Page 1

Atatürk, vefatýnýn 74. yýlýnda anýldý Mustafa Kemal Atatürk'ün, vefatýnýn 74. yýldönümü nedeniyle Buharaevler Kýz Teknik Meslek Lisesi tarafýndan bir anma programý düzenlendi.

Buharaevler Kýz Teknik Meslek Lisesi öðrencileri Atatürk Oratoryosu’nu sahneledi.

* HABERÝ 6’DA

12 KASIM 2012 PAZARTESÝ

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Helikopterin düþmesi sonucu þehit olan askerlerin naaþlarý memleketlerine uðurlandý.

Siirt’te helikopter düþtü: 17 þehit

Þehitlere hazin uðurlama Siirt'in Pervari Ýlçesi kýrsalýnda Herekol Daðý'nda helikopterin düþmesi sonucu 17 asker þehit oldu. Askeri helikopterin düþmesi sonucu þehit olan askerlerin naaþlarý dün Diyarbakýr’da düzenlenen törenle memleketlerine uðurlandý.

* HABERÝ 12’DE

Teknokent DPT’nin onayýna sunulacak Çorum OSB Teknokent binasýnýn inþaa edilmesi ve faaliyete geçirilmesine yönelik hazýrlanan Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Yapýlabilirlik Raporu, Devlet Planlama Teþkilatý'na sunulmadan önce son kez ele alýndý.

CHP Merkez Ýlçe Danýþma Kurulu Toplantýsý’na Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce de

‘Güneþ varken ampule ihtiyaç yok’ diyen CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce:

‘Türkiye’yi iktidardaki belâdan kurtaracaðýz’

* HABERÝ 10’DA

Eðitim Bir Sen, ‘Kur’an ve Siyer Dersinin Ýþlenmesinde Yeni Yaklaþýmlar’ konulu eðitim semineri düzenledi;

‘Dinini doðru öðrenen nesiller yetiþtirmeliyiz’ Kur'an ve Siyer Dersinin Ýþlenmesinde Yeni Yaklaþýmlar konulu eðitim seminerinde konuþan 19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köylü, eðitimde doðru model ve yaklaþýmlarýn önemine dikkat çekerek, "Dinini doðru öðrenen nesiller yetiþtirmek, bu topluma ve geleceðine yapýlacak en büyük hizmet olacaktýr." dedi. Prof. Dr. Mustafa Köylü

Memur Sen Alaca Temsilcisi Eðitim Bir Sen Alaca Þube Baþkaný Kadir Þimþek, baþörtüsü yasaðýnýn Anayasa’ya aykýrý olduðunu söyledi.

* HABERÝ 8’DE

10 bin kadýn projesi tanýtýlacak TOBB Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli, Goldman Sachs Vakfý tarafýndan 2008 yýlýnda baþlatýlan ve Türkiye'de Özyeðin Üniversitesi ile hayata geçirilen 10.000 Kadýn Projesi'nin Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Kadýn Giriþimcilik Kurulu aracýlýðýyla Çorum’da tanýtýlacaðýný bildirdi.

* HABERÝ 7’DE

‘Baþörtüsü yasaðý Anayasa’ya aykýrý’

* HABERÝ 16’DA

Çorum OSB Teknokent Kurucu Heyet Toplantýsý Çorum OSB toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi.

CHP Grup Baþkan Vekili ve Yalova Milletvekili Muharrem Ýnce, “Türkiye’yi iktidardaki belâdan kurtaracaðýz” dedi. “Allah’ýn güneþi varken ampule ihtiyaç yok” diyen Muharrem Ýnce, “Bu iktidardan ülkeye hayýr gelmez” diye konuþtu.

Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu ile TOBB Genç Giriþimciler Kurulu, Hitit Üniversitesi ile istiþare toplantýsý düzen-

* HABERÝ 4’DE

Hatti Fotoðraf Topluluðu ve Bir Medya bir ilke imza attý

Üniversite öðrencisi, Ýnce’yi protesto etti.

Üniversiteli gençten protesto Partisinin Çorum teþkilatý tarafýndan düzenlenen Merkez Ýlçe Danýþma Kurulu Toplantýsý'na katýlan CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce, toplantý çýkýþýnda bir üniversite öðrencisi tarafýndan protesto edildi.

* HABERÝ 8’DE Elvançelebi Beldesi’nin fotobelgeseli hazýrlandý ‘Binalarýn röntgenini çekeceðiz’ Kadir Þimþek

* SAYFA 9’DA

Hatti Fotoðraf Topluluðu ve Bir Medya tarafýndan gerçekleþtirilen bir yýllýk proje, fotobelgesel þeklinde albümleþtirildi.

* HABERÝ 7’DE

Anadolu Kentsel Dönüþüm Ýnþaat Mühendislik Müþavirlik San. Tic. Ltd. Þti. Sahibi Ýnþaat Mühendisi Çetin Öztaþ, binalarýn deprem risk raporlarýnýn çýkarýlmasý yönünde hizmet verdiklerini, olasý bir depremde can ve mal kaybýný en aza indirmek için kentsel dönüþüm yasasýnýn gereklerini yerine getirdiklerini söyledi. Hatti Fotoðraf Topluluðu Baþkaný Altan Özeskici, çalýþma hakkýnda bilgi verdi.

* HABERÝ 3’DE

Çetin Öztaþ


2

PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Ýki parka da girilmesi lâzým Ç

orum Belediyesi son aylarda parklara ciddî þekilde el attý. Ancak vatandaþýn da bildiði el atýlmayan iki park var. Ýnönü Caddesi Terminal yolu dönüþünde bulunan eski adýyla Hitit Park ile Abide Meydaný'nda þehitlik anýtýnýn arkasýnda bulunan alan

terkedilmiþ gibi. Þehir merkezinde, hatta vitrininde bakýmsýz halde bulunan parklarýn memlekete yakýþmadýðý bir gerçek. Çorumlu'nun talebi þehrin diðer alanlarýnda yapýlan park yenileme çalýþmalarýnýn Hitit ile Abide Parký'nda da gerçekleþtirilmesi.

Parklardaki tartan zemin sevindirdi B

(Ç.HAK:2997)

Kültür Park ve Mehmetçik Parký da bir süre önce tartan zemine kavuþtu.

undan bir yýl önce yine bu köþede 'Fuar alaný da Yunus Emre gibi olsa' demiþ, Fuar Alaný'nda bulunan Kültür Park ile Buharaevler'deki Mehmetçik Parký yürüyüþ yollarýnýn tartan zemin olmasýnýn spor yapan vatandaþlarý ziyadesiyle memun edeceðini yazmýþtým. Öyle de oldu. Spor yapanlarýn yoðun olarak istifade ettiði mekânlar arasýnda yer alan Mehmetçik Parký ile Kültür Park yürüyüþ parkuru bir süre önce tartan pist yapýldý. Sohbet ortamlarýnda mevzu gündeme geldi. Bilhassa akþamsabah bahse konu parklarda yürüyüþ yapanlar tartan zemine kavuþmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirip, yapýlan g ü z e l hizmete teþekkür ettiler.

Þehir merkezinde, hatta vitrininde bakýmsýz halde bulunan yukarýdaki Abide Parký ile Hitit Park’a el atýlmasý gerekiyor...

ALTAN ELEKTRONÝK GÜVENLÝK SÝSTELERÝ ÇÝFT ÇANAKLI UYDU SÝSTEMÝ - NEXT NEXTSTAR UYDU CÝHAZI KAMERA GÜVENLÝK KURULUM DAHÝL DAÝRE BAÞI SADECE ¨ SÝSTEMLERÝ

35,00

ÝÞYERÝ, FABRÝKA , SÝTE OKUL, APARTMAN

TECRÜBELÝ MONTAJ EKÝBÝ

SATÜRK Full HD PVR 1080P Uydu Alýcýsý

899.00 ¨

* 8 Kanal DVR kayýt Cihazý * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 500 gb Harddisk (ortalama 90 gün kayýt) * Bakýr Kablo-Gümüþ PNC Fiþ KURULUM DAHÝL

(Ç.HAK:3444)

* Ýnternet Giriþi-Optik Çýkýþ-USB Kayýt * Modül Çakýlý-Kart Giriþi-USB Mp3-Film Ýzleme

Sadece

109,90 ¨

1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 225 65 55 - 0 535 682 53 53 Ahmet Altan www.altanlargroup.com e-mail: altanlargroup@hotmail.com


PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

3

Çorum’ un ilk ve tek kentsel dönüþüm firmasý sahibi Çetin Öztaþ, kentsel dönüþüm çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.

‘Binalarýn deprem röntgenini çekeceðiz’ A

nadolu Kentsel Dönüþüm Ýnþaat Mühendislik Müþavirlik San. Tic. Ltd. Þti. Sahibi Ýnþaat Mühendisi Çetin Öztaþ, 6306 sayýlý afet riskli alanlarýn dönüþtürülmesi yasasýna göre yetki belgesi sahibi olan firmalarýnýn Çorum'un ilk ve tek lisanslý kentsel dönüþüm firmasý olarak hizmet verdiðini açýkladý. Öztaþ, binalarýn deprem risk raporlarýnýn çýkarýlmasý yönünde hizmet verdiklerini, olasý bir depremde can ve mal kaybýný en aza indirmek için kentsel dönüþüm yasasýnýn gereklerini yerine getirdiklerini ifade etti. Öztaþ, hazýrlanacak teknik raporlarla bakanlýk kredilerinden d e yararlanýlabileceðini hatýrlattý. Cevher Sofra'da bir basýn toplantýsý düzenleyerek, gerek yasa hakkýnda gerekse firma hizmetleri hakkýnda kamuoyunu bilgilendiren Çetin Öztaþ, Ýstanbul'da da faaliyet gösteren firmalarýnýn Ýstanbul'da lisanslý 15. firma, Türkiye genelinde ise lisanslý 20. firma olduklarýný söyledi. Türkiye genelinde 35 ilde baþlatýlan kentsel dönüþüm çalýþmalarýnýn dayandýðý 6306 sayýlý Afet Riskli Alanlar Dönüþümü Yasasý'nýn bakanlýk tarafýndan 81 il valiliklerine ve belediyelerine bildirildiðini hatýrlatan Öztaþ, "Kentsel Dönüþüm Kanunu kapsamýndan; apartman, site veya yapý adasýndaki tüm binalar için Anadolu Kentsel Dönüþüm Mühendisliðin hazýrlayacaðý "Deprem Risk Raporu" ile yararlanabileceklerdir. Kentsel Dönüþüm Kanunu ile binalarýný kendi inisiyatif ve talepleri doðrultusunda; þirketimize bir dilekçe ile baþvurarak gerekli tüm teknik incelemeleri yaptýrtabilir ve bakanlýk kredilerinden de yararlanarak baþka yerleþim bölgelerine taþýnma korkusu yaþamadan þu an evlerinin bulunduðu alanda binalarýný yeniletebilirler. Binalarýný yeniletmek için Kamu Kurum, Bakanlýk ve TOKÝ' yi beklemelerine gerek yok. Bakanlýk Yetkili Kuruluþu olarak biz bu süreçte çözüm ortaklarýmýzla halkýmýzýn yanýnda olacaðýz. Risksiz yeni binalara devletin tüm imkanlarýndan faydalanarak kavuþmalarý için gereken tüm dönüþüm iþlemlerinde kendilerine yardýmcý olacaðýz." dedi. Firma personeli Samet Öztaþ ve Galip Çýtak'ýn da hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda, kanun tanýmý ve getirileri ile ilgili bilgi veren Çetin Öztaþ, þu açýklamalarda bulundu, "Bugünden itibaren Çorumda da 6306 Sayýlý Afet Riskli Alanlar Dönüþümü Yasasý kapsamýnda kentsel dönüþümün fiilen baþlayacaðýný müjdelemektir. Kýsa adý Kentsel Dönüþüm Yasasý olarak bilinen bu yasa kapsamýnda bir Çorum mühendislik kuruluþu olarak Çevre Þehircilik Bakanlýðýndan riskli yapýlarýn tespit çalýþmalarýný yapmak üzere lisanslandýrýldýk. Çorum ofisimize ek olarak Ýstanbul'da da Anadolu yakasýnda bir ofisimizi daha faaliyete geçirdik. Avrupa yakasýnda da ofis açma çalýþmamýz devam etmektedir. Malumunuz mevcut binalarýn deprem riskinin belirlenmesi ve güçlendirme çalýþmalarýmýzý yaklaþýk 10 yýl süreyle Bayýndýrlýk Bakanlýðý "Proje Kontrol Müþavirlik" yetki belgesi kapsamýnda yaptýk. Bundan böyle Kentsel Dönüþüm kapsamýndaki Riskli Yapý Tespit çalýþmalarýmýza Çevre Þehircilik Bakanlýðýndan yetkili lisanslý firma olarak devam edeceðiz. Lisanslý firmamýzýn unvaný Anadolu Kentsel Dönüþüm Müþavirlik San. Tic. Ltd. Þti'dir. Firmamýz, kentsel dönüþüm kapsamýnda T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yetkili Kuruluþudur. Türkiye genelinde deprem afet riski vardýr. Ülkemizde geçmiþte depremlerde maddi manevi çok aðýr kayýplar olmuþtur. Ýnsanlarýmýz acýlar yaþamýþ ülkemiz geri gitmiþtir. 17 aðustos Marmara depremi ve iki gün sonra seneyi devriyesi yaþanacak olan 12 kasým düzce depremi ve en son Van depreminde ve daha pek çok depremlerde bu aðýr ve acý tablo maalesef yaþanmýþtýr. Çorum yerel basýný olarak hatýrlarsanýz bizde 1999 ve 2000 yýlýnda deprem bölgesinde bulunmuþ Çorum'a dönüþümüzde yine sizlerle bir basýn toplantýsýnda buluþmuþtuk. O toplantýda yanýmýzda bir mimar arkadaþýmýz ve birde jeoloji mühendisi arkadaþýmýz vardý. Çorumun da kuzey Anadolu fay hattýnda l ve 2.nci derece gibi önemli bir deprem bölgesi olduðunu, binalarýn ve insanlarýn risk altýnda olduðunu, önlem alýnmasý gerektiðini söylemiþ kamuoyunun dikkatini çekmiþtik hatta binasýndan endi-

þe edenlere yardýmcý olmak istediðimizi de söylemiþtik. Biz görevimizi yapmýþtýk ancak devletin kanunlarla desteklemediði bir ortamda bu çalýþmalarý yapmak sonuca ulaþtýrmak da zordu. Sizlerde bilirsiniz ki aslýnda tehlikeli olan þey depremler deðildir, zayýf depreme dayanýksýz binalardýr. Daha düne kadar bu ülkede deprem olursa deprem olduðunda insanlar binanýn neresinde durmalý, nasýl saklanmalý, nasýl kaçmalý, nasýl kurtulmalý, binalar yýkýldýktan sonra kurtulamayanlar için ise nasýl enkazdan çýkartýlýr ve nasýl gýda yardýmý ulaþtýrýlýr ve geçici kalýcý çadýrlar barýnaklar nasýl kurulur bu benzeri çalýþmalar, hazýrlýklar yapýlýrdý. Biz de o basýn toplantýmýzda da sonrasýnda da her vesileyle bu yöntemin yanlýþ olduðunu doðrusunun binalarýn yenilenmesi, güçlendirilmesi gerektiðini on yýldýr söyledik. Bu zaman zarfýnda devletimizde boþ durmadý, 2 kez deprem yönetmeliðini yeniledi, güçlendirme yönetmeliði çýkarttý ve kat mülkiyeti yönetmeliðinde düzenleme yaptý ve en son olarakta Van depremi sonrasýnda Sayýn Baþbakanýmýzýn talimatlarýyla ülkemizde binalarda deprem riskini sýfýrlamak üzere çalýþmalar baþlatýldý. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý yeniden yapýlandý. Bakanlýkta Altyapý Hizmetleri ve Kentsel Dönüþüm Genel Müdürlüðü oluþturuldu. Peþinden 6306 sayýlý sayýlý kanun ve uygulama yönetmeliði yayýnlandý. 18/06/2012 itibariyle 81 il valilik ve belediye baþkanlýklarýna yasa teblið edildi ve çalýþmalara baþlanmasý istendi. 5

Anadolu Kentsel Dönüþüm Ýnþaat Mühendislik Müþavirlik San. Tic. Ltd. Þti. Sahibi Ýnþaat Mühendisi Çetin Öztaþ, basýn toplantýsý düzenledi. Ekimde de halk arasýnda kentsel dönüþüm olarak bilinen yasa çalýþmalarýna Ýstanbul'da ve 35 ilde start verildi. Þu anda baþta Ýstanbul olmak üzere 1. ve 2 derece öncelikli riskli illerde her geçen gün artan oranda dönüþüm çalýþmalarý hýzla yoðun bir þekilde devam etmektedir. Aslýnda yasa tüm ülkemizi kapsamaktadýr. Çevre ve þehircilik bakanlýðý tarafýndan her ilin belediye baþkanlýðýna, çevre þehircilik müdürlüklerine ve özel idareye dönüþüm çalýþmalarýný yapmak üzere yetki devri yapýlmýþtýr. Ancak maalesef bu devir sonrasý bugüne kadar ilimizde henüz bir çalýþma gözükmemektedir. 6306 sayýlý afet riskli alanlarýn dönüþtürülmesi yasasýyla ilgili tüm hazýrlýklarý Çevre Þehircilik Bakanlýðýnýn ve Altyapý Hizmetleri Kentsel Dönüþüm Genel Müdürlüðünün web sitesinde görmek mümkündür. Hakikaten çok önemli çok ciddi çalýþmalar hazýrlýklar yapýlýyor. Aslýnda bu yasa kapsamýnda sadece deprem riskli binalarýn yenilenmesi dönüþümü deðil, sosyal donatýlarý yetersiz ve trafiði sýkýntýlý olan þehirlerin rehabilitesi yani iyileþtirilmesi de hedeflenmektedir. Kentsel dönüþümün önündeki engeller kaldýrýlmaktadýr. Ýþlemler gerek vatandaþýn gerekse kamunun menfaatini gözetmektedir. Sýfýr deprem riski hedeflenmekte ve yeni modern þehirlerin önü açýlmaktadýr.

‘Radyoloji çalýþanlarýnýn çalýþma süreleri asgariye indirilmeli’

Hakim ve Savcýlýk baþvurularý baþlýyor

A

dalet Bakanlýðý Adli Yargý Hâkim ve Savcý Adaylýðý Yazýlý Yarýþma Sýnavý'na (2012- Adli Yargý) baþvurular bugün baþlayacak. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 2012 Adalet Bakanlýðý Adli Yargý Hakim ve Savcý Adaylýðý Yazýlý Yarýþma Sýnavý (2012- Adli Yargý), 23 Aralýk 2012 Pazar günü Ankara'da yapýlacak. Sýnava baþvurular 12-23 Kasým tarihleri arasýnda alýna-

cak.

''Sýnava iliþkin genel bilgiler temel ilke ve kurallar'' bilgi metni, baþvuru tarihleri arasýnda ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden yayýmlanacak. Adaylarýn, baþvuru yapmadan önce Adalet Bakanlýðý tarafýndan duyurulan baþvuru koþullarýný dikkatlice incelemeleri, tüm baþvuru koþullarýný taþýdýklarý takdirde sýnav ücretini yatýrmalarý gerekiyor.

RÝSKLÝ ALANLARIN BELÝRLENMESÝ

Bu çalýþmalar Valiliklerin Koordinesinde Çevre Þehircilik Müdürlüðü, Özel Ýdare ve Belediyelerin katýlýmýyla hatta Üniversitelerin katkýlarýyla yapmasý, þehirlerin yenilenmesi düþünülmüþ, planlanmýþtýr. Yasaya ek olarak 2010-2011 yýllarýnda gerek Baþbakanlýkça hazýrlattýrýlan ULUSAL DEPREM STRATEJÝ PLANINDA gerekse Çevre Þehircilik Bakanlýðýnca hazýrlatýlan Kentlerin Geliþim Strateji (KENTGES ) Planlarýnda, valilikler, belediyeler ve üniversiteler þehirlerin yenilenmesinde görevlendirilmiþlerdir. Ancak maalesef bu kapsamda Çorum için hala bir hazýrlýk yoktur. Çorum'un 6306 sayýlý yasa kapsamýnda Kentsel Dönüþümlerini gözden geçirmesi ve dönüþümü en iyi þekilde gerçekleþtirmesinin hazýrlýklarýna baþlanmalýdýr. Pek çok ilde üniversiteler de kentlerine hizmet vermek üzere lisans müracaatýnda bulunmuþ ve bakanlýkça yetkilendirilmiþlerdir.

RÝSKLÝ BÝNALARIN DÖNÜÞTÜRÜLMESÝ

Biz bu alanda çalýþacaðýz. Bu alanda binasýndan endiþe eden herkes bize baþvurabilir. Biz sadece binalarýn riskinin belirlenmesi çalýþmasý deðil, binalar yýkýlacaksa örneðin 1999 öncesi eski yönetmeliðe göre yapýlmýþ yani çok eski çok yaþlý bina ise ve bu binada yaptýðýmýz çalýþma sonrasýnda binanýn yýkýlmasýna karar verilirse, biz yýkýlýp yeniden yapýlmasýna kadar olan süreçte tüm iþlemlerine de yardýmcý olacaðýz. Gerek güçlendirme gerekse yeniden yapým için devlet desteði de vardýr. Güçlendirme için uzun vade cazip koþullarda 50.000TL, yeniden yapým için 100.000TL kredi imkaný vardýr. Yaklaþýk bir hesapla 100m2 bir konut ayda 500 TL ödeyerek yenilenebilecektir. Ayrýca komþu parsellerin birleþtirilmesi durumunda kat artýþý verilecektir. Bu durumda müteahhide vererek kat karþýlýðý bina yenilenmesi imkaný da doðacaktýr. Daha yeni binalarda risk var ise bu binalarda güçlendirme tercih edilecektir. Yeni yasaya göre binasýndan endiþe eden mülk sahibi bir kiþi (apartmandan herhangi bir kat maliki) binasýnýn deprem risk tespitini yaptýrmak için lisanslý kuruluþa tapu fotokopisi ile baþvurabilir. (Baþvuru da bina ortak kararý çoðunluk þartý aranmaz). Kentsel Dönüþüm Kanunu kapsamýndan; apartman, site veya yapý adasýndaki tüm binalar için Anadolu Kentsel Dönüþüm Mühendisliðin hazýrlayacaðý "Deprem Risk Raporu" ile yararlanabileceklerdir. Kentsel Dönüþüm Kanunu ile binalarýný kendi inisiyatif ve talepleri doðrultusunda; þirketimize bir dilekçe ile baþvurarak gerekli tüm teknik incelemeleri yaptýrtabilir ve bakanlýk kredilerinden de yararlanarak baþka yerleþim bölgelerine taþýnma korkusu yaþamadan þu an evlerinin bulunduðu alanda binalarýný yeniletebilirler. Binalarýný yeniletmek için Kamu Kurum, Bakanlýk ve TOKÝ' yi beklemelerine gerek yok. Bakanlýk Yetkili Kuruluþu olarak biz bu süreçte çözüm ortaklarýmýzla halkýmýzýn yanýnda olacaðýz. Risksiz yeni binalara devletin tüm imkanlarýndan faydalanarak kavuþmalarý için gereken tüm dönüþüm iþlemlerinde kendilerine yardýmcý olacaðýz. Anadolu Kentsel Dönüþüm Ýnþaat Mühendislik Müþavirlik; Kentsel Dönüþüm Kanunu Kapsamýnda Türkiye Genelinde hizmet veren Bakanlýk Yetkili Kuruluþudur. Özel, Kamu Kurumlarýna ait tüm Apartman, Toplu Konut, Ýþ Merkezleri, Kültür Merkezleri, Spor Tesisleri, Endüstri Yapýlarý, Hastane, Otel, Üniversite, Eðitim Yapýlarý, Sanayi siteleri, Fabrika binalarý için Kentsel Dönüþüm Kanunu kapsamýnda teknik Ýncelemelerin yapýlmasý, Deprem Risk Raporunun hazýrlanmasý, Bakanlýk Yenileme, Takviye Güçlendirme Kredilerinin çýkarýlmasý, yeni yapýlacak binalarýn tüm uygulama projelerin hazýrlanmasý ile yeni bina inþaat izin - ruhsatýnýn çýkarýlmasý hizmetlerini sunmaktadýr. Çorum ilimizin 6306 yasa kapsamýnda kentsel dönüþümünü en saðlýklý bir þekilde baþarmasýný temenni ediyoruz. Firmamýzýn bu çalýþmalarda tüm ülkemizde olduðu gibi Çorum'un hizmetinde olacaðýný siz basýn mensuplarý aracýlýðýyla duyurmak iste-

Autocad eðitimi baþladý ürkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜT TEV) Çorum Þubesi, periyodik eðitimler ve güncel içerikli seminerler düzenleme-

M

emur-Sen Ýl Temsilciðý yerler ile bu iþ veya iþlemsi ve Saðlýk-Sen Çolerde çalýþan personelin hafrum Þube Baþkaný Ahmet talýk çalýþma sürelerinin artýSaatçi, 8 Kasým Dünya Radrýlmasý kabul edilebilir bir yoloji Günü dolayýsýyla durum deðildir. Radyasyoyaptýðý yazýlý açýklamada, nun, insan saðlýðýný tehdit “Sadece yýlýn bir gününde eden olumsuz etkilerine iliþhatýrlanmak istemeyen Radkin onca bilimsel çalýþmalayoloji teknisyen ve teknikeri rýn varlýðýna raðmen, çalýçalýþanlarýnýn yýllardýr çöþanlarýn mesai saatlerinin arzüm bekleyen sorunlarý artýrýlmasýyla baþta kanser oltýk görmezden gelinmemeli, mak üzere radyasyona baðlý çalýþma koþullarý ve çalýþma birçok ölümcül hastalýða yasüreleri acilen iyileþtirilmekalanma riskini de beraberinlidir.” dedi. de getirmesi Ahmet Saatçi "bir þey olBakanlýk yetkililerine maz" mantýðýyla ifade ediseslenen Saatçi, “Saðlýk Bakanlýðý, saðlýklemez. Bu anlamda, Uluslata dönüþüm programýnýn en büyük payrarasý Radyasyondan Kodaþlarý olan ve saðlýðýn her alanýnda görev runma Komisyonu (ICRP), yapan saðlýk çalýþanlarý için, paydaþ olUluslararasý Atom Enerjisi manýn gereðini yerine getirmeli ve mesleAjansý (IAEA) ve Avrupa ki risklerin ortadan kaldýrýlmasý yönünde Enerji Topluluðu (AURAciddi adýmlar atmalýdýr. Bu baðlamda, TOM) gibi birçok uluslararadyoloji ünitelerini, "Radyasyon Güvenrasý kuruluþun ilke olarak liði Yönetmeliði" çerçevesinde ele alarak, radyasyon kaynaklarýyla çasaðlýklý hizmet üretmesi yönünde yeniden lýþanlarýn günlük çalýþma yapýlandýrýlmalýdýr. Alanla ilgili personel sürelerini olabildiðince asistihdamý yapýlarak, uzman dýþý, vasýfsýz gari seviyeye indirilmesi çalýþtýrmanýn önüne geçilmelidir. Cihaz tavsiyesinin gereði yapýlmodernizasyonunun saðlanmasý, uygun malýdýr. havalandýrma ve izolasyonu ile birlikte yeterli fiziki çalýþma koþullarý oluþturulaSendika olarak, saðlýkta yürütülen tüm projelerak saðlýklý hizmet üretir hale getirilmelirin ana merkezi ve paydaþý dir.” diye konuþtu. olan ancak, zahmette payUluslararasý kuruluþlarýn radyasyon daþ görülüp, baþarýda paykaynaklarýyla çalýþanlarýn çalýþma saatledaþ görülmeyen saðlýk çalýrine iliþkin tavsiyelerine de deðinen Saþanlarýna biçilen bu rol ve at.i, açýklamasýna þöyle devam etti, “Bir yaklaþýmý þiddetle reddediyor, onca olumsuzluklara diðer konu ise, saðlýklarý açýsýndan son raðmen, alanlarýnda baþarýderece tehlikeli olan uygunsuz ortam ve nýn mimarlarý olan radyoloçalýþma koþullarý nedeniyle yoðun radyasji çalýþanlarýnýn 8 Kasým yona maruz kalan iyonlaþtýrýcý radyasyonDünya Radyoloji Günü’nü la teþhis, tedavi veya araþtýrmanýn yapýldýkutluyoruz.”

Bakanlýkça 81 Ýl Valilik ve Belediye Baþkanlýklarýna gönderilen yazýda görüleceði üzere; Bu yasa çalýþmalarý iki ana baþlýkta toplanmaktadýr:

Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý Çorum Þubesi eðitim baþlattý.

ye devam ediyor. TÜTEV Çorum Þube Baþkaný Yavuz Tokdemir, “Toplumsal olarak geliþmiþlik düzeyinin artýrýlmasý, bilimsel ve teknolojik çalýþmalarýn imkânlarýndan etkin bir þekilde yararlanmakla saðlanabilir. Bilimsel ve teknolojik geliþme, var olan imkânlarýn en kýsa sürede en iyi þekilde kullanýlmasý ile olabilir.” dedi. TÜTEV Çorum Þubesi teknik elemanlarýn mesleki faaliyetlerinde önemli bir yer tutan Autocad çizim programý; eðitim olarak teknik elemanlarýn hizmetine sunuluyor.

TÜTEV eðitim salonunda gerçekleþtirilecek olan 2012/6. grup Autocad eðitimi baþladýðýný söyleyen Tokdemir, eðitimin 2 aylýk sürede tamamlanacaðýný kaydetti. Tokdemir, meslek içi eðitimin önemli bir parçasý olan Autocad (2 ve 3 Boyutlu Çizim Programý) eðitimi ile; teknik elemanlarýn Aotucad çizim programý becerisinin artýrýlmasý, Çorum sanayicisinin yetiþmiþ teknik eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasý için katký saðlanmasý ve iþsiz teknik elemanlara iþe girmede referans olma gibi faydalarýn saðlanmýþ olacaðýný belirterek, “Eðitimi verecek eðitimcilerimizi ve katýlýmcýlarýmýzý þimdiden tebrik eder. Baþarýlar dilerim.” dedi.


4

PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

10 bin kadýn projesi tanýtýlacak Ç

orum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu ile TOBB Genç Giriþimciler Kurulu'nun Hitit Üniversitesi ile ne gibi ortak projeler geliþtirilebileceðine yönelik bir istiþare toplantýsý gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TOBB Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli, TOBB Çorum Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can Çabuk ve Baþkan Yardýmcýsý Ahmed Mücahid Köksal'ýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýnda Kadýn Giriþimciler Kurulu ile Genç Giriþimciler Kurulu'nun Hitit Üniversitesi ile ne gibi ortak projeler yürütebilecekleri hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunulduðu belirtildi. Toplantýya iliþkin yapýlan açýklamaya göre, TOBB Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli, Goldman Sachs Vakfý tarafýndan 2008 yýlýnda baþlatýlan ve Türkiye'de Özyeðin Üniversitesi ile hayata geçirilen 10.000 Kadýn Projesi'nin Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Kadýn Giriþimcilik Kurulu aracýlýðýyla Çorum’da tanýtýlacaðýný bildirdi. Projenin, iþlerini büyütme potansiyeline sahip kadýn giriþimcilere eðitim ve destek vermeyi amaçladýðýný ifade

eden Yasemin Kepçeli, Çorum'da yarýn saat 14.00'da gerçekleþtirilecek tanýtým toplantýsýnýn ardýndan gelecek yýl Þubat ayý içerisinde kadýn giriþimcilerin Ýstanbul'da eðitime alýnacaðýný kaydetti. Çorum'daki kadýn giriþimcilerin Ýstanbul'da düzenlenen eðitime katýlmakta güçlük çekebileceklerini belirten Yasemin Kepçeli, bu eðitimlerin Hitit Üniversitesi'nin desteði ile Çorum'da verilebileceðini önerdi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, Çorum'da düzenlenecek olan tanýtým toplantýsýna Hitit Üniversitesi'nden ilgili akademisyenleri görevlendireceklerini ve ardýndan Çorum'da da benzer bir eðitim projesi hayata geçirebileceklerini ifade etti. TOBB Çorum Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can Çabuk ise, Kurul olarak üniversitenin çeþitli kulüpleri ile ortak projeler yapmak istediklerini söyledi. Çabuk, yakýn bir tarihte üniversitenin kulüplerinin baþkanlarý ile bir araya gelerek neler yapýlabileceði konusunda görüþ alýþveriþi yapmayý teklif etti. Rektör Alkan da, üniversite bünyesinde 50'ye yakýn kulüp olduðunu belirterek, TOBB Genç Giriþimciler Kurulu'nun yapacaðý faaliyetlerde ilgili kulüpler aracýlýðýyla destek olacaklarýný belirtti.

Can Dündar Baþpýnar’ý yazdý Milliyet Gazetesi Yazarý belgeselci Can Dündar, Çorum’un Osmsancýk ilçesine baðlý Baþpýnar Köyü’nü köþesine taþýdý. Baþpýnar’dan çýkap konservatuarda eðitim alan 12 balet olduðunu öðrendiðinde þaþýrdýðýný aktaran Dündar, Çorum’un, önyargýlarýn yýkýlýþýna önayak olduðunu yorumunda bulundu. Ýþte o yazý; Çorum’daki ‘Baletler köyü’ Can Dündar

Bað tevekleri arasýnda iki öküzün çektiði düvenin yanýnda garip hareketler yapan bu çocuklara akýl erdiremez köylüler... Ama onlar Ankara’ya gidip geldikçe, Musiki Muallim Mektebi’ni anlatýp övdükçe hýsým akrabadan gençler de merak salar baletliðe... Erdoðan’ýn kardeþi Ertan kaydolur peþleri sýra... Sonra Erdoðan’ýn halaoðlu ile teyzeoðlu yazýlýr konservatuara... Kendi gidemeyen Ömer, oðlunu büyütüp yazdýrýr okula... Onlar da birer ikiþer Ankara’ya hemþerilerinin yanýna gider.

Pazar öykümüz, 1970’lerin baþýnda, Ankara Bahçelievler’de baþlýyor. Fýrýnda çalýþan 16 yaþýndaki Ömer Acar, her gün mahalleli Feride Haným için bir adet tuzsuz ekmek ayýrýr. Fýrýna gide gele, bu hevesli çocukla dostluk kuran Feride Haným, onun okula gitmediðini öðrenince “Sen iyi bir çocuksun. Seni konservatuara alalým” der. Yakýn arkadaþý Neriman Bejan, Ankara Konservatuarý’nda ritmik jimnastik hocasýdýr. Ancak kayýt için ilkokuldan yeni mezun olmak gerekmektedir. 40 yýlda 12 balet Ömer, “Benim yaþým geçti, ama karKonservatuar da memnundur deþim Alaaddin ilkokulu bitirmek bu durumdan... Ne de olsa balerin üzere... Onu alýn” der. Hemen köyüadayý bulmak kolay, balet adayý bulnü arar. mak zordur; toplumdaki önyargýlarOsmancýk kazasýna baðlý Baþdan... pýnar köyünün ilkokul Müdürü YuÇorum, o önyargýlarýn yýkýlýþýsuf Þanal, Köy Enstitülü, aydýn bir na önayak olur böylece... Baþpýnar, eðitimcidir. Hasanoðlan’da öðrenim Türkiye’nin balet ihtiyacýna kaynak gördüðü yýllarda çok opera, bale izolur. lemiþtir. Alaaddin’den sonÖðrencisi Alaadraki 40 yýlda toplam 12 din’in konservatuara gitbalet çýkar Çorum’un mesi fikrini destekler. Osmancýk kasabasýnýn, Alaaddin’in ailesi Baþpýnar köyünden... de çocuklarýnýn yatýlý bir 98’de turneye gitokula ve mezun olunca tiklerinde otobüsü köydevlette memuriyete kaden iftiharla geçirirler. vuþacaðýný öðrenince Sonra o çocuklarkabul eder. dan Erdoðan, 10 yýl baAlaaddin böylece let olarak görev yaptýkkonservatuara girer. tan sonra, Türkiye’nin Abisinin her gün 4. operasý olan Merekmek ayýrdýðý kadýn sasin’in kurucu müdürü Can Dündar yesinde bir ekmek kapýolur. Ardýndan Samsýna kavuþmuþtur. sun’da 6. Opera’nýn kuMebus maaþý alan baletler ruluþunda görev alýr. Kardeþi Ertan ise Mersin’de baþ koreograflýða ataKonservatuarda eðitime baþlanýr. yan Alaaddin’e yazlarý köyüne gittiðinde “Ne olacaksýn” diye sorarlar: Üçüncü kuþak “Balet olacaðým” der Alaaddin; Geçen hafta Mersin’e, Türki“Arada televizyona çýkýyorlar, seyye’nin ilk operasý sayýlan “Özsoy”un retmiyor musunuz?” Mehmet Yýlmaz tarafýndan yeniden sahneleniþini izlemeye gittiðimde Baletin ne olduðunu bilenler bidinledim bu mucizevi öyküyü... raz yadýrgayarak bakar ona... Geceki yemekte, o Çorumlu Ama çoðunluk, “Balet ne ola çocuklardan, Mersin Operasý Müdüki” diye sorar. rü Erdoðan Þanal’ýn konuðuyduk. Cevap ailesinden gelir: Bir tuzsuz ekmek masalýndan doðan, “Yatýlý okul. Yemek, okul paraÇorumlu baletler hikayesini anlatýrsý devletten... Mezun olunca Kültür ken gururla gülümsedi Þanal: Bakanlýðý’nda memuriyet garanti... “Biliyor musunuz, bu yýl bizim Emekliliði de var...” köyden 3. balet kuþaðý da geldi. TeyMaaþ iyidir gerçekten de... Bir zemin torunu konservatuara girdi” baletin maaþý, mebus maaþýna yakýndedi. dýr o devirde... Sanatçýlýk, hala kýyKýþlarý bale yapýp yazlarý köye metlidir. davar güden baletleri anlattý. Balet akýný Köy Enstitülü aydýn bir eðitBöyle anlatýnca herkese cazip men, balet yetiþtiren bir köy ve Anagörünür iþ... 1 yýl sonra ilkokul müdolu kentlerinin dolup taþan opera dürü Yusuf Þanal da oðlu Erdoðan’ý salonlarý... yazdýrýr konservatuara... Mucize gibi deðil mi? Alaaddin, yazýn baðda çalýþma“Özsoy” da böyle bir mucizeya geldiðinde sýnava hazýrlar Erdonin eseri deðil miydi? ðan’ý...

Hayrettin Karaman

Kira sertifikasý

540 öðrenciye kaban yardýmý

Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu ile TOBB Genç Giriþimciler Kurulu, Hitit Üniversitesi ile istiþare toplantýsý düzenledi.

Ç

orum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO), her yýl ihtiyaç sahibi öðrencilere yönelik gerçekleþtirdiði eðitim yardýmlarýna bu yýlda devam ederek, il merkezindeki 540 ilk ve ortaokul öðrencisine kaban yardýmý yaptý. TSO’dan yapýlan açýklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði’nin (TOBB) katkýlarý ve TSO Yönetim Kurulunun destekleriyle oluþturulan bütçe ile temin edilen 540 kabanýn daðýtýmý, geçtiðimi Perþembe günü fuar alanýnda gerçekleþtirildi. TSO tarafýndan temin edilen kabanlar, fuar alanýnda gerçekleþtirilen ve Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Oda Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Üyelerinin katýldýðý törenle, Çorum merkezinde bulunan 18 ilk ve ortaokulunda özenle tespit edilen 540 öðrenciye ulaþtýrýlmak üzere okul yetkililerine teslim edildi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, ihtiyaç sahibi öðrencilere yapýlan ayni yardýmlardan dolayý, yardýmlarda emeði ve katkýsý bulunanlara teþekkür et-

ti. Ayni yardým konusunda her bir öðrenciye ulaþmanýn mümkün olmadýðýný, ayrýca doðru da olmadýðýný belirten Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, "Buradaki en önemli husus; herkesin gücü yettiði kadar yardýmda bulunmasýdýr. Birisi için 1 tane mont almak, birisi için 10 tane mont almak, birisi için 100 tane mont almak ve toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacýný gidermek, toplumsal barýþý saðlamak, zenginle fakir arasýndaki mesafeyi kapatmaktýr. Ben öðrencilerimiz ve okul idarecilerimiz adýna sizlere teþekkür ediyorum." dedi. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ da, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn imkanlar dahilinde her yýl belli adet ve miktarlarda ihtiyaç sahibi öðrencilere yardýmda bulunduðunu bildirdi. Karadaþ, "Bu konuda bütün sivil toplum kuruluþlarý, sanayicilerimiz, iþ adamlarýmýz duyarlý davranmalýdýr. Biz Ticaret ve Sanayi Odasý olarak bundan sonra da bu tür yardýmlarýmýza devam edeceðiz." þeklinde konuþtu.

Çorum TSO 40 ilk ve ortaokul öðrencisine kaban yardýmý yaptý.

Benka Arýcýlýk Muðla Çambalý Kongresi’nde

B

enka Arýcýlýk, 3. Uluslararasý Muðla Çambalý Kongresi’ne katýldý. Dört gün süren kongreye, yerli yabancý yaklaþýk 600 bin civarýnda ziyaretçi katýldý. Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu, Benka Arýcýlýk’ýn kurduðu standý ziyaret etti. Ayrýca firma yetkilileri Köy Tv’ye firma ve arýcýlýk hakkýnda konuþtu.

Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu, Benka Arýcýlýk’ýn kurduðu standý ziyaret etti.

Devlet kira sertifikasý çýkardý, bazý mallarý kurulan bir þirkete satýyor, parasýný alýp ihtiyacýný karþýlýyor, yatýrým ve hizmet yapýyor. Malý alan þirket deðerlendiriyor, deðeri eþit parçalara bölüyor, her parça için üzerinde deðeri yazýlý bir sertifika çýkarýyor, bunlarý isteyene -belli bir süre sonunda geri alma þartýyla- satýyor, þirket mallarý devlete kiraya veriyor, sertifika sahipleri bu kiralarý alýp kazanç saðlýyorlar. Bir baþka kira sertifikasý þeklini de katýlým bankalarý yapacak: Bu bankalarýn elinde leasing yaptýklarý (satýn alýp isteyene kiraya verdikleri) oldukça yüklü mallarý var. Kurduklarý bir þirkete bu mallarýn mülkiyetini devrediyorlar (satýyorlar) ve bedelinden istifade ediyorlar, þirket de bu mallarýn deðerinde sertifika çýkarýp isteyenlere satýyor, sertifikalarý alanlar bu mallara -sertifika ölçüsünde- ortak oluyorlar ve kira gelirinden istifade ediyorlar. Süre dolunca banka sattýðý malý, sertifikalarýn üzerinde yazýlý fiyattan geri alýyor ve iþlem sona eriyor. Bir malý yukarýda açýklanan þekil ve þartlar dahilinde satmak, satýn almak, kira gelirinden faydalanmak caiz midir? Bu konu Hanefi mezhebinin fýkýh ve fetva kitaplarýnda hicrî altýncý asýrdan beri tartýþýlmýþ, muhalifleri olduðu gibi caiz görenleri de olmuþ, sonunda Osmanlý'nýn Ýslam hukukuna (þeriata) göre düzenlediði Mecelle'de (kanunda) yerini almýþ ve uygulanmýþtýr. 1990 yýlýnda Bahreyn'de kurulan, içinde pek çok uzman ve alimin yer aldýðý Ýslami Finans Kuruluþlarý için Muhasebe ve Denetleme Kurumu (AAOIFI), geri satýn alýnýrken nominal fiyatý deðil, piyasa fiyatýný þart koþarak bu iþlemi caiz görmüþtür. Anahatlarýyla Ýslam Hukuku isimli kitabýmdan detaylarýný aktarayým: Halkýn, faizsiz kredi bulma ihtiyacýný karþýlamak üzere bulup uyguladýðý, fukahânýn da fýkýh kaidelerine göre düzenlediði el-bey'u bi'l-vefâ (geri alma þartýyla satým) dan maksat, "bir malý, bedelini iade edince geri almak üzere satmaktýr". Ýslâm hukukuna göre rehin alanýn, önceden þart koþarak rehinden istifade etmesi faiz mahiyetindedir ve caiz deðildir. Ýstifade konusunda en katý görüþü benimseyen Hanefîler, altýncý asýrda, geri alma þartýyla satým usûlünü bulmuþlardýr. Bu usûl hem mal sahibinin malý kesin olarak elinden çýkarmadan, fakat onu aracý kýlarak para temini saðlamakta, hem de þeklen malý almakla beraber aslýnda parayý ödünç veren þahsýn, teminat mahiyetindeki maldan istifade etmesine imkân vermektedir. Bir malý, bedeli ödendiði zaman geri vermek þartýyla da olsa satýn alan þahýs bu mala malik olmaktadýr. Bu mülkiyet, normal satým akdinin temin ettiði mülkiyetten farklý olmakla beraber -çünkü bedeli ödenince geri verilmek mecburiyeti ve kaydý vardýr- yine de bir nevi sýnýrlý aynî hak mahiyetindedir. Mecelle'nin 118. maddesine göre geri alma þartýyla satým (vefâen beyi), "bir kimse, bir malý, bir baþkasýna, bedeli iade edince geri vermek, üzere satmaktýr". Maddenin devamýndan anlaþýldýðý üzere bu akit, satýn alanýn aldýðý maldan faydalanmasý bakýmýndan "caiz satým" akdi, taraflarýn akdi feshetme imkânlarý bakýmýndan "fasid satým" akdi ve satýn alanýn malý, bir baþkasýna satmamasý bakýmýndan "rehin" akdi hükmündedir. Fýkýh kitaplarýnda beyi' bi'l-istiðlâl veya istiðlâlen beyi' þeklinde ifade edilen, bizim kýsaca "kiralama þartýyla satým" dediðimiz akit de aslýnda bir "geri alma þartýyla" satýmdýr. Ancak burada mezkûr akde bir de satanýn, sattýðý malý kiralamasý þartý eklenmektedir (Mecelle, 119). Konuya devam edeceðim.

Sokak lambalarý LED’e dönüþüyor E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz,"Sokak aydýnlatmasý alanýnda tasarruf için LED teknolojine geçiyoruz"dedi Yýldýz, ''Geçen yýl sokak aydýnlatmasý için Hazine 870 milyon lira ödedi. Bu alanda tasarruf için LED teknolojisine geçiyoruz'' dedi. Ýlk pilot çalýþmayý Ankara'da Ýnönü Bulvarý'nda 46 armatürü LED teknolojisine dönüþtürerek baþladýklarýný ifade eden Yýldýz, bu sayede yüzde 41'e varan tasarruf saðlandýðýný bildirdi. Bakan Yýldýz, ''Bu uygulama sayesinde 350 milyon lira tasarruf bekliyoruz. Tüm lambalarýn deðiþmesini yönelik çalýþmalara devam

Benka Arýcýlýk, 3. Uluslararasý Muðla Çambalý Kongresi’ne katýldý.


PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

H

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Programý öðrencileri Çorum Müzesi’ni ziyaret etti.

Turizmcilerin tarih turu H

itit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Programý öðrencileri Alacahöyük, Yazýlýkaya ve Hattuþaþ ile Anitta Otel ve Çorum Müzesi'ne teknik gezi düzenledi. Gerçekleþtirilen gezilerde öðrencilere, Öðretim Görevlileri Ayhan Baþçý ve Ahmet Aknar eþlik etti. Yapýlan açýklamaya göre, öðrencilerinin bilgilerini artýrmak, Çorum'un ve Hitit Uygarlýðýnýn tarihini yakýndan görmelerini saðlamak için Alacahöyük, Yazýlýkaya ve Hattuþaþ'a düzenlenen geziye 48 öðrenci katýldý. Gezi kapsamýnda

Alacahöyük'te Hitit Barajý, Alacahöyük ören yerleri, Hatti dönemi altý kral mezarý, Hitit dönemi saray ve tapýnak kalýntýlarý, Alacahöyük Müzesi, Boðazköy Müzesi, Yazýlýkaya Açýk Hava Tapýnaðý ve Hattuþaþ ören yerleri ziyaret edildi. Gerçekleþtirilen ziyaretler sonunda, öðrencilerin bir kýsmý Alacahöyük'ü ve Hattuþaþ'ý ilk kez ziyaret ettiðini; diðer bir kýsmý da ilk kez bu kadar detaylý bir ören yeri ziyareti gerçekleþtirdiklerini dile getirdi. Turizm ve Otel Ýþletmeciliði programýndan 40 öðrencinin katýlýmýyla ger-

Turizm öðrencileri sosyal etkinliklerini sürdürüyor.

çekleþtirilen Çorum Müzesi teknik gezisi kapsamýnda, grup Çorum Müzesi Müdürü Önder Ýpek tarafýndan karþýlanarak müze hakkýnda bilgilendirildi. Müze ziyaretinde, müzenin dört kat olarak düzenlenen, içerisinde Hitit döneminin önemli merkezlerinden olan Hattuþaþ (Boðazkale), Alacahöyük ve Þapinuva (Ortaköy) eserlerinin önemli bir yer tuttuðu Arkeoloji salonu, Etnografya salonu ve müze bahçesinde sergilenen mezar taþlarý, mil taþlarý, sütun baþlýklarý, büyük boy erzak küpleri ve Hattuþaþ Ören Yerinin maketi gezildi. Turizm ve Otel Ýþletmeciliði programý öðrencilerinin otel iþletmesinin iþleyiþini yerinde görmesi, otel iþletmesinin bünyesinde faaliyet gösteren departmanlarla ilgili incelemelerde bulunmalarý ve mesleki uygulamalarý yerinde görebilmeleri için ise programdan 20 öðrencinin katýlýmýyla Anitta Otel'e teknik gezi gerçekleþtirildi. Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen tarafýndan karþýlanan grup, Anitta Otel hakkýnda bilgilendirildi. Önbüro Müdürü Ýbrahim Ulusoy eþliðinde otelin tüm departmanlarý gezildi. Faal olan tüm departmanlarýn iþleyiþi yerinde görüldü. Otel yöneticileri gruba sektörden deneyimlerini de aktardýlar. Teknik gezi etkinliðine katýlan öðrenciler otel yöneticilerine merak ettikleri konular hakkýnda sorular yönelttiler. Geziye katýlan öðrenciler, gezinin oldukça öðretici bir gezi olduðunu ve kariyer planlarýný tekrar gözden geçireceklerini belirttiler. Son olarak, öðrenciler eski mezunlardan Bodrum Türkbükü'nde Ece Otelleri iþletmecisi Serdar Þükrü Þatýroðlu ile Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda biraraya gelerek bir söyleþi gerçekleþtirdi. Öðrencilere sektör ile ilgili deneyimlerini aktaran Þatýroðlu, turizm sektöründe baþarýlý olabilmenin altýn kuralýnýn meslek etiðine baðlýlýktan geçtiðini söyledi. Bunun yanýnda güncel turizm sorunlarýna da deðinen Þatýroðlu, sektörde vasýflý mutfak personelin sýkýntýsýnýn olduðunu dile getirdi. Diðer taraftan Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Bölümü öðrencileri ile birlikte diðer bölüm öðrencilerinin zorunlu olan 40 iþ günü stajlarýný iþlemesinde yapma imkanýný saðlamaya çalýþacaklarýný ifade etti. Söyleþiye Ýktisadi ve Ýdari Programlar Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Sýdýka Öznur Sakýnç, Öðretim Görevlileri Ayhan Baþçý, Ahmet Aknar, Fatih Þanöz, Doðan Demirci ve çok sayýda öðrenci katýldý. Etkinliklere katýlan Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Programý öðrencileri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Menderes Suiçmez'e kendilerine okulda edindikleri teorik bilgilerin pratikteki uygulamalarýný görme imkaný saðladýklarý için teþekkür ettiler.

Çorum Vakfý yöneticileri, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.

orum Vakfý Baþkaný Ýsmet Çenesiz, Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Yolyapar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ýlhan Bayrak, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaretle ilgili yapýlan açýklamaya göre, vakfýn çalýþmalarýyla ilgili Rektör Alkan’a bilgi veren

Alacahöyük, Yazýlýkaya ve Hattuþaþ ziyaret edildi.

Anitta Otel’e teknik gezi düzenlendi.

Çorum Vakfý’ndan ziyaret Ç

Çorum Vakfý Baþkaný Ýsmet Çenesiz, Rektör’e baþarý dileklerinde bulundu. To p l u m u n geliþmesinde çok önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluþlarýný çok önemsediklerini ve önemli bir paydaþlarý olarak gördüklerini ifade eden Alkan da ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi.

Üniversiteden Atatürk paneli

itit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafýndan organize edilen, ‘Vefatýnýn 74, Yýlýnda Atatürk'ü Anma Paneli’ Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan panelin moderatörlüðünü Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek yaparken, Yrd. Dr. Gökhan Kaya ve Öðretim Görevlisi Ali Ilýca da panelist olarak yer aldý. Demiryürek'in kýsa bir açýlýþ konuþmasýyla baþlayan panelde, konuþmacýlar Atatürk'ün çocukluk ve gençlik dönemlerinden ele aldýklarý hayatýný, dönemin sosyal, kültürel ve siyasal geliþmelerinden nasýl etkilendiðini ifade ettiler. Panelistler

sunumlarýnda Atatürk'ün doðumundan vefatýna kadar geçen sürede ideallerinden ve milleti için

5

verdiði mücadelelerden ve devlet adamlýðý vasfýndan önemli kesitler sundu.

Programda Yrd. Dr. Gökhan Kaya ve Öðretim Görevlisi Ali Ilýca panelist olarak yer aldý.

Bursa’da Hitit tanýtýmý Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafýndan panel düzenlendi.

H

itit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri kapsamýnda, 8-9 Kasým 2012 tarihleri arasýnda Bursa Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Eðitim Fuarý’na katýldý. Bursa Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yüksek Öðretim Günleri'nde birçok üniversite ve eðitim kurumu açtýklarý stantlarla öðrencilere ilgi duyduklarý alanlarda tanýtýmlar yaptý. Bursa'da düzenlenen "Yüksek Öðretim Günleri"nde stant açan Hitit Üniversitesi’nin, öðrenciler ve öðretmenler tarafýndan yoðun ilgi gördüðü belirtildi. Öðrencilere broþür ve promosyon daðýtýlan üniversite standýnda Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya, Yrd. Doç. Dr. Ali Salur ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Görevlisi Ali Saçak öðrencilerle birebir ilgilenerek akýllarýndaki sorularý cevaplandýrdý. Fuarda öðrencilere ve rehber öðretmenlere yönelik tanýcý fa-

aliyetlerin yapýldýðýný ifade eden Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Ali Salur, Hitit Üniversitesi’nde gerçekleþen yenilikleri öðrencilere duyurmaya çalýþtýklarýný söylediler. Üniversitedeki eðitim birimlerinin yaný sýra karþýlýksýz burs, kýsmi zamanlý çalýþma imkaný, staj yeri bulma imkaný ve öðrenci kulüpleri gibi öðrencilere sunulan destekler hakkýnda da bilgilerin verilen eðitim fuarýnda "Hitit Üniversitesi özel üniversite mi?" sorusunun cevabý ise "En Özel Devlet Üniversitesi" oldu. Tanýtým günleri içerisinde öðrenciler ve rehber öðretmenlerin yaný sýra Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe de Hitit Üniversitesi standýna büyük ilgi gösterdi. Standýn ilgi çekici olduðunu ve bir devlet üniversitesinin bu tür organizasyonlarda öðrencilerle bir araya gelmesinin mutluluk verici olduðunu belirterek çalýþmalarda baþarýlar diledi.


6

Atatürk, vefatýnýn 74. yýlýnda anýldý PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

M

ustafa Kemal Atatürk'ün, vefatýnýn 74. yýldönümü nedeniyle Buharaevler Kýz Teknik Meslek Lisesi (KTML) tarafýndan bir anma programý düzenlendi. Dün saat 09.30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törene; Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, daire müdürleri, bazý siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarý, kamu

Buharaevler Kýz Teknik Meslek Lisesi öðrencileri Atatürk Oratoryosu’nu sahneledi.

