Page 1

FATÝH PROJESÝ 37 okulda baþlýyor

Çorum’a 203 öðretmen atandý Milli Eðitim, öðretmenleri Terminal’de karþýlýyor

Milli Eðitim Bakanlýðý Çorum’a 203 yeni öðretmen atadý. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Çorum’a atanan öðretmenler için Otobüs Terminali’nde danýþma masasý oluþturdu.

12 EYLÜL 2012 ÇARÞAMBA

* HABERÝ 10’DA

Ulukavak Anaokulu eðitim-öðretime* HABERÝ açýldý 11’DE

Günlük Siyasi Gazete

* HABERÝ 10’DA

Öðretmenlere, etkileþimli tahtalarýn kullanýmý hakkýnda bilgiler veriliyor.

(Ç.HAK:2768)

Milli Eðitim Müdürlüðü, Çorum’a atanan öðretmenler için Otobüs Terminali’nde danýþma masasý

Çorum merkezdeki 6. anaokulu olan Ulukavak Anaokulu, Hürriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda eðitime

Kamuoyunda Fatih Projesi olarak bilinen ‘Eðitimde Fýrsatlarý Artýrma Teknolojiyi Ýyileþtirme Hareketi’ Çorum’da 37 ortaöðretim kurumunda baþlýyor.

Fiyatý : 40 Kuruþ

Üniversite-Sanayi iþbirliðinin somut adýmý atýldý

Hitit’in laboratuvarý sanayicilere açýldý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde OKA desteði ile kurulan Ýleri Seviye Programlanabilir Denetleyici (PLC) ve SCADA Eðitimi" laboratuvarý, dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. Törende laboratuvar, üniversite-sanayi iþ birliðinin Çorum’da atýlan en somut adýmý olarak nitelendirildi. * HABERÝ 4’DE

Feyyaz Küçükaltan kalbine yenildi Çorum Sebze ve Meyve Hali esnafýndan Ali Feyyaz Küçükaltan (62) önceki gece hayatýný kaybetti.

* HABERÝ 10’DA

Feyyaz Küçükaltan

Þehitlerimizin acýsý tazeyken Ýstanbul’dan gelen haberle üzüntümüz ikiye katlandý.

Canlý bomba maalesef Çorumlu! Son aylarda üst üste gelen terör saldýrýlarý ve þehit haberleri ile acý yaþayan Türkiye dün de güne Ýstanbul Sultangazi 75. Yýl Polis Ýbrahim Çuhadar Merkezi'ne yapýlan canlý bomba saldýrýsý ile baþladý. Tüm ülkeyi üzen saldýrýda Çorum’un üzüntüsü katmerlendi çünkü, edinilen bilgiye göre saldýrganýn Çorum Alaca nüfusuna kayýtlý olduðu öðrenildi. * HABERÝ 3’DE

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan Belediye Baþkaný Hamza Yaðmur ve Belediye Meclis Üyelerine parti rozetleri takýldý.

Baþbakan’dan rozet AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Ýl Baþkanlarý toplantýsýndan sonra düzenlenen törende, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan Sungurlu’nun Arifegazili Beldesi Belediye Baþkaný Hamza Yaðmur ile belediye meclis üyelerine parti rozeti takýldýðýný bildirdi. * HABERÝ 9’DA

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Iþýk,Yeni laboratuvar hakkýnda bilgi verdi.

Cephanelik patlamasýnýn nedeni bulundu Afyonkarahisar'da 25 askerin þehit olduðu mühimmat deposunda meydana gelen patlamanýn ayrýntýlarý netleþiyor. Bölgede incelemelerde bulunan bomba uzmanlarýnýn hazýrladýðý ilk rapora göre, sabotaj bulgusuna rastlanmadý, facia ihmalden kaynaklandý.

* HABERÝ 7’DE

Sanayi Sitesi güzelleþecek Belediye, Küçük Sanayi Sitesi'nde yaptýrmayý planladýðý peyzaj iþini ihale etti. Tahmini bedeli 521 bin 933 TL olan iþin ihalesine 7 firma katýldý.

* HABERÝ 9’DA

CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Aþaðý Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretleri düzenledi.

‘Sanayi deðil açýk cezaevi' CHP yöneticilerinin dün Aþaðý Sanayi’de bazý esnaflarý ziyaret etti. Esnaf, sanayinin ana yola baðlantýsýnýn büyük oranda kapatýlmasýna tepkili. * HABERÝ 5’DE Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan.

Din-Bir-Sen Çorum’da Mustafa Göncü, Din-Bir-Sen Þube Baþkaný oldu

Özerk Diyanet Vakýf Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Din-Bir-Sen) Çorum’da teþkilatlandý. DinBir-Sen Þube Baþkanlýðý’na Mimar Sinan Camii ÝmamHatibi Mustafa Göncü getirildi.

* HABERÝ 10’DA

Mustafa Göncü

Jandarma Er Bayram Uluer.

Çalýk YEDAÞ üs kuruyor Türkiye'de elektrik daðýtým liderliði rolünü üstlenen Çalýk YEDAÞ, dünyanýn en son teknolojisini kullanan GE ile iþbirliði yaparak, 7 milyon dolara enerji izleme üssü kuruyor. Çevre dostu enerji üssü ‘Yeþil Bina’da konuþlandýrýlacak.

* HABERÝ 8’DE

Milletvekili Köse, Çorum merkezde esnaf ziyaretleri yaptý.

Dumlupýnar sakinleri taþocaðýndan rahatsýz CHP Milletvekili Tufan Köse’nin ziyaretinde konuþan Dumlupýnar sakinleri, taþocaðýndaki patlamalar ve tozdan muzdarip. * HABERÝ 5’DE


2

ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Devane'de dönüþüm iki etapla kalmaz inþaallah orum Belediyesi'nin Kentsel Dönüþüm Projesi kapsa-

mýnda Devane'de baþlattýðý çalýþmalar devam ediyor. Baþbakan-

lýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'nda yapýlan ihaleyi kazanan Ankara'dan Özcançelik inþaat firmasýnýn bölgede yapýmýna baþladýðý 440 konutluk ilk etabý, öngörülen tarih olan 670 günden önce tamamlamayý hedeflediðini dün bu köþede yazmýþtým. Devane'de birinci

Çorum Belediyesi’nin baþlattýðý Kentsel Dönüþüm Projesi, proje olmaktan çýkýp somut laþtý.

etapla ilgili fotoðraflama çalýþmasý yaparken hemen yaný baþýnda Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne ait iþ makinelerinin hummalý bir þekilde çalýþtýðýný gördüm. Kentsel Dönüþüm'ün ikinci etabýnda çalýþan iþ makineleri, anlaþma saðlanan mülk sahiplerinin evlerini yýkmaya devam ediyordu. Ýkinci etapla ilgili son geliþmeleri Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'e sordum; Zahir'in anlattýðýna göre, ikinci etapta mülk sahipleri ile büyük oranda anlaþma saðlandý. Anlaþma saðlananlar bir parsel üzerinde toplandý. Anlaþma saðlanamayanlar ise, farklý bir parselde toplandý. Belediye Meclisi'nde ikinci etapla ilgili imar düzenlemesi yaptýktan sonra Baþbakanlýk Toplu Ko-

Devane’de ikinci etapta anlaþma saðlanan mülk sahiplerinin evlerinin yýkýmý devam ediyor.

nut Ýdaresi Baþkanlýðý ile görüþülecek. Devane'de doðup büyümedim ama, hem Çorumlu olmamýz hem de mesleðimiz gereði bölgeyi yakýndan tanýdýk. Örneðin her saðanak yaðýþta onlarca evi sel sularý basar, sýk sýk yangýn çýkar, vidanjörler, itfaiyeler bölgeye akýn ederdi. Bilhassa bir kýsmý dönüþüme uðrayan Bahçe Sokaklar'da gördüðümüz manzara hiç açýcý deðildi. Saat Kulesi'ne 10 dakika mesafede, þehir merkezinin göbeðinde uzun yýllar kendi haline terkedilen Devane, bir çok siyasi iktidar temsilcisinin vaatlerini görmüþ, lâkin verilen sözler hep havada kalmýþ, metruk manzara kader gibi benimsenmiþti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün iþbaþýna gelmesinin ardýndan Farabi Caddesi, Arasta, Kale'de somut bir ilerleme olmadý ama, Devane'de Kentsel Dönüþüm Projesi artýk proje olmaktan çýktý. Dönüþümün ilk etabýndan itibaren bir yandan bölgedeki hak sahiplerinin ekseriyetinin gönüllü olarak evlerini terketmesi, bir yandan kentin merkezinde virane bir semtin modernizasyonu için adým atýlmasý Çorumlu'yu sevindiriyor. Dönüþümün sadece iki etapta kalmamasý, Devane'yi topyekün ayaða kaldýrmasý temennimiz…

Akýncýlar’dan en güzel hediye A

kýncýlar Derneði Çorum Þubesi yöneticileri ilk etkinliklerini gerçekleþtirdi.

Akýncýlar Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Mustafa Çaðdaþ, Muhammet Yasin Karaca, Yusuf

Býyýk ve Ömer Faruk Býyýk esnafa Kur’an’ý Kerim hediye etti.

Mezarlýklara kamera geliyor M

ezarlýklarda bir dizi deðiþiklikler yapýlmasýnýn planlandýðýný duydum. Öðrendiðime göre, Ulu Mezar'dan baþlanmak üzere diðer mezarlýklarda uygun noktalara kamera monte edilecekmiþ. Yeni deðiþiklikle Kur'an'ý Kerim okuma programý otomatik sisteme geçirilmiþ. Uygulamanýn Ulu Mezar'dan baþlatýlýp diðer mezarlara yay-

gýnlaþtýrýlmasý düþünülüyormuþ. Çorumlular belediye yöneticilerinin bazý mezarlýklara lavabo yapýlmasýný da düþünmesini istiyor. Hepimizin bir gün varacak son duraðýn orasý olduðunu unutmazsak, mezarlýklara da en az baþka yerler kadar özen göstermemiz gerektiðini kavrarýz sanýrým...

Mezarlýklarda bir dizi deðiþiklikler yapýlmasý için çalýþma yapýldýðýný duydum...

‘Gençlere biçilen gömlek bir türlü üstlerine olmuyor’

A

Akýncýlar Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Mustafa Çaðdaþ, Muhammet Yasin Karaca, Yusuf Býyýk ve Ömer Faruk Býyýk ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.

Hýdýrlýk Çorum’un köklü mezarlýklarý arasýnda yer alýyor.

kýncýlar Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Mustafa Çaðdaþ, Türkiye’de gençlere biçilen gömleðin üstlerine uymadýðýný söyledi. Akýncýlar Derneði Çorum Þubesi yöneticileri Muhammet Yasin Karaca, Yusuf Býyýk ve Ömer Faruk Býyýk ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Mustafa Çaðdaþ, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer’e gündemle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Toplumlarýn ve yönetimlerin zalim ayrýmý yapmasýný istemediklerini belirten Çaðdaþ, Afganistan, Çeçenistan, Dou Türkistan, Filistin, Suriye ve Arakan’da yaþanan tüm zulümlerin

müslümanlarýn ortak meselesi olduðunu söyledi. Suriye’de olup biten geliþmelere pür dikkat kesilirken ABD’nin Afganistan’da bir yere bomba atarak yüzlerce insaný öldürdüðünü, Arakan’la saðlýklý iletiþim kurulamadýðýmý, Çeçenistan’ýn bazý bölgelerinde çatýþmalar yaþandýðýný hatýrlatan Çaðdaþ, “Toplum ve yönetimin zalim ayrýmý yapmasýný istemiyoruz. Her coðrafya bizim meselemiz. Suriye’de yüzlerce masum kardeþimiz öldürülüyor. Ayný anda Afganistan’da ölümler yaþanýyor. Suriye’ye sahip çýkarken Afganistan’a üvey evlat muamelesi yapýyoruz.” dedi. Türkiye’de

Çaðdaþ, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer’e mealli Kur’an’ý Kerim hediye etti.

gençlere biçilen gömleðin üstlerine olmadýðýný belirten Çaðdaþ, “Tarihsel süreçte gençlik ecdadýndan gittikçe uzaklaþýyor. Tiner, bally, alkol Anadolu’ya sýçradý. Okullarda zararlý alýþkanlýklarý kullaným

(Ç.HAK:768)

Ç

oraný yüzde 10’a çýktý. Eðitim sistemi iyi deðil. Batý kültürüne 1-0 yenik düþüyoruz. Bizlere ecdadýmýzýn baþarýsýndan bahsetmiyorlar. Batý kültüründen dem vuruyorlar. Batýnýn baþarýsýnýn altýnda Ýslam

kültürü yatýyor. Endülüs Emevi Devleti ve Osmanlý’yý bizden daha iyi araþtýrýyorlar. Maddi kültürümüze sahip çýkarken, manevi deðerlerimizi korumalýyýz.” diye konuþtu.


ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

3

Þehitlerimizin acýsý tazeyken Ýstanbul’dan gelen haberle üzüntümüz ikiye katlandý.

Canlý bomba maalesef Çorumlu! Son aylarda üst üste gelen terör saldýrýlarý ve þehit haberleri ile acý yaþayan Türkiye dün de güne Ýstanbul Sultangazi 75. Yýl Polis Merkezi'ne yapýlan canlý bomba saldýrýsý ile baþladý. Tüm ülkeyi üzen saldýrýda Çorum’un üzüntüsü katmerlendi çünkü, edinilen bilgiye göre saldýrganýn Çorum Alaca nüfusuna kayýtlý olduðu öðrenildi. Afyonkarahisar’daki cephanelik patlamasý sonucu þehit olan 25 askerimizin acýsý daha tazeyken, 1 polisin þehit olduðu ve 4’ü polis 7 kiþinin yaralandýðý Ýstanbul’daki terörist saldýrýnýn Çorum nüfusuna kayýtlý biri tarafýndan yapýlmasý acýmýzý ikiye katladý. Edinilen bilgiye göye, Sultangazi Ýlçesi'nde meydana gelen patlama edinilen bilgiye göre þu þekilde gerçekleþti: Saat 11.00 sýralarýnda Sultangazi Cebeci Caddesi’nde bulunan 3 katlý binadaki 75. Yýl Polis Merkezi’ne giden bir kiþi bahçe

Ýbrahim Çuhadar

kapýsýnda bulunan polis memurunu geçtikten sonra bahçede yürümeye baþladý. Emniyet binasýnýn merdivenlerini çýkan þüpheli, kapýdan girip x-ray cihazýnýn önüne geldiðinde cebinden çýkardýðý el bombasýný müracaat bölümündeki polisin üzerine attý. Vurulmasýna fýrsat vermeyen saldýrgan ardýndan da üzerinde bulunan bomba düzeneðinin pimini çekerek büyük bir gürültüyle kendini patlattý. Patlamanýn etkisiyle canlý bomba ölürken, polis merkezinin kapýsýnda

çökme nedeniyle büyük bir delik oluþtu. Ayrýca kapý önünde bulunan zýrhlý araçlarýn bile camlarý kýrýldý. Polis ekipleri, ikinci patlama ihtimaline karþý patlamanýn olduðu bölgeyi emniyet þeridiyle çevirdi. Hiç kimse binaya yaklaþtýrýlmadý. Çevredeki yollar da trafiðe kapatýldý.

‘Karakoldan aradýlar’ dedi

Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü tarafýndan saldýrýnýn ardýndan baþlatýlan soruþturmada olay anýnýn detaylarý ortaya çýkmaya baþladý. Saldýrganýn boynunda asýlý bir çanta ile elindeki evraklarla karakolun giriþinde bulunan silahlý nöbetçinin yanýna yaklaþarak "Karakoldan haber verdiler. Bana ait bir evrak varmýþ. Alýp çýkacacaðým" dediði belirlendi. Nöbetçinin þüphe çekmeyen zanlýyý X-Ray cihazýnýn bulunduðu kapý bölümüne doðru yönlendirdiði öðrenildi.

Saldýrýyý farketti

Kapýda nöbet tutan polis memurunun ifadesine göre, zanlýnýn içeri girmesinin hemen ardýndan içerden iki el silah sesi geldi. Þehit olan polis memuru Bülent Özkan’ýn durumu fark ederek patlamadan hemen önce silahýný çekerek iki el ateþ ettiði belirtildi. Nöbetçi silahýný doðrultarak içeri doðru yöneldiði sýrada büyük bir patlama meydana geldi. Öte yandan olayda hayatýný kaybeden polis memuru Bülent Özkan’ýn baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Asayiþ Þube Müdürlüðü’ne tayin edilmek üzere olduðu ortaya çýktý. Baþarýlý polis memurunun yeni görev yerine gidip çalýþmak için iþlemlerinin tamamlanmasýný beklediði öðrenildi. Polis merkezinin yaþanabilecek saldýrý ihtimali gözönüne alýnarak inþaatýnda tuðla deðil beton malzeme kullandýðý öðrenildi.

Patlamanýn etkisiyle canlý bomba ölürken, polis merkezinin kapýsýnda çökme nedeniyle büyük bir delik oluþtu.Patlamada bir polis memuru þehit düþtü.

Binanýn tuðla olmasý durumunda yerle bir olabileceði bildirildi. Patlamanýn ardýndan olay yerine 10’un üzerinde ambulans sevk edildi. Saldýrýda müracaat bölümünde bulunan

polis memuru Bülent Özkan'ýn þehit olduðu öðrenildi. 4’ü polis 7 kiþinin de yaralandýðý belirtildi. Yaralýlar Okmeydaný ile Vakýf Gureba Eðitim ve Araþtýrma hastanelerine kaldýrýldý.

Çapkýn’dan açýklama

Bomba imha ekiplerinin çalýþma yaptýðý olay yerine gelen Ýl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn da patlamayla ilgili bilgi aldý, daha sonra da gazetecilere açýklama

yaptý. Çapkýn, patlamayla ilgili þu bilgileri verdi: Vatandaþlarýmýzýn girdiði x-ray cihazýnýn önünde kendini parçalýyor. Oradaki vatandaþlarýmýzý karþýlayan polisimiz þehit. Dört personelimiz de yaralý, hafif yaralý

genellikle. Ýçeride banklarda oturan üç dört vatandaþýmýzý biliyoruz. Þimdilik onlarla ilgili üç hafif yaralý tespitimiz var ayriyeten. Deðiþebilir o. Çok çoðalmaz görünüyor ama deðiþebilir.”

Evliya Çelebi Osmancýk’a geldi T

70 yaþýndaki emekli muhasebeci Muammer Özdayýoðlu, Çorum'un Osmancýk ilçesine geldi.

ürkiye'yi yürüyerek dolaþan ve gezip gördüðü yerleri anlatan kitaplar hazýrlayan 70 yaþýndaki emekli muhasebeci Muammer Özdayýoðlu, Çorum'un Osmancýk ilçesine geldi. Yaklaþýk 13 yýl önce çýktýðý Anadolu turu serüvenini AA muhabirine deðerlendiren Özdayýoðlu, 1999 yýlýnda, muhasebecilikten emekli olduktan sonra yurt içi turuna çýkmaya ve bu seyahatini de yürüyerek yapmaya karar verdiðini söyledi. Yaþadýðý Aydýn ilinden çýktýðý Anadolu turu kapsamýnda 77 il ile 2 binin üzerinde ilçe, belde ve köy ziyaretinde bulunduðunu ifade eden evli ve 2 çocuk babasý Özdayýoðlu, yaptýðý gezi boyunca Anadolu insanýnýn kültürel yaþantýsýný izlenimleriyle not aldýðýný belirtti. Günde yaklaþýk 55 kilometre yol katettiðini vurgulayan Özdayýoðlu, ilerleyen yaþýnýn yürüyüþ esnasýnda hiçbir saðlýk problemine neden olmadýðýný vurgulayarak, 13 yýllýk seyahati boyunca elde ettiði bilgileri kitaplaþtýrdýðýný dile getirdi. ''Bir Çingene Gezgininin Seyahatnamesi'' ile ''Anadolu'da Türk Tarihi ve Folkloru'' adlý kitaplarýnýn çeþitli sayý ve ciltlerini yayýmladýðýný anlatan Özdayýoðlu, þunlarý kaydetti: ''Geri kalan kýsýmlarýný da kýsa süre sonra sýrasýyla basýp yayýmlatmayý düþünüyorum. Maalesef birçok basýmevi gezi kitaplarýnýn basýmýný ticari bulmuyor. Gezi kitaplarýnýn okunmadýðýný düþünüyorlar. Oysa gezip gördüðü yerleri kendi üslubuyla anlatan Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlý eseri günümüzde hala ilgiyle okunmakta ve yüzyýllar sonrasýnda insanlarýmýz yaþadýklarý topraklarýn geçmiþini öðrenebilmekte. Uygun bir yayýnevi

VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI Þirketimizin ortaklarýndan Sayýn

Feyyaz Küçükaltan

'ýn

Metropol Gýda San. Ve Dýþ. Tic. A.Þ.

(Ç.HAK:2807)

(Ç.HAK:2837)

vefatýný üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet , kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz.

bulursam gezi anýlarýmýn toplandýðý belgesel niteliðindeki bu kitaplarýmý da bastýrmayý düþünüyorum.'' ''Modern Evliya Çelebi'' olarak da adlandýrýldýðýný dile getiren Özdayýoðlu, bugüne kadar 46 bin kilometre yol katettiðini, Osmancýk ilçesindeki izlenimlerinin ardýndan Kargý ilçesine gideceðini sözlerine ekledi. (A.A.)


4

ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Eðitimcilerin emrindeyiz’

AK

Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým Ýleri Seviye Programlanabilir Denetleyici (PLC) ve SCADA Eðitimi laboratuvarý ile birlikte üniversitesanayi iþ birliðinin daha somut bir hal aldýðýný belirterek, bundan sonraki süreçte de eðitimcilerin Ankara’da emrinde olduklarýný söyledi. Üniversitesanayi iþ birliðinin Çorum’un yýllardýr istediði bir konu olduðunu ve bu

AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, yeni açýlan laboratuvar hakkýnda bigli aldý.

laboratuvarla somutlaþtýðýný belirten Yýldýrým, eðitime yapýlan yatýrýmýn en büyük yatýrým olduðunu

vurguladý. Çorum’da üniversitenin temellerinin atýldýðýný ve büyümeye baþladýðýný, daha da

þekillendirdiklerini belirterek “Burada geçen yýl bazý sanayicilerimizin bazý bölüm talepleri olmuþtu. Bu bölümleri açtýk ve bölümler istihdam garantili olunca bölümlerin kontenjanlarý tamamen doldu. Sanayicilerimizden gelen talepleri önemsiyoruz” dedi. Bu laboratuvarýn nitelikli ara eleman eðitimine profesyonel dsetek vereceðini belirten Prof. Dr. Alkan, yeni laboratuvarda kiþi baþý yaklaþýk 15 bin TL olan eðitimin ilk etapta ücretsiz verileceðini, daha sonra makul ücretlerle eðitim çalýþmalarýnýn devam edeceðini aktardý. TSO’nun, Hitit Üniversitesi’nin en büyük ortaklarýndan olduðuna dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, TSO’nun destekleri ile üniversite yatýrýmlarýnýn somut faaliyetlere dönüþtüðünü kaydetti.

Prof. Dr. Alkan konuþmasýnda ayrýca Çorum’daki sanayici ve iþ adamlarýna da ‘sorunlarýnýzý birlikte çözelim’ çaðrýsýnda bulundu. Prof. Dr. Alkan, “Ýþletmenizdeki sorunlarý gelin birlikte çözelim. Ýþletmenizdeki her türlü sorunu bize bildirin, biz de buradaki yüksek lisans ve doktora öðrencisi arkadaþlarýmýzla çözelim. Hem öðrencilerimiz yüksek lisans, doktoralarýný yapsýnlar, hem de iþletmenizdeki sorun çözülmüþ olsun” dedi. Mühendislikte

büyüyeceðini belirten Yýldýrým, öðrenci sayýsýnýn her yýl arttýðýný ve gerekli altyapýyý da kendilerinin

saðlayacaðýný kaydetti. Üniversite için kuzey ve güney olmak üzere iki farklý kampüs yeri belirlediklerini belirten Yýldýrým, ayrýca araþtýrma hastanesinin de Çorum’a büyük katkýlar saðlayacaðýný aktardý. Yýldýrým, eðitimcilerin emrinde olduklarýný, her türlü taleplerini kendilerine iletebileceklerini sözlerine ekledi.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Iþýk,Yeni laboratuvar hakkýnda bilgi verdi.

Üniversite ve sanayi iþbirliðinin somut adýmý

‘Sorunlarýnýzý birlikte çözelim’

itit Üniversitesi H Rektörü Prof. Dr. Reha Metin

Alkan, Ýleri Seviye Programlanabilir Denetleyici (PLC) ve SCADA Eðitimi laboratuvarýnýn açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmasýnda Çorum’daki sanayicilere ‘iþletmenizdeki sorunlarý bize iletin, sorunlarýnýzý yüksek lisans ve doktora öðrencilerimizle birlikte çözelim’ þeklinde çaðrýda bulundu. Hitit Üniversitesi’nin bu þekilde iþler yapmasýnýn gurur verici olduðunu belirten Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite-sanayi iþ birliðinin somut adýmlar haline gelmesinin önemli olduðunu vurguladý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile birlikte Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý’nýn desteði ile projeyi ortaya çýkarttýklarýný belirten Prof. Dr. Alkan, sanayicilerin taleplerine göre eðitimi

Prof. Dr. Halil Aykul

H

Prof. Dr. Reha Metin Alkan

Fakültesi’ne elektrik, elektronik ve bölgisayar bölümlerini açtýklarýný belirten Prof. Dr. Alkan, ancak öðretim

görevlisi kadrosunu da tamamladýktan sonra bu bölümlerde de eðitime baþlayacaklarýný sözlerine ekledi.

Ýleri Seviye Programlanabilir Denetleyici (PLC) ve SCADA Eðitimi laboratuvarýnýn açýlýþý yapýldý.

‘Ýþ ortamý ile akademik bilgi örtüþecek’ Ç

orum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýleri Seviye Programlanabilir Denetleyici (PLC) ve SCADA Eðitimi laboratuvarýnda iþ ortamýn ihtiyaç duyduðu bilgi ile akademik bilginin örtüþür hale geleceðini söyledi. Açýlýþ töreninde konuþan TSO Baþkaný Baþaranhýncal, bu tür bir laboratuvarýn Türkiye’de Ýstanbul teknik Üniversitesi’nden sonra

Çetin Baþaranhýncal kurulan ikinci laboratuvar Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn olduðunu, ayrýca Çorum bu tür bir laboratuvara

destek veren ilk oda olduðunu vurguladý. Çorum iþ dünyasý olarak nitelikli iþ gücünün yetersiz olduðundna þikayetçi olduklarýný belirten Baþaranhýncal, “Bu nedenle bu laboratuvar önemli. Bu sorunu çözmek için bu laboratuvar projesinin içinde olmayý istedik. Bu laboratuvar iþ ortamý ile akademik bilginin örtüþmesini saðlayacak. Bu nedenle önemsiyoruz” diye konuþtu.

itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde OKA desteði ile kurulan Ýleri Seviye Programlanabilir Denetleyici (PLC) ve SCADA Eðitimi" laboratuvarý, dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. Törende laboratuvar, üniversite-sanayi iþ birliðinin Çorum’da atýlan en somut adýmý olarak nitelendirildi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) ortaklýðý ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) desteði ile kurulan laboratuvarýn açýlýþ törenine AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OKA Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn ile çok sayýda sanayici ve akademisyen katýldý. Törenin açýþ konuþmasýný yapan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Iþýk, bu laboratuvarda; Çorum’daki çeþitli sanayi kuruluþlarýnda

Törende konuþmalarýn ardýndan açýlýþ kurdelesi kesildi.

Açýlýþa bazý sanayiciler de katýldý.

Sanayi ve ünevirsete arasýnda iþbirliðinin somut adýmlarý atýldý.

çalýþan teknik personelin el becerilerinin geliþtirilebileceðini söyledi. Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul da konuþmasýnda,

Çorum için güzel bir hizmetin baþlangýcýný yaptýklarýný belirtti. Törende konuþmalarýn ardýndan açýlýþ kurdelesi kesildi. Kurdelenin ardýndan

laboratuvarda görevli akademisyenler, laboratuvarýn çalýþma sistemi ve iþlevleri hakkýnda sanayicilere bilgiler verdiler. Tören, kokteylle sona erdi.

Burs vermek ister misiniz? S

ayýlarý 11 bine ulaþan Hitit Üniversitesi öðrencilerinden ihtiyaç sahiplerine çeþitli burs ve destekler veriliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu ile Çorum STK'larý ve hayýrseverleri tarafýndan verilen çeþitli burslara ek olarak, Üniversitede geçtiðimiz yýl olduðu gibi bu yýl da kýsmi zamanlý öðrenci uygulamasý ile çok sayýda öðrenciye destek verilmeye devam edilecek. Ayrýca ihtiyaç sahibi tüm öðrencilere yemek bursu uygulamasý-

na da devam edilecek. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'nden yapýlan açýklamada, tüm bu desteklere raðmen üniversitenin ihtiyaç sahibi tüm öðrencilerine destek verilmesinin mümkün olmadýðý, bu çerçevede yarýnýn Türkiye'sini þekillendirecek baþarýlý ve ihtiyaç sahibi öðrencilere katkýda bulunmak üzere, maddi gücü oranýnda tüm Çorumlular öðrencilere burs/destek vermeye davet edildi.

Kurdelenin ardýndan laboratuvarda görevli akademisyenler, laboratuvarýn çalýþma sistemi ve iþlevleri hakkýnda bilgi verdi.


ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

5

'Sanayi deðil açýk cezaevi' HP yöneticilerinin ziyaretinde konuþan bir grup esnafýn, Aþaðý Sanayi Sitesi'nin, Yeni Sanayi Caddesi'ne olan baðlantýlarýnýn büyük oranda kapatýlmasýna tepkili. Boþaltýlma sürecine giren sanayide esnaf, bir taraftan yollar kapatýlýrken diðer taraftan da sanayiye hizmet gelmemesini eleþtiriyor. Kapanan yollarýn ardýndan müþteri sayýsýnýn hayli azaldýðýný belirten esnaf, Aþaðý Sanayi Sitesi'ni sanayi deðil, yarý açýk cezaevi olarak nitelendiriyor. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Aþaðý Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretleri düzenledi. Sanayi Sitesi'nin taþýnmasýnýn gündem oluþturduðu ziyaretlerde esnaf, sanayinin mevcut halinden yakýnýyor. Esnaf, sanayinin geleceðinin bir an önce netleþmesini bekliyor.

CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Aþaðý Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretleri düzenledi.

Belediye Baþkaný hiç ziyaret etmedi

Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ve bazý partililerle birlikte Sanayi'yi gezen Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, esnafa 'Belediye Baþkaný 3,5 yýlda sanayiye kaç kez ziyarete geldi?' diye sordu. Esnaf ise, Yeni Sanayi Cad-

Esnaf talep ve þikayetlerini dile getirdi.

desi'nin Sanayi Sitesi'ne açýlan yollarýn kapatýldýðý dönemde esnafýn tepkisi ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn daveti üzerine Sanayi'ye geldiðini, onun haricinde sa-

nayiye hiç gelmediðini söyledi.

Ýki parça sanayi istemiyoruz CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas da, Ço-

rum'da birbirinden ayrý iki sanayi istemediklerini, sanayilerin Çevre Yolu'na baðlý bir noktada birleþtirilmesini istediklerini söyledi. Ahi Evran Sitesi'nin, sanayi esnafý

için bir kurtuluþ olduðunu belirten Atlas, Küçük Sanayi Sitesi'ne yapýlacak yeni dükkanlarýn da esnafýn iþini görmeyeceðini ileri sürdü. Atlas ayrýca, KSS ile Çevre Yolu arasýndaki baðlantý yoluna yapýlacak yeni dükkanlarýn heyelan tehlikesi ile karþý karþýya olduðunu, burada büyük maliyetli bir altyapý çalýþmasý yapýlmasý gerektiðini, esnafýn da bu mali yükün altýna giremeyeceðini savundu. Atlas, "Belediye Baþkaný önce esnafa 'bir yer gösterin ben de destek olayým' dedi. ÇESOB bir yer belirledi, proje hazýrladý ancak destek olmadý. Aþaðý Sanayi Sitesi'nin yolla baðlantýsýný kesti. Þimdi Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasýna yeni dükkanlar yapýlacaðýný, Aþaðý Sanayi esnafýný buraya taþýyacaklarýný söyledi. O bölgede heyelan tehlikesi var. Ben bazý mühendislerden bilgiler aldým. Oradan en az 3 milyon metreküp toprak almak lazým. Çok büyük maliyetli bir altyapý çalýþmasý yapýlmasý gerekiyor. Buradaki esnaf bu mali yükün altýna giremez" diye konuþtu.

Aþaðý Sanayi esnafý sanayinin geleceðinin bir an önce netleþmesini bekliyor.

E

‘Varlýðýný 12 Eylül’e borçlu olanlar onunla hesaplaþamaz’

ðitim-Ýþ Çorum Ýl Temsilciliði, üzerinden 32 yýl geçen 12 Eylül darbesi ile ilgili basýn açýklamasýn yayýnladý. 12 Eylül 1980'de Türkiye’de gerçekleþtirilen askeri darbenin ardýndan 32 yýl geçtiði ve her geçen gün darbenin arkasýndaki sis perdesinin aydýnlandýðý, darbenin asýl maðdurlarý ile darbenin yarattýðý yeni düzenden kimlerin beslendiðinin bir bir ortaya çýktýðý dile getirilen açýklamada þu görüþlere yer verildi; “Devletin idari organlarýnýn, darbecilerin gölgesinde yapýlandýrýldýðý, yaklaþýk dokuz yýl süren bu dönemde; partiler feshedilmiþ, birçok siyasi parti lideri gözaltýna alýnmýþ ve yargýlanmýþtýr. Atatürk'ün büyük bir özveriyle Cumhuriyet deðerleri üzerine kurduðu Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumu gibi çok sayýda kurumun

kapatýldýðý bu süreç, Atatürkçü düþüncenin en fazla zarar gördüðü, çok sayýda Atatürkçü aydýn ve düþünürün zindanlara týkýlarak yýpratýldýðý dönem olarak tarihe geçmiþtir. Faþist darbenin sonunda, 800.000 insanýn gözaltýna alýndýðý, 250.000 demokrat yurtsever insanýmýzýn tutuklandýðý bir süreç yaþanmýþtýr. Bunun sonucunda yurtsever, aydýn demokrat, devrimci insanlarýmýzýn bir bir iþkencelerden geçirilmesi sonucunda, bir korku imparatorluðu oluþturulmuþtur. Çalýþanlarýn yoksullaþmasýna neden olan neoliberal 24 Ocak kararlarý bu dönemde daha sýký uygulanmýþ, iþbirlikçi sermaye, çalýþanlara karþý demokratik tepkilerden dolayý gerçekleþtiremediði yasalarý, 12 Eylül karanlýðýnda peþ peþe çýkarttýrmýþtýr. Bu ekonomik kararlar dýþýnda emeðin

örgütlenmesini engelleyen bir dizi yasaklar getirilmiþti. Bunun sonucunda o zamanýn en büyük öðretmen örgütü olan TÖB-DER kapatýlmýþ; üyeleri 1402 yasasýyla görevlerinden uzaklaþtýrýlmýþtý. Ülkenin içinde bulunduðu siyasi istikrarsýzlýðý, ekonomik sorunlarý ve iþsizliði bahane edenler, toplumu, devletin kuþattýðý alanlarýn sýnýrlarý içinde tutmak istemiþlerdir. Bu yolla Cumhuriyet döneminin kurucu felsefesindeki demokratik, laik ve halkýn yönetimde söz sahibi olduðu anlayýþ ortadan kaldýrýlmýþ; siyasi partiler, iþçi ve memur örgütleri gibi her türlü toplumsal örgütlenme baský altýna alýnarak, toplum üzerinde bir apolitizasyon programý uygulanmýþtýr. Ülkenin ve toplumun sorunlarýyla, siyasetle uðraþmayan, sormayan, sorgulamayan bir gençlik yetiþtirilmek

istenmiþtir. Bugün AKP iktidarýnýn özlemini çektiði ve hedef olarak ortaya koyduðu biat eden "kindar ve dindar" gençlik projesi 12 Eylül darbesinin bir sonucudur ve 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eðitim Yasasý ile de hayata geçirilmiþ bulunmaktadýr. 12 Eylül 1980'den önce ülkemizde iki buçuk milyon sendikalý iþçi varken, bugün ileri demokrasi naralarý atanlarýn döneminde bu sayý sekiz yüz bine düþmüþtür. Ayný zamanda özelleþtirme ve taþeronlaþtýrma uygulamalarýyla çalýþanlarýn örgütlenme özgürlüðü engellenmiþ, darbe döneminde bile yapýlmayan bu dönemde yapýlmýþ, yasa çýkarýlarak grev yasaklanmýþtýr. Kullanýlan bir kýsým demokratik haklar bile suç sayýlarak, kiþiler gözaltýna alýnmakta hatta cezalandýrýlýp hapse atýlmaktadýr. 12 Eylül faþist yönetiminin

oluþmasýna neden olanlarý kýnýyoruz. Demokrasi ve hukuk dýþý arayýþlarýn hiçbir dönem çözüm olamayacaðý inancýndayýz. Darbenin kirli iliþkileriyle bugün önemli görevlerde bulunanlarýn da gerçek yüzlerinin ortaya konulmasý, kamuoyu vicdanýnda yaralarýn sarýlmasýnda önemli rol oynayacaktýr. "Yetmez ama evet!" diyenlerin AKP'nin yaptýklarýný eleþtirmeleri ne kadar komikse, varlýðýný 12 Eylül'e borçlu olanlarýn 12 Eylülcüleri yargýlýyoruz demeleri de o kadar komiktir. 12 Eylül faþizmine inatla kurulan ve kurucu üyelerinin çoðunluðunun TÖBDER üyelerinden oluþan Eðitim Ýþ, TÖBDER'e yapýlan haksýzlýklarýn hesabýný sormada bu geleneðin en büyük mirasçýsý olarak mücadelesini inatla sürdürecektir.”

CHP Milletvekili Tufan Köse, Dumlupýnar semtini ziyaret etti.

Dumlupýnar sakinleri taþocaðýndan rahatsýz

C

umhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, Bahçelievler Mahallesi Dumlupýnar semtini ziyaret ederek, vatandaþlarla sohbet etti. Yapýlan yazýlý açýklamada, TBMM'nin tatil dönemi nedeniyle Çorum'da bulunan ve ilçelere, köylere ziyaretler düzenleyen Milletvekili Köse’nin, zaman zaman Çorum merkezde de esnaf ziyaretlerinde bulunarak halkla sohbet ettiði bildirildi. Dumlupýnar semtini ziyaret eden Milletvekili Köse, vatandaþlarla sohbet ederek bölgenin sorunlarýný dinledi. Ülkenin genel sorunlarýnýn da ele alýndýðý sohbette, mahalle sakinleri özellikle taþocaðýndaki patlamalardan ve

Milletvekili Köse, Çorum merkezde esnaf ziyaretleri yaptý.

buradan yayýlan tozdan büyük rahatsýzlýk duyduklarýný dile getirdiler. "Evlerimiz 3-4 þiddetinde deprem görmüþ gibi sallanýyor. Korkudan eve giremez olduk. Hele de patlamadan sonra meydana gelen toz hem bize, hem de bitkilerimize nefes aldýrmýyor" diyerek sýkýntýlarýný dile getiren mahalle sakinleri, kendilerini kimsenin dinlemediðini, yüzüstü býrakýldýklarýný iddia ettiler.

Bu ve benzeri sorunlarý hep birlikte sahiplenerek aþabileceklerini dile getiren CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de, Suriye ile ilgili bir soru üzerine, Suriye'deki sorunun bölgenin diðer ülkelerindekilerle ayný olduðunu ve emperyalistler tarafýndan üretilip beslendiðini söyledi. "Suriye halký, bir bütün olarak bizim akrabamýzdýr, kardeþimizdir. Onlarýn içiþlerine karýþmak hem yakýþýksýzdýr, hem de

uluslararasý uluslararasý hukuka aykýrýdýr. Ancak sömürgeciler istiyor diye AKP'nin kan dökmeye, evlatlarýmýzý kýrdýrmaya bu kadar hevesli olmasýný kabullenmemiz mümkün deðil. CHP hem Türkiye'mizin, hem de komþu ülkelerin barýþ içinde, huzur içinde yaþamalarýnýn teminatýdýr. Sömürgeciler istiyor diye Recep Tayyip Erdoðan'ýn ülkeyi yýkýma götürmesine, ateþe atmasýna izin vermeyeceðiz" dedi.

baþsaðlýðý dileyerek acýsýný paylaþan Milletvekili Köse,

köy halkýyla da bir süre sohbet etti.

Bayýr ailesinin acýsýný paylaþtý G

eçtiðimiz günlerde arý sokmasý sonucu hayatýný kaybeden Çorum Merkez Laloðlu Köyü'nden, Ziraat Bankasý'ndan emekli Erdal Bayýr'ýn (50), yedisi geçtiðimiz günlerde yapýldý. Mevlid yemeðine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Meclis Üyesi Kemal Kapýsýz, eski Ýl Sekreteri Osman Kapýsýz ile bazý partililer de katýldý.

(Ç.HAK:2834)

C

Kemal Kapýsýz'ýn akrabasý olan Erdal Bayýr'ýn ailesini

Mevlid yemeðine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Meclis Üyesi Kemal Kapýsýz, eski Ýl Sekreteri Osman Kapýsýz ile bazý partililer de katýldý.


6

ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile birlikte esnaf ziyareti yapan AK Parti Çorum Milletvekili Baðcý;

‘Çorum’un geliþiminde KOBÝ’lerin rolü büyük’ AK

Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý’nýn, ÇESOB tarafýndan hazýrlanan Ahi Evran Sanayi Þehri'ne tam destek verdiði bildirildi. ÇESOB’tan yapýlan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Milletvekili Baðcý, dün AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karaca, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Bilal Çetin'le birlikte Sobacýlar Arastasý, Bakýrcýlar Arastasý ve Yukarý Sanayi'de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarý ziyaret ederek, sorunlarý birinci aðýzdan dinledi. Yapýlan açýklamaya göre, ziyaret ettiði esnaflardan Ahi Evran Sanayi Þehri ile ilgili görüþ alýþveriþinde de bulunan Baðcý, "Çorum'u büyüten KOBÝ'lerimizdir. Çorum geliþimini sanatkarýna ve kendi giriþimcisi KOBÝ'lerine borçludur. Ahi Evran Sanayi Þehri Projesi'ni önemsiyorum çünkü bu proje Çorum'un ufkunu açacaðý gibi esnaf ve sanatkarýn da önünü açacak bir projedir. Ahi Evran bu ruhu canlý tutacak ve Çorum'un sanatkarlarýnýn

küçülmesini ve yok olmasýný önleyecektir. Her bir sokaðýnda yaþam mücadelesi veren esnafýn ve sanatkarýn sesine kulak vermek siyasi sorumluluðumuzun gereðidir. Çekiç sesini susturmayacaðýz. Ahi Evran Sanayi Þehri Kooperatifi de yapacaðý çeþitli projelerle esnafýmýza hayat verecektir. Bu yüzden Ahi Evran Sanayi Þehri Projesi'ni þartsýz ve koþulsuz destekliyorum" dedi. Yýlmazlar Römork Sanayi ziyareti sýrasýnda kýsa bir süre Baðcý'yla görüþen iþyeri sahibi Hasan Yýlmaz, Baðcý’ya teþekkür ederek, Ahi Evran'a verdiði destekten dolayý çok duygulandýðýný söyledi. Alkanlar Mutfak Eþya sahibi Nevzat Alkan, Hançerliler Bakýr sahibi Nurettin Hançerli, Demiroðlu Sanat Evi sahibi Mustafa Nihat Demiroðlu, bakýrcý esnafýndan Mustafa Çakmak ve Mustafa Canlý'yý ziyaret eden Baðcý'ya Ahi Evran'a destek verdiklerini ifade ederek, Baðcý'dan da destek istediler. Baðcý ise, projenin bütün aþamalarýnda esnaf ve sanatkarýn yanýnda olacaðýný ve sesi olacaðýný dile getirdi.

ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da Ahi Evran Sanayi Þehri Projesi'ne þartsýz destek veren Milletvekili Baðcý'ya teþekkür ederek, "Sayýn Baðcý'yý esnaf ve sanatkarýn sorunlarý ile yakýndan ilgilendiði için tüm esnaf ve sanatkarlarýmýz adýna kutluyorum" diye konuþtu.

‘Çorum esnafý oldukça cana yakýn’

AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, tüm alýþveriþlerini Çorumlu esnaftan yaptýðýný söyledi. Çorum'dan Ankara'ya hareket etmeden önce gýda, giyim tüm alýþveriþini Çorumlu esnaftan yaparak Ankara'ya gittiðini ifade eden Baðcý, Çorum milliyetçisi olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Çorumlu esnafýn kalkýnmasýný ve büyümesini istediðini belirten Baðcý, "Çorum'un esnafý hem güler yüzlü hem de cana yakýn. Çorumlu esnafýn kalkýnýp büyümesi Çorum'un büyümesi anlamýna gelir. Bu yüzden tüm alýþveriþlerimi Çorumlu esnaftan yapýyorum. Esnafýmýza hayýrlý ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

ÇESOB’tan yapýlan yapýlan yazýlý açýklamada, Cahit Baðcý, esnafýn önemine deðindi.

Baðcý, bakýrcý esnafý ile sohbet etti.

Süt içemeyen çocuklara ayran T

arým ve Köyiþleri Bakanlýðý, geçen eðitim-öðretim döneminde süt içmeyen çocuklarýn bazýlarýnda görülen laktoz alerjisi sorununun yeniden yaþanmamasý için çalýþma baþlattý. Bakanlýk, bundan böyle “Hiç süt içmedi” diye beyanda bulunan ailelerin çocuklarýna öncelikle laktoz alerjisi testi uygulanmasýný önerecek. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý okul sütüyle ilgili hazýrladýðý yeni taslaðý Maliye, Saðlýk ve Milli Eðitim bakanlýklarýna sundu. Her yýl daðýtýlmasý planlanan süt için hazýrlanan taslaðý inceleyen saðlýk

bakanlýðý yetkilileri, geçen yýldan farklý olarak bu yýl hiç süt içmemiþ çocuða öncelikle laktoz alerji testi uygulanabileceðini bildirdi. Ocak ayýnda ihalesi yapýlacak, þubat ayýnda okullarda daðýtýmýna baþlayacak sütlerin yaný sýra laktoz alerjisi belirlenen çocuklara ayran verilecek. 4+4+4 sistemi nedeniyle öðrenci sayýsýnýn artmasý nedeniyle süt daðýtýmýnýn haftada 5 gün yerine 2 güne düþürüleceði de belirtildi. Laktoz alerjisi testinin fiyatý özel hastanelerde 72 lira. Bu test devlet hastanelerinde ücretsiz yapýlýyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý’nýn esnaf ziyaretlerinde bulunduðu belirtildi.

Vekillerden yatýrým bilgisi AK

Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý 2011-2012 yatýrým ve faaliyetleri hakkýnda açýklama yaptýlar. AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý açýklamada, "Ýlimiz her alanda hükümetimizden yeterli destek ve hizmet almaktadýr. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn 20112012 yýllarýnda belediyelerimize saðladýðý destekler ve ilimizde yaptýðý yatýrýmlarýn toplamý 240.391.447 TL'dir." dediler. Bu çerçevede Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan belediyeler saðlanan çevre kirliliði gideri yardýmý, atýksu arýtma tesisi yardýmý, kanalizasyon yardýmý, kentsel dönüþüme iliþkin uygulamalar, çevre temizlik aracý kapsamýnda; Alaca, Alacahöyük, Arifegazili, Baþpýnar, Bayat, Boðazkale, Büyükhýrka, Çamlýca, Çopraþýk, Demirþeyh, Dodurga, Düvenci, Elvançelebi, Eskialibey, Evci, Hacýhamza, Ýskilip, Karahacip, Kargý, Konaklý, Kunduzlu, La-

Salim Uslu

çin, Narlý, Oðuzlar, Ortaköy, Osmancýk, Seydim, Uðurludað Belediyesi, Osmancýk Köylere Hizmet Götürme Birliði olmak üzere Çevresel Etki Deðerlendirmesi Ýzin ve Denetim Genel Müdürlüðü ile Mekânsal Planlama Genel Müdürlüðünce toplam 7milyon 223 bin 511 TL yardým gerçekleþtirildiði belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðünce yapýmý tamamlanan ve devam eden; Çevre Þehircilik Ýl Müdürlüðü Binasý ve Lojman Onarýmý, Merkez Jandarma, Subay, Astsubay Lojman Ýnþaatý, 720 Öðrencilik merkez ile 300 öðrencilik Osmancýk yurt inþaatý için toplam 42 milyon 186 bin 827 TL yatýrým yapýlmýþ olacak.

Cahit Baðcý

Murat Yýldýrým

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünce ilimizde toplam 920 adet köy ve mahalle biriminin tamamýnda kadastro çalýþmalarý tamamlanmýþ, 2010 yýlý sonu itibariyle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBÝS) geçilmiþtir. Genel Müdürlükçe 2011-2012 yýlýnda toplam 281.370 TL yatýrým yapýlmýþtýr. Ýller Bankasý tarafýndan Çorum’da bulunan merkez ilçe ve belde belediyelerine 20112012 yýllarý arasýnda; çeþitli alt ve üstyapý iþleri için 24.112.000 TL, malzeme, ekipman, araç ve gereç kredisi olarak 23.026.000 TL, Nakit Destek Kredisi olarak 9.035.000 TL olmak üzere toplam 56.173.000 TL kredi tahsis edildiði belirtildi.

Genel Bütçe Gelirlerin-

den Gönderilen Paylar Mahalli idarelerin Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden aldýklarý mahalli idarelere 2 Temmuz 2008 tarihinde kabul edilen "5779 sayýlý Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkýnda Kanun" çerçevesinde pay daðýtýmý yapýlýyor. Çorum Belediyesi ile baðlý diðer ilçe belde ve belediyelerine 1 Ocak 2011 - 30 Nisan 2012 tarihleri arasýnda toplam 134.526.739 TL pay tahakkuk etmiþ, belediye borçlarý düþüldükten sonra tahakkuk eden miktarýn %79'u olan 105.687.074 TL ilgili belediyelere gönderildi.

Yeni sayaçlarýn maliyeti daðýtým þirketine

E

lektrik daðýtým sistemine yeni baðlanacak olan müþterinin sayacýnýn temini ve montajý 31 Aralýk 2013'ten sonra daðýtým þirketi tarafýndan yapýlacak. Yeni sayaçlarýn temini ve montajý sýrasýnda daðýtým þirketi aboneden herhangi bir bedel istemeyecek, sayacýn mülkiyeti de daðýtým þirketine ait olacak. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), ''Elektrik Piyasasý Müþteri Hizmetleri Yönetmeliði'nde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliði'', Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Yönetmeliðin ''tanýmlar'' baþlýklý 4'üncü maddesine ''Devlet Su iþleri (DSÝ), Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Yeraltý

Suyu Kullanma Belgesi'' tanýmlarý eklendi. Yönetmeliðin ''sisteme baðlantý yapýlmasý'' baþlýklý 7'inci maddesine eklenen fýkraya göre, daðýtým sistemine yeni baðlanacak müþterinin sayacýnýn temini ve montajý, 31 Aralýk 2013 tarihinden itibaren ilgili daðýtým lisansý sahibi tüzel kiþi tarafýndan yapýlacak. Daðýtým Sistemi OSOS kapsamýnda, yýllýk tüketimi EPDK tarafýndan onaylanan limitin üzerinde olan, ancak teknik özelliklerinin uygun olmamasý dolayýsýyla deðiþtirilmesi gereken sayaçlar, sökülerek müþteriye teslim edilecek. Yerine OSOS teknik özelliklerine uygun yeni bir sayaç,

daðýtým þirketi tarafýndan takýlacak. Sayacýn yerinden sökülmesi durumunda; sökülen sayacýn yerine daðýtým lisansý sahibi tüzel kiþi tarafýndan geçici olarak, asgari sökülen sayacýn fonksiyonlarýný yerine getirecek nitelikte bir sayaç takýlacak. Ancak, geçici olan bu uygulama bir aydan fazla olamayacak. Sökülen sayacýn yeniden kullanýlamaz durumda olduðu tespit edildiði takdirde daðýtým þirketi tarafýndan yeni bir sayaç takýlacak. Sayaç sökme, takma bedelleri her yýlýn Ekim ayý sonuna kadar daðýtým lisansý sahibi tüzel kiþiler tarafýndan belirlenerek Kuruma önerilecek ve Kurul onayý ile yürürlüðe konulacak.

"ÖZGÜR EÐÝTÝM" ÖMER ÝSLAM Özgür Eðitim Sen Ýl Sekreteri omer.islam@hotmail.com

EÐÝTÝM ÞART MI GERÇEKTEN ? "Eðitim þart." Geçtiðimiz yüzyýlda eðitime yüklenen aþýrý anlamýn özetiydi. Yirminci yüzyýlda eðitim; ulus devletlerin, bireyleri ayný þeylere sevinen ve üzülen, heyecanlanan, ayný þeyden nefret eden, ayný tür giyinen vatandaþlar olarak yetiþtirme gayretiydi. Zaman zaman kitleler üzerinde etkili olmakla beraber genel olarak tam bir fiyasko oldu. Ýnsanlara abuk idealler, yapay sýnýrlar, tarihlerine yabancý kimlikler, inançlarýna ters yaþamlar dayatýldý. Bu dayatmanýn bilimsellik kýlýfý altýnda pazarlandýðý en önemli alanda Eðitim Kurumlarý idi. Özellikle Cumhuriyet ile baþlayan ulus devlet projesinde Eðitime düþen rol, acemi terzi rolü idi. Düþünsenize, Osmanlý bakiyesinden kalan ve devasa bir kültürel çeþitliliðine sahip olan Anadolu insanýna, giydirilmeye çalýþýlan dar bir elbise. Çok kültürlü, çok dinli ve mezhepli, çok dilli ve þiveli çok renkli bir mozaiðe sahip olan Anadolu insanýna tek dil, tek tip yaþam, tek tip kýyafet, tek tip düþünce ve inanç formu dayatmasý idi eðitim. Bu dayatma þeklinde olmayýp bir teklif olsaydý bu kadar sorun olmayacaktý belki de. Ama Ulus Devlet sahipleri, bu geri kalmýþ ve eðitimsiz halka ne þekilde yaþamalarý gerektiðini onlardan çok daha iyi bildikleri için bu bir dayatma þeklinde tezahür etti. Yani 'halka raðmen, halk için' bu dönemin en iyi sloganý oldu. Þaþýrmadýðýmýz fakat üzüldüðümüz asýl konu ise; üzerinden bir asýr geçmesine raðmen, eðitime ayný anlayýþla yaklaþmaya devam ediliyor. Herkesin elinde bir elbise (belki de deli gömleði) çocuklarýmýza giydirmeye çalýþýyor. Bunu yaparken de bu en doðrusu iddiasý ile eleþtiriye dahi tahammül bile edilmiyor. Ýnsanlarý veya yavrularýný hizaya getirme, ayný tip yetiþtirme, istenilen kalýplarda tutma gibi iþlevleri olan ve modasý çoktan geçen bu eðitim anlayýþý hala zihinlerde yaþýyor. Ýþte bu yüzden bir asýrdýr insanýmýz; devleti ile, kurumlarý ile devlet adamlarý ile mesafeli. Devlet mekanizmasýndan gelen her yeni uygulamaya bu yüzden "dur bakalým ne olacak ?" yaklaþýmýnda. Özellikle konu eðitim olunca. Geçmiþte toplumumuza dayatýlan toptancý, tektipçi, renklerden yoksun, farklýlýktan korkan anlayýþ terk ediliyor. En azýndan Bakanlýk düzeyinde. Fakat yerine baþka tek doðru, tek ülkü, tek anlayýþ, tek yaþam tarzý dayatýlýrsa, toplumun mozaiði göz ardý edilirse, baþladýðýmýz yere döneriz. Elimizdeki doðru olarak inandýðýmýzý baþkalarýna sunmak yerine dayatýrsak onun doðru olmasýnýn bir anlamý olmayacaðýnýn artýk farkýna varmalýyýz. Biz bu coðrafyada, farklý düþünen, farklý inanan, farklý giyinen, farklý yaþam tarzýna sahip insanlarýn kavga etmeden bir arada yaþayabileceðini gösterebiliriz. Üzerinde yaþadýðýmýz topraklar ve tarih bunun canlý þahididir.

