Page 1

Kadýn Konuk Evi projesi þekilleniyor

Su mühendisliði harikasý; Hitit Barajý

Çorum, ‘Koruyucu Aile’ modelinde çýtayý yükseltti

Uzun yýllar çeþitli gazete ve dergilerde bilim muhabirliði yapan Ýrfan Unutmaz, yüzyýllar önce yapýlan su kemerleri, sarnýçlar ve su kanallarýný mühendislik açýsýndan inceledi ve bir kitap ortaya çýktý. “Anadolu’da Antik Dönemden Günümüze Su Mühendisliði “Anadolu’da Antik Dönemden Günümüze Su Mühendisliði Harikalarý ve Rotalarý” adlý kitapta Hitit Barajý yer aldý. Harikalarý ve Rotalarý” adlý kitapta Hititler, Urartular gibi Anadolu medeniyetlerinin kuyu kaynaðýndan yerleþim bölgelerine taþýmak için bulduklarý çözümler anlatýlýyor. * HABERÝ 4’DE

Huzurevine giriþte maddiyat deðil ihtiyaç düzeyi öncelikli

Bakan Fatma Þahin’in üzerinde durduðu projeler Çorum’da meyvelerini veriyor.

Çorum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nýn hayata geçirdiði ‘Koruyucu Aile Hizmet Modeli’nde baþarýsýný artýrdý. Daha önce 3 gönüllü ailenin katýlýmýyla Türkiye genelinde 44. sýrada yer alan Çorum, 10 aile ile 22. sýraya yükseldi.

* HABERÝ 11’DE

Tufan Köse

Feyzullah Kýyýklýk

Naci Bostancý

Vekiller TOKÝ’den evlendi Köse, Kýyýklýk ve Bostancý da TOKÝ’den ev *alýyor HABERÝ 11’DE

FIX PAKETLERÝNDE 3 AY ERTELEME 4 MICHELÝN LASTÝK ALANA VERENAULT ELF MOTOR YAÐLARINDA

+6 TAKSÝT TABLET PC HEDÝYE %20 ÝNDÝRÝM

12 Kasým - 15 Aralýk tarihleri arasýnda Renault Yetkili Servislerine gelin, kýþ fýrsatlarýndan yararlanýn.

UNUTMAYIN! RENAULT’UNUZA EN ÝYÝ BÝZ BAKARIZ.

13 KASIM 2012 SALI

Günlük Siyasi Gazete

SÝMA OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. RENAULT - MAÝS YETKÝLÝ SATICISI

Fiyatý : 40 Kuruþ

Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 0 364 225 00 18

‘ÇORUM’un proje kabiliyeti artacak’ Kýsa süre önce kurularak faaliyetlerine baþlayan Çorum Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME), eðitim çalýþmalarýna baþladý. * HABERÝ 6’DA

Temiz arazi, temiz tarým Nitrat kirliliðini çözecek proje

‘Nitrat Direktifi Uygulama Projesi Çalýþtayý’ dün Çorum’da baþladý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü’nün evsahipliðindeki çalýþtayýn açýlýþý dün Anitta Otel’de gerçekleþti. * HABERÝ 10’DA

Mucize buðday susuz yetiþiyor Selçuk Üniversitesi’nde geliþtirilen makarnalýk buðday çeþidi “Soylu” ile ürüne ekstra su verilmeden yüksek verim ve kalite hedefleniyor. Ürün; Ankara, Afyon, Çorum, Çankýrý, Eskiþehir, Isparta, Konya ve Kütahya’da yetiþiyor.

* HABERÝ 3’DE

Ahmet Sami Ceylan

Muzaffer Külcü

Ceylan ve Külcü Ankara’da AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Baþkan ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlacaðý Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'na katýlacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün de ayný toplantýya katýlmak üzere dün Ankara’ya gittiði öðrenildi.

Vali Sabri Baþköy, SMMMO Toplantý Salonu’nda gerçekleþtirilen eðitim seminerlerinde açýþ konuþmasý yaptý.

‘Akýllý Elektrik’ dönemi baþlýyor Çalýk YEDAÞ, General Elektrik þirketi ile baþlatmýþ olduðu SCADA/DMS Projesi'nin eðitimlerini 'Ýngiltere ve Samsun'da eþ zamanlý olarak baþlattý. Ýngiltere'den Samsun'a bilgi köprüsü kuran Çalýk YEDAÞ, 'akýllý elektrik' dönemini hayata geçiriyor.

* HABERÝ 14’DE

AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn Bütçesi üzerine konuþ-

Koçhisar ve Týmarlý’da arazi toplulaþtýrma talebi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn Bütçesi üzerinde bir konuþma yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Koçhisar ve Týmarlý (Kýzýlýrmak) Sulama Projelerine Arazi Toplulaþtýrma iþinin yapýlmasýný istedi. * HABERÝ 12’DE Çalýk YEDAÞ, 'akýllý elektrik' dönemini hayata geçiriyor.

Köy çocuklarý sinemayla tanýþtý Çorum’da kýrsal kesimde eðitim gören baþarýlý öðrenciler “Köyden kente, kentten hayata, hayat bize de güzel” projesi kapsamýnda hayatlarýnda ilk kez sinemayla tanýþtý.

* HABERÝ 3’DE

Sýcaklýk bir kaç derece artacak Meteoroloji Müdürlüðü yetkililerinden edinilen bilgiye göre iç ve batý bölgelerde hava sýcaklýðýnda özellikle gündüz sýcaklýklarýnýn güneþlenme ile birlikte bir kaç derece artýþ olacak. Çorum’da sýcaklýk 13-14 civarýnda seyredecek.

* HABERÝ 4’DE

Ýki gün sürmesi planlanan çalýþtay, Derinçay ve Mecitözü Tanrývermiþ Havzalarý’na yapýlacak saha ziyaretlerinin ardýndan sona ere-

“Köyden kente, kentten hayata, hayat bize de güzel” projesi hayata geçirildi.

* HABERÝ 7’DE

Akar, CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce’yi eleþtirdi.

‘Muharrem Ýnce tahammülsüz’ * HABERÝ 3’DE


2

SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Her gelen akýl verip gidiyor G

eçtiðimiz hafta ortasýnda Milli Savunma Bakaný geldi, yoðun bir programla görüþme ve ziyaretlerini tamamlayýp gitti. Her bakan ziyaretinde olduðu gibi savunma bakanýnýn da Çorum programýnýn memlekete hem olumlu hem de olumsuz yansýmalarý oldu. Önce olumlu yansýmayý aktarýrsak, Çorum'un savunma sanayiine entegre olmasý, yerli üretime dahil edilmesi için Savunma Bakanlýðý Müsteþarlýðý ev sahipliðinde Ankara ve Eskiþehir'e teknik gezi düzenlenecek. Sanayicilerimiz de Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde bir otobüsle bu geziye katýlacak. Makine sektöründe söz sahibi olan bazý makine imalatçýlarý savunma yan sanayisine entegre edilecek. Gelelim savunma bakanýnýn Çorum ziyaretinin olumsuz gördüðümüz yansýmalarýna... AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, savunma bakanýnýn partisini ziyaretinde Çorum’un demiryolu ve havaalaný taleplerine destek istedi, bakan es geçti. Bir kaç saat sonra neler olup bitti bilinmez, Anitta Otel'de iþadamlarý ile yapýlan yemekli toplantýda Çorum'un demiryolunu hak ettiði mesajýný verdi. Savunma bakaný ziyaret ve görüþmelerinin hiç birisinde havaalaný mevzusuna girmemeye özen gösterdi. Çorum'un demiryolu hayali devam ederken, havaalaný meselemizde artýk hiç dikkate alýnmadýðýmýzý, hatta memleketle alay edildiðini söylememek mümkün deðil. Anlatýlanlara göre, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'ýn Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sanayi tesisini ziyaretinde ilginç diyaloglar yaþanmýþ. Er-

demli Makine'de cereyan eden sohbeti aktarayým; "Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz Erdemli Makine'yi ziyaret ettikten sonra kýsa bir dinlenme arasý verilmiþ. Milletvekilleri, Belediye Baþkaný, TSO Baþkaný ve sanayici ve iþadamlarýnýn da bulunduðu ortamda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün giriþimiyle Çorum'un havaalaný meselesi gündeme getirilivermiþ. Merzifon'un askeri havaalaný olduðu, uçuþ saatlerinin düzensizliði ve yetersizliðinin bilhassa iþ âlemi için problem yaþattýðý vurgulandýktan sonra, hiç olmazsa Merzifon havaalanýna 'Çorum' isminin eklenmesi istenmiþ. Mevzuyu dinleyen Bakan Yýlmaz, havaalanýna Çorum isminin ilâve edilmesi hususunda Amasya’ya teklif götürülmesini, kabul edilmediði takdirde ayný teklifin Yozgat’a götürülmesini önermiþ. Çorum'un Merzifon Havaalaný'ndan istifade ettiðini, ayrýca Yozgat'a da havaalaný yapýlacaðýný hatýrlatýp, memleketimizin her iki havaalanýndan faydalanabaliceðini söyledikten sonra, þehrin ve sanayicilerin Merzifon istikametine doðru geniþleyerek havaalanýna daha da yaklaþabileceðini anlatmýþ. Bakan Yýlmaz'ýn yukarýda sarf ettiði sözler ortamda soðuk duþ etkisi yapmýþ yapmasýna da, karþýlýk verme cesaretini gösterebilen iki isim çýkmýþ. Baþkan Külcü, 'Sayýn Bakaným hiç size (Çorum'a) havaalaný yapalým demiyorsunuz' derken, sanayici Atila Erdemli, "Her gelen akýl verip gidiyor.' diye çýkýþmýþ. Fazla izaha gerek yok, herþey çok açýk deðil mi?

Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz’ýn Çorum ziyaretinin hem olumlu hem de olumsuz yansýmalarý olduðunu öðrendim...

Haydi, aydýnlatýn artýk þu kavþaðý! A

Çimento Fabrikasý Kavþaðý’nýn zifiri karanlýk olmasý hem sürücüleri hem de fakülte öðrencilerine zor anlar yaþatýyor...

nkara-Samsun yolu üzerinde baðlantýyý saðlayan Çimento Köprülü Kavþaðý'nýn zifiri karanlýk olmasý nedeniyle kazalara davetiye çýkardýðýný daha önce de yazmýþtýk. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, söz konusu kavþaðýn spot lambalarla ay-

dýnlatýlmasý için Çalýk YEDAÞ'ýn tedbir almasýnýn saðlanacaðýný söylemiþti. Dün bir okurumuz daha aradý. Fakülte öðrencilerinin ders çýkýþýnda þehir merkezine gelirken Çimento Fabrikasý Kavþaðý'ndaki karanlýk

nedeniyle korktuklarýný söyledi. Karanlýkta görüþ mesafesi daraldýðý için kazalar da kaçýnýlmaz oluyor. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çalýk YEDAÞ yetkilileri nezdinde bir kez daha giriþimde bulunsa da, þu

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan

Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý Üyesi kaza yaptý C

umhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý üyesi Serhat Çalýþkan (32), geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. Çalýþkan tedavisinin ardýndan taburcu edildi. Kaza, dün akþam Çorum-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara'ya giden Cumhurbaþkanlý-

ðý Senfoni Orkestrasý üyesi Serhat Çalýþkan yönetimindeki otomobil, Hamdiköy yakýnlarýnda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attý. Kazada yaralanan Çalýþkan, ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve

Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Otomobilin kullanýlamaz hale geldiði olayda, hafif yaralanan Çalýþkan ayakta yapýlan tedavisinin ardýndan taburcu edildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (DHA)

(Ç.HAK:2997)

Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý üyesi Serhat Çalýþkan, Hamdiköy yakýnlarýnda kaza yaptý.


‘Ahýska Türkleri’ne yapýlanlarý unutmayýz’

SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Ç

orum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Ali Þahin, 14-15 Kasým 1944 Ahýska Türkleri’nin sürgünü ve soykýrýmýnýn 68. yýldönümünde Komünist Rusya eli ile Ahýska Türkleri’ne yapýlan sürgün-soykýrým uygulamalarýný unutmadýk, unutmayacaðýz!” dedi. Þahin, soykýrýmýn 68. yýldönümü nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamasýnda þunlarý

söyledi; “Hür dünyanýn Ahýska Türkleri’ne yapýlan zulüm, soykýrým ve mezalimi görmezden gelmelerini, BM’nin insan haklarý sözcülerinin tek bir defa aðýzlarýna almamalarýný, Batý’nýn Türk Milleti’ne olan iflah olmaz düþmanlýðý olarak görmekteyiz. Bu vesile ayný Batý, bugün de 1000 yýldýr Anadolu coðrafyasýnda bir ve beraber yaþayan “yumurta ikizi kardeþ” olup, büyük Türk

Mehmet Ali Þahin

milletini bölme ve parçalama senaryolarýný uygulamaktadýr. Ama

bütün bu senaryolar Büyük Türk Milleti’nin Erzurum-Sivas Kongreleri’nde ortaya konulan irade ile her daim bertaraf edilmeye mahkumdur. 68. yýlýný yasla andýðýmýz, 86 bin Ahýska Türkü’nün uðradýðý sürgün-soykýrým ve mezalimi unutmadýk, unutmayacaðýz! Kurþuna dizilenler, sürgünde canlarýný verenler; aziz þehitler, sizleri unutmayacaðýz! 17 bin Ahýskalý kadýn ve

Ceylan ve Külcü Ankara’da

AK

Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Baþkan ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlacaðý Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'na katýlacak. Ýl Baþkanlarý Toplantýsý, yarýn

S

yapýlacak. Öte yandan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, ayný toplantýya katýlmak üzere dün sabah Ankara'ya gitti. Külcü, görevi vekaleten Belediye Meclis Üyesi Abdülaziz Layýk'a devretti .

çocuðun soðuk ve açlýk sebebiyle hayatlarýný kaybettiði bu insanlýk dýþý sürgünü kýnýyor, AB, AK, BM, AGÝT gibi kuruluþlarýn Ahýska Türkleri’nin haklarý ile ilgili duyarlý olmamalarýný da manidar buluyoruz. Cesaretle, kahramanlýkla mücadele eden; Ahmet Alioðlu’nu, Ýzzet Arifoðlu’nu, Murtaza Ýzzetoðlu’nu ve binlerce Ahýskalý çocuðu, ihtiyarý, genci cümle þehitlerimizi unutmayacaðýz.”

Mucize buðday susuz yetiþiyor

elçuk Üniversitesi’nde geliþtirilen makarnalýk buðday çeþidi “Soylu” ile ürüne ekstra su verilmeden yüksek verim ve kalite hedefleniyor. Ürün; Ankara, Afyon, Çorum, Çankýrý, Eskiþehir, Isparta, Konya ve Kütahya’da yetiþiyor. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi’nde geliþtirilen makarnalýk buðday tohumu “Soylu” ile ürüne ekstra su verilmeden yüksek verim ve kalite alýnmasý bekleniyor. SÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, makarnalýk buðdayýn özel iklim þartlarý gerektirmesi nedeniyle her yerde yetiþtirilebilen bir buðday türü olmadýðýný belirtti. Türkiye’nin makarnalýk buðday yetiþtirme konusunda dünyadaki þanslý ülkelerden biri olduðunu ifade eden Soylu, makarnalýk buðdayýn dünyada deðerli bir ürün olduðunu aktardý.

15 YILLIK ÇALIÞMA

Soylu, Türkiye’de makarnalýk buðdayýn üretiminde kalite sorununun olduðuna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: “Fakülte olarak bu

sorun üzerinde çalýþmalar yaptýk. Bölümümüzden Prof. Dr. Bayram Sade ile birlikte melezleme ýslah çalýþmalarýna baþladýk. Bu çalýþma yaklaþýk 15 yýllýk bir çalýþma. Yeni bir buðday çeþidinin geliþtirilmesi 10-15 yýlda gerçekleþir. Bu çeþit için çalýþmalar 1995 yýlýnda baþlamýþ ve 2009 yýlýnda bitmiþtir. Aday çeþit geliþtirildikten sonra tescil için Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi’ne baþvurduk. Çeþidimiz merkez tarafýndan 2 yýl boyunca Türkiye’nin 6 farklý bölgesinde denendi ve diðer çeþitlerle karþýlaþtýrýldý. Çalýþmalar sonucu ismini ‘Soylu’ olarak belirlediðimiz çeþidimiz kalite yönünden üstün vasýflý ve verimli bir çeþit olarak tescillendi.”

SUSUZ TARIMA UYGUN

Söz konusu buðday çeþidini farklý bölgelerde ve fakültenin uygulama sahasýnda test ettiklerini anlatan Soylu, “Kuraklýða dayanýklý, kardeþlenmesi ve harman olma kabiliyeti yüksek bir ürün. Hem kuru þartlara uygun hem de verim kalitesi yüksek olan bu ürün inþallah 2-3 yýl içinde çiftçimize ulaþacak. Bu buðday çeþidinden üretilen makarnalar çok

Ahmet Sami Ceylan

Muzaffer Külcü

Ürün; Ankara, Afyon, Çorum, Çankýrý, Eskiþehir, Isparta, Konya ve Kütahya’da yetiþiyor.

kaliteli olacak” diye konuþtu. Makarnalýk buðdayýn genellikle sulu tarým yapýlan arazilerde üretildiðini anýmsatan Soylu, sözlerini þöyle sürdürdü:

koþullar için makarnalýk buðday çeþidinin az olduðu

ülkemizde çiftçilere bir alternatif sunduklarýný sözlerine ekledi.

3

AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, basýn toplantýsý düzenledi.

‘Muharrem Ýnce tahammülsüz’

AK

Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, geçtiðimiz Cumartesi günü Çorum’a gelen CHP Grupbaþkanvekili Muharrem Ýnce’nin CHP'lilere yaptýðý konuþmasýný talihsiz bir konuþma olarak nitelendirdi. Muharrem Ýnce'nin adýna yakýþmayan bir üslup kullanarak siyasi nezaketten uzak, bir partinin genel baþkan yardýmcýsýna yakýþmayacak bir tarzda konuþma yaptýðýný kaydeden Akar, “Ancak CHP'nin Genel Baþkaný da dahil olmak üzere diðer yöneticilerin þu ana kadar kullandýklarý üslubu, siyasi söylemleri gözden geçirince çok da þaþýrmamak lazým. Muharrem Ýnce'nin yapmýþ olduðu konuþmaya da þaþýrmadýk.” dedi. “AK Parti milletin partisidir” diyen AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, açýklamasýný þöyle sürdürdü; “AK Parti bu milletin baðrýndan çýkarak, 3. kez tek baþýna iktidar olmuþtur. Ýlk kurulduðunda tabelasýný da aziz milletimiz asmýþtýr. AK Parti þu ana kadar gücünü hep milletten almýþtýr. Almýþ olduðu bu gücü de millete hizmet için

Akar, CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce’yi eleþtirdi.

kullanmýþtýr. Hiçbir zaman AK Parti darbelerden, demokrasi dýþý güçlerden medet ummamýþtýr. Hiçbir zaman ordu göreve diye pankart açanlarý bünyesinde barýndýrmamýþtýr. Darbeye teþebbüsten ceza alan kimseye destek vermemiþtir. Ama CHP zihniyeti bu tür kiþileri gerek bünyesinde bulundurmak olsun gerek destekleyerek arka çýkmýþtýr. Sayýn Ýnce herhalde hafýza kaybýna uðramýþ olmalý ki bizleri, AK Parti’yi, muhtýralardan, darbelerden medet uman bir parti gibi lanse etmeye çalýþmýþtýr. Oysa ki, 12 Eylül 2010'da yapýlan referandumdaki darbeleri yargýlayalým derken CHP buna 'Hayýr' demiþtir. Bu ne tezattýr ki CHP zihniyeti darbeler yargýlanýrken baþta Kemal Kýlýçda-

roðlu olmak üzere davaya müdahil olmak için adliyede kuyruða girmiþlerdir. Bütün bu geliþmeleri aziz Türk milleti ve sevgili Çorum halkýnýn da yakýndan takip ettiðini kimse unutmasýn. Sayýn Ýnce’nin yaptýðý konuþmada Baþbakanýmýza söylediði sözü saðduyulu bir üniversite öðrencisinin kendisine iade etmesini aðýr sözlerle ve tartaklayarak susturmaya çalýþmalarýný anlayamadýk. Demokrasi çýðýrtkanlýðý yapan, timsah gözyaþlarý döken CHP'nin bir üniversiteli gencin bile kendi sözlerini kendisine iade etmesine tahammülü olmamasý, ne kadar demokrasiye inançlarýnýn zayýf olduðunu açýkça ortaya çýkmýþtýr. Bizler AK Partili

gençler olarak Çorum'un tüm renklerine saygý duyarak Çorum'da yaþayan kardeþlerimize hizmet etme sevdalýsýyýz. Birileri þunu iyi anlamalýdýr ki dýþarýdan gelip provokatif bir konuþma yaparak nezaketin bozulmasýna, ne Çorum halký ne de bizler AK Partili gençler olarak müsaade etmeyiz. Çünkü Çorum zamanýnda çok büyük acýlar çekti. Ne halkýmýz ne de bizler bu acýlarý bir daha yaþamak istemiyoruz. Buna da izin vermeyiz. Korkmanýz gereken sizinle ayný fikirde olmayanlar deðildir. Asýl sizinle ayný fikirde olmadýðý halde bunu söyleyecek cesareti olmayanlardan korkun. Sizler de kendi içinizdeki cesareti olmayanlardan korkun.”

YÜKSEK VERÝM VE KALÝTE “Geliþtirdiðimiz bu çeþitle sulama yapmaksýzýn hem yüksek verim hem de yüksek kalite elde etme þansýmýz var. Mesela Ankara, Afyon, Çorum, Çankýrý, Eskiþehir, Isparta, Konya ve Kütahya’nýn yüksek yaðýþ alan ve taban suyu yüksek olan yerlerinde sulama yapmaksýzýn hem yüksek verim hem de yüksek kalite elde etme þansýmýz var. Ýnþallah ülke tarýmýna katkýsý olacak diye umut ediyoruz.” Soylu, kuru

Ýnfaz ve koruma memuru alýnacak

A

dalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü; taþra teþkilatýna, infaz ve koruma memuru alacak. Bin 988 kiþiyi kapsayacak alým için müracaatlar 23 Kasým 2012’de baþlayýp 30 Kasým 2012 günü mesai saati bitiminde sona erecek. Baþvurular, sözlü sýnav ve mülâkatýn yapýlacaðý Ankara, Bakýrköy, Erzurum veya Kahramanmaraþ Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu baþkanlýklarý ile mahallî

cumhuriyet baþsavcýlýklarý tarafýndan kabul edilecek. Adaylar, sadece atanmak istedikleri kurumun baðlý olduðu yerdeki komisyon baþkanlýðýna müracaat edecek. Birden fazla komisyona baþvurular geçersiz sayýlacak. Bu þekilde sýnava girenler kazanmýþ olsalar dahi öðrenciliðe kabul edilmeyecek. Sözlü sýnav ve mülâkata; KPSS’de en az 70 puan alan öðrenci adaylarý kabul edilecek.

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV-FÝAT PLAZA Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44


4

SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Su mühendisliði harikasý; Hitit Barajý U

zun yýllar çeþitli gazete ve dergilerde bilim muhabirliði yapan Ýrfan Unutmaz, yüzyýllar önce yapýlan su kemerleri, sarnýçlar ve su kanallarýný mühendislik açýsýndan inceledi ve bir kitap ortaya çýktý. “Anadolu’da Antik Dönemden Günümüze Su Mühendisliði Harikalarý ve Rotalarý” adlý kitapta Hititler, Urartular gibi Anadolu medeniyetlerinin kuyu kaynaðýndan yerleþim bölgelerine taþýmak için bulduklarý çözümler anlatýlýyor. Kitapla ilgili tanýtým yazýsý Sevniç Özarslan tarafýndan Zaman Pazar ekinde kaleme alýndý. Çorum Alacahöyük Hitit Barajý’nýn de yer verildiði kitapla ilgili Unutmaz, “Aslýnda Çorum’dan baþlayacaktým-

yolculuða. Ancak Boyabat’taki tanýdýklarýma uðrayayým dedim. Onlar bahsettiler. Ertesi gün üç su kemerini görmeye gittim. Hemen Sinop Ýl Kültür Müdürlüðü’nü arayýp envantere kayýtlý olup olmadýklarýný öðrendim Dolayýsýyla bu yolculukta benim keþfettiðim üç su kemeri oldu.” diyor. Toplam 21 eserin incelendiði ve Alman su pompasý firmasý Wilo’nun 20. yýlý için hazýrlanan eserde Alacahöyük’teki Hitit Barajý ile ilgili, “Ýnsanlýk tarihinin ilk barajlarýndan biri. Gölpýnar köyünün içindeki baraj aslýnda günümüzde sulama göletleri gibi küçük. Ama baraj yapýmýna dair her þey ilk kez burada tecrübe edildiði için model olmuþ.” ifadeleri kullanýlýyor.

“Anadolu’da Antik Dönemden Günümüze Su Mühendisliði Harikalarý ve Rotalarý” adlý kitapta Hitit Barajý yer aldý.

Açaray, Hitit öðrenci kulüplerini buluþturdu

G

Zaman Gazetesi’nin ekinde yer alan haberde Hitit Barajý’na geniþ yer verildi.

Ýþitme engelliler yer istiyor Ç

orum Belediyesi Halk Günü Toplantýsý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Vatandaþlarýn sorunlarýnýn ve isteklerinin dinlendiði halk günü toplantýlarýna iki hafta aradan sonra

dün devam edildi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya katýlan vatandaþlar, Gül'e talep ve sorunlarýný iletti Ýþitme Engelliler Kulübü Baþkaný Mürsel Barýldar, Kültür

Sitesi'nde bürolarýnýn bulunduðunu, söz konusu binanýn belediye tarafýndan yýkýlacaðýný, ama çabalarýna raðmen yer bulamadýklarýný söyledi. Barýldar, iþyeri kiralarýnýn yüksek olduðunu ifade etti.

Ali Semerci adlý vatandaþ ise, evinin yanýnda bulunan gecekondunun belediye tarafýndan yýkýldýðýný, yýkým sýrasýnda yanlýþlýkla evinin bahçe duvarýný da yýktýklarýný belirterek, duvarýnýn tekrar

yapýlmasýný istedi. Vatandaþlarýn sorun ve taleplerini not eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, taleplerin tamamýnýn ilgili birimlere iletilerek çözüm yolu bulunmasý için çalýþacaklarýný söyledi.

Çorum Belediyesi Halk Günü Toplantýsý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.

Sýcaklýk bir kaç derece artacak M

eteoroloji Müdürlüðü yetkililerinden edinilen bilgiye göre iç ve batý bölgelerde hava sýcaklýðýnda özellikle gündüz sýcaklýklarýnýn güneþlenme ile birlikte bir kaç derece artýþ olacak. Çorum’da sýcaklýk 13-14 civarýnda seyredecek. Yeni haftada doðu bölgelerinde yaðýþlarýn devam edeceði belirtilen açýklamada, çarþamba günü öðle saatlerinden itibaren Türkiye'nin kuzeybatý

kesimlerinin Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan yeni bir soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine gireceði kaydedildi. Bugün Batý Karadeniz kýyýlarý, Ýç Anadolu'nun doðusu, Doðu Akdeniz'in doðusu ile Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde yaðýþ beklendiði dile getirilen açýklamada, þu bilgilere yer verildi: "Genellikle yaðmur ve saðanak, güneydoðu kesimlerde

yer yer gökgürültülü saðanak, Doðu Karadeniz'in iç kesimleri, Ýç Anadolu'nun kuzeydoðusu ve Doðu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karýþýk yaðmur ve yer yer kar þeklinde görülecek yaðýþlarýn, Diyarbakýr, Batman, Siirt, Þýrnak, Van, Hakkari, Bitlis, Muþ ve Elazýð çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasý bekleniyor. Çarþamba günü Orta ve Doðu Karadeniz, Doðu

Anadolu'nun kuzey ve doðusunda devam edecek yaðýþlara ilave olarak, öðle saatlerinden itibaren Marmara'nýn kuzey ve doðusu ile Batý Karadeniz'in Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek yeni bir soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine gireceði tahmin ediliyor. Yaðmur ve saðanak þeklinde baþlayacak yaðýþlarýn gece saatlerinde Batý Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu ve

Kastamonu), Çankýrý, Bilecik ve BursaUludað çevreleri ile Doðu Karadeniz'in iç kesimleri, Doðu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerinde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasý bekleniyor. Yaðýþlarýn Perþembe günü kuzey ve doðu kesimlerde devam edeceði, kar yaðýþýnýn özellikle Doðu Anadolu'nun doðusunda kent merkezlerinde de görülebileceði tahmin ediliyor." denildi.

ençleri ve dezavantajlý gruplarý odak noktasý haline getiren Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Derneði bir yeni projesini daha gerçekleþtirdi. Hitit Üniversitesi kulüp baþkanlarýnýn buluþmasý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ýn da katýlýmý ile yapýldý. Faaliyete 25 öðrenci kulübünün büyük ilgi gösterdiðini kaydeden Açaray Dernek Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý, projenin temel hedefinin birbirleri ile henüz tanýþma fýrsatý bile bulamayan öðrenci kulüplerini, kahvaltý vesilesiyle bir araya getirerek kaynaþmalarýný saðlamak, Açaray Derneði ile birlikte projeler üretmek, büyük organizasyonlar yürüterek yerel, ulusal veya bölgesel bazda yapýlabilecek sürdürülebilirlik odaklý projeler hazýrlamak olduðunu söyledi. Proje sayesinde öðrenci kulüpleri ile öðrencilerin, istek ve önerilerini Rektör Alkan’a bildirme imkânýna sahip olduklarýný ifade eden Özsaçmacý, “Rektörümüz, üzerinde sýkça durduðu yeni bölümlerin açýlmasýyla ilgili bir çok çalýþma yürüttüklerini, ayný zamanda HÝTÝTSEM'in Ocak ayý itibariyle

Toplantý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Reha Metin Alkan’ýn da katýlýmý ile yapýldý.

Açaray ve Hitit Üniversitesi gençleri buluþtu.

Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Derneði bir yeni projesini daha gerçekleþtirdi.

faaliyetlerine baþlayacaðýný bildirdi. Bunlarla beraber öðrenci topluluklarýna yapýlan harcamalarýn netice verdiðini ve teþvik için elinden geleni yapacaðýný dile getirdi. Tüm bunlar gerçekleþirken öðrencilerin birbirleri ile kaynaþmalarý ve fikir alýþveriþlerinde bulunmalarý bir hayli baþarýlýydý. Açaray gerçekleþtirmiþ olduðu bu proje ile bir adým daha ileri

giderek, gençler arasýnda koordinasyon ve örgütlenme bilincini üniversite kulüplerine aþýlamýþ oldu. Bu sayede gençler kendi benliklerindeki gücün ve gerçekleþtirebilecekleri sosyal faydanýn bilincine vararak daha üretken bir nesil olma yolunda bir adým daha atmýþ oldu.” diye konuþtu. Özsaçmacý, kulüp baþkanlarý ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduðunu,

kendilerinden daha çok heyecanlý olduðunu belirterek, üniversite kulüp baþkanlarýnýn sahip olduðu güçlerinin farkýna varmalarýný, bunu açýða çýkarmak, tetikleyici olabilmek için elinden geleni yapacaðýný belirtti. Kahvaltýda fikir alýþveriþinde bulunan baþkanlar, bu dönem ve 2. dönem için yapýlabilecek faaliyetler etkinlikler üzerine de fikir alýþveriþinde bulundular.


SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Hedef topluma kazandýrmak Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde DeSungurlu ve mülhakat ilçeleri aranetimli Serbestlik Þube Müdürü sýnda yer alan Alaca ve Boðazkale tedbir Mustafa Ersoy, kurumun toplum deskararý bulunan 144 hükümlünün takipletekli bir kurum olup, suçun önlenmesi, rinin yapýldýðýný dile getiren Ersoy, suçlarýn iyileþtirilmesi, suçlularýn en“Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürtegrasyonu ve madde baðýmlýlarýn telüðü olarak 2006 yýlýndan buyana 922 davi rehabilitasyonu ile suçtan zarar hükümlüye infaz uyguladýk. 2006 yýlýngörenler ve ceza infaz kurumlarýndan dan buyana Müdürlüðümüze 31 kiþi tahliye edilen eski hükümlülerin toplubaþvurmuþtur. Bunlarda 6’sýna iþ yardýma kazandýrýlmasý amacýyla psiko-sosmý, 6’sýna nakdi ve 2’sine ayni yardým yal destek saðladýðýný söyledi. yapýlmýþtýr. Ayrýca bir kiþiye eðitim, 2 kiþiye nakdi yardým ve 6 kiþiye psikoSungurlu Denetimli Serbestlik sosyal yardým yapýldý” dedi. Þube Müdürü Mustafa Ersoy, müdürlüðün denetimli serbestlik hizmetleri 2006 yýlýndan buyana 47 kiþiden ve koruma kurallarý hakkýnda açýkla16’sýna kamu hizmet cezasý uygulandýmalarda bulundu. Hükümlüye meslek ðýný belirten Ersoy, bu kiþilere kamuya Mustafa Ersoy edindirmek, belli bir eðitim sürecinden yararlý bir iþte ücretsiz olarak çalýþma geçirilerek yeniden topluma uyum saðlamalarýna yardýmcý olmak yükümlülüðü verildiðini belirtti. amacýyla adalet sisteminde yer alan hapis cezasýna alternatif olan "Kamuya yararlý bir iþte ücretsiz olarak çalýþma yükümlülübu sistemde 5402 sayýlý yasa gereði þarta baðlý olarak serbest býðü Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüðü hükümlünün bulunrakýlan kiþiler ile suça sürüklenen çocuklarýn müdürlükçe eðitsel, duðu yer kolluk kuvvetleri ile muhtarlýklarca yerine getirilmektekültürel, bilimsel, sosyal ve benzeri çalýþmalar yaptýklarýný bildidir" diyen Ersoy, “Bu sayede hükümlüler cezalarýnýn geriye kalan ren Ersoy, gerektiðinde bununla ilgili olarak kamu kurum ve kukýsýmlarýný toplum içerisinde, aileleri ile birlikte geçimlerini saðruluþlarý, belediyeler, üniversiteler, eðitim kurumlarý ile sivil toplum kuruluþlarýyla koordineli olarak projeler hayata geçirdiklerini layarak kamu kurum ve sivil toplum kuruluþlarýnýn yardým ve desdile getirdi. tekleri ile denetim altýnda çekmektedirler" dedi.(ÝHA)

Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý Personel Hizmet Alýmý

Ç

orum Belediyesi 'ne ait Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý Personel Hizmet Alýmý ihalesi yapýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla

Sayýn'nýn baþkanlýðýný yaptýðý ihale komisyonu tarafýndan yapýlan ihalede, yaklaþýk 540.301,21 TL maliyetli iþ için, Emalp Sosyal Hizmetler Þirketi, Þimsek Otomasyon Ketem Þirketi, Arifoðlu

Yemekcilik Þirketi olmak üzere 3 ayrý firma talip oldu. Ýhalede en düþük teklifi 513.966,94 TL ile Arifoðlu Yemekcilik Þirketi verdi.

Tercih kýlavuzu 19 Kasým’da Üniversite öðrencilerine ücretsiz internet yayýmlanacak

K

amu Personeli Seçme Sýnavý'na (KPSS) giren adaylarýn ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyinde tercih yapabileceði KPSS Tercih Kýlavuzu 19-28 Kasým 2012 tarihleri arasýnda ÖSYM'nin internet adresinden yayýmlanacak. Bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme yapmak amacýyla adaylardan tercih alýnacak. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, ''Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik'' hükümleri uyarýnca bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme yapmak amacýyla adaylardan tercih alýnacak. Bu amaçla hazýrlanan Kamu Personel Seçme Sýnavý KPSS-2012/2 Tercih Kýlavuzunda, ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrý olmak üzere tercih yapýlabilecek kadro ve pozisyonlar yer alýyor. Kýlavuz 19-28 Kasým 2012 tarihleri arasýnda ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yayýmlanacak. Adaylarýn kýlavuzda yer alan kadro ve pozisyonlarý tercih edebilmeleri için, 7-8 Temmuz 2012 ve 2223 Eylül 2012 tarihlerinde yapýlmýþ olan Kamu Personel Seçme Sýnavlarýndan (2012-KPSS Lisans ve 2012-KPSS Ortaöðretim/Önlisans) birine girmiþ ve bu sýnavlarýn en az birinden ilgili KPSS puanýný almýþ olmasý gerekiyor. Yerleþtirme iþlemlerinde ortaöðretim mezunlarý için KPSSP94, önlisans mezunlarý için KPSSP93 ve lisans mezunlarý için KPSSP3 puaný kullanýlacak. Adaylar tercihlerini 19-28 Kasým 2012 tarihleri arasýnda, kýlavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin ''https://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden TC Kimlik Numaralarý ve þifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Tercih süresinin kesinlikle uzatýlmayacaðý belirtilen açýklamada, yerleþtirmeye baþvuracak adaylarýn kýlavuzu dikkatle incelemeleri önerildi.

Ü

niversite öðrencilerine avantajlý yalýn internet teklifi sunan TTNET, 12 ay taahhüt veren üniversitelilerden aylýk yalýn eriþim ücreti ve modem ücreti almýyor. Yapýlan açýklamaya göre, iletiþim ve eðlence þirketi TTNET, üniversiteli gençlere Yalýn NET6 paketini sabit telefon ve modem ücreti ödemeden, 12 ay boyunca ayda 47 lira yerine 29,99 liraya sunuyor. Kampanyadan yararlanan öðrenciler, Tivibu Web Maxi paketi ile online eðitimlerin yer aldýðý kiþisel geliþim platformu ProG Üniversiteli Paketi'ni de ilk 3 ay boyunca ücret ödemeden kullanýyor. Kampanyadan, internete yeni abone olan veya en az üç aydýr internet aboneliði olmayan ilk 100 bin üniversite öðrencisi sadece bir kez yararlanabiliyor. 6 GB kotalý Yalýn NET6 paketi kapsamýnda 20 GB'lik NETDÝSK ve 600 dakikalýk Wi-Fi kullanýmý da paketle birlikte ücretsiz sunuluyor. TTNET'in Türkiye'deki tüm üniversitelerde eðitim gören öðrencilere sunduðu bu teklifle ilk 3 ay boyunca ücretsiz kullanýlabilen Tivibu Web Maxi ile yerli ve yabancý TV kanallarýný izleyebilen gençler, dilerlerse belirli kanallarýn canlý yayýnýný durdurup 30 dakikaya kadar geri alabiliyor ve kaldýðý yerden izlemeye devam ediyor.

Kullanýcýlar, en popüler dizi ve programlarý, yayýnlanma tarihinden itibaren bir hafta boyunca kaydetmeye gerek kalmadan istenilen zamanda izleyebiliyor, binlerce belgesel, çizgi film ve müzik içeriðine dilenilen zamanda ulaþabiliyorlar. Dileyenler ilk üç ay ücret ödemedikleri Tivibu Web Maxi paketini dördüncü aydan itibaren 3,90 lira ödeyerek kullanmaya devam edebiliyor. Üniversiteli paketi, interneti olan herkesin kendini geliþtirmek için kullanabileceði Kiþisel ve Profesyonel Geliþim Platformu ProG ürünüyle de gençlere yabancý dil, profesyonel geliþim, biliþim teknolojileri, finans ve hobi gibi birçok alanda sertifikalý kurslar sunuyor. Ýsteyen gençler, 12 ay taahhüt vererek ilk 3 ay ücretsiz faydalandýklarý ProG paketini dördüncü aydan itibaren 4,90 lira ödeyerek kullanmaya devam edebiliyor. Yýl sonuna kadar sürecek olan kampanya hakkýnda detaylý bilgi almak ve kampanyadan yararlanmak isteyenler ise, TTNET satýþ noktalarýndan, 444 0 375 TTNET müþteri hizmetlerinden veya www.ttnet.com.tr adresinden baþvuru yapabiliyor.

‘Çevreci Çocuklar Sedir Ormaný Kuruyor’ projesi "Çevreci Çocuklar Sedir Ormaný Kuruyor" projesi okullarda baþladý.

M

ayýs 2012 döneminde Çorum Anadolu Köyleri Derneði (ANAKÖYDER) tarafýndan hazýrlanýp Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðýnca uygulamaya deðer görülerek desteklenen "Çevreci Çocuklar Sedir Ormaný Kuruyor" adlý çevre eðitim ve uygulama projesinin seminerleri okullarda baþladý. Proje kapsamýnda þimdiye kadar 23 Nisan, Cumhuriyet, Ertuðrul Gazi M. Kemal Ortaokullarý ile YÝBO ve Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'nda orman mühendisleri tarafýndan "çevre ve insan" konulu seminerler verildiði ve seminerlere devam edileceði, 15 Eylül 2012-15 Haziran 2013 döneminde toplam 15 okul öðrencileri ile projenin yürütüleceði bildirildi. Çocuk Ormaný Projesi hakkýnda bilgi veren ANAKÖYDER Baþkaný Avni Eker þunlarý söyledi; “Hazýrlamýþ olduðumuz üçüncü projemiz de kabul edilmiþtir. Çocuk Ormaný projemiz Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan uygulamaya deðer görülerek kabul edilmiþtir ve Milli Eðitim Müdürlüðü proje ortaðýmýzdýr. Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü bünyesinde görev yapan orman mühendislerinden teknik destek ve bilgi almaktayýz. Okullardaki seminerler çevre ve orman mühendisleri tarafýndan verilmektedir. Bu projemiz üç aþamadan oluþmaktadýr ve öðrencilerin küçük yaþlardan itibaren çevrenin önemini kavramalarý, çevre çalýþmalarýna aktif olarak katýlmalarý amaçlanmýþtýr. Birinci aþamada okullarýmýzda "çevre

ve insan" konulu seminerler verilmektedir. Ýkinci aþamada çam tohumu tüpleme ve çimlendirme etkinliði yapýlacak. Son aþamada ise Orman Ýþletmesi Müdürlüðü tarafýndan derneðimize bu proje kapsamýnda aðaçlandýrma çalýþmalarý yapýlmak üzere verilen Ýbrahim Çayýrý mevkiinde bulunan 120 dönümlük alanda fidan dikim ve bakým eðitimi uygulamalý olarak verilecek. Fidan dikilen alan

dikenli tel ile korumaya alýnacak ve derneðimiz 3 yýl boyunca fidanlarýn bakýmýný yapacak.

3 bin öðrenci eðitim alacak, 8 bin fidan toprakla buluþacak

"Temiz ve Yeþil Çevre Medeniyettir" anlayýþý ile öðrencilerimizi küçük yaþlarda çevre çalýþmalarýna dahil etmeyi, yaþadýðý bölge ve ülkesi için çalýþarak çevre bilinci ve fedakarlýk duygularýnýn geliþmesini amaçladýk. Bu proje

ile 3 bin öðrenci eðitim alacak, en az 20 bin tohum ekilecek, çevre ve orman konulu broþür daðýtýlacak ve 8 bin fidan toprakla buluþacak. Güzel davranýþlar küçük yaþlarda kazanýldýðý için geleceðimiz olan öðrencilerimizi bu güzel çalýþmaya katmak istedik. Çevre için herkesin sorumluluðu olduðunu düþünüyoruz. Yarýnýn çevrecilerinin yetiþmesi için benzer çalýþmalarýmýz devam edecektir.”

Proje kapsamýnda okullarda tanýtým yapýlýyor.

15 okul öðrencileri ile projenin yürütüleceði bildirildi.

Proje kapsamýnda 8 bin fidan toprakla buluþtu.


6

SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Vali Sabri Baþköy proje konusunda kurumlara hedef çizdi;

‘Her kurum ve STK kendi projesini yapabilir olacak’ V

ali Sabri Baþköy, her kurumdan iki kiþinin proje konusunda eðitim alarak, kendi kurumu için proje hazýrlayabilir düzeye geleceðini söyledi. Vali Baþköy, “Baþarý da baþarýsýzlýk ta hepimizin olacak. Bürokratik iþlemleri en aza indirmek için koordinasyon içinde çalýþýp, Çorum’un proje kabiliyetine geliþtireceðiz.” dedi. Her kurumun kendi proje ofisinin olacaðýný da sözlerine ekleyen Vali Sabri Baþköy, projelerin yazýldýktan sonra, koordinasyon merkezi ile birlikte hareket edilerek, eksikliklerinin tespit edileceðini, var olan eksikliklerin düzeltilmesinin ardýndan resmi

Vali Sabri Baþköy

yazýþmalarla ilgili kurumlara müracaat edileceðini söyledi. Projelerin inceleme kurullarý tarafýndan incelenirken, elenmemesi ve kabul edilmesi için eksiksiz ve ne istediðini bilir bir þekilde hazýrlanmasýnýn önemine vurgu yapan Vali Sabri Baþköy, “Kendi içimizde saðladýðýmýz oto kontrolle süreci hýzlandýrmýþ ve verimi artýrmýþ olacaðýz. Evvelden beri gelen baþarýyý sahiplenen yönetici hastalýðýndan kurtulacaðýz. Baþarý da, baþarýsýzlýkta sizlerin olacak. Yönetimin bir bütün olarak devam etmesi durumunda baþarýnýn daha kolay yakalanabileceðini aklýmýzdan çýkarmayacaðýz.” dedi.

Vali Sabri Baþköy, SMMMO Toplantý Salonu’nda gerçekleþtirilen eðitim seminerlerinde açýþ konuþmasý yaptý.

Çorum Proje Koordinasyon Merkezi Çorum’un proje kabiliyetini artýracak

ÇOPKOME proje eðitimlerine baþladý STK’lar ve kurumlar proje konusunda uzmanlaþýyor

K

Hayat Kaðýt iþçilerine ‘Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði’ konusunda seminer verildi.

Þ

‘Ýþ saðlýðý ve güvenliði büyük önem kazanýyor’

ehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Doðan Uyar, Hayat Kaðýt iþçilerine ‘Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði’ konusunda seminer verdi. Ýþ saðlýðý ve güvenliðinin, Türkiye’de ve dünyada her geçen gün önem kazandýðýný belirten Uyar, “Nasýl önem kazanmasýn ki; ÝLO (Uluslararasý Çalýþma Örgütü)’ya göre her yýl yaklaþýk 120 Milyon iþ kazasý olmakta, bunlarýn 210 ninini ölümlü kazalar oluþturmakta, her gün 500’den fazla kadýn ve erkek, iþ kazalarýndan dolayý evine dönememektedir. Elbette bahsettiðimiz mevzu insandýr. Belki de varlýklar içerisinde sadece kendinden müteþekkil olmayan tek varlýk insandýr, baþýna herhangi birþey gelmesinde, üzüntüsü ya da zararý sadece kendisine olmuyor, kendisiyle beraber bir taraftan annesine, babasýna, eþine, çocuðuna, akrabalarýna diðer yandan iþyerindeki amirine, iþverene kadar herkeste, hem hissi, hem hukuki, hem idari yönden sýkýntý meydana getirmektedir.” dedi. Ýþ kaybýnýn bir yönüyle de maddi kayýplarda farklý bir boyut oluþturduðunu kaydeden Uyar, konuþmasýný þöyle sürdürdü; “Bu kadar komplike olan bir olayýn, bütün taraflarca mutlaka ciddiye alýnmasý gerekir. Bütün taraflarca diyorum, çünkü bu önlemlerin alýnmasýnda üç taraf vardýr. Bunlar; Devlet; mevzuat yapma, teþkilatlanma, denetim ve uygulama yanýný oluþturmaktadýr. Ýþveren; iþ saðlýðý ve güvenliði konularýnda her türlü önlemi almak durumundan sorumludur. Üçüncü yanýný oluþturan iþçiler ise alýnan önlemlere uymakla yükümlüdür. Çalýþan hiç kimse bana birþey olmaz diyerek üzerine düþen vazifelerini ciddiye almama, kurallara uymama hakkýna sahip deðildir. Yapýlan araþtýrmalarda kaza ve hadiselerin tamamýný 4 ana unsur oluþturmaktadýr. Bunlar; insan, ekipman, malzeme ve çevre, yani çalýþma ortamýndan oluþmaktadýr. Dikkat edilirse kazalarýn oluþmasýnda birinci etken insan unsurudur. Diðer üç tanesi ise yine insan, yani çalýþan, çalýþtýran tarafýndan oluþturulacak unsurlardýr. Bizim tek istediðimiz ‘önlemek, ödemekten daha ucuz ve insalcýldýr’ prensibi gereðince iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda herkesin görevlerini ve ödevlerini en iyi þekilde bilmesi ve yerine getirmesidir.”

Semineri Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Doðan Uyar verdi.

Yapýlan araþtýrmalarda kaza ve hadiselerin tamamýnýn 4 ana unsurdan oluþtuðu belirtildi.

ýsa süre önce kurularak faaliyetlerine baþlayan Çorum Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME), eðitim çalýþmalarýna baþladý. SMMMO Toplantý Salonu’nda gerçekleþtirilen eðitim seminerlerinin STK’lar için olan ilk gurubu dün baþladý. Vali Sabri Baþköy’ün de açýlýþ toplantýsýna katýldýðý ilk derste, Çorum’un proje kabiliyetini geliþtirecek olan önemli hedefler üzerinde duruldu. 25’er kiþilik guruplar halinde eðitimlerin iki gün verileceðini açýklayan Vali Sabri Baþköy, ilk iki gurubun STK temsilcilerinden oluþtuðunu, kamu kurum temsilcileri için de 4 ayrý gurubun oluþturularak, toplam 100 kiþiye eðitim verileceðini, eðitim çalýþmalarýnýn tamamlanmasýndan sonra Çorum’da genel toplamda 150 kiþinin eðitimini tamamlamýþ olacaðýný kaydetti. Genel mevzuat ve ÇOPKOME’nin çalýþma esaslarý hakkýnda kursiyerleri bilgilendiren Vali Sabri Baþköy, ÇOPKOME’nin bir ihtiyaçtan doðduðunu, proje yönetimimin bir bütünlük içerisinde ele alýnarak, daha verimli sonuca ulaþmayý hedeflediklerini dile getirdi. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu’nun baþkanlýðýný yürüteceði ÇOPKOME’nin koordinasyonu Çorum

Çorum Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME), eðitim çalýþmalarýna baþladý.

ÇOPKOME’nin koordinasyonu Çorum Sosyal Etüd ve Proje Müdürlüðü’nce saðlanacak.

Þehit yakýnlarý yalanladý H

Ýþ saðlýðý ve güvenliðinin, Türkiye’de ve dünyada her geçen gün önem kazandýðý belirtildi.

Sosyal Etüd ve Proje Müdürlüðü’nce saðlanacak. Ýl Dernekler Müdürlüðü’nün de koordinasyon içerisinde yer aldýðýný kaydeden Vali Sabri Baþköy, Çorum’un proje konusunda geldiði noktanýn genel durumu hakkýnda da kapsamlý bir rapor hazýrlanacaðýný söyledi. Açýlýþ toplantýsýnýn ardýndan Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Proje Uzmaný Fatih Çatal, eðitim seminerine baþladý.

arp Malulü Gaziler, Þehit Dul ve Yetimler Derneði Genel Baþkaný Taner Uran, medyada yer alan ''Þehit Aileleri ve Gaziler, maddi taleplerinin karþýlanmasý için açlýk grevine baþlýyor'' þeklindeki haberin gerçeði yansýtmadýðýný bildirdi. Uran, yaptýðý yazýlý açýklamada, medyada yer alan ''Þehit Aileleri ve Gaziler, maddi taleplerinin karþýlanmasý için açlýk grevine baþlýyor'' þeklindeki haberin gerçeði yansýtmadýðýný ifade etti. Söz konusu haberin 41 ilde þubesi, 17 temsilciliði, 7 bin 500'den fazla üyesi bulunan derneði fazlasýyla rahatsýz ettiðini

belirten Uran, ''Derneðimiz, terörle mücadele kanununa idam cezasýnýn getirilmesi ile baþta eli kanlý bebek katili olmak üzere terör elebaþýnýn idam edilmesi, terör örgütü ve bebek katilinin muhatap alýnmamasý, terör örgütünün siyasi taleplerinin yerine getirilmemesi için mücadele etmiþ ve mücadele edecektir'' ifadelerini kullandý. Uran, açýklamasýný þöyle sürdürdü: ''Kamuoyunu yakýndan takip edenler bu taleplerimizi sürekli gündemde tuttuðumuzu bilmektedirler. Anayasamýzýn 61.

maddesinde bulunan 'Devlet, harp ve vazife þehitleriyle malul ve gazileri korur, toplumda kendine yaraþýr hayat seviyesi saðlar' hükmü çerçevesinde ait olduðumuz camianýn sorunlarýnýn çözümünde de mücadele etmekteyiz. Her türlü olumsuz þartlara raðmen 'vatan saðolsun' demeyi bilmiþ, ülkemizin en fazla fedakarlýk yapmýþ kesimiyiz. Þehit aileleri ve gaziler olarak manevi deðerlerimiz her zaman maddi taleplerimizin daima önünde olmuþtur. Maddi talepler için açlýk grevi yapýlmasýný tasvip etmediðimiz gibi destek de vermemekteyiz.''


SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

7

11 milyonluk alt yapý için kazma vuruldu O

smancýk Belediyesi tarihi alt yapý yatýrýmýna baþladý. Ýlçenin kanalizasyon, atýk su hatlarýnýn yenileceði ve ayrýca içme suyu hattýnýn döþeneceði alt yapý yatýrýmý için kazma vuruldu. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalarýn baþlamasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Alt yapý yatýrýmýmýzý iki etapta topladýk. 30 kilometreyi bulan kanalizasyon, atýk su hatlarýný içeren 10 milyonluk yatýrýmýmýzýn yaný sýra ikinci etap projemiz içinde yer alan 1 milyonluk yeni içme suyu hattýný da ilçemize kazandýracaðýz. Böylece uzun yýllardýr kullanýlan ve ömrünü tamamlayan alt yapý borularýmýzý, kanalizasyon, atýk su ve içme suyu hatlarýmýzý yenileyerek tarihi sorunlara çözüm sunacaðýz" dedi. Osmancýk Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye, ilçede yaþanan alt yapý sorunlarýna son noktayý koymak, ilçenin uzun yýllar alt yapý sýkýntýsý çekmemesi için çalýþmalarýna baþladý. Ýller Bankasý tarafýndan gerçekleþtirilen tarihi alt yapý ihalesinde uygun teklifi sunarak ihalede belirtilen iþleri yapmaya hak kazanan Bakýr Ýnþaat ilçede tarihi alt yapý yatýrýmý için kazmayý vurdu. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalarýn baþladýðý ýrmak kenarýndaki alanda Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Bilgener, Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürü Hakký Bozyel, Jeoloji Mühendisi Yüksel Yoludoðru, Fen Ýþleri Müdürü Ahmet Sami Dibek ve Bakýr Ýnþaat yetkilileri ile incelemelerde bulundu. Baþkan Yazýcý, çalýþmalar hakkýnda basýn mensuplarýna bilgiler sundu.

Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalarla ilgili bilgi verdi.

Kanal ýslah çalýþmasý

Osmancýk Belediyesi tarihi alt yapý yatýrýmýna baþladý.

Alt yapý ihalesi kapsamýnda 30 kilometre kanalizasyon ve atýk su hattý döþenecek.

11 milyonluk alt yapý yatýrýmý

Alt yapý yatýrýmýný iki etapta topladýklarýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Birinci etap yatýrýmlarýmýzda kanalizasyon ve atýk su hatlarýmýzýn yenilenmesi yer alýyor. Bu yatýrýmlarýmýz ihale kapsamýnda olan yatýrýmlarýmýz. Ayrýca ikinci etap

kilometre kanalizasyon ve atýk su hattýnýn döþeneceðini belirten Baþkan Yazýcý, "Ýhale süremiz 700 gün. Müteahhit firmamýz bu süreyi bir yýla çektiðini. Bir yýlda kolektör dediðimiz kanalizasyon ana hatlarýnýn deðiþiminin yapýlacaðýný ayrýca atýk su hattýnýn döþeneceðini taahhüt ediyor. Bir yýlda çalýþmalarýn tamamlanmasýný bekliyoruz" diye konuþtu. Baþkan Yazýcý, alt yapý yatýrýmlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan çalýþmalarýn yapýldýðý bölgelerin sýcak asfalt olacaðýný kaydetti.

yatýrýmýmýzda ise içme suyu hatlarýmýzýn deðiþtirilmesi yer alýyor. Bu yatýrýmýmýz için de geçtiðimiz ay yaptýðýmýz ihale su borularýmýzý aldýk. Bu kapsamda da su borularýmýzý belediyemizin imkanlarý

yenileceðiz. Birinci etap ihalemizin bedeli 10 milyon TL iken ikinci etap içme suyu hatlarýmýzýn deðiþimi için yapacaðýz yatýrýmýmýzýn bedeli ise 1 milyon TL. Bu kapsamda alt yapýya 11

milyon TL harcayacaðýz. Osmancýk alt yapýda rahat bir nefes alacak" dedi.

30 km kanalizasyon ve atýk su hattý Alt yapý ihalesi kapsamýnda 30

Çalýþmalar kapsamýnda kanal kenarý ve kanal üzerinin de düzenleneceðini açýklayan Baþkan Yazýcý, "Buradan bu müjdeyi de verelim. Birinci alt yapý projesi içerisinde kanal ýslah çalýþmamýz olacak. Þehir içinden geçen kanalýmýzý çok güzel bir þekilde sunmaya çalýþýyoruz. Saðlý sollu taþ duvar altý beton tertemiz berrak su. Kenarlarýnda oturma yerleri olan alanlar oluþturacaðýz. Ayrýca kanal üstündeki dükkanlarýmýzý yýkacaðýz. Otopark olan kullanýlan alaný da yýkacaðýz. O bölgeyi de açacaðýz. Kanalýn üstünde bir alan kalmayacak bütünü estetik þekilde saðý solu beton olacak. Küçük kayýklarýn da yüzdürüleceði alanlar oluþturacaðýz. Ayrýca peyzaj düzenlemesi de yaparak yeni bir alan oluþturacaðýz" þeklinde konuþtu. Baþkan Yazýcý, alt yapý çalýþmalarý kapsamýnda vatandaþlardan sabýr beklediklerini ifade ederek, "Vatandaþlarýmýzdan bu çalýþmalarýmýz kapsamýnda sabýr bekliyorum. Toz ve çamur gibi þikayetler olacaktýr. Biz çalýþmalarýmýzý rahatsýzlýklarý en aza indirerek yapmaya çalýþacaðýz. Vatandaþlarýmýzdan sabýr ve dua bekliyorum" dedi.

Osmancýk Belediyesi’nin ilçede yaþanan alt yapý sorunlarýna son noktayý koymak istediði belirtildi.

Köy çocuklarý sinemayla tanýþtý “Köyden kente, kentten hayata, hayat bize de güzel” projesi hayata geçirildi.

Ç

orum’da kýrsal kesimde eðitim gören baþarýlý öðrenciler “Köyden kente, kentten hayata, hayat bize de güzel” projesi kapsamýnda hayatlarýnda ilk kez sinemayla tanýþtý. Çorum Belediyesi’nin de destek verdiði proje kapsamýnda 15 köyden 100 baþarýlý öðrenci servislerle köylerinden alýnarak Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Projeye Çorum Belediyesi’nin de destek verdi. Merkezi’ne getirildi. Ýlk defa sinemada film izleyen öðrencilerin heyecanlarý yüzlerine yansýdý. Fetih 1453 filmini izleyen öðrencilere film sonunda merkez yetkilileri tarafýndan kitap hediye edildi. Necip Fazý Kýsakürek Gençlik Merkezi, sosyo-kültürel etkinliklerin yaný sýra maddi imkaný olmadýðý için dershaneye gidemeyen öðrencilere 15 köyden 100 baþarýlý öðrenci servislerle köylerinden alýndý. de kapýlarýný açýyor. SBS sýnavýna hazýrlanan 300 öðrenciye Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan ücretsiz ders veriliyor. Yaz döneminde çeþitli sosyal etkinliklerin ön plana çýktýðý merkezde, kýþ döneminde ise eðitim faaliyetlerine aðýrlýk verildi. Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan 5 adet akýllý sýnýfta öðrenciler branþ öðretmenleri nezaretinÇocuklar Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi’ne getirildi. de Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Yabancý Dil derslerinde eðitimler alarak sýnava hazýrlanýyor. Merkeze üye olan gençler ayrýca kütüphane, sinema, bilgisayar ve oyun salonu gibi etkinliklerden de faydalanabiliyor. Necip Fazý Kýsakürek Gençlik Merkezi Müdürü Cihat Nakaþ, gençlerin becerilerini artýrmak, beden ve ruh saðlýðýný korumak ilgi alanlarý doðÖðrenciler 5 adet akýllý sýnýfta branþ öðretmenleri nezaretinde ders aldý. rultusunda eðitimlerine katký saðlamayý amaçladýklarýný söyledi. Gençlik merkezinde maddi imkanlarý olmayan ilköðretim 6,7 ve 8. sýnýf öðrencilerine ücretsiz eðitim verildiðini açýklayan Nakaþ, ayrýca merkeze üye olan lise ve üniversite öðrencilerinin oyun salonu, kütüphane ve sinema gibi etkinliklerden faydalanabildiðini sözlerine ekledi.(ÝHA) Necip Fazý Kýsakürek Gençlik Merkezi Müdürü Cihat Nakaþ, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.


8

SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde anýlarýný tazeleyen Çorumlu Kýbrýs Gazileri, gezinin son gününde Girne'yi gezdiler.

Girne’de duygu yüklü anlar Gaziler 38 yýl önce barýþ getirdikleri topraklara hüzünlü þekilde veda ettiler.

Girne’de tarihi mekanlar ziyaret edildi.

Girne Kalesi’ni de ziyaret eden Çorumlu Kýbrýs Gazileri, geziden memnun döndüler.

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde anýlarýný tazeleyen Çorumlu Kýbrýs Gazileri, gezinin son gününde Girne'yi gezdiler. Çorum Belediyesi tarafýndan barýþ götürdükleri Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ne 5 günlük gezi düzenlenen Çorumlu Gaziler, gezi boyunca savaþtýklarý yerleri ziyaret etti, þehit olan arkadaþlarýna dua okudular. Yapýlan açýklamaya göre, ilk olarak ilk çýkarmanýn yapýldýðý Girne Plajý’ný ziyaret eden gaziler, burada duygulu anlar yaþarken, bazý gazilerin gözyaþlarýný tutamadýðý gözlendi. Girne Kalesi’ni de ziyaret eden Çorumlu Kýbrýs Gazileri, burada kalenin tarihçesini dinlediler, þehitlikler ziyaret edilirken, gaziler, 38 yýl önce barýþ getirdikleri topraklara hüzünlü þekilde veda ettiler. Geziyi düzenleyen Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür eden Gaziler, "Hayallerimiz gerçekleþtiren Belediye

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ne 5 günlük gezi düzenlendi. Gaziler savaþtýklarý yerleri ziyaret etti. Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye teþekkür

ediyoruz. O gün yaþadýðýmýz tüm olaylar

Gaziler, gezi boyunca savaþtýklarý yerleri ziyaret etti, þehit olan arkadaþlarýna dua okudular.

yeniden gözümüzün önüne geldi, çok farklý

duygular yaþadýk. Bize yardýmcý olan, gezinin

en iyi þekilde geçmesi için her an yanýmýzda

Ýlkolarak çýkarmanýn yapýldýðý Girne Plajý ziyaret edildi.

Gaziler, gezi boyunca savaþtýklarý yerleri ziyaret etti, þehit olan arkadaþlarýna dua okudular. Gaziler, geziyi düzenleyen Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ettiler.


Yasak ava ceza

SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

9

O

rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 11. Bölsý kesildi” dedi. ge Müdürü Emin Karaman, AmasVatandaþlarýn av sezonu boyunca ya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illedoðaya daha duyarlý, doðaya katký surinde usulsüz avlanan avcýlara karþý yapnan bir yaklaþým göstermelerini bekletýðý mücadele sonucunda 85 avcýya 52 diklerini dile getiren Karaman, “Avcýlýk bin TL para cezasý verdiklerini söyledi. iþlemleriyle ilgili olarak kasým ayýna kaTemmuz -kasým aylarý içersinde dar 4 bin 819 kiþiye avlanma pulu verAmasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Todik ve toplamda da 335 bin 400 TL de kat illerinde toplam bin 356 avcýyý kongelir elde ettik. Ýller bazýna göre baktýðýtrol ettiklerini belirten Bölge Müdürü mýzda da Amasya’da 454 avlanma pulu Emin Karaman, “Temmuz - kasým aylaverdik ve 30 bin 30 TL, Çorum’da 883 rý içersinde Amasya’da 89 avcý kontrol kiþiye avlanma pulu ve 52 bin 325 TL, edilirken, bunlardan 15’ine yasal iþlem Ordu’da 766 kiþiden 57 bin 460 TL, yapýldý ve 8 bin 714 TL para cezasý keSamsun’dan 598 kiþiden 139 bin 360 sildi. Çorum’da 749 avcý kontrol edildi, TL, Tokat ilinden de 598 kiþi avlanma 29 avcýya yasal iþlem yapýldý ve 14 bin pulu alýrken 56 bin 225 TL’de gelir elde 218 TL para cezasý verildi. Ordu’da 85 edildi” diye konuþtu. avcý kontrol edildi ve bunlarýn hiçbirine Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 11. Bölge Müdürü Emin Karaman Bölgelerinde aþýrý soðuklar olmasý ceza verilmedi. Samsun’da da 262 avcý halinde yaban hayatýný da destekleyeceklerini ifade eden Karaman, kontrol edilmiþ olup, 16 avcýya yasal iþlem yapýldý. Bunlara da 14 “Kýþ þartlarýnýn aðýr geçmesi halinde yemleme yapýlabilecek yer habin 900 TL para cezasý verildi. Tokat’ta ise 171 avcý kontrol edilezýrlýklarý ve yapýlacak yemle ilgili hazýrlýk çalýþmalarýmýz devam etrek 25 avcýya yasal iþlem yapýlmýþ olup, 15 bin TL’de para cezasý mektedir. Hazýrlýklarýmýz bittikten sonra kýþ aðýr þartlarda geçerse verildi. Buna göre Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinbiz o noktada yaban hayatýný destekleme üzere yemleme çalýþmalade temmuz - kasým aylarý içersinde toplam bin 356 avcý kontrol rýný yapacaðýz” þeklinde konuþtu.(ÝHA) edildi, 85 avcýya yasal iþlem uygulanarak 52 bin 832 TL para ceza-

Aile Eðitimi Semineri 16 Kasým’da G

ül-Der ve ADEF iþbirliði ile Çorum'da Ekim 2011'den bu yana devam eden Aile Eðitimi seminerlerinin 2012-2013 eðitim döneminin ikincisi 16 Kasým 2012 Cuma günü 19:30’da 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda gerçekleþtirilecek. Seminerlerin bu ayki konuþmacýsý Eðitimci Yazar Kadir Kesici olacak. Seminerin birinci oturumunda "Ailenin Çocuklarla Saðlýklý Ýletiþimi"; ikinci

oturumunda ise "Oyunlar ve Çocuklar, Çocuklar ve Oyunlar" konularý ele alýnacak. Aile Mektebi Ýl Koordinatörü Ýzzet Selçuk, “Aile eðitim seminerlerinin temel amacý, modern sorunlarýn baskýsý karþýsýnda direnç göstermekte zorlanan aile yapýsýnýn saðlam temellere dayandýrýlmasýnýn saðlanmasýdýr. Toplumumuzda geleneksel aile yapýsýnýn tüm eksikliklerine raðmen insani sorunlarýn

çözümünde önemli bir imkân olduðunu düþünüyoruz. Aile kavramýnýn hala önemli ve anlamlý olduðu toplumumuzda, inancýmýzýn gereði olan deðerlerle tanýþmýþ ve yoðrulmuþ aile yapýsýnýn ve aile bireylerinin modern sorunlar karþýsýnda daha dirençli olacaðý muhakkaktýr. Sorunlara sadece iþaret etmekle kalmayalým ve toplumsal meseleleri tribünlerden izlemekten artýk vazgeçelim diyor ve bu

Aile Mektebi Ýl Koordinatörü Ýzzet Selçuk

hedef doðrultusunda gerçekleþtirdiðimiz aile eðitimi programlarýmýza tüm

halkýmýzý aile bireyleri ile birlikte bekliyoruz.” diye konuþtu.

Kanser tedavisinde yeni yöntem K

emoterapik banyo yöntemi Ýngiltere'de denendiði hastalarda baþarýlý oldu. Kanser tedavisinde baþvurulan kemoterapi hedeflenen organýn yaný sýra tüm organlarý etkiliyor. Bu durum karþýsýnda düþünülen kemoterapik banyo sistemi Ýngiltere’de uygulanmaya baþlandý. Kanserleri karaciðerlerine sýçrayan iki hastanýn bu organlarý diðerlerinden ayrýlarak kemoterapi ajanlarý içeren özel sývýyla

Kemoterapik banyo sistemi Ýngiltere’de uygulanmaya baþlandý. Bazý Avrupa hissettiklerini söyleyen temizlendi. hastalarýn tümörlerinde ülkeleriyle Amerika Üç ay sonra küçülme gözlendi. Birleþik Devletleri’nde kendilerini daha iyi

de deneme aþamasýnda olan kemo-banyo yöntemine, böbrek, karaciðer ve pankreas gibi karýn içinde diðerlerinden ayrýlabilen organlarda baþvurulabiliyor. Uzmanlar karýn içine yayýlan ileri evredeki kanserli hastalarda uygulanan tedavi yöntemlerinden olan, kemoterapi sývýsýyla karýn bölgesinin yýkanmasý temeline dayanan “sýcak kemoterapiyi” de geliþtirmeye çalýþýyor.

Hitit Yolu’nda gençlik yürüyüþü Sungurlu Gençliði Eðitim ve Kültür Derneði gençlik yürüyüþü düzenlendi.

Ç

orum'un Sungurlu Gençliði Eðitim ve Kültür Derneði, kentin turizm deðerlerini ve alternatif spor mekanlarýný ulusal ve uluslararasý düzeyde tanýtmak amacýyla Gençlik Programlarý Eylemi kapsamýnda Hitit yolunda ‘Gençlik Yürüyüþü’ düzenledi. Boðazkale ilçesinde düzenlenen yürüyüþe Sungurlu Gençliði Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný Ahmet Haþim Özsaray, izci liderleri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Dernek Baþkaný Ahmet Haþim Özsaray, Valilik tarafýndan hayata geçirilen 'Hitit Yolu' projesinin Çorum'un turizm ve alternatif sportif aktiviteleri açýsýndan potansiyelini büyük ölçüde artýrýcý bir fýrsat oluþturduðunu söyledi. Özsaray, bir sivil toplum kuruluþu olarak kabul edilen bu proje ile Hitit yolunun ve Çorum'un tanýtýmýna katkýda bulunmak istediklerini belirtti. Amaçlarýnýn

Yürüyüþ Boðazkale ilçesinde gerçekleþtirildi.

2 gün süren etkinlik 28 kilometrelik yürüyüþün ardýndan sona erdi.

ilerleyen yýllarda projenin kapsamýný daha da geliþtirerek uluslararasý bir projeye dönüþtürmek olduðunu ifade eden Özsaray, “Bu düþünceler ýþýðýnda

proje fikrimizin oluþmasýndan kabul aþamasýna kadar geçen dönemde desteklerini esirgemeyen Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin ve eski Boðazkale

Kaymakamý Murtaza Dayanç'a teþekkür ederim" diye konuþtu. 2 gün süren etkinlik 28 kilometrelik yürüyüþün ardýndan sona erdi. (ÝHA)

Fen Lisesi öðrencilerine konferans Burs kazananlar Y Memur adaylarý için belli olacak

açýlan kadrolar belli oldu 2

012/2 KPSS ile yerleþtirilecek memur adaylarý için açýlan 7 bin 328 kadronun yer ve sayýlarý belli oldu. En yüksek kadro bin 17 kiþi ile Milli Eðitim'de. KPSS Yerleþtirme Kýlavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Baþkanlýðýnca yerleþtirilen adaylarýn, yerleþtirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taþýdýklarýnýn ilgili kurumda oluþturulan sýnav deðerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine atamalarý yapýlacak. Bu çerçevede; kamu kurum ve kuruluþlarýnca merkezi yerleþtirme yapýlmak üzere Devlet Personel Baþkanlýðýna gönderilen (Milli Eðitim Bakanlýðýna ait Öðretmen kadrolarý ve kariyer meslek memurlarý dýþýnda kalan) toplam (7.328) kadro ve pozisyona 19 28 Kasým 2012 tarihleri arasýnda ÖSYM Baþkanlýðýnca www.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih iþlemi yapýlacak.

2

012-2013 öðretim döneminde burs ve öðrenim kredisi almak üzere müracaatta bulunan 661 bin 742 öðrencinin deðerlendirme sonuçlarý 26 Kasým'da açýklanacak. 661 bin 742 öðrencinin deðerlendirme sonuçlarý 26 Kasým 2012 tarihinden itibaren Kredi Yurtlar Kurumunun internet sitesinden ( www.kyk.gov.tr ) T.C kimlik numaralarý

girilerek öðrenilebilecek. Öðrenciler Taahhüt Senetlerini, 28 Kasým - 30 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda herhangi bir noterde; vergi, resim ve harç ödemeksizin tanzim ve tasdik ettirdikten sonra, 30 Aralýk 2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Kredi Yurtlar Kurumu bölge ve/veya yurt müdürlüklerine teslim edecek. Bölge ve/veya yurt müdürlüðü bulunmayan yerlerde

ise "Söðütözü Mah. 2176. Sok. No:25 Çankaya/Ankara" adresindeki Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðüne posta ile veya elden teslim edilebilecek. Senetlerini belirtilen tarihte Kredi Yurtlar Kurumuna teslim eden öðrencilerin burs veya öðrenim kredisi ödemeleri 7 Ocak 2013 tarihinde T.C Ziraat Bankasý'ndan yapýlacak.

rd. Doç. Dr. Ahmet Kapusuz, Çorum Fen Lisesi öðrencilerine ‘yenilenebilir enerji kaynaklarý, katý atýk ayrýþtýrma ve enerjiye dönüþüm, sonsuz enerji kaynaðý ve baþarýnýn sýrlarý’ konularýnda konferans verdi. Teknolojik buluþlar ve aldýðý patentlerle ilgili de öðrencilere bilgi veren Kapusuz, daha sonra ‘Çýlgýn Bilim ve Baþarýnýn Sýrlarý’ isimli kitaplarýnýn tanýtýmýný yaptý.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kapusuz, Çorum Fen Lisesi’nin konuðu oldu.

Öðrencilere ‘Çýlgýn Bilim ve Baþarýnýn Sýrlarý’ isimli kitabýnýn tanýtýmý yapýldý.


10 SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Temiz arazi, temiz tarým ‘N

Nitrat kirliliðini çözecek proje

itrat Direktifi Uygulama Projesi Çalýþtayý’ dün Çorum’da baþladý.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü’nün evsahipliðindeki çalýþtayýn açýlýþý dün

Anitta Otel’de gerçekleþti. Yerli ve yabancý bilim insanlarýnýn ko-

‘Nitrat Direktifi Uygulama Projesi Çalýþtayý’ dün Çorum’da baþladý.

nuþmacý olarak yer aldýðý çalýþtaya Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Proje Koordinatörü Ali Kasacý, bazý þube müdürleri, Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ ile davetliler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan çalýþtayýn açýþ konuþmasýný Erkan Elfaz Ermiþ yaptý. Belgesel filmi de çekilen proje hakkýnda bilgiler veren Ali Kasacý ise halkýn bilinçlendirilmesine yönelik hazýrladýklarý programý anlattý. Basri Evci, Kostas Hatziyannis, Theodoros Kartoyis, Semai Özkan gibi isimlerin de birer sunum yaptýðý çalýþtayda nitrat direktifi ve Çorum’da yapýlan GEF faaliyetleri anlatýldý. Ýki gün sürmesi planlanan çalýþtay bugün Derinçay ve Mecitözü Tanrývermiþ Havzalarý’na yapýlacak saha ziyaretlerinin ardýndan sona erecek.

Ermiþ: ‘Çorum, proje uygulamalarýnda baþarýlý’ Belgesel filmi de çekilen proje hakkýnda bilgiler verildi.

G

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü dostu tarým ve ormancýlýk üretim faaliErkan Elfaz Ermiþ, Çorum’un tarýmyetleri konusunda bilgilendirilmesi de sal proje uygulamalarýnda baþarýlý bir kohedefler arasýnda yer alýyor. numda olduðunu söyledi. Tarýmsal kaynaklardan Karade‘Nitrat Direktifi Uygulama Projesi niz'e boþalan besin maddelerinin miktaÇalýþtayý’ açýlýþýnda konuþan Erkan Elfaz rýnýn azaltýlmasýna yardýmcý olunmasý, Ermiþ, Karadeniz’de Tarýmsal Kirliliðin tarýmsal besin maddelerinden kaynaklaKontrolü Projesi dahilinde Çorum’da 5 nan kirlilikle mücadele konusundaki ayrý havzada gerçekleþtirilen çalýþmalarýn Avrupa Birliði (AB) standartlarýna baþarýyla tamamlandýðýný açýkladý. uyulmasýnýn saðlanmasýna yönelik düzenleyici ve politika oluþturma kapasiTarýmsal alanda yeni projeleri hayatesinin güçlendirilmesi de önem taþýyor. ta geçirmeye hazýrlandýklarýný anlatan Ermiþ, Nitrat Direktifi Uygulama Projesi’ne Sürdürülebilir doðal kaynak yöneElfaz Ermiþ de deðindi. Ermiþ, þöyle konuþtu: timinin teþvik edilmesi ve kaynaklarýn bozulmasýna iliþkin konularda kamu“Proje, Anadolu ve Türkiye'nin Kaoyunun daha fazla bilinçlendirilmesi için kurumsal radeniz Bölgesi'ndeki 28 mikro havzada sürdürülebikapasitenin güçlendirilmesi temel gayemiz. lir doðal kaynak yönetimi uygulamalarýný desteklemek ve bu þekilde kaynaklarýn bozulmasýndan etkileÇorum, bu projenin bir alt bileþeni olan Karadenen nüfusun gelirinin arttýrýlmasýný amaçlýyor. Bu niz’de Tarýmsal Kirliliðin Kontrolü kýsmýnda yer alýamacýn gerçekleþtirilmesi için seçilen mikro havzayor. Bizle birlikte 4 il proje kapsamýnda. 2001 yýlýnlarda sürdürülebilir doðal kaynak yönetimine yönelik da yapýlan planlamanýn ardýndan 2005 yýlýnda proje birleþik bir yaklaþýmýn planlamasý ve uygulanmasý hayata geçti ve bu yýl tamamlandý. Çorum’da 5 havkonusunda sorumluluk üstlenmek amacýyla yerel nüzada projeler yürütüldü ve projenin formatýna uygun fusun teþvik edilmesi amaçlanýyor. olarak baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirildi. Ancak projelerde esas amaç olan sürdürebilirlik devam ediArazi verimliliðinin arttýrýlmasý, marjinal araziyor ve uygulayýcý köylerimizde layýkýyla projelerine ler üzerindeki baskýlarýn azaltýlmasý ve aile gelirlerisahip çýkýyor.” nin arttýrýlmasý amacýyla yerel nüfusun daha çevre

‘Tarýmsal alanlarda nitrat kirliliði önlenecek’

Ýki gün sürmesi planlanan çalýþtay, Derinçay ve Mecitözü Tanrývermiþ Havzalarý’na yapýlacak saha ziyaretlerinin ardýndan sona erecek.

Ç

orum’da düzenlenen ‘Nitrat Direktifi Uyguadet toprak altý enjeksiyon yapabilen vidanjör, l lama Projesi Çalýþtayý’nda konuþan Proje Koadet kamyon tipi gübre taþýma ve uygulama tanký ordinatörü Ali Kasacý, “Hayata geçecek proje ile ile çalýþmalar yürütülüyor. tarýmsal alanlarda nitrat kirliliðinin önüne geçileDiðer 4 havzadaki çalýþmalar ise büyük ve kücek” dedi. çükbaþ hayvanlarýn gübrelerinin yönetimiyle ilgili. Projenin amacý hakkýnda açýklamalarda buluHavzada kooperatif, dernek, birlik gibi çiftçi nan Ali Kasacý, tarýmsal faaliyetlerden kaynaklaörgütüne üye veya üye olmayý düþünen, hayvan nan su kirliliðinin önlenmesinin de hedefler aravarlýðý yeterli olup, uyumlu bir þekilde çalýþacak sýnda yer aldýðýný söyledi. hanelere; hayvan varlýklarýna göre hane tipi sýzdýrNitrat kirliliðinin zararlarýna dikkat çeken maz depolar ve sývý depolama tanklarý yapýlarak Kasacý, “Tarýmda kullanýlan nitrat, mavi bebek gübrenin 2 ay burada bekletilmesi, böylece ön fersendromu ve kolon kanserinin yaný sýra ciddi çevmantasyonun ve süzülmenin gerçekleþtirilmesini Ali Kasacý re kirliliðine neden oluyor” diye konuþtu. saðlanacak. AB ülkelerinde gerçekleþtirilen proje ile Avrupalý çiftçi2 ay sonunda gübre merkez depoya taþýnarak, 6 ay buralerin daha duyarlý ve çevreci tarýmsal uygulamalara baþladýðýda bekletilip fermantasyonun tamamlanmasý saðlanacak. Kana iþaret eden Kasacý, Türkiye’deki çalýþmalarýn ise 2000 yýrýþtýrýcý kullanýlarak süre kýsaltýlacak. Fermantasyonu tamamlýnda baþladýðýný kaydetti. lanmýþ gübre; gübreyi veren kooperatif üyelerinin tarým alanlarýna daðýtýcý makineler ile daðýtýlacak. Türkiye’de ciddi oranda nitrat kirliliðinin bulunmadýðýný dile getiren Kasacý, Anadolu Su Havzalarý Rehabilitasyon Her havzada kepçeli traktör, gübre taþýyýcý römork, sývý Projesi kapsamýnda Çorum’da yapýlan çalýþmalarý anlattý. Kagübre vidanjörü, gübre karýþtýrýcý ve katý gübre daðýtýcý kullasacý, konuþmasýnda þu bilgileri verdi: nýlacak. “Anadolu Su Havzalarý Rehabilitasyon Projesi’nin bir alt Tüm havzalarda eðitim çalýþmalarý faal olarak 2012 yýlýbileþeni olan ‘Karadeniz’de Tarýmsal Kirliliði Önleme Projenýn sonuna kadar sürdürülecek. 2012 yýlýnýn sonundan itibasi’, Çorum’la birlikte Samsun, Tokat ve Amasya illerinde yüren izleme faaliyetleri devam edecek. Havzalarda belirlenen rütülüyor. su numune istasyonlarýndan aylýk ve üçer aylýk dönemlerde numuneler alýnarak sonuçlan raporlanacak. Projenin amacý; gübre yönetimi, bitki besin maddesi yönetimi, iyi tarým uygulamalarý ve teknikleri ile tarýmsal kirliProje sonucunda; yer altý ve yer üstü su kaynaklarýnýn koliðin azaltýlmasýdýr. runmasý ile Karadeniz'de tarýmsal kirliliðin önüne geçilmesine örnek olunmasý hedefleniyor. Kýsa adý GEF olan Küresel Çevre Fonu projesi kapsamýnda Çorum’da Derinçay, Arifegazili, Aþdaðul, Tanrývermiþ ve Çiftçi arazilerinin toprak analizleri yapýlarak, çiftçinin Eskice’den oluþan 5 mikro havzada çalýþmalar yürütülüyor. kimyasal gübre kullanýmýnýn azaltýlmasý, topraðýn organik yönden güçlendirilmesi, çevre sorunlarýnýn azalmasý ile bu Derinçay Havzasý’nda tavuk gübrelerinin depolanmasý amaçlý harcamalarýn düþürülmesi, hane bazýnda saðlýk gidertaþýnmasý ve tarým arazilerine uygun teknikle verilmesine yölerinde bir azalma öngörülüyor.” nelik faaliyetler gerçekleþtiriliyor. Bu amaçla 2 adet traktör, 2

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü’nün evsahipliðindeki çalýþtayýn açýlýþý dün Anitta Otel’de gerçekleþti.


SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Çorum, ‘Koruyucu Aile’de çýtayý yükseltti Kadýn Konuk Evi projesi þekilleniyor

çalýþma baþlatan Bakanlýk, Çorum’da Kadýn Konuk Evi açýlmasý için düðmeye bastý. Kadýn Konuk Evi’nin yeri konusunda çalýþmalarýný tamamlayan Bakanlýðýn açýlýþ hazýrlýklarýný sürdürdüðü öðrenildi.

HUZUREVÝNE KABUL KOÞULLARI NELER?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’na baðlý huzurevlerine kabul edilecek yaþlýlarda çeþitli nitelikler aranýyor. Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ya da Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalmak isteyen yaþlýlarýn 60 yaþ ve üzerinde olmasý gerekiyor. Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgi desteðe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak, ruh Bakan Fatma Þahin’in üzerinde durduðu projeler Çorum’da meyvelerini veriyor. saðlýðý yerinde olmak, bulaþýcý hastalýðý olmamak, uyuþturucu madde ya da alkol baðýmlýsý olmamak, sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduðu sosyal inceleme raporu ile saptanmýþ olmak da aranan þartlar arasýnda. Huzurevleri ile Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezleri’ne kabul edilecek kiþilerden istenen belgeler ise dilekçe, T.C. Kimlik No Beyaný, gelir durumunu gösteren belge örnekleri ve saðlýk raporu. Huzurevlerine kabulde maddiyat deðil ihtiyaç ve aciliyetin gözetildiðini ÇORUM’A KADIN Bakanlýðýn ‘Koruyucu Aile Hizmet Modeli’ Çorum’da hayat buldu. belirten yetkililer, þehir dýKONUK EVÝ AÇILAþýndaki farklý huzurevlerinCAK de kalan ve memleket hasreti çeken yaþlýlara Çorum’a nakil husuAile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Çorum’da Kadýn Konuk sunda öncelik tanýndýðýný sözlerine eklediler. Evi açacak. Baþvuru ve kabul iþlemleri ile ilgili detaylý bilginin Huzurevi Kadýna yönelik þiddetin önlenmesi konusunda Türkiye çapýnda müdürlüklerinden alýnabileceði kaydedildi.

Ç

orum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nýn hayata geçirdiði ‘Koruyucu Aile Hizmet Modeli’nde baþarýsýný artýrdý. Daha önce 3 gönüllü ailenin katýlýmýyla Türkiye genelinde 44. sýrada yer alan Çorum, 10 aile ile 22. sýraya yükseldi. 2012 yýlý sonuna kadar Koruyucu Aile sayýsýný 17’ye çýkarmayý planlayan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü, Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy’ün himayesinde yürütülen çalýþmalara hýz verdi. “Çocuklar ailesinin yanýnda kendini özel hisseder” ilkesinden yola çýkan yetkililer, anne-babalarýn haricinde þartlarý taþýyan tüm gönüllü ebeveynleri Koruyucu Aile statüsüne alabiliyor. Koruyucu Aile modelinde evlat edinmede olduðu gibi miras hakký bulunmadýðýna iþaret eden yetkililer, gönüllü ailelere çocuklarýn bakýmý konusunda devlet tarafýndan düzenli ödeme yapýldýðýný da sözlerine eklediler.

Alagöz ve Zelveci Aileleri’nin mutlu günü

Tuðba ile Onur’dan evlilik yolunda ilk adým

Vekiller evlendi! Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy’ün himayesinde yürütülen çalýþmalar dikkat çekiyor.

Köse, Kýyýklýk ve Bostancý da TOKÝ’den ev alýyor

M

illetvekilleri, TOKÝ’nin Ankara Ýncek'te yürüttüðü lüks konut projesinden ev almak için sýraya girdi. Baþvuranlar arasýnda CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile AK Parti Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk ve Amasya Milletvekili hemþehrimiz Naci Bostancý’nýn da yer aldýðý öðrenildi. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi’nde yayýnlanan haberde TOKÝ’den ev almak isteyen milletvekillerinin isim listesine yer verildi. ‘Milletvekilleri evlendi’ baþlýklý habere göre; baþvurular arasýnda yapýlan kura çekimi sonucunda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ile Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz'a da ev çýktý. TOKÝ'ye konut için 79 mevcut, 140 da eski milletvekili ile onlarýn hak sahipleri Tufan Köse baþvurdu. Baþvuru

sonucu kurada çýkanlar TBMM Ziraat Bankasý Þubesi'ne 35 bin TL ön ödeme yapacaklar. TOKÝ'nin ilk partide yapacaðý 350 konutun 219'u milletvekillerine satýlacak. Konutlar için 310 bin TL ödeme yapacak olan vekillerin evleri iki yýl sonra teslim edilecek. Baþvuru sonucu kurada çýkanlar TOKÝ'nin yapacaðý 3+1 lüks konutlardan alma hakký kazandýlar. Buna göre mevcut ve eski milletvekilleri TBMM Ziraat Bankasý Þubesi'ne 35 bin TL ön ödeme yapacaklar. TOKÝ'nin ilk partide yapacaðý 350 konutun 219'u milletvekillerine satýlacak.

Feyzullah Kýyýklýk

Naci Bostancý

O

Meliha-Hüseyin Alagöz çiftinin kýzý Tuðba ile Satý-Hüseyin Zelveci çiftinin oðlu Onur niþanlandý.

nur Zelveci, evlilik yolunda ilk adýmý atarak Tuðba Alagöz’le niþanlandý. Meliha-Hüseyin Alagöz çiftinin kýzý Tuðba ile Satý-Hüseyin Zelveci çiftinin oðlu Onur, hayatlarýný birleþtirme kararý alarak niþanlandý. Geçtiðimiz Cumartesi akþamý Tuna Düðün Salonu’nda düzenlenen niþan törenine Alagöz ve Zelveci Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Çeþitli ikram ve eðlencelerin yer aldýðý tören genç çiftin niþan yüzüklerinin takýlmasýnýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

Milletvekilleri, TOKÝ’nin Ankara Ýncek'te yürüttüðü lüks konut projesinden ev almak için sýraya girdi.


12 SALI 13 KASIM 2012

T

www.corumhakimiyet.net

Koçhisar ve Týmarlý’da arazi toplulaþtýrma talebi

BMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn Bütçesi üzerinde bir konuþma yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, bazý deðerlendirmelerde bulundu. Suyun önemine vurgu yapmak ve bu konudaki Bakanlýk çalýþmalarýný deðerlendirmek istediðini belirterek konuþmasýna baþlayan Baðcý, þunlarý söyledi; “Su politikalarýnýn bilimsel, yaðýþ rejimleri, su hukuku, havza yönetimi, su kalitesi çerçevesinde ele alýnarak ülkemizde bir su yönetimi oluþturulmasý önemlidir. Ayný çerçevede Ulusal Su Bilgi Sistemi ve Su Enstitüsü kurulmasý, Türkiye'nin kaliteli suyla buluþturulmasý açýsýndan faydalý olacaktýr. Deðinmek istediðim öncelikli konu HES'ler ve Nükleer Santrallerdir. Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalayabilmesi, dünyanýn ilk 10 ekonomisinden birisi haline gelebilmesi için ortalama her yýl % 5 büyüme yapmasý gerekmektedir. Bu büyümeyi saðlayacak enerjiyi nereden saðlayacaðýz? Enerjide dýþa baðýmlý bir ülkeyiz. Doðalgazdan elektrik üreterek mi büyüyeceðiz? Cari açýk ya da ithalat artýþý ile mi? Hayýr, su kaynaklarýný en iyi þekilde deðerlendirerek bunu gerçekleþtireceðiz. Onun için HES'ler önemlidir. Benim ilim Çorum'da 3 adet özel sektör yatýrýmý HES inþaatý devam etmektedir.

bir cevizimiz vardýr. "Oðuzlar 77" cevizimizin yaygýnlaþtýrýlmasý,

ceviz havzalarýnda ekiminin yapýlmasý, fidancýlýða destek verilmesi için

desteðinizi bekliyoruz. 2011 yýlýnda 4350 Ton ceviz üretimi olan Çorum ilimizde 2012

AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Orman ve

Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn Bütçesi üzerine konuþtu.

Baðcý, Oðuzlar markalý cevize destek istedi.

Baðcý, su yatýrýmlarýnýn artmasýnýn tarýma yansýmalarýný deðerlendirdi.

‘Oðuzlar markalý cevize destek istiyoruz’

Ceviz Eylem Planý’ný destekliyoruz. Bu sayede kýrsal alanda yaþayan nüfusumuzun gelir ve refah seviyesinin yükseltilmesine katký saðlanacaktýr. Bu çerçevede markalaþmýþ

yýlýnda 5000 tona yakýn ceviz üretimi yapýlmýþtýr.

‘Koçhisar ve Týmarlý Sulama Projeleri’nde arazi toplulaþtýrma yapýlmalý’

Ülkemizde tarým arazileri çeþitli nedenlerle parçalara bölünmüþ, verimliliði ve karlýlýðý azalmýþ tarýmsal üretim yapýlabilir ölçekten uzaklaþýlmýþtýr. Hükümetimiz tarým arazilerindeki parçalanmayý önlemek için bir dizi tedbir almýþtýr. Bu çerçevede arazi toplulaþtýrma çalýþmalarý, sulama yatýrýmlarý ile birlikte deðerlendirilmekte, araziler ekonomik üretime imkân verecek biçimde ve toprak muhafazasý da dikkate alýnarak yeniden planlanmaktadýr. Bu çerçevede tarýmýn ülke ekonomisi ve milli gelir içindeki payýnda artýþ olmaktadýr. Ýlimizdeki ilk arazi toplulaþtýrmalý sulama projesi olan Obruk- Dutludere Sulama Projesinin yapým ihalesinin temeli sizlerinde katýlýmý ile 4 Aralýk 2011 tarihinde atýldý. Çorum adýna teþekkür ediyorum. Hâlihazýrda proje yapým çalýþmalarý devam eden ve 2013 yýlý sonunda tamamlanarak ihale edilecek olan diðer 2 önemli sulama projemiz olan Koçhisar ve Týmarlý (Kýzýlýrmak) Sulama Projelerine Arazi Toplulaþtýrma iþi de dâhil edilmelidir. Bu 3 projenin hayata geçirilmesi ile 294000 Dekar (dönüm) alanda su toprakla buluþacaktýr. Arazilerimizin verimli hale getirilmesi, çiftçilerimizin bilimsel anlamda tarým faaliyeti yapmalarý ve gelirlerinde artýþ saðlanmasý açýsýndan da önemlidir. Bu vesile ile Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýmýzýn bütçesinin hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyor, bütçede emeði geçen tüm arkadaþlara teþekkür ediyorum.”

Toplantýda RAM Özel eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren tarafýndan bilgi verildi.

Özel eðitim gereksinimi olan öðrenciler ele alýndý

evgi Anaokulunda eðitim öðretimlerine devam S eden öðrencilerden farklý özel eðitim gereksinimleri olan öðrenciler ile ilgili

yapýlabilecek düzenlemeler ve faaliyetler deðerlendirildi. Okul Müdür Yardýmcýsý Ferda Abalý, Okul Rehber Öðretmeni Mehtap Apaþoðlu, RAM Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren ve öðretmenlerin katýlýmý ile gerçekleþtirilen toplantýda, özel eðitim tedbiri gerektiren öðrencilerin durumlarý ve eðitim öðretim faaliyetlerinin ele alýndýðý belirtildi. Toplantýda Bedensel Yetersizlik, Dil ve Konuþma Güçlüðü ve Dikkat Eksikliði Hiperaktivite tanýsý ve özel eðitim tedbiri bulunan öðrencilerin geliþimleri ve eðitsel düzenlemeler konularýnda RAM Özel eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren tarafýndan bilgi verildi. Okul öncesi eðitimin önemine ve özel eðitim gerektiren öðrenciler için erken eðitime baþlamasýnýn katkýlarýna deðinen Eren, özellikle dil ve konuþma güçlüðü yaþayan çocuklarda, özgüven geliþimi ve akademik olarak okula hazýrlýk becerilerinin kazanýlabilmesi için öðrenci konuþurken sakin ve sabýr olmaya özen gösterilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Eren, konuþmasýnda þu bilgileri verdi; “Öðrencinizle iletiþime her zaman hazýr olduðunuzu hissettirmenin ve öðrencinizin konuþmaya istekli olmadýðý durumlarda konuþmasý için zorlamamak gereklidir, öðrenciniz konuþurken sorun yaþadýðýnda cümlesini onun yerine tamamlamayýn, sözcük eklemeyin, öðrencinizin konuþmasýna müdahale etmeden, göz kontaðýný sürdürmeye devam edilmelidir. Öðrencinizin ne

söylediðine odaklanýn ve onu sözel etkinliklere katýlmasýný saðlamak için cesaretlendirin. Siz konuþtuktan sonra öðrencinizin size cevap vermesi için yeterli zaman tanýmanýz onu cesaretlendirecektir. Öðrencinizin olumlu davranýþlarýný ödüllendirin. Öðrencinizin söylediklerini anlamadýysanýz, söylediðini tekrar etmesini isteyin. Öðrencinizin sýnýf etkinliklerine katýlmasýný destekleyin, etkinlikleri tamamlayabilmesi için ek süre tanýmak onu cesaretlendirecektir. Öðrenciniz etkinliklere katýlmakta istekli olmadýðýnda konuþmasý için zorlamayýn, öðrencinin kendini ifade etmesi olanak saðlayýn. Aile ve uzmanlarla iþbirliði yaparak öðrencinizin dil ve konuþma güçlüðüne yönelik alýnacak önlem ve stratejileri belirleyerek uygulama için devalý görüþ alýþveriþinde bulunmak gereklidir. Sýnýftaki diðer öðrencilerle birlikte öðrencinizin dil ve konuþma becerileri ile güven duygusunu geliþtirmesini saðlayacak tedbirleri belirlerseniz arkadaþlarý tarafýndan desteklenmesini saðlamýþ oluruz. Öðrencinizi kendi içinde gösterdiði geliþme ile deðerlendirin ve öðrencilerinizin yapamadýklarýna deðil yapabildiklerine yoðunlaþýn. Öðrencinizin baþarýlarýný anýnda ödüllendirin, eðer ödüllendirmede gecikirseniz öðrenciniz hangi davranýþ için ödüllendirildiðini anlayamayacak.” Toplantý sonunda Bireysel Eðitim Planlarý için gerekli bilgi ve çalýþmalar hazýrlanarak, uygulama aþamasýnda karþýlaþacak durumlar deðerlendirildi. Okul Rehber Öðretmeni ve Müdür Yardýmcýsý katýlýmlarýndan dolayý Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi’ne teþekkürler etti.

Koçhisar ve Týmarlý Sulama Projeleri gündeme getirildi.

‘Karýmla Evleniyorum’ DTS’de sahnelenecek

A

Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn Bütçesi üzerinde söz alan Cahit Baðcý, ‘Koçhisar ve Týmarlý

dana Devlet Tiyatrosu yapýmý olan ve seyirciyle buluþtuðu günden itibaren tiyatro severlerin beðenisini toplayan ‘Karýmla Evleniyorum (Nikah Kaðýdý)’ adlý oyun, Çorumlu sanatseverlerle buluþacak. Ephraim Kishon’un yazdýðý, Ali Hürol'un yönettiði ‘Karýmla Evleniyorum(Nikah Kaðýdý)’, 16 Kasým 2012 Cuma günü saat 20.00'de, 17 Kasým 2012 Cumartesi günü de 14.00 ve 20.00'de Çorum Devlet Tiyatrosu’nda perde açacak.

Sevginin, saygýnýn azaldýðý ve sadece ‘nikâhlý olduklarý için’ evliliklerini sürdüren

çiftlerin düþtükleri durumu anlatan 2 perdelik oyunun, dekor tasarýmý Behlüldane

Tor'a, kostüm tasarýmý Fatma Sarýkurt'a, ýþýk tasarýmý ise Özer Kuþkaya'ya ait.

Adana Devlet Tiyatrosu yapýmý olan oyun Çorum’da sahnelenecek.


SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Hicri Kamerî: 29 - Zil Hicce: 1433

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:31 Teþrin-i Evvel 1428 Kasým:6

13

2012

KASIM

HATIRLATMA: VERGÝ Geçici Kurumlar Vergisi ve Geçici Gelir Vergisi ödenecek. HATIRLATMA: Güneþ Tutulmasý: Bu gün Güneþ Tutulmasý meydana gelecek fakat Türkiye'den görülemeyecektir.

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.45 06.14 11.31 14.10 16.36 17.58

ÖNCE HAMAM YAPILSIN

O

smanlý Devletinin en kuvvetli devri olan 16. yüzyýlda yetiþen büyük denizcilerden Kýlýç (Uluç) Ali Paþa, Tophâne’de bir câmi yaptýrýyordu... Ara sýra inþaatý kontrol etmeye giderdi. Birgün yine inþaata gelmiþ, iþçilerin çalýþmasýný kontrol ediyordu. Bir ara gözü bir ameleye takýldý. Güzel yüzlü, saf bir Anadolu çocuðu olan bu iþçi, sýrtýna kocaman bir taþ almýþ, iskelenin basamaklarýndan yukarýya kadar çýkýyor, oraya varýnca taþý yere koyacaðýna tekrar iskeleden aþaðý iniyordu. Burada taþý yere koyuyor, sonra tekrar sýrtýna alýp yukarý çýkýp, tekrar aþaðý iniyordu... Bu garip durumu fark eden Kýlýç Ali Paþa, genç iþçinin yanýna vardý ve niçin böyle yaptýðýný sordu. Kýlýç Ali Paþayý tanýmayan genç þöyle cevap verdi: - Efendi Baba! Ben burada ameleyim, ücretle çalýþýyorum. Üstelik burasý bir câmi inþaatýdýr. Ben ihtilâm oldum. Bu vaziyette gusletmem icap etmektedir. Uzakta bir hamama gitsem param yok. Böyle vaziyette de bu taþýn câmi duvarýna konmasýna gönlüm râzý olmuyor. Ne yapacaðýmý þaþýrmýþ bir durumdayým!.. Bir amelenin bu samimiyet ve iþine sadakati Kýlýç Ali Paþayý duygulandýrdý. Kendisini tanýttý ve gencin eline bir miktar para vererek hemen hamama gönderdi. Sonra câminin mimarý Mimar Sinan’ýn yanýna giderek þöyle dedi: - Mimarým! Murâdým odur ki, buraya acele olarak bir hamam inþa oluna! Câmi inþaatýmýz biraz geri dursun. Evvel hamamý inþa ile Ümmeti Muhammedin istifadelerine, Allah rýzâsý için bilâ ücret hizmete âmâde kýlalým... Hemen hamam inþasýna baþlandý ve daha sonra da câmi tamamlandý...

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

VEFAT EDENLER 1- Çýkrýk Köyü'nden, Samsun'da ikamet eden, Aziz KONAR'ýn eþi; Ayþe KONAR. 2- Boðabaðý Köyü'nden gelme, Mustafa KARATAÞ'ýn eþi, Murat KARATAÞ'ýn annesi, Dursun ve Yücel METÝN' in ablalarý, Çorum Belediyesi çalýþaný Hasan TÜRK' ün kayýnvalidesi; Fatma KARATAÞ.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

T

Tekerlemeler

ekerlemeler, tekrar edilen sözlerle tuhaflýk --HAMAMDAN ÇIKINCA ÝLLE ÜÇ Günlük için masallarýn baþýnda, söz arasýnda söyleTAS HOÞAF ÝLLE ÜÇ TAS HOÞAF nen yarý manalý yarý manasýz sözlerdir. Saz þa--ÞU KARÞIKÝ SARAY SIRÇA SARAY irleri arasýnda yapýlan deyiþ yarýþlarýna da teSÝLDÝM SÜPÜRDÜM SÝLKÝNÝP DURA kerleme adý verilir. Tekerlemeler geçmiþin oda VARDIM YA BEN SÝLKÝNÝP DURA VAReðlenceleri arasýnda da yer almýþtýr. Sinema, MASAYDIM YA KÝM SÝLÝP SÜPÜRÜP SÝLradyo, televizyonun olmadýðý devirlerde halk, KÝNÝP DURA VARIRDI akþamlarý mahalle veya köy odalarýnda toplan--ÇARÞIDA TUZ UCUZUDUKÇA dýðýnda tuhaflýk olsun, eðlence olsun düþüncesiyle tekerleme söylerler ve yanlýþ söyleyenlere UCUZUMUÞ UCUZUDUKÇA UCUZUAbdulkadir de (odada bulunanlara meyve getirmek gibi) MUÞ hafif cezalar vererek eðlenceyi renklendirirlerOzulu --TESPÝHÇÝ ÞU TESPÝH ÝMAMELÝ MÝ miþ. ÝMAMESÝZ MÝ? ÝMAMELÝ MÝ ÝYÝ OLUR Tekerlemeler çocuklarýn anlaþýlýr, açýk bir dille koÝMAMESÝZ MÝ? nuþmalarýný saðlamak hususunda çok iyi bir araç olur. Ke--ÞU KAPIYI AÇMALI AMMA TIRMALAMAlimeleri tam seslendirmek, vurguyu yerinde yapmak, dil MALI- TIRMALAMAMALI MI TIRMALAMALI MI? sürçmelerinden kurtulmak, anlaþýlýr ve hýzlý konuþmak --ÞU ÇAYDAN BEN BÝR TEPSÝ KUM ALDIM için tekerlemeler tiyatro sahnesine çýkacak öðrencilerin de BEN BU KUMU YERÝM BEN KUMU YERÝM. ilk, dil- diksiyon çalýþmalarý arasýnda önemli yer tutar. --BÝR TEPÝSÝ ACIMIÐIM VAR BÝLMEM BENÝM Günümüze gelinceye kadar, her devirde tekerlemeler ACIMIÐIM BÝLMEM ANAMIN ACIMIÐI BÝLMEM üzerine edebi ve ilmi çalýþmalar yapýlmýþ, halk arasýnda BACIMIN ACIMIÐI söylenen tekerlemeler derlenmiþtir. --AY BEDÝR OLMUÞ DEÐÝRMELENMEKLÝK ÝSÇorumlu Dergisi'nde yaptýðý araþtýrmalarý yayýnlaTER yan, kütüphaneci ve halk bilim uzmaný Rahmetli Eþref Er--BÝR SÖZ SÖYLEMELÝ EMME SAÇMALAMAtekin Hocamýzýn notlarý arasýnda elime gelen ve yayýnlanMALI SAÇMALAMAMALI mamýþ tekerlemeleri aþaðýda okuyacaksýnýz. --BÝRE BALDIRCANCI ÞU KAÐNIYI KINCIR--ÞU KARÞIDA BEÞ EÞEK BEÞÝ DE BOZ EÞEK TATMA BEHEY KINCIRTATICI --ÞU ÞÝÞE NE ÞÝÞESÝ O ÞÝÞE SU ÞÝÞESÝ --ÞURADA BÝR SÝNEK VAR HEMEN GELÝP YAPIÞIYOR ÞÝP BENÝM ALNIMA ÞÝP ANAMIN ALNI--KIRK KÜP KIRK KIRIK KUPLU KÜP NA ÞÝP BACIMIN ALNINA KÜPÜN KULPUNDAN ÝLET TUT DÝBÝNE SÝLK Bu sözleri sesli olarak çabuk çabuk söylemek gereDÖK ÇÖPÜNÜ AL GEL KÜPÜNÜ kir. Bir deneyin bakalým. Aman yanlýþ söylemeyin sonra --ÞU KÖÞE YAZ KÖÞESÝ ÞU KÖÞE KIÞ KÖÞESÝ töreyi ödersiniz. KARÞIDAN GELEN SÝVAS PAÞASI

O

tobüste hararetli konuþmalar devam ede Buralarda öðretmen kalmadý, herkes tayin isdursun. En iyisi ben yanýmda sessiz sedasýz tedi. Bende çok sevdiðim memleketimden, isteoturan ve diðer yolcularýn konuþmalarýný sadece meyerek ayrýlmak durumundayým. Artýk bizim dinlemekle yetinen vatandaþla iletiþim kurmaya yörelerde yaþamak zorlaþtý. Bir kýsým evler yýkýçalýþayým. lýnca, bir kýsmý da hasar alýnca fýrsattan istifade durulabilecek evlerinde kiralarý da çok yükseldi. Anlaþýlan ben konuþmayýnca onun konuþaBizlere tayin hakký verilince, bende Ankara'yý tercaðý yok. Belli ki, iç dünyasýnda telafisi mümcih ettim ama eski duruma geri gelirse hiç düþünkün olmayan sýkýntýlarý var. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü meden geri dönerim. Çünkü 'kuþu altýn kafese Merhaba! Tanýþalým diye söze baþlýyoSivil Savunma Uzmaný koymuþlarda, vataným… Vataným demiþ' rum… Yolculuðumuz herhalde ayný istikamete. SON OLSUN 12 KASIM! Evet, Düzce'ye gidiyorum. Sizde mi, Düzce'ye gidiyorsunuz? Hayýr. Ben Sivil Savunma Genel Müdürlüðü Önce 17 Aðustos, akabinde 12 Kasým, tarafýndan deprem bölgesinde görevlendirildim. Onun için Ne büyük felaket Yarab, çoluk çocuk masum. Bolu'ya gidiyorum. Oradan daðýtým olacakmýþ (O zaman Bütün binalar heybetli, sanki bizlere hasým Düzce henüz il olmamýþtý) dedim. Saðdan soldan konuþuBaþka felaketler olmasýn, son olsun 12 Kasým! lanlarý duyduðumda, doðrusu görevli gittiðimi biraz çekinerek söyledim. Çünkü görevlilere karþý ön yargýlý bir memnuniyetsizlik vardý. O da zannýmca iletiþim eksikliðinden kayAna cadde kenarýnda yüksek yüksek binalar, naklanýyor ya da talepler haklý nedenlerle karþýlanmayýnca Enkazlarda kalan yavrular, anam diye aðlar. tepki oluþuyordu. Bende elbette haklýlýk payýnýz vardýr ama Ýçten gelen ahlar, elimizi kolumuzu baðlar oradaki görevlilerde zincirin son halkasýný oluþturur diye Baþka felaketler olmasýn, son olsun 12 Kasýmlar! 'diklenmeden dik durmaya' çalýþtým. Böylece samimi bir sohbete baþladýk… Ýyi bir iletiþim kurulduðunda, karþýnýzdaki insanlar sizinde iþiniz zor, sizde haklýsýnýz diyebiliyor. Ben 25 yýllýk öðretmenim. 12 Kasým depremini aile boyu yaþadýk. Tüm birikimim birkaç saniye içinde gitti. Bu binalar yapýlýrken, devlet neredeydi? Niye düzenli kontrollerini yapmadýlar? Ýhmali olanlarýn, doðru dürüst ceza alacaklarýný da zannetmiyorum… Çok þükür can kaybý yaþamadýk ama can kurtulunca insan mal peþine düþüyor. Yýkýlan evim için tutulan rapordaki yanlýþlýk nedeniyle kaç gündür uðraþýp duruyorum. Kriz merkezine gidiyorum, çözüm bulmuyorlar, biz ne yapalým diyorlar.

B

Nurlar ile yolculuk 2

Binalar, bir bir terk edilmiþ boþ durar, Çadýrlarda afetzedeler acýlarýný sarar Ýhmali olanlarýn, elbette vicdaný yanar ( ! ) Baþka felaketler olmasýn, son olsun 12 Kasýmlar! Kriz merkezi kurulmuþ Hükümet Konaðý önüne, Akýn akýn geliyor insanlar, erzak alabilmek için evine. Alanlarda buruk bir sevinç, alamayanlar nasýl sevine. Baþka felaketler olmasýn, 12 Kasýmlarýn yerine ( M. Odabaþý -Kasým 1999 -Bolu)

Tefekkür Dünyamýz

ir yakýnýmýz veya annemiz,

Ya da babamýz , Veya kardeþimiz Ya da yavrumuz vefat ettiðinde yirminci mektuba ve çocuk taziyenamesin de teselli aradýk. Her vefasýzlýkta nurlar ile müteselli olduk. Dünya zinetinden býkmýþ, Raþit Yücel Fani lezzetlerden usandýðýmýzda "Ey nefsim!" diye geçen rasityücel@ corumhakimiyet. net mýsralara koþtuk. Tarihçe-i hayatta üstadýn hayat hikayesini okuyunca insanlýðýzdan utandýk. Þefkat ve merhameti, Feragat ve fedakarlýðý, Azimet ve kahramanlýðý, Ýktisat ve bereketi, Musibetlere karþý metaneti Nurlardan öðrendik. Okudukça ufkumuz açýldý. Sonra bu ufuk açýþlý çevremize tesir etti. Hayatýmýz deðiþti. Zararlý alýþkanlýklarýmýzdan bir bir uzaklaþtýk. Eþimiz ile muhabbetimizi hanýmlar risasinden okuduk. Gençliðimizi "Gençlik rehberi" ni okuyarak yaþadýk. "Divaný Harbi örfi"yi okuyunca metriðin kaynaðýnýn iman olduðunu anladýk. "Hutbe-i Þamiye yi Þam ilinde okuyunca daha iyi anladýk. (Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ MÝMARSÝNAN MAH. 5.CAD.NO:1/D (METROPOL YANI) 234 66 12

12 Kasým depremi 4

LOKMAN ÝNÖNÜ CAD. NO 77 EMNÝYE T SARAYI ALTI 224 42 05

METEOROLOJÝ

2.278 2.293

1.792 1.802

24 ayar

ALIÞ

99,34

SATIÞ

100,25

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6436 13 KASIM 2012 SALI

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Takvim Yapraðý

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Takým halinde baþarý þart’ M

Memur Sen yeni göreve baþlayan hastane yöneticilerini kutladý.

Ahmet Saatçi, eski hastane yöneticilerinin maðdur edilmemesi gerektiðine dikkat çekti.

Hasbtane Yöneticisi Opr.Dr. Musa Zorlu’ya hayýrlý olsun dilekleri iletildi.

emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yönetim kuruluyla, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðini ziyaretiyle ilgili yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Saatçi, “Ýl Saðlýk Müdürü iken Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði’ne atanan Dr. Turgay Happani'ye Ýdari Ýþler Daire Baþkaný Dr. Ýhsan Demirbaþ'a, Týbbi Hizmetler Daire Baþkaný Uzm. Dr. Fahri Þahin'e yeni görevlerinin hayýrlý olmasýný diliyorum. 2 Kasým 2011 tarihi itibariyle Kamu Hastane Birliklerinin kurulmasý için öngörülen bir yýllýk sürenin sonunda Türkiye Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak genel sekreterler, daire baþkanlarý, hastane yöneticileri, baþtabipler, baþtabip yardýmcýlarý, idari ve mali iþler, saðlýk bakým hizmetleri müdürleri ve müdür yardýmcýlarýnýn atamalarý tamamlanarak 2 Kasým 2012 tarihi itibariyle yeni görevlerine baþlamýþlardýr. Bu süreçte göreve yeni gelen tüm yöneticilerimize görevlerinin hayýrlý olmasýný diliyorum. Bir yýllýk sancýlý süreç atamalarla birlikte sona ermiþ, saðlýkta reform denecek bir uygulama ve dönüþüm hayata geçirilmiþtir. Dönüþüm hakkýnda þimdiden bir kehanette bulunmayý uygun görmüyorum. Ancak dileðimiz ve isteðimiz bu deðiþim ve dönüþüm sonrasý istenen performans saðlanýr,

Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yönetim kuruluyla, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani’yi ziyaret etti. netice itibariyle hem çalýþanlarýmýz saðlýk tesislerin performansýna saðladýklarý katma deðer ölçüsünde daha iyi imkânlara sahip olurlar hem de vatandaþlarýmýza otel konforu kalitesinde hizmet alarak bu uygulamadan memnun kalýrlar.” dedi.

‘Takým halinde baþarýnýn yakalanmasý gerekliliði þart oldu’

Süreçle ilgili açýklamalarda bulunan Saatçi, þunlarý söyledi; “Gönlümüz arzu ederdi ki bu süreç en kýsa sürede tamamlansýn. Ancak bu gerçekleþtirilemedi. Bir yýl süren bu belirsizlik hastane yöneticilerimizde tedirgin bir bekleyiþe yol açtý. Yeni kurulacak takýmda yer alabilecek

miyim, alamayacak mýyým? Bu belirsizlik çalýþmalarda motivasyonsuzluðu ve endiþeyi beraberinde getirdi. Þimdilik saðlýktaki dönüþüm bu atamalarla yeni bir hizmet anlayýþýna kapý açmýþtýr. Kiþilerdeki ben kadroluyum baþarýlý olsam da olmasam da bu koltuktan beni kimse kaldýramaz anlayýþý sonlandýrýlmýþ, idareciler sözleþmeli hale getirilerek sadece performansý istenilen kriterlerde olanlara göreve devam edebilme hakký verilmiþtir. Bu anlayýþla yöneticilik statik olmaktan çýkarýlmýþ, dinamik hale dönüþtürülmüþtür. Ben merkezli bireysel baþarýlar rafa kaldýrýlmýþ, takým halinde baþarýnýn yakalanmasý gerekliliði

þart olmuþtur. Zayýf halkanýn takýmda tutulma þansý kalmamýþtýr. Genel olarak bakýldýðýnda performansýn öncelikli olmasý, idareci sayýlarýnýn daha verimli sayýya indirgenmesi, hantal görüntünün daha dinamik yapýya dönüþtürülmek istenmesi, neticenin de istenilen verimliliði getirmesi halinde deðiþim ve dönüþüm kabul görecektir.” Atamalarda görev alamayan idarecilere de seslenen Saatçi, “Ýdareciliði dönemlerinde baþarýlý çalýþmalara imza atan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ediyoruz. Ýnanýyoruz ve biliyoruz ki bu arkadaþlarýmýzýn birçoðu idarecilik

dönemlerinde son derece özverili ve baþarýlý çalýþmalarda bulunmuþ, hizmet etmiþ arkadaþlarýmýzdýr. Her zaman ifade ettiðimiz gibi kiþilerin pozisyonlarý deðiþebilir, farklý tercihler sözkonusu olabilir ancak kiþilerin maddi kayýplarý asla kabul ve tasvip edilemez. Çünkü bu arkadaþlarýmýz bulunduklarý makamlara gökten zembille inmediler o günün þartlarýnda görevde olmasý gereken ölçüde ve sayýda göreve getirildiler. Bu arkadaþlarýmýz aldýklarý maaþlara göre kýsa veya uzun vadede borçlandýlar, bir anda ciddi bir maddi kayýpla karþý karþýya kaldýlar. Bu nedenle bu arkadaþlarýmýzýn maddi

kayýplarý en kýsa sürede telafi edilmelidir. Bu arkadaþlarýmýza da diyoruz ki; devlette kýrgýnlýk ve küslük olmaz. Bugün olmasa da yarýn arkadaþlarýmýzýn birçoðunun tekrar idareci olarak hizmet etmeleri mümkün olacaktýr. Çünkü sistemin performans talebi bu deðiþimi zorunlu kýlacaktýr. Saðlýkta gerçekleþtirilen bu deðiþim ve dönüþümün çalýþanlarýmýz adýna daha iyi imkanlara ve þiddetten uzak daha rahat çalýþma ortamlarýna vesile olmasýný diler, bu dönüþümde görev alan tüm yöneticilerimizin, idarecilerimizin özverili bir þekilde çalýþarak baþarýlý olmalarýný

‘Akýllý Elektrik’ dönemi baþlýyor Ç

alýk YEDAÞ, General Elektrik þirketi ile baþlatmýþ olduðu SCADA/DMS Projesi'nin eðitimlerini 'Ýngiltere ve Samsun'da eþ zamanlý olarak baþlattý. Ýngiltere'den Samsun'a bilgi köprüsü kuran Çalýk YEDAÞ, 'akýllý elektrik' dönemini hayata geçiriyor. Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop'un elektrik daðýtým iþini üstlenen Çalýk YEDAÞ, þebekeyi uzaktan izleyip, arýzalara uzaktan müdahale etmek üzere SCADA/DMS (Data Ýzleme, Kaydetme ve Þebeke Yönetimi) Projesi'nin, yurt dýþý ve yurt içi eðitim çalýþmalarýný hummalý bir þekilde sürdürüyor. 'Eþ zamanlý olarak' Ýngiltere ve Samsun'da eðitim startý veren Çalýk YEDAÞ, sistemin kontrol mühendislerini Ýngiltere Livingston'a gönderdi.

Çalýk YEDAÞ mühendisleri Ýngiltere’de eðitim alýyor

Yapýlan açýklamaya göre, SCADA/DMS ve enerji üretimi teknolojilerinde dünyanýn en önde gelen firmasý olan ve General Electric Digital Energy Grubu tarafýndan kurulacak sistemin eðitimi de Çalýk YEDAÞ teknik ekibine yine GE uzman personelleri tarafýndan veriliyor. 2013 yýlý sonunda faaliyete geçecek sistem ile ilgili Ýngiltere'de eðitim alan Çalýk YEDAÞ uzman teknik personeli, eþ zamanlý olarak, alýnan eðitimi genel müdürlük sistem teknik ekibiyle de paylaþýyor. Ýngiltere'de 2 hafta sürecek olan eðitimler sonrasý kontrol mühendisleri, saha testlerine baþlanacak olan SCADA sisteminde fiili olarak çalýþarak, pratik uygulamalarýný da geliþtirecek. Eðitimler, 5 ildeki iþletme sorumlularý ve sistem operatörlerine de veriliyor. Eðitimlerde hedeflenen sonuç ise 2013 yýlý sonunda þebekeyi yeni ve geliþmiþ bir teknoloji olan SCADA/DMS ile uzaktan yönetebilme kapasitesinin kazanýlmasý.

‘Sektörün lideri olurken ‘örnek modeli’ oluþacak

Samsun'daki eðitim çalýþmalarýnda sistemin önemini anlatan Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, en son teknolojinin kullanýldýðý bu projenin þirketlerini emsal þirketlerden bir kaç adým öne geçireceðini ve 'top-

lam kalite açýsýndan da katma deðer oluþturacaðýný belirterek, "Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Çalýk, vizyonuna uygun þekilde teknolojik yatýrýmlara daima önem ve öncelik vermiþtir. Çalýk YEDAÞ, bu isteklerini ve taleplerini baþarýlý iþler yaparak, en ön sýraya çekmeyi baþardý. Avrupa'yý hedefleyen, Kosova ile bunun ilk adýmýný atan ve Türkiye'nin yüzde 20'lik bir kýsmýnýn elektrik daðýtýmýný hedefleyen bir vizyona sahibiz. SCADA ve devam edecek diðer teknolojik projeler, Çalýk YEDAÞ'ý en üst seviyedeki vizyonun yansýmalarýyla sektörün lideri haline getirecektir. Çalýk-Limak Ortaklýðý'na devir gerçekleþmiþ olan Kosova Elektrik Daðýtým Þirketi ve 2013 yýlýnda satýn almayý hedeflediðimiz yeni daðýtým þirketleri için de, bu sistem üst seviyede bir model olacaktýr. Çalýk YEDAÞ'ýn baþarýlý teknolojik projeleri ile kazandýðý bu konumun bu projelerde görev yapan personelin deneyim, uzmanlýk ve kariyerine de uluslararasý bir deðer katacaktýr. Her türlü desteðimiz vardýr.” dedi.

‘Enerji üssü çevre dostu yeþil bina olacak’

GE ile iþbirliði yaparak eðitimleri baþlatarak, 7 milyon dolara enerji izleme üssü kuracak olan Çalýk YEDAÞ, SCADA/DMS sistemiyle sektörde 'teknolojinin son noktasýna' ulaþacak. Çevre dostu enerji üssü 'Yeþil Bina'da konuþlandýrýlacak. 2013 yýlýnda SCADA sistemi üzerinde kaydedilecek ve izlenebilecek bilgiler, DMS (Daðýtým sistem Yönetimi) sistemiyle de 'uzaktan müdahale edilebilirlik' hale gelecek. Projenin maddi bedeli ise 7 milyon dolar.

Çalýk YEDAÞ, 'Eþ zamanlý olarak' Ýngiltere ve Samsun'da eðitim startý verdi.

Çalýk YEDAÞ, 'akýllý elektrik' dönemini hayata geçiriyor.


Þehitlere son görev

SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

S

iirt'in Pervari ilçesinde askeri helikopterin düþmesi sonucu þehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerinde topraða verildi. Geçtiðimiz Cumartesi sabahý Türkiye'nin baðrý Siirt'ten gelen kara haberle yandý. Siirt'in Pervari ilçesi kýrsalýnda askeri helikopterin düþmesi sonucu þehit olan 17 askerimiz memleketlerinde son yolculuklarýna uðurlandý. Eþini, çocuðunu, kardeþini þehit verenlerin feryatlarý ise yürekleri daðladý. Þehitlerin isimleri ve

memleketleri þöyle: Kýrklarelili Jandarma Üsteðmen Ersan Yenici, Giresunlu Jandarma Kýdemli Çavuþ Hakan Gemici, Bartýnlý Jandarma Kýdemli Çavuþ Erkan Yalçýn, Kayserili Jandarma Uzman Çavuþ Ýbrahim Çelik, Diyarbakýrlý Jandarma Uzman Çavuþ Murat Yýldýzhani, Karslý Jandarma Uzman Çavuþ Eren Kýzýlgedik, Erzurumlu Jandarma Uzman Çavuþ Kürþat Güneþ, Adanalý Jandarma Uzman Çavuþ Erdal Tekin, Tokatlý Jandarma

Uzman Onbaþý Dinçer Ersoy, Kahramanmaraþlý Jandarma Uzman Çavuþ Ömer Büyükköse, Kayserili Jandarma Uzman Çavuþ Onur Karasungur, Gaziantepli Jandarma Uzman Çavuþ Serkan Periþan, Gümüþhaneli Jandarma Uzman Onbaþý Yusuf Tüfekçi, Manisalý Pilot Yüzbaþý Anýl Barýþ Çetin, Karslý Pilot Üsteðmen Yakup Çýnar, Afyonkarahisarlý Uzman Hava Teknisyen Vedat Avcý ve Konyalý Jandarma Uzman Onbaþý Mesut Þeker.

15

Ebruli Kitap & Kahve yarýn açýlýyor Ebruli Kitap & Kahve’nin açýlýþ töreni yarýn saat 12:30’da gerçekleþtirilecek.

þref Hoca Caddesi’nde hizmet veren Ebruli Kitap & Kahve’nin açýlýþ töreni E yarýn saat 12:30’da yapýlacak.

Okumayý sevenleri kitap, kahve ve nezih bir ortamla buluþturan Ebruli, açýlýþa

katýlan davetlilerin karikatür çizimlerinin yapýlmasýna da olanak saðlayacak. Açýlýþa özel, kitaplarda da indirim yapacak olan Ebruli, her Cuma ve Cumartesi akþamlarý Gitarist Ali ile müzik dinletisi sunacak.

Ýnönü ve Ilýca’da kaza Ý

nönü Caddesi’nde meydana gelen kazada iki araç çarptý. M.K. araçla giderken Ýnönü Caddesi’nde A.T.’in kullandýðý araçla çarpýþtý. Kazad aðýr yaralanan A.T. yoðun bakým

PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri helikopterin düþmesi sonucu þehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerinde topraða verildi.

TSO, Çorum Tanýtým Günleri’nde stant kuracak

D

ünya Medeniyetleri Baþkenti Çorum Tanýtým Günleri etkinliði 15-18 Kasým tarihleri arasýnda Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)’ndan yapýlan açýklamada, Çorum'un öne çýkan marka ve sahip olduðu deðerlerin tanýtýlacaðý, Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi ve Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu

tarafýndan organize edilen Tanýtým Günleri etkinliðinin açýlýþ töreninin 15 Kasým Perþembe günü saat 12.00'de yapýlacaðý bildirildi. Yapýlan açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; “Dünya Medeniyetleri Baþkenti Çorum Tanýtým Günleri; geniþ bir üretim yelpazesine sahip olan Çorum sanayimizin ve ilimizin sosyal, kültürel ve tarihi deðerlerinin

paylaþýlacaðý, tanýtýlacaðý önemli bir fýrsat olacaktýr. Ýlimizin kurum ve kuruluþlarý ile iþtirak edeceði Tanýtým Günleri'nde, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý da bir stant ile katýlacaktýr. KOBÝ baþkenti olarak anýlan ve her

platformda adýndan söz ettiren Çorum ilimizin ve sanayimizin tanýtýmý noktasýnda en iyisini sunabilmek için bir stantla yer alacaðýmýz Çorum Tanýtým Günleri’nde, sanayicilerimiz standýmýzda kendilerine yer bulabileceklerdir. Sanayicilerimiz; ürettikleri ürünlere ait numune, katalog, tanýtým materyallerini Çorum Ticaret ve Sanayi Odamýzýn standýnda teþhir etmeleri,

firmalarýmýza ve ilimizin tanýtýmýna önemli bir deðer katacaktýr.” 15-18 Kasým 2012 tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek olan ve TSO’nun da yer alacaðý Tanýtým Günleri'nde firmasýný tanýtmak isteyen üyelerin, tanýtým materyallerini ve numunelerini bugün saat 17.00'ye kadar TSO’ya ulaþtýrmalarý gerektiði belirtildi.

‘Ýþletmelerde Ýç Kontrol-Denetim Sistemleri ve Ýþ Mükemmelliði’

þbilim Kurumsal Yönetim Ltd. Þti. ÝÇorum ve BMGI Global Consulting, Ticaret ve Sanayii Odasý'nýn

destekleri ile ‘Ýþletmelerde Ýç Kontrol - Denetim Sistemleri ve Ýþ Mükemmelliði’ konulu seminer

Traktördeki yolcu öldü

M ti.

düzenleyecek. Yarýn saat 13:00’de TSO’da düzenlenecek seminerde ‘Ýç Kontrol Sisteminin Ýþletmeler Ýçin Önemi’ konusunu Ýþbilim Ltd.Þti. Genel

ahmutevler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi hayatýný kaybet-

Y.Y. traktörle giderken traktöre takýlý römorkun tekeri yerinden çýktý. Römork üzerindeki H.A. isimli yolcu hayatýný kaybetti. Sürücü ise gözaltýna alýndýktan bir süre sonra serbest býrakýldý.

Müdürü Feride Savsar; ‘Ýþ Mükemmelliði ve Üretim Verimliliði’ konusunu ise BMGI Turkey Genel Müdürü Tevfik Durmuþoðlu ele alacak.

Geri Çocuk manevrada pencereden düþtü çarptý S

öðütevler 21. Sokak’ta 4 yaþýndaki çocuk 3. kattan aþaðý düþtü. Anne ve babasýnýn evde yalnýz býrakýp gittikleri 4 yaþýndaki A.E.B. isimli çocuk, 3. kattaki evin penceresinden aþaðý düþtü. Çocuðun durumunun aðýr olduðu öðrenildi.

C

emilbey Caddesi’nde geri geri giden araç sürücüsü kaza yaptý. S.Þ. aracýyla geri manevra yaparken, aracýn arkasýndan geçen A.Ç. isimli vatandaþa çarptý. Yaralý hastanede tedavi altýna alýndý.

ünitesinde tedavi altýna alýndý. Diðer sürücü ise kazayý hafif yaralanma ile atlattý. Ilýca Caddesi’nde meydana gelen kazada ise E.K. ile C.K.’un kullandýðý araçlar çarpýþtý.

Destek Personel Hizmet Alýmý lýizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/165790

l-Ýdarenin

a) Adresi b) Telefon ve faks numarasý c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi

: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 Merkez. ÇORUM : 364 2250810 / 1452 - 364 2245805 : dhm@corum.bel.tr

a) Niteliði, tüm ve miktarý

: Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýnýlan Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : Çorum Belediyesi : Ýþe baþlama tarihi 01.01.2013, iþin bitiþ tarihi 31.12.2013

2-ihale konusu hizmetin b) Yapýlacaðý yer c) Süresi

3- ihalenin

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Yapýlacaðý yer : Belediye Hizmet Binasý Ýhale Odasý 5.Kat Yeniyol Man. Gazi Cad.No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : 05.12.2012- 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartian ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýnlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve rnali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve inalý yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 3Ü oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Her türlü personel hizmet alýmý iþi yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokumam, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediye Baþkanlýðý Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeni yol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümaným satýn almalarý veya EKA.P üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediye Hizmet Binasý Ýhale Odasý 5.Kat Yeniyol Mah. Gazi Cad.No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 881)


16 SALI 13 KASIM 2012

M

ustafa Kemal, nev'i þahsýna münhasýr, karizmatik bir lider, devlet kuran bir insandýr. Ülkesinin ve milletinin içerisinde olduðu sýkýntýlarý iyi bilen, bu sýkýntýlarý yüreðinin derinliklerinde hisseden, gerek yurtiçi gerekse yurtdýþýnda olup bitenleri iyi takip eden, tahlilini yapan ve kendisine göre çözümler üretebilen ender bir devlet adamýdýr. Bu liderin felsefesini, mücadele aþkýný, ülke ve millet sevgisini iyi tanýmak, O'nun Türk gençlerine armaðan ettiði Cumhuriyet'i, içinde bulunulan þartlar ne olursa olsun ilelebet yaþatmak her Türk vatandaþýnýn asli görevidir. Üzülerek ifade etmek gerekirse Atatürk hakkýnda ilkokullarýmýzdan üniversitelere kadar verilen bilgiler klasik ve ezbere dayalýdýr. Tarih anlatýlýrken nasýl hep savaþ tarihi anlatýlýr, kültür ve medeniyet tarihimizden pek bahsedilmezse Atatürk'le ilgili olarak da genellikle ayný yöntem kullanýlýr. Askerlik yönü hep önde tutulur. Diðer taraftan kimse O'nu kutsallýk boyutunda göremez, yerin dibine de batýramaz. O, içimizden biri, halk adamý ama sýradan deðildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuþtur. Devlet kurmak þirket kurmak veya bir iþyeri açmak gibi basit bir olay deðildir. Bu engin bir görüþ, saðlam bir duruþ, ilkeli ve kararlý bir yürüyüþle olmuþtur. Hem de %80'i okuma yazma bilmeyen, %90'ý çiftçi olan, Balkan, Çanakkale, I. Dünya ve Ýstiklal Savaþý'ndan yeni çýkmýþ bir halk, çaresiz, kuþatýlmýþ ve saraydan dýþarý çýkamayan padiþahlýk yönetiminin var olduðu bir iktidar, bu padiþah yönetiminin nimetlerinden istifade eden Anadolu'da çok sayýda kiþi ve zümrelerin olduðu bir dönemde her þeye raðmen bir devlet kurmak sýradan, basit bir iþ gibi görülmemelidir. Buradan hareketle Atatürk'ün askerlikten daha çok devlet adamlýðý öne çýkmaktadýr. Mustafa Kemal, çaresizlik içerisinde olan bir milleti þahlandýrmýþ, Anadolu'yu her taraftan kuþatan güçlü ordulara meydan okumakla kalmamýþ, geldikleri gibi geri gitmelerini saðlamýþ olaðanüstü özelliklerde askeri bir komutandýr. Ýþte Ulu Önder, çoðunlukla cepheden anlatýlýyor, ezberletiliyor. Ezber olunca özümsenemiyor. Çünkü savaþ kelime olarak soðuktur, iticidir. Atatürk, saldýrý deðil savunma amaçlý savaþmak zorunda kalmýþtýr. Komutanlýðý ve mücadelesi asla küçümsenemez. Ama Atatürk, savaþ sonrasý yaptýklarý ile devlet adamlýðý ile zirveye çýkmýþtýr. Savaþ sonrasý baþarýsýný kutlamaya zamaný dahi olmamýþtýr. Çünkü O, kendini deðil hep milletini düþünmüþtür. Kendisini idareci olarak hissetmemiþ, gerçek anlamýyla ideal ve karizmatik bir yönetici olmuþtur. Ýnsanlarýn alýþkanlýklarýný deðiþtirmek hele bir millet bünyesinde yeni bir zihin dönüþümü yapmak, kurumlarý ve sistemin temel yapýsýný yeniden düzenlemek hem sýkýntýlý hem de çok yorucu bir iþtir. Eðer yeni düzenleme toplum tarafýndan kabul edilmez, doku uyuþmazlýðý olursa bu defa hem eski kaybedilir hem de boþlukta kalýnýr. Çok iyi planlama yapmalý ve kuracaðýnýz sistemin yansýmalarýný çok iyi takip etmelisiniz. Konunun daha iyi anlaþýlabilmesi için Hz. Peygamber, ilahi vahye muhatap olmasýna raðmen 23 yýllýk bir süre gayret etti. Arap milletinde yeni bir zihin dönüþümü, inanç esaslarýný yerleþtirmeye çalýþtý. Ama henüz mübarek bedeni defnedilmeden Ensar, Muhacir birbirine düþtü. Yalancý peygamberler, dinden dönmeler baþladý. Hz. Ebu Bekir dinden dönenler üzerine ordu gönderdi. Cemel, Sýffin hadiseleri oldu, yaklaþýk 90.000 müslüman birbirini öldürdü. Hz. Hüseyin þehit edildi. Daha pek çok olaylar yaþandý. Demek ki bir toplumda zihni dönüþüm saðlamak kolay olmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluþ dönemi de zihinsel bir deðiþim ve dönüþüm sürecidir. Bu sürecin temel dinamiklerini oluþturmak, uygulamaya koymak ve bunu ülke geneline yaygýnlaþtýrmak her liderin harcý deðildir. Ýþte Mustafa Kemal bunu baþarmýþtýr. Bu nedenle Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran, onunla aynileþen eþsiz bir liderdir. Atatürk'ün asker olarak görev yaptýðý dönemde gerek bölgede gerekse ülke sýnýrlarý içerisinde çok sýkýntýlar vardý. Osmanlý Devleti çeþitli nedenlerle gerilemiþ,

Y

Yalnýz deðiliz

www.corumhakimiyet.net

Devlet adamý olarak Atatürk

savaþlarda yenildiði için toprak ve ekonomik bir devlet adamý olmasý nedeniyle milletinin yönden kayýplara uðramýþ, kendisine baðlý etnik inanç esaslarýný orijinal kaynaklardan kökeni farklý olan bölgelerde isyanlar öðrenebilmesi için imkan saðlamýþtýr. Bu konuda baþlamýþtý. Suriye'de Fransýzlar; Libya'da da boþluk olsun istememiþ, dine duyarsýz Ýtalyanlar; Hindistan'da, Irak'ta, Hicaz'da Ýngilikalmamýþtýr. zler hakimiyet mücadelesine girmiþlerdi. Ulu Önder, iktisadi ve sanayi alanda geri Balkan devletleri isyan etmiþ, Sýrbistan, kalmanýn ne demek olduðunu içinde bulunduðu Bulgaristan savaþ açmýþ, Arnavutluk baðýmsýþartlar gereði çok iyi biliyordu. Ýktisadî, zlýðýný ilan etmiþ, Ege adalarý elimizden çýkmýþ, ekonomik, siyasî, askerî tüm alanlarda baðýmsýz Ruslar; Erzurum, Muþ, Bitlis, Trabzon ve olamayýnca tam baðýmsýzlýða ulaþýlamayacaðýný Öðrt. Gör. Ali Erzincan'ý ele geçirmiþ, Hicaz elden çýkmýþ, ifade ediyordu. Bu nedenle ekonomik anlamda iç ILICA Yemen baðýmsýzlýðýný ilan etmiþ, Ýngiliz ve üretime önem verdi. Hazinede para yoktu, narenHitit Ünv. Fen Fransýz donanmalarý baþta olmak üzere Ýtilaf ciye karþýlýðý Rusya'dan çeþitli malzemeler alýEdebiyat Fak Devletleri Çanakkale'ye girmiþ, Mondros narak tesisler kuruldu. Anadolu'nun farklý yerlerTarih Bölümü Anlaþmasý yapýlmýþ, Ýstanbul, Ýzmir Ýþgal ine fabrika ve iþletmeler kurdurdu. Bu iþletmeleri edilmiþ, düþmanlar Ankara önlerine kadar gelmiþ, içeride tek bir þehre yoðunlaþtýrmak istemedi. Anadolu'yu hep de Ermeniler ayaklanmýþtý. Bu kadar olumsuz ve ürkütücü beraber kucakladý. Fabrika veya tesislerin üretim merkezbir hava hakimdi. Buna karþýlýk Osmanlý Padiþahý Ýstanlerine yakýn yerlerde kurulmasýna önem verildi. bul'a sýkýþmýþ, yapacaðý bir þey kalmamýþtý. Düþman Kayseri'ye uçak ve motor fabrikasý kuruldu ve deneme Anadolu'yu paylaþma planlarý yapýyor, ülke üzerinde kara uçuþlarý dahi yapýldý, Malatya'ya iplik ve bez fabrikasý, bulutlar geziyordu. Bir devlet, bir millet yok olma sýnýrýna Gölcük'te tersane, Adana'da mensucat, Uþak'ta þeker, gelmiþti. Ýþte böyle bir ortamda "Ya Ýstiklal Ya Ölüm" diyBursa'da dokuma, Ýsparta'da gülyaðý, Ýzmit'te kaðýt ve karerek Ulu Önderin sesi yükseldi. Herkesin sustuðu anda O, ton, Nazilli'de basma, Trabzon'da Hidroelektrik, Bursa'da konuþmaya baþlamýþ, dizginleri ele almýþtý. Artýk asker süttozu gibi çok sayýda fabrika kuruldu. Her bölgenin olarak deðil vatansever, lider, toplum önderi bir Mustafa özelliklerine göre tesisler yapýldý. Ama bu tesislerin Kemal ortaya çýkmýþtý. Her an tutuklanabilir veya çoðunluðu farklý bahanelerle Atatürk'ten sonra kapatýldý öldürülebilir bir hedef haline gelmiþti. Ama O, ülkesi ve veya baþka amaçlarla kullanýldý. Yine bu dönemde milleti için ölümü göze almýþtý. Anadolu insanýnýn duygudemiryolu aðýna özel bir önem verildi. Kýsa süre larýna tercüman olmuþ, Anadolu kurtuluþ ateþinin kývýliçerisinde ülkede imar seferberliði baþlatýldý. O dönem cýmýný ateþlemiþti. Anadolu, Atatürk'ün liderliðinde itibariyle bu tür tesis ve fabrikalar kurmak hayaldi. harekete geçmiþ ve uzun mücadele sonrasý düþmaný ülkeSavaþtan çýkýlmýþ, teknoloji bilinmiyor, imkanlar oldukça den kovmayý baþarmýþtý. sýnýrlý idi. Ama Atatürk iyi bir devlet adamý olarak, halkýný Atatürk, maceraperest biri de deðildir. Devletin ve ve ülkesini yukarýlara taþýmanýn aþký ve heyecaný milletin içerisinde olduðu olumsuz þartlardan kendisine içerisinde idi. Batýdaki sanayi devriminin ne anlama görev çýkartacak derecede duyarlýdýr. Sorumluluk bilingeldiðini biliyor, buna ayak uyduramayan Osmanlý'nýn ciyle hareket etmiþtir. Yoksa durup dururken padiþah durumunu görüyordu. Askeri baþarý sonrasý istese köþeyönetimine karþý yani devlete karþý isyan etmiþ bir âsi sine çekilir, zevk safa içerisinde yaþar giderdi. Kimsenin deðildir. Sorumluluk makamýnda olanlarýn çaresizliðini, buna itirazý da olmazdý. Ama O, ömrünün sonuna kadar Anadolu insanýnýn ruh dünyasýný, buna karþýn dýþ devletdevletine hizmet etmenin onur ve mutluluðunu içinde lerin hain emellerini çok iyi biliyordu. Çok okuyordu ama taþýyor, zor iþleri baþarmanýn zevkini yaþýyordu. her alanda okuyor, satýr altlarýný çiziyor, notlar düþüyor, Atatürk, devlet adamý olarak köylüyü de ihmal etmekafa yoruyor bunlarý içselleþtiriyordu. Bu nedenle çok di. Onlara tohumluk hububat, arazi iþlemesi için teknik donanýmlý, vatansever bir kiþiliðe sahipti. edevat, üretimde kullanýlmak üzere kredi verdi. Arazisi Mustafa Kemal, Türk milletinin temel kodlarýný ve olmayanlara toprak daðýttý. Çiftlikler kurdu, örnek üretimkültürel dokularýný iyi bilirdi. Özellikle tarih ve din alanýnler yaptýrdý. Yurt dýþýna modern tarýmý öðrenmeleri için da donanýmlý idi. Tarihi tecrübeden ve dinin etkin gücünöðrenciler gönderdi. Onlara milletin efendisi olarak her den yararlanmasýný iyi bilmiþtir. Türk milleti tarihte istikzaman destek verdi, onure etti, köylü þehirli demeden lalinden ve töresinden ödün vermeyi onursuzluk herkesi kucakladý. Böylelikle kalkýnma hamlesini köylere saymýþtýr. Liderine baðlý kalmayý, arkasýndan ayrýlmakadar götürmesini bildi. mayý þiar edinmiþtir. Milleti ile birlikte yaþayan, onun derBir devlet adamý olarak Atatürk, dünyadaki ve dine ve sevincine ortak olan lidere Tanrý'nýn KUT bölgedeki geliþmeleri çok yakýndan takip ederdi. Hatta ilk verdiðine inanmýþtýr. Ýnandýðý lidere sadýk kalmayý mücadelesi ve savaþ tecrübesi için Osmanlý subayý olarak Tanrý'ya ibadet olarak görmüþtür. Milletinden ayrý düþen Trablusgarb'a gittiðinde Araplarý çok yakýndan tanýma liderden Tanrý'nýn Kut'unu aldýðýna inanmýþ ve arkasýndan imkaný buldu. Araplar, Osmanlý yönetimine baþ kaldýryürümemiþtir. Bu nedenle Türk tarihinde milletini arkasýmýþtý. Özellikle Ýngiliz, Fransýz ve Ýtalyanlarla iþbirliði na alamayan, onu temsil edemeyen hiçbir lider baþarýlý içerisine girmiþti. Osmanlý yönetiminde iken kendilerine olamamýþtýr. Ýþte Atatürk bu gerçekten hareketle her sunulan imkanlar ve özellikle de din baðý Osmanlýya baþarýsýnda kendini deðil milletini öne çýkarmýþtýr. Devlet sadakatý saðlayamadý. Çünkü Arap kültüründe kabileye adamlýðýna yakýþýr bir tevazu örneði göstermiþtir. aidiyet duygusu olan asabiyet düþüncesi her zaman önceAtatürk, din konusunda da donanýmlýdýr. Halkýn dini likli idi. Ýþte bu duyguyu batýlý devletler çok iyi kullandý. konularda doðru bilgiye ulaþmasý, hurafi düþüncelerden Sonuçta, isyanlar oldu, ayrýlmalar baþladý. Hem de uzak kalmasý için çok uðraþ vermiþtir. Cumhuriyet'in ilk devletin onlara en fazla ihtiyaç duyduðu ve sýkýntýda yýllarýnda temel Ýslâmî metinleri dönemin en itibarlý olduðu bir dönemde bunlar yaþandý. Sonuçta birileri bunaydýnlarýna tercüme ettirmiþtir. Kur'an'ýn tefsirini Elmalýlý larýn hem geleceðini hem de topraklarýný belirledi. O günHamdi Yazýr'a, Sahih-i Buhari adlý büyük hadis külliyatýný den beri ve günümüzde de bu ülkeler rahat yüzü görmedi, ise Ahmed Naim ve Kamil Miras'a sipariþ ettirmiþtir. mezhep veya yönetimden kaynaklanan sýkýntýlarý bitmedi. Kur'an-ý Kerim'in tercüme iþi Mehmet Akif Ersoy'a verÖzetle bir türlü baðýmsýz devlet olabilme ve bunu ilmiþ ancak Mehmet Akif'in hassasiyeti nedeniyle bu sürdürülebilir kýlmada baþarýsýz oldular. Baþlangýçta yayýnlanamamýþtýr. Bu eserler, Elmalýlý Tefsiri ve Sahih-i bütün bu olup bitenleri Atatürk çok yakýndan takip ediyBuhari kitaplarý Atatürk'ün emriyle, Cumhuriyet'in kuruordu. Onlarýn Hz. Peygamber dönemi hariç bir lider luþ yýllarýnda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan yayýmetrafýnda tek yürek olduklarý hiç görülmedi. Ýçlerinden bir lanmýþtýr. Elmalýlý Tefsiri, Ýslam dünyasýnda en kapsamlý Atatürkleri çýkmadý. tefsiri olarak bilinir. Sahih-i Buhari ise Anadolu'da çok Bölgemizde komþu ülkelerin kendi içlerinden çýkarainsanýn evinde mevcut ve Ýslami öðretinin ikinci ana kaycaklarý Atatürkleri olmadýðý için bu duruma düþtüler. naðý olarak bilinir ve Buhari hatimleri yapýlýr. O, kuþatýcý Nerede üç Müslüman varsa aralarýnda sýkýntý var. Þeyhle,

alnýzlýk cirit atarken içimizde olduðunu beynimde soðuk hissetmek ne güzel. odanýn içinde üþüyorum, Alabildiðince kendini silikleþmiþ hayallerle yollara vurmak, yeni bir birlikte. Çareyi belki tarihin yeni bir hayatýn kýyýda köþede arýyorum, içinde. Keþfetmek belki baðýrýyorum sessizce. de bilinmeyeni, baþka Boþlukta kalmak böyle hayatlarda yeþermek. bir þeymiþ. Telefonun Ayný gök ve yer ucunda da olsa arasýnda binlerce yüz yýl sevdiklerin yine loþluk öncesiyle buluþmak çok ve derinlik. Oysa net Gül Artar heyecan verici. Senaryoyu olmak lazým, olduðun yazýp oynamakta cabasý. gibi yapmacýksýz, Güneþ ve toprak arasýnda yadýrgamadan. Zihnimizi serbest yeniden açmak, çimlerin kokusunu býrakmak gerek koþarcasýna. içimize çekmek ne hoþ. Bir ceylan Þarkýlar söylemek avaz avaz. Belki misali oradan oraya sýçramak hem de þiir, duygularý netleþtirmek, de yaþam enerjisini artýrmak, içindekini ise dýþa vurmak, kýyýya geçmiþ dünyalarda tazelenmek... vuran midye kabuklarý gibi. Her çýkýlan seyahat bir baþka Onlar da denizin hayalleri, dünya. Yeni insanlarla tanýþmak, hepsi sahilde sessiz ve durgun, baþkalarýnýn hayatýna dokunup ayaklar altýnda ezilmekte ya da geçmek. Bir bütünken zerre, duvarlara süs olmakta. Ne kadar zerreyken de bütün olmak. kolay ýssýz býrakmak insanlarý, Çabamýz, gayretimiz bayram coþkusunu unutarak. keþfetmek ve mutlu olmak. Her Yürekler dolusu sevgi okyanusa nefes alýþta, veriþin heyecanýný akarken onlarla buluþmak. Sevda yaþamak. Aslýnda yalnýz olmak yanarcasýna, göz olmadýðýmýzý bilmek gerek... kapaklarýmýz aðýrlaþsa da takatin

Ayancý’nýn objektifinden Çorum’da yaþayan kuþ türleri

Tepeli Patka T

ürkiyede çok az sayýda bulunan ördekgiller familyasýnda olan Tepeli pelikan ilk defa çorumda görülmüþ ve fotograflanmýþtýr. Umarým Bu yeni yaþam alanýný begenir ve burada ürer ……..

Tanýmý

Anseriformes (Kazsýlar) takýmýnýn

kralla, sultanla yönetiliyorlar. Yönetiþim kurallarýný hayata geçiremiyorlar. Hala kabilecilik anlayýþý, asabiyet duygularýný aþamadýlar. Kurumsallaþamadýlar. Sorumluluk ve yetki dengesini kuramadýlar. Bu nedenle Arap ülkeleri hakkýnda kararý baþkalarý veriyor, birileri onlarýn hayatýný belirliyor, imkanlarýný paylaþýyor veya paylaþtýrýyor. Bu ülkelerde iç çatýþmalar sonrasý kimse huzur ve demokrasi beklemesin. Yeni çatýþma ve kargaþa ortamý uzun yýllar alacaða benziyor. Arap toplumu devlet olma bilincini yeterince tanýmýyor. Türk toplumu Bozkýr Kültürü'nde yetiþtiði için hayvanlarýný otlatmak, otlaklarý korumak, su yollarýnýn güvenliðini saðlamak, koyunlarý saðmak, hayvanlarýyla beraber yaylak ve kýþlaklara geçmek gibi iþ ve iþlemlerde toplu hareket etmek ve sorumluluklarýnýn gereðini yapmak üzere hem hareketli hem de birlikte olmak zorunda idi. Bu görev ve sorumluluklarýn geliþmesi, yaygýnlaþmasý süreci devlet düþüncesine geçiþi kolay kýlmýþtýr. Bu da Türklerde kurtuluþ mücadelesi ve Cumhuriyet yönetimine geçiþte kolaylýk saðlamýþtýr. Türk milletinin geçmiþinde sýkýntý halinde, çaresiz kalýndýðýnda bir lider etrafýnda kenetlenmek gibi onurlu bir dokusu vardý. Anadolu'da en zor þartlarda, her þey bitti denilen o günlerde Atatürk etrafýnda Anadolu insaný tek yürek olmuþtu. Hatta Fevzi Çakmak, Kazým Karabekir, Refet Bele gibi komutanlar Mustafa Kemal'in emrine girebilmiþlerdi. Ülkede de son derece sýkýntýlar vardý, halk yorgun ve bitkindi. Çanakkale'de cephede savaþan askerlere býrakýn yemeði bir ekmek dahi gönderilemediði günler olmuþtu. Böyle bir ortamda Atatürk, kurtuluþ mücadelesi için yollara çýktý. Ülkesi için, milleti için ölümü göze almýþtý. Ýþte böyle bir ortamda meydana çýkýp, organizasyon yapýp sonuçta baþarýlý olmasý Atatürk'ü Atatürk yaptý. Ama bir devlet adamý olarak Atatürk'ü daha da büyük yapan savaþ sonrasý yönetimi geri halka býrakmasý, Cumhuriyete geçmesi, meclisi açmasý, kurumsallaþmaya gitmesi, hep içeriden düþünmesidir. Bu nedenle Atatürk, devletini sahiplenmede milletini þaha kaldýrmada efsanevi bir kiþiliktir. Kimsenin ama hiçbir kimsenin böyle sýkýntýlý bir süreç sonrasý elde edilen baþarýlarý gölgelemeye, yok saymaya, bilgi kirliliði oluþturmaya hakký da yetkisi de yoktur. Atatürk'ün onurlu mücadelesi sonrasý elde edilen imkanlar, gelinen demokrasi düzleminde rahat koltuklarýna oturarak o dönemi yargýlamak hakký kimseye verilmemiþtir. Olaylarý o dönemin þartlarýnda deðerlendirmek, günün fotoðrafýný net çekmek gerekmektedir. Atatürk her zorluða raðmen dýþarýdan borç almadý. Yardým da istemedi. Yardým alan emir alýrdý. Halký arkasýna aldý. Onlarla kaynaþtý, bütünleþti. Yerel dinamikleri harekete geçirdi. Yeni yeni fabrikalar ve iþletmeler açýldý. Sanayi inkýlabýný baþlatmýþtý. Fakat ne yazýk ki daha fazlasýna ömrü yetmedi. Kendisinden sonraki süreçte de devlet adýna karar verme noktasýnda olanlar ayný heyecan ve gayrete sahip olmadý. En azýndan halkla içtenlikle kucaklaþamadý. Uçak fabrikasý dahil pek çok fabrika ve iþletme ya kapatýldý ya da baþka amaçlarla kullanýlmaya baþlandý. Özetle Cumhuriyet'in kuruluþ felsefesi ve onun kazanýmlarýndan uzaklaþmalar yaþandý. O halde millet olarak Atatürk'ün izinde yürümek, onun düþlediði devlet düzeyine ulaþmak için çok çalýþmalýyýz. Artýk duygularýmýzla deðil aklýmýzla hareket etmeliyiz. Özellikle devlet iþlerinde duygular aklýn önüne geçerse iþler karýþýr, kiþiye özel iþler yapýlýr, her türlü usulsüz ve yolsuz iþlere kapý açýlýr, düzen bozulur. Devlet adýna karar verme, iþleri yürütme noktasýnda olanlar heyecanlarýný hizmete dönüþtürme uðraþýnda olmalýdýr. Kimse oturduðu koltuktan güç almamalý o koltuða güç vermenin, millete hizmet etmenin gayretinde olmalýdýr. Atatürk'ün devlet adamlýðý mantýðýnýn esasý budur. Her zaman ve her fýrsatta devlet hakimiyeti ve millet menfaatini önde tutan eþsiz devlet adamý Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasýna katký yapan bütün arkadaþlarýný minnet ve rahmetle anýyorum, ruhlarý Þad olsun.

Anatidae (kaz,ördek ve kuðular) familaysýnýn Aythya (ordekler) cinsine baðlýdýr. Bilimsel adý Aythya fuligula'dýr. Diðer patkalardan kafasýndan geriyeuzanan tepeliði sayesinde kolayca ayýrt edilebilir. Ercan AYANCI Erkeklerin eklips ercanayanci@hotmail. com döneminde ve diþilerde bu tepelik kýsa ve daha az belirgindir. Diþileri karabaþ patkaAythya marila) diþisiyle karýþtýrýlabilir; ancak kafa yapýsý, gaga rengi ve büyüklük gibi kriterlerle bu kuþtan ayýrt edilebilir.

Habitatý

Yoðun vejetasyona sahip göller ve sazlýklar; alçak arazilerdeki göller, deniz kýyýlarý, tundralardaki göletler, düþük debili nehirler. Avrupa'da parklardaki yapay havuzlarý yaþamaktadýrlar

Yayýlýþý

Avrupa, Kuzey Afrika, Asya ve Ortadoðu'ya uzanan geniþ bir yayýlýþ alanýna sahiptir. Türkiye'de kýþ konuðudur.

Beslenme

Dalarak beslenen bir omnivore (hem ot hem et yiyen) canlýdýr. Dalarak dipteki çamurda bulunan besinlerle beslenirler. Ayrýca bitki kökleri, küçük amfibiler, balýklar, sucul böcekler, salyangozlar gibi besinleri de tercih ettiði görülmektedir.

Biyolojisi Genel olarak 1 yaþýna geldiklerinde üreyebilirler. Diþiler 8-11 arasýnda yumurta býrakýr. Ortalama 25 günde yumurtadan çýkan yavrular 45-50 gün içerisinde tüylenirler.

Davranýþlarý

Tüm patka türleriyle ortak özelliði dalarak beslenmesidir. Uçarken kanat bandý, karný ve kanat altý dýþýnda tamamen siyahtýr. Suda otururken kuyruk tüyleri suya paraleldir.

Yerel Adlar

Tepeli patka-aðaçördeði,tepeli ördek / Denizli ( wolfkenan ) Fotoðraf: Çorum’da çekimiþtir

Kaynak

www.trakus.org


SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

17

Judocular Atatürk için mücadele etti

J

Judo Ýl Temsilciliði tarafýndan organize edilen ve Çorum ve ilçeleriyle birlikte Amasya, Giresun ve Sinop Gerze’den toplam 137 sporcunun mücadele ettiði Atatürk Judo Turnuvasýnda Çorum takým halinde birinciliði kazandý. Süper Minik, minik, yýldýz ve ümitler kýz-erkek kategorilerinde yapýlan müsabakalar iki gün sürdü.

udo Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Atatürk Judo turnuvasý hafta sonunda ilimiz Atatürk Spor Salonu’nda yapýldý. Çorum’un yaný sýra Amasya, Giresun ve Sinop Gerze ilçesinden 137 sporcunun mücadele ettiði turnuva minikler, süper minikler, yýldýzlar ve ümitler kategorilerinde kýz ve erkekler kategorilerinde yapýldý. Çorum merkez ile birlikte ilçelerden 78 sporcu madalya mücadelesi verirken turnuvada ilk gün süper minikler ve minikler kategorisinde, pazar günü ise yýldýzlar ve ümitler kategorisindeki müsabakalar yapýldý. Ýki gün süren müsabakalar sonunda Çorum genel klasmanda 118 puanla birin-

ciliði kazanýrken Amasya 75 puanla ikinci Giresun 52 puanla üçüncü olurken Sinop Gerze ise 45 puanla dördüncü sýrada yer aldý. Ýki gün süren müsabakalar sonunda düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya takým sýralamasýnda dereceye giren illerede kupalarý verildi. Yapýlan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcu ve illeri þöyle:

SÜPER MÝNÝK KIZLAR : 28 kilo: 1. Gamze Iþýk (Giresun Y.Yurdu), 2. Semanur Seher (Gerze Judo). 32 kilo: 1. Pelinsu Yaþar (Çorum Ýl Özel Ýdare), 2. Dilara Sol (Çorum Belediye), 3. Büþra Yýldýrým (Çorum Y.Yurdu).

Sýkletlerinde dereceye girenlere madalya verildi

36 kilo: 1. Þule Köse (Merzifon), 2. Merve Nur Yetim (Çorum Y.Yurdu), 3. Iþýl Olgunsoy (Gerze Judo). 40 kilo: 1. Saliha Sürücü (Giresun Y.Yurdu).

SÜPER MÝNÝK ERKEKLER: 22 kilo:

1. Ercan Yýlmaz (Giresun Y.Yurdu), 2. Salih Buðdaycý (Çorum Y.Yurdu). 26 kilo: 1. Koray Erdi (Giresun Y.Yurdu), 2. Kaan Genç (Amasya), 3. Eyüp Gökmen (Çorum Y.Yurdu). 30 kilo: 1. Hakan Deve (Çorum Y.Yurdu), 2. Batuhan Demiröz (Çorum Y.Yurdu), 3. Ýsrafil Balkanlýoðlu (Sungurlu Belediye), 3. Umut Sefil (Alaca Belediye). 34 kilo: 1. Lütfi Büyükbaþ (Çorum), 2. S.Kaan Sizgen (Çorum), 3. Rýfat Kalýnsazlýoðlu (Sungurlu Belediye). 42 kilo: 1. Mikail Penbe (Alaca Belediye), 2. Hüseyin Can Lafçý (Alaca Belediye), 3. Eren Özcan (Gerze Judo). MÝNÝK BAYANLAR: 28 Kilo: 1. Nuray Okur (Giresun Y.Yurdu), 2. Ebru Demiröz (Çorum Y.Yurdu). 32 kilo: 1. Pýnar Evci (Giresun Y.Yurdu), 2. Ýrem Özcan (Gerzi Judo), 3. Damla Þahin (Çorum Belediye). 36 kilo: 1. Deniz Þahin (Çorum Belediye). 40 kilo: 1. Hacer Yaðlý (Çorum Belediye), 2. Yeter Karaca

(Çorum Y.Yurdu), 3. Zeynep Murat (Çorum Belediye). 44 kilo: 1. Tuðçe Köse (Merzifon Belediye), 2. Ceyla Akyüz (Çorum Y.Yurdu). 48 kilo: 1. Selime Sürücü (Giresun Y.Yurdu), 2. Elif Kiriþ (Çorum Belediye). 52 kilo: 1. Hasret Sabuncu (Çorum Y.Yurdu), 2. Gizem Akman (Gerze Judo). 57 kilo: 1. Sevda Aktaþ (Çorum Belediye). MÝNÝK ERKEKLER: 30 kilo: 1. Arif Iþýk (Giresun Y.Yurdu), 2. Metin Genç (Giresun Y.Yurdu), 3. Yakup Almalý (Alaca Belediye), 3. Rasim Bulut (Giresun Y.Yurdu). 34 kilo: 1. Samet Bal (Giresun Y.Yurdu), 2. Ýlyas Ergen (Giresun Y.Yurdu), 3. Mert Aktaþ (Amasya). 38 kilo: 1. Hakan Sarý (Giresun Y.Yurdu), 2. Selman Gündoðdu (Alaca Belediye), 3. Bayram Þahin (Alaca Belediye). 42 kilo: 1. Rýza Sabuncu (Çorum Y.Yurdu). 46 kilo: 1. Kamil Koyuncu (Çorum), 2. Umut Baloðlu (Çorum Y.Yurdu), 3. Bekir Can Kaloðlu (Sungurlu Belediye). 50 kilo. 1. Fatih Yýldýran (Sungurlu Belediye), 2. Samet Çýnar (Gerze Judo), 3. Yýlmaz Taþtan (Çorum Belediye). 55 kilo: 1. Cemal Hökelek (Merzifon Belediye), 2. Y.Emre Bolat (Merzifon Belediye), 3. Akýn Çalýþ (Sungurlu Belediye). 60

Peker’li milli takým Avrupa ikincisi Takým sýralamasýnda birinci olan Çorum takýmý kupa töreni sonrasýnda toplu halde görülüyor

R

usya’da yapýlan Avrupa Milletler Kupasý’nda Serbest Güreþ milli takýmý ikinci oldu. Ahmet Peker’in mücadele ettiði milli takým finalde Rusya’ya 5-2 maðlup

olarak ikincilik kupasýyla teselli buldu. Yeni Güreþ Federasyonu Baþkaný Hamza Yerlikaya’nýn ilk Uluslararasý organizesi olan Av-

rupa Milletler Kupasý’nda serbest güreþ milli takýmý grubundaki ilk maçýnda Beyaz Rusya’yý 5-3, ikinci maçýnda da Gürcistan’ý 4-3 yenerek grupta birinci olarak fi-

Avrupa Milletler Kupasý’nda ikinci olan güreþ milli takýmý yeni Federasyon Baþkaný Hamza Yerlikaya ile birlikte toplu halde görülüyor

nale yükseldi. Diðer grupta ise Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan’ý yenerek finalde Türkiye’nin rakibi oldu. Pazar günü yapýlan final maçýnda 55 Kg’da Ahmet Peker ile birlikte 60 Kg’da Münir Recep Aktaþ, 66 Kg’da Adem Ramazanoðlu, 74 Kg’da A. Kadir Özmen ve 96 Kg’da Kenan Gör rakiplerine yenilirken 84 Kg’da Ýbrahim Bölükbaþ rakibini tuþla 120 Kg’da Taha Akgül ise sayý ile yendi. Final maçýndan 52’lik maðlubiyetle ayrýlan Türkiye ikinci olurken Rusya Avrupa milletler kupasýný kazandý.

kilo: 1. Baran Akpýnar (Gerze Judo), 2. Erdem Akýn (Gerze Judo), 3.Emircan Solak (Çorum).

YILDIZ KIZLAR:

40 kilo: 1. Ýrem Ýstanbullu (Çorum Belediye), 2. Duygu Parlak (Giresun Y.Yurdu), 3. Pýnar Demirel (Çorum Y.Yurdu). 48 kilo: 1. Kader Aydýn (Gerze Judo), 2. Merve Dede (Merzifon Belediye). 52 kilo: 1. Beril Dinç (Gerze Judo), 2. Keziban Kalaycý (Merzifon Belediye). 57 kilo: 1. Sümeyra Aykaç (Çorum). 63 kilo: 1.Elif Nur Demir (Gerze Judo). YILDIZ ERKEKLER: 34 kilo: 1. Enes Karlangýç (Amasya), 2. Burak Oduncu (Merzifon Belediye), 3. Mehmet Buðdaycý (Çorum Y.Yurdu). 38 kilo: 1. M. Kalýnsazlýoðlu (Sungurlu Belediye), 2. Dursun Demiröz (Çorum Y.Yurdu), 3. Can Baskýn (Çorum Y.Yurdu). 42 kilo: 1. Samet Marýn (Çorum), 2. Yasin Karlangýç (Amasya Belediye), 3. Raþit Yaðlý (Çorum Belediye), 3. Dursun Ali Ekinci (Gerze Judo). 46 kilo: 1. Buðra Oduncu (Merzifon Belediye), 2. Selçuk Can Kaloðlu (Sungurlu Belediye), 3. Dursun Bal (Giresun Y.Yurdu). 50 kilo: 1. Buðra Eryýlmaz (Çorum), 2. Regaip Can Yetiþ (Giresun Y.Yurdu), 2. Ali Osman Kölgeloðlu (Sungurlu Belediye). 55 kilo: 1. Utku Koç (Merzifon Belediye), 2. Alperen Ýpek (Çorum Belediye), 3. Y.emre Þahin (Alaca Belediye). 60 kilo: 1. Cem Bahadýr (Alaca Belediye), 2. Yusuf Yenilmez (Alaca Belediye), 3. Burak Keskin (Merzifon Belediye). 66. kilo: 1. Alperen Dükenceli (Merzifon Belediye). +66 kilo: 1. Cihat Demir (Gerze Judo).

ÜMÝT BAYANLAR : 48 kilo: 1. Merve Taþ (Çorum Belediye). 52 kilo: 1. Kadriye Turkaya (Merzifon Belediye), 2. Sedanur Ýçaðasý (Çorum Belediye). 63 kilo: 1. Duygu Topal (Gerze Judo). +70 kilo: 1. Ýrem Düðencili (Merzifon Belediye).

ÜMÝT ERKEKLER: 46 kilo: 1. Þükrü

Uzuner (Çorum Y.Yurdu). 50 kilo: 1. Burak Eryýlmaz (Çorum Belediye), 2. Zeynel Çiftçi (Merzifon Belediye). 55 kilo: 1. Hamza Erköse (Çorum Ýl Özel Ýdare), 2. Bilal Kepçe (Çorum Belediye), 3. Serhat Mirza (Çorum Belediye). 60 kilo: 1. Ercan Gök (Merzifon Belediye), 2. Furkan Kýlýç (Alaca Belediye). 66 kilo: 1. Samet Tarým (Merzifon Belediye). 76 kilo: 1. Sabri Yorulmaz (Alaca Belediye). 90 kilo: 1. Halil Ýbrahim

Hitit, Kazan’a taybreakte teslim: 2-3 Atatürk Judo Turnuvasýnda dereceye giren illerin antrenörlerine törenle kupalarý verildi

Bayanlar Voleybol 3. liginde Hitit Üniversitesi, Kazan Belediyespor deplasmanýnda iki kez öne geçmesine raðmen rakibine tybreak setinde 3-2 maðlup oldu. Bu sonuçla ikinci maçýnýda kaybeden Hitit Üniversitesi ilk puanýný almýþ oldu.

B

ayanlar Voleybol 3. liginde mücadele eden Hitit Üniversitesi ligdeki ilk deplasman maçýnda Kazan Belediyespor’a 3-2 maðlup oldu. Ýlk maçýnda evinde Türk Telekom takýmýna 3-1 maðlup olarak sezona puansýz baþlayan Hitit Üniversitesi ikinci maçýnda pazar günü Kazan Belediyespor ile deplasmanda karþýlaþtý. Rakibi önünde maça iyi baþlayan Hitit Üniversitesi ilk seti 25-21 alarak öne geçti. Ýkinci sette düþüþ yaþayan Hitit Ünivresitesi bu seti 25-16 kaybetti. Üçüncü sette yeniden toparlanan temsilcimiz bu seti 25-19 alarak öne geçti. Dördüncü sette ise yine büyük bir düþüþ

gösteren Hitit Üniversitesi bu seti 25-13 gibi farklý skorla kaybedinci maç tybreak setine geçildi. Bu settede beklenen performansý gösteremeyen Hitit Üniversitesi seti 15-8 maçýda 3-2 kaybetti. Hitit Üniversitesi maçý kaybederken sezonun ilk puanýný aldý.

SALON: Kazan Spor Salonu HAKEMLER: E. Yýlmaz, L. Bilir. KAZAN BELEDÝYESPOR : (Sezin, Begüm, Bu-

ket, Fatmanur, Aksu, Elif, Cansu, Cansun, Gözde, Sedef, Pýnar) HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝSPOR: (Derya, Emel, Nurfadime, Pelin, Zeynep, Esra, Ayþe, Gizem, Deniz, Kübranur, Aslýhan, Tuðçe) SETLER: 1. Set: 25-21, 3. Set: 25-19 (Hitit Üniversitesi), 2. Set: 25-16, 4. Set: 25-13, 5. Set: 15-8 (Kazan Belediyespor).

AK Gençlik turnuvasýnda finalde Çorum ile Sungurlu karþýlaþacak

AK

Parti Çorum Gençlik Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen halý saha futbol turnuvasýnda finalde Çorum Ak Gençlik’in rakibi Sungurlu Ak Gençlik oldu. Hafta sonunda oynanan yarý final maçýnda Sungurlu Ak Gençlik ile Laçin Ak Gençlik arasýndaki maç büyük bir çekiþmeye sahne oldu.b Ýzleyenlerinde büyük zevk aldýðý maçtan galibiyetle ayrýlan Sungurlu Ak Gençlik finale yükselen ta-

kým oldu. Turnuvaya ev sahipliði yapan Çorum Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar haftaya final maçýnýn Çorum’da oynanacaðýný belirterek turnuvanýn amacýna uygun þekilde devam ettiðini söyledi. Final maçýna tüm Çorumlalarý davet eden baþkan Erhan Akar amaçlarýnýn camia içindeki dostluk ve kardeþliði pekiþtirmek olduðunu belirterek bununda þu ana kadar baþardýklarýný sözlerine ekledi.

Laçin ve Sungurlu AK Gençlik takýmlarýnýn maçtan önce toplu halde görülüyorlar


18 SALI 13 KASIM 2012

‘Seriyi bozduk üzgünüz bir puanla teselli bulduk’

www.corumhakimiyet.net

Ý

skilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Ostimspor karþýsýnda ilk yarýda maçý koparacak pozisyonlarý bulduklarýný ancak ikinci yarýda galibiyeti koruma telaþýnýn oyunu etkilediðini buna birde saha þartlarý eklenince sahadan bir puanla ayrýldýklarýný söyledi. Hafta boyunca yaðan yoðun yaðmur yaðýný nederiyle sahanýn oldukça aðýrlaþtýðýný belirten Teknik Direktör Nihat Armutçu ‘Maça kontrollü baþladýk ve ilerleyen bölümlerde etkili olduk. Kazandýðýmýz penaltý ve

Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Ostimspor karþýsýnda ilk yarýda galibiyeti yakaladýktan sonra farký açacak pozisyonlar bulduklarýný ancak bunlarý deðerlendiremediklerini söyledi. Armutçu, ikinci yarýda ise rakibin baskýsý ve sahanýn top yapmaya engel olmasý nedeniyle istediklerini yapamadýklarýný ve son dakikalarda duran toptan yedikleri golle sahadan beraberlikle ayrýldýklarýný belirterek ‘Sonuçta kazanýp seriyi devam ettirmek isterdik ancak Ostimspor karþýsýnda bir puanla ayrýldýk teselli bulduk’ dedi.

öne geçtikten sonra farký artýracak pozisyonlarda bulduk. Bunlardan sonuç alamayýnca devreyi 1-0 önde kapattýk. Ýkinci yarýda galibiyeti koruma ve sahanýn iyice aðýrlaþmasýyla iki takým açýsýndanda oldukça zorlu geçti. Bazý bölümlerde top sürmenin imkansýz ol-

duðu sahada rakibin özellikle kanatlardaki etkili isimleri ve orta alandaki tecrübeli ayaklarý baskýyý iyi yapýnca bize topa sahip olma þansý býrakmadý. Onlarýn bu baskýsýna saha þartlarýda izin verince galibiyeti korumak için mücadele ettik. Son bölümde Ali’nin atýlmasýnýn

ardýndan tamamen kendi sahamýza kazanarak bir puana razý olduk ve sonucunda da bunu baþardýk. Evimizde oynadýðýmýz maçý kazanmak galibiyet serisini devam ettirmek çok istiyorduk. Ancak olmadý buna raðmen ben futbolcularýn verdiði mü-

cadeleden son derece memnunum. Zorlu bir süreçten geçiyo-

ruz bazý sýkýntýlarýmýz var bunlarý aþtýðýmýz takdirde çok daha iyi sonuçlar alacaðýmýza inanýyorum. Ostimspor karþýsýnda alýnan bir puana kötü diyemeyiz. Þimdi bugün itibariyle Ostim maçýný unutup pazar günü deplasmanda oynayacaðýmýz Kozlu Belediyespor maçýna hazýrlanacaðýz’ dedi.

Polonya Muay Thai turnuvasýnda yedi Çorumlu Nihat Armutçu

Polonya’da yapýlan Uluslararasý Muay Thai açýk turnuvasýnda milli takýmda ilimizden yedi sporcu madalya mücadelesi verdi.

P

olonya’da yapýlan Uluslararasý Polonya Açýk Muay Thai Turnuvasýnda milli takýmda yedi Çorumlu sporcu mücadele etti. Muay Thai Ýl Temsilcisi Þahin Güler’in verdiði bilgiye göre 10-11 Kasým tarihlerinde Polonya’da yapýlan Uluslararasý Açýk Muay Thai turnuvasýnda ülkemizi Türkiye 3. lerinin oluþturduðu milli takým temsil etti. Turnuvada idareci olarak Bilal Taþdurmazlý, antrenör olarak Kifayet Taþdurmazlý, Ramazan

Baðlan, ile birlikte ilimizden Hamza Tarhan, Meltem Akdemir, Merve Kunduoðlu, Vedat Aksoy, Esra Çam ve Abdülsamet Uðurlu milli takýmda mücadele etti. Ýl Temsilcisi Þahin Güler, turnuva sonuçlarýnýn önümüzdeki günlerde belli olacaðýný belirterek Türkiye üçüncüsü olan sporcularý açýsýndan bu turnuvanýn son derece yararlý geçeceðini ve geliþimlerine büyük katký saðlayacaðýna inandýðýný belirtti.

Yedi Çorumlu sporcunun bulunduðu Muay Thai Milli takýmý Uluslararasý Polonya Acýk Muay Thai turnuvasýna hareketinden önce toplu halde görülüyor

Haydi çocuklar futbolla tanýþalým

U-9 ligine futbolcu kazandýrmak amacýyla Federasyon tarafýndan organize edilecek þenliðe 2002-2005 arasý doðan tüm kýz ve erkek çocuklar katýlabilecemler. Þenlik 15 Kasým perþembe günü saat 14’de 2 nolu sentetik çim sahada yapýlacak.

F

utbol Federasyonu tarafýndan düzenlenen U 9 futbol þenliðinin Çorum ayaðý 15 Kasým perþembe günü 2 nolu sentetik çim sahada yapýlacak. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan’ýn yaptýðý açýklamaya göre 2002-2003-2004 ve 2005 doðumlu kýz ve erkek çocuklarýn katýlacaðý U-9 futbol þenliðinin Futbol Federasyonu tarafýndan bu yýl ilk defa uygulanacak ve resmi lisansla oynacak olan U 9 liglerine futbolcu saðlamak amacýyla yapýlacaðýný söyledi. Ayan, þenliðe 2002 ve daha sonra doðan tüm çocuklarý beklediklerini belirterek ‘Amaç küçük yaþtaki kýz ve erkek çocuklarý futbolla tanýþtýrmak. Futbolu eðlenceli hale getirebilmek için yapýlacak yarýþmalarda kaybeden olmayacak ve ve bir þenlik havasýnda geçecek. Þenlik sonunda katýlan çocuklara Futbol Federasyonu tarafýndan deðiþik hediyeler verilecek ve ikramda bulumulacak’ dedi. Þenlik 15 Kasým perþembe günü saat 14’de 2 nolu sentetik çim sahada baþlayacak ve tüm yaþý tutan kýz ve erkek çocuklarý bu þenliðe davet edildi.

Sungurluspor sete ve puana hasret SALON: Mahmut Atalay Spor Salonu HAKEMLER: Ý. Birol Öncül, Alpaslan Gerçel SUNGURLUSPOR: (Mustafa, Alperen, Hüsnü,

Mustafa, Fýrat, Veysel, Özkan, Seçkin, Mustafa, Sinan, Ö. Faruk)

ÞAHÝNBEYBELEDÝYESÝ

GENÇLÝKSPOR:

(Burak, Uður, Talip, Ali, Gürkan, Uður, Celal, Alican, Ersin, Bilal, Kemal, Erdem) SETLER: (12-25), (11-25), (12-25) SÜRE: 56 dk. (18,19,19) roma Erkekler 2. Belediyespor’a evinde 3Lig B grubunda mü0 yenilerek aldý. cadele eden SungurlusCumartesi günü por üçüncü haftadý üçünSungurlu’da oynanan cü maðlubiyeti Þahinbey maçta Sungurluspor ilk

A

iki maçýnda bir galibiyet bir maðlubiyet alan Þahinbey Belediyespor’u konuk etti. Rakibi önünde fazla bir varlýk gösteremeyen Sungurluspor sahadan 25-12, 25-11 ve 25-12’lik setlerle 3-0 maðlup olurken maç toplam 56 dakikada sona erdi. Bu sonuçla Þahinbey Belediyespor puanýný 6’ya çýkarýrken Sungurluspor ise üçüncü maçýndan da set ve puan alamadan ayrýldý.

Haftanýn Sonuçlarý:

PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Ulukavakspor 2. Ýl Özel Ýdare 3. Çimentospor 4. Hitit Gençlik 5. Osm. Belediye 6. Eti Lisesi 7. Alaca Belediye 8. Osmancýkgücü 9. Mecitözüspor 10. Bayat Belediye 11. Sungurluspor

O 5 6 5 5 5 6 5 6 6 5 6

G 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 0

B 0 1 1 0 1 1 1 3 1 0 3

M 0 1 1 2 2 3 2 5 4 4 3

A 18 12 9 15 13 14 5 17 7 9 11

18 Kasým pazar : Ulukavakspor - Osmancýk Belediyespor. Hitit Gençlikspor - Osmancýkgücüspor. Ýl Özel Ýdarespor - Bayat Belediyespor. Sungurluspor - Çimentospor. Alaca Belediyespor - Eti Lisesi Gençlik. Mecitözüspor (bay)

: 1-2 : 4-0 : 0-1 : 2-3 : 5-2 Y 4 6 5 7 9 11 13 11 19 21 24

P 15 13 10 9 7 7 7 6 4 3 3

Ýskilip iki sýra yükseldi B

ölgesel Amatör Lig 6. grupta altýncý hafta maçlarý sonunda Ýskilip Belediyespor evinde aldýðý beraberlikle sýralamada iki basamak yükseldi. Grupta Adliyespor, Kozluspor’u 2-0 yenerek liderliðini açýk ara devam ettirirken grubun favorileri olarak gösterilen Zonguldak Kömürspor ve Bartýnspor zirveye yaklaþmaya baþladýlar. Zonguldak Kömürspor evinde konuk ettiði Eskipazar Belediyespor’u 11-1 gibi çok farklý bir skorla yenerek hem moral buldu hemde sýralamada ikinci sýraya kadar yükseldi. Sorgun Belediyespor ise tek atýp üç almayý alýþkanlýk haline getirdi. Ligde evinde oynadýðý dördüncü maçta üçüncü kez 1-0’lýk galibiyetle ayrýlarak puanýný 12’ye çýkardý ve üçüncü sýrada yer aldý. Haftanýn deplasmanda en farklý kazanan takýmý ise Bartýnspor, Yahþihanspor’u 4-1 yenerek aldý. Gederespor ile Sincan Belediyespor 1-1’lik beraberlikle puanlarý paylaþýrken Akyurt Belediyespor’da MKE Kýrýkkalespor’u tek golle geçerek ligdeki ikinci galibiyetini aldý.

Bölgesel Amatör Lig Altýncý Grup haftanýn görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý:

Ýskilip Belediyespor -Ostimspor Akyurt Belediye - MKE Kýrýkkalespor Ankara Adliyespor - Kozluspor Geredespor - Sincan Belediyespor Sorgun Belediyespor - Tosya Belediyespor Yahþihanspor - Bartýnspor Zonguldak Kömürspor-Eskipazar Belediye

PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Adliyespor 2. Zonguldak K. 3. Sorgun Beled 4. Bartýnspor 5. Sincan Belediye 6. Ostimspor 7. Geredespor 8. Ýskilip Belediye 9. Tosya Belediye 10. Yahþihanspor 11. Akyurt Bele 11. Kozlu Bele 12. Kýrýkkalespor

O 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

G 5 4 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1

B 1 0 0 2 4 3 2 1 1 3 0 3 2

M 0 2 2 1 0 1 2 3 3 2 4 2 3

: 1-1 : 1-0 : 2-0 : 1-1 : 1-0 : 1-4 :11-1

A Y 13 5 17 4 4 5 13 8 5 1 12 9 3 4 8 6 3 5 9 10 3 5 3 5 4 8

P 16 12 12 11 10 9 8 7 7 6 6 6 5

18 Kasým Pazar: Kozlu Belediyespor - Ýskilip Belediyespor. Sincan Belediyespor- Adliyespor. Bartýnspor - Geredespor. MKE Kýrýkkalespor - Sorgun Belediyespor. Eskipazar Belediyespor - Akyurt Belediyespor. Ostimspor - Zonguldak Kömürspor. Tosya Belediyespor - Kýrýkkale Yahþihanspor.

Her maç final gibi

1. Amatör Küme Büyükler puan durumu Çimentospor - Ýl Özel Ýdarespor Eti Lisesi Gençlik - Hitit Gençlikspor Mecitözüspor - Alaca Belediyespor Osmancýkgücü - Ulukavakspor Osmancýk Belediyespor - Sungurluspor

Ýskilip Belediyespor evindeki maçta Ostimspor ile berabere kalarak bir puanla tanýþtý

1. Küme’de altýncý hafta maçlarý sonunda bir yandan final grubuna yükselme diðer yanda ise ligde kalma mücadelesi veren takýmlarýn maçlarý her maçý zorlu hale getiriyor. Takýmlar arasýnda güç dengesinin birbirine yakýn olmasý her maçý final havasýnda geçiriyor. Haftanýn diðer önemli notu ise kýrmýzý kart sayýsýnýn artmasý.

1.

Amatör Küme’de altýncý hafta maçlarý sonunda Ulukavakspor yoluna kayýpsýz devam ediyor. Beþ maçta beþ galibiyet alan Ulukavakspor en yakýn takipcisi Ýl Özel Ýdarespor’un maç fazlasýna raðmen iki puan önünde liderlik koltuðunda oturuyor. Ulukavakspor, Osmancýkgücü deplasmanýnda üç farklý öne geçtiði maçta biranlýk hatadan kalesinde iki gol görmesine raðmen rakibine beraberlik þansý tanýmadý ve sahadan üç puanla ayrýlarak yoluna kayýpsýz olarak devam etti. Haftanýn diðer zorlu maçýnda ise Ýl Özel Ýdarespor ile Çimentospor arasýndaki karþýlaþmadan Özel Ýdare takýmý tecrübeli futbolcusu Ýsmail’in attýðý iki golle sahadan 2-1 galip ayrýlarak hem rakibine ilk maðlubiyeti tattýrdý hemde puan farkýný açtý. Eti Lisesi ise Hitit Gençlikspor karþýsýnda ilk yarýda bulduðu gollerle 4-

0’lýk galibiyetle ayrýlarak puan sýralamasýnda çýkýþýný sürdürdü. Ligde kalma mücadelesi veren takýmlardan Mecitözüspor sahasýnda konuk ettiði Alaca Belediyespor’a tek golle teslim oldu ve bu haftayýda bay geçti. Osmancýk Belediyespor ise hem kazandý hem kaybetti. Sungurluspor önünde 5-2 galip durumdaki Osmancýk Belediyespor gördüðü üç kýrmýzý kartla sahadan üç puanla ayrýldý ancak üç futbolcusunu kaybettti. 1. Küme’de takýmlar arasýnda güç dengesinin birbirine yakýn olmasý her maçý oldukça zorlu hale getiriyor. Bir yandan ilk dört içinde yer alarak final grubunda mücadele etmek isteyen takýmlar diðer yanda ise son sýradan kurtularak ligde kalma mücadelesi veren takým sayýsýnýn fazla olmasý her maçý zorlu hale getiriyor. Bu haftanýn diðer deðiþimi ise kýrmýzý kart sayýsýnýn fazla olmasý.

1. Küme’de Ýl Özel Ýdarespor, Çimentospor karþýsýnda son dakikalarda bulduðu galibiyet golün sevincini böyle yaþadý


SALI 13 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

Saat: 10:00

Saat: 10:00 ***

Saat: 14:00-14:05

19 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

***

30 KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Çorum ili, merkez ilçesi, Ulukavak Mahallesi, 3449 ada, 7 parselde kayýtlý 798,07 m2 alanýndaki arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 233.667,10

Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

Saat: 14:00

Saat: 10:00-10:10

***

***

14 KASIM Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 50 kiþi ile 12 aylýk yemek hazýrlama-

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Zekine ÇELÝK Satýlmýþ kýzý 1964 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3498)

YÝTÝK Aydýn Didim Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Döndü KARADAVUT Þükrü kýzý 1958 Yozgat Doðumlu

(Ç.HAK:3496)

YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde vergi mükellefiyim. 4101-4150 sýra numarasý arasýndaki 2 cilt, 4201-4300 sýra numarasý arasýndaki 4. ve 5. cilt, 4351-4400 sýra numarasý arasýndaki 7. cilt sevk irsaliyesini kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehti ATALAY Hüseyin oðlu 1959 Bingöl Doðumlu Özdiyarbakýr Tatlýcýsý T.C.No:33460096832 Gazi Cad. No: 45/B

(Ç.HAK:3425)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Semiha ÖZSAKARYA Ýrfan kýzý 1969 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3495)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Yaþar GÜNEÞ Yahya oðlu 1944 Çorum Doðumlu

20 KASIM T.C Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe Yavruturna Mah. cilt 64, sayfa 6282, ada 2537, parsel 701 zemin kat 8 nolu baðýmsýz bölüm olan dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi.

23 KASIM Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Genel temizlik, yemek piþirme ve daðýtým iþi hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Gazi Cad. No 97 Çorum Saat: 10:00 ***

26 KASIM T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili Ortaköy ilçesi Bahçelievler Mah. Asiraköy mevkii, cilt 14, sayfa 1354, ada 79, parsel 138 de kayýtlý 7.939,31 m2 alanýnda Akaryakýt LPG ve Hizmet Binasý nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 200.000,00

Muhammen bedel: 40.000,00

Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu

Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu

Saat: 15:45-15:55

Saat: 14:00-14:10

27 KASIM Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

***

21 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi Gülabibey Mah. Bizim Toptan Satýþ Maðazasý ile Fen Ýþleri Þantiyesi arasýnda kalan boþ yapýlaþmamýþ alanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 23.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye’ye ait Karakeçili Mah., Fatih Caddesi ile Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný 1.100,00 m2 miktarlý Adil Candemir Parký’nýn üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi.

***

Özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

28 KASIM DSÝ 5. Bölge 54. Þube Müdürlüðü DSÝ 54. Þube Müdürlüðü personelinin 2013 yýlýnda iþyerine ve ikâmetgâhlarýna taþýnmasý hizmet alýmý iþi. Yer: DSÝ 54. Þube Müdürlüðü Ankara Yolu 2. Km Çorum Saat: 10:00 ***

29 KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Muhammen bedel: 18.000,00

Ziyaretçi danýþma yönlendirme ve teknisyen yardýmcýsý hizmet alýmý iþi.

Yer: Belediye Hizmet

Yer: Gazi Cad. Valilik

***

Silahsýz özel güvenlik alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB Blok 8. kat Saat: 09:00 ***

4 ARALIK T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel 1311 de kayýtlý, 11,475 m2 tarlanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.343,75 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 565 ada, 27 parsel de kayýtlý 614,66 m2 arsa üzerinde bulunan apartman binasýnýn zemin katýnda bulunan 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 105.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü Genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah. Cengiz Topel Caddesi No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

7 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez ilçe Yavruturna Mah., Hacýmürsel mevkii, cilt no 29, sayfa 2827, ada 610, parsel 4 adresinde kayýtlý bulunan, 287,50 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 2. kat, 3 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi.

NEFÝS TEREYAÐLI ÇORBALAR * Ýþkembe * Tuzlama

Saat: 14:45-14:55

Çorum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt 13, sayfa 1199, ada 56, parsel 51’de kayýtlý 190,00 m2 yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi.

Saat: 15:00-15:10 ***

18 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 29, sayfa 2783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2011/705) Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Koc Gayrimenkul Sel Sok. Ak Merkez 4. Kat No: 31/1 (Küçükpazar üzeri) Tel: 0 364 666 08 00

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

SATILIK DAÝRE

EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak Üretim birimlerimiz de Ýstihdam edilmek üzere

Gülabibey Mah. Kafkasevleri 14. Sokak 1077 ada 28 parsel Yýlmaz Apt. 2. kat doðu-güney-batý ve yol cepheli 2+1 daire sahibinden satýlýktýr.

“zemin kat fiyatýna logar taþtý derdi yok” Þükrü Þahin Þahin Paslanmaz ve Ýnþaat 0 532 601 04 98

BAYAN ELEMAN ARANIYOR Gökse Kýz Apartýn çeþitli departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere ilköðretim ve lise mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 4 (LCWaikiki arka kapýsý yaný)

ELEMAN ARANIYOR

VASIFSIZ ÝÞGÖREN (REF: ÜÝG-01)

Temizel Mermer K.S.S. 9. Cad. No: 2 Tel: 234 80 68

SEKRETER ARANIYOR SATILIK BAÐ PARSELLERÝ

Koc Gayrimenkul’den Hayat Þýrýnga civarýnda 13 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 950 m2 tel örgüsü, suyu, camisi, oto yýkamasý, kurban kesim hanesi, elektriði, sokak aydýnlatmasý, yollarý 6 metre olan bað parselleri satýlýktýr. Satýþlarda ödeme kolaylýðý saðlanacaktýr.

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere;

Ön muhasebe elemaný, Torna ustalarý ve kalfalarý, Motor ustalarý ve kalfalarý, Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr.

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10

Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Hidrotam Hidromek Yetkili Servisi Kss 3. cad. 31/B (cami karþýsý) 364 234 88 55 532 241 83 60

- Tercihen aðýr iþ tecrübesine sahip, - 35 yaþýndan gün almamýþ, - Yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek, - Prensipli ve titiz çalýþmayý seven, Adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþlerini fabrika adresinden þahsen baþvuru yapmalarý Gerekmektedir, mülakat görüþmeleri 10:00 ile 12:00 saatleri arasý Yapýlacaktýr. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ Olmalarý þarttýr. Ýletiþim: insankaynaklari@ece.com.tr Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad.No:5 ÇORUM Yunus Emre Ýþ merkezi No:4/21 ÇORUM Tel:(0364) 254 92 06 (pbx) Fax:(0364) 254 92 09

Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere 20-30 yaþlarý arasýnda diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yýlmaz Oto Emlak Ofisi Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad. 100. Yýl Çarþýsý Büro Kýsmý 1. Kat 224 24 61-0 532 667 72 48

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Yeni Oto Galericiler Sitesi’nde full yapýlý güney cephe 85 m2+40 m2 kullaným alaný olan dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 225 19 47

0 532 467 06 96

ELEMAN ARANIYOR

YÝTÝK

(Ç.HAK:3490)

Avukatlýk bürosunda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen bay-bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: 227 62 00

0 534 777 06 60-0 364 666 0 800

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

SATILIK DÜKKAN

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:3493)

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Daðýtým Elemaný Aranýyor

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün bayan sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:3491)

Aysel KAYA Ahmet kýzý 1958 Çorum Doðumlu

Zevk Oto Dizayn Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: 234 90 08

***

Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu

05:30’dan 23:00’e kadar

ve leziz yemeklerimizle hizmetinizdeyiz.

Kaynakçý Ustalarý Alýnacak

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

Muhammen bedel: 260.000,00

* Mercimek * Ezogelin

Tel: 210 10 10 Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Muhammen bedel: 60.000,00

14 ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

* Paça * Beykoz

(Ç.HAK:3499)

Muhammen bedel: 38.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý

(Ç.HAK:3483)

Kadýn ve Gençlik Kültür Merkezleri yapým iþi.

Çorum merkez ilçe Ayarýk Mah., cilt no 20, sayfa 1956, ada 1681, parsel 6 adresinde kayýtlý bulunan, 1.606,58 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu 6 katlý 22 daireli kargir apartman vasfýnda olan, kat mülkiyeti yapýlý, 1/22 arsa paylý, 4. kat, 21 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi.

(Ç.HAK:3089)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB binasý No 8 Çorum

(Ç.HAK:4138)

***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ

Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak istihdam edilmek üzere;

SATINALMA ve PLANLAMA SORUMULUSU (Ref : SS -01)

(Ç.HAK:3462)

Saat: 10:00

Su numune alýmý iþi.

19 TZ 955 plakalý Ford Focus marka 2011 model gri renkte otomobilin satýþý iþi.

***

Temizlik hizmet alýmý iþi.

- Üniversitelerin Endüstri Mühendisliði, Ýþletme - Ýktisat veya Dýþ Ticaret Bölümlerinden mezun, - Yurtiçi ve Yurtdýþý satýn alma, stok kontrol ve planlama operasyonlarýný yürütebilecek, - Ýngilizce bilen, - Yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek, Adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþlerini fabrika adresinden þahsen baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Mülakat görüþmeleri 10.00 ile 12.00 saatleri arasý yapýlacaktýr. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý þarttýr. Ýletiþim: insankaynaklari@ece.com.tr Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No:5 ÇORUM Yunus Emre Ýþ Merkezi No:4/21 ÇORUM Tel: (0364) 254 92 06 (pbx) Fax:(0364) 254 92 09

Çiðdem Tepe Bahçeleri

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su

(Ç.HAK:2828)

Yer: Belediye Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý

***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Saat: 14:30-14:40

(Ç.HAK:3480)

Yemek hizmet alýmý iþi.

Saat: 14:00

22 KASIM Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

(Ç.HAK:3393)

***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü

Muhammen bedel: 65.000,00

(Ç.HAK:3477)

Saat: 11:00-11:10

***

***

Saat: 09:00

(Ç.HAK:3485)

Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu

Saat: 14:00

Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu

binasý AB Blok 8. kat

(Ç.HAK:3497)

Muhmammen bedel: 50.000,00

Binasý 5. kat Meclis Salonu

(Ç.HAK:3494)

Çorum merkez Gülabibey Mah., 1734 ada, 9 parselde kayýtlý, 380.01 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi.

piþirme-daðýtým ve bulaþýk yýkama iþçilik hizmeti alýmý iþi.

(Ç.HAK:3489)

13 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

0 532 615 78 46-0 535 594 28 15


SALI 13 KASIM 2012

‘Seriyi sürdürdüðümüz için mutluyuz’ Çorum Belediyespor Kaleci Antrenörü Habip Anapal, Mardinspor’un durumundan çok kazanýp seriyi devam ettirmek için çýktýklarýný ve sonucunda bunu baþardýklarý için mutlu olduklarýný söyledi. Anapal, futbolda oynamadan hiç bir maçýn oynamadan kazanýlmadýðýný belirten sakat ve cezalýlarýnda aralarýna katýlmasýyla hafta sonu oynayacaklarý Maraþ Belediyespor maçýnýda kazanarak çýkýþlarýný devam ettirmek istediklerini belirtti.

Ç

Belediyespor Kaleci Antrenörü Habip Anapal

orum Belediyespor Kaleci Antnerörü HabipAnapal, futbolda hiç bir maçýn oynamadan kazanýlmadýðýný bu nedenle Mardinspor maçýný farklý kazanarak üç puan serisini devam ettirdikleri için mutlu olduklarýný

Belediyespor’lu futbolcular maç sonunda farklý galibiyet sevincini taraftarlarýyla paylaþtý

Ý

Haþim Eðer futbol antrenör kursu baþladý

limizde açýlan Haþim Eðer TFF Grossroot C antrenör lisans kursu dün verilen derslerle baþladý. TÜFAD Þube Baþkaný Nihat Armutçu kursa 17’si il dýþýndan10’u ise Çorum’dan olmak üzere 27 kursiyerin katýldýðýný söyledi.

Dün baþlayan kursun 21 Kasým çarþamba günü yapýlacak dersle sona ereceðini belirten Armutçu, kursta futbol eðitimcileriTaygun Erdem ve Ýsmet Kamak tarafýndan dersler verildiðini söyledi.

söyledi. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað’ýn Amerika’da olmasý nedeniyle takýmýn baþýnda sahaya çýkan Habip Anapal, Mardinspor’un durumunun ortada olduðunu ancak futbolun her türlü sonuca açýk olduðunu bunun en son örneðininde grupta pazar günü oynanan Arsinspor- Diyarbakýrspor maçý olduðunu belirterek ‘Biz Mardinspor maçýna ayný ciddiyetle çýktýk ve erken bulduðumuz gollerle istediðimiz sonucu aldýk. Ligde son üç maçta topladýðýmýz yedi puanla yakaladýðýmýz çýkýþý bu maçta devam ettirmek için kazanmak zorunda olduðumuz bir maçý kazandýk. Maçýn özellikle

Ç

Ç

orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’e 50’lýk Mardin galibiyetinin ardýndan tebrikler geldi. Uzun süredir Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda görülmeyen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse

Gürses Kýlýç, Malatya’yý býraktý

pazar günki Mardinspor maçýný protokol tribünden izlediler. Maç sonunda ise protokol tribününde maçý izleyenler Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’e farklý galibiyetin ardýndan tebrik ettiler.

Ç

orumspor eski Teknik Direktörlerinden Gürses Kýlýç, Yeni Malatyaspor’daki görevinden istifa etti. Hafta sonu oynanan Gaziosmanpaþa maçýnýn ardýndan Yönetimle bir görüþme yapan Yeni Malatyaspor’daki görevinden ayrýlmak istediðini bildir-

di. Gürses Kýlýç’un bu isteðini görüþen Yeni Malatyaspor Baþkaný Þahin Özer, kendisine bugüne kadar yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür etti ve sözleþmenin karþýlýklý olarak fesh edildiðini açýkladý.

‘Tecrübe ve fizik dezavantajý ile sahaya 1-0 maðlup çýkýyoruz’

Çorumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, grubun þampiyonluk adaylarýndan Ýstanbulspor karþýsýnda ilk yarýda üç farklý öne geçebilecekleri pozisyonlarý ürettiklerini ancak bunlardan tecrübesizlik nedeniyle yararlanamadýklarýný söyledi. Takým olarak her maça tecrübe ve fizik eksikliði nedeniyle 1-0 maðlup baþladýklarýný belirten Özbey ‘Buna raðmen Ýstanbulspor karþýsýnda mükemmel bir mücadele verdik baþabaþ bir oyun oynadýk. Ancak ofsayt golüyle maðlup olduk. Maçý kaybettik ancak golü yediðimiz dakikanýn ardýndan oyundan kopmadan doksan dakika boyunca oyunda kalmayý baþardýk bununda çok önemli bir geliþim olduðunu düþünüyorum’ dedi.

Ç

orumspor Genel Kaptarý Yetkin Özbey, Ýstanbulspor maçýnda futbolcularýn gösterdiði mücadele ve kazanma isteðine hepsinde önemliside golü yedikten sonra oyundan düþmeyerek doksan dakika maça asýlmalarýnýn çok önemli olduðunu belirterek hepsine teþekkür etti. Özbey, daha öncede söylediði gibi her maça 10 maðlup baþladýklarýný çünki rakiplerinin fizik ve tecrübe üstünlüðü ile büyük avantajlý olarak maça baþladýðýný belirterek ‘Ýstanbulspor grubun en güç-

Kaan sözünü tuttu! orum Belediyespor’da son haftalarýn suskun golcüsü Kaan Akar, Mardinspor karþýsýnda oyuna ikinci yarýda girdi ve attýðý iki golle gol hasretine son verdi. Kaan Akar sezonun ilk dört haftasýnda ilk onbirde sahaya çýkarken Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað son dört haftada onu maç kadrosuna bile almadý. Mardinspor maçýnda 18 kiþilik kadroya alýnan Kaan Akar maçýn ikinci yarýsýnda Serdar’ýn yerine oyuna girdi.

ikinci yarýsýnda Kahramanmaraþ Belediye ile bu hafta sonu oynayacaðýmýz maçýn provasýný yaptýk. Takým olarak sakat ve cezalý arkadaþlarýnda aramýza katýlmasýyla tam kadro olarak lige devam edeceðiz. Takým olarak son haftalarda yakaladýðýmýz çýkýþý devam ettirerek Kahramanmaraþ Belediyespor maçýndan da puan yada puanlarla ayrýlýp çýkýþýmýzý sürdürmek istiyoruz. Mardinspor maçýný unuttuk ve bugünden itibaren pazar günü oynayacaðýmýz Maraþ Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna tam kadro olarak hazýrlanacaðýz. Maçta bize destek veren taraftarlarýmýzada teþekkür ediyorum’ dedi.

Baþkan Gül’e tebrikler

Kaan ikinci yarýda oyuna girerken saha kenarýnda top toplayan çocuklar yanýna gelerek ondan gol sözü istediler oda minik hayranlarýna gol sözü verdi. Hatta bu arada miniklerden birisi onun elini öpüp baþýna koyunca Kaan kendisine ufak bir serzeniþtede bulundu. Oyuna girdi ve nerdeyse ilk topla buluþtuðu anda topu Mardinspor filelerine gönderdi. Golcü futbolcu hemen ardýndan da takým arkadaþlarýndan önce kale arkasýnda bulunan ve oyuna girerken söz verdiði miniklerin yanýna giderek onlarýn tebriklerini kabul etti.

Soldaki karede Kaan oyuna girerken top toplayan çocuklara maçta gol sözü veriyor. Topla buluþtuðu ilk anda da rakip filelere topu göndektinden sonra direk onlarýn yanýna giderek verdiði sözü yerine getiriyor (saðda)

lü ve tecrübeli kadrosuna sahip bir takým. Maça kontrollü baþladýk ve rakibin boþ býraktýðý alanlardan etkili olmaya çalýþtýk. Ýlk yarýda bunda da çok büyük baþarý kazandýk, Gökhan, Avne ve Metehan’la üç tane mutlak gol pozisyonu bulduk ancak tecrübesizlik sonucunda bunlardan yararlanamadýk. Ýlk yarýda rakibe pozisyon vermeden kapattýk. Ýkinci yarýya rakip baskýlý baþladý ve 49. dakikada tam önümüzdeki pozisyonda net ofsaytta lig tecrübesi bulunan Ali golü attý.

B

Biz bu dakikadan sonra önceki maçlardaki gibi oyundan düþme bekledik ancak futbolcularýmýz gerçekten maça ortak olmak adýna ellerinden gelen çabayý gösterdiler. Rakip öne geçtikten sonra savunmaya kapanarak pozisyon vermemeye çalýþtý. Özellikle on kiþi kaldýktan sonra ise hiç çýkmayarak fizik gücüne güvenerek bizim cýlýz ataklarýmýzý karþýladý. Ýlk yarýya göre ikinci yarýda rakip kalede etkili olamadýk. Bunda son bölümde fizik olarak oyundan düþmemizde etken oldu. Ancak maçýn geneline,

u haftayý üç temsilcimiz üç farklý sonuçla tamamladý. Belediyespor ile sevindik, Ýskilip Belediyespor ile idare ettik, Çorumspor ile bir kez daha üzüldük. Belediyespor üç haftada fikstür avantajýný iyi kullanarak üç galibiyet aldý ve puan sýralamasýnda çýkýþa geçti. Beklentilerin karþýsýnda fazla bir varlýk gösteremeyen Belediyespor üç haftadaki performansý ile hem kaybolan moralini düzeltti hemde futbolcularýn kendilerine olan güvenleri geldi. Mardinspor karþýsýnda ortaya konulan futbolu deðerlendirmek zor. Çünki karþýsýnda gerçek bir takým deðil 17 yaþýnda genç bir file bekçisinin kalede olduðu bir takým. Futbol alt yapýsý olmayan bir ilin takýmý ve sonucuda zaten puan sýralamasýnda belli. Bu maçlarda alýnan galibiyetler ve üç puandan çok daha önemli olanýn yukarda belirttiðim gibi takýmýn kendine olan güveni kazanmasý ve moral olarak üst seviyelere çýkmasý olarak görüyorum. Üç maçta ortaya çýkan tablo þuki Belediyespor orta alanýndan hücuma katký yapacak isim sayýsý az olduðu sürece gol bulmasý zor görünüyor. Mardinspor maçýnda boþ alan buldukça Buðraçhan’ýn yaptýðý asistler bana göre maçta Belediyespor’un en büyük artýsý oldu. Sol kanattan doðru dürüst bir atak geliþtiremedi Belediyespor. Burda Volkan’ý öne geriye Arif’i atmakta fazla bir þey deðiþtirmemiþ göründü. Orta alanda top yapacak pas trafiðini yönetecek isim konusunda sýkýntý var.

rakibin tecrübe ve fizik gücüne baktýðýmýzda futbolcularýmýzýn ortaya koyduðu mücadele ve futbol her türlü övgüyü hakediyor. Ancak yaþ, tecrübe ve fizik üstünlük sonuçta aðýr basýyor ve puan alamýyoruz. Birde bu dönemde hep grupta þampiyonluk mücadelesi veren rakiplere karþý oynuyoruz. Bu sürecin ardýndan kalan haftalarda oynayacaðýmýz daha az güçlü rakipler karþýsýnda toplayacaðýmýz puanlarla ilk yarýyý en fazla puanla kapatmak için elimizden gelen çabayý göstere-

.:: GÖZLEM ::. Beklentiler olumlu... hak.halil@mynet.com

Halil ÖZTÜRK

Oðuzhan Saraçoðlu burda beklenen organizeyi yapamýyor. Her ne kadar yarým saatlik bölümdeki performansý ile deðerlendirme saðlýklý olmasada bu sütünlardan oynamýsýný önerdiðimiz Oðuzhan Yalçýn’ýn kendini biraz toparlamasý kenar yönetiminde ona biraz daha fazla þans vermesi gerekiyor. Çünki Belediyespor’un orta alandan forvete katký yapacak pas trafiðini yönetecek isim noktasýnda kadrosundaki isim Oðuzhan Yalçýn olarak görülüyor. Çorumspor, ikinci sýradaki güçlü rakibi Ýstanbulspor önünde beklenilenden büyük performans gösterdi. Geçtiðimiz haftalarda olduðu gibi golü yedikten sonra aha arkasý gelecek diye beklerken maçý tek golle bitirmeyi baþardýlar. Seyretmedim seyredenlerin yalancýsýyým, ilk yarýdaki fýrsatlarý deðerlendirsek maçý kazanmak hiçde zor deðilmiþ. Bu maç kay-

bedildi zaten beklenti fazla deðildi ama þunu kazandýðýmýz için bir avantaj olarak görmek gerek, ‘Gol yiyince maç bitmiyormuþ’. Futbolcu kardeþlerimiz bunu anlamýþlar. Çorumspor’un sýkýntýlý sürecinde bir sorun azda olsa çözülmüþ. Buda kadrodaki genç futbolcularýn beslenme sorunu. Önceki yönetim döneminde iaþe sorunu nedeniyle lojman kapatýlmýþ ve futbolcular cumartesi günü lojmanda toplanýp yemek yiyip maça çýkýyorlarmýþ. Yeni yönetim ve yeni teknik heyet göreve geldikten sonra bu düzeni deðiþtirmiþler futbolcular pazartesi salý evlerinde çarþamba sabahýndan itibaren lojmana taþýnýyorlar okula buradan Belediye tarafýndan tahsis edilen otobüslerle gidiyorlar. Antrenman sonrasý lojmanda yemek yeyip derslerine çalýþýyorlar. Evlerinde beslenemeyen, okuldan koþarak antrenmana çýkan futbolculardan ne bekliyebilirsinizki. Bu doðru düzenlemenin dahada ileri götürülerek Salý gününe alýnmasýnýn doðru olduðunu düþünüyorum. Ýskilip Belediyespor ise iki haftalýk galibiyetin ardýndan üçüncü üç puana çok yaklaþtý. Drenajý olmayan sahada yoðun yaðmur yaðýþý nedeniyle ikinci yarýda zorlanan temsilcimiz maçtan bir puanla ayrýldý. Ligde alýnan her puan önemli o yüzden yinede tebrikler diyoruz. Ancak Kasým ayýnda maç oynanmasý tehlikeye giren ilçe sahasýnda ilerleyen günlerde maç oynamak mümkün görünmüyor.

corum hakimiyet  
corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement