Page 1

Býyýk: ‘Þer ittifakýnýn niyeti kaos çýkarmak’ ‘ABD ve Ýsrail Ýliþkilerinin Teolojik Arka Planý’ konulu konferans, Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu’nda gerçekleþti. Konferansta konuþan Doç. Dr. Mustafa Býyýk, “Ortadoðu’da emelleri bulunan þer ittifakýnýn niyeti kaos çýkarmak” dedi.

* HABERÝ 12’DE

Doç. Dr. Mustafa Býyýk

Buzlanma nedeniyle kontrolden çýkan otomobil baraja uçtu.

Baraj’a uçtular

sað kurtuldular * HABERÝ 15’DE

Kayýplar can acýtýyor Çorum’un aralarýnda bulunduðu 81 ilde yapýlan araþtýrmaya göre, 20082011 yýllarý arasýnda kaybolan çocuk sayýsý 27 bini geçti.

* HABERÝ 5’DE

TOKÝ Çorum’da arsa satacak * HABERÝ 8’DE

PKK’nýn Karadeniz açýlýmýna ‘özel’ önlem 10 ARALIK 2012 PAZARTESÝ

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Emniyet Genel Müdürlüðü, terör örgütü PKK/KCK'nýn 'Karadeniz Açýlýmý'na özel harekat þubeleriyle önlem aldý. Çorum ve Sinop'a ilk kez Özel Harekat Þube'leri kuran Emniyet Genel Müdürlüðü, keskin niþancý özel timcileri Karadeniz kýrsalýna konuþlandýrdý. * HABERÝ 12’DE

Þeker Fabrikasý Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ, basýn mensuplarýna fabrikayý gezdirdi.

Þeker rekor kýrdý Þeker Fabrikasý Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ, 2012 sezonunda hedef kapasitelerinin 7 bin 300 ton gün olmasýna raðmen ortalama % 111 fazla kapasite ile çalýþýlarak 8 bin 100 ton gün ile 22. yýlýn rekorunu kýrdýklarýný açýkladý.

* HABERÝ 7’DE

Rektörlük taþýnýyor yeni birimler açýlýyor Hitit Üniversitesi Rektörlüðü taþýnma iþlemlerine baþladý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, rektörlük binasýnýn bir hafta içinde Mühendislik Fakültesi yanýnda bulunan binaya taþýnacaðýný söyledi. Alkan, yeni binaya taþýndýktan sonra proje koordinayson merkezi, öðrenci iliþkileri ve staj birimi gibi yeni bölümleri açacaklarýný kaydetti.

* HABERÝ 4’DE

Prof. Dr. Reha Metin

Bayat Atýf Hoca Kur’an Kursu, Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Kur’an ve ilahi ziyafeti Cumhur Mehmet Demirtaþ, fabrikanýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi.

Çocuk polikliniði sayýsý üçe çýkarýldý Çorum Özel Hastanesi, havalarýn soðumasý ile birlikte çocuk hastalýklarýn da görülen artýþ üzerine, Çocuk Polkliniði sayýsýný üçe çýkardýðýný açýkladý.

Engin Uzunosmanoðlu

Bayat Ýlçe Müftülüðü’ne baðlý Atýf Hoca Kuran Kursu öðretici ve öðrencileri Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Kur’an Kursu öðrencileri, ziyaret ettikleri yaþlýlara Kur’an ve ilahi ziyafeti verdi. * HABERÝ 5’DE

Traktörde hurda indirimi beklentisi Tarým ve hayvancýlýk sektörü, motorlu taþýtlarda olduðu gibi traktörde de hurda indirimi uygulanmasýný istiyor. Çorum Tarým Fuarý’nda da dile getirilen hususla ilgili açýklama yapan sektör temsilcileri, üreticilerin taleplerini siyasilere ilettiler.

* HABERÝ 6’DA Traktörlere hurda teþviði konusu, Çorum Tarým Fuarý’nda da dile getirildi.

* HABERÝ 9’DA

Kapatýlan beldeler Anayasa Mahkemesi’ne götürülüyor * SAYFA 9’DA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Büyükþehir Belediye Yasasý ile kapatýlan belde belediyelerinin yeniden açýlmasý için Anayasa Mahkemesi'ne baþvuracaklarýný söyledi. * HABERÝ 4’DE

Lobarantlar, ilk kez bir araya gelmenin heyecanýný ve memnuniyetini yaþadýklarýný ifade

Laborantlar buluþtu Çorum Merkez ve Ýlçelerde bulunan hastanelerde görev yapan laborantlar, Büyük Otel’de buluþtu.

* HABERÝ 6’DA

Lokman Hekim Derneði yeni evlenen çiftleri belirleyerek mutlu evliliðin sýrlarýný

Mutlu evliliðin sýrlarýný anlatýyorlar Çorum'da faaliyet gösteren bir dernek, artan boþanmalarý önlemek amacý baþlattýðý proje kapsamýnda yeni evlenen çiftleri belirleyerek mutlu evliliðin sýrlarýný anlatýyor.

* HABERÝ 10’DA


2

PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Özkader'in muhteþem dönüþü AK

Parti eski Ýl Baþkaný, Milletvekili Adayý Faruk Özkader partisinin Ekonomiden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý oldu. Özkader ile birlikte toplam üç isim, Numan Kurtulmuþ'un teklifi, AK Parti Genel Baþkaný ve

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn oluruyla Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý görevine getirildi. Özkader bundan sonra, uzunca bir süredir yakýndan takip ettiði, programlarýna aktif olarak katýldýðý AK Parti

Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ ile artýk daha yakýn çalýþacak. Özkader'in siyaset mecrasýna muhteþem dönüþü bazý çevrelerde þaþkýnlýða neden olsa da, esas bundan sonrasý daha ilgi çekici olacak. Çünkü yeni süreç Çorum siyasetini doðrudan etkileyecek. Özkader'in alt yapýsýný hazýrlayýp, biraz da yardým alarak elde ettiði konum azýmsanacak, önemsenmeyecek veya dikkate alýnmayacak bir geliþme deðil. Bilâkis elde ettiði konumun son derece önemli olduðunu, hatta istikbal vadettiðini

söylersek daha isabetli bir tahmin olur. Mevzuyu biraz daha açalým; AK Parti'nin kuruluþ aþamasý ile birlikte her kentte olduðu gibi Çorum'da da yeni yapýlanmaya gidildi. Parti o dönemden bugüne kadar ciddî iç çekiþmelerden, mücadelelerden, rekabetlerden, geçti. Siyasetin bildik isimleri arasýndan kayýp gidenler oldu, kimisi hiç býrakmadý, yerinde kaldý. Yýldýzý sönenler tekrar parladý, yeniden siyasete döndü. Ama Çorum siyasetine yön veren isimler üç aþaðý beþ

yukarý ufak deðiþiklikler dýþýnda hiç deðiþmedi, Yerel siyasete girerken ekip halinde hareket edenler zaman zaman anlaþmazlýða düþüp karþý karþýya gelseler de, öyle ya da böyle birlikte hareket etmeye devam ettiler. Meselâ: Muzaffer Külcü, önce AK Parti Kurucu Ýl Baþkanlýðýna getirildi, ilk seçimde milletvekili adayý gösterildi ve seçildi. Ýkinci döneminde yine milletvekili olmak istedi, ancak tekrar aday gösterilmedi. Bir dönem ara verdikten sonra siyasette tekrar güçlendi, Belediye Baþkanlýðýna aday gösterildi ve seçildi. Ýkinci

döneminde yine belediye baþkaný adayý gösterilmeyi arzu ediyor. Siyasette Faruk Özkader'le birlikte hareket etti, ona destek verdi. Faruk Özkader, AK Parti Ýl Baþkanlýðý yaptý. Milletvekili Adayý Adayý oldu, partisi tarafýndan aday gösterilmedi. Belediye Baþkan Adaylýðý kesinleþmiþti, ancak son anda araya Muzaffer Külcü girince adaylýðý direkten döndü. Bu olumsuz geliþme Külcü ile aralarýnýýn bozulmasýna neden olsa da, bazý hayal kýrýklýklarý yaþatsa da, siyasette onunla birlikte ekip halinde hareket

etmeyi tercih etti. Diyeceðim odur ki, Özkader'in yeni görevi Muzaffer Külcü'yü de güçlendirmiþ oldu. Külcü ve Özkader aralarýnda zaman zaman anlaþmazlýklar yaþasalar da birbirlerine güç vermeye devam ediyorlar, edecekler. Siyaset çevreleri daha þimdiden Özkader'i muhtemel milletvekili adaylarý arasýnda konuþmaya baþladý bile. Tabi, gün çok kýsa, siyaset yolu uzun. Her an herþeyin olabileceðini hem genel, hem de yerel siyasette çok gördük. Gerisini siyasette hedefi, hayali olanlar düþünsün...

Ömer Arslan önerilmiþ Ý

Faruk Özkader’in AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ’un

yardýmcýsý olmasý Çorum siyasetini doðrudan etkileyecek.

l Özel Ýdare Genel Sekreterliði görevi vekâletle yürütülüyor. Yakup Keleþ'in Ankara Kamu Hastaneleri Birliði Daire Baþkanlýðý'na atanmasýnýn

ardýndan boþalan görevi, yardýmcýsý Ömer Arslan sürdürüyor. Öðrendiðime göre, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði görevine

asaleten Ömer Arslan'ýn ismini önermiþ. Ankara'ya onaya gönderilen resmi yazýnýn dönüþü, bir süredir bekleniyormuþ...

Özkader yaygýn basýnda AK Parti'de Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýklarýna yapýlan atamalar yaygýn basýnda yer buldu.

Parti'de Ekonomi Ýþleri baþkan yardýmcýlýklarýna Ömer Bolat, Cengiz Yavilioðlu ile Faruk Özkader’in atanmasý yazýlý ve görsel medya ile internet sitelerinde yer aldý.

Yaygýn basýnda yer alan haberlere göre, Partinin Ekonomi Ýþleri Baþkan yardýmcýlýklarýna, 2004-2008 yýllarýnda MÜSÝAD Genel Baþkanlýðý yapan AK Parti MKYK üyesi Ömer Bolat; bir süre

Özelleþtirme Ýdaresi Baþkan Yardýmcýlýðý görevini yürüten Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioðlu ile 2003-2011 tarihleri arasýnda AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý yapan Faruk Özkader atandý.

Öðretmenlerin sýnav tarihi belli oldu

M

illi Eðitim Bakanlýðý, öðretmen adaylarýna uygulanacak alan sýnavýnýn 15 alanda, 13 Temmuz 2013'te yapýlacaðýný bildirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Bakanlýk ile ÖSYM arasýnda yapýlan çalýþma neticesinde öðretmen adaylarýna uygulanacak alan sýnavýnýn 15 alanda, 13 Temmuz 2013'te yapýlacaðý, bu sýnavýn aðýrlýðýnýn yüzde 50 olarak belirlendiði bildirildi

Ekonomi Ýþleri Baþkan yardýmcýlarý, Numan Kurtulmuþ'un teklifi, AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn oluruyla dün göreve baþladý.

Faruk Özkader’in haberi yazýlý basýnda yer buldu.

AÇILIÞA ÖZEL FÝYATLAR 12.50

12.50

12.50

- FÝÞEKLER KÝÞÝ BAÞI 5 KUTU ÝLE SINIRLIDIR...

BORAVÝNG (5 YIL GARANTÝLÝ)

350.00

12.50

MOZBERK (5 YIL GARANTÝLÝ)

350.00

12.50

ÇORUM

SÝLAH DÜNYASI

Tabanca, Tüfek Satýþý ve Tamiri Mehmet ÖZÇELÝK Cep: 0536 580 07 62 Merkez 1 Gülabibey Mah. Baðcýlar Cad. 0364 234 86 57

Milönü Þube 1 Cengiz Topel Cad. Yüzüncü Yýl Çarþýsý 0364 201 04 98

Yazýçarþý Þube 2 Üçdutlar Mh.Fatih Cd. Emek Lokantasý Yaný 0364 333 02 69

(Ç.HAK:3634)

AK


PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

KUTLAMA AK Parti’deki hizmet yolculuðuna Çorum kurucu il yönetim kurulu üyesi olarak baþlayýp daha sonra Çorumumuza il baþkaný olarak hizmet eden, deðerli kardeþim, yol arkadaþým

Av.

Faruk ÖZKADER

’in

Numan KURTULMUÞ Beyin yardýmcýlýðýna bizzat Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN’ýn

AK Parti Genel Merkez Ekonomik Ýþler Baþkanýmýz Prof. Dr.

onayýyla atanmasýný gönülden tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum.

(Ç.HAK:3667)

Akar Mühendislik Ltd. Þti.

Nihat AKAR

3


4

PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Rektörlük taþýnýyor yeni birimler açýlýyor H

itit Üniversitesi Rektörlüðü taþýnma iþlemlerine baþladý. Konuya iliþkin bilgi aldýðýmýz Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, rektörlük binasýnýn bir hafta içinde Mühendislik Fakültesi yanýnda bulunan binaya taþýnacaðýný söyledi. Fizikî yetersizlikler nedeniyle mevcut rektörlük binasýnda yeni birimler açamadýklarýný, ancak yeni binaya taþýndýktan sonra proje koordinayson merkezi, öðrenci iliþkileri ve staj birimi gibi yeni bölümleri açacaklarýný belirten Alkan, yeni

Prof. Dr. Reha Metin Alkan

binada 200 kiþi kapasiteli konferans salonu, modern yemekhane gibi alt yapý ihtiyaçlarýný dört dörtlük bir þekilde karþýlayabile-

ceklerini ifade etti. Alkan, eski rektörlük binasýnýn Milli Eðitim Müdürlüðü’ne devredileceðini sözlerine ekledi.

revlerini yerine getirirken, TBMM'nin saygýnlýðýna ve milletvekilliði görevinin itibarýna uygun davranacaklar. Milletvekilleri, halen 12 bin lira civarýnda olan maaþlarýnýn yýllýk 10 katý tutarýnda, yaklaþýk 120 bin lira civarýndaki tarýmsal üretim, kira ve faiz geliriyle ilgili mal bildiriminde bulunmayacak. Türkiye Gazetesi'nden Þükran Kaban'ýn haberine göre; taslakla, vatandaþa etik dýþý davranan milletvekillerini TBMM'de kurulacak Etik Kurul'a þikayet hakký da getiriliyor. Ýlk defa uygulanacak düzenleme ile vatandaþlar, milletvekilleriyle ilgili þikayette bulunabilecekler. Kimliði kesin tespit edileme-

yen veya ortaya koyduðu iddia ile ilgili somut delilleri bulunmayan baþvurular dikkate alýnmayacak. Baþvurunun kabul edilmesi durumunda milletvekili savunma yapacak. Kurul, siyasi etik kurallarýna uygun davranmadýðýný tespit ettiði milletvekilini uyaracak. Aykýrý davranýþlarýn sürmesi halinde kýnama cezasý verecek. Kurul, uyarý ve kýnama cezasý almasýna raðmen tutumun deðiþtirmeyen milletvekilinin TBMM'yi temsil edecek heyetlerde görev alma hakkýný, kararýn gereðini yerine getirinceye kadar askýya alabilecek. Vekil, kurul kararýna itiraz edebilecek. Ýtiraz üzerine verilen kararlar kesin olacak.

Vatandaþ vekilden hesap sorabilecek

T

Hitit Üniversitesi Rektörlük binasýnda taþýnma iþlemleri baþladý.

aslak metni tamamlanan kanun yasalaþýrsa; vatandaþ, etik dýþý davranan milletvekilini þikâyet edebilecek. Etik Kurul, gerekirse uyarý ve kýnama cezasý verecek. AK Parti Milletvekili Köksal Toptan baþkanlýðýnda kurulan ve CHP'den Oktay Ekþi, MHP'den Sümer Oral ve BDP'den Adil Kurt'un katýlýmýyla oluþan Etik Yasasý Çalýþma Komisyonu, Siyasi Etik Yasasýyla ilgili taslak metni tamamladý. Hazýrlanan taslaða göre milletvekilleri, “bir çýkar karþýlýðý olmasa dahi” özel sektörde herhangi bir görev alamayacaklar. Kendilerine tanýnan kamu imkanlarýný amacý kapsamýnda kullanmaya özen gösterecekler, gö-

Ergenekon davasýný eleþtirdiler C

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Tezcan, Ergenekon davasýnda yaþanan yargýlama sürecini eleþtirerek, "15 dakikalýk bir savunma hakkýyla esas hakkýnda mütalaa okunacak. Bu adaletsizliðe ve bundan sonra yaþanacak adaletsizliklere dur demezsek özgürlük içinde yaþayacak bir ülke kalkmayacak" dedi. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Tezcan, dün gerçekleþtirdikleri Silivri Cezaevi ziyaretinin ardýndan bugün bir basýn açýklamasý yaptý. CHP’nin Beyoðlu’nda bulunan Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý’nda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Tezcan, CHP Artvin Milletvekili Uður Bayraktutan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý ve partililer katýldý. Türkiye’de her dönemde hukukun çiðnendiði iddiasýnda bulunan Tezcan, "Ancak hiçbiri Silivri toplama kampýnda yaþanan hukuksuzluk gibi olmamýþtýr. Uzun

zamandýr adaletsizliðe dikkat çekmeye çalýþýyoruz. Biz Silivri zindanlarýnda tutsak alýnan sanýklar için ayrýcalýk talebinde bulunmuyoruz. Uzun zamandýr

Sanýklarýn adalet istediðini ifade eden Tezcan, "Sanýklar adalet istiyor. Adaletin bir engizisyon yargýlamasý uygulamalarý ile 21. yüzyýlda dünyanýn çað-

lýk’ta esas hakkýnda mütalaa okunacak. Bu adaletsizliðe ve bundan sonra yaþanacak adaletsizliklere dur demezsek, özgürlük içinde yaþayacak bir ülke kalkmaya-

CHP’li heyetin Silivri cezaevi ziyaretinde Çorum Milletvekili Tufan Köse de bulundu.

Türkiye siyasi davalar yaþamýþtýr. Sistematik bir biçimde adalet eliyle adaletin katledildiði bir süreç yaþýyoruz. 44 gizli tanýk, 164 üzerinde tanýk beyanlarý ama tanýk beyanlarýný tartýþamayan, savunma hakký olmayan sanýklarýn, savunmasýz mahkum olma aþamasýna doðru hýzla yaklaþtýklarýný hissettikleri bir yargýlama süreci yaþýyoruz" dedi.

daþlýk ve uygarlýk yolunda hukukun, adaletin çiðnendiði bu süreçte yeniden engizisyon yargýlamalarýna halkýn izin vermemesini istiyor" þeklinde konuþtu. Tezcan, Ergenekon davasý ve ek klasörlerinde 3 bin 200 yýlda okunabilecek 120 milyon word belgesi bulunduðuna dikkat çekerek, "15 dakikalýk bir savunma hakkýyla 13 Ara-

cak. 13 Aralýk’ta herkesi Silivri’ye davet ediyoruz. O ya da bu sanýða özel bir muamele beklentisiyle deðil. Bu anlayýþa dur demek için 13 Aralýk sabahý saat 08.30’da Silivri’ye bekliyoruz. 75 milyon Türk halkýnýn o yargýlamayý izleme hakký vardýr. Çaðdaþ hukukun bir gereðidir bu. O yüzden herkesi Silivri’ye bekliyoruz" diye konuþtu.

Bülent Tezcan, ülkede sivil bir darbe sürecinin yaþandýðýný savunarak þunlarý söyledi: "Toplumun, halkýn moral zincirini aþýp kýracak noktalar vardýr. Özgürlük inancýný ifade etmede, yasaklara baþkaldýrmada, yasaklara dur demede aþacaklarý bir sýnýr vardýr. Ülkede sivil darbe yapan bir AKP iktidarý ile karþý karþýyayýz. Türkiye yeni bir darbe süreci yaþýyor. Bu darbe sürecinde sabaha karþý tanklar yürüyüp TBMM’yi iþgal etmedi. Bu darbe sürecinde devletin kurumlarý üniformalý kiþiler tarafýndan iþgal edilmedi. Bu darbe sürecinde toplumun demokrasi adýna görev yapmasý gereken bütün kurumlarý teslim alýnarak, yargý baþta olmak üzere, medya olmak üzere toplumun bütün kurumlarý teslim alýnarak suskun bir halk yaratýlmaya çalýþýldý. Maalesef önemli bir mesafe aldýlar. Türkiye ve dünya bir þey görüyor. Türkiye’de özgürlük ve adalet isteyenler bu sürece teslim olmayacaklarýný gösterdiler."(ÝHA)

Hayrettin Karaman

Mursi'den ne istiyorlar Mursi'den önce, birçok Arap ülkesinde olduðu gibi Mýsýr'ýn da 2007 tarihli anayasasýnda (madde 2) 'Devletin dininin Ýslam olduðu' þöyle yer almýþtý: 'Ýslam devletin dinidir, Arapça resmi dilidir, Ýslam hukukunun (þeriatýn) ilkeleri yasamanýn üst kaynaðýdýr'. Anayasasý böyle idi, yönetimi de askeri diktaya dayanýyordu. Buna raðmen AB'nin bir baskýsý olmadýðý gibi ABD de Mýsýr'ý destekliyor ve yardým ediyordu. Þimdi ne oldu da AB Parlamentosu Baþkaný, AB'nin Mýsýr'la olan siyasi ve ekonomik iliþkilerinin kesilmesi çaðrýsýnda bulundu ve þöyle devam etti: 'Avrupa Birliði'nin çoðulcu bir demokrasinin olmadýðý Mýsýr'la ne siyasi ne de ekonomik iþbirliði yapmasý mümkündür. Müslüman Kardeþler Mýsýr'da insanlarýn dini duygularýný siyasi amaçlar doðrultusunda araç olarak kullanýyorlar, böyle bir rejimin anlayacaðý tek þey ekonomik baskýdýr'. Obama da, ABD'nin 'Mýsýr halkýna ve tüm Mýsýrlýlarýn haklarýna saygý gösteren bir demokrasiye geçiþe yönelik desteðinin devam edeceðini hatýrlattý.' Yani destek, laik ve çoðulcu demokrasiye geçiþ þartýna baðlý. Mursi'den önce demokrasi yoktu, ama anayasaya raðmen Ýslam'ý kaale alamayan bir yönetim vardý ve daha da önemlisi Filistin'e karþý Ýsrail'e destek veriliyordu. Þu halde Batý'ya göre Mursi'nin iki önemli suçu, kusuru, seküler günahý var: 1. Ýsrail'in deðil, Filistin'in yanýnda yer alýyor. 2. Anayasa'da yer alan Ýslam'ý hayata geçirmesi ihtimali var. Bu ise 'laik demokrasi' deðil, Ýslam'ý temel referans alan bir 'demokrasi'dir. Tahrir Meydaný'ný kimlerin niçin doldurduðunu ve bunlarý destekleyenlerin niçin desteklediklerini doðru anlamak için yukarýdaki bilgileri hatýrda tutmak gerekiyor. Yaþanan çatýþmalarýn ardýndan Mýsýr devlet televizyonundan halka seslenen Mursi'nin þu sözleri olup bitenleri doðru anlamak bakýmýndan dikkat çekicidir: 'Siyasi muhalefet adý altýnda yaþananlar elem verici, fakat ne olursa olsun zulüm ve fesat yýllarýndan sonra halkýn iradesi yönetimde olacak. Ülkeyi karýþtýrmak için silah kullanan eski rejim kalýntýlarý hiçbir þekilde yeniden Mýsýr topraklarýna dönemeyecek. Bütün Mýsýrlýlar eþit durumdadýr. Ülkedeki ölüm ve saldýrýlara müsaade etmeyeceðiz, silah ve molotof kullanarak insanlarý öldüren ve yaralayanlar cezasýz kalmayacak.' 'Yakalananlar, eski rejimle baðlantýlý kiþiler. Onlara para ve silah temin ediyorlar. Hem Mýsýr içerisinden hem Mýsýr dýþarýsýndan para desteði geliyor.' 'Yasal düzenlemeler, yargýyý engellemek anlamýna gelemez. Yargýya saygýmýzý gösteriyoruz. Devletin kanunlarýný korumak için onlarý destekliyoruz. Yasal düzenlemelerin iptalini yasaklayan 6. madde sadece ülkeyi korumak için konuldu. Buna raðmen 6. maddede ýsrarcý deðiliz, muhaliflerle diyalog görüþmesinin ardýndan, varýlacak karara göre söz konusu maddeyi iptal edebiliriz'.

CHP kapatýlan belde belediyeleri ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne baþvuracak

Kapatýlan beldeler Anayasa Mahkemesi’ne götürülüyor

C

HP kapatýlan belde belediyeleri ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne baþvuracak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Büyükþehir Belediye Yasasý ile kapatýlan belde belediyelerinin yeniden açýlmasý için

Anayasa Mahkemesi'ne baþvuracaklarýný söyledi. Kemal Kýlýçdaroðlu, bir televizyon kanalýnda yaptýðý açýklamada, yasa ile Büyükþehir olan illeri kutladýðýný ancak bazý belde belediyelerinin kapatýlmasýnýn anayasaya aykýrý olduðunu iddia etti.

Parlamentoda kabul edilen "Yerel Yönetim Özerklik Þartý"nýn bir belediyenin kapatýlmasý için referanduma gidilmesini öngördüðünü anlatan Kýlýçdaroðlu, bu gerekçeyle Anayasa Mahkemesi'ne baþvuracaklarýný bildirdi. Dünya Bülteni


PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Kayýplar can acýtýyor 81

ilde yapýlan araþtýrmaya göre, 2008-2011 yýllarý arasýnda kaybolan çocuk sayýsý 27 bini geçti. Kayýp çocuklarýn 16 bin 289'u kýz çocuðu. Ülke genelinde yapýlan bir araþtýrma, Türkiye'deki çocuk gerçeðini gözler önüne serdi. 81 ilde yapýlan araþtýrmaya göre, 20082011 yýllarý arasýnda kaybolan çocuk sayýsý 27 bini geçti. Kayýp çocuklarýn 16 bin 289'u kýz çocuðu. Ayný yýllar arasýnda bulunan çocuk sayýsý ise 5 bin 974. Araþtýrmanýn bir diðer dikkat çekici sonucu ise kurumlardan kaçan çocuk sayýsý. Kurumlardan, son 4 yýlda kaçanlarýn sayýsý 3 bin 227 iken, bunlarýn bin 620'sini kýzlar oluþturuyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 'Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar' konulu bir rapor hazýrladý. Çalýþma, Devlet Planlama Teþkilatý koordinatörlüðünde Ýçiþleri Bakanlýðý, Adalet Bakanlýðý ile birlikte yapýldý. Amaç ise Türkiye'de çocuk suçluluðunun neden ve boyutlarýnýn belirlenmesi, elde edilen bilgiler doðrultusunda önleyici, koruyucu ve iyileþtirici tedbirlere temel oluþturacak politika ve stratejilere karar verilmesi ve gerekli modellerin oluþturulmasý. 1997 yýlýndan itibaren 27 ilde 'Güvenlik Birimine Gelen Çocuklarla Ýlgili Ýstatistik Forumu' uygulamaya baþlandý. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Elazýð, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Mersin, Ýstanbul, Ýzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Muþ, Sakarya, Tekirdað, Samsun, Trabzon, Þanlýurfa, Zonguldak illerindeki Jandarma Genel Komutanlýðý ve Emniyet Genel Müdürlüðü'ne baðlý güvenlik birimlerindeki uygulama, 2007 yýlýndan itibaren 81 ile çýkarýldý. Anket formu, güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen, güvenlik birimi kayýtlarýna geçmiþ veya geçmemiþ, dosyalarý cumhuriyet baþsavcýlýklarýna intikal ettirilmiþ veya ettirilmemiþ her çocuk için dolduruldu.

DÖRT YILDA 676 BÝN ÇOCUK HAKKINDA ÝÞLEM YAPILDI

TÜÝK araþtýrmasýna göre, dört yýlda 676 bin 637 çocuk hakkýnda iþlem yapýldý. 2008 yýlýnda 132 bin 592 çocuk, 2009 yýlýnda 151 bin 961 çocuk, 2010 yýlýnda 188 bin 44 ve 2011 yýlýnda 204 bin

40 çocuk güvenlik birimlerine getirildi. Ayný dönemde, kýz çocuklarýnýn toplam sayýsý ise 193 bin 931. Geliþ nedenine göre, güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk sayýlarý þöyle: Suça sürüklenen çocuk sayýsý her yýl artýþ gösteriyor. Suça sürüklenen çocuk sayýsý 2008 yýlýnda 62 bin 430, 2009 yýlýnda 68 bin 344, 2010 yýlýnda 83 bin 393 ve 2011 yýlýnda 84 bin 916.

12 BÝN ÇOCUK EVDEN KAÇTI

Araþtýrmaya göre; terk sayýsý 2008 yýlýnda 89, 2009 yýlýnda 48, 2010 yýlýnda 66, 2011 yýlýnda 27 çocuk. Evden kaçan çocuk sayýsý ise 2008 yýlýnda 2 bin 412, 2009 yýlýnda 3 bin 195, 2010'da 3 bin 205, 2011'de 3 bin 222. Araþtýrmaya göre, bulunan çocuk sayýsý 2008 yýlýnda bin 340, 2009'da bin 669, 2010'da bin 757, 2011'da bin 208 çocuk. Kayýp çocuk sayýsý ise þöyle: 2008 yýlýnda 4 bin 517 çocuk, 2009'da 5 bin 81, 2010'da 8 bin 81, 2011 yýlýnda 10 bin 67 çocuk. Maðdur; 2008 yýlýnda 44 bin 153, 2009 yýlýnda 61 bin 645, 2010 yýlýnda 76 bin 428, 2011 yýlýnda 88 bin 582 çocuk. Kayýp çocuklarýn 16 bin 289'unu kýz çocuklarý oluþturuyor. Madde kullanýmý; 2008 yýlýnda 163, 2009 yýlýnda 373, 2010 yýlýnda 985, 2011 yýlýnda 418 çocuk. Sokakta çalýþma; 2008 yýlýnda 3 bin 632, 2009 yýlýnda 3 bin 579, 2010 yýlýnda 2 bin 768, 2011 yýlýnda bin 712 çocuk. Sokakta yaþama; 2008 yýlýnda 20, 2009 yýlýnda 16, 2010 yýlýnda 39, 2011 yýlýnda 24 çocuk.

3 BÝN ÇOCUK KURUMLARDAN KAÇTI

Kanunsuz çalýþma 2008 yýlýnda 35, 2009 yýlýnda 9, 2010 yýlýnda 12, 2011 yýlýnda 16 çocuk. Bilgisine baþvurma; 2008 yýlýnda 2 bin 436, 2009 yýlýnda 2 bin 363, 2010 yýlýnda 3 bin 877, 2011 yýlýnda 5 bin 418 çocuk. Okula gönderilmeme; 2008 yýlýnda 21, 2009 yýlýnda bin 190, 2010 yýlýnda bin 28, 2011 yýlýnda bin 129 çocuk. Kurumdan kaçma 2008 yýlýnda 426, 2009 yýlýnda 827, 2010 yýlýnda 868, 2011 yýlýnda bin 106 çocuk. 2008 yýlýnda kurumdan kaçanlarýn 249'u, 2009 yýlýnda 365'i, 2010 yýlýnda 448', 2011 yýlýnda 558'i kýzlardan oluþuyor. Diðer nedenlerle haklarýnda iþlem yapýlan çocuk sayýsý 2008 yýlýnda 9 bin 741; 2009 yýlýnda 3 bin 302; 2010 yýlýnda 4 bin 963; 2011 yýlýnda 4 bin 916.

Bayat Atýf Hoca Kur’an Kursu, Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Bayat Atýf Hoca Kur’an Kursu’ndan Ahmet Akdað Huzurevi’ne ziyaret

KUR’AN VE ÝLAHÝ ZÝYAFETÝ VERDÝLER B

ayat Ýlçe Müftülüðü’ne baðlý Atýf Hoca Kuran Kursu öðretici ve öðrencileri Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Kur’an Kursu öðrencileri, ziyaret ettikleri yaþlýlara Kur’an ve ilahi ziyafeti verdi. Huzurevi sakinleri, öðrencilerin tilavet ettiði Kur’an-ý Kerim’i ve aralarda okuruklarý ilahileri büyük bir memnuniyet ve

Öðrenciler ziyaret ettikleri yaþlýlara Kur’an ve ilahi ziyafeti verdi.

duygusallýk içerisinde dinledi. 20 Hafýz’ýn yer aldýðý ziyaret, manevi bir ziyafet iklimine bürünürken,

bu zamana kadar yapýlan tüm ziyaretlerden farklý bir atmosfer yaþadýklarýný kaydeden huzurevi

sakinleri, Bayat Atýf Hoca Kur’an Kursu öðreticisi Nevzat Cebeci ve ziyarete katýlan Hafýzlar’a teþekkür etti.

KUTLAMA

AK Parti Ekonomik Ýþler Baþkan Yardýmcýlýðý görevine getirilen, deðerli büyüðümüz

Av.

Faruk Özkader

’i

Serdar Sancak

(Ç.HAK:3669)

tebrik eder, yeni görevinde üstün baþarýlar dilerim.


6

PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Yeni Doblo’da hepinize yer var’ Fiat Bayisi Karakaþlar Otomotiv, “Yeni Doblo’da hepinize yer var” sloganýyla piyasaya sürdüðü Yeni Doblo’nun tanýtýmýný gerçekleþtirdi. Karakaþlar Satýþ Danýþmaný Hüseyin Korkmazoðlu, Yeni Doblu hakkýnda verdiði bilgide, Fiat Doblo’nun, Fiat'ýn ticari araç sýnýfýnda yepyeni ve geniþ bir modeliyle ortaya çýkarttýðý bin model olduðunu, Fiat Doblo ‘nun Türkiye'de üretilen en baþarýlý araçlardan biri haline geldiðini söyledi. Korkmazoðlu, araç hakkýnda þu açýklamalarda bulundu; “Fiat Türkiye tarafýndan 32 bin 650 TL’den baþlayan anahtar teslim satýþ fiyatýyla tüketicilerin ilgisine sunulan Fiat Doblo, düþük yakýt tüketimi ve yüksek performansý bir arada sunabilen 1.3 litre 90 HP Dizel ve 1.6 litre 105 HP ve 2.0 motor 135 HP Dizel Multijet motorlarla kombine ediliyor. Mevcut Combi karoserli yeni Fiat Doblo ailesinin

Fiat Bayisi Karakaþlar Otomotiv tanýtým yaptý.

Fiat Doblo ‘nun Türkiye'de üretilen en baþarýlý araçlardan biri haline geldiði belirtildi.

zengin ekipmanlarýnýn üstüne eklenen tasarým ve konfor özellikleriyle dikkat çeken yeni Fiat Doblo’da ABS, sürücü ve yolcu hava

yastýklarý, yükseklik ve derinlik ayarlý direksiyon, klima, direksiyondan kumandalý CD ve MP3 çalarlý müzik sistemi, elektrikli ön camlar ve

yan aynalar, elektrikli ve karartýlmýþ arka camlar, çift sürgülü yan kapýlar, gövde rengi ön ve arka tamponlar, sis farlarý, 16 inç alaþým jantlar,

tavan raylarý ve iç döþeme gibi donanýmlar standart olarak sunuluyor. Fiat Doblo’nun yeni nesli, bu sýnýfta bir ilk olarak baðýmsýz arka süspansiyon sistemi ile donatýlmasýyla da ön plana çýkýyor. Bu güne kadar sadece üst sýnýf otomobillerde görülen bu sistem sayesinde araç her türlü yol yüzeyi ve yük koþulunda mükemmel seviyede yol tutuþu ve sýnýfýnýn standartlarýnýn ötesinde konforu bir ara da sunuyor.” Konuya iliþkin açýklamalarýný devam ettiren Karakaþlar Satýþ Danýþmaný Hüseyin Korkmazoðlu, yeni Doblo’nun özellikle geniþ aileler için büyük bir avantaj olduðunu söyledi. Geniþ ve konforlu araç arayanlar için büyük bir fýrsat olarak Fiat Doblo’yu gösteren Korkmazoðlu, yeni kampanyalarýný da hatýrlatarak 20 bin TL’ye 30 ay a kadar sýfýr faizli kredi imkaný ile Çorumlularý araç sahibi yapabilmek için ellerinden geleni yaptýklarýný dile getirdi.

“Yeni Doblo’da hepinize yer var” sloganýyla piyasaya sürdüðü Yeni Doblo’nun tanýtýmýný gerçekleþtirdi.

Çocuk polikliniði sayýsý üçe çýkarýldý

Laborantlar buluþtu Merkez ve Ýlçelerde bulunan hastanelerde görev yapan laborantlar toplandý.

Ç

orum Merkez ve Ýlçelerde bulunan hastanelerde görev yapan laborantlar, Büyük Otel’de buluþtu. Çok sayýda laborantýn kalýtdýðý toplantýnýn tanýþma, görüþ alýþveriþi ve mesleki tecrübelerin paylaþýmý amacýyla tertip edildiðini kaydeden lobarantlar, ilk kez bir araya gelmenin heyecanýný ve memnuniyetini yaþadýklarýný ifade etti. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Erdoðan Uçum, mesleki olarak tecrübe paylaþýmý, sorunlarýn tespiti ve çözüm yollarý, istiþare ve tanýþma gibi önemli kazanýmlarýn saðlanacaðýný vurguladýðý toplantýya katýlan meslektaþlarýna teþekkü etti. Merkezin yanýsýra ilçelerden gelen teknisyenlerin de katýldýðý toplantýda, tek tek tanýþma yapýlýrken, mesleki anlamda yaþanan sorunlar aktarýldý. Mesleki anlamda verimli bir toplantýya dönüþen buluþmanýn, istiþare etmek ve görüþ alýþveriþinde bulunmak adýna da olumlu sonuçlarýnýn yer alacaðýný söyleyen Erdoðan Uçum, mesleki ortak paydada bir araya geldiklerini dile getirdi.

Lobarantlar, ilk kez bir araya gelmenin heyecanýný

ve memnuniyetini yaþadýklarýný ifade etti.

Laborantlar mesleki anlamda yaþanan sorunlarýný dile getirdi.

Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Erdoðan Uçum yaptý.

Ç

orum Özel Hastanesi, havalarýn Yatýnca artan öksürük genellikle sinüzit soðumasý ile birlikte çocuk ile iliþkilendirilir. Yanlýþ deðildir, ama hastalýklarýnda görülen artýþ üzerine, astýmýn da akla getirilmemesi önemli Çocuk Polkliniði sayýsýný üçe bir eksikliktir. Çünkü astýmlý hastalarda çýkardýðýný açýkladý. sinüzit ya da nezle gibi üst solunum yolu hastalýklarý 'sessiz' olarak bekleyen Cumartesi günleri tam gün çocuk astýmýn alevlenmesine neden olur'' polikliniði hizmeti verilmeye baþlanýlan Çorum Özel Hastanesi Çocuk Saðlýðý Astýmýn çocuklarda her yaþta ve Hastalýlarý Kliniði’nde Uzman ortaya çýkabileceðini ancak büyük Hekim Aydýn Onar, Zeynep Delibaþ ve çoðunluðunun bebeklik çaðýnda Engin Uzunosmanoðlu’nun hizmet baþladýðýný ifade eden Uzunosmanoðlu, verdiði kaydedildi. hastalýðýn belirtilerinin solunum yolundan gelen hýrýltý, balgamlý Uzman Dr Engin Uzunosmanoðlu öksürük, bazen kuru öksürük ve nefes soðuk algýnlýðý ve gribal alýp vermede güçlük olduðunu dile enfeksiyonlarýn arttýðýný ve bu getirdi. enfeksiyonlarýn astýmýn en önemli Uzman Dr Engin Uzunosmanoðlu tetikleyicileri arasýnda bulunduðunu Astým hastalýðýnýn erkek belirterek Astým hakkýnda þu bilgileri çocuklarda kýzlardan 2 kat fazla verdi "Astým çocuklarýn yaþamlarýnýn ilk yýllarýnda öksürük, görüldüðünü açýklayan Uzunosmanoðlu, düzenli sporun, çabuk yorulma ve tekrarlayan nefes darlýðý gibi yakýnmalarla astýmlý çocuklarýn akciðer geliþmesine olumlu katkýlar kendini göstermekte, bu yakýnmalar alerjenlerin veya hava saðladýðýna dikkati çekerek, özellikle yüzmenin astýmlý ve kirliliðinin bulunduðu ortamlarda daha da artmaktadýr. alerjili çocuklar için en uygun sporlar arasýnda yer aldýðýný Þikayetlerin gece artmasý astým hastalýðýnýn bir özelliðidir. belirtti.

Mesleki anlamda verimli bir toplantýya dönüþen buluþmanýn, istiþare etmek ve görüþ alýþveriþinde bulunulmasýný amaçladýðý belirtildi.


PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

7

Þeker Fabrikasý Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ, basýn mensuplarýna fabrikayý gezdirdi.

22 yýlýn rekorunu kýrdýlar Þ

22. þeker üretim sezonu 2 Ekim'de fiilen baþlamýþtý.

Þeker Fabrikasý'nýn kapasitesinin üzerinde çalýþtýðý ifade edildi.

Þeker Fabrikasý yetkilileri, hafta sonu basýn mensuplarýna fabrikayý gezdirdi.

sezondan daha yüksek kapasitede, daha kaliteli ürün daha iyi teknik deðerler ve daha düþük maliyet ile üretimin gerçekleþtirilerek sezonun bitirilmesidir." Diye konuþtu. 2012 sezonunda, merkez ve ilçeler ile birlikte deðer illerdeki fabrikalardan temin edilen 614 bin ton pancar tesellüm edildiðini belirten Demirtaþ, açýklamasýna þöyle devam etti: "Bunun karþýlýðýnda 547.000 ton net pancar iþlenerek, 78 bin ton tamamý ihraç kalitesinde kristal (toz) þeker üretilmiþtir. Ayrýca yan ürün olarak ta 22500 ton melas ve 195000 ton küspe (pancar posasý) üretimi gerçekleþtirilmiþtir. Bitirmekte olduðumuz 22. Pancar Ýþleme ve Þeker üretme sezonumuzda; Öncelikle, bize güvenen, emeði ile üretimini gerçekleþtirip

fabrikamýza ve bölge kantarlarýmýza teslim eden çiftçilerimize, bizden desteklerini esirgemeyen Sn. Valimiz ve Vali Yardýmcýlarýmýza, Belediye Baþkanýmýza ve çalýþanlarýna, Asayiþ düzenizdeki katkýlarýndan dolayý Jandarma ve Emniyet amirlerimize ve personellerine, Pancar Kooperatif Baþkaný ve yöneticilerine, Ziraat Odasý yönetimine, nakliyecilerimize, müteahhitlerimize, Kamu ve kuruluþlarýna, özel sektör yöneticilerimize, bizimle çalýþan esnaf ve sanayicilerimize, taþeron iþçilerimize, diðer fabrikalarýmýzda fabrikamýza görevli gelerek çalýþanlarýmýza, memur ve iþçilerimize, sendikamýza baþarýlý çalýþmalarýmýzdaki katkýlarý, emekleri ve manevi destekleri için þahsým ve çalýþanlarým adýna teþekkür ediyor þükranlarýmý sunuyorum."

2012 sezonunda, merkez ve ilçeler ile birlikte deðer illerdeki fabrikalardan 614 bin ton pancar tesellüm edildi.

Demirtaþ, 22 yýlýn rekorunu kýrdýklarýný açýkladý.

KUTLAMA Kýymetli dostum, mesai arkadaþým

Faruk Özkader

’e

Ali Kýloðlu

atandýðý yeni görevinde baþarýlar diler, ülke ve þehrimiz için hayýrlara vesile olmasýný dilerim. (Ç.HAK:3668)

Cumhur Mehmet Demirtaþ, fabrikanýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi.

eker Fabrikasý Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ, 2012 sezonunda hedef kapasitelerinin 7 bin 300 ton gün olmasýna raðmen ortalama % 111 fazla kapasite ile çalýþýlarak 8 bin 100 ton gün ile 22. yýlýn rekorunu kýrdýklarýný açýkladý. Demirtaþ, hafta sonu basýn mensuplarýna fabrikayý gezdirdi. Fabrikanýn çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Demirtaþ, Þeker Fabrikasý'nýn 3-4 ay çalýþýp diðer aylarda boþ kaldýðý yönündeki yanlýþ bir algý bulunduðuna dikkat çekerek, "25 Eylül'de fabrika sahasýna ve kantarýna pancar geldi. 22. þeker üretim sezonu 2 Ekim'de fiilen baþladý. 70 gün kesintisiz üretime devam edilerek çalýþýldý." Dedi. Fabrika kapasitesinin günde 6 bin ton pancarýn iþlenmesine göre projelendiðini kaydeden Demirtaþ, "Ancak Genel Müdürlüðümüzün son üç yýl fabrikamýz için belirlemiþ olduðu hedef kapasite sýrasý ile 6700 ton / gün 6800 ton/gün ve 7300 ton / gündür. Görüldüðü gibi kapasite artýrýlmasý yönünde ciddi bir yatýrýmýmýz olmamasýna raðmen tespit edilen hedef kapasite sürekli artýrýlmýþtýr. Bu, genel müdürlüðümüzün fabrikamýz çalýþanlarýna gösterdiði güvendir. Fabrikamýzda her yýl verilen hedef kapasitenin üzerinde çalýþtýrýlmýþtýr. Pancar iþleme kapasitemiz, kalitemiz ve teknik deðerlerimiz geliþtirilerek her yýl yeni rekorlarla sezon kapatýlmýþtýr. Ýçinde bulunduðumuz sezonda da hedef kapasitemiz 7300 ton/gün olmasýna raðmen ortalama 8100 ton/gün yani % 111 fazla kapasite ile çalýþýlarak 22. yýlýmýzýn rekoru kýrýlmýþtýr. Hedefimiz her sezon bir önceki


8

TOKÝ Çorum’da arsa satacak PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

B

aþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi büyük þehirlerin de aralarýnda bulunduðu 19 ilde toplam 167 adet arsayý açýk artýrmayla satýþa çýkarýyor. Açýk artýrmada Baþkent Ankara’nýn yeni cazibe merkezi Gölbaþý Örencik, Ýstanbul Kartal, Antalya Kepez, Mersin Erdemli, Þanlýurfa merkezde cazip fiyatlarla konut ve ticaret alanýna uygun arsa almak mümkün. TOKÝ, 25 Aralýk 2012’de arsa yatýrýmcýsýna yeni bir fýrsat sunacak. Düzenlenecek açýk arttýrma ile Ýdarenin mülkiyetindeki 167 arsa satýþa çýkarýlacak. Satýþ için açýk artýrma, 25 Aralýk Salý günü saat 14.00'te, eþ zamanlý olarak TOKÝ'nin Ankara Bilkent'teki binasý ile Eskidji Müzayedecilik Ticaret Ýthalat Ýhracat AÞ'nin Ýstanbul Yenibosna'daki merkezinde yapýlacak.

BAÞKENT’TE 20 BÝN LÝRAYA KONUT ARSASI

Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý arsa satacak. 19 ÝLDE ARSA bulunuyor. 19 ilde satýþa SATIÞI sunulan 167 arsanýn YÜZDE 10 önemli bir kýsmý Satýþa sunulan PEÞÝN 120 AY VADE Ankara’da bulunuyor. taþýnmazlar, Ýstanbul, TOKÝ’nin 19 ilde Son yýllarda lüks konut Ankara, Ýzmir, Bursa, açýk artýrma yöntemiyle sahibi olmak isteyenler Tekirdað, Adýyaman, satýþa çýkardýðý arsalar için cazibe merkezi Afyon, Aðrý, Aksaray, için hem peþin hem de haline gelen Gölbaþý’nda Amasya, Antalya, vadeli teklifler alýnacak. 17, Yenimahalle’de 17, Çorum, Edirne, Taksitli satýþlarda 1. Polatlý’da 73, Kazan’da Gaziantep, Kars, Lot’tan 11. Lot’a kadar 11, Sincan’da 3, Kütahya, Mersin, Sinop olan (11. Lot dahil) Keçiören’de 3, ve Þanlýurfa illerinde taþýnmazlar yüzde 25 Etimesgut’ta ve bulunuyor. Arsalar peþin 36 ay vade ile Mamak’ta da 1’er adet arasýnda konut satýlacak. 12. Lottan 85. olmak üzere Ankara’da niteliðinde olanlarýn Lot’a kadar (85. Lot 126 arsa satýlacak. yaný sýra, ilköðretim, dahil) olan taþýnmazlar Polatlý’da satýþa sunulan orta öðretim, ticaret, yüzde 15 peþin 60 ay 1 dönümlük konut sanayi, spor tesisi, özel vade, diðer lotlardaki arsalarý, 20 bin lira gibi saðlýk tesisi, kentsel taþýnmazlar ise yüzde 10 uygun fiyatýyla servis alaný ve özel peþin 120 ay vade ile yatýrýmcýya sunulacak. eðitim alanlarý da satýþa sunulacak. Peþin

veya vadeli olarak alýnan teklifler Ýdare tarafýndan deðerlendirildikten sonra nihai karar verilerek satýþ gerçekleþtirilecek. Arsa satýþ müzayedesine katýlmak isteyen gerçek veya tüzel kiþilerin müzayededen önce Eskidji’nin ÝNG Bank Þiþli Þubesi’ndeki hesabýna veya toplantý günü salonlarda kurulacak veznelere katýlým teminatý olarak talip olduklarý arsalarýn her biri için ayrý ayrý ödeme yapacak. Muhammen bedeli 25 bin liradan az olan arsalar için bin lira, muhammen bedeli 25 bin 1 lira ile 500 bin lira olan arsalar için 5 bin lira, muhammen bedeli 500 bin 1 lira ile 1 milyon lira arasý olan arsalar için 50 bin lira, muhammen bedeli 1 milyon 1 liradan fazla olan arsalar için ise 100 bin lira katýlým teminatý ödenmesi gerekiyor. Satýþa sunulan taþýnmazlar hakkýnda ayrýntýlý bilgiye www.toki.gov.tr ve www.eskidji.com internet adreslerinden ulaþýlabilecek.

Siyah karpuz üretimini artýrdýk A

ntalya'da bir tohum firmasý, kaybolmaya yüz tutmuþ olan siyah karpuzun tohumunu yeniden üretti. Beþiktaþ hayraný olan firmanýn Ürün Geliþtirme Müdürü Mehmet Uykur, siyah karpuzun ismini eski futbolcu Pascal Nouma’dan esinlenerek ‘Paskal F1’ olarak tescil ettirdi. Antalya'nýn Serik Ýlçesinde faaliyet gösteren GenTo Tohumculuk, 2004 yýlýndan bu yana Ar-Ge çalýþmalarýna aðýrlýk verdi. Firma Anadolu topraklarýnda yýllar önce üretilen ve ardýndan kaybolmaya yüz tutan baþta domates, karpuz, kavun ve biber gibi ürünlerin tohumlarýný yeniden geliþtirdi. Firma son 6 yýldýr Anadolu'da 50-60 yýl öncesine kadar üretilen ve yok olan siyah karpuzun tohumu üzerine çalýþma yapmaya baþladý. Bulunan yeni siyah karpuz tohumuna ise ‘ Paskal F1’ ismi verilerek tescil ettirildi. Gento Tohumculuk Ürün Geliþtirme Müdürü Mehmet Uykur, 2004 yýlýnda Ar- Ge çalýþmalarýna hýz verdiklerini belirterek son 6 yýldýr siyah karpuz üzerine çalýþtýklarýný söyledi. Siyah karpuzun son iki yýldýr pazarda yer bulmaya baþladýðýný ifade eden Uykur, Serik ve Manavgat’ýn yaný sýra, Samsun, Sakarya, Adana ve Çorum illerinde üretimlerinin iki kat arttýðýný kaydetti. Sektöre farklýlýk getirmek amacýyla bu iþe girdiklerini vurgulayan Uykur, þöyle konuþtu: “Siyah karpuz, eskiden ninemizin, dedemizin yediði oldukça lezzetli karpuzdur. Bizde bu kaybolan bu lezzeti yeniden yaþatmak istedik. Üretim açýsýndan kýþýn serada yazýn yaylada çok rahat

üretilebiliyor. Þeker oraný çok yüksek olduðu için tüketicide baðýmlýlýk yapýyor. Üretici açýsýndan ise hem verimli hem de daha fazla kâr getirici.” Kabuðu ince siyah karpuzun raf ömrünün de uzun olduðunu ifade eden Uykur, þunlarý söyledi: “8-10 kilo arasýnda olan aðýrlýðý ile her ailenin kolaylýkla buzdolabýna koyabileceði bir karpuzdur. Fiyat olarak ise normal karpuzdan yüzde 30 daha pahalýdýr.” Uykur, ürettikleri yeni siyah karpuza ‘Paskal F1’ isminin verilmesini ise þöyle anlattý: “Bizde Beþiktaþ hayranlýðý vardý. Siyah karpuzun akýlda daha kalýcý olsun diye Beþiktaþ’ýn eski futbolcusu Pascal Nouma’dan etkilendik. Ýsmini ‘Paskal F1’ koyduk. Tüketicinin eski akýlda kalan siyah karpuzun özlemini ‘Paskal F1’le gideriyoruz.” Uykur, þu an seralarda siyah karpuzun üretiminin yapýldýðýný ve bir ay içinde tezgahlarda yerini alacaðýný sözlerine ekledi.(ÝHA)

Samsun, Sakarya, Adana ve Çorum’da siyah karpuz üretiminin ki kat arttýðý belirtildi.

Siyah karpuzun ismi eski futbolcu Pascal Nouma’dan esinlenerek ‘Paskal F1’ olarak tescil ettirildi.

www.corumhakimiyet.net

KESK'te kokteylli kutlama KESK Çorum Þubeler Platformu 17. Kuruluþ Yýldönümünü kokteylle kutladý.

K

ESK Çorum Þubeler Platformu 17. Kuruluþ Yýldönümünü sendika merkezinde düzenlediði kokteylle kutladý. Kutlamaya KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, Eðitim Sen Baþkaný Mehmet Öztürk, BES Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, SES Baþkaný Merter Kocatüfek, TKP Ýl Baþkaný Erol Celep, HDK Ýl Yönetici Ümit Küçükbayatlý, KESK'e baðlý sendika yöneticileri ve üyeleri katýldý. KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, emeðin en yüce deðer olduðu gerçeðinden hareketle sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçasý olduðunu söyledi. Veldet þöyle dedi; "Emek bilinci ile yola çýkan Kamu emekçilerinin mücadele bayraðýný yarýnlara taþýyan KESK sýnýfsal tavrýný emekten emekçiden ve ülkesinin deðerlerinden yana belirlemiþ ve mücadele hayatý boyunca bundan asla taviz vermemiþtir. KESK, tüm birikimlerini ortaya koyan, bedel ödeyen insanlarýn bir araya gelerek ortaya çýkarttýklarý toplumsal deðerin adýdýr. KESK, ülkemizdeki kamu çalýþanlarý hareketinin olduðu kadar bu toplumda ezilenlerin yok sayýlanlarýn da vicdanýdýr. Çalýþma yaþamýnda ve hayatýn diðer alanlarýnda emekçilerin ekonomik, demokratik, sosyal, siyasal, kültürel, mesleki, hukuksal ve özlük haklarýný, çýkarlarýný korumayý geliþtirmeyi, savaþsýz ve sömürüþüz bir dünya amacýyla ülkede ve dünyada savaþa karþý kalýcý barýþýn yaratýlmasýna katkýda bulunmayý faþizme karþý demokrasi, emperyalizme karþý baðýmsýzlýk, özgür ve demokratik bir ülke mücadelesi veren KESK bugün 17 yaþýnda . Eþit, özgür, demokratik bir Türkiye, baskýsýz ve sömürüþüz bir dünya için kamu emekçilerinin toplu

KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, sendikal mücadelenin önemine dikkat çekti.

Emeðin yüce bir deðer olduðu vurgulandý.

Programa sendika üyeleri katýldý.

sözleþme ve grev hakkýnýn önündeki yasal engellerin kaldýrýlmasý için mücadele ediyoruz. Ýnsanca bir yaþam, nitelikli kamu hizmeti, herkese eþit ücretsiz eðitim ve saðlýk için, özelleþtirme ve taþeronlaþma uygulamalarýna, esnek çalýþma politikalarýna son verilmesi için, çocuklarýmýza onurlu bir gelecek býrakmak için kamu emekçilerinin örgütü KESK'in 17/nci yýldönümünde örgütümüzü ve tüm kamu emekçilerini saygý ile selamlýyoruz. KESK'in 17.nci mücadele yaþý tüm emekçilere kutlu olsun. Bilinci ile yola çýkan Kamu emekçilerinin mücadele bayraðýný yarýnlara taþýyan KESK sýnýfsal tavrýný emekten emekçiden ve ülkesinin deðerlerinden yana belirlemiþ ve

mücadele hayatý boyunca bundan asla taviz vermemiþtir. KESK, tüm birikimlerini ortaya koyan, bedel ödeyen insanlarýn bir araya gelerek ortaya çýkarttýklarý toplumsal deðerin adýdýr. KESK, ülkemizdeki kamu çalýþanlarý hareketinin olduðu kadar bu toplumda ezilenlerin yok sayýlanlarýn da vicdanýdýr. Çalýþma yaþamýnda ve hayatýn diðer alanlarýnda emekçilerin ekonomik, demokratik, sosyal, siyasal, kültürel, mesleki, hukuksal ve özlük haklarýný, çýkarlarýný korumayý geliþtirmeyi, savaþsýz ve sömürüþüz bir dünya amacýyla ülkede ve dünyada savaþa karþý kalýcý barýþýn yaratýlmasýna katkýda bulunmayý faþizme karþý demokrasi, emperyalizme karþý baðýmsýzlýk, özgür ve

demokratik bir ülke mücadelesi veren KESK bugün 17 yaþýnda . Eþit, özgür, demokratik bir Türkiye, baskýsýz ve sömürüþüz bir dünya için kamu emekçilerinin toplu sözleþme ve grev hakkýnýn önündeki yasal engellerin kaldýrýlmasý için mücadele ediyoruz. Ýnsanca bir yaþam, nitelikli kamu hizmeti, herkese eþit ücretsiz eðitim ve saðlýk için, özelleþtirme ve taþeronlaþma uygulamalarýna, esnek çalýþma politikalarýna son verilmesi için, çocuklarýmýza onurlu bir gelecek býrakmak için kamu emekçilerinin örgütü KESK'in 17/nci yýldönümünde örgütümüzü ve tüm kamu emekçilerini saygý ile selamlýyoruz. KESK'in 17.nci mücadele yaþý tüm emekçilere kutlu olsun.


PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

9

Traktörde hurda indirimi beklentisi Çorum Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.

T

arým ve hayvancýlýk sektörü, motorlu taþýtlarda olduðu gibi traktörde de hurda indirimi uygulanmasýný istiyor. Çorum Tarým Fuarý’nda da dile getirilen hususla ilgili açýklama yapan sektör temsilcileri, üreticilerin taleplerini siyasilere ilettiler. Çorumlu çiftçilerin büyük bölümünün eski

model traktör ve tarým aletlerini kullandýðýný belirten sektör temsilcileri, “Halen kullanýlan bu traktörler gerek yakýt gerekse iþlev açýsýndan büyük ziyan oluþturuyor” diye konuþtular. Kaynaklarýn verimli kullanýlmasý ve modern tarým tekniklerinin hayata geçirilmesi açýsýndan hurda teþviðini önemsediklerini anla-

Ç

yetkililer, refüj boyunca uzanan tüm bariyerlerin yeniden doldurulduðunu kaydettiler. Vatandaþlarýn þaþkýn bakýþlarý altýnda gerçekleþen çalýþma, adeta bidonu andýran plastik bariyerlerin suyla dolmasýyla sona erdi. Plastik bariyerlerin, refüj yenileme çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla birlikte tamamen kaldýrýlacaðý da öðrenildi.

Traktörlere hurda teþviði konusu, Çorum Tarým Fuarý’nda da dile getirildi.

tan yetkililerse hurda indiriminin üretimde kullanýlan eski ekipmanlarýn yenilenmesi hususunda önemli bir teþvik olacaðýný kaydet-

tiler. Traktörlere yönelik olarak hayata geçirilmesi planlanan hurda teþviðinin hükûmet tara-

fýndan bir süredir ertelendiðini hatýrlatan yetkililer, çiftçilerin ve sanayicilerin merakla yeni bir açýklama beklediðini ifade ettiler.

Bidon bariyerlere su

Gazi Caddesi’ne yerleþtirilen plastik bariyerler suyla dolduruldu.

Markasý

OTOMOBÝL

Citroen Berlingo 1.6 HDI Fiat Doblo 1.9 JTD Fiat Doblo 1.9 JTD Fiat Doblo 1.4 Dynamic Fiat Palio 1.4 EL Fiat Tempra SXA Ford Fiesta 1.4 Titanium Ford Focus Ambiante Ford Ranger XLT Honda Civic Premium 1.6 Lada Samara Lada Vega 1.5 Mazda 323 1.6 Opel Astra 1.6 Comfort Opel Vectra 1.6 GL Opel Vectra 1.6 Comfort Peugeot 206 Fever Peugeot Partner Tepee Renault 12 STW Renault 19 Europa 1.6 Renault Broadway Renault Broadway Renault Clio RNA 1.4 Renault Clio Symbol 1.4 Renault Kangoo 1.9 D

Modeli

2012 2003 2004 2010 2000 1992 2011 2000 2008 2007 1992 2000 1986 2000 1996 2000 2007 2010 1984 1998 1993 1998 2001 2008 2003

Fiyatý (TL)

35 bin 14 bin 500 16 bin 750 23 bin 500 11 bin 850 8 bin 32 bin 500 17 bin 500 24 bin 500 34 bin 3 bin 500 7 bin 700 6 bin 500 20 bin 14 bin 21 bin 19 bin 29 bin 4 bin 750 12 bin 7 bin 9 bin 500 14 bin 18 bin 500 12 bin

Renault Kangoo 1.5 Multix 2004 Renault Megane RXT 2.0 1999 Renault Megane 1.6 Coupe 2001 Renault Megane II 1.6 Auth2004 Renault Toros STW 1991 Renault Toros STW 2000 Skoda Forman LX 1993 Skoda Octavia1.6 Bussines 2006 Tata Ýndica 1.4 DLX 2005 Tofaþ Doðan 1985 Tofaþ Doðan SLX 1.6 ie 1998 Tofaþ Þahin 1.6 1993 Toyota Corolla XEÝ 1.6 1998 Toyota Corolla Sol 1.6 2005 Toyota Corolla Terra 1.6 1999 Volkswagen Golf Comfort 2004 Volkswagen Polo Classic 1998

18 bin 12 bin 500 15 bin 750 22 bin 750 7 bin 10 bin 5 bin 25 bin 750 12 bin 4 bin 10 bin 6 bin 500 17 bin 28 bin 500 16 bin 23 bin 15 bin

Markasý

Fiyatý (TL)

TÝCARÝ ARAÇ Modeli

Ford Transit 150 2000 16 bin Ford Transit 190 Van 2000 16 bin 750 Hyundai H100 1995 10 bin Hyundai Starex 2005 15 bin 500 Kia Hi Besta 1998 8 bin Kia Pregio 1998 7 bin 500 Peugeot J9 1994 3 bin 500 VW Transporter 2009 41 bin VW Transporter 102 PS 2011 48 bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

ÞAHÝN OTOMOTÝV

(Ç.HAK:2746)

orum Belediyesi tarafýndan Gazi Caddesi’ne yerleþtirilen plastik bariyerler, geçtiðimiz günlerde suyla dolduruldu. Yakýn geçmiþte çimleri sulayan Belediye çalýþanlarý, ellerinde hortumla plastik bariyerleri doldururken ortaya ilginç görüntüler çýktý. Plastik bariyerlerin içerisindeki suyun yaz mevsiminde buharlaþtýðý için tükendiðini belirten

Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:

ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM 0 364 224 94 94 sahin.servis@citroenbayi.com


10 PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Aktif Eðitim Sendikasý’ndan Aytekin Girgin’e ziyaret A

Aktif Eðitimciler Sendikasý yöneticileri Aytekin Girgin’i ziyaret etti.

ktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Ýl Temsilcisi Serdar Özsolak, sendika yöneticileri Önder Ateþ ve Adem Yücel ile birlikte, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Sendikanýn yapacaðý projeler ve üye çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Özsolak, öðretmenlerin ve eðitim dünyasýnýn birçok sorunu olduðunu ve bu sorunlarýn çözümü için var güçleriyle çalýþmaya devam edeceklerini dile getirdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirten Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, sendika temsilcilerine baþarý dileklerinde bulundu.

IPARD’ýn uygulanacaðý 42 il arasýndayýz

T

ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi faaliyet gösteren firmalara projeler karþýlýðýnda ve sözleþmelerine Bayraktar, kýrsal kalkýnmaya katký saðlayacak IPARD prograuygun olarak kullandýrýlacaktýr. mýna her türlü desteði vereceklerini, bu program için Avrupa BirliBu programla; tarýmsal iþletmelerin yeniden yapýlandýrýlmasý ði (AB) tarafýndan Türkiye’ye tahsis edilen 874 milyon avroluk hive Avrupa Birliði standartlarýna ulaþtýrýlmasýna yönelik yatýrýmlar, be desteðinin tamamýný Türk çiftçisinin kullanmasýný saðlayacaklatarým ve balýkçýlýk ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý, Avrupa rýný bildirdi. Birliði standartlarýna ulaþtýrýlmasýna yönelik yatýrýmlar, kýrsal ekoTZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, nomik faaliyetlerin çeþitlendirilmesi ve geliþtirilmesine yönelik olaAvrupa Komisyonu tarafýndan 2008 tarihinde onaylanarak uygularak hazýrlanan projeler hibe desteðinden yararlanabilecek. maya konan Kýrsal Kalkýnma Programý’nýn (IPARD) 42 ilde uyguAvrupa Birliði tarafýndan Türkiye’ye tahsis edilen 874 milyon lanacaðýný, TZOB’un, gerek merkezde gerek yerelde bilgilendirme avroluk hibe desteðinin kýrsal kalkýnma faaliyetlerinde, tarýmda yaçalýþmalarý yaparak ziraat odalarýna teknik hizmet sunacaðýný vurtýrým yapacak giriþimciler için kullanýlmasýný fevkalade önemli buguladý. luyoruz. Çünkü, Avrupa Birliði IPARD için ayýrdýðý 1 milyar 80 TZOB ve Ziraat Odalarýnýn 2006-2010 döneminde, kýrsal kalmilyon avroluk kaynaðýn yüzde 80’den fazlasýný Türkiye’ye ayýrdý. kýnma için 200 proje hazýrladýðýný, bunlardan 108’inin kabul göreBu hibe programýndan hemen yararlanýlmaya baþlanmalýdýr. Burarek uygulama imkaný bulduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý söyledaki bir gecikme, hibe programýnýn büyük bölümünün kullanýlmadi: "Hazýrlanan bu projelerle ziraat odalarýna 11 milyon 289 bin 402 dan iade edilmesine yol açar. Çiftçinin, üreticinin yeterince finansavro hibe saðlanmýþtýr. Bu kaynak, bölgelerde Avrupa Birliði stanmana ulaþamadýðý bu ortamda, hazýr hibeyi kullanamamak hepimidartlarýnda örnek iþletme oluþturulmasý, yeni ürün çeþitlerinin devzin hatasý olur.” reye sokulmasý, kapasite geliþtirme, eðitimlerle bilinç düzeyinin arBayraktar, programa göre, kýrsal kalkýnmaya ayrýlan toplam týrýlmasý, mevcut istihdamýn korunmasý ve yeni istihdam olanaklafon miktarýnýn yüzde 75’ini Avrupa Birliði, kalan yüzde 25’ini ise rýnýn geliþtirilmesi gibi hizmetlerde kullanýlmýþtýr. Zaten tarýmda Türkiye’nin karþýladýðýný, proje bazýnda ise çiftçilerin toplam proje ulusal önceliðimiz; kýrsal kalkýnma politikalarý eþliðinde yapýsal sobedelinin yüzde 50'sini hibe olarak programdan alabildiðini dile gerunlarýn giderilerek verimlilik düzeyinin artýrýlmasý, temel gýda tirdi. maddeleri ve bazý stratejik ürünlerde kendine yeterlilik, Finansal iþbirliðini içeren IPARD-II programýkaliteli ve Avrupa Birliði standartlarýnda üretim olmalýnýn da baþlayacaðýna dikkat çeken Bayraktar, 2014dýr." 2020 dönemini kapsayacak programýn mali yardýmAvrupa Birliði'nin aday ve potansiyel aday ülkelere larýn ulusal öncelikleri gerçekleþtirebilmesine yöneyönelik 2007-2013 yýllarý arasýnda Türkiye’ye Katýlým lik olacaðýný bildirdi. Öncesi Mali Yardým Aracý (IPA) adý altýnda mali yardým AB Komisyonu’nun 29 Aðustos 2011 tarihli uyguladýðýný anlatan Bayraktar, sözlerini þöyle sürdürdü: kararýyla verilen yetki devri kapsamýnda Tarým ve "Türkiye’de bu mali yardýmlar kapsamýnda Kýrsal KalkýnKýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, Katýlým ma Bileþeni olarak IPARD programý uygulanmaya konulÖncesi Mali Yardým Aracý Kýrsal Kalkýnma (IPARD du. Program, 25 Þubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu ) Programý’nýn 7 Baþvuru Çaðrý Ýlaný yayýnladýðýný, tarafýndan onaylandý. Program, Türkiye’nin katýlým önce900 teklif alýndýðýný belirten Bayraktar, birinci baþsi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarýný dikkate alarak, vuru çaðrý döneminde onaylanan 4 projenin faydalasürdürülebilir kalkýnmayý saðlamak için kapasite oluþturnýcýlarý ile sözleþme imzalandýðýný ve söz konusu mayý hedefliyor. Ýþletmeleri AB standartlarýna yükseltmeÞemsi Bayraktar dört faydalanýcýya ödemelerinin yapýldýðýný, ikinci yi amaçlýyor.” ve beþinci baþvuru çaðrý dönemlerinde ise onaylanan IPARD PROGRAMININ TEDBÝRLERÝ toplam 236 faydalanýcýyla sözleþme imzalandýðý bilgisini verdi. Bayraktar, IPARD programýnýn ilk tedbirinin “tarýmsal iþletAltýncý baþvuru çaðrý dönemine iliþkin deðerlendirmelerin demelerin topluluk standartlarýna yükseltilmesi ve yeniden yapýlandývam ettiðini ve yedinci baþvuru çaðrý dönemi ise yeni sonlandýðýný rýlmasýna yönelik yatýrýmlar” olduðunu, bu tedbirin “süt üreten takaydeden Bayraktar, TZOB ve Ziraat Odalarýnýn hazýrladýðý projerýmsal iþletmelerin desteklenmesi” ve “et üreten tarýmsal iþletmelelerle Avrupa Birliði Katýlým Öncesi Mali Yardým çerçevesindeki rinin desteklenmesi” adlý iki alt tedbirden meydana geldiðini dile programlara aktif katýlým saðladýðýný ve bu projelerin ziraat odalagetirdi. rýnda baþarýyla uygulandýðýný vurguladý. Ýkinci tedbirin, “tarým ve balýkçýlýk ürünlerinin iþlenmesi ve TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, hazýrlanan projeler ile Ziraat pazarlanmasýnýn geliþtirilmesi ve topluluk standartlarýna yükseltilOdalarýnýn, bölge nüfusunun ekonomik ve sosyal koþullarýnýn iyimesine yönelik yatýrýmlar” olduðunu bildiren Bayraktar, bu tedbirin leþtirilmesine, bölgesel geliþmiþlik farklarýnýn azaltýlmasýna, üreticide “süt ve süt ürünlerinin iþleme ve pazarlanmasýnýn desteklenmelerin kapasitelerinin geliþtirilmesine, istihdamýn artýrýlmasýna, sürsi”, “et ve et ürünlerinin iþleme ve pazarlanmasýnýn desteklenmesi”, dürülebilir ekonomik kalkýnmanýn saðlanmasýna ve kalkýnma için “meyve ve sebzelerin iþleme ve pazarlanmasýnýn desteklenmesi”, yerel faaliyetlerin harekete geçirilmesine büyük ölçüde katkýda bu“su ürünlerinin iþleme ve pazarlanmasýnýn desteklenmesi” þeklinde lunduðunu söyledi. dört alt tedbiri içerdiðini ifade etti. “ZÝRAAT ODALARIMIZ HER ZAMAN ÖNCÜLÜK ETBayraktar, üçüncü tedbirin “kýrsal ekonomik faaliyetlerin çeMÝÞTÝR” þitlendirilmesi ve geliþtirilmesi” olduðunu belirterek bu tedbirin de Bayraktar, þunlarý kaydetti: “çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi ve geliþtirilmesine destek “Ziraat Odalarýmýz, AB standartlarýnda örnek iþletme oluþtuverilmesi, yerel ürünler ve mikro iþletmelerin ekonomik geliþimine rulmasý, tarýmsal ürün çeþitliliðinin artýrýlmasý, iþletmelerin kapasidestek verilmesi, kýrsal turizmin geliþimine destek verilmesi” ve telerinin, insan kaynaklarýnýn ve istihdamýn, giriþimciliðe yönelik “kültür balýkçýlýðýnýn geliþimine destek verilmesi” baþlýklý dört alt yaklaþýmlarýn, tarýmsal üretim tekniklerinin, yerel ürünlerin pazartedbirden oluþtuðunu belirtti. lanmasýnýn geliþtirilmesi, gelir getirici faaliyetlerin çeþitlendirilmeIPARD PROGRAMININ UYGULANACAÐI 42 ÝL si, ürünlerin kalitesinin artýrýlmasý, çevre dostu uygulamalarýn ve Bayraktar, IPARD programýnýn, 3 tedbir için 29 Aðustos 2011 teknolojilerin tanýtýlmasý gibi yararlar saðlanarak çiftçilerimizin tarihi itibariyle Afyonkarahisar, Amasya, Balýkesir, Çorum, Diyarekonomik aktivitelerini ve yaþam kalitelerini artýrmaya her zaman bakýr, Hatay, Isparta, Kahramanmaraþ, Kars, Konya, Malatya, Samöncülük etmiþtir. sun, Sivas, Þanlýurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat ve 2 Mart 2012 tarihi Avrupa Birliði mali yardým programlarýndan çiftçilerimizin itibariyle Erzurum, Ordu, Van olmak üzere toplam 20 ilde uygulanazami düzeyde faydalanmalarýný saðlamak amacýyla, ziraat odalarýmaya baþladýðýný söyledi. mýzýn hem programýn tanýtýmýnda, hem projelerin hazýrlanmasýnda Bayraktar, IPARD Programýnýn 42 ilde uygulanacak olup, 2. daha etkin bir þekilde yer alabilmesi için söz konusu programlarla dönem uygulama illeri için akreditasyon süreci tamamlanýp, Kasým ilgili odalarýmýza eðitim ve teknik hizmetin verilmesi önem taþý2012’de gerçekleþecek olan Avrupa Komisyonu denetimlerini takimaktadýr. ben 2013 yýlýnda akreditasyon kararý beklendiðini anlattý. Bu bilinçle TZOB, Türkiye genelindeki 750 adet ziraat odaProgram kapsamýnda akredite olmuþ 20 il ve yeni akredite olamýza, program ve projelerle ilgili eðitim seminerleri düzenlemeye cak 22 il için tüzel kiþiler veya þirketlerce hazýrlanacak projelere baþlamýþtýr. Bu seminerlerde, baþvuru koþullarý, proje zamanlarý giyüzde 50 hibe desteði saðlandýðýný belirten Bayraktar, "20 ile eklebi temel konularda bilgilendirme çalýþmalarý yapýlmaktadýr. necek 22 il ise; Aðrý, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydýn, Burdur, Birliðimiz, yapmýþ olduðu bu bilgilendirme çalýþmalarý ve Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Denizli, Elazýð, Erzincan, Giresun, kaproje hazýrlýk aþamasýnda saðladýðý teknik desteði ile odalarýmýzý raman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muþ, Nevproje hazýrlama konusunda teþvik etmektedir. Odalara yönelik bu þehir ve Uþak olacak. 2011 yýlýnda baþlayan program, akreditesini eðitim çalýþmalarýyla, odalarýn bu programa yönelik proje hazýrlatamamlamýþ 20 ilde uygulanýyor. Önümüzdeki seneden itibaren de malarý teþvik edilerek çiftçilerimizin hibelerden en yüksek seviyede belirlenen diðer 22 ilde uygulanmaya baþlanacak” dedi. faydalanmalarý ve çiftçilerimize daha iyi hizmet vermeleri amaçlanTZOB Genel Baþkaný Bayraktar, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk mýþtýr.” Bakanlýðý tarafýndan yürütülen programla; tarým sektöründe ve kýrProgramýn baþarýsýnýn Türkiye’ye baðlý olduðunu, çünkü Avsal alanda faaliyet gösteren üreticilerin, özel sektör ve potansiyel rupa Birliði’nin kriterlerini, standartlarýný belirlediðini, zamanýn yatýrýmcýlarýn, tarým ve kýrsal kalkýnma alanýnda destekleneceðini hýzla ilerlediðini bildiren Bayraktar, “3 yýl zamanýmýz var. Bu parabildirdi. Bayraktar, Avrupa Birliði hibe fonlarýnýn kýrsal kesimde yayý ya kullanacaðýz ya da para Brüksel’e geri dönecek. Bir an önce, þayan halkýmýza, çiftçilere, üretici birliklerine ve tarým sektöründe eksiksiz projeler hazýrlayýp baþvurularýmýzý yapmamýz lazým. Çiftfaaliyet gösteren firmalara projeler karþýlýðýnda ve sözleþmelerine çimiz, kendi karþýlamasý gereken proje bedelinin yüzde 50’sini karuygun olarak kullandýrýlacaðýný söyledi. Bayraktar, þöyle devam etþýlayamýyorsa, uygun vade ve faiz oranlarýyla bu rakam bankalarýti: mýz tarafýndan çiftçimize kredi olarak açýlmalýdýr. Kredi konusunda “Bu programla Avrupa Birliði hibe fonlarý, kýrsal kesimde yada baþta Ziraat Bankamýz olmak üzere bankalarýmýza büyük görev þayan halkýmýza, çiftçilere, üretici birliklerine ve tarým sektöründe düþüyor” diye konuþtu.

Mutlu evliliðin sýrlarýný anlatýyorlar

Lokman Hekim Derneði yeni evlenen çiftleri belirleyerek mutlu evliliðin sýrlarýný anlatýyor.

Ç

orum'da faaliyet gösteren Lokman Hekim Derneði’nin artan boþanmalarý önlemek amacý ile baþlattýðý proje kapsamýnda yeni evlenen çiftleri belirleyerek mutlu evliliðin sýrlarýný anlatmaya devam ediyor.. Lokman Hekim Derneði Baþkaný Arif Yurt, dernek merkezinde basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, kent genelinde yeni evlenen çiftleri belirleyip mutlu olmanýn ve birlikte yaþamanýn gereklerini anlatmak için ''Mutlu Evliliðin Sýrlarý'' adý altýnda bir proje çalýþmasý baþlattýklarýný söyledi. Cumartesi günü düzenlenen eðitimlerde eþler arasý diyalog, sýk karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm yollarý, eþlerin birbirine karþý sorumluluklarý konularý baþta olmak üzere katýlýmcý çiftlere çeþitli bilgiler verildiðini ifade eden Yurt, yaptýklarý toplantýlarda eþlerin tecrübe paylaþýmýnda bulunduðunu da kaydetti. Yeni evlenen çiftlere verilen eðitimlerin bu kiþilere farkýndalýk kattýðýný ve evlilik konusunda daha

“Evliliðin Sýrlarý'' isimli proje devam ediyor.

Lokman Hekim Derneði Baþkaný Arif Yurt, proje hakkýnda bilgi verdi. vurgulayan Yurt, toplumdan kopuk, bilinçli olduklarýný ''Dernek olarak aile yuva kurmaktan ve anlatan Yurt, bilincini, eþler arasý evlilikten korkar hale ''Günümüzde maalesef saygýyý ve sevgiyi gelen çocuklar boþanmalar hýzla aþýlayabiliyor ve aile karþýmýza çýkmaktadýr'' artýyor. Bu yapýsýnýn korunmasýna dedi. boþanmalarýn katkýda sonucunda yýkýlan Güçlü bir bulunabiliyorsak yuvalar, cinnet getiren toplumun temeli olan bundan mutluluk eþler ve en önemlisi de saðlam aile yapýsýnýn duyarýz'' diye konuþtu. mutsuz ve gelecekten oluþturulmasý ve (A.A.) beklentisi olmayan, korunmasý gerektiðini

Ýntegral Turizm umre programýný açýkladý.

Ý

Ýntegral Turizm Umre programýný belirledi

ntegral Turizm umre programýný açýkladý. Ýntegral Turizm Yetkilsii Ýbrahim Çeliker, 15 Aralýk 2012, 30 Nisan tarihleri arasýnda 800 eurodan baþlayan fiyatlarla 3-4 ve 5 yýldýzlý otellerde konaklama 8 günlük programlardan baþlayarak 35 güne kadar çýktýðýný söyledi. Çeliker yaptýðý açýklamada, Umre ziyaretlerinde konaklanan otellerin, yakýnlýk ve uzaklýk derecesine göre deðerlendirildiðini, bir Umre turunda en çok tercih edilen otellerin 4 yýldýz kalitesinde olup, 50 metre ile 350 metre arasýnda bulunan oteller tercih edilmekte olduðunu

açýkladý. Ýntegral Turizm Yetkilisi Ýbrahim Çeliker, Umru guruplarý hakkýnda þu bilgileri verdi; “Umre fiyatlarý üç dönem olarak belirlenir. Bu dönemler ilk yani Þubat ayý baþlangýç olarak deðerlendirilir ve Mayýs ayýna kadar birinci dönem olarak belirlenir. Mayýs ayý baþlangýç olarak Ramazan’a kadar devam eden süre ikinci dönem olarak belirlenir. Birinci dönemden ikinci döneme geçiþlerde umre fiyatlarýnda %5 - %10 arasýnda bir artýþ olur. Ramazan programlarý üçüncü dönem olarak belirlenir. Ramazan ayýndaki turlarýn fiyatlandýrmasý programlarýn farklýlýðýndan dolayý normal aylardaki turlardan farklýdýr.”


PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý sona erdi 06

-09 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Ýzmir'de düzenlenen Travel Turkey Ýzmir Fuarý sona erdi. Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan organizeyle Fuar’da yerini alan Çorum, fuarda en iyi þekilde temsil edilmeye çalýþýldý. Fuarýn açýlýþýndan itibaren yoðun ilgi gören Çorum standý, fuarýn en beðenilen standlarý arasýnda yerini aldý. Sýcak Çorum Leblebisi’nin de ikram edildiði Çorum standýný, fuarýn son gününde de ziyaretçiler yalnýz býrakmadý.

Çorum, fuarda en iyi þekilde temsil edilmeye çalýþýldý. Bilgi Teknolojileri Çorum eski Vali Milletvekilleri Prof. Dr. ve Haberleþme Ýzmir Nurettin Demir ve Ali Yardýmcýsý Gediz Bölge Müdürü Boða, Ýzmir Vali Kaymakamý Ýsmail hemþehrimiz Ahmet Tor, Çorumluoðlu, Muðla Yardýmcýlarý

hemþehrimiz Fatih Ahmet Kurt ve Þükrü Kara, Ço rum standýný ziyaret edenler arasýnda yer aldý. Ziyaretçiler arasýnda kendisinin hala Çorumlu Ömer'in Oðlu olarak anýldýðýný belirten Mehmet Saraçoðlu isimli vatandaþ da ilgi çekti. Atalarýnýn Çorumlu olduðunu belirten Mehmet Saraçoðlu, Çorum'u hiç görmediðini ancak Çorum'da akrabalarýnýn olduðunu bildiðini ve Çorum'daki akrabalarýna ulaþmaya çalýþtýðýný söyledi.

Kâbe’de tavaf alaný geniþliyor Çorum standý, fuarýn en beðenilen standlarý arasýnda yerini aldý.

K

abe çevresindeki geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda Osmanlý dönemine ait revaklarýn yýkýlýp yýkýlmayacaðý tartýþmalarý devam ederken, Suudi Arabistan Kralý Abdullah'ýn revaklarýn yýkýlmamasý emri verdiði öðrenildi. Kabe etrafýndaki tavaf alaný geniþletme çalýþmalarýný ise bir Türk þirketi 400 kiþilik ekip ile baþlattý. Bir kaç gün önce yýkýmýna baþlanan bazý revaklarýn da 10 yýl önce yapýlan yapay revaklar olduðu anlaþýldý. AA muhabirinin, Kabe'nin de içinde bulunduðu alaný çevreleyen Mescid-i Haram'da yaptýðý çekimler sýrasýnda, Kabe kapýsýnýn hemen karþýsýndaki sa'y bölgesi Merve'nin yaný baþýnda revaklarýn yýkýlmaya baþlandýðý gözlendi. Yetkililer, Kral Abdullah'ýn tavaf alanýný geniþletme çalýþmalarýný özellikle Türkiye'den bir Türk þirketinin hayata geçirmesini istediðini açýkladý. Kral'ýn,

Türklerin Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'de Mescid-i Nebevi'nin korunmasý ve geniþletilmesi çalýþmalarýnda, yüzyýllardýr iki kutsal mekanýn manevi deðerine karþý son derece dikkat etmiþ olmalarý gerekçesiyle bu istekte bulunduðu belirtildi. -Yýkýlan revaklar 10 yýl önce yeniden inþa edilmiþEdinilen bilgilere göre Kabe kapýsýnýn hemen karþýsýnda bulunan ve birkaç günden beri yýkýmýna baþlanan revaklar 10 yýl önce Safa ile Merve tepeleri inþaat sahasýnýn yapýmý sýrasýnda temel kazýmlarýnda ve inþaat çalýþmalarýnda büyük hasar gördü ve parçalandý. Hasar gören revaklar yeniden demir kalýplar içerisinde inþa edildi. Ancak Osmanlý revaklarýnýn yapýmý kil ile gerçekleþtirildiðinden demir kalýplarýn kullanýlmasý söz konusu deðildi. Geniþletme çalýþmalarýnda görev alan Türk þirketinin mimar ve

Suudi Arabistan Kralý Abdullah'ýn revaklarýn yýkýlmamasý emri verdiði öðrenildi.

mühendisleri, Harem'deki ''gerçek'' revak kubbelerini belirlemek üzere incelemelerini devam ettiriyor. Kabe kapýsýnýn hemen karþýsýndaki bölgede bulunan revaklardan 27'sinin yapay olabileceði tahmin ediliyor. Yetkililer, Safa ile Merve tepeleri bölümündeki geniþletme çalýþmalarý sýrasýnda kaçýnýlmaz olarak bu revaklarýn sökülmesinin gerektiðini belirtirken, yýkýlan bu 10 yýllýk yapay revak kubbelerinin yerine konulacak kubbeler de bu Türk þirketi

tarafýndan inþa edildi ve hazýr bekletiliyor. Böylece yeni tavaf alaný geniþletme çalýþmalarý çerçevesinde yapay revaklarýn yýkýmý ile birlikte yenileri, bu kez eski bulunduðu yerden 40 metre kadar Kabe'ye doðru yaklaþtýrýlmýþ olacak. Ancak sadece Kabe kapýsý karþýsýndaki bu revaklarýn dýþýndaki Kabe etrafýnda bulunan gerçek Osmanlý revaklarýna ise asla dokunulmayacak. -Tavaf alanýnda geçici portatif alan oluþturulacakSuudi yetkililer, geniþletme

çalýþmalarýnýn tamamlanmasýna kadar özellikle Hac ve Ramazan aylarýnda tavaf alanýndaki sýkýþýklýðý önlemek amacýyla geçici olarak çelik portatif tek katlý bir tavaf alaný oluþturulacak. Yani tavaf alanýnda zemin katta tavaf yapýlýrken, ikinci katta bu çelik portatif alanda da tavaf edilebilecek. Fakat daha sonra bu portatif tavaf alaný iptal edilecek. Portatif alanýn Ramazan ayýna kadar bitirilmesi planlanýyor. Türk þirketi anlaþmaya göre 3 yýl içerisinde tavaf alanýný geniþletme

Temizlik iþçilerine seminer Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðü’ne baðlý personele eðitim semineri verildi.

B

elediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðü’ne baðlý personele ‘Ýþçiler, Ýnsan Ýliþkileri ve Ýþ Ýliþkileri’ konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Belediye’den yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, iþçileri daha iyi motive etmek ve iþçiler ile vatandaþ arasýnda daha iyi diyalog saðlamak için eðitim semineri düzenledi. Ýþ-Kur ile iþbirliði içersinde 'Ýnsan, Ýnsan Ýliþkileri, Ýþ Ýliþkileri ve Ýletiþim' konulu eðitim seminerinde, Çorum Belediyesi personellerini eðiterek hem kaliteli hizmet sunulmasý hem de iþçilerin vatandaþlarla daha iyi diyalog kurmasý hedefleniyor. ÝÞ-KUR Ýl Müdürlüðü Ýþ Danýþmanlarý Mustafa Ceylan ile Fatih Aydoðan'ýn sunum yaptýðý seminer üç gün devam etti. Ýþçilere tavsiyelerde bulunan Mustafa Canlý, temizlik iþlerinin küçümsenmemesi gerektiðini ifade ederek, "Temizlik imandan gelir. Temizlik iþçilerinin yaptýðý iþ yüce Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuþ bir meslektir. Çevreyi temizlemek ve insanlarýn yaþantýlarýný temiz bir çevrede yaþamalarýna katký saðlamak en kutsal görevlerdendir. Yaptýðýnýz iþ görünüþ itibarý ile pis görünse de gerçekte en güzel iþtir" diye konuþtu Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, seminerin konuþmacýlarý ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü Ýþ Danýþmanlarý Mustafa Ceylan ile Fatih Aydoðan'a plaket verdi.

ÝÞ-KUR Ýl Müdürlüðü Ýþ Danýþmaný Mustafa Ceylan.

Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Mustafa Ceylan’a teþekkür plaketi verdi.

Sseminer üç gün devam etti.

Ýþçilerin vatandaþlarla daha iyi diyalog kurmasý hedeflendi.

Kadýnlarýn gününde toplanan altýn ve paralar caiz

D

iyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu, kadýnlarýn 'gün' adý altýnda aralarýnda yaptýklarý toplantýlarda para toplayýp dönüþümlü olarak almalarýnýn caiz olduðunu belirtti. Din Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkanlýðýnca, Al0 190 Fetva hattýnýn 'Güncel Ticari Meseleler' bölümüne yöneltilen "Kadýnlarýn kendi aralarýnda yaptýklarý gün adý verilen toplantýlarda topladýklarý paralarý dönüþümlü olarak almalarý caiz midir?" sorusuna, þu yanýt verildi: "Borç verme, Ýslamda teþvik edilen bir husustur. Ýnsanlarýn muhtaç olan kiþilere borç vermeleri sadaka sevabý olan bir davranýþtýr. Borç vermede önemli olan, borç karþýlýðýnda herhangi bir fazlalýðýn þart koþulmamasý, borç veren ya da

alanýn zarara uðratýlmamasýdýr. Kadýnlar arasýnda tertip edilen toplantýlarda her bir katýlýmcýnýn toplanan meblaðý dönüþümlü olarak her ay içlerinden birine vermeleri þeklindeki uygulamada bir sakýnca yoktur. Çünkü bu, sonuçta bir borç verme iþlemidir. Ancak ,enflasyonist ortamlarda katýlýmcýlardan bir kýsmýna sýra gelmesi için beklenmesi gereken süre içinde parada meydana gelebilecek deðer kaybýndan doðan zararý önlemek için borçlanmanýn altýn gibi daha az deðiþken bir deðerden olmasý daha uygun olur. Çünkü paranýn deðerinin artmasý halinde sýrasý önce gelenler; eksilmesi halinde sýrasý sonra gelenler zarara uðramýþ olacaktýr. Deðer kaybý durumunda borçlarýn misliyle deðil kýymetiyle (borçlanýldýðý gündeki alým gücüyle) ödenmesi esastýr."

‘Ýþçiler, Ýnsan Ýliþkileri ve Ýþ Ýliþkileri’ konulu bilgilendirme semineri gerçekleþtirildi.


12 PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Kaleli Kýz Yurdu tarafýndan düzenlenen konferanslar sürüyor

Býyýk: ‘Þer ittifakýnýn niyeti kaos çýkarmak’ Ö

zel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu tarafýndan düzenlenen ‘ABD ve Ýsrail Ýliþkilerinin Teolojik Arka Planý’ konulu konferans geçtiðimiz Cuma akþamý gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Býyýk’ýn konuþmacý olarak yer aldýðý konferans, Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu konferans salonunda düzenlendi. Konferansa Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yur- Ýsmail Tuncel, Doç. Dr. Mustafa Býyýk’a plaket, þef Halil Özçelebi’ye çiçek verdi. du Müdürü Ýsmail Tuncel, Müdür Yardýmcýsý Ýlker Sarý, yurt çalýþanlarý, bazý davetliler ve çok sayýda öðrenci katýldý.

‘ÝNANÇLARI AYNI PARALELDE’

Kendilerini tüm milletler içerisinde Tanrý tarafýndan seçilmiþ olarak gören ve Tanrý Yehova'nýn kendilerine sýnýrlarý belli topraklarý kutsayarak vaad ettiðini (Kutsal Topraklar) ifade eden ve bunu Kutsal Kitaplarýna dayandýrarak Tanrý'nýn bir vaadi olarak gören Ýsrail için öncelikli hedef, öncelikle Ýsrail'de bir devlet kurmak, ardýndan vaad edilen topraklara ulaþmak ve halen yýkýlmýþ olan Süleyman Tapýnaðý'ný yeniden inþa ederek diyaspora döneminde askýya alýnan kurban gibi bir takým ritüelleri yeniden canlandýrmak. Bu ayný zamanda, kendileTUNCEL: ‘ORTArine muhteþem dönemi yaDOÐU HUZURA HASþatacak olan Davud soRET’ yundan gelecek bir MeSaygý duruþunda busih'in kabulünün de hazýrlunulmasý ve Ýstiklâl Marlýðý. þý’nýn okunmasý ile baþlaÖte yandan, ölümüyan programýn açýþ konün ardýndan 3. gün dirinuþmasýný yapan Yurt len ve havarileri ile bir süMüdürü Ýsmail Tuncel, Ýsre daha birlikte yaþadýktan rail’in kuruluþ sürecini sonra gökyüzüne yükseleanlattý. Düzenlenen konferansa öðrenciler büyük ilgi gösterdi. rek Baba Tanrý'nýn saðýnda Yahudiler’in ortaya çýkardýðý problemlere dikkat çeken Ýsmail oturan Ýsa Tanrý'nýn, bozulan insanlarý yeniden yola getirmek, HýTuncel, Ortadoðu’nun Osmanlý dönemindeki huzur ve istikrara ristiyanlarý yaþadýklarý sýkýntýlardan kurtarmak ve onlara bin yýl sühasret kaldýðýný söyledi. Tuncel, konuþmasýnda þu ifadelere yer verrecek bir altýn çað yaþatmak için Mesih olarak ikinci defa yeryüzüdi: ne gelmesi öðretisi, bazý nüanslarla birlikte, bütün Hýristiyanlarca kabul gören bir inançt. Hýristiyanlar içerisinde buna en fazla vurgu “Yahudiler dünya savaþý sonrasý arayýpta bulamadýklarý bir fýryapan evangelik ve fundamentalistler -ki bunlarýn tamamýna yakýný sat yakaladýlar. 1917'den itibaren devlet kurma hayallerini ifade etABD'de yaþarlar ve sayýlarý yüz milyonun üzerindedir-, Ýsa Memeye baþlayan Yahudiler, birinci dünya savaþýnda bölgeyi iþgal sih'in, dünyanýn ve özellikle Ortadoðu'nun ekonomik, dinsel ve poeden Ýngilizler ve ABD'nin göz yummasýyla Filistin topraklarýna litik açýdan bir kaos içerisine girdiði ve Hýristiyanlarýn sýkýntýlar yayerleþti. Bu sürede Yahudi askerleri, Ýngilizler tarafýndan eðitildi. þadýðý bir dönemde geleceðini ve bu geliþin de çok yakýnda olaca1922 yýlýnda Ýsrail devletinin ilk adýmlarý atýldý ve bu yeni devleti ðýný, bunun için kendilerinin de onun geliþi için gerekli olan zemiilk olarak ABD tanýdý. 1943 yýlýndan itibaren bölgede katliamlara ni hazýrlamak baðlamýnda bölgede kaos çýkarmalarý gerektiðini sabaþlayan Ýsrail, 1948 yýlýnda devlet olduðunu ilan etti. Osmanlý vunurlar. Devleti döneminde huzur ve barýþýn yaþandýðý topraklar bugün kan gölüne dönmüþ durumda. Osmanlýnýn bölgeden çekilmesiyle bir‘MEVCUT EMELLERE GÖRE HUZUR VE ÝSTÝKRAR likte Ortadoðu’da pek çok problem baþ gösterdi. Yahudiler, OsmanGÜÇ’ lý’nýn dýþ borçlarýnýn tamamýný ödeme karþýlýðýnda Filistin'den topAma bu Hýristiyanlar, Tanrý'nýn Hýristiyanlýk öncesi Yahudilerrak talep etmiþ, Sultan Abdulhamit Han ise bu teklifi sert bir dille le olan vaadlerini de dikkate alarak, öncelikle Tanrý'nýn Yahudilere reddetmiþti. Bunun üzerine yüz yýllýk planlarýný adým adým hayata olan ilk vaadinin gerçekleþmesi gerektiðini, dolayýsýyla Ýsrail'in kugeçiren Ýsrail, bugün Ortadoðu baþta olmak üzere dünyanýn baþýna rulmasýnýn, vaad edin topraklarýn Yahudilerce ele geçirilmesinin ve bela oldu.” Kudüs'te Süleyman Tapýnaðý'nýn yeniden inþasýnýn gerektiðini, onBIYIK: ‘ÝSRAÝL’ÝN EN BÜYÜK DESTEKÇÝSÝ ABD’ dan sonra da sýranýn kendilerine geleceðini savunurlar. Asýl sorun, Açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Hitit Üniversitesi pek çok dindar Yahudiye göre Süleyman Tapýnaðý'nýn yerinin MesÝlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Býyýk, Ýsrail ile cidi Aksa ya da Kubbetü's Sahra Camii'nin, veya bunlarýn çok yaABD iliþkilerinin dinsel arka planýný anlattý. kýnlarýnda bir yerde olduðunu savunmalarýdýr. Dolayýsýyla TapýnaÝki ülke arasýndaki iþbirliðini ‘þer ittifaký’ olarak tanýmlayan ðýn yerinin bir cami olarak belirlenmesi, yeni inþa için buranýn yýDoç. Dr. Mustafa Býyýk, Ortadoðu’da yaþanan geliþmeleri deðerkýlmasýný gerektirecektir ki, bu da Müslümanlarý da içine alan bir lendirdi. dünya savaþýnýn çýkmasý anlamýna gelir. Fakat böyle bir senaryoda Yahudilik ve Hristiyanlýk inançlarýnda Kudüs’ün yeri ve öneortaya çýkacak büyük kaos, pek çok evangelik ve fundamentalist minden bahseden Býyýk, “Bu bölgede emelleri bulunan þer ittifakýHýristiyana göre Ýsa Mesih'in geliþinin de zeminini hazýrlayacaktýr. nýn niyeti kaos çýkarmak” dedi. Dolayýsýyla dinsel anlamda Amerikan evengelik ve fundamentalistMevcut bakýþ açýsýyla Ortadoðu’da huzur ve istikrarýn saðlanleri ile muhafazakar ya da dindar Yahudilerin hedefleri, ayný plan masýnýn güç olduðunu dile getiren Doç. Dr. Býyýk, konuþmasýný üzerinde birleþiyor. Bu da, diðer politik ve iktisadi gerekçeler yaþöyle sürdürdü: nýnda, ABD - Ýsrail ittifakýnýn dinsel gerekçesini oluþturuyor. “Ortadoðu ve özellikle Kudüs ve çevresi, tarih boyunca sürekÝsrail orijinli pek çok söylentiye göre, Tapýnaðýn yapýmý için li çatýþmalarýn ve savaþlarýn yaþandýðý bir bölge olarak tarihe geçti. inþaatýn mimarisi, çok özel biçimde hazýrlanmýþ yapým malzemeleÖzellikle Yahudiler’in bölgede bulunmalarý, her zaman için bu çari gibi gereçler de temin edilmiþ olup, hali hazýrda bir kenarda bektýþmalarý tetikledi. Ýsrail Devleti'nin kurulmasýndan sonra da bölgeletiliyor. Ýnþa yeri ise asýl sorun olarak duruyor. Mescidi Aksa içede kavgacý siyaset devam etti. Bunda, Ýsrail'in kýsa ve uzun vadeli risinde yapýlan kazýlarla platformun adeta bir þantiyeye dönüþtürülpolitik, dinsel ve ekonomik emelleri etkili oldu. Yahudi kimliðine mesi, gözlerden kaçmamaktadýr ki, pek çoklarý bu çalýþmalarýn yer sahip Ýsrail'in bölgedeki çatýþmacý politikalarýnýn her zaman için en altýnda asýl tapýnaðýn temellerini ya da kalýntýlarýný bulmaya yönebüyük destekçisi, Hýristiyan kimliði ile ön plana çýkan ABD oldu. lik olduðunu ifade ediyor. Aþýrý fanatik Yahudi ya da HýristiyanlaMuhafazakar ve Fundamentalist Yahudiler’in vatandaþlýðýný rýn zaman zaman burada patlamalar gerçekleþtirmeleri de ayný baðyaptýðý Ýsrail'e, Hýristiyan kimlikli ABD'nin; özellikle de ülke siyalamda deðerlendiriliyor. Özellikle Kudüs ve çevresinin üç büyük setinde etkili olan Protestan orijinli muhafazakar evangelik ve fundin için taþýdýðý önem, söz konusu yerlerin inanç turizmi baðlamýndamentalist Hýristiyanlarýn destek vermesi ve onun bütün politikada yöre sakinlerine getireceði ekonomik getiri, bölgenin zengin yer larýný sorgulamadan onaylamasý, baþlangýçta garip karþýlanabilir. altý kaynaklarý, bölge üzerinde planlar yapan fanatik Yahudi ve HýAncak sadece söylemleri ve yazýlý literatürleri ile deðil; sivil ve resristiyanlarýn saðduyudan uzak söylem ve eylemleri ile birleþince, mi kurumlarda yaptýklarý bütün düzenleme ve uygulamalarý ile kenbölgenin huzur ve istikrarýný düþünmek oldukça güçleþiyor.” di dinsel metinlerindeki kurallara sýký sýkýya baðlýlýklarýný her za-

man gözler önüne seren Ýsrail'in insanlýk tarihi içerisinde kendi nevi þahsýna biçtiði dinsel misyon ile; evangelik ve fundamentalist Amerikan Hýristiyanlarý'nýn temel doktrinel ilkelerinin bir yerlerde buluþmasý ve her iki tarafýn hedeflerinin de bu sayede gerçekleþtirilebilecek olmasý, ilk bakýþta bir araya gelmeleri asla mümkün gözükmeyen Hýristiyan ve Yahudi kimlikli iki tarafýn iþbirliðine girmelerine yol açmýþtýr.

TSM KOROSU’NDAN MUSIKÝ ZÝYAFETÝ

Konferansýn ardýndan sahne alan Kaleli Kýz Yurdu TSM Korosu, þef Halil Özçelebi yönetiminde musýki ziyafeti sundu. Konser sonrasý Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel tarafýndan Doç. Dr. Mustafa Býyýk’a plaket, Þef Halil Özçelebi ve koro üyelerine çiçek takdim edildi.

Kaleli Kýz Yurdu TSM Korosu, þef Halil Özçelebi yönetiminde musýki ziyafeti sundu.

Seçkin markalar Þirin Büro Mobilya’da

Ýnönü Caddesi’nde hizmet veren Þirin Büro Mobilya, zengin ürün yelpazesine Masachi’yi de ekledi.

M

asachi Ofis Sistemleri, Þirin Büro Mobilya farkýyla Çorum’da satýþa sunuldu. Bürosit, Ekas, Eksen, Rapido ve Casella gibi seçkin markalarýn ürünlerini Çorum halkýnýn beðenisine sunan Þirin Büro Mobilya, zengin ürün yelpazesine Masachi’yi de ekledi. Ürün ve hizmetleri hakkýnda açýklama yapan Þirin Büro Mobilya sahibi Hakan Sever, “Ofis mobilyalarýndaki en yeni konseptleri Çorum’a taþýyoruz” dedi.

Hakan Sever, “Ofis mobilyalarýndaki en yeni konseptleri Çorum’a taþýyoruz” dedi. Caddesi numara 31’de bilyalarý alanýndaki “Sektörde 40 yýlý faaliyet gösteren Þirin geniþ ürün yelpazesini aþkýn tecrübemizle Büro Mobilya maðayakýndan görmek ve müþterilerimizin hizzasýna davet etti. detaylý bilgi almak ismetindeyiz” diyen teyen herkesi Ýnönü Hakan Sever, ofis mo-

PKK’ya ‘özel’ önlem E

mniyet Genel Müdürlüðü, terör örgütü PKK/KCK'nýn 'Karadeniz Açýlýmý'na özel harekat þubeleriyle önlem aldý. Çorum ve Sinop'a ilk kez Özel Harekat Þube'leri kuran Emniyet Genel Müdürlüðü, keskin niþancý özel timcileri Karadeniz kýrsalýna konuþlandýrdý. Önceki yýl Trakya bölgesinde Kýrklareli ve Tekirdað'a açýlan birimlerle birlikte Özel Harekat Þubelerinin sayýsý 52'den 56'ya yükseldi. Buralarda 7 bin 574 özel timci görev yapýyor. 44. dönem özel harekat temel eðitim kursunda ise 544 aday eðitim görüyor. Özel harekat mevcudunun 2015'e kadar 10 bini bulmasý tahmin ediliyor. 4 Mayýs 2009'da Mardin'in Mazýdaðý ilçesine baðlý Bilge Köyü'nde 7'si çocuk 44 kiþinin ölümüyle sonuçlanan katliamýn ardýndan sanýk yakýn-

larýndan Çelebi ailesinin 84 üyesi Kýrklareli ve Tekirdað'a yerleþtirilmiþti. Kan davasý yüzünden yeni ölüm ve katliamlarýn yaþanma riskine karþý Kýrklareli ve Tekirdað'a Özel Harekat Þube Müdürlükleri kurulmuþtu.

MAYIN DEDEKTÖRÜ ALINACAK

Bugün Gazetesi’nden Kamil Elibol’un haberine göre, özel harekatçýlara mayýn dedektörü alýmýna da gidildi. 150 adet mayýn dedektörü için ihale açýldý. Yeni teknoloji mayýn dedektörlerinin özellikle Doðu'daki Özel Harekat Þubeleri'ne gönderilmesi planlandý. Ýhaleyi Franklin firmasý kazandý. Dedektörler, Kara Kuvvetleri 4. Ana Bakým Merkez Komutanlýðý'nda testten geçirildi. Mayýn dedektörünün þartname hükümlerini karþýlamadýðý ortaya çýkýnca ihale iptal edildi. Yeni alým paketinin TÜBÝTAK üzerinden yapýlmasý gündemde.

Asya Butik Eðitim’den açýklama:

‘Eðitim, eðitimcilerin iþi’ A

sya Butik Eðitim Kurucu Müdürü Göksu kimselere karþý dikkatli olmalarý yönünde Karakaya, yaptýðý basýn açýklamasýyla uyarýyoruz. Menar temsilcisi olduðunu iddia öðrenci velilerini uyardý. edenlere yetki sertifikalarýný ve personellerinin eðitimden geçtiðini gösteren belgeleri sormalarýný Bazý kuruluþlarýn ‘Menar Mental Aritmetik’ öneriyoruz. adýný kullandýðýný tespit ettiklerini belirten Göksu Karakaya, anne-babalara seslenerek, Bizim kimsenin ticari faaliyetlerinde “Taklitlerimizden sakýnýn” uyarýsýnda bulundu. gözümüz yok. Ancak adýmýzý kullanarak haksýz rekabet ve menfaat saðlayanlara karþý sessiz Hizmette ikinci yýlýna giren Asya Butik kalmamýz da elbette beklenemez. Eðitim, Eðitim’in Menar’ýn Çorum’daki tek temsilcisi eðitimcilerin iþidir diyor, hizmetlerimizi yakýndan olduðunu vurgulayan Karakaya, Alaca’nýn görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi ardýndan Osmancýk’a da þube açmaya Asya Butik Eðitim Merkezi’ne bekliyoruz.” hazýrlandýklarýný söyledi. Mental aritmetikle çocuklarýn zihinsel geliþiminde yeni bir çýðýr açtýklarýný vurgulayan Karakaya, 4-12 yaþ aralýðýndaki çocuklara yönelik olarak uyguladýklarý programdan da bahsetti. Karakaya, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: “Menar Mental Aritmetik Çorum Temsilcisi olan Asya Butik Eðitim Merkezi, 2011-2012 Eðitim Öðretim Yýlý’nda hizmet vermeye baþladý. Mental aritmetik alanýnda sunduðumuz eðitimle kýsa sürede Çorum halkýnýn teveccühünü Göksu Karakaya, uyguladýklarý eðitim sistemini anlattý. kazandýk. Öðrencilerimiz için Haziran ayýnda 1. Çorum Menar Mental Aritmetik Olimpiyatlarý’ný düzenledik. Alanýnda uzman eðitim kadromuzla sadece iþimize odaklandýk. Ancak bazý kiþi ve kuruluþlarýn temsilciliðini yürüttüðümüz Menar’ýn ismini kullanarak öðrenci ve velileri aldattýðýný farkettik. Bizi taklitçilikle suçlama piþkinliði gösteren bu tür kiþi ve kuruluþlara karþý haklarýmýzý savunmak için basýn açýklamasý yapmayý uygun gördük. Velilerimizi Menar ismini kullanan art niyetli Asya Butik Eðitim’in, Menar’ýn Çorum’daki tek temsilcisi olduðu vurgulandý.


PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 26 - Muharrem: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:27 Teþrin-i Sâni 1428 Kasým:33

10

2012

ARALIK

Kulluk; her an Allahü teâlâya muhtaç olduðunu bilmek ve O'nun Resûlüne tam tâbi olmaktýr. Câfer-i Sâdýk Rahmetullahi Aleyh

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.11 06.43 11.39 13.59 16.22 17.47

BÝTKÝ SOYGUNU Türkiye’yi “soyup soðana” çeviren bitki hýrsýzlarý, özellikle Anadolu’da vatandaþlarýn yardým duygularýný da istismar ederek en deðerli bitkilerimizi âdeta talan ediyor. Hollanda, Ýngiltere, Belçika, Ýsviçre vatandaþlarýnýn baþýný çektiði endemik (sadece bir bölgede yetiþen) bitki avcýlarý Karadeniz yaylalarý, Kuzey Toroslar, Erzurum ve Erzincan daðlarý ile Tunceli yaylalarýndan topladýklarý deðerli bitkileri ülkelerine kaçýrýyor. Dünyada sadece Erzurum Karayazý’da yetiþen lalelerin, en son 57 adet soðanýný sökerek yurt dýþýna götürmeye çalýþan 2 Hollandalýnýn ikinci lale soygunu gümrük muhafaza ekiplerinin baþarýlý operasyonuyla son anda önlendi. Bu operasyonla yeniden gündeme gelen bitki kaçakçýlýðýnda, ülkemizin nasýl talan edildiðini gözler önüne serdi. Türkiye daðlarýna yýllardýr yapýlan doða turlarýnýn büyük çoðunluðunu Batýlý ilaç þirketleri finanse ediyor. Tura katýlanlarýn çoðu “doða tutkunu” üniversiteli gençlerden meydana geliyor. Ýçlerinde toplanacak endemik bitkileri belirleyen “akademisyenler” de bulunuyor. Masum doða turlarý daðlarda büyük bir bitki soykýrýmýna dönüþüyor. Çoðu zaman bu turlarda bitki toplayanlar bile ellerindeki bitkilerin “nadir” olduðunu, büyük bir kaçakçýlýðýn parçasý hâline geldiklerini yýllar sonra fark ediyor. Tur sonunda toplanan bitki soðanlarý, kökleri ya da tohumlarý ilerleyen yýllarda özel seralarda üretilen sanayi bitkisi hâline getiriliyor. Kapýkule’de dün yakalanan Hollandalý Franciscus ve Linschoten’in kullandýðý aracýn özel olarak tasarlanmasý, GPS sistemleri ve toplanan bitki tohumlarý için hazýrlanan özel bölmeler kaçakçýlarýn bu konuyu ne kadar ciddiye aldýklarýný gösteriyor. Türkiye’nin daðlarý, endemik bitki açýsýndan dünyanýn en zengin bahçelerinden biri olarak kabul edilir. Baþta ilâç, kimya, kozmetik ve bioteknik endüstrisinin temel ham madde ihtiyacýnýn büyük bölümü, endemik tür olarak kabul edilen bitkilerden karþýlanýr. Erzurum kökenli ters laleler için TÜBÝTAK ile bazý üniversitelerin bünyesinde kanser ve alzheimer hastalýðýnýn tedavisinde kullanýlmak üzere deneyler yapýlýyor. Ters lale, çiðdem, Ayý gülü, Toros lalesi, Toros nergizi, Acý yavþan, Ökse otu, bazý Isýrgan türleri, Yaban zakkumu, Çakþýr otu kaçakçýlarýn en gözde bitkileri arasýnda bulunuyor. Türkiye daðlarýnda, dünyanýn baþka hiçbir ülkesinde yetiþmeyen 3.500 endemik bitki türü bulunuyor. Avrupa ülkelerinin tamamýnda 7.100 tür endemik bitki bulunurken, bu sayý Türkiye’de 12 bini buluyor. Bu bitkilerin yurt dýþýna çýkmasý izne baðlýdýr. Bu arada; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, “aðlayan gelin” olan ve dünyada sadece Erzurum’da yetiþtirilen ters lalenin Ýstanbul’da da yetiþtirilmesi için çalýþma baþlattý.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

Huzur Sokaðý 1

Tecrübe 2

'Ýki kafa bir kafadan daha hayýrlýdýr' diye darbý babam mezardan çýksa kimseye kefil olmam. Borç vermesel haline gelmiþ bir Arap atasözü vardýr. Yani düþümek istiyorsam, cebimde varsa onu veririm. Þayet geri nen beyin sayýsý, alýnan kararlarý uygulamada omuz veiade edilmezse o gider. Eve icra gelmez. Gece rüyalarýren insan sayýsý ne kadar çoðalýrsa, bir baþka ifade ile ma girmez' diye kendi kendime söz verdim. Hatta zane kadar istiþare yapýlýrsa sonuç o kadar mükemmel man zaman kefil olmamý teklif eden akrabalarýma bile olur. hayýr cevabýný verince küsenler oldu. Ama ben, sütten aðzým yanýnca, yoðurdu üfleyerek yemek için karar alLAMÝNAT PARKE: Zamaný evvelde evin tabanýdým. na laminat parke döþettim.'Söz vermek borçlandýrmaktýr' diyen bir dinin mensubu olarak verdiðim veya aldýHÝZMET ALMADAN VÝSA ÇEKTÝRDÝM: ZaMahir ODABAÞI ðým söze sadakat gösterebilmek için dikkat etmeye çamaný evvelde çocuðumu bir dershaneye erkenden yazMilli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný lýþan birisiyim. Piyasa araþtýrmasý yaparken X ustanýn dýrdým. O zamana kadar gönderdiðim dershanelere, iþçiliði daha iyi diye tavsiye edilince, bende onun baðödeyeceðim ücreti aylýk taksitler halinde ödüyordum. lantýlý olduðu firmaya yaptýrmak için anlaþtým. ElaAma o gün çocuðun kaydýný yaptýrýrken ilgili personemanlar parkeyi döþemeye geldiler ama ben ustayý tanýmadýðým için, lin; 'Hocam istersen visa kartýna þu kadar taksit çekelim de her ay anlaþtýðýmýz ustadýr diye düþünüyorum. Elamanlar parkeyi bitirebiltaksit yatýrmak için buraya kadar yorulma 'deyince, bende 'tamam' mek için akþam geç saatlere kadar çalýþýrken belli ki yoruldular. dedim. Aradan birkaç ay geçince dershane kapandý. Akýbet; biz ücSonradan gelen elamanda parkeyi döþemeye baþlayýp, bir an önce reti visa kartýna taksit çektirdiðimiz için, taksitleri ödemek durubitsin havasý oluþtuðunu hissedince, þurasý olmadý, burasý olmadý dimunda kaldýk. Tabi bundan da kendimize göre bir hisse aldýk. ye iki de bir uyarmak zorunda kaldým. Ve elamana: 'Sen usta mýsýn, * kalfa mýsýn, çýrak mýsýn?' diye sorunca: 'Ben çýraðým abi' dedi. Peki KISSADAN HÝSSE: Büyük bir firmaya ortak aranmaktadýr. diðerleri kim? deyince, onlarda kalfa dedi. Bunun için gazetelere ilan verilir. Görüþmeye epey talepli gelir ama Benim tavsiye üzerine yaptýrmak için anlaþtýðým usta parke içlerinden bir tanesi tabiri caizse hayatýn çemberinden geçmiþ, saçý döþenirken hiç eve uðramamýþ. Ücretini verirken firmaya sitem sakalý aðarmýþ yüksek tahsili olmayan bir vatandaþtýr. Sýra kendine edince, 'Abi keþke arayýp da bize söyleseydin' dedi. Bende bu da bagelince içeri girer. Sen ne hangi okuldan mezun oldun? Diye soruna bir ders oldu. Bir daha ustaya baðlý olarak iþ yaptýrýrsam ve ustalunca, 'Ben okullarýn en yükseði olan HAYAT OKULUNDAN meyý tanýmýyorsam sabah ÝÞE BAÞLAMADAN USTAYA KÝMLÝK zunum deyip, baþlar anlatmaya. Önce memur olarak göreve baþlaSORACAÐIM dedim. dým. Arkadaþýma kefil olunca epey borç ödedim. O bana ders oldu. ÝLK ve SON KEFÝLLÝÐÝM: Yýllar önce bir dükkânda oturuSonra baktým memurlukta para az, istifa edip kendi iþyerimi açtým. yoruz. Bir araba alýþ veriþi oldu. Senetlere kefil olarak imza atan vaÝlk zamanlar çok para kazandým ama sonra iyi niyetimin kurbaný tandaþ; bir iki senede imza atýnca 'Benim çýkmam gerek, Mahir buolup, iflas ettim. O da bana ders oldu. Daha sonra aile þirketi kurrada nasýl olsa memur, daha saðlam. Kalanlara o imza atýverir ' deduk. Ýþler büyüdü ama hanýmlar iþin içine girince ayrýlmak zorunda yip çýktý gitti. Tabi bende mevcut durum içerisinde hayýr atmam dikaldýk. O da bana ayrý bir ders oldu diye epey sýralar. Ve akabinde yemedim. Kalan senetleri kefil olarak imzaladým. O zamana kadar 'Eðer dýþarýda bekleyen gençlerden ortak olarak alýrsanýz, benim kefilinde, asil borçlu gibi sorumlu olduðunu bilmiyordum. Kanunu yaptýðým hatalarý yapacaklar ondan sonra tecrübe sahibi olacak ve bilmemek, cezaya mani deðildir. Bir kaç ay sonra vadesi gelen sedolaysýyla size zaman kaybettirecektir. Ama beni ortak olarak kabul netler ödenmeyince, avukata verilmiþ ve icra takibine düþmüþ. Yaederseniz, sizlere anlattýðým hatalar denendiði için bir daha yapýlmapýlan tebligatlarda tarafýma ulaþmadýðý için direk eve icra geldi ve yacak ve dolaysýyla firmanýz daha çok para kazanacaktýr' deyince, akabinde maaþýmýza haciz kondu. Baktýk iþin kurtuluþu yok. Anlaþfirmaya ortak olarak kabul edilir. ma yoluna giderek, faizin bir kýsmý sildirdim. Sonuç, 1200 TL maaþ alýrken, 750 TL'sini icraya ödemek zorunda kaldým. 'TECRÜBE BÝR GÖZLÜKTÜR, ONLARIN SAYESÝNDE ÝKÝNCÝ DEFA DAHA ÝYÝ GÖRÜRSÜNÜZ' (H.Ibsen) 'Ders alýnmýþ baþarýsýzlýk, baþarý demektir' sýrrýnca, 'bir daha

Çocuklarda zatürreye dikkat Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baki, Türkiye'de çocuklarýn ölümlerine neden olan en önemli hastalýklarýn baþýnda zatürrenin geldiðini söyledi. Prof. Dr. Baki, alt solunum yolu hastalýðý olan zatürrenin akciðer iltihabý anlamýna geldiðini ve zatürre vakalarýnýn çoðunun etkeninin enfeksiyonlar olduðunu belirtti. Türkiye'nin, alt solunum yolu hastalýklarýnda ilk 5 yaþ çocuk ölümlerinde birinci sýrada yer aldýðýný ifade eden Baki, ''Türkiye'de çocuklarýn ölümüne neden olan en önemli solunum yolu hastalýklarýnýn baþýnda zatürre gelmektedir'' dedi. Dünyada her yýl 12 milyona yakýn çocuk öldüðünü ve bunlarýn üçte birine yakýnýný, yani yüzde 28'ini zatürreden kaynaklý ölümlerin oluþturduðunu vurgulayan Baki, ''Ülkemizde 2 ay ile 5 yaþ gurubundaki çocuklarýn ise yüzde 30'una yakýný bu hastalýktan hayatýný kaybediyor. Her yýl ülkemizde 5 yaþ altýnda 7 binden fazla çocuk zatürre nedeniyle hayatýný kaybetmektedir'' diye konuþtu. Prof. Dr. Baki, 5 yaþ altý ölüm hýzýnýn Ýtalya'da binde 4, Yunanistan, Fransa ve Almanya'da binde 5, Türkiye'de ise binde 35 civarýnda olduðuna vurgulayarak, þöyle devam etti: ''Öksürük, ateþ, göðüste hýrýltý, nefes darlýðý, göðüste aðrý ve solunum sayýsýnýn artmasý zatürre belirtisi olabilir. Eðer bir çocuðun ateþi varsa ilk iki ay içinde solunum sayýsý dakikada 60'ýn, 2 ve 12 ay arasýnda 50'nin, 1 ve 5 yaþ arasýnda 40'ýn üzerinde ise çocukta zatürre olma ihtimali çok yüksektir.'' -''Zatürreye karþý çocuklarýnýzý aþýlatýn''Prof. Dr. Ali Baki, çocukluk çaðý için ciddi bir saðlýk sorunu ve çocuk ölümlerinin önemli bir nedeni olan zatürreden korunma yollarýna dikkati çekerek, sözlerini þöyle sür-

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZTÜRK BUHARA EVLER 2.CAD. ÖZEL HASTANE YANI 227 21 21

SAÐLIK UÐUR MUMCU CAD. NO:114 ( ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ ) 213 50 71

2.307 2.322

1.785 1.795

24 ayar

ALIÞ

97,15

SATIÞ

98,03

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

dürdü: ''Bebekler ilk 6 ay içinde anne sütü ile beslenmeli. Daha sonraki devrelerde de yeterli ve dengeli beslenmeleri çok önemli. Çocuklara ellerin iyi bir þekilde yýkanmasý öðretilmeli ve eriþkinler de bu konuda dikkatli olmalý. Çocuklarýmýzý grip gibi viral enfeksiyonlardan korumak da zatürreyi önleyebiliyor. Ayrýca, sigara dumaný ile çocuklarýmýzý temas ettirmemeliyiz. Bu son derece önemli.'' Zatürreden bir baþka korunma yolunun ise aþýlar olduðunu belirten Prof. Dr. Baki, þunlarý kaydetti:

''Saðlýk Bakanlýðý'mýzýn mevcut aþý takviminde yer alan pnömokok aþýsýnýn, hastalýðýn önlenmesindeki yeri ve önemi aileler tarafýndan tam öðrenilmeli. Çocuklarýmýzýn aþýlarýnýn tam yaptýrýlmasý, zatürre hastalýðýnýn önlenmesinde en önemli koruyucudur. Tedaviye geç kalýndýðýnda ölümlere neden olabilen, ancak tedavisi mevcut olan bu hastalýkta aileler bilinçli olmalý. Çocuðun ateþi varsa, sýk nefes alýp veriyorsa, göðüs kafesinde çekilmeler oluyor ve çocuk beslenemiyorsa, hiç vakit kaybetmeden saðlýk kuruluþuna baþvurulmalý.'' Kaynak: AA

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6459 10 ARALIK 2012 PAZARTESÝ

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Tefekkür Dünyamýz

Sokaðý huzura kavuþturan asrýn sultaný idi. Önce Üzeyir Þenler aðabeyimiz huzura kavuþmuþ idi. Sonra bu kardeþi Þule hanýma sirayet etti. Bizim gençlik yýllarýmýz idi… Þule hanýmýn huzura kavuþmasý sair insanlarýn da huzuruna yansýdý. Risale-i Nurdan yansýyan ýþýk etrafý aydýnlatmýþtý. Raþit Yücel Üzeyir aðabey yýllarca Nurun sevdalýsý olmuþtu. rasityücel@ corumhakimiyet. net Bediüzzaman hazretleri ile defalarca görüþmüþ, merhum Zübeyir Gündüzalp ve has erkanlar arasýnda yerini almýþtý. Þule haným nurlarý iyi anlamýþ ve bunu konferans ve seminerler ile ülkenin her tarafýna yaygýnlaþmýþ idi. Bir gün Zübeyir aðabey bir vesile ile þule hanýma: "Hanýmefendi, üstadýmýz bu manada bir hanýmýn nurlara hizmet edeceðini beyan etmiþti, siz ona muhatap oldunuz, sizi tebrik ediyorum " diyerek iltifatta bulunmuþ. Bu vesile ile il ve ilçelerdeki Nur talebeleri bu seminer ve konferanslarýn verilmesinde aktif rol almýþlardýr. Huzur sokaðý bir romandýr. Bu roman sayesinde bir çok genç hayatýna iyi bir yön vermiþtir. Bu kitap hala günceliðini korumaktadýr. Bir televizyon kanalýnda bu dizi haline getirilmiþtir. Ardýndan tartýþmalarý da beraberinde getirdi. Okuyucunun bildiði "huzur sokaðý" ile dizideki karekterler çok farklýdýr.

METEOROLOJÝ

VEFAT EDENLER 1- Çimento’dan emekli Ýsmet Özkiremitçi. 2- Alaca Gökören Köyü’nden Zeynep Kýlýç. 3- Seydim Çakýllý Köyü’nden Seydi Ulukaya. 4- Sarta Köyü’nden Bahattin Bilge. 5- Sýrçalý Köyü’nden Osman Ergan. 6- Erdek Köyü’nden Fatma Gölçek. 7- Sungurlu Derekýþla Köyü’nden Sündüz Akbalýk. 8- Salur Köyü’nden Hacý Ali Erener. 9- Mislerovacýðý Köyü’nden Mustafa Aydoðdu. 10- Yaydiðin Köyü’nden Þakire Perk.

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

TBMM’de bütçe görüþmeleri baþlýyor AK

Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TRT Haber’e bütçe görüþmelerine iliþkin açýklamalarda bulundu. Görüþmeler süresince TBMM’nin ziyaretçi kabul etmeyeceðini de duyuran Uslu, bugün baþlayacak olan görüþmelerin 11 gün devam edeceðini, çalýþmalarýn cumartezi pazar günü de süreceðini açýkladý. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçmiþ yýllardaki deneyimleri ýþýðýnda ayný þekilde kendilerinin de bir dizi kararlar aldýklarýný ifade

AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TRT Haber’in sorularýný cevaplandýrdý.

eden Salim Uslu, TRT Haber’e yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi, “!Bu deneyimden de yararlanarak 10 Aralýk’tan baþlamak üzere 20 Ara-

lýk tarihine kadar geçen sürede kimlerin nöbetçi olacaklarý belirlendi. Bu süre içerisinde hem 2013 yýlý bütçesini hem de 2011 yýlý kesin hesap

kanun tasarýlarýnýn saðlýklý bir biçimde görüþmek ve saðlýklý kararlar almak bakýmýndan ziyaretçi yoðunluðunu da dikkate alarak meclisi

ziyaretçilere kapattýk. Toplam 11 gün süre ile hem sayýn milletvekillerimizle hem de parlamenterlerimizle iþi olan ziyaretçilerimizin özenli ve hassas davranarak gereken duyarlýlýðý göstereceklerine inanýyorum. Öylesine bir süreç geçecek ki hafta sonlarý da çalýþmaya devam edeceðiz. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi baþta AK Parti olmak üzere diðer partiler de grup toplantýlarýný yapmayacaklar. Böylece belirtilen takvim içerisinde bütçeyi en saðlýklý, en gerçekçi bir biçimde çýkartmaya çalýþacaðýz.”

Ýnsan haklarý günü mesajý AK

Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Dünya Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, insan haklarý sorununun bütün ülkelerin gündeminde yer alan bir konu olduðunu ifade etti. Baðcý, Dünya Ýnsan Haklarý Günü ile ilgili açýklamasýnda þunlarý söyledi; “Ýnsan haklarý sorunu, bu gün

bütün ülkelerin gündemindedir. Bütün ülkelerin hükümetleri, insan haklarý ihlallerine meydan vermemeyi baþlýca görev olarak kabul etmek durumundadýr. Biz de AK Parti Hükümetleri olarak bu konu üzerine titizlikle çalýþarak, halkýmýz, STÖ'ler ve tüm kurum ve kuruluþlar ve medya iþbirliði ile insan haklarý konusunda

bilinçlendirmeler yapýlmasý için çalýþýlmakta ve çaba gösterilmekteyiz. 2002 yýlýnda AK Parti hükümetleri olarak göreve geldiðimiz günden beri her türlü etnik ve dini ayrýmcýlýða karþý çýkarak, demokratik, þeffaf, sorumluluk bilincine sahip, hukukun üstünlüðü ilkesine gönülden baðlý bir yönetim biçimi

Cahit Baðcý

benimsedik. Bu günün insanlarýn insan haklarý

AK

Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Elazýð Kültür Derneði tarafýndan düzenlenen ‘Çaydaçýra Iþýðýnda Buluþma Gecesi”ne katýldý. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, TBMM Eski Baþkaný Köksal Toptan, Elazýð Milletvekili Sermin Balýk, Adana Milletvekili Necati Çetinkaya, Anka-

konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliþtirilmesine yönelik bir fýrsat olarak görülmesi; insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiði bir dünyaya ulaþýlmasýný ve her bireyin eþit olarak doðduðu bu dünyada kiþi hak ihlallerinin son bulmasýný temenni ediyorum.”

Saatçi’den Okan Baygülgen’e kýnama K

atýldýð ýbir söyleþi programýnda sigara içmek isteyen Saatçi, sigara içmemesi konusunda telkinde buluOkan Baygülen’i kýnadýklarýný belirten Memur Sen nan hekimlere yönelik sarf ettiði sözleri çirkin olarak taÝl Temsilcisi Ahmet Saatçi, “Bayülgen'in sergilediði tavýr nýmladýðý açýklamasýnda, sözlerin affedilemez olduðugyakýþýksýz ve utanç vericidir.” dedi. nu bildirdi. "Saðlýk-Sen olarak, üniversite öðrencileriyle yaptýðý Kapalý mekânlarda sigara yasaðýnýn toplum tarafýnsöyleþi sýrasýnda sigara içmek isteyen þovmen Okan Baydan artýk kabul gördüðünü belirten Saatçi, "Bayülgen'in gülen'i, sahneye gelerek sigara içmemesi konusunda uyagençlerimizi sigaraya özendirici bir davranýþta bulunmaran öðrenciye sarf ettiði sözlerden dolayý kýnýyoruz. Okan sý kabul edilebilir bir þey deðildir. Ayrýca sigara içilmeBayülgen'in hekimler ve toplum saðlýðýyla alay eden sözmesi konusundaki bir hekimin daha önceki uyarýsýný, aðlerini talihsizlik olarak deðerlendiriyoruz.” diye açýklama za alýnmayacak ifadelerle ve küçük düþürücü bir tavýrla yapan Saatçi, toplumsal duyarlýlýðýn en üst seviyeye ulaþmuhatabýna karþý ifade etmesi kendisine ve karakterine týðý böyle önemli bir durumda, Bayülgen'in sergilediði uygun bir davranýþtýr diye düþünüyoruz. Toplumun saðtavrýn yakýþýksýz ve utanç verici olduðunu, kendisine uyalýðýna saygý herkesin vatandaþlýk görevidir. Toplumun rýda bulunan öðrenciye yönelik gerek kiþilik haklarýna gesaðlýðýna saygýsýzlýk þov malzemesi yapýlacak bir konu Ahmet Saatçi rekse toplum saðlýðýna olan duyarsýz sözlerinin insanlarýn deðildir. Bu nedenle Bayülgen'i sözlerinden dolayý tüm özellikle de gençlerin örnek aldýðý bir sanatçýya yakýþmadýðýný söylehekimlerden ve saðlýk camiasýndan özür dilemeye davet ediyoruz." di. sözleriyle basýn açýklamasýný tamamladý.

TEGV Gönüllüler Günü’nü kutladý T

EGV Çorum Öðrenim Birimi "Dünya Gönüllüler Günü" nü kutladý. Çorum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin, gönüllülük kavramýna vurgu yaptýklarý etkinlikle ilgili yaptýðý açýklamada, gönüllülük kavramýnýn tanýtýlmasýný, benimsetilmesini, yaygýnlaþtýrýlmasýný ve süreklilik kazanmasýný saðlamayý da hedeflediklerini bildirdi. "Kapýlarýmýz gönüllülük kapsamýnda bir þeyler yapmak isteyen her bireye açýktýr, onlarý aramýzda görmekten mutluluk duyacaðýz" diyen Çetin, çocuklara yönelik gerçekleþtirdikleri faaliyetlerin hýzla devam edeceðini dile getirdi.

Uslu Elazýðlýlar Gecesi’ne katýldý

AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Elazýð Kültür Derneði’nin etkinliðine katýldý.

ra Milletvekili Nurdan Þanlý, Orman ve Su Ýþleri Bakan Yardýmcýsý Nurettin Akman, Sanayi ve Ticaret Eski Bakaný Ali Coþkun, Türk Hava Kurumu Baþkaný Osman Yýldýrým, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban ve çok sayýda davetlinin katýldýðý gecede bir araya gelen Elazýðlýlar, yöresel halk oyunlarý gösterileri ve sanatçýlarýn sahne aldýðý programda hasret giderdi.

Çamlýca METEM öðrencileri AÇARAY Eðitim Kültür Gençlik Ve Spor Kulübü Derneði sponsorluðundatiyatro oyunu izledi.

Çamlýca METEM’le tiyatro

Eþref Burçin Özsaçmacý

A

ÇARAY Gençlik, Kültür, Spor ve Eðitim Derneði tarafýndan gerçekleþtirilen tiyatro etkinliði Kamu Danýþmanlýk & Eðitim þirketi sponsorluðunda gerçekleþtirildi. AÇARAY Eðitim Kültür Gençlik Ve Spor Kulübü Derneði Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý, etkinlikle ilgili þu bilgileri verdi; “daha önce tiyatroya hiç gitmemiþ, gidipte sahne arkasýna geçmemiþ, tiyatro sanatçýlarý ile tanýþma fýrsatý olmamýþ Çamlýca METEM öðrencileri "Zalým Mahmut - Bir Kurtlu Kýssa" adlý oyunu izlemeye o tiyatronun sanatsal ve kültürel havasýný yaþamalarýný saðlamalarý düþünülerek

Öðrenciler oyunu çok beðendi.

gerçekleþtirilmiþ bir etkinliktir. Yerel halkýn da çocuklarýyla eþlik ettiði etkinlikte, öðrencilerin yaþ aralýðýna hitap eden tiyatro oyununu öðrencilerin eðlenceli bir haftasonu geçirmelerini saðlamýþtýr. Ýl genelinde çocuklarýn sosyal yaþamlarýna zenginlik kazandýrýlmasý amacýyla gerçekleþen etkinlikte, gösteri sonrasý çocuklar ile tiyatro oyuncularý arasýnda geçen diyaloglarda öðrencilerin mutluluklarý gözlerden kaçmadý. Etkinliðe, öðrencileriyle birlikte katýlan öðretmenler ise, öðrencilerinin sanatla buluþturulmasýndan

dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Oyun sonrasýnda, tiyatro oyuncularý ile birlikte fotoðraf çektirmeyi de unutmayan AÇARAY, projelerine bir yenisini daha katarak çalýþmalarýna devam ettiðini göstermiþ oldu. Bu tiyatro etkinliðimizi memnuniyetle kabul edeceðini ve her türlü maddi manevi desteði esirgemeyen Kamu Danýþmanlýk & Eðitim firmasýna ve çok deðerli þirket ortaðý Proje Koordinatörü Bekir Özsaçmacý’ya örnek bir kuruluþ olma tavrýný sergilediklerinden dolayý teþekkür ediyoruz.”

Ýstanbul’daki iþlerinden dolayý tiyatro etkinliðini öðrencilerle birlikte izleyemediði için üzüldüðünü belirten Bekir Özsaçmacý ise, bir daha ki etkinliklerde kesinlikle bulunmak istediðini ifade etti. Organizasyonun hayata geçirilmesinde çok büyük emeði olan Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ de, öðrencileri için her türlü sanatsal, kültürel faaliyetleri gerçekleþtirmek için caný gönülden çalýþmayý bir vazife bildiklerini kaydetti.

Filistin ve Suriye için ‘Dua Gecesi’

H TEGV Çorum Öðrenim Birimi "Dünya Gönüllüler Günü" nü kutladý.

itit Üniversitesi Arap Dili Külübü ve 25 Sivil Toplum Kuruluþu’nun ortaklaþa düzenleyeceði Dua Gecesi’nde Filistin ve Suriye’de yaþanan insanlýk dramý gözler önüne serilecek. Devlet Tiyatro Salonu’nda yarýn saat 19,00’de düzenlenecek olan programa çok sayýda davetlinin

katýlmasý bekleniyor. Gazeteci Yazar Ahmet Varol’un konuþmacý olarak katýlacaðý gecede, ayrýca Gazze’den canlý baðlantýnýn da saðlanacaðýný ifade eden Arap Dili Kulübü Danýþman Hocasý Prof. Dr. Yakup Civelek, tüm Çorumlular’ý

davet etitði açýklamasýnda, “Program gerek Gazze'de ve gerekse Suriye'de yaþanan insanlýk dramýna Duyarlý Çorum Halkýnýn dikkatini çekmek ve onlarýn Gazze ve Suriyeli kardeþlerinin yanýnda olduðunu göstermek amacýyla düzenlendi.” dedi.


PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

'Her insan, özgür ve onurlu yaþam hakkýna sahip olmalý'

Ç

orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇEÝnancý, kökeni veya düþüncesi ne olursa olsun tüm SOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 10 Aralýk Dünya Ýnsan vatandaþlarýný eþit kabul eden, insan hak ve özgürlükHaklarý Günü dolayýsýyla yayýnladýðý mesajda, her insalerini benimseyerek yaþayan bireylerin oluþturduðu bir nýn eþit, özgür ve onurlu bir þekilde yaþama hakkýna satoplum, gerçek anlamda uygarlýk seviyesini yakalamýþ ve diðer ülkelere örnek teþkil eder hale gelmiþtir. Binhip olmasý gerektiðini söyledi. Kýlýç, Türkiye'nin Ýnsan lerce yýllýk geçmiþiyle birçok kadim uygarlýða ev saHaklarý Evrensel Beyannamesi'ni 10 Aralýk 1948 yýlýnhipliði yapmýþ ilimiz, yaratýlýþtan gelen farklýlýklarýný da ilk onaylayan ülkeler arasýnda yer aldýðýný kaydetti. zenginlik; ortak deðerlerini gücü kabul ederek rengaÝnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin bireyin renk mozaiði ile insanlýðýn barýþa, kardeþliðe ve hoþgödoðuþtan gelen ve yalnýzca insan olmasýndan kaynaklarüye olan susamýþlýðýnýn pýnarý olmaya adaydýr. Ýlimiz nan haklarýný özgürce ve eþit þartlar altýnda kullanmasýinsanýnýn, insan sevgisi temeline dayalý birlikte yaþama ný teminat altýna alan haklarýn manzumesi olduðunu ifakültürünü bir yetenek haline getirmiþ olmasýndan dolade eden Yalçýn Kýlýç, mesajýnda þu görüþlere yer verdi: yý bundan sonraki nesillere bu anlayýþý daha güçlü bi"Bunlarýn en baþýnda yaþama hakký gelmektedir. çimde aktaracaðýna olan inancýmýn yüksek olduðunu Yalçýn Kýlýç Bu hakký düþünme, eðitim-öðretim, çalýþma, iletiþim ve ifade etmek isterim. Bu vesileyle kurum ve kuruluþlar, seyahat özgürlüðü haklarý izler. Her insan eþit, özgür ve sivil toplum örgütleriyle basýn-yayýn organlarý tarafýndan vatandaþonurlu bir þekilde yaþama hakkýna sahip olmalýdýr. 'Sosyal Devlet' larýmýzýn bu konuda bilinçlendirilmesine, insan hak ve özgürlükleilkesinin bir neticesi olarak devletimiz, her türlü ayrýmcýlýðý, anayarinin herkes için tüm yönleriyle korunup geliþtirilmesine katký saðsal ve hukuksal düzenlemelerle yasaklayarak tüm vatandaþlarýna lanmasýna ve daha eþit, özgür bir dünyaya ulaþýlmasý temennisiyle küresel düzeyde benimsenmiþ insan haklarý normlarýný saðlama sü10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü'nü kutlarým." recini baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirmiþtir.

Çorum Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek:

'30 esnaf maðdur, zarar 1 milyon TL' M

illi Eðitim Bakanlýðý'nýn okul kýyafetlerine serbestlik getirmesi kararýný deðerlendiren Çorum Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn bu ani kararý ile Çorum'da 25-30 civarýnda esnafýn elinde bulundurduðu stok nedeniyle maðdur olduðunu kaydetti. Þimþek, bakanlýðýn bu kararý tekrar gözden geçirerek serbest kýyafet uygulamasýna kademeli olarak geçilmesi yönünde karar almasýný temenni etti. Uygulamanýn 2-3 yýla yayýlmasý gerektiðini ifade eden Necati Þimþek, 25-30 kadar esnafýmýzýn toplam zararýnýn 1 milyon TL'yi bulduðunu belirterek, bu maðduriyetin önüne geçilmesi için yetkililerden 2015 yýlýna kadar süre

istedi. Uygulamanýn önümüzdeki yýl baþlatýlacak olmasý ve eldeki ürünler nedeniyle bir çok esnafýn sýkýntýya gireceði gibi iflaslarýn da yaþanabileceði uyarýsýnda bulunan Þimþek, ayrýca okul üniformalarýnýn Okul Aile Birliklerince her yýl sýk sýk deðiþtirilmesinden dolayý bu kanunun yürürlüðe girdiðini söyledi. Kanunun yürürlüðe girmesiyle hazýr giyim sektörünün canlanacaðýný da belirten Þimþek, "Çorum Hazýr Elbiseciler Odasý olarak hazýr giyim sektörü canlanacak görüþündeyiz ama arkasýnda da maðduriyetlerin yaþanmamasý için sürenin uzatýlmasýndan yanayýz" dedi.

Necati Þimþek

'Okul kýyafetlerine kademeli olarak serbestlik getirilmeli' O

kul kýyafeti satýcýlarý, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn kademeli olarak okul kýyafetlerine serbestlik getirmesi halinde ellerindeki stoðu 23 yýlda ancak azaltabileceklerini kaydetti. Konu hakkýnda açýklama yapan Aydýner Giyim Sahibi Muhterem Aydýner, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn genelgesinin ardýndan satýþlarýn durduðunu ve elinde binlerce parça okul kýyafeti kaldýðýný söyledi. Yaklaþýk 30 bin TL zararý olduðunu belirten Aydýner, "Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn geçen yýl yayýnladýðý genelgenin ardýndan her okul kendi üniformasýný ve rengini belirledi. Bizde firma olarak bütün ürünleri iþyerimizde muhafaza ettik. 1 yýl geçmeden yeni bir genelge yayýnlandý ve tüm okullar serbest kýyafete geçecek. Bunu bir sürece yaymak gerekir" dedi.

SATIÞLAR BIÇAK GÝBÝ KESÝLDÝ

Çorum'da çok sayýda esnafýn maðdur olduðunu dile getiren Muhterem Aydýner, "Þu anda dükkanýmda bulunan okullarýn üniforma ve elbiselerini satma þansým kalmadý. Elde kalan ürünleri nasýl deðerlendireceðim, kime satacaðým? Bir ay öncesine kadar satýþlar gayet iyiydi ancak þimdi býçak gibi kesildi. Bizim isteðimiz, bu sürecin 2-3 yýla yayýlmasý" diye konuþtu.

KADEMELÝ GEÇÝÞ YAPILSIN

Aydýner, "Uzun yýllardýr okul kýyafetleri satýyorum. Çorum'daki bütün okullarýn yazlýk ve kýþlýk her türlü kýyafeti iþyerimde var. Ayrýca okul bahçesinde sivil vatandaþ ile öðrenci karýþtýrýlabilir. Bu da güvenlik zaafý getirir. Ýsteyen sivil okula istediði gibi girebilir. Okullarda Muhterem Aydýner disiplin olmasý için serbest giyim olmamalý. Kademeli geçiþ yapýlsaydý elimizdeki stoku eritme þansýmýz olurdu" þeklinde konuþtu.

Kasap ve manavda ekmek satýþý yasak

Ç

orum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan ÞaFýrýnlar müþteriye ekmek verirken eldiven takmasý zonal, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüðe giren yeni runlu olacak. Fýrýnlarda ve bakkallarda müþteriye ekmek düzenlemeye göre kasap ve manav gibi yerlerde ekmek verirken çýplak elle bozuk para verilmesine izin verilmesatýþýnýn yasaklandýðýný bildirdi. yecek. Müþteriye para üstünü baþka bir elaman yapacak" dedi. Düzenlemeye göre ayrýca vatandaþlarýn ekmeðe elini süremeyeceðini kaydeden Þanal, sadece fýrýn ve bakTÜM ÝÞLETMELER 'ÝÞLETME KAYIT BELGEkallarýn ekmeði ambalajlayarak ya da poþetin içine koyaSÝ' ALACAK! rak tüketiciye verebileceklerinin altýný çizdi. Þanal, öte yandan tüm bakkal esnafýnýn 5996 sayýlý Teblið kapsamýnda ambalajsýz olarak piyasaya sürüVeteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanulen ürünlerin satýldýðý ekmek dolabý veya tezgahlarýn nu kapsamýnda, gýda iþletmelerinin kayýt veya onay iþaçýkta býrakýlmayacak þekilde kapalý bir ortama konulacalemlerine dair usul ve esaslarý belirlemeyi amaçlayan Gýðýný vurgulayan Þanal, "Bakanlýk ekmek kasalarýnda ekda Ýþletmelerinin Kayýt ve Onay Ýþlemlerine Dair YönetÖzkan Þanal mek satýþýný yasakladýðý gibi fýrýnlarda ekmek satýþý yapýmeliðin 17 Aralýk 2011 tarih ve 28145 sayýlý Resmi Galýrken satýcýnýn eldiven takmasýný zorunlu hale getirmiþtir. zete de yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini hatýrlattý. Ekmek satýþ yerlerinde müþterinin elini uzatarak ve ekmeklere dokuYönetmelik hükümlerine göre lokanta, kahvehane, bakkal, pasnarak istediði ekmeði alma devri sona ermiþtir. Bundan sonra fýrýn ve tane, market, restoran, büfe, kantin ve çay ocaðý gibi tüm yeni iþletbakkallarýn ekmek büfelerine ekmek býrakýlmasý iþlemini iþletmenin melerin belediyeden Ýþyeri Açma ve Çalýþtýrma Ruhsatý'ný aldýktan gözetimi altýnda yapýlacaðýna esnafýmýzýn dikkatini çekmek isterim. sonra 30 gün içinde de 'Ýþletme Kayýt Belgesi' almasýnýn zorunlu hale Ayrýca ekmekte Türk Gýda Kodeksine uygun olmayan satýþlara geldiðini kaydeden Özkan Þanal, "17 Aralýk 2011 tarihinden önce Beizin verilmeyecek. Yeni uygulamayla kesinlikle manav ve kasaplar lediyeden Ýþyeri Açma ve Çalýþtýrma Ruhsatý'ný almýþ olan iþyerleri en ekmek satýþý yapamayacak. Ayrýca ekmek satýþ yerlerinde tam buðday kýsa sürede 'Ýþletme Kayýt Belgesi' almak amacýyla Çorum Ýl Gýda, Tave kepekli ekmek bulunacak. Ekmek dolaplarýndan ekmek dokunularým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne 31 Aralýk 2012 tarihine kadar mürak deðil, bakýlarak alýnacak. Ekmeðe çýplak elle temas olmayacak. racaat etmeleri gerekmektedir" diye konuþtu.

‘Devletin itibarý insan haklarýna saygý ile eþ deðerdedir' 10

Aralýk Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi'nin 64. yýldönümü münasebetiyle yazýlý bir açýklama yapan Çorum Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu üyesi ve Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Bilal Çetin, Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi ile insanlýk adýna önemli geliþmelere imza atýldýðýný söyledi. Ýnsan haklarýnýn hem yasal hem de ahlaken düzenlemelerin kapsamýna göre genel ve evrensel nitelikli, insanlarýn insan

olarak taþýdýðý deðerin korunmasý isteði olduðunu kaydeden Çetin, temelinde devlet gücünü sýnýrladýðý gibi geniþ ve uzun kapsamlý olduðunu ifade etti. 10 Aralýk 1948 yýlýnda Paris'te yapýlan genel kurulun 30 maddelik bir hukuk metninin Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi adýyla kabul edildiðini ve dünyaya ilan edildiðini vurgulayan Çetin, bu tarihi günün her yýl Ýnsan Haklarý Günü olarak kutlandýðýný hatýrlattý.

Çorum Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu üyesi Bilal Çetin, yaptýðý yazýlý açýklamasýný þu þekilde sürdürdü: "10 Aralýk bizim için ihlal edilen insan haklarýnýn korunmasý adýna bir baþlangýç olmuþtur. Ýnsanlarýn insan olarak taþýdýðý deðerlerin korunmasýný tanýmlayan insan haklarý temelde devletin gücünü sýnýrlar yani olabildiðince geniþ ve uzun kapsamlýdýr. Bugün bir devletin itibarý insan haklarýna say-

gý ile eþ deðerdedir. Anayasada belirtilen maddelere istinaden meclisin atadýðý komisyonlarýn usulüne uygun olarak görüþülerek kabul edilmiþ sözleþmeleri yasa hükmü gibi geçerlidir. Herkes topluluðun kültürel yaþamýna özgürce katýlma, sanattan yararlanma ve bilimsel geliþmeye katýlarak onun yararlarýný paylaþma hakkýna sahiptir. Son olarak savaþlarýn durmasý, yýkýcý ve bölücü faaliyetlerin son bulmasý ülkede huzur ve güvenli-

Bilal Çetin

ðin temin edilmesi insan haklarýnýn ne kadar önem arz ettiðinin bir göstergesidir. Bu günün tüm insanlarýn insan haklarýnýn korunmasý adýna hayýrlý olmasýný diliyor, Çorum Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu'nun tüm üyelerine baþarýlý çalýþmalar diliyorum."

Baraj’a uçtular sað kurtuldular Buzlanma nedeniyle kontrolden çýkan otomobil baraja uçtu.

Ç

orum’da gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çýkarak baraja uçan otomobilde bulunan 4 arkadaþ hafif sýyrýklarla kurtuldular. Edinilen bilgilere göre, kaza Çomar Barajý’nda meydana geldi. Hafta sonunun güneþli olmasýný fýrsat bilen Þeref Çaðlayan (18), Murat Mensur (18), Ali Gülek (18) ve Tunahan Kaya (18) isimli gençler otomobille gezintiye çýktý. Þeref Çaðlayan yönetimindeki 37 KE 898 plakalý otomobil, Çomar barajýndaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýktý. Ýlk olarak yaklaþýk 5 metre yüksekliðindeki uçurumdan aþaðý uçan otomobil daha sonra baraj gölüne düþtü. Suya gömülen araçta bulunan 4 arkadaþtan birisi aracýn camýndan, diðerleri de kapýlarý açarak otomobili terk etti. Olayý gören çevredeki vatandaþlar önce kazayý saðlýk görevlileri ve jandarmaya haber verdi, ardýnda baraj kenarýna gelerek su içerisindeki çocuklarý çýkarttý. Yol kenarýnda bulunan bir araca alýnan Çaðlayan, Mensur, Gülek ve Kaya, olay yerine gelen saðlýk görevlileri tarafýndan saðlýk kontrolünden geçirildi. Kontrolün ardýndan jandarma aracýna alýndý. Gençlerin olayýn þokunu üzerlerinden atamadýklarý gözlenirken yaþadýklarý korku ise yüzlerine yansýdý. Elbiseleri sýrýlsýklam olan gençlere olay yerine gelen askerler parkalarýný ve bazý vatandaþlar üzerlerindeki montlarýný vererek ýsýtmaya çalýþtý. Otomobil sürücüsü Ebubekir Bayatlý, “Buradaki yollarýn dar olmasýndan, gizli buzlanmadan dolayý arabalar aþaðý uçuyor. Burada önlem alýnmasýný istiyoruz. Bizim baþýmýza geldi diðerlerinin baþýna gelmesin. En azýndan buralar birazda geniþletilsin yetkililerden bunu istiyoruz. Araçta 4 kiþi varmýþ, çocuklarýn hepsi sað salim” dedi. Suya gömülü araç Çorum Belediyesi dalgýç ekibi, Ýl Afet Acil Durum Müdürlüðü ve jandarma ekipleri yaptýðý çalýþmanýn ardýndan barajdan çýkarýldý. (ÝHA)

Kazada otomobilde bulunan 4 arkadaþ hafif sýyrýklarla kurtuldular.

Elbiseleri sýrýlsýklam olan gençlere olay yerine gelen askerler parkalarýný vererek ýsýtmaya çalýþtý.

Ýlk olarak yaklaþýk 5 metre yüksekliðindeki uçurumdan aþaðý uçan otomobil daha sonra baraj gölüne düþtü.

Barajdan sað kurtarýlan gençler saðlýk kontrolünden geçirildi

15


16 PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Sivil Toplum Hareketi ve Korkuteli Örneði Yükseköðretim: "Memleketin Yüksek Meselesi" Ne zamandan beridir yazmayý tasarladýðým ve çok önemsediðim Sivil Toplum Kuruluþlarý konusunu; Korkuteli Örneði üzerinden yazmaya karar verdiðimde, geçmiþe doðru 10 yýllýk bir yolculuk yaptým. Korkuteli örneðinde konu; eðitimdi, yüksek öðretimdi, çevresine ýþýk vermek, üyesi olduðu toplumu geliþtirmek için mücadele veren bir grup gönüllünün içten ve yürekli mücadelesiydi, amaç saftý, temizdi, saðlýklýydý. Sonuçta geliþmiþ dünyanýn kapýlarýný açma yönünde inisiyatif almak ve sonraki kuþaklara yarýþta geç kalmamalarý için ýþýk olmaktý, yol gösterici olmaktý. Doðrusu geliþmiþ ülkelerde toplumsal önderlik ve yarar bakýmýndan çok baþarýlý örnekleri olan Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn(STK), ülkemizdeki yetersizlikleri dikkate alýndýðýnda bu baþarý öyküsü önemliydi ve paylaþýlmasý gerekiyordu ki; diðer STK'lara da esin kaynaðý olmalýydý… Korkuteli ile ilk baðýmýz Akdeniz Üniversitesinin bir meslek yüksekokulunun daha Korkuteli'de kurulmasýyla baþladý. Yüksekokulun kurucu müdürü Sayýn Prof.Dr.Ýbrahim Uzun'un davetiyle Müdür yardýmcýsý olarak Antalya'nýn bu güzel yayla ilçesinde görev yaptýk ve Korkuteli'yi, Korkuteliliyi tanýmaya baþladýk… Daha sonra 2004 yýlýnda yüksekokul müdürlüðü görevini almamýz ile Þehzade Korkut'un eli'ni daha yakýndan tanýmaya devam ettik. Ve çok deðer verdiðimiz yükseköðretime hizmete gönülden destek verdik, vermeye çalýþtýk. Aðustos 2008 tarihine kadar sürecek olan görevimizin baþlangýç yýllarýnda, tanýdýðýmýz ilk önemli sima Sayýn Galip KAYA ve sonrasýnda onun yanýnda her koþulda bulunan ve gönlü Korkuteli'ne hizmet etme aþkýyla dolu arkadaþlarý oldu. Kurumsal olarak ise Korkuteli'de yükseköðretimin önemine inanmýþ ve ilçenin geleceðini yükseköðretimi baþlatmak suretiyle biçimlendirmek isteyen bu gönüllü bir avuç insanýn kurduðu bir KEKSAV gerçeði vardý. Yani açýk yazýlýmýyla Korkuteli Eðitim, Kültür ve Saðlýk Vakfý. Sayýn Galip Kaya veya genelde hitap ettiðimiz þekliyle Galip Amcamýz avukat, parlamenter, önder ve aydýn kimliðiyle zor olaný baþarmak üzere; tamamýný sayamayacaðým Sayýn Halil Dal, Galip Kocaer, Ziya Yörük, Cevat Alp, Sait Eryýlmaz, Arif Cebeci, Sevim Kavukçu, Mehmet Ali Ersan, Gülel gibi çok deðerli arkadaþlarýyla ve baþta Korkuteli Belediye Baþkaný Sayýn Adnan Uðurlu olmak üzere ilçe yöneticileriyle birlikte yola çýkmýþlardý. Aslýnda zor bir görev üstlenmiþlerdi, çünkü bir STK'yý baþarýyla amacýna ulaþtýrmak zordu, tam anlamýyla bu konuda önemli deneyimler ve sonuçlar yoktu. Ancak bizi etkileyen en önemli konu Galip Kaya'nýn önder ve karizmatik kiþiliði etrafýnda toplananlarýn, her görüþten, her kesim-

den insanlardan oluþuyor, olmasýydý. lanýrken, son derece zekice ve isabetli bir kararla yakýn maliyetle 4 kat ve 4 bin metrekarelik bir proje geliþtirildi Aslýnda bu baþlý baþýna bir baþarýydý, hele hele ve uygulanmaya baþladý. Antalya'da ve pek çok yerde, yerelde ve 18 bin nüfuslu bir ilçede çok daha büyük bir bazý hayýrseverler tarafýndan kendi adlarýný taþýyan baþarýydý. Vakýf baþkaný Galip Kaya disiplinli ve azimle önemli sayýda yüksekokul binasý yaptýrýlmýþtý. Ancak çalýþýyordu. Bazen sabah 7'de bazen akþam 10'da arýyor, Korkuteli'deki olay kesinlikle çok farklýydý. gün içinde ve sonraki günlerde yapýlacak faaliyetlerle ilgili olarak görüþmeler yapýyorduk. Kýsaca kendisinin Devlet desteði olmadan bir sivil toplum hareketiyle ve deðerli eþi Eda Hanýmýn da tüm yaþamý yüksekokul bir okul binasýný tamamýyla birden fazla hayýrseveri bir olmuþtu. Bu þekilde yöneticilik dönemimizde Orhan Özçatalbaþ araya getirerek, onlarýn katkýlarýyla yapmak kolay bir iþ KEKSAV'ýn gönüllü üyeleriyle birlikte; kimlerle ne deðildi. Galip Bey ve arkadaþlarý ekonomik kriz dönemkadar görüþme yaptýk, ne kadar faaliyet gerçekleþtirdik, doðrusu lerinde dahi çeþitli etkinlikler düzenleyerek veya yeni kaynaklar hatýrlamak güç. araþtýrarak hep süreci kýsaltmaya, çalýþmalarý hýzlandýrmaya çalýþtýlar. Sayýn Alaeddin Yüksel'den Menderes Türel'e Erdal Öner'e, Süleyman Evcilmen'den Muhittin Böcek, Kemal Özgen, Ýlhami "Memleketin Yüksek Meselesi" Kaplan, Bilal Özgür, Sadýk Badak, Erdoðan Kahya, Nesrin Mater, Hatta Vehbi Koç Vakfý gibi önemli kuruluþlarla görüþerek, Dr.Savaþ Titiz ve Mehmet Cadýl'a, dahasý küçük büyük çeþitli uzmanlarýný davet ederek kaynak saðlama yönünde ikna etmeye kurum ve kuruluþlara kadar, pek çok önemli kimseyi ve temsil çalýþtýlar, çalýþtýk. Sözler alýndý, ancak bir türlü olmadý… Ancak bu ettikleri kurumlarý ziyaret ettik, ya da kendileri okulumuzu ziyaret eðitim gönüllüsü grup kararlýlýðýndan hiç vazgeçmedi, asla geri ettiler, etkinliklerimize katýldýlar... Ve sayýn milletvekilleri, hatta adým atmadý. Aslýnda Vehbi Koç Vakfý oldukça ümitlendirmiþti, Tarým Bakaný Sayýn Mehdi Eker ve hatta Dünya ve olimpiyat hepimizi. þampiyonu Sayýn Naim Süleymanoðlu, Ediz Hun, Cüneyt Arkýn, Çünkü "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" düþüncesini benCoþkun Sabah, Tayfun Talipoðlu gibi pek çok deðerli yönetici, imseyen bir grubun; meslek yüksekokulu konusuna "memleketin sanatçý, bilim insaný ve eðitim gönüllüsü etkinliklerimize katýldýlar, yüksek meselesi" olarak bakacaðýný ümit etmiþtik, temsilcilerini destek verdiler… Yine her faaliyette Üniversitemiz yönetimi ve birmisafir ettik, bekledik… olmadý, olamadý… Yerel destek konusu imleri sürekli bizleri cesaretlendirdi, destekledi. ise olayýn diðer önemli boyutuydu. Kuþkusuz yerel destek çok daha Tam bir eðitim gönüllüleri hareketi olan KEKSAV esas olarak yüksek düzeylerde olmuþ olsaydý, çok daha erken hedefe ulaþýlapek çok baþarýya imza atmýþtý. Henüz okul binasý dahi yokken, yurt bilirdi. "Üniversiteyi geliþmiþliðin/çaðdaþlýðýn ilk kapýsý" olarak binasý da dahil olmak üzere fiziki mekanlarý hizmete açtýlar. Buna gören, Korkuteli'de yükseköðretim gönüllülerinin öncülerinden ve karþýn ilçede deðiþimin karþýsýnda yer alan ve direnç gösteren KEKSAV'ýn önemli aktörlerinden gazeteci yazar Sayýn Cevat Alp; önemli bir grup ta bulunuyordu. Bu gruplarýn inanýlmaz tepkilerini bu durumu "Korkuteli'lilerin ilgisizliði" ile açýklayýp, birlik ve iyi niyetle göðüslediler, deðiþimin karþýsýnda direnç gösteren kiþi ve beraberlik adýna sýnýfta kalýnmýþ olduðunu" yazsa da; bu deðergruplarý doðru iletiþimle kendilerine baðladýlar yada tepkileri minilendirmenin beklentilerin altýnda kalan katkýlarla iliþkili olduðunu mize ettiler... Doðrusu o ya, bu çokta kolay olmadý. Ve aslýnda düþünmek gerekiyor, sanýrým. Korkuteli'nin çok zaman kaybetmesine neden olundu. Oysaki Sonuç olarak; neredeyse Cumhuriyetle yaþýt olan genç yürek KEKSAV hareketinin niyeti samimiydi, saftý… Sayýn Galip Kaya önderliðindeki bu sivil toplum hareketinin Korkuteli'nin doðusunda bir eðitim güneþinin doðuþunu baþarýya ulaþtýðýný gösteren temel gösterge aslýnda; görmeyi hayal ederek, bir yüksekokul kurmak ve baðýmsýz bir okul " her þeyden önce bine yaklaþan öðrencisiyle Korkuteli binasý yapmak üzere yola çýkmýþlardý… Bunun ilk adýmý olarak 7 Meslek Yüksekokulu'nun varlýðýdýr. Aralýk 2004 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof. Dr. " Ýkinci gösterge ise iki binden fazla öðrenciye hizmet vereMustafa Akaydýn ile bir protokole imza koydular… Vakýf olarak cek olan yüksekokul binasýnýn yapýlmýþ olmasýdýr. okul binasýný yaptýrýp iki yýl içinde üniversiteye teslim etmeyi öngörüyordu. Çok anlamlý bir törenle mayýs 2005'te 98 bin " Üçüncü gösterge ise bu alandaki diðer geliþmeleri saðlametrekare alan üzerinde okul binasýnýn Lalelik tepesi'nde temeli ma yönünde ortaya konulan iradenin sürekliliðini ve tazeliðini atýldý. korumasýdýr. Baþlangýçta 3 katlý ve 3 bin metrekarelik bir okul planVe bir sivil toplum kuruluþu olan KEKSAV'ýn eseri olarak

yüksekokul binasý artýk her sabah Korkuteli'nin doðusundan güneþle birlikte doðuyor… Güneþ doðudan doðduðu sürece bu baþarý öyküsü; her doðuya bakana ve her yeni ve baþarýya aç olan sivil toplum hareketine illham kaynaðý olmalý… Son olarak, O süreçle ilgili þu önemli konuyu da eklemek gerekir. Her ne kadar þahsýmýz yüksekokulun yöneticisi olmamýz nedeniyle öne çýkmýþsak ta, calýþmalarýn arka planýnda içtenlikle çalýsan çaba gösteren çok deðerli bir ekibimiz vardý. Bundan dolayý yüksekokulumuzun tüm personeline baþta Sayýn Nadir Eker, Hasan Özmen, Nefise Yaylagülü, Mustafa Terzioðlu, yurt müdürümüz Zeki Özbaþ, Nurcan, Barut, Filiz/Hakan Angay Kutluk, Hasan Basým, Selim Özenalp, Gamze Döðerlioðlu, Esin Basým, Zuhal Turhanogullarý, Nami Alagöz, Halil Kaleli, Hasan Kazýkoðlu, Erdem Kantar, Hacý Akdað, Ramazan Erciyes, Osman Dinçer, Kemal Çelikmez, Osman Eray gibi ismini yazamadýðým tüm çalýþma arkadaþlarýmýn yanýnda; yapýlanlar hakkýnda kamuoyunu doðru bilgilendiren ve bu þekilde katký saðlayan Korkuteli yerel basýnýnýn önemli isimleri Sayýn Adem Durmaz, Hasan Saraç ve arkadaþlarý, Antalya Basýnýndan Sayýn Erdoðan Kahya, Dursun Gündoðdu, Hakan Çýrak, Nesrin Mater, Deniz Akgün ve Keksav'ýn en önemli gönüllülerinden Sayýn Cevat Alp'in de çok büyük katkýlarýyla, Korkuteli'de kalýcý izler býrakmýþ olduðumuz, bugün çok daha iyi anlaþýlýyor. Çalýþmalarýn arka planýnda, mutfaðýnda bulunan tüm çalýþma arkadaþlarýmýn hepsini ve tek tek sayamadýðýmýz tüm gönüllülerimizi ve çok deðerli destekçilerimizi saygý ve sevgiyle anýyor, kendilerine bu vesileyle bir kez daha tesekkur ediyorum. Katkýlarýnda içtendiler, samimiydiler. Bu ise; bu önemli öðretim kurumunda bize unutulmaz hazlar yaþattý... Ve aslýnda yazým söyle bitiyordu: "- Ve her ne olursa olsun bu baþarý Korkuteli ve Deðerli Korkutelililerin baþarýsýdýr. Bunu yeni yapýlacak hizmetlerle taçlandýrmak artýk daha kolay olacaktýr…" ,,,, ________________________________________________ NOT: Korkuteli MYO bu yýl eðitime baþlayacak, Ancak hala bazý ihtiyaçlarýnýn giderilmesine ihtiyaç olduðunu düþünüyorum. Bu nedenle bu yazýyý beðendinizse ve/veya Korkuteli'de yükseköðretimin geliþmesine katkýda bulunmak isterseniz (0532 261 32 83 ve 0532 245 64 55) KEKSAV a baþvurup, destek verebilirsiniz. Saygýyla.. 12.09.2011, Antalya

‘Tanýtým için pirincin her unsuru kullanýlmalý’ O

SakinKarakaþ, Osmancýklý Giriþimci Figen Orhan’ý ziyaret etti.

smancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ, Osmancýk’ýn tanýtýmý için pirincin her unsurunun kullanýlmasýndan yana olduklarýný ifade etti. Pirinç Sabunu ve Pirinç Kolonyasý üretimi yapan Osmancýklý Giriþimci

Figen Orhan’ýn ziyaret ettiði Karakaþ, çikolatalý pirinç pilavý ve pirinç dondurmasý gibi çeþitlerle de Osmancýk Pirinci’nin tanýtýmýnýn yapýlabileceðini vurguladý.

V

Okullara tek tip internet sitesi D

evlet okullarýnýn internet siteleri artýk standart bir þablona göre hazýrlanacak. Okullar, Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn belirlediði tasarýmýn dýþýnda bir web sitesi hazýrlayamayacak. Sitelerde, okuldaki çeþitli faaliyetlere ait duyurular, öðrenci projeleri ile öðrenci ve velilere yönelik eðitici içerikler yer alacak. Okullarýn sitelerine reklam alýnamayacak. Millî Eðitim Bakanlýðý, devlet okullarýnýn in-

ternet sitelerinin tasarýmýný standart hale getirmek için bir çalýþma baþlattý. Bilgi Ýþlem Grup Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen çalýþma kapsamýnda Türkiye'deki bütün devlet okullarýnýn internet siteleri ayný þablon ve ayný tasarýma sahip olacak. Bu sayede kullanýcýlar, farklý okullarýn web sitelerinde benzer bilgilere ayný menüler üzerinden ulaþabilecek. Böylece sitelerin kolay kullanýlabilirliði artacak. Projenin bu ay so-

nunda bitirilmesi hedefleniyor. Bakanlýðýn okullara gönderdiði yazýda, özellikle güvenlik ile ilgili yapýlan çalýþmalar ve alýnan tedbirler sebebiyle okul web sayfalarýnýn bakanlýk sunucularýnda barýndýrýlmasý gerektiði belirtildi. Okullarýn hazýrlayacaklarý sitelerde, haberlerin, okuldaki çeþitli faaliyetlere ait duyurularýn, öðrencilerin özgün proje çalýþmalarý ile sanat çalýþmalarýnýn, öðrenci ve ve-

lilere yönelik eðitici içeriklerin yer almasý hedefleniyor. Ýnternet sitesi hazýrlayan okullarda; okul müdürü, müdür yardýmcýsý, bilgi teknolojileri öðretmeni, Türkçe öðretmeni, rehber öðretmen ve varsa ilgili kulüp sorumlu öðretmeninden bir web yayýn ekibi oluþturulacak. Bu ekip, siteye konulan içeriðin denetimini yapacak. Ayrýca bakanlýðýn yazýsýnda okullarýn web sitesine reklam almasýnýn

Veteriner Hekimler bilgilerini tazeledi Veteriner Hekimler Odasý, üyelerine yönelik eðitim semineri düzenledi.

yasak olduðu ifade edildi. Daha öncesinde Millî Eðitim Bakanlýðý web barýndýrma hizmetinden faydalanarak meb.k12.tr uzantýlý web adresi olan okullar, sisteme ilk giriþlerinde bu adresi kullanabilecek.

eteriner Hekimler Odasý, üyelerinin bilgilerini güncellemeleri ve yeni geliþmelerden haberdar olmalarý için eðitim semineri düzenledi. Anvatar Otel’de gerçekleþtirilen eðitim seminerine Prof. Dr. Ali Dinç ve Prof. Dr. Sezgin Þentürk konuþmacý olarak katýldý. Cumartesi günü gerçekleþtirilen seminerde, Selçuk Üniversitesi öðretim üyelerinden. Prof.Dr.D.Ali DÝNÇ son günlerde sýkca gündeme gelen ineklerde infertilite (kýsýrlýk) konusunda,

Uludað Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Þentürk de sürü saðlýðý ve buzaðý hastalýklarý konusunda son geliþmeler ve pratikuygulamalar hakkýnda bilgiler verdi. Ýneklerdeki kýsýrlýk konusunda teorik bilgilere destek amacýyla mezbahadan getirilen diþi genital organlar üzerinde pratik çalýþmalarýn da yapýldýðý eðitim semineri karþýlýklý soru ve cevaplarla gün boyu devam etti. Seminere katýlan veteriner hekimlere katýlým belgesi verildi.

ÖSYM yeni nüfus cüzdanlarýný bekliyor Ö

SYM Baþkaný Ali Demir, büyük bir heyecanla nüfus cüzdanlarýnýn deðiþmesini beklediklerini belirterek, ''Yeni nüfus cüzdanlarýnda hem parmak izi hem de tüm kimlik bilgileri var. Onlarla çalýþtýðýmýzda tüm engeller aþýlmýþ olacak'' dedi. Demir, yaptýðý açýklamada, ÖSYM hakkýnda geçmiþte oluþturulan imajýn gerçeði yansýtmadýðýný söyledi. Göreve geldiðinden bu yana en önem verdiði konunun güvenlik olduðunu vurgulayan Demir, adaylarýn polis tarafýndan aranarak salonlara alýnmasý, cep telefonu, kol saati gibi kötüye kullanýlacak her türlü eþyanýn sýnava alýnmamasý, soru kitapçýklarýnýn tek tek poþetlenerek adaylara verilmesi gibi uygulamalarýn pek çok kötü kullanýmý durdurduðunu ve bu durumdan kazanç temin edenlerin de yaþadýklarý rahatsýzlýk nedeniyle kendilerine saldýrdýðýný anlattý. Demir, ''Buradaki sýnav güvenliðini bir þekilde ortadan kaldýrmak için bir gayret içerisinde oldular. Yaptýðýmýz iþe inandýðýmýz, siyasi irade de bize destek verdiði için her gün ÖSYM'nin daha iyi bir noktaya gittiðini görüyoruz'' diye konuþtu.

''Tüm engeller aþýlmýþ olacak''

Parmak izi ve retina konusunda ÖSYM'nin attýðý adýmýn Emniyet Genel Müdürlüðü ve Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn itirazý nedeniyle komisyonda kabul edilmediðini hatýrlatan Demir, þöyle devam etti: ''Biz bir giriþimde bulunduk. Fakat 'Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nda parmak izi ve retina toplama iþi sadece polise býrakýlmýþ. ÖSYM tüm Türkiye'ye hitap eden bir kurum ve dolayýsýyla tüm Türkiye'nin parmak izini toplama yetkisine sahip deðil. Kanunda bir deðiþiklik olmadan bu mümkün gözükmüyor. Biz de büyük bir heyecanla nüfus cüzdanlarýnýn deðiþmesini bekliyoruz. Yeni nüfus cüzdanlarýnda hem parmak izi hem de tüm kimlik

bilgileri var. Onlarla çalýþtýðýmýzda tüm engeller aþýlmýþ olacak.'' Nitelikli bir kampüse taþýnma düþünceleri olduðunu açýklayan Demir, altyapý ve sýnav yönetmeliðine iliþkin de birçok þeyin deðiþeceðini vurguladý.

''Kendi yazýlýmýmýzý kullandýk''

KPSS sonuçlarýnýn 1,5 günde açýklandýðý hatýrlatýlýp, ''Bundan sonra böyle mi olacak'' sorusu üzerine Demir, ''Amacýmýz o. Bu da ÖSYM'nin gerçek anlamda deðiþtiðini gösteren bir göstergeydi. O yerleþtirmeyi kendi yazýlýmýmýz gerçekleþtirdi. Tercihleri alýrken de kendi yazýlýmýmýzý kullandýk. Bundan sonraki yerleþtirmelerin de ayný þekilde hýzlý açýklanacaðýný bekliyorum'' dedi. Dýþarýdan yaptýrýlan her þeyde ciddi güvenlik açýklarý olabileceðine dikkati çeken Demir, ''Bir yazýlýmýn neresinde neyin konulduðunu ve ne þekilde çalýþtýðýný kestiremiyorsunuz. Ancak kendiniz yaparsanýz bundan emin olabilirsiniz'' þeklinde konuþtu.

lar''

''Bize büyük bir saygýyla bakýyor-

Azerbaycan'daki ÖSYM benzeri kurumun 20 yýl önce Türkiye'nin desteðiyle kurulduðunu söyleyen Demir, orada kendilerine büyük bir saygýyla baktýklarýný belirtti. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kýrgýzistan'ýn da Türkiye'deki deneyimi kendilerinde uygulamak istediklerine iliþkin talepleri olduðunu vurgulayan Demir, ''Bilgi transferi yoluyla ya da bizim uygulamalarýmýzý tatbik ederek bunu yapmaya çalýþýyorlar. Onlara deneyimlerimizi aktarýcý çalýþmalar yapmamýz gerekiyor ve bunu yapacaðýz'' ifadelerini kullandý.


HAKEMLER:

Hakan Kaya, Soytemiz, Kandemir.

HAKEMLER :

Ömür Ahmet

SUNGURLUSPOR:

U 19 liginde ilk iki heyecaný sürüyor

Osmancýkgücü, Kültür’e fark attý: 9-3 SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Mehmet Ali Cýrýl, Olgun Gülaçar, Soner Derviþoðlu. OSMANCIKGÜCÜSPOR : Alper (Ömer), Halil, Tunahan, Þerifcan, Kerem, Taner (Ýbrahim), Furkan, Eray, Mehmet, Eren (Lütfullah), Sefer.

HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR :

Halil, Enes Ceylan (Samet), Enes Alataþ

(Ertuðrul), Gökhan, Bünyamin, Can, Murat, Kadir, Sefa, Emrah, Sedat (Cengiz). GOLLER : 8. dak. Taner, 29. dak. Furkan, 30. 66. 83. ve 85. dakikalarda Eray, 32. dak. Halil, 35. dak. Sefer, 38. dak. Eren (Osmancýkgücüspor), 50. dak. Kadir, 68. dak. Murat, 77. dak. Cengiz (Halk Eðitim Kültürspor).

Eti, Gençler’i 2-1 yendi yarýþa devam etti SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER :

Ömür Soytemiz, Ahmet Kandemir, Doðan Metin.

ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR :

Gazi, Ýsmail, Umut, Seydi, Mehmet, Bektaþ, Raif, Satýlmýþ, Taylan, Recai, Hasret.

Muhammed, Abdulkerim, Emirhan, Burak, Ahmet, Halil, Muhammet (Latif), Ýsmail Alperen (Burak), Abdurrahman, Gufran, Ýsmail Coþar (Murat). GOLLER : 44. dak. Taylan, 70. dak. Raif (Eti Lisesi Gençlikspor), 67. dak. Gufran (Gençlerbirliði).

:

Hasan Zongür, Osman (Recep), Hakan, Hasan Sefa (Yasin), Özkan, Ýbrahim, Muammer, Ahmet, Engin, Samet (Ömer), Mehmet. GOLLER: 10. 24. 42. 44. ve 88. dakikalarda Yusuf, 18. 74. ve 89. dakikalarda Sefa, 53. dak.

Mahmut M. Zeki Sevim, Doðan

Selçok, Akbaþ .

MECÝTÖZÜSPOR : Serkan, Çaðdaþ (Engin), Elvan, Ethem, Ýbrahim, Erkan, Burak (Mehmet Ali), Can (Yýldýray), Ercan, Gökhan, Ruhi. ÇÝMENTOSPOR: Samet,

ULUKAVAKSPOR:

Serdar (Zafer), Yasin, Hasan, Serdar, Selahattin, Turgay, Yusuf, Ayhan, Ceylan (Doðancan), Taner (Ömer), Sefa.

GENÇLERBÝRLÝÐÝ

SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Yüksel

Emre Alagöz.

1. Amatör Küme Lideri Ulukavakspor dokuzuncu maçýnda dokuzuncu galibiyeti Sungurluspor’u 11-0 yenerek aldý. Ligde henüz puan kaybý yaþamayan ve ilk yarýyý en yakýn rakibinin 7 puan önünde kapatmayý garantileyen Ulukavakspor ilk yarýnýn bir erteleme maçý dýþýndaki son karþýlaþmasýndan 11-0 galip ayrýldý. Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçta Ulukavakspor baþtan sona kada üstün bir oyun oynadýðý maçta genç yýldýzý Yusuf’un estiði ilk yarýda rakibi önünde 5-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýdada üstün oyununu sürdüren Ulukavakspor rakibini 110’lýk skorla yenerek üç puanýn sahibi oldu. Bu sonuçla Ulukavakspor puanýný 27’ye çýkartýrken Sungurluspor 6 puanda kaldý.

SAHA : Mecitözü Ýlçe. HAKEMLER : Ahmet

Furkan Alagöz.

Ç O R U M BELEDÝYESPOR :

Uður, Ömer (Mert), Ahmet (Uðurcan), Murat, Aydýn, Sefa, Bilal, Metehan (Tayfun), Muratcan, Mustafa, Mehmet.

ÇÝMENTOSPOR :

Serhat, Erdem (Sami), Sefa (Erdi), Kaan, Caner, Mücahit, Yusuf, Metin, Pehlül, Þamil, Abdulkadir (Serkan).

dak. Tayfun Belediyespor).

(Çorum

ve çirkin bir þekilde kýrmýzý kart görerek takýmýný sahada 10 kiþi býraktý. maçta 2-0 üstünlüðü yakaladý ve maçta

oldu. Mectözü sahasýnda oynanan maçta konuk takým ilk yarýyý Ümit ve Arif’in golleriyle 2-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda kontrollü bir

bu skorla tamamlandý. Bu sonuçla Ýl Özel Ýdarespor puanýný 19’a çýkartarak sýralamadeki yerini korurken Hitit

Özkan, Ýsmail (Recai), Mehmet (Umut), Ercan, Mehmet, Sadýk, Raif, Satýlmýþ, Taylan (Bektaþ), Cemil, Seydi Eren. GOLLER :22. dak. Cemil, 50. dak. Taylan, 90. dak. Mehmet Karakütük (Eti Lisesi Gençlikspor), 25. dak. Serkan Çaðýrgan, 28. dak. Emre (Osmancýk Belediyespor).

OSMANCIK BELEDÝYESPOR :

Ecevit, Serhat Sarkandý,

ALACA BELEDÝYESPOR :

Oðuzhan, Salim, Alper, Kenan, Sezai, Mustafa (Alican), Muhammet, Ziya (Elvan), Erdem, Sinan, Aytekin. BAYAT BELEDÝYESPOR: Fatih, Abdulhamit (Emrah), Hasan (Ertuðrul), Alperen, Alper Hayta, Alper Gerçek, Selim, Gökmen, Ufuk, Halil, Yasin. GOLLER : 3. ve 85. dakikalarda Ziya (Alaca Belediyespor), Ligde kalma mücadelesi veren Alaca Belediyespor, sahasýnda konuk ettiði Bayat Belediyespor’u ilk ve son dakikalarda Ziya’nýn attýðý gollerle 2-0 yenmeyi baþardý. Alaca Belediyespor bu galibiyetle 11 puana yükselirken Bayat Belediyespor 3 puanda kaldý.

BELEDÝYE

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Enver Bolat. PTT GENÇLÝKSPOR :

GOLLER : 10. ve 85. dakikalarda Mustafa, 40. dak. Mehmet, 75.

1. Küme’de ikinci sýradaki Çimentospor ligde kalma mücadelesi veren Mecitözüspor’u deplasmanda 5-0 yenerek üç puanýn sahibi

Gençlikspor 13 puanda kaldý.

Eti, Osmancýk’ý 90’da vurdu: 3-2

Alaca Bayat’ý Ziya

BAYAT

SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER :

Basar, Erdoðan Yandým,

ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Ramazan, Mustafa Ergöz, Alparslan, Emrah, Arif, Burak, Murat (Ýsmail), Mutlu (Mustafa Dönmez), Latif, Yaþar, Yusuf (Yasin). HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Yalçýn, Fatih, Sedat, Atakan (Ali), Mehmet, Murat, Efdal, Veysel, Kadir (Metin), Cemal (Muammer), Atilla. KIRMIZI KART : 87. dak. Burak (Ýl Özel Ýdare). GOLLER : 83. dak. Yaþar, 86. dak. Mustafa Dönmez (Ýl Özel Ýdarespor). 1. Küme’de final Gençlikspor savungrubu mücadelesi veren masýnýn bir anlýk hatasýniki takým Ýl Özel Ýdaresdan iyi yararlanan Yaþar por ile Hitit Gençlikspor takýmýna öne geçirdi. arasýndaki maçta son Hitit Gençlikspor yedi dakikada bulduðu beraberlik için yükiki golle 2-0 galip ayrýlan lenirken maçýn 86, Özel Ýdare rakibi önünde dakikasýnda Mustafa avantaj yakaladý. takýmýný 2-0 öne geçirdi. Orta alan mücadeleGolden sonra Özel Ýdaresi þeklinde geçen zaman spor’dan Burak gereksiz zaman gerilimlerinde yaþandýðý maç berabere bitecek bir görüntü verdi. Ýlk yarýda Özel Ýdarespor’un bir þutu direkten dönerken ikinci yarýda SAHA : 1 Nolu. Hitit Gençlik mutlak bir pozisyondan yararlanaHAKEMLER : Özkan Kaya, madý. Yalçýn Kara, Fatih Derviþoðlu . Maçýn son bölümETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : lerinde beraberliðe iki Soner, S. Berkant, Mehmet Gökay, takýmda razý bir görüntü Abdulkadir, Emre, Kamil, Serkan Çaðýrverirken Hitit gan, Orhan (Alpaslan), Tayfur (Sadýk), Serkan Göl, Yunus Emre (Mücahit).

: Fevzi, Doðukan, Onur, Emre, Mücahit, Sezer, Kaan, Bilal, Mustafa, Selçuk, Ýbrahim, Zahit, Doðan, Enes, Orhan, Burak, Oðuzhan.

Belediye, Çimento önünde zorlanmadý: 4-0

Kaan (Hasan Erdal), Kadir, Mehmet, Samet Esenyel, Hasan Manici (Hasan Baran), Arif, Ýbrahim, Hüseyin, Erol (Oðuzhan), Ümit, GOLLER : 33. dak. Ümit, 45. dak, Arif, 89. ve 90. dakikalarda Hüseyin, 90+2. dak. Elvan (kendi kalesine) (Çimentospor).

Özel Ýdare, Hitit’i yedi dakikada bitirdi: 2-0

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Yalçýn Kara. GENÇLÝK MÝMAR SÝNANSPOR

Serhat Sarkandý, Halil Sönmez, Mustafa Eves.

17

Ulukavak, Sungurlu’ya gol olduÇimentyaðdý. 11-0 o, Mecitözü’nde farklý galip: 5-0 PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Aziz, Eren, Recep, Ramazan.

Onur, Sinan, Ogün, Furkan, Oðuzhan, Engincan, Enes, Fazlý, Burak, Tuðrul, Faruk, Muhammet, Nuri, Nafican, Eray, Tunahan, Kývanç, Celal.

OSMANCIK BELEDÝYESPOR :

Selim, Hasan, Ýbrahim, Mustafa, Serkan,

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Furkan Alagöz. GENÇLÝK ÇEPNÝSPOR

:

Nurettin, Ýbrahim, Hüseyin, Enes Demir, Enes Sivari, Mehmet, Serkan, Cahit, Taha, Halil, Tugay, Muhammed, Semih. OSMANCIK FENERSPOR : Ata, Mustafa Kanýtemiz, Buðrahan, Batuhan,

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Emre Alagöz. H.E KÜLTÜRSPOR :

GENÇLÝKSPOR : Arif, Tunahan, Eyüphan, Fatih, Serhat, Onur Okumuþ, Eray, Onur Çök, Hasan, Mesut, Murat, Yusuf, Volkan, Hüseyin, Ümit, Oðuzhan. KIRMIZI KART : 60. dak. Eray (Bayat Belediye Gençlikspor). GOLLER : 25. dak. Ýbrahim, 28. dak. Emre (Gençlik Mimar Sinan).

Ahmet, Ferhat, Batuhan, Burak, Münür, Mustafa, Samet Yalçýndað, Levent, Yavuz, Ýbrahim, Yusuf, Ýsmail, Dilaver, Samet Darbaþ, Sefa, Onur.

KIRMIZI KART : 35. dak. Ramazan (Osmancýk Belediyespor). GOLLER : 7. 65. ve 70. dakikalarda Enes, 10. 50. ve 55. dakikalarda Tuðrul, 15. 60. ve 67. dakikalarda Fazlý, 22. dak. Oðuzhan, 30. ve 40. dakikalarda Burak, 45. dak. Ogün (PTT Gençlikspor). Emrullah, Mustafa Çaðlar, Hasan, Osman, Mert, Metehan, Ýbrahim, Ferhat, Ufuk, Mustafa Doðan, Anýl, Onur, Mustafa Karakuþ. GOLLER : 14. 18. 30. ve 67. dakikalarda Halil (Gençlik Çepnispor), 57. dak. Batuhan, 65. dak. Mustafa Çaðlar (Osmancýk Fenerspor).

ALACA BELEDÝYESPOR : Kadir, Mehmet, Tahir, Seyit, Bedirhan, Zafer, Doðukan, Tayyip, Mücahit Kaya, Ahmet, Mücahit Canbolat, Esat, Sefer, Burak, Çaðrý, Y. Emre, Muhammed. GOL : 31. dak. Ýbrahim (Halk Eðiti Kültürspor).

1. Küme’de üst sýralarda yer bulmak isteyen iki takým Eti Lisesi Gençlikspor ile Osmancýk Belediyespor arasýndaki maçý ev sahibi takým 90. dakikada bulduðu golle 32 kazanarak üç puanýn sahibi oldu. Eti Lisesi 22. dakikada Cemil’le öne geçti Osmancýk Belediyespor 25. dak. Serkan Çaðýrgan ve 28. dakikada Emre’nin attýðý gollerle ilk yarýyý 2-1 önde tamamladý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan Eti 50. dakikada Taylan’la skoru eþitledi. Maçýn son dakikalarý büyük çekiþmeye sahne olurken 90. dakikada Mehmet Karakütük attýðý golle takýmýna üç puan kazandýran isim oldu. Bu sonuçla Eti Lisesi 11 puana yükselirken Osmancýk Belediyespor ise 13 puanda kaldý.

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Erdoðan Yandým. OSMANCIKGÜCÜSPOR : Enes,

ÇÝMENTOSPOR : Ebubekir, ErenMert, Osman, Hüseyin, Furkan, Ýsmet, Fazlý, Arda, Nurullah, Berkay, Emin, Osman, Mücahit, Ýbrahim, Semih. GOLLER : 7. ve 15. dakikalarda Halil, 10. dak. Ege (Osmancýkgücü).

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Soner Derviþoðlu. ÇORUM BELEDÝYESPOR :

Hüseyin, Mert, Yunus, Elvan, Batuhan, Furkan, Yavuz, Zeki, Fatih, Fuat. GOLLER : 5. ve 15. dakikalarda Onur, 7. 57. 65. ve 68. dakikalarda Özgür, 42. dak. Emre Karaman, 60. dak. Ahmet, 67. dak. Mertcan (Çorum Belediyespor), 22. dak. Fatih, 40. dak. Elvan (Gençlerbirliði).

Tunahan, Necati, Mert, Muhammet, Kenan, Ege, Halil, Abdulkerim, Utku, Murat, Doðancan, Alperen, Melih, Görkem, Tolga, Ahmet.

Akýn, Eren, Deniz, Oðuzhan, Onur, Hüseyin, Özgür, Mertcan, Utku, Baran, Emre Karaman, Caner, Eray, Emre Abatay, Alaattin, Ahmet. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Berk,


Kayseri’de daðýldýk

18 PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorumspor puan umuduyla çýktýðý Kayseri Þekerspor deplasmanýnda erken gelen iki ofsayt ve bir penaltý gollerinden sonra daðýldý ve rakibine sezonun en farklý skoruyla boyun eðdi. Ýlk yarýsýný 3-0 maðlup tamamlayan kýrmýzý siyahlý takým ikinci yarýda oyundan kopunca son bölümde gelen goller farklý skoru beraberinde getirdi.

Çorumspor puan umuduyla çýktýðý Kayseri Þekerspor deplasmanýnda hiç ummadýðý farklý bir maðlubiyetle sahadan 7-0 maðlup ayrýlarak sezonun en farklý maðlubiyetini aldý. Maça tam kadro çýkan Çorumspor ilk 20 dakikalýk bölümde rakibi ile baþa baþ bir oyun ortaya koydu. Karþýlýklý ataklarla geçen maçýn ilk yirmi dakikasýnýn ardýndan 22. dakikada geliþen Kayseri Þekerspor ataðýnda yan hakemin ofsayt

pozisyonda devam demesi ardýndan da orta hakemin verdiði yanlýþ bir penaltý kararý ile ev sahibi takým Timur’un penaltý golüyle maçta 1-0 öne geçti. Golden sonrada oyuna ortak olmak için mücadele eden kýrmýzý siyahlý takým 27. dakikada yine tartýþmaya çok açýk bir ofsayt pozisyonunda Mehmet Yaman’ýn attýðý golle 2-0 öne geçince kýrmýzý siyahlý takýmýn direnci büyük oranda kýrýldý. 39.

Ýskilip Yahþihan’ý Gýdýk’ýn penaltýsýyla devirdi: 1-0

dakikada Timur’la farký üçe çýkaran ev sahibi takým ilk yarýyý 3-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda bir direnç gösteren Çorumspor 61. dakikada Timur’un attýðý üçüncü golle farký dörde çýkarýnca kýrmýzý siyahlý takýmýn tüm direnci kýrýldý. Bu dakikadan itibaren ev sahibi takým rahat bir oyun oynarken maç 5-0 bitti denirken son iki dakikada gelen iki golle Çorumspor bu sezonki en farklý maðlubiyetini alarak sahadan 70’lýk skorla sahadan ayrýlmak zorunda kaldý.

KAYSERÝ ÞEKER Bekir.............................4 Gökhan.........................4 Eþref .............................6 Serkan Bolat.................4 Mehmet Yaman............6 (70. dak. Ulvi................) Orhan............................5 Volkan ..........................5 M. Serkan.....................4 Timur............................5 (64. dak. Ramazan........) Gökhan Açýkgöz ..........4 Mehmet ........................5 (77. dak. Tunahan.........)

ÇORUMSPOR

M. Zahit........................3 Samet Bayrak...............3 (88. dak. Ahmet ............) Yasin.............................3 Yasin Özkarslý..............3 Ali.................................3 Gökhan.........................2 (60. dk. Bilal ...............2) Fatih..............................3 Onur .............................3 Harun............................3 Avne .............................3 (55. dak. Tuncay.........2) Samet Sur.....................3

STAD : Atatürk Kompleksi Yan Saha. SARI KART: Eþref (Kayseri Þekerspor). GOLLER : 22. (penaltý), 39. ve 61. dakikalarda Timur, 27. dak. Mehmet Yaman, 76. dak. M. Serkan, 90. dak. Ramazan, 90+4. dak. Eþref (Kayseri Þeker). HAKEMLER : Mehmet Efe, Utku Tunavelioðlu, Erman Yardýmcý.

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor evinde konuk ettiði Kýrýkkale Yahþihanspor’u ikinci yarýnýn baþlarýnda Osman Gýdýk’ýn penaltýdan attýðý golle 1-0 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Bu galibiyetle puanýný 13’e çýkartan temsilcimiz ligde üst sýralara yükseldi. Maçýn ikinci yarýsýnda Ýskilip Belediyespor taraftarlarýnýn verdiði destek mavi

Ý s k i l i p Belediyespor evinde yine geleneði bozmadý ve tek golle üç puaný alarak alt sýralardan kurtulma yolunda önemli bir haftayý geride býraktý. Grupta alt sýralarda bulunan rakibi önünde maçýn ilk yarýsýnda istediði oyunu ortaya koyamayan Ýskilip Belediyespor iyi organize olamadý. Konuk Kýrýkkale Yahþihanspor özellikle

tecrübeli oyuncularýyla etkili olurken ilk yarýda bir þutu direkten döndü bir pozisyonda kaleci Utku mutlak bir golü kurtardý. Ýlk yarýnýn kalan bölümünde takým-

larýn çabasý sonuç vermedi ve devre golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýda ilk yarýya göre daha organize baþlayan ve rakip kaleye gol için yüklenen

Ýskilip Belediyespor 57. dakikada penaltý atýþý kazandý. Mahir’in ceza sahasý içinde düþürülmesine hakem penaltý noktasýný gösterdi atýþý kullanan temsilcimizin

golcü futbolcusu Osman Gýdýk topu Yahþihanspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Golden sonrada bir süre oyunun kontrolünde tutan ancak pozisyon

Gençler futbolda yarý final maçlarý bugün

STAT: Ýskilip Ýlçe. HAKEMLER:

Adnan Kalyoncu, Murat Kalpakçýoðlu, Anýl Küçük.

Saat 12.00’de Güzel Sanatlar ve Spor LisesiCumhuriyet Lisesi, saat 14.00’de ise Endüstri Meslek Lisesi- Ticaret Meslek Lisesi karþýlaþacak.

Ý S K Ý L Ý P BELEDÝYESPOR : Utku.

Emrah, Salih, Turgay (Ýlker), Hakan (Ümit), Alparslan (Engin), Orhan, Hüseyin, Mahir, Osman Gýdýk, Ali.

Liseli gençler futbol il birinciliðinde yarý final maçlarý bugün oynanacak. Grup maçlarý ve ardýndan da çeyrek final maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar bugün finale yükselmek için karþýlaþacaklar. Günün ilk maçýnda saat 12.00’de Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Cumhuriyet Lisesi karþý karþýya gelecek. Bu maçýn ardýndan ise saat 14.00’de Merkez Endüstri Meslek Lisesi ile Merkez Ticaret Meslek Lisesi takýmlarý karþýlaþacaklar. Bugün oynanacak maçlarý kazanan takýmlar yarýn þampiyonluk için kaybeden takýmlar ise üçüncülük dördüncülük maçýnda karþýlaþacaklar.

KIRIKKALE YAHÞÝHANSPOR : Ufuk, Sedat, Hasan, Onur, Serkan (Bünyamin), Mehmet, Samet, Barýþ, Hüseyin, Yasin (Mustafa), Okan, Mert. SARI KART: Orhan, Hakan, Salih, Ümit (Ýskilip Belediyespor), Serkan (Yahþihanspor). GOL: 57. dak. (penaltýdan) Osman Gýdýk (Ýskilip Belediyespor).

Yýldýzlar futbolda son yarý

Hitit, Gazi’ye hakem kararýyla: 2-3

Hitit Üniversitesi dün Samsun Gazi Lisesi deplasmanýnda ilk iki seti aldý 2-0 öne geçti. Üçüncü seti ev sahibi aldý dördüncü sette Hitit Üniversitesi maçý 25-23 kazandý ancak maçýn hakemi Gazi kenar yönetiminin üzerine bir pozisyon öncesine pozisyon hatasý vererek seti uzatmaya götürdü ve bu seti 26-24 bu moralle son setide 15-11 ev sahibi takým kazandý. Hitit Üniversitesi kenar yönetimi maçla ilgili itirazýný yaptý. SAHA : Samsun Atatürk. HAKEMLER : Erdem Aksu (Ordu), Özben Kýrca

(Samsun).

SAMSUN GAZÝ LÝSESÝ :

Gülay, Gamze, Elif, Sedanur, Hatice, Mervegül, Sultan, Özlem, Melisa, Ümran, Gülçe, Nevin. HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Derya, Emel, Nurfadime, Pelin, Zeynep, Esra, Ayþe, Gizem, Deniz, Kübranur, Aslýhan, Tuðçe. SETLER : 1. Set: 25-21, 2. Set: 25-22 (Çorum Hitit Üniversitesi), 3. Set: 25-20, 4. Set: 26-24, 5. Set: 15-11 (Samsun Gazi Lisesi). Bayanlar 3. Voleybol öne geçti. Üçüncü sette ev sahibi takým iyi mücadele ligindeki temsilcimiz Hitit verdi ve bu seti 25-20 Üniversitesi, Samsun Gazi kazanarak skoru 1-2 yaptý. Lisesi deplasmanýnda rakDördüncü sette temsilibine 3-2 yenilirken maçýn cimiz 24-20 önde iken sonucu hakem belirledi. Gazi Lisesi maçý 24-23’e Maça iyi baþlayan Hitit getirdi. Bu bölümde sayýyý Üniversitesi ilk iki seti 25alan Hitit Üniversitesi seti 21 ve 25-22 kazanarak 2-0

üretemeyen Ýskilip Belediyespor son on dakikalýk bölümde geriye fazla yaslanýnca konuk takým beraberlik golü için yüklendi. Bu ataklarda rakibine beraberlik þansý vermeyen Ýskilip Belediyespor attýðý tek golle üç puanýn sahibi olarak 13 puana yükseldi, Yahþihanspor ise 8 puanda kaldý.

25-23 kazandý. Hakem düdüðü çaldý ancak bir sayý önceki pozisyona Samsun Gazi Lisesi kenar yönetiminin üzerine maçýn hakemi pozisyon hatasý verdi ve skoru 24-24 yaparak seti uzatmaya götürdü. Bu kararlarýn ardýndan oyundan düþen Hitit Üniversitesi bu seti 26-24 son setide 15-11 kaybetti. Hitit Üniversitesi maçýn ardýndan kural hatasý yapýldýðý gerekçesiyle maçýn sonucuna Federasyon bazýnda itirazda bulundu. Kararý Voleybol Federasyonu önümüzdeki günlerde verecek.

Yýldýzlar futbol il birinciliðinde çeyrek final gruplarýnda son maçlar bugün oynanacak. Bugün yarý finale yükselen iki takýmda belli olacak. Çeyrek final gruplarýnda ilk iki maçlar sonunda birinci gruptan Sakarya ve 23 Nisan Ortaokullarý bugün saat 10.00’da yarý final biletini aldýlar. Bugün iki takým kendi arasýnda oynayacaðý maçta kazanan birinci kaybeden ise ikinci olarak yarý finaldeki rakiplerini bekleyecekler. 2. grupta ise Sungurlu Fatih Ortaokulu ile Osmancýk Ahmet Çörekçi YÝBO arasýnda saat 11.00’deki maç ile Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ile Ýsmail Kakaç Ortaokulu arasýnda saat 12.00’de oynanacak maçýn sonuçlarý grupta ilk iki sýrayý belirleyecek. Son maçlar öncesinde üç takýmýnda yarý finale yükselme þansý bulunuyor.

Küçük erkekler Basketbol’da þampiyonluk maçý bugün Yýldýzlar Hentbol’da bugün üç maç var

Ýlköðretimli küçük erkekler basketbolda þampiyon bugün belli oluyor. Üç takýmýn mücadele ettiði il birinciliðinde ilk maçlarýný kazanan iki okul 23 Nisan Ýlkokulu ile Toprak Sanayi Ýlkokulu saat 10.00’da karþý karþýya gelecekler. Bu maçý kazanan takým þampiyonluðu kazanacak. Kaybeden okul ise ikincilik kupasýyla teselli bulacak. Kýzlarda ise Mehmet Akif Ersoy ilk iki maçýný kazanarak þampiyonluðu garantilemiþti. Bugün saat 11.30’da Bayat Mehmet Akif Ersoy ile Yavuz Sultan Selim Ýlkokullarý ikincilik üçüncülük maçý oynayacaklar. Küçükler basketbolda mücadele bu iki maçla sona erecek ve maçlarýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verilecek.

Yýldýzlar Hentbol Ýl birinciliðine bugün iki kýz ve bir erkek maçý ile devam edilecek. Kýzlar ve erkeklerde beþer takýmýn mücadele ettiði yýldýzlar hentbolda erkeklerde Aðaççamý çekilinde dört takýmýn mücadelesine sahne oluyor. Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda bugün oynanacak ilk maçta saat 10.00’da 19 Mayýs Ortaokulu ile Karþýyaka Ortaokulu takýmlarý kýz takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan ise saat 11.00’de Yumurta Ortaokulu ile Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu karþýlaþacak. Günün son maçýnda ise saat 12.00’de erkeklerde Zafer Ortaokulu ile Mustafa Kemal Ortaokulu takýmlarý karþýlaþacak.

Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Haftanýn Toplu Sonuçlarý

Kayseri Þekerspor - Çorumspor Fatih Karagümrük-Diyarbakýr B. Þehir Siirtspor - Ankara Demirspor Bergama Belediye - Sandýklýspor Ýstanbulspor AÞ - Pazarspor Orhangazi - Anadolu Üsküdar Gölcükspor - Belediye Vanspor Kýrýkhanspor - Beþikdüzüspor Kastamonuspor - Tekirova Belediyespor

: 7-0 : 1-0 : 1-3 : 0-0 : 0-0 : 1-1 : 4-1 : 0-0 : 3-2

Grupta Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Diyarbakýr Bld Ýstanbulspor Karagümrük Orhangazispor Ank. Demir Kayseri Þeker Pazarspor Tekirova Bld. Gölcükspor Kýrýkhanspor Sandýklýspor A. Üsküdar Kastamonu Bld. Vanspor Bergama Bld Siirtspor Beþikdüzüspor

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

12 10 9 7 7 7 6 6 6 5 5 4 5 4 3 3 2 0

2 3 4 5 4 3 6 5 4 4 3 5 2 4 5 2 4 1

1 2 2 3 4 5 3 4 5 4 7 6 8 7 7 10 9 14

29 27 23 18 23 23 21 29 20 24 15 16 23 10 15 15 12 8

Gelecek hafta programý:

8 11 11 11 14 14 13 25 20 16 23 15 25 18 25 32 20 50

16 Aralýk Pazar : Çorumspor - Gölcükspor. Beþikdüzüspor - Bergama Belediyespor. Belediye Vanspor - Siirtspor. Pazarspor - Kastamonuspor. Anadolu Üsküdar-Tekirova Belediye. Ýstanbulspor - Fatih Karagümrük. Diyarbakýr B. Þehir-Kýrýkhanspor. Sandýklýspor - Kayseri Þekerspor. Ankara Demirspor - Orhangazispor.

38 33 31 26 25 24 24 23 22 21 18 17 17 16 14 11 10 1


PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

12 ARALIK Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü hizmet binasý temizliði ve taþýma yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Ýnönü Cad., No: 72 Çorum Saat: 14:00 ***

13 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

33 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

14 ARALIK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý 2 kalem akaryakýt alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Çorum ili ilköðretim okullarý temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah. NO: 179 Çorum Saat: 15:00 ***

18 ARALIK

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Yaþar KÜPLÜCE Ali oðlu 1953 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3670)

55 UE 674 plakalý, 2010 model, panelvan cinsi siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 2013 yýlý gýda alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü

Çorum Müze ve Örenyerlerine 5 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi.

6+1 dubleks lüks daire (güney-batý cephe) sahibinden satýlýktýr. Not: Lüks araçla takas olunur. Mür. Tel: 0 532 630 28 19-0 538 822 00 70

SATILIK BÝNA

230 m2 alaný yapýlý 4 katlý bina, kaba iþçiliði bitmiþ binanýn altýnda bulunan dükkan, faal durumda bina komple sahibinden satýlýktýr. Not: Öðrenci yurduna dönüþtürmeye müsait. Mür. Tel: 0 535 457 58 50

(Ç.HAK:3623)

Paketçi Eleman Aranýyor

A2 Ehliyeti olan paket servisi yapacak eleman aranýyor. Müracaat Tel: 0546 908 52 19

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR

Bölgenin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max’da görevlendirilmek üzere bayan satýþ danýþmaný çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

(Ç.HAK:3512)

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

2 OCAK 2013 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: 10:00

TOKÝ’de 3+1 Satýlýk Daire Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

0 536 729 38 08

Adres: Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 0 536 476 20 15

BÝZ ALALIM

CANDEMÝR TÝCARET

Osmancýk Cad. 1. Osmancýk Çýkmazý No: 4 Tel: 224 22 82

(Ç.HAK:3662)

KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ

* TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95

(Ç.HAK:3429)

EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak istihdam edilmek üzere

KONSTRÜKTÖR RESSAM(REF-KNS/01)

- Meslek Lisesi Makine Bölümü mezunu ya da MYO Makine, Resim Konstrüksiyon, Makine Ressamlýðý, Teknik Ressamlýk v.b. bölümlerden mezun, - Tercihen makine üretim sektöründe tecrübeli, - SOLIDWORKS Cad ve Autocad etkin olarak kullanabilen, (CAM bilmek tercih sebebidir.) - MS Office programlarýný aktif kullanabilen - Ýyi seviyede teknik resim ve asgari düzeyde makine elemanlarý bilgisine sahip, - Malzeme becerisine ve temel matematik bilgisine sahip, - Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý, Müracatlarýn aþaðýda belirtilen adrese þahsen yapýlmasý veya fotoðraflý Özgeçmiþlerini göndermeleri gerekmektedir.

* Üniversitelerin iktisat, iþletme, maliye v.b bölümlerinden mezun, * Alanýnda en az 2 yýl deneyimli. * Genel muhasebe ve tek düzen hesap planý uygulamalarýna vakýf, * Vergi Mevzuatýna hakim, Beyannameler konusunda aktif görev almýþ, * Geliþime açýk ve öðrenme arzusu yüksek, * Mesleki geliþimleri takip eden * Ýletiþim becerisi yüksek , dinamik, ekip çalýþmasýna yatkýn. * Tercihen bir anonim þirkette çalýþma tecrübesi bulunan * Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamýþ olmak. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 20 ÇORUM Tel: (364) 254 97 60 Fax: (364) 254 97 65 metalkimya@ekmekciogullari.com.tr

Satýlýk Büro Daire

Gülabibey Mah. Velipaþa 1. Sok. (Zafer Çarþýsý arkasý) 1+1 doðalgazlý büro daire satýlýktýr. Mür. Tel: 0 505 500 08 27

Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL

20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 225 09 32

Daðýtým Elemaný Aranýyor

(Ç.HAK:3630)

Genel Bilgiler;

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan askerliðini yapmýþ LKS ve ofis programlarýna hakim Bay muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

PAPSÝ PÝZZA

Ýletiþim: insankaynaklari@ece.com.tr Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad.No:5 ÇORUM Yunus Emre Ýþ merkezi No:4/21 ÇORUM Tel:(0364) 254 92 06 (pbx) Fax:(0364) 254 92 09

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Ekmekçioðullarý Metal ve Kimya San.Tic.A.Þ. bünyesinde görevlendirmek üzere Mali Ýþler Yöneticisi aranmaktadýr.

ELEMAN ARANIYOR Hitit Petrol Çepni Mah. Çevreyolu Bulvarý No: 207 ÇORUM Tel: 224 18 05

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

(Ç.HAK:2250)

Ana gayrimenkulu ‘tek katlý kargir ev ve arsasý’ vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut ‘cins tahsisi’ yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 160.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10

(Ç.HAK:3544)

20 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

19 UB 181 plakalý, 2011 model, Renault marka Kango Multix cinsinde, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 28.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:10-10:15 ***

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

* Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Carrefour arkasýnda satýlýk 155 m2 daire 120 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 145 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 65 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 130 m2 mantolamalý daireler * Ulukavak Polis Karakolu civarý ankastreli satýlýk sýfýr daireler * Bahçelievler’de 135-180 m2 arasý satýlýk daireler * Binevler’de satýlýk villa arsalarý * Ahçýlar’da satýlýk baðlar * Ilýca’da satýlýk baðlar * Ayarýk’ta satýlýk baðlar * Satýlýk Hobi Bahçeleri 1.000 m2 * Tekceviz’de 145 m2 2. kat daire 110 bin+pazarlýk

T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi (Dosya No: 2012/899 TLMT.)

ESKÝ SATILIK DUBLEKS KOMBÝLERÝNÝZÝ LÜKS DAÝRE Bahçelievler Mah. Yýlmaz Yavuz Apartmaný ATMAYIN GETÝRÝN

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý Transfüzyon Merkezi 4 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah., Cengiz Topel Cad., No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

28 ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

KÝRALIK SOBALI DAÝRE (Ç.HAK:3649)

Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü ve baðlý birimlerin 2013 yýlý 26 kiþi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý 3. kat Lojistik Þube Müdürlüðü Saat: 10:30 ***

Çorum ili ilköðretim okullarý kýrtasiye malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah. NO: 179 Çorum Saat: 09:30 ***

19 ARALIK Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

24 ARALIK Çorum Adliyesi

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Stad 4. Sokak’ta

0 536 360 73 44

ELEMAN ARANIYOR

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý ve Montajcý elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:3624)

*** Çorum Ýl Emniyet Müdürü

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Çorum Adliyesi 12 ay süreli 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 14:00 ***

Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü

Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2010/5424)

(Ç.HAK:3650)

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00

Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

2013 yýlý genel temizlik ve kalorifer yakma iþi hizmet alýmý. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: 10:00 ***

Antrenör ve Gençlik Lideri hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah., Gazi Cad., No 97 Çorum Saat: 10:00 ***

T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:3633)

11 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Karayollarý 7. (Samsun) Bölge Müdürlüðü 73. (Çorum) Þube Þefliði yollarýnda rutin yol bakým onarýmý yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulv. No: 380 Atakum Samsun Saat: 16:00 ***

Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 29, sayfa 2783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum merkez ilçe, Gülabibey Mah., cilt no 60, sayfa 5868, ada 2561, parsel 1 adresinde kayýtlý bulunan, 4.366,60 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 46060/1451784 arsa paylý A blok zemin kat 8 nolu dükkan vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:20 ***

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:3614)

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 1 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

17 ARALIK Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü

21 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2012/5559)

***

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2011/705)

(Ç.HAK:4138)

Çorum merkez Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’ne spor salonu yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

2013 yýlý Çorum Saðlýk Müdürlüðü ve baðlý birimlerinin akaryakýt alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Yönetim Hizmetleri Þube Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

Yer: Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Saat: 10:30 ***

(Ç.HAK:3666)

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Ýl Saðlýk Müdürlüðü

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü, Osmancýk Ýþletme Þefliði ve Sungurlu Orman Ýþletme Þefliði’ne akaryakýt alýmý ihalesi. Yer: Ýnönü Cad. No 72 Çorum Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:1172)

Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hzimet binasý Ýhale Odasý kat 5 Saat: 10:00 ***

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

(Ç.HAK:3659)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

(Ç.HAK:3661)

Personel servis araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: 09:30 ***

Çorum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt 13, sayfa 1199, ada 56, parsel 51’de kayýtlý 190,00 m2 yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 260.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

(Ç.HAK:3664)

10 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

Alkur Makina Adres: K.S.Sitesi 1. Cad. No: 9 Tel: 234 87 01


* Kayseri’de daðýldý. * Ýskilip Yahþihan’ý Gýdýk’la devirdi . * Hitit, Gazi’ye hakem kararýyla: 2-3 * Ulukavak, Sungurlu’ya gol oldu yaðdý: 11-0. * Özel Ýdare, Hitit’i son yedi dakikada bitirdi: 2-0. * Eti, Osmancýk’ý 90’da vurdu: 3-2 . * Çimento, Mecitözü’nde farklý galip: 5-0

Ýnancýmýz beraberliðe imiþ

Haberlerini 17. ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz

PAZARTESÝ 10 ARALIK 2012

Çorum Belediyespor, grupta üst sýralarda bulunmak adýna büyük önem taþýyan maçta evinde konuk ettiði Keçiörengücü önünde ilk yarýyý Okan’ýn attýðý golle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda tamamen geri çekilen sekiz ismi savunmada tutan temsilcimiz 76. dakikada Bayram’ýn golüne engel olamadý ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrýlarak bu haftayýda bir puanla kapattý. Belediyespor rakibi önünde korkak futbolu ile tribündeki taraftarlardan büyük eleþtiri aldý.

Ç o r u m Belediyespor grupta üst sýralara yaklaþma adýna büyük önem taþýyan ikinci maçýndan da bir puanla ayrýldý. Mavi beyazlýlar sahasýnda konuk ettiði Keçiörengücü önünde ilk yarýyý Okan’ýn golüyle 1-0 önde kapattý. Ýkinci yarýda geriye fazla çekilince konuk takým Bayram’ýn 76. dakikaki golüyle maç 1-1’lik beraberlikle tamamlandý.

Belediyespor geçtiðimiz hafta Sancaktepe deplasmanýnda mücadele eden kadroyu sarý kart cezalýsý Yiðitcan’ýn yerine Macit’i alarak deðiþtirmeden baþladý. Konuk Keçiörengücü ise daha çok hücuma düþünen isimlerden kurulu kadrosuyla baþladýðý maçta Belediyespor daha çok kanatlardan gelmeye çalýþýrken konuk takýmda Belediyespor’un en zayýf

noktasý sol kanattan temsilcimizin kalesine yüklendi. Belediyespor orta alanda iyi mücadele eden Halil Ýbrahim dýþýnda topa sahip olmakta zor olan isimlerle ayakta durmaya çalýþýrken konuk takýmda eski Çorumspor’lu futbolcu Ceyhun’un organizesiyle rakip kaleye yüklendi. Zeminin iki takým içinde oldukça zor olduðu maçta Belediyespor

ÇORUM BELEDÝYE

Emrah...........................4 Mehmet ........................4 (80. dk. Ýbrahim Selen ) Halil Ýbrahim................6 Murathan......................4 (67. dk. Ender ...............) Ýsmail............................6 Ýbrahim Ethem .............5 Kaan .............................5 (57. dk. Serdar ............3) Eray ..............................4 Macit ............................5 Oðuzhan Saraçoðlu......4 Okan.............................5

KEÇÝÖRENGÜCÜ

Murat............................5 Tarýk .............................5

Osman Berkay .............5 Nizamettin....................5 Ceyhun .........................5 Edip ..............................5

1-1

Yýldýray ........................7 Serdar ...........................4 Yusuf ............................4 (66. dak. Özkan ............) Koray............................5 Bayram.........................7

STAD : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Kaan, Eray, Ender (Çorum Belediyespor).

GOLLER : 41. dak. Okan (Çorum Belediyespor), 76. dak. Bayram (Keçiörengücü) HAKEMLER : Emrah Yýlmaz, Fatih Gündoðdu, Zekeriya Bakýntaþ.

organize atak geliþtiremezken duran toplar tek umut olarak ortaya çýktý. Keçiörengücü ise özellikle hücumdaki etkili isimleri Yýldýray ve Bayram’ýn geliþtirdiði ataklarla etkili olmaya çalýþtý. Fazla pozisyon olmayan maçta Belediyespor ilk yarýnýn sonlarýnda korner atýþýnda Okan’ýn çok iyi yükselerek vurduðu kafadan gelen golle rakibi önünde ilk yarýyý 1-0 önde tamamladý.

Ýkinci yarýda sekiz futbolcusu ile kendi yarý alanýnda kalan ve savunmayý hep ceza yayý üzerinde tutan ileri çýkmayarak orta alaný rakibin geçmesi için kolaylaþtýran Belediyespor topada sahip olamayýnca Keçiörengücü tüm hatlarý ile beraberlik için yüklendi. Belediyespor kalesinde pozisyon vermesede 76. dakikada

Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05

Dört futbolcumuz bölge karmasýna çaðrýldý Çorum Belediyespor savunmasý rakibin etkili ismi Bayram’ý bir pozisyonda durdurmaya çalýþýrken

Ümit milli takýma alternatif isimler belirlemek amacýyla 92-93-94 doðumlu sporculardan oluþacak bölge karmasýna Çorumspor’dan Muhammet Zahit Öztaþ, Osman Bodur, Yasin Tüzün ve Ali Koçak ile diðer temsilcimiz Çorum Belediyespor’dan Oðuzhan Saraçoðlu ve Yiðitcan davet edildi.

Futbol Federasyonu tarafýndan ümit milli takýma alt yapý oluþturmak amacýyla düzenlenen bölge karmalarýna Çorumspor’dan üç Çorum Belediyespor’dan ise iki isim davet edildi. Ümit milli takýma alt yapý oluþturmak amacýyla 1992-93-94 doðumlu profesyonel futbolculardan kurulan bölge karmasýna Çorumspor’dan Muhammet Zahit Öztaþ, Yasin Tüzün, Ali Koçak ve Osman Bodur, Çorum Belediyespor’dan ise Oðuzhan Saraçoðlu ve Yiðitcan davet edildi. Bugün Samsun’da toplanacak olan bölge karmasý yarýnda bir çalýþma yaparak daðýlacak. Bölge antrenörleri tarafýndan yapýlacak deðerlendirme sonucunda oluþturulacak bölge karmasý 3-7 Ocak tarihlerinde Antalya’da diðer bölge karmalarý ile maçlar yapacak. Bu maçlar sonunda ümit milli takýma genç isimlerin kazandýrýlmasý amaçlanýyor.

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Haftanýn Toplu Sonuçlarý

Çorum Belediyespor - Keçiörengücü Erzurum Büyükþehir- Altýnordu Arsinspor - Beylerbeyispor Gümüþhanespor - Oyak Renault Darýca Gençlerbirliði- Y. Yozgatspor Diyarbakýrspor - Kahramanmaraþ Bel Kocaelispor - Sancaktepe Belediye.: 0-1 Maltepespor - Emrespor Mardinspor - Elazýð Belediyespor : 0-5

: 1-1 : 1-1 : 0-0 : 2-1 : 3-1 : 0-1 : 1-0

Grupta Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P

Çorumspor’dan Osman Bodur ve Ali Koçak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Darýca Gençler Altýnorduspor K. Maraþ Bel. Gümüþhane Erzurum B. Þ Sancaktepe Keçiörengücü Maltepespor Çorum Beledi. Emrespor Beylerbeyi Arsinspor Kocaelispor Oyak Reno Elazýð Belediye Y. Yozgatspor Diyarbakýr

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

12 11 11 9 8 8 8 6 5 4 4 3 4 4 3 3 2 0

1 4 0 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 2 4 4 2 0

2 0 4 2 2 3 3 5 6 6 8 7 6 9 8 8 11 15

40 32 29 24 22 28 24 15 23 13 17 17 15 13 13 16 17 1

15 7 14 11 10 14 13 14 19 13 27 21 19 17 20 24 31 70

37 37 33 31 29 28 28 22 19 17 15 14 14 14 13 13 5 -3

Kocaelispor, Diyarbakýr ve Mardin’ýn -3 puan cezasý var

Gelecek hafta programý:

Çorum Belediyespor’dan Oðuzhan Saraçoðlu

Çorumspor kaleci Muhammet Zahit Öztaþ

Çorumspor’dan Yasin Tüzün

Belediyespor’dan Yiðitcan

15 Aralýk Cumartesi : Kahramanmaraþ Belediye-Elazýð Belediye. 16 Aralýk pazar : Oyak Renault - Çorum Belediyespor. Darýca Gençlerbirliði-Erzurum Büyükþehir. Altýnordu - Maltepespor. Keçiörengücü - Kocaelispor. Beylerbeyi - Diyarbakýrspor. Emrespor - Gümüþhanespor. Sancaktepe Belediyespor - Arsinspor. Yimpaþ Yozgatspor - Mardinspor.

Ýsmail’in ayaðýnýn kaymasý sonucunda meydana gelen karambolde Bayram’ýn golü geldi. Bu golden sonra galibiyet golü yerine beraberliðe razý bir görüntü veren Çorum Belediyespor’da gerek teknik heyet gerekse sahadaki futbolcularýn inancýnýn beraberliðe olduðu ortaya çýktý. Kalan bölümde takýmlarýn çabasý sonuç vermeyince takýmlar sahadan 1-1’lik beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar. Karþýlaþmayý AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turan Candan ve Alper Zahir ile 400 civarýnda taraftar

izledi. M A Ç T A N DAKÝKALAR: 4. dakikada orta alandan aldýðý topla hareketlenen Kaan saðýndan ileri çýkan Mehmet Keleþ’in önüne mükemmel bir pas çýkardý bu futbolcu ceza yayý üzerinde topa hamle yaptý ancak kaleciyle baþ baþa kalacaðý pozisyonda topu kontrolüne alamayýnca savunma topu kornere atarak mutlak bir tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 25. dakikada sol kanattan geliþen konuk takým ataðýnda ceza syayý üzerinde topla buluþan Yýldýrým uzak köþeye mükemmel plaseledi kaleci Emrah’ý geçen top üst direkten geri geldi dönen topu savunma uzaklaþtýrdý.

41. dakikada Belediyespor galibiyet golünü buldu. Bu dakikada kazanýlan korner atýþýný sol kanattan Murathan ortalada geriden gelerek çok iyi yükselen Okan en yüksek noktada topla buluþtu ve kafa vuruþu ile topu Keçiörengücü aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 44. dakikada Yýldýray ceza yayý dýþýnda topla buluþtuðu anda sert vurdu kaleci Emrah son anda köþeden kornere çalarak rakibe beraberlik þansý vermedi. Korner atýþýndan gelen topta arka direkte bu kez Bayram sert vurdu kaleci Emrah tokatladý dönen topu savunma uzaklaþtýrarak ilk yarýnýn sonucunu belirledi: 1-0 66. dakikada sol

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you