Bakan ve vekil erin gözü Belediye Baþkanlýðý’nda

Ç

ok sayýda Bakan ve vekilin gözü Belediye Baþkanlýðýnda. Ancak Baþbakan Erdoðan 5-6 isim dýþýnda izin vermeyecek. Erdoðan ‘’TBMM’deki eksiklik, Anayasa deðiþikliðinde sýkýntý yaratýr’’ görüþünde… Yerel seçimlerin 5 ay erkene alýnma planý sonrasý, kulisler de hýzlandý. AKP’de tüzük deðiþmediði taktirde yeniden milletvekili olamayacak 72 Bakan ve milletvekilinden bir bölümü, 2013 Ekim ayýnda yapýlacak seçimde, belediye baþkan adaylýðýný düþünüyor. Baþbakan Erdoðan’ýn ise 5-6 isim dýþýnda adaylýða izin vermeyeceði ve ‘’TBMM’deki eksiklik Anayasa deðiþikliðinde sýkýntý yaratýr’’ görüþünde olduðu öðrenildi. Ancak Anayasa deðiþikliði 2013 Ekim ayýna kadar yapýlabilirse bu çekince de kalkacak. AK Parti tüzüðü gereði üst üste üç dönemden fazla parlamenterlik yapýlamadýðý için, 2015 genel seçimlerinde 16 Bakan, 10 parti yöneticisi ve 46 milletvekili aday olamayacak. Baþbakan Erdoðan ile birlikte toplam sayý 73’e çýkýyor. Bu isimlerin bir bölümü de 2013’de Büyükþehir Belediye Baþkan adayý olmayý düþünüyor. Adaylar, seçimi kazanamasa da milletvekili olarak 2015’e kadar parlamentoda kalacak. Kazandýklarý taktirde ise, vekillikten istifa edip 5 yýl süreyle belediye baþkaný olacak. AK Parti'de, Ankara, Ýzmir, Antalya, Eskiþehir, Samsun, Bursa, Kayseri Gaziantep gibi yerlerin yaný sýra, yeni Büyükþehir olacak Aydýn, Denizli, Muðla, Tekirdað, Trabzon, Þanlýurfa, Balýkesir, Van, Kahramanmaraþ, Manisa, Hatay, Malatya ve Mardin için de adaylýðý düþünenler bulunuyor. Ancak Erdoðan’ýn 2013 yerel seçimlerinde, belediye baþkan adayý olacak vekil sayýsýný çok sýnýrlý tutacaðý ve en fazla 5-6 isme vize vereceði belirtiliyor. Erdoðan’ýn bu konuda yakýn çevresine ‘’Belediye baþkanlýðýna geçecekler nedeniyle TBMM grubunda yaþanacak eksilme, Anayasa deðiþikliðinde bizi sýkýntýya sokar’’ görüþünü dile getirdiði öðrenildi. Bu nedenle Erdoðan’ýn sadece Ankara’da Ali Babacan, Ýzmir’de Binali Yýldýrým, Antalya’da Mevlut Çavuþoðlu ve Kayseri’de Taner Yýldýz ile, bir iki isme daha onay vereceði belirtiliyor.(Gazeteport)


Afyonkarahisar’da 4 asker görevden alýndý

ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan Azerbaycan ziyareti öncesi düzenlediði basýn toplantýsýnda Afyonkarahisar'daki patlamaya iliþkin açýklamalarda bulundu. Azerbaycan'a hareketinden önce Ankara Esenboða Havalimaný'nda basýn toplantýsý düzenleyen Baþbakan Erdoðan, kendisine yöneltilen sorularý cevapladý. Erdoðan, dün bazý basýn organlarýnda yer alan rapora iliþkin haberlerin sorulmasý üzerine, "Henüz kesinleþmiþ bir rapor yok. Çalýþmalar devam ediyor. Ha- Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan. la alandaki temizlik çalýþmalarý devam ediyor. Bildiðiniz gibi þu ana kadar oradaki þehitlerimizin bir tanesinin defni gerçekleþti. 19 þehidimizin DNA testleri tamamlandý. Buna raðmen herhangi bir geliþme olur mu olmaz mý? Çünkü hala oradaki enkazdan þehitlerimizin cesetlerine ulaþýlýyor. Onlar da ayný þekilde Ankara'ya ulaþtýrýlýyor. Bütün bunlarýn neticesinde 24'ü de tamamlandýktan sonra illerine ailelerine teslim edilecekler." dedi. Erdoðan, þehitlerin cenazelerin neden teslim edilmediði yö-

Jandarma Er Bayram Uluer.

nündeki sorulara cevabýnýn ise þu þekilde olduðunu aktardý: "Niye teslim edilmiyor?' gibi sorulara cevabý vereyim. Adli makamlar, 'tamamý bitirilmeden böyle bir adým atarsak farklý geliþmeler mezarlarý açmak zorunda kalmayalým. Çünkü ailelerin farklý talepleri olabilir. Bundan dolayý nihai kararýmýzý verip adýmý attýktan sonra yani 24'ünün de ailelerine teslim ettikten sonra bunlarý bitirelim' dediler. Oradaki yetkililerden baþta albay, yarbay, binbaþý, astsubay olmak üzere 4 tanesi görevlerinden alýnarak farklý yerlere tayinleri yapýlmýþ vaziyette. Bu süreci de Genelkurmay Baþkanýmýz baþlatmýþ vaziyette-

dir." Afyonkarahisar'daki patlamaya iliþkin sabotaj iddialarý da hatýrlatýlan Erdoðan, "Ýhmal mi sabotaj mý bununla ilgili bütün deðerlendirmeler idari ve adli yargýnýn yaptýðý çalýþmalar devam ediyor. Çalýþmalar bitmeden yapýlacak açýklamalarýn hepsi boþtur. Böyle bir açýklamayý yapmak adeta durumdan bir þeyler çýkarma gayretidir. Bunlar da hele hele böyle bir olayýn arakasýnda bu tür açýklamalarý yapmak, aileleri yaralayacaðý gibi milletimizi de yaralamaktadýr." diye konuþtu.

Baþbakan da yanlýþ buldu B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan kamuoyunda büyük tepki çeken Afyonkarahisar Valiliði'ndeki hediyeleþme görüntüleri hakkýnda konuþtu. Azerbaycan'a hareketinden önce gazetecilerin konu hakkýndaki sorularýný cevaplayan Erdoðan þunlarý söyledi: "Valimiz böyle hassas bir gün esnasýnda çok daha duyarlý davranmasý gerekirdi. Valimizin Genelkurmay Baþkanýmýzla bir araya gelmesi olmasý gereken bir durumdu fakat her zaman rutinde yapmýþ

Þ

Recep Tayyip Erdoðan

olduðu hediyeleþmeyi böyle bir günde yapmasý yanlýþ bir hadisedir. Yanlýþ yapmýþtýr. Fotoðraf çektirip sitesine koymasý da ayrý bir yanlýþtýr. Bu yanlýþ

Baþbakan, Afyonkarahisar Valiliði'ndeki hediyeleþme görüntüleri hakkýnda konuþtu.

davranýþa halkýmýzýn haklý bir tavýr ortaya koymasý doðrudur. Biz

de gerekli uyarýlarý valimize yapmýþ bulunuyoruz.

Tabi bu durum Genelkurmay Baþkanýmýzýn da üzüntüye mucib

Þehit yakýnlarýný dolandýrýyorlar

ehit ve gazi yakýnlarýnýn acýlarý tazeyken, bu durumdan yararlanarak 'Devlet az para veriyor. Dava açarsak daha fazla para alýrsýnýz' diyerek sözleþme imzalatan avukatlar astronomik ücretler kazanýyor. Ankara'da bazý avukatlarýn organize halinde hareket ederek þehit aileleri üzerinden astronomik kazanç elde ettiði ortaya çýktý. Devlet terörle mücadele kapsamýnda hayatýný kaybeden bir þehide yaklaþýk 150 bin lira tazminat ödüyor. Trafik kazasý, asayiþ olaylarý gibi olaylarda yaralanan ve hayatýný kaybeden gazi ve þehitlere ise 60 bin lira tazminat veriliyor. Burada devreye giren avukatlar, tazminatýn yükselmesi için vekalet alarak dava açýlmasýný saðlýyor. Dava sonucunda ise yüzde 25 olan avukatlýk ücretini, özel sözleþme yaptýðý için yüzde 40'lara kadar çýkartýyor.

Hastane ziyareti

Acýlarýnýn tazeliði ve þoktan yararlanan avukatlar, þehit ailelerine 'vekâlet verirseniz tazminat kazandýrýrýz' diyerek sözleþmeye imza attýrýyor. Çoðu þehit ve gazi ailesi, daha

önce bilgisi olmadýðý bu tazminat fonunu ve açýlan davalarý hastanede ya da taziye sýrasýnda yanlarýna gelen avukatlar sayesinde öðreniyor. Avukatlarýn yaptýðý kanuni ancak etik deðil. Oðlunu Tunceli'de þehit veren A.K. fýrsatçý avukatlarýn kurbaný oldu. Þehit olan oðlu için açýlan davada 800 bin lira tazminat kazanan A.K. avukatýnýn hazýrladýðý sözleþmeyi acýlý gününde okumadan imzalayarak avukata para çekme yetkisi verdi. Bunun üzerine A.K'nin þehit oðlu için devletten aldýðý 800 bin liranýn 400 bin lirasýný avukat A.K'nin banka hesabýndan çekti. Avukat maðdurlarýndan biri de operasyon anýnda yaralanan bir polis memuru. Avukatýn çok sýkýntýlý bir dönemde sözleþme imzalatarak vekâlet aldýðýný belirten gazi polis, dava sonucu yaklaþýk 800 bin lira almaya hak kazanðýný kaydetti. Vekâlet verirken para çekme yetkisini de verdiðinden haberi olmadýðýný anlatan gazi, noterden iptal ettirdi. Dava açan avukat ise talep ettiði 300 bin lirayý aldý. Gazi, "Sözleþmede bazý yerler boþ gözü-

küyor. 'Tahsil edilen parada avukatýn öncelik hakký vardýr' diye yazmýþlar" dedi. Þehit ve gazi yakýnlarýnýn maðduriyetini gidermek için 2002 yýlýndan itibaren yüzde 25 iyileþtirme yapýldý. Ölüm tazminatý yapýlan düzenlemelerle, 63 bin, malül ve gazilere sakatlýk tazminatý ise 126 bin liraya çýkarýldý. Emekli maaþý ödenmesi ve baðlanmasý sýrasýnda ise en yüksek dereceli memur maaþý dikkate alýnýyor. Þehit yakýný ve gazi olan asker ve polislere vakýf ve sandýklardan yapýlan baþka yardýmlar da var. Emniyet Genel Müdürlüðü Sosyal Hizmetler Birimi, þehit olanlar için 25 bin TL, malül olanlar için 7 bin TL yardým yapýyor. TOKÝ de faizsiz, enflasyonsuz olarak öncelik tanýnacak þekilde 20 yýl taksitle daire alma imkaný sunuyor. Amerika'da ölen askere ödenen tazminat miktarý en az 600 bin dolar, Almanya'da en az 350 bin avro, Fransa'da en az 400 bin avro ve Avrupa Birliði ülkelerinde 300-500 bin avro arasýnda deðiþiyor.

M

dönemde ise kapatýlmasý gündeme gelmiþti. 1983 yýlýnda da kesin olarak kapatýlmasý kararlaþtýrýlan dershaneler, dönemin yeni hükümetiyle varlýðýný sürdürmeye devam etmiþti. Mevzuatta dershanelerin, ''Milli Eðitim Temel Kanunu'nun genel ve özel amaçlarýyla temel ilkelerine uygun olarak öðrencileri; istedikleri ders veya dersler-

Afyonkarahisar'da 25 askerin þehit olduðu mühimmat deposunda meydana gelen patlamanýn ayrýntýlarý netleþiyor.

Cephanelik patlamasýnýn nedeni bulundu

A

fyonkarahisar'da 25 askerin þehit olduðu mühimmat deposunda meydana gelen patlamanýn ayrýntýlarý netleþiyor. Bölgede incelemelerde bulunan bomba uzmanlarýnýn hazýrladýðý ilk rapora göre, sabotaj bulgusuna rastlanmadý, facia ihmalden kaynaklandý. Normalde bir arada bulunmamasý gereken el bombalarý ile top mermilerinin birlikte istiflendiði tespit edildi. El bombalarýnda fünyeler, top mermilerinde ise tapalarýn takýlý olmamasý gerektiði halde sevkiyat esnasýnda takýlýydý. Patlamaya 105 mm'ik top mermisinin sert zemine düþmesi sebep oldu. Aparatlarý takýlý diðer top mermileri ile el bombalarý da patlamanýn þiddetini artýrdý. Mühimmat deposunda Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) yapýmý MK-2, Alman yapýmý BM 26 ve BM 41 ile Amerikan yapýmý MOT 44'ten oluþan yaklaþýk 120 bin adet el bombasý bulunuyordu. 100 bin civarýnda el bombasý, ilk patlamanýn þiddetiyle infilak etti. Patlamamýþ 5 bin el bombasý çevredeki aramalar sonucunda bulundu. 15 bin el bombasýnýn ise toprak altýnda kaldýðý tahmin ediliyor. Patlamadan etkilenmeyen 67 top mermisi de topraktan çýkarýldý. Rapordaki bir diðer tespit, olayda 500 kilogramlýk bir mühimmatýn infilak ettiði yönünde. Ankara Kumrular ve Gaziantep'teki saldýrýlarda sadece 5 kilogramlýk patlayýcýlarýn kullanýldýðýna dikkat çekiliyor. Bu arada askeri birlik ve depoda görevli tüm personel, detaylý olarak araþtýrýldý. Er, erbaþ ve subaylarýn Genel Bilgi Taramasý (GBT) yapýldý. Ýncelemelerde görevli askerler ve yakýnlarýnýn PKK ya da farklý marjinal gruplarla herhangi bir baðlantýsý tespit edilmedi. Ayrýca, bölgede patlama öncesi ve sonrasý cep telefonu ile ankesörlü telefon kayýtlarý tek tek incelendi. Þüpheli herhangi bir görüþme belirlenemedi. Emniyet ve jandarma bomba uzman ekipleri, olayýn hemen ardýndan bölgeye gitmiþti. Patlamanýn olduðu cephaneliði inceleyen ve araziye saçýlan mühimmatýn toplanmasýnda görev yapan uzman ekip, tespitlerin yer aldýðý ön raporunu tamamladý.

Raporda, terör saldýrýsý ya da sabotaj bulgusuna rastlanmadýðý, ancak bariz þekilde ihmalin olduðu vurgulandý. Depodaki mühimmatýn el bombalarý ve havan topu mermilerinden oluþtuðu belirtildi. Normalde, bu iki ayrý cins mühimmatýn bir arada bulunmamasý gerektiði aktarýldý. Ayrýca, mühimmat sevkiyatlarýnda, el bombalarýnda fünyelerinin, havan mermilerinde ise tapalarýnýn takýlý olmamasý gerektiði halde burada takýlý olduðu tespit edildi. Patlamanýn hemen ardýndan sabotaj ihmali üzerinde de durulmuþtu. Bu çerçevede özel bir ekip oluþturuldu. Genelkurmay Baþkanlýðý, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüðü Terörle Mücadele ve Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý uzmanlarýndan oluþan ekip, askerî birlikte ve depoda görevli tüm personeli, detaylý olarak araþtýrdý. Er, erbaþ ve subaylarýn Genel Bilgi Taramasý'ný (GBT) yaptý. Yapýlan incelemelerde görevli askerler ve yakýnlarýnýn PKK ya da farklý marjinal gruplarla herhangi bir baðlantýsý tespit edilmedi. Ayrýca bölgede patlama öncesi ve sonrasý cep ve ankesörlü telefon kayýtlarý da tek tek incelendi. Bu süre zarfýndan þüpheli herhangi bir görüþme belirlenemedi. Güvenlik birimleri, patlayýcýlarýn kayýtlarýnýn bulunduðu envanter dokümanlarýný da en ince ayrýntýsýna kadar inceledi. Susurluk'tan Afyonkarahisar'a nakli yapýlan tüm mühimmatýn kayýtlarda bulunduðu belirlendi. Bu arada, bomba imha uzmanlarýnýn bölgedeki çalýþmalarý tamamladýðý, her ihtimale karþý belli sayýda uzmanýn bölgede bekletildiði kaydediliyor. Raporda, patlayan el bombalarýnýn özellikleri de sýralandý. Alman yapýmý BM 26 ve BM 41 model el bombalarýnýn içerisinde 80 ile 160 gram arasýnda plastik patlayýcý bulunuyor. Bu patlayýcýlarýn içerisinde ayrýca kompozit karýþýmý maddeler yer aldýðý için ani patlamalarda birbirini tetiklediði ifade edildi. Patlama neticesinde bombalarýn bulunduðu depoda ilk etapta 4 tonluk kuvvet basýncý, 3 bin derecelik de sýcaklýk basýncý oluþtuðu belirtildi. Sýcaklýk basýncý nedeniyle þehit olan askerlerin bütün bedenlerinin yandýðý da raporda yer aldý.

Son on yýlda yüzde 25 zam

Dershaneler sýnavsýz eðitimle kalkacak illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), dershaneyi gerektiren sýnavlardan kurtulacak bir yaklaþýmla, eðitim sisteminin kurgulanmasý üzerinde çalýþýyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn kapatýlmasýna iliþkin açýklamalarý üzerine tekrar gündeme gelen dershanelerin durumuyla ilgili Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yaptýðý çalýþmada dershanelerin yüzde 6,6'sýnýn fiziki þartlarýnýn özel okul olmaya uygun olduðunu belirledi. MEB'in iç denetim faaliyet raporunda incelenerek, sürece iliþkin bilgilere yer verilen özel dershanelerin varlýðý, Cumhuriyetin ilk yýllarýna hatta Cumhuriyet öncesine kadar uzanýyor. Özel öðretim kurumlarý ise bugünkü hukuki statülerine 1965 tarihli ve 625 sayýlý, 2007 tarihli ve 5580 sayýlý Özel Öðretim Kurumlarý Kanunu ile kavuþtu. Dershaneler bugün olduðu gibi 1981 yýlý hükümet programýnda eleþtirilmiþ, kýsa dönemde kontrol altýna alýnarak, uzun

7

de yetiþtirmek onlarýn bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerine katkýda bulunarak düzeylerini yükseltmek, bir üst öðretim kurumuna giriþle ilgili sýnavlara hazýrlamak için gerekli çalýþmalarý yapmak'' amacýyla kurulduklarý belirtiliyor.

''Yüzde 6,6'sý özel okul standardýnda''

Çalýþma sonucunda özel

okul olabilecek dershanelerin sayýsý tespit edilerek, illerden gelen bilgiler doðrultusunda Türkiye genelinde faaliyet gösteren 3 bin 961 dershaneden, 263'ünün (yüzde 6,63'ü) özel okul olabileceði belirlendi. Buna karþýlýk fiziki koþullarý nedeniyle özel okula uygun olmayan dershanelerin sayýsýnýn ise 3 bin 698 olduðu tespit edildi. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, dershanelerin kaldýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýn tamamlandýðý zaman kamuoyuyla paylaþýlacaðýný, þu anda bu konuyla ilgili çok somut bir þey söyleyemeyeceðini ifade etti. Bakanlýk yetkilileri de 2013-2014 eðitim öðretim yýlýna kadar dershaneye olan ihtiyacý ortadan kaldýracak uygulamalarýn hayata geçirileceðini belirtti. Dershaneyi gerektiren sýnavlardan kurtulacak bir yaklaþýmla, eðitim sisteminin kurgulanacaðýný ifade eden yetkililer, çalýþmalarýn bu kapsamda yürütüldüðünü kaydetti.

Stüdyo Lale’de önceki gün sabah yangýn çýktýðý bildirildi.

Stüdyo Lale’de yangýn

S

tüdyo Lale’de önceki gün sabah yangýn çýktýðý bildirildi. Ýþyerinin stüdyo bölümünde elektrik kontaðýndan çýktýðý tahmin edilen yangýnda dekor malzemeleri, fotoðraf makineleri ve objektifler zarar gördü. Stüdyo Lale Genel Müdürü Mustafa Tuluk, firma kurucusu babasý Memduh Tuluk’un sabah saat 07.00 sýralarýnda kapýyý açtýðýný ve duman kokusu ile karþýlaþtýðýný, stüdyo bölümünün açýlmasý ile birlikte yangýnýn verdiði zararýn anlaþýldýðýný söyledi. Yangýn söndürme tüpü ile müdahale

yapýlýrken bir yandan da itfaiye ekiplerine ihbarda bulunulduðunu anlatan

Tuluk, itfaiyenin yangýný tamamen söndürdüðünü dile getirdi.

Stüdyo Lale’de yaþanan yangýnýn zarar tespit çalýþmalarýnýn sürdüðü belirtildi.

Yangýnda dekor malzemeleri, fotoðraf makineleri ve objektifler zarar gördü.


8

ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Çalýk YEDAÞ üs kuruyor T

ürkiye'de elektrik daðýtým liderliði rolünü üstlenen Çalýk YEDAÞ, dünyanýn en son teknolojisini kullanan GE ile iþbirliði yaparak, 7 milyon dolara enerji izleme üssü kuruyor. Çevre dostu enerji üssü ‘Yeþil Bina’da konuþlandýrýlacak. Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop'un elektrik daðýtým iþini üstlenen Çalýk YEDAÞ þebekeyi uzaktan izleyip, arýzalara uzaktan müdahale etmek üzere SCADA/DMS ( Data Ýzleme, Kaydetme ve Þebeke Yönetimi) projesinin baþlattý. SCADA/DMS ve enerji üretimi teknolojilerinde dünyanýn en önde gelen firmalarýndan olan General Electric Digital Energy Grubu tarafýndan kurulacak olan sistem 2013 yýlý sonunda iþletmeye alýnacak. Yapýlan açýklamaya göre, 7 milyon dolarlýk enerjide teknolojinin son noktasý olan proje, Çalýk YEDAÞ'ýn elektrik daðýtým sorumluluk alanýndaki Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop illerinde eþ zamanlý olarak baþlatýlýyor. Proje kapsamýnda 133 adet daðýtým merkezi ve bu merkezlerden aboneleri besleyen 950 adet fiber enerji yönetimi otomasyonuna alýnýyor. Sistem ile elektrik arýzalarý uzaktan tespit edilip, anýnda müdahale edileceði gibi elektrik þebekesinin tüm kritik deðerleri izlenebilecek, arýzalar oluþmadan önlenebilecek. Sistemle bir arýza olmasý halinde müþterinin çaðrý merkezini aramasýna gerek kalmýyor. Çünkü Çalýk YEDAÞ Yeþil Bina Üssü'nden anýnda tespit edilen arý-

Ç

zalara ekipler derhal yönlendirilecek.

Elektrikte kalkan görevi üstlenecek

GIS, OSOS ve ISU Projeleri ile de entegre edilecek ve 'kalkan görevi üstlenecek' olan sistem, müþteri memnu-

vermeyi hedefliyor. Projede Çalýk YEDAÞ' tan 21, GE' den yerli ve yabancý 10 personel olmak üzere toplam 31 personel görev yapýyor. Görevli personel yurt dýþýnda ve yerinde yoðun bir eðitime de tabi

ile sýnýrlý kalmayýp, hedeflenen diðer þirketlere de taþýnacak. Müþteri memnuniyetinin yaný sýra karbon emisyonlarýnýn düþürülmesi gibi önemli bir amaca da hizmet edecek. Tüm dünya global çevre uyu-

rayolu'ndaki 3500 m2 alanlý SCADA Kontrol Merkezi de tamamen "Yeþil Bina" olarak inþa edilecek. Yani çevre dostu olacak. EFQM Mükemmellik Ödülü'nün önemli bir kriteri olan Global Çevre Uyumluluðu ilkesine yakýþýr þekilde çevreci bir anlayýþý sergileyeceðiz.” dedi.

GE Genel Müdürü, ‘Avrupa örneði’

Çalýk YEDAÞ, dünyanýn en son teknolojisini kullanan GE ile iþbirliði yap

Çevre dostu enerji üssü ‘Yeþil Bina’da konuþlandýrýlacak.

niyeti ve verimli þebeke odaklý olarak tasarlandý. Proje kapsamýnda 500.000 aboneyi kapsayan bölge þebeke otomasyonu da sisteme dahil ediliyor. 2013 yýlýndan itibaren tüm aboneleri kapsayan otomasyon ve altyapý planlamasý Çalýk YEDAÞ' ýn 1.500.000 abonesine Avrupa Kalite standartlarýnda daðýtým hizmeti

tutulacak.

‘Çevre dostu sistem için ‘Yeþil Bina’

Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, gerçekleþtirdikleri her projenin Çalýk YEDAÞ'ýn elektrik daðýtýmýnda ülkede ve Avrupa'da lider olma hedefine göre tasarlandýðýný belirterek, "Proje Çalýk YEDAÞ bölgesi

mu için Karbon emisyonlarýný düþürmek üzere yenilenebilir enerji kaynaðý arayýþýnda. SCADA/DMS projesindeki üretim-tüketim kontrol sistemi ile yenilenebilir enerjinin aboneler tarafýndan en etkin þekilde kullanýmýný saðlayacak. Yani ne kadar tüketeceksek, o kadar talep edeceðiz. Bu nedenle Ankara Ka-

Proje toplantýsýna katýlan GE Türkiye Genel Müdürü Mete Maltepe ise projeyle ilgili olarak þöyle konuþtu; “Elektrik daðýtýmýnda lider rolünü üstlenmiþ olan Çalýk YEDAÞ gibi vizyonu Avrupa Standartlarýnda bir þirket ile bu projede birlikte çalýþmak General Electric için büyük bir gurur. GE'nin dünyadaki deneyim ve uzmanlýðýnýn Çalýk YEDAÞ bölgesine en üst seviyede taþýnacaktýr. Yapýlacak entegrasyonlar ile Çalýk YEDAÞ, Smart Grid (Akýllý Þebeke) modeli ile þebeke yönetiminde Avrupa örneði bir þirket olacak.” SCADA/DMS sisteminin adeta bir kalkan görevi gördüðünü söyleyen ve çevre dostu olduðunu belirten Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Projenin ilk adýmý 5 ildeki daðýtým binalarýnýn hazýrlanmasý ve entegre edilmesidir. 2012 yýlý sonunda sahaya yerleþtirilecek uzaktan izleme cihazlarý ile sahadan gelen bilgiler SCADA sistemi üzerinde kaydedilecek ve izlenebilecektir. 2013 yýlýnda ise DMS (Daðýtým Þebeke Yönetimi) sistemi tamamlanarak, izlemenin yanýnda tüm þebekeye müdahale edilebilirlik saðlanacaktýr" dedi.

Laçin’de baþarýlý kursiyerlere sertifika

orum’un Laçin Ýlçe Kaymakamlýðý ve Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen “Proje Döngüsü Yönetimi ve Uygulama” eðitimini baþarýyla bitiren kursiyelere sertifikalarý verildi. Sertifika töreninde konuþan Ýl Saðlýk Müdürlüðü personeli ve proje uzmaný Nurten Türkmen, seminerde durum analizi, sorun aðacý, çözüm analizi, stratejik planlama gibi konularda katýlýmcýlara eðitim verildiðini söyledi. Bölgeye ait sorunlarýn tespitinden sonra beyin fýrtýnasý yöntemini öðrenen kursiyerlerin proje hazýrlayarak çözüm bulmaya çalýþacaklarý konularý bu yöntemle tespit ettiklerini dile getiren Türkmen, “Çeþitli hibe programlarýndan açýk olanlarýn da anlatýldýðý eðitim seminerinde bir proje baþvuru paketine ait baþvuru formunun, bütçenin, mantýksal çerçevenin nasýl doldurulacaðý ve eklerin nasýl hazýrlanacaðý anlatýlmýþtýr. Daha sonra çalýþma atölyesine alýnan katýlýmcýlar tespit ettikleri konularda projelerini hazýrlamýþlardýr. Bu çalýþmalar kapsamýnda

Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýna 3 proje hazýrlanmýþ ve gönderilmiþtir” dedi. Türkmen, Laçin’in Çorum’un en küçük ilçesi olmasýna raðmen hibe programlarý ve proje hazýrlýðý konusunda ilginin yüksek olduðunu belirterek, eðitim çalýþmasýný organize eden Kaymakamlýk ve Ýlçe Eðitim Müdürlüðüne teþekkür etti. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nihat Mert ise, daha önce proje hazýrlanmasý ve uygulanmasý ile ilgili ilçede potansiyelin bulunmasýna raðmen bugüne kadar proje ekibi kurulamadýðýný ve projeler hazýrlanamadýðýný kaydetti. Ýlçenin nüfus olarak Çorum’un en küçük ilçesi olmasý nedeniyle proje hazýrlýðý açýsýndan hem avantajlý hem de dezavantajlý bir konuma sahip olduðunu ifade eden Mert, bu çalýþmanýn baþta Laçin olmak üzere Çorum ve bölgesine olumlu katkýlar saðlayacaðýný belirtti. Konuþmalarýn ardýndan kursu baþarýyla bitiren kursiyerlere sertifikalarý verildi.(ÝHA)

Baktat Þirketler Grubu, Ýzmir Enternasyonal Fuarý ve Uluslararasý Ýstanbul Gýda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarý'na katýldý.

BAKTAT, uluslararasý gýda fuarlarýna katýldý

B

aktat Þirketler Grubu, Ýzmir Enternasyonal Fuarý ve Uluslararasý Ýstanbul Gýda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarý'na katýldý. 31 Aðustos - 9 Eylül tarihlerinde Ýzmir Kültürpark'ta düzenlenen 81. Ýzmir Enternasyonal Fuarý ve 6-9 Eylül tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi / Cnr Expo'da gerçekleþtirilen 20. Uluslararasý Ýstanbul Gýda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarý'nda Baktat’ýn stantlarýna ilgi yoðun oldu. Firma tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Baktat’ýn ödüllü ürünlerinin tadýna bakmak ve iþ baðlantýlarý yapmak isteyen çok sayýda kiþi fuarlarda Baktat standýný ziyaret etti. Ýþ görüþmelerinin yaný sýra Baktat’ý, dostlarý da fuarlarda yalnýz býrakmadý. Diðer taraftan Baktat, ulusal televizyon kanallarýnýn da ilgi odaðý oldu. Baktat Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Baklan, Genel Müdür Ali Baklan, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Baklan, Dýþ Ticaret Müdürü Murat Baklan, Pazarlama ve Satýþ Müdürü Adýgüzel Baklan ve diðer þirket yetkilileri fuarlarda konuklarýný aðýrladýlar.

BAKTAT uluslararasý fuarlara katýlmaya hazýrlanýyor.

3 bine yakýn ürünü ile 52 ülkeye ihracat yapan Baktat, her yýl olduðu gibi bu yýl da katýldýðý uluslararasý fuarlarda iþ baðlantýlarý yaparak daha fazla tüketiciye ulaþmayý amaçlýyor. Dünya markasý olmayý hedefleyen Baktat, uluslararasý fuarlara katýlarak, kalite ödüllü ürünleri ile sektörde pazar payýný hýzla artýrýyor.

‘Gýda fuarlarýnýn ayný tarihte yapýlmasý uygun deðil’

Baktat Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Baklan, fuarlarýn verimli geçtiðini belirterek, “Ýzmir ve Ýstanbul Gýda Fuarlarý þirketimiz açýsýndan verimli geçti. Ancak fuarlarýn ayný tarihte yapýlmasý bizi ve diðer firmalarý sýkýntýya soktu. Gýda fuarlarýnýn

ayný tarihte yapýlmasý þirketimiz ve müþterilerimiz açýsýndan olumsuz sonuçlar doðurdu. Müþterilerimiz ikiye bölündü, bazý müþterilerimiz hangi fuara katýlacaklarý konusunda kararsýz kaldý.” dedi. Halil Baklan, önümüzdeki yýllarda da gýda fuarlarýnýn ayný tarihlere denk gelmesi halinde yönetim olarak birine katýlmama kararý alacaklarýný belirterek, ulusal televizyon kanallarýna verdiði röportajlarda, fuar tarihlerinin çakýþmasý konusunu ön plana çýkararak, yetkililerin önümüzdeki yýllarda bu konuya dikkat etmelerini istedi.

Baktat yurt dýþýnda da fuarlara katýlacak

Uluslararasý Gýda Fuarý ve Abu Dabi'deki Uluslararasý Ortadoðu Gýda Fuarý'na da (SIAL Middle East Fuarý) katýlacak. 1964 yýlýndan itibaren her iki yýlda bir Fransa'nýn Baþkenti Paris'te düzenlenen Sial 2012 Uluslararasý Gýda Fuarý'na 100 ülkeden firmalar katýlýyor. Dünyanýn en büyük gýda fuarlarýndan biri olan Sial 2012 Uluslararasý Gýda Fuarý bu yýl 2125 Ekim 2012 tarihleri arasýnda Paris'te düzenlenecek. Birleþik Arap Emirlikleri'nin Baþkenti Abu Dabi'de düzenlenecek olan Uluslararasý Ortadoðu Gýda Fuarý 26-28 Kasým 2012 tarihlerinde gerçekleþtirilecek.

Baktat, bu yýl Paris'teki Sial 2012

1 yýldýr Türk Telekom’u bekliyorlar

Ç

Proje uzmaný Nurten Türkmen, sertifika töreni öncesinde seminer verdi.

“Proje Döngüsü Yönetimi ve Uygulama” eðitimini baþarýyla bitiren kursiyelere sertifikalarý verildi.

orum’un Sungurlu ilçesine baðlý Aþaðýfýndýklý köyünde Türk Telekom’a ait kablolarý bir yýldýr yerde beklediðini savunarak yetkililerden yardým istedi. Aþaðýfýndýklý Köyü Muhtarý Selahaddin Okcanoðlu, yeraltýnda alýnmasý gereken telefon kablolarýnýn 1 yýldýr açýkta olduðunu belirterek, “Ya bu kablolar yeraltýna döþensin ya da geri alýnsýn.” dedi. Yetkililere defalarca konunun iletilmesine raðmen kimse bir çözüm bulmadýðýný dile getiren Muhtar Okcanoðlu, “Telefon kablolarý yerlerde sürünüyor,

direklerinde yarýsý yan yatmýþ bir vaziyette duruyor. Bütün köy bu durumdan dolayý oldukça rahatsýz durumda” dedi.

Köylerinin Sungurlu’ya uzak olmadýðýný ifade eden Muhtar Okcanoðlu, “Köyümüz Sungurlu’ya 14

kilometre uzaklýkta ve 500 köy nüfusumuz var. Yetkililerin artýk bizimle ilgilenmesini istiyoruz” þeklinde konuþtu.(ÝHA)

Aþaðýfýndýklý sakinleri Türk Telekom’a ait kablolarýn bir yýldýr yerde beklediðini savunarak yetkililerden yardým istedi.


ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Baþbakan’dan rozet

9

AK

Parti Ýl Baþkanlarý Toplantýsý, geçtiðimiz Pazar günü hizmeti kutsal sayan, insaný yaþat ki devlet yaþasýn düsturu ile Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn baþkanlýðýnda hareket eden AK Parti Belediye Baþkanlarýna Çorum'da bir yenisini gerçekleþtirildi. daha eklemiþ Toplantýya AK Parti bulunmaktayýz. Bu Çorum Ýl Baþkaný Ahmet vesileyle Sayýn Arifegazili Sami Ceylan da katýldý. Belediye Baþkanýmýza ve Belediye Meclis Üyelerine Ceylan, Ýl AK Parti Ailesine Baþkanlarý hoþgeldiniz der, hayýrlý Toplantýsý’nda, Çorum’un hizmetler yapmalarýný Sungurlu ilçesi dileriz. Arifegazili Beldesi Belediye Baþkaný Hamza Çorum AK Parti Ýl Yaðmur, Belediye Meclis teþkilatý olarak Üyeleri Mehmet Mavi, önümüzdeki 27 Ekim Nuri Önbaþ, Ekrem Uzan, 2013’ta yapýlmasý Hasan Höylü, Mehmet muhtemel yerel Peþman ve Kadir seçimlerinde Çorum Bayburtlu’nun Milliyetçi ilindeki tüm Hareket Partisi’nden istifa Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan Belediye Baþkaný belediyelerimizi kazanarak ederek baðýmsýz olarak Hamza Yaðmur ve Belediye Meclis Üyelerine parti rozetleri takýldý. AK Parti ailesine görevlerini yürütürken AK Parti Ailesi’ne halkýmýzýn da teveccühü ile katýldýklarýný belirtti. katacaðýmýzdan kimsenin Toplantýnýn ardýndan þüphesi olmasýn. Þu ana yapýlan törende, kadar yapýlan seçimlerde Baþbakan Recep Tayyip her zaman halkýmýz Erdoðan tarafýndan partimize bir önceki Belediye Baþkaný Hamza seçimden daha çok Yaðmur ve Belediye teveccüh göstermiþtir. Meclis Üyelerine parti Önümüzdeki yerel rozetleri takýldý. seçimlerde de halkýmýzýn Toplantý ile ilgili bu teveccühüne layýk yazýlý bir basýn açýklamasý olmak için tüm gücümüzle yapan Ýl Baþkaný Ceylan, teþkilatlar olarak çalýþýp “Türkiye’de belediyecilikte çýðýr açan baþarýlý olacaðýmýzdan Toplantýya AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým Sayýn Baþbakanýmýzýn kimsenin þüphesini ile AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da katýldý. önderliðinde insanýmýza olmasýn.” diye konuþtu.

MHP’den hayýrlý olsun ziyareti M

illiyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti. Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ve bazý yönetim kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyarette, Vali Sabri Baþköy’e çiçek veren Daþdan, Baþköy’ün yeni görevini kutladý.

Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ve bazý yönetim kurulu üyeleriVali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret etti.

ÇESÝAD Çorum’u tanýtacak

Ç

orumlu Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD), Baðcýlar Belediyesi’nin ‘7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’ adý altýnda düzenlediði programda stand ve tanýtým gecesi düzenleyecek. Baðcýlar’da bulunan 22 il derneðinin katýlacaðý, bölgesel ve yöresel etkinliklerin tanýtacaðý festival 14 Eylül Cuma günü baþlayýp 23 Eylül Pazar günü sona erecek. Çorum tanýtým standý 16.00 ile 24.00 saatlerinde açýk olacak. Hemþehrimiz Çorumlu fotoðraf sanatçýsý Abdullah Agah Öncül, Süleyman Ergiþi, sanatçýlar Zübeyir ve Cemalettin Kurtoðlu katýlýmcýlara keyifli saatler yaþatacak. ÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým, organizeye katký saðlayan Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum Kültür Müdürü Mustafa Ercan, Çorum Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve isimlerini sayamadýklarý tüm Çorumlular’a teþekkür etti.

Alzheimer hastasý yaþlýlara ayrý huzurevi

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, sadece Alzheimer hastasý yaþlýlarýn kalabileceði ihtisas huzurevleri kuruyor. Yabancý ülkelerde örnekleri bulunan ihtisas huzurevleri, mekânýn fiziksel özellikleri, mimarisi ve uzman kadrosuyla Alzheimer'lý yaþlýlara özel olarak düzenleniyor. Normal yaþlýlarla bir arada kalan Alzheimer hastalarýnýn bu süreci rahat geçiremediðini aktarýyor. Özürlü ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü yaþlýlara sunduðu yeni hizmet modelleri arasýnda öncelikli olarak huzurevini tercih etmeyen yaþlýlar için büyük kapasiteli huzurevleri yerine daha düþük kapasiteli ev tipi, sokak tipi projelerin, baðýmsýz bahçeli, müstakil kuruluþlarýn açýlmasýný da planlýyor. Konu ile ilgili çalýþmalarý bakanlýða baðlý Özürlü ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü yürütüyor. Genel Müdürlük, hafýza problemleri, konuþma ve iletiþim problemleri, aþýrý ve zorlu reaksiyonlar, zaman ve mekân kavramý kaybý, beslenme sorunlarý, kiþisel ek bakým ihtiyaçlarý, yürüme ve denge problemleri yaþayan hastalarýn, daha özel ve daha hassas bakýlmasýný hedefliyor.

Ünlü Paris Batýðý ve Sahil Güvenlik Gemiþi batýðýna yapýlan dalýþlar sonucunda Çorum’dan 3 sporcu 2 yýldýz dalýcý brövesi almaya, 11 sporcu 1 yýldýz dalýcý brövesi almaya hak kazandý.

Paris Batýðý’na daldýlar T

ürkiye Sualtý Sporlarý Federasyonu(TSSF) Ýl Temsilcisi Sedat Mesci koordinesinde Maviada Dalýþ Okulu ve Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü’nün ortaklaþa düzenlediði 1 Yýldýz ve 2 Yýldýz balýk adam deniz dalýþlarý Eylül baþýnda Antalya’nýn Kemer ilçesi dalýþ bölgelerinde gerçekleþtirildi. Ünlü Paris Batýðý ve Sahil Güvenlik Gemiþi batýðýna yapýlan dalýþlar sonucunda Çorum’dan 3 sporcu 2 yýldýz dalýcý brövesi almaya, 11 sporcu 1 yýldýz dalýcý brövesi almaya hak kazandý. Konuya iliþkin bilgi aldýðýmýz TSSF Ýl Temsilcisi Sedat Mesci, geçtiðimiz yýl Kaþ ve Marmaris bölgesinde gerçekleþtirilen deniz dalýþlarýnýn bu yýl Antalya’nýn Kemer ilçesi dalýþ bölgelerinde yapýldýðýný bildirdi. Grup içerisinde Çorum’in ilk belgeli 1 yýldýz bayan dalýþlarýna Ýrem Mesci, Gizem Mesci, Ayþe Dilgen Höke, Sema Özmen ve Kudret Bahar’ýn katýldýðýný belirten Mesci, 1 Yýldýz dalýþlarýnda Burak Karakaya ile Ahmet Hakan Ahlatçý’nýn da katýlarak belge almaya hak kazandýðýný ifade etti. Mesci’nin verdiði bilgiye göre, gruptan Fatih Ceylan, Fahrettin Öztemiz ve Alperen Okumuþ 2 yýldýz

dalýþlarý yaptý ve bröve almaya hak kazandý. Mesci, “2 yýldýz dalýþlarý Kemer bölgesinde liman açýklarýnda 25 metre derinlikteki Paris Batýðý ( II. Dünya Savaþý’nda kahraman Topçu Yüzbaþý Mustafa Ertuðrul’un batýrdýðý Fransýz Savaþ Gemisi) ve 28 metre derinlikte turizm amaçlý batýrýlan Sahil Güvenlik Gemisi Batýðý’na yapýldý. Dalýþlar sonrasýnda Ýrem Mesci, Gizem Mesci, Fatih Ceylan, Fahrettin Öztemiz, Alperen Okumuþ, Ömer Battal, Faruk Soylu, Ahmet Mutlu, Mustafa Baþ, Ayþe Dilge Höke, Ahmet Hakan Ahlatcý, Burak Karakaya, Kudret Bahar, Sema Özmen 1. yýldýz bröve aldý.

Dalýþlar bu yýl Antalya’nýn Kemer ilçesi dalýþ bölgelerinde yapýldý.

Dalýþlar Türkiye Sualtý Sporlarý Federasyonu(TSSF)

Ýl Temsilcisi Sedat Mesci koordineside yapýlýyor.

Belediye KSS’nin peyzaj iþini ihale etti

Programda stand ve tanýtým gecesi düzenleyecek.

‘Çorum Obezitenin Farkýnda’ etkinliði

S

aðlýk Bakanlýðý ‘Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programý’ ile ayný doðrultuda Çorum’da obezite ve fiziksel aktivite hakkýnda farkýndalýk oluþturulmasý, ilgili konularda doðru ve geçerli mesajlarýn halka ulaþtýrýlmasý amacýyla, Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðünce hazýrlanan, Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüðünce ortaklaþa yürütülen ‘Çorum Obezitenin Farkýnda’ Projesi kapsamýnda etkinlikler yapýlacak. Bu çerçevede, 17 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 18.00’de Yunus Emre Parký’nda Protokol üyelerinin ‘Obezite ve Fiziksel Aktivite Bilgilendirme Çadýrý’ ziyareti ve etkinliklerin açýlýþý yapýlacak. 24 Eylül - 5 Ekim 2012 tarihleri arasýnda

iþtirakçi 10 resmi kurumda bilgilendirme semineri ve fiziksel aktivite uygulamasý gerçekleþtirilecek. Saðlýðýn korunmasý ve geliþtirilmesi amacýyla gerçekleþtirilen proje etkinlikleri kapsamýnda, 17-28 Eylül 2012 tarihlerinde hafta içi 15.00-

19.00 saatleri arasýnda Yunus Emre Parký’nda ‘Obezite ve Fiziksel Aktivite Bilgilendirme Çadýrý’nda BKÝ ölçümü ve bilgilendirme faaliyetleri yapýlacak. Etkinliklere tüm Çorum halký davet edildi.

‘Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programý’ baþladý.

KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ GÜZELLEÞECEK

elediye, Küçük B Sanayi Sitesi'nde yaptýrmayý planladýðý peyzaj iþini ihale etti. Tahmini bedeli 521 bin 933 TL olan iþin ihalesine 7 firma katýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda oluþan ihale komisyonu tarafýndan kapalý zarf usulü teklif almak suretiyle yapýlan ihalede, en düþük teklif Mars Peyzaj Firmasý tarafýndan 384 bin TL olarak verildi. Orta refüjlerin ve yeþil alanlarýn düzenlenmesini kapsayan çalýþma ile Küçük Sanayi Sitesi'nin daha güzel bir görünüme kavuþmasý bekleniyor.

Belediye, Küçük Sanayi Sitesi'nde yaptýrmayý planladýðý peyzaj iþini ihale etti.

Ýhaleye 7 ayrý firma teklif sundu.


10 ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorum’a 203 öðretmen atandý

Milli Eðitim’den örnek uygulama M

illi Eðitim Bakanlýðý Çorum’a 203 yeni öðretmen atadý. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Çorum’a atanan öðretmenler için Otobüs Terminali’nde danýþma masasý oluþturdu. Ýki personelin görev aldýðý Danýþma Masasý’na baþvuran öðretmenler, Milli Eðitim Müdürlüðü’nün tahsis ettiði araçla atandýklarý okullara taþýndý. Hayata geçirdiði örnek uygulama ile tam not alan Milli Eðitim Müdürlüðü, öðretmenlerin

Çorum’a atanan öðretmenler, tahsis edilen araçla okullarýna taþýndý.

konaklama gibi ihtiyaçlarýyla da yakýndan ilgilendi. Eylül ayý atamalarý

çerçevesinde Çorum’a 1 Arapça, 13 Beden Eðitimi, 2 Biliþim Teknolojileri, 2

Biyoloji, 3 Coðrafya, 1 Çocuk Geliþimi ve Eðitimi, 14 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, 1

Elektrik, 2 Elektronik, 4 Felsefe, 19 Fen ve Teknoloji, 5 Görsel Sanatlar, 3 ÝHL Meslek Dersleri, 21 Ýlköðretim Matematik, 21 Ýngilizce, 1 Kimya Teknolojisi, 10 Matematik, 1 Muhasebe Finansman, 8 Müzik, 11 Okul Öncesi, 10 Rehber Öðretmen, 1 Saðlýk Bilgisi, 1 Acil Saðlýk Hizmetleri, 2 Hemþirelik, 8 Sosyal Bilgiler, 3 Tarih, 4 Teknoloji ve Tasarým, 10 Türk Dili ve Edebiyatý, 20 Türkçe, 1 Zihin Engelliler Sýnýfý Öðretmeni atandýðý öðrenildi.

Milli Eðitim Müdürlüðü, Çorum’a atanan öðretmenler için Otobüs Terminali’nde danýþma masasý oluþturdu.

Din-Bir-Sen Çorum’da Mustafa Göncü, Din-Bir-Sen Þube Baþkaný oldu

Ö

zerk Diyanet Vakýf Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Din-Bir-Sen) Çorum’da teþkilatlandý. Din-Bir-Sen Þube

Baþkanlýðý’na Mimar Sinan Camii ÝmamHatibi Mustafa Göncü getirildi. Çorum’da üye kayýtlarýna hýz veren sendikanýn yönetiminde Arslan Celep, Ömer Teryaki, Nejdet Karaduman ve Ünal Güngördü de görev aldý. Ýlçelerde de teþkilatlanma ataðý baþlattýklarýný belirten Mustafa Göncü,

K

amuoyunda Fatih Projesi olarak bilinen ‘Eðitimde Fýrsatlarý Artýrma Teknolojiyi Ýyileþtirme Hareketi’ Çorum’da 37 ortaöðretim kurumunda baþlýyor. Milli Eðitim Müdürlüðü, proje çerçevesinde okullarda kurulumu yapýlan etkileþimli tahtalarýn kullanýmý konusunda öðretmenler için eðitim semineri düzenledi. ‘Eðitimde Fatih Projesi Etkileþimli Tahta Tanýtým Seminerleri’, pilot okul olarak seçilen Çorum Anadolu Lisesi, Ýnönü Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi’nde baþladý. Fatih Projesi Ýl Koordinatörleri Zahir Tümer ve Musa Divarcý’nýn eðitimci olarak görev aldýðý seminerlerde proje tanýtýmýnýn yaný sýra etkileþimli tahtanýn kullaným alanlarý da anlatýlacak. Mustafa Yýldýrým, Ahmet Bal, Aydýn Arslan ve Enis Örgüç’ün ise ilçe seminerlerinde eðitimci olarak görev aldýðý seminerler 8 saat sürecek. Fatih Projesi 1. Etap çalýþmalarý çerçevesinde il genelindeki 37 ortaöðretim okuluna etkileþimli tahta kurulumunun tamamlandýðýný belirtilirken hizmet içi eðitim seminerlerinin süreceði öðrenildi. Proje ile ilgili detaylý bilginin http://fatihprojesi.meb. gov.tr internet adresinden edinilebileceði bildirildi.

Öðretmenlere, etkileþimli tahtalarýn kullanýmý hakkýnda bilgiler veriliyor.

Seminerlerde Fatih Projesi ile ilgili tanýtýmlar da yer alýyor.

Düzenlenen seminerlere öðretmenlerin ilgisi büyük.

“Kimseyi ötekileþtirmeden, Diyanet çalýþanlarýný ayný çatý altýnda buluþturmayý hedefliyoruz” dedi. Amaçlarýnýn ilkeli sendikacýlýk olduðunu vurgulayan Göncü, ilerleyen tarihlerde düzenleyecekleri basýn toplantýsý ve etkinliklerle Din-BirSen’i Çorum’a tanýtacaklarýný açýkladý.

Feyyaz Küçükaltan vefat etti

Ç

Feyyaz Küçükaltan

Fatih Projesi 37 okulda baþlýyor ‘Eðitimde Fatih Projesi Etkileþimli Tahta Tanýtým Seminerleri’, Çorum Anadolu Lisesi’nde baþladý.

Din-Bir-Sen Þube Baþkaný Mustafa Göncü

orum Sebze ve Meyve Hali esnafýndan Ali Feyyaz Küçükaltan (62) önceki gece hayatýný kaybetti. Rumi Küçükaltan’ýn oðlu, Hacý Arif Küçükaltan’ýn aðabeyi, Gültekin ve Arif Küçükaltan’ýn babasý Feyyaz Küçükaltan, kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi.

Merhumun cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Ulucamii’de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Hýdýrlýk Mezarlýðý’nda topraða verildi. HAKÝMÝYET, Feyyaz Küçükaltan’a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

‘Eðitimde Fýrsatlarý Artýrma Teknolojiyi Ýyileþtirme Hareketi’ Çorum’da 37 ortaöðretim kurumunda baþlýyor.


ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Ulukavak Anaokulu eðitim-öðretime açýldý U

Ulukavak Anaokulu, yeni sezon öncesi eðitim-öðretime açýldý.

Okulda, minik öðrenciler için tüm ayrýntýlarýn düþünüldüðü belirtildi.

lukavak Anaokulu, Hürriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda eðitimöðretime açýldý. 2012-2013 EðitimÖðretim Yýlý’yla birlikte ilk öðrencilerini kabul etmeye baþlayan anaokulunda kayýtlar baþladý. Milli Eðitim Ümmügülsüm Akbaþ Temes Müdürlüðü’ne baðlý olarak faaliyet gösteren, Çorum’daki 6. anaokulu olan Ulukavak Anaokulu’nun Müdürlüðüne Ümmügülsüm Akbaþ Temes atandý. 200 öðrenci kapasiteli anaokulunda 6 derslik, oyun salonu, mutfak, yemekhane ve idari birimler yer alýyor. Minik öðrenciler için tüm ayrýntýlarýn düþünüldüðü anaokulunda sabahcý, öðlenci ve tam gün eðitim programlarý uygulanacak. Kayýtlarla ilgili detaylý bilginin Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi Ölçek 3. Sokak’ta eðitime açýlan Ulukavak Anaokulu’ndan alýnabileceði bildirildi.

Çorum merkezdeki 6. anaokulu olan Ulukavak Anaokulu, Hürriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda eðitime açýldý.

Elif Eðitim Araçlarý’ndan okul alýþveriþi kampanyasý E

lif Eðitim Araçlarý tarafýndan düzenlenen okul sezonu kampanyasý baþladý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Elif Eðitim Araçlarý sahibi Meral Çýplak, “Yeni eðitim-öðretim yýlý nedeniyle tüm ürünlerimizde cazip indirimler sunuyoruz” dedi. “Kýrtasiye ürünleri, kýrtasiyeden alýnýr” diyen Meral Çýplak, anne-babalara seslenerek okul alýþveriþinde kalite ve saðlýklý ürün tercihine dikkat çekti. Temel kýrtasiye

Elif Eðitim Araçlarý sahibi Meral Çýplak, kampanya hakkýnda bilgi verdi.

Çýplak, velilere kýrtasiye ürenlerinde dikkat edilmesi gereken hususlarý anlattý.

ürünlerinin yaný sýra okul öncesi eðitimde kullanýlan eðitici oyuncaklarýn pazarlamasýný da yaptýklarýný anlatan Çýplak, toptan ve perakende satýþlarýnýn devam ettiðini söyledi. Seçkin markalý kýrtasiye ürünlerini benzersiz fiyatlarla satýþa sunduklarýnýn altýný çizen Çýplak, “Okul alýþveriþinde kalite ve güleryüze önem veren herkesi Albayrak Caddesi numara 27/E’de hizmet veren Elif Eðitim Araçlarý’na bekliyoruz” diye konuþtu.

Elif Eðitim Araçlarý, Albayrak Caddesi’nde hizmet veriyor.

Dumlupýnar miniklerini palyaçolar karþýladý Anasýnýfý ve birinci sýnýf öðrencileri, okul bahçesinde palyaçolar tarafýndan karþýlandý.

D

umlupýnar Ýlkokulu’nda öðrenime baþlayan anasýnýfý ve birinci sýnýf öðrencilerini palyaçolar karþýladý. Önceki gün okul bahçesinde düzenlenen þenlikle karþýlananan öðrencilere, palyaçolar tarafýndan balon daðýtýldý. Ýlk ders zilinin çaldýðý okulda neþeli bir gün geçiren öðrenciler, düzenlenen þenlikte oyunlar oynayarak doyasýya eðlendiler. Sabahýn erken saatlerinde annebabalarý ile okula gelen minik öðrencilere hitap eden Okul Müdürü Mustafa Bacý, “Eðitim hayatlarýna ilk adýmý atan öðrencilerimiz için bizler de sizler kadar heyecanlýyýz. Ýlk günlerde çocuklarýmýz okula gelmek istemeyebilir hatta aðlayabilir, fakat bizler kýzarak deðil anlatarak bunlarýn üstesinden geleceðiz. Çocuklarýmýz kendi akranlarý arasýnda olacaðý için daha hýzlý adapte olacak. Bizler de bu konuda elimizden gelen gayreti göstereceðiz.” dedi. Uyum Haftasý nedeniyle düzenledikleri þenlikle öðrencilerin okula alýþmasýný kolaylaþtýrmayý hedeflediklerini anlatan Mustafa Bacý, organizasyonda emeði geçen öðretmenlere teþekkür etti. Programýn ardýndan çalan ders ziliyle sýnýflarda yerlerini alan minik öðrencilerin heyecanýna annebabalar da ortak oldu.

Dumlupýnar Ýlkokulu birinci sýnýf öðrencileri ders baþý yaptý.

Okul bahçesinde düzenlenen karþýlama þenliði büyük ilgi gördü.

Akpýnar Kavþaðý’nda kaza Minik öðrenciler, müzikli oyunlar eþliðinde doyasýya eðlendi.

A

kpýnar Kavþaðý’nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpýþtý. Dün öðle saatlerinde yaþanan trafik kazasýnda 19 UB 430 plakalý araç ile 19 AP 640 plakalý otomobil birbirine girdi. Akpýnar Caddesi ile Bahçeler Caddesi’nin kesiþtiði kavþakta meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar oluþtu. Olay yerine gelen trafik polisleri kaza raporu hazýrladý.

Kavþakta yaþanan kazada otomobil çarpmanýn etkisiyle refüje çýktý.


12 ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Kültür Sitesi 2013’te yýkýlýyor Ç

Çorum Belediyesi, Kültür Sitesi’nin 2013’te yýkýlacaðýný belirten bir afiþ astý.

orum Belediyesi, yýkým kararý çýkan Kültür Sitesi’nin 2013’te yýkýlacaðýný belirten bir afiþ astý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün de fotoðrafýnýn yer aldýðý dev afiþte Kültür Sitesi’nin gelecek yýl yýkýlarak yerine park yapýlacaðý bildirildi. Külcü afiþte; “Bu bina 2013 yýlýnda yýkýlarak yerine park yapýlacaktýr. Mutlu günlerde kullanmanýz dileðiyle” yazdý.

Ýsa ile Hilâl evlendi

N

atural Dental çalýþanlarýndan Ýsa Mebet, Hilal Özden ile hayatýný birleþtirdi. Merhume Resmiye-Ýsmail Mebet çiftinin oðlu Ýsa, Meryem-Kadir Özden çiftinin kýzý Hilal ile dünyaevine girdi. Önceki akþam Afra Düðün Salonu’nda düzenlenen düðün törenine Mebet ve Özden Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Hilal-Ýsa Mebet çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

Yiðit Ali sünnet oldu O Perihan-Sedat Çakýr çiftinin oðlu Yiðit Ali sünnet olarak erkekliðe ilk adýmýný attý.

lmuksa Çorum Fabrikasý çalýþanlarýndan Sedat Çakýr’ýn oðlu Yiðit Ali Çakýr sünnet oldu. Perihan-Sedat Çakýr çiftinin oðlu Yiðit Ali önceki akþam düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmýný attý. FY Balo Salonu’nda düzenlenen sünnet düðününe bazý daire müdürleri, sivil toplum

kuruluþu temsilcileri, Çakýr ailesi ve çok sayýda davetli katýldý. Çocuk gezdirme ile baþlayan program, çeþitli ikramlar ve müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Perihan-Sedat Çakýr çiftini tebrik eder Yiðit Ali’ye saðlýk ve mutluluk dolu bir ömür diler.

Darýsý damatlýðýna V

eysel Koçak sünnet oldu. SultanYüksel Koçak çiftinin oðlu Veysel haftasonu düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmýný attý. Koçak Ailesi’nin Ýkbal Kent Sitesi’ndeki evleri önünde düzenlenen sünnet düðününe çok sayýda davetli katýldý. Çocuk gezdirme ile baþlayan program, çeþitli ikramlarýn ardýndan sona erdi.

HAKÝMÝYE T, Sultan-Yüksel

Koçak çiftini tebrik eder Veysel’e saðlýk ve mutluluk dolu bir ömür diler.

Topçu ve Yeþilýrmak Aileleri’nin mutlu günü

Merhume Resmiye-Ýsmail Mebet çiftinin oðlu Ýsa, Meryem-Kadir Özden çiftinin kýzý Hilal ile dünyaevine girdi.

Sultan-Yüksel Koçak çiftinin oðlu Veysel sünnet oldu.

Hamza ile Süleyman erkekliðe adým attý

Hamza ve Süleyman Selçok kardeþler sünnet oldular. Senem-Fahri Selçok çiftinin oðullarý Hamza ile Süleyman haftasonu düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmlarýný attýlar. Selçok Ailesi’nin Garantievler Semtindeki

evleri önünde düzenlenen sünnet düðününe çok sayýda davetli katýldý.

Çocuk gezdirme ile baþlayan program, çeþitli ikramlarýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Senem-Fahri Selçok çiftini tebrik eder Hamza ile Süleyman’a saðlýk ve

A

Mediha-Çetin Topçu çiftinin oðlu Recep, Fatma-Mustafa Yeþilýrmak çiftinin kýzý Sevil ile evlendi.

stsubay Recep Topçu, Sevil Yeþilýrmak ile hayatýný birleþtirdi. Mediha-Çetin Topçu çiftinin oðlu Recep, Fatma-Mustafa Yeþilýrmak çiftinin kýzý Sevil ile dünyaevine girdi. Önceki akþam Kültür Balo Salonu’nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Topçu ve Yeþilýrmak Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Sevil-Recep Topçu çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

Senem-Fahri Selçok çiftinin oðullarý Hamza ile Süleyman erkekliðe ilk adýmlarýný attýlar.


ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

2

EYLÜL

ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

Sýhhati korumak Müslümanlarýn üzerine vecibedir. Ýbâdetleri yapmak ancak bununla mümkün olur. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd Rahmetullahi Aleyh

04.38 06.07 12.45 16.18 19.10 20.32

CEP TELEFONUNUN ZARARLARI S

aðlýk Bakanlýðý, cep telefonlarýnýn insan saðlýðýna etkileri konusunda yapýlan çok sayýda araþtýrmayý göz önünde bulundurarak, geçen yýl hazýrladýðý araþtýrmayý tamamladý. Zararlarýndan kýsaca korunma çareleri * Cep telefonlarý özellikle kalp, beyin, böbrek, karýn gibi organlardan uzakta tutulmalý, * Kablolu kulaklýk kullanýlmalý, * Görüþmeler kýsa tutulmalý, * Telefon baþ bölgesinden uzak tutulmalý, * Uyurken en az 1 metre uzaða koymalý, * Araç kullanýrken cep telefonu kullanmamalý. * Çocuklar ve hamileler cep telefonu kullanmamalý, * Bebek odasý, yatak odasý ve çocuklardan uzak tutmalý, * Numara çevrildikten sonra, hat baðlanýncaya kadar vücuttan uzak tutulmalýdýr.

YEMEK - CEZERYE

MALZEME: 1 kg havuç, yeterince þeker, nohut büyüklüðünde limon tuzu, 2 bardak makineden geçirilmiþ ceviz veyâ fýndýk, 1 bardak badem, 2 kaþýk Hindistancevizi, yeteri kadar pudra þekeri. YAPILIÞI: Havuçlar yýkanýp üzerleri kazýndýktan sonra, haþlanarak rendeden geçirilir. Suyu hafifçe avuç arasýnda sýkýlýr. Bunun için ölçü ayarý; 2 bardak suyu sýkýlmýþ havuç, 1 bardak þeker. Ölçüyü aldýktan sonra þeker küçük bir tencereye boþaltýlýr. Üzerini örtecek kadar su konur, karýþtýrarak ocakta eritilir. Limon tuzu koyarak kestirilip köpükleri alýnýr. Ayrý bir yerde bekletilen rendelenmiþ havuç, kestirilmiþ þekerin üzerine dökülür. Hafif ateþte tahta kaþýkla devamlý karýþtýrýlarak þeker þurubu çekinceye kadar piþirilir. Ocaktan indirilen havuç tatlýsý ýlýk bir hâle geldikten sonra üzerine bir bardak öðütülmüþ ceviz veyâ fýndýk, ayýklanmýþ bâdem serpilir. Ýyice karýþtýrýlýp elde yuvarlak toplar yapýlýr. Kalan ceviz veyâ fýndýk, bâdem, Hindistancevizi ve pudra þekeri karýþtýrýlýp bu toplarýn üzerine gezdirilir. Tatlýlar tabaklara dizilip servis yapýlýr.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

VEFAT EDENLER 1- Öksüzler Köyü'nden, Ýsmail, Cemal, Muharrem, Mahmut, Hüseyin ve Haydar AYKAÇ'ýn babalarý; Sadýk AYKAÇ. 2- Ali AKBAY'ýn eþi, Öðretmen Kadir AKBAY'ýn annesi; Emine AKBAY. 3- Arpalýk Köyü'nden, Atýf ve Musa ÞAHÝN'in anneleri; Nergis ÞAHÝN. 4- Yukarý Sarýlýk Köyü'nden, Kore Gazisi Ahmet ÇETÝN'in eþi; Güllü ÇETÝN. 5- Rumi KÜÇÜKALTAN'ýn oðlu, Gültekin ve Arif KÜÇÜKALTAN'ýn babalarý, Hacý Arif KÜÇÜKALTAN'ýn kardeþi; Hal Esnafýndan Feyyaz KÜÇÜKALTAN. 6- Dodurga Dikenli Köyü'nden gelme, Diþ Hastanesi çalýþaný Lütfü KABAKDERE'nin annesi; Fatma KABAKDERE .

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Piri Baba Tekkesi'nden, Pir Baba Çamlýðý'na Eylül 2012 Pazar günü Mehmet Metin zaviyenin Veysel Karani tarikatýna mensup olduEthem ERKOÇ 09Aþkýn Hocamý ziyaret ettik. Uzun uzun ðu tescillenmiþtir. sohbet etme imkaný bulduk. Hayýr dualarýný

Tefekkür Dünyamýz

O

kitaplarýn müellifi Beytüþþeba’ba da gelmiþ gençliðinde. Bu yörede sevilen ve sayýlan bir Ýslam alimidir. Bizi bir üniversite tahsilinden ziyade bir konuma getiren bir müelliftir. Altý bin sayfa risaleleri vardýr. Günümüzün bir çok sorunlarýna Kur'an dan yorumlar getirmiþtir. Raþit Yücel Çocuk yaþta o günün bütün rasityücel@ ilimlerini ezberlemiþ,altý ayda ise corumhakimiyet. net bunun tekrarýný yapmýþtýr. Dünyanýn ve ülkemizin üst seviyede bir insanýdýr. Bu beldelerin noksanlýðýný o günlerde fark etmiþ, Van’da, Diyarbakýr’da, Bitlis’te din ilimleri ile fen ilimlerinin okutulacaðý üniversiteler yapýlmasýný devletten talep etmiþ. Sonunda ilk üniversitenin temeli Van’da atýlmýþ, fakat birinci cihan harbi çýkýnca talebeleri ile emrinde beþ bin kiþilik Milas alayý ile Ruslar ile savaþmýþ ve esir düþmüþtür. Rusya’da üç yýla yakýn esaretten sonra, Rus ihtilalinden yaralanarak firar etmiþ , Almanya yolu ile Ýstanbul'a gelmiþ, orada ordu adýna "Darul Hikmeti Ýslamiye " adý ile anýlan Dünya Müslümanlarýnýn sorularýna çareler getiren bir dini müessesede görev yapmýþ. Ýngilizlerin Ýstanbul'u iþgaline karþý çýkmýþ, "Kuvai Milliye" ye destek vermiþtir. Baþýný aðrýtmayayým komutaným? "Yok estaðfurullah, bunlarý yeni duyuyorum, ben Said Nursi yi Kürtçü olarak biliyordum" Hayýr komutaným. O ne Türkçüdür, nede ýrkçý. O bir tam vatanperverdir.

(Sürecek)

ethemerkoç@corumhakimiyet. net

alarak evden ayrýldýk. Biraz yürüyelim de Pir Baba Çamlýðý'nda oturup dinleniriz diye düþündük. Ancak yaklaþtýðýmýzda oranýn yeni düzenleme için kapalý olduðunu gördük. Buraya kadar olan, normal geliþme. Ancak Pazartesi günkü gazetelerde "Park çalýþmasýnda kemik çýktý" baþlýðýný görünce detayýný okudukça hayret ettim. Kazý çalýþmalarý sýrasýnda insan kemiklerine rastlandýðý, bulunan bu kemiklerin incelemek üzere polis tarafýndan el konulduðu, bu nedenle çalýþmalara bir süre ara verildiði yazýlýydý. Bu haberin devamýnda Pir Baba Parký olarak bilinen bölgenin eskiden mezarlýk olduðu, dolayýsýyla bulunan kemiklerin bu mezarlýða defnedilen insanlara ait olabileceði þeklinde bir bilgiye yer verilmiþ. Burada yenileme çalýþmalarýnýn ne zaman baþladýðýný, kazýlarýn ne zaman yapýldýðýný bilemiyorum. Benim konuyla ilgili ilk bilgilerim böyle. Bu olay ve haberin veriliþ biçimi, ister istemez beni buranýn tarihçesiyle ilgili bilgi vermeye sevk etti. Pir Baba Çamlýðý'nýn bulunduðu yerin eski bir kabristan olduðu 1892 tarihli yüzbaþý haritasýnda görülmektedir. Yüz yýl önce Çorum'da bulunan on dört Müslüman mezarlýðýndan biri olan Pir Baba Mezarlýðý, Samsun Caddesi kenarýnda, yani þu anda Pir Baba Çamlýðý'nýn bulunduðu yerde olduðunu yaþlýlarýn hepsi biliyor. Burada Veysel Karani evladýndan Þeyh Zeyneddin'in bir vakýf kurarak burada irþat faaliyetinde bulunduðu, vefatýnda da buraya ilk defa Þeyh Zeyneddin'in ve onun sadýk müridi Pir Baba'nýn defnedildiðini, sonraki dönemlerde tekke mensuplarý ve onlarý sevenlerin defniyle Büyük Pir Baba Mezarlýðý'nýn oluþtuðunu herkes bilmektedir. Bu zaviye ile ilgili en eski kayýt 1576 tarihli vakýf kaydýdýr. Tekke'nin kurucularý, buraya geniþ araziler vakfetmiþlerdir. Bu arazilerin geliriyle tekke ve zaviyenin tamir ve bakýmýnýn yaný sýra çalýþanlarýna maaþ verilmiþtir. Ayrýca beldedeki fakir ve yardýma muhtaç ailelere yiyecek ve barýnma imkaný saðlanmasýna gayret edilmiþtir. Tekke ve zaviyelerde elbette bir mescit bulunmakta idi. Orada bulunanlar ve ziyarete gelenler vakit namazlarýný mescitte kýlabiliyorlardý. 1832 yýlýnda bu mescide bir minber konularak camiye dönüþtürülmüþ ve o tarihten itibaren burada Cuma ve bayram namazlarý da kýlýnmýþtýr. 1868 tarihli berat kaydýyla

Ali Ýzzet Efendi'nin hicri 1315 yýlýnda yazdýðý Tezkire-i Makamat adlý eserinde Þeyh Zeyneddin ve Piri Baba'nýn þehrin doðu tarafýnda bulunan Samsun Caddesi çevresine büyük kabristanda ahþap türbesinde medfun olduðunu yazmaktadýr. Bu türbenin hususi namazgahýnda Cuma ve Bayram namazlarýnýn da kýlýndýðý zikretmektedir. Bu bilgiler, yüz on yýl öncesine aittir. Piri Baba Zaviyesi, kapatýldýðý 1925 yýlýna kadar görevini sürdürmüþtür. Bu tarihten sonra tekke ve türbe yýkýlmýþtýr. Buraya bir daha cenaze defnedilmemiþtir. Buranýn çamlýk haline getirilmesi hükümet konaðýnýn yapýldýðý ellili yýllarda olmuþtur. 1933-1958 yýllarý arasýnda belediye baþkanlýðý yapan Baha Çorbacýoðlu zamanýnda Pir Baba Mezarlýðý düzlenmiþ, mezarlardan çýkan bazý kemikler toplanarak Ulu Mezar'da Doruk Mezar denilen tepenin güney kýsmýna taþýnmýþtýr. Bu konuda bir olayý anlatmak istiyorum. Otuz beþ yýl kadar önce hastahanede bir yakýnýmý ziyaret için belediye otobüsüne bindim. Yanýma belediyenin park ve bahçelerinde çalýþýp emekliye ayrýlmýþ Hasan amca oturdu. Piri Baba Çamlýðý'nýn hizasýnda iken bana buranýn eski halini anlatmaya baþladý. "Burasý eskiden mezarlýktý. Baha bey burayý çamlýk yapmaya karar verdiðinde belediyenin kepçeleri günlerce çalýþtý. Cenazelerini alýp Ulu Mezar'a götürenler oldu. Kalanlardan bazý kemikler kepçeye takýlýyordu. Onlarý biriktirip kepçeyle Doruk Mezar'a götürüp gömüyorduk. Mezarýn birinden bir ceset çýktý ki hepimiz ürperdik. Buraya en az otuz yýldýr defin yapýlmýyordu. Ama çýkan ceset, taze defnedilmiþ gibiydi. Simsiyah saçý ve sakalýyla, hiç bozulmamýþ bedeniyle hâlâ gözümün önündedir. Orada çalýþan iþçilerin hepsi toplandý cesedin baþýna. Hepsi de hayretler içindeydiler. Onu özenle götürüp özel mezar kazarak Doruk Mezar'a yerleþtirdik. Buradan her geçiþimde bu olay gözümün önüne gelir. Asla unutmadým, unutamadým" Hasan Amca'nýn anlattýklarýndan buranýn nasýl çamlýk yapýldýðý çok net olarak anlaþýlmaktadýr. Onun için ben de çýkan insan kemiklerinin bu mezarlýða defnedilen insanlara ait olabileceði kanaatini taþýyorum. Emniyetin her ihtimali düþünerek araþtýrma yapmasýný da anlayýþla karþýlýyorum. Görevleri icabý öyle davranmalarý normal ve doðaldýr.

NÖBETÇÝ ECZANELER BULUT ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI 223 00 99

VEFA GAZÝ CAD. NO:53/B KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI 224 83 26

METEOROLOJÝ

2.304 2.319

1.796 1.806

24 ayar

ALIÞ

99,49

SATIÞ

100,40

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6387 12 EYLÜL 2012 ÇARÞAMBA

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

12

Ýlimizde namaz vakitleri

2012

012 yýlý ülkemizde yaþanan zor bir yýl olmaya Ya biz de, günümüzdeki durum nasýl devam Günlük devam ediyor. Aylardýr bütün memlekete seediyor? Ýkili üçlü kararnameler ile atanmýþlar, serinlik veren, yüz güldüren bir habere hasretiz. çimle iþ baþýna gelmiþ iktidarýn görev teslim ettiÞahsi sýkýntýlar, aile dost çevrelerinden yansýyan ði pek çok bürokrat devlet adamlýðýnda istenilen acýlar bir ölçüde sabýr ve tahammül gösterilerek baþarýyý gösterememesine raðmen istifa etmiyor. aþýlsa da memleket genelini ilgilendiren acýlar Yüzsüzce yerinde kalmaya devam ediyor. Üst karþýsýnda ruhlarýmýz buhranda. Þahsi hatalarýyetkililer de böylesi kiþileri nedense deðiþtirme mýzda kendimizi sorguluyor ve bir daha yapmayolunu uygulamýyor. Belli bir seviyeden sonraki mak için çaba gösteriyoruz. Belki kendimiz düþkiþiler için durum hep böyle sürüp gidiyor. tüðümüz sýkýntýya katlanarak cezamýzý çekiyoruz. Ýktidar, baþarýsýz olaný, verilen görev makaAbdulkadir Memleket genelinde acýlara sebep olanlar da mý ne olursa olsun deðiþtirmelidir. Bu bir zaaf devicdani hesaplaþmalarýyla acý çekebilirler. Bu yetðil muktedir olmanýn ifadesidir. Böylelikle baþaOzulu mez, sorumluluk almýþ kiþi erdemini, ülke ölçerýsýz olanýn daha çok yýpranmasý ve zararý da berðinde yaptýðý her iþin, attýðý her adýmýn hesabýný sadece victaraf edilmiþ olacaktýr. danýna deðil, memleketine de milletine vermek mecburiyeParti içi dengeler hesabýyla akýldaki deðiþiklikler için, tindedir. Her iþin sorumluluðu illa ki mahkeme gerektirmez. seçim sandýðý sonralarýný beklemek belki parti teþkilatýna yaBiraz onur sahibi olan kiþi, kendi mahkemesini önce kendisi rar saðlayabilir ama bu tutum genelde ülke yararýna deðildir. yapar. Ben yetersiz kaldým, ben bunu baþaramadým, bu göreDemokrasinin en güzel taraflarýndan biri, kelle almadan, yetve devam hakkýný kendimde göremiyorum diyerek istifa kinin el deðiþtirmesine açýk olmasýdýr. Ýstifa veya görevden eder, o görevden çekilir. çekilme, iþten, yorgunluktan kaçma deðil, daha iyi olan için Osmanlý yönetimi bunu azil (iþten el çektirme) veya baþ yer açmak onurunu da taþýr. keserek yapýyordu. Devletin yüce menfaatleri ve bekasý için Bazý istifalar da vardýr ki, yukarýda anlattýklarýmýzdan yetersiz görülen kiþi de cellât baltasýna teslimiyet gösteriyorfarklýdýr. Görevde bulunan kiþinin elini kolunu baðlayan yetdu. Japonlar ise harakiri (kendi kendini onurlu cezalandýrma) kisini ambargo altýna alan veya illa bunu uygulayacaksýn dayolunu seçerek göstermeye devam ediyorlar. Baþka ülkeleryatmalarýna karþý " böyle çalýþamam!" diyerek yapýlan istifade de baþarýsýzlýklarý, skandallarý ortaya çýkan üst yöneticiler lar insani, ahlaki ve demokratik direniþin son noktasýdýr. derhal bulunduklarý görevden çekiliyorlar. Ýstifa bir acý çiçektir, lakin onurlu bir tomurcuktur.

Haftalýk

Hicri Kamerî: 25 - Þevvâl: 1433

Hicri Þemsi:1390 Rûmi: 30 Aðustos 1428 Hýzýr: 130

Bir Þehidin Hayat Hikayesi 4

Ýstifa onurlu bir davranýþtýr...

Takvim Yapraðý

13

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

Ç

www.corumhakimiyet.net

‘Yaþam Alaný Olan Yaþlý Aðaçlarý Yaþatalým Projesi’ raporu tamam

orum Doða Eðitim ve Kültür Derneði, ‘Yaþam Alaný Olan Yaþlý Aðaçlarý Yaþatalým Projesi’ kapsamýnda yaptýðý saha çalýþmasý sonucu hazýrladýðý ön raporu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel’e sundu. Kaymakamlýk, Belediye, Orman Ýþletmesi ve Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü’nün de katkýlarý ile 4-5 ve 1719 Temmuz 2012 tarihlerinde akademisyenlerce Kargý ilçesi

Çorum Doða Eðitim ve Kültür Derneði proje raporlarýný sundu.

ormanlarýnýn DevrezKýzýlýrmak hattýnýn kuzeyinde kalan bölümünde yapýlan ön incelemeler sonucunda hazýrlanan

rapor hakkýnda bilgi veren Dernek Baþkaný Ý. Serdar Yakar, raporun üç maddelik amacýný þöyle anlattý; “Kargý

ormanlarýndaki oduntomruk üretimlerine paralel olarak, ormandaki biyolojik ve ekolojik çeþitliliðin devamýný saðlamak

suretiyle sürdürülebilir kalkýnmaya katký saðlamak. Koruma statüsüne alýnabilecek potansiyel alanlarýn belirlenmesine katký saðlamak. Orman alanlarýnýn sportifkültürel-akademik etkinlik imkanlarýnýn farkýndalýðýný oluþturmak.” Raporun ‘görüþ ve öneriler’ kýsmýnda belirtilen hususlara da deðinen Yakar, bu bölümde kurum ve kuruluþlarca yapýlmasý gereken çalýþmalarýn somut olarak belirtildiðini söyledi.

‘Ýhtiyaç duyulan bölgelerde çalýþmalarýmýz sürüyor’

Ç

orum Belediyesi, Köprübaþý Sokaklar, Bayýndýr Sokak ve Sakarya Sokaklarda asfalt çalýþmalarýný sürdürüyor. Köprübaþý sokaklarda dolgu çalýþmalarýnýn tamamlanmasýndan sonra sýcak asfalt dökümüne baþlayan Çorum Belediyesi asfalt ekipleri, Sakarya ve Bayýndýr sokaklarda ise yol tesfiye çalýþmalarýna baþladý. Belediye’den yapýlan açýklamaya

göre, Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekipleri büyük gayret göstererek en kýsa sürede yollarý asfaltlamak için yoðun tempoda çalýþýrken, Köprübaþý sokaklarda sýcak asfalt çalýþmalarý hýzla ilerliyor. Yollarla birlikte tretuar ve kaldýrým çalýþmasý da yapýlarak bölge modern görünüme kavuþturuluyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yaðmursuyu, kanalizasyon, yeþil alan ve park çalýþmalarý, asfalt gibi çalýþmalarýn

ihtiyaç duyulan bölgelerde tüm hýzýyla sürdürüldüðünü

belirterek, Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin yoðun bir tempoyla

asfalt çalýþmasý içerisinde olduðunu söyledi.

Açlýk ve yoksulluk sýnýrý yükseliþte Çorum Belediyesi’nin alt yapý çalýþmalarý devam ediyor.

Memur-Sen tarafýndan her ay yaptýrýlan araþtýrmaya yüzde 0,96’lik bir artýþ görüldü. Buna göre gýda madde figöre, Aðustos ayýnda 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý 1. yatlarýnda geçen aya nazaran en dikkat çeken deðiþim 060,721 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3.006,307 TL olarak beyüzde 17.99 artýþla kayýsý, yüzde 17.81 artýþla kiraz, yüzlirlendi. Rakamlar Temmuz ayý ile kýyaslandýðýnda açlýk de 17.77 artýþla marul, yüzde 16.41 artýþla salatalýk, yüzsýnýrýnda 16,510 TL, yoksulluk sýnýrýnda ise 16,509 TL de 14.90 artýþla sarýmsak ve yüzde 14.65 artýþla yeþil soyükseliþ yaþandýðý belirtildi. ðan fiyatlarýnda tespit edildi. Bununla birlikte gýda madde fiyatlarýnda Temmuz ayýna göre yüzde 21.44 azalýþla Memur-Sen, geçim þartlarýný ortaya koymak ve tearmut, yüzde 11.43 azalýþla kavun, yüzde 10.86 azalýþla mel ihtiyaç maddelerindeki fiyat deðiþikliðinin aile bütüzüm ve yüzde 8.47 azalýþla karpuz fiyatlarýnda bir önceçesine yansýmalarýný belirlemek amacýyla her ay düzenli ki aya göre düþüþ tespit edildi. Aðustos ayýnda, Temmuz olarak yaptýrdýðý ‘açlýk ve yoksulluk sýnýrý’ araþtýrmasýnýn ayýna göre giyim madde fiyatlarýnda da deðiþim yaþandý Aðustos ayý sonuçlarýný açýkladý. ve söz konusu ürünlerde 1,92’lik düþüþ görüldü. Sonuçlarla ilgili açýklama yapan Memur Sen Eðitim Diðer kalemlerdeki deðiþimler Bir Sen Ýl Baþkaný Mesut Karaca, þunlarý söyledi; “AraþMesut Karaca týrmaya göre 4 kiþilik çekirdek bir ailenin saðlýklý, dengeIsýnma madde fiyatlarýnda yüzde 1,74; barýnma li ve yeterli beslenebilmesi için yapmasý gereken gýda madde fiyatlarýnda yüzde 0,57; saðlýk madde fiyatlarýnda harcama tutarý (açlýk sýnýrý) 1. 060,721 TL olarak belirlendi. Gýda haryüzde 0,13; ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 0,92; haberleþme madcamasý ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakýt), ulaþým, eðide fiyatlarýnda yüzde 0,46; temizlik madde fiyatlarýnda yüzde 0,02; tim, saðlýk ve benzeri ihtiyaçlar için yapýlmasý zorunlu diðer harcamaeðitim-kültür madde fiyatlarýnda yüzde 0,55; çevre ve su madde fiyatlarýn tutarý (yoksulluk sýnýrý) ise 3.006,307 TL olarak hesaplandý. larýnda yüzde 0,25’lik artýþ olurken, aydýnlanma madde fiyatýnda ise Aðustos ayýnda Temmuz ayýna göre gýda madde fiyatlarýnda geçen aya göre herhangi bir deðiþim olmadý.”

DGS yerleþtirme sonuçlarý açýklandý

2

dý.

012 Dikey Geçiþ Sýnavý (DGS) yerleþtirme sonuçlarý, ÖSYM'nin internet sitesinden açýklan-

ÖSYM'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 2012-DGS sonuçlarýna göre, tercih yapan adaylarýn yükseköðretim programlarýna merkezi yerleþtirme iþlemleri tamamlanarak, ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden açýklandý. Adaylar, yerleþtirme sonuçlarýný, T.C. kimlik numaralarý ve þifreleriyle öðrenebilecek. Yerleþtirme sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecek. Bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri, ilgili üniversite tarafýndan 12-19 Eylül 2012 tarihleri arasýnda yapýlacak. Kayýt için adaylarýn, yerleþtirildikleri yükseköðretim programýnýn baðlý bulunduðu üniversiteye süresi içinde baþvurmalarý gerekiyor.

Hayvancýlýða destek sürecek G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan üreticiye hayvan baþýna verilen 300 liralýk destek, üreticilerin hesaplarýna yatýrýlmaya baþlandý. 2012 yýlý tarýmsal destekleme ödemelerine devam

eden bakanlýk, ilk 6 aylýk dönemde kesim yaptýran üreticiye, hayvan baþýna 300 lira besi desteði sunuyor. Toplam 82 milyon 971 bin lira olan besi desteði ödemesi, dünden itibaren üreticilerin hesaplarýna yatýrýlmaya baþlandý.

Harç kalktý, kitap fiyatlarý el yakýyor

Ü

niversite harçlarýnýn Bakanlar Kurulu kararýyla kaldýrýlmasýyla büyük sevinç yaþayan Açýköðretim Fakültesi öðrencilerinin hevesleri yarým kaldý. Öðrenciler, kayýt için gittikleri ÖSYM merkezlerinde 'öðretim gideri' talep edilince büyük þok yaþadý. Harçlarýn kaldýrýlmasýna sevinen Açýköðretim Fakültesi öðrencileri, önceki yýllarda verdikleri 250 liranýn sadece 45 lirasýný ödemeyeceklerini öðrenince büyük þok yaþadý. 205 liranýn kitap

vs giderler için 'Öðretim Gideri Ödemesi' adý altýnda alýndýðý belirtildi. Yaþadýðý þaþkýnlýðý dile getiren Tarih Bölümü öðrencisi Ýbrahim E., harçlarýn kaldýrýlmasýna raðmen alýnan 205 liraya tepki gösterdi. Kitap ya da sýnav ücreti olarak alýnan bu paranýn çok yüksek olduðunu belirten Ýbrahim E., Açýköðretim'de okuyan çok az öðrencinin verilen kitaplardan yararlandýðýný belirterek, bunun da kaldýrýlmasýný istedi.

700 sülün doðaya salýndý 700 adet sülün Osmancýk Güvercinlik köyünde doðaya salýndý.

S

amsun Gelemen üretme istasyonundan getirilen 700 adet sülün Osmancýk ilçesi Güvercinlik köyünde Kýzýlýrmak kenarýnda doðaya yerleþtirildi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü tarafýndan bugüne kadar doðaya toplam 11 bin 200 adet sülün, 2 bin 870 adet kýnalý keklik yerleþtirilmesi yapýldý. Doðaya yerleþtirilmesi yapýlan sülün ve kýnalý kekliklerin tabiata uyum saðlayýp, sayýlarýnda ciddi artýþlar görüldüðünü söyleyen Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel, Bakanlýk tarafýndan kene ile mücadele amacýyla üretilen Beç tavuklarýndan (Tokat tavuðu) Çorum’da 2011 yýlýnda 700 adet, 2012 yýlýnda ise 1000 adet tahsis edildiðini, tahsis edilen Beç tavuklarýnýn öncelikli olarak kene vakasý görülen 16 köye ücretsiz olarak daðýtýldýðýný belirtti. Temel, “Geçen yýl içerisinde beç

Ý

tavuðu daðýtýmý yapýlan özellikle kene vakasýnýn görülmüþ olduðu köylerde, çalýþma oldukça baþarý göstermiþ olup, yapýlan inceleme sonucunda kene ýsýrma vakalarýnda ciddi oranda azalma tespit edilmiþtir. Yine kene ile mücadele ve yaban hayatýný canlandýrma kapsamýnda Uðurludað ilçemize baðlý köylere 2012 yýlýnda 350 adet kýnalý keklik yerleþtirilmesi gerçekleþtirilmiþtir. Önümüzdeki günlerde 400 adet kýnalý keklik de doðaya yerleþtirilecektir. Bilindiði üzere

ilimizde 2012-2013 yýlý av dönemi 25 Aðustos tarihinde baþlamýþtýr. Avýn baþlamýþ olduðu günden itibaren geçen 10 gün süre içerisinde denetim ve kontrol faaliyetleri çok yoðun þekilde sürdürülmüþ olup, 4915 sayýlý Kara Avcýlýðý Kanununa muhalefette bulunan 19 avcý hakkýnda idari para cezalarý uygulanmýþtýr. Bu sayý ile birlikte sadece 2012 yýlý içerisinde yakalanan kaçak avcý sayýsý 78 olmuþtur. Böylece 2011 yýlýnda yakalanan 70 kaçak avcý sayýsýna daha av sezonunun baþýnda ulaþýlmýþtýr. 2012 yýlý yakalanan kaçak avcý

sayýsý bakýmýndan rekor yýl olmuþtur. Bunun en önemli sebeplerinden birisi kaçak avla mücadele kapsamýndan av koruma ekip sayýsýnýn arttýrýlmasý bulunmaktadýr. Ekipler önümüzdeki günlerde de mücadeleye yoðun bir þekilde devam edeceklerdir. Tüm Çorumlu hemþerimizden doðaya býrakýlan bu hayvanlara sahip çýkmalarýný, doðayý korumalarýný ve çevrelerinde kaçak av yapanlarý Müdürlüðümüze ve Jandarmaya bildirmelerini rica ediyoruz.” diye konuþtu.

Doðaya yerleþtirilmesi yapýlan sülün ve kýnalý kekliklerin tabiata uyum saðlýyor.

Ýskilip-Tosya Karayolu þehir içi geçiþi yapýlýyor

stanbul baðlantýlý Ýskilip-Tosya Karayolunun þehir içi geçiþinde çalýþmalar sürüyor. Bu kapsamda meydan çayý üzerinde bulunan köprülerin, karayolu projesi çerçevesinde yüklenici firma tarafýndan yýkýldýðý bildirildi. Çoðu trafiðe elveriþsiz olan mevcut 7 köprünün yýkýmý devam ediyor. Yýkýlanlarýn yerine Karayollarý standartlarýna uygun 3 adet köprünün inþaatýna da kýsa sürede baþlanacak. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada,

halk arasýnda köprülerin Belediye tarafýndan yýkýldýðýna dair dolaylý ve dolaysýz ya da maksatlý olarak yayýlan haberlerin

asýlsýz olduðu belirtilerek, “Belediyemizin bu projeye müdahale etmesi söz konusu olmayýp, yapýlacak olan standartlara

uygun köprülerin tamamlanmasýyla birlikte ulaþýmda sýkýntý yaþanmayacaðý deðerlendirilmektedir. ” denildi.

Ýstanbul baðlantýlý Ýskilip-Tosya Karayolunun þehir içi geçiþinde çalýþmalar sürüyor.

Bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belge sýnavý

B

itki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satýþ Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik gereði, bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesi almak için sýnava girecek adaylarýn 19 Eylül 2012 tarihine kadar Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne baþvurmalarý gerekiyor. Müracaatlar, dilekçe ekinde diplomanýn onaylý sureti, T.C.

kimlik numarasý ve 2 adet vesikalýk fotoðrafla birlikte yapýlacak. Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü E. Elfaz Ermiþ, “Bitki Koruma Ürünü Reçete yazma yetki belgesi ile ilgili sýnav takvimi ve uygulama talimatýna ait detaylý bilgiler Bakanlýðýn www.gkgm.gov.tr internet sitesinde ve Ýl Müdürlüðü Bitkisel Üretim ve Saðlýðý Þube Müdürlüðünde yer almaktadýr.” dedi.

E. Elfaz Ermiþ


15 ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

BÖLGESEL KALKINMADA YEREL DÝNAMÝKLER ÇORUM MODELÝ ve 2023 SENARYOLARI 7

Çorum’un geçmiþ ekonomik performansý ile ilgili deðerlendirmeler Bu bölümde 2000’li yýllarda önemli bir geliþme gösterdiðine inanýlan Çorum ekonomisinin sergilediði performans incelenmektedir. Performansýn ayrýntýlý biçimde deðerlendirilebilmesinde karþý karþýya olunan niceliksel veri kýsýtý karþýsýnda niteliksel verinin önemli bir boþluðu dolduracaðý açýktýr. Bu bölümde yer alan sorularda Çorum’un son yýllardaki performansýnýn ne kadar Çorum’a özgü olduðu, ne kadar Türkiye ekonomisindeki genel yüksek performansýn yansýmasý olduðu anlaþýlmaya çalýþýlmýþtýr. Ayrýca bu performansýn belirleyicileri sektör bazýnda sorgulanmýþ ve Çorum modelinin bileþenleri olarak kabul edilen, giriþimcilik, küreselleþme ve sanayileþme gibi faktörlerin katkýsý ve büyümenin önündeki kýsýtlarýn neler olduðu anlaþýlmaya çalýþýlmýþtýr. Uzun dönemde Çorum’un Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir büyüme hýzýný koruyarak, Türkiye’nin geliþmiþ bölgeleri ile olan gelir farkýný kapatabilmesi için hangi sektörlere yoðunlaþmasý ve çözülmesi gereken temel sorunlarýn neler olduðu sorgulanmýþtýr. Çorum ekonomisinin nabzýný tutan ve ona yön veren kesimi temsil eden anket katýlýmcýlarýna göre son beþ yýlda Çorum’da genel ekonomik koþullar Türkiye ortalamalarýnýn üzerinde seyretmiþtir. Katýlýmcýlarýn yarýya yakýný genel durumun Türkiye ortalamasýndan daha iyi olduðunu belirtmektedir. Durumun daha kötü olduðunu düþünenler % 15 kadardýr. Son beþ yýlýn küresel kriz ve sonrasýný içerdiði düþünülürse bu dikkati çekecek kadar düþük bir orandýr.

tarým sektöründeki verimliliðin diðer sektörlere göre çok daha düþük olduðunu göstermektedir. Seracýlýk, organik tarým ya da modern büyük tarýmsal iþletmeler aracýlýðýyla Türkiye tarýmýnýn genel sorunlarýný aþma yolundaki yerel giriþimlerden Çorum’un yeterince pay almadýðý ortadadýr. Ankete katýlanlarýn görüþü bu soruna dikkat çekmektedir. * Tarým konusundaki olumsuz genel görüþe karþýlýk, sanayi sektöründeki performansýn olumlu olduðu doðrultusunda bir fikir birliði vardýr. Son beþ yýlda Türkiye ortalamasýndan daha kötü bir performans gösterildiðini düþünenler %6 gibi çok küçük bir orandadýr. Çorum ekonomisine yön verenlerin ilin genel ekonomik baþarýsýnýn arkasýnda sanayi sektörünün performansýnýn yattýðýný düþündükleri açýktýr.

Türkiye ortalamasýndan daha iyi olacaktýr. Çorum’un Türkiye’nin genel ekonomik geliþmesinden daha hýzlý geliþeceði beklentisi içinde olanlar %54’ü bulmaktadýr. Bu oran son beþ yýla iliþkin deðerlendirmesi olumlu olanlarýn oranýndan da yüksektir. Çorum iþ dünyasý önümüzdeki döneme kayda deðer bir özgüven ve iyimserlikle bakmaktadýr. * Ýstihdam olanaklarýna iliþkin beklentiler de genel ekonomik koþullara iliþkin beklentilerle paralellik arzetmektedir. Ýstihdam koþullarýnýn Türkiye ortalamalarýnýn üzerinde seyredeceðini düþünenler biraz azalsa da yine yarýya yakýn bir oranda kalmaktadýr. *

* Ýnþaat sektörünün de sanayi sektörüne paralel bir biçimde, Türkiye ortalamasýna kýyasla Çorum’da daha iyi bir performans gösterdiði

* Ýstihdam olanaklarý, iþ bulma imkanlarý açýsýndan ayný soru sorulduðunda, katýlýmcýlarýn olumlu bakýþ açýsý daha da vurgulu bir hal almakta, Çorum’un Türkiye ortalamasýndan daha kötü durumda olduðunu düþünenlerin oraný % 10’a inmektedir. Yine küresel kriz ve Türkiye’ye yansýmalarýyla birlikte düþünüldüðünde Çorum’un ayrýcalýklý bir konumda olduðu görülmektedir. *

Çorum’un genel ekonomik durumuna iliþkin bu olumlu manzaranýn, ilin küresel ekonomiden ve küresel dalgalanmalardan nispeten yalýtýlmýþ, içine kapalý bir ekonomiye sahip olmasýndan kaynaklandýðý akla gelebilir. Ýhracat konusundaki cevaplar durumun tam da böyle olmadýðýný ortaya koymaktadýr. Ýhracata iliþkin baþka somut verilerle de desteklenen anket katýlýmcýlarýnýn görüþü, Çorum’un ihracatta Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir performans sergilediði yolundadýr. Katýlýmcýlarýn neredeyse üçte ikisi Çorum’un ihracat alanýnda Türkiye ortalamasýndan daha iyi bir performans sergilediði görüþündedir. Dikkate alýnmasý gereken bir husus da, karþýlaþtýrmanýn, liberalizasyon, ihracat seferberliði vb. yýllarýný içeren, son yirmiotuz yýlý kapsayan, uzun vadeli bir perspektifle deðil, son beþ yýl için yapýlmýþ olmasýdýr. Yani katýlýmcýlar, Avrupa pazarlarýna ihracatýn yavaþladýðý, ihracat için yeni pazarlar, yeni imkanlar arandýðý küresel kriz koþullarýnda Çorum’un yeni koþullara hýzla uyum saðladýðý ve baþarýlý olduðu görüþündedir. Tek neden olmasa bile, ihracat alanýnda gösterilen bu baþarýnýn ve bu baþarýnýn ardýnda yatan esneklik ve uyum yeteneðinin Çorum’un genel ekonomik performansýndaki olumlu görünümü yaratan faktörlerden biri olduðu söylenebilir. *

Ankete katýlanlarýn hemfikir olduðu tek olumsuz nokta Çorum’da tarým sektörünün genel performansý olarak görünmektedir. Çorum’da tarýmýn iyi bir performans gösterdiðini düþünen %10’luk küçük bir azýnlýk dýþýnda kalanlar yarý yarýya, ya ilin tarýmsal performansýnýn ayný kaldýðýný ya da Türkiye’nin gerisinde kaldýðý görüþündedir. Kýsým 2 de yer alan bilgilerden de ortaya çýktýðý gibi sektörler itibariyle verimlilik karþýlaþtýrmasý,

düþünülmektedir. * Ticaret alanýnda da benzer bir olumlu görüþ hakimdir. Ankete katýlanlar arasýnda Çorum’daki durumun Türkiye ortalamasýndan daha iyi olduðunu düþünenlerin oraný yarýya yakýndýr. Ticaret sektörünün genel performansýnýn Türkiye ortalamasýnýn gerisinde kaldýðýný düþünenlerin oraný diðer tarým dýþý sektörlere kýyasla biraz daha fazladýr. Bu durumu ticaretin konjonktür dalgalanmalarýndan en hýzlý etkilenen sektör oluþuyla açýklamak mümkündür.

* Nihayet ankete katýlan Çorum iþ dünyasý temsilcilerinden kendi iþ kollarýný Çorum’daki diðer iþkollarýyla karþýlaþtýrmalarý istendiðinde, cevap verenlerin yaklaþýk yarýsý durumlarýnýn diðer sektörlere kýyasla daha iyi olduðunu belirtmekte, durumlarýnýn daha kötü ya da ayný olduðunu düþünenler ise, her biri katýlýmcýlarýn dörtte biri büyüklüðünde bir grup oluþturmaktadýr. Karþýlaþtýrma yaparken özellikle baþarýlý iþkollarýnýn akla gelmesi, kendi sektörünün diðerlerinden geride kaldýðýný düþünenlerin oranýnýn yüksekliðini açýklayabilir. Kendi sektörünün Çorum’da diðer sektörlerden daha parlak bir performans gösterdiðini düþünenlerin oranýnýn yüksekliðinin nedenlerinden biri ankete katýlanlar arasýnda sanayicilerin oranýnýn yüksekliði olabilir. Her halükarda bu tablo Çorum iþ dünyasýna yön veren kesimin olumlu bakýþ açýsýný yansýtmaktadýr.

* Buna karþýlýk ihracat alanýnda geleceðe yönelik iyimser beklentiler daha da vurguludur. Çorum’dan yapýlan ihracatýn önümüzdeki yýllarda daha iyi olacaðýný düþünenlerin oraný, genel ekonomik koþullarýn daha iyi olacaðýný düþünenlerin oranýndan daha yüksek, ihracat alanýnda bir sorun yaþanacaðýna düþünenlerin oraný, genel olarak ekonomik bir sýkýntý yaþanacaðýný düþünenlerin oranýndan daha azdýr. Bu durum ihracat alanýnda Çorum’un önemli bir birikim saðladýðý, bu birikimin konjonktürel sýkýntýlarý aþmayý saðlayacaðý fikrinin ankete katýlanlar arasýnda kabul gördüðü anlamýna gelmektedir. Çorum iþ dünyasýnda bu görüþün yaygýnlýðý, ihracat pazarlarýnda rekabet etme kararlýlýðýnýn bir göstergesi olarak da okunabilir.

* Geleceðe yönelik olumlu bakýþ açýsýnýn tek istisnasýný tarým sektörü oluþturmaktadýr. Tarým sektörünün durumunda kaydadeðer bir deðiþiklik olmayacaðýný düþünenlerin oraný yarýdan fazladýr. Geri kalanlar arasýnda Çorum’da tarým sektörünün performansýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olacaðýný bekleyenlerle altýnda kalacaðýný bekleyenler yaklaþýk ayný orandadýr. Yine de Çorum’da tarým sektörünün durumuna iliþkin geleceðe yönelik deðerlendirmenin, geçmiþ beþ yýllýk duruma iliþkin deðerlendirmeden daha olumlu olduðu not edilmelidir. *

Çorum’da sanayi sektörünün performansýna iliþkin olumlu beklentiler ise genel ekonomik ortama iliþkin beklentilerin de üzerindedir. Anketi cevaplayanlarýn yarýdan fazlasý Çorum sanayisinin Türkiye ortalamalarýnýnüzerindeki performansýný önümüzdeki beþ yýl boyunca sürdüreceðini düþünmektedir. Ýþlerin tersine dönebileceðinden endiþe edenlerin oraný artsa da yakýn gelecekte Çorum’un Türkiye ortalamalarýnda veya üzerinde geliþeceðini bekleyenlerin oraný beþte dördün üzerindedir. Bu durum Çorum’un geliþmesine iliþkin olumlu beklentilerin sanayi sektörünün performansýna dayalý olduðunu ortaya koymaktadýr. * * Çorum’un gelecekteki ekonomik performansý ile ilgili deðerlendirmeler Bu bölümde yer alan sorularda Çorum ekonomisinin nabzýný tutanlarýn Çorum ekonomisinin geleceðine iliþkin görüþleri derlenmiþ, Çorum ekonomisine yön verenlerin Çorum’un ekonomik hayatýnýn geliþmesine dair perspektiflerinin, sorunlar ve çözümler üzerine deðerlendirmelerinin sergilenmesi amaçlanmýþtýr. Ankete cevap veren Çorum iþ dünyasý temsilcilerinin geleceðe iliþkin beklentileri çok büyük ölçüde olumludur. Anket katýlýmcýlarýna göre önümüzdeki beþ yýl içinde Çorum’da genel ekonomik koþullar Türkiye ortalamalarýnýn üzerinde olumlu bir tablo oluþturacaktýr. Katýlýmcýlarýn yarýdan fazlasýna göre genel durum

Ýnþaat sektörünün performansýna iliþkin beklentiler de sanayi sektörüne iliþkin olumlu beklentileri (biraz daha zayýf bir biçimde) takip etmektedir.

(Sürecek)


16 ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Þehitlerimizin acýsýný yüreðimizde hissediyoruz’

Ç

orum Vakfý Ankara Ýl Baþkaný Alper Bilan, “Vatan uðruna canýný veren genç kardeþlerimizin ve ailelerinin acýlarýný yüreðimizde hissediyoruz.” dedi. Son günlerde Türkiye’de yaþanan olaylara bir insan olarak ve bir sivil toplum örgütü olarak kayýtsýz kalmanýn mümkün olmadýðýný dile getiren Bilan, “Þehit haberleri geldikçe kahroluyoruz. Çorum Vakfý ve þahsým olarak terörü lanetliyoruz ve yetkililerden bu acýlara acilen bir çözüm bulmalarýný istiyoruz. Daha önceki

Sami Zavar, Alaca Yolu'ndan köylerine olan 1 kilometrelik yol baðlantýsýnýn asfaltlanmasýný istiyor.

Yenice köyü asfalt istiyor

Y

enice Köyü sakinlerinden Sami Zavar, Alaca Yolu'ndan köylerine olan 1 kilometrelik yol baðlantýsýnýn asfaltlanmasýný istiyor. Yýllar önce soðuk asfaltý yapýlan köy yolunun yýllardýr stablize haline dönüþtüðünü aktaran Sami Zavar, Yenice Köyü'nden geçen yolun bir kaç köye daha baðlantýlý olduðunu belirterek, "Gelip giderken aracýmýzla çektiðimiz sýkýntýlarýn yanýsýra, yol kýyýsýnda bulunan evlerimizde, penceremizi dahi açamýyoruz. Tüm köy sakinlerinin muzdarip olduðu bu problemimizin çözüm bulmasýný bekliyoruz." dedi.

olaylarda ve Afyon'da þehit olan tüm askerlerimiz ve gelen acý haberlerin artmasý sebebiyle büyük üzüntü duyuyorum. Allah hepsinin mekanýný

cennet etsin, ailelerine sabýrlar versin, ülkemize de baþka acýlar göstermesin. Birlik ve beraberliðimizin daim olmasý dileklerimle.” diye

Bakýr iþleme sergisi açýldý Bakýr Ýþleme El Sanatý Kursu'nun sergisi açýldý.

Ý

Çorum Vakfý Ankara Ýl Baþkaný Alper Bilan

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

Yeniyol Mahallesi, ada 420, parsel 20 de borçlu adýna 1/6 hisseli olarak kayýtlý 476,83 m2 alanýnda bahçeli ahþap ev vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 125.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

Buharaevler Mah. Selçuk 2. Cad. Emir Apt. No 4/10 adresinde 3391 ada, 63 parsel de kayýtlý 112 m2 alanýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 90.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili

merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 19 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/119593 arsa paylý iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 20 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/119593 arsa paylý iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Sebze hali ve kamyon garajý yapým iþi.

Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

2012/2013 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km Çorum Saat: 14:00 ***

17 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Gülabibey Mah., Fitne Mevkii, cilt 30, sayfa 2966, ada 1248, parsel 2, 1. kat, 806,00 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/22 arsa paylý mesken niteliðindeki 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi

Metal destekli tek parça seramik kron iþ ve iþlemleri (geçici kron dahil) hizmet alýmý iþi. Yer: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No 22 Çorum Saat: 10:00 ***

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Çorum Ýl Müdürlüðü

180 adet organik kovan (arýsýz) ve 250 kg organik petek alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

18 EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Gülabibey Mahallesi, Cemilbey þosesi mevkiinde kain, ada 1494, parsel 10’da 2. kat 7 numaralý baðýmsýz bölümde, kat irtifaký yapýlý, mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezate Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra

Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ÇORUM YETKÝLÝ SATICISI

(Ç.HAK:1299)

YSF GÜVENLÝK ALARM KAMERA VE ARAÇ TAKÝP SÝSTEMLERÝ ÜÇTUTLAR MAH. ÜÇTUTLAR CAD. NO: 9/3 ÇORUM TEL : (0364) 227 65 62 TEL/FAX : (0364) 224 40 99 GSM : 0 541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com ysfguvenlik@ysfguvenlik.com

Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Karakeçili Mah, cilt sayfa 4/332, ada parsel 537/127’de 368,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Kargir apartman binasýnýn zemin kat 1 nolu mesken vasýflý 2/8 arsa paylý baðýmsýz bölümünün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

uygulamasý alýmý iþi. Yer: T.C.Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No:2 Çorum) Saat: 10:00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü

Çorum ili Karahacip beldesi Ç tipi piknik mesire yeri yapým iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 Çorum Saat: 14:00 ***

Çorum ili merkez ve ilçelere baðlý köylerde göletler için jeoteknik amaçlý sondaj yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Özel Ýdaresi Sosyal Tesisler Ýhale Salonu Saat: 14:30 ***

Çorum ili Kargý ilçesi Bahçelievler Mahallesi 152 ada, 13 parselde tapuya kayýtlý 140,15 m2 yüzölçümlü tek katlý ahþap ev ve arsasýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.400,25 Yer: Kargý Hükümet Konaðý önü Saat: 10:00-10:10 ***

19 TH 751 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyahbeyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 145.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum-Sungurlu Aþaðý Fýndýklý Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda Mustafa Kemal mah. 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

19 TH 750 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyahbeyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:50-15:00 ***

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

24 EYLÜL T.C. Kargý Sulh Hukuk Mahkemesi

DSÝ Bölge Müdürlüðü 5. Bölge Ankara

25 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Bahçelievler Mahallesi, cilt no 52, sayfa no 5096, ada 185, parsel 14 de kayýtlý 500,80 m2 alanýnda arsa vasfýnda 30/256 hisse paylý taþýnmazýn satýþý iþi Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Devlet Hastanesi 2013 yýlý mikrobiyoloji laboratuvarý 3 kýsým kit karþýlýðý cihaz kullanma

28 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

3 EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnýr: 06 BV 9921

plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model kullanýlamaz durumda kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:30-14:40 *** 2. Taþýnýr: 06 BU 7128 plakalý, Volkswagen

KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ (Ç.HAK:1172)

14 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

* TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95

marka, 2009 model kullanýlamaz durumdaki kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:50-15:00 *** 3. Taþýnýr: 06 BY 2969 plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model kullanýlamaz durumda kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 15:10-15:20 ***

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

5 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz:

Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 29 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 18/900 arsa paylý 9 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

2. Taþýnmaz:

Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 30 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 17/901 arsa paylý 10 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 42.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

l Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün baþlattýðý, Ýþ-Kur ve ÇESOB iþbirliðinde tamamlanan Bakýr Ýþleme El Sanatý Kursu'nun sergisi açýldý. 9 bayan 3 erkek kursiyerin baþarýyla tamamladýðý kurs sonunda açýlan sergide birbirinden güzel eserler sergilenirken, sergi alanýnda oluþturulan temsili atölyelerde, kýnalý elleriyle çekiç tutan bayanlar ilgi odaðý oldu. Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç

Sergiye katýlan davetliler kurs hocasý Ýskilip MYO Öðretim Görevlisi Serkan Tuluk'tan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.

ve çok sayýda davetlinin katýlýmýyla açýlan sergi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde görücüye çýktý.

Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn Yaygýn Eðitim Programlarý kapsamýnda Çorum'a kazandýrýlan kursla

birlikte bakýrcýlýk sanatýný süslemecilik ve hediyelik eþya ile bütünleþtirdiklerini kaydeden Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, kursun düzenlenmesinde katkýsý bulunan herkese teþekkür etti. Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen'in de kursiyerleri tebrik ettiði sergiye katýlan TRT ekibi de canlý yayýn aracýyla çalýþmalarý yerinde görüntüledi. Sergiye katýlan davetliler kurs hocasý Ýskilip MYO Öðretim Görevlisi Serkan Tuluk'tan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.

Haþere ile mücadelede ilaçlamaya dikkat!

‘H

alk Saðlýðý Alanýnda Haþerelere Karþý Ýlaçlama Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik’ Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girip ve ‘Biyosidal Ürünlerin Kullaným Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik’ ismini aldý. Bu Yönetmelik ile halk saðlýðýný ve huzurunu bozan zararlýlara karþý biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kiþilere ait iþyerlerinin çalýþma usul ve esaslarý ile resmi kurum ve kuruluþlarýn uygulama usul ve esaslarýný belirlemek suretiyle halk saðlýðýnýn korunmasý amaçlandý. Söz konusu Yönetmelik gereðince Çorum’da halk saðlýðý

alanýnda haþere ve zararlýlarla mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kiþilerin Yönetmelikte belirtilen þartlarý yerine getirerek ve iþyerlerini oluþturarak Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü’nden ‘Ýlaç Uygulama Ýzin Belgesi’ almalarý gerektiðini belirten Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, “Ýlaç Uygulama Ýzin Belgesi bulunmayan gerçek ve tüzel kiþilerin böyle bir hizmeti vermeleri yasal olarak mümkün deðildir. Ayrýca ilaç uygulamasý yapýlýrken Türkiye Halk Saðlýðý Kurumundan izinli biyosidal ürünlerin kullanýlmasý mecburiyeti bulunmaktadýr. Bu nedenle; hizmet satýn

almak isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluþlar ile bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaþlarýmýzýn halk saðlýðý alanýnda haþere ve zararlýlarla mücadele hizmeti verecek gerçek ve tüzel kiþilerden muhakkak suretle uygulama izin belgesinin bulunup bulunmadýðýnýn, kullanýlan biyosidal ürünlerin izinli olup olmadýðýnýn sorgulanmasý çevre ve halk saðlýðýnýn korunmasý adýna önem arzetmektedir. Þüphe duyulan durumlarda ve izin sorgulanmasý amacýyla Ýlimiz Halk Saðlýðý Müdürlüðü Çevre ve Çalýþan Saðlýðý Birimi ile irtibata geçilmelidir.” þeklinde konuþtu.

ta Caddesi Aksaray 3. A Cadde’de meydana gelen kazada motosikletteki

arkadaki yolcu E.Y. yaralandý. Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý. Ýskilip’te Bahabey Caddesi’nde de motosiklet kazasý yaþandý. B.K. isimli genç plakasýz motosiklet ile giderken

Çorum Caddesi’nde C.E. isimli yayaya çarptý. Yaralý ilçede yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve Ýhtisas Hastanesi’ne sevk edildi.

Motosiklettekiler yaralandý yolcu ve sürücü yaralandý. Ö.D. motosiklet ile giderken, Ö.E.’in kullandýðý araçla çarpýþtý. Kazada motosiklet sürücüsü ve


ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

A

ile içinde kullanýlan etkili iletiþim aile baðlarýný güçlendirmekte ve ailenin daha saðlýklý bir þekilde devamýný saðlamaktadýr. Biri bize sevgiyle sarýldýðýnda, elimizi tuttuðunda veya pozitif duygularla öptüðünde beyinde serotonin hormonu üretilir. Bu hormon mutluluk ve rahatlama duygularýna neden olur. Bu durumda stresten uzaklaþýr, kendimizi daha iyi hissederiz. Böylece güven duygusu artar ve bir olaya odaklanmamýz kolaylaþýr. Depresyon ilaçlarý da beyinde bu hormonu artýrarak etkili olmaktadýr. Aile içerisinde bireylerin her birinin temel gereksinimleri güven, sevgi, saygý, anlaþýlma ve birlikte bir þeyler yapma ihtiyaçlarýdýr. Bizim toplumumuzda ise çoðu anne baba genellikle otoriterdir ve çocuklarla duygusal iletiþimi çok azdýr. Örneðin baba modeli kültürel deðerler nedeniyle çocuklara çok uzaktýr. Anneler ise çocuðunu sürekli sarýp sarmalar, öper, kucaklar ama bunun dýþýndaki sevgi ifadelerini yerine getirmez. Mutlu insanlarýn baðýþýklýk sistemi daha iyi çalýþýr. Bu da bizi infeksiyon hastalýklarýna karþý dirençli yapar. Örneðin stresli, titiz, mükemmelci kiþilerde bu hastalýklar daha sýk görülürken, mutlu, rahat, gamsýz kiþilerde infeksiyonlara daha az rastlanýr. Mutsuz ailelerin çocuklarý daha çok ateþli hastalýk geçirmekte ve daha fazla antibiyotik kullanmaktadýr.

Çoðu anne baba çocuðunu sevdiðini düþünür

Bu sevgi aslýnda genellikle koþullu bir sevgidir. Derslerini yaparsan, yüksek not alýrsan, uslu çocuk isen sevilirsin gibi. Çocuk bunlarý yapmadýðýnda veya yapamadýðýnda ise sevgi ve iletiþim kesilir. Aileler çoðunlukla bunu otomatik yaparlar ve yaptýklarýnýn farkýnda deðillerdir. Hatta bunu sadece çocuklarýna deðil eþlerine, arkadaþlarýna da yaparlar. Günün birinde ise çocuk ergenliðe adým atar, biraz daha büyüyüp baðýmsýzlýðýný kazanýr ve ailenin kendisine yaptýklarýný aynen iade eder. Aile olmayý ve bunun sorumluluklarý gözümüzde çok büyütülmemelidir. Ancak hafife de alýnmamalýdýr. Her ikisi de bizi bazý hatalara götürür. Örneðin sýk yapýlan bir yanýlgý çocuk nasýl olsa büyüyecektir yaklaþýmýdýr. Bunun dýþýnda ben bütün bunlarla baþ edemeyeceðim, beceremeyeceðim düþüncesi de doðru deðildir. Bu fikirler enerjimizi, bize ve çevremize zarar verir. Hayatýn her alanýnda olduðu gibi, anne baba olarak da bazý dengeleri kurabilmek gerekir. Kimi ailelerde çocuk hayatýn tek anlamý olabilirken, bazen de çocuðun pek bir önemi olmayabilir. Burada biraz daha orta yoldan gitmek, aile bireylerinin empati yapmasý, birbirini anlamaya çalýþmasý daha yararlýdýr. Mesela çocuklar annelerden, hanýmlar ise beylerden, sorun olarak kafasýna taktýðý konularý paylaþmak isterler. Özellikle bu konu çocuklarýn en çok konuþulmasýný istediði durumlardandýr. Anlatýlan þeyler size çok saçma ve gülünç gelse bile, onu önemsemek, onu anlamaya ve hissetmeye çalýþmaya dikkat edilmelidir. Örneðin bir çocuk gelip öðretmenle veya bir arkadaþý ile tartýþtýðýný ifade edebilir. Birçok anne baba hemen nasihata baþlar. Öncelikle bu tartýþmanýn nedenini, o sýrada neler hissettiðini, bu gibi durumlarý nasýl çözeceðini sormak daha iyidir. Unutulmamalýdýr ki, bu durumlarda yargýlamak

Aile içi sorunlar iletiþimle çözülebilir mi?

ve nasihat vermek belki de anne-babalarýn en büyük hatasýdýr. Bunun için, çocuklarla ilgili olan önyargýlar tesbit edilip, onlardan kurtulmaya çalýþýlmalýdýr.

Anne baba çocuklara model olmalý

le sakin kalýrsa bu süreç ortalama 6-12 ay devam eder ve daha sonra çocuk odayý toplamaya baþlar. Özellikle anneler bu konuda çok daha hassastýr. Çocuðu sürekli zorlar ve bu çocuk ömür boyu daðýnýk ve otoriteye muhalif bir insan haline gelir.

Baba olma Tabi ki öncelikle anne babanýn birbiri ile iliþkisi saðlýklý olsun ki çocuklar bunu modelleyebilBizim toplumumuzda baba, para kazanan, aisin. Ýyi bir iletiþimin gerçekleþtiði aile ortamýnda lenin ihtiyaçlarýný karþýlayan, koruyan, güçlü ve çocuklar daha özerk ve baðýmsýz bir kiþilik geliþotoriter kiþi olarak tanýmlanýr. Geleneksel ve kültütirirler. Zamanla, düþünmeyi öðrenirler ve duygurel olarak böyledir. Ancak artýk günümüzde bu dularýný açýklama özgürlüðü kazanýrlar. Bu davranýþrumun belki de deðiþmesi gerekmektedir. Paylalar giderek pekiþir ve alýþkanlýða dönüþür. Bunun þýmcý ve empati yapabilen baba modeli artýk daha tersi durumlarda ise büyüyüp hayata atýldýðýnda fonksiyonel görünmektedir. Çocuðuyla saðlýklý ileçocuklar birçok ruhsal sorunla karþýlaþýrlar. Bu çotiþimler gerçekleþtiren babalar artmakla birlikte, Dr. Timur Harzadýn, cuklar, özgürce düþünemeyen, düþünce ve duygumaalesef ki, bu sayý hala çok azdýr. Eðer baba eþiylarýný açýkça dile getiremeyen baðýmlý birer birey www.psikolojiktera le empati kurup anlayýþlý davranabiliyorsa, bu dupi.com olurlar. rum çocuklara olumlu olarak yansýyacaktýr. AnneÖrneðin çocuðun odasýnýn daðýnýklýðý birçok Sorularýnýz için: nin sinirli dönemlerinde babanýn hoþgörülü olmasý ailede çatýþma yaratmaktadýr. Aslýnda odanýn da- birnefessihhat@hot çocuklar için de bir modeldir. Burada ilerde eþleri ile nasýl iletiþim kuracaklarýnýn adeta antrenmanýný mail.com ðýnýk kalmasý ruhsal açýdan daha iyidir. Çünkü buyapmaktadýrlar. rada çocuk anne ve babaya eþit olduðunu, onlarýn artýk ona karýþamayacaðýný ispat etmek istemektedir. Bu duHoþgörülü olmak nereye kadar rum olmasý gereken doðal bir süreçtir. Buradaki daðýnýklýk Hoþgörülü olmak çok olumlu bir davranýþ biçimidir. onun artýk baðýmsýz bir birey olduðunun ispatý gibidir. Bu Bununla birlikte her durumda olduðu gibi, bu davranýþta da yüzden uygun davranýþ buna izin vermek olacaktýr. Eðer aiaþýrýya kaçýlýrsa baþka sorunlar olabilir. Hoþgörü, kiþiyi ve çevresindekileri rahatlatýr. Aþýrýsý ise bazen gerçeklikle uyuþmaz ve yaþamdaki dengeyi bozar. Bu ailelerin çocuklarý zamanla hýrçýn ve þýmarýk bir hale gelebilir. Ailenin ve çevrenin tepkilerine karþý giderek duyarsýzlaþýrlar. Çünkü bu çocuklara sýnýr konmamýþtýr ve çocuk neyi nerede bitirmesi gerektiðini, ne zaman, nasýl duracaðýný öðrenememiþtir. Sýnýrlarýný çizemeyen, söz dinlemeyen bu çocuklar hayata atýldýðýnda çok ciddi uyum sorunlarý yaþarlar. Mutsuzluk ve doyumsuzluk bu çocuðun hayat boyu yaþayacaðý en büyük problem haline gelir. Sürekli arayýþ içerisindedir ama ne aradýðýný da bilmiyordur. Bu yüzden eþler birbirlerine ve çocuklarýna sýnýr koymalý, bunu da çatýþmadan yapabilmelidir.

