Page 1

KSS’nin iletiþim sorunu çözüldü Küçük Sanayi Sitesi (KSS)’nde gerçekleþtirilen altyapý yenileme çalýþmalarý sýrasýnda zarar gören telefon hattý onarýldý. ‘KSS’nin iletiþimi koptu’ baþlýklý haberimiz üzerine harekete geçen Türk Telekom ekipleri, kýsa sürede problemi çözerek esnafýn maðduriyetini giderdi.

* HABERÝ 11’DE

KOSGEB’den uyarý Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB), iþletme sahiplerini kurum adýný kullanarak yapýlmak istenen dolandýrýcýlýða karþý uyardý.

Ýstanbul’da tanýtým Halkbank ve KOSGEB'in ortak yürüttüðü Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimleri Çorum'da devam

Giriþimcilere tam destek * HABERÝ 4’DE

* HABERÝ 4’DE

Hitit Üniversitesi’nin tanýtým etkinlikleri kapsamýnda katýldýðý eðitim fuarlarýnýn altýncý duraðý Ýstanbul oldu.

* HABERÝ 6’DA

Hitit Üniversitesi Ýstanbul’da tanýtým yaptý.

Uslu, rakamlarla konuþtu 14 ARALIK 2012 CUMA

Günlük Siyasi Gazete

TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve Ulaþtýrma Bakanlýðý’nýn 10 yýllýk AK Parti iktidarýnda Çorum’a yaptýðý yatýrýmlarý rakamlarla açýkladý.

Fiyatý : 40 Kuruþ Salim Uslu

‘Anne Eðitimi’ seminerlerinin hedefi:

Mutlu aile, mutlu toplum ‘Anne Eðitimi Seminerleri’ dün Ertuðrul Gazi Ýlkokulu’nda baþladý. ‘Mutlu aile, mutlu çocuk, mutlu toplum’ sloganýyla düzenlenen programda kürsüye gelen konuþmacýlar, annelere yönelik olarak önemli tavsiyelerde bulundular. * HABERÝ 10’DA

* HABERÝ 7’DE

Uðurludað’da elektrik problemi Çorum’un Uðurludað ilçesinde yaþanan elektrik kesintileri vatandaþý çileden çýkardý. Haber merkezimizi telefonla arayan bazý ilçe sakinleri, 3 aydýr devam eden elektrik kesintilerinden dert yandýlar.

* HABERÝ 10’DA

Çorum’un Osmancýk ilçesinde bir doktor þizofren hastasý olduðu iddia edilen kiþi tarafýndan býçaklý saldýrýya uðradý.

* HABERÝ 5’DE

Bereket TV tarafýndan canlý olarak yayýnlanan ve Çorumlu hayvan üreticilerinin yoðun ilgi gösterdiði sempozyum Anitta Otel'de gerçekleþtir-

Süt Sýðýrcýlýðýnda Döl Verimi konulu sempozyum, büyük bir ilgi ve katýlýmla gerçekleþti.

Çiftçiler bilimsel üretimde iddialý Türkiye'nin önde gelen yem þirketi Matlý A.Þ. ve þirket bünyesindeki Ömer Matlý Akademi tarafýndan Çorum'da "Süt Sýðýrcýlýðýnda Döl Verimi" konulu sempozyum düzenlendi. Salonu tamamen dolduran Çorumlu çiftçiler, üretim konusunda bilimselliði verdiði deðeri ve baþarýlý üretimdeki iddiasýný da katýlýmýyla gözler önüne serdi. * HABERÝ 9’DA

‘Buzaðý alýnmayan yýl çiftçi için zarar yýlýdýr’ Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Eflaz Ermiþ, Türkiye'de hayvancýlýðýn en önemli sorunlarýnýn baþýnda döl veriminin geldiðini belirterek, "çünkü ne kadar çok et yada süt üretirseniz üretiniz, eðer o yýl içerisinde döl veriminde buzaðý elde edemiyorsanýz, zarar etmiþsiniz demektir" dedi. * HABERÝ 9’DA

ÝHL’den örnek dayanýþma Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) öðrencileri, düzenledikleri kampanya çerçevesinde topladýklarý kitaplarý Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu kütüphanesine baðýþladýlar.

Erkan Eflaz Ermiþ

Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas’ý makamýnda ziyaret etti. Agah Kafkas

Anadolu ÝHL öðrencileri, yardýmlaþma alanýnda örnek bir projeye imza attý.

* HABERÝ 10’DA

Çorum’a hizmete destek sözü * SAYFA 12’DE

Doktora býçaklý saldýrý Býçaklý saldýrýya uðrayan doktor hastanede tedavi altýna alýndý.

Suriye’ye ilk yardým gidiyor Suriye halkýna yardým çalýþmalarý Çorum'da bulunan on dört STK ile birlikte devam ediyor. Þu ana kadar hazýrlanan yardýmlarýn Selim Özkabakçý bir týra yaklaþtýðý belirtildi.

* HABERÝ 14’DE

* HABERÝ 2’DE

23 Nisan Ortaokulu 3/C sýnýfý öðrencileri LÖSEV’e katkýda bulundu.

Harçlýklar LÖSEV’e 23 Nisan Ortaokulu 3/C sýnýfý öðrencileri harçlýklarýndan biriktirdikleri parayý LÖSEV’e baðýþladý.

* HABERÝ 7’DE


2

CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Yedek akçe tavsiyesi D

oðalgaz faturalarýnýn ödeme takviminde deðiþiklik yapýlmasý talebi zaman zaman gündeme geliyor. Kýþ gelince bilhassa merkezi sistemle ýsýnan bazý

Kýþ gelince bilhassa merkezi sistemle ýsýnan bazý apartmanlardan gelen þikayetleri orumGaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman'a sordum.

Ýletiþim Fakültesi geliyor itit Üniversitesi H yakýnda yeni bir fakülte daha kazanýyor.

apartmanlardan þikayetler de gelmeye baþladý. ÇorumGaz'dan gönderilen doðalgaz faturalarýnýn son ödeme tarihi maaþ günü olan her ayýn 15'inden öncesine denk gelenler, borçlarýný zamanýnda ödeyemeyince problem yaþanýyormuþ. Apartmanda ikamet eden sakinlerin çoðunluðu her ayýn 15'inde maaþ alýnca, apartman sorumlularý doðalgaz faturasýný ödemek için parayý toplamakta güçlük çekiyormuþ. Hal böyle olunca ya faturanýn zamanýnda ödenmesi için para bulunacak ya da zamanýnda ödeme

yönetiminin de talep ettiði Ýletiþim Fakültesi'nin onayý Yüksek Öðretim Kurulu'nda(YÖK) onaylanmýþ, Bakanlar Kurulu'na imzaya gönderilmiþ.

Öðrendiðime göre, Çorum yerel basýnýný, meslektaþlarýmýzý da ilgilendiren, Çorum Gazeteciler Cemiyeti

yapýlmadýðý için doðalgaz kesilecek. Mevzuyu ÇorumGaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman'a sordum. Ýþte cevabý; "Mevzuata göre doðalgaz faturalarýnýn son okuma ile son ödeme tarihi arasýnda 8 günlük süre olmasý gerekiyor. Daha aþaðý süreye izin verilmiyor. Çorum'da tüm vatandaþlara okuma takvimi hazýrladýk. Her ayýn 1'inde baþlýyor, 7'sine kadar devam ediyor. Okuma tarihinden baþlayýp 8 gün sonrasýna kadar ödeme yaptýrýyoruz. Þirket olarak bizim de her ayýn 16'sýnda ödeme yapmamýz gerekiyor. Ödeme miktarýmýz kýþ aylarýnda zaman zaman 20 milyonu buluyor. Bankadan kredi çekmemiz gerekiyor. Ancak kâr marjýmýz 1.5 olduðundan kredi çekip borcumuzu ödesek, bu kez de zarar ediyoruz. Bu nedenle merkezi sistemle ýsýnan apartmanlarda yöneticiler zor durumda kalabiliyor. Apartman yöneticilerinin mutlaka bir miktar yedek akçe bulundurmalarý gerekiyor."

Kafkas’ý davet ettiler Ç

orum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas’ý makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya

göre, ziyarete Yönetim Kurulu Üyeleri Yüksel Kýlýç, Ahmet Gençaslan ve Fevziye Cansever ka-

týldý.

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas’a dernek hakkýnda bilgi veren Erözgün, projelerden detaylar aktararak yeni bir ruh ve yeni bir solukla daha önce kurulan derneklerin düþtükleri hatalara düþmeden Çorum’a ve Çorumlular’a hizmet üreteceklerini anlattý. Hazýrlýk çalýþmalarýný yürüttükleri Avrupa Birliði projelerinden de bahseden Erözgün, Agâh Kafkas’tan dernek çalýþmalarýna destek vermesini talep ederek, Ocak

Çok þükür, nihayet Valilik hizmet binasý giriþ katýndaki arýzalý asansör yakýnda tamir edilecek...

Ç

orum Valiliði'nin giriþ katýnda uzun süredir arýzalý olduðu için sýkýntýya neden olan asansörün tamiratý yapýlacak. Ýyi haber Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan'dan geldi. Arslan'ýn verdiði bilgiye göre, Valilik hizmet binasý giriþinde arýzalý olan asansörün tamiratý 15 gündür gündemlerinde. Asansörün tamiratýnýn Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Lâkin bahse konu iþlemin yapýlabilmesi için yasa gereði Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan onay alýnmasý gerekiyor. Bakanlýkla gerekli yazýþma yapýldý, onay gelir gelmez asansör tamir edilecek. Bize de çok þükür demek düþüyor.

Ýyi haber Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan'dan geldi.

ayýnda yapýlacak olan “Çorum ve Çorumlular Ýçin Bende Varým” programýna davet etti. Kafkas, Çorum Anadolu Birliði Yönetim Kurulu’na baþarýlar dileyerek, “Çorum ve Çorumlular’a yapýlacak her hizmetin en büyük destekçisiyiz. Bu hizmet ister bir kamu görevlisinden gelsin, ister bir Sivil Toplum Örgütünden. Biz bunun sonuna kadar yanýnda olacaðýz. Varsa önünde bir engel, bu engelleri aþmak için gayret sarf edeceðiz.” dedi.

Çorum Anadolu Birliði yöneticileri Agah Kafkas’ý ziyaret etti.

Özgür Der’de seminer var

Ö

zgür-Der Çorum Þubesi’nin ‘Cumhuriyet Dönemi Politikalar ve Ýslamcýlýk’ üst baþlýðý altýnda ele almaya devam ettiði seminerler, 16 Aralýk 2012 Pazar günü ‘Þapka, Türkçe Ezan, Kur'an Yasaðý vb. Dayatmalara Karþý

Tepkilerin Anlamý’ konusunun deðerlendirilmesi ile devam edecek. Dernek seminer salonunda saat 13:00’de baþlayacak semineri, Yakut Bozdoðan ve Ömer Ýslam ele alacak.

AÇILIÞA ÖZEL FÝYATLAR 12.50

12.50

12.50

- FÝÞEKLER KÝÞÝ BAÞI 5 KUTU ÝLE SINIRLIDIR...

BORAVÝNG (5 YIL GARANTÝLÝ)

350.00

12.50

MOZBERK (5 YIL GARANTÝLÝ)

350.00

12.50

ÇORUM

SÝLAH DÜNYASI

Tabanca, Tüfek Satýþý ve Tamiri Milönü Þube 1 Cengiz Topel Cad. Yüzüncü Yýl Çarþýsý 0364 201 04 98

Yazýçarþý Þube 2 Üçdutlar Mh.Fatih Cd. Emek Lokantasý Yaný 0364 333 02 69

(Ç.HAK:3634)

Mehmet ÖZÇELÝK Cep: 0536 580 07 62 Merkez 1 Gülabibey Mah. Baðcýlar Cad. 0364 234 86 57

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44


CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

KUTLAMA AK Parti Ekonomik Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Prof. Dr.

Av.

Numan KURTULMUÞ’un yardýmcýlýðýna atanan, deðerli kardeþim Sayýn

Faruk ÖZKADER

’i

en kalbi duygularýmla tebrik eder, üstün baþarýlarýnýn devamýna olan inancýmla hizmetlerinin ülkemize ve milletimize hayýrlara vesile olmasýný Yüce Allah’tan dilerim.

(Ç.HAK:3667)

M. Numan SEZER

Ýskilip Belediye Baþkaný

3


4

CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Giriþimcilere tam destek H

alkbank ve KOSGEB'in ortak yürüttüðü Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimleri Çorum'da devam etti. Türkiye'de giriþimciliðin desteklenmesi ve yeni giriþimcilerin sayýsýnýn hýzla artmasý amacýyla Halkbank'ýn KOSGEB'le birlikte hayata geçirdiði eðitimlere Çorum'da 30 kiþinin katýldýðý bildirildi. Yapýlan açýklamaya göre, eðitimi tamamlayýp iþ planlarýný 15 gün içinde baþarýyla hazýrlayan giriþimcilere sertifikalarý törenle verilecek. Kastamonu, Kahramanmaraþ, Isparta ve Erzurum'un ardýndan Çorum'da düzenlenen beþinci eðitimle birlikte ulaþýlan kiþi sayýsý 150 oldu. Halkbank'ýn üreten Türkiye'ye sunduðu çok yönlü desteðin kapsamýný bu tip projelerle daha da geniþlettiðine deðinen Halkbank Genel Müdür Yardýmcýsý Taner Aksel, giriþimcilik eðitimi programýnýn Türkiye'de giriþimcilik kültürünün geliþmesinde ve yaygýnlaþmasýnda önemli bir ateþleyici güç olacaðýna inandýklarýný ifade etti. Programda Halkbank üst düzey yöneticilerinin de mesleki deneyimlerini katýlýmcýlara aktararak eðitim verdiðini belirten Aksel sözlerine þöyle devam etti; “Türkiye nitelikli ve dinamik bir

insan kaynaðýna sahip. Bu potansiyeli deðerlendirdiðimizde ekonomik performansýyla dünya piyasalarýnda göz dolduran ülkemizin daha rekabetçi ve daha fazla katma deðer ortaya koyan bir performans sergileyebileceðini düþünüyoruz. Bu anlamda ülkemizdeki giriþimcilerin sayýsýnýn hýzla artmasý için, giriþimci adaylarýnýn cesaretlendirilmesinin ve ihtiyaç duyduklarý yönlendirme ve desteðin sunulmasýnýn önemine inanýyoruz. Orta Karadeniz'in yükselen ve parlayan yýldýzý Çorum'la devam eden bu yolculukta toplam 20 þehrimizde giriþimcilere ulaþacaðýz.”

Giriþimcilik eðitimlerini tamamlayanlara iþ kurmalarý için kredi desteði

Halkbank ve KOSGEB, proje kapsamýnda Çorumlu giriþimci adaylarýna yeni iþ geliþtirme, piyasa analizi, finansal planlama gibi temel konularda eðitim verdi. Eðitimi tamamlayan ve kendi iþini kurmak isteyen giriþimciler 30 bin liralýk geri ödemesiz ve 70 bin liralýk faizsiz geri ödemeli KOSGEB destek paketine baþvurma hakkýna sahip olacak. Giriþimcilik eðitimleri Kars, Adýyaman, Çankýrý, Elazýð illeriyle devam edecek.

KOSGEB’den uyarý

Halkbank ve KOSGEB'in ortak yürüttüðü Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimleri Çorum'da devam etti.

K

üçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB), iþletme sahiplerini kurum adýný kullanarak yapýlmak istenen dolandýrýcýlýða karþý uyardý. KOSGEB’den yapýlan açýklamada, son günlerde, danýþmanlýk hizmeti verdiklerini iddia eden bazý þahýslarýn, iþletme sahiplerini KOSGEB adýna telefonla arayarak, “KOSGEB’den hibe destek kredisi çýktý. Belli bir ücret karþýlýðýnda belgeleri göndereceðiz.”,

“Bedeli karþýlýðýnda KOSGEB destekleri ile ilgili broþür, kitap, doküman gibi materyaller göndereceðiz.” veya “KOSGEB’in destek ve kredilerini belli bir komisyon karþýlýðýnda çýkaracaðýz.” diyerek, asýlsýz beyanlarla, iþletmeleri yanýlttýklarý ve parasal talepte bulunduklarý yönünde þikayetler alýndýðý ifade edildi. Açýklamada destek programlarýna baþvurularýný, 1 Aralýk 2011 tarihi itibarýyla internet üzerinden yapabildiði belirtildi.

Kahraman Tazeoðlu geliyor 1

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Durmuþ Arslan'a

Durmuþ Arslan’a baþsaðlýðý ziyareti evinde baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu.

B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Alevi-Bektaþi geleneðinin kanaat önderlerinden Durmuþ (Dede) Arslan'ýn eþi Nazife Arslan'ýn vefatý üzerine, Durmuþ Arslan'a evinde baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre,

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Arslan ailesinin acýlarýný paylaþtýklarýný kaydetti. Taziye ziyaretinde Belediye Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý da Yasin-i Þerif okudu. Ziyarette Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül de hazýr bulundu.

Evini boþaltana kredi desteði K

entsel dönüþüm projeleri kapsamýnda, riskli evini boþaltan vatandaþýn kullanacaðý kredinin faizinin yarýsýný devlet, yarýsýný müteahhit karþýlayacak. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, yaklaþýk 6,5 milyon konutun yýkýlýp yeniden inþa edileceði 20 yýllýk kentsel dönüþüm sürecinde, kanun kapsamýnda riskli evini boþaltan vatandaþýn kullanacaðý kredinin faiz yükünü azaltmak için harekete geçti. Bakanlýk, her bir daire için en fazla 100 bin lira kullanýlacak krediye, Dönüþüm Projeleri Özel Hesabý'ndan yüzde 4 faiz desteði verecek. Ayrýca müteahhitleri de devreye sokarak vatandaþ açýsýndan faiz oranýný sýfýra çekecek. Yatýrýmcýlarýn devreye girmesini isteyen bakanlýk, dönüþüm kapsamýnda görev alacak müteahhitlerin de faiz desteðinin yarýsýný ödemelerini taahhüt etmeleri halinde, bu projelere her türlü önceliði verecek. Bu kapsamda,

örneðin, 100 bin liralýk kredi için, 120 ay vadeli faiz oraný yüzde 8,8 olduðunda 50 bin lira faiz ödenmesi gerekiyor. Bunun 23 bin lirasý devlet, diðer 27 bin lira faiz ise müteahhit tarafýndan karþýlanacak. Faiz desteðinin yaný sýra afet riski altýndaki binalarýn yýkým ve yapýmý sürecinde noter, belediye ve tapu gibi harçlarýn yaný sýra damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu gibi vergilerin hiçbirinin alýnmayacak. Bu rakamlarla birlikte saðlanan destek 58 bin lirayý bulacak. Destekler sayesinde vatandaþýn cebinden çekilen kredinin sadece ana parasý çýkacak. Bakanlýk, yapýlacak yeni uygulamalarla kentsel dönüþümün vatandaþ odaklý olmasýný saðlayacak. Evini dönüþtürmek isteyenler, ucuz kredi faizi veren bankalarýn yaný sýra müteahhitler arasýndan da seçim yapabilecek.

993 yýlýnda radyo programcýlýðýna baþlayan, halen Radyo 7’de Maviada isimli programýnýn yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu sürdüren Kahraman Tazeoðlu, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) ile Hitit Üniversitesi öðrencilerinin birlikte düzenlediði programýn konuðu olacak. Kahraman Tazeoðlu’ndan þiir dinletilerinin ve imza gününün yapýlacaðý program 24 Aralýk 2012 Pazartesi günü saat 14:00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda baþlayacak. Bilet satýþ noktalarý Gümüþ Alyanz ve Gelyan Cafe.

sürede yurt içi ve yurt dýþý olmak üzere toplam 72 üniversiteyi ayný çatý altýnda topladý. 40 binin üzerinde üyesiyle çalýþmalarýna baþladý. Pek çok sosyal etkinlik (kitap yardýmý, kütüphane kurulumu, konferanslar, paneller vs.) gerçekleþtirdi. Türkiye turunu 2006 yýlýnda tamamladý. Ayrýca Milli Eðitim Bakanlýðý’ndan özel izinle 250'nin üzerinde lisede konferanslar ve þiir dinletileri sundu ve 55 binin üzerinde liseliye ulaþtý. Basýlmýþ olan 10 kitabý, en çok okunanlar arasýnda yer aldý. 2004 yýlýnda Kahraman Tazeoðlu Radyocularýn Oskarlarý kimdir? olarak tabir edilen RAYAD'ýn Kahraman Tazeoðlu ‘En Ýyi Þiir Programý’ 1993 yýlýnda radyoculuða ödülünü kazandý. ‘Seni baþladý. Kadýköy Fm, Balins Ýçimden Terk Ediyorum’ adlý Kahraman Tazeoðlu’ndan þiir Fm, Ýstanbul Fm, Radyo 34, bir þiir albümü çýkardý. dinletilerive imza günü yapýlacak. Radyo Þahin, Radyo 7, Radyo 2006 Türkiye Yazarlar D ve Ýstanbul'un Sesi Birliði'nin ‘Yýlýn Yazar Fikir Adamý ve Sanatçýlarý’ radyolarýnda programcýlýk ve haber spikerliði yaptý. ödüllerinden ‘En Ýyi Radyo Programý’ dalýnda 2003 yýlýnda kýsa adý ÜNKEP olan Üniversiteler Kahraman Tazeoðlu, Mavi Ada olarak ödüle layýk Arasý Kültür Edebiyat Platformu’nu kurdu. Kýsa bir görüldü.

Hayrettin Karaman

Din kültürü ahlak bilgisi 1970'li yýllarda orta öðretime 'Ýslam Ahlaký' dersi konmak istendi, ama buna þiddetli itirazlar geldiði için Ýslam kelimesi kaldýrýldý ve zorunlu ahlak dersi kondu. Saint Joseph Fransýz erkek lisesinde birkaç yýl bu dersi okuttum. Ýlk girdiðim sýnýf 11. Fen sýnýfý idi. Bu sýnýfta silahlý çatýþmalara giren militanlar bile vardý. Bir Fransýz hocayý dövmüþ, hastanelik etmiþ ve okuldan ayrýlmasýný saðlamýþlar; tabii bunlarý dersi kabul ettikten ve bir süre de okuttuktan sonra öðrendim. Sýnýfta gergin bir hava vardý, iþaretleriyle tahtaya bakmamý istiyorlardý, baktým, uzunca tahtanýn alt köþesinden baþlayýp üst köþesinde biten yazý þöyleydi: 'ahlak istemezüüüüüük!!!' Zor bir durumla karþý karþýya olduðumu anladým, kürsüden aþaðýya indim, ilk sýrada oturan bir öðrencinin omuzuna elimi koydum, 'tahtadaki ders konusu üzerine sizinle biraz konuþabilir miyiz' dedim. Kabul etti ve 'arkadaþlarýmýzýn istemeyiz dedikleri ahlak nedir?' sorusuyla derse baþladýk. O derste açýkça 'sizi de kaçýrmaya niyet etmiþtik, ama vazgeçtik, nasýl olsa biri gelecek, siz devam edin' dediler. Ders kitabýný ve müfredatý o sýnýfta uygulamadým, her derste, bir öncesinde beraber seçtiðimiz bir konuyu serbest olarak iþledik: Konuþtuk, tartýþtýk, öðrendik. Sonra bu ders kaldýrýldý, 12 Eyül'den sonra komünizm korkusuyla zorunlu din kültürü ahlak bilgisi dersi kondu. Bu ders konmadan önce de çok tartýþýldý, laikliði ihlal ile komünizm tehlikesini önleme ikilemi arasýnda gidip gelen askerler hem isim hem de içerik yönünden laikliðe aykýrý olmayacak bir þekil vererek bu dersi zorunlu hale getirdiler. Maksat genel olarak dinler ve ahlak, halkýnýn kahir çoðunluðu müslüman olan bir ülkede tabii olarak daha ziyade Ýslam hakkýnda öðrencilerin bilgi sahibi olmalarý ve tabii biraz da komünist ve anarþist deðil de dindar olmalarýný saðlamak olsa gerek. Þimdi seçmeli din, Kur'an ve Peygamberimizin hayatý dersleri kondu. Bunlarý seçenlere dinin yalnýzca bilgisi deðil, eðitimi de verilecek. Seçme kiþilerin iradesine býrakýldýðý için laiklik ve din özgürlüðüne aykýrýlýk iddiasý da söz konusu olamayacak. Peki bunun yanýnda din eðitimi deðil de genelde dinler, özelde (biraz daha fazla olarak) Ýslam ve ahlak hakkýnda bilgi veren bir zorunlu derse ihtiyaç var mýdýr, konsa laikliðe ve din özgürlüðüne aykýrý olur mu? Bu sorunun bana göre cevabýný yarýn yazayým.

Doktorlar, Diþ Hekimleri, Eczacýlar, Veterinerler ve yoðun talep üzerine

Öðretmenlerimize yönelik özel satýþ desteðimiz sürüyor.

51.400

32.900

27.490

39.900 39.300 10 Aralýk-30 Aralýk tarihleri arasýnda özel fiyat avantajlarý Hyundai’de. Üstelik, Haziran 2013’te baþlayan ödemeler, 60 aya varan vade ve %0.88’den baþlayan faizlerle.


CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Doktora býçaklý saldýrý Ç

orum’un Osmancýk ilçesinde bir doktor þizofren hastasý olduðu iddia edilen kiþi tarafýndan býçaklý saldýrýya uðradý. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hastaneye gelerek, hastane ile ilgili birtakým notlar alan ve baþhekim sekreterine dilekçe yazdýrmak istediði söyleyen Ekrem U. (40) adlý þahýs daha sonra ilçe saðlýk müdürünün bulunduðu Toplum Saðlýðý Merkezi binasýna geçerek saðlýk müdürü ile görüþmek istediðini belirtti. Ýddiaya göre, Ýlçe Saðlýk Müdürü ile görüþmesi için yönlendirilen Ekrem U., saðlýk müdürüyle aldýðý notlar ve yazdýðý dilekçe hakkýnda konuþmaya baþladý. Saðlýk Müdürü Alper Kýsa’nýn þahsýn ruh halinden þüphelenerek

Ekrem U.

kýsa cevaplar vererek konuyu geçiþtirmeye çalýþtý. Verilen cevaplardan tatmin olmayan Ekrem U., sinirlenerek sesini yükseltmeye baþladý. Bunun üzerine diðer hastalarla da ilgilenen Kýsa, Ekrem U.'dan dýþarý çýkmasýný istedi. Dýþarýya çýkmasýný söyleyen doktora sinirlenen Ekrem U., cebindeki býçaðý çýkararak saplamak istedi. O sýrada Kýsa,

Býçaklý saldýrýya uðrayan doktor hastanede tedavi altýna alýndý. zanlýnýn bileðine vurarak Olayla ilgili bir takým iþ ve iþlemlerini göðsüne doðru gelen býaçýklama yapan Ýlçe Kayyaptýrýyor, ondan sonra çak darbesini önlemeye makamý Ýbrahim Küçük, ise Ýlçe Saðlýk Müdürüçalýþtý. Midesi üzerinden Ýlçe Saðlýk Müdürü Dokmüze gidiyor. Ýlçe Saðlýk derin olmayan býçak yator Alper Kýsa’nýn hayati Müdürümüzü odasýnda rasý alan Kýsa, doktor artehlike arz etmeyecek þebýçakla hafif þekilde yakadaþlarýnýn ilk müdahakilde yara aldýðýný ve saðralýyor. Doktorumuzun lesinin ardýndan Osmanlýk durumun iyi olduðunu her hangi bir hayati tehlicýk Devlet Hastanesi'ne belirterek, “Hastaneye kesi yok, saðlýk durumu kaldýrýlarak tedavi altýna gelen bir vatandaþýmýz iyi, þu anda müþahede alalýndý. burada saðlýkla ilgili bir týnda tutuluyor. Müdürü-

müzü býçaklayan vatandaþýnda þizofren hastasý olduðu ve daha öncede bazý olaylara karýþtýðý hakkýnda bilgiler edindik. Þu an gözaltýnda iþlemleri devam ediyor” dedi. Ýlçe Saðlýk Müdürü Doktor Alper Kýsa’yý býçakla yaralayan, Ekrem Uslu olay yerinden uzaklaþamadan polis ekipleri tarafýndan kýsa sürede yakalanarak gözaltýna alýndý. Þizofren hastasý olduðu iddia edilen Ekrem U.'nun daha önce de 2 sefer konut dokunulmazlýðýný ihlal, 2 sefer mala zarar verme gibi suçlarý iþlediði ve 16 Ekim 2012 tarihinde de þizofren raporu aldýðý bilgilerine ulaþýldý. Bekar olan ve sýk sýk alkol aldýðý ileri sürülen Ekrem U.’nun saldýrýyý gerçekleþtirdiði sýrada alkolsüz olduðu bildirildi.(ÝHA)

Engelli gence dayak iddiasý Ç

Týr devrildi Kargý’da kontrolden çýkan TIR devrildi.

Ç

orum’un Kargý ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkan TIR, devrildi. Edinilen bilgilere göre, Ýstanbul’dan Trabzon’a gitmekte olan Celalettin Kamil (40) yönetimindeki 61 K 12011 plakalý gümrük malý yüklü TIR, Kargý yol kavþaðýna geldiði sýrada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR sürücüsü Celalettin Kamil, kazadan yara almadan kurtuldu. TIR’ýn yola devrilmesinden dolayý, trafik tek þeritten kontrollü olarak verildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

orum'da kullandýðý motosiklet bir otoGülþen Gezer, "Güvenlik görevlileri oðlumu mobile çarpan yüzde 60 zihinsel enyaka paça yere yatýrýp dövdüler. Oðlumun kogelli Erdoðan Gezer'in annesi Gülþen Gelu çýktý. Þimdi de Samsun Eðitim ve Araþtýrma zer, oðlunun rapor almak için baþvurduðu Hastanesi'nde tedavi görüyor" diyerek þunlarý Samsun Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý anlattý: Hastanesi'nde, 3 özel güvenlik görevlisi "Üç güvenlik görevlisi çocuðuma saldýrtarafýndan dövüldüðünü iddia etti. Hastane dý. Oðulumu alýp baþka bir odaya götürdüler. 2 yönetimi ise iddialarý yalanladý. saat süresince çocuðumu görmek için yalvarÇorum'da oturan ve ehliyeti olmayan dým. Göstermediler. Sonra ben de mecburen 26 yaþýndaki zihinsel engelli Erdoðan GeÇorum'a geri döndüm. Ertesi gün bana hastazer, 2 ay önce motosikletiyle bir otomobineden telefon geldi. Oðlumun kolunun çýktýðýle çarpý. Cumhuriyet savcýlýðý kaza sonraný söylediler. Hastaneye geldiðimde oðlum sýnda baþlattýðý soruþturma kapsamýnda periþan haldeydi. Kolu çýkmýþ vücudunda yüzde 60 oranýnda zihinsel engelli olan morluklar vardý. Bizi periþan ettiler. Gereken Erdoðan Gezed Gezer'in 'engellilik' durumunu belirten yeni cezayý almalarýný istiyorum." bir rapor almasýný istedi. Bunun üzerine 48 Erdoðan Gezer'in Samsun Eðitim ve Araþtýrma Hasyaþýndaki Gülþen Gezer oðlu Erdoðan Gezer'i rapor altanesi'nde tedavisinin sürdüðü belirtildi. mak için bir polis eþliðinde Samsun'da bulunan Ruh Sað'KESÝNLÝKLE DARP YOK' lýðý ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'ne götürdü. Ýddiaya Samsun Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Hastanegöre doktorlar muayene ettikleri Erdoðan Gezer'in tedasiu yönetimi ise iddialarý yalanladý. Hastanýn savcýlýk kavisi için hastanede yatmasý gerektiðini belirtti. rarý ile hastanede gözetim altýnda tutulup akýl saðlýðýnýn 'YERE YATIRIP DÖVDÜLER' tespit edilmesi istendiði, ancak hastanýn hastanede yatAncak Erdoðan Gezer hastanede kalmayý kabul etmak istemediðini ve kesinlikle herhangi bir darp olayýnýn medi. Hastaneden çýkmak istemesi üzerine 3 özel güvenyaþanmadýðý kaydedildi. (DHA) lik görevlisinin müdahalede bulunduðunu öne süren anne

Mobese kameralarýný inceleyen polis, þüphelinin 22 ayrý suçtan suç kaydý bulunan C.O. olduðunu tespit etti.

Yakalanmamak için üçüncü kattan atladý

Ç

orum'da emekli Ali E.’yi (82)evlendirme vaadiyle 700 lirasýný alarak dolandýrdýðý iddia edilen C.O., polislere yakalanacaðýný anlayýnca, üçüncü kattaki evinin balkonundan atladý. Hastaneye kaldýrýlan þüphelinin belinin kýrýldýðý belirlendi. Olay, Demirciler

Sitesi Ýnkilap Sokak'ta meydana geldi. Bankadan emekli maaþýný çeken Ali E.’nin yanýna yaklaþan C.O., evlendirme vaadiyle 700 lirasýný alýp gitti. Þüpheliden haber çýkmayýnca dolandýrýldýðýný anlayan Ali E.polise gidip þikayetçi oldu. Mobese kameralarýný inceleyen polis, þüphelinin 22

ayrý suçtan suç kaydý bulunan C.O. olduðunu tespit ederek, gözaltýna almak için evine gitti. Polisleri karþýsýnda gören C.O., 3'üncü kattaki evinin balkonundan atlayýp yaralandý. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan þüphelinin belinde kýrýk olduðu

Annesini öldüren zanlý ‘akýl raporunu’ bekliyor

A

nnesini boðazýný kesepor verdi. Sanýk, avukatýnýn rek öldürdüðü iddiasýyla itirazý üzerine Bakýrköy Ruh yargýlanan O.B. için akýl saðve Sinir Hastalýklarý Eðitim lýðýnýn yerinde olup olmadýðý ve Araþtýrma Hastanesine hususunda Adli Týp Genel sevk edildi. Bakýrköy ise, Kurulu'ndan gelecek rapor ‘Akýl saðlýðý yerinde deðilbekleniyor. dir’ dedi. Fransa'da iþçi olarak çaMahkeme sanýðýn akli lýþan evli ve 1 çocuk babasý dengesinin yerinde olup olO.B., 2010 yýlý Eylül ayýnda madýðýnýn kesin olarak sapO.B. geldiði memleketi Çorum’da tanmasý için dosyayý Adli Týp annesini öldürmüþtü. Genel Kurulu'na gönderdi. Ancak, çeliþkileri ortadan kaldýracak raporu heÇorum Aðýr Ceza Mahkemenüz mahkemeye ulaþmadýðý için duruþsi'nde görülen davada sanýk O.B’nin ma ileri bir tarihe ertelendi. akli dengesinin yerinde olup-olmadýðýna iliþkin iki ayrý kurum iki farklý rapor Tutuklu sanýk hakimin "bir diyeverdi. ceðin var mý?" sorusu üzerine, "Yok efendim rapor gelmemiþ daha" dediði Ankara Adli Týp Kurumu, sanýðýn öðrenildi. (DHA) akýl saðlýðýnýn 'tam' olduðuna dair ra-

KUTLAMA

AK Parti Ekonomik Ýþler Baþkan Yardýmcýlýðý görevine getirilen, deðerli avukatýmýz

Av.

Faruk Özkader

’i

(Ç.HAK:3706)

tebrik eder, yeni görevinde üstün baþarýlar dilerim.

Ýrfan Yaþar


6

CUMA 14 ARALIK 2012

Kongre için tam destek H

itit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü, ulusal kongreye hazýrlanan gençler için düðmeye bastý. Kongre makaleleri için öðrencilere genel bilgi vermek isteyen Ekonomi Kulübü, Doç. Dr. Nur Þat’a konferans talebinde bulundu. Geçtiðimiz Salý günü slayt gösterimi eþliðinde ‘Bilimsel Sunum Nasýl Hazýrlanýr?’ adlý baþlýðýyla konuþmacý olan Þat, öðrencilere makalenin ve sunum tekniklerinin püf noktalarýndan bahsetti. Þat özellikle, “Önce bilimsel

çalýþmanýn ne olduðu araþtýrýlmalý, ardýndan konu ilerlemesine göre deðiþtirilebilecek taslaklar oluþturulmalý” diyerek makalenin geçirmesi gereken evrelere deðindi. Makalenin þekli özellikleri için en önemli noktanýn kaynakça olduðunu belirtti. Makalelerdeki hatalardan birisi olan kabul ettirmeye çalýþmanýn yanlýþ olduðunun altýný çizen Þat, makalelerin en büyük özelliðinin objektif olmasý gerektiðini bir kez daha hatýrlattý. Makale eleþtirmenlerinin hangi noktalarý önemsediðini söyleyerek yazýlmýþ

www.corumhakimiyet.net

olan özetin makaleden baðýmsýz olmamasý gerektiðini vurguladý. Slayt gösterimi ile makalenin yazým aþamasýný da anlatan Þat, derleme olarak hazýrladýðý slaytta da ana baþlýklara deðinerek sunumunu tamamladý. Þat, konferansýn son aþamasýnda öðrencilerin sorularýna yanýt verildi. Konferans yoðun ilgi gördüðü için talep gelirse bir sunum daha yapabileceðini belirten Þat, konferansý duymamýþ olanlara da ikinci bir þans tanýmýþ oldu.

Ýnsan haklarý konferansý

ÇMYO yaþlýlarý misafir etti

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi ve El Sanatlarý Programý öðrencileri yaþlýlarý aðýrladý.

H

itit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya, 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü dolayýsýyla Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda konferans verdi. Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, bölüm baþkanlarý ve öðretim üyelerinin de katýldýðý konferansý fakülte öðrencileri dinledi. Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya, yaptýðý konuþmada, "insan haklarý" kavramýnýn ortaya çýkýþý ve tarihsel geliþiminden bahsettikten sonra, Osmanlý ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaþanan insan haklarý konusundaki

H

itit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi ve El Sanatlarý Programý öðrencileri Öðr. Görevlisi Özlem Kaya’nýn öncülüðünde Atýl Uzelgün Huzurevi sakinlerini misafiur etti. Düzenlenen etkinliðe Çorum MYO Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz, Huzu-

Ýstanbul’da tanýtým yaptýlar

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya.

geliþmelere deðindi. Ýnsan haklarý konusunda Sened-i Ýttifak'la baþlayan geliþimin Tanzimat Fermaný ve onun tamamlayýcýsý niteliðinde olan Islahat Fermaný ile devam ettiðini söyledi. Kaya, Tanzimat'ýn Türk demokrasisi ve insan haklarýnýn geliþmesinde çok önemli bir yer

revi Müdürü Halil Yükselen, müdür yardýmcýlarý, bölüm baþkanlarý, Öðretim görevlileri ve öðrenciler katýldý. Yaþlýlara yalnýz olmadýklarýný hissettirmek ve onlarýn iyi vakit geçirmelerini saðlamak amacýyla düzenlenen etkinlikte, sohbet ederek onlarla dertleþen öðrenciler duygulu anlar yaþadýlar. Öðrenciler kendi hazýrladýklarý ikramlarla huzurevi

H

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda insan haklarý konferansý düzenlendi.

tuttuðunu belirttikten sonra 1876'da ilan edilen Kanun-i Esasi'yle bu haklarýn anayasal güvence altýna alýndýðýný ve ayný anayasanýn 1909'da uðradýðý deðiþikliklerle toplumumuzda insan

haklarýnýn daha ileri bir seviyeye ulaþtýðýný ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise 1921 Anayasasý'nýn savaþ döneminde hazýrlanmasýndan dolayý önceliðin Milli Mücadele'ye verildiði-

ni ancak kavramýn 1924 Anayasasý'nda güvence altýna alýndýðýný, 1961 ve 1982 Anayasalarýnda ise uluslararasý metinlere göre kavramýn içeriðinin doldurulmaya çalýþýldýðýný belirtti.

Rektör, Beyaz Mikrofon’da U

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Beyaz Mikrofon’a konuk oldu.

mut Radyo'da yayýnlanan, yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Meltem Danýþman Çýnar’ýn yaptýðý Beyaz Mikrofon programýna Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan konuk oldu. Umut Radyo dinleyicilerine Hitit Üniversitesi ile ilgili güncel bilgiler veren Rektör Alkan, göreve baþladýðý günden bu güne kadar olan süreci ve bundan sonra yapýlacak çalýþmalarý hakkýnda diaçýklamalar yaptý. Bu tür programlarýn, dinleyicilerin bilgilendirilmesi açýsýndan önem arz ettiðini dile getiren Rektör, programda emeði geçenlere teþekkürlerini iletti.

itit Üniversitesi’nin tanýtým etkinlikleri kapsamýnda katýldýðý eðitim fuarlarýnýn altýncý duraðý Ýstanbul oldu. 10 - 11 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Lütfü Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý’nda gerçekleþtirilen tanýtým fuarýna Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Elemaný Doç. Dr. Faruk Gökmeþe, Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Elemaný Doç. Dr. Dursun Ali Köse ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler biriminde görevli Kadir Günkurusu katýldý. Lütfü Kýrdar Kongre ve Sergi

Hitit Üniversitesi Ýstanbul’da tanýtým yaptý.

Sarayý'nda gerçekleþtirilen tanýtým fuarýna çok sayýda vakýf ve devlet üniversitesi katýldý. Fuarda Hitit Üniversitesi standýna

yoðun ilgi oldu. Üniversite öðretim elemanlarý öðrencilerle bire bir ilgilendi ve öðrencilerin Hitit Üniversitesi hakkýnda merak ettikleri sorularý

cevaplandýrdý. Tanýtým organizasyonlarý 19-20 Aralýk 2012 tarihlerinde Mersin ile devam edeceði belirtildi.

Hitit Akademi’de selefilik tartýþýldý H

itit Akademi Derneði, güz dönemi etkinliklerine Ýslam Dünyasý’nda Selefi Hareket Temelleri ve Uygulamalarý konulu söyleþi ile devam edildi. Dernek merkezinde gerçekleþtirilen sohbet öncesinde, Dernek Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Dernek Baþkan Yardýmcýsý Salih Karslýoðlu’na teþekkür belgesi takd im etti. Önceki gün düzenlenen programa konuþmacý olarak katýlan Nejat Yazýcý, Evkuran’ýn griiþ konuþmasýnýn ardýndan sunumunu gerçekleþtirdi. Nejat Yazýcý, selefilik konusunda þu açýklamalarda bulundu; “Selefîlik Ýslam düþünce tarihinde önemli bir akýmdýr. Klasik anlamda itikadi-siyasi bir akým olmayýp, pek çok mezhebi etkileyen ve Akýl-nakil iliþkisi çerçevesinde oluþmuþ iki köklü ekolden biridir selefîliktir. Selefiye, Kur'an ve hadisle birlikte, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn nesillerinin söz ve davranýþlarýný kudsiyet mertebesinde benimseyen; nassý ve nakli dinî bir

dokunulmazlýk (masuniyet) seviyesine yükselten, nakli yüce ve mübarek bir bilgi kaynaðý olarak yüceltip, mutlak surette hâkim sayan, nassa itiraz ve muhalefet etmeyi, tenkid ve tevil yapmayý kesinlikle kabul etmeyen anlayýþtýr. Daha da daraltýlmýþ bir ifadeyle, sahabe ve tâbiîn mezhebi üzerinde bulunduðunu ileri süren fakîh ve hadisçilerin yoluna selefiye denmektedir. Ýki tip Selefilik'ten söz edilebilir: Birincisi Ahmed bin. Hanbel-Ýbn Teymiyye-Muhammed bin Abdilvehhab çizgisinden bugüne uzanan, günümüzde Suudi Arabistan'ýn resmi dini görüþü olan Selefilik ve ikincisi de Mýsýr orjinli ve sonrasýnda Ýslamcýlýk olarak da

adlandýrýlabilecek modern Selefilik. Günümüzde Mýsýr Selefiliði'nden ciddi anlamda iz kalmadý. Bu anlayýþýn dönüþerek farklý biçimlerde devam ettiðinden söz edilebilir. Ancak Suudi Arabistan'da hâkim olan Selefi anlayýþ ise, temel nitelikleri hiç deðiþmeksizin dikkat çekici bir biçimde yayýlmaya devam ediyor. Birçok ülkede (Ýslâm dünyasýnda ve Batý'da) Selefiler'in küçük ama etki alanýný gün geçtikçe büyüten topluluklar olarak yaþamaya devam etmeleri yanýnda, Balkanlar ve Kafkasya, bu anlayýþýn özellikle gövde gösterisi yaptýðý alanlar durumunda. Bu nedenle selefiliðin temel esaslarý-

nýn ve günümüzde Vehhabilikle paralel uygulamalarýnýn dikkatli bir þekilde gözden geçirilmesi, dini düþüncenin yenilenmesinde/ýslahýnda karþýlaþýlan zorluklarýn tesbitinde önem taþýmaktadýr. Bu çerçevede, akýl-nakil meselesinin bir karþýtlýk oluþturmadan yeniden saðlýklý bir þekilde ele alýnmasýna ihtiyaç vardýr. Dini bize ulaþtýran nesillerin saygýnlýðýný korumak adýna dinin o dönemin ve aslýnda o dönem adetlerine indirgenmesinin önüne geçmek için ciddi çabalarýn ortaya konulmasý gerekmektedir. Tarihe karþý sorumluluðumuz onu yeniden ve yeniden tekrar etmek olmamalýdýr. Tarihi misyonumuza ve ön-

Hitit Akademi Derneði, güz dönemi etkinliklerini sürdürüyor.

cü nesillere olan sorumluluðumuz vahyin bugün henüz yeni iniyormuþçasýna anlaþýlmasý olarak algýlanmalýdýr. Ýman-amel iliþkisinin dinde zorlama olmadýðý temel prensibinden yola çýkýlarak yeniden tanýmlanmasý, ancak bu tanýmlama yapýlýrken dinin asli unsurlarýnýn iptaline yol açacak aþýrýlýklardan da kaçýnýlmasý gerekmektedir. Ýslam ümmetini anlamlý ve deðerli kýlacak ve bugün için ihtiyaç duyulur bir topluluk yapacak nitelikli bir yürüyüþ hayatýn her alanýnda -yalnýzca din alanýnda, dini ilimler alanýnda deðil-gerçekleþtirilmelidir. Müslümanlar arasýnda þiddete neden olacak tüm sebepler yeniden ele alýnmalý, bunlarýn hiçbir þekilde haksýz yere kan dökmeye neden teþkil etmeyeceði açýklýkla vurgulanmalýdýr. Dini düþüncenin donuklaþmasýnýn önüne geçilmelidir. Bu konuda doðrusu ilahiyat camiasýna büyük bir görev düþmektedir.” Sunumun ardýnda program, soru-cevap ve tartýþma bölümüyle devam etti.

Adres: Yeniyol Mah. Kulaksýz Sok. No: 13/D (Kulaksýz Cami Yaný) ÇORUM Tel: 224 45 44


Suriye’ye ilk yardým gidiyor

CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

S

uriye halkýna yardým çalýþmalarý Çorum'da bulunan on dört STK ile birlikte devam ediyor. Þu ana kadar hazýrlanan yardýmlarýn bir týra yaklaþtýðý belirtildi. Yardýmsever Çorum halkýnýn destekleri ile ikinci yardým týrýný da doldurmayý hedeflediklerini belirten ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, ilk yardýmlarýn bir hafta içinde Çorum'dan Suriye'ye yola çýkacaðýný, Suriye sýnýrýndaki ÝHH depolarýna teslim edileceðini, yardýmlarýn daha sonra Þam'a Selim Özkabakçý kadar uzanan yardým koridorundan Suriye halkýna ulaþtýrýlacaðýný kaydetti. Bir ton un bedelinin 950 TL olduðunu belirten Özkabakçý, “Un baðýþlamak isteyen kardeþlerimiz yapacaklarý ödeme miktarýnda un baðýþlayabilirler. Biz en acil ihtiyaç maddesi olan un üzerine yoðunlaþýyoruz. Haklýmýzdan bu noktada destek bekliyoruz.” dedi. Özkabakçý, konuya iliþkin açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; “Halep'te halk açlýk ile mücadele ederken ciddi ekmek sýkýntýsý yaþanýyor. Ýnsanlar sadece 1 ekmek alabilmek için saatlerce fýrýn önlerinde kuyrukta bekliyor. Yaþanan sýkýntýlardan ötürü un ve mazot da karaborsaya düþmüþ durumda. Kýþýn gelmesi ile birlikte ýsýnma sorunu da baþ gösterirken insanlar park ve bahçelerdeki aðaçlarý keserek yakacak sýkýntýsýný gidermeye çalýþýyor. Suriye'de yaþanan olaylar 2. yýlýna girmek üzere. Yaþanan olaylar Suriye'yi yerle bir ederken insanlar yaþam mücadelesi vermeye çalýþýyorlar. Kýþýn gelmesi ile birlikte zaten açlýk ile mücadele eden Suriye halký bir yandan da soðuklar ile mücadele etmek zorunda kalýyor. Olaylarýn baþladýðý ilk günden itibaren hem Türkiye sýnýrýnda hem de Suriye'nin içerisinde yardým çalýþmalarý yürüten ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, kýþ yardýmlarýný Halep halkýna ulaþtýrmaya devam ediyor. ÝHH ekipleri tarafýndan Halep'e götürülen yardýmlar, güney bölgelerinde, Merc'i mut, Babünneyrem ve Eþþ'ar' da, Halep halkýna daðýtýldý. Daðýtýlan yardýmlar arasýnda battaniye, özellikle çocuklar için kýþlýk elbise, eþofman, hýrka, mont, kýþlýk çorap ve bere bulunuyor. Halep merkezi, güney bölgelerine daðýtým için giden ÝHH ekip-

leri Halep halkýnýn sýkýntýlarýný yakýndan gördü. Halep'te elektrik hatlarý bombalandýðý için þehirde elektrikler kesik. Mazot ve un karaborsaya düþtüðü için halkýn ekmek sýkýntýsý had safhada. Halep'te 25 Suriye lirasý olan ekmek þu anda 200 Suriye lirasýna, mazot ise 70 Suriye lirasýndan 200 Suriye lirasýna çýkmýþ durumda.

Hayýrseverler Suriye için seferber oldu.

‘Parklardaki aðaçlarý keserek ýsýnmaya çalýþýyorlar’

Mevsimin kýþ olmasý dolayýsýyla Halepliler ýsýnma problemi de yaþýyorlar. Ýnsanlar, park ve bahçelerin yaný sara yol kenarlarýnda bulunan aðaçlarý keserek yakacak sýkýntýsýný çözmeye çalýþýyorlar.

Ekmek sýrasýnda geçen saatler

Halep'te gözlem de yapan ÝHH ekipleri þu anda bölgede ciddi bir ekmek sýkýntýsý yaþandýðýný belirtiyor. Halep halkýnýn sadece 1 ekmek alabilmek için 4-5 saat ekmek kuyruðunda beklediðini anlatan ÝHH ekipleri un ve mazotun karaborsaya düþmesinden ötürü birçok fýrýnýn hizmet veremediðini aktarýyorlar. Fýrýnlara top ve havan atýþý yapýlýyor.

Sokaklar çöp yýðýný

Halep'te belediyecilik hizmetleri ve saðlýk hizmetleri de yeterli derecede yapýlamýyor, çöpler toplanmýyor. Özellikle mahalle aralarýndaki çöpler biraz toplanýp merkezi caddelerin kenarlarýna ve kenar mahallelerdeki cadde kenarlarýna býrakýlýyor. Halep þehrinde hastanelerde bombalandýðý için saðlýk hizmetleri de yeteri kadar verilemiyor. Bölgede hastalara hizmet vermek için gerekli ilaç ve týbbi malzeme eksikliði had safhada. Özellikle çocuklar için gerekli olan ilaç ve kýþ mevsimi dolayýsýyla antibiyotiklere ihtiyaç var.”

TOKÝ Çorum’da arsa satacak T

.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi ile Valilik arasýndan imzalanan sözleþme kapsamýnda, 25 Aralýk 2012 Salý günü T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi adýna

Çorum’da arsa satýþý yapýlacak. Satýþlar açýk artýrma yöntemi ile saat 14:00’de yapýlacak olup, Merkez

Eskidji Yenibosna/Ýstanbul, Ankara TOKÝ Salonu Bilkent/Ankara adreslerinde ve internetten www.eskidji.com adresinden canlý, ayný anda senkronize

olarak gerçekleþtirilecek. Satýþa ilgi duyanlar, www.toki.gov.tr veya www.eskidji.com sitelerini ziyaret ederek ayrýntýlý bilgiye sahip olabilecekler.

23 Nisan Ortaokulu 3/C sýnýfý öðrencileri LÖSEV’e katkýda bulundu.

Harçlýklar LÖSEV’e

23

Nisan Ortaokulu 3/C sýnýfý öðrencileri harçlýklarýndan biriktirdikleri parayý LÖSEV’e baðýþladý. Öðrenciler harçlýklarýndan kalan miktarý kumbaralarýnda biriktirerek Lösev'ýn Ziraat Bankasý’ndaki hesabýna baðýþta bulundular.

Minik öðrencilerin, saðlýk sorunlarýyla uðraþan kardeþlerini unutmamalarý ve yanýnda olduklarýný göstermeleri açýsýndan böyle bir etkinlikte bulunmalarýnýn takdir topladýðý belirtildi. Öðrenci velileri ise bundan sonra da bu tür sosyal yardým faaliyetlerinin devam etmesi yönünde görüþlerini dile getirdiler.

Þ

lay yetkilileri, Türkiye’nin yýllýk kan ihtiyacýnýn karþýlanmasýna katký saðlayan Þehit Öðretmen Fatih Tekin Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüðü yönetici, personel ve öðrencilerine teþekkür ettiler. Kurum olarak ül-

Kýzýlay’a kan baðýþladýlar

ehit Öðretmen Fatih Tekin Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Kan Baðýþý Merkezi iþbirliðinde kan baðýþý kampanyasý düzenlendi. Ýki gün süren kan baðýþýna personel ve ustalar büyük ilgi gösterdi. Þehit Öðretmen Fatih Tekin Meslek Eðitim Merkezi Müdürü Doðan Uyar baþta olmak üzere müdür yardýmcýlarý, idareciler, usta öðreticiler ve öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði kan baðýþý kampanyasýnda Kýzýlay Kan Baðýþý Merkezi sorumlularý Dr. Ýrade Mengüç, saðlýk personeli Hakan Demirel ve Ömer Faruk Kurt görev aldý. Sabah saatle-

rinden öðleden sonraya kadar süren kampanya iki gün boyunca devam etti. Kanýn üretilmeyen bir doku olduðunu ve halen tek kaynaðýnýn 18-65 yaþ arasýndaki saðlýklý baðýþçýlar olduðunu belirten Kýzý-

kenin her alanda geliþimine katký saðlayacak kalfalar ve ustalar yetiþtirmeye çalýþtýklarýný belirten Merkez Müdürü Uyar, her yýl olduðu gibi bu yýl da kan baðýþýnda bulunarak hayati öneme sahip bir iþ yapmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný dile getirdi.

Þehit Öðretmen Fatih Tekin Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüðü kan baðýþýnda bulundu.

KUTLAMA

AK Parti Ekonomik Ýþler Baþkan Yardýmcýlýðý görevine getirilen, deðerli arkadaþýmýz

Av.

Faruk Özkader

’i

tebrik eder, yeni görevinde üstün baþarýlar dileriz.

(Ç.HAK:3706)

7

S.S. Çorum Traktörcüler Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu adýna Baþkan Muharrem Kýrýþ


8

CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Eðitim Sen, sevgilisi tarafýndan öldürülen Gülþah öðretmen için tepki gösterdi.

E

‘Gülþah öðretmeni korumayanlar da suçlu

ðitim Sen üyeleri, rumlarda sorumlu düzeydeki geçtiðimiz günlerde kiþiler alenen suça ortaktýr. uðradýðý saldýrý sonucu haGülþah öðretmenin, alyatný kaybeden genç öðdýðý tehditler üzerine ve can retmen Gülþah Aktürk’ün güvenliðinin korunmasý taledevlet tarafýndan korunbiyle mahkemeye verdiði dimamasýna tepki gösterdi. lekçede dile getirdikleri, bu Valilik binasý önünde basuç ortaklýðýnýn acý bir vesisýn açýklamasý yapan Eðikasý ve ayný zamanda bir suç tim Sen Kadýn Sekreteri duyurusudur. Gülþah öðretEvrim Gülez, cinayetin men mahkemeye verdiði ditek sorumlusunun tetiði lekçede, yaptýðý baþvuruyu çeken olmadýðýný, gerekli ciddiye alarak derhal tayin takoruma tedbiri almayanlalebini yerine getirmesi gererýn da katil kadar bu iþten ken valilik kurumunun yaklasorumlu olduklarýný söyleþýmý ortaya serilmiþtir. di. Gülþah öðretmen, göz Van Merkez’de göValilik binasý önünde basýn açýklamasý yapýldý. göre göre gelen bir cinayetle rev yaptýðý sýrada, eski katledildi. Onu artýk geriye sevgilisini tarafýndan tehdit edildiði için görevini býrakýp, Konya’daki getirmek mümkün deðil. Ama bu cinayetlerin son bulmasý için, baþka ailesinin yanýna sýðýnan Gülþah öðretmen için korkulan olmuþ ve ölüm Gülþah öðretmenlerin, baþka kadýnlarýn ölmemesi için sadece katilin onu sýðýndýðý Konya’da yakalamýþtý. deðil, katili engelle(ye)meyen, Gülþah öðretmeni korumakla yükümlü Tüm bu yaþanan süreçte, koruma talebine karþýn gerekli tedbirleolmasýna raðmen koruma görevini yerine getirmeyen devlet kurumlarýrin alýnmayýþý bir kez daha sorgulanýrken, Eðitim Sen Çorum Þubesi, nýn ve kiþilerin de yargýlanmasý, sorumluluklarýnýn açýða çýkarýlmasý gebu konuda tepkisini ortaya koydu. rekiyor. Suç ortaklarý da yargýlansýn ki bu cinayetler son bulsun. Gülþah Evrim Gülez açýklamasýnda þöyle dedi; “Gülþah öðretmeni katleöðretmen`in, suç duyurusu niteliðindeki, dilekçesinde dile getirdikleri den kurþunlar, Hakan B.`nin silahýndan çýkmýþ da olsa bu cinayetin tek doðrultusunda sorumlular yargý önüne çýkarýlsýn. Devlet kadýnlarýn yasorumlusu Hakan B. deðildir. Týpký Ayþe Paþalý cinayetinde olduðu giþamýný korumak için yerine getirmekle yükümlü olduðu bütün sorumbi. Gülþah öðretmenin ve diðerlerinin yaþamýný korumakla yükümlü luluklarýný etkili bir þekilde yerine getirsin.” olan, bunun için önlem almasý gereken tüm devlet kurumlarý ve bu ku-

Yazar Þahin’i soru yaðmuruna tuttular K

Öðrenciler, kitaplarýný okuduklarý Yazar Erdal Þahin’i soru yaðmuruna tuttular.

arþýyaka Ortaokulu, Türkçe Öðretmenleri Ergül Aslan ve Þahsade Yalçýnkaya önderliðinde düzenlenen ‘Karþýyaka Okuyor, Yazarýna Soruyor’ etkinliði çerçevesinde Yazar Erdal Þahin'i konuk etti. Öðrenciler, kitaplarýný okuduklarý Yazar Erdal Þahin’i soru yaðmuruna tuttular. Ergül Aslan, öðrencilerin kitaba duyduklarý ilgiyi artýrmak amacýyla bu etkinliði düzenlediklerini belirterek þunlarý söyledi; “Televziyon kültürü, adeta kitaplarý yok etmek için her gün daha renkli seçeneklerle bireyleri kendisine baðlýyor. Bu durum ise asosyal, anlayýþsýz, ufku dar yetiþen nesillere temel yaratýyor. Çocuklarýmýz, kendileri ile ayný þehirde ya-

þayan, ayný sokaklarda büyümüþ bir yazarý tanýmaktan mutluluk duydular. Erdal Þahin romanlarýnda sade ve gösteriþsiz bir dil kullanarak kitap okumayý daha zevkli hale getiriyor. Bu da romanlarýný daha anlaþýlýr ve akýcý kýlýyor.” Þahsade Yalçýnkaya ise bazý öðrencilerin yazara ait üç romaný bir hafta içinde bitirdiðini söyleyerek bu durumdan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Yazar Erdal Þahin, gördüðü ilgi karþýsýnda mutlu olduðunu söyleyerek öðrencilerle buluþmasýný saðlayan okul idarecileri, tertipleyen Türkçe öðretmenleri Ergül Aslan ve Þahsade Yalçýnkaya, katýlan öðretmenler ve öðrencilere teþekkür etti.

Kocatepe’de aile eðitimleri baþladý Rehber öðretmen Gökhan Karmýþ yönetiminde ‘7-19 Yaþ Aile Eðitim Programý’ baþlatýldý.

Ç

orum Merkez Ýlçe Kocatepe Ýlkokulu’nda Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü Rehber Öðretmenlerinden Gökhan Karmýþ yönetiminde ‘7-19 Yaþ Aile Eðitim Programý’ baþlatýldý. Programýn ilk oturumunda Okul Müdürü Orhan Demir, bir açýþ konuþmasý yaparak velilere programa katýlýmda gösterdikleri ilgi için teþekkür etti. Ýlk oturumda tanýþma etkinlikleri yanýnda ilk

oturumun konusu olan ergeni tanýma ele alýndý. Oturumlar her hafta Salý günleri devam edecek olup 8. hafta sonunda katýlým belgelerinin daðýtýmýyla sona erecek. Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü, Kocatepe Ýlkokulu Müdürü Orhan Demir’e programýn okulunda açýlýþý için gösterdiði gayretlerden dolayý teþekkür edip, Rehber Öðretmen Gökhan Karmýþ’a baþarý dileklerini ilettiler.

6 iþyerinden biri satýldý

Hasan Pakkan

M

ülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait Sancaktar Ýþ Merkezi'nde bulunan 6 adet iþyeri dün açýk artýrma usulü satýþa çýkarýldý. Ýhalede bir

Ýhale Osman Nuri Soyocak baþkanlýðýndaki komisyon huzurunda yapýldý.

iþyeri satýldý. Belediye Meclis Üyesi Osman Nuri Soyocak'ýn

baþkanlýðýnda encümen huzurunda yapýlan ihaleye Bir talipli katýldý. 12 bin lira

fiyatla satýþa çýkan bodrum katýný 12 bin 50 liraya Hasan Pakkan aldý.

KUTLAMA Sayýn

Av.

Faruk Özkader

’in

(Ç.HAK:3712)

baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN tarafýndan AK Parti Genel Merkez Ekonomik Ýþler Baþkaný Prof. Dr. Numan KURTULMUÞ Beyin yardýmcýlýðýna atanmasýný gönülden kutluyorum. Sayýn Özkader’in daha yüce makamlarda olmasý dileðiyle, baþarýlarýnýn artarak devamýný temenni ediyorum.

Çorum Ulaþ A.Þ. Özel Halk Otobüsleri Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ýsmail Hakký Melendiz


CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

9

Bereket TV tarafýndan canlý olarak yayýnlanan ve Çorumlu hayvan üreticilerinin yoðun ilgi gösterdiði sempozyum Anitta Otel'de gerçekleþtirildi.

Süt Sýðýrcýlýðýnda Döl Verimi konulu sempozyum, büyük bir ilgi ve katýlýmla gerçekleþti.

Çiftçiler bilimsel üretimde iddialý T

ürkiye'nin önde gelen yem þirketi Matlý A.Þ. ve þirket bünyesindeki Ömer Matlý Akademi tarafýndan Çorum'da "Süt Sýðýrcýlýðýnda Döl Verimi" konulu sempozyum düzenlendi. Salonu tamamen dolduran Çorumlu çiftçiler, üretim konusunda bilimselliði verdiði deðeri ve baþarýlý üretimdeki iddiasýný da katýlýmýyla gözler önüne serdi. Bereket TV tarafýndan canlý olarak yayýnlanan ve Çorumlu hayvan üreticilerinin yoðun ilgi gösterdiði sempozyum Anitta Otel'de gerçekleþtirildi. Sempozyuma Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Eflaz Ermiþ, Matlý A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Özer Matlý ile birlikte Çorum'daki sýðýr ve süt yetiþticileri birliklerinin baþkan ve yönetim kurulu üyelerinin yaný sýra hayvan üreticileri katýldý. Sempozyuma Bereket TV tarafýndan yapýlan özel çekimle katýlan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, düzenlenen sempozyumun Türk hayvancýlýðýna önemli katkýlar getirmesi temennisinde bulundu. Sempozyumun açýlýþ konuþmasýný yapan Matlý A.Þ. Yönetim

Kurulu Baþkaný Özer Matlý, babasý Ömer Matlý tarafýndan kurulan Matlý A.Þ ve Türk hayvancýlýðýnýn genel durumu hakkýnda bilgiler vererek, þirket olarak temel hedeflerinin Türkiye'nin yemcisi olmak olduðunu kaydetti. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Eflaz Ermiþ ise yaptýðý konuþmada Süt sýðýrcýlýðýnda döl veriminin Türk hayvancýlýðýnýn en önemli problemlerinden birisi olduðunu dile getirerek, süt sýðýrcýlýðýnda döl verimini artýrmak için suni tohumlamanýn yetmediðini, hayvanlarýn bakýmý ve beslenmesinin de döl verimini artýrmada çok önemli etkenler olduðunu dile getirdi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan sempozyuma geçildi. Gün boyu devam eden sempozyumda Uludað Üniversitesi Öðretim Üyeleri Prof. Engin Kennerman, Prof. Ahmet Gümen ve Prof. Ýsmet Türkmen ile Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý, Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürü Erkal Gedikli "Süt Sýðýrcýlýðýnda Döl Verimi' konusunda bildiri sunarak, Çorumlu hayvan üreticilerini bilgilendirdiler.

Matlý A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Özer Matlý;

‘Ýnsanýmýza borcumuzu ödemeye çalýþýyoruz’ Özer Matlý

ürkiye'nin tarýmsal yatýrým alanýndaki ilk üç büyük firmasý içerisinde yer alan Matlý A.Þ.'nin Yönetim Kurulu Baþkaný Özer Matlý, yýllardýr Türk tarýmýnýn ve Türk çiftçisinin hizmetinde olduklarýný belirterek, "Çiftçimizin daha iyi üretim v e daha iyi kazanç saðlamasý için, bu topraklara ve insanýmýza olan borcumuzu ödemeye çalýþýyoruz." dedi.

Bilimsel yaklaþým ve yöntemlerin çiftçiler tarafýndan çok iyi bilinerek, hayata taþýnmasýnýn önemine vurgu yapan Matlý, hayvansal besinlerin daha çok üretilmesi ve tüketilmesi konusunda hedeflerinin olduðunu ifade ederek, bu baþarýyý Türk tarýmýnýn yakalayacaðýna inandýðýný sözlerine ekledi. Firma kurucusu ve babasý

Ömer Matlý'nýn isminin verildiði bir akademi ile eðitim konusunda Türkiye'nin önünü açacak ve Türk çiftçisine vizyon kazandýracak eðitim programlarýný sürdürdüklerini aktaran Matlý, katýlým ve ilgi nedeniyle Çorumlu üreticilere teþekkür ettiðini ifade etti.

Ý

l Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Er2002'den bu tarafa Çorum'daki hayvansal kan Eflaz Ermiþ, Türkiye'de hayvancýlýðýn iþletme sayýsý 4 kat artýþ gösterdi. Bugün en önemli sorunlarýnýn baþýnda döl veriminin Çorum'daki büyükbaþ hayvan sayýsý 202 geldiðini belirterek, "çünkü ne kadar çok et bin adede ulaþmýþtýr. Bunun yarýsý melez yada süt üretirseniz üretiniz, eðer o yýl içeriyada kültür ýrký, %15'i ise yerli ýrk hayvansinde döl veriminde buzaðý elde edemiyorsalardan oluþmaktadýr. nýz, zarar etmiþsiniz demektir" dedi. Yine ayný þekilde 2001'de yýllýk 80 Türkiye'nin önde gelen yem þirketi Matbin ton olan Çorum'daki günlük süt üretim lý A.Þ. ve þirket bünyesindeki Ömer Matlý kapasitesi, yapýlan desteklerle birlikte buAkademi tarafýndan Anitta Otel'de düzenlegün 200 bin tona ulaþmýþtýr. Sadece bu venen 'Süt Sýðýrcýlýðýnda Döl Verimi' konulu riler bile hayvancýlýkta yakalanan baþarýyý sempozyuma katýlan Ýl Gýda Tarým ve Haybizlere göstermektedir" dedi. vancýlýk Ýl Müdürü Erkan Eflaz Ermiþ, haySüt sýðýrcýlýðýnda döl veriminin Türk vancýlýkta döl veriminin önemine dikkat çekhayvancýlýðýnýn en önemli problemlerinErkan Eflaz Ermiþ ti. den birisi olduðunu kaydeden Ýl Gýda TaTürk hayvancýlýðýnýn özellikle 2000'li rým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Eflaz yýllardan sonra yapýlan devlet destekleriyle birlikte Ermiþ, süt sýðýrcýlýðýnda döl verimini artýrmak için suni önemli oranda bir yükseliþ trendi yakaladýðýný vurgulatohumlamanýn yetmediðini, hayvanlarýn bakýmý ve besyan Ermiþ, "Türkiye'de 2002 yýlýndan sonra hayvancýlýða lenmesinin de döl verimini artýrmada çok önemli etkenler suni tohumlama, buzaðý desteði gibi destekler altýnda çok olduðunu bildirdi. önemli destekler verildi. 2002 yýlýnda 600 bin olan suni 'Hayvancýlýkta döl veriminde buzaðý elde edemiyortohumlama yapýlan hayvan sayýsý bugün 3.2 milyon adesanýz, ne kadar süt yada et satarsanýz satýn zarar ederside ulaþtý.2002'de sayýlarý 4 bini bulan 50 ve üzeri hayvan niz" diyen Ermiþ, hayvancýlýkta süt ve et verimini artýrbulunan iþletme sayýsý bugün 30 binlere ulaþtý. Bu destekmanýn da döl verimiyle doðru orantýlý olduðunu sözlerine lerden Çorum'da üzerine düþen payý fazlasýyla aldý. ekledi.

KUTLAMA

Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri olan deðerli aðabeyim

Ömer Arslan

’ý

kutlar, yeni görevinde üstün baþarýlar dilerim.

Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Þubesi Baþkaný (Ç.HAK:3707)

T

‘Buzaðý alýnmayan yýl çiftçi için zarar yýlýdýr’

Hasan KIZILTEPE


10 CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Anne Eðitimi’ seminerlerinin hedefi:

Mutlu aile, mutlu toplum ‘A

nne Eðitimi Seminerleri’ dün Ertuðrul Gazi Ýlkokulu’nda baþladý. Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi’nin katkýlarýyla düzenlenen seminerlerin açýlýþ törenine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, eðitim yöneticileri ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. ‘Mutlu aile, mutlu çocuk, mutlu toplum’ sloganýyla düzenlenen programýn açýþ konuþmalarýný Ertuðrul Gazi Ýlkokulu Müdürü Mustafa Hekim, Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer ve Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin yaptý.

‘Anne Eðitimi Seminerleri’ dün Ertuðrul Gazi Ýlkokulu’nda baþladý.

GÝRGÝN: ‘DEÐÝÞÝME MUHTACIZ’

‘EÐÝTÝMDE BAÞARI ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ ÞART’

Törende ilk olarak kürsüye gelen Okul Müdürü Mustafa Hekim, eðitimde baþarýnýn iþbirliðinden geçtiðini söyledi. Çorum Belediyesi’nin katkýlarýyla geçen yýl ‘Aile Okulu’ adýyla düzenlenen eðitim seminerlerinin son derece verimli olduðunu anlatan Mustafa Hekim, annelerin eðitimi için yeni bir çalýþmaya imza attýklarýný kaydetti. 6 hafta sürmesi planlanan ‘Anne Eðitimi Seminerleri’ne 100’ü aþkýn velinin katýldýðýný belirten Hekim, organizasyona verdiði destek nedeniyle Çorum Belediyesi’ne teþekkür etti.

Anne Eðitimi Seminerleri altý hafta boyunca her perþembe günü gerçekleþtirilecek bir eðitim programý. Seminerimizde bibirinden deðerli, alanýnda uzman kiþiler annelerimizle bilgi ve deneyimlerini paylaþacak. Çocuk eðitiminde merak edilen sorularý cevaplayacaklar. Ayrýca deðerli annelerimize Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi ile Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi’nce yürütülen sanatsal etkinliklerle ilgili sunular yapýlacak. Anneler tarafýndan hazýrlanan el emeði, göz nuru çalýþmalar burada sergilenecek.”

Seminere anneler büyük ilgi gösterdi.

Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, insanlýðýn deðiþime muhtaç olduðunu söyledi. “Yaþantýmýzda deðiþmeyen hiçbir þey yok” diyen Aytekin Girgin, eðitimin amacýnýn bireylerde olumlu ve faydalý deðiþimler saðlamak olduðunu kaydetti. Yeni nesillerin ailesine, ülkesine ve topluma faydalý bireyler olarak yetiþmesi hususunda ailelere önemli sorumluluklar düþtüðünü anlatan Girgin, annellerin çocuklarýn üzerindeki etkisinin büyük olduðunu ifade etti. Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Anne Eðitimi seminerlerini bu açýdan önemsediðini dile getiren Girgin, organizasyonda emeði geçenlere ve katkýda bulunanlara teþekkür etti.

‘AÝLEDE SAYGI ve SEVGÝ ÖNEMLÝ’

Anne Eðitimi seminerlerinde konuþan Aile Danýþmaný Nalan Yardýmcý, “Çocuklarýn iyi bir þekilde yetiþmesi açýsýndan ailede saygý ve sevgi unÇorum Belediyesi surlarý büyük önem taþýAile Eðitim Merkezi Müyor” dedi. dürü Zehra Betül Özseçer, “Toplumsal problem‘Ebevyn Tutumlarý ve Aile Ýçi Ýletiþimin Çolerin çoðu, ailedeki ileticuða ve Okul Baþarýsýna þimsizlikten kaynaklanýEtkisi’ konulu bir sunum yor” dedi. yapan Nalan Yardýmcý, Aile Eðitim Merkeannelere yönelik tavsiyezi’nin faaliyetlerinden lerde bulundu. bahseden Zehra Betül Çocuklarýn kiþilikleÖzseçer, “Aileyi düzeltirrinin büyük oranda okul sek, toplum düzelir” diye öncesi eðitim çaðýnda konuþtu. oluþtuðunu anlatan Yardýmcý, annelerin bu süreçAnne Eðitimi semiSeminerin açýlýþ töreninde programýn içeriðinden bahsedildi. teki rolünün büyük olduðunerlerinin içeriðinden de nu vurguladý. bahseden Özseçer, þu bilgileri verdi: Anne-babalarýn aile içi iliþkilerdeki tutum ve davranýþlarýnýn “Toplumun geleceðini aile, ailenin geleceðini de büyük ölçüçocuklara model teþkil ettiðini belirten Yardýmcý, “Yetiþkinler, de annelerimizin oluþturduðu gerçeðinden hareketle deðerli annedavranýþ özelliklerini aileden alýrlar” dedi. lerimizi çocuklarýyla iliþkilerinde daha bilinçli yaklaþým ve duruþEbeveynlerinden baský gören bireylerin yetiþkinlikte ciddi sýlar sergilemesini saðlayacak eðitim faaliyetleri düzenlemek, annekýntýlar yaþadýklarýna iþaret eden Yardýmcý, katýlýmcýlarýn sorularýlerimizin tecrübelerini paylaþabilecekleri ve sorunlarýna uzmanlar ný da cevapladý. eþliðinde çözüm arayabilecekleri sýcak ortamlar hazýrlamak bu Seminer programý Nilüfer Çýplak’ýn el sanatlarý kursu ile ilprojenin temel konusunu oluþturuyor. gili tanýtým sunumuyla sona erdi. Okul salonunu dolduran velilere, seminer programý ile ilgili bilgiler verildi.

‘AÝLE DÜZELÝRSE, TOPLUM DÜZELÝR’

‘Mutlu aile, mutlu çocuk, mutlu toplum’ sloganýyla düzenlenen programda Anne Eðitim Seminerlerinin amacý anlatýldý.

