Page 1

Emniyet Müdürü deðiþti Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 30 ilin emniyet müdürleri deðiþtirildi. 3 yýlý aþkýn süredir Çorum’da görev yapan Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre merkeze alýnýrken, Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü’ne Bitlis Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan atandý.

* HABERÝ 6’DA

Çenesiz’in istifasýnýn yankýlarý sürüyor

8 EYLÜL 2012 CUMARTESÝ

Þehitlerimiz pazar günü geliyor * HABERÝ 6’DA

* HABERÝ 5’DE

Halil Ýbrahim Doðan

Günlük Siyasi Gazete

Jandarma Er Bayram Uluer.

(Ç.HAK:2768)

Necmettin Emre

Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan.

Fiyatý : 40 Kuruþ

Traktörcüler Sitesi’nin temeli, törenle atýldý.

Darýsý açýlýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Oto Galericiler Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, baþkan yardýmcýlarý Ahmet Günder, Ahmet Keçeci ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basýn açýklamasý

Traktörcüler Sitesi’nin temeli, dün düzenlenen törenle atýldý. Traktörcüler Kooperatifi Baþkaný Muherrem Kýrýþ, sitenin 50 yýllýk ihtiyacý karþýlayacaðýný söyledi.

Oto Pazarý yeni yerine taþýnýyor

* HABERÝ 7’DE

Daver Hoca Ordu’da hasret gideriyor

Çorum Belediyesi, oto pazarýný Ankara Yolu üzerinde Oto Galericiler Sitesi yanýna taþýyor. Yaklaþýk 5 dönümlük bir alanda çalýþmalarý sürdürülen Yeni Oto Pazarý yakýn bir tarihte hizmete açýlacak.

Emekli Eðitimci Daver Kolaðasýoðlu uzun yýllar görev yaptýðý ve her yýl yaz mevsimini geçirdiði Ordu’da tanýdýklarý, ahbaplarý ile hasret gideriyor.

* HABERÝ 4’DE

* HABERÝ 2’DE Traktörcüler Sitesi’nin temeli dün protokol ve siyasetçilerin katýldýðý törenle atýldý.

Gönüllü öðrencilere gönülden teþekkür Daver Kolaðasýoðlu

Seyit Tosun

16 köyde enerji kesintisi YEDAÞ’tan yapýlan yazýlý açýklamada, yarýn merkeze baðlý 16 köyde enerji kesintisi yaþanacaðý bildirildi.

* HABERÝ 12’DE

Pitbull çetesi dehþet saçýyor Buharaevler Mahallesi Ýbrahim Çayýrý Baðlarý, köpek dövüþlerinin mekâný haline geldi. Pitbull cinsi köpekleriyle baðlara gelen bazý gençlerin çevreye dehþet saçtýðý bildirildi.

* HABERÝ 10’DA

Oturumun moderatörlüðünü AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu üstlen-

Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü, 'genç eller, gülen yüzler' ve Kur'an kurslarýndan daha fazlasýný öðreniyorum' adlý projelerine gönüllü olarak katýlan üniversite öðrencilerine teþekkür belgesi verdi.

Uslu, ‘Siyaset Müzakereleri’nde AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Sivil Dayanýþma Platformu tarafýndan Düzce Akçakoca Sky Tower Hotel’de düzenlenen “ Siyaset Müzakereleri “ toplantýlarýna katýldý. * HABERÝ 6’DA

* HABERÝ 8’DE

Plan Bütçe Komisyonu’ndan Özel Ýdare’ye tam not

Eðridere bayraklarla donatýldý ‘Özel Ýdare yýl sonu

hedeflerini aþacak’

Afyonkarahisar’da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanýn ardýndan Çorum’daki kuyumcular þehitlere saygý amacýyla Eðridere Çarþýsý’ný bayraklarla donattý.

* HABERÝ 9’DA

Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Baþkaný Nurettin Karaca, Özel Ýdare'nin yýl sonu hedeflerini aþacaðýný ifade ettiði raporunda, yeni bir performans raporu hazýrlanmasý ihtiyacýnýn göz ardý edilmemesi gerektiðinin altýný çizdi. J. Onb. Er Mehmet Burak Kaplan’ýn kuyumculuk yapan babasýnýn dükkanýna iki tane Türk bayraðý asýldý.

* HABERÝ 14’DE

Nurettin Karaca


2

CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Asfalt Þantiyesi kalkacak da, zamaný var… A

nkara Yolu Asfalt Þantiyesi yakýnlarýnda hizmete giren Oto Galericiler Sitesi'nin geçmiþten bu yana bilenen bir derdi var. Sabah araçlarýný yýkayýp teþhire sunan galericiler, Çorum

Belediyesi Belediye Asfalt Þantiyesi'nden çýkan yoðun toz kütlesi nedeniyle baþa dönüyorlar. Yani araçlarý her gün yýkamak zorunda kalýyorlar. Ayrýca insan saðlýðý açýsýndan da riskler oluþuyor.

Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'e þantiye hususunda bölgeyi rahatlatacak bir karar alýp alýnmayacaðýný sordum. Tevafuk olacak ya, Zahir de o sýrada Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný ile mevzuyu görüþüyormuþ. Zahir'in verdiði bilgiye göre, Hitit Üniversitesi kampüs alaný iþaretlenen alandan orta vadede þantiyenin kaldýrýlmasý planlanýyor. Lâkin þu anda kesin bir tarih vermek mümkün deðil. Muhtemelen kampüs temelinin atýlacaðý tarih netleþirken þantiye uygun bir alana nakledilecek, oto galericiler de rahat bir nefes alacak.

Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi 2012 Yýlý Gençlik Projeleri Destek Programý'ndan faydalanan sivil toplum kuruluþu olmayý baþardý.

Ý

10 kent içinden Çorum ÝYC onay almýþ

lim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn 2012 Yýlý Gençlik Projeleri Destek Programý'ndan faydalanmak için baþlattýðý çalýþmayý neticelendirdiðini, taraflar arasýnda proje uygulama sözleþmesi imzalandýðýný Hakimiyet'ten duyurmuþtuk.

Gençlerin boþ zamanlarýný sosyal ve kültürel etkinliklerle doldurmayý hedefleyen projede, sivil toplum kuruluþlarýnýn çalýþmalarý ile yakýndan ilgilenen, katký veren AK Parti Ýstanbul Milletvekili Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk'ýn emeði varmýþ.

Oto Galericiler Sitesi’nde bulunan esnaf Asfalt Þantiyesi’nin taþýnacaðý günü sabýrsýzlýkla bekliyor...

Alper Zahir

Öðrendiðime göre, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn bahse konu projesinden faydalanmak için 10 farklý kent baþvurmuþ. Söz konusu iller arasýn-

abonelerden tahsil edilen kayýp-kaçak

bedeli faturalarda gizlenmeye baþladý.

Elektrik daðýtým þirketleri, son aylarda

YAZ KAMPANYASI Nakit fiyatýna 10 taksit 20 aya kadar da vade imkaný Ankara Mobilya’dan alýþveriþ yapmak bir ayrýcalýktýr.

ÝMALATÇI

ANKARA MOBÝLYA

(Ç.HAK:1610)

Yemek Odasý - Yatak Odasý - Avangart Koltuk Takýmlarý - Oturma Gruplarý - Kanepe - Yaylý Yataklar - Baza ve Aksesuar Çeþitleri - Mutfak Köþe Takýmlarý

MEGA MAÐAZA Tahir DEMÝR

Adres: Uður Mumcu Cad. No: 33 Tel: 213 48 44-212 20 00 Fax: 212 89 75 Gsm: 0 532 352 41 54

Pazar günleri 11.00-18.00 saatleri arasýnda açýðýz.

MÜTEAHHÝTLERÝN DÝKKATÝNE!

(Ç.HAK:2679)

Sýðýnak havalandýrma projelerinde bizimle görüþmeden karar vermeyin. Deneyimli personel, kaliteli iþçiliðimizle hizmetinizdeyiz...

Çepni Mah. Ýnkilap Cad. Kubbeli Sk. No:45 Tel: 0 364 202 02 77 - Faks: 0 364 202 02 78 Gsm: 0 532 596 9720 - web: www.airteshavalandirma.com - e-mail: airteshavalandirma@gmail.com

abonelere gönderdiði faturalarda 'KayýpKaçak Bedeli' bölümündeki tutar kýsmýný boþ býrakýyor. Uygulamayla aboneler, ödediði ve daha önce faturalarda gördüðü kaçak parasýný artýk göremiyor. Enerji yönetiminden bir kaynak, tepkiler sebebiyle bedelin faturalarda gösterilmediðini söyledi. Bir abonenin açtýðý dava üzerine mahkeme daha önce tahsil edilen kayýpkaçak bedelinin iadesine karar vermiþti. Kaçak elektriðin abonelere faturasý geçen yýl 3,33 milyar lirayý bulurken, abonelerin bu parayý geri alabilmesi için tek tek dava açmalarý gerekiyor. Enerji yönetimi, 2011 yýlýnýn baþýndan itibaren elektrik faturalarýnýn maliyet bazlý hesaplamalara göre hazýrlanmasýna karar verdi. Bu çerçevede elektrik daðýtým þirketleri de faturalarda bütün maliyet kalemlerine yer vermeye baþladý. Bütün abonelerden kesilen kaçak elektrik bedeli de, faturalarda 'K.K BEDELÝ' ibaresiyle gösterilmeye baþlandý. Faturada kullanmadýðý elektriðin bedelini gören borcuna sadýk aboneler, elektrik þirketlerine tepki göstermeye baþladý. Bu süreçte 'kayýp-kaçak bedelinin faturalardan gizleneceði' iddialarý gündeme gelirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, vatandaþtan herhangi bir gider kaleminin gizlenmesinin söz konusu olmadýðýný açýkladý.

Ancak daðýtým þirketleriyle bir araya gelen enerji yönetimi, faturalarda kayýp-kaçak bedeline yer verilip verilmeyeceðini þirketlerin kararýna býraktý. Þirketlere 'kayýp-kaçak bedelinin ayrý yazýlmasýnýn tepkilere sebep olduðu' hatýrlatmasý yapýldý. Bunun üzerine þirketler de son aylarda abonelere gönderdiði elektrik faturalarýnda kayýp-kaçak bedeline yer vermemeye baþladý. Þirketler kaçaðýn parasýný faturadaki diðer kalemlere eklemeyi tercih etti. Böylece abonelerin, kullanmadýðý 'kaçak elektriðin' bedelini faturalarda görme imkâný ortadan kalkmýþ oldu. Daðýtým þirketleri ise konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapmadý. Enerji yönetiminden bir kaynak, elektrik faturalarýnda kayýpkaçak parasýnýn görülmesi üzerine abonelerden büyük bir tepki alýnmaya baþlandýðýný kaydetti. Kaynaða göre, daha önceden de var olan bir uygulamanýn ayrýntýlý faturayla görülmeye baþlanmasý, abonelerde çalýnan elektriðin parasýný haksýz yere ödediði düþüncesine yol açtý. Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ýn TBMM'de verdiði "2011'de kayýpkaçak sebebiyle tüketicilerden fazladan yapýlan tahsilat miktarý" konusundaki soru önergesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz cevaplandýrmýþtý. Yýldýz, "2011 yýlýnda elektrik tarifelerinin belirlenmesinde 3,33 milyar lira kayýp-kaçak maliyetinin dikkate

Bir þehirde herþeyin yolunda gitmesi, kentin büyüyüp geliþmesi, güzelliklerin artmasý, yanlýþlýklarýn, haksýzlýklarýn önüne geçilmesi sivil toplum kuruluþlarýnýn güç kazanmasýyla olabilir. Siyaset ve kamu otoritesi milletin verdiði gücü, sivil toplum kuruluþlarýný arka planda býrakarak deðil, onlara güç vererek kullanmalý. Her sivil kuruluþ da, toplam fayda için çalýþmalý, gerek siyaset gerek kamu gücünü harekete geçirecek çaba içinde olmalý, ortaya çýkacak gücü hitap ettiði kesime, topluma, yaþadýðý þehre karýnca kararýnca katkýya dönüþtürmeli...

E

mekli Eðitimci Daver Kolaðasýoðlu uzun yýllar görev yaptýðý ve her yýl yaz mevsimini geçirdiði Ordu’da tanýdýklarý, ahbaplarý ile hasret gideriyor. Ordu’da bulunduðu süre içerisinde meslektaþlarýyla görüþen Daver Kolaðasýoðlu’nun ziyaretleri Ordu’nun yerel gazetelerine haber oldu. Daha önce Ordu Olay Gazetesi’ni ziyaret eden Kolaðasýoðlu, 1978-79 yýllarýnda Ordu Ulubey Lisesi’nde öðretmenlik yaptýðý dönemde öðrencisi olan Ordu Belediye Baþkaný Seyit Torun ile makamýnda görüþtü. Kolaðasýoðlu’nun ziyareti Ordu’nun yerel gazetesi Tribün’de birinci sayfadan veril-

(Ç.HAK:768)

lektrik parasýný düzenli ödeyen

ÝYC'nin gençler adýna yaptýðý anlamlý çalýþmadan yola çýkarak þunlarý söylemek mümkün:

Daver Hoca Ordu’da hasret gideriyor

Kayýp-kaçak bedelinde gizli iþlem E

da Çorum ÝYC'ye onay verilmiþ. Gençlere hitap eden projeye 184 bin lira bütçe öngörülmüþ.

Daver Kolaðasýoðlu, öðrencisi olan Ordu Belediye

Baþkaný Seyit Torun ile makamýnda görüþtü


www.corumhakimiyet.net

CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

3


4

CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Hayrettin Karaman

Doðru adres

Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Oto Galericiler Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, baþkan yardýmcýlarý Ahmet Günder, Ahmet Keçeci ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basýn açýklamasý yaptý.

Oto Pazarý yeni yerine taþýnýyor Ç

orum Belediyesi, oto pazarýný Ankara Yolu üzerinde Oto Galericiler Sitesi yanýna taþýyor. Yaklaþýk 5 dönümlük bir alanda çalýþmalarý sürdürülen Yeni Oto Pazarý yakýn bir tarihte hizmete açýlacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Oto Galericiler Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, baþkan yardýmcýlarý Ahmet Günder, Ahmet Keçeci ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptýðý basýn açýklamasýnda, yeni oto pazarýnýn önemini vurguladý. Yeni oto pazarýnýn hali hazýrda kurulan oto pazarýna göre pek çok açýdan avantaj saðladýðýna dikkat çeken Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Mevcut oto pazarý þehir içi trafiðinde karmaþa oluþturuyordu. Bir düzensizlik hakimdi. Ankara Yolu üzerinde Oto Galericiler Sitesi yanýnda çalýþmalarý devam eden oto pazarý tamamlandýðýnda þehrimiz modern bir oto pazarýna kavuþmuþ olacak. Mevcut oto pazarý ile birlikte araba alým satýmýnda yaþanan karmaþa ortadan kalkacak. Daha düzenli hale gelecek. Yeni oto pazarýnýn etrafýnýn tellerle çevrili olmasý da büyük avantaj saðlayacak. Bunlarýn yanýnda Ankara Yolu üzerinde olmasý nedeniyle kolay ulaþý-

labilir ve merkezi konumda bulunmasý nedeniyle hemþehrilerimiz oto pazarýna gelip giderken sýkýntý yaþamayacaklar" dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Oto Galericiler Derneði yöneticilerinin kendileriyle uyumlu çalýþmalarý nedeniyle de dernek yöneticilerine teþekkür etti. Oto Galericiler Derneði Baþkaný Fahri Yandýk ise, yaptýðý konuþmada yeni oto pazarý için kendilerine yer tahsisinde bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'a kendilerine gösterdikleri kolaylýklar nedeniyle teþekkür etti. Fahri Yandýk, mevcut oto pazarýnýn þehir içerisinde kalmasý nedeniyle oto pazarýnýn kurulduðu günlerde þehir içi trafiðinde sýkýþýklýklarýn meydana geldiðini, pazarýn yeni yerine taþýnmasýyla þehir içi trafiðinde de önemli rahatlamalar meydana geleceðini söyledi. Dernek Baþkan Yardýmcýlarý Salih Günder ve Ahmet Keçeci de tüm oto galericilerinin birlik olmasý gerektiðini belirterek, yeni oto pazarýnda araba alým satýmý esnasýnda oto pazarýnda yapýlan iþlemlerden ücret almayacaklarýný belirtti.

Oto Galereciler Derneði, Çorum Belediyesi’ne teþekkür etti.

Polisten gazetecilere darbeye dayanýklý þapka nkara Emniyet Müdürlüðü, toplumsal olaylarda A eylemcilerden ayýrt edilebilmeleri için gazetecilere darbelere dayanýklý þapka daðýttý Ankara Emniyet Müdürlüðü, toplumsal olaylarda kendilerini koruyabilmesi ve eylemcilerden ayýrt edilmesi için gazetecilere darbelere dayanýklý þapka daðýttý. Emniyet Genel Müdürlüðü

Güvenlik Dairesi Baþkanlýðý, tarafýndan temin edilen þapkalar, emniyet yetkilileri tarafýndan gazetecilere daðýtýldý. Üzerinde, 'basýn' ve 'press' yazýlý renkli þapkalar gazetecilerin eylemlerde atýlan maddelerden korunmasýna yardýmcý olacak. Ýçinde sert plastik bir bölüm bulunan þapkalarýn, gazetecilerin gösterilerde fark edilmesini de saðlayacak. Dünya Bülteni

Servis þoförlerine uyarý

Yaklaþýk 5 dönümlük bir alanda çalýþmalarý sürdürülen Yeni Oto Pazarý yakýn bir tarihte hizmete açýlacak.

T

ürkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Baþkaný Fevzi Apaydýn, okul öncesi, Ýlköðretim, ortaöðretim ve liselerin 2012-2013 eðitim ve öðretim yýlýna baþlamasý sebebiyle tüm servis þoförlerini uyardý. Þoför odalarýna ayrý ayrý genelge göndererek servis araç þoförlerini yeni kurallar konusunda bilgilendiren Apaydýn, kurallara harfiyen uyulmasýný istedi. Genelgede tüm sürücülerin kurallara harfiyen uymasýný isteyen TÞOF Baþkaný Apaydýn, "Ailelerin mutluluk kaynaðý ve ülkemizin geleceðinin garantisi olan çocuklarý, evlerinden okullarýna, okullarýndan evlerine taþýmakla görevli ve sorumlu olan siz þoför meslektaþlarýmýn dikkatlerinizi bir kez daha çekmek istiyorum. Unutmayýnýz ki, sizlerin kýlýk kýyafetleriniz, hal ve hareketleriniz, konuþmalarýnýz, araç kullanma ve trafik kurallarýna uyma alýþkanlýklarýnýz, çocuklar tarafýndan dikkatle izlenmekte ve örnek teþkil etmektedir. Yani sizler, çocuklarý okullarýna ve evlerine güvenli þekilde götürüp getirmekle sorumlu olduðunuz kadar onlara her bakýmdan iyi örnek de olmak zorundasýnýz." dedi. Okul Servis Araçlarý Hizmet Yönetmeliðinin sürücüler için öngördüðü þoförlük yapma þartlarýný bir kez daha hatýrlatan Apaydýn, kurallarý þöyle sýraladý: "Otobüs türü servis aracý kullanacak þoförlerin en az üç yýllýk E sýnýfý sürücü belgesine, minibüs türü servis aracý kullanacak þoförlerin ise en az 5 yýllýk B sýnýfý sürücü belgesine sahip olmalarý gerekmektedir. En önemlisi bu araçlarda þoförlük yapanlarýn son 5 yýl

içerisinde, bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarýna karýþmamýþ ve alkollü olarak araç kullanma ve hýz kurallarýný ihlal nedeniyle, sürücü belgelerinin birden fazla geri alýnmamýþ olmasýnýn yaný sýra Mesleki Yeterlilik Belgesine (SRC) sahip olmalarý gerekmektedir." Servis aracý sahibinin, 22 yaþýnda en az lise mezunu bir kiþiyi rehber personel olarak araçta görevlendirmesi gerektiðinin altýný da çizen Apaydýn, "Okul servis araçlarýnýn arkasýndaki Sarý-Siyah Kuþak'ýn ve öðrenci indirip bindirirken yakýlacak 'DUR' ýþýðýnýn standartlara uygun olarak çalýþýr durumda bulundurulmasý gerekmektedir. Bununla birlikte, öðrencilerin kolayca yetiþebileceði camlarýn ve pencerelerin sabit olmasý þart. Okul Servis Araçlarýnda, kapýlarýn þoför tarafýndan açýlýp kapatýlacaðý þekilde otomatik veya mekanik sistemde olmasý, kapýlarýn açýk veya kapalý olduðunu gösteren iþaret bulunmalý. En önemlisi bu servis araçlarýnýn yýllýk periyodik muayenelerinin yanýnda, her 6 ayda bir bakým ve onarýmlarýnýn yapýlmasý mecburiyeti olmakla birlikte bu araçlarýn 12 yaþýndan daha yaþlý olmamalý. Her öðrenci için bir Emniyet Kemeri bulundurulmalý ve rehber personel öðrencilere emniyet kemerlerini baðlamalarý konusunda yardýmcý olmalýdýr. Öðrencilere iyi örnek olma bakýmýndan ise Öðrenci taþýma sýrasýnda, görüntü ve müzik sistemleri kullanýlmayacak. Þoförler her ihtimale karþý kaza halinde ilk yardým tekniklerini uygulamasý gerektiðinden ilkyardým eðitimi almalarý gerekmektedir." diye konuþtu.

Bir yazýmda þöyle demiþtim: 'Mezhepçilik ve mezhebî siyaset ümmeti parçalar, birbirine düþürür ve tüketir. Mezhepçilik yerine -her grubun farklý mezhep inançlarýný kendilerine býrakýp- ortak Ýslam imanýnda kardeþ olmaya bakmak gerekiyor.' Bu yazýyý eleþtiren bir yazar benim adresimin yanlýþ olduðuna iþaret ederek doðru adresin Ahmed el-Katib, Hüseyn Fazlullah olduðunu yazdý. Þöyle diyordu: 'Dolayýsýyla Þia'ya yaklaþma adýna atýlacak her adýmýn bizi götüreceði nokta din anlayýþýnda çoðulculuktan baþkasý deðil! Tabii ümmeti Þiileþtirme politikalarýnýn etkisinden tam anlamýyla koruyabilirsek!.. Bir yanda 'mezhepçilik' diye yaftalanan tavýr, diðer yanda ondan kurtulmak adýna sergilenen 'çoðulculuk' durumu. Bu ikisinin ortasý yok mu? Elbette var. Ayetullah Fadlullah gibi, Ahmed el-Kâtib gibi saðduyulu Þiilerin sesi. Onlardan önce Ýmam Zeyd'in çizgisinde kristalleþen ideal tavýr. Dolayýsýyla Ýmamî Þiiliðe zeytin dalý uzatanlar, gerçekçi hareket etmek istiyorsa adres olarak burayý göstermeli.' Birkaç yazýda bu iki zatýn, 'mezhepçilik parçalar, herkesin mezhep inancýný kendine býrakalým, hak dinin mezhepler arasýndaki ortak noktalarý üzerinde kardeþlik ve birlik kuralým' þeklinde özetleyebileceðim düþünce ve teklifimi destekleyen sözlerini nakledeceðim. Benim katýlmadýðým görüþleri de var, onlara da iþaret edeceðim. Peþinen þunu kaydedeyim: Ben ne mezhep inancý bakýmýndan Þîa'ya yaklaþma ne de dînî çoðulculuk peþindeyim. Peþin hüküm ve kanaatler anlayýþ kabiliyetine zarar vermedikçe benim maksadýmý anlamak çok kolaydýr: Herkesin mezhebi kendine, mezheb konularýný tartýþmaya açarsak þimdiye kadar olduðu gibi kýyamete kadar da sürer ve bir sonuca ulaþamayýz. Halbuki bütün mezheb, cemaat, tarikat ve meþrebleriyle Ýslam'a ve Müslümanlara düþman olanlar karþýsýnda Müslümanlarýn (mezheplerin deðil, Müslümanlarýn) birliðine ihtiyacýmýz var. Bu birliði nasýl oluþturabiliriz? Ýþte düþünce ve hareketimizi bu dava üzerinde yoðunlaþtýralým. 'Dinî çoðulculuk' üzerinde duran da ben deðilim, doðru adres diye gösterilen Ahmed el-Katib. Aþaðýda bunu açýkça görecek ve okuyacaðýz. Ahmaed Kâtib Þîî-Ca'ferî medreslerinde okumuþ, Irak, Kuveyt ve Ýran'da Þîî medrselerde (havze) hocalýk yapmýþ, halen Lonrda'daki Medeniyetlerarasý Diyalog Cemiyeti'nin baþkanlýðýný yapan bir zat. Gelenekleþmiþ Þîî mezhebi kurallarýný eleþtirdiði için birçok meþhur Þîî-Ca'ferî alim tarafýndan sert bir þekilde eleþtirilmiþ, 'cahil, sapkýn hatta münkir' olduðu ileri sürülmüþtür. Bana göre, Þîî mezhebinin olmazsa olmaz kurallarýný tartýþmaya açmakla -Ýslam birliði, farklý mezheplere mensup Müslümanlarýn kardeþliði... davasýbakýmýndan uygun olmayan bir yola girmiþtir. O bunu, Sünnîlere yaklaþayým diye de yapmamýþtýr; çünkü Sünnîleri de sert bir þekilde eleþtiriyor. Ama kendi -belki eskimezhebine mensup kiþilerle arasýnda tamiri güç bir yarýk açmýþtýr. Tenkitleri yüzünden Sünnîlere de yaranacaðýný sanmýyorum Onun sözlerini gelecek yazýda nakledelim.

Seçim 27 Ekim’de AK

Parti, Mart 2014'te yapýlmasý gereken yerel seçimlerin Ekim 2013 tarihine alýnmasý için Meclis'te bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. Önceki gün MHP yöneticileriyle 27 Ekim 2013 tarihinde anlaþan AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Canikli, bu öneriyi dün anamuhalefet partisine götürdü. CHP Genel Merkezi'ne giden Canikli'yi Grup Baþkan vekilleri Muharrem Ýnce ve Emine Ülker Tarhan karþýladý. 45 dakika süren görüþmede Ýnce ve Tarhan, seçimlerin öne alýnmasýna karþý çýkmadý ancak tarihe itiraz ederek 3 Kasým teklifinde bulundu.

CHP, 3 Kasým önerisinde bulundu

Muharrem Ýnce, görüþmeden sonra yaptýðý açýklamada 2013 yýlý Ekim ayýnýn 27'sinin pazar, 29'unun da Cumhuriyet Bayramý olduðunu belirterek, "Arada 28'i kalýyor. Ýnsanlar tatili belki birleþtirebilir. O yüzden 3 Kasým'ýn daha uygun olacaðýný söyledik.'' dedi. 'Bir süredir AK Parti ile MHP arasýndaki mahcup birlikteliðin koalisyon ortaklýðýna dönüþtüðünü' iddia eden Ýnce, anamuhalefet olarak seçime en hazýrlýklý parti olduklarýný öne sürdü. Ýnce, "Seçimden kaçtýðýmýz falan yok. Ýstiyorsanýz hemen yapalým." dedi. AK Parti ile MHP'nin pek çok konuda olduðu gibi bu konuda da anlaþtýðýný ifade eden Ýnce, "Biz o metne imza atmayacaðýmýzý ama destekleyeceðimizi söyledik. Seçimden hiçbir korkumuz yok." diye konuþtu. Ýnce, gazetecilerin sorusu üzerine, Anayasa deðiþikliði teklifine Genel Kurul'da kabul oyu vereceklerini söyledi. Canikli ise kasýmda bazý bölgelerde kýþ þartlarý oluþmaya baþladýðýný, 'yerel se-

çimlerin mart ayýndan sonbahara alýnmasýnýn en önemli nedeninin seçim sürecinin aðýr kýþ þartlarýndan kurtarýlmasý' olduðunu hatýrlattý. Ancak öneriyi yine de MHP Grup Baþkan Vekili Oktay Vural'la müzakere edeceðini bildirdi. Nurettin Canikli, daha sonra MHP Grup Baþkan Vekili Oktay Vural ile bir araya geldi. Görüþmeden CHP'nin 3 Kasým önerisine destek çýkmadý. Ýki parti, daha önce belirledikleri 27 Ekim 2013 tarihinde mutabakata vardý. Oktay Vural, görüþmeden sonra "Milletimize hayýrlý uðurlu olsun. Demokrasi çalýþýyor, millet egemenliði iþleyecektir. Bu konuda ortak bir iradeyle TBMM'de anayasa deðiþikliðinin gerçekleþtirilmesi için adým atmaya prensipte mutabakata vardýk. Dokunulmazlýk konusunu gündeme getirdim. Ýki maddelik deðiþiklik yapalým dedim." ifadelerini kullandý. Vural, tek maddelik teklife dokunulmazlýklarýn girip girmeyeceðine iliþkin sorularýna "Çok zannetmiyorum öyle bir eðilim almadým" karþýlýðýný verdi.

Kanun deðiþikliði de gerekebilir

AK Parti ve MHP görüþmesinde tek maddelik anayasa deðiþikliðinden sonra bir kanun deðiþikliðinin de gerekebileceði üzerinde duruldu. Mahallî Ýdareler Seçimi Kanunu'nda yer alan, "Mahallî idareler seçimleri beþ yýlda bir yapýlýr. Her seçim döneminin beþinci yýlýndaki 1 Ocak günü seçimin baslangýç tarihidir. Ayný yýlýn mart ayýnýn son pazar günü oy verme günüdür." maddesindeki ocak ve mart aylarýnýn deðiþtirilmesi gerektiði kaydedildi. Hukukçularla yapýlacak deðerlendirme sonrasýnda bir yasa deðiþikliði yapýlýp yapýlmayacaðýna karar verilecek.


CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Çenesiz’in istifasýnýn yankýlarý sürüyor ‘Star TÜSÝAD’ý susturdu’

E

ce Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz’in TÜRKONFED baþkanlýðýndan istifasýnýn geri planýna iliþkin haberler devam ediyor. Star Gazetesi 4 Eylül tarihinde Patronlar Kulübü olaak bilinen TÜSÝAD’ýn Anadolu giriþimcilerinin bir araya gelerek kurduðu TÜRKONFED’i vesayet altýna almaya çalýþtýðýna yönelik haberinin ardýndan dün de Sabah’ta bir haber çýktý. “Star TÜSÝAD’ý susturdu” baþlýklý haberde, Star gazetesinin üst üste yaptýðý haberine Patronlar Kulübü’nden ses çýkmadýðý ifade edildi. Haberde TÜRKONFED

Ý

Baþkanlýðý’ndan istifa eden Erdem Çenesiz’in mektubundan da alýntýlarak yapýlýrken, Dernekte güç kavgasýnýn 6 aydýr sürdüðü, Çenesiz’in derneðin baðýmsýz, tarafýsýz, gönüllülük, esaslý bir sivil toplum kuruluþu olmasý için çaba gösterdiði vurgulandý. Devamýnda, “Kulislerde Çenesiz’in federasyonun yönetiminde bulunan TÜSÝAD’ýn baþkan yardýmcýsý Muharrem Yýlmaz’ýn baskýlarý nedeniyle istifa ettiði konuþulmaya baþlandý. Eski baþkan da istifa mektubunda ciddi iddialarda bulundu.” denildi.

Dünyanýn en büyük bot ihalesini aldýlar

ngiliz Savunma Bakanlýðý tarafýndan açýlan ciro bazýnda dünyanýn en büyük askeri bot alým ihalesini bir dönem Çorum’da da yatýrýmý bulunan Yakupoðlu Tekstil ve Deri Sanayi A.Þ (YDS) kazandý. 80 milyon dolarlýk ihalede 47 firma arasýnda öne çýkarak Ýngiltere ordusunun resmi tedarikçisi olmaya hak kazanan YDS, 4 yýl boyunca yaklaþýk 300 bin çift botu Ýngiltere ordusu için üretecek. Edinilen bilgiye göre, Ýngiliz Savunma Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen ihaleye dünya çapýnda alanýnda uzman 47 firma katýldý. Ýhale, dünyanýn ciro bazýnda en büyük askeri bot alým ihalesi olarak önem taþýyor. Ýhale kapsamýnda ilk aþamada firmalarýn kapasite, üretim kabiliyeti, Ar-Ge kabiliyeti, finansal yeterlilik, tedarik zinciri gücü gibi özellikleri baz alýnarak 33 firma elendi. Baþarýlý olan 14 firmadan, soðuk iklim, çöl ve zor doða koþullarýna uygun bot numuneleri hazýrlamalarý istendi. Yaklaþýk 2 yýl boyunca Kolombiya, Norveç, Afganistan gibi ülkelerde yapýlan

Erdem Çenesiz

yürüyüþ ve kullaným testleri sonucunda ürünleri baþarýlý olan YDS, Ýngiltere ordusunun resmi tedarikçisi olarak seçildi. YDS bundan sonraki 4 yýl boyunca 300 bin çift botu Ýngiltere ordusu için üretecek. YDS Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Yakupoðlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, dünyanýn birçok bölgesinde operasyon yapan Ýngiliz askerlerin botlarýný bundan böyle bir Türk firmasýnýn üreteceðini, bunun gurur verici bir geliþme olduðunu söyledi.

Çenesiz’e tebrik mailleri yaðýyor

T

''Ýhale için 2 yýl hazýrlandýk''

Bu ihale için 2 yýl boyunca çalýþtýklarýný ifade eden Yakupoðlu, ''Özveri ve yoðun çalýþma sonunda, dünyanýn cirosal anlamda en büyük askeri bot alým ihalesinden baþarýlý bir sonuç aldýk ve Ýngiltere ordusunun tedarikçilerinden biri olmaya hak kazandýk'' dedi. Ýngiliz ordusunun, ABD ordusu gibi dünyanýn hemen hemen her bölgesinde bulunduðuna dikkati çeken Yakupoðlu, ''Ýngilizler, bizim botumuzu fiyatýn ucuz

Ece Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz’in TÜRKONFED baþkanlýðýndan istifasýnýn geri planýna iliþkin haberler devam ediyor.

YDS, 4 yýl boyunca yaklaþýk 300 bin çift botu Ýngiltere ordusu için üretecek. teknolojiye dünyada dünyanýn en çok tercih olmasýndan deðil, sadece bir kaç firma edilen teknik bot ürünlerimizin yüksek sahip. Teknolojimiz, markasý olma yolundaki kalite ve yüksek hedeflerine bir adým sunduðumuz kalite, teknoloji içermesi daha yaklaþmýþ fiyatýmýz ve hýzýmýz, bu nedeniyle tercih etti. olduklarýný belirtti. ihaleyi kazanmamýzda Ýhale sürecinde en büyük faktörler oldu. dünyadaki onlarca ODTÜ ile Önümüzdeki dönemde firmadan 100'er çift yaptýklarý iþbirliði teslimatlar baþlayacak. numuneler aldýlar ve sayesinde yüksek Zaten biz Avrupa'daki bunlar deðiþik iklim kaliteli ürünler ortaya diðer ordulara iþ koþullarýnda denendi. çýkardýklarýný ifade eden yapýyoruz ama en Finale kalanlar Yakupoðlu, þöyle büyük çaplý ihale yarýþmaya girdi'' dedi. konuþtu: olduðu için bu ihale Yakupoðlu, bu ''Bizim farklý. Hedefimiz, baþarý ile YDS olarak, kullandýðýmýz dünyanýn en iyi bot üreticisi olmak.''

''Avrupa'nýn en büyük bot üreticisi konumuna ulaþtýk''

Ýhale, dünyanýn ciro bazýnda en büyük askeri bot alým ihalesi olarak önem taþýyor.

Yakupoðlu, þu anda Avrupa'nýn bot pazarýnýn yüzde 10'ununa hakim olduklarýný, 5 yýl içinde 3'te 1'ine hakim olmayý amaçladýklarýný kaydetti. YDS'nin yýllýk 4 milyon üretim kapasitesi ile 'Avrupa'nýn en büyük asker ve polis bot üreticisi konumuna ulaþtýðýný anlatan Yakupoðlu, Umman'dan Afganistan'a, Þili'den Kazakistan'a 25 ülke ordusuna bot ihraç ettiklerini belirtti. Yakupoðlu, askeri botlar dýþýnda polis, iþ güvenliði ve motorcu botu üretimi de

ÜRKONFED eski Baþkaný Erdem Çenesiz’e isitfasýnýn ardýndan çok sayýda tebrik telefonu ve elektronik posta geldiði bildirildi. Star gazetesinin haberine göre, TÜRKONFED eski Baþkaný Çenesiz’in TÜSÝAD vesayetine tepki olarak istifa etmesi Anadolu iþadamlarýndan büyük destek aldý. Haber þöyle: “Çenesiz “Bir daha aday olmayacaðým. Ama binlerce tebrik maili ve telefonu aldým” dedi. Star’ýn ‘TÜSÝAD iþtahý’ baþlýðýyla Çenesiz’in ‘TÜSÝAD’ýn kurumda oluþturmaya çalýþtýðý vesayeti reddemesi nedeniyle

aldýðý kararý yazmasýnýn ardýndan hem Baþkan Çenesiz hem de halen TÜRKONFED’te Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýlýðýný görevini yürüten Sýtký Þükrüer binlerce teþekkür maili yaðdý. Çenesiz, STAR’a yaptýðý açýklamada haber sonrasý hem telefonla hem de maille binlerce kiþinin aldýðý karar nedeniyle kendisini tebrik ettiðini söyledi. Çenesiz, hatta üretim merkezinin bulunduðu Çorum’da gazetenin daðýtýldýðýný da belirterek “Bunu ben daðýtmadým. Haberim de yoktu. Muhtemelen yaptýðýmýz çalýþmalarý beðenen

iþadamlarý arkadaþlar bu hareketin bir örnek olmasý için geniþ kitlelere yayýlmasýný istediler” diye konuþtu. TÜRKFONDED Baþkaný Yardýmcýsý Sýtký Þükrüer de, ‘binlerce’ tebrik maili aldýðýný ve TÜSÝAD’ýn vesayet kurmasýný eleþtiren Anadolu merkezli iþadamlarýnýn kurumlarýna sýký sýkýya sarýldýklarý mesajýný verdiklerini’ söyledi. Çenesiz’den sonra baþkan olan Süleyman Onatça’yý tanýdýklarýný belirten Þükrüer, STAR’ýn marttaki genel kurulda yapýlacak seçimde yeni bir adayýn çýkma ihtimali sorusunu ise “Yeni aday da çýkabilir.

Mevcut baþkan da olabilir. Onatça, Adanalý’dýr. Anadolulu bir iþadamýdýr” dedi. TÜRKONFED’in yeni Baþkaný Onatça ise sorularýmýza yanýt vermedi ancak baþkan seçildikten sonra TÜRKONFED internet sitesinde yayýnlanan açýklamasýnda baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk vurgusu yapýldý. Onatça “Konfederasyon asýl gücünü tarafsýzlýk, baðýmsýzlýk ve þeffaflýk ilkelerinden alýyor. Ýþ dünyasýnýn genel ve güncel sorunlarýnýn ilgili kesimlere çözüm önerileriyle birlikte aktarýlmasý görevini en iyi þekilde yerine getireceðiz” dedi.

BAÞSAÐLIÐI

Mustafa-Arif Balým

’ýn babalarý

Seydi Balým

’ýn

vefatýndan dolayý üzüntüm büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim.

Kadir Sol

Ýlkadým Basýmevi


6

CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Emre Merkez’e, Doðan Çorum’a orum Emniyet Müdürü deðiþti. Emniyet Müdürleri Kararnamesi Ç ile 30 ilin emniyet müdürleri deðiþti-

rildi, 3 emniyet genel müdür yardýmcýsý atanýrken, 13 emniyet müdürü merkeze alýndý. 3 yýlý aþkýn süredir Çorum’da görev yapan Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre merkeze alýnýrken, Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü’ne Bitlis Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan atandý. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý.

Necmettin Emre

Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim DOÐAN; 1962 yýlýn-

da Kahramanmaraþ-Andýrýn’da doðdu. 1987 Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra Emniyet Genel Müdürlüðü kadrosunda Komiser Yardýmcýsý ola-

rak göreve baþladý. Sýrasýyla Ankara Emniyet Müdürlüðü, Elazýð Zülfü Aðar Polis Okulu Müdürlüðü ve son 12 yýl süreyle de Bursa Emniyet Müdürlüðü kadrosunda deðiþik birimlerde görev yaptý. Mesleki ve kiþisel geliþime yönelik konularda yurt içi ve yurt dýþýndan çok sayýda sertifika sahibi olan Doðan, 1990-1991 yýllarý arasýnda yabancý dil kursu ve mesleki Halil Ýbrahim Doðan çalýþmalarda bulunmak üzere bir yýl süreyle Almanya'da bulundu. Görev yaptýðý süre içerisinde baþarýlý çalýþmalarý nedeniyle çok sayýda takdirname ve maaþ taltifi ile ödüllendirildi. 2 yýlý aþkýn süredir Bitlis’te görev yapan Doðan, evli ve üç çocuk babasý.

Uslu, ‘Siyaset Müzakereleri’nde AK

Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Sivil Dayanýþma Platformu tarafýndan Düzce Akçakoca Sky Tower Hotel’de düzenlenen “ Siyaset Müzakereleri “ toplantýlarýna katýldý. 6-7 Eylül 2012 tarihleri arasýnda iki gün süren toplantýda katýlýmcýlar tarafýndan 15 dakikalýk sunumlar etrafýndan müzakereler yapýldý. Uzman konuþmacýlar, Osman Can, Bekir Berat Özipek, Ergün Yýldýrým’ýn katýldýðý ilk oturumda ‘Türkiye’nin demokrasi perspektifi ve gelecek öngörüleri ýþýðýnda demokratikleþme için somut adýmlar’ konusu ele alýndý. Ýkinci oturumun moderatörlüðünü AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu üstlendi. ‘Türkiye’nin dýþ politika vizyonu ve gelecek öngörüleri’ konulu sunumu Ufuk Ulutaþ yaptý. Toplantýnýný son oturumunu Öznur Çalýk yönetti. ‘Hükümet sistemleri ve baþkanlýk sistemi’ konulu sunumu Osman Can ve Ergün Yýldýrým yaptý. Sivil Dayanýþma Platformu tarafýndan Akçakoca SKY TOWER Otel’de düzenlenen seminere katýlan 25 milletvekili ve 10 akademisyen, Türkiye’nin gündemindeki konularý deðerlendiriyor. Toplantý hakkýnda bilgiler veren AK Parti Düzce Milletvekili Osman Çakýr, “Sivil Dayanýþma Platformu’nun yaptýðý çalýþma sonrasý çeþitli illerde toplantýlar düzenlendi. Biz de Akçakoca’da olmasý için talepte bulunduk. 4 ayrý oturum yaptýk. 25 civarýnda milletvekili var, akademisyenler var, idareci arkadaþlar var. 3 konu üzerinde tartýþacaðýz. Demokratikleþme, dýþ iliþkiler ile baþkanlýk ve yönetim sistemi ile ilgili tartýþacaðýz. Buradaki amacýmýz belli bir vekil gurubu olarak alanýnda iyi yetiþen akademisyen arkadaþlardan konu ile ilgili bilgiler almak ve müzakere etmek istedik. Bu 3. toplantý. Fikir daðarcýðýmýzý geliþtirmek ve konu-

lara saðlýklý bakabilmek istedik” dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Saim Uslu, Türkiye gündemi hakkýnda açýklamalarda bulundu. Uslu, Türkiye’nin her geçen gün daha demokratik bir ülke haline geldiðini söyledi. Akçakoca’da yapýlan toplantýya katýlan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Saim Uslu, toplantý hakkýnda çeþitli bilgiler verdi. Uslu, “25 kadar milletvekili arkadaþ, akademisyen, yazar, çizer, düþünür ve STK temsilcisi ile Türkiye’nin siyasi perspektifleri ve demokratikleþme konularýný tartýþmaya geldik. Ýlk ve son toplantýmýz deðil. Sivil Dayanýþma Platformu, geçmiþte kalan yada parti kapatma süreçlerinde ciddi eylemler ortaya koymuþ ve kamuoyunu örgütlemiþ platformdur. Bu platform bir anlamda zihinsel mutat çalýþmasý yaþamaktadýr. Farklý görüþler, farklý sosyal aidiyetler konularýný tartýþmaktadýr. Gündemimizde 3 farklý konu var Bir anlamda zihin jimnastiði yapmýþ olacaðýz. Neler yaptýðýmýzý ve eksik yaptýklarýmýzý göreceðiz. Modern, siyasi anlayýþýna uygun bir yaklaþým. Farklý ideolojilerin, farklý görüþlerin sentezini çýkaracaðýz. Toplumsal uzlaþmaya katký saðlayacaðýz” dedi.

"TÜRKÝYE ZOR BÝR DÖNEMDEN GEÇÝYOR"

Uslu, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiðini ifade ederek, “Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Buraya geldikten sonra son dakika olarak Afyon’daki konuyu öðrendik. Vahim bir olay yaþandý ve 25 kardeþimiz hayatýný kaybetti. Son derece üzücü bir durum. Hayatýný kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyorum. Yaralýlara geçmiþ olsun diyorum. Her gün yeni bir þehit haberi alýyoruz. Aslýna bakýldýðýnda bizim toplantýmýz bununla alakalýdýr. Biz siyasi bir çözüm olarak ne üretirizin çabasý içindeyiz. Ölen, öldüren, vuran, vurulan, pusu kuran, pusuda þehit

Oturumun moderatörlüðünü AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu üstlendi.

düþen bu insanlarýn hepsi bizim insanýmýzdýr. Bir barýþ iklimi oluþturacak siyasal çözüm, demokratik dönüþüm nasýl gerçekleþtirilir? Demokrasiye kasteden, demokratik çözümlere karþý çýkan siyasi çözümlerin ötesinde, kan, kaos ve göz yaþýndan medet uman bir siyasi anlayýþ varsa bu anlayýþa karþý bizim getireceðimiz çözümlerin anlamý yok. Bu sefer devletin ve hukukun meþru ve legal yönü öne çýkar. Orada güvenlik tedbiri alýnýr ve kurumlar gereðini yapar. Demokratik çözüme yönelik düþünce ve sözleri peþin bir yükümle ret edemeyiz. Bu demokratik olgunluða uygun düþmez. Biz bu vahim olaylar yaþanmasýn diye devleti dönüþtürme, sistemi dönüþtürme, siyaseti etkin kýlma noktasýnda nasýl veri elde ederizin çabasýndayýz” ifadelerini kullandý.

"EVET TÜRKÝYE DEMOKRATÝKLEÞÝR"

Milletvekili Uslu, Türkiye’nin her geçen gün demokratikleþtiðini vurgulayarak, “Evet Türkiye demokratikleþir. Geçmiþte hayal bile ede-

mediðimiz birçok konuda reform ve devrim niteliðinde deðiþiklikler oldu. Bir general baþbakanla ilgili hakaret etme hakkýný kendinde görürken ya da seçilmiþleri beðenip beðenmeme imtiyazýný görenlerin Türkiye’sinden gelenleri görüyoruz. Baþbakaný karikatürize eden albay mahkum edildi. Hukuk dün bazý duvarlarýn arkasýna, bazý rütbelere, bazý kurumlara iþlemiyordu. Þimdi Türkiye’de kimse hukuktan muaf deðil. Türkiye yeniden kuruluyor. Düþünceler görüþler anlamýnda yeniden kuruluyor. Siyaset vesayet altýndaydý. Sivil siyaset vesayeti ret eden ve hayata geçiren bir konuma gelmiþ oldu. Bunun dýþýnda da demokratikleþme adýna tüm bizi kaygýlandýran ve bizi bölecek diye korkulan dokunulma ve tabu sandýðýmýz bir çok konu rahatlýkla tartýþýlýr hale geldi. Ben þahsen gelinen noktadan çok umutluyum. Bu güne kadar kat ettiðimiz mesafe hiç küçümsenmeyecek bir mesafedir. Türkiye bunu etkin kullansýn” þeklinde konuþtu.

"TÜRKÝYE SEÇÝM GÜNDEMÝNDEN KURTARILDI" AK Parti Çorum Milletvekili Saim Uslu, son olarak tarihinin öne alýnmasý gündeme gelen yerel seçimlerle ilgili olarak konuþtu. Uslu, “Yerel seçimlerin erkene alýnmasý konusunda sayýn Baþbakan grup toplantýmýzda tercihini ortaya koydu. MHP’nin olumlu katkýsý var ve kabullenmiþ durumdalar. CHP 'bir hafta sonraya ertelensin' istiyor. 27 Ekim deðil de 3 Kasým olsun istiyorlar. Orada bir yol bulunur. Bu seçimlerin erkene alýnmasý söz konudur. Yýl içinde birden çok seçim yapmayalým istiyorlar. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri var. Türkiye’nin yýl içinde birden çok seçim tartýþmasýnýn içinde kalmasý hükümetin ve siyasetin verimli çalýþmasýný engelliyor. Öyle bir ihtiyaç duyuldu ve parlamento açýldýðýnda ilk görüþeceðimiz kanunlardan birisi olacak” ifadelerini kullandý.(ÝHA)

astanelerden randevu almak için 'Alo 182', þikayet içinse 'Alo 184'ü arayan vatandaþlar her arama için ortalama 4 lira ödüyor. Birçok kiþi hatlarýn ücretli olduðundan habersiz. Uygulamanýn ücretsiz olmasý gerektiði belirtiliyor. Hastanelerden randevu almak için "182 Hastane Randevu Merkezi"ni, þikayet bildirmek için de "184 Saðlýk Bakanlýðý Ýletiþim Merkezi"ni arayan vatandaþtan her arama için ücret alýnýyor. Çaðrý merkezlerini arayarak operatörle canlý görüþme yapan vatandaþlar, her

görüþme için ortalama 4 lira ödemek zorunda kalýyor. Bu aramalarýn ücretsiz olduðunu düþünen vatandaþ, faturalarýnda bu ücretleri görünce adeta þoke oluyor. Bunun vatandaþ için ciddi bir sýkýntý olduðunu ifade eden Hasta Haklarý Aktivistleri Derneði Baþkaný Orhan Demir, telefonla randevunun genelde okuma yazma bilmeyenler tarafýndan tercih edildiðini belirtti. Demir sözlerini þöyle sürdürdü: "Hasta muayene ücreti ödemiyor ama randevu almak için 4 lira ödüyor. Üstelik tek ara-

mada randevu almak neredeyse imkansýz. Dolayýsýyla defalarca aramak zorunda kalýyor. Bu kiþilerin bilgisi ve onayý olmadan faturalarýndan ücret tahsil ediliyor. Demek parasý olmayan vatandaþ bu hizmet alamayacak." Uygulamanýn hem tüketici hukukuna hem hasta haklarýna aykýrý olduðunu savunan Demir, devletin bu hizmeti ücretsiz vermek zorunda olduðunu kaydetti. Demir, ayný ücret uygulamasýnýn Saðlýk Bakanlýðý Þikayet hattý için de geçerli olduðuna dikkat çekti.

Jandarma Er Bayram Uluer.

Þehitlerimiz pazar günü memleketlerine geliyor

A

fyonkarahisar’da meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden þehitlerimizin kendi memleketlerinde defnedileceði bildirildi. Edinilen bilgilere göre þehitlerden Jandarma Er Mehmet

Burak Kaplan pazartesi günü doðum yeri olan Kargý ilçesinde askeri törenin ardýndan defnedilecek. Diðer þehit Jandarma Er Bayram Uluer ise, Uðurludað ilçesine baðlý Üçdam Köyü’nde

topraða verilecek. Þehit Jandarma Er Uluer’in hangi gün defnedileceði ise henüz netleþmediði bildirildi. Hakimiyet, þehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Türk Milleti’ne baþ saðlýðý diler.

Þehit aileleri bilgi aldý A

Her arama 4 TL

H

Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan.

fyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada þehit olan 25 askerden 24’ünün cenazeleri Keçiören Ankara Adli Týp Kurumu’nda yapýlacak incelemelerin ardýndan yakýnlarýna teslim edilecek. Kimliði daha önce tespit edilen Emre Yýldýrým’ýn cenazesi ailesine teslim edildi. Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanýn ardýndan þehit olan askerlerin cenazeleri ve yakýnlarýndan alýnan kan örnekleri Ankara Adli Týp Kuruma'na gönderildi. Adli Týp Uzmanlarý, þehit cenazeleriyle ailelerden alýnan kan örneklerini karþýlaþtýracak. Kimliklerin tespitinin ardýndan þehit cenazeleri ailelerine teslim edilecek. Meydana gelen patlamada 25 þehitten kimliði tespit edilebilen er Emre Yýldýrým’ýn cenazesi ise ailesine teslim edildi. Ankara Adli Týp Kurumu’nda þehitlerin DNA testi çalýþmalarý sürerken, aile yakýnlarý GATA misafirhanesinde tutulduðu öðrenildi. Bazý þehit yakýnlarý ise Adli Týp Kurumu’nda beklemeyi tercih etti. Türk Kýzýlayý ile Keçiören Belediyesi ise, Keçiören Adli Týp Kurumu bahçesine çadýrlar kurarak, þehit aileleri ve burada çalýþmalarýný sürdüren basýn mensuplarýna yiyecek, içecek ikramýnda bulunuyor. Þehit yakýnlarý için ise 3 ambulans çevik kuvvet ekipleri saðlýk görevlileriyle birlikte Adli Týp Kurumu bahçesinde hazýr bekletiliyor.

ÞEHÝTLERÝN CENAZELERÝ PAZAR GÜNÜ TESLÝM EDÝLECEK Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Afyonkarahisar'daki patlamaya iliþkin, “þehit cenazelerinin adli týptaki çalýþmalarýndan sonra bir aksilik çýkmazsa pazar günü, gecikme yaþandýðý taktirde ise pazartesi günü ailelerine teslim edileceðini” açýklamasýnda bulunmuþtu.

rin kendilerine Pazar günü teslim edileceðini söyledi. Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada þehit olan askerlerin kimlikleri þöyle: Kýdemli Baþçavuþ Bedri Nayim (Erzurum) Kýdemli Çavuþ Murat Döðer (Kýrýkkale) Uzman Çavuþ Hüseyin Apaydýn (Balýkesir) Uzman Çavuþ Cüneyt Akkuþ (Ordu) Onbaþý Fatih Þalgam (Kastamonu)

Onbaþý Burak Kaplan (Çorum)

Onbaþý Emrah Aral (Manisa) Onbaþý Emrah Kartal (Zonguldak) Onbaþý Hayri Kaya (Gaziantep) Onbaþý Emre Yýldýrým (Nevþehir) Onbaþý Ahmet Sandalcý (Kýrýkkale) Onbaþý Mehmet Emre Özer (Gaziantep) Onbaþý Hüseyin Gökhan Eriç (Isparta) Onbaþý Tolga Taþtan (Bursa) Onbaþý Ahmet Tosun (Adana) Onbaþý Burak Ümit Gedik (Erzincan) Onbaþý Onur Fikret Dülger (Trabzon) Onbaþý Mücahit Coþkun (Zonguldak) Onbaþý Barýþ Öztürk (Eskiþehir) Onbaþý Mehmet Emin Çaðun (Iðdýr) Onbaþý Faruk Ergeç (Ankara) Er Ayhan Kurtçu (Kastamonu) Er Abdullah Tokgöz (Yozgat)

Er Bayram Uluer (Çorum) (ÝHA) -

ÇORUMLU ER BAYRAM ULUER’ÝN YAKINLARI YETKÝLÝLERDEN BÝLGÝ ALDI Öðle saatlerine doðru Çorumlu Er Bayram Uluer’in yakýnlarý Keçiören Adli Týp Kurumu’na gelerek, yetkililerden bilgi aldý. Gazetecilere açýklama yapan þehit yakýnlarý, cenazele-

Çorumlu þehit er Bayram Uluer’in yakýnlarý yetkililerden bilgi almaya çalýþtý.

Þehitlerin hikâyeleri yaygýn basýnda

A

fyonkarahisar'daki askeri birliðin mühimmat deposunda iki gün önce meydana gelen patlamada þehit olan 25 askerin yürek burkan hayat hikâyeleri yaygýn basýnda yer aldý. Çorumlu þehitler Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan ile Çorum'un Uðurludað ilçesine baðlý Üçdam Köyü nüfusuna kayýtlý Jandarma Er Bayram Uluer ‘in fotoðraflarý ve kýsa hayat bilgilerinin de yer aldýðý haber Hürriyet’te çýktý. Bu arada dün gazetemizde þehitlerle ilgili haberde Er Bayram Uluer’in fotoðrafý diye isim benzerliði sonucu

yanlýþ bir fotoðraf kullanýlmýþtýr. Þehidimi-

zin fotoðrafýný yayýmlarken, okurlarýmýz ve

yakýnlarýndan özür dileriz.

25 askerin yürek burkan hayat hikâyeleri yaygýn basýnda yer aldý.


CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

7

DARISI AÇILIÞINA Traktörcüler Sitesi’nin temeli, törenle atýldý.

T

raktörcüler Sitesi’nin temeli, dün düzenlenen törenle atýldý. Gýda Toptancýlarý Sitesi civarýnda bulunan Traktörcüler Sitesi’nin açýlýþ törenine Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým,

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim

Topgül ile çok sayýda davetli katýldý.

50 yýllýk ihtiyacý karþýlayacak

Davetlilere Ýskilip Dolmasý ikram edilen törenin açýþ konuþmasýný yapan Traktörcüler Kooperatifi Baþkaný Muher-

rem Kýrýþ, 2008 yýlýnda kurduklarý kooperatif olarak bugün sitenin temelini atmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Kýrýþ, modern mimariye göre yapacaklarý sitede her türlü sosyal donatýnýn inþa edileceðini belirterek, sitenin yaklaþýk 50 yýl boyunca ihtiyaca cevap vereceðini planladýklarýný aktardý.

Vesikalýk bakýr iþlemeli tablo

Temel atma töreninde protokol konuþmalarýnýn ardýndan plaket törenine geçildi. Traktörcüler Kooperatifi, sitenin temel atma aþamasýnda emeði olan protokol üyelerine, kiþilerin vesikalýk fotoðraflarýnýn bakýr iþlemelerinden oluþan tablolar hediye etti. Vali Sabri Baþköy, traktörcülük mesleðinde 30 yýlýný dolduran emektar esnafa plaket verdi.

30 yýlýný dolduranlara plaket Törende

ayrýca,

traktörcülük mesleðinde 30 yýlýný dolduran emektar esnafa teþekkür plaketi verildi. Emektar traktörcüler plaketlerini protokol üyelerinden aldýlar. Plaket töreninin ardýndan temel atma törenine geçildi. Dualar eþliðinde gerçekleþtirilen temel atma töreninde protokol üyeleri, düðmeye basarak ilk harcý temele döktüler.

74 dükkandan oluþuyor

57 dönüm alana kurulmakta olan Traktörcüler Sitesi’nde 25 adet 450 metrekare, 49 adet de 250 metrekare geniþliðinde olmak üzere toplam 74 dükkan bulunacak. Sitede ayrýca banka,PTT þubeleri, mescit, oto yýkama gibi sosyal donatýlar da mevcut olacak.

Vali Sabri Baþköy’den kooperatiflere çaðrý:

‘Arsa tahsisine yardýmcý oluruz’ V

ali Sabri Baþköy, Traktörcüler Kooperatifi’nin Çorum’da önemli bir baþarý saðladýðýný söyledi. Bu baþarýnýn, diðer kooperatiflere de örnek olabileceðini belirten Vali Baþköy, “Diðer kooperatiflerimizin de bu þekilde projeleri varsa, arsa tahsisi konusunda yardýmcý oluruz” dedi. Traktörcüler Sitesi’nin temel atma töreninde konuþan Vali Sab-

B

Muharrem Kýrýþ, Vali Baþköy’e plaket verdi.

ri Baþköy, site tamamlandýðýnda bölgedeki 67 ilin traktör ve tarým malzemelerini almak için buraya geleceðini söyledi. Vali Baþköy ayrýca, daðýnýk vaziyette bulunan esnafýn da burada bir arada faaliyetlerine devam edeceðini aktardý. Vali Baþköy, sitenin Çorum’a hayýrlý olmasý temennisinde bulundu.

Traktörcüler Sitesi’nin temeli dün protokol ve siyasetçilerin katýldýðý törenle atýldý.

‘Sulu tarýmý artýrýrsak, traktör satýþý da artar’ AK

Parti Çorum belirten Yýldýrým, Dutludere Milletvekili Muve Týmarlý sulama projelerirat Yýldýrým, Çorum’da sunin devam ettiðini belirtelu tarýmý yaygýnlaþtýrmak rek “Biz Çorum ovasýnýn için altyapý yatýrýmlarýna sulanmasý için Cemilbey önem verdiklerini söyledi. çayýna bir baraj yapýlmasýný Traktörcüler Sitesi’nin tedüþündük. Müsteþarýmýzý mel atma töreninde konugetirdik, incelemeler yapþan Milletvekili Yýldýrým, týk. Teknik bir sýkýntý çýktý. sulu tarým ile birlikte tarým Deprem bölgesi olmasýnçeþitliliðinin artacaðýný, dan dolayý baraj yapýlamýbununla birlikte traktör ve yor ancak biz geri adým attarým malzemesi satýþlarýmýþ deðiliz. Bu barajý yapanýn da yükseleceðini bilbilseydik Çorum ovasý suladirdi. nacaktý. Sulu tarým olunca traktör satýþlarý da artacak.” Türkiye genelinde dedi. 2010 yýlýnda 35 bin, 2012 yýlýnda ise 68 bin civarýnda Yýldýrým, en önemli AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým’a plaket verildi. traktör satýldýðýný belirten konunun sosyal barýþ olduYýldýrým, traktörcüler sitesinin de bölyeye örnek olacak ðunu belirterek “Sosyal barýþ Çorum’da tesis edildi. Ýnnitelikte olduðunu aktardý. sanýn kafasý rahat olmazsa ne yaparsanýz yapýn bir anlamý olmaz.” diye konuþtu. Çorum’un sulu tarýma geçmesini arzuladýklarýný

‘Dünden daha güzel bir muhalifi deðilim’ Çorum için çalýþýyoruz’ ‘Çorum’un C

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, dün ra baþladýklarýný vurguladý. temeli atýlan Traktörcüleri Sitesi’nin; Külcü þöyle devam etti: “Çotraktörcü esnafý için ticari amaçlar taþýdýðýrum’da önemli bir deðiþim yaþanýyor. ný, þehrin yöneticileri olarak kendileri için Deðiþim için attýðýmýz her adýmda bundise düne göre daha güzel, daha yaþanabilir na önce olduðu gibi bundan sonra da vabir þehir olma anlamý taþýdýðýný söyledi. tandaþlarýmýzýn yanýmýzda olmasýný Traktörcüler Sitesi’nin temel atma töbekliyoruz. Çünkü biz yatýrýmlarýmýzý reninde konuþan Külcü, dünyada artýk ülke250 bin kiþi için yapýyoruz.” lerin deðil þehirlerin birbirleri ile yarýþtýklaOto galericiler dükkanlarýný boþaltrýný söyledi. Türkiye’de sadece Ýstanbul’un, sýn Ankara’nýn geliþmiþ olmasýnýn daha mutlu bir toplum, daha geliþmiþ bir Türkiye için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yeterli olmadýðýný belirten Külcü, “Çorum’u ayrýca, oto galericiler sitesinin tamamher anlamda bir adým daha öteye götürecek landýðýný hatýrlatarak, il merkezindeki çabayý hep birlikte göstermemiz gerekiyor. galericilerin 10 gün içerisinde dükkanlaBen bu yatýrýmý böyle bir çaba olarak görürýný boþaltmalarý ricasýnda bulundu. yorum” diye konuþtu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye plaket verildi. oto galericilere yazýlý olarak da boÞehir için yaptýklarý her hizmette ayný þaltma talebini ilettiklerini belirten Külcü, “Biz sizlerin iþini nasýl koþeyleri düþündüklerini belirten Külcü, traktörcüler sitesi yatýrýmý önlelaylaþtýrýyorsak, siz de bizim iþlerimizde bizim yanýmýzda olun.” diye rin geldiðinde gerek AK Partili, gerekse CHP’li meclis üyeleri olarak konuþtu. Çorum için bunu gerçekleþtirilmesi gerektiði düþüncesi ile çalýþmala-

HP Çorum Milletvekili Tuýfan Köse, ana muhalefet partisinin milletvekili olduðunu ancak Çorum’un muhalefeti olmadýðýný söyledi. Çorum için iyi olan her þeyin yanýnda olduðunu belirten Köse, traktörcüler sitesine muhalefet edenlerle de mücadele ettiðini aktardý. Traktörcüler Sitesi’nin temel atma töreninde konuþan Köse, Çorum’un her geçen gün geliþtiðini, buna baðlý olarak ihtiyaçlarýnýn da arttýðýný belirterek traktörcüler sitesinin Çorum’a ve traktörcü esnafýna hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Köse ayrýca, Afyonkarahisar’da meydana gelen patlamada þehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi.

CHP Çorum Milletvekili Tuýfan Köse, bakýr üzerine kendi resminin iþlendiði plaket verildi.


8

CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Gönüllü öðrencilere gönülden teþekkür Ý

l Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü, 'genç eller, gülen yüzler' ve Kur'an kurslarýndan daha fazlasýný öðreniyorum' adlý projelerine gönüllü olarak katýlan üniversite öðrencilerine teþekkür belgesi verdi. Ýki projenin kapanýþ töreni, dün gerçekleþtirildi. Törene, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Müftü Yardýmcýsý Ýzzettin Kara ile projelere destek olan sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve gönüllü üniversite öðrencileri katýldý. Törende bir konuþma yapan Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, 'Genç Eller Gülen Yüzler' projesi ile zihinsel ve spastik engelli öðrencilerin spor faaliyetlerini desteklemekle beraber, üniversite öðrencilerinde empati ve sempati duygularýný güçlendirmiþ, dezavantajlý gruplar ile üniversite öðrencilerinin birlikte bütünleþmesine katký saðlandýðýný söyledi. Projede; zihinsel engelli çocuklar, sevgi evleri yetiþtirme yurdunda kalan çocuklar ve gönüllü üniversite öðrencilerinin yer aldýðýný be-

lirten Esat Kolbaþý, "Proje, üniversite öðrencilerinde sosyal faaliyetlerinin yerine getirilmesinde gönüllü olmalarý konusunda bir bilinç oluþturmuþtur" dedi. 'Kur'an Kurslarýnda Daha Fazlasýný Öðreniyorum' projesi ile Kur'an Kurslarýna katýlan öðrencilere; resim, ebru, þiir okuma, tiyatro, sportif faaliyetler ile çeþitli kültürel ve sanatsal faaliyetler yaptýrýlarak çok yönlü geliþmelerine katký saðlandýðýný ifade eden Kolbaþý, "Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü olarak resmi kurumlar, sivil toplum kuruluþlarý ve gönüllü öðrencilerimizin katýlýmý ile gerçekleþtirilen bu projelerde hedef kitleler artýrýlarak daha geniþ zaman dilimlerinde projelerin devamlýlýðý saðlanacaktýr. Üniversite öðrencilerini bu tür sosyal projelerde daha etkin rol almasýyla çevresine karþý duyarlý, sosyal sorumluluk sahibi bireyler olmasý hedeflenmektedir" diye konuþtu. Törende konuþan Sait Topoðlu da, projelere katkýlarýndan dolayý üniversite öðrencilerine teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan öðrencilere teþekkür belgeleri verildi.

ÝHA Samsun’a hayran kaldý B

ölge müdürleri istiþare toplantýsý kapsamýnda Samsun’a gelen Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) Genel Müdürü Thomas Bonifield, Genel Müdür Yardýmcýlarý Hamit Arvas, Ýsmail Ballý ve bölge müdürleri Samsun Büyükþehir Belediyesi’ne ait Samsunum 1 isimli gemi ile Karadeniz’de tur attý. Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz’ýn da iþtirak ettiði gezide önce gemi ile deniz turu atan kafile, daha sonra Kurtuluþ Yolu, Bandýrma Gemisi, Amazon Koyü ve sahil þeridinden oluþan gezi turu yaptý. Baþkan Yusuf Ziya Yýlmaz gezi sýrasýnda ÝHA kafilesine Büyükþehir Belediyesi’nin çalýþmalarý hakkýnda geniþ bilgi verdi. Genel Müdür Thomas Bonifield, Genel Müdür Yardýmcýlarý Hamit Arvas ve Ýsmail Ballý, genel merkez birim müdürleri ve bölge müdürleri, Samsun’u denizden görme fýrsatý buldu. Geziye katýlan Thomas Bonifield ve bölge müdürlerine Samsun’u anlatan Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Samsun’un tarihi ile ilgili bilgiler verdi. Gemi turunun ardýndan kafileyi Kurtuluþ Yolu’na götüren ve Mustafa Kemal’in Samsun’a çýkýþ yaptýðý Tütün Ýskelesi hakkýnda bilgi veren Yýlmaz, burada oluþturduklarý kompozisyonu

ÝHA Bölge müdürleri istiþare toplantýsý kapsamýnda gezi düzenlendi.

Toplantýya ÝHA Bölge Müdürü Bülent Özkaleli de katýlmýþtý.

Geziye Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz da iþtirak etti.

misafirlere anlattý. ÝHA kafilesine Bandýrma Vapuru’nu da gezdiren ve misafirleri bilgilendiren Baþkan Yýlmaz, Amazon Kö-

yü hakkýnda da geniþ açýklamalarda bulundu, kafileyi burada otobüsten indirerek Amazon Köyü’nü gezdiren Baþkan, Ata-

kum Sahil Yolu üzerinden misafirleri Atlý Spor Tesisleri’ne götürdü. Samsun’a hayran kalan ÝHA ekibi adýna bir açýklamada

bulunan Genel Müdür Thomas Bonifield, daha önceki dönemlerde zaman zaman görev gereði Samsun’a geldiðini, ancak Samsun’un son yýllarda baþ döndüren bir hýzla deðiþim ve dönüþüm yaþadýðýný gördüðünü ifade etti. Thomas Bonifield, “Samsun çok güzel bir þehir, Böylesine güzel hizmetlere imza attýðý için Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz’ý tebrik ediyorum. Bize gösterdiði yakýn ilgiden dolayý ekibim adýna ayrýca teþekkür ediyorum” dedi. Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz ise ÝHA ekibini bölge müdürleri toplantýsýný Samsun’da yapmasýndan dolayý büyük bir mutluluk duyduðunu belirterek, “Bu vesile ile böyle kaliteli bir ekip ile tanýþmaktan, onlara çok kýsa süreli de olsa kentimizi tanýtma fýrsatý bulmaktan büyük keyif aldým” diye konuþtu. Geziye ÝHA Genel Müdür Yardýmcýsý Thomas Bonifield, Genel Müdür Yardýmcýlarý Hamit Arvas, Ýsmail Ballý, genel merkez birim müdürleri ve Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana, Gaziantep, Bursa, Antalya, Erzurum, Kocaeli, Kayseri, Trabzon, Diyarbakýr, Van, Erzurum, Trakya, Aydýn, Çorum, Konya ve Samsun bölge müdürleri katýldý.(ÝHA)


CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

9

‘Eðlenecek zaman deðil’ C

HP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, baþta Afyonkarahisarda yaþanan elim hadise olmak üzere ülkenin her tarafýndan üzücü haberler alýndýðýný, milletin peþ peþe þehit acýlarýný yaþadýðýný belirterek, böylesi bir ortamda þenliklerin düzenlenmesinin, konserler verilmesinin doðru olmadýðýný söyledi.

CHP Ýl Baþkaný Atlas, “Dodurga ve Çorum Belediyesi’nin güreþ organizasyonlarý düzenlediðini öðreniyoruz. Güreþ ata sporumuz. Yiðitliðin simgesi bir spor. Þehitlerimiz de bizim için birer yiðit ve kahramandýr. Güreþler onlarýn anýsýna düzenlenebilir. Ancak güreþlerle birlikte eðlenceler, konserler

Cengiz Atlas

düzenlenmesine bizim gönlümüz razý deðil. Kimsenin de içinden gelerek katýlacaðýný sanmýyoruz. Ýki þehidimizin acýsý halen taze. Henüz topraða bile veremedik. Arkalarýndan son dualarýmýzý edemedik.” dedi. Atlas, talep ve önerilerinin dikkate alýnmasý gerektiðini

belirterek, “Bir ve beraber olduðumuzu herkese gösterelim. Acýlarýn bizi daha da birleþtirdiðini dosta düþmana haykýralým. Evlat acýsýyla içleri kan aðlayan hemþehrilerimize ve tüm yurttaþlarýmýza omuz verelim, acýlarýnýn acýmýz olduðunu gösterelim” diye konuþtu.

‘Milletimizi kahreden ihmal ve ciddiyetsizlik’ T

ürkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan, Afyonkarahisar'da 25 askerimizin þehit olduðu patlama ile ilgili yaptýðý yazýlý açýklamasýnda, 'Milletimizi asýl kahreden yaþanan ihmal ve ciddiyetsizliktir' dedi. Açýklamasýnda, Türk Milleti için Allah'tan sabýr ve baþsaðlýðý dileyen Alparslan, son günlerde yaþanan acý olaylarýn dayanma eþiðini zorladýðýný vurguladý.

Alparslan açýklamasýnda özetle þu ifadelere yer verdi: "Yaþanan olaylarý verilen þehitlerimizi, milletimizin bu coðrafya da Müslüman kimliðiyle yaþamasýnýn bir bedeli olarak algýlayýp, Allah'ýn kader inancýna sýðýnsak ta yaþanan olaylarda ki ihmal ve ciddiyetsizliktir. Türk milletinin gözündeki yaþ kurumamýþken, yüreðindeki acý dinmemiþken Afyonkarahisar'dan duyulan þehit haberleri

hepimizi yeniden derinden yaralamýþtýr. Ancak olayýn üzerinden 2 gün geçmesine raðmen olayýn nasýl geliþtiðine yönelik inandýrýcý ve güvenilir bir açýklama yapmamalarý acýlarý daha da derinleþtirmektedir. Bununla birlikte sayýn Bakan Veysel Eroðlu'nun bu tür olaylarýn Pakistan, Hindistan kesimi gibi 3. Sýnýf ülkelerle kýyaslanmasý tam bir hilkat garibesinin ürünüdür. Sayýn Bakan acaba yarýþmakla

övündüðümüz Avrupa ülkelerinde bu tür olaylar oluyor mu? Eðer oluyorsa o ülkelerin hükümet ve siyasileri sizin gibi böyle saçma sapan bahanelere mi sýðýnýyor yoksa adam gibi sorumluluðunun gereðini mi yerine getiriyor. Asýl merak edilen budur. Ýlçe merkezleri basýlýp onlarca þehit verildiðinde de, cephanelikler patlayýp 25 þehit verildiðinde de hiçbir þey yokmuþ gibi davranan Savunma Bakaný da, Genel

Eðridere bayraklarla donatýldý

J. Onb. Er Mehmet Burak Kaplan’ýn kuyumculuk yapan babasýnýn dükkanýna iki tane Türk bayraðý asýldý.

Mahmut Alparslan

Kurmay Bakanýný da, Ýç Ýþleri Bakanýný da, Mit ve Emniyet yetkililerine kadar hepsini erdemli bir davranýþ içinde istifaya davet ediyoruz"

Türk Büro Sen'den tepki T

ürk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, 9 mýnda askeri araca takýlan paçavrayý hep beraber Eylül Ýzmir'in Kurtuluþ Günü'nün simgesi olan gördük, ýzdýrabýný acý bir þekilde içimizde hissettik. atlý süvariler tarafýndan getirilen Türk Bayraðý'nýn ÝzYine 9 Eylül Ýzmir'in kurtuluþ törenlerinde Vilamir Valiliði'ne çekilmesinin yönetmeliklere takýlarak yet konaðýna çekilen Türk Bayraðýnýn bu yýl yapýlan iptal edilmesine tepki gösterdi. Sami Çam, yaptýðý törenlerde çekilmeyeceðini, Ýzmir'in Kurtuluþ Güyazýlý açýklamada, Arif Nihat Asya'nýn 'Bayrak' adlý nü'nde 89 yýldýr her 9 Eylül'de süvariler tarafýndan þiirine de yer verdi. getirilen bayraðýn Ýzmir Valiliði'ne çekilmesi töreni Sami Çam açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: bu yýl yapýlmayacak. Cumhuriyetin ilanýndan bu ya"Aðustos ayý milli duygularýmýzýn yoðun bir biçimde na 9 Eylül Ýzmir'in Kurtuluþ Günü'nün simgesi olan yaþandýðý zafer ayýný maalesef 2012 yýlýnda acýlarla atlý süvariler tarafýndan getirilen Türk Bayraðý'nýn Ýzgeride býraktýk. Oysa ecdadýmýz bizlere 1071 den bu mir Valiliði'ne çekilmesi töreni maalesef yönetmelikyana hep zafer ayý olmuþ milli duygularýmýz kabarlere takýlarak iptal edilmiþ olmasý; ve yine çocuklumýþtýr. Sami Çam ðumuzda Cumhuriyet Bayramý ve 23 Nisan Ulusal Ancak gelinen süreç de ecdadýmýn bir an olsun Egemenlik ve Çocuk Bayramlarý'nda kendi aramýzda sen okuyagözünü kýrpmayarak can verdiði ve canýmýzdan aziz bildiðimiz caksýn ben okuyacaðým diye didiþtiðimiz 'Bayrak' þiirinin müfrebu vatan topraðý ve onun þaný Ay yýldýzlý Albayraðýn üzerinde dattan kaldýrýlmasý bizleri derinden üzmüþtür. Bu þiiri bir kez dasinsi oyunlar olduðunu bir kez daha idrak ediyoruz ve birilerinin ha kamuoyu okusun istiyoruz ve inanýyorum ki Hiçbir Çorumlu bayraðýmýzdan rahatsýz olduðunu acý bir þekilde yaþýyoruz. hemþerimizin rahatsýz olmasý mümkün deðildir. Hiç kimseyi de Öyle ki; Beytüþþebap'ta askeri lojmanýn balkonuna asýlan kin ve nefret uyandýrmaz." Türk Bayraðýnýn hangi sebeple indirildiðinin bilinmesi ve deva-

Oðuzlar, Flash TV'de tanýtýlacak O

ðuzlar Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, Oðuzlar'ýn doðal güzellikleri, Flash TV ekranlarýnda tanýtýlacak.

Yapýlan açýklamaya göre Oðuzlar, yarýn saat 11.00'de Flash TV ekranlarýndan dünyaya açýlacak.

Oðuzlar Belediyesi'nin son yýllarda yaptýðý çalýþmalarýn herkes tarafýndan takdirle karþýlandýðýnýn belirtildiði açýk-

lamada, "Özellikle Obruk Barajý'na su tutulmasýndan sonra cazibe merkezi haline gelen Oðuzlar, Çorum'da su sporlarý yapýlabilen tek merkez konumunda" denildi. Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Belediye çalýþmalarý ile Oðuzlar'ýn su sporlarý için son derece elveriþli hale geldiðini belirterek tüm Çorumlularý Oðuzlar'a davet etti. Oðuzlar'ýn giderek adýndan çokça söz ettiren bir ilçe olduðunun altýný çizen Ali Uyanýk, "Oðuzlar ilçemizde jet ski, tekne sefasý, balýk-ekmek gibi ancak sahil kentlerinde bulunabilecek imkânlarý tüm Çorumlu-

fyonkarahisar’ A da askeri mühimmat

deposunda meydana gelen patlamanýn ardýndan Çorum’daki kuyumcular þehitlere saygý amacýyla Eðridere Çarþýsý’ný bayraklarla donattý. Þehit Uzman Çavuþ Mete Saraç Kýþlasý’ndaki mühimmat deposundaki patlamada hayatýný kaybeden askerlerden J. Onb. Er Mehmet Burak Kaplan’ýn kuyumculuk yapan babasýnýn dükkanýna iki tane Türk bayraðý asýldý. Patlamada hayatýný kaybederek þehit olan 25 askere Allah’tan rahmet dileyen esnaflar, kederli ailelerine de baþ saðlýðý diledi. (ÝHA)

Çorum’daki kuyumcular þehitlere saygý amacýyla Eðridere Çarþýsý’ný bayraklarla donattý.

Engelliler Kur’an öðreniyor laca Engelliler Derneði’nin baþlattýðý Kursu devam ediyor. AKur’an

Dernek’ten yapýlan açýklamada, “Ramazan’dan önce derneðimizde üyelerimize yönelik baþlattýðýmýz Kur’an Kursumuz bay-

ramdan sonra da devam ediyor. Emekli imam Yusuf Yaðlý hocamýzýn eþliðinde devam ettirdiðimiz Kur’an kursumuz bir kaç hafta daha devam edecek. kurs sonunda düzenleyeceðimiz törenle Kur’an’a geçen üyelerimize sertifikalarýný ve hediyelerini vereceðiz.”

Ali Uyanýk

lara sunuyoruz. Tüm hemþehrilerimizi bu güzel imkanlardan faydalanmaya davet ediyoruz. Ýnsanlarýmýzý Oðuzlar'da aðýrlamaktan onur duyuyoruz." diye konuþtu.

Alaca Engelliler Derneði’nin baþlattýðý Kur’an Kursu devam ediyor.


10 CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Pitbull çetesi dehþet saçýyor! B

uharaevler Mahallesi Ýbrahim Çayýrý Baðlarý, köpek dövüþlerinin mekâný haline geldi. Pitbull cinsi köpekleriyle baðlara gelen bazý gençlerin çevreye dehþet saçtýðý bildirildi. Konuyla ilgili tepkilerini dile getiren bað sakinleri, ‘pitbull çetesi’ olarak isimlendirdikleri grubun sokak köpeklerini katlettiðini kaydettiler. Bað sakinlerinin

Köpeklerin, vahþice birbirini katletmesine seyirci kalýndýðý belirtildi.

beslediði evcil hayvanlara dahi saldýran çeteye karþý tedbir alýnmasýný isteyen vatandaþlar, yetkilileri göreve davet ettiler. Güvenlik zaafiyeti nedeniyle baðlarý mesken tutan çetenin yaz boyunca köpek dövüþleri yaptýrdýðýný anlatan vatandaþlar, “Hayvanlarýn boðuþmasýndan zevk alan sadist canilerin cezalandýrýlmasýný istiyoruz” diye konuþtular.

Tepkilerini dile getiren bað sakinleri, ‘pitbull çetesi’ne karþý tedbir alýnmasýný isteyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

Dizayn Halý’dan overlok kampanyasý

D

Buharaevler Mahallesi Ýbrahim Çayýrý Baðlarý, köpek dövüþlerinin mekâný haline geldi.

T

Ödüllü kuaförler Salon Time’da

ürkiye Fantazi Topuz Yarýþmasý 1.’si Tolgahan Gürel, Salon Time Kuaför Salonu’nda göreve baþladý. Hizmette 10 yýlý geride býraktýklarýný belirten Salon Time yetkililerinden Sýddýk Çetinkaya, “Güçlü kadromuza Tolgahan Gürel’i de katmanýn mutluluðunu yaþýyoruz” dedi. Kadrolarýnda yer alan isimlerin tamamýna yakýnýnýn ulusal çaptaki yarýþmalarda ödül sahibi olduðunu vurgulayan Sýddýk Çetinkaya, “Alanýmýzda Çorum halkýna en kaliteli hizmeti sunma konusunda iddialýyýz” diye konuþtu. Ünlü kozmetik markalarýnýn seçkin ürünlerini kullandýklarýný dile getiren Çetinkaya, Avrupa’dan ithal ettikleri bir ürünle boya, röfle, perma ve deniz suyu nedeniyle yýpranan saçlarý kýsa sürede onararak saðlýklý görünüm kazandýrdýklarýný söyledi. Saç bakýmý ve tasarýmýnda özgün çalýþmalara imza attýklarýnýn altýný çizen Çetinkaya, hizmetleri hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Fatih Caddesi Metropol Market karþýsýnda faaliyet gösteren Salon Time’a davet etti.

Tolgahan Gürel (solda), Salon Time Kuaför Salonu’nda göreve baþladý.

Sýddýk Çetinkaya, “Alanýmýzda Çorum halkýna en kaliteli hizmeti sunma konusunda iddialýyýz” diye konuþtu.

izayn Halý Overlok tarafýndan düzenlenen sonbahar kampanyasý baþladý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Dizayn Halý sahibi Ýlknur Kayýkçý, “Halý, halýfleks, yolluk ve paspas kenarý overlok iþlerinde cazip fiyatlar sunuyoruz” dedi. ‘Yarýsý bizden’ sloganýyla baþlattýklarý kampanyadan bahseden Ýlknur Kayýkçý, kýþ hazýrlýðý yapan evhanýmlarýna kaçýrýlmaz bir fýrsat sunduklarýný söyledi. Kampanyanýn 31 Aralýk 2012 tarihine kadar süreceðini vurgulayan Kayýkçý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: “Ev, ofis, camii ve iþyerleri için halý ve halýfleks çeþitlerinin satýþ ve döþemesini de yapýyoruz. Bu çerçevede ücretsiz ölçü alýmý ve yerinde overlok hizmeti veriyoruz. Her ebatta dýþ kapý, otomobil, banyo, tuvalet ve oda giriþlerine özel paspas imalatý ve satýþý yapýyoruz. Kaymaz, leke tutmaz ve çamaþýr makinesinde yýkanabilir yolluk çeþitlerimizi de müþterilemizin beðenisine sunuyoruz. Ýstenilen her ebatta yer döþemesinin yanýnda sipariþe göre elektrikli battaniye üretimi de gerçekleþtiriyoruz. Tek ve çift kiþilik elektrikli battaniye çeþitlerinin yaný sýra bebek ve hasta battaniyesi de imal ediyoruz. Halý ve paspas çeþitlerimizi yakýndan görmek ve kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Kubbeli Caddesi Sancaktar Camii civarý numara 70’deki iþyerimize bekliyoruz.”

Dizayn Halý Overlok tarafýndan düzenlenen sonbahar kampanyasý

‘Yarýsý bizden’ sloganýyla baþlatýlan kampanyanýn büyük ilgi gördüðü belirtildi.

Dizayn Halý Overlok, Kubbeli Caddesi Sancaktar Camii civarýnda hizmet veriyor.


CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Durgun’dan Gülabibey Derneði’ne tam destek G

ülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yönetimi dün Mahalle Muhtarý Hikmet Durgun’u ziyaret etti. Gülabibey Mahallesi Muhtarlýðý’nda gerçekleþen ziyarete Dernek Baþkaný Yunus Erdal, Yönetim Kurulu Üyeleri Avni Yýlmaz, Savaþ Erarslan, Zekeriya Babaoðlu, Erhan Türkan ve Ramazan Deðirmen katýldý.

DURGUN’DAN DERNEÐE DESTEK

‘Mahallenin iyilik neferleri’ olarak tanýnan Dernek yöneticilerini kutlayan Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, yardým faaliyetleri hakkýnda fikir alýþveriþinde

Durgun, giysi kolilerini Gülabibey Derneði’ne teslim etti. bulundu. Gülabibey Derneði’ne konuþtu. teslim etti. Ramazan Ayý ERDAL’DAN öncesinde kurulan Ziyaretten duyduðu YARDIM ÇAÐRISI Derneðin kýsa sürede memnuniyeti dile getiren Mahalledeki ihtiyaç baþarýlý hizmetlere imza Durgun, “Kardeþ sivil sahiplerini tek tek tespit attýðýný belirten Hikmet toplum kuruluþumuz ettiklerini ve yardým eli Durgun, 100 adet uzattýklarýný belirten olan Gülabibey Dernek Baþkaný Yunus pantolonun yer aldýðý Derneði’nin Erdal ise verdiði destek giysi kolilerini yanýndayým” diye

nedeniyle Gülabibey Muhtarý Durgun’a teþekkür etti. “Hayýrseverlerin baðýþlarýný muhtaç ailelere ulaþtýrýyoruz” diyen Yunus Erdal, mahalle sakinleri baþta olmak üzere tüm Çorum halkýnýn desteðini beklediklerini sözlerine ekledi. “Yardýma muhtaçlar için ele ele verelim” çaðrýsýnda bulunan Erdal, “Evlerinde ihtiyaç fazlasý kullanýlabilir durumda giysi, ayakkabý ve kuru gýda maddesi olanlar baðýþlarýný Malazgirt Sokak'taki Gülabibey Mahallesi eski muhtarlýk bürosunda faaliyet gösteren Derneðimize ulaþtýrabilirler” diye konuþtu.

Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yönetimi dün Mahalle Muhtarý Hikmet Durgun’u ziyaret etti.

NT, okul sezonuna hazýr NT

Çorum Maðazasý Yöneticisi Hacý Mahmut numunelerini ve laboratuvar sonuç belgeleri talep Oruç, “Kaliteli ve hesaplý kýrtasiye ediyoruz. Bilgi ve belgeler tamamlandýktan sonra satýn çeþitlerimizle yeni eðitim-öðretim sezonuna hazýrýz” alma sürecini baþlatýyoruz. Maðazalarýmýzda ortalama 13 dedi. bin çeþit ürün sergiliyoruz. Bu yaklaþýmla maðazalarýmýzda bulunan ürünlerin kalite ve güven ‘Okul Alýþveriþi Sizi Tüketmesin’ sloganýyla aile standartlarýnýn oluþturulmasýný saðlamaktayýz. Kriterimiz bütçelerine destek olduklarýný anlatan Mahmut Oruç, çok açýk ve net; kendi evlatlarýmýzýn kullanmasýný yeni sezon çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. istemeyeceðimiz ürünleri maðazalarýmýzda Türkiye'nin uluslararasý tek kitap, kýrtasiye, bulundurmuyoruz. Bu þekilde kontrollü ve yaygýn bir teknoloji maðazalar zinciri NT’nin yeni öðretim yýlýnýn uygulama sektörde yok. baþlamasýna çok az bir zaman kala önemli bir çalýþma EN HESAPLI OKUL ALIÞVERÝÞÝ NT’DE baþlattýðýný belirten Oruç, açýklamalarýný þöyle Öte yandan, yapýlan piyasa araþtýrmalarý da en sürdürdü: uygun fiyatýn NT'de olduðunu ortaya koydu. “2012-2013 Eðitim-Öðretim yýlýnda 4+4+4 Mahmut Oruç Efektif Akademetre araþtýrma þirketi tarafýndan 29-30 sisteminin de devreye girmesiyle 2.3 milyon öðrenci 10 Aðustos tarihlerinde Türkiye genelinde 33 kýrtasiye Eylül Pazartesi gününden itibaren okul ile tanýþýyor. Yeni maðazasý ve 4 zincir markette, 71 üründe araþtýrma yapýldý. Araþtýrma öðretim yýlýnýn baþlamasýna çok az bir zaman kala öðrencilerin ve ailelerinin kýrtasiye telaþý baþlýyor. Ýnsan ve insani deðerlere öncelik sonucunda, toplam sepet tutarlarýnda NT 'nin en uygun fiyatlý maðaza veren Türkiye'nin uluslararasý tek kitap, kýrtasiye, teknoloji olduðu tespit edildi. maðazalarý zinciri NT, sorumlu marka bilinci ile hareket ederek, bu Çalýþmalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak ve ürünlerimizi yýl da kýrtasiyede kaliteli ve hesaplý ürünlerin adresi olmaya devam yakýndan görmek isteyen tüm Çorum halkýný okul alýþveriþi için ediyor. maðazamýza bekliyoruz.” Yoðun bir alýþveriþ dönemine giriyoruz. Yaz tatilleri bayram alýþveriþi derken þimdi öðrencilerimizin geleceðinin temellerinin atýldýðý kamu ve özel eðitim kurumlarýnda dersler baþlayacak. Bu dönemde ailelerimizin kalem, silgi deyip geçmeden hassasiyet göstermeleri gerektiðine dikkat çekmek istiyorum. Testlerden geçmeyen, zararlý kimyasal maddeler içeren ve uluslararasý standartlara uygun olmayan kýrtasiye malzemeleri, özellikle geliþme çaðýndaki çocuklar için büyük tehlike oluþturmaktadýr. Bu nedenle NT’de önlemleri daha da artýrdýk. Bu yýl okul sezonu öncesinde tüm yapýþtýrýcý ve düzeltici ürün gruplarýný solventli ürünlere karþý taradýk. Solvent içeren ürünlerde herhangi bir satýþ yasaðý bulunmamasýna raðmen çocuk saðlýðý konusundaki hassasiyetimiz nedeniyle bu ürünleri satýþtan kaldýrdýk. Tedarikçilerimizden ürünlerin NT Çorum Maðazasý, yeni sezon öncesi tüketicileri uyardý.

Tütüncü’de akýllý telefon hareketi Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi, ‘Akýllý Telefon Hareketi’ adlý kampanya baþlattý.

Y

eni nesil akýllý telefonlar, Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi'nde görücüye çýktý. Teknoloji tutkunlarýnýn merakla beklediði Huawei, Samsung, LG, HTC, Turkcell, Nokia, Sony ve Blackberry marka akýllý telefonlar Tütüncü Ticaret tarafýndan Çorum’da satýþa sunuldu. Yeni nesil akýllý telefonlar, Tütüncü Ticaret’te görücüye çýktý. Turkcell’in Xperia Tipo, LG Optimus L3, Huawei Ascend düzenlediði ‘Türkiye'nin Akýllý Telefon Y100 kampanya dahilinde yer alan akýllý Hareketi’ adlý kampanya çerçevesinde satýþa telefonlar. sunulan ürünleri tanýtan Teknoloji Uzmaný Faruk Gönendik, "Teknolojinin son ürünlerini Türkiye'ye ‘Akýllým cebimde, neþem Çorumlular'ýn beðenisine sunuyoruz." dedi. yerinde’ dedirtmeyi amaçlayan kampanya bu indirimlerle de sýnýrlý deðil. Peþin fiyatýna bu Kampanya ve telefonlar hakkýnda bilgi ürünleri alan Turkcell'lilere, satýn aldýklarý veren Faruk Gönendik, þöyle konuþtu: akýllý telefonun içerisine SIM kartlarýný “Turkcell, en yeni akýllý telefonlarý yerleþtirdikleri anda 3 ay boyunca her ay 250 yediden yetmiþe tüm Türkiye'yle buluþturmak MB internet ve yine 3 ay boyunca sýnýrsýz için son yýllarýn en büyük kampanyasýný facebook paketi hediye edilecek. baþlattý. Bu kapsamda 7 farklý markanýn 9 Turkcell ‘Türkiye'nin Akýllý Telefon farklý modelini % 36'ya varan indirimlerle Hareketi’ sayesinde akýllý telefon deneyimini satýþa sunuyoruz. Yýl sonuna kadar devam daha da zenginleþtirmek için popüler servisleri edecek olan ‘Türkiye'nin Akýllý Telefon de ücretsiz olarak sunacak. Kampanya ile Hareketi’ kapsamýnda, indirimlere ek olarak 3 akýllý telefon sahibi olan tüm Turkcell'liler en ay boyunca her ay 250 MB internet ve sýnýrsýz popüler mobil servisler içinde yer alan facebook paketi de hediye ediyoruz. Turkcell TV ve GollerCepte'den 1 ay boyunca Kampanya sonunda 5 Turkcell'li ücretsiz yararlanacak. Ayrýca Türkiye'nin en müþterimizden en az birisinin akýllý telefon geniþ yasal müzik arþivine sahip olan Turkcell sahibi olmasýný hedefliyoruz. Müzik'ten diledikleri 50 þarkýyý da 1 ay Türkiye'nin lider teknoloji ve iletiþim boyunca ücretsiz olarak indirebilecekler. þirketi Turkcell, 3 Eylül tarihinde baþlayýp yýl ‘Akýllý Telefon Hareketi’ne peþin sonuna kadar devam edecek olan bir ödemeyle deðil, baþka seçeneklerle katýlmak kampanyaya imza atýyor. 3 ay sürecek isteyenler için alternatifler de mevcut. Dileyen ‘Türkiye'nin Akýllý Telefon Hareketi’ herkes tarifeye ek kontratlý, internet paketine kapsamýnda; Huawei, Samsung, LG, HTC, ek kontratlý ve Hazýr Kart'lýlara 24 ay taksitli Turkcell, Nokia, Sony ve Blackberry'den 9 seçeneklerden de faydalanarak akýllý telefon ayrý cihaz, peþin ödemelerde yüzde 36'lara sahibi olabilecek. varan indirimlerle müþteriye sunulacak. Üstelik anlaþmalý kredi kartýna özel 12 eþit Üstün özellikleriyle dikkat çeken yeni taksit imkanýndan da dileyen müþteriler nesil akýllý telefonlarýmýzý yakýndan görmek ve yararlanabilecek. detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ýnönü Caddesi'nde hizmet veren Tütüncü Ticaret Turkcell MaxiPlus5, Samsung Galaxy Y, Turkcell Ýletiþim Merkezi'ne ve Hamit Camii Samsung Galaxy Mini 2, Nokia 500, Sokak'ta faaliyet gösteren þubemize Blackberry Curve 9380, HTC ChaCha, Sony

Eðitim-Ýþ, yeni sisteme karþý E

ðitim-Ýþ Sendikasý Çorum Temsilciliði, eðitimde 4+4+4 sistemine hayýr kampanyasý baþlattý. Dün sendika binasý önü ve Bahabey Caddesi giriþinde stand açan sendika yöneticileri, yeni eðitim sistemine karþý imza kampanyasý baþlattý. Konuyla ilgili bildiri de daðýtan sendika üyeleri, yeni eðitim sistemiyle ilgili eleþtirilerini ortaya koydular. “Gerici düzenlemeye hayýr” diyen Eðitim-Ýþ Ýl Temsilcisi Duran Ýrdeli, “Bilimsel, laik, demokratik, ulusal, parasýz, çaðdaþ eðitimi savunuyoruz” diye konuþtu.

Eðitim-Ýþ Sendikasý Çorum Temsilciliði, imza kampanyasý baþlattý.


12 CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Rektör Ortaköy’de proje üretecek H

itit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ortaköy ilçesine gitti. Ýlk olarak geçtiðimiz günlerde Ortaköy Ýlçe Kaymakamlýðý’ný ziyaret eden Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yeni göreve baþlayan Kaymakam Kamil Güzel’e görevinde baþarýlar diledi. Rektör Alkan, önemli bir tarihi ve kültürel merkeze sahip olan Ortaköy için üniversite olarak proje üretmeye

hazýr olduklarýný açýkladý. Ýlçenin master planýný proje haline getirdik-

lerini dile getiren Alkan, plan üzerinde çalýþmalarýn devam ettiðini belirt-

ti. Kaymakam Kamil Güzel, ziyaretten duy-

duðu memnuniyeti dile getirerek, ilçe adýna yapýlacak her çalýþmada üniversitenin imkanlarýndan yararlanmak istediklerini söyledi. Kaymakamlýk ziyaretinin andýndan Kaymakam Güzel ve Rektör Alkan, birlikte Ankara Üniversitesi Kazý evine giderek Þapinuva Baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel ve kazý çalýþmalarýný yürüten Prof. Dr. Mustafa Süel’i ziyaret etti. Þapinuva kazý alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Alkan, kazý çalýþmalarýna katýlan öðrencilerle sohbet etti.(ÝHA)

Maliyet hesabý yeniden yapýlacak Çorum Belediyesi Hizmet Binasý tadilat iþi ihalesi dün Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýnda yapýldý.

Ç

orum Belediyesi Hizmet Binasý tadilat iþi ihalesi dün yapýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýndaki komisyon huzurunda yapý-

lan ihaleye Duha Turizm Ýnþaat ile Bilgi Müteahhitlik firmalarý katýldý. Yaklaþýk 28 bin 621 TL maliyetli iþ için Duha Turizm 48 bin 350 TL, Bilgi Müteahhitlik 105 bin TL tek-

lif verince, Ýhale Komisyonu Baþkaný Leyla Sayýn öncelikle maliyet hesabýnýn gözden geçirileceðini, sonra da tekliflerin deðerlendirileceðini söyledi.

16 köyde enerji kesintisi

Bakýr iþler sergilenecek

K

ültür ve Turizm Bakanlýðý Yaygýn Eðitim Kurslarý çerçevesinde açýlan Bakýr Ýþleme Kursu Yýlsonu sergisi 11 Eylül Salý Günü saat 15.00’te Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açýlacak. Ýþkur Ýl Müdürlüðü ile Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý’nýn desteðiyle açýlan kursta yapýlan ürünler sergide yer alacak. Açýlýþa davetliler katýlacak.

G di.

Çamaþýr suyu zehirledi

ülabibey Mahallesi Millet Caddesi’nde çamaþýr suyu içen 4 yaþýndaki çocuk zehirlen-

N.H.E. isimli çocuk evde bardakta duran çamaþýr suyunu içince rahatsýzlandý. Zehirlendiði anlaþýlan çocuðunun durumunun aðýr olduðu öðrenildi.

S

Çocuða çarptý

ungurlu Ankara-Samsun Caddesi’nde meydana gelen kazada bisikletli çocuk yaralandý. E.A.D. araçla giderken aniden önüne çýkan bisikletli B.K.(7) isimli çocuða çarptý. Yaralanan çocuk ileri tetkik ve tedavi için Çorum Eðitim ve Ýhtisas Hastanesi’ne sevk edildi.

Ýlçelerde brifing alýyor V

ali Sabri Baþköy’in ilçe ziyaretlerine devam ettiði bildirildi. Valilik’ten yapýlan açýklamaya göre, ilçe ziyaretlerine Sungurlu ve Alaca ile baþlayan Vali Sabri Baþköy; bu kapsamda Uðurludað ve Oðuzlar ilçeleri ile ziyaretlerine devam etti. Ýlçeleri daha iyi tanýmak ve sorunlarý yerinde görmek adýna ilçe ziyaretlerine sürdüren Vali Baþköy; ilçe kaymakamlarý, belediye baþkanlarý, ilçe müdürleri ve muhtarlarýn da hazýr bulunduðu toplantýlarda brifing aldý. Vali Baþköy; belediye baþkanlarýný makamlarýnda ziyaret ederek, çalýþmalarýnda baþarý dileklerinde bulundu. Oðuzlar Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðýnda Þeref Defterini imzalayan Vali Baþköy; ayrýca Oðuzlar Belediyesi tarafýndan Obruk Barajý’na yaptýrýlan sosyal tesislerde incelemelerde bulundu.

Vali Sabri Baþköy; Uðurludað ve Oðuzlar ilçelerini ziyaret etti.

Obruk’ta tekne turu

Y

EDAÞ’tan yapýlan yazýlý açýklamada, yarýn merkeze baðlý 16 köyde enerji kesintisi yaþanacaðý bildirildi. Bazý çalýþmalar nedeniyle kesinti yaþanacaðýnýn belirtildiði açýklamaya göre yarýn Çayseki, Mecidiyekavak, Eskikaradona, Kireçocaðý, Karabayýr, Delibekiroðlu, Kýnýkdeliler, Seyfe, Yenihayat, Ertuðrul, Büðüroðlu, Mislerovacýðý, Evcikuzkýþla, Evciyenikýþla, Evciortakýþla , Çaðþak köylerine 08.00-18.00 saatleri arasýnda enerji verilemeyecek.

Vali Sabri Baþköy’ün ilçe ziyaretlerine devam ettiði bildirildi.

Vali Baþköy, Obruk Barajý Sosyal Tesisleri’ni inceledi.

Ç

Ýskilip þehir merkezindeki tek dinlenme alaný olan Þehir Parký’nda düzenleme yapýlýyor.

Ý

Ýskilip Þehir Parký’nda peyzaj çalýþmasý

skilip þehir merkezindeki tek dinlenme alaný olan Þehir Parký’nýn yeniden dizayn edildiði bildirildi. Belediye Basýn Birimi’nden yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz hafta Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer beraberinde Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar ve teknik personelle birlikte parkta incelemelerde bulundu. Kýsa sürede eksikler tespit edilerek gerekli çalýþmalar baþlatýldý.

Açýklamada þu ibgliler yer aldý; “Çevre düzenleme uygulamasý kapsamýnda yeþil alanlar bakýma alýndý. Ara baðlantý yollarýna renkli parke ve bordür döþenecek. Bozulan, yýpranan, görüntü kirliliðine neden olan alanlar ýslah ediliyor. Giriþ kapýlarý deðiþiyor. Yaþlý aðaçlar özel bakýma alýnýrken, yeni güller, sarmaþýklar ve bitkiler dikilecek. Aydýnlatmasý da yenilenecek olan Þehir Parký daha estetik, daha güzel ve cazip hale getirilecek.”

‘Hamdiköy Aile Saðlýðý Merkezi yeni binasýnda hizmet verecek’

H

alk Saðlýðý Müdürlüðü’nden yapýlan açýklmamada, Hamdiköy Aile SAðlýðý Merkezi’nin yeni binada hizmete devame deecði bildirildi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü bazý yerel gazetelerde yer alan haberler üzerine yazýlý açýklama yaptý. Açýklamada þu ifadelere yer verildi; “Halk Saðlýðý Müdürlüðü'müzün ilimizde kurulmasý ve gerekli personellerin atanmasý ile birlikte tüm Toplum Saðlýðý Merkezleri, Saðlýk Evleri ve Aile Saðlýðý Merkezlerimiz için bir ön çalýþma yapýlarak bakým onarým ihtiyacý belirlenmiþ yaklaþýk maliyet analizleri yapýlarak kurumdan bütçe talebinde bulunulmuþtur. Aile Hekimi tarafýndan; binada haftada yaklaþýk 2 gün saðlýk hizmeti verilmekte iken, diðer günlerde Aile Hekimi kendisine baðlý bölgelerde gezici saðlýk hizmeti sunmaktadýr. Hamdiköy Aile Saðlýðý Merkezi, bizzat Halk Saðlýðý Müdürü Uzm.Dr.Tuncer Kýlýç tarafýndan 2 kez

ziyaret edilmiþtir. Hamdiköy'de, Aile Saðlýðý Merkezi'nin acil olarak bakým ihtiyacý tespit edilerek, daha sonraki günlerde 1 mimarýn da yer aldýðý teknik ekip ve ilgili Müdür Yardýmcýsý eþliðinde inceleme yapýlmýþ ve eksiklikler belirlenmiþtir. Neticede, binanýn temelinde hareket baþladýðý ve kýsmi oturmalar meydana geldiði tespit edilmiþtir. Temel, duvar ve tavanda oluþan çatlaklarýn tamiri mümkün olmadýðý belirlenmiþtir. Bu durumda; Hamdiköy'de Aile Saðlýðý hizmeti verilecek alternatif bina aranmýþ ve Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne ait, fiziksel þartlarý uygun, "Ziraat Teknisyenliði Odasý" olarak kullanýlan binanýn bir bölümünün tahsisi için Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile temasa geçilmiþtir. Ýlgili resmi görüþmeler sonuçlanmýþ olup, aile hekimimiz yeni binada hizmete devam edecektir.”

orum Valisi Sabri Baþköy, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gittiði Oðuzlar ilçesinde tekne turu yaptý. Göreve geldikten sonra yoðun bir tempoda çalýþan Vali Sabri Baþköy’ün ilçe ziyaretleri hýz kesmeden devam ediyor. Oðuzlar Kaymakamý Halil Ýbrahim Çelik ve Belediye Baþkaný Ali Uyanýk tarafýndan karþýlanan Vali Baþköy, Ýlçe Kaymakamlýðý ve belediyeyi ziyaret

Vali Baþköy,Obruk Barajý’nda tekne turu yaptý

etti. Ýlçe müdürleri ve muhtarlarýnda hazýr bulunduðu ziyaretlerde Vali Baþköy, ilçenin genel yapýsý hakkýnda

brifing aldý. Ýlçede karþýlaþtýðý vatandaþlarla da sohbet eden Vali Baþköy, daha sonra Obruk Barajý kenarýnda bulunan sosyal tesisleri gezdi.

Tesisler hakkýnda belediye baþkaný Ali uyanýk’tan bilgi alan Vali Baþköy, daha sonra tekne turu yaptý.(ÝHA)

yapýlan açýklamaya göre, Dodurga’nýn Çiftlik Köyü’nde ikamet eden Ali Turapoðlu, annesi Behiye ve oðlu Volkan Turpoðlu

Vali Baþköy’ü makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Ziyaretten

duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy; nazik ziyaretlerinden dolayý kendilerine teþekkür etti.

Dodurga’nýn Çiftlik köyünden Baþköy’e hayýrlý olsun ziyareti

ali Sabri V Baþköy’e hayýrlý olsun

ziyaretleri devam ediyor. Valilik’ten

Dodurga’nýn Çiftlik Köyü’nden Turpoðlu Ailesi Vali Baþköy’ü ziyaret etti.


Takvim Yapraðý

Ý

Hicrî Þemsi: 1390 - Rûmi:26 Aðustos: 1428 - Hýzýr:126

Ýlimizde namaz vakitleri

2012

EYLÜL

ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

Ýslâmýn temeli, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine inanmak ve yapmaktýr. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh

04.38 06.07 12.45 16.18 19.10 20.32

SU HÂRÝKA BÝR SÝFÂ KAYNAÐIDIR uyun tedavi amaçlý kullanýmý gittikçe S yaygýnlaþýyor.

Osmanlý döneminde psikiyatrik bozukluklarýn tedavisinde su sesi kullanýlýrken, günümüzde suyun her türlü özelliði ayrý bir hastalýk reçetesi olarak kabul ediliyor. Suya dokunmak, su ile temas içinde olmak; baðýþýklýk sistemini uyarýyor, stres karþýtý hormonlarýn üretimini hýzlandýrýyor. Hidroterapi, kan dolaþýmýný ve metabolizmayý canlandýrýyor, aðrýlarý hafifletiyor. Suyun cilde temasý sinir uçlarýný uyarýyor. Meselâ; suyun enseye ve yüze dokunuþu nevraljiden migrene, kas tutulmasýndan eklem atrozlarýna kadar birçok hastalýklara çâre olabiliyor. Damar çeperlerini de etkileyen su, varisleri rahatlatýyor, dolaþým bozukluklarýný düzeltiyor. Suyun kullanýldýðý baþlýca dallar: Su içmek, yüz yýkamak, yüzmek, yara üzerine buz koymak, duþ yapmak, banyo küvetine girmek, ayak banyosu, bütün vücudun banyosu... Oturma banyolarý; hemoroid ve varis tedavilerinde, rahim kasýlmalarýna baðlý aðrýlarda þifâ veriyor. Basýnçlý sular; romatizmal aðrýlarý hafifletiyor. Sýcak kompresler veya sargýlar; aðrýyý azaltýyor, abse ve sivilcelerin iyileþmesini hýzlandýrýyor. Soðuk kompres yahut sargýlar; burkulma ve gerilme gibi kas travmalarýný tedavi edebiliyor. Buðu tedavisinde ise; solunum yollarý, sinüs ve akciðerlerdeki tahriþler için buhar solunumu yapýlýyor. Aðrýlý kaslarýn tedavisinde de, buhar odalarý ve saunalar kullanýlýyor. Ayrýca birçok kaplýca sularý da, tedavi için kullanýlýyor.

YEMEK - KATMERLÝ BÖREK

MALZEME: 4 yufka, 150 gr kýyma, 1 soðan, 1 kahve kaþýðý karabiber, 1 çay bardaðý sývý yað, tuz. YAPILIÞI: Her yufka 4 parçaya ayrýlarak, sivri uçlarý kesilip iç kýsmýna konur. Bir tencereye yað konup, küçük parçalara ayrýlan soðanlar pembeleþtirilir. Kýyma da ilâve edilip, suyunu salýp çekince, tuz ve karabiber ilâve edilir. Hazýrlanan bu iç, karelerin içine paylaþtýrýlýr ve yufkalarýn köþeleri üst üste birleþtirilir. Üstlerine hafifçe elle su sürülür. Bir tavada kýzdýrýlan yaðýn içinde iki taraflarý da güzelce kýzartýlýr. Sýcak sýcak servis yapýlýr.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

HASTANELER

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

VEFAT EDENLER 1- Yaydiðin Köyü'nden gelme, Nurettin ENE. 2- Hasan ve Hüseyin AKMAZ ile Hatice ATEÞ'in babalarý; Ulucamii emekli imamý Hafýz Þükrü AKMAZ. 3- Karapürçek Köyü'nden gelme, Sanayi esnafýndan Mustafa ve Arif BALIM' ýn babalarý, Mehmet ÜREMÝÞ' in kayýnpederi; Seydi BALIM.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Ýnsanlýðýn Hikayesi

nsan nasýl olgunlaþýr? Soruya olumlu yaklaþmak, madýk iþler açar baþýna bu tavrý nedeniyle. Düzenini insan tabiatýnýn geliþime açýklýðýný kabullenmek DEÐÝNMELER bozar çevresindekilerin. Kýskançlýk ateþiyle yakar anlamýna gelir. Olgunlaþmak, bir süreç meselesiyhuzur ormanýný. se, zaman kýsaltýlabilir mi? Bizim, insan olarak ceÝnsanlar genelde çýkarcýdýr. Eðer kendilerini vabýný bulup, ona göre hareket etmemiz evrensel bir kontrol edemezlerse, hak hukuk tanýmadan doldukazaným olacaktýr. Zaten konu, tamamen evrensel rurlar keselerini. Her þey benim olsun ister daima. baðlamýnda deðerlendirilebilir ölçektedir. Gözü doymaz bir türlü dünyanýn hazinelerine sahip Ýnsanoðlunun bir yolculuðu var. Hz. Adem olsa, Karun gibi. peygamberden beri devam eden bir yolculuk bu. ÝnÝnsanlarýn kimisi de bencildir. Fazlasýyla bencil sanlar için bitse de, insanlýk için kýyamete kadar süolanlar vardýr. Benliklerini öne alarak, baþkalarýný Þahin ERTÜRK ren bir yürüyüþ hali. Ýniþler, çýkýþlar, kavgalar, barýþdikkate almadan hareket ederler gözleri ve kulaklarý lar, savaþlar, kazançlar, kayýplar, azalmalar, çoðalmalar, ayda kapalýdýr. Alemde sadece kendilerinin var olduðuna inadýnlanmalar, karanlýkta kalmalar, depremler, kýtlýklar, bolluknýrlar. lar, krizler. icatlar, buluþlar.. "Ýnsan çið süt emmiþtir." Ne güzel söylemiþ atalarýmýz Ýnsaný akýlla yaratmýþ Allah (c.c). bazý kiþilerin davranýþlarýný anlatmak için. Müthiþ bir eleþtiAllah (c.c) insana tabiatý vermiþ, alemi yaratýp hizmetirel tutum halk diliyle. Çið süt çabuk bozulur. Ýnsan da eðer iyi ne býrakmýþ. Peygamberler ve ilahi kitaplar göndermiþ. Ýnsayetiþmemiþse anýnda olumsuza yönelebilir. Ýnsanlýk hukuk nýn olgunlaþabilir bir yapýda yaratýldýðý, zihni potansiyelinbilimini geliþtirmiþ tedbir için ortak aklýyla, deneyimlerini den de belli. sistemleþtirerek. Hukuk, insanlýðýn uygarlýk sigortasý. Bence, týp kadar önemli ve de geçerli bir insanlýk hazinesi hukuk biÝnsanoðlu macerayý tercih ediyor kimi zaman. Aklýný, limi ile kültürü. fikrini, kalbini bir kenara býrakýp, sadece duygularýyla hareket etmeyi yeðliyor. Ýnsanlýða bütünlüklü bakýldýðýnda kültür, bilim ve sanatýn nitelikli yoðunluðuna raðmen bunca birikimin, kimi duÝnsanlýk kendi hikayesini hem yaþýyor, hem de yazýyor rumlarda, yer yüzünün bazý konuklarý tarafýndan yeterince içtarih adý altýnda, sanat yoluyla da kurguluyor estetik yetkinliðiyle. Bu insanlýk hikayesinin kurgusu da insanýn nefsani taselleþtirilemediði görülür. rafýnýn eseri sanki bir bakýma. Hayat bu. Ýþlin baþý insaný tanýmak ve anlamak. Ýnsaný tanýmak mýdýr ilmin baþý? Evet, diyesim gelmiyor Ýnsanlýk, hikayesini böyle yaþýyor bugünkü medeniyet dünyanýn hallerine bakýnca. Karamsarlaþýyoruz kimi günlerdüzeyinde. de. Temelde iyileri çok insanlýðýn. Hatýrlarsak, Hz. Adem'in * oðullarý Habil ile Kabil arasýndaki durum, onlardan sonraki Bütün þehitlerimize Allah'tan (c.c) rahmet, yakýnlarýna insanlarýn maceralarýný özetlemekte. ve milletimize baþsaðlýðý dilerim. Ýnsanlarý kimisi kýskançtýr. En yakýnýný bile kýskanýr, ol-

Grip salgýný aldý baþýný gidiyor Sonbaharýn gelmesi ve havalarýn aniden soðumasýyla birlikte bir çok vatandaþýn yakalandýðý grip hastalýðýna karþý uzmanlar vatandaþlarý uyarýyor. Bu salgýn hangi yollarla bulaþýr, en önemli belirtileri nelerdir ve salgýna yakalanmamak için neler yapmalýyýz Kader Basayoðul'un Haberi Havalarýn soðumasýyla, mevsim deðiþikleri nedeniyle grip mevsiminin geldiðini belirten uzmanlar, hastalýða yakalanmak istemeyen vatandaþlarýn önlemlerini bir an önce almasý gerektiðini vurguluyor. Bu salgýn nasýl bulaþýr Grip salgýnýnýn en çok ortak eþyalarýn kullanýlmasýndan dolayý ve hastalýðýn mikrobu taþýyan kiþilerin öksürmesi ve hapþýrmasý ile havaya yayýlan mikroplar ve doðrudan temasla bulaþtýðýný belirten Uzmanlar bu salgýndan kurtulmanýn temel faktörünün bir an önce gribe karþý aþý olunmasý gerektiðini söylüyorlar.Uzmanlar ,grip aþýsýnýn bazý insanlar için kaçýnýlmaz oldugunu bazýlarýnýn da kesinllikle grip aþýsý olmamasý gerektiðini vurguluyor. Peki,kimler grip aþýsý olmalý •65 yaþýndan büyük kiþiler •Þeker hastalarý (diyabet) •Astým hastalarý •Kronik akciðer hastalarý (Bronþit v.b) •Kronik kalp ve damar sistemi hastalarý (koroner arter hastalarý) •Baðýþýklýk sistemi baskýlanmýþ kiþiler ( kronik kan hastalýðý- hemoglobinopatiolanlar, kanser hastalýðý, immunsupresif kullananlar) •Huzurevi, bakýmevi v.b ortamlarda yaþayanlar kimler grip aþýsý olmamalý •6 aydan küçük bebekler •Yumurtaya karþý anafilaktik tarzda alerjisi olanlar (yumurta yediðinde alerjik þoka girenler)

Geçmiþe Mektup

5

Tefekkür Dünyamýz

B

ir çok þey deðiþti ama,insanýn emelleri ve arzularý deðiþmedi. Hakikatleri yaþamak ve sebat etmek çok pahalýya düþtü nine. Cenabý Hak son manevi ordusunu gönderdi. Onu hizmet bilenler , meþgalelerini her þeyin üstünde gördüler. Raþit Yücel Kýyamete kadarda böyle rasityücel@ devam edecek inþallah. corumhakimiyet. net Ýþte böyle nine. Seni çok üzdüm. Fakat kederlenme. Bu Dünya böyledir. Allah Gafururrahimdir. Ümmetini sahipsiz býrakmadý. Birçok hakikat kahramanlarý yetiþti. Nice asil gençler, Nice masun kýzlarýmýz, Nice fedakar haným kardeþlerimiz bu hakikatin bir ferdi oldular. Son Osmanlý kýrk milyon idi,þimdi seksen milyona doðru koþuyoruz. Bu kadar malümat yeter nine. Geleceðimiz iyi olacak inþallah. Zira þu sözü rüyada bir hitabede bahtiyar heyet söylemiþti: "Ümitvar olunuz þu istikbal inkilabý içinde en yüksek seda Ýslamýn sedasý olacaktýr" Buna bütün kalbimiz ile inanýyoruz.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER BÝLGE DAMLA BAHABEY CAD. NO:34/A - G.BEY MH ESKÝ SSK HASTAKBANK YANI 34/A Y.GÖÐÜS HASTANESÝ 212 05 55 POL.KARÞISI 213 22 02

METEOROLOJÝ

2.289 2.304

1.793 1.803

•Hamileliðin ilk 3 ayý içinde olan bayanlar (ancak doktor tarafýndan kesin gerekli olduðu tespit edilirse grip aþýsý olabilirler) Peki, Grip salgýnýn belirtileri nelerdir Bu salgýnda klasik grip belirtilerine kusma, bulantý, yüksek ateþ ve karýn aðrýsý da eþlik ediyor. Gripten korunmak için ne yapmalý Ellerinizi sürekli yýkayýn virüs en çok el temaslarýyla geçeceðini belirten uzmanlar bu salgýn virüslerden baþ etmenin temel etkeninin sýk sýk ellerin yýkanmasýn dan geçeceðini belirtiyorlar. Dengeli beslenin Vücudun ihtiyacý olan protein, karbonhidrat, yað ve vitaminler yeterli olarak alýn-

mazsa, vücut direnci düþer ve solunum organlarý mukoza hücreleri de bu durumdan etkilenir. Yeterli miktarda su için Solunum mukoza hücrelerinin nemli olmasý, virüs taþýyan damlacýklarýn etkisine karþý direnci saðlýyor. Bu nedenle özellikle su içme ihtiyacýnýn azaldýðý kýþ mevsimi de dahil olmak üzere, her dönemde günde 8-10 bardak su içilmesi faydalý oluyor. Düzenli spor yapýn Saðlýklý yaþamýn bir parçasý olan spor, gripten korunmak için de çok önemli etkendir. Yetiþkin biri için haftada 3 gün, günde 1 saat olmak üzere spor yapýlmasý faydalýdýr. Haber7

24 ayar

ALIÞ

99,21

SATIÞ

100,09

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6384 8 EYLÜL 2012 CUMARTESÝ

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Hicri Kamerî: 21 - Þevvâl: 1433

8

13

CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012 Plan Bütçe Komisyonu’ndan Özel Ýdare’ye tam not

www.corumhakimiyet.net

‘Özel Ýdare yýl sonu hedeflerini aþacak’

Nurettin Karaca

Ý

l Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Baþkaný Nurettin Karaca, 2012 yýlý ilk 6 aylýk Özel Ýdare Performans incelemesini, Ýl

Genel Meclis Üyeleri'nin bilgisine sundu. Karaca, Özel Ýdare'nin yýl sonu hedeflerini aþacaðýný ifade ettiði raporunda, yeni bir

performans raporu hazýrlanmasý ihtiyacýnýn göz ardý edilmemesi gerektiðinin altýný çizdi. Su ve kanal hizmetleri, çevre koruma ve kontrol hizmetleri, kültür ve turizm, plan proje, imar iþleri, yatýrým ve inþaat baþlýklarýnda yapýlan hizmetlerin gerçekleþme oranlarýný tablolar eþliðinde sinevizyon sunumu ile birlikte aktaran Yýldýrým, hazýrlanan raporda þu görüþ ve deðerlendirmelere yer verdi;

SU VE KANAL HÝZMETLERÝ

Ýl Genel Meclisi Mustafa Eker baþkanlýðýnda toplandý.

"Ýl Özel Ýdaremiz bütçesinden 2012 yýlý içinde 29 adet köy içme suyu tesisi bakým ve onarýmý tamamlama hedefi konmuþ olup bu hedefin ilk altý ay içerisinde % 20'sinin yapýldýðý belirtilmiþtir. Ancak bu baþlanan iþlerin yýl sonuna kadar tamamýnýn bitirileceði yetkililerce ifade edilmiþtir. KÖYDES bütçesinden karþýlanmak üzere programa alýnan 51 adet köyümüzün içme suyu tesisi bakým ve onarýmýnýn ise % 35'inin tamamlanabildiði görülmektedir. Bu iþlerinde yýl sonuna kadar tamamý bitirilecektir. Kanalizasyon tesisi yapýmý ile ilgili, il özel idaremiz bütçesinden 8 adet iller bankasý bütçesinden 4 adedi karþýlanmak üzere 12 adet köyümüzün kanalizasyon tesisi yapým iþinin % 20'si tamamlanmýþtýr. Performans programýnda öngörülmeyen ve ek olarak yapýlan 3 adet köyümüzün de %15'i tamamlanmýþtýr. Bu iþlerin de yýl sonuna kadar bitirileceði ifade edilmiþtir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL

Meclis üyeleri gündemi görüþtü.

Merkez ve ilçelerimize baðlý 30 adet köyümüze çocuk oyun grubu hedeflenmiþ olup % 100'ünün tamamlandýðý belirtilmiþtir. Ayrýca 7 yerleþim yerine toplam 22 bin 300 adet fidan dikimi gerçekleþtirilerek aðaçlandýrma performans hedefi %100 olarak gerçekleþtirilmiþtir.

KÜLTÜR TURÝZM

Özel Ýdare Performans incelemesi, Ýl Genel Meclis Üyeleri'nin bilgisine sunuldu.

VE

Kültür ve Turizm ile ilgili 2012 y ýlý ilk altý ay içerisinde yapýlan çalýþmalar OKA ve Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði'nden temin edilen fonlarla özel projeler kapsamýnda gerçekleþtirilmiþtir. Bu projelerin önemli bir bölümü performans programýndan sonra yapýlan projeler çerçevesinde bütçe dýþý kaynaklar-

dan finanse edilerek gerçekleþtirildiði için bu konudaki altyapý çalýþmalarý raporumuza dahil edilmemiþtir.

PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT

Merkez ve ilçelerimizde okul inþaatý yapým iþi ile ilgili il özel idare bütçesinden 14 adet okul yapým ve onarým iþi hedeflenmiþ olup bunun þu ana kadar %66'sý tamamlanmýþtýr. Özel Ýdare ve Bakanlýk bütçesinden karþýlanmak üzere ilköðretim ve orta öðretim olmak üzere 80 adet okul inþaatý yapým ve onarým iþinin % 70'i tamamlanmýþtýr.

ÝMAR ÝÞLERÝ

2012 yýlýnda 81 köyde Köy yerleþik alaný ve civarý sýnýr tespit Çalýþmasý hedeflenmiþ olup bunun þu ana kadar 17 tanesi tamamlanmýþtýr.

ÖNERÝLER

Özel Ýdaremizin 2012 yýlý ilk 6 ayý içinde öngörülen performans hedeflerini aðýrlýklý olarak tuturacaðý hatta bazý hizmet kalemlerinde bu hedefleri aþacaðý görülmektedir. Yeni baþlanan iþler dolaysýyla bazý iþlerde düþük gerçekleþmeler gözükmesine raðmen yýl sonu itibariyle hedeflerini aþacaðý gözükmektedir. Performans planý hazýrlanýrken ilimizin sosyo ekonomik gerçeði, geleceðe yönelik ihtiyaçlarý ve kaynaklarý iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak burada üzerinde durulmasý gereken bir tespitimiz de performans hedeflerinin daha objektif gerçekleþtirilebilir ve rasyonel olmasý gerçeðidir. Ýl Özel Ýdaresi bütçesinin dýþýnda Ýller Bankasý KÖYDES bütçesi ile yapýlan programda öngörülmeyen hizmetlerin de azýmsanamayacak boyutta olduðu dikkate alýndýðýnda yeni bir performans planý hazýrlanmasý ihtiyacýnýn olduðu komisyonumuzca tespit ve tavsiye edilmektedir."

Baþkan’dan küçük misafire özel ilgi

Genel Meclis ÝEker,lBaþkaný Mustafa Eylül ayý son

toplantýsýna babasý ile birlikte katýlan küçük konuðuna özel ilgi gösterip, özel ikramda bulundu. Sungurlu MHP Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör’ün oðlu Mehmet Güngör, babasýnýn yanýnda toplantýya misafir olarak katýldý.

Toplantýya Sungurlu MHP Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör’ün oðlu Mehmet Güngör de katýldý.

Görevlilere talimat veren Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, küçük konuðuna meyve suyu ikramý ve çikolata ikramýnda bulundu. Genel olarak çay ve su ikramýnda bulunulan salonda, meyve suyu ve çikolata ikramý jesti, meclis üyeleri tarafýndan da memnuniyetle karþýlandý.

Mum yakmak Batýl inanç

T

ürbelerde yýllardýr var olan mum yakma olayý, tüm uyarýlara raðmen devam ediyor. Ýslam'la ve türbe ziyareti adabýyla ilgili yakýndan ve uzaktan alakasý olmayan mum yakmada ýsrar edenlerin, cahillikten baþka bir iþ yapmadýðýna iþaret eden uzmanlar, "Tamamen batýl olan bu hareketin, Ýslam'la, dinle hiç bir alakasý yoktur. Ýnsanlar bu bilinçsizliði yapmakta neden ýsrar eder, nasýl bir fayda umar anlamak mümkün deðil." sözleriyle konuyu deðerlendiriyor. Cahiliye dönemi adetlerinden günümüze kadar uzanan bu batýl inancýn, dinle alakasý varmýþ gibi devam ettirilmesinin büyük bir hata olduðu bilinmesine karþýn, türbelerin içerisi, cam kenarlarý erimiþ mumlarla dolu. Ayrýca tüm duvarlarýn is lekeleriyle kaplandýðý türbelerin, yakýlýp býrakýlan mumlar nedeniyle yangýn riski altýnda olduðuna da dikkat çeken türbe çevresinde iþyeri ve evleri bulunan vatandaþlar, ziyaretçilerin bu anlamsýz uygulamadan vazgeçerek, türbe ziyaretlerini adabýna uygun yapmasý konusunda uyarýda bulunuyor.


CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

15

BÖLGESEL KALKINMADA YEREL DÝNAMÝKLER ÇORUM MODELÝ ve 2023 SENARYOLARI 4

ORTAKLIÐA DAYALI ÝÞ MODELÝ

Özel sektöre baðlý büyüme modelinin ilk göze çarpan özelliði küçük ölçekli üretimin yaygýnlýðýdýr. Ölçek ekonomisi dezavantajýný telafi etmek üzere geliþtirilmiþ olan giriþimciler arasý ortaklýða dayalý iþ modeli, Çorum modelinin bir diðer önemli belirleyicisidir. Çorum’da kurulan iþletmeler Türkiye ve TR83 bölgesine oranla daha küçük ölçeklidir. 2009 yýlýnda kurulan þirket baþýna sermaye miktarý Türkiye genelinde 230 TL ve TR83 bölgesinde 212 TL iken Çorum’da ise 173 TL’dir. Çorum’da yapýlan yatýrýmlarýn Türkiye’ye oranla daha küçük ölçekli yatýrýmlar olmasý teþvikli yatýrým verilerinden de izlenebilmektedir. Yatýrýmlarýn küçük ölçekli olmasý istihdam yaratma maliyetinin de düþük olmasýna yol açmaktadýr. Çorum’da istihdam yaratma maliyetinin 2011 yýlýnda Türkiye ortalamasýnýn üstüne çýkmýþ olduðu görülmektedir.

ortaklýklarýn geçmiþte yapýldýðýný ancak sonradan terk edildiðini ortaya koymaktadýr.

*

FÝNANSAL SEKTÖR

Çorum bir yandan ölçek ekonomisinden yararlanamamanýn yol açtýðý sorunlarla baþ ederken, bir finansman sorunu ile de karþý karþýyadýr. Ýldeki tasarruf eðilimi, ilin yapmak istediði atýlým için gereken yatýrýmlarýn gerisine düþmektedir. Çorum’a iliþkin finansal göstergeler il ekonomisinin finansal sistemden yararlanmasýnýn henüz sýnýrlý kaldýðýný, bankacýlýk ve finans sistemiyle entegrasyon konusunda kat edilmesi gereken bir mesafe bulunduðunu ortaya koymaktadýr.

Çorum’da özellikle kredilerdeki artýþ bankacýlýk sektörünün de hýzlý bir atýlým yapmasýna yol açmýþ ve þube sayýsý nda 2003-2010 döneminde %54’lik bir artýþ meydana gelmiþtir.

* Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý verilerine göre Çorum’da iþ yapan þirketler aðýrlýklý olarak küçük ölçekli þirketlerdir. Ortalama þirket büyüklüðü genelde 10 kiþiden küçüktür. Ancak düzenlenen anketin bulgularý (bakz. Kýsým 4) örneklem içinde ölçek büyüklüðünün, yukarýdaki verilerin gösterdiðinden bir hayli daha büyük olduðuna iþaret etmektedir.

* Mevduat ve çeþitli kredilerde Çorum’un Türkiye toplamý içindeki payýna iliþkin rakamlar il nüfusunun ülke nüfusu içindeki payý ve ilde yaratýlan gayri safi katma deðerin Türkiye toplamý içindeki payý ile karþýlaþtýrýlarak ele alýnmasý aydýnlatýcý olur. Çorum’un ülke nüfusu içindeki payý son on yýl içinde binde 8’den binde 7 düzeyine inmiþtir. Gayrý safi katma deðer açýsýndan ülke içindeki payý binde 7 civarýndadýr. Yavaþ ancak sürekli bir artýþ gösterse de, bankacýlýk ve finans göstergelerinin tamamý bu rakamlarýn gerisindedir. Kredi kartlarýnda, sadece dört yýl içinde yok denecek bir düzeyden 200 kat artýþla kayda deðer bir düzeye gelinmesinin de gösterdiði gibi bugünkü durumu bir geçiþ süreci olarak nitelemek ve önümüzdeki yýllarda deðiþeceðini öngörmek yerinde olacaktýr.

* Dikkati çeken bir geliþme de takipteki alacaklardaki artýþ hýzýdýr. Takipteki alacaklar 2007-2011 döneminde Türkiye’de %84, Çorum’da ise % 330 artmýþtýr. Bu artýþ hýzý, tasarruflarýn üzerine çýkan yatýrým hýzý ile birlikte ele alýndýðýnda dikkat edilmesi gereken bir alana iþaret etmektedir.

HAMMADDE AVANTAJINDAN YARARLANAN SANAYILEÞME

* Finansal sektördeki geliþim hýzýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðu dikkati çekmektedir. Konut kredisinin, kredi kartlarýnýn ve nakdi kredilerin artýþ hýzý Çorum’da Türkiye toplamýnýn üzerindedir. Kredi cephesindeki bu artýþýn mevduat artýþý ile desteklenmediði görülmektedir. Mevduat artýþ hýzý Çorum’da Türkiye toplamýnýn altýnda kalmaktadýr.

* 2008 küresel kriziyle birlikte istihdamýn ciddi ölçüde azalýrken, þirket sayýsýnda bir azalma olmadýðý, hatta tam tersine þirket sayýsýnýn arttýðý görülmektedir.

* Ancak Çorum’da giriþimciler arasýnda diðer baþka illerde pek gözlemlenmeyen bir ortaklýk ve dayanýþma kültürü vardýr. Kýsým 4’te yer verilen anket deðerlendirmesinde, anketi yanýtlayan iþletmelerin %56’sýnýn mümkün olan durumlarda ortaklýða sýcak baktýðýný ortaya koymaktadýr. Çorum’da yapýlan görüþmelerde herkesin üzerinde ýsrarla durduðu bu ortak iþ yapma kültürünün küçük ölçek sorununu aþmakta Çorum’a ciddi bir katkýsý olmuþtur. Çorumlu giriþimcinin baþka Anadolu kentlerinde olduðu gibi sermaye birikimini þehir dýþýna taþýmak yerine yeniden Çorum’da yatýrýma dönüþtürmüþ olmasý da geliþimi hýzlandýran bir baþka faktör olmuþtur (Külcü, 2012). Sermaye birikiminin zayýflýðý, Çorumlu giriþimcileri rekabet edebilmek için güç birliði yapmaya zorlamýþ ve Türkiye’de devlet eliyle büyüme modeline karþý Çorum modeli doðmuþtur. Ýþ insanlarý arasýndaki ortaklýk kültürü, Çorum Modeli’nin bileþenlerinden birisidir. Bu ortaklýk kültürünün ilk örneði 1960’lý yýllarýn ikinci çeyreðinde 10-15 ailenin bir araya gelmesiyle kurulan un fabrikasýdýr. Bu süreç sonra ortaklýklarýn daðýlmasý, daha az sayýda ortakla çok sayýda un fabrikasýnýn kurulmasýyla devam etmiþtir. Sektör çeþitlenmesinin görülmediði bu dönemde katma deðerin düþük olduðu, buna karþýlýk istihdam yaratýldýðý dikkati çekmektedir (Çenesiz, 2012). Ancak sermaye birikiminin belli bir düzeye ulaþmasý ve giriþimlerde üçüncü kuþaðýn iþ baþýna gelmesiyle beraber bu ortak iþ yapma kültürünün de zayýfladýðý gözlemlenmektedir (Çenesiz, 2012). Anket bulgularýna paralel olarak ölçek büyüklüðünün artmýþ olmasý durumunda iþ birliði ihtiyacýnýn azalmýþ olmasý olaðandýr. Zaten Kýsým 4’te yer verilen anket deðerlendirmesine göre, anketi yanýtlayan iþletmelerin %25’i

* Bir diðer dikkate deðer geliþme de nakdi kredilerin mevduata oranýdýr. Bu oranýn 2007’den 2011’e %97’den % 147’ye yükseldiði ve Çorum’un yarattýðý tasarrufun üzerinde kredi kullandýðý görülmektedir. Ayný dönem içinde Türkiye’de bu oran %72’den %97’ye çýkmýþtýr.

* Ýhtisas kredileri Türkiye’de 4,4 kat artarken Çorum’da 12.7 kat, ihtisas dýþý krediler ise Türkiye’de 6,9 kat artarken Çorum’da 13,4 kat artmýþtýr. Ýhtisas kredilerinin daðýlýmýnda Çorum’da tarým sektörünün aðýrlýðý dikkati çekmektedir

Sanayileþme Çorum modelinin en önemli belirleyicileri arasýnda gelmektedir. Rodrik(2012) tarafýndan yapýlan çalýþmalar sanayi sektöründeki firmalarýn izlenen politikalar, coðrafya ya da kurumlar gibi faktörlerden baðýmsýz olarak teknoloji lideri ile olan farký yýlda ortalama %3 gibi bir hýzla kapatabildiklerini ortaya koymaktadýr. Bu açýdan tarýmdan sanayiye kayma gelirde ciddi bir hýzlanmaya yol açabilmektedir. Ancak teknolojinin günümüzde çok yüksek nitelikli beþeri sermaye gerektiriyor olmasý, sanayiye dayalý bir büyüme stratejisinin sürdürülebilirliðinin belli ön koþullarý olduðuna iþaret etmektedir. Bu açýdan Çorum’da sanayinin geliþimine dayalý büyüme sürecinin devam ettirilmesi için, özellikle beþeri sermaye, kentleþme ve sosyal geliþmeden kaynaklanan kýsýtlar iyi deðerlendirilmelidir. Çorum’da sanayi rekabet avantajýnýn olduðu sektörlere baðlý olarak geliþmiþtir. 1960’larda Hirschman’ýn formüle ettiði ekonomik kalkýnma stratejisinden bu yana sanayilerin desteklenmesi fikir büyük bir kabul görmüþtür. Hammaddeye baðlý sektörlerde, deðer zinciri içinde bu ürünle ileri ve geri baðlantýsý yüksek olan sektörlerde, katma deðerin daha yüksek olduðu alanlarda üretim yapmanýn, bölgenin büyüme hýzýný artýrdýðý yaygýn kabul gören bir yaklaþýmdýr. Hausmann, Klinger ve Lawrence’ýn (2008). hammadde ihracatçýlarýnýn bu hammaddeleri iþleyen sektörlere yönelmelerinde beklenen faydanýn görülmeyebileceði yolundaki tespitlerine raðmen, hammadde üretiminde uzmanlaþan ülkelerin doðal geliþme çizgisinin bu hammaddeleri girdi olarak kullanan sektörlere yönelmeleri gerektirdiði dünyada ve Türkiye’de iþ dünyasý içinde ve genelde ekonomi bürokratlarý arasýnda yaygýn kabul gören bir yaklaþýmdýr. Çorum’un geliþimi bu yaklaþým için iyi bir örnek oluþturmaktadýr. Çorum’da ekonomik faaliyet tarihsel olarak geleneksel, küçük ölçekli ve hammaddeye baðlý faaliyetlerde yoðunlaþmýþtýr. Bu sektörler arasýnda çimento, tuðla, kereste ve gýda dikkati çekmektedir. Ancak hammaddeye dayalý bu ilk sermaye birikimi sonradan deðer zinciri içinde daha yüksek katma deðerli ürünlerin üretimine kanalize edilmiþtir. Bugün þehrin ihracatýnýn önemli bir bölümünü makine sanayi oluþturmaktadýr. Çorum’da, yerel yöneticiler, iþ dünyasý temsil örgütü yöneticileri ve iþ insanlarý tarafýndan paylaþýlan ortak kanaat, mevcut sektörel yapýlanmaya göre ileri ve geri baðlantýlarýn yüksek olduðu ve daha yüksek katma deðerli ürünlerde yoðunlaþýlmasý gerektiðidir. Çorum’da ilk kurulan fabrika bir un fabrikasýdýr. Bugün de Anadolu’nun birçok yerinde olduðu gibi kentte çok sayýda un fabrikasý vardýr. Ancak burada altý çizilmesi gereken nokta, geleneksel olarak her yerde görülen un fabrikalarýnýn Çorum’da bir marka deðeri yaratmýþ olmasýdýr. Benzer bir süreç kiremit ve tuðlada da geçerlidir. 1940’larda baþlayan tuðla ve kiremit fabrikalarý bugün Türkiye’nin tuðla ve kiremit ihtiyacýnýn büyük bir bölümünü karþýlamaktadýr. Türkiye’deki kiremidin %30’u, tuðlanýn %10’u Çorum’da üretilmektedir (ÇTSO). Anahtar teslim un fabrikasý yapýmýnda dünyada en baþarýlý 10 firmadan ikisi Çorum’dadýr (Çenesiz, 2012). Sanayileþme sürecinde günümüzde gelinen aþamada, imalat sanayinin birçok alanýnda faaliyetin sürdüðü Çorum’da birkaç sektör dýþýnda diðer sanayi alanlarýnda ciddi bir uzmanlaþma ve yýðýnlaþmanýn yaratýlmýþ olduðundan söz edilemez. Anlamlý yýðýnlaþmalarýn olduðu alanlar, tuðla ve kiremit imalatý, makine sanayi, un ve yumurtadýr. Orman ürünleri, tekstil, kaðýt ve kimya, plastik sektörlerinde de önemli bir potansiyel mevcuttur (Özen, 2012). Sanayi dýþýndaki ekonomik faaliyetler genelde küçük esnaf ve sanatkar aðýrlýktadýr. Türkiye’nin genelinde lokomotif sektörlerin baþýnda gelen tekstil, Çorum ekonomisinde tarihsel olarak görece sýnýrlý bir rol oynamýþtýr. Çorum’da tekstil sektörü yatýrýmlarýnýn Çorum’un geliþmeye baþlamasýndan sonra yapýldýðý dikkati çekmektedir. Tekstil’de en büyük iki üretim tesisi olan Bilsar 1992’de Ravelli ise 2000’de kurulmuþtur. Çorum Haber’den Volkan Sýnayuç’un verdiði bilgiye göre bugün Bilsar ve Ravelli’de 1000’er kiþi çalýþmaktadýr. Çorum’daki giriþimcilik ruhunun bir örneði de 1940’da ayakkabýcý çýraðý olarak meslek hayatýna baþlayan bir giriþimci tarafýndan 1956’da kurulan ve bugün 750 bin üretim kapasitesine çýkmýþ olan Greyder ayakkabý fabrikasýdýr. Greyder bugün üretiminin yaklaþýk yarýsýný ihraç etmektedir. Önemli bir baþka faaliyet alaný ise 1980’li yýllarda yürürlükte olan teþvik mevzuatýndan yararlanarak geliþen yumurta tavukçuluðudur (Baþaranhýncal, 2012). Yumurta üreticilerinin bir araya gelerek kooperatifleþmesi ve satýþ ve pazarlama faaliyetlerini ortak yapmasý sayesinde, yumurta kapasitesi 2 milyon adete ulaþmýþtýr.

(Sürecek)


16 CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Sahte para operasyonu Ç

orum’un Ýskilip ilçesinde jandarma tarafýndan düzenlenen operasyonda,þ bir otomobilin ses kolonlarýnýn içerisine gizlenmiþ 28 adet 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarý deðerlendiren Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü ve Ýstihbarat Þube Müdürlüðü ile Ýskilip Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri, yaptýklarý koordineli çalýþma sonucu Ordu’dan Çorum’a sahte para getirilerek, piyasaya sürüleceðini

belirledi. Bunun üzerine çalýþma baþlatan jandarma ekipleri tespit edilen aracý takibe

aldý. Araç ve içerisindeki þahýslarýn Bayat ilçesinde bir bakkala sahte para verdiklerini

tespit eden güvenlik güçleri, operasyon için düðmeye bastý. Ýskilip ilçesi giriþinde düzen-

lenen operasyonla araç durduruldu. Araçtaki þahýslardan Mustafa Ç. (23) yakalanarak gözaltýna alýnýrken, Ali K. (39) ise kaçtý. KOM Þube Müdürlüðü Ýstihbarat Þube Müdürlüðü ve Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekiplerinin araçta yaptýklarý aramada, otomobilin ses kolonlarýnýn olduðu bölüme özel olarak hazýrlanan zula içerisinde 27, 1 adette Bayat ilçesindeki bakkala verilen 100 TL’lik toplam 28 adet sahte banknot ele geçirildi. Kaçan þüpheli aranýrken, olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

Seçmeli derslerin videosu internette M

illi Eðitim Bakanlýðý, 10-12 Eylül tarihlerinde seçmeli derslerini belirleyerek okullarýna bildirecek öðrenciler için hazýrladýðý tanýtým videolarýný internet sitesinde yayýnladý. Milli Eðitim Bakanlýðý, 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda uygulanmaya baþlanacak seçmeli dersleri tanýtan videolarý internet sitesinde eriþime açtý. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, geçen ay yayýnladýðý 'Seçmeli Dersler' konulu genelgede derslerin tanýtýmlarýnýn 3 Eylül tarihinden itibaren yayýnlanacaðýný açýklamýþtý. Derslerin tanýtým videolarý,

gecikmeli olarak dün akþam saatlerinde Bakanlýðýn internet sitesinde yayýnlanmaya baþladý. Seçmeli ders tanýtým videolarýnda Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in öðrenci ve velilere yönelik mesajýna da yer verildi. Bu yýldan itibaren 5. sýnýf öðrencilerinin derslerine alan öðretmenlerinin girmeye baþlayacaðýný hatýrlatan Dinçer, seçmeli ders sayýsýnýn da arttýrýldýðýna dikkat çekti. Dinçer, seçilebilecek derslerin neler olduðu, bu derslerin özellikleri ve kazandýrdýklarýný içeren videolar hazýrladýklarýný aktardý. Bu yýl seçilen bir dersin bundan sonra

da seçilmek zorunda olmadýðýný, seçilmeyen bir dersin ise sonraki yýllarda da seçilebileceðini kaydeden Dinçer; özgür ve esnek yapýda bir sistemi getirmeye çalýþtýklarýný aktardý. Bakanlýðýn www.meb.gov.tr internet adresinde 'Kur'an-ý Kerim, Hz. Muhammed(sav)'in Hayatý, Temel Dini Bilgiler, Okuma Becerisi, Yazarlýk ve Yazma Becerileri, Yabancý Dil, Bilim Uygulamalarý, Matematik Uygulamalarý, Biliþim Teknolojileri ve Yazýlým, Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler, Drama, Zekâ

Oyunlarý' derslerinin tanýtýmlarý yer alýyor. Ortaokullarda kayýtlý 5. sýnýf öðrencileri, bu derslerin tanýtýmlarýný 10 Eylül tarihine kadar inceleyerek hangi dersleri seçeceklerine karar verecek. Öðrenciler yazýlý müracaatlarýný 10-12 Eylül tarihleri arasýnda öðrenim göreceði ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüðüne ulaþtýracak. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarýnýn 5. sýnýflarýnda seçmeli derslerde ayný öðretim programlarý uygulanacak. Haftalýk ders saati sayýsýna göre ortaokullarda 8 saat,

imam hatip ortaokullarýnda ise 4 saat seçmeli ders seçilecek. Ortaöðretim kurumlarý 9. sýnýf öðrencileri de seçmeli derslerle ilgili yazýlý müracaatlarýný 1012 Eylül tarihleri arasýnda öðrenim gördükleri okul müdürlüðüne ulaþtýracak. En az 10 öðrencinin ayný dersi seçmesi durumunda grup oluþturulacak. Dilekçeler okul yönetimlerine ulaþtýktan sonra 13-14 Eylül tarihlerinde eokul/kurum iþlemleri/ders iþlemleri/seçmeli ders belirleme ekranýndan seçilen dersler okul yönetimi tarafýndan ayrý ayrý iþaretlenecek.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

10 EYLÜL Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Merkezi araþtýrma laboratuarý cihazlarý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saat: 14:00 ***

14 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Yeniyol Mahallesi, ada 420, parsel 20 de borçlu adýna 1/6 hisseli olarak kayýtlý 476,83 m2 alanýnda bahçeli ahþap ev vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 125.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

Buharaevler Mah. Selçuk 2. Cad. Emir Apt. No 4/10 adresinde 3391 ada, 63 parsel de kayýtlý 112 m2 alanýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 90.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili

merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 19 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/119593 arsa paylý

iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 20 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/119593 arsa paylý iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Sebze hali ve kamyon garajý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

2012/2013 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km Çorum Saat: 14:00 ***

17 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Gülabibey Mah., Fitne Mevkii, cilt 30, sayfa 2966, ada 1248, parsel 2, 1. kat, 806,00 m2

alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/22 arsa paylý mesken niteliðindeki 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi

Metal destekli tek parça seramik kron iþ ve iþlemleri (geçici kron dahil) hizmet alýmý iþi. Yer: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No 22 Çorum Saat: 10:00 ***

18 EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Gülabibey Mahallesi, Cemilbey þosesi mevkiinde kain, ada 1494, parsel 10’da 2. kat 7 numaralý baðýmsýz bölümde, kat irtifaký yapýlý, mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezate Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Karakeçili Mah, cilt sayfa 4/332, ada parsel 537/127’de 368,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Kargir apartman binasýnýn zemin kat 1 nolu mesken vasýflý 2/8 arsa paylý baðýmsýz bölümünün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

24 EYLÜL T.C. Kargý Sulh Hukuk Mahkemesi Çorum ili Kargý ilçesi Bahçelievler Mahallesi 152 ada, 13 parselde tapuya kayýtlý 140,15 m2 yüzölçümlü tek katlý ahþap ev ve arsasýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.400,25 Yer: Kargý Hükümet Konaðý önü Saat: 10:00-10:10 ***

DSÝ Bölge Müdürlüðü 5. Bölge Ankara

Çorum-Sungurlu Aþaðý Fýndýklý Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda Mustafa Kemal mah. 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

25 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Bahçelievler Mahallesi, cilt no 52, sayfa no 5096, ada 185, parsel 14 de kayýtlý 500,80 m2 alanýnda arsa vasfýnda 30/256 hisse paylý taþýnmazýn satýþý iþi Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

28 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 751 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008

model, siyah-beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 145.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 750 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyah-beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:50-15:00 ***

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

Sevgi Evleri’nde deðerler eðitimi Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu öðrencilerine deðerler eðitimi programý devam ediyor.

S

evgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu öðrencilerine deðerler eðitimi programý devame diyor. Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polis tarafýndan Türk toplumundaki deðer yargýlarý ile gençler arasýndaki yanlýþ alýþkanlýklar ve bu yanlýþ alýþkanlýklardan korunma yöntemleri anlatýldý. Programpolislik teþkilatý ve polis olmak isteyen gençlere rehberlik eðitimi ile de-

vam etti. Sevgi Evleri Kuruluþ Müdürü Ömer Pehlivan, “Geleceðimizi emanet edeceðimiz gençlerimizi daha duyarlý ve insani ve vicdani deðerlere sahip birerler olarak yetiþtirme hedefindeyiz. Baþta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere bizlere her konuda yardýmcý olan tüm devlet kurum ve kuruluþlarýmýza ve sivil toplum teþekküllerin teþekkür ederiz.” dedi.

E

ðitim-Ýþ Çorum Ýl Temsilciliði, yeni eðitim sistemini savunan Milli Eðitim Bakaný’ný eleþtirdi. Sendika açýklamasýnda, fiziki altyapýsý oluþturulmadan tamamen ideolojik hedefler doðrultusunda hazýrlandýðýný iddia ettiði 4+4+4 eðitim sistemi ile her þeyin altüst edildiði belirterek, “Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, bu sistemi eleþtirilerin büyük bir kýsmýnýn "PKK yanlýlarý" ve "laikçilerden" geldiðini, normal vatandaþýn ise kendilerini desteklediðini söyleyerek, ya hayal görüyor ya da eðitim sistemimizde yarattýklarý kaosu ve beceriksizliklerini örtbas etmek için asýlsýz suçlamalarda bulunuyor. Eðitim sisteminde bir kargaþa yaþandýðýný kabul etmek zorunda kalan Bakan, "Kargaþa var ama ciddi bir problem yok. Kargaþayý bizim ne yapmaya çalýþtýðýmýzý anlamayan sözde eðitim uzmanlarý çýkarýyor" diyerek, "özrü kabahatinden büyük" dedirtmiþtir. Sayýn Bakan, sizin ne yapmaya çalýþtýðýnýzý, amacýnýzýn cumhuriyetle hesaplaþmak, ulusal düzeydeki eðitimi tamamen cemaatlerin kontrolüne ve piyasa koþullarýna sunmak olduðunu eðitim uzmanlarý çok iyi anlamýþtýr. Uydurma rakamlarla kamuoyunu yanlýþ bilgilendiren Bakan, bu konudaki bilimsel verilere

dayanan uyarýlarýmýz nedeniyle bizleri yani eðitim uzmanlarýný, sendikalarý, demokratik kitle örgütlerini kargaþa yaratmakla suçlamaktadýr. Gelmiþ geçmiþ Milli Eðitim Bakanlarý içinde öðretmen düþmanlýðýnda, öðretmeni maðdur etmede, en öne çýkan Ömer Dinçer, öðretmenlerin atama problemlerine de iþletmeci zihniyetiyle yaklaþmýþ ve "Bir öðretmenin aylýk maliyeti 3 bin lira, yýllýk 36 bin lira. 33 bin öðretmenin yýllýk maliyeti 1,1 milyar TL. Þimdi soruyorum Türkiye bu kadar zengin mi?" demiþtir. Peki Sayýn Bakan, Türkiye yandaþlarý zengin etme projeniz olan "Fatih" projesinin maliyetini karþýlayacak kadar zengin midir? Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'e sesleniyoruz, "Halkýn dini duygularýný suistimal ederek, çocuklarýmýzýn geleceði üzerinden kendi ideolojik hedeflerinizi gerçekleþtirme amacýnýzdan vazgeçin. 4+4+4 eðitim sistemine yönelik haklý eleþtiri ve önerileri dikkate alýn. Eðitim-Ýþ, öðretim birliðine son vererek, medrese-mektep ikilemini günümüze taþýmak isteyen bu anlayýþa karþý eylem ve etkinliklerini kararlýlýkla sürdürmektedir.” Bu arada sendika yöneticileri bugün saat 13.00'de basýn açýklamasý ile oturma eylemi yapacak.

N

Güneþ'e baðlý kalýyor" açýklamasý yapýldý.

MEB’e tepkiler

Dev bir radyasyon bulutu geliyor ASA, Dünya’ya yaklaþmakta olan dev bir radyasyon bulutuna karþý uyarý yaptý ABD Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi (NASA), Güneþ'te yaþanan dev fýrtýnalardan en sonuncusunda saçýlan dev bir radyasyon kütlesinin Dünya'yý etkileyebileceðini belirtti. Güneþ Dinamikleri Gözlemevi (SDO) uzay aracý tarafýndan çekilen görüntülerde, Güneþ'in yüzeyindeki düzensiz manyetik güçlerin kopardýðý fýrtýnalar gözlemlendi. NASA'nýn dün yayýmladýðý ve 6-8 Aðustos tarihleri arasýndaki Güneþ faaliyetlerine ait videoda, yýldýzýn yüzeyinde oluþan ve renk tonlarý deðiþen kývrýmlar göze çarpýyor. NASA yaptýðý açýklamada, "Videonun sonlarýna doðru kývrýmlardan biri Güneþ'ten kopacakmýþ gibi görünen bir uzantý görülüyor. Ancak bu parça

NASA, toplam üç saat süren görüntülerden yaklaþýk 40 saniyelik bir bölüm yayýnladý ve morötesi ýþýnlar altýndaki görüntülere de yer verildi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ýdaresi (NOAA), Güneþ'te yaþanan patlamalarýn uzaya saçtýðý radyasyon bulutunun bugün Dünya'ya ulaþabileceðini belirtti. Orta dereceli jeomanyetik fýrtýnalara neden olabileceði belirtilen radyasyon bulutu, ayný zamanda Kuzey Amerika'da Kuzey Iþýklarý'nýn görünmesine de yol açabilir. SDO uzay aracý, Þubat 2010'da uzaya fýrlatýldý. Güneþ'in faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin Dünya'ya etkisini analiz eden uzay aracýnýn görevi beþ yýl sürecek. Dünya Bülteni


CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

T

urkcell, en yeni akýllý telefonlarý yediden yetmiþe tüm Türkiye’yle buluþturmak için son yýllarýn en büyük kampanyasýný baþlatýyor ve 7 farklý markanýn 9 farklý modelini % 36’ya varan indirimlerle ve 339 TL’den baþlayan fiyatlarla satýþa sunuyor. Yýl sonuna kadar devam edecek olan “Türkiye’nin Akýllý Telefon Hareketi” kapsamýnda, indirimlere ek olarak 3 ay boyunca her ay 250 MB internet ve sýnýrsýz facebook paketi de hediye ediliyor. Kampanya sonunda 5 Turkcell’li müþteriden en az birisinin akýllý telefon sahibi olmasý hedefleniyor. Türkiye’nin lider teknoloji ve iletiþim þirketi

Turkcell’den akýllý telefonlar

Turkcell, 3 Eylül tarihinde baþlayýp yýl sodalansýn… nuna kadar devam edecek olan bir kamTurkcell Genel Müdür Yardýmcýsý panyaya imza atýyor. 3 ay sürecek “TürkiEmre Sayýn, “Akýllý telefonlar hayatýmýzý ye’nin Akýllý Telefon Hareketi” kapsamýnkolaylaþtýran, güzelleþtiren, daha eðlenceda; Huawei, Samsung, LG, HTC, Turkcell, li hale getiren kendisi minik ama etkisi büNokia, Sony ve Blackberry’den 9 ayrý ciyük cihazlar. Turkcell olarak istedik ki, haz, peþin ödemelerde yüzde 36’lara varan herkes bu müthiþ yeniliði hayatýnýn bir indirimlerle ve 339 TL’den baþlayan fiyatparçasý haline getirsin, mobil dünyanýn larla müþteriye sunulacak. Üstelik anlaþzenginliklerinden faydalansýn. Yeni kammalý kredi kartýna özel 12 eþit taksit imkapanyamýz dahilinde müþterilerimiz hem Faruk GÖNENDÝK nýndan da dileyen müþteriler yararlanabileçok cazip koþullarla akýllý telefon sahibi cek. olabilecek hem de kendilerine akýllý telefon deneHerkes mobil dünyanýn zenginliklerinden fay- yimini bir an önce yaþayabilmeleri için armaðan ettiðimiz bedava internetin keyfini çýkaracaklar. ‘Akýllý telefon hareketimiz' sayesinde 5 Turkcell müþterisinden birisini akýllý telefon sahibi yapmayý ve daha çok müþterimizin “Hayat paylaþýnca güzel” demesini hedefliyoruz” sözleriyle kampanyayý deðerlendirdi.

3 ay 250 MB internet ve sýnýrsýz facebook hediye Turkcell MaxiPlus5, Samsung Galaxy Y, Samsung Galaxy Mini 2, Nokia 500, Blackberry Curve 9380, HTC ChaCha, Sony Xperia Tipo, LG Optimus L3, Huawei Ascend Y100 kampanya dahilinde yer alan akýllý telefonlar.

10 Eylül Dünya Ýntiharý Önleme Günü

ÇARESÝZSENÝZ, "ÇARE" SÝZSÝNÝZ…

mekanizmalarý ile kurtulamayabilirler. Ýntihar giriþiminde buÝnsanlar çeþitli solunan kiþinin ilk runlara baðlý olan dayatemasý acil sernýlmaz duygusal acýlarvisteki personel dan kurtulmak için intiile olur. Hastahara baþvurabilir. Ýntinýn duygusal duhar giriþiminde bulunan rumu ile de yarkiþi, öylesine bir sýkýntý dýma gereksiniiçerisindedir ki bu dumi vardýr. Hasta Uzm.Dr.Tuncer rumdan kurtulmasýný kendine gelmeKILIÇ saðlayacak baþka seçeye baþlayýnca Halk Saðlýðý nekleri göremez. Girihasta ile iliþki Müdürü þimde bulunan kiþi gerkurulmaya çalýçekten ölme arzusunda olabileceði gibi bu davraný- þýlmalýdýr. Herhangi bir psiþýnda acýsýný, çaresizliðini ve kiyatrik rahatsýzlýk olmaksýumutsuzluðunu dile getir- zýn da yaþam olaylarýna, mek amacýný da gütmüþ ola- hastalýklara, geliþimsel sobilir. Yaþamýnda olasý deði- runlara, psikososyal veya fiþikliði engellemek ya da ziki travmalara baðlý ortaya böyle bir deðiþiklikten kaç- çýkabilen bu gibi psikososmak amacýyla intihar etmiþ yal krizlerin yaþandýðý acil de olabilir. Nedeni ne olursa servislerde krize müdahale olsun her giriþim önemle ele oldukça kullanýþlý ve geniþ alýnmalý ve dikkatle deðer- uygulama alanýna sahip bir lendirilmelidir. Her tamam- yaklaþým biçimidir. Bu nelanmýþ intihar öncesinde ba- denle ilimizde bulunan; Acil Serviste Ýntihar Giþarýsýz ve mesaj niteliði taþýriþimlerine Psikososyal Desyan giriþimler vardýr. tek ve Krize Müdahale BiriKiþiler yaþam amaçlarýnýn yitirilmesi veya potansi- mi; Ýntihar giriþimleri ve diyel bir tehdidin altýnda olup sýkýntý, huzursuzluk, umut- ðer kriz durumlarý ile karþýlaþan kiþilere ve ailelerine suzluk, çaresizlik ve yardýmsýzlýk yaþarlar. Ýçinde uygun zamanda, gerekli psikososyal desteðin verilmesi bulunduklarý bu zor ruhsal durumdan daha önce öðren- amacýyla Hitit Üniversitesi miþ olduklarý baþa çýkma Çorum Eðitim ve Araþtýrma

Hastanesi Baþtabipliðine baðlý olarak hizmet vermektedir. Bu kapsamda; Ýntihar giriþimleri ve diðer kriz durumlarý ile karþýlaþan kiþilere ve ailelerine gerekli psikososyal desteði saðlamak amacýyla Acil Servis çalýþanlarý (hekim, hemþire, saðlýk memuru, psikolog, sosyal çalýþmacý ve hasta bakýcýlar), yedek seçilen kriz odasý birim sorumlusu, 112 Hýzýr Acil çalýþanlarý (hekim, hemþire, saðlýk memuru) ile birinci basamak hekim, hemþire ve ebeleri hizmet vermektedir. Birimin hedefi; intihar giriþimleri ve diðer kriz durumlarý ile karþýlaþan kiþilere ve ailelerine bu alanda eðitim almýþ profesyoneller tarafýndan, acil medikal tedaviden sonra uygun zamanda, kriz odasý uygulamalarý çerçevesinde gerekli psikososyal desteði saðlamaktýr. Ayrýca Aile Saðlýðý Merkezleri'nde görevli sorumlu hekimlerde intihar eðilimi bulunan, intihar giriþimleri ve diðer kriz durumlarý ile karþýlaþan kiþileri bu alanda eðitim almýþ olan profesyonel meslek elemanlarýna (Psikiyatri Uzmaný veya Psikolog) yönlendirerek intihar önleme çalýþmalarýnda bulunmaktadýr. Bunun yaný sýra Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne baðlý Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi'nde de Uzman Hekim tarafýndan yapýlan sevk sonrasýnda intihar eðilimi bulunan, intihar giriþiminde bulunmuþ olan ve diðer kriz durumlarý ile karþýlaþanlara hizmet verilmektedir. Bu konuda yardým alýnabilecek diðer kurumlar ise; " Çok Amaçlý Toplum Merkezleri, " Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne baðlý Toplum Merkezleri, " MEB Halk Eðitim Merkezleri, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri ( RAM ), " Gençlik Merkezleri gibi kurumlar sýralanabilir.

17

Türkiye’ye “Akýllým cebimde, neþem yerinde” dedirtmeyi amaçlayan kampanya bu indirimlerle de sýnýrlý deðil. Peþin fiyatýna bu ürünleri alan Turkcell’lilere, satýn aldýklarý akýllý telefonun içerisine SIM kartlarýný yerleþtirdikleri anda 3 ay boyunca her ay 250 MB internet ve yine 3 ay boyunca sýnýrsýz facebook paketi hediye edilecek.

cak

1 ay boyunca en popüler servisler ücretsiz ola-

Turkcell “Türkiye’nin Akýllý Telefon Hareketi” sayesinde akýllý telefon deneyimini daha da zenginleþtirmek için popüler servisleri de ücretsiz olarak sunacak . Kampanya ile akýllý telefon sahibi olan tüm Turkcell’liler en popüler mobil servisler içinde yer alan Turkcell TV ve GollerCepte’den 1 ay boyunca ücretsiz yararlanacak. Ayrýca Türkiye’nin en geniþ yasal müzik arþivine sahip olan Turkcell Müzik’ten diledikleri 50 þarkýyý da 1 ay boyunca ücretsiz olarak indirebilecekler.

Alternatif teklifler de var

“Akýllý Telefon Hareketi”ne peþin ödemeyle deðil, baþka seçeneklerle katýlmak isteyenler için alternatifler de mevcut. Dileyenler herkes tarifeye ek kontratlý, internet paketine ek kontratlý ve Hazýr Kart’lýlara 24 ay taksitli seçeneklerden de faydalanarak akýllý telefon sahibi olabilecek.

Çocuklarýnýza mutlaka yaptýrmanýz gereken aþýlar Ç

ocukluk çaðý aþýlarý, çok ciddi sonuçlara yol açan hastalýklar ile ölümcül hastalýklardan korunmayý saðlýyor. Bu nedenle siz de çocuklarýnýzýn saðlýðý için mutlaka çocuklarýnýzýn hangi aþýlarý olmasý gerektiðini ve hangi yeni aþýlarýn yolda olduðunu bilmeniz gerekiyor. Mayo Clinic'te yer alan habere göre, her gün yeni aþýlar geliþtirildiði ve aþý programýna eklendiðinden dolayý hangi aþýlarýn yapýlacaðýný takip etmeniz zor olabilir. Ayrýca birçok aþýnýn birkaç doz þeklinde yapýlmasý gerekiyor. Ýngiltere'de bulunan Hastalýk Kontrol ve Önleme Merkezleri'ndeki yetkililerin tavsiyelerine göre, aþýnýzýn bir dozunu kaçýrsanýz bile hemen çocuk doktorunuzdan aþý takvimini nasýl izlemeniz gerektiðine dair bilgi alýn. Ýþte yeni doðan bir bebeðin 18 yaþýna gelene kadar olmasý gereken aþýlar: 0-18 ay Doðum: Bebek doðduðu anda Hepatit B aþýsýnýn ilk dozu yapýlýyor. Ýkinci dozu da 1-2 aylýkken yapýlýyor. 2. ay: Bebeðin ikinci ayýnda birkaç aþýnýn serisi baþlýyor. Bebeðinizin canýnýn daha az yanmasý için yapýlacak aþý sayýsýný azaltan karma aþýlar öneriliyor. Rotavirüs aþýsýnýn ilk dozu, 5'li karma aþýnýn (DifteriTetanoz- asellüler Boðmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) ilk dozu ile Konjuge Pnömokok aþýsýnýn ilk dozu bebeðinizin ikinci ayýnda yapýlýyor. 4. ay: Bu ayda ikinci aydaki aþýlarýn tekrar dozlarý yapýlýyor. Rotavirüs aþýsýnýn 2. dozu, 5'li karma aþý (Difteri-Tetanoz- asellüler Boðmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) ile Konjuge Pnömokok aþýlarýnýn ikinci dozlarý yapýlýyor. 6. ay: Hepatit B aþýsý son dozunun yaný sýra Rotavirüs aþýsýnýn 2. dozu, 5'li karma aþý (Difteri-Tetanoz- asellüler BoðmacaInaktive ocuk felci-HIB) ile Konjuge Pnömokok aþýlarýnýn üçüncü dozlarý da bebeðinizin 6. ayýnda yapýlýyor. Ayrýca bu ayda mevsimsel grip aþýsýnýn da sonbaharýn baþýnda yapýlmasý öneriliyor. 2 yaþýndan küçük çocuklar için aþý enjeksiyon þeklinde yapýlýyor. Daha detaylý bilgi için çocuk doktorunuza danýþabilirsiniz. 12. ay: 3'lü karma aþýnýn (Kýzamýk,

Kýzamýkçýk, Kabakulak) ilk dozu, Hepatit A aþýsý ilk dozu, suçiçeði aþýsý, Konjuge Pnömokok aþýsý (pekiþtirme dozu) ile HIB aþýsý yapýlýyor. Ancak suçiçeði aþýsý 15. ayda da yapýlabiliyor. 15. ay: Bu ay ya da 18. ayda yapýlmasý önerilen 5'li karma aþý (Difteri-Tetanoz- asellüler Boðmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) dördüncü dozu yapýlýyor. 2-6 yaþ arasý 2 yaþ: Konjuge Pnömokok aþýsý ile Polisakkarit pnömokok aþýsýnýn (Risk grubu çocuklarda uygulanmasý önerilir) ilk dozu yapýlýr. Ayrýca Hepatit A'nýn ikinci dozu ile Konjuge Meningokok aþýsý yapýlýyor. 2 yaþýndan itibaren yýllýk mevsimsel grip aþýsý enjeksiyon ya da burun spreyi þeklinde yapýlabilir. 4-5 yaþ: 3'lü karma aþý (Kýzamýk, Kýzamýkçýk, Kabakulak) ile 4'lü karma aþýnýn (Difteri-Tetanoz- asellüler BoðmacaInaktive Çocuk felci) pekiþtirme dozlarý çocuklar anaokuluna baþlamadan yapýlmalý. Bunun yanýnda Suçiçeði aþýsýnýn da 2. dozu yapýlýyor. 7-18 yaþ arasý 7 yaþ: Konjuge Meningokok aþýsý ile Polisakkarit pnömokok aþýsýnýn ikinci dozu

ve bunlarýn yanýnda Konjuge Pnömokok aþýsý yapýlýyor. Ayrýca bugüne kadar Hepatit A aþýsý olmamýþ çocuklar bu ayda sarýlýk hastalýðýna karþý korunmak amacýyla Hepatit A aþýsý olabilir. 11 yaþ: Difteri-Tetanoz- asellüler Boðmaca aþýsý karma þeklinde uygulanýyor. Bunun yanýnda Konjuge Meningokok aþýsýnýn tekrar dozu yapýlýr. Her yýl olduðu gibi mevsimsel grip aþýsý da yapýlýyor. 11-18 yaþ arasýnda olup DifteriTetanoz- asellüler Boðmaca aþýsý yapýlmamýþ olan çocuklar ise bu aþýyý bir doz olarak yaptýrabilirler. daha sonra da her 10 yýlda bir tetanos-difteri aþýsý yaptýrmalarý gerekiyor. Ayrýca 11-12 yaþ aralýðýndaki çocuklar tek doz olarak Konjuge Meningokok aþýsý olabilirler. Daha sonra 16 yaþýnda da bunu destekleyici olmasý açýsýndan tekrar dozunu yaptýrabilirler. Yýllýk mevsimsel grip aþýsý da 18 yaþýndaki çocuklara da öneriliyor. Bu aþýnýn tek doz mu yoksa 2 doz mu yapýlacaðý çocuðunuzun yaþýna ya da daha önce grip aþýsý olup olmadýðýna baðlý olarak deðiþiyor. Grip aþýsý 2 yaþ ve üzerindeki çocuklara her yýl enjeksiyon ya da burun spreyi þeklinde yapýlýr.

Uyku sorunu olanlar dikkat B

ilim adamlarýnýn yaptýðý bir araþtýrmaya göre uyku sorunlarý Alzheimer’ýn habercisi olabilir. Science Translational Medicine dergisinde yayýmlanan bir araþtýrma beyindeki 'plak' adý verilen protein birikintilerinin oluþmaya baþladýðý dönemde farelerin uyku problemleri çektiklerini gösterdi. Ýngiltere Alzheimer Araþtýrmalarý Derneði, bu baðlantýnýn kanýtlanmasý durumunda doktorlara Alzheimer'ýn erken teþhisinde çok yardýmý olacaðýný düþündüklerini söyledi. Bu hastalýða yakalananlar hastalýðýn son evrelerine kadar hafýzalarýnda bir sorun yaþamýyor. Bu da hastalýðýn teþhisini geciktiriyor. Hasta hafýza sorunlarý yaþamaya baþladýðýnda ise, beyin çoktan zarar görmüþ oluyor ve tedavi çok zor, hatta imkansýz hale geliyor. BAÞARILI BÝR TEDAVÝ ÝÇÝN ERKEN TEÞHÝS ÇOK ÖNEMLÝ

Bu nedenle araþtýrmacýlar tedaviye erkenden, mümkünse ilk belirti görülmeden yýllar önce baþlamak istiyor. Alzheimer'in erken teþhisi için bilim adamlarý, hastalýða neden olan plaklarýn yapýsýný tam olarak anlamaya çalýþýyor. Bu plaklar beyinde zaten doðal olarak bulunan amyloid beta proteininden oluþuyor. Washington Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrmalarda, gece yaþayan farelerin gün boyunca saatte kýrk dakika uyuduðu, ancak beyinlerinde Alzheimer'a neden olan plaklar oluþmaya baþladýðýnda uyku sürelerinin 30 dakikaya düþtüðü görüldü. Araþtýrma ekibinden Prof. David Holtzman, ''Eðer uyku bozukluklarý Alzheimer hastasý insanlarda da bu kadar erken baþlýyorsa, bu hastalýðý erken teþhis etmemizde önemli bir nokta olabilir'' dedi.

Holtzman sözlerine, ''Ancak insanlarda bu uyku bozukluklarýnýn nasýl bir form aldýðýný henüz bilmiyoruz.'' diyerek devam etti. Bununla birlikte insanlar ile farelerin tepkileri her zaman ayný olmuyor. Uyku bozukluklarýnýn birçok farklý nedeni olduðu için, bu sorunu yaþayan herkese Alzheimer teþhisi konulmasý anlamsýz. Ýngiltere Alzheimer Araþtýrmalarý Derneði'nden Dr. Marie Janson, bu baðlantýnýn kanýtlanmasý için daha çok araþtýrma yapýlmasý gerektiði görüþünde. Janson ''Zaten daha önceki araþtýrmalar uyku düzenindeki deðiþimler ile düþünme yeteneklerindeki azalma arasýnda bir baðlantý olabileceðini gösteriyordu. Þimdi uyku bozukluklarý ile Alzheimer'ý de birbiriyle iliþkilendirebiliyoruz." dedi. Kaynak: ÝHA


18 CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Kýrkpýnar Baþpehlivaný Ali Gürbüz Çorum’da Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel yaðlý güreþler yarýn Nazmi Avluca sahasýnda saat 10.00’da baþlayacak. Güreþlere çok sayýda Kýrkpýnar pehlivanýda katýlacak. Toplam 14 boyda yapýlacak olan güreþlerde baþ, baþaltý ve büyük orta kategorileri yaðlý diðer boylar ise Karakucak olarak yapýlacak. Çorum güreþlerinde son iki yýlýn Kýrkpýnar Baþpehlivaný Ali Gürbüz de mücadele edecek.

Ç

Ýskilip Belediyespor yarýn Ankaragücü A2 ile karþýlaþacak

B

ölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor yarýn Ankaragücü A2 takýmý ile hazýrlýk maçýnda karþýlaþacak. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutcu takým olarak ligler baþlayana kadar mümkün olan en fazla sayýda hazýrlýk maçý yapmak istediklerini eksiklerini bu maçlarda görerek gidermenin çabasý içinde olduklarýný söyledi. Armutçu, bu doðrultuda pazar günü saat 15.00’de Ankaragücü A2 ta-

kýmý ile Ankaragücü’nün tesislerinde bir hazýrlýk maçý oynayacaklarýný söyledi. Armutçu takým olarak ligler baþlayana kadar çok daha iyi duruma gelmek istediklerini belirtti. Öte yandan Ýskilipgücü’nün isim deðiþikliði Futbol Federasyonu tarafýndan onaylandý. Geçtiðimiz ay içinde yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul ile Ýskilipgücüspor isim deðiþikliði yaparak Ýskilip Belediyespor olmuþtu. Bu deðiþiklik Federasyon tarafýndan da onaylandý.

orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel Yaðlý Güreþler yarýn Nazmi Avluca sahasýnda yapýlacak. Güreþlere 35 civarýnda Kýrkpýnar baþpehlivaný ile birlikte Türkiye genelinden çok sayýda pehlivanýn katýlmasý bekleniyor. Sabah saat 10.00’da yapýlacak müsabakalar ile baþlayacak olan güreþler 14 deðiþik boyda yapýlacak. Güreþlerde baþ, baþaltý ve büyük orta kategorileri yaðlý olarak yapýlýrken diðer boylar ise karakucak olarak yapýlacak. Güreþler minikler 1 boy, minikler 2 boy teþvik 1, teþvik 2, Tozkoparan, Ayak, deste küçük boy, deste orta boy; deste büyük boy, küçük orta kü-

Pazarspor taraftar desteði bekliyor P

azarspor Baþkaný Hüseyin Yangýn, Pazar günü ligin ilk maçýna çýkacak Pazarspor'a tüm Pazarlýlarýn destek olmasý için aileleriyle maça gelmelerini istedi. Çorumspor’un grubunda mücadele edecek olan Pazarspor yeni sezona yeni teknik heyet ve büyük oranda deðiþen kadrosuyla mücadele verecek. Ligin ilk maçýnda Pazar günü kendi evinde Anadolu Üsküdar 1908 Spor'u konuk edecek. Sezonun ilk maçýnda dolu tribünler ve iyi

bir sonuç görmek istediklerini söyleyen Pazarspor Baþkaný Hüseyin Yangýn, "Pazar günü saat 16:00'da hepinizi ailelerinizle birlikte stadýmýza bekliyoruz. Takýmýmýzla birlikte tüm takýmlarýn fair play anlayýþý çerçevesinde zevkli ve çekiþmeli müsabakalar yapmasýný ümit ederken sakatlýklarýn, olumsuzluklarýn olmayacaðý bir sezon diliyorum." dedi. Pazarspor'un çeyrek asra yaklaþan profesyonel liglerdeki mücadelesinin; kararlýlýk, süreklilik ve saygýnlýk çerçevesinde devam etmekte olduðunu kaydeden Yangýn, "9 Eylül 2012 Pazar günü saat 16.00'da Üsküdar Anadolu maçý ile yeni bir sezon baþlýyor. Özellikle son on yýlýmýzda yaptýðýmýz altyapý yatýrým ve destekleri ile her yýl daha fazla ilçemiz ve bölgemiz sporcularý kadrolarýmýzda yer almaktadýr. Geçmiþten bugüne onlarca sporcumuz Türk futbol arenasýnda boy göstermiþler ve göstermeye de devam etmek-

tedirler. Halen 124 takýmlý Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde yaklaþýk 3 bin civarýnda faal futbolcunun yine yaklaþýk 50'si Pazarspor alt yapýsýndan yetiþen sporculardan oluþmaktadýr. 75 milyonluk ülkemizde bu sayýda sporcu yetiþtirebilmemiz için nüfusumuzun 1 milyonun üzerinde olmasý gerekir. Dolayýsýyla 15 bin nüfuslu bir kentin takýmý olarak bu sporcu sayýsýna ulaþmýþ olmamýz gerek TFF gerekse futbol kamuoyunda çok büyük takdir görmektedir. Bu durum bile Pazarsporumuz'un her anlamda pozitif ayrýmcý desteði almasý için tek baþýna yeterlidir." ifadelerini kullandý. "Önümüzdeki sezon; özellikle genç sporcularýmýz ve içimizde yetiþen hocalarýmýzla baþarýlý olmak arzu ve isteðimizi siz deðerli sporseverlerin desteði ile taçlandýrmak istiyoruz." diyen Baþkan Hüseyin Yangýn, "Sizlerin maçlarýmýza olan ilgisinin üst seviyede, saha dýþý desteklerinizin ar-

zulanan seviyede olmasý gençlerimize ve bizlere ayrý bir heyecan ve baþarýlý olma sorumluluðu verecektir. Tribün desteðinin sürekli ve yoðun olmasýnýn yaný sýra geçmiþten bu güne kadar üst seviyede devam eden rakibe saygý prensibimizin artarak devam etmesini diliyorum."

B

orçlarý nedeniyle zor günler geçiren Kocaelispor'un eski futbolcusu Nurettin Ýnan, kulübe malzeme yardýmýnda bulundu. 1996-1997 ve 2001-2002 sezonlarýnda Türkiye Kupasý'ný kazanarak tarihinin en büyük baþarýsýný elde eden, 1997-1998 sezonunda Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupasý'nda temsil ederek 4 büyüklerin ''korkulu rüyasý'' haline gelen yeþil-siyahlý ekip, geçmiþ dönemden kalan borçlarý nedeniyle geçirdiði zor günlerde eski futbolcularýndan destek görüyor. Kocaelispor'a malzeme yardýmýnda bulunan eski futbolcu Ýnan, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Kocaelispor'un kendisi için çok özel bir yerinin olduðunu belirterek, takýma destek vermek için çeþitli malzemeler

B

ergama Belediyespor Kulübü Baþkaný Hüseyin Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, geçen sezon þampiyon olup TFF 3. Lig’e yükselerek dokuz yýllýk hasreti sona erdiren Bergama Belediyesporlu futbolcularý antrenman öncesinde Güzellik Ilýcasý antrenman sahasýnda ziyaret etti. Güngör, gerçekleþtirdiði ziyarette futbolculara tatlý ikram etti.Maçlara yoðun antrenmanlarla hazýrlanan Bergama Belediyesporlu futbolcular ziyaretten oldukça memnun kaldý.

yaptýrarak takýma verdiðini söyledi. Kocaeli, Türkiye'nin en büyük sanayi þehirlerinden biri olmasýna raðmen takýma yardým yapýlmamasýna anlam vermediðini dile getiren Ýnan, sadece eski futbolcularýn deðil, kent yöneticilerinin de kulübe destek vermesi gerektiðini kaydetti. Ýnan, maddi imkanlarý doðrultusunda takýma destek vereceðini dile getirerek, Kocaelisporsuz bir Spor Toto Süper Lig düþünemediðini bildirdi. 'Bir marka olan Kocaelispor'un Spor Toto Süper Lig'de olmamasý beni olumsuz etkiliyor'' diyen Ýnan, iþ yerine gelenler Kocaelispor'u sorduklarýnda takýmýn Spor Toto 3. Lig'de bulunduðunu söylemesinin kendisini üzdüðünü söyledi. Kocaelispor Kulübü Baþkaný Orhan Görsen de Ýnan'ýn 1975'li yýllarda Kocaelispor formasý giydiði hatýrlatarak, Ýnan'ýn takýma destek vermek için Yalova'dan Kocaeli'ye geldiðini kaydetti. Birçok kiþinin desteðini esirgediði dönemde eski futbolcularýn verdiði desteðin çok anlamlý olduðunu belirten Görsen, bu durumun herkese örnek olmasý gerektiðini anlattý.

Eski futbolcusundan Kocaelispor’a malzeme desteði

ise Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Ahmet Özler, Ýsmail Akgöz, Muharrem Uzunoðlu, Haþim Eðer, Hüseyin Teke ve Mustafa Ercan yer alýyor. Güreþlere gitmek isteyen Çorumlu güreþ severler için Saat Kulesi yanýndan Belediye otobüsleri ücretsiz olarak

Görsen, takýma destek olunmasý gerektiðini dile getirerek, ''Takýma destek olunmasý halinde Kocaelispor kýsa sürede eski yerine kavuþacaktýr. Böyle bir durumda 5 yýlda geleceðimiz seviyeye 3 yýlda geliriz. Biz eskiden verildiði gibi büyük paralar istemiyoruz. Bize destek olsunlar. Altyapýdan yetiþtirdiðimiz futbolcularla baþarý kazanmak istiyoruz'' dedi.

gidebilecekler. Tertip Komitesi güreþlere Kýrkpýnar’da güreþen 35 civarýnda pehlivanýn katýlmasýný beklendiðini açýkladý. Güreþlere katýlacak en önemli isim ise son iki yýlýn Kýrkpýnar Baþpehlivaný Ali Gürbüz. Gürbüz, Nazmi Avluca sahasýnda çayýra çýkarak ünvanýný koruma-

Kýrkpýnar Baþpehlivaný Ali Gürbüz yarýn Çorum’da

Yozgat’ta hedef þampiyonluk Ç

Geçtiðimiz yýl yapýlan güreþlere katýlan pehlivan ve davetliler toplu halde görülüyor

Arsin puanla baþlamak istiyor S

arý-Siyahlýlar'ý deplasmanda karþý karþýya geleceði Oyak Renault maçýnýn heyecaný sardý Yeni sezona Oyak Renault deplasmanýnda merhaba diyecek olan Arsinspor, iyi bir baþlangýç yapmak amacýnda.

Yeniden yapýlanmaya giden ve bir çok takviye yaparak kadrosunu güçlendiren Sarý-Siyahlýlar ilk hafta müsabakasýndan puan veya puanlar çýkartmayý arzuluyor. Teknik direktör Ahmet Özen nezaretinde bu maçýn hazýrlýklarýný sürdü-

Güngör’ün beraberinde getirdiði tatlýyý yiyen futbolcular oynayacaklarý yoðun maçlar öncesi moral buldu. Belediye baþkanlýðýnýn yaný sýra ayný zamanda Bergama Belediyespor Onursal Baþkanlýðý görevini yürüten Mehmet Gönenç, Ýstanbulspor A.Þ maçý öncesi yönetim kurulu üyelerine, futbolculara ve tek-

nik ekibe moral yemeði verdi. Baþkan, sezonun ilk maçýnda mücadele edecek sporculara baþarýlar dileyerek “Sezona, Ýstanbulspor A.Þ maçýyla baþlýyoruz. Amacýmýz, 9 Eylül Pazar günü Ýstanbul’da oynanacak önemli maçý kazanýp yolumuza baþarýyla devam etmek. Þimdiden tüm takýma baþarýlar diliyorum” dedi.

Bergamaspor’a baþkanlar morali

Eski futbolcudan örnek davranýþ Hüseyin Yangýn

çük boy, küçük orta büyük boy, büyük orda, baþaltý ve baþ kategorilerinde yapýlacak. Baþ ödülü 4000 lira olarak belirlenirken baþaltý 3000, büyük orta 2500 lira olarak belirlenirken en küçük boyda ödül miktarý ise 700 lira olarak açýklandý. Güreþlerin tertip komitesinde

Anadolu Üsküdar sekiz takviye yaptý A

nadolu Üsküdar 1908, 8 futbolcuyla kadrosunu takviye etti.. Anadolu Üsküdar 1908, daha önce Ünye ve Araklý'da oynayan kaleci Sezgin Okuyan, Adanaspor, Beylerbeyi ve Denizli Belediyespor'da oynayan Ali Korkmaz, Zeytinburnu ve Beylerbeyispor'da oynayan Rýdvan Çelik, Denizli Belediyespor'dan Emrah Cülen, Elazýð Belediyespor'dan Rafet Kayapýnar, Ankara Demirspor'dan Ahmet Aras, Kayserispor ve Afyonkarahisarspor'da top koþturan 7 kere çeþitli yaþ kategorilerinde milli olan Resul Ekrem Turhan ile sözleþme imzaladý. Yönetici Birol Kavdýr, iddialý bir ekip olma doðrultusunda transferleri gerçekleþtirdiklerini belirterek, "Daha önceden futbolcu arkadaþlarýmýzý tanýyorduk. Takýma faydalý olacaklarýný düþündük. Bu doðrultuda futbolcu arkadaþlarýmýzla anlaþmaya vardýk'' dedi. Anlaþtýklarý oyuncularýn hepsinin oynadýklarý takýmda kalitelerini ispatlamýþ futbolcular olduðunu ifade eden Kavdýr, "Anadolu Üsküdar´a faydalý olacaklarýna inanýyoruz. Ýkinci Lig'e yükselebilme mücadelemizde baþarýlý bir þekilde yer alacaklardýr" diye konuþtu.

ren Arsinspor'da yönetim, teknik ekip ve futbolcular tek yumruk oldu. Yeniden bir takým oluþturduklarýnýz belirten Özen, "Geçtiðimiz sezonki takýmýmýzý büyük oranda deðiþtirdik. Yeni bir Arsinspor yarattýk. Elimizden geldiðince istediðimiz oyuncularý kadromuza kattýk. Artýk transfer defteri kapandý. Þimdi önümüzde Oyak Renault maçý var. Bu maça konsantre oluyoruz. Ýlk hafta müsabakasý olduðundan zor geçecektir. Ancak istediðimizi alarak ayrýlacaðýmýza inanýyorum" dedi.

orum Belediyespor’un grubunda mücadele eden Yimpaþ Yozgatspor Kulübü'nde baþkan Nurullah Nurdoðan, yeni sezonda hedeflerinin þampiyonluk olduðunu belirterek, "Bu zorlu yolda taraftarlarýmýzýn desteðine ihtiyacýmýz var." dedi Sezon hazýrlýklarýný en iyi þekilde tamamladýklarýný ifade eden baþkan Nurullah Nurdoðan, "Yeni sezon öncesi çok iyi hazýrlandýk. Sezonun ilk maçýný kendi evimizde Kahramanmaraþ Belediyespor ile oynayacaðýz. Bu maçta ve sezonun tüm karþýlaþmalarýnda taraftarýmýzýn desteðine ihtiyacýmýz var. Bu bakýmdan bizler için her maçýmýz çok önemli. Ýlçelerimizden Yimpaþ Yozgatspor'a gönül vermiþ taraftarlarýmýzý da maçlarýmýza bekliyoruz. Ýnþallah ilk maçýmýzda 3 puan alarak taraftarýmýza ve Yozgatýmýza hediye etmiþ oluruz." diye konuþtu. Bu yýl çok iyi takým oluþturduklarýný belirten Baþkan Nurdoðan,"Bu yýl çok iyi bir takým oluþturduk. Teknik direktörümüz Galip Gündoðdu'nun isteði doðrultuda transferlerimizi gerçekleþtirdik. Hedefimiz þampiyonluk olacak. Ýlimizin sosyal anlamda Yozgatspor'dan baþka bir aktivitesi maalesef yok. Bu yüzden Yozgatsporumuza sahip çýkmalýyýz. Çok deðil bundan 10 yýl önce büyük kulüpler ilimize çekinerek gelirdi. Bütün Yozgatlýlar stadý doldurur hatta çevre illerden dahi karþýlaþmalarý izlemek için gelenler olurdu. O günleri tekrar yakalamak hiçte zor deðil. Önemli olan baþarýya inanmaktýr. Bizler birlik beraberlik içerinde takýmýmýza güvenir ve sonuna kadar destek olursak iþte o zaman hedeflediðimiz noktaya ulaþýrýz. Tabi burada il yöneticilerimiz, sivil toplum temsilcilerimiz ve oda baþkanlarýmýzla hep birlikte inþallah Yozgatsporumuzu istenilen hedefe taþýyacaðýz. Bu vesile ile yeni sezonun tüm kulüpler ve spor severlere hayýrlý Uðurlu olmasýný diliyorum." þeklinde konuþtu.

Diyarbakýr Büyükþehir lige hazýr Ç

orumspor’un grubunda mücadele edecek olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, kendi sahasýnda karþýlaþacaðý Kayseri Þekerspor, maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Ligin ilk maçýný sahasýnda oynayacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, kampa girip maçý saatini beklemeye baþladý. Sarý-kýrmýzýlý takýmýn Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar, yaptýðý açýklamada, "Lige iyi baþlamak istiyoruz. Bu nedenle de sahamýzda oynayacaðýmýz Kayseri Þekerspor maçýný kazanýp, lige iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz. Kadromuzu güçlendirdik, bol hazýrlýk maçlarý yapýp eksiklerimizi tamamladýk. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor olarak, pazar günü sahamýzda oynayacaðýmýz son idmanýný yaptýk. Hafta boyunca tesislerimizde çok iyi bir çalýþma fýrsatý bulduk. Moral ve motivasyon yönünden iyi durumdayýz. Tüm taraftarlarýmýzý bizlere destek vermek üzere maçýmýza davet ediyoruz" dedi.


CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

düzenlenecek. Bunun için uyum haftasý süresince her gün ''kart uygulama sistemi'' tekrarlanacak. Pazartesi günü uygulanacak sanat, oyun ve müzik etkinliklerini temsil eden renkli kartlar hazýrlanacak. Öðrencilerin birbirlerini ve okulu tanýmalarý için de oyunlar oynanacak. Öðrenciler için ayrýca defter, sýnýftaki tahtayý ve sýnýf içi araç-gereçleri kullanma, kalem tutma gibi eðitimler düzenlenecek. Öðrencilere daðýtýlacak çalýþma kitaplarýndaki

Murat SEVCAN Mustafa oðlu 1977 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:2797)

*ÝSTASYON SAHA/SATIÞ MÜDÜRÜ

30-40 YAÞLARINDA MAAÞ +PRÝM SÝSTEMÝ ÝLE ÇALIÞACAK TERCÝHEN YÜKSEK OKUL MEZUNU DÝKSÝYONU DÜZGÜN ÝKÝLÝ ÝLÝÞKELERDE BAÞARILI MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE TECRÜBELÝ KESÝNLÝKLE B SINIFI EHLÝYETE SAHÝP ÇALIÞMA SAATLERÝNDE ESNEK OLABÝLECEK

CARREFOUR SA AÝLESÝNE KATILMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ?

Müþteri odaklý, pozitif, kendisini ve çevresini önemseyen, iletiþimi güçlü, dinamik, takým çalýþmasýna yatkýn, ekip arkadaþlarý aranýyor

Organize San. Böl. 16. Cad. No: 6

ELEMAN ARANIYOR

ÞEKER FABRÝKASI KAMPANYA DÖNEMÝNDE ÇALIÞTIRILACAK PERSONELLER ALINACAKTIR. MÜRACAATLAR: ANATOLÝA ÞÝRKETLER GRUBU ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU (YAZI ÇARÞI)

(Ç.HAK:2782) (Ç.HAK:2787)

(Ç.HAK:2799)

doðrama-kayýt montaj iþinden anlayan usta aranýyor. Ýrtibat: Sinan Aktaþ

0 543 220 46 19

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

(Ç.HAK:4138)

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

ELEMAN ARANIYOR KÝRALIK

(Ç.HAK:2766)

Fabrikada çalýþtýrýlmak üzere BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: 254 97 97

Tuðçe Kundura Büyük Zafer Çarþýsý No: 64

Kulaksýz sokakta halen faal durumda bulunan 80 m2 imalatý içerisinde tatlýbaklava dükkaný devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 553 36 05

Ýhsan YILDIRIM

Tel: 0 544 567 81 70-0 532 360 77 85 kizilirmaksondaj@hotmail.com

USTA ARANIYOR Þantiyede çalýþacak cam cephe,

Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere un iþçisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. EMÝROÐLU UN Akkent Mah. Gimat 19. Sok. No: 9 (Ticaret Borsasý Karþýsý)

SATILIK MÝNÝBÜS

1998 model Kia 2700 (Besta) hatasýz, beyaz renk, motor bakýmlý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 234 65 81

(Ç.HAK:2689)

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 68 (güney cephe 246 m2 kapalý alanlý) Mür. Tel: 0 533 593 00 12

Ayakkabý maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere BAYAN eleman aranýyor.

(Ç.HAK:2769)

ELEMANLAR ARANIYOR

Kýzýlýrmak’dan Kiralýk Vinç

VÝLLA Çavdar Sitesi’nde 0 535 401 27 95

KÝRALIK DÜKKAN

Ankara Asfaltý 2. km’de kullaným alaný 400 m2 olan iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 771 99 89

(Ç.HAK:2764)

(Ç.HAK:2658)

(Ç.HAK:2735)

AKSOY YAPI

Osmancýk Cad. Ölçek Ýþ Mrk. 27/C Tel: 777 0 333

CNC TORNA VE CNC DÝK ÝÞLEME OPARATÖRÜ USTA VE KALFALAR ALINACAKTIR. AYRICA BU ÝÞÝ ÖÐRENMEK ÝSTEYEN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ TORNA TESVÝYE VE METAL ÝÞLEME BÖLÜMÜ ÝLE MESLEK YÜKSEK OKULU MAKÝNA BÖLÜMÜ MEZUNLARI DA ALINACAKTIR. MAAÞ+SÝGORTA+YEMEK+SERVÝS MÜRACAATLARIN 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. HAYTEK MAKÝNA KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 45.SK.NO:2ÇORUM TEL:0364 234 88 89 CEP:0549 232 48 60

DEVREN SATILIK DÜKKAN SATILIK TATLICI

ELEMANLAR ARANIYOR BAYAN ELEMAN ARANIYOR

* Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilgisine sahip 18-30 yaþ arasý BAY eleman, * PVC doðrama montajýnda deneyimli 18-35 yaþ arasý Bay eleman ve PVC doðrama montajýnda yetiþtirilmek üzere 17-22 yaþ arasý Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

ELEMAN ARANIYOR

(Ç.HAK:2713)

Piramit Makina

Organize San. Bölgesi 1. Cad. No: 1 Tel: 0 532 453 42 96

(Ç.HAK:2668)

* Taþlamacý ve berecisi olan vasýfsýz eleman alýnacaktýr.

20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 225 09 32

(Ç.HAK:2762)

ELEMANLAR ARANIYOR * Kaynakçýlar

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Endüstri Meslek Liseleri mobilya ve marangoz bölümünden mezun kalfa ve çýrak, boyacý kalfasý, ayrýca 30 yaþýný aþmamýþ vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Özmakina Model Ankara Yolu 7. Km. ÇORUM Tel: 235 03 61

(Ç.HAK:2771)

Ýstanbul’da özel bir þirkette makam þoförü olarak 5 yýl çalýþtým. E+D ehliyetimle aile ve makam þoförü olarak iþ arýyorum. Ayrýca bað, bahçe, villa ve havuz temizliði iþinden de anlýyorum. Mür. Tel: 0 538 707 32 09

PAPSÝ PÝZZA

Aranýlan nitelikler * Lise mezunu, * Ýletiþimi güçlü * Güleryüzlü

ÝÞ ARIYORUM ELEMANLAR ARANIYOR

SEYDÝM PETROL TÝC. SAN. AÞ.

TEL:223 10 90 GAZÝ CAD. NO:95

Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL

(Ç.HAK:2710)

becerilerinin geliþtirilmesi, el göz koordinasyonu, dikkat becerilerinin geliþtirilmesi, renklerin uyumu ve yaratýcýlýk, sesleri tanýma, ritmi tanýma ve ritim tutma gibi becerilerin tümünün oyun, fiziksel ve zihinsel etkinliklerle geliþtirilmesi saðlanacak.

(Ç.HAK:2718)

faaliyetler uygulanacak. MEB, mecburi ilköðretim çaðýna giren 66 aylýk çocuklar ile 6066 aylýk arasý çocuklardan toplam 2 milyon 313 bin 888 çocuðun ikametlerine en yakýn ilkokula yerleþtirildiðini duyurmuþtu. Geçen yýldan farklý

ELEMANLAR ARANIYOR DEVREN SATILIK BAYAN ELEMAN Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay teknik ressam, mutfak ve temizlik iþlerinde görevlendirilmek üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Tuðra Makina

K.S.S. Sanayi Cad. No: 106 Tel: 234 91 22

MARKET

Gülabibey Mah. Baðcýlar Caddesinde faal durumda market iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 467 46 07

ARANIYOR

(Ç.HAK:2778)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ.

(Ç.HAK:2784)

(Ç.HAK:2797)

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

(Ç.HAK:2798)

Adres: Ankara yolu 5. km. ÇORUM

¨

22-30 YAÞLARINDA ÖN SAHADA AKARYAKIT SATIÞI YAPACAK DÝKSÝYONU DÜZGÜN ÝKÝLÝ ÝLÝÞKELERDE BAÞARILI MAAÞ +PRÝM SÝSTEMÝ ÝLE ÇALIÞACAK ASKERLÝK GÖREVÝNÝ TAMAMLAMIÞ ADAYLARIN AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ADRESE FOTOÐRAFLARI ÝLE BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR.

(Ç.HAK:2633)

ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.

3.99

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

*ÖN SAHA SATIÞ ELEMANI(ÖSSE)

(Ç.HAK:2791)

Faruk KARAKAÞ Ahmet oðlu 1/3/1956 Çorum Tarhan Kozlusu Köyü Doðumlu

212 15 30

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR

(Ç.HAK:2738)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

SEBZELÝ PÝDE AYRAN

SÝPARÝÞ HATTI:

görevlendirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu BAY-BAYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ve KÝMYA MÜHENDÝSÝ alýnacaktýr. Baþvurularýn fabrikamýza þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýrtibat Tel: 0 532 644 10 08

Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur.

(Ç.HAK:2737)

(Ç.HAK:2797)

GÜNÜN MENÜSÜ

* Sigara kullanmamak, * En fazla 30 yaþýnda olmak,

(Ç.HAK:2692)

Eskizara Tavukçuluk San. Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 15. Km. ÇORUM Çorum Vergi: 8860060659

GIDA ve KÝMYA MÜHENDÝSÝ ARANIYOR Gýda üretimi yapan fabrikamýzda

Gerekli þartlar;

YÝTÝK Samsun Ýl Defterdarlýk Muhasebe Müdürlüðünden almýþ olduðum 2011-08-11 tarihli Seri B Sýra No: 0191258 Miktar 23.000.00 TL olan nakit teminat alýndý belgesini kaybettim. Hükümsüzdür.

olarak öðrenciler uyum eðitiminin ardýndan okullarýn 17 Eylül Pazartesi günü açýlmasýyla hazýrlýk eðitimine de tabi tutulacaklar. Ýlkokul 1. sýnýfta okutulacak Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine iliþkin çalýþmalar yapýlacak. Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Müzik ve Görsel Sanatlar derslerini kapsamýnda tasarlanan etkinliklerle küçük ve büyük kaslarýn geliþtirilmesi, eðlenme, olumlu iletiþim

(Ç.HAK:2783)

Ýlkokul birinci sýnýfa yeni kayýt yaptýran öðrenciler ile okul öncesi eðitime baþlayacak öðrenciler, 10 Eylül Pazartesi günü okulla tanýþacak. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn (MEB) minik öðrencilerin okula alýþmalarýný kolaylaþtýrmak amacýyla daha önce uygulamaya koyduðu ''uyum programý'', 2012-2013 eðitim öðretim yýlý baþlamadan 10-14 Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak. Ýlköðretime baðlý ana sýnýflara yeni baþlayacak öðrenciler için hazýrlanan uyum programý çerçevesinde ilk gün okullarda açýlýþ törenleri düzenlenecek. Uyum programýný Milli Eðitim Bakaný Dinçer, Mamak Kazým Orbay Ýlkokulu'nda düzenlenecek törenle baþlatacak. Okul müdürleri, velilere bu uygulamanýn amaçlarýný, yararlarýný anlatacak. Daha sonra okul, velilere ve çocuklara tanýtýlacak. Velilere ve çocuklara sýnýfta uyulacak basit kurallar anlatýlacak. Çocuklarla basit tanýþma oyunlarýnýn oynanacaðý eðitim kapsamýnda çocuklar, sýnýfta serbest oyun da oynayabilecek. Öðretmenlerin hikayeler anlatacaðý okul öncesi öðrencileri resim çalýþmalarý yapacak. Ýlköðretime yeni baþlayacak öðrencilere uygulanacak program ise okul öncesi öðrencilerinden farklý olacak. Öðrencilerin keyif alacaklarý sýnýf için oyunlar düzenlenecek, boyama ve çizme etkinlikleri ile kesme yapýþtýrma çalýþmalarý yapýlacak. Müzikli oyunlar ve þarkýlarla kitap okuma saatleri düzenlenecek. Öðrenciler için bu programda okula, arkadaþlarýna, öðretmenine, öðretim faaliyetlerine uyumunu kolaylaþtýracak etkinlikler de yapýlacak. Okulun ilk günlerinde çocuklarýn okulda geçirecekleri zaman dilimini onlar için somutlaþtýrmaya dönük çalýþmalar

(Ç.HAK:2739)

Minikler 1 hafta önce baþlayacak

19

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere temizlik ve mutfak iþlerine bakacak Bayan eleman alýnacaktýr. 234 46 12-0 532 604 74 75


Genel Kurul kararý almayýda beceremediler

CUMARTESÝ 8 EYLÜL 2012

Ç

orumspor Yönetimi son günlerdeki beceriksizliklerine bir yenisini ekledi. Önceki akþam Genel Kurul kararý alan ve bu kararýný Teknik Direktör Ali Yüksel Can’a ileterek onunda istifa etmesine sebep olan yönetim dün bu kararýndan çark etmiþ bir görüntü verdi.

pýlan görüþmelerle bu sorundan kurtulmanýn yollarýnýn tartýþýldýðý öðrenildi. Yönetim içinde genel kurul kararý konusunda net bir fikir olmadan kamuoyuna açýklanmasý son dönemdeki beceriksizliklere bir yenisini eklemesi olarak algýlandý.

Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul kararý almak için bir araya gelmediði ve ayrý ayrý gruplar halinde ya-

Yönetim içindeki çekiþme nedeniyle alýnamayan bu kararýn pazartesi günü yapýlacak yönetim kurulu toplantýsýnda karara baðlanmasý bekleniyor.

Bir tarafta onur diðer tarafta zirve mücadelesi Ýki sezondur transfere engel borcu ödeyemediði için alt yapýdan gelen gençlerle liglerde mücadele eden Çorumspor yeni sezonun ilk maçýnda yarýn saat 16.00’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda Orhangazispor’la karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý camia lisans engelinin aþýlamamasýnýn ardýndan kadronun en tecrübeli üç isminin lisanslarýnýn çýkartýlamamasý þoku ile sarsýldý.

T

arihinin en sýkýntýlý ve karanlýk günlerini yaþayan Çorumspor yeni sezonun ilk maçýnda yarýn saat 16.00’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda Or-

hangazispor’u konuk edecek. Geçtiðimiz sezon 2. ligde transfere engel borçlar nedeniyle lisans çýkartamamasý nedeniyle alt yapýdan gelen isimlerle mücadele eden ve 3. lige düþen kýrmýzý siyahlý takým bu sezonda ayný sýkýntýyla sezona baþlýyor. Emrah Yönetim’in transfere Samet Sur Metehan Bilal Fatih engel borcu aþmak için yaptýðý çalýþmalarda son Samet Bayrak Ali Yasin Tüzün Tuncay aþamaya gelinmesine raðGökhan Yasin Özkarslý men ufak rakamlar yüzünden kýrmýzý siyahlý takým bu sezonda mevcut kadrosu ile ligde mücadele etYarýn: mek zorunda kalmýþtý. Çorumspor -Orhangazi: M. Emre Atasoy (Ankara) Karagümrük-Kýrýkhan: Serhat Aslan (Mardin) Çarþamba günü bu þoku Diyarbakýr B.Þ -K. Þeker: Mutlu Dalbudak (Malatya) yaþayan Çorumspor camiBeþikdüzü-Gölcük: Mustafa Aydýn (Konya) asý perþembe günüde kadÝstanbul-Bergama Belediye: Cihan Burgan (Antalya) ronun en tecrübeli ve en Sandýklýspor-Siirtspor: Alpaslan Cebe (Ýstanbul) fizikli üç ismi Osman BoBelediye Van-Tekirova: Bilal Köseoðlu (Þýrnak) dur, Osman Seçkin ve Ankara Demir-Kastamonu: Ali Köse (Adýyaman) Pazarspor-A. Üsküdar: Mehmet Güngör (Kocaelispor) Erol Topaloðlu’nun lisanslarýnýn çýkartýlama-

Çorumspor muhtemel onbiri

3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri

Çorumspor’a bir þok daha

masý þokunu yaþadý. Zorlu lig maratonunun ilk yarýsýný üçü kaleci 18 kiþilik kadrosuyla götürmek zorunda kalan Çorumspor bu olumsuz þartlar altýnda sezona Orhangazispor ile baþlayacak. Maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar bugünki ter idmaný ile çalýþmalarýný tamamlayacaklar. Konuk Orhangazispor ise geçtiðimiz sezon Çorumspor’da görev yapan ve büyük sýkýntýlar yaþayan Sedat Özbað yönetiminde bugün Çorum’a gelecek. Çorumspor’un içinde bulunduðu konum itibariyye sahaya kazanmak için çýkacak olan konuk takýmda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapýlýyor. Çorumspor-Orhangazispor maçýný Ankara’dan Mehmet Emre Atasoy yönetecek yardýmcýlýklarýný ise yine Ankara’dan Murat Vezne ve Mustafa Çavuþ. Maçýn dördüncü hakemide bölgesel hakem Gökhan Emecan. Maçýn gözlemcisi Giresun’dan Mehmet Altuntaþ, temsilcisi ise Ankara’dan Metin Cengiz.

Tarihinde ilk kez profesyonel ligde mücadele etme hakký kazanan Çorum Belediyespor bu liglerdeki ilk maçýnda yarýn saat 16.00’da Ýzmir Alsancak Stadý’nda Altýnordu ile karþýlaþacak. Yeni sezona tamamý yenilenmiþ ve gençlerden kurulu bir kadro ile çýkacak olan Belediyespor’da hedef sezona puan yada puanlarla baþlamak.

1

997 yýlýnda kurulan ve son iki yýlda yaptýðý atýlýmla 3. lige yükselmeyi baþaran Çorum Belediyespor tarihinde ilk profesyonel lig maçýnda yarýn Ýzmir Alsancak Stadý’nda Altýnordu ile karþýlaþacak. Geçtiðimiz sezon saha dýþýndan sorumlu olarak görev yapan yeni sezonda ise Teknik Direktör olarak sahaya inen Hayrettin Gümüþdað yönetiminde yeni sezona hazýrlanan Belediyespor kadrosunu büyük oranda yeniledi. Geçen sezondan kadrosunda beþ isim kalan ve geri kalan tüm isimleri yeni transfer ederek kadrosuna katan Belediyespor bu yenilenmiþ kadrosuyla sezona Altýnordu deplasmanýnda puan yada puanlarla baþlamak istiyor. Maçýn hazýrlýklarýný bugün Ýzmir’de yapacaðý ter idmaný ile tamamlayacak olan Belediyespor’da kýrmýzý kart gördüðü için cezalý olan Mehmet Keleþ dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Belinde aðrýsý olan Oðuzhan Yalçýn’ýn durumu ise bugün belli olacak. Ev sahibi Altýnordu ise bu sezon kadrosunu büyük oranda yeniledi. Kulüp Baþkanlýðýna eski Bucaspor Baþkanlarýndan Seyit Mehmet Özkan’ýn gelmesiyle hareketli günler geçiren Altýnordu takýmý iddialý bir baþlangýç yapmak amacýnda.

bolcunun lisansýnýn çýkmamasýnýn tümumutlarýný bitirdiðini belirterek ‘Tutunacak dalýmýz kalmadý. Bu aþamada genel kurul kararý alýnmýþ olmasýda tabiki bunda etken. Yeni gelecek yönetimin önünü açmak adýna böyle bir karar aldýk. Yarýn oynanacak Orhangazispor maçýna takýmý yardýmcý hocalar çýkartacaklar ve ilk maçta futbolcularýmýzý yalnýz býrakmayacaðýz. Maçýn ardýndan da Teknik ekip olarak futbolcular ve yöneticilerle vedalaþarak ayrýlacaðýz. Bundan sonraki zorlu süreçte Çorumspor’a baþarýlar diliyorum’ dedi.

‘Çok duygusal bir maç’ Teknik Direktör Ali Yüksel Can görevi býraktýðýný açýkladý

Çorumspor eski Orhangazispor yeni Teknik Direktörü Sedat Özbað yarýn oynayacaklarý puandan çok duygusal bir karþýlaþma olacaðýný belirterek tek dileðinin Çorumspor’un içinde bulunduðu durumdan kurtulmasý olduðunu söyledi.

Y

arýn Çorumspor’un konuðu olan Orhangazispor Teknik Direktörü Sedat Özbað kendisi açýsýndan çok duygusal bir maç olacaðýný söyledi. Çorumspor’da çok güzel günler geçirdiðini ve kulübün içine düþtüðü durumun kendisini son derece üzdüðünü belirten Özbað, son olarak kadronun üç tecrübeli ismine lisans çýkartýlamadýðý haberi üzerine üzün-

tüsünün ikiye katlandýðýný belirtti. Bu maçýn duygusal açýdan kendisi adýna son derece zor olacaðýný belirten Özbað, ‘Ýnanýn sahadaki puan mücadelesinden çok beni ilgilendiren tarafý duygusal yaný olacak. Koskoca kulübün içinde bulunduðu durumdan son derece mutsuzum. Ýnþallah Çorumspor bu zor günleri atlatýr ve düzlüge çýkar. Tek temennim bu’ dedi.

3. Lig 3. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn:

Altýnordu-Çorum Bele.: Nuri Karahançer (Kayseri) Erzurum BÞ-Maltepespor:Ramazan Keleþ (Trabzon) Emrespor-Kocaelispor: Mehmet Karanlýk (Hatay) Darýca Genç- Gümüþhane: Volkan Yalýn (Kýrþehir) Keçiören-Diyarbakýr: Burak Taþkýnsoy (Ýstanbul) Oyak Reno-Arsin: Bahattin Þimþek (Aydýn) Sancaktepe-Elazýð Bele.: Ali Þansalan (Çanakkale) Beylerbeyi-Mardinspor: Volkan Þeker (Ordu). Y. Yozgat-K. Maraþ Bele: Serkan Önsal (Sakarya)

Babanýn yýkýlan hayalleri !

Teknik Direktör Ali Yüksel Can, yaþanan son geliþmeler üzerine görevi býraktýðýný açýkladý. Can, zor þartlarda görevi kabul ettiklerini ancak son yaþanan lisans olayýndan sonra tutunacak dallarý kalmadýðýný belirterek ‘Yönetiminde genel kurul kararý almasýnýn ardýndan yeni yönetimin önünü açmak adýna görevi býraktýk. Yarýnki maçta yardýmcý hocalar takýmý çýkaracak maçýn ardýndan da

orumspor’da yaþanan þok geliþmer üzerine Teknik Direktör Ali Yüksel Can ve ekibi görevi býraktýlar. Önceki akþam Yönetim Kurulu’nun Olaðanüstü Genel Kurul kararý almasýnýn ardýndan Teknik Heyet’le yapýlan görüþmenin ardýndan onlarýnda istifasýný verdiði öðrenildi. Konu hakkýnda görüþtüðümüz Teknik Direktör Ali Yüksel Can, yaþananlarýn ardýndan göreve devam etmesinin mümkün olmadýðýný söyledi. Can, görevi kabul ederken zor þartlarý bildiklerini ancak son geliþmelerin bu þartlarý iyice zorlaþtýrdýðýný hele üç fut-

Emrah Ý. Ethem Hakan Macit Yiðitcan Okan Oðuzhan Saraçoðlu Ziya Murathan Kaan Ender

Çorumspor’da yönetimin beceriksizliði sonucunda lisansýný çýkartamadýðý isimlerden Erol Topaloðlu’nun babasý Necati Topaloðlu dün konunun tartýþýldýðý ortamda fenalaþarak ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Ýlk müdahelesi yapýlan Topaloðlu evinde dinlenmeye gönderildi.

Yüksel Can görevi býraktý Ç

Çorum Belediyespor muhtemel onbiri

Sedat Özbað

Ç

orumspor’da yaþanan olumsuzluklar tüm camiayý etkiliyor. Ancak son günde lisanslarý çýkartýlamayan üç futbolcuya çok daha fazla etkiliyor. Bu üç futbolcudan birisi olan Erol Topaloðlu’nun babasý Necati Topaloðlu dün bu konunun tartýþýldýðý ortamda fenalaþýnca ambulans çaðrýlarak hastaneye götürüldü. Dün öðlen saatlerinde yerel basýn mensuplarý ve Çorumspor Yöneticilerinden Güngör Atak’ýn bulunduðu bir ortamda lisans olayý tartýþýlýrken Necati Topaloðlu bu ortamda fenalaþtý. Hemen ilk müdahele yapýlan Necati Gündoðdu çaðrýlan Hýzýr Acil servisinden gelen ekip tarafýndan ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Burada yapýlan muayene ve kontrol sonunda Necati Gündoðdu dinlenmek üzere evlerine gönderildi. Çorumspor Yönetimi’nin yaptýðý yanlýþlar tüm camianýn hayallerini yýkarken en çok etkilenen isi büyük hayalleri olan babalar oluyor tabiki.

Gümüþdað: ‘Galibiyetle baþlamak istiyoruz’

Erol’un babasý Necati Topaloðlu üzüntüden fenalýk geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldýrýldý

Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað lige galibiyetle baþlamak istediklerini bunun içinde Altýnordu maçýna üç puan parolasýyla çýkacaklarýný söyledi. Yeni sezonun tüm takýmlara hayýrlý olmasý dileðinde bulunan Hayrettin Gümüþdað, yarýn karþýlaþacaklarý Altýnordu takýmýnýn önemli transferler yapan ve güçlü kadrosu bulunan bir takým olduðunu belirterek ‘Grubun iddialý takýmlarýndan birisi ile karþýlaþacaðýz. Rakibimizin gücünü biliyoruz ancak bizde iyi bir takýmýz ve sezona moralli baþlamak için kazanmak istiyoruz. Kadromuza güveniyorum yarýn sahaya çýkarak elimizden gelen mücadeleyi verip sezona üç puanla baþlayacaðýz’ dedi.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you