Page 1

Teknik sorun çýktý büyük ihale iptal

22 beldenin 20’si köy oluyor TBMM Baþkanlýðý’na sunulan Büyükþehir Belediyesi Kanun Tasarýsý kanunlaþýrsa, nüfusu 2 binin altýnda olan Çorum merkez ve ilçelerine baðlý 22 beldeden 20’sinin belediye statüsü kalkýyor. Ortaköy’e baðlý Aþdavul ile merkeze baðlý Düvenci Beldesi’nin ise, tasarý kapsamý kapsam dýþýnda kalacaðý belirtiliyor. Beldelerin bugünlerde yakýn köyleri mahalle olarak kendisine baðlabaðlamak için giriþimde bulunduðu ifade ediliyor.

* HABERÝ 7’DE

Külcü, Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde verilen eðitimin önemine vurgu yaptý.

Çorum Belediyesi'nin Amasya Þeker'den aldýðý 29 dönümlük ticaret merkezi iþaretli arsa ile mevcut stadyum karþýlýðýnda Çevre Yolu üzerine yaptýracaðý spor kompleksi ve ÝHL kampüsü ihalesi iptal edildi.

Özel Eðitim Meslek Lisesi’nden teþekkür * HABERÝ 12’DE

Prof. Þükrü Kýzýlot

Kýzýlot asgari ücretliden kesilen vergiye açýklýk getirdi * HABERÝ 2’DE

* HABERÝ 3’DE

ÝSKENDER LAHMACUN n

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Alo Paket 213 32 42

‘28 Þubat’a karþý dik bir duruþ sergiledik’ Önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Komisyonunda bilgisine baþvurulan Hak-Ýþ eski Genel Baþkaný AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, “Sivil Toplum Örgütleri o günlerde bir sadakat yarýþýna sokuldu. Bu noktada omurgalý ve demokratik ilkelere baðlý olarak durabilmek cesaret ve erdem iþiydi. O günlerde biz ve Hak Ýþ tabi duruþu gerçekleþtirdik." dedi.

Salim Uslu, NTV’de Jülide Ateþ’in sorularýný cevaplandýrdý.

Kutsal yolculuða duygusal uðurlama Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonuyla hacca gidecek olan iki kafile Çorum’dan yola çýktý.

BOTAÞ'ýn 1 Ekim'den geçerli doðalgaz fiyatlarýna yaptýðý zam faturalara yüzde 11,5 olarak yansýyacak. Doðalgaz kullanan illere göre gaz fiyatý deðiþiyor.

* HABERÝ 5’DE Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonuyla hacca gidecek olan iki kafile Çorum’dan yola

Köyde ev yangýný; 2 yaralý

Yunus Market’in talihlisi otomobilini aldý * HABERÝ 10’DA

Olmuksa’da hisse devri

* HABERÝ 10’DA

Çorum’da abone bir yýlda 1.500 m3 doðal gaz tüketiyor

Yunus Market’in otomobil talihlisi Seçil Arslan dün hediyesini törenle aldý.

Olmuksa Çorum Fabrikasý da International Paper þirketine devredildi.

Sabancý Holding, oluklu mukavva karton ürettiði Olmuksa þirketindeki yüzde 43.73 oranýndaki hissesini, ortaðý International Paper þirketine sattý. Ýspanya merkezli International Paper Container Holding, Olmuksa Çorum Fabrikasý’nýn da içerisinde yer aldýðý þirket kuruluþlarýný devraldý.

Çorum’un rekabet düzeyi orta seviyelerde

* HABERÝ 15’DE

ÇORUM

ÇOPÝKAS 3. kez el deðiþtirdi

* HABERÝ 9’DA

Ýstanbul Üniversitesi þehirlerin ekonomik etkinlik, eðitim, saðlýk, turizm, nüfus yapýsý, sosyal hayat, ulaþým, inovasyon ve teknolojik alt yapýyý ihtiva eden rekabet avantajlarýný masaya yatýrdý. Bu çalýþmaya göre Çorum’un rekabet düzeyi orta seviyelerde.

Gazi Cad. No: 13/B (Ç.HAK:514)

11 EKÝM 2012 PERÞEMBE

Çorum merkeze baðlý Arpalýk köyünde bir evde elektrik kontaðýndan çýktýðý iddia edilen yangýnda, alevlerin arasýnda mahsur kalan 2 kýz kardeþ yaralandý.

* HABERÝ 3’DE

* HABERÝ 11’DE

‘Kanseri erken evrede yakalamak önemli’ Toplumun meme kanseri konusunda duyarlýlýðýnýn artmasýna raðmen meme kanserinin toplumda yaþamý tehdit etmeye devam ettiðini belirten Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, Ekim ayýnýn Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý’ olarak belirlendiðini hatýrlattý. Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç

* HABERÝ 8’DE

Orman Ýdaresi ve Planlama Daire Baþkanlýðýnca (OÝP) tüm Orman Bölge Müdürlüklerinde bulunan Orman Ýdaresi ve Planlama Þube Müdürlerine yönelik olarak hizmet içi eðitim semineri baþladý.

‘Ormanlarý tehlikelerden korumalýyýz’ Orman Ýdaresi ve Planlama Þube Müdürlerine yönelik olarak hizmet içi eðitim seminerinde orman ve su kaynaklarýnýn tehlikelerden korunmasý gerektiði belirtildi.

* HABERÝ 6’DA

Asýrlýk nine ilk kez hastanelik oldu. Sungurlu’da yaþayan 1898 doðumlu Elife Kýlýç, bir çok tarihi olaya þahitlik etmiþ.

Asýrlýk nine ilk kez hasta oldu Çorum’da 114 yaþýndaki asýrlýk nine ilk kez hastanelik oldu.

* HABERÝ 4’DE


B

Kaldýrým iþgali pes dedirtiyor PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

u köþenin müdavimi bir okurumuz, memleketin önemli bir problemine dikkat çekmiþ. E posta adresimize gönderdiði bilgi notunda, kaldýrým iþgalinin genç, yaþlý, kadýn, çocuk her yaþ grubundan yayanýn günlük hayatýný olumsuz etkilediðini uygun bir dil ve üslup kullanarak anlatmýþ. Söz okurumuzun: "Çorum Belediye Baþkanlýðýmýzýn "Tarihi geçmiþ borcumuz kalmadý" pankartlarýna sade bir vatandaþ olarak "daha önceki baþkanlara

ve mensubu olduðu partisine haksýzlýk yapmýyor mu?" diye görüþ belirtmiþ ve sizlerde isim vermeden kulis notlarýnda görüþlerimi paylaþmýþtýnýz. Elime kâðýt kalem alarak eksiklikleri tespit

geçen gün daha çok fark edilmeye baþlanmýþtýr. Benim rahatsýzlýðým daha doðrusu ailece rahatsýzlýðýmýzda tam bu noktada baþlamakta. "Kaldýrým" yapma görevi Belediye’ye ait ise, kaldýrýmlarýn ne þekilde kullanýlacaðýný belirlemek kimin görevi? Ben Ýlim Yayma Cemiyeti civarýnda oturuyorum. Ancak þehrimizin herhangi bir bölgesinden yaya olarak yola çýkýp þehir merkezine doðru ilerlemek kimi zaman imkânsýz hale gelmektedir. Ýstenilen

edip muhalefet etmek gibi bir derdim asla olamaz. Bilindiði gibi son dönemlerde Çorum Belediye Baþkanlýðýmýz Parklar ve Kaldýrýmlar konusunda yatýrýmlarýný hýzlandýrmýþ, ilimizin çehresinin deðiþtiði her

1.999

BUDERUS YOÐUÞMALI KOMBÝ ¨ PEÞÝN FÝYATINA 10 TAKSÝT ÜCRETSÝZ MONTAJ BUDERUS BAYÝÝ VE SERVÝSÝ BOSCH ISITMA SÝSTEMLERÝ SERVÝSÝ

(Ç.HAK:3123)

Kale Mahallesi Cengiz Topel Cad. No: 59/E Çorum Kalesi Karþýsý Tel: 224 81 27 - 224 81 43 Faks: 225 73 47 www.oncudogusisi.com

YAZ KAMPANYASI Nakit fiyatýna 10 taksit 20 aya kadar da vade imkaný Ankara Mobilya’dan alýþveriþ yapmak bir ayrýcalýktýr.

ÝMALATÇI

ANKARA MOBÝLYA

(Ç.HAK:1610)

Yemek Odasý - Yatak Odasý - Avangart Koltuk Takýmlarý - Oturma Gruplarý - Kanepe - Yaylý Yataklar - Baza ve Aksesuar Çeþitleri - Mutfak Köþe Takýmlarý

MEGA MAÐAZA Tahir DEMÝR

Adres: Uður Mumcu Cad. No: 33 Tel: 213 48 44-212 20 00 Fax: 212 89 75 Gsm: 0 532 352 41 54

Pazar günleri 11.00-18.00 saatleri arasýnda açýðýz.

(Ç.HAK:3044)

Kesim þirketimize aittir.

mevkiye ulaþmaya çalýþýrken bazý esnafýmýzýn kaldýrýmý da dükkân gibi kullandýðý bir yana, saðlý sollu malzemeler komple kaldýrýmlarda. Kimileri kaldýrýmý yarýya kadar iþgal etmiþ, kimisi kaldýrýmýn her iki ucuna sandalye atarak arada patika bir yol býrakmýþ. Ailesiyle bir yere gitmek isteyenler, bahsettiðim tarzda yollarý kullananlar ister istemez eþ ve çocuklarýyla yola inmek zorunda kalmaktadýrlar/ kalmaktayýz. Kural koyucular veya uygulayýcýlar eþleri ve çocuklarýyla bahse konu olan kaldýrýmlardan geçselerdi eminim benim kadar rahatsýz olacaklardý. Þikâyetim tabii ki ilgilisi kimse onadýr, eðer yok ise þikâyetim Allah'adýr."

A

www.corumhakimiyet.net

ÇorumGaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman'a, doðalgaza gelen zammýn faturalara yansýtýlýp yansýtýlmadýðýný sordum.

Zam, kesim tarihine göre faturaya yansýdý D

oðalgaza 9.8 oranýnda zam geldi, zamlý faturalar bu ayýn baþýndan itibaren abonelere gelmeye baþladý. Bazý doðalgaz aboneleri baþlarýna geleceði önceden tahmin etmesine raðmen, habersiz olanlar da vardý. Zammýn faturalara yansýyýp yansýmadýðýný ÇorumGaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman'a sordum. Kahraman'ýn verdiði bilgiye göre,

Kasým Kahraman, fatura kesim tarihine göre zammýn yansýtýlýðý bilgisini verdi...

ÇorumGaz A.Þ., abonelerin fatura kesim tarihlerine göre

zammý yansýttý. Örneðin fatura kesim tarihi 3 Ekim olan

abonelere 2 günlük, 5 Ekim olanlara 4 günlük zam yansýtýldý. Bu arada yaygýn basýnda BOTAÞ'ýn yaptýðý son zammýn yaný sýra, doðalgaz daðýtým iþi 8 yýl zam yapmama þartýyla özel þirketlere devredilen illerde çifte zam tehlikesinin varlýðýndan bahsediliyordu. Çorum'un da içinde yer aldýðý bu illerde çifte zam olup olmadýðý konusunda ise, daha sonra bir açýklama yapýlýr herhalde.

Kýzýlot asgari ücretliden kesilen vergiye açýklýk getirdi

sgari ücretliden kesilen vergi ile ilgili deðiþiklik yapýlmasý gündeme geldi. Kaldýrýlan verginin iþçinin mi yoksa iþverenin mi cebine gireceði bile tartýþýldý. Konuþulan para miktarý 200 liraydý. Hesabý araþtýran hemþehrimiz Vergi Uzmaný Prof. Þükrü Kýzýlot, yazýsýnda konuya iliþkin yanýlgýyý gözler önüne serdi. Haber 7.com’da verilen haberde Kýzýlot’un altýný çizdiði gerçek ayrýntýlý bir þekilde aktarýldý. Haber þöyle: “Anayasa'da yapýlacak deðiþiklikle 5 milyon asgari ücretliden alýnan vergiden vazgeçileceði gündeme geldi. Hatta o kadar tartýþýldýki iþveren bile bu paraya talip oldu. Ýþçide mi iþverende mi kalacak tartýþmalarý devam ederken Bakan Faruk Çelik bir açýklama yaptý ve son noktayý koydu. BU para asgari ücretlinin cebine girecekti. Gazetelerin yazdýðý kadarýyla paranýn miktarý ise bir hayli iþtah kabartýcýydý. Gazeteler asgari ücretlinin cebine 200 lira gireceði yazdýlar... Ama gerçek çok geçmeden ortaya çýktý. Bakan Çelik'in ergiden vazgeçileceðini açýklamasý sonrasýnda gazeteler hesabý da yapmýþtý. Asgari ücretliden elde edilen 6,6 milyarlýk vergi çalýþanlarýn cebine girecekti. 200 liradan hesaplandýðýnda bu da asgari ücretlinin cebine yýlda 2 bin 400 lira fazla para girmesi anlamýna geliyordu." Prof Dr Þükrü Kýzýlot gazetesindeki köþesinde durumu ironik bir biçimde eleþtirdi. Köþesinde de bu konuyla ilgili bir fýkraya yer verdi. Fýkra þöyle: Adamýn biri "Kurban" konusunu anlatýyormuþ: "Çocuðu olmayan Hazreti Davut, Allah'a

Prof. Þükrü Kýzýlot

dua etmiþ ve 'Yarabbim bana bir kýz çocuðu ver, onu sana kurban edeyim' demiþ... Dua tutmuþ; kýzýnýn adýný Ayþe koymuþ... Gel zaman git zaman, çocuðun kurban edileceði zaman gelmiþ. Hz. Davut kýzýný yatýrmýþ, tam boðazýný kesip kurban edecekken Azrail gökten bir keçiyle çýkagelmiþ ve 'Kýzý býrak, al bu keçiyi kurban et' demiþ..." Dinleyenlerden biri dayanamamýþ: "Yahu bunun neresini düzelteyim... Hz. Davut deðil Hz. Ýbrahim, kýz deðil erkek, Ayþe deðil Ýsmail, Azrail deðil Cebrail, kurban edilen de keçi deðil koç olacaktý!" Kýzýlot da fýkraya gönderme yaparak hangisini düzeltelim diye soruyor... 1- Asgari ücretliden kesilen vergi 200 lira deðil! Bekâr iþçide 53 TL, evli eþi çalýþmayan; iki çocukluda 20 TL. Dört çocuðu olanda "7" TL. Yani hesapta "büyük bir hata" var!.. 2-Asgari ücret vergi dýþý býrakýlýnca, bundan sadece asgari ücretliler deðil, tüm ücretliler yararlanýr. 3- Asgari ücret vergi dýþý býrakýldýðýnda, ücretlilerin cebine girecek vergi 6,6 milyar TL deðil. Haziran 2012 itibariyle; 12 milyon 087 bin SSK'lý (4/a'lý) iþçi ve 2 milyon 630 bin memur (4/c'li) yani 14

Þükrü Kýzýlot’un dikkat çektiði konu yaygýn basýnda yer aldý.

milyon 717 bin "ücretli" var.Kiþi baþýna yýlda 2 bin 400 lira vergi kesildiði iddia ediliyor. O halde, asgari ücret vergi dýþý býrakýlýnca, ücretlinin cebine girecek ilave para; 14 milyon 717 bin ücretli x 2.400 TL = 35 milyar 320 milyon TL eder. Bu para büyük para, hem de çok büyük para. 2012

(Ç.HAK:768)

2

bütçe açýðý hedefinin iki katý! 4- Asgari ücretin bekârlarda zaten yüzde 65'i, evli iki çocukluda ise yüzde 90'ý, her yýlýn ilk 6 ayýnda dört ve daha fazla çocuðu olanlarda tamamý vergi dýþý. 5- Asgari ücretle ilgili 200 TL'lik kesinti var ama Bunun büyük

kýsmý, iþçiden kesilen SSK ve iþsizlik sigortasý primi kesintileri. Vergi kesintisi en fazla (o da bekâr iþçide) 53 TL. Asgari ücretin tamamý vergi dýþý býrakýlsa da, ücretler 200 lira artmýyor. Bekârda 53 TL, evlilerde de 5-10 lira ya da 20-30 TL artýyor!..


Spor Kompleksi ve ÝHL kampüsü ihalesi iptal

PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Ç

Ýhalenin ilk duyuru ilanýnda Fen Lisesi arkasýnda ÝHL kampüsü yapýlmasý öngörülüyordu.

orum Belediyesi'nin Amasya Þeker'den aldýðý 29 dönümlük ticaret merkezi iþaretli arsa ile mevcut stadyum karþýlýðýnda Çevre Yolu üzerine yaptýracaðý spor kompleksi ve ÝHL kampüsü ihalesi iptal edildi. Dün yapýlmasý planlanan 112 milyon lira tahmini bedelli ihalenin iptali ikinci bir ilanla duyuruldu. Konuyla Ýlgili Belediye Basýn Bürosu’ndan yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; “10 Ekim 2012 tarihinde yapýlacaðý ilan edilen Spor Kompleksi ve

Meslek Lisesi ihalemiz, ihale þartnamesindeki bir düzenleme ihtiyacý dolayýsýyla iptal edilmiþtir. Ýhale þartnamesinde teknik düzenleme gerçekleþtirilerek tekrar ihaleye çýkýlmýþtýr. Bugün resmi gazetede ve bir ulusal gazetede yayýmlanmak üzere Spor Kompleksi ve Meslek Lisesi ihale þartnamemiz Basýn Ýlan Kurumu'na gönderilmiþtir. Çorum Belediyesi olarak sürekli geliþen ve büyüyen þehrimizin ihtiyaçlarýna cevap verebilecek donanýmda Yeni Stadyum ve Spor Kompleksi'ni Çorum'a kazandýracaðýz. 15.000 seyirci kapasiteli olarak inþa edilecek olan stadyumun yanýnda kamp eðitim merkezi, seminer salonu, atletizm pisti, spor salonu, tenis kortlarý, sentetik sahalar yer alacak olup, bu spor kompleksimiz Çorum'un hizmetinde olacaðý gibi þehrimizde kamp yapacak tüm takýmlarýmýzýn da

3

Yaralýlar Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedaviye alýndý.

Köyde ev yangýný; 2 yaralý Ç

orum merkeze baðlý Arpalýk köyünde bir evde elektrik kontaðýndan çýktýðý iddia edilen yangýnda, alevlerin arasýnda mahsur kalan 2 kýz kardeþ yaralandý. Çorum merkeze baðlý Arpalýk Köyü'nde bir evde elektrik kontaðýndan çýktýðý iddia edilen yangýnda, Gülcihan Kaya (47) ve felçli kýz kardeþi Huriye Sarý (37), alevlerin arasýnda kalarak yaralandý. Olay, önceki gün sabah Çorum'un merkeze yaklaþýk 40 kilometre uzaklýktaki Arpalýk Köyü'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Gülcihan Kaya'ya ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontaðýndan yangýn çýktý. Alevler kýsa sürede tüm evi sararken, köy muhtarý Necati Uysal, itfaiye ile 112 Acil Servis'i arayýp yardým istedi. Ekipler gelene kadar köylüler alevlerin arasý-

na dalýp, evde yardým çýðlýklarý atan Gülcihan Kaya'nýn çocuklarý 10 yaþýndaki Uður, 13 yaþýndaki Þemsi ve 15 yaþýndaki Gülizar Kaya'yý kurtardý. Köylüler, diðer odada bulunan ev sahibi Gülcihan Kaya ile misafir olarak yanýnda kalan kýz kardeþi Huriye Sarý'yý da alevler arasýndan güçlükle dýþarý çýkardý. Vücutlarýnda yanýk bulunan Gülcihan Kaya ve kýz kardeþi Huriye Sarý, köye gelen saðlýk ekipleri tarafýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedaviye alýndý. Ýki kýz kardeþin saðlýk durumunun ciddi olduðu belirtildi. Köye gelen itfaiye ekipleri de yangýna müdahale ederek alevleri diðer evlere sýçramadan kontrol altýna aldý. Jandarmanýn yangýnla ilgili soruþturmasý sürüyor. (DHA)

Emekliye maaþý bayramdan önce K

Spor Kompleksi ve Meslek Lisesi ihalesinin ihale þartnamesindeki bir düzenleme ihtiyacý dolayýsýyla iptal edildiði açýklandý.

urban Bayramý yaklaþýrken, emekliye müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurban Bayramý dolayýsýyla emekli aylýklarýnýn erken ödeneceðini duyurdu. Kurumdan yapýlan açýklamada, 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu’nun 55. maddesinde, sigortalýya veya hak sahiplerine baðlanan gelir veya

aylýklarýn, her ay peþin olarak ödeneceðinin, gelir ve aylýklarýn ödeme dönemlerinin, ödeme tarihleri, ödeme þekli ve ödeme merkezlerinin Kurumca belirleneceðinin hüküm altýna alýndýðý anýmsatýldý. Bu kapsamda, sigortalýlara ödemelerin, 17-28 Ekim arasýnda yapýlacaðý belirtilen açýklamada, 24 Ekim 2012 tarihinin resmi tatil ilan edilmesi, 25-28 Ekim 2012 tarihlerine

Emeklilere enflasyon da sürpriz yapacak E

MÜTEAHHÝTLERÝN DÝKKATÝNE!

(Ç.HAK:2679)

Sýðýnak havalandýrma projelerinde bizimle görüþmeden karar vermeyin. Deneyimli personel, kaliteli iþçiliðimizle hizmetinizdeyiz...

Çepni Mah. Ýnkilap Cad. Kubbeli Sk. No:45 Tel: 0 364 202 02 77 - Faks: 0 364 202 02 78 Gsm: 0 532 596 9720 - web: www.airteshavalandirma.com - e-mail: airteshavalandirma@gmail.com

mekliler yýl sonunda verilecek intibak zamlarýný beklerken hükümet kanadýndan gelen açýklamalarýna göre enflasyon da sürpriz yapacak. Hükümet yetkilileri dün açýklanan Orta Vadeli Program'da yýl sonu enflasyon beklentisini yüzde 7.4 olarak belirledi. Bu rakamýn üzerine çýkma ihtimalinin de bulunmasý, emeklilere verilecek enflasyon farkýný da artýracak. Temmuz ayýnda yaklaþýk 9 milyon SSK ve Bað-Kur emeklisi 6 aylýk TÜFE'ye göre, yüzde 1.95 oranýnda zam almýþtý. O dönemde enflasyonun düþük olmasý fark oranýnýn da azalmasýna yol açmýþtý. Yýlbaþýnda bu kez ikinci 6 aylýk TÜFE'ye göre enflasyon farký yeniden hesaplanacak. Enflasyon beklentilerine göre uzmanlar, bu oranýn yüzde 3 civarýnda olabileceðini belirtiyor. Bunun dýþýnda memur emeklileri de yýlbaþýnda yüzde 3 zam ve enflasyon farký alacaklar. Temmuz'da yapýlan enflasyon zammýnýn ardýndan en düþük iþçi emekli aylýðý 869 liradan 886 liraya; en düþük Bað-Kur emekli aylýðý da 704 liradan 717 liraya çýkmýþtý. 5510 sayýlý yasaya göre 6

Branþa geçen sýnýf öðretmenlerine müjde! Danýþtay ÝLKSAN kesintilerine iliþkin önemli bir karar verdi. 4357 sayýlý Kanun ve ana statüde 5 yýl þartý olmamasýna raðmen, sosyal yardým yönetmeliðinde aidatlarýn iadesi için 5 yýl þartý getirilmiþti. Bu þart daha sonradan deðiþtirildi. Ama davanýn açýldýðý dönemde, 5 yýl þartý olduðu için aidatlarýný alamayan bir öðretmen açtýðý davayý kazandý. Danýþtay, branþa geçen sýnýf öðretmeninin sandýk aidatýný alabileceðine hükmetti.

(Ç.HAK:3081)

anýþtay, branþa geçen sýnýf D öðretmeninin sandýk aidatýný alabileceðine hükmetti.

(Ç.HAK:2997)

denk gelen Kurban Bayramý ve 29 Ekim tarihinin Cumhuriyet Bayramý olmasý nedeniyle 17-19 Ekim’de ödeme yapýlacaðý duyuruldu. Buna göre, emekli, dul ve yetim aylýðý alanlarýn ekim dönemi aylýklarý, tahsis numarasýnýn son rakamý 9, 7, 5 ve 3 olanlarýn 17 Ekim, 1, 8 ve 6 olanlarýn 18 Ekim, 4, 2 ve 0 olanlarýn 19 Ekim tarihlerinde ödenecek.

ayda bir, gerçekleþen enflasyona göre fark artýþý yapýlýyor. Yasadaki, 'en az 6 aylýk TÜFE oranýnda' tabiri, gerektiðinde daha yüksek oranda zam verilebilme imkanýný da saðlýyor. TÜÝK'in 2003 baz yýllý verilerine göre, Eylül ayýnda TÜFE bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 9.19, ÜFE ise yüzde 4.03 artýþ gösterdi. 12 aylýk ortalamalara göre, yýllýk enflasyon ise tüketici fiyatlarýnda yüzde 9.53, üretici fiyatlarýnda ise yüzde 8.65 olarak gerçekleþti.


Asýrlýk nine ilk kez hasta oldu

4

Ç

PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

orum’da 114 yaþýndaki asýrlýk nine ilk kez hastanelik oldu. Sungurlu ilçesinde yaþayan 1898 doðumlu Elife Kýlýç, Osmanlý

Ýmparatorluðu’nun çöküþüne ve Cumhuriyetin kuruluþuna kadar birçok tarihi olaya tanýklýk etmiþ. Elife ninenin 10

çocuðundan 4’ü hayatýný kaybetti. 20’ye yakýn torunu olan Elife nine 1 asrý aþkýn hayatýnda torununun torununu da gördü. Bugüne kadar hiç

doktora gitmeyen Elife nine, önceki gün Sungurlu ilçesinde küçük bir kaza sonucu kalça kemiði kýrýlýnca Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi

altýna alýndý. Elife ninenin 70 yaþýndaki kýzý Bergüzal Karakoç ise bir an olsun annesin yanýndan ayrýlmýyor. Karakoç, Elife ninenin süt, yoðurt, yumurta, köyde yetiþtirdikleri sebze ve meyve gibi doðal ürünlerle beslendiðini söyledi. Elife ninenin 114 yaþýnda olmasýna raðmen çok saðlýklý olduðunu belirten Bergüzal Karakoç “Bu güne kadar çok çalýþtý, yalýn ayak tarlada ýrgatlýk yaptý. Aðrý eksici bile içmezdi. Çok saðlýklýydý. Bu güne kadar her iþini kendisi yapýyordu” dedi. Düþme sonucunda kalça kemiði kýrýlan Elife ninenin ilk kez hastaneye geldiðini belirten Karakoç, annesinin ameliyat olarak tekrar saðlýðýna kavuþmasý için dua ettiklerini söyledi.(ÝHA)

Fabrika bacalarý online izlenecek Asýrlýk nine ilk kez hastanelik oldu. Sungurlu’da yaþayan 1898 doðumlu Elife Kýlýç, bir çok tarihi olaya þahitlik etmiþ.

Ç

evre ve Þehircilik Bakanlýðý, fabrika bacalarýndan çýkan kirletici gazlarý bu tarihten itibaren online izleyecek. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, fabrika bacalarýndan çýkan kirletici gazlarý 12 Ekim'den itibaren online izlemeye baþlayacak.

Sýnýr deðerin üzerinde kirleten tesislere yaptýrým uygulanacak. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn, daha saðlýklý veriler alýnabilmesi amacýyla sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin seçimi, kurulumu, kalibrasyonu, bakýmý ve iþletiminde dikkat

edilecek konularý düzenlediði ''Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliði'', 12 Ekim'de yürürlüðe giriyor. Tebliðin yürürlüðe girmesiyle, kirletici vasfý yüksek sanayi tesislerinin bacalarýndaki ölçüm cihazlarýndan elde edilen

Geçen hafta kardeþ kýskançlýðýnýn doðasýna deðinmiþtik. Bu hafta annebabalarý zorlayan kardeþ kýskançlýðý durumlarýnda yapýlabilecekler üzerinde duracaðýz. Öncelikle kardeþi doðmadan önce ona anlayabileceði bir dilde aileye yeni bir üyenin geleceði, evdeki ortamýn her zamankinden daha heyecanlý ve karýþýk olabileceði, örneðin eve sýk sýk misafirlerin gelip gideceði, annenin hem yorgun olacaðý hem de bebekle daha çok vakit geçirmek zorunda kalacaðý, çünkü küçük bir bebeðin gereksinimleri olduðu ama ayný þeylerin o doðduðunda da yaþandýðý ve her þeyin zamanla tekrar düzene gireceði anlatýlabilir. Böylece çocuk psikolojik olarak daha hazýrlýklý olacaktýr. Bunlarý anlatmak için son ana kadar beklenmemelidir Öncelikle anne-babalar olarak rahatlamamýz gerekmektedir, çocuklar etraflarýndaki yetiþkinlerin davranýþlarýndan etkilenirler. Büyük çocuðunuzun kardeþine nasýl tepki göstereceði konusunda endiþeliyseniz çocuðunuz da gergin olacaktýr. Anne baba olarak bizler ne kadar rahat olursak çocuklarýmýz da o kadar rahat olacaktýr. Çocuða somutlaþtýramayacaðý sözler söylememek oldukça önemlidir. "Sakýn endiþelenme seni de bebek kadar seveceðiz" cümlesi iyi niyetli olsa da çocuðun anne babanýn sevgisi için kardeþle yarýþmasýna yol açabilir. Kýskançlýðý zarar vererek yaþamaya da gidebilir bu durumda çocuk. Hamilelik döneminde baba ya da baþka bir aile üyesi (anneanne, babaanne) büyük çocuðun bakýmýyla ilgili yemek yedirme, banyo yaptýrma, uyutma gibi iþlere baþlayabilir. Böylece anne hastanedeyken ya da bebekle meþgulken çocuk kendini ihmal edilmiþ hissetmez ve yaþantýsýnýn deðiþtiði fikrine kapýlmaz. Doðumdan sonraki süreçte de uygun bir destek oldukça önemlidir. Bu noktada çocuðun muhteþem bir gözlemci olduðunu unutmamak çok önemlidir. Aman kýskanmasýn diye küçük çocuktan uzak durmak da, umursamaz davranýp büyük çocuðu unutmak da çocuðumuzda benzer yaralar açmaktadýr. Ýlerleyen süreçte ise Anne baba aralarýnda iþbölümü yaparak, anne yeni bebekle ilgilenirken babanýn diðer çocukla ilgilenmesi çocukta kendisiyle de ilgilenildiðini hissetmesini saðlar. Bu süreçte anne babanýn çocuða kardeþin doðdu ama senin dünyanda deðiþen bir þey yok, sana olan sevgimizde bir azalma yok mesajýný sadece sözcüklerle deðil davranýþlarla da iletmelidirler. Bu da ancak çocuða zaman ayýrmaya devam ederek onunla konuþarak, onunla ortak faaliyetlere girerek ve ona sorumluluk vererek olacaktýr. Kýskanan çocuðumuzla mümkün olduðunca nitelikli zaman geçirilmeye çalýþýlmalýdýr. Yeni doðan bebeðe aþýrý sevgi gösterisinde bulunmak yerine, var olan sevgiyi ilk andan itibaren paylaþtýrabilmeyi hedeflemek daha doðru olacaktýr. Aþýrý kaygý içeren tavýrlarla çocuðu bebekten uzaklaþtýrmaya çalýþmak, yapýlabilecek en büyük hatalardan biri olacaktýr. Burada önemli bir durum da büyük çocuðun zihnine, yeni doðan bebek aslýnda yokmuþ onunla sadece fiziksel ihtiyaçlarý olduðu için ilgileniliyormuþ ve aslýndan bundan pek de hoþnut deðilmiþiz gibi bir tablo çizme hatasýdýr. Bu durum büyük çocuk da sanýlanýn aksine daha ciddi kaygýya neden olmaktadýr. Aman kýskanmasýn yaklaþýmý hem anne-baba hem de her iki çocuk için de son derece zorlu bir yaþam biçimine dönüþebilmektedir. Örn: Önceden yalnýz yatan çocuðun anne babasýyla yatmasýna izin verilmemelidir. Çocuða kýskanmasýn diye gösterilen aþýrý ilgi, bu seferde kardeþinin onu kýskanmasýna neden olabilir Bebeðe zarar vermesine izin verilmeyeceði kesin bir dille anlatýlmalýdýr. Bebekle ile ilgili iþlerde çocuktan yardým istenebilir. Örneðin bebeðe isim seçme, biberonunun soðutulmasý, oyuncak ya da giysi seçimi, bebek odasýnýn düzenlenmesi gibi konularda büyük çocuðun katýlýmý saðlanabilir. Büyük çocuðun ruhunda yaþanan gelgitlerin muhakkak anlaþýlmasý gereklidir. Kardeþe yönelik olumsuz duygularý reddedip, önemsememek yerine, onlarý kabul edip, tanýmaya çalýþýn; "Anne, hep bebekle ilgileniyorsun." "Hiç de deðil, daha biraz önce sana kitap okumadým mý?" demek yerine "Bebeðe bu kadar zaman ayýrmam pek hoþuna gitmiyor." diyerek "Hayýr, hiç hoþuma gitmiyor." diyerek duygularýný ifade etmesini saðlayabilirsiniz

veriler, anýnda Bakanlýðýn Gölbaþý hizmet binasýnda kurulan online izleme merkezine aktarýlacak. Sistemle, yönetmeliklerdeki sýnýr deðerlerin üzerinde kirletici yaydýðý tespit edilen sanayi tesislerine yaptýrým uygulanacak.

www.corumhakimiyet.net

Kongre öncesinde HDK delegeleri ve yürütme kurulu belirlendi.

HDK delegeleri ve yürütme kurulunu seçti H

alklarýn Demokratik Kongresi (HDK) önümüzdeki aylarda gerçekleþtirilecek olan Genel Kongre öncesinde HDK delegeleri ve yürütme kurulu belirlendi. Yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz akþam EMEP'te toplanan HDK üyeleri geçen 1 yýllýk sürecin deðerlendirmesini yaptý. Ayhan Oðuz ve Ümit Küçükbayatlý baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda bu yýl yapýlacaklar ve HDK'nýn ileriye taþýnmasý için yapýlmasý gerekenler konuþuldu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan gerçekleþtirilen delege seçiminde HDK Delegeliklerine Ýbrahim Alýþ, Muharrem Özünel, Hasan Satýlmýþ, Ýclal Satýlmýþ, Meliha Üþütür, Seher Bolat seçildi. Her 3 ayda bir yenilenen Yürütme Kurulu'na ise; Mehmet Kara, Süleyman Kamýþlý, Muharrem Özünel, Mustafa Sazak, Meliha Üþütür, Ýclal Satýlmýþ, Seher Bolat getirildi.

BU CANAVARI NE YAPMALI "Kardeþ Kýskançlýðý" Tuðba YÜCEL Psikolojik Danýþman Evlilik ve Aile Danýþmaný Asistan Psikodrama Terapisti tugbagyucel@gmail.com (0533 614 78 80)

Kardeþler arasýndaki karþýlaþtýrmalardan kaçýnýn. Ancak çocuðunda bir zamanlar küçük bir bebek olduðu, ayný bakým ve özenin kendisine de gösterildiði çocuða anlatýlabilir. Çocuðun küçülmüþ giysileri, bebeklik fotoðraflarý gösterilerek, o bebekken yaþanan anýlardan ve onun sevimli hallerinden bahsedilerek kendini daha iyi hissetmesi saðlanabilir. Kardeþiyle ilgili karýþýk duygularý olan çocuklarýn konu edildiði öyküler anlatmak, anne ya da babanýn kendi kardeþiyle ilgili ilk hislerini paylaþmasý, çocuðun duygularýný anlamasý ve ifade etmesinde fayda saðlayabilir. Büyük çocuðu korkutan bir baþka durum da kardeþini sevmek zorunda olduðunun söylenmesidir, "Sen artýk ablasýn" diyerek, yaþýnýn üzerinde olgunluk

EMEP'te toplanan HDK üyeleri geçen 1 yýllýk sürecin deðerlendirmesini yaptý.

HDK üyeleri delege ve yürütme kurulunu belirledi.

bekleyip, onun da hala çocuk olduðu unutulmamalýdýr. Bu durumda çocuðumuzun sýrtýna taþýyamayacaðý bir yük yüklemiþ oluruz. Bu yük gün gün kýskançlýðýnýn öfkeye dönüþmesine, yalnýzlaþmasýna, içe kapanmasýna vb. uyum ve davranýþ sorunlarýna neden olabilecektir. Anne babalarýn kaçýnmasý gereken bir baþka durum da; Ýkinizi de ayný seviyorum, gibi çocuklarýmýzýn zihinlerini karýþtýran yaklaþýmdýr. Sevginizin eþit olduðunu göstermeye çalýþmak yerine; her çocuða, birbirinden ayrý olarak, sadece kendisine özel bir sevgi duyulduðunu göstermek daha doðru olacaktýr. "Seni seviyorum, kardeþini de seviyorum!" gibi soyut bir yaklaþým yerine; "Seninle top oynarken çok mutlu oluyorum, senin bana sarýlmaný çok seviyorum!" gibi daha somut ifadelerle hem onlarýn farklýlýklarýný hem de özelliklerini destekleyerek sevgi göstermek daha uygun olacaktýr. Ayný biçimde eþit zaman ayýrmaya çalýþmak yerine, her çocuða kendi gereksinimine göre zaman ayýrmak gerekir. Bebeðin henüz kendi ihtiyaçlarýný karþýlayamayacak kadar küçük olduðunu dolayýsýyla daha çok ilgiye ihtiyacý olduðunu belirtilmelidir, bu ilginin daha çok sevgi olmadýðýný çocuða yaþatmak hissettirmek çok önemlidir. Bu durumda Her þeyin eþit olmasýna deðil, adil olmasýna çalýþýlmalýdýr. Örneðin, üç kardeþten ortanca çocuðun "Ahmet'lere kardeþim gidiyor, ama ben gidemiyorum, bu adil deðil" þeklinde gösterdiði tepkiye "Kýz kardeþinle geçimsizliði sürdürdüðün ve ona vurduðun için Ahmet'lere sadece aðabeyin gidebilir" biçiminde bir yaklaþým uygun olabilir Kardeþinin giyebileceði, ona küçük gelen giysileri ve oynayabileceði oyuncaklarý beraber ayýrmak iþe yarayabilir, fakat vermek istemediði þeyler konusunda onu zorlanmamalýdýr. Kendine ait sevdiði bir þeyin kardeþine verilmesi çocuðu üzebilir ve kýskançlýðýný arttýrabilir. Ailenin bütün olduðu duygusu herkes tarafýndan hissedilmelidir. Bunun için bütün ailenin birlikte yapabileceði, gezinti, piknik, alýþveriþ, film izleme gibi etkinliklere yer verilmelidir. Anne-baba çocukla mümkün olduðu her fýrsatta birebir iletiþime geçerse, birlikte ortak faaliyetlerde bulunurlarsa, çocuða kardeþiyle ilgili ve evle ilgili küçük sorumluluklar verilirse çocuk kendini hala güvende ve hala sevilen, önem verilen bir kiþi olarak hissedecektir. Çocuklarla bireysel zaman geçirmek sorunlarý ciddi biçimde azaltan bir faktördür. Anne-Oðul\ Baba-Kýz, Anne-Kýz\ Baba-Oðul akþamlarý ya da günleri düzenlenebilir. Kardeþler arasýnda kýskançlýk hissedildiðinde yapýlan en genel hata onlarý birbirinden uzaklaþtýrmak olmaktadýr. Oysaki onlarý yaklaþtýrmak çoðu zaman daha çok iþe yaramaktadýr. Dikkatinizi hemen, sorun çýkaran çocuða yöneltmek yerine, zarar gören çocukla ilgilenmek daha uygundur; fakat bu ilgiyi de gereðinden fazla abartmamak iþlevsel olacaktýr. Ýyi misin? Ya da "herkes iyi mi? diye iyi olduðundan emin olup uzaklaþmak oturup uzun uzun konuþmaktan daha etkilidir. Ezilen kardeþi "maðdur, ezilen" olarak nitelendirmemek gerekir, bu durumda çocuklardan biri ezen diðeri ezilen olarak dikkat çekmeyi her fýrsatta baþaracaktýr. "Kim baþlattý?" sorusunu sormaktan dikkatle kaçýnýlmalýdýr. Çünkü olayý kimin baþlattýðýný öðrenmeye çalýþmak çocuklarýn birbirini suçlamasýna neden olur. Her bir çocuðun kavganýn çýkmasýnda ayný derecede suçlu olmasýndan yola çýkarak sonuçlarýna eþit þekilde katlanmalarý saðlanmalýdýr. Unutulmamasý gereken en önemli nokta, kardeþler arasýndaki kýskançlýk ve geçimsizlik ne kadar yoðun olursa olsun birbirlerinden ayrý kaldýklarýnda çok özlerler. Bu durum, iliþkilerinin bazen çok bozuk olduðunu düþünseniz de aslýnda birbirlerini çok sevdiklerini açýklar. Kavga, kýskançlýk, geçimsizlik geliþimleri için olmazsa olmazdýr. Durum kontrolden çýkmadýðý sürece sorun yoktur. Kýskançlýk çocuklarda olduðu gibi yetiþkinlerde de beklenen bir davranýþtýr. Önemli olan kýskançlýða tavýr almak ve bunu çocuða yansýtmak deðil; Saðlýklý önlemler alýp hazýrlanmaktýr. Unutulmamalýdýr ki Bilgi sahibi olarak ve bilerek davranmak saðlýklý sonuca ulaþmada en etkileyici yoldur Çocuklar arasýnda dengeli bir tutum sergilemek bilgiye sahip olup bilgiyi davranýþlarýmýza yansýtmakla mümkündür. Bilgi en büyük güçtür. Bilgiye sadýk kalabilmek ise gerçek çözümdür…


PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Çorum’da abone bir yýlda 1.500 m3 doðal gaz tüketiyor B

OTAÞ'ýn 1 Ekim'den geçerli doðalgaz fiyatlarýna yaptýðý zam faturalara yüzde 11,5 olarak yansýyacak. Doðalgaz kullanan illere göre gaz fiyatý deðiþiyor. Zam sonrasý 11 ilde 1 metreküp doðalgazýn fiyatý 1 lirayý geçti. Resmi verilere göre en pahalý doðalgaz Ýstanbul ve Ankara'da satýlýyor. Ýstanbul'un Bahçeþehir bölgesinde 1 metreküp gaz, vergiler (KDV-ÖTV) dahil 1,09 liradan satýlýyor. Ýstanbul'un Bahçeþehir daðýtým bölgesi dýþýnda (ÝGDAÞ) ise 1 metreküp gazýn fiyatý 1,07 liradan abonelere veriliyor. Ayný miktar gazýn Ankara satýþ fiyatý ise (Baþkentgaz) 1,06 lira. Doðalgaz en ucuz ise 0,94 lira ile Aydýn dahil 10 ilde satýlý-

yor. EPDK ve doðalgaz sektör kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre birim fiyatlara vergi, iletim, birim hizmet gibi maliyet kalemlerinin eklenmesiyle zam oraný Ýstanbul'da (ÝGDAÞ) yüzde 9,67'ye çýktý. 1 metreküp gazýn fiyatý Ýstanbul'da 1,07 lira olurken Ankara'da ise ayný miktar gazýn fiyatý yüzde 9,8 artýþla 1,06 liraya yükseldi. Ankara, Çorum, Kayseri gibi illerde bir abonenin yýllýk 1.500 metreküp civarý gaz tüketimi olduðu öðrenildi. Isýnma amaçlý gaz tüketimi doðu illerinde artarken batý illerinde tüketimde düþüþ görülüyor. Uzmanlar, kýþ mevsiminde aylýk en az 300-350 metreküp gaz tüketildiðini belirtiyor.

Saðlýk-Sen’den ‘Aný Yarýþmasý’

S

aðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn görev sýrasýnda yaþadýklarý anýlarýný ve tecrübelerini paylaþmak için gerçekleþtirdiði 'Aný Yarýþmasý'na baþvurular baþladý. Baþvurular 31 Aralýk 2012 tarihinde sona erecek. Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Saðlýk-Sen tarafýndan geleneksel hale getirilen ‘Aný Yarýþmasý’yla ilgili yaptýðý açýklamasýnda, “Aný Yarýþmasý'nda jüri tarafýndan yapýlacak deðerlendirmeler sonucunda; birinciye 3000 TL, ikinciye 2000 TL, üçüncüye 1000 TL ödül verilecek. Ayrýca Jüri Özel Ödülü de 500 TL olacak. Ödül alan ve yayýmlanmaya deðer görülen tüm anýlar kitaplaþtýrýlacaktýr.” dedi.

Aný yarýþmasýna katýlacaklar ve kurallar hakkýnda da bilgi veren Saatçi, þunlarý kaydetti; “Yarýþmaya özel ya da kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý katýlabilir. Aný, çalýþma hayatýnda yaþanmýþ olmalý ve "fedakârlýk" temasýný iþlemelidir. Yarýþmaya her katýlýmcý yalnýzca bir aný ile katýlabilir. Yarýþmaya katýlacak anýlar daha önce hiçbir yerde yayýmlanmamýþ olmalýdýr. Yarýþmaya Saðlýk-Sen Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Denetleme ve Genel Disiplin Kurulu asýl üyeleri ile sendikamýz þube baþkanlarý, þube yönetim kurulu üyeleri katýlamaz. Anýlar, Times New Roman yazý

Ahmet Saatçi

karakterinde, 12 puntoda, 1,5 satýr aralýðýnda yazýlmýþ olup, en az 2, en çok 10 A4 sayfa olacak þekilde yazýlacaktýr. Anýlarýn yazýlý olduðu dosyanýn sað üst köþesine büyük harflerle rumuz yazýlacaktýr. Anýlarýn yazýlý olduðu dosyanýn içine kesinlikle gerçek ad ve soyad belirtilmeyecektir. Katýlýmcýlar anýlarýný

Saðlýk-Sen Genel Merkezi'ne 1 kopya ve bir CD olarak gönderecekler ve gönderinin içine ayrý bir dosyada kýsa özgeçmiþ, adresi ve telefon bilgilerini belirteceklerdir. Aksi durumda anýlar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Yarýþmaya en son aný gönderim tarihi 31 Aralýk 2012'dir. Yarýþma seçici kurul yapýtlarla ilgili incelemesini tamamladýktan sonra sonuçlar web sitemizden duyurulacaktýr.” Anýlarýn yayýmlanmasýyla ilgili konularda da bilgi veren Saatçi, “Yarýþmaya katýlan anýlar ödül kazansýn kazanmasýn geri verilmez. Yarýþmaya katýlan tüm anýlar Saðlýk-Sen'in her türlü yayýn organýnda

yayýmlanabilir. Yayýmlanan anýlar için ayrýca bir telif ücreti ödenmez. Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn anýlarý kitap halinde yayýmlanarak, bu yapýtlarýn Saðlýk-Sen aracýlýðý ile geniþ toplum kesimlerine duyurulmasý, okuyucu ile buluþturulmasý, saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn çalýþma ortamlarýnýn öyküleme yoluyla topluma duyurulmasýný saðlamaktýr. Hizmet ve kazaným sendikacýlýðýnýn öncüsü olan Saðlýk-Sen tarafýndan geleneksel hale getirilen aný yarýþmasýna saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn katýlýmýný bekler, þimdiden katýlýmcýlara baþarýlar dilerim.” dedi.

Din Görevlileri Haftasý etkinlikleri “Rehberlik ve Motivasyon” konulu konferans ile sona erdi.

‘Din görevlileri þerefli bir makamý temsil ediyorlar’ Ç

orum’un Kargý ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftasý etkinlikleri “Rehberlik ve Motivasyon” konulu konferans ile sona erdi. Kargý Kültür sitesinde gerçekleþtirilen ve Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Can’ýn konuþmacý olarak katýldýðý programý müftülük personeli, din görevlileri ve vatandaþlar izledi. Programda bir konuþma yapan

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Can

Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Can, din görevlilerinin temsil ettiði makamýn kutsal ve þerefli bir makam olduðunu belirtti. Can, toplumda önderlik görevi olan din görevlilerinin taþýdýðý sorumluluklarýn ne kadar aðýr ve büyük olduðunu unutmamalarý gerektiðini belirtti. Konferansýn ardýndan baþarýlý din adamlarýna Kargý Ýlçe Müftülüðü tarafýndan teþekkür plaketi verildi.(ÝHA)

BAÞSAÐLIÐI

DEÐERLÝ ÝNSAN, SAYGIDEÐER AÝLE DOSTUMUZ

MUSTAFA SEYDÝM

’Ý

(Ç.HAK:3122)

KAYBETMENÝN DERÝN ÜZÜNTÜSÜ ÝÇERÝSÝNDEYÝZ. MERHUMA ALLAH’DAN RAHMET, KEDERLÝ AÝLESÝ ÝLE TÜM SEVENLERÝNE SABIR VE BAÞSAÐLIÐI DÝLERÝZ.

UÐUR GRUBU


6

PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

'Ormanlarý tehlikelerden korumalýyýz’ O

13 Ekim'e kadar sürecek eðitim seminerinde teknik bilgiler veriliyor.

Yapýlan eðitime orman idaresi ve planlama þube müdürleri katýlýyor.

rman Ýdaresi ve Planlama Þube Müdürlerine yönelik olarak hizmet içi eðitim semineri dün baþladý. Orman Ýdaresi ve Planlama Daire Baþkanlýðýnca (OÝP) tüm Orman Bölge Müdürlüklerinde bulunan Orman Ýdaresi ve Planlama Þube Müdürlerine yönelik olarak hizmet içi eðitim semineri baþladý. Anitta Otel'de 13 Ekim'e kadar sürecek eðitim semineri OÝP Dairesi tanýtýmý ve faaliyetleri, 295 Sayýlý Teblið tanýtýmý, çalýþma gruplarýnýn oluþturulmasý, amenajmanda iþ akýþý ve veri tabaný yapýsýgiriþi, amenajman planlamasýnda kullanýlan APP bilgisayar programý, coðrafi bilgi sistemi, yazým kurallarý ve Türkçe, amenajman günlüðü ile genel orman idaresi ve planlama konularýný kapsýyor. Yapýlan eðitimle orman idaresi ve planlama þube müdürlerinin tecrübeli, teknik ve uzman bir eðitici kadrosu rehberliðinde, Orman Amenajman Planlarýnýn yapýlmasýnda, uygulamasýnda karþýlaþýlan sorunlarýn çözümü, geliþtirilmesi ve daha iyiye götürülmesi hususlarýnda mesleki

Seminerde ormanlarýn tehlikelere karþý korunmasýnýn zorunluluðuna dikkat çekiliyor.

D

Teknik personelin teknik ve idari açýdan pratik bilgi ve donanýma sahip olmasý hedefleniyor.

Eðitim seminerine yoðun katýlým oldu.

Seminerde planlý ve fonksiyonel ormancýlýk anlayýþýnýn önemine dikkat çekildi.

Orman Ýdaresi ve Planlama Daire Baþkanlýðýnca (OÝP) tüm Orman Bölge Müdürlüklerinde bulunan Orman Ýdaresi ve Planlama Þube Müdürlerine yönelik olarak hizmet içi eðitim semineri baþladý. bilgi ve tecrübelerinin artýrýlmasý hedefleniyor. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; “Son iki asýrda, sanayi devrimiyle birlikte gelen hýzlý üretim ve tüketim kalýplarý ile iki dünya savaþýnýn getirdiði yýkým sonucunda baþta ormanlar olmak üzere bütün tabii kaynaklar tükenmeye yüz tutmuþtur. Bu bozulmayý telafi etmek, bu kaynaklarýn iyileþtirilmesini saðlamak ve yeniden imar etmek üzere tabii kaynaklarýn sürdürülebilir yönetimi kavramý dünya

gündemine oturmuþtur. Ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel açýdan maddi ve manevi sayýsýz mal ve hizmeti insanoðluna sunan ormanlar dünya kamuoyunun ana gündeminde paha biçilemeyen bir deðer olarak yer iþgal eden ormanlarýn da bu hizmetlerini sürekli sunabilmesi bu kaynaklarýn koruma ve kullanma dengesini gözeten sürdürülebilir þekilde yönetilmesine baðlýdýr. 173 yýllýk geçmiþiyle Orman Genel Müdürlüðü, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn bir baðlý

kuruluþu olarak orman ve orman kaynaklarýný her türlü tehlikelere karþý korumak, doðaya yakýn bir anlayýþla geliþtirmek, ekosistem bütünlüðü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar saðlayacak þekilde sürdürülebilir orman yönetimi anlayýþýyla yönetmek, görevini sürdürmeye gayret etmektedir. Orman kanununa göre bütün ormanlar, amenajman planlarýna göre yönetilip iþletilmektedir. Bu nedenle orman amenajman planlarý ormancýlýðýmýzýn en önemli yönetim araçlarýndan biridir.

Son yýllarda amenajman sisteminde önemli reformlar gerçekleþtirilmiþ, ormanlarýn sadece odun üretimine dayalý olan planlama þekli deðiþtirilerek, ekosistem tabanlý fonksiyonel planlama modeli uygulanmaya konulmuþtur. Böylece ormanlarýn ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarýný dikkate alan amenajman planlarýna göre ormancýlýk faaliyetleri geliþtirilmiþtir. 1973 yýlýndan 2010 yýlýna kadar geçen zamanda Orman Amenajman Planlarýndaki Orman Envanteri

Deðerlendirme sonuçlarýna göre orman varlýðýmýz 20.199.296 ha'dan 21.537.091 ha ulaþarak 1.337.795 ha artýþ göstermiþtir. Bu artýþ planlý ve fonksiyonel ormancýlýk anlayýþýnýn bir göstergesidir. Ülkemizin akciðerleri olan ormanlarýmýzýn Amenajman Planlarýný yapan ve uygulayan teknik personelimizin teknik ve idari açýdan pratik bilgi ve donanýma sahip olmasý ormancýlýk geleceðimiz açýsýndan kaçýnýlmazdýr.”

‘Haksýzlýk karþýsýnda dik duran sendikayýz’

emokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs son günlerde gazetelerde yer alan 23 Nisan Ortaokulunda ki olaylarla ilgili açýklamalarda bulundu. Nihat Örs, Türk Eðitim Sen ve Eðitim Bir Sen’i sert bir dille eleþtirdi. DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, sendikalarýnýn Genel Baþkan Yardýmcýsý Lokman Erdoðan'ýn adýnýn da yer aldýðý olayda kurumsal bir yapý olarak taraf olduklarýný Erdoðan'ýn hedef tahtasýna oturtulmak istendiðini ve gerçekleri bilmeden karalama kampanyasýna alet olunduðunu iddia etti. Örs, açýklamasýnda özetle þöyle dedi; "Ýster bir sendikacý ister bir veli olarak bazý isteklerde bulunmak her vatandaþýn hakkýdýr. Bazýlarýna göre ise sadece sýrtý kalýn olanlar istekte bulunabilir. Haklý isteði yerine gelmeyince aðzýný kapatýp, boynunu büküp devletin kurallarýna deðil kiþilerin uydurma kurallarýna, egolarýný tatmin ettikleri davranýþlara razý olmalýlar. Seslerini kýsýp kendileri için biçilen elbiseyi giymeliler. Her vatandaþ muhatap olduðu davranýþlarýn basýnda yer almasýna vesile olabilir. Böyle olmasa basýn insanlarýn gözü kulaðý, eli nasýl olabilir? Bu kafaya göre basýnda yer alan her haber bir þantajdýr, sendikalarýn yaptýðý her açýklama bir þantajdýr ve biz sendikacýlar, bu hastalýklý ruh haline göre basýný kendi emellerimize ulaþmak için kullanýyoruz. Ýlgililere ' Büyümeden bize de pay ver, sadece ensesi kalýnlara verme' diyoruz. Oysa bu tarz haberler iþlerini doðru ve adaletli yapmayanlara bir baský unsuru oluþturmak ve denetlendiklerini, kurumlarýnda kral olamayacaklarýný belirtmek için yapýlýr. Gazetelerin kullandýklarý dil, gazetenin olaya bakýþý ile alakalýdýr. Türkiye'de sendikacýlýðý sarý sendikacýlýk haline getirenler kendilerinin ve yandaþlarýnýn çýkarlarý için kullananlar sendikacýlýðýn kara defterinde yer alacaklardýr. Sendika üyelerinden aldýklarý gücü ve üyelerinin iradelerini siyasi hesaplarý ve gelecek kaygýlarý için kullanmaktan çekinmeyenler; bir sendikanýn maðdur öðretmenlerin durumlarýnýn kendi gayretleri ile düzeldiðini belirttiði açýklamasýna karþýlýk ' Düzelen bir þey yok midem bulanýyor' diye açýklama yapýp sonra ne oldu ise ilgili kuruma giderek üyelerinin bile midesini bulandýrarak kurumun yaptýðý uygulamadan dolayý teþekkür edenler, bunu eleþtirenlere karþýlýk 'Biz sendikacýyýz, onlara iþimiz düþer. Aramýzýn iyi olmasý gerekir.' cevabýný verenler;

haklýnýn yanýnda deðil okul müdürünün yanýnda olduðunu söyleyip üyesinin sürgün edilmesine göz yumanlar; kurumlarý kendi arenasý olarak görüp her türlü ayak oyunlarýný çevirenler; 'Bize üye olmazsan -haklý ve meþru da olsa- iþini göremezsin diye zorla üye yapýp kurumlardaki çalýþma ahlakýný bozanlar; kendi üyeleri arasýnda bile okul

Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs

müdürlüðünde hakký deðil yandaþlýðý gözetip kumpaslar kuranlar, bugün kalkmýþ hiçbir kurumu ezdirmeyeceklerinden, adaletli olmaktan, bahsediyorlar. Ellerinin karasý yüzlerindeyken baþkalarýna kara çalmaya kalkýyorlar. Birbirlerine methiyeler düzüyorlar. Sendikalar kriz yönetmekte sýnýfta kaldý. Kiþisel hýrs ve takýntýlarý ile hareket ediyorlar.Sendikacýlarýn bu tür olaylarda takýnmasý gereken tutum ateþe körükle gitmek, bir eðitim kurumunu ve olayla ilgisi olmayan orada çalýþan eðitimcileri,velileri öðrencileri zor duruma düþürecek açýklamalar yapmak olmamalýdýr. Bundan sonra bu eðitim kurumunun daha da mercek altýnda olacaðý unutulmamalýdýr. Bir gazetenin yaptýðý haberlerden ve haberi veriþ tarzýndan sendikamýzýn Genel Baþkan Yardýmcýsýnýn sorumlu tutulmasý, ma-

ruz kaldýðý uygulamadan dolayý þantajcý olarak gösterilmesi, toplumun gözünde sendikamýzý küçük düþürme eðilimini göstermeleri akýllara zarar bir tutumdur. Kkurumsal bir açýklama yapan bu kiþilerin bir haberin þantaj olarak deðerlendirilmesindeki kriterlerden haberleri var mýdýr? Gazete haberinden rahatsýz olanlar haklarýnda yalan ve iftiraya yönelik haber yapýldýðýný düþünüyorlarsa her medeni insan gibi kanuni yollara baþvurabilirlerdi. Ancak sendikalarýn mal bulmuþ maðribi gibi zihinleri arkasýndaki kýskançlýk ve kinlerini kiþisel hýrslarýný göstermek için bir fýrsat olarak gördükleri bu olaya atlamalarý tam bir hezeyandýr. Bu kiþilerin aslýnda okul yöneticilerin düþeceði zor durum umurlarýnda deðildir. Onlarý savunmak da deðildir.Ve okulun nasýl yönetildiðinin de farkýndadýrlar. Kiþisel hýrs ve çekememezlik zihinlerin arka planýnda ve açýklamalarýndaki kiþisel hedef göstermeden okunabilmektedir. Bu sendikacýlar yarýn caddede yürürlerken bu okuldaki yöneticilerin gazabýna uðrayan velilerle karþýlaþtýklarýnda ne cevap vereceklerini düþünmeliler. Sendikamýz bütün sendikalar gibi yasalarla kurulmuþ bir sendikadýr. Türkiye'de örgütlenme çalýþmalarý olan genel merkezi bulunan, ulusal basýnda açýklamalarý sýkça yer alan ve sendikacýlýðý siyasetten uzak tutmak için yeni bir anlayýþ ortaya koymaya çalýþan bir sendikadýr. Üye sayýmýz sýr deðildir. Biz hazýr kitleler üzerinden deðil zora talip olarak insanlara statükonun karþýsýnda bir alternatif olarak dimdik bir duruþ sergileyen bir sendikayýz. Biz sayýlarla iþ yapýlmadýðýný tarihimizin anlamlý örneklerinde gören bir neslin temsilcileriyiz. Biz sendikamýzýn sayýsýnýn az olmasýný bir eleþtiri vesilesi görecek kadar komik ve ayný zamanda çukur bir zihniyetin kýskançlýk ve kibir duygularý ile hareket ettiðini biliyoruz Sendikamýza inanmýþ 428 kiþi, kiþilikli insanlardýr. Esen rüzgara göre deðil, durmasý gerektiði yerde olan fazilete yükselmenin güç, rezalete düþmenin kolay olduðu bir dünyada erdemli bir duruþ sergileyen bu yüreði kavi kiþiler yollarýna yürümeye devam edeceklerdir. Biz Çorum'da bir kangren haline gelmiþ olan özel sýnýf, özel öðretmen,adamýna göre muamele konularýný diðer konularda olduðu gibi kamuoyun gündemine taþýyacaðýz. Okullardaki öðrenci öðretmen ayrýmcýlýðýnýn, velilerin maruz kaldýðý adaletsizlerin ortadan kalkmasý için gayret edeceðiz.”


PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

7

22 beldenin 20’si köy oluyor T

BMM Baþkanlýðý’na sunulan Büyükþehir Belediyesi Kanun Tasarýsý’ya büyükþehir statüsü kazanacak 27 ilde bin 32 belde kapatýlarak mahalle statüsüne dönüþtürülürken, diðer illerde nüfusu 2 binin altýna düþen 559 belde de kapatýlarak köy statüsüne dönüþtürülecek. Türkiye’de toplam belediye sayýsýnýn yarýsýndan fazlasýna denk düþen bin 581 beldenin kapatýlmasýnýn öngörüldüðü tasarý için CHP, yerel referandum yapmaya hazýrlanýyor. Avrupa Yerel Yönetimler Þartý uyarýnca kapanacak belediyelerde referanduma gidilmesi gerektiði maddesinden hareket eden CHP, 14 ve 21 Ekim tarihlerinde kapanacak beldelerde sandýk kuracak. TBMM Baþkanlýðý’na önceki gün sevkedilen Büyükþehir Belediyesi Kanun Tasarýsý ile, 13 il daha büyükþehir statüsü kazanýrken, toplam büyükþehir belediyesi sayýsý 29’a çý-

kacak. Tasarý, 29 büyükþehir belediyesindeki toplam bin 22 belde belediyesinin kapatýlarak mahalle statüsü kazanmasýný ve diðer 52 ilde nüfusu 2 binin altýna düþen 559 beldenin de tüzel kiþiliðini kaybederek köy olmasýný öngörüyor. Tasarýyla, Türkiye’deki belediye sayýsýnýn yarý yarýya azaltýlmasý amaçlanýyor. Tasarý yasalaþýrsa Türkiye’deki 2 bin 950 belediyenin bin 581’i kapanmýþ olacak. Tasarý geçerse Çorum merkez ve ilçelerine baðlý 22 beldeden 20’sinin belediye statüsü kalkýyor. Ortaköy’e baðlý Aþdavul ile merkeze baðlý Düvenci Beldesi’nin ise, tasarý kapsamý kapsam dýþýnda kalacaðý belirtiliyor. Beldelerin bugünlerde yakýn köyleri mahalle olarak kendisine baðlabaðlamak için giriþimde bulunduðu ifade ediliyor.

Osmanlý tapularý dijital ortamda O

74 kiþilik yerli ve yabancý ekipten oluþan Oymaaðaç Kazýsý’nýn 2012 yýlý çalýþmalarý sona erdi.

Çorum, arkeolojinin eðitim merkezi gibi O

Arkeoloji öðrencileri Çorum Müzesi ve Boðazköy’e ziyaretler düzenleniyor.

Çorum Müzesi ve Boðazköy ile birlikte Amasya, Tokat ve yakýn çevresine geziler düzenlendiði belirtildi.

MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akýn Temür’ün, 12 öðrencisiyle birlikte yer aldýðý 74 kiþilik yerli ve yabancý ekipten oluþan Oymaaðaç Kazýsý’nýn 2012 yýlý çalýþmalarý sona erdi. Samsun’un Vezirköprü ilçesi sýnýrlarý içerisinde bulunan ve Freie Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Rainer Maria Czichon baþkanlýðýnda yürütülen, Oymaaðaç Höyüðü’nün 2012 yýlý kazý çalýþmalarýnda, Kültür Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü adýna, Kazý Baþkan Yardýmcýsý olarak Ondokuz Mayýs Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akýn Temür ve Arkeoloji Bölümü’nün ilk öðrencileri de yer aldý. Ýki aþamada gerçekleþtirilen kazý çalýþmalarýnda Arkeoloji Bölümü öðrencilerine yönelik yoðun bir eðitim programý uygulandý. Çalýþmalarýn son günlerinde öðrenciler için Çorum Müzesi ve Boðazköy, Amasya, Tokat ve yakýn çevresine geziler de düzenlendi. Kazýnýn, restorasyon ve temizlik çalýþmalarýndan oluþan ikinci bölümünde, höyüðün üzerindeki koruyucu örtü kaldýrýlýp höyüðün yüzeyi temizlendi. Ayrýca; kazý alanýnýn hava fotoðraflarý, planlarý, kesitleri alýnarak, topografik haritalarý çýkarýldý. Kazý alanýnda yapýlan çalýþmalar dýþýnda, kazý evinde seramik çizimleri ve fotoðraflama çalýþmalarýna devam edildi. Bu yýla kadar çýkarýlan iskeletlerin temizlik ve analizleri de yapýlarak yayýna hazýrlandý.(ÝHA)

smanlý topraklarý üzerinde kurulan ülkelerin tapu bilgileKadastro Kanunu’nun bir tasfiye kanunu olduðuna dikkat çeken Genel Müdür Güney, 10 yýllýk hak düþürücü süresi rinin kayýtlarý açýldý. Bu bilgiler ilgili ülkelerin tapuya olduðunu aktardý. On yýl geçtikten sonra bu gibi yerlerin geri iliþkin ihtilaflarýnýn çözümünde kullanýlacak. Tapu ve Kadasdönüþümünün mümkün olmadýðýnýn altýný çizen Güney, dava tro Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney, Arnavutluk, açýp mahkemeye gidenlerin yerlerini aldýðýný kaydetti. “OsMakedonya, Mýsýr gibi çok sayýda ülkeden tapu bilgi talebi manlý’da zaten arazinin mülkiyeti devletin, kullaným hakký aldýklarýný açýkladý. Tapu bilgileri Türkiye’nin elinde olanlar vatandaþýndý.” diyen Genel Müdür, “Belki orada haklarýný arasýnda Ýsrail ve Yunanistan gibi ülkeler de yer alýyor. 21-23 mahkeme kararýyla tescil ettirmiþ olanlar da vardýr. Ama oraKasým tarihlerinde Osmanlý arþivlerine iliþkin kongre yapýladan kadastro geçtikten sonra özel ya da kamu mülkiyeti olsun caðýný bildiren Genel Müdür Güney, “Tapu Bilgi Sistemi so10 yýllýk hak düþürücü hak geçtikten sonra onun geri dönüþü nuçlandý. Her þey dijital ortamda tutuluyor. Kongrede kurummümkün deðil. Yoksa dünyanýn Osmanlý coðrafyasýndaki her sal olarak tapudaki bilgileri tüm coðrafyayý haberdar etmek yerde biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak hak iddia ederiz. istiyoruz. Belki Makedonya’da da Osmanlý arþivleri var. OsBosna-Hersek, Yugoslavya, Sýrbistan, Mýsýr, Fas, Tunus, Cemanlý çekti geldi. Tüm arþivleri alýp getirmiþ deðildir. Belki zayir, Suudi Arabistan geçmiþte hep bizimdi. Biz de buralarMakedonya’da da bir kýsým tapular var. Biz elimizde olanlarý da hak sahibi olduðumuzu iddia edebiliriz. Onun için her devbiliyoruz. Osmanlý’nýn sahip olduðu ülkeler katýlacak kongreletin kendi iç hukuku var. Kadastro sonuçlanýp, askýya çýktýkye. Tapularla ilgili bilgi de verilecek.” dedi. tan sonra 10 yýllýk süre var.” þeklinde konuþtu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Güney, Osmanlý tapuHaber yaygýn basýnda da geniþ yer aldý. su olan vatandaþlar için olumsuz bir haber verdi. Bir grup ekonomi muhabirine deðerlendirmede bulunan Güney, Osmanlý coðrafyasýnda bulunan yerlerde çok sayýda ülkenin kurulduðunu belirterek kadastro çalýþmalarý yapýldýðý için “biz de Osmanlý’nýn mirasçýsýyýz” deme gibi bir hak olmadýðýný söyledi. Güney, mevcut durumun o ülkenin kendi özel hukuk kurallarýyla ilgili olduðunu ifade ederek Türkiye olarak sadece kayýt bilgilerinin kendilerinde olduðunu aktardý. Güney, Türkiye olarak ihtilaflarýn çözümüne katký saðlayacaklarýný ifade ederek, “Örneðin bir kiþinin Mýsýr’daki akrabasý mülk edinmiþ. Türkiye’deki akrabasý diyor ki ben kardeþim, halasýnýn torunuyum benim de ondan hak almam lazým. Bizim kayýtlarýmýz da bu ihtilaflarýn çözümüne katký saðlýyor.” dedi. Haber Zaman Gazetesi’nde geniþ yer buldu.

Bozdað’dan baþkanlara soruþturma bilgisi

B

Ýki aþamada gerçekleþtirilen kazý çalýþmalarýnda Arkeoloji Bölümü öðrencilerine yönelik yoðun bir eðitim programý uygulandý.

aþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Belediyelerle ilgili soruþturma veya incelemelerin idareler tarafýndan yapýldýðýný belirterek, 29 Mart 2009 ile 1 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda verilen soruþturma izinlerini açýkladý. Bozdað, AK Parti'den 545 belediye baþkanýyla ilgili karar verildiðini, MHP'den 200, CHP'den 378, BDP'den 84 belediye baþkanýyla ilgili, diðer belediye baþkanýyla ilgili ise 122 izin verildiðini bildirdi. Bozdað, ''Ayný tarihler arasýnda bakanlýk makamýndan alýnan araþtýrma, ön inceleme ve ön inceleme onaylarýnýn daðýlýmý ise AK Parti'li belediyelerle ilgili 1461 onay verildi, CHP ile ilgili 946, MHP ile ilgili 382, BDP ile ilgili 144, diðerleri ise 246. AK Parti, CHP, MHP, BDP'li ve baðýmsýzlardan haklarýnda iddia, ihbar, þikayet olanlarla ilgili inceleme, soruþturma yapýlmasý yasal bir konudur. Bunlarla ilgili iþlemler, bütün belediyeler bakýmýndan ayrýmsýz yapýlmaktadýr'' diye konuþtu. Haber 7

ÞEN KARDEÞLER KERESTE ÝNÞAATLAR ÝÇÝN HER TÜRLÜ YERLÝ VE ÝTHAL KERESTE

Tel: 0543 711 81 60 Adres: Çepni Mah. Akþemseddin Cad. No: 75/ÇORUM

(Ç.HAK:3086)

(Ç.HAK:3103)

Çam, kavak, plywood ve dikili kesim çam tomruk satýþlarýmýz devam ediyor.


8

PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Kanseri erken evrede yakalamak önemli’ Toplumun meme kanseri konusunda duyarlýlýðýYapýlan çalýþmalarda KKMM ( Kendi Kendine nýn artmasýna raðmen meme kanserinin toplumda yaMeme Muayenesi) ile bir toplumda meme kanseri evþamý tehdit etmeye devam ettiðini belirten Ýl Halk Saðresinin düþeceði, yaþam süresinin ve sürecinin olumlu lýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, Ekim ayýnýn Dünyönde etkileneceði bildirilmiþtir. KKMM uygulayanya Saðlýk Örgütü tarafýndan ‘Meme Kanseri Bilinçlenlarda 5 yýllýk yaþam oranýnýn % 75- 77, uygulamayandirme Ayý’ olarak belirlendiðini hatýrlattý. larda ise bu oran % 57-61 olarak bulunmuþtur. Bu tehdidin azaltýlmasýnda atýlacak adýmlardan Bu bilimsel sonuçlarda; kadýnlarýn Kendi Kendibirinin de, kiþilerin kendi saðlýk sorumluluklarýný taþýne Meme Muayenesi yapmalarýnýn ne kadar önemli olmaya baþlamasý, her toplumun kendi içinde meme duðunu göstermektedir. kanseri riskini ortaya koymasý, risk gruplarýný belirlenKlinik Muayene (Hekim Muayenesi); Klinik memesi (kanser kayýtlarýnýn düzenli yapýlmasý ile saðlame muayenesi kadýnlarýn düzenli saðlýk kontrollerinin nacaktýr) ve tarama programlarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý bir parçasý olmalýdýr. Þikayeti olmasa bile 20 yaþýndan ile mümkün olacaðýný belirten Kýlýç, Kanserle Savaþ itibaren her kadýnýn 2-3 yýlda 1; 40 yaþýndan sonra yýlDairesi Baþkanlýðý tarafýndan 2004 yýlýndan beri Ekim Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç da bir hekime klinik meme muayenesi yaptýrmasý gerekayýnda ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý’ etkinlikleri düzenlenmektedir. diðini söyledi. Mamografi; Eksik yönlerinin olmasýna raðmen meme kanseKonuyla ilgili açýklama yapan Kýlýç, “Saðlýk Bakanlýðý Kanrinde en iyi görüntüleme yöntemidir. Mamografi varlýðýndan þüpserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý tarama programlarýyla, kanseri erhe edilen fakat küçüklüðü nedeniyle elle hissedilemeyen kitleleri ken evrede yakalayamaya ve kanserden ölümleri en aza indirmeye ortaya koyar. Mamografi, kendi kendine meme muayenesi önemli çalýþmaktadýr. Taramada amaç; hastalýðýn geliþmesini engellemek, olmasýna karþýn, meme kanserinin erken tanýsýnda en etkili yönteertelemek ya da hastalýðýn sonuçlarý ortaya çýkmadan önlem almin mamografi olduðunu unutulmamalýdýr. 50 yaþýn üzerinde her maktýr.” dedi. kadýnýn 2 yýlda bir mamografi çektirmesi gerekmektedir. Yakýn aiMeme kanserinde erken taný için temelde önerilen, birbirini le bireyleri meme kanserine yakalanmýþ ya da baþka etkenlerle tamamlayan üç yöntem olduðunu söyleyen Kýlýç, bunlarý þöyle sýriskli grupta bulunan kadýnlara ise doktorun belirleyeceði yaþ ve raladý; Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM), Klinik Musýklýkta mamografi çektirilmesi gerekmektedir. ayene ve Mamografi. Meme kanserinde risk faktörleri Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM); Kadýnlarýn; Meme kanserinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hastalýkendi vücudunun sorumluluðunu almasý, kendi anatomik yapýsýný ðýn ortaya çýkmasýnda bazý risk faktörlerinin olduðu düþünülmektanýmasý ve deðiþiklikleri erken dönemde fark edebilmesi için; 20 tedir. Meme kanserinde genetik, çevresel hormonal, sosyo-psikoyaþýndan sonra her kadýnýn; adet kanamasý görüyorsa, adetin ilk lojik etkenlerin rol aldýðý kabul edilmektedir. (Evlilik ve doðum günü itibariyle 7-10 günler arasýnda bir gün; adet kanamasý görmüyaþýnýn gecikmesi, doðurganlýðýn azalmasý, stres, yaþam koþullarýyor ise akýlda kalmasý için her ayýn belli bir gününü seçerek kendi nýn güçleþmesi, kontrolsüz ve uzun süreli hormon kullanýlmasý, kendine meme muayenesi (KKMM) yapmasý gerekir. çevre kirliliði ve dengesiz beslenmenin meme kanserinin daha sýk Meme kanserinin yaklaþýk % 90 'ý hastalarýn kendileri tarafýngörülmesine neden olduðunu söylenmektedir.) dan belirlenmektedir. Meme kanserinin seyrinde önemli bir faktör, Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý etkinlikleri çerçevesinde; taný konulduðunda hastalýðýn evresidir; Kanser lokalize olduðu döHalk Saðlýðý Müdürlüðü, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programnemde meme kanseri tanýsý alan kadýnlarýn 5 yýllýk yaþam süresilar ve Kanser Birimi; Tolum Saðlýk Merkezleri KETEM'le iþbirlinin % 90, metastazý olmayan ve meme dokusu ile sýnýrlý tümörü ði içerisinde çeþitli etkinliklerle halký bilinçlendirmek için, çalýþolan kadýnlarýn % 56, uzak metastazý olan kadýnlarýn 5 yýllýk yaþam malarýný sürdürecektir.” süresinin % 10 olduðu saptanmýþtýr.

‘Ruh saðlýðýnýz aynanýzdýr’ 10

Ekim Dünya Ruh Saðlýðý Günü nedeniyle basýn açýklamasý yapan Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, herkese, hem bedenen, hem de ruhen saðlýklý uzun ve mutlu bir yaþam diledi. Ýnsanlarýn, mükemmel bir organizma olsa da kusursuz olmadýklarýný, hastalýðýn, yaþamýn doðal bir olgusu olduðunu belirten Kýlýç, “Meselâ, gözümüz rahatsýzlýðýnda göz doktoruna gideriz, diþimiz aðrýdýðýnda ise diþ hekimine. Ruh da bedenin bir parçasýdýr; yaþadýðýmýz travmalardan dolayý o da hastalanabilir. Gözümüz ve diþimiz rahatsýzlandýðýnda gerekeni yaptýðýmýz gibi, konu ruh saðlýðýmýz olduðunda da tereddüt etmemeliyiz.” dedi. 10 Ekim Dünya Ruh Saðlýðý günü vesilesiyle, bir ruh saðlýðý sorunu olan depresyondan bahsetmek istediklerini söyleyen Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, þu konulara deðindi;

‘Depresyon: küresel kriz’

Depresyon, ruhsal çöküntü olarak tanýmý yapýlan bir duygu-durum bozukluðudur. Her yaþta görülebilen ancak orta yaþlarda ve özellikle de 40-50 yaþlarý arasýnda daha sýk rastlanan bir hastalýktýr. Kadýnlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla rastlanýr. Kabaca söylenecek olursa her 4 kadýndan birisi ya da her 8-10 erkekten birisi yaþamlarý boyunca bir depresyon geçirmektedir. (WHO) dünya saðlýk örgütünün verilerine göre günümüzün en yaygýn 4. Hastalýðý, 2020 senesinde bu yüzyýlýn sonunda en yaygýn 2. hastalýðý olacaktýr. Depresyonu tetikleyen pek çok psikososyal ve biyolojik sebep vardýr. En sýk rastlanan sebepler arasýnda; Evlilik alaný; karý koca geçimsizliði, aldatýlma, monotonluk, iletiþimsizlik, anlayýþsýzlýk, kiþilik çatýþmalarý, uyumsuzluk,

Ýþ alaný; iþten çýkarýlma, stres, yoðunluk, karþýlýðýný alamama, ortam gerginliði, personel arasý çatýþmalar, uyumsuzluk, iþ kapasitesinin aþýlmasý, iþ tükenmiþliði, Ýliþkiler; "Hayýr" diyememek, kullanýlma, kabul edilmeme, çekingenlik, Özel hayatla ilgili meseleler; geçmiþte kalan ancak hazmedilmeyen anýlar, olaylar, kapanmayan meseleler, Uyum sorunlarý; ev, iþ, ortam deðiþiklikleri, farklý çevreler köyden kente, kentten köye yerleþme, ülke deðiþtirme farklý kültürle evlilik, Yaþamda karþýlaþýlan ani deðiþiklikler; borca girme, sýnýfta kalma, sevilen insan ve nesnelerin kayýplarý, Kiþinin deðerlerine ters bir durum yaþamasý; yalan söylemek zorunda kalmasý, suçlu hissetmesi, borcunu ödeyememesi, Biyolojik sebepler; araþtýrmalara göre depresyon ile vücuttan salgýlanan serotonin adlý hormon arasýnda ters orantý ortaya çýkmýþtýr yani depresif kiþilerin serotonin düzeyi daha düþüktür, Genetik faktörler; kiþinin depresyona yatkýnlýðýný etkileyebilmektedir. Aile araþtýrmalarýnda aðýr depresyonu olan kiþilerin birinci derece yakýnlarýnda depresyon normal topluma göre iki üç kat fazla görülmektedir. Yine tek yumurta ikizlerinde birinin depresyon geçirmesi durumunda diðerinin hastalanma oraný % 50 dir. Bu çalýþmalar da depresyona genetik yatkýnlýðýn olduðunu göstermektedir. En tipik belirtisi hayattan zevk alamama ve ruhsal çökkünlük olan depresyonun diðer belirtileri; sosyal çevreden, iþ ve aile çevresinden kaçarak içe çekilme; kilo kaybý ve iþtahsýzlýk ya da aþýrý kilo alma; aþýrý iþtah, düþük enerji düzeyi, kolay yorulma hali, adet düzeninde aksama, uyku bozukluklarý,

sabah erken uyanma, uykuya dalma güçlüðü, hiç uyuyamama yada aþýrý uyuma hali, kabýzlýk, aðýz kuruluðu, baþ aðrýsý, uyuþmalar, karýncalanmalar gibi fiziksel yakýnmalar, psikomotor yavaþlama dikkat daðýnýklýðý, konuþmanýn akýcýlýðý ve spontanlýðýnda azalma, intihar düþünceleri, ölümle yoðun bir uðraþ hali, yoðun bir umutsuzluk ve çaresizlik, deðersizlik, suçluluk, kararsýzlýk gibi geniþ bir spektruma sahiptir. Sözü edilen bu belirtilerin hepsinin ortaya çýkmasý gerekmez. Bazen depresyon bu belirtilerin bir kýsmýyla kendini gösterir. Ayrýca belirtiler hafif, orta, aðýr þiddette olabilir ve belirtilerin þiddeti kiþiden kiþiye deðiþebilir. Yukarýda belirtilen belirtilerin en az beþine 2 hafta süreyle kesintisiz sahip olmasý ve bu ruh hali sebebiyle bireyin mesleki, ailesel ve kendisi ile ilgili sorumluluklarýný yapmasýna engel olmasý depresyon tanýsýný koydurur. Depresyon tablolarýnda yapýlacak tedaviler genellikle 2 ile 6 ay arasýnda süren ve ilaç tedavisi ile birlikte zaman zaman psikoterapinin uygulandýðý tedavilerdir. Özellikle biliþsel davranýþçý terapi destekli ilaç tedavileri oldukça baþarýlýdýr. Kullanýlacak olan ilaçlarýn mutlaka hekim gözetiminde alýnmasý ve gerekli olan zaman süresinin aþýlmamasýna dikkat edilmesi önemlidir.

K

arakaþlar Otomotiv, Fiat Ducato ve Pratico'nun tanýtýmýný yaptý. Tanýtým etkinliði dün Akþemseddin Caddesi Terminal yanýnda bulunun Yunus Market önünde gerçekleþtirildi. Otomobil meraklýlarýnýn ilgisine sunulan Ducato ve Pratico marka ticari araçlar hakkýnda davetlilere bilgi verildi. Çeþitli sürpriz etkinliklerle renklenen programa davetliler test sürüþleriyle katýldý. Meraklýlarý Fiat Ducato'dan ve Pratico'ya, hafif ticari araç modellerini test etme ve satýn alma fýrsatlarýyla ilgili detaylý bilgi alma imkânýna kavuþuyor. Test sürüþüne katýlar tüm sürücülere 31 Aralýk 2012 tarihine kadar sadece kamyonet modellerinde geçerli olacak 1.000 TL'lik indirim çeki verilecek. Katýlýmcýlar test sürüþlerini Ankara yolu güzergâhýnda yapabilecek.

Ducato ve Pratico marka ticari araçlar hakkýnda davetlilere bilgi verildi.

Çeþitli sürpriz etkinliklerle renklenen programa davetliler test sürüþleriyle katýldý.

Depresyon konusunda bazý öneriler;

Depresyonun bir hastalýk olduðunu kabul edip, doktordan yardým isteyin. Her insanýn hayatýnýn belli bir döneminde depresyon geçirebileceðini düþünün. Depresyonun bir zayýflýk ve güçsüzlük belirtisi olmadýðý bilincine varýn. Çok önemli kararlarý hemen vermemeye çalýþýn ve kendinizi zorlamayýn. Ýnsanlardan uzak kalmamaya çalýþýn. Televizyonda þiddet ve korku filmleri izlemeyin. Hobilere yönelik ya da komedi programlarý izleyin. Ýsteksiz düþüncelerine raðmen, az da olsa deðiþik iþler yapýn. Örneðin eliþi, yemek yapmak, tamirat gibi.

Suriye devam ederse... S

Fiat Ducato ve Pratico görücüye çýktý Karataþlar Otomotiv Fiat Ducato ve Pratico'nun tanýtýmýný yaptý.

uriye'nin fýrlattýðý top mermisinin isabet etmesi nedeniyle 5 kiþinin Sabah saatlerinde helikopterle Akçakale'ye gelen Özel, eski sýnýr kahayatýný kaybettiði Akçakale'de incelemelerde bulunan Genelkurmay pýsýnýn bulunduðu alanda nöbet tutan askerleri ziyaret etti. Buradan döBaþkaný Org. Necdet Özel, Suriye'ye anýnda karþýlýk verildiðini belirtenerken vatandaþlarla sohbet eden Orgeneral Özel, yolda karþýlaþtýðý bazý rek, "Devam ederse daha vatandaþlarýn ''Ne mutlu Türþiddetlisini yapacaðýz" deküm diyene'', ''En büyük asker, di. bizim asker'' þeklindeki tezahüratlarýna onlarý alkýþlayarak karSuriye sýnýrýnda inceþýlýk verdi. lemelerde bulanan Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Bu sýrada elini yumruk yaNecdet Özel, top mermisipýp, havaya kaldýran Özel, "Biz nin isabet etmesi nedeniyle buradayýz, dimdik ayaktayýz. 5 kiþinin hayatýný kaybettiði Bir vatandaþýmýzýn acýsý hepiAkçakale'de incelemelerde mizin acýsýdýr" dedi. bulundu. Suriye'ye anýnda Suriye'den gelen top merkarþýlýk verildiðini belirten milerine anýnda karþýlýk verildiÖzel, "Devam ederse daha ðini hatýrlatan Özel, "Devam þiddetlisini yapacaðýz" deederse daha þiddetlisini, daha di. kötüsünü yapacaðýz. Anýnda Genelkurmay Baþkaný Org. Necdet Özel, Suriye'ye anýnda Suriye sýnýrýnda incekarþýlýk verdik, ciddi zaiyat da lemelerde bulanan Genelkarþýlýk verildiðini belirterek, "Devam ederse daha þiddetlisini yapacaðýz" dedi. verdirdik" diye konuþtu. Özel kurmay Baþkaný Orgeneral ve beraberindekiler Ýlçe JandarNecdet Özel, top mermisinin isabet etmesi nedeniyle 5 kiþinin hayatýný ma Komutanlýðý'na geçerek buradan helikopterle ilçeden ayrýldý. kaybettiði Akçakale'de incelemelerde bulundu. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel'e, ilçedeki ziyaretleHatay ve Kilis'te incelemelerde bulunan Genelkurmay Baþkaný Orrinde Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Hayri Kývrýkoðlu ve 2. Ordu general Necdet Özel, daha sonra Þanlýurfa'ya geçti. Komutaný Orgeneral Galip Mendi de eþlik etti. Haber7

Tanýtým etkinliðinde eðlenceler ve sürpriz hediyeler yer aldý.

Yabancý hekimlere Türk iþi eðitim skiden Türk E doktorlar yurt dýþýna eðitim

almaya gidiyordu. Þimdi durum deðiþti, yabancý hekimler Türkiye'ye eðitim almak için geliyor. Türkiye saðlýk alanýnda yükseliþini devam ediyor. Devlet eliyle yapýlan yatýrýmlarýn yanýnda özel sektör de atýlýmlarýný sürdürüyor. Bu baðlamda Adana'da bir Türk firmasý ortopedik tedavilere yönelik bir cihaz geliþtirdi. Özel bir

hastanede 'adam frame' adý verilen cihazý kullanmak isteyen onlarca yabancý hekim, Türkiye'ye geldi. Ýtalya, Arjantin, Rusya, Libya ve Irak gibi ülkelerden gelen hekimlere

ülkemizdeki uzmanlar eðitim veriyor. Hastanede þimdi, Libya'dan gelen bir grup doktor eðitim görüyor. Türk firmasý tarafýndan geliþtirilen cihaz,

bacaklardaki ve kollardaki kýsalýklar, þekil bozukluklarý ve kaynamamýþ kollardaki bozukluklarýn bilgisayar destekli programla düzeltilmesinde kullanýlýyor. Haber7

Yabancý hekimler Türkiye'ye eðitim almak için geliyor.


PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

9

‘28 Þubat’a karþý dik bir duruþ sergiledik’ Ö

nceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Komisyonunda bilgisine baþvurulan Hak-Ýþ eski Genel Baþkaný AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, “28 Þubat sürecinde Hilton'da yapýlan toplantýyý hatýrlamadýðýný ifade eden bazý arkadaþlarýmýz olmuþ. Arkadaþlarýmýzýn inkâr edecek bir karaktere sahip olmadýklarýna inanýyorum. Ama eðer bir saðlýk sorunlarý varsa kendilerine acil þifalar dilerim.” dedi. Hak-Ýþ Eski Genel Baþkaný Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, NTV’de yayýnlanan Jülide Ateþ'in sunduðu ‘Öðle Bülteni’ ve Kanal A’da yayýnlanan Volkan Nazlýlar'ýn sunduðu ‘Ýþte Haber’ programýna konuk oldu. 28 Þubat sürecinin deðerlendirildiði programlarda Uslu oldukça çarpýcý açýklamalarda bulundu. Program sunucularý tarafýndan yöneltilen; “Siz o döneme iliþkin özellikle diyorsunuz ki; Hak-Ýþ devre dýþý býrakýlmýþtý. Sendikanýn örgütlü olduðu yerlerde asker korkusunun sendikal hayatý genel anlamda büyük zarar verdiðini söylüyorsunuz, biraz açar mýsýnýz?” þeklindeki sorusuna; Uslu, “Hak-Ýþ'in devre dýþý býrakýlmasý o günkü Beþli Çete ya da benim ifademle Yýkým Ekibi tarafýndan olmamýþtýr. Zaten biz özellikle dýþlandýk ama benim o tarihte çeþitli açýklamalarým var. Hak-Ýþ Baþkaný olarak Yýkým Ekibinin içerisinde olmayacaðýz. Çünkü Türkiye'de bir rejim sorunu yok, sistem týkanmýþtýr. Demokratik sistemin demokratik açýlýmlarla devam etmesi gerekir. Halkýn seçtiklerini beðenip beðenmeme hakký ve imtiyazý kimsede yoktur. Seçilmiþler ancak seçimle gelir, seçimle giderler. Onun dýþýnda dýþ müdahaleleri doðru, demok-

Salim Uslu, NTV’de Jülide Ateþ’in sorularýný cevaplandýrdý.

Salim Uslu, Kanal A’nýn canlý yayýn konuðu oldu.

ratik bulmadýðýmý ifade etmiþtim. Ayrýca HakÝþ'in dýþlanmasý o günkü siyasal konjonktürü veri alarak pozisyon tutmak kolaycýlýðýndan kaynaklanan bir durumdur. Hak-Ýþ ile beraber çalýþmak, beraber gözükmek riskli bir durum olduðu için kimi iþveren, sendikalar, sivil toplum çevreleri, medya örgütleri bilerek ve isteyerek Hak-Ýþ'ten uzak ve mesafeli durmaya çalýþmýþlardýr. Bu olay sadece 28 Þubat döneminde deðil daha sonraki 2000'li yýllarda hatta 2006'ya kadar da devam etmiþtir. Yani belli çevreler özenle Hak-Ýþ'i dýþlayarak taciz etmeyi tercih etmiþtir. Zaten 28 Þubat senaryosunun da amacý halký korku tüneline hapsetmek, umutlarýný tüketmesine, beklentilerinin tükenmesine yol açmaktý. Halký dýþlayan, düþüncelerini, umutlarýný, geleceðe yönelik tüm umutlarýný, heyecanlarýný, hayallerini kuþatma

amacý taþýyordu ve bunda da kýsmen baþarýlý oldular. Sivil Toplum Örgütleri o günlerde bir sadakat yarýþýna sokuldu. Bu noktada omurgalý ve demokratik ilkelere baðlý olarak durabilmek cesaret ve erdem iþiydi. O günlerde biz ve Hak Ýþ tabi duruþu gerçekleþtirdik." dedi. 4 Þubat 1997 Hilton Oteli’nde, Tansu Çiller'in, TÜRKÝÞ, DÝSK, TOBB, TESK Baþkanlarýyla, Ziraat Odalarý Birliði Baþkaný Faruk Yücel'in de bulunduðu toplantýda Tansu Çiller'in hükümeti bozmaya yönelik ikna edilmeye çalýþýldýðýný söyleyen Uslu, "4 Þubat 1997 Ankara'nýn önemli otellerinden bir tanesinde TOBB’un düzenlediði bir toplantýydý zannediyorum. Toplantý sonrasýnda bizim 9. katta bir baþka toplantýya davet edildiðimizi hatýrlýyorum. Sayýn Çiller'in bu toplantýya katýlacaðý bize belirtildi. Odalar

Borsalar Birliði Baþkaný, TÝSK, TÜRKÝÞ, DÝSK ve Ziraat Odalarýnýn o günkü baþkaný Sayýn Faruk Yücel, Sayýn Yalým Erez'in de organize ettiðini hatýrlýyorum böyle bir toplantýyý. Çünkü aktif olarak toplantýda bulunmuþtu. Yani ev sahibi gibi davranýyordu. O toplantýda Sayýn Çiller'e rahmetli Erbakan Hocayla hükümete devam etmesinin kendisini de yýpratacaðýný, zora sokacaðýný, bu koalisyonun devam etmemesi gerektiðini, geniþ tabanlý bir Milli Hükümet kurulmasý gerektiðini imâ eden kimi zaman açýkça beyan eden konuþmalar yapýldý. Sayýn Çiller ayrýca daha toplantýnýn baþýnda bir baský altýna alýnmaya çalýþýldý. Yani bizim Konfederasyonun sokaðýný biliyor musunuz? Bizi tanýyor musunuz? Bize geldiniz mi, gittiniz mi? anlamýnda. Çünkü Türkiye’de bu büyük sermaye kesimi-

dan proje sahibi Cumhuriyet Lisesi Müdürü Vural Sucu ve Proje Koordinatörü Fizik Öðretmeni Erol Çivikgedey’in, projenin fahri ortaðý olan TSO adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret ederek projenin aþamalarý hakkýnda bilgi verdikleri kaydedildi. Proje Koordinatörü Erol Çivikgedey, Türkiye'de Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve

Geçlik Programlarý Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen proje ile en az 3 ülkenin bir araya gelerek küresel ekonomik krizden nasýl çýkýlabileceðinin araþtýrýlmasýnýn amaçlandýðýný belirtti. Söz konusu projede kendilerine Ýspanya, Çek Cumhuriyeti ve Polonyo'dan okullarýn ortaklýk yapacaðýný belirten Çivikgedey, "Proje ile öðrencilerin, ekonomik krizden çýkmak için

iþ birliði yapmalarý amaçlanmaktadýr. Projenin uygulandýðý ülkelerde okullara, kendi ticaret ve sanayi odalarý destek vermektedir" demiþtir. Proje kapsamýnda kurduklarý þirkete Ýspanya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan ortaklar bulduklarýný belirten Çivikgedey, þirket ortaðý öðrencilerin 2013 yýlý Mart ayýnda Çorum'a gelerek yaklaþýk 10 gün

nin böyle küsme ya da küserek, kýzarak, baðýrarak hükümetlere diz çöktürme alýþkanlýðý vardýr. Bu alýþkanlýkla böyle bir psikolojik baský baþladý. Sayýn Çiller o gün bir hayli dik durdu iyi hatýrlýyorum o günü. O toplantýda bulunan o günkü Ziraat Odalarý Birlik Baþkaný Sayýn Yücel ile ben halkýn seçtiklerini yine halkýn götüreceðini demokratik tercihlere müdahale hakkýnýn ve imtiyazýnýn demokratik sistemlerde, sadece halka ait olduðunu bilhassa belirttim. O toplantýya katýlan bazý arkadaþlarýmýz toplantýyý hatýrlamadýklarýný ifade etmiþler, hayretle bugünkü gazetelerde okudum. Doðrusu arkadaþlarýmýzýn inkâr edecek bir karaktere sahip olmadýklarýna inanýyorum. Ama eðer bir saðlýk sorunlarý varsa kendilerine acil þifalar dilerim. Belki hatýrlamak konusunda bir saðlýk sorunu yaþýyor olabilirler. "Bizim Çete" isimli kitap Sayýn Refik Baydur tarafýndan yazýlmýþtýr. Bu kitabýn 27. sayfasýný okurlarsa Odalar Birliði’nin iftar yemeði diye böyle bir toplantýya katýldýklarýný hatýrlayacaklardýr diye düþünüyorum. O günkü "Beþli Çete"de bulunan örgütlere ve onlarýn baþkanlarýna o gün kamudan herhangi bir imtiyaz saðlanýp saðlanmadýðý, ayrýca yurt dýþýnda bulunan Türk dernekleriyle ilgili kurulan koordinasyon kurullarýnda hangi emekli askerlerin bulunduðu ve ne tür harcamalar yaptýklarý bunlarýn kaynaðýnýn nereden karþýlandýðýnýn da ayrýca araþtýrýlmasý gerektiðini belirtiyorum. Hangi sendikalarda emekli askerler ne tür görevleri üstlenmiþler ne kadar ücret ödenmiþtir. 2006'da kurulan Ulusal Birlik Hareketi de dâhil olmak üzere tüm anti demokratik süreçler ve aktörleri açýða çýkartýlmalýdýr.” diyerek konuþmasýný sürdürdü.

Cumhuriyet Lisesi’nin projesine onay Ç

orum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn fahri ortaðý olduðu, Cumhuriyet Lisesi'nin Avrupa Birliði Comenius Okul Ortaklýklarý Projesi kapsamýnda hazýrladýðý 'Let's Actýve To Create!' adlý proje, Türkiye genelinde hazýrlanan bin 815 projeden kabul edilen 158 proje arasýna girdi. TSO’dan yapýlan açýklamada, projenin kabul edilmesinin ardýn-

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn fahri ortaðý olduðu, Cumhuriyet Lisesi’nin projesi 815 projeden kabul edilen 158 proje arasýna girdi.

sürecek bir gezi düzenleyeceklerini ve Çorum'daki þirketleri tanýyýp, þirket yapýlarý hakkýnda bilgi sahibi olacaklarýný aktardý. Yapýlan açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; “Çorum'da kendi ürettikleri projelerin yaný sýra, daha önce 17 AB projesine ortaklýk yapan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum'un küresel düzeyde tanýnmasý ve iþ yapmasý için bu tür projelere destek vermeye devam edecektir. Bugüne kadar Odamýzýn baþvuru sahibi olduðu 3 proje onaylanmýþ, toplamda 300 bin Euro'luk hibe almaya hak kazanmýþtýr. Bir projemiz de OKA için hazýrlanmýþ ve 22 bin Euro'luk hibe almaya hak kazanmýþtýr. Yine ilimizde çeþitli kurumlar tarafýndan hazýrlanan 17 projeye ortak olunmuþtur. 17 Projenin toplam bütçesi ise 3 milyon 850 Bin Euro'dur.”

Esnaf, TV vericilerinin kaldýrýlmasýný istiyor

Küçük Sanayi Sitesi 19. Cadde esnafý, cadde ortasýnda kalan televizyon vericilerinin kaldýrýlmasýný istiyor.

K

üçük Sanayi Sitesi 19. Cadde esnafý, cadde ortasýnda kalan televizyon vericilerinin kaldýrýlmasýný istedi. 35 metre olmasý gereken caddenin tam ortasýnda kalan vericilerin, iþyerlerine malzeme indirilmesi ve aðýr vasýta araçlarýn geçiþi sýnasýnda sorun yaþadýklarýný aktaran esnaf, belediyeden vericilerin yerinin deðiþtirilmesini talep etti. Tam iþyerinin önünde bulunan vericilerin, çalýþma þartlarýný çok olumsuz etkilediðini ifade eden Detay Mobilya Sahibi Ahmet Arslan, "Vaktinde boþ bir arazi olarak yerleþtirilen televizyon vericileri, bugün tam caddenin ortasýnda kalmýþ durumda. Ýþyerlerimize malzeme indirmek için bir araç park etmek zorunda kaldýðýmýzda, ikinci

bir araç için geçiþ yolu kalmýyor." dedi. 19. Cadde'de bir yandan iþyeri inþaatlarýnýn da devam ettiðini hatýrlatan bölge esnafý, asfalt çalýþmasýnýn da tamamlanamadýðýný, hem görsel anlamda iyi bir görüntü oluþturmayan vericilerin, hem de yolu kapadýðýný belirterek, vericilerin baþka bir alana taþýnmasý konusunda, belediyeden destek beklediklerini dile getirdi.

Esnaf belediyeden vericilerin yerinin

deðiþtirilmesini talep etti.

Av Bayramý’na hazýrlanýyorlar

Ýþyerlerine malzeme indirilmesi ve aðýr vasýta araçlarýn geçiþi sýnasýnda sorun yaþanýyor.

Yusuf Bayram

Ç

orumlu avcý ve atýcýlar, pazar günü düzenlenecek olan av bayramý için hazýrlanýyor. Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkaný Yusuf Bayram, trap alanýnda gerçekleþtirilecek olan av sezonu açýlýþ törenine tüm avcýlarýn davetli olduðunu bildirdi. Ödüllü tek kurþun atýþ yarýþmasý da yapýlacaðýný duyuran Bayram, kanun ve yönetmeliklere uygun av yapýlmasý konusunda verdikleri çabalarýn yerini bulduðunu hatýrlatarak, düzenlenen etkinliklerin

Çorumlu avcý ve atýcýlar, pazar günü düzenlenecek olan av bayramý için hazýrlanýyor.

Av sezonu açýlýþ törenine tüm avcýlar davet edildi.

amacýnýn, doðayý koruma yaklaþýmý ve bilinci ile hareket ederek, ilgili kanun ve yönetmeliklere baðlý av bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý ve kaçak avlanmanýn önlenmesi olduðunu

vurguladý. Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkaný Yusuf Bayram ayrýca, atýcýlýk konusunda daha çok sporcunun yetiþerek, Çorum'u baþarýlý bir

þekilde temsil etmelerini arzu ettiklerinin de altýný çizdi. Bayram, sezon açýlýþ töreninin saat 11,00'de baþlayacaðýný duyurdu.


10 PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

ÇOPÝKAS 3. kez el deðiþtirdi

Olmuksa’da hisse devri S

abancý Holding, büyüyen ve özkaynak oluklu mukavva karkârlýlýðý yüksek iþlere, ton ürettiði Olmuksa þirsektörlere öncelik veriyoketindeki yüzde 43.73 ruz. Bu strateji doðrultuoranýndaki hissesini, orsunda Olmuksa'daki histaðý International Paper selerimizi ortaðýmýz Inþirketine sattý. ternational Paper'a sattýk" dedi. Ýspanya merkezli International Paper ContaKurtul, “Internatiiner Holding, Olmuksa onal Paper ile 1998 yýlýnÇorum Fabrikasý’nýn da dan bugüne çok uyumlu içerisinde yer aldýðý þirbir ortaklýðýmýz oldu. ket kuruluþlarýný devralKendilerine bugüne kadý. dar ki yakýn çalýþmalarýmýz ve ortaklýðýmýza verSabancý Holding ile dikleri önem için çok teInternational PaperConþekkür ediyorum. Ayrýca tainer Holding arasýnda bugüne kadar büyük özimzalanan hisse devir anInternational Paper þirketi, Olmuksa’nýn tüm hisselerinin sahibi oldu. veriyle çalýþarak toplululaþmasý geçtiðimiz günðumuza önemli katkýlarlerde yürürlüðe girdi. da bulunan Olmuksa çalýþanlarýna da þükranlarýmý sunuyorum. Yapýlan açýklamaya göre; söz konusu hisselerin devir bedeSabancý Holding, sürdürülebilir karlýlýðý yüksek, büyüme odaklý linin pazarlýk usulüyle 101.23 milyon lira olarak belirlendiði beyatýrýmlarýna devam edecektir” diye konuþtu. lirtildi. Sabancý Holding Sanayi Grup Baþkaný Mehmet Pekarun da, Sabancý Holding CEO'su Zafer Kurtul, “Sabancý Holding “Sektör lideri Olmuksa'nýn, International Paper'a entegre olmaolarak daha fazla rekabet avantajý yaratabileceðimiz alanlara sýyla baþarýsýný pekiþtirerek devam ettireceðine inanýyoruz” dedi. odaklanmak, sermayemizi bu alanlara aktarmak istiyoruz. Hýzlý

Þ

Yunus Market’in talihlisi otomobilini aldý Olmuksa Çorum Fabrikasý da International Paper þirketine devredildi.

Y

Ev hanýmý Seçil Arslan, mutluluðunu eþi Veli Arslan ve oðlu Toprak’la paylaþtý.

unus Marketler Zinciri tarafýndan düzenlenen otomobil çekiliþinin talihlisi Seçil Arslan dün hediyesini törenle aldý. Yunus Market Çorum Alýþveriþ Merkezi (AVM)’nde düzenlenen teslim törenine Yunus Marketler Zinciri Personel Müdürü Nusret Özdemir, AVM Müdürü Ahmet Mermer, otomobil tahlisi Seçil Arslan ile eþi Veli Arslan ve oðlu Toprak Arslan katýldý. Geçtiðimiz

Yunus Market’in otomobil talihlisi Seçil Arslan dün hediyesini törenle aldý.

günlerde Noter huzurunda yapýlan çekiliþ sonucunda Çorumlu evhanýmý Seçil Arslan, 13363 numaralý kuponuyla son model Fiat Punto otomobilin sahibi oldu. 15 bin 300 adet kuponun daðýtýldýðý çekiliþte Cafer Tiryaki ise yedek talihli oldu. 2012 model Fiat Punto POP 1.2 69 HP S6 kazanan Arslan, sevincini ailesi ve Yunus Market yetkilileriyle paylaþtý. Müjdeli haberi aldýðýnda þaka yaptýklarýný sandýðýný anlatan Arslan, “Ýlk iþim ehliyet almak olacak” diyerek Yunus Market yetkililerine ve çalýþanlarýna teþekkür etti. Arslan’a teslim ettikleri ikramiyenin Çorum’a hediye ettikleri ikinci otomobil olduðunu hatýrlatan Yunus Market Personel Müdürü Nusret Özdemir, çekiliþ kampanyalarýnýn devam edeceðini kaydetti. Teslimat töreninde yaptýðý konuþmada çekiliþ kampanyasýna gösterdikleri ilgi nedeniyle tüm Çorum halkýna teþekkür eden AVM Müdürü Ahmet Mermer ise, otomobil talihlisi Arslan’a hayýrlý olsun dileðinde bulundu.

Bilgi Kýrtasiye yenilendi

Sabancý Holding, Olmuksa þirketindeki hisselerini, ortaðý International Paper þirketine sattý.

erif Aktaþ’ýn sahibi olduðu ‘Çorum 19 Bilgi Kitap Kýrtasiye Maðazasý’ yenilendi. Konsept deðiþikliðine giden Bilgi Kitap Kýrtasiye dün yenilenen yüzüyle hizmete girdi. Yeni konsept açýlýþýna bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda davetli katýldý. Kubbeli Camii Müezzini Ýdris Bal’ýn yaptýðý duanýn ardýndan gerçekleþen açýlýþta konuþan Þerif Aktaþ, 1988 yýlýndan bu yana Çorum halkýnýn hizmetinde olduklarýný hatýrlattý. Kýrtasiye ürünlerinin yaný sýra dini yayýnlar, roman, ciltli eserler ve hediyelik eþya satýþýna da baþladýklarýný belirten Þerif Aktaþ, “Gazi Caddesi Belediye karþýsý Hamoðlu Ýþhaný numara 3/C’de hizmet veren ve yenilenen iþyerimize tüm Çorum halkýný bekliyoruz” dedi. Açýlýþ töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi.

Bilgi Kitap Kýrtasiye dün yenilenen yüzüyle hizmete girdi.

Açýlýþ töreni Ýdris Bal’ýn yaptýðý duanýn ardýndan gerçekleþti.

Ýþyerinin yeni konsepti, davetlilerin beðenisini kazandý.

Þerif Aktaþ’ýn sahibi olduðu ‘Çorum 19 Bilgi Kitap Kýrtasiye Maðazasý’ yenilendi.


PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

11 Fotoðraflar: Hakký Özkaya

www.corumhakimiyet.net

Kutsal yolculuða duygusal uðurlama D

Hacý adaylarý, yakýnlarýyla vedalaþarak yola çýktý.

Vatandaþlar, yapýlan dualara hep birlikte ‘âmin’ dedi.

iyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonuyla hacca gidecek olan iki kafile Çorum’dan yola çýktý. Geçtiðimiz Pazartesi ve Salý gecesi düzenlenen programlarda toplam 326 kiþi kutsal topraklara uðurlandý. Çorum Belediyesi Þehirler Arasý Otobüs Terminali'nde gerçekleþen Abdullah Pamuklu uðurlama programýna Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, din görevlileri, hacý adaylarý ve yakýnlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Hüzün ve sevincin bir arada yaþandýðý programda heyecanlý olduklarý gözlenen hacý adaylarý, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile vedalaþtý. Otobüs Terminali'ni dolduran yakýnlarý ile helalleþen hacý adaylarý, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtý. Söylenen ilahiler ve okunan dualarla otobüslerindeki yerlerini alan hacý adaylarý, kýsa bir þehir turunun ardýndan Ankara'ya hareket ettiler. Kafilelerin Ankara'dan havayoluyla Cidde'ye gittiðini belirten yetkililer, ibadetlerini yerine getiren Çorumlu hacýlarýn Kurban Bayramý’nýn ardýndan yurda döneceðini kaydettiler. Müftülük’ten alýnan bilgiye göre bugün ve 1517-18 Ekim tarihlerinde olmak üzere toplamda 467 kiþinin daha hacca uðurlanacaðý bildirildi.

SP Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný Sýr oldu Çorum Belediyesi Þehirler Arasý Otobüs Terminali'nde gerçekleþen uðurlama programýna ilgi büyüktü.

H

emþehrimiz Mustafa Sýr, Saadet Partisi (SP) Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný oldu. Anadolu Gençlik Derneði Üniversite Komisyonu Üyesi Mustafa Sýr, Bölge Baþkaný olan M. Fatih Tekin’den boþalan Gençlik Kollarý Baþkanlýðý’na getirildi. Siyasete Saadet Partisi’nde atýldýðýný belirten Sýr, gazetemize yaptýðý açýklamada, “Ömrünün sonuna kadar partimin neferi olacaðým” dedi. “Saadet Partisi genç ve dinamik kadrolarýyla yerel seçimlere hazýr” diyen Sýr, Milli Görüþ’e gönülden baðlý bir isim olarak teslim aldýðý bayraðý en iyi þekilde taþýyacaðýný söyledi. SP Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný Sýr, þöyle konuþtu: “2013 yerel seçimleri öncesi Antalya'da teþkilatlanmayý, Milli Görüþ þuurunu benimsemiþ ve onu kendine ilke edinmiþ dinamik bir ekiple gerçekleþtireceðiz. Halkýmýzýn, adalet ve eþit

Ekin Deri’den yeni þube Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonuyla hacca gidecek olan iki kafile Çorum’dan yola çýktý.

E

kin Deri Giyim’in Çorum’daki ikinci maðazasý, Gazi Caddesi numara 52/D’de hizmete girdi. Turan Savaþ’ýn sahibi olduðu Ekin Derimont, Çepni Mahallesi Hýdýrlýk Caddesi Emniyet Müdürlüðü altýndaki merkez maðazasýnýn ardýndan ilk þubesini Vergi Dairesi altýnda hizmete sundu. ‘Ýmalattan halka’ sloganýyla hizmet verdiklerini hatýrlatan Turan Savaþ, hakiki deriden imal ettikleri bay ve bayan ürünlerini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný söyledi.

Ekin Deri Giyim’in ikinci þubesi Vergi Dairesi altýnda açýldý. “Sektördeki 23 yaptýklarýný kaydetti. de satýþýný yýllýk tecrübemizi yaptýklarýný anlatan Yeni Ekin Derimont’la Savaþ, “Tüm Çorum maðazalarýnda deri markaya halkýný Ekin giyim ürünlerinin dönüþtürdük” diyen Derimont yaný sýra cüzdan ve Savaþ, sipariþ üzerine Maðazalarý’na eldiven gibi deri kiþiye özel dikim ve bekliyoruz” diye aksesuar çeþitlerinin tamirat iþleri de konuþtu.

hizmet anlayýþýný benimsemiþ Milli Görüþ belediyelerine kavuþmasý için var gücümüzle çalýþacaðýz. Saadet Partisi’ni hak ettiði yerlere taþýmak biz gençlerin boynunun borcu.”

MUSTAFA SIR KÝMDÝR?

Mustafa Sýr, SP Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný oldu.

Mustafa Sýr, 1989 yýlýnda Çorum’da doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimini Çorum’da tamamladý. Çorum Anadolu Ýletiþim Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun olan Sýr, 2007-2009 yýllarý arasýnda Akdeniz Üniversitesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk bölümünü bitirdi. Halen Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi Ýktisat Bölümü 3. sýnýfta eðitim gören Mustafa Sýr, ayný zamanda bir hukuk bürosunda görev yapýyor. Evli ve bir çocuk babasý olan Sýr, siyasete 2005 yýlýnda Saadet Partisi’nde atýldý. O günden beri aktif siyasetle uðraþan Sýr, parti yönetimi tarafýndan Antalya Gençlik Kollarý Baþkanlýðý görevine getirildi.”

Turan Savaþ’ýn sahibi olduðu Ekin Derimont, yeni þubesini hizmete sundu.


12 PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Osmancýk’ta pirinç festivali coþkusu O

Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan festival düzenlendi.

smancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel Pirinç Kültür ve Sanat Festivali baþladý. Kaymakamlýk binasý önünden Belediye binasý önüne kadar Mehter Takýmý eþliðinde kortej yürüyüþü ile baþlayan festival kapsamýnda Kaymakam Ýbrahim Küçük, Belediye Bekir Yazýcý Baþkaný Bekir Yazýcý, vatandaþlara karanfil daðýttý. 14 Ekim 2012 tarihine kadar çeþitli etkinliklerin gerçekleþtirileceði festival Volkan Konak konseri ile sona erecek. Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen ve bu yýl 7'incisi gerçekleþtirilecek olan Pirinç Kültür ve Sanat Festivali baþladý. Festivalin baþlangýcý Kaymakamlýk binasý önünden Belediye binasý önüne kadar ilçe merkezinde Mehter Takýmý eþliðinde kortej yürüyüþü ile verildi. Kortej yürüyüþüne Kaymakam Ýbrahim Küçük, Ýlçe Jandarma Komutaný Jandarma Ütgm. Ýrfan Kaymaz, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, daire ve belediye müdürleri, belediye meclis üyeleri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Yürüyüþ süresince Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, vatandaþlara karanfil daðýttý.

‘Asýrlarýn geleneðini yaþatýyoruz’

Halkoyunlarý gösterileri festivale renk kattý.

Belediye binasý önünde gerçekleþtirilen programda ise Amasya Belediyesi Mehter Takýmý mini bir konser verdi. Mehter Takýmý'nýn konserinin ardýndan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, konuþma yaptý. Osmancýk'ýn pirinç ve tarih baþkenti olduðunu ifade eden Baþkan Yazýcý, "Osmancýk Koyunbaba'nýn, Akþemsettin'in, Baltacý Mehmet Paþa'nýn, Koca Mehmet Paþa'nýn memleketi. Geçmiþimizle ne kadar övünsek azdýr. Geçmiþi bilmeyenin geleceðe hazýrlanmasý mümkün deðildir. Asýrlarýn geleneði olan panayýrýmýz festivale dönüþmüþ biz bunu devam ettiriyor ve devam ettireceðiz. Tabi ki festivalimiz devam edecek ne zamana kadar Osmancýk devam edene kadar, Osmancýk'ta kýyamete kadar devam edecek. Osmancýk pirinci sadece Osmancýk'ta ekilen deðil Türkiye'nin %80'nin de ekilen bir pirinç, hatta Rusya'da ekilen bir pirinç ve hepsi Osmancýk adýyla anýlýyor. Osmancýk adýyla anýlmasýna vesile olan önceki dönem belediye baþkanlarýmýzdan Avni Kýlýç aðabeyimize ve Serdar Kurþun kardeþimize teþekkür ediyoruz. Ýlçemiz için emekleri vardýr. Biz ilçemiz için bir þeyler yapanlara teþekkür etmekten geri duymayýz. Tarihiyle, pirinciyle ismini duyuran Osmancýk'ta ýrmak ýslah projesi, köprü restoresi ve kale restore projelerini hayata geçireceðiz. Ayrýca alt yapý yatýrýmýmýzla da Osmancýk'ýn tarihi sorunlarýný çözüme kavuþturacaðýz" dedi.

Vatandaþlar festival açýlýþýna yoðun ilgi gösterdi.

Baþkan Yazýcý'nýn konuþmasýnýn ardýndan kürsüye çýkan Kaymakam Ýbrahim Küçük ise, "Öncelikle festivalin hayýrlý olmasýný diliyorum. Üreticilerimizden iyi ürünler çýkarmalarýný diliyorum. Osmancýk suyu ve sulanabilirliði daha da artacak, ürün çeþitliliðine gitmesi gerekecek bir bölge ve yöre. Tarihsel olarak, doða olarak bir çok üstünlüklere sahip. Osmancýk bundan sonra da belirleyici unsur olacak. Osmancýklýlarýn ufku açýk insanlar olduðunu biliyorum. Belediye Baþkanýmýz Bekir Yazýcý'ya ve belediye personeline festivalin gerçekleþtirilmesindeki gayretlerinden dolayý teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan festival açýlýþ Saðlýk Meslek Lisesi öðrencilerinin folklor gösterileri ile sona erdi. Programýn ardýndan Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Baþkan Yazýcý karma Osmancýk Fotoðraf Sergisi'ni gezdi. Belediye binasý önünde Baþkan Yazýcý, vatandaþlara pilav ikram etti.

Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, vatandaþlara karanfil daðýttý.

‘Osmancýk belirleyici unsur olacak’

Belediye binasý önünde gerçekleþtirilen programda ise Amasya Belediyesi Mehter Takýmý mini bir konser verdi.

Özel Eðitim Meslek Lisesi’nden teþekkür Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Özel Eðitim Meslek Lisesi'ni ziyaret etti.

B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Özel Eðitim Meslek Lisesi'ni ziyaret ederek Okul Müdürü Cafer Can'dan okulda verilen eðitim hakkýnda bilgi aldý. Okul faaliyetleri hakkýnda Baþkan Külcü'ye bilgiler veren Cafer Can’ýn, Çorum Belediyesi'nin okullarýna çok büyük katkýlarý olduðunu söylediði belirtildi. Okullarýndaki çevre düzenlemesi, kamelyalar, oturma banklarý, çöp sepetleri, fitness aletleri, spor alanlarýnda yapýlan yeniliklerle okullarýnýn birçok ihtiyacýnýn karþýlandýðýna vurgu yapan Okul Müdürü Cafer Can, "Okulumuzda okuyan öðrenciler il dýþýndan geliyor. Bunlar bizim çocuklarýmýz. Öðrencilerimize ev ortamýnda eðitim alabilecek þekilde imkânlar sunmaya çalýþýyoruz. Arkadaþlarýmýz da fedakârane þekilde çalýþtýlar, onlara da teþekkür ediyorum. Bundan önce olduðu gibi bundan sonra da Çorum Belediyesi'nin desteklerinin devam edeceðinin inancýndayýz." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde verilen eðitimin önemine vurgu yaptý. Okul idarecilerinin eðitimin baþýndaki insanlar olarak eðitim gören çocuklarýn sorumluluklarýnýn da öðretmenlerde olduðunu belirten Baþkan Külcü, "Bizler de ayný mesuliyeti taþýyoruz. Anayasa'nýn vermiþ olduðu bir temel görev var. Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal devlet. Dolayýsýyla tüm kurumlarýmýz yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlular. Bizim sahip olduðumuz deðerler itibariyle de dini, ahlaki, örf ve adetlerimize göre dezavantajlý kesimlere fazlaca hizmet sunmak gibi bir görevimiz de var. Bu görev asli görevlerimizden birisidir. Biz üzerimize düþen sorumluluðun farkýndayýz. Arkadaþlarýmýzla sürekli bu konularý konuþuyoruz, paylaþýyoruz. Sizin burada yetiþemediðiniz iþler konusunda bir kaygýnýz olmasýn. Sizlere kapýlarýmýz sonuna kadar açýktýr." dedi. Özel Eðitim Meslek Lisesi'nin yapacaðý tüm etkinliklerin destekçisi olacaklarýný bir kez daha hatýrlatan Baþkan Külcü, daha sonra okulda incelemelerde bulundu. Öðrencilere futbol topu hediye eden Külcü, öðrencilerin isteðini kýrmayarak fut-

Baþkan Külcü, okul faaliyetleri hakkýnda bilgi aldý.

Külcü, Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde verilen eðitimin önemine vurgu yaptý.

Külcü, Özel Eðitim Meslek Lisesi'nin yapacaðý tüm

etkinliklerin destekçisi olacaklarýný belirtti.

Öðrencilere futbol topu hediye eden Külcü, öðrencilerin isteðini kýrmayarak futbol toplarýný imzaladý.

Cafer Can okullarýna yapýlan katkýlar nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'a plaket verdi.

bol toplarýný imzaladý. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn da

katýldýðý ziyarette Okul Müdürü Cafer Can okullarýna yapýlan katkýlar nedeniyle Be-

lediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'a plaket verdi.


Hicri Kamerî: 25 - Zil Ka’de: 1433

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:28 Eylül 1428 Hýzýr: 159

Ýlimizde namaz vakitleri

2012

EKÝM

ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

Dâvet edilen yere gitmemek günahtýr. Dâvet olunmadýðý yere gitmek hýrsýzlýk etmek olur. Hadîs-i þerîf

05.14 06.39 12.34 15.42 18.17 19.36

DUYDUNUZ MU? BÝLÝYOR MUSUNUZ •Bir yýlan 3 yýl uyuyabilir. •Bal bozulmayan tek gýdadýr. •Denizyýldýzýnýn beyni yoktur. •Üzüm mikrodalga fýrýnda patlar. •Karýnca iki hafta su altýnda yaþayabilir. •Yerçekimsiz yerde mum alevi küre þeklinde olur. •Sabahlarý elma kahveden daha fazla uykumuzu açar. •Türkiye'de Mehmet adýnda 1 milyondan fazla kiþi var. •Otomobil sayýsý insan sayýsýndan 3 kat daha hýzlý artýyor. •Doðum günümüzü en az 9 milyon kiþiyle paylaþýyoruz. •Çin'de Ýngilizce konuþan kiþi sayýsý ABD’den daha fazladýr. •Bir bardak sýcak su, buzdolabýnda soðuk sudan daha çabuk donar. •13 rakamýnýn uðursuz olarak bilinmesinden dolayý ABD'de birçok otelde 13. katta oda yok. •En uzun boylu insan 1940 yýlýnda ölen 2.72 metre boyundaki ABD'li R. P. Wadlow’du. •Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazladýr. •Uzayda yerçekimi olmadýðý için astronotlar aðlasa da gözyaþý aþaðý düþmez. •Birinci Dünya Savaþý'nda Fransa ülkedeki bütün taksilere el koydu ve askerler cepheye bu taksilerle taþýndý.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

VEFAT EDENLER 1- Zaireci Esnafýndan Erzurumlu Fuat ve Sururi SARITAÞ'ýn anneleri; Gülperi SARITAÞ. 2- Merhum Hacý Baki SEYDÝM'in oðlu; Mustafa SEYDÝM. 3- DSÝ'den emekli, Muzaffer ve Zeki KUNTAY'ýn babalarý; Paþa KUNTAY.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Erzincan'dan - Almanya'ya 4

‘Çorum Saðlýk’ Dergisi haberi üstüne

Ç

orum Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nün "Çorum Sað3- Çorum'da yine bir ilk olarak zamanýna Günlük lýk" adlý bir dergi çýkaracaðýný duydum. Segöre tam teþekküllü bir Hastane olarak 1917 yývindim. Çünkü Çorum basýn yayýn hayatý içinde lýnda hizmete açýlan "Emraz-ý Umumiye HastaSaðlýk konusunda hiç bir yayýn elde mevcut denesi" hakkýnda rahmetli Ýhsan Sabuncuoðlu'nun ðildir. Çorum Basýn- Yayýn hayatý üzerine þimdiÇorum Tarihi Hakkýnda ye kadar yaptýðým araþtýrmalar içinde saðlýk koDerlemelerim kitaplarýnda bilgi verilmiþtir. nusunda bir dergi, bir broþür, bir kitap ismi buBu Hastanenin Milli Mücadele -Ýstiklal Savaþý lunmamaktadýr. Kurtuluþ Savaþý Osmanlý döneminde Amasya'da bulunan 1919-1923 yýllarý arasýnda Askeri Menzil þehzadeler ve yakýnlarýnýn hastalandýklarý zaman Hastanesi olarak hizmet verdiðini, o dönemin tek tebdil-i hava için Çorum'a gelip bir müddet kalyerel yayýn organý Çorum Gazetesi koleksiyodýklarý ve iyileþip ayrýldýklarý söylenir. Abdulkadir nunda bulmak mümkün oluyor. Söz konusu Ço19. yüzyýl içinden baþlamak suretiyle 1917 rum Gazeteleri içinde aylýk saðlýkla ilgili istatisOzulu yýlýna kadar Çorumlular en basit ameliyatlar için tikî bilgiler verilmiþtir. Hastaneye baþvuran hasta dahi Merzifon Amerikan Hastanesine taþýnmýþlardýr. sayýlarý, bunlarýn hangi þikâyetle geldikleri, yapýlan ameliyatlar, yatan hasta sayýsý, taburcu olan, ölen, ayaktan tedavi Çorum'da ilk hastane ne zaman kurulmuþtur, nasýl bir edilen, doðum, yapýlan aþý sayýlarý v.b bilgilerin yer aldýðý yahizmet vermiþtir, ilk doktorlarý kimlerdir, sorularýný cevaplazýlarý okumak mümkün oluyor. Yine bu gazetelerde o dönemak için gereken bilgi neredeyse yok gibidir. Sözün kýsasý min saðlýk müdürleri ve hekimleri tarafýndan yazýlmýþ halký Çorum'un son 150 senesinin dahi saðlýk konusunda tarihi heaydýnlatmaya yönelik onlarca makale bulunuyor. nüz yazýlmýþ deðil. Ýl Yýllýklarýnda verilen geçmiþe ait bilgiler de yetersizdir. "Çorum Tarihi" olarak bilinen kitaplarda da 4- Çorum'da ilk açýlan Saðlýk Mektebi ki, 1942 yýlý sosaðlýk konusu yüzeysel iþlenmiþtir. Konu ya 1925'ten, ya da nunda Ýstanbul'a taþýnmýþtýr. Bu ilk Saðlýk Okulu ile daha 1950 yýlýndan baþlatýlmýþtýr. sonra açýlmýþ olan Saðlýk Okullarý söz konusudur. Bunlarýn tarihçeleri hakkýnda özellikle ilk saðlýk mektebi hakkýnda Çorum Kent kültürü üzerine yaptýðýmýz araþtýrmalar, bilgiler derlenmelidir. saðlýk konusunda pek çok, önemli, belge ve bilginin daðýnýk halde de olsa bulunduðunu gösterdi. Þu anda gördüðümüz, 5- Çorumlu olup hayatý boyunca Çorum'a saðlýk konuokuduðumuz bu bilgilerin bir kaçýný bu yazý içinde vermeye sunda hizmet etmiþ doktorlarýmýzýn Çorum yerel gazeteleriçalýþacaðým. ne yazdýklarý makaleler taranabilir. 1-Çorum'da ilk hastane ve hekimleri hakkýnda rahmetli 6- Saðlýk Müdürlüðümüzün Çorum Hitit Üniversitesi Dr. Pertev Kalelioðlu'nun 1969 yýlýnda Çorum Halk Eðitim ile birlikte veya Hitit Üniversitemizin doðrudan kendi bünyeBaþkanlýðý'nýn çýkardýðý "Ýðdeli Gelin Dergisi'nde" (Hatýrasi içinde Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi'nin kuruluþu ve kularýn Iþýðýnda Çorum) baþlýklý bir yazýsý vardýr ki, bu yazý içeruluþundan itibaren geçen yýllar ve bundan sonraki yýllara ait risinde Çorum'da ilk açýlan hastane hakkýnda -az da olsa- bilbilgilerin havuzlanacaðý ve ele gelen bilgilerin arþivlendiði, giler vardýr. bilgi ve belgelerin yayýna dönüþtürüldüðü bir özel çalýþma 2- Çorum'un ilk gazetesi olan ve 1921-1926 yýllarýna ait biriminin lüzumu da açýktýr. Bir yeni yayýnýn haberini almak Osmanlýca olan sayýlarýný günümüz alfabesine çevirdiðim ve beni bu yazýyý yazmaya yönlendirdi. Umarým bu yayýn çýkar Belediye Kültür Yayýnlarý arasýnda iki cilt olarak yayýnladýðýve bir eksiðimiz olan Çorum Tarihi'nin eksik olan Saðlýk komýz Çorum Gazetesi nusundaki sayfalarýnýn yazýlmasýna da imkan hasýl olmuþ Çevirileri (I-II) içerisinde Çorum'da saðlýk konusunda olur. haberler ve makaleler derlenip bir araya getirilse hacimli bir Þimdiden hayýrlý olsun dileklerimle. kitap olur.

Masabaþý çalýþanlarý bekleyen büyük tehlike! B

üro çalýþanlarýnýn hiç paydos vermeden aralýksýz çalýþmalarý Derin Ven Trombozu'NDAN (DVT) ölümleri hýzla artýrdý. Araþtýrmalar her gün 10 kiþinin bundan ötürü öldüðünü gösteriyor. Araþtýrma, yaþlarý 21-30 arasýnda olan ve masa baþý çalýþanlarýn yüzde 75'inin hiç paydos vermeden günde 10 saat çalýþtýðýný gösteriyor. Bu þekilde çalýþma DVT'ye yakalanma ihtimalini 2 katýna çýkarýyor. Ulusal Ýstatistik Bürosu'na göre, 2010 yýlýnda DVT'ten 3.798 insan hayatýný kaybetti. Uzmanlar, bir yýlda 60.000 DVT vakasýnýn olduðunu belirttiler. En çok kortutan taraf ise DVT'ye maruz kalanlarýn yüzde 80'inde hiç belirtiye rastlanmamasý… Herhangi bir þiþlik, kýzarýklýk veya aðrý olmuyor. Bu nedenle DVT'ye sessiz katil diyebiliriz. Uzmanlar DVT'ten korunmanýn en iyi yolunun hareketli olmak, sigarayý býrakmak, az ve yaðsýz yemekle beslenmek ol-

duðunu söyledi. Derin ven trombozu (DVT) nedir? Vücudun, derin toplardamarlarý içerisinde pýhtý oluþumu

ile seyreden bir durumdur. Pýhtý, kanýn akýþkanlýðýnýn deðiþtiði ve kümeleþmeye eðilimin olduðu durumda oluþur. Derin toplardamarlarýn vü-

Tefekkür Dünyamýz

Özellikle Mehmet Kutlularýn ilgisi onun hoþuna gitmiþtir. Ders biter. Komþusu ayrý bir sevinç ve mutluluk içindededir. Kutlulular: "Türkiye'ye geldiðinde gazeteye beklerim" "Ýnþallah gelirim " der Kemal bey. Ayrýlýp eve dönerler iken Raþit Yücel Kemal bey kendi dünyasýnda bir rasityücel@ karar verir. corumhakimiyet. net "Bak Kemalbu Nurculuk senin peþini býrakmayacak, deðil Almanya'ya Amerika ya da gitsen kurtuluþ yok" Komþusu sorar: "Nasýl Kemal abi, ortamý beðendin mi?" Zaten biliyordum, memlekette bizim biraderler sýk sýk çaðýrýrlarda, ben o yüzden Almanya'ya geldim. Fakat artýk kaçýþ yok . Kemal bey bundan sonra içkiye tevbe eder. Namaza baþlar ve derslere devam ederek, Nur kafilesine katýlýr. Memlekete mektup yazar. Durumu izah eder. Bu hale kardeþleri çok sevinir." içiniz rahat olsun artýk ben de Nurcu oldum" Ve artýk hayat bir istikamet ve huzur içinde geçmeðe baþlar. Sonra yenge hanýmý ve çocuklarýný Almanya'ya aldýrtýr. Bu haller artýk çocuklarýna ve çevresine de yaygýnlaþmaða baþlar. Ýþte Erzincan ile Almanya hattý böyle güzel bir birlikteliðe vesile olmuþ olur.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER ZÜLAL DOÐA BAHABEY CAD. NO: 101 ( EÞREF HOCA CAD. NO:21/4 YEÞÝL FIRIN YANI ) 23 NÝSAN ÝLKOKULU 221 21 01 KARÞISI 227 76 78

METEOROLOJÝ

cutta en fazla bulunduðu yerler, bacak yada uyluktur. Ancak, diðer vücut bölgelerinde de oluþabilir. Kaynak: TRT Haber

2.331 2.346

1.808 1.818

24 ayar

ALIÞ

101,96

SATIÞ

102,85

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6412 11 EKÝM 2012 PERÞEMBE

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

ALAKASIZLAR

Takvim Yapraðý

11

13

PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Açaray, Avrupa Ýçin Gençlik Eðitimi’nde 30

farklý ilden 30 katýlýmcýnýn katýldýðý ve Çorum’u temsilen Açaray Eðitim Kültür Gençlik Derneði’nin katýldýðý 5 gün süren eðitim için Dernek Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý, dernek bünyesindeki gençler arasýndan belirlediði bir üyesini (Ceren Cin) hem Çorum’u hem de Açaray Eðitim Kültür Gençlik Derneði’ni temsilen Avrupa Ýçin Gençlik Eðitimi’ne gönderdi. Dernek Baþkaný Burçin Özsaçmacý, eðitimle ilgili þu bilgileri verdi; “Gençlere hareketlilik ve de üçüncü bin yýlýn Avrupa'sýnýn kuruluþuna aktif katýlým fýrsatlarý sunar. Bilgi Avrupasý'na

Açaray Eðitim Kültür Gençlik Derneði 30 farklý ilden 30 katýlýmcýnýn katýldýðý eðitim programýnda Çorum’u temsil etti.

ulaþýlmasýna katkýda bulunmayý ve gençlik politikasýnýn geliþimi için iþbirliðine yönelik, yaygýn eðitim temelli bir Avrupa düzleminin oluþturulmasýný hedefler. Yaþam boyu öðrenme kavramýný ve aktif vatandaþlýðý özendirecek niteliklerin ve uzmanlýklarýn geliþtirilmesini teþvik eder. Program, toplumun bütün kesimlerinde kiþisel geliþim ve kolektif etkinlik arasýnda bir dengeye ulaþmayý ve bu dengenin korunmasýný amaçlamaktadýr ve bu

doðrultudaki amaçlar þöyledir: Gençlerin bütün toplumla yüksek oranda bütünleþmelerini kolaylaþtýrmak ve giriþimcilik ruhlarýný teþvik etmek; gençlere bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarýnda yardýmcý olmak ve bu deneyimlerin deðerini teslim etmek; gençlere, dayanýþma duygularýný Avrupa'da ve daha geniþ anlamda dünyada serbestçe ifade etme olanaðý tanýmanýn yaný sýra, ýrkçýlýða ve yabancý düþmanlýðýna karþý verilen

hastaneye kaldýrýlmýþtýr. Eðitim Sen olarak, yaralanan öðretmenlerimize ve öðrencimize acil þifalar diliyor, gerçekleþtirilen bu eylemi kýnýyoruz.” dedi. Þiddet olgusunun, eðitim kurumlarý ile asla yan yana gelmemesi gerekirken, öðretmenlerin ve öðrencilerin can güvenliðini tehdit edecek boyutlara ulaþtýðýný kaydeden Öztürk, “Yýllardýr bu topraklara ekilen savaþ ve þiddet tohumlarýna karþý; eðitim ku-

rumlarýnda barýþý, özgürlüðü, eþitliði ve demokrasiyi yeþertmenin mücadelesini veren emekçiler olarak bu tabloyu kabul etmemiz asla mümkün deðildir. Bizler biliyoruz ki bu durum, Kürt sorununun çözümsüzlüðünün sonucu olarak týrmandýrýlan þiddetin bir sonucudur. Yaralananlarý ve hayatýný kaybedenleri basit bir istatistik verisi olarak görenlerin, þiddeti sona erdiremeyeceðini de biliyoruz. Unu-

mücadeleyi desteklemek; ortak Avrupa kültürümüzün çeþitliliðinin, ortak mirasýmýzýn ve de ortak temel deðerlerimizin daha iyi anlaþýlmasýný saðlamak; her türlü ayrýmcýlýðýn yok edilmesine ve toplumun her düzeyinde eþitliðin saðlanmasýna yardýmcý olmak; yerel düzeyde gençlik çalýþmalarý üzerinde olumlu bir etkisi olacak projelere bir Avrupa öðesi katmak. Bu amaçlar kapsamýndan devamla gençlik deðiþimleri ve gençlik buluþmalarý

gençleri baþka kültürlerle ve baþka gerçekliklerle tanýþtýrýp, onlara belirli konularý tartýþma olanaðý sunar. Böylelikle, gençler, birbirlerinden çok þey öðrenebilir ve kültürleri arasýndaki benzerlikleri ve farklýlýklarý keþfedebilirler. Böyle bir deneyim, olumsuz önyargýlarý ve basmakalýp düþünceleri yýkmaya yardýmcý olabilir. Ayrýca, bir gençlik deðiþiminin ya da bir gençlik buluþmasýnýn yerel nüfus üzerindeki etkisi, diðer kültürler hakkýnda olumlu bir bilincin oluþumunu saðlayabilir ve yalnýzca gençler ya da onlarýn kuruluþlarýnýn etkinlikleri üzerinde deðil, ayný zamanda yerel üzerinde de bir etki oluþturacaktýr. Eylem 1.1 Avrupa Ýçin Gençlik Eðitimi'nin genel amacý Türkiye'de bulunan Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn ve Topluluklarýn Gençlik Programý Eylem 1.1 kapsamýnda proje üretmelerini kolaylaþtýrýp STK larýn etkilerini artýrtmaya yöneliktir.”

‘Okullarý hedef alan þiddeti kýnýyoruz’ E

ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, “Basýnda yer alan ve edindiðimiz bilgilere göre, Diyarbakýr`ýn Yeniþehir ilçesi Þehitlik Lisesi idare bölümüne ses bombasý ve molotofkokteyli atýlmasý sonucu 2 öðretmenimiz ile 1 öðrencimiz yaralanmýþ ve hastaneye kaldýrýlmýþtýr. Ayrýca Þýrnak`ýn Ýdil ilçesinde de farklý okullarda gerçekleþen benzer eylemler sonucu birçok öðrencimiz yaralanmýþ ve

tulmamalýdýr ki adil ve demokratik bir çözümü, çocuklarýmýzýn her türlü þiddet sarmalýnýn içine çekilmemesi ve Nazým Hikmet`in de dediði gibi onlarýn "þeker de yiyebilmeleri" için istiyoruz. Eðitim Sen olarak, okullarýmýzýn, üniversitelerimizin þiddetin deðil, barýþýn, eþitliðin ve özgürlüðün mekanlarý olmasý gerektiðini bir kez daha hatýrlatarak, yaralanan öðrenci ve öðretmenlerimize tekrar

Mehmet Öztürk

itit Üniversitesi’nin 2012-2013 akademik yýlý açýlýþ töreni yarýn gerçekleþtirilecek. Tören TBMM Baþkaný Cemil Çiçek’in katýlýmýyla Fen Edebiyat Fakültesi Spor Salonu’nda saat 10.00'da baþlayacak. Törende ilk dersi Ýmar ve Ýskan eski bakanlarýndan hemþehrimiz Prof. Dr. Ahmet Samsunlu verecek.

Ýmar ve Ýskan eski bakanlarýndan hemþehrimiz Prof. Dr. Ahmet Samsunlu.

Prof. Dr. Ahmet Samsunlu öðrencilerle buluþacak Ý

mar ve Ýskan eski bakanlarýndan hemþehrimiz Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Gazipaþa Ortaokulu’nda konferans verecek. Özel bir iþi nedeniyle Çorum'a gelen Prof. Dr. Samsunlu, bugün saat 10:00’da Gazipaþa Ortaokulu Konferans Salonu’nda öðrencilerle buluþacak.

Pazarda fiyatlar yüksek H

avalarýn soðumasýyla birlikte sebze-meyve fiyatlarý yavaþ yavaþ yükseliyor. Geçen haftalara göre artýþ görülen sebzemeyveye talebin az olmasý pazarcýlarý sýkýntýya sokuyor. Öte yandan kýþ hazýrlýklarýnýn baþýnda gelen turþuluklarýn alýmý pazarý hareketlendiriyor. Pazar esnafý çok satýlan ürünlerin domates, biber ve turþuluk salatalýk olduðunu söyledi. En çok satýþýn Pazartesi pazarýnda olduðunu söyleyen pazarcýlar, 'Pazar yolu ve otopark yok, bu yüzden Çarþamba pazarýna müþteri gelmiyor' dedi. Çarþamba Pazarý'nda bu hafta bazý sebze ve meyveler þu fiyatlardan satýldý: Turþuluk salatalýk: 2 TL Salatalýk: 1 TL Fasulye: 2 TL Biber: 1 TL Marul: 1 TL Domates: 1 TL Havuç: 1 TL Pýrasa: 1,5 TL Erik: 2 TL Üzüm: 1,5 TL Þeftali: 1,5 TL

geçmiþ olsun diyor ve acil þifalar diliyoruz.” diye konuþtu.

Hitit’in akademik yýl açýlýþý yarýn H

Havalarýn soðumasýyla birlikte sebze-meyve fiyatlarý yavaþ yavaþ yükseliyor.

S

Pazarcýlar en çok satýþýn Pazartesi pazarýnda olduðunu belirtiyor.

Pazarcýlar, 'Pazar yolu ve otopark yok, bu yüzden Çarþamba pazarýna müþteri gelmiyor' diyor.

Ýki sendikaya suç duyurusu

endikacý ve Manþet Gazetesi Köþe Yazarý Lokman Erdoðan’ýn, Eðitim Bir Sen Baþkaný Tahir Ekþil, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kýr, Mesut Karaca, Kadir Çatal, Tekin Çýnar, Eyüp Çiçek ile Türk Eðitim Sen Baþkaný Mahmut Alparslan tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda kullanýlan ifadeleri mahkemeye taþýdýðý bildirildi. Lokman Erdoðan, açýklamasýnda özetle, Eþkil ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan hakkýnda kullanýlan ve toplumda infiale sebep olan ifadeleri yargýya taþýdýðýný ifade etti. Lokman Erdoðan ayrýca Mahmut Alparslan hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Erdoðan, Çorum Cumhuriyet Savcýlýðý’na Türk Eðitim Sen Baþkaný Mahmut Alparslan hakkýnda da þikâyet dilekçesi verdiðini

bildirdi. Cumhuriyet Savcýsý’na yaklaþýk bir saat bilgi verdiðini belirten Lokman Erdoðan,

eden kiþiden þikâyetçi oldum. Ýyi ki bu ülkede baðýmsýz savcýlar var. Ýyi ki adalet mekanizmasý

Lokman Erdoðan, iki sendika hakkýnda yargýya þikayette bulundu.

þikâyet dilekçesi ile birlikte delillerini de teslim ettiðini kaydetti. Erdoðan, “23 Nisan Ortaokulu’ndaki idareci bir üyesini korumak için bana saldýran ve kiþilik haklarýma hakaret

saðlýklý bir þekilde iþliyor.

‘Hakaret eden ve iftira atanlara dava açacaðým’

Türk Eðitim Sen Baþkaný Mahmut Alparslan ve Eðitim Birsen

Baþkaný Tahir Ekþil'e tazminat davasý açmaya hazýrlandýðý vurgulanan Lokman Erdoðan, kamuoyuna konuyla alakalý bilgi verdi. Lokman Erdoðan, Tahir Ekþil ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kýr, Mesut Karaca, Kadir Çatal, Tekin Çýnar, Eyüp Çiçek tarafýndan 4 Ekim 2012 tarihinde sendika binasýnda yapýlan basýn açýklamasýnda kullanýlan ifadelerle ilgili tek tek tazminat davasý açacaðýný belirterek, “Bana hakarette bulunanlara tek tek dava açacaðým. Çorum'un güzide okulundaki soruþturma dosyalarý dað gibi duran idarecileri savunmak adýna þahsýma hakaret eden bu kiþiler, mahkeme heyetinin karþýsýnda dik dursunlar, düþüncelerini kamuoyu ile paylaþsýnlar.” dedi.


PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

15

Bilge Kaðan’dan üç idareci yurt dýþýnda ilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi B Müdürü Mustafa Güneysu, Müdür Baþ Yardýmcýsý Yusuf Renkli

ve Ýngilizce Öðretmeni Abdullah Oðuz Kesergen, "e-Ticarette Sýnýrlarý Aþmak" projesi kapsamýnda geçtiðimiz hafta Danimarka'ya gittiler. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Çorum Bilge Kaðan Ticaret

Ý

Meslek Lisesi tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan "e-Ticarette Sýnýrlarý Aþmak" projesi AB proje deðerlendirmesinden geçerek onay aldý. Proje kapsamýnda Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Güneysu, Müdür Baþ Yardýmcýsý Yusuf Renkli ve Ýngilizce Öðretmeni Abdullah Oðuz Kesergen

21 Ekim 2012 tarihine kadar Danimarka'nýn Kopenhag ve Finlandiya'nýn Helsinki þehirlerinde çalýþmalara katýlacaklar. Katýlýmcýlar proje ile ilgili seminer ve çalýþmalara katýlýrken, ayný zamanda gittikleri ülkelerin sosyal, kültürel yapýlarýný da tanýma olanaðýna sahip olacaklar.

Çorum’un rekabet düzeyi orta seviyelerde

stanbul Üniversitesi þehirlerin ekonomik etkinlik, eðitim, saðlýk, turizm, nüfus yapýsý, sosyal hayat, ulaþým, inovasyon ve teknolojik alt yapýyý ihtiva eden rekabet avantajlarýný masaya yatýrdý. Bu çalýþmaya göre Çorum’un rekabet düzeyi orta seviyelerde. Zaman gazetesinde geniþ bir þekilde yer alan haberde 81 ilin rekabet gücü göstergeleri oluþturuldu. Proje Koordinatörü Doç. Dr. Murat Þeker, 26 bölge, 81 il ve Ýstanbul’da 39 ilçeye ait küresel rekabet gücü göstergelerine iliþkin geniþ bir veri tabaný sisteminin oluþturulduðunu belirtti. Ýstanbul Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen çalýþmada, araþtýrma bölgelerine ait 16 farklý alanda beþ yüzü geçen veri toplandý. Sonuçlar Küresel Rekabet Endeksi Türkiye ve Ýstanbul Rekabet Endeksi baþlýklý iki yayýn olarak açýklandý. 2011 yýlýna ait verilerden yola çýkarak hazýrlanan çalýþmada illerin rekabet gücünü ifade eden göstergeler ekonomik etkinlik, eðitim, saðlýk, turizm, demografik yapý, sosyal hayat, ulaþým,

Zaman gazetesinde geniþ bir þekilde yer alan haberde 81 ilin rekabet gücü göstergeleri oluþturuldu. eriþebilirlik, inovasyon ve teknolojik altyapý olarak tespit edildi. Bu göstergeler açýsýndan

incelenen illerin rekabet gücü en yüksek ilden en düþük olana doðru sýralanmasý ile

Türkiye’nin rekabet gücü en yüksek illeri Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Kocaeli olarak

belirlendi. Çorum’da haritanýn sondan bir önceki renginde yer aldý.

Alerjisi olanlara süt verilmeyecek

''Okul Sütü Programý Uygulama Esaslarý Hakkýnda Karar'' gun þartlarda tüketimlerinin saðlanmasýndan Milli Eðitim BakanlýResmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlanan Bakanlar Kurulu ðý; program uygulama döneminde öðrencilerin geliþme oranlarýnýn Kararý'yla yürürlüðe kondu. ve süt tüketimi alýþkanlýklarýndaki deðiþikliklerin tespitine iliþkin Aile hekimi, öðretmen veya veliler tarafýndan süte karþý duyarçalýþmalardan Saðlýk Bakanlýðý sorumlu olacak. lýlýðý tespit edilen öðrenciler, okul yönetimleri tarafýndan Okul SüAile hekimi, öðretmen veya veliler tarafýndan süte karþý duyartü Programý dýþýnda tutulacak. Programda yer alan her öðrenciye ise lýlýðý tespit edilen öðrenciler, okul yönetimleri tarafýndan program haftada 3 gün, 200 ml sade UHT içme sütü daðýtýlacak. dýþýnda tutulacak. Kararla, Gýda, Tarým ve Daðýtýlacak UHT içme sütü Hayvancýlýk Bakanlýðý, Milli Türk gýda mevzuatýna uygun Eðitim Bakanlýðý ve Saðlýk Baolacak. kanlýðýnca ortaklaþa hazýrlanan Ýllerde komisyon kurulacak ve 2012-2013 eðitim öðretim yýÝllerde; vali yardýmcýsý baþlýnýn 2. döneminde yürütülecek kanlýðýnda il gýda, tarým ve hayolan Okul Sütü Programý kapsavancýlýk müdürlüðü, milli eðitim mýnda, ana sýnýfý dahil olmak müdürlüðü, defterdarlýk ve saðüzere ilkokul öðrencilerine, süt lýk müdürlüðü temsilcilerinden içme alýþkanlýðýný kazandýrmak oluþan ve Programýn yürütülmeve dengeli beslenme suretiyle sinden sorumlu Okul Sütü Kogeliþme oranlarýný artýrmak misyonu kurulacak. Okul Sütü amacýyla UHT içme sütü daðýKomisyonu, mal muayene ve katýlmasýna iliþkin esaslar belirlenbul komisyonu olarak görev yapacak. di. Programýn tanýtýmý ve progBuna göre, Milli Eðitim ramda yer alan kiþi ve kuruluþlaBakanlýðý'nca belirlenecek olan rýn eðitimleri Gýda, Tarým ve okullarda her öðrenciye, haftada Hayvancýlýk Bakanlýðý, Milli 3 gün, 200 ml sade UHT içme Eðitim Bakanlýðý ve Saðlýk Basütü daðýtýlacak. Sütün temini ve ''Okul Sütü Programý Uygulama Esaslarý Hakkýnda kanlýðý'nýn katýlýmýyla Ulusal Süt daðýtým takvimi Gýda, Tarým ve Karar'' Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Konseyi tarafýndan yapýlacak. Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan Karar uyarýnca yapýlacak ödemeler için gerekli kaynak Gýda, belirlenecek, okul sütü sevkýyatlarý da bu bakanlýk tarafýndan belirTarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'na genel bütçeden tahsis edilen lenecek kriterlere uygun olarak yapýlacak. ödenekten karþýlanacak. Okul sütü sevkýyatlarý, il içinde il milli eðitim müdürlüklerinin Programla ilgili ödemeler ve diðer hususlarda denetimi saðlaorganizasyonu ve kontrolünde yüklenici tarafýndan yapýlacak. yacak tedbirleri, programdaki sorumluluklarýna göre Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý UHT içme sütü, 17 Aralýk 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayýmalacak. lanan Gýda Ýþletmelerinin Kayýt ve Onay Ýþlemlerine Dair YönetmeHaksýz ödemelerin yapýlmasýnda ödemeyi saðlayan belge velik kapsamýnda, Türkiye'de UHT içme sütü üretimi yapan gýda iþya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kiþiler geri alýnacak tutarlaletmelerinden Kamu Ýhale Kanunu çerçevesinde temin edilecek. rýn tahsilinde müþtereken sorumlu tutulacak. Karar kapsamýnda, programýn koordinasyonu ile okul sütünün Kararýn uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Gýda, Tarým ve tedariki ve illere daðýtýmýndan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk BakanHayvancýlýk Bakanlýðý'nýn en geç otuz gün içinde çýkaracaðý teblið lýðý; Okul Sütü Komisyonu tarafýndan kabul edilen sütün muhafaza ile belirlenecek. edilmesi veya ettirilmesi, okullara ulaþtýrýlmasý, daðýtýlmasý ve uy-

Afacan’da kampanya

Afacan Kitap Kýrtasiye Market, Bahabey Caddesi üzerindeki maðazasýnda kampanya baþlattý.

A

facan Kitap Kýrtasiye Market, Bahabey Caddesi üzerindeki (Kýz Meslek Lisesi karþýsý) maðazasýnda ‘eðitime tam destek’ sloganýyla kampanya baþlattý. Afacan Kitap Kýrtasiye Market Sahibi Rumi Ispanak, öðrencilere yönelik büyük bir kampanya baþlattýklarýný söyledi. ‘1 Kitap Alana 1 Kitap Bedava’ kampanyasýnýn, öðrencilerin ders kitaplarýna karþýlýk bir ders kitabýnýn da yanýnda ücretsiz olarak verildiðini belirten Ispanak, þöyle dedi; “Böylelikle hem öðrencilerin eksik kitabý kalmayacak hem de velilerin cebi yanmayacak. Bir ulusun kalkýnabilmesi için eðitim çok önemli bir unsurdur. Çocuklarýmýzý dürüst, terbiyeli, baþarýlý birer birey olarak topluma kazandýrmak, doðruya ve güzele yöneltmek eðitimle mümkündür. Bizde afacan kitapkýrtasiye olarak güzel þehrimiz Çorum'umuz da eðitim adýna her zaman ne gerekiyor ise, yaptýk ve yapmaya da devam edeceðiz. Bu nedenledir ki; 1 kitap alana ‘1 Kitap Alana 1 Kitap Bedava’ kampanyasý düzenlemiþ durumdayýz. Özellik bu kampanyadaki amacýmýz, sadece merkezde bulunan çocuklarýmýza deðil tüm ilçe ve köylerde bulunan tüm çocuklarýmýzý kapsamaktadýr. Bu

kampanyanýn öðretmen, öðrenci ve velilerimize çok fayda

saðlayacaðýna inanýyoruz. Kýsacasý eðitime tam destek

kampanyamýz hayýrlý ve uðurlu olsun.' dedi.

Rumi Ispanak, ‘1 Kitap Alana 1 Kitap Bedava’ kampanyasý hakkýnda bilgi verdi.

Kampanya kapsamýnda hem öðrencilerin eksik kitabý kalmayacak hem de velilerin cebi yanmayacak.

Öðrenciler kampanyayý olumlu buldu.

‘Fakir Bayburt’u saygýyla anýyoruz’

E

ðitim-Ýþ Çorum Temsilciliði, Türkiye Öðretmenler Sendikasý (TÖS) Genel Baþkaný, köy edebiyatýnýn temsilcisi Fakir Baykurt'u, ölümünün 13. yýlýnda andý. Ýl Temsilciliði’nden yapýlan açýklamada; “1968 yýlýnda "Devrimci Eðitim Þurasý"ný toplayarak Türkiye'nin eðitim sorunlarýna yönelik köklü çözüm önerilerinin tartýþýlmasýný saðlamýþtýr. Bu toplantý günü TÖS Genel Baþkaný olarak Anýtkabir'i ziyaret ederek anýt defterine þunlarý yazmýþtýr:

"Türkiye'nin öðretmenleri bugün "Devrimci Eðitim Þurasý"ný topladýlar. Ülkemizin pek çok iþi gibi hala eðitim de çýkmaz içindedir. Senin gösterdiðin mutlu amaçlardan çok uzaklarda bocalýyoruz. Borçlu, yoksul ve geri kalmýþ olarak yabancýlardan fayda umuyoruz. Biz öðretmenler buna asla razý deðiliz. Bugün çocuk ana babalarý þuramýza yolladýklarý bir telde, "Fakirlere uygun yol bulun." diye konuþuyorlar. Bu yol senin devrimci yolundur, senin ýþýklý yolundayýz. Devrimci çýkar yollar bulup, görevimizi

yapacaðýz. Sana saygýlar…" diyerek, sendikal hareketin hangi çizgide olmasý gerektiðine vurgu yapmýþtýr. Günümüz sendikal hareketinin Fakir Baykurt'tan daha öðrenecek çok þeyi olduðuna inanýyoruz. Eðitim-Ýþ olarak; TÖS'ün tarihsel mirasýna sahip çýkarak, sendikal mücadeleyi hak ettiði yere getirme kararlýlýðýmýzý ifade ediyor; Fakir Baykurt'u ölümünün 13. yýldönümünde, saygý ve sevgiyle anýyoruz.” denildi.

Alkollü sürücü Çatýdan düþtü hakkýnda iþlem

Osmancýk’ta trafik kontrolü sýrasýnda durdurulan alkollü sürücü hakkýnda iþlem yapýldý. Güney Mahallesi 2. Kanal Sokak üzerinde Emniyet görevlilerince yapýlan kontroller sýrasýnda durdurulan M.H.Y.’ýn 191 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafiði tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý. Ýskilip’te yapýlan trafik kontrolü sýrasýnda da 145 promil alkollü sürücü M.A. hakkýnda iþlem yapýldý.

Alaca’da evinin çatýsýndan düþen vatandaþ aðýr yaralandý. Günhan Mahallesi Orhan Gazi Sokak’ta meydana gelen olayda evinin bacasýný temizlemek için çatýya çýkan O.K. çatýdan düþtü. Aðýr yaralanan O.Ç. ilçede yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Hitit Üinversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.


16 PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 11 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Arýtma tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

12 EKÝM SGK Çorum Ýl Müdürlüðü

Çorum SGK Ýl Müdürlüðü 37 kiþi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Anýtevler 4. Sok. Çorum Saat: 10:00 ***

2013 yýlý 4 kalem ekmek alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: 10:00 ***

22 EKÝM Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü

Euro dizel ve 95 oktan kurþunsuz benzin alýmý iþi. Yer: Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü Valilik ek binasý kat 9 Saat: 14:00 ***

31 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi 5 kýsým týbbi cihaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: 14:00 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

34 DR 2012 plaka sayýlý, Renault marka, gri renkli, 2006 model, Megane 2 tipinde otomobilin satýþý iþi. Muhaamen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adalet sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

15 EKÝM Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþtabipliði

2013 yýlý 15 kiþi ile 12 aylýk çamaþýr yýkama ve ütüleme hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

16 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

2013 yýlý 2 kýsým kit karþýlýðý biyokimya laboratuvarý ve acil biyomkimya laboratuvarý koagülometre cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hiti Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

T.C Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

19 DT 980 plakalý Renault Laguna 2003 model aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 25.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Su sayaçlarý endeks okuma, açma, kesme ve kaçak su tespiti hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Su pompa istasyonlarýna personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi ve Yunus Emre Ýþ Merkezi arþivinin silahsýz 12 kiþi ile özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

18 EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

Çorum Devlet Hastanesi 2013 yýlý 6 kalem medikal gaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

19 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

60 DG 346 plakalý, 2008 model, Fiat Albea marka, sedan tipli, gümüþ renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 16.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

Saat: 14:00-14:10 ***

5 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz:

Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 29 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 18/900 arsa paylý 9 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

2. Taþýnmaz:

Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 30 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 17/901 arsa paylý 10 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 42.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

T.C. Merkez/Çorum 1. Ýcra Dairesi

2646 ada no, 39 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, Sülüklü mevkii, cilt 64, sayfa 6275 apartman vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Ulukavak Mah., cilt 46, sayfa 4468, ada 3754, parsel 121 adresinde zemin kat, 2 numaralý baðýmsýz bölüm, 363,28 m2 alanýndaki dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðünün Bahçelievler Mah., 510 ada, 15 parsel’de 1322,73 m2 arsa üzerinde bulunan b blok zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi zemin kat

Saat: 10:00-10:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Ortaköy Tapu Müdürlüðünün Cumhuriyet Mah., 56 ada, 61 parsel de 72 m2 arsa üzerinde bulunan 1. kat 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-11:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum

Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cilt/sayfa 29/2791 de kayýtlý 3634 ada 5 parseldeki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 4 kat 19 nolu mesken niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 95.000,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu Saat: 10:20-10:30 *** 2. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cily sayfa 29/2802 de kayýtlý 3634 ada 5 parsel deki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 7 kat 30 nolu meskendubleks niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Tepecik Mah., cilt 7, sayfa 667, ada 1217, parsel 8, 1. kat, 601,00 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/10 arsa paylý, Kale Mah. Ata Cad. Asude Apt. No: 137/3 Çorum adresinde mesken niteliðindeki 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili Ortaköy ilçesi Bahçelievler Adnan Menderes Cad. 54 kapý numaralý tapunun cilt 1, sayfa 74, ada 87, parsel 22 de kayýtlý 179,35 m2 alanýnda arsada 20/40 arsa payda -/1/- (baðýmsýz bölüm no 2) mesken nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

8 KASIM T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

19 DY 667 plakalý, 1990

model, Renault marka, Broadway tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 6.500 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

9 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Kunduzhan Mah. ada 2707, parsel 2’de kayýtlý, 634.73 m2 miktarlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.026.408,93 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

12 KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe, ayarýk mah, cilt no 45, sayfa no 4360, ada no 3052, parsel 9 da kayýtlý bulunan 5.112,22 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulü arsa vasfýndaki B blok 1. kat 1 nolu 180.00 m2 büyüklüðünde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

13 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Gülabibey Mah., 1734 ada, 9 parselde kayýtlý, 380.01 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhmammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

19 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez ilçesi, Ulukavak Mahallesi, 3449 ada, 7 parselde kayýtlý 798,07 m2 alanýndaki arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 233.667,10 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

4 ARALIK T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel 1311 de kayýtlý, 11,475 m2 tarlanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.343,75 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

Çorum’dan dýþarýya kurbanlýk satýþý Erzurum’dan Kars'a, Çorum’dan Yozgat'a kadar birçok ilden hayvan sevkiyatý yapýlýyor.

K

urban Bayramý'na sayýlý günler kala Yenimahalle Belediyesi Yakacýk Kurban Satýþ ve Kesim Alaný'nda hareketlilik arttý. Türkiye’nin dört bir yanýndan gelen kurbanlýklar satýþ alanýna indirilmeye baþlandý. Erzurum’dan Kars'a, Çorum’dan Yozgat'a kadar birçok ilden gelen 3 bin 800 adet kurbanlýk, alandaki yerlerini aldý. Hafta sonuna kadar yaklaþýk 12 bin kurbanlýðýn daha geleceðini belirten yetkililer, Yenimahalle’de yaklaþýk 11 bin büyükbaþ, 5 bin küçükbaþ kurbanlýðýn satýþa çýkacaðýný ifade etti. Bu arada, belediye ekipleri olasý bir salgýnýn önüne geçebilmek için tüm önemleri alýrken, kurbanlýk alanýna getirilen hayvanlarý taþýyan araçlar, alan giriþinde Te-

Belediyeler kurbanlýk satýþý için alt yapý hazýrlýklarýný sürdürüyor.

mizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Veterinerlik Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin de hazýr bulunacaðý alanlarda, gebe ve damýzlýk deðeri yüksek diþi hayvanlarýn yaný sýra 2 yaþýný doldurmayan sýðýrlarýn kurbanlýk olarak sa-

týlmasýna ve kesilmesine, üretici belgesi, hayvan pasaportu, kulak-küpe bilgisi olmayan kurbanlýklarýn ise satýþýnýn yapýlmasýna izin verilmeyecek. Kurban satýcýlarý için tüm ayrýntýlarý düþünen belediye, alt yapýsý hazýrlanmýþ, asfaltý atýlmýþ kurban satýþ merke-

zinde geceleri de aydýnlatma yapacak. Mescitten kafeteryaya, duþlardan lokantaya kadar tüm ihtiyaçlarýn düþünüldüðü pazarlarda bobcat adý verilen temizlik araçlarý gün aþýrý temizlik yaparken, alanda koku olmamasý için sürekli ilaçlama yapýlacak. Güvenlik ve zabýta ekipleri de 24 saat hizmet vere-

KESK’de nöbet deðiþimi Ç

orum Kesk Dönem Sözcülüðünde SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek’in görev süresi tamamlandý. Yeni KESK dönem Sözcüsü TümBel-Sen Þube Baþkaný Nevzat

Veldet oldu. KESK görev daðýlýmý þöyle; Dönem Sözcüsü TümBel-Sen Þube Baþkaný Nevzat Veldet, Dönem Sekreteri BES Þube Baþkaný Ertuðrul Alper,

Dönem Mali Sekreteri Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ve Basýn Yayýn Sekreteri SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek.

Ýdrar kaçýrma depresyon nedeni olabilir D

aha çok kadýnlarda görülen idrar kaçýrma sorunu tedavi edilmediðinde depresyona sebep olabiliyor. Marmara Üniversitesi (MÜ) Týp Fakültesi Vakfý'na baðlý Academic Hospital Üroloji Uzmaný Prof. Dr. Tufan Tarcan, yapýlan çalýþmalarýn kadýnlarda idrar kaçýrmanýn depresyon yaratma etkisinin ciddi ve kronik bir metabolik hastalýk olan þeker hastalýðýndan bile yüksek olduðunu gösterdiðini bildirdi. Prof. Dr. Tarcan yaptýðý yazýlý açýklamada, idrar kaçýrmanýn erkeklere oranla kadýnlarda çok daha fazla görüldüðünü, özellikle 65 yaþ üstü her 3 kadýndan en az birinin idrar kaçýrma sorunu yaþadýðýna dikkati çekti. Rahatsýzlýðýn kadýnlarda daha fazla görünmesinin nedenlerini, ''idrar tutmaya yarayan kas yapýlarýnýn kadýnlarda erkeklere oranla doðuþtan daha zayýf olmasý, normal doðum sýrasýnda idrar tutan kaslarýn ve sinirlerin zarar görmesi ve aþýrý aktif mesane'' olarak sýralayan Tarcan, yüzde 16 görülme sýklýðý bulunan aþýrý aktif mesane sorunun her 6 kadýndan birinde bulunduðunu belirtti.

Tarcan, yaþ ilerledikçe özellikle menopoz sonrasý dönemde hormonal deðiþiklikler, þiþmanlýk ve idrar torbasýnýn yaþlanma süresince zayýflamasýnýn da idrar kaçýrmayý artýrýcý etkenler olduðunu aktardý. Kadýnlarda idrar kaçýrmanýn sosyal, ailesel ve hatta cinsel yaþam kalitesini bozan bir durum olmasýna raðmen doktora baþvurma oranlarýnýn düþük olduðuna iþaret eden Tarcan, þunlarý kaydetti: ''Hasta, idrar kaçýrmasýnýn anlaþýlacaðý korkusuyla insanlarla temastan kaçýnýyor. Sokaða çýkmaktan, komþuya dahi gitmekten korkan hastada bir tür sosyal fobi hatta depresyon oluþabiliyor. Yapýlan çalýþmalar kadýnlarda idrar kaçýrmanýn depresyon yaratma etkisinin ciddi ve kronik bir

metabolik hastalýk olan þeker hastalýðýndan bile yüksek olduðunu göstermiþ. Ýdrar kaçýrma, kadýnlarý cinsellikten de uzaklaþtýrýyor.''

-''Hem cerrahi hem de medikal tedavi mümkün''Prof. Dr. Tarcan, idrar kaçýrmanýn, yaygýn inanýþýn aksine yaþlanma sürecinin doðal bir sonucu olmadýðýna iþaret ederek, sorunun çok yüksek baþarý oranýyla hem cerrahi hem de medikal tedavisinin mümkün olduðunu bildirdi. Ýdrar kaçýrmanýn kadýnlarda en sýk görülen tiplerinin ''sýkýþma tipi'' yani yetiþtirememe þeklinde idrar kaçýrma ile hareketle veya öksürükle ortaya çýkan ''stres tipi'' idrar kaçýrma olduðuna deðinen Tarcan, idrar kaçýran kadýnlarýn üçte birinde ise bu iki tür idrar kaçýrmanýn bir-

likte görüldüðünü vurguladý. Tarcan, sýkýþma tipi idrar kaçýrmaya neden olan aþýrý aktif mesane durumunda, kadýnlarda ilk basamak tedavide sývý alýmýnýn ayarlanmasý ve zamanlý idrar yapmanýn öðretilmesi yanýnda pelvik taban kas egzersizleri ve mesane kasýnýn aktivitesini azaltan ilaç tedavileri uygulandýðýný belirtti. Bu tedavilerden fayda görmeyen hastalarda ise mesane içine botox uygulamasý ve son çare olarak da mesane büyütme ameliyatlarýný uygulandýðýný kaydeden Tarcan, stres tipi idrar kaçýrmanýn en etkili tedavisinin ise orta-üretral gevþek sling ameliyatlarý olduðunu ve bu operasyonlarla yüzde 80 gibi yüksek bir oranda tam kuruluk saðlandýðýný aktardý. (AA)


PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

6.

Ekim sabahý Türk kafeye kahvaltýya gidiyoruz. Hah þöyle denilecek bir kahvaltý yapýyoruz. Self servis ve açýk büfe. Peynirli pidesini pek sevdim. Turqoise deki i'nin noktasý Hitit sembolü, ee ne yaparsanýz yapýn, Çorum kültürü ve tarihi ile her yerde. Kahvaltýdan sonra fuar alanýna gidiyoruz. Stafford meydanýnda, geniþ bir Türk çadýrý karþýlýyor bizi. Sol tarafta Orta Asya kültür yapýlarý, sað tarafta büyük bir yazý karþýlýyor. Tek giriþ bilet 10 dolar, 4 günlük 15 dolar. Bugün konserde var, Ömer Faruk Tekbilek, yarýn yani ayýn yedisinde Rafet er Roman. Her ikisine katýlmak istedim ama program o kadar yoðun ki, nasip olmadý. Yani Rafet'i canlý dinlemek isterdim, çünkü onu sonradan keþfettim, þarkýlarýnýn bazýlarýný dinlerken ak yüreklerin kýpýr kýpýr ettiðini, ama olmadý. Giriþ Çadýrýn ortasýnda 6 Türk devletinin bayraklarý var solda Kýrgýzistan benim ikinci vatan, Azerbaycan ve Kazakistan stantlarý var. Saðda Özbekistan ve yanýnda, yaný ortada Türkiye stantlarý var. Ýstanbul üniversitesinin giriþini kapý olarak yapmýþlar. Ýçerden ise Topkapý sarayýnýn giriþi var. Her ülkenin milli kültürü, yiyecekleri için stantlar açýlmýþ, ortada halk oyunlarý için platform var. Kýrgýzistan da biraz daha fazla duruyoruz. Çünkü Cemal ve Kamil beylerde birer yýl görev yaptý, Recep abi de bir ay yoðunlaþtýrýlmýþ ders verdi. Bu fuar geçen yýl New York da yapýlmýþ, sene de orada düþünülüyormuþ. Amerika ve Avrasya Türk konseyi (TCAE) düzenliyor. Türksoy ve Kültür bakanlýðýnýn da önemli desteði olmuþ. Birçok kültürel etkinlik düzenleniyor hafta boyunca. Ýlgili ülkelerden gençler stantlarda hizmet veriyorlar. Biz gençlerle sohbet ediyoruz en çok da Kýrgýzistan standýnda duruyoruz. Sonra alýþ veriþ merkezine geçiyoruz oralarda biraz hediyelik aldýktan sonra Kültür Merkezine yöneliyoruz. Ama önce bir Amerika evi görelim ve çay molasý verelim diye Adem Akýncý beyin evine geçiyoruz. Hemen merkezin arka sokaðýnda, filmlerde gördüðümüz her taraf tertemiz, evlerin önü çimen, büyük aðaçlarla örülü evler. Hindistan'da plato olarak görmüþtüm, önleri ev, arka taraflarý boþ, ama bunlar essahtan filmlerdeki gibi: Adem hocam, Ankara ilahiyat fakültesinde din eðitiminde doktorasýný yapmýþ, akademisyen bir kardeþimiz. Önce misafir öðretim üyesi olarak gelmiþ sonra burada kalmýþ, bu etkinliklere bakýyor. Evi yeni almýþ, kira öder gibiymiþ, zaten diðer eyaletlere göre burasý çok hesaplýymýþ. Bizi evine çaya davet etti, bu vesile ile 1970 yapýlmýþ, ama bütün lüks özelliklere sahip bir dönüm bahçe içine kurulmuþ, 4 odalý, geniþ iki salonlu evine geçtik. Önce arka bahçede biraz sallanayým dedim ama düþtüm tabiki. Kamil'in çektiðini nerden bilecektim: Evin iki arabalýk bir garajý var, içinde her türü malzeme bulunuyor. Ýþçilik çok pahalý imiþ, aleti alýp kendin veya bir arkadaþýn ile yapmak çok daha hesaplý imiþ. Ev ve bahçe çok düzenli, öyle de olmak zorundaymýþ, çünkü mahalle muhtarý, hadi biz ona þerif diyelim, düzenli

H

er hangi bir kýsýtlamaya veya þarta baðlý olmamak anlamýna gelen özgürlük kavramý, insanlarýn baþkalarýna zarar vermeden istediðini yapabilmesidir. Bu hak kullanýlýrken de sorumluluðun bilincinde, baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerine saygýlý bir þekilde kullanýlmasýdýr. Ýnsanlarýn hak ve özgülükleri diðer insanlarýn hukuku ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Ýnsanlarýn aklýna gelen her þeyi yaparak baþkalarýný rencide etmesi, haklarýný çiðnemesi, özgürlük deðildir. Bu hele de hakaret ve iftira boyutlarýnda olursa savunulacak hiçbir tarafý olmaz. Kur'an-ý Kerim namuslu insanlara iftira atmayý ise en büyük günahlardan saymýþtýr. Ýnsanlarýn yanlýþ gördükleri þeyleri yapýcý bir þekilde eleþtirmelerinden daha doðal bir þey olamaz. Bunu yaparken de üsluba dikkat ederek seviyeyi ayaklar altýna düþürmeden, kýrmadan, dökmeden imar yoluna gitmektir. Kýrmak, dökmek kolaydýr da gönüller yapmak zordur. Biz inanýyoruz ki gönüller yýkmak Allah'ýn mescitlerini yýkmaya eþdeðerdir. Dünyanýn hiçbir ülkesinde insanlarýn özgürlükleri sýnýrsýz deðildir. Fert ve toplumsal hayattaki ahlakî ilkeleri ihlal eden hak ve özgürlükler sýnýrlandýrýlmýþtýr. Özgürlükleri kötüye kullanan insanlarýn olduðu hesaba katýlarak Ýnsanlarýn hak ve özgürlükleri kanunlarla koruma altýna alýnmýþtýr. Yüce Rabbimiz Kur'an-ý Kerim'de Hz. Âdem ve Havva'yý yarattýktan sonra, cennette onlara bir yasak koyduðu gibi dünyada da yasaklar ve kurallar koyarak, haram ve helallerin sýnýrlarýný çizmek suretiyle, her yaptýðýmýz davranýþlarýmýzdan, yapmak zorunda olduðumuz ve yaptýðýmýz veya yapmadýðýmýz ilahi emirler-

17

Houston Türk Kültür Merkezi

gezermiþ, boya da ya da evin dýþ Amerika Notlarý 2 görünüþünde, bahçesinde en ufak bir hasar olunca önce uyarý ardýndan ceza gelirmiþ. Aha ondan demek bu düzenlilik, diye sorunca, yok hayat tarzý olmuþ dedi. Öyle ýþýkta daha yanmadan korna çalmak falan yok deyince, yok o kadar da deðil dedim ama sürekli geziyoruz, korna sesi duymadým. Kornalarý yoktur arabalarýn, olsa çalmazlar mý! Gerçi korna çalmayýn levhasý gördüm bir iki yerde. Hindistan ise kornaya basýn levhalarýna Mevlüt Uyanýk þaþýrmýþtým! Prof. Dr. Peki niye meyve aðacý yok, iþte Hitit Üniversitesi onu ben de anlamadým, ama bak ben dikince, komþum ne gerek var ki, marketten alýrsýn dedi, öyle yani, ne diyeceksin! Hamza Akmermer kardeþ üç katlý bir binada oturuyor site içinde, neredeyse Adem beyin ödediði kadar parayý kira için ödüyor. Ama ayný daire New York da yaklaþýk beþ bin dolara kiralanabilirmiþ! Semaver görünce tamamdýr diyorum, Türkiye nere, Houston nere demeden getirmiþ semaveri kardeþim. Adem hocam, çay ve baklava servisi yaparken þirin mi þirin Bilal ile oynuyoruz. TRT müzik açtým, vay ki vay, ne oyun oynuyor, yani zeka yaþý ayný ama biraz irice ak saçlý arkadaþý hazýr bulmuþken biraz avutayým mý dedi ne? Adem hocanýn evinden Türk kültür merkezine geçiyoruz, orada yýllar sonra kadim dostlar, ayný sýnýf arkadaþlarý olarak Ahmet Kurucan ile buluþacaðýz.

TEKSAS HOUSTON TÜRK KÜLTÜR MERKEZÝ

Sloganý Türk kültürünü keþfedin. Türkiye ve Türk devletleri hakkýnda öðrenin. Turquoise Center; üç katlý bir bina. Yanýnda Taç Mahal'in kubbesi, Mevlana Türbesini bir yanda, diðerinde ise Kýz kulesi var. Giriþin sað yanýnda Türk Teksas ve ABD bayraklarý var. Zemin katta bir mescit, kafeterya, yönetim ofisi var. Kafeterya da kültürel öðeler, kitaplar bulunuyor. Ömer Seyfettin serisinin üzerinde 4. Sýnýflar için yazýyor. Okullarda 3. Sýnýftan itibaren seçmeli Türkçe dersi veriliyormuþ. Önce iki saat ücretsiz bir ders yapýlýyor 2. Aþama 2.5 saat ve 5 dolar kiþi baþý. Baklava ve soda ikramý var, bir ufak suyun 1.25 dolar olduðunu düþündüðünüzde bu fiyatýn ne kadar sembolik olduðu da ortaya çýkýyor. 3. Paket de ayný þekilde ama bu sefer Türk yemeði ikram ediliyor, böylece dil ve kültür olarak tanýþýr gelenler. Unuttum yazmayý, rahmetli Ali Ulvi Kurucu hocamýzýn torunun çocuðu olmuþ, akile yemeði veriyor, açýk büfe. Erkekler Osmanlý, bayanlar ise Selçuklu salonunda yiyorlar öðle yemeðini. Namazý kýlýp, yan binaya geçiyorum. Osmanlý salonu girince, iki yanda Türk bayraðý ve Altýnordu Timur Emirliði, Altýnordu Avar, Batý Hun, Göktürk, Babür,

Harezm, Uygur, Karahanlý, Büyük Selçuklu, Gaznelilerin simgeleri var. Salon büyük duvarýnda büyük Türk devlet adamlarý ve alimlerinin posterleri var. Salon her 6 Türk devletinin kültürel unsurlarýný sergileniyor. Binadaki odalara önemli ve büyük þehirlerin isimleri verilmiþ. Ana giriþin sað tarafýndaki üç bina iskeleti var, farklý farklý bunlar ne diye baktýðýmda, Barýþ Bahçesi yazýyor. Ýnançlar arasý Diyalog merkezi yaptýrýyor

BARIÞ BAHÇESÝ

Üç ilahi dinin Anadolu'daki üç eski mabedinin küçük bir maketini yapacaklarmýþ. 1907 yýlýnda Edirne'de bina edilmiþ, Avrupanýn en büyük 3. Sinago imiþ, 1200 kiþi ibadet edermiþ, sonra bir yangýnda yokolmuþ. Ýkincisi ise ürgüp Göreme civarýnda olan ve 6. Yüzyýlda inþa edilmiþ olan Kýzýl Kilisenin maketi olacakmýþ. Ýnançlar arasý barýþ bahçesinin 3. Örneði ise Antakya'da Habib-i Neccar mescidinin benzeri olacakmýþ. Hz. Ýsa iki havarisini teblið için Antakya bölgesine gönderdiðinde ilk inanan kiþi bu güzel insan, ama daha sonra þehit ediliyor. 6. Yüzyýlda bölgeye gelen Müslümanlar Habib-i Neccar için bir mescid inþa ediyorlar. Cemal, Kamil Niyazi beyler 1985 yani mezun olduðumuz yýldan bu yana ilk defa buluyor Ahmet Kurucan ile. Maþallah ayný duruyor, epey sohbet ediyoruz, güzel oluyor yýllar sonraki karþýlaþma. Türk Kültür merkezi için teþekkür ediyoruz benzer diðer birimlerden bahsediyor, ama daha çok çalýþmak gerektiðini, burada müslümanlarýn çok farklý organizasyonlarý olduðunu, Türklerin daha yeni etkinlik yapmaya baþladýðýný belirtiyor. Resmi olarak beþ yüz bin ama tahmini bir milyona yakýn Türk varmýþ. Dini, milli kimliðimizi kaybetmeden, kendi deðerlerimizden taviz vermeden nasýl ayakta dururuz üzerine çalýþýyoruz. Düþünün bu ülkede 2106 cami varmýþ, bunun yüzde kýrký Arap kökenlilerin, yüzde yirmi beþi zencilerin, binde biri bize aitmiþ. Burada bütün Türk dünyasýný anlatan ipek yolu, New Jerseyde Balkan ülkeleri ve Türkiye, Los Angeles de ise Anadolu kültürünü anlatan etkinlikler yapýyoruz. Türk asýllý müslüman Amerikalý olarak varolmaya çalýþýyoruz. Akþam yemeðinde buluþmak üzere ayrýlýyoruz, biz gezmeye, o Fuar Merkezine yöneliyor. Okullar ile ilgili bilgi alýyoruz. Bu kurumlarýn hepsi devlet denetiminde, özellikle okullarýmýz en çok ihtiyaç duyulan alan olan matematik üzerine yoðunlaþýyormuþ ve ilgi çokmuþ. Üniversiteye kadar eðitim bedava, gerekli hususlarý yerine getirirseniz, binanýzý ve programýný iyi yaparsanýz her öðrenci baþýna ücret veriyormuþ. Dolayýsýyla okullar arasýnda rekabet var, çok sýký denetim varmýþ. Ama Türk okullarý için bu hiç sorun olmamýþ. Okullardan sorumlu arkadaþa bir arkadaþ sordu, Houston Hispanik dedikleri güney Amerika aðýrlýklý insanlardan oluþuyor, neredeyse öðrencilerin yarýsý onlardan. Ana dilde eðitim istemiyorlar mý deyince, 19 öðrenci olunca bu haklarý var, ama þu ana kadar olmadý, çünkü eðitim dili Ýngilizce ve çocuðu ülkede

Özgürlüklerin Sýnýrý

den dolayý cennette mükâfatlandýrýlacaðýmýzý Vahyin Iþýðýnda aziz bildiðimiz o yüce peygamberimize yapýlan iftiralara ve hakaretlere Müslümanlar olarak veya cehennemle cezalandýrýlacaðýmýzý bilsessiz ve duyarsýz kalmamýz beklenemez. dirmektedir. "Siz baþýboþ ve sorumsuz olarak yaratýldýðýnýzý ve tekrar yeniden diriltilip heMüslümanlarýn, mukaddesatlarýna yönelik saba çekilmeyeceðinizi mi zannediyorsusaldýrýlara hep beraber gür bir seda ile saðduyu içerisinde tahriklere kapýlmadan itidalli bir þenuz?" (Mü'minun 115) kilde karþý koymalarý en doðal haklarýdýr. DiniZaman zaman "Âlemlere rahmet" olarak miz hoþ görüyü temel bir ilke olarak benimsegönderilen peygamberimize hakaret etmeyi mesine raðmen, art niyetli bir takým insanlar, özgürlük ve bir maharet zanneden yerli ve yaMüslümanlarýn hoþ görü sýnýrlarýný zorlamaktabancý zavallýlar çýkabiliyor. Ümmetin daðýVeysel Uysal dýrlar. nýklýðý "Hep birlikte sýmsýký Allah'ýn emirleriveyseluysal-@ Yüce Allah Kur'an-ý Kerim'de "Peygamne sarýlýn" ilahi emri doðrultusunda güç birlihotmail.com berler Müminler için kendilerinden daha önceði yapamayýþýmýz, manayý býrakýp maddenin liklidir. Onun eþleri de onlarýn anneleridir." esiri olmamýz dolayýsýyla duyarsýz hale gel(Ahzap6). Kur'an-ý Kerim'in çizdiði bu kýrmýzýçizgiyi memiz, saldýrganlarý cesaretlendirmektedir. korumak Müslümanlarýn bir inanç ilkesidir. Ýslam'a En çok hak ihlali de insan haklarý evrensel beyankarþý cephe açan fitnecilerin piyasaya sürdüðü film ne namesinin tellallýðýný yapan, Müslümanlarýn kutsallarýyazýk ki dikkatleri baþka bir yöne çekerek Suriye'de ki na hakaret etmeyi bir maharet ve özgürlük zanneden katil Baas rejiminin katliamlar konusundaki iþini de kobatý ülkelerinde yapýlýyor. Ýsrail asýllý yönetmen Sam laylaþtýrmýþtýr. Bacile, ABD asýllý yapýmcý Nakoula ve ABD'de yaþaBatý'nýn gözünde Müslümanlarýn imajý "Terörist yan Mýsýr asýllý Hýristiyan Kýptilerin oynadýðý "Müslüruhlu, eyleme hazýr potansiyel suçlular" Aslýnda bu Ýsmanlarýn masumiyeti" adlý filme Ýslam dünyasýndaki tepkiler hâlâ devam ediyor. Gösterilerde þimdiye kadar lam'ýn doðuþuyla peygamberimize ve Müslümanlara birçok insan öldü, yaralandý ve hâlâ tepkilerde devam karþý baþlayan bir tepkinin, Osmanlýnýn Avrupa'ya doðediyor. ru ilerleyiþini durdurmak için sürdürülen, haçlý seferlerinde oluþan bir algýnýn devamýdýr. Yüce Rabbimiz "Allah ve resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiþ ve onlar için horlaYakýn tarihimizde bile batýnýn bu saldýrganlýðýna yýcý bir azap hazýrlamýþtýr." (Ahzap57). Yine Kur'an-ý hep þahit olmuþuzdur. Salman Rüþdi'nin yazdýðý kitap, Kerim'de "Nur saçan bir kandil" (Ahzap46) " Allah ve Danimarka'daki peygamberimize hakaret içerikli karimelekleri, Peygamber'e çok salevat getirirler. Ey mükatürler, Hollanda'da yayýnlanan "Fitne" filmi, minler! Siz de ona salevat getirin ve tam bir teslimiyetABD'deki Kur'an yakma giriþimi, Afganistan ve Iraktale selam verin." (Ahzap56) Buyurduðu, canýmýzdan

Ýngilizce ile var oluyor, rekabetten düþmesini de istemiyor veliler dendi. Burasý oldukça çok kültürlü ve liberal bir eyaletmiþ, bununla da iftihar ediyorlarmýþ. Belediye baþkaný ve vali ayný kiþiymiþ, nadirmiþ bu durum. Bir bayanmýþ ve bir bayanla yaþýyormuþ, garip de karþýlanmýyormuþ. Ayný cins evliliði kabul eden beþ altý eyalet varmýþ, Protestan kiliseleri de bu konu hakkýnda fazla konuþmazlarmýþ, bir de Darvinizm hakkýnda. Çünkü puan kaybedermiþ bu konular üzerine konuþunca, ya kabul edecek ya susacak. Haa unuttum, yüzde ellinin fazla din ile ilgisi yokmuþ, ateist mi denildi, nasýl derseniz artýk deyince, Moðolistan aklýma geldi. Yahu bu din ve dini iþler, yaþam tarzý zor olan ile gayet rahat olan yerde de insanlarý geriyor mu ne? Ya da bizlerde, yani ya teologlarda bir sorun var, ne dersiniz? Üstelik dünyanýn en büyük kilisesi buradaymýþ. Lakewood kilisesinde Pazar günleri iki seansa toplam elli bin kiþi katýlýrmýþ. Haa bir de okullarýn yüzde doksan beþinin dini vakýflara ait olduðunu, bunlarýn öðrenci baþýna devletten para aldýðýný, kaç yýl bu çocuklarý eðittiðini düþününce, ortaya çýkan tablo için soruyu tekrar edelim: Nerede hata yapýlýyor? Hah bu iyi oldu, meçhul sýðasý ile sorduk, özne biz deðiliz artýk!

ÞEHÝR MERKEZÝ

Her yerde in cin top oynuyor dense yeri çünkü Pazar.insanlarýn ölesiye çalýþtýðý gök delenler arasýnda az biraz þaþkýn dolaþýyoruz. Her yer yüksek ve çoðu cam kaplý binalar, hiçbir yerde bakkal, pardon market türü bir þey yok, yani bu insanlar ne yapar ne yer demenin anlamý yok, her binada varmýþ buna dair mekanlar. Ýþ kaybýna hiç tahammülleri yok yani. 8-5 mesai ama genelde verilen iþler o saatte zor bitermiþ. Yani ruhsuz bu þehirler yahu, ne bir tarihi eser, ne þöyle mimarisi güzel bir bina, tamam teknoloji harika, binalarda saðlam ve yüksek katlý binalar, iyi de baþka ne, hiçç. Yok, acaba bunlar kýyamet alameti mi? Nasip olursa yarýn dünyanýn en büyük ekonomi merkezine, Manhattan'a gideceðiz, Dünya Bankasý, Birleþmiþ Milletler ve ikiz kulelerin yerine yapýlan binalarý göreceðiz ya, burasý çok da ilgimizi çekmiyor doðrusu. Akþam yemeði için baþka bir Türk lokantasýna gidiyoruz. Nazif'in yeri. Burada Sertap söylüyor. Kayserili, ama ailesi Ankara'da oturuyormuþ kardeþimizin. Çorba ve Kebaplarýn ardýndan namazlar için tekrar merkezimize geliyoruz çaylar eþliðinde sohbetler oluyor. Yani sýla ve gurbet karýþýyor Kamil kardeþ, yahu niyeyse hiç Amerika'ya gelmiþ gibi hissetmiyorum ha, diyor, ama namaz için seccadeleri serdiðimiz yerin hemen yanýnda bir kamyon var. Sicentology Kilisesi yazýyor. Ýþte nerede olduðumuzu bize hatýrlatan ibare! Sabah erkenden kalkmamýz gerekiyor, çünkü New York'a dönüyoruz. Hemen otele geçip bu notlarý yazabilsem benden keyifli insan olmayacak.. 07.10. Houston. Texas

ki ABD askerlerinin Kur'an-a yaptýklarý saldýrýlar ve son olarak da peygamberimizle alay eden malum film. Müslümanlar olarak çok iyi biliyoruz ki, Ýslam karþýtlýðý, batýnýn tarihi kin ve düþmanlýðýnýn deðiþmeyen bir politikasý haline gelmiþtir. Batý'da pirim yapmak için Ýslam düþmanlýðý bir sermaye haline gelmiþtir. "And olsun ki, mallarýnýz ve canlarýnýz konusunda imtihana çekileceksiniz, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden (Yahudi ve Hýristiyanlardan) ve müþriklerden birçok eza verici sözler iþiteceksiniz. Eðer sabreder ve takva gösterirseniz. Muhakkak ki bu (yapýlacak) iþlerin en deðerlisidir. (Al-i Ýmran 186) Tarihsel gerçekleri saptýrarak yapýlan iftira ve hakaret içerikli filmin sonucunda birçok masum insan öldü. Ýnsanlarýn kutsal deðerlerine saldýrarak fitne çýkarmak özgürlük olamaz. Müslümanlarýn öfke patlamasý yaþamasý, peygamberimize yönelik planlý bir þekilde yürütülen iftira, karalama ve hakaret kampanyasýnýn bir türlü sonlanmamasýndan dolayýdýr. Ýnanmayanlar Müslümanlarý ve dinimizi eleþtirebilirler. Müslümanlar ise hikmetle, aðýr baþlý bir þekilde edep dairesinde bilgi ve marifetle deðerlerini savunurlar. Fakat hakaret, iftira ve tahrik kimsenin hakký deðildir. Birlik ve beraberliðimizi saðlayabilirsek, fitneciler köþesine çekilmek zorunda kalacak ve Müslümanlarýn kutsal deðerlerine saldýrma cesaretini bulamayacaklardýr. Ey Resul; Sen biz Müslümanlarýn nezdinde Habibullah'sýn, Nebiyullahsýn, Rahmetenlilaleminsin. Sevgini hiç eksiltmedik ve seni çok seviyoruz ve biz biliyoruz ki hakaret ve iftiralar senin þanýna helal getirmez.


18 PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Kamu-Sen’de ikinci tur mücadelesi sürüyor T

Hentbol’da Cumhuriyet kupasý turnuvasý baþladý

Toprak Sanayi : 14 - Yumurta : 9 SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Muammer

men, Yasin Tabak.

Tek-

TOPRAK SANAYÝ ÝLKÖÐRETÝM : Hasret, Azize, Gülcihan, Kader, Ebru, Yasemin, Feyza, Özlem, Ceren, Satý.

YUMURTA ÝLKÖÐRETÝM : Sema, Elif Kocaçoban, Ýlayda, Rabia, Neslihan, Emine, Derya, Nur, Selma, Elif Bilan, Burcu, Meliha, Sedanur, Leyla. ÝLK YARI : 11-5 (Toprak Sanayi).

Yunus Emre: 14- 19 Mayýs Ýlköðretim: 7 SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Mustafa

Yusuf Uygun.

Ergöz,

YUNUS EMRE ÝLKÖÐRETÝM :

Ece, Ýrem, Buket, Seyhan, Veda, Aylin,

Mine. 19 MAYIS ÝLKÖÐRETÝM : Þaziye, Sümeyye, Hayriye, Ýrem, Buse, Gamze, Miyase, Melike, Zehra, Aslýhan, Nursena. ÝLK YARI : 7-2 (Yunus Emre).

Ulukavak: 14 - 19 Mayýs Ýlköðretim: 13 SALON: Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Ömür

Yasin Tabak.

Bozkurt, Kubilay, Emre.

Soytemiz,

ULUKAVAKSPOR : Taner, Ferdi

Þahin, Ömer, Burak, Samet, Yusuf Budak, Yasin, Yusuf Koz, Onurcan, Ferdi

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor oynadýðý beþ maçýn tamamýný galibiyetle bitirmenin sevincini yaþýyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Pazar günü sahasýnda oynadýðý Tekirova Belediyespor maçýný 3-1 kazanýp ligde beþinci galibiyetini aldý. Sarýkýrmýzýlý takýmýn teknik direktörü Turhan Özyazanlar, bu maça da diðerleri gibi kazanma arzusuyla çýktýklarýný söyledi. Özyazanlar, “Rakibimiz güçsüz bir ekip deðildi. Fakat biz onu çözmesini bildik. Maçýn ilk yarýsýna çok hýzlý baþladýk.

19 MAYIS ÝLKÖÐRETÝM : Ne-

þetcan, Doðukan, Mehmetcan Sesli, Hamit, Satýlmýþ, Samet, Mehmetcan Yalçýn, Ýsmet, Fatih. ÝLK YARI : 7-7 (Berabere).

Olumlu ataklar geliþtirdik. Çok pozisyon bulduk. Ýlk yarýda 21. dakikada penaltýdan olmak üzere 26. dakikada bulduðumuz

ikinci golle ilk yarýyý 2-0 önde bitirdik. Maçýn ikinci yarýsýnda ise birazda olsun rehavete girmemize karþýn 84. dakikada 3-0 öne geçtik. 90. dakikada beklemediðimiz bir golü kalemizde bulunca maçý 31 kazandýk. Böylece Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor olarak ligde oynadýðýmýz beþinci maçý da kazanmýþ olduk. Rakip filelere 11 gol attýk. 2 gol filelerimizde gördük. Puanýmýzý da 15'e çýkarýp liderliðimizi koruduk. 90 dakika boyunca iyi bir performans sergileyen futbolcularýmý kutluyorum. Bu maçta tribünleri doldurup takýmlarýný destekleyen taraftarlarýmýza da teþekkür ediyorum’ dedi.

Gençler Cumhuriyet Kupasý

HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Ayhan Bolkan .

MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ: Levent, Eren, Bilal, Ýbrahim, Sefa, Utku, Soner, Abdulkerim.

ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: Ömer, Taha, Samet, Ömer, Yasin, Emre, Sefa, Yunus.

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 11-17 (E. M ). 2. Periyot: 22-11 (M. A.). 3. Periyot: 28-11 (M. A.). 4. Periyot: 22-12 (M. A.)

ürkiye Kamu-Sen futbol turnuvasýnda ikinci maçlar tamamlandý. Turnuvada ikinci hafta maçlarý birbirinden zorlu maçlara sahne oldu. Gruplarda ilk ikiye girerek üst tura çýkmak isteyen takýmlarýn mücadelesi bol gollü geçti.

Altý grupta 24 takýmýn mücadele ettiði turnuvada ikinci maçlar sonunda beþ takým ikinci maçlarýnýda kazanarak gruptan ikinci tura yükselmeyi garantilediler. Osmancýk Kaymakamlýðý, Mimar Sinan, Çorum Barosu, Endüstri Meslek Lisesi ve Fatih Sultan Mehmet Ýlköðre-

Türkiye Kamu-Sen Futbol Turnuvasý A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Osm. Kaymak. 2. Laçin Karmasý 3. Osm. Adliye 4. Açýk Cezaevi

O 2 2 2 2

G 2 1 1 0

B 0 0 0 0

M 0 1 1 1

A 14 11 12 8

Y 10 10 12 13

P 6 3 3 0

TAKIMLAR 1. Mimar Sinan 2. Ýl Özel Ýdaresi 3. ÝÞKUR 4.ÇESDER

O 2 2 2 2

G 2 1 0 0

B 0 1 1 0

M 0 0 1 2

A 10 9 5 2

Y 4 3 8 11

P 6 4 1 0

TAKIMLAR 1. Muhasebeciler 2. Yavuz Anadolu 3. Bahçelievler 4. Delta F Cezaevi

O 2 2 2 2

G 1 1 1 0

B 1 1 0 0

M 0 0 1 2

A 9 9 10 7

Y 7 7 9 12

P 4 4 3 0

TAKIMLAR 1. Çorum Barosu 2. Dr. Sadýk Ahmet 3. Ç. Defterdarlýðý 4. Osm. Hastanesi

O 2 2 2 2

G 2 1 1 0

B 0 0 0 0

M 0 1 1 2

A Y 12 4 11 9 5 11 4 8

P 6 3 3 0

TAKIMLAR 1. E. Meslek Lisesi 2. Dodurga Karma 3. Çorum Adliyesi 4. M. Akif Ersoy

O 2 2 2 2

G 2 1 1 0

B 0 0 0 0

M 0 1 1 2

A 17 10 7 0

Y 11 8 9 6

P 6 3 3 0

TAKIMLAR 1. F. Sultan Meh. 2. 23 Nisan Orta. 3. Kapalý Cezaevi 4. Mehmetcik

O 2 2 2 2

G 2 1 1 0

B 0 0 0 0

M 0 1 1 2

A 13 13 14 6

Y 9 8 11 18

P 6 3 3 0

B GRUBU PUAN DURUMU

C GRUBU PUAN DURUMU

D GRUBU PUAN DURUMU

E GRUBU PUAN DURUMU

F GRUBU PUAN DURUMU

G

eleneksel olarak düzenlenmeye baþlayan Türkiye Kamu-sen futbol turnuvasýnda ikinci hafta maçlarý, Cumartesi ve Pazar günü Doðan halý sahada oynanan on iki karþýlaþmayla devam etti. Çorum Adliyesi & Mehmet Akif Ersoy takýmlarý arasýnda oynanmasý gereken maçta, M. Akif Ersoy takýmýnýn maça çýkmamasý üzerine Çorum Adliyesi hükmen 3-0 galip gelerek haftayý üç puanla kapatan takým oldu.

MÝMAR SÝNAN SONUCA ÝKÝNCÝ YARIDA GÝTTÝ

Günün ikinci maçýnda, Mimar Sinan Ýlkokulu ile Çesder takýmlarý karþý karþýya geldiler. Ýlk on dakikasý karþýlýklý ataklarla geçen maçta, ilk golü Çesder takýmý attý. Kazanýlan korner atýþýnda topla buluþan Ýlhami, düzgün bir vuruþla topu köþeye vurarak takýmýný 1-0 öne geçiren golü attý. Mimar Sinan Ýlkokulu takýmý beraberlik golünü, günün baþarýlý isimlerinden Muttalip ile atarak maçta dengeyi saðladý. Ýlk yarýsý beraber biten maçta ikinci yarýda da çekiþme ve heyecan vardý. Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda Volkan'ýn uzaktan harika þutu ile maçta öne geçen Mimar Sinan Ýlkokulu takýmý oldu. Maçýn son beþ dakikasýna kadar maçta iki tarafta gol atma baþarýsý gösteremedi. Mustafa ile ikinci golü atan Mimar Sinan Ýlkokulu takýmý, Muttalip ile bir gol daha bularak maçý farklý kazanmasýný bildi. Farkedilen : Muttalip (Mimar Sinan Ýlkokulu).

HER ÞEY ÝLK YARIDA BÝTTÝ

Delta- F Cezaevi ile Muhasebeciler Odasý takýmý karþý karþýya geldiler. Ýki takýmýnda maçý kazanmak için enerjileri ve golleri bir devrelikmiþ. Pozisyonlar ve atýlan altý golün tamamýný ilk yarýda izledik. Karþýlýklý gol düellosundan dört gol atarak çýkan takým Muhasebeciler Odasý takýmý oldu. Ýlk iki maçýn takýmý adýna en etkili ve golcüsü Ozan, bu maçta da gollerini atarak takýmýna önemli bir üç puan daha kazandýran oyuncu oldu. Maçta ikinci yarýda mücadele vardý, heyecan vardý ama hiç gol yoktu. Farkedilen: Ozan (Muhasebeciler Odasý).

MUHTEÞEM BÝR GERÝ DÖNÜÞ

SALON: Atatürk. HAKEMLER: Haluk

Hakan Kaya.

Yakýn,

FEN LÝSESÝ: Kemal, Umut, Arda,

Berkay, Yusuf, Taha, Ýsmail, Berat, Mücahit, Latif, Aykut, Emrecan. ÖZEL PINAR LÝSESÝ: Kaan, Dinçer, Tahir, Furkan, Yiðiter, Sinan,

Alperen, Doðan, Batuhan, Ahmet, Bemer. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 12-10 (Fen Lisesi). 2. Periyot :18-11 (Fen Lisesi). 3. Periyot:11-9 (Fen Lisesi). 4. Periyot: 11-16 (Özel Pýnar Lisesi)

Günün çekiþmeli geçmesi beklenen maçýnda, Yavuz & Anadolu takýmý ile Bahçelievler takýmý karþý karþýya geldiler. Oldukça tempolu ve hýzlý baþlayan ve peþ peþe Hasan ve Halit ile golleri bularak maçta 2-0 öne geçen taraf Bahçelievler takýmý oldu. Ýlk yarýnýn mutlak hakimi olan ve sahada istediklerini yapan Bahçelievler takýmýydý. Devrenin sonlarýnda Yavuz & Anadolu takýmý, Alper ile bir gol bularak ikinci yarýya umutla baþladý. Ýkinci yarý neredeyse tamamen Bahçelievler takýmýnýn yarý sahasýnda oynandý. Bu baskýyý, Hasan'ýn inanýlmaz çabasý da kýramadý. Ama maçýn kýrýlma aný, Bahçelievler lehine topun çizgiden geçen-geçmeyen, hakemin önce gol kararýný verip sonra golü iptal etmesi oldu. Hakemin golü iptal etmesiyle maçta iki farklý üstünlüðü yakalama fýrsatýný kaçýran Bahçelievler, aslýnda morali de enerjisini de bu pozisyonla beraber býraktý. Peþ peþe yediði gollerle maçý 4-2 kaybederek rakibine muhteþem bir geri dönüþ yapma imkaný da saðlamýþ oldu. Farkedilenler: Alper (Yavuz & Anadolu), Hasan (Bahçelievler).

DERBÝYÝ KAZANAN OSMANCIK KAYMAKAMLIÐI

Günün derbisinde iki Osmancýk takýmý, Osmancýk Kaymakamlýðý ile Osmancýk Adliyesi karþý karþýya geldi. Oldukça çekiþmeli ve zevkli geçen karþýlaþmada bir baþka muhteþem geri dönüþ izledik. Maçýn hemen baþýnda peþ peþe yediði gollerle maçta 4-1 geriye düþen Osmancýk Kaymakamlýðý, devrenin sonuna doðru peþ peþe bulduðu gollerle

tim takýmlarý ikinci tur vizesini aldýlar. A grubunda ikinci maçlarda iki Osmancýk takýmý Kaymakamlýk ve Osmancýk Adliyesi takýmlarý karþýlaþtý. Ýlk maçlarýný kazanan iki takýmýn maçý büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Gol düellosu þeklinde geçen maçtan 7-6’lýk skorla galip ayrýlan Osmancýk Kaymakamlýðý puanýný 6’ya çýkardý ve gruptan çýkmayý garantiledi. Grubun diðer maçýnda ise Laçin Karmasý, Açýk Cezaevi’ni 7-3 yenerek ikinci tur umutlarýný son maça taþýdý. B grubunda Mimar Sinan ikinci maçýnda Çesder’i 4-1’lik skorla yenerek ikinci galibiyetini aldý ve gruptan çýkmayý garantiledi. Grubun diðer maçýnda ise ilk iki mücadelesi veren iki takým Ýl Özel Ýdaresi ile Ýþkur arasýndaki zorlu maç 2-2’lik beraberlikle ayrýlarak haftayý birer puanla kapattýlar. Ýki takýmýn kaderi son hafta maçlarýnýn sonuçlarý belirleyecek. C grubunda ise mücadele oldukça zorlu. Ýki maçýnýda kazanan takým çýkmadý. Grupta ikinci maçlarýn ikiside ayný skorla tamamlandý. Muhasebeciler Odasý, Delta F Cezaevi takýmýný 4-2 yenerek grupta averajla liderliðe yükselirken Yavuz Sultan Selim’de Bahçelievler’i 42 yenerek puanýný 4’e çýkardý ve gruptan çýkma umutlarýný son maça taþýdýlar. D grubunda da Çorum Barosu ikinci maçýnýda kazanar gruptan çýkmayý garantiledi. Baro ikinci maçýnda Dr. Sadýk Ahmet’i 7-2 yene-

rek puanýný 6’ya çýkardý. Çorum Defterdarlýðý ile Osmancýk Devlet Hastanesi arasýndaki maçtan ise 3-2’lik galibiyetle ayrýlan Defterdarlýk ikinci tur umutlarýný devam ettirdi. E grubunda Endüstri Meslek Lisesi ikinci maçýnda gol düellosu þeklinde geçen maçta Dodurga Karmasý’ný 8-7 yenerek ikinci maçýnda

alki_68hotmail.com

metcik Lisesi’ni 9-2 yenerek ikinci tur umutlarýný son maça taþýdý. Turnuvada grup maçlarý bu hafta sonu oynanacak maçlarla sona erecek. Son maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan 12 takým ile en iyi averaja sahip üçüncüler arasýndan takýmlar ikinci tura yükselecekler.

Fatih Sultan Mehmet ikinci maçýndan galibiyetle ayrýlarak ikinci turu garantiledi

Çorum Barosu grubundaki ikinci maçýnýda kazanarak ikinci turu garantiledi

Kamu-Sen Turnuvasý izlenimleri

Turnuvada ikinci hafta

ikinci galibiyetini aldý. Bu alibiyetle Endüstri Meslek Lisesi ikinci tur vizesini aldý. Çorum Adliyesi, Mehmet Akif çýkmadýðý için maçtan hükmen galip ayrýldý. F grubunda da Fatih Sultan Mehmet ikinci tur biletini aldý. Ýkinci maçýnda Kapalý Cezaevi’ni 7-5 yenerek ikinci tur biletini aldý. 23 Nisan Ortaokulu ile Meh-

Ali Doðan

ilk yarýyý berabere bitirmeyi bildi. Ýkinci yarýda karþýlýklý gollerle maç dengede giderken, heyecan ve mücadele de son dakikaya kadar devam etti. Osmancýk Kaymakamlýðý takýmý maçý rahat kazanýr diye düþünenleri, Osmancýk Adliyesi'nden kaleci Ahmet yanýlttý. Maçýn son dakikaya kadar dengede gitmesinde kurtardýðý pozisyonlarla Ahmet baþroldeydi. Derbide gülen Osmancýk Kaymakamlýðý takýmý olsa da, izleyen seyirciler keyifli bir mücadele izlemenin mutluluðuyla iki takýmý da ayakta alkýþladýlar. Tebrikler arkadaþlar, harikasýnýz. Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Bey: Sizleri spor severlerin yanýnda ve sporun içinde görmekten fazlasýyla mutluluk duyuyoruz. Alýnterinize ve katkýlarýnýza teþekkürler. Farkedilenler: Ahmet (Osmancýk Adliyesi), Özcan ve Ýsmail (Osmancýk Kaymakamlýðý).

HER ÞEY ÝKÝNCÝ DAKÝKADA BÝTTÝ

Geçen haftanýn kaybeden iki takýmý; 23 Nisan Ortaokulu ile Mehmetçik Lisesi takýmlarý karþý karþýya geldiler. Maçýn henüz ikinci dakikasýnda kaleye gol olarak giden topu Turgay eliyle engelleyince, hakem hem kýrmýzý kartýný hem de penaltý noktasýný gösterdi. Ve maç ikinci dakika da bitmiþ oldu. Bu dakikadan sonra 23 Nisan takýmýnýn ter dahi atmadan gollerini, Mehmetçik Lisesi'nin ise onurlu mücadelesini izledik. Farkedilen: Ümit (23 Nisan Ortaokulu).

SON SÖZÜ DEFTERDARLIK SÖYLEDÝ

Günün son karþýlaþmasý, Çorum Defterdarlýðý ile Osmancýk Devlet Hastanesi takýmlarý arasýnda oynandý. Oldukça çekiþmeli ve tempolu geçen maçý, Çorum Defterdarlýðý son dakikada attýðý golle kazanmasýný bildi. Ýlk yarýsý 1-1 berabere biten maç adeta gol düellosu þeklinde geçti. Atanýn kazanacaðý maçta(son dakikalara 2-2 berabere girildi) girdiði pozisyonu gole çeviren ve haftayý üç puanla kapatan takým Çorum Defterdarlýðý takýmý oldu. Osmancýk Devlet Hastanesi, aldýðý bu maðlubiyetle gruptan çýkma umutlarýný iyice azaltmýþ oldu(ilk maçlarýný da kaybetmiþlerdi). Farkedilenler: Tuncay (Osmancýk Devlet Hastanesi), Adem (Çorum Defterdarlýðý).

GEÇMÝÞ OLSUN VE BAÞIN SAÐ OLSUN Ýkinci hafta da iki üzücü olayla üzüldük. Önce turnuvanýn hakemi Hakan hocanýn dayýsýnýn vefatý ile maçlara gelemediðini öðrendik ve üzüldük. Hakan hocam, baþýn sað olsun. Allah rahmet eylesin. Siz yakýnlarýna da Allah'tan sabýrlar diliyoruz. Ýkinci üzücü olay ise, Mimar Sinan Ýlkokulu ile Çesder takýmlarý arasýnda oynanan maçýn ikinci yarýsýnda yaþandý. Girdiði ikili mücadele sonucunda omzu üzerine düþerek köprücük kemiði kýrýlan Volkan arkadaþýmýzla yaþadýk. Volkan, öncelikle geçmiþ olsun. Allah, acil þifalar versin.

FATÝH, GÖNÜLLERÝ FETHETMEYE DEVAM EDÝYOR Pazar gününün ilk maçýnda, Kapalý Cezaevi takýmý ile Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu takýmlarý karþý karþýya geldiler. Geçen hafta, turnuvanýn iddialý takýmlarýndan 23 Nisan'ý yenerken sürpriz mi diye düþünürken cevabý bu hafta fazlasýyla almýþ olduk. Sürpriz deðil tamamen gerçekmiþ. Yine geçen senenin finalisti Kapalý Cezaevi'ni bu hafta yenince Fatih Sultan Mehmet bu senenin favorilerinden demeye baþladýk. Turnuvanýn en çok koþan ve mücadele eden takýmý görüntüsünü bu haftada devam ettirerek grupta liderliði ve grubu lider tamamlamayý garantilediler. Mustafa Güneþ'in attýðý gol taraflý tarafsýz bütün futbol severler tarafýndan ayakta alkýþlandý. Tebrikler Mustafa. Kapalý Cezaevi, bu gün yakaladýðý pozisyonlarý gole çevirebilse oyuna da ortak olabilirdi. Farkedilenler: Mustafa Güneþ ve Mustafa Tekkeþin(Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu), Ceylan(Kapalý Cezaevi).

UMUTLAR HAFTAYA KALDI

B grubu karþýlaþmasýnda, Ýl Özel Ýdare ile Ýþ-Kur takýmlarý karþýlaþtý. Baþtan sona denk bir mücadeleye sahne olan karþýlaþmada kazanan da olmadý. 2-2 beraberlik iki takýmý da rahatlatmazken umutlar gelecek haftaya kalmýþ oldu. Farkedilen: Halil (Ýþ-Kur).

YASÝN ÞOV

E grubu karþýlaþmasýnda, Endüstri Meslek Lisesi takýmý ile Dodurga Karmasý takýmlarý karþý karþýya geldiler. Ýlk dakikalardan itibaren karþýlýklý gollerle geçen karþýlaþmayý en çok gol atabilen takým kazanacaktý. Öyle de oldu. Endüstri Meslek Lisesi, yediðinden bir fazla gol atarak maçý kazanmasýný bildi(8-7). Endüstri Meslek Lisesi takýmýndan Yasin, attýðý altý gol ile yýldýzlaþýrken rakip takýmý adeta tek baþýna yenmiþ oldu. Dodurga Karmasý takýmýnda aslýnda her þey ilk yarýda istedikleri gibi gidiyordu. Dodurga adýna ilk yarýnýn en etkili oyuncularýndan Ferhat, ikinci yarýda oyunda olmayýnca skor da oyun da deðiþti(ilk yarý 3 gol atarak devreyi önde bitirmeleri adýna önemli katký saðladý). Farkedilen: Yasin (Endüstri Meslek Lisesi), Ferha t(Dodurga Karmasý).

KAZANAN LAÇÝN KARMASI

A grubunda geçen haftanýn kaybeden iki takýmý, Laçin Karmasý ile Açýk Cezaevi takýmlarý karþý karþýya geldiler. Laçin Karmasý'nýn baþtan sona kadar önde götürdüðü ve etkili oynadýðý karþýlaþmayý(Açýk Cezaevi, ikinci yarýnýn baþýnda etkili oynasa da bu güzel oyununu gole çeviremeyince maçý da farklý kaybetmiþ oldu) Laçin Karmasý farklý kazanarak gruptan çýkma adýna umutlarýný gelecek maça taþýmýþ oldu. Farkedilen: Ali (Laçin Karmasý).

ÇORUM BAROSU, RAHAT KAZANDI

Pazar gününün son karþýlaþmasý, Çorum Barosu takýmý ile Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu arasýnda oynandý. Ýlk haftanýn kazanan iki takýmý karþý karþýya geldi. Ýlk yarýsý oldukça tempolu geçen karþýlaþmada kazanan Çorum Barosu oldu. Ýlk yarýda Ekrem ve Nurullah'ýn etkili oyunu gollerle süslenince(4-2) ikinci yarýda da oyunun kontrolü ve hakimiyeti tamamen Çorum Barosu'nda kaldý. Dr. Sadýk Ahmet, rakibinin pas trafiðini bir türlü oyun boyunca kýramadý. Ýkinci yarýda Çorum Barosu'nun kapanan defansýný ve kalecileri Alper'i bir türlü geçemediler. Baþtan sona oynadýðý oyunla galibiyeti fazlasýyla hak eden Çorum Barosu, aldýðý bu galibiyetle hem grubun yeni lideri oldu hem de gruptan çýkmayý garantilemiþ oldu.


Daðýtým Elemaný Aranýyor

PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorum Vergi Dairesinde 30895368114 nolu vergi mükellefiyim. Þahsýma ait 1060110650, 9451-9550, 9600-9650, 8901-9150 arasý irsaliyeli faturalarý ve 3751-4050 arasý perakende satýþ fiþini kaybettim. Hükümsüzdür.

Taliha FINDIKÇI Yahya kýzý 1950 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3115)

YÝTÝK Çorum Ticaret Meslek Lisesinden 2008 yýlýnda almýþ olduðum tasdiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Yusuf ÖZSOY Hasan oðlu 1993 Mecitözü Doðumlu YÝTÝK

(Ç.HAK:3110)

(Ç.HAK:3100)

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:3082)

Ýletiþim: insankaynaklari@ece.com.tr Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad.No:5 ÇORUM Tel:(0364) 254 92 06 (pbx) Fax:(0364) 254 92 09 (Ç.HAK:3095)

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Ön muasebe elemaný, Torna-kaynak ustalarý ve kalfalarý, Motor ustalarý ve kalfalarý, Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:3096)

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su

0 532 615 78 46-0 535 594 28 15

ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda imalat ve montajda çalýþtýrýlmak üzere eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Zirvem Plastik Doðrama San. Tic. Ltd. Þti. Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: 68/A (Karpuzcu Karaoðlan Karþýsý) Tel: 213 35 28

225 11 47 0 532 731 85 22

ERDEM OTOM. SAN.TÝC. LTD. ÞTÝ. AÞAÐI SAN. ÇARÞISI 13.SOK.NO:12 ÇORUM 0364 212 58 96 - 0530 322 59 19

Devren Satýlýk Oto SATILIK Yýkama Dükkaný ARAÇLAR Aþaðý Sanayi Sitesi’nde halen faal durumda bulunan iþyeri iþ deðiþikliði nedeniyle acilen satýlýktýr.

0 543 618 05 18

BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANI ALINACAKTIR

Fabrikamýzýn muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere, LOGO programýný kullanabilen, bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur.

YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. Adres: Ankara Yolu 16. Km ÇORUM Tel : 0364 254 95 37 (Pbx)

ELEMANLAR ALINACAKTIR

Özdemir Makina’da görevlendirilmek üzere kaynakçý ustalarý, torna ustalarý ve makina montajýndan anlayan montaj ustalarý alýnacaktýr.

ÖZDEMÝR MAKÝNA Küçük Sanayi Sitesi 33. Sok. No: 5 Tel: 234 91 45

2012 model Transit T 330 pikap C6 vites 11.000 km’de ve 2012 model kapalý kasa kamyonet Transit Minibüs 6 vites 11.000 km’de araçlar satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 418 38 02

(Ç.HAK:3091)

Çiðdem Tepe Bahçeleri

Hidrotam Hidromek Yetkili Servisi Kss 3. cad. 31/B (cami karþýsý) 364 234 88 55 532 241 83 60

Koc Gayrimenkul’den Satýlýk makul fiyatlarda Hayat Þýrýnga civarýnda parselli baðlar (Ç.HAK:3089)

Tel: 227 74 82 Þube: Üçtutlar Cad. No:30/d (Alaybey Meydaný)

(Ç.HAK:3085)

Merkez: Eþref Hoca Cad. No:137/a (23 Nisan Ý.Ö.O. Civarý)

FÝRMAMIZ LASTÝK BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRMAK ÜZERE SATIÞ ELEMANI ALINACAKTIR. ÝSTEKLÝLERÝN EN AZ LÝSE MEZUNU, 25 YAÞINI GEÇMEMÝÞ, ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ, SÜRÜCÜ EHLÝYETÝ OLMASI GEREKMEKTEDÝR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR.

(Ç.HAK:3083)

tecrübeli , devamlý çalýþacak , ekip çalýþmasýna uyum saðlayacak elemanlar alýnacaktýr. Dolgun ücret + SSK

KÝRA GETÝRÝSÝ YÜKSEK ALAYBEY SOKAÐIN, ALBAYRAK CADDESÝ ÝLE ILICA CADDESÝ ARASINDA KALAN BÖLÜMÜNDE ULUSAL BÝR MARKETÝN BULUNDUÐU TOPLAM 594 m2 ÝÞYERÝ SATILIKTIR.

(Ç.HAK:3111)

Suat Arif GÖKÞEN Osman oðlu 1962 Çorum Doðumlu

Firmamýzda görevlendirilmek üzere ;

SATILIK ÝÞYERÝ

Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: 234 92 08

- Endüstri Mühendisliði, Ýþletme, Ýktisat, Dýþ Ticaret veya ilgili bölümlerden mezun, - Yurtiçi ve Yurtdýþý satýnalma operasyonlarýný yürütebilecek, - Ýngilizce bilen, - Yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek, - Prensipli ve titiz çalýþmayý seven, Adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþlerini fabrika adresinden þahsen baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Mülakat görüþmeleri 10.00 ile 12.00 saatleri arasý yapýlacaktýr. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý þarttýr.

Satýþlarda ödeme kolaylýðý saðlanacaktýr.

0 534 777 06 60-0 364 666 0 800

ÇAVUÞOÐLU CANLI HAYVANCILIK

KURBANLIK SATIÞ-KESÝM ve PARÇALAMA ÝÞLERÝ ÝTÝNA ÝLE YAPILIR.

(Ç.HAK:3027)

YÝTÝK

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere gazaltý kaynak kullanabilen elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

SATINALMA ve TEDARÝK SORUMLUSU (REF : SS - 01)

ÝRTÝBAT TEL: 0 532 686 58 54

Köprüalan Köyü (Gürcü)

SATILIK DAÝRE ELEMAN ARANIYOR

Binevlerde 14.000 m2 arsa içerisinde yüzme havuzlu, çocuk oyun parklý, yürüme parkurlu 44 daireli sitede 200 m2 4+1 lüks daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 506 497 60 16

ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az B sýnýfý ehliyeti olan askerliðini yapmýþ ikili iliþkilerde baþarýlý pazarlamacý eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Kýlýçarslan Tavukçuluk San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Ankara Yolu 14. Km. Tel: 213 32 63-254 90 18

(Ç.HAK:3123)

(Ç.HAK:3116)

ELEMAN ARANIYOR

Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ.

Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak istihdam edilmek üzere

Ýnþaat þirketimizin irtibat ofisinde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 542 543 47 42

Kiralýk Depo-Dükkan

(Ç.HAK:3072)

Vahit SIRALAÇ Þevket oðlu 24/9/1942 Çorum Doðumlu Nazmiye SIRALAÇ Mustafa kýzý 1948 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3108)

YÝTÝK

(Ç.HAK:3102)

(Ç.HAK:3117)

En az iki yýl iþletme deneyimi olan ve LOGO Programýna hakim bay ön muhasebe elemaný, Meslek Lisesi veya yüksekokul makina, motor, torna bölümü mezunu deneyimli bay eleman alýnacaktýr. * Askerliðini yapmýþ, * 35 yaþýný geçmemiþ, * B sýnýfý sürücü ehliyeti olan Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2 Tel:213 55 89-213 55 90 email: tunc@tuncambalaj.com.tr

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV-FÝAT PLAZA

* Su tesisat ustasý * Kalorifer tesisat ustasý * Kaynakçý (tercihen doðalgaz tecrübesi olan) * Depocu (inþaat malzemesinden anlayan )

ELEMAN ARANIYOR

Selim ÇELÝK Zeki oðlu 1984 Çorum Doðumlu

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür.

270 12 22 0 533 640 61 86

ELEMAN ÝLANI

ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; PLAZAMIZIN SATIÞ BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE, OTOMOTÝV SEKTÖRÜNE ÝLGÝ DUYAN, BU SEKTÖRÜN KÖKLÜ BAYÝSÝNDE ÇALIÞMAYI HEDEF EDÝNMÝÞ,SATIÞ TUTKUSU OLAN MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ KONUSUNDA YETENEKLÝ, GELÝÞMEYE AÇIK BAÞARMA AZMÝ YÜKSEK BAYAN SATIÞ DANIÞMANI ARKADAÞLAR ARIYORUZ. PLAZA VE SERVÝS BÖLÜMÜMÜZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ SORUMLUSU OLARAK KONUSUNDA DENEYÝMLÝ BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ. FÝRMAMIZIN MUHASEBE BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ÖN MUHASEBE BÝLGÝSÝNE SAHÝP TERCÝHEN TÝCARET LÝSESÝ MEZUNU, ÜNÝVERSÝTE MEZUNU BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA DÝKSÝYONU DÜZGÜN OLMASI EN AZ LÝSE MEZUNU OLMA SÝGARA KULLANMAMA ÞARTI ARANMAKTADIR ÞÝRKETÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE KAMYON VE TIR KULLANABÝLECEK ÞOFÖR ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA AÐIR VASITA EHLÝYETLÝ, SÜRÜCÜ BELGELERÝ EKSÝKSÝZ UZUN YOL TECRÜBESÝ OLAN, ASKERLÝK HÝZMETÝNÝ YAPMIÞ, 40 YAÞINI AÞMAMIÞ ÞARTLARI ARANMAKTADIR. POMPA GÖREVLÝSÝ ARANMAKTADIR. AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ, SÝGARA KULLANMAYAN, HALKLA ÝLÝÞKÝLERÝNDE DÜZGÜN POMPA GÖREVLÝLERÝ ARANMAKTADIR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

ELEMAN ARANIYOR ELEMANLAR ALINACAKTIR ELEMAN ARANIYOR

En az lise mezunu 18-30 yaþ arasý. Mür. Tel:

¨

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

(Ç.HAK:3112)

Bayan Sekreter Alýnacaktýr

130 m2, 3+1, 2. kat K6-6 Blok. Çelik kapý, duþakabin, laminat parke, balkon camlama. Mür. Tel: 0 545 241 21 80

(Ç.HAK:3119)

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

TOKÝ’de Acil Satýlýk Daire

4.50

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

(Ç.HAK:3056)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

212 15 30

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

(Ç.HAK:3054)

(Ç.HAK:3121)

ÇÝÐDEM

KIRKKOVAN Merkez Ofisimiz: Ulukavak Mahallesi Garantievler 13. Sokak 5/A ÇORUM Tel: 260 19 40-270 19 40 www.kirkkovan.com - www.kirkkovan.com.tr _ www.propolisburada.com

TAVUK SUYU ÇORBA TAZE FASÜLYE P.PÝLAVI CACIK

SÝPARÝÞ HATTI:

(Ç.HAK:3069)

Emiroðlu Gýda Tic. ve San. Ltd. Þti.

Faruk Çavuþ 0 532 740 78 97

" Ýþ Planlamasý ve personel yönetiminde deneyimli, " Pazarlama ve organizasyon becerisi üst düzeyde olan " Ýnsan iliþkilerinde baþarýlý, " Ýletiþim yeteneði geliþmiþ, " Yoðun deðiþim ortamýný yönlendirebilecek sonuç odaklý dinamik ve enerjik, " Problem çözmede stratejik yaklaþýmlar getiren ve hýzlý karar alabilen, " Geliþen kurum kültürü ile paralel politika ve stratejileri oluþturabilen, " Bilgisayar'ý iyi derecede bilen, " Firmamýzýn iç piyasa pazarlamasýnda çalýþabilecek, " Diksiyonu düzgün, seyahat yapabilecek, " Seyahat engeli bulunmayan, " Yüksek pirim+Maaþ+Sigorta (Yemek Dahil deðil) 1 Adet Pazarlama departmaný yöneticisi (Üniversite mezunu) 2 Adet Pazarlama departmaný personeli (En az lise mezunu 1 Bayan + 1 Erkek) 1 Adet Ofiste çalýþmak üzere Diksiyonu ve konuþmasý düzgün bayan sekreter (En az lise mezunu) Personel Alýnacaktýr. Müracaatlarýn A4 ebatlarýnda fotoðraflý CV ile þahsen müracaat edilmesi rica olunur.

(Ç.HAK:3077)

YÝTÝK 2008/D1-04839 sayýlý dahili iþlem izin belgesi Samsun Gümrük Müdürlüðünden almýþ olduðumuz teslim alýndý makbuzu kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.

BÜYÜK BAÞ HAYVAN TEMÝN EDÝLÝR KESÝM YAPILIR

GÜNÜN MENÜSÜ

YÖNETÝCÝ PAZARLAMA ELEMANLARI, MÜMESSÝL VE OFÝSTE ÇALIÞMAK ÜZERE BAYAN SEKRETER ARIYORUZ.

(Ç.HAK:2828)

(Ç.HAK:3118)

KURBANLIK

FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE AÞAÐIDAKÝ ÖZELLÝKLERE SAHÝP

(Ç.HAK:3113)

Hakký YILDIRIM Rýza oðlu 26.11.1990 Çorum Doðumlu T.C.No:26575513318

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

(Ç.HAK:3104)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

(Ç.HAK:4138)

Dünya'nýn çevresindeki sesler yörüngedeki uydular tarafýndan kaydedildi. Hiç Dünya kendi etrafýnda dönerken nasýl bir ses çýkarýyor merak ettiniz mi? Dünya'nýn çevresindeki sesler yörüngedeki uydular tarafýndan kaydedildi. Gezegenin çevresindeki yüksek enerjili ve parçacýklarla dolu geniþ bir radyasyonlu alandan geliyor. Þafak vakti daha yoðun olarak duyulabilen sesler güneþ ýþýnlarý gezegen etrafýndaki yüksek enerjili parçacýklarýn bulunduðu manyetosferden geçerken çýkýyor. Ýnsan kulaðýnýn duyabileceði boyuttaki sesler zaman zaman teknik aletlerin sesini zaman zaman kuþ ötüþünü çaðrýþtýrýyor. Frekans aralýðýnýn balina ve yunuslarýn çýkardýklarý seslerinkine çok yakýn olduðu belirtiliyor.

(Ç.HAK:3114)

Dünya'nýn sesini kaydettiler

19

480 m2 Küçük Sanayi Sitesi 11. Cd. No: 25 Tel:

0 532 747 22 88


Van seferi Cuma akþamý baþlýyor Ç

orumspor’un ligdeki en uzak deplasmaný olan Belediye Vanspor maçý yolculuðu cuma gecesi baþlýyor. Ekonomik sýkýntý nedeniyle kafileyi hava yoluyla gönderemeyen Çorumspor’da maç kadrosu yarýn gece yola çýkacak. Cuma günü yapacaðý çalýþma ile Belediye Vanspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak olan kýrmýzý

PERÞEMBE 11 EKÝM 2012

siyahlý takým ayný gün gece saat 23.00 sýralarýnda yola çýkacak. Kafile cumartesi günü öðlen yemeðinde Van Büyük Urartu Otel’de kampa girecek. Çorumspor’un Van’a 16 kiþilik kadro ile gideceði belirtildi. Öte yandan kýrmýzý siyahlý takým bu zorlu deplasmana Belediye’nin yeni otobüsüyle gidecek olmasý bu uzun yolculuðu biraz olsun rahatlatacak.

GÜL sahaya indi! Belediyespor’da ilk beþ haftada alýnan sonuçlarýn beklenilen düzeyde olmamasý üzerine Baþkan Zeki Gül ilk kez sahaya indi. Baþkan Gül, Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað ile görüþtü Mehmet Keleþ’e geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Gül son olarakta kaptan Oðuzhan Yalçýn ile görüþerek takýmýn lideri olduðunu daha çok çalýþarak forma giymesini istedi.

Ç

orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül sahaya indi. Gül, ligde ilk beþ hafta maçlarýnda alýnan sonuçlarýn istenilen düzeyde olmamasý nedeniyle dün Teknik Heyet ve bazý futbolcularla görüþerek takýmýn son durumu hakkýnda

bilgiler aldý ve uyarýlarda bulundu. Gül, dün öðleden sonra yapýlan çalýþma öncesinde geldiði Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda ilk olarak Gümüþhane maçýnda burnu kýrýlan Mehmet Keleþ ile görüþerek sakatlýðý ile ilgili

Keleþ’den iyi haber Gül, kaptan Oðuzhan Yalçýn ile görüþürken görülüyor

Ç

orum Belediyespor’da Mehmet Keleþ’den iyi haber. Tecrübeli futbolcu hafta sonu oynanacak Yimpaþ Yozgatspor maçýnda forma giyebileceði açýklandý. Geçtiðimiz hafta sonu deplasmanda oynanan Gümüþhanespor maçýnda burnunu aldýðý darbe ile sakatlanan Mehmet Keleþ’in dün yapýlan muayesinde burnundaki kýrýðýn yerine geldiði ve ameliyata gerek kalmadýðý belirtildi. Bu haber üzerine Mehmet Keleþ dün yapýlan antrenmanda takýmla birlikte çalýþtý. Antrenmaný ziyaret eden Baþkan Zeki Gül çalýþma öncesinde saha içinde geçmiþ olsun dediði Keleþ ile görüþte ve sakatlýðý hakkýnda Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað ve masör Ali’den bilgi aldý. Gül, Keleþ’in durumunun iyi olmasýndan ve forma giyecek olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

bilgi aldý ve geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Ardýndan da bir süre Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað ile görüþen Baþkan Zeki Gül, takýmýn son durumu hakkýnda detaylý bilgi aldý. Baþkan Gül, son görüþmesini ise kaptan Oðuzhan Yalçýn ile yaptý. Ligde ve kupada bugüne kadar oynanan maçlarda fazla forma þansý bulamayan Oðuzhan Yalçýn’la görüþmesinde durumu ve takýmla ilgili bilgiler alan Gül, tecrübeli futbolcudan takýmýn liderliðini almasýný istedi. Takým kaptaný yaptýklarý Oðuzhan Yalçýn’dan daha fazla çalýþarak formayý almasýný isteyen

U

G

Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan por, Çorum Belediyespor, Çimentospor, Oðuzlar Belediyespor, Ulukavakspor, Çorumspor. SÝYAH GRUP: Osmancýk Belediyespor, Bayat Belediyespor, Gençlikspor, Gençlik Çepnispor, Mimar Sinan

Gençlikspor, PTT Gençlikspor, Alaca Belediyespor, He Kültürspor ve Osmancýk Fener Gençlikspor. U 17 kategorisinde mücadele 19 Ocak’da oynanacak maçlarla baþlayacak. 12 takýmýn mücadele edeceði U 17 kategorisinde tek grupta oynanacak maçlar sonunda ilk dört takým play-off’a yükselecek ve burada çift devreli lig statüsünde oynayacaklarý maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar ilimizi gruplarda temsil etme hakký kazanacak. U 17 Liginde de gruplar þu þekilde oluþtu: Kýrmýzý Grup: He Kültürspor, Gençlerbirliði, Ýskilip Belediyespor, Osmancýkgücüspor, Çimentospor, Ýl Özel Ýdare Gençlikspor. Siyah Grup: Alaca Belediyespor, Ulukavakspor, Hitit Gençlikspor, Çorum Belediyespor, Eti Lisesi Gençlikspor ve Çorumspor.

Gümüþ seri peþinde

ümüþhanespor, Pazar günü oynanan Çorum Belediyespor galibiyetiyle birlikte seriyi yakalamanýn peþinde. Tekke Beldesindeki tesislerinde 13 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'da deplasmanda karþýlaþacaðý Kocaelispor müsabakasýnýn hazýrlýklarýný sürdüren Gümüþhanespor, havanýn yaðýþlý olmasýna raðmen çalýþmalarýna ara vermedi. Çorum Belediyespor galibiyetinden sonra oyuncularýn morallerinin yerinde olduðu da gözlerden kaçmadý.

“OYUNCULARIMI KUTLUYORUM”

Son iki maçta elde edilen 6 puanýn takýmý çok mutlu ettiðini söyleyen Gümüþhanespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, “Kendi sahamýzda oynadýðýmýz maçlar bizim için çok önemliydi. Son iki maçta da elde

Ç

orumspor, Belediye Vanspor deplasmanýnda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý tek antrenmanla sürdürdü. Antrenör Alpay Ardýk yönetiminde yapýlan

Fatih dört hafta sonra antrenmanda

ettiðimiz 6 puan da bizi çok mutlu etti. Çünkü biz seriyi yakalamak istiyorduk. Bu doðrultuda iki maça da baktýðýmýzda iyi bir futbol, iyi bir mücadele vardý. Bu bizim adýmýza gerçekten sevindiriciydi. Önemli olanda buydu. Bunu baþardýðýmýz için öncelikli olarak oyuncularýmýzý kutluyorum.” dedi.

“SERÝYÝ YAKALAYACAÐIZ”

Kocaelispor maçýný galibiyetle sonuçlandýrýp seriyi yakalayacaklarýný ifade eden Ýncedal, “Önümüzde Kocaelispor maçý var. Önemli olanda buradan 3 puaný alarak seriyi devam ettirmektir. Ama futbolda yenemiyorsan da yenilmeyeceksin. Puan almaya devam etmek istiyoruz. Ýlerleyen haftalarda fikstürümüz gerçekten iyi olacak. Yakalayacaðýmýz seriyle de hedeflediðimiz noktaya ulaþacaðýz.” diye konuþtu.

çalýþmaya parmaðýndaki sakatlýðý nedeniyle kaleci Emrah ile Bilal ve okullarý bulunan Erkut ve Ünal katýlmadýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanýn ilk bölümünde oyun oynatan antrenör Alpay Ar-

dýk, daha sonra sahaya boydan boya kurduðu istasyon aletleri arasýnda çabukluk hareketleri yaptýrdý. Ardýndan küçük bir alanda kontrol pas yaptýran Alpay Ardýk son bölümde ise yarý sahada çift kale maç yaptýrdý.

Alpay Ardýk, çalýþma sýrasýnda taktiksel olarak yapýlan hatalar konusunda uyarýlarda bulundu. Kýrmýzý Siyahlý takým Van maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek.

orumspor ’da Ç sakat futbolculardan Fatih dört

U 14 ve U 17 gruplar ve statüler belli oldu

14 ve U 17 kategorilerinde gruplar fikstür ve statüler Futbol Federasyonu’na onaya gönderildi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan iki kategorinin hazýrlanan statü ve fikstürlerin onayýnýn ardýndan resmiyet kazanacaðýný söyledi. U 14 kategorisinde toplam 17 takým kýrmýzý ve siyah gruplarda mücadele edecek. Bu kategoride mücadele 1 Aralýk Cumartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Ýki grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan dört takým final grubuna yükselecek. Çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda birinci olan takým ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazanacak. U 14 liginde gruplar þu þekilde oluþtu: KIRMIZI GRUP: Osmancýkgücüspor, Gençlerbirliði, 1907 Gençlikspor, Hitit Gençliks-

Çorumspor çabukluk ve taktik çalýþtý

hafta sonra antrenmanlara baþladý. Ligin ilk haftasýnda Orhangazispor maçýnda sakatlanan ve menisküs ameliyatý olan Fatih dün düz koþuya baþladý. Dün yapýlan çalýþmaya katýlan ve takýmdan ayrý olarak düz koþu yapan Fatih’in önümüzdeki hafta takýmla birlikte çalýþmalara baþlamasý bekleniyor.

Belediyespor sabah taktik akþam gol çalýþtý Çorum Belediyespor fiziksel olarak daha iyi duruma gelmek için çift çalýþmayý dünde sürdürdü. Mavi beyazlýlar sabah çabukluk ve taktik akþam ise gol çalýþmasý yaptý.

L

igde ilk beþ haftada istediði sonuçlarý alamayan Çorum Belediyespor üst üste kendi sahasýnda oynayacaðý Yozgatspor ve Kocaelispor maçlarýnýn hazýrlýklarý dünde çift antrenmanla sürdürdü. Mavi beyazlýlar sabah Nazmi Avluca sahasýnda taktik akþam ise Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda gol çalýþmasý yaptý. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde yapýlan çalýþmaya Almanya’da teda-

vide olan Haydar dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Sabah Nazmi Avluca sahasýnda çabukluk ve futbolcularýn sýçrama yeteneklerini geliþtirmeye yönelik hareketler yaptýran Gümüþdað son bölümde ise özellikle savunma oyuncularýna yan toplarda almalý gereken pozisyonlar konusunda uygulamalý bir çalýþka programý uyguladý. Gümüþdað, fiziksel olarak istedikleri düzeye gelmek için bu haftayý çift çalýþma programý uyguladýklarýný söyledi.

Diyarbakýrspor gönüllü hoca arýyor

D

iyarbakýrspor'da, yönetim ve teknik heyetin oluþturulamamasý nedeniyle endiþeli bekleyiþ sürüyor. Son 2 maçýna antrenörsüz çýkan Diyarbakýrspor, gönüllü antrenör arayýþýna baþladý. Yönetimin olmadýðý Diyarbakýrspor Kulüp Müdürü Ýsmet Marsil, sözleþmesiz de olsa takýma idman yaptýracak bir antrenör ile anlaþacaklarýný söyleyerek, "Geçen hafta takým idman yapamadý. Futbolcular sahaya çýkmama kararý almýþtý. Son anda maça gitmeye karar verdiler. Belli bir dakikadan sonra oyundan düþüyoruz. Gol yiyince direnç düþüyor. Kulüpte zaten yýðýnla sorun var, kafalar karýþýk, muhatap yok, bir de antrenör olmayýnca maçlara hazýrlanamýyoruz. 5-0'lýk Darýca yenilgisi takýmýn gerçek gücünü yansýtmýyor” dedi.

Mavi beyazlýlar öðleden sonra ise Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda çalýþtýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanýn ardýndan yarýn saate yakýn bir süre gol çalýþmasý yaptýran Teknik Direktör

Hayrettin Gümüþdað bire bir gol vuruþu kenar toplardan gol vuruþu yaptýrdý. Çalýþmanýn son bölümünde ise tam sahada taktik çift kale maç yaptýran Teknik patron saha

içine girerek futbolcularý pozisyonlarda yaptýklarý hatalar konusunda uyardý. Çorum Belediyespor, Yimpaþ Yozgatspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift antrenmanla sürdürecek.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you