2013 YILI l KÝÞÝ ÝLE 12 AYLIK 12 ADET ASANSÖR BAKIM ONARIM ÝÞÝ

Devlet Hastanesi - Çorum

2013 YILI l KÝÞÝ ÝLE 12 AYLIK 12 ADET ASANSÖR BAKIM ONARIM ÝÞÝ hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/122881

1-Ýdarenin

a) Adresi : Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad. No:2 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 364 2230324 - 364 2230319 c) Elektronik Posta Adresi : corumdh7@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ýhale konusu hizmetin

a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta : (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : T.C.Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 01.01.2013, iþin bitiþ tarihi 31.12.2013

3- Ýhalenin

‘Bir nefes sýhhat’

T.C.Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma a) Yapýlacaðý yer : Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad.No:2 Merkez/ÇORUM) b) Tarihi ve saati : 20.09.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý T.C.Saðlýk Bakanlýðý- Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satýnalma Servisi adresinden satýn alýnabilir. 7.2.Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.saðlýk Bakanlýðý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad.No:2 Merkez/ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 709)

Aþýrý koruyucu anneler

Bu annelere göre dünya tehlikelerle doludur ve bu tehlikeler her an onun çocuðunun baþýna gelecek durumdadýr. Sýklýkla çocuklarý olumsuz bir þey yaþayacak kaygýsýyla hareket ederler. Bu kaygý ise hem kendilerini hem de çocuklarýnýn kiþilik geliþimini kýsýtlar. Örneðin terler, üþütür, hasta olur duygularý ile çocuklarýnýn özgürce oyun oynamalarýný engeller. Çünkü onlara göre düþebilir ve yaralanabilir. Bu yüzden sokakta oynamamalýdýr. Hatta bazý aþýrý koruyucu anneler çocuklarýnýn kötü niyetli insanlar tarafýndan kaçýrýlacaklarýný düþündüklerinden kapýnýn önüne ya da bahçeye çýkmalarýna bile izin vermezler. Ergenlik döneminde ise bu çocuklar isyan eder hýrçýnlaþýr. Kýsacasý, aile çocuklarýný hayata hazýrlayamaz ve hatta hayata hazýrlanmalarýný da engellemiþ olurlar.

Aþýrý disiplinli ve otoriter aileler

Aþýrý otoriter bir ailede yetiþen kiþiler, büyüdüðünde aþýrý otoriter olmaya eðilimlidir. Disipline dayanan davranýþlar bu kiþiler için hayatýn en önemli parçasý haline gelmiþtir. Bu kiþilerin elinden otorite alýndýðýnda kendilerini bir anda

17

yok olmuþ gibi hissederler. Disiplinli bir yaþam tarzý kiþiye yaþamýnýn pek çok alanýnda baþarýyý yakalamasýnda destek olur. Ancak bu kiþilerin yakýn iliþkileri hemen daima sorunludur. Uzaktan izleyenler bu kiþilere hayranlýk duyarken, ayný evde yaþayanlar nefret ederler. Bu yüzden burada da "azý karar çoðu zarar" felsefesini unutmamak gerekir. Çünkü sevmek bazen de sevdiklerimizin özgür olmasýna izin vermek anlamýnda olabilir. Sevdiklerinizi onlarý sevmek adý altýnda kendi kurallarýnýzýn içine sýkýþtýramazsýnýz. Eþlerin birbirlerine ve çocuklarýna aþýrý disiplinli ve otoriter olmasý sonucu çok önemli bir ihtiyaç olan sevgiyi birbirlerinden karþýlayamaz olmalarýna neden olur. Eðer ailede çok fazla kural varsa, iletiþimde karþýlýklý olarak duvarlar oluþur. Herkes kendi dünyasýnda yaþar gider. Bu insanlar kendilerini kalabalýk ortamlarda bile yalnýz hissederler. Çünkü Ýç dünyamýz nasýlsa, dýþ dünyayý giderek öyle görürüz. Çocuðunuz sizin ona çizdiðiniz sýnýrlarýn çerçevesinde, kendi kiþiliðini zamanla yapýlandýracaktýr. Sizin göreviniz ise onun sýnýrlarýný tanýmlamaktýr. Ancak burada engellemek ya da kendi sýnýrlarýnýzý zorla ona kabul ettirmek uygun deðildir.

Aile içinde stresin devamlýlýðý riskli

Bu durum zamanla aþýrý alkol kullanma, madde kullanýmý, cinselliðe aþýrý ilgi, hýzlý araba sürme, tehlikeli sporlar yapma, sürekli birilerine çatýp öfkesini boþaltma, kendine zarar verme ve intihar düþüncesine dönüþebilir. Baþlangýçta görülen basit problemler zamanla giderek içinden çýkýlmaz bir hale dönüþür. Özellikle çocukluk çaðýndaki anýlarý travmatik olan anne babalarýn iþi çok daha zordur. Çocuðunuz ve eþiniz için yapmamýz gereken, onu kiþilik geliþimini destelemek, hata yapmasýna izin vermektir. Bu da sadece ve sadece fikirlerin özgürce ifade edildiði bir aile ortamýnda olabilir.

Geçmiþ anýlarýn etkisinde kalmak

Geçmiþ anýlarýn etkisinde kalmak gerçekten önemli mi??? Bununla ilgili bir deney var, ismi köpek balýðý deneyi. Köpek balýðý bir balýk akvaryuma konuluyor. Köpek balýðý diðer balýðý yemesin diye araya cam bölme konuluyor. Köpekbalýðý diðer balýðý yemek için çabalayýp duruyor. 28 saat sonra aradaki cam bölme kaldýrýlýyor ama buna raðmen köpekbalýðý, balýðý yemiyor. Belki de "benim bu balýðý yemem mümkün deðil" diye düþünmüþ olabilir. NEDEN böyle olmuþ? Çünkü, zihinde bu iþler böyle gelmiþ ve böyle gitmiþtir. Ne gördüysek onu yaparýz. Ýnsanoðlu için de tüm bunlar aynen geçerlidir...

Uzun lafýn kýsasý

Ýnsan, varlýðýný ve iliþkilerini iletiþim yoluyla sürdürmektedir. Aile içi iletiþim bozuldukça stres artar ve birçok fiziksel hastalýklara, ruhsal sorunlara dönüþür. Bu yüzden asýl önemli olan evde kurduðumuz iletiþimdir. Çünkü en yoðun stresi aslýnda genellikle yakýn iliþki kurduðumuz kiþilerde yaþarýz. Ne söylediðimiz deðil nasýl söylediðimiz önemlidir. Aksi durumda "oðlum bak git" muhabbetlerine sýklýkla maruz kalýrýz. Unutmayalým ki, hayattaki ve hayatýmýzdaki tüm kurallarý biz koyamayýz.

Kýrsalda çürük daha fazla görülüyor T

ürkiye'de 35-44 yaþ grubunda kýrsal kesimYüksel, Türkiye'de 35-44 yaþ grubunda kýrsal daki Türkleri deðil, Balkanlar üzerindeki Türkide çürük görülme oranýnýn yüzde 95-98, þekesimde çürük görülme oranýnýn yüzde 95-98, ye etkisini de kullanarak yabancýlarý çekmeyi hir çevresinde yüzde 79, þehirlerde ise yüzde 76 þehir çevresinde yüzde 79, þehirlerde ise yüzde hedeflediklerini kaydeden Yüksel, 2011'de bakolduðu bildirildi. 76 olduðunu belirterek, ''Bu sonuçlarýn oluþmatýklarý 13-14 bin hastadan yüzde 9-10'unun yasýnda ekonomik durum önemlidir. Çünkü Türbancýlardan oluþtuðunu bildirdi. Dentistanbul Baþhekimi ve Genel Müdükiye'de maalesef aðýz ve diþ saðlýðý, genel saðrü Gökhan Yüksel, Türkiye'de 35-44 yaþ gruYabancýlarýn, verdikleri hizmetin kalitesi lýðýn bir parçasý olarak görülmemektedir ve bibunda kýrsal kesimde çürük görülme oranýnýn ve fiyatlardan dolayý, çoðunluðunun da implant reysel harcamalar arasýnda arka planlara atýlyüzde 95-98, þehir çevresinde yüzde 79, þehirve hassas protezler için Türkiye'yi tercih ettiðimaktadýr. Avrupa ülkelerinde özel sektörde çalerde ise yüzde 76 olduðunu bildirdi. ni dile getiren Yüksel, hastanýn kendisine yapýlýþan bir diþ hekimi günde ortalama 15-20 haslan implantýn ne olduðunu bilmesinin büyük Yüksel, AA muhabirine yaptýðý açýklataya bakarken, Türkiye'de bu 5-6'dýr'' diye koönem taþýdýðýný, Türkiye'ye 250'den fazla impmada, aðýz ve diþ saðlýðýnýn genel saðlýkla yanuþtu. lant firmasýnýn girdiðini, implantlarýn bir kýsmýkýndan ilgili olduðunu ifade ederek, aðýz ve diþ Türkiye'de diþ saðlýðýna gösterilen ilgi nýn kaçak yollarla, bir kýsmýnýn da Çin'den gelsaðlýðýndaki en genel problemler ve diþ kayýpyetersizliðinin sonuçlarýnýn rakamlarla anlatýldiðini anlattý. larýnýn oluþma sebeplerinin baþýnda diþ çürükdýðýnda daha açýk bir hal aldýðýný ifade eden leri ve diþ eti hastalýklarýnýn geldiðini, dünyada-Ýmplant ürünlerinde soru iþaretleriYüksel, 6 yaþ grubunda süt diþi dizisinde çürük ki en yaygýn hastalýklar olan bu saðlýk sorunlaGökhan Yüksel, yýllýk implant uyguladiþ oranýnýn yüzde 83 olduðunu, annelerin süt rýnýn günlük aðýz bakýmý yapýlarak büyük oranmalarýnýn 100 bine yakýn olduðunu belirterek, diþleri konusundaki bilgi yetersizliði sebebiyle da önlenebileceðini söyledi. ''Son 4-5 yýl içerisinde aðza uygulanan implant ''Süt diþleri nasýl olsa düþecek ve yerine yenisi Yüksel, son yýllarda yapýlan pek çok çaürünlerinin yüzde 20'sinin soru iþaretleri taþýdýgelecek'' düþüncesinin, gereken ilgiyi ihmal etlýþmanýn, ilerlemiþ diþ eti hastalýklarý ile diyabet ðý kanýsýndayýz'' dedi. melerinde büyük önem arz ettiðini söyledi. ve kalp damar hastalýklarý arasýnda karþýlýklý bir Aðýzda bulunan saðlýksýz bir implantýn Yüksel, ''Unutulmamalýdýr ki süt diþleri, iliþki olduðunu ortaya koyduðunu, bu nedenle hasta tarafýndan anlaþýlamayacaðýný ve saf tiarkalarýndan gelecek olan daimi diþlerin saðlýkaðýz ve diþ saðlýðýnýn korunmasýndaki en önemtanyum olduðu sürece implantýn saðlýða zararlý lý olabilmesi için çok önemlidir. Koruyucu aðýz li iþlem olan aðýz bakýmýnýn düzenli yapýlmasý, olmadýðýna dikkati çeken Yüksel, asýl sorunun, ve diþ saðlýðý uygulamalarý büyümekte olan bidiþ eti ve periodontal enfeksiyonlarýn diþ hereyler için çok önemlidir. Ancak ne yazýk ki, ültutmayan, düþen implant sayýsýnýn kalitesiz kimleri ve periodontoloji uzmanlarý tarafýndan kemizde diþ hekimliði fakültelerinde bu alandaimplantlarda çok daha yüksek olmasýnýn yaný giderilmesinin diyabet ve kardiyovasküler haski eðitime arzu edilen düzeyde önem verilmesýra bu tip implantlarýn enfeksiyona ve kemik talýklarýn yönetilmesinde çok önemli kazanýmmekte. Koruyucu diþ hekimliði hizmetleri kalar saðlamasý açýsýndan da son derece önemli erimelerine sebebiyet vermesi olduðunu söylemu ve özel kesimde yok denecek kadar azdýr'' olduðunu vurguladý. di. dedi. Yurt dýþýnda kardiyovasküler hastalýklaYüksel, ''Þu anda Türkiye'ye ithal edilen -Diþ hekimine gitme sýklýðýrýn risk faktörleri arasýnda periodontal hastalýkimplantlarýn kalitesi ve klinik sonuçlarýyla ilgilarýn yer aldýðýný, ancak Türkiye'de genel týpta Yüksel, geliþmiþ ülkelerde diþ hekimine li herhangi bir kriter aranmýyor. Sadece CE'ye bu noktaya gelinemediðini belirten Yüksel, gitme sýklýðýnýn yýlda 5 iken, Türkiye'de bu orabakýlýyor. Bu konuda Saðlýk Bakanlýðýnýn diþ ''Yani periodontal hastalýklarýn önemini kavranýn 0,9 olduðunu bildirdi. hekimleri fakülteleri ile görüþüp Türkiye'ye itmýþ deðiliz'' dedi. Gökhan Yüksel, her yýl çok sayýda Avruhal edilecek implantlarla ilgili çalýþmalarý yapYüksel, Türkiye'de diþ fýrçalama alýþkanpalý hastaya da hizmet verdiklerini ifade edemasý ve sahip olmasý gereken özelliklerle ilgili lýklarýnýn hýzlý þekilde iyiye doðru gitmesine rek, ''Aðýrlýklý Türkler olmak üzere yabancý bir standart oluþturmasý lazým. Ýmplantýn hastakarþýn istenilen düzeye ulaþamadýðýna iþaret hastalar mayýs aylarýndan itibaren gelmeye baþnýn aðzýnda kullanýlabilir hale gelmesi için tekederek, þunlarý kaydetti: lar. Bu durum eylüle kadar sürer. Temmuz ve nik ve fiziksel testlerinin yaný sýra hayvan testaðustos aylarýndaki toplam ciromuzun yüzde lerinin de yapýlmasý lazým. Hastalarýn mutlaka ''Kiþi baþý yýllýk diþ fýrçasý tüketimi 20'sini yurt dýþýndan gelen hastalardan elde edive mutlaka kendilerine yapýlacak implantlarýn 2002'den 2010'a kadar yaklaþýk 2 kat artýþ gösyoruz'' dedi. markasýný ve menþesini sormasý gerekiyor'' diterdiði halde, yine de bir adet diþ fýrçasýndan azye konuþtu. dýr. Diþ fýrçasý kullanýmýna benzer þekilde TürÖnümüzdeki dönemde sadece yurt dýþýnkiye'de yýllýk diþ macunu tüketimi yüzde 60 civarýndaki artýþla 105 grama yükselmesine raðmen Avrupa ülkelerinin hala gerisindedir. Aðýz ve diþ saðlýðýnýn en önemli unsuru olan günSAYI : 13.1.SSK.4.10.01.00.VII 2012 / 21 lük bakýma gösterilen önem bu KONU : Menkul Mal Satýþ Ýlaný derece az olunca 6183 sayýlý A.A.T.U.H.Kanuna istinaden Kurumumuza olan borçlardan hacizli olan aþaðýda cins, miktar ve elbette sorunlar da fazla oluyor. muhammen deðeri yazýlý menkul mal satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci açýk arttýrmasý 03.10.2012 günü saat 10.15 da Çorum Sosyal Güvenlik il Müdürlüðü 5. Kat satýþ salonunu Türkiye'de 25-29 yaþ arasýndaki ÇORUM adresinde yapýlacak ve muhammen bedelinin % 75'i artý (+) masraflarý geçmesi þartý ile en çok artýrana satýlabireylerde diþ çü- cak, istekli bulunmadýðý takdirde 09.10.2012 günü ayný yer ve saatte ikinci arttýrma yapýlarak ve bu kez hacizli menkul rüðü nedeniyle mal muhammen bedelin %40 artý (+)masraflarý geçmesi þartýyla en çok artýrana satýlacaktýr. kiþi baþýna tedavi a) Satýþa iþtirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5 sý oranýnda teminat alýnacaktýr. edilmesi gereken diþ sayýsý 7'dir. b) Satýþ giderleri, masraflar, tellaliye resmi, KDV ve Damga Vergisi, alýcýya aittir. 30-34 yaþ gruc) Satýþa iþtirak edecekler; yanlarýnda resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katýlýmýn tüzel kiþibunda ise her 100 kiþiden sade- lik adýna olmasý halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. ce 3'ünde diþ çüd) Satýþa çýkartýlan menkul Çepni Mah Ýskilip 5.Sk No 63/A ÇORUM adresinde Kaynar Oto Park Yedieminlik rüðü bulunma- deposunda görülebilir. maktadýr.'' Ayrýntýlý bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, satýþ þart-Türki- namesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masraflarýn ödenmesi þartý ile þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderye'de bir diþ he(Basýn 713) kimine düþen ileceði ilan olunur. hasta sayýsýÖZELLÝKLERÝ MÝKTARI BÝRÝM DEÐERÝ TOPLAM DEÐERÝ SIRA TÜRÜ Gökhan 1 Kamyonet 2000 Model 3.0 MDS kamyonet 1 9,000,000 9,000,000

T.C. SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü


18 ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Kamu-Sen Geleneksel Halý Saha turnuvasýna baþvurular baþladý T

ürkiye Kamu-Sen tarafýndan düzenlenen Geleneksel Halý Saha futbol turnuvasýna baþvurular baþladý. Turnuvaya baþvuru hafta baþýnda baþladý ve 17 Eylül’de sona erecek. Devlet Hastanesi yanýndaki Doðan Halý Saha’da oynanacak turnuvaya baþvurular pazartesi günü sona erecek ve önümüzdeki hafta içinde kura ile gruplar belirlenecek. Turnuvada müsabakalar 29 Eylül cumartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak ve 24 Kasým

tarihinde sona ermesi planlanýyor. Turnuva sonunda þampiyon olan takýma kupa ile üç çeyrek altýn, ikinci takýma kupa ile iki adet çeyrek altýn üçüncü olan takýmada bir kupa ile bir çeyrek altýn dördüncü takýma ise kupa ve bir gram altýn hediye edilecek. Turnuvaya kamu hizmetlerinde görevli personel ile sivil toplum kuruluþlarý ve meslek örgütlerine üye olanlar katýlabilecekler. Takýmlar çalýþýlan kurum adýna kurulabilecek. Kurumlar birleþerekte takým çýkarabilecekler.

Birleþme iki kurumdan fazla birleþme olmayacak. Diðer önemli kural ise her takýmda üçden fazla beden eðitimi öðretmeni olmayacak. Ýlk turda maçlar tek devreli lig statüsünde oynanýrken ikinci ve sonraki turlar ise tek maçlý eleminasyon sisteminde oynanacak. Takýmlar maç listesinde 7 asil 5 yedek oyuncu

yazabilecek ve listedeki tüm isimler deðiþtirilebilecek. Takýmlar maç listelerinde faal bir sporcuya yer verebilecekler. Takýmlar baþvurularýný 10-17 Eylül tarihleri arasýnda yapacaklar. 21 Eylül cuma günü saat 18.30’da Türk Eðitim Sen Çorum þubesinde yapýlacak. Takým temsilcileri

Golü attý ailesine koþtu

sporculara ait saðlýk raporu, görev yeri belgesi ve fotoðraflý takým listelerini bu toplantýya getirmek zorundalar. Takýmlar turnuva katýlým ücreti olarak 150 TL ödeyecekler ve 29 Eylül cumartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Turnuva tertip komitesi Vahit Kolcu, Murat Sarýkoca ve Ahmet Sözüdoðru’dan oluþacak. Takýmlar fikstür ve takým listelerini www.turkeðitimsencoru m.org adresinden takip edebilecekler. Detaylý bilgi almak için irtibat telefonlarý ise 0505 580 43 09 ve 0505 580 43 34 nolarý aranabilecek.

orumspor’un grubunda pazar günü oynanan Sandýklýspor-Siirtspor maçýndaki tek golü kaydeden Sandýklýsporlu Yavuz, gol sevincini arkadaþlarýyla paylaþtýktan sonra attýðý golü tribünde kendisini yalnýz býrakmayan eþi Çiðdem Odabaþý’na ve 2 ay sonra dünyaya gelmesini bekledikleri kýzýna armaðan etti. Kýrmýzý beyazlý bazý futbolcularý ilk karþýlaþmalarýnda eþleri ve aileleri yalnýz býrakmadý. Destek için tribünde yerlerini alan futbolcu eþleri karþýlaþma esnasýnda heyecanlý dakikalar yaþadý. Sahada oynayan futbolcular kadar heyecanlananlardan birisi de maçýn tek golünü atan Yavuz Odabaþý’nýn eþi Çiðdem oldu. Yavuz attýðý golden sonra tribünlerde oturan eþini iþaret ederek attýðý golü 2 ay sonra dünyaya gelecek olan kýzýna ve eþine armaðan ettiðini belirtti.

Diyarbakýrspor genel kurulunda yönetimin seçilememesinin ardýndan Divan Baþkaný Veysi Alphan, kongreyle ilgili evraklarý Dernekler Ýl Müdürlüðü'ne teslim etmeye hazýrlanýyor.. Alpan yaptýðý açýk-

B

lamada, kongrede Avukat Hüseyin Kýratlý ve Avukat Nizam Gedikli ile divan heyetine seçildiklerini hatýrlatarak, yönetimin seçilmemesi nedeniyle geçici olarak yönetimin kendilerine kaldýðýný söyledi. Divan heyetinin bu

Karmil’den Sosyal Sorumluluk projesi

Ç

orumspor eski futbolcularýndan ve iki sezondurda 1461 Trabzon’da forma giyen Abdullah Karmil sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda ziyarette bulundu. 1461 Trabzon’un baþaralý futbolcularý Sercan Kaya ve Abdullah Karmil sosyal sorumluluk adýna bir takým ziyaretlerde bulunuyor. Trabzon’nun Araklý Ýlçesi’nde yaþayan fanatik Trabzonspor taraftarý

ölgesel Amatör Lig statüsü açýklandý. Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon 11 grupta 160 takým mücadele edecek. 11 grupta çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda birinci olan takýmlar 3. lige yükselecek. Kulüplere ligler baþladýktan sonra toplam 10’ar bin TL katký payý ödenecek. Ayrýca bu sezonda en az üç yaþ kategorisine katýlan takýmlarýn alt yapý antrenörleri için aylýk 400 lira aylýk toplamda ise 4.800 lira toplam ücret ödenecek. Kulüplere deplasman müsabakalarý için Karayolu ölçümlerine göre tek yönde 200 km ve

üzerindeki mesafeye gidecek olan takýmlara 1000 lira katký payý ödenecek. Takýmlarýn Belediye ve Büyükþehir Belediye sýnýrlarý dýþýnda oynayacaklarý deplasman maçlarý için karayolu ile gidilen her km baþýna 1.50 lira katký payý ödenecek. Ligler sonunda gruplarýnda son iki sýrayý alan takýmlar BAL’dan direk olarak düþecekler. BAL’dan çýkan takýmýn dýþýndaki kulüpler ise illerinden gelen temsilcileri ile baraj maçý oynayacaklar. Ýskilip Belediyespor takýmý yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek. Bölgesel Amatör Lig statüsü 13 Eylül

BAL’da ilimizi temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor hafta sonu Ankaragücü A2 takýmý ile Ankara’da oynadýðý hazýrlýk maçýnda ilk yarýsýný 1-0 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýda Osman, Hüseyin ve Mahir’in attýðý gollerle rakibini 3-1 yenerken ortaya koyduðu performansla göz doldurdu.

‘Yemek ve yakýt paramýz bile yok’

D

B

Ýskilip, Ankaragücü’nü ikinci yarýda geçti: 3-1

Ç

iyarbakýrspor için tehlike çanlarý çalýyor.. Genel Kurul'da Divan Baþkanlýðýna seçilen Veysi Alphan "Kulübün oyuncularýna verecek yemeði ve aracýna dolduracak yakýt parasý yok" dedi, tehlikenin büyüklüðü hakkýnda konuþtu..

BAL statüsü açýklandý

olan ve 1461 Trabzon’nun maçlarýný yakýndan takip eden Arzu Saðýr isimli engelli vatandaþý ziyaret eden Ýdari Menejer Serkan Ünver, orta saha oyuncusu Sercan Kaya ve savunma oyuncu Abdullah Karmil takým arkadaþlarýnýn imzaladýklarý formayý takdim etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getiren Arzu Saðýr çok mutlu olduðunu ifade etti.

süreçten sonraki görevinin, ''Dernekler Yönetmeliðinin 17'nci maddesinde uyarýnca genel kurul toplantý tutanaðýný diðer evraklarla Ýl Dernekler Müdürlüðü'ne teslim etmek'' olduðunu ifade eden Alphan, ancak bu süreçten önce Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak ile görüþmeyi kararlaþtýrdýklarýný bildirdi. Veysi Alphan, bunun için Vali Toprak'tan randevu talebinde bulunduklarýný kaydederek, sözlerine þöyle devam etti: ''Kulübün oyuncularýna verecek yemeði ve aracýna dolduracak yakýt parasý yok. 4 tane futbolcumuzun lisansý çýkmadý. Bu lisans parasý çok komik bir rakam, Diyarbakýrspor bu 4 oyuncunun lisansý için 1.200 lirayý vermekten aciz bir durumda. Kulüp ciddi anlamda kapanma tehlikesi ile karþý karþýya. Ciddi bir yönetimin sahip çýkmasý gerekiyor. Artýk Diyarbakýrlýlarýn tek çatý altýnda birleþmesi gerekiyor. Aksi taktirde Diyarbakýrspor Kulübü kapanacak. 44 yýllýk bir kulüp mazi olacaktýr. 3 gündür arayýp destek olan hiç kimse olmadý. Artýk laf yerine icraat üretilmesi lazým. Birilerinin ortaya çýkýp kulübe artýk sahip çýkmasý gerekiyor. Bizim burada geçici bir görevimiz var. Bu idari bir süreçtir ve biz bu süreci tamamlamakla yükümlüyüz. Tamamlamadan önce sayýn valimiz ile görüþmeyi talep ettik. Kendisine kulübün þu andaki mevcut durumunu arz edeceðiz. Bir þey yapýlmazsa kulübün kapýsýna kilit vurulacak.''

ölgesel Amatör Lig’de bu yýl ilimizi temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor hazýrlýk maçlarý serisinde hafta sonunda Ankaragücü A2 takýmý ile Ankara’da oynadýðý maçý ikinci yarýda bulduðu gollerle 3-1 kazandý. Ýskilip Belediyespor rakibi önünde Emrah (Utku), Orhan (Yasin), Emrecan (Alparslan), Salih (Osman Boran), Turgay (Engin), Ümi (Ali), Cengiz (Eray), Ömer (Oðuzhan), Hüseyin (Yusuf), Osman Gýdýk, Mahir’li kadrosuyla mücadele etti. Ankaragücü tesislerinde oynanan maçta ilk yarýyý Ankaragücü takýmý 40. dakikada bulduðu golle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda rakibi önünde oyunun kontrolünü eline geçiren Ýskilip Beledi-

yespor Osman Gýdýk’ýn beraberliði saðladý Hüseyin’le öne geçti ve Mahir’in golüylede farký ikiye çýkardý. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutcu kadronun uyum sürecini aþmaya baþladýðýný ve oyun sisteminin oturduðunu belirterek her geçen gün daha iyiye gittiklerini söyledi. Armutcu önümüzdeki hafta sonunda Kayseri Erciyesspor A2 takýmý ile bir hazýrlýk maçý daha yapmayý planladýklarýný ve amaçlarýnýn lige kadar çok daha iyi duruma gelmek olduðunu söyledi. Bugüne kadar altý hazýrlýk maçý yaptýklarýný ve üç galibiyet üç lmaðlubiyet aldýklarýný belirten Nihat Armutçu sezona kadar bu maçlarý sürdürmek istediklerini belirtti.

Kastamonuspor ’dan örnek davranýþ K

Hasan Çalýþkan yeniden grörevde

B

ilek Güreþi Ýl Te m s i l c i l i ð i n i uzun süredir yapan ancak geçtiðimiz dönem-

de Federasyon tarafýndan bu göreve baþka isim atanmasý üzerine ayrýlan Hasan Çalýþkan yeniden göreve geldi. Bilek Güreþi Federasyonu tarafýndan 2011’de bu göreve Kübra Iþýk atanmýþ ancak bu ismin iþlerinin yoðunluðu nedeniyle görevinden istifa etmesi üzerine Hasan Çalýþkan yeniden bu göreve getirildi. Federasyon tarafýndan görevlendirme ile il temsilciliði görevine yeniden atanan Hasan Çalýþkan amacýnýn yeniden Bilek Güreþi’ni canlandýrmak olduðunu söyledi.

astamonuspor Kulübü Baþkaný Levent Özbek, Türkiye Harp Mamulü Gaziler Þehit Dul ve Yetimler Derneði'ni ziyaret ederek, baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Dernek binasýnda Türkiye Harp Mamulü Gaziler Þehit Dul ve Yetimler Derneði Baþkaný Berat Saýoðlu ile görüþen Kastamonuspor Kulübü Baþkaný Levent Özbek, hafta sonu oynanmasý planlanan KastamonusporBelediye Vanspor karþýlaþmasýnýn

hasýlatýný Kastamonu’da bulunan þehit ailelerine baðýþlanacaðýný söyledi. Kastamonu’nun þehitler diyarý olarak bilindiðini hatýrlatan Baþkan Özbek, Kastamonulularý hafta sonu Gazi Stadyumu'nda oynanacak KastamonusporBelediye Vanspor maçýna davet ederek, “Þehit aileleri unutulmamak, ziyaret edilmek ve anýlmak istiyorlar. Bizimde amacýmýz þehit ailelerini yalnýz býrakmamak. Bu

yüzden böyle bir karar aldýk. Herkes þehit ailelerine sahip çýksýn, bu konuya duyarsýz kalýnmasýn” dedi. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Türkiye Harp Mamulü Gaziler Þehit Dul ve Yetimler Derneði Baþkaný Berat Saýoðlu, Kastamonu’nun kayýtlarda 5 bin 162 þehidinin geçtiðini ifade ederek, “Þehit ailelerine sahip çýkýn. Onlarý yalnýz býrakmayýn. Belki çocuklarýný geri veremeyiz ama hiç yoktan bizlerin yanýnda olduðunu bilirler” diye

Diyarbakýrspor’da Oyak hazýrlýðý baþladý D

iyarbakýrspor, Pazar günü sahasýnda oynayacaðý Oyak Renault maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Geçen haftayý deplasmanda oynadýðý Keçiörengücü maðlubiyetiyle kapatan Yeþil-kýrmýzýlý takým hafta sonu sahasýnda oynayacaðý maçýn idmanlarýna baþladý. Antrenör Enver Aylak nezaretinde sabah saatlerinde kendi tesislerinde kondisyon ve güç toplama çalýþmalarý yaptý. Antrenör Enver Aylak, "Her maç yeni bir baþlangýçtýr" diyerek, "Geçen

haftaki maçýmýzý unuttuk. Þimdi önümüzde OYAK Renault maçý var. Sahamýzda oynayacaðýz,maç saatine kadar eksiklerimizi tamamlayýp hazýr vaziyete gelmeliyiz. Bunun için var gücümüzü ortaya koyacaðýz. Bu sezon sahamýzda ilk defa taraftarlarýmýzýn karþýsýna çýkacaðýz. Antremanlarýmýzý Cumartesi sabah tamamlayýp futbolcularýmýzý maç saatine kadar tesislerimizde kampa alacaðýz" þeklinde konuþtu.


ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

*ÖN SAHA SATIÞ ELEMANI(ÖSSE)

Gülden DEMÝRYAKAN Ýsmail kýzý 1989 Balýkesir Susurluk Doðumlu

(Ç.HAK:2839)

YÝTÝK TOBB.K1.19.2110 49 numaralý K1 yetki belgesine ekli, 19 NA 796, 19 ND 331 plakalý araçlarýma ait “Taþýt Kartlarý” kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.

Þükrü ÖZSOY Rüþtü oðlu 15/3/1959 Çorum Mecitözü Doðumlu T.C.No:12469979186

Ýnternet Cafe’de çalýþacak deneyimli

ELEMAN ALINACAK Asgari Ücret + SSK

Fatih Bilgisayar

Gazi Cad. No: 77 (Piri Baba Çamlýk Karþýsý)

2. el bilgisayarlar 200 TL 300 TL 400 TL Adetli alýmlar için lütfen arayýnýz.

YÝTÝK

(Ç.HAK:2842)

Mecitözü Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:2836)

Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39

Fatih Bilgisayar

Gazi Cad. No: 77 (Piri Baba Çamlýk Karþýsý)

(Ç.HAK:2787)

(Ç.HAK:2817)

(Ç.HAK:2798)

Yýlmazlar SATILIK Canlý DÜKKAN Hayvancýlýk

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 68 (güney cephe 246 m2 kapalý alanlý) Mür. Tel: 0 533 593 00 12

Hertürlü büyükbaþ kurbanlýklarýmýzla hizmetinizdeyiz. Kesim ve parçalama iþlemleri itina ile hijyenik bir ortamda iþyerimizde yapýlýr. Adres: Hitit Üniversitesi Yaný Ýkbal Konutlarý ÇORUM Hasan Yýlmaz 0 535 214 41 52 Fatih Yýlmaz 0 537 697 39 98

BAYAN ELEMAN PAZARLAMA ELEMANI ARANIYOR

(Ç.HAK:2826)

Ayakkabý maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere BAYAN eleman aranýyor.

Tuðçe Kundura Büyük Zafer Çarþýsý No: 64

ELEMAN ÝLANI

FÝRMAMIZIN DEPO VE SEVKÝYAT BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE, -E-SINIFI EHLÝYETLÝ VE SRC BELGELÝ UZUN YOL TECRÜBESÝ OLAN 28 YAÞINI AÞMAMIÞ GÖREV BÝLÝNCÝ VE SORUMLULUK SAHÝBÝ ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLAR ÞAHSEN 1 AD.RESÝMLE YAPILACAKTIR. ADRES:GÝMAT TOPTANCILAR SÝTESÝ 2.BLOK NO:28 ÇORUM ANTAÇ GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ

Eylül ayý itibariyle Sade Tanýtým ve Görsel Medya bünyesinde oluþturulacak olan Çorum'un yerel dergisi "Vizyon Dergisi"ne reklam ve tanýtým departmanýnda çalýþacak pazarlama elemaný arýyoruz. Ýrtibat : Gazi Cad. Maliye 2. Sok. Platin Ýþ Mrk. No : 3/8 Gsm : 0 535 273 46 69 E-mail : nilgun@sade.tc

Devren Satýlýk Market Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle

halen faal durumda müþteri potansiyeli mevcut market devren satýlýktýr. Buhara Merket Buharaevler 2. Sok. No: 2 Mür. Tel: 0 530 566 68 67

Þantiyede çalýþacak cam cephe, doðrama-kayýt montaj iþinden anlayan usta aranýyor. Ýrtibat: Sinan Aktaþ

(Ç.HAK:2799)

CNC TORNA VE CNC DÝK ÝÞLEME OPARATÖRÜ USTA VE KALFALAR ALINACAKTIR. AYRICA BU ÝÞÝ ÖÐRENMEK ÝSTEYEN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ TORNA TESVÝYE VE METAL ÝÞLEME BÖLÜMÜ ÝLE MESLEK YÜKSEK OKULU MAKÝNA BÖLÜMÜ MEZUNLARI DA ALINACAKTIR. MAAÞ+SÝGORTA+YEMEK+SERVÝS MÜRACAATLARIN 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. HAYTEK MAKÝNA KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 45.SK.NO:2ÇORUM TEL:0364 234 88 89 CEP:0549 232 48 60

0 543 220 46 19

ELEMAN ÝLANI (Ç.HAK:2841)

(Ç.HAK:2828)

Satýlýk Düðün Salonu

(Ç.HAK:2835)

Ýsmail ALTAY Hacý oðlu 1950 Mecitözü Doðumlu T.C.No:30028393334

Piramit Makina

Organize San. Bölgesi 1. Cad. No: 1 Tel: 0 532 453 42 96

(Ç.HAK:2668)

YÝTÝK Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

* Taþlamacý ve berecisi olan vasýfsýz eleman alýnacaktýr.

(Ç.HAK:2769)

(Ç.HAK:2840)

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Endüstri Meslek Liseleri mobilya ve marangoz bölümünden mezun kalfa ve çýrak, boyacý kalfasý, ayrýca 30 yaþýný aþmamýþ vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Özmakina Model Ankara Yolu 7. Km. ÇORUM Tel: 235 03 61

(Ç.HAK:2833)

Mehmet GÜNER Osman oðlu 1989 Ýstanbul Fatih Doðumlu

ELEMANLAR ARANIYOR * Kaynakçýlar

Ýhsan YILDIRIM

Tel: 0 544 567 81 70-0 532 360 77 85 kizilirmaksondaj@hotmail.com

ELEMANLAR ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR USTA ARANIYOR

Plasiyer w satýþ temsilcisi aranýyor. Kobi projesinde ücretli çalýþacak ücret ön görüþmede bildirilecek. Mür. Tel: 0 534 285 06 12

KÝRALIK VÝLLA Çavdar Sitesi’nde 0 535 401 27 95

KÝRALIK DÜKKAN

Ankara Asfaltý 2. km’de kullaným alaný 400 m2 olan iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 771 99 89

Devren Satýlýk DEVREN SATILIK SATILIK ÝÞYERÝ Küçük Sanayi Sitesi 13. Cad. Fast Food MARKET 27. Sk. No: 4’de bulunan 300 m2 kapalý 161 m2 açýk toplam Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda günlük cirosu yüksek temiz fast food devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 566 79 56

(Ç.HAK:2823)

Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksekokulu Ýþletme Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:2658)

YÝTÝK

(Ç.HAK:2810)

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

(Ç.HAK:2843)

(Ç.HAK:4138)

* Özel Kýyafet Dikilir

Kýzýlýrmak’dan Kiralýk Vinç

(Ç.HAK:2689)

* Kiraya Verilir

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su 0 532 615 78 46-0 535 594 28 15

(Ç.HAK:2250)

(Ç.HAK:2764)

* Abiye Kýyafetleri

Organize Sanayi Bölgesi 6. Cd. No: 4 ÇORUM 0 364 254 92 23-24

Kulaksýz sokakta halen faal durumda bulunan 80 m2 imalatý içerisinde tatlýbaklava dükkaný devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 553 36 05

* Tavukluk mevkinde 4+1 180 m2 satýlýk daire 190 bin * Bahçelievler Öðretmenevi arkasý 130 m2 3+1 daire 130 bin * Hitit Park evlerinde satýlýk daire 260 bin * Buharaevler Manas Park civarý 3+1 125 m3 satýlýk daire 115 bin * Bahçelievler Lila Pastanesi civarý 4+1 180 m2 satýlýk daire 185 bin * Bahçelievler Kütüphane civarý 3+1 140 m2 satýlýk daire 120 bin * Biþkek Cad. üzeri satýlýk daireler 125 m2 105 bin * Asya Kentte Satýlýk Daireler 150 bin * Eþrefhoca Carrefour civarý satalýk daireler 160 bin * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 170 m2 4+1 satýlýk daireler 160 binden baþlayan fiyat * Bahabey Carrefour civarý satýlýk daireler 170 bin * Bahabey Cad. Carrefour civarý satýlýk dükkanlar * Devlet Hast. civarý satýlýk sýfýr daireler 180 binden baþlayan fiyatlarla * Yeni Adliye civarý satýlýk 3+1 daire 130 m2 90 bin * Buharaevler 5. Cad. 5+1 dublex çift banyolu 130 bin * Biþkek Cad. 130 m2 satýlýk sýfýr daireler 105 binden baþlayan fiyatlarla * Baðcýlarda kat imarlý arsalar 65 binden baþlayan fiyatlarla Yeniyol Mah. Gazi 3. Sok. Servet Ýþ Merkezi Kat: 2/12 Tel: 225 25 43 - 0 543 762 42 99

Gülabibey Mah. Baðcýlar Caddesinde faal durumda market iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 467 46 07

(Ç.HAK:2818)

* Niþanlýk

Teknik Ateþ Tuðla

DEVREN SATILIK TATLICI

(Ç.HAK:2762)

MODA GELÝNLÝK EVÝ

Üretim bölümlerinde çalýþmak üzere 35 yaþýndan gün almamýþ bay elemanlar alýnacaktýr.

(Ç.HAK:2771)

(Ç.HAK:2814)

Çiðdem Tepe Bahçeleri

ÇÝÐDEM * Gelinlik

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

(Ç.HAK:2710)

Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

¨

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

ELEMAN ÝLANI

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV-FÝAT PLAZA

3.99

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

SEYDÝM PETROL TÝC. SAN. AÞ.

BAY KOMÝ ALINACAKTIR ELEMANLAR ARANIYOR Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Ekip çalýþmasýna uyumlu * Esnek çalýþma saatlerine uyabilecek * Sigara kullanmayan * Ýþini severek yapabilecek * 17-21 yaþ arasý Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 7. Km. ÇORUM

212 15 30

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

TEL:223 10 90 GAZÝ CAD. NO:95

ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; PLAZAMIZIN SATIÞ BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE, OTOMOTÝV SEKTÖRÜNE ÝLGÝ DUYAN,BU SEKTÖRÜN KÖKLÜ BAYÝSÝNDE ÇALIÞMAYI HEDEF EDÝNMÝÞ,SATIÞ TUTKUSU OLAN MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ KONUSUNDA YETENEKLÝ,GELÝÞMEYE AÇIK BAÞARMA AZMÝ YÜKSEK BAYAN SATIÞ DANIÞMANI ARKADAÞLAR ARIYORUZ. -PLAZA VE SERVÝS BÖLÜMÜMÜZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ SORUMLUSU OLARAK KONUSUNDA DENEYÝMLÝ BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA DÝKSÝYONU DÜZGÜN OLMASI ENAZ LÝSE MEZUNU OLMA SÝGARA KULLANMAMA ÞARTI ARANMAKTADIR ÞÝRKETÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE KAMYON VE TIR KULLANABÝLECEK ÞOFÖR ALINACAKTIR.MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA AÐIR VASITA EHLÝYETLÝ,SÜRÜCÜ BELGELERÝ EKSÝKSÝZ UZUN YOL TECRÜBESÝ OLAN,ASKERLÝK HÝZMETÝNÝ YAPMIÞ ,40 YAÞINI AÞMAMIÞ ÞARTLARI ARANMAKTADIR. POMPA GÖREVLÝSÝ ARANMAKTADIR. AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ,SÝGARA KULLANMAYAN, HALKLA ÝLÝÞKÝLERÝNDE DÜZGÜN POMPA GÖREVLÝLERÝ ARANMAKTADIR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

YAYLA ÇORBASI TAZE FASÜLYE MEYHANE PÝLAVI MEYVE

SÝPARÝÞ HATTI:

22-30 YAÞLARINDA ÖN SAHADA AKARYAKIT SATIÞI YAPACAK DÝKSÝYONU DÜZGÜN ÝKÝLÝ ÝLÝÞKELERDE BAÞARILI MAAÞ +PRÝM SÝSTEMÝ ÝLE ÇALIÞACAK ASKERLÝK GÖREVÝNÝ TAMAMLAMIÞ ADAYLARIN AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ADRESE FOTOÐRAFLARI ÝLE BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR.

(Ç.HAK:2844)

(tercihen yemek yapabilen) bayan sekreter aranýyor. Adalet Sarayý karþýsý Üçtutlar 6. Sk. Fýrat Apt. No:2/10 Tel: 227 39 09

GÜNÜN MENÜSÜ

(Ç.HAK:2838)

SEKRETER ARANIYOR Hukuk Bürosunda çalýþtýrýlmak üzere

30-40 YAÞLARINDA MAAÞ +PRÝM SÝSTEMÝ ÝLE ÇALIÞACAK TERCÝHEN YÜKSEK OKUL MEZUNU DÝKSÝYONU DÜZGÜN ÝKÝLÝ ÝLÝÞKELERDE BAÞARILI MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE TECRÜBELÝ KESÝNLÝKLE B SINIFI EHLÝYETE SAHÝP ÇALIÞMA SAATLERÝNDE ESNEK OLABÝLECEK

(Ç.HAK:2784)

Halý yýkamada çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 541 639 21 07

19

*ÝSTASYON SAHA/SATIÞ MÜDÜRÜ

(Ç.HAK:2782)

ELEMANLAR ARANIYOR

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ.

(Ç.HAK:2825)

(Ç.HAK:2641)

2. el sanayi ütüsü Harmony 4 iplik overlok makinasý Siruba dikiþ makinasý Juki satýlýktýr. Raf, manken, tuhafiye yan ürünleri, konfeksiyon malzemeleri satýlýktýr. Mür. Tel: 0 534 919 83 32

444 0 410

(Ç.HAK:2761)

SATILIK

% 25

(Ç.HAK:2831)

(Ç.HAK:2783)

Ýstanbul’da özel bir þirkette makam þoförü olarak 5 yýl çalýþtým. E+D ehliyetimle aile ve makam þoförü olarak iþ arýyorum. Ayrýca bað, bahçe, villa ve havuz temizliði iþinden de anlýyorum. Mür. Tel: 0 538 707 32 09

(Ç.HAK:2830)

ÝÞ ARIYORUM

ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, KargoÝSKENDERUN, gideriniziÝSTANBUL, düþürmek HATAY, ÝZMÝR, KAYSERÝ,istemez KONYA, misiniz? MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, en az KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, mutlaka K.MARAÞ, ÝNEGÖL. Toplu gönderinizde fiyat alýnýz. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, www.kargokar.com corum@kargokar.com KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Adres : K.S.S. 87. Sk.Þ.URFA, No: 2 Tel OSMANÝYE, : 230ÝNEGÖL. 10 50 CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ,

461 m2 alana sahip tüm dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 505 92 07


Altýkardeþ ve Özdilli antrenmaný izledi Ç

orumspor eski Genel Kaptanlarýndan Ömer Altýkardeþ ile alt yapý sorumlusu olarak uzun süredir yönetici olarak görev yapan Sinan Özdilli dünki yapýlan antrenmaný izlediler. Altýkardeþ ve Özdilli alt yapýdan yeni profesyonel yapýlacak isimleri izledikleri ve Bekir Takgaç’la görüþtükleri gözlendi. Sinan Özdilli emek verdikleri alt yapýdaki çocuklarýn profesyonel olmasýna sevindiðini ancak Çorumspor’un içinde bulunduðu durumun ise çok üzücü olduðunu belirtti.

ÇARÞAMBA 12 EYLÜL 2012

Genel Kurul 29 Eylül’de Çorumspor Basýn Sözcüsü Güngör Atak yönetim olarak yaþanan son geliþmeler nedeniyle 29 Eylül cumartesi günü Olaðanüstü Genel Kurul’a gitme kararý aldýklarýný söyledi. Yaþanan son geliþmelerin bu kararýn alýnmasýnda etken olduðunu belirten Atak, bu noktaya gelinmesinde herkesin suçu olduðunu ancak bu aþamadan sonra önemli olanýn kadroda bulunan Çorumlu bu çocuklara sahip çýkýlmasý olduðunu belirtti.

Ç

orumspor Basýn Sözcüsü Güngör Atak yönetim olarak Olaðanüstü Genel Kurul kararý aldýklarýný ve 29 Eylül cumartesi günü genel kurulun yapýlacaðýný açýkladý. Atak, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda son geliþmeler ve yönetim kurulunun aldýðý kararlarla ilgili açýklamalarda bulundu. Atak, yönetim olarak gelinen bu noktada tek çýkar yolun Genel Kurul’a gitmek olduðuna karar verdiklerini ve 29 Eylül cumartesi günü ilk toplantýnýn yapýlacaðýný söyledi. Yönetim olarak bu genel kurulda aday çýkmamasý halinde

kadrolarýnda bulunan Çorumlu çocuklara verdikleri söz nedeniyle kendi içlerinden bir listenin göreve devam edeceðini belirten Atak ‘Yönetim olarak bu çocuklara söz verdik ve bunuda yerine getireceðiz. Tabiki bizim isteðimiz genel kurulda talipli isimler çýksýnlar bizlerde onlara her türlü bilgi ve desteði vererek Çorumspor’u düzlüðe çýkartýrlar. Üç futbolcunun lisansýnýn çýkmamasý kulüp müdürümüz Saim Çilingir’in bu arkadaþlarýn iþlemini vize sanmasý nedeniyle olmuytur. Tabiki ortada büyük bir hata var bu hatayý tek

Ç

Takkaç topla pas çalýþmasýnýn ardýndan yarý sahada çift kale maç yaptýrdý. Çift kale sýrasýnda isabetsiz pas atanlarý þýnav cezasý veren Takkaç, futbolculardan sýk sýk isabetli pas atmalarý konusunda uyarýlarda bulundu. Çalýþmayý eski yöneticilerden Ömer Altýkardeþ ile Alt Yapý Sorumluðundan önceki gün istifa eden Sinan Özdilli’de izlediler. Çorumspor Tekirova Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek.

baþýna bir kiþiye maledilemez. Genel Kurul kararý almamýzda bu olayýnda etkisi kuþkusuz olmuyþtur. Yönetim olarak büyük sýkýntýlar çektik, transferi açma sözü vermedik ancak açmak için elimizden geleni yaptýk. Halk Hareketini baþlattýk ancak gördükki Çorum artýk Çorumspor’u dayarsýz. Halka raðmen bu iþin olmayacaðýný söylemiþtik. Bizim isteðimiz Çorum’lu çocuklara sahip çýkacak bir yönetimin oluþmasý. Aldýðýmýz duyumlara göre çalýþma yapan arkadaþlarýmýz var. Lisans çýkartýlamayan üç futbolcumuz Erol, Osman Bodur ve Osman Seçkin’e verilen sözlerin hepsi yerine gelecek ve onlarýn maðdur olmamalarý saðlanacaktýr’ dedi.

Atak, bir soru üzerine yaþanan mahkeme sürecinde Çorumspor’un veya yönetimlerin günah keçisi gösterilmesinin yanlýþ olduðunu söyledi. Çorumlularýn mahkemeye verdiðini mahkemeninde kulüpten evrak istediðini yaptýklarýnýn sadece evrak vermek olduðunu belirterek ‘Bu dönemde sadece yönetimin deðil tüm kesimlerin hatasý oldu. Ben þunu bir kez daha söylemek istiyorum, siyasilerin, milletvekillerinin, mülki ümirlerin, valinin, belediye baþkanýnýn ben küstüm oynamýyorum deme þansý yoktur. Bu aþamadan sonra Çorumspor’un bundan sonra varolacaðýna inanmýyorum bu noktada yapýlacak tek doðru þey

Takkaç’la çalýþtýrdý orumspor bir günlük iznin ardýndan dün Bekir Takkaç yönetiminde çalýþtý. Teknik Direktör Ali Yüksel Can’ýn istifasýnýn ardýndan takýmý geçici olarak çalýþtarmaya baþlaan Bekir Takkaç yönetiminde Mimar Sinan sahasýnda yapýlan çalýþmaya sakatlýklarý bulunan Bilal ve Fatih ile lisanslarý çýkmayan Osman Bodur ile Erol dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanda takýmý ikiye ayýran Bekir

Fatih sekiz hafta yok Ç

orumspor’da Fatih’in sekiz hafta forma giyemeyeceði açýklandý. Orhangazispor maçýnda ayaðýndan sakatlanan Fatih’in tarak kemeðindeki kýrýk nedeniyle sekiz hafta takýmýndaki yerini alamayacaðý bu süreçte tedavisinin deva edeceði belirtildi.

Alt yapýdan altý isim antrenmanda

Çorumlu çocuklara sahip çýkýlmasýdýr’ dedi. Atak’tan teþekkür Basýn Sözcüsü Güngör Atak, transferi açma sürecinde uzun süre bir çalýþma yapan ve kulüpte hiç bir görevi olmamasýna raðmen Çorumspor sevgisiyle hareket eden Yetkin Özbey’e transferin açýlmasýnda Ankara ayaðýnýn çözülmesinde katký veren Halis Durkaya’ya 5 TL baðýþ yaparak kulübü ayakta tutmaya çalýþan Çorumlulara ve kýsa sürede olsa Çorumspor’a hizmet eden Ali Yüksel Can ve teknik ekibe Çorum teþekkür ettiklerini söyledi.

Belediyespor’da moraller bozuk Ç

orum Belediyespor, sahasýnda oynayacaðý sezonun ilk maçýnýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý çalýþma ile baþladý. Sezona Altýnordu deplasmanýnda aldýðý

Bilal menisküs

Ç

orumspor’da þanssýzlýklar kýrmýzý siyahlý takýmýn yakasýný býrakmýyor. Dar kadro ile ligde mücadele etmek zorunda kalan Çorumspor’da Orhangazispor maçýnda sakatlanarak oyundan çýkan Bilal’in menisküs olduðu belirtildi. Kulüp Müdürü Bekir Takkaç, dün genç futbolcuyu hastaneye götürerek muayene ettirdi. MR çekimi sonucunda yapýlan muayeninin ardýndan Bilal’in dizinde menisküs olduðu ve atroskopi olmasý gerektiði açýklandý. Bekir Takgaç, genç futbolcuya önümüzdeki günlerde atroskopi yapýlacaðýný ve üç dört hafta süreyle takýmda yer alamayacaðýný söyledi. Tak-

gaç, Fatih ile Bilal’in bu sakatlýklarýnýn ardýndan kadroya alt yapýdan yeni isimler katmak için çalýþmalara hýz verdiklerini söyledi.

maðlubiyetle baþlayan Belediyespor’un dünki çalýþmasýnda morallerin bozuk olduðu gözlendi. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað çalýþma öncesinde futbolcularla saha içinde bir toplantý yaptý. Altýnordu maçýnýn genel bir deðerlendirmesini yapan ve futbolculara uyarýlarda bulunan Gümüþdað, artýk bu maçý unutarak hafta sonu evlerinde oynayacaklarý

zorlu Darýca maçýný düþünmelerini istedi ve yapýlan hatarlardan gerekli derslerin çýkarýlmasýnýn önemli olduðunu belirtti. Belindeki sakatlýðý nedeniyle Altýnordu maçýnda forma giyemeyen Oðuzhan Yalçýn takýmdan ayrý olarak düz koþa yaparken diðer futbolcular ise ýsýnma koþusu ve topla teknik çalýþmanýn ardýndan beþe iki pas

çalýþtýlar. Ýlk gün çalýþmasýnýn son bölümünde ise takýmý üçe ayýran Gümüþdað yarý sahada taktik çalýþma yaptýrdý. Haftanýn ilk antrenmaný taktik çift kale ile sona erdi. Çorum Belediyespor Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýný bugün sabah ve akþam yapacaðý çift antrenmanla devam ettirecek.

Voleybol temsilcilerimiz sezona evlerinde baþlayacak

Erkekler 2. liginde mücadele eden Sungurluspor sezona 20-21 Ekim’de sahasýnda oynayacaðý Antakya Belediyespor maçý ile baþlayacak. Bayanlar 3. liginde ilimizi ilk kez temsil edecek olan Hitit Üniversitesi ise sezona 3-4 Kasým’da evinde oynayacaðý Ordu Telekom maçý ile baþlayacak.

E

Ç

orumspor’da kadroda yaþanan eksilmeler üzerine alt yapýdan altý futbolcu denenmek üzere dünden itibaren takýmla antrenmanlara çýkmaya baþladýlar. Alt Yapý Sorumlularýnýn raporu doðrultusunda kýrmýzý siyahlý takýmýn alt yapýsýnda bulunan ve þartlarý tutan isimler denenmeye çýkacaklar. Dün ilk olarak Samet Türkeþ, Mert Þakir Kütük, Harun Gür, Furkan Onur Bilgin, Sezer Sivlim ve Furkan Altun A takýmla çalýþmaya çýktýlar. Bu isimlere yeni eklenenler olacaðý ve beðenilen isimlerin profesyonel yapýlarak kadroya dahil edileceði belirtildi.

rkekler 2. Voleybol Liginde mücadele edecek olan Sungurluspor sezona sahasýnda Antakya Belediyespor ile oynayacaðý maçla baþlayacak. 24 takýmýn iki grupta mücadele edeceði erkekler voleybol 2. liginde Sungurluspor takýmý B grubunda mücadele edecek. Ligde mücadele 20-21 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarla baþlayacak ve ilk yarý 5-6 Ocak’ta sona erecek. Ýkinci yarý maçlarý ise 12-13 Mart’ta baþlayacak ve sezon 23-24 Mart’ta oynanacak maçlarla sona erecek. Sungurluspor’un mücadele edeceði B grubunda ilk hafta maçlarý ise þöyle: Sungurluspor - Antakya

Belediye, Belediye Plevne - Niksar Belediye, TVF Spor Liisesi Melikgazi Belediye, Diyanet - PTTspor, Seydiþehir Belediye Þahinbey Belediye, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye - Kahramanmaraþ Belediye. Bu sezon ilk kez bayanlar 3. Voleybol liginde mücadele etmeye hak kazanan Hitit Üniversitesi sezona sahasýnda oynayacaðý Ordu Telekom maçý ile baþlayacak. Bayanlarda dört grupta toplam 46 takým mücadele edecek. Yapýlan gruplandýrma sonucunda Çorum Hitit Üniversitesi on takýmýn mücadele edeceði C grubunda yer alacak. Ligde devre 3-4 Kasým tarihlerinde oy-

nanacak maçlarla baþlayacak ilk yarý 12-13 Ocak’ta sona erecek. Ýkinvi devre ise 26-27 Ocak’ta baþlayacak ve sezon 6-7 Nisan’da sona erecek. Final grubu

maçlarý ise Nisan ayý içinde yapýlacak. Hitit Üniversitesi’nin grubunda ilk hafta maçlarý ise þöyle: Hitit Üniversitesi - Ordu Telekom, Ayancýk Ce-

vizli - Numune Özcan, Samsun Gazi Lisesi Giresun Ýl Özel Ýdare, Ýbrahim Tufan LisesiKazan Belediyespor, Bartýn Polisgücüspor Konya Gençlikspor.

Hiitit Üniversitesi voleybol takýmý 3. ligde mücadele eden ilk bayan takým olacak

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you