Page 1

Engelli hassasiyeti Okula yeni baþlayan bazý öðrenciler gözyaþý döktü.

Mini mini birler okulda * HABERÝ 5’DE

11 EYLÜL 2012 SALI

9 yaþ grubunda Türkiye 3.’lüðü ve 6 yaþ grubunda Türkiye 5.’liði gibi bir çok derece elde eden Çorum Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi, toplamda 34 madalya alarak Türkiye 5.’liði ünvanýný da elde etti.

* HABERÝ 8’DE

Günlük Siyasi Gazete

Hitit Üniveritesi’nde görme engelli öðrencilere yönelik sesli kitap okuma sistemi kuruldu.

* HABERÝ 12’DE

KPSS þampiyonu Mustafa Kesgin, hediyesini Dersane Müdürü Ahmet Demirkan’ýn elinden aldý.

FEM Akademi’den þampiyona ödül

KPSS birincisine tablet bilgisayar * HABERÝ 11’DE

(Ç.HAK:2768)

Hitit Üniversitesi’nde ‘Bilgiye Eriþimde Engel Yok’ sloganýyla altyapýsýný oluþturan Hitit Üniversitesi, görme engelli öðrencilere yönelik olarak sesli kitap okuma sistemi temin ederek Üniversite Merkez Kütüphanesi’nde hizmete sundu.

Mega Aritmatik’in baþarýsý

Fiyatý : 40 Kuruþ

Baðcý’dan Ticaret Borsasý’na ziyaret

‘Borsa’nýn asfaltý, maliyet paylaþýmý ile yapýlabilir’ Borsa Kompleksi’nin kangren haline gelen altyapý problemine dikkat çeken Milletvekili Cahit Baðcý, sorunun çözümü konusunda önerilerde bulundu. Borsa yönetiminin Belediye ile masaya oturmasý gerektiðini belirten Baðcý, maliyet paylaþýmý ile asfalt sorununun aþýlabileceðini söyledi. * HABERÝ 10’DA

Þehitlerin kimlik tespit çalýþmalarý devam ediyor Baðcý, Borsa yönetimine asfalt probleminin çözümü için Belediye ile masaya oturma önerisinde bulundu.

Ýþ-Kur Valilik önünde bilgilendirme standý açtý

‘Ýþ de bizde, aþ da bizde’ Çorum Ýþ-Kur Müdürlüðü Valilik önünde danýþma standý açtý. Ýþ-Kur Müdürvekili Cavit Bayrak, Ýþ-Kur’un iþ arayanla iþveren arasýnda köprü olduðunu belirterek, “Ýþ de bizde, aþ da bizde, gelin birlikte çalýþalým.” çaðrýsýnda bulundu.

* HABERÝ 9’DA

Çorum’da doðalgaz iki kez zamlanacak BOTAÞ'ýn maliyetinin altýnda satýþ yaptýðýna iliþkin açýklamalar doðalgazda 1 Ekim ya da 1 Kasým itibariyle doðalgaza zam olacaðý sinyali olarak algýlandý. Ancak bazý iller iki kere þanssýz olacak. Bu iller arasýnda Çorum da bulunuyor.

* HABERÝ 8’DE

Banka dolandýrdýlar 5 ayda yakalandýlar Bir bankanýn baþlattýðý SMS üzerinden kredi kampanyasýna sahte kimliklerle baþvurarak 150 bin liralýk vurgun yapan çetenin yakalandýðý bildirildi.

* HABERÝ 8’DE

‘OSB’yi daha ileriye taþýma gayretindeyiz’ Vali Sabri Baþköy, OSB Yönetim Kurulu toplantýsýnda OSB’yi yeni bir ivme ile daha ileri noktalara taþýma gayretinde olduklarýný söyledi. * HABERÝ 4’DE

Müstet'den açýklama Dün gazetemizin 3. Sayfasýnda yayýmlanan S.S Hitit 19 imalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi reklamýnda reklamcý Nurullah Müstet tarafýndan sehven hata yapýlmýþtýr.

OSB yönetimi Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda ilk toplantýsýný yaptý.

Ýþ-Kur Müdürvekili Cavit Bayrak, Ýþ-Kur’un iþ arayanla iþveren arasýnda köprü olduðunu

Afyonkarahisar’da meydana gelen patlamada þehit olan 25 askerden 24'ünün kimlik tespiti çalýþmalarý devam ediyor.

* HABERÝ 3’DE

Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan.

Jandarma Er Bayram Uluer.

* HABERÝ 9’DA

Yeni Müftü Yardýmcýlarý Pamuklu ve Süzen’den Meydan Camii’ne ziyaret

‘Hem paraya hem de zamana ihtiyaç var’ ‘Kalabalýklar daðýldý Köse, þehit uzman çavuþ Soner Özdemir'in Osmancýk ilçesine baðlý Kuzhayat Köyü'nde yaþayan ailesine taziye dileklerini iletti.

acýmýz hâlâ duruyor'

Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz, cami inþaasýnýn tamamlanarak ibadete açýlmasý için hem paraya hem de zamana ihtiyaçlarýnýn olduðunu söyledi.

* HABERÝ 11’DE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi'nde þehit olarak, 24 Aðustos'ta defnedilen Uzman Çavuþ Soner Özdemir'in Osmancýk ilçesine baðlý Kuzhayat Köyü'nde yaþayan ailesini ziyaret etti.

* HABERÝ 9’DA

Aþevi Müzayede Salonu’na Yeni Müftü Yardýmcýlarý, Meydan Camii Derneði’ni ziyaret ettiler.

* HABERÝ 3’DE


2

SALI 11 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorum Belediyesi’nin Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda hayata geçirdiði, Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'nca ihale edilerek Devane’de baþlatýlan 440 konut inþaatýnýn zamanýndan önce bitirilmesinin hedeflendiðibelirtiliyor. Ýnþaatta Ramazan Bayramý öncesine göre iþçi sayýsý bir hayli artmýþ...

Devane'de hedef 670 gün öncesi Baþkanlýðý'nda yapýlan ihaleyi kazanan Ankara'dan Özcançelik Ýnþaat firmasý, Devane'de 440 konutun yapýlacaðý arsa üzerinde inþaat

çalýþmalarýný sürdürüyor. Öðrendiðime göre, Ankara Altýndað ve Kýrýkkale merkezde Kentsel Dönüþüm Projelerini yapan firmanýn Ramazan Bayramý öncesinde konutlarýn

inþaatýnda çalýþan iþçi sayýsý bugünlerde bir hayli artýrmýþ. Firma, Devane'de ilk etap olan 440 konutun inþaatýný ihale süresi olan 670 günden önce tamamlamayý hedefliyormuþ. Bu arada Devane Bölgesi'nde yapýlacak olan 440 konutun; 160 adedi ÇK1-S tipi 137 m2; 120 adedi C-S tipi 112 m2 ve 160 adedi B1-S tipi 90 m2 olarak inþa edilecek.

MÜTEAHHÝTLERÝN DÝKKATÝNE!

(Ç.HAK:2679)

Sýðýnak havalandýrma projelerinde bizimle görüþmeden karar vermeyin. Deneyimli personel, kaliteli iþçiliðimizle hizmetinizdeyiz...

Çepni Mah. Ýnkilap Cad. Kubbeli Sk. No:45 Tel: 0 364 202 02 77 - Faks: 0 364 202 02 78 Gsm: 0 532 596 9720 - web: www.airteshavalandirma.com - e-mail: airteshavalandirma@gmail.com

YAZ KAMPANYASI Nakit fiyatýna 10 taksit 20 aya kadar da vade imkaný Ankara Mobilya’dan alýþveriþ yapmak bir ayrýcalýktýr.

ÝMALATÇI

ANKARA MOBÝLYA

(Ç.HAK:1610)

Yemek Odasý - Yatak Odasý - Avangart Koltuk Takýmlarý - Oturma Gruplarý - Kanepe - Yaylý Yataklar - Baza ve Aksesuar Çeþitleri - Mutfak Köþe Takýmlarý

YEDAÞ'ýn son çalýþmasýnýn nedeni Ç

alýk YEDAÞ'ýn son günlerde konut, mesken ve binalarda elektrikle çalýþan cihaz sayýsý ile harcanan enerji gücünü tespit etmeye yönelik çalýþma yaptýðý bilgisi geldi. YEDAÞ abonesi okurlarýmýzýn anlattýklarýna göre, iþyeri ve binalara giden görevliler, elektrik tüketin cihazlarýn sayýsýný sorduktan sonra, binalarýn enerji harcama gücünün belirlenmesi için çalýþma yapýldýðýný anlatmýþlar. Konuyu merak edip kurumun halkla iliþkiler servisini arayan mükelleflere ise, bir hafta içinde deprem sigortasý poliçesi ile birlikte kuruma gelerek bilgilerini güncellemeleri gerektiðini, gerekirse aboneliklerin yenileneceðini, bahse konu uygulamanýn yeni çýkan bir yönetmelik gereði yapýldýðý ifade edilmiþ.

tý numarasýný ifade eden barkodu ve Çalýk YEDAÞ logolu etiketleri olacak. Abonelerimize daha kaliteli enerji sistemi oluþturmak ve kaliteli hizmet sunmak için, binanýzýn özel barkodlu etiketini muhafaza etmenizi istiyoruz. Bütün abonelerin abone -adres - sayaç envanterini harita tabanlý verilerini topluyoruz. Oluþturulan coðrafi bilgilerin farklý kurumlar tarafýndan tekrar tekrar üretilmesinin yerine üretilen bilginin paylaþýlmasýný ülke menfaatlerimiz gereði daha uygun olacaðýný düþünmekteyiz. Bu anlamda bütün kamu kuruluþlarý, alt yapý kurumlarý, belediyemiz ile Valiliðimizin koordinasyonuyla bilgi paylaþýmýna açýðýz."

Samsun ne diyor?

Aboneler gibi ben de merak edip neler olup bittiðini Çalýk YEDAÞ'ýn genel müdürlüðünün bulunduðu Samsun'da kuruma danýþmanlýk yapan deneyimli bir meslektaþýma sordum. Anlatýlanlara göre, Çalýk YEDAÞ, coðrafi bilgi sistemi GIS projesiyle, bütün abone bilgilerini ve tüm elektrik daðýtým sistemini izlenebilir hale getiriyor. Benzeri Avrupa ülkelerinde olan MOBÝL GIS Projesi kapsamýnda her binaya bir barkod veriliyor ve akýllý þebeke yöntemiyle 'tek merkezden' abonenin tüm bilgilerine ulaþýlabiliyor.

Ýyi haber

Samsun, Çorum, Ordu, Amasya ve Sinop bölgesi Elektrik Daðýtým iþini üstlenen Çalýk YEDAÞ bütün abonelerin abone - adres - sayaç envanterini harita tabanlý verilerle tek merkezde topluyor. Böylece Çorum'un tükettiði toplam enerji miktarý ve ihtiyacý, enerji kesintilerinde arýzanýn tesisattan mý yoksa baþka nedenlerden mi kaynaklandýðý anlaþýlabilecek. Ýyi haber de, yapýlan ve yapýlacak iþ ve iþlemlerden dolayý abonelere ilâve bir maliyet faturasý çýkarýlmayacak.

Genel Müdür'ün Çorum'da söyledikleri

MEGA MAÐAZA Tahir DEMÝR

Adres: Uður Mumcu Cad. No: 33 Tel: 213 48 44-212 20 00 Fax: 212 89 75 Gsm: 0 532 352 41 54

Pazar günleri 11.00-18.00 saatleri arasýnda açýðýz.

Devane’de 440 konut üç ayrý tipte inþaa edilecek. Bahse konu yapý tipleri daha önce açýklanmýþtý.

Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ise, daha önce Çorum'u ziyaretinde projeye dair þu bilgileri vermiþ; "Teknolojinin en üst düzeyde kullanýldýðý sistem, Avrupa'nýn en modern elektrik daðýtým modeli olarak biliniyor. SCADA, GIS, CRM, DMS gibi sistemler entegre bir yapýda çalýþýyor ve teknoloji mükemmellik seviyesinde kullanýlýyor. Avrupa'da kullanýlan bu sistemi sorumluluk alanýmýzdaki bölgemizde kurmayý hedefliyoruz. Buradaki asýl hedef kaliteli, kesintisiz enerjiyi ve müþteri memnuniyetini saðlamaktýr. MOBÝL GÝS projesinde her binanýn birer enerji baðlan-

(Ç.HAK:768)

aþbakanlýk B Toplu Konut Ýdaresi

Daha önce Çorum’u ziyaret eden Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, konuya dair bilgi vermiþti.


SALI 11 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

3

Aþevi, Müzayede Salonu'na taþýnýyor B

elediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Fatih Caddesi, Adalet Sarayý civarýnda faaliyet gösteren Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na ait Aþevi'nin, Muzayede Salonu'na taþýnacaðýný söyledi.

Yemek yerine gýda paketi

Halk Günü Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda toplandý.

Belediye olarak Aþevi binasýný Vakýf'tan devraldýklarýný, bunun yerine Ýl Emniyet Müdürlüðü arkasýnda bulunan Belediye'ye ait müzayede salonunu Vakýf'a devrettiklerini belirten Zeki Gül, "Taþýnma iþlemi nedeniyle Valilik, vatandaþlara bir ay yemek veremeyeceðini söyledi. Biz de, buradan yemek alan 120 civarýnda vatandaþa gýda paketi verelim dedik. Aþevi artýk, bizim þimdiki müzayede salonumuz olan yerde hizmet verecek" dedi.

Þehitlerin kimlik tespit çalýþmalarý devam ediyor A

Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan. Nöbetleþe gerçekleþtihususunda henüz resmi bir rilen çalýþmalarda Adli Týp açýklama yapýlmadý. Kurumu'ndan cenazelerin Bu arada, Gülhane ne zaman teslim edileceði

Jandarma Er Bayram Uluer. Askeri Týp Akademisi (GABir süre içerde kalan TA) Komutaný Hasan KüAkyüz çýkýþta gazetecilere çükakyüz Adli Týp Kuruçalýþmalarýn devam ettiðini muna geldi. söyledi.

(Ç.HAK:2807)

(Ç.HAK:2803)

fyonkarahisar’da meydana gelen patlamada þehit olan 25 askerden 24'ünün kimlik tespiti çalýþmalarý devam ediyor. Afyonkarahisar'daki patlamalarda þehit olan askerlerin cenazeleri ve þehit yakýnlarýndan alýnan kan örnekleri, DNA incelemesi için perþembe gece saatlerinde Ankara Adli Týp Kurumu'na getirilmiþti. Þehitlerin yakýnlarýndan alýnan kan ve doku örnekleri, cenazelerden alýnan kan örnekleri ile karþýlaþtýrýlýyor. Adli Týp Kurumu'ndaki uzmanlar, cenazelerin biran önce ailelere teslim edilebilmesi için aralýksýz çalýþýyor.

Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na ait Aþevi'nin, Muzayede Salonu'na taþýnýyor.

‘Sen beni tehdit mi ediyorsun?’ B

elediye Halk Günü toplantýsý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya, maddi yardým talebi ile katýlan Mehmet Gürlü adlý vatandaþ, kendisiyle ilgilenilmesini isteyerek 'Yoksa Vali'ye, Baþbakan'a kadar giderim' dedi. Vatandaþýn bu sözüne, kýzsa da alttan almaya çalýþan Zeki Gül, 'Sen beni tehdit mi ediyorsun?' diye sordu. Aþevinden yemek yardýmý alýrken daha sonra 'sigortasý olduðu' gerekçesiyle yardýmýn kesildiðini belirten Mehmet Gürlü, emekliliðine sigortasýnýn olduðunu ancak pirim ödeyemediðini söyledi. Emekliliðine 650 gün kaldýðýný belirten Gürlü, ayrýca TOKÝ'den aldýðý evin 6 aydýr taksitini ödeyemediðini ifade etti. Gürlü 'Benimle ilgilenin yoksa Vali'ye, Baþbakan'a çýkarým' demesine üzerine Zeki Gül, 'Çýk. Sen beni tehdit mi ediyorsun?

Ben seni dinliyorum, yardýmcý olmaya çalýþýyorum, ilgileneceðim diyorum sen beni tehdit ediyorsun' diye karþýlýk verdi. Diyalog, Zeki Gül'ün 'canýn saðolsun' sözleri ile sona erdi.

Evin suyunu kesmeyin

Toplantýya katýlan Þehriban Süren adlý vatandaþ da, su faturasýný ödeyemediklerini belirterek yardým istedi. Kendisinin okumayazma bilmediðini, eþinin Ankara'da bir hastanede kanser tedavisi gördüðünü ve bu yüzden sýk sýk Ankara'ya gidiþ-geliþ

yaptýðýný belirten Süren, 181 TL tutarýndaki faturanýn ödenmesini istedi. Zeki Gül ise, Þehriban Süren'in evinin suyunun kesilmemesi için talimat verdi. Gül ayrýca Süren'i Sosyal Yardýmlaþma Vakfý'na yönlendirdi.

edin

Kýzýma yardým

Toplantýda, Mavuþ Aydar adlý bir kadýn ise, Anadolu Turizm Otelcilik ve Aþçýlýk Meslek Lisesi'ni kazanan kýzý için yardým istedi. Akkent Mahallesi'nde oturduklarýný, kýzýnýn

Buharaevler Mahallesi'ndeki Turizm Otelcilik ve Aþçýlýk Meslek Lisesi'ne gidebilmesi için iki otobüs deðiþtirmesi gerektiðini belirten Aydar, "Servisler gelmiyor. Okla gitmesi için iki otobüs deðiþtirmesi gerekiyor. Bu kadar ekonomik gücümüz yok. Yardým edin" dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ise, otobüs konusunda bir þey yapamayacaklarýný, ancak Sosyal Yardýmlaþma Vakfý aracýlýðýyla ekonomik destek saðlanabileceðini bildirdi.


4

SALI 11 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘OSB’yi daha ileriye taþýma gayretindeyiz’ Ç

orum OSB Yönetim Kurulu’nun Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda toplandýðý bildirildi. Valilik’ten yapýlan açýklamaya göre, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Vali Baþköy Baþkanlýðýndaki ilk toplantýsýný yaptý. Toplantýya; Vali Sabri Baþköy, Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Bülent Onur, miteþebbis heyet üyeleri, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Özel Ýdare Genel Sekre-

OSB yönetimi Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda ilk toplantýsýný yaptý.

teri Yakup Keleþ, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý ve diðer üyeler katýldý. Çorum OSB’nin kurulmasýnda ve altyapýnýn tamamlanmasýnda emeði geçen valilere ve müteþebbis heyetine teþekkür eden Vali Baþköy; OSB’yi yeni bir ivme ile daha ileri noktalara taþýmak için, yönetim kurulu üyeleriyle beraber ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Toplantýya gündem maddelerinin görüþülmesi ile devam etti.

OSB yönetim kurulu toplantýsýna gündem maddelerinin görüþülmesi ile devam edildi.

Bakan’ýn Vali Balkanlýoðlu yorumu Nihat Ergün

B

ilim Teknoloji ve Sanayi Bakaný Nihat Ergün, bazý basýn yayýn organlarýnda tartýþýlan Afyon Valiliði’ndeki hediye görüntülerini yorumladý. Konunun çok fazla istismar edildiðini belirten Ergun, ''O hediye takviminin o günkü þartlar altýnda kenara konulmasý icap ederdi” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, Afyonkarahisar’da 25 askerin þehit olduðu patlama sonrasýnda bölgeye giden Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel’e hediye veren hemþehrimiz Vali Ýrfan

Vali Balkanlýoðlu’nun Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel’e hediye vermesi tartýþýlmýþtý.

Balkanlýoðlu’nun tutumunu yorumladý. NTV'ye konuþan Bakan Ergün, ''O hediye takviminin o günkü þartlar altýnda kenara konulmasý icap ederdi'' dedi. Ergün þöyle konuþtu: ''Siz valiliðe gelen birisine kuþkusuz her zaman hediye takdim edebilirsiniz, ama o hediye takviminin o günkü þartlar altýnda kenara konulmasý, konunun ehemmiyeti üzerindeki görüþmelerin ön planda olmasý icap ederdi. Maalesef bizde bazen þekil esasýn üstünü örtebiliyor. Bu bir þekildir ama, iþin özünü örten bir þekil haline dönüþmüþtür. Bunlarýn dikkate alýnmasý gerekir.

orum'un Osmancýk ilçesinde, park halindeki týra arkadan çarpan otomobildeki 1 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Ýstanbul'dan Trabzon'a giden Sevim Hacýahmetoðlu (44) yönetimindeki 34 CEA 61 plakalý otomobil, Kalinse köyü yakýnlarýnda, yol kenarýnda park halinde bulunan Ergül Civelek'e (44) ait 08 K 6437 plakalý týra çarptý.

V

ali Sabri Baþköy’ün ADLÝþletmeleri sahasýnda incelemelerde bulunduðu bildirildi. Valilik’ten yapýlan açýklamaya göre, Dodurga ilçesinde faaliyetlerini yürüten Çelikler Taahhüt Ýnþaat ve Sanayi A.Þ., tarafýndan iþletilen ADL Kömür sahasýnda incelemelerde bulunan Vali Sabri Baþköy'e, TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu da eþlik etti. ADL Kömür sahalarýndaki ocaklarda açýk ve kapalý (yeraltý) olarak iþletilen, kömür çýkarým iþlemlerini inceleyerek; yetkililerden üretim kapasitesi, çalýþan iþçi sayýsý ve iþ güvenliði hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy; insan canýnýn çok deðerli olduðunu ifade ederek iþ kazalarý konusunda azami özeni göstermelerini istedi.

Vali Baþköy, Çelikler Taahhüt Ýnþaat ve Sanayi A.Þ. yetkililerinden bilgi aldý.

Vali Baþköy, iþ kazalarýna karþý alýnacak tedbirlere dikkat çekti.

'ÝSTÝSMAR EDÝLMEMELÝYDÝ'

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakaný Nihat Ergün, Balkanlýoðlu tartýþmasýna yorum getirdi.

Evet, bu konunun istismar edildiði de bir gerçek. Bu tutum o gün itibariyle gerçekleþmemeliydi. Ancak, bunun olmasý istismar edilmesini de gerektirmez. Biraz fazla istismar edildiðini de düþünüyorum”

Trafik kazasý; 1 ölü, 3 yaralý Ç

Vali ADL kömürünü inceledi

Kazada otomobil sürücüsü Sevim Hacýahmetoðlu olay yerinde yaþamýný yitirdi. Yaralanan eþi Galip (48), çocuklarý Rýfat Emre (18) ve Ali Hacýahmetoðlu (12), ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýlar buradaki ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. (A.A.)

Býçaklý kavga; 1 yaralý ADL Kömür sahalarýndaki ocaklarda açýk ve kapalý (yeraltý) ocaklarý incelendi.

Ç

orum'da bir restoranda çýkan kavgada, bir kiþi býçakla yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'ndeki bir restoranda eðlenen Kerem Þahin (33) ve arkadaþý Ergün Erkoçak (34) ile Yaþar Ç. (27) arasýnda henüz belirlenemeyen nedenle tartýþma çýktý. Kavgaya dönüþen olayda Ke-

rem Þahin, býçakla bacaðýndan yaralandý. Yaralý, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Þüpheli gözaltýna alýndý. Ýlk ifadesinin ardýndan adliyeye sevk edilen Yaþar Ç, cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla serbest býrakýldý. (A.A.)

Ýnþaat atýklarý kavga nedeni oldu

Alkollü sürücü kontrole yakalandý

G

Park halindeki týra arkadan çarpan otomobildeki 1 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý.

ülabibey Mahallesi Kapaklý 27. Sokak’ta komþular inþaat atýklarý yüzünden kavga etti. M.Ç., M.T. ve Ö.T. arasýnda inþaat atýklarý nedeniyle kavga çýktý. Tartýþma sýrasýnda taraflar birbirlerini dövdü.

O

smancýk’ta yapýlan trafik kontrolünde alkollü sürücü hakkýnda iþlem gerçekleþtirildi. Mevlana Sokak’ta yapýlan kontrol sýrasýnda G.H. isimli sürücünün 138 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem


SALI 11 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Mini mini birler okulda Ý

lkokula baþlama yaþýnýn 66 aya çekilmesine iliþkin tartýþmalar sürerken, tartýþmalarýn odaðýndaki minikler dün dersbaþý yaptý. Eðitimde '4+4+4' uygulamasý dün baþladý. Okulla yeni tanýþacak anasýnýfý ve ilkokul birinci sýnýf öðrencileri için, bir hafta süreyle 'uyum eðitimleri' verilecek. Annelerinin eþliðinde okula baþlayacak olan minikler, ilk hafta oyun, müzik, resim gibi etkinlikler yapacaklar, okulu ve arkadaþlarýný tanýyacaklar. Birinci haftadan sonra çocuklarýn uyumuna göre, annelerin eþlik etmesine son verilebilecek.

Okula yeni baþlayan bazý öðrenciler gözyaþý döktü.

Uygulamaya geçiþ ile birlikte aralarýnda 6066-72 aylýk çocuklarýn da bulunduðu toplam 2 milyon 313 bin 888 öðrencinin, oturduklarý yere en yakýn okula kayýtlar e- okul sistemi

üzerinden geçen ay yapýldý. Bu öðrencilerin 1 milyon 750 bini, birinci sýnýfa, 563 biniyse ana sýnýfýna kayýt yaptýrdý. Bu sayýnýn kaçýnýn 60-66 ay arasýndaki çocuklardan

oluþtuðu ise henüz açýklanmadý. 60-66 aylýk çocuklar ailelerinin isteði üzerine birinci sýnýfa baþlayabilecek. 30 Eylül tarihi itibariyle 66 aylýk olan çocuklarýný birinci sýnýfa

göndermek istemeyen velilerin, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden 'fiziken ya da zihnen okula baþlamalarý uygun deðildir' þeklinde rapor almalarý gerekiyor. Rapor almayan ailelerin çocuklarý, anne-babanýn onayý aranmaksýzýn birinci sýnýfa baþlayacak. Okula uyum eðitimleri bir hafta boyunca günde 3 saat þeklinde verilecek. Öðrenciler bol bol oyun oynayacak, arkadaþlarýný tanýyacak. Minik öðrencilerin uyum eðitimlerine baþladýðý saatlerde Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer de Ankara'daki bir okulda, öðrenci, veli ve eðitimcilerle bir araya gelecek.

Okul baþladý, hastalýklara dikkat! O

kullar açýldýðýnda çocuklarýn kapalý ve kalabalýk ortamlarda daha fazla vakit geçirmesi nedeniyle bulaþýcý hastalýklar da hýzla yayýlýyor. Ailelerin özellikle solunum yolu rahatsýzlýklarýna karþý dikkatli olmasý gerekiyor. Ev kadar temiz ve mikroplardan arýnmýþ olmayan okul ortamý, çocuklarý virüs ve bakterilerle karþý karþýya býrakýyor. Memorial Þiþli Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Ercan Tutak, okul döneminde sýk görülen hastalýklar ve tedavi yöntemleri hakkýnda bilgi verdi.

yor

En baþta grip geli-

Çocuklar kreþe veya okula baþlayana kadar ev ortamýnda çok sýk hastalanmazlar. Okul ve kreþlerin açýlmasý ile birlikte durum tersine döner. Hastalýklar hem onlarýn hem de ailelerin yaþamýnýn bir parçasý halini alýr. Sonbaharla birlikte damlacýk yolu ile yayýlan ve solunum yollarýna yerleþen virüslerin yol açtýðý enfeksiyonlarda artýþ görülür.Okulda yaygýn olarak görülen rahatsýzlýklarýn baþýnda soðuk algýnlýðýna neden olan gribal enfeksiyon-

lar gelir. Grip, özellikle Eylül ile Mart aylarý arasýnda sonbahar-kýþ dönemini kapsayan mevsimsel özellik gösteren bir hastalýktýr. Ateþ, baþ aðrýsý halsizlik, kýrgýnlýk ile baþlar. Öksürük, burun akýntýsý ya da týkanýklýðýnýn ardýndan akciðer enfeksiyonu, sinüzit ve orta kulak enfeksiyonu gibi hastalýklarla birlikte görülebilir. Kýþ aylarýnda 2 yaþýn altýndaki çocuklarda gözlenen solunum yolu hastalýklarýnýn %80'i bu virüslerden kaynaklanýr. Bakteriler aracýlýðý ile oluþan bademcik enfeksiyonu ile virüslerin neden olduðu solunum yolu enfeksiyonunu birbirinden ayýrt etmek tedavi seçiminde çok önemlidir. Bademcik enfeksiyonunda öksürük ve burun akýntýsý genellikle görülmemektedir. Ateþ, yutkunmada güçlük, iþtahsýzlýk ve karýn aðrýsý ön planda iken; virüslerin neden olduðu gribal enfeksiyonlarda öksürük, burun akýntýsý, halsizlik, yaygýn kas aðrýlarý daha belirgin þikayet olarak gözlenmektedir.

Öksürük ilaçlarýna dikkat!

Aileler çoðu kez ateþ, öksürük ve burun akýntýsý þikayeti olan ço-

Okul döneminin baþlamasýyla hastalýklara dikkat edilmesi gerektiði uyarýsýnda bulunuldu.

cuklarýna gereksiz yere antibiyotik ve þurup verir. Oysa yapýlan çalýþmalar virüs enfeksiyonlarýnda bu ilaçlarýn etkili olmadýðýný ortaya koymaktadýr. Ateþ düþürücülerin gereksiz yere kullanýmý çocuklarýn doðal baðýþýklýk sisteminin güçlenmesine engel olmaktadýr. Solunum yolu enfeksiyonlarýnda gözlenen öksürük þikayeti aslýnda oluþan salgýlarýn solunum yollarýndan temizlenmesi için vücudun bir savunma mekanizmasý olarak iþlev görür. Öksürük kesici özelliði olan ilaçlarýn kullanýmý, vücudun bu doðal savunmasýný bloke ettiði için kullanýlmasý önerilmez. Bazen bademcik enfeksiyonu ile gribal

enfeksiyon ayýrýmý, muayene sonucunda da yapýlamaz. Bu durumda boðaz kültürü alýnmasý, bazý kan testlerinin yapýlmasý ve sadece ateþ düþürücü verilerek hastanýn gözlenmesi gerekir. Özellikle alerjik bünyesi olan çocuklarda astým ataðýný baþlatmasý veya küçük bronþlarýn salgýlarla týkanmasý neticesinde "bronþiolit" adý verilen rahatsýzlýða neden olabilmesi açýsýndan gribal enfeksiyonlara karþý tedbir almak bu aylarda özellikle önemlidir.

Nezle ve girip karýþtýrýlýyor Nezle, grip ile çok sýk karýþtýrýlan bir rahatsýzlýktýr. Ancak nezlede

genel durum daha iyidir. Ateþ yüksek olmaz. Daha çok hapþýrýk, burun akýntýsý ve burun týkanýklýðý ile kendisini gösterir. Nezle ve grip gibi hastalýklarýn uzun sürmesi hastalýðýn sinüzit ve orta kulak enfeksiyonu ile komplike olmasýna yol açabilir. Bu nedenle sinüslerin ve östaki kanalýnýn aðzýnýn açýlmasýný saðlayacak steril tuzlu su içeren burun damlalarýnýn kullanýmý yarar saðlayacaktýr. Eðer bir çocukta yýlda 5 defadan fazla tekrarlayan, sinüzit, orta kulak enfeksiyonu, akciðer enfeksiyonu ile komplike olan solunum yolu enfeksiyonu þikayeti varsa mutlaka uzman bir doktor tarafýndan muayene edilmesi gerekir.

