Page 1

Kazakistan’dan öðrenci geldi

Mehmetçik Anadolu Lisesi öðrencisi, Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk’la Çorum’un Kültürü ve Birikimi üzerine söyleþi yaptý;

Tuluk; ‘Kültür bir toplumun kimliðidir’

* HABERÝ 9’DA

Mehmetçik Anadolu Lisesi 11-D sýnýfý öðrencisi Rukiye Turp, Sosyoloji Dersi Kültür Ödevi için Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk'la söyleþi yaptý. Hasan Tuluk, kültürün tanýmýný kimlik olarak ifade ettiði söyleþisinde, "Kültür bir toplumun kimliðidir." dedi.

Üniversitelerin Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarý Çorum’da buluþtu.

Bölge üniversiteler Hitit’te buluþtu AIGERIM YESKHOZHAYEVA

12 MART 2013 SALI

* HABERÝ 6’DA

ANDREY BILIBIN

Günlük Siyasi Gazete

Mehmetçik Anadolu Lisesi 11-D sýnýfý öðrencisi Rukiye Turp, Hasan Tuluk'la söyleþi yaptý.

* HABERÝ 3’DE

Fiyatý : 40 Kuruþ

Bayatlý gençlerin final performansýna alkýþ * HABERÝ 11’DE

ÝSKENDER LAHMACUN n

Alo Paket 213 32 42

Gazi Cad. No: 13/B (Ç.HAK:514)

TIMUR NUSSIPKHANOV

ÇORUM

Almanya’da Çorum’a özel tanýtým 6-10 Mart 2013 tarihleri arasýnda düzenlenen Uluslararasý ITB Berlin Fuarý’nda Çorum’un kültür, turizm, tarih ve coðrafi deðerler fuara katýlan 183 ülke ve binlerce tur operatörüne tanýtýldý.

* HABERÝ 5’DE Türkiye’nin seçkin Bellona satýþ noktalarý arasýnda gösterilen maðaza, Çorum’da hizmete

Hansel Mobilya’dan 1+1’ler sahiplerini buldu Çorum’a dev maðaza Uluslararasý ITB Berlin Fuarý’nda Çorum’un kültür, turizm, tarih ve coðrafi deðerleri tanýtýldý.

Vali Baþköy, bu faaliyetlerinden dolayý Çorumlu iþadamlarýný tebrik ederek, tarýmsal üretimdeki baþarýlarýnýn devamýný

Berlin’de 2 bin dönüm arazide üretim yapýyorlar Almanya’nýn Berlin kentinde yaþayan Çorumlu iþadamlarýndan Dursun Þahin ve ortaðý Yaþar Akar, ‘Falkenrehde Stadt Ketzin/Havel’ bölgesinde 2000 dönüm birinci sýnýf tarým arazisi satýn alarak sebze ve meyve üretimine baþladý.

* HABERÝ 5’DE

Çenesiz Gül’le birlikte Ýsveç’te Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile birlikte Ýsveç’e giden Çorumlu iþ adamý Erdem Çenesiz, kraliyet jetlerinin uçaklarýna eskortluk etmesini sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta yayýnladý.

* HABERÝ 3’DE

Erdem Çenesiz

Akkent Mahallesi'nde TOKÝ Baþkanlýðý'nca yaptýrýlan 1+1 sosyal konutlarýnda boþ bulunan 20 adet mesken için dün noter huzurunda kur'a çekildi.

Bölgenin en büyük Bellona Maðazasý hizmette

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük Bellona maðazasý Çorum’da hizmete girdi. Bellona Premium Mobilya Maðazasý, Çevre Yolu Bulvarý Buharaevler Kavþaðý yaný numara 89’da hizmet vermeye baþladý.

* HABERÝ 10’DA

‘Þekerlenen bal sahte deðildir’

* HABERÝ 4’DE

Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, konut sahiplerini tebrik etti.

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu kuruldu Karadeniz Bölgesindeki Gazeteciler Cemiyetleri güç birliði yaparak Karadeniz Gazeteciler Federasyonu' nu (KGF) kurdular.

Þevket Erzen KGF Baþkan Yardýmcýsý oldu

* HABERÝ 3’DE

“Bin bir emekle sezon boyunca gecesini gündüzüne katarak çalýþan arýcýlarýn en büyük þanssýzlýðýnýn, halkýn bal konusunda yanlýþlarý doðru bilmesidir” diyen Bal Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Odabaþ, bunun en somut örneðinin de kristalize olan balda görüldüðünü ifade etti.

* HABERÝ 7’DE

Erdal Odabaþ

Mahkûm kadýnlara moral verdiler Karadeniz Bölgesindeki Gazeteciler Cemiyetleri toplanarak KGF’yi kurdular.

8 Mart Dünya Kadýnlar günü dolayýsýyla Çorum Kapalý Cezaevinde mahkûm kadýnlarý ziyaret eden Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, mahkûm kadýnlara moral verdiler. * HABERÝ 14’DE


2

SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Bu atlara kim bakacak? orum þehir merkezinin Ç muhtelif bölgelerinde baþýboþ atlarýn cirit atmasýnýn vatandaþýn can ve mal güvenliðini tehlikeye soktuðunu çok yazdýk, yazmaya devam ediyoruz. Belediye eski

Baþkaný Turan Atlamaz döneminde baþýboþ köpeklerden muzdarip olan Çorumlular, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün iþ baþýna gelmesiyle birlikte baþýboþ atlarla tanýþtý. Baþýboþ

köpeklere hayvan barýnaðý ile çözüm bulundu, iyi de oldu. Sahipsiz atlar ise bilhassa Çevre Yolu'nda aniden caddeye çýkabiliyor, sürücüler için kaza riski oluþturuyor. Bir iþadamý aðabeyimiz anlattý. Akþam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nden çýkýp Çevre Yolu istikametinden seyir halindeyken Gýda Toptancýlar Sitesi kavþaðýna

yaklaþtýðýnda refüjden bir anda yola atlar inivermiþ. Direksiyonu saða kýrýp atlara çarpmaktan son anda kurtarmýþ. Saðda baþka bir araç olsa kaza kaçýnýlmaz. Telefonu ile polisi aramýþ, karayolunda trafiði tehlikeye düþüren bir durumun yaþandýðýný ifade etmiþ. Onlar da baþýboþ atlarla belediye zabýtasýnýn ilgilendiðini hatýrlatmýþlar.

Zabýtayý aramýþ mý sormadým ama, arasa da bugüne kadar yapýlanlarýn soruna çare olmadýðý anlaþýlýyor. Bu arada yeni bir þikâyet daha gündemde. Gazi ve Ýnönü Caddesi'nde laðým fareleri dolaþýyormuþ. Görenler abartmýyorlarsa kedi büyüklüðünde olduðunu söylüyorlar. Farelerin logarlardan çýkmýþ olabilecekleri iddiasý var.

Meskûn mahalde mutlular! Binevler’de dolaþan baþýboþ atlar þikayet konusu olmuþ. Lâkin sonuç deðiþmemiþ...

B

aþý boþ atlarla ilgili bir þikâyet te Binevler'den geldi. Baþý boþ atlar refüjde bulunan çimlerde bir süre otlandýktan sonra dinlenmeye çekilmiþler.

Binevler sakinleri atlarýn zaman zaman evlerin bahçelerine dahi girdiklerini söylüyorlar. Konuya dair belediyeye çok þikâyet yapýlmýþ, ancak sonuç deðiþmemiþ.

Darbe maðdurlarý 33 yýl sonra emeklilik ikramiyesine kavuþuyor

12

Kýrýkkale’de modifiye araç sahipleri otomobil pistinin oluþturulmasý için eylem yaptý.

Modifiye araç sahiplerinden pist eylemi K

ýrýkkale'de modifiye araç sahipleri, kentte araçlarýný rahatça kullanabilecekleri otomobil pistinin oluþturulmasý için eylem yaptý. Osmangazi Mahallesi'ndeki trafik eðitim yolunda toplanan araç sahipleri adýna konuþan Hasan Acun, halka açýk olmayan, otomobillerini düzgün bir þekilde kullanacaklarý bir pistin yapýlmasý için devlet yetkililerinden destek istediklerini söyledi. Gençlerin, kahvehane köþelerinde zaman geçirmesini doðru bulmadýklarýný ifade eden Acun, þöyle konuþtu: "Modifiye bir suç deðil aþktýr. Ýnsanlar arabalarýna önem veriyor. Güzelleþtiriyor ve hatta ailelerinin de desteðini alýyorlar. Bu bizim bir sevdamýz. Halka açýk olmayan, trafik kurallarýna uyacaðýmýz kontrollü ve güvenli bir yerin

yapýlmasý dýþarýda gezen gençlerin kötü alýþkanlýklardan da uzak tutacaktýr. Sosyal paylaþým siteleri aracýlýðý ile Kýrýkkale ve bölgesinde modifiye tutkunu 10 bin 600

kiþiye ulaþtýk. Kýrýkkale'ye Ankara, Çorum, Samsun'dan genç arkadaþlarýmýz geliyor. Kýrýkkale'ye yapýlacak bir pist ile hem devletimiz para kazanacak hemde gençler araçlarýný

rahatça kullanýlabilecekleri bir alana sahip olacaktýr." Araç sahipleri basýn açýklamasýnýn ardýndan olay yerine gelen polis ekipleri ile görüþtükten sonra olaysýz daðýldýlar.

Gençlerin eylemine Çorum’dan modifiye araç sahipleri de destek verdi.

Eylül 1980 darbesine 12 Eylül 2010 referandumuyla yargý yolu açýlmasýnýn ardýndan iþkenceciler hakkýnda davalar ülke genelinde peþ peþe açýlýyor.1980'de henüz 31 yaþýnda bir öðretmenken eþ ve çocuklarýndan ayrýlýp cezaevine düþen Sadit... 12 Eylül 1980 darbesine 12 Eylül 2010 referandumuyla yargý yolu açýlmasýnýn ardýndan iþkenceciler hakkýnda davalar ülke genelinde peþ peþe açýlýyor. 1980'de henüz 31 yaþýnda bir öðretmenken eþ ve çocuklarýndan ayrýlýp cezaevine düþen Sadit Özdemir, bir yandan mahkemede iþkencecilerinden hesap sorarken diðer yandan 14 yýl 9 ay 22 gün yaptýðý öðretmenlik sebebiyle emeklilik ikramiyesinin mücadelesini veriyor. Darbe maðduru Sait öðretmen, Ankara 10. Ýdare Mahkemesi'nden gelen "Mesleðiniz boyunca hak ettiðiniz emeklilik ikramiyesini alabilirsiniz" kararýyla bir nebze olsun sevindi. Darbe ve sonraki dönemde cezaevlerinde insanlara iþkence edenler, anayasada yapýlan deðiþikliklerle yargýlanýyor. Ordu'nun Aybastý ilçesi Sarýyer köyünde öðretmenlik yaptýðý sýrada gözaltýna alýnan ve tutuklu kaldýðý sürece Ordu, Erzincan, Çorum ve Bursa olmak üzere çok sayýda cezaevi gezmek zorunda kalan Özdemir, 1988'de Bursa Cezaevi'ndeyken kendisine iþkence ettiklerini iddia ettiði 3 müdür, 1 baþgardiyan ve bir Cumhuriyet savcýsý hakkýnda Bursa Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. Soruþturmanýn tamamlanmasýyla geçen sene Kasým ayýnda Bursa 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde açýlan davada Sait Özdemir, gençliðini karartan iþkencecilerden hesap sormaya baþladý. Davanýn ikinci duruþmasý yarýn görülecek. Cihan Haber Ajansý muhabirine konuþan Sait Özdemir, 12 Eylül'de maðdur olan yüzlerce aileden sadece birisi olduðunu kaydetti. Ordu'daki Aybastý Ýlköðretim Okulu'nda müdür olarak görevliyken Tüm Öðretmenler Birleþme ve Dayanýþma Derneði (TÖB-DER) üyesi olduðu iddiasýyla gözaltýna alýndýðýný anlatan Özdemir þunlarý kaydetti: "Türlü iþkencecilere maruz kaldým. Evliydim, iki çocuðum vardý. Çocuklarým mapus mapus, il il benimle dolandýlar, en son

Þehit ailelerine onur belgesi H

Araç sahipleri basýn açýklamasýnýn ardýndan olay yerine gelen polis ekipleri ile görüþtükten sonra olaysýz daðýldýlar.

itit Üniversitesi öðrenci kulüpleri, Çanakkale Þehitler Haftasý münasebetiyle ‘Þehitlerimize Vefa Gecesi ve Hatim Programý’ düzenleyecek. Program, bugün saat 19:30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda baþlayacak. Program sonunda bugüne kadar Çorum’dan þehit olan

Salçada da tuz azaltýlacak G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan aldýðý bilgiye göre, Bakanlýk, Türk Gýda Kodeksi Salça ve Püre Tebliði taslaðýný bugün internet sitesi üzerinden görüþe açacak. Taslaða göre, salça ve püre ürünlerinin etiketlerinde tüketiciyi yanýltacak þekilde ''domates sosu'', ''sos'' gibi isimler yer almayacak. Salça ve püre ürünlerinin etiketlerinde diðer ürünlere üstünlük saðlayacak þekilde ''özel'', ''ev tipi'', ''köy tipi'' gibi ifadeler bulunmayacak.

Þu anda piyasada bulunan çeþitlerde yüzde 14 olan tuz miktarý ise taslakta maksimum yüzde 10 olarak düzenlendi. Taslaða göre, domates salçasý tuzlu ve tuzsuz olarak üretilebilecek. Ürünlerin etiketlerinde tuz miktarý belirtilecek ve teblið kapsamýnda yer alan ürünler sadece hazýr ambalajlý olarak piyasaya arz edilebilecek. Sektörün, üniversitelerin 1 Nisan'a kadar görüþ bildirebileceði teblið taslaðýna gelen görüþler deðerlendirilerek, Ulusal Gýda Kodeks Komisyonunda son hali verildikten sonra yayýma gönderilecek.

Taslakla halen faaliyet gösteren iþletmelere Tebliðin yayýmýndan sonra 1 Ocak 2015 tarihine kadar uyum süresi verilecek. Bakanlýk, ''tuz savaþýna'' baharatý da ekleyecek. Özellikle kýrmýzý pul biberdeki tuz miktarýný azaltacak olan Bakanlýk, zeytin ve peynirdeki tuz miktarýnýn düþürülmesi için de çalýþma yapýyor. Bu kapsamda ayrýca tuz paketlerinin üzerinde ''Tuzu azaltýn, saðlýðýnýzý koruyun'' ifadesinin yer almasý için hazýrlýk yapýlýyor.

(isim ve adresleri Valilik’ten temin edilen) 160 þehit ailesine, Hitit Üniversitesi öðrencileri ve kulüpleri adýna ‘Þehit Onur Belgesi’ verilecek.

Bursa'ya geldiler. Bursa'da tahliye olduðum için Bursa'da ikamet ediyorum. 12 Eylül'ün iyi tarafý da var, ben o zaman gezemiyordum, il il gezdim. Bir baþka yaný da midem rahatsýzdý, açlýk grevlerinde midem iyileþti. Gözaltýna alýndýðýmda 31 yaþýndaydým, en verimli, en yoðun öðretmenliðimin dönemindeydim. O yýllarým çalýndý." O dönem cezaevinde kendisi gibi 4 binin üzerinde öðretmen olduðuna iþaret eden Sait Özdemir, özlük haklarýnýn da ellerinden alýndýðýný söyledi. Özdemir þunlarý kaydetti: "1991 yýlýnda cezaevinden çýktýktan sonra büyük maðduriyetler yaþandý. Özlük haklarýmýz gitti. Özlük haklarýmýz kaybolmuþtur. Ýþimiz elimizden alýndýðý için haklarýmýz da gitti. Maðduriyet alabildiðine vardýr. Bu maðduriyetimiz halen devam etmektedir. 32 yýl sonra 14 yýl 9 ay 22 gün çalýþmamýn karþýlýðýnda ikramiyemi almadým. 200 yýlýnda bir fabrikada 8 yýl çalýþtýktan sonra emekli oldum. Memuriyetimden dolayý hak ettiðim emeklilik ikramiyemi de alamamýþtým. Daha dün mahkemeden karar geldi, 'verilmelidir' diye." Sait Özdemir'in Ankara 120. Ýdare Mahkemesi'nde Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine açtýðý dava karara baðlandý. Mahkeme heyeti kararýnda, "Dava, farklý sosyal güvenlik kurumlarýna tabi hizmet süreleri birleþtirilmek suretiyle emekli olan davacýnýn Emekli Sandýðý'na tabi olarak geçen hizmet süresi için kendisine emekli ikramiyesi ödenmesi amacýyla davalý idareciye yaptýðý baþvurunun reddine iliþkin iþlemin iptalinde hukuki isabet görülmemiþtir. Anayasa'nýn 125. maddesinde idarenin kendi eylem ve iþlemlerinden doðan zararý ödemekle yükümlü olduðu kurala baðlandýðýndan hukuka aykýrýlýðý saptanan dava konusu iþlem nedeniyle davacýnýn uðradýðý zararýn, hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarý üzerinden ve ilgilinin idareye baþvuruda bulunduðu tarihten itibaren iþletilecek yasal faizi ile birlikte tazmini gerekmektedir." Avukat Akýn Özgüç ise mahkemenin kararýný temyize götüreceklerini, güncel katsayý üzerinden Özdemir'e emeklilik ikramiyesi ödenmesi gerektiðini söyledi. (cihan)

Hitit Üniversitesi öðrenci kulüpleri tören düzenleyecek.


SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

3

Çenesiz Gül’le birlikte Ýsveç’te C

Karadeniz Bölgesindeki Gazeteciler Cemiyetleri toplanarak KGF’yi kurdular.

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu kuruldu K

Þevket Erzen KGF Baþkan Yardýmcýsý oldu

aradeniz Bölgesindeki Gazeteciler Cemiyetleri güç birliði yaparak Karadeniz Gazeteciler Federasyonu'nu (KGF) Kurdular. Artvin Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Tolga Gül, Bartýn Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Güngör Yavuzaslan, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Yaþar Yýldýz, Çorum Gazeteciler Baþkaný Þevket Erzen, Giresun Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Bekir Bayram, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Hüsnü Acar, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneði Baþkaný Erdoðan Eriþen, Rize Gazeteciler ve Muhabirler Derneði Baþkaný Mustafa Bayrak, Samsun 19 Mayýs Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ýsmail Temiz ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ergun Ata, planlamasý bir süre önce Samsun ve Kastamonu'da yapýlan Karadeniz Gazeteciler Federasyonu'nun kuruluþ çalýþmalarýný tamamlamak üzere Trabzon'da bir araya geldi. Yoðun iþleri nedeniyle toplantýya katýlamayan

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Atilla Karaarslan ve Sinop 15 Eylül Gazeteciler Derneði Baþkaný Cengiz Demirel'de tele konferans yoluyla toplantýya katýlýp kuruluþ çalýþmalarýna destek verdi. Trabzon'daki toplantýda, daha önce hazýrlanan tüzük ve dernek kuruluþ bildirgelerini imzalayan Cemiyet Baþkanlarý, Trabzon Dernekler Ýl Müdürlüðü'nce istenen evraklarý illerinde tamamlayýp gönderdikten sonra, resmi baþvurunun yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Bu arada Federasyonun geçici yönetim kurulu da belirlendi. Merkezi Trabzon olacak Federasyonun kurucu Baþkanlýðý'ný Ergun Ata, Baþkan Yardýmcýlýklarýný Þevket Erzen ve Ýsmail Temiz, Genel Sekreterliðini Yaþar Yýldýz, Mali Sekreterliði'ni ise Tolga Gül üstlendi. Toplantýya Türkiye Gazeteciler Platformu Baþkaný Nuri Kolaylý, Doðu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Feridun Fazýl Özsoy ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Yardýmcýsý Turgut Özdemir de katýldý.

Merkezi Trabzon olacak Federasyonun kurucu Baþkanlýðý'ný Ergun Ata getirildi.

umhurbaþkaný Abdullah Gül ile birlikte Ýsveç’e giden Çorumlu iþ adamý Erdem Çenesiz, kraliyet jetlerinin uçaklarýna eskortluk etmesini sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta yayýnladý. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere önceki gün Ýsveç’e giden Cumhurbaþkaný Gül ve beraberindekileri taþýyan uçaðýn Ýsveç hava sahasýna girdiði andan itibaren Ýsveç Hava Kuvvetleri

Erdem Çenesiz

Komutanlýðýna ait jetler uçaða eskortluk etti. Cumhurbaþkaný Gül ile birlikte Ýsveç’e giden Çorumlu iþ adamý Erdem Çenesiz, eskort jestini Facebook'ta, “Sn

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, bir dizi temaslarda

bulunmak üzere önceki gün Ýsveç’e gitti.

Cumhurbaþkanýmýz baþkanlýðýndaki heyet Stockholm'e inerken

Ýsvec Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait jetler uçaða eþlik ediyor”

yazýsý ve fotoðraflarýyla paylaþtý.(ÝHA)

Özkasnak ilk 10 þüpheli arasýnda R

efahyol hükümetinin düþürülmesine teþebbüs edilçalýþma alaný, 29 Nisan 1997 tarihli BÇG rapor sistemi, diði iddiasýyla hazýrlanan 1100 sayfalýk ‘28 Þubat' 6 Mayýs 1997 tarihli Batý Harekat Konsepti, 29 Mayýs iddianamesinde, 76'sý tutuklu 100 þüpheli ve 400 müþ1997 tarihli BÇG eylem planý belgeleri yer aldý. teki yer alýyor. Ýlk 10 þüpheli arasýnda Çorumlu Erol Yine Genelkurmay'dan gönderilen 7 Nisan 1997 Özkasnak da bulunuyor. tarihli belgede, Genelkurmay 2. Baþkaný, J Baþkanlarý Ankara Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Bilgili, 28 (J-7 hariç), Kuvvet Harekat Baþkanlarý, Jandarma Genel Þubat sürecinde Refahyol hükümetinin düþürülmesine Komutanlýðý Harekat Baþkaný, GENSEK, Özel Kuvvetteþebbüs edildiði iddiasýyla baþlatýlan soruþturmada idler Komutanlýðý Daire Baþkanlarý, Adli Müþavir ve ilgidianameyi tamamladý. Ýddianamede, 76'sý tutuklu 100 li proje subaylarýnýn katýldýðý "Ýrtica Konusunda Alýna"þüpheli", 400 "müþteki" yer aldý. Eski Genelkurmay cak Tedbirler Konulu Toplantý" tutanak sureti de dosyaBaþkaný Hüseyin Kývrýklýoðlu'nun "Bin yýl sürecek" da yer aldý. dediði 28 Þubat süreciyle ilgili iddianamenin 1100 sayBu tutanakta, "10 emekli general bir araya gelse, fa olduðu öðrenildi. Milliyet'in iddiasýna göre, iddianamuhtýra verseler... 28 Þubat kararlarýnýn uygulanmasý Erol Özkasnak menin bir numaralý þüphelisi, Kývrýkoðlu'ndan önce için muhtýra verelim... savunmayalým taarruz edelim, Genelkurmay Baþkanlýðý koltuðunda oturan emekli Orhalký yanýmýza deðil önümüze alalým... Hükümetin istigeneral Ýsmail Hakký Karadayý olurken, Necmettin Erbakan'ýn Refasý öncelikle þarttýr... Gelecek hükümette bize müzakir bakanlar olfahyol hükümetindeki ortaðý eski DYP Lideri Tansu Çiller bir numalýdýr... Kriz yönetimi oluþturalým... taarruzi psikolojik harekat yamaralý "müþteki" sýrasýnda yer aldý. Görevdeki 1. Ordu Komutaný palým... Basýna hakimiyet saðlanmalýdýr... Ýlk aþamada hükümet deOrgeneral Yalçýn Ataman da 100 þüpheli arasýnda yer aldý. Bilgiðiþimi gereklidir... Batý Çalýþma Grubu kurulmuþtur..." ifadelerinin li'nin önce baþsavcýlýða vereceði iddianame sonra mahkemeye sunuyer aldýðý anlaþýldý. lacak. UYAP'a yükleme sýrasýnda bir deðiþiklik olmazsa iddianame28 Þubat soruþturmasý, Nisan 2011'de suç duyurularý üzerine nin 1 numaralý "þüpheli"si, dönemin Genelkurmay Baþkaný emekli baþlatýldý. Soruþturma için kamuoyunda Baþbakan Yardýmcýsý BüOrgeneral Ýsmail Hakký Karadayý olacak. Ýddianamede 76'sý tutuklu lent Arýnç'a yönelik suikast iddialarýna iliþkin "Kozmik Oda" soruþolmak üzere toplam 100 þüpheli yer alacak. Ýlk 10 "þüpheli" arasýnturmasýný da yürüten savcý Bilgili görevlendirildi. Bilgili'nin soruþda Karadayý'nýn yanýsýra Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, turmasýna Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan gönderilen Batý Çalýþma Çetin Saner, Kenan Deniz gibi isimler bulunacak. Ýddianamede, 1. Grubu'na iliþkin belgeler yön verdi. Bunlar arasýnda, 10 Nisan 1997 tarihli Batý Çalýþma Grubu (BÇG) oluþturulmasý, Harekat Baþkaný Ordu Komutaný Orgeneral Yalçýn Ataman da 100 "þüpheli" arasýnKorgeneral Çetin Doðan imzalý BÇG teþkilat yapýsý, BÇG'nin fiziki da yer alacak.

Mehmetçik Anadolu Lisesi öðrencisi, Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk’la Çorum’un Kültürü ve Birikimi üzerine söyleþi yaptý;

Tuluk; ‘Kültür bir toplumun kimliðidir’ M

ehmetçik Anadolu Lisesi 11-D sýnýfý öðrencisi Rukiye Turp, Sosyoloji Dersi Kültür Ödevi için Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk'la söyleþi yaptý. Hasan Tuluk, kültürün tanýmýný kimlik olarak ifade ettiði söyleþisinde, "Kültür bir toplumun kimliðidir." dedi. Gazetemiz bürosunda gerçekleþtirilen söyleþide, ödevini hazýrlamak için heyecan taþýyan Anadolu Mehmetçik Lisesi öðrencisi Rukiye Turp, Hasan Tuluk'la gazetemizde bir araya geldi. Her zaman olduðu gibi, öðrencilerin isteklerini son derece önemseyen Hasan Tuluk, büyük bir nezaketle karþýladýðý Rukiye Turp'un sorularýný cevaplandýrdý. Çorum'un kültür ve birikimi konulu söyleþide, kültürün insanlara ihtiyacý bulunmadýðýný, bilakis insanlarýn kültüre ihtiyaç duyduðunu aktaran Hasan Tuluk, Çorum'un çok zengin bir kültür birikimine sahip olduðunu, önemli olanýn ne kadarýnýn yaþatýlarak, gelecek kuþaklara aktarýlmasý olduðunu ifade etti. Þehrin yaþayan kültürünün önemli bir kýsmýnýn mimari yapýlarla günümüze ulaþtýðýna dikkat çeken Tuluk, "Üzüntüyle ifade ediyorum ki, pek çok tarihi yapýmýz, ilgisizlik, rant ve önemsenmemenin kurbaný olmuþtur. Hiç bir deðerle kýyaslanmayacak eserlerimiz, gözümüzün önünde birer birer yok olup gidiyor. Aðlamaktan,

üzülmekten öte bir þeyler yapabilmenin çarelerini aramalýyýz." dedi. Bahçeli tek katlý evlerin tamamý yok edildiðini anlatan Hasan Tuluk, þöyle konuþtu. "Kibrit kutusu gibi, birbiri üzerine yýðýlmýþ beton yapýlar içerisine, hayatlarýmýz sýkýþtýrýldý. Çorum'da misafirimizi götürebileceðimiz çok bir mekan kalmadý. Benim þahsen götürebileceðim mekan olarak Çorum Müzesi var. Ýskilip bu yönden, Çorum merkezden daha þanslý ve zengin. Bazý deðerlerimizi yaþatabiliyorlar. Alaybey Sokak'ýn tek gülen yüzü Katipler Konaðý'dýr. Geçmiþi geleceðe taþýyan tek konak olarak kültürümüze hizmetini sürdürüyor. Ben Katipler Konaðý'nýn sahiplerini, topluma saðladýðý bu eþsiz katkýdan ötürü kutluyorum. Geçmiþimiz bize ne býraktý? Onu iyi tespit etmemiz lazým. Kültürün bize deðil, bizim kültüre ihtiyacýmýz var. Toplumu deðerli kýlan kültürdür. Kültür bir toplumun kimliðidir. Tüm dünyanýn saygý duyduðu kültürümüzü dünyaya tanýtmaktan evvel, kendimizin tanýmaya ihtiyacý var. Geçmiþi yaþatacaðýz, günümüzdeki þartlarý da geliþtirerek geleceðimizi inþa etmeliyiz. Yaþatmamýz gereken mimari yapýlarýmýz yanýsýra, yine yaþatarak geleceðe taþýmamýz gereken dünya kadar zenginliðimiz var. En basiti çocukluðumuzda oynadýðýným oyunlar var. Bunlarýn hepsi, ayrý ayrý deðer ve toplumsal yararlar taþýyan konulardýr. Basit gibi algýlanan en küçük oyun kültüründe bile, geleceðimizi emanet edeceðimiz çocuklarýmýz ruhen, bedenen ve ahlaken geliþmelerinin temel esaslarý barýnmaktadýr." Usta bir gazeteci gibi sorularýný sorarak, Hasan Tuluk'un konuþmalarýný not eden Rukiye Turp, söyleþi sonunda Hasan Tuluk'a teþekkür ederken, hemþehrilerinin gururu olan Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk da, kültürel konulara deðer veren gençlerin yetiþmesinin kendisini ziyadesiyle memnun edeceðini belirterek, Rukiye Turp'u tebrik edip, derslerinde baþarýlar diledi.

Mehmetçik Anadolu Lisesi 11-D sýnýfý öðrencisi Rukiye Turp, Hasan Tuluk'la söyleþi yaptý.

Solmaz Gümrükleme ve Lojistik Grubu Çorum’da

Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. Sarýgül Apt. No: 15/12 ÇORUM Tel: E-Posta: mustafak@smagumruk.com.tr - guven@smagumruk.com.tr

225 77 70 - 0 532 690 07 92


4

SALI 12 MART 2013

S

www.corumhakimiyet.net

Kafkas Baþbakan’la birlikte açýlýþa katýldý

aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’la birlikte Siirt Kurtalan’da gerçekleþtirilen toplu açýlýþ törenlerine katýldý. Kafkas, toplu açýlýþta hizmete açýlan 100 yataklý Kurtalan Devlet Hastanesi’ne Baþbakan Erdoðan’la birlikte incelemelerde

bulundu. Kafkas, Kurtalan Devlet Hastanesi ve açýlan diðer saðlýk tesisleri ile ilgili Baþbakan’a bilgi verdi. Daha sonra hastaneyi birlikte dolaþarak hasta ve hasta yakýnlarý ile görüþtüler. Kafkas, 1 saate yakýn hastanede kaldýktan sonra Baþbakan Erdoðan ile birlikte hastaneden ayrýldý. Akkent Mahallesi'nde TOKÝ Baþkanlýðý'nca yaptýrýlan 1+1 sosyal konutlarýnýn kur’a çekiliþi yapýldý.

1+1 konutlarý sahiplerini buldu A Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’la birlikte Siirt Kurtalan’da hastane açýlýþýna katýldý.

Ýskilip cazibe merkezi oldu AK

Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým Ýskilip'i ziyaret etti. Çorum'da gerçekleþtirilen Bölge Seçim Toplantýsýna katýlmak üzere geçtiðimiz hafta sonu Çorum'a gelen Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn mezarýný ziyaret ederek ilçenintarihi ve turistik bölgelerini görmek istediðini söyledi. Ziyarete Ataþ ile birlikte Çorum Milletvekili ve Ak Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Yaþar Anaç, SKM Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, bazý yönetim kurulu üyeleri katýldý. Sabah saatlerinde ilçeye gelen Milletvekilleri, Belediye Baþkaný Numan Sezer'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Ýskilip'te yapýlan çalýþmalar hakkýnda milletvekillerine bilgi veren Sezer, Milletvekili Mustafa Ataþ'a, Ýskilip'i anlatan kitap ve broþürler hediye etti. Belediye ziyaretinin ardýndan Ýskilipli Atýf Hoca ve Gülbaba'nýn kabrini ziyaret eden Milletvekilleri, Ulu Cami'de Cuma Namazý kýldý. Namazdan sonra Milletvekilleri ve AK Parti Ýl yöneticileri, Ýskilip'in tarihi turistik mekanlarý ile restorasyonu tamamlanan Etnografya

Müzesi, Çataklara Kültür Sanat Evi, Yazmalý Konak ve Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi yeni binasýnýn inþaatýný gezerek incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardýndan konuklara Seyirtepe'de Ýskilip Dolmasý ikram edildi.

AK Partili vekil bol bol Ýskilip fotoðrafý çekti

Fotoðraf tutkunu olan AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný Mustafa Ataþ, Ýskilip ziyaretinde tarihi ve turistik mekanlarý fotoðrafladý. Ziyaret esnasýnda bol bol fotoðraf çeken Ataþ, Ýskilip'in tarihi dokusuna hayran kaldýðýný söyledi. Çorum'a gelmiþken Ýskilip'i ziyaret etmek istediðini kaydeden Ataþ, Ýskilip'te çektiði fotoðraflarýna ileride açacaðý fotoðraf sergisinde yer vereceðini belirtti. Ýstanbul Milletvekili Ataþ'ýn 2009 ve 2011 yýlýnda kendi çektiði fotoðraflardan oluþan iki sergi açtýðý ve arþivinde 150 binden fazla fotoðraf bulunduðu öðrenildi.

Ýskilipli Atýf Hoca’nýn kabrinde dua edildi.

Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, konut sahiplerini tebrik etti.

Kur’alar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda çekildi.

Hastalara 8 Mart çiçeði Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ, Ýskilip’i fotoðrafladý.

Üzeyir Esenkaya'ya geçmiþ olsun ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve il yöneticileri geçtiðimiz günlerde iþyeri kundaklanan Ak Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Üzeyir Esenkaya'ya geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. AK Partili yöneticilere yapýlan saldýrýlarý kýnadýðýný söyleyen Mustafa Ataþ, maðduriyetlerin kýsa sürede giderilmesinden

kkent Mahallesi'nde TOKÝ Baþkanlýðý'nca yaptýrýlan 1+1 sosyal konutlarýnda boþ bulunan 20 adet mesken için dün noter huzurunda kur'a çekildi. Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Yardýmcýsý Saim Topoðlu, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Zekeriya Doðan, 2. Noter Baþ Katibi Ebubekir Bulat, TOKÝ temsilcisi Zeynel Ayaydýn katýldý. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, toplanan 126 adet vakýf mütevelli heyetince deðerlendirilerek 74 vatandaþýn müracaatýnýn kabul edildiðini, noter huzurunda kura çekerek konutlarda 20 asil, 40 yedek hak sahibinin belirlendiðini söyledi. Kur'a sonrasýnda konutlarýn yüzde 10'unun engelliler için ayrýldýðý belirtildi. TOKÝ 1+1 konutlarý için aylýk 100 TL ile 22 yýl vadeli ödeme kolaylýðý saðlanýyor.

Ýþyeri kundaklanan Ak Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Üzeyir Esenkaya'ya geçmiþ olsun ziyaretinde bulunuldu.

memnun olduklarýný söyledi. Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ise

faillerin emniyet mensuplarýnca kýsa sürede yakalandýklarýný ve ilgili

AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým Ýskilip'i ziyaret etti.

soruþturmanýn devam ettiðini söyleyerek Esenkaya'ya geçmiþ olsun di-

dalet ve Kalkýnma A Partisi Ýskilip

Kadýn Kollarý yönetimi, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Ýskilip Devlet Hastanesi'nde yatan hasta kadýnlarý ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Ýskilip Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Eminer Ardoðan ve yönetimiyle birlikte Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya da katýldý. Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýskilip Kadýn Kollarý yönetimi hasta kadýnlarý ziyaret etti. Devlet Hastanesi'nde yatan kadýn hastalara geçmiþ olsun dileklerini ileten AK Partili kadýnlar, hastane personeli ve hasta kadýnlara karanfil verdi. Hastalarýn sýkýntýlarýný dinleyen AK Parti Ýskilip Kadýn Kollarý Baþkaný Emine Ardoðan, bütün kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladýklarýný ve hastalara acil þifa dilediklerini 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlandý, acil þifa dileðinde bulunuldu. söyledi.


SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

5

Berlin’de 2 bin dönüm arazide üretim yapýyorlar A

Vali Sabri Baþköy, köy muhtarý Hansjoachim Niemann ile görüþtü.

lmanya’nýn Berlin kentinde yaþayan Çorumlu iþadamlarýndan Dursun Þahin ve ortaðý Yaþar Akar, ‘Falkenrehde Stadt Ketzin/Havel’ bölgesinde 2000 dönüm birinci sýnýf tarým arazisi satýn alarak sebze ve meyve üretimine baþladý. Vali Sabri Baþköy, Çorumlu hemþerileriyle birlikte arazinin bulunduðu köye giderek incelemelerde bulundu Köy muhtarý Hansjoachim Niemann ile görüþtü. Muhtar Hansjoachim Niemann; Türk iþadamlarýnýn buradan arazi alarak üretim yapmalarýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Ýþadamlarý ise imkanlarý nispetinde köyü çevreleyen 2000 dönümlük araziyi daha da büyütmek ve üretim çeþitliliðini arttýrmak arzusunda olduklarýný ifade ettiler. Berlin merkezine 70 kilometre mesafede bulunan, birinci sýnýf tarým arazisinde incelemelerde bulunan Vali Baþköy, bu faaliyetlerinden dolayý Çorumlu iþadamlarýný tebrik ederek, tarýmsal üretimdeki baþarýlarýnýn devamýný diledi.

Vali Baþköy, Berlin merkezine 70 kilometre mesafede bulunan, birinci sýnýf tarým

arazisinde incelemelerde bulundu.

Vali Baþköy, bu faaliyetlerinden dolayý Çorumlu iþadamlarýný tebrik ederek, tarýmsal üretimdeki baþarýlarýnýn devamýný diledi.

Huzurevine gönül elçisi oldular Ç

orum Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðünce 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü çerçevesinde ‘Huzurevine Gönül Elçisiyiz Projesi’ gerçekleþtirildi. Yapýlan açýklamaya göre, program Ýl Özel Ýdaresi bayan personelinin ‘Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçiliði Projesi’ kapsamýnda verdiði katký ile düzenlendi. Organizasyonda Atýl Üzelgün ve Hacý Ahmet Akdað Huzurevi'nde konuk edilen 21 bayan ile Ýl Özel Ýdaresi bayan personeli bir araya geldi. ‘Huzurevine Gönül Elçisiyiz Projesi’ Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Osman Çalýþkan denetiminde, Þef Meftun Yerli, Uzman Erdal Baykara ve Rehber Zeynep Çayar organizasyonunda yapýldý. Geçtiðimiz Perþembe günü gerçekleþtirilen projeye Atýl Üzelgün ve H. Ahmet Akdað Huzurevi'nde konuk edilen bayanlarýn ziyaret edilmesi ile baþlandý. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Osman Çalýþkan tarafýndan Genel Sekreter Ömer Arslan adýna, yürüyemeyecek durumda olan bayanlara karanfil ve hediye paketi verildi. Ardýndan Ýl Özel Ýdaresi engelli otobüsü ile Atýl Üzelgün ve H. Ahmet Akdað Huzurevi'nde konuk edilen 21 bayan alýnarak yola çýkýldý.

Çorum Müzesi gezisi ve þehir turu Yola çýkan bayanlar Çorum Müzesi’ni gezdiler. Müze ziyaretinin ardýndan huzurevi sakinlerine müzedeki dinlenme salonunda çay ve pasta ikramý yapýldý. Program akýþý içerisinde Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesisleri'nde verilen öðle yemeðinde bir araya gelindi. Konuklara karanfil ve hediye paketi verildi. Yemeðe Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve eþi Meral Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs,

Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Valilik Proje Koordinasyon Merkezi Sibel Meroðlu katýldý.

‘Sevgi ve merhametimizi göstermekte geç kalmayalým’ Yemeðin ardýndan bir konuþma yapan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Dünya Kadýnlar Günü'nün tarihçesine deðinerek, kadýn haklarýnýn ihlal edilmesine dair üzücü hadiselerin yaþandýðýný ve böyle bir tarihin belirlenmesinde esasýnda çok geç kalýndýðýný ifade etti. Arslan, kadýnlarýn yaþamda çok önemli bir deðer olduðunu söylediði konuþmasýnda, “Dünya Kadýnlar Günü olarak ilan edilen 8 Mart tarihinin belirlenmesinde bile çok geç kalýnmýþtýr. Yine de bu günün tüm dünyada kutlanýyor olmasýnýn özelde kadýnlarýn, genelde tüm insanlýðýn haklarýnýn korunmasý adýna umutlarýmýzý artýrmaktadýr. Hiçbir zaman geç kalmayalým, sevgimizi ve merhametimizi göstermekte geç kalmayalým. Dünyayý daha yaþanabilir hâle getirmenin tek yolu budur. Tüm kadýnlarýmýzýn önünde sevgi ve saygý ile eðiliyorum.” dedi.

6

-10 Mart 2013 tarihleri arasýnda düzenlenen Uluslararasý ITB Berlin Fuarý’nda Çorum’un kültür, turizm, tarih ve coðrafi deðerler fuara katýlan 183 ülke ve binlerce tur operatörüne tanýtýldý.Tanýtýmlar sýrasýnda tur operatörleriyle verimli iþ görüþmeleri yapýldý ve baðlantýlar kuruldu. Vali Sabri Baþköy, fuardan arta kalan zamanlarýnda Berlin’de bulunan Çorumlu sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ve iþadamlarý ile bir araya gelerek geliþmeler hakkýnda bilgiler verdi, yatýrým yapmalarý ve turistleri Çorum’a yönlendirmeleri konusunda taleplerini iletti. Vali Baþköy, Türk ve Alman Ýþadamlarý Derneði’nin düzenlediði resepsiyona katýldý. Resepsiyonda Türkiye Berlin Büyükelçisi Avni Karslýoðlu, Türk-Alman Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Remzi Kaplan,, Berlin Eyaleti’nin parlamenterleri, Alman ve Türk iþadamlarý ve diðer ilgili davetliler hazýr bulundu. Katýlýmcýlar ile tur baðlantýlarýnýn yapýlmasý, Çorum’a yatýrým yapýlmasý ve Türki-

Fuarda tur acenteleri ile baðlantýlar kuruldu.

Vali Baþköy, Türk ve Alman Ýþadamlarý Derneði’nin düzenlediði resepsiyona katýldý. melerde bulunuldu. ye’den alýnacak malzeret ederek döner üretim me ve ürünlerin Çorumtesisinde incelemelerde Vali Baþköy, ayný lu sanayici ve üreticilerbulundu ve Türk-Alman zamanda Türk-Alman den tedarik edilmesi huÝþadamlarý Derneði taraiþadamlarý dernek baþkasusunda verimli görüþfýndan oluþturulacak iþaný Remzi Kaplan’ý ziya-

Saðlýk Müdürü'ne davet Ç

Çorum Müzesi ziyaret edildi.

Projeye Atýl Üzelgün ve H. Ahmet Akdað Huzurevi'nde konuk edilen bayanlarýn ziyaret edilmesi ile baþlandý.

Ýl Özel Ýdaresi ‘Gönül Elçileri’nde öncü

Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, “Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi’nin ses getirmiþ olmasýndan dolayý mutlu olduklarýný belirtti ve bu kapsamda Ýl Özel Ýdaresi bünyesinde yapýlan çalýþmalara memnuniyetle karþýladýklarýný söyledi. Genel Sekreter Arslan'ýn þahsýnda tüm personele teþekkür eden Fatma Baþköy, toplumda kadýn ve erkeðin yan yana yürümesi gerektiðini, kadýnlarýn kendi özelini de muhafaza ederek sevgi ve saygý çerçevesinde yaþamýný sürdürmesini önemsediðini dile getirdi. Yine projede gönüllü olan Ýl Özel Ýdaresi bayan personeline teþekkür eden Baþköy, yeni nesillere ka-

Almanya’da Çorum özel tanýtýmý Uluslararasý ITB Berlin Fuarý’nda Çorum’un kültür, turizm, tarih ve coðrafi deðerleri tanýtýldý.

orum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel'i ziyaret ederek Týp Balosu'na davet etti. Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz ile yönetim kurulu üyeleri dün Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel'i 14 Mart Týp Bayramý kapsamýnda yapýlacak olan baloya davet etmek için ziyarette bulundu. Ziyarette saðlýk dönüþüme deðinen Ali Yýlmaz, "Hizmet alan halkýmýzýn memnuniyeti esas olduðu ancak hizmet verenlerin

memnun edilmesi gerekiyor." dedi.

Dr. Ýsmail Yücel de ziyaretten duyduðu

memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti.

Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel'i ziyaret ederek Týp Balosu'na davet etti.

AKÇADER kadýn üyelerini unutmadý A

Gönül Elçisi Projesi tüm hýzýyla devam ediyor. kilde yerlerine teslim edildýn ve erkeðin birbirine nuklar, Hancýlar Restadi. deðer vermesi bilincinin urant'ta verilen çay ve tatlý yerleþtirilmesine dikkat molasý ile dinlendirildi. Her iki huzurevi saçekti. Restaurantýn bahçesinde kinleri, böyle bir çalýþmaHayvanat bahçesi bulunan hayvanat bahçesi nýn içinde yer almaktan gezen bayanlar, son olarak gezisi, sinema keyfi dolayý çok duygulandýklada sinema filmi izlediler. rýný ve mutlu olduklarýný Çorum gezisi ile deHuzurevi sakinleri akþam ifade ederek, herkese tevam eden programda kosaatlerinde güvenli bir þeþekkür ettiler.

ktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER), 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla dernek merkezinde bayan üyelerini aðýrladý. Dernek tanýtýmýnýn ve dernek faaliyetlerinin anlatýldýðý toplantýda katýlýmcýlar karanfillerle karþýlandý. Dernek seminer salonunda gerçekleþen toplantýda sinevizyon gösterileri yapýldý ve çeþitli ikramlarda bulunuldu. Program ile ilgili bir açýklama yapan Dernek Baþkaný Üzeyir Yazýcý, “Yüce yaratýcý insaný erkek ve kadýn olarak yaratmýþ ve her birini tekliflerine muhatap kýl-

mýþtýr. Ýnsani özellikleri açýsýndan aralarýnda herhangi bir fark yoktur. Sevgi, þefkat, hoþgörü ve fedakârlýðýn sembolü olan kadýnlarýmýz aile yapýmýzýn temel direðidir. Geleceðimizi inþa

edecek nesillerin yetiþmesinde hiçbir karþýlýk beklemeden vazgeçilmez bir rol üstlenmiþlerdir. Ayrýca sosyal, kültürel ve ekonomik hayatýmýzdaki varlýklarý sayesinde ülkemizin geliþme-

sine büyük katký saðlamýþlardýr. Derneðimizin bayan üyeleri baþta olmak üzere tüm kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nü kutlar; saðlýk, huzur ve baþarýlar dilerim.”

8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla dernek merkezinde bayan üyelerini aðýrladý.


6

SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Bölge üniversiteler Hitit’te buluþtu H

itit Üniversitesi Bölge Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarý “II. Ýstiþare Toplantýsý”na ev sahipliði yaptý Geçen yýl Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde birincisi gerçekleþtirilen “Bölge Üniversiteleri Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý”nýn ikincisi Çorum’un ev sahipliðinde Evran, Amasya, Bozok, Çankýrý Karatekin, Erciyes, Gaziosmanpaþa, Hitit, Nevþehir, Ondokuz Mayýs, Ordu ve Sinop Üniversiteleri Saðlýk

Üniversitelerin Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlarý Çorum’da buluþtu.

Kültür ve Spor Daire Baþkanlýklarýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Toplantý öncesinde Saðlýk Kültür ve Spor

Daire Baþkaný Hüseyin Özden tarafýndan katýlýmcý üniversitelerin daire baþkanlarý ve þube müdürlerine yeni hizmete giren

Rektörlük Binasý ve binada yer alan yemekhane ve mutfak hakkýnda detaylý bilgi verildi. Toplantýda, saðlýk

kültür ve spor dairesi baþkanlýklarýnýn iþ ve iþlemleri ile ilgili uygulamalarda karþýlaþýlan sorunlar ve bu sorunlarýn çözümü için bilgi paylaþýmý ve iþbirliði yapýlmasý benimsendi. Ayrýca, bahar þenliklerinin organizasyonu ile ilgili ortak hareket etme konusunda fikir birliðine varýldý. Katýlýmcýlar tarafýndan istiþare toplantýsýnýn verimli geçtiði ve bu tür etkinliklerin Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýklarýnda uygulama birliði getireceði dile getirilerek, bir sonraki toplantýnýn Nevþehir Üniversitesinde

Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu organizesiyle Çorum’dan çok sayýda umre yolcusu uðurlandý.

Umre yolcularý dualarla uðurlandý K

“8 Mart Dünya Kadýnlar Günü” Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulunda kutlandý.

Dünya kadýnlarý adýna çiçek “8

Mart Dünya Kadýnlar Günü” Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulunda Öðr. Gör. Ýlknur Kýlýç tarafýndan hazýrlanan programla kutlandý. Program çerçevesinde dünya kadýnlarýnýn bu özel gününü farklý bir yaklaþýmla deðerlendiren Öðr. Gör. Ýlknur Kýlýç, bir toplumun uygarlýk ölçütünün, kadýnýn o toplumdaki yeri olduðuna deðinerek tüm dünya kadýnlarýnýn bu özel gününü kutladý. Yüksekokul personeli ve öðrenciler tarafýndan ilgiyle takip edilen programýn sonunda Yüksekokul Müdürü Öðr. Gör. Dr. S. Oðuzhan Kývrak, bütün kadýnlara adýna Öðr. Gör. Ýlknur Kýlýç’a, yüksek okulda görev yapan personele ve yüksekokul öðrencileri adýna öðrenci temsilcisi Arife Karaoðlan’a çiçek takdim etti.

Dünya kadýnlarýnýn özel günü farklý bir yaklaþýmla deðerlendirildi.

Rektör’den 12 Mart mesajý H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ‘12 Mart Ýstiklal Marþý’nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Rektör Alkan, mesajýnda þöyle dedi; “Türk Milleti’nin baðýmsýzlýðýna ve deðerlerine olan inancýný destanlaþtýran Ýstiklal Marþýmýzýn, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde “Milli Marþ” olarak kabul edilmesinin yýl dönümünü, büyük bir gururla kutluyor ve Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 92. yýldönümünde yine ayný heyecaný yaþýyoruz. Milli mücadele ruhunun en güzel örneði olan Kurtuluþ Savaþýmýzda bir uyanýþ destaný olarak, milli

þairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde vücut bulan Ýstiklal Marþýmýz; bu savaþýn kazanýlacaðýna olan inanç ve milletimizin gücüne olan güvenle, ulusumuzun baðýmsýzlýða ve deðerlerine olan baðlýlýðýný dile getirerek, büyük bir edebi metin olarak destanlaþmýþ olup istikbale dair verilen en kalýcý mesaj olarak milletimizin gönlünde hak ettiði yeri almýþtýr. Ýstiklal Marþý’mýzýn Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan “Milli Marþ” olarak kabul ediliþinin 92. yýldönümünde; baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, destan þairimiz Mehmet Akif Ersoy ve vatan uðruna þehit ve gazi olan Prof. Dr. Reha Metin Alkan kahramanlarýmýzý rahmet ve minnetle anýyoruz.”

utsal topraklara ilahiler ve dualarla uðurlandýlar. Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu (DERSAADET) tarafýndan düzenlenen umre organizansoyuna katýlan yaklaþýk 50 kiþilik grup, dün sabah Mimar Sinan Mahallesi Kýrklar Sitesi’nden uðurlandý. Ýlahilerin ve dualarýn okunduðu, zikirlerin çekildiði uðurlama töreninde umre yolcularý eþ, dost ve akrabalarý ile helalleþti. Zaman zaman duygu yüklü anlarýn yaþandýðý uðurlama programýnda konuþan Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu Temsilcisi Zeki Hýzarbaþ, her yýl iki umre ve bir hac yolculuðu yapýldýðýný, bu organizasyonlardan ilkinin Mart ayý umresi olarak Allah’ýn izni ve inayeti ile gerçekleþeceðini söyledi. Hýzarbaþ, Nisan ayýnda Fas’ta düzenlenecek Sufi Festivali’ne katýlým saðlanacaðýný, ayrýca Ramazan umresi ve hac yolculuðu yapýlacaðýný sözlerine ekledi. Burak Tur’a ait bir otobüsle Ýstanbul’a hareket eden umre yolcularý gece özel uçakla Cidde’ye uçacak.

Kafile baþkaný Zeki Hýzarbaþ, umre yolculuðu hakkýnda kýsa bilgiler verdi.

Uðurlama öncesinde ilahiler okundu, dualar edildi.

Burak Tur’a ait bir otobüsle Ýstanbul’a hareket eden umre yolcularý gece özel uçakla Cidde’ye uçacak.

SBS’ye baþörtülü girilebilecek 42 ilde tarýmsal destek Son H T

ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý Kýrsal Kalkýnma Programý (IPARD) kapsamýnda yatýrým yapmak isteyen iþletmeler tarafýndan belirlenen öncelikler göz önüne alýnarak 9. baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda destek almak üzere hazýrlanacak olan projeler için son baþvuru tarihinin 15 Mart 2013 olacaðýný bildirdi. Bayraktar, baþvuruda bulunmak isteyen yatýrýmcýlarýn, yatýrýmýn uygulanacaðý ilde bulunan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) il koordinatörlüklerine bir an önce baþvurmalarý gerektiðini belirtti. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Avrupa Komisyonu tarafýndan 25 Þubat 2008 tarihinde onaylanan IPARD’ýn Türkiye’nin katýlým öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarýný dikkate alarak sürdürülebilir kalkýnmayý saðlamak için kapasite oluþturmayý hedeflediðini, iþletmeleri Avrupa Birliði (AB) standartlarýna yükseltmeyi amaçladýðýný vurguladý. TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, bu fonlarýn iyi kullanýldýðý takdirde tarým sektöründeki yatýrýmlarýn artmasýna, tarým-sanayi entegrasyonuna katký saðlanmasýna, kýrsal alanda iþ imkanlarýnýn geliþtirilmesi ile göçün önlenmesine, Avrupa Birliði standartlarýnda üretim yapan iþletmelerin sayýsýnýn artýrýlmasýna, tarým ve kýrsal nüfusun gelir düzeyinin yükseltilmesine ve yaþam koþullarýnýn iyileþtirilmesine, tarým sektörünün verimliði yüksek, dünya standartlarýnda üretim yapan, küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ve sürdürülebilir bir sektör haline gelmesine katký saðlanmasýnýn beklendiðini bildirdi. Bayraktar, þunlarý kaydetti: “IPARD kapsamýnda uygulanan tedbirlerden ilki, ta-

rýmsal iþletmelerin topluluk standartlarýna yükseltilmesi ve yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik yatýrýmlardýr. Bu tedbirin iki alt tedbiri, süt üreten ile et üreten tarýmsal iþletmelerin desteklenmesidir. Tarým ve balýkçýlýk ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasýnýn geliþtirilmesi ve topluluk standartlarýna yükseltilmesine yönelik yatýrýmlar ikinci tedbirdir. Bu tedbir süt ve süt ürünlerinin, et ve et ürünlerinin, meyve ve sebzelerin, su ürünlerinin iþleme ve pazarlanmasýnýn desteklenmesi gibi dört alt tedbiri bulunuyor. Kýrsal ekonomik faaliyetlerin çeþitlendirilmesi ve geliþtirilmesi üçüncü tedbirdir. Bu tedbir ise çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi ve geliþtirilmesine, yerel ürünler ve mikro iþletmelerin ekonomik geliþimine, kýrsal turizmin geliþimine, kültür balýkçýlýðýnýn geliþimine destek verilmesi gibi dört alt tedbiri içinde barýndýrýyor.” IPARD programýnýn belirlenen bu üç tedbir için akreditasyonunu tamamlamýþ olan 20 ilde uygulanmaya baþladýðýný bildiren Bayraktar, þöyle devam etti: “2013 yýlýnda da akreditasyonunu tamamlamasý beklenen 22 ilin devreye girmesiyle toplam 42 ilde uygulanacak. Böylece bu yýl uygulama 42 ile yaygýnlaþacak. Afyonkarahisar, Amasya, Balýkesir, Çorum, Diyarbakýr, Hatay, Isparta, Kahramanmaraþ, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Þanlýurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat, Erzurum, Ordu ve Van’dan oluþan 20 ilde uygulama sürüyor. Yeni eklenecek olan 22 il ise Aðrý, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydýn, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Denizli, Elazýð, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muþ, Nevþehir ve Uþak’tan meydana geliyor.”

Söz konusu programla tarým sektöründe ve kýrsal alanda faaliyet gösteren üreticilerin, özel sektör ve potansiyel yatýrýmcýlarýn, tarým ve kýrsal kalkýnma alanýnda desteklenmesinin amaçlandýðýný bildiren Bayraktar, “AB hibe fonlarý kýrsal kesimde yaþayan halkýmýza, çiftçilerimize, üretici birliklerine ve tarým sektöründe faaliyet gösteren firmalara projeler karþýlýðýnda ve sözleþmelerine uygun olarak kullandýrýlmaktadýr. Program kapsamýnda akredite olmuþ 20 il ve yeni akredite olacak 22 il için, tüzel kiþiler veya þirketlerce hazýrlanacak projelere yüzde 50 hibe desteði saðlanmaktadýr” dedi. Bugüne kadar AB Komisyonu’nun 29 Aðustos 2011 tarihli kararýyla verilen yetki devri kapsamýnda Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu’nun IPARD tedbirlerinden 8 baþvuru çaðrý ilaný yayýmladýðýný vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi: “Bu kapsamda Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, 23 Ocak 2013 tarihinde 9. baþvuru çaðrý ilanýna çýkmýþ bulunmaktadýr. IPARD kapsamýnda yatýrým yapmak isteyen iþletmeler tarafýndan belirlenen öncelikler göz önüne alýnarak 9. baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda destek almak üzere hazýrlanacak olan projeler için son baþvuru tarihi, 15 Mart 2013 olarak belirlendi. Baþvuruda bulunmak isteyen yatýrýmcýlarýn, yatýrýmýn uygulanacaðý ilde bulunan TKDK il koordinatörlüklerine baþvurmalarý gerekmektedir. Avrupa Birliði mali yardým programlarýndan çiftçilerimizin azami düzeyde faydalanmalarýný saðlamak amacýyla IPARD baþvurularýnýn artýrýlmasý önem taþýmaktadýr.”(ÝHA)

aziran ayýnda son kez yapýlacak Seviye Belirleme Sýnavý'nýn (SBS) 2013 yýlý kýlavuzu cuma günü yayýnlandý. Öðrencilerin sýnava ilk kez baþörtüsüyle girebilmesinin önü açýldý. 2013 yýlý Haziran ayý itibarýyla son kez yapýlacaðý ilan edilen ve yerine getirilecek olan yeni sistem henüz netleþmeyen Seviye Belirleme Sýnavý'nýn (SBS) 2013 yýlý kýlavuzu cuma günü yayýnlandý. Kýlavuzda, geçtiðimiz yýlki kýlavuzdan farklý olarak öðrencilere sýnavda serbest kýyafetin önünü açacak bir bölüm de yer aldý. Habertürk'ten Sultan Uçar'ýn haberinde kýlavuzda yapýlan deðiþikliðe dikkat çekerken, klavuzun "Sýnavýn Uygulanmasý" baþlýklý bölümündeki "e" maddesinde "Öðrenciler, fotoðraflý sýnav giriþ belgesindeki fotoðrafýyla karþýlaþtýrýldýðýnda tanýnmasýný saðlayacak bir kýyafetle sýnava gireceklerdir" denildi. Sýnav gözetmeni öðretmenlerin ise 1982 tarihli Kamu Kýlýk Kýyafet Yönetmeliði'ne uygun olarak kadýnlarýn baþý açýk ve erkeklerin kravatlý olarak görev yapabilecekleri bildirildi.

2013 SBS ve Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý'na (PYBS) iliþkin diðer ayrýntýlar þöyle: Baþvurular 4-22 Mart 2013 tarihleri arasýnda. Sýnav 8 Haziran 2013'te Lefkoþa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aþkabat, Taþkent, Bakü ve Biþkek ile Türkiye'de eþzamanlý olarak 10.00'da baþlayacak. Sýnav baþladýktan sonra ilk 20 dakika geç kalan öðrenciler de sýnava alýnacak. Ruhsal ve duygusal, yani dikkat eksikliði veya hiperaktivite bozukluðu olan öðrenciler de bu yýl görme, iþitme ve bedensel engelleri olan öðrenciler gibi tek kiþilik salonlarda sýnava girecek ve diðerleri gibi fazladan 30 dakika süre verilecek. Sýnavda 23 Türkçe, 20 matematik, 20 fen ve teknoloji, 20 sosyal bilimler (Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük, Vatandaþlýk ve Demokrasi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 17 de yabancý dil sorusu olmak üzere 120 dakikada toplam 100 soru yöneltilecek.


‘Þekerlenen bal sahte deðildir’

SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

“B

in bir emekle sezon boyunca gecesini gündüzüne katarak çalýþan arýcýlarýn en büyük þanssýzlýðýnýn, halkýn bal konusunda yanlýþlarý doðru bilmesidir” diyen Bal Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Odabaþ, bunun en somut örneðinin de kristalize olan balda görüldüðünü ifade etti. Halk ifadesiyle ‘þekerlenen bal’ýn sahteliðini deðil bal özünün hangi bitkilerden geldiðini gösterdiðini, bu tür ballarýn doðal ve çiçek balý olduðunu söyleyen Odabaþ, “Bu tür ballarla karþýlaþan vatandaþlarýmýz balý

þans olmaktan çýkararak sýradan bir iþ haline getireceðiz. Çalýþmalarýmýz bu yönde yoðunlaþmýþ durumda. Üretim ve paketleme merhalelerinde en ufak bir hataya bile göz yumulmayacaktýr.” dedi.

Erdal Odabaþ

‘Balýn þekerlenmesi tabii bir deðiþim’

temin ettiði arýcýmýza gidip teþekkür bile etmelidir. Çünkü, kirliliðin diz boyu olduðu sektörümüzde böylesi tabiliðini hemen gösteren bir bala sahip olmak bir þanstýr. Gerçi Bal Üreticileri Birliði olarak Çorumlu hemþerilerimizin doðal bala ulaþmasýný bir

Balýn þekerlenmesinin bozulma deðil tabii bir deðiþim olduðunu kaydeden Odabaþ, þöyle devam etti; “Balýn kristalizasyonu içindeki glikozun tanecikler haline gelmesi sonucu balýn akýcýlýðýný kaybetmesidir. Tüketicilerin çoðu için arýnýn þurupla

Marþý’nýn kabulünün 92. yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamasýnda þunlarý söyledi; “Cephedeki askerlerimizi coþturup, Kurtuluþ Savaþý'nýn en buhranlý günlerinde askerlerin morallerini yükseltmek amacý ile yapýlan marþ yarýþmasý ile ortaya çýkan Ýstiklâl Marþý'nda, üstat Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluþ Savaþý'nýn kazanýlacaðýna olan

inancýný, Türk ulusunun baðýmsýzlýða, hakka, yurduna ve dinine baðlýlýðýný dile getirmiþtir. Bu bakýmdan Ýstiklal Marþý, sömürgeci devletlerle çarpýþan ve yok edilmek istenen Türk milletinin kükreyiþidir. Yüreðindeki iman ve azmi her fýrsatta þiirleri, yazýlarý ve vaazlarý ile dile getiren, Türk Ulusunun

beslenerek bal elde edildiði düþüncesine neden olan baldaki bu tabii deðiþim bir hile olarak algýlanmaktadýr. Ballarda görülen kristalize olma durumu zararsýz bir deðiþim olup doðallýðýnýn alametidir. Haddi zatýnda her þurupla arý beslemek de bala hile katmak anlamýna gelmemektedir. Balýn þekerlenmesinde etkili olan bir çok faktör vardýr. Glikoz nem oraný, glikoz früktoz oraný saklanma þartlarý, balýn saklandýðý yerdeki ýsý-ýþýk durumu, kullanýlan kap, hepsinden önemlisi ise nektar kaynaðý þekerlemedir. Ayçiçeði, yonca, karahindiba, kavun ve pamuk gibi bitkilerden

nektar toplayan arýnýn ballarý hasattan on beþyirmi gün sonra kristalize olarak tereyað kývamýna gelebilir. Bu sertleþme öyle bir boyut kazanýr ki kimi zaman kaþýkla almakta zorlanabilir. Kristalleþerek donan ballarýn sývý kývama getirilmesi, 46 dereceyi geçmeyecek sýcak suyun içinde birkaç saat bekletilmesiyle mümkün. Bu iþlemi nasýl yapacaklarý konusunda ayrýntýlý bilgi isteyen hemþerilerimiz, birliðimizin telefonlarýndan veya web sitemiz üzerinden bize ulaþýrlarsa kendilerine memnuniyetle yardýmcý oluruz.”

‘Akif’i þükran ve minnetle anýyorum’ AK

Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, “12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Ýstiklal Marþýmýz, Türk ulusunun zor günlerinde milletin içinde bulunduðu baðýmsýzlýk arzusu, vatan sevgisi ve yaþama azmini dile getirmiþ ve tüm dünyaya duyurmuþtur.” dedi. Baðcý, Ýstiklâl

baðýmsýzlýðýný haykýran, mücadele adamý ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Mebusu Mehmet Akif'i þükran ve rahmetle anýyorum. Bu müstesna aydýnýn halkýmýz, özellikle gençlerimiz tarafýndan gerektiði gibi anlaþýlmasýný temenni ediyor, bu vesile ile de Kurtuluþ Savaþýmýzda canlarýný siper eden kutlu þehitlerimize

Cahit Baðcý

‘Ýstiklal Marþý’nýn ruhunu Anayasa’dan çýkardýlar’

AK

Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, “Ýstiklal Marþý'mýzýn kabulünün yýl dönümünde O'nun büyük þairi, millet adamý Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve dua ile anýyorum.” dedi. “Onun tarihin tozlu sayfalarý arasýndan bulup ortaya çýkardýðý, milletin ruhunda tekrar tomurcuklandýrdýðý fikirler silsilesi ve düþünce sistemi bugün dahi insanlýðýn muhtaç olduðu bir diriliþ muþtusudur.” diyen Yýldýrým, Ýstiklal

Marþý’nýn kabulünün 92. yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti; “Ülkemizin yarým asra yaklaþan terör belasý ile karþý karþýya kalmasýna baktýðýmýz zaman Akif'in ortaya koyduðu fikri yapýnýn daha da bir önem kazandýðýný görmekteyiz. Fark gözetmeden Ýslam'ýn milletimizi kardeþ yaptýðýna önemle atýf yapan Akif, milletimizi bütün ayrýmlarý arkalarýna atarak top yekün istiklal

AK

millet hayatýnda yeni deðerlerin ortaya çýkabilmesi ve milli þuuru ayakta tutabilmek için bunlarý hatýrlamak gerektiðini söyledi. Köse, “Ýþte kara günlerimizin göstergesi, kahramanlýk destanýmýz, vatanýmýza olan aþkýmýz Ýstiklâl Marþý ve milletimizin sinesinden çýkarak onun acýlarýný, umutlarýný ve kararlýlýðýný ölümsüzleþtiren Mehmet Akif...Ýstiklal Marþý, milletimizin daima ihtiyacý olan milli birlik ve kardeþlik için de, ortak bir ideali ifade eden bir mutabakat

Murat Yýldýrým

mücadelesine davet etmiþtir. Emperyalizmin emellerine karþý milleti fýrsat bulduðu her ortamda ayaða kalkmaya çaðýran Akif'in yüzyýlýn

baþýnda ortaya koyduðu fikirleri bugün de diriliðini ve geçerliliðini korumaktadýr. Milletimiz bugün de medeniyetler yarýþýnda en önde yer almak için tüm ayrýlýklarýný bir tarafa býrakarak eþit ve adil bir paylaþým ve yaþam standardý etrafýnda yek vücud olmalýdýr. Akif, “Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn” demiþtir. Lakin bu ülkede birileri Ýstiklal Marþý'nýn ruhunu Anayasa'dan çýkardýlar. Milleti ikinci plana

attýlar. Millet ise þimdi baðýmsýzlýk ve özgürlük ruhunun ön plana çýktýðý bir anayasa istiyor. AK Partili milletvekilleri olarak bunun için çalýþýyor ve çabalýyoruz. Önümüzdeki günler kimlerin milletle, kimlerinde millet karþýsýnda olduðunun bir kez daha ortaya çýkacaðý günler olacaktýr. Bu vesile ile Ýstiklal Marþý'mýzýn kabulünün yýldönümünde Akif Merhum'u rahmet ve minnetle anýyor, milletin deðerleri önünde set olmanýn kimseye fayda getirmeyeceðinin altýný bir kez daha çiziyorum.”

7

Fotoðraf ve kitap sergisi ile anýldý Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde anma programý düzenlendi

Ý

stiklâl Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma haftasý nedeniyle Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde anma programý düzenlendi. Müdür Yardýmcýsý Ramazan Yiðitoðlu’nun organize ettiði program çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Fotoðraf Sergisi ve Kitap Sergisi açýldý. Açýlýþa eðitimci yazar Mehmet Tatlýsu, Okul Müdürü Erhan Özsaray, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Açýlýþta bilgi veren Okul Müdürü Erhan Özsaray, sergide Mehmet Akif Ersoy'la ilgili orjinaline yakýn 36 adet fotoðraf ve belge bulunduðunu, resim altý kýsa açýklamalarla þairin hayatýnýn özetlendiðini ifade etti. Serginin Cuma gününe kadar öðrenci, veli ve ziyaretçilere açýk olduðunu söyleyen Özsaray, kitap sergisinde ise Mehmet Akif Ersoy'la ilgili kitaplar ve dergilerin, Akif ile ilgili özel

sayýlarýn bulunduðunu kaydetti. Daha sonra okul

seminer salonunda Celal Bayar Üniversitesi emekli

Öðr. Gör. Mehmet Tatlýsu, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir

Celal Bayar Üniversitesi emekli Öðr. Gör. Mehmet Tatlýsu, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir söyleþi yaptý.

Kur’a öncesi sergi Mehmet Akif Ersoy’u anlatan kitap sergisi açýldý.

Ç

orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen TOKÝ 1+1 sosyal konutlarýnýn kur'a çekimi öncesinde mini sergi düzenlendi. 'Ýstiklâl Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' nedeniyle okul giriþinde düzenlenen sergiyi Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ile okul idareci ve öðretmenler gezdi.

‘Hürriyet aþkýmýzýn ‘Ýstiklâl Marþý, yeniden þahlanýþýmýzýn destanýdýr’ Ç en berrak ifadesi’

Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, “Ýstiklal Marþýmýz parçalanmýþ, darmadaðýn edilmiþ, yok olmak üzere olan bir milletin yeniden doðuþunun, þahlanýþýnýn destanýdýr.” dedi. Milletlerin hayatýnda geleceklerine yön veren önemli olaylarýn kilometre taþý niteliðinde olduðunu belirten Köse, gençlerin iyi yetiþmeleri, geleceðe güvenle bakabilmeleri,

belgesidir. Millet olarak birlik ve kardeþliðimizi pekiþtirmeye çalýþtýðýmýz þu günlerde, Ýstiklâl Marþý ve Mehmet Âkif'i anmak ve anlamak daha bir önem taþýyor. Milletimiz kendisine armaðan edilen bu eþsiz þaheseri daima kalbinde hissedecek, her zaman ve her yerde coþkuyla, gururla söyleyecek, baðýmsýzlýðýndan vatanýn bölünmez bütünlüðünden ve bayrak sevgisinden asla vazgeçmeyecektir. Mehmet Akif gibi deðerlerimizi yaþatmak

fikirlerini, eserlerini, kiþiliðini ve edebi kimliðini bugünkü nesillere anlatmak hepimizin ortak sorumluluðu olmalýdýr. Özgürlüðe adanmýþ kahraman kiþiliði, yaþadýðý toplumun inanç ve mücadele azmini anlayan ve anlatan eserleriyle yarýnlarýmýza yol gösteren büyük fikir ve düþünce adamý merhum Mehmet Akif Ersoy'u, bir kez daha rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum. Bu anlamlý günün, birlik-beraberlik ve kardeþliðimizi kuvvetlendirmeye,

Mustafa Köse

ülkemizin lider ülke, milletimizin de tüm dünya insanlarýna örnek millet olmasýna vesile olmasýný temenni eder, saygýlar sunarým.” diye konuþtu.

Sergiyi Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ile okul idareci ve öðretmenler gezdi.

ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, milli þair Mehmet Akif Ersoy'un bu “Ýstiklal Marþýmýz, milli uyanýþ destanýnda bir milletin bilincimizin ve hürriyet aþkýmýzýn en yeniden var olmasý, yeniden tarih berrak ifadesidir.” dedi. sahnesinde hak ettiði yeri almasý ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar þahlanmasýnýn olduðunu belirten Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Kýlýç, þunlarý kaydetti; Yalçýn Kýlýç, 12 Mart Ýstiklal “Her kýtasýnda iman tazeleten, Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümü her mýsrasýnda ecdada rahmet dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, okutan, her kelimesinde ruhumuzu devletin ve milletin baðýmsýzlýðýnýn aydýnlatan Ýstiklal Marþýmýz, milli sembolü ve Türk Milletinin onurlu bilincimizin ve hürriyet aþkýmýzýn en mücadelesinin yeniden doðuþunun berrak ifadesidir. Yüce Allah'tan bu Yalçýn Kýlýç þanlý destaný, vatan-millet sevgisi, millete bir daha Ýstiklal Marþý hürriyet simgesi, moral gücü ve yazdýrmamasýný niyaz ediyor, Ýstiklal milletin istiklal sevgisi ile dopdolu olan þair Marþýmýzýn TBMM'de kabulünün 92. yýlý Mehmet Akif Ersoy'un yazdýðý Ýstiklal nedeniyle baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Marþý'nýn, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük olmak üzere, milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy Millet Meclisi tarafýndan kabul ediliþinin 92. ve bu vatan uðruna can veren bütün þehitlerimizi yýldönümünün kutlandýðýný hatýrlattý. ve gazi olan kahramanlarýmýzý þükran ve Ömrünü vatana, millete hizmete adamýþ minnetle anýyorum.”


8

SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Ýþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi T

icaret ve Sanayi Odasý ile Ýþ Teftiþ Samsun Grup Baþkanlýðý tarafýndan, Çorum’da makine sektöründe faaliyet gösteren iþletmelere yönelik iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi düzenlenecek. Yarýn saat 13.30'da baþlayacak eðitime, Ýþ Teftiþ Samsun Grup

T

Baþkaný Ýþ Baþmüfettiþi Hasan Gökçe ile Ýþ Müfettiþleri Ömer Faruk Göçer ve Ufuk Çetinkaya katýlacak. TSO Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilecek iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimine, makine sanayi sektöründe faaliyet gösteren bütün firmalar davet edildi.

‘Akif’i rahmet ve minnetle anýyoruz’

icaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Ýstiklal Marþý’nýn kabulünün 92. yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýnladýlar. Baþaranhýncal ve Karadaþ, mesajlarýnda þu ifadelere yer verdiler; “Türk Milleti'nin birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyduðu Milli Mücadele yýllarýnda, Anadolu halkýnýn milli

Ýþletmelere yönelik iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi düzenlenecek.

ve manevi duygularýný muhafaza etmek, vatan sevgisini yüceltmek amacýyla hazýrlanmasý istenen ve Milli Þairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafýndan yazýlan Ýstiklal Marþýmýzýn Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 92'ince yýl dönümü hep birlikte kutluyoruz. Bilindiði gibi Ýstiklal Marþý, Türk Milleti'nin kahramanlýk destanýný yansýtmaktadýr. 92 yýl önce Milli Þairimiz

Mehmet Akif Ersoy tarafýndan yazýlan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk okunduðunda ayakta alkýþlanarak kabul edilen Ýstiklal Marþýmýzýn öðretileri, bugün de gerçekliðini ve geçerliliðini ilk günkü gibi korumaktadýr. Her cümlesinde, Türk Milleti'nin her bir ferdine Türk olma þuurunu aþýlayan Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün

O

Çetin Baþaranhýncal

92. yýl dönümünü kutlarken, baþta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere

Erol Karadaþ

aziz silah arkadaþlarý ve Milli Þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anýyoruz.”

kadýnlar yer alýyor. Bölgenin tek büyük þehri olma özelliðine sahip olan Samsun’da ise hiç evlenmemiþ kadýn oranýnda diðer illere oranla daha büyük bir paya sahip. Ortalama ilk evlenme yaþýna bakýldýðýnda bölgede bu yaþýn Türkiye ortalamasýndan ve kadýnlar için erkeklerden daha düþük olduðu görülüyor. Bölge içinde bu yaþýn en düþük olduðu il Çorum, en yüksek olduðu il ise Samsun. Diðer taraftan annenin yaþ grubuna göre doðumlara bakýldýðýnda doðumlarýn Amasya ve Samsun’da en çok 25-29 yaþ grubunda, Tokat ve Çorum’da 20 - 24 yaþ gruplarýnda olduðu görülmektedir. 15 yaþtan az yaþ

grubunda annelerin çok az olduðu, ancak 15-19 yaþ gruplarýn tüm doðumlar içerisinde payýnýn bölgede yüzde 9,8 oranýnda olduðu ve bu oranýn Türkiye ortalamasý olan yüzde 7,8’den yüksek olduðu da fark edilmektedir. Anne yaþýnýn 19’dan küçük olduðu doðumlarýn tüm doðumlar içerisindeki daðýlýmýna düzey 2 bazýnda bakýldýðýnda Aðrý merkezli TRA2 ve Van merkezli TRB2 bölgesinin en yüksek oranlara sahip olduðu görülmektedir. TUÝK’in 2011 verilerine göre; 15 yaþýndan önce Samsun’da 2, Tokat’ta 2, Amasya’da 1 kiþi anne olurken, Çorum’da ise 15 yaþýndan önce doðum yapan olmadýðý bildirildi.(ÝHA)

Çorumlu Atakum’dan memnun takum Belediye ABaþkaný Metin Burma, Atakum

gönülleri ile Deniz Kafe-Restaurant’ta bir araya geldi. Bazen insanlara layýk olduklarýný hatýrlatmak gerekse de, insanlarýn yaþadýðý çevre ve kentlerde dahil olmak üzere en güzel þeylere layýk olduklarýný belirten Baþkan Metin Burma, “Bazen içinde anlayamýyorsunuz ama Atakum farklý bir þekilde geliþiyor, deðiþiyor. Burasý, benim hayatýmýn 15 yýlýný verdiðim bir yerdir. Buranýn, bataklýk olduðu dönemden çok zor koþullardan geldim. Bugün ortada Türkiye þartlarýnda gurur duyduðum bir tablo var. Türkiye de en hýzlý geliþen, deðiþen ilçe belediyelerinin baþýnda geliyoruz. Ben yaptýklarýmýzý anlatýrken, biraz utanýr, kýzarýrým. Böyle yetiþtim. Ama bakýyorsunuz, Antalya’dan, Çorum’dan Sivas’tan insanlar gelip çok beðenerek, buraya

Samsun’un Atakum Belediye Baþkaný Metin Burma, Atakum gönülleri ile Deniz Kafe-Restoran’da bir araya geldi.

Toplantýda Atakum’a Çorum’dan da yoðun ziyaretçilering eldiði belirtildi.

yerleþiyorlar. Buradan birkaç yýl uzak kalýp gelenler gördükleri deðiþim ve geliþim karþýsýnda þaþýrýyorlar. Çünkü biz, sürekli somut proje üretiyor ve bunlarý hayata geçiriyoruz. Bundan

son derece mutlu ve gururluyum. Benim aldýðým en büyük eleþtiri, ‘yahu siz niye reklamýnýzý yapmýyorsunuzdur’. Büyükþehir’den sonra en çok proje üreten ve halkýn hizmetine sunan

Akif’in þiirleri yarýþtý E

Doðum yaþý oranýmýz 20-24 rta Karadeniz Bölgesi’nde 15 yaþtan az yaþ grubunda annelerin çok az olduðu ama 15-19 yaþ gruplarýnda tüm doðumlar içerisinde Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðu bildirildi. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý toplumsal cinsiyet eþitliði alanýnda çalýþmalarý kapsamýnda Türkiye ve TR83 Bölgesi'nde Toplumsal Cinsiyet Eþitliði ve Kalkýnma Raporu'nu hazýrlandý. Rapora göre; toplumsal cinsiyet eþitliði ile ilgili genel bilgilere yer verilirken, kadýn nüfusun medeni duruma göre daðýlýmý incelendiðinde evli olanlar ilk sýrada yer alýyor. Hiç evlenmemiþ olanlar ve eþi ölenlerden sonra ise eþinden boþanmýþ

Ýstiklal Marþý'ný Güzel Okuma Yarýþmasý düzenlendi

biziz. Sizin gibi insanlar sahip çýktýkça da ilçemizdeki geliþme artarak devam edecektir” dedi. Gönüllüleri, kendilerinin mahallelerdeki temsilcileri olarak

gördüðünü, bu nedenle de oralardaki olumsuzluklarýn giderilmesi, ihtiyaçlý insanlarýn tespiti gibi pek çok konuda yardýmcý ve yönlendirici olacaklarýna inandýðýný ifade eden Baþkan Burma, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Bize sorunlarý ve yapýlmasýný istediðiniz þeyleri bildirin. Ýmkanlarýmýz ölçüsünde katký vermeye ve bunu samimiyetle yapmaya hazýrýz. Ýþinizden, evinizden, çocuklarýnýzdan zaman artýrarak, ilçenizin daha iyi ve güzel olmasý için verdiðiniz emeði, çabayý, mücadeleyi takdir ediyorum. Sizin kente yardýmcý olmak amacý ile ortaya koyduðunuz bu aktiflik, performans son derece önemlidir ve beni sevindirmektedir. Bunu bir propaganda aracý olarak görmüyorum, asla da öyle algýlanmasýna müsaade etmem.”(ÝHA)

ti Lisesi tarafýndan '12 Mart Ýstiklâl Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri çerçevesinde, Ýstiklal Marþý'ný Güzel Okuma Yarýþmasý düzenlendi Okul konferans salonunda düzenlenen etkinliðe Eti Lisesi Müdürü Osman Bostan, müdür yardýmcýlarý ve öðrenciler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve istiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan programda, okul öðretmenlerinden Mustafa Güngör, öðrenci Melisa Ezgi Yaþar'ýn keman dinletisi eþliðinde günün anlam ve önemine uygun bir þiir seslendirdi. Daha sonra öðrenciler sahne alarak þiir yarýþmasýna baþladý. Yarýþmada 11-E Sýnýfý öðrencisi Dilan Gündoðan 85 puanla birinci, 10- B öðrencisi Tutku Cenik 81 puanla ikinci, 11-D öðrencisi Canan Kuþçu 70 puanla üçüncü oldu.

Okul konferans salonunda düzenlenen etkinliðe yoðun ilgi oldu.

Okul öðretmenlerinden Mustafa Güngör, öðrenci Melisa Ezgi Yaþar'ýn keman dinletisi eþliðinde þiir okudu.

Ýçme Suyu abone hattý malzemesi satýn alýndý Ç

orum Belediyesi içme suyu abone hattýnda kullanýlmak üzere malzeme alýmý için ihale yaptý. 79 bin 670 TL tahmini bedelden ihale yapan ihale komisyonu, 3 müracaatý deðerlendirdi. Üç firmanýn teklif verdiði ihalede, en düþük teklif Fatih Ticaret tarafýndan 36 bin 539 TL olarak verildi. Ýhale Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü baþkanlýðýnda yapýldý.

Ýçme suyu abone hattýnda kullanýlmak üzere malzeme alýmý ihalesi yapýldý.

Ýhale Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü baþkanlýðýnda yapýldý.


SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Kazakistan’dan öðrenci geldi H

itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ile Kazakistan Yabancý Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi arasýnda 2012 yýlýnda imzalanan ‘Ýþbirliði Protokolü’ çerçevesinde ilk yabancý uyruklu öðrencilerine kavuþtu. Konuyla ilgili açýklama yapan Ýlahiyat Fakültesi dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Kazakistan uyruklu 3 öðrencinin 2012-2013 Eðitim-Öðretim Yýlý

TIMUR NUSSIPKHANOV

AIGERIM YESKHOZHAYEVA

ANDREY BILIBIN

Bahar Dönemi itibariyle Ýlahiyat Fakültesi'nde 3. sýnýfta eðitim ve öðretime baþladýklarýný söyle-

di. Fakülte tarihinde bunun bir ilk olduðunu, ilk defa yabancý uyruklu öðrencilere burada mi-

safir öðrenci statüsünde eðitim verildiðini ifade eden Okumuþ, bunun fakülte adýna büyük bir

kazanç olduðunu ve bu tür faaliyetlerin bundan sonra da devam edeceðini belirtti. Okumuþ konuþmasýnda ayrýca Týmur Nussýpkhanov, Andrey Býlýbýn ve Aýgerým Yeskhozhayeva adlý bu 3 öðrenciye barýnma ve diðer ihtiyaçlarýnýn giderilmesinde maddi anlamda destek veren Kredi ve Yurtlar Kurumu Ýl Müdürlüðü’ne, Ýl Müftülüðü’ne ve ÝMVAK’a desteklerinden ötürü teþekkür etti.

9

Köytaþ Et Mamulleri Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) üretim tesisi kuracak.

Kaçak akaryakýt operasyonu

Sungurlu OSB’de tesis kuracaklar

‘89. yýl hayýrlý ve baþarýlý hizmetlere vesile olsun’ D

Yeþilçam oyuncularý Mecitözü’nde

Ç

orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekipleri tarafýndan servisi yapýldýðý ortaya çýktý. Özel düzenekler sayesinde akaryakýt Osmancýk ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 500 litre istasyonuna gelen araçlara önce yasal akaryakýt belli bir süre kaçak akaryakýt ele geçirildi. sonra ise kaçak yakýt verildiði öðrenildi. Son günlerde akaryakýt istasyonlarýna yönelik denetimlerini SON 3 GÜNDE 3 AYRI KAÇAK AKARYAKIT sýklaþtýran Jandarma Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube OPERASYONU Müdürlüðü (KOM) ekipleri, Osmancýk ilçesinde bir akaryakýt Öte yandan akaryakýt kaçakçýlarýna göz açtýrmayan istasyonunda yoðun araç trafiði yaþandýðý bilgisine ulaþtý. Jandarma ekipleri, son 3 günde 3 ayrý akaryakýt operasyonu Bunun üzerine akaryakýt istasyonunu takibe alan jandarma gerçekleþtirdi. Ýlk olarak il merkezinde bir istasyon ile Kargý ekipleri, akaryakýt istasyonunda kaçak akaryakýt satýþý yapýldýðýný ilçesine baðlý Hacýhamza beldesinde yapýlan baþka bir istasyona tespit etti. Uzun süren takibin ardýndan düðmeye basan KOM yapýlan baskýnlarda 46 bin 500 kaçak akaryakýt ele geçirildi. ekipleri, akaryakýt istasyonuna baskýn düzenledi. Ýl merkezinde Operasyonda yapýlan operasyonda yeraltýna gizlenmiþ bir iþletme yetkilileri tankta 3 bin 500 litre kaçak hakkýnda yasal iþlem akaryakýt ele geçirildi. yapýlýrken Kargý Daha öncede Jandarma ilçesindeki istasyon ekipleri tarafýndan 4 kez EPDK görevlileri, 5015 operasyon yapýlan sayýlý kanun gereðince istasyonun ön kýsmýnda lisanssýz akaryakýtý bulunan “Ýskontolu satýþý yapmaktan Motorin Satýþlarýmýz istasyon Baþlamýþtýr” yazýsý ise mühürlenmiþti. dikkat çekti. Operasyonda Operasyon yapýlan ayrýca istasyondaki istasyonlarýn bir ortak pompalarda yapýlan noktasý ise daha incelemelerde pompalara önceden yine kaçak özel bir elektronik düzenek akaryakýttan yasal kurulduðu ve bu düzenek iþlem yapýlmasý. (ÝHA) 3 bin 500 litre kaçak akaryakýt ele geçirildi. sayesinde araçlara yakýt

iyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, sunmakta, daha açýk ve þeffaf durumdadýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn 89. kuruluþ 9 yýldýr yetkili olan Diyanet-Sen, kurulduðu yýldönümü münasebetiyle yazýlý basýn açýklamasý günden bu güne Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý çalýþan yaparak, “Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bütün siyasi görüþ personelinin özlük ve ekonomik haklarýnýn geliþmesi ve düþünceleri dýþýnda kalan ve milletçe dayanýþma için verdiði mücadelenin yanýnda daha etkin ve verimli bütünlüðü amaçlayan, Ýslam dinini inanç, ibadet ve din hizmetinin yapýlmasý için bu anlamda Diyanet Ýþleri ahlâk esaslarý ile ilgili iþleri yürüten, din konusunda Baþkanlýðý’nýn yanýnda ve destekçisi olmuþtur. toplumu Kur’an ve sünnete dayalý 128 bin personeli Kurulduðumuz günden itibaren dillendirdiðimiz ile aydýnlatmaya çalýþan Anayasal bir kuruluþtur.” Özerk Diyanet, Seçilmiþ Baþkan, Etkin Din Görevlisi dedi. sloganýyla hayat bulan baþkanlýðýmýzýn özerk hale Yýldýz, konuþmasýný þöyle sürdürdü; “Toplumu gelmesi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn seçimle göreve din konusunda aydýnlatma görevi üstlenen Diyanet gelmesi, hayalini kurduðumuz Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ýþleri Baþkanlýðý, ülkemizin en ücra yerinden tutun da ve yürüttüðü din hizmetine daha çabuk ulaþacaðýmýzý Ali Yýldýz Balkanlardan Kafkaslara, Avrupa ve Turki ümit ediyoruz. Cumhuriyetlerinde yaþayan vatandaþlarýmýza kaliteli Bu taleplerimizin gerçekleþmesi ümidiyle Diyanet Ýþleri ve doðru din hizmeti vermeye çalýþmaktadýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn 89. yýlýnýn hayýrlý ve baþarýlý hizmetlere vesile Baþkanlýðý özellikle Diyanet-Sen’in özverili çalýþmalarý neticesinde olmasýný dileriz.” çýkan Teþkilat Yasasýyla düne göre daha kaliteli hizmetler

Yöresel Türkü ve Halay Gecesi Ç

orum’da ilki organize edilecek olan Yöresel Türkü ve Halay Gecesi 16 Mart Cumartesi günü saat 19:00’sa Sýla Düðün Salonu’nda gerçekleþtirilecek. Çorum'da yöresel sanatçýlarýn ilk defa bir araya geleceði gece hakkýnda bilgi veren Koçak Müzik Sahibi Cemil Koçak, gecede kendisi dahil Aþýk Sürmelican, Tuðçe Kýlýç, Reha Palabýyýk ve Rýza Taþ'ýn sahne alacaðýný, sunuculuðunu Yaðýz'ýn

yapacaðý gecenin ise ailelere açýk ve yemekli olduðunu dile getirdi. Geceye katkýsý geçen Çorumlu iþadamý Halis Durkaya'ya ayrýca teþekkür eden Koçak, 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Sýla Düðün Salonu'nda yapýlacak gecenin davetiyelerini Bahabey Caddesi No: 138/B adresinde faaliyet gösteren Koçak Müzik'ten temin edilebileceðini söyledi.

Yöresel Türkü ve Halay Gecesi 16 Mart Cumartesi günü saat 19:00’sa Sýla Düðün Salonu’nda gerçekleþtirilecek.

Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren Köytaþ Et Mamulleri Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) üretim tesisi kuracak. Firma yetkilisi Ali Keyvan, yatýrým programý kapsamýnda Sungurlu OSB’ye bin 650 metrekaresi kapalý olmak üzere toplam 6 bin 100

metrekarelik alanda üretim tesisi kuracaklarýný söyledi. Üretim tesisinin günlük 10 ton et iþleme kapasitesine sahip olacaðýný belirten Keyvan, "Üretim tesisimiz Avrupa standartlarýnda olacak. Üretim tesisimizde sucuk, salam, köfte, pastýrma, çemen, çið köfte gibi ürünler üreteceðiz. Tesisimiz hem

Çorum’un hemde çevre illerin üretim ihtiyacýný karþýlayacak. Son teknoloji ile üretim yapýlacak olan tesisimizde saðlýk ve hijyen üst düzeyde tutulacak" dedi. Saðlýklý ürünün önemine dikkat çeken Keyvan, saðlýklý nesiller yetiþtirmek için, saðlýklý ürün tüketilmesi bilinciyle hareket ettiklerini sözlerine ekledi.(ÝHA)

Ýlköðretim okulu öðrencilerine yönelik hazýrlanan oyun beðeni topladý.

Y

eþilçam’ýn tanýnmýþ aktörlerinden Ýhsan Gedik ve arkadaþlarý, Mecitözü’nde çocuklara yönelik bir oyunda sahne aldýlar. Mecitözü Belediye Baþkaný Selçuk Aksoy’un giriþimleri ile Belediye kültür etkinlikleri çerçevesinde ücretsiz olarak ilköðretim okulu öðrencilerine yönelik hazýrlanan oyunda Türk sinemasýnýn tanýnmýþ aktörlerinden Ýhsan Gedik ve arkadaþlarý rol aldý. Yeþilçam tiyatrosunun hazýrladýðý ‘Renkli Dünyalar’ oyununda, çocuklar doyasýya eðlenirken oyunun içersinde oyuncular tarafýndan verilen öðütlerden de ders

aldýlar.

A

Þimdiye kadar yüzü aþkýn tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan derneðimiz

Baþkan’a teþekkür ziyareti Yeþilçam’ýn tanýnmýþ aktörlerinden Ýhsan Gedik, Mecitözü Belediye Baþkaný Selçuk Aksoy’u ziyaret etti. Gedik, rol aldýðý

ilköðretim öðrencilerinin izlemesini saðlayan Baþkan Aksoy’u makamýnda ziyaret ederek, Belediye kültür etkinlikleri çerçevesinde oyunun gösterime sunulmasý adýna teþekkür etti.

Gedik, Belediye Hesap Ýþleri Müdiresi Tülay Yýlmaz’ý da makamýnda ziyaret ederek, Yeþilçam tiyatrosuna ve kendilerine gösterdikleri yakýn ilgi ve alakadan dolayý teþekkür etti.

Ýhsan Gedik ve arkadaþlarý, Mecitözü’nde sahne aldý.

Dernek lokalinde yardým masasý

laca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür, engellilerin yardýmýna koþmanýn yanýnda yeni bir hizmete daha baþladýklarýný belirtti. Dernek lokalinde bulunan bir masayý yardým masasý haline dönüþtürdüklerini söyleyen Görür, “Hayýrsever insanlarýmýz bu masaya zeytin, yumurta, un gibi gýda maddeleri koymakta, ihtiyaç sahibi engelli arkadaþlar da bu yardýmlardan almaktadýrlar.

her türlü yardým konusunda hayýrseverler ile muhtaç kiþiler

arasýnda köprü olmaya devam etmenin mutluluðunu yaþamaktadýr.” dedi.

Alaca Engelliler Derneði’nde yardým masasý oluþturuldu.


10 SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Hansel Mobilya’dan Çorum’a dev maðaza K Hansel Mobilya sahibi Rýdvan Osmancýklý, Bellona Premium’u tanýttý.

Bölgenin en büyük Bellona Maðazasý hizmette

aradeniz Bölgesi’nin en büyük Bellona maðazasý Çorum’da hizmete girdi. Bellona Premium Mobilya Maðazasý, Çevre Yolu Bulvarý Buharaevler Kavþaðý yaný numara 89’da hizmet vermeye baþladý. Hansel Mobilya tarafýndan hizmete sunulan dev maðaza, Bellona’nýn yeni dýþ cephe konseptini ilk uygulayan maðaza olarak da dikkat çekiyor. Yeni maðaza hakkýnda bilgi veren Hansel Mobilya sahibi Rýdvan Osmancýklý, “4 bin 200 metrekare kullaným alanýna sahip olan Bellona Premium’u hizmete sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz” dedi. Türkiye’nin seçkin Bellona satýþ noktalarý arasýnda gösterilen maðazanýn eþsiz dekoruyla da beðeni topladýðýný belirten Rýdvan Osmancýklý, zengin ürün çeþitliliðiyle Çorum’un yaný sýra bölge illerinin de hizmetinde olduklarýný söyledi. 2000 yýlýndan bu yana Bellona bayii olarak faaliyet gösterdiklerini hatýrlatan Osmancýklý, Azap Ahmet Sokak’ta hizmet veren iki ayrý maðazalarý daha olduðunu hatýrlattý.

‘GÜVENLE BUGÜNLERE GELDÝK’

Bellona Premium Mobilya Maðazasý, zengin ürün çeþidiyle dikkat çekiyor.

“Müþterilerimizin Bellona’ya duyduðu güvenle 3. maðazamýzý da hizmete sunduk” diyen Osmancýklý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: “Sektörde 13 yýlý geride býrakýrken yeni maðazamýzla birlikte toplam hizmet alanýmýzý 6 bin 500 metrekareye çýkardýk. 7 katlý Bellona Premium maðazamýzda yatak odasýndan yemek odasýna, koltuk takýmýndan oturma grubuna, genç odasýndan halýya, ev tekstili ürünlerinden yatak ve bazaya kadar yüzlerce ürün çeþidini müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Otopark probleminin olmadýðý yeni maðazamýzla diðer bölge illerine de hizmet veriyoruz. Yeni maðazamýzý ve zengin ürün çeþitlerimizi yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Bellona Premium’a bekliyoruz.”

Ýç dizayný ile göz kamaþtýran maðaza, Çorum’un yaný sýra bölge illerinin hizmetinde.

7 katlý maðaza, mobilya alanýnda tüm ürünleri tek çatý altýnda müþterilerine sunuyor.

Yatak ve baza çeþitleri de yeni maðazada yerini aldý.

4 bin 200 metrekare kullaným alanýna sahip olan Bellona Premium, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük maðazý olma ünvanýný taþýyor.

Türkiye’nin seçkin Bellona satýþ noktalarý arasýnda gösterilen maðaza, Çorum’da hizmete girdi.

Adana Sofrasý’ndan yöresel lezzetler

Ç

ukurova’nýn zengin mutfaðýný Çorum’a taþýyan Adana Sofrasý, yöresel yemekleri de mönüsüne ekledi. Sarper Eken’in sahibi olduðu Adana Sofrasý, kebap çeþitlerindeki iddiasýný yöresel yemeklerle taçlandýrdý. Analý kýzlýdan yüksük çorbasýna, içli köfteden kuru dolmaya kadar pek çok yöresel lezzeti Çorum halkýnýn beðenisine sunduklarýný belirten Sarper Eken, “Sipariþ üzerine her tür yöresel yemeði hazýrlayýp servis ediyoruz” dedi. Çorum’da bir ilke imza atarak Tavuk Kebabý ve Tavuk Beyti’yi de müþterilerine sunduklarýný vurgulayan Eken, kebap çeþitlerini makine kullanmadan zýrhla hazýrladýklarýnýn altýný çizdi. Annesi Remziye Haným’la birlikte açýklamalarýný sürdüren Eken, þöyle konuþtu: “Adana Sofrasý olarak hizmette 6 ayý geride býraktýk. Çorum halkýnýn ilgisi doðrultusunda mönümüze yeni lezzetler ekledik. Salý ve Cumartesi günleri Analý Kýzlý Çorbasý, Perþembe ve Pazar günleri ise Yüksük Çorbasý, ayrýca haftanýn her günü içli köfte çýkarmaya baþladýk. Çorum’da bir ilke imza atarak Tavuk Kebabý ve Tavuk Beyti’yi de müþterilerimizin beðenisine sunduk. Pirzola, Külbastý, Kaburga, Alinazik, Adana Kebabý, Çöp Þiþ, Kuþbaþý, Ciðer Þiþ gibi ürünlerin de yer aldýðý eþsiz mönümüzdeki tüm yemekler kuzu etinden hazýrlanýyor. Üstelik mutfaðýmýz her zaman müþterilerimize açýk. Damak zevkine önem verenler için hiçbir masraftan kaçýnmýyoruz. Lezzetli yemek kaliteli malzemeyle hazýrlanýr ilkesinden hareketle kullandýðýmýz tüm ürünlerde birinci sýnýf malzemeyi tercih ediyoruz. Tüm

Sarper Eken

Adana Sofrasý, yöresel yemekleri de mönüsüne ekledi.

Tavuk Kebabý ve Tavuk Beyti de Adana Sofrasý’nýn mönüsüne girdi.

Restoran, 140 kiþi kapasitesiyle düðün ve toplantý yemeklerine de evsahipliði yapýyor.

Adana Sofrasý, Yeniyol Mahallesi Gazipaþa Ýlköðretim Okulu karþýsýnda hizmet veriyor.

malzemelere zam geldiði halde açýlýþýmýzdan bu yana hiçbir ürünümüze zam yapmadýk. 140 kiþi kapasiteli restoranýmýzda düðün, mevlit, toplantý ve haným günlerine

evsahipliði yapmaya da devam ediyoruz. Pek çok yöresel lezzetin Çorum’daki tek adresi olan Adana Sofrasý’nda baharla birlikte yeniliklerimiz sürecek. Zengin

mönümüzün tadýna varmak ve hizmetlerimizi yakýndan görmek isteyen herkesi Gazipaþa Ýlköðretim Okulu karþýsýnda faaliyet gösteren Adana Sofrasý’na bekliyoruz.”


SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Maliye’nin gurur tablosu V

ergi Haftasý kutlamalarý, haftasonu Ýnci Restoran’da düzenlenen ödül töreni ve kapanýþ yemeði ile sona erdi. Baþarýlý Maliye çalýþanlarýnýn ödüllendirildiði yemeðe Defterdar Yaþar Ahmet Özkan, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Zeki Çevik, Muhasebe Müdürü Hacer Solak, Personel Müdürü Nezahat Ok, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ, Milli Emlak Müdürü Fatih Kansu Yýldýrým, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Defterdarlýk personeli katýldý. Sunuculuðunu A. Aslýhan Hacýismailoðlu’nun yaptýðý programýn açýþ konuþmasýný Defterdar Yaþar Ahmet Özkan yaptý. Vergi Haftasý kutlamalarýnda emeði geçen personeline teþekkür eden Y. Ahmet Özkan, baþarýlý çalýþmalarýyla ödül almaya hak kazanan Maliye çalýþanlarýný da kutladý. Programda kürsüye gelen SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým da bir selamlama konuþmasý yaptý. Yapýlan sunumlarýn ardýndan sahneye gelen baþarýlý Maliyeciler’in ödüllerini yemeðe katýlan protokol üyeleri verdi.

Defterdar Yaþar Ahmet Özkan, baþarýlý personelini kutladý.

Baþarýlý Maliye çalýþanlarý haftasonu düzenlenen törenle ödüllendirildi.

SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým da belge verdi.

orumlu gençlerden oluþan Game of Gölge grubu, ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ adlý yarýþma programýnda finale kalmayý baþardý.

Çorum’un Bayat ilçesinden Hasan, Mesut ve Ünal Þahin kardeþler ile Abdulkadir Þahin’den oluþan grup, önceki akþam sergilediði final performansýyla

Ünal ve Mesut Þahin’in kurucusu olduðu grup finale kaldý.

Saygýn Oto Dizayn yeni yerinde hizmette

Kaya, her marka ve model binek ve ticari aracýn döþeme ve aksesuar iþlerini itina ile gerçekleþtirdiklerini söyledi.

O

rgan baðýþý bundan sonra vasiyet þeklinde yapýlacak. Hayattayken organlarýný baðýþlamak isteyenler için vasiyetname þeklinde düzenlenecek baðýþ formu Saðlýk Bakanlýðý'nýn sistemine iþlenecek. Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Ýrfan Þencan, organ baðýþýnýn artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar kapsamýnda düzenlemeye gidileceðini bildirdi. Türkiye'de bir kiþinin saðlýðýnda organlarýný baðýþlasa bile öldükten sonra organlarýnýn alýnabilmesi için ailesinin onayýnýn gerektiðini hatýrlatan Þencan, mevcut uygulamada, organlarýný baðýþlayanlar için düzenlenen kartýn, her zaman baðýþçýnýn üzerinden çýkmadýðýný, bu karardan haberi olmayan ailenin de organ baðýþý yapmadýðýný söyledi. Ýrfan Þencan, vasiyetname þeklinde düzenlenecek baðýþ formlarýyla artýk ailelerin organ baðýþý yapan yakýnlarýnýn kararýndan bilgi sahibi olacaklarýný belirtti. Þencan, yeni uygulamayla ilgili þu bilgileri verdi: ''Aileler hayatýný kaybeden yakýnlarýnýn saðlýðýnda organ baðýþý yaptýðýný duyunca organ baðýþýna daha sýcak bakýyor. Bu nedenle saðken organ baðýþý yapan bir kiþinin ailesinin bundan bilgi sahibi olmasý büyük önem taþýyor. Yeni uygulamayla organ baðýþý bir vasiyet formatýna getirilip bakanlýðýmýzýn sistemine iþlenecek. Ayný zamanda kiþinin uygun gördüðü aile fertlerinden biri aranýp organ baðýþýyla ilgili bilgilendirilecek.'' Organ baðýþý yapanýn bilgilerinin Saðlýk Bakanlýðý'nýn sisteminde kayýtlý olacaðýný kaydeden Þencan, bu kiþinin beyin ölümü tespit edildiðinde, kayýtlarýna bakýlacaðýný,organ baðýþý yaptýðý tespit edilirse de bunun aileye bildirileceðini anlattý. Uygulamanýn 1-2 ay içinde baþlamasýnýn planlandýðýný bildiren Þencan, ''Organlarýnýn baðýþlanmasýný vasiyet eden birinin saðlýðýnda aldýðý bu karara ailenin saygý göstereceðini umuyoruz'' diye konuþtu.

Bayatlý gençlerin final performansýna alkýþ

Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Zeki Çevik, baþarýlý personelin mutluluðuna ortak oldu.

Ç

Organ baðýþý vasiyet edilebilecek

izleyenlerden büyük alkýþ aldý. Gölge sanatý üzerine kurgulanan gösteride birbirinden farklý kompozisyonlar sunan grup,

jüriden de tam not aldý. Sergiledikleri baþarýlý performansla izleyici oylarýna talip olan Game of Gölge’nin final derecesi merakla bekleniyor.

Game of Gölge, ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’deki performansýyla takdir topladý.

N

azmi Kaya’nýn sahibi olduðu Saygýn Oto Dizayn, Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Sanayi Caddesi numara 175’e taþýndý. Daha önce KSS 93. Sokak numara 8’de faaliyet gösteren Saygýn Oto Dizayn, yeni adresinde hizmete girdi. Hizmetleri hakkýnda bilgi veren Saygýn Oto Dizayn sahibi Nazmi Kaya, her marka ve model binek ve ticari aracýn döþeme ve aksesuar iþlerini itina ile gerçekleþtirdiklerini söyledi. Krom aksesuarlar, yan ve arka koruma baðlantýlarý, paspas ve jant kapaðý baþta olmak üzere tüm aksesuar çeþitlerinin satýþ ve montajýný gerçekleþtirdiklerini anlatan Nazmi Kaya, sektörde 12 yýlý geride býraktýklarýný hatýrlattý. 100 TL ve üzeri aksesuar alýþveriþinde tüm müþterilerine vade farksýz 12 ay taksit imkaný sunduklarýný belirten Kaya, “Aksesuar çeþitlerimizi yakýndan görmek ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Sanayi Caddesi Þenöz Metal civarýnda faaliyet gösteren yeni yerimize bekliyoruz” dedi.

Saygýn Oto Dizayn sahibi Nazmi Kaya, hizmetlerini anlattý.

Saygýn Oto Dizayn, KSS Sanayi Caddesi numara 175’e taþýndý.

ÝP Kurultayý 17 Mart’ta Ý

þ ç i Partisi (ÝP) Çorum Ýl Örgütü 9. Kurultayý 17 M a r t 2013 Pazar günü saat 14.00’te gerçekleþecek. Atatürk’te Birleþtik sloganýyla düzenlenen kurultay, Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleþecek. Bazý parti yöneticileriyle birlikte dün gazetemizi ziyaret eden ÝP Ýl Baþkaný Mehmet Patlar, kurultaya tüm partilileri davet etti.

ÝP Çorum Ýl Örgütü 9. Kurultayý 17 Mart 2013 Pazar günü yapýlacak.


12 SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Ýki yýldýr müfettiþ bekliyor

‘Sosyal haklarýmdan yararlanmak istiyorum’ B

Hüseyin Ateþ, SGK’nýn kendisine tanýdýðý sosyal haklardan yararlanmak istiyor.

T

undan iki yýl önce geçirdiði iþ kazasý nedeniyle sað elini kullanamaz duruma gelen Hüseyin Ateþ, SGK’nýn kendisine tanýdýðý sosyal haklardan yararlanmak için, iki yýldýr müfettiþ raporunu beklediðini söyledi. “Tek isteðim, sosyal haklarýmdan

yararlanabilmek. Ýþ kazasý geçirdiði günden beri çalýþamaz durumdayým.” diyen 35 yaþýndaki Hüseyin Ateþ, defelarca müracaat etmesine raðmen, iki yýldýr SGK Ýþ Müfettiþi’nin iþ kazasý incelemesi yaparak, raporunu düzenlemediðini iddia etti. Kendisine

verilecek engellilik yüzdesine göre, SGK Hastalýk Servisi’ne verilecek olan raporuna göre heyet raporu alarak, maaþa baðlanmasýný talep edeceðini ifade eden Ateþ, yetkililerden bu konuda ilgi beklediðini, yaþadýðý maðduriyetin çözüm bulmasýný istediðini söyledi.

‘Cesaret bulsalar Ýstiklâl Marþý’ný da okutmayacaklar’

ürk Eðitim Sen Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri milli þairimizin bu haykýran sesleniþini yürekten tekSelim Aydýn, “Ýstiklâl Marþý’na alerji duyan kerarlamak hepimizin milli görevidir. Her kelimesine simler, biraz cesaret bulsalar týpký Öðrenci Andý’nyüzlerce vatan evladýnýn canýný feda ettiði özgürlük da yaptýklarý gibi, Ýstiklâl Marþý'nýn okutulmamasý marþýmýz, Akif'in kalemiyle ifade tarzýný bulmuþiçin de kampanya baþlatacaktýr.” dedi. tur.” diye konuþtu. Ýstiklal Marþý’nýn kabulünün 92. yýldönümü Aydýn, “Bizler Türk Eðitim Sen olarak, her zanedeniyle yazýlý basýn açýklamadý yapan Aydýn, “Bir man mili ve manevi deðerlerimizin temsilcisi olmamilletin yeniden diriliþinin destansý manzumesi nýn gurunu taþýdýk ve bundan sonrada taþýyacaðýz. olan milli marþýmýzýn 92. yýldönümünü kutlamanýn Unutulmamasý gereken milletimizin hangi deðerlere haklý gururunu yaþamaktayýz. Bu marþ çok sancýlý sarýlarak Ýstiklal mücadelesini kazanmýþ olmasýdýr. bir dönemde bizim hayatýmýza girmiþtir. Aziz milleMilletimizin ortak sesi, ortak vicdaný olan Ýstiktimize emanet edilen bu destansý ifade, yaþanýlmýþ lal Marþýmýzýn kabülünün 92 .yýlý münasebetiyle Selim Aydýn bir heyecanýn ve hatýralarýmýzýn canlý bir ifadesidir. milli þairimizi, vatani görevini yaparken ebediyete Bu destanýn her bir satýrý kanla ve inançla, sabýr ve intikal eden þehitlerimizi rahmetle anýyor, büyük þaiazimle kaleme alýnmýþtýr. rin dediði gibi “Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrTeslimiyetçi zihniyetlerin etrafýmýzda gezdiði günümüzde masýn” diyoruz.” dedi.

‘Geleceðin Yeþilaycýlarýný yetiþtirmeye çalýþýyoruz’ Yýldýrým Beyazýt Ýlköðretim Okulu’nda konferans düzenlendi.

Y

ýldýrým Beyazýt Ýlköðretim Okulu’nda konferans veren Yeþilay Çorum Þube Baþkaný Attila Alpay, “Geleceðin Yeþilaycýlarýný yetiþtirmeye çalýþýyoruz.” dedi. Yeþilay Haftasý münasebetiyle konferanslarýný ve eðitim çalýþmalarýný sýklaþtýran Alpay, baþta sigara olmak üzere kolalar, enerji içecekleri, alkollü içecekler, uyuþturucular ve her türlü baðýmlýlýk yapan maddeler üzerinde durduklarýný ve bunlarýn zararlarýný gençlere anlatmak için bilhassa okullarý gezdiklerini ve eðitim kurumlarýndaki seri konferanslarýna devam ettiklerini söyledi. Alpay, önümüzdeki ay sanayi kuruluþlarýna da giderek konferanslar

vereceðini de kaydederek þunlarý söyledi; “Oniki yýldýr dolaþtýðýmýz eðitim kurumlarýnda artýk genç Yeþilaycýlarýn yetiþmesini ve bizler gibi aktif çalýþmalar yapmasýný arzu ediyoruz. Zira kendimizin heryere yetiþmesi pek mümkün olmamaktadýr.

Türkiye’deki bir avuç Yeþilaycýya mukabil otuz milyon sigara tiryakisi bulunmaktadýr. Aðaç yaþken doðrulur. Biz de devletin vermesi gereken bu eðitimi erken yaþta vermek ve insanlarý bilhassa yavrularýmýzý sigaraya ve benzeri maddelere baþlatmamak

dileðindeyiz.” Alpay, konferans sonunda kendilerini okula davet eden Yýldýrým Beyazýt Ýlköðretim Okulu Müdürü Hulusi Ayaröz ve Yeþilay Klubü Baþkaný Halil Manuþ’a teþekkür edip, öðrencilere baþarýlar diledi.

Attila Alpay, “Geleceðin Yeþilaycýlarýný yetiþtirmeye çalýþýyoruz.” dedi.

Daniþmend’de tatbikat heyecaný

Baþarýlý 10 öðrenci eðitim kampýnda B

ahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu Müdürü Selçuk Köse, Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatlarý sýnavlarýna hazýrlamak için üstün baþarýlý 10 öðrenciyi eðitim kampýna aldýklarýný söyledi. Öðretmenlerin bir ay boyunca bu öðrencileri proje matematik sorularý ile eðitecekleirni ve 13-14 Nisan 2013 tarihinde 2 aþamalý

olan sýnavlara katýlacaklarýný belirten Köse, sýnav sonuçlarýnýn 30 Mayýs 2013 tarihinde açýklanacaðýný kaydetti. Köse, “Öðrencilerimizin herhangi birisi 1. aþama sýnavýnda baþarýlý olursa SBS sýnavlarýnda aldýðý puana % 7 oranýnda etki edecektir. Ayný zamanda baþarýlý olan öðrencile-

rin öðretmeni de TÜBÝTAK tarafýndan takdirle ödüllendirilecektir. Ayrýca okulumuz TUBÝTAK tarafýndan pilot okul olarak tespit edildi. 1 Nisan -19 Mayýs tarihleri arasýnda en az 20 proje ile Bilim Fuarý okulumuz tarafýndan organize edilecektir. Bu organizasyon gideri TUBÝTAK tarafýndan karþýlanacaktýr.”

‘Ev içi emek ücretlendirilsin’ K

ESK Kadýn Platformu üyeleri, Eðitim Sen’de bir araya gelerek, ev içi emeðin ücretlendirilmesiyle ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu. Platform Sözcüsü Evrim Gülez’in baþkanlýk ettiði toplantýda bir araya gelen KESK üyesi bayanlar, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle kadýnlarýn ev içinde ürettikleri emeklerinin, ücretlendirilmesini gündeme taþýdý. Yapýlan toplantýda ayrýca, Kadýnýn Fendi isimli film sinevizyondan izlendi.

D

aniþmend Gazi Ortaokulu ve Ýmam Hatip Ortaokulu’nda yangýn ve deprem tahliye tatbikatý heyecaný yaþandý. Sirenlerin çalmasýyla baþlayan tatbikat, sivil savunma kulübünde görevli öðrencilerin ve Belediye Ýtfaiye ekibinin yaralý ve okulda mahsur kalan öðrencilerin tatbiki olarak kurtarýlmasýyla devam etti. Baþarýyla sonuçlanan tatbikat sonrasý, belediye itfaiye ekibi tarafýndan uygulamalý olarak yangýna nasýl müdahale edilmesi gerektiði gösterildi. Ayrýca lüzumsuz yere 110 yangýn ihbar hattýnýn meþgul edilmemesi gerektiði vurgulandý.

Daniþmend Gazi Ortaokulu ve Ýmam Hatip Ortaokulu’nda yangýn ve deprem tahliye tatbikatý heyecaný yaþandý.

Tatbikat baþarýyla sonuçlandýrýldý.

‘Ýptal kararý kaçýnýlmaz oldu’ T

KESK Kadýn Platformu üyeleri, ev içi emeðin ücretlendirilmesi için toplandýlar.

üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun ‘Anne Sütü Bankasý’ ile ilgili projenin uygulanmasýnda bir süre gecikme olacaðýna dair açýklamasýný eleþtirdi. Erözgün, Saðlýk Bakaný Müezzinoðlu'nun Anne Sütü Bankasý projesi ile ilgili aldýðý erteleme kararýyla, altyapýnýn güçlü olmadýðýný ve Türk kamuoyunun bu projeye itibar etmeyeceðini kabul etmiþ olduðunu dile getirdi. Projenin uygulanmasýnda alýnan gecikme kararýnýn ardýndan, tamamen

Okay Erözgün

iptal edilme kararýnýn kaçýnýlmaz olduðunu ifade eden Erözgün, Bakan Müezzinoðlu'nun söylediði ‘Tedbir, Hukuk ve Kayýt Sistematiði’ üzerinde yapýlan çalýþmalarýn, Türk toplumu için bu kadar hassas bir konuyu kabul edilebilir bir proje haline getirmeyeceðini söyledi. Erözgün, Müezzinoðlu'ndan en kýsa süre içinde "Anne Sütü Bankasý" projesinin iptal kararý açýklamasýný beklediklerini belirterek, geleneklerimize, dini inancýmýza ve insan saðlýðýna oldukça ters düþen bu uygulamanýn gündemden düþmesi


SALI 12 MART

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 30 - Rebî’ul-Âhýr: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:27 Þubat 1428 Kasým:125

2013

12

MART

HATIRLATMA: YENÝ AY'IN HÝLÂLÝ Cemâzil-âhýr Ayý’nýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 11.27'de ilk defa Asya kýtasýnýn doðusundan itibâren görülmeye baþlanacaktýr.

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.24 05.50 11.57 15.13 17.52 19.10

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey Kale Karakeçili Kunduzhan Mimar Sinan

(Hasan KAYA) 221 86 91 (Seyfi PEKCAN) 226 43 43 (Mevlüt GEZER) 212 57 82 (Yýlmaz KILCI) 226 55 44 (Hikmet DURGUN) 225 54 54 (Ali ÞAHÝN) 225 17 26 (Mustafa TURAN) 227 41 40 (Kadir AKÇAL) 224 70 79 (Fevzi ÞEKER) 234 62 62

Kargý Koyunkýran Köyü anýlarý 2

Tefekkür Dünyamýz

Yeni bir hayatýn eþiðinde idim. Daha sonraki hayatým elhamdülillah bu mihval üzere devam etti ve edecek inþallah. Ýþte Ömer kardeþim… Uzayan yýllar ve hizmet hatýralarýmýz. Bir taraftan da akraba idik Ömer kardeþim ile. Raþit Yücel Samimi ve candan halleri vardý. rasityücel@ corumhakimiyet. net Bir arkadaþtan ziyade bir kardeþ gibi idik. Heyecanlý ve atik idi. Cemaati baðlýlýðý yýllar boyu devam etti. Bu bir yarýþtan ziyade, baðlýlýk idi. Davadan kopmadý. Son yýllarda daha bir sarýldý. Çok güzel yýllarýmýz ve arkadaþlýðýmýz ve kardeþliðimiz geçti. Sonra kader bizi Bursa semalarýnýn altýnda misafir etti. Sýk sýk arar bu hasta hali ile… Bundan dört sene öncesinde bir ege gezisinde beraber olduk. Sýhhi sýkýntýlarý o zaman baþlamýþtý. Kader bu… Onun kader kaleminde kim hariç kalabilir ki? Bir dönüþ adlý makalede onun acýsýný satýrlara dökmek varmýþ ,ne dersiniz? O hakkýn huzuruna döndü. Allah mekanýný Cennet eylesin. Çektiði acýlarý günahlarýna kefaret eylesin.

Kolanýn vücuttaki bir saati

METEOROLOJÝ

Prof. Dr. Canan Karatay, bir bardak kolanýn 60 dakikada verdiði zararý anlattý. Ýç Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Canan Karatay, bir bardak kolanýn 60 dakikada vücuda

verdiði zararý sekiz baþlýk altýnda þöyle özetliyor: 1) Ýlk 10 dakikada: Kanýnýza hemen 10 çay kaþýðý kadar þeker girer. Bu normal günlük dozun 100 katý kadardýr.

Bulantýnýzýn olmamasýnýn nedeni içinde bulunan 'fosforik asittir'. 2) Ýlk 20 dakikada: Kan þekeriniz aþýrý þekilde yükselir. Bunun sonucu

pankreasýnýzda aþýrý derecede insülin salgýlanýr ve kan þekerinin fazlasý karaciðerde yað olarak depolanmaya baþlar. 3) 40 dakika içinde: Kafeinin

ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI’NDAN

Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý : Mülkiyeti Belediyemize ait Karakeçili Mahallesi, Fatih Caddesi ile Hamit

Kaplan Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný 1.100,00 m2 yüzölçümlü Adil Candemir Parký, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek, kafeterya, büfe olarak hazýrlanan þartnameleri dahilinde, 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 3 (üç) yýl müddetle kiraya verilecektir. Þartname : Þartname ve Ekleri Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüðünden 50,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir. Ýhale Tarihi ve Yeri: 26.03.2013 Salý günü saat: 14.00' de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Tahmini Bedeli: l Yýllýðý 20.000,00 TL (KDV Dahil) Geçici Teminatý : 6.000,00 TL Ýsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, CTüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlmýyor ise, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný vermeleri, F-Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr, Keyfiyet ilan olunur. Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basýn: 204) www.bik.gov.tr

tamamý dolaþýma girmiþ olur. Kan basýncý yükselir, karaciðerden daha fazla þeker yapýlarak kana geçer ve kan þekeri tekrar yükselir. 4) 45 dakika içinde: Beyinde dopamin yapýmý artar, mutluluk hissi baþlar. (eroinin etkisine benzer bir etki meydana gelir) 5) 60 dakika içinde: Ani açlýk hissi oluþur. 6) Tekrar kolaya ve tatlýlara saldýrýrsýnýz. 7) Bu kýsýr döngü devam ettiði süre karaciðer ve göbek yaðlanmasý artar, vücudun tüm hücrelerinde leptin ve insülin direnci geliþir. 8) Þiþmanlýk hastalýðýný baþlatmýþtýr ve bütün dejeneratif hastalýklarýn nedenidir www.trthaber.com

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN M.SÝNAN MH. CEMLBEY CAD.NO:74/E METROPOL KARÞISI 234 46 45

KUBATLAR BAHABEY CAD. NO:8/E ( KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI ) 224 79 08

2.336 2.351

1.797 1.807

24 ayar

ALIÞ

90,70

SATIÞ

91,57

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6538 12 MART 2013 SALI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

13

ðümde ona anlatýlýnca öðrendim. Ondan sonra Efendim çocukluk döneminden itibaren dikkat etmeye çalýþtým. tedbirli olmaya daha doðru alternatif planlar yapmaya dikkat ederim. Tabiri caizse biraz ya YOL LEVHASI EKSÝKLÝÐÝ: Ýlçe de köye olursa aðýr basar. Ýþte bu baðlamda 28 yýl öncenasýl gidebileceðimizi soruyoruz. Belki 15-20 köy sinin þartlarýnda, köyde elektrik, telefon ve ulabulunduðundan uzunca bir yol tarifi alýyoruz. Tut þým imkâný olmadýðýndan köye gitmeden 2-3 ay aklýnda tutabilirsen. Ýlçeden Kargý yaylasýna doðönce giderken bir þeyler unutmayým diye oturru týrmanýyoruz. Oraya kadar güzel ama yaylayý dum ince ince düþünüp götürmem gereken malgeçince yollar çatallaþýyor. Saða mý dönün demiþzemelerin listesini çýkardým. Göreve baþlayýp ti, sola mý? Artýk düþün dur. Veya biraz devam et Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü köye giderken þehirden hiçbir ihtiyacýmý unutburasý olmaz yol çok kötü deyip geri dön. Bu duSivil Savunma Uzmaný madým. Böyle olunca köyde vatandaþtan þu ihtirumda köy yollarýna tanýtýcý isim levhasý koymayacým var, þehirden gelirken unutmuþum demeyanlara o kadar kýzmýþtým ki anlatamam. Çünkü me gerek kalmadý. Birçok arkadaþ liste yapmadaðýn baþý soracak kimseyi bulamýyorsunuz, birde grup köydan eþyasýný getirdiði için, bazen ya týraþ býçaðýný ya da iðne leri yollar saða gidiyor sola gidiyor… ipliðini unutunca, vatandaþtan talep etmek durumunda kalýON EKMEK: Ýlçeden giderken on tane ekmek aldým yor. Halen ayný alýþkanlýðýmý devam ettirmeye çalýþýrým. Þuama bir hafta içinde bitti. Cahillik var kimseden isteyemiyoradan Ankara'ya gidecek olsam üç gün önceden biletimi alýrum. Evlere yemeðe davet edilince utanýyorum gidemiyorým veya ayýrtýrým. Hiçbir þey olmazsa istediðim koltukta rum. Bir gün teyzenin birisi Allah razý olsun, birkaç tane çöyolculuk yapmama vesile olur. rek yapmýþ getirmiþ ama teþbihte hata olmasýn tuz avusu. Bir Eþyamý taþýmak; eþya dediðimizde bekâr bir vatandaþ de kara deðirmen unu olduðu için içinden taþ çýkabiliyor. için bir somya, bir soba, bir iki tava tencereden oluþan malMecburen az az yemeye çalýþtým. zemeyi götürmek için, Osmancýktan bir pikap tuttum. YARIM DOMATES: Köye tayin olalý 2-3 ay geçmiþti. Rahmetli babacýðým hasta yatakta yatýyordu. Ben babaO zamanlar ulaþým çok zor olduðu için, sadece muhtar ayda cýðýmýn rutin hasta olduðunu düþünüyor zamanla saðlýðýna bir kere ilçeye giderdi. Onun dýþýnda giden olmazdý. Bende kavuþacaðýný bekliyordum. Babamýn çaresi olmayan hastalýÝlçeye geldim ve geri dönüþümde anneciðimi götürecektim. ða yakalandýðýný ve sayýlý günlerinin kaldýðýný kimse söyleÝlçeden alýþ veriþ yaptým ve ramazana bir hafta kalmasý nememiþti. Belki de söylenseydi benim için görev yerine gitdeniyle, kilosu 300 TL'den 7 kg domates aldým. Köye gelinmek daha zor olacaktý. Bizde memurda olsak netice de 19 ce hesapladým bu domatesin 40 gün yetmesi lazýmdý. Bunun yaþlarýnda hayat tecrübesi olmayan tabiri caizse okumuþ caiçin anneme dedim. Anne: Ýftarlýk olarak her akþam yarým hillerdendik. Bir ilkbahar günü rahmetli babacýðýmla vedaladomatesten fazla kullanmayacaðýz. Yoksa erkenden biter. þarak köyün yolunu tuttum. Ýçimde hem sevinç hem de Ramazanda domates yiyemeyiz. 40 gün sonra ilçeye geldiüzüntü var. Gözyaþlarým dýþa akmaz içime akar. Köye ulaþýp ðimde domatesin kilosu 30 TL'ye düþmüþtü ama biz 300 tahsis edilmiþ lojmana yerleþip, kendi baþýma kalýnca bu TL'lik domates tüketmiþtik… gözyaþlarý türkülerle, þiirlerle akmaya devam edecekti. Loj* manýn ahþap, köy meydanýnda ve komþu evlerinde çok ya''Dün sýkýntý çekmeyen nesil, bugünün kadri kýymetini kýn olmasý nedeniyle ev de yüksek sesle konuþmanýn bile tam idrak edemez. Her þey var, bir þey yok. Stresteyim dosçok rahatça çevreden duyulabileceðini hiç düþünmemiþtim. tum streste türküsünü söyler…'' Hem þehirden mahrumiyet bir köye gitmenin hem de baba* cýðýmý hasta yataðýnda býrakmanýn hüznüyle tabiri caizse baðýra baðýra efkârlý türküler söylüyordum. Söylediðim türküKöyün adý Koyukýran, Kargý kazasý lere kendim aðlýyordum. Komþu teyzelerde oturup beni dinKýzýlýrmak sabaha kadar sazaktý lerler ve bu çocuðun bir derdi var deyip aðlarlarmýþ. (Hakkýn Evde ekmek bitti, karným acýktý, rahmetine kavuþan teyzelerime Allahtan rahmet, hayatta Utandým kimseden isteyemedim, olanlara saðlýk sýhhat diliyor ellerinden öpüyorum.) Sesimin dýþarýya gittiðini aylar sonra anneciðimi yanýma götürdüÜç öðün, makarnaya talim eyledim

VEFAT EDENLER 1- Gelhayýr Köyü'nden gelme, Murat ve Ferhat TÜRKOÐLU' nun babalarý, Cuma ERCAN, Ünal AKSOY ve Veli YALÇIN'ýn kayýnpederi; Satýlmýþ TÜRKOÐLU. 2- Obruk Köyü'nden, Hasan CAN' ýn eþi, Ali CAN, Mürvet BAÞER ve Necibe ERTAÞ'ýn anneleri; Fatma CAN. 3- Yüksel ve Oktay YILMAZ ile Suzan GÜRGEN'in babalarý, Tuncel GÜRGEN' in kayýnpederi, Bakýrcý esnafýndan ve Almanya' dan emekli; Ýrfan YILMAZ.

Dönüþ 4

2013

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : 1, 50 ¨ Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : 50, 00 ¨ Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 ¨ Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 ¨ Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 250, 00 ¨ Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 125, 00 ¨ Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 ¨ Kentiçi : 55 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurtiçi : 160 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 12 MART 2013

8

Mahkûm kadýnlara moral verdiler

Mart Dünya Kadýnlar günü dolayýsýyla Çorum Kapalý Cezaevinde mahkûm kadýnlarý ziyaret eden Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, mahkûm kadýnlara moral verdiler. Belediye’den yapýlan açýklamaya göre, alýnan özel izinle mahkûm kadýnlarla buluþan Fatma Baþköy ile Hatice Külcü, kadýnlarla sohbet edip, onlarýn dertlerini ve isteklerini dinlediler. Baþköy ile Külcü'nün ziyaretinde mahkûmlar tarafýndan oluþturulan koronun mini konseri ise ziyarete renk kattý. Fatma Baþköy mahkûm kadýnlara yönelik yaptýðý konuþmada, insan hayatýnýn deðerli olduðunu belirterek, “Baþýmýza her ne gelirse gelsin, bunlardan ders çýkarmalýyýz. Ýnsan hayatýnda meydana gelen üzücü olaylarý hiç kimse isteyerek yaþamaz. Ancak bu olaylarýn bir imtihan olduðunu ve sonuçlarýnýn neler getirdiðini idrak edersek, gelecekteki hayatýmýzý yönlendirmemiz kolay olur.” dedi.

‘Önemli olan gönlümüzün hapsedilmemesi’ Dünyanýn her tarafýndaki kadýnlarýn özel ve güzel olduðunun altýný çizen Baþköy, “Tüm ka-

Ç

Fatma Baþköy ile Hatice Külcü, 8 Mart Dünya Kadýnlar

günü dolayýsýyla cezaevini ziyaret ettiler.

Baþköy ile Külcü'nün ziyaretinde mahkûmlar tarafýndan oluþturulan koronun mini konseri ise ziyarete renk kattý. dýnlarýmýzýn 8 Mart Dünsanlar gönüllerindeki landýðý yer deðil, insanýn hoþgörü ve insanlýðý hapya Kadýnlar Günü'nü kutkendi iç dünyasýnýn kensederlerse iþte o zaman luyorum. Dünyadaki tüm disine hesap ve imtihan mahkûmiyet olur. Yapýkadýnlarýmýz bizim için yer olarak görmeliyiz.” özeldir, güzeldir. Bugün lan suçu kendimize ders dedi. burada olan kadýnlarýolarak görüp, bir daha ‘Her türlü isteðinizmýzda benim için önemhata yapmamayý kendide yanýnýzdayýz’ lidir. Hapishaneler mize söz verirsek o zaBelediye Baþkaný mahkûmiyet deðildir, man insanlýða da büyük Muzaffer Külcü'nün eþi önemli olan gönlümüzün hizmet etmiþ oluruz. HaHatice Külcü ise cezaevhapsedilmemesidir. Ýnpishaneler suçlularýn toplerinde bulunun hanýmla-

rýn cezaevinde kendilerini yenileme dönemi olarak görmeleri gerektiðini ifade ederek, “Bugün kapalý kapýlar arasýnda olabilirsiniz ancak burada olmanýzýn sebeplerini iyi düþünüp bundan ders aldýðýnýzda hem kendiniz rahatlamýþ olacaksýnýz hem de topluma faydalý insanlar olarak yeni bir yaþantýya girmiþ olacaksýnýz. Bizler sizlerin yanýndayýz, her türlü isteklerinizde yaný baþýnýzdayýz. Belediye Kadýn Kültür ve Sanat Merkezimiz sizin istekleriniz doðrultusunda size destek verecek. Ýstediðiniz kurs ya da el iþ yapma gibi isteklerinizde sizin yanýnýzda olacaðýz.” diye konuþtu. Mahkûmlar tarafýndan oluþturulan koronun sunduðu mini konser ise hem cezaevinde kalan kadýn mahkûmlar hem de ziyarete gelen protokol eþlerine hoþ bir gün yaþattý. Mahkûmlar korosunun konseri katýlýmcýlar tarafýndan tam not alýrken, mahkûmlara alkýþlarla teþekkür eden protokol eþleri daha sonra kadýn mahkûmlara verilen kokteylde kadýnlarýn sorunlarýný dinlediler. Fatma Baþköy ile Hatice Külcü’nün mahkûm kadýnlara moral ziyaretinde Cezaevi Müdürü Þükrü Öztürk, Cezaevi Savcýsý Murat Ýnce de hazýr bulundu.

Ýstiklâl Marþý’ný güzel okuyanlar ödüllendirilecek

orum Belediyesi, Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümünde öðrenciler arasýnda Ýstiklal Marþý'ný en güzel okuma ve Ýstiklal Marþý kompozisyon ve resim yarýþmalarý düzenledi. Ýlk ve ortaöðretim okullarý arasýnda düzenlenen yarýþmada dereceye girenlere ödülleri bugün Çorum Belediyesi tarafýndan verilecek. Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yarýþma ile ilk ve ortaöðretim okullarýnda okuyan öðrenciler Ýstiklal Marþý için yarýþ içerisine girdi. NFK Gençlik Merkezi'nde üç gün devam eden yarýþmalar sonucunda dereceye girenler ödüllerini bugün düzenlenecek törenle alacak. Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma programý çerçevesinde düzenlenen program Çorum Belediyesi ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile gerçekleþtirilecek. Bugün saat 10.00'da Fatih Lisesi Konferans Salonu'ndaki programda Çorum Belediyesi NFK Gençlik Merkezi'nde dü-

zenlen þiir okuma, resim ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren öðrenciler, Çorum Belediyesi tarafýndan ödüllendirilecek.

Ýlk ve ortaöðretim okullarý arasýnda düzenlenen yarýþmada dereceye girenlere ödülleri bugün Çorum Belediyesi tarafýndan verilecek. ri olan Ýstiklal Marþý'nýn ilk ve ortaokul öðrencileri arasýnda da sevilmesi ve iyi anlaþýlabilmesi amacýyla resim ve kompozisyon yarýþmalarýnýn yanýnda öðrenciler arasýnda Ýstiklal Marþý'ný güzel okuma yarýþmasý düzenlediklerinin altýný çizdi. Baþkan Külcü, dereceye giren öðrencilere bugün Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlacak olan törenle ödüllerinin verileceðini belirtti.

Belediye, Safahat daðýtacak

Çorum Belediyesi,

Mehmet Akif Ersoy'u anma programýnda öðrencilere Safahat daðýtacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mehmet Akif'in unutulmaz eseri Safahat'ý gençlere anlatmak istediklerini söyledi. Mehmet Akif'in mýsralarýnda nasýl bir gelenekten geldiðimiz ve onlarý nasýl büyüteceðimizin çok rahatlýkla görülebileceðini belirten Baþkan Külcü, “Geçmiþimizi anlamamýz için Milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u yeni nesile çok iyi anlatmalýyýz. Milli deðerlerimizi gele-

cek nesillere aktarmak için Akif'in dizelerine ihtiyacýmýz var. Çorum Belediyesi olarak Milli þairimiz ve Ýstiklal Marþý'nýn yazarý Mehmet Akif Ersoy'u anmak, anlatmak için pek çok program düzenledik. Bundan sonra da düzenlemeye devam edeceðiz. Ýnþallah gençlerimiz Belediyemizin daðýtmýþ olduðu Safahat'ý okuyarak daha bilgili, manevi hassasiyetleri daha yüksek gençler olarak yetiþir.” dedi.

Ses sistemleri deðiþtirildi Ç

orum’un Sungurlu Ýlçesi'nde Belediye Baþkanlýðý tarafýndan ilçede bulunan ses sistemleri deðiþtirildi. Ýlçe halkýna yönelik çeþitli anonslarýn yapýldýðý ses sistemleri mahalle sakinlerinin talepleri doðrultusunda yenilediklerini söyleyen Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, “Vatandaþlar elektrik direklerinde bulunan hoparlörlerdeki sesi anlayamadýklarý için ses sisteminin deðiþmesini talep ediyordu. Bu isteði hemen yerine getiren Belediye ekiplerimiz ses sitemlerini yenilemek için yoðun mesai harcadý” dedi. Ses sisteminin yenilendiðini gören vatandaþlar, bundan sonra anonslarýn daha anlaþýlabilir olacaðýný ifade ederek, belediyeye teþekkür ettiler.(ÝHA)

Velilere kültür merkezleri tanýtýldý

Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu öðrenci velileri Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

Ý

smail Kakaç Ýlköðretim Okulu öðrenci velileri, Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi’ni gezerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. Ýlk olarak Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi (KKSM)’ni gezen öðrenci velileri merkezin çalýþmalarýný izlediler. Merkez Müdürü Nuran Hakyemez, hanýmlara yönelik çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, velilere düzenledikleri kurslar ile yapýlan programlar hakkýnda geniþ bilgiler verdi. KKSM’de açýlan kurslarý da ziyaret eden veliler, hanýmlara yönelik açýlan kurslarýn önemini belirterek nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ettiler. Daha sonra Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi (NFK)’ni gezerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi alan veliler burada da NFK Gençlik Merkezi Müdürü Muhittin Karakuþ'tan merkezle ilgili bilgi aldýlar. NFK Gençlik Merkezi'nin gençlerin

Sungurlu’da ses sistemleri deðiþtirildi.

Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi’nde çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi.

Veliler KKSM’de açýlan kurslarý da ziyaret ettiler.

ihtiyaçlarý doðrultusunda dizayn edildiðini ifade eden Karakuþ, “Yaklaþýk 2000 m2 kapalý alanda derslikler, sanal kütüphane, konferans

ve toplantý salonu, spor ve eðlence salonu ve þark köþesi ile gençlerimizin istifade edebileceði son derece modern teçhizat ve eþyalarla

donattýðýmýz bir merkez oluþturduk. Burasý tamamýyle gençlerimizin istifade edebileceði bir merkez.” dedi.

farklýlýk olarak görüyorduk. Bugün ilk kez bir filmi sinemada izlemek beni mutlu etti.” ifadelerini kullandý. Hanýmlarýn sosyal aktiviteler ile hayatý daha çok sevdiðini anlatan Gülsüm Akçay da, “Biz ev hanýmlarýnýn hayatý sadece ev iþleri, alýþ veriþ yapmak, çocuk büyütmek gibi gözükse de hayatta bazý sosyal aktivitelere de ihtiyacýmýz var. Bugün

Belediyemizin düzenlediði böylesi güzel aktiviteler bizlerin hayata bakýþ açýsýný deðiþtiriyor ve hayatýn güzelliklerini yaþýyoruz.” diye konuþtu He kadýnýn özel olduðunu bu kavramý en çok belediyenin kadýnlara yönelik yaptýðý çalýþmalarla ortaya koyduklarýnýn altýný çizen Figen Saraylý ise þunlarý söyledi; “Biz hayatýmýzda birçok ye-

nilikleri belediyemizin programlarý ile yaþadýk. Kadýnlarýmýz özeldir ve bu özelliklerimizi ve farklýlýðýmýzý yapýlan çalýþmalar ile ortaya koyan Belediyemize teþekkür ediyorum. Ben hayatýmda ilk defa sinemaya gittim ve ilk defa da tiyatroyu Çorum Belediyesi'nin organizasyonuyla görme imkâný buldum. Bize böylesi imkâný saðlayan Belediyeye teþekkür ediyorum.”

Tiyatro ve sinema günlerinden memnunlar

Ç

Belediye'den dereceye girenlere para ödülü

Çorum Belediyesi, Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümünde kentteki tüm ilköðretim ve ortaokul öðrencilerine yönelik düzenlediði Ýstiklal Marþý'ný güzel okuma, resim ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye girenlere ödül verecek. Öðrencilere toplam 22 bin 500 TL ödül verecek olan Çorum Belediyesi, dereceye giren öðrencilere ayrýca çeþitli hediyeler de verecek. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mehmet Akif Ersoy'un vatanýna gönülden baðlý, milletini çok seven bir þair olduðunu dile getirerek çocuklara ve gençlere Mehmet Akif'i ve onun eserlerini anlatmak için yapýlan her türlü faaliyete öncülük ettiklerini söyledi. Mehmet Akif'in en önemli ese-

www.corumhakimiyet.net

orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan kadýnlara yönelik olarak düzenlenen Sinema ve Tiyatro günlerine katýlan kadýnlar sinema ve tiyatro günlerinden oldukça memnun. Sinema ve tiyatro günlerine katýlan hanýmlar duygularýný paylaþýrken, ilk kez tiyatro ve sinemaya giden kadýnlar Çorum Belediyesi'ne ve Baþkan Külcü'ye teþekkür ettiler. Çorum Belediyesi'nin sinema ve tiyatro günleri düzenlemesinden oldukça memnun olduklarýný ifade eden bayanlardan Sevim Çýnar, “Belediyemizin bizler için düzenlediði bu program bizleri sevindirdi. Ev iþleri ile çocuklarla uðraþacaðýz diye sinema ve tiyatro gibi yerlere gidemiyoruz. Belediyemizin düzenlediði etkinliðe katýldým. Çok mutlu oldum. Ýlk kez sinemaya gitme fýrsatým oldu. Bu programý düzenleyen baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi çalýþanlarýna teþekkür ediyorum.” dedi. Ýlk defa sinemaya gittiðini ifade eden Belgin Akkaya ise, "Belediyenin bizleri düþünerek bu tür bir organizasyon yapmasý bizleri hem sevindirdi hem duygulandýrdý. Bizler evlerde sinemalarý bir

Sinema ve Tiyatro günlerine katýlan kadýnlar etkinliklerden memnun.

Kadýnlar Çorum Belediyesi'ne ve Baþkan Külcü'ye teþekkür ettiler.


SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

15

Taþeron iþçilerin sorunu Özkader’de Ç

orum Kamu Þirket Çalýþanlarý Dernek Baþkaný Hüsnü Aykan, Faruk Özkader’i ziyaret etti. AK Parti Genel Merkezi Ekonomiden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý olmasý sebebiyle Özkader’e hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan Aykan, taþeron iþçilerin sorunlarýný aktardý.

Çorum Kamu Þirket Çalýþanlarý Dernek Baþkaný Hüsnü Aykan, Faruk Özkader’i ziyaret etti.

Aykan ziyarette, 4857 sayýlý Ýþ Kanunu’nda haklarýn gayet açýk ve net olarak belirlendiðini, kanunun uygulama safhasýnda sorun olduðunu belirterek, bunun da insanlarda hak mahru-

miyetine yol açtýðýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Faruk Özkader, ayrýca Çorum’da böyle bir derneðin varlýðýndan da memnuniyet duyduðunu dile getirerek, “Bir Çorumlu hemþeriniz olarak Çorum’da böyle bir derneðin kurulmasý bizleri memnun etmiþtir. Örgütlü toplumun her zaman önemli olduðunu ve bu tür kuruluþlarýn demokrasimize büyük katkýlar saðlayan STK’lar, ülke demokrasisi, geliþimi ve modernleþmesi için gerekli bir mihenk taþýdýr” diye konuþtu.

Bir hukukçu ve siyasetçi olarak her zaman hukukun üstünlüðünün ön planda olmasý gerektiðine inandýðýný vurgulayan Özkader, taþeron iþçilik konusu ise sadece bugünün deðil, 1936’dan bu güne süre gelen bir sorun olduðuna dikkat çekti. Özkader, “Bunun çözümü konusunda sayýn Faruk Çelik’in çalýþmalar yaptýðýný biliyoruz. Bizler de bu sorunun sorun olmaktan çýkartýlýp hakkaniyet çerçevesinde çözüme ulaþtýrýlmasýný istiyoruz.” dedi.

Biçer bebek için havalandý orum'da Ç prematüre olarak dünyaya

gelen Biçer bebek, nefes darlýðý çekmesi üzerine hava ambulansýyla Ankara’ya sevk edildi. Çorum'da doðum sancýlarý baþlayan Tuðba Biçer, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne götürüldü. Prematüre doðum gerçekleþtiren anne Biçer, bir çocuk dünyaya getirdi. Doðum sonrasý yapýlan kontrollerde bebekte bazý saðlýk problemleri belirlendi. Kuvözde tedavi altýna alýnan Biçer bebeðin doktorlar daha donanýmlý bir hastaneye sevk

Biçer bebeðin kuvöze yerleþmesinin ardýndan Ankara Hacettepe Üniversitesi’ne sevki gerçekleþti.

Biçer bebek ambulansla Fuar Alaný’na getirildi.

edilmesinin uygun olduðunu belirttiler. Bunun üzerine hastane yetkilileri Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile irtibata geçerek Ankara’dan hava ambulansý talep ettiler. Ankara’dan hareket eden ambulans helikopter, bir doktor ve iki saðlýk personeli eþliðinde fuar alanýna indi. Saðlýk ekibi, minik bebeði dikkatli bir þekilde kuvözünden çýkararak hava ambulansýnda bulunan kuvöze taþýdý. Biçer bebeðin kuvöze yerleþmesinin ardýndan Ankara Hacettepe Üniversitesi’ne sevki gerçekleþti. (ÝHA)

‘Çalýþan bayan sayýmýzda yüzde 400 artýþ saðladýk’ Ç

alýk YEDAÞ, ev kadýnlarýný ekonomiye kazandýrmak adýna ‘kadýn emeði pazarý’ný hayata geçirirken, bünyesindeki bayan çalýþan sayýsýný 2 yýlda 15’den 160’a yükseltti. Kadýnlarý destekleyen KSS projeleriyle rol model olan Çalýk YEDAÞ, enerji haným projesiyle de ev kadýnlarýný eðitiyor. Özelleþme kapsamýnda Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop'un elektrik daðýtýmý üstlenen Çalýk YEDAÞ, iki yýl gibi kýsa bir sürede kadýn istihdamýna ve ekonomisine verdiði destekle de dikkati çekiyor. Örnek Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleriyle ev kadýnlarýna da destek veren Çalýk YEDAÞ, özelleþtirme öncesi 15 olan bayan çalýþan sayýsýný 2013 yýlýnda 160 yükselterek, örnek bir iþletme bakýþý ortaya koydu.. Bayanlarý KSS projeleriyle destekleyen ve kadýnlarýn el ürünlerini ‘kadýn emeði pazarýnda’ internet ortamýnda sanal satýþla deðerlendiren þirket, ev ekonomisinde söz sahibi yaptýðý kadýnlara ayrýca 'elektrik kullanýmýnda tasarruf eðitimleri de vererek, hem ülke ekonomisine katkýda bulunuyor hem de enerji verimliliðinde aile bütçesinde kadýnýn önemine vurgu yapmayý hedefliyor. Kadýnlara yaptýðý pozitif ayrýmcýlýk ile örnek bir çalýþma üstlenen ve rol model uygulamalarýyla dikkat çeken Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, kadýnýn toplumdaki yerinin ve istihdamýnýn önemli olduðunun altýný çizdi.

‘Çalýþan bayan sayýmýzda artýþ % 400’dür’

Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya il koordinatörlüklerinde özelleþmesinin ardýndan kadýn çalýþanlarýnýn sayýsýnýn her geçen yýl büyük oranda arttýðýný söyleyen Türkoðlu, “29 Aralýk

Bilgilendirme toplantýsý

V

alilik ÝI Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü tarafýndan 2013 yýlý proje çalýþmalarý ile ilgili olarak, Çorum’da faaliyet gösteren tüm derneklere yönelik bilgilendirme toplantýsý yapýlacak. 14 Mart 2013 Perþembe günü saat 14:00’de Turgut Özal Ýþ Merkezi konferans salonunda gerçekleþtirilecek toplantýda, Ýçiþleri Bakanlýðý Demekler Dairesi Baþkanlýðý’na sunulan projelerle ilgili; baþvuru þartlarý, proje hazýrlama aþamalarý ve proje konusu hakkýnda

2010 yýlýnda göreve baþladýðýmýzda toplam çalýþan bayan sayýsý 15 iken, bu rakamý 2012 yýlý itibariyle 70'e yükselttik. Yani yüzde 400'lük bir artýþ saðlandý. 2012 yýlý ve 2013 yýlýnýn ilk üç aylýk döneminde ise yüzde 100'ün üstünde bir artýþla bu rakamý 160'a çýkardýk. Çalýk YEDAÞ, bayan istihdamýnda üstüne düþen görevi yerine fazlasýyla getiriyor ve kadýnlarýn toplamdaki yerinin önemini biliyor. Bir toplumun refahýnda kadýnlarýmýza çok büyük görevler düþtüðüne inanýyoruz.” dedi.

‘KSS projelerimizde bayanlarýn yeri büyük’

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri ile bayanlarýn ev ekonomisinde yer alabilmesi için desteklendiðini belirten Türkoðlu, þunlarý söyledi; “Kadýn Emeði Pazarý projemizle, ev hanýmlarýný yaptýklarý oyalar, danteller ve örgüler gibi el emeði, göz nuru ürünlerini ekonomiye çevirecek bir e-ticaret portalý hazýrladýk. Bir nevi çalýþamayan bayanlarýmýzýn ev ekonomisine katkýda bulunmasýný saðlýyoruz. Kadýnlarýmýz www.kadimemegipazari.com sitesini ziyaret ederek, ürünlerini sergileyebilir ve satýþa sunabilirler. Kadýnlarýmýz, evlerimizin ekonomisinde her anlamda yer almalýdýr. Verdiðimiz eðitimlerle bayanlarýmýza enerjiyi verimli kullanmayý öðretiyoruz. Bu eðitimlerdeki amaç, mesken tipi elektrik tüketiminde enerji kayýplarýný minimize etmek, oradan gelecek olan her birim kazancý üretime kaydýrmak. Hem ev ekonomisine, hem Türkiye'nin enerji sektörüne katký saðlamýþ oluyoruz.”

Köþem Fastfood açýlýyor

Ý

lhan Kýlýç’ýn sahibi olduðu Köþem Fastfood bugün açýlýyor. Saat 13.30’da Kulaksýz Camii karþýsýndaki iþyerinin açýlýþýna davetliler katýlacak.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

O

smancýk Caddesi’nde meydana gelen kazada iki kiþi yaralandý. A.H. aracýyla giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araçta bulunan Y.H.ve A.H. isimli gençler yaralandý. Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý.

Huzurevi sakinleri Ýsmail Kakaç’ta Çorum Atýl Uzelgün Huzurevi sakinlerine yönelik hazýrlanan proje hayata geçirildi.

Ç

orum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Sosyal Hizmetler Bölümü son sýnýf öðrencileri Ülkü Yalçýn ve Demet Taþ, staj yaptýklarý Çorum Atýl Uzelgün Huzurevi sakinlerine yönelik hazýrladýklarý proje kapsamýnda yaþlýlarý farklý okullardaki etkinliklere götürüyorlar. Proje kapsamýnda Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu’na da bir gezi düzenlendi. Okul salonunda yapýlan programda, öðrenciler yaþlýlar için müzik dinletisi hazýrlayýp sundular. Öðrenciler ve yaþlýlar müzik eþliðinde halay çekip gönüllerince eð-

lendiler. Program sonunda huzurevi yaþlýlarýna kuru pasta, meyve suyu ve çay ikram edildi.

Huzurevi Müdürü Abdulhaluk Longa, yaþlýlarý davet eden Okul Müdürü Muharrem Olukçu, öðretmen-

ler ve okulda öðrenim gören, programda emeði geçen bütün öðrencilere teþekkür etti.

Proje kapsamýnda Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu’na da bir gezi düzenlendi.

‘Ýstiklal Marþý illi mutabakat metni’ M

emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen iman gücü, baðýmsýzlýklarýna son vermek Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, isteyenlere karþý gözlerinde parlayan is12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn kabulü ve Mehyan ýþýðý ve yüreklerindeki özgürlük aþký met Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle yapyönüyle vatanperver insan tarif edilmiþtir. týðý yazýlý açýklamada, "Ýstiklal Marþý, birlik Ýstiklal Marþý'nda yer verdiði dizeve inanç deðerleriyle, bu milletin gerçek bir lerle toplumun bütününe yönelik deðerler milli mutabakat metnidir." dedi. manzumesi üreten Mehmet Akif'i, sadece Saatçi, Ýstiklal Marþý'nýn bir milletin büyük bir þair olarak nitelendirmek onu milli marþý olmasýnýn yanýnda, baðýmsýzlýðý eksik tanýmlamaktýr. Akif, ayný zamanda korumak, birlik ve beraberlik iradesini indönemini iyi okuyan ve derinlikli sosyal sanlarýn ruhunda her daim mukim kýlmak önermeler sunan akil bir sosyologdur. gibi idealleri seslendirmesi cihetiyle, ÝstikAkif bu yönünü Asým'ýn Nesli eseriyle bal Marþý olduðunu da söylemenin yanlýþ zirveye taþýmýþ, bu eserde sembolleþtirdiolmayacaðýný ifade etti. ði gençliðe marifet ve fazilet eksenli bir vizyon öngörmüþtür. Akif, imanlý, Ýs"Milletimizin baðýmsýzlýk konusundaAhmet Saatçi lam'ý bilen, anlayan ve yaþayan, müspet ki kararlýlýðýný ve baðýmsýzlýða olan güçlü ilimlerle ve sanatla iþtigal eden, vatanýný inancýný taklidi zor ifadelerle anlatan Marþ, ve milletini seven, kendine güvenen, çok çalýþan geçmiþiçeriðinde yer alan deðerlerle, hedeflerle ya da günümüz le irtibatýný koparmayan, geleceðe umutla bakan ve asla deyimleriyle misyon ve vizyonuyla hiç þüphesiz milletin yabancýlarý taklit etmeyen gençlik önermesiyle genç neseseridir ve millete aittir. Ýstiklal Marþý, baðýmsýzlýðýný nale, medeniyetin yeniden diriliþinin öncülüðünü yapmak mus bellemiþ bir toplumun, kendisine saldýran mandacý sorumluluðunu da yüklemiþtir." zihniyete bütün yoksulluk ve yoksunluðuna raðmen galip gelmesini saðlayan insani ve imani duruþu özetlerken Sendika olarak, genç kuþaklarýn, Mehmet Akif'in ayný topluluðun birlik ve beraberliðini var eden deðerlebaþta Ýstiklal Marþý olmak üzere eserlerinin bütününde ri de bütün derinliðiyle þematize etmektedir." diyen Ahyer verdiði yol haritasýný takip ederek ülkemizin geliþmemet Saatçi, açýklamasýný þöyle devam ettirdi, "Ýstiklal sine, dönüþmesine ve güçlenmesine katký saðlayacak Marþý, bir imparatorluða çektirilmek istenen acýlarý resadýmlarla geleceðe kararlýlýkla yürüyeceklerine inanýyomederken bu acýlar eþliðinde hayatiyet kazanacak Cumruz. Bu duygularla Ýstiklal Marþý'nýn kabul ediliþinin 92. huriyetin manifestosunu da ilan etmekten geri kalmamýþyýlýný kutluyor, bu ölümsüz eseri milletimize rehber olatýr. Ýstiklal Marþý'nýn mýsralarýnda, kalplerinde taþýdýklarý rak sunan Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anýyoruz."

Akif rahmetle anýlacak Ý

stiklâl Marþý’nýn kabulünün 92. yýldönümü etkinliklerle kutlanacak. Tüm yurtta olduðunu gibi Çorum’da da 12 Mart Ýstiklâl Marþý’nýn kabulü ve büyük þair Mehmet Akif Ersoy’u anma programý düzenlenecek. Program, bugün saat 10:00’da

Devlet Tiyatro Salonu’nda baþlayacak. Fatih Anadolu ve Ö. Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi tarafýndan hazýrlanan programda, Mehmet Akif Ersoy’un hayatýný ve Ýstiklâl Marþý’ný anlatan slayt gösterileri, þiirler, oratoryo, müzik programý ve resim, afiþ, kompozisyon ve þiir dallarýnda dereceye girenlere ödül töreni düzenlenecek.


16 SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Yerel siyasette gençlik ve kollarý...

Genç gözlerden bir analiz Ýnsan doðasý her dönemde mücadele etmeyi kendine görev olarak algýlamýþ ve her dönemde çaba içinde olmuþtur. Eski dönemlerde doðanýn aðýr koþullarýyla mücadele eden insanoðlu zamanla kendini geliþtirdi ve kendine yeni yaþam koþullarý oluþturdu. Çeþitli çaðlardan dönemlerden geçti ve bugünün geliþmiþlik düzeyine ulaþtý. Ýnsanoðlu kendine verilen mücadele ruhunu her dönemde farklý amaçlar için kullandý. Zamanýn þartlarýna göre þekilenen bu kelime bugün belki tarihinde hiç olmadýðý kadar popüler. Siyaset dava ve cemiyet yakýn tarihimizin en önemli konu baþlýklarýndan bir kaçý sadece. Türkiye'de bazý dönemlerde gençler birilerinin maþasý haline geldi vatan adýna mücadele ederken kardeþ dedikleri insanlarla sokaklarda birbirlerine adeta kurþun yaðdýrdýlar. Ýdeolojik sebepler bu gençleri birbirinden kopardý ve ötekilerþtirdi. Sistemin dayatmalarýnýn altýnda tektipleþmek istemeyen bazý gençler darbe dönemlerinde çok aðýr bedeller ödediler. Bugün bile baktýðýmýz zaman siyasi bir partiye üye olmak bile ilerde karþýsýna çýkacak bir engel olarak algýlanýyor. Amerika'da aileler oy verdikleri baþkanýn adýný tabela ile evlerinin giriþine asdýklarýný düþünürsek ileri demokrasi her görüþe özgürlük olayýnýn bizde ne durumda olduðunu karþýlaþtýrmak çokta zor deðil. Her politikacýnýn söylediði bir söz var gençler için örneðin;''Gençler bizim en kýymetli hazinemizdir'' yada ''Bugü-

Serbest Kürsü

nün gençleri yarýnýn büyükleri'' gibi sözlerin doðrusan çýktýðýna bakmamýz gerekir. Gençleri vasýflý luðuna lafýmýz yok fakat acaba gençler için ne kadar insanlar olarak yetiþtirmek bu ülkeye yapýlabilecek çaba sarfediyor makam sahipleri. en güzel yatýrýmdýr bence. 2000 ve öncesi Türkiye siyasette kýsýr çekiþmePeki bu konuya taþradaki çok sayýn gençlik ler yaþanýrken gençlik örgütlenmelerine zaman ayýrkollarý yöneticileri ne kadar katký saðlýyor. Dava bimaya fýrsat bulamadý çok sayýn büyüklerimiz. Bu lincini oluþturmak ve hizmet þuurunu aþýlamak için gençlerde boþta kalmýþlýkla bir takým karanlýk olayne gibi çalýþmalar yapýlýyor. larýn içinde kasýtlý yada kasýtsýz kullanýldý. Kimileri Yoksa gençlik örgütlenmeleri birilerin seçim ise köþesin de sabretmeyi ödevine çalýþmayý bildi. maþasý haline mi geldi?Yada sýkýntýsý seçimden seFakat 2000’den sonrasýna baktýðýmýz zaman siçime dinlenen gençler en açýk sözle ne kadar adam yasete yeni bir soluk yeni bir vizyon getiren Ak Paryerine konuyor? ti iktidarý gençlik kollarýna büyük önem vermeye Gençlik kollarý bazý adýmlarý atarken çok hasbaþladý. Sayýn Baþbakanýn ''Biz gençlik kollarýný Mustafa Doðan sas davranýyor. Bu bir temkin mi yoksa korku parabekleme odasý olarak görenlerden deðiliz''sözleri noyasý mý?Gençlik kollarý attýðý her adýmda genel bunun en açýk örneði. Ak Parti genel merkezinin gençliðe yömerkeze karþý sorumlu bu þöyle bir dursun cebimizde. O zanelik yaptýðý çalýþmalar yaptýðý organizasyonlara baktýðýmýz man atýlan adýmlarda yapýlan çalýþmalarda bir korkunun esezamandan bu yapýlanlar sayýn Baþbakanýn sözlerini destekler ri olarak þu mu duruyor. Aman onu demeyelim,aman bunu nitelikte. yapmayalým,böyle yaparsak genel merkezden tepki alýrýz giPeki Taþra ne durumda? bi durumlar öyle bir hal aldý ki bu korku gençlik kollarýný çok Ak Parti genel merkezinin yaptýðý bu çalýþmalarý kesinpasifleþtirdi bence. likle önemsiyorum. Diðer siyasi partilerin de gençlere yöneVe aradýðýný bulamayan verilmeyenlerle tatmin olmaya lik yaptýðý olumlu çalýþmlarýný inkar etmiyorum elbette. Ama çalýþan gençler bugün dýþarda. Ýhale meselesi o kadar önemli siyasette iktidar partisinin etkisi her zaman için daha da hishale geldi ki gençlerin durumu ne olmuþ nasýl sonuçlanmýþ sedilir olmuþtur. kimin umrunda. Hiç bir çýkar gütmeyen ve bir karþýlýk bekleYerelde siyasi çalýþmalar yürüten gençlik kollarý için meden delicesine,gençliðinde ateþi ile soluðu gençlik kollaacaba bunu söyleyebilecek miyiz? rýnda alan gençler ilk etapta nice umutlarla adým attýklarý bu Bakýnýz siyasetin okulu teþkilattýr diyoruz. Bugün iktikapýdan malesef ki aradýðýný bulamýyor. Aradýðý ne peki?sadar partilerinin gençlik kollarýnýn içinden ne kadar vasýflý indece kendine yeni bir þeyler katmak ve dava þuuruna yakýþan

Mümin hayýrda yarýþandýr 1

Ýnsanoðluna sayýlý günler hâlinde karþýlýðý (ecirleriniz) ancak kýyamet günü size lütfedilmiþ olan hayat nimeti, ilâhî bir imtihan tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzavesilesidir. Akýllý insan, bu kýymetli ve mahklaþtýrýlýp cennete konursa o, gerçekten kurtudut imkâný en güzel þekilde ve dolu dolu luþa ermiþtir. Bu dünya hayatý ise aldatma geçirmenin yollarýný arar. Nitekim Hazret-i metaýndan baþka bir þey deðildir." (Âl-i Ýmran, Ebu Bekir -radýyallâhu anha- þöyle buyur185) muþtur: Allah Teâlâ, bu hususta kullarýný ebedî "Dünya, müminlerin pazarý; gece ile kurtuluþa erdirecek yolun, hayýrda yarýþmakgündüz, sermayeleri; güzel ameller, ticaret tan geçtiðini þöyle ifade buyurur: mallarý; cennet, kazançlarý; cehennem de "…Hayýr iþlerinde yarýþýnýz!.." (elzararlarýdýr." Bakara, 148) Ahiret gününe kat'î bir imanla inanan bir Yunus Hakikaten insan, ciddî bir þekilde Müslüman, amel defterini hayýrlarla doldura- YAMANER Allah'tan korkmalý ve bu dünyanýn yarýný olan bilmek için hayat sermayesini en verimli bir ahiret hayatý için ne hazýrladýðýný gözden þekilde kullanmalý ve daima amel-i salih geçirmelidir. Bugünkü fâni hayat için nasýl hazýriþleme gayreti içinde bulunmalýdýr. Karþýsýna çýkan landýðýyla, yarýnki ebedî hayat için nasýl hazýrher türlü hayýr imkânýný Cenâb-ý Hakk'ýn bir lütfu landýðýný akl-ý selim ile kýyas etmelidir. Allah'ýn her olarak deðerlendirmeli, bulunmaz bir fýrsat bilmeyapýlaný bildiðini de unutmamalýdýr. Bütün bunlarý lidir. Ýnsanlarýn bazý hayýrlara iltifat etmediðine düþünerek silkinmeli, büyük bir azim ve gayretle bakarak aldanmamalý, imkân bulabildiði her hayra hayýr yarýþýna baþlamalýdýr. koþmalýdýr. Nefsânî arzularýnýn esiri olmuþ bir insan, bütün Þayet insanlar ilim, ahlâk ve fazilet yolunda ilerdünya menfaatlerini kendisinde toplamak ister. lemez de ihmalkâr ve bigâne davranýrlarsa, Allah Böylece Allah'ýn vadettiði ahiret nimetlerinden gâfil Teâlâ da onlarý rahmet ve lütfundan mahrum býrakýr. kalýr. Cenâb-ý Hak, bu kullarýný þöyle ikaz buyurur: Böyle bir bedbahtlýða maruz kalanlarýn her bakýmdan "Hayýr! Doðrusu siz, çarçabuk geçeni (dünya geri kalacaklarýnda ise hiç þüphe yoktur. Ýmtihan hayatýný ve nimetlerini) seviyor (tercih ediyor), ahireti âlemi olan bu dünyada, amellerin karþýlýðýný görme ise býrakýyorsunuz." (el-Kýyâme, 20-21) yeri olan ahirete hazýrlýk için bol bol hayýr hasenatta "Þu insanlar, çarçabuk geçen dünyayý seviyorlar bulunmak, her hayra anahtar, bütün þerlere de kilit da önlerindeki çetin bir günü(ahireti) ihmâl ediyorolmak îcâb eder. lar." (el-Ýnsân, 27) Þunu da unutmamak lâzýmdýr ki, Yüce "Nefsini kötülüklerden arýndýran, Rabbinin Rabbimiz, ufacýk bir hayra bile kat kat fazlasýyla ecir ismini zikredip namaz kýlan, felâha erer. Fakat siz vermektedir. Cenâb-ý Hakk'ýn kullarýna büyük bir dünya hayatýný tercih ediyorsunuz. Hâlbuki ahiret, lütfu olan bu keyfiyet, ayet-i kerimelerde þöyle beyan daha hayýrlý ve daha bâkîdir (ebedîdir)." (el-A'lâ, 14buyrulur: 17) "…Hayýr olarak kendiniz için önceden ne gönDolayýsýyla insan, dünyalýk telâþýna kapýlarak derirseniz, onu Allah katýnda daha hayýrlý ve mükâfatý ahireti unutmamalýdýr. Hayýr iþlerinin karþýlýðý, umudaha büyük olarak bulursunuz…" (el-Müzzemmil, miyetle ahirete kaldýðýndan, nefs ve þeytan insaný 20)Unutmayalým ki mü'min, hayýr iþlemeye doymaz aldatarak, bu hususta gaflete sevk etmektedir. Ayet-i ve bir hayrýn þerefi de, geciktirilmeden, hemen yapýlkerimede þöyle buyrulur: masýndadýr. Rabbim bizlere nefesimizin son saniye"Her canlý ölümü tadacaktýr. Yaptýklarýnýzýn sine kadar hayýrda yarýþmayý nasip etsin…

Ayancý’nýn objektifinden Çorum’da yaþayan kuþ türleri

Ak Kanatlý Sumru Özellikler

Yazda eriþkin kuþlarýn, kýsa kýrmýzý bacaklarý ve kýsa siyah bir gagasý, siyah bir boynu ve karný, çok koyu gri arkasý, yavrularda çoðunlukla 'kare' olarak görülen hafif gri (neredeyse beyaz) kuyruk ve beyaz bir saðrý vardýr. Yüz sarýmsý renklidir. Kanatlarý ismini

Habitat

Üreme habitatlarý, güneydoðu Avrupa'dan merkezi Asya'ya karþýda tatlýsu bataklýklarýdýr. Bataklýk içinde yüzen bitki topluluklarýna veya suErcan AYANCI ya oldukça yakýn ercanayanci@hotmail. com olan yerlere, saz saplarýndan ya da diðer bitkilerden aldýðý gibi çoðunlukla beyaptýklarý yuvalarýna 2 ila 4 yaz renklidir. Ýç kanat, kaharasý yumurta býrakýp, üzeverengi-uçlu örtü tüyleri ile rine yatarlar. Kýþýn, Afrika, grimsidir. Üreme dönemi güney Asya ve Avustralharici kuþ tüyünde, siyah ya'ya göç ederler. olan yerler, beyaz veya soluk gri ile deðiþtirilir, birkaç Fotoðraf Çorum’da çesiyahýmsý tüy olmasýna raðkildi men alt parçalar beyazdýr. Kaynak Baþ, beyaz bir alýnla siyahwww.trakus.org týr.

hizmetlerde bulunmak iþin özü bu ve halen bunu baþka yerlere çeken sayýn gençlik kollarý yöneticileri bunu anlamakta güçlük çekiyor. Haliyle gençlerde onlarý anlamakta güçlük çekiyor. Arada bir iletiþim kopukluðu almýþ baþýný gidiyor. Tüm gücü elinde tutan iktidar partisi yerelde neden bu kadar pasif kalýyor diye bir soru aklýmýza geliyor. Bunun nedenlerinden birini yukarýda söyledim. Peki önemlisi ne? -Gençlerle arasýnda iletiþim kopukluðu olan sayýn gençlik kollarý yöneticilerinin ýsrarla koltuk aþký büyütmeleri, -Her hatayý baþkasýnda arayan yönetici zihniyeti, -Elinde imkan olmasýna raðmen gençleri bir arada tutmayý baþaramayan ve liderlik vasfý olmayan idareciler ve tabi en öenmlisi dava bilinci hizmet þuuru olmayan ve sadece çýkar amaçlý siyaset izleyen çok sayýn baþkanlar. . . Bu anlayýþta olan insanlarýn siyasete ve gençliðe ne katabileceðini bir düþünürsek ''koca bir hiç''ten öteye gidemiyoruz malesef idareciler gençliðe gereken önemi vermedikçe ve kendilerinin ekseninde dönen dünyanýn dýþýna çýkmadýkçada bir arpa boyu ilerleme olacaðýný düþünmüyorum ama inþAllah yanýlan ben olurum. Sözlerimi noktalarken bir genç olarak temennim þudur ki; Allah bu gençliði dava þuurundan hizmet bilincinden uzak kalmýþ dar kalýplara hapsolmuþ ve her daim kendi haklýlýðýný kendi çýkarlarýný gözeten lider vasfý olmayan tepeden inme yöneticilerden uzak eylesin. Gençliðini de hakkýyla geçiren gençleri bu toplumdan eksik etmesin.

Her çaðýn vebasý ve kurtuluþ yollarý

açýklamak gerekirse; sabýr konusu insanýn kýrýlma anýdýr, o aný Hemen hemen her çaðda dünyevileþme insanlýk adýna geçenler yokuþ aþaðý inerler. O sarp yokuþu çýkýncaya kadar problem olmuþtur. Kur'an bunu bize; Ali Ýmran suresi 14. sabýr. ayette þöyle ifade eder: "Kadýnlar, oðullar, yük yük altýn ve gümüþ, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin þiddetle Örneklerimiz yaþanmýþ misallerden olursa itiraz ve mazarzuladýðý þeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayeret hakkýmýz ortadan kalkmýþ olur. Arkadaþýmýzýn birisi ev atýnýn geçimliðidir. Oysa asýl varýlacak güzel yer ancak Allah kredisi konusunda bize danýþtý. Ben de "O vebale giremem." katýndadýr." Niçin bizlere bunlar dünya hayatýnýn geçimdedim. Sað olsun sözümüzü tuttu ve çekmedi. Alacaðý ev elli liðidir denildiði halde, bunlarýn peþinde ömrümüzü tüketiriz beþ bin lira idi. Bir sohbette "Senin yüzünden hala kiradayýz, de asýl varýlacak güzel yere ulaþma noktasýnda pasif kalýrýz? millet evinin kirasýný ödüyor. Biz ise kiracýlýða devam." diye Bunlarý sorgulayan bir beyin süreci iyi tahlil eder ve kontrol espri yaptý. Yaklaþýk bir buçuk, iki yýl sonra alacaðý evden, altýnda tutabilirse üstesinden gelinemeyecek bir sorun çok daha yeni ve güzel bir evi, seksen bin liraya aldý. Sadece deðildir. üç milyar borcunun kaldýðýný ifade etti. Onu da yakýnlarýndan bulmuþ. Gördük mü hem faiz illetine bulaþmadý hem de daha Günümüz müslümaný evini tefriþ noktasýnda gösterdiði güzel bir eve sahip oldu. Sabrýn meyvesi… Unutmayalým ki gayreti ahiretini imar noktasýnda gösterse iþler rayýna girmez faiz bir kimsenin annesi ile Kâbe yolunda otuz altý defa zina mi? Bakýn evlerimize harcadýðýmýz para ve ebedi hayatýmýza ayýrdýðýmýz para. Bir mukayese yapalým birisinde kiracýyýz, Yakut BOZDOÐAN etmesinden beter olduðunu Peygamber efendimizin bildirdiði diðerinde ise ebedi, niçin ebedi ev sahibi olacaðýmýz Çorum Anadolu imam bir illettir. mekânýmýzý çok sýcak bir mekâna inþa edelim, edelim de bu hatip lisesi meslek Bir baþka örnek ise; bir öðrencimiz bayrama ziyarete azabý ebedi çekelim? Bakýn Allahu Teâlâ bizdeki zafiyete ders.Öðrt. gelip TOKÝ'de teslim alma komisyonunda olduðunu binaen ne diyor? " Eðer bütün insanlar (kâfirlere verdiðimiz söylediðinde, ben de "Aman dikkat rüþvet büyük döner, sýký nimetlere bakýp küfürde birleþen) bir tek ümmet olacak olmasalardý dur." diye uyardým. O da "Haklýsýnýz. Müteahhidin bir tanesi yüz bin Rahman'ý inkâr edenlerin evlerine gümüþten tavanlar ve üzerlerine çýkaeuro masaya koydu. Dönüp bakmadým bile. Çok ýsrarcý olunca da caklarý merdivenler yapardýk. Evlerine (gümüþten) kapýlar ve üzerine müfettiþ istedim. Ýnceleme neticesinde o müteahhit dört buçuk milyon yaslanacaklarý koltuklar ve altýn süslemeler yapardýk. Bütün bunlar euro ceza yedi. Eðer ben yüz bin euroya tenezzül etse idim, milletin sadece dünya hayatýnýn geçimliðidir. Rabbinin katýnda ahiret ise, O'na cebinden dört buçuk milyon euro çýkacaktý. Allah nasip etmesin, karþý gelmekten sakýnanlarýndýr. Kim Rahman'ýn Zikrini görmezden ekibimiz saðlam, imam hatip terbiyesi aldýk." dedi. Bakýn bu zamanda gelirse, biz onun baþýna bir þeytan sararýz. Artýk o, onun ayrýlmaz bir da böyle insanlar var mý demeyin bu olay iki sene önce oldu. Sabrýn ve dostu olur." (Zuhruf suresi 33/36) þükrün imtihaný bir arada… Rüþvet haramýna sabretti, elinde olana þükretti ve sarp yokuþu aþtý, inþallah. Yani o kâfirlere özenirsek þeytan ile yakýn dostluðumuz kaçýnýlmaz olur. Bu yüzden diyoruz ki, gelin Rabbimizin bu uyarýlarýna çok Bedenimizin þükrü ibadet, malýmýzýn þükrü ise infaktýr. "Altýný ve geç kalmadan kulak verelim. Allah Resulü bu konuda bakýn ne diyor gümüþü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar var ya iþte onlarý "Kimin düþüncesi ahiret olursa, Allah ona gönül zenginliði verir, iþlerielim bir azap ile müjdele." (Tevbe 34) ayetini gördüðümüz halde sadece ni kolaylaþtýrýr. Ýstemediði halde dünya nimetleri de verilir. Kim ahireti elhamdülillah diyerek þükrümüzü ifade edemeyiz. O sadece dil ile unutup sadece dünyayý düþünürse, Allah da fakirliði onun gözleri önüne ifadesidir. Fiili þükrümüz ise icraatlarýmýzdýr. Hanne validemizin kýzý diker, iþlerini darmadaðýn eder. Dünyada ise, ancak kendisine takdir Meryem'i adadýðý gibi bizler de mallarýmýzýn belli bir oranýný edilen kadar verilir."(Tirmizi kýyame 30) adamalýyýz. Mesela maaþýmýzýn yüzde onunu, çok mu geldi, bir hesap Peki, ahireti düþünerek malýmýz nasýl çok olur; o da "lein þekertüm yapalým; iki bin lira alan bir kiþi ayda iki yüz, senede ikibindörtyüz, on leeziydenneküm" ayeti gereði þükretmeye baðlýdýr. Eðer þükrümüz bol yýlda yirmidörtbin, elli yýl hiç kesintisiz bu iþi sabýrla sürdürebilirse, olursa malýmýz da artar. Bir baþka hadiste Allah Resulü "Bir sürüye bir yüzyirmibin lira infak etmiþ olur. Ne kadar çok deðil mi? O paraya ayda baþýndan bir kurt diðer baþýndan baþka bir kurt girse, bu iki kurt sürüyü telef etmeden, müslümanýn dinini makam ve dünya sevgisi yer bitirir." iki yüz lira taksitle elli yýl vadeli bir evi almamýz bile zor iken, bizler ne Ýþte bu yüzden diyoruz ki aman bu uyarýlarý okuyup geçmeyelim. güzel cennet hayalleri kuruyoruz. "Aman battý balýk…" sözünü söyleKendimize çeki düzen verelim, yoksa gözümüzde büyüttüðümüz nice meyin. Rabbim bire yedi yüz vaat ediyor, en azýndan bunu bari yapalým deve diþi gibi müslümanlar dünya kalburunda elendi, gitti. Kalburüstü diye bu örneði verdim. olmak istiyorsak Rabbimize kavuþacaðýmýz ana kadar mücadeleyi Yapanlar yok mudur? Elbette ki imtihaný kazanmak kolay deðil. sürdürmek zorundayýz. Bunu baþaranlar az olsa bile vardýr. Biz de bunu baþarmak zorundayýz. Yukarýda söylediklerimiz hastalýðýn tespitiydi. Tedavisine gelince; Yoksa bu hastalýða yakalanýr, dünya eleðinde elenir ve hüsrana uðrayansüreç üç ayaktan oluþur. Birincisi, her iþin baþý olan sabýr; ikincisi, gerek lardan olmamýz kaçýnýlmaz olur. Rabbim bizlerin sabrýný, þükrünü ve bollukta gerekse darlýkta sürekli canlý tutmamýz gereken þükür; infak duygularýný razý olacaðý güzellikte ifa edenlerden eylesin. Ahiru üçüncüsü ise veren elin alan elden üstün görüldüðü infak hali. Kýsaca davahüm enilhamdülillah.

Hekimler halkýn yanýnda

Deðerli okuyucular bilindiði üzere bu hafta 14 Mart lýk çalýþaný gibi görülebiliyor. Bu nedenle alýnan kararlar Týp bayramýný kutluyoruz. Günün anlam ve önemine istive yapýlan söylemler de saðlýk çalýþanlarýnýn gözetilmesi naden bu haftaki yazýmý bu konuya ayýrdým. Tarihimizde ve korunmasý en büyük ricamýz. II. Mahmut döneminde 14 Mart 1827'de açýlan okullar ile Çorum Tabip Odasý olarak halkýmýzla kaynaþýp, tüm modern týp eðitimi verilmeye baþlanmýþ, 1919 yýlýnda ise idareciler ve saðlýk çalýþanlarýyla birlikte çok güzel bir týp düþman iþgalini protesto için okul öðrencileri ile zamanýn bayramý kutlamak istiyoruz. Basýndan da takip ettiðiniz tanýnmýþ doktorlarý, okulun açýlýþ tarihine denk gelen üzere, bu amaçla bir dizi ziyarette bulunduk. Burada ziyagünde ilk kutlamayý yapmýþlar ve o günden beri týp bayretlerimizi haber yapan basýnýn deðerli üyelerine, kendim ramý kutlamalarý gelenek haline gelmiþtir. ve odamýz adýna çok teþekkür ediyorum. Klasik Tabip Ýnsan saðlýðýný korumak gibi ulvi bir görev üstlenen Odasý ve hekim anlayýþýnýn dýþýnda yeni bir imaj geliþtirdoktorlarýmýz zorluklarla dolu bir yýl geçirdi. Özellikle dik. Eczacýlarýmýz ve diþ hekimlerimizle beraber saðlýk Gaziantep'te bir doktor arkadaþýmýzýn acý bir þekilde arahizmetlerinde kaliteyi yükseltmek için elimizden gelenin mýzdan ayrýlmasý ve maalesef saðlýk çalýþanlarýna çok saen iyisini yapmaya çalýþýyoruz. Halkýmýzýn yanýnda, içleyýda müessir saldýrýnýn gerçekleþmesi tüm camiayý derin- Dr. Mustafa AZAK rinden biri olarak faydalý etkinliklerde bulunmak istiyoden yaraladý. Herkes tarafýndan kýnanan bu saldýrýlarýn bir Mimar Sinan Aile ruz. Ýnsanlarla iletiþim kurup dertlerini dinliyor ve elimizdaha tekrar etmemesini ümit ediyorum. den gelen bir þey var mý diye bakýyoruz. Ýdaricilerimiz ile Saðlýðý Merkezi beraber biz saðlýkçýlarýn sorunlarýný giderecek yöntemler Þu kýsma özellikle dikkat edilmesi kanaatindeyim. geliþtirmeye çalýþýyoruz. Biliyoruz ki biz ne kadar sorunsuz ve mutHekimlerimiz farklý ülkelerden gelen ve halktan ayrý yaþayan inlu olursak, halkýmýza da o kadar iyi hizmet götürürüz. Artan hizmet sanlar deðil, tam aksine, halkýn içinden çýkan, halkla beraber yaþakalitesi insanlarý mutlu eder ve hayat kalitelerini yükseltir. yan bu vatanýn evlatlarý. Þu anda verdiðimiz saðlýk hizmetlerine kendilerinin de muhtaç olduðu ve görevi býraktýklarýnda hiç kimseÇorum'da saðlýk sektöründeki iyi yönde geliþmeler herkes taden farký olmadan hayatlarýný devam ettirecekleri aþikâr. Dolayýsýyrafýndan görülüyor. Aile hekimliði, kamu ve özel hastanelerdeki la ülkemizdeki saðlýk hizmetleri ne kadar iyi seviyeye gelecek olursaðlýk personelinin çalýþmalarýnýn hepsi hastalarýmýzýn çok iyi hizsa, saðlýk çalýþanlarý da ayný ölçüde o kadar iyi hizmet alýr. Saðlýk met almasýný saðlýyor. Özellikle ilimizde kalp ameliyatlarýnýn ve camiasý çalýþanlarý bunun farkýnda. Yani ayný geminin içerisinde anjiyonun yapýlmaya baþlanmasý çok büyük bir nimet. Birçok insan yolculuk ediyoruz. Batacaksak ta beraber hedefe ulaþacaksak ta bebundan faydalanýp tedavi gördü, hatta hayatýn ince çizgisinde gidip raberiz. Buna raðmen saðlýk çalýþanlarýna farklý davranýlmasý andönenler bile oldu. Emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum. lamsýz. Herkes emin olsun ki, bir hastasýnýn tedavi olduðunu görÇorum Tabip Odasý olarak yaptýðýmýz çalýþmalarda hekimlerimek bir hekimi ne kadar çok mutlu ediyorsa, hastanýn iyileþmememizden odamýza gerekli desteði vermelerini istiyoruz. Birlikte hasi de o kadar derinden etkiliyor ve üzüyor. Hastalarýnýn sorumlulureket etmenin öneminin herkes tarafýndan bilindiðinden eminiz ve ðunu alan hekimler, gece gündüz demeden canla baþla çalýþýyorken bu nedenle ' birliðimiz gücümüzdür' diyoruz. Çalýþma þartlarýnýn ayný esnada bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutmak için eðitimdüzeltildiði, þiddetin olmadýðý bir ortamda halka hizmet etmeyi lerine devam ediyor. Her an saðlýkla ilgili bir sorun ya da soruyla ümit ediyoruz. karþýlaþabiliyor. Hiçbir meslekte olmayan, sürekli çalýþmayý gerektiren bu durum birçok meslektaþýmýzýn yorulmasýna ve hatta kendiYaratýlan herkesi seven, insan saðlýðýný korumak için elinden ni tükenmiþ hissetmesine neden oluyor. Bu durumun önlenmesi geleni yapan ve halkýna hizmet vermek için tüm zorluklara göðüs adýna kýymetli idarecilerimizden bir istirhamým olacak. Ýyi niyetle geren hekimlerimizin Týp Bayramýný kutluyorum. Saðlýk sektörünplanlanmýþ fakat uygulanýlabilirliðinin mümkün olmadýðý zamanla de hizmet veren hekim, diþ hekimi, eczacý ve saðlýk personeli ile anlaþýlan bazý düzenlemelerin bir an önce yeniden revize edilmesi beraber daha mutlu daha güzel günlerde halkýmýzýn hizmetinde olgerekiyor. Ýþ yükü giderek artan ve birçok iþle uðraþmak zorunda mamýz dileðimle, hoþça ve saðlýcakla kalýn. kalan hekimler, istemeden de olsa hizmette aksaklýklara sebep olaNOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " birnefessihbiliyor. Bu durum hekim ile vatandaþý karþý karþýya getirebiliyor. hat@hotmail.com " Özellikle hastayla iletiþim de kurulamadýysa, sanki tüm suçlu sað-


SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Çorumlu 14 güreþçi Türkiye Þampiyonasý biletini aldýlar

17

Samsun’da yapýlan 15-16 Yaþ Okullar güreþ grup birinciliðinde on üç, grekoromen stilde ise sekiz Çorumlu güreþçi Türkiye Þampiyonasý’na katýlma hakký kazandý.

S

amsun’da yapýlan 15-16 Yaþ Okullar güreþ grup birinciliðinde mücadele eden 14 Çorumlu güreþçi Türkiye Þampiyonasýnda mücadele etmeye hak kazandýlar. Hafta sonunda yapýlan grup birinciliðinde serbest stilde 13 Çorumlu güreþçi mindere çýktý. Bu güreþçilerden sekizi Türkiye Þampiyonasý’na katýlma hakký kazandýlar. Grup birinciliðinde 42 Kg’da Musa Þahin, 50 Kg’da Emrah Sarýtaþ ve 76 Kg’da ise Mimar Sinan Ýþler sýkletlerinde birinci olarak Türkiye Þampiyonasý biletini aldýlar. 58 Kg’da Özgür Yiðit ikinci, 46 Kg’da Deniz Akkaya, 63 Kg’da Serkan Arslan, 76 Kg’da Hüseyin Kütlemez ve 100 Kg’da ise Bekir Eryücel sýkletlerinde üçüncü olarak þampiyona biletini aldýlar. Bu kategoride Çorum takým sýralamasýnda birinciliði alýrken ikinci Ýstanbul, Tokat üçüncü ve Sivas ise

dördüncü sýrada yer aldý. Bu müsabakalarýn ardýndan yapýlan grekoromen stilde ise Çorum’dan 11 güreþçi mücadele etti ve altýsý Türkiye Þampiyonasý’na katýlma hakký kazandý. Bu kategoride 54 Kg’da Mehmet Çeker, 58 Kg’da Ümit Kýrçiçek ve 63 Kg’da Oðuzhan Yalçýn birinci, 46 Kg’da Ýsa Arslan ve 58 Kg’da Serkan Kurtaran ikinci 42 Kg’da ise Z. Sinan Ýpek üçüncü olarak Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazandýlar. Bu kategoride iller sýralamasýnda ise Ordu birinciliði kazanýrken Çorum ikinci, Samsun üçüncü Tokat ise dördüncü sýrada yer aldý. Samsun’da dereceye giren bu güreþçiler 12-14 Nisan tarihleri arasýnda Edirne’de yapýlacak olan 15-16 Yaþ Türkiye Güreþ Þampiyonasý’nda mücadele edecekler.

Ziya Gökalp’den Çaðla Gedik’e ödül

T

ürkiye Muay Thai Þampiyonasý’nda sýkletinde ikinci olan Çaðla Gedik’e öðrenim gördüðü Ziya Gökalp Ýlkokulu tarafýndan ödüllendirildi. 24 Þubat ile 3 Mart tarihleri arasýnda Antal-

ya’nýn Alanya ilçesinde yapýlan Türkiye Muay Thai Þampiyonasý’nda 45 Kg’da mücadele eden Çaðla Gedik sýkletinde final maçýný kaysederek gümüþ madalya kazanmýþtý. Ziya Gökalp Ýlko-

kulunda geçtiðimiz günlerde düzenlenen törenle Çaðla Gedik ödüllendirildi. Ziya Gökalp Ýlkokulu Müdürü Ýlhami Sarmaþýk, öðrencileri Çaðla Gedik’in Türkiye Þampiyonasýnda elde ettikleri baþarýyla gurur duyduk-

larýný belirterek baþarýnýn ödüllendirmesinin sporcuyu teþvik edeceðini söyledi. Sarmaþýk, Gedik’i bu baþarýsýyla örnek bir öðrenci olduðunu belirterek okul idaresi olarakda kendisini ödüllendirmeyi uygun gördüklerini söyledi. Okul Müdürü Ýlhami Sarmaþýk Çaðla Gedik’in bu baþarýsýnda katkýsý bulunan öðretmenlerini ve antrenörlerine Hasan Çalýþkan’a teþekkür etti ve sporcusuna bundan sonraki spor yaþantýsýnda baþarýlar diledi.

Yýldýzlar Masa Tenisi’nde grup heyecaný sona erdi Üç gün süreyle ilimiz Atatürk Spor Salonu’nda yapýlan yýldýzlar masa tenisi grup birinciliðinde kýzlarda Ankara Özel Samanyolu, Kastamonu Devrekani ve Tokat Turhal Mehmet Akif, erkeklerde ise Ýzmir Görecek, Ankara Özel Samanyolu ve Giresun Bulancak okullarý Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazandýlar.

O

kullu Yýldýzlar Masa Tenisi grup birinciliðinde Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazanan okullar belli oldu. Ýlimiz Atatürk Spor Salonu’nda yapýlan yýldýzlar masa tenisi grup birinciliðinde 15 kýz ve 15 erkek takýmý üç gün süreyle mücadele ettiler. Yapýlan müsabakalar sonunda kýzlarda Özel Samanyolu Yüksel Sonkaya Ortaokulu birinci, Kastamonu Devrakani HC Budak Ortaokulu ikinci, Tokat Turhal Mehmet Akif Ortaokulu ise üçüncü olarak Türkiye Þam-

piyonasýna katýlmaya hak kazandýlar. Erkeklerde ise birinciliði Ýzmir Görecek Mustafa Kemal Ortaokulu kazanýrken Ankara Özel Samanyolu Yüksel Sarýkaya Ortaokulu ikinci Giresun Bulancak Cumhuriyet Ýlkokulu ise üçüncü olarak Türkiye þampiyonasýna katýlma biletlerini alan okullar oldular. Dün yapýlan final maçlarýnýn ardýndan düzenlenen törenle ilk üç sýrayý alan okullara belgeleri davetliler tarafýndan verildi.

Kýzlarda birinci olan Ankara okulunun belgesini Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi

Haluk Yakýn’a Yozgat’ta görev Ý

limiz C Klasman Basketbol hakemi Haluk Yakýn’a Yozgat’ta görev verildi. 13-17 Mart tarihleri arasýnda Yozgat’ta düzenlenecek olan yýldýz erkekler basketbol

bölge þampiyonasýnda Haluk Yakýn da görev yapacak. Yozgat’ta yapýlacak olan bu bölge þampiyonasýnda sekiz takým birinci olarak Türkiye Þampiyonasýnda mücadele etmek için ter dökecekler.

Erkeklerde birinci olan Ýzmir’in belgesini Masa Tenisi Federasyonu MHK Baþkaný Koral Metel verdi

Osmancýk MEM ve Hastane ikinci turda

Polis Günü Kurumlar Voleybol’da üçüncü maçlar sürüyor

Ziya Gökalp Müdürü Ýlhami Sarmaþýk, Türkiye ikincisi Çaðla Gedik’i ödüllendirdi

Hitit Ünilig Futsal’a galibiyetle baþladý

Ü

niversitelerarasý Salon Futbolu Ünilig’de mücadele eden Hitit Üniversitesi ilk maçýnda Ordu Üniversitesi’ni 2-1 yenerek grubu galibiyetle baþladý. Geçtiðimiz cuma akþamý Ordu’da oynanan grubun ilk maçýnda Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ile karþýlaþtý. Maça ev sahibi takým hýzlý baþladý ve 10. dakikada bulduðu golle 1-0 öne geçti. Bu gole 17. dakikada Ýlker’le cevap veren Hitit Üniversitesi ilk yarýyý 11 berabere tamamladý. Ýkinci yarýda öne geçmek için mücadele eden temsilcimiz 33. dakikada Ýlker’le ikinci golü buldu ve maçta 2-1 öne geçti. Maçýn son dakikasý içinde bitime 8 saniye kala maçýn

hakemler ev sahibi takým lehine penaltý kararý verdi. Atýþý Hitit Üniversitesi kalecisi Þafak kurtararak takýmýnýn maçtan galibiyetle ayrýlmasýnda büyük pay sahibi oldu. Grubun diðer maçýnda ise Sinop Üniversitesi evinde konuk ettiði Rize Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi’ni gol düellosu þeklinde geçen maç sonunda 9-7 yenmeyi baþardý. Hitit Üniversitesi futsal takýmýný çalýþtýran Osman Gýdýk, gruplarýndaki ilk maçý kazanarak iyi bir baþlangýç yaptýklarýný ikinci maçta ise 15 Mart cuma günü Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda Sinop Üniversitesi’ni konuk edeceklerini söyledi. Gýdýk, ilk maçýný kazanan rakipleri önünde galip gelerek yollarýna devam

P

olis Günü etkinlikleri arasýnda geleneksel olarak düzenlenen kurumlararasý voleybol turnuvasýnda B ve D gruplarýnda üçüncü maçlar tamamlandý. Bu maçlar sonunda Osmancýk MEM ve Hastane takýmlarý ikinci tur biletini aldýlar. B grubunda oynanan maçlarda ilk iki maçýný kazanan Osmancýk Milli Eðitim, Sungurlu Milli Eðitim karþýsýnda üçüncü maçýnýda kazanarak ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Grubun diðer maçýnda ise Týbbi Tanýtým Temsilcileri, Alaca Kaymakamlýðý önünde

ADÝÞspor: 3 - Ziraat Mühendisleri: 0

SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ayþegül Yýldýrým, Ünal Tuna ADÝÞSPOR: Sami, Muhammed, Erol, Fikret, Temel, Mustafa, Cafer, Ömer, Selami. ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ: Murat, Gökhan, Burak, Kenan, Ali, Serdar, Ali, Uður, Mustafa, Muammer, Recep, Ömer, Hamza. SETLER: 1.SET: 25-22, 2.SET: 27-25, 3.SET: 25-12 (Adiþspor).

Ýkinci yarýda ayrýldýlar Ç

orumspor’un pazar günü oynadýðý Beþikdüzüspor maçýnda protokol tribününde ilk yarý kalabalýk ikinci yarý azaldý. Maçýn ilk yarýsýný protokol tribününde izleyen Garnizon Komutaný Hakan Saraç ile Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ilk yarýnýn son bölümünde gelen goller

ve kýrmýzý kartýn ardýndan devre arasýnda sahadan ayrýldýlar. Saraç ve Gül maçýn ilk yarýsýnýn son dakikalarýnda gelen kararlarla ikinci yarýyý izlemeden ayrýlýrken maçýn devre arasý ve bitiminde hakemler soyunma odasýna giderken taraftarlar ve protokol tribününden büyük tepki gördüler.

ilk sete kaybetsede sonraki üç seti alarak maçtan 3-1 galip ayrýlarak ikinci galibiyetini aldý ve ikinci tur iddiasýný devam ettirdi. D grubunda oynanan ilk maçta ise ilk iki maçýný kazanan Hastanespor, Çorum Eðitim Sevenler Derneði karþýsýnda 3-0’lýk galibiyetle ayrýlarak üçüncü maçýndan da galibiyetle ayrýlarak ikinci tur biletini almayý baþardý, Diðer maçta ise Ziraat Mühendisleri’ni 3-0 yenen Adiþspor turnuvadaki ilk galibiyetini aldý..

Osmancýk MEM: 3 - Sungurlu MEM: 0 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Turgut

Feride Tekneci

Yýldýrým,

SUNGURLU MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ : Fýrat, Adem, Mustafa Özkan, Hüseyin, Seçkin, Mustafa Katmýþ, Mustafa Kocabaþ.

OSMANCIK MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ: Barýþ Boyar, Kenan, Ebuzer, Barýþ Aydýn, Halil, Ýsmail, Ümit. SETLER: 1.SET: 25-23, 2.SET: 25-15, 3.SET: 27-25 (Osmancýk Milli Eðitim).

Týbbi Tanýtým:3 - Alaca Kaymakamlýk:1 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Turgut Yýldýrým, Hasan Olgun.

TIBBÝ TANITIM TEMSÝLCÝLERÝ : Altuð,

Ali, Kenan, Yasin, Deniz, Özhan, Alper, Mehmet.

ALACA KAYMAKAMLIÐI: Serhat, Kerim, Mücahit, Refik, Ayhan, Kadir, Beytullah, Adem, Gökhan, Oðuzhan, Vehbi, Ercüment. SETLER: 1.Set: 2927 (Alaca Kaymakamlýk), 2. Set: 25-23, 3. Set: 25-18, 4. Set: 25-18 (Týbbi Tanýtým Temsilcileri).

Hastane: 3 - ÇESDER: 0 SALON: Tevfik Kýþ Nurþen Kýlýç, Feri-

HAKEMLER:

de Tekneci

HASTANESPOR:

Mehmet, Osman, Ahmet, Burhan, Hakan, Serhat,

Musa, Emrah.

ÇORUM EÐÝTÝM SEVENLER DERNEÐÝ: Hakan, Sinan, Yalçýn, Ümit, Osman, Salih. SETLER: 1.SET: 25-12, 2.SET: 25-11, 3.SET: 25-20 (Hastane).


18 SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Þampiyon güreþçilerin isimleri BESYO dersliklerinde yaþayacak

Gençler’de tek madalya Yavuz Canpolat’tan Kayseri’de yapýlan Türkiye Gençler Grekoromen Güreþ Þampiyonasý’nda 50 Kg’da Sungurlu Tevfik Odabaþýspor kulübünden Yavuz Canpolat üçüncü olarak bronz madalya kazandý.

Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu dersliklerine Çorumlu þampiyonlar Adil Candemir, Tevfik Kýþ, Mahmut Atalay ve Nazmi Avluca’nýn isimleri yarýn saat 14.00’de düzenlenecek törenle hizmete açýlacak.

H

K

ayseri’de yapýlan Türkiye Grekoromen Gençler Güreþ Þampiyonasý’nda Çorum’a tek madalyayý 50 Kg’da Yavuz Canpolat kazandýrdý. 8-10 Mart tarihlerinde Kayseri Kadir Has Spor Salonu’nda yapýlan Türkiye Þampiyonasý’na 30 ilden ve 50 kulüpten 300 sporcu katýldý. Çorum adýna þampiyona vizesi alan sekiz güreþçi olmasýna karþýn altý sporcu mindere çýktý. Ayný sýklette mücadele eden üç Çorumlu sporcunun kurada birbirlerini çekmesi nedeniyle þampiyonaya erken veda ettiler. 50 Kg’da mücadele eden Sungurlu Tevfik Odabaþý spor kulübü sporcusu Yavuz Canpolat zorlu mücadele sonunda sýkletinde üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu.

Bölgesel Amatör Lig Altýncý Grup haftanýn görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý:

Ýskilip Belediyespor - Kozlu Belediyespor Adliyespor - Sincan Belediyespor Geredespor - Bartýnspor Sorgun Belediyespor - MKE Kýrýkkalespor Akyurt Belediyespor-Eskipazar Belediye Zonguldak Kömürspor - Ostimspor Kýrýkkale Yahþihanspor - Tosya Belediyespor

PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Zonguldak K. 2. Adliyespor 3. Kozlu Bele 4. Sincan Belediye 5. Ostimspor 6. Geredespor 7. Sorgun Beled 8. Akyurt Bele 9. Bartýnspor 10. Ýskilip Belediye 11. Tosya Belediye 12. Kýrýkkalespor 13. Yahþihanspor

O 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

G 15 13 10 9 9 7 8 8 7 6 5 4 3

B 3 6 7 6 4 8 3 2 4 4 7 8 8

M 2 1 3 5 7 5 9 10 9 10 8 8 9

A 50 38 26 27 37 24 26 26 30 24 16 22 23

: 0-2 : 2-0 : 0-0 : 3-1 : 3-1 : 3-0 : 1-1

Y 11 16 14 16 34 19 29 30 31 24 21 30 31

itit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu dersliklerine Çorum’un yetirdiði Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu güreþçilerin isimleri yarýn düzenlenecek bir törenle resmen açýlacak. Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu dersliklerine Çorum’un yetiþtirdiði Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu güreþçilerin isimlerinin verilmesi ka-

Ýskilip yerini korudu 50 Kg’da dereceye giren güreþçiler ödül töreninde. Yavuz Canpolat daire içindeki güreþçi

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor evinde aldýðý 2-0’lýk Kozlu maðlubiyetine raðmen rakiplerininde haftayý maðlubiyet veya beraberlikle kapatmasýyla sýralamadaki yerini korudu.

B

P 48 45 37 33 31 29 27 26 25 22 22 20 17

17 Mart Pazar: Sincan Belediye - Ýskilip Belediyespor. Bartýnspor - Ankara Adliyespor. Eskipazar Belediye- Sorgun Belediyespor. Kozluspor - Zonguldak Kömürspor. Ostimspor - Akyurt Belediyespor. Tosya Belediyespor - MKE Kýrýkkalespor. Yahþihanspor - Geredespor.

ölgesel Amatör Lig 6. grupta 20. hafta maçlarý tamamlandý. Temsilcimiz Ýskilip Belediyespor 20. hafta maçýnda evinde konuk ettiði Kozlu Belediyespor önünde ilk yarým saatlik bölümde maçta üstün oynayan taraftý. Bu dakikada tecrübeli ismi Orhan’ýn kýrmýzý kart görerek oyundan atýlmasýyla 10 kiþi kaldý ve ikinci yarýda üstünlüðü rakibine kaptýrdý. Konuk takým ikinci yarýda bulduðu gollerle maçtan 2-0 galip ayrýlarak sýralamadaki yerini saðlama aldý. Ýskilip Belediyespor ise bu maðlubiyete raðmen sýralamadaki yeri deðiþmedi ancak alttan gelen takýmlarýn aldýklarý puanlarla fark kapandý. Grupta alt sýralarý yakýndan ilgilendiren maçta Yahþihanspor ile Tosya Belediyespor ara-

rarý yarýn düzenlenecek bir törenle açýlacak. BESYO’nun dersliklerine Adil Candemir, Tevfik Kýþ. Mahmut Atalay ve Nazmi Avluca isimleri verilecek. Yarýn saat 14.00’de BESYO’da düzenlenecek törenle bu þampiyonlarýn isimlerinin açýlýþý yapýlacak. Törene þampiyon güreþçilerden hayatta olan Tevfik Kýþ ile Nazmi Avluca ile birlikte Adil Candemir ve Mahmut Atalay’ýn yakýnlarýnýnda katýlmasý bekleniyor. Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Faruk Yamaner, Çorum’un yetiþtirdiði þampiyon güreþçilerin isimlerini yaþatmaya yönelik bu uygulamanýn Hitit Üniversitesi’nin bu ilden yetiþen deðerlere verdiði öneme göstermesi açýsýndan son derece önemli olduðunu belirtti.

Kýrmýzý kart görenler üzgün ayrýldý Ç

orumspor’da Beþikdüzüspor maçýnda kýrmýzý kart görerek oyun dýþýnda kalan Osman Bodur ve Metehan maçýn bitiminde üzgün þekilde stadtan ayrýldýlar. Ýki futbolcu hake-

sýndaki kritik maç 1-1 berabere biterken bu sonuca temsilcimizde son derece sevindi. Sorgun Belediyespor’un evinde MKE Kýrýkkalespor önünde olaylý maçta 3-1’lik galibiyetle ayrýlarak tehlikeli bölgeden hayli uzaklaþtý. Kýrýkkalespor ise bu maðlubiyette bulunduðu yerden kurtulamadý, Akyurt Belediyespor çýkýþý-

ný Eskipazar’ý yenerek sürdürdü ve sýralamada üst sýrala çýkmayý baþardý. Þampiyonluk mücadelesi veren Zonguldakspor evinde Ostimspor’u Adliyespor’da grubun güçlü takýmlarýndan Sincanspor’u yenerek yarýþa devam dediler. Ligde 21. hafta maçlarý 17 Mart pazar

min ters kararlarý sonucunda takýmlarýný yalnýz býrakmanýn verdiði hüzün ve alýnan maðlubiyetin verdiði moral bozukluðu ile sahadan ayrýlýrken taraftarlarý tarafýndan teselli edildi

günü oynanacak. Temsilcimiz Ýskilip Belediyespor Sincan Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Grupta þampiyonluk iddiasý bulunmayan ve rahat takýmlarýndan birisi olan Sincan Belediyespor karþýsýnda Ýskilip Belediyespor puan yada puanlar alarak ateþ hattýndan uzaklaþmak amacýnda.

2. Küme’de gruplarda ilçe takýmlarý üstünlüðü

2. Amatör Küme’de ikinci hafta maçlarý sonunda A grubunda Osmancýk Fener Gençlik ikinci maçýnýda kazanarak liderliðini devam ettirdi. B grubunda da Ýskilipspor ve Ortaköyspor takýmlarý ikinci maçlarýnýda kazanarak 6’þar puanla lige kayýpsýz devam ediyorlar.

2.

Çimentospor ilk maçýnda Ýl Özel Ýdarespor önünde aldýðý 2-0’lýk galibiyetle final grubuna iyi bir baþlangýç yaptý

1. Amatör Küme’de Final Grubu ilk hafta maçlarý ile baþladý

Sýralama gruptan kaldýðý þekilde devam

1.

Amatör Küme Final Grubunda mücadele baþladý. Ligde ilk hafta maçlarý sonunda grup maçlarýndaki sýralama ilk hafta maçlarý sonunda aynen devam et-

1. Amatör Küme Final Grubu Haftanýn Sonuçlarý:

Çimentospor - Ýl Özel Ýdarespor Ulukavakspor - Osmancýkgücüspor

: 2-0 : 6-0

PUAN DURUMU

TAKIMLAR O 1. Ulukavakspor 1 2. Çimentospor 1 3. Ýl Özel Ýdarespor 1 4. Osmancýkgücü 1

G 1 1 0 0

B 0 0 0 0

M 0 0 1 1

17 Mart pazar :

A 6 2 0 0

Ýl Özel Ýdarespor - Ulukavakspor. Osmancýkgücüspor - Çimentospor.

Y 0 0 2 6

P 3 3 0 0

Amatör Küme’de gruplarda mücadele hafta sonu oynanan beþ maçla devam etti. Gruplarda ikinci hafta maçlarý sonunda A grubunda Osmancýk Fener Gençlik, B grubunda ise Ýskilipspor takýmlarý liderliklerini sürdürdüler. A grubunda ilk haftanýn iki galip takýmý Osmancýk Fener Gençlikspor ile Çorumspor takýmlarý arasýndaki zorlu maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrýlan Osmancýk Fener Gençlikspor ikinci maçýnýda kazanarak grupta liderliðini devam ettirdi. Grubun di-

ðer maçýnda ise iki Kargý takýmý Kargýserispor ile Kargýgücüspor arasýndaki maçtan tek golle üç puaný alarak ayrýlan Kargýserispor ilk galibiyetini aldý. Grupta beþ takýmdan dördünün birer galibiyet ile sýralamasýnda bu grupta mücadelenin zorlu geçeceðini gösteriyor. B grubunda ise Ýskilipspor ile Ortaköyspor ikinci maçlarýndan da galibiyetle ayrýlmayý baþardýlar. Ýskilipspor kendi sahasýnda oynadýðý ilk maçta He Kültürspor önünde aldýðý 41’lik galibiyetle ikinci

maçýnýda kazanarak 6 puanla liderliðini sürdürdü. Grupta ilk haftaný diðer kazanan iki takýmý Ortaköy Altýnbaþspor ile Çorum Belediyespor’un Çorum’da oynadýðý zorlu maçtan 21’lik galibiyetle ayrýlan Ortaköyspor puanýný 6’ya çýkardý ve iddiasýný devam ettirdi. Grupta Düvenci Belediyespor ile Uðurludað Belediyespor arasýndaki maçýn son dakikalarý gol düellosu þeklinde geçti ve karþýlaþma 3-3’lük beraberlikle biterken takýmlar sezonda ilk puanlarý-

ti.

Dört takýmýn çift devreli lig statüsünde mücadele edeceði final grubu ilk maçýnda Çimentospor ile Ýl Özel Ýdarespor karþýlaþtý. Rakibini ligde oynadýðý iki maçta yenmeyi baþaramayan Çimentospor final grubu maçýnda futbol olarak iki takýmda ortaya fazla bir þey koymasada bulduðu iki golle sahadan 2-0 galip ayrýlan yeþil beyazlý takým üç puanýn sahibi oldu. Grup maçlarýnda gösterdiði performansla dikkat çeken ve namaðlup ünvanýný son maçta Sungurluspor deplasmanýnda alan Ulukavakspor final grubunada farklý bir galibiyetle baþladý. Ulukavakspor, Osmancýkgücüspor önünde aldýðý 6-0’lýk farklý galibiyetle ilk haftanýn lideri olmayý baþardý. Ligde ikinci hafta maçlarý 17 mart pazar günü oynanacak. Lider Ulukavakspor ilk maçýný kaybeden Ýl Özel Ýdarespor ile 1 nolu sahada karþýlaþacak. Haftanýn diðer maçýnda ise Osmancýkgücüspor ile Çimentospor takýmlarý Osmancýk ilçe sahasýnda puan mücadelesi verecekler.

ný aldýlar, Ligde üçüncü hafta

maçlarý 17 Mart pazar günü oynanacak.

2. Amatör Küme görünüm A Grubu Haftanýn Sonuçlarý:

Kargýgücüspor - Kargýserispor : 0-1 Osmancýk Fener Gençlikspor - Çorumspor : 2-1

A Grubu PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Osm. Fener 2. Çorumspor 3. Kargýgücüspor 4. Oðuzlar Bele. 5. Kargýserispor

O 2 2 2 2 2

G 2 1 1 1 1

B 0 0 0 0 0

M 0 1 1 1 1

A 6 5 3 4 2

Dodurgaspor ligden çekildi 17 Mart Pazar :

Y 2 3 1 4 4

P 6 3 3 3 3

Kargýgücüspor - Oðuzlar Belediyespor. Kargýserispor - Çorumspor.

B Grubu Haftanýn Sonuçlarý:

Çorum Belediye- Ortaköy Altýnbaþspor : 1-2 Düvenci Belediyespor- Uðurludað Belediye : 3-3 Ýskilipspor - HE Kültürspor : 4-1

B Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Ýskilipspor 2. Ortaköyspor 3. Çorum Bele. 4. Düvenci Bele. 5. Uðurludað Bel. 6. HE Kültür

Ortaköyspor grubundaki ikinci maçýnýda kazanarak iddiasýný devam ettirdi

O 2 2 2 2 2 2

G 2 2 1 0 0 0

B 0 0 0 1 1 0

M 0 0 1 1 1 2

17 Mart Pazar :

A 7 6 2 4 3 1

Y 1 2 2 7 6 5

Kültürspor - Düvenci Belediyespor. Çorum Belediyespor - Ýskilipspor. Ortaköy Altýnbaþspor - Uðurludað Belediye.

P 6 6 3 1 1 0


SALI 12 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 *** Mecitözü ilçesi Kaymakamlýk bahçesi peyzaj düzenleme yapým iþi. Yer: Belediye hizmet binasý Ýhale Odasý kat 5 Saat: 15:30 ***

Aðaç alýmý iþi. Yer: Çorum Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum il, merkez ilçe, Ayarýk Mah., 4 cilt, 369 sayfa, 659 ada no, 47 parsel no’da 1.416,00 m2 alanlý bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum il merkez ilçesi Üçtutlar Mahallesi 2640 ada, 86 parselde sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan 1 kat 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 85.000.00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Uðurludað ilçesi Belediye Parký peyzaj uygulama yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum ili merkez ilçe Karakeçili Mah. Ahçýlar mevkii, cilt 40, sayfa 3869, ada

Çorum Belediye Baþkanlýðý

18 MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü 25 takým çocuk oyun grubu alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi toplantý salonu Saat: 14:00 ***

19 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

Oturma banký ve çöp kutusu alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çalý türü alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

22 MART Çorum Belediyes Baþkanlýðý

25 MART T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

Lada Samara 1990 model aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:20 ***

YÝTÝK Alaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Gülay BOYRAZ Secaeddin kýzý 01/10/1964 Alaca Doðumlu

(Ç.HAK:623)

YÝTÝK Mecitözü Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Nuriye BALTACI Fazlý kýzý 1949 Mecitözü Doðumlu

(Ç.HAK:620)

4 NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

06 BP 4143 plakalý, 2008 model Citroen marka, Nemo X FG 1,4 HDI tipli kamyonet cinsinde siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 22.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

19 KA 691 plakalý, 2004 model Ford marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 10.000 Yer: Küçük Sanayi Sitesi 17. Cad. No: 107 Çorum Saat: 14:40-14:45 ***

5 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

Sahibinden Kentpark’a 300 m yeni TerminalHastane kompleksine 900 m mesafede köþe baþý 5 kat imarlý arsa. Mür. Tel: 0 532 671 05 04

BAYAN ELEMAN OFÇAY bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ;

- 30 yaþýný aþmamýþ - bekar - en az lise mezunu

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat

ÇORUM’DA OTOMOTÝV SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ ÝSÝMLERÝNDEN

ÞAHÝN OTOMOTÝV’DE

BÝZÝMLE ÇALIÞMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ?

KENDÝ BÖLÜMÜNDEN MEZUN MUHASEBE ELEMANI BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANMAKTADIR. * EN AZ 2 YILLIK ÜNÝVERSÝTE MEZUNU (Tercihen kendi bölümünden mezun) * ETKÝN ÝLETÝÞÝM BECERÝSÝNE SAHÝP * 25-35 YAÞ ARALIÐINDA * TERCÝHEN EVLÝ BAÞVURULARIN, CV ÝLE BÝRLÝKTE ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR.

ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV

CÝTROEN YETKÝLÝ SATICISI ve SERVÝSÝ Ankara Yolu 1. Km. No: 154 Tel: 224 94 94

Satýlýk Büro Satýlýk Daireler Daireler ve Kýymetli Mülk Aylýk kira geliri 2000 TL olan 5 adet büro daire satýlýktýr. Mür. Tel:0 505 500 08 27

Satýlýk Dükkan

Küçük Sanayi Sitesi Tuzcular Benzinliði üstünde 85 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 317 25 61

* Tavukluk mevkiinde 5. cad. 4+1 daireler, * Merzifon’da kýymetli mülk.

Özer Ýnþaat Ltd. Þti. Mür. Tel:

0 537 728 66 99

Satýlýk ELEMAN ARANIYOR Kýymetli Arsa

Çorum Küçük Sanayi Sitesi Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkanlýðý GÜNDEM

Ankara Asfaltý 2821 ada 4 parselde 4250 m2 arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 694 18 58

Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Elektrik Ustasý ve Kalfalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Enogsis Elektrik-Elektronik-Otomosyon Mür. Tel: 0 544 647 19 19

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

ELEMAN ÝLANI

Gýda pazarlama ve daðýtýmda çalýþacak pazarlama deneyimi olan, E veya C sýnýfý sürücü belgeli, Çorum ve civarýnda çalýþacak elemanlar alýnacaktýr.

Ortim Gýda Pazarlama Ltd. Þti. 0 532 578 23 06

Daðýtým Elemaný Aranýyor AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE;

ELEMAN ARANIYOR

TOPLANTIYA ÇAÐRI

1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan teþekkülü (1 baþkan, 1 baþkanvekili, 1 katip seçimi) divana imza yetkisinin verilmesi 3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasý 4- Denetim kurulu raporlarýnýn okunmasý ve kabulü 5- 2010-2011 ve 2012 yýllarýna ait blanço ve gelir gider hesaplarýnýn okunmasý ve kabulü 6- Yönetim ve denetim kurullarý ile 2010-20112012 yýllarý hesaplarýnýn ibrasý 7- 2013-2014-2015 yýllarý tahmini bütçelerinin okunarak kabulü 8- Yönetim ve denetim kurullarýnýn (5 asil 5 yedek) yönetim kurulu ve 3 asil, 3 yedek denetim kurulu üyesinin seçimi (seçim 3 yýl içindir) 9- Dilek ve temenniler 10- Kapanýþ (Ç.HAK:622)

BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA

Ortaköy yolu 15. kilometrede, elektrik ve dörtlük dalgýç pompalý suyu bulunan 46 bin 150 metrekare sulu arazi ve 7 bin m2 susuz arazi toplam 175 bin TL fiyatla sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 538 602 67 00

irtibat : 0 533 922 55 21 email : akgonulgida@ttmail.com

Çorum Küçük Sanayi Sitesi Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneðimizin 06.04.2013 tarihinde olaðan genel kurul toplantýsý saat 14.00’de Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifinde yapýlacaktýr. Toplantýda çoðunluk saðlanamadýðý takdirde toplantý 13.04.2013 günü saat 14.00’de yine ayný yerde yapýlacaktýr. Toplantýya bütün üyelerimizin katýlmalarý ilan olunur.

10.000 TL 15.000 TL 25.000 TL

20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi’nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10

Acil Satýlýk Çiftlik Arazisi

market aktivite elemaný alýnacaktýr.

(Ç.HAK:557)

2004 model Ford Transit pikap 300 S aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 23.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:10 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Yaðmursuyu inþaatý yapým iþi Yer: Belediye Himzet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

KIYMETLÝ ARSA

(Ç.HAK:591)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

3 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.800,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:05 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.650,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15 ***

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren üretim tesislerimize bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlar bizzat yapýlmalýdýr. Ýrtibat: 0 532 638 26 30

Bayan Eleman Aranýyor

MARKET BÖLÜMÜMÜZ ÝÇÝN

DÝKSÝYONU DÜZGÜN, HALKLA ÝLÝÞKÝLERDE TECRÜBELÝ, BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN, EN AZ LÝSE MEZUNU, 30 YAÞINI AÞMAMIÞ SÝGARA KULLANMAYAN BAY-BAYAN SATIÞ ELEMANLARI ALINACAKTIR. ERKEK ADAYLARDA ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMA ÞARTI ARANMAKTADIR. POMPA GÖREVLÝSÝ ARANMAKTADIR. AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE, DÝKSÝYONU DÜZGÜN, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ, SÝGARA KULLANMAYAN TERCÝH NEDENÝ, ENAZ LÝSE MEZUNU, 30 YAÞINI AÞMAMIÞ, BAY-BAYAN POMPA GÖREVLÝLERÝ ARANMAKTADIR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:594)

Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü

Sungurlu, Uðurludað ve çevresi il yollarý için kýsmi temel takviyeli sathi kaplama yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: 11:00 ***

Çorum merkez Gülabibey Mah. 3736 ada, 1 parsel de kayýtlý, 375.05 m2 miktarýndaki arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

22 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

06 YHT 18 plakalý, 2011 model Ford marka, Cargo tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000 Yer: Kaynar Yediemin Deposu Saat: 14:00-14:10 ***

10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili merkez

FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRMEK ÜZERE MAKÝNE TEKNÝKERLERÝ ve KAYNAKCILAR ALINACAKTIR. - 30 YAÞINI AÞMAMIÞ - YÜKSEK OKUL VEYA TEKNÝK LÝSE MEZUNU - SOLÝDWORKS PROGRAMI KULLANABÝLEN (MAKÝNE TEKNÝKERÝ ÝÇÝN) - ASKERLÝÐÝ ÝLE ÝLÝÞÝÐÝ OLMAYAN - SÝGARA KULLANMAYAN

BAÞVURU: KARAKAÞLI MÜÞAVÝRLÝK ADRES: ERDEMLÝ ÝÞ HANI (ULU CAMÝ ARKASI) KAT: 1 NO: 7 TEL: 364 213 91 03 CEP: 533 422 77 41

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere plastik ayrýþtýrma iþinde çalýþacak 30-35 yaþlarý arasý bayan elemanlar alýnacaktýr.

Þirketimizde çalýþmak üzere muhasebe ve muhasebe programý deneyimi olan bayan eleman aranmaktadýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur.

Uðural Motorlu Araçlar Ýth. Ýhr. San. ve Tic. Ltd. Þti. Küçük Sanayi Sitesi 91. Sok. No: 2/B Tel: 234 84 59

KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU ÇEVRE YOLU ÜZERÝ ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI TEL 224 01 44

MAKÝNE TEKNÝKERÝ ve KAYNAKCILAR ALINACAKTIR

(Ç.HAK:618)

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 375.000 LT motorin (eurodizel) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Saat: 14:00 ***

1 NÝSAN T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 18/C Çoruým adresinde 21 m2 alanýnda iþyerinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:503)

15 MART Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

Osmancýk þubeye baðlý Ýl ve Devlet Demir Yollarý için gerekli agreganýn temini ve nakli yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: 10:00 ***

TCK 7. Bölge Müdürlüðü Osmancýk-15. Bölge Hududu ile Çorum-Sungurlu-Delice yollarýnda peyzaj çalýþmalarý yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:446)

Ýl Saðlýk Müdürlüðü karþýsý yeþil alan tanzim yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

21 MART Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü

29 MART Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü

(Ç.HAK:596)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

(Ç.HAK:3777)

2013 yýlý ameliyathane servisi 24 kalem cerrahi alet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

Çorum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, Çepni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 ***

(Ç.HAK:621)

3 adet akaryakýtlý ve þoförlü 4*4 arazili pick-up hizmet alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 Çorum Saat: 14:30 ***

19 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

7 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

(Ç.HAK:3429)

Ýçmesuyu malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Mülkiyeti Amasya ÞEker Fabrikasý Genel Müdürlüðü’ne ait, Çorum ili, merkez ilçe, Bahçelievler Mah., Bahabey Caddesinde Pancar Bölge Binasý ve müþtemilatý olan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.000.000 Yer: Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. Genel Müdürlüðü Saat: 14:30 ***

(Ç.HAK:515)

Taramalý Elektron Mikroskobu Ünitesi alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: 14:30 ***

Amasya Þeker Fabrikasý Genel Müdürlüðü

(Ç.HAK:600)

20 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

(Ç.HAK:608)

14 MART Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

10 NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

19 TT 718 plakalý, 2012 model, Citroen marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 50.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

6 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, A Blok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 27.707,37 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:624)

2001 model Hyundai H 100 STD HD aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:40 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Eðridere ve Kubbeli Caddesi tretuar, havuz ve elektrik aydýnlatma yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

(Ç.HAK:549)

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

19 DY 344 plakalý, 2010 model Ford marka Transit 350 E VAN 200 PS tipli beyaz renkli kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 28.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

(Ç.HAK:577)

Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme ve veri iþletim ve otomasyon hizmeti alým iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü / Valilik 8. kat Saat: 09:00 ***

143, parsel 18, kat 2 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 110.000 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:619)

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

1993 model Kia Capital 1.8 SLX aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:30 ***

Mevsimlik çiçek alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:612)

12 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

19

Adres: Çepni Mah. 7. Çelik Sok. No: 14 0 530 643 79 34-0 530 566 79 57


Hazýrlýklar bugün baþlýyor L

iglerdeki temsilcilerimiz Çorumspor ve Çorum Belediyespor yeni haftanýn hazýrlýklarýna bugün yapacaklarý çalýþma ile baþlayacaklar. Hafta sonunu sahasýnda Beþikdüzüspor karþýsýnda aldýðý 3-1’lik maðlubiyetle kapatan Çorumspor bugün saat 13.30’da Ulukavak Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla hafta sonunda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmda kýrmýzý kart gören Osman

SALI 12 MART 2013

Bodur ve Metehan ile sarý kart cezalýsý olan Fatih bu maçta forma giyemeyecekler. Diyarbakýrspor deplasmanýndan son dakikalarda bulduðu golle bir puanla dönen Çorum Belediyespor ateþ hattýndan kurtulmak açýsýndan hayati önem taþýyan maçta pazar günü oynayacaðý Elazýð Belediyespor hazýrlýklarýna bugün baþlayacak. Mavi beyazlýlar saat 13.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapacaðý antrenmanla yeni haftanýn ilk antrenmanýný yapacaklar.

‘Ýfadenin bittiði yerdeyiz’ Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Diyarbakýrspor maçýnda oynanan futboldan dolayý futbolcularýna, maçýn ardýndan yaþanan saldýrý nedeniyle taraftarlara, Çorum’da kýlý kýrk yararak göz açtýrmayan hakem ve temsilcilere sitemlerini sosyal paylaþým siteleri üzerinden yapmaya devam etti. Çorum Belediyespor’u kanser yapan çeþitli maddelere benzeten Gül, otobüse yapýlan saldýrýyý kýnadý ve orum’a kadar zahmet edip gelen misafir takýmlar, hakemlerin mükemmel kararlarýyla Çorumspor ve Belediyespor’u yenerek yine büyük rahatlýkla dönerken bizleri dövmedikleri için teþekkür ederiz. Hakeme yan bakana, sahaya leblebi atana ceza veren Futbol Federasyonu kafilemizi taþa tutanlara ne yapacak merak ediyorum,. Geçen hafta temsilci bizim personele askerlik yaptýrmýþ. Aynýsýný Diyarbakýr’da yapabilirler mi acaba’ diye sordu.

Ç

orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül sitemlerini þikayetlerini ve eleþtirilerini sosyal medya üzerinden yapmaya devam ediyor. Kocaelispor maçýnýn ardýndan kendi ismiyle kullandýðý sosyal paylaþým sitesi üzerinden futbolculara sitemlerini gönderen Gül, Diyarbakýrspor maçýndan sonra ise sitemlerine futbolcular-

dan baþladý, Diyakbakýrspor taraftarlarý, hakemler ve gözlemciler ile temsilciler ile devam etti. Gül eleþtirilerine yine futbolcularla baþladý ve ilk mesajýnda ‘Kanser yapan çeþitli maddeler var onlardan biriside Çorum Belediyespor. Söyleyecek ifadenin bittiði yerdeyiz’ dedi.

Maçýn bitmesinin ardýndan bu mesajý atan Gül, daha sonra kafile otobüsüne yapýlan saldýrýyý öðrendikten sonra ise eleþtirilerini Diyarbakýrspor taraftarlarýna yöneltti. Ýkinci mesajýnda ise ‘Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak beyi arayýp üst düzey konuma talep ettiðimiz halde takýmýzýn otobüsüne saldýrýp otobüsün camýný

kýran bir futbolcumuzu yaralayan güruhu þiddetle lanetliyorum. Takýmýmýza geçmiþ olsun derken bu mikroplara verilecek en iyi cevabýn üç beþ gollük olduðunu da futbolcularýma hatýrlatmak isterim’ dedi. Gül, Diyarbakýr’dan aldýðý bilgiler doðrultusunda mesajlarýna devam etti. ‘Çorum Belediyespor kafilesi

her þeye raðmen hamdolsun yola çýktý. Futbolun gereðini yapmadýklarý için çok kýzdýðým futbolcularýmýzýn saçýna dahi zarar gelmesi beni derinden üzer. Bizi yalnýz býrakmayýp arayan baþta milletvekilimiz Salim Uslu bey olmak üzere tüm dostlarýmýza

Belediyespor adýna saygýlar sunuyor ve teþekkür ediyorum’ dedi. Sosyal paylaþým sitesindeki son mesajlarýnda ise hakem, gözlemci, temsilci ve Federasyon’a sitemlerini ileten Baþkan Gül ‘Çorum’a kadar zahmet edip gelen misafir takýmlar,

hakemlerin mükemmel kararlarýyla Çorumspor ve Belediyespor’u yenerek yine büyük rahatlýkla dönerken bizleri dövmedikleri için teþekkür ederiz. Hakeme yan bakana, sahaya leblebi atana ceza veren Futbol Federasyonu kafilemizi taþa tutanlara ne yapacak merak ediyorum,. Geçen hafta temsilci bizim personele askerlik yaptýrmýþ. Aynýsýný Diyarbakýr’da yapabilirler mi acaba ? diye sordu.

Özbey: ‘Sahipsiziz diye bu kadar hakkýmýz yenilmesin’ Çorumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, takým olarak sahipsiz olduklarýný ancak sahada ter döken tamamý Çorumlu futbolculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarýný belirterek ‘Ligde son iki maçta yaþadýklarýmýzdan sonra isyan etmemek elde deðil. Beþikdüzüspor maçýnda aleyhimize verilen lehimize verilmeyen kararlara bakýnca ne kadar haksýzlýða uðradýðýmýzý anlamak zor deðil. Biz sadece ter döken gençlerimizin emeklerine saygý gösterilmesini istiyoruz’ dedi.

Ç

Otobüs’te hasar

Ç

orum Belediyespor’un Diyarbakýrspor maçýnýn ardýndan otobüse yapýlan saldýrýda hasarlar meydana geldi. Maçýn ardýndan Atatürk Stadý önünden hareket etmeden yapýlan saldýrý sonucunda otobüsün üst havalandýrma camý kýrýldý ve ön camýnda çatlak meydana geldi. Futbolcularýn saldýrý sonrasýnda korktuðu yüzlerinden belli olurken otobüsün seyahate engel hali olmamasý tek teselli oldu ve kafile hemen maçýn ardýndan yola çýkarak Çorum’a döndü.

orumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey istikrar yakalamak için elimizden gelen çabayý takým olarak son haftada yakaladýklarý göstereceðiz' dedi. istikrarý kaybettiklerini buna üzüldüklerini asýl Yetkin Özbey, takým olarak puan sýralaüzücü tarafýn ise son iki maçlarýnda yaþadýklarý masýnda hedefleri olmadýðýný bunun bilincinde hakem facialarý olduðunu söyledi. olduklarýný öncelikli ve tek hedeflerinin ise Özbey, ligdeki genç kadrolarýyla imkanlar kadrolarýndaki gençlerin geliþimini saðlayarak gelecek sezon için daha iyi yerlere gelmelerini ölçüsünde mücadele ettiklerini bu mücadeleyi saðlamak olduðunu söyledi. Yönetiminde verirken kimseden medet ummadýklarýný ancak sahada dökülen terin karþýlýðýnda birilerinin bu kendilerininde tek hedeflerinin bu olduðunu emeðe saygýsýzlýk etmemesi olduðunu belirten Özbey 'Bu nedenle bizim hedefsiz belirterek 'Takým olarak içinde bulunduðumuz olduðumuz düþünülmesin. Çorumspor olarak sezon sonunda küme düþeceðiz ancak hepsi konum ortada. Çorumlu futbolculardan kurulu kadromuzdan Biz bu tüm olumsuzluklara raðmen Türk futboluna yeni isimleri kazandýrmak en kadromuzdaki genç futbolculardan kazabilebüyük hedefimiz' dedi. ceðimizi belirlemek için her maça ayný hedef doðrultusunda çýkýyoruz. Geçtiðimiz hafta içinde Sandýklýspor deplasmanýnda ikinci yarýda yaþadýklarýmýzýn üzerinden dört gün geçmeorumspor- Beþikdüzüspor maçýnda Fotoðraf öyle bir sanisede çekilden bu kez de kendi sahamýzda hakem faciasý yaþanýlan hakem faciasýna tribünmiþti temasýn olduðu yani penaltý karayaþýyoruz. deki az sayýdaki Çorumlu ve konuk tarýnýn verildiði aný tam gösteriyor. OsÝki haftadýr ne yazýk ki maçýn teknik analkým yöneticileri tanýk oldular. Maçýn Erman Seçkin ceza sahasý çizgisi üzerinde izinden çok hakemleri konuþmak zorunda zurum bölgesi hakemi Cihat Çelikkayarak topa dokunuyor ve tehlikeyi kalýyoruz. Maçýn ilk yarým saatlik bölümünde dað’ýn verdiði kararlarý keþke maçý çeuzaklaþtýrýyor. Topa müdahele ettikten rakibimizle baþa baþ bir futbol oynadýk. Maç ken bir TV olsada her anýný durdurup sonra ise Beþikdüzüspor’lu futbolcu yedurdurup gösterebilsek. Malesef Çore düþüyor. Fotoðraftada görüldüðü üzre ortada iken üst üste verilen hakem kararlarý rum’da bu iþi yapan yerel TV olmadýðý zaten daha temas baþlamadan düþmeye biranda maçýn gidiþatýný deðiþtirdi. Rakibe veriçin sadece sahada görev yapan foto mubaþlamýþ Beþikdüzüspor’lu futbolcu. Bu ilen penaltýya bakýyorum, bize verilmeyene habirlerinin hünerlerine kalýyor iþ. pozisyonu sitelerden mutlaka görecektir bakýyorum. Osman Bodur'a çýkartýlan ikinci Erzurum’lu Cihat hoca. Bilmem o zasarý karta bakýyorum, Metehan'a ortada hiç bir Beþikdüzüspor maçýnda verilen ve man utanacakmý yüzü kýzaracakmý. Saþey yokken direk çýkartýlan kýrmýza karta verilmeyen o kadar çok pozisyon varki hada gelecekleri için ter döken bu gençhangi birini alsanýz tam bir hakem kobakýyorum inanýn bunca yýllýk futbolcu ve lerin emeklerini çaldýðý için vicdan azamedisi. Gerek Beþikdüzüspor lehine geidareci olarak bir maçta bir takýma bu kadar bý çekecekmi. Dünde belirtmiþtim, Ulurekse Çorumspor aleyhine. Objektife tahaksýzlýðýn bir arada olduðunu ender gördüm. sal hakem Cihat Çelikdað’ý izledikten kýlan pozisyon maçýn kýrýlma anlarýndan Birinde hatalý gördü ikisinde hatalý gördü sonra eleþtirdiðim Ýl ve HÝF hakemleribirisi. 41. dakikada Beþikdüzüspor lehiiyimser olmak istiyorum ancak olamýyorum. mize haksýzlýk yaptýðýný düþündüm. ne verilen penaltý pozisyonu. Bu kadarda olmaz. Sahipsiz bir takýmýz bunu biliyoruz vet nereye gidiyor Çorum futbolu. Her Kesinlikle deðil. Amigo Hasan, Külancak bir takýmýn üzerine bu kadarda geçen gün kan ve hepsinden önemlisi cü’yü ikna etmek için bir yürüyüþ tertipledi gelinmez ki. Dokuz kiþi kaldýktan sonra deðer kaybeden Çorum futbolu nereye gidibir anlamda Çorumspor’un da ipini çekti. golü bulduk ancak sonuçta fizik üstünyor. Þu anda Türkiye liglerinde üç temsilci15-20 kiþi ile yapýlan yürüyüþ sonunda Baþlüðe birde iki kiþilik fazla rakip karþýsýnmiz bulunuyor üçününde puan durumdaki kan Külcü’de ‘Ýþte Çorumspor sevgisi’ dedi. da yapacak fazla bir þeyimiz yoktu. yerlerini baktýðýnýz zaman nereye gittiðini Ama görünen öyle olabilir, fazla geriye gitLigin kalan haftalarýnda yeniden bir görmek zor olmasa gerek. meye gerek yok yine ayný baþkan Külcü 10 bin kiþilik stadý devre arasýnda turlayarak o Yýllardýr Çorum futbol alt yapýmýz sevginin ne kadar büyük bir kitleye ulaþtýðýþöyle iyi böyle iyi diyoruz. Alt yapý kategoný kendi gözleriyle görmüþtü. Durumu ve rilerindeki yüksek katýlýmla övünüyoruz. konuma göre deðiþkenlik gösteren bu sevgiGerçekten bu alanda yaptýklarý çalýþmalarla Halil ÖZTÜRK hak.halil@mynet.com yi deðerlendirirken þartlarýda göz önünde her türlü övgüyü hakeden antrenörlerimizde bulundurmak gerekiyor. oynanan futbol bizleri var. Ancak sonuçlar bu övünmemizin boþ masýný ve Çorumlu sivillerden kurulu bir Çorumspor’u kaybettik Belediyessevindirmedi. yönetimin kulübü devralmasýný istediði söyolduðunu ortaya çýkaran gerçekler. Çorum por’un kritik sýnýrda. Pazar günü BelediyesÞimdi bu maçý unutarak bu leniyor. futbol alt yapýsýndan hangi takým gidip bir por açýsýndan çok önemli bir maç oynanahafta sonunda sahamýzda derece yaptý. Býrakýn dereceyi son yýllarda Belediyespor’da baþkan Zeki Gül’de cak. Ligde kalma açýsýndan kazanmanýn oynayacaðýmýz hayati önemdeki býrakmak taraftarý. Profesyonel iþin ne kagruplara gidipde finale bile yükselen takýçok önem taþýdýðý maçta Elazýð BelediyesElazýð Belediyespor maçýný dar zor olduðunu oda bir yýllýk süreçte görmýmýz yok gibi. por’u konuk edecek. Birini kaybettik diðeridüþünüyoruz. Ligin kalan dü ve yaþadý. Birde yönetimsiz tek baþýna nide kaybedersek üzüntümüz büyük olur. Altýmýz böyle ya üstümüz nasýl. Dedihaftalarýnda korkulu rüya karar vermenin sýkýntýsýný yaþayan Gül kurFutbol sever olarak profesyonel liglerde bir görmemek için bu maçý ðim gibi puan sýralamasýna baktýðýmýz zatulmak istiyor. Eðer sezon sonunda puan sýtemsilcimizin bulunmasý çok önemli. Ýsmikazanmaktan baþka çaremiz yok. man onlarýnda durumu ortada. Çorumsralamasýnda bir basamak daha aþaðý (allah nin arkasýndaki bölüme bakmadan pazar Bugünden itibaren Elazýð por’un ruhuna fatiha dedik, Belediyespor göstermez inþallah) düþmesi halinde onungünü stada gelerek Çorumlular olarak takýBelediyespor maçýna ile teselli buluyorduk oda grupta can çekiþida alýcýsý kalmayacak. Týpký Çorumspor gima sahip çýkmak gerekiyor. Sonucunda Çohazýrlýklarýna baþlayacaðýz. yor. bi. rum’u temsil eden bir takýmýn ligde bulunBu maçta sahada bizlerin Ýki profesyonel takýmýmýz olduðu ilk masý ne kadar önemli. Her ne kadar yapýlan Kamuoyunda dillendirilen ancak hevereceði mücadele kadar tribünde yýlda her maç bir iþkence her maç bir ýzdýyanlýþlar ve hatalar olsada sonuçta Çorum nüz gerçekleþmesi için tek bir adým bile atýl12. adam olarak taraftaramýzý bu rap çekiyor futbol severler. Bunu derkende önemli diye düþünüyorum. Fazla detaya mayan Belediyespor’un sivil bir yönetime zorlu maçta yanýmýzda görmek sayý öyle sanýldýðý kadar çok fazla deðil. girmek þu aþamada fayda yerine zarar verir devredilip isim deðiþikliði ile Çorum’a yeni istiyoruz. Bu maç Çorum Her maç ortalama seyirci sayýsý 250 civarýnsezon sonunda Çorum futbolunu tüm birimbir heves getirmesi. Önümüzdeki hafta içinBelediyespor açýsýndan olduðu da. Yani bu iþi seven gönül veren ve izleyen lerin bir araya gelerek bir masaya yatýrmasý de Belediyespor’un olaðan genel kurulu kadar Çorum açýsýndan da büyük insan sayýsýný bu kadar. Çorum’da futbol doðru teþhis ve tedavi sürecini baþlatmasý var. Baþkan Külcü, Belediyespor yönetiönem taþýyor. Pazar günü tüm sevgisi bu kadar mý peki ? gerekiyor. Yoksa gidiþat çok kötü beyler.... minde Belediye bünyesinde kimsenin olmaÇorumlu futbol severleri maça bekliyoruz’ dedi.

Cihat hoca al sana penaltý pozisyonu...

Ç

E

‘Kötü oynadýk tek tesellimiz bir puan’ Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Diyarbakýrspor deplasmanýnda kötü futbol oynadýklarýný yedikleri golden sonra telaþa girerek sahadan çok istedikleri üç puan yerine bir puanla ayrýlmak zorunda kaldýklarýný söyledi. Hafta boyunca tüm hazýrlýklarýmýzý bu maçý kazanmak üzerine yapmýþtýk. Ancak ilk dakikalarda istediðimiz oyunu ortaya koyamadýk ardýndan da Diyarbakýrspor’un golü bulmasýyla takýmý telaþa kapýldý ve istediklerimizin hiç birisi sahaya yansýtamadýk. Ýkinci yarýda gol için tüm hatlarýmýzý ile bastýrdýk son dakikalarda da olsa gelen beraberlik golü ile kazandýðýmýz bir puan tek tesellimiz oldu. Maç boyunca yenmek için mücadele etsekte

.:: GÖZLEM ::.

Nereye gidiyor ?

corum hakimiyet  
corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement