Page 1

Ek bina inþaatý Temmuz’a tamam

Veterinerlerden tabiplere ziyaret

Saðlýk alanýnda ortak proje geliþtirecekler

Çorum Özel Hastanesi’nin kapasitesi iki katýna çýkacak Çorum Özel Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ahmet Ýlhan Çakýr ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Zeynep Leblebicioðlu dün gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette konuþan A. Ýlhan Çakýr, “Ek bina inþaatýnýn tamamlanmasýyla birlikte hastanemizin hizmet kapasitesi iki katýna çýkacak” dedi.

* HABERÝ 11’DE

A. Ýlhan Çakýr

‘Saðlýk Tedbiri Kararý’ alýnan çocuklarýn gerek il içi ve gerekse il dýþý imkânlarla tedavilerinin saðlanmaya çalýþýldýðý belirtildi.

Uçucu madde baðýmlýsý çocuklar için toplandýlar * HABERÝ 16’DA

Çorum Veteriner Hekimler Odasý yönetimi dün Tabip Odasý’ný ziyaret etti. Ziyarette konuþan Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, Veteriner Hekimler Odasý ile saðlýk alanýnda ortak proje geliþtirebileceklerini söyledi.

* HABERÝ 11’DE

Tabip Odasý Baþkaný Yýlmaz, Veteriner Hekimler Odasý ile ortak proje geliþtirebileceklerini söyledi.

Vali Sabri Baþköy, Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na resmi baþvuruda bulunduklarýný açýkladý.

Þapinuva ziyarete açýlýyor 11 OCAK 2013 CUMA

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ Vali Sabri Baþköy

“Basýn, kendini de sorgulamalý” diyen Külcü:

‘Birlikte Çorum için çalýþýyoruz’ * HABERÝ 10’DA

Belediyelere 510 bin lira gönderildi AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, yayýnladýklarý ortak basýn açýklamasýnda Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan bazý belediyelere ve Ýl Özel Ýdaresi’ne þartlý nakdi yardým yapýldýðý müjdesini verdiler. * HABERÝ 7’DE

Gazetecilere 10 Ocak müjdesi Bursa Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Nuri Kolaylý, AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik’in yýpranma hakkýyla ilgili müjde verdiðini açýkladý. * HABERÝ 17’DE

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, partisinin gençlik kollarýndaki gençlerle bir araya geldi. Orta vadede hedeflerinin Çorum’u demiryoluna kavuþturmak olduðunu belirten Ceylan, “demiryolu Çorum’un en doðal hakký” dedi.

Ahmet Sami Ceylan

‘TEKNOKENT sanayici için önemli’ Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ýn ziyaretinde konuþan Ekmekçioðullarý Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Ekmekçi, TEKNOKENT’in Çorum için çok önemli olduðunu söyledi. * HABERÝ 4’DE Teþkilat toplantýsý Doðu Karadeniz Bölge Koordinatörlüðü’ne getirilen AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým’ýn baþkanlýðýnda

Yýldýrým, Doðu Karadeniz Bölge Koordinatörü oldu AK Parti Genel Merkezi tarafýndan il ve ilçe teþkilatlarýnýn daha verimli çalýþmalarý amacýyla farklý illere atanan il koordinatörleri, 2013 yýlýnýn ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. * HABERÝ 2’DE

Katý Atýk Projesi ihalesi bahara Çevre ve Orman Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Çorum’da hayata geçecek Katý Atýk Projesi’nde önemli mesafe kat edildiðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, “Mart - Nisan aylarý gibi inþaat uygulama ihalesi yapýlmasý düþünülüyor” dedi.

* HABERÝ 11’DE

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÝÝBF Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile birlikte Ekmekçioðullarý Grubu’nu ziyaret etti.

‘Çocuklarýn sýnav stresi bilmediði konu kadardýr’

Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu, Baþkan Muzaffer Külcü'yü ziyaret

Kartopu cinayeti! * SAYFA 12’DE

‘Demiryolu en doðal hakkýmýz’

* HABERÝ 14’DE

Yerel basýn çalýþanlarýyla yemekte bir araya gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, “Hep birlikte Çorum için çalýþýyoruz” dedi. Ýkinci Bahar Lokantasý’nda gerçekleþen programda konuþan Muzaffer Külcü, basýn mensuplarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. Muzaffer Külcü

Çorum Valiliði, Ortaköy ilçesinde bulunan Þapinuva Kazý alanýnýn ören yeri olarak ziyarete açýlmasý konusunda çalýþma baþlattý. Vali Sabri Baþköy, Þapinuva'nýn ören yeri olarak ziyarete açýlmasý konusunda Kültür ve Turizm Bakanlýðýna resmi yazýyla baþvuruda bulunduklarýný açýkladý. * HABERÝ 14’DE

Ýsmail D.

* HABERÝ 3’DE

Süleyman Beledioðlu

‘Senusilik emperyalizme tavýr koyan feryadýn adý'

Öðretmen servisi kaza yaptý, 12 yaralý

Çorum'da, rastgele attýðý kartopunun yüzüne isabet ettiði gençle tartýþan kiþi, olay yerinden kaçan genci, sýðýndýðý Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü binasýnda býçaklayarak öldürdü.

* HABERÝ 3’DE

Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan yürütülen 'Anne Eðitimi' seminerinin ‘Okul-Aile Ýliþkisi ve Çocuk’ konulu söyleþi programýna konuþmacý olarak Eðitim Danýþmaný, nam-ý diðer ‘Bonus Hoca’ Süleyman * HABERÝ 7’DE Beledioðlu katýldý.

Çaðrý Eðitim Vakfý tarafýndan düzenlenen 'Afrika da Tasavvufi Hayat ve Senusilik Örneði' konulu konferans dün akþam Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Prof. Dr. Kadir Özköse

* HABERÝ 5’DE


2

CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Yeni sisteme dair öneriler 4

+4+4 eðitim-öðretim sistemi hayata geçirildi. Yeni uygulama ile birlikte bazý aksaklýklar yaþansa da, zaman içinde sorunlarýn giderileceði, sistemin rayýna oturmasý umuluyor. Tecrübeli, prob-

lemlere ve çözüm yollarýna vakýf bir eðitim yöneticisi ile yaptýðýmýz sohbette mevzu gündeme geldi. Anlatýlanlara göre, okullarýn ilk ve ortaokul olarak ayrýþtýrýlmasýnýn ardýndan bazý sýnýflarda

4+4+4 eðitim-öðretim sistemi hayata geçirildiketnsonra yaþanan bazý aksaklýklarýn giderilmesi okullarýn hýzlý dönüþümüne baðlý gibi görünüyor...

öðrenci mevcudu artarken, bazýlarýnda boþluklar oluþmuþ. Sorunun çözümü birbirine yakýn okullarda dönüþümün hayata geçirilmesi. Yani ortaokul statüsü kazanýp ilkokul öðrencilerinin eðitime devam ettiði sýnýflar en yakýn ilkokula, ilkokul statüsü kazanýp ortaokul binasýnda öðretime devam edenler de en yakýn ilkokula kaydýrýlarak dönüþüm saðlanabiliyor. Çevre okullarda pek sorun olmasa da, bilhassa merkezi okullarda yaþanan yoðunluðun giderilmesinin kýsa sürede yapýlacak bir dönüþümle mümkün olabileceði görüþü var. Örnek verirsek, 23 Nisan Ortaokulu-Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu arasýnda hýzlý dönüþüm saðlanabilirse sýnýf mevcutlarý standarda girer, idare, veliler ve öðrenciler rahatlar, problem çözülmüþ olur. Örnekleri çoðaltmak mümkün...

Sýðýrcýk kurtarma operasyonu

Kültür Sitesi'nin yýkýlmasý için ihale teklif dosyasý verildi. Yýkým patlayýcý ile deðil, iþ makineleri ile gerçekleþtirilecek.

Kültür Sitesi'nin yýkýmý ihale ile olacak K

ültür Sitesi tamamen boþaltýldýktan sonra, geçtiðimiz gün küçük bir yangýn çýktý. Çevre esnafý aradý, yangýnýn atýl bulunan kalorifer petekleri ile kazan dairesinde gezinen kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerden kaynaklanabileceði ihbarýnda bulundu.

Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'i aradým. Kültür Sitesi'nin ne zaman ve hangi yöntemle yýkýlacaðýný sordum. Ýþte cevabý; "Kültür Sitesi'nin yýkýlmasý için ihale teklif dosyasý verildi. Yakýn zamanda ihale gerçekleþir. Kültür Sitesi doðal yöntemlerle yýkýlacak. Tehlikeli olacaðý için patlayýcý kullanýlmayacak."

Ç

orum Ýl Saðlýk ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü önündeki çam aðacýnýn tepesine dün sabah saatlerinde takýlý kalan sýðýrcýk, Belediye Ýtfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonuyla tekrar doðaya salýndý. Yapýlan açýklamaya göre, Müdürlük çalýþanlarýnýn ihbarý üzerine gelen Ýtfaiye görevlileri, vatandaþlarýn meraklý bakýþlarý altýnda yürüttüðü dikkatli çalýþmanýn sonucunda sýðýrcýða ulaþmayý baþarýp özgürlüðüne kavuþturdular. Vatandaþlar konuyla ilgili olarak, "Ýnsan hayatýnýn bile deðersiz olduðu günümüzde, bir kuþun hayatý için seferber olan Müdürlük ve Belediye çalýþanlarýnýn hassasiyetleri bizi çok etkiledi” yorum yaptýlar.

Teþkilat toplantýsý Doðu Karadeniz Bölge Koordinatörlüðü’ne getirilen AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým’ýn baþkanlýðýnda yapýldý.

Yýldýrým Doðu Karadeniz Þehir hastaneleri hýzlandýrýlýyor Bölge Koordinatörü oldu AK Çam aðacýnda mahsur kalan sýðýrcýk, belediye itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonuyla tekrar doðaya salýndý.

Þ

ehir hastanelerinin özel sektör tarafýndan yapýlmasýný öngören tasarý, TBMM gündemine geliyor. Saðlýk projelerini hýzlandýracak, þehir hastanelerinin kýsa sürede tamamlanmasýný saðlayacak tasarý Meclis'in gündeminde. Tasarýnýn yasalaþmasýyla saðlýk tesisleri kamu-özel iþbirliðiyle "yap-kirala-devret" modeliyle özel sektör tarafýndan yapýlacak veya yenilebilecek. "Saðlýk Bakanlýðýnca Kamu Özel Ýþbirliði Modeli Ýle Tesis Yaptýrýlmasý, Yenilenmesi ve Hizmet Alýnmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý" Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüþülmeye baþlandý. Tasarý, Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnca yapýlmasýna ihtiyaç duyulan tesislerin özel sektör eliyle yaptýrýlmasý, mevcut tesislerin yenilenmesi-

ne iliþkin usul ve esaslarý düzenliyor. Saðlýk Bakaný Recep Akdað, tasarýyla ilgili olarak, "Özel sektöre hastane yaptýrýyoruz, donanýmýný koyduruyoruz" dedi.

"KAMU ÖZEL SEKTÖRÜ MODELÝ"

Tasarýyla getirilecek "Kamu Özel Sektörü Modeli"nde yatýrým ve hizmetlerin maliyet, risk ve kazanýmlarý kamu ve özel sektör arasýnda paylaþýlacak.

"BU MODELLE RÝSKÝ ÖZEL SEKTÖR YÜKLENECEK"

Ancak, projede, zaman aþýmý, maliyet aþýmý, bakým onarým gibi yaklaþýk 30'u aþkýn risk özel sektörün sorumluluðunda olacak. Bakan Akdað, bu konuda þunlarý söyledi: "Bütün riskleri özel www.citroen.com.tr sektörün yüklenmesini www.facobook.com/CitroenTurkiye s a ð l ý y o r u z . Tamiratýný, tadilatýný, bir takým hizmetleri özel sektöre yaptýrýyoruz, karþýlýðýnda ihale sonucuna göre belirlenmiþ olan yýllýk kira ve hizmet ödemeleri yapýyoruz. Þirket eksik bir iþ yapmýþsa kirasýndan düþüyoruz. Bu modelde iþin peþinden koþan idare yerine özel sektör oluyor. Eksiklik olursa kiradan düþülüyor, cezalarý var. Özel sektör iþi en kýsa Bu fiyatlara trafik sigortasý dahil deðildir. zamanda bitirmek, kiraCREATIVE TECHNOLOGIE larýný alabilAnkara Yolu 1. Km. No: 154 ÇORUM mek için iþini Tel: 0 364 aksatmamak zorunda." sahin.satis@citroenbayi.com

KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!..

Yýlýn ilk þoku!.. Aralýk ayýndaki Nemo fiyatlarýmýz Ocak ayýnda da devam ediyor... Nemo Combi X

27.250 ¨ 29.500 ¨ 31.500 ¨

Nemo Combi X Plus

(Ç.HAK:3790)

Nemo Combi Vizyon

ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CITROEN YETKÝLÝ SATICISI ve SERVÝSÝ

224 94 94

Parti Genel Merkezi tarafýndan il ve ilçe teþkilatlarýnýn daha verimli çalýþmalarý amacýyla farklý illere atanan il koordinatörleri, 2013 yýlýnýn ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. Genel Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Erdem tarafýndan Doðu Karadeniz Bölge Koordinatörlüðü’ne getirilen Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, il koordinatörleri ile TBMM Dýþ Ýliþkiler Toplantý Salonunda bir toplantý düzenledi. Toplantýya katýlan Ýstanbul Milletvekili ve Artvin Ýl Koordinatörü Oktay Saral, yaptýðý deðerlendirmede “Günübirlik bir siyaset anlayýþýndan ziyade uzun dönemli programlar hazýrlayarak siyaset üreten bir anlayýþa sahibiz. Sayýn baþbakanýmýzýn 2023 ve 2071 hedefleri de zaten bu siyaset anlayýþýnýn bir sonucudur. Ýl Koordinatörlükleri de bu siyasi vizyonun bir parçasýdýr. Yeni dönemde de Artvin ilinden sorumlu olduðum için

mutluyum. Artvin’de davasýnýn sahibi, sorumluluklarýný ve görevlerini bilen güzide bir teþkilata sahibiz. Aslýnda sadece Artvin’de deðil, yerel seçimler öncesi büyük bir coþku ve heyecan olduðunu gitmiþ olduðumuz illerde müþahede ediyoruz. Bu vesile ile 5. Bölge Koordinatörlüðüne atanan Çorum Milletvekilimiz Murat Yýldýrým’ýn baþkanlýðýnda koordinatör olduðumuz illerle alakalý yeni dönemin ilk toplantýsýný yapmýþ olduk. Mart 2014 de yapýlacak olan yerel seçimler öncesinde yol haritasý belirleme amaçlý bu toplantýlarýn devamý gelecek” dedi. Toplantýya Ýstanbul Milletvekili Oktay Saral’ýn yaný sýra Aðrý, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüþhane, Iðdýr, Kars, Ordu, Rize ve Trabzon illerinden sorumlu koordinatör milletvekilleri katýldý.(ÝHA)


CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Kartopu cinayeti! Ç

orum'da, rastgele attýðý kartopunun yüzüne isabet ettiði gençle tartýþan kiþi, olay yerinden kaçan genci, sýðýndýðý Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü binasýnda býçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgeye göre, arkadaþlarýyla Cengiz Topel Caddesi'nde ''kartopu'' oynayan Musa Ö'nün (19) attýðý kartopu,

yoldan geçen Ýsmail D’ye (20) isabet etti. Yüzüne gelen kartopu nedeniyle Musa Ö. ve arkadaþlarýyla tartýþmaya baþlayan Ýsmail D., tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine korunmak için, yolun karþýsýndaki Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðüne girdi. Ýsmail D’nin uzun süre dýþarý çýkmamasý üzerine söz konusu

Ýsmail D.

binaya giren Musa Ö, koluna gizlediði býçakla Ýsmail D.’ye saldýrdý. Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü'nün güvenlik görevlisi ile alt katta çalýþan bazý personelin müdahale etmesine raðmen Musa Ö, Ýsmail D.’yi vücudunun çeþitli yerlerinden býçaklayarak kaçtý. Aðýr yaralanan ve ambulansla Hitit

Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Ýsmail D. yapýlan tüm müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Zanlý, polis ekiplerinin çalýþmasý sonucu kýsa sürede yakalanarak gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. (A.A.)

Kazalar mobeseye yansýdý Ç

orum’da trafik kurallarýnýn hiçe sayýlmasý, dikkatsiz sürücüler ve motosiklet sürücülerinin yaptýklarý kazalar, MOBESE kameralarý tarafýndan saniye saniye kaydedildi. Ýlk olarak kameralar, karþýdan karþýya geçmeye çalýþan bir otomobille baþka bir otomobilin çarpýþýný kaydediyor. Ýkinci trafik kazasýnda kavþak içerisinde ilerlemeye çalýþan bir hurdacýya bir otomobilin çarpýþ aný kameralara yansýyor. Çarpmanýn etkisiyle savrulan hurdacý yere düþerken, arabasý da devriliyor. Baþka bir kazada da iki otomobil hafifçe çarpýþýyor. Diðer kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini

kaybettiði otomobil önce saða savruluyor, sonra orta refüje çýkarak buradan karþý þeride geçiyor. Bir kavþakta MOBESE’lere yansýyan baþka bir kazada ise iki sürücünün dikkatsizliði kaza ile sonuçlanýyor. Kazada otomobilin ön tarafý hurdaya dönerken, bunun devamýnda baþka bir kazada hýzla gelen bir otomobil baþka bir otomobile hafifçe çarpýyor. MOBESE kameralarýnýn kaydettiði en ilginç görüntülerden birisi de çocuðu ile karþýya geçmeye çalýþan anne ve yanlarýndaki baþka bir yaya oluyor. Anne, çocuk arabasýyla karþýdan karþýya geçmeye çalýþtýðý sýrada yanlarýnda ilerleyen kiþiye otomobil çarpýyor. Bu sýrada kýsa süreli panik

Öðretmenleri taþýyan minibüsün kardan dolayý kaza yapmasý sonucu 12 öðretmen yaralandý.

Öðretmen servisi kaza yaptý, 12 yaralý Ç

orum'un Alaca ilçesinde, öðretmenleri taþýyan minibüsün kardan dolayý kaza yapmasý sonucu 12 öðretmen yaralandý. Alaca ilçesinden Büyükdona köyüne öðretmen taþýyan Mesut Þahin (40) yönetimindeki 19 M 3120 yolcu minibüsü, kar ve sisten dolayý sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak

Kazalar MOBESE kameralarý tarafýndan saniye saniye kaydedildi.

yaþayarak yol ortasýnda duran anne, çocuk arabasýyla hemen karþýya geçiyor. Kameralarýn saniye saniye kaydettiði bir diðer kazada ise seyir halindeki bir otomobil önce orta refüje çýkýyor ardýndan refüjde bulunan elektrik direðine çarpýyor. Aþaðý sanayi sitesindeki kazada ise,

yüklü çekiciye baþka bir otomobil çarpýyor. Garanti kavþaðýnda ise seyir halinde olan bir motosiklet karþýdan karþýya geçmeye çalýþan otomobile çarpýyor. Diðer bir kazada da seyir halinde olan bir motosiklet sola dönmeye çalýþan bir minibüse çarpýyor. Kafasýnda kask

bulunan sürücüsü aðýr bir þekilden yaralanmaktan kurtuluyor. MOBESELER’in son kaydettiði kazada ise, üzerinde iki kiþinin bulunduðu bisiklet sanayi içerisinde seyir halinde bir otomobile çarpýyor. Çarpmanýn etkisiyle iki kiþi bir anda yere düþüyor.(ÝHA)

Hastanelerde ‘anne otelleri’ kurulacak

Yurtta kavga Buz hastanelik ðrenci yurdunda yüksek sesle konuþma yüzünden kavga çýktý. Yurtta kalan E.Ö. ve T.A. isimli öðrenciler arasýnda yüksek sesle konuþma yüzünden tartýþma çýktý. E.Ö. dayak yediði gerekçesi ile T.A.’dan þikâyetçi oldu. Ýskilip’te meydana gelen olayda ise bir yatýlý ilköðretim okulunda kalan M.Y. isimli öðrenci, yurt içinde görevli öðretmen Ý.K.’den dayak yediði gerekçesi ile davacý oldu.

U

ðurludað’da buzlu yolda yürüyen kadýn hastanelik

oldu.

Menderes Caddesi’nde rüyüyen R.Ý. isimli kadýn buzdan dolayý kayýp düþtü. Yaralanan kadýn ileri tetkik ve tedavi için Çorum Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

ÖZKAYA

Etlerimiz % 100 yerli Din, veteriner kontrollü kesim ve parçalama yapýlmaktadýr.

ÖZKAYA herþeyi siz müþterileri için düþünür En uygun fiyat, en yüksek kalite her zaman ÖZKAYA’dadýr.

DANA GURUBU ÝNDÝRÝMLÝ ÜRÜNLER TL Dana Týranç . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .24.00 TL Dana Lop Et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.00 TL Dana Kaburga. . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.00 .16.90 Dana Kýyma . . . . . . . . . . . . .MLÝ ÜRÜNLER TL ÝNDÝRÝ U KUZU GURUB TL Kuzu Kargas . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .19.00 TL Kuzu But . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.90 .18.90 Kuzu Kol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.90 TL Kuzu Gerdan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.90 TL TL Kuzu Kaburga . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .19.90 Kuzu Pirzola . . . . . . . . . . . . MLÝ ÜRÜNLER TAVUK GURUBU ÝNDÝRÝ TL Bütün Tavuk . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .4.25 TL But-Göðüs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.75 .5.75 Tavuk Baðet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.40 TL TL . . . . . . Tavuk Taleks . . . . . . . Tavuk Kanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.40 TL Konu; uygun fiyat, kalite, hijyen ve lezzetse doðru adres her zaman ÖZKAYA ’dýr.

Gýda Mühendisi kontrolünde, paketleme tesislerimizde hazýrlanmýþ et ve tavuk ürünleriyle en iyiyi sunmayý hedefledik.

Düðün, özel gün ve davetlerinizde toplu sipariþleriniz ÖZKAYA fiyat farký kalitesi ile karþýlanýr.

ÖZKAYA

Ýlacý eczaneden alýn!

PAÞA KAYA (Ç.HAK:3510)

Açýklamada, halk saðlýðýnýn korunmasý ve geriye dönüþü olmayan saðlýk problemleriyle karþýlaþýlmamasý için vatandaþlarýn ilaçlarýný eczanelerden almalarýnýn büyük önem arz ettiði vurgulanarak, ''Ülkemizde, ilaçlarýn temin edilebileceði tek yer eczanelerdir. Ýnternet üzerinden ilaç satýþý kesinlikle söz konusu deðildir'' denildi.

etti

Ö

S

aðlýk Bakanlýðý, ''Halk saðlýðýnýn korunmasý ve saðlýk problemleriyle karþýlaþýlmamasý için ilaçlarýn eczanelerden alýnmasý'' uyarýsýnda bulundu. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, Ýnterpol ve emniyet güçlerinin iþbirliði içerisinde yürütülen operasyonlarda sahte cinsel içerikli ürün ve aðrý kesicilerin ele geçirildiði hatýrlatýldý.

takla attý. Kazada, Büyükdona Þehit Ercüment Köse Ýlköðretim Okulu müdürünün de aralarýnda bulunduðu 12 öðretmenin yaralandýðý öðrenildi. w Kazanýn ardýndan, ilçe merkezine kendi imkanlarý ile gelen öðretmenlerin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenilirken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý öðrenildi. (Cihan)

sadece saðlýklý ve hesaplý et ürünlerinin deðil, ayný zamanda dostluðun da adýdýr.

aðlýk Bakanlýðý, yenidoðan yoðun bakým ünitelerinde ya"Bünyesinde yenidoðan yoðun bakým ünitesi barýndýran tan bebeklerin anne sütünden mahrum kalmamasý için "ansaðlýk tesislerinin yenidoðan yoðun bakým kuvöz sayýsýný dikne otelleri" kurulmasý konusunda genel sekreterliklere talimat kate alarak, ihtiyaca cevap verecek sayýda anne yataðý planlaverdi. masý, Bünyesinde doðum salonu barýndýran saðlýk tesislerinin bölgenin coðrafi, fiziki þartlarý ile ulaþým imkânlarýný göz önüSaglikaktuel.com internet sitesinin haberine göre, Türkine alarak talebe cevap verebilecek sayýda gebe yataðý planlaye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkaný Dr. Hasan Çaðýl imzamasý, Gebelerin ve annelerin kaldýklarý odalarýn ayrý ayrý planlý olarak 87 Kamu Hastane Birliði genel sekreterliðine göndelanmasý, Oda içerisine ihtiyaca uygun sayýda kýyafet dolabý ve rilen yazýda, "Anne sütünün yenidoðan bebek için en kaliteli komodin planlanmasý, Her odada tuvalet ve banyo bulunmasý, besin olduðu ve baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirdiði bilimsel bunun mümkün olmamasý halinde yatan hastalardan ayrý tuvaverilerle kanýtlanmýþtýr. Anne ve bebek arasýndaki baðýn dolet ve banyo planlanmasý, Odalarýn temizliðinin HHKS da beðumdan hemen sonra geliþtiði ve bu baðýn kuvvetine göre süt lirtilen standartlara göre yapýlmasý, Annelere günde 3 öðün yeüretiminin artýðý göz önüne alýndýðýnda annelerin bebeklerinmek verilmesi, Anne otellerinde kalan annelere, emzirme eðiden uzak kalmamasý gerektiði ve özellikle annenin; anne sütü timi, aile planlamasý üretimi ve bebek ile eðitimi, genel bebek baðlarýnýn geliþmesi bakýmý, kiþisel hijiçin tensel temasýn geyen, ilkyardým vb. rekliliði herkesin malukontlarda günün bemudur" denildi. lirli saatlerinde düYenidoðan yoðun zenli olarak eðitimler bakým ünitelerinde yaverilmesi, verilen tan bebeklerin birçoðueðitimlere yönelik nun anne sütünden "aylýk ve yýllýk planmahrum kaldýðý belirtilar oluþturulmasý ve len yazýda, þu ifadelere bu planlarýn anne oteyer verildi: li faaliyet dosyasýnda "Yeni doðum saklanmasý, yapmýþ anne kendi Annelerin eðitravmasýný atlatmadan timlerini alabilecek2 saatte bir saðlýk tesileri, boþ zamanlarýnsine bebeðini emzir"anne otelleri" kurulmasý konusunda genel sekreterliklere talimat verdi. da dinlenebilecekleri, meye gitmek zorunda yemeklerini hep berakalmaktadýr. Hatta þehir dýþýndan geldiyse ve kalacak yeri olber yiyebilecekleri ve diðer annelerle iletiþim kurabilecekleri mamasý durumunda saðlýk tesisinin koridorlarýnda yada bahçeçok amaçlý odalar planlanmasý, Çok amaçlý odalarda kütüphasinde beklemek durumunda kaldýklarý bilinmektedir. Bu dune, televizyon, buzdolabý ve su ýsýtýcýsý bulunmasý, mümkünse rum anneyi hem psikolojik hem de fizyolojik anlamda yýpratbahsi geçen eþyalarýn her odada olacak þekilde planlanmasý, maktadýr. Diðer taraftan ülkemizin bazý bölgelerinde kýþ aylaOdalarýn fiziksel tasarýmýnýn saðlýk tesisi atmosferinden farklý rýnda olumsuz hava koþullarý nedeniyle ulaþým imkânsýz hale gelmekte ve bundan mütevellit doðumu yaklaþmýþ gebelerin olmasý, Anne otellerinde misafir edilen annelerin kimlik bilgisaðlýk tesislerine ulaþamadýðý da bilinmektedir." leri ve iletiþim bilgilerinin dosyalama standartlarýna uygun olacak þekilde muhafazasý, Her yýl aralýk ayýnda anne oteli talep Yazýda, genel sekreterliklere baðlý, yenidoðan yoðun baeden kiþi sayýsýnýn ve anne oteli hizmeti verilen kiþi sayýsýnýn kým ünitesine sahip ve doðum salonu bulunan bütün saðlýk teKamu Hastaneleri Kurumuna bildirilmesi, Anne oteli kurulmasislerde þu planlama ve bildirimlerin yapýlmasý istendi: sý, yatak artýrýmý/azaltýlmasý durumlarýnýn her aþamada Kamu

S

3

Dün, bugün ve daima sizlerle...

Ziraat Bankasý Yaný Kadifeler Karþýsý ÇORUM Tel: 0364 213 37 38


4

CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

‘TEKNOKENT sanayici için önemli’ H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÝÝBF Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile birlikte Ekmekçioðullarý Grubu’nu ziyaret etti. Rektör Alkan’ý, Ekmekçioðullarý Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Ekmekçi, Rüstem Ekmekçi, þirket yöneticilerinden Bahadýr Saraç ve Ýsmail Bölükbaþ karþýladý. Ekmekçioðullarý Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Ekmekçi, TEKNOKENT’in Çorum için çok önem arz ettiðini, bu projenin bir paydaþý olmaktan büyük memnuniyet duyduklarýný, uluslararasý rekabette yer

alabilmelerinde üniversitenin araþtýrma faaliyetlerinin ve TEKNOKENT’in ne kadar önemli bir rol oynadýklarýnýn bilincinde olduklarýný söyledi. Ekmekçi, Rektör Alkan’a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti ve baþarý dileklerini iletti. Rektör Prof. Dr. Alkan da, üniversite ve sanayi arasýndaki iyi bir iþbirliðinin hem üniversitenin hem de sanayinin geliþmesinde ve güçlenmesinde çok önemli rol oynayacaðýný, ihracat yapan firmalarýn TEKNOKENT bünyesinde ofislerinin bulunmasýnýn uluslararasý alanda etkili olduðunu söyledi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÝÝBF Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile birlikte Ekmekçioðullarý Grubu’nu ziyaret etti.

Yumurta Üretim’e ziyaret H

Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü ile AÇARAY ücretsiz gitar eðitimi verecek.

Ücretsiz gitar eðitimi H

itit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü ile AÇARAY Eðitim Kültür Gençlik Derneði, aralarýnda yaptýklarý anlaþma ile baþta Hitit Üniversitesi öðrencileri olmak üzere Çorum'lu gençlere ücretsiz gitar eðitimi verecek. Anlaþmada, Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Semih Kýzýldað, Baþkan Yardýmcýsý Beyza Nursin Yeni ve yönetim kurulu üyeleri Özlem Altun ile Ahmet Recep Ceylan, AÇARAY Derneði Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý, Gençlik Lideri Damla Yaldýr ve Eskiþehir Sorumlusu Onur Çivicioðlu hazýr bulundu.

Yapýlan açýklamaya göre, eðitimin daha etkili nasýl olabileceði konusu anlaþma öncesinde masaya yatýrýldý ve 10 kiþilik gruplar ile her katýlanýn memnun kalacaðý bir eðitim olmasý kararýna varýldý. Ayrýca eðitimlerin 2 Mart 2013 tarihi ile baþlamasý ve hafta sonlarý yapýlmasýnda da taraflar mutabýk oldular. Aktif Yaþam Kulübü’nün sitesinde yer alan duyuruda, Kulüp Baþkaný Semih Kýzýldað, Aktif Yaþam Kulübü’nün her zaman farklý projelerle ve farklý anlaþmalarla Çorum'un ve öðrencilerin geliþmesine katký saðlama amacýnda olduklarýnýn altýný çizdi.

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÝÝBF Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile birlikte Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Þ Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Ziyarette Çorum Yumurta A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Cahit Karaarslan, Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Sever, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çelik, Alper Yarýmca, Genel Müdür Vedat Kaplan, Satýþ Müdürü Ýsmail Laçin hazýr bulundular. Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Karaarslan, birliðin 1986 yýlýnda 13 kiþi ile kurulduðunu ve þuan

Bir kiþinin varlýðýna saygý duymak, bu kiþiyi kendine özgü nitelikleri ile kabul etmek demektir. Kiþiler arasýnda çýkan en önemli sorun, belki de kiþilerin genellikle birbirlerini kendilerine özgü özellikleri ile kabul edememesi ve herkesin karsýsýndaki kiþiye kendi tercihlerini dayatmasýdýr. Saygý sevgi gibi karþýlýklý, her iki tarafýn birlikte yasadýðý bir duygudur. Toplumumuz bu duyguyu büyüklere duyulan bir duygu olarak tanýmlar. "Su küçüðün söz büyüðün, küçükleri sevmek, büyükleri saymak" kültürümüzü örnekleyen atasözleridir. Çocuðun kendisini anlatmasýna olanak tanýmak, söyleyeceklerini önemsemek onun kendisini insani boyutta deðerli hissetmesini ve onursal eþitliði görmesini saðlar. Kýsacasý çocuk, hem kendisine hem de diðer insanlara saygý duymayý, yaþantýsý yoluyla öðrenecektir. Saygý, onaylanma duygusu ile baðlantýlý bir duygudur.

ONAYLANMA

Doðan Cüce loðlu; Onaylanmayý (Kabul edilmeyi) varoluþun ikinci boyutu olarak deðerlendiriyor. ( Birinci boyut fark edilmek) Kabul mesajý kiþiye " sen varsýn, doðalsýn, seni aynen böyle göründüðün gibi kabul ediyorum" duygusunu yaþatýr diyor. Kabul etmenin kaçýnýlmaz koþulu deðiþtirmemektir. Eðer çocuklarýmýzýn kendilerini yararlý kiþiler olarak görmelerini gerçekten istiyorsak, onlarý olduklarý gibi, bütün kusurlarý ile kabul etmeliyiz. Bazý anne-babalar çocuklarýnýn geliþimine yardýmcý olma düþüncesiyle sürekli olarak onlarýn hatalarý üzerinde dururlar. Doðal olarak bu durum tam tersi bir etki yaratýr ve çocuðun cesaretini tümüyle etkiler.

Kabulü engelleyen tutumlar þunlardýr: · Olumsuz beklentiler · Yüksek standartlar · Çifte standartlar · Aþýrý hýrs

ise yüzde 25 olduðunu bildirdi. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarýný söyleyen Karaarslan, üniversite çalýþmalarýnýn son yýllarda gözle görülür þekilde bir ivme kazandýðýný belirterek, Rektör Alkan’a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti.

Rektör Alkan da, Çorum ekonomisine katký saðlayan tüm kurum ve kuruluþlarý caný gönülden desteklediklerini, bu kapsamda üniversite bünyesinde kurulan laboratuvarlardan giriþimcilerin yararlanabileceðini söyledi.

Biz sýcak odalardan kar seyrederken Suriye olayýnda bugün, kim suçlu kim masum, kim haklý, kim haksýz, baþta nasýl olmalýydý… konularýný tartýþmanýn faydasý yok. Faydalý iki konu var: 1. Burada akan kan nasýl 'adil ve makul bir çözümle' durdurulabilir. 2. Ölümden ve zulümden kaçarak baþka ülkelere sýðýnmýþ insanlarýn hali ne olacak? Daha kar bastýrmadan, Türkiye sýnýrýna dayanmýþ, içeriye alýnmayý bekleyen, çoðu kadýn, yaþlý ve çocuk binlerce insaný haber kanallarýndan seyrettik. Burada bile bombalanýyorlar, elbiseleri, yiyecek, giyecek ve yakacaklarý, doktor ve ilaçlarý… yok. Bir kadýncaðýz 'Acele ile evlerimizden çýkýp kaçtýk, üzerimizde yazlýklar var, üþüyoruz, açýz, hastayýz…' diyordu. Þimdi hamiyyet duygusunun her þeyi bastýrmasýnýn zamanýdýr, þimdi fazlasý olanýn vermesinin vacib olduðu zamandýr, þimdi insan kardeþliðinin bütün yakýnlýklardan baskýn çýkmasýnýn þart olduðu zamandýr, þimdi onlarý düþünerek sýcak odalarda titremenin zamanýdýr, þimdi lokmalarýn boðazda düðümlenmesinin zamanýdýr. Kimin elinden ne geliyorsa onu ortaya koymasý, bu insanlýk dramýnýn acýlarýný azaltmak için çaba göstermesi farz-ý kifayedir. Suriye'de halkýn yüzde altýsýný 'ülkenin halký', geri kalaný ya terörist veya ona yardým ve yataklýk edenler olarak gören, ülkeyi yok edinceye kadar vurmaya devam etmeye azmetmiþ, kendi iktidarlarýný korumadýkça hiçbir çözüme yaklaþmayan bir yönetim var. Bu yönetimin elinde/içinde ülkeyi imha edecek kadar silaha sahip bir ordu var. Yerde tanklar, gökte uçaklar bomba yaðdýrýyor… Bunlara ses çýkarmadan barýþ havariliði yapanlarý Allah ýslah etsin! Evet bana göre de bir ülkeye dýþarýdan müdahale edilmemeli, ama her kuralýn bir istisnasý vardýr; göz göre göre bir halkýn katledilmesine rýza gösterilemez. Müdahalenin çeþitleri vardýr, illa da Suriye'yi bombalamak gerekmez, ama birileri bir tarafa, diðerleri diðer tarafa bir þekilde yardým ettikleri sürece olan Suriye'ye ve halkýna oluyor. Bu yardým da bir müdahaledir; öyle ise Allah rýzasý için bu halka acýyýn ve 'Ey yardým edenler, bir araya gelin, kendi çýkarlarýnýzý ikinci plana atýn ve kaný durdurun!'

Hitit öðrencilerine Beyaz Mikrofon’un konuðu olacak duyuru

H

AÇARAY Derneði Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý ile Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Semih Kýzýldað.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yumurta Üretim Pazarlama A.Þ Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

itibariyle 130 üyesi bulunduðu söyledi. Çorum’da 45 adet yumurta iþletmesinin olduðunu, bu iþletmelerin 40’ýnýn bu iþletme çatýsý altýnda bulunduðunu belirten Karaarslan, haftalýk 13 milyon deðerindeki üretimin 10 milyonunun bu birliðe ait olduðunu, ihracatýn

Hayrettin Karaman

itit Üniversitesi öðretim elemanlarý tarafýndan kodlanarak hazýrlanan yeni ‘Öðrenci Ýþleri Otomasyon’ yazýlýmýnýn önemli ölçüde tamamlanarak, kýsa bir süre sonra kullanýma açýlacaðý belirtildi. Hitit Üniversitesi’nden yapýlan açýklamada þunlarý kaydedildi; “Þu an itibariyle tüm öðrencilerimize ait kiþisel bilgiler ile

öðrenim süreleri boyunca aldýðý tüm derslere ait notlar sisteme girilmiþtir. Ýleriye dönük maðduriyetlerin oluþmamasý adýna sisteme girilen tüm bilgilerin

http://www.testweb.hitit .edu.tr adresinden

sisteme girilerek kontrol edilmesi, eksiklik veya yanlýþlýk olduðu düþünülen hususlar olmasý halinde de gerekli incelemenin

yapýlabilmesi için ilgili birimin öðrenci iþlerine dilekçe ile baþvurulmasý gerekmektedir. Aksi belirtilmediði takdirde sistemdeki not ve diðer bilgilerin doðruluðunun tarafýnýzdan onaylandýðý kabul edilecektir. 2012-2013 güz dönemi notlarý kesinleþmediðinden yarýyýl sonu sýnavý ve bütünleme sýnavý sonunda, 2012-2013 güz dönemi not bilgileri tekrar güncellenecektir.”

H

Doç.Dr. Ýlknur Taþ

itit Üniversitesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Doç.Dr. Ýlknur Taþ, Umut Radyo da yayýnlanacak olan Beyaz Mikrofon söyleþi programýna konuk olacak. Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda Taþ,'Mýsýrdan Çorum'a Hiyeroglif Yazýsý" konusunda dinleyenleri bilgilendirecek. Bugün ( 11 Ocak ) Saat 16.00'da baþlayacak olan program 90.3 FM bandýndan Çorum ve çevresinden, internet kullanýcýlarýnca corumumutradyo adresi üzerinden dinlenebiliyor.

· Kardeþler arasýnda rekabet yaratma

ÇOCUKLARIN TEMEL DUYGU ÝHTÝYAÇLARI SAYGI-KABUL

Tuðba YÜCEL

Psikolojik Danýþman Evlilik ve Aile Danýþmaný Psikodrama Terapisti 0533 614 78 80 www.icgorupsikoloji.com

Ýnsan kendini deðiþmeye açýk hissetmedikçe bunu baþaramaz. Aile içinde, kendisinin deðerli biri olduðuna inanan ve yüreklendirilen çocuk, geliþmeye ihtiyacý olduðunu bilir ve istekli davranýr. Çocuklarýmýzýn deðerini bildiðimize inanýrýz. Ve onlara bunu zaman söyleriz. Ama genellikle davranýþlarýmýz yukarýda da söylediðimiz gibi sözlerimizle çeliþir. Çocuklar her zaman bizim isteklerimiz doðrultusunda davranamazlar. Böyle durumlarda davranýþlarýný, kendilerinden ayýrarak tartýþabilirsiniz. (Buna disiplinde; davranýþý, onu yapandan ayýrt etme yöntemi diyoruz ). Onlarýn her zaman deðerli olduklarýna inanmalarýna yardýmcý olmamýz gerekir. Bu duygu onda ya özgüvenini geliþtirir ya da utanca boðar. Ayrýca onaylama, çocuklarýn olumlu ve olumsuz davranýþlarý birbirinden ayýrmalarý için yetiþkinlerin eðitim aracý olabilir. Çocuklarýn sevgi ve þefkat dolu, iyilikçi davranýþlarýný görebilir, onlarýn kendilerini deðerli hissetmelerini saðlayabiliriz. Psikolog Segal, çocuklara zalim davranýþlarýnýn onaylanmadýðýnýn belirtilmesi ne kadar önemliyse, olumlu davranýþlarýnýn ödüllendirilmesinin de bir o kadar önemli olduðuna dikkat çekmektedir. Onlara bu tür davranýþlarýnýn sizi ne kadar mutlu ettiðini coþkulu bir þekilde ifade edin. Örneðin, "Biraz önce düsen arkadaþýnýn yanýna gidip, ona yardým ettiðini gördüm. Ne kadar iyi bir davranýþ yaptýn! Çok hoþuma gitti, gururlandým!" diyebilirsiniz

SONUÇ

Her çocuðun, iki haftadýr üzerinde durduðumuz ve yukarýda sýraladýðýmýz tüm duygularý yasamaya, içselleþtirmeye ihtiyaçlarý vardýr. Ama farklý dozlarda. Çünkü çocuðunuz farklý, yasý farklý, cinsiyeti farklý. Örneðin dokuz yasýna kadar tüm çocuklar daha fazla ilgiye, ama biraz daha az güvene gereksinim duyarlar. Dokuz yasýndan sonra ise bu durum tersine dönmeye baslar. Yani daha az ilgi ve daha fazla güven gerekmektedir onlara. John Gram Çocuklar Cennetten adlý kitabýnda iyi bir þeyin çok fazlasý çok fazlarý diyor. Çocuða ihtiyacý olan duygular ihtiyacý olan yaþta tam da ihtiyacý kadar verilmelidir. Bu arada çocuðunuzun yapýsýný da unutmamak gerekir.


CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

'Senusilik emperyalizme tavýr koyan feryadýn adý'

5

Ç

aðrý Eðitim Vakfý tarafýndan düzenlenen 'Afrika da Tasavvufi Hayat ve Senusilik Örneði' konulu konferans dün akþam Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Gazi Osman Paþa Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Kadir Özköse'nin konuþmacý olarak katýldýðý konferansa ilgi yoðun oldu. Prof. Dr. Kadir Köse, Afrika'nýn islami düþünce ve hayat serüveninde etkili olan kültürlerden birisinin de tasavvuf olduðunu söyledi. Afrika'da tasavvufi hareketlerin genelde hayatýn içinde olmayan kitlelere ruh vermeye, islami deðerleri hakkaniyetle teslim etmeye özen gösterdiðini belirten Köse, "Afrika'da Tasavvuf hareketlerinden biri olarak senusilik son iki asýrda sömürgeciliðe emperyalizme, misyonerliðe ve batýnýn baskýsýna ilim, ahlak ve maneviyat deðerleriyle tavýr koyan bir feryadýn adýdýr." Dedi. Konferans yaklaþýk bir saat sürdü.

Konferansta Afrika'da tasavvufi hareketlerden bahsedildi.

Çaðrý Eðitim Vakfý tarafýndan düzenlenen 'Afrika da Tasavvufi Hayat ve Senusilik Örneði' konulu konferans gerçekleþtirildi.

‘Ýslam’da Güncel Ticari Meseleler’

Ç

Gazi Osman Paþa Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Kadir Özköse'nin konuþmacý olarak katýldýðý konferansa ilgi yoðun oldu.

Özel haberler ve köþe yazýlarý izinsiz kullanýlamayacak

K

ültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý Telif Haklarý Yasa Tasarýsý Taslaðý'na göre, televizyoncular ve internet siteleri, gazetelerin özel haberleriyle köþe yazýlarýný izinsiz kullanamayacak. Telif Haklarý Genel Müdürlüðü'nce Telif Haklarý Yasa Tasarýsý Taslaðý'na gazetelerin ve köþe yazarlarýnýn haklarýný korumak amacýyla yeni maddeler eklendi. Telif Haklarý Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, yaptýðý açýklamada, tasarý taslaðýnýn vatandaþý, ticaret yapan kesimleri, basýn yayýn sektörüyle otoriteyi yakýndan ilgilendiren çok yönlü bir çalýþma olduðunu söyledi. Türkiye'nin AB'ye üyeliði sürecinde açýlan fasýllardan birinin Fikri Mülkiyet Faslý olduðunu hatýrlatan Çelik, düzenlemelerin bu çerçevede yürütüldüðünü vurguladý. Telif haklarý konusunun çok geniþ taraflý olmasýnýn detaylý çalýþmayý da beraberinde getirdiðine iþaret eden Çelik, ''Önemli olan devamýnda sorunlar yaþanmamasý. Ýnce ve

hassas düþünmek gerekiyor. Þu anda detay kýsmýnda çalýþýyoruz. Tasarý taslaðý biteli 3 ay oldu ama ince ayarlar konusunda devam eden kýsmý var. Çok yakýnda neticelenmesini bekliyoruz'' diye konuþtu. Çelik, birkaç ay önce gazete yöneticilerinin ''Gazetelerin içeriði sadece gazetelerindir'' baþlýðýyla ortak bir deklarasyon yayýnlayarak, ürettikleri haber, yorum, köþe yazýsý fotoðraf gibi materyallerin hiçbir þekil ve hacimde kullanýlmasýna izin verilmeyeceðini belirttiklerini hatýrlattý. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ýn gazetelerin genel yayýn yönetmenleriyle bir araya geldiðini belirten Çelik, görüþmeden sonra tasarý taslaðýna, gazetelerin özel haberleri ve köþe yazýlarýnýn, televizyon kanallarý ile internet sitelerinde izinsiz kullanýlmamasýna iliþkin bir maddenin eklendiðini kaydetti. Yürürlükteki yasada, bahsedilen konuyla ilgili iki maddenin bulunduðunu ifade eden Çelik, þöyle devam etti: ''36 ve 37. maddelerde bi-

raz daha Avrupa Birliði'ne uyum kapsamýnda düzenlemeler yaptýk. Bu maddeleri Avrupa Birliði'nin mevzuatýna da uydurarak çözüm bulmaya çalýþtýk. Eklenen bu maddelerle, televizyon kanallarý ve internet siteleri, gazetelerdeki köþe yazarlarýnýn makaleleri ve gazetelerin özel haberlerini izin almadan hiçbir þekilde kullanamayacak. Kýsmi olarak çoðaltsalar dahi izin almak zorunda kalacaklar. Bu hak ihlallerini yapanlar 2 ila 4 yýl arasýnda hapis cezasýna çarptýrýlabilir. Bu aðýr bir ceza. Dolayýsýyla daha dikkatli olmak gerekecek.'' Taslaðýn korsana geçit vermeyecek detaylarla donatýldýðýna iþaret eden Çelik, þunlarý kaydetti: ''Kanunun ana temeli izinsiz çoðaltma ama bugüne kadar gazeteler ve basýn sektörü için biraz daha rahatlýk vardý. Þimdi orayý da bu kapsam içine soktuk. Makale netice itibarýyla alenileþmiþ eserdir, özel haberlerde öyle. Siz kalkarsýnýz Hatay'a gider oradaki olaylarla ilgili haber hazýrlarsýnýz. Bu haberi sadece siz hazýrla-

mýþsýnýzdýr bu özel haberdir ama normal bir haber trafik kazasý, hava durumu olayý ya da baþka güncel olaylarda kullanabilir o da ancak kaynak göstermek kaydýyla, haberin nereden alýndýðýný belirtmek kaydýyla. Diðer makale ve özel haberlerde asla ve asla izinsiz kullanma olmayacak. Tasarý yasalaþtýktan sonra hiçbir televizyon kanalý kaynak göstermeden bir özel haberi, köþe yazýsýný kullanamayacak.'' Gazete yöneticilerinin kanallara ve internet sitelerine ''haberimi kaldýr'' ihtarname çekebileceðinin, savcýlýða suç duyurusunda bulunabileceðinin altýný çizen Çelik, ayrýca bakanlýkça oluþturulan Telif Birliði'nin de söz konusu haberleri takibe alacaðýný sözlerine ekledi. (AA)

Hazineden üç partiye 145 milyon lira H

azine yardýmýna hak kazanan AK Parti, CHP ve MHP'ye 2013 yýlý Bütçe Gelirleri esas alýnarak toplam 145 milyon 184 bin 207 lira para yardýmý yapýlacak Siyasi partiler, 2013 yýlýnda Merkezi Yönetim Bütçesinden 145 milyon 184 bin 207 lira alacak. Maliye Bakanlýðý'ndan alýnan bilgiye göre, 2013 yýlý Merkezi Yönetim Kanununun yürürlüðe girmesinin ardýndan siyasi partilere yapýlan yardým tutarý da belli oldu. Genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2'sini devlet yardýmý olarak alan siyasi partiler, yeni yýlda kasalarýný dolduracak. Siyasi Partiler Kanunu uyarýnca genel seçimlerde barajý aþarak, Hazine yardýmýna hak kazanan Adalet ve Kalkýnma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne 2013 yýlý Bütçe Gelirleri esas alýnarak toplam 145 milyon 184 bin 207 lira Hazine yar-

dýmýnda bulunulacak. Partilerin 2011 seçimlerinde aldýklarý oy miktarýna göre hesaplanan Hazine yardýmýnýn 81 milyon 456 bin 806 lirasý AK Parti'ye, 42 milyon 465 bin 833 lirasý CHP'ye, 21 milyon 261 bin 568 lirasý da MHP'ye ödenecek.

CHP'YE YAPILACAK KESÝNTÝ

Bu arada, Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin mali denetimine iliþkin kararý nedeniyle CHP'den 3 milyon 372 bin 446 lira kesinti yapýlacak. 176 bin 210 liralýk yasal faiz tutarýyla kesinti miktarý 3 milyon 548 bin 656 liraya yükselecek. Böylece CHP'ye net olarak 38 milyon 917 bin 177 lira ödenecek.

YOR

KÝMLERE YARDIM YAPILI-

Siyasi Partiler Kanunu uyarýnca, son milletvekili genel seçimlerine katýlma hakký tanýnan ve 2839 sayýlý Milletvekili Seçimi Kanunu'ndaki genel barajý aþmýþ bulunan siyasi partilere her yýl, o yýlki Genel Bütçe Gelirleri cetvelindeki

tutarýn 5 binde 2'si oranýnda mali yardýmda bulunuluyor. Bu þekilde hesaplanan ödenek tutarý, devlet yardýmý yapýlacak siyasi partilere, genel seçim sonrasýnda Yüksek Seçim Kurulu'nca ilan edilen toplam geçerli oy sayýlarý ile orantýlý þekilde bölüþtürülüyor. Ödeme de Ocak ayýnýn ilk 10 günü içinde tamamlanýyor. Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oylarýn yüzde 7'sinden fazlasýný alan siyasi partilere de devlet yardýmý yapýlýyor. Bu yardým da en az devlet yardýmý alan siyasi partinin geçerli oy sayýsý esas alýnarak, buna orantýlý þekilde hesaplanýyor. Söz konusu yardým, siyasi partilere, milletvekili genel seçilerinin yapýlacaðý yýl 3 katý, mahalli idareler seçim yýlýnda ise 2 katý olarak ödeniyor. Her iki seçimin ayný yýl içerisinde yapýlmasý halinde de ödeme miktarý 3 katý geçemiyor. (Dünya Bülteni)

orum Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) tarafýndan ‘Ýslamda Güncel Ticari Meseleler’ konulu konferans düzenlenecek. Bugün saat 19:00'da Anitta Otel'de düzenlenecek olan konferansa konuþmacý olarak Fatih Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren katýlacak.

HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hakan Karaduman, programýn çok kapsamlý olacaðýný söyledi. Yeni yýlýn ilk programýný düzenleyeceklerini belirten Karaduman, yapýlacak konferansa tüm Çorum halkýný davet ettiklerini bildirdi. Karaduman davetiyelerin HÝTÝTSÝAD'dan temin edilebileceðini de kaydetti.

SES panel düzenleyecek Prof. Dr. Hamdi Döndüren

S

aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, ‘Darbelerin Sendikal Mücadeleye Etkisi, Saðlýktan Kamunun Çýkarýlmasý ve Kamu Hastane Birlikleri’ konulu bir panel düzenleyeceklerini belirtti. Yarýn saat 14:00’de Hitit Üniversitesi Eðitim

ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek panele, konuþmacý olarak CHP Ýstanbul Milletvekili DÝSK Eski Genel Baþkaný Süleyman Çelebi, SES Genel Baþkaný Dr. Çetin Erdolu ve SES Kadýn Sekreteri Bedriye Yorgun katýlacak.


6

CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Bakan’dan güzel haber Ocak Çalýþan 10 Gazeteciler Günü'nün en güzel

Zaman Gazetesi'nde dün çýkan haberde, gazetecilerin yýpranma hakkýnýng eri verileceði belirtildi.

haberi Çalýþma Bakaný Faruk Çelik'ten geldi. Zaman Gazetesi'nde dün çýkan haberde, gazetecilerin yýpranma hakký geri geleceði bildirildi. Haber þöyle: " Edinilen bilgiye göre bugün Meclis’te Faruk Çelik görüþülen yasa tasarýna bir önerge ile gazetecilerin yýpranma hakký eklenecek. Böylece gazetecilere 5 yýl yýpranma hakký verilecek. 2008’deki Sosyal Güvenlik Reformu ile gazetecilerin yýpranma hakký ellerinden alýnmýþtý. Sonraki süreçte gazeteciler, yýpranma hakkýný yeniden verilmesine iliþkin taleplerin Baþbakan recep Tayyip Erdoðan’a iletmiþti. Baþbakan Erdoðan da Çalýþma Bakaný Faruk Çelik’e talimat vermiþti. Bakan Çelik, uzun süredir sürdürdüðü bu konudaki çalýþmayý 10 Ocak Gazeteciler Günü’ne yetiþtirdi. Çelik ilk sinyali de twitter’daki hesabýndan verdi. Bakan Çelik, “4-5 yýldýr tüm gazetecilerle birlikte bizim de gündemimizde olan, gazetecilerin fiili hizmet zamlarýna bugün son noktayý koyuyoruz.” dedi."

Memurun taleplerini sýraladý T

ürk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam ile bazý yönetim kurulu üyeleri dün sendika binasýnda basýn açýklamasý yaptý. 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak söze baþlayan Sami Çam, bir süredir bazý görsel ve yazýlý basýn yayýn organlarýnda devlet memurlarý ile ilgili bilinçli bir þekilde kamuoyunu yanýltan haberlere yer verildiðini söyledi. Çam, yaptýðý açýklamada söyle dedi; "Öyle ki devlet memurlarýna birçok haklar verilmiþ, maaþlarýna birkaç kez zam yapýlmýþ, enflasyon zammý yapýlmýþ, sicil affý olmuþ, yýllýk izinleri artýrýlmýþ, her þey güllük gülistanlýk daha bu memur ne istiyor gibi bir hava kasýtlý olarak estirilmektedir. Nitekim ayný hava Emeklilerimiz için de 2 yýldýr intibak yasasýyla maaþlarýnýz artacak diye beklerken hepimizin bildiði gibi emekliler þok yaþamýþlardýr. Ýntibaktan %90 emekli hiçbir þekilde faydalanmamýþtýr. Türkiye OECD ülkeleri içinde gelir daðýlýmý en bozuk üçüncü ülkesidir. Yoksulluk oraný en yüksek beþinci ülke konumumdadýr. Bugün resmi rakamlara göre Türk Milletinin %62 si yoksulluk tehdidi altýnda yaþamaktadýr. Ekonomik hedefler gösteriyor ki iktidarýn bu durumu düzelmek, yaþanan büyümeyi tabana yaymak, dar ve sabit gelirlilerin pastadan aldýðý payý büyütmek gibi bir derdi yoktur. Anadolu da bir söz vardýr Umut Fakirin Ekmeðidir. Umut daðýtýlarak, umut satýlarak umutlandýrýlarak toplum yönlendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin

Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam ile bazý yönetim kurulu üyeleri dün bir açýklama yaptý. yönetim sistemi bir gelmiþ. Ve kapitalizm 2005 yýlýndan demokrasi olmaktan bu toplumun kýlcal sonra göreve baþlayan çýkýp, Kapitalizmin ve damarlarýna kadar personele bir derece demokrasinin bileþkesi þýrýnga ile enjekte verilmesi, sözleþmeli ve olan, zengin bir sýnýfý edilmiþtir. Geçici personelin öncelikle ve en iyi bir kadroya atanmalarý, Kamu çalýþanýna, þekilde temsil eden bir 399 sayýlý KHK'ya tabi emekliye, asgari düzen yani sözleþmeli personelin, ücretliye 3+3 reva PLUTOKRASÝ þeklini memurlara tanýnan izin görülürken bu kesimleri almaktadýr. Bunun haklarýndan ayný banka kredilerine anlamý, millet için þekilde yararlanmasý, mahkûm edilirken Sizin millet tarafýndan bir nöbetçi memur merkez bankasýnda 120 yönetim olmaktan uygulamasýnýn milyarýnýzýn olmasý ziyade zenginler yürürlükten çalýþanlar için bir anlam tarafýndan zenginler kaldýrýlmasý, disiplin ifade etmemektedir. için olan bir rejim olma cezalarýnýn af, kadýn Hatýrlanacaðý gibi, yolunda hýzla Memurlara hamileliðin Kamu Görevlileri ile ilerlemektedir. Bunun baþlangýcýndan itibaren Kamu iþveren tarafý göstergesi, güvenlik ve analýk izninin arasýndaki toplu güçleri ve iktidar, bitiminden itibaren bir sözleþme süreci 30 vatandaþý yýl süreyle gece nöbeti Nisan - 29 mayýs 2012 evcilleþtirirken elinde ve gece vardiyasý tarihleri arasýnda bulunanlara razý olmasý, görevi verilmemesi, gerçekleþtirilmiþti. aksi taktirde onu da yardýmcý hizmetler Toplu sözleþme kaybetme korkusu sýnýfýna dahil kadro görüþmeleri sonucunda yaþatmaktadýr. Bu da unvanlarýnda görev Genel ve Hizmet medya ve yapan personele ek kollarýna özgü 161 akademisyenleri iyi gösterge verilmesi konu üzerindeki kullanan küresel güç ve 8. Ýþ kazasý riskine çalýþmalarýn þirketler tarafýndan üst maruz kalanlara karþýlýk oluþturulacak komisyon düzeyde yapýlmaktadýr. sorumluluk taþýyanlar tarafýndan sürdürülmesi Siz ey millet, aza ve bu çalýþma ile mali iþlerden razý olun, üretmeyin, sonuçlarýnýn Kamu sorumlu olan kamu fikir belirtmeyin, Personeli Danýþma görevlilerine rücu düþünmeyin bunlarýn Kurulu toplantýsýnda edilen tazminatlara hepsini biz sizin deðerlendirilmesi karþýlýk kurum yerinize yaparýz. Aç kararlaþtýrýlmýþtý. tarafýndan mali kalýrsanýz aþ evi, 28 Kasým 2012 sorumluluk sigortasýnýn bakýma muhtaçsanýz tarihinde yaptýrýlmasý, yýllýk bakým parasý, kömür, gerçekleþtirilen Kamu izinlerin iþ günü esasýna gýda vs biz size veririz. Personeli Danýþma Anlayýþýný hakim göre verilmesi, en az Kurulu Toplantýsýnda kýlmak parasý olanýn bir yýl açýktan vekil ele alýnan 161 konudan konuþtuðu ve temsil olarak görev yapanlarýn 13 konuda kanun, 2 edildiði, öyle ki Devlet memurlarý kadar konuda Bakanlar demokrasin yýllýk izin hakkýna sahip kurulu kararý taslaðý, 1 vazgeçilmezi olan olmasý, 4046 sayýlý yönetmelik tasarýsý seçimlerde dahi taslaðý, 2 genelge kanun hükümleri toplumda ne kadar tasarýsý taslaðý, 1 teblið uyarýnca araþtýrmacý paran var, paran varsa taslaðý hazýrlandýðý kadrosuna atanan seçime girebilsin ve belirtilmiþti. personelin 399 sayýlý kazanýrsýn anlayýþý Üzerinde Kanun Kanun Hükmünde yerleþtirilmiþtir. Ýþte bu veya Kanun Hükmünde ''Plütokrasi' dir. Zengin Kararnamenin 1 sayýlý Kararname taslaðý için zengine göre cetvelinde yer alan hazýrlanan konular þu küresel sermayeye göre unvanlar haricinde daha þekildeydi: yönetim þekli haline önce ihraz etmiþ

olduklarý unvanlara atamalarýnýn yapýlmasý,aday memurlardan, adaylýk süresi içinde Devlet memurluðundan çýkarmayý gerektiren bir fiil iþlemiþ olanlar hariç olmak üzere disiplin cezasý almýþ olanlarýn adaylýklarýna son verilerek memurlukla iliþkilerinin kesilmesinin önlenmesi, devlet memurlarýnýn sosyal güvenlik kurumlarýna prim ödemek koþuluyla özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamýnýn kazanýlmýþ hak aylýðýnda deðerlendirilmesi. Söz konusu maddelerle ilgili hazýrlanacak olan kanun tasarýsýnýn Mart ayýnda gerçekleþtirilecek kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýsýnda taraflara sunulacaðý ve deðerlendirmelerin yapýlacaðý belirtilmiþti. Son günlerde basýn yayýn organlarýnda yer alan Kamu personeline tanýnacak yeni haklarla ilgili haberlerin bu çerçevede deðerlendirilmesi gerektiðini önemle belirtir, gerçekleþtirileceði iddia edilen düzenlemelerin kamu görevlileri sendikalarýnýn talepleri doðrultusunda gündeme geldiðini hatýrlatýrýz. Bu bakýmdan yasal düzenleme gerektiren konularýn bu düzenlemeler yasalaþmadan hayata geçirilemeyeceðini ve basýnda yer aldýðý þekliyle bu haklarýn þu an için kesinlik arz etmediðini belirtiriz. Türkiye Büro-Sen olarak Kamu Görevlileri Danýþma Kurulu gündeminde yer alan 161 konunun tamamýnýn hayata geçirilmesi için verdiðimiz mücadeleye ve giriþimlerimize devam edeceðimizi bildiririz.”

Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök ve yönetim kurulu üyeleri, Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

‘Hedef, Çorum’a kaliteli saðlýk hizmeti vermek’ T

ürk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök ve yönetim kurulu üyeleri, dün Kadýn Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer ile Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, Kadýn Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü Ali Dinçer'e yeni görevinde baþarýlar dileyerek, her zaman yanlarýnda olduklarýný söyledi. Ali Dinçer ise ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Sendika yöneticileri ikinci ziyaretlerini Saðlýk Müdürü Ýsmail

Yücel'e yaptý. Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Saðlýk Müdürlüðü'nün saðlýk alanýnda baþarýlý olmasý için her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Gök, Yücel'e yeni görevinde baþarýlar diledi.

Saðlýk Ýl Müdürü Ýsmail Yücel de, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Sizin ziyaretiniz bize güç verdi. Saðlýk Ýl Müdürlüðü olarak devraldýðýmýz bu bayraðý daha ileriye taþýyacaðýz. Burada

bizim temel amacýmýz Çorumlular’a daha iyi saðlýk hizmeti vermek olacak. Ýnþallah el birliði ile Çorum'da saðlýðý daha iyi noktalara taþýyacaðýmýza inanýyorum" diye konuþtu.

Sendika yöneticileri Kadýn Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü Ali Dinçer'i ziyaret etti.

Türkiye kendi çeliðini test edebilecek D

emir-çelik ürünlerinin Türkiye'de test edilebilmesi için laboratuvar kuruldu Çelik Ýhracatçýlarý Birliði (ÇÝB), demir-çelik ürünlerinin Türkiye'de test edilbilmesi için Malzeme Test ve Analiz Laboratuvarlarý (MATÝL)'ný kurdu. ÇÝB Baþkaný Namýk Ekinci, oluþturulan merkezle Türk ürünlerinin analizlerini yapacaklarýný ve uluslararasý akreditasyona sahip laboratuvarlar kuracaklarýný açýkladý. Namýk Ekinci, kurulacak laboratuvarlarla, ihtiyaç duyulan tam mekanik ve kimyasal testlerin yapýlacaðýný blirterek, "Hammadde analizleri ve

çevresel yükümlülüklere yönelik ölçümler de burada yapýlacak. Testlerin uygulanacaðý ve analiz iþlemlerinin gerçekleþtirileceði merkezi laboratuvarlar sayesinde yüksek test maliyetleri, yurtdýþýna nakliye, gümrükleme ve uzun test süreleri gibi zaman ve enerji kaybýna yol açan birçok sorun giderilmiþ olacak." dedi. Ekinci, ihraç edilen ürünlere iliþkin kontrol mekanizmasý oluþturularak Türk çeliðinin uluslararasý pazarlardaki güvenilirliðine katký saðlamayý amaçladýklarýný ifade ederek, þunlarý aktardý: "Akredite laboratuvarlar, ihracat kadar, demir-çelik sektörü girdi malzemelerinin

ithalatýnda karþýlaþýlan sorunlara da çözüm getirecek. Çelik ürünlerin kesin ithalatý yapýlmadan önce, bu laboratuvarlarda teknik uygunluðu tespit edilecek. Merkezimiz ülkemize kalitesiz ve standart dýþý mal giriþinin engellenmesinde de önemli görevler üstlenecek. MATÝL AÞ, Türk Demir Çelik ve Demir Dýþý Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planý'nda belirtilen beþ temel hedeften birini oluþturan Ar-Ge kapasitelerini geliþtirmek hedefi doðrultusunda ikinci aþamada, alanýnda ilk olacak bir Ar-Ge ve inovasyon merkezini de faaliyete geçirecek." (Dünya Bülteni)

Suyun altýnda çalýþabilen akýllý telefon J

aponlar, akýllý telefon teknolojisini yeni bir boyut kazandýrdýlar. Yeni yapýlan akýllý telefonlardan biri suyun bir metre altýnda 30 dakika boyunca çalýþabiliyor Japonya'nýn önde gelen teknoloji devi Sony'nin su geçirmeyen akýllý cep telefonu Xperia Z, görücüye çýktý. ABD'nin Las Vegas kentindeki teknoloji fuarýnda sergilenen 13 megapiksel kameraya sahip telefonun ekran büyüklüðü 5 inç. Telefonun en önemli özelliði ise su geçirmemesi. Xperia Z'yi 1 metrelik derinliðe sahip suya býraktýðýnýzda 30 dakika saðlamlýðýný koruyor. Sony'den yapýlan açýklamaya göre her 10 kiþiden biri telefonunu tuvalete düþürüyor. Þirket Xperia Z ile bu sorunu kökten çözmeye giriþmiþ durumda. Xperia Z ayný zamanda

Galaxy Note dýþarýda tutulduðunda en geniþ ekranlý telefon unvanýný da eline geçiriyor. 5 inçlik ekran telefona yarý tablet özelliði kazandýrýyor. Telefon ayný zamanda NFC özelliðine de sahip. Bu özellikle telefondaki bir video televizyona

yaklaþtýrýlarak TV'de oynatýlabiliyor. Telefon 13 megapiksel kamerasýyla da dikkat çekiyor. Snapdragon s4 Pro dört çekirdekli iþlemciye sahip telefon Android iþletim sistemi kullanýyor. (Dünya Bülteni)

Japonlar, akýllý telefon teknolojisini yeni bir boyut kazandýrdýlar.


CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

7

Belediyelere 510 bin lira gönderildi AK

Parti Çorum Milletvekiller i Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, yayýnladýklarý ortak basýn açýklamasýnda Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan bazý belediyelere ve Ýl Özel Ýdaresi’ne þartlý nakdi yardým yapýldýðý müjdesini verdiler. Yapýlan açýklamaya göre, ilçelerin her türlü

Ý

Salim Uslu

(çevre kirliliði, haþere ile mücadele, kanalizasyon vb.)

Cahit Baðcý

Murat Yýldýrým

sorunlarýnýn giderilmesine yönelik çalýþmalar içinde

olduklarýný ve ayýrým yapmaksýzýn tüm ilçe, belde ve köyleri

yatýrýmlara kavuþturmak için yoðun mesai harcadýklarýný ifade eden Milletvekilleri, 2023 vizyonu içinde Çorum'a daha çok hizmet götürüleceðini ifade ettiler. Toplamda 510 bin TL nakdi yardým yapýlan Çorum’da yardým alan belediyeler þöyle sýralandý: Alaca, Büyükhýrka, Çopraþýk, Dodurga, Kargý, Laçin,

Suriye’de insani diplomasinin baþarýsý

HH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn arabuluculuðunda Suriye cezaevlerinde tutulan 2130 Suriyeli sivil ve muhaliflerin elinde tutulan 48 Ýranlý’nýn dün serbest býrakýldýðýný bildirdi. Suriye'de yaþanan olaylar sonrasýnda geniþ kapsamlý yardým organizasyonlarý gerçekleþtiren ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý’nýn bu çalýþmalarýn yaný sýra olaylar sýrasýnda yakalanan ve hapishanelerde tutulan sivillerin serbest býrakýlmasý için de yoðun bir insani diplomasi çalýþmasý yürüttüðünü ve sonuca ulaþtýrdýðýný kaydeden Özkabakçý, þunlarý söyledi; “Kurulduðu günden bu yana savaþ bölgelerinde çalýþmalar yürüten ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý edindiði bilgi ve tecrübeyi Suriye'de hapishanelerde tutulan sivillerin serbest býrakýlmasý için kullanýyor. Ýnsani diplomasi giriþimlerinin ilk meyvelerini bölgede esir tutulan gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coþkun'un serbest býrakýlmasý, gazeteci Cüneyt Ünal'ýnda aylar sonra yerinin bulunmasý ile elde eden ÝHH Diplomasi Ekibi daha sonraki görüþmelerde 7 Suriyelinin daha serbest býrakýlmasýný saðlarken son olarak Þam'daki cezaevinde tutulan 2 Türkiye vatandaþýnýn evlerine dönmelerini saðlamýþtý. Bu çalýþmalar sonrasýnda gelinen noktada ÝHH Ýnsani Diplomasi Ekibi yakýn tarihin gördüðü en büyük tutsak sivillerin salýverilmesi organizasyonuna imza attý. ÝHH ekipleri taraflar arasýnda yaptýðý arabuluculuk sonucunda bugün Suriyeli muhaliflerin elinde tutulan 48 sivil Ýranlý ve Esed rejiminin elinde tuttuðu 2000'i erkek 76'sý kadýn toplam 2130 Suriyeli sivil tutuklunun serbest býrakýlmasýný saðladý. Tutuklular karþýlýklý olarak salýverildi. Öte yandan ÝHH Diplomasi ekibi Suriye'nin farklý noktalarýnda süreci takip etmeye devam ediyor. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým Þam'daki görüþmeleri ve "Ýnsani Diplomasi" kapsamýndaki arabuluculuk çalýþmalarýný bizzat yürütüyor.”

ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý

ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn arabuluculuðunda serbest býrakýldýlar.

2130 Suriyeli özgürlüðün sevincini yaþadý.

Ýnsani Yardým Vakfý edindiði bilgi ve tecrübeyi Suriye'de hapishanelerde tutulan sivillerin serbest býrakýlmasý için kullanýyor.

Anne Eðitimi' seminerinin ‘Okul-Aile Ýliþkisi ve Çocuk’ konulu söyleþi dün gerçekleþtirildi.

‘Çocuklarýn sýnav stresi bilmediði konu kadardýr’ Ç

orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan yürütülen 'Anne Eðitimi' seminerinin ‘Okul-Aile Ýliþkisi ve Çocuk’ konulu söyleþi programýna konuþmacý olarak Eðitim Danýþmaný, nam-ý diðer ‘Bonus Hoca’ Süleyman Beledioðlu katýldý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilen söyleþi programýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Eðitim Kültür Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, Kadýn Kültür Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez, davetliler ve çok sayýda veli katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, Merkezin düzenlediði faaliyetlerden kýsaca bahsettikten sonra, her zaman desteðini hissettikleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü’ye, kendilerini yalnýz býrakmayan Belediye Baþkan Yadýmcýsý Zeki Gül’e ve Aile Eðitimi seminerlerinde emeði geçen herkese teþekkür etti. Daha sonra kürsüye çýkan Eðitim Danýþmaný Süleyman Beledioðlu, konuþmasýnda, öðrencilerin eðitimleri boyunca

sýnav zamanlarýnda yaþadýklarý stresten bahsetti. Baþarýlý bir öðrenci olmanýn önündeki en ciddi tehdidin aileler tarafýndan yapýlan yanlýþ yüklemeler olduðunu söyleyen Beledioðlu, sýnav stresinin baþarýya ne kadar katkýsý olduðunu anlattý. “Sýnav stresi aslýnda olumlu bir strestir.” diyen Beledioðlu, sýnav anýnda stresin bünyeye adrenalin salgýladýðýný, bu duygunun da öðrencinin daha dikkatli olmasýný saðladýðýna dikkat çekti. Velilerin, sýnav stresini olumsuz algýlamasý sonucunda çocuklarýnýn ders çalýþmasýnýn önünü keseceklerini dile getiren Beledioðlu, “Eðer çocuðun baþarýsýzlýðýný dikkat eksikliðine baðlarsanýz bir canavarý beslemiþ olursunuz. Öðrencilerin sýnav stresi olumlu bir strestir. Çocuklarýn

Süleyman Beledioðlu

Zehra Betül Özseçer

sýnav kaygýsý bilmediði konu kadardýr. Sýnav korkusu sandýðýnýz þey eksik bilgidir. Öðrencilerin bu sorunlarý da sadece eðitim sistemleriyle giderilebilir.” dedi. Öðrencilerdeki hýrs ve rekabet duygularýna da deðinen Bonus Hoca, “Hýrs saðlýk bir duygu deðildir, rekabet saðlýklýdýr. Çocuklarýnýzý hýrslandýrmayýn ama onlarý rekabet içerisine sokun.” ifadelerini kullandý. Test çözmekten baþka bir yöntem bilmeyen bir kuþaðýn heba olup gittiðini belirten Beledioðlu,

çocuklara konu çalýþma alýþkanlýðýnýn verilmesi gerektiðini, test çözmekler bir yere varýlamayacaðýný kaydetti. Beledioðlu, þunlarý söyledi; “Tam öðrenmenin ilk koþulu o günkü konuya çalýþarak gitmektir. Çocuðun dershanede o konuyu dinlemesi çalýþtýðý anlamýna gelmez, o konuyu oturup kendisi çalýþmalýdýr. Ödev öðrenciyi evde çalýþmaya sevk eden tek þeydir. Ýnsan dinleyerek deðil yaþayarak öðrenir.” Beledioðlu, söyleþi sonunda veliler için kitaplarýný imzaladý.

Söyleþiye çok sayýda veli katýldý.

2 bin yýllýk ilaç tabletleri þaþkýna çevirdi Öðrenci karneleri de deðiþti Ý

talya'nýn Toskana kenti açýklarýndaki bir antik Roma gemi batýðýnda bulunan 2 bin yýllýk ilaçlarda çok sayýda farklý bileþene rastlandý Bilim adamlarý, Ýtalya'nýn Toskana kenti açýklarýndaki bir antik Roma gemi batýðýnda bulduklarý 2 bin yýllýk ilaç tabletlerinde çok sayýda farklý bileþene rastladý. "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre, küçük bir kutu içinde bulunan 6 tablet, hayvan ve bitki yaðlarýnýn yaný sýra çam sakýzý ve çinko içeriyor. Tabletlerin göz enfeksiyonunun tedavisi

için kullanýldýðý sanýlýyor. Pizza Üniversitesi Kimya Bölümünden Prof. Maria Perla Colombini, yaklaþýk 2 bin yýllýk ilaçlarýn yapýmýnda bu

kadar fazla madde kullanýlmasýnýn son derece þaþýrtýcý olduðunu söyledi. Tabletlerden aldýklarý örnekleri kütle spektrometresi ile inceledikle-

rini belirten Colombini, ilaçlarda antibakteriyal özelliðe sahip çam sakýzýnýn yaný sýra, niþasta, havuç, turp, maydanoz ve zeytin gibi bitki yaðlarý,

Roma gemi batýðýnda bulunan 2 bin yýllýk ilaçlarda çok sayýda farklý bileþene rastlandý

hayvan yaðý ve çinko bulduklarýný söyledi. Toskana Arkeoloji Enstitüsü'nden Gianni Giachi ise elde edilen bulgularý Theophrastus, Yaþlý Plinius ve Dioscorides gibi tarihçilerin yazdýklarý ile karþýlaþtýrdýklarýný söyledi. Giachi, tarihçilerin çinkonun özellikle göz hastalýklarýnýn tedavisinde kullanýldýðýný yazdýðýný belirtti. Tabletlerin içinde bulunduðu geminin, M.Ö 140-130 yýllarýna ait olduðu ve Yunanistan'dan Akdeniz'deki diðer ülkelere ticari mal taþýdýðý sanýlýyor. Gemi enkazý, 1974'te Toskana kenti açýklarýnda bulunmuþtu. (Dünya Bülteni)

2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda, kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen zorunlu kesintili eðitim sistemi kapsamýnda eðitim alan öðrencilerin karneleri de deðiþti. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), karneleri "Ýlköðretim ve Ortaöðretim Öðrenci Karnesi" olmak üzere 2 çeþit olarak yeniden tasarladý. 2005 yýlýndan bu yana merkezden basýlarak gönderilen öðrenci karneleri ve baþarý belgeleri, 20122013 eðitim öðretim yýlýndan itibaren gönderilmeyecek. Karnelerin iç yüzeyinde ve öðrenci baþarý belgelerinde ise

herhangi bir deðiþiklik yapýlmadý. e-Okul'da dönem yýl ve bilgileri yer alan karneleri okullar basarak öðrencilere daðýtacak. Temel Eðitim Genel Müdürlüðü'nce, Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer imzasýyla yayýmlanan karne

genelgesine göre, okullar tarafýndan basýlarak öðrencilere verilecek karnelerin ön kapaðýnda okul isimleri ve diðer bilgiler için boþluk býrakýldý. Ýdareciler, bu boþluklara okul bilgilerini girecek. Karnenin iç yüzeyinde yer alan ve e-Okul

tarafýndan otomatik olarak üretilen bilgilerde ise bir düzenleme yapýlmayacak. Herhangi bir deðiþiklik yapýlmayan öðrenci baþarý belgeleri de okullarca bastýrýlacak veya kendi imkânlarýyla çoðaltacaklar.


8

CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Memur Sen'den gazetecilere jest M

emur Sen Çorum Þubesi, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle basýn mensuplarý ile bir araya geldi.. Cevher Sofra'da düzenlenen yemeðe, Memur-Sen ve Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, KültürMemur Sen Ýl Baþkaný Osman Yüzgenç, Diyanet Sen Ýl Baþkaný Ali Yýldýz, Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, Birlik Haber Sen Baþkaný Recep Kaya, Bem-Bir-Sen Baþkaný Burhan Þahin, Toç Bir Sen Baþkaný Yusuf Þahinbaþ, Eðitim Bir Sen Baþkaný Tahir Eþkil ve basýn mensuplarý katýldý. Memur Sen Baþkaný Ahmet Saatçi, gazetecilerin onurlu bir görevi üstlendiðini söyledi. Basýn görevini yaparken hukukun evrensel ilkelerinden saðlama, doðru haber verme, tarafsýzlýk, özel hayata saygý konularýnýn önem taþýdýðýný belirten Saatçi, þöyle dedi;"Basýn ve basýn çalýþanlarýnýn yol gösterici deðerler noktasýnda yürüttükleri onurlu görevleri, bundan sonra da ayný duyarlýlýkla ve kararlýlýkla yerine getireceklerine yürekten inanýyorum. Görevlerini büyük bir fedakârlýkla yerine getiren, ülkemizde ve ilimizde yaþanan geliþmeleri vatandaþlarýmýza duyuran, vatandaþlarýmýzýn sorun ve taleplerini bizlere ileten basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Dünyanýn, ülkemizin ve kentimizin sorunlarýnýn çözümüne önemli katkýlar veren gazetecilere bu olumlu ve fedakâr çalýþmalarýndan ötürü teþekkür ediyorum. Gazetecilerin çalýþma þartlarýnýn tüm Türkiye'de daha da iyileþtirilmesi, basýn özgürlüðünü kýsýtlayan engellerin ortadan kaldýrýlmasý, hak ve özgürlüklerinin evrensel standartlara

Memur Sen Çorum Þubesi, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü ‘nü kutladý.

Cevher Sofra'da yemekli toplantý düzenlendi.

Memur Sen Baþkaný Ahmet Saatçi, gazetecilerin onurlu bir görevi üstlendiðini söyledi.

kavuþturulmasý, kuþkusuz medyamýza güç kazandýracaktýr. Çünkü basýn milletin müþterek sesidir. Çaðýn en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akýþý saðlamak gibi çok yönlü misyon içermektedir. Basýnýn haber verme ve denetleme baþta olmak üzere, görev ve sorumluluklarýný eksiksiz bir þekilde yerine getirebilmesi için

Eyvaz, basýn çalýþanlarýný kutladý

Ç

alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, bir kutlama mesajý yayýnlayarak basýn çalýþanlarýný kutladý. Eyvaz, mesajýnda þunlarý söyledi; “Halkýmýzýn bilgilendirilmesi, Zafer Eyvaz aydýnlatýlmasý için doðru, tarafsýz ve ilkeli haber yapma felsefesini benimsemiþ, Ülkemizin ve ilimizin kalkýnmasýnda, geliþmesinde büyük katkýlar vermiþ; ÝÞKUR çalýþmalarýnýn vatandaþlarýmýza duyurulmasý, faaliyetlerimizin kamuoyuna tanýtýlmasýnda en büyük yardýmcýmýz ve destekçimiz olan siz çok deðerli gazeteci arkadaþlarýmýzýn ‘10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü þahsým ve kurumum adýna kutlar, baþarýlarýnýzýn devamýný temenni ederim.”

basýn özgürlüðünün ve ifade hürriyetinin korunmasý gerekmektedir. Basýn, demokrasinin temel unsurlarýndan biridir. Basýnýn herhangi bir baskýya, sýnýrlandýrmaya ve yönlendirmeye maruz kalmadan görevini yapabilmesi, demokrasimizin kurum ve kurallarýyla, saðlýklý þekilde iþlemesi bakýmýndan da önem taþýmaktadýr. Basýn görevini yaparken, hukukun evrensel

standartlarýndan sapmamalý. Toplum yararýný gözetmek, kiþi haklarýna ve özel hayata saygýyý üstün tutmak, bireylerin doðru haber ve bilgi edinmelerini saðlamak, basýnýn önemli sorumluluklarýndandýr. Basýnýmýzýn, sorumluluklarýnýn bilinciyle hareket edeceðine ve ülkemizin en ileri standartlara ulaþmasýna katkýlarýný sürdüreceðine inanýyorum. Basýn çalýþanlarýnýn çalýþma

þartlarýnýn iyileþtirilerek, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal geliþimine paralel bir seviyeye gelmesi temel arzumuzdur. Geliþen çaða ayak uyduran Türk basýný bugün, yazýlý ve görsel boyutunun yaný sýra sanal ortamda da memnuniyetle takip ettiðimiz bir geliþme kaydetmektedir. Her þartta görevleri peþinde koþan, her türlü tehdit ve yýpranma ile karþý karþýya kalmakta olan gazetecilerin ekonomik ve sosyal imkânlarý hususu önem arz etmektedir. Ülkede fikir özgürlüðünün saðlanmasý ve farklý görüþlerin ifade edilebilecek ortamlar bulmasýnýn ancak gazetecilerin konumunun iyileþtirilmesiyle mümkün olabilir. Basýn çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn çözülmesi, haklarýnýn iyileþtirilmesi, hak ettikleri hayat þartlarýna ve çalýþma ortamlarýna kavuþturulmasý þüphesiz basýnýmýzý ve dolayýsýyla demokrasimizi daha da güçlü kýlacaktýr. Milletçe birlik, beraberlik, güven ve istikran korumak ve devam ettirmek, basýn camiamýzýn önderliðinde hepimizin en önemli görevidir. Basýn mensuplarýmýzýn, her konuda yapýcý, toplumu doðru bilgilendirme amaçlý olarak, sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine ve baþarýlý olacaklarýna inanýyorum." Halkýn bilgi edinme özgürlüðünü yasal sýnýrlar içinde sonuna kadar sunan, ekonomik ve sosyal sorunlarý cesaretle irdeleyen, basýn meslek ilkelerine uyarak görev yapan bütün basýn çalýþanlarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Aile bireyleri ile birlikte saðlýklý, baþarýlý ve mutlu bir yýl geçirmelerini temenni ediyorum.

‘Basýn çalýþanlarý önemli ve zor bir görev yapýyor’ E

çalýþanlarýnýn haklarýnýn güvenceye ðitim Bir Sen Çorum Þubesi alýnmasýný ve görevlerini daha rahat Basýn Yayýndan Sorumlu Baþkan bir ortamda gerçekleþtirmelerini Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek, Çalýþan diliyor ve mücadelelerine destek Gazeteciler Günü nedeniyle yaptýðý veriyoruz. Basýn çalýþanlarýnýn iþ açýklamasýnda basýn yayýn güvencesi olmasý için gereken çalýþanlarýnýn zor ve önemli bir görev yapýlmalýdýr. Yeri üstlendiklerini söyledi. geldiðinde halkýn Çiçek, yaptýðý þikâyetlerini, beðenilerini açýklamasýnda þunlarý ve temennilerini kaydetti; “Basýn yetkililere ileterek köprü çalýþanlarý halkýn sesi, görevi gören basýn demokrasinin çalýþanlarý bu anlamda vazgeçilmez unsurudur. kutsal ve önemli bir Þeffaf toplum anlayýþýnýn görevi yerine yerleþmesine, getirmektedir. demokrasinin Ülkemizin var olan geliþmesine ve halkýn meselelerine daha bilinçlenmesine katký objektif, daha adaletli ve sunmaktalar. Yapýlan her daha güvenilir türlü faaliyeti tarafsýzca Eyyüp Çiçek yaklaþýlabilmesi ve çözüm kamuoyuna iletmeyi ve üretilmesi, ancak ve ancak kamuoyunu aydýnlatmayý basýn organlarýmýzýn verdiði, sorumlu, misyon edinen tüm basýn çalýþanlarý, duyarlý ve kaliteli hizmet anlayýþýyla biliyoruz ki bu onurlu görevi gerçekleþtirmek için zor þartlarda gece saðlanabilir. Bu bilinç ve anlayýþla gündüz demeden fedakarca ve çalýþan gazetecilerin ve bütün basýn özveriyle çalýþmaktalar. Hak savunan çalýþanlarýnýn 10 Ocak Çalýþan ve çalýþanlarýn hak ettiði þekilde Gazeteciler Günü’nü kutluyor, saðlýk, çalýþma imkânlarýna kavuþmasý için mutluluk ve baþarýlý çalýþmalar mücadele eden bir sivil toplum diliyorum.” kuruluþu olarak bizler de, basýn

AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ile Yardýmcýlarý Yurdanur Özzihinli, Mehmet Döngel ve Eþref Yýldýz dün gazetemizi ziyaretlerinde 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý.

AK Parti kutladý

AK

Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ile Yardýmcýlarý Yurdanur Özzihinli, Mehmet Döngel ve Eþref Yýldýz dün gazetemizi ziyaretlerinde 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþen AK Parti yöneticileri, basýnýn demokrasi ve çaðdaþ düzenlerin vazgeçilmez bir parçasý, geliþmelerin aynasý, toplumun ýþýðý olduðunu ifade ettiler. AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ. yaptýðý açýklamada þöyle dedi; “Gazetecilere ekonomik ve sosyal haklar saðlayan 212 sayýlý yasanýn 10 Ocak 1961 yýlýnda kabiliyle ilan edilen çalýþan gazeteciler gününüzün bu yýl 52. yýlýný kutluyoruz. Gazeteciler bölge, ülke ve dünya gündemini belirlemede büyük rol oynamaktadýrlar. Haberleri doðru görüþ ve düþünceleri nesnel bir þekilde ortaya koymada, toplumun bilgilenmesinde

bilinçlenmesinde ve toplumsal barýþ, huzur, güven ortamýnýn güçlenmesinde basýnýn önemli payý vardýr. Gazetecilik mesleði en dinamik ve fedakarlýk isteyen mesleklerden biridir. Çok zor þartlarda mesleklerini yürüten, halkýn gözü kulaðý olan medya mensuplarýnýn çalýþmalarýný takdir etmemek mümkün deðildir. Basýný ilkeli, doðru, tarafsýz þekilde çalýþarak halkýn haber alma hakkýný saðlayan önemli bir kurumdur. Biz çorum olarak yerel basýnýmýzla, ilkeli, seviyeli yayýnlarýndan dolayý övünüyor, gurur duyuyoruz. Yaz, kýþ, gece, gündüz demeden hatta zaman zaman canlarýný tehlikeye atarak çalýþan birçok sýkýntýya göðüs geren gazeteciler gününüzü kutluyor çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz. Demokrasi ve çaðdaþ düzenlerin vazgeçilmez bir parçasýdýr basýn, geliþmelerin bir aynasýdýr, toplumun ýþýðýdýr.”

Balbay’ýn mesajý ile kutladýlar Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Kadýn Kollarý 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý.

C

umhuriyet Halk Partisi Ýl Kadýn Kollarý 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü hapisteki gazeteci CHP Milletvekili Mustafa Balbay’ýn mesajý ile kutladý. CHP’li hanýmlar dün il binasýnda biraraya geldi. Toplantýda konuþan CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, tüm yerel basýn mensuplarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. Özüdoðru daha sonra Silivri Hapishanesi’ndeki CHP Milletvekili Cumhuriyet Gazetesi yazarý Mustafa Baybay’ýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’ne iliþkin mesajýný okudu. Balbay me-

sajýnda Türkiye’de yaþanýldýðýný ileri sürdüðü karþý devrim ortamýnýn 2012’de çok ciddi bir dirençle karþýlaþtýðýný belirterek, “Böyle bir dönemde hapisteki gazeteci rekorunun Türkiye’de olmasý bo-

þuna deðildir. Zira en büyük siyasal ve siyasetle bütünleþmiþ baský gazeteciler üzerindedir. Bu baskýya boyun eðmek zorunda kalan ya da baskýnýn aracý olan gazetecilerin yaný sýra içeride ve dýþarýda bu-

na direnenlerin de olmasý karanlýða karþý yakýlmýþ en güçlü ýþýktýr. Baský ne kadar yoðun olursa olsun gerçek inatçýdýr, mutlaka onu dile getirecek bir gazeteci bulunur.” dedi.

Toplantýda Melda Özüdoðru, CHP Milletvekili Mustafa Balbay’ýn mesajýný okudu.

‘Gazetecilik dinamik meslek’ AK

Parti Alaca Ýlçe güçlenmesi ve geliþmesine Baþkaný Ümit Tokgöz, katký sunmak gibi önemli bir 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler misyonu vardýr. Dolayýsýyla Günü dolayýsýyla bir mesaj gazeteciler, gördüklerini, yayýmladý. düþündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalýdýr. Tokgöz, mesajýnda, demokrasinin vazgeçilmez Bu vesileyle, insanlarýn ortak sesi, gözü, kulaðý olan, unsurlarýndan birisinin de basýn basýn meslek ilkeleri olduðunu belirtti. Çaðýn en doðrultusunda görevlerini dinamik mesleklerinden birinin baþarýyla ifa eden baþta gazetecilik olduðunu ifade eden gazetecilerimiz olmak üzere Ümit Tokgöz Tokgöz, þunlarý kaydetti: basýn-yayýn organlarýmýzýn tüm "Gazeteciliðin, kamuoyuna haber çalýþanlarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler ve bilgi akýþýný objektif bir þekilde Günü'nü en kalbi duygularýmla kutlar, saðlamak, toplumsal sorunlar karþýsýnda saðlýk, mutluluk, baþarý ve esenlikler kamuoyu oluþturmak, demokrasinin dilerim."


www.corumhakimiyet.net

CUMA 11 OCAK 2013

ÇOSÝAD’dan baþarý dileði

K

ýsa adý ÇOSÝAD olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði Hakimiyet Gazetesi çalýþanlarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. ÇOSÝAD Baþkaný Bülent

Karadayý, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer’e gönderdiði kutlama mesajýnda, “Þahsýnýzýn, Çorum Hakimiyet Gazetesi çalýþanlarýnýn 10 Ocak 2013 Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutlar, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz.” dedi.

9

Saðlýk Müdürü ‘Basýn, halkýn haber Yücel, kutladý

Mimar Sinan Mahalle Muhtarý Fevzi Þeker, gazetecileri kutladý.

Fevzi Þeker kutladý

M

imar Sinan Mahalle Muhtarý Fevzi Þeker, Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajý yayýnladý. Þeker, mesajýnda, “Her yýl Ocak ayýnýn 10’unda kutlanan Dünya Gazeteciler Tasarrufu Günü Haftasý münasebetiyle aziz ve fedakâr gazeteci kardeþlerimin ‘Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, gece gündüz demeden zor þartlarda halkýn özgürce doðru haberleri alabilmesi için göstermiþ olduklarý çabalardan ötürü de þükranlarýmý sunuyorum.” diye konuþtu.

Ç

Bülent Karadayý

alma teminatýdýr’

orum Serbest Muhasebe ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. Yýldýrým, kutlama mesajýnda, “Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarýndan biri olan basýn; halkýn haber alma teminatýdýr. Kamuoyunu doðru, dürüst ve tarafsýz bir þekilde objektif olarak bilgilendiren, ülkemizdeki geliþmeleri ya da sorunlarý kamuoyuna tarafsýzca ileten, zor koþullar altýnda çalýþan, milletin aydýnlanmasýnda ve bilinçlenmesinde görev yapan kýymetli basýn emektarlarýnýn Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutlar, baþarý ve esenlikler dilerim.” ifadelerini kullandý.

10

Fiza Aile Danýþmaný Firdevs Karaca Eren, basýn çalýþanlarýný kutladý.

‘Basýn çalýþanlarýný kutluyorum’

F

iza Aile Danýþmaný Firdevs Karaca Eren, basýn çalýþanlarýný kutladý. Eren, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü münasebetiyle gönderdiði kutlama mesajýnda, “Bir ilin geliþmiþliðinin en önemli göstergelerinden biri olan basýn ve yayýn hizmetlerinde görev alan tüm çalýþanlarýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nün tüm basýnyayýn çalýþanlarý için hayýrlý olmasýný diliyorum. Bu vesileyle Fiza Aile Danýþmanlýðý olarak gazete, radyo, dergi, internet ve televizyonlarýmýz baþta olmak üzere medyamýzýn her türlü kolunda çalýþan tüm basýn çalýþanlarýnýn bayramýný tebrik ediyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý

“H

izmet üreten, katma deðer üreten, fayda ekseninde iþler yapan birimlerin vatandaþa açýlan penceresi olan basýnýn, günümüz dünyasýndaki önemini göz ardý etmek mümkün deðildir.” diyen Kamu Danýþmanlýk & Eðitim Genel Koordinatörü Bekir Özsaçmacý, bir kutlama mesajý gönderdi. 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü bir mesajla kutlayan Bekir Özsaçmacý, “Kamuoyu ile kamu arasýndaki köprünün kurulup saðlamlaþtýrýlmasýný saðlayan, hizmet birimlerinin, halk tarafýndan talep edilen hizmetleri sunmasýnda itici güç olan, yapýlan çalýþmalarýn her aþamasýný takip ederek, gerçek ve geniþ bir kabulün oluþmasýna yardýmcý olan basýn mensuplarýnýn, iþlevi tartýþýlmazdýr. Kamu Danýþmanlýk & Eðitim firmasý olarak Dünya Çalýþan Gazeteciler Günü’nüzü kutlarýz.” þeklinde konuþtu.

mesafeler almýþtýr. Deðerli basýn çalýþanlarýmýz, toplumun doðru ve hýzlý bilgilendirilmesi yolunda ülke yararýna çok önemli görevler üstlenmiþler ve üstlenmeye de devam

Muzaffer Yýldýrým

etmektedirler. Basýnýmýz, millet olarak birlik ve beraberliðimizin korunmasýnda birleþtirici bir unsur olmuþ ve bu konuda görevlerini layýkýyla yerine getirmiþlerdir. Deðerli gazeteci kardeþlerimin, vatan ve millet sevgisiyle, þimdiye kadar baþarýyla yerine getirdikleri bu onurlu görevi, bundan sonra da ayný duyarlýlýkla ve kararlýlýkla yerine getireceklerine yürekten inanýyor, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü en samimi duygularýmla kutluyorum.”

‘Basýnýn önemi göz ardý edilemez’

A

ÇARAY Eðitim Kültür Gençlik Derneði Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle gönderdiði mesajýnda basýn çalýþanlarýný kutladý. Özsaçmacý, mesajýnda þunlarý söyledi; “Hizmet üreten birimlerin, STK’larýn vatandaþa açýlan penceresi olan basýnýn, günümüz dünyasýndaki önemini göz ardý etmek mümkün deðildir. Kamuoyu

ile kamu arasýndaki köprünün kurulup saðlamlaþtýrýlmasýný saðlayan, hizmet birimlerinin halk tarafýndan talep edilen hizmetleri sunmasýnda itici güç olan, yapýlan çalýþmalarýn her aþamasýný takip ederek, gerçek ve geniþ bir kabulün oluþmasýna yardýmcý olan basýn mensuplarýnýn, iþlevi tartýþýlmazdýr. STK olarak yerel basýnýn her zaman güçlü olmasýný isterken,

göðüs gererek halkýmýzýn gören gözü, iþiten kulaðý ve konuþan dili olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutlar, görevlerinde baþarýlar dileriz.” dedi.

Dr. Ýsmail Yücel

10

özgürlüðünden bahsedilemez. Türkiye'de; Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü gazeteciler iþten atýlýyor, gazetecilerin iþ nedeniyle yazýlý bir basýn açýklamasý yapan Eðitim Sen Çorum güvencesi yok, gazeteciler sigortasýz Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, tüm çalýþtýrýlýyor, gazeteciler sendikasýzlaþtýrýldý, basýn mensuplarýný kutladý. gazetecilerin haklarý budandý, yýpranma haklarý ortadan kaldýrýldý, taþeronlaþtýrma “Bugün ülkemize baktýðýmýzda yaygýnlaþtýrýldý. Böylesi bir kuþatma altýnda gazeteciler için çok þeyin ülkemiz gazetecileri günlerini kutluyorlar. 10 deðiþmediðini üzülerek görüyoruz.” yýllýk AKP iktidarý boyunca gazeteciler bir diyen Öztürk, 12 Eylül düzeni ile çok baskýya, tutuklamaya ve hak kaybýna birlikte gazetecilerin-yayýncýlarýn toplu uðradý. sözleþme düzeninin kullanýlamaz hale Bir baþka açýdan ise; Ocak ayý getirildiðini, sendikal hareketin iþlevsiz gazeteciler açýsýndan bir kýyým ayýdýr. Ocak duruma sokulduðunu ve iþ ayý gazeteciler açýsýndan yas ayýdýr. Uður güvencesinin medya patronlarýnýn Mehmet Öztürk Mumcu, Çetin Emeç, Abdi Ýpekçi, Metin insafýna terkedildiðini söyledi. Göktepe ve Hrant Dink bu ayda öldürüldü. Onlarýn özgür, baðýmsýz, gazetecilik anlayýþlarý bugüne ýþýk Öztürk, açýklamasýnda þu hususlara deðindi; tutuyor. “Gazeteciler ve toplum açýsýnda bugün ise o günlerden farklý deðiliz. Türkiye Aralýk 2012 itibarý ile 73 Eðitim Sen olarak gazetecilerimiz gününü gazeteciyi tutuklayan þampiyon ülke. Bunca gazeteciyi kutlarken, daha özgür, daha baðýmsýz bir gazeteciler demir parmaklýklar altýnda tutan bir ülkede basýn günü diliyoruz.”

‘Gazeteciler Günü kutlu olsun’ T

ürk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. Bir kutlama mesajý gönderen Gök, þu ifadelere yer verdi; “Ne yazýk ki 2013 Türkiyesinde gazetecilerin çalýþma koþullarý gittikçe zorlaþýrken, yýpranma payý haklarý ellerinden alýnmýþtýr. Çalýþma hayatlarý gittikçe zorlaþtýrýlmýþtýr. Gazetecilerin ellerinden alýnan haklarýn bir an önce iadesi gerekirken ne yazýk ki bu talepleri hala karþýlýk bulmamýþtýr. Gazetecilerin daha iyi çalýþma

þartlarý altýnda mesleklerini icra edebilecekleri koþullarýn oluþturulmasý isteðimizi bugün dolayýsýyla bir kez daha tekrarlýyoruz. Türk Saðlýk-Sen olarak çalýþmalarýmýzý kamuoyuna aktaran, eylemlerde ve etkinliklerimizde bizi yalnýz býrakmayan tüm gazeteci arkadaþlarýmýza teþekkür ediyoruz. Zor þartlarda mesleðini sürdüren, mesleðini yapabilme uðruna hayatýný bile kaybedilen fedakâr gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.”

M. Fatih Gök

Kepler teleskopu 461 yeni gezegen keþfetti N

Eþref Burçin Özsaçmacý

Dünya Çalýþan Gazeteciler Günü’nüzü kutlarým.”

Bakanlýk 75 çifti boþanmaktan vazgeçirdi 75 çift Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn pilot uygulamasý sayesinde boþanmaktan vazgeçti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn boþanmak üzere olan çiftlere yönelik uyguladýðý pilot çalýþmayla 75 çift boþanmaktan vazgeçti. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozoðlu, boþanma süreci danýþmanlýk hizmetleri kapsamýnda Ankara, Burdur, Kýrýkkale, Karabük ve Ýzmir'de Eylül 2012'de pilot uygulama baþlattýklarýný hatýrlattý. ''Bu süreçte 400'e yakýn çift bize baþvurdu. Yaptýðýmýz çalýþmanýn ardýndan 75'e yakýn çiftin evliliklerini

Ç

orum Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. Yücel, kutlama mesajýnda, “Toplumu bilgilendirmek için, gece gündüz demeden her türlü güçlüðe

‘Daha özgür ve baðýmsýz gazeteciler günü istiyoruz’

‘Gazeteciler kutsal bir görev yapýyor’

Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyel bir kutlama mesajý gönderen Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, mesajýnda þunlarý kaydetti; “10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü, kamuoyunun aydýnlatýlmasý gibi kutsal bir görevi yapmakta olan basýn kuruluþlarýnýn ve çalýþanlarýnýn hatýrlanmasý gereken bir gündür. Demokrasinin ve insan haklarýnýn teminatý olan basýnýmýz, son yýllarda gösterdiði geliþmelerle bu konuda çok önemli

Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý.

devam ettirme yönünde karar aldýklarýný gördük'' diyen Bozoðlu, boþanmalarýn genellikle çevresel etkenlerden kaynaklandýðýný tespit ettiklerini söyledi. Bozoðlu, ''Boþanma öncesi, boþanma esnasý ve boþanma sürecinde çocukla ilgili olmak üzere üç baþlýk altýnda müfredatý yeniden yapýlandýrýyoruz. Müfredatla birlikte illerimizde bu eðitimleri aktaracak eðiticilere eðitim vereceðiz. Hedefimiz yýl sonuna geldiðimizde 81 ilde bu hizmetin alýnabilir noktaya gelmesidir. Eðitici eðitimlerini tamamlamayý planlýyoruz'' diye konuþtu. (Dünya Bülteni)

ASA'nýn 'gezegen avcýsý' Kepler bir gezegen de yer alýyor. yer aldýðý "yaþanabilir bölge"de yer uzay teleskopu, çoðu Dünya ile "SAMANYOLU'NDA DÜN- aldýðýný söylemenin henüz çok erken ayný boyutlarda olan 461 potansiyel YA BOYUTLARINDA EN AZ 17 olduðunu ifade etti. gezegen belirledi. Bunlardan 4'ü biliMÝLYAR GEZEGEN VAR" 2009 yýlýndan beri gözlemlerini nen yaþama uygun özelliklere sahip. sürdüren Kepler uzay teleskopu, SaABD'nin Cambridge kentindeki Bilim insanlarý, sadece Samanyolu manyolu galaksisindeki 160 bin yýldýz Harvard-Smithsonian Astrofizik Mergalaksisinde yerküre ile ayný ölçülersistemini tarayarak yaþama elveriþli kezi'nden Francois Fressin, içinde bude en az 17 milyar gezegen olduðunu gezegen arýyor. Ýzlenen 2 bin 740 yýllunduðumuz galakside Dünya ile ayný belirtiyor. dýz sisteminin 299'unda iki, 112'sinde boyutlarda en az 17 milyar gezegen Kepler astronomu Christopher üç, 44'ünde dört, 11'inde beþ, birinde olduðunu söyledi. Konuyla ilgili yapýBurke, ABD'nin California eyaletinise altý gezegen bulunuyor. (Dünya lan araþtýrma sonuçlarýný açýklayan deki Long Beach kentinde düzenleBülteni) Fressin, kaç tanesinin su ve hayatýn nen Amerikan Gökbilimsel Topluluðu konferansýnda bir basýn toplantýsý gerçekleþtirdi. Ýki yýl önce 1200 obje gözlemlediklerini belirten Burke, "Bir yýl sonra çok daha fazla gökcismi tespit ettik. Çok sayýda küçük gezegen ile Dünya'nýn boyutlarýnda ve daha da büyük gezegenler gördük. 22 aylýk gözlemlerimiz sonucu 461 yeni gezegen adayý daha belirlendi" dedi. Burke, keþfedilen 4 gezegenin, yýldýzlarýna olan uzaklýklarý sebebiyle yaþama elveriþli olabileceðini ifade etti. Kepler teleskopunun keþifleri arasýnda Dünya'dan 1.5 kat daha büyük, Güneþ benzeri bir yýldýzýn etrafýnda dönen, bir yýlý 242 gün olan ve NASA'nýn 'gezegen avcýsý' Kepler uzay teleskopu, çoðu Dünya ile ayný boyutlarda olan 461 potansiyel gezegen belirledi. üzerinde su olduðu düþünülen


10 CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Gazeteciler yemekte buluþtu Ç

Çorum Belediyesi, ‘10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’ nedeniyle dün Ýkinci Bahar Lokantasý’nda yemek verdi.

‘Birlikte Çorum için çalýþýyoruz’ “Basýn, kendini de sorgulamalý” diyen Külcü:

Y

erel basýn çalýþanlarýyla yemekte bir araya gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, “Hep birlikte Çorum için çalýþýyoruz” dedi. Ýkinci Bahar Lokantasý’nda gerçekleþen programda konuþan Muzaffer Külcü, basýn mensuplarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. Herkesi eleþtirme hakkýna sahip olan gazetecilerin kendilerini de sorgulamasý gerektiðini vurgulayan Külcü, þunlarý söyledi: “Çorum için güzelliklere birlikte þahit olduk. Yeri geldi mesleki sýkýntýlarý da beraber yaþadýk. Basýn denince akla gazete, televizyon ve radyolar geliyor. Yaygýn basýna oranla halk gazeteciliði

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, “Hep birlikte Çorum için çalýþýyoruz” dedi. konusunda daha bilgilendirme görevini özgürlüðüne sahip bir samimi olan yerel yürüten basýn bu basýndan basýnla ilgili hususta gereken bahsedilemez. Basýn paylaþmamýz gereken hassasiyeti her zaman kuruluþlarýnýn bazý hususlar var. gözetmeli. ekonomik baðýmsýzlýðý konusunda iyi örnekler Siyaset, güven Gazetelerin kadar kötü örnekler de üzerine kurulu bir yaþamasý için çeþitli var. Herkes kendini müessesedir. Basýn da koþullar hayati önem sorgulamalý. Nasýl ki ayný þekilde güven taþýyor. Sansürün medya siyasileri üzerine tesis edilmeli. olduðu bir toplumda eleþtirme hakkýna Kamuoyunu geliþen, haber alma

sahipse, demokratik yaþam gereði kendini de sorgulayabilmeli. Medya sektöründeki en büyük sancý, bazý yaygýn basýn kuruluþlarýnýn toplumsal deðerlere saygý konusunda sergilediði hatalý tutumlardýr. Ýletiþim etiðine dikkat edilmeli. Medya, demokrasinin yanýnda yer almadýðý zamanlarda Türkiye’de ciddi sýkýntýlar yaþandý. Çýkar iliþkileri içinde bir medya, arzu edilen bir görüntü deðil. Demokrasimiz ne kadar güçlüyse, basýn da o denli güçlü olacak. Basýný güçlendirmek herkesin görevi. Çorum’da gazetecilik alanýnda gelinen konumu anlamlý buluyorum. Bu vesile ile tüm basýn mensuplarýnýn Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”

orum Belediyesi, ‘10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’ nedeniyle dün Ýkinci Bahar Lokantasý’nda yemek verdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün evsahipliðindeki yemeðe Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, BÝK Trabzon Þube Müdürü Abdurrahman Bahþiþoðlu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Vekili Sadýk Örgel, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat, Ýdari Ýþler Müdürümüz Atila Çiðdem, bazý ajans ve yerel basýn kuruluþlarýnýn yönetici ve çalýþanlarý katýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Nurettin Karakaya, Zeki Gül, Alper Zahir ve Turhan Candan ile Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan’ýn da hazýr bulunduðu programda gazetecilik mesleðinin anlam ve öneminden bahsedildi. Bülent Özkömürcü’nün sunuculuðunu üstlendiði programýn açýþ konuþmalarýný Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Vekili Sadýk Örgel ile Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat yaptý. BÝK Trabzon Þube Müdürü Abdurrahman Bahþiþoðlu’nun da selamlama konuþmasý yaptýðý programda kürsüye gelen Tugay Afat, Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý.

Sadýk Örgel

Abdurrahman Bahþiþoðlu

Yemeðe Belediye Baþkan Yardýmcýlarý tam kadro katýldý.

Çorumlu basýn mensuplarý yemekte bir araya geldi.

BÝRLÝK VE BERABERLÝK MESAJI

“Gönül istiyor ki, gazetecilerin tek cemiyeti olsun” diye sözlerine baþlayan Sadýk Örgel, birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. Örgel, gazeteciler arasýnda birlikteliðin saðlanmasý konusunda Çorumlu kamu yöneticilerinden destek istedi. Yerel basýn mensuplarýnýn büyük ilgi gösterdiði programda konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de gazetecilerin gününü tebrik etti. Külcü, programýn sonunda yemeðe katýlan basýn mensuplarýna Çorum Belediyesi yayýnlarýndan oluþan kitap seti hediye etti.

Ç

10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle yemekli program düzenlendi.

Yerel basýn yönetici ve çalýþanlarý programa büyük ilgi gösterdi.

KUTLAYANLAR

alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle haber merkezimize ulaþan mesajlar þu þekilde:

Anitta Otel:

“10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun.”

Poroy, unutmadý Ç

Güneþ Yuva yetkilisi Cemile Koyuncu:

“Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýnýn gününü kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum.”

Tiyatro Yazarý Mustafa Arýkoðlu:

“Çalýþan Gazeteciler Gününüzü tebrik ediyor, vazifenizde kolaylýklar temenni ediyorum.”

Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan:

“Çalýþan Gazeteciler Gününüzü kutlar, mesleðinizde baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim.”

Bað-Kur eski Ýl Müdürü Hasan Suvacý:

Külcü, herkesi eleþtirme hakkýna sahip olan gazetecilerin kendilerini de sorgulamasý gerektiðini vurguladý.

Tugay Afat

“10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, esenlikler diliyorum.”

Hüseyin Poroy

orum eski Valisi, Danýþtay Üyesi Hüseyin Poroy, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen’i telefonla arayan Hüseyin Poroy, Erzen’in þahsýnda tüm Çorumlu basýn mensuplarýnýn gününü tebrik etti.


CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Müsteþar Yardýmcýsý Kadýoðlu’ndan Külcü’ye ziyaret

Katý Atýk Projesi ihalesi bahara Ç

evre ve Orman Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve Belediye Meclis Üyesi Ekrem Demirten’in de hazýr bulunduðu ziyarete Bakanlýk Müþaviri Ziya Çöpür ile Çevre ve Þehircilik Müdürü Seyit Ahmet Sancak da katýldý. Ziyarette konuþan Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu, çevre ve þehircilik alanýnda Çorum’la ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Katý atýk yönetim sistemleri konusunda

kuralýna göre depolamamýz ve ihtiyaçlar doðrultusunda kullanmamýz gerekiyor. Enerjide olsun üretimde olsun atýk dönüþümünü kullanmalýyýz. Çorum’da da bu alanda inþallah güzel çalýþmalar yapýlacak” dedi.

RA

Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu, Baþkan Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti.

Avrupa Birliði sürecinin hýzla ilerlediðini anlatan Sedat Kadýoðlu, Çorum’u da yakýndan ilgilendiren süreç hakkýnda bilgiler verdi.

Çorum’da hayata geçecek Katý Atýk Projesi’nin danýþmanlýk hizmeti hususunda imzalarýn atýldýðýný belirten Kadýoðlu, delegas-

yondaki iþlemlerin yavaþ ilerlediðini ifade ederek, “Uzun bir süreç ama sonucu iyi olacak. Katý atýklarý, vahþi depolamadan ziyade

Kadýoðlu, çevre ve þehircilik alanýnda Çorum’la ilgili deðerlendirmelerde bulundu.

ÝHALE BAHA-

Katý Atýk Projesi’nde önemli mesafe kat edildiðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, “Mart - Nisan aylarý gibi inþaat uygulama ihalesi yapýlmasý düþünülüyor” dedi. “Katý atýklarýn etkin, verimli ve düzenli bir þekilde toplanmasý, taþýnmasý ve deðerlendirilip zararsýz hale getirilmesi zorunlu” diyen Külcü, þöyle konuþtu: “Rastgele toplanan atýklardan saðlanan geri kazaným verimi, kaynakta ayrýmla elde edilenden daha düþük. Yerinde ayýrým ile atýklarýn geri kazanýlmasý çok daha verimli. Bu da tamamen toplumun bilinçlendirilmesi ile mümkün olur. Halkýmýzý bilinçlendirmek için çalýþmalarýmýz devam edi-

Ek bina inþaatý Temmuz’a tamam

Çorum Özel Hastanesi’nin kapasitesi iki katýna çýkacak Ç

orum Özel Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ahmet Ýlhan Çakýr ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Zeynep Leblebicioðlu dün gazetemizi ziyaret etti. Muhabirimiz Recep Mebet’in evsahipliðindeki ziyarette konuþan Dr. Ahmet Ýlhan Çakýr, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. Ziyaret vesilesiyle Çorum Özel Hastanesi’nin saðlýk hizmetleri alanýndaki çalýþmalarýndan bahseden Çakýr, ek bina inþaatýnýn Temmuz ayýna kadar tamamlanacaðýný açýkladý. Ek binada 11’i yo-

Dr. Ahmet Ýlhan Çakýr ve Zeynep Leblebicioðlu gazetemizi ziyaret etti. ðun bakým olmak üzere kapasitesi iki katýna çýÇakýr, “Kadýn Doðum toplam 65 yatak ve pokacak” dedi. Polikliniklerimizde 4 likliniklerin yer alacaboyutlu görüntüleme Hastanedeki tekðýný belirten Çakýr, sistemlerini standart nik ekipmanlar arasýn“Yeni binamýzýn tahale getirdik” diye koda yer alan görüntülemamlanmasýyla birliknuþtu. me sistemlerinin de yete hastanemizin hizmet nilendiðini anlatan Dr. Genel hizmet

Bekir Aksoy 1/F velilerinden öðretmen atamalarýna tepki ekir Aksoy Ýlkokulu 1/F B Sýnýfý velileri, norm kadro atamalarýna tepki

gösterdi. Eðitim sezonu baþýndan bu yana çocuklarýnýn üçüncü kez öðretmen deðiþikliðine maruz kaldýðýný belirten veliler, yapýlan uygulamayý

eleþtirdiler. Dün Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin’i makamýnda ziyaret eden öðrenci velileri, konuyla ilgili þikâyetlerini dile getirerek çözüm istediler. Basýna kapalý olarak gerçekleþen ziyaretle ilgili herhangi bir açýklama yapýlmadý.

alanlarýndaki düzenlemelerin yanýnda ameliyathanelerin de yenileneceðini vurgulayan Özel Hastane Genel Müdürü Çakýr, sözlerini þöyle tamamladý: “Çocuk polikliniklerimizde 3 hekimle cumartesi günleri de dahil tam gün hizmet vermeye devam ediyoruz. Fizik tedavi için egzersiz salonlarý ve gebelik okulu gibi çalýþmalarý hayata geçirmeye hazýrlanýyoruz.” Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Recep Mebet ise Çorum Özel Hastanesi yöneticilerine teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

Metro Turizm ve Çelikel Ailesi’nin acý kaybý

Hacý Kadir Çelikel hayatýný kaybetti

Ý

Tabip Odasý Baþkaný Yýlmaz, Veteriner Hekimler Odasý ile ortak proje geliþtirebileceklerini söyledi.

Veterinerlerden tabiplere ziyaret

Saðlýk alanýnda ortak proje geliþtirecekler

Ç

orum Veteriner Hekimler Odasý yönetimi dün Tabip Odasý’ný ziyaret etti. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz’ýn evsahipliðindeki ziyarete Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Arif Akar, Sekreter Serdar Doðan, Muhasip Hacý Özgün ile Yönetim Kurulu Üyeleri Necati Yüce ve Fatih Erlik katýldý. Tabip Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Mesut Yetkin, Dr. Mustafa Azak ve Dr. Sakine Candan Merzifonlu’nun da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Dr. Ali Yýlmaz, sivil toplum kuruluþlarýnýn

Çorum Veteriner Hekimler Odasý yönetimi dün Tabip Odasý’ný ziyaret etti. uygulamalarýnýn da bu saðlýk alanýnda ortak sosyal hayattaki yeri hususta önem proje geliþtirebilecekve önemine deðindi. taþýdýðýna iþaret etti. lerini söyledi. STK’lar arasý Ziyaretten Hayvanlardan dayanýþma ve duyduðu memnuniyeti insana geçen iþbirliðinin de ifade eden Yýlmaz, hastalýklar noktasýnda artýrýlmasýndan yana Veteriner Hekimler iþbirliðine hazýr olduklarýný söyleyen Odasý yönetimine olduklarý mesajýný Tabip Odasý Baþkaný teþekkür ederek veren Dr. Yýlmaz, Yýlmaz, Veteriner faaliyetlerinde koruyucu hekimlik Hekimler Odasý ile baþarýlar diledi.

Ýnci Tuhafiye yeni yerinde H

ayri Koldaþ’ýn kurucusu olduðu Ýnci Tekstil Tuhafiye yeni yerinde hizmete girdi. Daha önce Çepni Mahallesi Ýþ Bankasý arkasý Dr. Pertevbey Sokak numara 22/D’de faaliyet gösteren Ýnci Tuhafiye, ayný sokakta numara 22/C’de hizmet vermeye baþladý. Sektörde yaklaþýk 50 yýlý geride býraktýklarýný belirten Ýnci Tuhafiye yetkilisi Murat Koldaþ, tuhafiye ürünlerinin toptan ve perakende satýþýný yaptýklarýný söyledi. Halk Eðitim Merkezi kursiyerlerine yönelik olarak nakýþ ve giyim aksesuarlarý ile terzi malzemelerinin pazarlamasýný da yaptýklarýný anlatan Murat Koldaþ, Majestik Kurdele ve Çizmeli Nakýþ Ýpleri bayiliðini yürüttüklerini kaydetti. Tuhafiye malzemelerinin yanýnda iç giyim ve bazý tekstil ürünlerinin satýþýný da gerçekleþtirdiklerini dile getiren Koldaþ, “Ýthal aksesuar çeþitlerinde A’dan Z’ye tüm ürünleri müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz” dedi. Koldaþ, satýþýný yaptýklarý ürünleri yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ýþ Bankasý arkasýnda faaliyet gösteren Ýnci Tuhafiye’ye davet etti.

Hayri Koldaþ’ýn kurucusu olduðu Ýnci Tuhafiye yeni yerinde hizmete girdi.

Koldaþ, terzi malzemeleri ve halk eðitim kursiyelerleri için ürünler de sattýklarýný söyledi.

skilipli otobüsçü esnafýndan Hacý Kadir Çelikel (78) dün vefat etti.

Metro Turizm ÇorumAcentasý sahiplerinden Mustafa ve Mehmet Çelikel'in babasý Kadir Çelikel, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu evinde yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi bugün Cuma namazýný müteakiben Ýskilip Büyük Camii’de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Hacý Karani Mezarlýðý’nda topraða verilecek.

HAKÝMÝYET, Kadir Çelikel’e Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Murat Koldaþ

Ýnci Tekstil Tuhafiye, Ýþ Bankasý arkasýnda hizmet veriyor.


12 CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

EVLENÝRKEN NEREDEYDÝN Adamýn iþi varmýþ, Ankara'ya gidiyormuþ, tam uçaða binerken kulaðýnda bir ses : -Binme, bu uçak düþecek! Dönmüþ, bakmýþ, kimse yok, ama içine de bir kurt düþmüþ, binmemiþ. Ýkinci uçaðý beklerken kara haber ulaþmýþ : -Uçak düþtü kurtulan olmadý! Koþmuþ Haydarpaþa'ya, bilet almýþ, tam trene binecek, ayný ses kulaðýnda : -Binme bu trene, raydan çýkacak! Dönmüþ, bakmýþ yine kimse yok, trene binmemiþ, gelmiþ eve, sabah gazeteyi açýnca tüyleri ürpermiþ : -Tren Eskiþehir'de raydan çýktý þu kadar ölü, þu kadar yaralý... Allah'a þükretmiþ, koþup otobüse bilet almýþ, tam binerken yine o ses : -Bu otobüse binme, freni patlayacak! Dönmüþ yine kimse yok! Dayanamamýþ, baðýrmýþ : -Sen kimsin yahu? -Ben senin iyilik meleðinim! Adam iyice kýzmýþ : -Ulan evlenirken neredeydin!


CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Hicri Kamerî: 29 - Safer: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:29 Kanun-i Evvel 1428 Kasým:65

2013

11

OCAK

Cuma günü bana çok salevât-ý þerîfe getirin! Zîra sizin Cuma günü getirdiðiniz salevât-ý þerîfeler bana arz edilir. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.24 06.57 11.54 14.16 16.39 18.04

SOMON BALIÐI Kalbimizin dostu olan somon balýðý, soðuk sularda yaþayan, Latince Salmonem diye adlandýrýlan ve pek çok cinsi olan bir balýk çeþididir. Bu balýðý biz yeni tanýmaya baþladýk. Son yýllarda balýkçý tezgâhlarýnda sýk sýk rastlýyoruz. Somon, aslýnda bir deniz balýðý olsa da, üremesini tatlý akarsularda yapar. Yumurtadan çýkan yavrular, dünyaya geldikleri yerde avlanarak geliþirler. Ýki yýl kadar tatlý suda yaþar, yavrular 15-20 cm olunca, denize açýlýr ve burada birkaç yýl geçirirler. Balýk iyice geliþtiðinde geri dönüþ yolculuðu baþlar. Somon balýðýnýn hedefi, yumurta olarak dünyaya ilk geldiði yerdir. Bu oldukça zor bir iþtir, çünkü balýðýn dönüþ yolculuðunda katetmesi gereken mesafe bazen 1500 km’yi bulabilmektedir. Somon balýklarý, yollarýný bir av köpeðininki kadar hassas olan koku duyularýndan faydalanarak bulurlar. Ancak yumurtlama mevsiminde bu zorlu geri dönüþ yolculuðunu yaparlar. Üreme zamaný, diþi ve erkek birbirine baðlý bir çift oluþturur. Yumurtlamayý müteakip, bu çift ölür. Beyaz etli, yaðlý bir balýk. Faydalý vitamin ve birçok oligo elemanýn yanýnda, içindeki Omega 3 yaðýnýn, kalp, damar hastalýklarýna iyi geldiði, kolesterolü düþürdüðü biliniyor. Somon birkaç þekilde piþirilebiliyor: Izgara, buharda, fýrýnda yahut haþlama þeklinde piþirmek mümkün.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

HASTANELER

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey Kale Karakeçili Kunduzhan Mimar Sinan

(Hasan KAYA) 221 86 91 (Seyfi PEKCAN) 226 43 43 (Mevlüt GEZER) 212 57 82 (Yýlmaz KILCI) 226 55 44 (Hikmet DURGUN) 225 54 54 (Ali ÞAHÝN) 225 17 26 (Mustafa TURAN) 227 41 40 (Kadir AKÇAL) 224 70 79 (Fevzi ÞEKER) 234 62 62

Onlar, ýþýðýn kýymetini sizdenDOÐUÞTAN daha iyi biliyor veya ÇOCUKLUK ÇAÐI

Engelli olmak kusur deðildir. KÖRLÜKLERÝ Asýl kusur, engellilere bakýþ açýsýndaki eksikliklerdir! Doðuþtan körlüklerin en önemli sebeplerinden birisi temel göz dokularýnýn oluþmamasý veya Beyaz Baston 20. yüzyýl baþlarýnda Londra da eksik oluþudur. Bunun yaný sýra görme sinirinin vetrafik kazasý sonucu görme yetisini kaybeden bir ya retina adýný verdiðimiz görme tabakasýnýn geliþfotoðraf sanatçýsýnýn, dýþ dünyanýn kendisini fark me bozukluklar ve hastalýklarý söz konusu olabilir. edebilmesi amacýyla bastonunu beyaza boyamaBu gibi bozukluklar az görme veya hiç görmemesýyla oluþmuþ ve baþarýlý olduðu düþünüldüðünden ye neden olabilirler. Bu tip körlüklerin tedavisi Fransa'da Körler Örgütü tarafýndan 1931 yýlýnda mümkün deðildir. simgeleþtirilmiþtir. Bu gibi bozukluklara yol açan nedenler; kalýDünyada her yýl Ocak ayýnýn ikinci haftasý ( 7-14 Ocak ) Beyaz Baston- Körler Haftasý olarak Uzm.Dr.Tuncer tým, akraba evlilikleri, annenin hamileliðinde geKILIÇ çirmiþ olduðu bir takým hastalýklar olabildiði gibi, anýlmaktadýr. Bütün çaðlar boyunca beyaz baston bazý bilinmeyen nedenlerden de oluþmuþ olabilirHalk Saðlýðý da körlerin baðýmsýzlaþmasýný ve özgürleþmesini Müdürü ler. simgeleþtiren en önemli araçtýr. Her yaþý ilgilendiren göz kazalarý; hafif görme Körlük, görme yeteneðinin bulunmamasý ya da yitirilbozukluðundan, gözün tüm kaybýna kadar yol açabilmekmiþ olmasýdýr. Körlük, beyindeki görme merkezinin ya da tedir. Bu durumlarda en yakýn saðlýk kuruluþuna veya göz görme sinirinin zarar görmesi sonucu ortaya çýkabildiði gimerkezine baþvurularak acil müdahalede bulunulmasý, göbi, doðrudan doðruya gözlerden de kaynaklanabilir. zün tamiri, iltihabi olaylarýn önlenmesi ve kalýcý zararlarýn Dünyada 10 milyon kadar kiþinin, çoðunlukla önleneoluþmasýný engellemek açýsýndan son derece önemlidir. Bu bilir nedenler yüzünden görme yeteneðinden yoksun kaldýgibi kazalarýn göze býraktýðý izlerin birçoðu günümüzde ðý sanýlmaktadýr. kornea nakli ve diðer modern cerrahi yöntemleri ile tedavi Ýnsanlarda görme duyusunu kaybetme korkusu yaþam edilebilmektedir. ile eþdeðerdedir. Bu derece önemli bir duyu organý olan Körler Haftasý nedeniyle, farkýndalýk oluþturma ve çögözlerimizin saðlýðý çeþitli sebeplere baðlý olarak bozulabizüm amaçlý yürütülen etkinlikler ile göz saðlýðýnýn önemi lir. Bu konuda en önemli noktalardan birisi, birçok göz hasvurgulanmakta, görme özürlü kiþilerin bu durumdan kaytalýðýnýn zamanýnda teþhis ve tedavi edilmesi ile körlüðün naklanan sorunlarýna çözüm yollarý aranmaktadýr. Türkiye önlenebileceði gerçeðidir. Hastalarýn bu konuda duyarlý olde yeterli olmamakla beraber 15 görme engelliler ilköðremasý, en küçük bir þikâyeti dikkate almasý en kýymetli ortim okulu bulunmaktadýr. Hukuk alanýnda da çalýþmalar ganlarýmýzdan biri olan gözlerimiz için çok önemlidir. sürdürülmektedir. Engellilerin eðitim hakký 5378 sayýlý Özellikle periyodik göz kontrollerinin yapýlmasý, birçok "Özürlüler ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnagöz hastalýðýnýn henüz belirtileri baþlamadan önlenmesini melerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun" la düzenve gerekli tedbirlerin alýnmasýný saðlayacaktýr. lemeler yapýlmýþtýr. Muhakkak ki engelli kiþi, diðer insanlarýn sahip olduðu olumlu ve olumsuz özelliklerin hepsine sahiptir. Bu durumdaki kiþilere acýmak, çaresiz olarak görmek yerine, engelli insanlarýn hayat kalitesini yükseltecek ve kolaylaþtýracak faaliyetlerin kurumlar kadar toplum tarafýndan sürdürülmesi ve desteklenmesi gerekir. Her saðlam bireyin potansiyel bir özürlü adayý olduðu unutulmamalýdýr. Tüm engelli vatandaþlarýmýzýn sorunlarýna çözüm üretmek ve bu vatandaþlarýmýzýn tüm hizmetlerden eþit bir biçimde yararlanmasýný saðlamak, onlara sahip çýkarak onlarýn sorunlarýna ortak olmak, hepimizin insani ve vicdani görevidir. Sadece özel gün ve haftalarda deðil, her zaman empati ile yaklaþabilmek dileðiyle…

Bir Kadir Eren Vardý…

AA. Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Baþkaný Prof. Tanju Besler, ABD`de yürütülen ``Egzersiz ilaçtýr`` hareketini eleþtirerek, fiziksel aktivitenin ilaç etkisi oluþturabilmesi için diyet baþta olmak üzere diðer yaþam tarzý alýþkanlýklarý ile bir bütün olarak deðerlendirilmesi gerektiðini belirtti. Besler, yaptýðý yazýlý açýklamada, Amerikan Spor Hekimliði Derneði ve Amerikan Týp Derneði`nin yürüttüðü ``Egzersiz ilaçtýr`` hareketini eleþtirdi. Fiziksel aktivitenin yaþam tarzý olduðunu, bir alýþkanlýðýn tek baþýna düzenlenmesinin, hiçbir zaman yaþam kalitesini tamamýyla geliþtirmek için yeterli olmadýðýný ifade eden Besler, fiziksel aktivitenin tek baþýna bir ilaç olarak sunulmasýnýn, diðer yaþam tarzý alýþkanlýklarýnýn ihmalini beraberinde

1

Tefekkür Dünyamýz

Kimdi Kadir Eren? Bu aziz ismi ancak benim gibi almýþ yaþýna gelenler bilebilir. Ve bu aziz insaný bilenler, ismini duyduðu zaman: "Ahhhhhh " çekmekten edemezler. Edebiyat öðretmeni idi… Sadece bumu? Raþit Yücel Hayýr . rasityücel@ Sadece bu deðil. corumhakimiyet. net Aksiyoner bir dava adamý idi. Yetmiþli yýllarýn baþýnda Çorum Ýmam Hatip Lisesi’nde çalýþtý. Öðrenciyi sever, Öðrencide onu bir abi seviyesinde severdi. Amcam oðlu Ahmet Yücel, Merhum kardeþim Þaban Döðen, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý eski hac iþleri baþkaný Mustafa Çalýþkan…. Ve ismini sayamayacaðým bir çok isim….

(Sürecek)

Mustafa Çalýþkan, Kadir Eren, Ahmet Yücel.

NÖBETÇÝ ECZANELER GAZÝ

KULE

ÇORUM ÖZEL HASTANESÝ - ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK ALTI 227 78 00

ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI 223 13 08

METEOROLOJÝ

2.332 2.347

Egzersiz en iyi ilaçtýr

1.773 1.783

getirebileceði uyarýsýnda bulundu. Besler, bunun durumun daha da kötüleþmesine neden olabileceðini kaydetti. Fiziksel aktivitenin düzenlenmesinde bireysel farklýlýklarýn çok önemli yer tuttuðuna iþaret eden Besler, ``(Egzersiz ilaçtýr) gibi çok iddialý bir slogan ile yola çýkýlan bir toplumda, egzersizin sýklýðý, türü, yoðunluðu veya süresi önemini yitirebilir, bireylerin kendi fizyolojik durumlarýný zorlayacak düzeyde egzersiz yapmalarýna neden olabilir ki bu durumda egzersiz yarardan çok zarar getirir`` deðerlendirmesinde bulundu. Besler, düzenli fiziksel aktivitenin toplumun her kesiminde yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik giriþimleri içtenlikle desteklediklerini, ancak ``Egzersiz ilaçtýr`` sloganýnýn yanlýþ algýlamalara neden olabileceðini vurguladý.

24 ayar

ALIÞ

94,69

SATIÞ

95,54

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:22 Sayý: 6487 11 OCAK 2013 CUMA Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Takvim Yapraðý

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : 1, 50 ¨ Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : 50, 00 ¨ Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 ¨ Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 ¨ Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 250, 00 ¨ Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 125, 00 ¨ Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 ¨ Kentiçi : 55 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurtiçi : 160 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Vali Sabri Baþköy, Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na resmi baþvuruda bulunduklarýný açýkladý.

Þapinuva ziyarete açýlýyor Ç

orum Valiliði, Ortaköy ilçesinde bulunan Þapinuva Kazý alanýnýn ören yeri olarak ziyarete açýlmasý konusunda çalýþma baþlattý. Vali Sabri Baþköy, Þapinuva'nýn ören yeri olarak ziyarete açýlmasý konusunda Kültür ve Turizm Bakanlýðýna resmi yazýyla baþvuruda bulunduklarýný açýkladý. Önceki gün düzenlediði basýn toplantýsýnda konuya iliþkin açýklamada bulunan Vali Sabri Baþköy, Çorum'da Alacahöyük ve Boðazkale Hattuþa

olmak üzere ziyarete açýk 2 adet ören yeri bulunduðunu hatýrlatarak, Ortaköy Þapinuva Kazý alanýnýn da üçüncü ören yeri olarak ziyarete açýlmasý konusunda çalýþma baþlattýklarýný bildirdi. Þapinuva Kazý alanýnýn ziyarete açýlmasý konusunda kazý baþkanlýðýnýn da olumlu görüþ bildirmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlýðýna resmi yazýyla teklifte bulunduklarýný anlatan Vali Baþköy, en geç bu yýl içerisinde Þapinuva'nýn da Bakanlýk izniyle

Ç

kendilerini hissedip , okul sonrasý gerekli ders çalýþma saatlerini düzenlememeleri ile kendini gösteren durumdur. Bu durumda öðretmen ve aileye çok büyük bir iþ düþmekte uygun ve dengeli yaklaþýmlar ile çocuklarýn bu yöndeki eksikliklerini iþbirliði içinde kapatmalarý gerekir. Yanlýþ tutumlar çocuklarýn bu sýkýntýsýný pekiþtirir. Bu durumda öðretmen aile iþbirliðinin olumlu etkisi büyüktür. Çocuðun gittiði okulun genel durumu, öðretmeninin özellikleri, sýnýfýn özellikleri, verilen eðitimin kalitesi, bu eðitime ek olarak saðlanan imkanlar çocuklarýn ders baþarýsýný direk olarak etkiler. Ders baþarýsýna etki eden diðer nedenlerden birisi de çocukta olabilecek depresyon, madde baðýmlýlýðý, uyum bozukluklarý, aile ile ilgili problemler, okul ile ilgili problemler, öðretmen ile ilgili problemler, sosyal çevre ile ilgili problemler gibi durumlarda da ders baþarýsýzlýklarýna neden olabilir. Bu negatif etkenin ortadan kaldýrýlmasý ile ders baþarýsýzlýðýnda düzelme belirgin olarak görülür. Ders baþarýsýzlýðý olan çocuklarýn yaþýtlarý ile kýyaslanmadan ve özgüvenleri zedelenmeden, ders baþarýsý için yönlendirilmeleri önemlidir. Çocuklarýn bu türlü sýkýntýlarý varken anne babanýn aþýrý ilgisiz ve aþýrý kontrol durumlarý, çocuklarýn bu durumlarýnýn devam etmesine neden olur. Önemli olan anne babalarýn çocuklarýna vakit ayýrarak, onlarýn durumlarýndan haberdar olmalarý ve bu türlü problemler, tamamen çocuðun yaþamýnda pekiþmeden gerekli önlemler alýnmalýdýr. Okul, çocuðun yaþamýndaki ilk

Vali Sabri Baþköy

ziyarete açýlmasýný beklediklerini kaydetti. Þapinuva'nýn da Alacahöyük ve Hattuþa gibi Hititlerin çok önemli merkezlerinden birisi olduðunu özellikle

dile getiren Vali Baþköy, Þapinuva'nýn ziyarete açýlmasýnýn Çorum ve ülke turizmine çok önemli katkýlar saðlayacaðýna olan inancýný dile getirdi. Konuþmasýnda Þapinuva Kazý alanýnýn ziyarete açýlmasý konusunda yaptýklarý alt yapý çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren Vali Sabri Baþköy þöyle dedi: "Þapinuva Kazý alanýnýn ören yeri olarak ziyarete açýlmasýný talep ederken, alandaki alt yapý çalýþmalarýný da

tamamladýk. Bu kapsamda 1350 metre parke taþý döþemesi yaptýk. Ziyarete açýlacak kazý alanýnýn elektrik ve su eksiklerini giderdik. Alan içerisindeki gezi yerlerini de komple parke taþýyla döþedik. Yaptýðýmýz çalýþmalarla bölgede altyapý konusunda hiçbir eksik býrakmadýk. Þu anda sadece bakanlýðýn gerekli izni vermesini bekliyoruz. Þapinuva'nýn da ziyarete açýlmasýyla birlikte Çorum'a gelen turist sayýsýnda önemli bir artýþ bekliyoruz" dedi.

Rehberlik Araþtýrma Merkezi Laçin’de orum Rehberlik Araþtýrma Merkezi personeli Laçin Atatürk Ýlköðretim Okulu’nu ziyaret etti. Rehberlik Araþtýrma Merkezi adýna Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren, RAM Psikolojik Danýþmanlarý Erol Taþ, Ali Kýlýçarslan ve RAM Özel Eðitim Öðretmeni Gazi Karabacak’ýn hazýr bulunduðu ziyarette, Laçin merkez ve taþýmalý eðitim yoluyla köylerden gelen öðrencilerin eðitsel deðerlendirme ve rehberlik çalýþmalarý gerçekleþtirildi. Ziyaret ve inceleme ile ilgili yapýlan açýklamaya göre, Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi’ne ulaþým ve yetersiz imkanlar nedeniyle inceleme için gelemeyen ailelerin ve öðrencilerin eðitsel ihtiyaçlarýný belirlemek ve ailelerine rehberlik yapmak amacýyla gerçekleþtirilen ziyaretten olumlu sonuçlar alýndý. Yapýlan inceleme ve gözlemlerden sonra Atatürk Ýlköðretim Okulu personeli ile yapýlan toplantýda inceleme sonuçlarý ve gözlemler aktarýldý. Öðrencilerin yaþadýklarý birtakým akademik baþarýsýzlýk ve psikolojik gereksinimlerini tespit etmek ve rehberlik yapmak üzere gerçekleþtirilen ziyarette dile en çok gözlenen durumlardan biri olan normal zeka düzeyinde olup da ders baþarýsý düþük olan öðrenciler üzerinde durularak þunlar ifade edildi; “Ders baþarýsýna etki eden bir çok durum vardýr. Ders baþarýsýzlýðý çocuklarýn normal sosyal ve psikolojik durumunu etkiler. Bu durumda aile ile iliþkilerinde bozulmasý söz konusu olabilir. Ders baþarýsýzlýðýnýn en büyük nedeni, çocuklarýn belli bir sorumluluk içerisinde

Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi personeli Laçin Atatürk Ýlköðretim Okulu’nu ziyaret etti.

Öðrencilerin eðitsel deðerlendirme ve rehberlik çalýþmalarý gerçekleþtirildi.

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, partisinin gençlik kollarýndaki gençlerle bir araya geldi.

‘Demiryolu en doðal hakkýmýz’ AK

Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, partisinin gençlik kollarýndaki gençlerle bir araya geldi. AK Parti Çorum Ýl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Gençlik Kollarý Ýl Baþkanlýðýnýn toplantýsýna katýlan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, gençlerden gittikleri her yerde AK Parti iktidarýnda yapýlan hizmetleri anlatmalarýný istedi. Türkiye’nin en büyük zenginliði, gücü ve umudunun gençler olduðunu dile getiren Ceylan, “Gençlerimizle onur duyuyoruz. Sizler, Türkiye'nin adýndan daha baþarýlý söz ettirecek, bayraðý bizden alýp daha yüksek yerlere taþýyacaksýnýz. Ülkesini seven nesiller olarak sizlerden, çok þey bekliyoruz. Sizlerin de bunun bilinci içerisinde olacaðýnýzdan hiç bir endiþemiz yok. Çünkü biliyoruz ki, önümüzdeki yýllarda memleketimizin

toplumsal kurumdur. Okul kiþiye yaþamýnda gerekli olacak deðerleri ve bilgileri kazandýrýrken, topluma uyum saðlamasý için gerekli sosyalleþme becerilerini de kazandýrmaktadýr. Bu nedenle öðrencilerimizi bir taný veya etiketleme yapmadan öncelikli olarak belirtilen koþullarýn ne kadarýnýn saðlandýðýnýn üzerinde durulmasý gerekir.”

Ziyaret sonunda Laçin Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nihat Mert’e çalýþma ve ziyaret hakkýnda bilgi verilerek, yapýlan eðitsel rehberlik ve inceleme faaliyetleri hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Genç, Rehberlik Araþtýrma Merkezi’ne katkýlarýndan dolayý teþekkür etti.

Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi personeli kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayý Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü Ýsmail Þahiner, Müdür Yardýmcýsý Nihat Erdemir ve baþta okul öðretmenlerinden Abdulbaki Altunay olmak üzere tüm öðretmenlere teþekkürlerini ilettiler.

Ziyaret sonunda Laçin Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nihat Mert’e çalýþma ve ziyaret hakkýnda bilgi verildi.

düþen payý aldýðýný belirtti. 2013 yýlýnda birinci önceliklerinin 700 yataklý hastane ile polis okulunun temelini atmak olduðunu dile getiren Ceylan, orta vadedeki hedeflerinin ise Çorum’u demiryoluna kavuþturmak olduðunu belirtti. Çorum’un diðer illerdeki firmalarýyla birlikte yýllýk ihracatýnýn 300 milyon dolar olduðunu kaydeden Ceylan, demiryolunun Çorum’un doðal hakký olduðunun altýný çizdi.

gençlerden AK Parti’nin icraatlarýný her yerde anlatmalarýný isteyen Ceylan, “Saðlýkta devrim niteliðinde reformlar yapýldý. Türkiye duble yollarla donatýldý. Her alanda yapýlan tüm hizmetlerle insanlarýn yaþam standartlarý yükseldi. Dün hayal bile edemeyen her þey bizim iktidarýmýzda gerçek oldu. Komþusunun emanet saðlýk karnesiyle tedavi olma devirleri tarihe karýþtý. Sizlerden ricam yaptýðýmýz tüm hizmetleri gittiðiniz yerde anlatýn” dedi. (ÝHA)

Partili

‘Öðretmenler dava açma hakkýný kullanmalý’

E

Öðrencilerin yaþadýklarý birtakým akademik baþarýsýzlýk ve psikolojik gereksinimler deðerlendirildi.

Ceylan, gençlerden partilerinin hizmetlerini her yerde anlatmalarýný istedi.

kalkýnma davasýný sizler sürükleyecek, sorunlarý bir bir sizler çözeceksiniz” dedi. AK Parti’nin 10 yýlda yaptýðý tüm çalýþmalarýn ortada olduðunu dile getiren Ceylan, AK Parti iktidarýnda yapýlan hizmetlerle AK Parti öncesinde yapýlan hizmetleri her alanda karþýlaþtýrmaya hazýr olduklarýný açýkladý. 2002 yýlýnda 36 milyar dolar ihracatýn bugün 136 milyar dolara, kiþi baþýna düþen milli gelirin 3 bin dolardan 10 bin 500 dolara yükseldiðini bildiren Ceylan, bu süreçte Çorum’unda Ankara’dan kendisine

ðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, dikten sonra, bazý eðitim kurumlarýna ihtiyaç olmadýðý norm kadro fazlasý öðretmenlerin dava açma hakhalde öðretmen atamasý yapýlmýþtýr. Bu atamalar nedekýný kullanmasý gerektiðini söyledi. niyle, daha önce bu eðitim kurumunda çalýþýyor olmasýna raðmen sonradan okula atanan öðretmenlerin hiz“Ýl ve ilçe emrinde bulunup farklý birim ve okulmet puanlarýnýn kendilerinden yüksek olmasý nedeniylarda görevlendirme olarak çalýþan öðretmenlerin le düþük hizmet puanlý öðretmenler norm kadro fazlasý normlarýnýn okullara iliþkilendirilme çalýþmasý, zorunlu olarak belirlenmiþlerdir. Ýhtiyaç olmadýðý halde gerçekeðitimin 12 yýla çýkarýlmasý ve genel liselerin Anadolu leþen bu atamalar nedeniyle norm kadro fazlasý olarak Liselerine dönüþtürme sürecinin tamamlanacak olmasý haksýz bir uygulamayla karþýlaþan bu öðretmenlerimiz nedeniyle, eðitim kurumlarýnýn kurumsal yapýlarýnda kurumlarýna dilekçe ile baþvuru yaparak norm içinde meydana gelen deðiþikliklere baðlý olarak okullarýn öðsayýlmalarýný talep etmelidirler. Bu öðretmenlerimiz, renci sayýlarý ve ders yükü saatleri deðiþmiþ, bunun soidarenin baþvurularýna verecekleri ret cevabýnýn kendinucunda da öðretmen norm kadro sayýlarý deðiþmiþtir.” lerine tebliðinden itibaren 60 gün içinde dava açabilirdiyen Eþkil, konuyla ilgili açýklamasýný þöyle sürdürdü; ler. “Gerek dönüþüm sürecindeki Anadolu liselerinde Okullarýndaki normlarýn güncelleme sürecinde ve genel liselerde norm kadro iliþkilendirilmesiyle ilgiokul ve kurumlarýna ait bilgilerin sisteme doðru ve tam li gerekli düzenlemelerin yapýlmamýþ olmasý gerekse olarak girilmemesi/girilememesi ve yeni güncellemeleyeni açýlan ve ilkokul-ortaokul þeklinde ikiye ayrýlan ilrin de yapýlamamasýndan dolayý bazý öðköðretim okullarýndaki ve diðer eðitim retmenlerimiz "Norm Kadro Fazlasý" olkurumlarýndaki güncellemelerin tamammuþtur. Bu öðretmenlerimize, öncelikle lanamamasý neticesinde bazý öðretmennorm kadro fazlasý olduklarý yazýlý olarak lerimiz, kurumlarýnda norm kadro fazlateblið edilmelidir. Norm fazlasý olduðu sý durumuna düþmüþtür. Uzun yýllar il teblið edilen öðretmenimiz "norm içinde veya ilçe emrinde olup farklý eðitim kusayýlmasý gerektiðini" belirten ve itirazlarýrumlarýnda görevlendirilen öðretmenlenýn yer aldýðý dilekçesi ile idareye baþvururin norm fazlasý kapsamýnda deðerlendida bulunmalýdýr. Ýdarenin ret cevabýnýn rilerek resen atamalarýn yapýlmasý, berakendilerine tebliðinden itibaren 60 gün berinde ciddi sorunlar ve maðduriyetler içinde ret iþleminin iptali için dava açabigetirmektedir. lirler. Belirttiðimiz nedenlerden dolayý, Öðretmen atama ve yer deðiþtirme eðitim-öðretim yýlýnýn birinci döneminin yönetmeliðinin "ihtiyaç fazlasý öðretmensonuna geldiðimiz bir süreçte, eðitim kulerin yer deðiþtirmeleri" baþlýklý 41. madrum yöneticilerinin aldýðý tedbirlerle eðiTahir Eþkil desinde, ders kaldýrýlmasý ya da norm kadtime devam edilirken, yeniden öðretmen ro esaslarý gereðince yapýlacak düzenlemehareketliliði saðlanarak norm kadro fazler sonucu norm kadro fazlasý durumuna düþen öðretlasý öðretmenlerin isteðe baðlý yer deðiþtirmeleri hariç, menlerin, öncelikle görevli olduklarý yerleþim yerindeil genelinde resen atamalar yapýlmamalýdýr. Kaldý ki, ki ya da ilçedeki eðitim kurumlarý olmak üzere il içinnorm kadro fazlasý öðretmenlere fazlasýyla haksýzlýk de alanlarýnda norm kadro açýðý bulunan eðitim kurumyapýlmaktadýr. Bunlar, zannedildiði gibi hiç derse girlarýna tercihleri ve özürleri de dikkate alýnarak atanabimeyen, evde oturan bankamatik öðretmeni de deðildir. lecekleri belirtilmiþtir. Ancak herhangi bir kuruma Halihazýrda norm kadro fazlasý öðretmenler de aylýk atanmak üzere baþvuruda bulunmayanlarýn görev yerkarþýlýðý ve üzerinde derse girmektedir. lerinin il içinde valiliklerce isteklerine bakýlmaksýzýn Her ilde bir miktar norm fazlasý öðretmen olmasý resen belirleneceði de madde kapsamýnda hüküm altýtehdit deðil fýrsattýr. Çünkü bir sýnýfta bir dersin öðretna alýnmýþtýr. Bu hüküm gereðince, norm fazlasý olan mensiz geçmesi demek, o okulda eðitim-öðretimin yaöðretmenlerimize öncelikle tercih hakký verilmesi ve pýlamamasý demektir. Ayrýca, yurtdýþýna gitmek, ücretözür durumlarýnýn atamalar sýrasýnda dikkate alýnmasý siz izne ayrýlmak, kýsa ve uzun süreli hastalýk izni algerekmektedir. Norm kadro fazlasý öðretmenler, tercih mak gibi, deðiþik nedenlerle göreve devam edemeyen hakký verilmesi durumunda, kendilerine uygun eðitim öðretmenlerin yerlerine görevlendirilmek üzere ihtiyakurumlarýný tercih edebilirler. Eðer idare, öðretmenleriten, il ve ilçe emrinde öðretmen olmasýna ihtiyaç varmize tercih hakký vermeden ya da özür durumlarýný dýr. dikkate almadan, resen atama yoluna giderse, yapýlan 2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnda okullarýn norm atamanýn iptali için atama kararnamesinin ilgiliye tebkadrolarýnda gerekli güncellemeler yapýldýktan, yani liðinden itibaren 60 gün içinde dava yoluna baþvurulaokullarýn ders yükü, gerekli öðretmen sayýsý belirlenbilir.”


CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Tufan Köse, Adalet Bakaný’na sordu

C Tufan Köse

E

HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM Genel Kurulu’nda yaptýðý konuþmada, yargýlama sürelerinin uzunluðu ile ilgili Adalet Bakaný Sadullah Ergin’e bir soru yöneltti. Köse, “Binlerce vatandaþýmýz Ýcra ve Ýflas Kanunu'nda düzenlenen taahhüdü ihlal suçundan dolayý

maðdur durumdadýr. Her gün birçok milletvekili arkadaþýmýz gibi ben de birçok telefon almaktayým. Son günlerde, terör örgütünün yöneticisi Apo'nun bile affedilmesi, ev hapsine çýkartýlmasý gündemde olduðu bugünlerde, taahhüdü ihlal suçunu iþleyen, zor durumdaki vatandaþlarýmýz için Bakanlýðýnýz bir çalýþma yapmakta mýdýr?” diye sordu.

‘Alan deðiþikliði iptali isteyene ‘aman deðiþtirme’ denildi

ðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Görüþnin iptalini talep ederek bu amaçla iptal dilekçesi verenlermeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, “Alan den, dilekçeleri çeþitli sebeplerle il/ilçe milli eðitim müdeðiþikliði iptali isteyene ‘Aman deðiþtirme’ denilmiþtir.” dürlüklerine ya da Bakanlýða ulaþtýrýlmayanlarýn iptal tadedi. lepleri yerine getirilmemiþ, kiþiler yargýya yönlendirilmiþtir. Hâlbuki bu durumda olanlarýn alan deðiþikliði iptal taMillî Eðitim Bakaný’nýn “Alan deðiþikliði iptali isteleplerinin karþýlanmasý gerekirdi. Hukuken haklý olan bir yen öðretmenler, eðer alan deðiþikliðinden önceki görev talep göz ardý edilmiþtir. yerlerine dönmeyi kabul ederlerse baþvurularýný kabul edeceðiz” þeklindeki açýklamasýndan sonra alan deðiþtirenlerMezuniyeti sýnýf öðretmeni olup da Matematik, Türk den çeþitli sebeplerle önceki alanlarýna dönmek isteyenleDili ve Edebiyatý gibi yan alanlara sahip olan öðretmenrin beklentiye girdiklerini belirten Çýnar, konuyla ilgili lerden alan deðiþtirerek liselere geçenler, lise müfredatýnýn yaptýðý açýklamasýnda þunlarý söyledi; “Ýnsan Kaynaklarý aðýr oluþundan dolayý alan deðiþikliði iþlemlerinin iptalini Genel Müdürlüðü tarafýndan illere geçilen bilgi yazýsýnda talep edenlerin taleplerinin kabul edilmemesi, Sýnýf öðret'alan deðiþikliði' iptalinin sadece iller arasý alan deðiþikliði meni olarak görev yapmakta iken Zihinsel Engelliler Sýnýf yapanlarý kapsadýðý ve eski görev yerlerine dönmeleri þarÖðretmenliði alanýna alan deðiþikliði yapan ancak, özel Tekin Çýnar týyla taleplerinin karþýlanacaðý anlaþýlmaktadýr. Bakanlýk, eðitim gerektiren öðrencilerin eðitimi konusunda gerekli alan deðiþikliði iptali isteyenlere, aman deðiþiklik talep eteðitimi alamamýþ olanlarýn iptal taleplerinin dikkate alýnme demiþtir. mamýþ olmasý hem öðrencilerin hem de öðretmenlerin aleyhine olmuþtur. Alan deðiþikliði iptalinin sadece il dýþý olacak þekilde dar tutulmasý ve öðretmenlere geldiðiniz illere geri giderseniz iptalinizi yapayým ve Yine bazý illerde yönetici normlarý ortaokullarla iliþkilendirildikgeri göndereyim denilmesi talebi karþýlamayýp, karþýlamýþ gibi görünten sonra alan deðiþikliði hakký verilirken, bazý illerde bu hak verilmemekten baþka bir þey deðildir. mesi uygulamada birlik ilkesi ile çeliþmiþ devamýnda haksýzlýklara sebep olmuþtur. Bu açýdan bakýldýðýnda alan deðiþikliðinin iptali talepleAlan deðiþikliði iptalinde; 2012 yýlý öðretmenlerin il içi alan deðiri karþýsýnda ortaya konulan yaklaþým çözüm sunmak deðil çözümsüzþikliði sürecinde yaþanan karmaþa ve uygulamada birlikten uzak tasarlüðü dayatmak olmuþtur.” ruflar ortada iken; alan deðiþikliði baþvuru sürecinde, deðiþiklik talebi-

Ýnönü’de meslek seçimi semineri Ý

nönü Anadolu Lisesi'nde meslek tanýtým seminerlerine ÝÞKUR tarafýndan düzenlenen seminerle baþlandý. ÝÞKUR'da Ýþ ve Meslek Danýþmaný olarak görev yapan Yunus Kýzýlýrmak ve Hacel Alan, 11 ve 12. sýnýf öðrencilerine öncelikle ÝÞKUR ve ÝÞKUR’un görevleri hakkýnda kýsaca bilgi verdi. Kýzýlýrmak, öncelikle ‘Meslek nedir?’, ‘Mesleðin yaþamýmýzdaki yeri, meslek seçiminin önemi, meslek seçme döneminde gençleri etkileyen faktörler nelerdir?’ konu baþlýklarýna açýklýk getirdi. Özellikle gençlerin meslek seçiminde etken olan faktörlerin anne-baba, sevilen kiþilerin mesleklerine özenme, popüler olan meslekler, toplum içinde saygýnlýk kazanma ve daha fazla para kazanma olduðunu belirtti. “Mesleði seçmek hayat biçimimizi seçmektir.” sözü ile seçilen mesleðin gelecekte hayatý þekillendireceðini ve sadece seçilen mesleðe

uygun bir hayat yaþanacaðýnýn altýný çizen Kýzýlýrmak, doðru meslek seçmenin önemini vurgulayarak þunlarý söyledi; “Doðru meslek seçmek için öncelikle birey kendini tanýmalý. Yetenek, ilgi, beklenti, kiþisel özellikleri ve fiziksel özelliklerinin farkýnda olmalý.” Yaþanýlan yýllara göre gözde olan mesleklerin deðiþtiðini ifade eden Kýzýlýrmak, 2012 yýlýnda yapýlan araþtýrmalara göre en gözde mesleklerin Bilgisayar ve Sistem Mühendisliði, Finans Analistliði, Fizyoterapist, Diyetisyenlik ve Turizm Ýþletmeciliði olduðunu belirtirken bu mesleklerin yaþanýlan döneme ve ihtiyaçlara göre deðiþtiðine de dikkat çekti. Konuþma ve slaytlar þeklinde sunulan seminerin ardýndan Okul Müdürü Ahmet Güngör, Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý Yunus Kýzýlýrmak ve Hacel Alan’a teþekkür etti. Okul baþarýlarýnýn % 50 olduðunu ve bu

Ýnönü Anadolu Lisesi'nde meslek tanýtým seminerlerine ÝÞKUR tarafýndan düzenlenen seminerle baþlandý.

Öðrenciler meslekleri tanýyor.

baþarýnýn daha da artmasý için öðrencilerin kendilerine uygun olan meslekleri seçmelerinin önemini hatýrlatýp, baþarý için çýtayý hep

yüksek tutmalarý gerektiðini söyleyen Güngör, “Sizler her þey olabilirsiniz, her mesleði seçebilirsiniz ancak ileriki hayatýnýzda

mutlu olmak için baþarýyý elde etmek için siz kendinize en uygun mesleði seçin. Yeter ki isteyin.” sözleriyle öðrencileri motive etti.

2B baþvurularýnda süre uzadý 2B

baþvurularýnda süre 1 ay daha uzatýldý. Kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfýný kaybetmiþ arazilerin satýþýnda 28 Ocak olan son baþvuru tarihi 1 ay daha uzatýldý. Ýade baþvurularý için süre ise 2 ay daha uzatýldý. Bakanlar Kurulu'nun konuya iliþkin kararý, Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlanan Bakanlar Kurulu kararýna göre, 6292 sayýlý Orman Köylülerinin Kalkýnmalarýnýn Desteklenmesi ve Hazine Adýna Orman

2B baþvurularýnda süre 1 ay daha uzatýldý.

Sýnýrlarý Dýþýna Çýkarýlan Yerlerin Deðerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarým Arazilerinin Satýþý Hakkýnda Kanun'da belirtilen ve Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce düzenlenen

güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarýna ya da kesinleþmiþ mahkeme kararlarýna göre oluþturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre 2/B alanlarýndaki taþýnmazlarýn

15

kullanýcýsý ve/veya üzerindeki muhdesatýn sahibi olarak gösterilen kiþilerin baþvuru süresi 1 ay uzatýldý. Ayný Kanun'un yürürlüðe girdiði tarihten sonra düzenlenen

güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarýna ya da kesinleþmiþ mahkeme kararlarýna göre oluþturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre 2/B alanlarýndaki taþýnmazlarýn kullanýcýsý ve/veya üzerindeki muhdesatýn sahibi olarak gösterilen kiþilerin baþvuru süresi de 2 ay uzatýldý. 2B arazilerinin satýþý için baþvuru süreci geçen yýlýn Mayýs ayýnda baþlamýþ ve 30 Ekim 2012 tarihi 28 Ocak 2013 tarihine uzatýlmýþtý. 2B alanlarýnýn satýþýndan bu yýl 4,8 milyar lira gelir elde edileceði tahmin ediliyor.

Gine dönüþü yemekte buluþtular Anadolu Týbbiyeliler Derneði Gine Cumhuriyeti’nde saðlýk çalýþmalarýnda bulundu.

A

nadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER), Gine Cumhuriyeti’nde gerçekleþtirilen saðlýk çalýþmalarýnýn sona ermesinin ardýndan bir yemekle bir araya geldi. Gine’de gerçekleþtirdikleri projenin ardýndan, projede görev alan doktor ve saðlýk ekipleriyle bir yemek programýnda bir araya gelerek kritik etmek, fikir almak ve yeni ufuklar açmak istediklerini belirten ANATIPDER Baþkaný Ethem Zobacý, “Bu çalýþmalara katkýda bulunan bütün doktor arkadaþlara, saðlýk mensuplarýna, ayrýca yaptýðý yardýmlardan dolayý Çorum halkýna ve Valimiz Sabri Baþköy’e teþekkür ediyoruz. Bundan sonra da Anadolu’dan Afrika’ya þifa eli projelerimiz devam edecektir.” dedi. Gine’de yapýlan çalýþmalarla ilgili bilgi de aktaran Zobacý, þunlarý kaydetti, “ANATIPDER olarak daha önceleri iki defa gittiðimizden Gine Cumhuriyeti’nde yaþayan insanlarýn saðlýk alanýnda nelere ihtiyaç duyduklarýný biliyor ve ona göre hazýrlýklarýmýzý yapýyorduk. Önce ilaçlar toplandý, 10-15 akþam her gün mesaiden sonra dernek gönüllüleriyle bir araya gelinerek, toplanan ilaçlar ayrý ayrý tasnif edilip, her doktorun branþýna göre kutulandý. 24 Aralýk’ta orada bu çalýþmalarýn baþlayacaðýndan dolayý, hazýrlanan materyaller ve ilaçlar bu tarihten önce oraya ulaþmalýydý. Daha önce tecrübe ettik, ülkede yeteri kadar ilaç olmadýðýndan, materyal bulunmadýðýndan, baktýðýnýz hastalara ilaç vermediðinizde daha da mahzun oluyorlar. Çünkü ya ilaç bulamýyorlar ya da imkansýzlýktan alamýyorlar.Bundan dolayý kendinizi, iþinizi tam yapamamýþ hissediyorsunuz. Bunu bildiðimizden 10 gün önce kargo ile 800 kg ilacý oraya gönderdik. Vardýðýmýzda bütün ilaçlarýmýz Gine'nin baþkenti Conakry'ye ulaþmýþ ve bizi bekliyordu. Üç ayrý hastanede çalýþmalar

ANATIPDER Baþkaný Ethem Zobacý, çalýþmalarla ilgili bilgi verdi.

Çorum saðlýk ekibi Gine’ye saðlýk hizmeti verdi.

Gine’de üç ayrý hastanede çalýþmalar yapýldý.

Cerrahi alanýnda her iki ülkenin doktorlarý tarafýndan uygulamalý ameliyatlar yapýldý.

yaptýk. Cerrahi alanýnda her iki ülkenin doktorlarý tarafýndan uygulamalý ameliyatlar yapýldý. Binlerce hasta ve çocuk muayene edildi. Göz bölümünde ise hastalar üzerinde fako yöntemiyle katarak ameliyatý uygulandý ve ayný zamanda Gineli doktorlara fako yöntemiyle katarak ameliyatý anlatýldý. Bütün bu yapýlan çalýþmalarýmýz

Gine'de ana haber bülteninde ‘Türkiye'den doktorlar geldi, bedava muayene yapýyor ve ilaç daðýtýyor’ haberi ile iki gün yayýnlandý. Götürdüðümüz ultrason cihazýný, diþ hekimliði ekipmanlarýný ve onlarýn kullanacaðý materyallerimizi ülkemiz adýna, dostluk adýna, ihtiyaç adýna onlara býrakarak geldik. Oradaki

doktor arkadaþlarý ülkemize ve Çorumumuza davet ettik, onlar da buraya gelecek ve kurulan dostluk köprüleri daha da saðlamlaþacak. Giden arkadaþlarýmýz çok yoruldu ancak ümidi kalmayan insanlara ümit olmanýn, görmeyen insanlarýn yeniden görmenin onlara verdiði mutluluðu beraber yaþadýk.”


16 CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Madde baðýmlýsý çocuklarýn son durumu masaya yatýrýldý Ç

orum il merkezinde mýzýn ise okul ortamýna uçucu madde baðýmlýdönmeleri saðlanmýþtýr. lýðý ile mücadele amacýyla Uçucu madde baðýmlýsý ço2010 yýlýnda, Çorum Ýl Emcuklarýmýzýn annelerine yöniyet Müdürlüðü Çocuk nelik Hitit Üniversitesi EðiÞube Müdürlüðü tarafýndan tim ve Araþtýrma Hastanehazýrlanan ‘Çocuklarýmýza si’ne baðlý olarak faaliyet Sahip Çýkalým Projesi’ progösteren Toplum Ruh Saðje ortaðý olan Aile ve Soslýðý Merkezi personeli tarayal Politikalar Ýl Müdürlüfýndan ‘Annelerin Çocuklaðü, Halk Saðlýðý Ýl Müdürra Yaklaþýmý ve Davranýþlalüðü ve Milli Eðitim Mürý’ konulu aile eðitimi yadürlüðü ile birlikte 2010 yýpýlmýþtýr. Ayrýca uçucu lýndan beri uygulanýyor. madde baðýmlýsý çocuklarýmýz rehabilitasyon amaçlý Proje kapsamýnda; Hitit Üniversitesi Eðitim ve uçucu madde kullanan çoAraþtýrma Hastanesi Topcuklarýn tespiti, tedavilerilum Ruh Saðlýðý Merkenin yapýlmasý ve topluma zi’ne yönlendirilmiþlerdir. kazandýrýlmalarý amaçlan‘Saðlýk Tedbiri Kararý’ alýnan çocuklarýn gerek il içi ve gerekse Uçucu madde baðýmlýsý bir dý. kýsýmçocuðumuz ve anneil dýþý imkânlarla tedavilerinin saðlanmaya çalýþýldýðý belirtildi. Konuyla ilgili yapýlan leri için, ülkemizin kültürel açýklamada, 2010 yýlýndan ve tarihi zenginliðine yönebugüne kadar yürütülen çalýþmalar sonucunda uçucu madde kullanan lik farkýndalýk oluþturarak geleceðe daha ümitli bakmalarýný saðlamak çocuklarýn tespitinin yapýldýðý, Çocuk Koruma Kanunu’na göre tedaamacýyla Nevþehir kültürel ve turistik bölgesine gezi düzenlenmiþtir. vilerinin saðlanmasýna yönelik ‘Saðlýk Tedbir Kararý’ alýndýðý ve hakKurum ve kuruluþlarýn ortak çaba ve faaliyetleri çerçevesinde ilimizde larýnda ‘Saðlýk Tedbiri Kararý’ alýnan çocuklarýn gerek il içi ve gerekuçucu madde baðýmlýðý oranýnýn düþürüldüðü, baðýmlý olan çocuklarýse il dýþý imkânlarla tedavilerinin saðlanmaya çalýþýldýðý belirtildi. mýzýn büyük bir kýsmýnýn tedavisi saðlanýp, topluma kazandýrýlmýþtýr. Açýklamanýn devamýnda, “Ayrýca; ortaokul mezunu çocuklarýDün gerçekleþtirilen toplantý gündeminde ise 2013 yýlýnda uçucu mýzdan gönüllü olanlar, Çorum ÝÞKUR Müdürlüðü tarafýndan açýlan madde baðýmlýlýðý ile mücadele çerçevesinde alýnmasý gereken tedbirmesleki kurslara yönlendirilmiþlerdir. Kurslarda baþarý gösteren çoler, uçucu madde baðýmlýsý çocuklar ile ilgili mevcut durum ve uçucu cuklarýmýzýn özel sektör tarafýndan istihdam edilmesi saðlanmýþtýr. madde baðýmlýsý çocuklarýn tedavisine yönelik geliþtirilecek çözümler Eðitimini yarým býrakýp, yeniden devam etmek isteyen bazý çocuklarýele alýndý.

‘10 Ocak tarýmsal öðrenimin miladý’ Z

iraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Türk tarýmýnýn geliþmesinde büyük katkýsý olan Yusuf Þahinbaþ, tarýmsal öðretiminin 167. yýlZiraat Mühendisleri günümüz þartlarýnda oldukça dönümünün ve Tarým Haftasý'nýn çeþitli etkinliklerdüþük ücretle hizmet etmekte ve hiçbir ek ödemeden le kutlandýðýný belirterek, 10 Ocak'ýn tarýmsal öðrefaydalanamamaktadýr. Ziraat Mühendislerinin ücret nimin miladý olduðunu ifade etti. Þahinbaþ, "Türkive diðer sosyal haklarý sýradan memurlarýnkinden ye'de tarýmsal öðretim 10 Ocak 1846 tarihinde Ýsfarklý deðildir. Çok zor arazi þartlarýnda görev yapan, tanbul Yeþilköy'de bulunan Ayamama Çiftliði'nde, o çok farklý konularda birçok projeye imza atan, çok zamanki adý ile Ziraat Mektebi'nin açýlmasý ile baþdeðiþik konularda görev alan Ziraat Mühendislerinin lamýþtýr" dedi. hak ve yetkileri, iþ ve sosyal güvenliði ile özlük haklarýnda bir an önce iyileþtirmelerin yapýlmasý zorunÇok geniþ bir çalýþma alanýna sahip olan ziraat luluk haline gelmiþtir. mühendislerinin birçok mühendislik disiplinini bünyesinde taþýmak zorunda olduðunu dile getiren Bilimsel bir üretim ve verimlilik için zorunlu Þahinbaþ, konuþmasýnda þunlarý söyledi; “Ziraat olan bilgi ve tekniðin, bu bilgileri özümlemiþ teknik Yusuf Þahinbaþ Mühendisinin çalýþma alaný sadece bitkisel ve hayelemanlar aracýlýðýyla çiftçiye aktarýlmasý süreci son vansal gýda üretimi ile sýnýrlý deðildir. Endüstriye hammadde tederece önem arz etmektedir. Bilgi çaðý olarak tanýmlanan son mininden, biyodizel gibi tarýmsal kaynaklý enerji üretimine, hatdönemde geçimini tarýmdan saðlayan insanlarýn bilgi gereksita küresel ýsýnmanýn kontrol altýna alýnmasýna kadar pek çok banimlerinin giderek arttýðýný ve çeþitlendiðini görmekteyiz. Bilgi kýmdan Ziraat Mühendisliði önem taþýmaktadýr. Kullanýlmakta yaþamýn her alanýnda belirleyici bir rol oynamaktadýr. Çiftçiyi olan fosil kaynaklý yakýtlarýn bitkisel kökenli olduðu, yine hasbilgi ile buluþturan, bir bakýma çiftçi ile bilgi ve teknik arasýnda talýklarýn büyük bir bölümünün beslenme kaynaklý olduðu da köprü vazifesi gören Ziraat Mühendislerine günümüzde daha göz ardý edilmemelidir. Tarýma ve Ziraat Mühendisliðine gereçok ihtiyaç duyulmakta ve Ziraat Mühendislerinin görev ve soken önem verildiði takdirde bu ve benzeri birçok problemin çörumluluklarý ile Ziraat Mühendisliðinin önemi daha da artmakzümü konusunda ilerleme saðlanabilecektir. tadýr.”

Atýk pil getirene týraþ bedava Ç

orum'da berberlik yarý pilleri de vatandaþlarýpan Savaþ Alaçam ve mýz bize veriyor. Biz de Mehmet Özdemir, atýk pil kutumuz dolduðu zaman getiren vatandaþlarý bedabir þirket var onlara veriyova týraþ ediyor. Savaþ Alaruz." dedi. çam, 15 gün önce baþlatýAlaçam, kampanyalalan projeye vatandaþlarrýna, ilde bulanan diðer dan büyük destek geldiðiberber arkadaþlarýndan da ni belirtti. Alaçam, 50 destek geldiðini aktardý. adet atýk pil getirene saAlaçam, berberlik meslekal, 100 adet pil getirene ðini yapan arkadaþlarýna saç sakal týraþýnýn ücretsiz seslenerek onlarýn da böyle olduðunu söyledi. bir kampanya düzenlemesi Berberlik yapan Sagerektiðini dile getirdi. Þu vaþ Alaçam, atýk pillerin ana kadar, çöpe gidecek doðaya ve gelecek nesilçok sayýda pili tanýdýklarý lere zarar verdiðini belirtve kampanya sayesinde Mehmet Özdemir, atýk pil getiren vatandaþlarý bedava týraþ ediyor. ti. Alaçam, amaçlarýnýn, topladýklarýný söyleyen gelecek kuþaklarýn daha Alaçam, þunlarý ifade etti: güzel ve düzgün bir yaþam saðlamasý olduðuna dikkat çekerek, kul"Çevremizde tanýdýklarýmýz, arkadaþlarýmýz bizlere büyük deslanýlmayan pillerin çöplere atýlmamasý gerektiðini ifade etti. tek verdi. Tabi bazý berber arkadaþlar kampanyamýzý duyunca 'Biz Alaçam, "Biz bu sosyal sorumluluk projesini 15 gün önce baþde pil getirelim bizi de týraþ yap' diyerek espri yapýyorlar. Ben diyolattýk. Okullarda, camilerde ve bazý kamu kurumlarýnda bulunan atýk rum ki bir atýk pil dahi çevremize büyük zararlar veriyor. Bunu enpil kutusundan kendimiz de aldýk. Ýþ yerimize koyduk. Biz bununla gellemek için çevremizi, doðamýzý ve gelecek nesilleri korumak için da yetinmeyerek bir kampanya düzenledik. Atýk pil getiren vatanherkesin duyarlý olmasýný istiyoruz. Yapýlacak iþ çok külfeti olan bir daþlarýmýzý ücretsiz olarak týraþ ediyoruz. Çok kýsa bir süre olmasýdurum deðil, sadece evlerde kullanýlan ve çöpe gitmek üzere olan na raðmen vatandaþlarýmýzdan büyük raðbet gördük. Sadece týraþ olpilleri atýk pil kutusu olan yerlere versinler. Bu, bir vatandaþlýk gömak için deðil de ayný zamanda iþte, evinde bulunan kullanmadýklarevidir." (Cihan)

‘26 Bakana 26 Bin Dilekçe’ A

ktif Eðitimciler Sendikasý ülke genelinde inanç özgürlüðü için ‘26 Bakana 26 Bin Dilekçe’ eylemi baþlattý. Aktif Eðitim Sen Çorum Ýl Temsilcisi Serdar Özsolak, yaptýðý yazýlý açýklamasýnda iþ kolunda yeni bir sendika olan Aktif Eðitimciler Sendikasý'nýn Çorum'da ve ülke genelinde hýzlý bir þekilde üye çalýþmalarýna devam ettiðini söyledi. Üye sayýsýnýn ülke genelinde 31 bini geçmiþ durumda olduðunu belirten Özsolak, “Sendikamýzýn ülke genelinde baþlatmýþ olduðu "Ýnanç Özgürlüðü Ýçin 26 Bakana 26 Bin Dilekçe’ eylemini tüm halkýmýzla paylaþmak istiyoruz. Anayasadaki muhtelif maddelerle ve uluslararasý düzenlemelerle inanç özgürlüðü koruma altýna alýnmýþtýr. Bu eylemimiz de bu kapsamda iki noktayý vurgulamak ve yasal düzenlemelerle net bir þekilde düzenlenmesini saðlamak için yapýlmaktadýr. Birinci husus, ülkemizde kamu kurumlarýnda görevli bireylerin serbest kýyafetle ve/veya inançlarýnýn gerektirdiði kýyafetle görev yapabilmesi, ilgili yasal düzenlemelerde personelin görevi baþýnda inancýnýn gerektirdiði kýyafetleri giyinmesini engelleyici (özellikle baþör-

tüsü ile görev yapmayý engelleyen) kýsýtlarýn kaldýrýlmasýdýr. Ýkinci husus, kamu hizmeti sunulan bütün kurumlarda, özellikle okullarda yönetici, öðretmen ve öðrencilerin ibadet ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek ibadethanelerin oluþturulmasý için gerekli yasal düzenlemelerin ivedi olarak yapýlmasý, söz konusu taleplerin ideolojik ve siyasi tartýþmalarýn dýþýnda insani bir ihtiyaç olarak deðerlendirilmesidir” dedi. "Bu baðlamda eðitim çalýþaný olan olmayan, kamu çalýþaný olan olmayan tüm halkýmýzýn matbu olarak hazýr olan bu dilekçeyi doldurarak bize ulaþtýrmalarýný bekliyoruz” diyen Özsolak, þöyle konuþtu; “Bizler de genel merkezimiz aracýlýðýyla tüm bakanlýklara bu dilekçeleri ulaþtýracaðýz. Bu eyleme katýlmak isteyen vatandaþlarýmýz anýlan dilekçeyi sendikamýzýn internet sitesinden (http://www.aktifegitimsen.org.tr) indirip bizlere ulaþtýrabilirler. Bu konuda hassasiyetini bildiðimiz halkýmýzýn bize destek vereceklerini biliyor, þimdiden gösterecekleri ilgiden dolayý teþekkür ediyoruz.”

Osmancýk’ta eðitime destek Osmancýk Belediyesi üç boyutlu sesli interaktif ‘insan vücudunu tanýyalým’ maketi daðýttý.

O

smancýk Belediyesi, ana sýnýfý ve ilköðretim öðrencilerine yönelik olarak hazýrlanan üç boyutlu sesli interaktif ‘insan vücudunu tanýyalým’ maketi daðýttý. Osmancýk Belediyesin’nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye’nin okullara ve eðitime destek devam ediyor. Okul bahçelerinde gerçekleþtirdiði çevre düzenlemesi faaliyetlerinin yaný sýra eðitici kitaplar da daðýtan Osmancýk Belediyesi, bu katkýsýný yine sürdürdü. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilköðretim ve ana okulu öðrencilerine yönelik olarak okullara üç boyutlu sesli interaktif insan vücudunu tanýyalým maketi daðýttý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok ile birlikte Ýnönü Ýlköðretim Okulu ve Osmancýk Ana Okulu'nda Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilkokul birinci sýnýf ve ana okulu öðrencilerini sýnýflarýnda

ziyaret etti. Eðitime ve okullara büyük önem verdiklerinin altýný çizen Baþkan Yazýcý, üç yýldýr Çanakkale Zaferi'nin yýl dönümünde eðitici kitaplar daðýttýklarýný hatýrlattý. Ayrýca okul bahçelerine de çevre düzenlemesi destekleri verdiklerini hatýrlatan Baþkan Yazýcý, bu desteklerini yine devam ettirdiklerini kaydetti. Baþkan Yazýcý, gelecek nesillerin geliþimine katký saðlamak için 33 adet üç boyutlu sesli insan vücudunu tanýyalým maketini tüm ilkokul ve anaokullarýna daðýtacaklarýný söyledi. Baþkan Yazýcý, ziyarette bulunduðu Ýnönü Ýlköðretim Okulu ve Osmancýk Ana Okulu'nda okul yöneticilerine insan vücudu maketini hediye etti.

Giriþimcilere AB destekleri anlattý

T

arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðü, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü’nde giriþimcilere Avrupa Birliði desteklerini anlattý. ‘Yerel Ürünler ve Mikro Ýþletmelerin Geliþtirilmesi’ alt tedbiri kapsamýnda yer alan ‘Yerel Ürünler ve El Sanatlarý’ ile ilgili giriþimcilere yönelik geniþ katýlýmlý bir toplantý gerçekleþtirildi. Önceki gün gerçekleþtirilen toplantý ile ilgili bilgi veren TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, “Leblebi, ceviz, turþu, mantý, eriþte, yufka ekmeði, Osmancýk pirinci gibi yöresel tarým ve gýda ürünleri ile ahþap iþi, metal iþi, seramiklerin üretimi, çinicilik, müzik aletleri yapýmý, taþ iþleme, dekoratif taþ iþi, giysi yapýmý, dikiþçilik, giysi dekorasyonu, nakýþ iþleme, örgü gibi el sanatlarý ile ilgili faaliyetlerde bulunan ve bulunmak isteyen, uygun þartlarý taþýyan giriþimcilere ve iþletmelere, yerel ürünler ve el sanatlarýna yönelik binalarýn ve üretim tesislerinin inþasý, modernizasyonu ve geliþtirilmesine, üretimi ve paket-

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu bilgilendirdi.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü’nde giriþimcilere Avrupa Birliði desteklerini anlattý. bilgisayarlar, özel yazýIPARD programýnda yalýmlar ve özel teknolojik pýlan deðiþiklikle söz ekipman satýn alýnmasýkonusu sektörlerde desna ve danýþmanlýk hizteklenecek iþletme bümetlerine % 50 oranýnda yüklüðünün deðiþtiðini hibe desteði verildiðinve çalýþan sayýsýnýn 10 den bahsedildi.” dedi. kiþiden 50 kiþiye, iþletme bilanço ve/veya ciroGiriþimcilerin sosunun yýllýk 1 milyon rularýný da yanýtlayan TL'den 5 milyon TL'ye TKDK Çorum Ýl Koorçýkartýldýðýný vurguladý. dinatörü Kurþun,

lenmesine yönelik makine ve ekipman satýn alýnmasýna, paketleme tesisleri için gerekli makine ekipman satýn alýnmasýna, fabrika satýþ maðazasý veya tanýtým stantlarý da dahil, yöresel ürünler için tanýtým ve pazarlama için ekipman satýn alýnmasýna,

ÝSKÝAD bayan komisyonu toplandý Ý

skilipli Ýþadamlarý Derneði(ÝSKÝAD) ilk bayan komisyonu toplantýsýný avukat Banu Baran Baykal baþkanlýðýnda gerçekleþtirdi. ÝSKÝAD bayan komisyonunun yeni dernek binasýnda yaptýðý toplantýda Ýskilip'in giriþimci bayanlarý ile ilgili ilçede ileriye yönelik nasýl yatýrýmlar yapýlacaðý hangi problemlerle karþýlaþýldýðý, ne tür çözümler üretilebileceði görüþüldü. Komisyon Baþkaný Avukat Banu Baran Baykal toplantýda þunlarý söyledi: "ÝSKÝAD bayan komisyonu olarak Ýskilip'teki giriþimci bayanlar ile ilgili olarak

Ýskilip'in giriþimci bayanlarý ile ilgili ilçede ileriye yönelik nasýl yatýrýmlar yapýlacaðý ele alýndý. ticaret sosyal ve kültürel lar çerçevesinde de yurt lýþma ilk meyvelerini alanlarda ortak fikir biriçi iþ gezileri ve semiverecek. Ýskilipli bayan liðiyle yapýlacak çalýþgiriþimcilerin görüþ ve nerler verilecek. Umadesteklerini bekliyomalarýn ilk adýmýný atrým bu hüsnüniyetle ruz." dedi. mýþ olduk. Bu çalýþmabaþladýðýmýz güzel ça-


CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

17

Gazetecilere 10 Ocak müjdesi B

ursa Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Nuri Kolaylý, AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik’in yýpranma hakkýyla ilgili müjde verdiðini açýkladý. Kolaylý, AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik’in, gazetecilerin yýpranma hakký ile ilgili olarak dün Meclis Baþkanlýðý'na teklif götürüleceðini açýkladýðýný bildirdi. Kolaylý, konuyla ilgili yaptýðý açýklamasýnda þunlarý kaydetti; “AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, 10 Ocak Çalýþan

H

Gazeteciler Günü nedeniyle Ak Parti Genel Merkezi'nde düzenlediði kahvaltýlý basýn toplantýsýnda gazetecilere müjde verdi. Yýpranma hakký için teklifin bugün TBMM Baþkanlýðý'na verileceðini belirten Çelik, "Bugün yöneticilerle deðil emekçilerle birlikteyiz. Siyasiler tarih yapar, gazeteciler tarih yazar. Paydaþ bir iþ yapýyoruz" diye konuþtu. Gazetecilere yýpranma hakký 1961 yýlýndaki kanun ile verilmiþti. Ancak

Hüseyin Çelik

2008'deki 5510 Genel Saðlýk Sigortasý kanunu ile, gazetecilerin yýpranma hakký ellerinden alýndý. O dönemden beri, tüm gazeteci örgütleri gerek hükümet nezdinde,

‘Emniyet-üniversite iþbirliði Çorum’a artý kazanç’

itit Üniversitesi’nin çeþitli fakülte öðrencilerinin kurduðu öðrenci kulüplerinden Ahi Kulübü, Arap Dili Kulübü ve Siyer Kulübü Baþkanlarý, Arap Dili Kulübü Akademik Danýþman Hocasý Prof. Dr. Yakup Civelek eþliðinde Çorum Ýl Emniyet Müdürü, Halil Ýbrahim Doðan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Hitit Üniversitesi Ahi Kulübü Baþkaný Ýsa Öztürk, Arap Dili Kulübü Baþkaný Yunus Kahramantekin, Siyer Kulübü Baþkaný Osman Saraç ve bu kulüplerin üyesi öðrenciler, Nurdan Selen, Ayþegül Karagöz, Zeynep Dað, Sinema Günleri Sorumlusu Mithat Yýlmaz, ‘Maddeye Deðil Hayata Baðlan’ Proje Sorumlusu Numan Karaca'nýn katýldýðý ziyarette, Emniyet Müdürlüðü ile üniversitede kulüpler aracýlýðýyla yapýlabilecek, seminer, konferans, panel, proje ve benzeri etkinliler ele alýndý.

K

Hitit Üniversitesi öðrenci kulüpleri Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan’ý ziyaret etti.

Yapýlan açýklamaya göre, 2011-2012 Eðitim-Öðretim döneminde Üniversite öðrencileriyle polis dayanýþmasýný ve birlikteliðini artýrma ve pekiþtirme amacýyla Çorum Emniyet Müdürlüðü yetkililerinin bazý fakültelerde konferans verdiðini belirten Prof. Dr. Yakup Civelek, bir grup üniversite öðrencisiyle birlikte Çorum Emniyet Müdürlüðü’nü ziyaret ederek, birimler hakkýnda bilgi aldýklarý-

ný ifade etti. Prof. Dr. Civelek, ziyaret esnasýnda üniversite kulüpleri ile Emniyet Müdürlüðü’nün ortak etkinlikler düzenlemesinin, öðrenci-polis birlikteliðini daha da artýrýcý olacaðýný, bu amaçla üniversitenin çeþitli fakültelerde, bazý konularda Emniyet Müdürlüðü’nden ilgili personelin seminer, konferans vermesinin yararlý olacaðýný söyledi. Çorum Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim

Ç

Doðan da, Emniyet Müdürlüðü’nün gençlere yönelik pek çok proje gerçekleþtirdiðini, özellikle Çocuk Þube Müdürlüðü’nün bu konuyla ilgili pek çok çalýþmasý olduðunu söyledi. Madde baðýmlýlýðý konusunda Çorum'un diðer illere nazaran hayli iyi konumda olduðuna vurgu yapan Doðan, madde baðýmlýlýðý konusunun çok hassas olduðunu, bu alanda yapýlacak çalýþmalarýn, Emniyet’ten destek ala-

rak yapýlmasýnýn doðru ve anlamlý çalýþmalar olacaðýný belirtti. Üniversite ve ortaöðretim öðrencilerine yönelik pek çok etkinliði baþarýyla tamamladýðýný ifade eden Doðan, Müdürlük olarak bu tür etkinliklere açýk olduðunu, bunlara destek vereceklerine vurgu yaptý. Emniyet Müdürü Doðan, ‘Huzurlu eðitim-huzurlu kent’ projesi ile okul çevrelerinde konumlandýrýlan motorize ekipler sayesinde daha güvenilir hale getirildiðini, Çocuk Þube Müdürlüðünce orta öðretim öðrencilerine ve ailelerine yönelik koruyucu mahiyette konferans serileri düzenlendiðini söyledi. Üniversite öðrencileri ve Polis'in olumsuz olaylarda, kasýtlý olarak gündeme getirilmesini doðru bulmadýklarýný belirten Doðan ayrýca polisle Üniversite öðrencilerinin birlikte sosyal sorumluluk projeleriyle Çorum'a artý deðer katabileceklerini ifade etti.

Arif Çek’in annesi vefat etti

Enerji kesintisi

alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, yarýn 08:00-16:30 saatleri arasýnda Çorum ili Þehir Þebekesi Bakým Onarým iþleri kapsamýnda 15,8 kV’tan 31,5 kV’ta dönüþüm çalýþmalarý yapýlacaðýndan Hýdýrlýk Caddesi Çevre yolu ile Hal kavþaðý arasý, Aþaðý Sanayi sokaklarýn bir kýsmýna elektrik verilemeyeceðini bildirdi. Öte yandan, 13 Ocak 2013 Pazar günü 08:00-16:30 saatleri arasýnda Hýdýrlýk Caddesi Çevre yolu ile Hal kavþaðý arasý, Aþaðý Sanayi sokaklarýn bir kýsmý, terminal ve eski buðday pazarýna elektrik verilemeyecek.

Sýla Tuz Dünyasý açýlýyor ýla Tuz Dünyasý (Tuzdan Gelen Þifa) Yeniyol Mahallesi Sepetçi Sokak No: 24/A’de açýlacak. Bugün saat 14.00’te yapýlacak açýlýþa davetliler katýlacak.

Türkiye genelinde etkili olan kar yaðýþý Çorum’u da beyaza büründü.

Karla yoðun mücadele T

ürkiye genelinde etkili olan kar yaðýþý Çorum’u da beyaza büründü. Dün geceden itibaren etkili olan ve halen devam eden kar yaðýþý nedeniyle þehir beyaz bir örtüye büründü. Kar yaðýþýyla birlikte Ýl Özel Ýdaresi, Karayollarý ve Çorum Belediyesi ekipleri il merkezi, köy yollarý ve þehirlerarasý yollarda kar küreme ve tuzlama çalýþmalarýna baþladý. Çorum-Ankara ve Çorum-Samsun karayolunda da Karayollarý Bölge Müdürlüðü ekiplerince tuzlama çalýþmasý gerçekleþtirildi. Olumsuz hava koþullarýna karþý sürücüleri uyaran yetkililer, sürücülerin yanlarýnda takoz, zincir ve çekme halatý bulundurmalarý gerektiðini ifade etti. Bu arada Ýl Özel Ýdaresi Müdürlüðü yetkilileri, il genelinde kapalý köy yolunun bulunma-

dýðýný ancak merkez, Osmancýk, Kargý, Sungurlu ve Ýskilip'e baðlý bazý köylerde ulaþýmda güçlükler yaþandýðýný ifade etti. Ýlçelerde etkili olan kar yaðýþý nedeniyle zaman zaman ulaþýmlarda sorun yaþanýyor. Kar kalýnlýðýnýn yüksek kesimlerde

30 santimetreyi, kent merkezinde ise, 5-10 santimetreyi buldu. Kar yaðýþýndan dolayý yollarýn kapanmamasý için 50'ye yakýn personelin araç ve ekipmanla çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirten yetkililer, kapalý

yollara anýnda müdahale edebilmek için 222 1 222 numaralý ihbar hattý oluþturulduðunu kaydetti. Meteoroloji Müdürlüðü yetkilileri ise kar yaðýþýnýn gelecek hafta ortasýna kadar devam edeceðini ifade etti. (ÝHA-AA)

Kar, yolcu otobüslerini zorladý Ekipler karla mücadele çalýþmasý yaptý.

Ö

nceki gece baþlayan kar yaðýþý trafikte seyir edenlere ve vatandaþlara zor anlar yaþattý. Binevler mevki Kocatepe Ýlkokulu önünde halk otobüslerinin kar engeline takýldýðý bildirildi. Yolcu otobüslerinin kayarak, okulun yanýndaki evlerin bahçe duvarlarýna sürttüðü ve tehlike yaratabilecek durumlarýn ortaya çýktýðý kaydedildi.

Binevler mevki Kocatepe Ýlkokulu önünde halk otobüslerinin kar engeline takýldýðý bildirildi

Kar yaðýþý barajlarý dolduruyor

amil Koç personeli ve Radyo Gün sunucularýndan Arif Çek'in annesi Zeynep Terlemez vefat etti. Dün, Ulucami'de kýlýnan öðle namazýna müteakip Ulumezarda defnedilen merhumenin cenazesine çok sayýda vatandaþ katýldý. HAKÝMÝYET, merhumeye Allah’tan rahmet, sevenleri ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

S

Nuri Kolaylý

gerekse muhalefet partileri nezdinde, yýpranma hakkýnýn geri verilmesi için temaslarýný sürdürdüler. Konu Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a kadar götürüldü. Edinilen

bilgiye göre, dün TBMM'deki siyasi parti gruplarý arasýnda yapýlan temaslarda, gazetecilere yýpranma hakkýnýn geri verilmesi konusunda ön uzlaþma saðlandý. Ayrýntýlar üzerinde de uzlaþma saðlanmasý halinde, gazetecilere yýpranma hakkýnýn geri verilmesi için, bugün TBMM Genel Kurulu'nda bir önerge verilmesi sözkonusu olabilecek. Halen TBMM Genel Kurulu'nda genel saðlýk sigortasý ve bazý kanunlarda deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin kanun tasarýsý

K

Memurlarýn sosyal haklarýna yönelik müzakerelerden bir iyi haber de kadýn memurlara çýktý.

Kadýn memurlara iyi haber Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile yetkili konfederasyon ve sendikalar arasýnda yapýlan memurlarýn sosyal haklarýna yönelik müzakerelerden bir iyi haber de kadýn memurlara çýktý. Bakanlýk tarafýndan oluþturulan teknik komisyon, 'izin süresi' ve 'sicil affý'yla ilgili düzenlemelerin ardýndan kadýn memurlarý ilgilendiren bir talebi de deðerlendirdi.

Doðum yapan kadýn memurlara saðlanan gece nöbeti ve gece vardiyasý konusundaki muafiyet süresinin uzatýlmasý talebini ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýna soran komisyon, bu kurumlardan olumlu cevap aldý. Böylece Bakanlýk, muafiyet süresini uzatmaya yönelik yeni bir tasarý taslaðý hazýrladý. Düzenleme Bakanlar Kurulu'nda da olumlu karþýlanýrsa, diðer sosyal düzenlemelerle birlikte Meclis'e sevk edilecek.

‘Ay Ecesi’ perde aralayacak erhat ile Þirin öyküsünün iç F yüzünü anlatan bir oyun: Ay Ecesi, Çorum Devlet Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluþacak. Burçak Çöllü’nün yazdýðý, Mustafa ve Övül Avkýran’ýn

yönettikleri ‘Ay Ecesi’, Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyun, bugün 20:00; yarýn 14:00 ve 20:00’de perde aralayacak.

ýþýn birçok alanda zorluklara sebep olan kar yaðýþý, barajlarýn dolmasýna vesile oluyor... Kýþ aylarýnda yoðunlaþan kar yaðýþý, barajlarýn doluluk oranýný artýrýyor. Devlet Su Ýþleri (DSÝ) verilerine göre FýratDicle gibi büyük havzalarda kar erimeleri mart, nisan ve mayýs aylarýnda barajlarýn akýþ

miktarýnýn yüzde 60'ýna denk geliyor. Türkiye'nin büyük bölümünde kuvvetli ve yer yer yoðun kar yaðýþý görülüyor. Beyaz örtüye bürünen Marmara (Ýstanbul, Bursa ve Bilecik), Karadeniz (Samsun, Rize ve Artvin),Orta Anadolu (Ankara, Konya ve Nevþehir) ve Doðu Anadolu (Van, Bingöl ve Hakkâri)'da hayat sekteye uðruyor.

Sibirya'dan gelen soðuk ve kar, bu bölgelerde yer yer bora ile don olaylarýna da neden olurken; bentlerin, büðetlerin su seviyelerine olumlu katký yapýyor. DSÝ'den yapýlan açýklamaya göre barajlarýn doluluk oranýnda kar erimeleri önemli rol oynuyor. Erimeler, bahar aylarýnda belirgin biçimde artýyor. Doluluk da

kar yoðunluðunun yanýnda ýsý, nem, ot örtüleri ve eðimden dolayý eriyerek akan su miktarýna baðlý olarak biçimleniyor. Tabloya bakýldýðýnda FýratDicle gibi büyük havzalarda tedricen mart, nisan ve mayýs aylarýnda eriyen kardan meydana gelen akýþ miktarý, senelik akýþ miktarýnýn yüzde 60'ýna tekabül ediyor. (Dünya Bülteni)

S

þekilde en geç 30 Nisan 2013 tarihi sonuna kadar internet ortamýnda giriþ yapmalarý veya, 30 Nisan 2013 mesai saati bitimine kadar Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü’ne elden veya kayýtlý posta ile

göndermeleri gerektiði bildirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü V. Murat Ocak, Yýllýk Ýþletme Cetvellerini 30 Nisan 2013 mesai saati bitimine kadar vermeyen veya, yýllýk iþletme cetvel bilgilerini internet ortamýnda süresi

içerisinde giriþ yapmayan iþletmelere 6948 Sayýlý Kanun'un 9. Maddesi gereðince 731 TL idari para cezasý uygulanacaktýr. Adi mektup yoluyla postaya verilen gecikmeler cezayý engellememektedir.” dedi.

Sanayi iþletmelerine duyuru anayi iþletmelerinin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü’nden veya

www.sanayi.gov.tr

adresinden temin edecekleri boþ Yýllýk Ýþletme Cetvellerini, 2012 yýlý iþletme bilgilerini içerecek


18 CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Çorum Ýþitme Engelliler Sarýkamýþ’ta 10 bin vatandaþýn katýldýðý Sarýkamýþ meydan muharebesi yürüyüþüne Çorum Ýþitme Engelliler Kulübünden beþ isimde katýldý.

Ç

Grekoromen A Mil i Takýmý’nda üç Çorumlu

G

rekoromen güreþ A milli takým kampýna Çorumlu üç güreþçi

davet edildi. Güreþ Federasyonu7ndan yapýlan açýklamaya göre

Emrah Kuþ

Bayram Nigar

16-31 Ocak tarihleri arasýnda Sarýyer Kamp Merkezinde yapýlacak

Emrah Kuþ

Kulüplü Yýldýz erkekler

B. Ýhtisas A: 91 - Ýl Özel Ýdare B: 30 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Ýbrahim

Burak Baltacý .

Coþkun,

BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Buðra, Yakup, Gökhan, Ataberk, Sami, Anýl, Alperen, Alp Okay, Yaðýz, Burak, Muhammet. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR B : Þev-

ket, Ahmet, Emre, Mustafa, Emre, Turgut, Þamil, Arda, Ziya .

PERÝYOTLAR :

1. Periyot: 26-9 (Basketbol Ýhtisas A). 2. Periyot: 22-5 (Basketbol Ýhtisas A). 3. Periyot: 25-8 (Basketbol Ýhtisas A). 4. Periyot:18-8 (Basketbol Ýhtisas A).

olan grekoromen A milli takým kampýna Çorumdan 55 Kg’da Harun Bozoðlu, 74 Kg’da Emrah Kuþ ve 120 Kg’da ise Bayram Nigar davet edildi. Önümüzdeki dönemde yapýlacak olan üç ayrý uluslararasý turnuvada bu milli takým kampýndan deðiþik isimler milli formayý giyecekler. Çorumlu güreþçilerinde bu turnuvalarda milli mayoyu giymeleri bekleniyor.

orum Ýþitme Engelliler Kulübü 4-6 Ocak tarihleri arasýnda Sarýkamýþ’ta düzenlenen ‘Türkiye Þehitlerine Yürüyor’ organizesine katýldý. Türkiye genelinden 10 bin kiþinin katýldýðý yürüyüþe Çorum Ýþitme Engelliler kulübüde kendisine ayrýlan beþ kiþilik ekiple katýldý. Çorum’dan Caner Bayraktar, Selim Döngel, Selahattin Özçiftçi, Yakup Küre ve Hasan Oral katýldýlar. Katýlan beþ isimden üçü merkez, ikisi Osmancýk biriside Sungurlu’dan. Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan organize edilen yürüyüþe katýlan onbin kiþinin içinde Çorum adýna bu anlamlý organizeye katýlan Çorum Ýþitme Engelliler Kulübü hem duygulandý hemde böyle bir organizenin içinde olmanýn mutluluðu ve gururunu yaþadý.

Sarýkamýþ’ta Þehitler Yürüyüþüne katýlan Çorum Ýþetme Engelliler kulübü üyesi beþ kiþi toplu halde görülüyor

Yýldýz Kýzlar voleybolda mücadele bugün baþlýyor Okullu Yýldýz Kýzlar voleybol il birinciliðinde mücadele bugün oynanacak dört maçla baþlýyor. Ýl birinciliðinde kýzlarda sekiz okul dörderli iki grupta mücadele edecek. A grubunda Alaca Denizhan YÝBO, 23 Nisan Ortaokulu, TOKÝ Þehit Þükrü Özyol ve Mimar Sinan Ortaokullarý mücadele ederken B grubunda ise Ýskilip Atatürk Ortaokulu, Merkez YÝBO, Mecitözü YÝBO ve

Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu yer alýyor. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda oynanacak ilk gün maçlarýnýn programý þöyle: Saat 10.00 23 Nisan Ortaokulu - TOKÝ Þehit Þükrü Özyol. Saat 11.00 Alaca Denizhan YÝBO Mimar Sinan Ortaokulu. Saat 12.00 Ýskilip Atatürk Ortaokulu - Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu, Saat 13.00 Merkez YÝBO - Mecitözü YÝBO.

Türkiye Wushu Federasyonu Muay Thai Ýl birinciliði kurullarýnda dört Çorumlu T hafta sonu yapýlacak

M

uay Thai Ýl birinciliði hafta sonunda yapýlacak. Atatürk Spor Salonu Boks Salonu’nda yapýlacak olan il birinciliðinde minikler ve yýldýzlar kategorilerinde müsabakalar yapýlacak. Cumartesi ve pazar günü sabah saat 10.00’da baþlayacak olan il birinciliðine merkez ve ilçelerden çok sayýda sporcunun katýlmasý bekleniyor. Ýki gün sürecek olan müsabakalar sonunda sýkletlerinde dereceye giren sporculara madalyalarý verilecek. Hafta sonu yapýlacak olan il birinciliði müsabakalarý sonunda sýkletlerinde dereceye giren sporcular 1-3 Þubat tarihleri arasýnda ilimizde yapýlacak olan Karadeniz Bölge birinciliðinde mücadele etmeye hak kazanacaklar.

Fazlý Konduoðlu ve Rýza Kayar Organizasyon kurulunda

Ayfer Sucu

ürkiye Wushu Federasyonu kurullarýnda dört Çorumlu görev aldý. Federasyon’da yeni yönetimlerin oluþmasýnýn ardýndan kurullarda yeni yýlda açýklanmaya devam ediyor. Wushu Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre Organizasyon Kurulunda ilimizden Fazlý Konduoðlu ve Rýza Kayar görev yapacaklar. Taolu Teknik Kurullarý Nan Guan stilinde Ayfer Sucu, görev alýrken Ýl Temsilcisi olarak görev yaparken Sinop’a tayini çýkan Abdullah Yiðittaþçý ise Taolu Taýchý Stili Teknik Kurulu’nda görevlendirildi.

Liseli Genç Kýzlar futsalda ikinci tur ikinci maçlarý dün oynandý

Spor Lisesi yarý final biletini aldý L

Ýl Özel Ýdare A: 58 - B. Ýhtisas B : 52 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hakan Kaya, Fur-

gür, Çaðatay, Mücahid, Alperen, Barýþ, Kubilay; Akýn, Serkan, Furkan, Deniz.

ÝL ÖZEL ÝDARESPOR A : Onur, Yiðit, Emrehan, Berkay, Elvan, Yusuf, Ataberk .

1. Periyot: 12-7 (Basketbol Ýhtisas B). 2. Periyot:25-14 (Ýl Özel Ýdarespor A). 3. Periyot:13-12 (Basketbol Ýhtisas B). 4. Periyot: 15-13 (Ýl Özel Ýdarespor A).

kan Alagöz .

BASKETBOL ÝHTÝSAS B :

Öz-

iseli Genç kýzlar futsal il birinciliðinde ikinci tur gruplarda ilk maçlar oynandý. A grubunda Osmancýk Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi ile Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi maçýnýn son dakikalarý nefes kesti. Maçta Osmancýk Ýsmail Burak Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi rakibi önünde 3-0 üstünlüðü yakaladý. Bil-

ge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi Beste’nin iki golüyle farký bire indirdi, Osmancýk temsilcisi Büþra ile farký yeniden ikiye çýkardý. Maçýn son iki dakikasýna iki farklý maðlu giren Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi son iki dakikada Cansu’nun attýðý iki golle maçý 4-4’e getirdi ve normal süre bu skorla berabere bitti. Statü gereði puan eþitli-

ði halinde avantajlý takýmý belirlemek için penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltý atýþlarýnda rakibine 2-1 üstünlük saðlayan Osmancýk Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi avantaj yakaladý. B grubundaki ilk maçta ise Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi karþý karþýya geldi. Spor Lisesi rakibi önünde ilk

PERÝYOTLAR :

dakikada bulduðu golle öne geçti ve ilk yarýsýný 5-0 önde tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýnda da üç gol bularak 8-0’lýk galibiyetle salondan ayrýlarak yarý finalde mücadele etmeyi garantile-

di.

Ýkinci tur gruplarda ikinci maçlar bugün oynanacak. Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda oynanacak günün ilk maçýnda saat 11.00’de Kýz Teknik ve Meslek Lisesi

ile Bilge Kaan Ticaret Meslek Lisesi, saat 12.00’de ise Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi ile Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi takýmlarý karþýlaþacak.

Bilge Kaðan TML: 4 - Osm. A. Öðretmen: 4 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür

Mehmet Tuðluk.

RE ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ:

Soytemiz,

BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Sümeyra, Buket, Nevin, Zeynep, Cansu, Beste, Ceren, Aysel, Dilara.

Rabia, Edanur, Elif, Büþra, Emine, Esma, Bengisu, Tuðba, Merve, Betül. GOLLER: 14. 15. ve 24. dakikalarda Tuðba, 28. dak. Büþra (Ömer Derindere), 26. ve 27. dakikalarda Beste, 29. ve 30. dakikalarda Cansu (Bilge Kaðan).

OSMANCIK ÖMER DERÝNDE-

Ticaret Meslek Lisesi güçlü rakibi Spor Lisesi’ne farklý yenilmekten kurtulamadý

Spor Lisesi: 8 - Ticaret Meslek Lisesi: 0 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür

Mehmet Tuðluk.

Soytemiz,

ANADOLU GÜZEL SANAT-

LAR VE SPOR LÝSESÝ: Yonca, Zahide, Kübra, Banu, Cangül, Derya, Muazzez, Fatma, Dilan, Zehra, Melikenur, Gözdenur.

TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Melike, Gizem, Demet, Gamze Çayýr, Gamze Budak, Kübra, Buse, Esra, Ayþe, Müberra, Hatice, Yadigâr. GOLLER : 1. 12. 20. ve 24. dakikalarda Zehra, 5. ve 8. dakikalarda Cangül, 13. ve 25. dakikalarda Dilan (Spor Lisesi).

Osmancýk Anadolu Öðretmen Lisesi, Bilge Kaðan’la yeniþemedi avantaj yakaladý


CUMA 11 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

19

(Ç.HAK:111)

YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 19 EY 003 plakalý aracýma ait ruhsatý, E sýnýfý sürücü belgemi ve Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Ýsa ÞAHÝN Hasan oðlu 17/1/1967 Çorum Güney Köyü Doðumlu

(Ç.HAK:114)

YÝTÝK 19 DY 529 plakalý araca ait ruhsatý kaybettim. Hükümsüzdür.

Hasan ÞAHÝN Reþit oðlu 25/5/1947 Çorum Güney Köyü Doðumlu

(Ç.HAK:113)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Sefa YARIÞ Mehmet oðlu 1998 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:111)

31 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

23 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

19 TS 055 plakalý Toyota Avensis 1.6 Elegant marka, 2010 model, siyah renkli hasarsýz aracýn satýþý iþi Muhammen bedel: 43.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

19 M 0013 plaka sayýlý, 1997 model Ford marka, beyaz renli minibüs cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 11.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

19 AC 210 plaka sayýlý, 1998 model, Volkswagen marka, mavi renkli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu

1 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili Merkez Gülabibey Mahallesi, Aliki Yolu Kapaklý Kýrý mevkii, cilt no 68, sayfa no 6724, ada 1065, parsel 17’de kayýtlý 300,00 m2 alanýnda arsa vasfýnda 12/78 arsa pay/payda, 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C ÇORUM VALÝLÝÐÝ (Defterdarlýk Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðü)

GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI

Çorum Ýli Ovakarapýnar Köyünde 111 ada 5 parsel nolu 583.00M2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmaz mal 6183 Sayýlý Kanunun 90.maddesi gereðince teþekkül etmiþ bulunan satýþ komisyonumuz tarafýndan açýk artýrma suretiyle peþin para ile satýþý yapýlacaktýr. Gayrimenkulun rayiç deðeri 7.000,00TL olup %7.5 teminat tutarý 525 ,00TL dir. Teminat olarak 6183 Sayýlý kanunun 10.maddesinin l-4'. bentlerinde yazýlý olanlar kabul edilecektir. Ýhale, Çorum Defterdarlýðý Gelir Müdürlüðü Toplantý Salonunda 30.01.2013 tarihinde saat 14.15-14.30 da Satýþ Komisyonunca yapýlacaktýr. Teminat, Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðü (veznesine) yatýrýlarak karþýlýðýnda" alýnacak emanet makbuzun (Defterdarlýk Gelir Müdürlüðü) Satýþ Komisyonuna 30.01.2013 tarihinde saat 13,45'a kadar ibraz edilmesi gerekmektedir. Gayrimenkulün malýn satýþýnda verilen bedel, Gayrimenkule biçilen rayiç deðeri %75'ini bulmadýðý ve yapýlan masraflarý karþýlamadýðý takdirde, en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla artýrma 7 gün daha uzatýlarak 06.02.2013 tarihinde ayný yer ve saatte tekrar satýþa çýkarýlacaktýr. Gayrimenkul satýþ þartnamesi Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðü (Satýþ Servisinden) alýnacaðý gibi bu dairenin ilan panosunda görülür. Ýhaleye katýlan kiþiler satýþ þartnamesini görmüþ ve yazýlý þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Satýþ bedeli üzerinden hesap edilecek KDV, Damga Vergisi, Tapu Harcý ve Ýlan masraflarý alýcýya aittir. Yukarýda yazýlý hususlardan baþka bilgi almak isteyenler Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðü (Satýþ Servisine) baþvurabilirler. Ýþbu ilanýn tapu kaydýyla adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydýnda ad ve adresleri geçip de teblið edilemeyen ilgililere de teblið yerine kaim olduðu. ÝLAN OLUNUR. Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ELEMANLAR ARANIYOR Yeni açýlacak olan servisimize

kaporta, boya, mekanik, elektrik ustalarý alýnacaktýr.

19 ÞUBAT Çourm 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Bayat köyü, 94 parselde kayýtlý 26.000 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 474.812,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Prestij Özel Servis Mür. Tel: 0 532 559 89 28

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

* Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Carrefour arkasýnda satýlýk 155 m2 daire 120 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 145 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 65 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 130 m2 mantolamalý daireler * Ulukavak Polis Karakolu civarý ankastreli satýlýk sýfýr daireler * Bahçelievler’de 135-180 m2 arasý satýlýk daireler * Binevler’de satýlýk villa arsalarý * Ahçýlar’da satýlýk baðlar * Ilýca’da satýlýk baðlar * Ayarýk’ta satýlýk baðlar * Satýlýk Hobi Bahçeleri 1.000 m2 * Tekceviz’de 145 m2 2. kat daire 110 bin+pazarlýk

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

Kiralýk Ýþyeri

SEKRETER ARANIYOR

Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere 20-30 yaþlarý arasýnda diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yýlmaz Oto Emlak Ofisi Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad. 100. Yýl Çarþýsý Büro Kýsmý 1. Kat 224 24 61-0 532 667 72 48

ELEMAN ARANIYOR Emlak ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu ya da 2 yýllýk yüksek okul mezunu geliþime açýk tercihen tecrübesiz bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Kara Ýnþaat Kale Mah. Emek Cad. No: 10 Tel: 0 541 599 04 75

(Ç.HAK:2250)

Osman ATICI Ýsmail oðlu 1951 Çorum Doðumlu

Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Lokum alýmý Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 3, sayfa 265, parsel 262’de 8.700.00 m2 alanýnda tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.220,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 4, sayfa 353, parsel 350’de 10.100,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.050,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:15-14:25 *** 3. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1204, parsel 1192’de 21.400,00 m2 alanýnda

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:66)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

22 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

28 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

18 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

Ilýca Caddesinde 400 m2 dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 451 89 56

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir (Ç.HAK:3777)

2013 yýlý 41 kalem týbbi

Malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 2. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 1992 ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 21.400,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 *** 4. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1247, parsel 1235’de 7.300,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.300,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:45-14:55 ***

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

SATILIK DUBLEKS ELEMANLAR ARANIYOR LÜKS DAÝRE Bahçelievler Mah. Yýlmaz Yavuz Apartmaný 6+1 dubleks lüks daire (güney-batý cephe) sahibinden satýlýktýr. Not: Lüks araçla takas olunur. Mür. Tel: 0 532 630 28 19-0 538 822 00 70

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu tercihen elektrik-elektronik bölümü mezunu ve yetiþtirilmek üzere bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:102)

16 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

21 OCAK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Havuz bakým onarým çalýþtýrýlmasý ve temizliði hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:91)

Aksaray 1 adet, Amasya 1 adet, Çorum 5 adet, Karaman 1 adet, Kayseri 3 adet, Konya 5 adet, Nevþehir 1 adet, Sivas 1 adet, Tokat 1 adet, Yozgat 1 adet olmak üzere 20 adet temizlik elemaný alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB Binasý No 8 Çorum Saat: 10:00 ***

35 VA 136 plakalý 2008 model Volkwagen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 33.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

06 YS 077 plakalý 2008 model Ford marka kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 26.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Saat: 15:00-15:10 ***

(Ç.HAK:88)

KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü

17 OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

24 OCAK T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:73)

34 EJ 6463 plakalý, 2007 model, Hyundai marka, krem beyazý renkli, H100 TCI açýk kasa tipli, kamyonet cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

sarf malzeme (UBB kapsam dýþý) idari çerçeve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3661)

11 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:3429)

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

ÖZBEK TELEFON Karel Yetkili Servisi Alarm-Güvenlik Sistemleri Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) 0 535 502 13 27-224 04 04


Kýzýlcahamam’dan Ramazan Tok tamam

Ç

CUMA 11 OCAK 2013

Ramazan Tok

orumspor’da transfer yasaðýnýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan baþlayan görüþmelerde anlaþma saðlanan son isim Kýzýlc ahamamspor’dan Ramazan Tok oldu. Teknik Heyetin yaptýðý araþtýrma ve görüþme sonunda anlaþma saðlanan Ramazan Tok 1990 Rize doðumlu. 2008 yýlýnda Rizespor’da ilk profesyonel imzayý atan Ramazan Tok üç yýl yeþil be-

yazlý formayý giydikten sonra geçtiðimiz sezonda Kýzýlcahamamspor’a transfer oldu. Ýki sezondur bu takýmýn kadrosunda bulunan Ramazan Tok henüz forma þansý bulamadý. Stoper mevkiinde oynayan Ramazan Tok’un hafta sonunda Çorum’a gelerek Çorumspor’la birlikte çalýþmalara baþlamasý bekleniyor.

Çorumspor, Merzifon’la yeniþemedi Ç

orumspor ikinci yarý hazýrlýklarý kapsamýnda dün Amasya amatör lig takýmlarýndan Merzifonspor ile oynadýðý maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrýldý. Önceki gün transfer açma sevincini yaþayan kýrmýzý siyahlý takýmda dünki Merzifonspor maçýnda yeni kadroya katýlan isimler-

Çorumspor ikinci yarý hazýrlýklarý arasýnda oynadýðý ilk hazýrlýk maçýnda Amasya 1. Amatör küme takýmlarýndan Merzifonspor ile 1-1 berabere kaldý. Kýrmýzý siyahlý takým rakibi önünde yine hücum yollarýnda etkisiz bir görüntü verirken bazý isimlerin güçlenmesi dikkat çekti. Merzifonspor ilk yarýyý Atýf’ýn golüyle önde tamamladý Çorumspor 85. dakikada Gökhan’la beraberliði saðladý.

den ikisi Enes ve Fatih azda olsa forma giydiler. 1 nolu sentetik çim sahada oynanan maçta iki takýmda kadrosundaki

tüm futbolculara forma þansý verdiler. Kar yaðýþý nedeniyle zorlaþan zeminde oynanan maçta Çorumspor lig maçlarýn-

Hazýrlýk maçý karla kaplý bir sahada oynandý

dakinin aksine daha yüksek mücadele verirken yine gol yollarýnda sýkýntýlý bir görüntü verdi. Henüz baþlalamýþ Amasya 1. Amatör Küme maçlarýna hazýrlanan Merzifonspor takýmý kadrosunda tecrübeli isimlerden kurulu. Çorumspor orta alanda topa sahip olmayý baþarmasýna karþýn gol yollarýnda etkili olamazken konuk Merzifonspor ise hücumu daha çok düþündü ve tecrübeli ayaklarýyla pozisyonlar buldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmda kadrodaki tüm futbolcular forma giydiler. Maça Merzifonspor daha etkili baþladý ve korner atýþýnda savunma kaleci hatasý sonucunda kalesinde golü gördü. 16. dakikada sað kanattan Merzifonspor’un kazandýðý korner atýþýný Kadir ortaladý savunmadan seken top arka direk-

Çorumspor, Merzifonspor ile oynadýðý hazýrlýk maçý orta alan mücadelesi þeklinde geçti

SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM: Nurettin Kabalak ÇORUMSPOR: Serkan (30. dak. Muhammet)(70.

1-1

dak. Süleyman), Samet Sur (60. dak. Harun)(80. dak. Metehan), Bilal, Osman Seçkin, Fatih (40. dak. Abdulsamet), Enes (66. dak. Erol), Yasin Tüzün (46. dak. Fatih Bolat), Ubeydullah (46. dak. Onur), Gökhan, Avni (46. dak. Samet Bayrak), Yasin Özkarslý. MERZÝFONSPOR: Fýrat (65. dak. Alperen), Tuncay (78. dak. Enver), Mustafa, Osman, Mehmet (78. dak. Samet), Ferhat (68. dak. Yusuf), Kadir, Hakan, Emre (78. dak. Ender), Hasan, Atýf (78. dak. Utku. GOLLER: 16. dak. Atýf (Merzifonspor), 85. dak. Gökhan (Çorumspor). te Serkan topu tokatladý, bu topu bom boþ önünde bulan Atýf köþeden topu Çorumspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Maçýn ilk yarýsý bu golle konuk Merzifonspor üstünlüðü ile sona erdi. Ýkinci yarýda iki takýmda sýk sýk oyuncu deðiþikliði yapýnca maçta ilk yarýdaki tempo olmadý. Zaman zaman gerginlikte olsa maç dostça bitti. Son bölümde kýrmýzý siyahlý takýmýn beraberlik baskýsý Gökhan’la sonuç verdi.Ticaret Meslek Lisesi güçlü rakibi Spor Lisesi’ne farklý yenilmekten kurtulamadý 85. dakikada orta alandan savunmanýn arkasýna atýlan derinleme pasla Gökhan hareketlendi çaprazdan ceza sahasýna girdiði anda yerden uzak köþeye plase bir vuruþla topu Merzifonspor aðlarýna göndererek skoru 1-1 yaptý.

Topal ve Üstünkaya evet dedi Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Samsunspor’dan Aykut Topal ile Gümüþhanespor’dan Hasan Üstünkaya ile prensipte anlaþtýklarýný yönetimin onay vermesi halinde iki futbolcunun yarýnki çalýþmalara katýlacaklarýný söyledi. Alt yapýdan Muratcan’da profesyonel yapýlacak.

Ç

orum Belediyespor’un transfer etmek istediði iki isimle prepsipte anlaþma saðlandý. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Samsunspor’dan stoper Aykut Topal ile Gümüþhanespor’dan sol kanat oyuncusu Hasan Üstünkaya ile prensipte anlaþma saðlandýðýný bildirdi. Gümüþdað, görüþüp anlaþmaya vardýðý iki isimle ilgili olarak raporunu yönetime sunacaðýný yönetimin vereceði karara görede bu iki futbolcunun yarýn Çorum’da baþlayacaklarý son etap çalýþmalarýna katýlacaklarýný söyledi. Gümüþdað transferde uygun isim bulmalarý halinde kadrolarýna katacaklarýný ayrýca alt yapýdan kampa götürdükleri Muratcan’ý da profesyonel yapacaklarýný belirtti.

Gözübüyük dün oynanan Merzifonspor maçý sýrasýnda yaptýðý yazýlý açýklamada öncelikli olarak transfer yasaðýný açarak büyük bir iþ baþaran Rumi Ispanak ve 3-4 yöneticinin üstün gayreti sonunda zoru baþardýklarýný belirterek kendilerine tüm camai adýna te-

þekkür etti. Bu sýkýntýlý dönemde Çorumspor taraftarýnýn iyi gün dostu olduðunu gördüklerini belirten Hasan Gözübüyük ‘Ne acýdýr ki bölgesel liglerde 3-4 bin kiþiye oynayan ilçeler varken bizim iki tane profesyonel ligde takýmýmýz olmasýna raðmen seyinci sayýmýz 300 kiþiyi geçmiyor. Bu kadar acý bir þey olamaz. Bu aþamadan sonda tüm taraftarlardan puan durumana bakmadan sýralamaya bakmadan stadyumda vereceðimiz

Kurtuluþ Savaþý’nda yanýmýzda görmek istiyoruz. Ayrýca ilk zamanlarda kabullenmekte zorlandýk ancak Belediyespor’da bizim takýmýmýz. Bunun içinde Yozgat maçýnda bir þey baþlatmak istedik fakat bir kaç idareci siz biz olayýna girdiði için taraftarlarýmýz bu olaya sýcak bakmadý. Buna raðmen benim taraftarlarýmýzdan isteðim ikinci yarýda her iki takýmýmýzada destek versinler.

Kýsa süre içinde olsa yönetim içinde bulundum, Bu dönemde gördümki Çorumspor olarak bizler gittiðimizde Belediye Belediye ile iþimiz olur diyerek bizi geri çevirenlere, Belediyespor yöneticileri gittiði zamanda ‘Çorumspor’a verdikde ne oldu’ diyerek geri çeviriyorlar. Buda gösteriyorki Çorumlu ilinin iki profesyonel takýmýnýda sahip çýkmýyor. Artýk þehrin ilimiz temsilcilerine sahip çýkma zamanýdýr’ dedi.

Gençlerbirliði 2. Küme Büyükler liginden çekildi 2.

Çorumspor Taraftar Derneði Baþkaný Hasan Gözübüyük

Küme Büyükler liginden ilk fire Gençlerbirliði oldu. 2. Küme Büyükyler ligi A grubunda mücadele etmesi beklenen Gençlerbirliði ligden çekildi. Bu sezon 16-17 yaþ kategorisindeki futbolcularla 1. Küme U 19 liginde mücadele eden Gençlerbirliði, 2. Küme baþlama tarihinde U 16 ve U 17 katego-

risindeki müsabakalarýnda baþlayacak olmasý üç kulvarda birde sporcularýn yýpranacaðý gerekçesiyle ligden çekildiðini bildirdi. Gençlerbirliði’nin çekilmesiyle 2. Küme Büyükler liginde iki grupta altýþar takým mücadele edecek. Ligde ilk maçlar 3 Mart pazar günü oynanacak.

Tosya maçýda Çorum’da orumspor ikinci yarý öncesinde oynayacaðý ikinci hazýrlýk maçýnda pazar günü Tosya Belediyespor’la Çorum’da karþýlaþacak. Ýkinci yarý için çalýþmalarýn provasýný yapmak ve kadrosuna yeni kattýðý isimlerin performansýný görmek amacýyla Teknik Heyet tarafýndan alýnan hazýrlýk maçlarýnýn ikincisi olarak pazar günü Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden Tosya Belediyespor ile oynanacak. Maçýn Çorum’da oynanacaðý sahasýnýn ise hava þartlarý ve sahalarýn durumuna göre pazar günü belli olacaðý belirtildi.

Belediyespor yarýn toplanýyor

Çorumspor Taraftar Derneði Baþkaný Hasan Gözübüyük transferin açýlmasýnda emeði geçen yöneticilere teþekkür etti. Gözübüyük, ligin ikinci yarýsýnda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda kurtuluþ savaþý vereceklerini tüm Çorumlularý stada beklediklerini söyledi. Baþkan Gözübüyük ayrýca Çorumspor’un da Belediyespor’unda bu þehrin takýmý olduðunu belirterek iki takýmýna sahip çýkýlmasý gerektiðini belirtti.

Ç

Hasan Üstünkaya

Ç

‘Kurtuluþ Savaþý’na tüm Çorumlularý bekliyoruz’ orumspor Taraftar Derneði Baþkaný Hasan Gözübüyüklü, transferin açýlmasýnýn ardýndan camiaya umut geldiðini belirterek ikinci yarýda puan tablosuna bakmadan tüm Çorumlularý maçlara gelerek takýmlarýna sahip çýkmasýný istedi.

Aykut Topal

Ç Ferhat Tahmas, Hasan Koç eski dostlarý Cafer’le

Eski dostlar hasret giderdi Ç

orumspor’un dün Merzifonspor ile yaptýðý hazýrlýk maçý eski dostlarý bir araya getirdi. Bir çok kulüpte futbol oynadýktan sonra Çorumspor’da deðiþik dönemlerde forma giyme þansý bulan Ferhat Tahmas ve Hasan Koç memleketlerinin takýmý Merzifonspor’da futbol hayatlarýný sürdürüyorlar. Ýlerlemiþ yaþlarýna raðmen tanýyanlarýn hala Çorumspor’da forma giydikleri dönemdeki halleri ile dikkat çeken iki tecrübeli futbolcu kendi dönemlerinde de Çorumspor’da görev yapan Cafer Uçar’la maç öncesinde bir araya gelerek sohbet ettiler ve hasret giderdiler.

orum Belediyespor ikinci yarýnýn son etab hazýrlýklarý için yarýn Çorum’da toplanýyor. Ýkinci yarý için ilk etap çalýþmalarýný Çorum’da yapan ardýndan dokuz gün süreyle Side’de kamp yapan ve beþ hazýrlýk maçý oynayan Çorum Belediyespor çarþamba günü öðleden sonra tatile çýkmýþtý. Mavi beyazlýlar yarýn öðlen saatlerinde Çorum’da toplanacak ve yapacaðý tek antrenmanla ikinci yarýnýn ilk hafta maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak.

Mürsel Barýldar Ýþitme Engelliler Federasyon Yönetimi’ne girdi Ç

orum Ýþitme Engelliler Federasyonu Baþkaný Mürsel Barýldar, Ýþitme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi oldu. Federasyon’larýn geçtiðimiz aylarda yapýlan Genel Kurullarý sonunda Türkiye Ýþitme Engelliler Federasyonu’nda yeni baþkanlýða Osman Arslan seçildi. Arslan’ýn yönetimine Çorum Ýþitme Engelliler Kulübü Baþkaný Mürsel Barýldar’da girdi. Federasyon Yönetim Kurulu üyeliðine seçilen Mürsel Barýldar, Çorum’daki kulüp baþkanlýðýnýn yaný sýra bu önemli görevide birlikte götürmeye çalýþacaðýný söyledi. Barýldar, Federasyon Yönetim Kurulu üyesi olarak Çorum’da daha fazla organize ve destek bulunmasý konusunda elinden gelen çabayý göstereceðiri sözlerine ekledi.

Mürsel Barýldar Ýþitme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu’nda görev aldý

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you