Dershaneler 2013’te kalkýyor P

artisinin 77. Geniþletilmiþ Ýl Benim parasý olmayan, gücü olmayan Baþkanlarý Toplantýsý'nda konuþan vatandaþým dershaneye yavrusunu Baþbakan, dershaneleri 2013-2014 gönderemiyordu. Biz diyoruz ki, ey eðitim öðretim yýlýnda kaldýrmayý dershaneciler, eðer eðitime öðretime planladýklarýný söyledi. Erdoðan, destek verecekseniz, okullar kurun, sizden dershaneciliðin kaldýrýlmasýnýn halkýn hizmet alýmý yapalým. Bedeli neyse biz ortak talebi olduðunu belirterek, verelim. Sizi açýkta býrakacak deðiliz. Biz "Ýktidara geldiðimizde üniversite yatýrýmdan kurtulmuþ oluruz, siz de imtihanlarýnýn sorularý dershanelerin hizmetinize aynen devam edersiniz. 'Bu müfredatýna göre hazýrlanýyordu. Bunu güzel teklif' demiyorlar. Niye? Öbür taraf deðiþtirdik. Öyle bir emperyal yapý çok daha tatlý da ondan. Er geç 2013vardý ki, tamamen dershanecilere 2014'e de biz o sistemle birlikte girmiþ çalýþýyorlardý. Parasý olmayan olacaðýz." vatandaþým dershaneye yavrusunu Konuþmasýnda açýk lise eðitim gönderemiyordu." dedi. Dershanecileri öðretimi ile alakalý bazý þikâyetler aldýðýný açýkta býrakmayacaklarýný da ifade eden anlatan Erdoðan, 18 yaþ sýnýrýnýn Baþbakan, þöyle konuþtu: "Ey olmadýðýný, ortayý bitirdikten sonra isteyen dershaneciler okullar kurun, sizden herkesin açýk liseye gidebileceðini hizmet alýmý yapalým. Bu güzel teklif söyledi. CHP'li bazý milletvekillerinin, demiyorlar. Niye? Öbür taraf çok daha Kur'an-ý Kerim ve siyer derslerinin tatlý da onun için." okullarda seçmeli olarak okutulmasýndan Baþbakan, dershaneleri 2013Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan çok rahatsýz olduðunu söyleyen Erdoðan, 2014'te kaldýrmayý planladýklarýný "(Millet Ay'a giderken, bu eðitim sistemiyle ancak amele yetiþir) söyledi: "Bundan kim gücenirse gücensin, kusura bakmasýnlar. Bu diyorlar. Ya bugüne kadar Siyer-i Nebi yoktu da kaç tane adam benim halkýmýn vatandaþýmýn ortak talebidir. Bu ülkede öyle bir gönderdiniz Ay'a?" dedi. emperyal yapý vardý ki, tamamen dershanecilere çalýþýyorlardý.

Ýlk gün heyecaný TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu 1. sýnýf öðrencileri velileri ile birlikte ders baþý yaptý.

T

OKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu 1. sýnýf öðrencileri uyum eðitimi için okula bir hafta önce baþladý. Okula ilk defa baþlayan minik öðrenciler öðretmenleri ile tanýþýp yeni sýnýflarýndaki yerlerini aldý. Ýlk gün velileri ile okula gelen minik öðrencilerin kimi heyecan, kimi gözyaþý dökerek zor da olsa anne ve babalarýnýn ellerini býrakarak öðretmeni ile sýnýflara gitti. Bazý miniklerin anne ve babasýyla birlikte sýnýfa girdiði dikkatlerden kaçmadý. Sýnýf Öðretmeni Ýbrahim Anýz, ilk derste bu yýl deðiþen müfredata göre ilk aylarda öðrencilerin seviyesine göre eðitici oyunlar oynanacaðýný belirterek, velilere, “Bu yüzden ilk aylarda öðrencilerimizin okuma yazmasý konusunda aceleci davranmayalým. Ayrýca Sizden isteðimiz bizimle iþbirliði yapmanýz, tavsiyelerimiz doðrultusunda çocuklara yaklaþmanýzdýr. Eðer okulda ve evde öðrencilerimize karþý ayný dili kullanmayý baþarýrsak her çocuk mutlaka okuyup yazacaktýr.” dedi. Okul Müdür Ayhan Geylani de, bu yýl okulun bölgesinde 1.sýnýf çaðýnda 163 öðrencinin olduðunu,

Bazý öðrenciler okul bahçesinde heyecanlarak aðladý.

Sýnýf Öðretmeni Ýbrahim Anýz, ilk derste velileri bilgilendirdi.

Okullarda öðrenciler ve velileri ilk gün heyecaný yaþadý.

ancak bölgenin yeni yerleþim alana olmasýndan dolayý sürekli nakil öðrencinin geldiðini söyledi. Geylani, velilerin endiþe etmelerine gerek

olmadýðýný, okul olarak kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen yeni eðitim sistemine imkânlar dahilinde en iyi þekilde hazýrlandýklarýný vurgulayarak,

“Öðrencilerimize hazýrýz Deðiþen eðitim siteminden dolayý ortaokul öðrencileri sabah, ilkokul öðrencileri öðlen okula gelecek.” diye konuþtu.

40 bin öðretmenin atamasý yapýldý U

zun bir süredir beklenen öðretmen atamasý yapýldý. MEB'de yapýlan atamada 40 bin öðretmen eðitim kadrosuna katýldý. MEB, okullardaki öðretmen ihtiyacýný karþýlamak üzere ilk atama,

açýktan ve kurumlar arasý atama ile açýktan ilk, kurumlar arasý ilk atama yoluyla toplam 40 bin 164 öðretmen atamasýný yaptý. Atamalar Milli Eðitim Bakanlýðý'nda düzenlenecek törenle

gerçekleþtirildi. Adaylar sonuçlarýný atama iþlemleri tamamlandýktan sonra bakanlýðýn internet sitesinden öðreniyorç. Atanan öðretmenler görevlerine 11 Eylül 2012 tarihinden itibaren baþlayacak.

5

ÞAHÝN OTOMOTÝV

ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM 0 364 224 94 94 sahin.servis@citroenbayi.com


6

Üstün Yeteneklilerin Eðitimi için çalýþtýlar 5

SALI 11 EYLÜL 2012

-8 Eylül 2012 tarihlerinde Karabük Üniversitesi tarafýndan düzenlenen ‘Üstün Yeteneklilerin Eðitimi Çalýþtayý’na Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi olarak Kurum Müdürü Yaþar Kýyýklýk ve Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren katýldý. Türkiye'de üstün yeteneklilere sürdürülebilir tek eðitim veren Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (KUYEM)’nin Karabük, Bartýn, Zonguldak, Kastamonu, Sinop Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerinin iþ birliði ile gerçekleþtirilen ‘Üstün Yeteneklilerin Eðitimi Çalýþtayý’ sona erdi. Yapýlan açýklamaya göre, Üniversite Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleþen ‘Üstün Yeteneklilerin Eðitimi Çalýþtayý’nýn son gün programýna; Rektör Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Karabük Ýl Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Gürpýnar, Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Yetenekliler Grup Baþkaný Necati Bilgiç, Çorum, Bartýn, Zonguldak, Sinop, Kastamonu Rehberlik Araþtýrma Merkezleri ve Bilim Sanat Merkezleri müdürleri, öðretmenler ve davetliler katýldý. Üç gün boyunca oturumlar halinde devam eden çalýþtayda tanýmlama, eðitim programý ve üstün yetenekliler öðretmen eðitimi konularý

hakkýnda çalýþma gruplarýnýn yaptýðý çalýþmalar, elde ettikleri sonuçlar tüm katýlýmcýlarla paylaþýldý ve çalýþtayýn sonunda tüm katýlýmcýlara katýlým sertifikalarý verildi. Üstün yeteneklilerin tanýlanmasý, insan kaynaklarý ve öðretim programlarý olarak 3 ana baþlýkta altýnda yapýlan çalýþtayda þu konulara deðinildi; Dünya saðlýk örgütünün önerdiði ve bu alanda araþtýrma yapan pek çok araþtýrmacýnýn da benimsediði 130 zekâ bölümü (IQ) ve üstü zihinsel kapasiteye sahip kiþiler ‘Üstün Yetenekli’ kiþiler olarak tanýmlanmaktadýr. Üstün yeteneklilerin tanýlanmasýyla ilgili olarak çeþitli yöntemler kullanýlmaktadýr. Öðrencinin arkadaþýnýn, velisinin veya öðretmeninin yönlendirmesi veya aday gösterilmesi üzerine baþlýca dört ana baþlýk altýnda ölçme yapýlarak tanýlanma yapýlmaktadýr; Geliþim profillerinin çýkarýlmasý, grup testleri, baþarý testleri ve bireysel zekâ testleri. Üstün yeteneklerin tanýlanmasýyla ilgili olarak bu testlerin yanýnda yaratýcý zekâ testleri ve eleþtirel zekâ testleri de kullanýlmaya baþlandýðý belirtildi. Türkiye’de tanýlamalar; testler uygulayýcý uzmanlar veya rehberlik araþtýrma merkezleri tarafýndan yapýlýyor.

Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren sunum yaptý.

Konuyla ilgili verilen bilgilerin devamýnda þunlar kaydedildi; “Almanya, Ýsviçre ve Ýspanya'da üstün yetenek ya da baþarý gösteren öðrencilere sýnýf atlama olanaðý tanýnmaktadýr. Almanya ve Ýngiltere'de üstün yetenekli çocuklarýn eðitimiyle ilgili uygulamalarýn çoðu özel yatýlý okullar tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Her çocuðun biliþsel geliþimine uygun bireysel eðitim desteði almasý gereði düþüncesinden yola çýkýlarak kurulan bu okullarda eðitim, çocuklarýn biliþsel, sanatsal ve beceriye dayalý yeteneklerine göre ilerlemekte ve 12 yýl sürmektedir. Öðrenciler yeteneklerine göre dil, matematik ve doðal bilimler gibi dersler almaktadýr. Çalýþtayda "üstün yetenekli öðrencilerin tanýlamasý" grubunda çalýþmalara katýlan Yaþar Kýyýklýk ve Ýbrahim Eren, Özel Eðitim Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Sarý ve Bakanlýk yetkilileriyle, katýlýmcý RAM ve BÝLSEM müdürleri ve öðretmenleriyle karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulunma imkâný elde ettiler. Çalýþtayýn sonuç raporunun Çorum RAM Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren tarafýndan sunulduðu bildiri, üstün zekalý ve özel yetenekli öðrencilerin okul öncesi dönemde tanýlama ve yerleþtirme yapýlabilmesi, E-Okul Modülü oluþturulmasý, Rehberlik Araþtýrma Merkezlerinin Üstün Zekalý öðrencilerin tanýlanmasý birimi oluþturulmasý, veli ve öðretmen formlarýnýn geliþtirilmesi, mevcut testlerin güncellenmelerinin saðlanmasý vb. konularýn üzerinde duruldu. Çalýþtay ile ilgili ayrýntýlarý

http://www.corum.ram.g ov.tr adresi üzerinden temin edilebilir.

‘Üstün Yeteneklilerin Eðitimi Çalýþtayý’na Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi olarak Kurum Müdürü Yaþar Kýyýklýk ve Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren katýldý.

Uzunkaya tesisleri inceledi

Ç

orum’un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, meclis üyeleri ile birlikte belediyeye ait tesislerde incelemelerde bulundu. Sabit Kýrma Eleme Tesisi, Beton Santrali ve Kilit Parke tesislerinde yapýlan ürünleri inceleyen Baþkan Uzunkaya ve beraberindeki heyet, tesisin ilçenin çehresini deðiþtirdiðini ve ilerleyen zamanlarda ekonomiye katký saðlayacaðýný belirtti. Projelerin hayata geçirilmesinde belediye meclisinin büyük katkýlarýnýn olduðunu dile getiren Baþkan Uzunkaya, “Ýktidarý ve muhalefetiyle halisane çabalar içinde, aðýz tadýyla bugünlere geldik. Hizmetlerin vatandaþlarýmýza ulaþmasýnda en küçük çabanýn bile bir deðeri olduðuna inanýyoruz. Bu vesileyle gerek eleþtiri ve gerekse önerileriyle

Etkinlik Karabük Üniversitesi tarafýndan düzenlendi.

yoruz.'' dedi. Belediye meclis üyeleri de faaliyete geçen tesislerin yapýlmasýnda ne denli doðru karar alýndýðýný

gezerek ve incelemelerde bulunarak gördükleri söyleyerek, Baþkan Uzunkaya’ya teþekkür ettiler.(ÝHA)

Engelliye bakanlara sosyal güvence E

Yaþar Kýyýklýk ve Ýbrahim Eren, çalýþtay hakkýnda bilgi verdi.

Selahaddin Uzunkaya, meclis üyeleri ile birlikte belediyeye ait tesislerde incelemelerde bulundu.

katkýda bulunan tüm meclis üyelerimize teþekkür ediyorum. Ýlk günkü heyecanla çalýþmalarýmýza devam edi-

ngelli çocuðuna ya da hasta yakýnýna evinde bakan 450 bin kiþiye 673 lira maaþ ödeniyor. Ancak bu kiþiler sosyal güvenceden yoksun. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile SGK'nýn çoðunluðu kadýn olan bu kiþileri sigortalý yapmak için yürüttüðü çalýþma, son Bakanlar Kurulu'nda masaya yatýrýldý. Edinilen bilgiye göre evde bakým hizmeti verenler, ayda 15 gün prim ödeyecek. Ancak bu prim 30 gün sayýlacak. Böylece düþük primle sigortalý olacaklar. Primlerin kendilerine ödenen maaþtan mý kesileceði yoksa devlet tarafýndan mý ödeneceði ise henüz karara baðlanmadý. Maaþtan kesmenin tepki çekeceði belirtilirken devletin ödemesi halinde önemli bir kaynak gerektirecek. Bakýma muhtaç engelli çocuðuna ya da yakýnýna evinde bakan kiþilere devlet, 'evde bakým parasý' adý altýnda 673 lira maaþ ödüyor. Evde bakým parasý, engelli kiþilerin kendisine deðil, bakýmýný üstlenen akrabasý veya vâsisi gibi üçüncü kiþilere ödeniyor. Bu maaþ her altý ayda bir zamlanýyor. Büyük bölümünü bayanlarýn oluþturduðu bu kiþiler, yeni dönemde sigortaya da kavuþacak. Böylece bakýma muhtaç engelli çocuðuna ya da hasta yakýnýna bakan bu kiþiler, emekli olma imkânýný da elde etmiþ olacaklar. Evde bakým kapsamýnda yaklaþýk 450 bin kiþiye maaþ ödeniyor. Ancak bu kiþiler sosyal güvenceden yoksun. Düzenli gelirleri olduðu halde sosyal güvenlik siteminin içerisinde deðiller. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, bu kiþilerin sosyal güvence kapsamýna alýnarak sigortalarýnýn ödenmesi için bir çalýþma yaptý. Çalýþma Bakanlýðý da 450 bin kiþinin sigortalý olmasýna, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) prim gelirlerini artýracaðý için olumlu baktý. Bu kiþilerin düþük

prim üzerinden sigortalý olabilmeleri için de 15 günlük prim yatýrýp bu primin 30 gün sayýlmasý benimsendi. Bu kiþilerin hepsi devletten düzenli maaþ aldýklarý için sigorta kayýtlarýnýn yapýlmasý da kolaylýkla mümkün. Düzenlemenin devreye girmesi halinde sosyal güvenlik sistemine prim ödeyen kiþi sayýsý bir anda 450 bin artacak. Ancak evde bakým yapan kiþilerin sigorta primlerinin kim tarafýndan ödeneceði, belirsizliðini koruyor. Sigorta primlerinin kendilerine ödenen maaþtan mý kesileceði yoksa devlet tarafýndan mý ödeneceði henüz karara baðlanmadý. Primlerin maaþlardan kesilmesi durumunda engelli yakýnýna bakan kiþinin eline geçen miktar azalacak. Bu durumun tepki çekeceði belirtiliyor. Ancak sigorta primlerinin devlet tarafýndan ödenmesi halinde ise 450 bin kiþinin priminin önemli bir kaynak gerektireceði belirtiliyor. Bakanlar Kurulu toplantýsýnda, engelli çocuðu ya da yakýnýna evinde bakanlarýn yaný sýra günlükçü olarak ev temizliðine giden, çocuk ya da yaþlýya bakan kadýnlarýn da sigorta kapsamýna alýnmasý üzerinde duruldu. Çalýþma Bakanlýðý, bu kiþilerin kayýt altýna alýnmasý için esnek çalýþma modelini önerdi. Buna göre ev temizliðinde veya çocuk- yaþlý bakýmýnda çalýþan kadýnlar, esnek çalýþma sistemiyle saat ücreti üzerinden sigortalý olacaklar. Çalýma Bakanlýðý, kayýt dýþý istihdamýn kayýt içine alýnmasýný saðlayacaðý ve prim gelir getireceði için bu yönde düzenleme yapýlmasýný istiyor. Ancak pratikte kimin çocuk bakýcýlýðý yaptýðýný ya da kimin ev temizliðine gittiðini tespit etmek güç. Bu nedenle bu kiþilerin evde bakým hizmeti yapanlar gibi tek kalemde kayýt altýna alýnmalarý mümkün deðil. Ancak sosyal güvenliðin önemi anlatýlarak ikna yoluyla sigortalý olmalarý saðlanabilecek.

www.corumhakimiyet.net

ÖMER KILIÇ omerkilic91@Hotmail.com

BEDEL Son günler, Türkiye'yi yönetenler için çok zorlu günler olmalý. Þemdinli þokunu atlatamadan Gaziantep'teki hain saldýrý geldi. Onun yaralarý sarýlamadan Beytüþþebap baskýný, ardýndan da Afyon'da mühimmat deposundaki facia. Tam da þairin dediði gibi düþman kavi, dost bivefa, talih zebun bir durum. Düþman kavi gerçekten. Ne kadar tedbir alýrsanýz alýn, böylesi bir düþmana güç yetirebilmeniz imkânsýz. Çünkü düþman kalleþ, düþman namert. Hiçbir ilkesi, hiçbir kutsalý yok. Her türlü kýlýða girebiliyor, akla hayale gelmeyecek her yolu deneyebiliyor. Boþuna dememiþler, namertliðe tedbir olmaz diye. Muhalefet bütün bunlarýn Suriye konusunda hükümetin takýndýðý tutumdan kaynaklandýðýný söyleyerek acýmasýz bir propaganda yürütüyor. Bu konuda zannettiðimizden çok daha güçlü olan içimizdeki Suriye ve Ýran lobisini, ulusalcý, Ergenekoncu, bilumum statükocu taifeyi arkasýna alan muhalefet, örgüte ve onun siyasi uzantýlarýna bulunmaz bir psikolojik zemin yaratýyor. Son bir ayda günde ortalama olarak iki yüz kiþinin öldüðü, sýnýra dayanan mülteci sayýsýnýn Türkiye'nin tahammül sýnýrlarýný zorlamaya baþladýðý Suriye konusunun, hükümet üzerinde dayanýlmaz baskýlar oluþturarak iktidarýn köþeye sýkýþtýðýný gören PKK, þimdi tam zamaný diyerek peþ peþe saldýrýlar düzenliyor. Ýntihar edercesine yaptýðý saldýrýlarda kendisi de çok fazla zayiat veriyor, ama hiç önemli deðil. Sayý ile vermediler ya, Kürt analarý onar on beþer doðurmaya devam ediyorlar nasýlsa. Gazetenin biri baþlýk atmýþ, Beytüþþebap katilleri yok edildi diye. Yalan. Beytüþþebap'ta kullanýlan silahlar imha edildi o kadar, katiller baþka yerde. Zira savaþ aðalarý için Beytüþþebap baskýnýnda kullanýlan Kürt gençlerinin, kullanýlan silahlar kadar bile deðeri yok. Diðer tarafta bugüne kadar dost bildikleriniz de hakikaten bivefa. En zor zamanlarýnda sizin kendilerine sahip çýktýðýnýz, kendi pozisyonunuzu tehlikeye atacak kadar koruyup kolladýðýnýz ülkeler, þimdi size karþý düþmanlýkta sýnýr tanýmýyorlar. PKK'ya açýkça yataklýk yapýyorlar, topraklarýný kullandýrýyor, ellerine aðýr silahlar veriyorlar. Nükleer silah tartýþmalarýnda sizin bütün dünyayý karþýnýza alma pahasýna arkaladýðýnýz ülke, elinde bu silahlarýn varlýðýný ima ederek sizi tehdit etmeye kalkýyor. Bundan dolayý da dýþarýdakiler bir yana, içerideki muhalifleriniz sizi basiretsiz bir politika gütmekle suçluyor. Komþularla sýfýr sorun diyerek yola çýkan, bu amaç için eþini ve çocuklarýný bir ülkeden diðerine geçerken havaalanýnda görebilen Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun içinde ne fýrtýnalar kopuyordur kim bilir. Daha düne kadar rejimine mollarþi diyerek aþaðýladýklarý, düþmanlýkta sýnýr tanýmadýklarý Ýran, bugün onlarla el ele, kol kola. Bu ülkenin resmi yayýn organlarý, ulusalcý çizgide yayýn yapan Aydýnlýk, Birgün, Yurt gibi gazete ve haber kanallarýnýn hükümet aleyhine yaptýklarý yayýnlarý aðzý kulaklarýnda aktarýyor, kendi kamuoyunu onlarla bilgilendiriyor. Akýl tutulmasý dedikleri bu olsa gerek. ABD'ye, Rusya'ya, Çin'e sýrtýný dayayarak komþularýna, kardeþlerine efelenenler tarihi bir yanlýþ iþliyorlar. Gerçek Ýran ve Irak bu deðil. Umuyoruz ki bu tarihi yanlýþtan bir an önce dönsünler. Evet, bütün bunlarýn her birisi, insana cinnet geçirtecek kadar sinir bozucu olsa da, her þeye raðmen sabredip, sükûnet çaðrýsý yapmaktan baþka çare yok. Böyle zamanlarda öfke baldan tatlýdýr. Ýnsan, "madem öyle, iþte böyle" demeyi ne çok ister. Ama kesinlikle bundan kaçýnmak gerek. On yýldýr verilen emek, atýlan tüm adýmlar, alýnan bütün mesafe bir anda heba olur da, dýþarýda dört tarafý düþmanla çevrili ülke durumuna, içeride de doksanlý yýllarýn kâbus günlerine yeniden dönülür. PKK'nýn ipini ellerinde tutan küresel güçlerin de PKK ve siyasi uzantýlarýnýn da yapmak istedikleri bu zaten. Onun için sözlerinde, hareketlerinde en ufak bir sakýnma yok. Tahrikte hiçbir sýnýr tanýmýyor, sinir uçlarýnýza iðne batýrýyorlar. Türkiye çok uzun yýllar sonra da olsa sorunlarýnýn çözümü yolunda doðru adýmlar atmaya baþlamýþtýr. Yaþadýklarý bunun bedeli. Bunu anlamamakta direnenler Kürt meselesinin salt bir güvenlik sorunu gibi görülüp teröristin bire kadar kýrýlmasý, binlere mal olsa bile Kandil'e bayraðýn dikilmesiyle defterin kapanacaðýný düþünüyorlar. Bunun mümkün olup olmamasý bir yana, çözüm bu deðil. Doksan yýldýr yapýlan bundan farklý bir þey miydi? Ret, inkâr, imha. Son yirmi yýlda PKK'yý kaç kez bitirdik. Peki, sorun halloldu mu? Geriye þöyle bakan herkesin çok rahat görebileceði gibi býrakýn hallolmasýný, sorun küçülmedi bile, aksine içinden çýkýlamayacak kadar büyüdü. Baþta Ýsrail olmak üzere birçok ülke ve gizli servisin taþeronu haline gelen, uyuþturucu ticaretinden elde ettiði devasa bir bütçeye sahip uluslar arasý bir güce dönüþtü. O halde ne kadar zor olursa olsun, gururumuzu ne kadar incitirse incitsin, bugün yapýlan bu düello teklifine karþý çýkmak zorundayýz. Korktu desinler, kaçtý desinler, ne derlerse desinler. Bu oyuna gelmemek, bu tuzaða düþmemek lazým. Nihai kertede kazanan olabilmek için bugün kaybetmiþ gibi görünmeyi göze almaktan baþka çare yok.


SALI 11 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

7

Çiftçiler tarým fuarýnda A

nkara Atatürk Kültür Merkezi'nde açýlan ARGOTEC 16. Uluslararasý Tarým Fuarýný Çorum'un Osmancýk ilçesinden 150 çiftçi ziyaret etti. Osmancýk Ziraat Odasý tarafýndan düzenlenen organizasyonla tarým fuarýna giden 150 çiftçi fuarda yeni tarým teknolojilerini inceledi. Çiftçilere AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli de eþlik etti. Fuarda sergilenen traktörler, biçerdöverler ve iþ makineleri ile tarým ekipmanlarýný inceleyen çiftçiler sertifikalý tohumlar ve alternatif tarým ürünleri ile ilgili de bilgiler aldý. Bu tür fuarlarýn çiftçilerin tarýmda verimi artýrmasýna önemli katký saðladýðýný belirten Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli, ilçedeki çiftçilerin her yýl tarým fuarlarýna katýlmasýna öncülük ettiklerini söyledi.

Fuar Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde açýldý.

Fuar Osmancýk Ziraat Odasý tarafýndan düzenlendi. Ýlçeden fuara katýyýl ciddi oranda artýþ Zeytinli; "150 çiftçimizlan çiftçi sayýsýnýn her gösterdiðini ifade eden le birlikte Ankara'daki

tarým fuarýna katýldýk. Stantlarý hep birlikte gezdik. Özellikle tarým ekipmanlarý ile ilgili konularda, tarým sigortasý ve devletin teþvikleri ile ilgili konularda bilgiler edindik. Bu tür faaliyetler çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi açýsýndan son derece önem taþýyor. Ýnanýyorumki çiftçimiz fuardan azami þekilde yararlanmýþtýr ve önümüzdeki yýl tarýmýný daha bilinçli þekilde yapacaktýr" dedi. Fuar ziyareti boyunca çiftçilere eþlik eden Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'da devletin destekleri konusunda çiftçileri bilgilendirdi. Çiftçiler için tarým sigortasýnýn önemine vurgu yapan Baðcý, sigorta bedelinin yarýsýný devletin teþvik olarak ödediðini hatýrlattý. Fuarda sergilenen tarým ekipmanlarýna da teþvik desteði verildiðini belirten Milletvekili Baðcý, Traktör ve iþ makinesi ile her türlü makine ve ekipmana da kredi noktasýnda destek saðlandýðýný ifade etti.(ÝHA)

ÇÝftçilere AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli de eþlik etti.

89. yýl Osmancýk’ta da kutlandý C

umhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin kuruluþunun 89. yýlý nedeniyle Osmancýk’ta kutlama yapýldý. Kutlama, Osmancýk Ýlçe Teþkilatý tarafýndan sade bir törenle gerçekleþtirildi. CHP Osmancýk Ýlçe Teþkilatý’ndan yapýlan açýklamaya göre, Afyonkarahisar' da meydana gelen ve 25 askerin þehit düþtüðü patlama nedeniyle CHP’nin 89. kuruluþ yýldönümü sade bir törenle kutlandý. CHP il ve ilçe örgütlerinde olduðu gibi Osmancýk Baþkanlýðýnca Atatürk Anýtý’na çelenk sunuldu. Saygý duruþunun ardýndan Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla tören sona erdi. Törende bir konuþma yapan CHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker, þunlarý dile getirdi; “Bugün büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Ata-

türk tarafýndan kurulan CHP’nin 89. yýlýný kutluyoruz. Afyonkarahisar'da meydana gelen, 25 askerimizin þehit olduðu elim bir facianýn acýsýný yüreklerimizde hissediyoruz. Þehitlerimiz arasýnda Uðurludað ve Kargý’da evlatlarýmýz var. Ulusça acýmýzý paylaþýyoruz. Bu sebepten dolayý sadece Atatürk Anýtý'na çelenk sunduk.”

Ek ders saatine iliþkin düzenleme yürürlükte

M

illi Eðitim Bakanlýðý Yönetici ve Öðretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ýliþkin Kararda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Bakanlar Kurulu kararý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Kararda ''Vekalet görevi'' baþlýklý maddeye, ''Boþ bulunan örgün ve yaygýn eðitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür baþyardýmcýsý ve müdür

yardýmcýsý), sýnav þartý öngörülenler için (bu sýnavlara girebilme hakkýnýn elde edilmiþ olmasý dahil) asaleten atanmada aranan tüm þartlarý bir arada taþýyanlardan asýlý atamaya yetkili amir tarafýndan vekaleten atananlara, vekaletleri süresince yalnýzca vekalet edilen göreve iliþkin ek ders ücreti, vekalet görevinde

bulunulan örgün ve yaygýn eðitim kurumunca ödenir'' hükmü eklendi. Karar, 15 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayýmý tarihinde yürürlüðe girecek. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yurtdýþý teþkilatýný oluþturan birimlerin nitelik, kurulduðu þehir ve ülke, görev alaný, akredite edildiði

ülkeler ve baðlý bulunduðu misyonlar hakkýndaki 13 Nisan 1999 tarihli Bakanlar Kurulu Kararýnda deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin ekli karar da Resmi Gazete'de yayýmlandý. Karar, eðitim müþavirliði ve eðitim ateþeliði olarak çalýþtýrýlacak azami kadrolu personel sayýsý ile görev alacaklarý yerleri düzenliyor.

‘Yollarýmýzý asfaltla buluþturuyoruz’

O

smancýk Belediyesi asfalt programýna alýnan Gürleyik Mahallesi'nde asfalt yatýrýmýna baþladý. 6,5 kilometre yolun asfaltla buluþturulacaðýný açýklayan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, þu ana kadar 2012 asfalt programý kapsamýnda 20 kilometre asfalt yatýrýmýnýn gerçekleþtirildiðini bildirdi. Osmancýk Belediyesi’nden yapýlan açýklamada, 2012 asfalt programýna alýnan mahalle, sokak ve caddelerdeki asfalt yatýrýmlarýna hýz kesmeden devam edildiði bildirildi. Gürleyik Mahallesi'nde asfalt yatýrým programýna alýnan 6,5 kilometrelik yolda zemin iyileþtirme çalýþmalarýný tamamlayan Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, asfaltlama çalýþmalarýna baþladý. Çalýþmalarý yerinde inceleyen Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Gürleyik Mahallemizde yaklaþýk iki haftadýr devam eden zemin iyileþtirme çalýþmalarýmýzý son iþlemimiz olan asfaltlama yatýrýmlarýmýzla sürdürüyoruz. Mahallemizde 28 sokaðýmýzda 6,5 kilometre yolumuzu asfaltýna kavuþturacaðýz. Bu kapsamda zemin iyileþtirme çalýþmalarýmýzý tamamlayýp, çevre düzenlemesi ve yol güzergahýnýn belirlenmesi için 14 bin adet bordür taþýmýzý döþedik. Þimdi de yollarýmýzý asfaltýyla buluþturuyoruz" dedi.

‘Kaliteli iþçilik

sunmaya devam edeceðiz’ 2012 asfalt yatýrýmlarýna 35 kilometre asfalt hedefiyle baþladýklarýnýn altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Þu ana kadar Çiftlikler Mahallesi Temençe, Karapýnar, Karaçýrak,

Çengele, Ören, Ambar mevkileri, Þenyurt Mahallesi ve Damatoðlu Mahallesi ile Hasandeði Kümeevleri mevkisinde toplam 20 kilometre yolumuzu asfaltla buluþturduk. Asfalt çalýþmalarýmýzý Gürleyik Mahallemizde

sürdürüyoruz. Bu kapsamda fedakarca çalýþan Fen Ýþleri Müdürlüðü ekibimize teþekkür ediyorum. Vatandaþlarýmýza kaliteli yol hizmetini, kaliteli malzeme ve kaliteli iþçilikle sunmaya devam edeceðiz" dedi.


8

B

Çorum’da doðalgaz iki kez zamlanacak SALI 11 EYLÜL 2012

OTAÞ'ýn maliyetinin altýnda satýþ yaptýðýna iliþkin açýklamalar doðalgazda 1 Ekim ya da 1 Kasým itibariyle doðalgaza zam olacaðý sinyali olarak algýlandý. Ancak bazý iller iki kere þanssýz olacak. Bu iller arasýnda Çorum da bulunuyor. Yaygýn basýnda yer alan haberlere göre, BOTAÞ'ýn planladýðý zammýn yaný sýra daðýtýmý 8 yýl zam yapmama þartýyla özel þirketlere devredilen illerde çifte zam tehlikesi kapýda... Bu ay sonunda doðalgaza bir zam yapýlma ihtimali yüksek bulunuyor. BOTAÞ'ýn maliyetinin altýnda satýþ yaptýðýna iliþkin açýklamalar doðalgazda 1 Ekim ya da 1 Kasým itibariyle doðalgaza zam olacaðý sinyali olarak algýlandý. Ancak bazý iller iki kere þanssýz olacak. Çünkü tarife zammý da kapýda. Geçen

günlerde Kayseri'de zam yapýldý. Konutlarda yüzde 7'ye varan zam gerçekleþti. Kayseri'nin ardýndan Konya'da da yüzde 4'lük tarife zammý yapýldý. Þimdiye kadar 54 bölgede daðýtým þirketlerine verildi. Süreler peyderpey doluyor. Kayseri ve Konya'nýn yaný sýra Kütahya, Erzurum, Gebze gibi birçok daðýtým bölgesinde süre doldu. Sürelerin tamamen dolmasý 2016'yý bulacak. Eylül ayýnýn sonuna kadar zam için çalýþma yapýlacak. Çalýþmayla; BOTAÞ'ýn yýl sonu zararýnýn tamamen mi kapatýlacaðý yoksa yarý yarýya mý indirileceði konusundaki alternatif hesaplamalar yapýlacak. BOTAÞ'ýn tamamen zararýnýn kapatýlmasý için yaklaþýk yüzde 30 zam ihtiyacý bulunuyor. Ancak yapýlacak zam oranýnýn bu

kadar yüksek olmasýný kimse beklemiyor. BOTAÞ'ýn zararýnýn belli bir seviyede tutulmasý için zam oranýnýn hangi oranda yapýlmasý gerektiði konusunda çalýþma yapýlacak. Çalýþma Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan 'a sunulacak ve kararý Erdoðan verecek. Bu zammýn dýþýnda bir de bazý illerde tarife zammý yapýlmasý gerekiyor. Ýlk zam Kayseri'de yapýlmýþtý, þimdi de Konya'da yapýldý. 2003'te birçok bölgede gaz daðýtýmý sýfýra yakýn kârla özel þirketlere daðýtýldý. Bu þirketlere 8 yýl boyunca zam yapmama þartý getirildi ki bu süre dolmaya baþladý. Kayseri'de gaza aðustos baþý itibariyle yüzde 7 zam yapýldý. Konya'dan sonra sýrada Kütahya, Çorlu, Erzurum, Gebze, Ýnegöl, Çatalca, Çorum, Balýkesir , Sivas, Aksaray , Samsun var.

‘Eðitim kalite, eðitimciler saygý bekliyor’

www.corumhakimiyet.net

Hacý adaylarýna tavsiyeler Ýntegral Turizm, bu yýl kutsal topraklara gidecek hacý adaylarýna bazý tavsiyelerde bulundu.

Ý

ntegral Turizm, bu yýl kutsal topraklara gidecek hacý adaylarýna bazý tavsiyelerde bulundu. Ýntegral Turizm yetkilileri, dün düzenlenen seminerde hacý adaylarýna þu tavsiyelerde bulundular: Temizliðe çok dikkat edilmeli, yemeklerden önce ve sonra eller yýkanmalý. Terledikten sonra mümkünse banyo yapýlmalý. Çamaþrlar sýk sýk deðiþtirilmeli. Gidilen ve kalýnan yerlerde de temizliðe çok dikkat edilmeli. Sýcakta bozulacak gýdalar götürülmemeli. Açýkta satýlan yiyecekler alýnmamalý. Çokça limon götürülebilir. Yaðlý ve aðýr yiyeceklerden sakýnýlmalý. Yoðurt uygun bir gýdadýr. Su ihtiyacý için tuzlu ayran içilmeli. Hazýr meyve suyu ve süt bulundurmak iyi olur. Hazýr memba sularý tercih edilmeli. Memba suyu bulunmazsa klorlanmýþ su içilmeli. Terleme ile su ve tuz kaybý, bilhassa kalp ve

damar hastalarý için daha tehlikelidir. Bu durumda tuzlu ayran ve su içilmeli. (Bir litreye bir çay kaþýðý tuz yeterlidir) Ýshal olunca da tuzlu su içilmelidir. Ýshal için rastgele ilaç yerine doktorun tavsiye ettiði bir ilaç kullanýlmalýdýr. Gazla terlemek zararldýr. Tuzlu su veya tuzlu ayran içilmeli. Limonata ve limonlu çay da iyidir. Ýnce ve pamuklu elbsie giyilmeli. Terli çamaþrlar sýk sýk deðiþtirilmeli. Cereyanda kalmamaya dikkat edilmeli. Baþ dönmesi, þiddetli baþ aðrýsý, çarpýntý, nefes daralmasý, ateþ, görmede bulanýklýk gibi haller görülünce hemen serin bir yere gidilmeli. Güneþ altýnda fazla kalýnmamalý. Çok sýcaktan çok soðuk yere girmemeye dikkat edilmeli. Aircondition gibi soðutuculardan faydalanmaya çalýþýlmalýdýr.

Ý

Çorum’dan ayrýlacak. Otogar’dan otobüsle Samsun’a hareket edecek olan

M

emur Sen Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Mesut Karaçirilmesindeki yönetim hatalarý kesinlikle yeni sistemi ca, 2012-2013 eðitim-öðretim yýlýnýn, dün itibarýygölgelememelidir. la ilkokul birinci sýnýflarýn uyum programý sebebiyle fii‘Eðitim kurumlarýnýn kaynak problemine henüz len baþladýðýný, 17 Eylül’de bütün okul ve sýnýflarda ders köklü çözüm getirilememiþtir’ baþý yapýlacaðýný hatýrlattý. Eðitim kurumlarýna merkezi yönetimden bütçe ayYeni eðitim-öðretim yýlýnda ilkokulu 4, ortaokulu 4 rýlmamasý ve kurumlarýn giderlerini Okul Aile Birlikleri ve liseyi 4 yýl olarak 12 yýl zorunlu kesintili eðitimi ön kanalýyla velilerden baðýþ yöntemiyle karþýlamasý, eðitigören 4+4+4 yeni eðitim sisteminin 1., 5. ve 9. sýnýflarmin en önemli çýkmazlarýndan birisidir. Okullarda yarda ilk kez uygulanmaya baþlanacak olduðunu söyleyen dýmcý hizmetli personelin yok denecek kadar az olmasý Karaca, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlara deðindi; aile birlikleri bütçeleriyle ücretli personel istihdamýný zorunlu kýlmakta, bu durum eðitim kurumlarýnda yöne“Özü itibarýyla tarihi bir deðiþiklik olarak gördüðüticilerin eðitim liderliði görevini yerine getirmesini enmüz 4+4+4 eðitim sisteminin uygulanacaðý yeni dönemgellemektedir. Her ne kadar Milli Eðitim Bakanlýðý yapde okula kayýt yaþýnýn geri çekilmesi ve lisenin zorunlu Mesut Karaca týðý yönetmelik deðiþikliði ile yöneticileri aile birlikleriolmasýndan dolayý öðrenci sayýsýnda kayda deðer artýþ nin yönetsel mekanizmalarýndan soyutlamýþ olsa da bu söz konusudur. Kademeli eðitim sisteminin uygulanacadurum gerçeði örtmemiþtir. Aile birliklerinin kurgulanan iþlevini yeðý 2012-2013 ders yýlý öðrenciler, veliler ve eðitim çalýþanlarý için rine getirdiði kurum oraný ülke genelinde yüzde 10’a bile ulaþmahangi þartlarda baþlamýþtýr ve bu dönemde ne gibi sorunlar çözüm maktadýr. 2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnda köklü çözüm getirilmebeklemektedir. den okul yöneticilerinin kayýt döneminde baðýþ kabul etmeleri sebe‘Derslik açýklarý yeni sistemi gölgelememelidir’ biyle inceleme ve soruþturmalara tabi tutulmalarý ve bazýlarýnýn ceza Ülkemiz eðitimde altyapý sorunlarýný yýllardýr giderememiþtir. almasý yöneticilerde moral ve motivasyon bozukluðuna yol açmýþtýr. Son 10 yýllýk sürede okullaþma oraný ve yeni derslikler kazandýrmaYeni eðitim-öðretim yýlýnda da okullarýn yardýmcý personel sorunlada kayda deðer ilerlemeler yaþanmýþtýr. Ýlkesel olarak merkezi yönerý giderilememiþ, kaynak problemine henüz köklü bir çözüm getirilememiþtir. tim bütçesinden en fazla payýn eðitime ayrýlýyor olmasý çok önemlidir fakat dünyadaki deðiþkenlere paralel eðitimde zorunluluk sürele‘Eðitimde kýlýk kýyafet dayatmalarý son bulmalýdýr’ rinin deðiþmesi derslik ihtiyaçlarýný artýrmakta ve altyapýya kaynak Ülkemiz eðitimde yýllarca kaliteyi deðil, ideolojik dayatmalarý, ayýrmayý zorunlu kýlmaktadýr. Merkezi yönetim bütçesine ilaveten baský ve zulümleri konuþtu. Üniversite kapýlarýndaki gözyaþlarý ve eðitime destek projeleri ve baðýþçý sayýsýnýn artýrýlmasý hatýrý sayýlýr turnikelere sýkýþtýrýlan özgürlükler yeni YÖK yönetiminin özgürlükoranda kapasite üretilmesini saðlamýþtýr. 8 yýllýk kesintisiz eðitimde çü uygulamalarý ile üniversite kapýlarýnda son buldu. Hukuki dayaülke genelinde ikili eðitim yapan okul yüzde 51, Ýstanbul’da ise yüznaktan yoksun yasak ve dayatmalar, bazý yönetmelikler dolayýsýyla de 67’dir. 60-66 ay arasý öðrencilerin velilerin isteði doðrultusunda çalýþanlara uygulanmaya devam edilmektedir. “Kamusal Alan” yalaokula devamýnýn öngörülmesi haricinde ilkokula baþlama yaþýnda ný insan onurunun önüne dikilmekte ve kamu çalýþanlarý inancýný ge66-72 ayýn zorunlu kýlýnarak, sadece Eylül ayý itibarýyla eski sistemreði olan en demokratik hakkýný kullanamamaktadýr. Yeni eðitim-öðden 3 ay geriye çekmenin neticesinde birinci sýnýfa ¼’lük yeni öðrenretim yýlýnda insanlarý tek tipleþtiren, onurunu hiçe sayan, karma eðici katmaktadýr. Lisenin zorunlu olmasý dolayýsýyla yeni sistemde tim mecburiyeti dâhil bütün antidemokratik dayatmalar son bulmalý, 190-200 bin arasý 9. sýnýf öðrencisi ekstradan eðitime baþlayacaktýr. meþru talepler yerine getirilmeli ve insaný merkeze alan yaklaþýmlaDeðiþiklik öncesi lise çaðýnda okullaþma oranýnýn yüzde 69 olduðu rýn hayata geçirilmesine ve eðitimin sivilleþtirilmesine devam edilbilinmektedir. Yeni eðitim sisteminde zorunluluk nedeniyle okula gimelidir. decek öðrenci sayýsýnda ciddi oranda artýþ söz konusudur. 2012 yýlýn‘2012-2013 YÖK reformu yýlý olmalýdýr’ da ilaveten üretilen 20 bin 500 derslik, Ýstanbul’un bazý ilçeleri baþKatsayý ve baþörtüsü gibi konularda bilimsel gerçeklikten uzak ta olmak üzere özellikle bazý bölgelerde sýnýf mevcutlarýnýn 50’nin baðnaz yaptýrýmlara son veren yeni anlayýþýn devamý olarak YÖK, üzerine çýkmasýný engelleyemeyecektir. Ülkemizin ve neslimizin geyeni eðitim yýlýnda YÖK Reformu’nu gündemine almalýdýr. Bilimsel leceði adýna önemli olan kademeli eðitim sisteminin saðlýklý olarak ve yönetsel özerklik ile birlikte demokratik, katýlýmcý yönetim anlaiþlemesi için okullarýn normal eðitim olmasý ve ayrýþtýrýlmasý gerekir. yýþýnýn gereði olarak bütün yönetsel süreçlere çalýþanlarýný temsilen Yeni eðitim sisteminde özellikle 5. sýnýflarda haftalýk ders saatlerinin sendikalarýn dahli, eðitim çalýþanlarýnýn kýlýk kýyafet özgürlüðünün 30’dan 36’ya çýkmasý ikili eðitim yapan okullarda giriþ ve çýkýþ saattemin edilmesi gibi birçok konuda yeniden yapýlandýrýlmasý gereken lerinde sarkmalar meydana getirecek ve bu durum ise alýþýlmýþýn dýYÖK’ün deðiþim ve geliþim sürecinde üniversitelere ayak baðý deðil, þýnda yeni tartýþma alanlarý oluþturacaktýr. ön ayak olmasý esas alýnmalýdýr. Hükümet bu yýlý eðitimde altyapýyý güçlendirme anlamýnda yaEðitim-öðretim ve bilim hizmet kolunda örgütlü ve genel yetkitýrým yýlý ilan etmeli ve özel sektörün imkânlarýný eðitime kazandýrli sendika olarak, 2012-2013 ders yýlýnýn; baþta eðitim çalýþanlarý, öðmak için projeler geliþtirmelidir. Bu noktadan hareketle 2012-2013 renci, veli olmak üzere herkese huzur getirmesini temenni ediyor, üleðitim-öðretim yýlý derslik ihtiyacýndaki artýþ sebebiyle sýkýntýlý geçekemizin hayrýna vesile olmasýný diliyoruz.” cektir fakat derslik açýklarý ve kademeli eðitim sisteminin hayata ge-

Bakýr iþler Banka dolandýrdýlar sergisi 5 ayda yakalandýlar bugün B

K

ültür ve Turizm Bakanlýðý Yaygýn Eðitim Kurslarý çerçevesinde açýlan Bakýr Ýþleme Kursu Yýlsonu sergisi bugün saat 15.00’te Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açýlacak. Ýþkur Ýl Müdürlüðü ile Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý’nýn desteðiyle açýlan kursta yapýlan ürünler sergide yer alacak. Açýlýþa davetliler katýlacak.

ir bankanýn baþlattýðý SMS üzerinden kredi kampanyasýna sahte kimliklerle baþvurarak 150 bin liralýk vurgun yapan çetenin yakalandýðý bildirildi. Gözaltýna alýnan sanýklarýn, yakalanma riskini azaltmak sahte kimlikle aldýklarý kredileri aralarýnda Çorum’un da bulunduðu 3 ildeki þubelerden çektikleri tespit edildi. Kampanyayý baþlatan banka, SMS ile verilen bazý kredilerde geri dönüþ olmamasý nedeniyle araþtýrma baþlattý. Yapýlan baþvurularda

verilen kimliklerin sahte olduðu, adreslerde de farklý kiþilerin oturduðu belirlendi. Mesajla kampanyaya katýlan telefon numaralarýnýn da kapalý olduðu anlaþýldý. Banka, Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü’ne baþvurdu. Ekipler, baþlattýklarý soruþturmada 6 banka dolandýrýcýlýðý suçlamasýyla aranmasý bulunan Recep O.’nun organize ettiði bir çetenin vurgunu gerçekleþtirdiðini belirledi. 5 ay süren çalýþmanýn ardýndan Recep O.’nun

kaldýðý adres belirlendi. Önceki gün 10 adrese yapýlan operasyonda Recep O., Mustafa Z., Yavuz K. ve Ertuðrul M. gözaltýna alýndý. Yapýlan sorguda Recep O.’nun kredi çekme iþlemlerini Yavuz K. ile birlikte organize ettiði belirlendi. Mustafa Z.’nin sahte kimlikle kredi çektiði, Ertuðrul M.’nin de çeteye eleman kazandýrdýðý öne sürüldü. Çete üyelerinin yakalanma riskini en aza indirmek için bankanýn farklý þubelerine yöneldiði, Ýstanbul, Çorum,

Çanakkale ve Giresun þubelerinden paralarýn çekildiði tespit edildi. Çetenin çektikleri paralarý baþka bankalardaki hesaplara aktardýklarý tespit edilirken 4 kiþi, Ýstanbul Cumhuriyet Savcýlýðý’na sevk edildi. Recep O. ve Yavuz K. çýkarýlan nöbetçi mahkeme tarafýndan “Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandýrýcýlýk ve özel belgede sahtecilik” suçlamalarýyla tutuklanýrken, 2 kiþi serbest kaldý. Çeteyle baðlantýlý kiþilerle ilgili çalýþmalarýn sürdüðü bildirildi.

Ýntegral’den Hacý adaylarýna seminer

ntegral Turizm, 18 Eylül’de kutsal topraklara gidecek olan Hacý adaylarýna yönelik eðitim semineri düzenledi. Çakýr Camii’nde Ýntegral Turizm Yetkilileri Ýbrahim Çeliker ve Ýdris Özdemir ile din görevlileri Hasan Akbaba ve Ayhan Yýlmaz Eravcý tarafýndan verilen seminerde Hacý adaylarýna ‘zemzem nasýl çýkartýlýr, Kabe nedir, hac nedir, tavas nasýl yapýlýr, ihram nasýl giyilir’ gibi konularda bilgiler verildi. Ýntegral Turizm Yetkilisi Ýbrahim Çeliker’in verdiði bilgilere göre Ýntegral

aracýlýðýyla kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 18 Eylül Salý günü saat 11.00’de

kafile, Samsun’dan da Cidde’ye uçakla gidecek.

Çakýr Camii’nde hac semineri düzenlendi.

Görme engellilere sesli kitap okuma sistemi

H

itit Üniversitesi’nde ‘Bilgiye Eriþimde Engel Yok’ sloganýyla altyapýsýný oluþturan Hitit Üniversitesi, görme engelli öðrencilere yönelik olarak sesli kitap okuma sistemi temin ederek Üniversite Merkez Kütüphanesi’nde hizmete sundu. Sistem sayesinde görme engelli öðrenciler, istedikleri her türlü basýlý kaynaklarý sesli olarak dinleme imkâný bulabilecek ve ayný zamanda okuduklarý materyalleri dijital ortamlara aktararak daha sonra da bu kaynaklardan yararlanabilecekler. Sistem ayrýca görüntü büyütme özelliðine sahip olup az gören okuyucular da diledikleri basýlý kaynaklarý rahatlýkla okuyabilecekler. Ayrýca görme engellilere yönelik Ekran Okuyucu programýnýn da Merkez Kütüphane’de hizmet vermeye baþladýðý bildirildi. Bu program ile görme engelli okuyucular,

Hitit Üniveritesi’nde görme engelli öðrencilere yönelik sesli kitap okuma sistemi kuruldu.

Sistem sayesinde görme engelli öðrenciler, istedikleri her türlü basýlý kaynaklarý sesli olarak dinleme imkâný bulacak.

bilgisayardan diledikleri bütün web sayfalarýna eriþerek, sayfada yazýlanlarý sesli olarak dinleme imkâný bulabilecek.

Hitit Üniversitesince sunulan bu hizmetler sadece üniversite öðrencilerinin kullanýma deðil,

Çorum’da ihtiyaç duyan tüm görme engelli vatandaþlarýn da serbest bir þekilde kullanýmýna açýldý.


SALI 11 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

9

‘Bayraðýmýz son nefeste dahi asýlý kalacak’ M

HP Çorum Ýl Baþkanlýðý, son günlerde ‘Türk Bayraðý’ ile ilgili yaþananlarla ilgili olarak Ýl Baþkanlýðý'na dev Türk Bayraðý asarak tepkisini ortaya koydu. Açýklamada, Son dönemlerde yaþanan terör olaylarý sonucunda Çorum’da da canlarýn yandýðý, 5 vatan evladýnýn þehit düþtüðü dile getirilerek, þehitlere

Cenab-ý Allah'tan rahmet dilendi. MHP Ýl Baþkanlýðý’ndan konuyla ilgili yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; “Bayraðýmýzý, canýný bu millet uðruna seve seve veren þehitlerimizi anmak, bayraðýmýzý bu milletin üzerinde onlarýn sayesinde dalgalandýðýný anlatmak amacýyla ve yine son dönemlerde özellikle bu manevi

deðer yüklü þanlý þerefli bayraðýmýz üzerinde oynanan bir takým oyunlara cevap olmasý

amacýyla astýk. Bayrak bu milletin namusu, þaný, þerefidir, vatanýdýr. Tarih boyunca bayrak uðruna savaþýldý, binlerce þehit verildi. Mehmet Akif Ersoy'un "Yaralanmýþ temiz alnýndan uzanmýþ yatýyor; Bir hilal uðruna ya Rab, ne güneþler batýyor" dizesindeki bu satýrlar en güzel anlatýmlý Türk bayraðý

örneði olmuþtur. Türk milletinin bayraðýný kimse indiremeyecek ve indirtemeyecektir. Bu bayrak son nefeste dahi asýlý kalacak ve kalmaya da devam edecektir. Onu indirmeye ve indirtmeye çalýþanlar da hem ilahi adalet önünde hem de tarih önünde mutlaka hesabýný vereceklerdir.”

Tufan Köse, Eski Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, Ýl Genel Meclis Üyesi Hasan Yýldýrým ve Belediye Meclis Üyesi

‘Yapýlanlar siyasi ahlâksýzlýk’ HP Ýl M Baþkanlýðý’ndan yapýlan açýklamada, Çorum

Sungurlu Arifegazili Baðýmsýz Belediye Baþkaný Hamza Yaðmur'un

MHP'den AKP'ye geçtiði yolunda yerel ve ulusal basýnda yer alan haberlere açýklýk getirildi. Yaðmur’un, geçmiþ

dönemde MHP'den seçilmiþ fakat 2 yýla yakýn bir süredir baðýmsýz olarak görevini sürdürdüðü belirtilen açýklamada; “Baðýmsýz bir belediye

baþkanýnýn MHP'den geçmiþ gibi gösterilerek siyasi menfaat elde edilmeye çalýþýlmasý siyasi ahlâksýzlýðýn bir göstergesidir.”

Ýþ-Kur Valilik önünde bilgilendirme standý açtý

‘Ýþ de bizde, aþ da bizde’ Çorum Ýþ-Kur Müdürlüðü Valilik önünde danýþma standý açtý. Ýþ-Kur Müdürvekili Cavit Bayrak, Ýþ-Kur’un iþ arayanla iþveren arasýnda köprü olduðunu belirterek, “Ýþ de bizde, aþ da bizde, gelin birlikte çalýþalým.” çaðrýsýnda bulundu. Meslek Danýþmanlarý ile birlikte standda vatandaþlara broþür daðýtýp, vatandaþý bilgilendiren Müdürvekili Bayrak, ÝþKur olarak meslek sahipleriyle iþvereni buluþturduklarýný, bunun yanýsýra mesleði olmayanlara da meslek edindirme kurslarý ile vasýflý eleman statüsü kazandýrdýklarýný söyledi. Cavit Bayrak yaptýðý açýklamada, Çorum’da 205 adet meslek edindirme kursu

Ýþ-Kur Müdürvekili Cavit Bayrak, Ýþ-Kur’un iþ arayanla iþveren arasýnda köprü olduðunu belirtti.

düzenleyerek, 2 binin üzerinde kursiyere meslek kazandýrdýklarýný, ayrýca kendi iþini kurmak isteyenlere de KOSGEB iþbirliði ile Giriþimcilik Kursu düzenlediklerini duyurdu. Ýþ arayanlarý, meslek sahibi olmak isteyenleri, kendi iþinin patronu olmak isteyenleri ve iþletmesine eleman arayanlarý Ýþ-Kur’la ortak çalýþmaya davet eden Cavit Bayrak, “Ýþ arayanla iþveren arasýnda köprü vazifesi oluyoruz. Ülkemizin istihdamýna destek saðlamak için varýz ve bu konuda üzerimize düþen sorumluðu yerine getirmeye çalýþýyoruz. Halkýmýzý ve iþverenlerimizi elele vermeye ve istihdama katký saðlamaya davet

ÇESOB ziyaretinde konuþan Kuveyt Türk Þube Müdürü Tuncay Atak:

‘Ödeme ahlâký ve dürüst olanlarýn yanýndayýz’

K

uveyt Türk Katýlým Bankasý A.Þ. Çorum Þube Müdürü Tuncay Atak, Türkiye'de þartsýz ve koþulsuz hesap iþletim ücreti almayan tek banka olduklarýný söyledi. Kuveyt Türk Þube Müdürü Tuncay Atak, beraberinde Bireysel ve

Ýþletme Bankacýlýðý Satýþ Uzman Yardýmcýsý Ahmet Uður Ünlü ile birlikte ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþtüler. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette bankalarýnýn faaliyetleri ve uygun

kredi seçenekleri ile ilgili bilgiler veren Þube Müdürü Tuncay Atak, Kuveyt Türk olarak hesap iþletim ücretinin yaný sýra internet bankacýðý iþlemlerinde de kesinlikle ücret almadýklarýný ifade ederek, kimsenin cebinde gözü

olmadýklarýný kaydetti. Diðer bankalarýn EFT iþlemlerini saat 17.00'de sonlandýrýrken, müþterilerin Kuveyt Türk'te bu iþlemi 17.20'ye kadar yapabildiklerini anlatan Atak, ödemelerini aksatmayan, dürüst ve ödeme ahlaký olan tüm müþterilerin iyi ve kötü

Kuveyt Türk Katýlým Bankasý A.Þ. Çorum Þube Müdürü Tuncay Atak, ÇESOB’u ziyaret etti.

günlerinde hep yanýnda olduklarýný dile getirdi. Esnaf ve sanatkarlara uygun þartlarda kredi vermek istediklerini vurgulayan Tuncay Atak, "Katýlým bankasý olarak biz dürüstlükten yanayýz. Bizden destek alarak baþlayan yatýrýmcýlarý hiçbir zaman yarý yolda býrakmadýk, býrakmayýz. Reel sektörün yanýnda olmaya devam edeceðiz" dedi. Türkiye'de 220 þubelerinin olduðunu ve Çorum'un 208'inci þube olduðunu belirten Atak, 2018 yýlý þube hedeflerinin ise 650 olduðunu sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Kuveyt Türk'ü her zaman esnaf ve sanatkarýn yanýnda görmek istediðini belirterek, ziyaretlerinden dolayý banka yetkililerine ayrýca teþekkür etti.

'Kalabalýklar daðýldý acýmýz hâlâ duruyor' Kemal Kapýsýz ile birlikte þehit uzman çavuþun köyünü ziyaret etti.

C

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi'nde þehit olarak, 24 Aðustos'ta defnedilen Uzman Çavuþ Soner Özdemir'in Osmancýk ilçesine baðlý Kuzhayat Köyü'nde yaþayan ailesini ziyaret etti. Eski Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, Ýl Genel Meclis Üyesi Hasan Yýldýrým ve Belediye Meclis Üyesi Kemal Kapýsýz ile birlikte Osmancýk Ýlçesi'ne baðlý Kuzhayat Köyü'ne giden Milletvekili Köse, þehit Uzman Çavuþ Soner Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Köse, þehit ailesine baþsaðlýðý dileklerini ileterek acýlarýný paylaþtý. "Cenaze törenine katýlmýþtým. Törenden sonra da uðramýþtým ama bir insan olarak, bir vatandaþ olarak sizi acýnýzla baþ baþa býrakmak istemedim.

Evlatlarýmýz bizlerin, hepimizin huzuru için canlarýný veriyorlar. Onlara kuru törenlerin ötesinde vefa borcumuz var, namus borcumuz var" diyen Köse, aileye sabýr diledi. "Kalabalýklar azaldý, daðýldý, yok oldu ama acýmýz gün

geçtikçe büyüyor" diyen baba Þemsettin Özdemir de, Tufan Köse ve beraberindekilere ziyaretten dolayý teþekkür etti. Anne Ayþe Özdemir ise, "Diþimizle, týrnaðýmýzla büyüttük. Evlat yetiþtireceðiz

diye kendi derdimize yanamadýk bile. Hasta olduk, doktora gidemedik ama doya doya sevemedim, topraða verdik evladýmýzý. Yavrumun kokusu kaybolmasýn diye pencereyi açmaya bile korkuyorum" diye konuþtu.

Köse, þehit uzman çavuþ Soner Özdemir'in Osmancýk ilçesine baðlý Kuzhayat

Köyü'nde yaþayan ailesine taziye dileklerini iletti.

Müstet'den açýklama S

.S Hitit 19 imalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi Baþkaný Nurullah Müstet, yaptýðý açýklamada, dün gazetemizin 3. Sayfasýnda yayýmlanan S.S Hitit 19 imalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi reklamýnda reklamcý tarafýndan sehven hata yapýldýðý bildirildi. Müstet, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; “ Reklam içerisinde bulunan telefon numarasý 0532 170 68 89 olmasý gerekirken "0532 217 068 89" olmuþtur. Ayrýca reklamda S.S Hitit 19 imalatçýlar

S.S Hitit 19 imalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi Baþkaný Nurullah Müstet

Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi Baþkaný Nurullah Müstet'in ismi geçmemiþtir. Reklamdaki hatayý kamuoyunun dikkatine sunarýz. 10.03.2012 tarihinde yapýlan Kooparatif Genel Kurulunun almýþ olduðu karar gereðince ilan tarihinden itibaren ilk 30 gün aþaðý sanayi esnaflarýmýzdan küçük sanayi sitesinde iþ yeri olmayanlarýn müracaatlarý deðerlendirilecek olup bu süreden sonra diðer müracaatlar alýnacaktýr.”

Hitit Oto Galericiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Zeki Þen ve

dernek yöneticileri, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan’ý ziyaret etti.

Hitit Oto Galericiler Derneði’nin yer talebi itit Oto Galericiler YarH dýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Zeki Þen ve dernek yöneticileri, Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Turhan Candan’ý ziyaret etti. Kýsa bir süre önce kuruluþlarýný tamamlayarak, kamuoyuna duyuruda bulunan

Hitit Oto Galericiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yöneticileri, belediye ile yer konusunda görüþtü.


10 SALI 11 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Borsa sosyal tesis inþaatý iki aya tamam orum Ticaret Borsasý Ç Baþkaný Ömer Güney, yeni Kompleks içerisinde

yapýmýna baþlanan Sosyal Tesis inþaatýnýn yýl sonuna kadar tamamlanacaðýný açýkladý. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý’nýn ziyaretinde konuþan Borsa Baþkaný Ömer Güney, yeni projeleri ve sunduklarý hizmetlerle ilgili açýklamalarda bulundu. 1.160 metrekare alan üzerine inþaa edilen tesiste lokanta, çayocaðý, mescit ve 8’er metrekarelik 34 adet büronun yer alacaðýný belirten Ömer Güney, “15 milyon TL’ye mâl olacak yatýrýmýmýzý iki ay içerisinde tamamlamayý planlýyoruz” dedi. Borsa Kompleksi’ndeki 124 dükkanýn tamamýnýn dolduðunu kaydeden Güney, Sosyal Tesis projesi dahilinde deposu farklý yerlerde olan üyelerini de dükkan sahibi yapacaklarýný söyledi.

Cahit Baðcý, lisanslý depoculuk konusundaki çalýþmalarý önemsediðini söyledi.

bulunan AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, bazý çiftçilerin eleþtirileri karþýsýnda zor anlar yaþadý. Osmaniye Köyü çiftçilerinden Yaþar Kuyumcu, “Üreticiler, fabrikalara nakliye zahmetinden kurtarýlsýn” derken, Çalýcalý çiftçi Orhan Gökkaya ise Borsa’nýn ücret tarifesini eleþtirdi. Üreticilerin sitem dolu açýklamalarý karþýsýnda þaþýran Cahit Baðcý, Borsa’nýn yatýrýmlarýný ve çalýþmalarýný incelemeye geldiðini belirterek dile getiren sorunlarla ilgileneceðini söyledi.

GÜNEY: ‘ÇÝFTÇÝLERÝMÝZÝ MAÐDUR ETMÝYORUZ’

Milletvekili Cahit Baðcý’nýn ziyareti sýrasýnda konuþan bazý üreticilerin eleþtirilerine cevap veren Borsa Baþkaný Ömer Güney, “Her zaman çiftçilerin ÇORUM, LÝSANSLI yanýndayýz” dedi. DEPOCULUKTA ÝLK “Çiftçilerimizi Baðcý, Ticaret Borsasý’ndaki alým iþlemlerini izledi. 5’TE maðdur etmiyoruz” diyen Ömer Güney, Çorum Ömer Güney, fiyat Ticaret Borsasý’nýn lisanslý tarifelerini belirlerken hep depoculuk alanýnda taban rakamlarý baz Türkiye’deki 5 merkezden aldýklarýný söyledi. biri olduðunu söyledi. Fabrikalara nakliye konusunda 15 kilometre Çorum’un yaný sýra sýnýrlamasý getirdiklerini Ankara, Polatlý, Bandýrma belirten Güney, ürünlerin ve Lüleburgaz satýldýðý kiþi ya da kuruluþ Borsalarý’nýn da konusunda son kararý sýnýflandýrýcýlýk belgesine çiftçinin verdiðini sahip olduðunu anlatan hatýrlattý. Üreticilerin, Güney, söz konusu ürünlerini alan kiþiye satýp Borsalar’la kurduklarý satmamakta özgür entegre sistem üzerinden olduðuna dikkat çeken ürün alým-satýmý Güney, kalite ve verim yaptýklarýný açýkladý. konularýna da deðindi. Güney, þöyle konuþtu: Yaklaþýk 800 üyesi “Çiftçilerimizi bulunan Ticaret yüksek standartlarda ve Borsasý’nýn ayný zamanda kaliteli üretime Çorum Hayvan Pazarý’nýn Bazý çiftçilerin eleþtirileri, Milletvekili Baðcý’yý terletti. yönlendiriyoruz. Ýþlem iþletmeciliðini de hacmi bakýmýndan bölgenin en büyük borsasý olarak üreticileri yürüttüðünü ifade eden Güney, Ýskilip’te Satýþ Salonu, Amasya ve modern tarým konusunda teþvik ediyoruz. Merzifon’da ise tescil bürolarýnýn bulunduðunu hatýrlattý. Borsa üyelerinin 65 farklý ürünün alým-satýmýný gerçekleþtirdiðine dikkat çeken Güney, “Çorum Ticaret Borsasý bölgenin en büyük borsasý konumunda” dedi. Daha önce 36 bin metrekare alanda kýsýtlý koþullarda hizmet verdiklerini dile getiren Güney, þu an 100 bin metrekare alanda faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Üreticilerle iyi bir diyalog içerisinde olduklarýný vurgulayan Güney, “Borsamýz’ýn en büyük eksikliði altyapý” diye konuþtu.

ÇÝFTÇÝLER BAÐCI’YI TERLETTÝ

Çorum Ticaret Borsasý Sosyal Tesis inþaatýnda incelemelerde

‘ÜRÜN ÇEÞÝTLÝLÝÐÝ ARTMALI’

AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum’daki tarýmsal ürün çeþitliliðinin artmasý gerektiðini söyledi. Sulama projelerinin hayata geçmesiyle birlikte bu alanda geliþme yaþanacaðýna inandýðýný belirten Cahit Baðcý, Çorum Ticaret Borsasý ziyareti ile ilgili izlenimlerinden de bahsetti. Borsa’daki alým iþlemlerindeki fiyatlarýn TMO’nun fiyatlarýnýn üzerinde olduðunu kaydeden Baðcý, serbest piyasa fiyatlarýnýn çiftçi açýsýndan daha iyi bir konumda olduðunu ifade etti. Üreticilerin verimi artýrma konusunda da gayret etmesi gerektiðini vurgulayan Baðcý, bu konuda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Hitit Üniversitesi’nin çalýþma yapabileceðini söyledi. Hükûmetin, kuraklýk kapmasýnda Çorumlu çiftçilerin kredi borçlarýný ertelediðini hatýrlatan Baðcý, Obruk Dutludere, Koçhisar ve Týmarlý sulama projelerinin hayata geçmesiyle birlikte Çorum’da verimin artacaðýna inandýðýný kaydetti. Baðcý, “Tarým Makineleri Fuarý için 4 ilçemizin katýlýmý ile teknik gezi düzenledik. Buradaki izlenimlerin de Çorum tarýmýna katký saðlayacaðýný düþünüyorum. Lisanslý depoculuðu önemsiyorum. Çorum’daki üretim açýsýndan önem taþýyan bu hususta ve diðer konularda Ticaret Borsasý’nýn yanýndayým.” diye konuþtu.

AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum’daki tarýmsal ürün çeþitliliðinin artmasý gerektiðini söyledi.

Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyeleriyle dün Çorum Ticaret Borsasý’ný ziyaret etti.

Baðcý’dan Ticaret Borsasý’na ziyaret

‘Asfalt problemi, maliyet paylaþýmý ile çözülebilir’

AK

Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý dün Çorum Ticaret Borsasý’ný ziyaret etti. Borsa kompleksinde incelemelerde bulunan Cahit Baðcý’ya AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri de eþlik etti. Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney’in evsahipliðindeki ziyarette Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri de hazýr bulundu. Ziyaretinin ilk bölümünde Borsa’daki alým-satým iþlemlerini izleyen Baðcý, ardýndan Kompleks içerisindeki Sosyal Tesis inþaatýný inceledi. Bazý çiftçilerin sorunlarýný da dinleyen Baðcý, ziyaretin sonunda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu.

gerçekleþmediðini ifade etti. Çorum Belediyesi’nin eski tahýl pazarýnýn yerinin satýþýndan 28 milyon TL gelir elde ettiðini ve dönemin Belediye Baþkaný Atlamaz’ýn kendilerine, “yeni

kompleksin altyapýsýný biz yapalým” þeklinde söz verdiðini hatýrlatan Ömer Güney, “Devlette devamlýlýk esastýr” diyen Külcü’nün aradan geçen sürede gerekeni yapmadýðýný ifade etti. Baðcý’nýn maliyet paylaþýmý konusundaki

teklifine sýcak baktýklarýný da dile getiren Güney, “Zeminin asfalt ya da kilit taþý olmasý hususunda Belediye ile görüþ alýþveriþinde bulunduk. Bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz.” dedi.

Baðcý, Borsa yönetimine asfalt probleminin çözümü için Belediye ile masaya oturma önerisinde bulundu.

BAÐCI’DAN MALÝYET PAYLAÞIMI ÖNERÝSÝ

Borsa Kompleksi’nin kangren haline gelen altyapý problemine dikkat çeken Milletvekili Cahit Baðcý, sorunun çözümü konusunda önerilerde bulundu. Ticaret Borsasý’nýn sorunlarýný yakýndan takip ettiðini vurgulayan Cahit Baðcý, “Kompleks yatýrýmýnýn altyapý açýsýndan yarým kalmasý hepimizi üzüyor” dedi. Borsa yönetiminin Belediye ile masaya oturmasý gerektiðini belirten Baðcý, maliyet paylaþýmý ile asfalt sorununun aþýlabileceðini söyledi. Baðcý’nýn açýklamalarýnýn ardýndan Belediye ile yaptýklarý görüþmelerden bahseden Borsa Baþkaný Ömer Güney, Turan Atlamaz döneminde verilen sözün Muzaffer Külcü döneminde

Sosyal tesis inþaatýný gezen Baðcý, yetkililerden bilgi aldý.

Ticaret Borsasý Laboratuvarý’ný gezen Baðcý’ya çalýþmalarla ilgili bilgiler verildi.


SALI 11 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

11

‘Hem paraya hem de zamana ihtiyaç var’ M

Alegöz, Meydan Camii’nin ibadete açýlmasý için paraya ve zamana ihtiyaç olduðunu söyledi.

eydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz, cami inþaasýnýn tamamlanarak ibadete açýlmasý için hem paraya hem de zamana ihtiyaçlarýnýn olduðunu söyledi. Müftü Yardýmcýlarý Abdullah Pamuklu ve Ahmet Süzen’in ziyareti sýrasýnda konuþan Dernek Baþkaný Celal Alegöz, hayýrseverlere seslenerek yardým çaðrýsýnda bulundu. Cami inþaasý ve devam eden çalýþmalar hakkýnda açýklamalar yapan Alegöz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Caminin taþ iþçiliði tamamlanmak üzere. Bu çerçevede mihrap, minber, müezzinlik, vaaz kürsüsü, mahfel korkuluklarý ve taç kapý tamamlandý. Ýç sýva çalýþmalarý da bitti. Yakýnda iç tezyinat çalýþmalarýna baþlanacak. Devam eden çalýþmalar için Çorumlu hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Meydan Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi’ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, 224 98 06, 0537 471 50 47 ve 0542 487 72 47 numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Meydan Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür ediyoruz.”

Cami inþaasý için hayýrseverlerin yardýmlarý bekleniyor.

Yeni Müftü Yardýmcýlarý’ndan Meydan Camii’ne ziyaret Celal Alegöz, devam eden çalýþmalarla ilgili bilgiler verdi.

Meydan Camii, hayýrseverleri bekliyor.

orum’a atanan Müftü Yardýmcýlarý Abdullah Ç Pamuklu ve Ahmet Süzen yeni görevlerine baþladýlar.

Daha önce Merzifon Ýlçe Müftüsü olan Ahmet Süzen ile Kumru Ýlçe Müftülüðü vazifesini yürüten Abdullah Pamuklu, Çorum’daki yeni görevlerinde mesai baþý yaptýlar. Ayaklarýnýn tozuyla çalýþmalarýna baþlayan Müftü Yardýmcýlarý Pamuklu ve Süzen, Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði’ni ziyaret ettiler. Meydan Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz’ün ev sahipliðinde geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþen ziyarette bazý yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Dernek yöneticileriyle birlikte cami inþaatýný gezen Pamuklu ve Süzen, devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. Ýncelemelerinin ardýndan aný defterini de imzalayan Müftü Yardýmcýlarý, Meydan Camii inþaasýna destek veren hayýrseverler ile emeði geçen Dernek yöneticileri tebrik ettiler. Ziyarette yaptýðý konuþmada camilerin Ýslâm dinindeki yeri ve öneminden bahseden Abdullah Pamuklu, Meydan Camii’nin Çorum’un yeni sembolleri arasýnda yer aldýðýný söyledi. Ayet ve hadisler ýþýðýndaki konuþmasýnda yapýlan baðýþlarýn faziletine dikkat çeken Pamuklu, “Allah tüm hayýr sahiplerinden ve emeði geçenlerden razý olsun” diye dua etti. “Mâbedlerimiz ve bayraðýmýz en önemli sembollerimiz” diyen Ahmet Süzen ise “Allah bu iki sembolü vatanýmýzdan eksik etmesin” dedi.

Abdullah Pamuklu (solda) ve Ahmet Süzen

FEM Akademi yeni sezona hazýr KPSS þampiyonu Mustafa Kesgin, hediyesini Dersane Müdürü Ahmet Demirkan’ýn elinden aldý.

F

KPSS birincisine tablet bilgisayar

EM Akademi, 2012 KPSS A Grubu sonuçlarýna göre öðretmenlik branþýnda Türkiye birincisi olan Mustafa Kesgin’i tablet bilgisayar ile ödüllendirdi. KPSS P-10 puanýyla Çanakkale Yenice Çok Programlý Lisesi’ne atanan Mustafa Kesgin için dün FEM Akademi’de ödül töreni düzenlendi. Dumlupýnar Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Öðretmenliði Bölümü mezunu Kesgin’in ödülünü Dersane Müdürü Ahmet Demirkan verdi. FEM Akademi öðretmenlerinin de hazýr bulunduðu programda konuþan Ahmet Demirkan, “Açýlýþýmýzýn ilk yýlýnda Türkiye birincisi çýkarmanýn mutluluðunu yaþýyoruz” dedi. 2012 KPSS’de Türkiye genelinde ilk yüze giren 6 öðrencilerinin daha bulunduðunu dile getiren Demirkan, “Gelecekte daha büyük baþarýlara imza atmayý planlýyoruz diye konuþtu. Törende konuþan KPSS þampiyonu Mustafa Kesgin ise baþarýsýnda emeði geçen FEM Akademi öðretmenlerine teþekkür etti.

FEM AKADEMÝ YENÝ SEZONA HAZIR

Ahmet Demirkan, FEM Akademi’nin yeni sezona hazýr olduðunu söyledi.

FEM Akademi, ilk yýlýnda elde ettiði baþarýyla dikkat çekti.

“KPSS adaylarýný, çalýþkan, gayretli, özverili kadromuzla hedefledikleri baþarýya taþýyoruz” diyen FEM Akademi Müdürü Ahmet Demirkan yeni eðitim sezonuna hazýr olduklarýný söyledi. KPSS Eðitim Bilimleri, A Grubu, DGS, ALES ve AÖF alanlarýnda

düzenledikleri kurslardan da bahseden Ahmet Demirkan, “Uyguladýðýmýz hazýrlýk programý, uzman kadromuz ve kaliteli yayýnlarýmýzla baþarýnýn tesadüf olmadýðýný kanýtladýk” dedi. Lisans ve önlisans adaylarýna müstakil bir dersane

binasýnda hizmet verdiklerini anlatan Demirkan, akýllý tahtalarla donattýklarý sýnýflarý ve diðer bölümleri de tanýttý. Demirkan, KPSS ve diðer hazýrlýk kurslarý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen tüm adaylarý FEM Akademi’ye beklediklerini sözlerine ekledi.

Erzen ve Karaaytuð Aileleri’nin mutlu günü

Murat ile Rüya evlendi zel Ulu Çýnar Ö Rehabilitasyon Merkezi

Yeni Müftü Yardýmcýlarý, Meydan Camii Derneði’ni ziyaret ettiler.

çalýþanlarýndan Murat Erzen, Rüya Karaaytuð ile hayatýný birleþtirdi. Merhume Hasibe-Fahri Erzen çiftinin oðlu Murat, Esen-Adem Karaaytuð çiftinin kýzý Rüya ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Pazartesi günü Kültür Düðün Salonu’nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Erzen

ve Karaaytuð Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Müzikli

eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi.

HAKÝMÝYET, Rüya-Murat Erzen çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

Murat Erzen, Rüya Karaaytuð ile hayatýný birleþtirdi.


12 SALI 11 EYLÜL 2012

Eðitim Sen yönetimi imzalarý teslim etti

E

ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ve sendika yöneticileri, 4+4+4 eðitim sisteminin kaldýrýlmasý için baþlattýklarý imza kampanyasýnda toplanan imzalarý Vali yardýmcýsý Sait Topoðlu'na teslim etti. Sendika yöneticileri ile birlikte Vali Yardýmcýsý'ný makamýnda ziyaret eden Öztürk, 10 bin 317 imzalý dilekçelerinde 4+4+4 eðitim sistemine iliþkin çekince ve itirazlarýný ifade ettiklerini, yeni sistemin deðiþmesini istediklerini

açýkladý. Milli Eðitim

Müdürü Aytekin Girgin'in de yer aldýðý

ziyarette, imza kampanyasý hakkýnda

Sendikacýlar Vali yardýmcýsý Sait Topoðlu'nu ziyaret etti.

kýsaca bilgi veren Öztürk, "1-10 Eylül tarihleri arasýnda Türkiye genelinde baþlayan imza kampanyamýzda, Çorum'dan 10 bin 317 imza topladýk. Yeni eðitim sisteminin olumsuzluklarýna dikkat çekerek, yeni bir düzenleme yapýlmasýný istiyoruz. Çekincelere ve sorulara dikkat çekmek istedik. Ayrýca hiç bir öðretmenin kazanýlmýþ hakkýnýn geri alýnmasýný istemiyoruz. Yasalar insanlar içindir, maðdur edici olmamalýdýr." dedi.

Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ve sendika yöneticileri, Çorum Valiliði’ne imzalarý teslim etti.

Doktor, hasta iyileþirse para alacak P

erformans ücreti alan doktorlara getirilen yeni düzenlemeyle, bundan böyle doktorlar hastanýn iyileþip iyileþmediðine göre puan alacak Yaptýðý muayene ve ameliyat sayýsýna göre maaþtan çok performans ücreti alan doktorlar için bir dizi karar alýndý. Yeni düzenlemeyle, hastanýn iyileþip iyileþmediðine göre hekime puan verilecek. Bundan böyle doktorun tedavi ettiði hasta bir ay içinde ayný rahatsýzlýktan baþka bir hasteneye giderse hekimin performans puaný düþecek ve aldýðý para kesilecek. Doktorlarýn maaþýn üç katý oranýnda ortalama 6-7 bin lira olarak aldýklarý performans ücretleri baþtan aþaðý deðiþiyor. Yeni düzenlemeyle, hastanýn iyileþip iyileþmediðine göre hekime puan verilecek. Hastanýn kýsa sürede hastaneden taburcu olmasý doktorlarýn aldýðý parayý arttýracak. Tedavi uyguladýðý hasta 1 ay içinde ayný rahatsýzlýktan baþka bir hastaneye giderse o hekimin performans puaný düþecek ve aldýðý para kesilecek.

TABURCU OLMASI ÖNEMLÝ

Ýlaç ve tedavi harcamalarýnýn 35 milyar lirayý aþmasý üzerine Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan'ýn baþkanlýk ettiði Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda saðlýk alanýna iliþkin önemli kararlar alýndý. Kurulda doktorlarýn performans sistemine çeki düzen verilmesi kararlaþtýrýldý. Yaptýðý muayene ve ameliyat sayýsýna göre maaþtan çok performans ücreti alan doktorlarýn, hastayý iyileþtirme kriterine geçilmesi kararlaþtýrýldý. Saðlýk Bakanlýðý'nýn son þeklini vereceði yeni sistemde, yapýlan iþlem sayýsýndan çok hastalarýn þifa bulmasý ve çabuk taburcu olmasý önemli olacak.

HASTALAR DA ÝNCELENECEK

Saðlýkta kalite yönetimi uzmanlarýnýn önerdiði yeni sistem, 35 bin hastanýn yýlda 50'den fazla hastaneye gitmesinde sadece hastalýk hastalýðýnýn etkili olup olmadýðýna da açýklýk getirecek. Doktorlarýn uyguladýðý tedavilerin sonuç vermemesinden yakýnan hastalarýn ayný rahatsýzlýktan baþka hastane ve baþka doktora gidip gitmedikleri incelenecek. Yeni puanlamalarda hastanýn hastane hastane dolaþma dönemini bitiren doktorlar daha çok para kazanacak. Bütçeden gereksiz yere doktora yapýlan

performans ödemeleri de bu sayede azaltýlacak.

FATURALAR ÞÝÞÝRÝLMEYECEK

Mevcut performans sistemi üzerine yapýlan araþtýrmalar çarpýcý sonuçlar ortaya çýkardý. Daha çok para kazanmak için bazý hekimlerin ve hastanelerin faturalarý þiþirdiði tespit edildi. Yapýlan incelemeler neticesinde bazý doktorlarýn performans almak amacýyla gereksiz yere apandisit ameliyatlarý, sezaryen doðumlar yaptýklarý raporlara yansýdý. Katarakt ameliyatlarýnýn, kalp anjiyolarýnýn yüzde 75'inin gereksiz yere yapýldýðý belirlendi.

ÝHTÝYACA GÖRE ÝLAÇ

Yeni düzenlemede üzerine gidilen bir baþka konu da doktorlara 'gerekli ilaç' yazdýrmaya yönelik düzenlemelere gidilmesi oldu. Gereksiz ilaç yazan doktorlara negatif performans uygulamasý getirilecek. Hastanýn ihtiyacýna göre ilaç yazýlmasýna yönelik uygulanacak negatif performansta yaþanabilecek karýþýklýða karþý ilacýn hangi durumlarda gerekli hangi durumlarda gereksiz olduðunu Saðlýk Bakanlýðý belirleyecek. Kaynak: Bugün

Diþ beyazlatýcýlara yasak geldi S

aðlýk Bakanlýðý, "daha parlak" bir gülümseme için kullanýlan diþ beyazlatýcýlarýn satýþýna sýnýrlama getirdi Bilinçli kullanýlmadýðýnda diþlere zarar verebilen diþ beyazlatýcýlardan, binde birin üzerinde hidrojen peroksit içerenler özel kullaným amaçlý olacak ve piyasada satýlamayacak. Saðlýk bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Ercan Þimþek, diþ beyazlatma ürünleriyle ilgili piyasa gözetim ve denetimine aðýrlýk verdiklerini söyledi. AB mevzuatýna uyum için yapýlan Kozmetik Yönetmeliði'ndeki deðiþiklikle belirli sýnýrlamalar ve þartlar dýþýnda kozmetik ürünlerin içermemesi gereken maddeler listesi hazýrlandýðýný belirten Þimþek, bu listenin 12. sýrasýnda da hidrojen peroksit ve hidrojen peroksit açýða çýkaran diðer bileþikler bulunduðunu hatýrlattý.

"VATANDAÞLAR DÝKKATLÝ OLMALI"

Bu yönetmelik çerçevesinde, diþ beyazlatmada kullanýlan hidrojen peroksit ve bunu açýða çýkaran madde içeren ürünlerle ilgili düzenlemeye gidildiðini bildiren Þimþek, þu bilgileri verdi: “Son zamanlarda internet ve diðer kanallarda diþ beyazlatma ürünlerinin reklamlarý yapýlýyor. Diþ saðlýðýnýn korunmasý için bu ürünler son derece dikkatli kullanýlmalýdýr. Hidrojen peroksitin diþ beyazlatma amacýyla yüksek düzeyde kullanýmý, aðýz mukozasý irritasyonuna, diþ etinin zarar görmesine, diþlerde hassasiyete, dolgularda deðiþikliðe neden olabiliyor. Ayrýca diþ kýrýklarý ve diþ kayýplarýna yol açabiliyor. Bu nedenle diþ beyazlatýcýlarla ilgili yeni bir sýnýflandýrmaya gittik.”

YENÝ SINIFLANDIRMA

Þimþek, yüzde 6'ya kadar hidrojen peroksit içerenlerin genel kozmetik amaçlý, bu orandan daha fazla hidrojen peroksit bulunanla-

rýn ise “Týbbi cihaz” kabul edildiðini söyledi. Sadece binde birin altýnda hidrojen peroksit içeren ürünlerin kiþisel kullaným için piyasada satýlabileceðini bildiren Þimþek, binde birle yüzde 6'ya kadar hidrojen peroksit içerenlerin ise özel kulaným amaçlý olarak ancak diþ hekimlerine satýlabileceðini açýkladý. Söz konusu diþ beyazlatýcýlarýn ambalajlarý üzerinde, içerdikleri hidrojen peroksit veya bunu açýða çýkaran madde oraný gösterilecek. Ayrýca, “18 yaþýn altýndakilerde kullanýlmamalýdýr. Ýlk kullanýmda diþ hekimleri veya ayný güvenlik seviyesi saðlandýðýnda diþ hekimlerinin doðrudan gözetimi altýndaki uzman kiþilerce uygulanabilir. Daha sonra kullaným süresini tamamlamak için tüketici tarafýndan da uygulanabilir” uyarýsý yer alacak.

www.corumhakimiyet.net

Mega Aritmatik madalyalarý topladý

Çorum Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi, toplamda 34 madalya alarak Türkiye 5.’liði ünvanýný da elde etti.

9

yaþ grubunda Türkiye 3.’lüðü ve 6 yaþ grubunda Türkiye 5.’liði gibi bir çok derece elde eden Çorum Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi, toplamda 34 madalya alarak Türkiye 5.’liði ünvanýný da elde etti. Yapýlan açýklamaya göre, Türkiyenin çeþitli illerinden gelen 4 ile 12 yaþ arasýndaki 300 küçük çocuk geçtiðimiz Cumartesi günü Ankara - Maya Koleji Spor Salonu’nda gerçekleþtirilen Memoriad Türkiye Mental Aritmatik Þampiyonasý’nda yarýþtý. Aileleriyle birlikte binin üzerinde kiþinin Ankara’ya geldiði ve çok sayýda görevlilerin yer aldýðý bu etkinliðin festival havasýnda geçtiði belirtildi. Çorum Mega Aritmetik Yetkilileri Sezer ve Mustafa Keçeli, yaptýklarý açýklamada þunlarý dile getirdiler; “4+4+4 eðitim sisteminin tartýþýldýðý bir dönemin hemen arefesinde yapýlan Memoriad Türkiye Mental Aritmetik Yarýþmalarý bir baþka anlam taþýyor. Küçük çocuklarýn neleri yapabileceðini de gösteren bu þampiyonada söz artýk küçük çocuklarýn oldu. Mental Aritmetik Derneði ve Maya Koleji sponsorluðunda, Memoriad Yönetim Kurulu hakemliðinde gerçekleþtirilen yarýþmalar toplam 4 kategoride yapýldý. Yarýþmalarda 5 yaþýndan 12 yaþa kadar her yaþ grubu için Türkiye 1.’si, 2.’si ve 3.’sü belirlenerek kupa ve madalyalarý verildi.

Sezer ve Mustafa Keçeli, 4 ay gibi kýsa bir sürede yarýþmaya hazýrlanýp kuruma ve Çorum’a bu haklý gururu yaþatan eðitmen Þule Yüce ve öðrencilerine teþekkür ettiler. Mega Mental Aritmetik’in tüm çocuklarýn beyin geliþimini saðladýðýný bildiren Sezer ve Mustafa Keçeli, yarýþmaya katýlan öðrencilerin çok özel çocuklar olmadýðýný, uyguladýklarý beyin egzersizi programý ile çocuklarý özel hale getirdiklerini vurgulayýp 4 ile 12 yaþ arasý çocuklara eðitim veren Çorum Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi’nin, Zihinsel Matematik ve Hýzlý Okuma Olimpiyatlarý Memoriad ve Mental Aritmetik Derneði tarafýndan onaylanan tek merkez olduðunu ve yeni dönem kayýtlarýnýn bir ay daha devam ettiðini bildirdiler. Çocuklarýn kendi eðitimleri ile ilgili algý seviyelerini ölçtükleri ücretsiz

Yarýþma Ankara - Maya Koleji Spor

Salonu’nda gerçekleþtirildi.

demolar, daha geniþ ve bilimsel açýklamalar için

www.CorumMegaAr itmetik.com ve

www.CorumMegaH afiza.com web siteleri ziyaret edilebilir.

Dereceye giren öðrencilere madalyalarý verildi.

"FÝRMALARI RAHATLATACAK"

Bu ürünlerin kullaným ve satýþýna açýklýk getiren düzenlemenin, sektördeki firmalarý da rahatlatacaðýna iþaret eden Þimþek, “Biz bakanlýk olarak piyasa gözetim ve denetimlerimizi sürdüreceðiz. Ama vatandaþlarýmýz da piyasadan ürün satýn alýrken içeriðine iyi bakmalýlar. Mevzuata aykýrý oranda hidrojen peroksit içeren ürünleri piyasadan satýn almamalýlar” uyarýsýný dile getirdi. Belirli bir oranýn üzerinde hidrojen peroksit içeren ürünlerin diþ hekimince ya da diþ hekimi gözetiminde kullanýlmasý gerektiðini vurgulayan Þimþek, bu ürünleri bilinçsiz kullananlarýn saðlýk sorunu yaþayabileceklerini belirtti. Firmalar, satýþýný yaptýklarý diþ beyazlatma ürünlerinin iç ve dýþ ambalaj örnekleri ile Türkçe etiket bilgilerini 10 Ekim'e kadar saðlýk bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu'na bildirecek. Dünya Bülteni 4 ile 12 yaþ arasýndaki 300 küçük çocuk geçtiðimiz Cumartesi günü yarýþtý.


SALI 11 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Müzemizin kuruluþu hakkýnda bir yeni bilgi

Takvim Yapraðý

Ç

Hicri Þemsi:1390 Rûmi: 28 Aðustos 1428 Hýzýr: 128

11

Ýlimizde namaz vakitleri

2012

EYLÜL

ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

Kim bir din kardeþini tevbe etmiþ olduðu bir günah sebebiyle ayýplarsa, o günâhý iþlemedikçe o kimse ölmez. Hadîs-i þerîf

04.38 06.07 12.45 16.18 19.10 20.32

MELEKLERE VE KÝTAPLARA ÎMÂN llahü teâlânýn melekleri vardýr. Onlarý nûrdan A yaratmýþtýr. Cisimdirler. Yemezler ve içmezler. Onlarda erkeklik, diþilik olmaz. Gökten

yere inerler ve yerden göðe çýkarlar. Ve bir hâlden bir hâle girerler. Göz açýp yumacak kadar, Allahü teâlâya âsî olmazlar ve bizim gibi günah iþlemezler. Onlarýn içinde mukarrepler ve Peygamberler vardýr. Hepsinin üstünü Cebrâîl, Mikâîl, Ýsrâfîl ve Azrâîl aleyhimüsselâmdýr. Bu dördü bütün meleklerin Peygamberleridir ve onlarýn her birisini, Allahü teâlâ, bir hizmete koymuþtur. Kýyâmete kadar, baþka bir hizmete nöbet gelmez. Allahü teâlânýn kitaplarý vardýr. Kur'ân-ý kerîmde bildirilen, 104 kitabýn 100'ü küçük kitaptýr. Bunlara (suhuf) denir. Bunlarýn 4'ü de büyük kitaptýr. Tevrât, Mûsâ aleyhisselâma; Zebûr, Dâvud aleyhisselâma; Ýncîl, Îsâ aleyhisselâma; Kur'ân-ý kerîm de Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma nâzil olmuþtur.

SAÐLIK - SOYA FASULYESÝ

Protein bakýmýndan çok zengin olan soya fasulyesinin hergün yeni bir özelliði ortaya çýkarýlýyor. Araþtýrmalara göre soya; kalp hastalýklarý, göðüs, yumurtalýk ve prostat kanserleri, osteoporoz (kemik yoðunluðunun azalmasý) ve menopozun beraberinde getirdiði bazý problemleri önlüyor. Soya proteini, vücudun üretmediði temel aminoasitleri içeriyor. Ayrýca kalsiyum, fiber, folacin, demir ve diðer önemli minerallerin deposudur. Soya proteini kolesterol düzeyini düþürüyor. Ayrýca kandaki kolesterolün karaciðerden çabuk temizlenmesini, vücudun fazla kolesterolden arýndýrýlmasýný saðlýyor ve kalp hastalýklarýna karþý riski azaltýyor. Soya sýcaklýk basmasý ve gece terlemesini önlüyor. Soyada bulunan maddeler, göðüs, yumurtalýk ve prostat kanser tümörlerinin geliþmesini de önlüyor.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

HASTANELER

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

VEFAT EDENLER 1- Kuþsaray Köyü' nden gelme, Sýtký BÝRDAL. 2- Mecitözü'nden gelme Nazým ERKAN'ýn kýzý, Vahit YILDIZ' ýn eþi, Ahmet, Nevin, Züleyha ve Zuhal' in kardeþleri; Merih YILDIZ. 3- Tarým Ýl Müdürlüðü çalýþaný Necati PAMUK ile Vahap, Eyüp, Arif, Osman ve ÞEFÝKA PAMUK'un anneleri; Gürcü PAMUK. 4- Türkiye Emekliler Derneði Üyelerinden, Deller Köyü' nden gelme Halil TAÞTAN ve Mustafa TAÞTAN'ýn anneleri; Meryem TAÞTAN.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

orum Müzesi hakkýnda basýnda çýkan haberolduðunu öðreniyoruz. Hatta bu kiþinin Ýl MuhaGünlük sebe-i hususisinden (Ýl Özel Ýdare Müdürlüðünleri dikkatle takip edenlerden biri olduðumu den) 20 Lira maaþ aldýðýný da günlük satýrlarýnda iddia edebilirim. Bunun sebebi müze konusunda buluyoruz. Maarif Emini Ishak Refet Bey Çoiçimde daima bir sevgi ve ilginin yaþamasýdýr. rum'a geliyor. Maarif Müdürü ile birlikte Çorum Konu Çorum ve Çorum Müzesi olunca bu ilgi ve Kütüphanesini ve Müzesini gezip görüyor. Küsevgi daha da yoðunlaþýr. Ýnanýyorum ki, müzeletüphanede çeþitli kitaplarý görüp inceliyor. Mürin insanýn eðitimi ve bilgilenmesi konusunda çok ze'de bulunan levhalara ilgi gösteriyor. Özellikle önemli öðretici bir fonksiyonu vardýr. Müzeler inHýdýrlýk'tan müzeye getirilmiþ olan bir levhayý sanlýðýn yaþadýðý her devir ve dönemin gün ýþýðýçok beðeniyor. Kütüphanede kendisine gösterilen na çýkmýþ vitrinleridir. Müzelerde bulunan her bir Mevlana Cami'nin Subhul Ebrar isimli Farsça kieþya, her bir obje okuyabildiðiniz ölçüde size ses tabýna konulan deðer bedel fiyatý az buluyor. Abdulkadir veren bir kitap ve konuþan bir uzviyettir. Yazma eser Fuzuli Divanýndaki Çorum Hakkýnda Ozulu yazýlan destanýn yazýlýp kendisine verilmesi rica Çorum Müzesi hakkýnda dünki Hakimiyet’te ediyor. Bu notlardan hem Kütüphanemiz hem de okuduðum haber yakýn zamanda elime geçen bazý bilgileri Müzemizin çalýþanlarý ve zenginlikleri hakkýnda bilgiler ediokuyucularýmýzla paylaþma fýrsatý saðladý. niyoruz. Merhum Hafýz-ý kütüp, dil ve folklor araþtýrmacýsý, þeh* rimize 20.yüzyýlda kültür adamý olarak damgasýný vurmuþ Eþref Hocanýn günlükleri arasýnda bir baþka bilgiye daolan Eþref Ertekin hocamýzýn günlük defterlerini okuyorum. ha ulaþtým. 1924-25 yýllarýnda temeli atýlýp inþasý devam Hatta Osmanlýca olan bu defterleri günümüz alfabesine çevieden Çorum Hastanesi binalarýnýn temel kazýmý esnasýnda bulunan bir gümüþ para üzerinde Nikonya yazýsý bulunuyorrerek yazýyorum. Ýþte bu günlükler içinde Müzemizin ilk kumuþ. Bu bulanan paranýn Sýhhat Müdüründe olduðu ve Sýhruluþu günleriyle ilgili yeni bilgilere de rastladým. hat Müdürünün tayini çýkýp gideceðinden kendisinden istenEþref Ertekin Hoca (8 Temmuz 1927 Cuma) tarihli günmesi konusunda Kütüphanede yapýlan sohbette söz edildiðini de günlük sayfalarý içinde okuyoruz. Müzemize en kýsa lüðünde: "...... Kütüphaneye bugün Maarif Baþkatibi Ýbrahim zamanda yapacaðým ziyarette özellikle bu gümüþ paranýn Efendi, Maarif Müdürü Vehbi Bey geldiler. Bugün yarýn müzemizde kalýp kalmadýðýný öðrenmeye çalýþacaðým. Maarif Emini Çorum'a geliyor, Müze Müdürüne haber gönBir müzenin bir iki üç beþ ziyaretle gezilmiþ olabileceder, sen de iki kadýn bulup salonu ve odalarý temizlet, dediðini fakat tam olarak görülmüþ olacaðýný düþünemiyorum. ler. Her yeni ziyarette insan yeni bir bilgi sahibi oluyor. Müze ziyareti sürekli olmalýdýr. Hüsam efendiyi Müze Müdürü Edhem Efendiye gönÇocuklarýmýza da müze ziyareti alýþkanlýðý kazandýrmaderdim. Akþama kadar camlarý silmek ve toz almak etrafý dülýyýz. Bu konuda Müze Müdürlüðümüzce yürütülen Müze zenlemekle vakit geçirdik. Kadýnlar her tarafý temizlediler. eðitim program ve projelerini çok olumlu buluyorum. Geçen Onlara yüz elli kuruþ para verdim, gittiler. Telgrafla Yozyýl boyu süren Ýl Özel Ýdaresi Müdürlüðü, Milli Eðitim ve gat'tan haber aldýlar. Henüz daha Maarif Emini hareket etmeKültür Müdürlükleri ve Müze Müdürlüðü iþbirliði ile ilköðmiþ. Herkes daðýldý. ....." retim okulu çocuklarýnýn Müze ve Kütüphane tanýma ve bilgilenme gezip görme programý bu ders yýlý da devam ettirilDaha önce kurulmuþ olduðunu bildiðimiz Müze hakkýnmelidir. da yeni bilgi, ilk Müze Müdürü olan kiþinin Emin Efendi isimli kiþi olduðudur. Eþref Hocanýn günlük defterinde yazý** lý 9,10 Temmuz tarihli günlük notlarýnda da; Müze Müdürü Dünya okuma günü okullarýn kapalý olduðu bir güne Emin Efendi'nin Hattat Köse Emin Hoca adýyla tanýnan ve rastladý. Umarým bugünle ilgili etkinlikler günü geçmiþ olsa Tevhidi Tedrisat Kanunu öncesi Ýptidai ve Mektebi Osda yapýlýr. manî'lerde Hüsnü had öðretmenliði yapan Çorumlu bir zat

Bir Þehidin Hayat Hikayesi 2 devriye esnasýnda kýrlarda Tefekkür B irkoyunlarýný otlatan bir çobana Dünyamýz rastladý. Çoban imanlý ve vatan sevgisi ile dolu biri idi. Onun namazýný bitirmesini bekledi komutan. Duadan sonra tebessüm etti. "Merhaba komutaným" Raþit Yücel "Merhaba" rasityücel@ "Nasýlsýnýz? corumhakimiyet. net "Ýþte görüyorsunuz" "Allah kolaylýk versin" "Valla kolayýný falan aramýyoruz,yeter ki bu illet ülkemizin üzerinden atýlsýn yeter." "Komutaným bu sadece bu günün iþi deðil. Bu yýllarýn biriktirdiði bir gerçek" Komutan bu çobanýn dünyasý sadece çobanlýk ile ilgili bir þey deðil,"iyice bir dinleyeyim "diyerek silahýna dayandý ve yanýna oturdu. "Ne demek istedin anlayamadým?" Bu iþin bir çok söze ihtiyacý var, ben sizi bu cahilliðim ile meþgul etmeyeyim komutaným?" "Yo estaðfurullah" "Düþüncelerinizi dinlemek isterim" Komutan ast teymene emir vererek bölüðe istirahat vermesini emretti. Çoban söze baþladý: "Ben lafý eðip bükmeyi sevmem komutaným. Ben Risale-i Nurlarý okuyorum. Yani, Bediüzzaman'ýn eserlerini.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER HÝTÝT UYSAL U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI G.BEY MAH ATA YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ CAD.NO:35 ATA SAÐLIK KARÞISI 270 10 58 OCAÐI KARÞISI 213 21 79

METEOROLOJÝ

Ve kurtuluþ reçetesi 2

B

irinci sorunun cevabý: Bir millet yalancýlýðý, ikiresmi görüþün aksine, baðýmsýzlaþamadýk. Osyüzlülüðü, sahtekârlýðý, faizi, kumarý, içkiyi, zina- GÖNÜL PINARI manlý çöktüðünde sahipsiz kalan bütün Ýslam yý, sevgisizliði, saygýsýzlýðý, edepsizliði arttýrýrsa o milcoðrafyasýný ele geçirip derin devletlerini kuran letin içinde cinayetler, kazalar, belalar çoðalýr. Eðer Batý medeniyeti Türkiye'nin zaman içinde baðýmmilletçe ilahi ahlaka tutunsaydýk, kader, düþmanlarýsýzlaþmasýný önlemek için yýllardýr darbeleri ve mýzýn baþýmýza terör belasýný sarmasýna izin vermez, terörü kullanmýþtýr. Nihayet bugün Batý büyük bir onlarý kendi tuzaklarýnda boðardý. Bu yönüyle terörün kriz içindedir ve Türkiye son kez ciddi bir özgürhakiki sebebi bizim kendi ahlak çöküntümüzdür… leþme hamlesine giriþmiþtir. Bu sefer baþarý ihtiBaltalý Caminin (Kiremit Minare) mübarek bir mali daha yüksektir. Türkiye'nin Batýnýn derin ikimamý vardý. Rahmetli Bekir Hoca, çok güzel hutbe Aliaddin Bolat tidarýnýn boyunduruðundan kurtulmasý, Türkiokurdu Cuma namazýnda. Ben de özellikle bu müba- aliaddinbolat@mynet.com ye'yi bölgesinin lideri yapar. Dahasý boðulan Barek imamýn içten ve samimi hutbelerini dinlemek için tý'dan kaçan sermaye güvenilir liman olarak Türher Cuma namazýna Kiremit Minare Camisine gitmekiye'ye ve koruduðu coðrafyaya sýðýnýr. Bu da çöküþ yoluna ye çalýþýrdým. Bir hutbesinde þöyle demiþti : giren Batý'nýn tepetaklak batmasý demektir. Batý kendisini -Ben 12 Eylül sonrasý bu camide yine bu makamda 'Eðer böyle bir felaketten kurtarmayý amaçlayan ölümüne bir çýrpýAllah yoluna dönmezseniz baþýnýza yine büyük belalar gelir. nýþ içerisindedir. Ne olur Allah yoluna dönün' diye çok söyledim fakat müminlerde hiç kýpýrdanma yoktu. Daha sonraki yýllar Allah bizi Arkasýnda Batýnýn derin güçleri ve içerimizdeki uzantýenflasyonla , terör belasýyla cezalandýrdý. Þeytanýn yolu Allah larý olmasa terör bu denli pervasýzca yaþatýlamazdý. Hedef yolundan cazip geliyor hep. Allah yoluna dönmedikçe çeþit Türkiye'yi basitçe bölmek deðil, istikrarsýzlaþtýrmak, birbiriçeþit belalar üstünüzden eksik olmaz. Ne olur size yalvarýyone düþürmek ve uzak durulmasý gereken zavallý bir ortama rum Allah yoluna dönün…" dönüþtürmektir. Evet. Bekir hoca rahmetli gözyaþlarý içinde aðlayarak Üçüncü sorunun cevabý: Sorundan kurtuluþ yollarý sobirçok defa böyle hutbeler vermiþti. Hem cemaatin hem kenrunun nedenlerinden anlaþýlýyor zaten. Ýlahi ahlâka dönmedisinin içi burkulurdu verdiði vaaz ve hutbelerde. Þimdi böydikçe ve insan olarak kendimizi deðiþtirmedikçe törürün biri le hocalarýmýz yok ne yazýk ki camilerimizde. Yarým sayfalýk biter biri baþlar. Her insan kendini düzeltilse zaten toplumda hutbeyi ezberleyemeyip okumakta zorlanan imamlarýmýz cedüzelir. maatine ne verebilir ki… Dileyelim de yüce Yaradan bize basiret baðýþlasýn ve Ýkinci sorunun cevabý: Biz istiklal savaþý yaþadýk, ama kendimize dönme þuuru versin...

2.293 2.308

1.795 1.805

24 ayar

ALIÞ

99,32

SATIÞ

100,23

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6386 11 EYLÜL 2012 SALI

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Hicri Kamerî: 24 - Þevvâl: 1433

13

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 11 EYLÜL 2012

Çözüm halktadýr darbede deðil 1

Mayýs 1977’de Taksim’deki Ýþçi Bayramý kutlamalarýndaki provokasyonda34 kiþinin ölümü çok þeyin habercisiydi. Siyasi kriz terörle baþa baþgidiyordu. Haziran 1977’de yapýlan genelseçimlerde CHP 213, AP 189, MSP 24, MHP 16 milletvekili çýkarmýþ, SüleymanDemirel baþkanlýðýnda, Ýkinci MilliyetçiCephe hükümeti kurulProf. Dr. Yaþar muþtu. 11 Aralýk1977’deki AKBIYIK yerel seçimlerden sonra, Demirel Hükümeti güven tazeleme ihtiyacýduymuþ, ancak güvenoyu alamayýnca düþmüþtü. Adalet Partisinden ayrýlan 11 milletvekili ile Cumhuriyetçi GüvenPartisinden 3, Demokrat Partiden 1 milletvekilinin desteðiyle CHP Genel BaþkanýBülent Ecevit hükümet kurmuþ, Kasým 1979’a kadar görev yapmýþtýr. Bu dönemde, yaþanan sað-sol çatýþmalarý terörükörüklemiþ, öðrencilerin yanýnda,öðretim üyeleri gazeteciler ve kamu görevlileri de hedef olmuþtu. Sivas, Malatya ve Bingöl’de çatýþmalaryaþanmýþ, Maraþ olaylarýnda 100’den fazla kiþi hayatýný kaybetmiþti. 14 Ekim 1979 ara seçimlerindeyenilgiye uðrayan Bülent Ecevit Hükümetinin istifasý üzerine, Süleyman DemirelBaþkanlýðýnda azýnlýk hükümeti kuruldu. Ekonominin yönetimi Turgut Özal’abýrakýldý, “24 Ocak Kararlarý” alýndý. Enflasyon o yýl yüzde 107 olmuþtu. Dövizkýtlýðý, petrol fiyatlarýnýn artmasý, mal kýtlýðý ve kuyruklara neden olmuþtu.Bu istikrarsýz durum, dünya koþullarýnýn da etkisiyle, ekonomik krize, sosyalve siyasal þiddete neden oldu. Politikbeklentilere göre kurgulanan ekonomi çöktü. Sað-sol çatýþmalarý, mezhep kavgalarý ülkeyi kapladý, binlerce insanhayatýný kaybetti. Demirel azýnlýk hükümetini kurduðu gün, askeriyepolitikacýlara kendilerine çeki düzen vermeleri için uyarmýþtý. 1980 yýlý Mayýs-Temmuz aylarýnda Çorum’dameydana gelen sað-sol ayrýmýna dayalý mezhep çatýþmalarýnda 57 kiþi hayatýnýkaybetti. FahriKorutürk'ün görev süresi bittiði için, 22 Mart 1980’de baþlayan cumhurbaþkaný seçimi, 11 Eylül 1980'deki 124.turda da gerçekleþtirilemedi ve siyasal sistem týkandý. Bu geliþmeler 12 Eylül 1980 darbesiylesonuçlandý. Milli Güvenlik Konseyi ülkeyönetimini üstlendi. Parlamento ve hükümet feshedildi, vekillerin dokunulmazlýðýkaldýrýldý. Bazý sendikalar, örgütler ve siyasi partiler kapatýldý, liderlerigözaltýna alýndý. MHP ve MSP’nin parti yöneticileri yargýlandý. Bülent Ulusu baþkanlýðýnda hükümet kuruldu,rahmetli Turgut Özal, ekonomiden sorumlu Baþbakan Yardýmcýlýðýna getirildi, 24Ocak Karalarýnýn uygulamasý sürdürüldü. Bu uygulama ekonomide bir rahatlamasaðlarken, anarþi ve terör hissedilir ölçüde azaldý. Yeni bir anayasa yapýldý,7 Kasým 1982’de yapýlan halk oylamasýyla kabul edildi, Kenan Evren yedinciCumhurbaþkaný seçildi. Siyasi Partiler Yasasýnýn çýkmasýyla yeni partilerkurulmaya baþlandý. 1983 Kasýmseçimlerinden sonra, 7 Aralýk 1983’te Meclis’in toplanmasýyla üç yýlý aþkýn devameden askeri yönetim sona erdi, ancaketkileri devam etti. Askeri darbenin, toplumsal vesiyasi hayata etkisi beklenenden büyük oldu. Parlamento ve hükümetin feshi, siyasi partilerin kapatýlmasý, yaygýn tutuklamalar baský nedeniyle ciddi birtepki görmedi. 1960 sonrasýnýn bütün kurumlarý, bunalýmdan sorumlu tutularakdýþlandý. 1982 Anayasasý devleti güçlendirmeyi amaçlamýþtý. Ne var ki,demokrasiyi ayakta tutacak kurumlar yaralanmýþ olarak çýktý. Sorunlar çözülemediði gibi yeni sýkýntýlarortaya çýktý.1980 darbesi, radikal politikalarýn uygulamaya konulduðu þartlarýoluþturarak, ekonomik ve sosyal deðiþimi saðladý. Askeri idare, yeni siyasi kiþiliklerden meydana gelen, yenipolitik sistem oluþturma çabasýnda baþarýsýz oldu. 1950’den sonraki politik sistem, bir taraftapartiler ve liderleri, diðer tarafta askeri liderliðin olduðu çift odaklý biryapýya dönüþmüþtü. Kimin öncelikli olduðu belli olmadýðýndan, bu birliktelik nebarýþý saðladý, ne de ikisi arasýnda güç dengesi kurulabildi. Yüzeyde bir takým deðiþikliklergerçekleþmiþ gibi görünse de, eski politik döngü tekrar baþladý. Askeri yönetim politik sisteme istikrargetirmek amacýndaydý. Eski partilerin kapatýlýp yöneticilerine siyasetyasaðýnýn konmasýyla, yeni yüzlere sahip, yeni politik yapýya giden yollaraçýlacaktý. 1983 seçimleri Turgut Özalliderliðindeki Anavatan Partisinin zaferi ile sonuçlandý.Anavatan Partisinin1984’de yapýlan yerel seçimleri de kazanmasý askerlerin düþüncelerinin gerçekleþmeyeceðini göstermiþti. Askeri yönetimindesteðiyle kurulan merkez sað ve sol partiler kurulduktan kýsa süre sonratarihe karýþtý. Eski partiler yeni isimler ve geçici liderlerle tekrar ortayaçýktý. Askeri müdahale sorunlarý çözmediði gibi, demokrasi üzerinde vesayetrejimini doðurdu. 28 Þubat sürecinde, halkýn iradesine ve siyasete müdahaleyeni krizler doðurdu. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi kriziniyaþadý. Halk elli yýldýr süregelen siyasal hayata oylarýyla yeni bir þekilverdi, bu günlere gelindi. Türkiye son on yýldýr, istikrar kazanan siyasi iradesayesinde tarihinin en baþarýlý ekonomik dönemini yaþýyor. Ýç siyasetinaktörleri iþbirliði içinde ülke menfaatleri için bir araya geldiklerinde busüreç hýzlanacak, beþikteki çocuktan, yaþlý ihtiyarlara kadar herkesin ümidiartacak, huzur saðlanacaktýr. Sorunlarýn çözüm yeri milletin iradesi ve onunyansýmasý olan Meclis olmalý askeri müdahalede deðil.

www.corumhakimiyet.net

Çalýþtay üzerine...

rganik Tarým Çalýþtayý nedeniyle bulunduðum Çorum'dan çok güzel izlenimlerle ayrýldým.Bu mükemmel organizasyon için Sayýn Valimize ve Ýl Tarým Müdürümüze içten teþekkurlerimi sunmak isterim. Yine programa katký veren Boðazköy-Hattuþa Müzesi Müdürlüðü, OKA, Ýl Özel Ýdares,Anitta Hotel ve Çorum Seyahat gibi tamamýný sayamayacaðým diðer deðerli kurum ve kuruluþ yöneticilerine de; bu baþarýlý organizasyona verdikleri destek ve þahsýmýza gösterdikleri yakýn ilgi nedeniyle teþekkür etmek ve kendilerini tebrik etmek isterim. Ayrýca Ankaradan Bakanlýk üst düzey yöneticileri, komþu illerden katýlan Ýl tarým müdürleri yanýnda, 25den fazla ilden katýlan 70 kadar katýlýmcýnýn da programdan ve Çorumdan çok güzel izlenimlerle ayrýldýðýna tanýk oldum. Bu çalýþtay; güzel Çorumumuzun tanýtýmý adýna son derece önemliydi, özellkle Çalýþtayýn baþarýlý geçmesi yanýnda Hattuþa Ören Yeri ve Müzesi gezisi de çok etkileyiciydi, bu-

O

nu da belirtmek gerekir. Detay.aspx?ID=23886&HaberBasligi=%E2%80%98Obruk%20BaBenzer bilimsel aktivitelerin daraj%20Havzas%C4%B1%20orgaha fazla sayýda yapýlmasý, kuþkusuz nik % 20 tar % C4 % Çorum'un bilimsel faaliyetlerle de ülB1m%20b%C3%B6lgesi%20olabike gündeminde yer almasýna olanak lir%E2%80%99 ) saðlayacaktýr. Bir akademisyen ve Çorumsever olarak benzer konularda Bu kapsamda bir kez daha beher zaman destek olmaya hazýr oldulirtmek gerekirse; Obruk Baraj Havðumuzu bu vesileyle bir kez daha bil- Orhan Özçatalbaþ zasýnýn organik tarým alaný olarak dirmek isterim. ilan edilmesi ve iþ ve iliþkilerin buna Organik tarým bir "yaþam biçimi ve bir uygun üretim sistemine dönük olarak düzenbakýma duygu ve sanat iþi." Bu nedenle ÝN- lenmesinin büyük yarar saðlayacaðý söylenebiSAN ve DOÐAYI esas alan derinliði olan ger- lir. Ancak bu þekilde bölgede sürdürülebilir bir çekten önemli bir üretim sistemi. Bu bakýmdan yaþam döngüsünün kurulmasý saðlanabilir. bu alanda da Çorumun hýzlý aþama katedebilBuna göre konu üzerinde önemle durulmesi büyük deðer taþýyor ve bunu saðlamak masý ve takip edilmesi durumunda; kýrsal nüiçin yapýlmasý gereken somut iþler var görünü- fusa alternatif geçim kaynaðý saðlanmasý yayor. Örneðin iki yýl kadar önce Çorum Hakimi- nýnda, baraj suyunun ve doðanýn sürdürülebilir yette yer alan ve yayýnladýðýnýz yazýmýzdaki iþletilmesi ve korunmasý yönünde önemli yadüþünceler bugün içinde geçerli ve önemli rarlar elde edilecektir. (http: / / www . corumhakimiyet . net/HaberBu nedenle Obruk Havzasýyla ilgili bu

rhun Abideleri kýsmýný yazýnca, sanki içim boO þalmýþ gibi oldum, gezi notlarý bitmiþti çünkü! Peki, niye kendimi dingin hissetmiyorum diye dü-

ama burada fazla vakit yok, ama çok da yorulduk, müze kapanma saati de geldi dedi. Burada durum ayný, gene ecnebiler ve iki saf Türk, biri Gayserili, biri Çorumlu. Burada zeminde bulunan TÝKAnýn organize ettiði bölümden ayrýntýlý bahsettim. Ama burada diðer yazýtlar hakkýnda bilgi var, bazýlarý da getirilmiþ. 8-9 yüzyýlda yazýlmýþ olan Tarsiat anýtý, Argangai aymaðýnda Dalon Tariat sum/yerleþim yerinde bulunmuþ. Türk-Uygur kültürü ve tarihi hakkýnda önemli bilgiler içeriyormuþ. Yine ayný aymaðýn Sogdion bölgesinde Boðat anýtý Brahmi karakteri ile yazýlmýþ. Kolicha anýtý 190 cm uzunluk, 61 cm geniþlik ve 20 kalýnlýðýnda olup büyük kumandan Kolicha'nýn yaptýklarý, savaþlarý ve bu arada Türk siyasi iliþkileri hakkýndaymýþ. Hemen Türk bölümün yanýnda haným kanevçe iþliyor, ne bu diye soruyorum, Amantay Ýngilizcesini de bilmiyor, ama hanýmýnda bunlarý çok iyi yaptýðýný söylüyor. Resim çekinemeyeceðini, kameralarýn sürekli gözlediðini söylüyor haným. Saat iki sularýnda iyice acýkýyor ve yoruluyoruz, çünkü hocam en ince ayrýntýsýna kadar çekim yapýyor. Sohbet sýrasýnda Amantay'ýn kahvaltýda yapmadýðýný öðrenince yemek molasý veriyoruz. Hemen yakýnda Ata Türk lokantasý varmýþ, Ankara caddesinde. Gerçekten öyle, Cingiltey mahallesi Ankara caddesinde, Adýyamanlý Mustafa Bozan kardeþin iþ yeri. Tam yerinde açmýþ lokantasýný. Burada yemek büyük sorun, helal yemek bulmak Japonya gibi zor, onun için helal kesim et bulunca, o mis gibi kekik kokan vadilerde yetiþmiþ koyunlarý düþününce kavurma istiyoruz. Porsiyon amma büyük! Ýlhan hocam, ben bunu nasýl bitireceðim diyor, paylaþýyor rehberimizle. Sonrasýnda biraz sohbet ediyoruz. Ýki adamý gelmemiþ, artýk býktýðýný gideceðini söylüyor Mustafa bey. Öncesinden de Ýsviçre de lokantasý varmýþ. Bugün iyice zorlandýðýný nihai kararýný verdiðini söylüyor, Ýlhan hocam sabret, bak iþlerinde fena deðilmiþ diyor. Burasý merkezi yer, öðle servisleri yoðun oluyormuþ, ayrýca iþ görüþmeleri uzun süren yemeklerde olurmuþ, böylece biraz moral buluyor lokantacý kardeþimiz. Yemek sonrasýnda hemen müzeye dönüyoruz. Biz de ona asistanlýk yapýyoruz. Öyle deme yahu diyor, öyle hocam, bir nebze katkýmýz olursa þeref du-

þündüm, evet, orada son müze gezisi, Cengiz Han ve ahfadýnýn yaptýklarý, o zor þartlarda Türk kültürüne hizmet eden arkadaþlarýn emeklerine vefa yok mu? Haa bir de stratejik sebep var, oradaki sohbetler sýrasýnda Rusya'nýn hâkimiyeti altýnda kalkmýþ uzun yýllar. Petrol ve elektriði oradan alýyor, ama hemen yaný baþýnda dünyanýn bir diðer devi Çin var, ne yapýyorsunuz burada yaklaþýk üç milyon nüfusla diye sorunca, buz gibi olduðum bir cevap aldým, Muhtýr'dan. Söyleyeceðin laf kadar duyacaðýný da hazýr olmak gerek derler ya iþte öyle bir þeydi hali pür melalim. "Tamam, ikisi arasýnda bir denge oluþturmaya çalýþýyoruz, peki sizin durumunuz farklý mý yani, üstelik bir de ABD var, Avrupa Birliði var, içinde bulunduðunuz durum ne, siz ne yapýyorsunuz bu küresel güçlere karþý?" deyiverdi. Uzakdoðu terimi týpký Ortadoðu terimi gibi yapay, ama reel politikte kullanýlýyor madem, biz de söyleyelim. Ortadoðu ve Avrasya politikalarýyla boðuþurken Uzakdoðu'yu Çin'i ve onu kuþatmaya çalýþan Hindistan, Kore, Japonya'yý ihmal ediyoruz gibime geldi. Buralarý görünce, Hindistan, Endenozya ve Japonya izlenimleri hatýrlayýnca, üniversitelerimizin acilen buralara açýlmasý ve öðrenci çekmesi gerektiðini bir kez daha vurguluyorum. Akademisyenler olarak bize düþen görev bu, diðer boyutlarýný da ilgili birimler düþünsün artýk. Yaklaþýk 3 milyon nüfuslu ülkede iki yüze yakýn üniversite varmýþ iyi mi? Biz 75 milyon, Amerika'ya göre yaklaþýk 80 milyonuz ve yeni üniversitelerin çokluðundan yakýnýyoruz bir de! Þimdi diyeceksiniz gibi, oradaki gibi olacaksa hiç olmasýn, yani MEB ve YÖK öðretim elemaný yetiþtirmek için sürekli elaman gönderiyor yurtdýþýna, içerde alýnanlarda var, üstelik Allah korusun ama biz de rüþvet ile ders geçmeyi hiç duymadým ben. Bir ara Nevþehirde bir hadise duymuþtum o da Azerbaycanlý bir öðretim elamaný imiþ, gazetelerden okumuþtum.

ÜNÝVERSÝTE'NÝN AÇILIÞI

3 Eylül 2012, gezinin son günü üniversitede derslerin baþlangýç günüydü. Yýldýz Teknik Üniversitesi adýna protokol imzalanacakmýþ, ben, Aygun ve Orhan hocamda gittik, hocamlar içeride protokol ile uðraþýrlarken, açýlýþ günü gözlemleri yapayým diye dýþarý çýktým. Öðrencilerin büyük çoðunluðu kýz, %70 fazlaymýþ oran. Nedenini sorunca herkes kýz çocuðunun daha iyi bir hayat yaþamasýný istiyor diye cevap verdi Amantay, buna diyecek bir þey yok, aynen biz de öyle. Ben Begüm'ün kýlýna zarar gelmesini istemem, ama Enes'in burnunun duvara toslamasýný, hayatýn zorluklarýný öðrenmesi, yaþayarak denemesi isterim. Neyse, "peki bu açýk giyinmenin nedeni ne olabilir, týpký Kore ve Japon gençler gibi?" diye sorunca, burada çok güneþ yok, olduðu zamanda böyle, hem buranýn önemli bir kesiminin Budist olduðunu da unutmamak lazým. Bir de erkeklerin çoðu Güney Kore'de çalýþýyor, arabalarýn çoðunun, giyim kuþamýn genellikle oradan gelmesi de doðal, dediler. Felsefe bölümünü bulduk, resim çektirmek istedik ama çekindiler baþlangýçta, birden "Siz Türk müsünüz?" diye bir soru geldi, Altýntaþ imiþ adý, Kazak genç kýz, Türk okullarýnda okumuþ. Ýlk yýlýymýþ, aslýnda Türkiye'ye gidecekmiþ ama ailesi izin vermemiþ. Zaten 1300 civarýnda öðrenci Türkiye'de okuyormuþ. 1400 kadar da 4 Türk okulunda okuyan genç varmýþ. Dersler de vize yok, ocak ayýnda final varmýþ, yazýlý ve sözlü olabiliyormuþ. B urada ender; ama diðer üniversitelerde özellikle özellerde rüþvet çok yaygýnmýþ. Yahu Rusya etkisinde olan her yerde bu durum var deyince, Rusya da öyle, demesin mi, Amantay. Orada birkaç üniversite haricinde rüþvet ile ders geçmek yaygýnmýþ. Moskova Devlet Üniversitesi bu konuda hiç taviz vermemiþ. Bu yolsuzluðun sebebi ne, dedim, fakirlik, ekonomik en önemlide mental, yani zihniyet meselesi dedi. Ben stratejik nedenden bahsedecektim, deðil mi? Lafý daðýttým mý, yok bu kez daðýtmadým, çünkü bütün Batý ülkeleri burada, her m2 3-4 turist düþüyor, müzeler yabancý dolu, biz hariç. Çünkü son gün ve bizim kafilenin bir kýsmý alýþveriþe, bir kýsmý da at binmeye gitti! Türkiye'de at yok mu anlamadým? Ýlhan Keçeci hocam, Yýldýz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekaný, ben müzeye gideceðim kim gelecek deyince, asistanýnýz olurum, geçen sene sergi açarken ve toplarken olduðu gibi dedim. Estaðfirullah ne demek, dedi, aslýnda Aygün bey de gelecekti ama olmadý. Vehbi de otelde kaldý, çünkü biz, üniversite dönüþünde otele geleceðimizi sanýyorduk. Sonrasýnda epey sitem etti, haklý kardeþim.

DOÐAL TARÝH MÜZESÝ

Üniversiteye yakýn, hemen oraya daldýk. Giriþ 5.000 tureg, resim içinde o kadar istiyorlar. Rehberimiz Amantay. Her taraf turist dolu, bir Fransýz haným ve yanýnda 12 yaþlarýnda oðlu, biraz konuþtuk. 3 haftadýr buradalarmýþ, Ger'de beþ gün kalmýþlar. Yani biz bir gün zor kaldýk, bunlar nasýl kaldýlar diye merak edince, Ýlhan hocam, gözlem baþka nasýl olur k, deyiverdi. Müzede Ýngiliz, Ýspanyol ve anlayamadýðým bir dilden konuþan birçok insan vardý. Ýlk defa yakýndan 70 milyon önce yaþamýþ dinozorlarý gördüm. Renk renk kelebekler, ufak büyük yýlanlar, velhasýl o bölgede yaþayan bütün vahþi hayvanlarýn örneði var burada. Bir yabancý genç, dinozorun yanýnda önünde bilgisayar, sürekli bir þeyler yazýyor, ben de onu seyrediyorum. Böyle giderse daha çok seyredeceðiz9 bölgede olan biteni? Kendimi yaþayan dinozor gibi hissediyorum bir anlýðýna.

MÝLLÝ DEVLET MÜZESÝ

Doða müzesinde fazla vakit geçiremezdik, çünkü bizim esas hedefimiz diðeriydi, zamana karþý yarýþmak bu olsa gerek. 11 sularýnda girdik, bir ara öðle yemeði molasý verdik, 17 de çýktýk. Ýlhan hocam, yahu ben günde ortalama 3 saat çalýþýrým,

Cengiz Han

diyor. Bunu gösteriyor ve gülüyor, yahu burada senin dediðin yazýyor diye, bende ulan kerata, ben deyince hiç oralý olmadýn, demedim tabiî ki. Ayrýca Türk kökenli Þamanist Tuvalar var. Moðol boylarý, Halha, Buryat, Dahad, Durvud, Bayat, Oyrat, uzemcin, Barga, Hoton vb.

CENGÝZ HAN ve MÜZESÝ

Müzenin en geniþ kýsýmlarý doðal olarak Cengiz Han ve sonrasý döneme ayMevlüt Uyanýk rýlmýþ. "Ýnsanlarý tek bir yönetim altýnda toplamak isProf. Dr. tememin nedeni, onlarý Hitit Üniversitesi mutlu kýlmaktýr. Eðer dünya bir aile haline gelirse barýþ ve sükûnete kavuþur" demiþ. Baþarýsýnýn arkasýndaki iki temel nedeni, kendimce þöyle buldum duvardaki sözlerinden. Birisi, eðer dost edinmek istiyorsan, kendilerini önemli hissetmelerini saðlayýn, diðeri de insanlara bir takým üst sýfatlarla, unvanlarla hitap etmeyin, sadece ismini söyleyin demesi. Bir de yasalara önem vermesi ve þunu ilke edinmesini önemsedim: "Dað gibi büyüklenmeyin, Dað yücedir, ama hayvanlar týrmanabilir!" Ayrýca bütün dinlere eþit durup, birinin diðerinden üstün olduðu hususunda fikir beyan etmemesi, Amantay da bunu önemsiyor ve pluralizm iþte bu diyor. Temuçin, nam-ý diðer Cengiz han, 1162 de doðmuþ, 1170 babasý Yesogi öldürüldüyor. 1206 Han seçiliyor.1227 ölüyor, yani kýsa sürede ele geçirdiði yerleri hatýrlayýnca, baþarýsý ve þimdi Moðollarýn onlarla iftiharý olmasý doðal. 1207-1227 yýllarý arasýnda Çin, 1208-1220 yýllarý arasýnda Havarizm bölgesi, 1219-1224 yýllarý arasýnda Rusya'yý ele geçiriyor. Macaristan'a kadar uzandýðý malum. 1281 yýlýnda japanya'ya sefer düzenliyorlar, kýsmen de baþarýlý oluyorlar. Fukuoka Katolik Üniversitesinde Moðol Ýstilasýný hatýrlatmak için dikilen büyük duvarýndan bahsetmiþtim hatýrlarsanýz. "Ölürsem müsaade edin öleyim, ama ülkenin ölmesine izin vermeyin" demiþ ama öyle olmamýþ. O dönemin dünyasýnýn önemli bir kýsmýný kýsa bir sürede ele geçirmesine raðmen, ölümüyle oðullarý arasýnda paylaþtýrýlýnca, kademeli olarak devletleri kalmýþ ortadan. Oðlu Ögedey, gördüðümüz bu bölgeleri alýyor, Karakurum'u, yani Harhurun'u baþkent yapýyor. 1260 yýlýnda Kubilay, buradan Pekin'e taþýyor baþkenti. Moðol Devleti 1335-1550 yýllarý arasýnda küçülüyor ve bitiyor. O zaman Osmanlý'nýn bir türlü kabul edemediðimiz kardeþ katli hususu aklýma geldi, devlet aklý baþka bir þey demek ki! 2 Eylül 2012 de Tonyukuk abidelerini ziyaret ettikten sonra ovada kestirme toprak yollardan iki yýl önce yapýlmýþ büyük bir Cengiz Han heykelinin süslediði müzeye gitmiþtik. O arada Tonyukuk yolu üzerinde bir yerde durduk, tepede bir mezar var dý, kazak mezarlýðýnýn yanýnda, Adem Tatlý, buraya Türk okulu açmak için gelen kardeþimizin mezarý var. Kazada vefat etmiþ, alperen ruhu böyle bir þey olsa gerek. Tekrar ata yurduna gidip orada ne yapabilirim duygusu. Ruhuna Fatiha okuduktan sonra hýzlýca kazak mezarlýðýna gittik, geniþ ve büyükçe mezarlýklarý ziyaret ettik, dualar ettik.

MÜZE

yarýz. Muharrem Ergin hoca, baþkasýnýn çektiði resimleri kullanmýþ, inþallah siz bunlarý en ince ayrýntýsýna kadar neþredersiniz de kendi hocamýzýn yürekten çektiði resimler daha fazla kullanýlýr akademik hayatta, diye cevap verdim.

KAZAK: TÜRK BOYU

Müzede benim için en ilginç an þu: Amantay ile uzun Orhun vadisi yolculuðunda epey felsefeden ve Moðolistan hakkýnda sohbet ettik, en sonunda Arapça öðrenmesi gerektiðine kanii oldu: çünkü Ýlk dönem çalýþmýþ. Ýbn Rüþd, en büyük þarih, onu okumadan yapacaðýn yorumlar az biraz eksik kalýr, dedim. Zeki genç, beni sohbet eder gibi sýnava tabii tuttu az biraz, ama benim Sokrates'in talebesi olduðumu unuttu tabii: Descartes'in Metot üzerine konuþmalarýný klasik bir metin olarak okuyabilirsiniz, ama Gazzali'nin el-Munkýz'ýný okumadan önce olmaz, çünkü sen antik çað çalýþtýn kronolojinin önemini biliyorsun dedim.Kant, Spinoza veya Bergson okumalarýnýn daha verimli olmasý için gene bizim Gazzali ve diðer Müslüman düþünürlere bakmak da fayda var diye. Burada bir sorun yok, ama Kazaklarýn Türk olduðu hususunda her zaman karþýlaþtýðým refleksi gördüm. Ben ona Kýrgýzca konuþuyorum hatýrladýðým kadarýyla o bir iki harfini deðiþtiriyor biz de böyle diyor, iyi de iþte bu aksan, farklý lehçe bile deðil, Türkiye Türkü ile lehçe farký var o kadar diyorum ama Moskava Devlet Üniversitesi mezunu kardeþim buna pek ikna olmadý, ben de ýsrarcý olmamýþtým zaten. Ama kendi resmi belgeleri yazýnca, bir tuhaf oldu. Neyse Milli Devlet ve Tarih müzesini geziyoruz, beni bir tablo önüne çaðýrdý, nüfus ile bilgi veren yeri iþaret etti. Þöyle yazýyor: Moðolistan halký iki kýsýmdan oluþur: Moðollar ve Türkler. %93 Moðol, %5 Türk orijinli Kazak

Moðolistan Notlarý 5

Cengiz hanýn dev bir heykeli var, oraya asansör ve yürüyerek çýkýlýyor. 250 ton çelik kontsruksiyon üzerine galvanizli saç ile döþenmiþ. 250 mühendis 8 ayda bitirmiþ. Ýlk kat müze, ikinci kata çýkýp, oradan bakýyoruz, aþaðýdaki Cengiz hanýn çizmesi ve kamçýsýna; temsili dev gibi duruyor, insanlar resim çektiriyor. Biz de savaþçý kýyafeti giyerek çektirdik resimler. Zemin katta müze var. Cengiz han dönemi tarihse kazýlardan çýkartýlanlar. Bir tanesi çok ilgimi çekti, resmen nazi iþaretine benziyor, bu ne yahu dedim. Meðer nazi iþaretinin ters yönündeymiþ ve muska gibi bir þeymiþ gelenekte. Þöyle yazýyor altýnda: Bronz object with pattern of sunrise-rotated. Kazakcasý Khas, ruscasý swastika imiþ. Kötülüklerden korunmak ve güçü korumak için iþe yaradýðýna inanýlýrmýþ. Asansör ile biraz çýktýktan sonra merdivenlerle Cengiz Han heykelinin yarýsýna kadar çýkýlýyor, oradan bütün vadiyi kuþ bakýþý seyretmek mümkün. Tekrar dönüþ baþlýyor. Akþam üzeri olduðu için yol üzerindeki Türk okuluna uðruyoruz, zaten bir kýsým arkadaþlar burada kalýyor, onlar çarþýdaymýþ. Çocuklar geliyor, yerleþme telaþýndalar, bizi ana binada bir salona alýyorlar. Arka planda harika bir boðaz manzarasý var, kýz kulesi ve Sarayburnu, Osmanlý padiþahlarýnýn mekaný, Amantay'a bahsettik epeyce. Mehmet hocam, Türkçe Moðolistan tanýtým kitapçýðý veriyor, bir de Moðolcaya çevirdikleri Türkiye tanýtým kitabý var, onu Amantay'a veriyor, Orhan hocam. Akþam yemeðini yedikten ve genel olarak sohbet ettikten sonra otele dönüyoruz. 3 Eylül 2012 tarihinde Milli Devlet Müzesinde kýyafetler bölümünde gördüðüm kazak takkelerinden alayým dedim, Abdullah amca dek gelirsen alýver demiþti, çýktýk çarþýya, 17. Civarýnda. Yolda bir de bizimkiler rastlamayalým mý, Ulanbatur küçük yer dermiþim: yok bizim dolaþtýðýmýz yerler hep ayný mekânlar ya, ondan. Aygün hocam, piþman oldu, müzeye gelmediðine, çünkü bütün gün çarsýlarda gezmiþler, bir þey de alamamýþ, çünkü biz ilk geldiðimiz gün ve sonrasý gece alýþveriþ yapmýþtýk önemli oranda. Müzede geçirdiðim anlar içinbir kez daha mutlu oldum, hemen alýþ veriþ merkezine gittik, birkaç parça daha hediyelik aldýk.

önemli konunun bir kez daha dile getirilmesinin gerekli olduðuna inanýyorum. Organik tarýmla ilgili olarak Bakanlýðýn ve diðer ilgili kurumlarýn önemli teknik ve mali destekleri olduðunu da hatýrlamak gerekir. Bu kapsamda Çorumun yegane organik tarým faaliyeti olan Çorum Arý Yetiþtiricileri Birliðinin Hattuþa Bal giriþiminin yeterli olduðunu söylemek mümkün deðildir. Bu giriþimin geliþtirilerek "Anzer Balýna rakip olarak Hattuþa balýnýn gösterilmesi", iyi bir tanýtým stratejisi olabilir. Yine Nadas alanlarýnda bakliyat tarýmýnýn organik üretim kapsamýnda yürütülmesi ve diðer alanlarda meyve ve sebze üretimi de önemli potansiyel olabilir. Çalýþtay sonucunda ortaya konulan verilerin ve saptamalarýn kentimiz tarým ve tarýma dayalý sanayi sektörüne, kýrsal alanda yaþayanlara ve tüm toplumumuza yararlý olmasý dileklerimle, saygý ve sevgiler sunarým...

HEY TAKSÝ!

Çok yorgun olduðumuz için bir taksi tutalým dedik. Burada öyle belirli bir rengi yok, herkes korsan taksicilik yapabiliyor yani. Biri durdu almadý, yakýn mesafe diye, sonra bir haným durdu, yanýnda 5 yaþlarýnda bir çocuk var. Niye öne oturtuyorlar bu yavrularý diye kýzdým, ama bir baktým Amantay haným þoförle konuþuyor. Buyurun demesin mi, meðer bize durmuþ, korsan taksicilik yapýyor yani. UNESCO bünyesinde yeþillendirme projesinde çalýþýyormuþ, iþten çýkmýþ kýzýný ana okulundan almýþ, yolda uygun gördüðü insanlarý alýp ek gelir kazanýyormuþ. Bebenin resmini çekebilir miyiz diye sordu tabii ki, dedi, zaten mesafe yakýndý, ancak bu kadar sohbet edebildik. Otelde inerken bir baþka bayaný almýþtý bile taksiye. Yani giderayak en hoþ aný oldu. Otelden yediye doðru Türk okuluna giderken bindiðimiz taksici Türkçe bilmesin mi? Ýstanbul da taksicilik yapmýþ, oo sizin oralarda buradan farklý deðil, aynen kornaya basýyorsunuz, kurallara riayet etmiyorsunuz dedi. Haklý adam. Neyse yolda uzun beyaz bir limuzin gördük, ardýnda birkaç tane Hummer jeep ve pahalý araçlar; ama içinde bir ufak veled var, sünnet mi deyince, epey güldü, yok biz de sünnet yok. anne ve babasý evleniyor deyince, hemen dün Cengiz Han Müzesinden çýkýnca Türk okuluna uðrayýp, orada hocalar ile sohbet ettiðimiz aklýmýza geldi. Burada evlilik iþleri biraz sakat gibi, gençler bir arada yaþýyorlar, çocuklarý oluyor ve sonra düðün yapýyorlar. Benzer durumda Kýrgýzistan da görmüþtüm. Evlenmemeler de oluyor, yani evlenmeden ayrýlanlar veya evlenip boþananlar çokmuþ. Tabii olan her daim çocuklara oluyor. Kadýnlar da rahatlýkla boþayabiliyorlarmýþ erkekleri.

TÜRK OKULU

Türk okulunun þehir merkezinde þubesine geldik. Dünkü ziyaret ettiðimiz kenar bir mahallede daha büyük ve kolej niteliðinde bir okuldu. Eðitim ve öðretimin açýldýðý gün de oradaydýk, sefir beyin de iþtirak ettiði güzel bir yemek oldu. Önce mantý geldi. Kýrgýzistan da alýþtýðým iri büyük mantýlardan geldi. Ardýndan pilav, et ve harika bir salata eþliðinde ana yemek. Tatlý bizim Türk hoca hanýmlarýn elinden çýktýðý belli, etimek üzerine puding yapýlmýþ. Meyveler eþliðinde müzik þöleni baþladý. Önce Moðol gençler ardýndan Özer ve Ýlhan hocamlardan harika parçalar dinlendik. Sefir bey, kýsa ve özlü bir konuþma yaptý, Türkiye Moðol iliþkilerin düzenliliðinden eðitim ve öðretimin öneminden bahsetti. Burada dört Türk Okulu var. 1994 ilki açýlmýþ. Ulanbotor Darhan ve Bayan Ülke, yani Bayülke diye konuþtuðum kazak bölgesi. Bayan, zengin, ülke de beþik demekmiþ, yani zengin beþik, zengin yurt anlamýnda. 1999 yýlýnda ise Erdenet bölgesinde açýlmýþ okullarýmýz. Yayýnevi var ve en çok satan kitaplar basýyorlar, iki yüze yakýn kitabý Moðolcaya çevirmiþler. Yeni Kainat dergisi ülkede en çok satan dergiymiþ. Bütün ihtiyaçlarý Türkiye'den karþýlanýyor ve þimdiye kadar 3100 öðrenci mezun olmuþ. Þu anda 1400 öðrenci okuyor. Bu nedenle her yerde Türkiye Türkçesi konuþan birine rastlayabilirsiniz. Bir iki ay yaz olan onu da toz toprak içinde, geri kalaný ise dondurucu soðukta geçiren kardeþlerimiz harika bir de afiþ bastýrmýþlar. "Moðolistan'daki Türk Eserlerine Hoþ Geldiniz" diye. Üste Orhun abideleri altta Türk okullarý var. Dün de okulda akþam yemeði yemiþtik, öðrencilerle birlikte. Ortak bir damak tadý oluþturuluyor. Üst kuruluþ ismi Empathy Yurtun Co., Ltd Yemek sonrasýnda bizleri taksilerle yeniden alýþveriþ merkezine götürdüler. Hataylý kardeþim Önder, buranýn soðuklarýna bir türlü alýþamamýþ. Nasýl alýþsýn garibim, zaten sýcak ülkenin sýcak þehrinden gelmiþ. Ama eþi buradaki Türk okullarýndan mezun olmuþ ve Türkiye'de okumuþ bir hoca hanýmmýþ. Dengeyi bulmuþlar yani. Saðlýk sistemini soruyoruz. Hiç memnun deðiller, týp 4 yýlmýþ, devlet hastaneleri ücretsizmiþ ama hiç saðlýklý deðilmiþ. Yaklaþýk beþ yüz dolar civarýnda bir ücret alýyorlarmýþ doktorlar. Ama özel hastaneler açýlmýþ, Türkiye þartlarýna göre epey hesaplý ve iyiymiþ. O zaman Nurpalot'ýn babasýnýn niçin doktorluðu býrakýp kamyon þoförlüðü yaptýðýný anladým. Velhasýl hak üzerinde bir bezginlik ve býkkýnlýk varmýþ, yakýn gelecekte pek de umutlu deðillermiþ, çünkü yolsuzluk had safhadaymýþ. Bir de sosyalist dönemden mi kalma ne, haksýzlýklara karþý direniþ de yok, örneðin apartmanda bir kiþi elektrik ödemezse, bütün binanýn ve hatta ayný hatta olan diðer binalarýnda elektriði kesilebiliyor, günlerce ýþýksýz kalabiliyorsunuz ve kimse de itiraz etmiyor. Bana ne kardeþim ben ödedim, niye onun cezasýný ben çekiyorum demiyormuþ. DÖNÜÞ: 4. Eylül Sabahý: Neyse bedbinliðe gerek yok, inþallah burada güzel insanlarda yakýn gelecekte hak ettikleri hayata kavuþurlar deyip halimize þükrederken otel lobisinde netten haberlere bakan arkadaþlar, Beytulþebab'da çatýþma olmuþ, 9 þehit var deyince, herkes buz gibi oldu. Buralara bakýp, ülkemizin altýn beþiðimizin, yurdumuzun güzelliði, geliþmesi ile övünürken, bu ne yahu, neler oluyor dedik. Hele Ýstanbul'a inince Atatürk havaalanýnda akýn akýn ülkeye gelen insanlarý görünce, hem gurur duyuyoruz hem de içimiz burkuluyor. Herkes buraya geliyor, her dilden insan konuþuyor ve ülkeye girmek için epey sýra bekliyoruz çünkü her bankonun önü dolu, peki bu akýþý engelleyecek tek ne var: Terör. Acilen bu beladan kurtulamamýz gerek, o zaman hem insanýmýz daha yüksek standartlarda yaþayacak hem de çevremize, ilgili dost ve kardeþ ülkelere daha fazla yardýmcý olabiliriz. Dönüþ notunu Cengiz Han'ýn þu sözü ile bitireyim: "Çocuklarýnýza ata babalarýný unutturmayýnýz!" Orhun Abideleri'ni bir de bu açýdan düþününce, bu gezinin nasýl büyük bir lütuf olduðu da açýk-


15 SALI 11 EYLÜL 2012

D

www.corumhakimiyet.net

BÖLGESEL KALKINMADA YEREL DÝNAMÝKLER ÇORUM MODELÝ ve 2023 SENARYOLARI 6

ýþ ticaret partnerleri açýsýndan ihracatta Irak, birinci sýrada gelmektedir. Ýhraç ürünlerinin çýkýþ limaný olan Mersin Serbest bölgesi ise ikinci sýrada gelmektedir. TUÝK tarafýndan açýklanan bu verilere göre Ýhracat pazarlarýnda büyük bir yoðunlaþma olmadýðý görülmektedir. Ýhracat payýnýn %2’nin üzerinde olduðu pazar sayýsý sadece sekizdir.

* 2003-2011 döneminde Türkiye’nin toplam ihracatýndaki artýþ 2 kat, Çorum’un ihracatýndaki artýþ ise 5 kat olmuþtur. Bu hýzlý artýþa raðmen Çorum’un Türkiye’nin toplam ihracatý içindeki payý ancak binde birdir. Bu rakamýn üretim yeri deðil, þirket merkezinin bulunduðu ili esas almasý, Çorum’un ihracat açýsýndan taþýdýðý önemin rakamlara tam olarak yansýmasýný engellemektedir. Ýhracat ürünlerinin az sayýda sektörde yoðunlaþmýþ olduðu görülmektedir. En önemli ihracat sektörü makinedir. Toplam ihracat içinde makine ihracatýnýn oraný %40’dýr. 2003-2011 döneminde ihracat artýþý 5 kat olurken makine ihracatýndaki artýþ ise 4,2 kat olmuþtur. Makine ihracatýnýn toplam Türkiye ihracatý içindeki payý binde 5’tir. *

Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý tarafýndan hazýrlanan ve illerin ihracat potansiyellerinin incelendiði ve her il için ihracat yol haritasýnýn saptandýðý çalýþmaya göre Çorum bu ihracat yapýsýyla sýradan ürün ihraç eden, ürün çeþitliliði yüksek iller arasýnda yer almaktadýr (DTM, 2011). Çok sayýda ilin ihracat sepetinde yer alan ihraç ürünleri sýradan ürün olarak kabul edilmektedir. Ayný þekilde, sýradanlýk deðeri düþük olan iller, özel/nadir ürünlerin ihracatýnda rekabetçi avantaja sahiptir. Çeþitlilik deðeri yüksek olan bir ilde, çok sayýda ürün rekabetçi bir þekilde üretilip ihraç edilebilmektedir. Bu kriterlere göre yapýlan deðerlendirmede Çorum’un performansý iki kriter açýsýndan da ortalardadýr ve Türkiye ortalamalarýna göre dört parçaya bölünen genel tabloda Çorum çeþitlilik açýsýndan ortalamanýn üzerinde, sýradanlýk açýsýndan ise ortalamanýn altýnda kalmaktadýr. Ýllerin ihracat deseni ile en çok örtüþen ithalat desenine sahip olan ülkeleri saptayan deðerlendirmede, Çorum açýsýndan tamamlayýcý nitelik taþýyan ülkeler olarak Rusya, Cezayir, Nijerya, Kazakistan ve Venezuela gibi oldukça geniþ bir yelpazedeki ülkeler olarak belirlenmiþtir. DTM tarafýndan hazýrlanan çalýþma, nihai olarak illere yönelik teþviklerin dört ana grupta toplanmasýnýn uygun olacaðý sonucuna varmýþtýr: •Yeni Nesil Yatýrým Teþvikleri •Mevcut Sektörlerin Rekabet Gücünü Arttýracak Devlet Yardýmlarý •Yeni Sektörlere Yönelik Devlet Yardýmlarý •Çok Yönlü Devlet Yardýmlarý Çorum, bu tabloda “nitelikli sýçrama kabiliyeti ve sofistikasyonu yüksek” olan bir il olarak deðerlendirilmiþ, “teknoloji düzeyi yüksek ve Türkiye’nin prestij ürünleri olabilecek ürünleri konu alan, bu güne kadar verilen destek ve teþviklerin ötesinde yeni nesil teþvik olarak nitelendirilebilecek destekleri içeren yeni bir model” için uygun görülen yirmi il arasýna alýnmýþtýr.

* Ankete cevap veren þirketlerin dörtte üçüne yakýný kuruluþ tarihi on yýldan daha öteye giden þirketlerdir. Bu da Çorum mucizesinin bazý özel koþullardan yararlanmak amacýyla yatýrým yapanlarýn eseri deðil, uzun yýllardan beri Çorum’da ekonomik faaliyet içinde olanlarýn büyümeleri sonucu olduðunu göstermektedir. Geri kalan dörtte biri oluþturan, son on yýlda içinde kurulmuþ olan þirketler arasýnda sadece ikisi son üç yýl içinde kurulmuþtur. *

KISIM IV ÇORUM ÝLÝ EKONOMÝK PERFORMANS DEÐERLENDÝRME ANKETÝ ÇORUM ÝLÝ EKONOMÝK PERFORMANS DEÐERLENDÝRME ANKETÝ

Çorum ekonomisine iliþkin veri kýsýtýnýn yoðun olmasý, niceliksel bilginin yanýsýra niteliksel bilgiyi de önemli kýlmaktadýr. Bu amaçla Çorum’da yüzyüze yapýlan görüþmelerin yanýsýra, üniveriste öðretim üyeleri ve Çorum sanayici ve iþinsanlari arasýnda bir anket uygulanmýþtýr. Çorum’un güncel sorunlarýný ve gelecek perspektiflerini tanýmlamak amacýyla 1-15 Aðustos 2012 tarihleri arasýnda uygulanan bu ankete 70 kiþi cevap vermiþtir. Anketi Çorum’da faaliyet gösteren firmalarýn sahip ve yöneticileri arasýndan 57 kiþi cevaplamýþtýr. Bunun yaný sýra, Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi akademik kadrosundan, Ýktisat, Maliye ve Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi bölümünden üçer, Ýþletme bölümünden ise dört kiþi ankete katýlmýþtýr. Ankete katýlanlarýn büyük bir kýsmý Çorumda uzun süredir yaþamaktadýr. Hatta 14 kiþi yýl belirtmeye gerek duymadan “Çorumlu” olduklarýný belirtmekle yetinmiþtir. Bu bulgu, TUÝK tarafýndan yayýnlanan demografik verilerle de uyumludur. On beþ yýldan uzun süredir Çorum’da yaþayanlar cevap verrenlerin yarýsýndan fazladýr. Bu durum anket sonuçlarýnýn saðlam bir yerel bilgi birikimini ve kavrayýþý yansýttýðýný düþündürmektedir. Bununla birlikte ankete katýlanlar arasýnda Çorum’a son birkaç yýl içinde gelenlerin de kaydadeðer sayýda bulunmasý, örnekleme taze ve farklý bir bakýþ açýsý boyutu da kazandýrmaktadýr.

Makineyi %10 ile gýda ürünleri ve içecek sektörü izlemektedir. Bu sektörün ihracatýnda da 2,8 kat artýþ olmuþtur. Tarýmýn ekonomik aktivite içinde önemli bir yer tuttuðu Çorum’da ihracatýn %6.6’sý tarým ve hayvancýlýk ürünleridir. Tarým ve hayvancýlýk ürünleri ihracatýndaki artýþ ise 3,6 kattýr. Þu anda Çorum’un toplam ihracatýndaki payý çok büyük olmayan bazý sektörlerdeki artýþ hýzý çok yüksektir. Ýhracatý hýzla artan sektörler taþocakçýlýðý ve madencilik, aðaç ürünleri, kimyasal madde üretimi, metal ve metal eþya, týbbi aletler ve mobilyacýlýk ve diðer ürünlerdir. Türkiye’nin ihracatýnda çok önemli bir yer tutan ve 2003-2011 döneminde hýzla artan tekstil ürünlerinin Çorum’un ihracatýndaki yeri sýnýrlýdýr. *

yani tipik KOBÝ niteliði taþýmasý, anketin Çorum iþ dünyasýnýn özgül yapýsýný yansýttýðýnýn söylenmesine olanak tanýyor.

* Ankete katýlan iþinsaný ve yöneticilerden, þirket sahibinin ya da þirketin üye olduðu (en fazla üç) dernek ve odayý belirtmesi istendiðinde 30 katýlýmcý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý’na üye olduðunu belirtmiþtir. Firmalarýn içinde 18 ÇORUMSÝAD ve 17 ÇOSÝAD üyesi bulunmaktadýr. TÜRKONFED ve TÜMSÝAD da akla gelen ve açýklanan kuruluþlar arasýnda yer almaktadýr. Bunlarýn dýþýnda çeþitli meslek odalarý, HÝTÝTSÝAD, Un Sanayicileri Derneði, Otomobilciler Derneði, Deðirmenciler Derneði gibi farklý dernek ve kuruluþlar da zikredilmektedir. Dernek çeþitliliði Çorum’da iþhayatýnýn aktif olduðunun bir göstergesidir.

* Ankete katýlan iþinsaný ve yöneticilerin altýda biri yüzden fazla iþçi çalýþtýran Çorum’un en büyük þirketlerini temsil ediyor. Çorum’un en önemli firmalarýnýn bu ankette yer aldýðýný söylemek mümkün. Buna karþýlýk katýlýmcý firmalarýn yarýdan fazlasýnýn 10-49 iþçi çalýþtýrýyor olmasý,

Ankete katýlan þirketlerin sahipleri çok büyük ölçüde Çorum’un yerlisidir ve Çorum’da yaþamaktadýr. Ýþ kurma amacýyla Çorum’a gelenlerin oranýnýn böylesine düþük olmasý, Çorum’un ekonomik geliþiminin yerel dinamiklerin eseri olmasýnýn, ilin sanayileþmesi ve sermaye açýsýndan bir çekim merkezi olmasý doðrultusunda bir kamu politikasý olmamasýnýn doðal sonucudur. *

Þirketlerin pazar ve müþteri profiline iliþkin verilen cevaplar birkaç ilginç noktayý gözler önüne sermektedir. Birincisi, aðýrlýklý olarak kamuya satýþ yapan tek bir þirketin olmasý, diðer firmalarýn ya büyük þirketlere ya da doðrudan tüketiciye satýþ yapmasýdýr. Ýkincisi, sadece büyük þirketlere (17 þirket), ya da sadece tüketiciye (23 þirket) satýþ yapan þirketlerin sayýsýnýn büyüklüðüdür. Farklý müþteri türlerine satýþ yapan firmalar az sayýdadýr ve bunlarýn çoðu için kamu sektörü önemli miktarda alým yapan bir müþteri deðildir. Bir üçüncü ilginç nokta ise, sadece yerel ölçekte satýþ yapan firmalarýn çok sayýda olmasýna karþýlýk, ihracat imkanlarýný deðerlendiren ve kaydadeðer ölçüde ihracat yapan firmalarýn da azýmsanmayacak sayýda oluþudur.

Ankete katýlan biri yabancý ortaklý, ikisi halka açýk þirket dýþýnda Çorum’daki firmalarýn tamamý þahýs firmasý ya da aile þirketidir. Bu durum yöredeki sanayileþmenin nispeten genç olmasýnýn doðal sonucu olarak görülebilir. Ancak geleneklerden beslenen ortaklýklar oluþturmaya açýklýk, bir ortaklýk kültürünün mevcudiyeti Çorum açýsýndan bir avantaj oluþturmaktadýr.

(Sürecek)


16 SALI 11 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Ýskilip’te köprü tepkisi Ý

skilip’te Tosya Caddesi üzerinde bulunan iki adet köprünün belediye tarafýndan yýkýldýðý ve vatandaþlarýn maðdur olduðu bildirildi. Tosya Caddesi üzerinde

bulunan Mutatlar Köprüsü’nün yaklaþýk 2 ay önce yýkýldýðýný ve ilçe halkýnýn maðdur olduðunu belirten vatandaþlar, yaklaþýk 10 gün önce de Yeni Cami

Köprüsü’nün yýkýlarak maðduriyetin arttýðýný belirttiler. Ýlçe sakinleri, “Yolun karþý tarafýna geçmek için bir kilometre uzaktan

dolaþmamýþz gerekiyor. Þu anda yýkýlan köprülerin yerine yeni bir köprü yapýlmasý için de bir çalýþma yok. Belediyenin duruma el atmasýný istiyoruz” dediler.

‘Zamana Direnen Zanaat Bakýrcýlýk’ K

ültür ve Turizm Bakanlýðý Yaygýn Eðitim Kurslarý çerçevesinde açýlan Bakýr Ýþleme Kursu Yýlsonu sergisi bugün saat 15.00’te Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açýlacak. Ýþkur Ýl Müdürlüðü ile Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý’nýn desteðiyle açýlan kursta

yapýlan ürünler sergide yer alacak. Açýlýþa davetliler katýlacak. Yapýlan araþtýrmalarýn Anadolu'da bakýrcýlýðýn geliþiminin çok eski tarihlere dayandýðýný, bakýr cevher yataklarýnýn eskiden beri iþletildiðini, alet ve silah yapýmýnda kullanýlan ilk maden

Ali Özüdoðru

olduðunu doðruladýðýný kaydeden Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, günümüzde en çok kullanýlan maden olan bakýrdan mutfak eþyasý ve son zamanlarda hediyelik eþya yapýldýðýný, böylece bakýr iþleme sanatýnýn sürdürüldüðünü belirtti.

Laboratuvar açýlýþý

Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, kültürel ve sanat bilincinin oluþmasýný desteklemek amacýyla bu tür etkinliklerin devam edeceðini, Geleneksel El Sanatlarý ve Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarýnýn yaþatýlabilmesi için bundan sonra açýlacak diðer kurslara da herkesi davet etti.

Açýlýþ töreni bugün saat 14:00’de Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleþtirilecek.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

14 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Yeniyol Mahallesi, ada 420, parsel 20 de borçlu adýna 1/6 hisseli olarak kayýtlý 476,83 m2 alanýnda bahçeli ahþap ev vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 125.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

Buharaevler Mah. Selçuk 2. Cad. Emir Apt. No 4/10 adresinde 3391 ada, 63 parsel de kayýtlý 112 m2 alanýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 90.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili

merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 19 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/119593 arsa paylý iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 20 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/119593 arsa paylý

iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Sebze hali ve kamyon garajý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

2012/2013 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km Çorum Saat: 14:00 ***

17 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Gülabibey Mah., Fitne Mevkii, cilt 30, sayfa 2966, ada 1248, parsel 2, 1. kat, 806,00 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/22 arsa paylý mesken niteliðindeki 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi

Metal destekli tek parça seramik kron iþ ve iþlemleri (geçici kron dahil) hizmet alýmý iþi. Yer: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No 22 Çorum Saat: 10:00 ***

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Çorum Ýl Müdürlüðü

180 adet organik kovan (arýsýz) ve 250 kg organik petek alýmý iþi.

Ý

skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Belediye Meclis Salonunda mahalle muhtarlarý ile bir toplantý gerçekleþtirdi. Toplantýda Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, muhtarlarýn tamamý ve ilgili birim yetkilileri hazýr bulundu.

Her mahallede çocuk oyun parký ve parke tadilatý

H

itit Üniversitesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ortaklýðý ile Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý’nýn destekleriyle yapýlan “Ýleri Seviye Programlanabilir Denetleyici (PLC) ve SCADA Eðitimi” laboratuvarý açýlacak. Açýlýþ töreni bugün saat 14:00’de Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleþtirilecek.

Her mahalleye çocuk oyun parký Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, mahalle muhtarlarý ile toplantý yaptý.

Yer: Çorum Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

18 EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Gülabibey Mahallesi, Cemilbey þosesi mevkiinde kain, ada 1494, parsel 10’da 2. kat 7 numaralý baðýmsýz bölümde, kat irtifaký yapýlý, mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezate Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Karakeçili Mah, cilt sayfa 4/332, ada parsel 537/127’de 368,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Kargir apartman binasýnýn zemin kat 1 nolu mesken vasýflý 2/8 arsa paylý baðýmsýz bölümünün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

24 EYLÜL T.C. Kargý Sulh Hukuk Mahkemesi

Çorum ili Kargý ilçesi Bahçelievler Mahallesi 152 ada, 13 parselde tapuya kayýtlý 140,15 m2 yüzölçümlü tek katlý ahþap ev ve arsasýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.400,25 Yer: Kargý Hükümet Konaðý önü Saat: 10:00-10:10 ***

DSÝ Bölge Müdürlüðü 5. Bölge Ankara Çorum-Sungurlu Aþaðý Fýndýklý Göleti inþaatý yapým iþi.

Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda Mustafa Kemal mah. 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

25 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Bahçelievler Mahallesi, cilt no 52, sayfa no 5096, ada 185, parsel 14 de kayýtlý 500,80 m2 alanýnda arsa vasfýnda 30/256 hisse paylý taþýnmazýn satýþý iþi Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

28 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 751 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyah-beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 145.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 750 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyah-beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:50-15:00 ***

3 EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnýr: 06 BV 9921

plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model kullanýlamaz durumda kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel:

8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:30-14:40 *** 2. Taþýnýr: 06 BU 7128 plakalý, Volkswagen marka, 2009 model kullanýlamaz durumdaki kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:50-15:00 *** 3. Taþýnýr: 06 BY 2969 plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model kullanýlamaz durumda kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 15:10-15:20 ***

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

Ýskilip Belediyesi Basýn Birimi’nden yapýlan açýklamaya göre, toplantýnýn açýlýþ konuþmasýnda Baþkan Sezer, her mahalleye çocuk oyun parklarý ve parke tadilatý yapýlacaðýný söyledi. Bu konuda gerekli tespitlerin yapýldýðýný, bu tespitlere muhtarlarýn da katkýda bulunmalarýný beklediklerini ifade etti. Baþkan Kayacýk, Ulaþtepe'nin üst kýsýmlarý, Oluklu gibi bu güne kadar hiç parke, bordür hizmeti götürülmemiþ bölgelere öncelik verdiklerini, yýlbaþýndan itibaren de tüm mahallelerde tadilat iþlerini kýsa sürede tamamlayacaklarýnýn altýný çizdi.

Muhtarlar sorun ve taleplerini aktardý.

Sezer, her mahalleye çocuk oyun alaný yapýlacaðýný belirtti.

Muhtarlarýn talepleri alýndý

Mahalle muhtarlarý, belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarýný, su sorununun kökten çözüldüðünü belirtip taleplerini de Baþkan Sezer'e ilettiler. Tüm talepleri tek tek dinleyen Baþkan Sezer, dile getirilen sorunlarýn çözümü için ilgili birim yetkililerine talimat verdi.

Toplantýlar sýk aralýklarla devam edecek

Mahallelere yapýlacak hizmetlerin anlatýldýðý, tüm taleplerin alýndýðý iki saatten fazla süren toplantý bitiminde muhtarlar böyle bir toplantýyý

Toplantýda Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar da hazýr bulundu. gerçekleþtirdiði ve tüm sorunlarla yakýndan ilgilendiði için Belediye Baþkaný Numan Sezer'e teþekkür ettiler.

‘Her sýkýntýnýzda yanýnýzdayým’ Muhtarlar,

toplantýlarýn sýk aralýklarla tekrarlanmasýný istemeleri üzerine Belediye Baþkaný Numan Sezer muhtarlarla birlikte mahalle sakinlerinin de katýlýmýyla geniþletilmiþ

toplantýlarýn daha yararlý olacaðýna inandýðýný belirterek þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da muhtarlarýn bütün sýkýntýlarýnda yanlarýnda olmaya devam edeceklerini kaydetti.


SALI 11 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

17

Ali Gürbüz Çorum’da da rakip tanýmadý Çorum Belediyesi Yaðlý Güreþlerinde 14 boyda 400 civarýnda güreþçi mücadele ederken 15 pehlivanýn mücadele ettiði baþ güreþlerinde ise son iki yýlýn Kýrkpýnar Baþpehlivaný Ali Gürbüz finalde Fatih Atlý’ye yenerek Çorum güreþlerinde de en büyük olduðunu ortaya koydu.

Kýrkpýnar Baþpehlivaný Ali Gürbüz Çorum’da da rakipsiz

Ç

orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel Yaðlý Karakucak Güreþleri'nde bu yýl baþpehlivanlýðý Ali Gürbüz kazandý. Son iki yýlýn Kýrkpýnar Baþpehlivaný olan Ali Gürbüz, rakiplerini yenerek 2012 Çorum Güreþlerinin baþpehlivaný oldu. Nazmi Avluca fut-

bol sahasýnda yapýlan güreþlerde Türkiye'nin dört bir yanýndan 400'e yakýn güreþçi er meydanýna çýkarken, halkýn ilgisi de güreþlere hayli yoðun oldu. Sabah saat 10.00’da küçük boylarda yapýlan müsabakalarla baþlayan güreþler akþam geç saatlerde yapýlan baþ güreþleri ile sona erdi.

Güreþlerin deðiþik bölümlerini TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Güreþ Federasyonu Baþkaný Bekir Çeker, Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu Tevfik Kýþ, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Nurettin Karakaya ve Turhan Candan, çok sayýda belde belediye baþkaný ve çok sayýda davetli katýldý. Güreþler öncesi Tertip Heyeti adýna selamla-

ma konuþmasý yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya, 2010 yýlýndan itibaren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün talimatlarýyla Yaðlý ve Karakucak güreþlerini bir arada yaptýklarýný, Yýllardýr Edirne'de yapýlan yaðlý güreþlerin en seçkin pehlivanlarýný Çorumlu güreþ severlerle buluþturduklarýný ifade etti. Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya, Çorum Belediyesi olarak 2009 yýlýndan beri ata sporu güreþe ciddi manada el atarak yýldýzlar ve gençler kategorisinde bu-

Çorum güreþlerinde baþ kategorisinde dereceye giren pehlivanlar ödül töreni ardýndan protokol ile birlikte toplu halde

lunan güreþçileri Çorum Belediyespor çatýsý altýnda topladýklarýný vurgulayarak "Güreþçilerimiz Dünya ve Avrupa'da önemli baþarýlar elde ettiler. Çorum, yýllardýr güreþ sporunda þampiyonlar yetiþtirmiþ bir ildir. Mahmut Atalay, Tevfik Kýþ ve Nazmi Avluca gibi þampiyonlarý çýkarmýþ bir þehirdir. Çorum Belediyesi olarak hedefimiz yeni þampiyonlar yetiþtirmektir." diye konuþtu.

Muharrem Dündar, 3. Kürþat Korkmaz. Küçük Orta Büyük Boy: 1. Ziya

bur, 2. Ümit Özcan, 3. Feridun Çatak. Baþaltý: 1. Burhan Þahin, 2. Ayhan Suzan, 3. Ahmet Arýcý. Baþ güreþlerinde ise son iki yýlýn Kýrkpýnar baþ-

pehlivaný Ali Gürbüz final maçýnda Fatih Atlý’ye yenerek Çorum’da da birinciliði kazanýrken üçüncülüðü ise Osman Aynur kazandý.

Kambur, 2. Bekir Demirtaþ, 3. Yýlmaz Seven. Büyük Orta: 1. Fatih Kam-

Yapýlan güreþler sonunda kategorilerinde dereceye giren güreþçiler þöyle: Minik1: 1. Sezgin Bektaþ, 2. Eraþ Þahin Biçer, 3. Yunus Emre Biçer. Minik2 : 1. M. Tayyip Küçük, 2. Ý. Þamil Özak, 3. Yunus Can Küçük. Teþvik 1: 1. M. Hubeyr Eren, 2. A. Batuhan Kýþ, 3. Seçkin Çayýr. Teþvfik2: 1. M. Doðan Özkaya, 2. Ümit Kýrçiçek, 3. Serkan Kurtaran. Tozkoparan: 1. Faruk Aydýn Öz, 2. Oðuzhan Yalçýn, 3. Abdulsamet Çalýþkan. Ayak: 1. Halil Tunç, 2. Emre Turkaya, 3. Ahmet Karabýyýk. Deste Küçük: 1. Recep Gedik, 2. Burak Önel, 3. Berkan Albayrak. Deste Orta: 1. Musa Özkaya, 2. Ömer Susuz. Deste Büyük: 1. Aykut Öz, 2. Nurullah Durak, 3. Cemal Özkoçak. Küçük Orta Küçük Boy: 1. Yasin Bolat, 2.

‘Þu yeryüzü er meydaný, yiðit sevmez her meydaný, yürek size yorgan döþek, koç yiðide ver meydaný’

Çorum Belediyesi Yaðlý güreþlerine Çorumlu güreþ severler büyük ilgi gösterdiler ve tribünleri doldurdular

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum yaðlý güreþlerinin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada güreþin yiðit ve mert insanlarýn iþi olduðunu belirterek güreþçiler ve güreþ severlere Niyazi Yýldýrým Gençosmanoðlu’nun dizeleriyle seslendi.

B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geleneksel yaðlý ve karakucak güreþlerinin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada güreþ sporunun yiðit ve mert adamýn iþi olduðunu söyledi. Baþkan Külcü, Türkiye'nin dünya genelinde katýldýðý spor müsabakalarý içerisinde hem bireysel olarak hem de takým halinde en çok güreþte baþarýlý olduðunu, þampiyonluklar ve madalyalar kazandýklarýný söyledi. Çorum Belediyesi olarak geleneksel hale getirdikleri yaðlý ve karakucak güreþlerinin Çorumlularýn sevgisiyle 400.-500. yýlýnýn da yapýlacaðýna inandýðýný belirten Baþkan Külcü, "Keþke hafta içerisinde yaþamýþ olduðumuz o üzücü hadise hiç yaþanmasaydý. Keþke ondan önce Doðu Anadolu'da, Doðu'da yaþamýþ olduðumuz olaylar olmasaydý. Bugün bunlarý davullu zurnalý bir eðlence ortamýnda yapsaydýk. Biz de þehitlerimizin anýsýna bu günümüzü tamamlamayý tercih ettik. Ýnþallah bu acýlar insanýmýzýn gördüðü, tarihimizin gördüðü son acýlar olarak tarihe geçer. Allah milletimize inþallah baþka acýlar yaþatmaz." dedi. "Bu topraklar kolay vatan olmadý" diyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Bu topraklarý vatan yaparken Çanakkale'de de Galiçya'da da Filistin'de de dört bir cephede þehitler verdik. Dün verdik; gerekirse bugün de þehitlerimizi vermeye devam ederiz. Ama Allah'tan niyazýmýz þehitlerimizin olmamasýdýr." dedi.

Ata sporu güreþe katký veren ve bu günlere getiren, tüm dünyaya tanýtan Türk'ün büyüklüðünü ve gücünü bütün dünyaya gösteren ünlü güreþçileri de anmayý ihmal etmeyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Türk güreþine önemli katkýlar saðlamýþ Adil Candemir, Mahmut Atalay, Hamit Kaplan, Çitlili Kazým gibi büyükleri rahmetle anarken, yaþayan efsaneleri de hayýrla yad etti. Baþkan Külcü, ünlü þair ve yazar rahmetli Niyazi Yýldýrým Gençosmanoð-

lu'nun þu dizeleriyle sözlerini tamamladý. "Þu yeryüzü er meydaný, yiðit sevmez her meydaný, yürek size yorgan döþek, koç yiðide ver meydaný".

Þehitlerimizin anýsýna Mehter Gösterisi ve Davul-Zurna iptal edildi

Çorum Belediyesi, geleneksel yaðlý ve karakucak güreþlerinin vazgeçilmezleri arasýnda yer alan mehter gösterisini ve güreþ esnasýnda çalýnan davul ve zurnayý iptal etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, her yýl geleneksel olarak düzenledikleri yaðlý karakucak güreþlerinin mehter gösterileri, bando ve davul zurna eþliðinde coþkulu bir biçimde geçtiðini ancak bu sene Afyon'daki patlamada þehit olan 25 asker ve Güneydoðu'da terör örgütü ile çýkan çatýþmalarda þehit olan askerler için davul zurna ve mehter gösterisini iptal ettiklerini söyledi. Yapýlan güreþleri þehit olan askerlerin anýsýna düzenlediklerinin altýný çizen Baþkan Külcü, "Keþke hafta içerisinde yaþamýþ olduðumuz o olay olmasaydý. Keþke ondan önce Doðu Anadolu'da, Doðu'da yaþamýþ olduðumuz olaylar yaþanmasaydý. Bugün güreþlerimizi davullu zurnalý bir eðlence ortamýnda yapsaydýk. Ama olmadý. Biz de þehitlerimizin anýsýna bu günümüzü tamamlamayý tercih ettik. Ýnþallah bu acýlar insanýmýzýn gördüðü, tarihimizin gördüðü son acýlar olarak tarihe geçer. Allah, milletimize inþallah baþka acýlar yaþatmaz." dedi

Çorum Belediyesi Yaðlý Güreþlerine protokol üyeleride büyük ilgi gösterdiler

Ç

orum Belediyesi yaðlý güreþleri pazar günü Nazmi Avluca sahasýnda yapýldý. Türkiye genelinden çok sayýda pehlivanýn katýldýðý güreþlere Çorumlu güreþ severlerde büyük ilgi gösterdiler. Güreþlere izleyen güreþ severler zevkli mücadeleler yanýnda ilginç güreþlere þahit oldular. Yandaki fotoðrafta görülen güreþte bunlardan birisi. Bir yanda 110 kg’lýk bir pehlivan diðer tarafta ise 70 Kg’lýk bir pehlivan. Hakem Komitesi veya Tertip Komitesi bu eþleþtirmeyi yaparken neyi kýstas alarak yaptý bilinmez. Ancak fotoðrafa yansýyan görüntü þu soruyu akýllara getirdi ‘Bu eþleþmeyi kim yaptýrdý’.


18 SALI 11 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Özbað: ‘Her anlamda duygusal bir maçtý’ Orhangazispor Teknik Direktörü Sedat Özbað, Çorumspor maçýnýn kendisi açýsýndan son derece duygusal bir maç olduðunu sonuçta kazanan takým hocasý olarak tabiki mutlu olduðunu ancak yaþadýðý duygu selininde önüne geçemediðini belirtti. Özbað, Çorumspor’u beklediðinden iyi bulduðunu ve agresif futbolu ile beðenisini kazandýðýný ancak takýmýn zamana ihtiyacý olduðunu belirtti.

Maç öncesinde Osman Bodur ve Osman Seçkin Özbað’ýn elini öperek kendisiyle hasret giderdiler ki dönem Çorumsfesyonel olduðu dönempor'da görev yapan ve deki hocasý olan Sedat mevcut kadronun proÖzbað, pazar günü her

Ý

alanda duygusallýklar yaþadýðýný belirterek 'Çorumspor'u beklediðimden iyi buldum' dedi. Özbað, maç öncesinde tüm futbolcularýn gelerek elini öpmesi, taraftarlarýn gösterdiði ile ve sevgi nedeniyle çok büyük duygusallýk yaþadýðýný belirterek 'Nasýl olmasýnki, bir yýl süreyle büyük emek verdiðimiz ve profesyonelliði birlikte tattýðýmýz gençlere karþý oynadýk. Bizde tecrübeli bir

Golü attýlar Yüksel hocaya koþtular

Ç

orumspor sezonun ilk golünü ilk haftada evinde konuk ettiði Orhangazispor’a attý. 44. dakikada penaltý vuruþunu gole çeviren Ali Koçak ve diðer tüm futbolcular kulübede bulunan kaleci

antrenörü Yüksel Özçimen’e koþtular. Kaleci antrenörüde golün ardýndan saha kenarýna kadar koþarak geldi ve burada Ali Koçak ve diðer futbolcularýn gol sevincine ortak oldu.

kadro ancak henüz takým olamamýþ bir ekibiz. Çorumspor'un en büyük silahýnýn mücadele ve agresifliði olacaðýný bilirdum ve dediðim gibide oldu. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler ve puan almak için ellerinden geleni yaptýlar. Tabiki tecrübesizlikleri nedeniyle tercihlerinde yaptýklarý hatalar bize yaradý. Sonuçta sezonun ilk maçý ve deplasmanda kazanýlan bir maçýn ardýndan mutluyum. Ancak bu mutluluk normal bir deplasman galibiyet mutluluðu olmadýðý kesin. Çünki benim açýmdan duygusal hemde çok duygusal bir maç oldu. Sonuçta kazandýk ve mutluyuz. Ben Çorumspor'u beklediðimden iyi buldum. Ümit ediyorumki bu çocuklarýmýz her hafta biraz daha kendini geliþtirirler ve bu sezon onlar için önemli olan ligde kalmayý baþarýrlar. Tüm kalbimle bunu söylüyorum ve Çorumspor'a baþarýlar diliyorum' dedi.

Emre’ye Çorumspor taraftarýndan veda çiçeði

Ç Özbað maç sonunda tm futbolcularý tek tek kutladý

Bu körüðün boyunu kim ayarladý acaba?

orumspor sezonun ilk maçýnda pazar günü sahasýnda oynadýðý Orhangazispor maçý-

ný yaklaþýk 300 civarýnda taraftarýn önünde oynadý. Maça gelen Çorumspor taraftarlarý sa-

hada mücadele eden futbolculara doksan dakika ve bitiminde büyük sevgi gösterisinde bulu-

narak alkýþlarken, sýk sýk yönetimi istifaya çaðýrdýlar. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn taraftarlarý maç boyunca yönetimi istifa davet ederken transferin bitiminden sonra evraklarý gittiði için lisans çýkartýlamayan üç futbolcunun olayýnýda protesto ederek bu yönde sloganlar attýlar. Taraftarlar maç boyunca sahada ter akýtan ve ellerinden gelen mücadeleyi veren futbolcularý maç sonunda da alkýþlarla tribüne çaðýrarak onlarý alkýþlarla soyunma odasýna gönderdiler.

Çorumspor’a milletvekili ilgisi! T

arihinin en karanlýk günlerini geçiren ve adým adým tarih olmaya giden Çorumspor’un sezonun ilk maçýnda sahasýnda oynadýðý Orhangazispor maçýna aylar sonra bir Çorum milletvekili izledi. AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý geçtiðimiz sezonda kýrmýzý siyahlý takýmýn bir maçýnýn bir devresini izlemiþti. Pazar günü oynanan Orhangazispor maçýný izleyen Baðcý aylar sonra maça gelen milletvekili olarak tarihe geçti. Diðer

vekillerin stadýn yolunu hatýrlamadýðý bu dönemde o bir yýlda ikinci kez gelerek en azýndan manevi desteðini verdi. Çorumspor’un bu zor döneminde protokol tribününde siyasi parti temsilcileride yerlerini aldýlar. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, AK Parti’yi ise Ýl Baþkan Yardýmcýsý eski yöneticilerden Rumi Bekiroðlu temsil etti.

kadar Çorum’a yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ettiler. Emniyet Müdürü Necmettin Emre’de Çorumspor taraftarlarýnýn görev süresi boyunca çok iyi bir çalýþma yaptýklarýný belirterek kendilerine hem bu destek hemde jestlerinden dolayý teþekkür etti ve kýrmýzý siyahlý camiaya yeni sezonda baþarý dileklerinde bulundu.

Dr

. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý yeni sezona hazýrlanýrken bir dizi yenileme çalýþmasý yaptý. Yapýlan bu çalýþmalarýn tabiki bir çok alanda olumlu ve güzel iþler. Özellikle taraftarlarýn kullandýðý WC’lerdeki yenilikler oldukça rahatlattý. Ancak bu yenilikler arasýnda bulunan körük tam bir soru iþareti. Pazar günü oynanan Çorumspor-Orhangazispor maçýnda bu körükten geçmek zorunda olan futbolcular kelimenin tam anlamýyla iþkence çektiler. Fizik olarak yetersiz durumda olmalarýna raðmen Çorumspor’lu futbolcular bu körükten geçerken özelliklede sahaya çýkýþ bölümünde nerdeyse ikiye katlanmak zorunda kaldýlar. Körüðün yüksekliðinin ölçüsü verilirken yapan firmaya acaba çocuklar kullanacak mý dendi. Gerçekten aþaðýdaki fotoðrafý görünce sizde ayný soruyu soracaksýnýz. Ya bu körükten fizikli bir futbolcu geçmek zorunda kalsa ne yapardý acaba ?

Lisanszedeler tribünde Ç

orumspor’un lisanszede üç futbolcusu Orhangazispor maçýný tribünden izledi. Geçtiðimiz sezon kýrmýzý siyahlý takýmla sözleþme imzalayan yeni sezon için sözleþmeleri bulunmayan ancak yönetim ve kulüp idaresi tarafýndan vize iþlemi gibi düþünülerek transfer sezonunun sona ermesinin ardýndan Federasyon’a evraklarý götürülen Osman Bodur, Osman Seçkin ve Erol Topaloð-

lu ligin ilk yarýsýnda forma giyme þansý kalmamýþtý. Üç lisanszede Orhangazispor maçýný tribünden izlerken büyük bir yýkým yaþadýklarý gözlendi. Üç Çorumspor’lu futbolcuyla birlikte yeni sezonda Orhangazispor’a imza atan ve sakatlýðý nedeniyle forma giyemeyen Enes Ateþ’de maçý tribünden izleyen isimler arasýnda

Ç

lunarak takýma destek veren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan’da kýrmýzý siyahlý takým futbolcularý ayakta alkýþlayarak soyunma odasýna gönderdiler.

Baþkanlardan alkýþ

Futbolculara alkýþ

Ç

orumspor taraftarlarý geçtiðimiz hafta içinde merkeze tayini çýkan Emniyet Müdürü Necmettin Emre’ye veda çiçeði verdi. Pazar günü oynanan Çorumspor Orhangazispor maçýnýn devre arasýnda Emniyet Müdürü Necmettin Emre’ye Çorumspor taraftar temsilcileri tarafýndan çiçek verildi ve kendisine bugüne

orumspor’un Orhangazispor ile oynadýðý maçý tribünden izleyen taraftarlar maçýn ardýndan sahada ellerinden gelen mücadeleyi veren genç futbolcularý alkýþlarla soyunma odasýna gönderdiler. Bu maçta tribünde bu-

Futbolcular sahaya iki büklüm çýkmak zorunda kalýyor

Dünya Bilardo Þampiyonasý’nda iki hakemimiz görev yapacak

30

. Dünya Artistik Bilardo Þampiyonasý 12-16 Eylül tarihleri arasýnda Samsun’da yapýlacak. Þampiyonada ilimizden iki hakem görev yapacak. Bilardo Ýl Temsilcisi Emrah Taç’ýn verdiði bilgiye göre Samsun Yaþar Doðu Spor Salonu’nda yapýlacak olan 30. Dünya Artistik Bilardo Þampiyonasý’nda ülkemizi Hacý Arap Yaman, Serdar Gümüþ, Barýþ Cin, Ahmet Arslan ve Koray Kýrman asýl olarak Bekir Özyürek’te yedek listeden temsil edecek. Avrupa Artistik Bilardo Þampiyonasý7nýn 31 Mayýs ile 3 Haziran tarihleri arasýnda Hollanda’da yapýldýðýný ve Hacý Arap Yaman’ýn altýn madalya kazandýðýný belirten Taç, bu þampiyonada ilimiz hakemlerinden Mustafa Pekel ve

Serdar Karadað’ýn da hakem olarak görev yapacaðýný söyledi.

Protokol tribünündeki CHP ve MHP Ýl Baþkanlarý futbolcularý ayakta alkýþladý

Can maçtan sonra vedalaþtý dün ayrýldý

Ç

Emrah Taç

orumspor’da sezon baþýnda göreve getirilen ancak ligin ilk hafta maçý öncesinde yaþanan geliþmeler nedeniyle istifa eden Ali Yüksel Can Orhangazi maçýnýn ardýndan soyunma odasýnda vedalaþtý dünde sözleþmesini fesh ederek Çorum’dan ayrýldý. Cuma akþamý yönetimin gerel kurul kararý aldýðýný açýklamasýnýn ardýndan ekibi ile görevinden istifa eden Ali Yüksel Can sezonun ilk maçýnda sahaya çýkmadý ve tribünden karþýlaþmayý izledi. Takýmý yardýmcý antrenör Aktan Kutlu ve kaleci antrenörü Yüksel Özçimen’e teslim eden Ali Yüksel Can Orhan-

gazi maçýnýn ardýndan soyunma odasýna inerek burada futbolcularla vedalaþtý ve hepsine baþarýlar dileyerek ayrýldý.

Can ve ekibi dünde noterden sözleþmesini fesh ettirdikten sonra öðlen saatlerinde Çorum’dan ayrýldýlar.

Teknik Direktör Ali Yüksel Can, Orhangazispor maçýný eski Genel Kaptanlardan Yetkin Özbey ve Alt Yapý Sorumlusu Sinan özdilli ile birlikte izledi


SALI 11 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Ayhan ALTAY Ergün oðlu 1984 Zonguldak Karadeniz Ereðli Doðumlu

(Ç.HAK:2820)

Satýlýk Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39 TOPLANTIYA ÇAÐRI

Çorum Þekerspor Kulübü Derneði 11. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 24 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 14.00’de Çorum Þeker Fabrikasý Yemekhanesinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 01.10.2010 Pazartesi günü ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Üyelerimizi duyurulur.

YÝTÝK

Leyla SARIDUÐAN Sabri kýzý 1.5.1985 Ýskilip Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:2816)

YÖNETÝM KURULU

1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan heyeti seçimi 3- Saygý duruþu 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasý 5- Denetim Kurulu raporunun okunmasý 6- Yönetim kurulunun ibrasý 7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarýnýn Seçimi 8- Dilek ve Temenniler 9- Kapanýþ (Ç.HAK:2819)

(Ç.HAK:2825)

MODA GELÝNLÝK EVÝ

Kýzýlýrmak’dan Kiralýk Vinç (Ç.HAK:2787)

(Ç.HAK:4138)

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

(Ç.HAK:2762)

ELEMAN ARANIYOR CNC TORNA VE CNC DÝK ÝÞLEME OPARATÖRÜ USTA VE KALFALAR ALINACAKTIR. AYRICA BU ÝÞÝ ÖÐRENMEK ÝSTEYEN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ TORNA TESVÝYE VE METAL ÝÞLEME BÖLÜMÜ ÝLE MESLEK YÜKSEK OKULU MAKÝNA BÖLÜMÜ MEZUNLARI DA ALINACAKTIR. MAAÞ+SÝGORTA+YEMEK+SERVÝS MÜRACAATLARIN 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. HAYTEK MAKÝNA KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 45.SK.NO:2ÇORUM TEL:0364 234 88 89 CEP:0549 232 48 60

BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ayakkabý maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere BAYAN eleman aranýyor.

Tuðçe Kundura Büyük Zafer Çarþýsý No: 64

ELEMAN ÝLANI

FÝRMAMIZIN DEPO VE SEVKÝYAT BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE, -E-SINIFI EHLÝYETLÝ VE SRC BELGELÝ UZUN YOL TECRÜBESÝ OLAN 28 YAÞINI AÞMAMIÞ GÖREV BÝLÝNCÝ VE SORUMLULUK SAHÝBÝ ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLAR ÞAHSEN 1 AD.RESÝMLE YAPILACAKTIR. ADRES:GÝMAT TOPTANCILAR SÝTESÝ 2.BLOK NO:28 ÇORUM ANTAÇ GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ

Hertürlü büyükbaþ kurbanlýklarýmýzla hizmetinizdeyiz. Kesim ve parçalama iþlemleri itina ile hijyenik bir ortamda iþyerimizde yapýlýr. Adres: Hitit Üniversitesi Yaný Ýkbal Konutlarý ÇORUM Hasan Yýlmaz 0 535 214 41 52 Fatih Yýlmaz 0 537 697 39 98

Ýhsan YILDIRIM

Tel: 0 544 567 81 70-0 532 360 77 85 kizilirmaksondaj@hotmail.com

USTA ARANIYOR Þantiyede çalýþacak cam cephe,

(Ç.HAK:2799)

(Ç.HAK:2817)

(Ç.HAK:2798)

ÇÝÐDEM

Yýlmazlar SATILIK Canlý DÜKKAN Hayvancýlýk

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 68 (güney cephe 246 m2 kapalý alanlý) Mür. Tel: 0 533 593 00 12

Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

doðrama-kayýt montaj iþinden anlayan usta aranýyor. Ýrtibat: Sinan Aktaþ

0 543 220 46 19

ÇORUM ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE EN AZ LÝSE MEZUNU

BAY - BAYAN PERSONELLER ALINACAKTIR. MAAÞ+PRÝM+YEMEK+SSK+SERVÝS ADRES : ÇÖPLÜ MAH.OSMANCIK CAD. NO:17/3 (Ulucami Karþýsý Karakuþlar Leblebi üstü) MERKEZ/ÇORUM BAÞVURU : 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN, SAAT 12.00-17.00 ARASI ALINACAKTIR. TEL : 0364 225 62 00 - 0364 213 77 25

(Ç.HAK:2824)

Organize San. Bölgesi 1. Cad. No: 1 Tel: 0 532 453 42 96

(Ç.HAK:2668)

Piramit Makina

GÜNDEM Açýk Öðretim Lisesi Müdürlüðünden almýþ olduðum çýkýþ belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:2771)

(Ç.HAK:2783)

* Taþlamacý ve berecisi olan vasýfsýz eleman alýnacaktýr.

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV-FÝAT PLAZA

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

ELEMAN ARANIYOR KÝRALIK (Ç.HAK:2826)

(Ç.HAK:2713)

YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Endüstri Meslek Liseleri mobilya ve marangoz bölümünden mezun kalfa ve çýrak, boyacý kalfasý, ayrýca 30 yaþýný aþmamýþ vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Özmakina Model Ankara Yolu 7. Km. ÇORUM Tel: 235 03 61

(Ç.HAK:2769)

(Ç.HAK:2821)

CARREFOUR SA AÝLESÝNE KATILMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ?

(Ç.HAK:2833)

Hasan BOYRAZ Ahmet oðlu 1932 Mecitözü Sýrçalý Köyü Doðumlu

elemanlar alýnacaktýr.

Teknik Ateþ Tuðla

Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere un iþçisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. EMÝROÐLU UN Akkent Mah. Gimat 19. Sok. No: 9 (Ticaret Borsasý Karþýsý)

BAYAN ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere temizlik ve mutfak iþlerine bakacak Bayan eleman alýnacaktýr. 234 46 12-0 532 604 74 75

VÝLLA Çavdar Sitesi’nde 0 535 401 27 95

KÝRALIK DÜKKAN

Ankara Asfaltý 2. km’de kullaným alaný 400 m2 olan iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 771 99 89

Devren Satýlýk DEVREN SATILIK SATILIK ÝÞYERÝ Küçük Sanayi Sitesi 13. Cad. Fast Food MARKET 27. Sk. No: 4’de bulunan 300 m2 kapalý 161 m2 açýk Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda günlük cirosu yüksek temiz fast food devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 566 79 56

(Ç.HAK:2823)

Mecitözü Ýlçe Karakolundan almýþ olduðum Belçika Kýrma Çifte Tüfeðime ait bulundurma ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

ELEMAN ÝLANI

ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; PLAZAMIZIN SATIÞ BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE, OTOMOTÝV SEKTÖRÜNE ÝLGÝ DUYAN, BU SEKTÖRÜN KÖKLÜ BAYÝSÝNDE ÇALIÞMAYI HEDEF EDÝNMÝÞ, SATIÞ TUTKUSU OLAN MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ KONUSUNDA YETENEKLÝ, GELÝÞMEYE AÇIK BAÞARMA AZMÝ YÜKSEK BAYAN SATIÞ DANIÞMANI ARKADAÞLAR ARIYORUZ. PLAZA VE SERVÝS BÖLÜMÜMÜZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ SORUMLUSU OLARAK KONUSUNDA DENEYÝMLÝ BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA DÝKSÝYONU DÜZGÜN OLMASI ENAZ LÝSE MEZUNU OLMA SÝGARA KULLANMAMA ÞARTI ARANMAKTADIR ÞÝRKETÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE KAMYON VE TIR KULLANABÝLECEK ÞOFÖR ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA AÐIR VASITA EHLÝYETLÝ, SÜRÜCÜ BELGELERÝ EKSÝKSÝZ UZUN YOL TECRÜBESÝ OLAN, ASKERLÝK HÝZMETÝNÝ YAPMIÞ, 40 YAÞINI AÞMAMIÞ ÞARTLARI ARANMAKTADIR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

(tercihen yemek yapabilen) bayan sekreter aranýyor. Adalet Sarayý karþýsý Üçtutlar 6. Sk. Fýrat Apt. No:2/10 Tel: 227 39 09

Aranýlan nitelikler * Lise mezunu, * Ýletiþimi güçlü * Güleryüzlü

¨

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

SEKRETER ARANIYOR Hukuk Bürosunda çalýþtýrýlmak üzere

ÝÞ ARIYORUM ELEMANLAR ARANIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR * Kaynakçýlar

(Ç.HAK:2658)

YÝTÝK

SEYDÝM PETROL TÝC. SAN. AÞ.

Müþteri odaklý, pozitif, kendisini ve çevresini önemseyen, iletiþimi güçlü, dinamik, takým çalýþmasýna yatkýn, ekip arkadaþlarý aranýyor

3.99

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

(Ç.HAK:2778)

Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Ekip çalýþmasýna uyumlu * Esnek çalýþma saatlerine uyabilecek * Sigara kullanmayan * Ýþini severek yapabilecek * 17-21 yaþ arasý Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 7. Km. ÇORUM

Ýstanbul’da özel bir þirkette makam þoförü olarak 5 yýl çalýþtým. E+D ehliyetimle aile ve makam þoförü olarak iþ arýyorum. Ayrýca bað, bahçe, villa ve havuz temizliði iþinden de anlýyorum. Mür. Tel: 0 538 707 32 09

(Ç.HAK:2810)

(Ç.HAK:2822)

212 15 30

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

TEL:223 10 90 GAZÝ CAD. NO:95

Organize Sanayi Bölgesi 6. Cd. No: 4 ÇORUM 0 364 254 92 23-24

EZOGELÝN ÇORBA SEBZELÝ MANTAR MAKARNA YOÐURT

SÝPARÝÞ HATTI:

22-30 YAÞLARINDA ÖN SAHADA AKARYAKIT SATIÞI YAPACAK DÝKSÝYONU DÜZGÜN ÝKÝLÝ ÝLÝÞKELERDE BAÞARILI MAAÞ +PRÝM SÝSTEMÝ ÝLE ÇALIÞACAK ASKERLÝK GÖREVÝNÝ TAMAMLAMIÞ ADAYLARIN AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ADRESE FOTOÐRAFLARI ÝLE BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR.

Gülabibey Mah. Baðcýlar Caddesinde faal durumda market iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 467 46 07

(Ç.HAK:2784)

BAY KOMÝ ALINACAKTIR

YÝTÝK

Serpil DURAN Süleyman kýzý 1954 Mersin Doðumlu T.C.No:38395117928 Adres: Yavruturna Mah. Kulaksýz Sok. Kavukçu Ýþ Merkezi No: 3/40

*ÖN SAHA SATIÞ ELEMANI(ÖSSE)

(Ç.HAK:2718)

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su 0 532 615 78 46-0 535 594 28 15

(Ç.HAK:2829)

Çorum Vergi Dairesinde 3150457343 nolu mükellefiyim. Þahsýma ait 39651-39900 arasý 5 cilt faturamý 1501-1550 arasý 1 cilt gider pusulasý ve 36013850 arasý 5 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür.

GÜNÜN MENÜSÜ

Çiðdem Tepe ELEMANLAR ARANIYOR Bahçeleri Üretim bölümlerinde çalýþmak üzere 35 yaþýndan gün almamýþ bay

(Ç.HAK:2814)

Mustafa KIZILTEPE T.C.No:28828439970

Halý yýkamada çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 541 639 21 07

30-40 YAÞLARINDA MAAÞ +PRÝM SÝSTEMÝ ÝLE ÇALIÞACAK TERCÝHEN YÜKSEK OKUL MEZUNU DÝKSÝYONU DÜZGÜN ÝKÝLÝ ÝLÝÞKELERDE BAÞARILI MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE TECRÜBELÝ KESÝNLÝKLE B SINIFI EHLÝYETE SAHÝP ÇALIÞMA SAATLERÝNDE ESNEK OLABÝLECEK

(Ç.HAK:2689)

(Ç.HAK:2831)

ELEMANLAR ARANIYOR

*ÝSTASYON SAHA/SATIÞ MÜDÜRÜ

(Ç.HAK:2764)

(Ç.HAK:2832)

Ruhsat hususi otomobil 1.9 dizel 2002 model Mür. Tel: 0 537 289 19 32

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ.

(Ç.HAK:2818)

Satýlýk Renault Kangoo

YÝTÝK Ulaþtýrma Bakanlýðýndan almýþ olduðum SRC 4 belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

bu senaryolarýn Türkiye'de uygulanmasýna karar verilmiþ gibi gösterilmesinin doðru bir yaklaþým olmadýðý deðerlendirilmektedir.'' Dünya Bülteni

(Ç.HAK:2782)

uygulama modellerinin sunulmasýyla ilgilidir. Yoksa Kurumumuz uygulamalarý arasýnda vatandaþlarý ilaçlarýndan vazgeçirmeye yönelik bir uygulama bulunmamaktadýr. Tüm

(Ç.HAK:2828)

SGK, vatandaþlarý ilaçlarýndan vazgeçirmeye yönelik bir uygulama bulunmadýðýný açýkladý. Sosyal Güvenlik Kurumu, bazý basýn yayýn organlarýnda, ''Ya ilacýndan vazgeç ya da farkýný öde'', ''SGK'dan pahalý ilaca fark'', ''Ucuz ilaca yönlendirme'' baþlýklarýyla verilen haberler üzerine kamuoyunun doðru bilgilendirilmesi amacýyla açýklama yapýlmasýna ihtiyaç duyulduðu belirtildi. Ýlgili kanunda eþdeðer ilaçlara kurumca ödenecek azami fiyat ile ayný etken maddeli daha yüksek fiyatlý ilaçlar arasýnda oluþacak farkýn, hastalar tarafýndan karþýlanacaðý hükmü bulunduðuna deðinilen açýklamada, þunlar kaydedildi: ''Bu hüküm, tüm sigortalýlar için yürürlükte olup halen 'eþdeðer grubundaki en ucuz fiyatýn yüzde 10 fazlasýna kadar ödeneceði' þeklinde uygulanmaktadýr. Ayrýca sözü edilen eþdeðer ilaçlara azami fiyat ödeme uygulamasý devredilen sosyal güvenlik kurumlarýnca bu tarihten önce de farklý þekillerde uygulanmaktaydý. Haberde sözü edilen husus, eþdeðer uygulamasý konusunda diðer dünya ülkelerindeki farklý

(Ç.HAK:2830)

Pahalý ilaçtan fark iddiasý

19

toplam 461 m2 alana sahip tüm dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 505 92 07


Kadroya alt yapý takviyesi Ç

orumspor’da kadroya alt yapýdan yeni isimlerin takviye edilmesi için çalýþma yapýlýyor. Üç futbolcuya lisans çýkartýlamamasý üzerine 15 futbolcuyla sezonun ilk maçýna çýkan kýrmýzý siyahlý takýmda iki futbolcu sakatlanýnca kadro iyice daralmýþtý. Bu geliþmeler üzerine kýrmýzý siyahlý takýmýn alt yapýsýndan þartlarý tutan 4-5 ismin daha profesyonel yapýlmasý planlanýyor. Alt yapý sorumlularý ve antrenörle-

SALI 11 EYLÜL 2012

ri ile yapýlan görüþmeler sonunda Samet Türkeþ, Onur Bilgin, Sezer, Yasin Karaköse, Þakir, Þuayip ve Furkan gibi isimlerin profesyonel yapýlmasý için çalýþmalara baþlandý. Profesyonel yapýlacak bu isimlerin evraklarýnýn hazýrlanarak perþembe günü profesyonel yapýlmasý ve hafta sonunda oynanacak olan Tekirova Belediyespor maçý kadrosuna dahil edilmeleri bekleniyor.

Genel Kurul pazarlýðý Ç

orumspor’da yönetim içindeki genel kurul pazarlýðý dün akþam sona erdi. Geçtiðimiz hafta içinde yaþanan lisans krizinin ardýndan baþlayan tartýþmalarýn dün akþam yapýlan yönetim kurulu toplantýsýnda karara baðlanmasý bekleniyor. Orhangazispor maçýnýn ardýndan kulüp merkezinde bir araya gelen Çorumspor Yönetiminde öncelikli konu genel kurul oldu. Yaþanan süreçten dolayý Baþkan Mahmut Çoban’ý eleþtiren yöneticilerin bir bölümü Hüseyin Öksüz baþkanlýðýnda yönetimin yeniden oluþmasýný göreve bu þekilde devam edilmesini istediler. Bu öneriyi Hüse-

yin Öksüz kabul etmeyince deðiþim isteyen yönetim kurulu üyeleri o zaman Olaðanüstü Genel Kurul’a gidilmesini istediler. Baþkan Mahmut Çoban ve bir iki yöneticinin bunu kabul etmeyerek göreve devam etme düþüncesini açýklamasý üzerine ilk olarak Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, toplantý sýrasýnda yazdýðý istifa dilekçesi ile görevinden istifa ettiðini belirterek toplantýdan ayrýldý. Özdilli’nin istifasýnýn ardýndan devam eden toplantýda yöneticilerin büyük bir bölümü genel kurul kararýnda ýsrar etti ancak baþkan Çoban kabul etmeyince toplantý sonuç alýnamadan daðýldý. Gün

Çorumspor Yönetimi’nin Olaðanüstü Genel Kurul kararý pazarlýðý dün akþam sona erdi. Baþkan Mahmut Çoban ve bazý isimler göreve etmek isterken çoðunluk ise önce baþkanlýða Hüseyin Öksüz’ün getirilmesi ile yola devam edilmesini önerdi bunu Öksüz kabul etmeyince Olaðanüstü Genel Kurul istendi. Önceki gün yapýlan toplantýda yöneticilerin büyük bir bölümü genel kurul kararý alýnmazsa istifa edeceklerini açýkladýlar. Toplantýdan karar çýkmayýnca dün akþam yeniden toplanan yönetim bu pazarlýða noktayý koydu. Büyük ihtimalle Genel Kurul kararýnýn çýkmasý bekleniyor. boyu yapýlan görüþmelerin ardýndan dün akþam yönetim kurulu haftalýk olaðan toplantýsýný yaptý. Bu toplantýda da

tek gündem maddesi genel kurul oldu. Genel Kurul isteyen yöneticilerin bu kararlarýnda ýsrarlý olduðu kabul edilmemesi halinde yönetimdeki görevlerinden

istifa edecekleri ardýndan da tüzükde belirtilen üye sayýsýnýn beþte birinin imzasýný toplayarak kulübe Genel Kurul’a götürmeye kararlý olduklarý öðrenildi.

Ç

Öteki

Duran Durmuþ

Sapmayý tepersiniz sapmayý Geçenlerde arkadaþlarla sohbet ederken Çorumsporlu yöneticileri bayaðý bi andýk. *** Ben olaya diðer arkadaþlardan farklý baktým. Þöyle ki. *** Beceriksizlikte bir beceridir. Becerememeyi beceriyor çünkü adamlar. *** Bu ekiple film çevrilmez arkadaþlar. Ýçlerinde artist çok. Yönetmen yok. *** Çorumspor'un bu yönetimden çektiðini Þirinler Gargamel'den çekmedi. *** Kýsaca sadede gelirsek. Ötenazi istiyorum. Daha fazla acý çektirmeden çekelim fiþi. *** Bu zevki de mevcut yönetime býrakalým. Çünkü en çok onlar hak ediyor. *** Orhangazi maçýnda þunu gördüm. Bu takýmý deðil 3.lig'de oynatmayý. Sünnet düðünümde bile oynatmam. *** Takýmýn fabrika ayarlarýyla oynanmýþ. *** Fatiha yazýp boþluk býrakýn Çorumspor cebinize gelsin. *** Bunlarýn alayýný yakýnda taammüden takým öldürmekten yargýlanýrlar. *** Yönetimin basýnla olan iliþkisine gelecek olursak. Spor basýný Mahmut Çoban ve yönetimiyle mücadele eylem planý hazýrlamalý. *** Defansý saðlama alýp kontra ataklarla yönetimin kalesine yüklenmeli. Ha bi de sýk sýk uzaktan vurun. *** Bi de giderken suyunuzu muyunuzu yanýnýza alýn. Kerbela'mý lan orasý! Not: Sizinle bugün bir þey paylaþmak istiyorum lütfen aramýzda kalsýn. Þöyle bir karar aldým; Damýzlýk sýðýr yetiþtiriciler birliðine üye olacaðým.

Fatih, Bilal Tekirova’da yok

15 futbolcuyla sezona giren Çorumspor’da iki futbolcu daha sakatlandý

Ali Gürbüz Çorum’da da zirvede

Çorum Belediyesi Yaðlý Güreþlerinde son iki yýldýr Kýrkpýnar’da baþpehlivanlýðý kazanan Ali Gürbüz rakipsiz olduðunu gösterdi. Gürbüz, baþpehlivanlýðý Fatih Atlý’ye yenerek kazandý ve gücünü bir kez daha gösterdi. Çorum Belediyesi güreþ haber ve fotoðraflarý 17. sayfamýzda

orumspor’da kadro sýkýntýsý ilk haftadan ortaya çýktý. Üç futbolcusuna lisans çýkartmakta geciken ve 15 futbolcu ve 4 kaleciyle ilk yarýda mücadele etmek zorunda kalan Çorumspor’un Orhangazispor ile oynadýðý maçta sakatlanan Fatih ve Bilal bu hafta sonu Tekirova deplasmanýnda forma giyemeyecekler. Maçýn ilk yarýsýnda rakibi ile girdiði ikili mücadelede ayaðýný saha kenarýndaki betona çarpan Fatih ile adelesindeki aðrýdan dolayý maçtan çýkan Bilal’in hafta sonu oynanacak Tekirova Belediyespor maçýnda forma giymelerinin zor olduðu açýklandý. Bekir Takgaç, Fatih’in tarak kemiðinde ufak bir kýrýk tesbit edildiði ve bir hafta ile on gün arasýnda dinlenmesi gerektiðini bu futbolcunun Tekirova maçýnda forma giymesinin zor olduðu belirtildi. Adelesinde adelesinde yýrtýk

ihtimali olduðunu belirten Bekir Takgaç çekilecek MR sonucunda durumunun netlik kazanacaðýný söyledi. Bu iki futbolcunun

Tekirova Belediyespor maçýnda forma giymesinin zor olduðunu belirten Takgaç, kadroya alt yapýdan bir kaç futbolcuyu daha profesyonel

yaparak alternatif oluþturmayý amaçladýklarýný ve perþembe gününe kadar bu iþlemleri tamamlayacaklarýný belirtti.

‘Kötü oynadýk, puaný haketmedik’ Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Altýnordu karþýsýnda iyi oynamadýklarýný ve puaný haketmediklerini bazý futbolcularýn kendisinde hayal kýrýklýðý yarattýðýný belirterek ‘Ancak biz iyi bir ekibiz ve en kýsa sürede istediðimiz oyunu oynayarak beklenilen sonuçlarý alacaðýmýza inanýyorum’ dedi. Altýnordu’nun özellikle hücum hattýnýn kaliteli isimlerden kurulu olduðunu belirten Gümüþdað, ‘Maça iyi baþlayamadýk ve hücumda üretken olamadýk. Rakip topa daha çok sahip oldu ancak bu bölümde pozisyon vermedik. Ýlk yarým saatlik bölümde oyun olarak mücadele olarak ve bi-

Orhangazispor maçýnda sakatlanan Fatih’in tarak kemiðinde kýrýk tesbit edildi

Altýnordu karþýsýnda hazýrlýk maçlarýnýn ardýndan en kötü futbollarý oynadýklarýný ve bazý futbolcularý tanýyamadýðýný belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, kötü futbollarýnda aþýrý neminde büyük etken olduðunu söyledi. Bu maçtan gerekli dersleri çýkardýklarýný belirten Gümüþdað, sahalarýnda oynayacaklarý Darýca maçýný kazanarak telafi edeceklerine inandýðýný söyledi. zim en büyük silahýmýz olan agresif futbolu sahaya yansýtamadýk. Bunda en büyük etkeni havanýn aþýrý nemli olmasýný, diðeri ise bazý futbolcularýn beklediklerinin çok altýnda kalmasýna baðlýyorum. Kötü oynamamýza raðmen rakibe pozisyon vermedik. Duran toptan yediðimiz gol maçtaki tüm dengeleri deðiþtirdi. Maðlup duruma düþtükten sonra ilk yarýnýn kalan bölümlerinde rakip çok pozisyon buldu ancak ilk yarýyý bu skorla tamamladýk. Ýkinci yarýda ise istediðimiz düzeye geldik

ve topa daha çok sahip olmaya baþladýk. Ancak bu bölümde de girdiðimiz pozisyonlarda son vuruþlarda ve final paslarýnda istediðimiz sonucu alamadýk. Rakibin fiziksel olarak bittiði bu bölümde kazandýðýmýz

T

bir çok duran toptan etkili olmaya çalýþtýk ancak sonuç alamadýk. Yine böyle bir pozisyonda korner atarken verdiðimiz kontratakla kalemizde bize hiç yakýþmayan bir gol yedik. Bu golden sonra oyun-

arihinin en karanlýk günlerini geçiren Çorumspor sezona maðlubiyetle baþladý. Orhangazispor karþýsýnda yaþ ortalamasý 17 olan bir takýmla mücarele eden Çorumspor rakibine 2-1 maðlup oldu. Alýnan sonuçtan çýk genç isimlerin performansý ve mücadelesi tribünlerden alkýþ aldý. Sahada mücadele eden futbolcularýn çoðunu küçüklüklerinden beri izleyen ve takip eden birisi olarak bende mücadelelerinden dolayý alkýþlýyorum ancak bazý eleþtirilerde bulunmam gerekiyor. Öncelikle takýmýn genelinde olan bir hastalýk dikkatimi çekti. Aþýrý agresif ve kural dýþý hareketler yapýyorlar. Hakemin her kararýnda anlaþýlmaz tutumlar, rakibin her hareketinde üzerine yürümeler ve diðerlerininde ona eþlik etmesi. Tamam takým olma arkadaþ savunma bilinci bunlarýn hepsini kabul ediyorum. Ancak bunu yaparkende kurala uygun hareket etmek gerek. Yani biraz profosyenelliði öðrenmek gerek. Bunun için birilerine sormaya gerek yok, hafta sonlarý oturup Ýspanya, Almanya ligi maçlarýný izlesinler nasýl hareket ediyorlar görsün ve örnek alsýnlar. Yoksa sokak kabadayýlýðý yaparak bu iþler olmuyor. Hem hareketi yapacaksýn hemde oyunda kalacaksýn kural bu. Saha içiyle ilgili olarak ikinci eleþtirim ise camia olarak bir þeyler beklediðimiz isimler Tuncay, Onur Aksar ve Ubeydullah’la ilgili. Yeteneklerini bilmesem görmesem bir þey demeyeceðim ama gerçekten beklentim olduðu için eleþtirmek istiyorum. Bu kadar basit hatalar onlara yakýþmýyor. Ali Yüksel hocayada söyledim, görev

dan tamamen düþtük ve rakip farklý galip gelebileceði pozisyonlarda buldu. Ýyi oynayamadýðýmýz bir maçý kaybettik rakibimiz iyi oynadý ve galibiyeti haketti. Þimdi bu maçý unuttuk ve pazar günü

saha ve seyircimiz önünde oynayacaðýmýz Darýca Gençlerbirliði maçýný düþünüyoruz. Daha önce dediðim gibi ligde ilk beþ hafta çok zorlu rakiplerle oynuyoruz. Bizde belirlediðimiz hedefe ulaþmak için evimizde

.:: GÖZLEM ::. Çorumspor izlenimlerim hak.halil@mynet.com

Halil ÖZTÜRK

yapacak yeni hocanýnda bana göre yapacaðý en önemli iþ maçlarýn görüntülerini alarak her akþam lojmanda futbolcularla toplantý yaparak birlikte maçlarý izlemek ve yapýlan hatalarý görsel olarak anlatmak. Söylemekle olmuyor görüntülü olmasý çok büyük önem taþýyor. Futbolcu kardeþlerimde çok zor deðil görüntüleri elde edip oturup evlerinde izleyebilirler ve yaptýklarý hatalarý kendileride görüp tekrar etmeyebilirler. Kendini geliþtirme böyle olur, hatalarý tekrar etmeyerek futbolcu üzerine koyabilir. Yoksa yetenekliyim diyerek futbolcu olmayý beklerseniz olmaz kardeþlerim. Gelelim saha dýþýna. Yönetim lisans krizini aþma noktasýnda sona kadar geldi tarihe geçmelerine az kalmýþtý ancak olmadý veya olmasýný istemeyenler baþarýlý oldular. 50 bin lira için Çorumspor’un önünün açýlmasý saðlanamadý. Bunda suçlunun kim olduðunu herkez biliyor. Bu baþarýsýzlýk camiada tartýþýlýrken ikinci bir þok haber daha geldi. Üç takýmýn aðabeyi konumundaki ismin lisansýda çýkmadý. Yani sezon baþýnda geçen yýlki kadronun korunmasý

puan kaybetmek istemiyoruz. Altýnordu maçýndan çýkardýðýmýz dersleri hafta boyunca iyi çalýþacaðýz eksikleri nedeniyle bu maçta forma veremediðimiz isimlerinde katýlýmý ile çok daha iyi bir takým olarak Darýca maçýný kazanýp moral bulmak istiyoruz. Bunuda yapacak gücümüz ve kapasitemiz var’ dedi.

amaçlanýrken transfer açma olmazken , tecrübeli isimlerle görüþme bile yapýlamazken üç isminde lisansýnýn çýkartýlamamasý bardaðý taþýrdý. Yönetim içinde zaten varolan gerilim su yüzüne çýktý ve Baþkan Mahmut Çoban’ýn istifa etmesi ve Hüseyin Öksüz baþkanlýðýnda göreve devam edilmesi fiktirine hem Çoban hemde Öksüz karþý çýkýnca ortalýk karýþtý. Bir tarafta göreve devam isteyenler diðer tarafta genel kurul diyenler. Ýþin ilginç yaný söylemlere göre devam diyen üç kiþi genel kurul diyen sekiz kiþi. Benim bildiðim yönetimde çoðunluðun dediði olur. Nasýl bir yönetim anlayýþý onuda anlayamadýk. Gelinen bu noktada Çoban görevi çok sevdiyse devam etmek istiyorsa bile yapacaðý en doðru þey genel kurula gitmek yeniden aday olmak. Yeni bir ekip oluþturmak bu en demokratik hakký. Yoksa mevcut yönetimle göreve devam etmesi mümkün deðil. Yalnýz þunu þimdiden göreve talip olan veya olmayý düþünenlerin þunu çok iyi bilmesi gerekir. Gelecek yönetim devre arasýnda transferi açmalý ikinci yarýda Tokatspor’un önceki sezon yaptýðýný yaparak ligde kalmak için son atýþýný yapmasý lazým. Gelecek yönetim bunu baþaramayacaksa boþuna göreve geldikten bizim gücümüz yok falan diyecekse boþuna umut vermesinler. Zaten ortalýk Çorumspor’un kapanmasý için dua ederlerle dolu. Onlara bu mutluluðu yaþatmamak için Çorumspor sevenler bir araya gelmeli ve son bir hamle yaparak bu kulübün önünü açmalýlar. Yoksa dualar kabul olur, Çorumspor tarih....

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement