyle diyor: Ýslam dini… müslümanlar arasýnda kardeþlik temelini kurmuþtur. Bu temeli kurduktan sonra onu sonuna kadar koruyabilmek için gereken tedbirleri de almýþtýr. Bu dinde zekatýn, yardýmlaþma ve dayanýþmanýn farz olmasý, düþmanlýk ve hasýmlýðýn; gýybet, iftira ve yalanýn; iki yüzlülük ve ayrýlýkçýlýðýn; bölünme, karýþýklýk ve bozgunculuk çýkarmanýn; bir kavme ve etnik köke baðlý olma davasýnýn (ideolojisinin) þiddetle yasaklanmýþ olmasý hep, Ýslam kardeþliðini devamlý korumak için alýnmýþ tedbirlerdir… (Yapýlmasý gerekenler yapýlmaz, yasaklananlar yapýlýrsa) o millet arasýnda kardeþlikten eser kalmaz ve bunun sonucu olarak o milletin yaþamasý da mümkün olmaz'. Ta'kîb ve Tenkid Mecmuasý sahibi Nüzhet Sabit Bey, Musa Kâzým Efendi'nin bu sözlerine itiraz sadedinde bazý sorular soruyor, sorunun muhatabý cevap vermeyince araya Ahmed Naîm Bey (1872-1934) giriyor. Þimdi onu okuyalým: '… adý geçen makaleden bazý ifadeleri naklederek Mecmuadan açýklama istiyor ve size göre meselenin kapalý ve problemli yönlerini þöyle soruyorsunuz: Kavmiyet daavasý ne dereceye kadar dince yasaklanmýþtýr? Hangi þekli yasaktýr?… Türkçe yahut Çince konuþan bir müslüman 'Türküm, Çinliyim' demekle kavmiyet davasý gütmüþ olacak mý? Yoksa asýl maksat, diðer kavmiyet ve milliyetleri aþaðý görmemek midir?... Bu sorulara Ahmed Naim Bey (özetle) þu cevabý veriyor: Musa Kâzým Efendi bu konuya iþaretle yetinmiþtir. Türk Yurdu Mecmuasý'nýn yoldaþý olan Ýslam Mecmuasý'nýn da, dostunu gücendirmemek için bu konuyu daha fazla deþmeyeceði apaçýk bellidir. Þu halde oradaki hizmet arkadaþlarýný bu müþkil durumdan kurtarýrsam tepki gösterilecek bir iþ yapmýþ olmayacaðým. Müslümanlar arasýnda kavmiyet ve etnik aidiyet davasýnýn belirmesi onbeþ yirmi senelik bir iþ ise de en ziyade açýða vurulmasý ve memleketimiz için hayati bir mesele haline getirilmesi Meþrutiyet'ten itibaren baþlýyor. Bu da cehalet yüzünden Avrupa'dan aldýðýmýz zararlý, Ýslam vücudu için verem mesabesinde öldürücü bir yabancý bid'atýdýr. Zaten Avrupa'nýn daima en fena þeylerini almak, iyi þeylerini de bozmadýkça uygulamamak bizim en dikkat çeken felaketlerimiz arasýndadýr… Musa Kazým Hazretleri gibi yetkili bir aðýzdan, Ýslam adýný taþýyan mecmûada, yukarýya aldýðýmýz sözlerinden baþkasýnýn çýkmasý zaten ihtimal dahilinde deðildir. (Devamý var)

ÝÞKUR’un ilk semineri Alaca MYO’da Kadýn gözüyle ‘Kadýn’ konferansý Ü

niversite öðrencilerinin meslek seçimi ve iþgücü piyasasý konularýnda farkýndalýklarýnýn arttýrýlmasý amacýyla ÝÞKUR ve Hitit Üniversitesi iþbirliðiyle gerçekleþtirilen stant ve seminer faaliyetleri devam ediyor. Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý tarafýndan yürütülen stant çalýþmalarýnda þuana kadar 705 öðrenciye ulaþýldýðýný belirten Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, yürütülen stant çalýþmalarý kapsamýnda öðrencilerle birebir ilgilenen Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýnýn, ilerleyen günlerde

ÝÞKUR ve Hitit Üniversitesi iþbirliðiyle gerçekleþtirilen stant ve seminer faaliyetleri devam ediyor. fakülte ve yüksekokullara giderek ‘Ýþ Arama Becerileri’, ‘Mülakat Teknikleri’ ve ‘Öz Geçmiþ Hazýrlama’ konularýnda seminer

vereceklerini açýkladý. Bu kapsamda gerçekleþtirilecek olan ilk seminer bugün Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksek

Okulu’nda düzenlenecek. Ýl Müdürü Eyvaz, “ÝÞKUR'da çalýþmakta olan Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý, mezun

olmaya hazýrlanan öðrencilerin bir an önce iþ hayatýna dahil olabilmeleri için her türlü destek ve faaliyetlerine devam edecektir. Bu faaliyetler sonucunda öðrencilerimizin iþ arama becerilerini geliþtirerek daha bilinçli bir yol izleyerek en kýsa sürede iþ gücü piyasasýna dahil olacaklarýný umuyoruz. ÝÞKUR, yürüttüðü çalýþmalarla iþverenlerin nitelikli eleman ihtiyacýný karþýlarken diðer taraftan da iþsizlerin niteliklerine göre iþe girmelerini desteklemeye devam edecektir.” dedi.

H

itit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nde ‘Kadýn’ konulu konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi Kadýna Yönelik Çalýþmalar Kulübü’nün katkýlarýyla düzenlenen konferansý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademisyenler ve öðrenciler katýldý. Etkinlikte bir açýþ konuþmasý yapan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, sonsuz sevgi, þefkat, hoþgörü ve fedakarlýklarýyla gelecek nesillerin yetiþmesinde hiçbir karþýlýk beklemeden vazgeçilmez bir rol üstlenen

kadýnlarýn tarih boyunca sosyal, kültürel ve ekonomik hayatýn odaðýnda yer aldýðýný ve ülke geliþimine büyük

katký saðladýðýný söyledi. Alkan'ýn konuþmasýnýn ardýndan Boðazkale Kaymakamý

Zeliha Uyan, kürsüye gelerek bir sunum yaptý. Konferans sonunda Rektör Alkan, Uyan'a çiçek taktim etti.

Konferans sonunda Rektör Alkan, Uyan'a çiçek taktim etti.


CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

5

SGK binasýný 7 milyona Hattuþa Enerji satýn aldý SGK binasýnýn ilk iki McDonald’s ve Mado, son üç katý ÇorumGaz A.Þ.’nin yeni þirket merkezi oluyor

Mustafa Demirer

G

SGK binasý 7 milyon liraya Hattuþa Enerji’ye satýldý.

azi Caddesi üzerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait SGK Saðlýk Merkez Müdürlüðü binasý satýldý. Dün saat 11.00'de, Atatürk Bulvarý No:227 Kavaklýdere/Ankara adresindeki SGK Genel Müdürlüðü'nde yapýlan ihale kapalý zarf tekliði, açýk artýrma usulü gerçekleþtirildi.

Ýhaleyi 7 milyon lira ile iþadamý Ahmet Ahlatcý’nýn da ortaðý olduðu ÇorumGaz A.Þ.’nin toptan doðalgaz alýmýný yaptýðý Hattuþa Enerji kazandý. Konuya iliþkin bilgi veren iþadamý Ahmet Ahlatcý, SGK binasýnýn ilk iki katýna dünyaca ünlü marka ürünler McDonald’s ile Mado’nýn açýlacaðýný, son üç katýnýn da ÇorumGaz A.Þ.’nin yeni þirket merkezi olacaðýný söyledi.

'Horlama ciddî bir patoloji' Emre KUT

Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde ' Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu semineri düzenledi. Hastane salonunda gerçekleþtirilen seminere konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi

Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný Operatör Dr. Yücel Çiçek katýldý. Dr. Yücel, horlamanýn aileyi, çevreyi, hastayý rahatsýz eden, yaþamý tehdit edebilen ve ciddi komplikasyonlara neden olabilen bir

14 Mart Týp Baypramý nedeniyle Vali Baþköy'e ziyaretin anýsýna saðlýk alanýnda derlemelerden oluþan 3 ayrý kitap hediye edildi.

Saðlýkta memnuniyet, memnun ediyor S

Emre KUT

aðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç, Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz ve yönetim üyeleri dün Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy, saðlýkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaþtýðýný söyledi. Baþköy, teknolojinin de geliþimiyle saðlýkta ciddi bir mesafe kat edildiðini belirterek, söyle dedi; "Son yýllarda gerek devletimizin yapmýþ olduðu saðlýk reformlarý, gerekse doktorlarýmýzýn yapmýþ olduðu baþarýlý ameliyatlar ile engelli ve yaþlý vatandaþlarýmýza evde uygulanan bakým hizmetleri ülkemizi saðlýk sektöründe dünyada söz sahibi yapmaya baþlamýþtýr. Saðlýk sektöründeki bu güzel geliþmelerin yanýnda, saðlýk çalýþanlarýna karþý yapýlan ve bizleri üzen

patoloji olduðunu söyledi. Horlamanýn horlamanýn sebebinin faringeal solunum yolunun daralmasý sonucunda yumuþak damaðýn yüksek frekanslý titreþimi olduðunu belirterek, "Uyku hastalýklarý spektrumu içinde en sýk görülen patolojidir. KBB literatüründe 1974 yýlýnda Simmons ve Hill tarafýndan "üst hava yolu týkanýklýðýnýn neden olduðu aþýrý uyuklama" adýyla anýldý. Klasik tablosu ilk kez " 1836'da Charles Dickens'in The Pickwick Papers yazýlarýnda tanýmlanmýþtýr." Dedi. HorlamaEmre KUT nýn tedavisi için aðlýk Müdürü Dr. Ýsmail yapýlmasý gereYücel, Kamu Hastaneleri kenleri özetleBirliði Genel Sekreteri yen Dr. Yücel, Dr.Turgay Happani, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç, seminer sonunda Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali vatandaþlarýn Yýlmaz ve yönetim üyeleri , 14 sorularýný ceMart Týp Bayramý nedeniyle vapladý.

þiddet olaylarýný ayrýca kýnýyoruz. Hepimizin temennisi bu tür olumsuzluklarýn yaþanmamasýdýr. Sizlerin nezdinde, daha saðlýklý bir toplum için vatandaþlarýmýza fedakarca hizmet eden, tüm doktorlar ve saðlýk çalýþanlarýnýn 14 Mart Týp Bayramýný kutluyor, aileleri ile birlikte saðlýklý bir hayat diliyorum." Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ise, Týp Bayramý nedeniyle bir dizi ziyaretlerde bulunacaklarýný, Tabip Odasý'nýn düzenleyeceði Týp Balosu'na katýlacaklarýný belirterek, "14 Mart Týp Bayramý'nýn günümüzde saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn tartýþýldýðý, bunlara çözüm önerilerinin arandýðý, mesleðinde üstün baþarý gösteren personelin ödüllendirildiði saðlýk çalýþanlarý günü olarak kutluyoruz." Diye konuþtu. Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ve Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, Vali Baþköy'e ziyaretin anýsýna saðlýk alanýnda derlemelerden oluþan 3 ayrý kitap hediye etti.

Týp Bayramý baþladý S

Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde ' Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu semineri düzenledi.

‘Saðlýkta devasa atýlýmlar yaptýk’

AK

Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, 14 Mart Týp Bayramý münasebetiyle gönderdiði mesajýnda, “Hekimlik mesleði öðretmenlik gibi diðer mesleklere göre yeri ayrý bir kategoride deðerlendirilmesi gereken bir meslektir. Hekimlik mesleðinin özü karþýlýksýz ve beklentisiz hizmet ve fedakarlýktýr.” dedi. Yýldýrým, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; “Hekimliðin ana esasý insanýn yaþam kalitesinin yükseltilmesi, iyileþtirilmesi ve yaþamýnýn devamýnýn saðlanmasýna

dönük sorumluluðu en aðýr mesleklerden biridir. Hekimlik aslýnda bir meslekten öte bir yaþam biçimidir. Çünkü 7 gün 24 saat devam eden bir hizmet söz konusudur. Gecenin bir yarýsýnda hastasýnýn saðlýðý için uykusundan uyandýrýlmak da dahil, günün tamamýný hastalarýna adeta vakfeden hekimlerimiz için bu durum bir yaþam devinimidir. AK Parti iktidarýnýn geride býraktýðý süre zarfýnda gerçekleþtirilen devrim niteliðindeki çalýþmalarda hekimlerimizin katkýsý çok önemlidir. Bu katkýlar sayesinde saðlýk alanýndaki

devasa atýlýmlar gerçekleþtirilmiþtir. Saðlýk alanýndaki devrim niteliðindeki çalýþmalardan saðlýk çalýþanlarýmýzýn tümü gibi hekimlerimiz de gerekli payý almýþlardýr. Hekimlerimizin özverili ve görev anlayýþý içerisinde yürütecekleri çalýþmalarýnda baþarýlar diler, gayretlerinin hiçbir maddi deðerle ölçülemeyeceðinin altýný çizerim. Doktorlarýmýz ve saðlýk çalýþanlarýmýzýn 14 Mart Týp Bayramý’ný kutlar, kendilerine temsil ettiðimiz halkýmýz adýna þükranlarýmýzý sunarým.”

AK

katýlacak. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn katýlýmý ile gerçekleþtirilecek olan Iðdýr ve Aðrý programlarýnda ilk olarak yarýn

Iðdýr Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý gerçekleþtirilecek. Bu toplantýnýn ardýndan akþam sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ile yemekli bir toplantýnda bir araya gelinecek. 17 Mart Pazar günü Aðrý'da yine Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile birlikte sabah sivil toplum örgütleri ile kahvaltýlý bir toplantý gerçekleþtirilecek. Sonrasýnda Aðrý AK Parti Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý yapýlacak. Akþam ise kanaat önderleri ile birlikte yemekte bir araya gelinecek. Yýldýrým 2-3 Mart tarihlerinde de yine Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile birlikte Kars’ta sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ile bir araya gelmiþ, Kars Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý'na katýlmýþtý.

Yýldýrým’ýn Iðdýr ve Aðrý’da Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, hafta sonu Iðdýr ve Aðrý illerinde gerçekleþtirilecek bir dizi toplantýya

Murat Yýldýrým, hafta sonu Iðdýr ve Aðrý illerinde

gerçekleþtirilecek bir dizi toplantýya katýlacak.

BES’te ödemeler yapýlacak B

ireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkýsý ödemeleri 1 ay içinde gerçekleþecek. Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkýsý ödemeleri ile ilgili olarak açýklama yapan Türkiye Sigorta Birliði Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Baþkaný ve Anadolu Hayat Emeklilik Genel

Müdürü Mete Uðurlu, Emeklilik Gözetim Merkezi ve emeklilik þirketlerinin Devlet Katkýsý ödeme süreci ile ilgili alt yapý hazýrlýklarýnda son aþamaya geldikleri bilgisini paylaþtý. Uðurlu, ilk ödemenin önümüzdeki 15 gün ila 1 aylýk sürede hesaplara geçmiþ olacaðýný, ilk

ödemeyi takiben her ay ödemelerin düzenli þekilde yapýlacaðýný ve süreçte sorun yaþanmayacaðýný sözlerine ekledi. Devletin 2013 yýlý bütçesine bu amaçla 1,25 Milyar TL ödenek koyduðunu ve gerekirse bu tutarýn artýrýlabileceðinin de yetkililerce açýklandýðýný belirtti.(Yaygýn basýn)

Atatürk Anýtý'na çelenk sundu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel yaptý. Yücel, saðlýklý bir dünyada yaþamak, ulaþýlabilir ve kaliteli bir saðlýk hizmeti almanýn bütün insanlýðýn özlemi olduðunu belirterek, "Bakanlý-

ðýmýzýn öncelikli hedefi olan çaðdaþ saðlýk hizmeti anlayýþý, insanýmýza ulaþýlabilir ve kaliteli saðlýk hizmeti sunmanýn yanýnda saðlýðý korumaya ve geliþtirmeye yönelik çalýþmalarý da kapsamaktadýr. Ýnsaný yaþatmayý ve insanýn acýsýný

azaltmayý, insanlýða daha nitelikli bir yaþam sunmayý amaç edinen, bu kutsal saygýn ve onurlu mesleði büyük özveri ile yerine getiren hekimlerimizin ve tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn insan yaþamýna saygýyý ifade eden 14 Mart Týp Bayra-

mýný kutluyor, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diliyorum." Dedi. Törende kamu ve özel saðlýk kuruluþlarýnýn temsilcileri ile Tabip Odasý çelenkleri Atatürk Anýtý'na sunuldu.

Saðlýk teþkilatlarýnýn temsilcileri Atatürk Anýtý’na çelenk sundu.


6

Bakan’dan Osmancýk’a ödül CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

O

smancýk Belediyesi, 2943 belediye arasýndan ‘e-Devlet’ sistemine geçiþ yapan 38 belediyeden birisi olarak bölgede bir ilki gerçekleþtirdi. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan Ankara’da düzenlenen ‘e-Devlet Tanýtma Toplantýsý ve Ödül Töreni’ programýnda Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý’ya e-Devlet Sistemine geçiþ yaparak bir ilki gerçekleþtirmelerinden dolayý ödül verdi.

sýna gitmeden bütün iþlemlerini e-Devlet Sistemi üzerinden bilgisayar ortamýndan gerçekleþtirebileceklerini dile getirdi. Bakan Güler, ayrýca biometrik kart sisteminin de yakýnda uygulamaya sunulacaðýný ve vatandaþlarýn artýk tek tek þifre kullanmadan kurtulacaklarýný belirtti. E-Devlet Sistemine geçiþ yapan 38 belediyeden birisi olan Osmancýk Belediyesi, bölgemizde eDevlet Sistemine geçiþ Karadeniz bölgesinde yaparak ilke imza atan bee-Devlet Sistemine geçen lediyeler arasýnda yer alilk belediye Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý’ya ödül verdi. dý. Göstermiþ olduðu baþarýdan dolayý gerçekleþYapýlan açýklamaya tirilen törende Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Belediye Baþkaný göre, Osmancýk Belediyesi, bölgede bir ilki gerçekleþtirerek e-DevBekir Yazýcý'ya ödül verdi. let Sistemine geçiþ yapýp belediye hizmetlerini elektronik ortamda sundu. Ankara'da Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý ta‘Bölgede tek olma ünvanýndan dolayý mutluyuz’ rafýndan ‘e-Devlet Tanýtma Programý ve Ödül Töreni’ düzenlendi. E-Devlet Sistemine geçiþ yapan 38 belediyeden birisi olarak Törene Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Ulaþtýrma Denizcilik ve bölgede de bir ilki gerçekleþtirmekten duyduklarý memnuniyeti dile Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Türksat Genel Müdürü Özkan getiren Baþkan Yazýcý, “e-Devlet Sistemi ile belediyemizden 9 entegDalbay, Ýçiþleri Bakanlýðý ile Ulaþtýrma Bakanlýðý müsteþarlarý ile re hizmeti bilgisayar ortamýndan sunmaktayýz. Böylece vatandaþlabelediye baþkanlarý ve çok sayýda davetli katýldý. rýmýz e-devlet sistemi üzerinden beyan bilgilerini sorgulayabilecek, Törende bir konuþma yaparak e-Devlet sistemi hakkýnda bilgiborç bilgilerine ulaþabilecek, sicil bilgileri ile tahsilat bilgilerini sorler veren Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýgulayabilecekler. Ayrýca arsa rayiç deðerleri, bina aþýnma oranlarý ve rým, e-Devlet sistemi ile belediyelerin de hizmetlerini elektronik orçevre vergisi oranlarýný da bu sistem üzerinden ulaþabilecekler. Ostamda sunmaya baþladýðýný bildirdi. Bakan Yýldýrým, þu ana kadar emancýk Belediyesi olarak bölgede tek olma ünvanýna sahip olduðuDevlet Sisteminde 38 il ve ilçe belediyesinin yer aldýðýný kaydetti. muzdan dolayý mutluyuz.” dedi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler ise, artýk vatandaþlarýn devlet kapý-

Etimesgut Çorumlular Derneði’nden ziyaret E

timesgut Çorumlular Derneði yöneticileri Ýsa Çakýr, Ali Mantar, Ýsmail Umulu, Murat Ceylan, Yasin Canbolat ve Sami Amberküçükoðlu, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’yu ziyaret ederek derneklerinin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiler. Gelen heyete tavsiyelerde bulunan Uslu, “Ýyilik yapmak hayýr dua almak istiyorsanýz, nerde düþkün nerde garip var ise mümkün mertebe onlarýn elinden tutmaya çalýþýn. Yapacaðýnýz iþler insani iþler olsun. Onun dýþýndaki istenecek torpiller, referanslar bunlardan topluma fayda yok. Herkes birinin adamý olmaya, birini arkasýnda, yanýna yer almaya çalýþý-

yor. O zaman da memur çalýþýyor - çalýþmýyor diye þikâyet etmeyelim. Çalýþmasýna gerek yok ki onun arkasýnda bir tane memnun adam olduðu zaman her þey bitti. Derneklerin asli görevleri bu deðil. “ dedi. “Bulunduðunuz toplumda itibar görecek, yeteneklerinizi geliþtirecek çalýþmalarda bulunun.” diyen Uslu, “Çocuklarýmýzý, gençlerimizi hayata hazýrlayalým. Onlarý baþarýsýyla, performansýyla, eðitimiyle, kalitesiyle, becerisiyle, yetenekleriyle ilgilenip hayata donanýmlý ve duyarlý hale getirelim. Hedefleri büyük tutalým insana hizmet ön planda olsun. Buradaki gençlerimizi gönderelim, Alacahöyük'e, Boðazkale'ye Hitit

Etimesgut Çorumlular Derneði yöneticileri Salim Uslu’yu ziyaret etti. medeniyetinin ne olduAtýf Hoca'nýn kabrini zitiyle deðil, burada kendiðunu görsünler, öðrenyaret etsinler. Osmanlerini gurbetçi görerek sinler. Ýskilip ilçemize cýk'ýn, Alaca'nýn, Kardeðil, bir medeniyet topgidip tarihi restorasyon gý'nýn, Bayat'ýn ve diðer lumunun mensubu olçalýþmalarýný, çivi kullailçelerimizin doðal, külduklarýný ve dolayýsýyla nýlmadan ahþap geçme türel zenginliklerini göryeni bir medeniyet kurausulü ile yapýlmýþ Edresünler. Geziler önemli, caðýz iddiasýyla yetiþirmit'ten getirilen camiyi, gençler memleket hasrelerse çocuklara biz deðer

Salim Uslu, Altýndað Belediye Baþkaný, Milletvekillerini ve SDP temsilcilerini konuk etti.

etti. Tiryaki, AltýndaðHamamönü'nde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek,

“Kanuni Sultan Süleyman'ýn emri ile Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey tarafýndan

Saraybosna'da yaptýrýlan, Baþ Çarþý'nýn en önemli tarihi yapýlarýndan biri olan ‘Kardeþlik Çeþmesi’nin

benzerini Hamamarkasý Meydaný’na yaptýk.” dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, “Tarihi dokuya ve kültürel mirasýmýza uygun bir mimaride yeni ve örnek bir yerleþim yeri kuruluyor. Görüntü kirliliði, sefalet, çarpýk gecekondulaþma ortadan kalkýyor. Bugün, baþarýlý çalýþmalarýný bir kez daha yakýndan tanýk olduðumuz Altýndað Belediye Baþkanýmýz Veysel Tiryaki'yi ve çalýþma ekibini tebrik ediyoruz.” dedi.

Salih Kapusuz’a ziyaret M

illetvekilleri ve Sivil Dayanýþma Platformu, AK Parti Halkla Ýliþkilerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz'u makamýnda ziyaret ettiler. Sivil Dayanýþma Platformu Baþkaný Ayhan Ogan ile Çorum Milletvekili Salim Uslu, Malatya Milletvekili Öznur Çalýk, Ýstanbul Milletvekili Erol Kaya, Murtaza Yetiþ ve Orhan Atalay katýldýðý ziyarette sivilleþme ve demokratik açýlýmlar sürecinde sivil toplumun önemi, karar süreçlerine katýlýmý ve kapasitesinin artýrýlmasý dahi gündemdeki konular ele alýndý.

‘Hayâller gerçek oldu’ AK

Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý’nýn ‘Gidilmeyen yer bizim deðildir’ sloganý ile baþlattýðý parti çalýþmalarý devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleþtirilen faaliyetlerin bir yenisi de Düvenci Beldesinde yapýldý. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Baþkan Yardýmcýlarý Yasin Özübek, Ayhan Boyraz, Ýsmail Tekçam ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Külcü, Düvenci Beldesi’nden Belediye Baþkaný Arif Aksoy, AK Parti Düvenci Belde Baþkaný Zekeriya Yurttaþ, muhtarlar ve belde sakinlerinin de katýldýðý bir istiþare toplantýsý yapýldý. Yapýlan açýklamaya göre, toplantýda konuþan Belde Belediye Baþkaný Arif Aksoy, kendilerini ziyarete gelen Merkez Ýlçe Baþkaný ve yönetim kurulu üyelerini selamlayarak geçmiþ dönemde yapmýþ olduklarý hizmetlerde desteklerini esirgemeyen Mustafa Köse’nin nezdinde bütün AK Partili yöneticilere teþekkür ederek belde sakinlerinin yapýlan bütün hizmetleri gördüðünü ve bu hizmetlerin daha fazla geniþleyerek devam edeceðini söyledi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de, Merkez Ýlçe yönetiminin görev alanýnda bulunan belde ve köy ziyaretleri kapsamýnda Düvenci Beldesi’ni ziyarete geldiklerini belirterek, yapýlan hizmetleri yerinde görmek ve halkýn yeni hizmetler ile beraber beklenti ve ihtiyaçlarýný tespit etmek amacýyla burada bulunduklarýný belirtti.

‘En büyük yatýrým insana yapýlandýr’

Uslu’ya bilgi verdiler AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýadre Amiri Salim Uslu, Altýndað Belediye Baþkaný, Milletvekillerini ve SDP temsilcilerini konuk etti. Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki, Sivil Dayanýþma Platformu Baþkaný Ayhan Ogan, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Malatya Milletvekili Öznur Çalýk, Adýyaman Milletvekili Murtaza Yetiþ, Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Ýstanbul Milletvekili Erol Kaya ve Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ý konuk

AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý’nýn ‘Gidilmeyen yer bizim deðildir’ sloganý ile baþlattýðý parti çalýþmalarý devam ediyor.

Bazý kesimlerce AK Parti’nin Türk halkýna kazandýrdýðý yenilikler ve deðerlerin maksatlý olarak unutturulmaya çalýþýldýðýný, AK Partili yöneticiler olarak da bunun aksine yapýlmýþ olan hizmetleri býkmadan anlatmaya devam edeceklerini belirten Köse, köylü ve çiftçilere gübre, mazot ve ürün desteklerinin Mart ayýnda ödemesinin yapýldýðýný ve bu desteklerin artarak devam edeceðini, Ziraat Bankasý’nýn çiftçinin yanýnda olmasýný saðladýklarýný, çiftçi dostu köylü dostu olarak bilinen siyasetin babalarý zamanýnda çiftçiye % 60'larda kredi verildiðini, þimdi ise bu oranýn % 0'lara kadar düþtüðünü söyle-

ÖMSS ile atamalarý yapýldý A

nadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi bir baþarýya imza attý. 2012 yýlýnda yapýlan Özürlü Memur Seçme Sýnavý (ÖMSS) puanlarý ile memur atamalarý gerçekleþtirildi. Çorum Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi’nden mezun olan ve açmýþ olduðu kursa katýlan öðrencilerden Ezgi Zonkur, Mikail Þeker, Önder Aykaç ve Gökhan Tiryaki, Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü'nde Hizmetli kadrosunda yerleþmeye hak kazandý. Okul Müdürü Selami Bolat, “Öðrencilerimizin baþarýlarý bizleri gururlandýrmýþtýr. Yapýlan atamalar ile birlikte okul personelimizle birlikte yapmýþ olduðumuz çalýþmalarýn

meyvesini almaktayýz. 2012 yýlýnda yapýlan ÖMSS sýnavýnda 100 tam puanla Türkiye 1.’si çýkardýk ve birinci olan Süleyman Bölükbaþý ilimiz Sanayi ve

Teknoloji Ýl Müdürlüðü'nde memur olarak göreve baþlamýþtýr. Yine yapýlan ikinci atama ile dört öðrencimizin yerleþmesi hepimizi duygulandýrmýþtýr.” de-

di. Öðrencilerin eðitim - öðretim süresi boyunca emeði geçen tüm öðretmenlere teþekkür eden Bolat, öðrencilere ve ailelerine baþarý dileklerinde bulundu.

Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi bir baþarýya imza attý.

‘Saðlýkta karnemiz yükseldi’ 14

Milletvekilleri ve Sivil Dayanýþma Platformu, AK Parti Halkla Ýliþkilerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz'u makamýnda ziyaret ettiler.

di. AK Parti olarak en büyük yatýrýmýn insana yapýlan yatýrým olduðunu düþündüklerini kaydeden Köse, “Türkiye tarihinde ilk defa Milli Eðitime ayrýlan bütçe TSK'ya ayrýlan bütçeyi geçerek en büyük payý almýþtýr. Bunun yanýnda en fazla derslik, en çok öðretmen atamasý, en modern sýnýflar, her okula internet, her öðrenciye Tablet, her öðrenciye ücretsiz ders kitabý, ilköðretime ücretsiz okul sütü. Bu saydýklarýmý hangi iktidarýn verdiðini sizler ve tüm Türk halký gayet iyi biliyor. Saðlýk alanýnda 2002 öncesinde yaþananlarý hepimiz gayet iyi biliyoruz, isterseniz bunlarý bir hatýrlayalým. Zengin-fakir, memur-iþçi ayrýmýnýn yaþandýðý SSK hastanelerinde muayene olmak için sabah erken saatlerinde sýra almaya bekleyen insanlarýmýzý bilmeyenlerimiz yoktur. Muayene olabilen þanslýlar için de reçetede yazýlan ilaçlarý almak için oluþan ilaç kuyruklarýný hepimiz çok iyi biliyoruz. Hastanelerde, doðum parasý ödeyemediði için bir annenin ve bebeðinin rehin kaldýðý haberlerini yazan o zamanki gazete manþetlerini ne çabuk unuttuk. Bugün ise býrakýn devlet hastanelerini özel hastaneler bile kapýlarýný iþçilere ve yeþil kartlýlara sonuna kadar açmadý mý? Önceden acil hastalara müdahale için ambulans bulamazken, bugün ihtiyaç olduðunda helikopter ambulanslarý en kýsa sürede yardýma gelmektedir. Daha iki gün önce þehrimizde prematüre olarak dünyaya gelen bir bebek nefes darlýðý çekmesi üzerine hava ambulansýyla Ankara'ya sevk edildi. Bu zamana kadar bu hizmetlerin yapýlmamasý garip deðil mi sizce? Bunlar ne kadar güzel hizmetlerdir. Ýþte AK Parti’nin hizmet anlayýþýnda insanlarýmýz her zaman daha iyi hizmetlere layýktýr. Bir zamanlar hayal olanlar þimdi bizim iktidarýmýzda gerçek oldu. Ancak bunlar yetmez, hedef 2023, yapýlacak çok iþimiz var. Bunun içindir ki ismi gibi AK yöneticilere sizlerde her zaman desteklerinizi esirgemeyiniz.” diye konuþtu.

Mart Dünya Týp Bayramý nelincindeyiz. Toplum saðlýðýnýn korundeniyle bir açýklama yapan masý ve geliþtirilmesi insanlarýn saðÇorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý lýklý ve mutlu hayat sürmesi için en Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýzor þartlarda görev yapan tüm saðlýk lýç, dünya saðlýk kuruluþlarý nezdinde çalýþanlarýnýn 14 Mart Týp Bayramý’ný ülke olarak karnemizin yükseldiðini kutluyorum. söyledi. Büyük özveriyle çalýþmalarýný 14 Mart Týp Bayramý dolayýsýysürdüren hekimlerimizin, hemþirelerila yayýnladýðý mesajýnda, 'Beni Türk mizin, teknisyenlerimizin ve tüm saðhekimlerine emanet ediniz' sözüyle, lýk personelinin bugününü kutluyobüyük önder Atatürk’ün güven ve rum. Saðlýklý bireyler, saðlýklý toplum takdirini kazanmýþ hekimlerin ve saðyaratmak ve kentin sosyal rehabilitasYalçýn Kýlýç lýk çalýþanlarýnýn, titiz ve insanüstü yonuna katký saðlamak adýna verilen gayretler ortaya koyduðunu hatýrlahizmetler, ülkemizi dünyada bir çok tan ÇESOB Baþkaný Kýlýç, “Gösterilen çaba ve alanda örnek ülke haline getirmiþtir, Bu geliþmegayretler her türlü övgünün üzerindedir. Son yýllerde büyük emeði olan baþta Saðlýk Bakanlýðýmýlarda Türkiye'nin saðlýkta dünya liginde ön plana zý ve tüm saðlýk camiasý çalýþanlarýný kutluyor ve çýktýðýný ve saðlýkta karnemizin yükseldiðinin biteþekkür ediyorum” dedi.


CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

7

Çin Ekonomi ve Ticaret Müsteþarý ZHU Guangyao, Çorumlu iþ adamlarýný Çin’e davet etti

'Çin güvenecek adres arýyor' C

Erol Taþkan

azgýr A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr vasýtasýyla TSO ve KOSGEB iþbirliðinde gerçekleþtirilen Çin Türkiye Ekonomik Ýliþkileri konulu toplantý TSO'da düzenlendi. Türkiye’de ilk ziyaretini Çorum’a yapan Çin Ekonomi ve Ticaret Müsteþarý ZHU Guangyao, Çorumlu iþ adamlarýný Çin’e yatýrým yapmaya, Çin’e mal satmaya ve Çinliler’in Çorum’da yatýrýmý için zemin oluþturmaya davet etti. Türk Çin Ýpekyolu Ekonomik ve Kültürel Ýþbirliði Derneði (TÜÇÝDER), TSO ve KOSGEB ortaklýðýnda yapýlan toplantý, dünyanýn ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'in Ekonomi ve Ticaret Müsteþarý, Türkiye'de ilk gezisini Çorum'a yapmasý bakýmýndan ayrý bir önem taþýdý. Müsteþar ZHU Guangyo, Çin'in ithalat ve ihracatýnýn

TSO ve KOSGEB iþbirliðinde gerçekleþtirilen Çin Türkiye Ekonomik Ýliþkileri konulu toplantý TSO'da düzenlendi. arasýnda oluþan büyük dengesizliði kapatmak için ihracat ve dýþ yatýrým konusunda istekli olduðunu kaydetti. Çorumlu Ýþadamlarý'ný Çin'e davet ederek, orada her türlü desteði vermeye hazýr olduklarý mesajýný veren Çin Ekonomi ve Ticaret Müsteþarý ZHU Guangyao, Çin'in geliri artan ve dünya tüketiminin %25'ini gerçekleþtiren bir ülke olduðunu, ayrýca dünya

lüks tüketiminin de en büyük müþterisinin yine Çin olduðunu söyledi. Müsteþar ZHU Guangyo, Çin'in ihtalat ve ihracatýnýn arasýnda oluþan büyük dengesizliði kapatmak için ihracat ve dýþ yatýrým konusunda istekli olduðunu kaydetti. Vali Sabri Baþköy'ün de katýldýðý toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ yaparken,

toplantýya TSO Baþkanvekili Yakup Karaca, Türk Çin Ýpekyolu Ekonomik ve Kültürel Ýþbirliði Derneði Genel Baþkaný Prof. Dr. Zeyneþ Ýsmail, Çin Ekonomi ve Ticaret Müsteþarý ZHU Guangyao, Müsteþar Yardýmcýsý GUO Fang, TÜÇÝDER Baþkan Yardýmcýsý ve Türk Genç Ýþ Adamlarý Konfederasyonu Genel Sekreteri M.Demokan Eren, TÜÇÝDER Gençlik Kolu Baþkaný

Tayfun Angýn ve iþ adamlarý katýldý. Toplantýda TÜÇÝDER Genel Baþkaný ve ayný zamanda Çin Onursal Milletvekili Prof. Dr. Zeyneþ Ýsmail, dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verirken, toplantýnýn tercümanlýðýný da üstlendi. Vali Baþköy de konuþmasýnda toplantýnýn önemine vurgu yaparak, Çorumlu iþadamlarýnýn, yabana atýlamayacak derecede giriþimcilikleri ve baþarýlarý bulunduðunu ifade ederek, karþýlýklý iþbirliðinin Çorum'a ve Türkiye'ye çok þeyler kazandýracaðýna inandýðýný bildirdi. Toplantýda, Çin'e yatýrým yapmakla birlikte, Çinli yatýrýmcýnýn da yatýrým yapmak için dýþa açýlma isteðinin altý çizildi. Toplantý sonunda, konuklara çeþitli hediyeler ve plaketler takdim edildi.

Vali Sabri Baþköy

‘Konuþmalar temennide kalmamalý, somutlaþmalý’ Erol Taþkan

Vali Sabri Baþköy

toplantýlarýn çok iyi deðerlendirilmesi gerektiðine dikkat çekti. “Bir iþi takip etmiyorsanýz boþta kalýr. Hatta takip yetmez ýsrarla takip

Vali Sabri Baþköy, Çinli heyetin katýldýðý toplantýda konuþtu.

etmek gerekir” diyen Baþköy, hem Çorum’u anlatmak hem de ürün satmak gerektiðini dile

getirdi. Vali Baþköy, “Çorum sanayisinin durumu, yabana atýlmayacak kadar

baþarýlarla dolu, gelecek adýna da ümit veren bir vaziyettedir.” dedi.

Türk Çin Ýpekyolu Ekonomik ve Kültürel Ýþbirliði Derneði (TÜÇÝDER) Genel Baþkaný Kazak Türkü Prof. Dr. Zeyneþ Ýsmail;

‘Çinli yatýrýmcý Türkiye ekonomisini önemsiyor’ T

ürk Çin Ýpekyolu Ekonomik ve Kültürel Ýþbirliði Derneði (TÜÇÝDER) Genel Baþkaný Kazak Türkü Prof. Dr. Zeyneþ Ýsmail, Çinliler’in Türkiye’yi yeni yeni tanýdýðýný ifade ettiði konuþmasýnda, “Çinli yatýrýmcý, Türkiye ekonomisini önemsiyor. Yeni yeni tanýdýðý Türkiye’nin ekonomik krizlerden en

Çorum'u ziyaret eden MHP TBMM Grup Baþkaný Oktay Vural,

'Hükûmet PKK’nýn planýný uyguluyor' A

Erol Taþkan

masya'da partisi tarafýndan düzenlenen konferanstan dönen MHP Grup Baþkaný Oktay Vural, ziyaret ettiði MHP Ýl Baþkanlýðý'nda gündeme dair deðerlendirmelerde bulundu. Hükümeti eleþtiren Vural, barýþ sürecinin hükümetin planý olmadýðýný, hükümetin PKK ve KCK'nýn tüm isteklerini yerine getirdiði bir planý uyguladýðýný söyledi.

'Hidayeti verip dalaleti satýn alýyorlar'

ali Sabri Baþköy, Çinli V heyetin katýldýðý

toplantýda yaptýðý konuþmasýnda, görüþmelerin temmennide kalmamasý gerektiðini ifade ederek, somutlaþmasý temennisinde bulundu. Gerçekleþtirilen ziyaretlerin ve düzenlenen toplantýlarýn, çok deðerli fýrsatlar olduðunun altýný çizen Vali Sabri Baþköy, bu

MHP Grup Baþkaný Oktay Vural, Amasya7dan Ankara’ya dönüþünde ziyaret ettiði MHP Ýl Baþkanlýðý'nda gündemi deðerlendirdi.

az etkilenen yapýsýyla, Türkiye’yi yatýrým için güvenli buluyor.” dedi. TSO’da düzenlenen toplantýda, dernek çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren Prof. Zeyneþ Ýsmail, her iki ülkenin tarihsel baðlarýndan bahsettiði konuþmasýnda, dernek olarak Çorumlu ve Çinli iþ adamlarýnýn doðru zemin ve doðru

adreste buluþmasý için her türlü çalýþmayý yapmaya hazýr olduklarýný aktardý. “Çinliler güvenecek bir adres arýyor. Düngüz adamla, düzgün buluþma saðlandýðýnda, her iki taraf için de çok deðerli iþ fýrsatlarý ve yatýrýmlar meydana gelebilir.” diyen Ýsmail, Çin’in 1978’den sonra

baþlattýðý reform kapsamýnda, iþin duygusallýkla deðil, teknik çalýþmalarla baþarýldýðýna inandýðýný bildirdi. Ýsmail, “Çin’deki felsefe kedinin siyah mý yoksa beyaz mý olduðu ile ilgilenmeyip, sacede fare tutup tutmadýðýný bakýyor. Sonuçla ilgileniyorlar.” dedi.

AK Parti Hükümeti'nin hidayeti verip, delaleti satýn almaya çalýþtýðýný aktaran Vural, hükümetin halký PKK'nýn silahý ve mayýnlarý ile tehdit ederek, ülkeyi bölünmenin eþiðine doðru sürüklediðini sözlerine ekledi. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ve partililer tarafýndan karþýlanan Vural, basýn açýklamasýnda, yaþanan barýþ sürecinin, analar aðlamasýn bahanesi ve aldatmacasý altýnda yürütüldüðünü, PKK'nýn jest yaptýðýnýn söylenmesinin utanç verici bir durum olduðunu anlattý.

þehit verdi? "Bu millet neden evlatlarýný bu ülke için, bu vatan için þehit verdi?" diye soran Oktay Vural, bitme noktasýnda aldýklarý terörü, türlü yanlýþlarla cesaretlendirerek, devlete kafa tutar hale getirdiklerini söyledi.

'Gardiyanla ancak muhatap olanlar, bugün devletimize kafa tutuyor' Vural, "Gardiyanlarla ancak muhatap olabilen teröristler, caniler bugün devlete kafa tutar hale getirildi. Bunlar bu cesareti kimden alýyorlar?" dedi. 'Utanç veren tablolarý yaþýyoruz' MHP Grup Baþkaný Oktay Vural, utanç veren tablolarýn yaþandýðýný, PKK'nýn aklanýp pozitif gösterildiðini, bebek katilinin de siyasi lider

Bu millet neden

konumuna getirildiðini söylediði basýn toplantýsýnda, kamu görevlilerinin teslim töreninde, büyük bir utanç tablosunun ortaya serildiðini dile getirdi.

'Teslim töreni boy boy fotoðraflandý'

Vural, Recep Tayip Erdoðan'ýn kamu görevlilerinin teslimi ile ilgili adeta þov yaptýrdýðýný iddia ederek, "Basýný toplayýp, þehit evladý baþýnda aðlayan analarýn fotoðraflarýný yayýnlamamalarýný söyleyen Sayýn Baþbakan, neden bu olayý kare kare fotoðraflatýp, PKK'nýn propagandasýný yapýyor. Orada, eli kanlý katile elini uzatmayan onurlu davranýþa bu hükümet sahip çýkmýyor. Beþir Atalay çýkýp, PKK'nýn jest yaptýðýný söylüyor. Sözün hiç mi namusu

þerefi yok, bunlar baþta PKK'yý siyasallaþtýrmak istiyorlar diye kendileri söylemiyor muydu? PKK'lýlarla kucaklaþanlarý ellerinin tersiyle ittiklerini söyleyenler, ayný kiþileri bugün Ýmralý'ya, Kandil'e gönderiyor. Milleti uyutuyorlar, PKK ile elele verip bu milleti ameliyat masasýnda parça parça bölüyorlar. Milleti uyutuyorlar. Bu bir parti meselesi deðil memleket meselesidir. Hangi partiye oy vermiþ olurlarsa olsunlar, milletimizi vatanýmýzý oylarýyla korumaya ve müdafaa etmeye çaðýrýyoruz." diye sözlerini tamamladý. Vural, basýn toplantýsýnýn ardýndan partilileriyle birlikte esnaf turu yaptý

Oktay Vural, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe

Baþkaný Zeki Aþgýn ve partililer tarafýndan karþýlandý.

Kahraman ve Çam dosya, Ercan Daþdan leblebi verdi Erol Taþkan

M

HP Grup Baþkan Oktay Vural’ýn Çorum ziyaretinde, Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman ve Türk Büro S en

Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Vural’a dosya verdi. Þeker Fabrikasý çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn aktarýldýðý dosya ve kamu çalýþanlarýnýn fazla mesai

haklarý ve talepleri ile ilgili dosyayý alarak, gereðini yapacaklarýný ifade eden Vural’a, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan da Çorum Leblebisi hediye etti.

Prof. Dr. Zeyneþ Ýsmail

‘2023 vizyonu için önemli’ Ç

Erol Karadaþ

in'in küresel ekonominin en önemli aktörleri haline geldiðini söyleyen TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Çin'in önemli bir üretim merkezi haline geldiðini söyledi.

Karadaþ, açýlýþ konuþmasýnda her iki ülkenin ticari hacmini rakamlarla ifade ederek, Türkiye’nin Çin’e yaptýðý ihracatta Çorum’un katkýsýnýn cüz’i bir oranda kaldýðýný bildirdi.

“Her iki ülkenin potansiyeli göz önüne alýndýðýnda, ticaret hacminin oldukça düþük olduðu görülmektedir. Türkiye ile Çin’in dýþ ticaret potansiyelini daha ileri noktalara

götürmek, özellikle Türkiye’nin 2023 vizyonu açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr.” diyen Karadaþ, toplantýnýn yararlý olacaðýna inandýðýnýn altýný çizdi.

MHP Grup Baþkan Oktay Vural’ýn Çorum ziyaretinde, Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman ve Türk Büro S en Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Vural’a dosya verdi.


8

CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Müftülük’te Kutlu Doðum hazýrlýðý K

utlu Doðum Haftasý hazýrlýk çalýþmalarýný istiþare etmek için daha önce mahalle muhtarlarý ile toplantý yapan Ýl Müftülüðü personeli, bu defa Çorum’da faaliyet gösteren sivil savunma çalýþanlarý ile bir araya geldi. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya müftü yardýmcýlarý, þube müdürleri, Din Hizmetleri Kýsým Þefi, Müftülük Saymaný TDV temsilcisi ile birlikte Çaðrý Eðitim Vakfý, Anadolu Gençlik Vakfý, Kamu- Sen, Memur Sen, Ýlim yayma Cemiyeti, Ensar Vakfý, Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði, Gençlik ve Spor Der-

Ç

Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk baþkanlýðýnda yapýldý. neði, Din Bir Sen ve ÇoKutlu Doðum HaftaMüftü Aþýk, STK’larýn rum Armoni Derneði sý’nýn Saat Kulesi önünyapacaðý programlarýn temsilcileri katýldý. de Belediye Mehter Tadiðer programlarla çakýþkýmý’nýn vereceði konser mamasý için de bu top14-20 Nisan tarihleile baþlayacaðýný belirten lantýnýn verimli olduðuri arasýnda gerçekleþecek

nu ifade etti. Aþýk, “Çorumumuz’da siz STK temsilcileri ile birlikte el ele verip özellikle gençlerimize ve topluma Peygamber Efendimizi tanýtacaðýz, Peygamber Efendimizi ne zaman unutsak toplum olarak sýkýntýlar baþ gösteriyor, çünkü O’nun hayatý örnek bir hayattý. Onun için Peygamberimizin sünnetini tüm kesimlere ulaþtýrmak bizim görevimizdir.” dedi. Kutlu Doðumun þehrin her tarafýnda yaþanacaðýný kaydeden Aþýk, programlarla ilgili STK temsilcilerine ayrýntýlý bilgi verdi.

Akif’i ve Ýstiklal Marþý’nýn kabulünü canlandýrdýlar

orum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öðrencileri, Ýstiklal Marþý’nýn kabulünün 92. yýldönümünü nedeniyle bir oyun sergilediler. Oyunda Mehmet Akif Ersoy’un hayatý ve Ýstiklal Marþý’nýn kabul ediliþi canlandýrýldý. Kültür Edebiyat Kulubü öðretmenleri Hasan Altýparmak, Ülkü Erdoðan ve Selma Bozkurt’un hazýrladýklarý tiyatro eseri, okulun tiyatro salonunda sahnelendi. Oyunda; Ahmet Bulut, Utkucan Üzüm, Çaðlar Mazýbaþý, Rabia Uçar, Salih Çakýcý, Tuba Özman, Alihan Baðcý ve Nazende Yalçýnkaya rol aldý. Oyun, izleyenler tarafýndan büyük beðeni topladý.

Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öðrencileri Akif’i andý.

Oðuzlar Akif’i andý O

ðuzlar Ýlçe Müftülüðü ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen programda, 12 Mart Ýstiklal Marþý’nýn kabulu ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programý düzenlendi. Program çerçevesinde Aðaççamý Köyü Ortaokulu Öðrencileri tarafýndan orotoryo, tiyatro ve þiir sunumlarý yapýldý. Ulu Cami Ýmam Hatibi Mustafa Gökmen’in Kur’an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan programda bir konuþma yapan Ýl Müftülüðü Hac ve Umre Þube Müdürü M. Vehbi Köklükaya, Haçlý zihniyetinin Müslüman Türkü Anadolu’da tamamen yok etmek için uzun yýllar çalýþtýklarýný, gizli toplantýlar yapýp karar aldýklarýný, hasta adam dedikleri

Etkinlik Oðuzlar Ýlçe Müftülüðü ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlendi.

Program þiir ve kompozisyon dallarýnda dereceye giren öðrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Osmanlý’yý Traplusgarp, Balkanlar ve son olarak 1. Dünya Savaþý’yla 7 cephede savaþmak zorunda býrakýldýðýný, bunlar içerisinde Çanakkale Savaþý’nýn çok önemli bir yerinin olduðunu, gençliðin bunlarý bilmesi gerektiðini ifade etti. Bizzat Çanakkale Savaþý’nda bulunmayan Akif'in cepheyi çok yakýndan takip ettiðini ve Mehmetciðin çok büyük imkansýzlýklar içerisinde eþine ender rastlanan kahramanlýk gösterdiðini anlatan Köklükaya, Akif'in þu dizelerini dile getirdi; “Ne büyüksün ki kanýn kurtarýyor Tevhidi, bedrin aslanlarý ancak bu kadar þanlý idi” Program þiir ve kompozisyon dallarýnda dereceye giren öðrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Karþýyaka þehitliði güzelleþiyor Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde bulunan Þehitlikte belediye ekipleri tarafýndan çevre ve peyzaj düzenlemesi çalýþmasý baþlatýldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, “Bu vatan için canlarýný feda eden kahraman þehitlerimize ne yapsak azdýr. Sungurlu Belediyesi olarak Karþýyaka mezarlýðýnda bulunan askeri þehitlikte çevre ve peyzaj düzenlemesinin yapýmýna baþladýk. Çalýþmalarýmýz neticesinde Þehitliðimizde ilçe merkezine giriþte olduðu gibi Türk bayraðý sembolü ziyarete gelen vatandaþlarýmýzý selamlayacak” dedi. (ÝHA)

Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) tarafýndan, 'Çanakkale Þehitleri'ni anma programý düzenlendi.

Çanakkale þehitlerini andýk Ç

Emre KUT

orum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) tarafýndan, 'Çanakkale Þehitleri'ni anma programý düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu'nda önceki akþam gerçekleþtirilen anma programýna, Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, iþadamý Mustafa Yaðlý, ÇESDER Baþkaný Erdem Hýzarbaþ ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayýda davetli katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan ÇESDER Baþkaný Erdem Hýzarbaþ günün önem ve anlamýný belirten bir konuþma yaparak, dernek çalýþmalarý hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verdi. Ýmam Hatip Lisesi son sýnýf öðrencisi Ubeydullah Abanozoðlu merhum Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldýðý Çanakkale Þehitlerine

isimli þiiri seslendirdi. Tarihçi-Yazar Murat Duman da, 'Çanakkale Destaný' konulu bir

sunum yaptý. Yer yer duygulu anlarýn yaþandýðý program salonu

dolduran izleyiciler tarafýndan beðeniyle takip edildi.

Devlet Tiyatro Salonu Fuayesi’nde sergi açýldý.

TAPDK süre uyarýsý Ç

satýcýlarýn kurum tarafýndan satýþ orum Bakkallar ve Bayiler Odasý belgesi iþlemlerini yürütmek üzere Baþkaný Özkan Þanal, TAPDK yetkilendirilmiþ bulunan meslek süre uzatýmýnýn 1 Nisan'da sona odalarýna (yetkili odalara) baþvuru ereceðini hatýrlatarak, sigara ve alkol ürünü satan esnafýn önce ilgili odaya yapmalarý ve iþyeri açma ve çalýþma müracaat ederek iþlemlerini ruhsatlarýný veya izin belgelerini yaptýrmalarý gerektiðini söyledi. ibraz etmeleri zorunludur. Þanal, kamuoyunda tekel ruhsatý Perakende satýcýlar, faaliyet olarak bilinen Tütün ve Alkol konusu ilgili yönetmeliðe uygun Piyasasý Düzenleme Kurumu (ana faaliyet konusu bakkal, market, (TAPDK) satýþ belgesi sahibi esnafý süpermarket, hipermarket, uyardý. TAPDK satýþ belgesinin kuruyemiþçi, büfe olan veya uzatým iþlemlerinin 2 Ocak'ta münhasýran tütün mamulü ve/veya baþladýðýný ve 1 Nisan 2013'te sona alkollü içki satýcýlýðý için) ereceðini kaydeden Þanal, "Sadece düzenlenmiþ iþyeri açma ve çalýþma oda üyelerimizin deðil, sigara ve ruhsatlarýný veya izin belgelerini, alkol ürünleri satan tüm esnafýn Açýk alkollü içki satýcýlarý, TAPDK iþlemlerini yeni yýlda bir an faaliyetlerine uygun iþyeri açma ve önce tamamlamasý gerekiyor. Bu Özkan Þanal çalýþma ruhsatlarýný, içkili lokal kapsamdaki tüm esnafýn TAPDK iþletme izin belgelerini veya Turizm iþlemlerini yapmadan ve harç Ýþletmesi Belgelerini, yatýrmadan odalarýna müracaat etmeleri Toptan satýcýlar; iþyeri açma ve çalýþma menfaatleri icabý olacak. Çünkü saat 15.30'a kadar ruhsatlarýný veya satýþ belgesi üzerinde adresi harçlar Ziraat ATM'lerine yatýrýlýyor. Bankaya þube belirtilen iþyerinin ticaret siciline tescil ettirildiðine içinden ise sadece 15.30-17.30 arasýnda harç dair belgeyi, yatýrýlabiliyor. Bu da çeþitli hatalara yol açabiliyor. Satýþ belgesinin asýl sureti ve iþlem bedelini Yanlýþ yatýrýlan harçlarýn geri alýnmasý ise son ödediklerine dair dekont ile birlikte yetkili odaya derece külfetli. Bu açýdan sigara ve alkol satan ibraz etmek ve süre uzatým iþlemini satýþ arkadaþlarýmýzýn iþlemlerden önce baðlý belgelerinin üzerinde gösterilmesini saðlamak bulunduklarý odalardan bilgi almalarýnda büyük zorundadýrlar. yarar var.” dedi. Ýþyeri açma ve çalýþma ruhsatlarýný veya izin ‘Ýþlemler zaman alýyor’ belgelerini ibraz etmeyen ve ibraz edememe Bu yýl süre uzatým iþlemlerinin zorlu bir süreç gerekçelerini içeren (yetkili makamlardan alýnmýþ) olacaðýný belirten Þanal, þunlarý söyledi; “Yeni resmi yazýyý dilekçeleri ekinde yetkili odalara düzenleme gereðince 2013 yýlý süre uzatým teslim etmeyen satýcýlar ile ibraz ettiði ruhsattaki iþlemleri aþaðýdaki usul ve esaslar çerçevesinde veya izin belgesindeki faaliyet konusu gerçekleþtirilecek olup, konuya iliþkin ayrýntýlý yönetmeliðe uygun olmayan satýcýlarýn satýþ bilgi sahibi olunmadan kurum hesabýna iþlem belgeleri için süre uzatým iþlemi (kurum hesabýna bedelinin yatýrýlmamasý gerekmektedir. iþlem bedeli yatýrýlmýþ olsa dahi) gerçekleþtirSüre uzatým iþlemi yaptýrmak isteyen ilmeyecektir. Dolayýsý ile satýþ belgesi iptal

‘Çanakkale Savaþý’ndan Ýstiklal Marþý’na Mehmet Akif Ersoy’ T

Þehitlikte belediye ekipleri tarafýndan çevre ve peyzaj düzenlemesi çalýþmasý baþlatýldý.

ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi, Osmancýk Belediyesi, Memur-Sen Osmancýk Ýlçe Temsilciliði, Karadenizliler Eðitim, Kültür Derneði , Televizyon ve Sinema Seyircisi Haklarý Derneði'nin birlikte bir panel organize edecek. ‘Çanakkale Savaþý'ndan Ýstiklâl Marþý’na Mehmet Âkif Ersoy’ konulu panel, yarýn saat 19.30’da Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi Konferans Salonu’nda yapýlacak. Panele 19 Mayýs Üniversitesi Öðr. Üyeleri Prof. Dr. Þaban Saðlýk, Doç. Dr. Þahin Köktürk ve Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel katýlacak.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi etkinlik düzenleyecek.


CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

9

‘Bayanlarýn hizmetindeyiz’ Ç

lara bizim de bir katkýmýz orum Belediyesi Kadýn olsun istiyoruz.” diye koKültür ve Sanat Merkenuþtu. zi Müdürü H. Nuran Hakyemez ve Aile Eðitim Mer‘Sadece bayanlar dekezi Müdürü Zehra Betül ðil, eþleri de programlarýÖzseçer, Umut Radyo'da mýza katýlsýn’ Meltem Çýnar'ýn konuðu olÇorum Belediyesi Aidu. le Eðitim Merkezi Müdürü Kadýn Kültür ve Sanat Zehra Betül Özseçer de Merkezi'nin iki yýldan beri Çorumlu bayanlarýn yaný kadýnlara yönelik kurslar sýra hukuk, beslenme, psidüzenlediðini ve sosyal etkolojik ve evlilik danýþkinlikler gerçekleþtirdiðini manlýðý, danýþmanlýk hizbelirten Hakyemez, pek çok metleri verdiklerini, her alanda Çorumlu bayanlara Çarþamba günü de güncel hizmet ettiklerini belirtti. konular, eðitim öðretim, Kadýnlarýn geliþmesi ve Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü H. Nuran Hakyemez ve Aile Eðitim evlilik, kiþisel geliþim kososyal hayatta daha aktif bi- Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, Umut Radyo'da Meltem Çýnar'ýn konuðu oldu. nularýnda seminerler düreyler olmalarý için çeþitli zenlediklerini belirtti. projeler uyguladýklarýnýn altýný çizen Hakyemez, “Sinema ve tiyatro Çeþitli kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarýyla ortak progünleri ve gezi programlarýmýz halen devam ediyor. Sinema ve tiyatjeler ürettiklerinin altýný çizen Özseçer, "Milli Eðitim Müdürlüðü ile ro günlerinde merkezimize kayýt yaptýran bayanlar vizyonda olan beraber engellilikle alakalý olarak "Bilinçli anne, Saðlýklý çocuk" adýnfilmleri izleme imkâný buluyor. Devlet Tiyatro Salonu'nda þehrimize da proje yürütmekteyiz. Çorum, engellilik oraný bakýmýndan Türkigelen tiyatro oyunlarýný seyredebiliyor. Bu projeyle bayanlara sinema ye'de 2. sýrada ver almaktadýr. Projenin amacý bu oranýn düþürülmesi, ve tiyatro kültürünü kazandýrmayý amaçlýyoruz.” dedi. engelli doðumlarýnýn azalmasýdýr. Engelliliðin daha fazla görüldüðü Geçtiðimiz yýl Çorumlu bayanlarýn illerini tanýmalarý amacýyla mahallelerde projeyi yürütmeyi hedefliyoruz." dedi. Çorum ili ve ilçelerine gezi düzenlediklerini, bu yýlda Amasya, ÇanakToplumun ideal bir profile ulaþabilmesi için ellerin taþýn altýna kale, Konya, Samsun gibi þehirlere geziler düzenleyeceklerinin altýný konulmasý gerektiðini dile getiren Zehra Betül Özseçer, "Bunun için çizen Nuran Hakyemez, "Projelerimizin yaný sýra özel gün programlatek taraflý bir çaba olsun istemiyoruz. Sadece bayanlara iþ düþmesin, rý düzenliyoruz. Anneler günü, öðretmenler günü, yaþlýlar haftasý düneþleri de bizim programlarýmýza katýlsýn ve toplumun sorunlarýný hep ya kadýnlar günü vs. programlarýmýzda kermeslerimiz oluyor burda beraber çözelim” þeklinde konuþtu. bayanlarýn yaptýklarý ürünleri yiyecekleri satma fýrsatý veriyoruz. On-

Kadýn doktorlarýn bayramýný kutladý Ç

orum'da görev yapan bayan doktorlar Týp Bayramý nedeniyle Kadýn Kültür Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. Programa, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, Bölge Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Ayhaným Tümtürk, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Belediye Meclis Üyesi Seyhan Günhan ve çok sayýda bayan doktor katýldý. Etkinlikte bir konuþma yapan Hatice Külcü, "Siz deðerli doktorlarýmýzý sadece 14 Mart Týp Bayramý'nda hatýrlamýyoruz. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'mizde bayanlarýn her zaman destekçisi

olmaya çalýþmaktayýz" dedi. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi faaliyetleri hakkýnda bayan doktorlara bilgiler aktaran Hatice Külcü, "Burada el sanatlarý kurslarý, seminerler, danýþmanlýk, bilgisayar kursu gibi kurlar ile bayanlarýmýza destek oluyoruz. Diðer mahallelerimize de inþaat çalýþmalarý devam eden merkezlerimiz ile bu çalýþmalarý tüm Çorumlu bayanlara yaymýþ olacaðýz. Buhara Kültür ve Gençlik Merkezimiz bu merkezlerin en büyüðü ve kapsamlýsý olacak. Þehrimizde özürlü kardeþlerimizin, gençlerimizin ve haným kardeþlerimizin eðitim, spor, eðlence ve diðer sosyal aktivitelerinin karþýlanmasý amacýy-

Çorum'da görev yapan bayan doktorlar Týp Bayramý nedeniyle Kadýn Kültür Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. la Buharaevler Mahallesi'nde Kültür ve Gençlik Merkezi'nin inþaat çalýþmalarý hýzla devam etmektedir" diye konuþtu. “Yaþlýlara sizler bizlerden daha çok hassasiyet gösteriyorsunuz” di-

yen Hatice Külcü, "Bizler de Çorum Belediyesi olarak, Gönül Köprüsü projemiz ve yaþlý evde bakým hizmetleri ile çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Þu anda 109 yaþlýmýzýn evlerini a-z' ye temizliðini ya-

Akif’in torunu KKSM’ni gezdi

pýyoruz" dedi. Hatice Külcü, bayan doktorlarý da Gönül köprüsü projesine katký vermeye davet etti.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve beraberindeki grup, Almanya'da engellilere yönelik incelemelere baþladý.

Külcü, engelleri aþmak için Almanya’da

B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve beraberindeki çalýþma grubu Almanya'da engellilere yönelik incelemelere baþladý. Almanya'nýn Nürnberg þehrinde 14-17 Mart tarihleri arasýnda düzenlenecek olan engellilerin istihdamýna yönelik araç, ekipman ve iþ makinelerinin sergilendiði fuara katýlmak ve Almanya'daki uygulamalarý yerinde incelemek üzere yola çýkan Baþkan Külcü'ye, Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader, Strateji Geliþtirme Birimi Sorumlusu Ömer Maz ve Özkan Balcý eþlik etti. Belediye’den yapýlan açýklamaya göre, engellilere yönelik fuara katýlmadan önce bir dizi ziyaretlerde bulunan Baþkan Külcü ve beraberindeki heyet Nürnberg'de engellilerin istihdama kazandýrýlmasý amacýyla açýlan atölyeleri gezerek yetkililerden bilgi aldý. Külcü ve beraberindekiler Almanya'da 60 yýllýk bir geçmiþe sahip olan ve devlet destekli olarak engelli bireylere hizmet veren Lebenshilfe (Hayata Destek) Vakfý'nda sürekli olarak 190 engelli vatandaþa istihdam ve eðitim olanaðý saðlayan ve 19 yýldýr hizmet veren Pegnitz werkstatten atölyesinde gün boyu incelemelerde bulundu. Baþkan Külcü, geziler esnasýnda engelli vatandaþlarýn istihdam edilebilirliði konusunda oldukça fazla baþarý saðlandýðýný gördüklerini ifade etti. Birçok uluslararasý firmanýn bu atölyelerden çýkan ürünleri müþterilerine sunduðunu belirten Külcü, atölyelerde çalýþan engellilerin istedikleri takdirde katkýlarýnýn olabileceði bilincini engelli bireylerde gördüklerini ve özgüven-

lerinin çok yüksek olduðunu gözlemlediklerini belirtti. Nürnberg'deki engelli atölyelerinde 1500'ün üzerinde engelli vatandaþýn istihdam edildiðini ifade eden merkez yöneticisi Jurgen Gerth, engelli vatandaþlarýn çeþitli alanlarda faaliyetlerde bulunduklarýný, bunlar arasýnda yemek piþirme, kuru temizleme, ambalajlama, elektro teknik faaliyetleri, baský ve çok çeþitli montaj iþleri olduðunu vurguladý.

Külcü'den Nünberg MUSIAD'a ziyaret

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve beraberindekiler Nürnberg ziyaretinde Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Nürnberg Temsilciliði’ni de ziyaret etti. Nürnberg'deki engelli atölyeleri gezdikten sonra Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader, Strateji Geliþtirme Birimi Sorumlusu Ömer Maz ve Özkan Balcý'nýn katýldýðý ziyarette Nurnberg MUSIAD Baþkaný Ýsmail Satýr, faaliyetleri hakkýnda detaylý bilgi verdi. Nurnberg'de 1000'in üzerinde iþletmeye sahip olan Türk giriþimci ve iþadamlarýnýn Nürnberg'de hizmet ve üretim sektörüne yönelik önemli faaliyet gerçekleþtirerek büyük baþarýlara imza attýklarýný söyleyen Ýsmail Satýr, engelli atölyelerinde çok sayýda Alman vatandaþý Türk'ün eðitim gördüðü ve istihdam edildiðini ifade etti. Ýsmail Satýr, günün anýsýna Baþkan Külcü'ye faaliyetlerinin yer aldýðý bir kitapçýk hediye etti.

TEÞEKKÜR

Ç

orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Ýstiklal Marþý’nýn kabulü etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen ‘Dedem Mehmet Akif’ konulu konferansý vermek için Çorum'a gelen Akif’in torunu Selma Argon, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Argon, Çorum Belediyesi'nin Mehmet Akif Ersoy'a Akif'in istediði þekilde hizmet ettiðini belirterek, “Kadýnlarýmýzý donanýmlý, bilgili bir þekilde yetiþtiriyorsunuz. Bu çalýþmalarýn yapýlmasýna sebep olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve çalýþma arkadaþlarýna teþekkür ediyorum.” dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü de, Çorum Belediyesi olarak Mehmet Akif Ersoy'u gençlere ve kadýnlara en iyi þekilde anlatmak için konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Külcü, “Vatanýmýzý bizlere hediye

Akif’in torunu Selma Argon, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. eden ecdadýmýzý en güzel þekilde anlatmak için çalýþýyoruz. Merhum Mehmet Akif Ersoy bu millet var olduðu müddetçe milletin gönlünde yaþayamaya

devam edecektir” dedi. Hatice Külcü, Selma Argon'a ziyaretin anýsýna Kadýn Kültür Sanat Merkezi perspektif kurslarýnda yapýlan bir çalýþmayý hediye etti.

‘15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’ T

üketici Sorunlarý Hakem Heyeti Baþkaný Fikret Yýldýrým, 15 Mart ‘Dünya Tüketiciler Günü’ nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamasýnda, üretici ve tüketicilerle ilgili bazý yorumlarda bulundu. Tüketici haklarýnýn korunmasýnda yasal düzenlemelerin tek baþýna yeterli olmadýðýný belirten Yýldýrým, ne kadar mükemmel yasal düzenlemeler hazýrlanýrsa hazýrlansýn haklarýný ve yükümlülüklerini bilmeyen satýcý, üretici ve tüketicilerin var olduðu piyasalarda bu yasalarý tam anlamýyla uygulamanýn mümkün olmadýðýný söyledi. Bu nedenle tüketicilerin tam olarak korunmasýnýn yolunun eðitimden geçtiðini ifade eden Yýldýrým, “Alýþveriþ esnasýnda yararlý, gerekli ve kaliteli ürünü seçebilecek, ürünün kullaným aþamasýndaki bakýmý konusunda sahip olduðu yeterli bilgi ile ürün ömrünü uzatarak israftan kaçýnacak, tükettiklerinin çevreye maliyetini düþünebilecek, enerjiyi verimli kullanarak tüketimi sürdürebilir kýlacak ve alýþveriþ sonrasýnda da karþýlaþtýðý olasý problemlere karþý haklarýný ve hak arama yollarýný bilecek þekilde eðitilen tüketici, hem kendi ekonomik çýkarýný maksimize edebilecek, hem de mevcut rekabet ortamýný kendisi için bir avantaja dönüþtürebilecektir. Çünkü hak arama bilincine sahip tüketicilerin rol aldýðý bir ekonomi, üreticileri de daha kaliteli üretim yapmaya, hukuka uygun davranmaya ve tüketici memnuniyetine deðer vermeye yönlendirecektir. Nitekim son yýllarda, piyasanýn gerçek yöneticilerinin tüketiciler olduðunu idrak eden birçok firmanýn tüketici çaðrý merkezleri kurmalarý ve tüketici memnuniyetini ilke edinen politikalar geliþtirmeye çalýþmalarý hak arama bilincine sahip tüketicilerin üretim üzerinde de etkili olabildiklerinin en açýk kanýtýdýr.” dedi.

Tüketicilerin hak ve sorumluluklarýný tam olarak bilmeleri ve korumalarýnýn yalnýzca tüketiciler için deðil üreticiler için de önem taþýdýðýný dile getiren Yýldýrým, þunlarý söyledi; “Tüketicilerin bilinçli ve seçici tavrý karþýsýnda, yoðun rekabet ortamýnda, en iyi mal ve hizmetleri üreten, kendi ekonomik çýkarlarý kadar tüketicilerin ekonomik çýkarlarýný ve güvenliðini de gözeten, hukuka saygýlý dürüst iþletmeler ayakta kalýrken bu hassasiyete sahip olmayan ve aslýnda piyasa düzenini bozan iþletmeler ise sistemden ayýklanacaktýr. Ýl Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti Baþkanlýðý olarak da tüketicilerin yaþadýklarý uyuþmazlýklarýnýn çözümü noktasýnda yasal mevzuatlarda iþaret edilen kriterlere uygun olarak deðerlendirmeler yapýlarak tüketici þikayeti baþvurularý sonuçlandýrmaktadýr. Bu doðrultuda da 2012 yýlý içerisinde 2183 adet tüketici þikayeti baþvurusu yapýlmýþ olup, bu baþvurulardan, 918 adedi tüketici lehine, 348 adedi ise tüketici aleyhine sonuçlandýrmýþtýr. Kalan 917 adet baþvuru ise 2013 yýlýna devrederek iþlemleri devam etmektedir. Bu açýklamalar baðlamýnda, tüketicinin sýnýrsýz istek ve ihtiyaçlarýna karþýlýk kaynaklarý sýnýrlý olduðundan, her istediði mal ve hizmeti satýn alamaz. Dolayýsýyla tüketiciler gelir durumlarýna göre ayný ihtiyaca karþýlýk veren çok çeþitli mal ve hizmetler arasýndan seçim yapmak zorundadýr. Bu seçimi yaparken de tüketicinin, aldanmadan ve yanýlmadan, akýlcý alýþveriþ etmenin yollarýný, satýn almayý ve satýn aldýðý malý doðru kullanma tekniklerini, planlý alýþveriþi, bilinçli tüketimi, hak ve yükümlülükleri ile üretici ve satýcýnýn yükümlülüklerini de bilinçli alýþveriþ yapabilmek için öðrenmesinin gerekli olduðunu belirterek tüm tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü kutlarým.”

Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan yürütülen 'KOBÝ'lerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýþ Ticaretin Geliþtirilmesi Mali Destek Programý' kapsamýnda, sunmuþ olduðumuz 'Atölye Tipi Mobilya Ýmalatýndan Fabrikasyon Üretime Geçmek' konulu projemize vermiþ olduðu destekten dolayý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na teþekkür ederiz. Bu proje kapsamýnda, üretim hattýmýza katmýþ olduðumuz 2 yeni makine ile ürün ve hizmet kalitemizi daha da yükselterek siz deðerli müþterilerimizin beðenisine sunmaktan onur duyacaðýz.

DOÐU MOBÝLYA ADNAN TIÐLI


10 CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Selma Argon, dedesi Mehmet Akif’i anlattý

‘Akif, milletin vicdaný’ Recep Mebet Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen ‘Dedem Mehmet Akif’ adlý konferans dün gerçekleþti. Ýstiklâl Marþý’nýn TBMM’de kabulünün 92. yýl dönümü nedeniyle düzenlenen konferansa Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon konuþmacý olarak katýldý. Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konferansý Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün eþi Hatice Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Belediye Meclisi Üyesi Seyhan Günhan, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Belediye Kültür Müdürü Mustafa Ercan, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ izledi.

AKÝF SEVGÝSÝ SALONA SIÐMADI

Selma Aragon, “Mehmet Akif Ersoy, milletin vicdaný” dedi.

Hatice Külcü, Aragon’a yarýþmada birinci olan tabloyu hediye etti.

Öðrencilerin de büyük ilgi gösterdiði konferans nedeniyle salonda koridor ve basamaklar dahi týklým týklým doldu. Sunuculuðunu Kadir Güler'in üstlendiði programda yurt dýþýnda olmasý nedeniyle konferansa katýlamayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün mesajý okundu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan yaptý. “Mehmet Akif’i aileden birinden dinlemek ne güzel” diyen Turhan Candan, Akif’in eserlerinde dile getirdiklerinin yanýnda söyleyemediklerinin de merak edildiðini ifade etti. Özellikle 1925 sonrasýnýn Akif’in suskunluk dönemi olduðunu belirten Candan, Ýstiklâl þairinin çektiði sýkýntýlar nedeniyle Mýsýr’a hicret etmek zorunda kaldýðýný hatýrlattý. Akif’in vefatýnda devlet töreni düzenlenmemesi ve bunun radyo anonsuyla geçiþtirilmesini de üzüntüyle paylaþan Candan, dile getirdiði hususlarla ilgili Akif’in torunundan açýklamalar beklediklerini sözlerine ekledi. Candan’ýn sorularýný cevaplayarak konuþmasýna baþlayan Selma Argon, dedesinin sürgün edilmediðini kendi isteðiyle Mýsýr’a gittiðini söyledi. Hak etmediði muameleler karþýsýnda Mýsýr’a giden Akif’in 11 yýl bu ülkede kaldýðýný belirten Argon, iyi derecede Fransýzca, Farsça ve Arapça bilen milli þairin Türkçe dersleri verdiðini kaydetti. Kuran-ý Kerim’i tefsir ve tercüme görevi verilen Akif’in 7-8 yýl kendini bu çalýþmaya verdiðini dile getiren Argon, çalýþmasýný tamamlayan ve arkadaþýna teslim eden þairin taþýdýðý endiþeleri paylaþtý. Kuran tefsiri için aldýðý avansý dahi iade eden Akif’in, ‘Hata yaparsam ahirette Allah’ýn huzurunda Peygamberimizin yüzüne nasýl bakarým’ diyerek bu çalýþmanýn yakýlmasýný istediði rivayetini anlattý.

MÝLLETÝN VÝCDANI AKÝF

Bekir Aksoy Ýlkokulu’ndan Elif Nisa Ardýç, Ýstiklal Marþý’ný okudu.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþen konferansa ilgi büyüktü.

Þairlerin toplumu kucaklayan kimseler olduðunu vurgulayan Argon, “Mehmet Akif, bu milletin vicdanýdýr” dedi. Akif’in vazife adamý, vatansever, yeniliklere açýk, cehalete karþý, birlik ve beraberlikten yana, geleneklerine baðlý bir insan olduðunu ifade eden Argon, “Milli Mücadele yýllarýný kanýnda yaþayan Akif, milletin vicdanýnýn sesi olmuþ. Verdiði sözlerde daima duran Akif, ahlak timsali bir insan olmasýnýn yanýnda þahsi menfaat için inandýðý yoldan asla dönmemiþtir. Vefatýna iliþkin yorumlara bakmayýn, O istediði gibi ebediyete gitti. Övülmekten hoþlanmayan bir insandý. Cenazesini duyunca gençler, Asým’ýn nesli koþarak kaldýrmýþtý. Dedem, çok sevdiði Peygamberimizin yaþýnda vefat etmenin mutluluðu ile göçtü bu dünyadan” diye konuþtu. Dedesi Mehmet Akif’in bir destan þairi olduðunu vurgulayan Argon, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Safahat, bu destaný anlatýyor. Eserlerinde vatanýna olan sevdasý, Allah’a imanýný yansýtan Akif’in Çanakkale Þehitleri’ne adlý þiiri adeta bir belgeseldir. Tacettin Dergahý’na yakýn bir yerde Mehmet Akif Düþünce Derneði (Akif-Der)’ni kurduk. Zamanýnýn ötesinde bir insan olan Akif’i kurduðumuz dernekle daha geniþ kitlelere anlatmayý hedefliyoruz. Bu amaçla Safahat okuma etkinlikleri düzenliyoruz.” Mehmet Akif’in daima Milli Mücadele’nin yanýnda olduðunu vurgulayan Argon, konuþmasýný dedesiyle ilgili bazý anýlarýný paylaþarak tamamladý. Argon, Akif’in Çanakkale Þehitleri’ne adlý þiirini de okudu. Program sonunda çiçek takdimi için geldiði sahnede katýlýmcýlara hitap eden Hatice Külcü ise, Mehmet Akif Ersoy’un gençler için örnek bir þahsiyet olduðunu vurguladý. Konferansýn ardýndan Argon’a Mehmet Akif konulu resim yarýþmasýnda birinci seçilen Mehmet Akif Ortaokulu öðrencisi Gamze Çakýcýlar’ýn hazýrladýðý tablo hediye edildi.

Büyük ilgi gören konferans nedeniyle Devlet Tiyatro Salonu týklým týklým doldu.

‘Ýstiklâl Marþý Güzel Okuma Yarýþmasý’nda dereceye giren öðrenciler, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Ýstiklâl bülbüllerine ödül Recep Mebet

Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törende sahneye gelen öðrenciler hep birlikte Ýstiklâl Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Marþý’ný okudular. Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen ‘Ýstiklâl Yapýlan sunumlarýn ardýndan devam eden Marþý Güzel Okuma Yarýþmasý’nda dereceye giren törende öðrencilerin ödüllerini Mehmet Akif öðrenciler dün düzenlenen törenle ödüllerini aldý. Ersoy’un torunu Selma Argon ve protokol üyeleri Yapýlan deðerlendirmeler sonucunda 1. sýnýflarda Bekir Aksoy Ýlkokulu’ndan Elif Nisa Ardýç birin- verdi. Törende derece alan öðrencilerin okullarý da kupayla ödüllendirildi. ci, Bahçelievler Ýlkokulu’ndan Onur Efe Erdoðanöz ikinci, Ýstiklal Ýlkokulu’ndan Melike Erva Seven üçüncü; 2. sýnýflarda Ýstiklal Ýlkokulu’ndan Neslihan Kaya birinci, Mimar Sinan Ýlkokulu’ndan Ýhsan Buðra Atak ikinci, Türkiyem Ýlkokulu’ndan Nisanur Çoban üçüncü; 3. sýnýflarda Mustafa Kemal Ýlkokulu’ndan Sýlanur Körpe birinci, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu’ndan Elif Doðan ikinci, 19 Mayýs Ýlkokulu’ndan Ýrem Köse üçüncü, 4. sýnýflarda Mimar Sinan Ýlkokulu’ndan Rümeysa Aleyna Bolat birinci, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu’ndan Þeydanur Atalay ikinci, Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu’ndan Ayþegül Yýlmaz üçüncü; 5. Yarýþmanýn birincileri ödüllerini Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat’ýn elinden aldý. sýnýflarda Türkiyem Ortaokulu’ndan Meliha Nur Öz birinci, Toprak Sanayi Ortaokulu’ndan Ayþe Özgül Baþar ikinci, Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan Aybüke Ünlü üçüncü; 6. sýnýflarda Mehmet Akif Ortaokulu’ndan Zehranur Topal birinci, Türkiyem Ortaokulu’ndan Amine Kýlýç ikinci, Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan Melike Güngör üçüncü; 7. sýnýflarda Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu’ndan Elif Sena Þahan birinci, TOKÝ Ýkincilerin ödüllerini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan verdi. Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu’ndan Aybike Taþdelen ikinci, Atatürk Ortaokulu’ndan Ayþenur Yýldýrým üçüncü; 8. sýnýflarda Mehmet Akif Ortaokulu’ndan Ömer Faruk Erkut birinci, Mimar Sinan Ortaokulu’ndan Enise Uyar ikinci, Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu’ndan Melisa Sakallý üçüncü oldu. Ýstiklâl Marþý kom-

pozisyon

yarýþmasýnda

Mustafa Kemal Yarýþmanýn üçüncüleri ödüllerini Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin’in elinden aldý. Ortaokulu’ndan Büþra Tanyeli birinci, 75. Yýl C u m h u r i y e t Ortaokulu’ndan Arzu Geçit ikinci, Ýnkýlap Ortaokulu’ndan Berivan Külçek üçüncü oldu. Ýstiklâl Marþý resim yarýþmasýnda ise Mehmet Akif Ortaokulu öðrencilerinden Gamze Çakýcýlar birinci, Rananur Sert ikinci, Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan Beyza Nur Dað üçüncü oldu. Yarýþmada dereceye giren okullarýn idarecilerine ise kupa verildi.

Ýstiklâl Marþý konulu kompozisyon ve resim yarýþmalarýnda dereceye girenler de ödüllerini aldý.


CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Birlik Haber-Sen’den A.Þ. tepkisi:

‘PTT kimsenin ‘AÞ’ý olmasýn’ SES Çorum Þubesi, 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle dün basýn açýklamasý yaptý.

Recep Mebet

ve denetlenebilir bir þirket oluþturulmasý gibi gözükse de ne yazýk ki bu ideallerin ve güzel beklentilerin yerlerini tamamen baþka kaygýlar daha þimdiden almýþ durumda.

Birlik Haber-Sen Çorum Þubesi, PTT’nin yapýsýnýn Anonim Þirket olarak deðiþtirilmesi giriþimine tepki amacýyla dün basýn açýklamasý düzenledi. ‘PTT KÝMSENÝN PTT Baþmüdürlüðü AÞ’I OLMASIN’ önünde düzenlenen açýklamaya Memur-Sen Ýl Baþkaný Bu nedenle bizim Ahmet Saatçi, Diyanet-Sen talebimiz ve isteðimiz Þube Baþkaný Ali Yýldýz, PTT'nin kimsenin AÞ'ý Kültür Memur-Sen Þube olmamasý, kamu kurumu Baþkaný Osman Yüztgenç ile olarak çalýþmalarýný çok sayýda sendika üyesi yürütmeye devam etmekatýldý. sidir. Mevcut haliyle kendisini sürekli yenileyen, 'Posta Hizmetleri Kanunu Tasarýsý’yla ilgili Birlik Haber-Sen Þube Baþkaný Recep Kaya, PTT çalýþanlarýnýn endiþelerini güçlenen, hizmetlerine her gün bir yenisini deðerlendirmelerde bulunan ekleyen PTT'nin verBirlik Haber-Sen Þube imliliðini olumsuz etkBaþkaný Recep Kaya, “PTT, ileyecek her türlü uygulakimsenin AÞ’ý olmasýn, iþ madan vaz geçilmeli. güvencesine dokunulmasýn” dedi. Genel Yetkili Sendika Birlik Haber-Sen “Yaþanan süreç olarak PTT'nin A.Þ. nedeniyle PTT çalýþanlarý olmamasý için bu yöndeki tedirgin” diyen Recep Kaya, giriþim ve çalýþyasal düzenleme ile ilgili malarýmýzý sürdüreceðiz. eleþtirileri ve önerilerini sýralHükümetin her kanadýna, adý. taleplerimizi taþýdýk, taþýPTT'nin yapýsýnýn maya da devam edeceðiz. deðiþtirilmek istenmesine Çalýþanlarýn ve bizlerin yönelik görüþ ve düþüncelerisesine kulak vermek ni de dile getiren Kaya, açýkistenmez, 'dediðimiz lamasýnda þu ifadelere yer dedik' denirse eylemlilik verdi: sürecini baþlatmaktan “Bildiðiniz üzere, 5 çekinmeyiz. Mart 2013 tarihinde, TBMM Ancak, 'biz yaptýk, Baþkanlýðý'na sunulan 'Posta oldu' denecekse, Basýn açýklamasý, PTT Baþmüdürlüðü binasý önünde yapýldý. Hizmetleri Kanunu Tasarýsý’ özelleþtirme fikrini kimsile 173 yýl önce kurulan PTT, Anonim Þirket yapýlmak isteniyor. enin aklýna bile getirmemesini öneririz. Her þart altýnda PTT PTT, Posta Daðýtým Hizmetleri, Banka Ýþlemleri ve Lojistik (kargo) Anonim þirketi yapýlmak isteniyorsa, olmazsa olmaz taleplerimiz iþlemlerini yaparak milletimizin en önemli kamu hizmetlerinden þu þekilde: birini yerine getirmekte, bunun yaný sýra en fazla kazanç getiren Çalýþanýn ve þirket personelinin iþ güvencesinin kesin ve net KÝT'lerinin baþýnda geliyor. ifadelerle tasarýya eklenmeli. Çalýþanýn emeðinin karþýlayacak ‘PTT ÇALIÞANLARI KORKULU RÜYA GÖRÜYOR’ ikramiye verilmeli. En az ücret alan personele, Memur-Sen Kamuoyunun þunu bilmesini isteriz ki; PTT'nin yapýsýnýn Konfederasyonu'nun açýkladýðý yoksulluk sýnýrý olan 2 bin 995,00 Anonim Þirket olarak deðiþtirilmek istenmesi çalýþanlara korkulu TL'den az maaþ verilmemeli. Tasarýdan unvan yükselmelerinin rüya gösteriyor. Çünkü, rüyanýn devamýnda özelleþtirmeyi görmekönünü kesen maddeler çýkarýlmalý. Emekliliðe hak kazanan personten korkuyoruz. Özelleþtirmeyle birlikte taþeronlaþmaya kapý aralaelin tamamýnýn yararlanacaðý emekliliðe özendiren teþvikler vernarak ucuz iþ gücü tercihi sonucu kalite düþmesine sebep olunacak. ilmeli. Kurumdan ayrýlmak isteyen çalýþanlara kurum deðiþikliði Yýllardýr güvenin temsili olan PTT hizmetlerinde kalitenin düþmehakký verilmeli. si de kabul edebileceðimiz bir durum deðil. Bu doðrultuda taleplerimizi paylaþtýðýmýz bu basýn toplanPTT'nin önce yapýsýnýn deðiþtirilmesi, bunu müteakip yapýltýsýndan sonra taleplerimizin gerçekleþmemesi halinde tüm teþkilatmasýndan korktuðumuz özelleþtirme, yeni maðduriyetleri de larýmýz ile birlikte kitlesel eylemlerimiz olacak ve bu durum istekberaberinde getirecek. Henüz sözleþmeli personel ve 4/C'li personlerimiz gerçekleþinceye kadar devam edecek. el sorunlarý çözülememiþken bu sorunlara yenisinin eklenecek ‘KADRO SORUNU ÇÖZÜLMELÝ’ olmasý, çalýþanlarý tedirgin ediyor. Þunu açýk ve net olarak ifade Basýn toplantýmýz vesilesiyle, konfederasyonumuz Memurediyoruz; PTT çalýþanlarýnýn iþ güvencesine dokunacak her türlü Sen'in sürekli gündeme getirdiði, sözleþmeli personel konusuna da çalýþmanýn karþýsýndayýz. kýsaca deðinmek istiyorum. Hizmet kolumuzda, baþta PTT olmak Her ne kadar bu deðiþimden beklenenin posta hizmetlerinin üzere sözleþmeli çalýþan personelin kadro sorunu bir an önce rekabete açýk hale getirilmesi, serbestleþtirilmesi, mali açýdan güçlü çözülmeli. Sözleþmeli kamu görevlileri bu yönde bir beklenti

‘Milli Ekonomi Modeli’ne tüm dünya hayran kaldý’ Recep Mebet Programýn açýþ konuþmasýný yapan BTP Ýl Yeni Mesaj Gazetesi Baþkaný Av. Mustafa Pak, tarafýndan düzenlenen ülke ve dünya gündemine ‘Milli Ekonomi Modeli’ dair deðerlendirmelerde konulu panel önceki akþam bulundu. Çorum’da gerçekleþti. Sunuculuðunu Resul Baðýmsýz Türkiye Akgün’ün yaptýðý proPartisi (BTP) Ýl Baþkaný gramda BTP Genel Av. Mustafa Pak’ýn yönetBaþkaný Prof. Dr. Haydar tiði panele BTP Ýl Müfettiþi Baþ’ýn ‘Milli Ekonomi Emekli Albay Ahmet Kurt, Modeli’ni anlatan panEðitimci Fahri Özgen ve elistler, Rusya baþta olmak Fizyoterapist Harun üzere bazý doðu bloku Göksel konuþmacý olarak ülkelerinde kýsmen uyguyer aldý. lanan modele tüm Afra Düðün dünyanýn hayran kaldýðýný Panelistler, Prof. Dr. Haydar Baþ’ýn ‘Milli Ekonomi Modeli’ni anlattý. Salonu’nda gerçekleþen dile getirdiler. paneli bazý sivil toplum Panelistler, sunumlarýnýn ardýndan katýlýmcýlarýn sorularýný da kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ izledi. cevapladýlar.

‘Milli Ekonomi Modeli’ konulu panel önceki akþam gerçek-

Panel, Afra Düðün Salonu’nda düzenlendi.

SES’ten 14 Mart’ta 14 talep hatýrlatmasý

‘Saðlýkta sorun çok’

Recep Mebet

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þubesi, 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle dün basýn açýklamasý yaptý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde düzenlenen açýklamaya CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, EMEP Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, KESK’e baðlý sendika baþkanlarý ve bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile saðlýk çalýþanlarý katýldý. SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, ‘Saðlýkta Dönüþüm Programý’ný eleþtirdi. Saðlýk çalýþanlarýnýn acil ve hayati taleplere duyarsýz kalmayacaðýna inan yaþadýðý problemlere iliþkin açýklamalarda bulunan mak istemektedirler. SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, daha önce günBugün 14 Mart Týp Bayramý, buradan Saðlýk deme getirdikleri 14 maddelik taleplerini yineledi. Bakaný'na sesleniyoruz. Saðlýk ortamý açýsýndan bu “Bir 14 Mart daha düþ kýrýklýðý ve öfke içinde anlamlý gün saðlýk çalýþanlarýný rahatlatan ‘müjde’ kutlanýyor” diyen Merter Kocatüfek, “Saðlýk alanýnniteliðinde haberler vermek için çok iyi bir zaman da sorun çok” diye konuþtu. olacaktýr. Basýndan, bugün Tam Gün Yasasý ile ilgili bazý geliþmelerin kamuoyuyla paylaþýlacaðýný Hükumetin ‘Saðlýkta Dönüþüm Programý’ný da öðreniyoruz. Belirtmek isteriz ki; sadece bu alanda ve eleþtiren Kocatüfek, yaptýðý yazýlý açýklamada þu sadece öðretim üyelerini içeren düzenlemelerle ifadelere yer verdi: saðlýk ortamýnýn rahatlamasý, hastalanmýþ ‘HALKIN ve ÇALIÞANLARIN SAÐLIÐI ÝLE Türkiye'de halinden bir iyileþme sürecine geçmesi mümkün OYNANIYOR’ deðildir. “Duymayan kulaða, görmezden gelen göze, her Saðlýk çalýþanlarýnýn 14 acil talebi ortadadýr geçen gün yükselen sesimize karþý bir þey söylesizlerle bir kez daha paylaþýyoruz. Saðlýk Bakaný meyenler için; körler, saðýrlar ve dilsizleri; üç mayTürkiye'de çalýþan yedi yüz bin saðlýk çalýþanýnýn ve munu oynayanlara kendimizi, yedi yüz bin saðlýk bu ülkede saðlýk hizmeti almak durumunda olan 75 çalýþanýný bir kez daha hatýrlatmak için buradayýz. milyon yurttaþýn Bakaný olmaya niyetli ise, 14 On yýlý aþkýn süredir halkýn ve biz çalýþanlarýn; Mart'ta bu taleplerimize olumlu yanýt vermek duru saðlýðýyla oynanýyor. mundadýr. Bunun olmamasý, ne yazýk ki, saðlýk Adýna ‘Saðlýkta Dönüþüm Programý’ denen yeni çalýþanlarý tarafýndan yeni Bakan'ýn da eski Bakan bir sistemle yaþýyoruz. Önceki Saðlýk Bakaný Dr. Recep Akdað'ýn politikalarýnýn yýlmaz takipçisi Recep Akdað tüm itirazlarýmýza raðmen kararlýlýkla olduðu biçiminde algýlanacaktýr. yürüttüðü bu program sayesinde geride bir saðlýk Bu talepler saðlýk ve sosyal hizmet emekçileri çalýþanlarý enkazý býrakarak görevden alýndý. Türkiye ve hizmet sunduðumuz 75 Milyon yurttaþ için iste saðlýk ortamýnýn sayýsýz sorunlarý var. Yeni Saðlýk diðimiz asgari taleplerdir. Bakaný'nýn göreve gelmesiyle birlikte sorunlarýmýzBu güne kadar saðlýk hakký mücadelesi ile saðlýk dan acil olan 14 tanesine 14 Mart Týp Bayramýna çalýþanlarýnýn ekonomik, özlük, demokratik haklarý kadar yanýt beklediðimizi ifade ettik, Türk Tabipleri için mücadeleyi bir arada yürüttük. Yeni Saðlýk Birliði heyeti bizzat ziyaret ederek sayýn Bakan'a Bakaný'na da sesleniyoruz: Halk ve saðlýk emekçileri talepleri iletti, saðlýk çalýþanlarýnýn temsilcileri olarak yararýna yapacaðýnýz her türlü faaliyeti destekleriz. pek çok açýklamayla bu talepleri kamuoyuyla payHalk ve emekçiler yararýna bir saðlýk sistemi inþasý laþtýk. Bugüne kadar bir yanýt gelmiþ deðil. Ancak için birlikte çalýþmaya hazýrýz. Politikalarýnýzda ýsrar saðlýk çalýþanlarý yine de bu talepleri tekrarlamakta, cý olmanýz ve taleplerimizin yanýtsýz kalmasý duru yeni Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu'nun munda; 13 Mart 2011, 19-20 Nisan 2011, 21 Aralýk

Recep Mebet

Aybike’nin umre kafilesi uðurlandý

Aybike Turizm Seyahat Acentesi, 2013 yýlýnýn altýncý umre kafilesini dün kutsal topraklara uðurladý. Çorum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali’nde gerçekleþen uðurlama programýna Aybike Turizm sahibi Selahattin Küçük, HacUmre Koordinatörü Yasir Küçük, bazý din görevlileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. 145 umrecinin yola çýktýðý programda duygusal anlar yaþandý. Heyecanlý olduklarý gözlenen umreciler, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile tek tek vedalaþtýlar. Uðurlamaya gelen yakýnlarý ile helalleþen umreciler, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtýlar. Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan umreciler, otobüsle Ankara’ya hareket ettiler. Kafilenin Esenboða Havalimaný’ndan Cidde’ye uçtuðunu belirten yetkililer, Çorumlu umrecilerin 2 Nisan 2013 tarihinden itibaren yurda döneceðini kay-

Aybike Turizm umrecileri, dualarla yola çýktý.

145 umrecinin yola çýktýðý programda duygusal anlar yaþandý. dettiler. çekleþecek programla kutsal topraklara Yetkililer ayrýca 45 uðurlanacaðýný kiþilik diðer bir kafilenin bildirdiler. de bu gece saat 23.00’te Ulu Camii önünde ger-


12 CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

YAZICI Adamýn biri bakmýþ yazýcý silik bir þekilde basýyor, hemen teknik servisi arayýp durumu anlatmýþ. Görevli bunun üzerine : "Yazýcýnýzýn temizlenmesi gerekiyor olabilir efendim" demiþ. "Aslýnda bunu kullanma kýlavuzunu okuyarak kendiniz de yapabilirsiniz, çünkü biz bu iþlem için 50 milyon lira alýyoruz." Adam bu duyduðuna hem çok sevinmiþ hem de þaþýrmýþ. "Patronunuz bu þekilde iþe sekte vurduðunuzu biliyor mu?" diye sormuþ. Görevli : "Bu zaten patronun fikri" demiþ. "Ýnsanlar bize getirmeden önce kendileri tamir etmeye kalktýklarý zaman daha iyi para kazanýyoruz."


CUMA 15 MART

www.corumhakimiyet.net

15

MART

HATIRLATMA: Vergi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Özel Ýletiþim vergisi, beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannameleri verilicek. Zirai Gelir Vergileri beyannameleri verilecek.

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.24 05.50 11.57 15.13 17.52 19.10

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey Kale Karakeçili Kunduzhan Mimar Sinan Üçtutlar Ulukavak Yeniyol

(Hasan KAYA) 221 86 91 (Seyfi PEKCAN) 226 43 43 (Mevlüt GEZER) 212 57 82 (Yýlmaz KILCI) 226 55 44 (Hikmet DURGUN) 225 54 54 (Ali ÞAHÝN) 225 17 26 (Mustafa TURAN) 227 41 40 (Kadir AKÇAL) 224 70 79 (Fevzi ÞEKER) 234 62 62 (Mehmet BÖLÜKBAÞI) 227 78 12 -13 (Mahmut AHISKA)226 68 04 (Seydi DEMÝRAY) 225 07 47

VEFAT EDENLER 1- Balýmsultan Köyü Muhtarý Ýsmail ÇOÞKAN ve Hüseyin ÇOÞKAN'ýn babalarý, Hacý Adem ÇOÞKAN. 2- Sarýþeyh Köyü'nden gelme, Hatap Un çalýþaný Adem AÞKIN'ýn kayýnvalidesi; Fadime AÞKIN. 3- Kýnýk Köyü'nden gelme, Nihat ESKÝ'nin eþi; Fatma ESKÝ.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Tefekkür Dünyamýz

Didar ise derde baþka bir pencereden seslenmiþ: "Söyleme namerde derdin, etme arzý ihtiyaç, Hasta-yý mesmuma mar ef'inden olmaz ilaç" Sonra Yunus Emre söze söz kattý: "Dertli ne aðlayýp gezersin burada, Aðlatýrsa mevlam yine Raþit Yücel güldürür. rasityücel@ Nice dertli kondu göçtü corumhakimiyet. net buradan, Aðlatýrsa Mevlam yine güldürür" Son sözü Tokadi Zade þekip söyler: "kendini kaptýrma sakýn kedere, Tahammül yakýþýr daima ere." Ýþte böylesine hayatýn seyri akýp gider. Boþ derlerin musibetten ve feleketten farký olmaz. Neticesiz dertler asýl dertlerdir. "Asýl musibetin ise Dine gelen musibet oluðunu" söyler. Bediüzzaman… "Bundan dergahý ilahiye ye iltica etme" yi tavsiye eder. "Hayat musibetler ve hastalýklar ile tasaffi eder" "Ýþte hayat böyledir. Hayatýn lezzetini ve saadetini isterseniz, hayatýnýzý iman ile hayatlandýrýnýz,feraiz ile zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmek ile muhafaza ediniz" Bu sözler derlere dermen olur, Gönüllere ilaç. Dermanýný buladýk isek,asýl dert budur. Mart sadece dert ayý deðildir. Mart baharýn baþlangýcýdýr. Uyanýþýn iþaretleridir.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER DUYGU GAZÝ CAD. NO: 36/E ( KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ) 213 14 02

Hayata son bir bakýþ atan genç

SAÐLIK UÐUR MUMCU CAD. NO:114 ( ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ ) 213 50 71

METEOROLOJÝ

Yaþantým boyunca çok insanla karþýlaþtým çok haySebebini sordum çekinerekte olsa, ayaða kalkacak ZAMANE takatin kalmadýðý halde nasýl oluyordu bu kadar enerji atlar tanýdým. Pek çoðu insanlarýn geçmiþte yaptýðý hatalardan bazýsý ise yanlýþ insana güven duymasýndan kay- RENKLERÝ dolu olabiliyorsun? naklanmýþ. Verdiði cevap kanýmý dondurdu. Ama karþýlaþtýðým bu son olay ne geçmiþte yapýlan '26 yaþýndayým ve yaþamým boyunca hep umut hatadan ne de yanlýþ arkadaþlýklardan. verdim insanlara öyle mutlu yaþadým ki hayatý öyle eðlenceli hale getirdim ki 60 yaþýndaki bir insanýn yaþayaGözlerindeki hüzünle içimi ürperten bir gence tanýkbileceði kadar çok þey sýðdýrdým yaþamýma. lýk ettim yenilerde. Nefes aldýðým her an doya doya çektim içime oksiÖlmeden önce hayata son bir bakýþ atan birini izler jeni. gibi izledim onu. Öyle çok dostlar edindim ki. Öyle sevgiler yaþadým Son nefesini vermeden önce nefesini akciðerlerin ki. Kimi zaman bir sevgiliyi kimi zaman bir bebeði kimi patlarcasýna içine çekmenin ne demek olduðunu zaman ölüme bir adým kalmýþ yaþlý bir amcayý. öðrendim onu tanýyýnca. Tuba Balý Sevdiðim her insaný hayata bir adým daha tutundurHayatýný son demlerini yaþadýðýný söylediðinde önce inanmadým, sonrasýnda vardým durumun farkýna. Kanser zamanerenkleri@gmail.com dum. Etrafýmdaki insanlara sevmeyi, arkadaþlýðý, saðlam dostluklarý öðrettim. olan gence ve doktorlarýn artýk ümidi kestiðini ve beklemenin istirahat etmesinin en doðrusu olduðunu söylediðini Öðrettim zaman boyunca hayatý da öðrendim bundan daha öðrendim. fazla ne öðrenebilir ki insan 60 yaþýna kadar da yaþasam hep ayný imtihanlarýn þekil deðiþtirmiþ hali olacak. Bembeyaz yüzünde gözlerinin tüm parlaklýðýyla umut saçmasý þaþýrttý beni. Yaptýðým iþleri en zirvede býraktýðým gibi hayatý da en zirvede Hayat sana çelme en güzel yerinde býrakmak gerek. Hem ben çabuk sýkýlan biriyim taktýðýnda düþtüðün yerdaha fazla sýkýlmadan býrakmak gerek' den kahkahalar atmak … gibiydi sanki. Her ölüm anidir ama ölümün kýyýsýndayken ilk defa böyle Gözleri öylesine düþünen birine tanýklýk ettim. Bulunduðum ortamdan ayrýlýrken umut dolu ve enerji yürümekte zorlandýðýmý hissettim. Gencin yaþlanan vücuduna raðveriyordu ki insaný oturmen gözlerinin canlýlýðý aklýmdan çýkaramadým. duðu yerden kýpýrdatKelimelere dökemediðim anlamlar çýkardým onunla maya bile yetiyordu. geçirdiðim zamandan. Vücudunun takati Ýlk defa zorlandým yazarken bu sefer sonuç yazmayacaðým kalmamýþtý ama ruhuherkes üzerine düþen sonucu aldýn diye. nun hala canlý kaldýðýný öyle net görebiliyordum O genç kadar olabilir miyiz bilemiyorum ama hep mutlu ki. kalmanýz dileðiyle…

2.344 2.359

1.807 1.817

24 ayar

ALIÞ

91,55

SATIÞ

92,42

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6541 15 MART 2013 CUMA

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

ALAKASIZLAR

2013

Aralýk ayýnýn ilk haftasýnda Ahmet Lütfi KaHocam kitabýnýn yarýsýný Hz. Hasan dönemine Ethem ERKOÇ zancý hocamdan bu kitap geldi. Hocam, imzalayýp ayýrmýþ. Çok akýcý bir uslupla konu enine boyuna iþlenethemerkoç@corumhakimiyet. net adýma göndermiþ. Öncelikle bu nazik davranýþýnmiþ. Burada beni en çok etkileyen Ziyad b. Ubeyd'in dan dolayý hocama teþekkür ediyorum ve saygýlarýhâli. Hz. Ali'nin Fâris valisi Ziyad, Hz. Ali'ye ve ehl-i mý sunuyorum. beyte baðlýlýðý ile tanýmýþ bir kiþiydi. Kitabý, önce eþim okudu. Hz. Peygamber Muaviye'ye biat etmemiþti, onu halife olarak ka(sav)'in terbiyesinde yetiþmiþ sahabenin döneminbul etmemiþti. de cereyan eden fitne ve kargaþalara hayret etti. O Muaviye, Ziyad'ý azletme ve cezalandýrma yolunu zamanda bu tür olaylar, Kerbela faciasý gibi belalar seçebilirdi ama onu yanýna çekip kullanmak istiyordu. meydana gelmiþse bugünün hadiselerine daha baþBir takým uydurma bilgilerle onun aslýnda Ebu Süfka bir gözle bakmak gerekir, diyerek kitabý bana yan'ýn oðlu yani Muaviye'nin kardeþi olduðuna inandýdevretti. rýldý. Bundan sonra Ziyad b. Ebu Süfyan diye anýlmaya Kitabýn baþ tarafýndaki takdim kýsmýnda hobaþlandý ve Muaviye'ye biat etti. Azledilmek yerine cam þöyle diyordu:" Üzülerek söyleyeyim ki bu iki gönül sultanýnýn çoBasra valisi oldu. Daha önce Hz. Ali aleyhine konuþanlara göz açtýrmacukluk ve gençlikleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip deðiliz. Yetiþkin yaþyan Ziyad, bundan böyle Hz. Ali ve ehl-i beyti aleyhinde konuþmayantaki hallerini de yeterince bilmiyoruz. Halbuki onlar, alelade çocuklar lara çok aðýr cezalar veriyor, iþkence ediyordu. ve delikanlýlar deðillerdi" Ziyad ve istilhak (babasýndan baþkasýný baba kabul etmesi) olayý, Hocamla özel sohbetimizde de özellikle Hz. Hasan hakkýnda pek tüm ayrýntýlarýyla eserde yer alýyor. fazla malumat bulunmamasýndan yakýnýyordu. Kýt kaynaklardan hareHz. Hasan'dan hýlafeti devralan Muaviye'nin yönetim biçimi dikketle 600 sayfalýk koskoca bir kitap hazýrlamak kolay deðil. Bu, büyük datörceydi. Þam valiliðinden itibaren 40 yýl Þam'da kaldý ve 9 yýl dört emek ve sabýr iþi. ay kadar da hýlafet makamýný iþgal etti. Ancak hiç halife gibi deðil, meHz. Peygamber (sav), bu iki torununu çok seviyordu. Mimberde lik gibi davrandý. Kendinden sonra makamýný oðlu Yezid'e býrakmak iken onlarýn mescide girdiklerini görünce konuþmasýný kesip minberiçin saðlýðýnda herkesin ona biat etmeye zorladý, Biat etmeyenleri tehden inerek ikisini de kucaðýna alýp tekrar minbere çýkacak kadar çok seditle, parayla, makamla boyun eðdirdi. Sonunda hicretin 60. Yýlýnda hýviyordu. "Hasan ve Hüseyin, benim dünyadaki iki reyhanýmdýr" diyorlafeti deðil, saltanatý oðlu Yezid'e býrakarak hayata gözünü yumdu. du. "Hasan ve Hüseyin, cennet delikanlýlarýnýn efendileridir" deyip sevKitabýn ikinci bölümünde Hz. Hüseyin'in hayat hikayesi anlatýlýgisini þöyle dile getiriyordu: "Bu ikisini seven beni sevmiþ; bu ikisinyor. Hayat hikayesi mi yoksa acý âkýbeti mi desem, bilemiyorum. Zira den hoþlanmayan ve kin besleyen, benden hoþlanmamýþ ve kin besleHz. Hüseyin, aðabeyi Hasan'ýn vefatýndan sonra bir süre sabretmiþse de miþ olur" hýlafet konusunda kendisine gelen taleplere daha fazla kayýtsýz kalamaDedesi, torunu Hasan'a sarýlarak: "Allah'ým, ben bunu seviyorum. dý. Þam'a karþý tavýr koyan Kufe'nin davetini dikkate aldý. Tüm aile efSende onu sev, seveni de sev" diyordu. Sahabe, O'nun torunlarýný ne radý ve kendisine katýlan askerlerle Kufe'ye hareket etti. kadar çok sevdiðini biliyordu. Enes b. Malik, "Hz. Hasan, insanlar içinYezid, geliþmeleri yakýndan katip ediyordu. Hz. Hüseyin'in Kude peygamberimize en çok benzeyen bir kiþiydi" diyordu. fe'ye ulaþmasýný engellemek ve oradaki direniþi kýrmak, onun için çok Ýbni Mülcem'in Hz. Ali'yi þehit etmesinden sonra beþinci halife önemliydi. Meþhur Ziyad'ýn oðlu Ubeydullah'ý Kufe'ye sevketti. Güçlü olarak Hz. Hasan hýlafet makamýna oturdu. Otuz yedi yaþýndaydý. Takbir orduyla gelen Ubeydullah, önce Kufe'deki halký sindirdi. Sonra Hz. vimler hicretin 39. yýlýný gösteriyordu. Hüseyin'i Kerbela'da karþýladý. Onu Yezid'e biat etmeye ve teslim almaya zorlayacaktý. Ondan sonrasý malum; Hz. Hüseyin ve tüm ailesiHz. Hasan'a Þam valisi Muaviye biat etmemiþ, onu halife olarak nin þehadetiyle sonuçlanan Kerbela faciasý ortaya çýktý Hicretin 61. Yýtanýmamýþtý. Ýslam coðrafyasýnda iki baþlýlýk ortaya çýkmýþtý. Hz. Halý Muharrem ayýnýn 10. Günü Cuma gününde Hz. Peygamber'in reyhasan ya savaþýp Þam'ý ve Muaviye'yi biata zorlayacak ya da ihtilafý çöný, gülü hayattan koparýldý. zebilmek için hilafetten vaz geçecekti. Hz. Hasan ikinci yolu tercih etti. Bir antlaþma yaparak hýlafeti Muaviye'ye devrederek Medine'ye Bu acý olay bütün ayrýntýlarýyla eserde yer alýyor. Hem de herkedöndü. Dedesinin nurlandýrdýðý þehirde yaþamaya karar verdi. sin anlayabileceði bir uslupla ve açýk seçik bir dille anlatýlýyor. Antlaþmanýn en önemli maddesi, hutbelerde Hz. Ali ve ehl-i beyHocamýzýn islam tarihiyle ilgili çalýþmalarýnýn en önemli kilomette lânet okunmasýnýn sonlandýrýlmasý idi. Ama Muaviye, bu maddeye re taþý olarak gördüðümüz bu dönemi ele alýþýndan sonra umarýz seri ile hiç uymadý. Emevilerde bu, bir gelenek halinde devam etti. Bir Emevi ilgili çalýþmalarý devam edecektir. halifesi olmasýna raðmen Ömer b. Abdülaziz, bunu yasaklayýp adalet O yazdýkça biz de merak ve heyecanla okuyacaðýz ve bilmediðive ihsaný tavsiye eden ayetin okunmasý geleneðini yerleþtirdi. miz nice tarihi gerçekleri onun kaleminden öðreneceðiz. Hocamýzdan Hz. Hasan, bütün siyasý faaliyetlerden uzak bir hayat yaþýyordu. Allah razý olsun, diyoruz. Ama Muaviye, onun varlýðýný saltanatý için tehdit olarak görüyordu. "Peygamberimin iki gülü Hasan-Hüseyin" adlý eseri, Ensar yayýnHz. Hasan'ýn eþi Cade'yi oðlu Yezid'e alýp sarayda yaþatma vaadiyle larýndan çýktý. Herkese tavsiye ediyorum. Okuyan herkes mülk, saltakandýrarak zehirletti. Hicretin 49. Yýlýnda zehirin etkisiyle vefat etti. nat ve ihtiras uðruna insanýn nasýl deðiþtiðini, nasýl gaddarlaþtýðýný canHz. Peygamber (sav)'in yanýna defnedilme arzusu engellendi. Bunun lý delilleriyle, tarihi acý hatýralarýyla görecek ve bir daha düþünecektir. üzerine Baki Kabristaný'na, annesi Hz. Fatýma'nýn yakýnýna defnedildi.

Haftalýk

Hicri Kamerî: 3 - Cemâzil - Evvel: 1434

13

Dert ayý 2

Takvim Yapraðý Hicri Þemsi:1391 Rûmi:2 Þubat 1429 Kasým:128

2013

ABONE ÞARTLARI Kentiçi : 100 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro

Baský

1, 50 ¨ 50, 00 ¨ 15 , 00 ¨ 50, 00 ¨ 250, 00 ¨ 125, 00 ¨ Ücretsiz

ABONE (6 AYLIK) Kentiçi

: 55 ¨

Yurtiçi Yurtdýþý

: 160 ¨ : 100 Euro

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 CUMA 15 MART 2013

‘Sahte bala karþý arýcýlýk kanunu’

www.corumhakimiyet.net

“B

al kalpazanlarýnýn bir kýsmý yakalandýðý yere karin sahte balla mücadelede yetersiz kaldýðýný somut bir þedar pervasýzca çalýþmalarýný yürütürken, bir kýsmý kilde ortaya koymuþtur. Merdiven altlarýnda üretilerek da kanunlardaki boþluklarý deðerlendirerek meþru zeminpiyasaya sürülen sahte ballar, tüketicinin arýcý ve bala karde tutunmaya çalýþýyorlar” diyen Odabaþ, özellikle ikinci þý negatif tavýrlar sergilemesine neden olmaktadýr. Dügruba karþý arýcý birliklerinin verdikleri hukuki mücaderüstçe üretim yapan arýcýlarýmýzý töhmet altýna alan bu dulelerin bu güne kadar hep neticesiz kaldýðýný, acilen bir rum, üreticilerimizin morallerini bozmakta, üretim þevkarýcýlýk kanunu çýkarýlmasý gerektiðini söyledi. lerini yok etmektedir. Bu þekilde zincirleme devam eden etki ve tepki neticesinde ülkemiz dolaylý ekonomik kaSon zamanlarda artan sahte bal satýþlarý ile ilgili olayýplara uðramaktadýr. Bir isdihdam alaný olmasý gereken rak açýklamalarda bulunan ve halký bu konuda uyarýp biarýcýlýk, boþ zamaný bol olanlarýn hobisi olmaktan öteye linçlenrimeye çalýþan Bal Üreticileri Birliði Yönetim Kugidememektedir. rulu Baþkaný Erdal Odabaþ, sahte bala karþý çözümün arýcýlýk kanunu olduðunu ifade etti. Bal üreticileri glikoza karþý koruma altýna alýnmalý, þaibesiz bal üretimi teþvik edilmelidir. Glikozun üretim, Odabaþ, konuyla ilgili olarak þunlarý söyledi; “Geçsatýþ ve nihai tüketiciye kadar devam eden seyri ciddi bir tiðimiz yýllarda yýllarda meclise sunulan ve tozlu raflarkontrol mekanizmasýyla tavizsiz ve toleranssýz takip edildan indirilmeyi bekleyen arýcýlýk kanununun çýkarýlmasý Erdal Odabaþ melidir. Sanayide glikoz kullanan tüketicilere yapacaklarý yalnýzca arýcýlarý rahatlatmayacak, emniyet güçlerini, tarým gýda kontrol þube çalýþanlarýný da gereksiz mesai sarf iþe baðlý olarak belli bir kota getirilmeli, parasýný ödeyen etmekten alýkoyacak, milletin ve devletin hayrýna olacak bir kanundur. herkes istediði kadar glikoz almamalýdýr. Alanlarda harcadýklarý her Himmeti millet olan hamiyet sahibi vekillerimizi taþýn altýna elini bir gram glikozun hesabýný en ince detayýna katar vermelidir. Aksi takkoymaya davet ediyoruz. tirde sahte bal konusu daha çok uzun yýllar gündemimizi iþgal etmeye devam edecektir.” Geride býrakýlan zaman dilimi, mevcut genelge ve yönetmelikle-

‘Doktorlar, hayatýmýzýn parçasý’ Ç

orum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, 14 Mart Týp Bayramý nedeniyel kutlama mesajý gönderdiler. Baþaranhýncal ve Karadaþ, mesajlarýnda, “Gece-gündüz demeden büyük bir özveriyle çalýþarak bizi saðlýmýza kavuþturan doktorlarýmýz, doðumumuzdan ölümümüze kadar hayatýmýzýn ayrýlmaz bir parçasýdýr. Ýnsan saðlýðýnýn korunmasý, mevcut saðlýk sorunlarýnýn giderilmesi yönünde týp alanýnda geliþmeler yaþanýrken, saðlýklý bireylerin yetiþmesi için toplumun her kesimine büyük sorumlu-

D

luklar düþmektedir. Elbette en büyük görev ve sorumluluk da, doktorlarýmýzla beraber saðlýk çalýþanlarýmýzýndýr. Ýnsanlýða saðlýklý bir yaþam sunmayý ilke edinerek; insaný yaþatmayý, acýsýný azaltmayý, derdine derman olmayý mesleði olarak seçen doktorlarýmýzýn ve bizlerin daha saðlýklý bir hayat sürmesi için en güç koþullarda bile saðlýk hizmetlerinin her alanýnda fedakârca çalýþan tüm saðlýk personelinin 14 Mart Týp Bayramý'ný en içten dileklerimizle kutluyor, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyoruz.

Çetin Baþaranhýncal

Erol Karadaþ

‘Eðitimcilerin derdi ekonomik sorunlar’

emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl BaþkaMesleki sorunlarla ilgili olarak öðretmenlerimiz ný Nihat Örs, sendikanýn Ar-Ge kuruluþu olan ve eðitim çalýþanlarý, sýk sýk deðiþen eðitim politikalaDESAM'ýn 659 öðretmen ve eðitim çalýþanýyla yaprýnýn Milli Eðitimi yapboz tahtasýna çevirdiðini söylütýðý araþtýrma raporunun sonuçlarýna göre, eðitimciyor. Atama, yükselme ve terfilerde torpil ve kayýrmalerin en önemli sorununun ekonomik sorunlar olducýlýðýn son bularak adaletli ve liyakate dayalý bir sisteðunu söyledi min getirilmesini istiyor. Öðretmenlerimiz hizmet içi eðitim ve kurslarýn kalite ve içeriðinin çok zayýf olduÖrs, “DESAM tarafýndan yapýlan araþtýrmaya ðunu ve kendilerini geliþtirmek için sistemin kendilegöre eðitim çalýþanlarýnýn yüzde 61'i ücret ve maaþrini desteklemesi gerektiðini düþünüyor. Birçok öðretlarla ilgili ekonomik sorunlarýnýn, yüzde 15'i özlük menimiz uygulamalý, bilimsel eðitim olanaklarýndan sorunlarýnýn, yüzde 13'ü mesleki sorunlarýnýn ve yoksun, kalabalýk sýnýflar ve donanýmsýz okullarda çayüzde 11'i ise demokratik sorunlarýnýn öncelikle çölýþtýklarýndan þikâyetçi. zülmesini istiyor” dedi. Demokratik sorunlarla ilgili olarak öðretmenleriAraþtýrma sonuçlarýyla ilgili genel bir deðerNihat Örs miz ve eðitim çalýþanlarý okullarýn demokratik yönlendirme açýklamasý yapan Nihat Örs þunlarý söyletemlerle, öðretmen, öðrenci ve velilerden oluþan eðidi; Ekonomik sorunlarla ilgili olarak öðretmenlerimiz, GSMH’den ve bütçeden eðitime ayrýlan paylarýn ve öðretmenletim bileþenlerinin ortak aklý, katký ve katýlýmýyla sevk ve idare re reva görülen yoksulluk ücretinin artýrýlmasý gerektiði inancýnedilmesini istiyor. Tüm antidemokratik yasalar, genelgeler, kýyada. Kamuda çalýþan polis, subay, astsubay, din görevlisi, hemþifet yönetmeliði, sicil uygulamalarý ve disiplin yönetmeliklerinin re, mühendis gibi birçok çalýþana göre en düþük ücretin öðretkaldýrýlarak MEB' in tüm kurul ve komisyonlarý katýlýma, demenlere ödendiðinden þikâyetçi. Ders ücretlerinin ve eðitime hamokrasiye ve þeffaflýða açýk hale getirilmesi talebini dillendirilizýrlýk ödeneðinin; kapsam, miktar ve ödeme sýklýðýnýn çok yeteryor. siz olduðunu düþünüyor. Öðretmenlerimiz, Silahlý Kuvvetler Eðitimciler, ÝLO ölçütlerinde grev ve toplu sözleþmeyi içemensuplarýna ait 'OYAK' benzeri ikinci bir sosyal güvenlik kururen sendika yasasý istiyor. Katýlýmcý ve çaðdaþ Türkiye siyaseti luþuna ve güçlü iþtiraklere ortak olmak istiyor. için ve AB standartlarý gereði, kamu iþçilerinde olduðu gibi öðEðitimciler özlük konusundaki sorunlarýyla ilgili olarak çoretmenlere de siyaset hakký verilmesi gerektiðini düþünüyor. cuk ve eþ yardýmýnýn artýrýlmasýný, kira yardýmýnýn tekrar getirilMEB' in tüm kurul ve komisyonlarýna eðitim çalýþanlarýný temsimesini istiyor. Doðum, ölüm, evlilik vb. yardýmlarýn günümüz len sendikalarýn en aktif þekilde katýlýmýný istiyor. Eðitim çalýþandeðerlerine göre uyarlanmasý gerektiðini düþünüyor. Birçok kalarý, Devlet Memurlarý Kanunu ve Personel Rejiminin adaletli ve mu kurumunun sahip olduðu gündüz-gece bakým evi, çocuk kueþitlikçi olmasýný ve yine tüm kamuda 'Eþit iþe eþit ücret ve onur lüpleri, kreþ, lojman, servis, yemekhane, sosyal tesis, poliklinik eþitliðinin biran önce hayata geçmesini istiyor.” gibi imkânlarýn yetersiz ve pahalý olduðu kanaatinde.

Ýnönü Anadolu Lisesi, Ýstiklal Marþý'nýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma amacýyla çeþitli etkinlikler düzenledi.

Ýnönü Anadolu’da duygulu anma Ý

nönü Anadolu Lisesi, Ýstiklal Marþý'nýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma amacýyla çeþitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamýnda Ýstiklal Marþý'ný en güzel okuma yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmada Melisa Uçar birinci oldu. Ayrca, Mehmet Tatlýsu’nun konuk olduðu bir konferansla da Mehmet Akif Ersoy’la ilgili konferans düzenlendi. Programda, Akif’in bestelenmiþ þiirleri slaytlar eþliðinde

seslendirildi. Ýnönü Anadolu Lisesi Müzik Kulübü Öðretmeni ve öðrencilerinin ortaklaþa hazýrladýðý ve kahramanlýk türkülerinin yer aldýðý programda duygusal anlar yaþandý. Tatlýsu Hoca, ‘Mehmet Akif Ersoy ve Eserleri’ konulu bir konferansta Akif'in hayatý, eserleri ve vatan aþkýný anlattý. Özellikle Akif'e ait anýlardan örnekler vererek Akif'in vicdan sahibi olan, sýkýntý

içinde olan kimselere her daim yardýmcý olduðunu, görmezden gelmeyen bir þahsiyet olduðunu belirtti. Tatlýsu, ayrýca Akif'in gerçekçi bir þair olduðunu, nelerden bahsetmiþse gördüklerinden yola çýkarak yazdýðýný ifade etti. Program sonunda Okul Müdürü Ahmet Güngör, Mehmet Tatlýsu’ya çiçek vererek, programda emeði geçen öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti.

Cumhuriyet Ortaokulu 'Nafiz Atalay Kütüphanesi' dün düzenlenen törenle açýldý.

Cumhuriyet'e 'Nafiz Atalay Kütüphanesi' C

Emre KUT

umhuriyet Ortaokulu 'Nafiz Atalay Kütüphanesi' dün düzenlenen törenle açýldý. Çorumlu sanayici ve hayýrsever iþadamý merhum Nafiz Atalay'ýn ismi Cumhuriyet Ortaokulu Kütüphanesi'ne verildi. Atalay'ýn kýzý Semra Gençay, gelini Ayça Atalay ve torunu Naz Türker tarafýndan yaptýrýlarak tefriþ edilen kütüphane, Cumhuriyet Ortaokulu'nda açýldý. Açýlýþ törenine Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, bazý þube ve okul müdürleri ile öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Cumhuriyet Ortaokulu emekli Müdürü Elvan Dalkýran'ýn da hazýr bulunduðu törende açýþ konuþmasýný Okul Müdürü Davut Demirbaþ yaptý. Kitap okuma alýþkanlýðýnýn önemini vurgulayan Davut Demirbaþ, "Kütüphane sayesinde öðrencilerimiz

hem okuma alýþkanlýðý kazanacak hem de araþtýrma ödevlerinde internetten yararlanabilecek. Böylelikle çocuklarýmýzýn internet kafelerden uzak kalmalarý sanal ortamda iþlenen suçlar ve istenmeyen içeriklerden korunmalarýný amaçlýyoruz" dedi. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ise, eðitim gönüllüsü Atalay Ailesi tarafýndan

donatýlan kütüphanenin öneminden bahsederek, öðrencilerin de büyüdüðünde hayýrsever bireyler olmasýný temenni ettiðini söyledi. Girgin, "Bir hayýrseverimiz de Milli Eðitim Müdürlüðü'ne 2 bin 500 metrekarelik arsa baðýþladý. Sizler de büyüdüðünüz zaman böyle hayýrsever olun" dedi. Programda okula Nafiz Atalay Kütüphanesi'ni

kazandýran Semra Gençay, Ayça Atalay ve Naz Türker'e teþekkür plaketi verildi. Kütüphanenin açýlýþýný Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Emekli Öðretmen Elvan Dalkýran birlikte yaptý. Açýlýþ töreni, kütüphanenin gezilmesi ve kokteylin ardýndan sona erdi.

Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, hayýrsever baðýþçý adýna törene katýlan Ahmet Demirbaþ’a teþekkür belgesi verdi.

Milli Eðitim'e 2 bin 500 metrekarelik arsa baðýþý Ç

orum'da hayýrsever bir vatandaþ, 2 bin 500 metrekarelik arsasýný Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðýþladý. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, ismini açýklamadýðý hayýrseverin maliki

olduðu arsayý eðitim hizmetlerinde kullanýlmak amacýyla kurumlarýna devrettiðini söyledi. Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphane açýlýþýnda konuþan Aytekin Girgin, þehir merkezinde bulunan arsanýn deðerinin 500

bin TL olduðunu kaydetti. Eðitime verilen desteðin öneminden bahseden Girgin, "Çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin eðitimöðretimine destek veren tüm eðitim gönüllülerine müteþekkiriz" dedi. Girgin, arsa

baðýþý ile ilgili detaylý bilgilerin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaþýlacaðýný sözlerine ekledi. Öte yandan Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, hayýrsever baðýþçý adýna vekaleten törene katýlan Ahmet Demirbaþ’a teþekkür belgesi verdi.

7-19 Yaþ Aile Eðitimi baþladý M

illi Eðitim Bakanlýðý’nýn yürüttüðü ve Türkiye genelinde dört yýldýr gittikçe yaygýnlaþan ‘719 Yaþ Aile Eðitimi Programý’, önceki gün Toprak Sanayi Ortaokulu’nda baþladý. 20 velinin katýlýmýyla gerçekleþen aile eðitimi, ‘Ergeni Tanýmak’, ‘Ýletiþim Kurmak’, ‘Birlikte Büyümek’, ‘Aile Tutumlarý’, ‘Riski Yönetmek’, ‘Olumlu Davranýþ Kazandýrma’, ‘Uzlaþabilmek’, ‘Geleceði Planlamak’ konu baþlýklarý ile 8 hafta 3'er saatlik oturumlarla devam edecek. Toprak Sanayi Ortaokulu Rehber Öðretmeni Ýsmail Zurnacý, ‘7-19 Yaþ Aile Eðitimi Programý’ ile ilgili yaptýðý açýklamada, “Eðitimin temel amacý, 7-19 yaþlar arasýnda çocuðu olan annebabalarýn ya da bu yaþlardaki çocuklara bakan kiþilerin var olan bilgi ve becerilerini geliþtirerek daha saðlýklý çocuklar yetiþtirmelerini

desteklemektir. Her anne-baba, iyidir. Ancak sürekli geliþmekte, deðiþmekte olan çocuklarýmýz karþýsýnda daha bilgili, daha bilinçli olarak onlarýn geliþimlerine katký saðlayan anne-baba olabilmeleri ve daha saðlýklý aile içi iliþkiler kurabilen anne-baba olabilmeleri adýna annebabalarý desteklemek için hazýrlanmýþ çok deðerli ve verimli bir program olduðunu

düþünüyorum. Programýn, her hafta birlikte çalýþmalarý yürüteceðimiz annelerimiz ve onlarýn çocuklarý için faydalý olmasýný diliyorum.” dedi. Zurnacý, programa tüm anne-babalarýn katýlabileceðini, hedifin de tüm velilere ulaþabilmek olduðunu, bunun için velilerin Okul Rehberlik Servisi'ne baþvurmalarýnýn yeterli

olduðunu söyledi. Okul Müdürü Halil Ýbrahim Efe de, Çorum'da geçen yýl ilk defa uygulanan ‘7-19 Yaþ Aile Eðitimi Programý’ gibi önemli bir programýn okullarýnda uygulanmaya devam etmesinden dolayý büyük mutluluk duyduðunu belirterek, okul öðrencileri ve velileri için hayýrlý olmasýný diledi.

‘7-19 Yaþ Aile Eðitimi Programý’, önceki gün Toprak Sanayi Ortaokulu’nda baþladý.


CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

15

'Tarihimizde utanýlacak bir sayfamýz asla yok' Ç

Erol Taþkan

aðrý Eðitim Vakfý'nýn 'Tarihimizde 12 Mart' konulu konferansýna konuþmacý olarak davet edilen Yazarlar Birliði Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Fidan, "Bizim ecdadýmýz üç kýtaya adaletle hükmetmiþtir. Tarihimizin hiçbir utanýlacak tarafý yoktur. Sahte kahramanlar ve yalancý tarihle neslimizi ecdadýna düþman olarak yetiþtirmek istiyorlar" dedi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen konferansta, 12 Mart tarihinde cereyan eden olaylar ele alýndý. Çok önemli tarihi vurgularla gerçekleþen

konferansta, 12 Mart'ýn Ýstiklal Marþý'nýn kabulü, Erzurum'un düþman iþgalinden kurtuluþu ve Alvarlý Ýmam Muhammet Lütfi Hazretleri'nin vefat tarihi olduðunu ifade eden Ahmet Fidan, tarihi olaylarýnýn doðru bilinmesinin önemine dikkat çekti. "Allah tarihi de insaný da benzer özelliklerde yaratmýþtýr. Bir insan hafýzasýný yitirdiðinde, nasýl ki dostunu, düþmanýný, kârýný, zararýný bilemez ve kendisini kötülüklerden koruyamazsa, toplum olarak tarihimizi bilemezsek, kendimizi koruyup, dostumuzu, düþmanýmýzý bilemeyiz." diyen

Özgür-Der, Esed zulmünü hatýrlatacak

Çorum’da 14 sivil toplum kuruluþunun bir araya gelmesiyle oluþturulan Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu, Suriye'deki zalim Esed katliamlarýnýn 3. yýlýna girmesi sebebiyle basýn açýklamasý yapacak. Yarýn saat 13:00’de PTT binasý önünde yapýlacak açýklama ile ilgili þunlarý kaydedildi; “Yetmiþ binden fazla kardeþimiz katledildi, yüzbinlercesi kayýp, milyonlarcasý da muhacir! Baas katliamýna karþý onurlu direniþ ortaya koyan Suriyeli kardeþlerimize Ensar olma sorumluluðumuzu hatýrlamak ve zulme karþý birlikte dayanýþmak için, Suriye direniþinin 3. yýlýnda basýn açýklamasý düzenliyoruz.”

Ahmet Fidan

Fidan, Osmanlý'nýn fethettiði tüm ülkelerde, uyguladýðý adaletin en basit örneðinin, o ülkenin kültür ve irfanýna saygý göstermek ve korumak olduðunu hatýrlattý. Osmanlý'nýn fethettiði ülkelerin kütüphanelerine görevlilerini gönderip, tüm eserlerin yazdýrýp, yazýlan kopyalarý Ýstanbul'a taþýdýðýný, asýllarýna hiçbir zarar vermeden muhafaza ettiðini aktaran Fidan, Rus ve Ermeniler'in Erzurum iþgalinde ilk yaptýklarý saldýrýnýn kültür ve irfana dönük olduðunu, Erzurum'da binlerce yazma eseri kaçýrýp, kütüphane binasýný bile yýktýklarýný anlattý. Erzurum Çifte Minare Medresesi'nin giriþinde bulunan mermer kapýyý söküp

kendi ülkelerine kaçýrdýðýný söyleyen Fidan, "Milyonlarca insanýn canýna ve ýrzýna kastetmekle kalmayýp, kültür ve irfanýmýzý bile çökertmeye çalýþtýlar." diye konuþtu. Ruslar'ýn Erzurum'i iþgalinden önce Erzurum nüfusunun 96 bin olduðunu söyleyen Fidan, katliam ve göçlerin ardýndan nüfusun 8 bin düþtüðünün de altýný çizdiði konuþmasýnda þunlarý söyledi; "Ermeni tehciri ile ilgili ortaya atýlanlarýn tümü yalandýr. Ruslar 1917'de Erzurum'dan ayrýlýrken, mühimmatlarýný Ermeniler'e verdi. Ermeniler çok büyük katliamlar yaptý. Onlar tehciri haketti ve yapýlan da asla suç sayýlamaz. Zira onlar yine Osmanlý topraklarýna gönderildi. Hiçbir Ermeni'nin burnu bile kanamadý. Ancak bu arada 200 kiþilik bir Ermeni kafilesine eþkýyalar saldýrarak katlettiler. Bu devletin tavrý deðildir, zira o eþkýyalar Ermeni ya da Müslüman ayýrt etmeksizin herkese saldýrýp katlediyorlardý.

Ýþte bu zamanda Allah için cihad eden ve memleket savunmasý için kendisini ortaya atan Alvarlý Ýmam Muhammet Lütfi Hazretleri, Ermeniler'in tüm oyunlarýný bozdu. Bizzat ortaya çýkarak, çevresine topladýðý 60 kiþilik silahlý adamýyla, Ermeniler'in elindeki mühimmat deposunu ele geçirdi. O zaman Erzurum'a giden Osmanlý ordusu, silahsýz, giyecek ve yiyecekten yoksun, bitab bir durumdaydý, savaþtan savaþa koþuluyordu. Ýþte ordumuz bu mühimmat ve silahla Erzurum'u Ermeniler'in elinden kurtardý. Bu zat, 12 Mart 1956'da vefat etmiþtir. 12 Mart'ýn bir önemi de buradan gelmektedir. Tarihimizin hiçbir dönemi utanýlacak bir olay barýndýrmaz. Kasýtlý olarak dýþardan ve içerdeki iþbirlikçiler aracýlýðý ile sahte tarih kahramanlarý türetilip, yalancý tarih senaryolarý yazýlarak, ecdadýna düþman bir neslin yetiþtirilmesi hedefleniyor, bunlara müsaade etmemek için tarihimizle öðünüp, tarihimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor.

Ailesinden helal ik istedi, intihar etti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen olayda bunalýma girdiði belirtilen bir kiþi intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Hacettepe Mahallesi Hitit Sitesi’nde ikamet eden Ýlker K., girdiði bunalým sonucu yaþamýna son verdi. Ýddiaya göre, sabah erken saatlerde ailesini uykudan uyandýran Ýlker K., helallik istedi ve daha sonra silahla kendini vurdu. Eþi ve çocuklarý durumu saðlýk ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri, Ýlker K.’nin hayatýný kaybettiðini belirledi. Cumhuriyet savcýsýnýn incelemesinin ardýndan Ýlker K.’nin cesedi otopsi yapýlmak üzere Ankara’ya gönderildi. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor.(ÝHA)

Kafasýna dolap kapaðý düþtü

Kargý Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi’nde oturan 8 yaþýndaki çocuk yaralandý. Ý.M.U. isimli çocuk evinde oyun oynarken kafasýna dolap kapaðý düþtü. Yaralanan çocuk ileri tetkik ve tedavi için Çorum Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn 'Tarihimizde 12 Mart' konulu konferans düzenlendi.

alilik Hizmet Binasý bahçesinin yeþil tanzim ihalesi dün yapýldý. Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü baþkanlýðýndaki komisyon huzurunda gerçekleþtirilen ihaleye bir adet teklif sunuldu. Yaklaþýk maliyeti 143 bin lira olan çevre tanzimi ihalesine verilen teklif Belediye Baþkanlýðý'nca deðerlendirildikten sonra kesinlik kazanacak.

Yaklaþýk maliyeti 143 bin lira olan çevre tanzimi ihalesine bir adet teklif verildi.

Kafasýný pencereye çarptý

Kargý’da bir okulun bahçesinde oynayan çocuk yaralandý. M.Ö.(8) isimli çocuk okulun bahçesinde top oynarken kafasýný pencere kenarýna çarptý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan çocuk hayati tehlike kaydý ile Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ç

orum Atatürk Anadolu Lisesi eski öðretmenlerinden Þerif Arslan'ýn daveti ile Edebiyat Öðretmenleri Þahin Ertürk, Aytekin Kýrdýoðlu ve Adem Arslan Özel Eðitim Meslek Lisesi’ne gittiler. Özel Eðitim Meslek Lisesi’nde 12 Mart Ýstiklal Marþý’nýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programý düzenlendi. Geçtiðimiz günlerde Atatürk Anadolu Lisesi’nde yapýlan programý sunan Edebiyat Öðretmeni Þahin Ertürk burada da Mehmet Akif'i anlattý. Programýn sunuculuðunu okul öð-

rencilerinden Ali Torluoðlu yaparken, Sadýk Topal da bir þiir okudu. Þahin Ertürk'ün konuþmasýný öðrencilere aktaran da Sevda Gülen oldu. Ayrýca il çapýnda düzenlenen yarýþmada birinci olan Türkiyem Ýlköðretim Okulu öðrencisi Melisa Sakallý Ýstiklal Marþý þiirini seslendirdi. Program sonunda davet edilen Edebiyat öðretmenlerine okul gezdirildi. Duyma engelli çocuklarýn davranýþlarý ve yaptýklarý öðretmenler tarafýndan beðeniyle karþýlandý.

‘Suni Tohumlama’ bilgi alýþ veriþi

V

Þahin Ertürk

eteriner Hekimler Odasý ile Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði’nin birlikte organize ettiði ‘Suni Tohumlama’ semineri önceki gün Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu’nda yapýldý. Konuþmacý olarak Dr. Mustafa Ýþler’in katýldýðý seminer daha çok bilgi tazeleme ve bilgi alýþ-veriþi þeklinde gerçekleþti. Sahada karþýlaþýlan problemler, suni tohumlamanýn geldiði noktalar anlatýldý. Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Arif Akar, bu tür toplantýlarýn güncel konularý ta-

kip etme açýsýndan önemli olduðunu ve devam etmesi gerektiðini belirtti.

L

düzenleyeceklerini söyledi.

Akar, ortak konularda birkaç kurumun bu þekilde yapacaðý toplantýlarla geniþ kitle-

lere ulaþýlabileceðini ve bu þekilde daha etkili olabileceðinin altýný çizdi.

‘Suni Tohumlama’ semineri önceki gün Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu’nda yapýldý.

Milonga Gecesi’ne davetlisiniz

Valilik binasý Kavgayý ayýrmak önü yeþillenecek isterken yaralandý V

Sungurlu’da kavgayý ayýrmak için araya giren kiþi yaralandý. D.G. ile N.A. arasýnda araç parký yüzünden kavga çýktý. Ýki kiþiyi ayýrmak için araya giren H.G. bu sýrada gözünden yarlanadý. H.G. hastanede tedavi edildi.

Edebiyatçýlar Özel Eðitim Lisesi’nde Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Edebiyat Öðretmenleri Özel Eðitim Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Valilik Hizmet Binasý bahçesinin yeþil tanzim ihalesi dün yapýldý.

ila Akademi Sanat, dans, klasik bale ve sanat alanlarýnda gösterdiði baþarýlarý ve tecrübelerini Milonga Geceleri ile devam ettiricek. Ýlgi duyan herkesi geceye davet eden Kurum Müdürü Didem Hamoðlu, Çorum’a sanat alanýnda tüm yeniliklerin kendileri tarafýndan yapýldýðýný ve bunlara bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Yetiþkinlere özel verilen Arjantin Tango derslerinin sonucunda, emeklerini sergilemek isteyen hobi sahibi kursiyerlerin dans etmek için Milonga Gecesi

Milonga Gecesi, yarýn saat 20:30’da Lila Restaurant’ta gerçekle-

þecek. Tangoya ilgi duyan herkes davet edildi.

Ýlgi duyan herkesi Milango Gecesi7ne davet edildi.


16 CUMA 15 MART 2013 Ülkemizde 5-6 yýl kadar önce konut kredileri, banka personeli+ emlakçý + tüketici üçgeni teminat olarak gösterilecek konutun rayiç deðerinin 2-3 misli üzerinde, gerçeðe uygun olmayan gelir beyanlarýna göre verilmekteydi. Geliri yeterli düzeyde olmayanlara ve konutun rayiç deðerinin üzerinde 2007 yýlýndan önce, bazý bankalarca verilen konut kredilerinin, Bankacýlýk Denetleme

www.corumhakimiyet.net

Krizlerden Mortgage

ve Düzenleme Kurumunun (BDDK) denetimlerinde krizlere neden olacaðý belirlenmiþti. Gerçeðe aykýrý gelir beyaný ve konutun gerçek deðerinin üzerinde konut kredilerinde, tüketicinin kredi aidatýný geri ödemesi neredeyse imkansýzdýr. Örneðin, rayiç deðeri 100.000 TL olan bir konut için baþka bir geliri olmayan asgari ücretli bir kiþinin 200.000 TL kredi kullanmasý durumunda kredisini bankaya geri öde-

yemez. Banka lehine teminat olarak ipotek yapýlan konut, bir takým prosedürlerden sonra yaklaþýk 100.000 TL satýlýr. Kredi olarak verilen 200.000 TL nin 100.000 TL si bankaca geri alýnmýþ, alýnamayan 100.000 TL bankaya zarar olarak yazýlmýþtýr. Görünmeyen tarafý ile 75 milyon vatandaþýmýz bu zararý bir þekilde ödüyordu. Bu þekilde onbinlerce kiþi kredi kullanmýþtýr. 2007 yýlýndan itibaren, bankalarca konut kredileri, Amerika'dan ithal edilen, Ülkemiz þartlarýna uyarlanan 5582 sayýlý 21.02.2007 tarihli Mortgage yasasý çerçevesinde verilmektedir. Mortgage (Konut) kredisi kullanýrken, banka þu hususlarý göz önünde tutar; * Bankalar, Mortgage kapsamýnda kredi verirken deðiþik kriterler kullanýr. Mortgage kredinize, bir bankanýn olumlu bakmadýðý mortgage baþvurusuna diðer bir banka onay verebilir, çünkü her bankanýn almak istediði risk profili deðiþiktir. Ancak hemen hemen tüm bankalar hem sizin kredi özgeçmiþinizde, hem de almak istediðiniz taþýnmaz malda aþaðýdaki ortak özellikleri ararlar. * Kiþinin Kredi Özgeçmiþi. Mortgage almak isteyen kiþinin kredi özgeçmiþi kredi notuyla ölçülür. Kiþinin daha önceden batýk borcunun bulunmamasý, karþýlýksýz çekinin olmamasý, olan borç ve taksitlerini düzenli ödüyor olmasý ve hâlihazýrda aþýrý borç altýnda olmamasý kredi notunun yükselmesini saðlar. * Kiþinin Toplam Geliri. Hemen hemen her banka sizin düzenli bir geliriniz olmasýný ister. Düzenli geliriniz maaþ, kira ve diðer gelirlerin toplamý olarak ifade edilir. Düzenli geliriniz ne kadar mortgage alabileceðinizi belirler. * Peþinat. Mortgage almak için taþýnmaz malýn %25'i oranýnda bir parayý peþinat olarak bankaya yatýr-

‘Ailenin önemi ve toplum içerisindeki yeri’ konulu seminer

Mevlana’da evlilik, aile ve çocuk eðitimi

Sayýn hocam, muhterem hazirûn, Ayakkabýnýn teki ayaða biraz dar gelse ikisi de iþe yaramaz. Burada bir araya gelmemize vesile olan "Ailenin önemi ve toplum içindeki yeri" konulu paneli düzenleyen Kapý kanadýnýn biri küçük, diðeri büyük olur mu? arkadaþlarýmýz, konuþmacý olarak bizi de davet ettiðinde, Ormandaki aslana kurdun eþ olduðunu hiç gördün branþýmýz gereði nasýl bir konuyu ele alabiliriz diye mütamü?" laa etmiþtik. "Mevlana'nýn evlilik, aile ve çocuk eðitimine Bir gözü bomboþ, öbürü týka basa olsa hurç, devenin bakýþý" konusu ön plana çýktý. üstünde doðru durur mu? (Mesnevî, I/2309-2312) Teblið metnini hazýrlarken, halihazýrda Diyanet Hz. Havva'nýn yaratýlýþý baþlý baþýna denklik üzerÝþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Hasan Kamil Yýlmaz inedir. Gündelik giysilerimizden kullandýðýmýz eþyalara Hocamýzýn bir eserinin baþlýðý aklýma geldi. Mevlana ve kadar çevremizde kullandýðýmýz ve fýtrî olarak aradýðýmýz düþünceleriyle ilgili çeþitli yer ve zamanlarda yapmýþ temel özelliklerden biri denkliktir. olduðu sunumlarý ihtiva eden "Çaðlarý Aþan Mevlana Bu sebeple Çaðrýsý". Ahmet Cahid Aslanýn eþi de bir aslan olmalý, kim görmüþ aslanýn Baþlýk çarpýcý, zira hangi konuyu ele alsanýz, Haksever bir kurtla evlendiðini? vefatýndan bu yana 800 yüz yýl geçse de Mevlana'nýn hayatýnda ve eserlerinde günümüze ýþýk tutabilecek yönÖyle ise, "Nikâhta iki çiftin birbirine eþit ve denk ler bulabilmek mümkün. olmasý lâzým, yoksa iþ bozulur, geçim olmaz. Der Mevlana… (Mesnevî, 4/196, 197) Bize ayrýlan 15 dakikalýk zaman diliminde, aile ve çocuk eðitimi konusunda Mevlana'dan kendi çapýmýzda algýlayabildiklerimizi Denklik kadar, kiþisel zaaflara da dikkat, evlilik kurumunun sizlerle paylaþacaðýz. Mevlana'nýn evlilik konusuna yaklaþýmýna, saðlam temeller üzerine kurulmasýnda önemlidir. Ýhtiraslar, aile hayatýnda dikkat edilmesi gereken hususlara ve nihayetinde kýskançlýklar ve gelip geçici hevesler üzerine bina edilen hedefsiz çocuk eðitimine verdiði öneme kendi hayatýndan da kesitler sunbir yuva, istikbal vaat etmeyeceði gibi, millet bünyesinde de potanmak suretiyle deðineceðiz. siyel bir huzursuzluk odaðý olarak duracaktýr. Öncelikle Mevlana'nýn evlilik kurumuna yaklaþýmýna deðineGünümüz ailesinde de faydasýz bir tartýþma konusu olan, lim. "evde kimin sözü geçecek? Kadýnýn mý erkeðin mi?", sorusuna Mevlana, kadýn ve erkeðin yaratýlýþ gereði farklý yönlerine iþaret 1. Hz. Mevlana'da Evlilik: ederek þu deðerlendirmede bulunur: Aile, cemiyetin en küçük ama en önemli yapý taþýdýr. Ailenin Ýnsan, yiðitlikte Zaloðlu Rüstem bile olsa, Hamza'dan bile ileri saðlamlýðý mensubu bulunduðu toplumun da saðlamlýðý demektir. geçse, yine hükmetme hususunda karýsýnýn esiridir. Bu konudaki bir ihmal, bütün millet adýna bir ihmal sayýlýr. Sözlerinden âlemin sarhoþ olduðu Muhammed bile "Kellimîni Aile kurmanýn yolu nikâhtan geçmektedir. Sevgili ya Humeyrâ" (benimle konuþ Ey Hümeyrâ, Ey Pempecik!) diye Peygamberimiz, "nikâh benim sünnetimdendir. Kim benim süniltifat ederdi. netimle amel etmezse benden deðildir. Evleniniz! Zira ben, diðer ümmetlere karþý sizin çokluðunuz ile iftihar edeceðim. Kimin Gerçi zahiren su, ateþten üstündür; fakat bir kaba konunca maddi imkâný varsa hemen evlensin. Kim de maddi imkân bulaateþ, onu fýkýr fýkýr kaynatýr. mazsa (nafile) oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için þehveti kýrýcýdýr." Ýkisinin arasýnda bir tencere, bir çömlek oldu mu ateþ, o suyu (Buhârî, Nikâh 2) buyurmaktadýr. yok eder, hava haline getirir. Mevlana, evlilik çaðýna gelip de imkâný olduðu halde evlenGörünüþte su nasýl ateþten üstünse, sen de kadýndan üstünsün; memeyi, mevsiminde yenmeyip bozulan bir meyveye benzetir. fakat hakikatte ona maðlûpsun zira sen, onu istemektesin. (Mesnevî, V/3718) Dikkat et, böyle bir özellik sadece insana mahsustur. Zira Bir diðer tehlike ise insanda þehvetin galip gelmesi ve gayri insanda muhabbet vardýr. Hayvanýn ise muhabbeti azdýr ve bu da meþru yollara baþvurmasýdýr. Mevlana'nýn, onun nâkýs olmasýndandýr. "Ne kadar þehvet ateþiyle sarhoþ olmuþ insanlar vardýr ki, Kadýnlar, akýllý kiþiye galebe ederler, ancak cahil kiþi onlara Düþüþlerinin farkýna varmazlar da yine ateþ dolayýsýyla þehvet galip gelir. peþinde koþarlar ve kendilerini de mutlak nûr sanýrlar. Peygamber dedi ki: "Kadýnlar; akýllý kiþilere, ehli dile ziyadeOnlar narla nuru birbirinden ayýrt edemezler" (Mesnevi siyle galiptirler. V/1367) Ancak cahiller, kadýna galebe ederler. Çünkü onlar sert ve Tahirü'l-Mevlevî bu beyti: kaba muamelelidirler". "Kendilerini mutlak nur ve Hakk nazarýnda makbul zanneden Cahillerde acýma, lütfetme, sevme azdýr. Çünkü tabiatlarýnda, bu þehvet düþkünleri öyle bir hale gelmiþlerdir ki, kendilerine fayyaradýlýþlarýnda hayvanlýk üstündür. dalý olan þeyleri gözleri görmez, kulaklarý hayýrlý sözleri iþitmez." Sevgi ve acýma, insanlýk vasfýdýr; hiddet ve þehvetse hayvanTýpký Peygamberimizin " sevdiðin þey gözünü kör, kulaðýný saðýr lýk vasfýdýr. (Mesnevî, I/2427-2436) yapar" buyurduðu gibi… (Tahirü'l-Mevlevi, Mesnevi Þerhi, c. 9, s. 63) þeklinde açýklar. Beyitlerin þerhinde Tahirü'l-Mevlevî, Bir diðer beytinde ise þu ifadelere yer verir: "Evet, bir erkek, bir kadýndan daha kuvvetlidir. Fakat bu galibiyet zahiridir. Sureta galip görünen erkek, hakikatte kadýnýn "Evlilik, (þeytanýn aðýna düþmemek için) 'lâ havle' çekmeye maðlubudur. Hz. Mevlana bu hakikati su, ateþ ve tencere ile sembenzer; mademki yeme-içmeye düþkünsün vakit geçirmeden evlen bolize eder. Yanan bir ateþe bir kova su dökülecek olsa ateþ söner. de þehvet seni belâya düþürmesin. Aksi takdirde bil ki kedi gelir, Fakat o su, bir kap içinde ateþin üstüne konulursa ýsýnmaya, kaynayaðlý kuyruðu kapar." (Mesnevî, 5/1375-1377) maya baþlar. Nihayet buhar olup uçar." Yani þeytan, günaha düþürmek için bekâr kimseyle çok Beyitte geçen kap, erkekteki muhabbet, ilim ve kadýna uðraþýr. Hele bu insan yeme-içmeye de düþkünse þeytanýn iþi daha Allah'ýn bir emaneti duygusuyla yaklaþmayý ifade etmektedir. da kolay olacaktýr. Öyle ise aþýlmasý zor iþler karþýsýnda 'lâ havle…' Muhabbetten, akýl ve ilimden yoksun, ancak sert ve kaba davranýþlý çekerek Rabbimize sýðýndýðýmýz gibi, bu noktada da evlenerek O'na erkeklerin kadýnlara galip geleceklerini belirtmektedir. sýðýnmalý ve þeytanýn oyununu boþa çýkarmalýyýz. Aksi takdirde kedinin fýrsat kollayýp ev sahibinin bir gafleti anýnda yaðlý kuyruðu Mevlana bir anlamda Hz. Peygamber'in þu hadisine telmihte kapmasý gibi þeytan da ilk fýrsatta bizi istenmeyen yollara bulunmaktadýr. sürükleyebilir."(Abdülhakim Yüce, Mevlana'ya Göre Evlilik ve "Kadýnlara karþý yumuþak olun; zira kadýn bir eðe kemiðinden Aile, Uluslararasý Mevlevilik ve Mevlana Sempozyumu, Harran yaratýlmýþtýr. Eðe kemiðinin en eðri yeri yukarý kýsmýdýr. Onu Üniv.) doðrultmaya kalkarsan kýrarsýn. Kendi haline býrakýrsan da eðri Peki ama nasýl bir evlilik? halde kalýr. Öyleyse kadýnlara iyilikle davranýn." Öncelikle, evlenecek olanlarýn birbirine denk olmasý gerekMevlânâ, sadece eserlerinde deðil, bizzat yaþantýsýyla da tiðini belirten Mevlana, iyi bir eþ seçiminde anne babanýn da karþýlýklý anlayýþýn, iyi geçimin örneklerini sunmaktadýr. Cennet sorumluluðunun bulunduðunu söyler. (Mesnevi: c. V-3716-3725) ehli hakkýndaki bir sorusuna verdiði cevapta, Kerrâ Hatun'a hitaben ve "Eðer sensiz beni cennete çâðýrsalar, cennet sahrasý yüreðimi Mesnevi'de konuyla ilgili þöyle der: sýkar" beytiyle, eþinin gönlünü hoþ tutmasýný bilmiþtir. Eþlerin birbirine benzemesi lâzým. Ayakkabý ve mestin çiftlerine bir bak!

(Sürecek)

Rýdvan ÇUBUKCUGÝL

manýz gerekebilir. SPK Lisanslý *Taþýnmaz Malýn Özellikleri. Gayrimenkul Taþýnmaz mal banka tarafýndan Deðerleme Uzmaný mortgage'a teminat olarak tutulduðu için banka taþýnmaz malda bazý özellikler arar. Gayrimenkuldeki bu özellikler, SPK Lisanslý Deðerleme Uzmaný (Eksper) raporuyla tespit edilir. *Deðerleme (Eksper) Raporu bir binanýn inþaat kalitesini, fiziki durumunu ve tamirat gereksinimi, bina özelliklerini (onaylý proje, ruhsat, ýsýtma, kanalizasyon, v.s.), tapu kaydýný, kadastro paftasýna göre yerinin tespiti, hisse payýný ve piyasadaki yaklaþýk deðerini saptayan, lisanslý bir uzman tarafýndan hazýrlanýr. Hazýrlanan rapora göre mortgage kredisi verilmektedir. Bazý bankalar iþ yerlerine, tamire ihtiyacý olan binalara ve arsalara da kredi vermektedir. Bu þartlara raðmen konutun deðer tespitinde,2007 yýlý öncesi gibi Deðerleme Uzmanýndan(Eksper)rayiç deðerinin yüksek gösterilmesi taraflarca istenilmektedir. Bazen de istenilen deðeri yazan kiþiler tercih edilmektedir. Kredi kullanan kiþi taksitlerini ödeyememe durumuna düþtüðünde, iþ faciaya dönüþmektedir. Taþýnmazýn deðerinin üzerinde kredi kullanýlmasý ve bilinçli olarak ödememe durumunda, kredi- deðer = fark bankaya zarar, kredi kullananýn karý olmaktadýr. Deðerleme Uzmaný, (Eksper)Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) mevzuatý kriterlerine göre mesleki faaliyetini baðýmsýz, objektif, sorumlu, dürüst ve tarafsýz þekilde yürütülmesini saðlayacak bir anlayýþ, davranýþ içerisinde olmak zorundadýr. Ülkemizi ekonomik krizlere sürükleyen olaylarýn müsebbisi olmayalým, yoksa 75 milyon insanýmýza vicdanen hesap vermek imkansýzdýr.

Kargý Koyunkýran Köyü anýlarý 3 Sergi baþýndan kovulan çogerekir diye düþünüyorum. cuk: Malum o dönemlerde her Hoca ben ona dargýným yahu: köyde bakkal vs. olmadýðý için þeHoca efendi camide namaz kýlarken hirden traktörlerle yiyecek, giysi saflarýn arasýnýn açýk olduðunu götürü satmaya gelen seyyar satýcýlar rüyor ve durmadan: 'Muhterem ceolur ve köyün meydanýna sergi maat saflarý sýk ve düzgün tutaaçardý. Parasý olmayan ekin, arpa, lým…'' diye uyarýyor ama bir türlü patates, yumurta türü malzemeleristediði þekilde olmuyor. Yine bir le takas yaparak ihtiyacýný giderirnamaz vaktinde imam efendi ýsrarla Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü di. ve biraz da kýzarak saflarý sýkýþtýrýn Sivil Savunma Uzmaný Bir gün köye bir satýcý gelmiþ deyince, cemaatten birisi patladý… ve sergisini kayabaþýna açmýþtý. ''HOCA BEN ONA DARGINIM Serginin baþýna kýz çocuklarý toplanmýþ elbiNE ISRAR EDÝP DURUYORSUN'' dedi. Bu selere bakýyorlardý. Çocuklardan birinin babaçýkýþ karþýsýnda imam efendi sustu ve safýn sý, çocuðunu bir þeyler isteyecek diye daha isarasýnda yarým metre boþluk olarak namaz kýltemeden azarlayarak evine gönderdi. Bu durudýk… mu görünce, çok üzülmüþtü. Demek ki, çocuBen de köy çocuðu olduðumdan, ufak teðuna bir þeyler alabilecek gücü yok diye.. fek þeylerden dolayý kýrgýnlýklarýn, dargýnlýkÞimdi köyün focebook sayfasýndaki relarýn eksik olmadýðýný bilirdim ama namaz kýsimlerine bakýnca, o günlerden bugünlere çok larken bile uzak kalýnacaðýný hiç düþünmemiþþeylerin deðiþtiðini görüyorum. O günlerde tim... bir þey ister zannýyla satýn alma imkâný olma* dýðý için çocuklarýný serginin baþýndan kovan KÖYÜM ESKÝ KÖYÜM DEÐÝL! büyüklerimizin çocuklarý, torunlarý evlatlarýna bir þeyler alabilmek için maðaza maðaza geziHarmana saplar itina ile serilirdi, yor. Bazen beðendiremiyor, bazen memnun edemiyor. Düvenle sürülür, rüzgârla savrulurdu. Evlat ayrýlýðýna günlerce aðlayan anne: Mýsýrlar toplanýp, ateþte kavrulurdu. Köyden Ýstanbul'a genç bir kýz gelin gitmiþti. Köyüm, eski köyüm deðil! Düðün bitip kýzýný yolcu ettikten sonra evden cenaze çýkmýþçasýna annesinin günlerce baðýAkþamlar mehleye gidilirdi, rarak aðladýðýna þahit olmuþ ve çok üzülmüþtüm. Tabi o günün þartlarýnda, telefon yok, Ocak baþýna oturulup, sohbet edilirdi. ulaþým yok. Kapýnýn arkasý gurbet. Komþunun sýðýrlarý hatýra güdülürdü, 40 sene önce köyden bacým Ankara'ya Köyüm, eski köyüm deðil! gelin gittiðinde anneciðimde günlerce deðil belki aylarca aðlamýþtý. Demek annelik farklý Köyde 3 - 4 tane öðretmen vardý, bir duygu. Peygamberimiz boþuna ''Kime iyiOkulun bahçesi çocuk sesiyle cývýldardý, lik yapayým?'' diye soran sahabeye, üç defa annene, annene, annene diye boþuna demeMilli bayramlarda ne oyunlar vardý, miþ… Köyüm, eski köyüm deðil! Telefonla saatlerce konuþma imkanýna sahip olmamýza raðmen okumak için baþka þehHastalar, cenazeler sal ile taþýnýrdý, re giden çocuklarýmýza bile ne kadar üzülüyoBozuk yollar imece ile aþýlýrdý, ruz. Bu baðlamda annelerin, babalarýn kadri kýymetini idrak etmek ve onlarýn her daim duDayýnýn yarýþ atý özel olarak kaþýnýrdý alarýný alabilmenin çabasý içerisinde olmak Köyüm, eski köyüm deðil!

ÝLAN ÇORUM TÝCARET ve SANAYÝ ODASI

5174 Sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 81. Maddesine istinaden, 29.01.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanan 2013/4244 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile Oda ve Borsalarýn organ seçimleri 2013 yýlýnýn Mayýs ayýnda baþlayýp Haziran ayýnda tamamlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkýnda Yönetmeliðin 8. Maddesi "Meslek Komitesi ve meclis seçimlerinden azami üç ay, asgari bir ay önce üyeler vergi mükelleflerine iliþkin oda ve borsa kayýtlarýný kontrole davet edilir" hükmü düzenlenmiþtir. Üyelerimizin vergi mükellefiyetleri ve ilgili oda kayýtlarý 15 Mart 2013-22 Mart 2013 tarihleri arasýnda kontrole açýlmýþ bulunmaktadýr. Yukarýda belirtilen tarihler arasýnda tüm üyelerimiz vergi mükellefiyetleri ile ilgili oda kayýt bilgilerini kontrol ederek, varsa durumlarýnda meydana gelen deðiþiklikleri odamýza yazýn olarak bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, anýlan yönetmelik gereðince odamýzdaki kayýtlarýn doðruluðu üyece kabul edilmiþ sayýlacaktýr. Yine 5174 Sayýlý Kanunun 10. Maddesi'nin 2. Fýkrasý "Ýçinde bulunulan yýldan önceki iki yýldan itibaren adres ve durumlarý tespit edilemeyenler ile bu süre zarfýnda aidat ödemeyen üyelerin isimleri meslek gruplarý ve seçmen üstelerinden silinir ve bu uygulama her yýl Ocak ayý içerisinde yerine getirilir" hükmü içermektedir. 2013 yýlý Mayýs-Haziran döneminde yapýlacak organ seçimlerinde üyelerimizin maðdur olmamalarý ve hizmetlerin aksamamasý için vergi mükellefiyetlerinin kontrolü ile varsa üye bilgilerinin güncellenmesi ve aidat borçlarýnýn ödenmesi gerekmektedir. Üyelerimize duyurulur. ÇORUM TÝCARET ve SANAYÝ ODASI (Basýn: 213) www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de


CUMA 15 MART

www.corumhakimiyet.net

Basketbol Ýhtisas farklý baþladý: 96-38

2013

17

Yozgat’ta devam eden yýldýzlar basketbol bölge birinciliðinde Basketbol Ýhtisas ilk maçýnda Kýrþehir Sabahat Osman Yalçýnkaya’yý rahat bir oyun sonunda 96-38 yendi. Bugün saat 10.30’da Kýrýkkalegücü ile karþýlaþacak olan temsilcimiz bu maçý kazanýp yarý finalde mücadele etmek amacýnda.

SALON: Yozgat Bozok. HAKEMLER: Haluk Yakýn, Serhat Akgün . ÇORUM BASKETBOL ÝHTÝSAS : Okay, Yaðýz,

Kerem, Yakup, Sami, Gökhan, Doðan, Ataberk, Yiðit, Buðra, Muhammet .

KIRÞEHÝR SABAHAT OSMAN YALÇINKAYA : Bora, Kaan, Burak, Osman, Mert,

Özel Samanyolu Türkiye beþincisi

Buðra, Hüseyin, Ali Osman .

PERÝYOTLAR :

1. Periyot: 18-7 (Çorum Basketbol Ýhtisas) 2. Periyot: 21-8 (Çorum Basketbol Ýhtisas). 3. Periyot: 35-5 (Çorum Basketbol Ýhtisas), 4. Periyot: 22-18 (Çorum Basketbol Ýhtisas)

K

ulüplerarasý yýldýz erkekler basketbol bölge birinciliðinde temsilcimiz Basketbol Ýhtisas dün oynadýðý ilk maçýnda Kýrþehir þampiyonu önünde zorlanmadan 96-38’lik galibiyetle ayrýldý.

Grupta çok iyi bir kura çeken ve üçlü gruba düþen Çorum Basketbol Ýhtisas ilk maçýnda Kýrþehir Sabahat Osman Yalçýnkaya önünde ilk yarýsýný 39-15 önde tamamladýðý maçtan 9638 gibi farklý skorla

galip ayrýlarak iddiasýný ortaya koydu. Basketbol Ýhtisas grubundaki ikinci maçýnda bugün saat 10.30’da Kýrýkkalegücüspor ile karþýlaþacak. Temsilcimiz bu maçýda kazanarak gruptan birinci olarak

yarý finale yükselmek amacýnda. Bugün oynanacak maçlarla sona erecek grup maçlarý sonunda A grubu birincisi ile B grubu birincisi ile karþýlaþýrken temsilcimiz C grubunu birinci olarak tamamlamasý halinde yarýn saat 10.30’da üç grubun en iyi ikincisi ile finale yükselmek

için mücadele edecek. Grupta final pazar günü oynanacak. Basketbol Ýhtisas yýldýz takýmý kaptaný Okay Karslýoðlu takým olarak çok iyi durumda olduklarýný ve hedeflerinin finale çýkmak ve ardýndan da grup birincisi olarak Türkiye þampiyonasýna katýlmak olduðunu

Kýrþehir’de yapýlan Liseli gençler Türkiye Masa Tenisi Þampiyonasý’nda Özel Samanyolu Koleji Ýstanbul þampiyonu’na önce grupta sonrada madalya kazandý yenildi. Özel Samanyolu müsabakalarý Türkiye beþincisi olarak tamamladý.

Ö

zel Samanyolu Koleji genç erkek masa tenisi takýmý Türkiye beþincisi oldu. Kýrþehir’de yapýlan Türkiye Þampiyonasýnda mücadele eden 19 okuldan birisi olan Özel Samanyolu koleji ana tabloya

Genç kýzlarda en büyük Gençlikspor B

Kulüplü genç kýzlar basketbolda dört takýmýn üçer maç yaptýðý il birinciliðinde tüm maçlarýný kazanan Gençlikspor B takýmý þampiyonluðu kazandý. Son maçýnda YÝBO Gençlikspor’u 6614 yenen Gençlikspor B þampiyon olurkan Basketbol Ýhtisas ise son maçýnda Gençlikspor A’yý 54-41 yenerek ikincilik kupasýný aldý.

Gençlikspor A’yý 54-41 yenen Basketbol Ýhtisas ikinci oldu

K

PERÝYOTLAR :

Þampiyon olan Gençlikspor B’nin kupasýný Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen verdi

Ýkinci olan Basketbol Ýhtisas’ýn kupasýný Spor Ýl Müdürlüðü Sportif Eðitim Uzmaný Mustafa Çýplak verdi

ulüplü Genç erkekler kýzlar basketbol il birinciliðinde þampiyonluðu Gençlikspor B takýmý kazandý. Üç maçlýk ligde Gençlikspor B takýmý oynadýðý üç maçýda kazanarak þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Dört takýmýn tek devreli lig statüsünde mücadele ettiði il birinciliðinde son maçlar önceki akþam oynandý. Ýlk iki maçýndan galibiyetle ayrýlan Gençlikspor B takýmý son maçýnda galibiyeti bulunmayan YÝBO Gençlikspor ile karþýlaþtý. Rakibi önünde ilk periyottan itibaren kontrolü eline geçiren Gençlikspor B takýmý devreyi 31-7 maçýda 66-14 gibi farklý skorla kazanarak üç maçýnýda kazanarak 6 puanla þampiyonluðu kazandý. Günün diðer maçýnda ise ikinci ve üçüncünün belirleneceði maçta Basketbol Ýhtisas, Gençlikspor A takýmý önünde ilk periyotta bulduðu 14 sayý farký maçýn bitimine kadar sürdürmeyi baþardý ve salondan 54-11 galip ayrýlarak ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. Gençlikspor A takýmý ise bir galibiyetle üçüncülük kupasýný alýrken YÝBO Gençlikspor ise puansýz olarak dördüncülük kupasýyla teselli buldu. Genç kýzlar basketbolde þampiyonluðu kazanan Gençlikspor B takýmý 3-7 Nisan tarihleri arasýnda ilimizde yapýlacak olan bölge þampiyonasýnda ilimizi temsil edecek.

Diyarbakýrspor’da çifte tehlike D

Dördüncü olan YÝBO Gençlikspor’un kupasýný Anadolu Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Turgut Uðuz verdi

YÝBO GENÇLÝKSPOR : Tuðçe, Seda, Melisa, Esra, Gülþah, Güldane, Hatice, Dilek, Gizem, Kübra. PERÝYOTLAR :

Rana, Ýlay, Ýlayda, Þeymanur, Merve, Meltem. GENÇLÝKSPOR A : Sümeriya, Nazan, Esra, Ceren, Ebru, Meltem, Meliha, Tuðçe, Öznur, Çiðdem.

Üçüncü olan Gençlikspor A’nýn kupasýný Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Hakan Kýlcý verdi

Eda, Sümeyye, Gamze .

1. Periyot: 21-0 (Gençlikspor B) 2. Periyot: 10-7 (Gençlikspor B). 3. Periyot: 21-3 (Gençlikspor B), 4. Periyot: 14-4 (Gençlikspor B)

SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Hakan Kaya . BASKETBOL ÝHTÝSAS : Nevra, Ecem, Hülya,

1. Periyot: 21-7 (Basketbol ihtisas) 2. Periyot: 14-10 (Gençlikspor A) 3.Periyot: 13-10 (Basketbol Ýhtisas), 4. Periyot: 10-10

SALON: Atatürk HAKEMLER: Furkan Alagöz, Altuð Kümbül . GENÇLÝKSPOR B : Tuðçe, Fatma, Cansu, Ýpek,

iyarbakýrspor, hem kapanma hem ligden ihraç edilme tehlikesi yaþýyor.. Geçen hafta çoðunluk aranmaksýzýn yapýlan ve divan heyeti oluþturulamadýðý için gerçekleþmeyen genel kurulun ardýndan Kayyum Nurettin Uður, 4 aydýr yürüttüðü görevini Diyarbakýr 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne iade etti. Uður, yaptýðý açýklamada, görevi süresince zor þartlarda çalýþtýðýný belirterek, ''Kulüp yönetimine talip çýkmadýðý gibi yaptýðýmýz 2 genel kurulda delegeler bile kongreye gelmedi. Bu nedenle 2 gün önce kulübe ait evraklarý Diyarbakýr 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne götürerek görevimi iade ettim. Ýyi niyetimle kulübün kapanmamasý için sahip çýkmaya çalýþtým. Ancak insanlarýn kulübü kafasýnda bitirdiðini tahmin edememiþtim. Hiç kimse destek sunmadý. Muhteme-

len, kulübün kapanmasý için dava açýlacak. Bu gidiþle 45 yýllýk kulüp kapanmýþ olacak'' dedi. Kaptan Ali Yýldýrým ise kulübün içerisinde bulunduðu sýkýntýyý en çok oyuncularýn çektiðini belirterek, þunlarý söyledi: ''Kulüp sahipsiz kaldý. Ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz. Hafta sonu deplasmanda oynayacaðýmýz Kocaelispor maçýmýz var. Sahip çýkan olmadýðý için maça gidemeyeceðiz. Ligin 7. haftasýnda da Maltepespor maçýna çýkamamýþtýk. Kocaelispor maçýna da çýkmadýðýmýz takdirde ligden ihraç edileceðiz. Bunu önlemek için Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine telefonla ulaþýp yardým istedim. Kocaelispor maçýna çýkmak istiyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz. Diyarbakýrspor'un kapanmasý veya ligden ihraç edilmesi bu kente yakýþmaz.''

yükseldi buradaki sonuçlar sonunda Türkiye beþincisi oldu. Çorum’da yapýlan grup birinciliði maçlarýný üçüncü olarak tamamlayarak Türkiye finallerinde mücadele etme hakký kazanan Özel Samanyolu Koleji Kýrþehir’de madalya mücadelesi verdi. 19 takýmýn üçerli beþ dörderli bir grupta mücadele ettiði Türkiye Þampiyonasýnda Çorum, Ýzmir Denizli, Bat-

man ve Ýstanbul birincisi okulla eþleþti. Grubunda oynadýðý üç maçtan ikisini kazanan Ýstanbul þampiyonuna yenilen Özel Samanyolu Koleji grup ikinci olarak sekizli ana tabloya yükseldi. Antrenör Mesut Kuþgöz ile sporcular Ali Afþin Gül, Metin Bekar, Ýbrahim Can Bardakçý ve Kemal Onan’lý kadrosuyla mücadele eden Özel Samanyolu Koleji sekizli ana tabloda Yalo-

va temsilcisine yenildi Kýbrýs’ý yendi ve yarý final maçýnda Ýstanbul þampiyonu ile grubun ardýndan ikinci kez burda karþýlaþtý. Rakibine yenilen Özel Samanyolu madalya kazanma þansýný kaybetti. Son maçýnda ise beþincilik altýncýlýk için Ýstanbul ikincisi Tuna Lisesi ile karþýlaþan Özel Samanyolu Koleji Türkiye beþincisi olarak müsabakalarý tamamladý.

Polis günü Kurumlar Voleybol’da gruplarda mücadele sürüyor

P

olis günü etkinliklerinden Kurumlararasý Voleybol turnuvasýnda A grubunda iki maç oynandý. Turnuvada ilk iki maçýný kazanarak ikinci tur biletini alan Uður Makina ile Ýtfaiye arasýndaki maç büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Maçta Ýtfaiye takýmý ilk iki seti alarak 2-0 öne geçti. Sonradan toparlanan Uður Makina üçüncü ve dördüncü seti alarak skoru 2-2 yaptý ve taybreak setine geçildi. Bu setide 1513 kazanan Ýtfaiye takýmý maçtan 3-2 galip ayrýlmayý baþardý. Bu sonuçla Ýtfaiye takýmý gruptan çýkmayý garantilerken gruptaki maçlarýný tamamlayan Uður Makina ise maçlarýný bir maðlubi-

yetle tamamladý. Grupta hiç bir iddiasý bulunmayan Cezaevi ile Eðitim Yöneticileri arasýndaki maçý 3-0 kazanan Eðitim Yöneticileri ilk maçýný kazanmayý baþandý. Cezaevi takýmý ise üçüncü maçýndan da maðlubiyetle ayrýldý. C grubunda iki maç var Turnuvada C grubunda bugün iki maç oynanacak. Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda oynanacak ilk maçta saat 19.00’da Emniyet Müdürlüðü ile Türk Telekom saat 20.30’da ise Çorum Barosu ile Voleybol Okulu takýmlarý karþýlaþacaklar.

Eðitim Yöneticileri: 3 - Cezaevi: 0 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Burak

Muttalip Özpamuk .

Adnan.

Karaca,

EÐÝTÝM YÖNETÝCÝLERÝ : Mah-

mut, Aziz, Ali, Mustafa, Ali Nail, Tayfun, Ömer, Uður, Ertan, Ergun, Mustafa,

CEZAEVÝ : Bilal, Murat, Gökhan, Servet, Ömer, Murat, Çetin, Süleyman, Mustafa . SETLER: 1.Set : 25-17, 2.Set : 2516, 3.Set : 28-26 (Eðitim Yöneticileri).

Ýtfaiye: 3 - Uður Makina: 2 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Mahmut Uysal, Irmak Deniz Özpamuk . ÝTFAÝYE : Yunus, Süleyman, Selami, Gazi, Kadir, Yakup, A. Rahmi, Ömer .

UÐUR MAKÝNA : Oðuz, Metin, Murat, Erdal, Mahmut, Burak, Yusuf, Hüseyin, Tuncay. SETLER: 1.Set : 25-12, 2.Set : 2520, 5. Set : 15-13 (Ýtfaiye), 3. Set: 25-22, 4. Set: 25-23 (Uður Makina),


Azimli annenin baþarýsý

18 CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

37 yaþýnda üç çocuk annesi. Çocuklarýný spora götürüp getirirken tanýþtýðý Tekvando’da yaptýðý çalýþma sonunda 78 kilodan 57 Kiloya düþtü ve bu süre zarfýndaki performansý ile Siyah Kuþak 1. Dan’a yükseldi. Sevda Kambur kendisine bu çalýþma ortamýný saðlayan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü M. Oðuz Ýyibil ve HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz’a teþekkür ziyaretinde bulundu ve tatlý ikram etti.

Ü

Azimli anne Sevda Kambur kendisine çalýþma ortamý saðlayan Halk Eðitim Müdürü Oðuz Ýyibil’i çocuklarý ile ziyaret etti

Gençler Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý Erzurum’da baþlýyor

G

Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke

ençler Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý bugün Erzurum’da baþlýyor. Þampiyonada ilimizden dokuz güreþçi madalya mücadelesi verecek. Dün akþam yapýlan teknik toplantý ve tartýnýn ardýndan bugün yapýlacak güreþlerle baþlayacak olan Türkiye Güreþ Þampiyonasý’nda Çorum’u Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ile antrenör Ruþen Çetin ile birlikte 50 Kg’da Abdullan Kesimal, 55 Kg’da Barýþ Katýr, Gurbet Yalçýn, 60 Kg’da Hamza Çaylan, Selim Kozan,

Bünyamin Çeker, 84 Kg’da Fatih Erdin ve Burak Ünal, 120 Kg’da ise Nurullah Durak mücadele edecek. Þampiyonada bugün üç sýklette altý sporcumuz madalya mücadelesi verecek. Þampiyonada bugün 60, 84 ve 120 Kg’da yarýn 55, 66 ve 96 kg’larda pazar günü ise 50 ve 74 Kg sýkletlerinde müsabakalar yapýlacak. Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke amaçlarýnýn Çorum’a madalyalar ile dönmek olduðunu söyledi.

ç çocuk annesi Sevda Kambur çocuklarýný getirip götürürken baþladýðý Tekvando branþýnda siyah kuþak 1. Dan olmayý baþardý. Sevda Kambur bu baþarýsýnýn ardýndan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mehmet Oðuz Ýyibil’i ziyaret ederek ona tatlý ikram etti ve bu ortama saðladýðý için teþekkür etti. 37 yaþýndaki üç çocuk annesi Sevda Kambur çocuklarýný spor yapmak için salona götürüp getirirken kendiside buna özendi ve spor yapmaya baþladý. Haftada üç gün çocuklarý ile antrenmanlara katýlmaya baþlayan Sevda Kambur baþladýðýnda 78 Kg ike þu anda 57 kiloya düþtü. Bu çalýþmalar sýrasýnda Dan sýnavlarýna girdi ve Siyah Kuþak 1. Dan olmayýda baþardý. Bu azimli anne

Ölümüne kanka!!!

Öteki

*** Beni ne bir kimse nede Çorumspor'un durumu bu takýmdan soðutamaz. *** Kedi gibi nereye býrakýrsanýz býrakýn geri ona dönerim. Cehennem dibine kadar Çorumsporluyum. *** Reyting alamadý. Yayýndan kalktý. Ama bir gün giþe rekorlarý kýrarak geri dönecektir. ***

Ç

orumspor BAL'landý.

BAL ligine düþtü. *** Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. *** Çorumspor deðil BAL'liginde sokakta oynasa kaldýrýma çýkar yine onu desteklerim. *** Kendimi test ettim çünkü. Kanaldan deðil damardan Çorumsporlu çýktým. *** Milli takýmla hazýrlýk maçý yapsa. Çorumspor yaným aðýr basar. *** Onun için ayrý bir tribün açtýrýrým. Kýrmýzý-Siyah bayraðýn gölgesinde maçý seyrederim.

B

Duran Durmuþ

Ölümle evli Çorumsporla nikâhlýyým. *** Ölümüne kanka!!!

Stadýn duvarýna kim çiþ etti!..

K

imliði belirsiz kiþi veya kiþiler Pazar günü oynanan Beþikdüzü-Çorumspor maçý öncesi stadýn duvarýna çiþ etti. *** Polis þimdi fellik fellik stadýn duvarýna bu kötülüðü yapanlarý arýyor. *** Operasyonu çok yönlü sürdüren Emniyet güçleri Çorumspor'da daha önce görev

yapmýþ bazý Teknik Direktörlerden þüphelendiði öðrenildi. *** Her türlü olasýlýðý göz önünde bulunduran emniyet yinede H.Ö, E.Y, Þ.E, D.D isimli kiþileri gözaltýna aldýðý kaydedildi. *** Ancak çapraz sorgulamada kimse bülbül gibi ötmediði için bu kiþiler daha sonra serbest býrakýlmak zorunda kalýndý.

kendisine bu spor yapma imkanýný tanýyan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü M. Oðuz Ýyibil ve HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz’ý ziyaret ederek onlara hem teþekkür etti hemde tatlý ikramýnda bulundu. Azimli anne Sevda Kambur, hem kendisine hemde çocuklarýna saðlýklý ortamlarda spor yapma imkaný saðlayan Halk Eðitim Müdürlüðü ile kulüp yöneticilerine sonsuz þükranlarýný sundu. Mimar Sinan Halk Eðitim Merkez Müdürü M. Oðuz Ýyibil’de azimli anneyi bu baþarýsýndan dolayý kutladý. Ýyibil ‘Sizler azmin elinden hiç bir þeyin kurtulamayacaðýnýn en güzel kanýtýsýnýz ve ayný zamanda ev hanýmlarý içinde en güzel örneksiniz. Sizler sabýr ve azimli bu çalýþmalara devam ettiðiniz sürece bizlerde idareciler olarak sizlere her türlü desteði vereceði. Bu baþarýnýzdan dolayý sizi caný gönülden tebrik ediyorum’ dedi. HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz’da Sevda Kambur’un istikrarlý bir þekilde çalýþmalara devam ediþini gýpta ile izlediklerini belirterek ‘Bu azimli çalýþmasý sonunda siyah kuþak olacaðý belliydi. Bu azminden dolayý kendisini tebrik ediyor ve bu azmin tüm ev hanýmlarýna örnek olmasýný diliyorum. Bizler kulüp olarak her türlü sportif organizasyona açýðýz ve imkanlarýmýz ölçüsünde gereken desteði vermeye devam edeceðiz’ dedi.

Sevda Kambur ziyaret sýrasýnda Oðuz Ýyibil’e tatlý ikramýnda bulundu

Yýldýzlar Hentbol grubunda görevli hakemler açýklandý

Ç

orum’da 18-21 Mart tarihleri arasýnda yapýlacak olan Okullu Yýldýzlar Hentbol yarý final grup birinciliðinde görev yapacak hakemler açýklandý. Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre yarý final grup maçlarýnda Federasyon Temsilcisi olarak Hentbol Ýl Temsilcisi ve Gözlemcisi Turgay Görkem görev yaparken gözlemci olarakta Sam-

Turgay Görkem

sun’dan Ziya Aydýn ile Zonguldak’tan Zarif Aydýn bulunacak. Yarý final grubunda düdük çalacak dört hakem ikilisinden biride ilimizden. Ýlimiz Klasman hakemleri Taner Adýkdý ve Sami Öncel ile birlikte Samsun ve Amasya’dan Ahmet Sancak-Arif Özçelik, Eskiþehir’den Murat Örerel-Gazi Eryýlmaz ve Adana’dan ise Simge Sarýoðlan ile Yasemin Baðcý

Taner Adýkdý ve Sami Öncel

Ýskilip Belediyesi’nden Sincan’a otobüs tahsisi

B

ölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor bu hafta Ankara’da Sincan Belediyespor’un konuðu oluyor. 17 Mart Pazar günü oynanacak karþýlaþmaya Ýskilip Belediyespor kulübü taraftar için otobüs kaldýrýyor. Bölgesel Amatör Lig’in 21. Hafta karþýlaþmasýnda Sincan Belediyespor’un konuðu olacak temsilcimiz Ýskilip Belediyespor hazýrlýklarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. Ýskilip Belediyespor’da geçtiðimiz hafta Kozlu Belediyespor karþýlaþmasýnda kýrmýzý kart görerek cezalý duruma düþen Orhan Top haricinde bir eksiklik bulunmazken, hafta içi yapýlan hazýrlýklarda futbolcularýn

çok hýrslý olduklarý gözlendi. Öte yandan Ýskilip Belediyespor kulübü bu hafta sonu oynanacak, Sincan Belediyespor müsabakasý için taraftar otobüsü kaldýrýyor. Ýskilip Belediyespor kulübünden yapýlan açýklamada, Ýskilip Belediyespor- Sincan Belediyespor maçýna gitmek isteyen vatandaþlarýn kulüp müdürü Murat Sak’a 16 Mart Cumartesi günü Saat 13:00’a kadar müracaat etmeleri gerektiði duyuruldu. Sincan Belediyespor-Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasý 17 Mart Pazar Günü Saat: 13:30’da Ankara’da Sincan Ýlçe Stadyumunda start alacak.

Sungurlu’da ‘Bir sporcu bir fidan’ kampanyasý

Yumurtanýn kulpu çok!

eþikdüzü maçýnda bir çok taraftar suç aleti ile yakalandý. *** Bazý taraftarlar ellerinde ruhsatsýz yumurtayla maça gelince emniyet ayaða kalktý. *** Polis telsizlerinde sýk sýk bazý þüpheli kiþilerin çok sayýda ruhsatsýz yumurta ile yakalandýðý anonsu yapýldý. Bir taraftarýn üzerinde atýlmaya hazýr bir koli yumurta çýktýðý ifade edildi. *** Hatta üzerinde her an kullanýlmaya hazýr tava çýktýðý gelen bilgiler arasýnda yer alýyor. ***

Bu kiþiye ne yapacaktýn bu kadar yumurtayý ve tavayý denmesi üzerine "Maçýn hakeminin kafasýnda omlet yapacaktým" dediði öðrenildi. *** Yine bir taraftarýn üzerinde de kaynamýþ deve kuþu yumurtasý çýktý.

Ruhsatsýz Deve kuþu yumurtasý taþýyan bu kiþi nöbetçi savcýlýk tarafýndan kasten adam öldürmeye teþebbüs suçu iþlemeye meyil yüzünden tutuklanarak cezaevine gönderildi. *** Emniyet yaptýðý açýklamada yumurta taþýma ruhsatý olmayan vatandaþlardan kesinlikle yumurta taþýmamalarýný istedi. *** Aksi takdirde gözaltýna alýnacaklarý ifade edildi. *** Yine bu suç aletlerinin üreticisi çok sayýda tavuðunda tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildikleri açýklandý.

S

ungurlu Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan organize edilen ‘Bir sporcu bir fidan’ kampanyasýnda ilk fidanlar dikildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Ýsa Þahin, Sungurlu Belediyesi ile yaptýklarý görüþmeler sonucunda imar planýnda park yeri olarak gösterilen alana 500 adet fidan dikimi yapma kararý aldýklarýný söyledi. Bu çalýþmanýn sonunda ilk fidanlar geçtiðimiz günlerde güreþçiler tarafýndan toprakla buluþturuldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Ýsa Þahin, bu kampanyalarýna yer tahsisi yaparak yardýmcý olan Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya’ya projenin hayata geçirilmesini saðlayan güreþ antrenörleri Çelebi Bayýr, Fevzi Çakmak ve Emre Ercan ile müdürlük personeline teþekkür etti. Kampanyada ilk fidanlar Güreþçiler tarafýndan toprakla buluþurken önümüzdeki günlerde diðer branþlarýnda bu kampanyaya destek vererek 500 fidaný toprakla buluþturmasý amaçlanýyor. (ÝHA)


CUMA 15 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

25 takým çocuk oyun grubu alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi toplantý salonu Saat: 14:00 ***

19 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

Oturma banký ve çöp kutusu alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý Çalý türü alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý ameliyathane servisi 24 kalem cerrahi alet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

21 MART Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü

Osmancýk þubeye baðlý Ýl ve Devlet Demir Yollarý için gerekli agreganýn temini ve nakli yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: 10:00 ***

Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü

Sungurlu, Uðurludað ve çevresi il yollarý için kýsmi temel takviyeli sathi kaplama yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: 11:00 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

YÝTÝK Konya Selçuk Üniversitesi Anestezi Teknikerliði Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Keziban ER Recep kýzý 14/9/1992 Dodurga Doðumlu

(Ç.HAK:645)

YÝTÝK

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

Çorum, Urlu ve Mecitözü Orman Ýþletme Þeflikleri orman alanlarýnda 2013 yýlý koruya tahvil sahalarýnda iþaretleme iþi hizmet alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 Çorum Saat: 14:30 ***

22 MART Çorum Belediyes Baþkanlýðý

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Aðaç alýmý iþi. Yer: Çorum Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Ýsmail AKTAÞ Faruk oðlu 05.02.1982 Çorum Doðumlu YÝTÝK

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Hacer BÝÇER Ýbrahim kýzý 1925 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:644)

Esra ARSLANMÝRZE Cengiz kýzý 1994 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:643)

YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür.

Zarif ÞAHÝN Hasan oðlu 09.09.1959 Alaca Doðumlu

(Ç.HAK:640)

26 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye’ye ait Karakeçili Mahallesi, Fatih Caddesi ile Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný 1.100,00 m2 yüzölçümlü Adil Candemir Parký’nýn üzerinde bulunan demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

27 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

Mülkiyeti Belediye’ye ait, Çorum merkez Çepni Mahallesinde bulunan, imar planýnýn 19.K.I.B paftasýnda ‘Akaryakýt ve LPG Ýkmal Ýstasyonu’ iþaretli, 27/1 pafta, 1296 ada, 43 nolu parselde 8.398.86 m2 miktarlý gayrimenkulün üzerinde bulunan bina ve müþtemilatý ile birlikte satýlmasý iþi. Muhammen bedel: 17.000.000,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

4 NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

06 BP 4143 plakalý, 2008 model Citroen marka, Nemo X FG 1,4 HDI tipli kamyonet cinsinde siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 22.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 KA 691 plakalý, 2004 model Ford marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 10.000 Yer: Küçük Sanayi Sitesi 17. Cad. No: 107 Çorum Saat: 14:40-14:45 ***

5 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 DY 344 plakalý, 2010 model Ford marka Transit 350 E VAN 200 PS tipli beyaz renkli kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 28.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

10 NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

19 TT 718 plakalý, 2012 model, Citroen marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 50.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Sahibinden Kentpark’a 300 m yeni TerminalHastane kompleksine 900 m mesafede köþe baþý 5 kat imarlý arsa. Mür. Tel: 0 532 671 05 04

(Ç.HAK:3429)

10.000 TL 15.000 TL 25.000 TL

7 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 ***

10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili

merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.800,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:05 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.650,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15 ***

20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi’nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10

BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA

Satýlýk Daireler ve Kýymetli Mülk * Tavukluk mevkiinde 5. cad. 4+1 daireler, * Merzifon’da kýymetli mülk.

Özer Ýnþaat Ltd. Þti.

Çorum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, Çepni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 18/C Çoruým adresinde 21 m2 alanýnda iþyerinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000,00

Mür. Tel:

0 537 728 66 99

Eleman Aranýyor Dýþ ticaret departmanýnda çalýþacak yabancý dil bilen elemanlar alýnacaktýr.

Prodi Makina

19 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

Küçük Sanayi Sitesi 11. Cad. No: 31-33 ÇORUM Tel: 234 81 91

Satýlýk Büro Daireler Aylýk kira geliri 2000 TL olan 5 adet büro daire satýlýktýr. Mür. Tel:0 505 500 08 27

Devren Satýlýk ELEMAN ARANIYOR Oto Yýkama Aþaðý Sanayi Sitesi 1. Çelik Caddesi No: 26’daki oto yýkama devren satýlýktýr.

Mür. Tel: 0 543 618 05 18

KIYMETLÝ ARSA ELEMAN ARANIYOR

(Ç.HAK:591)

YÝTÝK

Mülkiyeti Belediye’ye ait Buharaevler Mahallesi, Buharaevler 10. sokak ile Buharaevler 8. sokak arasýnda kalan, kullaným alaný 281,00 m2 yüzölçümlü Feyzullah Kýyýklýk Parký’nýn üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: 3.000,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

Daðýtým Elemaný Aranýyor

(Ç.HAK:648)

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Yaðmursuyu inþaatý yapým iþi Yer: Belediye Himzet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, A Blok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 27.707,37 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ofis programlarýný kullanmasýný bilen en az lise mezunu bay-bayan kasiyer alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Doðanlar Av Malzemeleri

Adres: Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 34/A/B (Esnaf Kefalet Kooperatifi Karþýsý) Tel: 224 74 52

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren üretim tesislerimize bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlar bizzat yapýlmalýdýr. Ýrtibat: 0 532 638 26 30

Bayan Eleman Aranýyor

* Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 125 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla satýlýk daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla sýfýr daireler * Fevzi Çakmak Cad. güney cephe 125 m2 sýfýr daireler * Bahçelievler’de 110 bin TL’den baþlayan fiyatlarla daireler * Tekceviz’de 145 m2 2. kat D.K daire 100 bin+pazarlýk * Garantievler’de güney cephe daire * Tavukluk’ta satýlýk lüx daireler * Buharaevler Özel Hastane arkasý G.D cephe 3+1 145 m2 87 bin TL+pazarlýk * Ilýca baðlarýnda satýlýk baðlar * Ayarýk’ta satýlýk baðlar.

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

MAKÝNE TEKNÝKERÝ ve KAYNAKCILAR ALINACAKTIR

FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRMEK ÜZERE MAKÝNE TEKNÝKERLERÝ ve KAYNAKCILAR ALINACAKTIR. - 30 YAÞINI AÞMAMIÞ - YÜKSEK OKUL VEYA TEKNÝK LÝSE MEZUNU - SOLÝDWORKS PROGRAMI KULLANABÝLEN (MAKÝNE TEKNÝKERÝ ÝÇÝN) - ASKERLÝÐÝ ÝLE ÝLÝÞÝÐÝ OLMAYAN - SÝGARA KULLANMAYAN

BAÞVURU: KARAKAÞLI MÜÞAVÝRLÝK ADRES: ERDEMLÝ ÝÞ HANI (ULU CAMÝ ARKASI) KAT: 1 NO: 7 TEL: 364 213 91 03 CEP: 533 422 77 41

Acil Satýlýk Çiftlik Arazisi

Ortaköy yolu 15. kilometrede, elektrik ve dörtlük dalgýç pompalý suyu bulunan 46 bin 150 metrekare sulu arazi ve 7 bin m2 susuz arazi toplam 175 bin TL fiyatla sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 538 602 67 00

SATILIK

60 tonluk hidrolikli, kollu pres ve masa üstü torna makinasý satýlýktýr. Mür. Tel: 0 542 214 31 70

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere plastik ayrýþtýrma iþinde çalýþacak 30-35 yaþlarý arasý bayan elemanlar alýnacaktýr.

Þirketimizde çalýþmak üzere muhasebe ve muhasebe programý deneyimi olan bayan eleman aranmaktadýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur.

Uðural Motorlu Araçlar Ýth. Ýhr. San. ve Tic. Ltd. Þti. Küçük Sanayi Sitesi 91. Sok. No: 2/B Tel: 234 84 59

(Ç.HAK:2250)

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

6 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:618)

Uðurludað ilçesi Belediye Parký peyzaj uygulama yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum merkez Gülabibey Mah. 3736 ada, 1 parsel de kayýtlý, 375.05 m2 miktarýndaki arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

(Ç.HAK:627)

Ýçmesuyu malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

1 NÝSAN T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

(Ç.HAK:457)

20 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

Amasya Þeker Fabrikasý Genel Müdürlüðü

Mülkiyeti Amasya ÞEker Fabrikasý Genel Müdürlüðü’ne ait, Çorum ili, merkez ilçe, Bahçelievler Mah., Bahabey Caddesinde Pancar Bölge Binasý ve müþtemilatý olan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.000.000 Yer: Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. Genel Müdürlüðü Saat: 14:30 ***

Aþýklar Tepesi park yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

(Ç.HAK:3777)

2001 model Hyundai H 100 STD HD aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:40 ***

Eðridere ve Kubbeli Caddesi tretuar, havuz ve elektrik aydýnlatma yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

3 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:621)

Çorum il, merkez ilçe, Ayarýk Mah., 4 cilt, 369 sayfa, 659 ada no, 47 parsel no’da 1.416,00 m2 alanlý bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Mevlana çok katlý otoparký çelik çatý ve genel bakým onarým yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:515)

18 MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

1993 model Kia Capital 1.8 SLX aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:30 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

06 YHT 18 plakalý, 2011 model Ford marka, Cargo tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000 Yer: Kaynar Yediemin Deposu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:608)

Mecitözü ilçesi Kaymakamlýk bahçesi peyzaj düzenleme yapým iþi. Yer: Belediye hizmet binasý Ýhale Odasý kat 5 Saat: 15:30 ***

Çorum ili merkez ilçe Karakeçili Mah. Ahçýlar mevkii, cilt 40, sayfa 3869, ada 143, parsel 18, kat 2 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 110.000 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

22 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:625)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

TCK 7. Bölge Müdürlüðü Osmancýk-15. Bölge Hududu ile ÇorumSungurlu-Delice yollarýnda peyzaj çalýþmalarý yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: 14:00 ***

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:612)

Kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

***

29 MART Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü

(Ç.HAK:624)

Lada Samara 1990 model aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:20 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum il merkez ilçesi Üçtutlar Mahallesi 2640 ada, 86 parselde sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan 1 kat 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 85.000.00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

(Ç.HAK:549)

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

25 MART T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:638)

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 375.000 LT motorin (eurodizel) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Saat: 14:00 ***

2004 model Ford Transit pikap 300 S aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 23.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:10 ***

(Ç.HAK:641)

15 MART Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

19

Adres: Çepni Mah. 7. Çelik Sok. No: 14 0 530 643 79 34-0 530 566 79 57


CUMA 15 MART

Çorum Belediyespor pazar günü oynayacaðý zorlu Elazýð Belediyespor maçýnýn dün yaptýðý provasýnda oldukça tempolu göründü. Mavi beyazlý takýmda Teknik Heyet futbolculara sýk sýk oyunu durdurarak uyarýlarda bulundu.

2013

Tempolu Elazýð provasý Ç

orum Belediyespor pazar günü Elazýð Belediyespor ile evinde oynayacaðý kritik maçýn provasýný dün yaptý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’ndaki prova oldukça gollü geçti ve Elazýð karþýsýna çýkmasý muhtemel takým maçtan 3-2 galip ayrýldý. Mavi beyazlý takýmýn dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yaptýðý çift kaleye tüm futbolcular katýlýrken önceki günki antrenmanda hafif bir sakatlýk geçiren Volkan takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Isýnma hareketlerinin ardýndan çift kale maça geçilirken Teknik Direktör Halit Kýlýç Elazýð Belediyespor maçýnda ilk onbirde sürmeyi düþündüðü takýmda Osman. Ýbrahim Ethem, Yiðitcan, Ýmam, Oðuzhan Saraçoðlu, Haydar (Murathan) ve Mehmet Keleþ diðer takýmda ise Emrah, Okan, Ýsmail. Macit (Aydýn), Furkan, Kaan, Hasan, Murathan (Muratcan), Buðraç, Serdar ve Ýbrahim Selen

forma giydi. Belediyespor’un Elazýð maçýnýn provasýný yaptýðý çift kale oldukça tempolu geçti. Mavi beyazlý takýmda hafta içi yaþanan olumsuzluklarýn ardýndan yapýlan toplantý ile futbolcularýn bu zorlu maça motive olduklarý gözlendi. Teknik Direktör Halit Kýlýç’ta çift kalede sýk sýk oyunu durdurarak futbolculara yaptýklarý hatalar konusunda uyarýlarda bulundu ve yapmalarý gereken hareketleri uygulamalý olarak gösterdi. Çift kalede asýl takým Oðuzhan Saraçoðlu, Ender ve Halil Ýbrahim’le üç gol bulurken diðer takýmýn gollerini ise Ýbrahim Selen ve Serdar attý. Çorum Belediyespor Elazýð Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek.

Çorumspor, Merzifon’a 2-1’le teslim SAHA: Nazmi Avluca HAKEM: Celal Saðlam ÇORUMSPOR: Serkan (58. dak. Süleyman), Ha-

run (65. dak. Ahmet), Osman Seçgin (73. dak. Osman Bodur), Bilal, Avne, Onur, A.Samet, Samet Sur (57. dak. Ubeydullah), Erol, Yasin Özkarslý, Gökhan. MERZÝFONSPOR: Fýrat (46. dak. Alperen), Mehmet (63. dak. Enver), Tuncay, Mesut, Osman (55. dak. Cemal), Anýl, Hakan, Emre (71. dak. Ender), Atýf, Hasan (74. dak. Utku), Kadir. GOLLER: 54. dak. Atýf, 69. dak. Emre (Merzifonspor), 59. dak. Ubeydullah (Çorumspor).

Çorumspor pazar günü grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile oynayacaðý maçýn provasýný dün Merzifonspor önünde yaptý. Ýlk yarýsý golsün biten maçýn ikinci yarýsýnda konuk takým Atýf ve Emre ile iki gol atarken Çorumspor Ubeydullah’la tek gol buldu. Maçtan konuk takým 2-1 galip ayrýldý.

Murat Saraç Çorum’da ilk kez düdük çalacak Ç

orum Belediyespor’un pazar günü evinde oynayacaðý kader maçýný Murat Saraç yönetecek. 1996 yýlýndan buyana Ulusal hakem olarak görev yapan Murat Saraç 260 maçta görev yapmýþ ancak Çorum’da hiç maç yönetmemiþ. Murat Saraç Çorum Belediyespor’un Ziraat Türkiye Kupasý üçüncü tur maçýnda Ankaragücü’ne deplasmanda uzat-

Murat Saraç

malarda 2-0 yenilerek elendiði maçta dördüncü hakem olarak görev yaptý. 2011 yýlýnda Elazýð Belediyespor’un evinde oynadýðý ve 1-1 biten Bayrampaþa maçýnda görev yapmýþ. Bu maçtan sonra Elazýð takýmýnýn hakem yönetimine büyük tepkisi olmuþ, Saraç’ýn yardýmcýlýklarýný ayný ilden Koray Yýldýzer ve Tamer Okuldaþ yaparken dördüncü hakemde Melih Gündoðdu.

P

azar günü grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek olan Çorumspor dün Merzifonspor ile yaptýðý hazýrlýk maçýný 2-1 kaybetti. Amasya Amatör Liginde mücadele edecek olan Merzifonspor ile dün Nazmi Avluca sahasýnda özel maçta karþýlaþan Çorumspor’da sakatlýklarý bulunan Samet Bayrak, Yasin Tüzün, Muhammed Zahit Öztaþ ve Metehan Fýrat forma giymediler. Hazýrlýk maçýnýn ilk yarýsý karþýlýkla ataklarla geçti ve iki takýmda gol bulamayýnca devre golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýda yine karþýlýklý ataklarla geçenken konuk Merzifonspor 54. dakikada Atýf’la öne geçti. Bu dakikada sol kanattan ceza

sahasýna yapýlan ortada Emre’nin ortasýnda penaltý noktasý üzerinde topla buluþan Atýf kafayla topu Çorumspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 59. dakikada Çorumspor beraberlik golünü Ubeydullah ile þýk bir golle yakaladý. Orta alandan aldýðý topla hareketlenen Ubeydullan yaklaþýk 25 metreden sert vurdu topu doksan tabir edilen köþeden Merzifonspor aðlarýna göndererek skoru 1-1 yaptý. 69. dakikada geliþen Merzifonspor ataðýnda Hakan’ýn derinleme pasýna hareketlenen Emre kaleci Süleyman ile karþý karþýya kaldýðý anda yerden düzgün bir vuruþla topu Çorumspor aðlarýna göndererek takýmýný 2-1 öne geçirdi. Maçýn kalan bölümünde Çorumspor’un beraberlik çabasý sonuç vermedi ve Merzifonspor hazýrlýk maçýndan 21 galip ayrýldý. Çorumspor Diyarbakýr Büyük

Basketbol Antrenörü Ahmet Faruk Özen

Millilik’ten Gençlik Spor’a beþ antrenör Güreþ Antrenörü Hakký Ceylan

G

Kick Boks Antrenörü Aydýn Fýrat

ençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan Türkiye genelinde il müdürlüklerine 271 milli antrenör Ýl Müdürlüklerine atanýrken Çorum’a beþ antrenör atamasý yapýldý. Bakanlýk’tan yapýlan açýklamaya göre Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl

Judo Antrenörü Hakan Taþtan

Masa Tenisi Antrenörü Mesut Kuþgöz

Müdürlüðü bünyesine beþ deðiþik branþta atama yapýldý. Basketbol, güreþ, Judo, masa tenis ve Kick Boks kategorilerinde yapýlan atamalarda ise çoðunlukla sporcu olarak emek veren isimlerin olmasý dikkat çekti. Basketbol branþýnda Ahmet Faruk

Özen, Güreþ’te Hakký Ceylan, Judo’da Hakan Taþtan, Masa Tenisi’nde Mesut Kuþgöz ile Kick Boks branþýnda ise Aydýn Fýrat Ýl Müdürlüðü emrine sözleþmeli antrenör olarak atandýlar. Bu beþ isim önümüzdeki günlerde evraklarýný tamamlayarak resmi olarak iþe baþlayacaklar.

Þehir Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla tamamlayacak ve yarýn sabah erken saatlerde yola çýkacak.

Merve Taþ’ýn büyük baþarýsý

Çorum Belediyespor Judocusu Merve Taþ genç milli takým seçmesinde kendisinden üç yaþ büyük rakibi ile berabere kalarak ikinci sýrada yer aldý. Taþ, 27-28 Nisan’da Ýtalya’nýn Lignano kentinde yapýlacak olan Gençler Avrupa Kupasý’nda milli formayý giyecek.

G

ençler Judo bayan milli takým seçmelerinde 48 Kg’da mücadele eden Çorum Belediyespor Judocusu Merve Taþ küçük yaþýna raðmen güçlü rakipleri arasýndan sýyrýlarak ikinci oldu ve Ýtalya’da Avrupa kupasýnda milli formayý giymeye hak kazandý. Trabzon’da yapýlan genç bayan milli takým kampýna katýlan Merve Taþ 1 Mart’ta Trabzon’da yapýlan milli takým seçmelerinde Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor’lu sporcu ve Türkiye Þampiyonu Dilara Lokman Hekim ile finalde karþýlaþtý. Rakibi ile baþa baþ bir mücadele veren Merve Taþ rakibi ile berabere kaldý. Puan sýralamasýnda rakibinin Türkye Þampiyonasý’nda birinci olmasýndan dolayý puanla ikinci sýrada tamamlayan Taþ büyük bir baþarýya imza attý. Gençler kategorisinde 94 doðumlu sporcu ile mücadele eden Merve Taþ henüz gençlerdeki ilk yýlýnda ve 97 doðumlu. Genç sporcu rakibinden üç yaþ küçük olmasýna raðmen gösterdiði performansla büyük beðeni topladý. Judo Federasyonu Milli takým teknik kurulu aldýðý karar doðrultusunda milli takým seçmesinde birinci ve üçüncü olan Yunanistan’da ikinci ve dördüncü olan sporcular ise 27-28 Ni-

san’da Ýtalya’nýn Lignano þehrinde yapýlacak olan Avrupa Kupasý’nda mücadele edecekler. Çorum Belediyespor Judocusu Merve Taþ 48 Kg’da Ýtalya’nýn Lignano kentinde yapýlacak olan Avrupa Kupasýnda milli forma ile madalya mücadelesi verecek.

Merve Taþ Türkiye ikincisi olduðu gün törenin ardýndan Ýl Temsilcisi ve Antrenörü Hüseyin Üstündað ile birlikte

Cevizli beðenilmedi fýstýklý getirdi Ç

orum Belediyespor’un önceki günki çalýþmasýnda futbolculara baklava ikram eden yönetim kurulu üyesi Kerep Kahramantekin dünki çift kale sonunda da baklava ikram etti. Futbolcu-

larýn önceki gün ikram ettiði baklavanýn cevizli olmasý nedeniyle beðenmemesi üzerine Kerep Kahramantekin’in dünde futbolculara tatlý ikram ettiði bu kez baklavanýn fýstýklý olduðu öðrenildi.

Recep Uður Öztürk Ýrlanya yolcusu

Ç

orum amatör kulüplerinden HE Kültürspor’da 2005 yýlýnda futbola baþlayan ve iki yýl öncede Trabzonspor alt yapýsýna transfer olan Recep Uður Öztürk bordo mavili takýmýn 21 Mart’ta kardeþ kulüp Drogheda United ile oynayacaðý özel maç kadrosuna alýndý. 1994 Ýskilip doðumlu Recep Uður Öztürk He Kültürspor’da beþ yýl forma giydikten sonra 2011 yýlýnda Trabzonspor alt yapýsýna transfer olmuþtu. Mordo mavili takýmýn A2 kadrosunda bulunan Recep Uður Öztürk, A takýmda Teknik Direktör olarak göreve baþlayan Tolunay Kafkas’ýn takibi sonucunda A takýmý kadrosuna dahil edilen isimlerden oldu. Trabzonspor’un iki yýl önce kardeþ kulüp olduðu Ýrlanda’nýn Drogheda United takýmýyla 21Mart perþembe günü oynayacaðý maçýnýn kadrosuna dahil edilen Recep Uður Öztürk Ýrlanya’ya giderek burda dostluk maçýnda forma giyecek.

Recep Uður Öztürk

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you