Page 1

Hemþehrimiz Genel Müdür oldu

Hastanede randevu arasý beþ dakikaya düþürüldü Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan ve hastanelerde yýðýlmalarý önlemeyi ve kaynaklarýn daðýtýmýný daha düzenli þekilde saðlamayý amaçlayan Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Çorum kotalarý artýrýldý.

Maliye Bakanlýðý Gelir Politikalarý Genel Müdür Yardýmcýsý hemþehrimiz Abdurrahman Madan, Ali Kadýn ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Sosyal Yardýmlar Genel Müdürü oldu.

* HABERÝ 5’DE

10 OCAK 2013 PERÞEMBE

* HABERÝ 15’DE

Op. Dr. Musa Zorlu

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Oðuzlar Kaymakamlýðý, Halk Eðitim Merkezi ve Ceviz Üreticileri Birliði iþbirliðinde hazýrlanan proje dün

Oðuzlar77 cevizini dünya tanýyacak ‘Oðuzlar77 Ceviz Çeþidi Envarter Çalýþmasý Projesi’ dün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

* HABERÝ 10’DA

Demiryolu için görüþecek Vali Sabri Baþköy, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ile Çorum’un demiryolu projesini görüþecek. Binali Yýldýrým

Oto galericilerden boþalan Kerebigazi’deki iþyerlerine traktörcüler taþýndý.

Traktörcüler Kerebigazi’de

* HABERÝ 7’DE

Milli Eðitim Bakaný geliyor Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in karne daðýtým programýný gerçekleþtirm ek üzere 25 Ocak'ta Çorum'a geleceði belirtildi.

Ömer Dinçer

* HABERÝ 7’DE

Turizmde hedef þehir merkezi

Vali Sabri Baþköy, kültür ve turizme yönelik çalýþmalarýn meyvesini vermeye baþladýðýný açýkladý.

* HABERÝ 6’DA

‘Kampüste tahsis aþamasýndayýz’ Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi kampüsü konusunda tahsis aþamasýna geldiklerini açýkladý.

* HABERÝ 7’DE

Polis Okulu planýna itirazý eleþtirdi Vali Baþköy, Polis Okulu için yapýlan imar planý deðiþikliðine yapýlan itirazý sert bir dille eleþtirdi.

* HABERÝ 7’DE

Cengiz Topel Caddesi’nde faaliyet gösteren traktör galericileri, Kerebigazi Oto Parký’ndaki iþyerlerine taþýndý. Çevreyolu’nda yapýmýna baþlanan Traktörcüler Sitesi inþaasýnýn sürdüðünü belirten Kooperatif Baþkaný Muharrem Kýrýþ, esnafýn geçici bir süre için Kerebigazi’de hizmet vereceðini açýkladý.

* HABERÝ 10’DA

Vali Sabri Baþköy, Eðitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu’ya teþekkür etti.

‘Çorum Konulu Yayýnlardan Bir Demet’ Eðitimci-Yazar gazetemiz köþe yazarý Abdülkadir Ozulu’nun hazýrladýðý ‘Çorum Konulu Yayýnlardan Bir Demet’ isimli kitap çýktý.

* HABERÝ 6’DA

Vali Baþköy’e bir destek, bir itiraz MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Vali Sabri Baþköy'ün Polis Okulu ve demiryolu ile ilgili açýklamalarýný deðerlendirdi.

* HABERÝ 14’DE

‘Doðalgaz kullanýmý yaygýn ama havamýz yine kirli’

Ercan Daþdan

MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Çorum’un hava kirliði konusunda ön plana çýkan illerden olduðu ve hava kalitesinin de düþük olduðu tespitini hatýrlatarak, “Doðalgaz kullanýmýnýn yaygýn olduðu Çorum’da bu denli bir kirliliðin oluþuyor olmasý düþünrdürücüdür.” dedi. * HABERÝ 5’DE

‘Yerel basýn daha güçlü olmalý’

Dr. Sadýk Ahmet’te büyük dönüþüm

* HABERÝ 11’DE

AKÇADER hizmetlerini tanýttý Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER) yönetimi dün dernek merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda 2012 yýlýný deðerlendirdi, 2013 yýlý projeleri hakkýnda bilgi verdi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, bir mesaj yayýmlayarak tüm yerel basýn mensuplarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý.

* HABERÝ 8’DE

Yeni eðitim sistemine problemsiz bir þekilde geçiþ saðlayan Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu, Çorum’daki diðer okullara da model

Þevket Erzen

* HABERÝ 3’DE

Aktif Çalýþanlar Derneði(AKÇADER) yönetimi dün dernek merkezinde basýn toplantýsý düzenledi.


2

PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Giriþimler olumlu sonuçlanýrsa, plan somutlaþacak B

ir yakýnýnýn cenazesine katýlmak üzere günü birlik memlekete gelen Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, bir süre önce göreve baþlayan Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel'i ziyaret etti. Ziyarette Kafkas, birinci basamak saðlýk hizmeti veren binalarýný Hitit Üniversitesi Eðitim ve

Araþtýrma Hastanesi bahçesinde birleþtireceklerini, dolayýsýyla saðlýk müdürlüðü binasýný ortadan kaldýrarak meydan projesine destek vermiþ olacaklarý görüþünü tekrarladý. Kafkas'ýn anlattýðýna göre, Çorum'da bulunan birinci basamak saðlýk

hizmeti veren kurum ve kuruluþlarýn tümünün mevcut hastane bahçesinde toplanmasý projesi bu yýl yatýrým programýna alýnacak. Gelecek yýl da ödenekler çýkarýlýp ihale edilecek. Meydan oluþumu için bir diðer önemli engel Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý’nýn uhdesinde bulunan

Kastamonu Hükümet Meydaný Çorum’da planlanan meydaný çaðrýþtýrýyor.

Tekel binasý. AK Parti Çorum Milletvekilleri'nin Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'e söz konusu binanýn valilik veya belediyeye devri için talepleri var. Vali Sabri Baþköy'ün de Özel Ýdare binasý için gerekli kolaylýðý saðlama sözü ile dün düzenlediði basýn toplantýsýnda bahsettiði Ýdare Mahkemesi’nin Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’nün boþaltttýðý binaya taþýnma giriþimleri var. Giriþimler olumlu sonuçlanýr, sözler yerine gelirse meydan planý somutlaþmýþ olacak. Bu arada Anadolu'nun bazý kentlerinde hükümet konaklarý veya belediye binalarýnýn bulunduðu

alanlarda irili, ufaklý meydanlar oluþturulduðu biliniyor. Geçtiðimiz gün Zaman Gazetesi'nin illerin tanýtýmýný yaptýðý ilâve gözüme çarptý. Kastamonu'nun ekonomik, sosyal, tarihi ve kültürel mirasýnýn tanýtýldýðý çalýþmada Hükümet Meydaný'nýn kuþbakýþý fotoðrafý yayýnlanmýþ. Týpa týp aynýsý olmasa da bizim oluþturmaya çalýþtýðýmýz meydaný andýrýyordu. Kent merkezini ferahlatan, modern bir görüntü kazandýran, insanlarýn rahat dolaþýmýný saðlayan benzer bir meydanýn Çorum'da da hayata geçirilmesi temennimiz...

Milli Eðitim Hizmet Binasý inþaatýnýn yarý yýl tatiline kadar tamamlanmasý hedefleniyordu.

Bina zamanýnda bitecek S

ýkça dile getirdiðimiz Çorum için elzem olan Milli Eðitim Hizmet Binasý inþaatý tamamlanma aþamasýna geldi. Malum, MEM binasý Anadolu Lisesi ile Gazi Saðlýk Ocaðý arasýndaki arsa üzerine yapýldý. Özel Ýdare Müdürlüðü'nce yaklaþýk 3.5 milyon lira maliyetle ihaleye çýkarýlan MEM Hizmet Binasý'nýn bir aksilik yaþanmamasý halinde yarý yýl tatilinde tamamlanmasý hedefleniyordu. Öyle de olacak gibi görünüyor.

Olumlu geliþmeler Çorumlu adýna bizi sevindirirken, bina hizmete açýldýðýnda herkes daha mutlu olacak. Hem dýþ bina mimarisi hem de proje açýsýndan son derece modern, fonksiyonel ve Türkiye genelindeki emsallerine örnek olmasý beklenen hizmet binamýz, fizikî mekân sorunu had safhaya ulaþan, göçebe haline dönen kurum ve bu kurumdan hizmet alanlar açýsýndan da çok önemli bir ihtiyacý karþýlayacak. Emeði geçenler teþekkürü hakediyor.

Çorum’da resmi kurumlarýn sýralandýðý alanda giriþimler olumlu sonuçlanýrsa meydan projesi somutlaþacak...

TEÞEKKÜR Çorum’a yapmýþ olduðu yeniliklerden ve hizmetlerinden dolayý Belediye Baþkanýmýz Sayýn

Muzaffer Külcü

’yü

(Ç.HAK:105)

en içten dileklerimle kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim.

Osman Saðlam Yýldýrým Nak. San. Tic. Ltd. Þti.


PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

TEÞEKKÜR

AKÇADER hizmetlerini tanýttý A

ktif Çalýþanlar Derneði(AKÇADER) yönetimi dün dernek merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda

2012 yýlýný deðerlendirdi, 2013 yýlý projeleri hakkýnda bilgi verdi. Aktif Çalýþanlar Derneði Baþkaný

Aktif Çalýþanlar Derneði(AKÇADER) yönetimi dün dernek merkezinde basýn toplantýsý düzenledi.

Üzeyir Yazýcý, derneðin üyeler dayanýþmayý tesis ettiðini, sosyal ve kültürel etkinliklere imza attýðýný söyledi. Yazýcý, þöyle dedi; "Aktif Çalýþanlar Derneði 2002 yýlýnda kamu veya özel kurum ve kuruluþlarda çalýþan iþçileri sosyal, kültürel ve eðitim yönünden desteklemek amacýyla kurulmuþtur. Derneðin 110 resmi üyesi ve 400'e yakýn fahri üyesi bulunuyor. Her yýl geleneksel olarak Mayýs ayýnda iþçi þenliði, þehir içi ve dýþý geziler, piknik, futbol turnuvalarý, seminer, iþyeri gezileri kurslar düzenliyoruz. Ýhtiyaç sahibi öðrencilere burs veriyor, projeler hazýrlayýp uyguluyoruz. 2012 yýlý içerisinde Madde Baðýmlýlýðý ve Uyuþturucu Konferansý, Güvenli Ýnternet Semineri, her hafta pazar kahvaltýlarý, Çalýþan Kadýnlarýn Sosyal Yönden Desteklenmesi Projesi gibi seminerler ve yaptýk. AKÇADER yeni yerinde Öte yandan Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER) yeni binasýna taþýndý. Dernek Baþkaný Üzeyir Yazýcý, 2012 Kasým ayý itibariyle PTT Müdürlüðü arkasýnda bulunan yeni dernek binasýna taþýndýklarýný söyledi. Yazýcý'nýn verdiði bilgiye göre, yeni dernek merkezinde 60 kiþilik adet seminer salonu, 2 adet okuma salonu, dinlenme odasý, kafeterya, mutfak ve baþkan odasý bulunuyor. Dernekte her hafta pazar günleri üyelere kahvaltý veriliyor. Derneðin 110 üye 400 fahri üyesi bulunuyor.

Osmancýk orman köylerinin yarým asýrlýk sýnýr sorununun çözüme kavuþturulmasýnda büyük emek ve katkýlarý olan Orman ve Su Ýþleri Müsteþarý Hemþehrimiz

Lütfi Akça Cahit Baðcý Prof. Dr.

Mecitözü ve Alaca’ya kütüphane Hizmetlerin tanýtýmýnýn yapýldýðý toplantýnýn ardýndan öðle yemei ikram edildi.

Çorum Milletvekili TBMM Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Ç

orumlu Eðitimci Sanayici ve Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD), Mecitözü Kaymakamý Cüneyt Epcim’i makamýnda ziyaret etti. Ziyarete ÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yaðlý, Ýbrahim sezikli, ÇESÝAD gönüllüsü Ali Penez ve Udi sanatçý hemþehrimiz Cemalettin Kurtoðlu katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, ÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým, Epcim'e dernek tarafýndan Mecitözü’ne kurulacak olan tam donanýmlý okul kütüphanesinin müjdesini verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Epcim de, kurulacak olan kütüphanenin Mecitözü YÝBO'ya açýlmasýný önererek, yapacaklarý katkýlarýndan dolayý ÇESÝAD yönetimine teþekkür etti. Ziyarette Mecitözü Belediye Baþkaný ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri de bulundu.

ÇESÝAD yöneticileri Mecitözü’nü ziyaret etti.

Dr.

ÇESÝAD’ýn Alaca ziyareti

Dernek yönetimi Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan’ý makamýnda ziyaret etti.

Çorum Eðitimci Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (ÇESÝAD) Baþkaný Mehmet Yýldýrým Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan’ý makamýnda ziyaret etti. Geçtiðimiz yýl bazý ilçe okullarýna kütüphane kurduklarýný dile getiren ÇESÝAD Baþkaný Mehmet Yýldýrým, Alaca’ya kuracaklarý tam donanýmlý okul kütüphanesi hakkýnda Kaymakam Yazgan’a bilgi verdi. Ziyarette Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ile Yargýtay üyesi Zihni Doðan ile bazý dernek yöneticileri de hazýr bulundu.(ÝHA)

’ya

teþekkür ederiz.

S.S. Avlaðý Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný

YENÝ YIL KAMPANYASI

%60

Büyük Zafer Çarþýsý Kat: 2 No: 50/54 ÇORUM Tel: 224 22 21

(Ç.HAK:110)

(Ç.HAK:71)

Kazak 19.90 ¨ 24.90 ¨ Kat Pantolon 34.90 ¨ Keten Pantolon Takým Elbise 149.90 ¨ Gömlek 24.90 ¨ Kaþmir Kaban 119.90 ¨ Emitasyon Deri Mont 99.90 ¨ Kumaþ Pantolon 34.90 ¨ Altýnyýldýz Tek Ceket 99.90 ¨

’a varan indirimler

3

Aslan Cindoruk Osmancýk Muhtarlarý Derneði Baþkaný Faruk Delibaþ Aydýn Köyü Muhtarý Mustafa Saðýr Yukarý Zeytin Köyü Muhtarý Mustafa Uzun Pelitçik Köyü Muhtarý Þaban Temizkan Aþaðý Zeytin Köyü Muhtarý Kadir Karabacak ve Yöre Halký


4

PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Mesleðimiz Onurumuzdur’ diyecekler E

ðitim ve Bilim Iþgörenleri Sendikasý Genel Merkez Genel eðitim okullarýndan ve öðretmenlerinden edilmiþ, velilerimizin sýrtýna yükleSekreteri Mehmet Akýncý, 19 Ocak’ta Ankara Tandoðan Meydanen eðilim harcamalarý daha da artmýþtýr. Okullar ticarethaneye, veli ný’nda ‘Öðretmenler Ýtibarlarý Ýçin Yürüyor’ sloganýyla eylem yapave öðrenciler müþteriye, öðretmenler ise tahsildara çevrilmiþtir. caklarýný söyledi. Eðitime bütçeden yeterli kaynak aktarýlmamasý nedeniyle de Eðitim ve Bilim Iþgörenleri Sendikasý Genel Merkez Genel eðiokullarýmýzda saðlýklý eðitim-öðretim ortamý saðlanamamaktadýr. tim Sekreteri Mehmet Akýncý, Eðitim-Ýþ Ýl Temsilcilik Baþkaný Duran Okullarýmý/ýn derse hazýr hale gelmesinde en önemli görevi yerine geÝrdeli, Temsilcilik Sekreteri Ýlhan Yaþar ve Mali Sekreter Çelebi Öztiren hizmetli ve memurlarýmý/, adeta köle gibi, iþ tanýmý yapýlmadan gen dün gazetemize nezaet ziyaretinde bulundu. çalýþtýrýlmaktadýr. Her öðretim yýlý baþýnda öðretmenlere verilen üç kuruþluk eðitim öðretim tazminatý bile hizmetli ve memurlarýmýza Eðitim-Ýþ Genel Sekreteri Mehmet Akýncý, Yazý Ýþleri Müdürüçok görülmektedir. Sene baþý eðitim ödeneði en az bir maaþ tutarýnda müz Mustafa Demirer’e eðitimde yaþanan sorunlarla ilgili genel deolmalý ve ayrým gözetilmeksizin tüm eðitim çalýþanlarýna ödenmeliðerlendirmelerde bulundu. 19 Ocak 2013 tarihinde ‘Mesleðimiz Onudir. rumuzdur’ sloganýyla Ankara Tandoðan'dan, Milli Eðitim Bakanlýðý'na yiirüyüþ seklinde gerÖrgütlü mücadelemiz çekleþtirecekleri eyleme sonucunda elde ettiðimiz halký davet eden Akýncý, özlük haklarýmýz bir bir açýklamasýnda özetle þöyle elimizden alýnmaktadýr. dedi; “Gelinen noktada Özür durumu atamalarý toplumsal sorumluluk biyýlda bir ktreye düþürülürlincini daima önde tutan ken, saðlýk nedeniyle aldýeðitim çalýþanlarýnýn sorunðýmýz sevk ve raporlar solarý, siyasi iktidarlarýn eðinucunda ücretlerimiz ketimde uyguladýðý yanlýþ posilmekte, mesleðimiz karilitikalar sonucunda, cumyer basamaklarý uygulamahuriyetimizin 90.yýlýna gilarýyla paramparça edilreceði bir dönemde kaygý mekte, iþ barýþý bozulmakverici boyutlara ulaþmýþtýr. tadýr. Özellikle son on yýlda eðiÖðretmen yetiþtirme timde uygulanan politikakonusunda bir politika gelar ise mesleðimizi yýkým liþtirmeyen hükümet, atakararlarýna dönüþmüþtür. Eðitim ve Bilim Iþgörenleri Sendikasý Genel Merkez Genel eðitim Sekreteri Mehmet ma isteyen öðretmenleriMevcut siyasi iktidamizi "yem bekleyen güverAkýncý ile sendika yöneticileri gazetemizi ziyaret etti. rýn mesleðimize yönelik cinlere" benzetmekledir. saldýrýlarýnýn temelinde yatan nedenler, eðitim sistemimizi özelleþtireHazýrlanan YÖK yasa taslaðýnda bu soruna çözüm getirmeyen hükürek küresel sermayenin egemenliðine sunmak; laik, demokratik- bimet, üniversitelerimi/.! siyasi iktidarýn egemenliði varýmda, paranýn limsel ve kamusal yapýsýný yýkarak eðitimde ideolojik deðiþikliði geregemenliðine de alarak özerk ve özgür yapýlarým tamamen ortadan çekleþtirmektir. Eðitim çalýþanlarýmýza yönelik olarak, bizzat baþbakaldýrmaktadýr. Üniversitelerimizde akademisyen ve öðrencilerimiz, kan ve milli eðitim bakanlarý tarafýndan sarf edilen söz ve söylemlemuhalif bir tavýr sergileyememekte, düþünceler baský altýnda tutulrin aleyhte bir kampanyaya dönüþtürülmesi. ALO 147 ihbar hattý ile makta, en masum talepler bile þiddetle bastýrýlmaktadýr. yüzlere eðitim çalýþanýmýz hakkýnda soruþturma açýlmasý, öðretmenTüm bu geliþmeler, siyasi iktidarýn eðitimde gerçekleþtirmek islere uygulanan þiddet olaylarýnýn artmasý, sistemden kaynaklý dayattediði dönüþümün aslýnda mesleðimizi elimizden almaya yönelik olmalarýn sonucu olan alan deðiþikliði, eðitim çalýþanlarýmýzýn maaþ ve duðu gerçeðini ortaya koymaktadýr. Bu süreyle siyasi iktidar, eðitim ücretlerinde bir türlü yapýlmayan iyileþtirmelerin temelinde de bu gerçalýþanlarýnýn mücadelesinde halktan alacaðý desteði engellemek çeklik yatmaktadýr. amacýyla mesleðimizi itibarsýzlaþtýrma üzerine politika izlemektedir. Eðitim sistemimizin, bilimsel ve parasý/ yapýsýnýn asýndýrýlmaBu saldýrýya karþý halkýn önüne tek yumruk çýkabilmek için güçlerisýyla baþlayan süreç, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn mevzuatýný deðiþtiren mizin birleþtirilmesi gerekliliði ortadadýr. Tüzel kiþiliklerimizi koruyasal deðiþikliklerle tamamlanmýþtýr. Kamuoyunda bilinen adýyla yarak alanlarda birleþebileceðimiz örneðini. 23 Mayýs 2012 tarihinde 4+4+4 yasasý ile eðilim sistemimiz piyasa koþullarýna açýk, bakanlýgerçekleþtirdiðimiz grevde kamu çalýþanlarý en güzel þekilde ortaya ðýn gerici uygulamalarýyla da ortaçað karanlýðýna sürüklenen bir yapýkoymuþlardýr. Bu örnekten de güç alarak sendikanýzý, 19 Ocak 2013 lanmaya dönüþmüþtür. Hiçbir bilimsel araþtýrma yapýlmadan, konutarihinde ‘Mesleðimiz Onurumuzdur’ sloganýyla Ankara Tandonun taraflarýna danýþmadan, okullarýmýzda herhangi bir alt yapý çalýþðan'dan, Milli Eðitim Bakanlýðý'na yürüyüþ seklinde gerçekleþtirecemasý yapýlmadan hazýrlanan 4+4+4 yasasý ile eðitim sistemimiz bir ðimiz eylemi halkýmýzla birlikte örmeye ve bundan sonraki süreçle kaosa sürüklenmiþtir. Dört aylýk uygulamanýn ortaya koyduðu gerçek eðilim çalýþanlarýmýzýn temel sorunlarýnýn çözümünde tüm demokraise: binlerce öðretmenimiz norm kadro fazlasý olmuþ, öðrencilerimiz tik kitle örgütlerini güç birliði yapmaya çaðýrýyoruz.”

Memura af geliyor T

üm memurlarýn geriye dönük 17 yýllýk sicilleri affedilecek. Atýlma zorlaþacak. Disiplin cezasý alan aday memurun memuriyet umudu devam edecek. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, memuru sevindirecek 3 af paketi hazýrladý. Bakanlýðýn hazýrladýðý "Memurlar ile Diðer Kamu Görevlilerinin Bazý Disiplin Cezalarýnýn Affý Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý" ile memurlarýn tüm disiplin suçlarýnýn affedilmesi öngörülüyor. Taslaða göre memurlar ve diðer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuþ olanlar hakkýnda 1 Ocak 1995'den 11 Eylül 2012'ye kadar iþlenmiþ fiillerden dolayý verilmiþ disiplin cezalarý bütün sonuçlarýyla affedilecek. Ancak; devletin þahsiyetine karþý iþlenen suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma, dolanlý iflas gibi yüz kýzartýcý veya þeref ve haysiyet kýrý-

cý suçlar, kaçakçýlýk, resmi ihale ve alým satýmlara fesat karýþtýrma ile devlet sýrlarýný açýða vurma suçlarý nedeniyle görevleriyle sürekli olarak iliþik kesilmesi sonucunu doðuran disiplin cezalarý kapsam dýþýnda. Kapsama giren disiplin cezalarý affedilirken, suçu iþleyenler hakkýnda disiplin soruþturmasý ve kovuþturmasý yapýlamayacak. Süren disiplin soruþturma ve kovuþturmalarý iþlemden kaldýrýlacak. Kesinleþmiþler uygulanmayacak. Disiplin cezalarý affedilenlerin sicil dosyalarýndaki disiplin cezalarýna dair kayýtlar, ilgililerin müracaatý aranmaksýzýn hükümsüz kalacak ve dosyalarýndan çýkarýlacak. Disiplin cezalarýnýn affý, ilgililere geçmiþ süreler için özlük haklarý ve parasal yönden bir talep hakký vermeyecek. Aldýklarý disiplin cezalarýna karþý daha önce dava açan memurlar, af yasasý çýktýktan sonra 30 gün içinde davaya devam etmek istediklerini mahkemeye bildirme-

Tüm memurlarýn geriye dönük 17 yýllýk sicilleri affedilecek. dikleri takdirde dava zorlaþtýrýlýyor. Tasarý, yýllýk adaylýk süresi içedüþmüþ sayýlacak. Davarisinde, iþe birkaç defa 657 sayýlý kanunun sýndan vazgeçmeyen, angeç gelmek gibi en kü129'uncu maddesinde cak sonunda davayý kayçük disiplin cezasý aldýkyer alan "memurluktan beden memurlar da bu larýnda asil memuriyete çýkarma cezasý" ifadesiaftan yararlanabilecek. geçme hakkýný kaybedinin "kademe ilerlemesiMemura getirilen sicil yorlar. Yeni tasarýyla nin durdurulmasý ve meaffýndan 926 sayýlý Türk devlet memurluðundan murluktan çýkarma cezaSilahlý Kuvvetleri Persoçýkmayý gerektiren fiiller sý" olarak deðiþtirilmesinel Kanunu, 3466 sayýlý hariç, disiplin cezasý alan ni öngörüyor. Buna düUzman Jandarma Kanuaday memurlarýn mezenlemeyle savunma nu, 3269 sayýlý Uzman murlukla iliþkileri kesilhakkýnýn kapsamý geniþErbaþ Kanunu ile 357 sameyecek. 657'nin ilgili liyor. Memura, atýlma yýlý Askeri Hakimler Kamaddesinde yapýlacak öncesi kademe ilerlemenunu'na tabi personel yadeðiþiklikle aylýktan kessinin durdurulmasý cezararlanamayacak. me cezasý alan aday mesý verilmesinin önünü murlar, iliþkileri kesilHazýrlanan bir baþaçýyor. mek üzere disipline sevk ka tasarýyla da memuriAday memurlar 1 edilecek. (Bugün) yetten atýlma bir kademe

Kamuya personel alýnacak K

amuya uzman yardýmcýsý ve bazý üniversitelere öðretim üyesi alýnacak. Resmi Gazete'nin yayýmlanan duyuruya göre, Maliye Bakanlýðý, 2-3 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak düzenleyeci sýnavla merkez teþkilatýnda yer alan baþkanlýk, genel müdürlük ve müstakil daire baþkanlýklarýnda görevlendirilmek üzere sýnavla 100 maliye uzman yardýmcýsý alacak. Sýnava, 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sýnavlarýndan KPSSP54, KPSSP56, KPSSP71, KPSSP72 ve KPSSP105 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almýþ olan adaylar baþvurabilecek. Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarlýðý'na alýnacak 20 uzman yardýmcýsý için baþvurular 14 Ocak-1 Þubat arasýnda kabul edilecek. Adaylardan üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmalarý, KPSS'den gerekli puaný almalarý ve sýnav tarihinde 35 yaþýný doldurmamýþ olmalarý isteniyor.

Kamuya uzman yardýmcýsý ve bazý üniversitelere öðretim üyesi alýnacak.

Þube müdürlerinin atanmasýna itiraz

Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, atamalarýn mevzuata aykýrý olduðunu savundu.

T

ürk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün sendka binasýnda basýn açýklamasýnda bulundu. Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, Milli Eðitim Müdürlüðü'nde yaþanan geliþmeler ve yapýlan çarpýk ve yanlýþ uygulamalarýn kamuoyu ile paylaþýlarak bir an önce yanlýþtan dönülmesini istediklerini söyledi. Gn, geçtiðimiz haftalarda tüm eðitim camiasýný tabiri caizse þok eden beklenmeyen bir davranýþý kamuoyuna paylaþmak durumunda olduklarýný belirten Alparslan, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn alelacele yayýnladýðý bir genelgeyle her ilde 13 yeni þube müdürlüðü oluþturma giriþimininin Çorum'da da bir anda yeni 13 yandaþ kadro tahsisine dönüþtüðünü iddia etti. Alparslan, AKP siyasi iktidarýnýn bir taraftan kamu çalýþanlarýnýn fazlalýðýndan þikâyet ederek, kamuoyu ile kamu çalýþanlarýný karþý karþýya getirme gayretinde olduðunu bir taraftan da devlet daireleri sanki birer arpalýkmýþ gibi yeni personeller, yeni müdürlükler tahsis eettiðini ileri süren Alparslan, þöyle dedi; "Biliyorsunuz ki siyasi iktidar her aðzýný açtýðýnda Türkiye de çok fazla kamu çalýþaný olduðunu ve devletimizin gelirlerinin birçoðunu da bu yüzden personele harcadýðýný ve hatta bunun için kamu hizmetlerinin yapýlamadýðýný dillendirmektedir. Ancak bu siyasi iktidar maalesef 16 bine yakýn müþavirlik gibi bir takým kadrolarla bankamatik memurlarý oluþturmakta. Ankara bakanlýkta 123 tane þube müdürünü hiçbir iþ yapamadan Milli Eðitim Bakanlýðý'nda tutmakta ama buna raðmen Türkiye her ilde yeni þube müdürlükleri kadrosu ihdas etmekte. Bu kadrolara kendi yandaþlarýný da adým adým doldurmaktadýr. Bu anlayýþa sahip Milli Eðitim Bakanlýðý yayýnlamýþ olduðu 2002 ye 44 genelgeyle 2012'de yayýnladýðý bu genelgeyle þube müdürleri atamalarýný illere ve valiliklere býrakmýþtýr. Ancak bu genelgede hassasiyetle belirtilen çizgi atanacak kiþilerin eðitim öðretim hizmetlerinin dýþýnda olmasý iken ve bu çok açýkken maalesef ilimizde bu yok sayýlarak sadece tek ölçülü liyakat deðil sadakat olduðu bir atama yapýlmýþtýr. Oysa genelge böyle bir atamayý yapacak valiliklere ve mili eðitime þöyle bir zorunluluk getirmeliydi. Diyor ki; öncelikli olarak þube müdürlüðü görevine asaleten atanabilecek þartlarý taþýmak, eðer bu yoksa eðitim öðretim hizmetlerinin dýþýnda görev yapan þef, mühendis veya bu kadrolarda sivil savunma kadrolarýnda olanlarý atamak, daha sonra okul idarecilerini ve öðretmenleri atamak. Maalesef ilimizde bu atama yok sayýlarak yapýlmýþtýr. Açýkçasý bu derece çarpýk ve gereksiz genelgenin yanlýþ olduðunu ifade eden sendikamýzýn giriþimleri ile maalesef bu genelge bir hafta sonra iptal edilmiþtir. Þimdi burada sorulmasý gereken soru þudur. Eðer bu 9 þube müdürü Çorum'da görevlendirilecekse acaba görevlendirmeyi yapanlar, hangi kriterleri dikkate almýþlardýr. Israrla daha önce bu

görevi yapmýþ olan arkadaþlarýmýz varken, þube müdürlüðü sýnavýný kazanmýþ olanlar varken, acaba kimlerin kendilerine tavsiyesiyle bu kiþiler seçilmiþ, bunlarýn dokuzunun da neredeyse ayný Eðitim Bir Sen üyesi olmasý bir tesadüf müdür, yoksa baþarý kriterleri ancak Eðitim Bir Sen'lilerde görülen bir anlayýþ mý vardýr. Çorum'da bu tür atamalarýn ne kadar yanlýþ olduðunun herkes tarafýndan bilinmesinde yarar vardýr. Ýlimizde gerçekleþen bu atamalar Türkiye Kamu Sen'in ve Türkiye Eðitim Sen'in asla dikkatinden kaçmayacaktýr. Asla yapýlan bu atamalarla bir gecede þube müdürü olanlar da kendilerini bir gecede þube müdürü yaptýranlarda o koltuklarda asla ama asla rahat oturamayacaklardýr. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti ise, Türkiye'yi yönetenler AKP'nin inisiyatifine deðil, Türkiye Cumhuriyetinin yasalarýna baðlýysa o zaman da atamalarýnda AKP'ye veya Eðitim Bir Sen'e sadakati deðil, riyakatý ve vasýflarý dikkate almak zorundadýr. Almasalar ne olur þöyle söyleyim, sayýn Baþbakan'ýnýn yayýnladýðý genelgeyle 316 sayýlý bir genelgeyle daha önce denendiði gibi spor il ve ilçe müdürlükleri, SSK müdürlükleri ve tarým ilçe müdürlükleri ve ilimizdeki kredi yurtlar kurumu müdürlüðü gibi yapýlan bütün atamalar Türkiye Kamu Sen'in giriþimleriyle bozulacak, yaptýklarý her yanlýþ yüzlerine çarpýlacaktýr. Açtýðýmýz bir dava sonucunda ilimize atanan Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü ve diðer atamalarda bu kararlar iptal edilmiþtir. Ýnþallah önümüzdeki günlerde de yeni atanan bir gecede müdür olan þube müdürlerinde bu noktada davalarý açýlacaktýr. Ben Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi ve Türkiye Kamu Sen Baþkaný olarak yetkililerden bir kez daha þunu rica ediyorum, lütfen atamalarýnýzda insaf, vicdan ve liyakat ölçüsünden baþka bir ölçüyü koymayýn. Koyarsanýz bu haksýzlýðýn ta kendisidir. Bu dokuz kiþinin altýna imza atan kiþiler þuna cevap vermek zorundadýrlar. Siz bu kiþileri hiçbir ilan açmadan, bu iþi yapabilecek Çorum'da yüzlerce kiþi var iken, nasýl seçtiniz, hangi kriterlerle seçtiniz ve bu kriterleri size kim dayattý diye sormak bir sivil toplum örgütü olarak bizim birincil dereceden görevimizdir. Aksaray dahil olmak üzere bir çok ilde bu tür atamalar ilana açýlýp, içlerinden puan, liyakat ve asaleten özelliklerini taþýyanlar arasýndan yapýlýrken, niçin ilimizde bu atamalar herhangi bir ilana açýlmadan gizli kapýlar ardýnda, hangi dolaplar döndürülerek açýklanmýþ ve yapýlmýþtýr. Kamuoyunun bunlarý bilmek en tabi hakkýdýr. Türkiye Eðitim Sen Genel merkezi olarak yapýlan bu tür atamalarla ilgili davalarýmýz açýlmýþtýr. Bizlerde yarýn ilimizde yapýlan bu þube müdürlerinin atamalarýnýn iptali ile ilgili sayýn valimize ve valiliðimize gerekli müracaatý yapacaðýz. Ben sayýn yöneticilerimizin böyle bir bilgi eksikliðinden dolayý doðan yanlýþý bir an önce düzelteceklerine inanýyorum. Kendilerini yapýlan bu atamalarý iptal ederek tekrar yeni bir atama ilaný yapmalarýný bekliyoruz."

‘Ýþ kazalarý kader deðil cinayettir’

K

ESK Dönem Sözcüsü Tüm Belsonunda Eti Bakýr Samsun ÝþletmesinSen Þube Baþkaný Nevzat Velde 5 iþçinin hayatýna mal olan iþ cinadet, Zonguldak Kozlu Maden Ocayeti gibi önceki gün Kozlu'da meydaðý’nda metan gazý patlamasý sonucu na gelen iþ cinayetinin arkasýnda da bu göçük altýnda kalan 8 iþçi ve Erzutemel gerçeklik vardýr. Her iki cinayetrum- Bingöl karayolunda kar temizte de hayatýný kaybedenler taþeron firleme çalýþmasý yapan kepçenin üzema iþçisidir. rine çýð düþmesi sonucunda hayatýný AKP hükümeti ise artmaya dekaybeden makine operatörünün ailevam eden iþ cinayetleri karþýsýnda gerlerine baþsaðlýðý, yakýnlarýna sabýr çekçi önlemler almayý ertelemektedir. diledi. Evlerini ýsýtmak için kendi çýkardýkla“Türkiye'de geçtiðimiz 10 yýlda rý kömürü bile para ile satýn almak zoyaklaþýk 11 bin iþçinin benzer cinarunda býrakýlan maden iþçileri aþýrý kar Nevzat Veldet yetlerde hayatýný kaybetmesi, yaþahýrsýna kurban verilirken AKP iktidarý nanlarýn kaza deðil seri cinayet oldutaþeron çalýþmanýn kapsamýný daha da ðunu göstermektedir.” diyen Veldet, “Bu gerçekgeniþletmeyi hedeflemektedir. liðe raðmen iþ cinayetlerini hala "takdiri ilahi" diOysa her zaman söylediðimiz gibi iþçi cinayerek kadermiþ gibi gösterenler gerçeði gizleyeyetleri gerçekten önlemek isteniyorsa yapýlacak rek sorumluluktan kaçabileceklerini sanmaktadýr. olanlar açýktýr. Baþta sendikal nedenlerle iþten çý2010 yýlýnda yine Zonguldak'ta meydana gelen iþ karmalar, esnek, kuralsýz, güvencesiz koþullarda cinayeti sonrasýnda Baþbakan Erdoðan'ýn "bu çalýþtýrma yasaklanmalýdýr. Sermayenin, taþeronmesleðin kaderinde ölüm var" sözleri hala hafýzlarýn çýkarlarýný deðil iþçinin saðlýðýný ve güvenlilardaki tazeliðini korumaktadýr.” dedi. ðini temel alan yasal düzenlemeler yapýlmalý, çaVeldet, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý lýþan sayýsýna bakýlmaksýzýn bütün çalýþanlarýn bu dile getirdi; “Her geçen yýl artan iþ kazalarý, yaradüzenlemelerden faydalanmasý saðlanmalýdýr. lanmalar, sakat kalmalar, ölümler iþçilerin alýn yaTüm çalýþanlara insan onuruna yakýþýr çalýþma zýsý deðildir. Aþýrý kâr hýrsýyla; güvencesiz, esnek koþullarý ve ücret verilmesi saðlanmalý, iþ cinayetve kuralsýz, taþeron çalýþmayý yaygýnlaþtýran dülerinin en baþta gelen sebebi olan taþeron çalýþtýrzenleme ve uygulamalar iþ cinayetlerinin temel sebebidir. Bu durumun doðal sonucu olarak iþ cima sistemine son verilmelidir. AKP iktidarý bu asnayetlerinin çok büyük bölümü iþçi saðlýðý ve gügari koþullar yerine getirilmediði sürece yaþanan venliði önlemlerini maliyet olarak gören taþeron iþ cinayetlerindeki sorumluluðundan kurtulamafirmalarda yaþanmaktadýr. Geçtiðimiz Kasým ayý yacaktýr.”


PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

5

Hemþehrimiz Genel Müdür oldu M

aliye Bakanlýðý Gelir Politikalarý Genel Müdür Yardýmcýsý hemþehrimiz Abdurrahman Madan, Ali Kadýn ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Sosyal Yardýmlar Genel Müdürü oldu. Maliye Bakanlýðý Gelir Politikalarý Genel Müdürlüðü’nde Daire

Baþkanlýðý görevinde de bulunan Abdurrahman Madan’ýn Aile Kadýn ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’na genel müdür olarak atandýðý bildirildi. Hakimiyet, Abdurrahman Madan’a hayýrlý olsun der, yeni görevinde baþarýlar diler.

‘Kirliliðin ana faktörü ýsýnma ihtiyacý’ T

ürkiye çapýnda 81 ilin kirlilik durumunu ortaya koyan araþtýrmaya göre 33 þehirde hava kirliliði, 23 þehirde atýklar, 22 þehirde su kirliliðinin en önemli çevresel problem olduðunun yerel basýndaki haberlerle yayýnlandýðýný hatýrlatan MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Çorum’un hava kirliði konusunda ön plana çýkan illerden olduðu ve hava kalitesinin de düþük olduðu tespitini dile getirdi. Kirliliðin ana fak-

törünün ise ýsýnma ihtiyacýndan kaynaklandýðýnýn ortaya konulduðuna vurgu yapan Daþdan, þunlarý söyledi; “Ýlimizin kýþ aylarýnda havasýnýn gerçekten kirlendiði ve birtakým hastalýklarýn oluþmasýna neden olduðu ortadadýr. Burada en önemli etkenlerden birisi olarak ekonomik sýkýntý çeken vatandaþlarýmýzýn, kömürü ucuza almak için istemese de kalitesiz kömüre yönelmesi ve diðer yandan kömür alamayýp devletten kömür yardýmý alan vatandaþlarýmýzýn aldýðý

Ercan Daþdan

kömürlerin kalitesi ile ilgili olduðunu düþünmekteyiz. Bu nedenle de özellikle yoksul vatandaþla-

rýmýza daðýtýlan kömürlerin Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnca yayýmlanan ‘Isýnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði’ne uygun olup olmadýðý, yani daðýtýlan kömürlerin bu genelgede belirlenen kriterlere uygun olup olmadýðý yönünde herhangi bir çalýþma olup olmadýðý kamuoyu ile paylaþýlmasý gerekmektedir.” Doðalgaz kullanýmýnýn yaygýn olduðu Çorum’da bu denli bir

kirliliðin oluþuyor olmasý va yapýlan araþtýrmada ana faktörün ýsýnmadan kaynaklanýyor olmasýnýn düþündürücü olduðunu ifade eden Daþdan, “Vatandaþlarýmýzýn saðlýðýný yakýndan ilgilendiren bu konuda yetkililerin gereken özeni göstermesi, çözüm yollarý üretmesi ve aydýnlatmasý gerekmektedir. Daðýtýlan kömürlerin kalite oranlarý, mevzuata uygunluðu, eðer uygun ise kirliliðin nedenleri kamuoyu ile paylaþýlmalýdýr.” dedi.

Kimse Yok mu Derneði, Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine giyim yardýmýnda bulundu.

Okula giderken üþümeyecekler K

imse Yok mu Derneði, Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine giyim yardýmýnda bulundu. Çorum ÝHL’de öðrenim gören ve öðretmenleri tarafýndan ihtiyaçlarý tespit edilen bir grup öðrenciye kýþlýk giysi ve ayakkabý yardýmý yapýldý. Yardýmlarla ilgili konuþan Dernek Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý, “Eðitim alanýnda da faaliyetlerini sürdüren derneðimiz Türkiye genelinde verdiði burslarla okuyan ilköðretim, ortaöðre-

Ziraat Bankasý Giriþimci Þubesi bilgilendirdi Z

iraat Bankasý Çorum Giriþimci Þube Müdürü Demet Ahlatçý ve Karadeniz Bölge Koordinatörlüðü Bölge PerformansHedef Ýzleme Yetkilisi Nuray Solak, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal’ý ziyaret etti. Ahlatçý ziyaret esnasýnda, Ziraat Bankasý'nýn Ankara yolu 3. km’de kurduðu Giriþimci Þubesi hakkýnda bilgi verdi. Ticaret Sanayi Odasý (TSO)’ndan yapýlan açýklamaya göre, Ziraat Bankasý Çorum Giriþimci Þubesi'nin bölgesel nitelikte, sanayici ve iþadamlarýna yönelik ihtisas bankasý þeklinde hizmet vereceðini belirten Ahlatçý, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn destekleri ile beraber Çorum tüccarlarýna, esnaflarýna ve sanayicilerine yönelik hizmetlerini geliþtirmeye ve yenilemeye devam edeceklerini kaydetti. Ahlatçý, Giriþimci Þube sayesinde mü-

Ziraat Bankasý Çorum Giriþimci Þube Müdürü Demet Ahlatçý ve Karadeniz Bölge Koordinatörlüðü Bölge Performans-Hedef Ýzleme Yetkilisi Nuray Solak, TSO’yu ziyaret etti.

racaatlarýn çok hýzlý bir þekilde sonuçlandýrýldýðýný, ticari anlamda iþletme ve yatýrým kredileri ile gayri nakdi, krediler, Dünya Bankasý Kredileri, proje finansmaný ve dýþ ticaret iþlemlerinin de gerçekleþtirildiðini belirtti. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaranhýncal, açýlan Giriþimci Þubesi'nin Çorum’da ticari hayatýn canlanmasý ve ekonomik anlamda daha aktif çalýþýlmasýna katký saðlayacaðýný belirterek, “Ýlimizdeki tüccar, sanayi ve esnafýn desteklenmesi gerekmektedir. Bu noktada Ziraat Bankasý'nýn açmýþ olduðu Giriþimcilik Þubesi ile kamu bankalarýnýn bu konuda öncülük etmesi en büyük beklentimizdir. Ticaret ve Sanayi Odasý olarak Demet Haným'ýn þahsýnda Ziraat Bankasý Çorum Giriþimci Þubesi'nin açýlýþýnda destekte bulunan tüm kurum, kuruluþ ve banka çalýþanlarýný kutlar, yeni görevlerinin hayýrlý olmasýný dileriz.” diyerek sözlerini tamamladý.

tim ve yükseköðrenim öðrencilerine destekte bulunuyor. Verilen burslarla maddi imkaný olmayan öðrencilerimiz okuma imkanýna kavuþuyor. Biz de bu baðlamda çeþitli okullarda okuyan öðrencilerimizi tespit ederek onlara kýyafet yardýmýnda bulunuyoruz. Ýstiyoruz ki, özellikle okula giden öðrenci kardeþlerimiz kýþýn soðuðunda üþümesinler sýcak bir kazak da olsa üzerlerinde üþümeden okullarýna gidebilsinler.” dedi.

Uslu, baþsaðlýðý diledi

orum Milletvekili Ç TBMM Ýdare Amiri Hak - Ýþ Onursal Baþkaný Salim

kez daha acý bir þekilde yaþanarak görülmüþtür. Her yýl Mayýs ayýnda kutlanan Ýþ Uslu, Zonguldak Kozlu MaSaðlýðý ve Güvenliði Haftaden Ocaðý’nda hayatýný kaylarý neye yarýyor? Tedbir albedenlerin ailelerine ve Zonmamak bilerek tasarlayarak guldak’lý madencilere baþ cinayete sebebiyet vermek saðlýðý diledi. olarak kabul edilmelidir. Ateþ, sadece düþtüðü yeri Uslu, “Zonguldak Kozdeðil düþüreni de yakmalýlu Maden Ocaðý’nda iþ cinadýr.” diye konuþtu. yetinde hayatýný kaybeden 8 görev þehidi kardeþimize Uslu, ayrýca “Çalýþma rahmet, kederli ailelerine ve Sosyal Güvenlik Bakanýbaþsaðlýðý diliyorum. Yaþamýz Sayýn Faruk Çelik “30 Salim Uslu nan olayýn peþini býrakmayaHaziran 2012 tarihinde yürürlüðe giren 6331 sayýlý Ýþ caðým. Devletin ya da idareSaðlýðý Güvenliði yasasý açýsýndan çok nin denetim - önlem zaafý var mý? Ýþçiler yönlü soruþturma baþlatýldý” açýklamasýný sendikalý mý? Taþeron - Sigorta iliþkisi var yaptý. Soruþturma sonuçlarýný da takip edemý? Ýþ saðlýðý ve güvenliði önlemi ve eðiticeðiz. Tüm Zonguldaklý madencilerin baþý mi uzmaný var mý? Tedbir almak telafi etsað olsun.” dedi. mekten daha az maliyetlidir. Bu gerçek bir

TEÞEKKÜR

Çorum Çiftçimizin Tarýmsal alanda kullanmaya yönelik açýlacak kuyularda su sayacý taktýrma zorunluluðunun kalkmasý konusundaki büyük gayret ve emeði ile mutlu sona ulaþtýran; AK Parti Çorum Milletvekillerimiz;

SALÝM USLU Beye, Sayýn MURAT YILDIRIM Beye, Sayýn CAHÝT BAÐCI Beye, Ak Parti Çorum Ýl Baþkaný Sayýn AHMET SAMÝ CEYLAN Beye Orman ve Çevre Bakanlýðý Müþteþarý hemþehrimiz Sayýn LÜTFÝ AKÇA beye Çorum çiftçisi adýna þükran ve minnetlerimizi sunarýz. Sayýn

Çorum Ziraat Odasý Kayyum

Zerat ZEYTÝNLÝ

Yaþar ANAÇ

Fahri GÜCCAN


6

PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Turizmde hedef, þehir merkezi V

ali Sabri Baþköy, kültür ve turizme yönelik çalýþmalarýn meyvesini vermeye baþladýðýný açýkladý. Dün düzenlediði basýn toplantýsýnda kültür ve turizm faaliyetleri hakkýnda genel bilgiler veren Baþköy, 2012 yýlýnda müze ve örenyerlerini ziyaretlerde yüzde 20'lik artýþla 146.609 kiþiye ulaþýldýðýný söyledi. Baþköy, “Çorum’da turizm denince akla müze ve örenyerlerimiz geliyor. Buralarda yapýlan yeni düzenlemeler ve alt yapý çalýþmalarý ile Çorum müze ve örenyerleri ülkemizin en önemli kültür ve turizm deðerleri arasýna girmiþtir. Valiliðimiz himayesinde; Belediye Baþkanlýðý, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve diðer Kurum ve Kuruluþlarca yapýlan tanýtým çalýþmalarý ile müze ve örenyerlerimizdeki ziyaretçi sayýsý her geçen gün artmakta olup bu artýþ geçen yýla oranla 121.870'ten yüzde 20'lik bir artýþla 146.609'a çýkmýþtýr. Buna göre; Çorum Müzesi 1.157 yabancý, 32.322 yerli, toplam 33.479 kiþi, Alacahöyük Müze ve Örenyeri 2.835 yabancý, 28.158 yerli, toplam 30.993 kiþi, 94 yýl aradan sonra Almanya Pergamon Müzesi'nden getirilen Boðazköy Sfenksi'nin sergilenmesi ile hareketlilik kazanan Boðazköy Müzesi 5.893 yabancý, 17.036 yerli, toplam 22.929 kiþi ve en çok ziyaretçi Hattuþa Örenyeri'ni gezmiþ olup, burayý 32.653 yabancý, 26.555 yerli, toplam 59.208 kiþi ziyaret etmiþtir. Bu ziyaretlerden 326.225,00 TL gelir elde edilmiþtir. Çorum'da turizmin kalbini oluþturan müze ve örenyeri çýkýþ noktasýndan hareketle turizmin daha fazla canlanmasý ve bundan hak ettiði ölçüde yararlanmasý sadece müze ve örenyerleri ile mümkün

Vali Sabri Baþköy, merkez ve ilçelerde yapýlan kültür ve turizm çalýþmalarýna deðindi.

görülmemektedir. Bunun gerçekleþmesi için alternatif turizm çalýþmalarýna da aðýrlýk verilecektir.” dedi. Ýl nüfusunun yüzde 50'sini barýndýran Çorum þehir merkezinin turizm anlamýnda canlandýrýlmasý ve hareket noktasýnýn buradan baþlatýlmasýnýn gerekli görüldüðünü ve müze dýþýndaki alternatif potansiyelin ortaya çýkarýlmasý için tüm kurum ve kuruluþlara görev düþtüðünü açýklayan Baþköy, þöyle dedi; “Bu kapsamda; Çorum Kalesi ve çevresinin en kýsa sürede restore dilerek çevre düzenlemesinin yapýlmasý, yöresel lezzetler sunan Kâtipler Konaðý'nýn

saðlýklaþtýrýlmasý, Tarihi Güpür Hamamý'nýn restore edilerek müzeye dönüþtürülmesi, Veli Paþa Haný'nýn restorasyonunun yapýlarak turizme açýlmasý, hediyelik eþya üretici ve satýcýlarý için çalýþma alanlarý oluþturulmasý, Ýsmet Eker Kýrsal Yaþam Müzesinin ziyarete açýlmasý, Çorum leblebisinin geçmiþten günümüze yapýlma aþamalarý, kullanýlan malzeme, pazarlama þekli vb. anlatýldýðý Leblebi Müzesi açýlmasý, tarihi konaklarýn restore edilerek butik otel olarak hizmet vermesi için de Çorum Belediye Baþkanlýðýmýzla ortak çalýþmalar yaparak bu alternatif potansiyel turizme

Alaybey Sokak’ýn tarihi mirasa kazandýrýlmasý hedefleniyor.

bulunduðu Alaybey Sokaðý'nýn

Veli Paþa Haný önemli tarihi eserler arasýnda.

kazandýrýlmaya çalýþýlacaktýr. Çorum'dan Alacahöyük, Boðazkale ve Þapinuva gibi tarihi alanlara yapýlacak turlarýn yaný sýra Ýskilip Ýlçemizde baþlatýlan tarihi konaklarýn restorasyonlarýnýn yapýlarak turizme açýlmasýnýn hýzlandýrýlmasý, burada yaþatýlan geleneksel el sanatý ürünlerinin hediyelik olarak tanýtýlýp pazarlanmasý, Eski Dikiciler Arastasý

ve Sandýkçýlar Sokaðý'nýn da restore edilmesi, Ýskilip Kalesi, Kaya Mezarlarý, Þeyh Muhiddin Yavsi Camii, Ýskilipli Atýf Hoca Mezarý gibi gezilecek alanlarýn alt yapýsýnýn

düzenlemesi yenilenerek, yol geniþletilmiþ, alternatif bir turizm alaný oluþturulmuþtur. Ýlimizde turizm alanýnda yapýlan çalýþmalarýn sürdürülebilirliðinin saðlanmasý, eko turizmin canlandýrýlmasý, Hititler ve Hitit bölgesinin daha iyi tanýtýlmasý amacýyla oluþturulan "Hitit Yolu Yürüyüþ ve Bisiklet Parkurlarý" ile Kýzýlýrmak Havzasý boyunca uzanan Ýlimize baðlý yerleþim birimlerinin kültürel, tarihsel ve doðal güzellikleri ile yörenin geleneksel ve özgün yemek kültürünün tanýtýmý için geliþtirilen "Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi ve Yürüyüþ Yolu"nun altyapý eksiklikleri giderilerek farklý tanýtým çalýþmalarý yürütülecektir. Oðuzlar Ýlçemizde bulunan Obruk Baraj Gölü'nde yapýlan su sporlarý,

Çorum Müzesi gözde müzeler arasýnda.

tamamlanarak, buralarýn da tanýtýmýnýn yapýlmasý saðlanacaktýr. Ortaköy'deki "Ýncesu Kanyonu Turizmini Geliþtirme Projesi" ile altyapý güçlendirme çalýþmalarý tamamlanmýþ olup bu kapsamda orman ve kanyon içinde yaya yolu, kanyon içerisine Kybele taþ kabartmasýna ulaþýmý kolaylaþtýrmak için 1500 metre çelik konstrüksiyon yaya parkuru yapýlmýþ, kanyon giriþi ve çevre

baraj çevresinde gezi ve yürüyüþ alanlarý, yamaç paraþütü gibi bölgesel aktivitelere aðýrlýk verilmesi, daha önce baþlayan av turizmine yönelik çalýþmalarýn canlandýrýlmasý, Çorum'da bütüncül bir turizm hareketi ile tanýtým çalýþmalarýnýn süreklilik kazanmasýna çalýþýlacak olup bu çalýþmalara destek olan Çorum Belediye Baþkanlýðýmýz, diðer kurum, kuruluþ ve sivil toplum örgütleri ile turizm iþletmelerine teþekkür ediyor, desteklerinin devamýný bekliyoruz.”

Vali Sabri Baþköy, Eðitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu’ya teþekkür etti.

‘Çorum Konulu Yayýnlardan Bir Demet’ E

ðitimci-Yazar gazetemiz köþe yazarý Abdülkadir Ozulu’nun hazýrladýðý ‘Çorum Konulu Yayýnlardan Bir Demet’ isimli kitap çýktý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nce yayýnlanan kitabýn tanýtýmý dün Vali Sabri Baþköy tarafýndan gerçekleþtirildi. Dün saat 10.00’da Valilik Makamý’nda düzenlenen tanýtýmda Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Kültür ve Turizm Müdürü Sait Topoðlu, Sosyal Yardýmlaþma Müdürü Zekeriya Doðan, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik hazýr bulundu. Vali Sabri Baþköy, Eðitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ederek, Çorum ile ilgili ilgili yapýlacak her tür çalýþmayý destekleyeceklerini, bilgi ve becerisi olanlardan yeni eserler beklediklerini ifade etti. Baþköy, þöyle dedi; “Uygarlýk, ateþin bulunmasýyla baþlar dense de uygarlýðýn gerçek baþlangýcý yazýnýn bulunmasýdýr. Ýnsan aklý ve hayal gücü tükenmez bir hazinedir. Bilginler ve sanatçýlar, bu hazineyi gereðince kullanmasýný bilmiþlerdir. Uygarlýk ve kültürün bugünkü düzeye ulaþmasý, onlarýn zincir halkalarý gibi birbirini takip eden çalýþmalarý sayesindedir. Bu zincirin kopmasýný önleyen ise bir buluþu, bir gerçeði, parlak bir düþünceyi kayýt altýna almamýzý, onlarýn gelecek kuþaklara aktarýlmasýný saðlayan yazýdýr. Bir fikri, bir buluþu yazýyla ifade etme olanaðý olmasaydý, insanlýk böylesine ileri gidemezdi. Çünkü insanlar ölür, düþünceler zamanla hafýzadan silinir; ama yazý ölmez.

Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nce yayýnlanan ‘Çorum Konulu Yayýnlardan Bir Demet’ isimli kitabýn tanýtýmý dün Vali Sabri Baþköy tarafýndan gerçekleþtirildi.

"Bir þeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur." diyor ünlü Yunan Filozofu Sokrates. Bu gerçekten hareket eden ve bildiklerini baþkalarýyla paylaþmak isteyen bilim adamlarý ve yazarlar, bazen Çorum'da yaþamýþ uygarlýklarý, bazen Çorum'un edebiyatýný, tarihini, coðrafyasýný, bazen Çorum'da doðmuþ veya yaþamýþ ünlü kiþileri, bazen de Çorum'un kültür ve sanatý hakkýnda birçok eser kaleme almýþlar. Böylece bu bilgilerin yok olmadan gelecek kuþaklara aktarýlmasýný saðlamýþlardýr. Çorum'la ilgili bu eserlerin yazarý ve konu-

su hakkýnda bilgi vermek; Çorum hakkýnda araþtýrma yapacak olanlarýn kaynaða daha çabuk ulaþmalarýný saðlamak amacýyla Valiliðimiz himayesinde, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce "Çorum Konulu Yayýnlardan Bir Demet" adlý bu kitap yayýna hazýrlanmýþ ve bastýrýlmýþtýr. Kitabýn derleme çalýþmasýný yaparak kitaba en büyük katkýyý saðlayan, Eðitimci-Yazar Abdulkadir OZULU'dur. Yýllarca süren çalýþmalar sonunda elde ettiði bilgi ve belgeleri bizimle paylaþmýþ, bir bakýma Çorumlulara ve Çorum'la ilgili çalýþma yapacak olanlara hediye

etmiþtir. Kitap, adýndan da anlaþýlacaðý gibi herhangi bir yönüyle Çorum'u veya Çorumlu’yu anlatan bir derleme çalýþmasý olup derlenen eserlerin basým yeri, yazarlarý ve konularý hakkýnda kýsa bilgi verilmektedir. Vali Baþköy’ün verdiði bilgiye göre, Çorum Konulu Yayýnlardan Bir Demet’ isimli kitap 260 yanýnýn bulunduðu 260 sayfadan oluþuyor. Kitaptan 1.300 adet basýldý. Bunun 700 adedi kamu ve kamu kuruluþlarýna ve basýn mensuplarýna ve ilgililere daðýtýlacak.

‘Çorum Halk Þiiri Antolojisi’ hazýrlýðý Çorum Kalesi’nin turizme açýlmasý projeler arasýnda.

Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nce yayýnlanan kitabýn tanýtýmý dün Vali Sabri Baþköy tarafýndan gerçekleþtirildi. Tanýtým toplantýsý Valilik Makamý’nda düzenlendi.

Ç

orum Valiliði Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nce Çorumlu aþýk, ozan ve þairlerin þiirleri kitap haline getirilecek. Vali Sabri Baþköy, halk Kültürü arþivini geniþletmek ve halk kültürümüze katký saðlamak amacýyla "Çorum Halk Þiiri Antolojisi"nin ikincisinin hazýrlýklarýna baþlandýðýný duyurdu. Baþköy, þöyle dedi; “Halk þiirleri, yüzyýllarca kuþaktan kuþaða halkýn dilinde dolaþýp günümüze ulaþmayý baþarmalarý ile önem verilmeyi hak ediyor. Ozanlar, sevdikleri ve sevmedikleri her þeye karþý tepkilerini sazlarý eþliðinde okuduklarý þiirlerle dile getirmiþlerdir. Bu þiirler, halk tarafýndan öyle beðenilmiþ ki yazýya dökülmeden, dilden dile dolaþarak günümüze kadar ulaþmýþtýr. Halk þiirinin büyüsü ve çarpýcýlýðý da bu noktada ortaya çýkmaktadýr. Ýlimizde de halk ozanlýðý, halk þiiri geleneði çok eskilere dayanmakta olup, önemli birikime sahiptir. Sazlý-sözlü âþýklýk geleneði günümüzde de sürmektedir. Bu alanda kendi çabasý ile yazan, okuyan þair ve ozanlarýmýz zaman zaman eserlerinin kitaplaþtýrýlmasý

yönünde yardým talebinde bulunmaktadýrlar. Çorumlu Âþýklarýmýz, Ozanlarýmýz, Þairlerimiz gönül seslerini açýða vurmaya ve meyve vermeye devam ediyorlar. Çorumlu Þairlerimiz ürettikleri bu meyveleri bir sepette sunalým diye zaman zaman Valiliðimize talepte bulunmuþlardýr. Bu çerçevede; Halk Kültürü arþivini geniþletmek ve halk kültürümüze katký saðlamak amacý ile Valiliðimiz himayesinde Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce "Çorum Halk Þiiri Antolojisi"nin 2.sinin hazýrlýklarýna baþlandý. "Sözlü ve Yazýlý Kaynaklarla Çorum Halk Þiiri Antolojisi Âþýklar, Ozanlar, Þairler" kitabýnda yer alan Þairlerimiz ile daha önce ulaþýlamamýþ tüm Çorumlu aþýklarýmýz, ozanlarýmýz, þairlerimizin daha önce yayýmlanmamýþ þiirlerinin "Çorum Halk Þiiri Antolojisi" kitabýnda yayýnlanabilmesi için kýsa özgeçmiþleri (1 sayfa) ile birlikte 20 (yirmi) þiiri en geç 18 Þubat 2013 tarihine kadar Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne teslim etmelerini bekliyoruz.”


PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

7

Demiryolu için görüþecek V

ali Sabri Baþköy, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ile görüþecek Vali Sabri Baþköy, demiryolu projesiyle ilgili olarak bugün Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ile bir görüþme yapacak. Çorum Valiliði tarafýndan bastýrýlan 'Çorum Konulu Yayýnlardan Bir Demet' adlý kitabýn tanýtýmý dolayýsýyla dün makamýnda bir basýn toplantýsý düzenleyen Vali Sabri Baþköy, Çorum gündemiyle ilgili deðerlendirmelerde

Binali Yýldýrým

bulundu. Göreve baþladýðý günden bu tarafa demiryolu baþta olmak üzere Çorum kamuoyunun yakýndan takip ettiði ve çözümü konusunda umutla beklediði tüm konularý yakýndan takip

Vali Sabri Baþköy ettiklerini belirten Vali Baþköy, bu kapsamda demiryolunun da Çorum'un öncelikli iþlerinin baþýnda yer aldýðýný ifade etti. Demiryolu Projesinde gelinin son durumu deðerlendirmek üzere bugün Ankara'da

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ile bir görüþme yapacaðýný vurgulayan Vali Baþköy, bir gsoru üzerine, "Göreve geldiðimiz günden bu tarafa Çorum'un temel sorunlarýný yakýndan takip ettik. Þu anda 1012 ayrý konu üzerinde yaptýðýmýz çalýþmalarda çok önemli mesafeler aldýk. Sonuç odaklý bir yönetim anlayýþý benimsediðimiz için yaptýðýmýz çalýþmalarý sonuçlandýktan, olgunlaþtýktan sonra kamuoyuyla paylaþacaðýz. Çünkü aksi durum kamuoyunda yorgunluða, hayal

kýrýklýðýna ve bilgi kirliliðine neden oluyor. Bu konularda kapsamlý bir açýklama yapmak için görev süremde 6. ayý doldurmayý bekliyorum. Önümüzdeki günlerde göreve geldiðimiz günden bu tarafa yaptýðýmýz ve sonuç aldýðýmýz çalýþmalarý düzenleyeceðim basýn toplantýsýyla Çorum kamuoyuyla paylaþacaðým. Demiryolu konusu ve Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ile yapacaðýmýz görüþme da bu konular arasýndadýr" diye konuþtu.

2012’de sosyal yardýmlar S

osyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) 2012 yýlýnýn deðerlendirmesini yaptý. Valilik’ten yapýlan açýklamada, 2012 yýlý içerisinde Çorum’da 3 bin 658 kiþiye yaþlý aylýðý verildiði, 4.792.350,78 TL ödeme yapýldýðý; 2 bin 355 kiþiye özürlü aylýðý verilip 7.833.765,96 TL ödeme yapýldýðý; 105 kiþiye özürlü yakýný aylýðý verilip 284.651,97 TL ödeme yapýldýðý kaydedildi. 1 Ocak 2012 - 31 Aralýk 2012 dönemini kapsayan 2012 yýlý Sosyal Yardýmlaþma Dayanýþma Vakfý’nýn faaliyetleri için toplam 20.734.256,18 TL kaynak kullanýlýp 22 bin 686 aileye yardým yapýldýðý belirtilen açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; “Vakfýmýz Çepni Mahallesi Hýdýrlýk Caddesi No:63/A adresinde kendisine ait ofis ve aþevinde hizmet vermektedir. Vakfýmýzda 14 daimi sözleþmeli personeli olup 2012 yýlýnda oluþan iþ yoðunlu sebebiyle çeþitli kurumlardan 12 geçici görevlendirmeyle vakfýmýzda görevlendirilen personelle birlikte toplam 26 personelle hizmet vermektedir. Vakfýmýz hizmetlerinde kullanýlan 2 adet araç bulunmaktadýr.

GSS (Gelir Testi Ýþlemleri)

2 Kasým 2011 tarihli 662 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ve 28 Aralýk tarihli Resmi Gazetede yayýnlanan "Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) Kapsamýnda Gelir Tespiti, Tescil ve Ýzleme sürecine iliþkin Usul ve esaslar hakkýnda Yönetmelik" doðrultusunda GSS gelir testi iþlemleri 2012 yýlýndan itibaren Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý tarafýndan yürütülmektedir. 2012 Ocak ayýndan itibaren Merkez ilçe ve baðlý köylerde yaþayan vatandaþlarýmýzýn gelir testi iþlemleri vakfýmýz tarafýndan yapýlmakta olup 2012 yýlý içerisinde 11 bin 435 sayýda vatandaþla ilgili gelir testi iþlemleri gerçekleþtirilmiþtir. Gelir testi iþlemleri yapýlan vatandaþlardan; 9 bin 401 kiþi G0, 1951 kiþi G1, 70 kiþi G2 ve 13 kiþi G3 olarak tescil edilmiþ ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiþtir. 2013 yýlý içerisinde test yenileme ve yeni baþvurulan test iþlemlerine devam edilmektedir.

TOKÝ tarafýndan yapýlan 160 adet 1+1 sosyal konut için vakfýmýz tarafýndan yapýlan çalýþmalar

2012 yýlý içerisinde gerçekleþtirilen yakacak (kömür) yardýmlarý

Geçmiþ yýllarda olduðu gibi 2012 yýlý içerisinde vakfýmýz tarafýndan yoksul vatandaþlarýmýza yakacak yardýmý yapýlýþtýr. Yapýlan yardým ayni olarak kiþi baþý 2000 Kg (80 torba) þeklinde yapýlmýþtýr. Sosyal güvenceye sahip olmasýna raðmen hane geliri kiþi baþý 224 TL’den az olan ailelere 1000 Kg (40 torba) kömür yardýmý yapýlmýþtýr. 2012-2013 kýþ dönemi için 15.000 Kg kömür yardýmý daðýtýlmasý planlanmýþ olup yardým daðýtýmýna Aðustos 2012’de baþlanmýþ olup yýl sonu itibariyle 7523 aileye 14.102 Kg kömür yardýmý yapýlmýþtýr. Daðýtýmý yapýlan kömür 4.243.592,28 TL tutarýndadýr.

Vakfýmýz tarafýndan gerçekleþtirilen gýda yardýmlarý

3294 sayýlý kanun kapsamýnda yoksulluk içerisinde olduðu yapýn malvarlýðý incelemeleri ve hane ziyaretleriyle ortaya konulan vatandaþlarýmýza her hafta düzenli olarak gerçekleþtirilen mütevelli heyet kararlarý ile yýl içerisinde nakdi olarak gýda yardýmý yapýlmýþtýr. Vakfýmýz tarafýndan 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasýndan 3410 aileye 1.125.371,00 TL tutarýnda yardým gerçekleþtirilmiþtir.

Çeþitli afet, yangýn ve diðer barýnma yardýmlarý

2012 yýlý içerisinde gerçekleþen heyelan, yangýn, sel vb. afetler ile barýnma amaçlý yapýlan yardýmlarda ise 20 aileye 12.880,00 TL nakdi yardým yapýlmýþtýr.

Kimsesizler Evi

Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ile vakfýmýz iþbirliði ile yürütülmekte olan Kimsesizler Evi, Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No:37 adresinde yer alan, mülkiyeti Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’ne ait olan 2 katlý binada hizmet vermektedir. Tüm iþleyiþi Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Kimsesizler Evi ile ilgili Vakfýmýz evde kalan kimselerin günlük iaþeleri evin ýsýnma elektrik giderleri ile zamanla oluþan çeþitli giderlerini karþýlamaktadýr. Özellikle kýþ aylarýnda ihtiyaç hissedilen uygulamadan halen 9 kimsesiz vatandaþýmýz faydalanmaktadýr. 2012 yýlý içerisinde kimsesizler evi ile ilgili 9.204,65 TL tutarýnda harcama gerçekleþtirilmiþtir.

T.C. Aile ve Sosyal PoEðitim meteryal yarlitikalar Bakanlýðý Sosyal dýmlarý ve þartlý baðýþlardan Yardýmlar Genel Müdürlüyapýlan eðitim yardýmlarý ðü (SYGM) ile Toplu KoEðitim öðretim dönut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOnem baþlangýçlarý olan ÞuKÝ) arasýnda 15/04/2009 tabat ve Eylül aylarýnda yapýrihinde imzalanan ‘Sosyal lan eðitim materyal yarKonut Yapým Protokolü’ ve dýmlarý 2012 yýlý içerisinde 03/02/2011 tarihinde imzade yapýlmaya devam edillanan ek protokol ile; 3294 miþ olup ilköðretimde okusayýlý Sosyal Yardýmlaþma yan öðrenciler için 50 TL, ve Dayanýþmayý Teþvik Kaortaöðretimde okuyanlar nunu kapsamýnda bulunan için 75 TL, lisede okuyan fakir ve muhtaç durumdaki öðrenciler için 150 TL tutavatandaþlara yönelik, geri rýnda yardýmlar yapýlmýþtýr. ödemeli olarak konut saðEðitim materyal yardýmý lanmasý amaçlanmaktadýr. olarak 2.270 öðrenciye Vali Sabri Baþköy, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Bu kapsamda ilimizde inþa toplam 340.600,00 TL eðiVakfý (SYDV) 2012 yýlýnýn deðerlendirmesini yaptý. edilen 160 adet sosyal konut tim materyal yardýmý yapýliçin; mýþtýr. 160 konut için belirlenen yoksul hak sahiplerinin karþýlayamadýkTema Maðazacýlýk Hizmetleri A.Þ ile Vakfýmýzda gerçekleþtirilen larý elektrik, su ve doðalgaz abonelik giderleri için 170.286,00 TL harprotokolle temin edilen kaynaktan 2012 yýlý içerisinde 85 öðrenciye canmýþtýr. 43.200,00 TL eðitim yardýmý yapýlmýþtýr. Söz konusu yardýmýn 2013 yý160 konut için belirlenen yoksul hak sahiplerinin konutlarda yaplý içerisinde de devam ettirilmesi planlanmaktadýr. týrmalarý gereken diðer harcamalarla ilgili çalýþmalar için (doðalgaz saYine Simpaþ GYO (Birleþik Markalar Derneði) ile yapýlan protoyaç seti montajý, ocak filtresi montajý ve projelendirme ve gaz arzý) için kol ile temin edilerek ilimizde yaþayan 500 yardýma muhtaç öðrenciye 26.000,00 TL harcanmýþtýr. 36.897,77 TL tutarýnda ayni giyim yardýmý yapýlmýþtýr. ÖðrencilerimiAyrýca 160 konutun yönetimiyle ilgili 2012 yýlý içi oluþan yönetim ze daðýtýlan paketler içerisinde (kaban, bot, kazak, çorap ve pantolon) giderleri de Vakfýmýz tarafýndan karþýlanmýþtýr. 20.900 TL yönetim gibulunmaktadýr. deri vakfýmýz tarafýndan karþýlanmýþtýr Þartlý eðitim, þartlý saðlýk ve þartlý gebelik yardýmlarý 160 konut için yapýlan çalýþmalar için Vakfýmýz tarafýndan harca2004 yýlýndan bu yana devam ettirilmekte olan (Þartlý Nakit Transnan miktar 217.186,00 TL’dir. feri yardýmlarý) kapsamýnda 2012 yýlý içerisinde 1385 aileye 661.720,00 Sýðýnma Baþvurusu sahipleriyle ilgili yardým çalýþmalarý TL þartlý eðitim yardýmý, 558 aileye 124.020,00TL þartlý saðlýk yardýmý ve 14 aileye 1.080,00 TL þartlý gebelik yardýmý yapýlmýþtýr. 2012 yýlý içerisinde ilimizde yaþayan 83 Sýðýnma Baþvurusu sahibi aileye 47.137,63 TL’lik ilaç yardýmý yapýlmýþtýr. 24 SB sahibine týbEþi vefat etmiþ kadýnlara yönelik yardým programý bi cihaz ve tedavi yardýmý olarak 10.417 TL’lik yardým yapýlmýþtýr. Yi29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayýlý Fon Kurulu kararý ile eþi vefat etne 472 Sýðýnma Baþvurusu sahibi aileye 2012 yýlý içerisinde 96.050,00 miþ kadýnlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardým programý baþlatýlmaTL tutarýnda gýda yardýmý yapýlmýþ ve yapýlmaya devam ettirilmektedir. sý kararý alýnmýþtýr. Düzenli nakdi yardým programýnýn hedef kitlesi; Acil ödemeler ve yol yardýmlarý 3294 sayýlý kanun kapsamýnda olan eþi vefat etmiþ kadýnlar olarak belirlenmiþtir. Vakfýmýz tarafýndan 2012 yýlý içerisinde uygulanmaya baþÝlimizde yaþayan 3294 sayýlý yasa kapsamýnda yoksulluklarý mülanan program kapsamýnda Mütevelli Heyeti tarafýndan yardým progratevelli heyetimizce kabul edilen kimselere tedavileri için il dýþýna sevkmýndan yararlanmasýna yönelik karar verilen eþi vefat etmiþ kadýnlara li gittiklerinde yolculuk masraflarýnda kullanýlmak üzere ve yine yokmuhtaçlýklarý devam ettiði süre içerisinde aylýk 250 TL olmak üzere 2 sul ailelerin acil ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla 2012 yýlý içerisinde aylýk periyotlarla 500 TL düzenli yardým verilmektedir. Bu kapsamda 2274 aileye toplam 475.834,56 TL yardým yapýlmýþtýr. Vakfýmýz tarafýndan 813 eþi vefat etmiþ kadýna 987.250,00 TL ödenmiþAþevi yardýmlarý tir. Programla ilgili baþvurular ve ödemeler devam etmektedir. Vakfýmýza baðlý olarak hizmet vermekte olan aþevi evinde yemek 2022 Sayýlý Kanun kapsamýndaki iþ ve iþlemler piþirme olanaðýndan uzak veya sürekli gýda temini imkâný olmayan ai633 Sayýlý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nýn Teþkilat ve Gölelere yýlýn her günü 2 öðün yetecek þekilde sýcak yemek ve ekmek yarrevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname uyarýnca Sosyal Güdýmý yapmaktadýr. Aþevimizde daimi sözleþmeli 3 aþcý görevlidir. Yine venlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Kanun Hükmünvakfýmýz personeli olan bir gýda mühendisi aþevinden yapýlan ayni yarde Kararnamenin yürürlüðe girdiði tarihte kapatýlmýþ ve 2022 sayýlý Kadýmý düzenli olarak kontrol etmektedir. Aþevinden günlük 103 aile 342 nun kapsamýndaki iþlemler Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü tarafýnkiþi için sýcak yemek verilmekte olup ayrýca Aile ve Sosyal Politikalar dan yapýlmaya baþlanmýþtýr. 2012 yýlýndan itibaren 2022 sayýlý kanun Ýl Müdürlüðü’ne baðlý Gençlik Merkezi’ndeki 90 çocuk için yemek vekapsamýnda yer alan kimselerle ilgili karar alma organý olarak Vakfýmýrilmektedir. Ýlimizde bulunan kimsesizler evindeki 9 vatandaþýmýz içinzýn Mütevelli Heyeti görevlendirilmiþ olup 2012 Kasým ayýndan itibade günlük sýcak yemek yardýmý yapýlmaktadýr. Aþevinden yapýlan bu ren 2022 sayýlý kanunla ilgi yapýlacak tüm iþlemler vakfýmýz tarafýndan yardýmlar için 2012 yýlý içerisinde 207.441,58 TL kaynak kullanýlmýþyapýlmaya baþlanmýþtýr.” týr.

Vali’den iade-i ziyaret Vali Sabri Baþköy, Sungurlu’ya yaptýðý inceleme gezisinde bir dizi iade-i ziyarette bulundu.

V

ali Sabri Baþköy, Sungurlu’ya yaptýðý inceleme gezisinde bir dizi iade-i ziyarette bulundu. Ýlk olarak Sungurlu Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Bahadýr’a iade-i ziyarette bulunan Vali Baþköy, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahattin Uzunkaya, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Abdulkadir Þahinler ve diðer yönetim kurulu üyeleri ile Baktat Gýda Limited Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Baklan’ziyaret etti. Vali

Baþköy, kendilerine görevlerinde baþarýlar

M

Dinçer'in, 2012-2013 Eðitim-Öðretim Yýlýnda yarý yýl tatiline girilmesi dolayýsýyla düzenlenecek karne daðýtým törenine katýlmak üzere 25 Ocak'ta Çorum'a geleceðini açýkladý.

diledi. Ziyaretlerde Emniyet Müdürü Halil

Ýbrahim Doðan' da eþlik etti.

Milli Eðitim Bakaný Çorum’a gelecek

illi Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in karne daðýtým programýný gerçekleþtirmek üzere 25 Ocak'ta Çorum'a geleceði belirtildi. Vali Sabri Baþköy, Milli Eðitim Bakaný Ömer

Vali Baþköy, ilçe yetkilileri tarafýndan karþýlandý.

Bakan Dinçer'in Çorum programýnýn henüz yeni netleþtiðini vurgulayan Vali Baþköy, Çorum programýyla ilgili detaylarýn ise önümüzdeki günler içerisinde belli olacaðýný kaydetti.

Polis Okulu planýna itirazý eleþtirdi V

ali Baþköy, Polis Okulu için yapýlan imar planý deðiþikliðine yapýlan itirazý sert bir dille eleþtirdi Vali Sabri Baþköy, Çorum Polis Okulu için yapýlan imar planý deðiþikliðine Ankara Þehir Plancýlarý Derneði tarafýndan yapýlan itirazý eleþtirerek, "yapýlan bir itiraz hukuki olabilir ama ayný zamanda yapýlan bir itirazýn etik ve ahlaki olmasý da gerekmektedir" dedi. Dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Polis Okulu için yapýlan imar planýna yapýlan itiraz ile üniversite kampusu konusunda gelinen son durum hakkýnda açýklamalarda bulunan Vali Sabri Baþköy, Valilik olarak Çorum'un geliþimine yönelik her türlü görüþ ve öneriye açýk olduklarýný, sonuç odaklý, hizmet odaklý bir çalýþma modeli sergilemelerinden dolayý Çorum'un yararýna olan her türlü görüþ ve öneriye de sýcak baktýklarýný kaydetti. Baþköy, "Meseleleri sadece Valiye havale ederek

Vali Sabri Baþköy

geriye çekilmek doðru bir yaklaþým deðildir. Biz vatandaþlarýn her türlü görüþ ve önerileriyle bize yol göstermelerini bekliyoruz. Çünkü bu ilin geliþimini ancak hep birlikte gerçekleþtirebiliriz. Sonuçta bizler bu ilde hizmet nöbeti tutuyoruz. Bu anlamda Çorum'a yapýlacak her türlü yatýrým ve hizmet Çorum'da kalacaktýr" þeklinde konuþtu.

Ýtiraz iþleri 45 gün geciktirdi Vali Baþköy, imar planýna yapýlan itirazýn polis okulundaki

çalýþmalarýn 1,5 ay gecikmesine neden olduðunu söyledi. Ýtirazýn Ankara Þehir Plancýlarý Derneði'nden gelmesinin düþündürücü olduðunu vurgulayan Vali Baþköy þöyle dedi: "Ankara'daki bir derneðin Çorum'da yapýlan bir imar planý deðiþikliðine itiraz etmesi son derece düþündürücüdür. Herkes hukuki olarak itiraz hakkýný kullanabilir. Ama yapýlan bu itiraz Polis Okulu'ndaki iþlerimizin 1 ay gecikmesine neden oldu. Çorum'da

Ömer Dinçer

yapýlan bu plan deðiþikliðinden Ankara'daki bir odanýn haberdar olmasý ve itiraz etmesi öylesine tesadüf bir olay deðildir. Öyleki Polis Okulu'nda bir dilekçe ile iþlerimizi 45 gün geciktirdiler. Kimsenin bencil düþünerek Çorum'un geleceðini karartmaya yada Çorum'a yapýlacak bir yatýrýmý geciktirmeye hakkýnýn olmadýðýný düþünüyorum. Ortada bir kanunsuzluk, uygunsuzluk ya da maðduriyet olsa o zaman itirazda haklýlar ama burada bir kanunsuzluk yok, uygunsuzluk yok. Okul için tahsis edilen arazinin tamamý hazine arazisi olduðu için herhangi bir maðduriyette de söz konusu deðil. Neymiþ efendim hazýrlanan projede dernek imzasý yokmuþ. Sizler imza karþýlýðý 15 bin TL alacaksýnýz diye bir yatýrýmý böyle geciktirmeye hakkýnýz var mý? Yapýlan bir itiraz hukuki olabilir ama ayný zamanda yapýlan bir itirazýn etik ve ahlaki olmasý da gerekmektedir"

‘Kampüste tahsis aþamasýndayýz’ V

ali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi kampüsü konusunda tahsis aþamasýna geldiklerini açýkladý. Vali Baþköy, göreve baþladýðý günden bu tarafa adeta kampus alanýyla kalkýp, kampus alanýyla yattýðýný belirterek, "geldiðim günden bu tarafa tüm enerjimi ve sinerjimi kampus alaný için sonuna kadar kullanýyorum" dedi. Bugüne kadar sürdürdükleri

çalýþmalar sonucunda kampus alaný konusunda tahsis aþamasýna geldiklerini anlatan Vali Baþköy þöyle dedi: "Bu güne kadar kampus alaný konusunda yaptýðýmýz çalýþmalarda çok önemli bir noktaya geldik. Üniversite Rektörümüzle koordineli bir þekilde sürdürdüðümüz çalýþmalar neticesinde Askeri Kýþla bölgesinde yaklaþýk 500 dönümlük

bir alanýn üniversiteye tahsisi konusunda son aþamaya geldik. Öyleki göreve geldiðim yaklaþýk 5 aylýk süre içerisinde kampusla kalkýp, kampusla yatýyorum. Göreve geldiðim günden bu tarafa tüm enerjimi ve sinerjimi kampus alaný için sonuna kadar kullanýyorum. Bu anlamda tüm Çorum halkýnýn da desteðini bekliyorum. Kampus konusunda yüze yüze kuyruðuna geldik"


8

PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Yerel basýn daha güçlü olmalý’ Ç

orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, bir mesaj yayýmlayarak tüm yerel basýn mensuplarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. 10 Ocak 1961 tarihinde gazetecilerin çalýþma koþullarýný iyileþtiren ve gazetecilik mesleðine çeþitli düzenlemeler getiren 212 sayýlý yasanýn yürürlüðe girdiðini, bugünün Çalýþan Gazeteciler Günü olarak kutlandýðýný hatýrlatan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, o günden bu yana gazetecilerin özlük haklarýnýn korunmasýnda ileri seviyede mesafe katedilemediðini, bugün de çok sayýda iþsiz gazeteci bulunduðunu belirtti. Yerelde de gazetecilerin meslek þartlarý gereði oldukça güç þartlarda çalýþtýðýný dile getiren Erzen, “Çorum’da yerel basýn anlayýþýnýn ve öneminin yerleþmiþ olmasý sevindirici olmakla birlikte fiiliyatta ekonomik darboðazlarla mücadele ederek yayýmýný sürdürmektedir. 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladýðýmýz bugün ve sonrasýnýn Çorum’da yerel basýnýn her yönden daha da güçlenmesine vesile olmasýný

T

Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazeteleri Sahipleri Temsilciliði seçim çalýþmalarýný sürdüren Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Zonguldak Devrek’te Yayýn hayatýný Bölge Haber’i ziyaret etti.

Erzen’e Devrek bastonu

Ç

orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Þevket Erzen, Zonguldak’ýn ilçesi Devrek’te bir takým ziyaretlerde bulundu. Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazeteleri Sahipleri Temsilciliði seçim çalýþmalarýný sürdüren Þevket Erzen, bu amaçla Devrek'e giderek, Devrek'teki gazete sahiplerini ziyaret edip desteklerini istedi. Yayýn hayatýný Devrek’te sürdüren Bölge Haber’i de ziyaret eden Erzen, Gazete Sahibi Ýbrahim Týð ile görüþerek, 26 Ocak 2013 tarihinde Ankara'da yapýlacak olan BÝK seçimi için destek istedi. Týð, ziyaret için Erzen'e teþekkür ederek; “Elbette BÝK'te biz Anadolu gazetelerini temsil etmeye aday olan de-

ðerli büyüðümüz Þevket Erzen'i destekliyoruz. Bu amaçla çalýþmalarýnda da baþarýlar diliyoruz” diye konuþtu. Týð, Erzen'e günün anýsýna dünyaca ünlü bir de Devrek Bastonu hediye etti. Þevket Erzen de yaptýðý konuþmada; “Öncelikle bu kýþ þartlarýnda ilk defa geldiðim Devrek'te çok güzel bir doðayla karþýlaþtým. Bu güzel ilçeye yaz aylarýnda ailemle de gelmek istiyorum. Zonguldak’ta yaþanan grizu faciasý nedeniyle hayatlarýný kaybeden iþçi kardeþlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve tüm Zonguldaklýlar’a baþsaðlýðý dilerim. Gazeteci meslektaþým Ýbrahim Týð'ýn da yakýn ve sýcak ilgisi beni oldukça mutlu etti. Kendisine bir daha teþekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandý.

diliyorum.” dedi. Erzen, 2012 yýlýnýn bir deðerlendirmesini de yaptýðý açýklamasýnda, Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak her yýl geleneksel olarak düzenledikleri fotoðraf, öykü ve karikatür yarýþmalarýnýn yaný sýra Nisan 2012’de 8 ilden gazetecilerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Yerel Medya Buluþmasý gibi büyük bir organizasyona ev sahipliði yaptýðýný ifade ederek, “2012 yýlý Çorum yerel basýný açýsýndan biraz da yenilikler yýlý oldu diyebiliriz. Cemiyetimizin ev sahipliðinde gerçekleþen ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç’ýn da katýldýðý Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürlüðü organizasyonu ‘Yerel Medya Buluþmasý’, bu ilklerden biri ve en önemlisidir. Diðer önemli bir geliþme ise yine siyasi katkýlar ve Cemiyetimiz’in gündeme getirmesi ile Basýn Ýlan Kurumu Þubesi’nin Mehmet Atalay’ýn katýlýmý ile Çorum’a açýlmýþ olmasýdýr. Bu geliþmelerin ileriki yýllarda gazetecilik mesleðine yansýmalarýný yaþayarak göreceðimize yürekten inanýyorum.” diye konuþtu.

‘10 Ocak bayram deðil, dayanýþma günü’

ürkiye Gazeteciler Platformu Sözcüsü ve Bursa GaÖnerimiz; 212 Sayýlý Yasa iþlemez hale geldiðinden, zeteciler Cemiyeti Baþkaný Nuri Kolaylý, ‘10 Ocak 5953 sayýlý, ‘Basýnda Çalýþanlarla Çalýþtýranlar ArasýndaÇalýþan Gazeteciler Günü’ nedeniyle bir mesaj yayýmlaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkýnda Kanun’un, günüdý. müz þartlarýna uyarlanarak meslektaþlarýmýzýn lehine yeniden düzenlenmesidir. Önümüzdeki dönemde, 5953 saKolaylý, “Bilindiði gibi, 212 sayýlý yasa 10 Ocak yýlý kanunun ve yýpranma hakkýnýn basýn çalýþanlarýna 1961 tarihinde yürürlüðe girdi ve basýn sektöründe çalýyeniden verecek þekilde düzenlenmesi için mücadele edeþan meslektaþlarýmýza o dönemde önemli kazanýmlar ceðiz. saðlandý. Bu önemli adýmla birlikte 10 Ocak tarihi ‘Çalýþan Gazeteciler Bayramý’ olarak ilan edildi. Kabul edildiTüm meslektaþlarýmýn 10 Ocak Basýn Emekçileri ði dönemde meslektaþlarýmýza önemli sosyal güvenceler Dayanýþma Günü'nü kutlar, basýn bayramýný gerçek anlagetiren ve çalýþma koþullarýnda iyileþtirmeler saðlayan mýyla kutlayabileceðimiz günlere elbirliðiyle ulaþmak yasa, ne yazýk ki daha sonraki dönemde sürekli aþýndýrýumuduyla saygý ve sevgilerimi sunarým.” larak iþlemez hale getirildi. 1961 yýlýnda saðlanan haklar 10 Ocak’ýn tarihçesi meslektaþlarýmýzdan bir bir geri alýndý. 10 Ocak 1961'in Nuri Kolaylý 5953 sayýlý basýn çalýþanlarýnýn haklarýný düzenleyen aksine, günümüzde gazetecilerin iþ güvenliðinden ve çayasa, 10 Ocak 1961 tarihli 212 sayýlý yasa ile getirilen delýþma koþullarýnýn çaðýn gereklerine uygun olduðundan söz edebilmek ðiþikliklerle basýn sektöründe çalýþanlarýn özlük haklarýnda çok önemmümkün deðildir.” dedi. li kazanýmlar saðladý. Bu kazanýmlar, dönemin Türkiye Gazeteciler Sendikasý ve basýn örgütleri tarafýndan "bayram" olarak kabullenildi. Bugün gelinen koþullarda basýn çalýþanlarýnýn sosyal güvenlikten Ne var ki, basýn iþverenleri yasayý protesto etti ve gazetelerini çýkaryoksun, toplu sözleþmesiz ve geleceði belirsiz bir yaþama mahkûm mama kararý aldýlar. 3 gün süre ile 5 büyük gazete, iþverenlerin kararý edildiðini vurgulayan Kolaylý, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; ile yayýnlanmadý. “2008 yýlýnda yapýlan düzenleme ise, meslektaþlarýmýzýn yýpranma Gazeteciler, okuru gazetesiz býrakmamak amacýyla Türkiye Gahakkýna da darbe vurdu. Gerektiðinde canýný ortaya koyarak her türlü zeteciler Sendikasý çatýsý altýnda kenetlendiler ve "Basýn" adý altýnda zor koþulda görev yapan meslektaþlarýmýzýn yýpranma hakký, tüm kargazete yayýnladýlar. Gazete yöneticisinden, üretimin her aþamasýnda þý çýkýþýmýza raðmen elimizden alýndý. Yasanýn çýktýðý günden bu yana görevli emekçiye kadar tüm basýn çalýþanlarýnýn sendika çatýsý altýnda yapýlan deðiþikliklerle, kývanç duyulmasý gereken bir bayram kalmakenetlenmeleri, gazete sahiplerinin direniþini kýrdý. 212 sayýlý yasa dýðýndan, basýn çalýþanlarýnýn iþ ve sosyal güvencelerinin teminat altýböylece yürürlüðe girdi ve yaygýn uygulama alaný kazandý. na alýnmasýný saðlayacak yasal düzenlemeler yapýlýncaya kadar, geçtiNe var ki, özellikle 1990 sonrasý dönemde ve basýndan medyaya ðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da 10 Ocak'larý bayram deðil, "Dayadönüþüm sürecinde, sermayenin sektöre girmesiyle bu kazanýmlar nýþma Günü" olarak deðerlendireceðiz. "uygulamada" tek tek elden çýktý.

“B

‘Basýn, önemli bir kamu görevini yerine getiriyor’

asýn, demokrasinin geliþip güçlenmesinde vazgeraftan geliþen olaylar karþýsýnda aydýnlatýrken, bir taraftan çilmez bir yere sahip” diyen Halkýn Yükseliþi Parda halkýmýzýn talep ve beklentilerini yansýtarak önemli bir tisi (HYP) Ýl Baþkaný Ali Karabacak, 10 Ocak Çalýþan kamu görevini yerine getirmektedirler. Gazeteci arkadaþGazeteciler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamasýnda basýn larýmýzýn, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik geliþmemensuplarýný kutladý. sine ve kalkýnmasýna da büyük katkýlarý olduðu aþikardýr.” dedi. HYP Ýl Baþkaný Karabacak, açýklamasýnda basýnýn, demokrasinin geliþip güçlenmesinde vazgeçilmez bir yeBasýnýn, her zaman ve her koþulda kamu yararýný göz re sahip olduðunu söyledi. önünde bulundurarak, yansýz ve ilkeli habercilik anlayýþýný benimsemesi, bir kamu görevini yerine getirmenin biÇaðdaþ demokrasinin tüm kurallarý ve kurumlarýyla linciyle gazetecilerin ülke gerçeklerine, milli deðerlere iþlerlik kazanmasýnýn iyi iþleyen bir medya yapýsýyla duyarlý olmasý gerektiðini ifade eden HYP Ýl Baþkaný Ali mümkün olacaðýný belirten Karabacak, “Medyanýn güçlü Karabacak, þunlarý söyledi; “En doðru haberi halka ulaþolmasý, gerek ifade özgürlüðünün temini, gerek kamutýrmak için fedakarca çalýþan basýn mensuplarýmýzýn çalýþoyunun istek ve taleplerinin doðru yansýtýlmasý bakýmýnma þartlarýný kolaylaþtýrmak, onlara gereken desteði ve dan hayati önemdedir. Bundan dolayý gazetecilik, günüAli Karabacak katkýyý saðlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. müzün en önemli ve etkili mesleklerinin baþýnda gelmektedir. Bilindiði gibi ülkemizde gazetecilerin özlük haklarýnýn iyileþmeBu duygu ve düþüncelerle, ilimizde faaliyette bulunan yerel gasi çabalarý, 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüðe giren 212 sayýlý kanun zete ve radyo çalýþanlarýnýn, tüm fikir iþçilerimizin, ulusal ajanslarýmýile yeni bir döneme girmiþtir. 50 yýl önce gerçekleþtirilen bu yasal düzýn temsilcilerinin ve habercilerimizin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler zenleme, basýn tarihimiz açýsýndan önemli bir aþamadýr. Gazeteciler, Günü'nü kutlar, ilkeli ve tarafsýz yayýncýlýk anlayýþýndan taviz vermekkamuoyunu aydýnlatmak için günün her saatinde haber peþinde koþasizin yerine getirdikleri hizmetlerden dolayý teþekkür eder, saygýlarýmý rak zor þartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir tasunarým.”

Salim Uslu kutladý

AK Parti Çorum Miletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý.

AK

Parti Çorum Miletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle gönderdiði mesajýnda basýn çalýþanlarýný kutladý. “Basýn, tarihin her döneminde halkýn gözü, kulaðý, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkýna katkýda bulunma görevini ilkeli, tarafsýz, sorumlu gazetecilik anlayýþý içerisinde baþarýyla yerine getirebilmek için bütün olumsuzluklara raðmen görevini yapmaya çalýþmaktadýr.” diyen Uslu, basýn çalýþanlarýnýn görevlerini gerçekleþtirirken tarafsýz, toplumsal ve milli

duyarlýlýklarý ön planda tutmalarýnýn ülkenin menfaatine olacaðýný kaydetti. Uslu, “Basýn çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn çözülmesi, haklarýnýn iyileþtirilmesi, hak ettikleri hayat þartlarýna ve çalýþma ortamlarýna kavuþturulmasýyla basýnýmýzý daha da güçlü kýlacaðýna inanýyor, bu baðlamda Çalýþan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarýný kaybeden basýn çalýþanlarýný rahmetle anýyor, tüm basýn çalýþanlarýna sevgi ve selamlarýmý iletiyorum.”

Cahit Baðcý’dan Çalýþan Gazeteciler Günü mesajý

AK

Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, bir mesaj yayýmlayarak 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. Baðcý, mesajýnda; “Bireyin haber alma hakkýný kullanmasýna aracýlýk eden, doðru ve tarafsýz bir görev anlayýþýyla kamuoyunu bilgilendiren, her þart altýnda toplum yararýný gözeten, en doðru haber ve görüntüler için can güvenliklerini hiçe sayarak görev yapan, özel hayatlarýný mesleklerine tabi kýlan, mesleðin yýpratýcý ve zor þartlarýna raðmen, üstün bir çabayla topluma hizmet eden siz deðerli basýn mensuplarýnýn Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

Demokrasinin þüphesiz en önemli temel unsurlarýndan biri de, özgür bir basýnýn mevcudiyetidir. Aydýnlatýcý ve yol gösterici iþleviyle basýn, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin saðlýklý þekilde iþlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Siz çok deðerli Çorumumuz’a gönül veren basýn mensuplarýný, kiþililik haklarýna saygýlý ve objektif gazetecilik ilkesinden ayrýlmadan, haber alma özgürlüðüne sunduðu katký ve Çorumumuz’un sorunlarýna ýþýk tutmadaki gayCahit Baðcý retli çalýþmalarýnýzdan dolayý Çalýþan Gazeteciler Günü vesilesi ile bir kez daha kutluyor, selamlarýmý iletiyorum.

Yýldýrým, basýn mensuplarýný kutladý

AK

Parti Çorum Milletvekili düþünen bir gazetecinin ülkeye yaMurat Yýldýrým, bir mesaj pacaðý katkýyý sözle ifade etmek yayýnlayarak basýn çalýþanlarýnýn 10 mümkün deðildir. Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü Çorum basýnýmýzýn mensuplarý kutladý. da her zaman Çorum'un menfaatleriYýldýrým, mesajýnda þunlarý söyni ön planda tutarak görev yapmakledi; “Ülke ve kent yönetimiyle milletadýr. Ülkemizde gazetecilere ekonotimiz arasýnda köprü görevi yapan bamik ve sosyal imkanlarýn saðlanmasýnýmýzýn demokrasi ve cumhuriyetisýnda önemli bir milat olan 10 Ocak mizin geliþmesinde ve kökleþmesinde 1961'deki 212 sayýlý yasanýn kabulüönemi büyüktür. Basýnýmýz her zaman nün yýl dönümü Çalýþan Gazeteciler vatandaþlarýmýzýn gözü ve kulaðý, sesi Günü olarak kutlanmaktadýr. ve kamuoyunun en önemli haber alBu vesile ile tüm yerel ve ulusal ma organý olmuþtur. Görevini ilkeli, Murat Yýldýrým basýnýn Çorum ayaðýnda aktif görev basýn ahlak ve kurallarýna uygun olarak yapan basýn çalýþanlarýnýn bu özel güyürüten, her zaman için milletinin menfaatlerini nünü kutlar, sevgi ve selamlarýmý iletirim.”

Daþdan, gazetecileri kutladý HP Ýl Baþkaný Ercan DaþM dan, gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü

dönemlerde daha iyi çalýþma koþullarý içerisinde ve haklarýný tam anlamýyla almýþ bir durumda meskutladý. leklerini icra etmeleri en büyük temennimdir. Dünyada gazetecilerin haklarý ve çalýþma koþullarýnýn her Bu temmenilerimin gerçekleþgeçen gün daha ileriye taþýnmasýmesi ve ayrýca bu konularýn günna karþýn Türkiye'de adým adým demde tutulmasý ve çözüm bulungeriye gittiðinin herkes tarafýnmasý konusunda üzerimize düþen dan bilinen bir gerçek olduðunu ne varsa yapma gayreti içerisinde dile getiren Daþdan, þunlarý söyolacaðýmýzýn da bilinmesini isteledi; rim. Ercan Daþdan “Bu baðlamda gazetecilerin Bu vesile ile tüm gazetecilerihaklarýna tam anlamý ile kavuþmasý ve yine mizin, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü çalýþma koþullarýnýn daha iyi þartlara gelmekutluyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyosi kaçýnýlmaz bir zorunluluktur. Önümüzdeki rum.”


www.corumhakimiyet.net

V

‘Basýn, Çorum’da köklü bir geleneðe sahip’

ali Sabri Baþköy, bir mesaj yayýnlayarak, bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. Vali Baþköy, mesajýnda þunlarý kaydetti; “10 Ocak 1961 yýlýnda kabul edilerek, yürürlüðe giren 2012 sayýlý Kanun ile birlikte basýn çalýþanlarýna bazý hakIar getirmiþ ve

bugüne kadar 10 Ocak tarihi, ‘Çalýþan Gazeteciler Günü’ olarak kutlana gelmiþtir. Anadolu basýnýný güçlendirmek, hak ettiði yere getirmek için sarf edilen çabalarda Çorum basýn camiasýnýn göstermiþ olduðu birlik ve beraberlik yönündeki dayanýþma, þehrimiz ve insanlarýmýz için bir

Vali Sabri Baþköy

kazançtýr. Kendi imkanlan ölçüsünde bu güne gelen basýnýmýz sadece gazeteci1ik mesleði ile sýnýrlý kalmamýþ ayný zamanda televizyon, radyo ve internet yaymcýlýðýnda da hýzla geliþmeye baþlamýþtýr. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarýndan birisi olduðuna inandýðým ve ilimizde köklü bir

geleneðe sahip olan basýn sektörümüzün güçlenerek devam edeceðine inanýyorum. Bu vesile ile halkýmýzýn doðru, süratli haber almasý, aydýnlatýlmasý yolunda özen ile çalýþan basýn mensuplarýmýzýn ‘10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutlar yeni yýlda baþanlarýnýn devamýný dilerim.”

Mustafa Yaðlý’dan kutlama mesajý

Y

aðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü münasebetiyle gönderdiði mesajýnda, basýn çalýþanlarýný kutladý. Yaðlý, mesajýnda þunlarý dile getirdi; “Kamuoyunu aydýnlatmak için günün her saatinde haber peþinde koþarak zor þartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan geliþen olaylar karþýsýnda aydýnlatýrken, bir

T

taraftan da halkýmýzýn talep ve beklentilerini yansýtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren gazeteci arkadaþlarýmýzýn, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik geliþmesine ve kalkýnmasýna da büyük katkýlarý olduðu aþikârdýr. En doðru haberi halka ulaþtýrmak için fedakârca çalýþan basýn mensuplarýmýzýn, verilen emek, çaba ve paylaþýlan fikirler ve duygular ile mesai saatlerinin pek de söz konusu olmadýðý bu meslekte

kazanýlan manevi zenginliðin, ne kadar çok insana ulaþýlýrsa o oranda artacaðýna inanýyorum. Çorum ilimizde faaliyette bulunan yerel gazete, televizyon , radyo ve ulusal ajans temsilcilerinin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutlar, ilkeli ve tarafsýz yayýncýlýk anlayýþýndan taviz vermeksizin yerine getirdikleri hizmetlerden dolayý teþekkür eder, sevgi ve saygýlarýmý sunarým.”

gazetecilerin düþüncelerini rahatlýkla ifade edebilecekleri özgür bir ortam ve belli baþlý yasal haklarýn saðlanmasý amacýyla 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüðe giren 212 sayýlý yasa ile belli ölçülerde gazetecilere bu imkanlarýn saðlanmaya çalýþýldýðýný ifade etti. Bu yasayla birlikte 10 Ocak'ýn Çalýþan Gazeteciler Günü olarak kutlandýðýný anlatan Eyvaz, “Medyanýn güçlü olmasý, gerek ifade özgürlüðünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doðru yansýtýlmasý bakýmýndan

S

konulan Terörle Mücadele Yasasý ülkemizde hala yürürlüktedir. Bu yasa nedeniyle en sýradan eleþtiri, yorum ve haberler bile bu yasa nedeniyle gazetecilerin, yazarlarýn tutuklanmasýna, aðýr cezalar almalarýna neden olmaktadýr. Darbe dönemlerinin "Özel Yetkili" mahkemeleri, bugün de ismi deðiþtirilerek yaþatýlmaya devam etmektedir. Türkiye'de ne yazýk ki, Baþbakan gazetecileri bir savcý gibi açýktan suçlamakta, iþten atýlmalarý için talimatlar verebilmektedir. Ülkemizde medya kurumlarýnýn ezici çoðunluðu artýk iktidarýn denetimine sokulmuþtur. Ülkemizde hala kitaplar ve gazetelerin dergilerin yayýný

Muhammet Esat Eyvaz

hayati önemdedir. Bundan dolayý gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakarlýk isteyen mesleklerin

baþýnda gelmektedir. Yazýlý ve görsel boyutunun yaný sýra, sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydeden basýnýmýzýn, geçmiþten günümüze ülkemizin geliþmesinde çok deðerli katkýlarý olmuþtur.” dedi. Son yýllarda her alanda kaydedilen baþarýlarýn gerek dünyada ve gerek ülkemizde öðrenilmesi ve duyurulmasýnýn basýnýn özverili emekleriyle olduðunu dile getiren Baþkan Eyvaz, bu kritik görevi yerine getiren basýnýn, aslýnda ülke ve þehirlerin tanýtýmýna bir þekilde

Mustafa Yaðlý

vesile olduðunu kaydetti. Tarafsýz, yüklendiði sorumluluðunun bilincinde, basýn yayýn ilkelerine sadýk bir medyanýn güçlü, demokratik bir Türkiye'ye büyük katký vereceðini anlatan Eyvaz, “Basýn mensuplarýmýzýn, þimdiye kadar baþarýyla yerine getirdikleri bu onurlu görevi, bundan sonra da ayný duyarlýlýkla ve kararlýlýkla yerine getireceklerine yürekten inanýyorum” þeklinde konuþtu.

‘Tutuklu gazetecide dünya birincisiyiz’

ES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü bir mesaj yayýnlayarak kutladý. Kocatüfek, “Gazetecilere önemli haklar saðlayan 212 sayýlý yasanýn 10 Ocak1961 günü kabul edilmesi nedeniyle 10 Ocak her yýl Çalýþan Gazeteciler Günü olarak anýlýr. 52 yýl sonra bugün gazetecilerin yasal haklarý kýsýtlanmýþ, iþ güvencesi, sendikal haklarý kullanýlamaz hale gelmiþtir. AKP iktidarýnýn 10 yýllýk dönemi gazeteciler, yazarlar, aydýnlar için baskýcý, sansürlü bir dönemin adýdýr. Bu dönemde Türkiye ne yazýk ki tutuklu gazeteci sayýsýnda dünya birincisi olmuþtur. Olaðanüstü hal ve darbe dönemlerinde yürürlüðe

yasaklanmaktadýr. 10 Ocak vesilesiyle bir kez daha, haksýz ve hukuksuz þekilde tutuklu bulunan tüm gazetecilerin serbest býrakýlacaðý, güvencesiz çalýþtýrmanýn yasaklanacaðý, sendikal örgütlenmenin önündeki fiili engellerin kaldýrýlacaðý, gazetecilerin gasp edilen haklarýnýn geri verileceði, iktidarlarýn, düþünce ve ifade özgürlüðüne, örgütlenme hakkýna saygýlý olacaðý, bunun gereðini yerine getireceði, iktidarýn yanýnda olmanýn, özgür gazeteciliðe tercih edilmeyeceði günlere olan inancýmla tüm gazetecilerin Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutlarým.” diye konuþtu.

112 Çalýþanlarý Günü’nü kutlama

10 Ocak 112 Çalýþanlarý Günü’nü de

kutlayan SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, þunlarý kaydetti; “Hastane öncesi acil saðlýk hizmetlerinde lokomotifi durumunda olan 112 Ambulans Hizmetleri ile ülkenin her köþesindeki acil vakalara, her türlü hava ve yol koþulunda kýsa sürede ulaþýlarak ihtiyaç duyulan saðlýk hizmetlerinin olay yerinde verilmesi ve gerektiðinde hastanelere uygun koþullarda nakli hedeflenmektedir. Bu zor ve riskli görevde, gece gündüz demeden fedakârca hizmet veren 112 çalýþanlarýnýn 10 Ocak 112 Çalýþanlarý gününü kutluyoruz. 112 acil çalýþanlarý sürekli sahada insanlarýmýza acil yardým hizmeti sunmaktadýr. Saðlýk çalýþanlarý bulaþýcý hastalýklar, ambulans

9

‘Basýnýn deðerlerine baðlýlýðý sürecek’

Ç

orum Ticaret Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladýlar. Baþaranhýncal ve Karadaþ, gönderdikleri kutlama mesajýnda þu ifadelere yer verdiler; “Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarýndan olan Türk basýný objektif haber anlayýþýný ilke edinerek her daim görevini yerine

Çetin Baþaranhýncal

getirmeye çalýþmaktadýr. Basýnýmýz, tarihin her döneminde halkýmýzýn gözü, kulaðý, sesi olma ve kamuoyunun haber

Erol Karadaþ

alma hakkýna katkýda bulunma görevini çalýþanlarý ile birlikte en iyi þekilde yapmaktadýr. Türk basýnýnýn yol gösterici bu

deðerlere baðlýlýðýný sürdürerek objektif olarak çalýþmalarýna devam edeceðine ve fedakar davranýþlarýnýn her daim süreceðine olan inancýmýzla, Çorum'da kamuoyunun gözü kulaðý olmuþ basýnýmýza, ilkeli ve tarafsýz yayýncýlýk anlayýþý ile kamuoyuna hizmetlerinden dolayý tüm gazete ve televizyon çalýþanlarýna teþekkür eder, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

‘Basýn toplumsal gerçekleri öðrenmede en etkili araç’

Ç

‘Gazetecilik fedekârlýk isteyen bir meslek’

oplumun bilgilendirilmesi ve topluma ýþýk tutulmasý amacýyla çalýþan gazetecilerin çok önemli bir görev ve sorumluluðu yerine getirdiðini belirten Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, gazetecilerin yaptýklarý haber ve deðerlendirmeleri ile toplumu doðru bilinçlendirme sorumluluklarý da bulunduðunu söyledi. Eyvaz, bu sorumluluklarla birlikte

PERÞEMBE 10 OCAK 2013

dedi. orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Basýn çalýþanlarýnýn sorunlarýYalçýn Kýlýç, basýn mensuplarýnýn na da deðinen Kýlýç, meslek çalýþansosyal ve ekonomik koþullarýnýn iyilarýnýn sosyal ve ekonomik koþullaleþtirilmesi gerektiðini kaydetti. rýnýn iyileþtirilmesi gerektiðini kaydetti. Çorum basýnýnýn doðru, güveKýlýç, bir mesaj yayýnlayarak nilir, objektif ve ilkeli habercilik anbasýn çalýþanlarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Kitle layýþý ile de dikkat çektiðini belirten iletiþim araçlarýnýn kamuoyunu bilgiYalçýn Kýlýç, "Ýlimiz basýnýnýn, teklendirme, yönlendirme, öðretme gibi nolojik geliþmeler ýþýðýnda sürekli önemli fonksiyonlarý bulunduðunu kendisini iyileþtirerek, her zaman ifade eden Yalçýn Kýlýç, basýnýn, topdaha kaliteli hizmet sunma yönünde yarýþ halinde olduðuna tanýk olmaklumsal gerçekleri öðrenmede en etkitayýz. Yazýlý, sözlü ve görüntülü bali araç olduðunun altýný çizdi. sýnýmýzýn ülke gündemini ilgilendiYayýnladýðý haberlerle bir anda ren konu ve olaylarý yansýtmadaki on binlerce insana ulaþabilen basýnýn, Yalçýn Kýlýç baþarýsý övgüyü hak etmektedir. Günhaberin objektif, doðru, seviyeli olmademi etkileyen ve hatta gündem oluþsý yönünde de önemli bir sorumluluk üstlendiðine turan bir güç haline gelen medya, ancak doðru dikkat çeken Baþkan Kýlýç, "Halký aydýnlatma ve amaçlar için kullanýldýðý zaman faydalý bir araç olkamuoyu oluþturma iþlevlerini yerine getirirken, demaktadýr. Bu nedenle tüm basýnýmýza ilkeli ve tarafmokrasinin iþleyiþinde önemli bir rol üstlenen basýn, sýz yayýncýlýk anlayýþýndan taviz vermeksizin yerine bu özelliðiyle demokrasilerin vazgeçilmez bir pargetirdikleri bu önemli kamu hizmeti için teþekkür çasý haline gelmiþtir. Olaylarý, ilkeli yayýncýlýk anlaeder, basýnýmýzýn temel taþý olan fikir iþçisi arkadaþyýþýnýn bir gereði olarak; tarafsýz bir þekilde halka larýmýza, baþarý ve esenlikler dilerim" ifadelerini aksettirmek, basýnýn baþlýca görevi iken, doðru ve kullandý. zamanýnda bilgi almak vatandaþýn doðal hakkýdýr"

T

‘Basýn çalýþanlarýnýn haklarý iyileþtirilmeli’

ürk Eðitim-Sen Basýn ve Dýþ Ýliþkiyaþam kalitelerinin artýrýlmasý, sosyal ler Sekreteri Selim Aydýn, 10 Ocak haklarýný korunmasý özellikle devlet Çalýþan Gazeteciler Günü münasebetiybüyüklerinin görevidir. Ülkemizin dele gönderdiði mesajýnda, basýn mensupmokratik anlamda geliþmesinde ciddi larýný kutladý. görevler ifa eden basýn yayýn kuruluþlarýnýn doðru haber yapmasý, demokraAydýn, mesajýnda þunlarý kaydetti, simiz açýsýndan ciddi önem arz etmek“Basýn iletiþimin en önemli organlarýntedir. dan birisidir. Basýn yayýn mensuplarý toplumun haber alma ihtiyacýný karþýlaÖzgür, ilkeli, tarafsýz bir basýn anmak için her türlü fedakarlýðý sergilerler. cak iyi eðitim almýþ, meslek ahlakýna Halkýn haber alma ihtiyacýný karþýlayýp, önem veren, kendi çýkarýný yok sayan vatandaþý bilinçlendirme görevini de basýn çalýþanlarý ile mümkündür. Türk üstlenen basýn mensuplarý kamuoyu Eðitim-Sen olarak her zaman toplum oluþturmanýn yanýnda, halkýn anlatým vicdanýnýn sesi olarak, "Basýn milletin Selim Aydýn özgürlüðünün de güvencesidir. Ayný zaortak sesidir" ilkesinden ayrýlmadan, manda devlet yöneticileri ile vatandaþ milletin deðerlerini ön planda tutan, ilarasýnda köprü görevi görerek bilgi akýþýný saðlakeli ve dürüst yayýncýlýðý prensip edinerek, kamumaktýr. Vatandaþýn bilinçlenmesine de vesile olarak, oyunu aydýnlatmak için her ortam ve koþulda, sokamu yararý vazifesi de görmektedir. Böyle önemli rumluluk duygusu içinde, büyük bir özveri ile çalýgünler bir iki kutlama mesajý ile dile getirilmemeliþan tüm gazeteci dostlarýn, bu anlamlý günlerini tebdir. Cefakar arkadaþlarýmýzýn haklarýnýn iyileþtirilrik ediyor, deðerli gazetecilerimize aileleri ve sevmesi için, gerekli giriþimlerde bulunulmalýdýr. Hadikleri ile beraber saðlýklý ve baþarýlý bir yaþam diliber alanýnda zor þartlarda çalýþan gazetecilerimizin, yoruz.”

SGK, Gazeteciler Günü’nü kutladý S

osyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý. Cesur, mesajýnda þunlarý dile getirdi; “Her zaman ve her

Merter Kocatüfek

kazalarý, darp, hastalarýn apartmanlardan indirilmesi sürecinde bel boyun fýtýðý gibi meslek hastalýklarýna maruz kalmaktadýr hatta baþkalarýnýn hayatlarýný kurtarmak için bu uðurda canlarýný vermektedirler. Bu nedenle 112 acil çalýþanlarý da riskli birim olarak kabul edilmeli ve fiili hizmet zammýndan yararlanarak erken emeklilik hakký tanýnmalýdýr.”

koþulda, kamu yararýný göz önünde bulundurarak, yansýz ve ilkeli habercilik anlayýþýný benimseyerek ve büyük özveri göstererek mesleðin gerektirdiði

bilinç ve sorumlulukla mesleðini icra eden tüm basýn mensuplarýmýzýn ‘10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutlar, baþarýlar dilerim.”

‘Basýn doðruyu gösteren bir güç’ aðýn en dinamik mesleklerinden olan “Ç gazeteciliðin insanlara haber ve

bilgi akýþý saðlamak gibi çok yönlü bir misyonu vardýr.” diyen Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, basýn mensuplarýný kutlayarak, görevi baþýnda vefat eden gazetecileri de rahmetle andý. Çelik, “Basýn; aydýnlatýcý, iyiyi ve doðruyu gösterici, fikir, düþünce, insan haklarý ve demokrasinin en yýlmaz

Mesut Çelik

Duran Cesur

savunucusu olan bir güçtür. Bu görevini de çalýþanlarýn gayreti ve marifetiyle yerine getirmektedir. Ýlkeli, tarafsýz, vatansever birer birey olarak zor þartlar altýnda görevlerini yapan yerel basýnýmýzýn deðerli temsilcilerinin Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutlar, bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim. Ayrýca görevleri baþýnda hakkýn rahmetine kavuþan gazetecilerimizi de rahmetle anýyorum.” diye konuþtu.


10 PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Traktörcüler Kerebigazi’de C

engiz Topel Caddesi’nde faaliyet gösteren traktör galericileri, Kerebigazi Oto Parký’ndaki iþyerlerine taþýndý. Çevreyolu’nda yapýmýna baþlanan Traktörcüler Sitesi inþaasýnýn sürdüðünü belirten Kooperatif Baþkaný Muharrem Kýrýþ, esnafýn geçici bir süre için Kerebigazi’de hizmet vereceðini açýkladý. Oto galericilerden boþalan

Oto galericilerden boþalan Kerebigazi’deki iþyerlerine traktörcüler taþýndý.

Kerebigazi’deki iþyerlerinin birkaç ay traktörcülere evsahipliði yapacaðýný anlatan Muharrem Kýrýþ, sitedeki dükkanlarýn

tamamlanmasýnýn ardýndan asýl yerlerine geçeceklerini söyledi. Traktörcüler Sitesi’nin 2013 yýlý

sonuna kadar tamamlanacaðýný hatýrlatan Kýrýþ, Çorumlu çiftçileri Kerebigazi’ye davet etti.

Oðuzlar Kaymakamlýðý, Halk Eðitim Merkezi ve Ceviz Üreticileri Birliði iþbirliðinde hazýrlanan proje dün tanýtýldý.

Oðuzlar77 cevizini dünya tanýyacak ‘O

ðuzlar77 Ceviz Proje çerçevesinde Çeþidi Envarter yapýlacak bilimsel Çalýþmasý Projesi’ dün araþtýrmalar ýþýðýnda düzenlenen basýn Oðuzlar77 ile ilgili toplantýsýyla tanýtýldý. saðlýklý bilgilere ulaþmayý Ýl Genel Meclisi amaçladýklarýný anlatan Salonu’nda gerçekleþen Mustafa Çýnar, “Ceviz toplantýya Oðuzlar varlýðý, istihdama katkýsý, Kaymakamý Halil yatýrým olanaklarý, kapalý Ýbrahim Çelik, Belediye ceviz alanlarý ve üretici Baþkaný Ali Uyanýk, Ýl teþvikleri, organik tarým, Sosyal Etüt ve Proje yörenin tanýtýmý, Müdürü Esat Kolbaþý, sermayeye cazibe OKA Ýl Koordinatörü oluþturma, farkýndalýk Özgür Yalçýn, Ceviz yaratma, literatür Üreticileri Birliði Baþkaný Abdurrahman oluþturma ve üretim OKA desteðiyle hayata geçen projenin bütçesi 41 bin 458 TL. Basmacý ve Proje sahasýný geniþletmek Koordinatörü Mustafa baþlýca hedeflerimiz Çýnar katýldý. arasýnda” dedi. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Kaymakam Halil ‘CEVÝZÝMÝZÝ DÜNYA TANIYACAK’ Ýbrahim Çelik, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý’nýn katkýlarýyla Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, “Envarter gerçekleþtirdikleri projenin detaylarýný anlattý. çalýþmasýyla Oðuzlar77’yi dünyaya tanýtacaðýz” dedi. CEVÝZ ÇALIÞTAYI DÜZENLENECEK Oðuzlar cevizinin hak ettiði yeri almasý için gerekli adýmlarý Oðuzlar Kaymakamlýðý, Halk Eðitim Merkezi ve Ceviz attýklarýný belirten Ali Uyanýk, Oðuzlar77’nin kalite ve tadý baþta Üreticileri Birliði iþbirliðinde hazýrlanan projenin bütçesinin 41 olmak üzere pek çok açýdan beðeni topladýðýný söyledi. bin 458 TL olduðunu belirten H. Ýbrahim Çelik, ceviz üretiminin Oðuzlar’ýn, Türkiye’nin tek ceviz havzasý konumunda bilimsel yöntemler ýþýðýnda sürdürülmesini amaçladýklarýný olduðunu vurgulayan Uyanýk, ilçede ceviz üretimine dayalý 60 söyledi. milyon TL’lik bir ekonomik pazar oluþtuðunu kaydetti. Ceviz üretim sahasýný geniþleterek ilçeye olan katkýsýný Ceviz piyasasýnda Oðuzlar’ýn söz sahibi yöreler arasýnda artýrmayý hedeflediklerini anlatan Çelik, Mart ayýnda Çorum’da bulunduðunu belirten Uyanýk, iç talebe cevap verebilmek için Ceviz Çalýþtayý düzenlemeyi planladýklarýný da kaydetti. 200 bin dolarlýk ceviz ithalatý gerçekleþtirildiðini ifade etti. ALÝ AÐA CEVÝZÝ ‘OÐUZLAR77’ OLDU Oðuzlar77 üretiminin geliþmesiyle birlikte Türkiye’nin Oðuzlar HEM Müdürü ve Proje Koordinatörü Mustafa ceviz ithalatýnýn son bulacaðýna dikkat çeken Uyanýk, projenin Çýnar, halk arasýnda Ali Aða cevizi olarak bilinen Oðuzlar ilçeye ve Çorum’a hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Cevizi’nin 2010 yýlýnda ‘Oðuzlar77’ ismiyle tescillendiðini Basýn toplantýsý, yapýlan açýklamalarýn ardýndan sona erdi. söyledi.

Muharrem Kýrýþ, traktörcülerin geçici bir süre için Kerebigazi’de hizmet vereceðini açýkladý.

Bilge, araç filosunu Hyundai ile yeniledi

B

ilge Otomobilcilik Limited Þirketi, araç filosunu Hyundai marka son model otomobillerle yeniledi. Osmancýk’ta faaliyet gösteren Castrol Ana Bayii Bilge Otomobilcilik tarafýndan satýn alýnan 4 adet Hyundai i20 ve bir adet i30 otomobil önceki gün düzenlenen programla teslim edildi.

Hyundai yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv’de düzenlenen araç teslimatýna Bilge Otomobilcilik yetkilisi Faruk Bilge, Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý ve satýþ danýþmanlarý

katýldý.

5 yeni araçtan oluþan filo teslimatýnda konuþan Ýbrahim Saçmacý, Bilge Otomobilcilik yetkililerini kutlayarak yeni otomobillerin hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Saçmacý, “Yeni modellerimizi yakýndan görmek, test etmek ve filo satýþlarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren plazamýza bekliyoruz” dedi.

19 Mayýs’ta ‘C Vitamini Günü’ 19

Mayýs Ýlkokulu’nda ‘C Vitamini Günü’ düzenlendi. Yeþilay Kulübü tarafýndan düzenlenen etkinlik geçtiðimiz günlerde okul binasýnda gerçekleþti. Teknoloji Tasarým Öðretmeni Arzu Özdemir’in organize ettiði programa 19 Mayýs Ýlkokulu Müdürü Yunus Gayretli, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. ‘Her gün bir bardak portakal suyu’ sloganý ile düzenlenen etkinlikte soðuk kýþ günlerinde hastalanmamak için C vitamininin öneminin vurgulanarak öðrencilere portakal suyu ikram edildi.

Bilge Otomobilcilik tarafýndan satýn alýnan 5 adet Hyundai otomobil düzenlenen programla teslim edildi.

Milli Eðitim’den veli iddialarýna cevap

19 Mayýs Ýlkokulu’nda ‘C Vitamini Günü’ düzenlendi.

Ç

Yeþilay Kulübü tarafýndan düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Okul Müdürü Yunus Gayretli de etkinliðe katýldý.

‘Saðlýklý eðitim için gerekli tüm adýmlar atýldý’

orum Milli Eðitim Müdürlüðü, Bedii Onan isimli öðrenci velisinin eleþtirilerine cevap verdi. ‘Çocuðumun eðitim hakký engellenmesin’ baþlýklý haberimiz üzerine açýklama yapan Milli Eðitim Müdürlüðü, öðrenci velisinin iddialarýyla ilgili olarak kamuoyunu aydýnlattý. Açýklamada, söz konusu velinin çocuðunun saðlýklý bir eðitim

alabilmesi amacýyla gerekli tüm adýmlarýn atýldýðý bildirildi. Rehberlik Araþtýrma Merkezi tarafýndan yapýlan deðerlendirmelerde Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi tarafýndan verilen raporda yer alan otizm tanýsýnýn dikkate alýndýðý belirtilirken tüm iþlemlerin yasal prosedürler dahilinde gerçekleþtirildiði vurgulandý.


PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu, Yahya Kemal Beyatlý Ýlkokulu ile öðretmen ve öðrenci mübadelesinde bulunarak yeni sisteme geçiþ sürecini tamamladý.

Kazým Alpoðlu

Dr. Sadýk Ahmet’te büyük dönüþüm Dr.

Okulda yapýlan düzenlemelerle öðrencilere sunulan imkanlar artýrýldý.

Dönüþüm sýrasýnda öðretmen ve öðrenci maðduriyetine mahal verilmediði bildirildi.

Sadýk Ahmet Ortaokulu, eðitimde 4+4+4 sistemine tam dönüþüm saðlayan tek ortaokul oldu. Yahya Kemal Beyatlý Ýlkokulu ile öðrenci mübadelesinde bulunan Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu, öðretmenlerin de karþýlýklý yer deðiþtirmesiyle geçiþ sürecini tamamladý. Kademeli geçiþe göre süreyi 3 yýl kýsaltan dönüþüm çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Kazým Alpoðlu, “Milli Yeni eðitim sistemine problemsiz bir þekilde geçiþ saðlayan Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu, Çorum’daki diðer okullara da model oldu. Eðitim Müdürlüðü’nün desteði ve Valilik oluruyla örnek bir dönüþüme imza attýk” dedi. Yeni sisteme problemsiz bir þekilde geçiþ saðladýklarýný anlatan Kazým Alpoðlu, bu süreçte öðretmen ve öðrenci maðduriyetine mahal vermediklerini kaydetti. Dönüþüm çalýþmalarý ve okulda yapýlan düzenlemelerle ilgili açýklamalarda bulunan Alpoðlu, þöyle konuþtu: “2012-2013 Eðitim Öðretim Yýlý baþlangýcýnda eðitimde 4+4+4 sistemine geçiþ yaptýk. Yahya Kemal Beyatlý Ýlkokulu ile gerçekleþtirdiðimiz öðretmen ve öðrenci mübadelesi sayesinde Çorum merkezde yeni sisteme tam dönüþüm saðlayan tek ortaokul olduk. Uyguladýðýmýz yöntemle kademeli geçiþe oranla 3 yýllýk bir mesafe kat ettik. Ýlkokul 2, 3 ve 4. sýnýftaki 300 öðrencimizi komþu okula naklederken 6, 7 ve 8. sýnýflardan 500’e yakýn öðrenciyi okulumuza kabul ettik. Böylece öðrenci mevcudumuz 800’e ulaþtý.

TEPEDEN TIRNAÐA YENÝLÝK

Öðrenciler, okulda oluþturulan yeni bölümlerden aktif bir þekilde istifade ediyor.

1995 yýlýnda eðitime açýlan okulumuz, 42 dersliðiyle fiziki açýdan Çorum’un en büyük okulu. Öðrenci kapasitesi açýsýndansa tekli (normal) eðitim yapabilen ender okullar arasýndayýz. Yaptýðýmýz düzenlemelerle okulumuzda fiziki anlamda önemli deðiþiklikler yaptýk. Milli Eðitim Müdürlüðü, kardeþ kuruluþumuz Ticaret Sanayi Odasý ve velilerimizin desteðiyle binalarýmýzý tepeden týrnaða yeniledik.

4 derslikten oluþan anasýnýfý bölümünde öðrenciler için tüm ayrýntýlar düþünülmüþ.

GÖZ KAMAÞTIRAN DÜZENLEMELER

Ýç ve dýþ cephe tadilatý ile baþlayan düzenleme çalýþmalarý çerçevesinde okulumuzun iki ayrý binasý arasýnda baðlantýyý saðladýk. Binalar arasýnda oluþturduðumuz baðlantý noktasýný okul giriþi olarak düzenleyerek 300 metrekareye yakýn bir alan kazandýk. Bu bölümde merhum öðretmen Ali Top adýna bir kütüphane, yeni bir kantin ve güvenlik noktasý oluþturduk. 4 derslikten oluþan anasýnýfýmýz için ayrý bir giriþ bölümü yaptýk. Okulumuza sanat sýnýfý kazandýrdýk. Öðretmenler odamýzý modern çizgilerle donattýk. Tüm sýnýflarýmýzýn donanýmýný da yenileyerek ortaokul modelinde tek tip derslikler oluþturduk. 2 yeni fen laboratuvarý kurduk ve biliþim teknolojileri laboratuvarlarýmýzý modernize ettik. Düzenleme çalýþmalarý dahilinde okul bahçesini de unutmadýk. Bu çerçevede duvar korluluklarýný yeniledik ve çizgi yöntemiyle oyun alanlarý oluþturduk.

‘DESTEK VERENLERE MÜTEÞEKKÝRÝZ’

Merhum öðretmen Ali Top adýna düzenlenen kütüphane öðrencilerin hizmetinde.

Okulda oluþturulan sanat sýnýfýnda öðrencilere müzik eðitimi veriliyor.

Konferans salonu, resim atölyesi, beden eðitimi salonu ve teknoloji tasarým sýnýflarýna da sahip olan okulumuzda anasýnýfý öðrencilerimiz için oyun parký yapýmý çalýþmalarýmýz sürüyor. Gerçekleþtirdiðimiz tüm çalýþmalarýmýzda destekleriyle her zaman yanýmýzda olan Milli Eðitim Müdürlüðümüz ve kardeþ kuruluþumuz TSO yöneticileri ile tüm eðitim gönüllülerine teþekkür borçluyuz.

Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu’ndaki tadilat sýrasýnda okul bahçesinde de düzenlemeler yapýldý.

Amacýmýz, gerçekleþtirdiðimiz tüm bu çalýþmalarla öðrencilerimize en iyi eðitim-öðretim ortamý ve imkanlarýný saðlamak. Dinamik eðitim kadromuz ve fedakâr çalýþanlarýmýzla bu doðrultuda yeni projeler için çalýþmaya devam ediyoruz.”

Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu, eðitimde 4+4+4 sistemine tam dönüþüm saðlayan tek ortaokul oldu.


12 PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Batýlýlaþýrken kendi kültürümüzü yitiriyoruz’ Ç

orum Belediyesi'nin katkýlarýyla ‘Batýnýn, Kiþisel Geliþimin ve Modernizmin Zararlarý’ konulu bir söyleþi yapmak için Çorum’a gelen yazar Bülent Akyürek, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü ile Dil ve Edebiyat Derneði’nin daveti üzerine öðrencilerle söyleþti. Yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz Salý günü Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen söyleþi, Prof. Dr. Recai Çýnar’ýn konuþmasýyla baþladý. Çýnar, öðrencilerin baþarýlý bir þekilde çalýþtýðýný belirterek, çalýþmalarýndan dolayý onlarý takdir ettiðini söyledi. Öðrencilerin projelerinde belediyenin de desteðini esirgemediðini, yardýmlarýndan dolayý kendilerine teþekkür etti. Kýsa bir konuþma yapan Ekonomi Kulübü Baþkaný Mustafa Bozan da bu çalýþmanýn kulüp bünyesinde Çorum Belediyesi'nin katkýlarýyla yapýldýðýný belirtti. Destek ve yeni katýlýmlara kulüp kapýsýnýn açýk olduðunu söyledi. Ardýndan Bülent Akyürek, söyleþi için kürsüdeki yerini

Yazar Bülent Akyürek, öðrencilerle buluþtu.

Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi’nde söyleþi düzenlendi. aldý. çaðýn bile adýnýn birden hayatýndan verdiði çok þekilde ilginç örneklerle de Akyürek, çok fazla nitelendirildiðinin ilgiyi üzerinde topladý. üniversiteye gittiðini üstünde duran Akyürek, Doðu ile Batý ama en sýcak ortamý bizi ilgilendirmeyen bir karþýlaþtýrmasý üzerine burada gördüðünü yýðýn þey bildiðimiz pek çok konuda farklý belirtti. Konuþmasýna halde; bizi ilgilendiren örnekler veren Akyürek, inançlý ve inançlý durumlardan haberdar batýlýlaþýrken kendi olmayan insan örneði olmadýðýmýzý söyledi. kültürümüzü ile giriþ yapan Akyürek, “Bazý insanlarý cehalet yitirdiðimizi, insanlarýn baðýmsýz bir yazarýn kurtarýr ama cehalet giderek kozmetikleþtirnasýl olmasý gerektiðine hikmetle geldiyse” ildiði ve deðindi. Yaþadýðýmýz diyen Akyürek, kendi aynýlaþtýrýldýðýný

kaydetti. Katýlýmcýlarýn da merak ettiði “Roman yazmayý neden býraktýnýz?” sorusuna, “Çocuðunu kaybetmiþ bir anneye, çocuðunu kaybettiðini söyleyemedim için; roman yazarý olduðum halde bir anneye gerekli açýklamayý yapacak cümleyi kuramadýðýmdan.” diye cevap verdi. Batýnýn bilimde bizi geçtiði düþüncesi için; savaþýn teknolojik boyutunu ve çevreye etkileri üzerinde olumsuz sonuçlar da doðurduðunu hatýrlatan Akyürek, konuya doðu toplumlarýndaki Ýslam inancýnýn savaþ hukukundan bahsederek açýklýk getirdi. Teknolojinin yararlarýndan ve hayatýmýzý kolaylaþtýrdýðý alanlardan da bahseden yazar, “Günümüzde batýlýlaþmayla paralel olarak insanlar ambalaj sistemi ile hareket ediyor, iç dünyasýný kapatýp dýþ dünyasýný süslüyor.” dedi. Ýmam Gazali'nin ‘Düþman güçlüyse, köprüden gözlerinizi kapatarak geçin. Kör yürümek güzeldir.’ sözleriyle konuþmasýný tamamlayan yazar Akyürek, söyleþi sonunda kitaplarýný imzaladý.

Yazar Akyürek’e teþekkür Y

azar Bülent Akyürek ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti. Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü ile Türk Dil ve Edebiyat Derneði iþbirliðinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleþi programýna katýlan yazar Akyürek, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan

Candan ile Rektör Alkan’ ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, sýcak ve samimi bir ortamda gerçekleþen ziyarette Rektör Alkan, öðrenci kulübünün de ortak olduðu etkinliðe katýlýmlarýmdan dolayý Akyürek’e teþekkür ederek paylaþtýðý güzel düþünceleri için memnuniyetini dile getirdi ve kendisine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Karþýlýklý iyi dilek ve temennilerin sunulduðu ziyaret sonunda Rektör Alkan, Hitit Üniversitesi öðrenci kulüplerinin bu

Yazar Bülent Akyürek ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti. gibi sosyal, kültürel dönemde de Üniversite desteklerinin devam aktivitelerini her zaman olarak kulüp edeceðini sözlerine desteklediklerini, yeni faaliyetlerine ekledi.

deðerlendirme Hitit’e yeni atama Rektör’den toplantýsý

H

itit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkanlýðý görevine Üniversitelerde Akademik Teþkilat Yönetmeliðinin 14. Maddesi uyarýnca Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Aytaç vekaleten atandý. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü, Aytaç’ý tebrik ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi.

H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitede yaþanan deðiþim ve geliþmeleri basýn mensuplarý ile paylaþacak.

Hitit Üniversitesi’nin “Dünya Üniversitesi” vizyonuyla ulusal ve uluslararasý alanda çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiði belirtilerek, üniversitede

yaþanan deðiþim ve geliþmelerin toplantý ile paylaþýlacaðý duyuruldu. Toplantý 15 Ocak Salý günü saat 09.30’da yeni Rektörlük binasýnda gerçekleþtirilecek.

Türkiye depreme ne kadar hazýr? E

ge Denizi Bozcaada açýklarýnda meyda“Buna güvenlik boyutu dahil, defin bona gelen 6,2 büyüklüðündeki depremin yutuna kadar hazýrlýklý olduðumuz, hazýrlýklý ardýndan "Türkiye depreme ne kadar hazýrolmaya çalýþtýðýmýz bir yapýlanma bu. Çevre lýklý?" sorusu yeniden gündeme geldi. Artýk Þehircilik Bakanlýðýmýzla hasar tespiti boyubu yöndeki sorulara bir son vermek isteyen tunda ve enkazlarýn kaldýrýlmasý boyutunda Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi bir çalýþmamýz var. Kýzýlayýmýzla beslenme, Baþkanlýðý (AFAD), çalýþmalarýna hýz verdi. barýnma boyutunda Suriye'den de aldýðýmýz Ege Denizi'ndeki deprem korkuttu. tecrübelerle bizim koordinasyonumuzda ama Depremin ardýndan açýklama yapan AFAD Deprem Dairesi Baþkaný Murat Nurlu, can ilgili kurum kuruluþlarla, TOKÝ’ye kadar ve mal kaybýnýn yaþanmadýðý bölgede bundevreye soktuðumuz tüm detay çalýþmalarýn dan sonrasý için de endiþeye gerek olmadýðýhazýr olduðu bir yapý olsun istiyoruz ki artýk ný vurguladý. Nurlu, "34 tane artçý deprem Türkiye rahat bir nefes alsýn." meydana gelmiþtir. Bunlarýn en büyüðü Ulusal Afet Müdahale Planý çalýþmala3.9’dur. Bu artçý depremler belli bir süre derýnýn 2013 sonunda bitirilmesi hedefleniyor. vam edecektir” dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD), AFAD Baþkaný Oktay, 2013'de hedefleçalýþmalarýna hýz verdi. AFAD Baþkaný Fuat Oktay da bütün rinin kriz yönetiminden risk yönetimine geçdoðal ve teknolojik afetlerin ardýndan çaresiz mek olduðunu ifade etti. kalýnmamasý ve planlý bir yapýlanma için Ulusal Afet Müdahale Planý Daha çok afetlerin önlenmesine yönelik çalýþmalar yapacaklarýçalýþmalarýnýn yürütüldüðünü söyledi. ný vurgulayan Fuat Oktay, Ýller boyutunda tehlikelerin tespit edilerek, Bu anlamda bir çok kurum ve kuruluþla iþbirliði içinde olduklabunlarý yok edebilecek ya da azaltabilecek projeler geliþtirmek isterýný belirten Oktay, þunlarý söyledi: diklerini söyledi.

Hitit, Silverline tesislerini gezdi Hitit Üniversitesi Öðretim Üyeleri Silverline’ý ziyaret etti.

H

itit Üniversitesi Öðretim Üyeleri Silverline’ý ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Öðretim Üyeleri; Dekan Prof. Dr. Halil Aykul, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan, HÜBTUAM Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Alaca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Yrd. Doç. Dr. Kamil Özdin,

Yrd. Doç. Dr. Ferid Köstekçi, Yrd. Doç. Dr. M. Emin Erdin, Öðr. Gör. Ahmet Bakal ve Öðr. Gör. Ahmet Kesimli, Üniversite sanayi iþbirliði kapsamýnda Silverline Ankastre tesislerine ziyaret gerçekleþtirdi. Ziyaret kapsamýnda, þirket yetkilileri tarafýndan ürün ve AR-GE faaliyetleri konusunda tanýtým toplantýsý yapýldý. Toplantýdan sonra tesisler gezildi.

Elektronik Otomasyon öðrencileri HES Kablo’da

H

itit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu Elektronik Otomasyon Bölümü öðrencileri Kayseri’de faaliyet gösteren HES Kablo A.Þ. iþletmesine teknik gezi düzenledi. Geziye katýlan 21 öðrenciye Elektronik Haberleþme Bölümü Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Betül Cebe ve Öðr. Gör. Önder Yakýþtýran rehberlik etti. Öðrenciler 110.000 m2'lik alana kurulmuþ 40 yýllýk tecrübesiyle kablo üretim sektöründe önemli yere sahip HES Kablo A.Þ. bünyesinde bulunan haberleþme kablolarý, enerji kablolarý, orta ve yüksek gerilim

kablolarý ve fiber optik kablolarý üretim tesislerini üretim mühendisi ve endüstri mühendisi rehberliðinde gezerek, üretim aþamalarý hakkýnda bilgilendirildiler. Ýþletmeyi gezen öðrenciler

haberleþme ve enerji iletiminde kullanýlan kablolarýn kýlýflandýrýlýp, makaraya sarýlma ve paketleneme aþamalarýný gözlemleyerek teorik bilgilerini pratik bilgilerle pekiþtirdiler.

Öðrencilerin sorularýnýn cevaplanmasýnýn ardýndan HES Kablo A.Þ. tarafýndan öðrencilere öðle yemeði ikram edildi. Ýþletme gezisi sonunda bölüm öðrencileri kýsa bir þehir turu yaptý.

Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu öðrencileri HES Kablo’yu ziyaret etti.

Ortak çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþi

H

itit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran ve HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý geçtiðimiz Pazartesi günü Amasya Üniversitesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile Uzaktan Eðitim Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Recep Çakýr ve Yardýmcýsý Öðretim Görevlisi Serkan Tan’ýn hazýr bulunduðu görüþmelerde, bazý derslerin Amasya Üniversitesi Uzaktan Eðitim Merkezi

kapsamýnda verilmesi konusunda görüþüldü. Bu kapsamda Amasya Üniversitesi Uzaktan Eðitim Merkezi (UZEM) gezilerek yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi alýndý. Teknik altyapý, kayýt stüdyosu ve online uzaktan eðitim sistemi

hakkýnda yapýlan görüþmeler sonrasýnda Hitit Üniversitesi ile birlikte ne gibi ortak çalýþmalar yapýlabileceði üzerinde görüþ ve fikir alýþ veriþinde bulunuldu. Hitit Üniversitesi öðretim üyeleri daha sonra Amasya Ýl

Hitit Üniversitesi öðretim üyeleri Amasya Üniversitesi'nde bir dizi ziyarette bulundu.

Yeni Golf için test sürüþü eni Golf test sürüþü 12 Y Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te Volkswagen Yetkili Satýsý Ahlatcý’da yapýlacak.

Kültür Müdürü Ahmet Kaya’yý makamýnda ziyaret etti ve tarih ile kültür alanýndaki projeler hakkýnda kendisinden bilgi alarak, Hitit Üniversitesi ile hangi alanlarda çalýþmalar yapýlabileceðini konuþtular.

Ankara Yolu 7. km’de yapýlacak kokteyl ve test sürüþüne tüm Çorumlular davet edildi.


Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 28 - Safer: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:28 Kanun-i Evvel 1428 Kasým:64

10

2013

OCAK

HATIRLATMA: NOT: Takvimimizdeki namaz vakitleri; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn 1982 ve önceki senelerdeki vakitlerine uygundur.

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.24 06.57 11.54 14.16 16.39 18.04

Kâbe’nin unutulduðu yýllardan birinde, Ýbrâhim aleyhisselâm, Hâcer vâlidemizi ve oðlu Ýsmâil’i alýp, þimdi Kâbe’nin bulunduðu vâdiye getirir. “Sizi burada býrakmakla emrolundum.” der ve döner gider. Hâcer Hâtun, misli zor görülen bir tevekkülle emre boyun eðer; “Olsun, Rabbim bize yeter!” der. Yanlarýnda bir kýrba su ve 3-5 hurmalarý vardýr. Üstelik küçük Ýsmâil henüz bebektir. Hâcer vâlidemiz bir þeyler bulabilmek ümidi ile önce Safâ tepesine çýkar. Bir aðaç, bir kuru ot bile yoktur. Sonra Merve tepesine gider. Hâcer vâlidemiz, dönüþünde oðlunu bulamaz. Büyük bir telâþla tekrar Safâ ve Merve tepeleri arasýnda ve o sýcakta 7 defa zorlukla koþu yapar. Sonra tatlý bir ses iþitir. Karþýsýnda ay misâli Cebrâil aleyhisselâm görünür. Bu þaþkýnlýkta Hâcer vâlidemiz oðlunu farkeder. Þirin bebeðin ayaklarý dibinde berrak bir suyun kaynadýðýný görür ve biriktirmek ister. Bir yandan suyu etrafýný çevirerek tutmaya, bir yandan da kabýný doldurmaya çalýþýr. Târifsiz bir telâþla “Zem” (dur) der. Hatta haykýrýr “Zem!.. Zem!..” Cebrâil aleyhisselâm tebessüm eder. “Býrak aksýn!” der, “Bu su dâima akar ve asla tükenmez.” Bu su, göçebe kavimlerin dikkatini çeker. Nitekim Cürhümîler, Hâcer vâlidemizden izin alýp, Kubeys Daðý eteklerine yerleþirler. Ve keremli vâdi þehir olur. Adýna da Mekke denir. Hadîs-i þerîflerde buyuruldu ki: “Zemzem-i þerîfin suyu mübârektir.” “Zemzem-i þerîf, içeni doyurur.” “Yeryüzünde bulunan kuyularýn en hayýrlýsý, Zemzem kuyusunun bulunduðu kuyudur.” “Zemzem-i þerîf her ne niyetle içilirse, þifâsý onun içindir.” Zemzem içileceði vakit kýbleye dönülür. Besmele ile ayakta ve doyuncaya kadar içilir. Ýçme esnasýnda üç kere nefes alýnýr. Duâ edilir ve sonunda Allahü teâlâya hamd edilir. Zemzem suyu içerken yapýlan duâ kabul olur. Her tavâftan sonra zemzem içmek müstehâbdýr. Milyonlarca hacý; içtiði, yýkandýðý ve memleketlerine götürdüðü, motorla gece gündüz çekildiði hâlde, bitmiyor. Zemzem’in yeryüzünde bulunan sularýn en latifi ve en üstünü olduðu bildirilmiþtir.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

HASTANELER

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

13

PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Dursun Kutlu 5

Milli þairimizin çileli yýllarý

27 Aralýk 1936'da vefat eden milli þairimiz merHiç çaðlamadan, gizli inen yaþ gibi aktým. hum Mehmet Akif Ersoy ölümünün 72. yýlýnda rahme- Vahyin Iþýðýnda Yoktur elemimden þu saðýr kubbede biraz; tle anýldý. O sadece ölüm yýl dönümlerinde hatýrlanýp Ýnler "Safahat"ýnda ki hüsran bile sessiz. sonra unutulacak bir insan mý? Her zaman günKaranlýklar, ýþýklar, gölgeler, sussun ki, Allah'ým, demimizde olmasý gereken, gelecek nesillerimize her Bütün dünyayý inletsin benim secdem, benim yönüyle örnek gösterebileceðimiz, abide bir þahsiyetahým. tir. Onu bir gün veya birkaç saatte anlatmamýz ve anlamamýz mümkün müdür? Diyen milli þairimiz secdede Allah'a dua ve Düþman istilasýnýn memleketimizin her tarafýna niyazýný böyle dile getirmiþtir. Kendisi Kur'an hafýzý kara bulutlar gibi çöktüðü o sýkýntýlý günlerimizde þehir olup, ileri derecede Arapça biliyordu. Mýsýr'a son gideþehir dolaþarak ateþli konuþmalar yapmak suretiyle ceði sýrada, Diyanet Riyaseti tarafýndan, kendisinden milletimizi milli mücadeleye teþvik eden milli þairimKur'an-ý Kerim'in Türkçeye tercüme edilmesi istenizin Balýkesir ve Kastamonu konuþmalarý zihinlerimmiþti. Tercümeyi bitirdiði günlerde, namazlarda ayetVeysel Uysal izde hâlâ canlýlýðýný korumaktadýr. lerin Türkçe anlamlarýnýn okunmasýnýn zorunlu hale veyseluysal-@ Milli þairimizden çok fazla konuþulmayan ve getirileceði yönündeki kanun hazýrlýðý yapýldýðýnýn hotmail.com gündeme getirilmeyen yönlerinden birisi; Milli haberinin gelmesi üzerine, tercümeyi göndermekten mücadele yýllarýndan sonra hayal kýrýklýðýna uðrayan, milli þairvazgeçtiði bilinmektedir. Nihayetinde 1931 yýlýnýn ramazan imiz Kur'an-ýn "Kendilerine yazýk eden kimselere melekler, canayýnda Ýstanbul'un büyük camilerinde Kur'an-ýn Türkçe terlarýný alýrken: "Ne iþde idiniz!" dediler. Bunlar: "Biz yeryüzünde cümesi ile "Aþýr"lar (Kur'an-dan bölümler) okutturulmuþ, sonraçaresizdik." diye cevap verdiler. Melekler de: "Allah'ýn arzý ki yýllarda da tekrarlanmýþtýr. geniþ deðil miydi? Hicret etseydiniz ya!" dediler. (Nisâ 97) Ýlahi Merhum Akif 1936'da hastalanarak yurda dönerken Kur'an emri gereðince, 1923 yýlýnda Abbas Halim Paþa'nýn daveti üzermealini dostlarýndan müderris ihsan efendiye býrakarak, dönine, doðup büyüdüðü ve çok sevdiði yurdundan ayrýlmak zorunersem alýrým." Diye vasiyet etmiþtir. O abide þahsiyet, Þefik da kalmýþtýr. Kolaylý beyin 2 yýl emek verdiðiniz Kur'an mealini neden verVatan hasretine dayanamayarak bir yýl sonra baharla birlikmediniz sorusuna "Tercüme güzel oldu, hatta umduðumdan te gelerek, son güz tekrar geri dönmüþtür. Ertesi yýl 1925'ýn daha iyi. Lakin onu verirsem namazda okutmaya kalkacaklar. baharýnda tekrar memlekete dönen ve 1925 Ekimi'nde bir daha Ben o zaman Allah'ýmýn huzuruna çýkamam ve peygamberimin dönmemek üzere gider. Memleketinde yaþama þartlarý yüzüne bakamam." Dediðini rivayet eder. kalmayan o büyük þair, en olgun ve verimli yýllarýnda eþini ve çocuklarýný da alarak üzgün bir þekilde hicret yolunu seçmiþtir. O ayný zamanda inancýnýn gereði olarak mütevazý bir insan. Dergisi Sebilürreþad kapatýlmýþ, iþi ve geliri yok. Mýsýr'a gitme Þiirlerinde benlik, enaniyet, çýkar ve menfaatçilik olmayan, iþini bir daha gözden geçir diyen arkadaþýna "Devamlý polis takkendinden bahsettiði zaman aciz, fakir ifadelerini kullanan. ibatý altýndayým. Ýstiklal marþýnýn þairi tutuklandý dedirttiripte, Hakký savunan, zalimi asla sevmem, gelenin keyfi için kalkýpta bu millete bir de bu acýyý yaþatamam." Diyerek ömrünü inanç geçmiþe sövemem diyen bir þair. Bir gencin niçin sakal býrakdeðerleri, ahlak ilkeleri, milleti ve ülkesi için mücadele ile mýyorsunuz demesi üzerine "Evladým henüz o olgunluða geçiren Mehmet Akif Ersoy, yine bu deðerleri uðruna memeriþemedim." Diyerek mütevazýlýk gösteren bir þair. Diðer leketinden hicret etmiþtir. taraftan aklýnca onu küçük düþürme hesabý yaparak baytar1908-1923 yýllarý arasýnda 6 þiir kitabý yayýnlayan, o kabýmýþsýnýz öylemi diyen birisine ise; "Bir yeriniz mi aðrýyor na sýðmayan hakký savunan, haksýzlýklar karþýsýnda kükreyen acaba?" diyerek anladýðý dilden cevap verme ferasetine sahip insan, sonraki yaklaþýk 11 yýllýk çileli ömründe ise sadece tek bir olan bir þair ve edip. kitap yayýnlayabilmiþtir. Bu süreçte yazdýðý kitabýnýn baþýna Ýnanç deðerlerinden ve onurundan taviz vermeden ilkeli bir aldýðý þiir ise "Hüsran"dýr. hayat çizgisi takip eden, gelecek nesillerimize örnek gösterBen böyle bakýp durmayacaktým, dili baðlý, diðimiz ve gösterebileceðimiz, Milli þairimizi ölüm yýl Ýslam'ý uyandýrmak için haykýracaktým. dönümünde rahmetle, minnetle anýyoruz. Ruhu þad mekâný cennet olsun. Gür hisli, gür imanlý beyinler, coþar ancak,

ÝLAN

S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ'NDEN DÜKKAN VE DAÝRELER SATILACAKTIR 1-Mülkiyeti Kooperatifimize ait, aþaðýda tapu adresi ve muhammen peþin satýþ bedelleri verilen taþýnmazlar satýlacaktýr.

Her bir gayrimenkul ayrý ayrý satýlacaktýr, ihale, kapalý teklif usulü ile yapýlacak, gerektiðinde açýk artýrma ile devam edilecektir. 2- Ýhale 23.01.2013 tarihinde Saat 14:00' de S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi toplantý salonu-ÇORUM adresinde yapýlacaktýr. Teklif mektuplarý ise en geç 23.01.2013 günü Saat 11:00' e kadar S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi muhaberat servisine (Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi No:25/C ÇORUM) teslim edilmiþ veya ihalenin yapýlacaðý adreste elden teslim edilecektir. 3-Geçici teminat teklif tutarýnýn % 3'ü kadardýr. 4-Konu ile ilgili þartname 100,-TL karþýlýðýnda Kooperatifimiz Müdürlüðü'nden temin edilebilecektir. 5- Ýlgili taþýnmazlar ve þartname bedelsiz olarak Çorum Pancar Kooperatifi'nce gösterilir. 6-2886 ve 4734 Sayýlý Ýhale yasalarýna tabi olmayan Kooperatifimiz ihaleyi yapýp yapmamakta, kýsmen yapmakta veya dilediðine yapmakta serbesttir Telefon: 0364 223 13 80 Faks:0364 221 09 11 (Basýn: 19) www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Kendisini talebeliðe kabul

AA. Amerikan bilim adamlarý, geliþmekte olan ülkelerde yaygýn görülen insan papilloma virüsü (HPV) ile obezitenin neden olduðu kanser vakalarýnýn sayýsýnda büyük bir artýþ olduðu uyarýsýnda bulundu. Ulusal Kanser Enstitüsü`nün Amerikan Kanser Derneði ile Hastalýk Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine dayanarak hazýrladýðý raporunda, cinsel yollarla bulaþan HPV`nin sanýlanýn aksine sadece rahim aðzý kanserine yol açmadýðý, vajina, penis, anüs, boðaz, gýrtlak ve dil kanserlerine de neden olduðu belirtildi. Rapora göre diðer kanser türleri azalýrken HPV`nin neden olduðu aðýz ve boyun bölgesi kanser vakalarýnýn erkeklerde yüzde 3,9, kadýnlarda ise yüzde 1,7 oranýnda artýþ gösterdi. HPV`nin neden olduðu anal kanser vakalarý ise erkeklerde yüzde 5,6, kadýnlarda ise yüzde 2,6 oranýnda arttý.

Tefekkür Dünyamýz

Eseleri okumasýný ve yaygýnlaþmasýný tavsiye buyurur. Zamanýn nasýl geçtiði bilinmez. Vakit dolmuþtur. Büyük bir nezaket içinde huzurdan ayrýlýr Dursun Kutlu. Ýçi rahatlamýþtýr. Raþit Yücel Bütün yorgunluk ve ümitrasityücel@ sizlikler bir anda yok olmuþtur. corumhakimiyet. net Sohbetteki insibah ve intihabý derinden hisseder. Artýk ayrý bir alemi içinde taþýmaktadýr. Adýyaman'a döner Dursun Kutlu. Ziyareti gerçekleþtirmenin mutluluðu içindedir. Ondan sonraki hayatý Nur ve Nur talebeleri ile geçmiþtir. Oðullarý ve torunlarý, akrabalarý ve cemaati birlikteliði yýllarca devam etmiþtir. Bundan þunu anlýyoruz: Ýki cihan severi (asm) ehli iman ile alakadardýr, bizler ile ilgilidir. Bizlere "Kardeþlerim" hitabýný kullanmýþtýr asýrlar öncesinden. Manevi alemlerde cereyan eden olaylarý bizler göremiyoruz ama hissediyoruz. Bir çok ziyaret hatýralarýný okuduk ve dinledik . Ama en çok dikkati çeken bu ziyaret oldu benim Dünyamda.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER ÇAÐLI YÜKSEL EÞREF HOCA CAD.NO:25/A GÜLLABÝBEY MAH. 29/B ( GAZÝ SAÐLIK OCAÐI GÖÐÜS HAST.HASTANESÝ KARÞISI 226 56 16 POLÝKLÝNÝÐÝ YANI) 225 63 22

METEOROLOJÝ

HPV ve obeziteye baðlý kanser vakalarýnda artýþ

ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR

eder.

2.314 2.329

1.773 1.783

24 ayar

ALIÞ

93,08

SATIÞ

95,45

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:22 Sayý: 6486 10 OCAK 2013 PERÞEMBE Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : 1, 50 ¨ Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : 50, 00 ¨ Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 ¨ Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 ¨ Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 250, 00 ¨ Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 125, 00 ¨ Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 ¨ Kentiçi : 55 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurtiçi : 160 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Vali Baþköy’e bir destek, bir itiraz M

HP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Vali Sabri Baþköy'ün Polis Okulu ve demiryolu ile ilgili açýklamalarýný desteklediklerini ve sonuca ulaþýlmasý konusunda her türlü desteði vereceklerini belirtti. Çorum’a yapýlacak her güzel iþi takdir ve sevinçle karþýlayacaklarýný, tüm çalýþma ve gayretleri destekleyeceklerini dile getiren Daþdan, þu açýklamalarda bulundu; “Sayýn Valimizin, özellikle demiryolu ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde yapacaðý görüþmelerin baþarýlý geçmesini ve olumlu sonuçlanmasýný caný gönülden diliyoruz. Yýllardýr yýlan hikayesine dönen Demiryolu meselesinin bir an önce çözüme ve sonuca kavuþturulmasý öncelikle bir Çorumlu olarak belkentimizdir. Bu konunun siyaset üstü bir konu

Ercan Daþdan

olmasý bu ilde yaþayan tüm insanlarý yakýnen ilgilendiyor olmasý nedeniyle de sonuna kadar destekliyoruz. Polis Okulu konusu ile ilgili olarak da imar planýna yapýlan itirazýn hukuki içeriðinin kamuoyu ile paylaþýlmasý ve itiraz gerekçelerinin kamuoyu tarafýndan bilinmesi gerektiðini düþünüyoruz. Polis Okulunun yerinin belirlenmesi konusunda kamuoyunun bilgilendirilmediði, eski binanýn durumu, mevcut belirlenen yerin uygun olup olmadýðý gibi birtakým konular Çorumlular tarafýndan bilinmemektedir. Özellikle ilimizde imar konularýnda birtakým problemler ve söylentilerin çok yaygýn olmasý bu konuda vatandaþlarýn aydýnlatýlmasý gerekliliðini ortaya koymaktadýr.”

‘Karaelmas’a yine kan damladý’ M

emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Zonguldak Kozlu Maden Ocaðý’nda metan gazý püskürmesi sonucu hayatýný kaybedenler ve yaralýlarla ilgili basýn açýklamasý yaptý. Saatçi, “Zonguldak'ta Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüðü Kömür Ocaðý’nda ‘ani metan gazý püskürmesi’ sonucu oluþan göçükte 8 maden iþçisi hayatýný kaybetti. Kurtarma çalýþmalarý sýrasýnda bir madenci de ocaktan aðýr yaralý

çýkarýldý.” dedi. Ýþ Güvenliði konusundaki yaptýrýmlarýn yetersizliðinin bu kazalara davetiye çýkardýðýný açýklayan Saatçi, þöyle konuþtu; “Yaþanan her kaza sonrasý yazdýðýmýz ve açýkladýðýmýz iþ güvenliði konusunda halen somut bir adýmýn atýlmamasý yeni kazalara davetiye çýkarmaktadýr. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, kazanýn yaþandýðý kömür ocaðýnýn 16 Kasým 2012'de denetlendiði ve eksik hususlarýn tespit edildiði

açýklamasýný yaptý. Ýþ güvenliði konusundaki yaptýrýmlarýn yetersizliðinin kazalara ve can kayýplarýna sebep olduðunun en büyük ispatý, bu kazadýr. Kozlu'da yaþanan kazada dikkat çeken bir baþka husus ise taþeron firma olayýdýr. Ýþçilerin taþeron firma üzerinden çalýþtýrýlmasý ve sosyal güvenceleri açýsýndan yaþanan sorunlar bu uygulamanýn kaldýrýlmasý sonucunu getirmelidir. Devletin, ayný parayý vermesine karþýn taþeron kullanmasý, çalýþma hayatýna vurulan bir

darbe ve çalýþma barýþýný bozan bir sabotajdýr. Kaza sonrasý devletin bir bakan seviyesinde olay yerinde olmasý, memnuniyet vericidir. Ancak, kazaya yaklaþým sadece ziyaretle sýnýrlý kalmamalý, bundan sonra bu tür kazalarýn yaþanmamasý için yapýlacak çalýþmalarýn da baþlangýcý olmalýdýr. Memur-Sen ailesi olarak yaþanan kazalardan, yapýlan hatalardan ders alýnmasý ve tekrar edilmemesi en büyük temennimizdir. Kazada hayatýný kaybeden maden

orum Belediyesi Velipaþa Konaðý Aile Eðitim Merkezi tarafýndan ailelere yönelik olarak düzenlenen Çarþamba seminerleri baþladý. Pdr. Uzmaný ve Evlilik Danýþmaný Nalan Yardýmcý tarafýndan, ‘Ailede Olasý Krizler ve Çözüm Yollarý’ anlatýlýrken, mutlu aileler oluþturmak için, ailelerin bilinçlenmesi gerektiði vurgulandý. Belediye’den yapýlan açýklamaya göre, bilinçli ailelerin birbirleri arasýnda saygý, sevgi, hoþgörü ve paylaþým olmasý gerektiðini anlatan Nalan Yardýmcý, “Kadýnerkek herkes bir ömür mutlu olmak ümidiyle evlilik yolculuðuna

Velipaþa Konaðý Aile Eðitim Merkezi’nin seminerleri baþladý. çýkar. Tabii bu yolculuk sýrasýnda ayný evi paylaþmak, çocuk sahibi olmak, maddi-manevi sorumluluklar gibi birtakým konular yüzünden pek çok sorunla karþýlaþýlabilinir. Kimi çiftler karþýlýklý anlayýþ ve empatiyle bu

sorunlarý kolayca aþarken kimi evlilikler derin darbeler alýr. Böyle olumsuz durumlarda ise en az çiftler kadar çocuklar da zarar görür ve aileye bir mutsuzluk hâkim olur. Halbuki aile içi iletiþimde birkaç püf noktaya dikkat ederek

hem eþler arasý aþký taze tutmak hem de çocuklara mutlu bir yuva saðlamak mümkündür” dedi. Sevgiyle ve bir ömür sürmesi hayaliyle evlenen birçok çiftin bir süre sonra sýradan hale

Ç

Süleyman Beledioðlu

Süleyman Beledioðlu tarafýndan ‘Okul-Aile Ýliþkisi ve Çocuk’ konulu bir seminer verilecek. Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, vatandaþlarý seminere davet ederek, "Yararlý bir seminer olacak, okula giden öðrenciler ile velilerimizi seminerimize bekliyoruz" diye konuþtu.

Ahmet Saatçi

iþçilerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ve mesai arkadaþlarýna sabýr ve baþsaðlýðý, yaralý iþçilerimize de acil þifalar diliyoruz.”

gelen hayatlarýndan yakýndýklarýný anlatan Yardýmcý, "Mutlu bir ömür hayaliyle evlendikleri halde, sonradan tekdüze hayatlara dönen beraberliklerde bir þeylerin yanlýþ gittiðini düþünmekte fayda var. Özellikle de çocuk sahibi olunduktan sonra çiftler arasýndaki iliþkinin artýk ebeveynlik rolüne bürünmesiyle iliþki, git gide kendi haline býrakýlmýþ, monoton bir yaþama yol açabiliyor. Oysaki annebabanýn evliliðinde mutlu olmasý, çocuðu da doðrudan etkileyen bir durumdur. Bu yüzden ailenin odaðýnda mutluluk yer almalýdýr." þeklinde konuþtu.

Öðrencilerin yaþadýðý okul korkularýnýn gelecekte yaþama dair her þeyden korkuya dönüþebileceðini vurgulayan Betül Özseçer, çocuklarýn önceleri hastalýk ya da baþka bir bahane ile anne ve babasýnýn bilgisi ýþýðýnda okula gitmediklerini, bu tür sorunlarla karþýlaþan ailelerin bu konferansý mutlaka izlemeleri gerektiðinin altýný çizdi.

Ambulans helikopter açýklamasý Ç

orum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, bir yerel gazetenin 7 Ocak 2013 tarihli sayýsýnýn 6. sayfasýnda yer alan ‘Bir Helikopterle Geldi, Bir Diðeri ile Geri Gitti’ baþlýklý haberde “Fuar alanýndaký helikopter pistine, biri Ankara'dan diðeri Samsun'dan gelen iki 112 helikopter ambulansýnýn indiði ve Ankara'dan gelen helikopterden yürüyerek bir kiþinin, Samsun'dan gelen diðer helikoptere binerek Samsun istikametine gittiði ve helikopterden helikoptere aktarma yapan kiþinin kim olduðu ne sebebiyle böyle bir aktarmanýn yapýldýðý anlaþýlamadý” þeklinde habere açýklýk getirdi. Konuyla ilgili Ýl Saðlýk

Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada, “Çorum Ýl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baþhekimliði'nin bilgisi ve koordinasyonu dahilinde, 6 Ocak 2013 tarihinde, Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi’nde Karaciðer nakli için yatmakta olan bir hasta için Tokat’ta uygun karaciðer bulunmus, uygun bir þekilde alýnýp, kara ambulansý ile Samsun'a doðru yola cýkartýlmýþtýr. Organ naklini gerçekleþtirecek olan Doç. Dr. Sacit Çoban’ýn Ankara'da olmasý sebebiyle zamana karþý bir yarýþ baþlamýþ ve 21.04.2010 tarih ve B.1O.0.TSH.0.16.08 sayýlý Ambulans Hava Aracý Ýþletilmesine Dair Esaslar Genelgesinin Hava

E

ðitim- Ýþ Sendikasý Genel Sekreteri Mehmet Akýncý ve Sendika üyeleri CHP'yi ziyaret etti. Ziyarette yaptýðý konuþmasýnda Çorum insanýnýn güler yüzlü tavýrlarýndan dolayý teþekkür eden Akýncý, ziyaretin asýl amacýnýn 9 Ocak'ta Ankara'da yapmayý planladýklarý büyük öðretmen yürüyüþü olduðunu söyledi. Akýncý, "Yürüyüþe yeni fikirleri ve çözüm önerisi olan herkesi davet ediyoruz." dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti bildiren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas da, Türkiye'nin sosyal, kültürel bakýmdan geliþmediðine vurgu yaparak, "AKP tek düze bir toplum yaratýyor.

8

Bonus Hoca Çorum’da orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan yürütülen 'Anne Eðitimi' seminerine konuþmacý olarak Eðitim Danýþmaný, öðrencilerin "Bonus Hoca" diye bildikleri Süleyman Beledioðlu katýlacak. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonunda bugün saat 13.30’da Eðitim Danýþmaný

CHP'ye nezaket ziyareti Çocuklarý 4+4+4 eðitim sistemi ile çað dýþý bir eðitime mahkûm ediyor." dedi. Bu eðitim sistemine boyun eðmediklerini söyleyen Atlas, uygulanan sistemin üretimi bitirmek isteðini de sözlerine ekledi. "Daðda askeri, polisi þehit edenler bugün gizli tanýk olarak dinlenebiliyor. Kendilerini kýnýyorum" diyen Atlas, iktidarýn dünyada bir ilke imza attýðýný ve Türkiye'de ulusal bayramlarýn kutlanmasýný neredeyse yasakladýklarýný ifade etti. Atlas, ziyaret sonunda Eðitim-Ýþ heyetine teþekkür etti.

Hollanda’da Çorum tanýtýmý

Mutluluðun sýrlarýný öðrendiler Ç

Eðitim- Ýþ Sendikasý Genel Sekreteri Mehmet Akýncý ve Sendika üyeleri CHP'yi ziyaret etti.

-13 Ocak 2013 tarihleri arasýnda Hollanda’nýn Utrecht kentinde yapýlan Uluslararasý Vakantiabeurs Turizm ve Rekreasyon Fuarý’nda Çorum tanýtýmýnýn devam ettiði bildirildi. Fuara Çorum’u temsilen Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Bülent Kankurdan, Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði Çorum Ýl Koordinatörü Mustafa Türk ve Anitta Hotel'i temsilen Genel Müdür Yardýmcýsý Seval Demirci Güccan, Satýþ Pazarlama Müdürü Onur Býyýklý ve Life Club & Spa Müdiresi Özlem Filiz Üçüncü katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum ekibi ve Anitta

görüþen Çorum ekibi, görüþmelerine fuar sonuna kadar devam edecekler. 2012 yýlýnda 128 bin turizm profesyonelinin katýldýðý Vakantiabeurs Fuarý'na 2013 yýlýnda 150 bin ziyaretçinin katýlmasý bekleniyor.

Açýklamanýn sonunda, “Çorum’u gerek yurt içi gerekse yurt dýþýndan maddi, manevi tüm güçleriyle tanýtmaya çalýþan Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi ve Anitta Hotel yetkililerine tüm Çorumlular adýna teþekkür ederiz.” denildi.

Fuara Çorum’u temsilen katýlým oldu.

Eczacý Odasý’na ziyaret V

eteriner Odasý Baþkaný Arif Akar, Genel Sekreter Serdar Doðan, Muhasip Hacý Özgün ve Üye Necati Yüce, Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Geçtiðimiz Salý günü gerçekleþtirilen ziyarette, baþta veteriner ilaçlarý olmak üzere toplum saðlýðýný ilgilendiren konulara deðinildi, görüþ alýþ veriþinde bulunuldu.

Veteriner Odasý Baþkaný Arif Akar, Eczacý Odasý’ný ziyaret etti.

Meslekte 25. yýl ödülü M

Ambulans icin Týbbý Kriterler baþlýðýnýn 7.3.1.10. maddesindeki organ, organ nakli

esleðinde bu yýl 25. yýlýný dolduran Dost Haber Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Servet Seyfettin Mete, "Mesleðinin Duayenleri" ödülüne layýk görüldü.

istinaden, Doç. Dr. Sacit Çoban, Ankara 112'ye ait ambulans helikopter ile yola çýkarýlmýþtýr. Samsun 112'e ait Ambulans He1ikopter de Çorum'a doðru yola çýkarýlmýþtýr. Saat 15:23'de her iki 112 Helikopter Ambulans da Çorum'a inmiþ ve Doç. Dr. Sacit Çoban, helikopter deðiþikliði yaparak, Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ndeki karaciðer nakli ameliyatýna yetiþtirilmiþtir.” bilgileri kaydedildi.

Gazetecilik mesleðinde 25 yýlýný dolduran Dost Haber Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Servet Seyfettin Mete'ye 25. yýl ödülü. 1 Aðustos 1988 yýlýnda gazetecilik mesleðine baþlayan ve çeyrek asýrdýr yerel ve yaygýn basýn

olacak hasta veya organ nakli ekibinin taþýnmasý gerektiði durumlar hükmüne

Hotel yetkilileri Türkiye’nin bulunduðu holde yer alan Yeþilýrmak Havzasý standýnda Çorum’u en iyi þekilde tanýtmaya devam ediyorlar. Fuarda çok sayýda Hollandalý ve Avrupa'nýn diðer ülkelerinden acente ve tur operatörleriyle

Mete'ye 25. yýl ödülü.

sektöründe baþarýlý çalýþmalara imza atan Servet Seyfettin Mete, meslek hayatýnda 25 yýlýný geride býrakýyor. 1 Aðustos 2013 tarihinde 25 yýlý doldurup 26. yýla 'merhaba' diyecek olan Mete, gazetecilik mesleðinde duayenliðini aldýðý bu ödülle ortaya koydu. Çorum'da yayýn yapan Hitittv tarafýndan siyaset, iþadamý, sanat ve medya dallarýnda "2012 Yýlýn Enleri Deðerlendirmesi" ödül töreninde "Mesleðinin Duayenleri" ödülüne

layýk görülen Mete, ödülünü ÇESÝAD Yönetim Kurulu

Baþkaný Mehmet Yýldýrým'ýn elinden aldý.

"Mesleðinin Duayenleri" ödülüne layýk görülen Mete, ödülünüÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým'ýn elinden aldý.


PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

S

Randevu arasý beþ dakikaya düþürüldü

aðlýk Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan ve hastanelerde yýðýlmalarý önlemeyi ve kaynaklarýn daðýtýmýný daha düzenli þekilde saðlamayý amaçlayan Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Çorum kotalarý artýrýldý. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Hitit

Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Musa Zorlu, “Bilindiði üzere ilimizdeki hastalarýmýz, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) sayesinde 182 hattýný arayarak, istediði branþ ve doktordan randevu alýp, kendi belirlediði bir saatte muayene

Op. Dr. Musa Zorlu

olabiliyorlar. MHRS sisteminde ayný doktor için her hastaya 10 dakikalýk sürelerde randevu veriliyordu. Yapýlan çalýþmalar sonucunda daha fazla hastamýzýn Merkezi Hastane Randevu sisteminden faydalanmalarý için iki randevu arasý 5 dakikaya düþürülmüþtür.” dedi.

Zorlu, bütün hastalarýn hastaneye gelmeden önce 182 hattýný arayarak randevu almalarýný, randevu saatinden 20 dakika önce hastaneye gelmelerinin yeterli olacaðýný ve bu sayede hastalarýn beklemeden daha kaliteli ve rahat poliklinik hizmeti alacaklarýný söyledi.

Üst solunum enfeksiyonlarýna dikkat T

Sonbahar ve kýþ mevsiminde havadaki sýcak-soðuk ve nem farkýnýn, alerjik nedenlerin, burun ve aðýz içerisinde olan anatomik bozukluklarýn, stres, hava kirliliði, sigara gibi nedenlerin üst solunum yolu enfeksiyonlarýna karþý yatkýnlýðý artýrdýÜst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn solunan havaya aðýz ðýný belirten Çiçek, immün yetmezliði, kanser tedavisi alan, 65 ve burundan çýkan hava partikülleri ile yayýldýðýný, bu havanýn yaþ üstü kronik akciðer hastalýðý olan hastalarýn bu tür rahatsýzsolunmasý ve temas yoluyla bulaþtýðýna dikkat çeken uzmanlar, lýklarý olduðunda mutlaka doktora baþvurmalarýný önerdi.. bu tür rahatsýzlýðý bulunan kiþilerin bol sývý almalarýný, istirahat Uzman doktor Çiçek, bu rahatsýzlýkla kendilerine baþvuetmelerini, hijyen kurallarýna uymalarýný ve gerekli hallerde de medikal destek almalarýný öneriyor. ran hastalarýn þikayetlerini dinledikten sonra, genel bir aðýz burun muayenesi yaptýklarýný, bunlarýn dýþýnda gerekli görüldüHitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Yücel Çiçek, mevsim itiðünde ileri tetkik için kan tahlili, sinüs filmi, tomografi, endosbariyle üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn özellikle geçiþ dökopik muayene yaptýklarýný belirterek, “Sonrasýnda önerilerde nemi olan sonbahar ve soðuk hava þartlarýnýn hakim olduðu kýþ bulunuyoruz. Bol sývý alýmýnýn, iyi beslenmenin vücut direnciaylarýnda arttýðýný, hastalýklara sýklýkla virüslerin neden olduðuni artýracaðý ve hastalýðýn iyileþmesinde faydalý olduðunu,özelnu ifade ederek, bakteriyel enfeksiyonlarýn eklenmesi ile hastalikle el yýkama alýþkanlýðýnýn ev ve iþ ortamýnda sýkça yapýlmaDr. Yücel Çiçek lýðýn kliniðinin daha da aðýr seyrettiðini belirtti. sýný, saðlýk çalýþanlarýnýn özellikle eldiven ve dezenfektan solüsHastalarýn çoðunluðunun ateþ, kýrgýnlýk, halsizlik, burun týkanýklýðý, yonlarý kullanmalarýnýn yararlý olacaðýný yine hapþýrma ve öksürme sýrasýnda burun akýntýsý, hapþýrma, geniz akýntýsý,baþaðrýsý,ses kýsýklýðý gibi þikayetlerelle ve kolla havaya enfekte partiküllerin yayýlmasýnýn engellenmesi gerektile kendilerine baþvurduðunu dile getiren Çiçek, bu tür rahatsýzlýklarla gelen ðini, solunan havanýn nemlendirilmesinin yararlý olacaðýný ve mutlaka istirahastalarda tüm üst solunum yolunu, özellikle aðýz ve burun boþluðunu, geniz hat etmeleri gerektiðini hastalara söylüyoruz” diye konuþtu. bölgesini, sinüsleri, ses tellerinin olduðu gýrtlak ve soluk borusuna kadar olan ürkiye’yi etkisi altýna alan soðuk hava ile birlikte uzmanlar, vatandaþlarý üst solunum yolu enfeksiyonlarýna karþý uyar-

dý.

tüm bölgeyi muayene ettiklerini, nezle, grip, farenjit, tonsillit,larenjit , sinüzit gibi hastalýklarýn tespit edildiðinde tedavi sürece planladýklarýný belirtti.

Çiçek, Ekim ayýnda yapýlan grip aþýsýnýn özellikle 65 yaþ üstü insanlarda kronik akciðer hastalýðý olanlarda yararlý olduðunu sözlerine ekledi.(ÝHA)

Genç Turizmciler Derneði EMITT Fuarý’na gidiyor

Ç

Ders çalýþma salonu Osmancýk Karadenizliler Derneði ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi tarafýndan dernek merkezinde açýldý.

Osmancýk’ta ders çalýþma salonu açýldý

Ç

orum'un Osmancýk ilçesinde öðrencilerin vakitlerini daha verimli deðerlendirmeleri amacý ile kitap okuma ve ders çalýþma salonu açýldý. Ev ve okul ortamý dýþýnda farklý bir ders çalýþma ortamý sunulan salonda, öðretmenler ders çalýþan öðrencilere yardýmcý oluyor. Yapýlan açýklamaya göre, ders çalýþma salonu Osmancýk Karadenizliler Derneði ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi tarafýndan dernek merkezinde açýldý. 22 öðrencinin kayýt yaptýrdýðý salon, öðrencilerin ders çalýþma ortamýna en rahat uyum saðlayabileceði þekilde tasarlandý. Ders çalýþma masalarýnýn boyutlarý ve öðrencilerin oturacaðý koltuklar da yaþ gruplarýna göre ayarlandý. Öðrencilerin arkadaþlarýyla birlikte olduklarý okul dýþý ortamlarda daha verimli ders çalýþtýklarýný söyleyen Türkiye Dil

ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Baþkaný Kazým Sekili, “Çocuklarýmýzýn geleceðe ve hayata daha pozitif bakýþýnda güven duygusunun çok önemli bir yeri vardýr. Bu güven duygusunu oluþturabilmek için çocuklarýmýzýn geliþimine katký saðlamak istiyoruz. Bu amaçla açtýðýmýz salonda uzman öðretmenlerimiz öðrencilere destek oluyor. Ders çalýþma faaliyetinin dýþýnda öðrencilerin sosyal geliþimine katký saðlayacak film izleme saati gibi etkinliklerimiz de var.” dedi. Hafta içi her gün iki saat ders çalýþýlan salonda 10 dakikalýk teneffüs yapýlýyor. Teneffüste öðrencilere meyve suyu ve kek ikram ediliyor. Osmancýk Karadenizliler Derneði ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi ders çalýþma salonlarýný ilçe genelinde yaygýnlaþtýrmayý hedefliyor.

orum Genç Turizmciler Dernek Baþkaný Duran Doðan, Çorum’un, Vali Sabri Baþköy himayesinde 2013 Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý'nda (EMÝTT) en iyi þekilde tanýtýlacaðýný belirtti. 24-27 Ocak 2013 tarihleri arasýnda TÜYAP'ta 17. kez düzenlenecek olan Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat FuDuran Doðan arý’nda bütün katýlýmcýlarýn kendilerini ifade etme ve ürünlerini tanýtma fýrsatý bulacaðýný, bu fuarýn Çorum için büyük fýrsat olduðunu söyledi. Doðan, “Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi’nin müþterek düzenlediði organizasyona Çorum’daki oteller, Çavuþoðlu Turizm ve Çorum Genç Turizm Derneði de destek veriyor. Çorum'un yerel dokusunun yanýnda en önemli kültürel miraslarýndan biri olan Hitit medeniyeti de EMITT'te tanýtýlacak. Tarihi ve doðal güzelliklerine raðmen turizmde hak ettiðini bulamayan Çorum, bu yýl diðer yýllarda olduðu gibi Türkiye'deki turizmin güç kaynaðý EMITT'e güçlü bir þekilde katýlarak bölgemize daha fazla turist getirmeye çalýþýyor. Fuar organizasyon yapan ve desteklerini veren Sayýn Valimize, Belediye Baþkanýmýza, katýlýmcýlara ve Çorumlu turizm gönüllülerine teþekkür ederim.” dedi.

Yayaya çarptý

Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. B.Y. isimli elektrikli bisikletle giden sürücü M.G. isimli yayaya çarptý. Yaralanan yaya sürücüden davacý oldu.

Osmancýk Belediyesi ilçede bulunan sokak köpeklerinin rehabilitasyona baþladý.

Sokak köpekleri gözetimde O

smancýk Belediyesi ilçede bulunan sokak köpeklerinin rehabilitasyonu, parazitlerden arýndýrma, aþýlama, kýsýrlaþtýrma için çalýþma baþlattý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Veteriner Hekimler gözetiminde yapýlan tedavi iþlemlerinin bir hafta süreceðini bildirdi. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediyesi sokak köpeklerinin tedavi, aþýsý için veteriner hekimler gözetiminde çalýþma baþlattý. Ýlçede bulunan sokak köpekleri toplanarak Temizlik Ýþleri Müdürlüðü bahçesinde mobil veteriner kliniðinde tedavi ve gözetim altýna alýndý. Sokak köpeklerinin rehabilitesi için veteriner hekimlerin gözetiminde tedavi ve aþýlama iþ-

lemlerinin baþladýðýný ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, “Ýlçemizde bulunan sokak köpeklerimizi ilgili yasa gereðince toplayarak aþýlamasý, tedavisi için çalýþmalar baþlattýk. Bu kapsamda sokak köpeklerine özellikle kuduza karþý aþýlamalarý yapýlýyor. Ayrýca özel bölümlerde de köpekler gözetim altýnda tutuluyor. Gerekli itinayý bu konuda göstererek hassasiyetle üzerinde duruyoruz.” dedi. Sokak köpeklerinin belirli periyodik aralýklarla bu iþlemlere tabi tutulmaya devam edileceðini bildiren Baþkan Yazýcý, bir hafta süresince ilçede bulunan sokak köpeklerinin aþýlanýp tedavi edileceðini kaydetti.

Hem eþini hem annesini dövdü

Sungurlu’da alie kavgasý yaþandý. E.K. ile eþi Ö.K. tartýþtý. Ailevi nedenlerden dolayý çýkan kavgada E.K. eþi Ö.K. ve annesi Z.K.’yý dövdü. Kadýnlar E.K.’dan þikâyetçi oldu.

Çorum Caddesi’nde kaza

di.

Ýskilip’de Çorum Caddesi’nde kaza meydana gel-

S.K. araçla gideken, Çorum Caddesi’nde Þ.Ç.’nin aracý ile çarpýþtý. Kazada yaralanan U.B. isimli genç ilk tedavisinin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.

15

Mimar Sinan HEM’den teþekkür Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi kursiyerleri Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.

M

imar Sinan Halk Eðitim Merkezi Ayan, “2011-2012 öðretim yýlý kursiyerleri, Sevgi Evleri’nde kalan içerisinde Aile Eðitimi kursu bünyesinde öðrencilerle tanýþmak ve aldýklarý bilgileri 35 kiþi 12-18 yaþ grubu çocuðu olan anne yerinde uygulamalak amacýyla Sevgi babalar ve 35 kiþi, 11-17 yaþ grubu çocuðu Evleri’ni ziyaret ettiler. olan annelere açýlmýþ olan bu kurs 16 hafta sürmekte ve bu 16 haftayý baþarýyla bitiren Aile Eðitimi kurslarýna 2011-2012 katýlýmcý anne ve babalar baþarýyla eðitim öðretim yýlýnda Mimar Sinan tamamladýklarýnda Mimar Sinan Halk Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker ve Okul Eðitim Merkezince katýlým belgelerini Müdürü Oðuz Ýyibil’in desteði ile almaktadýrlar. baþladýklarýný belirten Aile Eðitim Kursu Eðitimcisi Aynur Ayan, geçen öðretim Bizlere bu imkaný veren Halk Eðitim yýlýnda 80 katýlýmcýdan 66 tanesine belge Merkezi Müdürümüz M. Oðuz Ýyibil’e, verdiklerini, belge daðýtým törenine katýlan Sevgi Evleri'nin kapýlarýný açan baþta Sevgi Evleri Müdürü Ömer Pehlivan’ýn Sevgi Evleri Müdürü Ömer Pehlivan’a, Fevzi Þeker açýklamalarý ve daveti üzerine küçük bir kursa ev sahipliði yapan Mimar Sinan grupla Temmuz ayýnda Sevgi Evleri’ni Ýlköðretim Okul Müdürü Ahmet Çek'e ve ziyaret ettiklerini, Ramazan’da iftar etkinliði bu iki kurum arasýnda köprü vazifesini üstlenen ve her düzenleyip çocuklarý yemeðe aldýklarýný ve mahalle etkinliðimizde yanýmýzda bulunan Mahalle çocuklarý ile halý saha maçý yap-malarýna olanak Muhtarýmýz Fevzi Þeker Bey’e gösterdikleri vefa ve saðladýklarýný söyledi. sergiledikleri samimiyetten ötürü þükranlarýmý arz ederim.” diye konuþtu.

Müze açýlýþa hazýr Ý

skilip Belediyesi tarafýndan Kalemalzemelerin getirilmesi duyuruboðazý Mahallesi’nde Restorassunda bulunuluyor. yonu tamamlanan Etnografya MüYapýlan duyuruda "Ýskilip zesi’nin, Belediye Restorasyon usBelediyesi Etnografya Müzetalarýnýn titizlikle yürüttükleri çalýþsi"nde sergilenmek üzere getirimalarý sonucunda açýlýþa hazýr hale len malzemeler özüne uygun olagetirildiði bildirildi. rak onarýlacak, kime ait olduðu Ýskilip Belediyesi’nden yapýve kullanýldýðý tarih bir plaket lan açýklamaya göre, çalýþmalar deüzerine yazýlarak ziyaretçilerin vam ederken Müzede sergilenecek beðenisine sunulacaðýna vurgu materyallerinde hazýrlanmasýna Ýskilip Etnografya Müzesi açýlýyor. yapýlýyor. baþlandý. Müzede geçmiþte günlük ‘Tarihe Bir Ýz Býrakýn’ sloyaþamda kullanýlmýþ tüm eþya ve malzemeler sergiganýyla baþlatýlan materyal toparlama çalýþmasýnda lenecek. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Belediye bünyesinde kurulan bir komisyonla birlik“Müze, bu vasfý ile tarihi süreç içinde yaþanmýþlýkte çok sayýda gönüllü de görev alýyor. larý, geleneksel kültürü, el sanatlarýný ve el sanatlarý Belediyeden yapýlan duyurularda belirtilen ürünleri ile Ýskilip'in kültürel zenginliðini yansýtamalzemelerin yeniden hayat bulmasý ve gelecek necak.” dedi. sillere aktarýlarak tanýtýlmasýna imkan saðlayacak Bir taraftan materyaller bir araya getirilirken çalýþma hakkýnda bilgi almak için Ýskilip Belediyesidiðer yandan Belediye merkezi anons sisteminden nin 0 364 51160 62 numaralý telefonuna veya BeleÝskiliplil’e duyuru yapýlarak geçmiþte evde veya diye Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü’ne bizzat dükkânlarda el sanatlarý üretiminde kullanýlan tezbaþvurmalarý halinde gerekenin derhal yapýlacaðý gah, düzenek ve ürünler, giyim ve günlük yaþamda belirtildi. kullanýlan kaderine terk edilmiþ her türlü eþya ve

2

‘Türkiye Sakin Þehirler’ proje baþvurusu tamam

012 Yýlýnda Cittaslow kriterlerini yerine getirerek ‘Türkiye Sakin Þehirler’ aðýna baþvuru yapýlmasý amacýyla Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Belediye Baþkaný Numan Sezer ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar'ýn verdiði startla baþlatýlan proje dosyasýnýn hazýrlanmasý tamamlandý. Proje üyeleri tarafýndan dosyada son deðerlendirmeleri yapmak üzere Ýskilip Belediyesi’nde gerçekleþtirilen toplantý sonrasýnda proje dosyasýnýn önümüzdeki günlerde Cittaslow Türkiye Komisyonu’na gönderileceði belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, dosyada Cittaslow Türkiye Komisyonu’nun belirlediði kriterlerden Ýskilip'te bulunanlarýn iþlendiði, yine komisyonun istediði 59

‘Türkiye Sakin Þehirler’ aðýna baþvuru yapýlmasý için proje hazýrlandý kriterin en az yüzde bakýlýyor. yer almak isteyen þehir 50’sinin Ýskilip'te var olve ilçelerin dünya sahDünyada ilk kez duðu belirtilerek, Ýskinesinde yer almasýný Ýtalya'da oluþturulan lip'in Türkiye aðýna rasaðlayan bir kent birliðiCittaslow kavramý ile hatlýkla alýnacaðý deðerdir. kurulan birlik, þehirlerin lendirilmesinde buludokusunu, þehirde yaþaÝskilip Belediye nuldu. yan sakinlerin yaþamlaBaþkaný Numan Sezer, Cittaslow Türkiye rýný standartlaþtýrarak, “Sakin Þehirler aðýna aðýnda þu an Akkaya, yerel özelliklerin korunkatýlýmla birlikte ÝskiGökçeada, Perþembe, masý amacýyla kuruldu. lip'te turizm çabalarý yeSeferihisar, Taraklý, ViCittaslow, küreselleþme ni bir ivme kazanacak, ze, Yalvaç ve Yenipazar nedeniyle homojen meilçemiz evrensel anlamolmak üzere 8 ilçe bulukanlardan biri olmak isda tanýtým imkânýný elde nuyor. Bu sayýnýn Ýskitemeyen, yerel kimlik ederek yeni bir cazibe lip’le birlikte dokuza çýve özelliklerin korunave çekim merkezi olakacaðýna kesin gözüyle rak dünya sahnesinde caktýr.” dedi.

Ýskilip’te 147 çift evlendi Ç

orum’un Ýskilip ilçesinde 2012 yýlýnda 147’ye çift nikah masasýna oturdu. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, ilçenin nüfusunun göz önüne alýndýðýný 2012’de çok sayýda nikah gerçekleþtiðini söyledi. Bu süreçte, nikah iþlemlerinin aksamadan kýsa sürede gerçekleþtirilmesinin kendileri açýsýndan önem arz ettiðini dile getiren Sezer, “Biz de elimizden geldiðince böylesine mutlu günlerinde çiftlerimizin ve ailelerinin yanýnda olmaya çalýþýyoruz. Yeni bir birlikteliðe “evet” diyen tüm çiftlerimize uzun ve mutlu bir birliktelik diliyorum” dedi.(ÝHA)

Ýskilip’te 2012 yýlýnda 147’ye çift nikah masasýna oturdu.


16 PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Atýk pil toplama kampanyasý Ç

orum’un Sungurlu Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda ilçedeki ilköðretim okullarýna yönelik atýk pil toplama kampanyasý baþlattý. Belediye Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen proje kapsamýnda ilçe merkezindeki ilk ve ortaokullarýna atýk pil toplama makinesi daðýtýmý gerçekleþtirildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü’nde düzenlenen toplantýda konuþan Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, çevreye duyarlý bireylerin yetiþmesi amacýyla baþlattýklarý kampanyada baþlangýç

Sungurlu Belediyesi atýk pil toplama kampanyasý baþlattý.

noktasý olarak ilköðretim okullarýný seçtiklerini söyledi. Son yýllarda artan pil kullanýmýnýn, insan saðlýðýnýn yaný sýra

temiz bir çevre için tehdit oluþturduðunu ifade eden Baþkan Uzunkaya, “Okullara daðýttýðýmýz atýk pil toplama makineleri ile

baþta çocuklar olmak üzere bütün vatandaþlara, atýk pil toplama alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý ve gerekli eðitimin

verilerek çevreye karþý daha bilinçli bir toplum oluþmasýna katkýda bulunulmasý amaçlanmýþtýr” dedi. Atýk pil toplama makinesi hakkýnda bilgiler veren Uzunkaya, makinenin pili gerekli ölçümler sonrasýnda haznesine aldýðýný, eðer pil boþsa hediye verdiðini, dolu ise pili tekrar iade ettiðini belirtti. Uzunkaya, 1 adet pilin 20 çuval topraðý radyasyon yayarak yok ettiðine dikkat çekerek, belediyenin kampanyanýn bu yönüyle de çevreye duyarlý bir hizmette bulunduðunu sözlerine ekledi.(ÝHA)

‘Geneneksel Ordulular Gecesi’ Ý

lki 2010 yýlýnda yapýlan ‘Geleneksel Ordulular Gecesi’, 12 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 13:00’de Anitta Otel’de düzenlenecek. 2010 yýlýnýn Temmuz ayýnda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Aziz Usta, Tayfun Kovancý ve Mehmet Ali Kuru tarafýndan baþlatýlan bu etkinlikler geleneksel olarak devam edecek. Düzenlenecek etkinliklerin sadece yemek, müzik ve eðlence programlarýndan ibaret olmadýðýný, ayný zamanda yöreye ait folklorik gösterilerin de hazýrlandýðýný kaydeden Mehmet Ali Kuru, etkinlikle ilgili þunalrý söyledi; ‘Geleneksel Ordulular Gecesi’ üzerinde konuþulmasý gereken bazý hususlar olabilir. Daha önceki yýllarda baþlatýlamaz mýydý? Gündüz deðil de, gece olamaz mýydý gibi sorular sorulabilir. Bu sorularý ‘Geleneksel Ordulular Gecesi’ üzerine yürütme kurulunun kendi aralarýnda özelde

tartýþacaðý tabi konular olarak görüyorum. Ben bu konularý ileride düzenlenecek Geleneksel Ordulular Geceleri’nin daha iyi olacaðýnýn bir habercisi olarak düþünüyor ve yapýlan hizmetler hakkýnda düþüncelerimi sizlerle paylaþmak istiyorum. Her þeyden önce bu organizasyonun dýþarýdan göründüðü gibi basit ve kolay bir iþ olmadýðýný belirtmek isterim. Bu organizasyon için yapýlan gayretleri ve harcanan mesaiyi yakinen biliyorum. Ordulular Platformunun bir üyesi olarak yapýlan çalýþmalarý takdirle karþýlýyorum. Bir kere yapýlan faaliyet hiçte küçümsenecek bir faaliyet deðil. Çorum ilinde Kamu ve özel sektörde hizmet üreten pek çok deðerli insanýmýz var. Herkes bulunduðu yer itibarýyla çok kýymetli hizmetleri yapýyorlardýr. Ordulu hemþerilerimiz Çorum ilinde hizmetlerini sürdürürken, kendi memleketinin insanlarý ile buluþup se-

Sungurlu’da yapýlacak olan 100 yatak kapasiteli öðrenci yurdunun temeli atýldý

Kýz yurdunun temeli atýldý Ç

orum’un Sungurlu ilçesine yapýlacak olan 100 yatak kapasiteli öðrenci yurdunun temeli atýldý Kaymakam Hulusi Þahin, Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü finansmaný ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak olan öðrenci yurdu için sözleþmenin imzalandýðýný, ve 2013 yýlbaþý itibarýyla inþaatýn baþladýðýný söyledi. Ýlçedeki liselerde öðrenim gören kýz öðrencilere yönelik 100 yatak kapasiteli yurdun yapýmý

için Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý'ndan geçen yýl onay çýktýðýný hatýrlatan Kaymakam Þahin, Saðlýk Meslek Lisesi okulunun bahçesine yapýlan yurt için 1 milyon 902 bin TL ödenek ayrýldýðýný açýkladý. Kaymakam Þahin yurdun tamamlandýðýnda baþta Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi ve Saðlýk Meslek Lisesi’nin yurt ihtiyacý olmak üzere ilçedeki büyük bir açýðý kapatacak olan öðrenci pansiyonunun, gelecek öðretim yýlýna yetiþtirilmeye çalýþýlacaðýný sözlerine ekledi.(ÝHA)

Ölçü ve tartý aletleri için bildirim Ç Ordulular Gecesi 12 Ocak 2013 Cumartesi düzenlenecek.

nede bir kere de olsa hasret gidermesi, özlemlerini ve umutlarýný paylaþmasý bundan sonraki yapacaklarýna heyecan kazandýracaktýr. Baþta Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn Turan Candan olmak üzere gönüllü arkadaþlarýmýz bu organizasyon için canla baþla çalýþtýlar. En mükemmelini yapmak için büyük bir çaba sarf ettiler. Çorum’daki bütün Ordulular’ýn elbette bir katkýsý oluyor. Ancak bu tür organizasyonla-

rýn görünmeyen kahramanlarý da var. Geleneksel Ordulular Gecesi için otelin tutulmasý, hazýrlanmasý ve yöresel müzik, eðlence için sanatçýlarýn ayarlanmasý, onlarýn rahat ettirilmesi, getirilip götürülmesi gibi pek çok iþlerde görünmeyen kahramanlara büyük görevler düþüyor. Bu tür organizasyonlarýn bir de maddi külfeti oluyor. Bu konuda maddi ve manevi yardýmlarýný esirgemeyen hemþerilerimize Ordu dostu Çorum’daki

esnaf hemþerilerimize teþekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Tüm Ordulu dostlarýmýzý ve arkadaþlarýmýzý 7’den 77’ye 12 Ocak 2013 Cumartesi günü Anitta Otel’de yapýlacak olan Geleneksel Ordulular Günü’ne bekliyoruz. Þimdiden hemþerilerimize, yöre halkýna teþekkür ediyoruz. Katýlamadýðý halde gönlü bizlerle beraber olan herkese teþekkür ediyoruz. Gelecek yýllarda Ordulular Günleri’nde görüþmek dileðiyle saygý ve sevgilerimle.”

orum’un Sungurlu Belediyesi’nden yapýlan açýklamada ölçü ve tartý aletlerinde bildirim verme süresinin 28 Þubat’ta sona ereceði belirtildi. Sungurlu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluðu’ndan yapýlan açýklamada, 3516 Sayýlý Ölçü Ayar Kanunu’na göre Sungurlu ilçe sýnýrlarý içerisinde ticaret amacýyla kullanýlan veya mevcut bulunan her türlü ölçü ve tartý aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarýnýn yapýlabilmesi için bildirim verme süresinin 02 Ocak 2013 tarihinde baþladýðý bildirildi. Açýklamada, “Bu

sebeple vatandaþlarýmýzýn cezalý duruma düþmemeleri için damga yýlý 2011 olan

Ç

Kanunu’na göre pazar günleri faaliyet gösteren bütün iþ yerlerinin belediyeden Hafta Tatili Ruhsatý almalarý zorunludur. Bu ruhsatýn geçerlilik süresi aralýk ayý sonuna kadardýr ve her

tüm ölçü ve tartý aletleri için 28 Þubat 2013 mesai bitimine kadar Sungurlu Belediyesi Zabýta

Müdürlüðü’ gelerek beyannameleri vermeleri gerekmektedir” dendi.(ÝHA)

Ölçü ve tartý aletlerinde bildirim verme süresinin 28 Þubat’ta sona ereceði belirtildi.

Su sayaçlarýný koruyun Ruhsat denetimi sürüyor Ç

orum’un Alaca Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Aydemir Özcan, kýþ aylarýnda sýfýrýn altýna düþen hava sýcaklýklarýnýn, su sayaçlarýna zarar verebileceðini hatýrlatarak vatandaþlarý dikkatli olmalarý için uyardý. Su ve Kanalizasyon Müdürü Aydemir Özcan, kar

yaðýþý ile birlikte hava sýcaklýklarýnýn sýfýrýn altýna düþmeye baþladýðýný bunun sonucunda su saatleri ve borularýn donarak vatandaþlarýn maðdur olduðunu söyledi. Özcan, bu gibi olumsuzluklarla karþýlaþmamak adýna açýkta kalan su borularý ve saatlerinin soðuktan etkilenmeyecek

þekilde sarýlarak önlem alýnmasý gerektiðini belirtti. Geçtiðimiz yýl kýþ aylarýnýn çetin geçtiðini ve 200’e yakýn su saatinin donma neticesinde belediye tarafýndan deðiþtirildiðini hatýrlatan Özcan, vatandaþlarý don olayýna karþý dikkatli olmalarý konusunda uyardý.(ÝHA)

Çorum’un Alaca Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Aydemir Özcan

Dilencilere göz açtýrýlmýyor Ç

orum’un Alaca ilçesinde vatandaþlardan gelen þikayet üzerine polis ve zabýta ekipleri ortak bir çalýþma yaparak aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu 9 dilenciyi yakaladý. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürülen dilencilerin sorgulamalarýnda küçük yaþtaki çocuklarý istismar ederek dilencilik yaptýklarý ve yakalanan þahýslarýn hepsinin Çorum dýþýndan geldiði tespit edildi. Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan zabýta ekiplerine teslim edilen dilencilerin

üzerlerindeki ele geçirilen paralara el konuldu. Belediye Zabýta

Amiri Muhterem Öztürk, baþka il ve ilçelerden Alaca'ya dilencilik yapmaya

gelenlerin olduðunu bu kiþilerin özellikle insanlarýn yoðun olduðu Cuma günleri

Alaca Belediyesi 9 dilenciyi yakaladý.

ile sebze pazarý gibi yerleri tercih ederek dilendiklerini söyledi. Kendi çocuklarýný istismar ederek insanlarýn duygularýný sömürerek para kazanan bu þahýslarý prim verilmemesi gerektiðini vurgulayan Öztürk, Emniyet Müdürlüðü ve Zabýta Amirliði'nin yapacaðý ortak çalýþma ile bundan sonra da kontrollerini sýklaþtýrarak dilencilere göz açtýrmayacaklarýný, yakalanan kiþilere gerekli cezai iþlemlerin uygulanacaðýnýn söyledi.(ÝHA)

orum’un Sungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, iþ yeri açma ve çalýþtýrma ruhsatý ile pazar günleri faaliyet gösteren iþ yerlerinin hafta tatili kuhsatý konusunda denetimlerini sürdürüyor. Sungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, hafta tatili ruhsatý'nýn 1 - 31 Ocak 2013 tarihleri arasýnda yenilenmesi gerektiði belirtilirken, ruhsatlarýný yenileyecek iþ yeri sahiplerinin Zabýta Müdürlüðüne baþvurmalarý ve iþlemlerini yaptýrmalarý istendi. Açýklama da, "394 Sayýlý Hafta Tatili

yýl ocak ayýnda yenilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle hafta sonu çalýþan iþ yerlerinin Hafta Tatili Ruhsatlarýný yenilemeleri konusunda esnafýmýza

yönelik uyarýlarýmýz sürmektedir. Hafta sonu çalýþtýðý halde bu ruhsatý almayan iþ yerlerine gerekli yasal iþlemler uygulanacaktýr” denildi. (ÝHA)

Ýþ yerlerinin hafta tatili kuhsatý konusunda denetimlerini sürdürüyor.

TOKÝ’den KDV uyarýsý aþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi BaþkanB lýðý (TOKÝ), konut satýþ iþlemlerinde uygulanacak yeni Katma Deðer Vergisi (KDV)

oranlarýnda, kendilerine yönelik bir muafiyet bulunmadýðýný bildirdi. TOKÝ'den yapýlan açýklamada, 07 Ocak 2013 tarihinde çeþitli basýn organlarýnda yer alan, Ýnþaat Müteahhitleri Konfederasyonu (ÝMKON) Genel Baþkanlýðý tarafýndan, TOKÝ ile ilgili olarak belirtilen görüþler üzerine kamuoyunun doðru bilgilendirilmesi amacýyla açýklama yapýlmasýna gerek duyulduðu bildirildi. Ýdarenin mülkiyetinde bulunan konutlarýn satýþ iþlemlerinde konu KDV oranlarýnýn, Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayýmlanan 30 Aralýk 2007 tarih 26742 sayýlý ilanýndaki 2007/13033 sayýlý "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Deðer Vergisi Oranlarýnýn Tespitine Ýliþkin Kararý"ý gereðince konut net yüzöl-

çümüne göre yüzde 1 ve yüzde 18 olarak uygulandýðý belirtildi. 24 Aralýk 2012 tarihli 2012/4116 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý hatýrlatýlan açýklamada, "Büyükþehir Belediyesi Kanunu kapsamýndaki büyükþehirlerde lüks veya birinci sýnýf inþaat olarak yapýlan ve ruhsatýn sonradan revize edilip inþaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapý ruhsatýnýn alýndýðý tarihte, üzerine yapýldýðý arsanýn 1319 sayýlý Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. Maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekare vergi deðeri; Beþyüz Türk Lirasýna kadar olan konutlarýn tesliminde yüzde 1, beþyüz Türk Lirasý ile bin Türk Lirasý (bin Türk Lirasý hariç) arasýnda olan konutlarýn tesliminde yüzde 8, bin Türk Lirasý ve üzerinde olan konutlarýn tesliminde yüzde 18 uygulanýr, hükmü getirilmiþtir" denildi.


PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

17

BESYO’dan Ulusal Yýlýn Sporcu anketi Hitit Üniversitesi BESYO tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen 2012 yýlý spor ödülleri yarýþmasý düzenlendi. 9 Ocak’ta baþlayýp 15 Þubat’ta sona erecek olan yarýþma yedi kategoride yapýlacak. Oy vermek isteyenler www.hitit.edu.tr adresindeki anketten oy kullanabilecekler.

H

itit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen yýlýn spor ödülleri anketine baþvurular dün baþladý. BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Faruk Yamaner’in verdiði bilgiye göre yedi kategoride yapýlacak olan yarýþma dün baþladý ve 15 Þubat’ta sona erecek. www.hitit.edu.tr internet adresinden yapýlacak olan ankette her katýlýmcý bir oy kullanabilecek. Ankette yýlýn futbolcusu olarak Arda Turan, Selçuk Ýnan, Burak Yýlmaz, Manuel Fernandes ve Mousa Sow, yýlýn sporcusu olarak Atletizm’de Olimpiyat Þampiyonu Aslý Çakýr Alptekin, Halter Paralimpik oyunlarý þampiyonu Nazmiye Muslu, Teakwanda Olimpiyat Þampiyonu Servet Tazegül, Güreþ Dünya Þampiyonu ve Olimpiyat üçüncüsü Rýza Kayaalp, Motorsiklet Dünya Þampiyonu Kenan Sofuoðlu. Yýlýn Federasyon Baþkan adaylarý, Atletizm Federasyonu Baþkaný Mehmet Terzi, Teakwando Federasyon Baþkaný Metin Þahin, Voleybol Federasyonu Baþkaný Erol Ünal Karabýyýk, Basketbol Federasyonu Baþkaný Turgay Demirel. Yýlýn hakemi, Cüneyt Çakýr, Fýrat Aydýnus, Bülent Yýldýrým ve Hüseyin Göcek. Yýlýn Teknik Direktörü, Fatih Terim, Sa-

met Aybaba, Aykut Kocaman, Mehmet Özdilek, Ertuðrul Saðlam. Yýlýn antrenörü Ampute milli takým teknik direktörü Halil Ýbrahim Köprülü, Teakwando milli takým antrenörü Ali Þahin, Aslý Çakýr Alptekin’in antrenörü Ýhsan Alptekin, Marco Aurelio Motta Kadýn milli voleybol takýmý eski antrenörü, Ceyhun Yýldýzoðlu kadýn milli basketbol takým antrnörü. Yýlýn spor programý adaylarý, TRTspor Futbol Ateþi, NTVspor 90 dakika, Telegol TV8, Beyaz futbol Beyaz TV, Spor Zamaný Samanyolu TV.

Kaptan destek istedi B

eþikdüzüspor’da uzun yýllardýr görev alan ve savunmada ki istikrarlý futboluyla beðeni toplayan Halit Gündoðdu, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Ligin ilk yarýsýnda istedikleri sonuçlarý alamadýklarýný belirten Halit, “Ýlk yarýda iyi mücadele etmemize raðmen çok þanssýz maçlar oynadýk. Ýyi oynadýðýmýz karþýlaþmalarda da puan kaybý yaþadýk” dedi. Kesinlikle mazeretlerin arkasýna sýðýnmadýklarýný belirten Halit, “Ýkinci yarý için iddialý bir þekilde hazýrlanýyoruz. Ýlk yarýda aldýðýmýz sonuçlar bizi ligde bu konuma getirdi. Ancak henüz her þey bitmiþ deðil. Beþikdüzüspor’u bu duruma bizler getirdik yeniden yukarý taþýmakta bizim görevimiz. Ýkinci yarýda alacaðýmýz baþarýlý sonuçlarla taraftarýmýzýn yüzünü güldür-

mek ve üst sýralara týrmanmak istiyoruz” dedi. Ýkinci yarýnýn daha zorlu geçeceðini bildiklerini belirten Kaptan Halit, “Bizi zorlu bir maraton bekliyor. Bunun bilinciyle devre arasýný en iyi þekilde deðerlendirmeye çalýþýyoruz. Kamp çalýþmalarýmýz yoðun bir tempoda sürüyor. Teknik Direktörümüz Gökhan Uzungüngör ilk yarýda yapýlan hatalarý bize söyleyerek bunlarýn çözümünü üretmek için bizimle uyum içersinde çalýþýyor” diye konuþ-

tu.

Halit þunlarý söyledi: “Geçtiðimiz yýl ligde ki ilk yýlýmýz olmasýna raðmen neler yapabileceðimiz herkese gösterdik. Beþikdüzü her türlü zorluðun üstesinden gelebilecek bir ilçe ve kulüp. Yönetimimiz teknik heyetimiz ve biz futbolcu arkadaþlarýmýzla birlikte elimizden geleni yapacaðýz. Ýkinci yarýda tek ihtiyacýmýz olan iyi bir baþlangýç yapmak. Eðer iyi bir baþlangýç yaparsak devamýný getireceðimize inanýyorum’ dedi.

Fazlý Kunduoðlu’na hakem kursunda görev Ý

Küçük kýzlar voleybolda ikinci turda ikinci maçlar oynandý

2’de 2 yapan Türkiyem ve Karþýyaka yarý finalde O

kullararasý Küçükler Voleybol il birinciliði ikinci tur gruplarýnda ikinci maçlar dün oynandý. Ýkiþer maçlarýnýda kazanan Türkiyem ÝmamHatip ve Karþýyaka

okullarý yarý finalde mücadele etme hakkýný kazandýlar. Dörderli iki grupta yapýlan ikinci tur maçlarýnda A grubunda ilk maçlarýný kazanan

Karþýyaka ile Ýskilip Atatürk Ortaokulu arasýndaki zorlu maçta ilk seti kaybeden Karþýyaka son iki setide kazanarak yarý finale yükselmeyi garantiledi.

Karþýyaka: 2 - ÝskilipÝSKÝLÝP Atatürk: 1 SALON : ATATÜRK ORTAOKUMahmut Atalay. Turgut Yýldýrým, Metin Küçükakman

HAKEMLER :

KARÞIYAKA ORTAOKULU:

Cansu, Begüm, Melisa, Yaðmur, Fatma, Asya, Buse, Doða.

Ýkinci maçta ise ilk maçlarýný kaybeden Mecitözü YÝBO ile Ýnkýlap arasýndaki maçtan 2-0 galip ayrýlan Mecitözü temsilcisi yarý final þansýný son maça taþýmayý baþardý.

B grubunda da ilk maçlarýný kazanan Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ile 23 Nisan arasýndaki maçtan 2-0 galip ayrýlan Türkiyem yarý final biletini aldý. Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu ile Toki Þehit Þükrü Özyol

arasýndaki maçtan ise 20 galip ayrýlan Bahçelievler yarý final umutlarýný son maça taþýmaþý baþardý. Küçük kýzlar voleybolda ikinci tur gruplarýnda son maçlar 14 Ocak pazartesi günü oynanacak.

LU: Kader, Yaðmur, Buse, Þerife, Seda,

Fazlý Kunduoðlu

limiz Uluslararasý Muay Thai hakemi Fazlý Kunduoðlu Tokat’ta açýlacak olan aday hakem kursunda eðitmen olarak görevlendirildi. Muay Thai Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 25-27 Ocak tarihleri arasýnda açýlacak olan kursta MHK üst kurul baþkaný ve Muay Thai Uluslararasý hakemi Recep Yurtsever ile birlikte Fazlý Kunduoðlu görev yapacaklar. Fazlý Konduoðlu, Tokat’ta açýlacak kursa Çorum’dan da adaylarýn katýlabileceðini belirterek baþvurularýn Federasyon sitesinden yapýlabileceðini söyledi. Kursta ilk gün kayýtlar ve merkez hakem kurulu pratik olarak gösterecek ardýndan da son gün yapýlaca sýnavla kurs sona erecek.

Kulüplü Yýldýz erkekler basketbolda ilk maçlar oynandý

B. Ýhtisas A: 96 - HE Kültürspor: 9 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Ýbrahim

Hakan Kaya .

Coþkun,

BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Buðra, Yakup, Gökhan, Ataberk, Sami, Anýl, Alperen, Alp Okay, Yaðýz, Burak, Muhammet. HE KÜLTÜRSPOR A : Ali, Mete-

Feyza, Ayþegül, Dilara, Zeynep. SETLER: 1. Set: 21-19 (Ýskilip Atatürk), 2. Set: 21-14, 3. Set: 15-6 (Karþýyaka Ortaokulu).

Türkiyem: 2 - 23 Nisan: 0

SALON : Mahmut Atalay. HAKEMLER : Turgut Yýldýrým,

Metin Küçükakman

TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP ORTAOKULU: Ela, Ýrem, Elifnur,

23

NÝSAN

Halit Gündoðdu

han, Osman, Kemal, Ýsmail, Harun, Abdullah, Furkan, Oytun, Can, Yaðýzhan, Burak .

PERÝYOTLAR :

1. Periyot: 27-4 (Basketbol Ýhtisas A). 2. Periyot: 16-3 (Basketbol Ýhtisas A). 3. Periyot: 17-2 (Basketbol Ýhtisas A). 4. Periyot: 36-0 (Basketbol Ýhtisas A).

ORTAOKULU:

Zeynep, Özge, Ayþe, Nazlý, Beyza, Sümeyye, Þueda, Buse, Ümit. SETLER: 1. Set: 21-18, 2. Set: 2112 (Türkiyem).

Duygu, Gülzade, Asu, Betül, Merve.

Ýl Özel Ýdare A: 84-Gençlikspor: 30

Mecitözü YÝBO: 2- Ýnkýlap: 0 SALON : Mahmut Atalay. HAKEMLER : Hüseyin Kanber,

Tülay Coþkuner.

MECÝTÖZÜ YÝBO: Yaðmur, Ha-

tice, Gülþen, Pelin, Dudu, Çaðla Kýrýcý, Çaðla Bülbül, Zünnur, Ýrem, Özlem.

ÝNKILÂP ORTAOKULU: Zeliha,

Sümeyye, Þevval, Betül, Gizem, Lale, Berivan, Büþra. SETLER : 1. Set: 21-14, 2. Set: 2110 (Mecitözü YÝBO).

SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hakan Kaya, Dur-

Mehmet, Taha, Serkan, Emre, Cengizhan, Yiðiter, Burak, Ýsmail, Enes.

ÝL ÖZEL ÝDARESPOR A : Onur, Yiðit, Emrehan, Berkay, Elvan, Yusuf, Ataberk . GENÇLÝKSPOR : Ahmetcan,

1. Periyot: 29-2 (Ýl Özel Ýdarespor A). 2. Periyot:20-10 (Ýl Özel Ýdarespor A). 3. Periyot:20-11 (Ýl Özel Ýdarespor A). 4. Periyot: 15-7 (Ýl Özel Ýdarespor A).

sun Uðral .

Bahçelievler: 2 - TOKÝ: 0 SALON : Mahmut Atalay. HAKEMLER :

Küçükakman, Ayþegül Yýldýrým.

Selen.

Metin

BAHÇELÝEVLER SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU: Leman,

Funda, Dilan, Yaren, Buse, Sedef, Elif,

TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL

ORTAOKULU: Ýlayda, Sevdenur, Elif, Ü.Gülsüm, Ýrem. SETLER: 1.Set: 21-7 - 2. Set: 2114 (Bahçelievler).

PERÝYOTLAR :


18 PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Ýskilip Belediyespor ikinci yarý hazýrlýklarýna baþladý B

Muay Thai Federasyonu kurullarýnda Çorum aðýrlýðý M

uay Thai Federasyonu’nda Çorum aðýrlýðý. Yapýlan seçimde Federasyon Baþkaný Halil Durna’ya eksiksiz destek veren Çorum Muay Thai camiasýna Federasyon’da etkili yerlerde görev verildi. Ýlimizden s ekiz isim Federasyon’un deðiþik kurullarýnda görev yapacaklar.

Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’e Merkez Yürütme Kurulu’nda Baþkan Yardýmcýsý olarak görev yapacak. HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz ise yürütme kurulu üyesi olarak görevlendirildi. Muay Thai Ýl Temsilcisi Þahin Güler

hem yürütme kurulu üyesi olarak hemde Karadeniz Bölge Sorumlusu olarak görev yapacak. Fahrettin Öztemiz Karadeniz Profesyonel Merkez Hakem Kurulu Baþkaný ve Türkiye Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak görevlendirilirken Çorum Meslek Yüksek

Okulu öðretim görevlisi Fatih Þenöz ise Üniversiteler Kurul üyesi ve Karadeniz bölgesi sorumlu baþkaný olarak görev yapacak. Antrenörlerden Aydýn Fýrat genç milli takým teknik kurul üyesi, Hasan Çalýþkan yýldýz milli takým teknik kurul üyesi, Ýlhan Aþkýn ise Eðitim Kurulu üyesi olarak görevlendirildiler.

ölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ligin ikinci yarýsý için hazýrlýklara baþladý. Ýlk yarýnýn sona ermesinin ardýndan bir hafta izin yapan Ýskilip Belediyespor ikinci yarý hazýrlýklarýný Çorum’da sürdürüyor. Grupta Ýskilip Belediyespor gibi alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren takýmlar Yahþihanspor, Akyurt Belediyespor gibi takýmlar ikinci yarý hazýrlýklarý için Antalya’da kamp yaparken temsicilmiz Çorum’da hazýrlýklarýný sürdürüyor. Çorum’da yapýlan çalýþmalarla zorlu hava þartlarýnda ikinci yarýya hazýrlanan Ýskilip Belediyespor lige kadar çalýþmalarýný sürdürecek.

Mustafa Veran’ýn lisansý için görüþü sürüyor

Ýskilip Belediyespor’un Nevþehirspor’dan kadrosuna katmak istediði Mustafa Veran takýmla çalýþmalara katýlýyor. Teknik Direktör Nihat Armutçu, Mustafa Veran’ýn bonservisini ücretsiz olarak çözmek için görüþmelerin sürdüðünü söyledi.

Ýskilip Belediyespor’dan ayrýlan Mahir ve Vedat takým arkadaþlarý ile vedalaþarak ayrýldýlar

Mahir ve Medet vedalaþtý Ýskilip Belediyespor’da Armutluspor ile anlaþan Mahir ve Diyarbakýr Ergani ile anlaþan Medet arkadaþlarý ile vedalaþtýlar.

B

ölgesel Amatör Lig temsilcimiz Ýskilip Belediyespor’da iki ayrýlýk. Ligin ilk yarýsýnda Ýskilip Belediyespor formasýný giyen Medet Aylar ve Mahir Koçak takým arkadaþlarý ile vedalaþtýlar. Ýkinci yarý hazýrlýklarýný Çorum’da sürdüren Ýskilip Belediyespor’da önceki gün yapýlan çalýþmaya bukez veda için gelen Mahir Koçak ve Meder Aylar takým arkadaþlarý ve Teknik Heyet ile vedalaþarak ayrýldýlar. Mahir Koçak Armutlu Belediyespor’a transfer olurken Medet Aylar ise ilk profesyonel olduðu takým olan ve

geçtiðimiz yýl BAL’a düþen Diyarbakýr Erganispor’a yeniden döndü. Vedalaþma sýrasýnda Ýskilip Belediyespor’lu futbolcularýn hayli duygulandýklarý gözlendi. Öte yandan Ýskilip Belediyespor kadrosundan bir iki futbolcunun daha ayrýlmasýnýn gündemde olduðu öðrenildi.

Öncel ve Adýklý’ya Trabzon’da görev Ý

limiz Hentbol Klasman hakemleri Sami Öncel ve Taner Adýklý’ya görev. Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre Erkekler B Klasman grubunda 13 Ocak pazar günü Trabzon 19 Mayýs Spor Salonu’nda 24 Þubatspor ile Gümüþhane Polisgücü takýmlarý arasýnda oynanacak maçý ilimiz hakemlerinden Sami Öncel ve Taner Adýklý yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Rize’den Kadir Bakýr.

Ýsmail Oruç’un baba acýsý Ç

Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Merkez Yürütme Kurulu Baþkan Yardýmcýsý oldu

HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz’da Yürütme Kurulu üyesi oldu

Voleybol Bölgesel Ligde ilk hafta hakemleri açýklandý

B

ölgesel Voleybol Liginde heyecan hafta sonu oynanacak maçlarla baþlayacak. Bu ligde ilimiz temsilcilerinin ilk hafta maçlarýný yönetecek hakemlerde açýklandý. Voleybol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 12 Ocak cumartesi günü Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda Çorum Mimar Sinanspor ile Çankýrý Belediyespor takýmlarý arasýnda maçý Sinop’tan Y. Ayhan ile ilimizden Metin

Küçükakman hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise ilimizden Recep

Metin Küçükakman

orum Belediyespor’un geçen yýlki futbolcusu Ýsmail Oruç’un babasý vefat etti. Yalova'da sahile vuran 60 yaþýndaki þahsýn geçtiðimiz sezon ÇorumBelediyespor'da futbol oynayan Ýsmail Oruç'un babasý Vedat Oruç olduðu tespit edildi. 2 gün önce

Yalova'da sahile vuran erkek cesedinin kimliði tespit edildi. Cesedin Orhangazi’ye baðlý Çeltikçi köyünde yaþayan ve geçen pazar gününden bu yana kayýp olan Vedat Oruç'a ait olduðu belirlendi. Vedat Oruç'un Orhangazispor ve Yalovaspor'da 3 sezon futbol oynadýktan sonra geçtiðimiz sezonun ikinci yarýsýnda Çorum Belediyespor'a transfer

Öztuna. Bayanlardaki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor’un 13 Ocak pazar günü Samsun Atatürk Spor Salonu’nda oynayacaðý Samsun Gülizar H.Yýlmaz Lisesi maçýný ise Zonguldak’tan Þ. S. Çorak ile Samsun’dan S. Akdem hakem ikilisi yönetecek. Gözlemci ise Samsun’dan M. D. Ergün.

olan eski futbolcu Ýsmail Oruç’un babasý olduðu öðrenildi. Olayla alakalý tahkikat sürüyor. Çorum HAKÝMÝYET merhuma Allah’tan rahmet Ýsmail Oruç ve ailesi ile yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Ýsmail Oruç

Muay Thai antrenör ve hakem kursuna katýlan Çorum kafilesi toplu halde görülüyor

Hakem ve antrenörler geliþim seminerine katýldý

M

Genç kýzlar futsalda grup maçlarý tamamlandý

Ýsmail Oruç’un babasý sahilde Emniyet güçleri tarafýndan bulundu

uay Thai hakem ve antrenörleri geliþim seminerine katýldýlar. Federasyon tarafýndan yeni yýl müsabakalarý öncesinde hakem ve antrenörlerinin geliþimini saðlamak yeni kurallar hakkýnda bilgilendirmek amacýyla düzenle-

nen seminer geçtiðimiz ay sonunda Antalya’da yapýldý. Seminere ilimizden 12 hakem ve beþ antrenör katýldý. Çorum kafilesi kursa en fazla katýlým saðlayan ikinci olarak Federasyon tarafýndan büyük övgü aldý.

Kýz Meslek ve Ticaret ikinci turda

Gruplarýnda dün oynadýklarý ikinci maçlarý kazanan Ticaret Meslek Lisesi ve Kýz Meslek Lisesi ikinci tura yükseldi. Altý okulun mücadele edeceði ikinci turda ilk maçlar bugün oynanacak.

L

SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ahmet

Onur Alagöz.

BOÐAZKALE LÝSESÝ:

Ecevit,

Senem, Lale, Gülcan, Nida, Sibel, Esra, Hilal, Songül.

TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Melike, Gizem, Demet, Gamze Çayýr, Gamze Budak, Kübra, Buse, Esra, Ayþe, Müberra, Hatice, Yadigâr. GOLLER: 6. ve 26. dakikalarda Gamze, 21. dak. Demet. (Ticaret),

iseli Genç kýzlar futsal il birinciliðinde grup maçlarý dün oynanan iki karþýlaþmayla sona erdi. Dün oynanan maçlardan galibiyetle ayrýlan Kýz Meslek Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi ikinci tura yükselen son iki takým oldu. A grubunda ilk maçlarýný kaybeden iki takým Ticaret Meslek Lisesi ile Boðazkale Lisesi arasýndaki maçý 3-0 kaz anan Ticaret Meslek ikinci olarak ikinci tur biletini aldý. B grubunda ise Kýz Meslek Lisesi, Mehmetçik Lisesi önünde aldýðý 4-0’lýk galibiyetle ikinci tur biletini alan son okul oldu. Bu maçlar sonunda ikinci tur gruplarýda oluþtu. Buna göre A grubunda

Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi, Osmancýk Anadolu Lsesi ve Kýz Teknik Meslek Lisesi, B grubunda ise Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi ile Osmancý Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi okullarý yer aldý.

Ýkinci tur ilk maçlarý bugün

Liseli Genç kýzlar futsalda ikinci turda ilk maçlar bugün oynanacak. Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda oynanacak ilk gün maçlarý þöyle: Saat 11.00 Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi - Osmancýk Anadolu Lisesi. Saat 12.00 Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi - Ticaret Meslek Lisesi.

SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: hmet Ecevit, Onur

Alagöz.

KIZ TEKNÝK VE MESLEK LÝSESÝ: Esra, Ayþenur, Funda, Satý, Birta-

ne, Emine, Mine, Seher, Aylin, Sibel,

Semanur, Berire.

MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ : Mine, Fatma, Zübeyde, Selvi,

Melike, Cansu, Þaziye, Asibe, Kadriye, Döne. GOLLER: 4. 11. ve 12. dakikalarda Sibel, 22. dak. Esra (Kýz Meslek).


PERÞEMBE 10 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

19

19 TS 055 plakalý Toyota Avensis 1.6 Elegant marka, 2010 model, siyah renkli hasarsýz aracýn satýþý iþi

Ortaöðretimde sýnavlar kalkýyor Fakat dershaneye ve sýnava ihtiyaç duyulan sistemi ortadan kaldýrmadan, bu söylediklerimizi yapmak mümkün deðil. Yapýlan her deðiþiklik, getirilecek sistemi destekleyecek olan deðiþikliklerdir. Yani bir bütünün parçalarýdýr" dedi.

Yarýþ yok

"Öðrencileri kendi elimizle zora sokuyoruz" diyen Bakan Dinçer, "Türkiye'nin 70 ilinde kalabalýk sýnýf sorunu yok. Bu sorun göç alan ilerde. 2-3 yýl sonra bu da ortadan kalkar. Ancak biz okullarýmýzda kalite farkýný kendi elimizle yaratmýþýz. Anadolu, fen ve meslek lisesi olarak

okullarý ayýrmýþýz. Aralarýndaki fark belli. Anadolu liselerinde öðrenci 5 saat yabancý dil fazla görüyor. Fen liselerinde ise 4 saat fen dersi fazla. Bütün bu deðiþiklikler yarýþý ortaya çýkarmýþ. Þimdi biz bu yarýþý ortadan kaldýrýyoruz. Öðrencilerin ders seçmesine esneklik getiriyoruz. Normal bir lisede okuyan öðrenci, daha fazla yabancý dil dersi aldýðýnda, sýnavla gideceði okuldan, en yakýnýndaki okulun bir farký kalmayacak. Sýnava girmesine gerek kalmayacak. Kalite farkýný ortadan kaldýrmak için çalýþýyoruz" diye konuþtu.

Yeni sistem nasýl?

-SBS kaldýrýlýyor. -Tür olarak liseler akademik, meslek, fen, ve özel lise olacak. -Adrese dayalý olarak öðrenciler Anadolu liselerine kayýt yaptýracak. -Anadolu öðretmen

liseleri kapanacak. -Fen liseleri nüfusu 500 bin olan yerlerde olacak. -Bazý Anadolu liselerinde hazýrlýk sýnýflarý kaldýrýlacak. -Meslek liselerine giriþler, öðretmenler kurulu kararýyla gerçekleþecek.(Sabah)

ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay eleman alýnacaktýr.

(Ç.HAK:107)

Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, Anadolu, fen, meslek ve normal liseler arasýndaki kalite farkýnýn ortadan kaldýrýlacaðýný ve sýnava girilmesine gerek kalmayacaðýný söyledi Bakan Dinçer, katýldýðý bir televizyon programýnda üzerinde bir yýldýr çalýþtýklarý yeni ortaöðretim sistemi ile ilgili önemli açýklamalar yaptý. Eðitim sisteminde yaptýklarý deðiþikliklerin sýnavlarýn kaldýrýlmasý ve dershanelerin kapatýlmasý konusunun bir parçasý olduðunu belirten Bakan Ömer Dinçer, "Biz SBS'nin kaldýrýlacaðýný, dershanelerin kapatýlacaðýný söyledik.

Hattuþa Seramik Porselen 0 535 283 82 58

Yeni açýlacak olan servisimize

E sýnýfý ehliyet ve SRC belgelerimle þoförlük yaparým. Not: Yeni emekli oldum iþ arýyorum. Ýlgilenenlerin telefonlarýný bekliyorum.

GSM: 0 505 443 10 67

kaporta, boya, mekanik, elektrik ustalarý alýnacaktýr. (Ç.HAK:91)

31 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Ilýca Caddesinde 400 m2 dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 451 89 56

ELEMANLAR ARANIYOR

ÝÞ ARIYORUM

19 ÞUBAT Çourm 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Bayat köyü, 94 parselde kayýtlý 26.000 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 474.812,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

Kiralýk Ýþyeri

ELEMAN ARANIYOR Emlak ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu ya da 2 yýllýk yüksek okul mezunu geliþime açýk tercihen tecrübesiz bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Kara Ýnþaat Kale Mah. Emek Cad. No: 10 Tel: 0 541 599 04 75

Yeni Buðday Pazarý’nda

Satýlýk 1000 Tonluk Depo Mür. Tel: 0 533 580 95 49

Prestij Özel Servis Mür. Tel: 0 532 559 89 28

Kiralýk Daire

SEKRETER ARANIYOR

Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere 20-30 yaþlarý arasýnda diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yýlmaz Oto Emlak Ofisi Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad. 100. Yýl Çarþýsý Büro Kýsmý 1. Kat 224 24 61-0 532 667 72 48

(Ç.HAK:101)

Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 3, sayfa 265, parsel 262’de 8.700.00 m2 alanýnda tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.220,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 4, sayfa 353, parsel 350’de 10.100,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi.

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Çorum Akkent TOKÝ’de 3+1 kombili daire kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 521 50 16

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir (Ç.HAK:3777)

16 OCAK Hitit Üniversitesi

22 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Havuz bakým onarým çalýþtýrýlmasý ve temizliði hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

18 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu tercihen elektrik-elektronik bölümü mezunu ve yetiþtirilmek üzere bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:102)

Aksaray 1 adet, Amasya 1 adet, Çorum 5 adet, Karaman 1 adet, Kayseri 3 adet, Konya 5 adet, Nevþehir 1 adet, Sivas 1 adet, Tokat 1 adet, Yozgat 1 adet olmak üzere 20 adet temizlik elemaný alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB Binasý No 8 Çorum Saat: 10:00 ***

Malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 2. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

06 YS 077 plakalý 2008 model Ford marka kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 26.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 1992 ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

(Ç.HAK:66)

KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü

21 OCAK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

24 OCAK T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Muhammen bedel: 5.050,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:15-14:25 *** 3. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1204, parsel 1192’de 21.400,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 21.400,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 *** 4. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1247, parsel 1235’de 7.300,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.300,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:45-14:55 ***

(Ç.HAK:109)

34 EJ 6463 plakalý, 2007 model, Hyundai marka, krem beyazý renkli, H100 TCI açýk kasa tipli, kamyonet cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

35 VA 136 plakalý 2008 model Volkwagen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 33.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

19 M 0013 plaka sayýlý, 1997 model Ford marka, beyaz renli minibüs cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 11.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Muhammen bedel: 43.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:88)

11 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

17 OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

23 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:73)

2013 yýlý 6 kalem mefruþat ve giyim malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý 41 kalem týbbi sarf malzeme (UBB kapsam dýþý) idari çerçeve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3865)

10 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

(Ç.HAK:3429)

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

ÖZBEK TELEFON Karel Yetkili Servisi Alarm-Güvenlik Sistemleri Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) 0 535 502 13 27-224 04 04


‘Ali Koçak’ý serbest býrakmayacaðýz’ orumspor Baþkaný Rumi Ispanak, Ç Ali Koçak’ý serbest býrakmayacaklarýný söyledi. Ispanak, Ali Koçak için

Ali Koçak dünki çalýþmayý tribünden izlerken

PERÞEMBE 10 OCAK 2013

Yönetim olarak verdikleri sözü tutarak transferi açtýklarýný belirten Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ‘Bizler bu takýmýn ligde kalacaðýna inanýyoruz bunun içinde elimizden gelen çabayý gösteriyoruz’ dedi.

Ç

orumspor Baþkaný Rumi Ispanak yönetim olarak üzerlerine düþeni yaparak transferi açtýklarýný artýk sözün ve görevin mülki amirlerde, milletvekillerinde, sanayici ve iþadamlarýnda, esnafta ve hepsinden önemliside Çorum halkýnda olduðunu söyledi. Ispanak, dün transferin açýlmasýndaki son engelinde aþýlmasýnýn ardýndan düzenlediði basýn toplantýsýnda geliþmelerle ilgili bilgiler verdi. Yönetim olarak ilk yarý sonunda rakipleri ile arasýndaki puuan farkýnýn 16’nýn altýnda olmasý halinde transferi açma sözü verdiklerini belirten Ispanak, Siirtspor maçýndan sonra çalýþmaya baþladýklarýný ve bugün itibariyle sonuçlandýrdýklarýný söyledi. Bu süreçte toplam 26 futbolcu ve avukatý ile tek tek görüþüldüðünü ve transferin önündeki engelin kaldýrýldýðýný belirten Ispanak ‘Transfer açýldýktan sona aramýza katýlacak isimlerden üç dördü çalýþmaya baþladý.

Ekibe dahil etmeyi düþündüðümüz isimlerde önümüzdeki günlerde takýma katýlmaya devam edecekler. Amacýmýz 7 tane nokta transfer yaparak kadromuzu güçlendirmek. Birde bunlara önümüzdeki yýllara yatýrým amaçlý genç ve gelecek vadeden isimlerde ilave etmeyi planlýyoruz. Ben bu süreçte büyük emek ve çaba harcayan yönetim kurulu üyelerimiz Yetkin Özbey, Halit Kýlýç, Fatih Yýlmaz ve Ahmet Tüzün arkadaþlarýma çok teþekkür eiyorum. Gelinen bu noktada yönetim olarak bizler üzerimize düþeni yaptýðýmýza inanýyorum. Þu anda Çorumspor tek kuruþ geliri olmayan bir kulüp. 11 yönetici çalýþýp çabalýyor ve bu kulübü yürütmeye çalýþýyor. Artýk bugünden itibaren Çorum mülki amirlerinin, milletvekillerinin, sanayici ve iþadamlarýnýn, esnaflarýnýn kýsacasý tüm Çorumlularýn bu takýmý yaþatmak için kulübe sahip çýkmaya ve yönetime destek

‘Artýk görev Çorumlu’da’ vermelerini bekliyoruz. Bizler þehrin bir bütün olarak hareket etmesi halinde bu takýmýn ligde kalacaðýna inanýyoruz. Bizler Teknik Heyet

ve Yönetimizle birlikte bu takýmý ligde tutmak için Mayýs ayý sonuna kadar elimizden gelen mücadelei vereceðiz. Allahda bize yardýmý olacak ve bu çocuklarýn bu

insanlarýn emekleri boþa gitmeyecek ve bu takým ligde kalacaktýr. Çorumlularýn artýk Çorumspor’a sahip çýkma zamaný geldiðine inanýyorum’ dedi.

‘Genel Kurul tüzük deðiþikliðinden’

Baþkan Rumi Ispanak, Genel Kurul kararýnýn tüzük deðiþiklinden kaynaklandýðýný söyledi. Ispanak, yeni tüzüðün Çorumspor’un þartlarýna uymadýðýný bu nedenle deðiþikliðe gittiklerini bu deðiþiklik içinde organ farklýlýðý olduðu içinde seçimli genel kurul olarak düzenlendiðini söyledi. Tüzüðün bazý þartlarýnýn Çorumspor’a uymadýðý için yapýlacak olan tüzük deðiþikliði genel kurulunda mevcut yönetimin büyük çoðunlukla devam edeceðini bir kaç ismin deðiceðini belirterek üyeleri genel kurula gelmeye çaðýrdý.

Bugünki rakip Merzifonspor Ç

orumspor ikinci yarý hazýrlýklarýný bugün Merzifoýspor ile oynayacaðý hazýrlýk maçý ile sürdürecek. Amasya amatör küme takýmlarýndan Merzifonspor ile oynanacak bugünki hazýrlýk maçý saat 13.30’da Nazmi Avluca sahasýnda baþlayacak.

Çorumspor pazar günüde Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Tosya Belediyespor ile bir hazýrlýk yapacak. Kýrmýzý Siyahlý takým önümüzdeki hafta içinde Çorum Belediyespor ile bir hazýrlýk maçý yapmak için görüþme yapmasý bekleniyor.

Çorumspor taktik çalýþtý Ç

orumspor ikinci yarý hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Teknik Heyet yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman yan top çalýþmasýyla devam etti. Çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada taktik yaptýran Teknik Heyet futbolculara yapmalarý gereken hareketler konusunda uyarýlarda bulundu. Kalecilerin kaleci antrenörü Nurettin Kabalak yönetiminde ayrý çalýþýrken diðer futbolcular ise yarý sahada hücum ve kanat varyosyanlarý yaptýlar. Çorumspor son bölümde de kalecili taktik çalýþma yaparak günün tek antrenmanýný tamamladýlar. Kýrmýzý Siyahlýlar bugün Merzifonspor ile oynayacaðý

Gümüþdað, Aybaba ile görüþtü

Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, kampýn son gününde Beþiktaþ Teknik Direktörü Samet Aybaba ile uzun sohbet etti. Gümüþdað yakýn dostu Samet Aybaba’yý kamp yaptýðý otelde oðlu Çaðan’la birlikte ziyaret ederek antrenman sonrasýnda sohbet etme imkaný buldular. Sohbet sýrasýnda Beþiktaþ Teknik Direktörü Samet Aybaba, Çorum Belediyespor’un baþýnda bulunan Hayrettin Gümüþdað’dan dolayý ne kadar saygý duyulacak bir kulüp olduðunu anlamanýn zor olmadýðýný belirterek, yardým istemeleri halinde her türlü desteði vereceklerini söyledi. Genç ve yetenekli futbolcularýn yönlendirilmesi konusunda gerekli görüþmeleri yaptýklarýný belirten Samet Aybaba, Gümüþdað aracýlýðýyla Çorum’a selamlarýný iletti ve Belediyespor’a baþarýlar diledi. Görüþme sýrasýnda Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’ün Beþiktaþ’lý olduðunu öðrenen Samet Aybaba imzalý bir forma vererek Baþkana götürmesini istedi. Ziyarete Hayrettin Gümüþdað’ýn oðlu Çaðan’da katýlýnca neþeli bir hal aldý ve sohbet uzun süre devam etti. Ýki Teknik adam ligin ikinci yarýsýnda birbirlerine baþarýlar dileyerek vedalaþýp ayrýldýlar.

þu ana kadar kulübe resmi bir teklifin gelmediðini, Federasyon’a baþvurduðunu ve 27 Ocak’ta serbest kalacaðýný belirterek ‘Biz kendisinin alacaðý olan 19.150 lirayý bu tarihten önce Federasyon’a yatýrarak kulüpte kalmasýný sað-

layacaðýz. Bizim kesinlikle genç futbolcularýmýzýn önünü kapatma düþüncemiz bulunmuyor hatta önünü açmak istiyoruz. Eðer Ali Koçak’a teklif gelmezse kulübümüz sporcusudur ve takýmla çalýþmalara çýkar. Teklif gelirsede düþünür ve önüne açma adýna gereken kolaylýðý gösteririz’ dedi.

Hayrettin Gümüþdað ve oðlu Çaðan, Samet Aybaba ile

hazýrlýk maçý ile ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürecekler.

Dört yeni transfer idmanda

Çorumspor’da yeni transferler ile yeniden takýma dönen Osman Bodur ve Erol dün düz koþu yaparker gönülüyor

Transfer yasaðýnýn dün kalkmasýnýn ardýndan Çorumspor’un daha önce anlaþtýðý dört isim Çorum Belediyespor’dan Ziya, Alanyaspor’dan kaleci Bekir Küçükertaþ, Zeytinburnu’ndan sol bek Fatih Duran dün çalýþmaya baþladýlar. Silivrispor’dan stoper Serkan Küçük ve Afyonkarahisar’dan Mustafa Yaþar Boþnak’ta bugün çalýþmaya katýlacak.

Ç

orumspor’da transfer yasaðýnýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan daha önce prensip anlaþmasýna varýlan isimlerden üçü dün takýmla idmana çýkarken iki isimde bugün çalýþmalara baþlayacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dün yaptýðý çalýþmaya daha önce anlaþma saðlanan Belediyespor’da serbest býrakýlan isimlerden Ziya Günay, Alanyaspor’dan kaleci Bekir Küçükertaþ, Zeytinburnuspor’dan sol bek Fatih Duran ile denenmek üzere Enes Çetin dünki çalýþmaya katýldýlar. Çorumspor’un prensip anlaþmasýna vardýðý Silivrispor’dan Serkan Küçük ve Afyonkarahisar’dan Mustafa Yaþar Boþnak’ýn bugün Çorum’da olmasý ve çalýþ-

malara baþlalamalarý bekleniyor. Bu isimler dýþýnda görüþme yapýlan diðer futbolcularýnda hafta sonuna kadar Çorum’a gelerek takýmla birlikte çalýþmalara baþlamasý bekleniyor.

Erol ve Osman Bodur geri döndü !

Ligin ilk yarýsýnda yönetim hatasý yüzünden lisanslarý çýkmadýðý için forma giyemeyen Erol ve Osman Bodur ayrýldýk baþka kulübe gidiyoruz dediler ve dün kýrmýzý siyahlý takýma geri döndüler. Baþkan Rumi Ispanak iki futbolcunun tekliflerini kabul ederek takýmla çalýþmalara baþladýklarýný belirterek hiç bir futbolcuya olmadýðý kadar onlarada kapýyý kapatmalarýnýn söz konusu olmadýðýný belirtti.

Belediyespor dört isimle temasta Çorum Belediyespor stoper için Ankara Demirspor’dan Yasin Gün ile Samsunspor’dan Aykut Topal, sol kanat içinde Gümüþhanespor’dan Hasan Üstünkaya ve Ümraniyespor’dan Mücahit Albayrak ile görüþmelerini sürdürüyor. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað bu isimlerden en uygun olaný ile hafta sonuna kadar anlaþarak son etap çalýþmasýný katmayý amaçladýklarýný söyledi.

Ç

orum Belediyespor ikinci yarý için kadrosuna katmak istediði bir stoper ve bir sol kanat oyuncusu için dört futbolcu ile temasta. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað’ýn takip ettiði transfer görüþmelerinde stoper için Ankara Demirspor’dan Yasin Gün ile Samsunspor’dan Aykut Topal, sol kanat içinde Gümüþhanespor’dan Hasan Üstünkaya ve Ümraniyespor’dan Mücahit Albayrak. Belediyespor’un kadrosuna katmak istediði isimlerden Yasin Gün 1988 Altýndað doðumlu.. Gençlerbirliði’nde amatör olarak futbola baþlayan ve ilk profesyonel imzayý bu kulüpte atan Yasin gün ardýndan Keçiörengücü, Ýnegölspor ve son olaraktaüç yýldýrda Ankara Demirspor’da forma giyen Yasin Gün ligin ilk yarýsýnda 13 maçta forma giydi. Samsun’dan Aykut Topal ise 1991 Samsun doðumlu. Samsunspor’da 2011 yýlýhda futbola baþlayan Topal geçen sezon profesyonel imzayý attý. Ligin ilk yarýsýnda bir PTT 1. lig maçý, 1 Ziraat Türkiye

Kupasý maçý 17’de A 2 liginde olmak üzere 19 maçta Samsunspor formasýný giydi. Sol kanatta görev yapan Topal ilede görüþmeler sürüyor. Mavi beyazlý takýmýn diðer gündemindeki isim ise Gümüþhanespor’dan Hasan Üstünkaya. Bu futbolcuda 1991 Seyhan doðumlu ve Adana Demirspor’da 2009 yýlýnda ilk profesyonel imzayý attý. Ardýndan Keçiörengücü ve son olarakta geçtiðimiz sezon Gümüþhanespor formasýný giyen Hasan Üstünkaya bu se-

zon baþýnda kulübü ile yollarýný ayýrdý ve ilk yarýda forma giymedi.

Sol kanat için diðer isim ise Ümraniyespor’dan Mücahit Albayrak.

Yasin Gün

Hasan Üstünkaya

Aykut Topal

Enes Yýldýrým sezon sonu deðerlendirilecek Ç

Enes Yýldýrým

orum Belediyespor’un kampýn son gününde denemeye aldýðý Manavgat Belediyespor’dan Enes Yýldýrým sezon sonunda deðerlendirilecek. Teknik Direktör Hayettin Gümüþdað, Enes’e takýmý Manavgat Belediyespor’un ihtiyaç duyduðunu sezon sonu göndermek isteklerini haklý gördüklerini söyledi. Genç ve iyi bir futbolcu olan Enes’i yeni sezon için kadroya katmayý planladýklarýný söyledi. Gümüþdað diðer denemeye aldýklarý Hasan Onur Gedikkaya’yý ise yetersiz bularak gönderdiklerini belirtti.

Ýki gün izne çýktýlar

Çorum Belediyespor dokuz gündür süren Side kampýný dün tamamlayarak iki gün izni çýktýlar. Mavi beyazlýlar dün sabah yaptýklarý çalýþma ile kamptaki son antrenmanlarýný yaptýlar. Bu çalýþmanýn ardýndan otelde öðlen yemeðini yiyen Çorum Belediyespor kafilesi otelden ayrýldý. Belediyespor’da futbolcular iki gün dinlendikten sonra 12 Ocak cumartesi günü Çorum’da öðlen saatlerinde toplanacak ve lig haftasý hazýrlýklarýna burada devam edecekler.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you