Atatürk'ün fotoðraflarý slayt gösterisi okul korosu eþliðinde sunuldu.

kurum ve kuruluþu yetkileri, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Program ilk olarak saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Buharaevler Kýz Teknik Meslek Lisesi öðretmen ve öðrencilerinin hazýrladýðý anma programýnýn açýþ konuþmasýný okul müdürü Sabriye Esen yaptý. Garnizon Komutanlýðý adýna Jandarma Üsteðmen Hasan Çaðrý Öcal da, Atatürk'ün hayatý ve kiþiliði hakkýnda bilgiler aktardý. Konuþmalarýn ardýndan öðrenciler tarafýndan hazýrlanan Atatürk Oratoryosu ve okul müzik korosunun seslendirdiði eserler beðeni topladý. Atatürk'ün fotoðraflarý eþliðinde sunulan slay gösterisi okul korosu eþliðinde seslendirildi. Atatürk Oratoryosunun ardýndan Türk Bayraðý açan Buharaevler Kýz Teknik Meslek öðrencileri coþkuyla alkýþlandý.

Ýskilip’te anma programý Buharaevler Kýz Teknik Meslek Lisesi öðretmen ve öðrencilerinin hazýrladýðý anma programý alkýþlandý.

T

ürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 74. yýl dönümünde tüm yurt genelinde olduðu gibi Çorum’un Ýskilip ilçesinde çeþitli törenlerle anýldý. Atatürk Anýtýna çelenk sunumuyla baþlayan törende, saatler 09.05’i gösterdiðinde siren sesleri eþliðinde 2 dakikalýk saygý duruþunda bulunulup, Ýstiklal Marþý okundu.

Törene Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Belediye Baþkaný Numan Sezer, üst düzey askeri ve polis yetkilileri ile vatandaþlar katýldý. Çelenk sunma töreninin ardýndan anma etkinlikleri Ýskilip Öðretmenler Evi toplantý salonundaki programlarla devam etti. Atatürk’ün fotoðraflarýndan oluþan sunum, günün anlam ve önemini

belirten þiirler okunmasý, Karanfil Oratoryosu, Atatürk’ün sevdiði türküler ve Ýskilip Ýlçe

Milli Eðitim Müdürlüðü’nün düzenlediði “Atatürk” konulu resim, þiir, ve kompozisyon

yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere ödül verilmesi ile son buldu.(ÝHA)

Sungurlu’da 10 Kasým töreni T

ürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 74. yýldönümünde tüm yurtta olduðu gibi Çorum’un Sungurlu ilçesinde de çeþitli törenlerle anýldý. Atatürk anýtýnda yapýlan anma törenine Kaymakam Hulusi Þahin, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Kývanç Saðlam, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya,

Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Bahadýr ve askeri erkan ile kurum

amirleri katýldý. Atatürk anýtýna çelenk býrakýlmasý ile baþlayan törende

sirenlerin çalýnmasý ile gerçekleþtirilen saygý duruþu sýrasýnda duygu dolu anlar

yaþandý. Çelenk programýnýn ardýndan anma töreni Sungurlu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törende günüm anlam ve önemini belirten konuþmayý Sungurlu Lisesi tarih öðretmeni Osman Yaþar Poyraz yaptý. Tören Sungurlu Lisesi öðrencilerinin hazýrladýðý sinevizyon gösterileriyle sona erdi.(ÝHA)

www.corumhakimiyet.net

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatýnýn 74. yýlýnda düzenlenen törenlerle anýldý.

Ýlk tören Anýt’ta T

ürkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatýnýn 74. yýlýnda düzenlenen törenlerle anýldý. Anma programý önceki gün Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasý ile baþladý. Törene Vali Sabri Baþköy, Garnizon, Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile diðer protokol üyeleri, daire müdürleri, askeri ve sivil erkân ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, okul müdürleri, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Törende Valilik, Garnizon Komutanlýðý, Belediye Baþkanlýðý, Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Hitit Üniversitesi, kamu kurum ve kuruluþlarý, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluþlarý çelenkleri sýrasýyla Atatürk Anýtý’na sunuldu. Saatler 09:05’i gösterdiðinde sirenlerin çalýndý, iki dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Daha sonra hep birlikte Ýstiklal Marþý okundu. Anýt'ta düzenlenen törenin sonunda bayraklar yarýya indirildi. Anma programlarýnda Atatürk Anýtý'nýn çevresi meþaleler ile donatýldý. Yaðmur altýnda yapýlan törende bazý izci öðrenciler de anýtta saygý nöbeti tuttu. Öðrenciler ve vatandaþlar anýta karanfil býraktý.

Ýlk tören Atatürk Anatý’nda düzenlendi.

Programa öðretmen ve öðrenciler katýldý.

Atatürk fotoðraflarý sergide Saygý duruþunda bulunuldu, Ýstiklal Marþý okundu.

ürkiye T Cumhuriye ti'nin Kurucusu

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatýnýn 74. yýlý nedeniyle Devlet Tiyatro Salonu Fuayesi’nde sergi açýldý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nc e hazýrlanan Atatürk Kitaplarý ve Fotoðraf Sergi Vali Sabri Baþköy, Garnizon, Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan , Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ve katýlýmcýlar tarafýndan gezildi.

Atatürk’ün vefatýnýn 74. yýlý nedeniyle Devlet Tiyatro Salonu Fuayesi’nde sergi açýldý.

Sergi Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nce hazýrlandý.


PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

7

Eðitim Bir Sen, ‘Kur’an ve Siyer Dersinin Ýþlenmesinde Yeni Yaklaþýmlar’ konulu eðitim semineri düzenledi;

‘Dinini doðru öðrenen nesiller yetiþtirmeliyiz’ E

Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi dün seminer düzerledi.

Seminere Din Kültürü ve ÝHL meslek dersleri öðretmenleri katýldý.

‘Kur'an ve Siyer Dersinin Ýþlenmesinde Yeni Yaklaþýmlar’konulu seminer dün gerçekleþtirildi.

ðitim Bir Sen Çorum Þubesi, Din Kültürü ve ÝHL meslek dersleri öðretmenleri için önemli bir seminere imza attý. ‘Kur'an ve Siyer Dersinin Ýþlenmesinde Yeni Yaklaþýmlar’ konulu eðitim seminerinde konuþan 19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köylü, eðitimde doðru model ve yaklaþýmlarýn önemine dikkat çekerek, "Dinini doðru öðrenen Prof. Dr. Mustafa Köylü nesiller yetiþtirmek, bu topluma ve geleceðine yapýlacak en büyük hizmet olacaktýr." dedi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirilen seminere, Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Öðder Çorum Þube Baþkaný Hüseyin Balyüz, Din Kültürü ve ÝHL meslek dersi öðretmenleri katýldý. 9 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. dr. Mustafa Köylü, konuþmasýnda toplumun din algýsý ve bilgisinin en doðru ve gerçekci olabilmesinin iyi bir eðitimden geçtiðinin altýný çizdiði konuþmasýnda, hurafe ve batýl inançlarýn eðitimle ancak yokedilebileceðini, bu anlamda din eðitiminin kýymetli bir yönünün olduðunu ifade etti. Öðretmenlere hitabeden Prof. Dr. Mustafa Köylü, kendisinin gerek öðrenciler gerekse de halk tarafýndan deðiþik soru ve yaklaþýmlara muhatap kaldýðýný aktardýðý küçük hikayelerle, seminere ayrý bir renk katarken, toplumun kulaktan duyma bilgilerle dini öðrenmeye çalýþtýðýnýn da acý bir gerçek olarak kendisini gösterdiðine dikkat çekti. "Etkili yöntem ve metotlar kullanarak deðerlendirebilirsek, Temel Dini Bilgiler Dersi'nin toplum için inanç, kültürel ve sosyal açýdan ne kadar önemli bir fýrsat olduðunu daha iyi ortaya sermiþ oluruz." diyen Prof. Dr. Köylü, Ýslam'ýn emirlerinin öðretilmesi sýrasýnda, güncel olaylarla da konunun öneminin vurgulanmasýnýn iyi bir eðitim modelini oluþturacaðýný söyledi. Ýnsanlýðý tehdit eden uyuþturucu, alkol, sigara ve buna benzer konulara dini bakýþ açýlarýnýn ortaya serilerek topluma anlatýlmasýnýn, daha tesir li ve olumlu geri dönüþlerinin olacaðýna da iþaret eden Köylü, milli gelirin % 4,2'sinin içkiye harcandýðýný, eðitime harcanan oranýn ise % 2 olduðunu belirterek, toplumun her anlamda bilinçlenmesi ve ilerleyebilmesi için eðitimin öneminin gözardý edilmemesi ve bu yönde ideal taþýyan öðretmenlerle toplumun yükselmesinin saðlanmasý gerektiðini ifade etti.

Osmancýk tanýtýlacak A

nkara'da Çorum Dernekler Federasyonu tarafýndan düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri için Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi hazýrlýklarýný tamamladý. Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi'nin açacaðý stantta Osmancýk'ýn tarihi yerlerinin tanýtýmlarý yapýlacak. Ayrýca tüm dünyada bir marka haline gelen Osmancýk 97 pirinci daðýtýlarak Osmancýk pirinci tanýtýma sunulacak. Osmancýk Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, Ankara'da Çorum Dernekler Federasyonu tarafýndan 15-18 Kasým tarihleri arasýnda düzenlenecek olan Çorum Tanýtým Günleri için Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi çeþitli tanýtýmlar yapacak. Çorum Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr, Baþkan Yardýmcýlarý Mahmut Argun, Mehmet Çeliker, Mustafa Diþbudak, Genel Sekreter Latif Ramazan ilçeye gelerek Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý baþkan-

lýðýnda istiþare toplantýsý düzenledi. Toplantýya Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç ile birlikte sivil toplum kuruluþu temsilcileri de katýldý. Toplantýda Osmancýk'ýn tanýtýmý için önemli olan Çorum Tanýtým Günleri'nde ilçenin hem tarihi güzelliklerini görsel desteklerle anlatacaklarýný ifade eden Kaymakam Ýbrahim Küçük ayrýca dünyada bir marka haline gelen Osmancýk 97 pirincinin de tanýtýmýnýn yapýlacaðýný kaydetti.

Ankara’da düzenlenecek tanýtýmdra Osmancýk ve pirinci tanýtýlacak.

Osmancýk pirinci daðýtýlacak

Osmancýk'ýn bir marka þehir olduðunun altýný çizen Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, “Baþkentimizde tarih ve pirinç baþkenti olan Osmancýk’ý anlatacaðýz. Koyunbaba Köprüsü, Kandiber Kalesi, Akþemsettin Camii gibi tarihi deðerlere sahip olan ilçemiz ayrýca içinden Kýzýlýrmak'ýn geçtiði iki ilçeden bir tanesi. Hem tarihi güzellikleri hem de dünyada bir marka haline gelen Osmancýk 97 pirinci ile Türkiye'de ekonomik, kültürel ve turizm alanýnda farklý bir çekim merkezi olan ilçemizin tanýtýmý için tüm imkanlarýmýzý

Çorum Tanýtým Günleri için Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi hazýrlýklarýný tamamladý.

seferber ettik. Kaymakamlýðýmýz ile birlikte açacaðýmýz standýmýzda ilçemizi anlatan broþürlerimizi, Osmancýk 97 pirincimizin hikayesini anlatacaðýz. Ayrýca görsellerle desteklediðimiz panolarýmýzda da Osmancýk'ýmýzýn tarihi deðerlerini ön plana çýkaracaðýz. Öte yandan Osmancýk 97

pirincimizi de Çorum Tanýtým Günleri'ne gelen misafirlerimize ücretsiz olarak daðýtacaðýz.” dedi. Çorum Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr ise, Osmancýk'ýn Çorum'un önemli ilçelerinden birisi olduðunu ifade ederek “Osmancýk'ýn markalarýný Ankara'da

görmek, baþkentte Osmancýk rüzgarýnýn eseceðini görmek bizleri de mutlu edecektir” diye konuþtu. Heyet daha sonra Osmancýk Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya desteklerinden dolayý teþekkür etti.

Hatti Fotoðraf Topluluðu Baþkaný Altan Özeskici, çalýþma hakkýnda bilgi verdi.

Hatti Fotoðraf Topluluðu ve Bir Medya bir ilke imza attý

Elvançelebi Beldesi’nin fotobelgeseli hazýrlandý H

atti Fotoðraf Topluluðu ve Bir Medya tarafýndan gerçekleþtirilen bir yýllýk proje, fotobelgesel þeklinde albümleþtirildi. Bir Medya tarafýndan sponsor olunan çalýþmayla Elvançelebi Köyü'nü dört mevsim görüntülediklerini söyleyen Hatti Fotoðraf Topluluðu Baþkaný Altan Özeskici, ilk kez gerçekleþtirilen bir çalýþmayla, Elvançelebi Köyü'nün fotoðraflarýndan oluþan deðerli bir albüme imza atmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Bir Medya'da düzenlenen tanýtým toplantýsýnda, çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Özeskici, topluluk üyesi fotoðrafçýlarla Elvançelebi'nin dört mevsimini yansýtan, portrelerin ve tarihi

mekanlarýn yer aldýðý albümün bir nevi fotobelgesel tadýnda olduðunu, bu çalýþmaya destek veren Bir Medya'ya katkýlarýndan dolayý teþekkür ettiklerini bildirdi. Bir Medya Sahibi Atakan Akman, Proje Rehberi Ömer Faruk Akman, Hatti Fotoðraf Topluluðu üyeleri Nazife Çiçek Yalçýnkaya ve Hüseyin Eker'in de hazýr bulunduðu tanýtým toplantýsýnda, birbirinden güzel karelerin yer aldýðý ve birinci sýnýf baskýlý albüm büyük bir beðeni topladý. Altan Özeskici ve Ömer Faruk Akman'ýn sunum yazýlarý ile baþlayan albümün hikayesi ise, babasýnýn köyüne olan sevgisini albüme dönüþtürerek ölümsüzleþtirmek isteyen bir oðulun teklifiyle hayat buldu.

Bir Medya Sahibi Atakan Akman, babasý Ömer Faruk Akman'ýn köyü ile ilgili sevgisinden yola çýkarak, Hatti Fotoðraf Topluluðu ile anlamlý ve geleceðe kaynak ve önemli bir hatýra olarak geçecek olan projeyi hayata taþýdý. Hatti Fotoðraf Topluluðu'nun bir yýllýk emeðiyle þekil bulan yüzlerce karelik fotoðraf albümü, titiz bir çalýþma ile seçilerek, "Fotoðraflarla Elvançelebi" çalýþmasýný ortaya serdi. Emek dolu bir sorumluluða imza atmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný kaydeden proje taraflarý, baþarýyla sonuçlanmýþ bir çalýþmanýn gururunu birlikte paylaþtý.

Çakmakla oynarken yangýn çýkardý Ç

orum’un Osmancýk ilçesinde televizyonlardaki reklamlardan etkilendiði iddia edilen bir çocuk çakmakla oynarken yangýn çýkardý. Edinilen bilgiye göre yangýn, Cumhuriyet Mahallesi'nde F.S.’ye (30) ait evde çýktý. Ýddiaya göre, F.S.’nin 4 yaþýndaki oðlu M.A., televizyondaki reklamlarda çýkan “kahraman çocuk” reklamýndan etkilenerek sürekli evin içinde “ben süper kahraman olacaðým” diyerek evin içerisinde koþuþturmaya baþladý. Bir süre sonra ortadan kaybolan M.A., daha sonra evlerinin balkonuna çýktý. Çocuðunun hareketlerinden þüphelenen annesi evin içerisinde gezmeye baþladý. Kiler bölümünden dumanlar yükseldiðini gören kadýn, komþularý ve itfaiyeyi arayarak yardým istedi. Kilerde bulunan yün minder ve yataklar kýsa sürede alev almasý sonucu evin içini duman kapladý. Kýsa sürede olay yerine gelen Osmancýk itfaiyesi ekipleri yangýna müdahale etti. Ýtfaiye ekipleri, yangýn büyümeden kýsa sürede kontrol altýna alarak söndürdü. Televizyondaki reklamlardan etkilenen çocuklarýn evlere verdikleri hasar ve yangýnlarla sýk karþýlaþtýklarýný belirten Osmancýk itfaiyesi yetkilileri, ailelerin daha dikkatli olarak yangýn çýkarabilecek ve ev içinde hasar verebilecek materyallerin çocuklarýn ulaþamayacaklarý bir yerde muhafaza edilmesi gerektiðine dikkat çekti. Yangýnla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

Bir çocuk çakmakla oynarken yangýn çýkardý.

Yangýn Osmancýk’ta meydana geldi.

Osmancýk itfaiyesi yangýný söndürdü.


8

PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Ýnce: ‘Bu iktidardan ülkeye hayýr gelmez’ C CHP’de hedef yerel seçim Kültür Balo Salonu’nda gerçekleþen toplantýya partililer büyük ilgi gösterdi.

C

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen ‘Danýþma Kurulu Toplantýsý’ önceki gün Kültür Balo Salonu’nda gerçekleþti. Toplantýya CHP Grup Baþkan Vekili ve Yalova Milletvekili Muharrem Ýnce, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, Ço- CHP Merkez Ýlçe Danýþma Kurulu Toplantýsý’nda partililerin önerileri dinlendi. rum eski Milletvekilleri nuþmasý yaptý. Þükrü Bütün ve Av. Feridun Ayvazoðlu, CHP Ýl BaþPartililerin yoðun tezahüratlarý eþliðinde kürsükaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topye gelen CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce, gül, il genel ve belediye meclisi üyeleri, ilçe baþkanülke ve dünya gündemine dair açýklamalarda bulunlarý ve çok sayýda partili katýldý. du. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl MarKonuþmasýnda iktidara yüklenen Ýnce, CHP’nin þý’nýn okunmasýyla baþlayan toplantýda Divan heye2014 yýlýnda yapýlmasý planlanan yerel seçimlerde tine Saim Topgül, Av. Mahmut Bayatlý, Yýldýz Bek, büyük baþarý hedeflediðini vurgulayarak partililerden Yüksel Aydemir ve Kemal Börekçi seçildi. hazýrlýk sürecinde destek istedi. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný CHP Merkez Ýlçe Basýna kapalý olarak gerçekleþen toplantýnýn ikinBaþkaný Topgül yaparken sýrasýyla kürsüye gelen ci bölümünde ise parti içi fikir alýþveriþinde bulunuldu. Cengiz Atlas ve Tufan Köse de birer selamlama ko-

Saim Topgül’den Ýnce’ye övgü, Köse’ye teþekkür

‘Meclis’teki kahramanýmýz’ D

anýþma Kurulu Toplantýsý’nýn açýþ konuþmasýný yapan CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, “Eleþtiri ve önerilere açýðýz” dedi. Toplantýya katýlan CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce’ye ‘Meclis’teki kahramanýmýz’ diye

hitap eden Saim Topgül, Ýnce’yi partililerle buluþturan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’ye teþekkür etti. Yerel seçimlerin iktidarýn ilk adýmý olduðunu belirten Topgül, “Gelecek hedeflerimizi belirlemek için buradayýz” diye konuþtu.

‘Ýktidarlarýný, Cumhuriyet’e borçlular’ Saim Topgül

‘Türkiye’de herþeyin genleriyle oynandý’ diyen Cengiz Atlas:

‘Anýtkabir’den kaçýyorlar’ C

HP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, yurt “Türkiye’de herþeyin genleriyle oydýþýnda olmasý nedeniyle 10 Kanandý” diyen Atlas, Cumhuriyet’in temelsým Atatürk’ü anma etkinliklerine katýlerine dinamit konduðunu öne sürdü. lamayan Baþbakan Recep Tayyip ErTürkiye’nin iyi yönetilmediðini savudoðan’ý eleþtirdi. nan Atlas, “Ülkeyi ortaçað karanlýðýna sü“Anýtkabir, 10 Kasým’da hiçbir rüklemek isteyen bir iktidarla karþý karþýzaman Baþbakansýz kalmamýþtý” diyen yayýz” diye konuþtu. Cengiz Atlas, Baþbakan Erdoðan’ý Atatürk ilke ve devrimlerinin sonsuza Anýtkabir’den kaçmakla suçladý. kadar yaþayacaðýný vurgulayan Atlas, koCHP Merkez Ýlçe Danýþma Kurunuþmasýný þöyle sürdürdü: lu Toplantýsý’nda konuþan Atlas, vefa“Dindar bir gençlik yetiþtireceðini týnýn 74. yýlýnda Atatürk’ü saygý ve söyleyenlere sesleniyorum, din kimsenin minnetle andýklarýný söyledi. tekelinde deðil. Amerika’nýn ileri karakolCengiz Atlas Atatürk ilke ve devrimleri ile luðunu yapan Baþbakan, okyanus ötesinCumhuriyet’in kazanýmlarýnýn son 10 den aldýðý emirleri yerine getirdi. CHP olayýldýr yoðun bir saldýrýya maruz kaldýðýný iddia eden rak özgürlüklerin kýsýtlanmadýðý, tam baðýmsýz bir Atlas, “Aðzýnýzdaki baklayý çýkartýn, Atatürk ve Türkiye özlemiyle çalýþýyoruz ve çalýþmaya devam Cumhuriyet düþmaný olduðunuzu açýklayýn” dedi. edeceðiz.”

Üniversiteli gençten protesto P

artisinin Çorum teþkilatý tarafýndan düzenlenen Merkez Ýlçe Danýþma Kurulu Toplantýsý'na katýlan CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce, toplantý çýkýþýnda bir üniversite öðrencisi tarafýndan protesto edildi. Doðan Haber Ajansý'nýn haberine göre, toplantýda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a “canýn cehenneme” diyen Ýnce, salondan çýktýðý esnada üniversite öðrencisi Savaþ H. tarafýndan protesto edildi.

Savaþ H., “Sayýn Ýnce senin canýn cehenneme” diyerek tepki göstermesinin ardýndan CHP'liler tarafýndan saldýrýya uðradý. Kültür Sitesi önünde görevli bulunan polisler tarafýndan kurtarýlan genç, polis otosuna alýnarak bölgeden uzaklaþtýrýldý.

TWÝTTER’DAN YORLARMIÞ

Üniversite öðrencisi,

HP Grup Baþkan Vekili ve Yalova çaldýrmayacaðýz. Milletvekili Muharrem Ýnce, “Tür‘BÜYÜKANIT’IN AKP’YE KATkiye’yi iktidardaki belâdan kurtaracaKISI BÜYÜK’ ðýz” dedi. Geçmiþte e-muhtýra dediklerini “Allah’ýn güneþi varken ampule þimdi muhtýra olarak kabul etmiyorlar. ihtiyaç yok” diyen Muharrem Ýnce, Büyükanýt Paþa’nýn bu anlamda AKP’ye “Bu iktidardan ülkeye hayýr gelmez” büyük katkýsý oldu. Halbuki, darbelerde diye konuþtu. iþkence ve eziyeti asýl bizler gördük. Partisinin Çorum teþkilatý tarafýnTürkiye iktidardaki bu beladan kurdan düzenlenen Merkez Ýlçe Danýþma tulmalý derken þimdide baþkanlýk sistemi Kurulu Toplantýsý’nda konuþan Ýnce, belasýný getirmeye çalýþýyorlar. Zaten Türkiye’nin Cumhuriyet ve CHP sayesultansýnýz, ne istediniz de olmadý? sinde büyük kazanýmlar elde ettiðini Türkiye’de parlementer sistem güçsöyledi. lenmeli. Milletvekilleri genel baþkanýn Yerel seçim hazýrlýklarý kapsamýnemir eri konumunda. Milletvekilleri güda düzenlenen toplantýda partililere CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce cünü genel baþkan yerine halktan alýrsa seslenen Ýnce, “Çorum’daki sandýklarýtüm sorunlar çözülür. mýzý koruyacak militanlara ihtiyacýmýz var” þeklinde konuþtu. ‘ÖLÜMLE ÇÖZÜM OLMAZ’ Türkiye’yi sorunlardan kurtaracak tek siyasi çözümün Açlýk greviyle bir insanýn kendini feda etmesi zor birþey. CHP’de olduðunu vurgulayan Ýnce, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Baþbakan, açýklamalarýyla onlarý tahrik ediyor. Açlýk grevi yapan“Bugün kayýkçýnýn oðlu sultanlarla yemek yiyorsa, tornacýlara bunun sebebini sormak lazým. Siyasi talepleri için bunu yapýnýn oðlunu Ýngiltere’ye gittiðinde kraliçe karþýlýyorsa bu CHP ve yorlar. Daða çýktýklarýnda, ‘seni öldürürüm’ diyorlar, hapse girdikCumhuriyet sayesindedir. Ancak bunlar nankör. Bunlarý okut baþlerinde ise, ‘kendimi öldürürüm’ diyorlar. Yani hep sonunda ölüm bakan, cumhurbaþkaný yap farketmez, çünkü cibilliyetlerinde Ataolan bir çözüm arayýþýndalar. Ölümle çözüm olmaz. türk düþmanlýðý var. CHP’nin cibilliyetiyle uðraþacaðýnýza kendi ‘GÜNEÞ VARKEN AMPULE ÝHTÝYAÇ YOK’ cibilliyetinize bakýn. Meclis’te görüþülen Belediyeler Yasasý, rant yasasý. Bu yasal Bu iktidardan kurtulmak için önümüzdeki engelleri dolanmadüzenlemede refah, akýl ve mutluluk yok, kurnazlýk var. Kazanayacaðýz, kaldýrýp geçeceðiz. Parti dýþýndaki dedikodularý parti içimadýklarý belediyeleri ele geçirmek için mahalli sýnýrlarda deðine taþýmayacaðýz. þiklik yapýyorlar. Ne yaparlarsa yapsýnlar baþarýlý olamayacaklar. ‘ÇÖZÜM OSLO’DA DEÐÝL MECLÝS’TE’ Allah’ýn güneþi varken ampule ihtiyaç yok. Suriye’ye askeri müdahale konusunda hevesli olanlar ‘3 saat‘SANDIKLARA SAHÝP ÇIKIN’ te Þam’a gireriz’ diyorlar. Siz 3 saatte Þam’a gireceðinize 10 yýlSýnav sorularýyla birlikte gençlerimizin hayallerini çalýyorlar. dýr Kandile girseydiniz de bu ülkenin çocuklarý ölmezdi. BunlarÇocuklarýmýzýn geleceðini çalanlar, sandýkta oyu çalamaz mý, dan ülkeye hayýr gelmez. Oslo’daki görüþmelerle terörü bitiredevletin parasýný çalamaz mý? O nedenle yerel seçimde sandýklara mezsiniz. Üstelik orada terörü deðil, seçim ittifakýný görüþtüler. sahip çýkacak militana ihtiyaç var. Çözüm Oslo’da deðil, Meclis’te. Kaç seçimdir bizi yendiler. Baþka partilere oy verenlerin de Neymiþ, Esad Aleviymiþ, Genel Baþkanýmýz da Alevi olduðu partimize katýlmasý gerek. Yani gelecekten kaygý duyan herkesi için Esad’ý destekliyormuþ. Biz Alevisine, Sünnisine deðil Türkipartimize davet etmeliyiz. CHP olarak Atatürk’ün ve herkesin parye’nin çýkarlarýna bakarýz. Esad’ýn da Obama’nýn da Baþbakan’ýn tisiyiz. da caný cehenneme. Benim binlerce korumam yok ama mangal Türkiye’yi bu hale siyaset getirmiþ olabilir ama bu durumdan gibi yüreðim var. Ölümden öte köy, Silivri’den öte hapishane yok. kurtaracak olan da CHP’dir.” O nedenle kimseden korkumuz yok, çalýþacaðýz, çalmayacaðýz,

YAZIÞI-

Öte yandan protestocu öðrencinin daha öncesinden CHP Grup Baþkan Vekili Muharrem Ýnce ile Twitter üzerinden tartýþtýðý iddia edildi.

“Tomurcuk sevdasýnda olmayan aðaç, odundur” diyen CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, “CHP’liler olarak tomurcuk olma inancýndayýz” dedi. CHP Merkez Ýlçe Danýþma Kurulu Toplantýsý’nda kürsüye gelen Tufan Köse, partililere seslenerek “Umudunu kaybeden herþeyini kaybeder” diye konuþtu.

Milletvekili Tufan Köse, Cumhuriyet’in bireyleri ümmet olmaktan çýkarýp yurttaþ haline getirdiðini söyledi. Ýktidarýn Cumhuriyet’le sorununun bulunduðunu iddia eden Tufan Köse, Türkiye’nin son 10 yýldýr iyi yönetilmediðini ifade etti. “Bu millete Cumhuriyet’le birlikte o kadar çok hak verilmiþ ki Rizeli kayýkçýnýn oðlu Recep Tayyip baþbaKÜLCÜ’YE KOMÝSYONCULUK SUÇLAMAkan, Kayserili tornacýnýn oðlu Abdullah cumhurbaþkaný SI oldu” diyen Köse, “Bu insanlarý bulunduklarý konuma Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye BaþkaCumhuriyet getirdi” dedi. ný Muzaffer Külcü’yü komisyonculukla suçladý. Abdullah Öcalan’la Baþbakan Erdoðan’ýn Kürt sorununun çözümü hakkýndaki görüþlerinin %90 oranýnda Külcü hakkýnda devam eden dava sürecinden örtüþtüðünü öne süren Köse, Þeker Fabrikalarý’nýn özelbahseden Tufan Köse, “Hazýr beton tesisi sahibi bir Tufan Köse leþtirilmesiyle çiftçiler baþta olmak üzere sektör çalýþanBelediye Baþkanýmýz var. Adý birçok iþte komisyoncularýnýn maðdur olacaðýný kaydetti. ya çýktý. ‘Elinde belgesi olup da ispat etmeyen þerefsizdir’ diyordu. Türkiye’ye ve sahip olduðu kaynaklara sahip çýkacaklarýný Þu an Aðýr Ceza’da yargýlanýyor.” dedi. vurgulayan Köse, “Ýkinci Kurtuluþ Savaþý ile bunlarý yeneceðiz” di‘ÝKTÝDARLARINI CUMHURÝYET’E BORÇLULAR’ ye konuþtu.

C

Sungurlu’dan Çiller’e gönderme yaptý

umhuriyet Halk konuldu. Genel baþkanýmýz zorunlu ikamete gönderildi. Partisi (CHP) Grup Milletvekillerimiz, il baþkanBaþkanvekili Muharlarýmýz hapse atýldý. Bu ülkerem Ýnce, Meclis Darbe de zararý biz çektik. Bunu ve Muhtýralarý Araþtýraraþtýrmak istiyor muyuz? ma Komisyonu’na bilgi Evet istiyoruz. Ama þuna veren eski Baþbakanlarbakmak lazým. Bu darbelere dan Tansu Çiller’i eleþkim icazet verdi, bundan kim Ýnce, Sungurlu’da Tansu Çiller’in açýklamalarýyla ilgili eleþtirilerde bulundu. tirerek, “Tansu Çiller yararlandý? Ýcazet veren sanki maðdur, öyle bir Amerika’ydý. Yararlanan ise anlatýyor ki gözlerim yaþarýyor” dedi. AKP’ydi. Her ihtilal, her muhtýra bunlarýn önünü açtý, bunlarý büyüttü. Bunlar gücünü 12 Eylül’den, 28 Þubat’tan aldý. Türkiye’de eCHP Merkez Ýlçe Örgütü’nün Ýlçe Danýþma Kurulu toplantýsýmuhtýra dönemi bir danýþýklý dövüþtür. Seçmeni yanýltmaya, oylarý na katýlmak üzere Çorum’a gelen CHP Grup Baþkanvekili MuharAKP’ye kaydýrmaya yarayan bir iþtir. Geçmiþte askeri darbeler varrem Ýnce, Sungurlu ilçesinde partililer tarafýndan karþýlandý. Burada dý, bugün sivil darbeler var. Geçmiþte sivil diktatörler vardý, þimdi sigündeme iliþkin konularda açýklamalarda bulunan Ýnce, Siirt Pervavil diktatörler var” dedi. ri’de askeri helikopterin düþmesi sonucu 17 þehit verildiðini belirte“O dönemleri Tansu Çiller sanki maðdur, öyle bir anlatýyor ki rek, “Bugün 17 eve ateþ düþtü. 17 çocuðumuz bugün þehit oldu” degözlerim yaþarýyor” diyen Ýnce, “O günlerde her dediðini yapan bir di. Baþbakan deðil miydi. Çok ilginçtir ki Recep Tayyip Erdoðan geçmiþte herkesle hesaplaþýyor, konuþuyor, Çiller ile ilgili hiçbir þey koMeclis Darbe ve Muhtýralarý Araþtýrma Komisyonu’nun çalýþnuþmuyor” dedi. malarýna da deðinen Ýnce, “Bu ülkede darbeler oldu mu, oldu. Bu darbeler AKP’lilere mi, solculara mý zarar verdi. 12 Eylül bu ülkenin “Türkiye’nin geldiði bir baþka nokta da Cumhuriyet kurumlaüzerinden buldozer gibi geçtiðinde, 650 bin kiþiyi gözaltýna aldýðýnrýyla hesaplaþýlmasý” diyen Ýnce, “Cumhuriyetin deðerleriyle, 10 Kada bu tosuncuklarý gözaltýna aldýn mý? Ýþkence yapýlan, týrnaklarý sösýmý’yla, 29 Ekimi’yle, 30 Aðustosu’yla. Artýk cüretkarlar, pervasýzkülen, Metris’e atýlan, Selimiye’ye atýlan, Diyarbakýr’a atýlan bu üllar” dedi. (ÝHA) kenin solcularýydý. Bizim partimiz kapatýldý. Partimizin mallarýna el


PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

9

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna son! Y

olcu ve yük taþýyan araçlara kýþ lastiði takma zorunluluðu getirildi. Kamuoyunda kafa karýþýklýðýna neden olan yasal düzenlemenin çerçevesi belli oldu. Konuyla ilgili açýklama yapan Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, uygulamanýn ilk etapta þehirler arasý çalýþan yolcu ve yük taþýmaya yönelik büyük araçlarý kapsadýðýný söyledi. Bakan Yýldýrým, ileriki yýllarda diðer araçlarýn da uygulama kapsamýna alýnacaðýný bildirdi. Kýþ mevsiminde tedbirsiz araçlarýn yollarý týkamasýný ve kazalarý önlenmeyi amaçladýklarýný belirten Yýldýrým, kýþ lastiði takmamakta ýsrar eden sürücülere ceza kesileceðini kaydetti.

UYMAYANA 500 LÝRA CEZA

Bugün itibariyle yürürlüðe giren yönetmeliðe göre ticari araçlara 1 Aralýk ile 1 Nisan tarihleri arasýnda kýþ lastiði takma zorunluluðu getirildi. Yeni uygulamayla kazalarýn azaltýlmasý ve tekerlek zincirlerinin yollara zarar vermesinin engellenmesi amaçlanýyor.

Yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan araçlara yönelik olan kurala uymayanlara 500 lira ceza kesilecek. Ýlgili kural Türkiye'de trafikte bulunan 16 milyon aracýn yaklaþýk 5 milyonunu ilgilendiriyor. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý "Araçlarýn Yüklenmesine Ýliþkin Ölçü ve Usuller ile Tartý ve Boyut, Ölçüm Toleranslarý Hakkýndaki Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yönetmeliðe göre yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan araçlarýn her yýlýn 1 Aralýk ile 1 Nisan tarihleri arasýnda kýþ lastiði kullanmalarý zorunlu hale getirildi. Hava þartlarýnýn gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralýðýndaki süre Bakanlýkça 1 ay artýrýlabilecek. Araçlarda kýþ lastiði olup olmadýðýna iliþkin denetimler Emniyet Genel Müdürlüðü, Jandarma Genel Komutanlýðý, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý’nýn sýnýr kapýlarýndaki birimleri ve belediyelerin ilgili birimleri tarafýndan yapýlacak.

Çorum Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.

Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:

Markasý

Þehirlerarasýnda yolcu ve yük taþýyan araçlara kýþ lastiði takma zorunluluðu getirildi.

OTOMOBÝL Modeli

Citroen Berlingo 1.6 2010 Fiat Albea 2003 Fiat Doblo 1.9 JTD 2003 Fiat Doblo Premio 1.3 Mjet 2008 Fiat Fiorino 1.3 Multijet 2010 Fiat Palio 1.4 EL 2000 Fiat Punto Grande 1.3 Mjet 2008 Fiat Tempra SX 1992 Ford C-Max 2010 Ford Focus Collection 1.6 2005 Hyundai Accent LX 1.3 2000 Kia Sephia 1.6 GTX 1998 Lada Samara 1993 Nissan Almera 1.5 Tekna 2005 Opel Astra Elegance 1.6 2001 Opel Combo 1.3 2007 Opel Vectra GLS 2.0 1994 Opel Vectra CD 2.0 1997 Peugeot Bipper 1.4 HDI 2010 Peugeot Partner Tepee 2010 Renault 12 TX 1987 Renault 19 Europa Alize1.6 1999 Rneault 21 Concorde 1991 Renault Broadway 1993 Renault Broadway 1998 Renault Clio Alize 1.4 2007 Renault Kangoo 1.9 D 2001 Renault Kangoo 1.5 Multix 2004 Renault Laguna 2.0 RXE 1998

Fiyatý (TL)

24 bin 500 10 bin 350 14 bin 500 21 bin 24 bin 750 11 bin 850 21 bin 7 bin 33 bin 500 23 bin 500 12 bin 500 10 bin 500 4 bin 500 19 bin 500 18 bin 21 bin 500 12 bin 400 15 bin 23 bin 29 bin 4 bin 12 bin 500 6 bin 500 6 bin 500 9 bin 500 15 bin 500 9 bin 750 18 bin 12 bin

Renault Megane 1.6 1998 Renault Megane II 1.6 2004 Renault Toros STW 1991 Renault Toros STW 1998 Skoda Fabia Special 1.4 2004 Skoda Forman LX 1993 Skoda Octavia1.6 Elegance 2009 Tofaþ Doðan SLX 1994 Tofaþ Þahin 1.6 1991 Tofaþ Þahin 1.6ie 2000 Toyota Avensis 2.0 1999 Toyota Corolla XEÝ 1996 Toyota Corolla Terra 1.6 2001 Volkswagen Golf Comfort 1998 Volkswagen Jetta 1.6 FSI 2006

17 bin 500 23 bin 7 bin 10 bin 500 20 bin 5 bin 34 bin 500 8 bin 500 6 bin 8 bin 17 bin 500 15 bin 250 18 bin 900 19 bin 34 bin

Markasý

Fiyatý (TL)

TÝCARÝ ARAÇ

Ford Transit 120 V Ford Transit 100 Hyundai H100 Hyundai Starex Kia Hi Besta Kia Pregio VW Transporter 2.5 VW Transporter 1.9 VW Transporter T5

Markasý

Modeli 2000 2001 1995 2005 1998 1998 1998 2004 2011

MOTOSÝKLET Modeli

15 bin 16 bin 500 10 bin 15 bin 500 8 bin 7 bin 500 13 bin 500 27 bin 47 bin

Fiyatý (TL)

Mondial 125 2012 2 bin Mondial 150 2006 1.000 Peugeot 103 Star 2004 400 NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

(Ç.HAK:2746)

CÝTROEN C -ELYSEE ÇORUM’DA

ÞAHÝN OTOMOTÝV

ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM 0 364 224 94 94 sahin.servis@citroenbayi.com


10 PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

Teknokent DPT’nin onayýna sunulacak

Ç

orum OSB Teknokent Kurucu Heyet Toplantýsý Çorum OSB toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. Vali Sabri Baþköy 'ün baþkanlýðýndaki toplantýya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OSB Müdürü Yaþar Þahin, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý ve diðer üyelerin katýldýðý bildirildi. Yapýlan

Çorum OSB Teknokent Kurucu Heyet Toplantýsý Çorum OSB toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi.

açýklamaya göre, toplantýda; Çorum’un bilgiye dayalý yenilikçi ürün geliþtirme

potansiyelinin artmasýna ve Çorum’dan baþlayarak Türkiye’ye yayýlacak

olan ulusal düzeyde bir katma deðer oluþmasýna imkan tanýyabilecek, Çorum

OSB Teknokent'in iþletime geçirilmesi kapsamýnda Çorum OSB Teknokent binasýnýn inþaa edilmesi ve faaliyete geçirilmesine yönelik hazýrlanan Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Yapýlabilirlik Raporu, Devlet Planlama Teþkilatý'na sunulmadan önce son kez ele alýndý. Teknokent Kurucu Heyet toplantýsý, diðer gündem maddelerinin ele alýnmasý ve karþýlýklý deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi.

Yeni yönetime nezaket ziyareti

ali Sabri V Baþköy, Hacý Bektaþi Veli Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Hacý Bektaþi Veli Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy,

nazik ziyaretlerinden dolayý Vali Baþköy’ teþekkür etti. Vali Baþköy, Hacý Bektaþi Veli Anadolu Kültür Vakfý Baþkanlýðý’na yeniden seçilen Nurettin Aksoy ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti ve yeni dönemdeki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy, nazik ziyaretlerinden dolayý Vali Baþköy’ teþekkür etti.

Vali’den iade-i ziyaret V

ali Sabri Baþköy, Çorum SGK Ýl Müdürü Osman Cesur ve SGK Ýl Müdür Yardýmcýlarý, Ali Þahan, Mehmet Bekar, Enver Yýldýr, Muazzez Sýrýklý ve Nebahat Ulusoy'a iade-i ziyarette bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, SGK'nýn hizmet kalitesini her geçen gün arttýrdýðýna dikkat çeken Vali Baþköy; Çorum’daki çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý ve kendilerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

Vali Sabri Baþköy, Çorum SGK Ýl yöneticilerini ziyaret etti.

Yerdeki tahtayý almak isterken otomobil çarptý Ç

orum'da 60 yaþýndaki Recep Kurþunlu, yola düþen bir tahta parçasýný almak istediði sýrada otomobilin çarpmasý sonucu yaralandý. Dün akþam saatlerinde Cemilbey Caddesi'nde yola düþen bir tahta parçasýný almak isteyen Recep Kurþunlu'ya otomobil sürücüsü Ö.A. çarptý. Aðýr yaralanan Kurþunlu, çaðrýlan ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Ayaklarýnda kýrýk olduðu belirlenen Kurþunlu, tedavisi sýrasýnda bir kamyonetin kasasýndan düþen tahta parçasýný almak için yola çýktýðýný ve karanlýktan dolayý gelen aracý fark etmediðini söyledi. Polis kazayla ilgili soruþturma baþlattý.(DHA)

www.corumhakimiyet.net

Citroën C-Elysée tanýtýldý Citroen Yetkili Satýcýsý Þahin Otomotiv, C-Elysée'nin tanýtýmýný pasta keserek gerçekleþtirdi.

C

itroen Yetkili Satýcýsý Þahin Otomotiv, Citroën CElysée'nin tanýtýmýný pasta keserek gerçekleþtirdi. Ankara Yolu 1. kilometre üzerinde hizmet veren Citroen Yetkili Satýcýsý Þahin Otomotiv Satýþ Danýþmaný Suzan Gözübüyük, Citroën CElysée’nin özellikleri hakkýnda bilgiler verdi. Gözübüyük'ün verdiði bilgilere göre, Citroën C-Elysée'nin ön bölümü yüksek, geniþ ve kaslý. Citroën C-Elysée seçilebilecek Beyaz, Siyah, Fýrtýna Mavi, Uzay Gri, Gümüþ Gri, Vizon Gri, Körfez Mavi olmak üzere 7 ayrý gövde rengine sahip. 4.43 m uzunluðunda, 1,75 m geniþliðinde ve 1.47 m yüksekliðinde olan Citroën C-Elysée geniþ bir iç hacme sahip ve 2.65 metre ile kategorisindeki en uzun dingil mesafesi sayesinde ferah bir oturma alaný saðlýyor. Mükemmel sürüþ zevkinin yaný sýra geniþ bir hareket alaný sunan CElysée'in iç hacmi bir üst kategoride yer alan binek otomobiller ile ayný seviyede. Arkada seyahat eden yolcular için ayrýlan diz mesafesi ise dikkat çekici boyutlarda (120 mm). Ferah kabin, bagaj alanýna hiçbir þekilde müdahale etmiyor. Aracýn 506 litre kapasiteye sahip bagajý kategorisindeki en büyüklerden biri olmasýyla beklentileri karþýlýyor. Citroën C-Elysée, sahip olduðu tüm bu özellikler sayesinde mükemmel bir aile aracý olduðunu ispatlýyor.

Citroen Yetkili Satýcýsý Þahin Otomotiv Satýþ Danýþmaný Suzan Gözübüyük, yeni otomobille ilgili bilgi verdi.

Citroën C-Elysée’nin tanýtým kokteyli yapýldý.

Citroën C-Elysée’nin, sahip olduðu tüm özellikler sayesinde mükemmel bir aile aracý olduðunu ifade edildi.

‘Proje Döngüsü Eðitimi’ bugün baþlýyor

alilik Çorum Proje Koordinasyon Merkezi V (ÇOPKOME) tarafýndan Çorum’da faaliyet gösteren STK ve derneklere yönelik 2

gün süreyle "Proje Döngüsü Eðitimi" düzenlenecek. Eðitim, bugün saat 10:00’da baþlayacak. Eðitim; il merkezinde faaliyette bulunan tüm STK ve dernekleri kapsayacak. Her STK ve dernekten 2'þer kiþi eðitime alýnacak. 25 kiþilik gruplar halinde Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Toplantý Salonu’nda yapýlacak olan eðitim Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan verilecek.

Citroen Yetkili Satýcýsý Þahin Otomotiv Ankara Yolu 1. kilometre üzerinde hizmet veriyor.


PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Büro çalýþanlarý için risk teþkil eden yeni tip hastalýklarla nasýl mücadele etmeli sorusunu konunun uzmaný cevapladý.

Ofis aðrýlarýna dikkat S

on yýllarýn yeni bir hastalýk türü olarak ortaya çýkan tekrarlanan hatalý hareketler, soðuða maruz kalmakta aðofis hastalýklarý, ofis çalýþanlarýnýn yüksek bir risk rýlarý tetiklemektedir. Karpal Tünel Sendromu (KTS); tialtýnda olduðunu ortaya koydu. Konu hakkýnda kamupik olarak elin ilk üç parmaðýnda özellikle gece artan yaoyunu bilgilendiren Medicana International Ankara nýcý aðrý, hassasiyet, uyuþukluk ve karýncanlama söz koHastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden nusudur. Yanlýþ çalýþma pozisyonlarýnýn tetiklediði bu Uzm. Dr. Ýsmail Özturan, geçmiþ yýllarda sadece aðýr fisaðlýk probleminin kesinlikle aksatýlmadan bir uzmana ziksel aktivite ile çalýþan insanlarda görüldüðünün düþüdanýþýlmasý gerekmektedir. De Quervain Tenosinoviti; Elnüldüðüne dikkat çektiði açýklamasýnda, günümüzde de sýký yumruk yapma hareketi sýrasýnda el bileðinin kübilgisayar kullanýcýlarýnýn da iþe baðlý kas iskelet hastaçük parmak yönüne kaydýrýlmasý ile aðrý oluþtuðu bir dulýklarý için yüksek risk altýnda olduðunun kabul edildiðirumdur. Tetik Parmak; Kolaylýkla kývrýlan parmaklarýn ni açýkladý. açýlýrken zorlanma ve sonrasýnda ses çýkararak açýlmasý ile karakterize olan bir rahatsýzlýktýr. Tenisçi Dirseði rahatGeliþen teknoloji ile birlikte son dönemlerde ortasýzlýðýnda dirsek dýþ yüzünde aðrý ile kendini belli eder. ya farklý hastalýk çeþitleri ortaya çýktýðýna vurgu yapan Dr. Ýsmail Özturan, bu hastalýklarýn yeni yeni tanýmaya Uzm. Dr. Ýsmail Özturan Ayrýca Torasik Çýkýþ Sendromu hastalýðýnda; özellikle kolun iç yanýna yayýlan aðrý ve uyuþukluk oluþur. baþlandýðýný dile getirdi. Kaldýrma, indirme, itme, çekme, taþýma, tutma gibi kombine haMedicana International Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehareketleri yapan iþçilerin, diðer iþlerde çalýþanlara oranla 3 kat daha bilitasyon bölümünden Uzm. Dr. Ýsmail Özturan, konu hakkýnda verfazla bel aðrýsýna yakalandýklarý saptanmýþtýr. Bunun için olabildiðindiði bilgilendirici açýklamasýnda, þu noktalara dikkat çekti; "Bilgisace belinizi koruyarak hareket etmelisiniz. Örneðin ayakta dururken; yar kullanýcýlarýnda iþe baðlý kas iskelet hastalýklarý en sýk boyun ve mümkün olduðunca sabit pozisyonda kýpýrdanmadan durmamak, sýüst ekstremitelerde, az sýklýkta ise sýrt ve belde görülmektedir. Bu rarayla ayaklara aðýrlýk aktararak pozisyon deðiþtirmek gerekir. Sabit hatsýzlýklar çalýþma hayatýnda iþ verimi, maliyet ve çalýþanlarýn yaþam durulacaksa sýrt düz olmalý, aþýrý çukurlaþtýrmamalýdýr. Eðer uzun sükaliteleri üzerinde oldukça önemli etkiler yaratmaktadýr. Ýþe baðlý kas re ayakta durmayý gerektiren bir aktivite yapýlacaksa bir basamaða sýiskelet sistemi hastalýklarý kabaca üst ekstremite hastalýklarý ve bel ra ile ayaklar kaldýrýlarak aðýrlýk aktarýmý yapýlmalýdýr. En önemlisi hastalýklarý olmak üzere iki gruba ayrýlmaktadýr. Bilgisayar baþýnda çalýþýrken monitörünün yeri göz seviyesinde ya da Üst Ekstremite dediðimiz grupta Boyun-Omuz aðrýlarý, Karpal hafif aþaðýsýnda olmalý. Klavyenin yeri dirsek seviyesinde olmalý, önTünel Sendromu, De Quervain Tenosinoviti, Tetik Parmak, Tenisçi kol ve bilekler yere paralel, doðru düzlemde olmalýdýr. Masaya yakýn Dirseði ve Torasik Çýkýþ Sendromu Yer almaktadýr. Yani belden yukaoturulur. Öne doðru eðilmeyi önlemek için masa 15° eðimli olmalýdýr. rý olan kýsýmdaki aðrýlardan söz etmekteyiz. Boyun-Omuz Aðrýlarý; Daktilo, bilgisayar gibi araçlar kullanýlýyorsa cihaz yaklaþtýrýlmalýdýr. hepimizin zaman zaman yaptýðý duruþ ve fiziksel pozisyon hatalarýnUzun süre oturulmamalýdýr. Yaklaþýk 45 dakikalýk sürekli oturmadan dan kaynaklanmaktadýr. Bununla beraber, çalýþýrken harcanan kuvvet, sonra kalkýp 5 dakika kadar dolaþýlmalýdýr."

Ordu’dan Diyanet Sen’e ziyaret O

rdu Memur-Sen Ýl Baþkaný ve Bem-Bir-Sen Þube Baþkaný Gökþin Þenol ve beraberindeki heyet, Çorum Diyanet Sen Baþkanlýðý’na seçilen Ali Yýldýz ve yönetimi ziyaret etti. Ordu Eðitim Bir-Sen Þube Baþkaný Ýsmail Cezenk, Diyanet-Sen 2 Nolu Þube Baþkaný Recai Özkan ve Diyanet-Sen 1 Nolu Þube Sekreteri Kadir Ýlpeþin de hazýr bulunduðu hayýrlý olsun ziyanetinde, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Misafirlerini Diyanet-Sen Þube Teþkilat Sekreteri Servet Türkoðlu, Þube Mali Sekreteri Ýsmail Þenal ‘le birlikte karþýlayan Alý Yýldýz, ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirdiði konuþmasýnda, þube çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.

Rakip sendikadan ziyaret nezaketi T

Türk Diyanet Vakýf-Sen Þubesi yönetimi Diyanet-Sen Þubesi yönetimini ziyaret etti.

ürk Diyanet Vakýf-Sen Þube Baþkaný Mustafa Ünlü ve yönetimi Çorum Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz’ý ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Memur Sen ve Kamu Sen çatýsý altýnda hizmet veren her iki sendika arasýnda gerçekleþen ziyaret, alýþýldýk davranýþ modellerinden farklý bir yaklaþým sergilemesi açýsýndan önem kazanýrken, Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný, Türk Diyanet Vakýf Sen Baþkaný Mustafa Ünlü ve yönetimine teþekkür ederek, camia çalýþanlarýnýn problemlerinin çözümü konusunda sendikalarýn hizmet ürettiðini ifade etti. Karþýlýklý sohbetin edildiði ve çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþinin yapýldýðý ziyarette, Diyanet Sen yöneticileri de hazýr bulundu.

‘Çorum Tanýtým Günü’nde birlik ve beraberliðimizi göstermeliyiz’ Ç

Okay Erözgün

orum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, 15-18 Kasým 2012 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapýlacak olan Dünya Medeniyetlerinin Baþkenti Çorum Tanýtým Günleri’ne tüm dernek ve federasyonlarýn katýlarak birlik ve beraberliðin saðlanmasý

çaðrýsýnda bulundu. Hiç kimsenin herhangi bir çekince içinde olmadan ÇOrum’a yakýþýr bir þekilde bu tür etkinliklerde yer almasý gerektiðine inandýklarýnýn altýný çizen Erözgün, hangi sivil toplum örgütü yeni bir etkinlik düzenlerse Çorum Anadolu Birliði

olarak her zaman destek vereceklerini belirtttiði açýklamasýnda, “Ben deðil biz olmalýyýz her etkinlikte birliðe vurgu

yapmalýyýz. Bir olalým, iri olalým, diri olalým, diyerek uyuyan dev Çorumu ve Çorumlularý artýk uyandýralým” dedi.

2013 yýlý vergi oranlarý belirlendi 2

013 yýlý vergilerinin belirlenmesinde 'Yeniden deðerleme oraný' tespit edildi. Maliye Bakanlýðý tarafýndan ''Yeniden deðerleme oraný'' yüzde 7,80 olarak tespit edildi. Resmi Gazete'nin önceki günkü sayýsýnda yayýnlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði'nde ''Yeniden deðerleme oraný''nýn, yeniden deðerleme yapýlacak yýlýn ekim ayýnda (ekim dahil) bir önceki yýlýn ayný dönemine göre TÜÝK'in Üretici Fiyatlarý Genel En-

deksinde meydana gelen ortalama fiyat artýþ oraný olduðu belirtildi. Söz konusu oranýn Maliye Bakanlýðý tarafýndan Resmi Gazete ile ilan edildiði anýmsatýlarak, ''Yeniden deðerleme oraný''nýn 2012 yýlý için yüzde 7,80 olarak tespit edildiðine yer verildi. Bu oran, ayný zamanda 2012'ye ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. Bu konuda daha önce yayýmlanmýþ olan tebliðler de yürürlükte bulunuyor.

Çorum Tanýtým Günleri 15-18 Kasým 2012 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Ankara Yolu üzerinde bulunan Peugeot Yetkili Satýcýsý Karataþ Plaza’da tanýtým yapýldý.

Yeni Peugeot 301 tanýtýldý

P

Ufuk Özdemir

eugeot Yetkili Satýcýsý Karataþ Otomotiv, önceki gün düzenlediði kokteylle yeni Peugeot 301’i tanýttý. Ankara Yolu 3. kilometre üzerinde bulunan Peugeot Yetkili Satýcýsý Karataþ Plaza’da düzenlenen tanýtýma, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal’ýn yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Peugeot Yetkili Satýcýsý Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, yeni Peugeot 301’in uluslararasý pazarlara yönelik kompakt bir sedan olduðunu belirtti. 301’in tanýtýmýnda test sürüþü de yapýldý. Ýþte Yeni Peugeot 301’le ilgili detaylar;

mert

Peugeot marka otomobillerin tanýtýldý.

Yeni Peugeot 301’in tanýtým kokteyline ilgi yoðun oldu.

Dýþý Güçlü, Ýçi Cö-

Yeni Peugeot 301, sürüþ koþullarýnýn bazen zorlu olduðu ve kaliteli iç mekana çok önem veren pazarlara yönelik bir model. Bu nedenle, proje süresince tasarýmcýlarý bu iki unsur yönlendirdi. Peugeot 301'in sýnýfýnda iç mekan geniþliði ve sað301’in tanýtýmýnda test sürüþü de yapýldý. lamlýk açýsýndan referans olmasý hedefleniyor. lir bir aile otomobili olmak 301'in hedeflediði çok Yeni Peugeot 301'in halka yönelik dünya prösayýda ülkede Peugeot'yu baþarýlý kýlan özellikler. miyeri, 1 Kasým 2012 tarihinde Türkiye'de düzenleGerçekten de Peugeot 100 yýldan daha uzun geçminen Ýstanbul Auto Show Fuarý'nda gerçekleþtirildi. þi olan (1889) köklü bir otomobil üreticisi ve otomoAyný anda Türkiye'de ve ardýndan Orta ve Doðu Avbil dünyasýna damgasýný vurmuþ ve halen dikkat çerupa, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Maðrip, Orta ken çok sayýda sedan modelin tasarýmcýsý (404, 504, Doðu, Körfez ve Afrika ülkeleri ile bazý Güney 305, 505, 405, 406, 407, 408, 508) konumunda buAmerika pazarlarý gibi çok sayýda baþka ülkede salunuyor. týþa sunuldu. Markanýn tüm dünyada satýþ hacmi Eþsiz bir sürüþ keyfi açýsýndan zamanla en önemli modellerinden biri olaPeugeot yürüyen aksamlarýnýn kalitesi bakýcak Peugeot 301, sýnýfýnýn merkezinde konumlanýmýndan genel kabul gören bir marka.Yeni 301 en üst yor. Araç, satýþa sunulacaðý farklý pazarlarýn beklendüzeyde dinamik sürüþ özellikleri göstererek martilerine uyarlanmýþ olan modern bir tasarým ve stankanýn bu ününü pekiþtiriyor. 301 yolun engebelerini dartlar sunuyor. mükemmel þekilde süzüyor. Kasa tutuþu ve kabin Böylece, 301 hem duygulara hitap eden ve konforu, otomobil çukurlarla dolu son derece bozuk hem de dayanýklýlýk sergileyen güçlü karakterli tasayollardayken bile en üst düzeyde yer alýyor. Manrýmý ve modern görünüþü ile, Peugeot'nun en yeni týksal olarak iyi durumdaki yollarda otomobilin ditasarým kodlarýný üzerinde barýndýrýyor. Otomobilin namik özellikleri mükemmel kalýyor. Bu baþarýlý yütasarýmý Peugeot'nun en üst kalite kriterlerinin bir rüyen aksam ile birleþen elektrik destekli direksiyon araya getirilmesiyle yönlendirildi. 301, sýcak ülkesistemi otomobilin hýzý ne olursa olsun hassas sürüþ ler, soðuk ülkeler, bozuk yollar gibi farklý kullaným duyumlarý saðlýyor. Þehir içinde manevra kabiliyeve yol koþullarýna uyum gösterecek þekilde geliþtitini artýrmak üzere park manevralarý ve düþük hýzda rildi. 4,44 m uzunluðundaki araç rakiplerinin bir efor düzeyi minimuma indirildi. adým önüne geçmesini saðlayan cömert mimarisi ile ayýrt ediliyor. Böylelikle sýnýfýnda referans özellikler Uzun kullaným ömrü ve kaliteye yönelik saðsunuyor lam tasarým Sýnýf lideri dingil mesafesi : 2,65 m, arka kol301'in tasarýmý farklý yol koþullarýnda, sýcak, tuklarda rekor oturma alaný geniþliði, 121 mm'lik diz soðuk veya nemli iklim þartlarýnýn aðýrlaþtýrdýðý orboþluðu, 640 litrelik rekor bagaj hacmi, her durumtamlarýn üstesinden gelmek üzere tasarlandý. Böyleda sürüþ keyfi saðlayan, Peugeot'nun bilgi birikice, süspansiyon aksamý bütün versiyonlarda farklý minden kaynaklanan üstün konfor seviyesiyle biryol þartlarýna göre adapte edildi. "Çok soðuk" olalikte güvenli sürüþ özellikleri, çok sayýda güvenlik rak tabir edilen ülkeler için mevcut olan yenilikçi bir donanýmý, ESP, ABS, 4'e kadar hava yastýðý, acil ön cam altý ýsýtma sistemi yoðun donma durumunda fren destek sistemi, ayný þekilde, son nesil benzinli cam sileceklerinin yapýþýk kalmasýný önlüyor. Ayný ve dizel motor seçenekleri, 72 hp ile 115 hp arasýnþekilde, ýsýtýcý elektrik rezistanslarý iç mekânýn daha da deðiþen güçleri ve manuel, robotize veya otomahýzlý ýsýtýlmasýný saðlýyorlar.Sýcak ülkelerin beklentitik vites kutularýyla birlikte hedef pazarlarýn beklenlerin karþýlamak için, cephedeki havalandýrma mentilerine uyarlandý. fezlerinin yeri ve boyutlarý iç mekânda serin havanýn daha iyi ve daha hýzlý daðýlýmýný saðlamak üzeModernliðin sembolü 301 böylece, sürüþ keyfi re özel olarak etüt edildi. Her donaným, her detay ve düþük yakýt tüketimini birleþtiren teknolojisi sazorlu iklimlere adaptasyon ve saðlamlýk düþünceyesinde, 208'den sonra, Peugeot ürün gamýnýn yeni siyle yeniden düþünüldü. benzinli 3 silindirli (1.2 l VTi) motor gamýndan yararlanacak ikinci modeli olacak. 301, iç mekanda Zamana meydan okuyan zarafet sembolü renkelektronik klima, cruise control, Bluetooth eller serler ve malzemeler best kit ve USB baðlantýlý radyo / CD / MP3 çalar, 301'in þýklýðýný ön plana çýkarmak için, renk uzaktan kumandalý bagaj kapaðý, araç içinden bagaj kartelasýný oluþturmak amacýyla 7 farklý renk seçilaçma ve arka park yardýmý gibi mükemmel bir kondi: Meþe kahve, Bronz bej, Boðaziçi mavi, Köpekfor düzeyi saðlayan modern donanýmlarý bir araya balýðý grisi, Alüminyum gri, Alp beyaz ve Onyx sigetiriyor. yah. Yüksek sürüþ keyfi sunan emniyetli ve güveni-


12 PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Siirt’te helikopter düþtü: 17 þehit

Þehitlere hazin uðurlama S

Helikopterin düþmesi sonucu þehit olan askerlerin naaþlarý memleketlerine uðurlandý.

Diyarbakýr Havaalaný'nda þehitler için askeri tören düzenlendi.

iirt'in Pervari Ýlçesi kýrsalýnda Herekol Daðý'nda helikopterin düþmesi sonucu 17 asker þehit oldu. Askeri helikopterin düþmesi sonucu þehit olan askerler için dün Diyarbakýr’da tören düzenlendi. Diyarbakýr Havaalaný'nda düzenlenen törene Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel, Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, kuvvet komutanlarý, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Siirt Valisi Ahmet Aydýn, diðer yetkililer ve þehit yakýnlarý katýldý. Türk Bayraðý'na sarýlý þehitlerin naaþlarý, askerlerin omuzlarýnda tören alanýna getirildi. Törende þehit askerler Jandarma Üsteðmen Ersan Yenici, Jandarma Kýdemli Çavuþ Hakan Gemici, Jandarma Kýdemli Çavuþ Erkan Yalçýn, Jandarma Uzman Çavuþ Ýbrahim Çelik, Jandarma Uzman Çavuþ Murat Yýldýzhan, Jandarma Uzman Çavuþ Eren Kýzýlgedik, Jandarma Uzman Çavuþ Kürþat Güneþ, Jandarma Uzman Çavuþ Erdal Tekin, Jandarma Uzman Onbaþý Dinçer Ersoy, Jandarma Uzman Çavuþ Ömer Büyükköse, Jandarma Uzman Çavuþ Onur Karasungur, Jandarma Uzman Çavuþ Serkan Periþan, Jandarma Uzman Onbaþý Yusuf Tüfekçi, Pilot Yüzbaþý Anýl Barýþ Çetin, Pilot Üsteðmen Yakup Çýnar, Uzman Hava Teknisyen Vedat Avcý ve Jandarma Uzman Onbaþý Mesut Þeker'in öz geçmiþleri tek tek okundu. Sabah Gazetesi’nin haberine göre þehitlerin naaþlarý askerlerin omuzlarýnda kargo uçaklarýna alýnarak memleketlerine uðurlandý.

ADD, Atatürk’ü andý Askeri helikopterin düþmesi sonucu þehit olan askerler, devlet töreniyle ebediyete uðurlandý.

A

Evrensel Müzik Merkezi Korosu, programda konser verdi.

ADD Çorum Þubesi, vefatýnýn 74. yýl dönümünde Atatürk’ü andý.

tatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þubesi, vefatýnýn 74. yýl dönümünde Atatürk’ü andý. Önceki gün Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen anma programýna Ýþçi Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Patlar, ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Burhanoðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, SES Þube Baþkaný Merter Ahmet Burhanoðlu Kocatüfek, Tüm-Bel-Sen Þube Baþkaný Nevzat Veldet, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve davetliler katýldý. Sunuculuðunu Onur Soylu’nun üstlendiði programýn görsel sunumunu ise Deniz Kapýsýz yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýþ konuþmasýný ADD Þube Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Burhanoðlu yaptý. Ata’nýn hayatýndan kesitler sunan Ahmet Burhanoðlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygý ve minnetle anýyoruz” dedi. Atatürk devrimlerinden bahseden Burhanoðlu, “Türk Devrimi olarak adlandýrýlan atýlým ve deðiþikliklere imza atan Ulu Önder, tarihte eþine rastlanmasý güç bir insan” diye konuþtu. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmalarýn ardýndan sahne alan Evrensel Müzik Merkezi Korosu, Yeter-Sadi Döner yönetiminde þarkýlar seslendirdiler. Anma programý, Atatürk’ün hayatýný anlatan kýsa film gösterisiyle sona erdi.

Sima’da kýþ bakýmý kampanyasý baþladý Kampanya nedeniyle önceki Çorum Oto Pazarý’nda tanýtým etkinliði düzenlendi.

R

enault yetkili servisi Sima Otomotiv’de kýþ bakýmý kampanyasý baþladý. Kampanya nedeniyle önceki Çorum Oto Pazarý’nda tanýtým etkinliði düzenlendi. Etkinliðe katýlan otomobil tutkunlarýna Sima Otomotiv personeli tarafýndan broþür ve çeþitli hediyeler daðýtýldý. Etkinlik, tanýtým araçlarýyla yapýlan þehir turuyla son buldu.

erteleme ve 6 aya varan taksit seçenekleri sunduklarýný söyledi. “Renault’nuza en iyi biz bakarýz” diyen Ekin, “Servis kampanyamýz ve sunduðumuz hizmetler hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Sima Otomotiv’e bekliyoruz.” diye konuþtu.

Servis Müdürü Atila Ekin

AVANTAJLI KIÞ KAMPANYASI

Renault ve Dacia marka araçlar için düzenledikleri kampanya hakkýnda bilgi veren Sima Otomotiv Servis Müdürü Atila Ekin, kampanyanýn 15 Aralýk 2012 tarihine kadar süreceðini açýkladý. Kampanya çerçevesinde tüm Fix paket hizmetler ve Elf Motor Yaðlarý’nda %20 indirim uyguladýklarýný anlatan Servis Müdürü Atila Ekin, “4 adet Michelin marka lastik alana PolyPad Tablet PC bilgisayar hediye ediyoruz” dedi. “Renault’ta sürprizlere yer yok” diyen Atila Ekin, “Renault yetkili servislerinde gizli masraflara ve ekstra maliyetlerle karþýlaþýlmaz” diye konuþtu. Müþteri memnuniyeti ve kaliteye büyük önem verdiklerini vurgulayan Ekin, servis hizmetlerinde iddialý olduklarýný kaydetti. 4 yaþ ve üzeri araçlarda Motrio marka orijinal ve hesaplý yedek parçalar kullandýklarýný hatýrlatan Ekin, anlaþmalý olduklarý kredi kartlarýna 3 ay

Etkinlik, tanýtým araçlarýyla yapýlan þehir turuyla son buldu.

Tanýtým etkinliðine katýlanlara broþür ve çeþitli hediyeler daðýtýldý.

Renault yetkili servisi Sima Otomotiv’de kýþ bakýmý kampanyasý baþladý.

Bahtiyar ile Fatma evlendi E

min Bahtiyar Gürel, Fatma Yücel ile hayatýný birleþtirdi. Fatma Çetmir’in oðlu Bahattin Gürel’in kardeþi Bahtiyar, Remziye-Arif Yücel çiftinin kýzý Fatma ile dünyaevine girdi. Dün Afra Düðün Salonu’nda düzenlenen düðün

törenine Çetmir-Gürel ve Yücel Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Fatma-Bahtiyar Gürel çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

Fatma Çetmir’in oðlu Bahattin Gürel’in kardeþi Bahtiyar, Remziye-Arif Yücel çiftinin kýzý Fatma ile dünyaevine


PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Bir Anadolu kenti Ýskilip

Takvim Yapraðý Hicri Þemsi:1391 Rûmi:28 Teþrin-i Evvel 1428 Kasým: 3

12

2012

KASIM

Ýstemeden verilen þeyi alýnýz! O Allahü teâlânýn gönderdiði rýzýktýr. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.45 06.14 11.31 14.10 16.36 17.58

KÝRTEPE'DEKÝ NÖBET MANGASI

B

irgün þoförüm Ünver bana bir askerlik hatýrasýný anlattý: “Askerde iken jeeple Çanakkale’nin Kirtepe Köyü’ne gidecektik. Akþam çýktýk karargâhtan. Yolda, jeepin farlarý karþýma acayip bir müfrezeyi çýkardý. Nasýl heyecanlandým, nasýl frene bastým ben de bilmiyorum. Jeep zýnk diye durunca komutaným, neredeyse camdan fýrlayacaktý. Döndü bana biraz da sertçe sordu: - Ne var!? Niye durdun? Elim ayaðým titriyordu. - Komutaným siz görmüyor musunuz? Önümüzden, tüfekli, techizatlý bir manga yolu kesip geçiyor... Ama kýyâfetleri, þimdiki gibi deðildi. Ben aptallaþmýþken, komutaným, gözlerini ovuþturup, kalkýp oturdu ve mýrýldandý: - Çanakkale Harbi’ndeki asker kýyâfeti... Baþlarýnda fes var, poturlu hepsi... Biz rüyâ görmüyoruz deðil mi?.. - Hayýr komutaným. Görevdeyiz. Kirtepe Köyü’ne gidiyoruz. Hiçbir þey söylemeden müfreze geçene kadar bekledik. Yolun karþýsýna geçip, aðaçlýk arazide kayboldular... ikimiz de donduk kaldýk. ilerlemeye baþladýk ama, ikimizin de benzi kül gibi. Kirtepe’ye vardýðýmýzda, bizim þoke olmuþ hâlimizi gören yaþlý bir amca sordu: - Ne o komutaným? Nöbet Mangasý’na mý rast geldiniz? - Þey, evet! Nedir bunlar? - Ah komutaným ah! Bu manga, Çanakkale Savaþý’nda nöbet tutan bir manga imiþ. Fransýzlar bu bir manga askeri þehit etmiþler o zaman. Ama, bu þehit manganýn askerleri, her akþam, güneþ battýktan sonra, görevini yerine getirmek için gidiyormuþ gibi, yolu karþýdan karþýya geçip, ormanýn içine yürüyüp, kaybolurlar...” Hatýrayý dinlerken, o Nöbet Mangasý gözlerimin önünde canlandý. Gözlerimden damlalar aktý... Bu millet gerçekten çok çok büyük bir millet!..

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

VEFAT EDENLER 1- Ortaköy Salbaþ Köyü’nden Baki oðlu Hüseyin YORULMAZ. 2- Bayat Köyü’nden Belediye’de çalýþan, Murat, Hüseyin, Mustafa, Arif Acý’nýn kardeþi Hasan ACI.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

M

12 Kasým depremi 3

armara ve 12 Kasým depremlerinde baþta sivil Daha bölgeye ulaþýp ayrýntýlarý görmesem de, kosavunmacýlar olmak üzere, valilik ve diðer kunuþulanlardan özellikle kriz merkezlerinden memnunirum personelline görev verildi. Çünkü bu tür afetler yetsizlik olduðunu hissediyorum. Kendi kendime hakinsanýn ömründe veya memuriyetinde bir, iki defa lýlýk payý olsa da, bu kadar da deðildir. Çünkü insanoðdenk gelir. Onda da ya iþe yararsýnýz ya da yaramazlunun genelde yapýsýnda vardýr. Almak istediði cevapsýnýz. la, aldýðý cevap ayný istikamette deðilse ister istemez eleþtiriye, karalamaya baþlar diye düþünüyorum. Belki Tüm arkadaþlarým gibi bende, öncelikle deprede eleþtirdiðimiz noktada ki talebimiz hukuken mümmin acý faturasýný yaþayan afetzedelere karýnca kadakün deðil. Mesela, zamanýnda deprem sigortasý yaptýrrýnca hizmet edebilmek ve genç bir sivil savunmacý mýþ olsaydým, bugün bu sýkýntýlarý yaþamayacaktým, Mahir ODABAÞI olarak gelecek adýna tecrübe edinmek, deneyim kaMilli Eðitim Müdürlüðü yýkýlan evimin bedelini rahatça alacaktým. Avrupa'yý zanmak ve dönüþünde farklý olabilmek adýna görev Sivil Savunma Uzmaný överken bazen ülkemize haksýzlýk yaparýz. Ben de vaalmayý gönüllü olarak istedim. 12 Kasým depreminde tandaþ olarak sorumluluklarýmý yerine getirmediðimin yapýlan görevlendirmelerde, ismimi görünce sevinbedelini ödüyorum diye düþünmeyiz. Bazen de, Avrudim. Deprem bölgesine gitmeden, heyecanlý ve daha pa'da trafik kurallarýna þöyle uyuyoruz diye övünürken, Türkiye'ye farklý duygular içindeydim. Orada çalýþýrken bir takým düþüncelegelince trafik kurallarýný ihlal ettiklerine þahit oluruz… rim maalesef deðiþime uðradý. Bende memlekete döndüðüm de meslek hayatýmda hem bana Deprem bölgesine gitmek için yola çýktýðýmda, Ankara termitecrübe olur, hem de bir yazý dizisi hazýrlarým niyetiyle saðdan, solnalinden bilet alýrken Düzce firmasýný tercih ettim ki, yolculuk esdan duyduklarýmý unutmamak için kýsa kýsa notlar almaya çalýþýnasýnda deprem bölgesiyle baðlantýsý olan vatandaþlarla sohbet yorum. O zaman ki müsveddeleri makaleye dönüþtürmek on üç yýl imkâný bulayým. Otobüs Düzce'ye doðru yola çýktýðýnda tüm yolsonrasýna kýsmetmiþ. Dikkatli bir þekilde okuduðumuzda idareci cularýn konuþtuðu tek konu deprem ve sonrasý yaþananlardý. Benve vatandaþlar olarak bu cümlelerden alýnabilecek çok ders lerin de doðrusu bu konuþulanlarýn hepsini dinlemeye çalýþýyordum. olduðunu düþünüyorum. 'Þöyle oldu…. Böyle oldu… Çoðu adamýný buldu hakký olÖzetin özeti : Depremzede babadan yeni mühendis olan oðmadan aldý…. Benim tüm birikimim gitti….. Raporu eksik tutluna: muþlar…. Hakkýmý vermediler… Ta Ankara'ya kadar þikayete geldim…. Yüzüme bakan olmadý…. Doðru dürüst açýklama yapmý''Topraðýn altýnda kalsa da beton, yorlar…. Adamý öyle uðraþtýrýyorlar ki, insana acýsýný unutturuyorKolonun içinde dursa da demir, lar…. Yok caným bu ülkede yaþanmaz… ' türü devam ederken AvBoyanýn altýnda görünmese de tesisat rupa'da çalýþmýþ birisi hemen lafa katýlýyor 'Kardeþim, ben Avru………………………………………………………… pa'da þu kadar çalýþtým. Elin gavuru insaný eþ…… gibi çalýþtýrýyor ama yeri gelince de adam gibi deðer veriyor…. Biz basit iþlerin çöDiyorsan depremde vicdaným olsun rahat' zümü için köyden kalkýp Ankara'ya gidiyoruz… Onlarda adam Öðrendiðini bir fiil uygulatmalýsýn evlat kayýrma, torpil, bürokrasi diye bir þey yok… Ýþlerini saðlam yapýÇünkü ülkemizde eksik olmuyor afat..!'' yorlar…. Amirde, memurda sýrasýný bekliyo….'

Nurlar ile yolculuk 1

Tefekkür Dünyamýz

Ý

lk kelime ile baþladýk."Bismillah her hayrýn baþýdýr" Hep onu virdi zeban ettik. Her derdimize derman olan Nurlar ile hem hal olduk. Kederlerimize merhem oldu. Ümitsizliðe düþtüðümüz anda ümidimiz oldu. Sevincimize sevinç oldu. Raþit Yücel Ufkumuzu saran belirsizlikler içinde o bize ümit oldu. rasityücel@ Her yeni Dünyaya gelin corumhakimiyet. net kardeþlerimize ve yavrularýmýza yol gösterdi. Hasta olduðumuzda "hastalar risalesi" ne el uzattýk. hayatýmýzýn mana ve önemini onda bulduk. Saçlarýmýza aç düþtüðü an "Ýhtiyarlar risalesi" ile teselli bulduk. Ýhlasýmýz zayýfladýðýmýz zaman" ihlas risalesi"ne koþtuk. Öldükten sonra dirileceðimize karþý þüphelerin kafamýzý karýþtýðýnda "Haþir risalesi"ni doya doya okuduk. Yeryüzü kitabýna her nazar gezdirdiðimizde mesneviyi okuduk. Zalimlerin santraç oyunlarýný bozmak için lahikalara müracaat ettik. Tesanüdümüzü bazmak istediklerinde "Hücümat-ý sitte" yi müteala ettik. Karakollar da ki müdafaalarda aldýðýmýz örnekler ile hukukumuzu müdafaa ettik. Mahkemelerde hakikati haykýrýrken kahraman Zübeyir Gündüzalpi örnek aldýk. (Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ÝNÖNÜ CAD. NO: 6/C ( ÝÞ BANKASI YANI ) 213 15 58

Zayýflama ilaçlarý ölüm saçýyor. Türk Eczacýlarý Birliði halký bu tür haplara karþý uyarýyor. Birlik, zayýflama ilaçlarýnýn ölüm kapsülleri haline geldiðini, bitkisel olduðu gerekçesiyle hala masummuþ gibi gösterildiðini belirterek önlem alýnmasýný istedi. Türk Eczacýlarý Birliði, zayýflama ilaçlarýnýn tehlike saçtýðýna dair bir açýklama yaptý Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti, 'Tamamen bitkisel' sloganýyla yola çýkan ve merdiven altý üretimi yapýlan zayýflama ilaçlarýnýn, eczane dýþýndaki pek çok yerden kolaylýkla temin edilebildiði, çoðu zaman kaçak yollarla ülkeye sokulduðunu bildirdi. Açýklamada, içeriðinde ne olduðu bile bilinmeyen bir biçimde üretilerek tüke-

ticiye sunulduðuna dikkat çekilerek þöyle denildi: "Bu tür ürünlerin bitkisel olduðu gerekçesiyle zararsýz olmasý gibi bir durum kesinlikle söz konusu deðildir. Çünkü bitkisel ürün bile olsa, bu tür ürünler eczacý denetiminde, doðru dozlarda ve doðru kullaným þekilleriyle tüketilmelidir. Her ilaçta olduðu gibi, bitkisel ürünlerde ve hatta bitkilerde de yanlýþ kullaným, baþka hastalýklarý ve beraberinde ölümü bile getirebilmektedir" Türk Eczacýlar Birliði ayrýca, bu tür ilaçlarýn Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ruhsatlandýrýlýp ilaç takip sistemine alýnmasýný istedi. Kaynak: CÝHAN

PINAR BAHÇELÝEVLER MAH. MAHSUNÝ ÞERÝF PARKI ÜSTÜ BAHÇELÝ GIDA ÜSTÜ 221 22 12

METEOROLOJÝ

2.266 2.281

1.784 1.794

24 ayar

ALIÞ

99,01

SATIÞ

99,86

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Zayýflayayým derken ölmeyin

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6435 12 KASIM 2012 PAZARTESÝ

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Hicri Kamerî: 28 - Zil Hicce: 1433

"Ýskilip Ýlçesi'nin tarih ve kültürel deðerler konusunNuman Sezer'in, Ýskilip Ýlçesinin kültürel ve tarihi deðerda duyarlý bir Belediye Baþkanýna sahip olmasý bir þans lerine saðladýðý katkýlar bunun ispatýdýr. Bunlardan biri Gezi Notlarý deðil, Ýskilip halkýnýn duyarlýlýðýný gösteren bir seçimdir. ahþap restorasyonu öðrenmesi amacýyla 12 öðrenciye Belediye Baþkaný Numan Sezer'in, Ýskilip Ýlçesinin eðitim verilmesinin saðlanmasýdýr. Bu öðrenciler aldýklarý kültürel ve tarihi deðerlerine saðladýðý katkýlar bunun eðitimi Ýskilip Ýlçesindeki tarihi eserlerin restorasyonu için ispatýdýr." kullanmýþlardýr ve bu konuda çalýþmalar halen devam etmektedir. "Cumhuriyetten Günümüze Þehir ve Þehircilik" adlý Sempozyum kapsamýnda, Ýskilip Ýlçesinin kültürel deðerGezi rotasýnýn ikinci duraðý Ýskilip Kalesidir. 19. lerini tanýtmak amacýyla Çorum Belediyesi tarafýndan bir Yüzyýlda Ýskilip Ýlçesini gezen seyyah W. F. Ainsworth, gezi düzenlenmiþti. Birçok kez Ýskilip'e gitmeme raðmen, yazmýþ olduðu kitabýnda kale hakkýnda bilgilere yer verev sahibi Üniversitenin bir öðretim üyesi olarak ve semmektedir; "Kalenin içinde otuz kadar ev var. Bazýlarýný pozyumda bildiri sunan bir hoca olmam sýfatýyla bu ölçmek isterken kadýnlarýn olumsuz tepkisi ile karþýlaþtýk. geziye katýlarak, meslektaþlarýma eþlik etmek istedim. Belki de orasýný büyük bir harem kabul ediyorlardý". Yrd. Doç. Dr. Benim gibi düþünen bir diðer meslektaþýmda Hitit Bizler, kale içerisinde dolaþýrken deðil o kadýnlardan hiç Esra KESKÝN Üniversitesi, Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Pof. Dr. kimseye rastlamadýk. Birkaç eski ev, onarýlan surlar Mehmet Evkuran'dý. Pazar Sabahý hareket noktasý olarak arasýnda geçmiþin yaþanmýþlýðýn izlerini hissetmeye belirtilen Anitta otelinde toplanarak, Ýskilip'e gitmek için servis çalýþtýk. Ama hayal gücümüz yetmedi. minibüslerimize bindik. Ýskilip Ýlçesi'nin çok önemli bir diðer özelliði ki bu açýdan Çorum iline 56 km uzaklýktaki bu ilçe, Anadolu tarihi içinde Türkiye'de ilktir, Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda Ýlçeye gelen ünlü çok eskilere inen bir bölge yerleþmesi olma özelliði taþýyan, baðlarý, ressamýmýz Bedri Rahmi Eyüboðlu anýsýna açýlan ilk sürekli sergi bahçeleri, ormanlarý, akarsularýyla yeþili bol olan bir yedir. Ünlü salonuna sahip olmasýdýr. Yine bu ünlü ressamýmýzýn çok ünlü olan sanat tarihçisi Profesör Fügen Ýlter'in tanýmýyla Ýskilip, küçük bir bir þiiri olan "Çatalkaram" adýnýn restore edilen bir konaða verildiði Anadolu kentidir. bir tesise sahip olmasýdýr. Bu açýdan Ýskilip, tüm Türkiye'ye öncü olacak bir hareketin sahibidir. Ýskilip Ýlçesi'ne gelen akademisyen topluluðu, Ýskilip Belediyesi Basýn ve Halka Ýliþkiler Müdürü tarafýndan karþýlanarak, Ýskilip gezimizin son duraðý ise Seyirtepe idi. Yahya Kemal'in Arasta'ya götürüldü. Arasta, Osmanlý döneminden günümüze gelen þiiri ve Munir Nurettin Selçuk'un bestesi olan " Sana dün bir tepeticaret ve alýþ veriþin yapýldýðý, bir sokaðýn etrafýnda dükkânlardan den baktým aziz Ýstanbul" adlý þarkýsýnda olduðu gibi Seyir tepesinoluþan çarþý sistemidir. Ýskilip arastasý, Çorum arastasýnýn küçük den bir Anadolu Kenti Ýskilip'i kuþbakýþý olarak seyrettik. Burada boyutlu bir örneðidir. Birbirine paralel olan iki sokaktan oluþan kurulan tesiste, güler yüzlü personelin eþliðinde meþhur Ýskilip arasta tarihi özelliðini yansýtan görünümünü henüz kaybetmemiþtir. Dolmasýnýn nasýl yapýldýðýna tanýklýk ettik ve onu zevkle tattýk. Modernleþme etkisi ile dükkânlarýn dýþ cephelerinde deðiþiklikler Yemeðin sonunda Ýskilip Belediyesi tarafýndan basýlan kitaplar ve görülse de telafisi mümkün olamayacak deðiþimlerden deðildir. Bu Ýskilip haritasý hediye edildi. Tadý damaðýmýzda kalan görsel þölene baðlamda Ýskilip Ýlçesi'nin tarih ve kültürel deðerler konusunda dönüþen yemeði, tarihi ve doða güzelliklerinin yanýsýra misafirperduyarlý bir Belediye Baþkana sahip olmasý bir þans deðil, Ýskilip verliði ile Ýskilip, bu geziye katýlanlarýn belleðinde unutulmaz izler halkýnýn duyarlýlýðýný gösteren bir seçimdir. Belediye Baþkaný býraktý.

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Milletimizin baþý saðolsun’ M

emur-Sen il temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, helikopter düþmesi sonucu 17 askerimiz için baþsaðlýðý diledi. Saatçi açýklamasýnda, ”Siirt'in Pervari Ýlçesi'nde takviye amacýyla Jandarma Özel Harekât timini taþýyan Ýl Jandarma Komutanlýðýna ait bir Skorsky S-70 helikopterin düþmesi sebebiyle þehit olan 14‘ü Jandarma Özel Harekât mensubu olmak üzere 17 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý diliyorum.” dedi. Terörden medet umanlara seslenen Saatçi, bu olay üzerine bir kez daha yüksek sesle haykýrarak, yýllardýr Türkiye'nin gücü ve istikrarýndan rahatsýz olan karanlýk odaklar tarafýndan beslenen ve korunan terör örgütünün hain

Ahmet Saatçi

eylemlerinin, birlik ve beraberliðimizi bozamayacaðýný söyledi. Terörden kurtulmak için terörün anlayacaðý dilden asla tavis verilmemesi gerektiðine de iþaret eden Saatçi, açýklamasýnda þöyle devam ettirdi; “Milletimizin kardeþçe barýþ içinde yaþamasýnýn özlemi ve temeli olan ileri demokrasi talebine giden yolunu kapatamayacak, enerjisini tüketemeyecektir. Terör, bu ülkenin, temizlenmesi elzem, kangren olmuþ yarasý ve ortak sorunudur. Devletimizin terörle mücadele konusundaki kararlýlýðýný sonuna kadar destekliyor, bu duygu ve düþüncelerle Memur-Sen ailesi olarak Þehit Mehmetçiklerimize bir kez daha rahmet, aileleri, yakýnlarý ve milletimize baþFiat Yetkili Satýcýsý Karakaþlar Otomotiv Fýat’ýn yeni Panda ve Freemont marka otomobillerini tanýttý.

‘Atatürk’ün muasýr medeniyet Fiat’ýn yeni Panda ve Freemont’u tanýtýldý hedefinde yürüyoruz’ F M

emur Sen Çorum Temsilcisi Ahmet Saatçi, Atatürk’ü vefatýnýn 74. yýlýnda rahmet ve minnetle andýklarýný ifade ettiði yazýlý açýklamasýnda, “MemurSen olarak, kiþisel çýkar ve menfaatlerine mazeret uydurmak için Atatürk’ü kullananlarýn aksine muasýr medeniyet seviyesini her alanda yakalamak için çalýþýyoruz. Atatürkçülük adý altýnda cumhuriyet ve demokrasiyi korumanýn çaresi olarak askeri yönetim ve darbeleri meþru gören, bu uðurda çaba gösterenlerin aksine Memur-Sen olarak, Cumhuriyet’in temel unsuru olan demokrasi ve baðýmsýzlýk için gerekli olan mücadelemizi, yasal zeminde sürdürüyoruz.” dedi. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve SaðlýkSen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Atatürk’ün ölüm yýldönümüne iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamada þunlarý söyledi, ”Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatýnýn 74. yýlýnda saygýyla anýyoruz. Günümüzde yaþanan tartýþmalar, Atatürk'ün daha iyi anlaþýlmaya ihtiyacý olduðunu bir kez daha ortaya koymaktadýr. Kurduðu cumhuriyeti, gençlere emanet

eden Atatürk, hedef olarak da muasýr medeniyet seviyesini göstermiþti. Memur-Sen olarak, kiþisel çýkar ve menfaatlerine mazeret uydurmak için Atatürk’ü kullananlarýn aksine muasýr medeniyet seviyesini her alanda yakalamak için çalýþýyoruz. Atatürkçülük adý altýnda cumhuriyet ve demokrasiyi korumanýn çaresi olarak askeri yönetim ve darbeleri meþru gören, bu uðurda çaba gösterenlerin aksine Memur-Sen olarak, Cumhuriyet’in temel unsuru olan demokrasi ve baðýmsýzlýk için gerekli olan mücadelemizi, yasal zeminde sürdürüyoruz. Muasýr medeniyet seviyesinin, kýlýk ve kýyafette batýya benzemekle olacaðýný düþünenlerin aksine bizler bilimde, teknolojide kýsacasý hayatýn her alanýnda baþarma hedefini kovalýyoruz. Memur-Sen, üyesi ve mensuplarýyla Atatürk’ün koyduðu bu hedefe yürümekten asla vazgeçmeyecektir. Memur-Sen olarak, kamu çalýþanlarýmýzýn muasýr medeniyet seviyesine ulaþmada en önemli unsur olduðunun farkýndayýz ve toplumda hak ettikleri sosyo-ekonomik seviyeye ulaþmada da elimizden gelen gayreti

göstermekteyiz. Atatürk’ün; ‘Öðretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktýr’ ve ‘Devletini en çok seven, ona en çok hizmet edendir’ sözlerinde de dikkat çektiði biz kamu çalýþanlarý, bu hedefe yürümekten geri kalmayacaðýmýzý bir kez daha belirtiyoruz. Günümüzde kendi tekeline aldýklarý ve bize dayatýlan Atatürk ve anlayýþý yerine, biz ilk TBMM'yi açan, Çanakkale zaferini kazandýran gerçek Atatürk'ü örnek alýyoruz. Laiklik adý altýnda din düþmaný gibi gösterilmeye çalýþýlan bir Atatürk ve Atatürkçülük anlayýþýný kabul etmiyoruz. Atatürk, milli mücadeleye önderlik etmiþ, cumhuriyeti kurmuþ, toplumda ayrýþma yerine birlik ve beraberliði teþvik etmiþ, bu alanda çalýþmýþtýr. Birlik ve beraberlik için mücadele eden Atatürk ve O'nun düþüncelerinin bugün ayrýþma sebebi olarak gösterilmesi, Atatürkçü geçinen kiþi ve gruplarýn samimi olmadýklarýný ortaya koymaktadýr. Bu duygu ve düþüncelerle Atatürk'ü tekrar rahmet ve minnetle anýyor, toplumun her kesimi tarafýndan anlaþýlmasýna yönelik beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

Memur Sen tüzük deðiþtirdi M

emur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, Memur Sen Genel Merkezi’nin tüzük deðiþikliði kongresine katýldý. Saatçi, Memur Sen’in sendika yasasýný beklemeden gerekli deðiþim hazýrlýklarýný hayata geçirdiðini söyledi. Saatçi, Ankara Baþkent Öðretmenevi’nde gerçekleþtirilen genel kurulla ilgili þu bilgileri verdi; ”Memur-Sen Tüzük Tadil Kongresi, Baþkent Öðretmenevi’nde toplandý. Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya’nýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan kongrede, daha sonra verilen önerge doðrultusunda divan oluþturuldu. Divan Baþkaný Halit Ortaköy, Tüzük Tadil Komisyonu için verilen

önergeyi delegelerin oyuna sundu. Önergenin kabul edilmesiyle oluþturulan komisyon, çalýþmalarýna baþlarken, kongre Genel Baþkanýmýz Ahmet Gündoðdu’nun konuþmasýyla devam etti. Açýlýþta yaptýðý konuþmada Tüzük Tadilatýna da deðinen Gündoðdu:”Tüzük Tadil Kongresi sendika yasasýnýn deðiþmesiyle gündeme gelmiþtir, yasanýn geç çýkmasýný eleþtiren bir konfederasyon olarak, tüzük deðiþtirmek için genel kurul süresini beklemenin doðru olmayacaðý açýktýr. Sendikal yapýda bazý unvan ve tanýmlarda sýkýntý vardýr. Bu nedenle görev unvanlarýnýn yeniden düzenlenmesi gerektiðini düþünmekteyiz. Genel Kurul süresinin 4 yýla çýkarýlmasýný delegelerin kabul etmesi halinde buna

uyacaklarýný, kabul edilmemesi halinde yollarýna devam edeceklerini kaydetti. Daha sonra Tüzük Tadil Komisyonu tarafýndan yenilenen Memur-Sen'in tüzüðü oy çokluðuyla kabul edildi. Diðer iþkollarýmýzda en kýsa sürede tüzük tadil kongrelerini tamamlayacaklardýr. Tüzük tadil kongresine giden iþkollarýmýzýn seçimleri normal süresinden bir yýl sonra yapýlacaktýr. Çýkan bu sonuçla Memur-Sen seçimleri olaðan süresindenbir sonraya ertelenmiþtir. Tüzük tadil komisyonundan çýkan sonucun Memur-Sen camiasýna, ülkemize ve kamu çalýþanlarýna hayýrlý olmasýný, baþarýlý çalýþmalara yol açmasýný diliyorum.”

AB Gençlik Programý eðitim kursuna Çorum’dan Seyfettin Zengin ve Özer Özkeser katýlacak.

Zengin ve Özkeser AB eðitim kursuna katýldý AB

Gençlik Programlarý yürütme otoritesi Ulusal Ajans tarafýndan 6-9

Kasým 2012 tarihleri arasýnda Antalya'da düzenlenen Gençlik Programý eðitim

kursuna Çorum’dan Seyfettin Zengin ve Özer Özkeser katýldý. Türkiye genelinde 550

Program 6-9 Kasým 2012 tarihleri arasýnda Antalya'da gerçekleþtirildi.

müracaat bulunan kursa Türkiye genelinden 30 kursiyer kabul edilirken, Çorum söz konusu kursta, iki katýlýmcýyla temsil hakký kazandý. AB Gençlik Programlarý yürütme otoritesi Ulusal Ajans tarafýndan 6-9 Kasým 2012 tarihleri arasýnda Antalya'da düzenlenen Gençlik Programý ”Neden Olmasýn? Eðitim Kursu’na Çorum’dan Çaðrý Eðitim Vakfý ve Çorum Eðitim Kültür ve Araþtýrma Derneði'ni

(ÇEKADER) temsilen Seyfettin Zengin ve AÇARAY Derneði’ni temsilen Özer Özkeser katýldý. Akdeniz Üniversitesi Eðitim Tesisleri’nde 4 gün devam eden programda, dezavantajlý kesimler olarak tanýmlanan engelliler, yoksullar, yoksunlar, gençler, iþsizler, okuyamayanlar, kadýnlar vb. yaygýn eðitim metodlarý kullanýlarak dahil edilmeleri için yapýlmasý gerekenler anlatýldý.

iat Yetkili Satýcýsý Karakaþlar Otomotiv dün müþterilerine yönelik sabah kahvaltýsý programý düzenledi. Çorum-Samsun Yolu üzerinde hizmet veren Hasan Zahir Lokantasý’nda düzenlenen kahvaltýya Fiat Yetkili Satýcýsý Karakaþlar Otomotiv yönetici ve personeli, bazý müþterilerin yaný sýra basýn mensuplarý da katýldý. Kahvaltý sonrasý Fiat’ýn yeni Panda ve Freemont marka otomobilleri tanýtýldý. Yapýlan açýklamada, küçük sýnýfta Fiat markasýnýn dünya çapýnda yegâne modeli haline gelen Panda, bugüne kadar 6,5 milyon adede yakýn satýldý. Fiat Freemont ise, yine lansmana özel 5 bin TL indirimle 93 bin TL'den pazara girdi. Fiat Yetkili Satýcýsý Karakaþlar Otomotiv Genel Müdürü Mehmet Karakaþ, yeni model araçlarýn büyük raðbet gördüðüne dikkat çekerek, “Türkiye'de satýþ rekoru kýrdýk. Bugün düzenlediðimiz kahvaltý ile de müþterilerimize bir ödül vermek istedik. Bu tür etkinlikler sürekli hale getirerek müþterilerimizle buluþmaya devame deecðiz.” dedi. Fiat’ýn yeni Panda ve Freemont otomobilleri ile test sürüþü de yapýldý. Çorum'da ilk Freemont'u sattýklarýný belirten Mehmet Karakaþ, ikinci araçta da pazarlýk sürecinin devam ettiðini vurguladý. 2 lt 170 BG'lik Multijet motorla satýþa sunulan Freemont, önden çekiþli ve dörtçeker olarak tercih edilebiliyor. Panda'daki benzinli motor seçeneði de þimdiye kadar 10 milyon adetlik üretim rakamýna ulaþan Fire Motor ailesinin en yeni üyesi 1.2 Fire EVO II yer alýyor. Bu motor, 69 Bg güç üretirken, 102 Nm'lik tork deðerine ulaþabiliyor. Ortalama yakýt tüketimi ise 100 km'de 5,2 litre.

Fiat Yetkili Satýcýsý Karakaþlar Otomotiv Genel Müdürü Mehmet Karakaþ.

Fiat Yetkili Satýcýsý Karakaþlar Otomotiv dün müþterilerine yönelik sabah kahvaltýsý programý düzenledi.

Fiat’ýn otomobilleri Hasan Zahir Lokantasý’nda düzenlenen etkinlikle tanýtýldý.

Yeni model araçlarýn büyük raðbet gördüðü belirtildi.

Programa kahvaltýya Fiat Yetkili Satýcýsý Karakaþlar Otomotiv yönetici ve

personeli, bazý müþterilerin yaný sýra basýn mensuplarý da katýldý.


PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

15

Tatlýsu Belediyesi gazilerle kucaklaþtý Ç

orum Belediyesi ile ortaklaþa Çorumlu Gazileri Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetine getirilmesine destek olan KKTC Tatlýsu Belediye Baþkaný Ahmet Hayri Orçan, gazilerin onuruna yemek verdi Tatlýsu Belediyesi Zambak Tatil Köyü Restoranýnda verilen yemeðe KKTC Tatlýsu Belediye Baþkaný Ahmet Hayri Orçan, Çorum Kore Gazileri ve Kýbrýs Muharip Gazileri Derneði Baþkaný Muharrem Gül, Çorum Belediye Meclis Üyeleri Ekrem Demirten, Rumi Bekiroðlu, Serda Uysal, Ayþe Cancanoðlu, Ali Rýza Ünal, Ünal Köse, Çorum Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Tatlýsu Belediye Meclis Üyeleri, Mehmet Çelik, Muzaffer Aydýn,Hacý Çelik,Osman Uyanýr,Tatlýsu Beldesi Muhtarlarýndan Leyle Gürünler ile Çorumlu Kýbrýs Gazileri katýldý. Yemekte bir konuþma yapan KKTC Tatlýsu Belediye Baþkaný Ahmet Hayri Orçan, canlarýný Kýbrýs halký için seve seve vermek için gelen Gazileri aðýrlamaktan onur duyduklarýný belirterek, “Size ne yapsak azdýr. Bugün Çorumlu Gazilerimizi buraya getirilmesi sadece bir gezi deðildir. Bugün KKTC'nin özgürlük meþalesini yakan kahramanlarla KKTC halkýnýn kucaklaþmasýdýr. Biz sizin o gün onurlu mücadeleniz sayesinde bugün hür özgür ve baðýmsýz þekilde kendi ülkemizde kendi bayraðýmýz altýnda huzur içinde yaþýyorsak sizin sayenizde olmuþtur. Siz deðerli Kýbrýs Gazilerimiz bizim onu-

KKTC Tatlýsu Belediye Baþkaný Ahmet Hayri Orçan, gazilerin onuruna yemek verdi

Program Tatlýsu Belediyesi Zambak Tatil Köyü Restoranýnda düzenlendi.

Yemeðe Çoýrumlu gaziler katýldý.

rumuzsunuz” þeklinde konuþtu. Çorum Kore Gazileri ve Kýbrýs Muharip Gazileri Derneði Baþkaný Muharrem Gül, ise Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin kendileri için Türkiye ile ayný

olduðunu belirterek, “Biz burada kendimizi misafir olarak görmüyoruz. Kendi yuvamýza geldik. Burasý bizim için Türkiye ile ayný. Burada yaþayan vatandaþlarýmýzýn karþýlaþtýklarý zorluklar ve acýlarý ayný derecede biz-

lerde hissediyoruz. 38 yýl önce kardeþlerimi acý çekiyordu ve bizde kardeþlerimizin acýlarýný dindirmek için görevimizi yaptýk ve bugün iki kardeþ huzur içerisinde kucaklaþýyoruz” þeklinde konuþtu

Belediye Meclis Üyeleri adýna bir konuþma yapan Rumi Bekiroðlu ise, Kýbrýs'a gazilerle gelerek, gazilerin barýþ için savaþtýklarý yerleri görmeleri ve o mücadeleyi yapanlarla berber olmalarýnýn kendilerini mutlu ettiðini belirterek, “Savaþ anýlarýný dinlemek bazen insanlara hikaye gibi gelse de, o mücadelenin yapýldýðý yerde o mücadeleyi yapan canlý kahramanlardan dinlemek ve o gün zorluklar içinde dünyaya Türkün kahramanlýðýný gösterildiði yerlere tanýklýk etmek bizim için unutulmaz bir onurdur. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün selamlarýný getirdik. Kahramanlarýmýzýn özlemlerini gidermek ve hayallerini yerine getirmek için hiç düþünmeden gazilerimizin taleplerini yerine getirmiþtir. Gazilerimizin isteklerini yerine getirmek Belediye olarak bizim için onurlu bir görevdir” þeklinde konuþtu. KKTC Tatlýsu Belediye Baþkaný Ahmet Hayri Orçan, Çorum Kore Gazileri ve Kýbrýs Muharip Gazileri Derneði Baþkaný Muharrem Güle þükran plaketi verirken, Muharrem Gül'de Baþkan Orçun'a plaket takdim etti. Çorum Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ise Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün gönderdiði plaket ve hediyeleri Tatlýsu Belediye Baþkaný Ahmet Hayri Orçan'a takdim etti. Çorum Belediye Meclis Üyeleri de Tatlýsu belediye Meclis Üyelerine hediyelerini takdim ettiler.

Çorumlu Gaziler KKTC'nin kurucu Cumhurbaþkaný olan Rauf Denktaþ'ýn mezarýný ziyaret ettiler.

Rauf Denktaþ'ýn mezarýna ziyaret

K

uzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetine 38 yýl önce barýþ için Barýþ harekatý yapan Çorumlu Gaziler, savaþtýklarý topraklarý ziyaret ederken, KKTC'nin baðýmsýz olmasý için mücadele eden ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaþkaný olan Rauf Denktaþ'ýn mezarýný ziyaret ettiler. Savaþtýklarý toprakta duygulu dakikalar yaþayan Çorumlu Gaziler, Merhum Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ýn mezarý baþýnda dua ettiler. Rauf Denktaþ'ýn tüm hayatýný KKTC'nin baðýmsýzlýðý için feda ettiðini ifade eden Çorumlu Gaziler, “Biz acý çeken yavru vatanýmýz KKTC'de yaþayan kardeþlerimiz için mücadele verirken, Rauf Denktaþ'da ayný bizim gibi barýþ için mücadele etti ve hayatýnýn tümünü Kýbrýs davasý için harcadý. Ruhu þaad olsun” diye konuþtular.

Denktaþ’ýn kabri baþýnda dua edildi.

Gaziler, Denktaþ’ýn barýþ için mücadele ettiðini belirttiler.

arkadaþlarýna vefa Gazilerimize sevgi seli Silah K K

uzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetine 38 yýl aradan sonra savaþtýklarý topraklara tekrar gelen Çorumlu gazilere Kýbrýs halký yakýn ilgi gösterdi. Lefkoþe, Girne ve Gazi Magosa'yý gezen gazileri gören KKTC halký gazilerin ellerini öperek, vatanlarýný kurtaran gazilere teþekkür ettiler. Gittikleri her yerde büyük coþku ve gurur içinde gazilere teþekkür eden Kýbrýs halký, “Ýyi ki geldiniz hoþ geldiniz. 38

yýl önce barýþý getirdiniz, Sizin varlýðýnýz bizim gurur kaynaðýmýz” diyerek Gazilere minnettarlýklarýný belirttiler. 38 yýl önce barýþ için KKTC'de savaþmak için gelen Çorumlu Gaziler ise kendilerine gösterilen yakýn ilgi karþýsýnda duygu dolu dakikalar yaþarken, “Ne mutlu Kýbrýs halký huzur içinde, O gün çektiðimiz zorluklarýn bugün adada huzur ortamýnýn saðlanmýþ olmasý, çektiðimiz zorluklara deðmiþ” þeklinde konuþtular

Çorumlu gazilere Kýbrýs halký yakýn ilgi gösterdi.

Gaziler gittikleri her yerde büyük coþku ve gurur içinde karþýlandý.

Çorumlu Gaziler kendilerine gösterilen yakýn ilgi karþýsýnda duygu dolu dakikalar yaþadý.

uzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Çorumlu Kýbrýs Gazileri, ziyaret ettikleri þehitliklerde ayný cephede beraber omuz omuza savaþýrken þehit olan arkadaþlarý için dua ettiler. KKTC Tatlýsu Belediye baþkaný Ahmet Hayri Orçan ile birlikte þehitlikleri ziyaret eden gaziler, duygu dolu dakikalar yaþadýlar. Omuz omuza mücadele verirken þehit verdikleri arkadaþlarý için bazý gaziler gözyaþý dökerken, yaþadýklarý zorlu acý günleri yeniden hatýrladýlar. Gaziler,”Vatan sað olsun, dün zulüm gören, acý çeken kardeþlerimiz için biz barýþ harekatý yaptýk. Binlerce silah arkadaþlarýmýz þehit oldu, ama þunu tüm dünya bilsin ki Türk halký Sadece kendi vatandaþýný deðil,

Çorumlu Kýbrýs Gazileri Kýbrýs’ta þehitlik ziyaretinde bulundu.

Gaziler, duygu dolu dakikalar yaþadýlar.

acý çeken zulüm gören her toplumun destek istemesi halinde Türkiye'yi yaný baþýnda görür.

Canýmýz vatana feda olsun,” þeklinde konuþtu Þehitliklerde arkadaþlarý için bol

bol dua eden Gaziler, gittikleri her þehitlikte ayný acý ve hüznü birlikte yaþadýlar.


16 PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Baþörtüsü yasaðý Anayasa’ya aykýrý’ M

emur Sen Alaca Temsilcisi Eðitim Bir Sen Alaca Þube Baþkaný Kadir Þimþek, baþörtüsü yasaðýnýn Anayasa’ya aykýrý olduðunu, bilakis Anayasa’nýn 24’üncü maddesinde yer alan inanç hürriyetinin ve Anayasa’nýn 49 ve 50’nci maddelerinde yer alan çalýþma hakký maddelerinde inanan kadýnlarýn baþörtüsü takabilmesine izin verildiðini söyledi. Baþörtüsü hakkýnda bulunan ayetlerden örnekler vererek, açýklama yapan Kadir Þimþek, memurlarýn baþörtüsü takma hakký ve þapka giyme kanununu yorumladý. Þimþek, açýklamasýnda þunlarý ifade etti, “Anayasanýn 24.maddesi, Ýnanan Kadýnlarýn Baþörtüsü takmalarýna izin veriyor. Ýslam dinine göre, Nur Suresinin 31. ve Ahzap suresinin 59. Ayetine göre Müslüman kadýnlarýn baþörtüsü takmasý Allah'ýn emridir. Müslüman bir kadýn bu yükümlülüðünü yerine getirme hakkýna sahiptir. Anayasanýn Temel Hak ve Özgürlüklerinden bahseden 24.Maddesi ise "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dinî inançlarýný, vicdanî kanaatlerini ve düþüncelerini açýklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayý suçlanamaz. Ýbadet, dinî âyin ve törenler serbesttir." demektedir. Dolayýsýyla Baþörtüsü takmayý engelleyen Kýlýk Kýyafet Yönetmeliði, Anayasanýn 24.Maddesine ve Anayasanýn 49 ve 50.Maddelerindeki Çalýþma Hakký maddesine aykýrýdýr. Baþörtüsü yasaðý Anayasaya aykýrýdýr. Hiç kimseye baþörtüsü takýyor diye ceza verilemez. Çünkü Hukuktaki temel kural; "Hiçbir yasa, yönetmelik ya da yönergenin Anayasaya aykýrý kýsýmlarý uygulana-

maz." demektedir. Ayrýca, artýk son Anayasa deðiþiklik paketinde Anayasa Mahkemesine bireysel baþvuru hakký tanýnmýþtýr. Bundan sonra baþörtülü bir memura herhangi bir ceza verilirse, bu cezanýn iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine baþvurma hakký vardýr. Bununla ilgili bir baþvuru olduðu takdirde Anayasa Mahkemesi bu cezayý iptal edecektir. Üstelik bu kýlýk kýyafet yönetmeliðini kadýn erkek herkes delmektedir. Ancak sadece baþörtülülere karþý ceberrutça ve zalimce uygulanmaktadýr. Örnekleri bütün kamu personeli içinde görülmektedir. Erkekler saç ve býyýk þekilleriyle, kadýnlar ise, mini etek, yýrtmaçlý etek, streç pantolon, açýk yakalý ve çok kýsa kollu gömlek, hatta kolsuz elbise ile kýlýk kýyafet yönetmeliðine aykýrý davranmaktadýrlar. Buna raðmen bu güne kadar bu durumdaki hiçbir memura soruþturma açýlmamýþtýr. Kaldý ki; bir taraftan kadýnlarý eðitim ve çalýþma hayatýna dahil etmek için kampanyalar düzenleyeceksiniz, diðer taraftan eðitim ve çalýþma hayatýnda kendini daha rahat hissettiði için baþörtüsü takmak isteyen kadýnlarý çalýþma hayatýndan dýþlayacaksýnýz. Bu büyük bir çeliþkidir. Bu tip baskýcý

Kadir Þimþek

yönetim anlayýþlarýndan vazgeçilmelidir. Kiþinin ne giydiði deðil ne iþ yaptýðý önemlidir. Mevcut kýlýk kýyafet yönetmeliði; Anayasanýn Temel Hak ve Özgürlükler kýsmýndaki kadýn haklarý, kiþisel özgürlükler, din ve vicdan hürriyeti, eðitim hakký, çalýþma hakký baþta olmak üzere bir çok maddesine aykýrýlýk teþkil etmektedir. Hiçbir yönetmelik ya da yönergenin Anayasaya aykýrý kýsýmlarý uygulanamaz. Uygulansa dahi yargý organlarý kararlarý ile gerekli düzeltmeleri yapmak zorundadýr. Üniversiteyi baþörtüsü takarak okuyan bir bayan atandýðý görevini de baþörtüsü takarak yapmak istiyor. KPSS puaný ile bir yere memur olan ve bugüne kadar baþörtülü olarak yaþayan bayan, iþyerinde baþörtüsünü açmak istemiyor. Böyle durumlarda bazý Kurumlarýn kahraman müdürleri mevzuattaki tüm cezalarý sýrayla vermeye

baþlýyor. Personelin baský sonucu psikolojik hassasiyeti artýyor ve rapor alýyor, göreve gelmiyor. Kahraman idareci ise "kendince" kendini saðlama almýþ oluyor, siyasal ve yönetici duygularýný tatmin etmiþ oluyor." Bilindiði gibi kamu çalýþanlarýnýn iþyerinde kullanacaðý kýlýk kýyafet þeklini " 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunundaki atýf sebebiyle, Her bakanlýk tarafýndan ayrý ayrý yönetmelik ve yönergelerle belirlenmektedir. Yetiþkin insanlarýn ne giyeceðinin devlet tarafýndan belirlenmesi Avrupa'da 18. - 19. Yüzyýllarda ortaya çýkmýþ ve 1900’lü yýllarda bu uygulamalardan vazgeçilmiþtir. Günümüzde insan haklarý ve hukuk yönünden geliþmiþ ülkeler, insana insan olduðu için deðer vermekte, kamu personeline üretim ve verimliðini olumsuz etkileyecek dayatmalar getirmemektedir. Türkiye'de ise kýyafet kalýplarý, Cumhuriyetin ilk 50 yýlýnda akla ziyan boyutlara varmýþtýr. Yasalarýmýzda kadýnlarýn kýyafetini düzenleyen herhangi bir KANUN olmadýðý halde erkeklerin kýyafetini düzenleyen ama uygulanmayan bir kanun vardýr. Bugün 671 sayýlý ÞAPKA ÝKTÝSASI HAKKINDA KANUN

Baþörtüsü yasaðý bir çok genç kýzý maðdur etti.

halen yürürlüktedir. Ancak Süleyman Demirel hariç, bu kanuna uyan bir memur veya bürokrat hatta devlet yöneticisi göremiyoruz. Uyulmamasý doðaldýr çünkü fiilen uygulanabilir bir kanun deðildir. Bu kanun sebebiyle bir yaptýrým uygulanmasý durumunda Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi tarafýndan iptal edilmesi kesindir. Artýk baþörtüsü sebebiyle bir memura, öðretmene, personele ceza verildiði takdirde Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilecektir. Üniforma gerektiren asker ve polis meslekleri dýþýnda kýyafet dayatmasý yapýlmasýnýn hukuken yeri yoktur. Hatta Ýngiltere ve Belçika gibi birçok Avrupa ülkesinde polis üniformasýna bile Baþörtüsü takma izni verilmiþtir. Bu kýyafet kýsýtlamalarý kesinlikle "hukuki" deðildir. Bu sorunlar ve çeliþkiler "Yasa koyucu mekanizmanýn" zihniyet olarak toplumun gerisinde kalmasýndan kaynaklanmaktadýr. Burada yapýlmasý gereken iþ kanun koyucunun bir an önce baþörtüsü yasaðýný ortadan kaldýracak kanuni düzenlemeyi yaparak bu yasaðý tarihin çöp sepetine atmaktýr. Günümüzde toplum bazýnda bu sorunlar "fiiliyatta" olgun idarecilerle kýsmen aþýlmakla birlikte "kraldan çok kralcý" bazý bürokratik/yönetici zevat tarafýndan bu soruna orantýsýz güç kullanýlmaktadýr. 671 sayýlý ÞAPKA ÝKTÝSASI HAKKINDA KANUN'a kendisi uymayan yöneticilerin, personeline bir yönetmelik ya da yönerge sebebiyle hayatý zehir etmesi tam bir iki yüzlülüktür. Ýnsanlarýn temel haklarýna saygý duyulmalýdýr.”

Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Kastamonu’ya gezi düzenledi.

Belediye Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi’nden Kastamonu gezisi

Ç

orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan Kastamonu gezisi düzenlendi. Kander, Onkosav, Deniz Feneri üyeleri ve Kadýn Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinin katýldýðý gezide Kastamonu’nun tarihi ve turistik yerleri gezildi. 9 Kasým Cuma günü sabah saatlerinde Kastamonu’ya hareket eden ekip, ayný gün akþam Çorum’a döndü. Çorum’dan Kastamonu’ya giden ekibe Kastamonu Ýl Kültür Müdürlüðü Turizm Rehberi Nagihan Yüce rehberlik yaptý. 50’ye yakýn bayanýn katýldýðý gezide Kastamonu’nun tarihi ve doðal güzelliklerini yerinde görme fýrsatý bulan bayanlar, Kastamonu’daEtnografya Müzesi, Ýsmail Bey Külliyesi, Kastamonu Valiliði El Sanatlarý Atölyesi, Þeyh Þaban Veli Külliyesi ve Müzesi, Emine Hatun Camii’ni gezdiler. Geziye katýlan bayanlar, kendilerine bu imkaný saðlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye teþekkür etti.

Kastamonu’nun tarihi mekanlarý gezildi.

Çorumlu hanýmlara Kastamonu Ýl Kültür Müdürlüðü Turizm Rehberi Nagihan Yüce rehberlik yaptý.

Günü birlik gezi önceki gün geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirildi.

DED öðrencileri Çanakkale 1915’te T

Türkiye Dil Edebiyat Derneði Çorum Þubesi Okuma Grubu Öðrencileri Çanakkale 1915 filmini izlediler.

ürkiye Dil Edebiyat Derneði Çorum Þubesi Okuma Grubu Öðrencileri Çanakkale 1915 filmini izlediler. Her hafta sonu bir etkinlik gerçekleþtiren Türkiye Dil Edebiyat Derneði Çorum Þubesi kursiyerleri, son dönemin popüler filmi “Çanakkale 1915”i Özdoðanlar Sinema’nýn yaptýðý jestle izlediler. Türkiye Dil Edebiyat Derneði Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan ve dernekte gönüllü olarak eðitim veren öðretmenler de öðrencilerle birlikte film etkinliðine katýldý. Türkiye Dil Edebiyat Derneði Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, sanatýn kiþisel geliþiminde çok önemli bir yer tuttuðunu belirterek “Çanakkale 1915 filmi gençlerimizin tarih bilinci kazanmasýna yönelik ciddi bir yapým. Derneðimizin okuma grubu öðrencilerine bu imkaný saðlayan Özdoðanlar Sinemasý sahibi Soner Özdoðan’a teþekkür ediyorum.”dedi. Öðrenciler seans sonunda filmden çok etkilendiklerini ve filmi çok beðendiklerini belirttiler.

DED Þube Baþkaný Turhan Candan ve dernekte gönüllü olarak eðitim veren öðretmenler de öðrencilerle birlikte film etkinliðine katýldý.

Geziye Kander, Onkosav, Deniz Feneri üyeleri de katýldý.


PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Özel Ýdare, Çimento’yu Ýsmail’le devirdi 1. Küme’de ikinci ve üçüncü sýradaki iki takým Ýl Özel Ýdarespor ile Çimentospor arasýndaki maçtan tecrübeli futbolcusu Ýsmail’in iki golüyle 2-1 galip ayrýlan Özel Ýdarespor puanýný 13’e çýkardý ve grupta ikinci sýradaki yerini korudu.

Ýl Özel Ýdarespor’u Çimentospor önünde galibiyete taþýyan Ýsmail’in ikinci goldeki bu vuruþu sonucu belirledi

SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Ahmet Ecevit, Mehmet Ali Cýrýl,

Fatih Derviþoðlu.

ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Ramazan, Mustafa Ergöz, Emrah, Sefa, Arif, Burak, Mutlu (Yusuf), Ýsmail (Murat), Latif, Yaþarcan, Alparslan (Mustafa Dönmez) ÇÝMENTOSPOR : Samet Bedir, Kadir, Arif, Ýbrahim, Erol, Bünyamin, Samet Esenyel (Caner), Yunus (Hüseyin), Oðuzhan (Hasan Baran), Ümit, Hasan Manici. GOLLER : 30. ve 84. dakikalarda Ýsmail (Ýl Özel Ýdarespor), 35. dak. Hasan Manici (Çimentospor).

1.

Küme’de haftaya ikinci ve üçüncü sýrada giren iki takým Ýl Özel Ýdarespor ile Çimentospor arasýndaki maçtan Ýsmail’in golleriyle 2-1 galip ayrýlan Özel Ýdarespor ikinci sýradaki yerini korudu. 1 nolu sentetik çim sahada oynanan maçta iki takýmda orta alanda

Osmancýk Belediye Sungurlu’yu 5-2 yendi maçý sekiz kiþi tamamladý! HAKEMLER :

Emrah Okan .

Aykut Hacýoðlu, Yüksel Basar,

OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Soner, Berkan,

Abdulkadir, Sadýk, Emre, Melih, Serkan (Tolgahan), Kamil (Orhan), Y. Emre (Mehmet), Serkan Göl, Zülfikar. SUNGURLUSPOR : Selim, Hakan (Mehmet), Osman, Hasan Sefa, Orhan, Ýbrahim (Arif), Ömer, Ahmet, Yasin, Samet, Engin (Engin Korukýr. KIRMIZI KART: 85. dak. Sadýk. Melih, 89. dak. Zülfikar (Osmancýk Belediyespor). GOLLER : 33. dak. Serkan, 55. ve 59. dakikalarda Serkan Göl, 66. dak. (penaltýdan) Melih, 88. dak. Tolgahan (Osmancýk Belediyespor), 67. dak. Yasin, 77. dak. Samet (Sungurluspor).

1.

Küme’de ligde kalma mücadelesi veren Osmancýk Belediyespor ile Sungurluspor arasýndaki maçtan ev sahibi takým 5-2 galip ayrýldý ancak maçý sekiz kiþi ile tamamladý. Osmancýk Ýlçe sahasýnda oynanan maçýn ilk yarýyýsý 1-0 önde tamamlayan Osmancýk BElediyespor ikinci yarýda üstünlüðünü sürdürde ve üç gol daha bularak rakibi önünde 4-2 öne geçti. Son dakikalarda gereksiz yere görülen sarý ve kýrmýzý kartlar nedeniyle üç oyuncusu oyundan ihraç edilen Osmancýk Belediyespor maçý sekiz kiþi tamamladý. Bu galibiyetle Osmancýk Belediyespor 7 puana yükselirken Sungurluspor 3 puanda kaldý.

Ulukavak, Osmancýkgücü’nü 3-2 yendi liderliðini sürdürdü SAHA : Osmancýk Ýlçe . HAKEMLER : Yüksel Basar, Emrah Okan, Aykut

Hacýoðlu .

OSMNANCIKGÜCÜSPOR : Sedat, Metin, Deniz, Sefer, Furkan, Serkan, Munat, Tunahan (Eray), Halil Ýbrahim, Eren, Þerifcan. ULUKAVAKSPOR : Serkan, Yasin, Hasan, Serdar, Turgay, Batuhan (Doðancan), Tuncay (Taner), Yusuf (Yasin), Ayhan, Ceylan, Sefa . GOLLER : 12. ve 51. dakikalarda Sefa, 48. dak. Tuncay (Ulukavakspor), 62. dak. Deniz, 64. dak. Eren (Osmancýkgücüspor). Küme lideri Ulukayaþasada sahadan 3-2’lik vakspor zirveden galibiyetle ayrýlarak beþinkopmak istemeyen Osci maçýndan üç puanla aymancýkgücüspor önünde rýlarak zirvedeki yerini ko3-0 öne geçtiði maçýn son rudu. dakikalarýnda büyük stres Osmancýk ilçe saha-

1.

sýnda oynanan maçta konuk takým 12. dakikada Sefa ile öne geçti ilk yarýyý bu golle önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda üç dakikada iki gol yiyen Osmancýkgücüspor sahasýnda 3-0 maðlup duruma düþtü. Bu dakikadan sonra iki dakikada Deniz ve Eren’le iki gol bulan ev sahibi takým kalan bölümde Ulukavakspor savunmasýný aþamadý ve sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrýlan Ulukavakspor 15 puanla liderliðini sürdürdü. Osmancýkgücüspor ise 6 puanda kaldý.

17

2-1 rakibine üstünlük kurmaya çalýþýrken kale önü pozisyonu fazla olmadý. Ýl Özel Ýdarespor 30. dakikada Ýsmail’in attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Bu gole Çimentospor beþ dakika sonra cevap verdi. 35.

dakikada ceza sahasý içinde meydana gelen karambolde son olarak topu vuran Hasan ilk yarýnýn skorunu belirledi: 1-1 Ýkinci yarýda iki takýmda galibiyet golü için

yüklendi ancak Ýl Özel Ýdarespor rakip kalede daha etkili oldu. Bir topu direkten dönen Ýl Özel Ýdarespor ataklarýný sýklaþtýrdý ve 84. dakikada sað kanattan geliþen atakca ceza sahasý içinde topla buluþan Ýsmail sert

ve düzgün bir vuruþla kendisinin ve takýmýnýn ikinci golünü rakip aðlara göndererek maçýn skorunu belirledi: 2-1 Bu galibiyetle Ýl Özel Ýdarespor puanýný 13’e çýkartýrken Çimentospor 10 puanda kaldý.

Alaca, Mecitözü’nde üç puaný tek golle aldý: 1-0 SAHA : Mecitözü Ýlçe . HAKEMLER : Hakan Kaya, Halil Sönmez, Enver Bolat . MECÝTÖZÜSPOR :

Faruk, Elvan, Erkan, Cem, Ercan, Ersan, Burak, Eray, Hakan, H. Ýbrahim, Cem

(Muhammet).

ALACA BELEDÝYESPOR : Elvan, Mustafa

(Alican), Yusuf, Kerim (Faik), Sezai, Salim, Muhammet, Ahmet, Sinan (Elvan Karakaþ), Aytekin, Ziya . GOLLER : 10. dak. Ziya (Alaca Belediyespor).

1.

Küme’de alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren iki takým Mecitözüspor ile Alaca Belediyespor arasýndaki maçtan ilk dakikalarda bulduðu tek golle 1-0 galip ayrýlan Alaca Belediyespor üç puanýn sahibi oldu. Mecitözü Ýlçe sahasýnda oynanan maçta konuk takým 10. dakikada Ziya ile öne geçti ve sahadan bu tek golle galip ayrýlan Alaca Belediyespor 7 puanala yükselirken Mecitözüspor ise 4 puanda kaldý.

U 15 liginde grup maçlarý tamamlandý Eti Lisesi ilk yarýda farký kaçýrdý, Çorum

1. Küme U 19 Liginde altýncý hafta maçlarý tamamlandý

Çorumspor, Gençlerbirliði, 1907 Gençlikspor’un ardýndan final grubuna yükselen son takým Çorum Belediyespor oldu.

U

15 liginde grup mücadelesi oynanan dört maçla tamamlandý. Final grubuna yükselmeyi baþaran üç takýmýn ardýndan son gülen taraf Çorum Belediyespor oldu. Son hafta maçlarýnda iki kritik maçta cumartesi günü oynandý. Grubun namaðlup lideri Çorumspor final grubuna yükselmek için puan almak zorunda olan Çorum Belediyespor karþýsýnda 7-0 gibi farklý skorla galip ayrýlarak lider olarak final grubuna yükseldi. Günün ikinci kritik maçýnda ise Gençlerbirliði, PTT Gençlikspor ile karþýlaþtý. Bu maçtan alacaðý bir

puanla bile final grubuna yükselmeyi baþaracak

olan PTT Gençlikspor, güçlü rakibi önünde

zorladý ancak sahadan 41’lik maðlubiyetle

Çorumspor namaðlup final grubunda: 7-0

ayrýlarak final grubu umutlarýný bitirdi.

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Emrah Okan. ÇORUMSPOR : Dursun, Yasin, Fatih, Batuhan,

Oktay, Mehmet Ali, Osman, Oðuzhan, Mustafa, Ömer Faruk, Numan, Mücahit, Furkan, Barýþ, Halil, Zafer, Rýfat, Emre.

Necip, Murat, Ahmet, Sefa, Emre, Mert (Metehan), Bilal, Aydýn, Muratcan (Abdulkadir), Mustafa, Furkan (Mehmet). ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Ahmetcan, Ýsmail (Aykut), Umut (Recai), Ercan, Mehmet, Seydi, Raif, Satýlmýþ, Taylan, Okan, Hamdican. GOLLER : 10. dak. Raif (Eti Lisesi Gençlikspor), 55. ve 70. dakikalarda Mustafa, 59. dak. Muratcan (Çorum Belediyespor).

Soner Derviþoðlu.

Hakan Kaya, Furkan Alagöz,

OSMANCIKGÜCÜSPOR : Alper, Halil, Tunahan

GOLLER : 10. ve 45. dakikalarda Oðuzhan, 15.

ve 42. dakikalarda Mehmet Ali, 50. dak. Osman, 64. dak. Ömer Faruk, 68. dak. Oktay (Çorumspor).

Gençler, PTT’ye acýmadý: 4-1 Fatih, Furkan, Nebi, Ertuðrul, Batuhan, Sefa, Ýsmail, Ramazan, Muhammed, Fuat, Berk, Oðuzhan. PTT GENÇLÝKSPOR : Onur, Fur-

Yüksel Basar, Emre Alagöz,

ÇORUM BELEDÝYESPOR :

SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER :

Deniz, Mertcan, Ahmet, Hüseyin, Samet, Emrullah, Deniz, Özgür, Baran, Akýn, Haydar, Fatih, Alican, Eray, Alaaddin.

kan Taþdelen, Furkan Önder, Ahmet, Oðuzhan, Fahri, Kývanç, Mertcan, Burak, Tunahan, Enes, Ogün, Fazlý, Faruk, Sinan, Engin, Murat. GOLLER : 29. ve 60. dakikalarda Ramazan, 50. dak. Ýsmail, 64. dak. Nebi (Gençlerbirliði), 69. dak. Tunahan (PTT Gençlikspor).

SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER :

Ahmet Kandemir.

Osmancýkgücü, Çimento’yu 4-2 yendi

ÇORUM BELEDÝYESPOR : Candoðan, Þenol,

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Ahmet Ecevit. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Muzaffer,

Belediyespor ikinci yarýda iþi bitirdi: 1-3

Mimar Sinan: 5 - HE Kültür: 1

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Emre Alagöz. MÝMAR SÝNANSPOR : Fevzi, Orhan, Mustafa,

Emrecan, Mücahit, Mustafa Çalýþýr, A. Furkan, Bilal, Ýbrahim, Selçuk, Fatih, E. Kaan, Onur. HE KÜLTÜRSPOR : Sancar. Mustafa, Hüseyin, Levent, Onur, Hüsnü, Münür, Batuhan, Burak, Yavuz, Samet, Yusuf, Sefa, Emre. GOLLER : 4. 34. ve 59. dakikalarda Mustafa Çalýþýr, 21. dak. Ýbrahim, 70+1. dak. Selçuk (Mimar Si-

(Mehmet), Þerifcan, Engin, Ýbrahim, Furkan, Eray, Lütfullah (Burak), Eren, Sefer. ÇÝMENTOSPOR : Mehmet, Fatih, Sefa, Kaan, Caner, Mücahit (Gökhan), Yusuf (Abdulkadir), Behlül, Þamil, Mert, Enes . KIRMIZI KART: 75. dak. Caner (Çimentospor), 81. dak. Furkan (Osmancýkgücüspor). GOLLER : 3. 35. ve 70. dakikalarda Eren, 71. dak. Furkan (Osmancýkgücüspor).

HAKEMLER

:

Ömür Soytemiz, Barýþ Karakuþ, Dursun Uðural.

HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR : Hami,

Enes Ceylan, M. Enes (A. Paþa), Gökhan, Bünyamin, Can, Murat, Kadir, Sefa (Ertuðrul), Emrah, Vedat (Cengiz).

ALACA BELEDÝYESPOR : Oðuzhan, Ata-

1907 Gençlik: 2 - Çimentospor: 0

kan (Fatih), Mehmet (Aziz), Taha, Alper, Abdullah, Volkan, Muhammed (Furkan), Sinan, Ahmet, Kasým.

Koray, Erdem, Mustafa, Atakan Battar, Mücahit, Alperen, Ömer Faruk, Burak, Özkan, Ayberk, Gökhan, Furkan, Enes, Berke, Fýrat, Atakan Taþcý, Mehmet. ÇÝMENTOSPOR : Furkan Aðdaþ, Mert, Berkay, Fazlý, Arda, Erdem, Nurullah, Serkan, Onur, Abdulkadir, Furkan Þahin, Ebubekir, Eren, Enver. GOLLER : 7. dak. Özkan, 20. dak. Alperen (1907

80. dak. Bünyamin (Halk Eðitim Kültürspor). GOLLER : 10. ve 85. dakikalarda Emrah, 30. dak. Vedat, 46. dak. Kadir, 88. dak. Murat (Halk Eðitim Kültürspor), 82. dak. Sinan (Alaca Belediyespor).

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Erdoðan Yandým. 1907 GENÇLÝKSPOR : Deniz,

KIRMIZI KART :

Kültürspor, Alaca Belediye önünde üç puanla tanýþtý: 5-1


Ýstanbul’da tek gole teslim olduk: 1-0 18 PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorumspor, Ýstanbulspor deplasmanýnda rakibi önünde ilk yarýda iki net pozisyon yararlanamadý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda yediði golle maðlup duruma düþtü. Asýl deðiþim ise bu dakikadan sonra görüldü. Geçtiðimiz maçlarda golü yediði dakikadan sonra oyundan kopan ve farklý maðlubiyetler alan kýrmýzý siyahlý takým bu kez oyunda kaldý mücadele verdi ve beraberlik golünü aradý. Ancak rakibine gol atmayý baþaramayýnca sahadan tek golle maðlup ayrýlarak bu haftayýda puansýz kapattý.

Ç

orumspor 11. haftada grubun güçlü takýmlarýndan Ýstanbulspor deplasmanýnda ikinci yarýnýn ilk dakikalarýnda bir anlýk hatadan kalesinde gördüðü golle 1-0 maðlup ayrýlarak haftayý puansýz kapattý. Yönetim ve Teknik Heyet deðiþiminin ardýndan grupta ilk iki sýrada yer alan rakiplerle mücadele eden Çorumspor, Ýstanbulspor deplasmanýnda maça iyi baþladý. Özellikle orta alanda rakibine boþ alan býrakmayan ve pozisyon bulmasýna engel olan Çorumspor ani geliþtirdiði ataklarla rakip kalede etkili oldu. Özellikle ilk yarýda rakip kalede iki pozisyon

bulan Gökhan ve Avne ile bunlardan yararlanamadý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda yediði golle maðlup duruma düþen Çorumspor’da asýl deðiþim bu dakikadan sonra görüldü. Geçtiðimiz maçlarda golü yediði dakikadan sonra oyundan düþen ve farklý maðlubiyetler alan kýrmýzý siyahlý takým bu maçta rakibi önünde son dakikaya kadar direndi ve gole izin vermedi. Karþýlaþmayý Ýstanbul’da oturan az sayýda Çorumlu ile birlikte 200 kadar taraftar izledi. MAÇTAN DAKÝKALAR: 4. dakikada orta alandan geliþen Çorumspor ataðýnda Ali Ko-

çak'ýn ceza alaný dýþýndan sert ve düzgün vurdu Ýstanbulspor kalecisi Serdar, iki hamlede topu güçlükle kontrol etti. 21. dakikada Ýstanbulspor’un öne geçmesine kaleci Muhammet izin vermedi. Çorumspor savunmasýnýn uzaklaþtýrmak istediði top kýsa düþtü topu önünde bulan Ali Iþýk, kaleci Muhammet ile karþý karþýya kaldý bu futbolcunun vuruþunda kaleci Muhammet topun sahibi olmayý baþardý. 26. dakikada sol kanattan geliþen Ýstanbulspor ataðýndan Ali Iþýk'ýn ceza sahasýna yaptýðý ortada Çorumspor savunmasý müdahale edemedi arka direkte

müsait durumda Tayfun kötü bir vuruþ yapýnca Ýstanbulspor mutlak bir golden oldu. 33. dakikada Çorumspor öne geçme fýrsatýný yakaladý. Bu dakikada Yasin’in ceza sahasýna yaptýðý ortada altý pas içinde Samet çok daha müsait durumdaki Avne’ye kafayla indirdi bu futbolcu bom boþ durumda topu kaleye gönderemeyince kýrmýzý siyahlý takým mutlak bir golden oldu. 37. dakikada Çorumspor maçtaki en net gol pozisyonunu Gökhan ile deðerlendiremedi. Bu dakikada Ali Koçak'ýn mükemmel ara pasýnda Gökhan ceza alaný içerisinde topla bu-

ÝSTANBULSPOR

Serdar ..........................5

Muhammet...................5 Müslüm ........................5 Emrah...........................3 (46. dk. Doðukan..........) Tayfun ..........................4 (72. dk. Tahsin ............2) Fatih..............................6 Tolga.............................6 Emre.............................6 Ali Iþýk..........................6 Zafer .............................3 (46. dk. Hamit.............4) Efe ................................5

ÇORUMSPOR

M. Öztaþ.......................6 Yasin.............................5 Metehan .......................5 Samet............................6 M. Özkarslý ..................5 Ali.................................5 Gökhan.........................5 (65. dak. Tuncay.........3) Fatih..............................5 Onur .............................4 (78. dak. Ahmet ............) Harun............................4 Avne .............................4 (90+1. dak. Ubeydullah)

STAD : Bahçelievler Ýl Özel Ýdare. GOLLER : 49. dak. Ali Iþýk (Ýstanbulspor). SARI KART: Tayfun, Tevfik (Ýstanbulspor), Metehan, Onur (Çorumspor).

KIRMIZI KART: 68. dak. Tolga (Ýstanbulspor). HAKEMLER : Bilal Emektar, Bayram Aydýn, Mustafa Çevik.

luþtu, kaleci Serdar ile karþý karþýya kaldý, üzerinden aþýrarak kaleye göndermek istediði top yan direðin dibinden az farkla auta çýktý. 47. dakikada Ýstanbulspor'da Fatih'in uzun

pasýyla sol kanatta hareketlenen Ali Iþýk, kaleci Muhammet önce açýldý sonra duraksadý buda rakibinin hamle yapmasýna izin verdi. Tecrübeli futbolcu kaleci ile karþý karþýya kaldý, yerden

düzgün vuruþla topu Çorumspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 51. dakikada sað kanatta Ýstanbulspor’un kazandýðý fail atýþýný Fatih kullandý ceza sahasý önünde topla buluþan Ali Iþýk, çok sert vurdu, kaleci Muhammet mükemmel bir refleksle topu kornere çeldi ve rakibine ikinci gol izni vermedi. 90+2. dakikada Çorumspor savunmasýnýn ofsayt diye durakladýðý anda sol kanatta topla buluþan Ali Iþýk, Muhammet ile karþý karþýya kaldý, Muhammet yine mükemmel bir refleksle topu kornere çevirerek kalesinde bir gole daha engel oldu. Maçta ev sahibi takýmýn 1-0 üstünlüðü ile sona erdi.

Ýskilip galibiyeti son dakikada kaçýrdý: 1-1 Çorumspor, Ýstanbulspor ile Bahçelievler Ýl Özel Ýdare Sahasýnda karþýlaþtý. TAmamý tecrübeli futbolculardan kurulu rakibi önünde kýrmýzý siyahlýlar iyi bir futbol ortaya koydu

Ýskilip Belediyespor son iki maçýnda aldýðý galibiyetin verdiði moralle çýktýðý Ostimspor karþýsýnda ilk yarýyý Osman Gýdýk’ýn penaltýdan attýðý golle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda rakibin baskýsý karþýsýnda savunmaya çekilen Ýskilip Belediyespor 87. dakikada frikikten yediði golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrýldý. Maçta iki takýmda hem suyla kaplý ve oldukça kötü bir zemin bir o kadarda kötü bir hakem triosu ile mücadele etmek zorunda kaldýlar. Bu kötüler sonucunda da maçýn ikinci yarýsý tam bir sinir harbinde ve tartýþmalarla geçti. SAHA : Osmancýk Ýlçe . HAKEMLER : M. Akif Ýbrahimoðlu, Emrah Ünal,

Sibel Koçak .

ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR :

Utku, Turgay, Osman Gýdýk, Osman Boran, Hüseyin, Mahir (Medet), Ýlker (Salih), Yunus (Ümit), Ali, Emrah, Emre. OSTÝMSPOR : Fahri, Burak, Berkay (Volkan), Cem, Gökhan, Dilaver, Onur, Turan (Hasan Saka), Murat Barut, Ceyhun, Barýþ (Hasan). KIRMIZI KART: 82. dak. Ali (Ýskilip Belediyespor). GOLLER : 32. dak. (penaltýdan) Osman Gýdýk (Ýskilip Belediyespor), 87. dak. Volkan (Ostimspor). skilip Belediyespor seriyi Ostimspor karþýsýnda 11’lik beraberlikle bozdu. Son iki maçýndan galibiyetle ayrýlan Ýskilip Belediyespor grubunda üst sýralar için mücadele eden Ostimspor karþýsýnda hem kötü zemin hemde maçýn hakeminin çok kötü bir yönetimi sonucunda sahadan 1-1 beraberlikle ayrýldý ve haftayý bir puanla kapattý. Yaðan yoðun yaðmur nedeniyle cumartesi günü maçýn Çorum Merkez’e alýnmasý gündeme geldi. Yaðmurun durmasý ve sahanýn biraz olsun çekmesi nedeniyle Ýskilip’te oynanan maçta iki takýmda oldukça zorlandý. Belli bölümlerinde topun takýlýp kaldýðý sahada maça iki takýmda kontrollü baþladý. Ýlk dakikalarda karþýlýklý ataklarla geçerken ilerleyen bölümde temsilcimiz oyunun kontrolünü eline ge-

Ý

çirdi ve rakip kaleye yüklendi. Maçýn 32. dakikasýnda geliþen Ýskilip Belediyespor ataðýnda ceza sahasý içinde meydana gelen karambolde maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Osman Gýdýk topu rakip aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Ýlk yarýnýn kalan bölümünde iki net pozisyon daha üreten Ýskilip Belediyespor son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca ilk yarýyý temsilcimiz 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda galibiyet korumak için orta alaný kalabalýk tutarak rakibe boþ alan býrakmamaya çalýþan Ýskilip Belediyespor, Ostimspor’un etkili kanat oyuncularý ve orta alandaki topa sahip olan isimlerini tutmakta baþarýlý olamayýnca pozisyonlar bulmaya baþladý. Sahanýn aðýr olmasý ve futbolcularýn son bölümde fiziksel düþüþleri eklenince son bölüm oldukça gergin bir ortamda geçti. Bu gerginliðe birde hakemin iki takým aleyhine verdiði ters kararlar eklenince sýk sýk oyun durdu ve iki takým oyuncularý arasýnda yaþanan gerginliðe kenar yönetimler müdahele etmek zorunda kaldýlar. Maçýn 82. dakikasýnda Ali’nin çift sarý karttan kýrmýzý kart görmesinin ardýndan 10 kiþi kalan Ýskilip Belediyespor iyice savunmasýna kapanarak galibiyeti korumak için mücadele etti. Bitime üç dakika kala ceza sahasý dýþýndan kazanýlan frikik atýþýnda Volkan’ýn mükemmel vuruþunda top doksandan Ýskilip Belediyespor aðlarýna gidince takýmlar sahadan 1-1’lik beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar.

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Haftanýn Toplu Sonuçlarý

Ýstanbulspor - Çorumspor : 1-0 Gölcükspor - Tekirova Belediyespor Kayseri Þekerspor- Kastamonuspor : 1-0 Pazarspor -Beþikdüzüspor : 1-3 Fatih Karagümrük-Belediye Van Diyarbakýr B. Þehir-Sandýklýspor Siirtspor- Orhangazispor : 0-3 Bergama Belediye - Anadolu Üsküdar Kýrýkhanspor - Ankara Demirspor : 1-2

: 0-0 : 3-0 : 0-2

Grupta Puan Durumu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Diyarbakýr Bld Ýstanbulspor Pazarspor Karagümrük Orhangazispor Kayseri Þeker Tekirova Bld. Gölcükspor Sandýklýspor Ank. Demir Bld. Vanspor Kýrýkhanspor Kastamonu A. Üsküdar Beþikdüzüspor Bergama Bld Siirtspor

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 8 6 6 6 6 4 4 5 4 4 2 3 2 2 2 2 0

0 1 3 3 3 1 5 4 1 3 2 5 2 3 3 3 3 1

0 2 2 2 2 4 2 3 5 4 5 4 6 6 6 6 8 10

25 20 18 17 15 14 23 13 10 13 6 14 14 10 12 12 7 8

Gelecek hafta programý:

4 8 9 10 8 10 18 13 16 11 9 13 18 12 15 21 21 35

18 Kasým Pazar : Fatih Karagümrük-Çorumspor Sandýklýspor - Ýstanbulspor AÞ. Belediye Vanspor - Kýrýkhanspor. Kastamonuspor - Gölcükspor. Anadolu Üsküdar - Kayseri Þekerspor. Tekirova Belediyespor- Siirtspor. Orhangazispor - Pazarspor. Beþikdüzüspor-Diyarbakýr B,Þehir. Ankara Demirspor- Bergama Belediyespor.

SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Özkan Kaya, Doðan Akbaþ, Doðan

Metin.

ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Özkan, Ýsmail, Mehmet Gökay, Ercan, Mehmet Karakütük (Eren), Sadýk, Ersin (Okan), Satýlmýþ (Recai), Taylan, Cemil, Raif. HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Yalçýn, Dursun, Fatih, Sedat, Erdal, Ali, Kadir, Veysel, Murat (Muammer), Osman (Metin), Koray (Atakan). GOLLER : 15. 32. ve 32. dakikalarda Raif, 65. dak. Ýsmail (Eti Lisesi Gençlikspor). Küme’de üst sýralarda kendilerine yer bulmak isteyen iki takým Eti Lisesi Gençlikspor ile Hitit Gençlikspor arasýndaki maçtan 4-0’lýk galibiyetle ayrýlan Eti Lisesi haftayý üç puanla kapattý. Dün oynanan maça hýzlý baþlayan Eti Lisesi Gençlikspor’da ilk yarýda Raif fýrtýnasý esti. Rakibi önünde ilk yarýda Raif’in attýðý üç golle 3-0 önde tamamlayan Eti Lisesi Gençlikspor ikinci yarýda daha kontrollü bir futbol ortaya koydu. Ýkinci yarýda Hitit Gençlikspor’un baskýsý gol getirmezken Eti Lisesi Gençlikspor Ýsmail’le dördüncü golü buldu ve sahadan 4-0’lýk galibiyetle ayrýlan Eti Lisesi puanýný 7’ye çýkartýrken Hitit Gençlikspor 9 puanda kaldý.

: 2-2

TAKIMLAR O G B M A Y P

Eti, Hitit’in iþini ilk yarýda bitirdi Maçýn ikinci yarýsýnda sýk sýk iki takým oyuncularý arasýnda büyük gerginlikler yaþandý

1.

Ýskilip Belediyespor güçlü rakibi Ostimspor karþýsýnda galibiyeti son dakikalarda yediði golle beraberlikle kapattý

Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05

4-0

33 25 21 21 21 19 17 16 16 15 14 11 11 9 9 9 7 1


PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

(Ç.HAK:3486)

YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde 228 796 45 700 nolu vergi mükellefiyim. Þahsýma ait 94519500 nolu 1 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Dursun DEMÝRTAÞ Veli oðlu 1965 Ýskilip Doðumlu

(Ç.HAK:3481)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Ferit MEMÝK Aydýn oðlu 1984 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3482)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Mülkiyeti Belediye’ye ait Karakeçili Mah., Fatih Caddesi ile Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný 1.100,00 m2 miktarlý Adil Candemir Parký’nýn

28 KASIM DSÝ 5. Bölge 54. Þube Müdürlüðü

DSÝ 54. Þube Müdürlüðü personelinin 2013 yýlýnda iþyerine ve ikâmetgâhlarýna taþýnmasý hizmet alýmý iþi. Yer: DSÝ 54. Þube Müdürlüðü Ankara Yolu 2. Km Çorum Saat: 10:00 ***

29 KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma

Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

Genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah. Cengiz Topel Caddesi No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

7 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe Yavruturna Mah., Hacýmürsel mevkii, cilt no 29, sayfa 2827, ada 610, parsel 4 adresinde kayýtlý bulunan, 287,50 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 2. kat, 3 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi.

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2011/705) Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10

Gökse Kýz Apartýn çeþitli departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere ilköðretim ve lise mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 4 (LCWaikiki arka kapýsý yaný)

Sorumluluk "Sahipleri" aranýyor:

Sorumluluk "sahibi" elemanlar aranýyor. Baþvuruda bulunacak adaylarýn CV'lerini fabrikacv@bilsar.com adresine göndermeleri rica olunur.

Kaynakçý Ustalarý Alýnacak

Zevk Oto Dizayn Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: 234 90 08

SEKRETER ARANIYOR

Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere 20-30 yaþlarý arasýnda diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yýlmaz Oto Emlak Ofisi Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad. 100. Yýl Çarþýsý Büro Kýsmý 1. Kat 224 24 61-0 532 667 72 48

(Ç.HAK:3483)

Vektörel çizim programlarýný (autocad , 3D Max ,Assyst,) kullanmayý bilen, Lise, Meslek Yüksekokulu ya da Üniversite mezunu, Öðrenmeye ve analitik düþünceye açýk, Dinamik, Ýnsan iliþkilerin de ve Grup çalýþmasýn da uyumlu, Seyahat engeli olmayan, Erkek adaylar için, Askerlik görevini tamamlamýþ,

(Ç.HAK:3480)

Model & Kalýp Çizim departmaný için,

Hürriyet Meydaný No: 10 ÇORUM Mür. Tel: 0 533 526 80 39

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri

Gülabibey Mah. Kafkasevleri 14. Sokak 1077 ada 28 parsel Yýlmaz Apt. 2. kat doðu-güney-batý ve yol cepheli 2+1 daire sahibinden satýlýktýr.

Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL

PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 225 09 32

ÇORUM YETKÝLÝ SATICISI

YSF GÜVENLÝK ALARM KAMERA VE ARAÇ TAKÝP SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:1299)

“zemin kat fiyatýna logar taþtý derdi yok” Þükrü Þahin Þahin Paslanmaz ve Ýnþaat 0 532 601 04 98

* TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95

SATILIK BAÐ PARSELLERÝ

Sarý Mahlep Fidaný Cep: 0 507 783 07 22

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün bayan sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Koc Gayrimenkul Sel Sok. Ak Merkez 4. Kat No: 31/1 (Küçükpazar üzeri) Tel: 0 364 666 08 00

Satýlýk Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39

ÜÇTUTLAR MAH. ÜÇTUTLAR CAD. NO: 9/3 ÇORUM TEL : (0364) 227 65 62 TEL/FAX : (0364) 224 40 99 GSM : 0 541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com ysfguvenlik@ysfguvenlik.com

KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ

2 yaþýnda

istediðiniz kirazý aþýlayabilirsiniz.

(Ç.HAK:2250)

(Ç.HAK:3429)

SATILIK DAÝRE

ELEMAN BAYAN ELEMAN Satýlýk Kýymetli BAYAN ARANIYOR ARANIYOR Gayrimenkul

Bilsar Tekstil, Moda dünyasýnda çalýþmak isteyen;

(Ç.HAK:3488)

Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 29, sayfa 2783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

(Ç.HAK:1172)

Talip AKSU Ýbrahim oðlu 1961 Çorum Doðumlu

Gülabibey Mah. Bizim Toptan Satýþ Maðazasý ile Fen Ýþleri Þantiyesi arasýnda kalan boþ yapýlaþmamýþ alanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 23.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

18 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Koc Gayrimenkul’den Hayat Þýrýnga civarýnda 13 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 950 m2 tel örgüsü, suyu, camisi, oto yýkamasý, kurban kesim hanesi, elektriði, sokak aydýnlatmasý, yollarý 6 metre olan bað parselleri satýlýktýr. Satýþlarda ödeme kolaylýðý saðlanacaktýr.

(Ç.HAK:3089)

Ýstanbul Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

21 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi

27 KASIM Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Merkez Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 565 ada, 27 parsel de kayýtlý 614,66 m2 arsa üzerinde bulunan apartman binasýnýn zemin katýnda bulunan 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 105.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Çorum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt 13, sayfa 1199, ada 56, parsel 51’de kayýtlý 190,00 m2 yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 260.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

* Tavukluk mevkinde 4+1 180 m2 satýlýk daire 190 bin+pazarlýk * Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Bahçelievler Lila Pastanesi civarý 4+1 180 m2 satýlýk daire 185 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 150 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cd. arkasý 170 m2 4+1 satýlýk daireler 160 binden baþlayan fiyatlar * Bahabey Cad. Carrefour civarý satýlýk daire ve dükkanlar 170 binden baþlayan fiyatlar * Devlet Hastanesi civarý Satýlýk Daireler 180 binden baþlayan fiyatlar * Yeni Adliye civarý satýlýk daire ve dükkanlar 3+1 130 m2 90 bin * Biþkek Cd. 130 m2 satýlýk sýfýr daireler 105 bin+pazarlýk * Baðcýlarda kat imarlý arsalar 65 binden baþlayan fiyatlar * Osmancýk Cd. Ýkizler Benzinliði civarý sýfýr daireler 79 binden baþlayan fiyatlar * Baðcýlarda 2+1 daireler 65 binden baþlayan fiyatlar * Ulukavak Polis Karakolu civarý satýlýk daireler * Ayarýk Baðlarýnda satýlýk baðlar 1300 m2 ev+su+elektrik * Ahçýlarda satýlýk baðlar

0 534 777 06 60-0 364 666 0 800

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir (Ç.HAK:4138)

YÝTÝK

Çorum ili merkez ilçe Yavruturna Mah. cilt 64, sayfa 6282, ada 2537, parsel 701 zemin kat 8 nolu baðýmsýz bölüm olan dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum ili Ortaköy ilçesi Bahçelievler Mah. Asiraköy mevkii, cilt 14, sayfa 1354, ada 79, parsel 138 de kayýtlý 7.939,31 m2 alanýnda Akaryakýt LPG ve Hizmet Binasý nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 200.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:45-15:55 ***

Çorum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel 1311 de kayýtlý, 11,475 m2 tarlanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.343,75 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

14 ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Daðýtým Elemaný Aranýyor

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ

Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak istihdam edilmek üzere;

SATINALMA ve PLANLAMA SORUMULUSU (Ref : SS -01)

(Ç.HAK:3462)

Kadýn ve Gençlik Kültür Merkezleri yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale

20 KASIM T.C Çorum 3. Ýcra Dairesi

26 KASIM T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

4 ARALIK T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Tel: 210 10 10 Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

- Üniversitelerin Endüstri Mühendisliði, Ýþletme - Ýktisat veya Dýþ Ticaret Bölümlerinden mezun, - Yurtiçi ve Yurtdýþý satýn alma, stok kontrol ve planlama operasyonlarýný yürütebilecek, - Ýngilizce bilen, - Yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek, Adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþlerini fabrika adresinden þahsen baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Mülakat görüþmeleri 10.00 ile 12.00 saatleri arasý yapýlacaktýr. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý þarttýr. Ýletiþim: insankaynaklari@ece.com.tr Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No:5 ÇORUM Yunus Emre Ýþ Merkezi No:4/21 ÇORUM Tel: (0364) 254 92 06 (pbx) Fax:(0364) 254 92 09

ELEMAN ARANIYOR Çiðdem Tepe En az iki yýl iþletme deneyimi olan ve LOGO Programýna hakim bay ön muhasebe elemaný, Meslek Lisesi veya yüksekokul makina, motor, torna bölümü mezunu deneyimli bay eleman alýnacaktýr. * Askerliðini yapmýþ, * 35 yaþýný geçmemiþ, * B sýnýfý sürücü ehliyeti olan Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2 Tel:213 55 89-213 55 90 email: tunc@tuncambalaj.com.tr

Bahçeleri

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su

(Ç.HAK:2828)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum ili, merkez ilçesi, Ulukavak Mahallesi, 3449 ada, 7 parselde kayýtlý 798,07 m2 alanýndaki arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 233.667,10 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Genel temizlik, yemek piþirme ve daðýtým iþi hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Gazi Cad. No 97 Çorum Saat: 10:00 ***

Silahsýz özel güvenlik alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB Blok 8. kat Saat: 09:00 ***

TAVUK ÝSKENDER’Ý DENEDÝNÝZ MÝ?

(Ç.HAK:3477)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Yemek hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

19 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

23 KASIM Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü

30 KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

(Ç.HAK:3451)

Çorum merkez Gülabibey Mah., 1734 ada, 9 parselde kayýtlý, 380.01 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhmammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Su numune alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

19 TZ 955 plakalý Ford Focus marka 2011 model gri renkte otomobilin satýþý iþi. Muhammen bedel: 38.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:05 ***

Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB binasý No 8 Çorum Saat: 10:00 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe Ayarýk Mah., cilt no 20, sayfa 1956, ada 1681, parsel 6 adresinde kayýtlý bulunan, 1.606,58 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu 6 katlý 22 daireli kargir apartman vasfýnda olan, kat mülkiyeti yapýlý, 1/22 arsa paylý, 4. kat, 21 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:45-14:55 ***

(Ç.HAK:3393)

13 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum Belediye Baþkanlýðý

22 KASIM Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü

Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

(Ç.HAK:3461)

Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

2013 yýlý 50 kiþi ile 12 aylýk yemek hazýrlamapiþirme-daðýtým ve bulaþýk yýkama iþçilik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

yönlendirme ve teknisyen yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB Blok 8. kat Saat: 09:00 ***

(Ç.HAK:3102)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

14 KASIM Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: 18.000,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:3460)

Çorum merkez ilçe, ayarýk mah, cilt no 45, sayfa no 4360, ada no 3052, parsel 9 da kayýtlý bulunan 5.112,22 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulü arsa vasfýndaki B blok 1. kat 1 nolu 180.00 m2 büyüklüðünde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:3485)

12 KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

0 532 615 78 46-0 535 594 28 15


* Ýstanbul’da tek gole teslim olduk: 1-0 * Ýskilip galibiyeti son dakikada kaçýrdý:1-1 * Eti, Hitit’in iþini ilk yarýda bitirdi:4-0 * Özel Ýdare, Çimento’yu Ýsmail’le devirdi: 2-1 * Osmancýk Belediye Sungurlu’yu 5-2 yendi maçý sekiz kiþi tamamladý !

Haberleri 17. ve 18. sayfalarýmýzda bulabilirsiniz

PAZARTESÝ 12 KASIM 2012

Mardin kapýyý beþlik yaptýk Çorumspor grupta henüz puaný ve golü bulunmayan Mardinspor karþýsýnda Serdar, Ýbrahim (2) ve Kaan (2)’nin attýðý gollerle 5-0 yenerek son üç haftadaki galibiyet serisini devam ettirdi. Mavi beyazlýlar tamamý genç oyunculardan kurulu rakibi önünde maça konstantre olmakta zorlandýlar. Futbol olarak belli bölümlerde iyi görüntü vermesine karþýn genelinde yine sýkýntýlý görünen mavi beyazlýlar bu galibiyetle moral açýdan çok daha iyi duruma geldiler.

Ç

orum Belediyespor son üçüncü maçýnda üçüncü galibiyetini Mardinspor karþýsýnda 5-0’lýk skorla aldý. Lige istediði gibi baþlayamayan ve bir türlü gol yollarýnda baþarýlý olamayan Çorum Belediyespor son üç haftada puan sýralamasýnda son üç sýrada bulunan rakipleri karþý attýðý gollerle hek üzerindeki stresi attý hemde takým olarak iyi bir moral buldu. Geçtiðimiz hafta Elazýð Belediyespor deplasmanýnda sezonun ilk dýþ saha galibiyetini

alan Çorum Belediyespor bu galibiyetin verdiði moralle Mardinspor karþýsýna moralli çýktý. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað’ýn Amerika’da olmasý nedeniyle takýmý kaleci antrenörü Habib sahaya çýkardý ve idare etti. Maçýn hemen ilk dakikalarýnda gelen golle rahatlayan Belediyespor son haftalarýn golcüsü Serdar ile öne geçti. Golden sonra oyunda kontrolü elinden býrakmayan Belediyespor rakibin sað kanadýndan Buðraçhan’la oldukça etkili ataklar ge-

ÇORUM BELEDÝYE Emrah...........................4 Halil Ýbrahim................5 Volkan ..........................4 Buðraçhan ....................7 Arif ...............................6 (75. dk. Furkan .............) Yiðitcan ........................5 Ýbrahim Ethem .............6 Serdar ...........................4 (46. dak. Kaan ............5) Ýbrahim Selen...............6 Macit ............................5 Oðuzhan Saraçoðlu......4 (60. dak. O. Yalçýn......4)

MARDÝNSPOR

Rýdvan ..........................4 Osman ..........................4 Mehmet Tevfik.............3 (46. dak. Semih...........3) Cemil............................4 (64. dak. Fikret ...........3) Ýlhan..............................4 Davut............................4 Mehmet ........................4 (83. dk. Murat...............) Abdulkadir ...................4 Hamdullah....................4 Erkan ............................4 Dursun..........................4

STAD : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu . SARI KART: Cemil, Davut (Mardinspor). GOLLER : 4. dak. Serdar, 21. ve 25. dakikalarda

Ýbrahim, 48. ve 88. dakikalarda Kaan (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Ali Terzioðlu, Ömer Aslantekin,

Ýbrahim Ethem rakibi ilginç ikili mücadelede

liþtirdi. Genç futbolcu bu ataklarda gol atamadý ancak yaptýðý asistlerle takýmýnýn farklý galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Ýlk yarýsýný Ýbrahim Selen’in dört dakika içinde attýðý gollerle 3-0 önde tamamlayan Belediyespor’da ikinci yarýda Serdar yerine son dört maçtýr kadroda yer almayan Kaan forma giydi. Golcü futbolcu sahada topla buluþtuðu ilk topta uzun süredir süren gol orucuna son verirken maçýn skorunu belirleyen golü kafayla atarak formasýna iki golle kavuþmuþ oldu. Çorum Belediyespor’u Mardirspor karþýsýnda Garnizon Komutaný Hakan Saraç, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile 200 kadar taraftar yalnýz býrakmadý.

MAÇTAN DAKÝKALAR:

Maça 60. dakikada oyuna giren Oðuzhan Yalçýn rakibi ile ikili mücadelede görülüyor

4. dakikada Volkan sol kanattan kullandýðý korner atýþýnda alt ý pas içinde meydana gelen karambolde topa son

olarak dokunan Serdar topu köþeden aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 5. dakikada sað kanattan Buðraçhan savunmanýn arkasýna atýlan uzun topla hareketlendi yerden altý pasa mükemmel çýkardý Serdar kaleciye geçen topla bom boþ pozisyonda buluþtu vuruþunda top üst direðin içine çarparak çizgi üzerindeki savunmanýn kafasýndan kornere gitti ve mavi beyazlýlar mutlak bir golden oldu. 20. dakikada Çorum Belediyespor ikinci golü buldu. Bu dakikada sað kanattan kullanýlan korner atýþýnda savunmanýn çýkardýðý topa Buðraçhan ceza sahasý dýþýnda topla buluþtuðu anda yerden sert vurdu altý pas içinde topa son anda ayak koyan Ýbrahim topu aðlara göndererek skoru 2-0 yaptý. 25. dakikada Ýbrahim kendisinin ikinci takýmýnýn üçüncü golünü attý. Bu dakikada sað kanattan Buðraçhan’ýn pasýnda Ýbrahim Selen göðsüyle mükemmel indirdi ve ceza sahasý çizgisi üzerinde dönerek mükemmel bir vuruþla topu uzak köþeden Mardinspor aðlarýna göndererek skoru 3-0 yaptý. Ýlk yarý atýlan bu gollerle 3-0’lýk Çorum Belediyespor üstünlüðü ile sona erdi. 48. dakikada oyuna

ikinci yarýda giren Kaak topla buluþtuðu ilk anda golü buldu. Bu dakikada sað kanattan yapýlan ortada Kaan uzak kale direði dibinde topla buluþtu rakibinden kurtuldu ve uzak köþeye yerden düzgün bir vuruþla takýmýnýn dördüncü golünü rakip aðlara gönderdi: 50 83. dakikada sað kanattan Ýbrahim Etem-

topla son çizgiye kadar indi yerden ortaya çýkardýðý topa Kaan altý pasta bom boþ durumda vurdu yandan auta gitti. 85. dkikada yine sað kanattan yine Buðraçhan topla hareketlendi rakibinden kurtuldu son çizgiye indi ortada bom boþ durumdaki Ýbrahim’e çýkardý bu futbolcu yerden uzak kale direðine sert vurdu top

az farkla auta gitti. 88. dakikada maçýn gol perdesini Kaan kapattý. Yine sað kanattan yine Buðraçhan’ýn ceza sahasýna yaptýðý ortada ön direkte Kaan kafayý vurdu top uzak kale direðinden Mardinspor aðlarýna gitti ve mavi beyazlýlar bu golle sahadan 5-0 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu.

Ýskilip Belediyespor antrenörü Engin Ünlü’nün anneannesi ve emekli öðretmen ve futbol antrenörü Korkmaz Alben’in annesi cumartesi vefat ettiler. Ýki futbol adamýný cenaze törenlerinde futbol camiasý yalnýz býrakmadýlar.

Çorum Belediyespor’un ilk yarýda iki golüne imza atan Ýbrahim Selen atak geliþtirirken

orum futbol camiasý cumartesi günü iki cenaze için hüzünlü olarak bir araya geldi. Çorumspor eski antrenörlerinden yeni sezonda Ýskilip Belediyespor ile anlaþan Engin Ünlü’nün babaannesi, emekli öðretmen Aydýn Ünlü’nün annesi Emine Ünlü (82) cuma günü uzun süredir tedavi gördüðü Ankara Onkoloji hastanesinde hayatýný kaybetti. Diðer cenaze haberi ise Emekli Beden Eðitimi Öðretmeni ve ilimizde bir çok kulüpte futbol antrenörü olarak görev yapan Korkmaz Alben’in annesinden gel-

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Haftanýn Toplu Sonuçlarý

Çorum Belediye - Mardinspor Kocaelispor - Elazýð Belediye Yimpaþ Yozgatspor - Emrespor Erzurum B. Þehir-Sancaktepe Bele.: 2-1 Darýca Gençler- Keçiörengücü Arsinspor - Diyarbakýrspor Gümüþhanespor - K. Maraþ Belediye Maltepespor - Beylerbeyispor Altýnordu - Oyak Renault :

: 5-0 : 0-0 : 0-1 : 2-1 : 1-1 : 1-0 : 1-2

Grupta Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P

Futbol camiasýnýn hüzünlü hafta sonu Ç

Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05

di. Nehire Alben (84) tedavisinin yürütüldüðü evinde cuma akþam saatlerinde hayatýný kaybetti. Ýki merhumenin cenazeleri Cumartesi günü Ulu Cami’de kýlýnan cenaze namazlarýnýn ardýndan Emine Ünlü Çiftlik, Nehire Alben ise Çiftlik mezarlýðýnda topraða verildiler. Ýki cenaze törenine Çorumspor Baþkaný Gültekin Biçer ile Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ve çok sayýda futbol camiasýndan isim katýldý. Çorum HAKÝMÝYET Gazetesi merhumelere Allah’tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Darýca Gençler Altýnorduspor Gümüþhane Erzurum B. Þ Sancaktepe K. Maraþ Bel. Keçiörengücü Maltepespor Emrespor Çorum Beledi. Oyak Reno Y. Yozgatspor Kocaelispor Arsinspor Beylerbeyi Elazýð Belediye Diyarbakýr

11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11

9 8 7 7 6 7 6 4 4 4 4 3 3 2 3 0 0 0

1 2 3 2 3 0 2 4 4 2 1 3 5 4 1 3 2 0

1 0 1 2 2 4 3 3 3 5 5 5 3 5 7 8 9 11

34 25 21 17 21 22 19 12 12 17 11 11 13 9 11 5 8 0

10 5 9 7 11 13 10 8 9 13 10 14 12 16 24 19 27 51

28 26 24 23 21 21 20 16 16 14 13 12 11 10 10 3 -1 -3

Kocaelispor, Diyarbakýr ve Mardin’ýn -3 puan cezasý var

Gelecek hafta programý:

18 Kasým pazar : Kahramanmaraþ Bel - Çorum Belediye. Oyak Renault - Darýca Gençlerbirliði. Sancaktepe Belediye - Maltepespor. Mardinspor - Kocaelispor. Elazýð BElediye - Arsinspor. Diyarbakýrspor - Y. Yozgatspor. Emrespor - Altýnordu. Keçiörengücü - Erzurum B.Þehir. Beylerbeyispor - Gümüþhanespor.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement