Page 1

HUZEM’e YÖK onayý ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler’in HÝTÝTSEM’de göreve baþladýðý bildirildi.

Hitit’e ABD’li hoca Hitit Üniversitesi’nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý.

* HABERÝ 4’DE

14 MAYIS 2013 SALI

Günlük Siyasi Gazete

Üniversitelilere evlilik semineri Hitit Üniversitesi öðrencilerine yönelik olarak ‘Evlilik Semineri’ düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü’nün katkýlarýyla düzenlenen seminer geçtiðimiz Cuma günü Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu salonunda gerçekleþti.

Hitit Üniversitesi Uzaktan Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi’nin kurulmasý onaylandý.

* HABERÝ 4’DE

‘Evlilik Semineri’, Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu’nda gerçekleþti.

* HABERÝ 11’DE

Fiyatý : 40 Kuruþ

‘PKK silah býrakmak zorunda kaldý’ Kanal 7’de yayýnlanan Mehmet Acet'in sunduðu Ýskele Sancak programýna konuk olan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP’nin çözüm sürecine katký verebilecek bir sözü olmadýðýný savundu. Salim Uslu

Vali Baþköy, Eczacýlýk Bayramý’ný kutladý.

Eczacýlarýn bayramý

Çorum’da 154 eczacý görevde

* HABERÝ 5’DE

23 Nisan Ortaokulu öðrencileri tarafýndan açýlan 2013 Tübitak Bilim Fuarý, görülmeye deðer güzelliklere imza attý.

Tübitak Bilim Fuarý’ný görün

Bu öðrenciler bir harika

Çorum Eczacý Odasý tarafýndan düzenlenen ‘Eczacýlýk Bayramý’ kutlamalarý dün baþladý. Resmi kurum ziyaretleriyle baþlayan programda konuþan Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler, Çorum genelinde toplam 154 eczacýnýn görev yaptýðýný açýkladý.

* HABERÝ 10’DA

23 Nisan Ortaokulu öðrencileri tarafýndan açýlan 2013 Tübitak Bilim Fuarý, görülmeye deðer güzelliklere imza attý.

* HABERÝ 6’DA

Medyada ayrýmcýlýða Kafkas’tan Doðu çýkarmasý kýnama Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Hatay Reyhanlý'da meydana gelen patlama sonrasý Adalet Bakaný Sadullah Ergin ve Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun Antakya Devlet Hastanesi'nde yaralý vatandaþlarý ziyaretini, yalnýzca Anadolu Ajansý (AA) ve TRT'nin haber yapmasýna izin verilmesini kýnadý.

* HABERÝ 8’DE

Kýlýk kýyafette yaz uygulamasý

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, ‘Dünya Hemþire ve Ebe Günü’nü Mardin’de kutladý.

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, ‘Dünya Hemþire ve Ebe Günü’nü Mardin’de kutladý.

‘Hemþireler, saðlýðýn vazgeçilmez neferleri’ Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "Hemþireler, saðlýk hizmetlerinin vazgeçilmezi" dedi. * HABERÝ 14’DE

* HABERÝ 6’DA

Parklara 1.284 milyonluk oyun grubu Çorum Belediyesi parklara oyun grubu alýmý ihalesi yaptý.

Yaz mevsiminin yaklaþmasý ve sýcaklýklarýn artmasý nedeniyle çalýþan personelin kýlýk kýyafetinde yaz uygulamasýna geçilecek.

* HABERÝ 9’DA

Atatürk Anýtý’na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çorum Belediyesi parklara oyun grubu alýmý ihalesi yaptý.

* HABERÝ 5’DE

Vali Baþköy, belirli gün ve haftalarýn sýradanlýktan kurtarýlmasý gerektiðini söyledi.

‘Sýradanlýktan kurtulmalýyýz’ * HABERÝ 10’DA


2

SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Asansörler' demiþtik ve ne oldu? eçtiðimiz günlerde Çorum'u üzen bir hadise yaþandý. Bir iþ merkezinin asansör boþluðuna düþen Muhasebeci Mali Müþavir Uður Küçüktataroðlu hayatýný kaybetti. Küçüktararoðlu'nu tanýyan, tanýmayan herkes yaþanan acý hadise karþýsýnda çok üzüldü. Asansör mevzusunu bu köþede çok sýk dile getirip, ister farkýndalýk deyin, ister uyarý, vazifemizi yapmaya çalýþtýk. Memlekette sevilen, sayýlan ve beyefendi kiþiliði ile tanýnan Küçüktaraoðlu’nun vefatý ile ilgili yargý süreci devam ediyor. Bugün bir cana mâl olan olayla ilgili birkaç sorumuz var.

Külcü ne demiþti?

Çorum'da bir çok binada asansörlerin sorunlu olduðu yetkili kuruluþ olan Makine Mühendisleri Odasý'nýn yaptýðý incelemelerde zaten belli olmuþtu. Sonuçlarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü bir süre önce makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda açýklamýþtý. Peki Külcü o zaman ne demiþti: "Çorum'da geçen yýl denetimi yapýlan 250 asansörden 232'si kullanýlamaz durumda. Belediye olarak asansör denetimlerinin yapýlmasý için 2012 yýlýnda TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Çorum temsilciliði ile protokol yaptýk. Protokol kapsamýnda kentteki 2 bin 79 asansörlü binadan 250'sinin

denetimi yapýldý. Yapýlan denetimlerde 250 asansörden 232'sine 'kýrmýzý', 13'üne 'sarý' ve 5'ine de 'yeþil' etiket yapýþtýrýldý. Kýrmýzý etiket, 'kullanýma uygun olmadýðý ve acil bakým yapýlmasý gerektiði', sarý etiket, 'kullanýlabilir ama bakým yapýlýrsa uygun olur', 'yeþil' etiket de 'kullanýma uygun' anlamlarýný taþýyor. Denetim sonuçlarýna göre denetlenen asansörlerden sadece 5'i kullanýma uygun durumda. Bu yýldan itibaren

asansör denetimlerini belediye olarak biz yapacaðýz. Doðal afetler nedeniyle bina güvenliði ile ilgili alýnmasý gereken önlemler arttý. Asansörler bu önlemlerin içerisinde yer alýyor. Denetimleri ve bakýmlar periyodik aralýklarla yapýlmak zorunda. Bakým yaptýrýlmayan asansörlerle ilgili cezai yaptýrýmda bulunacaðýz. Ceza bir þekilde ödenir, ancak burada daha önemli bir konu var. Ýnsan hayatýndan söz ediyoruz. Olasý bir kaza sonrasý yaþanacak can

Asansör mevzusunu bu köþede çok sýk dile getirip uyarý, vazifemizi yapmaya çalýþtýk. Þimdi de bazý sorulara açýklýk getirilmesi isteniyor...

kaybý ya da yaralanmalarda vicdan azabýný ömür boyunca yaþayacaðýz. Bu nedenle bina sakinlerinden asansörlerle ilgili gerekli bakýmlarýn yaptýrýlmasýný, bu konuya özen gösterilmesini istiyorum.'' Külcü'nün sözlerinden anlaþýldýðý üzere asansörlerin denetim ve bakýmlarýndan kamu kurumu olarak birinci derecede Çorum Belediyesi sorumlu.

Öyleyse þu sorulara açýklýk getirmek Külcü'ye düþüyor:

* Çorum Belediyesi yaklaþýk 4 aydýr asansörlerlerle ilgili herhangi bir muayene kuruluþuna yetki verdi mi? * Binalarýn asansör bakým sözleþmelerine bakýldý mý? * Belediye 4 ay içerisinde neler yaptý? Yetkilendirilmiþ bir kuruluþla anlaþýp periyodik kontrolleri yaptýrdý mý? * Belediye'nin 2 Mayýs 2013 tarihinde bir muayene kuruluþunun yetkilisini Çorum'a davet ederek anlaþma yaptýðý doðru mu? * Þayet anlaþma yapýldýysa bu firmanýn Çorum'da bir irtibat bürosu ve kontrol mühendisi bulunuyor mu? Cevaplarý tüm Çorumlu bekliyor.

Meydan Camii Derneði yönetimi aradý. Okur yorumuna itirazýný iletti.

Meydan Camii Derneði'nden itiraz K

ültür Sitesi'nin yýkým öyküsüne dair bir okurun bu köþede aktardýðýmýz notunda Meydan Camii ile ilgili bir cümlesine itiraz

geldi. Okur, camide projelendirilmeyen tabyalarýn kýrýlarak asansörler yapýldýðýný ifade etmiþ. Meydan Camii Derneði yönetimi

itiraz etti. Bodrumdan zemine, zeminden üst kata ve cenazeler için olmak üzere üç ayrý asansör projelendirilmiþ. Engelliler ile yaþlýlar için de asansör

konulmasýnýn gerekliliðine iþaret edilmiþ. Asansör için tabyalarýn kýrýlmasý söz konusu olmadýðý gibi baþlangýçta var olan proje iþletiliyor.

Ýþçilik Ýndirimi Þahýs Servis Müþterileri için Periyodik Bakým Dýþý Mekanik Ýþlemlerde Geçerlidir. Ýþçilik Ýndirimi Maksimum % 50 dir. (Ç.HAK:616)

G

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44


SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

KUTLAMA Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerini kazanarak Oda Meclisi’ne yeniden giren deðerli dostlarýmýz

Sayýn

Çetin Baþaranhýncal ve

Sayýn

Erol Karadaþ

ile diðer Meclis

Kurulu Üyeleri’ni kutlar, baþarýlar dilerim.

(Ç.HAK:1116)

Damak Lokantasý

Turgay Karaca

3


4

SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

HUZEM’e YÖK onayý H

itit Üniversitesi Uzaktan Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi’nin kurulmasý onaylandý. Hitit Üniversitesi bünyesinde uygulama ve araþtýrma merkezi kurulmasý konusundaki teklif, YÖK tarafýndan uygun bulundu. Uzaktan Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin amacý hakkýnda þu bigliler verildi; “Bir süredir üniversitemiz bünyesinde yürütülen çalýþmalarda uzaktan eðitim konusunda somut adýmlar atýldý. Büyük þehirlerdeki ve çevre illerdeki üniversitelere yapýlan ziyaretlerde uzaktan eðitim konusunda ulaþýlan nokta, yapýlan çalýþmalar ve öne çýkan uygulamalar incelendi. Uzaktan eðitimin üniversitemize ve topluma saðlayacaðý yararlar göz önüne alýnarak bir merkez kurulmasý çalýþmalarý baþlatýldý. Bu çerçevede Uzaktan Eðitim Merkezi yönetmeliði hazýrlandý ve Eðitim Komisyonunun çalýþmalarýnýn ardýndan Üniversitemiz Senatosundan geçti. Merkezin açýlmasýna dair hazýrlanan dosya YÖK’e gönderildi. 20 Nisan 2013 tarihli YÖK Genel Kurulu toplantýsýnda kýsa adý HUZEM olan Hitit Üniversitesi Uzaktan Eðitim Merkezi’nin kurulmasý onaylandý.

Uzaktan Eðitim Merkez’inin üniversitemize ve topluma yapacaðý katkýlar

þunlardýr: • HUZEM bünyesinde açýlmasý düþünülen programlar ile eðitim talebinin karþýlanmasýnda daha geniþ ve farklý kitlelere ulaþýlacaðýndan Hitit Üniversitesinde bulunan kýsýtlý öðretim üyesi kaynaðýnýn etkin ve verimli kullanýmý mümkün olacaktýr. • Üniversitemizde bulunan konu uzmanlarý bilgi ve deneyimlerini yalnýz kendi öðrencilerine deðil geniþ kitlelere ulaþtýrabilecektir. Özellikle öðretim elemaný eksikliði çekilen alanlarda önemli bir açýk bu yolla kapatýlabilecektir. • Bireylerin ileri düzeyde eðitim alma olanaðý artacak ve bu durum ülkemiz ekonomisine önemli bir katma deðer saðlayacaktýr. • Ýnsanlarýn gereksinim duyduðu eðitimi onlara uygun zamanda ve bulunduklarý mekânda vermek mümkün olabilecektir. Böylece hayat boyu öðrenim sürebilecek, insan kaynaðý geliþebilecek ve ülke ekonomisi bundan olumlu etkilenebilecektir. • Üniversitemizde uzman istihdam edilemeyen konularda, diðer

üniversitelerdeki uzmanlarýn eðitim programý e-öðrenme modeli ile dâhil edilebilecek olmasý öðretimde etkinliði artýrarak dolaylý yollardan ekonomiye olumlu katký saðlayabilecektir. • Ulusal ve uluslararasý düzeyde üniversiteler arasýnda henüz istenen düzeye ulaþmamýþ olan iþ birliði HUZEM ve diðer üniversitelerdeki birimler aracýlýðýyla artýrýlabilecek, ortak eðitim programlarý yoluyla bölümlerin ve programlarýn hizmet alanlarý geliþecek ve öðretim elemanlarýnýn ortaklýk kültürüne katkýlarý saðlanabilecektir. • Merkezin yürüteceði uzaktan eðitim faaliyetleri, üniversiteye önemli bir kaynak oluþturarak ekonomik açýdan Üniversitemizin kendi kendine yeterliliðini artýracaktýr. • HUZEM bünyesinde açýlacak uzaktan eðitim programlarýnda kullanýlacak e-eðitim modelinin üç temel sistemi ve buna baðlý yardýmcý sistemleri bulunmaktadýr. Öðrenci sayýsýna göre önlisans, lisans, yüksek lisans ve lisans tamamlama programlarýnda sanal sýnýf uygulamasý yapýlacaktýr. • Dersi kaçýran ya da yeterince kavrayamayan öðrenciye ayný dersi arþivden sayýsýz izleme ve tekrar olanaðý sunulacaktýr.”

Öðrencilere staj fýrsatý H

itit Üniversitesi Borsa Finans Kulübü Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti. Borsa Ýstanbul, Türkiye Sermaye Piyasasý Aracý Kuruluþlar Birliði (TSPAKB) ve Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO)’ný ziyaret ederek etkinlikler gerçekleþtiren kulüp öðrencileri, etkinliklere iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunmak üzere Alkan’ý ziyaret etti. Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý, yapýlan ziyaretler sonrasýnda ilgili kurumlardan öðrenimlerinde ilk üçe giren öðrencilere staj imkaný saðladýklarýný belirterek, verimli bir gezi olduðunu açýkladý. Büyük þehirleri, büyük kurumlarý görmenin çok önemli olduðunu ve hayatýmýza katký saðlayacaðýný belirten Rektör Alkan, öðrencilerin daha iyi geliþimini saðlamak amacý ile güçleri yettiðince gayret ettiklerini dile getirdi. Öðrencilerden özgüvenlerinin tam olmasýný isteyen Alkan, her zaman yanlarýnda olduklarý mesajý verdi.

Hitit Üniversitesi Borsa Finans Kulübü Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.

‘Yolculuk Nire Hemþehrim’ H

itit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi’nde Yolculuk Nire Hemþerim’ isimli konferans düzenlendi. ÝÝBF Ýþletmecilik ve Giriþimcilik kulübünün katkýlarýyla Secretcv.com isimli kuruluþ tarafýndan gerçekleþtirilen konferansý Yýldýz Teknik ve Mimar Sinan Üniversiteleri Öðretim Görevlisi ayný zamanda PERYÖN (Türkiye Ýnsan Yönetimi Derneði) Üyesi Erim Hýsým’ýn sunumu ile yapýldý. Kiþisel geliþim, baþarý, odaklanma, hedef belirleme ve kendini keþfetme konularýnýn yer

Kazakistan’la protokol

K

azakistan Yabancý Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Ýle Mevlana Deðiþim Programý protokolü imzalandý. Yapýlan açýklamaya göre, Hitit Üniversitesi tarafýndan daha önce Arnavutluk Beder Üniversitesi ve Azerbaycan Kafkas Üniversitesi ile imzalanan Mevlana deðiþim protokollerine bir yenisi daha eklendi. Kazakistan Yabancý Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi ile Üniversitemiz arasýnda Mevlana Deðiþim Programý protokolü imzalandý.

Erim Hýsým aldýðý ve öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiði konferans neþeli, eðlenceli bir talk show havasýnda geçti. Öðrencilerin yer aldýðý mini oyun senaryolarýyla hayattan kesitler ve örneklemeler

Yolculuk Nire Hemþerim’ isimli konferans düzenlendi. sunularak yaklaþýk 2 saat süren konferans sonrasýnda Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü Baþ-

kaný Ömer Yurt, etkinliðin kendileri için gerçekten çok verimli ve eðlenceli olduðunu belirterek,

bu tür sosyal aktivitelerin öðrenciler için büyük bir önemtaþýdýðýný kaydetti.

Proje Koordinasyon Birimi kuruldu H

itit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi kuruldu Yapýlan açýklamaya göre, proje hazýrlayan personele yardýmcý olmak ve projelerin takibini kurum adýna yapmak üzere Rektörlük bünyesinde ‘Proje Koordinasyon Birimi’ kuruldu. Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný olarak öðretim elemaný Mehmet Aydýnkal görevlendirildi. Proje Koordinasyonr Birimi hakkýnda þu bilgiler verildi; “Temel iþlevi; Üniversitemizin öðretim elemanlarýný ve öðrencilerini proje yazma konusunda teþvik etmek, proje sahiplerine proje hazýrlama ve uygulama aþamasýnda desteklemek ve proje yazýmý ve yönetimi ile ilgili iþbirliði içinde ortak çalýþmalarý özendirmek amacýyla konferans, kongre ve bilimsel toplantýlar düzenlemek

olan Proje Koordinasyon Birimi, yurtiçi ve yurtdýþý proje teklif çaðrýlarýný tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak ve proje hazýrlayan veya hazýrlayacak ilgili kiþilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini saðlamakla sorumlu olacaktýr. Bu baðlamda Proje Koordinasyon Biriminin en temel görev ve sorumluluklarý þunlar olacaktýr: Proje kaynaklarýnýn doðru ve etkin kullanýmýný saðlamak, Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eðitsel çalýþmalarda bulunmak, Danýþmanlýk, bilgilendirme hizmeti vermek, Proje yönetimi süreçlerini izlemek ve ayrýca yerel, ulusal ya da uluslararasý ihale dosyalarýnýn hazýrlanmasý ve yürütülmesine destek saðlamak. Dolayýsýyla, Proje Koordinasyon Birimi, Avrupa

Birliðince desteklenen IPA kapsamlý ulusal projelerden, Avrupa Birliði Komisyonu’nun uluslararasý tematik projelerine, TÜBÝTAK projelerinden, Ulusal Ajans kapsamlý projelere, Kalkýnma Ajanslarýnýn duyurduðu projelerden, Bakanlýklarýn güdümünde yürütülen projelere kadar geniþ bir eksende çalýþacaktýr 2013 yýlý, ikinci yarýsý esas olmak üzere, Proje Koordinasyon Birimi bünyesinde tüm birimlerimize yönelik proje yazýmý ve proje döngü eðitimlerine aðýrlýklý olarak yer verilecektir. Bunun yaný sýra, üniversite sanayi iþbirliði ekseninde; Ticaret Sanayi odasý, KOSGEB, Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, ÝÞKUR ve belli baþlý sivil toplum kuruluþlarýnýn da dâhil edileceði geniþ paydaþlý proje çalýþmalarýnýn iþlerlik kazanmasý için bilgilendirme ve proje yazýmý eðitimleri

Hitit’e ABD’den hoca ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler’in HÝTÝTSEM’de göreve baþladýðý bildirildi.

H

itit Üniversitesi’nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Hitit’in öðretim üye kadrosu ile özellikle yabancý ülkelerden gelen talebin giderek arttýðý, bu kapsamda Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezinde çalýþmak isteyen yabancý uyruklu öðretim elemanlarýndan ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler’in HÝTÝTSEM’de göreve baþladýðý bildirildi. Sözleþmeli olarak istihdam edilen Wheeler, bir çok yabancý uyruklu öðretim elemaný arasýndan tecrübe ve bilgi birikimi ile sahip olduðu belgelerin uygunluðu nedenleriyle seçildi. Yükseköðretim Kurulu’nun onayý alýnarak gerekli yasal prosedürler tamamlandý. Wheeler, yetiþkin gruplar için Ýngilizce konuþma pratikleri, yabancý dilde sunum becerileri ve üniversite öðretim üyeleri tarafýndan Ýngilizce

yazýlan makaleleri dil bilgisi ve yazým hatalarýna karþýn kontrol etme görevlerini yürütecek. Böylece üniversite akademik kadrosu yurt içinde elde ettiði baþarýlarý yurt dýþýnda da sürdürebilecek. Wheeler’ýn ziyaretinde konuþan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitede yabancý uyruklu öðretim üyesi sayýsýnýn artýrýlmasý için gerekli tüm imkanlarý kullanacaklarýný belirterek, Wheeler’e çalýþmalarýnda baþarý diledi. Türkiye’ye ilk defa geldiðini, gördüðü ilgi ve alakadan son derece memnun olduðunu belirten Wheeler, gelmeden önce WEB sayfasýný ziyaret ettiðini, Google Maps üzerinden de Çorum’la ilgili bilgiler edindiðini, üniversitenin ve kendisine gösterilen ilginin beklentilerinin de üzerinde olduðunu belirterek, burada çalýþmaktan mutluluk duyduðunu kaydetti.

Baðcý ve Ceylan söz verdi

‘Üniversiteye desteðimiz sürecek’ AK

Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ile Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret ederek, yeni Rektörlük Binasý için hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Yapýlan açýklamaya göre, üniversitede yapýlan çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getiren Baðcý, Rektör Alkan’ý tebrik ederek her zaman yanýnda olduklarý mesajý verdi. Ýl Baþkaný Ceylan ise, RektörAlkan’ýn özverili çalýþmalarýný takdirle karþý-

AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ile Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,Rektör Alkan’ý ziyaret etti. ladýklarýný belirterek, Rektörümüz Albulundu. Rektör Alüniversiteye olan deskan da, ziyaretten duykan, yakýnda temeli teklerinin artarak deduðu memnuniyeti diatýlacak olan merkez vam edeceðini açýklale getirerek, yükseköðlaboratuvar hakkýnda dý. genel bilgiler verdi. retim kurumlarýna iliþkin bilgi paylaþýmýnda

Eðirdir Gölü’nde uygulamalý eðitim O

rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý (OSÝB) tarafýndan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ev sahipliðinde gerçekleþtirilen “AB Su Çerçeve Direktifi Kapsamýnda Su Kalitesi Ýzleme Hizmetiçi Eðitim Programý”na Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur eðitici olarak katýlarak su kalitesi izleme konusunda sunum yaptý. OSÝB Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kýnacý ve Su Yönetimi Genel Müdürlüðü Ýzleme Dairesi Baþkaný Mertkan Erdemli, SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.

Ýbrahim Diler, SDÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýskender Akkurt’un katýldýðý, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü teknik personeline yönelik düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. Kýnacý, eðitici olarak katýlan öðretim üyelerine teþekkür

belgelerini verdi. Program kapsamýnda Nehir Ýzleme pratik saha çalýþmasý için uygun görülen Yazýlý Kanyon-Göksu Irmaðý’nda “Nehirden Su Numunesi Alma, Biyolojik Örnekleme, Arazide Tür Teþhisi”

uygulamalý eðitimi ile “Göllerden Su Numunesi Alma, Biyolojik Örnekleme, Arazide Tür Teþhisi Göl Ýzleme” uygulamalý eðitimi için Eðirdir Gölü’nde çalýþmalar yapýldý.

Eðirdir Gölü’nde çalýþmalar yapýldý.

Hitit Üniversitesi ÝNTES’te itit Üniversitesi, Türkiye ÝnH þaat Sanayicileri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) bünyesinde yayýnlanan Genç Yöneticiler Gazetesi'nde tanýtýldý. ÝNTES yönetiminin aldýðý her sayýsýnda Türkiye'deki kamu üniversitelerinin tanýtýmýna yer vermeyi amaçlayan gazete, ilk tanýtýmýna Hitit Üniversitesiyle

baþladý. Üniversitedeki hýzlý geliþmeden ve Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ýn çalýþmalara deðinilen haberde, hedefler yer aldý. Röportajda ayrýca Rektör Alkan'ýn kente ve üniversiteye hakimiyeti ve sorunlarý algýlayýþ ile kavrayýþý ve çözüm odaklý yöneticiliðine dikkat çekildi.

Mevlana Deðiþim Programý H

itit Üniversitesi’nde 2013–2014 Eðitim Öðretim Yýlý Mevlana Deðiþim Programý baþvurularý baþladý. Yapýlan açýklamaya göre, Mevlana Deðiþim Programý 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýndan baþlayarak, ülkedeki yükseköðretim kurumlarýyla yurtdýþýnda bulunan yükseköðretim kurumlarý arasýnda öðrenci ve öðretim elemaný deðiþimini hedefleyen, Yükseköðretim Kurulu tarafýndan koordinasyonu saðlanan bir deðiþim

programý. Diðer deðiþim programlarýndan farklý olarak, hiçbir coðrafi bölge ayrýmý olmaksýzýn deðiþim programý bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköðretim kurumlarýný kapsýyor. 2013–2014 Eðitim Öðretim Yýlý Mevlana Deðiþim Programý baþvurularý13 Mayýs - 21 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek.


SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

‘CHP’nin çözüme dair söyleyecek sözü yok’

5

AK

Parti Çorum Milkiye etnik bir ayrýþmaya asletvekili ve la uygun deðil. Etnik çeþitTBMM Ýdare Amiri Salim lilik çok fazla. Ýç içe geçUslu, Kanal 7 ekranlarýnda miþlik çok fazla. Ciddi enyayýnlanan Mehmet Acet'in tegrasyon geçmiþi var. Orsunduðu Ýskele Sancak tak geçmiþi var. Ortak geleprogramýna konuk oldu. cek var. PKK’da ciddi bir alan daralmasý var. YüzyýlÇözüm sürecinde yadýr görüldü ki Orta Doþanan son geliþmelerin deðu'nun Türkiyesiz bir geleðerlendirildiði programda ceði yok. PKK silahý býrakUslu, Dýþiþleri ve Devlet esmak zorunda olduðu için ki Bakaný Þükrü Sina Gürel, çözümü mecbur gördü. CHP Manisa eski MilletvePKK'nýn lideri dýþýnda, kili Þahin Mengü ve BDP PKK'nýn siyasi kanadý inieski Milletvekili Yeþiller ve siyatif kullanamadýðý için Sol Gelecek Partisi’nin KuPKK asýl sahibi devrede. rucusu Ufuk Uras gündemHal böyle olunca iþin sahideki konularý da deðerlenbiyle sorunu çözmek daha Salim Uslu, Kanal 7 ekranlarýnda yayýnlanan Mehmet Acet'in dirdiler. makul ve daha kolay geldi. sunduðu Ýskele Sancak programýna konuk oldu. “Otuz yýl önce 300‘Yasalarda bir bütün500 kiþi ile Eruh'ta baþlayan sellik yok’ bir PKK hareketi daha sonra nasýl olmuþta kitleselleþmiþtir?” diyerek konuþmasýna baþlayan Uslu, “Sýkýyönetim ilanýna, olaðanüstü hallere Yasalarý çaðýn gereklerine, toplumsal dinamizme, ihtiyaçlara göre ve faili meçhullere raðmen eðer bir terör hareketi kitleselleþerek devam yeniden düzenlemiyoruz. Burada þunu söyleyeyim, bir hukuk saplantýediyorsa ortada hakikaten bir hukuksuzluk vardýr. Türkiye'nin devlet sý içerisine girmek doðru deðil. Hukukun temel görevi nedir? Toplumolarak uygulamadýðý þey kalmadý. Ne tür tedbir gerekiyorsa engellemek sal güveni, güvenliði saðlamak, toplumsal barýþý ve huzuru saðlamaktýr. için bunlarý aldý. Þimdi geldiðimiz noktada eðer bir hukuksuzluk olup Eðer yaptýðýnýz uygulamalar ortaya koyduðunuz pratikler, toplumsal olmadýðýný tartýþacaksak son süreçten deðil bunu yýllar öncesine gidip huzuru, güveni saðlamaya yetmiyorsa demek ki oradaki hukuk düzenoradan baþlamak lazým.” dedi. lemelerinizde ya da yasal düzenlemelerinizde toplumsal gerçeklikle bir açýk vardýr. Mevcut yasal düzenlemeler þuanda yapýlan iþ hukuka, ya‘Sorunu çözmek için 3 yöntem var’ saya uygun mudur diye tartýþmak yerine meþru mudur, deðil midir? YaUslu, konuþmasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; “PKK'nýn kitleni, akan kanýn durmasý, oradan gelecek tabutlarýn sona ermesi, aðlayan selleþmesinin arkasýnda gerçekler nedir? PKK'nýn siyasal uzantýsýnýn analarýn aðýtýnýn dinmesi, babalarýn acýlarýnýn dinmesi söz konusuysa sürekli oy arttýrmýþ olmasýnýn sebebi nedir? Yaþanan bu toplumsal hoþdevlet aklý ve dünyadaki tecrübe ne ise oturulur konuþularak çözülür. nutsuzluðun sebebi nedir? Sadece Kürt sorunu deðil, ayný zamanda ba‘CHP’nin çözüme dair söyleyecek sözü yok’ þörtüsü takanlarýn dýþlanmýþ olmasý, iþçilerin bir kýsým sendikal haklardan, örgütlenme haklarýndan yararlanamýyor olmasý yani devletin resmi Türkiye’de iki seneye yakýndýr bir anayasa süreci yaþýyoruz. Onpolitikasý ile toplum gerçekliði birbirine uymamýþtýr. Sosyolojik gerçekdan önceki süreçleri de dikkate alýrsanýz hâlâ kendimize özgü sivil, delerle devletin tercihleri, öncelikleri birbirine uymamýþtýr. Bundan dolamokratik, katýlýmcý, çoðulcu ve topluma iyi bir yol haritasý oluþturacak yý Türkiye'de yönetilemez bir demokrasi anlayýþý veya uygulamasý oranayasa yapamadýk. Þimdi Avrupa'daki, Ýspanya'daki anayasalar kötü taya çýkmýþtýr. Burada biz yönetilemez demokrasiden yönetilebilen bir ama oturmuþ. Orada herkes taþýn altýna ellerini koymuþlardýr ve uzlaþademokrasiye geçtik. Yönetimi gerçekleþtiren, inisiyatif kullanan, süreci rak demokratik bir anayasa çýkartmýþlardýr. Sayýn Kýlýçdaroðlu diyor ki, yöneten bir demokrasi anlayýþýna geçmiþ durumdayýz. Ortada on yýllýk “Bilmediðimiz bir sürece nasýl dâhil olacaðýz?” Ana muhalefet liderisin bir iktidar partisi var. % 36 ile baþlamýþ 7 kez seçim ve referandum gersana gelelim bilgi verelim deniyor ben yokum diyorsun. Meclis’te yeni çekleþtirmiþ ve bunlarýn hepsinde oyunu artýrarak gelmiþ bir iktidar, bir bir yapý oluþturuluyor, temsilci ver diyorsun oraya temsilci vermem disüreç var. Devlet aklý diyebileceðimiz geçmiþten beri yapýlan ve zaman yorsun. AK Parti CHP’yi niye sürece dâhil ediyor. Bir pazarlýk yapmazaman da akim kalan çeþitli giriþimlerini ileri sürüyor. Burada sorunu dýk deniyorsa süreç iyi gidiyorsa deniliyor. Sürece dâhil edilin, siz de çözmek için birkaç yöntem var; taviz verir olayý bitirirsiniz, bunu yapTürkiye’nin partisisiniz. Sizin Kürt sorununa iliþkin, barýþçýl yaklaþýmmadýnýz. Sorunu çözmeye çalýþmak yerine ezer geçersiniz, bunu da yalar için sözünüz varsa burada masada söyleyin diyorsunuz kendi söylepamadýnýz, ezip geçemediniz, sorun giderek kartopu gibi büyümeye dikleri ile çeliþen paradoksal bir tutum alýyor. Hem barýþa evet hem çöbaþladý. Asimile edersiniz, yok edersiniz, bunu da çok uðraþtýnýz yapazüme hayýr. Hem bilgimiz yok diyorsunuz, hem bilgi istemeyiz diyormadýnýz. Baþka bir devlete ihale edersiniz. Ve Türkiye baþka bir devlesunuz, bu nasýl anlayýþ? Arkasýndan ikinci söylediðini yok sayýyor. AK te ihale etmek yerine çözümü bizzat kendisi inisiyatif kullanarak milli Parti’nin hukuksuzluðuna meþruiyet aramak, günah keçisi arama çababir çözüm üretiyor. Nitekim Baþbakanýmýzýn çok iddialý ve önemli açýksý içinde biz ortak olmayýz diyor. Çözüm sürecinin saðlýklý bir þekilde lamasý var. Pazarlýk, gizli gündem, taviz, al-ver yok ve milli hassasiyetilerlemesine biz inanmýyoruz diyor. O zaman kardeþim sen madem billerimizi sonuna kadar koruyacaðýz diyen Baþbakan var ve bugüne kamiyorum, bilgim yok diyorsun niye bunlarý söylüyorsun. Þimdi böyle dar da bütün söylediklerinin arkasýnda durmuþ bir Baþbakan ve hükübir yaklaþýmla sürece katkýda bulunmak mümkün deðil. Süreci eleþtimet var. Dolayýsýyla burada devlet aklý ve dünyadaki bütün tecrübeler renlere þunu soruyorum Çözüme dair sizin ortaya koyduðunuz öneriniz bize yeni ve baþka bir yol gösteriyor: Konuþarak sorunu ve süreci yönedir? Partide iki ayrý grup farklý bildiri yayýnladý. CHP önce kendi içenetirsiniz þu anda da yapýlan budur. risinde bir görüþ oluþturmuþ deðil. Çözüme dair söyleyebilecek sözü de mecali de yok.” PKK silahý býrakmak zorunda. Bunun birkaç tane nedeni var. Tür-

AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek'i ziyaret etti.

‘Kredi batana deðil, iþini geliþtirene verilir’ Erol Taþkan

AK

Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek'i ziyaret etti. Genel Kurul'a katýlamadýðý için hayýrlý olsun ziyaretine geldiðini bildiren Baðcý, "Kredi batan esnafa deðil, iþini e istihdamýný artýran esnafa verilir." dedi. Baþbakan'ýn esnaf camiasý-

na güzel müjdelerinin bulunduðunu kaydeden Baðcý, muhalefet tarafýndan verilen kredilerin çarpýtýldýðýný, artan kredi kullaným miktarlarýnýn esnafýn borç bataðýnda olduðu için kullanýldýðýnýn iddia edildiðini söyledi. "2001 yýlýnda kredi faizleri %90, 2002'de %47 iken, bugünki rakamlar ortadadýr. Hiçbir kredi kuruluþu darda kalan ve borç bataðýnda olan esnafa vermez. Bugün kredi kullanan esnafýn sayýsý

atrýyorsa, bu durum esnafýn büyümek ve yatýrým yapmak için çalýþtýðýný gösterir. Muhalefet bu çarpýtma mantýðýndan kurtulmalý ve gerçekleri görerek geliþmeleri yorumlayabilmelidir" diyen Baðcý, Çorum'da 1 milyar dolarlýk mevduat olduðunu, bunun da Çorum'un ticari hacmini ortaya koyduðunu aktardý. Vedat Canbek, misafirlerine çalýþmalarý hakkýnda bilgi verirken, ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirdi.

Parklara 1.284 milyonluk oyun grubu Erol Taþkan

Ç

orum Belediyesi parklara oyun grubu alýmý ihalesi yaptý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda yapýlan ihaleye 8 firma katýldý. Ýhaleye Irmak oyuncak, Ali Eroðlu Park Dizayn, TavSan Ltd. Þti, Umut Turizm, Metod Eðitim, Ahþa Makina, Ahsa Park Kent Mobilya, Polfisan

kent mobilya katýldý. Yaklaþýk mali-

yet 1 milyon 284 bin TL olan ihalede en düþük teklifi Metod Eðitim 591

bin 360 TL ile verdi. Ýhale sonucu Baþkanlýk Makamý

Çorum Belediyesi parklara oyun grubu alýmý ihalesi yaptý.

Uslu, TÝS’e katýldý S

Tüm Eczacýlarýmýzýn 14 Mayýs Eczacýlar TSO’ya tebrik mesajý Günü’nü ve Bilimsel Eczacýlýðýn 174. yýlýný kutlarýz. BAÞSAÐLIÐI

eydiþehir Eti Alüminyum Toplu Ýþ Sözleþme görüþmeleri Ankara’da yapýldý. Seydiþehir Eti Alüminyum A.Þ. ile Çelik - Ýþ Sendikasý arasýndaki Toplu Ýþ Sözleþme uyuþmazlýðýnýn giderilmesi konusunda Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Konya Milletvekili Harun Tüfekçi, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, iþvereni temsilen Ekrem Cengiz, Çelik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Cengiz Gül, Çelik-Ýþ Seydiþehir Þube Baþkaný Muharrem Oðuz dün biraraya gelerek durumu deðerlendirdiler. Yapýlan görüþmelerde, barýþ koþullarýnda toplu iþ sözleþmesinin bitirilmesi konusunda olumlu sonuçlar elde edildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, emeði geçen herkese teþekkür etti. Sonuçlar bugün Çelik-Ýþ Sendikasý Seydiþehir Þube Baþkaný Muharrem Oðuz tarafýndan iþçilerle paylaþýlacak.

Seydiþehir Eti Alüminyum Toplu Ýþ Sözleþme görüþmeleri Ankara’da yapýldý.

Ç

orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Ticaret Sanayi Odasý ile Ticaret Borsasý Baþkan ve Yönetimlerini tebrik etti. Uslu, gönderdiði kutlama mesajýnda, “Çorum Ticaret Sanayi Odasý Meclis Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Erol Karataþ'ý, Çorum Ticaret Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkalýðýna yeniden seçilen Sayýn Çetin Baþaranhýncal'ý, Ticaret Borsasý Baþkanlýðýna seçilen Sayýn Ali Bektaþ'ý ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeni dönemde baþarýlý hizmetler sunacaklarý, meslek örgütlerine yeni vizyon ve perspektif kazandýracaklarý inancýmla, Çorum ilimize hayýrlý uðurlu olsun.” dedi.

Deðerli meslektaþýmýz Çorum Ýmam Hatip Lisesi Müdürü

Salim Altunay

Baþarýlarýnýn devamý dileðimizdir.

’ýn

(Ç.HAK:1135)

Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu Yönetici, Öðretmen, Memur ve Hizmetli Personeli

(Ç.HAK:1139)

vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

ÖZEL ELÝTPARK HASTANE AÝLESÝ


6

SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Tübitak Bilim Fuarý’ný görün Bu öðrenciler bir harika

23

Nisan Ortaokulu öðrencileri tarafýndan açýlan 2013 Tübitak Bilim Fuarý, görülmeye deðer güzelliklere imza attý. 100'e yakýn öðrencinin katýldýðý fuarda, birbirinden ilginç buluþ ve tasarýmlar hayat bulurken, stantlarýnýn baþýnda heyecanla bekleyen öðrenciler, fuar ziyaretçilerine çalýþmalarý hakkýnda bilgi verip, konuya ne kadar hakim olduklarýný gözler önüne serdi. Saat 10,00'da düzenlenen açýlýþ törenine Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve çok sayýda davetli ka-

T

týldý. Okul Müdürü Aydýn Akýn yaptýðý açýlýþ

konuþmasýnda, öðrencilerinin geleceðe

ümitle bakan ve teknolojiyi tanýyan gençler

23 Nisan Ortaokulu öðrencileri tarafýndan açýlan 2013 Tübitak Bilim Fuarý, görülmeye deðer güzelliklere imza attý.

olarak yetiþmesi için çalýþtýklarýný ifade etti. Geçtiðimiz gün vefat eden ÝHL Müdürü Salim Altunay anýsýna, müzik programýnýn iptal edildiðini duyuran Aydýn Akýn, Altunay'ýn tüm sevenlerine baþsaðlýðý diledi. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve protokol üyeleri tarafýndan yapýlan açýlýþýn ardýndan ziyaretçiler, stantlarý gezerek, öðrencilerden çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Birbirinden ilginç ve baþarýlý çalýþmalarýn yer aldýðý fuar, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

TEB, Çiftçiler Günü’nü indirimli kredilerle kutluyor

arým bankacýlýðý alanýndaki ürün ve faaliyetleriyle çiftçinin en büyük destekçileri arasýnda yer alan Türk Ekonomi Bankasý (TEB), 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü’nü çiftçilere sunduðu yüzde 50'ye varan indirimli kredilerle kutluyor. Mayýs ayý boyunca TEB'den tarým kredisi kullanan çiftçiler, kredi türüne göre yüzde 50'ye varan faiz indirimlerinden yararlanabiliyor. Tarým Bankacýlýðý müþterilerine özel olarak geliþtirdiði ürün ve hizmetlerle 100 bine yakýn müþteriye ulaþan Türk Ekonomi Bankasý (TEB), yeni ürün ve kampanyalarýyla çiftçilerin yanýnda olmaya devam ediyor. Birçoðu ziraat mühendisinden oluþan konusunda uzman 130 kiþilik tarým portföyü, genel müdürlük ve bölgelerde 20'yi aþkýn çalýþaný ile Tarým Bankacýlýðý hizmeti veren TEB, tarým alanýndaki teknik bilgi birikimi ve deneyimiyle çiftçilerin ihtiyaçlarýný karþýlamak adýna zengin bir ürün gamý sunuyor. TEB, artýk geleneksel hale gelen Dünya Çiftçiler Günü'ne

özel kredi kampanyasý ile bu yýl da tarým kredisi kullanan çiftçilere, kredi türüne göre yüzde 50'ye varan faiz indirimleri sunuyor. 31 Mayýs'a kadar geçerli olan kampanya ile TEB, çiftçiye finansman ihtiyacýnýn en yoðun olduðu bu dönemde faiz indirimi sunarak çok uygun þartlarda kredi imkaný saðlýyor. TEB, söz konusu fýrsattan faydalanmak isteyen çiftçileri þubelerine bekliyor. TEB KOBÝ Bankacýlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý Turgut Boz, TEB olarak Çiftçiler Günü'nü, tarým sektörüne yüzde 50'ye varan indirimlerle kredi desteði sunarak kutladýklarýný belirterek þunlarý söyledi; “Nakit finansman ihtiyacýnýn uygun koþullarda karþýlanmasý ve ödeme þartlarýnýn gelir dönemi ile uyumlu olmasý çiftçilerimiz için büyük önem taþýyor. TEB olarak, üretim çeþidi ve gelirine göre tasarlanmýþ limit, geri ödeme alternatifleri ve faiz oranlarýyla çiftçilerimizin ihtiyaçlarýna uygun tarým kredilerinde Mayýs ayý boyunca yüzde 50'ye varan faiz indirimleri sunuyoruz. Böy-

M

E

TEB KOBÝ Bankacýlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý Turgut Boz.

lece, tarým sektörünün ihtiyaç duyduðu tüm iþletme ve yatýrým kredilerinde geçerli olan söz konusu indirim ile çiftçilerimizin ihtiyaçlarýný uygun koþullarda karþýlamasýný hedefliyoruz.” Tüm çiftçileri Dünya Çiftçiler Günü’ne özel olarak sunduklarý söz konusu indirim fýrsatýndan yararlanmaya davet eden Boz, TEB olarak, tarým sektörünün geliþmesi, sürdürülebilir ve saðlýklý bir büyüme trendinin yakalanmasý, çiftçilerin uluslararasý piyasalarda rekabet gücü kazanabilmesi için uygun þartlarda finansman desteði saðladýklarýný, finansal olmayan danýþmanlýk

hizmetleriyle de çiftçilerin hayatýný kolaylaþtýrmak üzere çalýþmalarýný sürdürdüklerini dile getirdi.

Harman Kart ile sýfýr faizli finansman desteði Yýl boyunca Çaylar TEB'den etkinlikleriyle köylerde çiftçilerin ayaðýna giden, düzenlediði Tarým Buluþmalarý ile bilgi ve deneyimlerini paylaþan TEB Tarým Bankacýlýðý, çiftçilere gübre, akaryakýt, tohum, ilaç gibi ihtiyaçlarýný Harman Kart ile 6 aya varan "sýfýr faiz" avantajýyla karþýlama imkaný sunuyor.

TEB, Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçilerin yanýnda

TEB Tarým Bankacýlýðý, tarým sektörünü ve çiftçileri yakýndan tanýyan uzman kadrosuyla, Dünya Çiftçiler Günü'nü Türkiye'nin dört bir yanýnda çiftçilerle birlikte kutluyor. Türkiye'nin en geniþ tarým uzmaný müþteri temsilcisine sahip olan TEB, 100 kiþilik bir ekiple çiftçilerin bu özel gününde, ziraat odalarýndan süt birliklerine, damýzlýk birliklerinden sahil sulama birliklerine, sektörün önde gelen dernek, birlik ve odalarýnýn yaný sýra yerel yönetim temsilcilerini ziyaret ederek, Dünya Çiftçiler Günü'nü çiftçilerin yanýnda olarak, onlarla birlikte kutluyor.

emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Nisan ayý açlýk ve yoksulluk araþtýrmasý ile ilgili yaptýðý açýklamada, Nisan ayýnda giyim fiyatlarýnýn artýp gýda fiyatlarýnýn düþtüðünü söyledi. “Nisan 2013'te endekste kapsanan 437 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarýnda deðiþim olmazken, 247 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 127 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ gerçekleþti.” diyen Saatçi, yapýlan araþtýrmalarla ilgili þu bilgileri verdi; “4 kiþilik çekirdek ailenin tüketmesi zorunlu olan gýdalar için harcamasý gereken tutar (açlýk sýnýrý) 1.025,781 TL, 4 kiþilik ailenin asgari þartlarda geçinebilmesi için harcamasý gereken tutar (yoksulluk sýnýrý) 3.074,507 TL olarak hesaplandý. Mart ayýnda açlýk sýnýrý 1.009,781, yoksulluk sýnýrý ise 3.011,429 TL olarak belirlendi. Yapýlan araþtýrmada, giyim, eðitim, haberleþme, temizlik malzemeleri, makyaj malzemeleri, kiþisel bakým hizmetlerinin, enerji ve doðal gaz fiyatlarýnýn ise arttýðý, ulaþtýrmada, gýda ve alkolsüz içeceklerde düþüþ gerçekleþmiþtir. Alkollü içecekler ve tütün grubunda deðiþim gözlendi.

Memur-Sen tarafýndan yaptýrýlan araþtýrmaya göre Nisan 2013'te Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE) yüzde 0,42 oranýnda artýþ ve Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE) ise yüzde 0.51 oranýnda azalýþ gösterdi. Nisan 2013'te yýllýk bazda TÜFE yüzde 6,13 ÜFE yüzde 1.70 oldu. Ana harcama gruplarý itibariyle 2013 yýlý Nisan ayýnda endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 0.79, eðlence ve kültürde yüzde

0.71, eðitimde yüzde 0.61, ev eþyasýnda yüzde 0.44, saðlýkta yüzde 0.33, konutta yüzde 0.16, haberleþmede yüzde 0.16 artýþ, ulaþtýrmada yüzde 0.63, çeþitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.89, gýda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.30 düþüþ gerçekleþti. Alkollü içecekler ve tütün grubunda deðiþim gözlendi. TÜFE'de, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre lokanta ve oteller yüzde 8.97, haberleþme yüzde 6.85, gýda ve alkolsüz içecekler yüzde 6.83 artýþýn yüksek olduðu diðer ana harcama gruplarýdýr. Nisan ayýnda yeni sezon ürünlerinin piyasaya girmesi ve indirim döneminin sona ermesiyle giyim ve ayakkabý ana harcama grubunda yüksek artýþ görüldü. Giyim ve ayakkabý ana harcama grubu yüzde 12.75 oranýnda arttý. Giyim madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 4.84'lük bir artýþ olarak gözlendi. Giyim madde fiyatlarýnda Nisan ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 25.41 artýþla kadýn ceketi, yüzde 20.79 artýþla erkek gömleði, yüzde 18.86 artýþla kadýn gömlek ve yüzde 17.27 artýþla etek fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Giyim madde fiyatlarýnda Nisan ayýna göre en göze çarpan düþüþler yüzde 7.45 azalýþla çocuk çorap, yüzde 1.77 azalýþla kadýn kaban, yüzde 1.62 azalýþla erkek kazaðý ve yüzde 1.51 azalýþla erkek kaban ürünlerinin fiyatlarýnda gerçekleþti. Geçen aya oranla kadýn ceketi fiyatý yüzde 25.41 oranýnda en fazla artan ürünü olurken fiyatý en fazla düþen ürünlerin baþýnda sivri biber geldi. Nisan'da sivri biberin fiyatý yüzde 51.89 azaldý. Nisan ayýnda fiyatý en çok düþen ürünler sýrasýyla patlýcan, salatalýk, mücevher (altýn), kaþar peyniri, LPG dolum ücreti, yumurta, mazot ve benzin oldu.”

Mustafa Demirer

ngelliler Haftasý çeþitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Dün Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'nde mini bir þenlik düzenlendi. Merkezde eðitim gören çocuklar yaptýklarý gösterilerle alkýþ topladý. Etkinliðe Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcünün eþi Hatice Külcü ile öðrenci velileri katýldý.

Engelliler dikkate alýnmalý

S

‘Milletimizin baþý ‘Giyim arttý, gýda düþtü’ M saðolsun’ emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Hatay Reyhanlý’da meydana gelen menfur saldýrýyla ilgili basýn açýklamasý yaptý. Saatçi, “Hatay Reyhanlý'da meydana gelen menfur saldýrýyý lanetliyoruz. ÜlkeAhmet Saatçi mizin uluslararasý alanda itibarýnýn yükseldiði, terörü bitirme noktasýnda kararlý adýmlar attýðý bir süreçte yapýlan bu saldýrýnýn zamanlamasý dikkat çekicidir. Saðduyulu vatandaþlarýmýzýn bu tür provakatif saldýrýlarýn tuzaðýna düþmeyeceðinden eminiz.” dedi. Saldýrýnýn milletimizin birlik ve beraberliðini bozamayacaðýný ifade eden Saatçi, þunlarý söyledi; “Bu tür tuzaklar milletimizin birlik ve beraberliðini asla bozamayacaðý gibi daha da kenetleyecektir. Ayrýca, bu saldýrýnýn faturasý ülkemizdeki Suriyeli vatandaþlara kesilmemelidir. Bu noktada tüm taraflara saðduyu çaðrýsý yapýyor ve akli selime davet ediyoruz. Saldýrýda hayatlarýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Aziz milletimizin baþý saðolsun.”

Kale’de þenlik var Engelliler Haftasý çeþitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Okul Müdürü Rýdvan Çiçek bir açýþ konuþmasý yaptý. Çiçek, "Engellilerin yaþadýklarý zorluklara çözüm getirilmesi, çaðdaþ toplum yapýsýnýn gereðidir ve temel bir insan hakkýdýr. Çevrenin düzenlenmesinde, bina yapýmlarýnda yol yapýmýnda ve ulaþýmda engelliler dikkate alýnmalýdýr. Engellilerin her alanda baðýmsýz ve aktif olmalarýný saðlamak ülkede yaþayan her bireyin görevi olmalýdýr." dedi. Program çocuklarýn oyunlarý, danslarý, defileleri, atletizm yarýþlarý ve horon gösterisiyle devam etti.

Kafkas, Mardin’de kutlamalara katýldý

aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, ‘Dünya Hemþire ve Ebe Günü’nü Mardin’de kutladý. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ‘Yýlýn Ebe ve Hemþire Ödül Töreni’ Mardin’de düzenlenen törenle yapýldý. Programa, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Mardin Milletvekilleri Abdurrahim Akdað, Gönül Bekin Þahkulubey ve 81 ilden gelen hemþire temsilcisi katýldý. Törene ev sahipliði yapan Kafkas, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti ele alarak, “Size canlarýný emanet ettiler ancak zaman zaman da canýnýza kastettiler. Saðlýkta þiddete asla müsaade etmeyeceðiz. Kalkan eli kýracaðýz. Saðlýk çalýþanýný rahatsýz edeni rahatsýz edeceðiz. Bu konuda hazýrlanan yasal çalýþmayý Meclis’e sunacaðýz.” diye konuþtu. Bartýn’da geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Acil Týp Teknisyeni Hacar Þancý’ya rahmet dileyen Kafkas, “Üzüntülüyüz. Can kurtarmak için yollardaydýlar ama trafik canavarýna yenik düþtüler.” ifadesini kullandý. Türkiye’deki saðlýk çalýþanlarýnýn baþarýlarýndan bahseden Kafkas, “Biz umutsuz deðiliz. Somali'deki çocuðun umuduyuz. Dünyada aðlayan her göz, bir Türk gelse de gözümdeki yaþý silse diye bekliyor. 75 milyon insan 10 yýl önce saðlýða ulaþamýyordu. Þimdi ise saðlýða ulaþým 3 kattan fazla arttý.” dedi. Törenin sonunda, 81 ilden gelen ebe ve hemþirelere 'Yýlýn Ebe ve Hemþire Ödülü' verildi.

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, ‘Dünya Hemþire ve Ebe Günü’nü Mardin’de kutladý.

Çocuk hastanesindeki anneleri ziyaret etti

bakým ünitesini gezdi. Baþhekim Yazýcýoðlu, hastane hakkýnda ve yeni açtýklarý bölümler hakkýnda bilgi verdi. Yazýcýoðlu, Avrupa'nýn en büyük yoðun bakým ünitesini Diyarbakýr'a açtýklarýný belirterek, “Çocuk yoðun bakým, yeni doðan bakým ve ameliyathane ile önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan birinci düzey yoðun bakým ve kronik hastalar servisiyle emsali olmayan toplamda 42 yataklý yoðun bakýma kavuþacaðýz. Türkiye'nin en büyük çocuk yoðun bakýmý Adana'da ve 25 yataklý. Diyarbakýr'da ise toplamda 42 yataklý. Ayrýca, 30 yatak 30 ventilatör paneli aktif çalýþacak. Bunlarýn yanýnda 50 küvözle 7 tane hijyenik klima santralýyla yoðun bakýmlar her zaman steril.” diye konuþtu.

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'ni ziyaret etti. Kafkas, çocuklarýna refakat eden annelere karanfil, çocuklara ise oyuncak hediye etti. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Kamu Hastaneleri Birliði Diyarbakýr Genel Sekreteri Muhammet Güzel Kurtoðlu ile birlikte hastaneye gelen Kafkas, Anneler Günü nedeniyle düzenlenen programa katýldý. Kafkas ile beraberindeki heyet, Hastane Baþhekimi Atilla Yazýcýoðlu tarafýndan kapýda karþýlandý. Kafkas, hastanedeki saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný dinledikten sonra hastaneyi gezdi. Hastanede çocuklarý tedavi gören annelere geçmiþ olsun dileðinde bulunup karanfil veren Kafkas, çocuklara da çeþitli hediyeler verdi. Kafkas, daha sonra hastanenin yoðun

Bakan Yardýmcýsý Kafkas, hastanedeki yatýrým ve çalýþmalardan dolayý Baþhekim Yazýcýoðlu'na teþekkür etti. Diyarbakýr Valisi Toprak ise çocuk hastanesindeki yoðun bakýmýnýn harika olduðu-

S.K. isimli þahsý, Obruk Barajý Anbarcý bendinde ise A.D., U.Ç. H.D. isimli þahýslarý kaçak balýk avý yaparken suçüstü

yakaladý. Gözaltýna alýnan þahýslar hakkýnda “Balýk avlama zamaný dýþýnda balýk avlama” suçundan iþlem yapýldý.

nu dile getirdi.

Kafkas, Diyarbakýr’a yeni alýnan 10 yeni ambulans törenine katýldý Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Diyarbakýr'a yeni alýnan 10 yeni ambulansýn tanýtýmý için Ýl Saðlýk Müdürlüðü bahçesinde program düzenlendi. Programa Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Diyarbakýr Milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Oya Eronat, Süleyman Hamzaoðullarý, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Ýl Emniyet Müdürü Recep Güven, Kamu Hastaneleri Birliði Diyarbakýr Genel Sekreteri Muhammet Güzel Kurtoðlu, Ýl Saðlýk Müdürü Mehmet Sait Avar ve çok sayýda saðlýk çalýþaný katýldý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas da, 2002 yýlýnda 3 ambulansýn bulunduðu Diyarbakýr'da bugün 67 tane ambulans olduðunu kaydetti. Yoðun yaðýþ nedeniyle kurdele kesimi platformda gerçekleþtirildi.

Kaçak balýk avýna suç üstü Ç

orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekipleri tarafýndan düzenlenen operasyonda Obruk ve Hatap barajlarýnda kaçak balýk avý yapan 4 kiþi suçüstü yakalandý. Edinilen bilgilere göre, Obruk ve Hatap barajlarýnda kaçak balýk avý yapýldýðý ihbarý üzerine Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü (KOM) her iki bölgede çalýþmalar baþlattý. Yapýlan denetimlerde Hatap barajýnda balýk avlayan

Ayrýca operasyonda balýk avýnda kullanýlan malzemelere de el konuldu.(ÝHA)

Obruk ve Hatap barajlarýnda kaçak balýk avý yapan 4 kiþi suçüstü yakalandý.


SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Suriye için ekmek fýrýný Ý

HH, Suriye halký için günde 200 bin ekmek üretecek ekmek fýrýný kurdu. Suriye'de insani krizin baþlamasýndan bu yana mazlum halka pek çok alanda yardýmlar yapan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Hatay’da ekmek fýrýný kurdu. Ekmek fýrýný, günde 20 ton unu iþleyerek 200 bin adet Suriye halkýnýn tükettiði ekmek türünden ekmek üretecek. Üretilen ekmekler ÝHH Suriye ekipleri tarafýndan Ýdlib, Halep, Hama, Humus gibi ekmek üretilemeyen ve yokluklar yaþayan bölgelere ulaþ-

ÝHH, Suriye halký için günde 200 bin ekmek üretecek ekmek fýrýný kurdu.

týrýlacak. Konuyla ilgili açýklama yapan ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, “Suri-

ye’deki insani krizin boyutlarý tahammül sýnýrlarýný aþmýþtýr. Suriye'de fýrýnlar vuruluyor, insanlar ekmek

kuyruklarýnda katlediliyor. Bizim Suriye içinde de oluþturduðumuz fýrýnlar var ve un yardýmý devam ediyor.

Bunlara ek olarak burada direkt olarak ekmek üretip hem HatayReyhanlý'daki hastanelere hem kamplara hem de Ýdlib, Halep, Hama, Humus gibi bölgelere ulaþtýracaðýz. Fýrýnýmýz 200 bin ekmek kapasiteli. Mümkün olduðunca bu rakamý yakalayýp insanlara ekmek ulaþtýracaðýz. Suriyeli kardeþlerimiz en azýndan ekmek yiyebilecekler. Siz de baðýþ yaparak açlýk sýnýrýnda yaþayan Suriyeli komþularýnýza bir ekmek ikram edebilirsiniz. SURÝYE yazýp 3072'e mesaj atarak 5 TL ba-

Bekiþler’de sorun dinlediler C

HP Mecitözü Ýlçe Örgütü, Bekiþler köyü halkýnýn sorunlarýný dinledi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin de katýldýðý ziyaretlerde CHP Mecitözü Ýlçe Baþkaný Ünal Yavuz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Haydar Erdem, köy halkýyla toplantý yapýp, köyün sorunlarý hakkýnda bilgi aldýlar. Ziyarette bir konuþma yapan Yavuz, “Köyün en önemli sorunlarýnýn baþýnda köylünün 50-100 yýldýr ekip biçtiði tarlalarýnýn geri alýnmasý ve meraya çevrilmek istenmesidir. 1984 yýlýnda yapýlan kadastro çalýþmalarýndaki usulsüzlükler ve haksýzlýklar nede-

niyle gerçek hak sahiplerine tapulanmayan bu mera arazileri þimdi çiftçilerimizin elinden alýnmak isteniyor. Köylü, “Ekip biçmeyin, merayý terk edin yoksa ceza kesilecek” diye tehdit edilmektedir. Köylü bu duruma çok tepkili. Ýlk seçimlerde sandýkta bunun hesabýný soracak. Ayrýca köy içinde sel taþkýnlarýný önleyici setler yapýlmasý için müracaatlara raðmen hiçbir tedbir alýnmamýþ, yine müracaatlara raðmen içme suyu hattýndaki problemleri çözülmemiþtir. Ayrýca köy içinde bulunan trafonun yeri bir tepenin yakasýna yapýlmýþ olup arýza durumlarýnda müdahale etmede görevliler zorlanmaktadýr. Trafonun düz bir yere alýn-

HP Ýl Gençlik Kollarý, Hatay Reyhanlý’da yaþanan olayla ilgili yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Olayýn tek sorumlusunun AK Parti hükümeti olduðu iddia edilen açýklamada, þunlar kaydedildi; “Sayýn Baþbakan ve ekibinin dýþ politikada giderek artan baþarýsýzlýðý onlarca insanýmýzýn canýna mal olmaya devam etmektedir. ABD'nin uþaklýðýný yapan ve ne derse emrinden çýkmayan AKP, Suriye ile ipleri günden güne gerip, hiç haddine olmadan iç iþlerine karýþýp ülkemizin dýþ politikada prestijini günden güne kaybetmesine neden olmuþtur. Böyle bir felaketin günler

CHP Mecitözü Ýlçe Örgütü, Bekiþler köyü halkýnýn sorunlarýný dinledi.

masý için müracaatlarýna cevap verilmemekte ve sorunlarý çözülmemektedir.” dedi. Bekiþler köyünden Fatma Seyhan’ýn daveti üzerine gerçekleþtirilen ziyaretten köy halkýnýn oldukça memnun kaldýðý ve CHP heyetini tekrar

köylerine bekledikleri ifade edildi. AK Parti milletvekillerinin köylünün sorunlarý ile ilgilenmediðini iddia eden vatandaþlar, AK Parti hükümetini elleriyle þýmarttýklarýný ve artýk muhalefete de þans vermek gerektiðini, AK Par-

ti’ye de sandýkta büyük bir ders vereceklerini söylediler. Ýlçe Baþkaný Ünal Yavuz, ziyaretin sonunda, köyleri ziyaret ederek sorunlarýný dinlemeye, dile getirmeye ve çözüme kavuþturmaya çalýþacaklarýný söyledi.

önce gerçekleþeceði defalarca belli olmuþtur. Cilvegözü sýnýr kapýsýnda arabanýn patlamasýyla 14 kiþiyi ve 10 gün önce ülkemiz sýnýrlarýna pasaportsuz girmek isteyen Suriyeliler’in kurþunuyla bir polisimizi yitirmiþtik. Bu olaylara kulak asmayan mevcut hükümet Cumartesi günü yaþanan olayýn tek sorumlusudur. Bu ülkenin baþýna gelen felaketlerden biri olay Sayýn Davutoðlu nasýl bir insandýr ki ölen vatandaþlarýmýzýn sayýsýný bizlere aktarýrken gülücükler saçmaktadýr! Ve AKP, ülke çok güzel bir haldeymiþ gibi hiç utanmadan olay akþamý Ankara’da düðünde eðlenmekteydiler. Þimdi soruyoruz; ey AKP bu vatan hainliði deðil de nedir?

Medyayý baský altýna alýp “Yazmayacaksýnýz, çizmeyeceksiniz” diyen AKP, ölen sayýsýný 43 deðil 177 diyerek gerçekleri aktaran gazetecimizi tutuklamaktan ise utanmamaktadýr. Gerçekleri halkýndan gizleyecek kadar komik duruma düþen AKP bu olayýn hesabýný derhal vermelidir. Kameralar önünde gülücükler saçan Sayýn Davutoðlu ise derhal istifa etmelidir. Yaþanan bu olayý þiddetle kýnýyor, hayatlarýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah’tan rahmet, tüm ülkemize ise baþsaðlýðý dileyerek bu olayýn peþini býrakmayacaðýmýzý CHP Gençlik Kollarý olarak tüm halkýmýza duyuyoruz.”

‘Parlamenter sistem sorun fabrikasý gibi’ G

Çorum ekibi, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn kafile baþkanlýðýnda dün sabah Trabzon'a gitti.

Çorum, Stratejik Yerel Yönetiþim Bölge Toplantýsý’nda M

ahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü tarafýndan il belediyeleri ile ortaklaþa düzenlenen Avrupa Birliði projesi Stratejik Yerel Yönetiþim bölge toplantýsý Trabzon'da yapýlýyor. Çorum ekibi, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn kafile baþkanlýðýnda dün sabah Trabzon'a gitti. 14-15 Mayýs tarihlerinde Trabzon'da Zorlu Grand Otel'de yapýlacak toplantýlarda yerel yönetimlerin stratejik planlama süreçlerinde katýlým, saydamlýk ve hesap verebilirliði geliþtirmek üzere 26 yerel yönetimde uygulamalarý gerçekleþtiriliyor. Belediye Baþkan Yardýmcý-

sý Turhan Candan, proje kapsamýnda yerel yönetimlerin stratejik planlama süreçlerinde kullanýmý ve kent konseylerinin yerel karar alma süreçlerindeki iþlevinin geliþtirilmesi konularýnda çalýþmalar yapýldýðýný belirterek, bakanlýk yetkililerinin de hazýr bulunacaðý bu seminerler sýrasýnda katýlýmcý stratejik yönetiþimin gereklerinin özellikle þehirlerdeki üst düzey karar alýcýlar tarafýndan sahiplenilmesi için büyük önem taþýdýðýný belirtti. Candan, Trabzon'da iki gün sürecek olan Stratejik Yerel Yönetiþim Bölge toplantýsý ile birlikte Katýlýmcý Analitik Araçlarla ilgili veri toplama ve analiz çalýþ-

malarý, Kent Konseyleri'nin karar alma sürecindeki iþlevselliðinin arttýrýlmasýna yönelik olarak katýlým, kurumsallaþma, izleme, Ýletiþim ve halkla iliþkiler konularýnda bilgi alýþveriþinde bulunacaklarýný vurgulayarak toplantýlarýn Çorum için güzel sonuçlara vesile olmasý temennisinde bulundu. Trabzon'da yapýlacak olan Stratejik Yerel Yönetiþim Bölge Toplantýsý'na Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn yaný sýra bazý belediye personeli, mahalle muhtarlarý ile sivil toplum örgütü temsilcileri de katýlacak.

NFK Anneler Günü’nü kutladý N

‘Tek sorumlu AKP hükümeti’ C

7

enç Birlik tarafýndan düzenlenen yen unsurlar olarak karþýmýza çýkýyor. 'Baþkanlýk Sistemi' konferanslarýnýn Buna karþýn toplumun tümünü birden kubu haftaki konuðu Magrib Enstitü Genel caklamak zorunda kalacak olan olasý baþKoordinatörü Hüseyin Yahya Þekerci olkan adaylarýnýn artýk katý ideolojik söydu. Ýstanbul'da Birlik Vakfý'nda düzenlelemler ve sert üsluplar kullanmasý mümnen programda Baþkanlýk sistemi masaya kün olmayacak. Bu da hem siyasetin diliyatýrýldý. nin yumuþamasý, hem siyaset kurumunun iþlerliðinin arttýrýlmasý ve hem de uç siyaProgramda Baþkanlýk sisteminin setlerinin merkeze doðru adým atarak siTürkiye'ye neler kazandýracaðý deðerlenyasetin normalleþmesini beraberinde getidiren Þekerci, son yýllardaki geliþmelerle recektir.” þeklinde konuþtu. mevcut sisteme rengini veren, onu anlamlandýran içeriðin zaten kaybolduðunu ifa‘Bugünkü tartýþma öncekilerden de etti; parlamenter sistemin bu haliyle týfarklý’ kandýðýný ifade etti. Yeniden tartýþmaya açýlan baþkanlýk Türkiye'nin sosyo-kültürel yapýsýna sisteminin 70'li yýllarda merhum ErbaMagrib Enstitü Genel uygun bir modelin geliþtirilmesi gerektikan'ýn, 87'de merhum Özal'ýn ve 95-97 Koordinatörü Hüseyin Yahya Þekerci ðinin altýný çizen Þekerci, "1909 yýlýndan yýllarýnda Demirel'in farklý bir noktada olbu yana parlamenter hükümetler sistemiyle yönetilen ülkemiz, duðunu belirten Milli Gazete yazarý, "bu zamana kadar yapýlan ayný zamanda bu sistemin ürettiði sorunlarla da uðraþmak zotartýþmalarýn sonunda somut bir adým atýlabileceðine iliþkin bir runda kalýyor. Hem ülke insaný hem de siyaset kurumu enerjisiirade söz konusu deðildi. Bugün ise hayata geçirilmesi artýk o ni bu yöne doðru sarf etmek durumunda kaldýðý için ciddi bir zakadar da zor olmayan bir süreçteyiz. Diðer yandan da 70'li, 80'li man kaybý yaþýyor. Meclis bugün asýl ifa etmesi gereken vazifeve 90'lý yýllarýn Türkiye'sinde baþkanlýk sisteminin ifade ettiði yi, yani yürütme organýný denetleme görevinden oldukça uzak yegâne þey sadece güçlü bir yürütmeydi. Örneðin o gün erkler bir görüntü sergilemekte. Meclis, hem koalisyonlar hem de tek arasýnda ayrýlýðýn nasýl olacaðý üzerinde durulmuyordu, ya da siparti hükümetleri döneminde yürütme organýnýn noteri gibi iþlev vil toplumun ve lobi gruplarýnýn devlet kuracaðý iliþki herhangi görmektedir" dedi. bir þekilde konuþulmuyordu. Kimlik meselesi gündeme dahi ge‘Siyaset normalleþmeli’ tirilmiyordu. Dolayýsýyla konunun zihinlerde netleþmesi için Öte yandan siyasetteki üslup sorununa deðinen Þekerci, yetki ve yetki gücü baðlamýndan çýkararak düþünmek daha ye“Özellikle son yýllarda artan siyasi gerilimler, toplumu ayrýþtýrýrinde olacaktýr." dedi. yor. Parlamenter sistem ve siyasi partiler kanunu bunu perçinle-

ecip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi, Anneler Günü nedeniyle düzenlediði gecede annelere unutulmaz bir gün yaþattý. Gençlik Merkezi öðrencilerinin oluþturduðu Gençlik Korosu, söylediði birbirinden güzel anne þarký ve türküleriyle izleyenlere hoþ dakikalar yaþattý. Öðrencilerin oynadýklarý skeçler ise katýlýmcýlarý kahkahaya boðdu. Okunan þiirler ve paradiler ile Anneler Günü’nün önemini anlatan öðrencilerin gösterisi izleyenler tarafýndan tam not aldý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi Anneler Günü programýna Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Koordinatörü Muhittin Karakuþ, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi Müdürü Cihat Nakkaþ, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez ile çok sayýda veli katýldý.

Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi, Anneler Günü etkinliði düzenledi.

Program Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleþtirildi.

Kitap Fuarý açýlýyor Ç

orum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.’sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek. Kitap ve Kültür Günlerinin açýlýþý yarýn saat 13.15’te Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek. Geçtiðimiz yýllarda düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri'ne vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiðini belirten Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum halkýnýn fuara beklenen ilgiyi göstermesi ve

daha rahat ulaþýmýný saðlamak amacýyla Saat Kulesi meydanýnda bu etkinliði düzenlediklerini kaydetti.

Çorum Belediyesi olarak amaçlarýnýn Çorum halkýný kitapla buluþturmak olduðunun altýný çizen Zeki

Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.’sünü düzenliyor.

Þükriye Tutkun konseri iptal Ç

orum Belediyesi, 10-16 Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle Þükriye Tutkun konseri iptal edildi.

Þükriye Tutkun

Gül, tüm Çorum halkýný Kitap Kültür Günleri'ne beklediklerini ifade etti.

Engellilere yönelik düzenlenmesi planlanan konser Hatay Reyhanlý’da yaþanan acý hadise sonucu ertelendi.


8

SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Medyada ayrýmcýlýða kýnama Ç

orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Hatay Reyhanlý'da meydana gelen patlama sonrasý Adalet Bakaný Sadullah Ergin ve Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun Antakya Devlet Hastanesi'nde yaralý vatandaþlarý ziyaretini, yalnýzca Anadolu Ajansý (AA) ve TRT'nin haber yapmasýna izin verilmesini kýnadý. Söz konusu uygulamanýn bir

Þevket Erzen

ayrýmcýlýk olduðunu belirten Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Erzen, uygulama ile halkýn

haber alma özürlüðünün engellendiðini ve basýn kuruluþlarý arasýndaki rekabetin haksýz bir ortama sürüklendiðini kaydetti. Erzen, "Hatay Reyhanlý'da meydana gelen acý olay, tüm halkýmýzý üzmüþtür. Dolayýsýyla olay, tüm basýn kuruluþlarý için haber deðeri taþýmaktadýr. Zaman zaman tanýk olduðumuz bazý medya kuruluþlarýna tanýnan ayrýcalýk, diðer basýn kuruluþlarý için haksýz

bir rekabet ortamýna yol açmakla birlikte öncelikle halkýn haber alma özürlüðüne ve basýn hürriyetine engeldir. Kelimenin tam anlamýyla basýna

sansürdür. Halkýn tümünü ilgilendiren bir olayda sadece devletin yayýn kuruluþlarýna yayýn ayrýcalýðý tanýnmasý, artýk geçmiþte kalan Demirperde ülke uygulamalarýný hatýrlatýyor. Basýn kuruluþlarý arasýnda ayrýmcýlýða sebebiyet veren sansürcü uygulamalarýn son bulmasýný diliyor, Reyhanlý’daki ayrýmcýlýðýn son olmasýný diliyorum.” dedi.

Usta'dan idareci ve öðretmenlere belge Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu -Ortaokulu idareci ve Öðretmenlerine Okul Müdürü Aziz Usta tarafýndan teþekkür belgesi verildi.

23

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlama programý hazýrlayan Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu -Ortaokulu idareci ve Öðretmenlerine Okul Müdürü Aziz Usta tarafýndan teþekkür belgesi verildi. Okul Müdürü Aziz Usta programýn çok beðenildi-

ðini, ilimizde ses getirdiðini, dolayýsýyla bu çok önemli ve onurlu görevi layýkýyla gerçekleþtiren okul personelini taltif etmek istediðini belirtti. Programda görev alan personele teþek-

kür belgelerinin yanýnda yemek ikramýnda da bulunuldu. Karþýlýklý fikir alýþveriþi ve sohbet tarzýnda geçen yemekli program Okul Müdürü Usta, öðretmenlere hitaben teþekkürlerini sunmasý ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

Annelere özel program O smancýk Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý öðrencileri, Anneler Günü nedeniyle anneleri için özel bir program hazýrladý. Öðretim yýlý boyunca her hafta bir anneyi sýnýflarýnda konuk eden minikler, bu defa bütün anneleri sýnýflarýnda konuk ederek hem annelerinin kaynaþmasýný saðladýlar hem de öðretim yýlý içinde öðrendikleri yeteneklerini sergilediler. Sýnýf içinde oynadýklarý oyunlar ve okuduklarý ‘Anneciðim’ þiiriyle duygulu anlarýn yaþanmasýný saðlayan minikler daha sonra okul bahçesinde anneleri ile birlikte doyasýya eðlenip piknik yaptýlar. Anneler Günü için ürettikleri boncuk bileklikleri

annelerine hediye eden minikler, sýnýfýn bütün anneleri ile bir arada olmanýn mutluluðunu yaþadýlar. Anasýnýfý öðretmeni Selma Karakaþ, “Öðretim yýlý içerisinde her hafta bir anneyi sýnýfýmýzda konuk ederek aile katýlýmý etkinliklerini gerçekleþtirdik. Etkinlikler çerçevesinde annelerin yetenekleri ve meslekleri de dikkate alýnarak birlikte uygulamalar yaptýk. Anneler Günü vesilesiyle de öðrencilerimizin annelerini bir araya getirerek hem ailelerin kaynaþmasýný saðladýk hem de özgüven kazanmalarýný ve kendilerini deðerli hissetmeleri ile birlikte okuldaki kazanýmlarý paylaþama duygularýnýn geliþmesini saðlamýþ olduk.” dedi.

Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý öðrencileri etkinlik düzenledi.

Þehit annelerine anlamlý ziyaret AK Parti Bayat Ýlçe Kadýn Kollarý yöneticileri þehit annelerini ziyaret etti.

AK

Parti Bayat Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Canan Aktaþ ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anneler Günü’nde þehit annelerini ziyaret etti. Kadýn Kollarý Yönetimi ilk olarak Hakkari’nin Þemdinli ilçesinde þehit olan Mehmet Bostancý’nýn annesi Hacer Bostancý’yý, ardýndan Tunceli-Ovacýk Karayolu Dilek Köprüsü mevkiinde þehit olan Cemal Ünlü’nün annesi Hatice Ünlü’yü ziyaret ettiler. Baþkan Aktaþ, þehit annelerine hitaben yaptýðý konuþmasýnda, “Bu vatan için canlarýný

feda eden þehitlerimizi rahmetle anýyor, geride kalanlara sabýrlar diliyorum. Onlarýn aileleri bizler için kutsal emanetlerdir. Bizler her zaman sizlerin yanýndayýz.

Birer anne olarak özellikle annelerimizin yeri bizim yanýmýzda her zaman ayrýdýr. Bir evladýnýz bu vatan için þehit oldu ama bizler evlatlarýnýz olarak sizleri yalnýz

býrakmayacaðýz.” dedi. Þehit anneleri bu anlamlý günde kendilerini unutmayan Kadýn Kollarý yönetimine ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederek mutluluklarýný dile getirdiler.

Þehit anneleri bu anlamlý günde kendilerini unutmayan parti yönetimine teþekkür etti.

Samanyolu, Anneler Günü’nü kutladý

A

nneler Günü, Özel Samanyolu Ýlköðretim Okulu’nda velilerin katýlýmýyla okul konferans salonunda kutlandý. Okul konferan salonunda düzenlenen programda anneye þiir ve anneye mektup yarýþmasýnda dereceye girenlerin performansý tam not aldý. Slayt ve skeç etkinlikleriyle devam eden programda anne-çocuk yarýþmalarý da yapýldý. Program hediye çekiliþi ile sona erdi. Özel Çorum

Anneler Günü, Özel Samanyolu Ýlköðretim Okulu’nda velilerin katýlýmýyla okul konferans salonunda kutlandý. Samanyolu Ýlköðretim evlatlarýmýzýn geleceðe annelerimizin Anneler Okulu Müdürü Erdal hazýrlanmasýnda kutsi Günü’nü kutlarým.” Öðülmüþ, “Toplum ve yerleri olan kýymetli dedi.

Ýsmail Kakaç, Kapadokya’da Ý

Minikler öðretim yýlý içinde öðrendikleri yeteneklerini sergilediler.

Minikler iyilik yarýþýnda 23

Nisan Ýlköðretim Okulu 3-A sýnýfý öðrencileri, Ýyilik Aðacý Projesi kapsamýnda geçtiðimiz Perþembe günü sýnýf öðretmeni Abdullah Cebeci rehberliðinde Kýnýk Köyü Ýlkokulu’nu ziyaret ettiler. Minik iyilik neferlerinin kendi harçlýklarýndan biriktirerek Kýnýk Köyü Ýlkokulu’nda eðitim gören kardeþlerine hediyeler aldýlar. Miniklerin hediyelerine Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya da destek verdi.

23 Nisan Ýlköðretim Okulu 3-A sýnýfý öðrencileri Kýnýk köyünü ziyaret etti.

Her iki grubunda ayný mutluluðu yaþadýðý programda, gençler paylaþma ve kardeþlik duygularýný da yaþamýþ oldular. Programýn sonunda okul yetkililerince gençlere köy gezisi yaptýrýlýp, çeþitli ikramlarda bulunuldu.

smail Kakaç Ortaokulu, Kapakdokya’ya gezi düzenledi. Hacýbektaþ, Derinkuyu, Uçhisar, Göreme, Zelve ve Avanos güzergahýnda yapýlan geziye Müdür Yardýmcýsý Erkan Çelik, okul öðretmenleri Sibel Koçak ve Altan Özeskici ve 70 öðrenci katýldý. Gezi sýrasýnda öðrenciler, Kapadokya yöresi ile ilgili gezilen yerlerle ilgili öðretmenleri ve rehberler tarafýndan bilgilendirildi. Gün boyu süren etkinlikte öðrenciler doyasýya eðlendiler. Ýsmail Kakaç Ortaokulu Müdür Yardýmcýsý Erkan Çelik, “Amacýmýz öðrencilerimizin yeni yerler görmesi, gördükleri yerlerin kültürünü, tarihini tanýmasý ve bilgi sahibi olmasýydý. Bu noktada yapýlan bu gezinin amacýna ulaþmýþ olduðuna inanýyorum. Bundan sonrada bu gibi etkinlikleri yapmaya devam edeceðiz.” dedi.

Ýsmail Kakaç Ortaokulu öðrencileri Kapakdokya’ya gezi düzenledi.

Geziye idareci ve öðretmenlerle birlikte 70 öðrenci katýldý.


SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Hemþireler saðlýklý iletiþimin temel taþý’

A

nadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Op. Dr. Ethem Zobacý, 12 Mayýs Hemþireler Haftasý nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, tüm hemþireleri kutladý. Hastalara kaliteli bir saðlýk hizmeti sunulmasýnýn temelinde çok yönlü etkin iletiþimin yer aldýðýný söyleyen Zobacý, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; “Saðlýk hizmeti sunan-

lar arasýnda hastalar, hasta yakýnlarý ve saðlýk ekibinin üyeleri ile en fazla iletiþim halinde olan hemþirelerimizdir. Dolayýsýyla hemþireler saðlýkta, saðlýklý iletiþimin temel taþlarýndandýr. Bilindiði gibi son günlerde ülke genelinde saðlýk çalýþanlarýna yönelik sözel ya da fiziksel saldýrýlar sýklýkla basýnda yer almaktadýr. Saðlýk hizmeti sunanlarýn tek amacý, hasta-

Eczacýlar Anýt’a çýkýyor

14

Mayýs Eczacýlýk Bayramý kutlamalarý sürüyor. Çorum Eczacý Odasý yönetimi ve üyeleri bugün saat 11.00’de Atatürk Anýtý’na çelenk sunacak. Saat 15.00’te ise Eczacý Odasý konferans salonunda T.E.B. Genel Sekreteri Ecz. Harun Kýzýlay’ýn konuþmacý olarak katýlacaðý “Yeni Eczacýlýk Yasasý, Eczacýlýktaki Geliþmeler ve Geleceði’ konulu konferans düzenlenecek. Çeþitli spor etkinliklerinin de yapýlacaðý haftada 16 Mayýs Perþembe günü saat 15.30’da Ýnci Restaurant’ta Hacý Ahmet Akdað Huzurevi yaþlýlarý ile buluþulacak. Geleneksel Eczacýlýk Balosu ise 18 Mayýs Cumartesi günü saat 20.00’de Otel Anitta Balonu’nda, geleneksel bahar kahvaltýsý ise 19 Mayýs Pazar günü saat 10.30’da Vadi Restaurant’ta yapýlacak.

Baðcýk kýsaltýrken ayaðýný kesti

O

rtaköy’de ayakkabýsý ayaðýndayken baðcýk kýsaltmaya kalkan genç kýz ayaðýný kesti. S.K. isimli genç kýz, ayakkabýlarýnýn baðcýklarýný býçakla kýsaltýrken, býçaðý ayak bileðine kaydýrýp kesti. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan genç kýz Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.

Op. Dr. Ethem Zobacý

larýný iyileþtirmek, saðlýklarýna kavuþturmaktýr. Saðlýk hizmeti alanlarýn yani hasta ve hasta yakýnlarýnýn bu temel ilkeye inanmalarý, bu doðrultuda hareket etmeleri çok önemlidir. Unutulmamalýdýr ki, acil olsun ya da olmasýn saðlýk sorunlarýmýz olduðunda bize yardým elini uzatacak yine saðlýk çalýþanlarý olacaktýr. Bu nedenle hak arar-

ken medeni kurallar ve hukuk ilkeleri çerçevesinde davranýlmasý gerekmektedir. Büyük bir sabýr ve fedakarlýkla yaptýklarý mesleklerinin ne denli önemli olduðunun bilincinde olan ve mesleklerini her türlü zor koþullarda dahi büyük bir özveriyle icra eden tüm hemþirelerimizi yaptýklarý çalýþmalardan dolayý tebrik eder Hemþirelik Haftasý’ný kutlarýz.”

Veli Paþa Konaðý’nda Anneler Günü kutlandý AK Parti Ýl Kadýn Kollarý, Veli Paþa Konaðýnda düzenlenen Anneler Günü yemeðinde biraraya geldi.

AK

Parti Ýl Kadýn Kollarý, Veli Paþa Konaðýnda düzenlenen Anneler Günü yemeðinde biraraya geldi. Dün düzenlenen yemeðe Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse’nin eþi Nejla Köse katýldý. 2023 ve 2071 vizyonunda kadýn olmak ve anne

sorumluluðuyla hareket etmenin öneminden bahseden Gülgün, “Türkiye’nin yarýnlarýný yetiþtiren siz annelerimiz elleri öpülecek, baþtacý edilecek insanlarsýnýz. Cennet bu sebeple annelerin ayaðýnýn altýna serilmiþtir.” dedi. Mübarek üç aylarý ve Regaip Kandili’ni de kutlayan Gülgün, kadýnlarýn bu sürece sahip çýkmalarý halinde baþarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu da ifade etti.

‘Saðlýkta dönüþüm programý insani deðil’ Uðurludað’da anneler unutulmadý S aðlýk hizmeti üretmenin ve sunmanýn temel taþlarýndan birisinin hemþirelik mesleði olduðunu söyleyen Çorum Genel Saðlýk-Ýþ Ýl Temsilcisi Dursun Tunç, son yýllarda uygulanan saðlýk politikalarýnýn hemþirelik mesleðini ortadan kaldýrdýðýný iddia etti. 12 Mayýs Hemþire Haftasý nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yaparak tüm hemþireleri kutlayan Tunç, hemþirelerin sorunlarýný da dile getirdi. Tunç, açýklamasýnda þu hususlara deðindi; “Aile Saðlýðý Merkezlerinde çalýþan hemþire arkadaþlarýmýzýn ünvaný aile saðlýðý elemaný olmuþtur. Hemþirelik bir meslektir. Saðlýk hizmeti ekip hizmetidir. Nitelikli saðlýk hizmeti ekipte bulunan tüm meslek gruplarýnýn ortak ve uyumlu çalýþmasý ile gerçekleþebilir. Hemþirelik mesleði ne yazýk ki temel eðitimden uzaklaþýlarak herkesin yapabileceði bir iþe dönüþtürülmektedir. Hemþirelik eðitiminde lisans düzeyinde örgün eðitime geçilmemesi çalýþma yaþamýnda maðduriyete yol açmaktadýr. Öðrenci hemþirelerin ucuz iþ gücü olarak görülmeleri ve iþkolumuzda çalýþtýrýlmalarý ayný sonucu doðurmaktadýr. Kaybolan yalnýzca hemþirelik mesleði olmayacak, nitelikli hasta bakýmý da ortadan kalkacaktýr. Halk saðlýðý açýsýndan çok önemli olan bu duruma seyirci kalmayacaðýz.

AKP hükümetinin uyguladýðý Saðlýkta Dönüþüm Programý saðlýk tüketimini arttýrmayý, saðlýk hizmetlerini paralý hale getirmeyi ve saðlýk çalýþanlarýný sözleþmeli çalýþtýrmayý amaçlamaktadýr. Saðlýða ayrýlan payýn emperyalist merkezlere aktarýlmasýný hedefleyen bu program insani deðildir. Halkýn saðlýðý ve çalýþanlarýn insanca koþullarda çalýþmasýný deðil de yabancý saðlýk ve sigorta tekellerinin kârlýlýðýný hedefleyen AKP iktidarý, saðlýk çalýþanlarýnýn emeðini ucuzlatmak için öncelikli olarak emeklerini deðersizleþtiren uygulamalara geçti. Þikayet hatlarý, kýþkýrtýlan saðlýk tüketimi, yetersiz altyapý, iktidar sözcülerinin saðlýk çalýþanlarýna yönelik bilinçli kýþkýrtýcý söylemleri sonucu saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet arttý. Cumhuriyetin kamucu, halkçý ve ulusal saðlýk politikalarýndan uzaklaþýlýrken saðlýk çalýþanlarýnýn toplumsal saygýnlýðý da çok azaldý. Bu durumdan hemþirelerimiz de etkilenmiþ, sözel ve fiziksel þiddete maruz kalmaya baþladýlar. Bunu kabul etmiyoruz. Saðlýk çalýþanlarýnýn arasýndaki çalýþma barýþýný bozan ve ekip anlayýþýný yýkan sözde performans uygulamasýnýn hemþirelerimize katkýsý ayda ortalama 30-40 TL dolayýnda olmaktadýr. Performansý reddediyoruz. Emeðimizin karþýlýðý emekliliðimize yansýyan, insanca yaþamamýzý saðlayacak bir temel ücret talep ediyoruz.”

AK

AK Parti Uðurludað Ýlçe Kadýn Kollarý, Anneler Günü nedeniyle program düzenledi.

Parti Uðurludað Ýlçe Kadýn Kollarý, Anneler Günü nedeniyle program düzenledi. Programa Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Ýl Kadýn Kollarý Baþkan Yardýmcýlarý, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Uðurludað Belediye Baþkaný Adem Ýpek ve eþi ile davetliler katýldý. Programda bir konuþma yapan Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Gülgün, ilçedeki kadýnlara çözüm sürecini anlatarak, bu süreçte annelere çok büyük görevler düþtüðünü söyledi. Bu sürecin artýk analar aðlamasýn diye baþlatýldýðýný belirten Gülgün, konuþmasýnýn sonunda bütün annelerin Annler Günü’nü kutladý ve verdikleri destekten

Kýrmýzý ýþýkta çarptý Eðitim-Sen’den sempozyum Osmancýk’ta 10. sünnet þöleni 5. O

sbancýk’ta meydana gelen kazada 3 kiþi yaralandý. M.K. aracýyla giderken, Koyunbaba Mahallesi’nde kýrmýzý ýþýkta M.U.’ýn kullandýðý araca arkadan çarptý. Araçta bulunan 3 kiþi yaralandý.

‘Sungurlu Ýçin Ben de Varým’

S

ungurlu ilçesini bir cazibe merkezi haline getirmek, kültürünü tanýtmak, hemþerilik baðlarýný kuvvetlendirmek amacý ile kurulan ‘Hemþerim Ýrtibat Bürosu’ açýlýþý yapýlacak. Tasavvuf musikisi ve semah gösterilerinin yapýlacaðý açýlýþta yerel sanatçýlar da sahne alacak. Açýlýþ, 17 Mayýs 2013 Cuma günü saat 14.00’de Sungurlu Lise Caddesi No:14 adresinde gerçekleþtirilecek.

Kamyona çarptý M

otosiklet sürücüsü park halindeki kamyona çarptý. G.T. Fevzi Çakmak Sokak’ta motosikletiyle giderken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki kamyona arkadan çarptý. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altýna alýndý.

Demokratik Eðitim Kurultayý hazýrlýklarý kapsamýnda Eðitim Sen Genel Merkezi'nin düzenlediði ve Çorum’da dahil olmak üzere 5 ilde gerçekleþtireceði uluslararasý katýlýmlý ‘Eleþtirel Eðitimin Bugünü ve Öðretmenler’ konulu sempozyum, 18 Mayýs Cumartesi Çorum’da gerçekleþtirilecek. Sempozyuma konuþmacý olarak Malta Üniversitesi’nden Prof. Dr. Peter Mayo ‘Eleþtirel Eðitim’ konusunu ele alacak. ‘Türkiye'de Eleþtirel Eðitimin Bugünü ve Öðretmenler’ baþlýðýný ise Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kemal Ýnal katýlýmcýlara aktaracak. Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy ise ‘Eleþti-

rel Eðitim Deneyimleri’ konusunda katýlýmcýlara paylaþýmlarda bulunacak. Kolaylaþtýrýcý olarak Genel Merkez Eðitim Sekreteri Betül Korkut’un katýlacaðý sempozyum 18 Mayýs 2013 Cumartesi günü saat 13.00’de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapýlacak. Eðitim Sen Çorum Þubesi Eðitim Sekreteri Egemen Ulusoy, “Özgürleþme yolunda laik,bilimsel ve eleþtirel eðitimin nasýl olmasý ve neler yapýlmasý gerektiðinin tartýþýlacaðý sempozyuma tüm halkýmýzý ,öðretmenleri ve sendika dostlarýmýzý bekliyoruz.” dedi.

az mevsiminin yaklaþmasý ve sýcaklýklarýn artmasý nedeniyle çalýþan personelin kýlýk kýyafetinde yaz uygulamasýna geçilecek. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda 20 Mayýs 2013 Pazartesi gününden itibaren baþlayacak yazlýk kýyafet uygulamasý 20 Eylül 2013 tarihine kadar

Y

devam edecek. Bayan personel düzgün ve mevsim þartlarýna uygun; erkek personel de ceketsiz ve kravatsýz çalýþabilecek. Özel kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre belirli kýyafet zorunluluðu olanlar kendi mevzuatlarýna uyacak.

eteoroloje Genel Müdürlüðü'ne göre, 2013 yýlý nisan ayýndaki yaðýþlar, 2012 yýlý nisan ayýndaki yaðýþlardan yüzde 16,6 fazla oldu. Yaðýþlar, genel olarak ise normalinden az oldu. Meteoroloji, '2013 Yýlý Nisan Ayý Yaðýþ Raporu'nu açýkladý. Yaðýþlar, genel olarak normalinden az, geçen yýl nisan ayý yaðýþýndan fazla oldu. Nisan ayý yaðýþ ortalamasý 53,3

mm, normali 60,0 mm ve 2012 nisan ayý yaðýþ ortalamasý ise 45,8 mm oldu. Yaðýþlarda, normaline göre yüzde 11,1 azalma olurken, geçen yýl nisan ayý yaðýþýna göre ise yüzde 16,6 artma gözlendi. Karadeniz: Bölge yaðýþ ortalamasý 49,3 mm, normali 62,8 mm, 2012 nisan ayý yaðýþý ise 38,8 mm. Yaðýþlarda normaline göre yüzde 21,6 azalma, geçen yýl nisan ayý yaðýþýna göre ise yüzde 27,1 artma oldu.

Kýlýk kýyafette yaz uygulamasý

olarak az, Nisan’da çok Balkondan düþtü Genel M B

ahçeilevler Mahallesi Bahar Caddesi’nden balkondan düþen genç yaralandý. Z.K. evinin balkondan düþünce aðýr yaralandý. Z.K. hastanede tedavi altýna alýndý. Sungurlu’da Akçay Mahallesi Bilge Kaan Sokak’taki evinde düþen 3 yaþýndaki O.D. isimli çocuk aðýr yaralandý. Çocuk Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi. Alaca’da ise Zile Caddesi’nde A.O.Ö. isimli vatandaþ yüksekten düþüp yaralandý. A.O.Ö. de Çorum’a sevk edildi.

9

Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Gülgün, ilçedeki kadýnlara çözüm sürecini anlattý.

smancýk Belediyesi 9 O yýldýr devam

ettirdiði toplu sünnet þöleninin bu yýl 10.’sunu gerçekleþtirecek. Osmancýk Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediði Sünnet Þöleni'nin bu yýl da gerçekleþtirileceðini duyuran Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "9 yýldýr devam eden sünnet þölenimiz bu yýl da sürdürülecek. Her yýl yaklaþýk 150 çocuðumuzu sünnet ettirdik. Bu yýl da ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarýný sünnet ettireceðiz.” dedi. Belediye Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Sosyal Yardým Birimi’nde baþlayan kayýtlar Haziran ayý sonuna kadar devam edecek.

Toplu sünnet þöleninin bu yýl 10.’sunu gerçekleþtirecek.

Kayýtlar Haziran ayý sonuna kadar devam edecek.


10 SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Sosyal Güvenlik Haftasý baþladý SGK yönetiminden ziyaret turu Recep Mebet

Güvenlik Haftasý kutlamalarý dün S osyal Çorum’da baþladý.

Sosyal Güvenlik Haftasý nedeniyle düzenlenen ziyaret turu Valilik’ten baþladý.

Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya, SGK yöneticilerini kabul etti.

Atatürk Anýtý’nda düzenlenen törenle baþlayan kutlamalar, makam ziyaretleri ile devam etti. Ziyaretlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Duran Cesur, Müdür Yardýmcýlarý Enver Yýldýz, Bekir Birol Özkan ve Ali Þahan, Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Dr. K. Tahir Kocaoðlu ile Ýnsan Kaynaklarý Þefi Tülay Uzel katýldý. Ziyaret turu çerçevesinde ilk olarak Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret eden SGK Müdürü Duran Cesur ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftasý etkinlikleri hakkýnda bilgiler verdiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Sabri Baþköy, SGK yönetici ve çalýþanlarýnýn haftasýný kutladý. Toplumda sosyal güvenlik bilinci oluþmasýna katký saðlamak amacýyla düzenlenen hafta çerçevesinde Belediye Baþkan Yarýmcýsý Nurettin Karakaya’yý da ziyaret eden heyet, günün anlam ve önemiyle ilgili mesajlar verdiler. Çorum Belediyesi’nin SGK’ya borcu bulunmadýðýný hatýrlatan Nurettin Karakaya, kayýtdýþý istihdamýn her alanda ortadan kalkmasý temennisinde bulundu. Garnizon Komutanlýðý ziyareti ile devam eden Sosyal Güvenlik Haftasý etkinliklerinin 19 Mayýs 2013 Pazar gününe kadar süreceði bildirildi.

‘Sýradanlýktan kurtulmalýyýz’ SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ve beraberindeki heyet Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret etti.

Ç

Recep Mebet

orum Valisi Sabri Baþköy, “Belirli gün ve haftalarla ilgili kutlama etkinlikleri sýradanlýktan kurtulmalý” dedi. Vali Baþköy, idrak edilen gün ve haftalarýn ilgili kurum ya da meslek gruplarý açýsýndan kendilerini gözden geçirmeye vesile olmasý gerektiðini söyledi. Kutlamalarýn formatýnda deðiþikliðe gidilmesinin faydalý olacaðýna iþaret eden Sabri Baþköy, böylelikle içeriklerin zenginlik kazanacaðýný ve monotonluktan çýkacaðýný kaydetti.

Sosyal Güvenlik Haftasý nedeniyle gerçekleþen ziyarette konuyla ilgili görüþlerini dile getiren Baþköy, Ahilik Haftasý’nda ‘En Centilmen Esnaf’ ya da ‘En Özverili Sanatkâr’ gibi

ödüllerin de verilmesi teklifinde bulunduðunu açýkladý.

‘ÝÞ DÜNYASI ÝSTÝSMAR EDÝLMEMELÝ’ “Çorum insaný müteþebbis” diyen Baþköy, kurum ve

kuruluþlarýn bu potansiyeli iyi deðerlendirmesi halinde iþbirliðinin güzel meyveler vereceðine iþaret etti. Çorum’un sahip olduðu enerjinin kaynaðýnda iþbirliði kültürünün yattýðýný

Vali Baþköy, belirli gün ve haftalarýn sýradanlýktan kurtarýlmasý gerektiðini söyledi.

vurgulayan Baþköy, bunun istismar edilmemesi gerektiðini de kaydetti. Baþköy, “Göreve geldiðimden bu yana hiçbir sanayici ve iþadamýmýza, herhangi bir organizasyonla ilgili tek bir makbuz göndermedim. Müteþebbislerimiz zaten saðladýklarý istihdam ve üretimle Çorum’a gereken katkýyý saðlýyor. Üstelik sosyal sorumluluk konusunda da ellerinden geleni yapýyorlar. Kamu kurumlarýmýz da iþ dünyasýna karþý bu hususu göz önünde bulundurmalý” diye konuþtu.

Eczacýlarýn bayramý Çorum Eczacý Odasý yönetimi dün Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret etti.

Ç

Recep Mebet

orum Eczacý Odasý tarafýndan düzenlenen ‘Eczacýlýk Bayramý’ kutlamalarý dün baþladý. ‘Bilimsel Eczacýlýðýn 174. Yýlý’ baþlýðýyla gerçekleþen etkinlikler çerçevesinde Çorum Eczacý Odasý’nýn 10’uncu kuruluþ yýl dönümü de kutlandý. Kurum ziyaretleriyle baþlayan kutlamalara Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Meral Öztürk, Sayman Ecz. Sönmez Çalýþkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Arif Sami Bozdoðan katýldý. Ýlk olarak Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret eden Eczacý Odasý yönetimi, Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve SGK Ýl Müdürü Duran Cesur’u da ziyaret etti. Eczacýlýk Günü kutlamalarý bugün saat 11.00’de Atatürk Anýtý’nda düzenlenecek törenin ardýndan Türk Eczacýlar Birliði Genel Sekreteri Ecz Harun Kýzýlay’ýn konuþmacý olarak yer aldýðý konferans ile devam edecek. ‘Yeni Eczacýlýk Yasasý, Eczacýlýktaki Geliþmeler ve Geleceði’ konulu konferans saat 15.00’te Çorum Eczacý Odasý salonunda düzenlenecek.

Eczacýlarý kabul eden Baþköy, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Eczacý Odasý yönetimi Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel’i ziyaret etti.

Çorum’da 154 eczacý görevde

E

czacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler, Çorum genelinde toplam 154 eczacýnýn görev yaptýðýný açýkladý. Çorum’daki eczane sayýsýnýn 146 olduðunu belirten Ecz. Þefkat Güler, il merkezindeki eczacý sayýsýnýn ise 80 olduðunu söyledi. Vali Sabri Baþköy’ü ziyaretinde eczacýlýk mesleðinin Çorum’daki durumu hakkýnda bilgiler veren Güler, kanuni düzenlemelere göre her 3 bin 500 kiþiye bir eczacýnýn düþmesinin planlandýðýný söyledi. Mevcut rakam-

SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Eczacý Odasý yönetimini aðýrladý.

lara göre Çorumgenelinde her 3 bin 441 kiþiye, þehir merkezinde ise her 2 bin 889 kiþiye bir eczacý düþtüðünü anlatan Güler, “Çorum, mevcut potansiyeli ile hedeflenen ortalamayý yakala-

mýþ durumda” dedi. Türkiye genelinde 26 bin eczane ve yaklaþýk 30 bin eczanenin bulunduðunu hatýrlatan Güler, yurt çapýnda eczacý açýðýnýn söz konusu olduðunu kaydetti.

Marketlerde ilaç satýlmasý ile ilgili düzenlemeden tepkiler üzerine geri adým atýldýðýný hatýrlatan Güler, “Ýlaç içerikli tüm ürünlerin eczanelerden satýlmasýný istiyoruz” diye konuþtu.

Vali Baþköy, Eczacýlýk Bayramý’ný kutladý.


SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Üniversitelilere evlilik semineri H

‘Evlilik Semineri’, Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu’nda gerçekleþti.

Yurt salonunda düzenlenen seminere çok sayýda öðrenci katýldý.

Recep Mebet

itit Üniversitesi öðrencilerine yönelik olarak ‘Evlilik Semineri’ düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü’nün katkýlarýyla düzenlenen seminer geçtiðimiz Cuma günü Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu salonunda gerçekleþti. Düzenlenen seminere Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, Sosyolog Ayçin Karadayý ve Hemþire Canan Elverdi konuþmacý olarak katýldý. Evlilikte iletiþim, saðlýk ve hukuk konularýnýn ele alýndýðý seminere öðrenciler büyük ilgi gösterdi. Üniversiteli gençlerin evlilik hayatýna hazýrlanmalarýný amaçlayan seminerde, evlilik kararýnýn alýnmasýnda dikkat edilmesi gereken hususlar, evlilik hayatýnýn getirdiði sorumluluklar, çiftlerin birbirlerini anlamalarýnýn yollarý ve iletiþimde karþýlaþabilecekleri zorluklarla mücadele etme yöntemleri anlatýldý. Seminerde, saðlýklý bir evliliðin devamý için yapýsal saðlýk, psikolojik saðlýk, açýk paylaþým, saygý ve güven, ortaklýk, doðru bilgiye ulaþma konularýnýn eþlerin kendi iç dünyalarýnda özümsemesi gerektiðinin altý çizildi. Aile içi þiddet ve hukuki sorunlar ile çözüm mercileri konusunda da öðrencilere bilgiler verildi. Seminer sonunda teþekkür konuþmasý için kürsüye gelen Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, öðrencilere seslenerek evlilikte sevgi, saygý, sadakat, sorumluluk ve sabrýn büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Tuncel, açýklamalarýnýn ardýndan konuþmacýlara çiçek takdim etti.

Sevgi Kelebekleri annelerini unutmadý Evlilikte iletiþim, saðlýk ve hukuk konularýnýn ele alýndýðý seminere öðrenciler büyük ilgi gösterdi.

Mimar Sinan Anaokulu’nda ‘Anneler Günü’ sevinci Mimar Sinan Anaokulu öðrencileri, Anneler Günü’nü ailecek kutladýlar.

Ali Kabasakal

Recep Mebet

M

imar Sinan Anaokulu tarafýndan düzenlenen ‘Anneler Günü’ kutlama programý önceki gün gerçekleþti. Öðrenci velilerinin büyük ilgi gösterdiði programa Okul Müdürü Ali Kabasakal, Müdür Yardýmcýsý Uður Göktaþ, Okul Öncesi Eðitim Öðretmenleri Aysun Bakbak, Saliha Candemir, Bahar Aksoy, Esra Ayýk, Esin Kocaoðlu, Selma Eker, Zeynep Ýþler, Güllü Þahin ve Neriman Uyan da katýldý. Okul salonunda düzenlenen gösterilerle baþlayan programda mumyalama, balon patlatma, sepete top atma, yoðurt yedirme, ip örme ve sýcak patates yarýþmalarý yapýldý. Öðrencilerin de hünerlerini sergilediði yarýþmalarda dereceye giren annelere madalya verildi. Yarýþma sonrasý günün anlam ve önemiyle ilgili þarký ve þiirler okuyan minik öðrenciler, programa katýlan annelere duygu dolu anlar yaþatarak hoþ

‘Anneler Günü’ kutlama programý önceki gün gerçekleþti.

Anneler, çocuklarýyla birlikte yarýþmalara katýlarak eðlenceli dakikalar yaþadý.

Yarýþmalarda dereceye giren annelere madalya verildi.

bir sürpriz yaptýlar. Okuldaki programýn ardýndan Bosna Parký’na geçen veliler ve

öðrenciler, idareci ve öðretmenlerle birlikte kahvaltýda bir araya geldiler. Programa katýlan

veliler, çocuklarýyla birlikte keyifli bir gün geçirdiler.

Çocuklar, annelerini sevindirdi.

Recep Mebet

U

Sevgi Kelebekleri sýnýfý öðrencileri, sunduklarý gösterilerle beðeni topladý.

Anneler Günü nedeniyle düzenlenen program Hancýlar Et Lokantasý’nda gerçekleþti.

fuk Kreþ ve Gündüz Bakýmevi ‘Sevgi Kelebekleri Sýnýfý’ tarafýndan düzenlenen ‘Anneler Günü’ kutlama programý önceki gün gerçekleþti. Hancýlar Et Lokantasý’nda gerçekleþen programa Ufuk Kreþ Müdürü Hülya Nalçacý, bazý öðretmenler ve sýnýf anneleri katýldý. Kahvaltýyla baþlayan programda annelerine hediyeler sunan minik öðrenciler, okuduklarý þiir ve söyledikleri þarkýlarla programa renk kattýlar. Programda konuþan Hülya Nalçacý, tüm annelerin gününü kutlayarak programda emeði geçen öðrencileri tebrik etti. Kutlama programýnýn ardýndan Hayvanat Bahçesi’ni gezen minik öðrenciler, oyun parkýnda keyifli dakikalar geçirdiler.

Okuldaki programýn ardýndan Bosna Parký’na geçen veliler, çocuklarýyla birlikte kahvaltý yaptýlar.


12 SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Çiftçinin emeðine muhtacýz’ T

MMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladý. Tarým sektörünün, ekonomik ve sosyal nitelikleri nedeniyle Türkiye ve Çorum için vazgeçilmez bir sektör olduðunu belirten Þahinbaþ, “Ýnsan yaþamýnýn sürdürülebilmesi için olmazsa olmazlarýn

baþýnda gelen bu sektör, bugün sadece geliþmekte olan deðil, geliþmiþ bütün ülkelerin öncelikli gündemlerini oluþturmaktadýr.” dedi. “Dünya üzerinde milyonlarca insanýn açlýkla mücadele ettiði, küresel ýsýnmaya baðlý kuraklýk, iklim deðiþiklikleri ve tüm dünyayý etkisi altýna alan mali krizde göz önünde

Yusuf Þahinbaþ

bulundurulduðunda, çiftçinin emeðine,

kutsal alýn terine ne kadar muhtaç olduðumuz apaçýk ortadadýr.” diyen Þahinbaþ, þöyle devam etti; “Ülkemiz, birçok ülkenin gýpta ile baktýðý, doðal kaynaklarý ve coðrafi konumuyla tarýmsal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir. Sanayileþmemizi sürdürürken, tarým sektörü de tüm kesimlerin destek ve

gayretiyle gücüne güç katarak arzu edilen seviyeye mutlaka ulaþacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle, tarýmsal üretimin her kademesinde emeði, alýn teri ve göz nuru olan, ülkemizin kalkýnmasýnda önemli katkýlarý bulunan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, bol ve bereketli nice yýllar dilerim.”

Yönetici adaylarýna liderlik dersi

Defterdar’ýn veda ziyareti Eskiþehir'e atanan Ýl Defterdarý Y.Ahmet Özkan, Vali Sabri Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu.

skiþehir'e atanan Ýl Defterdarý Y.Ahmet E Özkan, Vali Sabri Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnu-

niyeti dile getiren Baþköy, yeni görev yerinin kendisine hayýrlý olmasý temennisi ile baþarý dileklerinde bulundu.

Y

EDAÞ'ýn yöneticileri ve adaylarý, ‘Likilde hayatýmýzýn varlýk nedeni olduðunu derlik, Ýnovasyon ve Kurumsal Ýtibar’ kaydetti. 'Her kiþinin çok itibarlýyým demesitemalý toplantýda bir araya geldi. YEDAÞ nin, evet itibarlýymýþ demek olmadýðýný' söyGenel Müdürü Türkoðlu, “Yönetim, sadece leyen Kadýbeþegil, itibarýn bütünsellik çerçekontrol etmek deðildir, liderliktir.” dedi vesinde, doðru yönetimlerle gerçekleþebileceðini söyledi. KalDer Yönetim Kurulu BaþSamsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sikaný Hamdi Doðan da, 'Liderlik' konulu sunop illerinde müþterilerine kaliteli ve kesinnumunda, liderliði ve liderde olmasý gereken tisiz elektrik hizmet sunmayý amaç edinen özelliklerden bahsetti. Liderlerin yenilikçiliði YEDAÞ, 2013 yýlýnda çalýþanlarýyla birlikte destekleyecek, çalýþma biçimlerini oluþturbelirlediði, 2019 yýlýnda kurumsal ve opemak ve uygulamak için kiþisel katký saðlayarasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa’nýn cak yapýda olmasý gerektiðinin altýný çizen ilk 10 þirketi arasýnda olmak vizyonunu gerKalDer Baþkaný Doðan, “Liderler, paydaþlarçekleþtirme yolunda adýmlarýný hýzla atýyor. la yakýn iliþkiler kurarak fýrsatlarý belirler, yeYönünü Avrupa Mükemmellik Ödülü’ne çeniliklerin benimsenmesini kolaylaþtýrýrlar. viren YEDAÞ, ‘Rol Model’ ve ‘Liderlik’ Giriþimcilik ve yenilikçilik kültürünü kuruluþ baþlýklarýyla paydaþlarýný da sürece dahil ederek, genç yönetici adaylarýyla, hedefleri- YEDAÞ'ýn yöneticileri ve adaylarý, ‘Liderlik, Ýnovasyon çapýnda özendirirler. Baþarýlý þirketler, üst yönetimin alýþýlmýþýn dýþýnda gençleri ve alt ni ve izlediði yolu paylaþýyor. ve Kurumsal Ýtibar’ temalý toplantýda bir araya geldi. kademe çalýþanlarýný görür ve izler.” dedi. Büyük Samsun Oteli'nde KalDer Yö‘EFQM ödülüne aday bir þirketiz’ netim Kurulu Baþkaný A. Hamdi Doðan, Eczacýbaþý Holding Ýnovasyon Koordinatörü Ata Selçuk ve Kurum Ýtibarý Danýþmaný Salim KaYEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ise, 29 Aralýk 2010 dýbeþegil’in konuþmacý olarak yer aldýðý ‘Liderlik, Ýnovasyon ve Kuyýlýnda bugüne gelinen noktanýn önemine dikkat çekerek, “Ýlk gün bu rumsal Ýtibar’ konulu toplantýya, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin yola çýktýðýmýzda Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn AhTürkoðlu ve þirket çalýþanlarý katýldý. Ýnovasyon konusunu dinleyicimet Çalýk Bey'e bir söz vermiþtik. 2019 yýlýnda Avrupa'nýn en iyi 10 lerle paylaþan Eczacýbaþý Holding Ýnovasyon Koordinatörü Ata Selþirketi arasýnda yer alacaðýz. EFQM ödülüne aday bir þirketiz. Her zaçuk, inovasyonun sadece yeni bir ürün çýkarmak anlamýna gelmediðiman söylüyoruz. 'Rol Model' ve Lider' bir kuruluþ olmak için kaliteyi ni belirterek, iþ hayatýndaki kiþisel olarak yaþadýðý deneyimlerini payyakalamanýz gerekiyor. Biz kaliteyi yakaladýk ve belgelendirdik.” delaþtý. Ýnovasyonun bir yaþam þekli olarak kabul etmenin ve kendimidi. zin sürekli yeniliklere adapte etmenin gerekliliðini vurgulayan ÝnovasYöneticinin iþi doðru yaptýðýný, liderlerin ise doðru iþi yaptýðýný yon Koordinatörü Selçuk, hizmet sektöründe farklýlaþma yollarý, kalibelirten Türkoðlu, “Doðruya ulaþmak için hata yapmaktan korkmate algýsý, hizmete müþteri gözünden bakabilmenin önemli olduðunun malýyýz. Tüm çalýþanlarýmýza paylaþýyoruz. Ýþinizin lideri olun. Yönetaltýný çizdi. mek sadece kontrol etmek deðildir, liderliktir. Liderlik ise güç kullan‘Liderler fýrsatlarý bulur, çalýþanlarýyla paylaþýr’ mak deðil, çalýþanlarý sürece dahil etmek, güçlü kýlmaktýr. Ýnovasyona önem veriyoruz. Her alanda farklýlaþmalarý gerçekleþtiriyoruz.” diKurum Ýtibarý Danýþmaný Salim Kadýbeþegil ise, Kurum Ýtibarý ye konuþtu. baþlýklý bölümde yaptýðý konuþmasýnda, itibarýn çok açýk ve net bir þe-

Usta öðreticiler kadro istedi U

sta öðreticiler, Ankara Abdi Ýpekçi Parký’nda basýn açýklamasý yaparak kadro istediler. Her ilden katýlýmýn saðlandýðý eylemde usta öðreticiler halaylar çekip dikkatleri topladýlar. Geçtiðimiz Pazar günü yapýlan basýn açýklamasýnda usta öðreticiler adýna konuþmayý Hatice Keser yaptý. Usta öðreticiler olarak kapsam dýþýnda kaldýklarýný belirten Keser, “Usta Öðreticiler 2010 yýlýnda 4/C’nin geçici ücretli usta öðretici statüsünden çýkarýlmýþlardýr ve belirli bir statüleri bulunmamaktadýr.” dedi. “Kamuda en az altý ay çalýþanlar kadroya alýndý. Halk Eðitim Merkezleri kapsam dýþý býrakýldý.” diyen Keser, açýklamasýna þöyle devam etti; “Örnek teþkil eden Çorum Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi’nde çalýþan usta öðreticiler 12 ay süreyle kesintisiz olarak çalýþmaktadýrlar. Bu süre içinde ücretli izin haklarý bulunmamakla beraber ayrýca resmi tatillerde ücretleri kesilmektedir.Sigortalarý 30 iþ günü üzerinden yatýrýlmaýsna raðmen ücretleri 20 ila 23 iþ günü üzerinden yatýrýlmaktadýr. Usta öðretici arkadaþlarýmýz bu kurumlara 20-25 sene hizmet verdikten sonra kýdem tazminatý alamamakta ayrýca kurs onaylarý kurum müdürü tarafýndan yenilenmesse iþsiz kaldýklarý gibi iþsizlik sigortasýndan da faydalanamamaktadýrlar. Mili Eðitim Bakanlýðý usta öðreticileri memur veya sözleþmeli olarak kabul etmemekte fakat bizim kurumsal olarak personel-

lerimizin 20 yýllýk sözleþmeleri mevcuttur. Bunun yanýnda Çalýþma Bakanlýðý bizi iþçi saymamaktadýr. Usta öðreticlerin büyük bir kýsmý makine baþýnda veya el emekleri ile çalýþmaktadýrlar.

‘Çalýþanlarýna kadro vermeyen tek bakanlýk Milli Eðitim Bakanlýðý’ Türkiye genelinde 23 yýldýr mevcut çalýþanlarýna kadro verilmeyen tek bakanlýk Milli Eðitim Bakanlýðý’dýr. Halbuki Halk Eðitim Merkezinde çalýþan usta öðreticiler büyük fede-

karlýklarla ve özveri ile çalýþmaktadýrlar. Türkiye’nin en büyük sýkýntýlardan biri olan kalifiye eleman sýkýntýsýný büyük bir düzeyde gidermekte ve ekonomiye katkýda bulunmaktadýrlar. Döner sermaye ile çalýþan kurumlarýmýzda zorunlu eðitim süresini tamamlamýþ her yaþ grubundaki kiþiler uygulamalý olarak eðitim görmekte, hem kendilerini yetiþtirmekte hem de aile ekonomosine katký saðlamaktadýrlar. Usta öðreticilerin ücretleri öðretmenlerin ek ders ücreti saati üze-

rinden yapýlmakta halbuki usta öðreticiler teknik eleman vasýflýdýr. 2002 yýlýnda usta öðretici ücreti teknisyen ücretinden yüksek olmakla beraber günümüzde bir teknisyen maaþýnýn yarýsýný bile alamamaktadýr.

‘Sorunlarýmýza çözüm istiyoruz’ Sayýn Baþbakanýmýzýn ve deðerli devlet büyüklerimizin bizlerin bu sorunlarýna artýk bir çözüm getirmesini istiyor ve kadro hakkýmýzýn verilmesini talep ediyoruz. Hükümetin kadýn istihdamýný artýrmaya

Usta öðreticiler, Ankara Abdi Ýpekçi Parký’nda basýn açýklamasý yaptý.

Usta öðreticiler TBMM’den çözüm bekliyor.

yönelik çalýþmalarýný takdirle karþýlarken Halk Eðitim Merkezlerinde çalýþanlarýn % 90’ý kadýn olmasýna raðmen diðer kamu kurumlarýnda çalýþan kadýnlarla eþit haklara sahip deðiliz. Doðum izni, süt izni gibi haklardan biz de yararlanmak istiyoruz. Ýnsanca yaþamak birlik, mücadele ve dayanýþma için buradayýz. Hiç ara vermeden 20-30 yýl olarak usta öðretici olarak çalýþanlara kadro verilmemesinin sebep ve nedenlerini birileri bize izah etsin. Ekonomik sefaletten ve görev almak ve kurum müdürlerinin iki dudaðý arasýnda olmaktan kurtulmak istiyoruz. Adaletsizleri haykýrmak, saygýn bir iþ, insan onuruna yaraþýr bir hayat için buradayýz. Daha demokratik, daha adil bir Türkiye talebini haykýrmak için buradayýz. Usta öðreticilerin sosyal ve özlük haklarýný iyileþtirmek kadro talebimimizi Ankara’dan gür bir sesle ifade etmek için buradayýz. Kamuda çalýþan 80 bin kiþinin kadrosuna biz de dahil edilmek istiyoruz. Antidemokratik süreçlerde oluþan maðduriyetlerin giderildiði Ýmam Hatip Lisesi mezunu olan arkadaþlar usta öðretici olarak görev yaparken kadroya alýnmýþlar ve maðduriyetleri giderilmiþtir. Oysa biz Meslek Lisesi mezunlarýnýn maðduriyeti halen devam etmektedir. Bu maðduriyetimizin giderilmesi için buradayýz. 23 yýldýr kadro verilmeyen usta öðreticilerin sorunlarýnýn giderilmesi iktidarýyla, muhalefetiyle Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatýsý altýnda olan Sayýn Milletvekillerimizindir.”

Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði genel kurulu yapýldý.

HÜMÖD ilk kongresini yaptý Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) 1. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Hitit Akademi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Çorum’un önde gelen sanayici, iþ adamlarý ve üyelerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi mezunlarý ve öðrencilerini dernek çatýsý altýnda buluþturan ve iliþkilerin devamlýlýðýný saðlamakta büyük görevler üstelenen derneðin açýlýþ konuþmasýný yapan Kurucu Baþkan Ahmet Ölçer, STK’larýn il ve ülke genelindeki rolünden ve bu büyük sorumluluðun gençlerle yapýlmasýnýn öneminden bahsetti.

ardýndan konuþma yapan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, üniversite derneklerinin birleþtirici misyonundan ve dernek olarak ortak faaliyetler gerçekleþtirmekten duyacaðý memnuniyeti dile getirdi. HÜMÖD'ün gençlerin motivasyonu ve üniversitenin geliþmesine olumlu yönde katký saðlayacaðýný belirten Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Mesut Okumuþ da,

Mezunlar Derneði’nin þu an için küçük, ancak ilerde üniversite için büyük bir adým olduðunu belirten sözleriyle derneðin önemine vurgu yaptý. HÜMÖD'ün kuruluþu esnasýnda emeði geçen ve bugüne kadarki faaliyetlerinde katký saðlayan Çorum’un önde gelen sanayici ve iþ adamlarýndan Ahmet Ahlatçý adýna Ateþ Ahlatçý’ya, Fatih Yaðlý’ya, Tahir Çenesiz’e, Adnan Týðlý’ya,

Osman Müftüoðlu adýna Ar Elektrik Þirket Müdürü Hüseyin Öztürk’e, Mustafa Tuzcu’ya, Haþim Cýbýr’a, Ahmet Köklükaya’ya, Ýbrahim Ethem Demirci’ye teþekkür plaketleri verildi. Toplantýya iþ yoðunluklarý nedeniyle katýlamayan Mustafa Özenç, Ahmet Köksal, Mehmet Karadað’a da ayrýca teþekkür edildi. Genel Kurul Toplantýsý kokteyl ile sona erdi.

Dernek organlarý belirlendi

Prof. Dr. Halil Aykul'un Genel Kurul Divaný Baþkanlýk görevini üstlendiði toplantý esnasýnda yapýlan oylamalar ile dernek organlarý belirlendi. Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ölçer, Mustafa Tuzcu, Ahmet Tiryaki, Onur Öztürk, Hacer Ölçer, Faruk Gönendik, Zehra Soysal, Rýza Koray Çakmak, Mustafa Þahin, Merva Bozkurt olarak seçildi. Denetim Kurulu üyeleri ise Recep Çakar, Gözde Erdem, Ýbrahim Ethem Demirci, Yaþar Pýnarbaþý, Cansu Çelik, Bilge Büyük olarak belirlendi. Divan organlarýnýn belirlenmesinin

Kongreye sanayici, iþ adamlarý ve üyeler katýldý.

Divan organlarýnýn belirlenmesinin ardýndan konuþma yapan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran bir konuþma yaptý.


SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý

Salim Altunay'ýn ardýndan

Geçtiðimiz Cumartesi günü hazin bir cenaze merasimini bütün Çorum birlikte yaþadý. Dünya deðiþtiren hemþehrimiz, Ýmam Hatip Lisesinde Müdür olarak görev yapan Salim Altunay'dý. Ecel bir kaza ile kendisini bulmuþ ve yaþamýna son noktayý koymuþtu. Ölüm, her canlý için mukadder olan bir gerçek. Lakin her ölenin cenaze töreni ayný olmuyor. Dünyada yaþanýlan hayatý insanoðlu fert olarak kendisi için yaþadýðý kadar hatta daha fazlasýyla toplum için yaþýyorsa son yolculuðunda bunun ilk ödülünü mutlaka alýyor. Öldüðünüzü duyan, duymayana haber veriyor. Cenazenizin namazýnda saf tutmak, tabutunuzdan tutarak bir ayrýlýk el sýkýþmasýnda bulunmak, dualarýyla manevi çelenkler ve dua sözleri ve Hak kelamýyla size hayýrlý bir yolculuk temennilerini iletiyorlar. Binlerce insan o insan için Cenabý Hakka yalvarýþta bulunuyor. Yarabbi biz bu kulundan razý idik, Sen de razý ol Ya Rab, günahlarý varsa baðýþla, mekânýný Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle... Böyle dualarla yolcu edilmek her kula nasip olsun. Ýþte bu duygularla ahiret yolculuðuna uðurladýk Ýmam Hatip Lisemizin Müdürü Salim Altunay'ý. Allah'ýn rahmeti ve maðfireti üzerine olsun. Ailesinin, yakýnlarýnýn ve tüm Ýmam Hatip camiasýnýn acýlarýný paylaþýrken Salim Altunay'ýn yolculuðunun hüznü yanýnda beraber yaþanan güzelliðin de gýbta edilecek yanýný da açýk açýk görüp konuþtuk. Cenaze namazýnda beraber olduðum Ýmam Hatip Lisemizin Müdürlüðünden emekli muhterem arkadaþým Yahya Acar ile ayný

Karýncanýn Ayaklarý 4

duygularý paylaþtýk. Ýþte bu sevgi selinin kaynaðý Ýmam Hatip Okulu'na olan Müslüman halkýmýzýn sevgisinin açýk seçik tezahürüdür. Halkýmýz sevgisini sessiz ve yüksek bir vakar içinde ortaya koyuyor. Yahya Bey'le ortak sözümüz, "çok þükür biz de bu okula hizmet etmek nasibinden mahrum kalmadýk. Bizim de 15'er yýl Ýmam Hatip Lisemizde hizmetimiz var. Yarýn huzuru mahþerde inþallah bu hizmetler karþýmýza çýkar. Hesabýmýzýn kolay olmasýnda bu hizmet günlerinin sýkýntýlarýnýn ve yorgunluklarýnýn karþýlýðýný görürüz. Ýnþallah bizlerinde cenaze merasimleri böyle bol dualý olur. Kimi ölür, cenazesi kaldýrýlýrken okunan fatihalar ve edilen dualarla baþ baþa kalýr, kimi de öldüðü günden itibaren onlarca Kur'an hatmi þerifi ile mezara konur. Ve ardýndan her gün dualar edilir. Bir fani için dualarda yaþamak ve amel defterinin hayýr hanesinin açýk kalmasý ne büyük bahtiyarlýktýr. Öðretmenliðin diðer mesleklerden üstün tarafýný hep bu dünyadan ayrýldýktan sonra öðrencilerimizin yapacaklarý hayýrla anmalarýnda ve okuyacaklarý fatihalarýnda görürüm. Sevgili Salim kardeþim sen hayatta kalanlara hüzne bürünmüþ bir güzel final gösterdin. Sevdiklerine tekrar baþsaðlýðý dileklerimle sabrý cemil içinde olmalarýný diliyorum. Ruhun þad ve mekânýn Cennet olsun kardeþim. Daha nice yýllar o güler yüzün ve tevazu dolu ahlakýnla yaþamaný ve hizmette olmaný isterdik. Ama emir büyük yerden. Hak'tan gelene merhaba, demekten baþka elden bir þey gelmiyor.

Günlük

Hicri Kamerî:4 - Receb: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:1 Mayýs 1429 Hýzýr:9

14

2013

MAYIS

HATIRLATMA: VERGÝ Geçici Kurumlar Vergisi ve Geçici Gelir Vergisi beyannameleri verilecek. Vergi Levhalarý ay sonuna kadar tasdik ettirilecek.

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

03.31 05.18 12.44 16.36 19.57 21.34

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým (Ambulans) Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181 213 83 51 224 24 44

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey Kale Karakeçili Kunduzhan Mimar Sinan

(Hasan KAYA) 221 86 91 (Seyfi PEKCAN) 226 43 43 (Mevlüt GEZER) 212 57 82 (Yýlmaz KILCI) 0543 725 22 55 (Hikmet DURGUN) 225 54 54 (Ali ÞAHÝN) 225 17 26 (Mustafa TURAN) 227 41 40 (Kadir AKÇAL) 224 70 79 (Fevzi ÞEKER) 234 62 62

VEFAT EDENLER 1- Turgut Köyü' nden gelme, Aþýr, Kazým ve Sadýk ÞAHÝN' in babalarý; Ýsmail ÞAHÝN.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Abdulkadir Ozulu

Merhum Salim Altunay müdürümüz Ýnsanoðlu þu üç þeyi duyduðunda hemen meraklanýr. Þöyle ki, birinin çocuðu olduðunda kýz mý erkek mi? Evlendiðinde kiminle? Vefat ettiðinde Ne zaman? Sorusunu hemen sorar.10 Mayýs Cuma günü saat 16.00 sýralarýnda Salim Hocamýzý kaybettik haberiyle derin üzüntü yaþýyoruz. Ve hemen nerede, ne zaman, nasýl? Sorularýný sýralarken sevenleri olarak hastaneye koþuyoruz.

''Yolda, handa, hastanede, Pabuçlar giyilmedik kalmýþtýr, Baðcýklar baðlanmadýk, Düðmeler iliklenmedik Acayip bir yolculuk gelip çatmýþtýr

Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný

Dünya da inkârý mümkün olmayan tek hakikat belki de ölümdür denilse, her halde yanýlmýþ olmayýz. Çünkü inansak ta inanmasak ta, acý da olsa tatlý da olsa yaþamak zorundayýz. Hz Ali efendimiz, ''Ýnsanlarla öyle geçininiz ki, ölümünüzden sonra düþmanlarýnýz bile aðlasýn'' diyor. Dostlar nasýl olsa aðlar. Esas mesele düþmanlarý aðlatabilmektir. Baþka bir ifade ile öyle bir yaþam sürmeye çalýþmalýyýz ki, düþman kazanmak gibi bir iþimiz olmasýn. Býrakýn olabildiði kadar dostumuz olsun.

Mübarek Cuma günü, Ýkindi vakti beklenmedik'' hesabý acý haberleri duyunca ''Dünya oyun ve eðlenceden ibaret. Bu âleme tabiri caizse pamuk ipliði ile baðlýyýz'' diyoruz. Diðer taraftan telefonumuzdan merhumun numarasýný silerken ayrý bir hüzün yaþýyoruz. Ve diyoruz ki;

Ne garip deðil mi? Gidene aðlýyorsun, sende gidip aðlatacaksýn, Fatiha okuyorsun, sende Fatiha'ya muhtaç olacaksýn, Ýnnalillah… Diyorsun, sende innalillah… Dedirteceksin,

Merhum Salim Hocamýzý 11 yýldýr tanýyorum. Adý gibi; saðlam, sakin, huzurlu, kýzmaz, darýlmaz, kendiyle barýþýk bir muhterem abimizdi. Salim Akaydýn okulunda çalýþýrken birkaç defa okuluna ziyarete gittim. Kapýdan içeri girince baktým ki, Salim müdürümüzün elinde paspas habire koridorlarý temizlemeye çalýþýyor. ''Hayýrdýr müdürüm sana mý düþtü bu görev?'' deyince; her zamanki gibi sakin haliyle ''NE YAPAYIM HÝZMETLÝ ARKADAÞLAR YETÝÞEMEYÝNCE ÝÞ BANA DÜÞÜYOR'' Dedi.

Sela veriyorsun, sende hakka kavuþup sela verdireceksin,

Merhum müdürümüze takýlýrdým. ''Müdürüm sen ne þanslý adamsýn, imam hatip müdürü olmak herkese nasip olmaz. Yarýn rahmetli olunca yetiþtirdiðiniz öðrenciler bir ömür boyu yedi ceddine yasin okuyacak bir neslin müdürüsün'' diye. Okulda yapýlan törende Mustafa Aktaþ hocamýz '' akþamdan bu saate kadar Salim hocanýn öðrencileri 25 tane hatim indirdi'' deyince yukarýdaki cümleler aklýma geldi. Ayný cümleleri imam hatip ortaokulu müdiresi olan bayan arkadaþýmýzý ziyarete gittiðimde söyleyince, ''benim hiç aklýma gelmemiþti ne kadar güzel bakýþ açýsý'' diye çok hoþuna gitmiþti.

Telefondan numarasýný siliyorsun, senin de silinecek,

Öyle zannediyorum ki, Salim hoca denince ilk akla gelecek sakin, rahat, halim, salim, incinse de incitmeyen, bahçede gezerken selam verip tokalaþýnca mütevazýlýðýn ve samimiyetin yansýmasý olarak elini kolay kolay býrakmayan kiþiliði aklýmýza gelecektir.

Bakarsýn organlarý organlara muhtaç olur,

Salim hocamýz için, okulunda yapýlan tören, akabinde ulu camide kýlýnan namazý ve ebedi istir agâhýna uðurlanýþýndaki gönüllü kalabalýk ordusu doðrusu çoðumuzu imrendirirken, 'Allah herkese böyle samimi dostlar arasýnda uðurlanmak nasip etsin' cümlelerini söyletti.

*

Milli eðitim gibi geniþ bir camiada çalýþýp, buna birde telefonla mesaj olarak bildirim sistemi baþlayýnca gelen her mesajý ''acaba hangi arkadaþ veya yakýný hakkýn rahmetine kavuþtu'' diye korkarak açýyoruz.

13

Tefekkür Dünyamýz

Kendi Dünyamýzda vereceðimiz bir þeylerin mutlaka bulunacaðýný bilmektir. Karýncanýn gayretini hiç aklýmýzdan çýkaramadan… Zira fýtratý heyecanlý olanýn rahatý yalnýz hizmet ve mücadeledir. Raþit Yücel Sýhhat buna baðlý, rasityücel@ corumhakimiyet. net Bereket buna baðlý, Kalp rahatý, Maiþette kolaylýk, Ailevi geçimde kolaylýk, Dünyevi iþlerinde muvaffakiyetin ana noktalarýdýr. Bunlarýn hayata hakim olmadýðý zamanlarda, þefkat ve zecir tokatlarý yemeðe baþlarýz. "Kardeþim gayretin ne kadar güzel bir þey olduðunu bilse idiniz, hayatýnýzýn hiçbir anýný boþ geçirmezdiniz" sözünü unutmuyoruz. Batýlý bir düþünürün þu sözünü ezberlemiþtim yýllar öncesinden: "Büyük insanlar davalarý konuþur, küçük insanlar ise þahýslarý." Ýþte karýncalar bunu anlattý bize. Her hal ve þartta hizmette istikametli olmak… Esen rüzgarlara aldýrmamak… Sivrisinekler výzýltýsýný kes se, Bal arýsý demdemesini bozsa da…. (Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI GÜLABÝBEY MH. ATA CD. NO:30/A 225 38 48

DAMLA G.BEY MH ESKÝ SSK HASTY.GÖÐÜS HASTANESÝ POL.KARÞISI 213 22 02

METEOROLOJÝ

Yýkayýp, kefenliyorsun; sende yýkanýp, kefenleneceksin, Tabuttan tutuyorsun, senin de tabutundan tutulacak, Cenaze namazý kýlýyorsun, senin de namazýn kýlýnacak, Mezar kazýyorsun, senin de mezarýn kazýlacak, Kabre koyuyorsun, sende kabre konulacaksýn, Baþsaðlýðý ilaný veriyorsun, sana da verilecek, ………………………………………………………

2.333

Akýbet, dünyayý býrakýp mecburi istikamete gidilecek,

2.348

Gidiþ o gidiþ, bir daha kirli dünyaya dönülmeyecek, Rabbim sen affeyle, iþledikse günah bilerek, bilmeyerek!

1.797

* Ýnsanoðlu bu,

1.807

Hastalýklar gelir bir hal olur, 24 ayar

Sonra aranýr, taranýr bulunmaz olur, Ýnsanoðlu bu,

ALIÞ

82,895

Doðar, yaþar, ölür ve toprak olur Dün Fatiha okurken, bugün Fatiha'ya muhtaç olur!

Salim Altunay gibi halim, salim olmak ne güzel ey insanoð* Mübarek üç aylarýn baþlangýcýnda, Cuma günü hakkýn rahmetine kavuþan, ÝHL müdürümüz salim ALTUNAY Beye Allahtan rahmet, ailesine, milli eðitim camiasýna ve sevenlerine sabrý cemil dilerim.

83,443

Yýl:23 Sayý: 6592 14 MAYIS 2013 SALI

Çýkan iner, kalkan oturur, vardýr her iþin bir sonu, lu!

SATIÞ

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail. com

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ABONE ÞARTLARI Kentiçi : 100 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro

Baský

1, 50 ¨ 50, 00 ¨ 15 , 00 ¨ 50, 00 ¨ 250, 00 ¨ 125, 00 ¨ Ücretsiz

ABONE (6 AYLIK) Kentiçi

: 55 ¨

Yurtiçi Yurtdýþý

: 160 ¨ : 100 Euro

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

'Hemþireler, saðlýðýn vazgeçilmez neferleri’ S

Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel

aðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "Hemþireler, saðlýk hizmetlerinin vazgeçilmezi" dedi. Hemþireler Haftasý kutlamalarý dün Atatürk Anýtý'nda düzenlenen törenle baþladý. Törene Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç, çeþitli saðlýk kuruluþlarýnda görev yapan hemþireler ile Hitit Üniversitesi Saðlýk

Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "Hemþireler, saðlýk hizmetlerinin vazgeçilmezi" dedi.

Yüksekokulu öðrencileri katýldý. Anýt'a çelenk sunulmasý ile baþlayan törende saygý duruþunda bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu. Törenin ardýndan katýlýmcýlara hitap eden Dr. Ýsmail Yücel, hemþirelerin saðlýk sistemindeki yeri ve öneminden bahsetti. Saðlýk Ýl Müdürü Yücel, "Hemþirelik, güç çalýþma þartlarýný gerektiren kalbi insan sevgisiyle dolu, özveri, sabýr, hoþgörü gibi kavramlarý içinde bulunduran zor ama zor olduðu kadar da onurlu ve kutsal bir meslek" dedi. Yücel, konuþmasýna þöyle devam etti; "Hemþirelik mesleðinin tüm dünyada öncü ismi olarak kabul edilen Florence Nightingale'in doðum günü olan 12 Mayýs, Dünya Hemþireler Günü, bugünü takip eden hafta

Atatürk Anýtý’na çelenk sunma töreni düzenlendi.

ise Hemþireler Haftasý olarak kutlanýyor. Bugün dünyada ve ülkemizde hemþireliðin temel sorumluluðu; toplumun saðlýðýný yükseltmek, saðlýklý bireylerin saðlýðýný korumak, hastalýklý bireyleri tedavi etmek ve acýsýný dindirmektir. Bu sorumluluklarý yerine getirirken kurallara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklý ve vicdanlý olmak, hemþirenin temel davranýþ biçim olmalý. Saðlýk hizmetlerinin; doktor, hemþire, ebe, saðlýk memuru ve diðer saðlýk çalýþanlarý ile birlikte bir bütün olduðu, tam bir ekip çalýþmasý ile görev yapýldýðý ve bu ekipte bulunan her çalýþan gibi, hemþirelerin de saðlýk hizmetlerinde büyük önem taþýdýðýný belirtmek isterim. Deðiþen saðlýk ihtiyaçlarý kapsamýnda hasta haklarýna, modern çaðýn gereklerine en uygun þekilde cevap vererek verimli ve etkin bir saðlýk hizmeti sunan hemþirelerimizin, sadece hemþireler gününde deðil, her zaman hatýrlanmasý ve desteklenmesi gerekiyor. Ýnsan saðlýðý için özverili çalýþmalarda bulunarak kutsal hemþirelik görevini ifa eden bütün fedakâr hemþirelerimizin Hemþireler Gününü kutluyor; saðlýk, esenlik ve meslek hayatlarýnda baþarýlar diliyorum."

‘Tarih Ýnanç ve Kültür Etkileþimi’ H

itit Üniversitesi Ýlaverdiklerini belirtti ve bu hiyat Fakültesi’nde nedenle sosyal bilimciler ‘Tarih Ýnanç ve Kültür Etiçinde en kritik konumda kileþimi’ konulu bir panel bulunanlarýn da Tarihçiler düzenlendi. Fakülte konolduðunu söyledi. Tarihin ferans salonunda gerçekanlamý, tarihsel olaylarýn leþtirilen panele Fen Edegerçek öznesi, tarih ve biyat Fakültesi ve Ýlahiyat kimlikler, hakikatin üretilFakültesi öðrenci ve öðremesi ve tarih, þimdiki zatim üyeleri ilgi gösterdi. manýn ve geleceðin yeniden üretilmesinde tarihin Üniversite öðrenci referans olarak kullanýlkulüplerinden Tarih kulümasý problemlerine dair bü ve Gezgin Düþünürler Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi’nde ‘Tarih Ýnanç yaklaþýmlarý tartýþtý. Ýbni Kulübü’nün düzenlediði ve Kültür Etkileþimi’ konulu bir panel düzenlendi. Haldun’un Tarih biliminin programýn moderatörlüve Tarih felsefesinin doðünü Fen Edebiyat Fakülðuþundaki rolüne deðinerek Ýbni Haldun'un yeniden okunmasý tesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek yaptý. Panele konuþmaçaðrýsýný dile getirerek konuþmasýný tamamladý. cý olarak Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Prof. Dr. Mehmet Azimli ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Prof. Dr. Mehmet Azimli, Ýslam tarihçiliðine eleþtirel bakýþ Bölümü Öðretim Üyesi Zekeriya Iþýk katýldý. içeren konuþmasýnda, siyer tarihçiliðinin problemleri üzerinde durdu. Verdiði örneklerle kötümser tarih algýsýnýn siyer tarihçiliði üzePanelin açýþ konuþmasýný yapan Prof. Dr. Mehmet Demiryürindeki etkilerini tartýþtý. Ýdealize edici tarih algýsýnýn tarihsel olay rek, bir bilim olarak tarihin son dönemlerde daha da öne çýktýðýný, ve olgularýn doðru anlaþýlmasýnda doðurduðu olumsuz ve çarpýtýcý tarihsel olaylarýn çok yönlü olduklarýný, farklý bilim dallarýndan rolüne dikkat çekti. akademisyenlerin bir araya gelerek çalýþmalara yapmalarýnýn önemini vurguladý. Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk da, Osmanlý-Türk tarihi baðlamýnda tarih anlayýþý problemi hakkýnda konuþtu. Ýdealize edici tarih anlaPanelin ilk konuþmasýný yapan Prof. Dr. Mehmet Evkuran, tayýþýnýn yanýnda diðer önemli bir sorun olarak itibarsýzlaþtýrýcý tarih rih kavramý ve tarihçilik ile ilgili temel kavramlar ve tartýþma alananlayýþýnýn da tartýþýlmasý gerektiðine dikkat çeken Iþýk, belge ve larý üzerinde durdu. Tarihin bilim mi sanat mý olduðu tartýþmasýna arþivlerden hareketle objektif ve yansýz tarih araþtýrmalarýnýn yadeðinen Evkuran, tarihsel olaylar arasýndaki neden-sonuç iliþkilepýlmasýnýn gerektiðini vurguladý ve ideolojik tarihçiliðin yol açtýðý rini ortaya koymanýn kolay olmadýðýný, kimliklerin ve ideolojik olumsuz ve önyargýlý yaklaþýmlarýn zararlarý üzerinde durdu. okumalarýn sürekli olarak tarihi kendilerine mâl etme mücadelesi

Vali, saðlýkçýlara þiddeti kýnadý Saðlýk yöneticileri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti.

S

aðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç ile beraberindeki heyet dün Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Hemþireler Haftasý dolayýsýyla düzenlenen ziyarette konuþan Vali Baþköy, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet eylemlerini kýnadý. Hastalara hizmette yaþanan zorluklara dikkat çeken Baþköy, "Ýnsanlara hizmet veren hemþireler görüyoruz. Özellikle de hasta insanlara hizmet vermek çok zor. Hemen hemen her toplantýda sesimizin yettiði kadar

hemþirelere teþekkür edilmesi gerekir" diyen Vali Baþköy, insanlarýn fiili saldýrýya geçmeden önce bu hususu düþünmeleri gerektiðini hatýrlattý.

Ziyarette konuþan Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ise hemþirelik mesleðinin saðlýk hizmetlerindeki yeri ve öneminden bahsetti.

'Komþudaki ateþ bizi de kavuracak' Ziyaret Hemþireler Haftasý dolayýsýyla düzenlendi.

A

tatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Þube Baþkaný Uður Demirer,"Komþudaki ateþ, bizi de kavuracak" dedi. ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, dün dernek binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýyla Hatay'ýn Reyhanlý ilçesindeki terör saldýrýsýný kýnadý. Bazý dernek üyelerinin de katýldýðý toplantýda terör eylemlerine tepki gösteren Demirer, Türkiye'nin barýþ ve huzur ortamýndan savaþa sürüklenmeye çalýþýldýðýný söyledi. Demirer, yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi: "Amerikan emperyalizminin baþýný çektiði egemen güçler, özgürlük ve demokrasi söylemlerinin ardýna

S

Panele Fen Edebiyat Fakültesi ve Ýlahiyat Fakültesi öðrenci ve öðretim üyeleri ilgi gösterdi.

saðlýk personeline yapýlan þiddeti kýnayýp, sistemin gözden geçirilmesini gerektiðini söylüyorum" dedi. "Hastalarý tedavi eden doktorlara ve

ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, dün dernek binasýnda basýn açýklamasý yaptý. gizleniyor. Hem bölge beklenemez. tikalar üretilmeli, bundevletlerini hem de larýn sürekliliði saðlanZorunlu olmadýkenerji kaynaklarýný demalý, terörün rehini olça savaþýn bir cinayet netleme hýrsýyla Ortamayanlar ulusal bir duolduðuna inanan bir doðu'yu kan gölüne çeruþ sergilemelidirler. öðretinin takipçileriviriyor. yiz. Yönetenlerin de Ulu önder Ataayrýlýklarý, farklýlýklarý Yine unutulmasýn türk'ün 'Yurtta barýþ, deðil, bütünlüðe katký ki, teröre destek veren dünyada barýþ!' ilkesi sunacak söylemleri terve göz yumanlar en az 80 yýl boyunca Türkicih etmesi gerektiðine uygulayýcýlarý kadar bu ye'yi bulunduðu coðinanýyoruz. Emperyainsanlýk sucunun ortarafyanýn 'barýþ adasý' lizmin maþalarýnýn ðýdýrlar. Terörün çözühaline getirdi. Ýç barýþýTürk ulusunu bölme, mü konusunda ABD ný kuramamýþ bir ülkebirbirine kýrdýrma girive AB güdümlü uygunin bölge barýþýna katký þimlerinin yurtseverler lamalardan medet umsunmasý umulmaz, tarafýndan boþa çýkartýmak yerine ulusal poli-

Bakanlýk çocuklarda tarama yapacak

aðlýk Bakanlýðý, obezite riski taþýyan öðrencilerin tespit edilmesi için 67 ildeki ilkokullarda, boy ve kilo taramasý yapacak. Saðlýk Bakanlýðý, çocuklarda obezitenin giderek artan bir sorun haline gelmesi, okul çaðýndaki çocuklarýn yüzde 6,5'nun obez, yüzde 14'ünün fazla kilolu olduðunun tespit

edilmesi üzerine harekete geçti. Bakanlýk, önemli bir hedef grubunu çocuklarýn oluþturduðu Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý kapsamýnda, okullarda risk altýndaki öðrencilerin belirlenmesi amacýyla Milli Eðitim Bakanlýðý ve Hacettepe Üniversitesinin iþbirliðinde,

Dünya Saðlýk Örgütü ile "Çocukluk Çaðý Büyüme Araþtýrmasý" yapacak. DSÖ bünyesinde kurulan "Avrupa Çocukluk Çaðý Obezite Ýzleme Giriþimi" kapsamýnda, 20 ülkede yapýlan araþtýrmalarýn 3. aþamasýna Türkiye de dahil olacak. Araþtýrma, 67 ilde 216 okuldaki 2. sýnýfta

öðrenim gören yaklaþýk 5 bin 700 öðrenci üzerinde yapýlacak. Ayrýca okul ve ailelere yönelik soru formlarý da daðýtýlacak. Öðrencilerin vücut aðýrlýðý ve boy uzunluklarýnýn da ölçüleceði araþtýrmanýn, hem ulusal hem de uluslararasý düzeyde, çocuklarýn büyüme ve geliþimini ortaya koymasý bekleniyor.


SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

15

Köse, köy ziyaretlerine devam ediyor

'Seçimlerde iktidara ders verme zamaný gelmiþtir' C

HP Milletvekili Tufan Köse, hafta sonu bir dizi köy ziyaretlerinde bulunarak köylülerin sorunlarýný dinledi. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Köse ve beraberindekiler hafta sonu Sungurlu ilçesinde Alanbeyli, Derekýþla, ve Fýndýklý, Meciközü ilçesinde ise Çam Bekiþ, Dere Bekiþ ve Bekiþ köylerini ziyaret etti. Köylüler son zamanlardaki gübre ve mazot fiyatlarýndaki artýþlar ile ilgili sorunlarýný CHP Milletvekili Tufan Köse'ye iletti. Köse, "Bu artýþlara dur demek lazým. Oy

CHP Milletvekili Tufan Köse, hafta sonu bir dizi köy ziyaretlerinde bulunarak köylülerin sorunlarýný dinledi.

verenler sizlersiniz. Bu hükümetin her yaptýðýný doðru sanmasý yüzünde köylü-

müz sýkýntý çekmektedir. Ýlerideki seçimlerde iktidara ders verme zamaný gelmiþtir" de-

di. Sungurlu’da 3 köyün düzenlediði yaðmur duasýna katý-

lan Köse, her gittikleri yerde büyük sorunlarla karþýlaþtýklarýný, özellikle köylülerin periþan duruma düþtüklerini vurguladý. Ülke sorunlarýnýn ancak kendi iktidarlarý döneminde sona ereceðini savunan Köse, vatandaþlarýn önünde iki seçim bulunduðunu ve bu dönemi iyi deðerlendirmeleri gerektiðini söyledi. Mecitözü’nde ise köylülerin su, kanalizasyon, ve mera ile ilgili þikayetlerini dinleyen Köse, 10 yýldýr iktidarda bulunan AKP hükümetinin köylüleri görmezden geldiðini iddia etti.

Köylüler son zamanlardaki gübre ve mazot fiyatlarýndaki artýþlar ile ilgili sorunlarýný CHP Milletvekili Tufan Köse'ye iletti.

'Reyhanlý için yasta, katliama karþý ayaktayýz' Recep Mebet-Emre Kut

Ç

orum Demokrasi Platformu dün gerçekleþtirdiði basýn açýklamasýyla Reyhanlý'da yaþanan terörist saldýrýyý kýnadý. Hürriyet Meydaný'nda yapýlan basýn açýklamasý Demokrasi Platformu adýna KESK Dönem Sözcüsü ve Tüm-Bel-Sen Þube Baþkaný Nevzat Veldet okudu. Hatay'ýn Reyhanlý ilçesindeki patlamalarda yaþamýný yitirenlere rahmet yaralýlara ise þifa dileyen Nevzat Veldet, "Reyhanlý için yasta, katliama karþý ayaktayýz" dedi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik dýþ politikasýný eleþtiren Veldet, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:

'RÜZGÂR EKENLER FIRTINA BÝÇÝYOR'

"AKP`nin Suriye`ye yönelik emperyalist iþgal ve dýþ müdahale giriþimlerinin parçasý

Çorum Demokrasi Platformu Reyhanlý'da yaþanan terörist saldýrýyý kýnadý.

olma iddiasý ve ýsrarýnýn bedelini baþta Reyhanlý halký olmak üzere, tüm Türkiye en aðýr þekilde ödemeye devam ediyor. Reyhanlý`daki patlamanýn faillerinin birkaç saat içinde, Türkiye`nin iç ve dýþ siyasetindeki geliþmeleri meþrulaþtýrma çabalarýna uygun biçimde deklare edilmesi düþündürücü. Yaþananlar, Suriye politikasýnda dün rüzgar ekenlerin, bugün fýrtýna biçtiðinin ifadesi. Türkiye`nin Suri-

ye`ye yönelik olarak üstlendiði taþeronluk rolü, bölgedeki etnik ve mezhepsel ayrýþmaya paralel olarak Türkiye`de de benzer bir karþýtlýðý körüklüyor. Türkiye`yi pervasýzca savaþ bataklýðýna sürükleyen AKP iktidarý karþýsýnda, hem bölgede hem de ülkede savaþa karþý barýþý savunmak her zamankinden daha fazla önem kazandý. ABD Baþkaný Obama ile Baþbakan Erdoðan`ýn görüþmesi öncesine denk gelen bu sal-

dýrý ile Türkiye`de yükseltilebilecek savaþ çýðýrtkanlýðýna karþý uyanýk olunmalý. Bu noktada hükümetin hedef saptýrma giriþimlerine aldanmadan, AKP hükümetinin yarattýðý zemin ve patlamanýn arka planýnýn tüm yönleriyle sorgulanmasý gerekiyor. Özellikle belirtmek isteriz ki, yaþanan savaþtan canlarýný kurtarmak için Türkiye`ye sýðýnan Suriyeliler'i hedefine alan hiçbir eylem kabul edilemez.

Yaþanan bu acýlarýn sorumlusu, öncelikle olarak emperyalist politikalara taþeronluk yapan AKP hükümeti ve onun dýþ politikasýdýr. Suriye'nin kaderini, Suriye halklarýnýn elinden alýnmaya çalýþýldýðý, Suriye'nin geleceðinin iç savaþta karartýldýðý bu dönemde ülkemizin emperyalizmin Ortadoðu maþasý haline getirilerek savaþtýrýlmasýna, kanlý tarihe ortaklýk edecek bir ülkeye dönüþtürülmesine asla izin vermeyeceðiz. Bizler, insanlýk dýþý saldýrýya maruz kalan Reyhanlý`da anneler gününde meydana gelen patlamalarda yaþamýný yitirenlerin yakýnlarýna baþsaðlýðý, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Dün olduðu gibi bugün de savaþa karþý barýþ mücadelemizde ýsrarcý olacaðýmýzýn ve her yerde demokrasinin, eþitliðin, özgürlüðünün yeþermesi inancýmýzla bu mücadeleyi yürüteceðimizin bilinmesini istiyoruz!"

ABD’de Anadolu rüzgârý esecek A

BD'nin gözde þehirlerinden Los Angeles'ta Anadolu rüzgârý esecek. Bu sene dördüncüsü düzenlenen ‘Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali', 16-19 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak. Mevlana Müzesi'nden Aspendos Antik Tiyatrosu’na, Mardin Taþ Evi'nden Meryem Ana'ya kadar birçok tarihi yapýnýn dev maketleri inþa ediliyor. Türk mutfaðýnýn da tanýtýlacaðý festivalde Amerikalýlar, kebaptan zeytinyaðlýya, mantýdan sarmaya kadar yüzden fazla yemeðin tadýna bakacak. Boðaz manzarasýna karþý Türk kahvesi yudumlayýp, sokak simitçisinden taze Ýstanbul simidi alacak. Yaklaþýk 55 dönümlük arazi üzerine adeta yeniden inþa edilen Türkiye’nin þehirlerini görmek isteyen ziyaretçiler, Selçuklu, Roma, Bizans, Hitit, Lidya gibi Anadolu’nun medeniyetlerini simgeleyen maket kapýlardan geçerek festival alanýna girecek.

Dolmabahçe Kapýsý ile konuklarýný karþýlayan Ýstanbul standýnda üç boyutlu Kýz Kulesi ve arkasýndaki Ýstanbul Boðazý ile Sultanahmet Camii’nin silüeti, Boðaz’da gezintiye çýkýlmýþ izlenimi oluþturacak. Topkapý Sarayý maketinin yer aldýðý standýn olduðu alanda sokakta gezen padiþah, þehzade ve yeniçeriler yer alacak. Alanda gün boyu Kur’an-ý Kerim okunacak. Ziyaretçiler festival alanýný gezerken sokaklarda mehter takýmý ile karþýlaþabilecekler. Konya alanýnda semazenler izlenebilecek. Her ilin kendine ait kültürel zenginlikleri tanýtýlacaðý için çini, ebru, hat, telkari gibi konulardaki bazý el sanatlarý ustalarý da hünerlerini sergileyecek. Kahvehanede oturulup hem o kültür tanýnacak hem de Türk kahvesi içilebilecek.

Obama da davetli

Festivalin tertip komitesinde bu yýl farklý bir heyecan yaþanýyor. ABD’den ve dünyadan birçok önemli konuðu ve siyaset-

çiyi aðýrlayan festivale ABD Baþkaný Barack Obama da davetli. Organizasyonu düzenleyen Pasifik Enstitüsü’nün Baþkaný Ýbrahim Barlas, Baþkan Obama’ya festivalin davetiyesini bizzat elden sunduklarýný ve katýlýmýný beklediklerini bildirdi. Baþkan Barlas, bu yýl ‘Discovering Türkiye-Türkiye’yi Keþfedelim’ sloganýyla düzenledikleri festivale 60 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirtiyor. Bunun yaný sýra Kültür ve Turizm Bakanýmýz Ömer Çelik baþta olmak üzere devlet düzeyinden katýlým bekleniyor. Yaklaþýk 400 kiþinin gönüllü görev alacaðý festival alanýnda gezerken sokak simitçilerine de rastlamak mümkün olacak. Osmanlý dönemi kostümü içerisinde sokaklarda baðýrarak simit satacak. Hatta simitleri de Los Angeles’ta lokantasý olan Agop Jack Kilisliyan isimli bir Ermeni yapacak. Ýstanbul’a gelip simit yapýmýný öðrenen Agop, çok güzel Türkçe konuþuyor.

'7-19 Yaþ Aile Eðitimi' programý dün düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

Aile eðitimi kursiyerlerine sertifika Recep MebetEmre Kut

K

ýz Teknik ve Meslek Lisesi (KML)'nde düzenlenen '7-19 Yaþ Aile Eðitimi' programý dün düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. KML Rehberlik Servisi ile Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM) iþbirliðinde gerçekleþen eðitim seminerini baþarýyla tamamlayan 24 kursiyer sertifika aldý. Okul salonunda düzenlenen törene Milli Eðitim Þube Müdürleri Mahmut Özsoy ve Hüseyin Ünlü, RAM Müdürü Yaþar Kýyýklýk, KML Müdürü Elvan

Eðitim seminerini baþarýyla tamamlayan 24 kursiyer sertifika aldý.

Güneþ ile kursiyerler katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Okul müdürü Elvan Güneþ, eðitim programý hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verdi. Eðitimin baþarýlý geçtiðini dile getiren

Güneþ, bu tür programlarýn ailelerin sadece çocuklarý ile iliþkilerinde ya da aile içi etkileþimde deðil, hayatýn her alanýnda bilgi beceri ve bakýþ açýlarýný geliþtirdiðini söyledi.

Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kursiyerlerin sertifikalarýný törene katýlan eðitim yöneticileri verdi. Törenin ardýndan çeþitli ikramlarda bulunuldu.

Okur fotoðraflarý sergide Recep MebetEmre Kut

E

mekli Öðretim Görevlisi Nezih Onur, Çorum'da fotoðraf sergisi açtý. Farklý tekniklerde çekilen fotoðraflarýn yer aldýðý sergi dün Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Sanat Galerisi'nde açýldý. Açýlýþa Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Ýsmail Güngör ve Mesut Kibaroðlu, Þube Müdürü Hüseyin Ünlü, bazý okul müdürleri ve öðretmenler ile çok sayýda davetli katýldý. Resim Öðretmeni Dursun Þen'in organize ettiði programda Okul Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu ve müdür yardýmcýlarý da hazýr bulundu. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði serginin açýlýþýný protokol üyeleri birlikte yaptý. Açýlýþýn ardýndan sergiyi gezen davetliler, Nezih Okur'dan sergide yer alan fotoðraflarýn hikâyesini dinlediler. Serginin 20 Mayýs 2013 Pazartesi gününe kadar gezilebileceði belirtildi.

Emekli Öðretim Görevlisi Nezih Onur, Çorum'da fotoðraf sergisi açtý.

Sergi dün Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Sanat Galerisi'nde açýldý.

Ýlk defa borcumuz olmayacak B

aþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Türkiye'nin IMF olan son kredi taksiti ödemesinin yarýn gerçekleþtirileceðini hatýrlatarak, "19 yýl sonra ilk defa borçsuz bir döneme giriyoruz. Ýnþallah yarýn tarihi bir günü yaþayacaðýz" dedi. Babacan, yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin IMF'ye 1947'de üye olmasýna karþýn ilk kredisini 1961 yýlýnýn Ocak ayýnda kullandýðýný anýmsattý. O dönemde 1960 ihtilalinden sonra ilk defa IMF'ye müracaat edildiðini belirten Babacan, bugüne kadar 19 stand-by düzenlemesi yapýldýðýný söyledi. En son stand-by düzenlemesinin

2008 yýlýnýn Mayýs ayýnda tamamlandýðýný anlatan Babacan, "5 yýldýr da IMF'den kredi kullanmadýk. AK Parti iktidarý olarak ilk 5 yýlda kredi kullanan, ikinci 5 yýlda kredileri geri ödeyen olduk. Ýnþallah 3. beþ yýlda borç veren ülke olacaðýz" dedi. Kredi ödeme prosedürü hakkýnda bilgi veren Babacan, Hazine Müsteþarlýðýnýn Merkez Bankasýna talimat vererek, ilgili hesabýndan gerekli miktarýn IMF'nin hesabýna aktarýlmasýný istediðini, ödemenin bir gün sonra IMF'ye gerçekleþtirildiðini belirtti. Türkiye'nin IMF'e olan kredi borcunun son bölümü için

bugün talimat verildiðini ifade eden Babacan, þunlarý kaydetti: "Talimat bugün veriliyor, ama fiili ödeme yarýn yapýlmýþ oluyor. Bizim IMF'ye olan borçlarýmýzýn zaman içinde geliþimi, en yüksek noktaya bizim iktidara geldiðimiz yýllarda ulaþýyor. Borç zaman içinde düþüyor ve 19 yýl sonra ilk defa borçsuz bir döneme giriyoruz. Son borçsuzluðumuz 1994 krizi önceki dönemdeymiþ. Kriz nedeniyle zor durumda kalýnmýþ, kredi alýnmýþ. O dönemden bu yana borcumuz hiç sýfýrlanmamýþ inþallah yarýn tarihi bir günü yaþayacaðýz."


16 SALI 14 MAYIS 2013

Ý

www.corumhakimiyet.net

Okullarda obezite ile mücadele baþladý

l Milli Eðitim Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi Yüksekokulu ve Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü iþbirliðinde yürütülecek ‘Gelecekte Saðlýklý Nesiller’ projesi belirlenen pilot okullarda baþlýyor. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu, Ziya Gökalp Ýlkokulu, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu ve Albayrak Ýlkokulu’nda pilot uygulama þeklinde baslayacak proje Eylül ayý itibariyle diðer okullarda da yürütülecek. 16 Mayýs Perþembe gününe kadar sü-

recek proje calýþmalarýnda belirlenen dört okulda yaklaþýk 475 birinci sýnýf öðrenci velisi ile 40 öðretmene eðitim verilmesi öngörülüyor. Eðitimler kapsamýnda Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü uzmanlarýnca ‘Beslenme Alýþkanlýklarý ve Çocuklarda Yeme Davranýþý Geliþtirilmesi’; Beden Egitimi Yüksek Okulu Öðr. Gör. tarafýndan da ‘Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Önemi’ konularýnda seminerler verilecek. ‘Beslenme Alýþkanlýklarý ve Çocuk-

larda Yeme Davranýþý Geliþtirilmesi’ eðitimleri bugün 13.30’da Ertuðrul Gazi Ýlkokulu’nda; yarýn 14.00’de Ziya Gökalp Ýlkokulu’nda ve 16 Mayýs Perþembe günü 14.00’de Albayrak Ýlkokulu’nda verilecek. ‘Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Önemi’ konulu seminerler de bugün 14.00’de Ziya Gökalp Ýlkokulu’nda; yarýn 13.30’da Ertuðrul Gazi Ýlkokulu’nda ve 16 Mayýs Perþembe günü 14:00’de Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu’nda gerçekleþtirile-

Baþarýlý projelerle ödülleri kaptýlar M

illi Eðitim Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Dairesi Temel Eðitim Genel Baþkaný Nurettin Konaklý, Müdürlüðü tarafýndan koorTemel Eðitim Genel Müdüdine edilen ilköðretim 6, 7 rü Funda Kocabýyýk ve Çove 8. sýnýf öðrencilerine yörum’u temsilen Ýl Koordinelik Matematik ve Fen Binatörü Þube Müdürü Mahlimleri proje çalýþmasý ‘Bu mut Aþýkoðlu ve Ýl Çalýþma Benim Eserim’ projesi final Grubu Üyesi Umut Çisergisi ve ödül töreni 7-8-9 men’in katýlýmýyla ödül töMayýs 2013 tarihlerinde Anreni düzenlendi. kara’da yapýldý. 100 proje arasýndan ilk 50 içinde yer alan proje Türkiye genelinde 78 sahibi öðrencilere 32 bin 887 proje baþvurusunGB'lýk tablet bilgisayar, dan il çalýþma grubu, bölge ikinci 50 içinde yer alan çalýþma grubu ve bölge biproje sahibi öðrencilere 16 lim kurulundan seçilen 34 GB'lýk tablet bilgisayar ve danýþman öðretmenlerine Matematik, 66 Fen Bilgisi ise dijital fotoðraf çerçevesi olmak üzere 100 proje An100 proje Ankara final sergisine katýlmaya hak kazandý. verildi. kara final sergisine katýlmaya Sungurlu Kaledere Þehit Bayram Kesekler Yatýlý Bölge Ortaokuhak kazandý. lu, Metin Topkar danýþman öðretmenliðinde Abdüsamed Akgül ve Ka7-8 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Ankara Altýnpark ANFA Fuar dir Kayer adlý öðrencilerin hazýrladýðý ‘Aðýrlýk Merkezi Deðilmiþ’ adlý Salonu’nda sergilenen projeler, TÜBÝTAK Merkez Bilim Kurulu taraMatematik projesi ilk 50; Osmancýk Atatürk Ortaokulu, Mehmet Ali fýndan deðerlendirilerek ilk 50 ve ikinci 50 biçiminde gruplandýrýldý. 9 Hýzarbaþ danýþman öðretmenliðinde Aylin Ýbiþ ve Tuðba Adla adlý öðMayýs 2013 tarihinde ise Millî Eðitim Þura Salonu’nda Bakan Yardýmrencilerin hazýrladýðý ‘Dörtgen Yerine Altýgen Kutu’ adlý Matematik cýsý Orhan Erdem, Müsteþar Yardýmcýsý Zübeyir Yýlmaz, TÜBÝTAK Biprojesi ise ikinci 50 içerisinde yer aldý. lim Ýnsaný Destekleme Dairesi Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Murat Özoðlu,

Kosovalý Bakan’a Ýskilip Kapýsý T

ürk Dünyasý Öðrenci Derneði Genel Baþkaný Ahmet Saðlam, Kosova Kamu Yönetimi Bakaný ve Kosova Demokratik Türk Partisi Baþkaný Mahir Yaðcýlar’ýn davetlisi olarak bu ülkeye gitti. Kosovalý Türklerin milli bayram kutlamalarýna katýlan Saðlam, kutlamalarýn ardýndan Bakan Mahir Yaðcýlar’ý ziyaret etti. Ziyarette Saðlam, Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Belediyesi tarafýndan hayata geçirilen Kapý Müzesi projesi hakkýnda açýklamalarda

bulunarak Yaðcýlar’a kapý minyatürü hediye etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Bakan Yaðcýlar, Ýskilip’ten böyle bir hediye almaktan mutlu olduðunu belirterek, Kosovalý Türklerden Ýskilip halkýna selam gönderdi. Saðlam ise, Prizren’de Osmanlý dönemine ait Ýskilip’in kapýlarýna benzer çok sayýda kapý var olduðunu, iki þehri bu ortak paydada bir araya getirerek Ýskilip’te baþlatýlan “Kapý Müzesi Projesinde”

Türk Dünyasý Öðrenci Derneði Genel Baþkaný Ahmet Saðlam, Kosova Kamu Yönetimi Bakaný ve Kosova Demokratik Türk Partisi Baþkaný Mahir Yaðcýlar’a kapý minyatürü hediye etti.

uluslararasý boyut kazandýrarak Osmanlý döneminde birlikte yaþayan milletlerin de bu vesileyle ortak bir paydada buluþturulmuþ

olunacaðýnýn altýný çizdi. Ziyaret sonunda Kosova Demokrat Türk Partisi yetkilisi

Levent Buþ, tarafýndan geçmiþten günümüze Kosova Çaðdaþ Türk Tiyatrosunu anlatan bir kitap hediye edildi.(ÝHA)

Saðlýkçýlar tatbikatta orum Göðüs Ç Hastalýklarý Hastanesi çalýþanlarý

için yangýn tatbikatý yapýldý. Geçtiðimiz Perþembe günü yapýlan tatbikata yüzü aþkýn saðlýk çalýþaný katýldý. Hastanede belirlenen

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi çalýþanlarý için yangýn tatbikatý yapýldý.

koruma ve kurtarma ekiplerinin de aktif katýlýmýyla yapýlan tatbikat baþarýyla tamamlandý. Hastane yönetimi, Ýtfaiye ekiplerinin de verdiði eðitimle sona eren tatbikatta emeði geçen herkese teþekkür etti.

SGK'ya nezaket ziyareti E

mekliler Derneði Yönetim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur'u ziyaret etti. Sosyal Güvenlik Kurumu Haftasý nedeniyle SGK il müdürlüðüne ziyarette bulunan Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, SGK Haftasý'ný kutladý. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Emekliler Derneði ile sürekli diyalog halinde bulunduklarýný belirterek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Çek’e taziye ziyareti ÇESÝAD yönetimi Ümraniye Kaymakamý Mustafa Çek’i makamýnda ziyaret etti.

Ç

orumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý ve Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD) Yönetim Kurulu, Ümraniye Kaymakamý Mustafa Çek’i makamýnda ziyaret ederek, dernekleri adýna taziyelerini bildirdiler. Ümraniye Kaymakamlýk makamýnda gerçekleþen taziye ziyaretine, ÇESÝAD yönetiminden Baþkan

Yardýmcýsý Muzaffer Canýdemir, Ýbrahim Sezikli, Hayrettin Özkaya, Cafer Özsoy, Mustafa Kuþ, Tahsin Özcan, Orhan Atak ve ORKÝSAN Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Orhon katýldý. Çek, ziyaret için ÇESÝAD Yönetimi’ne teþekkür etti.

D

kampanyadan yararlanabilmesi için sadece yakýnlarýnýn veya

E-Market’ten engelliler için kampanya igitürk yetkili satýþ noktasý EMarket, 10-16 Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle engellilere özel kampanya düzenledi. Elektronik Market Digiturk yetkili satýþ ve teknik servis noktasýnda bu haftaya özel tüm engelli vatandaþlara Digitürk aboneliklerinde % 50 indirim yapýlýyor. Engelliler Haftasý nedeniyle yapýlan indirim kampanyasý sinema, lig tv, belgesel, haber, müzik ve çocuk paketlerini de kapsýyor.

E - M a r k e t ’t e n yapýlan açýklamada, engelli vatandaþlarýn

T

ramý’ kapsamýnda daðýtýlmaktadýr. Bu takvim-

kendilerinin bayiye uðramalarýnýn yeterli olacaðý belirtildi.

Ümraniye Kaymakamý Mustafa Çek’i makamýnda ziyaret engellilere özel kampanya düzenledi.

Ýlkokullara ‘Güvenli Yaþam Takvimi’

ürk Kýzýlay’ý Genel Merkezi tarafýndan Çorum’un Sungurlu ilçesinde ilkokullara ‘Güvenli Yaþam Takvimi’ daðýtýldý. Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, Türk Kýzýlayý Genel Merkezi tarafýndan gönderilen 'Güvenli Yaþam Takvimi'ni Sungurlu’da bulunan ilkokullarýn tamamýný dolaþarak okul müdürleri ve sýnýf öðretmenlerine teslim ettiklerini söyledi. Küçükevcilioðlu, “Bu takvimler, ilçemizde yürütülen ‘Toplum Liderlerini Teþkilatlandýrma Projesi Afet Zararlarýný Azaltma Prog-

lerin çocuklarýmýzýn eðitimine katký saðla-

yacaðýna inanýyoruz” dedi.(ÝHA)

Sungurlu’da ilkokullara ‘Güvenli Yaþam Takvimi’ daðýtýldý.

Kargý’da Anneler Günü

A

nneler Günü haftasý nedeniyle Çorum’un Kargý ilçesinde Müftülük tarafýndan bir kutlama programý düzenlendi. Belediye Kültür sitesinde gerçekleþtirilen ve Ýl Müftülüðü Din Hizmetleri Uzmaný Meryem Uyanýk'ýn konuþmacý olarak katýldýðý programa kadýnlarýn ilgisi yoðun oldu.

Anneler Günü haftasý nedeniyle Kargý’da Müftülük tarafýndan bir kutlama programý düzenlendi. Programda ayrýdoðduktan 3 ay sonra dýr Yasemin’e fedakarca engelli kýzýna özveri havale geçirdi, uzun ca bakan annesi Ayten ile bakan Ayten Çelik süre hastanede kalan Çelik yýlýn annesi seyýlýn annesi seçildi. Yasemin’in beyninde çildi. Sahneye Yasemin kist oluþtu. Þuanda 23 ile birlikte çýkan Ayten Kargý ilçesine yaþýnda olan Yasemin Çelik'e plaketini Merbaðlý Maksutlu Kökendini 7-8 yaþýnda giyem Uyanýk verdi. Töyü'nde ikamet eden aibi hissediyor. Doðduðu rende ayrýca Çelik'e çelenin tek çocuðu olan günden bugüne 23 yýlþitli hediyeler veril23 yaþýndaki Yasemin

Yaþam Boyu Kadýn Saðlýðý paneli 12

Emekliler Derneði Yönetim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur'u ziyaret etti.

-18 Mayýs tarihleri arasýnda kutlanacak olan Hemþirelik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Yaþam Boyu Kadýn Saðlýðýný Geliþtirme konulu panel düzenlendi.

Yarýn saat 13.30’da Hitit Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu salonunda gerçekleþtirilecek panele konuþmacý olarak Hemþirelik Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Nuriye Büyük-

kayacý Duman, Arþ. Gör. Ayþe Burcu Akbulut, Yrd. Doç. Dr. S.Ayla Albayrak, Arþ. Gör. Gülay Yýlmazel katýlacak. Ayný gün öðrencilerin þiir ve müzik dinletisi var.


SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net serer.

Ayancý’nýn objektifinden Çorum’da yaþayan kuþ türleri

Gencinin kýþ giysisi daha mattýr

Habitatý

Seyrek ormanlar, aðaçlý yada çalýlýkaçýk araziler ve orman kenarlarýnda yaþar.

Yayýlýþý

Gök Kuzgun

Ercan AYANCI ercanayanci@hotmail. com

Rusya' nýn batýsý ile Anadolu, Balkanlar, Hazar denizinin batýsý, Ýspanya ve Portekiz civarý, Ýtalya, Ýran' ýn kuzeybatýsý ile Kuzey Afrika' nýn batýsýnda yaz mevsiminde bulunur. Anadolu' da, Orta ve Doðu Karadeniz, Kuzey Afrika, Yunanistan' nýn güneyi ile Mezopotamya civarýnda ise göç sýrasýnda kýsa süreli görülür.

Beslenme

Gökkuzgun Ýnce yapýlý, küçük karga boyutunda bir kuþtur. Sýklýkla teller ya da alçak aðaçlar üzerinde bulunur. Gagasý kalýn ve koyu, kuyruðu kýsa ve kare, kanatlarý ise oldukça uzun ve küt uçludur. Açýk turkuaz mavisidir. Alt tarafý daha yeþil ve yaz baþýnda parlaktýr. Sýrtý açýk kýzýldýr. Uçuþta köþeli kanadýnýn parlak mavi, mor ve siyah renklerini gözler önüne

Biyolojisi

Konduðunda kýzýl sýrtý belirir Uçuþta ise mavi kanat örtüleri ve kanat altý belirir. Kuyruðu girintilidir. Genci soluk renklidir. Uçuþu düzdür.

Göçü

Göç yapan bir kuþtur. Yaz mevsiminde yaþadýðý kuzey bölgelere göçer ve kuzey bölgelerden sonbahar aylarýnda güneyde yaþadýðý bölgelere geri döner. Ülkemizde de yaz mevsiminde görülen bir göçmenidir.

opülasyonu

Doðu ve güney Avrupa' da 24 bin çift kadar olduklarý tahmöin edilmektedir

Davranýþlarý

Kur sýrasýnda taklalar atarak uçar ve öter. Yavrulama döneminde Erkek diþiyi besler

Yerel Adlar

Sungurlu’ya Gençlik Merkezi

Acý kaybýmýz; Salim Altunay

Geçtiðimiz yýl bu tip eleþtiride bulunanlara okulumuzun mezuniyet gecesinde þöyle bir cevap vermiþti: “Burasý enbiya pýnarý, iþtahý olanlar gelir içer.” ** Kendisine genellikle “abi” diye hitap ederdim. Son zamanlarda Salim abi, kabul etmese de yorgundu. Arapça bölge yarýþmalarý ve kayýnpederinin vefatý peþpeþe geldi. Kayýnvalidesinin rahatsýzlýðý da onu yýpratmýþtý. Gözleri sanki bir baþka bakýyordu bize. Bu sebeple: “Abi yoruluyorsun, git istirahat et” derdim. “Ben iyiyim” derdi o kadar. Arabasýný hýzlý kullanmayý severdi. Özellikle uzun yolda yanýna binmeye korkar, arka koltuða otururdum ve hýz konusunda adeta yalvarýrdým ona. Benim gibi diðer mesai arkadaþlarýnýn ve aile efradýnýn da bu duruma þaþtýklarýný; “o sakin adam direksiyona

Ç

orum’un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan ilçeye ‘Gençlik Merkezi’ yapýlacaðýný açýkladý. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Sungurlu Belediyesi'ne ait 4 bin metrekare arsa üzerinde yapýlacak merkez için, 100 bin TL baþlangýç ödeneðinin 2013 yýlý yatýrým programýna alýndýðýný söyledi. Gençlik Merkezi yapýlmasý düþünülen arazide Spor Genel Müdürlüðü jeoloji mühendisi Önder Sönmezer baþkanlýðýnda yapýlan jeolojik ve jeofizik çalýþmalarý tamamlandý. Baþkan Uzunkaya, yapýlan zemin etüdlerinin ardýndan arazinin merkez için uygun bulunmasý üzerine arsayý Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne tahsis ettiklerini ifade etti.

Gönül bilmeyenler çoktur Bilmeyen de gönül yoktur Bilmiþ ol ki gönül haktýr Sakin ol ha kýrma gardaþ

ra’da gurbetçi sýralamasýnda birinci sýrayý almýþ olsak da siyasi ve kültürel arenada maalesef hak ettiðimiz sýralarý alamýyoruz. Bunun için de Çorum’a ve Çorumlu’ya yakýþan güçlü, bilgili, kültürlü kiþilerden lobiler oluþturmak istiyoruz. Güç-

ve ilçelerde Gençlik Merkezleri kuruyor. Bu merkezlerle gençlerimizi zararlý alýþkanlýklardan korumayý, böylece toplumda aktif bireyler olmalarýný hedefliyoruz ayrýca hedefimiz süreci bu yýl tamamlayýp inþaata baþlamaktýr” dedi. Baþbakan Erdoðan'ýn gençlere önem verdiðini ve gençlerin topluma

faydalý birer bireyler olmasý için önemli çalýþmalar yaptýðýný belirten Uzunkaya, “Sayýn Baþbakanýmýz bizlerden gençlerin önünü açacak, zamanlarýný verimli kullanacak çalýþmalar beklediðini her fýrsatta söylüyor. Saðlýklý bir toplum oluþturmak için gençlerimizin yararlý aktiviteler yapmalarý çok önemlidir” ifadesini kullandý.(ÝHA)

Ç

orum’un Sungurlu Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamýnda ‘CEDRÝC’ adlý çocuk tiyatrosu sahnelendi. Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu’nda iki seans halinde sahnelenen müzikal tiyatro oyununu ilk ilkokul öðrencileri daha sonra ise ana sýnýfý öðrencileri izledi. Belçikalý karikatürist Raoul Cauvin tarafýndan

Bak hayvanlarýn halýna Gitmiþ þeytanlýk yoluna Kaderin garib kuluna Baþka isim verme gardaþ.

çi gibi deðil, evimizde kendi memleketimizde olduðu gibi yaþýyoruz. Yaþadýðýmýz yere de artý deðerler katýyoruz. Yaþadýðýmýz yere vergi veriyor, iþ üretiyor, aþ katýyor daha önemlisi kendi örf adet ve kültürümüzü tanýtýyoruz. Anka-

Sungurludaki gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yapabilmelerine olanak saðlayacak bir tesisi ilçeye kazandýrmak amacýyla yola çýktýklarýný belirten Uzunkaya, “Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýz gençlerimizin serbest zamanlarýný ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda deðerlendirilmesi için il

Müzikal tiyatro gösterisi

Kerameti sende bilip Bilmeden günahkar olup Ýnsan doðup Hayvan ölüp Cehenneme girme gardaþ

Bahar Konseri Çorumlular’ý buluþturdu Bahar konserine çok sayýda Çorumlu üst düzey bürokrat, sanayici ve iþadamý katýldý. Konser programý, Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan’ýn açýþ konuþmasý ile baþladý. Bilan, “Biz Çorumlular Ankara’da gurbet-

Kaynak

www.trakus.org

“Alimin ölümü alemin ölümüdür” buyurur Peygeçince niye böyle oluyor” dediklerini vefatý sonrasý gamberimiz. Eðitim Kültür çok duyduk. Çorum Ýmam Hatip Lisesi olarak büyük bir deðeTakdir-i Hüda. Ecel. Mutlaka bir sebebe istinad Penceresi rimizi kaybettik. edecek. Geç bulduk, tez yitirdik. Ölüm; Beklenen ama beklenmedik anda kapýyý çalan davetsiz konuk. Salim Altunay: Duymuþ ya da okumuþsunuzdur þu sözü: Ýyilik timsali idi. Okulumuzun tüm personeli tek bir cümlede hem fikir; iyi insan ancak böyle olabilir. Zira kýzmaz, küs“Sen doðarken herkes gülüyordu, sen aðlýyormez, daralmaz, darýlmaz, strese girmez, rahat bir tabidun... atý vardý. Biz beraber yapacaðýmýz bir programýn telaÖyle bir hayat yaþa ki sen ölürken herkes aðlasýn, þý ve koþturmacasý içerisinde iken bir þeylerin ters gisen gül..” debileceði endiþesini taþýrken o gayet rahat bir tavýrla H. Mustafa AKTAÞ “meraklanmayýn, düzene girer” derdi. Acaba diyorum msaktas63@mynet.com Salim hoca’nýn gülerek gittiðine inanýyoruz. msaktas63@hotmail.com “ya baþarýsýz olursam” endiþesini bize mi belli etmezOnun anýsýna Neþet Ertaþ’ýn kulaklara küpe þu nasihadi. tini yerine getirdiði kanaatiyle sizlerle paylaþmak isteDindarlýk yönü bayaðý zayýf farklý okulda görevli bir öðretrim: men arkadaþ, bizde görevli öðretmen arkadaþýnýn lehinde konuþmasýna bakarak þöyle bir yorumda bulundu: Dinle sana bir sözüm var “Büyüklerimiz derlerdi ki; Allah dünyada sýnava/imtihana gerek duymadýðý insanlarý yanýna alýrmýþ.” Kimseyi hor görme gardaþ O personeline kýyamazdý. Kim nasýldýr Allah bilir Eksik gördüðü bir iþi kalkýp yapmaktan yüksünmezdi. Kötüleyip yerme gardaþ Müdür odasýnýn kapýsý sürekli sonuna kadar açýktý. Muhatabýna göre hareket eden mütevazý bir yapýsý vardý. Kýrmak, dökmek, Tek Hakim'dir ulu gani incitmek onun kitabýnda yoktu. Bir yaratmýþ seni beni Kendini üzenleri bile hoþ görürdü. Veren alýr tatlý caný Her tür öðrenciyi kaydetmeye izin verdi diye eleþtirilmiþti. Ötesini sorma gardaþ Okulun adýný kirleten öðrencilerden elbette rahatsýz olurdu.

orum Vakfý Ankara Þubesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan düzenlenen Bahar Konseri, Ankara Gençlik Parký’nda bulunan Gençlik Parký Kültür Merkezi Necip Fazýl Salonu’nda gerçekleþtirildi.

KEFE-Gökkuzgun(Coraciasgarrulus) (Giresun: Bulancak, Samugüney, Talipli ve Burunucu köyleri) / rousettus Gökkuzgun-mavi kuzgun,gökçeli karga(Denizliwolfkenan Kastamonu - Abana / gökkuzgun - bakýrcý / naktan Gökkuzgun"tellikarga/Trakya-Meric/ Husmen aða gýrav, gýrav gýrav, gökçe karga, mavi kuzgun - Kazým Çapacý Ses-Ötüþü Sesi haþin ve çirkindir. Kargaya benzer bir rrrak, rrrak Fotoðraf Çorum’da çekildi

Örümcek kuþlarýna benzer bir beslenme alýþkanlýðý vardýr. Kurbaðalar, kertenkeleler ve böceklerle beslenirler.

Tanýmý

Ç

17

lü ve bilinçli bir lobicilik yapabilirsek Ankara’da bu nüfus sayýmýzla çok iyi yerlere gelmiþ birçok hemþerilerimizle daha aktif ve sosyal olacaðýmýza inanýyorum.” dedi. Bilan, yoðun seçim programý nedeniyle programa katýlamayan, seçim sonrasýnda yeniden baþkanlýða seçilen Çetin Baþaranhýncal ve yönetimini tebrik ederek baþarýlar diledi. Erdem Çenesiz’in geçirdiði ameliyat sebebiyle programa katýlamayan Çorum Vakfý Baþkaný Ýsmet Çenesiz’e ve Çenesiz ailesine geçmiþ olsun dileklerini ileten Bilan, tüm annelerin de Anneler Günü’nü kutladý. Bilan, konuþmasýnýn devamýnda Hatay Reyhanlý’da yaþanan olayla ilgili duygularýný da paylaþtý. Hayatýný kaybedenlere rahmet diledi. Bilan, geceye katýlanlara, konser organizasyonuna sponsor olan Portakal A.Þ., Mustafa Saatçi, Halis Durkaya, Ece Holding, Kibem, Katipler Konaðý’na ve telgraf, telefonlarý ile kendilerini destekleyen Milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Tufan köse, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal’a teþekkür etti.

yazýlan ve Laudec tarafýndan çizgi film olan “Cedrýc”i çocuklar büyük bir

ilgiyle izledi. Oyuncu kostümleri ve sahne dekorlarý ile dikkat çeken oyunda 8

T.C. ÇORUM 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2011/11 TLMT.

yaþýndaki bir çocuðun maceralarýný anlatýlýyor.(ÝHA)

Örnek No: 25*

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýma çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; su kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce banlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda % 18 KDV.'nin alýcýya ait olacaðý, %20 ihale teminatý alýnacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 11/05/2013

1 Ýhale Tarihi : 06/06/2013 günü, saat 15:00 - 15:10 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 21/06/2013 günü, saat 15:00 - 15:10 arasý. Ýhale Yeri : ÇEPNÝ MAH. ÝSKÝLÝP 5. SOK. NO: 63/A KAYNAR YEDDÝEMÝN/ÇORUM No Takdir edilen deðeri T.L. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1

80.000.00

1

%18

l ADET RÝGAKU MARKA NEXCG MODEL CG1030 SERÝ NOLU FAAL DURUMDA ANALÝZ YOLU ÝLE ELEMENT BELÝRLEME CÝHAZI l ADET DELL MARKA 56F2KNI SERÝ NOLU AYNI MARKADA 17 ÝNC MONÝTÖR , MAUS VE KLAVYE DAHÝL BÝLGÝSAYAR CENAN MARKA PÝXMAÝ ÝP 700 MODEL YAZICI ÝLE CÝHAZIN MÜÞTEMÝLATI OLAN FUSION MARKA FFGM -l-T MODELLÝ GÝRÝNDÝNG MÝLL TÝPÝ FAAL DURUMDA ÖÐÜTÜCÜ MAKÝNA. * Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir. (Basýn: 442) www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr


18 SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Derbi sonrasý Çorum’da da çirkinlik! D

ün akþam Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe-Galatasaray arasýnda oynanan derbi maç sonrasý Çorum’da, iki takým taraftarlarý arasýnda kavga

çýktý. Taraftarlar arasýnda çýkan kavgaya polis müdahale etti. Mücadeleden Fenerbançe'nin 21 galip ayrýlmasý üzeri-

ne taraftarlar sokaða döküldü. Takýmlarýnýn Galatasaray'ý yenmesi sonrasý bir araya gelen yaklaþýk 500 kiþilik sarý-lacivertli taraftarlar ve takýmlarý yenilen

Galatasaraylýlar þehrin en iþlek caddesinde birbirlerine sözlü saldýrýda bulundu. Zaman zaman gerginliklerin yaþandýðý olaylara polis güçlükle müdahale etti. Sarý-laci-

Derbi maçýn ardýndan Gazi Caddesinde iki takým taraftarlarý arasýndaki kavgaya Emniyet güçleri müdahele etti

vertli taraftarlar, valilik binasý önündeki parkta toplandý. Bu sýrada ara sokaklardan çýkan 300 kiþilik Galatasaray taraftarý sarý-lacivertli taraftarlara arasýnda sözlü tartýþma çýktý. Ýki grup arasýnda arbedeye dönüþen olaylarda bazý taraftarlar çöp bidonlarýný bir birlerine fýrlatýrken, bir biri ardýna patlayan maytap türü patlayýcýlar sonrasý polis müdahalesini daha da sertleþtirdi ve iki grubu ayrý ayrý yerlerde toplamak istedi. Ancak, ellerine takýmlarýnýn bayraklarýný alan taraftarlar araçlarýn arasýnda koþmaya baþladý. Bir süre sonra yeniden karþý karþýya gelen iki takýmýn taraftarlarý güçlükle yatýþtýrdý. Bir saat süren arbede sonrasý olaylar nedeniyle Gazi Caddesi bir süre trafiðe kapandý, vatandaþlar taraftarlara tepki gösterdi.

U 13’de þampiyon bugün belli olabilir PTT Gençlikspor U 13 final grubunda bugünki maçtan bir puanla ayrýlýrsa þampiyonluðu garantileyecek

U

13 Final Grubunda dördüncü hafta maçlarý bugün oynanacak. Bugün oynanacak Gençlerbirliði PTT Gençlikspor maçýnýn sonucu þampiyonu belirleyebilir. Günün ilk maçýnda saat 15.30’da 12 puanla lider durumda bulunan PTT Gençlikspor ile 7 puanla ikinci sýrada bulunan Gençlerbirliði takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçtan PTT Gençlikspor bir puanla ayrýlsa dahi ligin bitimine bir hafta kala þampiyonluðu garantileyecek. Gençlerbirliði þampiyonluk umutlarýný devam ettirmek için bu maçý kazanmak zorunda. Saat 17.00’de baþlayacak günün ikinci maçýnda

U 11 Miniminiklerde dördüncü maçlar oynandý Çorumspor: 4 - Osmancýk Fener Gençlik:1 Saha

SAHA: 1 No'lu Dýþ HAKEM :

Uðral .

Dursun

ÇORUMSPOR:

Metehan, Ali Baran, Mert, Turhan, Sefercan, Burak, Sefa, Emre, Tuðra, Utkan, Batuhan, Dursun, Abdussamet .

OSMANCIK FENER GENÇLÝKSPOR :

Çorumspor üçüncü galibiyeti alarak final grubu umutlarýný son maça taþýdý

Çorum Belediye: 2 - Gençlerbirliði: 1 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Kadir Berkay Damar . ÇORUMBELEDÝYESPOR: Or-

kun, Ayberk, Hasan, Murat, Furkan, Hakan, Yarkýner, Ahmet, Cihan, Ali, Doðukan, Emre, Yusuf .

GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Soner, Ab-

dulkerim, Alper, Sergen, Koray Uður, Emrullah, Yasin, Mahmut, Alper, Süleyman, Enes, Hazar. GOLLER : 9. dak. Murat, 23. dak. Ayberk (Çorum Belediyespor), 48. dak.

Burak, Ertuðrul, Furkan, Aykut, Zeynal, Emirhan, Hasan, Kadir, Doðuhan, Mustafa, Ozan, Ahmet, Berkay, Anýl, Akif . GOLLER : 3. ve 21. dakikalarda Sefercan, 18. dak. Emre. 35. dak. Burak (Çorumspor), 31. dak. Emirhan (Osmancýk Fener Gençlikspor).

F

utbol Federasyonu tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen U 11 miniminikler liginde gruplarda dördüncü maçlar tamamlandý. Son maçlar öncesinde A grubundan Osmancýkgücüspor, B grubundan ise Çorum Belediyespor takýmlarý final grubunda mücadele etmeyi garantilediler. A grubunda oynanan maçlarda üç maçýndan da galibiyetle ayrýlan Osmancýkgücüspor dördüncü maçýnda da Çimentospor'u 4-0 yenerek grupta liderliðini sürdürdü ve final grubunda mücadele etmeyi garantiledi. Grubun diðer iddialý iki takýmý Çorumspor, Osmancýk Fener Gençlik'i Alaca Belediyespor'da Mimar Sinan'ý yenerek final grubu iddialarýný son maça taþýdýlar. Bu grupta yarýn oynana-

cak son hafta maçlarýnda Osmancýk Fener Gençlik - Alaca Belediyespor ve Osmancýkgücüspor-Çorumspor maçlarý gruptan ikinci çýkacak takýmý belirleyecek. B grubunda ise lider Çorum Belediyespor, Gençlerbirliði'ni zorda olsa 2-1 yenerek final grubunda mücadele etmeyi garantiledi. Ýlk iki mücadelesi veren PTT Gençlikspor, Ulukavakspor'u yenerek umutlarýný son maça taþýdý. 1907 Gençlik ise hükmen galibiyetle iddiasýný son maça taþýdý. Grupta yarýn Gençlerbirliði ile 1907 Gençlikspor ve PTT Gençlikspor- Çorum Belediyespor arasýndaki maçlarýn sonuçlarý gruptan final grubuna çýkacak ikinci takýmý belirleyecek.

ise 2 nolu sahada Mimar Sinan Gençlikspor ile 1907 Gençlikspor karþýlaþacak. Bu maçýn sonucuda ligde ikincilik ve üçüncülük kupasýný belirlemesi açýsýndan önem taþýyor.

Hakemler Basar ve Alagöz

U 13 final grubunda bugün oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesi’nden yapýlan açýklamaya göre Gençlerbirliði ile PTT Gençlikspor arasýndaki maçý Yüksel Basar yönetecek. Mimar Sinan ile 1907 Gençlikspor arasýndaki maçý ise Emre Alagöz yönetecek.

Gençlik Haftasý etkinliklerinde bugün üç branþta heyecan baþlýyor

G

ençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan Gençlik Haftasý etkinlikleri arasýnda düzenlenen sportif müsabakalardan üçünde mücadele bugün baþlýyor. Gençlik Haftasý Masa Tenisi müsabakalarý bugün saat 10,00’da Atatürk Spor Salonu Boks Salonu bölümünde baþlayacak. Liseli Gençler kategorisinde yapýlacak turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri verilecek, Gençler Voleybol turnuvasýnda ise bugün bayanlarda ilk maçlar oynanacak. Saat 12.00’de Atatürk Spor Sa-

lonu’nda oynanacak ilk maçta Ticaret Meslek Lisesi ile Mehmetçik Anadolu Lisesi karþýlaþacak. Saat 13.30’daki ikinci maçta ise Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi okullarý karþýlaþacaklar. Gençler Basketbol’da ise bugün bayanlarda bir erkeklerde ike maç oynanacak. Saat 16.30’da Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Anadolu Lisesi bayan takýmý karþýlaþacak. Saat 18.00’de ise Atatürk Anadolu Lisesi- Eti Anadolu Lisesi ve saat 19.30’da ise Anadolu Lisesi-Mehmetçik Anadolu Lisesi takýmlarý karþýlaþacaklar.

Gençlik Haftasý Hentbol müsabakalarý ile baþladý

Spor Lisesi: 44 - Eti Anadolu Lisesi : 40 SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Ömür

Muammer Tekman

Soytemiz -

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ : Oðuzhan, Hidayet, Sadýk, Sel-

çuk, Mücahit, Yasir, Murat, Yasin Oðuz. ETÝ ANADOLU LÝSESÝ: Erkan, Umutcan, Mert, Ozancan, Onur, Resul, Doðancan, Görkem, Can. ÝLK YARI : 23-15 (Spor Lisesi)

Osmancýkgücü dördüncü maçýndan da galip ayrýldý ve final grubunu garantiledi

Osmancýkgücüspor: 4 - Çimentospor : 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha

HAKEM : Mehmet Tuðluk . OSMANCIKGÜCÜSPOR: Emre,

Çorum Belediyespor, Gençlerbirliði’ni yenerek final grubu biletini aldý

PTT Gençlik: 6 - Ulukavakspor: 2 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Fatih Derviþoðlu . PTT GENÇLÝKSPOR: Mustafa,

Fatih, Abdullah, Ahmet, Muhammed, Kaan, Mehmet, Hasan, Muhammet, Mesut, Atakan, Hakan, Oðuzhan, Ömer, Taha, Fazlý . ULUKAVAKSPOR : Tolga, Mert,

Seymen, Salih, Arda, Mustafa, Ali Talip, Arda, Ali Mert, Emirhan, Ali, Tunahan, Melih, Abdullah, Bayram, Muham-

med, Zarif.

ÇÝMENTOSPOR : Taner, Umur, Mehmet, Kadir, Elvan, Melih, Yahya, Kerim, Utku, Serhat. GOLLER : 24. ve 44. dakikalarda Arda, 27. dak. Ali Talip, 38. dak. Ali Mert (Osmancýkgücüspor).

Spor Lisesi büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Eti Lisesi’ni yenmeyi baþardý

Fatih Lisesi: 23 - Endüstri Meslek Lisesi: 20 SALON : Tevfik Kýþ.

Abdurrahman, Orhan, Barýþ, Ahmet, Kürþat, Sefa, Berkant, Baþak, Ekin, Mehmet . GOLLER : 12. (kendi kalesine) Sefa, 21. 42. ve 48. dakikalarda Kaan, 24. dak. Mehmet, 34. dak. Hasan (PTT Gençlikspor), 26. dak. Ahmet, 45. dak. Berkant (Ulukavakspor).

Özer

HAKEMLER : Bora Duyar - Selin

FATÝH LÝSESÝ : Ýsmail, Abdullah, Mustafa Akman, Mücahit, Samet, Cen-

giz, Osman, Musa, Mustafa Yaman, Sancar.

TEKNÝK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ : Ömer, Uðurcun, Mustafa, Ferzan, Nurullah, Ali Cem, Can, Faruk. ÝLK YARI : 17-16 (Fatih Lisesi)

Alaca Belediye Mimar Sinan önünde tek golle kazandý ve umutlarýný son maça taþýdý

Alaca Belediye: 1 - Mimar Sinanspor: 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Doðan Metin . ALACA BELEDÝYESPOR: Yusuf

Ulukavakspor’u 6-2 yenen PTT Gençlik final grubu iddiasýný son maça taþýdý

Þimþek, Enes, Mikail, Yahya, Erkan, Samet, Yusuf Demir, Mustafa, Osman, Raþit; Abdulbaki, Hüseyin, Abdulkerim, Taha.

MÝMAR SÝNANSPOR : Hamza, Yasin, Þükrü, Haþim, Abdulsamet, Seyit, Enes, Hüseyin, Ýbrahim, Burak Elmas, Muhammet, Burak Afþar, Yakup . GOLLER :

Belediyespor).

2. dak. Erkan (Alaca Fatih Lisesi ilk maçýnda Endüstri Meslek Lisesi’ni yenerek iyi baþlangýç yaptý


SALI 14 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

34 UE 8510 plakalý, 1998 model, Rover marka, 214 SÝ tipli, lacivert renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel:

11 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Gülay BALLIKKAYA Süleyman kýzý 1971 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:1142)

YÝTÝK 487379 nolu 1 tane faturamýz kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.

Uður Turizm Otelcilik Gýda Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Çorum Vergi Dairesi 8860084449

(Ç.HAK:1136)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Nizamettin ARDAHANLI Ýlyas oðlu 1973 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:1137)

YÝTÝK

pek çok hastalýðýn habercisi olduðunu açýklayan Uzm Dr. Bilge Madak, "Bazý kanserler el ve ayak terlemesi yapabiliyor. Kalp krizinin ön safhasýnda terleme olabiliyor" dedi. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Cildiye Polikliniði'nden Uzm. Dr. Bilge Madak, ayak kokusunun pek çok hastalýðýn habercisi olduðunu belirterek, "Bazý kanserler el ve ayak terlemesi yapabiliyor. Kalp krizinin ön safhasýnda terleme olabiliyor" dedi. Merkez Efendi Devlet Hastanesi Cildiye Polikliniði'nde görevli Uzm. Dr. Bilge Madak ve Uzm. Dr. Deniz Havlucu, önemli saðlýk sorunlarý arasýnda yer alan ayak kokusunun nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkýnda bilgi verdi. Ayak terlemesine baðlý olarak rahatsýz edici bir kokunun meydana geldiðini söyleyen Dr. Bilge Madak, "Ayak terlemesinin çoðu irsidir. Altta neden pek bulama-

ler. Kalýcý ve geçici olmak üzere iki tedavisi var. Geçici tedaviler daha çok bizim kullandýðýmýz ve SGK tarafýndan da karþýlanan alüminyum klorid içeren su ve losyonlar kullanýlabilir. Bunlar dýþýnda hastaya iyon toforez denilen el ve ayaða suyun içerisinde doðru elektrik akýmý verilerek 20 dakika süreyle uygulanan bir tedavi. Ancak bu da her yerde yok, özellerde veya üniversite hastanelerinde mevcut olan bir tedavi yöntemi. Bir tedavi yöntemi de botoks uygulanabilir. Ancak botoksun 6-7 ay kadar bir etkisi var. O da doktor tarafýndan uygulanýyor. Diðer bir tedavi seçeneði ise kalýcý tedavidir. Cerrah tarafýndan yapýlýr. Sempatik sinir sistemi fazla aktif olduðu için cerrahi müdahaleyle bloke edilir. Ancak bu da cerrahi bir iþlem olduðu için pek fazla tercih edilmiyor" dedi. Hastalara önerilerde bulunan Dr. Madak, "Çorap ve ayakkabý seçimine dikkat edilmesi ge-

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere preste saç kesim ustalarý ve kaynakçý elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

(Ç.HAK:1098)

Uður Urhan Metal Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 3 Tel: 234 86 01

bünyesinde araçlarýmýzda HOST olarak çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu, diksiyonu düzgün olan BAY personel alýmý yapýlacaktýr. Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte Belediye Oto Terminalinde bulunan Kamil Koç Yazýhanesine yapýlmasý gerekmektedir.

ÇÝÐDEM

YÝTÝK

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Sel Sokak Katipoðlu Ýþmerkezinde 2. katta bulunan 50 m2’lik büro kiralýktýr. Mür. Tel: 0 533 636 53 03

(Ç.HAK:1066)

(Ç.HAK:1133)

(Ç.HAK:3777)

Hacer KARATAÞ Mahir kýzý 1944 Bayat Doðumlu

MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

(Ç.HAK:1143)

BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA

Mür. Tel: 227 62 10

Bayan Çalýþma Arkadaþý Aranmaktadýr

En az Lise Mezunu, Diksiyonu Düzgün, Bilgisayar Office Programlarýný Kullanabilen, Otomotiv Sektöründe Deneyimli, Bayan Satýþ Danýþmaný, En az Lise Mezunu, Ýkili Ýliþkilerde Baþarýlý, Bilgisayar Office Programlarýný Kullanabilen, Diksiyonu Düzgün, Deneyimli, Halkla Ýliþkiler Bölümünde Görevlendirilmek üzere, Bayan Çalýþma Arkadaþý Aranmaktadýr. Not: Müracaatlarýn Þahsen yapýlmasý önemle belirtilir.

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV FÝAT BAYÝÝ

Çevreyolu Bulvarý Ýskilip Kavþaðý No : 184 ÇORUM

ELEMANLAR ALINACAKTIR

Zevk Oto Döþemede çalýþtýrýlmak üzere Kaynak, Kaborta Ustasý ve Döþeme elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Tel: 234 92 08

Eleman Aranýyor

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere PVC cam iþinden anlayan USTA ve KALFALAR alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Evyap Yapý Adres: Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad. 25/A Tel: 225 58 38-0 555 968 34 89

Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr Cihan Medya Daðýtým A.Þ Çorum Þubesi’nde çalýþmak üzere motoru ve motor ehliyeti (A2) olan Daðýtým Elemaný alýnacaktýr. Müracat þahsen büroya (Süleyman ASLAN) yapýlacaktýr. Adres: Yeniyol Mah. Sepetçi Sok. No:4 (Zaman Gazetesi)

SATILIK DÜKKAN

Þantiyemizde çalýþtýrýlmak üzere saha tecrübesi bulunan Ýnþaat Mühendisi ve Ýnþaat Teknikeri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

224 22 56-0 532 327 86 27 bilgi@senturkoglu.com

SATILIK EV YEMEKLERÝ LOKANTASI Hazýr müþterileri bulunan firmamýz iþ deðiþikliði nedeniyle acil satýlýktýr. Mür. Tel:

0 544 215 86 16

Devren Satýlýk TelefonTamir Bakým Servisi

Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6’da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 241 83 63

Bankalar caddesinde 11 yýllýk müþteri kitlesine sahip telefon, aksesuar ve teknik servis olarak iþletmekte olduðumuz iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 543 370 19 89-0 541 227 00 19

Ýnönü Cad. No: 27 ÇORUM

Akþam 18.00’den sonra 0 541 277 00 19

Sahibinden ELEMANLAR ALINACAKTIR Satýlýk Dükkan ÝÞYERÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE

30 YAÞINI GEÇMEMÝÞ VASIFLI-VASIFSIZ

.

MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR.

KÝRALIK BÜRO

(Ç.HAK:1138)

Bayat Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

rekir. Ayaða doðal çoraplar giyilmesini öneriyoruz. Pamuklu çoraplar tercih edilmeli. Tam deri ortopedik ayakkabýlar ayak kokusunu önler. Ayak kokusu rahatsýzlýðý olan hastalarýn dermatoloji kliniðine gelmeleri onlar açýsýndan iyi olur" diye konuþtu. Uzm. Dr. Deniz Havlucu ise, hastalýðýn yol açtýðý sosyolojik ve psikolojik sorunlara deðinerek, "Hastalýðýn sebep olduðu bazý sosyal vakalar da var tabi. Hasta kendi gelmese de yakýnlarý tarafýndan doktora getiriliyor. Ya da kendisi rahatsýz oluyor bir eve ya da bir ziyarete gittiðinde. Bazý vatandaþlar camiye gittiðinde sýkýntý olduðunu söylüyor. Psikolojik bir zorluða da yol açabiliyor. Hem psikolojik olarak hastalýk terlemeyi arttýrabiliyor hem de terleme hastanýn psikolojisini bozabiliyor. Eþler arasýnda da bu hastalýktan kaynaklanan sýkýntýlar olabiliyor. Bize de özellikle eþler müracaat ediyor" dedi.(ÝHA)

ELEMAN ARANIYOR Kamil Koç Otobüsleri A.Þ.

Eleman Aranýyor

Ýzmir Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Ferhat YILDIRIM Gazi oðlu 1950 Alaca Doðumlu

yýz ama bazý hastalýklar buna sebep olabiliyor. Terbezi bu hastalýklarýn baþýnda geliyor. Terbezlerinin aþýrý çalýþmasý ayak kokusuna neden olabiliyor. Buna yol açan sempatik sinir sistemi dediðimiz bazý hastalýklar yol açabiliyor. Troid hastalýklarý, hipo bezi hastalýklarý, þeker hastalýðý, bazen de hiçbir hastalýða yol açmadan stres, sýkýntý gibi durumlar da neden olabiliyor" dedi. Ayak kokusunun bazý hastalýklarýn habercisi olduðunu söyleyen Dr. Madak, "Bazý kanserler de el ve ayak terlemesi yapabiliyor. Kalp krizinin ön safhasýnda terleme olabiliyor. Ancak bunlar daha nadir görülen nedenler. Hasta polikliniðe geldiði zaman bunlarla ilgili tetkiklerimizi yapabiliyoruz" diye konuþtu. Hastalýðýn tedavisi hakkýnda da bilgiler veren Dr. Madak, "Uzun süreli ve zor süreçlerden geçen bir tedavisi var. Hastalarýmýzýn çoðu bir yerden sonra vazgeçer-

(Ç.HAK:1040)

kokusunun

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No:4 ÇORUM 234 94 98 - 0 533 525 77 02

Devren Satýlýk Pet ve Damacana Su Ana Bayiliði

500 m2 olan yerler 2.000 TL peþin 500 TL x 12 Ay Vade=8.000 TL 1000 m2 olan yerler 18.000 TL

(Ç.HAK:1120)

2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Ayak kokusu kanserin habercisi olabilir Ayak

(Ç.HAK:3429)

Çorum il merkez ilçe, 3527 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahallesi, halihazýrda tamam olan dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

(Ç.HAK:1141)

23 MAYIS Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde

VÝNÇ - HÝAB VÝNÇ ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ

5 TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:1134)

3 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

ÜÇEL VÝNÇ

(Ç.HAK:1079)

Çorum ili, merkez ilçesi, 505 ada no, 1 parsel no, bodrum 2 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

19 ES 670 plakalý, 2011 model, Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:25-10:30 ***

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

(Ç.HAK:955)

Taze sebze ve meyve alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000 Yer: Adliye Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

BENKA ARICILIK KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5. CD. NO:6 ÇORUM

Diyetisyen Aranýyor Tam zamanlý çalýþacak diyetisyen aranmaktadýr. Telefon 0 533 462 88 07

(Ç.HAK:1052)

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

28 MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

19 KS 112 plakalý, 1996 model, Fiat marka, kahverengi aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 25.000 Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký / Çepni Mahallesi Ýskilip 5. Sokak No: 63/A Çorum Saat: 10:00-10:05 ***

Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

400 m2 Küçük Sanayi Sitesi’nde 9. Cad. köþebaþý. Mür. Tel: 0 536 250 41 72

KEPÇE OPERATÖRLERÝ ALINACAKTIR 2.000 TL maaþ+sigorta (12 ay devamlý çalýþacak) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:1130)

Çorum Kargý ilçesi Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferan salonu Saat: 14:00 ***

10 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:1008)

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Merkezi Araþtýrma Laboratuvarý cihazlarý (24 adet) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Çevre Yolu Bulvarý No: 10 2. kat Ýhale Salonu (Mühendislik Fakültesi yaný) Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:1140)

Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi’nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Laçin ilçesi Çamlýca Beldesi Mesleki ve Teknik Eðtiim Merkezi onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferan salonu Saat: 10:00 ***

Çorum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 45.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

6 HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

(Ç.HAK:1080)

20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

22 MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

27 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:1118)

Çevre Yolu peyzaj uygulama yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum Osmancýk ilçesi Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferan salonu Saat: 14:00 ***

11.000 Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ýnönü Cad. No: 154 Sima Otomotiv yaný) Saat: 10:25-10:30 ***

(Ç.HAK:900)

17 MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý

bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:953)

Çorum Mecitözü göletleri (Bayýndýr ve Geykoca) yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-8 Nolu Oda Mustafa Kemal Mah. 06520 Çankaya / Ankara Saat: 10:00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

(Ç.HAK:1039)

16 MAYIS Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü

19

Can Oto Kurtarma Adres: Fen Lisesi Karþýsý Tel: 0 532 427 52 82


Gümüþhane, Keçiören’i Samet’le vurdu: 2-0 STAD: Yozgat Þehir. HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Fahri Aksoy, Mustafa Savranlar. KEÇÝÖRENGÜCÜ: Yusuf, Tarýk, Sinan, Osman, Edip, Ceyhun (56. dak. Ünal), Yýldýray, Serdar, Sefer, Selçuk (81. dak. Hüseyin), Alihan. GÜMÜÞHANESPOR: Oðuz, Taner, Rahmi, Fýrat, Koray, Bilal, Te-

SALI 14 MAYIS 2013

kin (90. dak. Mehmet), Ali, Gökhan, Samet (87. dak. Abuzer), Yýlmaz Can (77. dak. Barýþ). SARI KART: Ceyhun, Serdar (Keçiörengücü), Bilal, Gökhan (Gümüþhanespor). GOLLER: 35. (penaltýdan) ve 73. dakikalarda Samet Taþ (Gümüþhanespor).

Y

ozgat’ta dün baþlayan 3. lig 3. grup play-off ilk maçýnda Gümüþhanespor, Keçörengücü önünde 2-0 galip gelerek finale yükselen ilk takým oldu. Bugün diðer finalisti belirleyecek maçta saat 16.00’da Yozgat Þehir Stadý’nda Darýca Gençlerbirliði ile Kahramanmaraþ Belediyespor karþýlaþacak.

Gül: ‘Kararlar haftaya’ Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül yeni sezon için atacaklarý adýmlarý belirlemek için önümüzdeki hafta içinde toplanarak karar vereceklerini söyledi. Belediye’nin yoðun programlarý nedeniyle bu hafta toplanamadýklarýný, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ilede görüþerek atacaklarý adýmlarý belirleyeceklerini ve bu doðrultuda adýmlar atacaklarýný belirten Gül ‘Genel Kurul’dan isim deðiþikliðine, yeni yönetimden forma renklerinin deðiþimine, teknik heyetten futbolculara kadar geniþ bir alandaki kararlarý haftaya yönetim olarak alarak kamuoyuyla paylaþacaðýz’ dedi.

Ç

orum Belediyespor'da yeni sezonla ilgili atýlacak adýmlar haftaya kaldý. Baþkan Zeki Gül, Belediye faaliyetlerinin fazla olmasý ve Belediye Baþkaný

Güzel baþladý çirkin bitti

Maç öncesinde Ýskilipspor hakem ve ev sahibi takým kaptanýna çiçek verirken görülüyor

Ç

orum Amatör Futbolu’nda bu sezon ikinci yarýda kalan maç Karahacip Sahasýnda Ortaköyspor ile Ýskilipspor arasýnda oldu. Maç öncesinde Ýskilipspor kazandýðý takdirde þampiyon olacak, Ortaköyspor ise kazanýp Çorum Belediyespor’un kaybetmesini bekleyecekti.

Maç öncesi Ýskilipspor kaptaný Faruk seronomide maçýn hakemi ve ev sahibi takýmýn kaptanýna çiçe vererek güzel bir baþlangýç yaptýlar. Centilmence baþlayan maçýn ilk dakikalarýnda karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 beraberlikle devre bitmek üzereyken yaþanan bir anlýk gerilim maçý tatil et-

meye kadar götürdü. Ortaköyspor’lu bir futbolcu çift sarý karttan oyundan atýlmasýyla baþlayan gerilim önce futbolcular arasýnda sonra tribünde gerilim artýnca maçýn hakemi Özgür Demirci Ýskilipspor’dan üç futbolcuya kýrmýzý kart gösterdi. Daha sonra yaþa-

Maçýn tatil olmasýnýn ardýndan tedbir alan görevli Jandarmalar konuk takým ve hakemleri koruma altýna alarak Karahacip’den ayrýldýlar nanlarýn devam etmesi beklenen bu nedenle ilave tedbir istenen maça üzerine maçýn hakemi Çorum’dan giden Roboyardýmcýlarýnýda yanýna cop Askerler geniþ güalarak soyunma odasýna venlik önlemi alarak gitti. olaylarýn daha büyümesiSoyunma odasýnda ne izin vermediler. Maçýn yardýmcýlarý ile yaptýðý tatil edilmesinin ardýndan deðerlendirme sonucunda önce Ortaköyspor’lu futbolcularý sahadan göndeOrtaköyspor’dan iki futren Jandarma daha sonrabolcuya daha kýrmýzý kart da maçýn hakemleri ve Ýsgösterdiðini ve ev sahibi kilipspor’lu futbolcular takýmýn yedi kiþinin altýve taraftarlarý taþýyan mina düþmesi nedeniyle nübüslerle konvoy halinmaçý tatil ettiðini bildirdi. de Karahacip’ten ayrýldýGerilimli geçmesi lar.

Belediye, Düvenci’ye 5-1’le geçti SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Gökhan

Bolat.

Yumlu, Ahmet Kandemir, Enver

ÇORUM BELEDÝYESPOR : Necip, Berat, Uðurcan (Aydýn), Murat, Emre, Sefa, Mustafa, Furkan (Metehan), Bilal, Mehmet, Dinçer. DÜVENCÝ BELEDÝYESPOR : Ümit, Mücahit, Adem, Hüseyin, Özcan, Ferdi, Adnan, Ömer, Bahattin, Metin, Mehmet. GOLLER : 16. ve 88. dakikalarda Murat, 56. ve 83. dakikalarda Mustafa, 32. dak. Furkan (Çorum Belediyespor), 66. dak. Hüseyin (Düvenci Belediyespor)

2.

deðiþikliði yapmak, forma rengini deðiþtirmek gibi alternatifler bulunuyor. Bu arada teknik heyet ve sezon sezon kadrosu ile ilgilide adýmlar atmamýz gerekiyor. Çorum'un ilk profesyonel takýmý Çorumspor'un isminin yaþatýlmasýna yönelik düþüncelerimiz bulunuyor. Bunlarý hayata geçirmek içinde tabiki öncelikli yönetim olarak kararlar almamýz gerekiyor. Önümüzdeki hafta içinde bu kararlarý alarak kamuoyuna gerekli açýklamayý yapacaðýz' dedi.

Mustafa Kemal velilerinden Yurttutar’a teþekkür plaketi

Mustafa Kemal’de baþlatýlan tekvando çalýþmalarýna katýlan veliler Okul Müdürü Kadir Yurttutar’ý ziyaretlerinde

M

Doðan Halý Saha Futbol Akademisi hafta sonu baþlýyor Kaleci antrenörü Nurettin Kabalar cumartesi günü baþlayacak çalýþmalarda profesyonel tecrübelerini aktaracaklarýný belirterek velilerden çocuklarýný spora yönlendirmelerini istedi.

oðan Halý Saha Futbol Akademisi çalýþmalarýna 18 Mayýs cumartesi günü baþlýyor. Kaleci antrenörü Nurettin Kabalak, Çorum’da ilk kez düzenlenecek böyle bir çalýþmaya tüm Çorumlu gençleri ve tüm kulüp taraftarlarýný davet etti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beþiktaþ ve Trabzonspor taraftarý tüm gençleri Doðan Halý Saha Futbol Akademisi’ne davet eden Nurettin Kabalak 18 Mayýs cumartesi günü saat 09.00’da baþlayacak çalýþmalarda profesyonrel lig tecrübeli hocalar gözetiminde yapýlacak olan bu antrenmanlarýn çok verimli geçeceðine inandýðýný söyledi. Velilerden çocuklarýný yaz sezo-

rüþme yaparak geliþmelerle ilgili olarak onunda görüþlerini alacaðým. Ardýndan yönetim kurulu ile bir araya gelerek yeni sezon için atýlmasý gereken tüm adýmlarý atacaðýz Atýlacak adýmlar konusunda geniþ bir listemiz bulunuyor. Öncelikli olarak göreve devam etmemiz nedeniyle Olaðanüstü bir genel kurul yaparak yeni ve daha güçlü bir yönetim oluþturmak. Genel Kurul yapýldýðý takdirde kulübün isminide deðiþtirerek tüm Çorum'un sahipleneceði bir isim

Mustafa Kemal Ortaokulu velileri okul spor salonunda tekvando çalýþmalarýný baþlatan Okul Müdürü Kadir Yurttutar’ý ziyaret ederek bu desteðinden dolayý kendisine teþekkür plaketi verdiler.

Amatör Küme B grubunda sezonun son maçýnda Çorum Belediyespor, Düvenci Belediyespor’u 5-1 yendi. Grupta þampiyonluk mücadelesi veren Çorum Belediyespor önceki günki maçta Ýskilipspor’un puan kaybetmesini bekledi. Bu maçýn sonucu henüz resmen açýklanmasada Ýskilipspor’un hükmen galip gelmesi durumunda iddiasý kalmayacak olan Çorum Belediyespor son maçýnda grupta son sýrada bulunan Düvenci Belediyespor’u ilk yarýsýný Murat ve Furkan’ýn attýðý gollerle 2-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda da üstünlüðünü sürdüren Belediyespor sahadan 5-1 galip ayrýlarak sezonu 23 puanla tamamladý

D

Muzaffer Külcü ile görüþme yaptýktan sonra yönetimle görüþmek için toplantýyý önümüzdeki hafta içinde yapacaklarýný söyledi. Sezonun sona ermesinin ardýndan yaþanan süreçte geliþmeleri izlediklerini ve durum deðerlendirmeleri yaptýklarýný belirten Baþkan Zeki Gül 'Yaþananlar sonunda Belediyespor olarak yeni bir yapýlanmaya gitmemiz gerektiði ortada. Yaptýðýmýz ve planlamada yaþanan olumsuzluk nedeniyle yeni bir planlama yapmamýz gerekiyor. Sezonun sona ermesinin ardýndan Yönetim olarak bir deðerlendirme yapmak istiyoruz. Bu dönemde yoðun faaliyet programý nedeniyle yönetim kurulu toplantýmýzý bu hafta da yapamayacaðýz. Ben öncelikli Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ile bir gö-

nunu eðlenceli bir þekilde geçirmesi, fiziksel ve ruhsal geliþimlerinin yaný sýra çocuklarýn paylaþma ve yardýmlaþma gibi duygularýna katký saðlamaya yönelik bu çalýþmanýn önemine deðinen Kabalak ‘Ayrýca kaleci olmak isteyen gençler içinde özel bir çalýþma yapacaðýz. En kýsa yoldan en kýsa sürede ve doðru zamanda topa müdahele etmek kalecinin temelinde var. Bizde bu doðrularý yapacaðýmýz çalýþmalarla gençlerimize aktarmak istiyoruz ve tüm Çorumlu gençleri bu çalýþmalara katýlmaya davet ediyoruz. Onlarýn geliþimine katký vermek için yapacaðýmýz bu çalýþmalara bekliyoruz’ dedi.

ustafa Kemal Ortaokulu Spor Salonu'nda baþlayan tekvando çalýþmalarýna katýlan sporcu velileri bu imkaný saðlayan Okul Müdürü Kadir Yurttutar'ý ziyaret ederek teþekkür plaketi verdiler. Sporcu velileri Gülümser Uslu, Sultan Yýldýrým, Nihal Gül, Seyhan Aydoðmuþ, Nevin Fýçýcý ve Ýlknur Dilekçi Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Kadir Yurttutar'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda veliler adýna bir konuþma yapan Gülümser Uslu, çocuklarýnýn sosyal faaliyetlere katýlmak spor yapmak için merkezde bulunan salona gitmelerinin kendilerine hem külfet getirdiðini hem de güvenlik açýsýndan sýkýntý yaþadýklarýný belirterek 'Mahallemizdeki okulun spor salonunda baþlatýlan bu çalýþmalar bizleri fazlasýyla memnun etti.

Açýlan bu kurs mahalledeki tüm velilerden ve çocuklardan büyük ilgi gördü. Bu güzel çalýþmanýn baþlatýlmasýnda verdiðiniz katký ve desteklerden dolayý tüm veliler adýna size teþekkür ediyorum' dedi. Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Kadir Yurttutar'da sporcu velilerinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Okul idaresi olarak tüm güzel ve faydalý çalýþmalarýn yanýnda olduklarýný ve destek verdiklerini belirten Yurttutar 'Çocuklarýmýzýn milli ve manevi deðerlerine baðlý yetiþmesi için tüm gücümüzle çalýþýyoruz. Taekwonda ruhu ve bedeni eðiten disiplinin ön planda tutan bir spor dalý. Baþlattýðýmýz bu çalýþmaya velilerin ve sporcularýn ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Bize düþen görevde bu güzel çalýþmalarý desteklemektir.

Sporcu velisi Gülümser Uslu Mustafa Kemal Müdürü Kadir Yurttutar’a plaket verirken görülüyor

Bundan sondada Tekvando çalýþmalarýna elimizden gelen desteði vermeye devam edeceðiz. Okulumuzda spor yapan öðrencilerimizden çok baþarýlý isimler çýkacaðýna inanýyorum, Bu çalýþmanýn diðer okullarýmýza da örnek olmasýný diliyorum. Tesislerin faaliyet yapýlmadan eskitilmesi yerine bu tür faaliyetlerle renklendirilmesi

gerekiyor., Velilerin böyle þuurlu olmalarý bizleri ayrýca sevindirmektedir. Bu nedenle ziyaretten duyduðum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bu çalýþmalarýn baþlamasýnda emeði olan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý olmak üzere kulüp baþkaný Hilal Kiraz ve Tekvando Antrenörü Bekir Bolat'a teþekkür ediyorum'

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you