Mustafa Hekim

Z. Betül Özseçer

Aytekin Girgin

Nalan Yardýmcý

ÝHL’den örnek dayanýþma Ç

orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) öðrencileri, düzenledikleri kampanya çerçevesinde topladýklarý kitaplarý Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu kütüphanesine baðýþladýlar. Hikaye, roman ve ansiklopedilerden oluþan kitaplar, geçtiðimiz gün gerçekleþen ziyarette okul idaresine teslim edildi. Düzenlenen kampanya hakkýnda bilgi veren ÝHL öðrencileri, diðer okullar için de benzer yardýmlar yapmayý hedeflediklerini söylediler.

Sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn öneminden bahseden öðrenciler, kampanyaya destek veren herkese teþekkür ettiler. Geçmiþten beri sosyal yardýmlaþma

alanýnda çeþitli kampanyalara imza attýklarýný anlatan öðrenciler, dayanýþma amacýyla düzenledikleri faaliyetlerin süreceðini ifade ettiler. Daniþmend Gazi

Ýmam Hatip Ortaokulu idareci ve öðretmenleri ise düzenledikleri kampanya nedeniyle ÝHL öðrencilerini tebrik ederek katkýda bulunanlara teþekkür ettiler.

Anadolu ÝHL öðrencileri, yardýmlaþma alanýnda örnek bir projeye imza attý.

iPhone 5 Tütüncü’de A

pple firmasýnýn akýllý cep telefonu ‘iPhone 5’ bugün Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi'nde satýþa sunuluyor. Teknoloji tutkunlarýnýn merakla beklediði ‘iPhone 5’ hakkýnda bilgi veren Teknoloji Uzmaný Faruk Gönendik, “Mobil iletiþimde son teknolojiyi Çorumlular’ýn beðenisine sunuyoruz” dedi. Gönendik, “Çift Taþýyýcýlý iPhone 5'le Turkcell'liler mobil internet keyfini iki kat hýzlý yaþayacak” diye konuþtu. iPhone 5’i avantajlý Turkcell tarifeleri ve sürpriz hediyelerle Çorum halkýnýn beðenisine sunduklarýný dile getiren Gönendik, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: “ iPhone 5, bugün itibariyle maðazamýzda yerini aldý. Apple'ýn iOS 6 iþletim sistemine sahip son akýllý telefonu iPhone 5'i cazip tarifelerle müþterilerimize sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Þimdiye kadarki en ince ve en hafif iPhone olan iPhone 5,

yeni ve çarpýcý 4-inç büyüklüðünde Retina ekran, þaþýrtýcý bir hýz için Apple tarafýndan geliþtirilmiþ A6 iþlemci ve yüksek hýzlý kablosuz teknoloji özelliklerini sunabilmek ve üstelik tüm bu özellikleri daha uzun bir pil ömrü ile saðlamak üzere tamamen baþtan tasarlandý. iPhone 5 ile birlikte gelen ve dünyanýn en geliþmiþ mobil iþletim sistemi olan iOS 6, aralarýnda Shared Photo Streams, Facebook entegrasyonu, tamamen yenilenmiþ Maps uygulamasý ve Passbook organizasyonunun da bulunduðu 200'ün üzerinde yeni özellik

barýndýrýyor. iPhone 5 hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ýnönü Caddesi'nde

hizmet veren Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi'ne ve Hamit Camii Sokak’ta faaliyet gösteren þubemize bekliyoruz.”

‘iPhone 5’ bugün Çorum’da görücüye çýkýyor.

Faruk Gönendik, Maðaza Yöneticisi Serdar Sarýkaya ile iPhone 5’i tanýttý.


CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

11

KSS’nin iletiþim sorunu çözüldü Ýlçe Saðlýk Müdürü Dr. Alper Kýsa’ya yönelik býçaklý saldýrý Osmancýk’ta protesto edildi.

K

Türk Telekom ekipleri, kýsa sürede problemi çözerek esnafýn maðduriyetini giderdi.

Ç

üçük Sanayi Sitesi (KSS)’nde gerçekleþtirilen altyapý yenileme çalýþmalarý sýrasýnda zarar gören telefon hattý onarýldý. ‘KSS’nin iletiþimi koptu’ baþlýklý haberimiz üzerine harekete geçen Türk Telekom ekipleri, kýsa sürede problemi çözerek esnafýn maðduriyetini giderdi. Türk Telekom’dan verilen bilgiye göre, elektrik altyapý çalýþmalarý esnasýnda tahrip olan hatlarýn yeniden iletiþime sunulduðu bildirildi.

Kaybolan Sudenaz’ýn babasý Milliyet’e konuþtu

orumlu Özkürkçü Ailesi’nin kýzý Sudenaz’dan aylardýr haber alýnamýyor. Milliyet Gazetesi’nden Samet Akten’e konuþan Sudenaz’ýn babasý Abdullah Özkürkçü, yaþadýðý çaresizliði anlattý. ‘Bize kim yardým edecek?’ baþlýklý haberde þu ifadelere yer verildi.

SUDENAZ’DAN HÂLÂ HABER YOK

di. Kýzýmýn sabah okula gittiðini bir daha da haber alýnamadýðýný söylüyorlar” diyor. Kýzýný almak için Afyon’a gittiðinde Sudenaz’ýn kaybolduðunu öðrenen baba, Sudenaz’ýn kaybolmasýndan eski eþi Þevval Pala’nýn ailesini sorumlu tutuyor. Yetkililerin de yeteri kadar arama kurtarma çalýþmalarý yapmadýðýný söyleyen Özkürkçü, “Valiye, kaymakama gidiyorum kimse benimle görüþmeyi bile kabul etmiyor. Kýzým kaybolduktan sonra günler geçiyor hala doðru düzgün ne bir sorgu ne bir araþtýrma var. Biz devletten de yardým göremeyeceksek kime gideceðiz?” diyor.

Trafik kazasýnda annesini kaybeden 6 yaþýndaki Sudenaz’dan da aylardýr haber alýnamýyor. Sudenaz’ýn anne ve babasý 2006 yýlýnda ayrýldýðý için Sudenaz annesiyle birlikte Afyon’da, baba Abdullah Özkürkçü ise Çorum’da yaþýyordu. Anne Þevval Pala’nýn ölümünden sonra Sudenaz’ýn velayetini alan baba Özkürkçü, kýzýný almak için Afyon’a gittiðinde Sudenaz’ýn kaybolduðunu öðrendi. Eðer anne Þevval Pala ölmeseydi yeniden evleneceklerini söyleyen Özkürkçü, “Þevval kýzýma hamileyken ayrýldýk. 6 yýl boyunca da ne Þevval ne de ben kimseyle evlenmedik. Ýkimiz de kýzýmýzý çok sevdiðimiz için tekrar evlenecektik. Ancak Þevval hayatýný kaybetti. Ölümünden sonra Þevval’in ailesi kýSudenaz’ýn babasý Abdullah Özkürkçü, yaþadýðý çaresizliði Milliyet’e anlattý. zýmý bana vermek isteme-

Üniversiteliye türkü bursu Ç

orum Vakfý tarafýndan hazýrlanan ‘Ünlülerle Çorum Türküleri’ albümü, yaygýn basýnda da ses getirdi. Ünlü sanatçýlarýn destek verdiði albüm, ‘Öðrenciye Türkü Bursu’ baþlýðýyla Hürriyet Gazetesi Kampüs ekine haber oldu. Kampüslü Gençliðin Haberleri bölümünde yer alan havadiste þu bilgilere yer verildi:

ÖÐRENCÝYE TÜRKÜ BURSU

Çorum’da tanýtýlan albüm, ‘Öðrenciye Türkü Bursu’ baþlýðýyla Hürriyet Gazetesi Kampüs ekine haber oldu.

Geliri ile üniversite öðrencilerine burs verilecek olan “Ünlülerle Çorum Türküleri” albümü çýktý. Ünlü sanatçýlar Kubat, Hüseyin Turan, Sevcan Orhan, Onur Þan, Emel Taþçýoðlu, Gülþen Kutlu, Erdal Erzincan ve Sümer Ezgü’nün Çorum Türkülerini seslendirdiði albüm çalýþmalarý 1.5 yýl sürdü. Çorum Vakfý tarafýndan hazýrlanan “Ünlülerle Çorum Türküleri” isimli albüm, geçtiðimiz günlerde Esen Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluþtu. Ýçeriðinde 12 Çorum Türküsü ile Çorum halayý ve Çorum çiftetellisi bulunan bu albümdeki tüm eserler, orijinal hallerine uygun olarak hazýrlandý. Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan, “Proje-

nin en önemli gayesi, bu albümlerin satýlmasý ve albümlerden saðlanan tüm gelirin, tamamen Çorum Vakfý Burs Fonu’na aktarýlarak, Çorum’dan üniversite kazanmýþ ve hiçbir ekonomik geliri olmadan üniversite okumaya çalýþan gençlerimize burs olarak dönebilmesiydi. Bunu Türkiye’nin Kubat, Hüseyin Turan, Sevcan Orhan, Onur Þan, Emel Taþçýoðlu, Gülþen Kutlu, Erdal Erzincan ve Sümer Ezgü gibi sanatçýlarýmýza anlatýnca, Çorumlu olmamalarýna raðmen onlarý ikna etmek hiç zor olmadý. Türkülerimizin dev sesleri, geleceðimizin sahipleri gençlerimizin okumasý için seferber oldu ve bu albümdeki okumalarý karþýlýðýnda hiçbir ücret talep etmediler” dedi.

Ç

Doktora saldýrý protesto edildi

orum’un Osmancýk ilçesinde Ýlçe ken Yýlmaz, “Bu aslýnda olayýn görünen Saðlýk Müdürü Dr. Alper Kýsa’ya çok basit bir kýsmý. Daha alt seviyede yönelik býçaklý saldýrý saðlýk çalýþanlasözsel farklý manada o kadar çok þiddet rý tarafýndan protesto edildi. var ki. Çünkü bir hak veriyorsunuz, diyorsunuz ki; ‘Ýstediðinizi istediðiniz zaOsmancýk Devlet Hastanesi man yaptýrabileceksiniz.’ Ama bu yapýönünde toplanan Çorum Tabip Odasý lan iþlerin belirli bir kanuni prosedürleri ve Türk Saðlýk Sen üyeleri saldýrýyý kývar. Ýþte vatandaþlar bunu anlamakta nadý. Basýn açýklamasý sýrasýnda bazý zorluk çekiyor. Bu aslýnda bir politik saðlýk çalýþanlarý “Þiddet var, saðlýk hata, politik söylem hatasý. Bunu defayok. Saðlýk çalýþanlarý sahipsiz deðillarca ifade ettik. Vatandaþ zannediyor ki dir. Yeter artýk. Þiddete hayýr” yazýlý istediði her þey yapýlacak. Hayýr, kanun pankart açtý. engelliyor yapýlamýyor, yasa var. Ýþte bu noktada þiddetle karþý karþýya kalýyoÇorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Dr. Ali Yýlmaz ruz” dedi. Ali Yýlmaz saðlýk çalýþanlarýna yönelik saldýrýlarýn boyutunun idarecilere kadar ulaþtýðýSaldýrýyý protesto eden saðlýk çalýþanlarý basýn ný vurguladý. Saðlýk çalýþanlarýnýn da görevini beliraçýklamalarýnýn ardýndan görevlerinin baþýna geri li bir yönetmelik çerçevesinde yaptýðýna dikkat çedöndü.(ÝHA)

Uðurludað’da elektrik kesintisi problemi

Ç

orum’un Uðurludað ilçesinde yaþanan elektrik kesintileri vatandaþý çileden çýkardý. Haber merkezimizi telefonla arayan bazý ilçe sakinleri, 3 aydýr devam eden elektrik kesintilerinden dert yandýlar. Özellikle gündüz saatlerinde 2-3 kez yaþanan ve dakikalarca süren elektrik kesintileri nedeniyle maðdur olduklarýný ifade eden vatandaþlar, yetki-

lilerden çözüm istediler. Konuyu ilgili makamlarýna iletmelerine raðmen sorunun devam ettiðini anlatan vatandaþlar, ilçedeki iþyerleri ve eðitim kurumlarýnýn da enerji kesintisinden olumsuz etkilendiðine iþaret ettiler. Elektrik kesintileri yüzünden ilçede hayatýn durma noktasýna geldiðini anlatan vatandaþlar, acilen çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.

D

baþta olmak üzere tüm reyonlarýmýzda geçerli. Tekstilde etiket fiyatlarýndan %20 indirim imkaný sunan kampanyamýz yýl sonuna kadar sürecek.

Duranlar AVM’de sezon sonu indirimi

uranlar Alýþveriþ Merkezi (AVM) ve Yapý Market’te sezon sonu indirim kampanyasý baþladý. 31 Aralýk 2012 tarihine kadar geçerli olacak kampanya hakkýnda bilgi veren Duranlar AVM Müdürü Murat Osma, “Binlerce üründe kaçýrýlmaz indirimler sunuyoruz” dedi. Tüm reyonlarda geçerli olan sezon sonu indirimlerinin yaný sýra kredi kartlarýna özel taksit avantajlarý sunduklarýný dile getiren Murat Osma, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: “Sezon sonu indirim kampanyamýz ev

tekstili, aydýnlatma, halý, mobilya, züccaciye, hediyelik eþya, oyuncak, oto aksesuar, kýrtasiye, ankastre, hýrdavat, banyo aksesuarlarý, bay, bayan ve çocuk giyim ile ayakkabý

Y

çarparak devirdiðini belirten iþyeri sahipleri, önlem alýnmadýðý takdirde problemin daha büyük sýkýntýlara sebebiyet vermesinden endiþe

Kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak ve indirimlerimizi yakýndan görmek isteyen herkesi Duranlar AVM’ye bekliyoruz.”

Duranlar AVM ve Yapý Market’te sezon sonu indirim kampanyasý aþladý.

Gazi 3. Sokak esnafý acilen çözüm bekliyor

eniyol Mahallesi 3. Gazi Sokak esnafý, trafiðe kapalý olan sokaða giren ve park edilen araçlardan þikayetçi. Çorum Ziraat Odasý’nýn da bulunduðu sokakta özellikle gündüz saatlerinde büyük bir karmaþa yaþandýðýný anlatan iþyeri sahipleri, problemi defalarca yetkililere iletmelerine karþý hiçbir önlem alýnmamasýndan yakýndýlar. Geçtiðimiz günlerde sokaða giren bir kamyonetin aydýnlatma lambalarýndan birine

ettiklerini dile getirdiler. Sokak giriþine beton duba konulmasýný isteyen 3. Gazi Sokak esnafý,

yetkililere seslenerek yaþanan maðduriyetin bir an önce giderilmesini beklediklerini sözlerine eklediler.

3. Gazi Sokak esnafý, trafiðe kapalý olan sokaða giren ve park edilen araçlardan þikayetçi.


12 CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

ÞEMSÝYE Yýllar önce Ýngiltere'de erler þemsiye kullanmazmýþ. Þemsiye taþýma hakký sadece subaylara tanýnýyormuþ. O yýllarda bir gün genç teðmenlerden biri, koltuðunun altýnda bir þemsiye ile hýzlý hýzlý yürüyen eri görünce, beyninden vurulmuþa dönmüþ. Eri çaðýrarak : -Bu ne küstahlýk, demiþ. Ve þemsiyeyi aldýðý gibi dizinde iki parça etmiþ. -Bu sana bir ders olsun, bir daha böyle küstahlýklar yapma! Neye uðradýðýný anlamayan er : -Baþüstüne, diyerek selamý çakmýþ ve þöyle sormuþ : -Teðmenim, beni az önce evine yollayan general þemsiyesini istediðinde kim kýrdý diyeyim?


CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Hicri Kamerî: 1 - Safer: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:1 Kanun-i Evvel 1428 Kasým:37

14

2012

ARALIK

Bir kimse bir günah iþler, sonra piþman olursa, bu piþmanlýðý günahýna kefâret olur. Yânî affýna sebep olur. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.16 06.49 11.42 14.00 16.23 17.48

KIYÂMET ALÂMETLERÝ •Birgivî Vasiyetnâmesi kitabýnda buyuruluyor ki: •Kýyâmetin yaklaþtýðýna dair alâmetler çoktur. Bunlar ikiye ayrýlýr: A-Küçük Alâmetler •Cahillik çok, ilim az olur. •Cahiller baþa geçip, hükmeder. •Ýçki çok içilir. •Dinî vazifeler, lâyýk olmayanlara verilir. •Âlimler günah iþleyici, ibâdet edenler cahillerden olur. •Zararlarýndan korunmak için, insanlara ikram olunur. •Erkekler, hanýmýna uyup, anne ve babasýna isyan eder. •Çalgý ve oyun aletleri çok kullanýlýr. •Güvenilir kimseler azalýr. “Filân mahallede iyi bir kimse var.” denir. •Büyük ve yüksek binalar yapýlýr. •Sonra gelenler, öncekilere “Cahil” der. •Kötü kimseler, söz sahibi olur. •“Filân kimse çok iyidir.” denildiði hâlde, o kimsede zerre kadar iman bulunmaz. •Ýnsanlarda sevgi azalýr. •Erkekler ipek giyer. •Zina ve livata çoðalýr. •Adam öldürmek ve fitne çoðalýr. •Dinî iþler ayýp sayýlýr ve terk olunur. •Bidatler çoðalýp, sünnetler unutulur. •Her köþede zalim ve zorbalar çoðalýr. •Günahlar iyi, ibâdetler kötü gösterilir. •Deccal vekilleri çýkýp, insanlarý yoldan çýkarýr. •Gençler çok günah iþler, kadýnlar iþi iyice azýtýr. •Kadýnlar çeþit çeþit baþ baðlayýp dar elbise giyer. •Doðru söyleyenleri, baþlarýndan kovmaya çalýþýrlar. •Ýslâmýn ismi, Kur’ân-ý kerîmin resmi kalýr. •Ýnsanlar, âlimleri býrakýp, cahillere uyar. B-Büyük Alâmetler •Mehdî gelir ve dünyayý adaletle idare eder. •Deccal çýkýp, tanrýlýk dâvâsýnda bulunur. •Ýsa aleyhisselâm gökten inip, Deccal’ý öldürür. •Yecüc ve Mecüc çýkar ve dünyayý fesada boðar. •Mekke-i Mükerreme’den Dâbbetü’l-ard çýkar. •Güneþ batýdan doðar. •Aden’den büyük bir ateþ çýkar.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

M

Mevlana'nýn Çaðrýsý

evlana Celaleddin Rumi, Horasan erenlerinlana'yý bu kadar sevdiðinizi söylediniz. Onun diEthem ERKOÇ dendir. Anadolu'nun Ýslamlaþmasýnda büyük nine girmeyi, Müslüman olmayý hiç düþündünüz ethemerkoç@corumhakimiyet. net emeði geçen velilerdendir. 1207 yýlýnda Belh'de mü? " Hepimiz, cevabý merakla bekliyoruz. Asdünyaya gelmiþtir. Ýlim ve tasavvuf neþesinin halýnda ben de Müslümaným, der diye umutlanýyokim olduðu bir aile ortamýnda büyümüþtür. Babasý, ruz. Sultanü'l-Ulema (Alimlerin Sultaný) Bahaaddin Ancak Anna Masalla, Mevlana'ya atfedilen Veled'dir. Moðallarýn Horasan'a doðru yönelmesi o meþhur sözü nakletti: "Mevlana gel dedi, ben de üzerine yurtlarýný terkedip yola çýkmýþlar. Baðdat, geldim. Her nasýlsan öyle gel dedi, ben de dinimi Kufe, Mekke, Þam, Malatya, Sivas, Erzincan derdeðiþtirmeden geldim." ken Akþehir ve Karaman'da uzun süre konaklamýþBu sözler, salonda hayal kýrýklýðýna neden lar ve sonra Konya'ya yerleþmiþlerdir. oldu. Ama Mevlana'nýn bu manaya gelecek bir Mevlana, babasýnýn vefatýndan sonra onun söz söylemiþ olabileceðini veya olamayacaðýný medreselerinde ders vermeye, camide halký irþat tartýþmaya baþladýk. etmeye baþlamýþtýr. Þems-i Tebrizi'den aldýðý aþk ateþiyle daha da Ýþte o akþam radyoda Mevlana Müzesi Müdürü Mehmet Öncoþmuþtur. Eserlerini iþte bu devreden sonra vermiþtir. Altý ciltlik der, Mevlana'yý anlatýyordu. Söz, Mevlana'ya atfedilen þu mýsralaMesnevi, kýrk bin beyitlik ve yirmi bir divandan oluþan Divan-ý ra geldi. Kebir gibi dev eserlerinin yaný sýra Fihi Mâfih, Mecalis-i Seb'a gi"Gel, ne olursan ol, yine gel. bi eserleri de vardýr. Kâfir, Mecusi, putperest olsan da gel. Mevlana'nýn inanç ve düþünce dünyasýnýn temelinde Allah aþký, Kur'an-ý Kerim'e baðlýlýk ve Hz. Peygamber (sav)'in buyruklarý Bizim dergahýmýz ümitsizlik dergahý deðildir. doðrultusunda yaþamak vardýr: Yüz kere tövbeni bozmuþ olsan da gel. Caným bedenimde oldukça Kur'an'ýn kuluyum, Her nasýlsan öyle gel" Seçilmiþ Muhammed'in yolunun topraðýyým. Mevlana Müzesi Müdürü merhum Mehmet Önder, radyo koBirisi, sözlerimden bundan baþka bir söz naklederse; nuþmasýnda bu mýsralarý Farsçasýyla beraber okuduktan sonra þöyle dedi: "Öncelikle þunu belirteyim ki bu mýsralar, Mevlana'nýn hiçOndan da þikayetçiyim, o sözden de þikayetçiyim. bir eserinde yoktur. Sözlerin baþ kýsmý, anlam ve öz itibariyle onun þiirlerine benziyor. Mevlana'ya sormuþlar; Aþk nedir? Dergahýn ümitsizlik dergahý olmadýðýný vurguladýktan sonra Mevlana þöyle cevaplamýþ: Ben ol da bil. tövbe ederek tekrar girilebileceði ifadesine itirazýmýz yok. Ama hiç Ýlahi aþka ermek kolay deðil elbette. Onu anlayabilmek için o tövbe etmeden, iman etmeden bu kapýdan girilebileceðini söylehali yaþamak gerek. Ýþte Mevlana bu nedenle yol gösteriyor: mek, Ýslamýn temel akidelerine aykýrýdýr. Bunu, Mevlana söyleme"O'nun aþkýný iste. Zira bütün peygamberler, O'nun aþkýyla güç bulmiþtir. Bu söz, o dönemde yaþamýþ bir keþiþe aittir." dular." Mehmet Önder'in bu konuþmasý, zihnimizde oluþan pek çok Mevlana, bu manada aþk adamýydý, gönül insanýydý. Her milsoruya cevap oldu ve biz ferahladýk. Yýllar sonra bu konuda en açýk lete hitap etmeyi bilirdi: ifadeyi Prof.Dr. Emine Yeniterzi'nin Mevlana adlý çalýþmasýnda buldum. Sayýn Emine Yeniterzi, bu konuda þöyle diyor: "Yetmiþ iki millet sýrrýný bizden dinler. "Mevlana'dan söz edilince yurdumuzdaki insanlarýn aklýna ilk Biz, bir perde ile yüzlerce ses çýkaran bir neyiz" olarak bu rubai geliyor. Mevlana'ya atfedilen bu rubai, Mevlana Ýþte bu mesaj, yerini buldu ve onun cenaze merasiminde binMüzesi'nde bulunan el yazmasý Divan-ý Kebir'in kabýnda kayýtlýdýr. lerce gayrimüslim yerini aldý. Kendilerine buraya niye geldikleri Diðer Divan-ý Kebir nüshalarýnda rastlanmadýðý gibi, eserin içinde sorulduðunda "Biz, onda Musa'nýn, Ýsa'nýn gerçeðini bulduk. Siz olmayýp da kapakta kayýtlý olmasýndan anlaþýlacaðý gibi, herhangi Müslümanlar, Mevlana'yý nasýl devrinin Muhammed'i olarak tanýbirisi tarafýndan oraya yazýlmýþ, Mevlana'ya ait olmayan bir þiirdir. yorsanýz, biz de onu zamanýn Musa'sý ve Ýsa'sý olarak biliyoruz. Siz Þiirin gerçek þairi için bazý araþtýrmacýlar, Ýranlý þair Ebu Said nasýl onu seviyorsanýz, biz de bin misli fazla seviyoruz" Ebü'l-Hayr'ý gösterirler" Mevlana'nýn onlar tarafýndan bu kadar sevilmesinde onun yuMevlana öyle adamýna göre söz söyleyen, yanar döner bir derkarýdaki beyti etkili olmuþtur. viþ deðildir. Onun temel referansýnýn Kur'an ve sünnet olduðu yu17 Aralýk 1273'de Konya'da vefat etmeden önce "Sakýn benim karýda belirttik. O, bu temel düþüncesinde sabit kadem olmak kayiçin aðlamayýn. Ah vah etmeyin, üzülmeyin. Zira o gece ben sevdýyla tüm insanlýða mesaj veren bir velidir: gilime kavuþacaðým." diyordu. Onun için her yýl 17 Aralýk'ta Kon"Biz, pergel gibiyiz. Bir ayaðýmýz din, þeriat üzerinde saðlamya'da Vuslat Gecesi, Seb-i Arus (Düðün Gecesi) törenleri yapýlýr. ca durur. Öteki ayaðýmýz, yetmiþ iki milleti dolaþýr" Bu törenlere yurt içinde ve yurt dýþýndan binlerce kiþi gelir. Biz, farklý din, kültür, renk ve meþrepten Konya'ya MevlaHer biri Mevlana sevgisi ile gelirler elbette. Onun yetmiþ iki millena'yý ziyarete, törenlerine katýlmaya gelenleri, yetmiþ iki millete te çaðrýsýnýn etkisiyle gelenler de olur. ulaþan mesajýn eseri ve sonucu olarak görüyoruz. 1970 yýlýnda Konya'da yine böyle bir merasim nedeniyle konEnbiya ve evliyanýn þefaatini talep etmek, bizim görevimiz. ferans düzenlenmiþti. Konuþmacý, Ýtalyan asýllý ünlü Türkolog AnUmarýz Mevlana'nýn þefaatinden de nasipleniriz. Mevlana Celâletna Masalla idi. Mevlana'yý anlattý, ona olan sevgi ve hayranlýðýný tin Rumi'ye de Allah'tan rahmet dileriz. dile getirdi. Bizden biri gibiydi. Sonunda bir arkadaþ sordu: "Mev-

Haftalýk

Takvim Yapraðý

A

verdikleri örneklerle anlattý. "0-6 yaþýn faturasýný, ergenlikte ödersiniz" diyerek, ebeveynleri 0-6 yaþ çocuk geliþimi konusunda uyaran Psikolog Talin Öcal, insanoðlunun karakter ve kimlik oluþumunun yüzde 80'inin ilk altý yaþ içerisinde tamamlandýðýný ifade etti. Bu sürecin geliþimin en hýzlý olduðu, çevresel etkilerin hüküm sürdüðü bir yaþ aralýðý olduðunu belirten Öcal ebeveynlere, "Bu dönemde çocuða nasýl davranýlýrsa ilkokul veya ergenlik döneminde çocuðun o þekilde karþýlýk vereceðini unutmayýn. Bu sebeple koruyucu, aþýrý otoriter ve izin verici anne baba tutumlarýný bir kenara býrakýn" diye seslendi. "EBEVEYNLER DEMOKRATÝK TUTUM SERGÝLEMELÝ" Kendine güvenen, baðýmsýz, toplumla uyumlu, giriþimci bireyler yetiþtirmek için uygun olan davranýþ biçiminin demokratik tutum olduðunu ifade eden Neil Serem

Gülenay ise, bu tutumun olmazsa olmazlarýný þöyle sýraladý: "Bu yöntemde ikna ve geçici mahrumiyet disiplin yöntemi olarak kabul edilmeli, çocukla her hangi bir problem yaþandýðýnda onunla mantýklý ve açýklanabilir þekilde konuþulmalýdýr. Çocuða karþýlýksýz sevgi gösterilmeli ayrýca baþarýlarý ödüllendirilerek, bedensel cezalardan kesinlikle uzak durulmalýdýr." "TEHDÝT ETMEYÝN, FEVRÝ DAVRANMAYIN" Psikolog Neil Serem Gülenay, çocuðuyla zaman zaman disiplin konularýnda baþ etmekte zorlanan ebeveynlere de tavsiyelerde bulundu. Etkin bir iletiþim için çocuðu sakince dinlemenin yaný sýra alaycý ve fevri davranýþlardan uzak kalýnmasý gerektiðini vurgulayan Gülenay, tehdit etme, uyarma, rüþvet teklif etme gibi davranýþlarýn çocukla ebeveyn arasýndaki iletiþimin engelleri olduðunun altýný çizdi. Kaynak: ÝHA

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER BULUT ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI 223 00 99

Kadir Yüktaþýr

ÜNALDI BUHARA EVLER MAH.HÝTÝT EVLER SAÐLIK OCAÐI KARÞISI 227 43 83

METEOROLOJÝ

2.319 2.334

1.776 1.786

24 ayar

ALIÞ

96,04

SATIÞ

97,00

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6463 14 ARALIK 2012 CUMA

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

G

Recep MEBET Emre KUT

VEFAT EDENLER 1- Eþençay Büklüce Mahallesinden gelme, Yaþar ve Himmet KARSAK' ýn babalarý; Mehmet KARSAK. 2- DSÝ' den emekli Abidin SOYLU' nun kayýnpederi; Arap KILIÇ. 3- Bayat Çayköy'den gelme, Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nden emekli Mehmet TOSUN' un eþi, Fatma ve Ceyhan TOSUN' un anneleri, Halis KURUM' un kayýnvalidesi; Lale TOSUN. 4- Hasan ve Hakan ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU' nun babalarý, Ýsmail, Yalçýn, Cengiz ve Mustafa KELEÞ' in eniþteleri, Hüseyin SAÐLIK ve Mehmet ÖZDEMÝR' in kayýnbiraderi; Þah Ýsmail ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU.

Son Piþmanlýklar 3

eçmiþte bunun acý Tefekkür neticelerini yaþadýk. Dünyamýz Bu zahirde kolay olan bir yol olarak görülebilir. Ama daha sonra bunun acý neticeleri insanýn midesini bulandýrýr. Þimdi bu hallerin Raþit Yücel ortamýný yaþýyoruz. rasityücel@ Yarýn ne olacaðý belli corumhakimiyet. net deðil. Ama þu bellidir: Risale-i Nur hiçbir þeye alet edilemez. Bir basamak olarak kullanýlamaz. Bunun için üstadýmýz taleberine muhtelif zamanlarda yemin ettirdiðini aðabeylerden dinlemiþtik. "Beni istismar ettirmeyeceðinize, Benim davamdan vazgeçmeyeceðinize, Bu hakikatleri yaþayacaðýnýza" dair söz vermelerini istemiþtir. Bu sadece onlara deðil, bütün Nur talebelerine þamildir. "Keþke " demeden, son piþmanlýða düþmeden.

Dikkat '0-6 yaþ faturasýný ergenlikte ödersiniz nne ve babalara çocuklarýn karakter geliþimini 0-6 yaþ grubunda tamamladýklarýný belirten Psikolog Neil Senem Gülenay, "0-6 yaþýn faturasýný, ergenlikte ödersiniz" diyerek ebeveynleri uyardý. Küçükçekmece Belediyesi Aile Danýþma Merkezi'nin düzenlediði "Ebeveyn Tutumlarý" seminerinde anne ve babalara çocuklarýn karakter geliþimini 0-6 yaþ grubunda tamamladýklarýný belirten Psikolog Neil Senem Gülenay, "0-6 yaþýn faturasýný, ergenlikte ödersiniz" diyerek ebeveynleri uyardý. Küçükçekmece Belediyesi Aile Danýþma Merkezi Psikologlarý Neil Senem Gülenay ve Talin Öcal, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Ebeveyn Tutumlarý' konulu seminer verdi. Ebeveynlerin yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirilen söyleþide Psikologlar, annebabalara; çocuklarýna uygulamalarý gereken davranýþ biçimleri ve disiplin yöntemlerini

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Uslu, rakamlarla konuþtu T

BMM bütçe görüþmelerinde dün Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Bütçesi görüþüldü. Yapýlan desteklemelerle Çorum’da 2002-2011 yýlýna kadar tarým hayvancýlýðýn yüzde 68 artýþ gösterdiðini belirten TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan sayýsýnýn 327 bin 718’den % 4.8 artýþla 343 bin 450’ye yükseldiðini; süt üretiminin % 203 artýþ ile 78.571 tondan 238.224 tona yükseldiðini; yumurta üretiminin % 65 artýþla 936 bin 173’e yükseldiðini, yumurta ihracatýnýn ise % 1276 artýþla 7 bin 463’ten 102 bin 739’a ulaþtýðýný kaydetti. Bunlar dýþýnda buðday üretiminin % 21, çeltik üretiminin % 51, ceviz üretiminin % 118 ve bitkisel ürün ihracatýnýn % 185 artýþ gösterdiði belirtildi.

2003 - 2012 yýllarýnda yapýmý tamamlanan ve devam eden karaylu yatýrýmlarýn toplamýnýn 1.519.082.871 TL olduðu belirtilen tabloda, Ýl Özel Ýdaresinin yapmýþ olduðu yol yatýrýmlarý, 68 km tek yol yapýmý, 13 adet kaza kara nokta iyileþtirmesi, 1839 km asfalt onarýmý, 37 adet köprü yapýmý yatýrým tutarlarýna dahil edilmediði de vurgulandý.

10 yýlda Çorum’da kültür ve turizm yatýrýmlarý

Devam eden bütçe görüþmelerinde Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nýn bütçeleri ve 10 yýlda Çorum’da kültür ve turizm yatýrýmlarý deðerlendirildi. Uslu, tabloda þunlarý kaydetti, “Çorum Müzemiz tamamlanarak hizmete açýldý. Alacahöyük Müzesi ve Örenyeri’nin teþhir tanzimi, çevre düzenlemesi ile ulaþým yollarý geniþletilerek yenilenmiþtir. Boðazköy Müzesi ve Hattuþa Örenyeri teþhir tanzimi, çevre düzenlemesi ile ulaþým yollaBölünmüþ yollarda % 400 artýþ rý geniþletilerek yenilenmiþtir. Tarihi dokumuzu yaþatmak adýna özel þahýsSalim Uslu lara ait 52 adet tarihi evin restore edilmesi için maddi yardým yapýldý. OrGörüþmelerde Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Büttaköy Þapinuva Örenyeri çevre düzenlemesi ve gezi yollarý yapýldý. Ortaköy Ýncesu çesinin de görüþüldüðü ifade edilen açýklamada, tablolarla AK Parti’nin 10 yýlda ÇoKanyonu Turizmi Geliþtirme Projesi baþlatýldý. Kanyon giriþi ve çevre düzenlemesi yerum'da Karayollarý yatýrýmlarý gösterildi. nilenerek, yolu geniþletilmiþtir. 2003 ve 2012 yýllarý arasýnda yapýlan bölünmüþ yollarýn, 2002 ve öncesinde yaÝskilip, Osmancýk Kalesi restorasyon projeleri yapýlmýþ ve Sungurlu Saat Kulepýlan çalýþmalardan % 400 artýþla 236 km olduðu, 2003-2012 yýllarý arasýnda karayolsi’nin restorasyonu gerçekleþtirilmiþtir. Ýlçe ve Belde belediyelerine turizm altyapýlarýlarýna 1.207.000.000 TL yatýrým yapýldýðý belirtildi. nýn iyileþtirilmesi için proje destekleri saðlandý. (41 projeye) Ýl, Ýlçe ve Belde beledi2003-2012 yýllarýnda yapýmý tamamlanan ve devam eden yatýrýmlar yeleri ile sivil toplum örgütlerinin yaptýðý Kültürel ve Sanatsal faaliyetlere destek saðÝskilip-Tosya Yolu, Çorum-Cemilbey-Ortaköy Yolu, Hacýhamza-Osmancýk, Çolandý. (108 Adet) Ýlimizde yapýlan 3 adet arkeollojik kazýya ilave olarak Bakanlar Kurum-Osmancýk Ýl Yolu (Kýrkdilim- Laçin Arasý), Çorum-Osmancýk Ýl Yolu (Çorumrulu kararý ile 3 kazý daha baþlatýlmýþtýr. Alacahöyük Turizm Yolu, yürüyüþ, Bisiklet Laçin Arasý), 15 .Bl.Hd.-Osmancýk Yolu, Osmancýk-Gümüþhacýköy Yolu, Çorum Þeyollarý ile birlikte beton kilit parke kaplamasý yapýlarak hizmete açýlmýþtýr. Restorasyon hir Geçiþi Devlet Yolu Burunçiftlik Kavþaðý, Merzifon-Çorum II.Kýsým Yolu, Çorum için götürüldüðü Almanya’dan 94 yýl sonra ülkemize getirilen, 3.500 yýllýk Boðazköy Þehir Geçiþi Devlet Yolu Binevler Kavþaðý, Çorum-Sungurlu Yolu, Sungurlu-Delice Sfenksinin anayurdu Çorum’a gelmesi saðlanmýþtýr. Ýskilip ilçemiz tarihi Dikiciler ve 4. Bl. Hd. Yolu, Çorum-Sungurlu Ayr. - Alaca- 6. Bl. Hd. Yolu, Kargý-Osmancýk Ayr. - Saraydüzü Yolu, Ýskilip-Tosya Yolu, Zile-Çekerek Ayr. -Alaca -Boðazkale Ayr. - SunSandýkçýlar sokaðý restorasyonu ile Boðazkale ilçemiz Yazýlýkaya Açýkhava Mabedingurlu Ayr., 15 Bl.Hd. - Osmancýk Devlet Yolu, Osmancýk-Merzifon Yolu, Alaca Çevde bulunan Hitit Figürlerinin korunmasý çalýþmalarý baþlatýldý. re Yolu, Boðazkale Þehir Geçiþi, Ýskilip Þehir Geçiþi, Çorum-Osmancýk Geçiþi OsUslu, yapýlan bu çalýþmalar neticesinde 2003 yýlýnda 50.268 olan ziyaretçi sayýsýmancýk Kavþaðý, Çorum Þehir Geçiþi, Osmancýk Grup Köprüleri, Osmancýk Grup nýn 2012 yýlýnda 11 aylýk dönemde % 183 artarak 142. 632’ye çýktýðýný kaydetti. Köprüleri, Bayat-Ýskilip Þehir Geçiþleri, Çorum-Ýskilip Yolu.

Saldýrýya kýnama M

Osmancýk Müteahhitler ve Mühendisler Birliði, ilçe kaymakamý

Ýbrahim Küçük’ü ziyaret etti.

Kaymakam’a nezaket ziyareti Ç

orum’un Osmancýk ilçesinde faaliyet gösteren Müteahhitler ve Mühendisler Birliði, ilçe kaymakamý Ýbrahim Küçük’ü ziyaret etti. Müteahhitler ve Mühendisler Birliði Dernek Baþkaný Haydar Kurþun, birliðin inþaat sektörünün sorunlarýna çözüm üretmek amacý ile kurulduðunu belirtti. Kiþisel olarak çözüm getiremedikleri konulara birlik olarak çö-

züm arayacaklarýný dile getiren Kurþun, dernek olarak ilçenin geliþmesine yönelik her türlü hizmeti yapmaya da hazýr olduklarýný ifade etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük ise derneðin ilçeye hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Müteahhitlerin ve mimarlarýn þehirleþme açýsýndan önemli bir iþi

üstlendiklerini kaydeden Kaymakam Küçük, ilçede çok katlý betonlaþmadan ziyade insanlarýn huzur içinde yaþayabilecekleri daha yaþanabilir alanlarýn inþa edilmesini arzu ettiðini ifade etti. Kaymakam Küçük, Osmancýk ilçesinin deprem kuþaðýnda yer aldýðýna da dikkat çekerek bir veya iki katlý yapýlarýn teþvik edilmesi gerektiðini vurguladý.(ÝHA)

emur-Sen Ýl konuþtu. Temsilcisi ve SaðlýkVatandaþlarý saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný çalýþanlarýna karþý daha Ahmet Saatçi, Osmancýk'ta duyarlý olmaya çaðýran Ýlçe Saðlýk Müdürü’nün Saatçi, þunlarý söyledi; görev baþýnda “Toplumda yaþanan býçaklanmasýyla ilgili yazýlý þiddet olaylarýnýn dörtte basýn açýklamasý yaptý. biri saðlýkta Saatçi, “Türkiye'de yaþanmaktadýr. Toplumun sayýlarý yetersiz olduðu içinden çýkan ve halde, milletine hizmet toplumun saðlýðýný aþkýyla görevini koruma adýna gece ertelemeden yerine getiren gündüz çalýþan insanlar, Ahmet Saatçi hekimlerimiz ve tüm saðlýk þiddeti deðil saygýyý ve çalýþanlarýmýzýn üstün övgüyü hak etmektedir. gayretleri her türlü takdirin üzerinde Bütün vatandaþlarýmýz unutmasýn ki olmasý gerekirken ve saðlýk saðlýk çalýþanlarý da bir annedir, bir çalýþanlarýmýza artarak devam eden eþtir, bir babadýr, bir evlattýr. Her þiddet olaylarý bizleri derin üzüntüye þeyden önemlisi de bir insandýr sizlerin ve endiþeye sevk etmektedir. Bunun bir an önce saðlýðýnýza kavuþabilmesi son örneði Osmancýk Devlet için çeþitli zorluklara raðmen Hastanesi’nde gerçekleþti. E. Uslu fedakârca görev yapmaktadýr. Buna adýnda bir þizofren Ýlçe Saðlýk Müdürü raðmen saðlýk çalýþanlarýný düþman Dr. Alperen Kýsa’yý görev baþýnda gibi gören zihniyetin hem insani hem býçakladý. Bu þiddeti nefret ve hiddetle ahlaki sorunlarý olduðu bir gerçektir.” kýnýyoruz. Öncelikle Ýlçe Saðlýk Yetkililere de seslenen Saatçi, Müdürümüze geçmiþ olsun diyor, acil “Yetkilileri de saðlýk çalýþanlarýnýn þifalar diliyoruz. Temennimiz insanlýk güvenliðinin saðlanmasý konusundaki dýþý bu olaylarýn son bulmasý, insan sorumluluklarýný yerine getirmeye saðlýðýna hizmet eden çaðýrýyoruz. Halen yürürlükte olan ve saðlýkçýlarýmýzýn bu tip þiddet saðlýk çalýþanlarý ile hastalarý karþý olaylarýndan uzak olmasýdýr. Ýlçe karþýya getiren hasta haklarý yasasýnýn müdürümüzün hayati tehlikesinin da bir an önce deðiþtirilmesi olmamasý en büyük tesellimiz. konusundaki saðlýk çalýþanlarýnýn Þizofren olan öncesinde birçok olaydan sabýkasý bulunan bu tip beklentisini bu basýn açýklamasý insanlarýn diðer insanlara zarar vesilesiyle yetkili mercilere bir kez vermesi mutlaka engellenmeli, bu tip daha hatýrlatýyoruz.” ifadelerine yer insanlar yüzünden çalýþma güvenliði verdi. tehdit altýnda olmamalýdýr.” diye

‘Saðlýkta þiddet ve cinayet son bulsun’

T

Baþarý diledi

Müteahhitler ve Mühendisler Birliði, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti.

O

smancýk'ta müteahhitler ile mimarlar ve mühendislerin kurduðu Osmancýk Müteahhitler ve Mühendisler Birliði, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Osmancýk'ta geçtiðimiz ay kurulan, derneðin Baþkaný Haydar Kurþun ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile görüþerek yeni kurulan derneklerinin faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Osmancýk Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, kurulan derneðin

önemli bir hizmet sunacaðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, insanlarýn bir araya gelerek dernek çatýsý altýnda fikir birliði kurmalarýnýn önemine dikkat çekti. Ýlçede kurulan derneklerden ve insanlarýn bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarýnýn altýný çizen Baþkan Yazýcý, “Ýnsanlarýmýzý ne kadar güç birliði yapar, kendi içlerinde oto kontrol sistemini saðlarsa o derece baþarýlý olunur. Bu tür derneklerin kurulmasý ve faaliyet göstermeleri bizleri memnun ediyor” dedi. Derneðin kuruluþ amaçlarý hakkýnda

bilgiler veren Dernek Baþkaný Kurþun ise, “Ýlçemizin geleceði için her yerde taþýn altýna elimizi koymaya hazýrýz. Belediyemiz ile istiþare yaparak çalýþacak, doðruyu, en iyiyi yakalamak için kurduðumuz derneðimizle ortak noktada buluþacak ve bu kapsamda çalýþmalarýmýzý yürüteceðiz” diye konuþtu. Gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Yazýcý, dernek yönetim kurulu üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

ürk Saðlýk Sen deðiþikliðine gidilmesi Çorum Þube için Türk Saðlýk-Sen Baþkaný M. Fatih Gök, olarak Saðlýk Osmancýk Ýlçe Saðlýk Bakanlýðý'nýn giriþimlerde Müdürü Dr. Alperen bulunmasý istedik. Bu Kýsa’nýn makamýnda bir amaçla Saðlýk hasta tarafýndan býçaklý Bakanlýðý'na saldýrýya uðramasýyla baþvurumuzu da yaptýk. ilgili basýn açýklamasý Bakanlýkla tüm sivil yaparak, “Saðlýkta toplum örgütlerinin bir þiddetin, cinayetin araya getirilerek ortak bir önüne geçmek için ne çalýþma yapýlmasýný zaman tedbir alýnacak istedik. Fakat ne yazýk ki M. Fatih Gök merak ediyoruz.” dedi. þimdiye kadar somut bir adým atýlmadý. yaþanan Çorum Tabip Odasý yönetimi ve bu vahim olaylar sonrasýnda artýk Türk Eðitim Sen Osmancýk herkes þapkasýný önüne koymalý, üyelerinin de katýldýðý basýn düþünmeli ve harekete geçmelidir. açýklamasýnda, saðlýkta yaþanan þiddetin her geçen gün artarak Özellikle vatandaþlarýmýzýn devam ettiðini belirten Gök, yaþanan bilgilendirilmesi için yoðun bir saldýrýlarýn saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma yapýlmasý gerektiðini motivasyonunu ve moralini düþünüyoruz. Televizyonlarda kamu bozduðunu kaydetti. spotlarýndan, hastanelerde hasta ve Gök, konuyla ilgili açýklamasýný hasta yakýnlarýna saðlýkta þiddetle þöyle sürdürdü; “Yöneticilerimiz bu ilgili broþürler verilmesi gibi sosyal konuda duyarlý olmalý, çalýþanlara çalýþmalar gerçekleþtirilmelidir. yapýlacak bu tür saldýrýlarýn önüne Artýk saðlýkta þiddetin ve cinayetin geçmek veya bu saldýrýlarý son bulmasýný istiyoruz. engellemek için gerekli önlemleri Dr. Alperen Kýsa arkadaþýmýza almalýdýrlar.çalýþma koþullarý tekrar geçmiþ olsun dileklerimizi düzeltilmelidir. Güvenli ve huzurlu iletirken, basýn açýklamamýza katýlan bir yerde görev yapmak saðlýk Çorum Tabip Odasý Yönetimi’ne ve çalýþanlarýnýn,da hakkýdýr. Türk Eðitim Sen Osmancýk Saðlýk çalýþanlarýna yönelik üyelerine de teþekkür ederiz. Tüm þiddetin asgariye indirilmesi saðlýk çalýþanlarýna þiddetsiz günler bakýmýndan daha caydýrýcý ve etkin dileriz.” cezalarýn yer aldýðý bir mevzuat

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Lokantacýlar teþekkür etti Ç

orum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Yusuf Turan ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ziyaretinde bulundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün göreve gelmesiyle birlikte Çorum'da gözle görülür bir þekilde deðiþim yaþandýðýna dikkat çeken Yusuf Turan, yol ve kaldýrým çalýþmalarý baþta olmaz üzere birçok sorunun da çözüldüðünü söyledi. Belediye’den yapýlan açýklamaya göre, birbiri ardýna yapýlan çalýþmalarla þehrin büyük bir deðiþim yaþadýðýný belirten Aþçý ve

Lokantacýlar Odasý Baþkaný Yusuf Turan, özellikle son aylarda Gazi ve Ýnönü Caddesi üzerinde sürdürülen çalýþmalarýn esnaf olarak kendilerini memnun ettiðini kaydetti. Turan, Gazi ve Ýnönü Caddesi üzerindeki asfalt, kaldýrým, orta rofüj ve aðaçlandýrma çalýþmalarý baþta olmak üzere diðer bölgelerdeki çalýþmalar nedeni ile baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere Belediye idarecileri, birim amirleri ve çalýþanlarýna teþekkür ettiklerini vurguladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Yapýlan çalýþmalardan

Çorum halkýnýn memnuniyetini sýk sýk dile getirdiðini ifade eden Baþkan Külcü, "Yaptýðýmýz çalýþmalardan hemþehrilerimizin memnun olmalarý bizleri de fazlasýyla mutlu etmektedir. Çorum ve Çorumlular için gereken her türlü çalýþmayý mesai gözetmeden, gece gündüz demeden yapmayý sürdürüyoruz. Bundan sonra da çalýþmalarýmýz hýz kesmeden devam edecek” dedi. Ziyarette, Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri Ýbrahim Ýpek, Necmi Doðan, Erdal Uzar ve Burhan Balcý da hazýr

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðü danýþmanlarla toplantý yaptý.

TKDK danýþmanlarla buluþtu T

edilmesi konusuna vurarým ve Kýrsal Kalgu yapýldý. Danýþman kýnmayý Destekleme firmalara IPARD progKurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðü ramý ve proje hazýrlama tarafýndan koordinatöruygulamalarý ile ayrýntýlý lük toplantý salonunda bilgi verilirken, proje hadanýþman kiþi ve firmazýrlýðý sýrasýnda karþýlalara bilgilendirme topþýlan hatalý uygulamalar lantýsý düzenlendi. da örneklerle gösterildi. Yapýlan açýklamaya Toplantýda ayrýca et göre, Çorum Ýl Koordive süt üretiminde kýrsal natörü Emin Serdar Kuralan zorunluluðunu ortaþun ve Proje Baþvuru dan kaldýran ve çiftçiye Yönetimi Birim Amiri traktör desteði de verileAhmut Kuyulu Ahmet Kuyulu tarafýndan bilmesine olanak saðlayapýlan bilgilendirmede, danýþman yan deðiþiklikler konusunda bilgilenfirmalarýn baþvuru sahibi çiftçi ve gidirme yapýldý. Kýrsal alanda yapýlariþimcileri yönlendirmedeki rolüne cak yatýrýmlarý çoðaltacak bu uyguladeðinilerek, bu konuda daha dikkatli malarýn danýþman firmalarca çiftçiye olunmasý ve güncel bilgilerin takip ve yatýrýmcýya anlatýlmasý istendi.

Personele ilk yardým eðitimi

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu personeline eðitim verildi.

T

arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðü personeline ilk yardým konusunda bilgilendirme yapýldý. Ýl Koordinatörlüðü toplantý salonunda yapýlan ve Ýl Saðlýk Müdürlüðü persone-

linden Ýlk Yardým Eðitmeni Süreyya Soysal’ýn konuþmacý olarak katýldýðý toplantýda, acil durumlarda yapýlmasý gerekenler, ilk yardýmda uyulmasý gereken kurallar ve pratik bilgiler anlatýldý. Verilen teorik bilgilerin bir kýsmý uygulamalý olarakta gösterildi.

Ýlk Yardým Eðitmeni Süreyya Soysal


CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Tanýmsýz görev olur mu?’

15

T

Bayat Çayý Islahý kapsamýnda taþkýn koruma taþ tahkimatý çalýþmalarý baþladý.

Bayat alt yapýya kavuþuyor B

ayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü’nün Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü'ne giriþimleri sonucu ortak çalýþma ile Bayat Çayý Islahý kapsamýnda taþkýn koruma taþ tahkimatý çalýþmalarýna baþlandýðý belirtildi. Bayat Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, 2009 yýlý itibariyle çay yataðý temizlenerek ilçe merkezindeki bölgede istinat duvar çalýþmalarý tamamlanmýþtý. Yýllardýr özlemle beklenen taþkýn korumaya yönelik kalýcý çözüme baþlandý. Yaklaþýk 6 Km. mesafede taþkýn koruma için seddeler yapýlarak taþ tahkimat duvarý çalýþmalarý 2013 yýlýnda Bayat Çayý boyunca devam edecek. Çay kenarýna yapýlan taþ tahkimat duvarýnýn bitirilmesinin ardýndan yürüyüþ parkuru ve aðaçlandýrma çalýþmalarý baþlatýlacak. Konu ile ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, yýllardýr özlenen bir sorunun daha çözüldüðünü, çay ýslah çalýþmalarýnýn bitimiyle birlikte çevre düzenlemelerinin de yapýlacaðýný ve Bayat Çayý çevresinin çok modern bir görünüme kavuþacaðýný söyledi. Kýþ mevsimi olmasýna raðmen çalýþmalara hýz verdiklerini açýklayan Baþkan Ünlü, “Belediyemiz ekip ruhuyla çalýþmalarýna devam ediyor. Amacýmýz halkýmýzýn yaþam standartlarýný yükseltip, ilçemizi modern þehir görünümüne

kavuþturmaktýr. Refah seviyesi yüksek kentlerde halka sunulan hizmetleri Bayatlý hemþerilerimize kazandýrýyoruz” dedi.

Yaðmur suyu hattý tamamlandý

Bayat Belediyesi Fen Ýþleri ekipleri Yeni Mahalle Çorum Caddesi üzerindeki yaðmur suyu hattý döþeme çalýþmalarýný tamamladý. Yapýlan açýklamanýn devamýnda, Yeni Mahalle’nin yaðmur sularýný toplayacak olan yaðmur suyu hattý döþeme çalýþmalarý tamamlandýðý kaydedildi. Yaklaþýk 400 metrelik bir alanda yapýlan çalýþmalarda 150 metrelik alan 500 lük coruger boru ile 250 metrelik alan ise 300’lük coruger boru ile döþendi. Ýlçede düzenli ve sistemli bir alt yapýnýn kazanýlmasý için, hizmet alaný içerisinde bulunan tüm alanlarda çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiðini belirten Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, yaptýðý açýklamasýnda, “Baþlattýðýmýz yeni alt yapý çalýþmalarý kapsamýnda ilçemizde kanalizasyon sorunu olan sýkýntýlý alanlarýmýza müdahale ederek kanalizasyon þebekesi ve ayrýca yaðmur hattý þebekesi döþeme çalýþmalarý yapýyoruz. Ýhtiyaç duyulan tüm yerleþim yerlerimizde bu çalýþmalarý sürdüreceðiz. Ýlçemizde düzenli ve sistemli bir alt yapýnýn oluþmasý için özen gösteriyoruz.” diye konuþtu.

ürk Eðitim Sen Çotirmede yaþadýklarý sýrum Þubesi Mali Ýþler kýntýlar olduðunu belirSekreteri Uður Yaþar, ten Yaþar, þunlarý söyleokul ve diðer kurumlarda di; “Görev tanýmlarý oleðitim-öðretimin bir parmayan bu personelin yer çasý olan hizmetli, medeðiþtirmelerine iliþkin mur, þoför, teknisyen gibi usül ve esaslar da açýk unvanlara sahip personeolarak tespit edilmediði lin çalýþma þartlarýnýn için yer deðiþtirme tamevzuatta gerekli düzenleplerinde çok ciddi lemelerin olmamasý nedeproblemler yaþamaktaniyel daha da aðýrlaþtýðýna dýrlar. Özürleri bile olsa dikkat çekti. bu özürler dikkate alýnmadan yer deðiþtirme Net bir görev tanýmýUður Yaþar talepleri reddedilmektenýn olmamasý nedeniyle dir. Bu konuda büyük bu personele her türlü angarya iþin bir keyfilik söz konusudur. Adeta yüklendiðini iddia eden Yaþar, “Anaamirlerin iki dudaðý arasýndan çýkayasamýzda kimseye angarya iþ yaptýcak sözlere göre yer deðiþtirme iþlemrýlamayacaðý belirtildiði halde ‘müdüleri yapýlmakta ya da yapýlmamaktarün vereceði diðer görevleri de yapar’ dýr. Bu keyfiliðe de bir an önce son þeklinde ucu açýk bir görev tanýmý neverilmeli yer deðiþtirmeler objektif deniyle asli görevlerinin dýþýnda pek kriterlere baðlanmalýdýr. çok angarya iþ bu arkadaþlara yaptýrýlmaktadýr. Bu durum anayasamýza ayBir hukuk devletinde tanýmsýz kýrý olduðu gibi ülkemizin taraf oldugörev ve amirin keyfine býrakýlmýþ ðu uluslararasý sözleþmelere de aykýyer deðiþtirme kabul edilemez. Türk rýdýr. Düzenlenecek bir yönetmelikle Eðitim Sen olarak bu haksýzlýðýn gibu personelin görev tanýmlarý çok net derilmesi talebiyle Milli Eðitim Babir þekilde yapýlmalý, bu arkadaþlarýkanlýðý'na 05.12.2012 tarih ve mýz da neleri yapmalarý gerektiðini ve GMT.430.00/2096 sayýlý yazý ile baþneleri yapmak zorunda olmadýklarýný vuruda bulunduk. Konunun takipçisi bilmelidirler.” dedi. olduðumuz tüm kamuoyu ve eðitim Bu görevlerde çalýþan personelin çalýþanlarý tarafýndan bilinmelidir.” önemli bir probleminin de yer deðiþ-

Alaca Suludere Köyü Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Muhamet Eyvaz’ý ziyaret etti.

Baþkan Eyvaz’a teþekkür ziyareti

A

“10 Aralýk Dünya Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Haftasý” kapsamýnda bir etkinlik düzenlendi.

Ýnsan haklarý haftasý kutlandý

Ç

orum’un Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan “10 Aralýk Dünya Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Haftasý” kapsamýnda bir etkinlik düzenlendi. Ýlçe Özel Ýdare Konferans Salonu’nda Fatih Ortaokul”u tarafýndan hazýrlanan etkinlikte insan hak ve özgürlüklerinin önemi tiyatro gösterisi, þiirler ve tiyatro ile anlatýldý. Öðretmen ve öðrencilerinin hazýrlayýp sunduðu etkinliðe Kaymakam Hulusi Þahin, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Kubilay Karacif, CHP Ýlçe Baþkaný

Mustafa Þen, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Ýlçe Emniyet Müdürü Metin Soner Þentürk ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan programda Fatih Ortaokulu Sosyal

Bilgiler Öðretmeni Osman Mutlu Berber günün anlam ve önemini anlatan bir konuþma yaptý. Berber, ayrýca bu yýl Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin 64. yýl dönümünün kutlandýðýný ifade etti. Programýn devamýnda öðrenciler tarafýndan “Ýnsan Haklarý ve Demokrasi” konulu þiirler okundu. Þiir dinletisinin ardýndan yine öðrenciler tarafýndan kýsa bir tiyatro gösterimi yapýldý. Öðrencilerin “Flas Haber” isimli tiyatro oyunu katýlýmcýlarýn beðenisini topladý.(ÝHA)

Memur Sen Ýl Divan Toplantýsý bugün

M

emur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen, Genel Baþkan Ahmet Gündoðdu’nun

katýlýmýyla Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý yapacak. Eðitim camiasýnýn

genel ve yerel sorunlarýnýn ele alýnýp deðerlendirileceði toplantý bugün saat

laca Suludere Köyü Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Merkezi Ankara'da bulunan dernek tarafýndan gerçekleþtirilen ziyarette, Dernek Baþkaný Necip Tufan, Baþkan Yardýmcýsý Orhan Soðancý, Mali Ýþler Sorumlusu Murat Demir, Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Yasin Tosun, Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Kurt ve Suludere Köyü Muhtarý Muzaffer Kurt hazýr bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette derneðin faaliyetleri ile ilgili olarak Baþkan Eyvaz'a bilgiler veren Dernek Baþkaný Necip Tufan ve yönetim kurulu üyeleri; yeni kurulan bir dernek olarak, bu yýlýn Aðustos ayýnda Suludere köyü þenliklerinin ilkini düzenlediklerini söylediler. Yapýlan þenlikle doðduklarý yerden uzakta yaþayan Suluderelile’ri bir araya getirerek, birlik beraberlik ve kaynaþmayý duygularýný pekiþtirdiklerini söyleyen Dernek Baþkaný Necip Tufan, önümüzdeki yýllarda da bu þenliðin devam ettirilmesini amaçladýk-

larýný belirtti. Köye yapýlmasý planlanan Köy Konaðý ve köyde eðitim öðretimin yapýldýðý okulla ilgili de Baþkan Eyvaz’a bilgiler veren Dernek Baþkaný Tufan, bu yýl yapýlan þenliklere verdiði destek ve katkýlarýndan Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'a teþekkür ederek, dernek tarafýndan gerçekleþtirilmesi düþünülen projelere yine Alaca Belediyesi olarak katkýda bulunmasýný beklediklerini dile getirdi. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz da Suludere Köyü Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin ziyaretinden duyduðu memnuniyete dile getirerek, Suludere Köyü Derneði'nin yeni kurulan bir dernek olmasýna raðmen önemli bir iþe imza atarak Suludere Köyü þenliklerinin ilkini gerçekleþtirdiklerini vurguladý. Ýlçeye baðlý köylerin dernek kurarak bu gibi güzel iþlere imza atmasýnýn memnuniyet verici olduðunu sözlerine ekleyen Baþkan Eyvaz, belediye olarak Suludere köyünün gerçekleþtireceði faaliyetlere belediyenin imkanlarý dahilinde katkýda bulunabileceklerini belirtti.

Ýskilip Anadolu Lisesi’nde serbest kýyafet uygulamasý baþladý.

Serbest kýyafet uygulamasý Ç

orum’da Ýskilip Anadolu Lisesi ortaöðretim kurumlarý arasýnda ilk serbest kýyafet uygulamasýna geçen eðitim kurumu oldu. 27 Kasým 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayýnlanan yeni yönetmelik ile bazý sýnýrlamalar dahilinde öðrenci kýyafetlerine Ýskilip Anadolu Lisesi’nde serbestlik tanýndý. Anadolu Lisesi’ndeki kýlýk kýyafet uygulamasýndan öðrencilerin genel manada memnun olduðu gözlenirken formalarý ile okula gelmek

isteyen öðrencilerde tercihlerini kendi inisiyatifleri doðrultusunda kullanabiliyor. Okul müdürü Tuðcan Demirel konu hakkýnda yaptýðý açýklamada “Ýskilip Anadolu Lisesi olarak tüm öðrencileri özel birey olarak kabul ediyor, bireysel özgürlükler konusunda da somut adýmlar atýyoruz. Öðrencilerin sosyal anlamda kendilerini geliþtirmelerine imkan vererek, yapýðýmýz tüm uygulamalarýn merkezine öðrenciyi koyuyoruz. Bu saya de önemli dönütler alýyoruz” dedi.(ÝHA)

Osmancýk’ta bir ilk Toplu konutlarda ilk kez "jet grouting" tekniði uygulanmaya baþlandý.

Ç

orum'un Osmancýk ilçesinde bir inþaat þirketi tarafýndan inþa edilen toplu konutlarda ilk kez "jet grouting" tekniði uygulanmaya baþlandý. Yapýlan açýklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren Fýndýklar Ýnþaat tarafýndan Güney Mahalle’de 7 bin metrekarelik alana inþa edilen 68 daireli toplu konutlar için zemin iyileþtirme çalýþmalarý baþladý. Yapýlan konutlarýn zemin güçlendirmesi ile depreme daha dayanaklý hale gelmesi için ilçede ilk kez ‘jet grouting’ (zemin iyileþtirme) tekniði kullanýldý. Zemin iyileþtirme çalýþmalarý düzenlenen törenle baþladý. Törene Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük ve Osmancýk Müteahhitler ve Mühendisler Birliði Baþkaný Haydar Kurþun ile mimarlar ve inþaat mühendisleri katýldý. Jet Grouting tekniði ile ilgili bilgi veren Uður Fýndýk, yumuþak zeminlere yüksek basýnçla çimento enjekte edilmesi ile zeminin daha güçlü hale getirildiðini söyledi. Bu tekniðin ilçede ilk kez Fýndýklar Ýnþaat tarafýndan uygulandýðýný belirten Fýndýk, “Jet Grouting bütün dünyada zemin iyileþtirilmesi için kullanýlan bir sistemdir. Biz ilk defa ilçemizi bu teknik ile tanýþtýrdýk. Ýnþa ettiðimiz konutlarda zemini güçlendirmek için bu sistemi kullanýyoruz. Jet grouting tekniðinin mantýðý zemine sondaj açýlarak yüksek basýnçla çimento

enjekte edilmesidir. Bu þekilde tek bir konutun altýnda yaklaþýk 35 tane güçlü blok oluþturuluyor. Böylelikle binanýn zemini daha güçlü olduðundan depreme dayanýklýlýk oraný da yükseliyor. Bu teknik ayrýca bir yer sarsýntýsý esnasýnda zemindeki sývý kaymasýný da önleyerek olasý bir zemin çöküntüsünün önüne geçiyor.” dedi.

Jet Grout Nedir?

Jet-grouting, hemen hemen her türlü zayýf zemin tiplerinde ve kum, çakýl, kil gibi doðal zemin elemanlarýnýn oluþturduðu kombinasyonlarda, diðer iyileþtirme metotlarýndan daha hýzlý, güvenilir, kalýcý ve ekonomik bir çözüm alternatifidir. Yöntem, su jeti yardýmýyla zemini delip, delinen hacme basýnçla (300-600 bar, Ort:400-450) su ve çimento karýþýmý (grout) püskürtülerek zemin boþluklarýnýn doldurup sýkýþtýrýlmasý suretiyle zemin içinde kolon ve güçlü zemin oluþturmayý amaçlar. Yüksek basýnç, sevk edilen enjeksiyonun (grout) zemine geçerken yüksek bir kinetik enerji kazanmasýný saðlar. Suçimento karýþýmýnýn hýzý 250m/sn gibi yüksek bir deðere ulaþtýðýndan, enjeksiyon zemini yýrtarak zeminle birleþir ve çimentolu zemin yapýsý oluþturur. Zemin ýslahý, ana iþlev olarak zeminin mekanik mukavemet deðerlerini arttýrmayý hedefler, dolayýsýyla taþýma kapasitesi artar.

Fatih Üniversitesi Ýletiþim Kulübü, ünlü sanatçý

Fettah Can ve Oðuz Gülay’ý aðýrladýlar

F

atih Üniversitesi Ýletiþim Kulübü, ünlü sanatçý Fettah Can ve Kiþisel Geliþim Uzmaný Oðuz Gülay'ý aðýrladý. Fatih Üniversitesi Ýletiþim Kulübü Baþkaný hemþehrimiz Kerem Orhon, faaliyetlerine hýz kesmeden devam ettiklerini belirtti. Orhon, “Ýletiþim Kulübümüz insanlarýn kendilerini geliþtirmelerini, yenilikleri takip etmelerini ve iletiþim becerileri ile birbirlerini anlayarak daha yaþanýlasý bir dünya oluþturmak adýna katkýda bulunmayý kendine gaye edinmiþtir. Bu doðrultuda öðrenci arkadaþlarýmýzý hem sanat dünyasýnýn usta isimleriyle hemde konusunda iddalý kiþisel geliþim uzmanlarý ile bir araya getirerek kendilerinin tecrübelerinden istifade etmek amacýyla çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz.” dedi.

Programa konuk olan Kiþisel Geliþim Uzmaný Oðuz Gülay, diksiyon, hitabet ve davranýþ konusunda bilgiler vererek 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel baþta olmak üzere birçok Bakan, Milletvekili ve Sanatçýlara eðitim verdiðini belirtti. Geçen yýl Orhan Gencebay’ý getirerek bir ilki gerçekleþtiren Ýletiþim Kulübü, bu yýl da Fettah Can’ýn ilk söyleþisinin kendi kulüpleri tarafýndan gerçekleþtirilmesinin mutluluðunu yaþadý. Kulüp Baþkaný hemþehrimiz Kerem Orhon, okulda 120 kulüp arasýnda ilk beþte bulunan kulübü zirveye taþýmak amacýyla çok ciddi çalýþmalar gerçekleþtirdiklerini ve en yoðun katýlýmýn Ýletiþim Kulübü’ne olmasýndan dolayý memnuniyetini dile getirdi.

Programa çok sayýda öðrenci katýldý.


16 CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

H

Kuvvetli yaðýþ uyarýsý

Gönül insaný Mevlana’yý anlamak

er yýl Aralýk ayýnda Þeb-i Arus törenleri müde sadece insancýllýðý, sevgi ve hoþgörüsü semnasebetiyle ülkemiz ve uluslar arasý katýlým- Vahyin Iþýðýnda bolleþtirilerek inancý ve yaþantýsý göz ardý edilir larla, vefatýnýn yýl dönümü anýsýna, insanlarýn göveya Mevlana'yý anlayamayarak sözlerinin sanül dünyalarýna ufuklar açarak farklý pencerelerdece zahirine bakan, batini ilimlerden haberi olden bakýtan, Mevlana'yý anma programlarý dümayan bazý kimseler geçmiþte olduðu gibi güzenlenerek hayýr ile yâd edilir. Mevlana yazmýþ nümüzde de onu acýmasýzca eleþtirerek hakaret olduðu Divaný Kebir ve Mesnevi isimli manzum boyutunda çamur atanlarda var. Mevlana "Sen eserlerinde þiirleriyle insanlarý iyiliðe, doðruluða ne anlatýrsan anlat, anlattýklarýn, karþýndakinin ve hayatýn güzelliklerine teþvik ederek, dünya ve anladýðý kadardýr." diyerek "Ben sað olduðum ahiret mutluluðunu kazandýracak yollarý göstermüddetçe kulum. Kur'an-a, Yol topraðýyým peymiþtir. gamberi ziþâna, Mevlana'ya göre örnek insan olmak için, Hakkýmda bunun zýttýný söz etse biri, vay Veysel Uysal güzel ahlak sahibi ve gönül dünyasý zengin biri bu söze, vay böyle diyen insana, veyseluysal-@ olmak gerekir. Huzurlu ve mutlu bir toplum olYazýklar olsun o sözlere ve yazýklar olsun hotmail.com manýn yolu, kötü huylardan temizlenmiþ, güzel böyle söyleyenlere." Diyerek beddua etmiþtir. ahlâki deðerlerle donanmýþ, kin, kibir, haset, kýsMevlana'da bizim gibi bir insan, onunda kançlýk, hýrs, tamahkârlýk, ikiyüzlülük gibi hasletlerden hatalarý ve yanlýþlarý olabilir. Âlemlere rahmet olarak arýnmýþ insanlarla mümkündür. gönderilen peygamberimiz bile bende bir insaným benimMevlâna'nýn ufkunun çok geniþ olduðunu görmekde hatalarým olabilir." buyurmuþtur. Kur'an-ý Kerim'de 17 teyiz. Mevlevi hanelerde þiir, musiki bilgisi ve hat sanatyerde peygamberimize uyarýlar vardýr. larý da öðretilirdi. Mevlana mesnevide Allah insan iliþkiBazý insanlar var ki iþi gücü eleþtiri, halbuki eleþsini "Ney" sembolü ile dünyanýn geçiciliðine vurgu yapatirmek yerine hakkýn, adaletin, iyiliðin, doðruluðun, sosrak, ney in kamýþlýktan, yakýnlarýndan koparýldýðý için inyal barýþ ve kardeþliðin ihyasý için ne yapýyoruz diye önlediðini, insanýnda asýl vatanýnýn cennet olup, insanýn ce kendimizi sorgulamamýz gerekmez mi? Nefsimiz ve dünyada gurbette misafir olduðunu, ölünce asýl vatanýna ehlimizde Allah'ýn emirlerini ne kadar yaþayabiliyor, inkavuþacaðýný, bu yüzdende onun ölüm gününün "Þebisanlara faydalý olabiliyor ve Emri bil Maruf Nehyi Anil arus" (yaratana kavuþma günü) olarak addettiðini görMünker (iyiliði emredip, kötülükten sakýndýrma) görevini mekteyiz. ne kadar yapabiliyoruz. Ýnsanlara model bir Müslüman Bu görüþün tezahürü olarak ta Mevlana "Öldüðüm örneði sergileyebiliyor muyuz? "Ben gelmedim dava için/ gün tabutumu omuzlar üzerinde gördüðün zaman, bende Benim iþim sevgi için, bu cihanýn derdi var sanma, bana aðlama, yazýk, tüh, vah, Dostun evi gönüllerdir/ Gönüller yapmaya geldim." deme. Þeytanýn tuzaðýna düþerek, nefsimin heva ve heDiyen Yunus, Mevlana, Hacý Bayram'ý Veli, Hacý veslerinin peþinden koþarsam, vah, yazýk demenin vakti o Bektaþi Veli, Ahmet Yesevi, Þeyh Edibali, Said'i Nursi gizamandýr. Cenazemi gördüðünüzde, ayrýlýk deme, beni bi gönül insanlarýna ihtiyacýmýz var. Artýk bunlar gibisi mezara koyduklarýnda elveda deme. Mezar cennet kapýsýyetiþmiyor. Günümüzde ilim ve gönül insanlarýndan daha nýn perdesidir. Mezar hapishane gibi görünür ama aslýnda ziyade þovmenler ve eleþtirmenler yetiþiyor. Bunlar Anacanýn hapisten kurtuluþudur..." (Divaný Kebir. Beyt 911) dolu insanýnýn kalbine ve gönlüne sevgi mayasý çalan, göGünümüzde Mevlana'yý anma törenlerinde, genelnül dünyalarý zengin, ufuklarý geniþ ve engin, sevgi

M

eteoroloji Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum ve çevresinde kuvvetli yaðýþ bekleniyor. Genellikle yaðmur ve saðanak, iç kesimlerde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde görülecek yaðýþlarýn, Si-

nop, Çorum, Yozgat, Samsun, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olmasý bekleniyor. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nden alýnan tahminlere göre,

ÝHALE ÝLANI T.C. ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Destek Hizmetleri Müdürlüðü

2013 Yýlý 11 Kiþi Ýle 11 Aylýk Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/184949 l-Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. (Ankara Yolu) No: 179 191C MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 364 2257400 -343 - 364 2245015 c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare.corum@icisleri.gov.tr c) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 2013 Yýlý 11 Kiþi Ýle 11 Aylýk Malzemesiz Genel Temizlil Hizmet Alýmý b) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Özel Ýdaresi (Ýdari Bina , Hizmet Binalarý, Tiyatn Salonu, Ýl Genel Meclis Hizmet Binasý, Vali Konaðý, Afet ve Acil Durum Müdürlüðü) hizmet binasý. c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 11 (onbir) aydýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý b) Tarihi ve saati : 07.01.2013 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Her türlü temizlik hizmet alýmý. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý)karþýhðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü - Ýhale Servisi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 990)

6

hava sýcaklýðý Batý ve Orta Karadeniz baþta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerde 6 ila 8 derece azalacak, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmaya-

zekâlarý geliþmiþ, sonradan gelenler için model güzel insanlardýr. Ýnsanlarýn yararlanabilecekleri, yol gösterici ve kalýcý güzel eserler býrakmýþlardýr. Sözde deðil özde bu insanlarý örnek alabilsek, gönüllerdeki kin ve nefret sökülüp atýlacak, bunlarýn yerine sevgi, merhamet, þefkat ve iyilik fidanlarý yeþerecektir. Mevlana'nýn barýþ, hoþgörü, muhabbet gibi sözleri hep dillerimizde ama yüreklerimize bir türlü inmiyor. Onu anlamak demek onun söz ve yaþantýlarýný hayatýmýza yansýtmakla olur. Merhum Nurettin Topçu "O (Mevlana) bir Ýslam velisidir. Ýnancýnýn merkezinde ilahi aþk ve sevgi vardýr. Bazý kimseler dini zümrecilik, tasavvufu kitapsýzlýk ve kaidesizlik, Ýslam'ý ise ruhun samimi yaþayýþýna karþý gelen bir nevi saf doðmatizim þeklinde telakki ederler" der. Ýnsanlar arasý iliþkilerin merkezi kalbimizdir, hayata güzel bakabilmenin yolu da kalbimizin manevi açýdan doðru beslenmesine baðlýdýr. Eðer sözlerimiz kalbimizin en derin yerlerinden samimi olarak süzülerek geliyorsa, sözüne, gözüne ve yüzüne de yansýyacaktýr. Müslüman da yaþamýnýn her karesiyle örnek olan insan demektir. Ýslam, adalet, ihsan, merhamet, sabýr ve af üzerine inþa edilmiþtir. Tevbe sur. 112'de "(o müminler) tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliði emredip kötülükten alýkoyanlar ve Allah'ýn (koyduðu) sýnýrlarýný koruyanlardýr. O müminleri (cennetle) müjdele!" buyrulmuþtur. Mevlana; kalp temizliði, manevi olgunluk ve güzel ahlâki davranýþlarý ön plana çýkararak, insanlarýn dünya ve ahiret dengesini kurmak suretiyle, dünyanýn geçici maddi zevklerine dalarak kaybolup gitmemelerinin mücadelesini vermiþtir. Mevlana insanlarýn özündeki iyilikleri, sevgi ve doðruyu ortaya çýkarmaya çalýþan, gönüller arasýnda köprüler kurabilen, sevgi, kardeþlik ve barýþa giden bir yolun temelini atarak, insanlarýn kalplerinde ve gönüllerinde tahtlar kurup, geriden gelen nesillere de güzel bir örnek olmuþtur. Ruhu þad olsun.

cak. Rüzgar, Genellikle kuzey ve batý, akþam saatlerine kadar doðu bölgelerde güney ve batý yönlerden hafif arasýra orta kuvvette, Güney Ege Kýyýlarý,

Batý Akdeniz ile Orta ve Doðu Karadeniz kýyýlarýnda yer yer kuvvetli olarak (30-60 km saat) esecek.

Yeni TTK’ya göre anonim þirketlerin genel kurul toplantýlarýnýn usul ve esaslarý 2

102 sayýlý Yeni TKK 01/Temmuz /2012 tarihinde ha- (1) Olaðan genel kurul toplantýsýnýn gündeminyatýmýza girdi TTK hükümlerinin ikincil mevzuatlarý Mali konular & de sýrasýyla þu hususlar bulunur: yorumlar Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanmaya a) Açýlýþ ve toplantý baþkanlýðýnýn oluþturulmasý. devam ediyor. b) Yönetim kurulunca hazýrlanan yýllýk faaliyet Ýkincil Mevzuatlardan biri de 28 Kasým 2012 tarih raporunun okunmasý ve müzakeresi. ve 28481 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan ANONÝM c) Denetçi raporlarýnýn okunmasý. ÞÝRKETLERÝN GENEL KURUL TOPLANTILARININ ç) Finansal tablolarýn okunmasý, müzakeresi ve USUL VE ESASLARI ÝLE BU TOPLANTILARDA tasdiki. BULUNACAK GÜMRÜK VE TÝCARET BAKANLIÐI TEMSÝLCÝLERÝ HAKKINDA YÖNETMELÝK d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrasý. Yayýmlanan yönetmelik hükümlerinin öne çýkan e) Kârýn kullaným þeklinin, daðýtýlacak kâr ve maddeleri þu konu baþlýlarý ile devam etmekdedir. kazanç paylarý oranlarýnýn belirlenmesi. Çaðrý usulü f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur - (1) Genel kurul toplantýya, esas sözleþmede belirti- Lemzi ÇÖPLÜ hakký, ikramiye ve prim gibi haklarýn belirlenmesi. len þekilde, internet sitesi açmakla yükümlüolan þirketler g) Faaliyet yýlý içinde yönetim kurulu üyeliklelemzicoplu@ internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Garinde eksilme meydana gelmiþ ve yönetim kurulunca gmail.com zetesinde yayýmlanan ilan ile çaðrýlýr. Çaðrý, toplantýya atama yapýlmýþ ise atamanýn genel kurulca onaylanelektronik ortamda katýlma sistemini uygulayan þirketlermasý. de elektronik genel kurul sisteminde de yapýlýr. Ayrýca, pay defteð) Görev süreleri sona ermiþ olan yönetim kurulu üyelerinin rinde yazýlý pay sahipleri ile önceden þirkete pay senedi veya pay seçilmesi, þayet esas sözleþmede görev süreleri belirtilmemiþse sahipliðini ispatlayýcý belge vererek adresini bildiren pay sahiplegörev sürelerinin tespiti. rine, toplantý günü ile gündem ve ilanýn çýktýðý veya çýkacaðý gah) Denetçinin seçimi. zeteler iadeli taahhütlümektupla bildirilir. 2499 sayýlý Kanunun ý) Lüzum görülecek sair hususlar. 11 inci maddesinin altýncý fýkrasý hükmü saklýdýr. (2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açýkça yazýlmalý(2) Genel kurulun toplantýya çaðrýsý, ilan ve toplantý günleri dýr. Görüþülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazýlmahariç olmak üzere, toplantý tarihinden en az iki hafta önce yapýlýr. dan, "lüzum görülecek sair hususlar" þeklinde bir gündem mad(3) Çaðrýsý yapýlan ilk toplantýda nisabýn temin edilememedesi belirlenemez. si halinde, genel kurul ayný usulle yeniden toplantýyaçaðrýlýr. Ýlk (3) Kanun ve esas sözleþme gereði genel kurulun yetkisinde toplantýnýn ilan metnine, nisabýn saðlanamamasý halinde yapýlaolan ve olaðanüstü genel kurul toplantý gündemini oluþturan her cak ikinci toplantýnýn çaðrýsýna dair konulan hükümler geçersiztürlü konu, olaðan genel kurul toplantý gündemine yazýlabilir. dir. (4) Azlýðýn süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüþül(4) Azlýðýn istemi üzerine, Kanunun 420 nci maddesinin bimesini istediði konular yönetim kurulu tarafýndan gündeme alýrinci fýkrasý uyarýnca genel kurul toplantýsýnýn, toplantý baþkanýnýr. nýn kararýyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararý, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi aç(5) Yapýlan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple makla yükümlü olan þirketlerin internet sitelerinde karar tarihinBakanlýkça, þirket genel kurulunda görüþülmesi istenen konuladen itibaren en geç beþ gün içinde yayýmlanýr. Ertelenen genel rýn gündeme konulmasý zorunludur. kurul bir ay sonra yapýlmak üzere, çaðrý usulüne uyularak tekrar (6) Gündem, genel kurulu toplantýya çaðýran tarafýndan betoplantýya çaðrýlýr. lirlenir. Ýlanýn içeriði Toplantý baþkanlýðý - (1) Genel kurulun toplantýya çaðrýlmasýna iliþkin ilanlarda - (1) Esas sözleþmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa ve pay sahiplerine gönderilecek mektuplarda; toplantýyý yönetecek baþkan ve gereðinde baþkan yardýmcýsý gea) Toplantý günü ve saati, nel kurul tarafýndan seçilir. b) Toplantý yeri, (2) Toplantý baþkaný, tutanak yazmaný ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek baþkanlýðýoluþturur. Ayrýca tutac) Gündem, nak yazmaný ve oy toplama memuru seçilmemiþse, bunlara ait ç) Gündemde esas sözleþme deðiþikliði var ise deðiþen madgörevler toplantý baþkanýtarafýndan yerine getirilir. Elektronik denin/maddelerin eski ve yeni þekilleri, Genel Kurul Sistemindeki teknik iþlemlerin toplantý anýnda yerid) Çaðrýnýn kimin tarafýndan yapýldýðý, ne getirilmesi için toplantý baþkaný tarafýndan uzman kiþiler de e) Ýlk toplantýnýn herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine görevlendirilebilir. Tek pay sahipli þirketlerde tutanak yazmaný ve genel kurul yeniden toplantýya çaðrýlýyor ise, erteleme sebebi ile oy toplama memuru seçilmesi zorunlu deðildir. yapýlacak toplantýda yeterli olan toplantý nisabý, Toplantýda hazýr bulundurulacak belgeler f) Olaðan toplantý ilanlarýnda; finansal tablolarýn, konsolide - (1) Genel kurul toplantý yerinde; finansal tablolarýn, yönetim kurulu yýllýk faaliyet raporunun, dea) Þirketin esas sözleþmesi, netleme raporunun ve yönetim kurulunun kâr daðýtým önerisinin b) Pay defteri, þirket merkez ve þube adresleri belirtilmek suretiyle anýlan adreslerde pay sahiplerinin incelemesine hazýr bulundurulduðu, c) Toplantýya çaðrýnýn yapýldýðýný gösteren gazete ve diðer belgeler, g) Kanunun 428 inci maddesinde tanýmlanan temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaþýlabilecek iletiþim bilgileri, ç) Yönetim kurulunca hazýrlanan yýllýk faaliyet raporu, belirtilir. d) Denetçi raporu, (2) Yapýlacak ilanda, genel kurul toplantýsýnda kendisini vee) Finansal tablolar, kil vasýtasýyla temsil ettirecekler için vekâletnameörneklerine de f) Gündem, yer verilir. g) Gündemde esas sözleþme deðiþikliði varsa, izne tabi þirÇaðrýsýz toplantý ketlerde Bakanlýktan alýnan izin yazýsý ve eki deðiþiklik tasarýsý, - (1) Bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarýndan biri diðer þirketlerde ise yönetim kurulunca hazýrlanmýþ deðiþiklik taitirazda bulunmadýðý takdirde, çaðrýusulüne uyulmaksýzýn genel sarýsý, kurul olarak toplanabilir ve bu toplantý nisabý varolduðu sürece ð) Hazýr bulunanlar listesi, karar alabilirler. Genel kurul toplantýlarýnýn yapýlmasýna iliþkin h) Genel kurul erteleme üzerine toplantýya çaðrýlmýþsa bir hükümler saklýdýr. önceki toplantýya iliþkin toplantý tutanaðý, fiziki ve/veya elektroGündem nik ortamda hazýr bulundurulur.


CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

17

Engelliler gününde Özel sporculara masa tenisi turnuvasý 3

Aralýk Dünya Engelliler günü nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Özel Sporcular Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Masa tenisi turnuvasý sona erdi. Kýzlar ve erkekler kategorilerinde yapýlan müsabakalara 13 erkek 7 bayan olmak üzere toplam 20 sporcu katýldý. Çorum Anadolu Ýþ Okulu’nda düzenlenen masa tenisi turnuvasýnda yapýlan müsabakalar sonunda kategorilerinde de-

receye giren sporcular þöyle: Kýzlarda, 1. Seda Türkmen, 2. Büþra Ballý, 3. Tuba Toy, 4. Esra Avcu, 5. Gonca Bayar, 6. Arife Çalbýyýk, 7. Merve Peker. Erkekler A grubunda 1. Oðuzhan Durukan, Halil Ýbrahim Baðýran ikinci, Mehmet Karan üçüncü, Ýsmail Þahin dördüncü, Canberk Varlý beþinci Þaban Kabakçý ise altýncý sýrada yer aldý. Erkekler B kategorisinde ise Gazi Yalçýnkaya birin-

Küçükler Hentbol’da ilk Sungurlu’da Bilardo maçlar dün oynandý turnuvasý düzenlendi

Ü

ç kýz ve üç erkek takýmýnýn mücadele ettiði Küçükler hentbol il birinciliðinde dün ilk maçlar oynandý. Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda oynanan ilk maçlarda erkeklerde 19 Mayýs Ýlkokulu, Yunus Emre Ýlkoukulu 20-4 yenerek þampiyonluk kupasýnýn bir ucundan tuttu. Gruptaki diðer takým ise Toprak Sanayi Ýlköðretim. Ýki okul bugün saat 10.00’da karþý karþýya gelecekler. Bu maçý kazanan takým þampiyonluðu garantileyecek.

Yine üç okulun mücadele ettiði küçük kýzlarda ilk maçta ise Yunus Emre, 19 Mayýs’ý ikinci yanýdaki oyunu ile 118 yenerek þampiyonluk için avantaj yakaladý. Bugün ilk maçýný bay geçen Toprak Sanayi ile Yunus Emre okullarý saat 11.00’de karþýlaþacak. Bu maçý Yunus Emre kazanýrsa þampiyonluðu garantileyecek. Toprak sanayi kazanmasý halinde ise þampiyon pazartesi günü oynanacak maça kalacak.

19SALON Mayýs: 20- Yunus Emre: 4 : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Yasin Keskin. 19 MAYIS ÝLKOKULU: Fazlý, Kenan Can, Resul, Yasin, Batuhan, Ahmet, Semih, Vahitcan, Memduh, Burak,

Atýf, Emircan.

YUNUS EMRE ÝLKOKULU:

Oðuz, Emre Kalkan, Engin, Gökdeniz, Doðukan, Görkem, Umut, Ýsmail, Yener, Tuðberk, Emre Kolluk, Okan. ÝLK YARI: 12-1 (19 Mayýs).

S

ungurlu Öðretmen Evi ve Aso Müdürlüðü tarafýndan 3 bant bilardo turnuvasý düzenleneceði bildirildi. Sungurlu Öðretmen Evi ve ASO Müdürlüðü’nde 13 Aralýk tarihinde baþlayacak olan turnuva hakkýnda bilgi veren Sungurlu Öðretmen Evi ve ASO Müdürü Ömer Tanrýkoloðlu, “Turnuva tüm bilardo oyuncularýna açýktýr. Turnuvaya katýlým ücreti 20 TL. Çarþamba günü sona eren baþvurularýn ardýndan turnuva dün yapýlan müsabakalar ile baþladý. Turnuva boyunca katýlan sporculardan oyun parasý alýnmayacak ve 2'þer çay ücretsiz olarak verilecektir diyen Tanrýkoloðlu, “Sporcular turnuva günü

maç saatinde turnuva salonunda olacaklardýr. Sporculara katýlým ve maça çýkma sürelerinde en fazla 15 dakika tolerans tanýnacaktýr” diye konuþtu. Turnuvada 4 grup oluþturulacaktýr ve katýlýmcýlar eþit bir þekilde kura ile gruplara daðýtýlacaktýr diyen Tanrýkoloðlu, “ Kura çekimlerinde geçen turnuvalardaki sonuçlar göz önüne alýnarak oluþturulan 4 torbadan katýlýmcýlar gruplara daðýtýlacaktýr” dedi. Turnuvada ilk 3 e girenlere ödül verilecektir diyen Tanrýkoloðlu, “Birinciye yarým altýn ve kupa, ikinciye çeyrek altýn ve kupa, üçüncüye bilardo istekasý ve kupa verilecektir” dedi.

B

Yarýn saat 11.00’de Mehmetcik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi, saat 12.30’da ise Endüstri Meslek Lisesi ile Eti Anadolu Lisesi maçlarý oynanacak. Bu maçlar sonunda belirlenecek sýralamaya göre takýmlara kupa ve madalyalaý verilecek.

Genç erkekler hentbolda dördüncü maçlar tamamlandý

eþ okulun mücadele ettiði genç erkekler hentbolda dördüncü maçlar dün oynandý. Dördüncü maçlar sonunda karþýlaþmalarýný tamamlayan Spor Lisesi son güne lider giriyor. Son günü bay geçecek olan Spor Lisesi Mehmetcik Anadolu Lisesi7nin sonucunu bekleyecek.

Yasin Keskin.

Soytemiz,

YUNUS EMRE ÝLKOKULU:

Buse, Elif, Özge, Gamze, Eda, Gizem Karaman, Sýla, Burçin, Gizem Yýldýrým,

yedinciliði kazandý. Yapýlan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarý Gençlik

Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Satý Yücel ile Özel Sporcular Ýl Temsilcisi Selami Bolat tarafýndan verildi.

Genç Kýzlar ikinci maçlarý oynadýlar

Mecitözü: 3 - Buhara Kýz Meslek: 2 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Selami Aydýn, Tü-

lay Coþkuner.

MECÝTÖZÜ LÝSESÝ : Selfinaz, Melike, Sultan, Simge, Þengül, Özlem, Damla, Gökçe. BUHARAEVLER KIZ MESLEK

LÝSESÝ : Kübra, Zümrüye, Nisanur, Se-

danur, Gamze, Hacer, Þeyma, Semanur, Büþra. SETLER : 1. Set: 25-9, 3. Set: 2514, 5. Set: 15-12 (Mecitözü Lisesi), 2. Set: 25-20, 4. Set: 25-22 (Buharaevler Kýz Meslek Lisesi).

Kýz Meslek : 3 - Atatürk Anadolu: 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Can

Öztürk.

ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ :

Acar, Hasan

KIZ TEKNÝK MESLEK LÝSESÝ :

Ezgi, Büþra, Esra, Ýlayda, Filiz, Eda, Dilan Boynueðri, Dilan Keskin, Þeyma, Gülten, Hatice, Çaðla.

Melike, Gülçin, Ayþe, Þeyma, Seren, Eda, Nur, Beyza, Toprak, Zeynep, Kübra, Esra. SETLER : 1. Set: 24-14, 2. Set: 2514, 3. Set: 25-18 (Kýz Teknik Meslek Lisesi).

Fatih Anadolu: 3 - Spor Lisesi: 1

Yunus Emre: 11-19 Mayýs: 8 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür

ci, Sefa Ali Osman Öztürk ikinci, Onurcan Kayar üçüncü, Ahmet Zorlu dördüncü, Baki Baðcý beþinci, Onur Onay altýncý ve Ceyhan Dikmen ise

SALON : Atatürk. HAKEMLER : S Murat Aðýn, Tuncay Sevim.

Ayla, Sunay, Gizem Karaaðaç, Meysa, Fatma. 19 MAYIS ÝLKOKULU: Miyase, Melike, Nursena, Halise, Tuðba, Elmas, Hayriye, Firuze, Defne, Sena. ÝLK YARI : 4-4.

ANADOLU GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ: Hasret, Beyza, Özlem, Pýnar, Mihriban, Burcu, Buse, Feyza.

Spor Lisesi: 31- Endüstri Meslek: 20 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Sami Öncel, Taner

Adýkdý.

ANADOLU GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ : Yasin Tabak, Yasin Keskin, Hidayet, Murat, Oðuzcan, Serkan, Osman, Sadýk, Mücahit, Miraç,

Ali, Ýbrahim, Selçuk, Oðuz.

MERKEZ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: Yýlmaz, Abdullah, Ömer, Cem, Uðurcan, Ferzan, Ali, Nurullah, Gökhan, Faruk, Yener, Sedat, Ercan, Mustafa. ÝLK YARI: 11-7 (Spor Lisesi).

FATÝH ANADOLU LÝSESÝ: Rabia, Demet,

Ayþegül, Kübra, Hanife, Sedanur, Þehime, Semanur. SETLER : 1. Set: 2513 (Spor Lisesi), 2. Set: 25-21, 3. Set: 25-12, 4. Set: 25-8 (Fatih Anadolu Lisesi).

Ýskilip A. Öðretmen:3-KargýKARGIA. Öðretmen: 1 SALON : ANADOLU ÖÐRETAtatürk.

HAKEMLER : Zehre Tekin, Tur-

gut Yýldýrým.

ÝSKÝLÝP ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ: Semiha, Afranur, Özge,

Burun týkanýklýðý kalp krizini tetikliyor Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi (AÝBÜ) TIP Fakültesi Hastanesi Baþhekim yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Tayfun Apuhan, ''Týkalý olan burun, kalp krizine ve horlamaya neden olur'' dedi. Apuhan, AÝBÜ Týp Fakültesi Hastanesi Kulak, Burun, Boðaz, Baþ ve Boyun Cerrahisi Bölümüne 2012 yýlý içerisinde yaklaþýk 30 bin hastanýn baþvurarak poliklinik hizmeti aldýðýný, bunlar arasýndan yaklaþýk bin 500 kiþinin burun ve sinüs ameliyatý olduðunu söyledi. Modern týbbýn geliþmesiyle birlikte hem teþhis hem de tedavi bakýmýndan güzel sonuçlar aldýklarýný belirten Apuhan, ''Hastanemiz son teknoloji ile donatýlmýþ bir hastane. Hastalarýmýz gerek polikliniklerde, gerekse servislerde personelimiz tarafýndan gerekli ilgi ve alaka gösterilerek tedavi edilmektedir'' diye konuþtu. Kulak, burun ve boðaz þikayetle-

rinin özellikle kýþ mevsimlerinde arttýðýna dikkati çeken Apuhan, burun týkanýklýðýnýn özellikle vücut sistemini etkilediðini söyledi. Apuhan, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Ýþin alfabesi yani A, B, C'si solunum yollarý. Burun týkanýklýðý bütün üst solunum yollarý ve akciðerleri etkiliyor. Burun týkanmasýna burun eti ve burundaki kemiðin kýrýlmasý neden olmakta. Bunlarýn tedavisini zaman geçirmeden yapmak lazým. Bu sorun kiþiye sistemik olarak rahatsýzlýk vermekte. Burun týkanýklýðýnýn vücuda birçok olumsuz etkisi var. Týkalý olan burun, kalp krizine ve horlamaya neden olur. Bu sorun ileride hastalarda uyku apnesi olan hastalarda hiper tansiyon ve kalp rahatsýzlýklarýna da sebep olabilir.''

Aynur, Ayþenur, Sümeyye Macit, Hanife, Sümeyye Kuloðlu, Büþra Nur, Büþra Zerde, Þennur.

Eti Anadolu: 19-Fatih Anadolu: 18 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Sami Öncel, Taner

Adýkdý.

ETÝ ANADOLU LÝSESÝ :

Gazi, Ozan, Can, Mert Temiz, Sedat, Umut, Mert Can, Onur, Resul, Erkan, Doðan,

Görkem.

FATÝH ANADOLU LÝSESÝ : Ýsmail, Cengiz, Kenan, Sancar, Semih, Abdullah, Osman, Oktay, Mücahit, Mustafa, Samet. ÝLK YARI : 10-10

MEN LÝSESÝ: Emine, Gizem, Nurþeyda, Aysun, Aslýhan, Seda, Kübra, Özge, Nazlýhan, Keziban, Gülbahar, Elif. SETLER : 1. Set: 25-10, 3. SEt: 2514, 4. Set: 25-10 (Ýskilip Anadolu Öðretmen), 2. Set: 25-23 (Kargý Anadolu Öðretmen).


18 CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Sakarya bu yýl þampiyonluðu kazandý Yýldýzlar futbolda geçtiðimiz yýl final maçýnda Yýldýrým Beyazýt’a 2-1 maðlup olarak þampiyonluðu kaybeden Sakarya Ýlkokulu bu yýl ayný hatayý yapmadý. Finalde Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ile karþýlaþan Sakarya Ýlkokulu rakibini Zafer ve Esat’ýn attýðý gollerle 4-1 yenerek mutlu sona ulaþtý.

O

kullararasý Yýldýzlar futbolda þampiyonluðu finalde Türkiyem

Ýmam Hatip Ortaokulu’nu 4-1 yenen Sakarya Ýlkokulu kazandý. Grup

Yýldýzlar futbolda þampiyon olan Sakarya Ýlkoukulu’nun kupasýný Belediyespor Baþkaný Zeki Gül verdi

ve çeyrek final grup maçlarýnýn ardýndan yarý final maçlarýný kazanan iki okul dün saat 11.00’de þampiyonluk için karþý karþýya geldiler. Final maçýna favori olarak çýkan Sakarya Ýlkokulu maça hýzlý baþladý ve 10. dakikada Zafer’in attýðý golle 1-0 öne geçti. Ýlk yarýyý bu skorla önde tamamlayan Sakarya Ýlkokulu ikinci yarýnýn hemen baþlarýnda Esat’la farký ikiye çýkardý ve 2-0 üstünlüðü yakaladý. Ýki arklý öne geçen Sakarya Ortaokulu oyunun kontrolüne tamamen eline geçirdi ve 34. dakikada Esat kendisinin ve takýmýnýn üçüncü golünü attý: 3-0. 40. dakikada Türkiyem Ýmam Hatip

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Ahmet Ecevit . SAKARYA ÝLKOKULU :

Emirhan, Ertuðrul, Fahri, Berkant, U. Serkan, Samet, Zafer, Esat, Kerem, Süleyman, Cengizhan, Furkan Can, Ahmet Can, A. Þamil, Celal, M. Gökhan.

TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP ORTAOKULU :

Fevzi, Mahir, Dilaver, Oðuzhan, Fatih, Samet, Selim, Selçuk, Ýbrahim Hakký, Ahmet, Doðan, Harun, Mustafa, Ferhat, Furkan. GOLLER : 10. ve 40+1. dakikalarda Zafer, 25. ve 34. dakikalarda Esat (Sakarya Ortaokulu), 40. dak. Fatih (Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu). Fatih’li bir gol buldu ancak maçta gol perdesini açan Zafer uzatma dakikasýnda attýðý golle kapatanda isim oldu ve sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrýlan Sakarya Ýlkokulu yýldýzlar futbolda þampiyonluðu kazandý. Hakemin bitiþ dü-

düðüyle birlikte Sakarya Ýlkokulu sporcu ve öðrenmenleri tribünde kendilerine destekleyen öðrenci arkadaþlarýyla doyasýya yaþadýlar. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verildi.

Oðlunun kupasýný verdi G

ençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer dün oynanan yýldýzlar final maçý-

nýn ardýndan düzenlenen kupa töreninde oðlunun çalýþtýrdýðý Türkiyem Ýmam Hatip Orta-

okulu’nun kupasýný verdi. Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu futbol takýmýný çalýþtýran Hüseyin Eðer final maçýnda kaybederek ikincilik kupasýný aldý. Törende oðul Eðer’in takýmýnýn kupasýný vermekte babasý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer’e vermek düþ-

Abilerine örnek oldular Sakarya Ýlkokulu kupa töreni sohrasýnda þampiyonluk sevinçleri taraftarlarýyla böyle yaþadýlar

D

ün oynanan Sakarya-Türkiyem yýldýzlar futbol final maçý sonrasi iki takým oyuncularý iki gün önce oynanan liseli gençler futbol finalindeki abilerine güzel bir örnek oluþturdular. Gençler final maçý sýrasýnda ve sonrasýnda yaþanan çirkinliklerin aksine yýldýzlar final maçýnýn ardýndan iki takým oyuncularýnýn birbirlerini centilmence kutlamasý çok güzel bir örnek oluþturdu. Gençlerde Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi- Endüstri

Meslek Lisesi maçýnda yaþanan çirkinliklerin ardýndan Emniyet güçleride dünki final maçý için Emniyet tedbirlerini oldukça artýrdýðý gözlendi. Bu emniyet tedbirlerine raðmen final maçý centilmence sona erdi. Kazanan okulun sporcularý kaybeden okul öðrencisi arkadaþlarýna sarýlarak onlarý tebrik ettiler. Yýldýzlarýn bu güzelliði gençlerdeki abilerine inþallah iyi bir örnek oluþturur. Tebrikler çocuklar bu güzellikleri gösterdiðiniz için.

Yýldýzlar futbolda dördüncü olan 23 Nison Ortaokulu’nun kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þebu Müdürlerinden Satý Yücel verdi.

23 Nisan’ý 3-1 yenen Sungurlu üçüncü oldu SAHA : 2 Nolu. HAKEM : M. Zeki

Yýldýzlar futbolda ikinci olan Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu’nun kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi

Sevim .

SUNGURLU DR. SEDAT MELAHAT

U 14 liginde tek maç oynandý

Gençlerbirliði: 3 - 1907 Gençlikspor: 2 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Furkan Alagöz. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Yavuz, Hü-

seyin, Mert, Elvan, Ahmet, Metehan, Mert, Yunus Emre, Fatih, Fuat, Batuhan, Berk, Sefa, Furkan, Kerep, Zeki, Yunus Emre Uyar, Ali Can. 1907 GENÇLÝKSPOR : Gökhan,

BARAN ORTAOKULU : Can, Hidayet, Ka-

dir, Kemal, Berke, Deniz, Mehmet Eren, Mertcan, Berat, Furkan, Necmi, Turgay.

23 NÝSAN ORTAOKULU : Berk, Burak, Ahmet, Ahmet Kürþat,

Samet Akbaþ, Samet Yalçýn, Enes, Ali Can, Kaan, Yunus Emre, Yavuz, Oðuzhan, Furkan, Sedat. GOLLER : 5. dak. Mertcan, 26. ve 40. dakikalarda Deniz (Dr. Sedat Melahat Baran), 14. (penaltýdan) dak. Enes (23 Yýldýz futbolcular maçýn bitiminin ardýndan birbirlerine böyle sarýlarak centilmence kutlama yaptýlar ve örnek oldular

Geredespor iç saha büyüsünü bozmak istiyor

Ýsmail, Erdem, M. Can, Alpay, Tugay, A. Turgay, Samet, Mücahid, Mehmet Ali, M. Ege, Umut, T. Mert, Doðukan, Furkan, Fýrat, Abdullah. GOLLER : 16. ve 66. dakikalarda Mücahit (1907 Gençlikspor), 45. dak. Yunus Emre, 55. dakb Fuat, 69. dak. Mert (Gençlerbirliði),

P

Yýldýzlar futbolda üçüncü olan Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran Ortaokulu’nun kupasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü verdi

Emniyet iþi sýký tuttu

Ö

nceki gün okul sporlarýnda Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda liseler hentbol, 1 nolu sahada ise liseli gençler futbol final maçýnda yaþanan olaylar üzerine dünki maçlarda Emniyet iþi sýký tuttu. Görevli personel sayýsý artýrýldý ve sahalarýn etrafýnda görev alan Emniyet güçleri olasý bir olaya izin vermediler. Alýnan bu önlemler ile tüm spor müsabakalarý sorunsuz bir þekilde tamamlandý.

azar günü sahasýnda Ýskilip Belediyespor’u konuk edecek olan Geredespor iç sahada kazanamama büyüsünü bu maçta yenmek istiyor. Geredespor Baþkaný Durmuþ Demirkol tüm taraftarlara çaðrýda bulunarak pazar günü taraftarlarý maça davet etti. Adliyespor karþýsýnda takýmýn ortaya koyduðu futbol ve mücadelenin bu maç öncesinde büyük moral verdiðini belirten Baþkan Durmuþ Demirkol ‘Sahamýzda son oynadýðýmýz lig mücadelemizde taraftarýmýz tribünleri doldurdu, kendilerine yeniden teþekkür ediyorum. Ýki hafta önce evimizde oynadýðýmýz Kýrýkkale Yahþihanspor mücadelesinde taraftarýmýz maç boyunca takýma destek oldular. Ancak Ýskilip maçýnda taraftarýmýza daha fazla ihtiyacýmýz var. Kötü oynadýðýmýz bölümde daha coþkulu olmalarýný ve takýmý ateþlemelerini istiyo-

rum. Evimizde kazanamýyoruz. Bu olay artýk 'büyü' ifadeleriyle tanýmlanmaya baþladý. Evde kazanamama fobisini bu maçla yýkmak istiyoruz."dedi.

Ýç sahada son galibiyet 25 Þubat’ta

Geredespor kendi sahasýnda oynadýðý maçlarý bu sezon kazanamadý. Geçtiðimiz sezonun ikinci yarýsýnda iç sahada 25 Þubat 2012 Pazar günü oynanan mücadelede Belediye Safranboluspor'u 3-0 yenmeyi baþaran Geredespor, o günden bugüne sahasýnda galibiyete hasret kaldý. 7 maçtýr evinde kazanamayan Geredespor, artýk "büyü" olarak tabir edilmeye baþlanan bu olaydan kurtulmak istiyor. Geredespor ayrýca ligde 5 maçla en çok berabere kalan takým konumunda bulunuyor. Durmuþ Demirkol


CUMA 14 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

20 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

Karayollarý 7. (Samsun) Bölge Müdürlüðü 73. (Çorum) Þube Þefliði yollarýnda rutin yol bakým onarýmý yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulv. No: 380 Atakum Samsun Saat: 16:00 ***

55 UE 674 plakalý, 2010 model, panelvan cinsi siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

2013 yýlý genel temizlik ve kalorifer yakma iþi hizmet alýmý. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: 10:00 ***

2013 yýlý gýda alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum ili ilköðretim okullarý temizlik malzemesi alýmý iþi.

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Sadýk ASLAN Hüseyin oðlu 1970 Amasya Gümüþhacýköy Doðumlu

(Ç.HAK:3713)

YÝTÝK Merzifon Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Ýsa AKSOY Elvan oðlu 1992 Mecitözü Doðumlu

(Ç.HAK:3707)

YÝTÝK 161351-161400 arasý 1 cilt, 9220192250 arasý 1 cilt faturalarý, 8951-9000 arasý 1 cilt, 18351-18400 arasý 1 cilt, 18401-18450 arasý 1 cilt, 18501-18550 arasý 1 cilt taþýma irsaliyeleri kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.

Hüsne ERKURT Çorum Vergi Dairesi T.C.No: 33319289514 Vergi No:363 008 5257

(Ç.HAK:3707)

28 ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

19 UB 181 plakalý, 2011 model, Renault marka Kango Multix cinsinde, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 28.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:10-10:15 ***

2 OCAK 2013 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

Güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi

KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ (Ç.HAK:1172)

Çorum ili ilköðretim okullarý kýrtasiye malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah. NO: 179 Çorum Saat: 09:30 ***

Çorum Müze ve Örenyerlerine 5 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Saat: 10:30

Çorum merkez Konaklý beldesi taþkýn koruma inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A blok no: 24 Çankaya / Ankara Saat: 10:00 ***

* TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95

ESKÝ KOMBÝLERÝNÝZÝ ATMAYIN GETÝRÝN BÝZ ALALIM CANDEMÝR TÝCARET

Osmancýk Cad. 1. Osmancýk Çýkmazý No: 4 Tel: 224 22 82

(Ç.HAK:3662)

4 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2011/705) Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2

5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Bhaçelievler Mah. 1992 ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50

SATILIK DUBLEKS LÜKS DAÝRE Bahçelievler Mah. Yýlmaz Yavuz Apartmaný 6+1 dubleks lüks daire (güney-batý cephe) sahibinden satýlýktýr. Not: Lüks araçla takas olunur. Mür. Tel: 0 532 630 28 19-0 538 822 00 70

(Ç.HAK:3429)

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

(Ç.HAK:2250)

17 ARALIK Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü

27 ARALIK DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü

TOKÝ’de 3+1 KOÇTÜRK Satýlýk Daire MATBAACILIK

Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

* * * * *

0 536 729 38 08

KÝRALIK SOBALI DAÝRE Stad 4. Sokak’ta

0 536 360 73 44

SÜREKLÝ FORM OFSET 24 SAATTE FATURA ÝÞ TESLÝMÝ SEVK ÝRSALÝYESÝ ANTETLÝ KAÐIT * ZARF KARTVÝZÝT * EL ÝLANI * TAKVÝM TÜM MATBU EVRAK ÝÞLERÝ

ELEMAN ARANIYOR: Grafik - Tasarým konusunda deneyimli Corel Draw Photoshop kullanabilen bay-bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:3692)

Özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah., Cengiz Topel Cad., No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

Çorum Adliyesi 12 ay süreli 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 14:00 ***

Ana gayrimenkulu ‘tek katlý kargir ev ve arsasý’ vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut ‘cins tahsisi’ yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 160.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Sancaktar iþ merkezi giriþ katý (Sancaktar camii civarý) Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55

SATILIK ARSA Devren Satýlýk Sahibinden Satýlýk

Carrefour arkasýnda 2787 ada, 3 parsel, 1037 m2 emsal (birbuçuk) ruhsat (4 kata müsait) 21/12/2012 tarihinde Adliye Binasý Müzayede Salonunda Açýk Artýrma ile satýlacaktýr. Dosya No: 2012/11 Satýþ Saat: 11.00’de 2. Sulh Hukuk Satýþ Memurluðu Mür. Tel: 0 532 277 44 10

ÝÞ ARIYORUM E sýnýfý ehliyetim ve SRC belgelerim bulunmaktadýr. Bu vasýflarda kendime uygun iþ arýyorum. Mür. Tel: 0 505 443 10 67

Market

Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda müþteri potansiyeli mevcut market devren satýlýktýr. Buhara Merket Buharaevler 2. Sok. No: 2 Mür. Tel: 0 530 566 68 67

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Lüks Daire

Ýlim Yayma arkasýnda tam dubleks güney, doðu, kuzey cephe çift mutfaklý, çift banyolu, çift çelik kapýlý, kombili lüks daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 312 59 38

(Ç.HAK:3682)

19 ARALIK Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

Çorum Ýl Özel Ýdaresi’ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. no: 167 Çorum Saat: 10:00 ***

* Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Carrefour arkasýnda satýlýk 155 m2 daire 120 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 145 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 65 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 130 m2 mantolamalý daireler * Ulukavak Polis Karakolu civarý ankastreli satýlýk sýfýr daireler * Bahçelievler’de 135-180 m2 arasý satýlýk daireler * Binevler’de satýlýk villa arsalarý * Ahçýlar’da satýlýk baðlar * Ilýca’da satýlýk baðlar * Ayarýk’ta satýlýk baðlar * Satýlýk Hobi Bahçeleri 1.000 m2 * Tekceviz’de 145 m2 2. kat daire 110 bin+pazarlýk

SATILIK BÝNA

230 m2 alaný yapýlý 4 katlý bina, kaba iþçiliði bitmiþ binanýn altýnda bulunan dükkan, faal durumda bina komple sahibinden satýlýktýr. Not: Öðrenci yurduna dönüþtürmeye müsait. Mür. Tel: 0 535 457 58 50

(Ç.HAK:3664)

Ýl Saðlýk Müdürlüðü

2013 yýlý Çorum Saðlýk Müdürlüðü ve baðlý birimlerinin akaryakýt alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Yönetim Hizmetleri Þube Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

24 ARALIK Çorum Adliyesi

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi (Dosya No: 2012/899 TLMT.)

BAYAN ELEMAN ELEMANLAR ARANIYOR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay ve temizlik iþlerine bakacak 30-35 yaþlarýnda bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 545 833 22 53

Þirketler grubumuzda çalýþtýrýlmak üzere 18-28 yaþ arasý, diksiyonu düzgün, prezentabl, en az lise mezunu Bay-Bayan elemanlar alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Prim+Yemek Müracaatlar Randevu usulü

(Ç.HAK:3678)

Antrenör ve Gençlik Lideri hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah., Gazi Cad., No 97 Çorum Saat: 10:00 ***

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Gazi Caddesi Yýlmaz Atlamaz Ýþ Merkezi 19/12 Merkez Çorum Tel: 333 11 44 - 0 5076026344

ELEMAN ARANIYOR Paketçi Eleman

Aranýyor

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan bilgisayar bilgisine sahip olan muhasebe elemaný alýnacaktýr.

Nasip Unlu Mamüller Eþref Hoca Cad. No:25 /B Çorum (23 Nisan Ýlkögretim okulu çaprazý) 0364 226 30 70

(Ç.HAK:3623)

Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü

19 TE 286 plakalý 2012 model yeni Kango Multix Ext Edit 1.5 Renault marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000 Yer: Sima Otomotiv San. ve Tic. A.Þ. (Ankara YOlu 4. km Çorum) Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü araç kiralama hizmeti 6 adet (4 adet þoförlü yakýtlý, 2 adet þoförsüz yakýtsýz) hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

(Ç.HAK:3544)

Çorum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt 13, sayfa 1199, ada 56, parsel 51’de kayýtlý 190,00 m2 yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 260.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:3666)

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

(Ç.HAK:3649)

Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 29, sayfa 2783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2010/5424)

(Ç.HAK:3688)

T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

365.000 lt motorin (euro dizel) ile 5.000 lt kurþunsuz benzin (95 oktan) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:4138)

2013 yýlý Transfüzyon Merkezi 4 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

3 OCAK T.C. Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

(Ç.HAK:3695)

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü, Osmancýk Ýþletme Þefliði ve Sungurlu Orman Ýþletme Þefliði’ne akaryakýt alýmý ihalesi. Yer: Ýnönü Cad. No 72 Çorum Saat: 14:00 ***

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Çorum merkez ilçe, Gülabibey Mah., cilt no 60, sayfa 5868, ada 2561, parsel 1 adresinde kayýtlý bulunan, 4.366,60 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 46060/1451784 arsa paylý A blok zemin kat 8 nolu dükkan vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:20 ***

yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:3694)

18 ARALIK Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

Rektörlüðü Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3661)

2013 yýlý 2 kalem akaryakýt alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

***

21 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:3681)

Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah. NO: 179 Çorum Saat: 15:00 ***

(Ç.HAK:3710)

14 ARALIK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

A2 Ehliyeti olan paket servisi yapacak eleman aranýyor. Müracaat Tel: 0546 908 52 19


* Sakarya bu yýl þampiyonluðu kazandý . * Abilerine örnek oldular . * Geredespor iç saha büyüsünü bozmak istiyor. * Engelliler gününde Özel Sporculara Masa Tenisi * Sungurlu’da Bilardo turnuvasý düzenlendi. * Genç Kýzlar Voleybol’da ikinci maçlar tamamlandý.

Haberlerini 17. ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz

CUMA 14 ARALIK 2012

Çorumspor’un gücü Ýskilip’e yetmedi: 1-2 Ç

Gerede-Ýskilip Belediyespor maçý yarýna ve Bolu’ya alýndý

B

ölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor’un bu hafta Geredespor ile oynayacaðý maç kötü saha þartlarý nedeniyle yarýn Bolu’ya alýndý. Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre Gerede ilçe sahasýnýn karla kaplý olmasý ve zemininin bozuk olmasý nedeniyle pazar günü

oynanmasý gereken Geredespor - Ýskilip Belediyespor maçý yarýn saat 13.30’da Bolu Karaçayýr sahasýnda oynanacak. Ýskilip Belediyespor bu deðiþiklik üzerine bugün öðlen saatlerinde Çorum’dan ayrýlacak ve Bolu’ya giderek burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Köpekler arasýnda çift kale!

Beker’den Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor’a tatlý

icaret Borsa Baþkan adayý Mehmet Beker dün Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor’un çift kalesine tatlý ile ziyarette bulundu. Nazmi Avluca sahasýnda Çorumspor-Ýskilip Belediyespor takýmlarýný yaptýðý hazýrlýk maçýnýn bir bölümünü izleyen Beker, antrenman sonunda ise iki takýma elleriyle tatlý ikram etti. Beker, Çorum’u dýþarýda temsil eden her takýmýn þehir için çok önemli

öne geçti. Maçýn son bölümünde rakip kaleye gol için yüklenen Çorumspor 81. dakikada Fatih’in attýðý golle skoru 2-1 yaptý. Ýskilip Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacaðý zorlu Geredespor maçý öncesinde moral buldu. Çorumspor ise ligde kalma umutlarýný ikinci yarýya taþýma adýna, camiaya moral verme adýna kritik Gölcükspor maçý öncesinde hiç iyi bir görüntü vermedi. Kýrmýzý Siyahlý takým Gölcükspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürücek.

Belediye, Oyak provasýný yaptý Ç

orum Belediyespor, Oyak Renault ile oynayacaðý zorlu maçýn taktik provasýný dün Mimar Sinan sahasýnda yaptý. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra çift kale maçla devam etti. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, Oyak Renault ile oynayacaklarý maçta ilk onbirde oynatmayý düþündüðü takýmda Emrah, Ý.Ethem, Yiðitcan, Ýsmail, Eray, Okan, H.Ýbrahim,

Oðuzhan Saraçoðlu, Murathan, Mehmet Keleþ ve Serdar'a, forma verirken diðer takýmda ise Emre, Volkan, Kaan Aksu, Macit, Hakan, Furkan, Ziya, Buðraç, Ender, Kaan Akar, Oðuzhan Yalçýn ve Ýbrahim

mücadele etti. Mavi beyazlý takýmda çift kalenin ilk bölümünü yedek kulübesinden izleyen Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað ikinci yarýda ise sýk sýk sahaya girerek

futbolculara yapmalarý gereken hareketleri gösterdi. Gümüþdað futbolculardan kesinlikle çýkarken top kaptýrmamalarýný istedi savunma oyuncularýndan adam paylaþýmýnda dikkatli olmalarýný istedi.

Çorum Belediyespor bugün yapacaðý taktik ve þut çalýþmasý ile Oyak Renault maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak yarýn sabahta erken saatlerde Bursa’ya hareket edecek.

Amatör futbolda son teknik toplantý bugün

Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor takýmlarý arasýnda dün Nazmi Avluca sahasýnda oynanan hazýrlýk maçýnda ilginç görüntüler yaþandý. Maç sýrasýnda sahaya giren iki köpek uzun süre saha içinde futbolcular etrafýnda gezindiler. Futbolcular arasýnda gezen köpeklerin bu görüntüsü izleyenleri güldürdü ancak sahadaki futbolcularý ise korkuttu.

T

orumspor, pazar günü ilk yarýda sahasýnda oynayacaðý son maçta konuk edeceði Gölcükspor maçýnýn provasýnda Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor’a 2-1 maðlup olarak kötü bir görüntü verdi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý zemininin bozulmamasý için Çorumspor karþýlaþmayý Nazmi Avluca sahasýnda yaptý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýna her iki takýmda yedek aðýrlýklý bir kadro ile çýktý. Çorumspor ilk yarýda Serkan, Osman Seçgin, Bilal, Ahmet, Osman Bodur, Gökhan, Erol, Metehan, A.Samet, Ubeydullah ve Recep tertibiyle çýkarken ikinci yarýda ise kaleci Serkan dýþýnda tüm futbolcular deðiþti. Ýkinci yarýda Serkan, Samet Sur, Fatih, Samet Bayrak, Ali Koçak, Tuncay, Yasin Tüzün, Onur, Harun, Yasin Özkarslý ve Avne onbiri ile çýkan Çorumspor karþýsýna Ýskilip Belediyespor ile ilk yarýda Ahmet, Eþref, Engin, Emrah, Ümit, Emrecan, Salih, Y.Emre, Eray, Cengiz ve Yasin tertibi ile mücadele ederken ikinci yarýda kaleci Ahmet’in yerine Emrah, Eþref’in yerine Mahir, Ümit’in yerine Hüseyin, Cengiz’in yerine Orhan, Eray’ýn yerine Osman Gýdýk ve Yasin’in yerinede Ali görev yaptý. Ýskilip Belediyespor maçýn ilk yarýsýný 16. dakikada Cengiz’in attýðý golle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda da Ýskilip Belediyespor 66. dakikada Osman Gýdýk’la bir gol bularak maçta 2-0

olduðunu belirterek hem Çorumspor’a hemde Bölgesel Ligdeki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor’a hafta sonu oynayacaklarý maçlarla baþarýlar dileðinde bulundu. Çorumspor adýna Güngör Atak, Ýskilip Belediyespor adýnada Nihat Armutçu, Ticaret Borsasý Baþkan adayý Mehmet Beker’e bu jestinden dolayý teþekkür ettiler.

Ç

orum amatör futbolu sezonun son teknik toplantýsýný bugün yapacak. Bugün saat 14.00’de ASKF toplantý salonunda yapýlacak olan teknik toplantýda 2. Küme Büyükler ligi, 2. Küme U 19 Ligi, U 16, U 13 ve bu yýl ilk kez oynanacak U 11 ligi için kurullarýn seçimi, gruplar ve fikstür için kura çekimleri yapýlacak. 2. Küme Büyükler liginde toplam 13 kulüp mücadele edecek. Bu kategoride mücadele edecek takýmlar Çorum Belediyespor, Çorumspor, Dodurgaspor, Düvenci Belediyespor, Gençlerbirliði, HE Kültürspor, Ýskilipspor, Kargýgücüspor, Kargýserispor, Oðuzlar Belediyespor, Uðurludað Belediyespor, Ortaköy Altýnbaþspor ve Osmancýk Fener Gençlikspor. Bu ligde takýmlar iki gruba ayrýlacak ve çift devreli maçlar sonunda gruplarýnda ilk sýrayý alan takýmlar 1. Küme’ye yükselecekler. 2. Amatör Küme U 19 liginde ise Çorumspor, Hitit Gençlikspor, Ýl Özel Ýdare Gençlikspor, Ýskilip Belediyespor, Ýskilipspor, Osmancýk Belediyespor ve Ulukavakspor takýmlarý mücadele edecek. Bu ligde ise tek grupta çift devreli lig statüsünde müsabakalar oynanacak. U 16 ligine 13, U 13 ligine 17 ve bu sezon ilk kez oynanacak U 11 futbol þenliðine ise 15 kulüp katýlmak için baþvurdu. Kulüplerin toplantýya birer temsilci ile katýlmasý istendi.

Bozoðlu ve Kuþ finalde kaybetti

Büyükler Türkiye Grekoromen Güreþ Þampiyonasý’nda Çorumlu güreþçiler 55 Kg’da Harun Bozoðlu ve 74 Kg’da Emrah Kuþ finalde kaybederek gümüþ madalya kazandýlar. Çorum adýna güreþen iki güreþçi ise çeyrek final maçlarýný kaybederek madalyaya uzanamadýlar.

A

Þampiyona’da Serbest’de dokuz Çorumlu mindere çýkacak

B

Mehmet Beker sporculara baklavayý elleriyle yedirerek baþarýlar dileðinde bulundu

üyükler Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý’nda Çorum’dan dokuz güreþçi mindere çýkacak. Bu akþam tartý ile baþlayacak serbest stil müsabakalarý hafta sonunda yapýlacak. Serbest stilde Çorum’dan kafile baþkanlýðýný Hüseyin Teke antrenör olarakta Ruþen Çetin ve Levent Kaleli’nin yaptýðý takýmda 60 Kg’da Sinan Taþkýran, 66 Kg’da Hamza Çaylan, 74 Kg’da Yasin Yamanoðlu, ve Ramazan Kargil, 84 Kg’da Fatih Erdin ve Burak Ünal, 96 Kg’da Rasim Saraç ve Mehmet Karakaþ 120 Kg’da ise Yalçýn Sözen mindere çýkacak.

Emrah Kuþ

Harun Bozoðlu

nkara’da önceki gün baþlayan Büyükler Türkiye Grekoromen Güreþ Þampiyonasý’nda Çorumlu iki güreþçi Harun Bozoðlu ve Emrah Kuþ final maçlarýný kaybederek gümüþ madalya kazandýlar. Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapýlan Türkiye Þampiyonasý’nda 55 Kg’da Ýzmir Büyükþehir Belediyespor adýna güreþen Çorumlu güreþçi Harun Bozoðlu finale kadar yüseldi. Final maçýnda ASKÝ’den Fatih Üçüncü’ye yenilen Bozoðlu gümüþ madalyanýn sahibi oldu. 74 Kg’da Ýzmir Büyük Þehir Belediyespor adýna mindere çýkan diðer Çorumlu güreþçi Emrah Kuþ’ta finale yükseldi. Final maçýnda Ýstanbul Büyük Þehir Belediyespor’dan Þeref Tüfenk’e yenilen Kuþ gümüþ madalyada kaldý. Þampiyonaya Çorum adýna katýlan güreþçilerden ikisi çeyrek finalde elendiler. 55 Kg’da mücadele eden Erdoðan Güllü çeyrek finali kaybederek þampiyonaya veda etti. 74 Kg’da mindere çýkan diðer Çorumlu güreþçi Gökhan Arslan ise çeyrek finalde diðer Çorumlu Emrah Kuþ’a yenilerek þampiyonaya veda etti.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you