Page 1

Hemþehrimiz TTNet’e genel müdür oldu

TAPDK'nýn yeni baþkaný Suat Evcimen oldu Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurulu (TAPDK) baþkan ve üyeliklerine yeni atamalar yapýldý. TAPDK Baþkaný Maliye Bakanlýðý'nýn aday gösterdiði Suat Evcimen oldu.

Tahsin Yýlmaz’ýn grubun ana þirketi Türk Telekom’a Genel Müdür olmasýnýn ardýndan boþalan bu koltuða þirketin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olan hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya getirildi. Abdullah Orkun Kaya

* HABERÝ 9’DA

Suat Evcimen

* HABERÝ 9’DA

Konferans Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý ile baþladý.

‘Sorun Türkçe’de deðil, kullananlarda’ 8 KASIM 2012 PERÞEMBE

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Türk Dil Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, bugüne kadar Türkçe’nin bir çok kolunun yok olduðunu, sinyaller görülmezse Türkçe’nin de baþýna ayný þeyin geleceðini söyledi.

Yýlmaz: ‘Çorum, savunma sanayisinde yerini alacak’ Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)’nýn davetlisi olarak dün Çorum’a geldi. Bakan Ýsmet Yýlmaz, ziyaret programý dahilinde Çorum’daki bazý sanayi kuruluþlarýný gezerek incelemelerde bulundu. Çorumlu sanayi kuruluþlarý ile iþbirliðine yeþil ýþýk yakan Bakan Yýlmaz, Çorum’un savunma sanayisinde hak ettiði yeri alacaðýna inandýðýný söyledi.

Sulama ve hayvancýlýk projelerine destek çaðrýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüþmelerine Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bütçesi ile devam edildiðini belirten AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Bakanlýk bütçesi üzerine bir konuþma yaptý.

* HABERÝ 4’DE

AK Parti Ý Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'ý AK Parti Ýl Baþkanlýðý binasýnda aðýr-

Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'ý AK Parti Ýl Baþkanlýðý binasýnda aðýrlayan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Bakan Yýlmaz'dan Çorum sanayisinin savunma sanayisine entegre edilmesi ve demiryolu konusunda destek beklediklerini söyledi. * HABERÝ 7’DE

Çorum’a özel AB Çalýþtayý

* HABERÝ 3’DE

Mustafa Sinan Kaçalin

Demiryoluna destek talebi

* HABERÝ 6’DA

2004-2005 yýllarýnda DPT-Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Genel Koordinatörü olarak görev yapan AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý Cahit Baðcý’nýn özel giriþimleri ile 2009 yýlýnda gerçekleþtirilen Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý tanýtým toplantýsýnýn daha geniþ katýlýmla Çorum’da düzenleneceði bildirildi.

* HABERÝ 5’DE

Köy Muhtarlarý’nýn üyesi olduðu Muhtarlar Derneði seçimlerinde iki aday yarýþtý.

Celal Taþdelen tekrar baþkan

Yetsan’ý ziyaret eden Bakan Yýlmaz, radyatör üretiminde kullanýlan teknolojiyi inceledi.

Bakan’dan Çorum sanayisine tam not Çorum’daki bazý sanayi kuruluþlarýný gezerek incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Çorumlu müteþebbisleri baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti. * HABERÝ 6’DA

Celal Taþdelen, 88 oyla tekrar baþkan seçildi.

Köy Muhtarlarý Derneði’nin genel kurulunda, aday olan mevcut baþkan Celal Taþdelen, tekrar baþkan seçildi.

* HABERÝ 8’DE

Derdini Çatalkara’ya döktü SES'ten 'Dur' çaðrýsý Ünlü ressam, þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun gelini Hughette Eyüboðlu, Çatalkara Kültür Sanat Evi'nin iþlevi dýþýnda kullanýldýðýyla ilgili açýklama yaptý. Duygularýný mektup yazar gibi dile getiren Eyüboðlu, Çatalkara Kültür Sanat Evi etrafýnda dönen tartýþmalarý anlatýrken, mekânýn bir lokanta gibi kullanýldýðýný iddia ediyor.

* HABERÝ 11’DE

KESK'e baðlý Çorum Saðýlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) dün Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde basýn açýklamasý eylemi yaptý.

* HABERÝ 2’DE

Ünlü ressam, þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun gelini Hughette Eyüboðlu, Çatalkara Kültür Sanat Evi'nin kullanýmý ile ilgili düþüncelerini mektupla aktardý.

Basýn açýklamasýný SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek

‘Büyükþehir Yasasý ülkeyi hýzla böler’ * HABERÝ 10’DA


2

PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

23 yaþ üstü engellilere eðitim fýrsatý verilmeli Y

eni eðitim sistemi ile birlikte Çorum'da 23 yaþ üstündeki engellilerin bazý zorluklarla karþý karþýya kaldýklarý bilgisi geldi. Öðrendiðime göre, yeni eðitim yasasý 23 yaþýn üstündeki engelli

ilim Sanayi ve B Teknoloji Ýl Müdürü Erdal

Ceylan'ýn bakanlýk müþaviri olmasýyla boþalan göreve ayný kurumda mühendis olarak görev yapan Murat Ocak vekaleten atanmýþ.

çocuklarý eðitim ve uygulama okullarýndan halk eðitim merkezlerine yönlendiriyor. Yani okullarýndan ayrýlmak zorunda býrakýlan engellilere halk eðitim merkezlerinde eðitici kurslarýn açýlmasý gerekiyor. Ancak bizim

halk eðitim merkezinde henüz böyle bir kurs açýlmýþ deðil. Ýþte engelli velilerin þikâyeti de bu noktada baþlýyor. Engelli bir çocuðu olan ailelerin yaþadýklarý meþakkati, engelsiz hayat sürenlerin ayný þiddetle hissetmesini beklememekle beraber, devletin ilgili kurumlarýnýn hiç olmazsa yasanýn zorunlu kýldýðý yükümlülüklerini yerine getirmesi beklentisi var. Engelli bireyleri olan velilere kulak verirsek, fazla söze

hacet kalmýyor zaten. Bakýn ne diyorlar; "Yeni eðitim sistemi ile birlikte 23 yaþ üstü engelliler eðitim aldýklarý okullarýndan ayrýlmak zorunda kaldý. Yeni yasa engellileri halk eðitim merkezlerine yönlendirip kurs görmelerini, eðitimlerine burada devam etmelerini öngörüyor. Ancak bizim halk eðitim merkezinde herhangi bir kurs açýlmadý. Engelli çocuklarý dýþarýda kalýnca anne-babalar büyük sorun yaþamaya

Ocak yeni müdür YEDAÞ eski Ýl Müdür Yardýmcýsý Selahattin Altýnsoy'un adýnýn geçtiði kurum müdürlüðü için

geçtiðimiz hafta sonu bir deðiþiklik yaþanmýþ, Bakanlýk, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü görevine

vekaleten ayný kurumda mühendis olarak çalýþan ve aslen Alacalý olan Murat Ocak'ýn atandýðýna dair

baþladýlar. Engelli bir birey 50 yaþýnda bile olsa 5-6 yaþýndaki çocuk gibi oluyor. Okullarýndan ayrýlmak zorunda kalýnca tamamen eve kapandýlar. Sürekli olarak ne zaman okula gideceklerini soruyorlar. Anne-babalar ne yapacaklarýný þaþýrýyor. Bu çocuklarýn mutlaka eðitim almalarý þart. Yoksa sürekli geriye doðru gidiyorlar. Engelli çocuklarý düþünsünler, çocuklarýmýzý sokaða atmasýnlar."

resmi yazý göndermiþti. Yeni müdür Murat Ocak, bu hafta baþýnda bakanlýk müþaviri olan eski müdür Erdal Ceylan’dan görevi devralmýþ.

Turgut Özal Ýþ Merkezi asansörleri denetimden geçtikten sonra kýrmýzý etiketlendirme yapýlmýþ. Ne anlama geliyor derseniz, 'Asansörlere binmek güvenlik açýsýndan tehlikeli'...

Okurdan Belediye asansörleri hatýrlatmasý Ç

orum Valiliði'nin 8 katlý hizmet binasýnýn giriþ katýndaki bozuk asansörle ilgili yazdýklarýmýza bir okurdan yorum geldi. Okurun söylediðine göre, Çorum Belediyesi Hizmet Binasý'nýn asansörleri de çalýþmýyormuþ, haberimiz yokmuþ. Ýþte o yorum; "Mustafa Bey, sanýrým siz hiç belediyeye uðramýyorsunuz. Turgut Özal Ýþ Merkezi asansörlerinin ikisi de aylardýr çalýþmýyor. Üstelik Makine Mühendisleri Odasý asansöre binmek tehlikeli diye kâðýt yapýþtýrmýþ..."

Peki prosedür nasýl?

Daha önce Çorum Belediyesi'nin denetiminde bulunan asansörlerin periyodik kontrolleri, bir süre önce Makine Mühendisleri Odasý'na devredildi. Oda'nýn teknik elemanlarý Belediye'nin iþyerleri ile ortak kullandýðý Turgut Özal Ýþ Merkezi asansörlerinin yýllýk kontrollerini yaptýðýnda sonuç vahim çýkmýþ. Kýrmýzý renkle etiketlendiren belediye asansörleri 'güvenlik açýsýndan tehlikeli' bulunmuþ. Ýlgilere

asansörlerdeki eksikliklerin tamamlanýp tekrar odaya müracaat edilmesi için rapor verilmiþ. Yani belediyenin de ortak kullandýðý asansörler, sorunlarý giderildikten sonra ikinci bir kontrole tabi tutulacak. Bu arada hatýrlatmakta fayda var; asansör kontrollerinde kýrmýzý renkli etiketlendirme 'Kesinlikle binilemez', sarý renkli etiketlendirme 'Eksikleri var, ama binilebilir', yeþil renkli etiketlendirme ise, 'Güvenlik açýsýndan sakýnca yoktur, binilebilir' anlamý taþýyor. Yeni yetkilendirme kapsamýnda Çorum'da asansörlü tüm binalarda yaþanabilecek kazalardan asansörlerin periyodik kontrollerini yaptýrmayan apartman yöneticileri sorumlu tutuluyor. Bina yöneticileri Makine Mühendisleri Odasý'na asansör denetimlerini mutlaka yaptýrýp, varsa eksiklerini gidermeleri gerekiyor. Aksi takdirde yasa gereði olabilecek tüm kazalardan bina yöneticileri sorumlu tutuluyor.

SES'ten 'Dur' çaðrýsý K

KESK'e baðlý Çorum Saðýlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý tepkileri dile getirdi.

Jeoloji mühendislerinden deprem paneli

T

MMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilciliði ‘Çorum Ýli Depremselliði ve Jeolojik Risklerin Planlamaya Etkisi’ konulu panel düzenleyecek. Depremin ilimiz sýnýrlarý içerisindeki etkilerinin ve sonuçlarýnýn yorumlanacaðý panele,

Güldane Cancanoðlu

Jeoloji Mühendisleri Dr. Bülent Özmen, Sami Ercan, Güldane Cancanoðlu ve Þehir ve Bölge Plancýsý Þ. Fýrat Demirer panelist olarak katýlacaklar. Panel; yarýn saat 14:00’de Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapýlacak.

YENÝ CÝTROEN C -ELYSEE

ile tanýþmak ve test sürüþü için, sizleri 10 Kasým 2012 Cumartesi günü saat 13.00’de düzenlenecek tanýtým lansmaný için showroomumuza bekliyoruz.

ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV

ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM 0 364 224 94 94 sahin.servis@citroenbayi.com

ESK'e baðlý Çorum Saðýlýk ve Sosleþtirdiði gün gibi açýk olan Kamu Hastayal Hizmet Emekçileri Sendikasý ne Birlikleri uygulamasý yalnýz özelleþ(SES) dün Hitit Üniversitesi Eðitim ve tirme deðil ayný zamanda partizanca kadAraþtýrma Hastanesi bahçesinde basýn rolaþma anlamýna da gelmektedir. açýklamasý eylemi yaptý. Kamu Hastane Birlikleri uygulamaSES Þube Baþkaný Merter Kocatüsý, hastanelerin tamamen "Ýþletme" olafek, yaptýðý açýklamada, hastanelerde yerak yönetileceði, çalýþanlarýn ise güvenni idari yapýlanma eleþtirilirken, 'Dur' celerine bakýlmaksýzýn, çalýþtýklarý birliçaðrýsý yapýldý. Kocatüfek, þöyle dedi; ðin verimliliði-kârlýlýðý üzerinden birliðe baðlý hastaneler arasýnda dolaþmasý, ge02 Kasým 2011 günkü Resmi Gazerektiðinde birliðin dýþýna çýkarýlmasý, sürtede yayýnlanarak yürürlüðe giren "Saðgünü anlamýna gelmektedir. lýk Bakanlýðý Teþkilat Yapýsýný Düzenleyen 663 Sayýlý Kanun Hükmünde KararKamu Hastane Birlikleri, A B C D E name (KHK)" ile Saðlýk Bakanlýðý icracý diye sýnýflandýrýlmýþ hastanelerin, týpký olmaktan çýkarýlýp, düzenleyici ve denetözel hastanelerde olduðu gibi, katký, katýleyici bakanlýk haline getirilirken; Saðlýklým payý ve ilave ücretlerinin farký nedeBasýn açýklamasýný SES ta Dönüþüm Programý'nýn yasal alt yapýsý niyle, herkesin parasýna uygun olan hasda tamamlanmýþtýr. Þimdi sýra uygulamataneye baþvurmasý demektir. Þube Baþkaný Merter Kocatüfek yaptý. nýn mevzuatýnýn yapýlmasýna, istihdam Kamu Hastane Birlikleri, birlik içinedilecek kadrolarýn atanmasýna ve uygulamanýn baþlatýlmasýna geldeki hastanelerin, hatta içindeki birimlerin performansý üzerinden iþmiþtir ve hýzla da gereken yerine getirilmektedir. letme hakkýnýn devredilmesi, kiralanmasý ya da pervasýzca taþeronHükümet, Saðlýk Bakanlýðý'nýn yapýsýný tamamen deðiþtiren, laþtýrýlmasý demektir. Sözleþmeli yöneticinin "CEO"nun buna yetkidevlet hastaneleriniticarethane haline getiren, ticarileþtiren Kamu li olmasý demektir. Hastane Birlikleri düzenlemesini de içeren bu KHK'yý, TBMM açýk Artýk; hastaneler Ýþletme, hastalar müþteri, çalýþanlar sözleþmeolmasýna, KHK çýkarma yetkisinin nerede, nasýl ve ne zaman kullali dönemi baþlamýþtýr. Anayasa Mahkemesi'ne, bu þekilde yargýyý saf nýlabileceði Anayasa'da açýkça belirtilmiþ olmasýna raðmen, yasama dýþý býrakan tarzda uygulamaya karþý, kamu yararýna olmayan, herorganýný devre dýþý býrakarak, bir gece yarýsý operasyonu ile ve yankesin parasý kadar saðlýk hizmeti anlamýna gelen bu uygulamaya gýndan mal kaçýrýrcasýna çýkarmýþtýr. Þimdi de, 663 Sayýlý KHK ile "DUR" demesi için çaðrýda bulunuyoruz. ilgili Anayasa Mahkemesi'nde iptal davasý açýlmýþ ve sürmekte iken, Bir Çaðrýmýz da Meclis'teki vekillere. Yasama organý olarak Hastane Birlikleri'nin illerdeki CEO'su anlamýna gelen "Genel Seksizleri devre dýþý býrakan, yargý süreci devam etmesine raðmen uyreter" ve 10.300 sözleþmeli yönetici kadrolarýn atamalarýný yapýp uygulamanýn bu þekilde baþlatýlmasýna karþý bizlerle birlikte olmak ve gulamayý baþlatarak yargýyý devre dýþý býrakmaya çalýþmaktadýr. halkýn saðlýk hakkýný savunmak için yaptýðýmýz bir çaðrý bu. Yakýn zamanda Danýþtay, Baþbakan'ýn sýkça övündüðü "Saðlýk Bizler, saðlýk alanýndaki emek ve meslek örgütleri olarak; DevKampüsleri" anlamýna gelen Kamu Özel Ortaklýðý ihalelerinden let hastanelerini ticarethaneye dönüþtüren bu düzenleme Anayasa üçünün (Ankara Etlik ve Bilkent, Elazýð) yürütmesini, "kamu yararýna olmadýðý" gerekçesiyle iptal etmiþtir. Ancak demokrasi'nin "ileMahkemesi tarafýndan iptal edilene dek Türkiye'nin bütün illerinderi"sini aðzýndan düþürmeyen Hükümet, bu yargý kararýna raðmen Etki, bütün ilçelerindeki bütün hastanelerinde, sokaklarýnda, meydanlik Kampüsü için Etlik Ýhtisas Eðitim Araþtýrma Hastanesi'ni boþaltlarýnda mücadele etmeye kararlýyýz. Bu mücadelede toplumun her mýþ, çalýþanlarýný Ankara'nýn çeþitli hastanelerine adeta çil yavrusu kesimini bizlerle birlikte olmaya çaðýrýyoruz." gibi daðýtmýþtýr. Yasama organýný hiçe sayan, yargýyý devre dýþýna iten bu uygulamalar bir yana, Kamu Hastane Birlikleri uygulamasýnýn baþlatýlmasý amacýyla atanan nitelikleri baþlý baþýna tartýþýlýr CEO'lar (Birlik Genel Sekreterleri) ve sözleþmeli yöneticiler incelendiðinde birçoðunun iktidar partisi ile adaylýk, yöneticilik gibi siyasi baðlarýnýn, neredeyse tümünün belli bir sendikanýn üye ve yöneticileri olduðu görülmektedir. Kamu yararýna olmadýðý, saðlýk hizmeti için prim, her kademede katkýkatýlým payý ve ilave ücret ödeme zorunluluðu getirdiði için saðlýðý hak olmaktan çýkardýðý, kamu saðlýk kuruluþlarýný ticari-


PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

3

Çorum’a özel AB Çalýþtayý 2

004-2005 yýllarýnda DPT-Avrupa gençlerimizin Avrupa'da eðitim görme ve Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý tanýþma, etkileþim, diyalog imkânlarýna Genel Koordinatörü olarak görev yapan kavuþmasý açýsýndan son derece AK Parti Çorum Milletvekili Cahit önemlidir. Baðcý’nýn özel giriþimleri ile 2009 yýlýnda Yapýlacak olan toplantýda Ulusal gerçekleþtirilen Avrupa Birliði Eðitim ve Ajans tarafýndan yürütülmekte programlar Gençlik Programlarý tanýtým toplantýsýnýn uzmanlar tarafýndan ayrýntýsý ile daha geniþ katýlýmla yarýn saat 09:00’da anlatýlacaktýr. Ancak toplantýnýn önemini Dalgýçlar Otel'de düzenlenecek. belirtmek amacýyla birkaçýna deðinmek Bütçe görüþmeleri ve TBMM'nin istiyorum. yoðun mesaisi nedeniyle toplantýya Bu programlardan birisi Leonardo da katýlamayacak olan AK Parti Çorum Vinci Programýdýr. Tüzel kiþilik sahibi Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe tüm resmi ve özel kurum ve kuruluþlarýn Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, konunun yönetici ve çalýþanlarý, eðitim önemine deðinerek bir açýklama yaptý. kurumlarýnýn yönetici, öðretmen ve Baðcý, açýklamasýnda þunlarý öðrencileri, KOBÝ'lerin, STK ve yerel söyledi; “Kurulduðu 2003 yýlýndan bu idarelerin yönetici ve çalýþanlarýný Cahit Baðcý yana ülkemizdeki her seviyeden eðitim ve ilgilendiren, AB ülkeleri ile diðer gençlik kuruluþlarýna Avrupa'daki ülkelerin mesleki eðitime yönelik ortaklarla projeler gerçekleþtirme, baþta öðrenciler olmak üzere her politikalarýný desteklemek ve geliþtirmek için yürütülen bir yaþtan bireylere Avrupa'da eðitim ve öðretim faaliyeti gerçekleþtirme programdýr. imkanlarý sunan Ulusal Ajans tarafýndan Çorum ilimize özel bir Bir diðeri Gençlik Programýdýr. Gençlik istihdamýný artýrma, bilgilendirme toplantýsý düzenlenecektir. Çorum ilimiz halen bu özgüven geliþtirme, akranlarý ile iletiþim kurma becerilerini programlardan aktif olarak yararlanmaktadýr. 2012 yýlýnda ilimizdeki geliþtirme ve yurtdýþý deneyim kazanmalarýný saðlama konularýna eðitim ve gençlik kuruluþlarýna 10 proje için toplamda yaklaþýk yönelik yürütülen program ile ergenlik ve yetiþkinlik arasýndaki 600.000 Avro hibe tahsis edilmiþtir. Bu hibenin alt programlara gençlerimiz Avrupa'daki akranlarý ile tanýþma ve ortak faaliyet daðýlýmý þu þekildedir; yapabilme imkâný bulacaklardýr. Comenius Programý: 2 proje için 46.000 Avro, 2 hizmet içi Ýlimizdeki eðitim ve gençlik kuruluþlarý ile vatandaþlarýmýzýn bu faaliyeti için 5.500 Avro; Leonardo da Vinci Programý: 6 proje için imkânlardan daha fazla yararlanmasýný saðlamak, daha çok proje 357.000 Avro; Grundtvig Programý: 1 hizmet içi faaliyeti için 1.850 üretilmesine destek vermek ve vatandaþlarýmýz ve gençlerimizin Avro; Erasmus Programý: 77 öðrenci ve üniversite personelinin Avrupa'daki akranlarý ve meslektaþlarý ile buluþmalarýný saðlamak ve Avrupa'da eðitim ve öðretim faaliyetine katýlýmý için Hitit Avrupa'da daha çok vatandaþýmýzýn eðitim görmesini saðlamak Üniversitesi'ne 165.470 Avro; Gençlik Programý: 2 proje için 15.889 amacýyla yürütülen bu projelere halkýmýzdan geniþ bir katýlým Avro tahsis edilmiþtir. bekliyoruz. Bir köy ilkokulunun bile projeler kapsamýnda bilgi ve tecrübe Tüm gençlerimizi, öðrencilerimizi ve halkýmýzý bu bilgilendirme paylaþýmý amacýyla Avrupa'ya öðretmen ve öðrencilerini toplantýsýna davet ediyor, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik gönderebildiði Ulusal Ajans programlarýnýn, Çorum ilimizde daha Programlarý Merkezi Baþkanlýðýmýzýn tarafýndan yürütülen bu fazla tanýnmasý, daha fazla proje baþvurusunun alýnmasý ve bu sayede programlardan Ýlimizde daha çok yararlanýlmasýný temenni ediyor, bu ilimizdeki yararlanýcý sayýsýnýn daha da artýrýlmasý ve selamlarýmý sunuyorum.”

ALES’e gireceklerin dikkatine!

11

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek’i ziyaret etti.

Cemil Çiçek’e teþekkür itit Üniversitesi Rektörü H Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek’i ziyaret ederek teþekkür etti. Yapýlan açýklamaya göre, Rektör Alkan, Hitit

Üniversitesi’nin 2012-2013 Akademik Yýlý açýlýþ törenine katýlýmlarýndan dolayý TBMM Baþkaný Cemil Çiçek’e teþekkür ederek duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Tüfekler

350 ¨‘den baþlayan fiyatlarla

Kasým 2012 Pazar günü yapýlacak olan 2012-ALES Sonbahar Dönemi Sýnavýna baþvuran adaylarýn, sýnava girecekleri bina/salonlara atanma iþlemleri tamamlandý. Adaylar sýnava girecekleri yer bilgisini gösteren Sýnava Giriþ Belgelerini, TC Kimlik Numarasý ve þifreleri ile Ö S Y M ' n i n http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecekler. Belgenin üzerinde adayýn sýnava gireceði merkez, bina, salon bilgileri ile adayýn fotoðrafý bulunacak. Sýnava Giriþ Belgeleri adaylarýn adreslerine ayrýca gönderilmeyecek. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çýktýlarýný sýnavda yanlarýnda bulundurmak zorundalar. Ancak belgenin arka yüzünde herhangi bir yazý, resim, iþaret vb. bulunmamalý. Sýnava Giriþ Belgesinin arka yüzünde herhangi bir yazý, resim, iþaret vb. bulunan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacak. Sýnava Giriþ Belgesi yanýnda olmayan adaylar sýnava alýnmayacak. Adaylarýn sýnava girebilmeleri için Sýnava Giriþ Belgesinden baþka fotoðraflý ve onaylý özel

kimlik belgelerini de yanlarýnda bulundurmalarý zorunlu. Nüfus cüzdaný, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaþlar ile askerî öðrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli deðildir.), Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunlarýn dýþýndaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarý vb. diðer tüm belgeler sýnava giriþ için geçerli belgeler sayýlmayacak. Nüfus cüzdanýnda soðuk damga basýlý olmalý, adayýn güncel bir fotoðrafý ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý, pasaportun süresi geçerli olmalý. Üzerinde soðuk damga, güncel bir fotoðraf veya T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik süresi bitmiþ pasaport kabul edilmeyecek. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sýnava alýnmayacak; sýnava alýnsa bile sýnavý geçersiz sayýlacak.

Römork devrildi

A

nkara Yolu’nda seyreden traktöre baðlý römork devrilince bir kiþi yaralandý. Ý.Þ. traktörle giderken, römork devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altýna alýndý.

Oyuncak pili yuttu Ý

(Ç.HAK:3223

brahim Çayýrý’ndaki evinde oyuncak oynayan çocuk oyuncaðýn pilini yuttu. Y.K. isimli 1 yaþýndaki çocuk evlerinde oyuncakla oynarken oyuncaðýn pilini yuttu. Hayati tehlikesi bulunan çocuk hastanede tedavi altýna alýndý.

(Ç.HAK:2997)

Çorum’a gelen 4 ülkeden toplam 27 katýlýmcý Rektör Alkan’ý ziyaret etti.

‘Bak, Sihirli Ellerimiz Var’ ekibinden ziyaret

‘B

ak. Sihirli Ellerimiz Var. (Look. We Have Magical Hands)’ isimli proje kapsamýnda Çorum’a gelen 4 ülkeden toplam 27 katýlýmcý, Genç Leblebi Grubu temsilcileri ve Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret ettiler. Yapýlan açýklamaya göre, Genç Leblebi Grubu temsilcileri projenin Genç Leblebi Grubu tarafýndan hazýrlandýðýný ve üniversitenin paydaþý olduðunu, Avrupa Birliði Bakanlýðý, Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý (Türk Ulusal Ajansý) tarafýndan Gençlik Programý (Eylem 1.1.) kapsamýnda ve Avrupa Komisyonu'ndan saðlanan katkýyla TR-11-E234-2012R2 referans numarasý ile kabul edilmiþ olan ‘Bak. Sihirli Ellerimiz Var. (Look. We Have

Rektör Alkan, ziyaretten dolayý büyük bir mutluluk duyduðunu belirtti.

Proje ekibi Çorum yöresi el sanatlarý hakkýnda çalýþmalar yapacak.

Magical Hands)’ isimli projenin Ýskilip Meslek Yüksekokulu'nda baþladýðýný belirttiler. Ayrýca proje kapsamýnda 4 ülkeden toplam 27 katýlýmcýnýn Ýskilip'te 1 hafta boyunca Ýskilip ve Çorum yöresi el sanatlarý hakkýnda çalýþmalar yapacaklarýný

kaydettiler. Gerçekleþtirilen projeden ve ziyaretten dolayý büyük bir mutluluk duyduðunu ifade eden Rektör Alkan ise Hitit Üniversitesi hakkýnda kýsa bilgiler aktarmasýnýn ardýndan proje kapsamýnda gelen öðrencilerle bire bir

tanýþarak sohbet etti. Bu ve benzeri projelere her zaman açýk olduklarýný ifade eden Rektör, bu tür projelerin hayata geçirilmesi için her türlü destek vermeye hazýr olduklarýný belirterek misafir öðrencilere ve Genç Leblebi Grubu'na baþarýlar diledi.


4

PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Sulama ve hayvancýlýk projelerine destek çaðrýsý T

BMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüþmelerine Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bütçesi ile devam edildiðini belirten AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Bakanlýk bütçesi üzerine bir konuþma yaptý. Kýrsal kalkýnmada tarým, hayvancýlýk, modern sulama ve arazi toplulaþtýrmanýn önemine vurgu yapan Baðcý þunlarý söyledi; “Çorum Ýlimizde Arazi Toplulaþtýrma için bir projemiz uygulanýyor. Halen Obruk-Dutludere Sulama Projesi kapsamýnda Kýzýlýrmak Havzasýnýn bir kýsmýnda (Dodurga, Laçin ve Osmancýk

Ýlçelerinde) 58.000 Dekar alanda çalýþmalar sürdürülüyor. Bu çalýþma tarýmda ölçeðin büyümesine, geçimlik tarýmdan pazara yönelik üretime geçiþi saðlayacaktýr. Bu sayede kýrsal yaþam kalitesi artacaðý gibi göç de azalacak ve duracaktýr. Ayný çalýþmanýn AlacaKoçhisar Sulama Projesinde, Týmarlý Sulama Projesi kapsamýnda ve Kargý ilçesi köylerinde de uygulanmasý için çalýþma yapýlmalýdýr. Bu konuya iliþkin talebimizi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýnýn Bütçe görüþmelerinde de ayrýca belirteceðim. Konunun DSÝ ile Bakanlýðýnýz arasýnda ortaklaþa çalýþýlmasý gerekir. Arazi

Toplulaþtýrma konusunda üreticimiz ve çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi için Bakanlýðýnýzýn özel bir çalýþma yapmasý gerekmektedir.” Baðcý, bütçe konuþmasýnda Çorum ile hayvancýlýk potansiyeline de vurgu yaparak, “Ýlimiz Alaca, Ortaköy ve Mecitözü

ilçelerinde hayvancýlýk geliþmiþ olup hâlihazýrda 9 hayvancýlýk kooperatifi kurulmuþ, kredi için destek beklemektedir. Bu kooperatiflerimize desteðinizi bekliyoruz. Ayrýca Alaca Organize Hayvancýlýk Bölgesi kurulmasý için birkaç yýldýr giriþimlerimiz var. Konu iki

Bakanlýðý, Sanayi ve Tarým Bakanlýklarýmýzý ilgilendirmektedir. Hayvancýlýk denilince akla Doðu Anadolu Bölgemiz gelmektedir. Bu algý yanlýþtýr. Örneðin bu yýlýn en güzel kurbanlýk danasý Alaca ilçemizde yetiþtirilmiþtir. Ýlimizin bu potansiyelinin desteklenmesi için kooperatiflerimize destek verilmesini ve Alaca Organize Hayvancýlýk Bölgesi kurulmasý için ise teknik çalýþmalarýn yapýlmasý konusunda desteðinizi bekliyoruz.” Baðcý konuþmasýnýn devamýnda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn 2013 yýlý bütçesinin hayýrlara vesile olmasýný dileyerek sözlerini bitirdi.

Þehitlik için talimat Baþbakan’dan O

rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Afyonkarahisar'daki patlamada hayatýný kaybeden askerlerle ilgili, ''Onlar da þehittir. Bu konuda onlarýn haklarý neyse teslim edilecek. Bakanlar Kurulu'nda Baþbakanýmýz bu konuda kesin talimat verdi'' dedi. Bakan Eroðlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehit, Dul ve Yetimleri Derneði Genel Baþkaný Taner Uran ve Afyonkarahisar Þube Baþkaný Ýsmail Kumartaþlý'yý makamýnda kabul etti. Eroðlu, vatan, bayrak, millet için

Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu

canlarýný seve seve feda eden þehitlerin isimlerinin ilelebet yaþatýlmasý gerektiðini söyledi. Türkiye'nin tarih boyunca þehitler verdiðini anlatan Eroðlu, ''Biz onlar sayesinde ayaktayýz. Bu ezanlar

susmuyorsa onlarýn sayesinde. Allah onlardan razý olsun. Peygamberlikten sonra en yüce makam þehitlik makamý. Keþke biz de o makama eriþebilsek ama tabii þehitlerin acýsý bizlerin yüreðini

Bazý çocuklar iddiasýz, kabuðuna çekilmiþ, serbest davranamayan, itaatkâr ve uslu çocuklardýr. Büyükler tarafýndan sevilen ve' çok efendi' diyerek övülen bu çocuklar, aslýnda kendilerine güveni olmayan, yanlýþ yapmaktan korkan arkadaþ edinemeyen, yabancýlarla konuþmaktan çekinen utangaç ve pýsýrýk çocuklardýr. Pýsýrýklýða yol açan yanlýþ anne baba tutumlarý; *Yaramazlýk yapmamasý için aþýrý istekte bulunmak, 'Yaramazlýk yaparsan seni sevmem ' diyerek sevgiyi tehdit aracý olarak kullanmak, *Yanlýþ bir davranýþýnda 'Kötü çocuklar yaramazlýk yapar, kötü çocuklar annelerini üzer', diyerek ayýplayýcý ve özgüven zedeleyici bir dil kullanmak, *Kötü davranýþlar ve huylar kazanacaðý, kötü sözler öðreneceði veya baþýna bir kaza geleceði korkusuyla sakaða çýkarmamak, arkadaþ edinmesine izin vermemek, Utangaç çocuðun anne babasýna tavsiyeler; *Çocuktan her þeyi mükemmel yapmasýný beklemeyin. Yanlýþ yaptýðý veya eksik yaptýðý zaman ayýplayýcý ve yargýlayýcý sözler kullanmayýn. Deneye yanýla doðru yapmayý öðrenecektir. Yanýlmasýna izin verin. *Sokaða çýkmasýna, oyun oynamasýna, arkadaþ edinmesine, eve arkadaþýný çaðýrmasýna izin verin. Oyun çocuðun en ciddi iþidir. Çocuk pek çok sosyal davranýþý oyun ve arkadaþlarý yardýmýyla kazanacaktýr. *Küçük yaþtan itibaren yemek yeme, su içme, elbiselerini giyip çýkarma, ayakkabýsýný giyime, elini yüzünü yýkama, diþlerini fýrçalama, tuvalet ihtiyacýný giderme gibi kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak beceriler kazanmasýna yardýmcý olun ve bunlarý yapabileceði konusunda cesaretlendirin. *Duygularýný ve tepkilerini dile getirmesine izin verin ve onu dinleyerek ciddiye aldýðýnýzý belli edin. *Konuþurken çocuðunuzun gözünün içine bakýn ve onun da konuþurken gözlerinize bakmasýný söyleyin.

yakýyor'' diye konuþtu. Hükümetin terör konusunun üzerine sonuna kadar gittiðini belirten Eroðlu, ''Artýk gelmelerini beklemiyoruz, onlarý inlerinde vuruyoruz. Temizlik harekatý baþladý. Bunlar, bu çapulcularýn iþi deðil zaten. Arkasýnda Türkiye'nin yükseliþine tahammül edemeyen, önünü kesmek isteyen birtakým dýþ güçlerin etkisi var tabii. Yoksa üç beþ çapulcunun yapacaðý þey deðil'' dedi. Eroðlu, þehitlerin ismini yaþatmak ve ailelerine hem

manevi hem de maddi açýdan destek olmak önemli çalýþmalar yaptýklarýný dile getirdi. Afyonkarahisar' daki patlamada þehit olan askerlerin ''doðal afet þehidi' olarak deðerlendirilmesiyle ilgili de Eroðlu, ''Yönetmelikte aslýnda öyle arzu edilmemesine raðmen, mevzuat gereði yapýlan bir þey. Yoksa onlar da þehittir. Bu konuda onlarýn haklarý neyse teslim edilecek. Bakanlar Kurulu'nda Baþbakanýmýz bu konuda kesin talimat verdi'' diye konuþtu.

Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý Çorum Þubesi, Proje Danýþmanlýðý Eðitim Kursu baþlattý.

Proje Danýþmanlýðý Eðitim Kursu baþladý

Mine Sevim Göçmen

ÇOCUKLARDA UTANGAÇLIK & GÝRÝÞÝMCÝLÝK

"Zararýn Neresinden Dönülürse Kardýr"

Tuðba YÜCEL Psikolojik Danýþman Evlilik ve Aile Danýþmaný Psikodramatist www.icgorupsikoloji.com 0533 614 78 80

Çocuklarda Saðlýklý Giriþim Duygusunu Geliþtirmenin Yollarý

3-5 yaþ dönemi çocuðun merak ve giriþim dönemidir. Çocuðun motor ve zihinsel geliþimine baðlý olarak hareket alaný ve istekleri geniþler. Çocuk baðýmsýzlýk, çevreyi keþfedip, öðrenme amacýyla bazý saldýrgan davranýþlara girebilir. Çocuk dürtü ve isteklerinin anýnda karþýlanmasýný ister. Dürtü ve istekleri engellenen çocuk duygularýný yaramazlýk, hýrçýnlýk, huysuzluk, nedensiz tutturma gibi yollarla ve oyun aracýlýðý ile açýða vurur. Bu dönemde çocuk kendi giriþimiyle, anne-babadan baðýmsýz olarak iþler becermeye çalýþýr. Örneðin: giysisini kendisi seçmek, ayakkabýsýný kendisi baðlamak vb. ister.

Çocuðun saðlýklý giriþim duygusunun geliþebilmesi için anne-babanýn yapabilecekleri;

Haftada 2 gün olan eðitim seminerleri üç hafta boyunca devam edecek.

T

ürkiye Teknik Elemanlar Vakfý Çorum Þubesi, Proje Danýþmanlýðý Eðitim Kursu baþlattý. Katýlýmcýlarýn kurs sonunda sertifika alacaðý eðitim kursu dün akþam ilk dersle baþladý. Ziraat Mühendisi Mine Sevim Göçmen, eðitime katýlan kursiyerlere, AB ve ajanslarýn desteklediði hibe ve yardýmlardan yararlanabilmek için nasýl bir proje

* Çocuða özgürlük tanýyarak, çocuðun kendi isteklerini yapmasý yönünde fýrsat vermelidir. * Çocuðun güven duygusunu geliþtirmelidir. * Çocuðun gösterdiði çabaya saygý duymalýdýr. * Çocuðun seçim yapmasýna izin vermelidir. * Çocuðun adýna düþünmek yerine, kendi baþýna düþünmesini desteklemelidir.

Katýlýmcýlar kurs sonunda sertifika alacak.

hazýrlanmalý sorusunun cevaplarýný verdi. Haftada 2 gün olan eðitim seminerlerinin üç hafta boyunca

devam edeceðini ifade eden Göçmen, proje mantýðýnýn iyi algýlanmasýnýn iþin en önemli temelini oluþturduðunu

ifade ettiði sunumunda, bir proje hazýrlamanýn önemli ayrýntýlarý hakkýnda kursiyerleri bilgilendirdi.

* Çocuðun sorunlarýný çözmek yerine, çocuðun kendisinin çözmesine fýrsat vermelidir. * Çocuðun kendi baþýna yapmak için çabaladýðý iþlerde, ufak tefek hatalarý hoþ görmelidir. * Çocuðun yaptýðý olumlu, hoþa giden davranýþlarý takdir etmelidir. * Sabýrlý olmalýdýr. Çocuðun her karþý çýkýþýný ve inadýný kýrma yoluna gitmemelidir. * Çocuðun yapamayacaðý þeyin, neden yapamayacaðýný basit bir dille çocuða açýklamalýdýr. * Çocuða kararlý, tutarlý ve mutlaka sevecen bir þekilde yaklaþmalýdýr. * Çocuðu atýlýmlarý ve ilgileri yüzünden korkutmamalý, engellememeli, suçlamamalý ve ceza vermemelidir. * Çocukla öfkeli bir tavýr takýnmadan, yumuþak ve uzlaþmacý bir ses tonuyla konuþmaya özen göstermelidir. * Çocuðun konuþmasýna, düþüncelerini ifade etmesine ve oyun oynamasýna izin vermelidir. * Toplumsallaþmasý için arkadaþlarýyla oynamasýna, paylaþmasýna fýrsat hazýrlamalýdýr. * Anne-baba çocuða deðiþik seçenekler sunmalý, böylece çocuk baðýmsýz bir birey olarak tanýndýðýný ve onun kararlarýna saygýlý olunduðunu düþünecektir. Saðlýklý geliþen giriþim duygusu, çocuðun aktif hareket edebilmesine, yenilgilerini çabucak unutup, yeni deneyimlere enerji ile tekrar tekrar yaklaþabilmesine olanak saðlar. Bu dönemde çocuk yeni deneyimleri üstlenirken bunlarý planlayabilmek, amacýnda ýsrar ederek sonuna kadar sürdürebilmek ve sonunda bunu baþarmaktan zevk alma yeteneklerini kazanýr. Giriþim duygusunun temellerinin normal ve saðlýklý geliþmemesi durumunda; * Çocuk yeteneklerine veya duygularýna uygun yaþamaktan kendini alýkoyacak kadar çekingen olabilir. * Pasif veya aksine çok aþýrý bir giriþim içinde olabilir. Aþýrý giriþim daha sonraki dönemde dinlenme zamanýnda bile "yarýþtaki bir motor" gibi çalýþmaya zorlar. Gerginlik yaratabilir. * Çocukta suçluluk duygusuna neden olabilir. * Merak etme, amaçta ýsrar etme, baþarmaktan zevk alma gibi duygularý saðlýklý geliþemeyebilir.


PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

5

‘Sorun Türkçe’de deðil, kullananlarda’ ürk Dil Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Yabancý kelimelerin varlýðý deðil, Mustafa Sinan Kaçalin, bugüne kaçokluðu sorun dar Türkçe’nin bir çok kolunun yok olKaçalin, Türkçe yabancý kelimeleduðunu, sinyaller görülmezse Türkrin varlýðýnýn deðil, çokluðunun sorun çe’nin de baþýna ayný þeyin geleceðini olduðuna iþaret ettiði konuþmasýný þöysöyledi. le sürdürdü: “Ýthal portakal bile genetiHitit Üniversitesi’nin düzenlediði ði bozulmuþ yerli portakaldan iyidir di“Bilim Dili Olarak Türkçe” konferansýyebiliriz. Yabancý kelimeler saðlýklý ise nýn konuþmacýsý TDK Baþkaný Prof. Kaproblem deðil. Çok ise problem. Diller çalin, “Türkçe elden gidiyor” þikâyetyabancý kelimeleri alýr, yapýsýna uydulenmelerinin ötesinde soruna serinkanlý rur. Bu belli sayýya kadar böyledir. Bibir yaklaþýmla bakarak, çözüm önerilerizim sorunumuz bilim dili olduðunda ni ortaya koydu. Devlet Tiyatro Saloyabancý dil de bize kapalý, Türkçe de. nu’nda gerçekleþtirilen konferansta kaBu dil problemi deðil, insan problemilabalýk dinleyici topluluðuna hitap eden dir. Yani ilimde deðil âlim de sýkýntý var. Kaçalin, Türkçe’nin bugün kaný, suyu Türkçenin yayýlma alaný, zengin keliçekilmiþ bir yapý içinde olduðunu söylemesi, sözlüðü, herþeyi var. Kutadgu BiProf. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin di. “Bu hayatýn gerçeði” diyen Kaçalin, lig yazýldýðýnda ortada Ýngilizce yoktu. Türkiye, Doðu Türkistan, Hazar bölgesi Sýkýntý, izah etmek, anlamak, hesap sorgibi Türkçe’nin derinlikli kullanýldýðý bölgelerin dýþýnda bir çok mak, ayrýntýyý bilmek ve kabul etmekte. Kelimenin kökeni üzerinbölgede Türkçe’nin çeþitli kollarýnýn yok olmak üzere olduðunu de durmak bize bir þey kazandýrmaþ. Kelime atarak bir dil büyüanlatarak, “Buna bakýp bizim Türkçe’mizin de yok olacaðý sinyalmez, kelime alarak büyür. Bilimdeki seviye düþük olduðunda ticalerini almak zorundayýz. 18 yaþýndaki gençlere karamsar bir dünretteki seviye de düþük olur. Biz bir þeye isim verirken, onun ayya çizmiyoruz ama kaybolmakta olan diller arasýnda Türkçe’nin rýntýsýna girmek yerine, ‘þu’, ‘bu’ diye nitelendirirsek, bunda dilin bir çok kolu var.” dedi. kabahati yok, bizim suçumuz vardýr.”

T

Týr þoföründen ilginç buluþ A

lmanya’da yaþayan Çorum’un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayýtlý Sedat Özkan (37) adlý Türk TIR þoförü, doðal yollarla ürettiði kolejen kýlýfla hem endüstriyel alanda hem de týbbi alanda kullanýlmak üzere ilginç bir buluþa imza attý. Ceviz kabuðuna uygulanan bir kaç yöntemin ardýndan elde edilen kaðýtsý özelliðe sahip olan madde bir insanýn vücudundaki açýk yara olan bölüme konulduðunda bir süre sonra deri görünümüne kavuþuyor. Naylonsu bir özelliðe sahip olan kolojen ayný zamanda anýnda sert bir plastiðe de dönüþebiliyor. Bulduðu maddeye ‘Biyolojik Fotokopi Makinesi’ adýný veren TIR þoförü, patent baþvurusunda bulundu. Bu iþe 3 yýl önce ceviz kabuðundaki bir deðiþimi fark ederek baþladýðýný söyleyen Özkan, amacýnýn insan derisi üretmek ve dokuyu taklit edebilecek mekanizma üretmek olduðunu söyledi. Cevizin insan üzerinde býraktýðý etkilerden birkaç deney yaptýðýný söyleyen Özkan, 3 senedir bu iþ üzerinde çalýþtýðýný belirtti. Özkan, “Denemelerim sonucunda vardýðým sonuç, üretilen madde iki dala hitap edecek. Birincisi týbbi alan, diðeri ise endüstriyel alan. Týbbi alana hitap ediþ þekli üzerinde bulunan dokuyu ister hayvansal olsun ister insan derisi olsun onu kopya ediyor. Ama etken madde olan ceviz yeþil ceviz kabuðundan da faydalanarak o dokuyu kopya yapýyor. Ben bunu insan derisi üzerinde denedim. Deneylerimde insan derisini nasýl taklit edebildiðini kanýtladým” dedi. "Ana maddemiz yeþil ceviz kabuðundan oluþuyor" diyen Özkan, “Bu ceviz kabuðunu birtakým iþlemlerden geçirerek ikinci edilgen madde olan sucuk kýlýflarýnda da kullanýlan kolejen maddeye uyguluyoruz. Hidrofobik özelliðini aktif halde tutabilmek için 5-6 gün bazý iþlemlerden geçirdikten sonra taklit edilebilecek olan maddeye uyguluyoruz. Daha sonra sývý þekilde çýkan madde hava ile temasýyla kuruyarak hedeflediðimiz ürüne ulaþmýþ oluyoruz” dedi. Bu iþlem endüstriyel anlamda preslenerek cep telefonu kabý, televizyon çerçevesi gibi, daha sýký sertliðe dönüþtürülerek bir masa olarak da kullanýlabileceðini söyleyen Özkan, ne kadar sýkýþtýrýlýrsa o kadar sertliðe sahip olduðunu ifade etti. Ayný zamanda maddenin naylonsu ve kaðýtsý özelliðe sahip olduðunu söyleyen Özkan, “Dünyada üretilen kaðýtlar aðaçtan elde ediliyor. Bu iki madde tepkimeye sokulmasýyla birlikte bu buluþ sayesinde artýk aðaçlar kesilmeyecek. Kaðýtsý özelliðin yaný sýra bir de naylonsu özelliði var. Bu kullandýðýmýz poþetlerde ve plastiklerde oluyor. Bunlarýn menþeli petrol olduðu için yine bu buluþ sayesinde petrole baðýmlýlýðý azaltacaðým. Kullandýðýmýz maddeler kimsenin dikkat etmediði ceviz kabuðu, sucuk kýlýflarý ise zaten üretiliyor” diye konuþtu. Bulduðu buluþun geliþtirilebileceðini söyleyen Özkan, gerekli desteðin verildiði takdirde týbben ve endüstriyel alanda daha farklý kullaným alanlarýnda kullanýlabileceðini, yüz nakli, yaralarýn üzerini kapatmada ve deri üzerindeki hasarlarda kullanýlabileceðini iddia etti.(ÝHA)

Almanya’da yaþayan Çorum’un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayýtlý Sedat Özkan, yeni bir buluþ gerçekleþtirdi.

Türk TIR þoförü, doðal yollarla kolejen kýlýflar üretti.

Buluþ, ceviz kabuðuna uygulanan bir kaç yöntemle elde edildi.

Meteorolojiden yaðýþ uyarýsý M

eteoroloji Genel Müdürlüðü resmi sitesinden yaptýðý açýklamada, ani ve hissedilir sýcaklýk düþüþü ile kuvvetli yaðýþ ve fýrtýnanýn oluþturabileceði olumsuzluklara (Ani sel, su baskýný, yýldýrým, aðaç ve direklerin devrilmesi, ulaþýmda aksama, vb.) karþý vatandaþlarý ve ilgilileri dikkatli ve tedbirli olmalarý konusunda uyardý. Bugün; Marmara'nýn güney ve doðusu, Ege, Akdeniz, Ýç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde görülecek saðanak ve gök gürültülü saðanak þeklindeki yaðýþlarýn Antalya'nýn doðu

kesimleri ile Mersin ve Adana çevreleri baþta olmak üzere Akdeniz bölge genelinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve þiddetli (76-100 kg/m2), Ýç Anadolu'nun güney ve doðusu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2) olmasý bekleniyor. Yarýn ve hafta sonunda serin ve yaðýþlý havanýn doðuya doðru hareket ederek iç ve doðu bölgelerimizde etkili olmaya devam edeceði ve batý bölgelerimizde etkisini kaybedeceði bekleniyor.

Tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sýcaklýðýnýn; bugün yurdun kuzey, iç ve batý bölgelerinde, hafta sonunda ise doðu bölgelerimizde 6 ila 12 derece azalarak, mevsim normalleri civarýnda ve yer yer altýnda seyredeceði tahmin edilmektedir. Halen güneybatý (lodos) yönlerden esmekte olan rüzgarýn bugün kuzey ve kuzeydoðu (poyraz) yönlerden Batý Karadeniz ve Ýç Ege'de kuvvetli (40 - 60 km/saat), Marmara ve Kýyý Ege'de fýrtýna þeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

“Bilim Dili Olarak Türkçe” konulu konferans dün gerçekleþtirildi.

‘Türkçe mükemmel bir araç’ H

itit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen “Bilim Dili Olarak Türkçe” konulu konferans dün Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþtirildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý ile baþlayan konferansý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, akademisyen, öðretmen, öðrenci ve vatandaþlar izledi. Konferans öncesi bir açýþ konuþmasý yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, çoðu kiþinin özellikle Ýngizce’nin hakimiyetinden þikâyetçi olduðunu hatýrlatarak, bununla mücadelenin yine güçlü Türkiye ile yapýlabileceðini söyledi. Alkan, binlerce yýl önce bu topraklarda medreseler kurulduðunu ve dünyanýn bir çok yerinde yabancý insanýn buralara ilim öðrenmeye geldiðini anlatarak, “Arýnýn çiçeðe geldiði gibi onlar da ilim öðrenmek için bu topraklara gelmiþler. Türkiye bugün de stratejik ve ekonomik olarak güçlü olduðu takdirde insanlar da Türkiye’ye gelecekler. Türkçeyi öðrenmek zorunda kalacaklar. Bilim dili olarak Türkiye yeterli bir dil. Halihazýrda aktif olan Ýngilizce ile mücadele edebilecek bir dil. Öncelikli olarak biz ekonomisi geliþmiþ, güçlü ülkeleri tanýmka, sonra da Türkiçeyi yaymak için çalýþmalýyýz. Ancak böyle kültürel deðerlerimiz, birikimlerimizi paylaþabiliriz. 2500 yýllýk yazýlý tarihimiz var. Tarihin her döneminde Türkçe’nin varlýðýný ve cazibe merkezi olduðunu biliyoruz. Bilebildiðimiz kadar dil öðrenip, kültürümüzü, dilimizi, çalýþmalarýmýzý bütün dünyaya yaymalýyýz. Türkçe mükemmel bir araç bunun için.” diye konuþtu.

Alkan, Türkiye’nin stratejik ve ekonomik güce sahip olduðunda insanlarý bu güce geleceðini vurgularken, Çorum’la ilgili olarak da, Çorum’un 6-7 uygarlýða ev sahipliði yaptýðýný, bu topraklarda daha araþtýrýlacak çok konu bulunduðunu dile getirerek, “Biz üniversite olarak elimizden gelen desteði vermeye hazýrýz.” dedi. Konuþmacý Türk Dil Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin ise “Bilim Dili Olarak Türkçe” konusunu detaylandýrdý.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan

Program n Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlendi.

Katýlýmcýlar konferansý dikkatle dinledi.

Memura enflasyon farký müjdesi

cak ayýnda yüzde 3 zam O alacak olan memurlara, Maliye Bakaný Mehmet

Þimþek'ten enflasyon farký müjdesi geldi. Bu yýl yüzde 4+4 zam alan memurlar ile memur emeklileri, enflasyonun yýlýn ikinci yarýsýnda yüzde 4'ü geçmesi durumunda, 2013'ün Ocak ayýnda verilecek zamlarýna ilaveten, enflasyon farký da alacaklar. Ýþçi emeklileri de farktan

Konferans Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý ile baþladý.

yararlanacak. Yýlýn ikinci yarýsýnda enflasyonun þu an itibarýyla yüzde 3.35 olduðunu söyleyen Mehmet Þimþek, "Yani önümüzdeki 2 ayda enflasyon eðer 0.65 puanýn altýna düþmezse veya o civarda kalmazsa ilave artýþ yapýlýr" dedi. 2012'nin ilk 6 ayýnda enflasyon oranýnýn yüzde 1.9 olduðunu, fakat memura yüzde 4 oranýnda maaþ artýþý yapýldýðýný hatýrlatan Þimþek, yýlýn ilk

yarýsýnda enflasyonun 2 katýndan fazla maaþ artýþý yapýldýðýný belirtti. Takvim'e göre Þimþek, 1 puanlýk maaþ farkýnýn bütçeye yükünün 1 milyar lira olduðunu da vurguladý. Öte yandan uzmanlar, yýlýn ikinci yarýsýnda enflasyonun yüzde 7'nin üzerinde olmasýný bekliyor. Bu da memurlarýn maaþýna eklenecek enflasyon farkýný yükseltiyor.


6

PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Yýlmaz: ‘Çorum, savunma sanayisinde yerini alacak’ Ç

Bakan Yýlmaz, Yaðmaksan’da üretilen makine parçalarýný inceleyerek bilgi aldý.

Yetsan’ý ziyaret eden Bakan Yýlmaz, radyatör üretiminde kullanýlan teknolojiyi inceledi.

Uður Makine tarafýndan üretilen makineler, Yýlmaz’ýn beðenisine sunuldu.

Çaðýl Makine’yi ziyaret eden Bakan Yýlmaz, Çorumlu giriþimcileri kutladý.

orum’da incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, ülke ve dünya gündemine dair açýklamalarda bulundu. Sanayi gezisi sýrasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Bakan Ýsmet Yýlmaz, Türk Savunma Sanayisindeki geliþmeleri anlattý. Ýsmet Yýlmaz Yürütülen Ar-Ge çalýþmalarýnýn meyvelerinin alýnmaya baþladýðýna iþaret eden Yýlmaz, savunma sanayisinin ihtiyaçlarýnýn %54’ünün yerli üretimle karþýlandýðýna dikkat çekti. MSB heyetinin yaptýðý ilk incelemelerin ardýndan Çorum’daki bazý sanayi kuruluþlarý ile iþbirliði çalýþmalarýnýn baþladýðýný anlatan Bakan Yýlmaz, Çorumlu firmalara teknolojik yeterliliklerini artýrmalarý tavsiyesinde bulundu. Çorum’un savunma sanayisinde hak ettiði yeri alacaðýna inandýðýný vurgulayan Yýlmaz, þöyle konuþtu: “Anadolumuzun sanayi kentlerinden biri olan Çorum’da savunma sanayi alanýnda daha neler yapabiliriz düþüncesiyle ziyaretlerde bulunuyoruz. Çorumlu sanayicilerin gelmiþ olduðu noktayý, yakaladýðý baþarýyý görmüþ olmaktan büyük mutluluk duydum. Çorum, inþaallah elbirliðiyle savunma sanayisinde hak ettiði yeri alacak. Hükûmet olarak üretenin, istihdam kapýsý açanlarýn en büyük destekçisi olduk, bundan sonra da desteðimiz devam edecek. Ülkemizi medeniyet yolculuðunda yalnýz býrakmayan sanayicilerimizi tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum.”

‘SAVUNMA SANAYÝMÝZ DAHA DA GELÝÞECEK’ Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, yerli savaþ uçaðý üretimini hedeflediklediklerini açýkladý. Türk Silahlý Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduðu pek çok araç-gerecin yerli üretimle karþýlanmaya baþladýðýný belirten Ýsmet Yýlmaz, helikopter üretiminde gelinen aþamanýn memnuniyet verici olduðunu söyledi. Bakan Yýlmaz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: “Savunma sanayi, rekabetin yoðun olduðu bir sektör deðil. Dünyada bu alanda birkaç ülke var. Bu ülkelerden alým yapmak her zaman mümkün olmuyor. Silahlý insansýz hava aracý olarak bilinen Predator almak istiyoruz. Paramýz da var ama bize vermiyorlar. Hal böyle olunca yerli üretime aðýrlýk vermeye baþladýk. Türkiye son yýllarda bu alanda büyük geliþme kaydetti. 600 milyon dolarýn üzerinde bir kaynaðý Ar-Ge çalýþmalarýna ayýrdýk. Bu uzun soluklu bir süreç ama sonucunda savunma sanayimiz daha da geliþecek. Kendi gemimizi yaptýk ve TSK’ya teslim ettik. Þimdi kendi helikopterimizi yapýyoruz. Kendi topumuzu ve silahýmýzý yapýyoruz. Yerli tankýmýzý bu ay törenle TSK’ya teslim edeceðiz. Kendi uydumuzu da yapabilir hale geldik. Sýrada kendi savaþ uçaðýmýz var. Savaþ uçaðýný yapan, yolcu uçaðýný da rahatlýkla yapar. Þu an TSK’nýn ihtiyaçlarýnýn %54’ünü yerli üretimle karþýlýyoruz. Türkiye huzurlu bir ülke, savunmada herhangi bir sýkýntýmýz yok. NATO’daki görevimiz ve askeri gücümüzle savunma alanýndaki konumumuzu ispat etmiþ durumdayýz. Ýnsani hassasiyetleri olan bir kimse Suriye’deki zulme rýza gösteremez. Unutmayalým ki, haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr. Bu açýdan Türkiye haksýzlýða karþý mazlum Suriye halkýnýn yanýnda yer alýyor.”

Bakan’dan Çorum sanayisine tam not Bakan Ýsmet Yýlmaz, KOSGEB Salonu’nda düzenlenen deðerlendirme toplantýsýna katýldý.

M

illi Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)’nýn davetlisi olarak dün Çorum’a geldi. Bakan Ýsmet Yýlmaz, ziyaret programý dahilinde Çorum’daki bazý sanayi kuruluþlarýný gezerek incelemelerde bulundu. Savunma Sanayi Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Güldoðan’ýn da hazýr bulunduðu ziyaretlere Vali Sabri Baþköy, TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Garnizon Komutaný J. Alb. Hakan Saraç, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Çorum ASAL Bölge Baþkaný Per. Alb. Hamit Þahin, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, bazý daire müdürleri ile sanayici ve iþadamlarý da katýldý.

Yýlmaz, Çorum TSO’nun davetlisi olarak Çorum’a geldi.

Bakan Yýlmaz, Karadayý Makine’deki üretim çalýþmalarýný inceledi.

BAKAN’DAN SANAYÝ TURU

Sýrasýyla Çaðýl Makine, Uður Makine, Yetsan Oto Radyatör, Yaðmaksan, Karadayý Makine, Duduoðlu Makine ve Erdemli Makine fabrikalarýný gezen Bakan Yýlmaz, Çorumlu sanayicilerden üretim çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Mehmet Çaðýl, Uður Barlýk, Eyüp Yetik, Mustafa Yaðlý, Bülent Karadayý, Mustafa Duduoðlu ve Atilla Erdemli gibi isimlere konuk olan Yýlmaz, Çorumlu müteþebbisleri baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý tebrik ederek plaket verdi.

Erdemli Makine, Milli Savunma Bakaný Yýlmaz’ý aðýrladý.

Yýlmaz, Uður Barlýk’a plaket verdi.

Eyüp Yetik, Bakan’dan plaket aldý.

Bakan, Bülent Karadayý’ya plaket verdi.

Yýlmaz, Mustafa Yaðlý’ya plaket verdi.

Mustafa Duduoðlu, Bakan’dan plaket aldý.

Bakan, Atilla Erdemli’ye plaket verdi.

SANAYÝCÝLER LE TOPLANTI

Çorum’da incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Duduoðlu Makine’yi de ziyaret etti.

Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, KOSGEB Salonu’nda düzenlenen deðerlendirme toplantýsýna da katýldý. Basýna kapalý olarak gerçekleþen toplantýda OKA Çorum Koordinatörü Özgür Yalçýn ve Vali Sabri Baþköy sýrasýyla birer sunum yaptýlar. Toplantýda Çorumlu sanayicilere hitap eden Milli Savunma Bakaný Yýlmaz, giriþimcilerin sorularýný da cevapladý.


PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret eden Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, savunma sanayisi ile ilgili umutlu konuþtu:

7

‘Çorum’da potansiyel var’ M

illi Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Bakan burada yaptýðý açýklamada, Çorum'un sanayi bakýmýndan potansiyeli bulunduðunu belirterek, "Çorum'da potansiyel var. Ýþbirliðinin artmasý lazým, Çorum bu alanda yol alabilir." deðerlendirmesinde bulundu. Valilik giriþinde çiçekle karþýlandýktan sonra, merasim mangasý tarafýndan selamla-

nan Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyetle birlikte Vali Sabri Baþköy'ün makamýna geçti. Vali Baþköy, yaptýðý kýsa konuþmasýnda Bakan Yýlmaz'ýn Ço-

rum'a gelmesinden dolayý büyük bir mutluluk yaþadýklarýný belirterek, "Biz Çorum olarak sizlere kendimizi anlatabilmiþsek, kendimizi çok mutlu addederiz." dedi. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Çorum ziyareti ile ilgili yaptýðý deðerlendirmede, Çorum'a Milli Savunma konusunda neler yapýlabilir sorusunun cevabýný bulmak için davet edildiklerini, ön-

ceden gelen bir heyetin ziyaretinden sonra da kendisinin geldiðini söyledi. "Çorum'da potansiyel var :" sözleriyle OSB'de yaptýðý ziyaretle ilgili deðerlendirmede bulunan Bakan Yýlmaz, Çorum'da 5'e yakýn firma tespit ettiklerini, bu firmalarla iþbirliðinin artmasý gerektiðinin altýný çizdi. Ýlk iþ olarak bu firmalarýn Ankara ve Eskiþehir'e davet edilerek, burada bir tur yapýlmasý

gerektiðini söyleyen Bakan Yýlmaz, firmalarýn buralarla irtibatlý olarak kendilerine yön çizeceðini aktardý. Bakan Yýlmaz, "Çorum bu alanda yol alabilir, bu bir takým oyunudur, herkes takýmdaki yerini alýp, görevini iyi yaparsa baþarý peþinden gelir. Çorum'da insanlarda umut var. Umut olan yerde baþarý da olur. Çorumlular'ýn doðru þeyleri yaptýklarýný bu ziyaretimde gördüm." diye sözlerini tamamladý.

Bakan Yýlmaz, Belediye Binasý önünde Zabýta tarafýndan törenle karþýlandý.

Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Belediye ziyaretinde törenle karþýlandý.

‘Çorum’a hizmet, bir insana verilecek en büyük rütbedir’ M

Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti.

Milil Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz’ý aðýrlayan AK Parit Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un isteklerini sýraladý:

Savunma sanayisi ve demiryoluna destek talebi M

illi Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'ý AK Parti Ýl Baþkanlýðý binasýnda aðýrlayan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Bakan Yýlmaz'dan Çorum sanayisinin savunma sanayisine entegre edilmesi ve demiryolu konusunda destek beklediklerini söyledi. Çorum'un her seçimde, AK Parti'ye olan desteðini artýrdýðýnýn altýný çizen Ceylan, milletvekilleri, belediye baþkaný ve çok sayýda partilinin katýldýðý ziyarette, ziyareti çok önemsediklerini, Türkiye'nin Milli

Savunma konusunda attýðý millileþme çalýþmalarýnýn toplumun tüm kesimleri tarafýndan takdirle karþýlandýðýný ifade etti. "Çorum'daki sanayicimiz adýna özel istirhamýmýz, Çorum sanayisinin savunma sanayisine entegre edilmesidir. Bu entegrasyonu saðlayabilirsek, bu bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. Ayrýca sanayisi geliþen Çorum'a demiryolu mutlaka þart, 2023 vizyonunda bulunan hýzlý tren ve yük trenine katkýlarýnýzý bekliyoruz." dedi.

AK Parti Ý Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'ý AK Parti Ýl Baþkanlýðý binasýnda aðýrladý.

Demiryolunu teðet geçti AK

parti Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret eden Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, AK Parti Ýl Baþkaný'nýn demiryolu konusundaki talebini deðerlendirirken, Türkiye genelinde yapýlan hýzlý tren hatlarýndan söz etti ancak Çorum'u teðet geçti. Demiryolu konusunda Çorum'un lehinde ya da aleyhinde bir þey söylemeyen Bakan Yýlmaz, Türkiye'nin hýzlý trenle kendi iktidarlarý döneminde tanýþtýðýný, Ankara-Eskiþehir, Ankara-Konya, AnkaraSivas hatlarýndan söz ederek, genel bir deðerlendirme yaptý. Cümlesinin içerisinde Çorum sözünü geçirmeyen Bakan Yýlmaz, ayrýca havaalanlarý konusunda da bir deðerlendirme

Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, AK Parti Ýl Baþkaný'nýn demiryolu konusundaki talebini deðerlendirdi. hýzlý trenle ulaþýlmýþ imkaný buldu. Sadece yaparak, "Türkiye'de hale geleceðiz." dedi. Artvin'de bir saatlik havaalanlarý yapýldý, mesafede havaalaný ancak pek çoðuna uçak Bakan Yýlmaz, yok, orada da inmiyordu. Hemen konuþmasýnda ayrýca Batum'daki havaalaný yakýnda bulunan Türkiye'nin ekonomik bu sorunu çözüyor. Merzifon Havaalaný'na verilerinden de Ýnsanlar rahatlýkla nüfus sivil uçaklar bahsederek, kiþi baþý cüzdaný ile giderek, inemiyordu. Bizim d milli gelirin 3 bin oradan uçuþ önemimizde, herkes bir dolardan 10 bin dolara yapabiliyorlar. 2071'de saatlik bir mesafe ile çýktýðýný, satýn alma de Ýnþallah her yere havaalanlarýna ulaþma paritesi olarak ise bu

rakamýn 18 bin dolar seviyesinde olduðunu anlattý. Milli Savunma Bakanlýðý olarak, her türlü ihtiyaçlarýný kendisi üretebilen bir ülke olma yolunda emin adýmlarla ilerlediklerini ifade eden Bakan yýlmaz, tank, silah ve gemi çalýþmalarýnýn ardýndan savaþ uçaðý ile ilgili de tasarým çalýþmalarýnýn sürdüðünü sözlerine ekledi. Bakan, "Tek isteðimiz bu milletin birlik ve bütünlük içerisinde yaþamasýdýr." dedi. Konuþmalarýn ardýndan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Bakan Yýlmaz'a bakýr iþlemeli bir hediye takdim ederken, Bakan Yýlmaz da Ceylan'a üzerinde Milli Savunma Bakanlýðý'nýn amblemi bulunan bir þilt verdi.

illi Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Bakan Yýlmaz, "Çorumlu Sayýn Belediye Baþkanýmýz'a en büyük rütbeyi vermiþ, zira Çorum'a hizmet edebilmek, bir insana verilebilecek en büyük rütbedir." dedi. Zabýta tarafýndan törenle karþýlanan Bakan Yýlmaz, AK Parti Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve beraberinde yer alan bakanlýk üst düzey bürokratlarý ile birlikte Muzaffer Külcü'nün makamýna geçti. Bakaný koltuðunda aðýrlayan Külcü, Bakan Yýlmaz'ýn Çorum'a geliþi ile ilgili duygularýný aktardýðý konuþmasýnda, "Sanayicilerimiz sizden aldýðý destek ve moralle daha büyük atýlýmlar yapacaktýr." dedi. Külcü, kýsaca belediye çalýþmalarý hakkýnda da bilgi verdiði Bakan Ýsmet Yýlmaz'a, Çorum'un borçsuz bir belediye olarak hizmetlerini sürdürdüðünü, asfalt bakýmýndan da Ankara Büyükþehir Belediyesi ile kýyaslandýðýnda, kiþi baþýna düþen asfalt miktarýndan daha çok asfalt serdiklerini söyledi.

Belediye defterini imzalayan Bakan Yýlmaz, deftere yazdýðý cümleleri paylaþtýðý konuþmasýnda, hizmet etmenin önemine vurgu yaparak, insanlarýn en hayýrlýsýnýn insana hizmet edenin olduðunu, Çorum'a belediye baþkaný olmanýn da, bir

insana verilecek en büyük bir rütbe olduðunu kaydetti. "Laftan ziyade esere bakmak lazým." diyen Bakan Yýlmaz, balkan Savaþlarý'nýn 100. yýldönümünün yaþandýðýný sözlerine ekleyerek, "Balkan sa-

vaþlarýnýn olduðu dönemde, en çok sözü edilen kelime vatanseverliktir. Ancak o zamana baktýðýmýzda, sadece bu sözü söylemenin yeterli olmadýðý görülür. O nedenle sözden öte yapýlana bakmak gerekir." diye konuþtu.

Baþkan Külcü, belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz’a brifing verdi.

Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Belediye Baþkanlýðý’ný ziyaret etti.


8

PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker;

Ý

‘Savunma yan sanayisinden Çorum’a pay talep ediyoruz’

l Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz’ýn Çorum ziyaretiyle ilgili yaptýðý deðerlendirmede, ziyaretin Çorum açýsýndan yararlý olmasýný dilediklerini belirterek, “Savunma yan sanayisinden ilimiz için gerekli payý talep ediyoruz.” dedi. Toplantý öncesi konu hakkýnda açýklamalarda bulunan Eker, Çorum sanayisinin övünülecek bir yapýda

olduðunu, teknolojik seviyesini daha da öteye taþýmasý ve savunma sanayisi yan sektörlerinin Çorum’da oluþmasý yönünde beklentilerinin olduðunu söyledi. Eker, Çorum’un savunma snayisinin içerisinde yerini alabilmesi için alt koþullarýn oluþmasýný beklediklerini, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz’ýn ziyaretinin somut adýmlara vesile olmasýný dilediðini kaydetti.

Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, gündemle ilgili konuþtu.

Ýl Genel Meclisi dün yaptýðý oturumda gündemi görüþerek karara baðladý.

Dergi ve personel atamasýna Güngör’den eleþtiri geldi M

HP Sungurlu Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yayýnlanan derginin Ýl Genel Meclisi’ni yok saydýðý eleþtirisinde bulundu. Güngör ayrýca Özel Ýdare’de bazý personelin yýl içerisinde farklý ilçelere tayinlerinin çýktýðýný hatýrlatarak, “Bu kiþilerin arkasýnda kim var, bu kiþilerin gücü nedir?” diye sordu. Ýl Genel Meclisi üyeleri için masalara daðýtýmý yapýlan Ýl Özel Ýdaresi dergisini incelediðini söyleyen Güngör, “Ýl Genel

Meclisi olarak biz bu kitapçýðýn neresindeyiz. 4 aylýk süre içerisinde Ýl Genel Meclisi’ne sadece 2 sayfa ayrýlmýþ, inþallah bundan sonraki sayýlarda, yönetim bu konuyu dikkate alýr.” dedi. Güngör, dergi eleþtirisinin devamýnda, tüm iþleri yapýp, görüþmelere karar veren, bütçe ve yatýrýmlarý organize eden kurumun Ýl Genel Meclisi olmasýna raðmen, yok sayýlmasýný kabul etmediðini vurguladý. Ayrýca dergide yer alan açýlýþ programlarýný da

iþaret eden Güngör, “Bizler burada siyaset yapan insanlarýz, herhangi bir açýlýþ oluyor, bakýyoruz burada þube müdürleri var, herhangi bir Ýl Genel Meclis üyesi yok. Bunu da anlamak mümkün deðil.” diye sözlerini tamamladý. MHP Sungurlu Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, kendi ilçesinde görev yapamaz hükmü bulunduðunu hatýrlatarak, bu gerekçe ile bazý ilçe tayinlerinin yapýldýðýný, ancak daha sonra ayný kiþilerin ilçelerine tekrar

Celal Güngör

tayinlerinin yapýldýðýný, buna benzer farklý isimlerin de bulunduðunu belirterek,

“Bu insanlarýn gücü nereden geliyor, bu insanlarýn arkasýnda kim var?” diye sordu.

Özel Ýdare personel ve eðitim bütçesi 8 milyon Ö

zel Ýdare Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim þube Müdürlüðü’nün 2013 tahmini bütçesi 7

Özel Ýdare Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim þube Müdürlüðü’nün 2013 tahmini bütçesi 7 milyon 798 bin 750 TL olarak onaylandý.

Veli Singer

milyon 798 bin 750 TL olarak onaylandý. Þube Müdürü Veli Singer, 2012 yýlýnda 6 milyon 923 bin 754 TL olduðunu hatýrlattýðý açýklamasýnda, bütçenin kalemleri hakkýnda meclis üyelerini bilgilendirdi. Yapýlan oylama sonucunda, ilgili þube müdürlüðünün 2013 tahmini bütçesi kabul edildi.

Köy Muhtarlarý Derneði’nin genel kurulu dün gerçekleþtirildi.

Köy Muhtarlarý’nýn üyesi olduðu Muhtarlar Derneði seçimlerinde iki aday yarýþtý.

Celal Taþdelen tekrar seçildi K

öy Muhtarlarý Derneði’nin genel kurulunda, aday olan mevcut baþkan Celal Taþdelen, tekrar baþkan seçildi. Ýki adayýn yarýþtýðý genel kurulda Celal Taþdelen 88 oyla baþkanlýðý kazanýrken, diðer aday Mecit Yaþar 33 oy aldý. Turgut Özal Ýþ Merkezi’nde gerçekleþen genel kurulun divan heyeti Abidin Gündoðar, Osman Külcü ve Nurettin Mandacý’dan oluþtu. Ýki listenin yarýþtýðý genel kurulda, gündem maddeleri kapsamýnda faaliyet raporu, gelir gider raporlarý, denetim komisyonunun raporu oylanarak kabul edildi. Adaylarýn konuþma yapmadýðý genel kurulda, gündem maddelerinin görüþülmesinden hemen sonra seçimlere geçildi. 214 oyun kullanýldýðý seçimde, geçerli oylarýn 88’ini alan Tatar Köyü Muhtarý Celal Taþdelen, tekrar baþkan olarak görev alýrken, diðer aday Ülkempýnar Köyü Muhtarý Mecit Yaþar 33 oy aldý. Yapýlan oylama sonucuna göre tekrar baþkan seçilen yöne yönetim þu isimlerden oluþtu: Yönetim Kurulu: Celal Taþdelen, Sadýk Turna, Bekir Yýlmaz, Hüseyin Karabýyýk, Arif Karakaþ. Denetim Kurulu: Bekir Þahin, Hasan Kan, Hacý Ali Altýnörs.

Celal Taþdelen, 88 oyla tekrar baþkan seçildi.

Turgut Özal Ýþ Merkezi’nde gerçekleþen genel kurulun divan heyeti Abidin Gündoðar baþkanlýðýnda oluþturuldu.

250 oyun kullanýldýðý seçimde, geçerli oylarýn 245’ini alan Tatar Köyü Muhtarý Celal Taþdelen yeniden seçildi.

Ýki listenin yarýþtýðý genel kurulda, gündem maddeleri görüþüldü.

Adaylarýn konuþma yapmadýðý genel kurulda, gündem maddelerinin görüþülmesinden hemen sonra seçimlere geçildi.


PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Hemþehrimiz TTNet’e genel müdür oldu T

ahsin Yýlmaz’ýn grubun ana þirketi zun olan Kaya, iþ hayatýna Sermaye PiTürk Telekom’a Genel Müdür olyasasý Kurulu’nda (SPK) baþladý. Lonmasýnýn ardýndan boþalan bu koltuða dra’da Merrill Lynch’te çalýþtý. Nisan þirketin Finanstan Sorumlu Genel Mü2008’de TT grubuna katýldý. Kaya son dür Yardýmcýsý olan hemþehrimiz Abolarak TTNET Finanstan Sorumlu Gedullah Orkun Kaya getirildi. nel Müdür Yardýmcýsý olarak görev yapýTürk Telekom Grubu CEO’su Hayordu. kam Kanafani, “Abdullah Orkun Kaya, Abdullah Orkun Kaya grup sinerjisinin temellerini bilen ve Bilkent Üniversitesi Ýþletme BölüTTNET’i daha da ileriye taþýyacak demü’nden 1998 yýlýnda mezun olan Kaya, neyime sahip bir yönetici. Þirketin kaiþ hayatýna Sermaye Piyasasý Kurulu'nda zaným ve baþarýlarýný daha da artýrarak (SPK) baþladý. SPK'da 6 yýl görev yapçýtayý yükselteceðinden eminim” dedi. týktan sonra, 2006 yýlýnda ABD’de Massachusetts Institute of Technology’de Türk Telekom Yönetim Kurulu (MIT) iþletme alanýnda yüksek lisans Baþkaný Mohammed Hariri ise þunlarý (MBA) yaptý ve ardýndan Londra’da kaydetti: “Abdullah Orkun Kaya yöneAbdullah Orkun Kaya Merrill Lynch'te çalýþmaya baþladý. Bantim ekibiyle beraber þirketi daha da iyi kanýn Borçlanma Araçlarý ve Stratejik bir noktaya taþýyacaktýr. Türkiye’de geÇözümler bölümlerinde görev alan Kaya, Nisan 2008'de Sermaye niþ bant pazarýný büyütecek yeni yöntemler izleyerek rekabet edePiyasalarý ve Yatýrýmcý Ýliþkileri Direktörü olarak Türk Telekom ceðine ve böylelikle müþteri deneyiminin zenginleþmesine katký Grubu'na katýldý. TTNET’in yeni Genel Müdürü Abdullah Orkun yaparak deðer katacaðýna inanýyorum.” Kaya, son olarak TTNET Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütüyordu. Bilkent Üniversitesi Ýþletme Bölümü’nden 1998 yýlýnda me-

9

TAPDK'nýn yeni baþkaný Suat Evcimen oldu Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Suat Evcimen oldu.

T

ütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurulu (TAPDK) baþkan ve üyeliklerine yeni atamalar yapýldý. TAPDK Baþkaný Maliye Bakanlýðý'nýn aday gösterdiði Suat Evcimen oldu. Baþkan vekilliðine Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nca aday gösterilen Seyit Ali Durmuþ getirilirken, üyeler de þu isimlerden oluþtu: Þanal Tosun (Saðlýk

Bakanlýðý), Murat Doðanay (Ekonomi Bakanlýðý), Ýrfan Dilsiz (Hazine Müsteþarlýðý), Ahmet Bahadýr Sezgin (Türkiye Ziraat Odalarý Birliði), Mustafa Yýlmazer (Gayrimenkul AÞ Genel Müdürlüðünün ilgilendirildiði Bakanlýk). TAPDK'nýn eski baþkaný Mehmet Küçük ile 7 üyenin görev süresi 25 Eylül 2012'de dolmuþtu.

Evcimen, Küçük döneminde kurulda üye olarak yer alýyordu. 1965 Çorum doðumlu olan Evcimen Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yýlýnda mezun oldu. Evli, 1 çocuk babasý olan Evcimen 19922004 yýllarý arasýnda serbest avukatlýk ve 2004 -2010 yýllarý arasýnda Türksat Baþ Hukuk Müþavirliði yaptý.

TEMAD'a nezaket ziyareti E

mekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile yönetim kurulu üyeleri dün Türkiye emekli Astsubaylar Derneði(TEMA D) Çorum Þubesi'ne nezaket ziyaretinde

bulundu. TEMAD yöneticileri ile sohbet eden, hal hatýr soran Emekliler Derneði Çorum Þubesi Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, "Birlik ve beraberlik içinde her türlü iþbirliðine hazýrýz." Dedi.

Hýdýr Kýnýklý, nezaket ziyaretinde bulunduklarýný belirtti.

Hayýrlý olsun ziyareti

Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler ile yönetim kurulu üyeleri SGK Müdürü Duran Cesur'u ziyaret etti.

Ç

Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile yönetim kurulu üyeleri dün Türkiye emekli Astsubaylar Derneði’ni ziyaret etti.

A

ADD Atatürk'ü anacak

DD Çorum Þubesi Baþkaný Uður Demirer ile bazý yöneticiler dün dernek merkezinde yaptýklarý basýn açýklamasý ile 10 Kasým Atatürk'ü anma programý hakkýnda bilgi verdi. ADD Çorum Þubesi Baþkaný Uður Demirer, bu hafta Atatürk'ü saygý ve minnetle anacaklarýný belirterek,'Bu hafta Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefa, saygý, minnet ve þükranla anacaðýz. Atatürk, Türk Ulusu için bir kurtuluþ savaþçýsý, kurucu ve çaðdaþlaþtýrmanýn mimarýdýr. Herkesin umudunu yitirdiði bir dönemde; servetin, silahýn ve cephanenin olmadýðý bir dönemde, bulunur, alýnýr, kurulur diyerek ulusunun baðýmsýz ve özgür yaþama azmini

esas alarak, hür türlü imkânsýzlýða karþýn baðýmsýzlýk savaþýný kazanmýþ, izlediði siyasette tam baðýmsýzlýk gerçekleþtirmiþtir.' dedi. Demirer, 10 Kasým günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal ediþinin 74. yýlýnda þükranla anacaklarýný belirti. Demirer, 10 Kasým günü herkesi anma programýna beklediðini kaydetti.

orum Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler ile yönetim kurulu üyeleri dün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Duran Cesur'a hoþ geldin ziyaretinde bulundu. Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler; Cesur'a yeni görevinde baþarý dileðinde bulunarak, "Saðlýk sisteminin þuan geldiði nokta iyi durumda. Bu da bizi çok sevindirdi." dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Duran Cesur ise, ziyaretlerinden dolayý Ezcacý odasý yönetimine teþekkür etti.

Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler, Cesur’a yeni görevinde baþarý diledi.

Þeker pancarý alým fiyatlarý belirlendi

ADD Çorum Þubesi Baþkaný Uður Demirer, 10 Kasým programý ile ilgili açýklama yaptý.

ADD Çorum Þubesi Baþkaný Uður Demirer ile bazý yöneticiler dün dernek merkezinde toplantý düzenledi.

Ç

orum Þeker Fabrikasý Müve ülkemizde oluþacak geliþmedürü Cumhur Mehmet Delere baðlý olarak ilgili mevzuat mirtaþ, þeker pancarý alým fiyathükümleri doðrultusunda en geç larýnýn belirlendiðini açýkladý. 2013 yýlý Ekim ayý sonuna kadar belirlenecektir. Demirtaþ, “Teþekkülümüz Yönetim kurulunun 11.10.2012 2012 yýlý A kotasý dýþýnda tarih, 2711/16 sayýlý toplantýsýnüretilen þeker pancarýnýn C panda; 2012 yýlý kampanya dönecarý olarak alýnacaktýr. C þekeri minde Þeker pancarý üreticilerinkarþýlýðý 1 ton C pancarý alým fiden satsýn alýnan % 16 polar þeyatýnýn 70 TL olarak uygulanaker ihtisa eden, net (firesi düþülCumhur Mehmet Demirtaþ caðý kararý alýnmýþtýr.” dedi. müþ) bir ton A kotasý þeker panDemirtaþ, pancar ekicisi carý baz alým kesin fiyatý 135 TL olarak belirlenmiþtir. Ayný zamanda bu fiyat 2012 yý- çiftçilere emekleri ve gösterdikleri ilgi ve lý A kotasý % 16 polar þeker ihtiva eden anlayýþlarý için teþekkür ederek, “Saðlýk, pancarýn avans fiyatý olarakta uygulana- mutluluk ile birlikte bol verim ve kazançlar caktýr. 2013 yýlý kesin fiyatýnýn ise sektörde diliyorum.” dedi.


‘Büyükþehir Yasasý ülkeyi hýzla böler’ 10 PERÞEMBE 8 KASIM 2012

Ç

orum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý’ndan yapýlan açýklamada, ‘Büyükþehir Yasasý’na karþý çýktýklarý, yasanýn adaletsiz ve haksýz bir uygulama olduðu iddia edildi. Yasa’nýn, Türkiye’yi hýzla eyaletlere bölünmeye taþýyacaðý belirtilen açýklamada þu görüþlere yer verildi; “Büyükþehir Yasasý’yla düþünebiliyor musunuz, Diyarbakýr'ýn tek kralý, tek horozu Osman Baydemir olacaktýr. Ekonomiden,

www.corumhakimiyet.net

güvenliðe kadar her þey Baydemir'den sorulacaktýr, onun hakimiyetinde olacaktýr. Sanki bu bir yerde Güneydoðu’yu bölmenin bir projesi gibi geliyor bize. Baþbakan, belediyelerden PKK'ya para aktarýldýðýný ifade etti. Buradan sormak gerekmez mi, PKK'ya daha fazla kaynak aktarýlsýn diye mi çýkýyor bu yasa? Alperen Ocaklarý olarak biz bu yasaya karþýyýz. Bu yasaya hükümette bazý milletvekilleri de onay vermiyor. Büyükþehir Belediye Yasasý oylamasýnýn gizli yapýlmasýný istiyoruz.”

F1 Gençler Otomotiv ve Petrol il birincisi

F1 Gençler Otomotiv ve Petrol (OPET) Bayisi müþteri memnuniyeti deðerlendirmesinde birinci oldu.

F

Metropol Lojistik Merkez açýlýþý yarýn Metropol Lojistik Merkezi Çevre Yolu Gýda Toptancýlarý Sitesi’nde hizmete açýlacak.

M

T

etropol Lojistik Merkez açýlýþý yarýn saat 14:00’de yapýlacak.

Açýlýþ, Çevre Yolu Gýda Toptancýlarý Sitesi 15.Sokak’ta yapýlacak.

‘Çocuklarýmýza net ve basit kurallar koymalýyýz’

anyeri Ýlkokulu’nda velilere yönelik ‘Aile Ýçi Ýletiþim ve Olumlu Disiplin Yöntemleri’ konulu bir seminer düzenlendi. Semineri, okul Rehber Öðretmeni Oðuz Ayan sundu. Ayan, toplumda çocuklara çok fazla sevgi gösterilmesi durumunda onlarýn þýmaracaklarý yönündeki kanaatin yanlýþ olduðunu, çocuklarýn þýmarma nedeninin aþýrý sevgi

deðil, anne babalarýn çocuklara uygun sýnýrlar koymamalarý olduðunu söyledi. Sevginin çocuðu þýmartmak yerine onun kendisini deðerli, güvende ve özel hissetmesini saðlayarak özgüvenini güçlendireceðini dile getiren Ayan, “Çocuklarýmýza net ve basit kurallar koymalýyýz. Söz konusu kurallarýn onlarýn yaþ ve kapasitelerine uygun

olmasý gerekmektedir. Anne-babalar olarak çocuklarýmýza örnek olduðumuzu unutmadan onlarýn iyi davranýþlarýný ödüllendirmeliyiz.

‘En güzel ödüllendirme duygusal ödüllendirmedir’ Çocuðu ödüllendirmenin derecesi ve þekli yaþ ve ailenin durumuna göre deðiþiklikler göstermekle birlikte en iyi ödüllendirme maddi ödüllendirme yerine

anne babanýn onu öpmesi, ona sarýlmasý, gezdirmesi, onunla oynamasý, ona güzel sözler söylemesi vb. þeklinde yapýlan duygusal ödüllendirmedir. Çocuða disiplin uygularken olumlu davranýþlarý ödüllendirmek ve pekiþtirmek amacýyla ona sarýlabilir, öpebilir ya da "harika bir çocuksun", "seninle gurur duyuyorum" vb. ifadeler kullanabiliriz.

Çocuk olumsuz davranýþ sergilediðinde ise "sen sorumsuz bir çocuksun" demek yerine "sorumluluklarýný yerine getireceðine inanýyorum" diyebilirsiniz. Çocuðunuzun davranýþlarýnýn bozulmaya baþladýðýný hissettiðiniz anda, herhangi bir hata yapmasýndan önce müdahalede bulunun. Söz konusu davranýþýn öncesinde bir çatýþmaya mahal vermemek için çocuðun ilgisini baþka bir faaliyete yönlendirin.

‘Ceza davranýþlarý önemli’

Disiplin oluþturulmaya çalýþýlýrken uygulanan ceza davranýþlarý da çok önemlidir. Cezanýn çocuðunuzun psikolojisine ve onunla kurduðunuz iliþkiye zarar vermeyecek nitelikte olmalýdýr. Ceza da amaç; çocuðun farkýndalýðýný arttýrmak ve ona içgörü kazandýrmaktýr. Ceza amacýna uygun olarak verilmelidir. Örneðin; oyuncaklarýný toplamadýðý için hafta sonu gidilecek bir geziden tamamen mahrum býrakýlmasý çocuðunuzu çok mutsuz edecek ve sizden uzaklaþmasýný saðlayarak bundan sonra koyacaðýnýz kurallarda uyumsuzluðunu arttýracaktýr.” diye konuþtu. Tanyeri Ýlkokulu’nda velilere yönelik ‘Aile Ýçi Ýletiþim ve Olumlu Disiplin Yöntemleri’ konulu seminerdüzenlendi.

1 Gençler Otomotiv ve Petrol (OPET) Bayisi, Çorum’da en kaliteli hizmet ve müþteri memnuniyeti deðerlendirmesinde il birincisi oldu. Ýstasyon personelinin cumhuriyet altýný ile ödüllendirildiðini belirten Ýþletme Sahibi Yýlmaz Peker, “Birinciliklerimize bir yenisi daha eklenmiþtir. 7. yýlýmýzda tüm Çorum ili OPET istasyonlarý arasýnda siz deðerli müþterilerimize verdiðimiz önem ve hizmetin kalitesinden ötürü F1 Gençler Otomotiv Petrol’ü 1. lige taþýyan tüm dost ve müþterilerimize teþekkürlerimizi bir borç biliriz.” dedi.

Yýlmaz Peker, istasyon personelinin cumhuriyet altýný ile ödüllendirildiðini bildirdi.

Asya Tesisleri’nde Halk Bankasý ATM’si açýldý

H

alk Bankasý Osmancýk'ýn konaklama ve turizm merkezlerinden Ulusoy Asya Tesisleri'nde ATM açtý. Seyahat edenlerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný amaçlayan Ulusoy Asya Tesisleri ATM'sinden þubelerde yapýlabilen bütün bankacýlýk iþlemleri yapýlabiliyor. Yapýlan açýklamaya göre, Ulusoy Asya Tesisleri ve Halk Bankasý Osmancýk Þubesi iþbirliðinde hizmete sunulan ATM, bankacýlýk iþlemlerine ihtiyaç duyan yolcular için 24 saat hizmet veren bir banka þubesi gibi hizmet veriyor. Halk Bankasý müþterilerinin para yatýrma, para çekme, EFT, havale, borç ve fatura ödeme gibi iþlemleri kolaylýkla gerçekleþtirebildiði ATM'den ayrýca diðer bankalarýn müþterileri de para çekme iþlemlerini kolaylýkla yapabiliyor. Halk Bankasý’nýn seyahat edenlerin önemli bir ihtiyacýný karþýladýðýna dikkat çeken Ulusoy Asya Tesisleri Yönetim Kurulu Baþkaný Aytaç Baba, “Tesisimiz binlerce seyahat edene hizmet veren önemli bir konaklama noktasý. Seyahat esnasýnda acil bankacýlýk iþlemlerine ihtiyaç duyulabiliyor. Bu ihtiyacý göz önünde bulunduran Halk Bankasý Osmancýk Þubesi önemli

bir hizmete imza attý. Bu güzel hizmetten dolayý Halk Bankasý Genel

Müdürü Hemþehrimiz Süleyman Arslan'a ve Halk Bankasý Osmancýk

Þubesi Müdürü Mehmet Davulcu'ya teþekkürlerimi sunarým” dedi.

Halk Bankasý Osmancýk'ýn konaklama ve turizm merkezlerinden Ulusoy Asya Tesisleri'nde ATM açtý.

ATM sayesinde yol boyu seyahat edenlerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amaçlanýyor.


PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Derdini Çatalkara’ya döktü Ü

nlü ressam, þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun gelini Hughette Eyüboðlu, Çatalkara Kültür Sanat Evi'nin iþlevi dýþýnda kullanýldýðýyla ilgili açýklama yaptý. Duygularýný mektup yazar gibi dile getiren Eyüboðlu, Çatalkara Kültür Sanat Evi etrafýnda dönen tartýþmalarý anlatýrken, mekânýn bir lokanta gibi kullanýldýðýný iddia ediyor. Eyüboðlu'nun mektubunu aynen yayýmlýyoruz: Güzel Çatalkara, seni ilk gördüðüm zaman sessiz sedasýz yýllarýn yorgunluðu üstüne sinmiþ bir evdin. Kimse senin için kavga etmiyordu o zaman .... Kim bilir en son kaç yýl önce seni fark etmiþlerdi... Sevgili Çatalkara, sanat evi diye epey yerler gösterdiler, bunlardan bir kaçýný inceledikten sonra anladýk ki sadece sen mükemmel bir sanat evi olabileceksin. Seni o zaman sevmeye baþladým. Sahibinin Erzan Tanyel olduðu öðrendik ve Istanbul'a döndük kendisinden gereken onayý almak için. Sayýn Tanyel Kalamýþ'a geldi kendisine durumu açýkladýk ve bize yýllarca ailesine hizmet etmiþ bu evi, Ýskilibin sanatsal geliþimine destek olmasý için sanat evi yapmak üzere izin verdi. Ýþler baþladý, ilk önce senin orijinal halini aradýk, ve seninle neler yapabileceðimizi düþündük. Seni ikiye bölmüþlerdi, çatý çürümüþtü, bir çok sorun vardý. Seni bir güzel elden geçirmeliydik, kusurlarýný tespit etmeli ve öyle onarmalýydýk. Yapýlýcaklarý kayýt altýna almamýz gerekiyordu. Bu iþlemin adýna ' releve' denir. Sen Ýskilip evinin yaþayan ve geleceðe aktarýlacak bir örneði olacaktýn. Senin doðum belgenin hazýrlanmasý gerekiyordu. Esaslý bir direnme ile karþýlaþtýk. Restorasyonun ilk adýmý bu iþti ve bu iþlem olmadan yapýlan iþ deðersiz ve tartýþmaya açýktýr. Çorumdan bir mimar bulduk ve releve yapýldý. Seni ayaklarýnýn üstünde tutan desteklerin eskimiþti ve ciddi bir desteðe gerek vardý. Ýki kalýn destek takýldý. Boyadýlar seni, özel bir sýva uygulandý ve bir sürü iþlemden sonra senin artýk insanlarýn arasýna çýkmana sýra gelmiþti. Bembeyaz bir gelin gibiydin o gün. HAZÝRAN 2011 de sana bir açýlýþ yapýldý. Bu açýlýþ doðrusu dört dörtlük bir açýlýþtý. Çorumdan, Ýskilip'den ve Istanbul'dan gelen bir sürü misafir ve sanatçýlar oldu. Belediye Baþkaný Numan bey, Kaymakam Bey, Sabri bey, ustalar, Halk Eðitimden çalýþanlar, Emre ve ben seni yoðun bakýma aldýk ve bunca yaþýna raðmen, tüm þehir üzerine kraliçe gibi oturdun. Açýlýþý yapmýþtýk ama halen seninle iþimiz bitmemiþti iþler bazý nedenlerden dolayý çok yavaþ ilerliyordu. Bir seneye yakýn iþler yavaþ yavaþ ilerleyebilmiþti ve ilk defa nihayet ait olduðun insanlarýn karþýsýna Nisan 2012 de bizi buraya getiren, seninle bu buluþmayý yaþamýmýza ve bizi Ýskilip'li olmamýza sebep

olan Anadolu sanatýnýn büyük Ustasý Bedri Rahmi'nin özgün çalýþmalarýyla seni buluþturduk. Bir zamanlar evde oturanlarýn sesinin çýnladýðý duvarlarda þimdi Anadolu motifleri bize göz kýrpýyordu. Türkiye'nin ressamlarý arasýnda evrenselliði yakalayan nadir bir sanatcý olan Bedri Rahmiyi artýk Anadolu'da görmek mümkün olmuþtu. O gün galerilerinde eserleri büyük bir gururla taþýyordun. Nisan ayýnda 2012 Bedri Rahmi'nin sergisi ile galerilerini nihayet açabildik. O gün, Baþbakan Yardýmcýmýzýn eþi Bayan Münevver Arýnç destek vermiþti ve seni yalnýz býrakmamýþtý. Bundan sonra Anadolu'nun her köþesinden gelenler oldu ve

Çok kýsa bir sürede Televizyon programlar, belgeseller, Kültür bakanlýðý müsteþarýnýn ziyareti, etkinlikler,derken Turistik bir hareket baþladý. Güzel broþürler ve Ýskilip hakkýnda kitap basýldý ve yenileme çalýþmalarý devam etti. Her þey çok güzeldi. Adýn tüm Türkiyede duyulmaya baþlamýþtý ki dört ay önce, olanlar oldu. Birileri senin bu baþarýndan rahatsýz oldu. Senin bu insanlar ve bu çevre için ne ifade ettiðini unutmak istedi, senin bu hizmetinden rahatsýz oldu. Öyle ya sen gelen konuklarý kucaklýyordun ve onlara bu güne kadar yaþamadýklarý beðenileri sunuyordun. Ýskilibin ustalarýný, unutulmuþ adamlarý ve geçmiþin

deðiþikliðe anlam veremedik ve bir yanlýþ anlaþýlma var dedik, düzelir dedik, bekledik. Seni yeniden aslýna- sanat evigörevine devam etmen için karar verirler bu yanlýþtan dönerler diye bekledik. Fakat haftalar geçti. Deðiþen bir þey olmadý sanat yuvasý olarak planlanan sen birden haným günlerinin düzenlendiði bir mekan haline gelmiþtin. Aman susun ! Kimseyi rahatsýz etmeyin dendi. Etmedik. Basýna gitmedik, þunu bunu etmedik. Dört ay geçti. Siz ne yapardýnýz acaba? Birileri bize bir açýklama yapar ve bu durum sona erer her halde diye bekledik. Ýþler karýþmaya baþladý. Ortak çalýþma yapacaðýmýz

yaþýma gelen bir hanýma iktidar ve güce ne gerek var? Ben þimdiye kadar hayatta yapmak istediklerimi yaptým, baþardým. Farmakoloji uzmaný olarak iyi bir kariyerim oldu Cerrahpaþa Üniversitesinde. Hematolojide, Onkolojide ve Farmakolojide emek verdim ve bilimsel yayýnlarým var. Bir Hematoloji yöntem kitabý yazdým . Mesleðim dýþýnda bir aný kitabý yazdým ve o kitap 4 lisanda basýldý, Kanada'da, Ýtalya da kitap fuarlarýnda sundum. Sivil toplum kuruluþ hareketine katýldým, Yabancý kadýnlar için 2 dernek kurdum ve yönetimde yer aldým. Necla Arat idaresinde kadýn derneklerin federasyonu yönetimde çalýþtým.

yöre yaratmak için geldim. Benim buradan bir kazancým ve ticari bir faaliyetim yoktur. Ýki binayý simge haline getirdim ve Ýskilip'in gururu oldular. Beni eleþtirenler ne yaptýlar? Kaymakam ve Belediye baþkaný ile olan iliþkilerim verilen sözlere inanarak tamamen güvene dayalý yürüttüm ta ki 28 hazirana kadar. Hiç bir zaman baþýma olumsuz þeylerin geleceðini düþünmedim. Bu sevgi ve saygý ortamýnda idarecilerle bir sözleþme bile yapmadým, elimde belge yok. Acaba bu davranýþýmýn karþýlýðý olarak bana 'bize güvenilmemesi bizi çok kýrdý ' diyorlar, nasýl diyebilirler ki… Bu

Ünlü ressam, þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun gelini Hughette Eyüboðlu, Çatalkara Kültür Sanat Evi'nin kullanýmý ile ilgili düþüncelerini mektupla aktardý.

ait olduðun Ýskilip halký seni çok sevmiþti ve senden hep gurur duydular. Yazmalý Konakta bu arada ortaya çýkmaya baþlamýþtý. Bitince çok hoþ ve sevilen bir ev oldu. Çok iþe yaradý cünkü Kültür Universitesinden gelen hocalar orada kaldýlar 3 kere. Gelenler çoðalmýs, insanlarýn Çoruma konaklamalarý içime sinmemiþti. Ayný zamanda Ýskilip'in yatak kapasitesi artýrmak için çabaladým. Bazý dernekler bu iþe sýcak baktý ve bence çok hoþ bir konaklama sistemi yaratabilmek için çabalarýmýz yavaþ da olsa, sorunluda olsa yürümeye baþlamýþtý. Ýskilip bir sanat beldesi olmak için hazýrdý.

yaþam izlerini, el sanatlarýný canlandýrýyordun, ama bunu parasýz yapýyordun. Öyle bedava olur mu bu iþler? Sen ekonomiye kazandýrýlmalýydýn diye düþünüldü ve düðmeye basýverdi birileri. 28 haziran da önce kafe, derken sonra bir oldu bittiyle lokanta oluverdin benim güzel Çatalkaram. Bu olayý anlamak pek mümkün deðil doðrusu. Ülkemizin dört tarafýndan gelen insanlarýn baþka bir manzara ile karþý karþýya kaldýlar... yemek kokularý. Belediye baþkaný lokanta olmasýna karar vermiþ, bu

‘Kur’an ve Siyer Eðitiminde Yeni Yaklaþýmlar’ semineri E

ðitim Bir Sen Teþkilatlanma Sekreteri Kadir Çatal, 4+4+4 eðitim yasasý ile birlikte yaygýnlaþan Kur’an ve Siyer dersleri için öðretmenlere konunun uzmanlarý tarafýndan seminer verdireceklerini belirtti. Seminerlerin ilki 11 Kasým Pazar günü 12:00-15:00 saatleri arasýnda Turgut Özal Konferans Salonu’nda verilecek. Ýlk seminerin katýlýmcý eðitimcisi 19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Din Eðitimi Profesörü Mustafa Köylü olacak. Din Eðitimi Uzmaný olan Mustafa Köylü, semineri yönetecek ve öðretmenlerin sorularýný cevaplandýracak. Özellikle Kur'an ve Siyer derslerine ilgi-

Mustafa Köylü

nin yoðun olduðunu söyleyen Eðitim Bir Sen Teþkilatlanma Sekreteri Kadir Çatal, “Çocuklarýnýn dini eðitim almasýný isteyen velilerimiz tercihlerini bu yönde kullanmýþlardýr. Milli Eðitim Bakanlýðý bu dersler hakkýnda gerekli çalýþmalarý yapmýþ, müfredatý yayýnlamýþtýr. Eðitim Bir Sen olarak bu çabalarý sonuna kadar destekliyoruz. Yapacaðýmýz ‘Kuran ve Siyer Eðitiminde Yeni Yaklaþýmlar’ üst baþlýklý seminere Çorum’da görev yapan baþta Din Kültür ve ÝHL Meslek dersleri öðretmenleri olmak üzere tüm öðretmenlerimizi bekliyoruz. Ayrýca çocuklarýnýn din eðitimi sürecine dahil olmak isteyen sorumlu velilerimizi de seminere bekliyoruz.” dedi.

Üniversiteler ve daha önce program yaptýðýmýz hocalar aramaya baþladýlar. Kimisine utandýk yaþadýklarýmýzý anlatmadýk. Sustuk hep sustuk, zarar görmeyesin diye. Kat kat masa ve sandalyeler galerini doldurmaya baþladý ve bir alevin seni yok etmesinden korktuk. Sen lokanta yapýlmak için restore edilmemiþtin ki. Derken Zaman gazetesi bir yazý yazdý... Senin feryadýný duymuþ olmalý ve bunu dile getirdi. Bu yazýda çok ilginç açýklamalar var, mesela kadýnlar arasýnda husumet.... Bilmediðim bir kelime!!! Güzel Çatalkara, benim

Tek yabancý olarak, yabancýlarýn oturma ve çalýþma izni komisyonuna katýldým. Yeni bir kanun yasalaþmasý için çabaladým. Þimdi belki soruyorsun kendine, bu kadar yoðun iþlerin varken senin hiç alakanýn olmadýðý bu þehirde ne iþim olduðunu ? Ýskilipi sevdim ve insanlarýný sevdim. Bedri Rahmi bizi buraya getirecekti çünki o da çok sevmiþdi Ýskilibi. Kayýn pederimin arzusunu yerine getirmek için ve bu arzuyu gerçekleþtirmek için geldim . Ýskilibi Uluslararasý ve yerel bir sanatsal beldesi oluþturmak ve turizme açýk bir

sözleþmeler olmayýnca benim ne gibi bir güvencem var su anda? Hani nerede güven… Herkes çok hassas, rencide edilmiþ, kýrýlmýþ, alýnmýþ daha nice sözler…. Acaba benim mermerden yapýlmýþ olduðumu düþünüyorsunuz? Ben kýrýlmýþ olamaz mýyým? Çok güvendiðim Sayýn Numan Sezer'ýn sözü ortada, 'bahçe ve alt katý kiraya verdik ', kafe açýlýrken Hughette hanýma haber verilecek bir durum yok! Orasý belediyenin.' Peki sayýn Baþkan Bizim Derneðimize Belediye meclisinden Ýskilibe faydalý ve destek olunmasý lazým bu dernek diye verdiðiniz sözleþme, kira kontratý ne güne duruyor? Bu evin varisi Sayýn

Erzan Tanyel'in sözüne ne oldu? Onunla yazdýðýnýz protokolün konu baþlýðý neydi. Bu evin veriliþ sebebi neydi? Dedikodular seviyesiz konuþmalar Ýskilip'te bir çýlgýn rüzgâr esiyor. Yok misyoner olduðum, yok 'dolduruldum' daha neler. Soruyorum sizlere, ben Hughette Eyüboðlu olarak sizlere ne yaptým ki? 3 yýl çalýþtým, çaba gösterdim, para harcadým. Kim bu kadar rahatsýz oldu bu iþten? 150 senelik bir evde harýl harýl yemek piþiyor, yangýn tehlikesi var, ruhsat veya izin yok, bu eve karþý en ufak bir saygý sevginiz yok. Olsa idi böyle davranýr mýydýnýz? Bu kadar emek ve para harcanan bu eve bu düþmanca tavýr niye. Lokanta olacak bilseydim acaba Çatalkara adýný verir miydým? Lokanta olacak diye mi çalýþtýk hepimiz. Kaymakam bey onun için mi çaba gösterdi. Dünyanýn neresinde görülmüþ böyle bir iþ? Numan bey, Iskilip’in tüm kültür sanat etkinliklerine harcanan paranýn 1 trilyon 200 milyar TL. olduðunu söylüyor bu bütçeden Çatalkara’ya düþen payý nedir acaba. Söz ettiðiniz harcamalar elektrik bedeli binanýn elektriði de bizim çabamýzla 16 Nisan takýldý ve parasý ödüyoruz. Temizlikçisinin ücreti kaç aydýr ödenmiyor? Bu arada çalýþanlarýn maaþýný kim ödedi þimdiye kadar? Isýnma hangi ayda baþladý ve Çatalkara ýsýndý mý? Kullaným alaný olarak tek alt katý kullanýyoruz demeniz hoþ. Merhaba güven! Galeri katýndaki alçýpanlarý kim kýrdý ve yok etti? Mobilyalarý kim döþedi? Facebookta yayýnladýðýnýz resimler güzel tanýklýk ediyor. Bu serbestliði size kim verdi? Sayýn Kaymakam Beyin sadece bahçe kullanýlacak sözünü ciddiye almadýnýz. Bu da yetmiyormuþ gibi, açtýðýnýz serginize ne denir? Bu kadar kolay ve basit bir iþ mý sergi açmak Bedri Rahmi adýný kullanarak hem Türkiye'yi hemde dünyayý davet ediyorsunuz... Ýskilipli'siniz! sizler eðer kendi halkýnýza saygý gösteremiyorsunuz, kim gösterecek? Lokantanýzda ustalarýnýzdan bir tek eser görmedim, kullanmadýnýz, aklýnýza gelmedi. Sizin derdiniz Osmanlýyý, Selçukluyu býrak, Ýskilip bile deðil.Ustalarýnýz unutulmasýn diye, tanýnsýnlar diye TRT’den belgesel yapýlsýn diye uðraþtýk, kongrelerde dolaþtýk Iskilip de Ýskilip dedik. Fransa’ya kadar gittik bir kapý götürdük Ýskilip’ten. Uluslar arasý arenada tanýtmaktý. Böyle bir reklam hangi belediye baþkanýna nasip olmuþ? Sizler eðer bunlarý fuzuli görüyorsunuz ve gerek olmadýðýný kanaat getirdiniz ise açýkça söyleyin.... Ben sizlere iþkence etmeye gelmedim, ben güzelliklerden yanayým, insanlýktan yanayým. Siz ne istiyorsunuz?”

Sürücü kurslarýna AB ayarý S

ürücü kurslarýna AB ayarý geliyor derse girmeyene ehliyet yok. Ehliyet almak artýk eskisi gibi kolay deðil. Eskiden ehliyet kursuna yazýlýp sýnava girilip kolayca ehliyet alýnýyordu. Zaman'ýn haberien göre, sürücü kurslarýnda yaþanan sýkýntýlarla ilgili gündeme gelen haberler, Milli Eðitim Bakanlýðý'ný harekete geçirdi. 81 ilin valiliklerine talimat gönderen bakanlýk, ülke genelindeki 3 bin 295 kursun tek tek denetlenerek

ayrýntýlý rapor hazýrlanmasýný istedi. Bakanlýðýn, gelecek raporlar doðrultusunda uzun yýllar dokunulmayan ve ihtiyaca cevap vermeyen sürücü kurslarý mevzuatýnda köklü deðiþiklikler yapacaðý öðrenildi. Buna göre Avrupa ülkelerinde olduðu gibi uygulamalý eðitim ön planda olacak. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), sürücü kurslarý yönetmeliðinde yapmayý düþündüðü deðiþikliklerde Avrupa

Birliði (AB) uygulamalarýný esas alacak. Söz konusu deðiþiklikler çerçevesinde özellikle direksiyon eðitimleri ve sýnavlarý daha sýký denetlenecek, baþarýlý olamayan adaylara ehliyet verilmeyecek. Mevzuata uygun iþletme yapmayan sürücü kurslarý hakkýnda soruþturma baþlatýlacak, gerekirse kapatýlacak. Ayrýca, kurslardaki teorik derslerin ve direksiyon eðitimlerinin elektronik ortamda yapýlmasý ve denetlenmesi


12 PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Atatürk, ölümünün 74. yýlýnda anýlacak T

ürkiye Cumhuriyeti kurucusu M. Kemal Atatürk, ölümünün 74. yýldönümünde çeþitli etkinliklerle anýlacak. 10 Kasým Cumartesi günü 08:55’te Anýt’a çelenk konulmasý ile baþlayacak anma töreni, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý ile devam edecek. Program çerçevesinde, Ýl Kültür

ve Turizm Müdürlüðü’nün hazýrladýðý ‘Atatürk Kitaplarý ve Fotoðraf Sergisi’ 09:20’de Devlet Tiyatro Salonu Fuayesi’nde sergilenecek. Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi tarafýndan hazýrlanan 10 Kasým Atatürk Oratoryosu ve Atatürk’ün hayatýný anlatan slayt gösterileri de 09:30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda yapýlacak.

Hitit Dernekler Federasyonu Ç

orum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Av. Cemal Emir, Ankara'da yapýlacak olan ‘Çorum Günleri’ etkinlikleri ile ilgili, federasyon olarak yanlýþ anlamalara meydan vermemek ve kamuoyunu bilgilendirmek için açýklama yapma gereði duyduklarýný söyledi. Emir, “Biz, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu (ÇORUM HDF) olarak bu etkinliðin, Ankara'da yaþayan tüm Çorumlularý temsil etmesi için yine Ankara'da faaliyetlerini sürdüren Çorumlu vakýf ve derneklerin ortak organize etmesi teklifini, þu an tek düzenleyici kuruluþ olan Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Sayýn Hayri Çaðýr’a 28 Mayýs 2012

tarihinde götürdük. Ancak bu güne kadar olumlu ya da olumsuz bir yanýt alamadýk.” dedi. Bu ortak etkinlikten amaçlarýnýn "Çorum Günleri" etkinliði ile Çorum'da ve Ankara'da yaþayan yüzbinlerce Çorumlu hemþerilerimizi ve onlarýn kurmuþ olduklarý dernek, federasyon, konfederasyon ve de vakýflarý bir araya getirmek olduðunu kaydeden Emir, “Bu gün için Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun, Çorum Günleri organizasyonunu diðer dernek, federasyon ve vakýflarý dahil etmeden tek baþýna yapmaya çalýþarak Çorumlular’ýn birlik ve dayanýþmasýnda çok önemli bir fýrsatý kaçýrdýðý düþüncesindeyiz.

Ankara'da yaþayan Çorumlularýn en büyük örgütlü yapýsý olan Çorum Hitit Dernekleri Federasyonumuz ve benzer diðer dernek, federasyon ile vakýflarýn barýþý, dostluðu ve kardeþliði sevgi ve hoþgörüyü egemen kýlma adýmý, yine bir baþka bahara kalmýþtýr. Ancak, bundan sonraki Çorum etkinliklerinde ayrýþmanýn yerini birliðin, hüznün yerini sevincin, baþarýsýzlýðýn yerini de baþarýnýn almasý için kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bütün Çorumlular’a eþit, tarafsýz ve ayrýmsýz bir biçimde davranacaðýna olan inancýmýzý da korumak istediðimizi bir kez daha güçlü ve kararlý bir þekilde yinelemek istiyoruz.”

Tarihi Evlik köyü restorasyonu tamam H

acý Bayram Veli’nin öðrencisi Fatih Sultan Mehmet’in hocasý ve Ýstanbul’un manevi fatihi Akþemseddin Hazretlerinin kurduðu tarihi Evlik köyü yaklaþýk 5 ay önce Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan restorasyon çalýþmalarý için bakýma alýnmýþtý. Ýskilip’i ziyarete gelen siyasiler ve vatandaþlarýn uðrak yeri haline gelen tarihi Evlik köyünde restorasyon çalýþmalarýnýn tamamen bitirildiði belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, restorasyon çalýþmalarý tamamlanan Evlik köyünün son hali

ziyarete gelen vatandaþlarca þaþkýnlýk ve sevinçle karþýlanýyor. Tarihi Evlik köyüne yeni bir bakýþ açýsý ve vizyon kazandýran restorasyon çalýþmalarý Türkiye gündeminde de geniþ yanký uyandýrmýþtý. Restorasyon çalýþmalarý kapsamýnda, Akþemsettin Hazretleri tarafýndan çivi kullanýlmadan yapýlan 600 yýllýk ahþap camii, çilehane ve Akþemseddin Hazretleri'nin oðullarýndan Nur-ul Hüda ve ailesinin türbeleri restore edilmiþti. Evlik köyü sakinleri de Kaymakam

Evlik köyü, Ýkilip’i ziyarete gelen siyasiler ve vatandaþlarýn uðrak yeri haline geldi.

Mehmet Yýlmaz’a konu hakkýnda göstermiþ olduðu hassasiyet için teþekkür ederek, “Gelen ziyaretçiler köye geldiklerinde þaþkýnlýða uðruyor. 5 ay gibi kýsa bir sürede köyün

çehresinin bir anda deðiþmiþ olduðuna hayret ettiklerini söylüyorlar. Türkiye’nin çeþitli yerlerinden gelen bazý misafirler sýrf restorasyon çalýþmasý

ile gündeme gelen köyümüzü ziyaret etmeye geldiklerini belirtiyorlar. Köyümüzün havasý deðiþti. Köyümüze ayrý bir can geldi.” dediler.

Akþemseddin Hazretlerinin kurduðu tarihi Evlik köyünde baþlatýlan restorayson çalýþmalarý tamamlandý.

Emniyet; ‘Notersiz yapýlan araç satýþý geçersiz’

E

mniyet Genel Müdürlüðü, noter dýþýnda yapýlan her türlü araç satýþ ve devirlerinin geçersiz olduðunu açýkladý Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý, 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu'na baðlý Yönetmeli'ðin 36'ýncý maddesine göre, satýþ ve devirlerin noterlerce yapýlmasý zorunlu olduðunu, noter dýþýnda yapýlan her türlü satýþ ve devirlerin geçersiz olduðunu

bildirdi. Sanal alemden bir vatandaþtan gelen "Aracýmý bir baþkasýna, noter satýþý olmadan sattým, ancak þimdi þahsý ve arabayý bulamýyorum. Ne yapabilirim?" sorusunu cevaplandýran Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý, noter dýþýnda yapýlan araç satýþ ve devir iþlemlerinin bir anlam ifade etmediðini açýkladý. Emniyetten yapýlan açýklamada, "Noter satýþ senedi olmadan itimada dayalý

olarak satýþý yapýlan araçlarla ilgili olarak yukarýda belirtilen Yönetmelik hükmü gereðince Genel Müdürlüðümüz'ce yapýlacak bir iþlem bulunmayýp, bu þekilde araç satan kiþilerin maðduriyetlerinin giderilebilmesi için ilgili hukuk mahkemelerine müracaat etmeleri gerekmektedir." denildi. CHANGE ARACI NASIL ÖÐRENEBÝLÝRSÝNÝZ

?

Bir aracýn 'change' olup olmadýðýný nasýl öðrenileceðini de açýklayan Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý yetkilileri, "Bir aracýn change olup olmadýðýnýn anlaþýlabilmesi için, aracýn tescil ve trafik belgesi üzerinde bulunan motor ve þase numaralarý ile araç üzerinde bulunan motor ve þase numaralarýnýn karþýlaþtýrýlmasý gerekmektedir. Araç

üzerindeki motor ve þase numarasý ile tescil belgesi üzerindeki numaralarýn bire bir ayný olmasý gerekmekle birlikte, araçtaki numaralarda kazýntý, silinti, tahrifat, kaynak izi vb. görünmesi halinde change olma ihtimali bulunduðundan, motor ve þase numaralarýnýn teknik elemanlar (makine mühendisleri odasý, karayollarý muayene istasyonu) tarafýndan incelettirilmesi uygun olacaktýr." açýklamasýný

44 bin aileye kömür

Sungurlu Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý kömür yardýmýnda bulunacak.

Ç

orum’un Sungurlu Ýlçesi'nde Kaymakamlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðýyla her yýl olduðu gibi bu yýlda binlerce aileye kömür daðýtýmýna baþladý. Kömürler kent merkezinde ve grup köylerde bizzat vatandaþýn evine kadar teslim ediliyor diyen Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, yardým kömürlerinin sabah 08.00 - 12.00 arasý merkez mahallere 13.00 - 17.00 arasýnda köylere olmak üzere günlük 250-300 ton arasý daðýtýmýnýn yapýldýðýný belirtti. Bu yýl 6 bin 500 ton kömürün Sungurlu’ya gelmeye baþladýðýný kaydeden Kaymakam Þahin, “Her ihtiyaç sahibine 1 ton 500 kilo kömür daðýtýmý yapýlmaktadýr. Þuana kadar bin 800 aileye 2 bin 700 ton kömür daðýtýmý yapýldý” dedi. Bu da yaklaþýk 4 bin 333 aileye

kömür daðýtýmý yapýlacaðý anlamýna geliyor diyen Þahin, “Vakýf da dosyasý bulunan, þehit, gazi, engelli ailelerine ve

T

göstermiþ olduðu duyarlýlýða teþekkür ediyoruz. Kan vermek hem kiþinin

Vakfýn uygun gördüðü kiþilere daðýtým yapýlmaya baþlanmýþtýr” dedi. Kaymakam Þahin, Kömürlerin 3

bin tonunun kent merkezi, 3 bin 500 bin tonunun ise köy ve beldelerde daðýtýlacaðýný söyledi. (ÝHA)

Kömürler kent merkezinde ve grup köylerde bizzat vatandaþýn evine kadar teslim ediliyor

Ýlçede 44 bin 333 aileye yakacak yardýmý yapýlacak.

Kýzýlay’dan okullara broþür ürk Kýzýlay Derneði Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, Kýzýlay Haftasý'ný çeþitli etkinliklerle kutladýklarýný bildirdi. Küçükevcilioðlu , yaptýðý yazýlý açýklamada, 29 Ekim-4 Kasým tarihleri arasýnda kutlanan Kýzýlay Haftasý dolayýsýyla ilçe genelinde çeþitli etkinlikler gerçekleþtirdiklerini belirtti. Genel merkezleri tarafýndan gönderilen Kýzýlay'ýn çalýþmalarýný anlatan çeþitli broþürleri ilçe genelinde bulunan okullara daðýtýmýnýn saðlandýðýný anlatan Küçükevcilioðlu, þunlarý kaydetti: "Kýzýlay Haftasý'ný çeþitli etkinliklerle kutladýk. Sungurlu’da düzenlenen kan baðýþ kampanyalarýna da bölge halkýnýn yoðun ilgi gösterdi. Çorum geneli deðerlendirildiðinde ilçemizde düzenlenen kan baðýþ kampanyalarýndaki artýþ ve bu kampanyalara destek verenlerin sayýsýndaki yükseliþ bizleri sevindiriyor. Ýlçe halkýnýn

kendi saðlýðý açýsýndan hem de kan bekleyen insanlar açýsýndan

son derece önemlidir."dedi. (ÝHA)

Kýzýlay Derneði Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, öðrencilere broþür daðýttý.

Kýzýlay Haftasý çeþitlmi etkinliklerle kutlanýyor.


PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Hicri Kamerî: 24 - Zil Hicce: 1433

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:26 Teþrin-i Evvel 1428 Kasým: 1

8

2012

KASIM

Ýmanýn en üstünü, kendin için istediðin þeyi baþkalarý için de istemen, kendin için istemediðin þeyi onlar için de istememendir. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.37 06.04 11.31 14.17 16.45 18.05

ÝÞÝN ALTINDA EZÝLMEMELÝ Çalýþmak insanýn en tabii ihtiyaçlarýndandýr. Ýnsanýn; normal fonksiyonlarýný yerine getirebilmek için havaya, suya, yemeðe, arkadaþlýklara ihtiyacý olduðu gibi, çalýþmaya da ihtiyacý vardýr. Ancak yapýlan iþ, doyurucu deðilse; sýkýcý, monoton ve plansýz bir biçimde yapýlýyor. Az zamana çok iþ yükleniyorsa, insanýn býkkýnlýðý, bitkinliði ve isteksizliði ortaya çýkmaya baþlar. Planlý, disiplinli çalýþma, sýkýcý olmaz. Ayrýca zaman en iyi þekilde deðerlendirilmiþ olur. Amerika’nýn ilk Cumhurbaþkaný G. Washington’un sekreteri, birgün geç kalýþýný, saatinin geri kaldýðýna baðlayarak özür diler. Washington der ki: “O hâlde, ya sen yeni bir saat bulacaksýn veya ben yeni bir sekreter...” ABD eski cumhurbaþkanlarýndan Lincoln, çocukluðunda bir çiftçinin yanýnda ýrgat olarak çalýþýrken, çift sürdüðü hayvanlara istirahat verdiðinde, kitap okuyarak bazý okullarý dýþardan bitirdiði gibi, bakkal çýraklýðý yaparken, müþteri olmadýðý saatlerde kitap okuyup ders çalýþarak liseyi bitirmiþ, daha sonra da hukuk fakültesinden mezun olup baro imtihanlarýna girmiþ, avukat olmuþ, Cumhurbaþkanlýðýna kadar yükselmiþtir. Yapýlan iþler planlý, programlý olmadýðý ve yerine göre dinlenmeyi ve kendini yenilemeyi kiþi bilmediði takdirde, baþarýlý olmak mümkün deðildir. Sadece çalýþmaya yönelmiþ insanlara iþkolik denmekte ve bunlar iþle yatýp iþle kalkmaktadýrlar. Boþ kalmak ne kadar tehlikeli ise, bu derece aðýr tempo ile çalýþmak da o derece zararlýdýr. Kendini de iþini de kýsa zamanda bitirir. Bu insanlar zamana karþý yarýþ içindedirler. Ancak bunlarda yüksek tansiyon, kalp krizi, ülser, migren gibi hastalýklar sýkça görülür ve iþ baþarýsý da zaman içinde azalýr. Yapýlan bir araþtýrmada haftada 80 saat çalýþanlarýn %70’inin, erken yaþta kalp krizine yakalandýðý tespit edilmiþtir. Bu þekilde çalýþanlar, iþlerinin sýkýþmasýndan çok defa yakýnýrlar. Hâlbuki sýkýþan iþler deðil, iþe boðulan þahsýn bizzat kendisi, daha doðrusu kalbidir. Bu bakýmdan her çalýþanýn zaman planlamasý yapmasý, gerek þahsý ve ailesi, gerekse toplumu ve müessesesi açýsýndan hayatî önem taþýr.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

HASTANELER

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

VEFAT EDENLER 1- Altýnbaþ Köyü' nden gelme, Sanayi Esnafýndan Arif, Kazým, Hasan ve Nazým CEMÝYET' in anneleri; Gürcü CEMÝYET.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

12 Kasým depremi 1

Bir Sonbahar Zamaný 4

Ü

lke topraklarýmýzýn % 90 küsuru deprem deprem le, tatbikatlarla tüm yurttaþlarýmýzýn bilinçlendirilmesi bölgesi içerisinde, nüfusumuzun çok büyük çogerekmektedir. Ortamýn ana, baba günü olduðu bir zaðunluðu bu bölge içerisinde ikamet etmektedir. Dünmanda temel afet bilincine sahip olmayan insanlarla den bugüne ülkemizde yaþanan depremleri büyükleuðraþmak görevliler için çok zordur. Çünkü ortada acý rimizden dinledik, tarih kitaplarýnda okuduk yada bir vardýr, gözyaþý vardýr. Siz, depreme maruz kalan vatankýsmýný bizzat yaþadýk. Deprem sonrasý yetkililer tadaþlarý bir an önce kurtarabilmek için gecenizi gündürafýndan yapýlan açýklamalar ya dün gibi hafýzamýzze katarak, mesai mefhumu dinlemeden tüm fedakârlýda, yada arþivlerimizde, günlüklerimizde yerini almýþ ðýnýzla çalýþabilirsiniz. Fakat diðer taraftan kendi beklemektedir. Çünkü her afetten sonra eksiya ayný imkânlarýyla bir an önce bu bölgede yaþayan akrabalatür beyanatlar verilir. 'Bu acýlarýn son olacaðý, hiçbir rýna ulaþmaya çalýþan afetzede yakýnlarýyla üzücü olayMahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü þeyin eskisi gibi olmayacaðý, gerekli dersin alýnacalar yaþayabilirsiniz. Bir de yalan yanlýþ haberler ortada Sivil Savunma Uzmaný ðý….' Ama bazen üzülerek þahit oluruz ki, ayný tür dolaþýyorsa, vay halinize… Bu nedenle böyle bir orolaylar yine tekerrür eder. Sadece þehirler ve mekântamda aðzýmýzdan çýkacak her kelimeyi, yanlýþ anlaþýllar faklýlaþýr. Ama acý, göz yaþý, feryat, ahh devam mamasý için iki kere düþünmek durumundasýnýz. eder… Özellikle bu ortamlarda basýnýmýza çok görev düþüyor. Bir Alman profesörün bu noktada þöyle bir tespiti vardýr. Çünkü abartýlý haberler verilebiliyor. Örneðin; 1992 Erzincan dep''Türkler; bir olay meydana geldiðinde bir ay, iki ay, üç ay çok koremi olmuþ ve bir televizyon kanalý SON DAKÝKA alt yazý olarak nuþur. Tabiri caizse onunla yatar onunla kalkar. Bir de bakarsýnýz ''Erzincan'da deprem meydana geldi ve yerle bir oldu'' diye duyuunutuluverirler. Taki yenisi yaþanýp uyandýrýncaya kadar.'' runca, askerde kantinde televizyon seyrederken bir anda hepimiz paniklemiþtik. Çünkü yanýmýzda Erzincanlý bir arkadaþýmýz vardý. Yüzyýlýn en büyük felaketini Marmara depreminde yaþadýk. Bu haberden sonra onu sakinleþtirmek mümkün olmadý. TelefonResmi rakamlara göre yirmi bin, gayri resmi söylentilere göre dalar kitlenmiþ ve hiçbir yerden haber alamýyordu. ''Eyvah! annem, ha çok vatandaþýmýzý topraðýn kara baðrýna teslim ettik. Analarý aðbabam, kardeþim, Erzincan…. Haritandan silindi'' diye feryadý filattýk, babalarý aðlattýk, çocuklarý öksüz yetim býraktýk. Devletimigan ediyordu. Söylemek istediðim, ortada acý varken abartýlý yalan zin þefkatli ellerinde maddi yaralarý sarmaya çalýþsak ta, manevi yanlýþ haberler vatandaþý daha çok panikleþtiriyor, hýrçýnlaþtýrýyor, yaralarý sarmak pek mümkün olmadý. Zaten olmasý da düþünülegörevlilerle iletiþimini olumsuz yönde etkiliyor.… mez. Çünkü eþini, çocuðunu, tüm aile fertlerini kaybeden bir afetzedeye dünyalarý verseniz de mutlu edemezsiniz… Depremin D' Özetin özeti: 'Geçmiþ yýllarda Antalya da yapýlan bir seminesini duysa o aný tekrar yaþar. Belki içinden ihmali olanlara karþý re konuþmacý olarak katýlan Arama-Kurtarma Birliði müdürü arkakin, öfke, beddua fýþkýrýr. daþ:' Marmara depreminde tecrübesizdik ve bu baðlamda bir çadýrý bile yedi defa kurduk, yedi defa söktük. Ondan sonra bu iþi öð17 Aðustos depremin yaralarý sarýlmadan, tabiri caizse mezarrendik. Marmara depremini yaþayan veya bunda görev ve (gerekli lýklarýn topraðý kurumadan ülkemiz 12 Kasým depremiyle tekrar dersi) alan sivil savunmacýlar tabiri caizse mesleki icazet aldý. ….' sarsýldý. Bu deprem 7,2 þiddetinde ve akþam 18.57'de meydana Diyerek duygusal bir konuþma yapmýþtý.' geldi. Merkez Düzce olmak üzere, Bolu, Kaynaþlý, Gölyaka ve bir çok yörede mal, can kaybýna sebebiyet verdi. Yaklaþýk 900 vatan- Bence de; ne okuyan, ne yazan, ne de çok seminer, konfedaþýmýz hayatýný kaybetti. Yeterli olmasa da 17 Aðustos depreminrans veren en bilgili sivil savunmacýdýr. den ders alýndý ve hiç olmazsa ana yollar ilgisiz araçlar için, trafi- O halde, en bilgili sivil savunmacý kimdir? Diye sorarsaðe kapatýldý. Baþta acil araçlarýn, itfaiye, ambulans, kurtarma, günýz. venlik vs. rahat olay mahalline ulaþmasý açýsýndan bu basit önlem - Depremlerde veya diðer büyük afetlerde bizzat görev yapan, bile çok önem arz etmektedir. Çünkü 'yaðmurlu havada gülenle, normalde onca emek verilerek yapýlan planlarýn uygulamada pekaðlayan belli olmaz' hesabý bu bölgeye sýcaðý sýcaðýna hýrlýsý da te iþe yaramadýðýný görerek gerekli hayat dersini bu esnada alandýr. gelir, hýrsýzý da gelir. Sonra telafisi mümkün olmayan olaylar yaþa- Zira,''tecrübelinin duvarda gördüðünü, tecrübesiz aynada nabilir. göremez..!'' Bu noktada normal dönemlerde yapýlacak iþe yarar eðitimler-

(devam edecek)

B

Tefekkür Dünyamýz

Ve bir an gelecek iþte o son namazý kýlarak ebedi vatanýmýza ulaþacaðýz. Yoksa mevsimler bir kývam üzerinde gider mi idi hiç? Hepsi bir müziðin naðmeleri gibidir. Zira zaman iþte son zamandý. Savrulan her yaprak gibi, nereye gideceði belli olmayan kýrýk dallar gibi… Son bahar… Sen bize hal dilin ile bunlarý söyledin. Alacaðýmýz dersleri aldýk. Her þeyin geçici ve bikakrar olduðunu, rasityücel@ Bütün daimi güzellikleri ebedi corumhakimiyet. net alemde olduðunu… Ve son müceddidi andýk. "Sizlere hitap ediyorum" demiþti. "Varsýn bu çocuklar sözlerimi dinlemesinler. Zira biliyorum ki bu kitabýn hakikati sizde tahakkuk edecektir" diye haykýrýyordu. En gaddar çehrelere meydan okuyordu. Kara simalý ve zifiri düþünceli insanlarýn tehdit ve tahditlerine beþ para vermemiþti. O da son zamanýn sultaný idi. Yani son zamanýn son baharý… Ne onca hadiseler onu yýldýrdý, Nede olaylarýn vicdansýzlýðý… Ve baþardý. Binlerce insaný ebedi saadetin yolcusu yaptý. Her sonbahar yapraðý o zaman taze bir bahara inkilap etti. Bir son baharý yaþýyoruz. Ümitsizliðin Dünyamýza kýl kadar tesiri olmadan… Þahsý manevinim ferdiyet,kutbiyet ve gavsiyetini hissederek. Bu birlikteliðin zaman ve mekana sýðmayan atmosferi ile. Yýkmadan,dökmeden,aldýrmadan ,yýkýlmadan. Yoksa mevsimlerin gelip geçmesi ,bizi yolumuzdan alýkoyamaz. Bir son bahar zamaný iþte böyle yaþandý. Hadiselerin mahkumu olmadan, Maðlup olmadan, Dim dik ayakta durarak. (Son)

Raþit Yücel

NÖBETÇÝ ECZANELER MURAT OSMANCIK CAD. NO: 86 (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI ARASINDA) 226 68 05

29 Ekim, 10 Kasým ve müdahale

u yýl ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamatartýþmaya sebep olmuþtur. larý hareketli geçti. Oysa hükümet aldýðý karar ile milli bayramlarýn CHP, ADD, ÝP gibi Sol-Kemalist gruplarýn stadyumlarda kutlanmasýna ve bu törenlere damgaUlus'dan Anýtkabir'e yürümek istemelerine Ankara sýný vuran militarist zihniyet ve sembollere de son Valiliði aldýðý istihbarata dayanarak izin vermedi. vermiþtir. 29 Ekim günü bir araya gelen kalabalýða karþý Hükümetin bu kararla sivilleþme adýna iyi bir polis barikatlar kurarak, tazyikli su ve biber gazý ile yol kat etme çabalarý yasaklamalarla gölgelenmekmüdahale etti. tedir. Hiç hoþ olmayan görüntülerin yaþandýðý müda"CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý’nda hale sýrasýnda CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Adengellenen Ulus'taki yürüyüþün bir kýrýlma noktasý nan Keskin ile Ankara Emniyet Müdür Yardýmcýsý olduðunu söyleyerek Atatürk'ün ölüm yýldönümü Mahmut Azmaz'ýn arasýnda yaþanan tartýþmada da Murat Ýslam olan 10 Kasým'da yapýlacak yürüyüþün de engellenKeskin'in þoförü Yurtal Gültekin'in müdahalesi ile muratislam@ mesi durumunda mutlaka Anýtkabir'e çýkacaklarýný Azmaz'ýn burnu kýrýldý. gmail.com söyledi." 04.11.2012 www.milliyet.com.tr Ve yaþanan arbede de açýlan barikatlar, çift Þu bir gerçek ki Cumhuriyet elitlerinin tüm bu baþlý yönetim tartýþmalarýna sebep oldu. kutlamalarýna halkýn sahip çýktýðýný söylemek doðru olmaz. Yürüyüþe izin vermeyen ve müdahale eden hükümet bu Ancak; destekleyen bir kesimin varlýðý da inkâr edilemez. tavrý ile iyi bir sýnav vermemiþtir. Varlýklarýný askeri vesayete borçlu olan bu siyasi yapýlaCHP, ADD, ÝP gibi Ergenekon’un sözcülüðü yapan kerýn düzenlediði yürüyüþe yapýlan müdahale kimileri tarafýnsim, son tahlilde Hatay'da yaptýðý etkinliklerle Baas rejimidan bir hak mücadelesine yapýlmýþ gibi gösterilmeye çalýþýlmin de sözcülüðünü yapmaktadýrlar. maktadýr. Ayný zamanda yaþanan bu kargaþayý özellikle Suriye, Salt Ak Parti karþýtlýðýnýn getirdiði bir sonuç olan bu tuÝran ve Irak gibi sorun yaþadýðýmýz ülkeler ekranlara taþýyatum ile Ergenekoncu, Kemalist-Sol kesim ile Ak Parti hükürak, yaþananlarý halkýn tümüne mal etmeye çalýþmaktadýr. meti sürekli karþý karþýya gelmektedirler. Hiç gereði yokken böyle bir duruma düþmenin ne anlaTürkiye halký yakýn tarihinde yasaklardan çok çekti. mý var? Cumhuriyetin kuruluþ sürecinde halký yasaklarla ve daÖyle ise hükümetin 10 Kasým'da bir 29 Ekim süreci dayatmalarla belirli bir hizaya ve þablona sokmaya çalýþan bir ha yaþatmamasý gerek. güç var ola gelmiþtir. Hükümetin tüm kesimlerin mal ve can güvenliðini koHalk tüm bu dayatmalara ve baskýlara raðmen dini deruyacak tedbirler almasýndan daha doðal bir þey olmaz. ðerlerine saygý duymayan ve sürekli halký hakir gören bu zihniyeti hiçbir zaman içselleþtirmemiþ ve sürekli tavýr alAncak; bu tedbirler yasaklara dönüþmemeli. mýþtýr. Býrakýn insanlar kendilerini nasýl ifade etmek istiyorlarÝþte Ak Parti de bu tavýr alýþýn bir sonucudur dersek yasa, öyle ifade etsinler. nýlmamýþ oluruz. Yasaklar, baskýlar ve müdahaleler halkýn bir kesimini Hükümetin provokatif amaçlarý olduðunu düþünsek biötekileþtirmeyi ve toplum arasýnda düþmanlýðýn devamýna le sivil bir gruba Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýný nasýl ve sebep olacaktýr… nerede yapacaðýna müdahale etmiþ olmasý gereksiz birçok

ÞAHÝN M.SÝNAN MAH. 5.CAD. CUMA PAZARI KARÞISI 234 73 00

METEOROLOJÝ

2.268 2.283

1.778 1.788

24 ayar

ALIÞ

97,37

SATIÞ

98,22

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6432 8 KASIM 2012 PERÞEMBE

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Takvim Yapraðý

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Merkez YÝBO’da seçim heyecaný

M

erkez Yatýlý Bölge Ortaokulunda ‘Öðrenci Meclis Baþkanlýðý’ seçimleri yapýldý. Yapýlan açýklamaya göre, adaylarýn kendilerini tanýttýklarý propaganda döneminden sonra geçtiðmiz Salý günü Okul Meclis Baþkanlýðý, Erkek Pansiyon ve Kýz Pansiyon Baþkanlýðý seçimleri yapýldý. Tam bir seçim havasýnda geçen oy verme iþlemine öðrencilerin ilgisi büyük

oldu.

Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulunda seçim heyecaný yaþandý.

Ýki ayrý sandýk kurulu oluþturulduktan sonra öðrenciler imza ile oylarýný kullandýlar. Sosyal Bilgiler Öðretmeni Rifat Þan gözetiminde yapýlan döküm ve sayým iþlemleri sonucunda Okul Meclisi Baþkanlýðý’na Mert Aydýn, Kýz Pansiyon Baþkanlýðýna Emine Zeynep Uzun, Erkek Pansiyon Baþkanlýðýna Salih Temür seçildi.

Ç

Merkez YÝBO’da Okul Meclis Baþkanlýðý, Erkek Pansiyon ve Kýz Pansiyon Baþkanlýðý seçimleri yapýldý.

Hitit Üniversitesi’nden Atatürk’a anma paneli H

itit Üniversitesi Vefatýnýn 74. Yýldönümünde Atatürk’ü Anma Paneli düzenleyecek. 10 Kasým 2012 Cumartesi günü saat 10.00’da Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilecek panelin moderatörlüðünü, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Mehmet Demiryürek yapacak. Panelde Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Gökhan Kaya ‘Entellektüel Bir Kiþilik Olarak Atatürk’, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Ali Ilýca ‘Devlet Adamý Olarak Atatürk’ konulu sunum yapacak.

Meme kanseri deðil geç kalmak öldürüyor E

rken evrede teþhis edilen meme kanserinde tam tedavinin mümkün olduðunu dikkat çeken uzmanlardan yeni geliþtirilen ilaçlar sayesinde artýk kadýnlarýn korkulu rüyasý olan memenin alýnmasýna gerek kalmadýðý müjdesi geldi. Meme kanseri bilinçlendirme ayý nedeniyle Gazi Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Mustafa Benekli, Türkiye Meme Hastalýklarý Dernekleri Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Varol Çelik, Saðlýkta Umut Vakfý ve Kansere Karþý Elele Federasyonu Üyesi Doç. Dr. Nejat Özgül, Europa Donna Türkiye-Meme Hastalýklarý Koalisyon Derneði Baþkaný Violet Aroyo basýn toplantýsý düzenledi.

''Belirti vermeden yakalamak gerek''

Meme kanserinde öncelikli hedeflerinin, hastalýðýn belirti vermeden yakalanmasý olduðunu, bu durumda yüzde yüz tedavi þansý olduðunu dile getiren Varol Çelik, ''Bu hastalýktan deðil, tanýda gecikmeden korkuyoruz'' dedi. Kanseri daha oluþmadan yakalamak istediklerini belirten Çelik, tarama için yakýnmasý olmayanlarýn baþvurmasýnýn büyük önem taþýdýðýna iþaret etti. Türkiye'deki tedavi imkanlarýnýn dünya standartlarýnýn üzerinde olduðunu, kadýnlarýn bu konuda bilinçlendirilmesinin önem taþýdýðýný anlatan Çelik, þu bilgileri verdi: ''Kendi kendine elle muayene önemli. Bunun yanýnda mamografi çekilmesinin de hiçbir sakýncasý olmadýðýnýn bilinmesi lazým. Mamografi çekilirken alýnan radyasyon sýnýr ötesi uçak yolculuðu sýrasýnda alýnan ile ayný düzeyde. Taný konulduktan sonra da hekimin tedaviyle ilgili önerisi mutlaka yerine getirilmeli.'' Meme kanserinin yüzde 90'ýnýn süt kanallarýndan, yüzde 10'unun da meme dokusunun kendisinden kaynaklandýðýný bildiren Çelik, ''Meme kanserli kadýnlarýn en büyük korkusu memesinin alýnmasýdýr. Artýk geliþtirilen ilaçlar sayesinde çoðu hastada hastalýklý dokunun alýnmasý yeterli oluyor, memenin alýnmasýna gerek kalmýyor'' diye konuþtu. Kanserin çevre ve uzak organlara sýçramamasý halinde tedavi þansýnýn arttýðýný vurgulayan Çelik, ''Kadýnlar ellerine kitle gelmesi-

Org. Ahmet Çörekçi Yatýlý Bölge Ortaokulu (YÝBO) öðrencileri sera kurdular.

ne raðmen 'yakýnma yok' diye doktora gitmiyor. Bu nedenle ancak vakalarýn yüzde 50'sini erken evrede yakalýyoruz'' ifadesini kullandý.

''Hangi evrede olduðu önemli''

Gazi Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Mustafa Benekli de erken evrede yakalanmasý halinde memenin alýnmasýna gerek kalmadýðýný belirterek, ýþýn tedavisi ve sonrasýnda koruyucu tedavi uygulandýðýný, buna tümörün büyüklüðüne göre karar verildiðini bildirdi. Tümörün lenf bezi ya da koltuk altýna yayýlýp yayýlmadýðýnýn tedavi açýsýndan önemine iþaret eden Benekli, tarama yöntemleri sayesinde dördüncü evrede yakalanan hasta sayýsýnýn giderek azaldýðýný belirtti. Benekli, risk grubundakilerle ilgili bilgi verirken genetik yatkýnlýk, aile öyküsü, erken ve geç doðum, sigara, hareketsiz yaþam ve beslenme gibi faktörlerin riski artýrdýðýna dikkati çekti.

Öðrenciler sera kurdu

orum'un Osmancýk ilçesinde Org. Ahmet Çörekçi Yatýlý Bölge Ortaokulu (YÝBO) öðrencileri okulun bahçesindeki serada yetiþtirdikleri organik sebzeleri tüketiyor. Okul Müdürlüðü tarafýndan öðrencilerin boþ zamanlarýný daha verimli deðerlendirmeleri ve köyden gelen öðrencilerin seracýlýk konusunda bilgi ve beceri kazanmalarý amacý ile okul bahçesine 100 metrekarelik bir sera inþa edildi. Seraya yaz döneminde domates ve salatalýk eken öðrenciler okulun sebze ihtiyacýnýn önemli bir kýsmýný seradan karþýlamayý baþardý. Öðrenciler kýþ dönemi için ise seraya iki çeþit marul, ýspanak, tere, roka, maydanoz ve yeþil soðan ekti. Seradan sadece okulun sebze ihtiyacýný karþýlamakla yetinmeyen öðrenciler seranýn masraflarýný da yetiþtirdikleri sebzelerin bir kýsmýný marketlere pazarlayarak karþýlýyor. Okulun Müdür Baþyardýmcýsý Muharrem Yýldýz öðrencilerin sadece ders ve etüt saatleri dýþýndaki boþ zamanlarýný deðerlendirerek seracýlýk konusunda kendilerini yetiþtirdiklerini söyledi. Serada yetiþtirilen organik ürünlerin okulun sebze ihtiyacýnýn bir kýsmýný karþýladýðýný kaydeden Yýldýz; "Eðitim Öðretim yýlý baþýnda öðretmenler kurulunda öðrencilerin boþ zamanlarýný deðerlendirme durumu görüþülürken okul bahçesinde seracýlýk yapýlýp genelde köy

Öðrenciler tarafýndan 100 metrekarelik bir sera inþa edildi.

Serada yetiþtirilen organik ürünlerin okulun sebze ihtiyacýnýn bir kýsmýný karþýladýðý belirtildi. çocuklarýna seracýlýk konusunda bilgi ve beceri kazanmalarý konusunda bir çalýþmanýn yapýlýp, yapýlmayacaðýnýn araþtýrýlmasý kararý verilmiþti. Bu projeyi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok'a arz ettik. Milli Eðitim Müdürlüðü de projeyi Osmancýk Kaymakamlýðýna

sundu. Osmancýk Kaymakamý Sayýn Ýbrahim Küçük'ün desteði ile 100 metrekare seranýn masraflarýný Osmancýk Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý karþýladý. Ýlçede profesyonel anlamda seracýlýk yapan Mustafa Geylan'dan da destek alarak serada

sebze yetiþtirmeye baþladýk. Tamamen öðrencilerimizin kendi emekleri ile yetiþtirdikleri organik ürünler bu gün hem okulumuzun önemli bir oranda sebze ihtiyacýný, hem de seranýn maddi masraflarýný karþýlýyor." dedi. (ÝHA)

''Korkuyoruz ama korunmayý bilmiyoruz''

Saðlýkta Umut Vakfý ve Kansere Karþý Elele Federasyonu Üyesi Doç. Dr. Nejat Özgül ise yapýlan araþtýrmaya göre halkýn en çok kanserden korkmasýna raðmen buna karþý ne yapmasý gerektiðini bilmediðini söyledi. Sigara, obezite ve yaþam süresinin yükselmesinin kanser oranlarýnda artýþa yol açtýðýný ifade eden Özgül, Saðlýk Bakanlýðý'nýn ücretsiz tarama programýyla meme, kolon ve rahim aðzý kanserinde erken tanýnýn mümkün olduðunu kaydetti. Bir soru üzerine, meme kanserinin bir ile dört arasýnda evreleri bulunduðunu belirten Özgül, ''En çok engellenebilir kanserlerle karþýlaþtýðýmýz zaman üzülüyoruz'' dedi. 16 yýl önce meme kanserini yenen, annesi ve üç teyzesini meme kanserinden kaybeden Violet Aroyo da ailesinde bu hastalýk görülenlerin taramalarýný ihmal etmemesi önerisinde bulundu. Kaynak: AA

100 metrekare seranýn masraflarýný Osmancýk Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý karþýladý.


PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

15

Yaz bitti fiyatlar düþtü Y

az mevsiminin bitmesiyle birlikte sebze fiyatlarýnda düþüþ devam ediyor. Uzun süredir pazardaki sebze fiyatlarýnýn düþük olmasý pazar esnafýný sýkýntýya sokuyor. Geçen haftalara göre satýþlarýn biraz düzeldiðini söyleyen pazarcýlar en çok satýlan ürünün kýþ sebzeleri ve yeþillik olduðunu belirtiyor. Bu hafta Çarþamba Pazarýnda fasulye ve mantar en pahalý satýlan ürün oldu. Çarþamba Pazarý'nda bazý ürünlerin fiyatlarý þöyle: Biber: 1,50 TL Domates: 75 Kr Patates: 50 TL Soðan: 1 TL Salatalýk: 1 TL Patlýcan: 1 TL Fasulye: 3 TL Çin biber:2,50 TL Pýrasa: 1,5 TL Turp: 1TL Havuç:1 TL Kýrmýzýbiber: 1 TL Maydanoz: 50 Kr Acur: 1 TL Mandalina: 50 Kr Karnabahar:1 TL Bamya: 1,5 TL Limon: 1,5 TL Mantar: 4 TL

Pazar yerinde sorunlar bitmiyor…

Çarþamba pazarý yanýna yapýlan inþaat ile ilgili pazarcýlar ilgili kiþilerden açýklama beklediklerini söyledi. Pazar yerindeki birçok sorunu dile getiren pazarcý esnaf, 'asfalt ve çöp konteyneri yok' dedi. Çarþamba Pazarý'nda tezgâh açan esnaf, denetimlerin yetersizliðinden yakýnýyor. Pazarda kontrol sistemini olamamasýnda þikâyetçi olan pazarcýlar, 'Zabýta ve Maliye yeterince denetleme yapmýyor' diyorlar. Öte yandan þehir dýþýndan gelen kiþilerin rahatlýkla tezgah açtýðýný söyleyen pazar esnafý zabýtanýn gerekli denetlemeyi yapmasý gerektiðini belirtti.

Felç riskine karþý yaðlý balýk tavsiyesi H

aftada en az iki porsiyon, özellikle yaðlý balýk yemenin felç riskini azaltabileceði belirlendi. Cambridge Üniversitesi ve Erasmus MC Rotterdam Üniversitesi'nden bilimadamlarý, düzenli olarak balýk tüketmenin kalp damar rahatsýzlýklarý riskini azalttýðýna iliþkin araþtýrmalardan yola çýkarak balýðýn inme üzerindeki etkisini araþtýrdý. Konuya iliþkin 15 ülkeden 800 bin kiþinin katýldýðý 38 araþtýrmanýn sonuçlarýný deðerlendiren bilimadamlarý, haftada

2-4 porsiyon yaðlý balýk yiyenlerin serebrovasküler hastalýklara (beyni besleyen damarlarýn týkanmasý ya da kanamasýyla ortaya çýkan merkezi sinir sistemi bozukluklarý) yakalanma riskinin, bir ya da daha az porsiyon yaðlý balýk yiyenlerden yüzde 6 az olduðunu belirtti. Haftada 5 ya da daha fazla porsiyon yaðlý balýk yiyenlerin ise bu hastalýklara yakalanma riskinin yüzde 12 az olduðu sonucuna varýldý. Haftada herhangi bir çeþit balýk yiyenlerin söz konusu hastalýklara yakalanma riskinin ise yüzde 4 az olduðu

görüldü. Bilimadamlarý bu faydanýn, balýkta çok sayýda bulunan vitamin ve amino asitlerden kaynaklanýyor veya daha çok balýk tüketmenin kalpdamar hastalýklarýný tetikleyebilen kýrmýzý et gibi yiyeceklerin

oðuþtan kýzýl D saçlý olan açýk tenlilerin, güneþe

siyah, kahverengi saç ve deri renginden sorumlu ömelanin pigmentini üretemeyen fareler, albino (ömelanin ve saçlara kýzýl renk veren feomelanin

pigmentinden yoksun) fareler ve kahverengi tüylü fareleri karþýlaþtýrdý. Araþtýrmadan bir yýl sonra, ''kýzýl farelerin'' deri

daha az tüketilmesini saðlýyor olabileceðini vurguladý. Yaðlý ve yaðsýz balýðýn etkileri arasýndaki farkýn ise piþirme þekliyle açýklanabileceðini belirten bilimadamlarý, yaðsýz balýðýn genellikle un ve yumurtaya batýrýlarak

kýzartýldýðý için daha fazla zararlý yað içerdiðini ifade etti. Ýngiliz Týp dergisi'nde yayýmlanan araþtýrmada balýk yaðý haplarýnýn ayný etkiyi göstermediði de belirlendi. Haber7

Yaðlý balýk yemenin felç riskini azaltabileceði belirlendi.

Açýk tenlilere kötü haber! maruz kalmasalar bile deri kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduðu belirlendi. ABD 'deki Yale Üniversitesi'nden David E. Fisher ve ekibinin fareler üzerinde yaptýðý araþtýrma, kýzýl saça rengini veren pigmentin ultraviyole ýþýnlarýndan tamamen baðýmsýz olarak deri kanseri ne yol açabileceðini gösterdi. Araþtýrmacýlar,

kanserine yakalanma riskinin kahverengi tüylü ve albino farelerden yüzde 50 fazla olduðu görüldü. Fisher, sonuçlara þaþýrdýklarýný çünkü

Açýk tenlilerin deri kanserine yakalanma riskinin yüksek olduðu belirtildi.

bugüne kadar doðuþtan kýzýl saçlý olan açýk tenlilerin deri kanserine yakalanmasýnýn güneþten yeterince korunmamalarýndan kaynaklandýðýnýn sanýldýðýný vurguladý. Bilimadamý, ancak riskin sadece kýzýl saçlýlarla mý sýnýrlý olduðu yoksa tüm açýk tenliler için bu riskin bulunduðunun henüz bilinmediðini belirtti. Araþtýrma Ýngiliz ''Nature'' dergisinde yayýmlandý... Haber7

'Hacivat ve Karagöz' gölge oyunu çocuklar tarafýndan ilgi ile izlendi.

Minikler Gölge Oyunu ile tanýþtý Ç

orum'un Osmancýk Ýlçesi'nde, Belediye Þehir Tiyatrosunca sahnelen 'Hacivat ve Karagöz' gölge oyunu çocuklar tarafýndan ilgi ile izlendi. Eðitimin önemini konu alan gölge oyunun ilk gösterimi anasýnýfý öðrencilerine yapýldý. Oyunda Hacivat ve Karagöz'ün esprili diyaloglarý ile verilen mesajlar anasýnýfý öðrencilerini hem bilgilendirdi hem de güldürdü. Osmancýk Belediye Þehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Umut Canbolat ilk defa gölge oyunu sahnelediklerini belirterek sanatýn eðitici yönünü her alanda kullanmayý amaçladýklarýný kaydetti. Osmancýk Belediye Þehir Tiyatrosunun çocuk oyunlarý ve gölge oyunlarý ile eðitici bir misyon üstlendiðini vurgulayan Canbolat, gölge oyunlarýnýn ilkokul öðrencilerine yönelik sahnelerle devam edeceðini ifade etti. (ÝHA)

Gölge oyunu Belediye Þehir Tiyatrosu tarafýndan sahnelendi.

Hacivat-Karagöz oyunu beðeni topladý.

1 Ocak'ta burs ve krediler artacak G

ençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, burs ve kredi rakamlarýnýn 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren artýrýlacaðýný söyledi Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, 1 milyon 250 bin öðrenciye verilen burs ve kredi rakamýný 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren artýracaklarýný söyledi. Kýlýç, "Rakamla ilgili Maliye Bakanlýðý ile görüþmelerimiz devam ediyor. Tahminimce enflasyon oranýna paralel bir artýþ gerçekleþtireceðiz." dedi. TV8'de Erkan Tan'ýn konuðu olan Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, gündemi deðerlendirdi. Alternatif Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýnda CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na biber gazý sýkýldýðýný hiç kimsenin görmediðini belirten Kýlýç, "Ana Muhalefet Genel Baþkaný'na biber gazý sýkýldýðýný hiç kimse görmedi. Biraz bu iþin propagandasý yapýlýyor gibi. Muhalefetin Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýna itiraz eden olmadý. 29 Ekim kutlamalarýný engellemeye çalýþan hiç kimse de olmadý. Ankara'daki müdahale-

nin orijini baþka bir þeydir. Önceden izin almayacaksýnýz, yasal baþvuru yollarýna girmeyeceksiniz, valilik tarafýndan gösterilen yerleri ve sýnýrlarý belirlenmiþ 8 ayrý gösteri ve toplanma adresini kullanmayacaksýnýz, her þeye raðmen 'ben bir güzergâh tayin ettim ve buradan istediðim yönde yürümeye devam edeceðim' diye bir dayatmada bulunacaksýnýz. Nihayetinde burasý demokratik bir cumhuriyetse, o cumhuriyetin kurum ve organlarý savunma refleksini mutlaka ortaya koyacaktýr." dedi.

"ANITKABÝR KÝMSENÝN ÞOV ALANI OLAMAZ"

Hipodrom ve Anýtkabir'in bayram kutlamalarýnýn önemli simgeleri arasýnda olduðunu belirten Kýlýç, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Bazý zamanlar vardýr ki iktidarý ve muhalefeti, askeri ve sivili ile herkesin bir araya gelmesini gerektirir. Milli ve dini bayramlar böyle zamanlardýr. Anýtkabir'e yapýlacak ziyaretleri de bu kapsamda deðerlendirmek gerekir. Anýtkabir kimsenin ideolojik eylem alaný deðildir. Hiç

kimsenin kendine açýk baþkalarýna kapalý gösteri veya þov alaný deðildir. Anýtkabir'i bir siyasal partinin, bir dünya görüþünün adeta eylem alanýna çevirmek hiç kimsenin hakký deðildir, CHP'nin de hakký deðildir."

"TENÝS TURNUVASINDA YAÞANANLAR KURGULANMIÞ BÝR PROTESTOYDU" Tenis turnuvasýnda bakanlarýn protesto edilmesini de deðerlendiren Kýlýç, "Tenis turnuvasýndaki protesto gösterisini tamamen kýnýyorum. Islýklayanlarýn neyi ýslýkladýklarýný bilmeksizin yaptýklarý bir eylemdi. Ýktidar mensuplarýný kýnama ya da protesto eylemi deðildi. Tamamen örgütlü ve bilinçli, orayý sabote etmek üzere oraya götürülmüþ ya da gönderilmiþ sýnýrlý bir grubun protesto gösterisiydi. Özel olarak tenis organizasyonunu protesto etmek ve 160 ülkede canlý yayýnlanan tenis þovu sýrasýnda Türkiye'yi mahcup etmek üzere kurgulanmýþ bir gösteriydi." diye konuþtu. Dünya Bülteni

‘Vekillerin statüsü belli deðil’ T

BMM Baþkaný Cemil Çiçek, milletvekillerinin dünyanýn en zor iþini yaptýklarýný belirterek, "Milletvekillerinin statüsü belli deðil. Milletvekilleri ile bir düzenleme olunca kýyamet kopuyor. Halbuki baþka statüde olanlara her türlü imkan verildiði zaman kimsenin ne sesi ne soluðu çýkar" dedi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na baþkanlýðýn bütçesine iliþkin sonum yapan Çiçek, sunumunun ardýndan gündeme iliþkin bazý konulara deðindi. Milletvekillerinin statüsünün belli olmadýðýný söyleyen Meclis Baþkaný Çiçek,

þunlarý söyledi: "Her siyasi partimiz bir köþesinden tutarak önümüzdeki bu sýkýntýlarý aþabiliriz. Milletvekilleri ile ilgili bir düzenleme olduðu zaman kýyamet kopuyor. Halbuki onun çok daha ötesinde devletin baþka organlarýnda, baþka statüde olanlarýna her türlü imkan verildiði zaman kimsenin ne sesi ne soluðu çýkar, dünyanýn en zor iþini yaparýz, vatandaþýn düðününde cenazesinde yaný baþýnda olan milletvekilleridir. Azýcýk þartlarý iyileþtirecek bir düzenleme olduðunda attýðýmýz atacaðýmýz

adýma bin piþman oluyoruz. Onun için þu statüyü belirlememiz lazým. Bu statünün belirlenmesinde Meclis Baþkaný olarak kamuoyu önünde dahil her türlü çabayý göstermeye ve bu düzenlemenin yapýlmasý konusunda üzerime düþeni yapmaya hazýrým. Bunu ötelediðinizde yeni sorunlar çýkacak. Kendi aranýzda bunu konuþup dýþarýya gelince de sýkýntýlarý göðüsleme noktasýnda beraber olamazsak önüne gelen milletvekilleri ile ilgili yerli yersiz deðerlendirmeleri yapmaya devam edecektir. Bunu mutlak surette gerçekleþtirmek zorundayýz.”


16 PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

KALBÝNÝZE BÝR KEZ SORUN, HAYAT VERMEK ÝSTER MÝ?

B

ir hastalýk ya da görevini yapamayan bir organ nedeniyle hayatýnýzýn risk altýnda olmasý, umutla o baðýþlanacak organý beklemenin ümidi ya da ümitsizliði… Bunlar ancak tecrübeyle sabit, kötü duygulardýr. Ve bu maalesef ki kimin kapýsýný, ne zaman çalacaðý belli olmayan bir ihtiyaçtýr. Sizi ya da bir sevdiðinizin de bir organ baðýþýna ihtiyaç duyup duymayacaðýný bilemezsiniz. Sevdiðiniz için canýnýzý bile verebilirsiniz. Peki ya bir parçanýzý? Baðýþlayacaðýnýz bir organ baþka birilerinin sevdiklerine can verebilir. Kim bilir; onlarýnki de bir gün sizin sevdiklerinize…

ORGAN NAKLÝ NEDÝR?

Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalýklar, tüm dünyanýn olduðu gibi, ülkemizin de

önemli saðlýk sorunlarýndan biridir. Organ ve doku nakli bekleyen hastalarýn sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Tedavisi mümkün olmayan hastalýklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organlarýn yerine, canlý veya ölüden alýnan yeni, saðlam organýn konularak hastanýn tedavi edilmesine organ nakli denilir.

iyileþerek normale dönebilmektedir. Beyin ölümünü, çok basit bir benzetme ile vazodaki çiçeðe, bitkisel hayatý ise saksýdaki çiçeðe benzetebiliriz. Vazodaki çiçek istesek de istemesek de birkaç gün sonra solacak ve kuruyacaktýr. Oysaki saksýdaki çiçek suladýðýmýz müddetçe solmayacaktýr.

BEYÝN ÖLÜMÜ NEDÝR?

Uzm.Dr.Tuncer

ORGAN BAÐIÞININ DÝNÝ YÖNDEN SAKINCASI VAR MI?

KILIÇ Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarýnýn irreOrgan baðýþýnýn dini yönden sakýncasý yokversibl (geri dönüþümsüz) olarak kaybolmasý- Halk Saðlýðý Müdürü tur. Büyük dinlerin çoðu organ baðýþýný onayladýr. Beyin ölümü gerçekleþen kiþide solunum ve makta ve desteklemektedir. dolaþým ancak yoðun bakým koþullarýnda ventiDiyanet iþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek latör gibi destek makinelerine baðlanarak sürdürülebilKurulu: 6.3.1980 tarih ve 396/13 sayýlý kararý ile organ mektedir. Solunum ve kalp atýmlarý yapay olarak sürdünaklinin caiz olduðunu açýklamýþtýr. rülebilirken, beyin fonksiyonlarý yapay olarak sürdürüleHANGÝ ORGAN ve DOKULARIN NAKLÝ YAmez. Bu nedenle kiþi beyni öldüðü zaman týbben ölü kaPILMAKTADIR? bul edilir. Yoðun bakým ünitelerinde verilen tüm týbbi Ülkemizde nakli yapýlan organlar; böbrek, karaciðer, desteðe raðmen ortalama 24-36 saat sonra beyin dýþýndakalp, akciðer, pankreas ve ince baðýrsaktýr. ki organlar da fonksiyonlarýný kaybederler. Nakli yapýlan dokular ise; kalp kapaðý, kornea, keBeyin ölümü tanýsý almýþ kiþilerin hayata dönmesi mik, kemik iliði, deridir. mümkün deðildir. Böbrekler sað ve solda olmak üzere iki tanedir. DaBeyin ölümünün gerçekleþmesinden sonra bu kiþiler kikada 1 litre kaný süzerek vücudu zararlý maddelerden kadavra donör olarak adlandýrýlýr. Bu donörlerde en kýsa temizlerler. Ancak birçok sebepten böbrek dokusu zarar süre içerisinde (organlar fonksiyonlarýný kaybetmeden görerek iþlevini yapamaz hale gelebilir. Böbrek yetmezliönce) organlarýn alýnarak bekleyen hastalara nakledilmesi gereklidir. ðine baðlý ölümlerin %60 'ýný oluþturan kronik böbrek ilBEYÝN ÖLÜMÜ ÝLE BÝTKÝSEL HAYAT ARA- tihabý durumunda böbrekler fonksiyonlarýný kaybederler. Bu durumda böbrek nakli gerekir. SINDAKÝ FARK NEDÝR? Kalp kasýný tutarak harap eden hastalýklarda kalp göBeyin ölümü ile bitkisel hayat kavramlarý birbirinrevini yapamamaktadýr. Bu hastalar nakil olmaz ise çok den farklýdýr. En önemli fark, bitkisel hayattaki hastalarýn kýsa sürede hayatlarýný kaybetmektedir ve ancak kalp solunumlarýnýn devam etmesidir. Bu hastalar aylarca ya nakli ile yaþamalarý mümkündür. da yýllarca yaþamaya devam etmekte ve bazý durumlarda

Karaciðer karýn boþluðunun sað tarafýnda yer alýr. Karaciðer hücrelerinin tahrip olduðu, siroz, kronik sarýlýk, karaciðer kanseri gibi týbbi tedavinin baþarýsýz kaldýðý hastalýklarda karaciðer nakli tek çözüm olarak ortaya çýkmaktadýr. "Bir Ýnsaný Yaþatmak, Ýnsanlýðý Yaþatmaktýr."

ORGAN BAÐIÞI NEREYE ve NASIL YAPILIR?

- Hastanelerde, - Emniyet Müdürlüklerinde (Ehliyet alýmý sýrasýnda) - Organ Nakli Yapan Merkezlerde, - Organ nakli ile ilgilenen Vakýf, Dernek... vs kuruluþlarda organ baðýþý yapýlabilir. (Ýlimizde organ baðýþý yapmak isteyenler, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi "Organ Baðýþý Koordinatörlüðü"ne baþvurabilirler) Organ baðýþýnda bulunabilmek için; organ baðýþý kartýný iki tanýk huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir. Organ baðýþý yapanlarýn, bu durumdan ailelerini de haberdar etmeleri daha sonra çýkabilecek problemleri önlemek açýsýndan yararlý olacaktýr. Organ baðýþýnda bulunan kiþilerin organ baðýþ kartýný daima yanýnda taþýmasý organ baðýþý iþleminin karýþýklýk ve gecikme olmaksýzýn yerine getirilmesini saðlayacaktýr Kiþi organ baðýþýndan vazgeçtiði anda organ baðýþ kartýný taþýmaktan vazgeçmeli ve bu kararýný ailesine bildirmelidir. "Gelin Organ Baðýþlayalým. Bir Hayat Biterken Bir Hayat Baþlatalým..."

Çorum, en fazla elektrik tüketen iller arasýnda Ý

nternet eriþimi, bilgisayar kullanýmý, elektrik ve elektronik cihaz yoðunluðu bakýmýndan Erzurum Türkiye iller sýralamasýnda ön sýralarda yer almasýna raðmen, kiþi baþýna elektrik tüketimi bakýmýndan ülke sýralamasýnda 60’ýncý sýrada bulunmasý, sanayi tesisleri azlýðýna baðlanýyor. OSB sayýsý yüksek olan illerde kiþi baþýna düþen elektrik tüketimi miktarý artýþ kaydederken, Erzurum tüketimin düþük olduðu son yirmi il arasýnda bulunuyor.

ERZURUM’DA ABONELÝK DAÐILIMI

TÜÝK Ýllerin Net Elektrik Tüketimlerinin Sektörlere Daðýlýmý (2010) verilerine göre, Erzurum’da aboneliklerin 361 bin 758’si mesken, 119 bin 460’sý ticaret, 130 bin 619’sý daire, 226 bin 369’u sanayi, 3 bin 839’u sulama, 48 bin 363’ü aydýnlatma, 37 bin 122’si diðer kullaným amaçlý bulunuyor. Toplam 927 bin 531 bin aboneliðin bulunduðu ilin elektrik tüketim miktarý ülke toplamýnda yüzde 0.5’lik oran gösteriyor. Toplam tüketim içinde elektrik kullaným amacýna baðlý aboneliðin yüzde 39’unu mesken, yüzde 12.9’unu ticaret, yüzde 14.1’ini daire, yüzde 24.4’ünü sanayi, yüzde 0.4’ünü sulama, yüzde 5.2’sini aydýnlatma ve yüzde 4’ünü ise diðer kullaným amacý oluþturuyor.

TÜKETÝMDE ÝLK ON ÝL

Erzurum kiþi baþýna bin 206 Kwh elektrik tüketimiyle Türkiye sýralamasýnda 60’ýncý sýrada yer bulurken, Kocaeli kiþi baþýna 6 bin 953 Kwh elektirk tüketimiyle ülke sýralamasýnda birinci oldu. Bu ili 6 bin 941 Kwh ile Çanakkale, 6 bin 674 Kwh ile Tekirdað, 5 bin 179 Kwh ile Bilecik, 4 bin 730 Kwh ile Kýrklareli, 4 bin 113 Kwh ile Zonguldak, 3 bin 815 Kwh ile Yalova, 3 bin 774 Kwh ile Ýzmir, 3 bin 419 Kwh ile Hatay, 3 bin 403 Kwh ile Karabük ili takip etti. Bu on il ayný zamanda 2 bin 334 Kwh olan Türkiye ortalamasýný da geçti.

DOÐU ANADOLU BÖLGESÝ

Doðu Anadolu Bölgesinde kiþi baþýna en yüksek elektrik tüketiminin gerçekleþtiði iller, Elazýð, Malatya, Erzurum, Erzincan ve Tunceli olarak sýralandý. Bölgedeki illerde 2010 yýlý bazýnda kiþi baþýna elektrik tüketimi Elazýð’da bin 726, Malatya’da bin 518, Erzurum’da bin 206, Erzincan’da bin 180, Tunceli’de bin 57, Aðrý’da 575, Bingöl’de 551, Bitlis’te 661, Hakkari’de 494, Kars’ta 883, Muþ’ta 736, Van’da 701, Ardahan’da 780, Iðdýr’da ise 583 Kwh olarak bildirildi. Bölgede kiþi baþýna elektrik tüketimi ortalamasý 903 Kwh olarak hesaplandý.

TÜRKÝYE ÝLLER BAZINDA DAÐILIM

Türkiye’de iller bazýnda kiþi baþýna

elektrik tüketimi; Adana 1.920, Adýyaman 1.524, A.Karahisar 1.600, Aðrý 575, Amasya 1,392, Ankara 2.005, Antalya 2.641, Artvin 1.817, Aydýn 1.680, Balýkesir 2,143, Bilecik 5,179, Bingöl 551, Bitlis 661, Bolu 2,976, Burdur 2,925, Bursa 3.291, Çanakkale 6 941, Çankýrý 1.402 Çorum 1,264, Denizli 2.668, Diyarbakýr 793, Edirne 2,566, Elazýð 1,726, Erzincan 1.180, Erzurum 1.206, Eskiþehir 2,551, Gaziantep 2,482, Giresun 1,076, Gümüþhane1, 183, Hakkari 494, Hatay 3,419, Isparta1,939, Mersin 1,869, Ýstanbul 2.303, Ýzmir 3,774, Kars 883, Kastamonu 1.761, Kayseri 2,291, Kýrklareli 4.730, Kýrþehir 1,533, Kocaeli 6,953, Konya 2,372, Kütahya 1.974, Malatya 1.518, Manisa 2,111, Kahramanmaraþ 2,871, Mardin 1,370, Muðla 2, 456, Muþ 736, Nevþehir 1,962, Niðde 2,299, Ordu 1,226, Rize 1,793, Sakarya 2,252, Samsun 1,524,Siirt 1,010, Sinop 1.324, Sivas 1,747, Tekirdað 6,674, Tokat 1,018, Trabzon 1,349, Tunceli 1,057, Þanlýurfa 1, 496, Uþak 2,677, Van 701, Yozgat 1,067, Zonguldak 4,113, Aksaray 1,466, Bayburt 936, Karaman 2.073, Kýrýkkale 1.899, Batman 917, Þýrnak 642, Bartýn 1,501, Ardahan 780, Iðdýr 583, Yalova 3,815, Karabük 3,403, Kilis 1.040, Osmaniye 2.506, Düzce 2.146 Kwh olarak açýklandý.(ÝHA)

Otomobil bisiklete çarptý, 1 yaralý Ç

Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý.

orum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Hacý Bahri Babayiðit yönetimindeki 19 SH 802 plakalý otomobil Serkan Kaçay yönetimindeki akülü bisiklete çarptý. Çarpmanýn etkisiyle yere düþen bisiklet sürücüsü Kaçay, çeþitli yerlerinden yaralandý. Olay yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlan Kaçay, tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

CHP Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Hilal Dokuzcan, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Anadolu yürüyüþünü Çorum’dan baþlatmýþtý.

CHP’li kadýnlar Anadolu’yu geziyor

‘C

HP Kadýnlarý Anadolu Yollarýnda’ sloganýyla yola çýkan CHP Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Hilal Dokuzcan, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte Aydýn’a geldi. Kuþadasý’nda, CHP Aydýn Ýl Kadýn Kollarý ile üç gün sürecek olan toplantýlara katýlacak olan Dokuzcan, toplantýlar öncesinde CHP Aydýn Ýl Baþkanlýðý’ný ziyaret etti. Dokuzcan ve kurmaylarýný Aydýn Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sümran Ünal, CHP Aydýn Ýl Baþkaný Barkan Kalýnomuz ve CHP Kadýn Kollarý Baþkaný Saadet Kavasgil karþýladý. Ziyarette ilk olarak konuþan CHP Aydýn Ýl Baþkaný Barkan Kalýnomuz, siyasetin kadýnlarla yapýlmasýný isteyen bir Ýl Baþkaný olduðunu söyledi. Gündemi kýsaca deðerlendiren Kalýnomuz, Ergenekon Davasý’nda Þemdin Sakýk’ýn tanýk, komutanlarýn ise sanýk koltuðunda oturmasýndan büyük üzüntü duyduklarýný belirtti. CHP Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Hilal Dokuzcan yaptýðý açýklamada, Aydýn’a gelmekten büyük mutluluk duyduðunu söyledi. Konuþmasýnda bütün kadýnlarý solcu olarak

gördüklerini belirten Dokuzcan þöyle konuþtu: “: Yaptýðýmýz çalýþmanýn temeli güçlü kadýn örgütü ve CHP kadýn örgütünün etkin olmasý yönündeki çalýþma prensiplerini paylaþmak. Bu kapsamda 7 bölgemizi gezeceðiz. 18 Eylül’de Çorum’da yaptýðýmýz toplantýyla çalýþmalarýmýza baþladýk. Üzücü olaylar yaþadýðýmýz Þanlýurfa’nýn Akçakale ilçesine gittik. Yerel ve genel seçimlere doðru yol alýrken güçlü bir kadýn örgütü yaratmak istiyoruz. Ýnsanlýðý iki kanatlý bir kuþ olarak giriyoruz. Sað kanat erkeði, sol kanat iþe kadýný temsil ediyor. Dolayýsýyla bütün kadýnlarý solcu olarak görüyoruz” Sözlerinin devamýnda Türkiye’nin birlik ve beraberliðe ihtiyaç duyduðu günler yaþadýðýný belirten Dokuzcan þu ifadeleri kullandý: “Aydýn örgütümüzün baþarýsý ortada. Kadýn bir belediye baþkanýmýzýn Aydýn’a kattýðý deðer ortada. Þiddetin her türlüsünü uygulayan siyasi anlayýþýn yerine, sevgi, umut ve güveni benimseyen bir anlayýþý getirmek istiyoruz” Konuþmalarýn ardýndan, CHP Aydýn Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Saadet kavasgil, Dokuzcan’a plaket verdi.(ÝHA)


PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Kýymetli Okuyucularýmýz, 2 Kasým 2012 sabahý kahvaltý haberlerini dinlerken Ýstanbul'daki Ýþ Kazasý hakkýnda bir haber geçti. Dünki Hakimiyet gazetesinde de bu habere yer verildi. Maalesef 4 Çorumlu vatandaþýmýzý konteynerin içinde kaybettik. Ölen bu 4 vatandaþýmýza rahmet kalanlarýna da sabýrlar ve baþsaðlýðý diliyorum. Þimdi geride kalan çocuklarýný, eþini ve ana babasýný daha zor bir yaþam bekliyor. Allah yardýmcýlarý olsun. Diðer yandan inþaat sahibi iþverenin veya vekilinin ve þantiye sorumlusunun da baþý büyük derttedir. Onlarý bekleyen 3 ayrý hukuki süreç vardýr. Huhukçulara haksýzlýk etmek adýna detaya girmeyeceðim ancak özetle iþvereni bekleyen 3 süreç vardýr. Bunlar :

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ

Ýnþaatta iþ güvenliði...

temyiz edebilir ve Yüksek Mahkeme ye gönderebilirler. ( Yargýtay )

ÝDARÝ

1. Ýþ Müfettiþleri kazanýn inceleme teftiþini yapmak üzere iþyerinize geleceklerdir. 2. SSK Müfettiþleri kaza ve mevzuat incelemesi yapacaklardýr. 3. Adalet Komisyonu bilirkiþileri gerekiyor ise inceleme ve soruþturma için iþyerinize gelebilir, bilgi talebinde bulunabilirler. Gördüðünüz gibi inþaat sahibi þirketi uzun ve mali açýdan da sýkýntýya sokacak bir süreç yaþanacaktýr.

zor bir durum olduðunu görürsünüz. Bu nedenle inþaatýnýzda çalýþanlarý korumak sizin hem kanuni hem de vicdani sorumluluðunuzdur. Gerekli önlemleri bu yazýyý okuduktan hemen sonra bir kez daha gözden geçirin. Tedbirleri alýn. Size maliyetli gelebilecek bazý konularýn çok da maliyetli olmadýðýný görecek-

17

siniz. Unutmayýn!!

ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN ÇOK DAHA UCUZDUR. Kazasýz günler dilerim. Sevgiler ,

Mustafa AVÞAR Ýþ Güvenliði NE YAPMALI Uzmaný 1. Öncelikle testi kýrýlmadan tedbir alýnmalýmustafa@ dýr. Haberlerde "bu inþaatýn iþ güvenliði uzmaný neCEZAÝ avsaryonetim.com rede ? Ýþyeri hekimi nerede diye sorgulayanlar 30 1. Þikayete baðlý olmaksýzýn Cumhuriyet Haziranda yürürlüðe gire 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Savcýlýðý kamu davasý açacak. Güvenliði Kanunu'na göre sorgulama yapmaktadýr. Buna gö2. Kusur oranlarýna ve kazazede yakýnlarý tehdidine re inþaatlar ÇOK TEHLÝKELÝ RÝSK GRUBU'ndadýrlar. baðlý olarak Cumhuriyet Savcýsý en yakýn þüpheli veya amir2. Ýnþaat firmalarý inþaata baþlamadan önce, daha kazý den baþlayarak tutuklama kararý alabilir. aþamasýnda RÝSK ANALÝZÝ YAPTIRMALIDIRLAR. 3. Cumhuriyet Savcýsý bilirkiþi (ler) tayin edip olayda3. Yapý Ýþlerinde Saðlýk ve Güvenlik Yönetmeliði geki þüpheli isimleri tayin ettirebilir. reði yapýlmasý gerekenler iyi incelenmeli ve 4. Ölüm olayý olduðu için fezlekeyi tamamlayýp Ceza yönetmelik gereði yerine getirilmelidir. Davasý açacak ve dosyayý Ceza Mahkemesi ne gönderecek4. Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Tüzüðü incelenmeli ve tir. inþaatla ilgili kýsýmlar uygulanmalýdýr. 5. Ceza davasý tamamen kazaya karýþan kiþiler kapsa5. Yapý iþlerinde iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði tüzüðü inmýnda yürüyecek ve sonuçlanacaktýr. celenmeli ve gereði yerine getirilmelidir. HUKUKÝ Yukarýda sözü edilen yönetmeliklere ve tüzüklere nasýl 1. Bu arada þayet destekten yoksun kalan kazazede yaulaþabiliriz diye soracak olursanýz Çalýþma ve Sosyal Güvenkýný varsa ve dul-yetim maaþý baðlanmýþ ise SGK peþin serlik Bakanlýðýnýn web sitesinde hepsi mevcuttur. Yok ben uðmaye bedeli üzerinden kusurlarý oranýnda Ýþvereninize varsa raþmayayým derseniz internete yazdýðýnýz zaman size saydý3. þahýslara tazminat davasý açacaktýr. ðým tüzük ve yönetmelikleri hemen gösterecektir. 2. Ýlave olarak Borçlar Kanunu kapsamýnda ölenin aiKýymetli inþaat müteahhitleri, taþeronlarý ve çalýþanlarý. lesi ve birinci derece yakýnlarý maddi manevi tazminat davaBir an gözünüzü kapatýn ve Ýstanbul'da yaþanan olayýn sizin sý açabilirler. baþýnýza geldiðini düþünün. Her iki taraf için de son derece 3. Mahkeme kararlarýna itiraz halinde taraflar kararý

K

Kur'an-ý Kerim'de þeytan ve görevleri

ötülüðün temsilcisi ve teþvikçisi olan unu þaþýrdý. Sonra Rabbi onu seçkin kýldý; þeytan, Allah'ý (c.c) seven, onun yolun- Vahyin Iþýðýnda tövbesini kabul etti ve doðru yola yöneltti. dan gitme gayreti içerisinde olan müminler Dedi ki: Birbirinize düþman olarak hepiniz baþta olmak üzere herkesin düþmaný oradan (cennetten) inin! Artýk benden size olarak, kötülüðün sembolü haline gelmiþ, hidayet geldiðinde, kim benim hidayetime ruhani bir varlýktýr. uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz." (Ta-ha 116-123) Þeytan "Þetane" kökünden gelip, rahmet ve haktan uzaklaþan, öfkeden tutuþan, Þeytan Allah'tan özür ve af dileme helak olan, her þeye zarar veren anlamlarýyerine, itiraz edip üstünlük taslayarak na gelir. Her iþimize baþlarken Euzu intikam duygularýyla hareket etmiþtir. Besmele çekerek "Rahman ve rahim olan "Ýblis: Ben ondan hayýrlýyým! Beni ateþten Allah'ýn adýyla, kovulmuþ olan þeytanýn yarattýn, onu çamurdan yarattýn, dedi. Senin þerrinden Allah'ým sana sýðýnýrým" deriz. mutlak kudretine an dolsun ki, onlardan Peygamberimiz kahrolsun þeytan diyen bir ihlâsa erdirilmiþ kullarýn bir yana, hepsini Veysel Uysal sahabeye "Sen böyle dersen o büyüklenir mutlaka azdýracaðým, dedi." (Sâd 76, 82veyseluysal-@ ve gücümle onu yendim der. Allah'ýn adýy83) Þeytan kendisinin de insanýnda hotmail.com la dediðinde ise o küçülür" buyurmuþtur. yaratýcýsýnýn Allah olduðunu itiraf etmesine raðmen, Hz. Âdemin Allah'ýn halifesi ve Kur'an-ý Kerim'de "Hani biz melekAllah'tan bir ruh taþýmasýný göz ardý etmiþtir. lere (ve cinlere) Âdem'e itaat edin, demiþtik. Ýblis "(Âdeme) Þekil ve ruh verdiðim zaman ona itaat hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük edin" (Hicr29) tasladý, böylece kâfirlerden oldu. Biz: Ey âdem! Sen ve eþin beraberce cennete yerleþin, cennet nimetDaha öncede Bakara suresi 30-32 ayetlerinde lerinden yiyin. Sadece þu aðaca yaklaþmayýn. Eðer bildirildiði üzere meleklerde insanýn yaratýlýþýna itibu aðaçtan yerseniz her ikinizde kendinize kötülük raz ederek "Bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip eden zalimlerden olursunuz dedik. Þeytan onlarýn dururken fesat çýkaracak, kan dökecek birini mi ayaklarýný kaydýrýp haddi tecavüz ettirdi ve içinde yaratacaksýn? Dediler. Allah'ta onlara; ben sizin bulunduklarý (cennetten) onlarý çýkardý. Bunun üzerbilmediklerinizi de bilirim. Melekler: Ya Rab! Seni ine: Bir kýsmýnýz diðerine düþman olarak ininiz, sizin noksan sýfatlardan tenzih ederiz" diyerek hatalarýný için yeryüzünde barýnak ve belli bir zamana dek telafi etmiþlerdi. yaþamak vardýr, dedik. Bu durum devam ederken Nas suresinde ise "Deki insanlarýn kalplerine Âdem Rabbinden bir takým ilhamlar aldý ve derhal vesvese veren, pusuya çekilen cin ve insan þeytanýnýn tövbe etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve merþerrinden insanlarýn Rabbine, Melikine ve ilahýna hameti bol olandýr." (Bakara 34-37) sýðýnýrým". Bu sure nazik olduðunda peygamberimiz "Ýblis secde edenlerle beraber olmaktan kaçýndý. ey Allah'ýn resulü insanlardan da þeytan mý var? Diye (Allah) Ey iblis! Secde edenlerle beraber olmayýþýnýn sorulduðunda; peygamberimiz þeytan sadece vesvese sebebi nedir? Dedi. (iblis) ben kuru bir çamurdan verir. Þeytanýn kontrol altýna aldýðý insanlar ise insanþekillenmiþ kara balçýktan yarattýðýn bir insana secde larý günaha zorlarlar onlar daha tehlikelidirler. edecek deðilim, dedi. Allah þöyle buyurdu: öyleyse Buyurmuþtur. Eðer birisi sizi Allah'a imandan ve cennetten mahrum edildin. Muhakkak ki kýyamet ibadetten alý koymanýn yollarýný arýyor, Allah'ýn gününe kadar lanet senin üzerine olacaktýr. (iblis) haram ve yasak kýldýðý bir þeye zorluyor veya teþvik Rabbim! Öyleyse insanlarýn tekrar diriltileceði güne ediyorsa hiç þüphesiz bilmiþ olunki þeytan onu devrkadar bana mühlet ver, dedi. Allah: sen bilinen bir eye sokmuþtur. Zümer suresi 36-39'da Allah'ýn doðru vakte (kýyamete) kadar kendilerine mühlet verilenleryolunu býrakýp, yasaklarýný çiðneyip, emirlerine itibar densin, buyurdu. (iblis) dedi ki: Rabbim cennetten etmeyenlerin mutlaka þeytanýn tuzaðýna düþecekleri mahrum edilmeme karþýlýk bende yeryüzünde onlara bildirilir. (günahlarý) süsleyeceðim ve onlarýn hepsini mutlaka azdýracaðým! Ancak onlardan ihlâslý kullarýn müstesÞeytandan korunmanýn yoluysa Allah'a sýðýnýp na. (Allah) þöyle buyurdu. Þüphesiz kullarým onun iradesine teslim olmaktýr. "Þeytan seni dürtecek üzerinde senin bir hâkimiyetin yoktur. Ancak azgýnolursa Allah'a sýðýn, doðrusu o iþitir ve bilir. Allah'a lardan sana uyanlar müstesna. Muhakkak cehennem karþý gelmekten sakýnanlar þeytan tarafýndan bir onlarýn hepsine vaat olunan yerdir. (Allah'ýn azabýnvesveseye uðrayýnca, Allah'ý anar (ona sýðýnýr) ve dan korkup rahmetine sýðýnan) takva sahipleri mutlahemen gerçeði görürler. (þeytanlarýn) dostlarýna ka cennetlerde ve nimetler içerisinde olacaklar. gelince þeytanlar onlarý azgýnlýða sürüklerler sonrada Onlara, oraya emniyet ve selametle gidin denilecek." yakalarýný býrakmazlar ." (A'raf 200-202) (Hicr 31-46) Ýnsaný þeytana tutsak eden nefsi hastalýklar ise Dedi ki: "Þu benden üstün kýldýðýna da bir bak! iman zafiyeti, övünmek, kendini beðenmek, aç Yemin ederim ki, eðer beni kýyamete kadar yaþatýrgözlülük, hýrs, gösteriþ, cehalet, kincilik, isyankârlýk, san, pek azý dýþýnda, onun neslini kendime baðlayahaddi aþmak, mal ve dünya sevgisinde aþýrýya kaçcaðým! Allah buyurdu: Git! Onlardan kim sana mak, þüpheye mahal verecek davranýþlarda bulunmak gibi. Nefis bu tür hastalýklardan kurtulup güç ve uyarsa, iyi bilin ki hepinizin cezasý cehennemdir. kudret sahibimizin Allah olduðunu anlayarak, onun Tam bir ceza! Þeytan, insanlara, aldatmadan baþka iradesine teslim olduðunda, insanýn maneviyatý bir þey vaat etmez. Þurasý muhakkak ki, benim (ihlâsgüçlenerek erdem ve fazilete ulaþmýþ olur. lý) kullarým üzerinde senin hiçbir aðýrlýðýn olmayaPeygamberimiz itikâftayken hanýmý safiye validemiz caktýr. (Ýsra 62-65) ziyaretine gelir. Gecenin karanlýðýnda onu eve "Hani biz meleklere: Âdem'e secde edin, götürürken iki sahabeyle karþýlaþýr ve onlara bu eþim demiþtik; Ýblis hariç olmak üzere, onlar hemen secde safiyedir deyince, bildik ey Allah'ýn resulü bunu ettiler. Ýblis cinlerdendi; Rabbinin emrinden dýþarý neden söyleme ihtiyacý hissettiniz demeleri üzerine, çýktý. Þimdi siz, beni býrakýp da onu ve onun soyunu peygamberimiz "Þeytan insanoðlunda kanýn akýþý mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düþgibi akar. Ben sizin kalbinize bir þey fýsýldamasýndan manýnýzdýr. Zalimler için bu ne fena bir deðiþmedir!" korktum" buyurmuþtur. (Kehf 50) Þeytan niçin yaratýlmýþtýr? Denilebilir. Ýslam "Hani meleklere, "Âdem için saygý ile eðilin" âlimlerimiz þeytanýn yaradýlýþýnýn bir takim hikmetdemiþtik de, Ýblis'ten baþka melekler hemen saygý ile leri olduðunu söylemiþlerdir. Allah varlýklarý zýtlarýyeðilmiþler; Ýblis bundan kaçýnmýþtý. Bunun üzerine: la birlikte yaratmýþtýr. Böyle olmasaydý birini Ey Âdem! Dedik, bu, hem senin için hem de eþin için diðerinden ayýrt edemez ve farký fark edemezdik. büyük bir düþmandýr. Sakýn sizi cennetten çýkarEðer þeytan yaratýlmamýþ olsaydý Allah'ýn rahmet ve masýn; sonra yorulur, sýkýntý çekersin! Þimdi burada maðfiret, Settar (günahlarý örten baðýþlayan) gibi senin için ne acýkmak vardýr, ne de çýplak kalmak. kemal sýfatlarý tecelli etmezdi. Yine þeytanýn kandýrYine burada sen, susuzluk çekmeyecek, sýcaktan da masý olmasaydý Allah'a ibadet ve salih amellerden bunalmayacaksýn. Derken þeytan onun aklýný söz etmek de mümkün olmazdý. Rabbimiz nefkarýþtýrýp Ey Âdem! Dedi, sana ebedîlik aðacýný ve simizin, þeytanýn ve þeytanýn kontrolü altýna aldýðý sonu gelmez bir saltanatý göstereyim mi? Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine üzerlerindeki manevi insanlarýn þerlerinden ve tuzaklarýndan sanan perde düþtü. (Bu suretle) Âdem Rabbine âsi olup yolsýðýnýrýz.

B

Vakýflarýn vergi kanunlarý karþýsýndaki durumu 3

akanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanýnan Vakýflara Saðlanan Vergisel Avantajlar Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti verilen vakýflara Türk vergi sisteminde önemli bazý avantajlar tanýnmýþtýr.

Ayrýca, 7338 sayýlý Veraset ve Ýntikal Vergisi Kanununun istisnalarý düzenleyen 4 üncü maddesinin (k) bendi ile, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanýnan vakýflara kuruluþu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar veraset ve intikal vergisinden istisna tutulmuþtur. KDV Ýstisnasý Emlak Vergisi Muafiyeti 3065 Sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanunu'nun 1319 sayýlý Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü 17 nci maddesinin 1. Kültür ve Eðitim Amacý Taþýmaddesinin (m) fýkrasýna göre, kiraya verilmemek yan Ýstisnalar ile 2. Sosyal Amaç Taþýyan Ýstisnalar ve resmi senedinde yazýlý amaçlara tahsis edilmek baþlýklý fýkralarýnda belirtilen mal ve hizmet tesþartýyla vakfa ait binalar için emlak vergisi muafilimleri ile sýnýrlý olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararýyla Vergi Muafiyeti Tanýnan Vakýflara KDV is- Lemzi ÇÖPLÜ yetinden yararlanmaktadýr. lemzicoplu@ tisnasý hakký tanýnmýþtýr. Bu fýkralara göre: Öte yandan, 1319 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin (a) fýkrasýnda mazbut vakýflara ait binalar, Kültür ve Eðitim Amacý Taþýyan Ýstisnalar ile gmail.com (s) fýkrasýnda Türk Silahlý Kuvvetlerini ( Jandarma vergiden muaf statüsü taþýyan vakýflarýn; Genel Komutanlýðý dahil) güçlendirmek amacýyla kurulo Ýlim, fen ve güzel sanatlarý, tarýmý yaymak, ýslah ve muþ vakýflara ait binalar, 14 üncü maddesinin (f) fýkrasýnda teþvik etmek amacýyla yaptýklarý teslim ve hizmetleri, Türk Silahlý Kuvvetlerini ( Jandarma Genel Komutanlýðý o Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve dahil) güçlendirmek amacýyla kurulmuþ vakýflara ait arazi konferans salonlarý ile spor tesisleri iþletmek veya yönetve arsalar daimi olarak emlak vergisinden muaf tutulmaktamek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eðitim faaliyetlerine iliþdýr. kin teslim ve hizmetleri Diðer taraftan, 5737 sayýlý Vakýflar Kanununun 77 nci Katma Deðer Vergisinden istisna edilmiþtir. maddesi hükmüne göre, Vakýflar Genel Müdürlüðü ile mazSosyal Amaç Taþýyan Ýstisnalar fýkrasýnda ise vergiden but vakýflara ait bina, arsa ve araziler kiraya verilip verilmemuaf statüsü taþýyan vakýflarýn; diðine bakýlmaksýzýn daimi olarak bina ve arazi vergisinden; ayrýca tüm iþ ve iþlemleri her türlü vergi, resim, harç ve o Hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantorkatýlým payýndan istisna tutulmaktadýr. yum, sanatoryum, kan bankasý ve organ nakline mahsus bankalar, anýtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile Harç Ýstisnasý veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarla492 sayýlý Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin birý gibi kuruluþlar, öðrenci veya yetiþtirme yurtlarý, yaþlý ve rinci fýkrasýnda, noter iþlemlerinden bu kanuna baðlý (2) sasakat bakým ve huzurevleri, parasýz fukara aþevleri, düþküyýlý tarifede yazýlý olanlarýn noter harçlarýna tabi olduðu; nevleri ve yetimhaneleri iþletmek veya yönetmek suretiyle üçüncü fýkrasýnda ise Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti ifa ettikleri kuruluþ amaçlarýna uygun teslim ve hizmetleritanýnan vakýflarýn kuruluþ muameleleriyle bu vakýflara yanin pýlacak baðýþlamalarýn harca tabi tutulmayacaðý hükme Katma Deðer Vergisinden istisna olacaðý hükmü getibaðlanmýþtýr. rilmiþtir. Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (b) bendi geBakanlar Kurulu Kararýyla Vergi Muafiyeti Tanýnan reðince Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanýnan vakýfVakýflarýn 3065 sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanununun 17 larýn iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni haklanci maddesinin 1 ve 2 numaralý fýkralarý kapsamýna giren rýn tescilleri ve þerhi gerektiren iþlemleriyle bu vakýflara ait mal teslim ve hizmet ifalarý katma deðer vergisine tabi detesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayriðildir. Ayrýca söz konusu vakýflarca iþletilen hastane, nekamenkullerin ve sair ayni haklarýn tescilleri ve þerhi gerektihathane, klinik, dispanser gibi kuruluþlar ile yaþlý ve sakat ren iþlemleri ve bunlarýn terkinleri harçtan istisna edilmiþtir. bakýmevleri, parasýz ve fukara aþevleri, yetimhane ve benSöz konusu istisna hükmü Kanunda öngörülen koþulzeri müesseselere bedelsiz olarak yapýlan mal teslimi ve larý haiz vakýflarýn gayrimenkul iktisabý ve tescil iþlemleri hizmet ifalarý katma deðer vergisine tabi deðildir. ile þerhi gerektiren diðer iþlemlerine münhasýr olup, anýlan 3.8.2. Veraset ve Ýntikal Vergisi Muafiyeti vakýflarýn gayrimenkul ve sair ayni hak satýþ ve devir iþlem7338 sayýlý Veraset ve Ýntikal Vergisi Kanununun mulerini kapsamamaktadýr. afiyetleri düzenleyen 3 üncü maddesinin (a) fýkrasýnda; am488 sayýlý Damga Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi me idareleri, emekli ve yardým sandýklarý, sosyal sigorta kuuyarýnca, damga vergisinden istisna edilen kaðýtlarýn belirrumlarý, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler tildiði Kanuna ekli (2) sayýlý tablonun "V. Kurumlarla ilgili ve bunlara ait olan veya bunlarýn aralarýnda kurduklarý tekaðýtlar" baþlýklý bölümünün 19 numaralý fýkrasýnda, Baþekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmayanlarýn veraset kanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanýnan vakýflarýn kuruluþ ve intikal vergisinden muaf olduklarý hükme baðlanmýþtýr. iþlemlerinde düzenlenen her türlü kaðýtlarla, Türk Silahlý Ayný maddenin (b) fýkrasýnda ise (a) fýkrasýnda sayýlanlar Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlýðý dahil) güçlendýþýnda kalan hükmi þahýslara ait olup umumun istifadesi için ilim, araþtýrma, kültür, sanat, sýhhat, eðitim, saðlýk, hadirmek amacýyla kurulmuþ vakýflarýn her türlü iþlemlerinde yýr, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teþekküllerin veradüzenlenen kaðýtlarýn damga vergisinden istisna olduðu set ve intikal vergisinden muaf olduðu hükmüne yer verilhükme baðlanmýþtýr. miþtir. Bakanlar Kurulunca Vakýflara Tanýnan Vergi MuafiyeVeraset ve Ýntikal Vergisi Kanununun 3 üncü maddesitinin Kaldýrýlmasý nin (b) fýkrasýnda belirtilen amaçlarý gerçekleþtirmek için Bakanlar Kurulu Kararý ile vergi muafiyeti tanýnan vakurulan Vakýflarýn bu nitelikleri devam ettiði sürece yapýlakýflarýn, vergi muafiyetinin kaldýrýlmasýna iliþkin esaslar 1 cak baðýþ ve yardýmlar veraset ve intikal vergisinden muafseri no.lu Vakýflara Vergi Muafiyeti Tanýnmasý Hakkýnda týr. Genel Tebliðde belirtilmiþtir.

Mali konular & yorumlar


C antrenör semineri hazýrlýklarý tamam 18 PERÞEMBE 8 KASIM 2012

12-21 Kasým tarihlerinde ilimizde yapýlacak olan C antrenör seminerine 14’ü Çorum’dan 16’sý Çorum dýþýndan 30 kursiyerin katýlacaðýný belirten Armutcu her türlü hazýrlýðý tamamladýklarýný söyledi.

Temsilcilerimizin hakemleri belli oldu

V

oleybol Liginde ilimizi temsil eden Sungurluspor ve Hitit Gençlikspor takýmlarýnýn hafta sonu oynanacak maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. Voleybol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 11 Kasým pazar günü Sungurlu Spor Salonu’nda 2. lig erkekler B grubunda oynanacak Sungurluspor ile Þahinbey Belediyespor arasýndaki maçý Amasya’dan Ý. Birol Öncül ve Kayseri’den A Gerçel hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Samsun’dan A. Elibol. Ayný tarihte 3. lig bayanlar C grubunda Hitit Üniversitesi’nin Kazan Belediyespor ile Kazan Spor Salonu’nda oynayacaðý maçta ise Ankara’dan E. Yýlmaz ve L. Bilir hakem ikilisi görev yapacak. Maçýn gözlemciside Ankara’dan M. B Baþarýr.

Hakan Çýtak Uluslararasý Bocce vize seminerine katýldý M

Hakan Çýtak

imar Sinan Halk Eðitim Bocce Antrenörü Hakan Çýtak Uluslararasý vize seminerine katýlmak üzere Antalya’ya gitti. 7-9 Kasým tarihlerinde Antalya Rose Otel’de yapýlacak olan olan Bocce antrenörü seminerine Türkiye genelinden çok sayýda ismin katýlacaðý belirtildi. Hakan Çýtak, Bocce Antrenörü olarak katýlacaðý bu seminer sonunda Ulusararasý vize alma hakký kazanacak.

Ç

www.corumhakimiyet.net

orum Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði tarafýndan düzenlenecek olan C antrenör kursunun hazýrlýklarý tamamlandý. TÜFAD Baþkaný Nihat Armutçu 12-21 Kasým tarihleri arasýnda ilimizde açýlacak olan kursa 14’ü Çorum’dan 16’sý ise Çorum dýþýndan olmak üzere toplam 30 antrenör adayýnýn katýlacaðýný ve kontenjanýn tamamlandýðýný söyledi. Kurs için Çorum’a gelecek olan antrenör

adaylarýnýn Genel Sekreterleri Þaban Ateþ’in giriþimleri sonucunda Ýl Özel Ýdaresi misafirhanesinde konaklama imkaný sunacaklarýný belirten Baþkan Nihat Armutçu, ayrýca malzemeler içinde Lescon’a sipariþ verildiðini söyledi. 1 nolu sentetik çim sahada yapýlacak olan kurs için gerekli tüm hazýrlýklarý yaptýklarýný belirten Baþkan Nihat Armutçu, bundan önceki kurslarda gelenek haline gelmiþ bir uygulama ola-

D

lerimizde oynamak bizim açýmýzdan daha iyiydi, aldýðýmýz bu karar tamamen taraftarlara yöneliktir. Þu ana dek maçlarýmý-

Atak: ‘Koþabiliyorsan Koþ’ projesi amacýna ulaþýyor’

Büyük Avrasya koþusuna Gençlikspor kulübü adýna 16 sporcu katýlacak. Gençlikspor Baþkaný Zekeriya Atak, Koþabiliyorsan Koþ projesinin amacýna ulaþtýðýný ve Atletizm’e ilgili artýrdýðýný söyledi.

Ç rak kursa spora hizmet etmiþ bir isim vereceklerini bunuda yönetim kurulu olarak yapacaklarý görüþmeler sonunda belirleyeceklerini sözlerine ekledi.

Diyarbakýr Büyük Þehir Atatürk stadýný istiyor

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, maçlarýný Atatürk stadýnda oynayabilmek için baþvura bulundu. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Baþkaný Metin Kýlavuz, maçlarýný oynadýklarý Þilbe Tesisleri’nin taraftarlar açýsýndan yetersiz kaldýðýný, bundan dolayý da þehir merkezinde bulunan Atatürk Stadyumu için resmi olarak baþvurularýný yaptýklarýný söyledi. Baþvuruya Diyarbakýr Gençlik Spor Hizmetleri Ýl Müdürlüðü’nden olumlu cevap aldýklarýný belirten Kýlavuz, bu baþvurunun Türkiye Futbol Federasyonu’na da yapýlacaðýný ve sonucun yarýn belli olacaðýný belirtti. Kýlavuz "Kulüp yönetimi, teknik heyet olarak maçlarýmýzý kendi tesis-

zý oynadýðýmýz stadyum taraftarlar açýsýndan yetersiz kalýyordu. Bu sebepten dolayý da bu kararý aldýk" dedi.

orum Gençlikspor’dan Koþabiliriyorsan Koþ projesine ilgi artarak sürüyor. Gençlikspor Baþkaný Zekeriya Atak 11 kasým pazar günü Ýstanbul’da yapýlacak olan Büyük Avrasya Koþusu’na kulüp olarak 16 sporcu ile katýlacaklarýný söyledi. Bu yarýþma için Gençlikspor kulübü tarafýndan lisanse edilen 12 bay ve 2 bayan sporcu 15 km, bir bayan sporcu 8 km ve bir bay sporcununda halk yürüþüne katýlacaðýný belirten Gençlikspor Baþkaný Zekeriya Atak, Koþabiliyorsan Koþ projesinin baþlamasýnýn ardýndan atletizm branþýna ilginin gözle görülür þekilde arttýðýný söyledi. Mevsim þartlarýnýn yaz ayýna göre havalarýn erken saatte kararmasýna raðmen bay ve bayan vatandaþlarýn yürüyüþ parkurlarýný doldurmaya devam ettiðni belirten Atak Koþu sporu saðlýklý toplum oluþturmanýn kaynaðý olmasý nede-

niyle Proje gereði 7 den 70 e herkesin yapabileceði zevkli, huzurlu doyuma erebilecek bir etkinliktir. Herkesin azda olsa yapmasýný arzuladýðýmýz koþu sporuna katýlýmýn fazla olmasý da Ýlimiz insanlarýnýn gelecek açýsýndan saðlýklý top-

lum oluþturmalarýnýn temelini atmak ve gençlerimize örnek olmalarýný saðlamaktýr. Bundan sonraki koþu programý 03 Mart 2013 tarihinde Antalya Ýlinde yapýlacak Runtalya koþusu olacak ve tahminen 20 kiþi katýlacaktýr. Bu nedenle: Halkýmýzý özellikle bay bayan gençlerimizi saðlýklý hayat sürdürmeleri için davet ediyoruz. Bu sporu yapmak için yer, saat, hakem, ücret vs aranmaksýzýn yapabilmenin yanýnda ne kadar düzenli yaparsa kendi saðlýðýný kendi kazanýr demek en doðrusu olacaktýr. Bu projeyi sahiplenirken fevri, þahsi deðil tüm hemþerilerimizin faydalanabilmesi için bundan sonraki müsabakalara da her ilçeden bir kiþi ile görüþülecek her ilçede bu proje baþlatýlacaktýr. Yürüyüþ ya da koþu yaparak tüm hemþerilerimizin saðlýklý olmalarýný kendimize hedef aldýk’ dedi.

Kamu-Sen’de yarý finalistler belli oldu

17 Kasým’da Osmancýk Kaymakamlýðý-23 Nisan Ortaokulu, Mimar Sinan Ýlköðretim-Kapalý Cezaevi takýmlarý finale yükselmek için karþýlaþacaklar.

T

ürkiye Kamu-Sen tarafýndan düzenlenen halý saha turnuvasýnda yarý finalistler belli oldu. Geçtiðimiz hafta sonu Doðan Halý Saha’da oynanan çeyrek final maçlarýnda rakiplerine üstünlük saðlayan Kapalý Cezaevi, Mimar Sinan Ýlköðretim, 23 Nisan Ortaokulu ve Osmancýk Kaymakamlýðý takýmlarý finale yükselmek için mücadele edecekler. Çeyrek final maçlarýnda Mimar Sinan Ýlkokulu Muhasebeciler Odasýný’ný farklý yenerek yarý finale yükselen ilk takým oldu. Ýkinci çeyrek final maçýnda

Kapalý Cezaevi takýmýda Çesder önünde galip gelerek ismini yarý finale yazdýrmayý baþardý. Osmancýk Kaymakamlýðý, Dr. Sadýk Ahmet önünde ilk yarýda zorlansada son bölümde bulduðu gollerle maçý kazandý ve ismini yarý finale yazdýrdý. 23 Nisan Ortaokulu ise Yavuz-Anadolu takýmýný yenerek yarý finale yükselen son takým oldu. Turnuva tertip komitesi baþkaný Ahmet Sözüdoðru yarý final maçlarýnýn 17 Kasým cumartesi günü oynanacaðýný söyledi. Sözüdoðru yarý finalde Osmancýk

Kaymakamlýðý ile 23 Nisan Ortaokulu, Mimar Sinan Ýlköðretim ile Kapalý Cezaevi takýmlarýnýn mücadele edeceði kazanan takýmlarýn finale kaybedenlerin ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklarýný söyledi. Sözüdoðru, final maçýnýn ise 24 Kasým Öðretmenler günü nedeniyle bir hafta ara verdiklerini belirterek final maçýnýn ardýndan da düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupalarýnýn verileceðini söyledi.

Cumhuriyet Kupasý Küçükler Basketbol turnuvasý erkeklerde baþladý

Basketbol Ýhtisas A: 92 - Gençlikspor: 30 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Hakan

Furkan Alagöz.

Kaya,

BASKETBOL ÝHTÝSAS A:

Oðuzhan, Furkan, Cihan, Alper, Gökay, Kutay, Gökberk, Hamza, Mustafa, Gökhan, Yusuf, Mert. GENÇLÝKSPOR: Anýl, Ahmet,

Ahmetcan, Mehmet, Mert, Sart, Mehmet Ali, Ömer, Metehan, Furkan, Süleyman, Arda.

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 30-2 (Basketbol Ýhtisas A) 2. Periyot: 28-4 (Basketbol Ýhtisas A) 3. Periyot: 18-8 (Basketbol Ýhtisas A) 4. Periyot: 16-16

G

eleneksel olarak düzenlenmeye baþlayan Türkiye Kamu-sen Futbol Turnuvasýnda çeyrek final maçlarý, Cumartesi günü Doðan Halý sahada oynanan dört karþýlaþmayla devam etti.

MÝMAR SÝNAN YARI FÝNALDE

Ýl Özel Ýdare: 40 - Basketbol Ýhtisas B: 30 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim

Altuð Kümbül.

Coþkun,

ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Þevket, Emre, Mert, Mustafa. Emre Bülbül, Arda, Süleyman, Ahmet, Mehmet, Hakan, Talha. BASKETBOL ÝHTÝSAS B :

Buðra, Berk, Özgün, Memduh, Seçkin, Onat, Ali, Onur, Atacan, Dora, Berke, Arda..

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 16-4 (Ýl Özel Ýdarespor) 2. Periyot: 16-8 (Ýl Özel Ýdarespor) 3. Periyot: 6-1 (Basketbol Ýhtisas B) 4. Periyot: 12-7 (Basketbol Ýhtisas B)

Günün ilk çeyrek final karþýlaþmasýnda; Mimar Sinan Ýlkokulu ile Muhasebeciler Odasý takýmlarý karþý karþýya geldiler. Kendi gruplarýnda maç kaybetmeyen, eleme maçlarýný ise farklý kazanan iki takýmýn karþýlaþmasýnda kazanan Mimar Sinan Ýlkokulu takýmý oldu. Çeyrek finale kadar oynanan maçlarda iki takýmýn golcüleri dikkat çekti. Mimar Sinan takýmýndan Mustafa Doðan attýðý 15 golle, Muhasebeciler Odasý'ndan Ozan ise yine attýðý 10 golle maç öncesi en dikkat çeken iki oyuncuydu. Bu maçta da takýmlarýnýn gol yükünü yine mi çekecekler yoksa rakip defans tarafýndan etkisiz hale mi getirilecekler? Bugün ki düelloda kazanan Mustafa Doðan oldu. Maçta attýðý tam 6 gol ile (takýmýnýn attýðý 7 golün 6 tanesi Mustafa'ya ait) yine golcülüðünü ispatlarken, Ozan ise takýmý ve kendisi adýna gol atmaya muvaffak olamadý(Ozan ile birebir oynayan ve gol atmamasýnda önemli katký saðlayan Gürsel'i de tebrik etmek lazým). Bu maçýn bir baþka ilginç istatistiði ise; iki takýmýnda turnuvada en az gol yiyen iki takým olmalarýydý. Mimar Sinan takýmý attýðý 7 gol ile istatistiði kendi lehine çevirmesini bildi. Maçýn ilk yarýsýnda, dengeli ve birbirini hem yoklayan hem de birbirlerinin ataklarýný kollayan iki takýmýn mücadelesinde 2-1 üstünlükle soyunma odasýna giden taraf Mimar Sinan Ýlkokulu oldu. Ýkinci yarý ile birlikte oyunda hem defansýný hem de hücumunu daha da zenginleþtiren Mimar Sinan, maçý da farklý kazanmasýný bilerek adýný yarý finale yazdýran ilk takým oldu. Goller: Mustafa(6 gol), Muttalip (Mimar Sinan Ýlkokulu), Hasan (Muhasebeciler Odasý). Fark edilenler: Mustafa (yine yaptý yapacaðýný gollerini peþ peþe sýraladý), Muttalip (oyunu ve pozisyonlarý zorlayan oyuncuydu), Gürsel (defansta Ozan'a pozisyon dahi vermeyerek görevini fazlasýyla yaptý) ve tabii ki (Mimar Sinan Ýlkokulu takým olarak), Hasan (takýmý adýna adeta tek baþýna kendini parçaladý).

ÝKÝNCÝ YARI FÝNALÝSTÝ: KAPALI CEZAEVÝ

"Çesder'in temposu ve yakaladýðý enerji hala bitmemiþ. Bitecek gibi de gözükmüyor." Eleme maçýnda Çesder için bu cümleleri kullanmýþ ve "nereye kadar sürecek" diye de ben de merakla beklemeye baþlamýþtým. Her þey çeyrek finale kadarmýþ. Çesder'in bu gün ne enerjisi ne de temposu vardý. Maç boyunca o kadar daðýnýktýlar ki.

Kamu-Sen Turnuvasý izlenimleri

Final için geri sayým baþladý

alki_68hotmail.com

Ali Doðan

Kapalý Cezaevi bu gün nasýl oynamak istediyse maç boyunca öyle oynadý. Gol atmak istediler golü atýverdiler, defans yapmak istediler defansý da yaptýlar, tempo mu yükseltilecek ya da düþürülecek istedikleri gibi oyunun ritmini ayarladýlar. Kapalý Cezaevi bu gün takým gibi oynadý. Bireyselliðe kaçmadan(turnuva boyunca en önemli özellikleri paslaþmalarý, yardýmlaþmalarý ve top oynamak için saha da olmalarý dikkat çeken en önemli özellikleriydi) takým oyununu çok güzel uyguladýlar. Her iki yarýda da attýklarý ikiþer golle maçý, hem rahat hem de farklý kazanmasýný bildiler. Goller : Kürþat, Atýf, Ceylan, Kerim (Kapalý Cezaevi), Cevdet (Çesder). Fark edilenler: Kapalý Cezaevi (zaman zaman Kerim öne çýksa da takým olarak harikaydýnýz), Zeki (Çesder).

SON SEKÝZ DAKÝKA, DÖRT GOL VE 23 NÝSAN YARI FÝNALDE

Dakika: 34. Bu dakikaya kadar her þey dengede, oyun zaman zaman gel-gitler yaþasa da ortada ve maçta net pozisyon da çok az. 23 Nisan takýmýndan Halil oyuna girdiði zaman futbolun ve oyunun 23 Nisan tarafýna bu denli döneceðini kimse bilemezdi. Özellikle takýmý adýna sað kanadý etkili kullanarak oyunun dengesini deðiþtiren oyuncularýn baþýndaydý. Dakika: 42. Tam kýrk iki dakika nerelerde saklandýn be Ümit. Bir ortaya çýktýn ve üç gol atarak bir anda maçýn oyuncusu oluverdin. Attýðýn her gol çok önemli ama özellikle ilk goldeki mücadelen, ayakta kalýþýn ve gol vuruþun harikaydý. 42 dakika dengede giden oyun son sekiz dakika da atýlan dört golle (atýlan dört golde 23 Nisan adýnaydý) yarý finali 23 Nisan takýmýna getiriverdi. Yavuz-Anadolu takýmý, kazanma adýna her þeyi denedi ama ileride yeterince çoðalamamasý ve fazla pozisyon bulamamasýndan dolayý sonuca razý olmak zorunda kaldý. Goller: Ümit (3 gol) ve Halil (23 Nisan Ortaokulu). Fark edilen: Ümit (attýðýn üç golle görevini fazlasýyla yaptýn), Halil (son yirmi dakikada oyuna girdin ama oyuna kattýðýn enerji ile farkýný da belli ettin) ve (23 Nisan Ortaokulu takým olarak harikaydýnýz), Yavuz-Anadolu (takým olarak kýrk iki dakika iyi mücadele etiniz).

OSMANCIK, DOLU DÝZGÝN FÝNALE KOÞUYOR Maç boyunca en çok þut çeken takým Osmancýk Kaymakamlýðý takýmý ( 30 þut attý; bu þutlarýn 15 tanesi isabetli oldu ve 7 gol attý), Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu takýmý ise (23 þut attý; bu þutlarýn 9 tanesi isabetli oldu ve 3 gol attý). Korner atýþlarýnda Osmancýk Kaymakamlýðý takýmý yine daha üstün(8), Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu ise (6) köþe atýþý kullandý. Maçta en çok faulü yapan takým da yine Osmancýk Kaymakamlýðý takýmý(7 faul), Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu takýmý ise maçta toplam (3 faul) yaptý. Maçýn istatistiðini ilk önce verdim ki, maçta enleri en çok hangi takým yakalamýþ ve farkýný ortaya koymuþ daha net belli olsun. Kaleye en çok þutu çekersen ( ve isabetli de þut çekersen), en çok korneri kullanýrsan (rakip kalede ne kadar çok gol aramýþsýn) ve rakibin ile mücadele ederken ne kadar çok mücadeleye girmiþsen (mücadele de denge ve ayar kaçýnca da faulle cezalandýrýlmýþsýn hatta kartlarla) oyunu ve maçý ne kadar çok istediðinin de fotoðrafý çok daha net ortaya çýkýveriyor. Osmancýk Kaymakamlýðý, bu gün harika oynadý ve harika mücadele etti. Oyundan bir dakika dahi kopmadý. Maçý da oyun ve skor olarak hep önde götürerek adýný yarý finale yazdýran son takým oldu. Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu, bu gün neyi az yaptý da maçý kaybetti? Önce mücadele yönüyle rakibinden geride kaldý(Özgür ve Hasan takýmý adýna çok çalýþtý ama futbol takým oyunu). Özellikle defansýnda çok açýklar verdi. Zaman zaman defansýný güçlendirdi ama bu defa da ileri de çoðalamadý. Özellikle de yediði dördüncü golden sonra da (maç 32 Osmancýk Kaymakamlýðýnýn üstünlüðünde devam ederken) oyundan tamamen koptular ve peþ peþe golleri yiyerek maçý farklý kaybettiler. Goller: Kerem (3 gol), Ümit (2 gol), Özcan (2 gol) (Osmancýk Kaymakamlýðý), Özgür, Emrah, Hasan (Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu). Fark edilenler: Kerem (gollerini atarak görevini fazlasýyla yaptý), Ümit(özellikle ilk yarý hücum anlamýnda çok iyiydi), Özcan (ikinci yarýda takýmýn için her þeyi yaptýn), Barýþ(lar) (defansta ve kalede harikaydýnýz) kýsaca ve tabiî ki de (Osmancýk Kaymakamlýðý takým olarak bu gün harikaydý), Hasan ve Özgür (mücadele ve istek adýna arkadaþlarýnýzdan bir adým öndeydiniz) (Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu).

GEÇMÝÞ OLSUN

23 Nisan takýmý bu turnuvada çok saðlýk problemi yaþadý. Önce Vahit (diz yan baðlarýndan) sonra Sebahattin (adale sakatlýðýndan) ve en son bu günde Ersoy (ayak eklem bölgesinde kýrýk). Arkadaþlar üzdünüz bizleri. En kýsa sürede önce saðlýðýnýza kavuþmanýzý sonra da tekrar sahalara dönmenizi bekliyoruz. Geçmiþ olsun, Allah acil þifalar versin.


PERÞEMBE 8 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Muhammen bedel: 23.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB Blok 8. kat

Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

Yemek hizmet alýmý iþi.

Saat: 10:00

Yer: Belediye Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý

Saat: 15:00-15:10

***

***

Saat: 10:00

22 KASIM Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

30 KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Çorum merkez Kunduzhan Mah. ada 2707, parsel 2’de kayýtlý, 634.73 m2 miktarlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.026.408,93 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý biyokimya laboratuarý 6 kalem sarf malzeme alýmý iþi.

***

Çorum Belediye Baþkanlýðý Kadýn ve Gençlik Kültür Merkezleri yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

14 KASIM Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 50 kiþi ile 12 aylýk yemek hazýrlamapiþirme-daðýtým ve bulaþýk yýkama iþçilik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu

Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu

Saat: 14:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Saat: 10:00 ***

12 KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez ilçe, ayarýk mah, cilt no 45, sayfa no 4360, ada no 3052, parsel 9 da kayýtlý bulunan 5.112,22 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulü arsa vasfýndaki B blok 1. kat 1 nolu 180.00 m2 büyüklüðünde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00

Su numune alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

19 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçesi, Ulukavak Mahallesi, 3449 ada, 7 parselde kayýtlý 798,07 m2 alanýndaki arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 233.667,10

Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

***

Saat: 10:00-10:10

Çorum Belediye Baþkanlýðý

***

Saat: 14:00 ***

YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde 26803504446 nolu mükellefiyim. Þahsýma ait 1 cilt perakende satýþ fiþinin 751 nolu nüshayý (sayfayý) kullanýlmýþ olarak kaybettim. Hükümsüzdür.

Uður BODUR Þeref oðlu 1973 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3466)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Orhan AÞIK Hasan oðlu 1984 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3463)

Muhammen bedel: 38.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:05 ***

23 KASIM Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Genel temizlik, yemek piþirme ve daðýtým iþi hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Gazi Cad. No 97 Çorum

Silahsýz özel güvenlik alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB Blok 8. kat Saat: 09:00 ***

4 ARALIK T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel 1311 de kayýtlý, 11,475 m2 tarlanýn satýþý iþi.

Saat: 11:00-11:10 ***

Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:45-15:55 ***

27 KASIM Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü Özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

28 KASIM DSÝ 5. Bölge 54. Þube Müdürlüðü DSÝ 54. Þube Müdürlüðü personelinin 2013 yýlýnda

Hürriyet Meydaný No: 10 ÇORUM Mür. Tel: 0 533 526 80 39

ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere KAPORTA USTALARI ve KALFALARI alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Adres: K.S.S. 3. Cad. No: 21 Tel: 0 532 526 42 68

Çorum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt 13, sayfa 1199, ada 56, parsel 51’de kayýtlý 190,00 m2 yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 260.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu

18 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Muhammen bedel: 200.000,00

***

14 ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Saat: 15:00-15:10

***

Çorum ili Ortaköy ilçesi Bahçelievler Mah. Asiraköy mevkii, cilt 14, sayfa 1354, ada 79, parsel 138 de kayýtlý 7.939,31 m2 alanýnda Akaryakýt LPG ve Hizmet Binasý nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi.

Saat: 14:45-14:55

Muhammen bedel: 14.343,75

Saat: 10:00

26 KASIM T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu

Çorum Merkez Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 565 ada, 27 parsel de kayýtlý 614,66 m2 arsa üzerinde bulunan apartman binasýnýn zemin katýnda bulunan 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 105.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

7 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez ilçe Yavruturna Mah., Hacýmürsel mevkii, cilt no 29, sayfa 2827, ada 610, parsel 4 adresinde kayýtlý bulunan, 287,50 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 2. kat, 3 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi.

* Urfa * Tavuk Þiþ

Lahmacun ve Pide Çeþitleri

Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda istihdam edilmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip “Satýþ-Pazarlama Temsilcisi” alýnacaktýr. Genel Nitelikler: * Üniversitelerin Kimya, Kimya Mühendisliði bölümlerinden mezun, * Tercihen Kimya sektörü saha satýþýnda deneyimli, * Sürücü belgesine sahip, aktif olarak araç kullanabilen, * Satýþ ve müþteri odaklý, * Ýletiþim ve ikna kabiliyeti yüksek, * Diksiyonu düzgün, güler yüzlü, insan iliþkilerinde baþarýlý, * MS Office programlarýný iyi derecede kullanabilen, * Raporlama ve analiz yeteneðine sahip, * Takým çalýþmasýna yatkýn, planlama ve organizasyon yeteneði geliþmiþ, * Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, * Bay-Bayan çalýþma arkadaþý alýnacaktýr. Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 20 ÇORUM Tel: (364) 254 97 60 Fax: (364) 254 97 65 metalkimya@ekmekciogullari.com.tr

EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak üretim birimlerimiz de Ýstihdam edilmek üzere

VASIFSIZ ÝÞGÖREN (REF: ÜÝG-01)

- Tercihen aðýr iþ tecrübesine sahip, - 35 yaþýndan gün almamýþ, - Yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek, - Prensipli ve titiz çalýþmayý seven, Adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþlerini fabrika adresinden þahsen baþvuru yapmalarý gerekmektedir, mülakat görüþmeleri 10:00 ile 12:00 saatleri arasý yapýlacaktýr. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ dlmalarý þarttýr. Ýletiþim: insankaynaklari@ece.com.tr Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad.No:5 ÇORUM Tel:(0364) 254 92 06 (pbx) Fax:(0364) 254 92 09

Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2011/705) Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10

Muhammen bedel: 65.000,00

Sarý Mahlep Fidaný istediðiniz kirazý aþýlayabilirsiniz.

Cep: 0 507 783 07 22

Yapý Mühendislik

Adres: Yeniyol Mh. Azapahmet Sk. Leblebicioðlu Ýþ Merkezi No: 6/19 Kat: 1 Tel: 225 00 55-0 532 366 11 08

Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

SATILIK BAÐ PARSELLERÝ

Market

Koc Gayrimenkul’den Hayat Þýrýnga civarýnda 13 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 950 m2 tel örgüsü, suyu, camisi, oto yýkamasý, kurban kesim hanesi, elektriði, sokak aydýnlatmasý, yollarý 6 metre olan bað parselleri satýlýktýr. Satýþlarda ödeme kolaylýðý saðlanacaktýr.

Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda müþteri potansiyeli mevcut market devren satýlýktýr. Buhara Merket Buharaevler 2. Sok. No: 2 Mür. Tel: 0 530 566 68 67

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere sürücü belgesine sahip, en az lise mezunu, 20-30 yaþlarý arasýnda, diksiyonu düzgün satýþ ve pazarlama konusunda tecrübeli satýþ elemanlarý alýnacaktýr.. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Koc Gayrimenkul Sel Sok. Ak Merkez 4. Kat No: 31/1 (Küçükpazar üzeri) Tel: 0 364 666 08 00

Satýlýk

EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ

2 yaþýnda

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Devren Satýlýk

SATINALMA ve PLANLAMA SORUMULUSU (Ref : SS -01)

- Üniversitelerin Endüstri Mühendisliði, Ýþletme - Ýktisat veya Dýþ Ticaret Bölümlerinden mezun, - Yurtiçi ve Yurtdýþý satýn alma, stok kontrol ve planlama operasyonlarýný yürütebilecek, - Ýngilizce bilen, - Yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek, Adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþlerini fabrika adresinden þahsen baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Mülakat görüþmeleri 10.00 ile 12.00 saatleri arasý yapýlacaktýr. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý þarttýr. Ýletiþim: insankaynaklari@ece.com.tr Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No:5 ÇORUM Yunus Emre Ýþ Merkezi No:4/21 ÇORUM Tel: (0364) 254 92 06 (pbx) Fax:(0364) 254 92 09

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 4 yýllýk üniversite mezunu muhasebeci ve inþaat mühendisi aranmaktadýr.

(Ç.HAK:3453)

Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak istihdam edilmek üzere;

* Çöp Þiþ * Et Þiþ

Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz

SATIÞ-PAZARLAMA TEMSÝLCÝSÝ

Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 29, sayfa 2783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi.

* Beyti * Ciðer Þiþ

Tel: 210 10 10 Adres: Gazi Cad. 2. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

***

Yer: Çorum Adliyesi

Satýlýk Kýymetli Gayrimenkul (Ç.HAK:3460)

Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý

Çorum ili merkez ilçe Yavruturna Mah. cilt 64, sayfa 6282, ada 2537, parsel 701 zemin kat 8 nolu baðýmsýz bölüm olan dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi.

(Ç.HAK:3420)

Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý iþi.

20 KASIM T.C Çorum 3. Ýcra Dairesi

19 TZ 955 plakalý Ford Focus marka 2011 model gri renkte otomobilin satýþý iþi.

(Ç.HAK:3462)

9 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

(Ç.HAK:3451)

***

Saat: 09:00

* Özel Dürüm * Adana

(Ç.HAK:3464)

2013 yýlý 12 aylýk 33 kiþi ile genel temizlik hizmet alýmý iþi.

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ

* Döner * Ýskender

(Ç.HAK:3089)

Saat: 11:00-11:10

Ziyaretçi danýþma yönlendirme ve teknisyen yardýmcýsý hizmet alýmý iþi.

Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39

0 534 777 06 60-0 364 666 0 800

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir (Ç.HAK:4138)

Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu

***

29 KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe Ayarýk Mah., cilt no 20, sayfa 1956, ada 1681, parsel 6 adresinde kayýtlý bulunan, 1.606,58 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu 6 katlý 22 daireli kargir apartman vasfýnda olan, kat mülkiyeti yapýlý, 1/22 arsa paylý, 4. kat, 21 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi.

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Devren Satýlýk Boncukcu

Halen faal durumda olan Osmancýk Caddesi üzerinde Boncukcu dükkaný devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 536 594 84 39

(Ç.HAK:3452)

ELEMAN ARANIYOR Çiðdem Tepe En az iki yýl iþletme deneyimi olan ve LOGO Programýna hakim bay ön muhasebe elemaný, Meslek Lisesi veya yüksekokul makina, motor, torna bölümü mezunu deneyimli bay eleman alýnacaktýr. * Askerliðini yapmýþ, * 35 yaþýný geçmemiþ, * B sýnýfý sürücü ehliyeti olan Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2 Tel:213 55 89-213 55 90 email: tunc@tuncambalaj.com.tr

Bahçeleri

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su

(Ç.HAK:2828)

***

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

Gülabibey Mah. Bizim Toptan Satýþ Maðazasý ile Fen Ýþleri Þantiyesi arasýnda kalan boþ yapýlaþmamýþ alanýn satýþý iþi.

Saat: 10:00

***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:3429)

Saat: 14:00-14:10

***

21 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi

Yer: DSÝ 54. Þube Müdürlüðü Ankara Yolu 2. Km Çorum

Saat: 14:30-14:40

(Ç.HAK:3430)

Muhmammen bedel: 50.000,00

Saat: 14:00-14:10

Müzayede Salonu

(Ç.HAK:3446)

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu

iþyerine ve ikâmetgâhlarýna taþýnmasý hizmet alýmý iþi.

(Ç.HAK:3393)

Muhammen bedel: 6.500

Çorum merkez Gülabibey Mah., 1734 ada, 9 parselde kayýtlý, 380.01 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi.

Muhammen bedel: 40.000,00

(Ç.HAK:3461)

19 DY 667 plakalý, 1990 model, Renault marka, Broadway tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi.

13 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

(Ç.HAK:3102)

8 KASIM T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

0 532 615 78 46-0 535 594 28 15


PERÞEMBE 8 KASIM 2012

Yönetim’den ilk ziyaret Gül’e Çorumspor’da yeni göreve gelen Yönetim Kurulu ilk ziyaretine Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’e yaptý. Ziyarette Çorumspor Yönetimi, Belediye’den verilen otobüs ve gelir kaynaklarýnýn paylaþýmý konusunda bazý taleplerde bulunduðu, Baþkan Gül’ün de bu isteklere olumlu yaklaþtýðý öðrenildi.

Ç

orumspor Yönetimi ilk nezaket ziyaretini Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’e yaptý. Dün sabah saatlerinde Çorumspor Baþkaný Gültekin Biçer ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Güngör Atak ve Rumi Ispanak, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’ü makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda öncelikli olarak Belediye Baþkaný Zeki Gül, yeni göreve seçilen Çorums-

por Baþkan ve Yönetim Kurulunu mkutladý ve baþarý dileklerinde bulundu. Edinilen bilgiye göre Çorumspor Yönetimi ziyaret sýrasýnda öncelikli olarak son iki haftada kýrmýzý siyahlý takýmýn deplasman maçlarýnda küçük otobüsün verilmesinin takýmý hem moral olarak sýkýntýya soktuðunu hemde yolculuðu çok zorlu hale getirdiðini belirterek Baþkan Gül’den deplasmanlara büyük otobüsün verilmesini istediler. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’ünde oto-

büs konusunda elinden geleni yapacaðýný ancak bu konuda tek baþýna karar vermesinin mümkün olmadýðýný gerekeni yapmaya çalýþacaðýný söylediði öðrenildi. Ziyaret sýrasýnda görüþtüðümüz Çorumspor Baþkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretin son derece sýcak geçtiðini ve Baþkan Gül’ün çok yakýn ilgi gösterdiðini belirterek gerek otobüs sorunu gerekse gelir kaynaklarýnýn ortak paylaþýmý konusunda sorun olmayacaðýna inandýklarýný belirttiler.

Savaþ Bahadýr kursta belge alýyor Ç

Çorumspor’a bin lira ceza

P

azar günü Ýstanbulspor deplasmanýnda mücadele edecek olan Çorumspor dün yaptýðý

çalýþma ile bu zorlu maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Teknik Direktör Tümer Uzun yönetiminde

Murathan korkuttu

Ç

orum Belediyespor’da dünki çalýþmada da Murathan’ýn sakatlýðý korkuttu. Önceki günki çalýþmada Furkan’ýn omuzunun çýkmasýnýn ardýndan dünde Murathan sakatlandý. Taktik çift kale sýrasýnda topla hareket halindeki Murathan’a Ýbrahim Ethem’in kayarak yaptýðý hamle sonucunda genç futbolcu yerde kaldý. Büyük acý içinde yerde kalan Murathan için masör Ali Akýnalp hemen saha içine girerek te-

yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Çalýþmanýn ilk bölümünde futbolcular an-

davisine baþladý. Sakatlýðýn ardýndan Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað ve çalýþmayý kenardan izleyen kaleci Emrah’da sahaya girdiler. Masör Ali yaptýðý ilk muayenenin ardýndan Murathan’ýn sað ayak bileði damarlarýnda esneme olduðunu söyledi. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað’da bu sakatlýðýn ardýndan çalýþmayý hemen bitirdi.

trenör Elvan Milað yönetiminde toplu olarak yaptýklarý koþunun ardýndan saha içinde kurulan istasyon aletlerinde çabukluk denge ve kuvvet hareketleri yaptýlar. Bu çalýþmanýn ardýndan ise dayanýklýlýk hareketleri yapan kýrmýzý siyahlý takým son bölümde de pas ve taktik aðýrlýklý bir antrenman yaptý. Taktik çalýþma sýrasýnda Teknik Heyet futbolculardan devamlý pas yapmalarýný ve görmeden pas atmamalarý isterken özellikle topu rakibe kaptýrdýklarý anda toplu olarak topun arkasýna geçmelerini istedi. Taktik çift kalede yapýlan hatalar sonrasýnda Teknik Heyetin uyarýlarda bulunmasý dikkat çekti. Çorumspor’da Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarý bugün saat 13.30’da yine Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý taktik çift kale maçla devam edecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Çorumspor’a bin lira para cezasý verdi. Kurul dünki toplantýsýnda Türkiye liglerinde bir çok kulüple birlikte Çorumspor’a da Geliþim Ligleri Sorumlusu bulundurmamasýndan ve talimatlara aykýrý hareket etmekten dolayý 1000 lira para cezasý verdi.

Bilal iki hafta sonra

Ç

orumspor’un sakat futbolcusu Bilal’in iki hafta sonra takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacaðý öðrenildi. Sezonun ilk haftasýnda sakatlanan Bilal dün kontrol amacýyla Kayseri’de Prof. Dr. Sinan Karaoðlu’na gitti. Yapýlan kontrol sonunda genç futbolcunun sakatlýðýnýn büyük oranda geçtiði ve iki haftalýk özel çalýþma programýnýn ardýndan takýmla birlikte çalýþmalara baþlayabiyeceði belirtildi.

Mardin hazýrlýðý sürüyor...

Genel Kaptan’la ceza pazarlýðý!

Belediyespor’dan iki futbolcu Barcelona seçmelerine katýlacak

Ç

orum Belediyespor U 15 takýmýnda forma giyen iki futbolcu Barcelona seçmelerine katýlmak üzere Antalya’ya davet edildi.

Onur Yýldýrým

Barcelona kulübünün iletiþim sponsorlarýndan AVEA tarafýndan Türkiye’deki yetenekleri belirleyerek kulübün alt yapýsýna ka-

Dursun Kükner

zandýrmak amacýyla düzenlenen seçmelerin ikinci etabý yapýlacak. Yaz aylarýnda Ýstanbul, Ýzmir ve Van illerinde yapýlan seçmelerin ardýndan ikince etapta Antalya’da 12-16 Kasým tarihlerinde yapýlacak. WOW Kremlin Palas Otel’de yapýlacak olan Barcelona seçmelerine Çorum Belediyespor U 15 takýmýnda forma giyen Dursun Kükner ve Onur Yýldýrým davet edildi. Okul Sporlarý Federasyonu tarafýndan önerilen isimler arasýnda yer alan Belediyespor’lu iki futbolcu bu hafta sonu oynayacaklarý U 15 maçýnýn ardýndan Antalya’ya gidecek ve burada seçmelere katýlacaklar.

Savaþ Bahadýr

orum Belediyespor’da Antrenör olarak göreve baþlayan ancak belgesi olmadýðý için sözleþme imzalanamayan Savaþ Bahadýr Antalya’da devam eden UEFA B kursuna gönderildi. Belediyespor tarafýndan kursa gönderilen Savaþ Bahadýr cuma günü sona erecek ilk etabýn ardýndan geçici belge alarak kulüple resmi sözleþme imzalayacak. Bu kursun ikinci etabýnýnda önümüzdeki dönemlerde yapýlacaðý bunun ardýndan Savaþ Bahadýr’ýn UEFA B belgesi alarak resmen kulüp antrenörü olarak sahaya girebileceði belirtildi.

Ç

orum Belediyespor pazar günü sahasýnda oynayacaðý Mardinspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde yaptýðý taktik çalýþma ile sürrüdrü. Çalýþmaya memleketinden yeni dönen kaleci Emrah yorgun olduðu için katýlmadý ve takýmdan ayrý olarak yürüyüþ yaparken sarý kart cezalýsý olduklarý için Mardinspor maçýnda forma giyemeyecek olan Ender ve Eray dünde izinli ol-

duklarý için çalýþmaya katýlmadýlar.

Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ve taktik son bölümde ise tam sahada taktik çalýþma ile sona erdi. Yaklaþýk iki saat süren çalýþmada futbolcularýn hayli istekli olmalarý dikkat çekti. Belediyespor, Mardinspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün saat 13.30’da yapacaðý taktik çift kale maçla sürdürecek.

Hakemi tartaklamaya 11, yumruk atmaya 5 maç ceza!

Ç

Ç

orum Belediyespor’un dün yapýlan çalýþmasý sýrasýnda saha kenarýnda Genel Kaptan Nutettin Tatar ile Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, kaleci antrenörü Habib ve takým kaptaný kaleci Emrah bir süre görüþtüler. Teknik Direktör Gümüþdað’ýn sonradan katýldýðý bu görüþmenin önü-

müzdeki günlerde yapýlacak olan ödemede futbolcularýn cezalarýn kesilmesi olduðu öðrenildi. Belediyespor Yönetimi bu ay futbolculara yapýlacak olan maç baþý ve primleri öderken iç sahada alýnan Yozgat ve Kocaelispor maðlubiyet cezalarýný kestiði bunada futbolcularýn tepki gösterdiði öðrenildi.

orum Futbol Disiplin Kurulu ilginç bir karara imza attý. Ýki örnekleme ile alýnan bu kararýn hangisinin doðru olduðunu sizlerine takdirine sunacaðýz. Sezon baþýnda Fenerbahçe ile Galatasaray arasýnda oynanan Süper Kupa maçýnda hakem Cüneyt Çakýr’ýn elbisesinden tutarak tartaklayan Galatasaray’lý Engin Baytar’a PFDK tarafýndan 11 maç ceza verildi. Diðer örnek ilimiz 1. Amatör Küme’de Ýl Özel Ýdarespor ile Eti Lisesi Gençlikspor takýmlarý arasýnda oynanan maçta Eti Lise-

si’nden Samet Meriç hakeme yumruk attýðý için ceza kuruluna sevk edildi. Verilen ceza 5 maç. Bir tarafta hakemi tartaklamaya 11 maç ceza veren Türkiye’deki futbolu yöneten kurumun verdiði karar diðer tarafta hakeme yumruk atmaktan dolayý ilimiz

ceza kurulunun verdiði 5 maçlýk ceza. Hangi suç aðýr, hagi ceza hafif. Bu noktada akýllara gelen soru þu tartaklanan hakem Cüneyt Çakýr, yumruk yiyen hakem ise Çorum il hakemi olduðu için bu kadar büyük adaletsizlik oluyor. Yorum ve takdir kamuoyunun.

PFDK bu harekete 11 maç ceza verdi

corum hakimiyet  

corum hakimiyet