Page 1

Tavukluk sakinlerini rahatlatan açýklama ‘Baðlara dokunulmayacak, dere boyundaki kirlilik kalkacak’

* HABERÝ 11’DE CHP’li Çaðlar’ýn imar deðiþiklikleri ile ilgili eleþtirilerine cevap veren Külcü:

‘Rantla iþim olmaz’ * HABERÝ 11’DE

Külcü, “Bölgenin akciðerleri konumundaki baðlara dokunulmayacak” dedi.

8 OCAK 2013 SALI

Günlük Siyasi Gazete

Meclis salonunda düzenlenen toplantýya AK Partili ve CHP’li Belediye Meclis Üyeleri katýldý.

Kýzýlay, satacaðý arsanýn geliriyle külliye yapacak Kýzýlay Derneði Baþkaný Sedat Canbolat, þehir merkezine yakýn bir noktada sosyal tesisleri içine alan bir külliye yapmayý planladýklarýný açýkladý.

Fiyatý : 40 Kuruþ Sedat Canbolat

Ceylan’dan iyi haberler AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün parti merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Hakimiyet Kulis Notlarý’nda dile getirilen Çorum-Samsun giriþinin aydýnlatýlmasý talebine olumlu karþýlýk verdi. Ceylan, Çalýk YEDAÞ’ýn bu hafta içinde Çimento Köprülü Kavþaðý’ndan Hasan Zahir istikametine doðru yaklaþýk bir kilometre mesafede aydýnlatma çalýþmasýna baþlayacaðýný duyurdu. Ceylan, ayrýca Çorum’un bað, bahçe ve tarýmla uðraþýp su kuyusu açacaklara sayaç takma zorunluluðu kapsamýndan çýkarýldýðýný kaydetti.

* HABERÝ 3’DE

‘Batýyla savaþýrken onlarýn kurallarýyla yaþýyoruz’ Çorum Belediyesi, ‘Batýnýn, Kiþisel Geliþimin ve Modernizmin Zararlarý’ konulu düzenlediði konferansla, Ýçinizdeki Öküze Oha Deyin kitabýyla tanýnan yazar Bülent Akyürek’i Çorumlular’la buluþturdu. Bülent Akyürek

* HABERÝ 6’DA

‘Suriye’de bugüne kadar hiç görülmemiþ zulüm var’ Suriye Ulemasýndan Eymen Þaðbani, Suriye'de 43 yýldýr zulüm içerisinde yaþadýklarýný, 70 bin kiþinin þehit düþtüðünü belirterek, Eymen Þaðbani “Bugüne kadar hiç görülmemiþ bir zulüm var” dedi.

* HABERÝ 5’DE

Belediye’de müdürlük sayýsý 21 oldu

2 müdürlük laðvedildi, 3 yeni müdürlük geldi

* HABERÝ 11’DE

* HABERÝ 11’DE

Kazým Þen ve Mukaddes Kaval, Çorum Adliyesi’ndeki düzenlemeleri anlattý.

Adliye’de vatandaþ odaklý düzenleme AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün parti merkezinde basýn toplantýsý düzenledi.

Teþviði dolan illere prim desteði geliyor

Danýþma masasý ve ön bürolar hizmette

Çorum Adliyesi’nde oluþturulan ön bürolar geçtiðimiz günlerde hizmete sunuldu. ‘Türkiye’de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi’ kapsamýnda hizmete giren ön bürolar sayesinde baþvuru iþlemlerinin tek bir noktadan yürütülmesi amaçlanýyor.

* HABERÝ 10’DA

Teþvik süresi dolan illere yeniden prim desteði verilmesinin planlandýðý açýklandý. Hükümetin çalýþmalarýný sürdürdüðü istihdam paketinden Çorum’un da aralarýnda yer aldýðý 49 ile müjdeli haber var. * HABERÝ 12’DE

Minik yürekler için imza attýlar Hitit Üniversitesi ile Millli Eðitim Müdürlüðü arasýnda “Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþýyor, Öðreniyor” Projesi iþbirliði protokolü imzalandý.

* HABERÝ 9’DA

ÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým ve diðer yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti.

ÇESÝAD iki ilçeye kütüphane kuruyor ÇESÝAD Yönetim Kurulu, Vali Baþköy’ü ziyaretlerinde Mecitözü ve Alaca’ya kütüphane kuracaklarýný açýkladý.

‘Devlet sýrrý kalkarsa Çorum olaylarý aydýnlanýr’ TBMM Darbe ve Muhtýralarý Araþtýrma Komisyonu Sözcüsü Ýdris Þahin, “Devlet sýrrý denilen madde kaldýrýlýrsa Çorum, Maraþ, Malatya ve Sivas’ta yaþanan karanlýk olaylarýn üzerine gidilir; o zaman Türkiye’nin karanlýk tarihi aydýnlanmaya baþlar” dedi.

* HABERÝ 4’DE

“Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþýyor, Öðreniyor” Projesi iþbirliði protokolü imzalandý.

Ýdris Þahin

* HABERÝ 12’DE

‘Çorum’da sokakta kalan yok’ Ýl Genel Meclisi, kamuoyunda ‘evsiz’ diye tabir edilen insanlarýn yaþam koþullarý ile ilgili araþtýrma raporu hazýrladý. Araþtýrma sonuçlarýný paylaþan Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Süleyman Ateþ, devletin sunduðu imkanlar doðrultusunda Çorum’da sokakta kalan vatandaþ bulunmadýðýný açýkladý.

Süleyman Ateþ

* HABERÝ 12’DE

‘Saðlýkta dönüþümle büyük mesafe katettik’ Marmara Saðlýk Federasyonu'nun (MASFED)tanýtým toplantýsýna katýlan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Saðlýkta Dönüþüm programý ile Türkiye Saðlýk alanýnda son 10 yýlda çok büyük mesafeler katettiðini söyledi.

* HABERÝ 7’DE

Agah Kafkas


2

SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Hemþehri duyarlýlýðý A

kdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi

hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, Hitit Üniversitesi yerleþkesine dair olup

bitenleri yakýndan takip eden isimler arasýnda yer alýyor. Kampüse dair tartýþmalarýn, çýkmazlarýn, çözümsüzlüklerin yaþandýðý dönemlerde, hem Çorumlu duyarlýlýðý hem de akademisyen gözüyle bir kaç kez görüþ ve önerilerini

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, Hitit Üniversitesi’nin kampüs meselesine dair bir önerisini dile getirdi.

Hakimiyet'te dile getiren Özçatalbaþ, bu köþede bahsettiðimiz Askeri Kýþla'nýn üniversiteye tahsisinin olumsuz sonuçlanmasý üzerine gönderdiði mesajýnda þöyle demiþ: "Merhaba Mustafa Bey, Öncelikle saðlýk içinde, baþarýlý bir yýl diliyorum. Hitit Üniversitesi Kampüsü konusu yazýk ki hala yine çözülememiþ. Belki bu durum tekrar, tek kampüs arayýþýna hizmet edebilir, aslýnda öyle olmalý, Çorum'a yakýþaný da budur diye düþünüyorum.... Günümüzde emin olun 1 yýllýk kayýp, en az 8-10 yýla eþit, yatýrýmlarýn hýzý ve kaynak konularý önemli ölçüde çözüm buluyor. Siz de çok emek verdiniz, bir türlü olamadý, neyse hayýrlýsý olsun diyelim Çorum'umuz adýna... Selam ve saygýyla... Orhan

Özçatalbaþ"

Ýkili kampüs devam ediyor

Keþke Çorum'da yaþayanlar da hocamýz kadar duyarlý olabilse. Söz kampüsten açýlmýþken güney kampüsüne dair bilgileri aktarayým; Kýþlanýn üniversiteye tahsisine askeri yetkililerin olumsuz görüþ belirtmesi üzerine AK Parti Çorum Milletvekilleri'nin bir fýrsatýný bulup sorunu Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a aktarmasý bekleniyor. Öte yandan kýþlada sorun yaþanmasý ile Ankara yolu üzerinde iþaretlenen kampüsten vazgeçilmiyor. Asfalt Þantiyesi ile Küçük Sanayi Sitesi yamaçlarýna doðru doðru uzanan hazine arazileri yine üniversite kampüsü olarak planlanýyor. Resmi kurumlarýn sýralandýðý bandýn da kampüs geniþleme alanýna dahil edilerek

Çankýrý’da yaþayan KARGAZ abonesi bir okurumuz doðalgaz fatura ödeme tarihleri ile ilgili talebini

Çankýrý'daki okura cevap Ç

Kahraman'a sormuþtuk. Kahraman'ýn ankýrý'dan bir okurumuz doðalgaz daha önce Kulis Notlarý'na verdiði faturalarý ile ilgili talebini anlatan cevabý Çankýrýlý okurumuz için bir not göndermiþ. tekrarlayalým; Diyor ki; "Çankýrý'da ikamet "Mevzuata göre doðalgaz ediyorum. ÇorumGaz bünyesindeki faturalarýnýn son okuma ile son KARGAZ abonesiyim. Ben üçüncü ödeme tarihi arasýnda 8 günlük süre hafta ödeme istememe raðmen olmasý gerekiyor. Daha aþaðý süreye mecburen 2. hafta ödeme seçeneði izin verilmiyor. Çorum'da tüm sunuldu. E tabiki fatura son ödeme vatandaþlara okuma takvimi tarihi nedense hep ayýn 13. veya hazýrladýk. Her ayýn 1'inde baþlýyor, 14'üne denk geliyor. Benim gibi 7'sine kadar devam ediyor. Okuma maaþýný 15'inde alan memurlar tarihinden baþlayýp 8 gün sonrasýna gecikme zammý ile karþý karþýya Kasým Kahraman kadar ödeme yaptýrýyoruz. Þirket kalýyor. Bunu yayýnlarsanýz sevinirim." olarak bizim de her ayýn 16'sýnda ödeme demiþ. yapmamýz gerekiyor. Ödeme miktarýmýz kýþ Geçmiþte ve bugün doðalgaz faturalarýnýn aylarýnda zaman zaman 20 milyonu buluyor. ödeme takviminde deðiþiklik yapýlmasý talebi Bankadan kredi çekmemiz gerekiyor. Ancak kâr zaman zaman gündeme gelmiþ, biz de mevzuyu marjýmýz 1.5 olduðundan kredi çekip borcumuzu ÇorumGaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým ödesek, bu kez de zarar ediyoruz."

Bozdað klasikleri örnek gösterdi B

aþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Türkiye’de 1990’a kadar 106 cemevi bulunduðunu, 1990-2000 yýllarý arasýnda ise sayýnýn 163’e çýktýðýný belirterek, “Ondan sonraki süreçte de 329 tane cemevi

yapýldýðýný görüyoruz. Cemevlerinin yapýlmasýnda da faaliyetlerinde de herhangi bir sýkýntý söz konusu deðil. En fazla cemevi de bizim iktidarlarýmýz döneminde yapýlmýþtýr” dedi. Bozdað,

Türkiye’de yýllardýr konuþulamayan birçok konunun hükümetleri döneminde konuþulabildiðinin altýný çizdi. Bozdað, düzenledikleri Alevi çalýþtaylarýnda hemen her kesimin konuþma fýrsatý yakaladýðýna

dikkati çekti. Alevi Bektaþi klasiklerini Türkiye Diyanet Vakfý’nýn günümüz Türkçe’sine çevirdiðini dile getiren Bozdað, þu ana kadar 17 klasiðin Türkçe’ye çevrildiðini, çalýþmayý Çorum Ýlahiyat Fakültesi’nden Prof.

Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Alevi Bektaþi eserlerini Türkçe’ye çeviren Prof.Dr. Osman Eðri’den bahsetti.

Dr. Osman Eðri’nin yaptýðýný kaydetti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarýnda Alevilik konusu ile ilgili geçmiþte yapýlan eleþtirileri hatýrlatan Bozdað, “Þimdi bunu da Alevi Bektaþi geleneðinden gelen kardeþlerimiz yazdýlar. Onlar, ‘Alevilik budur, böyle anlatýlmalýdýr’ dediler. Biz de noktasýna, virgülüne dokunmadan onu kitaplara koyduk. Bugün kitaplarda anlatýlan ve öðretilen Alevilik tamamýyla Alevi kardeþlerimizin yazdýklarýdýr. Bir tane müdahale söz konusu deðildir” ifadelerini kullandý. (AA)

TSO’da seminer

YENÝ YIL KAMPANYASI

(Ç.HAK:71)

Kazak 19.90 ¨ Kat Pantolon 24.90 ¨ 34.90 ¨ Keten Pantolon 149.90 ¨ Takým Elbise 24.90 ¨ Gömlek Kaþmir Kaban 119.90 ¨ Emitasyon Deri Mont 99.90 ¨ 34.90 ¨ Kumaþ Pantolon Altýnyýldýz Tek Ceket 99.90 ¨

%60

’a varan indirimler

Büyük Zafer Çarþýsý Kat: 2 No: 50/54 ÇORUM Tel: 224 22 21

ürk Patent T Enstitüsü ile Çorum Ticaret ve

Sanayi Odasý iþbirliðinde üyelere yönelik ‘Marka Tescil ve Coðrafi Ýþaretler’ konulu bir bilgilendirme semineri düzenlenecek. Bugün TSO Meclis Toplantý Salonu’nda 10.0012.00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan seminere konuþmacý olarak Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Baþkanlýðý Marka Uzmaný Ayþe Özünel Aytemiz katýlacak.

Altý Nokta Körler Derneði, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur'u ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na ziyaret ltý Nokta Körler A Derneði, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur'u ziyaret etti. Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Ahýshalý ile yönetim kurulu üyeleri dün SGK Ýl Müdürü Duran Cesur'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette daha çok engellilerin haklarýný içeren kanunlar konuþuldu. 5423 engellinin EMS sýnavý sonucunda

Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Ahýshalý, hayýrlý olsun dileklerini iletti.

Þubat ayý itibariyle Türkiye genelinde atamasýnýn yapýlacaðý da hatýrlatýldý.

Dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür eden Duran Cesur

'Engellilerimizin sorunlarýnýn çözümü için elimizden geleni yapmaya hazýrýz."


SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Ceylan’dan iyi haber

3

Samsun giriþi aydýnlanýyor

AK

Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum-Samsun giriþinin aydýnlatýlacaðýný açýkladý. Dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Hakimiyet Kulis Notlarý’nda dile getirdiðimiz Çorum-Samsun giriþinin aydýnlatýlmasý çaðrýsý üzerine gerekli giriþimlerde bulunduðunu belirten AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, “Hakimiyet Kulis Notlarý’nda bahsedildiði üzere Çimento Fabrikasý Köp-

rülü Kavþaðý aydýnlatýldý. Kulis Notlarý’nda Çorum-Samsun giriþinin de aydýnlatýlmasý þeklinde ikinci bir talepte bulunuldu. Bu hafta içinde Çalýk YEDAÞ aydýnlatma direklerini getirip çalýþmalara baþlýyor. Çimento Köprülü Kavþaðý’ndan Hasan Zahir istikametine yaklaþýk bir kilometre mesafede aydýnlatma yapýlacak. Ýkinci etap olan Bölge Trafik Denetleme Ýstasyonu Müdürlüðü’ne kadar olan bölümün aydýnlatýlmasý hususunda Karayol-

larý ile yaþanan bir pürüz var. Bu sorunun çözüme kavuþturulmasý için 13-14 Ocak tarihleri arasýnda Ankara’da düzenlenecek il baþkanlarý toplantýsýnda Ulaþtýrma Bakaný ile görüþüp problemi çözeceðiz. Ýkinci etap olan Hasan Zahir ile Bölge Trafik Müdürlüðü arasýný da aydýnlatarak Çorum’un kuzey giriþine modern bir vizyon kazandýracaðýz.” þeklinde konuþtu.

‘700 yataklý hastane genel seçimler öncesinde bitecek’ AK

Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün parti merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni yýlda Çorum’a kazandýrýlacak yatýrýmlar, öncelikli projeler ile tarým arazilerinin sulanmasýnda sayaç takma zorunluluðuna dair geliþmelerle ilgili bilgi verdi.

Temeli bu yýl atýlacak

Ahmet Sami Ceylan, mevcut yatýrýmlarýn son durumu hakkýnda bilgi verdi.

‘Demiryolu yakýn takibimizde’ AK

Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, demiryolunun öncelikleri arasýnda yer aldýðýný söyledi. Dün düzenlediði basýn toplantýsýndaPolis Okulu ve demiryolu proje hakkýnda bilgi veren Ceylan, Þeker Fabrikasý doðusunda yer tahsisi yapýlan Polis Okulu’nun 2013 yýlý içinde ihale edileceðini belirterek,

Çorum’un olmazsa olmazlarýndan demiryolu çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini dile getirdi. Ceylan, “Sayýn Valimizin öncülüðünde milletvekillerimizle birlikte Ankara-Samsun, SamsunKýrýkkale demiryolu hattýný yakýndan takip ediyoruz.” diye konuþtu.

2013 yýlýnýn Çorum’a hizmete vesile olmasý temennisinde bulunan Ceylan, Ankara Yolu Karayollarý eski Muayene Ýstasyonu’nun bulunduðu alana yapýlacak 700 yataklý devlet hastanesi projesinin tamamlandýðýný, iþ yoðunluðu bulunan TOKÝ Baþkanlýðý yerine Özel Ýdare

tarafýndan ihale edileceðini, 15 milyon lira ödeneðinin bulunduðunu belirterek, yatýrýmýn temelinin bu yýl içinde atýlacaðýný, genel seçimler öncesinde de açýlýþýný yapmayý hedeflediklerini söyledi. Ceylan, polis okulunun bu yýl ihale edileceðini, demiryolunu sýký takip ettiklerini, Samsun giriþinin iki etap halinde aydýnlatýlmasý için çalýþmalarýn baþlayacaðýný belirterek, “Çorum’u hep beraber güzel günlere taþýma azmi ve gayretindeyiz. Ýktidar, muhalfet, basýn, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluþlarý ile hep birlikte hareket ederek daha iyi bir Çorum için mücadele edeceðiz.” diye konuþtu.

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün parti merkezinde basýn toplantýsý düzenledi.

Sayaç takma zorunluðu kalkýyor AK

Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un bað, bahçe ve tarýmla uðraþýp su kuyusu açacaklara sayaç takma zorunluluðu kapsamýndan çýkarýldýðýný açýkladý. Çorum ovasýnda sulamaya büyük önem verdiklerini belirten Ceylan, tarým arazilerini ancak yüzde 13.8’inin sulandýðýný, 2015 yýlý sonuna kadar bu oraný yüzde 40-50’ye yükseltmek istediklerini ifade etti. 2012 yýlý Kasým ayý itibarýyle Çevre ve Orman Bakanlýðý’ndan DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü’ne gönderdiði resmi yazý doðrultusunda bað, bahçe ve tarýmla uðraþýp su kuyusu açacaklara yeraltý sularýný koruma gerekçesiyle sayaç takma zorunluluðu getirildiðini, 5 bin lira maliyetli sayaçlarýn elektronik sistemle çalýþarak kullanýlacak su miktarýný sýnýrlandýrdýðýný kaydeden

Ceylan, þöyle dedi; “Sayaç takma zorunluðu bulunan iller arasýnda Çorum da yer alýyordu. 13 Þubat 2013 tarihine kadar sayaçlarýný taktýrmayanlarýn kuyu ve sondaj ruhsatlarý iptal olacaktý. Yoðun þikayetler üzerine milletvekillerimizle birlikte gerekli giriþimlerde bulunduk. Çevre ve Orman Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca’nýn desteðiyle Çorum, sayaç takma zorunluluðu olan iller arasýndan çýkarýlýyor. Tarýmla uðraþan çiftçilerimiz ile bað-bahçesi bulunan hemþehrilerimiz rahatlamýþ olacak. Bu arada Çorum’da 1995 yýlýndan bu yana kapalý alan sondaj ruhsatý verilmiyor. Bazý komþu illerde bu sorun yaþanmýyor. Yeraltý su rezervlerimizi tekrar inceleterek rapor çýkarýlmasýný talep edeceðiz. Sondaj yasaðýna karþý giriþimde bulunacaðýz. Baþarýlý sonuç elde edeceðimize yürekten inanýyorum.”

‘Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý bir yýl önce bitirilecek’ AK

Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý’nýn bir yýl önce tamamlanacaðýný açýkladý. Samsun Yolu eski Polisevi arsasý üzerinde inþaatý devam eden Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý’nýn bir yýl önce hizmete açýlmasýnýn gündem-

TEÞEKKÜR

de olduðunu belirten Ceylan, “Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatý hýzlý ilerliyor. Emniyet Müdürümüz 2014-2015 yýlý ödeneðinin temin edilmesi halinde binanýn bir yýl öne çekilebileceðini belirtince, Ankara ile yazýþmalar yapýldý. 2013-2014 döneminde inþaallah açýlýþýný yaparýz.” dedi.

2012 yýlý içinde mahallemizin Fatih Cad., Osmancýk Cad., Güneþ Evler Mah. Ölçek Sokaklar, Atalay Sokaklar, Damat Þükrü Sokaklar, Varinli Cad. Tarakcý Sok. Sakarya Sokaklar, Tekceviz Sokaklar, Selçuk Sokaklar, Sadýk Ahmet Cad. Söðütlü Küme Evler Cad. ve sokaklarý, Çiftlik Çayýrý, Ulukavak Karakolu civarý, Köprübaþlarý, Osmancýk Kavþaklarýnýn park, bahçe, asfalt, bordur, altyapý ve kanalizasyon iþlerini tamamlayarak güzelleþtiren Belediye Baþkanýmýz Sayýn

Muzaffer Külcü Baþkan Yardýmcýsý

Alper Zahir

ile tüm daire müdürlerine teþekkürü bir borç bilirim.

(Ç.HAK:83)

Ulukavak Mahallesi adýna eski Muhtar Adayý

Hanefi Özdemir


4

SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

ÇESÝAD iki ilçeye kütüphane kuruyor Ç

ESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým ve diðer yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, ÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým, Vali Baþköy'e dernek tarafýndan Mecitözü ve Alaca’ya kurulacak olan tam donanýmlý iki okul kütüphanesi

ÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým ve diðer yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti.

hakkýnda bilgi verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy, ilçelerde bulunan öðrencilerin daha iyi yetiþebilmesi, bilgiye daha kolay ulaþabilmesi ve daha donanýmlý olabilmeleri için kurulacak olan kütüphanelerin okullara kazandýrýlmasýndan büyük memnuniyet duyduðunu ifade ederek, dernök yönetimine teþekkür

Kýzýlýrmak Havzasý’nda turizm canlandýrýlacak Ç

orum'un Osmancýk ilçesinde düzenlenen 'Kýzýlýrmak Havzasýnda Turizm' konulu panelde bölgenin turizm potansiyeli deðerlendirilerek yapýlacak turizm çalýþmalarýnýn yol haritasý belirlendi. Osmancýk Belediyesi ile Kültür, Turizm ve Tanýtma Derneði tarafýndan düzenlenen panele AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katýldý. Oturum Baþkanlýðýný Çorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru'nun yaptýðý panele Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Doçent Doktor Ersin Ayhan, Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yardýmcý Doçent Doktor Selçuk Kendirli, OKA Çorum Ýl Koordinatörü Özden Özgür Yalçýn, Genç Turizmciler Derneði Baþkaný Bulut Baðcý ve

Osmancýk Kültür Turizm Ve Tanýtma Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ konuþmacý olarak katýldý. Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý turizm ataðý için güçlü bir alt yapý gerektiðini bunun da Osmancýk ilçesinde mevcut olduðunu söyledi Ýlçenin tarihi þahsiyetleri ve kazandýrdýklarý eserlerle ilgili açýklamalarda Bulunan Baþkan Yazýcý; "Turizme önem verilebilmesi için önce bunun bir alt yapýsý olmasý gerekiyor. Bu alt yapý bizim ilçemizde var. Ýlçemiz deðerleri ile inþallah turizmde baþkent olacak. Evliya Çelebi'nin ifadesine göre Osmanlý Devletinin kurucusu Osmangazi Osmancýk'ta doðmuþtur. Dolayýsý ile biz ilçemizi 'imparatorluða adýný veren þehir” diye ifade ediyoruz. Yine Osmanlý Devletinin ikinci kuruluþu diyebileceðimiz Fetret Devrinde 25 yýl görev yapan Ýmamzade Halil Paþa ve Koca Mehmet Paþa Osmancýklýdýr. Yine dünya tarihine yön veren Baltacý Mehmet Paþa Osmancýklýdýr.

Onun da mezarýný ilçemize getirip adýna bir anýt yapmak için çalýþmalarýmýz sürüyor. Yine Fetih sancýsý da burada çekildi diyebiliriz. Çünkü Ýstanbul'un Fethinin manevi mimarý olan Akþemsettin Hazretleri Osmancýklýdýr. Ýlçemizde doðmuþtur ve yine ilçemizde müderrislik yapmýþtýr. Ayrýca inanç turizmi için önemli olabilecek ayný zamanda hem ilçemizin hem de ülkemizin birliðinin sembolü olan Koyunbaba Hazretleri de Osmancýk'tadýr. Anadolu erenlerinden olan Koyunbaba Hazretleri de bizim için çok önemli bir deðerdir. Dünya çapýnda önemli bir eser olduðuna inandýðýmýz Anadolu'nun en uzun tarihi köprüsü Osmancýk'tadýr. Yine 1430 yýlýnda yapýlan Koca Mehmet Paþa Cami ile Koyunbaba Türbesi, Akþemsettin Cami, Baltacý Mehmet Paþanýn yaptýrmýþ olduðu Dört Halife Çeþmeleri ve Koca Mehmet Paþa hamamý ilçemizin en önemli tarihi deðerleridir" dedi. Ýlçenin turizmde geliþmesi için yeni yol

'Kýzýlýrmak Havzasýnda Turizm' konulu panelde turizm haritasý belirlendi.

Etkinlik Osmancýk Belediyesi ile Kültür, Turizm

ve Tanýtma Derneði tarafýndan düzenlendi.

Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük

haritalarýnýn hazýrlanmasý gerektiðini belirten Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük "Biz ülke olarak turizmde güneþ, deniz ve kum anlayýþýna sahip bir ülkeyiz. Ancak dünyadaki deðiþen trendler nedeniyle turizm artýk doða ve tarih turizmine doðru kaymaya devam ediyor. Bu kapsamda Osmancýk büyük bir þansa sahip. Ýlçemiz tarihi yönden önemli özellikleri olan ve Ýpek Yolu üzerinde yer alan bir yerleþim yeridir. Dolayýsý ile biz bunlarý anlatýp turizmde pazarlayabilirsek çok önemli bir kazanç saðlayabiliriz. Ayný zamanda tarihi varlýklarýn doðal varlýklar gibi algýlanmamasý gerektiðine inanýyorum. Çünkü tarihi varlýklar yer altýnda durduklarý sürece deðil gün yüzüne çýkarýldýklarý sürece deðer kazanýrlar. Osmancýk'ta inanç turizmi için Koyunbaba Türbesi yanýnda bulunan yapýnýn bir müzeye dönüþtürülmesinin ilçe turizmine önemli katkýlar saðlayacaðýný düþünüyorum. Çünkü insanlarýn sadece gelip geçtiði deðil, konakladýðý bir merkez olarak bu hizmetleri sunmamýz gerekiyor" dedi. Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ise Anadolu'da her bir yerleþim yerinin kapýlarýný dünyaya açacak önemli tarihi özelliklerinin olduðunu söyledi. Turizm açýsýndan Çorum'un tarihi ile ayrý bir öneme sahip olduðunu belirten

Milletvekili Baðcý; "Büyük bir tarihe sahip olan Anadolu'da her þehir kendi özelliklerini ön plana çýkarma çabasý içerisindedir. Bu nedenle herkes en iyiyi sunmanýn, en iyiyi ortaya çýkarmanýn peþinde olmalýdýr. Burada tabi ki roller çok önemli. Bu ne bir siyasetçi olarak tek baþýna bizlerin omuzundaki bir sorumluluk ne de bu iþe gönül vermiþ her hangi bir bütçesi olmadan fedakarca çalýþan bir derneðin iþi ne de tek baþýna bir yerel yönetimin iþidir. Komple hepimizin iþidir. Bütün aktörlerin kendi potansiyelini tümüyle ortaya koymasýyla baþarýlabilecek bir iþtir. Onun için iddialý olmak durumundayýz. Yerleþim yerlerini turizm açýsýndan tanýtma çabasýnda olanlara her ne açýdan olursa olsun herkes destek olmalýdýr." diye konuþtu. Panel oturumlarýnda ise konuþmacýlar bölge turizmine yön verecek sunumlarýný yaptýlar. Oturumlarda Kýzýlýrmak havzasýnda turizm hareketliliðinin saðlamasý, av ve doða turizminin yaný sýra turizmde ürün çeþitliliðinin geliþtirilmesi ve bölge turizmi için çalýþmalar yapacak turizm üst kurulunun kurulmasý deðerlendirildi. Panelde sonuç olarak Osmancýk ilçesini de kapsayan Kýzýlýrmak Havzasýnda turizmin geliþtirilmesi için yol haritasý belirlendi. Sunumlarýn ardýndan panelistlerin katýlým belgeleri Milletvekili Cahit Baðcý tarafýndan verildi.(ÝHA)

Vali Sabri Baþköy, Ortaköy ile Karahacip Beldesi'nde bir dizi incelemelerde bulundu.

Turizm yatýrýmlarýný inceledi V

ali Sabri Baþköy, Ortaköy ile Karahacip Beldesi'nde bir dizi incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Vali Sabri Baþköy'e Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Ortaköy Belediye Baþkaný Ali Ergin, Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ eþlik etti. Ýlk olarak Þapinuva'nýn turizme açýlmasý kapsamýnda Ortaköy ile Þapinuva ören yeri arasýnda yaptýrýlan kilittaþý döþemesini ve ören yerine su getirme iþlemlerini yerinde inceleyen Vali Baþköy, yetkililerden elektrik hattýnýn bir an önce tamamlanmasýný istedi. Vali Baþköy, buradaki incelemelerinin ardýndan Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ve Ýl Özel idaresi tarafýndan ortaklaþa finanse edilen ve 1,5 km mesafede bulunan Kybele kabartmasýna kadar kayalar üzerinde çelik butonlarla geçilmek suretiyle yapýlan Ýncesu Kanyonu yürüyüþ yolu ile Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Ýncesu köyü yolu üzerine inþa ettirilen köprüyü yerinde inceledi. Vali Sabri Baþköy, ayrýca Ortaköy’de ikamet eden þair Murat Köymen'i de evinde ziyaret etti. Ortaköy incelemelerini tamamlayan Vali Sabri Baþköy, Karahacip Beldesi'ne geçerek burada bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali Baþköy, Ýncesu Kanyonu yürüyüþ yolu hakkýnda bilgi aldý.

Ortaköy’de ikamet eden þair Murat Köymen evinde ziyaret edildi.

Vali Baþköy, Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ’ý ziyaret etti.

Vali Baþköy, Ýncesu Kanyonu yürüyüþ yolu ile Kybele kabartmasýna kadar olan bölümde inceleme yaptý.


SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

5

‘Suriye’de bugüne kadar hiç görülmemiþ zulüm var’ Ý

hsan Ýlim Kültür ve Hizmet Derneði'nin organize ettiði Abdulmetin Balkanlýoðlu Hoca Efendi ve Suriye Ulemasýndan Eymen Þaðbani'nin konuþmacý olarak katýldýðý konferans önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. ÝHSAN-DER'in hazýrladýðý 'Suriye ve Ortadoðu' konulu konferansýn ilki gündüz bayanlara akþam da erkeklere yönelik düzenlendi. Konferansa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, ÝHSAN- Der Baþkaný

Konferans Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlendi.

Eymen Þaðbani

Ömer Faruk Sadýç, Ýstanbul Ulemasýndan Abdülmetin Balkanlýoðlu, Suriye Ulemasýndan Eymen Þabani ve davetliler katýldý. Konferans ÝHSAN- Der Baþkaný Ömer Faruk Sadýç'ýn Kur-an'ý Kerim tilaveti

Ýhsan Ýlim Kültür ve Hizmet Derneði'nin organize ettiði baþladý, Abdülmetin söyledi. Þaðbani, þöyle Balkanlýoðlu'nun sohbet dedi; " Yapýlan zulme, konuþmasý ile devam iþkencelere kimse karþý etti. çýkmýyor. Kimse bir þey diyemiyor. 500 subay Suriye iþkence altýndadýr. Ulemasýndan Eymen Onlarý bizlere Þaðbani, Suriye'de 43 gösteriyorlar, bakýn bize yýldýr zulüm içerisinde karþý çýkanlara ne yaþadýklarýný, 70 bin yapýyoruz dercesine kiþinin þehit düþtüðünü

Vatandaþlara tedbir çaðrýsý eteoroloji MÇorum Ýl Müdürlüðü, gece

Program Konferans ÝHSAN- Der Baþkaný Ömer

yarýsýndan itibaren kar yaðýþýnýn etkili olacaðýnýn tahmin edildiðini bildirerek, vatandaþlarý dikkatli ve tedbirli olmalarý yönünde uyardý.

Faruk Sadýç'ýn Kur-an'ý Kerim tilaveti baþladý.

Sýcaklýk düþecek

Meteoroloji Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Çorum ve bölgesinde gece yarýsýndan itibaren karla karýþýk yaðmurun kar yaðýþýna dönüþerek etkisini arttýrmasýnýn

Konferansa konuþmacý olarak Ýstanbul Ulemasýndan Abdülmetin

Balkanlýoðlu, Suriye Ulemasýndan Eymen Þabani katýldý.

tahmin edildiði belirtti. Hava sýcaklýðýnýn 6 ile 8 derece arasýnda düþmesinin beklendiðinin ifade edildiði açýklamada, yaðýþlarýn gelecek hafta ortasýna kadar bölge genelinde etkili olmaya devam edeceði kaydedildi. Pazartesi, Salý ve Çarþamba günü görülecek yaðýþlarýn yurdun büyük bir bölümünde karla karýþýk ve kar

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), öðretmenlerin mesleki geliþimi için hazýrladýðý planlama kapsamýnda bu yýl öðretmenlere 278 hizmet içi kurs verecek. Öðretmen Yetiþtirme ve Geliþtirme Genel Müdürlüðü koordinasyonunda 2013 yýlý öðretmenlerin mesleki geliþimi planý kapsamýnda, 2 ile 96 gün arasýnda deðiþen 278 hizmet içi kurs düzenlenecek. Kurslarla toplam 13 bin 716 kiþiye hizmet içi eðitim verilecek. Kurslara arasýnda hýzlý okuma ve hafýza teknikleri, bilgisayar, Ýngilizce, bilgisayar destekli çizim,

network, grafik ve animasyon, FATÝH Projesi teknoloji kullanýmý, Kur'an-ý Kerim ve Siyer öðretim yöntemleri seminerleri yer alýyor. Eðitimlerde, FATÝH Projesi kapsamýnda, 2 bin 148 öðretmene teknoloji kullanýmý, að altyapýsý ve branþ dersleri uygulama örnekleri seminerleri verilecek. Üstün yeteneklilerin eðitiminde etkinlik geliþtirme semineri ile üstün yetenekli bireylerin belirlenmesi yöntem ve teknikleri seminerlerinde ise 81 ilden 2'þer öðretmen olmak üzere 162 kiþiye eðitim verilecek. 600 öðretmene de Ýngilizce eðitiminin verileceði seminerler

kapsamýnda, müstakil imam hatip ortaokullarý ile imam hatip liselerinde Siyer ve Kur'an-ý Kerim dersine giren öðretmenlere de hizmet içi eðitim verilecek. Kuran-ý Kerim ve Siyer öðretim yöntemleri için 180'er öðretmen eðitime tabi tutulacak. Öðretmenler almak istedikleri eðitim için ''http://mebbis.meb.gov.tr'' adresinden baþvuruda bulunabilecek. Herhangi bir faaliyette baþvuru o faaliyetin baþlama tarihiden 75 gün öncesine kadar yapýlabilecek. Bir personel yýl içinde en çok 5 faaliyet alaný için baþvuru yapabilecek.

Deðerli AK Parti Ýl Baþkanýmýz

Ahmet Sami Ceylan

’a

E

ge, Akdeniz ve Karadeniz kýyý þeridinde hafif, kýyýlarýn iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli, kuzey, iç ve doðu bölgelerde çok kuvvetli don olayý beklendiði bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelen soðuk havanýn etkisinde olduðu belirtilerek, bu nedenle Ege, Akdeniz ve Karadeniz kýyý þeridinde hafif, kýyýlarýn iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli, kuzey, iç ve doðu bölgelerde çok kuvvetli don olayý beklendiði kaydedildi. Açýklamada, zirai üretim faaliyetlerine devam eden üreticiler baþta olmak üzere ilgilerin ve vatandaþlarýn tedbirli olmasý gerektiði ifade edildi.

TEÞEKKÜR

’a

ilimiz çiftçilerimizin sulama ile ilgili sorunlarýna yakýn ilgisi ve kýsa sürede getirdiði çözüm için teþekkürü borç bilirim.

ilimiz çiftçilerimizin sulama ile ilgili sorunlarýna yakýn ilgisi ve kýsa sürede getirdiði çözüm için teþekkürü borç bilirim.

(Ç.HAK:92)

Karabürçek Köyü Çiftçileri (Ç.HAK:93)

Meteoroloji’den don uyarýsý

Ahmet Sami Ceylan

TEÞEKKÜR

Kalender Köse Birol Köse

hafta ortasýna doðru sýfýrýn altýnda 10 dereceye kadar düþecek. Açýklamada, hava sýcaklýðýndaki hissedilir derecedeki düþüþ ile kar yaðýþý nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karþý vatandaþlarýn ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarý gerektiði vurgulandý.

Deðerli AK Parti Ýl Baþkanýmýz

MEB bu yýl öðretmenleri eðitecek M

þeklinde olmasý bekleniyor. Kar yaðýþlarý özellikle yurdun iç ve doðu bölümlerinde yoðun olacak. Kar yaðýþý büyük kentleri de etkisi altýna alacak. Çorum'da hava sýcaklýðý eksinin altýna düþüyor. Yarýn gündüz en yüksek sýcaklýk sýfýrýn altýnda 4 derece. Gece ise

'Suriye ve Ortadoðu' konulu konferans gerçekleþtirildi. izlettiriyorlar. Bizim yapmaz, bir kâfirde çocuklarýmýzý býçaklarla bunlarý yapmaz, insan kesiyorlar. Evlerimizi, olan bunlarý yapmaz. camilerimizi yýktýlar. Suriye'deki zulüm Niye yaptýlar? Hepsi þimdiye kadar hiçbir ehli sünnet olduklarý yerde olmamýþtýr." dedi. için yaptýlar. Suriye'deki Programda savaþ rejim savaþý deðil, Suriye'de yaþanan mezhep savaþýdýr. Bir zulmün görselleri slayt müslüman bunlarý halinde gösterildi.

Yusuf Özküçükgöz


6

SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Batýnýn, Kiþisel Geliþimin ve Modernizmin Zararlarý’ konulu söyleþide konuþan Yazar Bülent Akyürek;

‘Batýyla savaþýrken onlarýn kurallarýyla yaþýyoruz’ Ç

orum Belediyesi, ‘Batýnýn, Kiþisel Geliþimin ve Modernizmin Zararlarý’ konulu düzenlediði konferansla, Ýçinizdeki Öküze Oha Deyin kitabýyla tanýnan yazar Bülent Akyürek’i Çorumlular’la buluþturdu. Dün Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilen söyleþiye Belediye Baþkan Yardýmcýsý ayný zamanda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Baþkaný Turhan Candan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Kadýn Kültür Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez, Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný ve Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, bazý sendika üyeleri ve çok sayýda kiþi katýldý. ‘Ve Tanrý Aðladý’ romanýyla edebiyata adým atan yazar Bülent Akyürek, yazma serüvenine çok genç yaþlarda baþladý. Baðýmsýz ve özgün yazarlýðý, sert eleþtirileri, samimi ve agresif dili, O´nu Türkiye’nin önemli yeraltý yazarlarýndan yaparken modernizm karþýtý olarak ün yapmasýna da vesile oldu.

Akyürek, internet çaðýyla birlikte duygularýn hýzla tükendiði, kalp kýrýklarýnýn önemsenmediði bir zamana mahkum býrakýldýðýmýzý ifade ederek, “Artýk arkadaþlarýmýzý facebook’taki profilleriyle anýmsýyoruz. Birbirimize dair hatýralarýmýz kafamýzdan, hafýzalarýmýzdan silinmiþ. Facebook’ta brbirimizi kýrýyoruz ama bunu çöp kutularýyla düzelttiðimizi sanýyoruz.” dedi.

‘Hüzün peygamberinin kavliyiz’

‘Batýnýn, Kiþisel Geliþimin ve Modernizmin Zararlarý’ konulu konferans düzenlendi.

‘Beklenen gol Çorum’dan geldi’

“Tam da AK Parti’ye kýzarken, iyi haber Çorum’dan geldi.” diyen yazar Akyürek, “Ýnsanlar eðlensin diye konserler düzenleyenler neden halk için söyleþi programlarý tertip etmiyorlar diye AK Parti’ye kýzarken beklenen gol Çorum’dan geldi. Bu nedenle Çorum Belediyesi’ne teþekkür ediyorum.” dedi. Söyleþiye baþlamadan önce iki sene önce bir fuar vesilesiyle Çorum’a geldiðini hatýrlatan Akyürek, Çorum’un iki senede daha da geliþip güzelleþtiðini söyledi.

‘Batýyla þavaþýrken onlarýn kurallarýyla yaþýyoruz’ “Batýyla savaþýrken onlarýn kurallarýyla yaþamak zorunda kalýyoruz diyerek konuþmasýna baþlayan yazar, “Kendi gündemimizi hiçbir zaman yazamadýk, söyleyemedik çünkü kendi gündemimiz yok. Örneðin ‘yetim’

Yazar Bülent Akyürek, kitaplarýný imzaladý.

Mavi Marmara zamanýnda Ýsrail’e çok kýzdýðýný çünkü o gemi içinde 25 yýllýk arkadaþlarýnýn olduðunu belirten Akyürek, “O zamanlarda bir cinnet aný yaþadým. Allahým Ýsrail halký neden var?” sorusunu kafasýndan geçirdiðini söyledi ve þöyle devam etti, “Varlýða düþman olmak diye birþey yok. Kötülüðe ve kötüye düþmanlýk var. Dünyada herþey sýnavdýr. Dünya, eðlenceli bir gazino deðil, acýsý, tatlýsý, mutluluðu, herþeyi içinde. Doðduk doðalý hüzün coðrafyasýnýn içindeyiz. Hüzün peygamberinin kavliyiz, hüzne talibiz. Ama batýnýn kitabýnda, filmlerinde her zaman iþlediði birþey var; mutsuzluk olmamalý onlara göre. Mutsuzluðu hastalýk haline getirdiler. Mutsuzluk üzerine bir sürü meslek dalý kuruldu. Mutsuzluk ne zaman baþladý? Aynaya bakýp kendimize ‘ben mutlu bir insan mýyým?’ diye sorunca. Ve o zaman þeytan kulaðýmýza fýsýldadý: ‘Mutsuzsun’. Eðer insanýn içinde birazcýk vicdan varsa akþam tv’de aç bir Somali’li görürse uyuyamaz, mutsuz olur. Biz doðulular sözde dünyaya merhameti, doðruluðu, vicdaný öðretecektik ama dünyay onlarýn gözüyle bakmaya baþladýk. Biz yenildik.”

Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Yazar Akyürek’e teþekkür etti.

kavramý batý dünyasýnda tartýþýlmýyor ama Baþkan Obama bir þey söylediðinde Kenya’da dahi konuþuluyor. Bizde böyle bir durum yok maalesef.” þeklinde konuþtu. Kiþisel geliþim kitaplarýnýn þeytana, kapitalizme hizmet ettiðini

iddia eden Akyürek, þunlarý söyledi; “Kuraný Kerim’de kiþisel geliþim diye bir þey yok. Ýste-baþar kavramýný deðil kader-kýsmet inancýný taþýyoruz. Baktýðýmýz zaman kiþisel geliþim modern dünyada baþlý baþýna bir din. Her dinin

bir zikri var. Bu kitaplarda ‘bir þeyi ne kadar isterseniz o olur’ diyorlar. Onlara göre kazanmak için herþey mübah ama bizler bedeli ne olursa olsun diye hareket edemeyiz.”

‘Ýnternetin tövbesi çöp kutusu’

‘Ýçinizdeki Öküze Oha Deyin’ kitabýyla tanýnan yazar Bülent Akyürek, Çorumlular’la buluþtu.

‘Huzur Ýslâmda deðil (!)’ 35 yýl boyunca ateist olarak yaþadýðýný dile getiren yazar Akyürek, bütün gününün huzurlu ve mutlu geçtiðini, dünya yýkýlsa umurunda olmadýðýný, hiç birþeyin keyfini kaçýrmadýðýný söyledi. ‘Huzur Ýslam’da yazýlarýnýn çeþitli yerlerde gözüne çarptýðýný ve Ýslâm’a dahil oluþunun rüyayla olduðunu belirten yazar, “Huzur Ýslâm’da deðilmiþ. Ýçinde birazcýk vicdan taþýyan insan zaten huzurlu olamýyor, komþusu açken tok yatamýyor, cebinde 10 lirasý varsa 5’ini fakire vermeden huzuru bulamýyormuþ bunu anladým.” þeklinde konuþtu. Akyürek’e program sonunda Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin tarafýndan çiçek verildi. Akyürek, daha sonra söyleþiye katýlanlar için kitaplarýný imzaladý.

Spor Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje Hizmet Alýmý ihalesi yapýldý.

Spor tesisleri proje ihalesi S

por Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje Hizmet Alýmý ihalesi yapýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'nýn baþkanlýðýnda ihale komisyonu tarafýndan gerçekleþtirilen ihalenin yaklaþýk maliyeti 354.000,000 TL olarak açýklandý. Ýhaleye Bahadýr Kul Mimarlýk, Gencay Mühendislik, Tekta Yapý Ýnþaat, Alýmer

Ýhalede en düþük teklifi 69.289.35 TL ile Al Proje Müþavirlik verdi.

Mimarlýk, Beþer Mühendislik, Al Proje Müþ. olmak

üzere 6 firma teklif verdi. Ýhalede en

düþük teklifi 69.289.35 TL ile Al Proje Müþavirlik

Kamp eðitim merkezi yapýlacak K

amp Eðitim Merkezi ve Hizmet Binalarý Uygulama Proje Hizmet Alýmý ihalesi yapýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn’ýn baþkanlýðýnda ihale komisyonu tarafýndan bugün gerçekleþtirilen ihalenin yaklaþýk maliyeti 184.500,000 TL olarak açýklandý. Ýhaleye ARM Mühendislik, Beþer Mühendislik, A1 Proje, Ayan Mühendislik, Akmer

Mühendislik, Mizan Yapý, Oray Mühendislik olmak

üzere 7 firma teklif verdi. Ýhalede en

düþük teklifi 78.350.00 TL ile A1 Proje Müþavirlik

Kamp Eðitim Merkezi ve Hizmet Binalarý Uygulama Proje Hizmet Alýmý ihalesi yapýldý.

Halk Günü'ne yoðun katýlým V

atandaþlarýn yaþadýðý sýkýntýlarýn çözümüne yönelik düzenlenen haftalýk halk günü toplantýlarýna devam edildi. Çorum Belediyesi Halk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantýya katýlan vatandaþlar Gül'e talep ve sorunlarýný iletti. Halk Günü'ne katýlan Hüseyin Uncu ve Eþe Sucu(oðluna) iþ talebinde bulundu. Hüseyin Uncu maddi durumlarýnýn son derece kötü olduðunu söyledi. Mesut Ambar, kendisinin ziraat mühendisi olduðunu belirterek, devletin hazine arazisinden yer isteyip, çalýþmasý için fýrsat verilmesini istedi.

Adem Bekar isimli vatandaþ da, kendisinin inþaat iþçisi olduðunu, geçirdiði kazadan dolayý çalýþamadýðýný, uygun bir yer tahsisi yapýlmasý halinde limon satarak geçinmek istediðini

belirtti. Ahmet Özbek adlý vatandaþ ise, eþinin kanser hastasý olduðunu, maddi durumu iyi olmadýðý için su faturasýný ödeyemediklerini ifade etti. Hafize Kýrýcý ve Ýlknur Demir, gýda ve para, Yeter Deniz ise,

yanan evine eþya yardýmý talep etti. Vatandaþlarýn sorun ve taleplerini not eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, taleplerin tamamýnýn ilgili birimlere iletilerek çözüm yolu bulunmasý için çalýþacaklarýný kaydetti.

Çorum Belediyesi Halk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantýya katýlan vatandaþlar Gül'e talep ve sorunlarýný iletti.


SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

7

‘Saðlýkta dönüþüm programý ile büyük mesafeler katettik’ M

armara Bölgesi'nde faaliyet gösteren 25 saðlýk derneðinin ve yaklaþýk 5 bin üyenin bir araya gelmesiyle kurulan Marmara Saðlýk Federasyonu'nun (MASFED) tanýtým toplantýsý Ýstanbul'da gerçekleþtirildi. Toplantýnýn açýlýþýna Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ve Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, çok sayýda milletvekili ve iþ adamlarý katýldý.

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas

Yapýlan açýklamaya göre, toplantýda Saðlýk Bakan

yardýmcýsý Agah Kafkas, insanlarýn bir amaç etrafýnda

heyecanla birleþmesinin verdiði mutluluðu çok iyi bildiðini ifade ederek, “Saðlýkta Dönüþüm programý ile Türkiye Saðlýk alanýnda son 10 yýlda çok büyük mesafeler katetti. Hastanelerimizde rehin almalarýn olduðu, organ naklinin yapýlamadýðý bir ülkeden bu günlere geldik. Ayný þekilde etkileyici olan bir baþka husus da saðlýk harcamamýz 800 dolar iken saðlýk sektöründen genel memnuniyetin % 75,9 olmasý ve saðlýk harcamasý 4000 dolar olan Avrupa ülkelerinde

bu oranýn daha aþaðýlarda olmasý, personel sayýsýnda da çok daha aþaðýlarda olan ülkemizde bu memnuniyetin bu oranlarda çýkmasý deðerli saðlýk çalýþanlarýnýn özverili çalýþmasýnýn eseridir. Türkiye saðlýkta rol model ülke haline gelmiþtir. Biz Somali halkýna karþýlýk beklemeden yardým etmiyoruz. Biz karþýlýðýný baþka yerden alacaðýmýzý bildiðimiz için yardým ediyoruz.” diye konuþtu.

‘Ankara siyasetinde daha etkin olmalýyýz’

Keçiören Çorumlu Dernekler Birliði tarafýndan hafta sonu Ankara Keçiören'de bir buluþma gerçekleþtirildi.

K

Toplantýnýn açýlýþýna Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ve Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, çok sayýda milletvekili ve iþ adamlarý katýldý.

'Hizmetlerinizi bekliyoruz' M

lerde saðlýk müdürlükleri emur-Sen îl Temve Halk Saðlýðý Müdürsilcisi ve Saðlýklüklerinde görev yapan 7 Sen Çorum Þube Baþkam bin ebe, hemþire, saðlýk Ahmet Saatçi, yönetim memuru, týbbi sekreterlik kurulu üyeleri ile birlikte gibi görevlerde çalýþan Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmasaðlýk personellerinin yýlil Yücel'e hayýrlý olsun zilardýr çalýþtýklarý yerleryaretinde bulundu. den alýnýp resen yerleriAhmet Saatçi, Çonin deðiþtirilmesini etik rum Saðlýk Sen Þubesi bulmadýðýmýzý, ben yapYücel'e hayýrlý olsun ditým oldu mantýðýyla yapýleklerini ileterek, bilgi ve lan bu uygulamanýn doðbirikimiyle Çorum'a ru olmadýðýný tekrar ifade uzun yýllar hizmet vermeetmek istiyorum. Hiç sini beklediklerini söylekimse istemlerinin dýþýndi. da resen atamalara tabi Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Saðlýktaki dönüþütutulmamalýdýr. Zaten mün atama boyutunun tasendika olarak bu uygulamamlandýðýný hizmet ve manýn yanlýþlýðýný uyguverimlilik döneminin layýcýlara ifade ettik, uybaþladýðým belirten Saatgulayýcýlar tarafýndan bu çi; konuþmasýnda þöyle yanlýþ düzeltilmezse, yardedi; ""02 Kasým 2011 gý bu yanlýþa vize vermetarihinde Kanun Hükyecektir diye düþünüyomünde Kararname olarak ruz. yayýnlanarak yürürlüðe Saðlýk-Sen Çorum giren teþkilat yasasýyla; Ýl Þubesi olarak þehrimizin Saðlýk Müdürlüðü, Halk saðlýk ve saðlýk çalýþanlaSaðlýðý Müdürlüðü ve Kamu Hastane Birlikleri rý konusundaki sorun ve çerçevesinde oluþturulan çözümlerine yönelik bilgi Ýl Sekreterliði olmak üzeve birikimlerimizi talep re 3 ayrý yapý oluþturuletmeleri halinde kendilemuþ durumdadýr. Bu yaZiyarette sendika yöneticileri hazýr bulundu. riyle bilgi ve birikimimizi pýlanmalarda idarecilerin paylaþacaðýmýzý ifade atamalarý yapýlarak görevlerine baþlamýþlardýr. Ýl saðlýk müdürüediyor, Çorum'a hizmet noktasýnda üzerimize düþen bütün konumüzün göreve baþlamasýyla atamalar konusundaki son belirsizlarda kendilerine destek olacaðýmýzýn kamuoyu tarafýndan bilinlikte ortadan kalkmýþ, herkes görevine fiilen ve resmen baþlamýþmesini istiyor, müdür beye baþarýlar diliyoruz." týr. Bu deðiþim ve dönüþümden sendika olarak beklentimiz bu sürecin saðlýk çalýþanlarýna ve vatandaþlarýmýza daha iyi imkânlara Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ise, ziyaretten dolayý ve daha iyi hizmetlere dönüþtürülmesidir. Ancak geçtiðimiz günmemnuniyetini dile getirerek, teþekkür etti.

Çorumlular gece düzenleyecek Ç

orum Anadolu Birliði’nce 19 Ocak Cumartesi günü Ankara’da “Çorum ve Çorumlular Ýçin Ben de Varým Gecesi” düzenlenecek. 19 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Ankara Çýraðan

Lokantasý’nda düzenlenecek geleneksel gecenin ilki için davet yazýsýnda Dernek Baþkaný Okay Erözgün, Türkiye’de 1 milyon 200 bin 810, Çorum’da 534 bin, Ankara’da 425 bin, Ýstanbul’da 163 bin, Ýzmir’de

35, Antalya’da 20 bin Çorumlu olduðunu belirterek, “Çorumlular olarak birlik ve beraberliðimiz ‘Biz de Varýz’ denilebilmesi için önemlidir. Bir olalým, iri olalým, diri olalým diyerek uyuyan dev

Çorumlular’ý artýk uyandýralým.” dedi. Gecede açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan tasavvuf musýkisi, semah gösterisi, Çorumlu aþýklar Gülsüm Kahraman ve Mehmet Ali Eröksüz’ün sunumu var.

eçiören Çorumlu Dernekler Birliði tarafýndan hafta sonu Ankara Keçiören'de bir buluþma gerçekleþtirildi. Keçiören Çorumlular Buluþmasý'na AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ankara Milletvekili ve ÝSÝPAB Türk Grubu Baþkaný Prof. Dr. Emrullah Ýþler, Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, AK Parti Ankara Ýl Baþkaný Murat Alparslan, Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa AK, Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hakký Çaðýr, Ak Parti Keçiören Ýlçe Baþkaný Bülent Yaðmur, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Seyfullah Dündar, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Öztürk, Keçiören Çorumlular Derneði Baþkaný Sait Kaymaz, Sungurlu Çamoluk Köyü Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Nezir Erdoðan, Baþkan Yardýmcýsý Hasan Karaaðaç, Ahmet Aksu ile diðer davetliler katýldý. Yapýlan

E

açýklamaya göre, Keçiören’de gerçekleþtirilen programda Ýskilip Dolmasý ikramýnýn ardýndan görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, programýn ardýndan Keçiören Ýlçe Yönetim Kurulu

Üyesi Ahmet Aksu’nun iþyerini ziyaret etti. Kilim Mobilya Maðazasý ve müteahhitlik gibi iþleri bulunan ve Keçiören'deki ileri gelen Çorumlular’dan olan Aksu'nun iþyerinde Sungurlu Çamoluk Köyü yöneticileri ile

bir araya gelen Yýldýrým, Çorumlular’ýn Ankara'da daha güçlü bir lobicilik faaliyeti yürütmeleri ve Ankara'nýn siyasetinde daha fazla nasýl yer alabilecekleri yönünde görüþ alýþveriþinde bulundular.

Programa AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý

ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým katýldý.

Programda Ýskilip Dolmasý ikramýnýn ardýndan görüþ alýþveriþinde bulunuldu.

Bir günlük sigorta emekli olmaya yetiyor

þi ölen kiþilerin emekli olmasý için Yargýtay önemli bir karara imza attý. Ölen kiþinin 1 günlük sigortasý bile olsa ölüm aylýðý alabilmek için 900 günlük sigorta borçlanarak emekli aylýðý baðlanabilecek. 21. Hukuk Dairesi'nin kararýna göre, SSK'dan ölüm aylýðý alabilmek için gerekli olan 900 günlük sigorta borçlanma ile tamamlanabilecek. Böylece vefat eden kiþinin bir gün bile sigortasý olsa, eþ ve çocuklarý askerlik, doðum ve yurtdýþý borçlanmasý yoluyla 900 günü tamamlayýp emekli aylýðý alabilecek. 2008'de yürürlüðe giren Sosyal Güvenlik Reformu, bir günlük sigorta ile emekliliðin

önüne geçmek için ölüm aylýðýnýn þartlarýný zorlaþtýrmýþtý. Ölüm aylýðý için gerekli 900 gün sigortalý olma þartýnýn borçlanma harici olmasý yasaya konulmuþtu. Zaman'dan Ýsa Yazar'ýn haberine göre, Yargýtay,k bu düzenlemenin aleyhine bir karar verdi. Böylece 2008 öncesinde olduðu gibi bir günlük sigorta ile ölüm aylýðý alýnmasý mümkün olabilecek. Böylece on binlerce kiþiye düþük pirimle ölüm aylýðý kapýsý açýlacak. Örneðin 1 gün bile sigortasý olan bir bayan vefat ettiðinde çocuklarý, anneleri için doðum borçlanmasý yaptýrýp 900 günü tamamlayarak emekli maaþýna kavuþacaklar. Ayný þekilde ölen kiþinin

yakýnlarý, askerlik borçlanmasýyla da 900 günü tamamlayýp emekli aylýðý alabilecekler. Örneðin 500 günlük sigortasý varken vefat eden bir kiþi için askerlik borçlanmasý yoluyla 900 gün tamamlanýp eþ ve çocuklarýna maaþ baðlanabilecek. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu, bugüne kadar ölen kiþilerin 900 günden az sigortasý varsa yakýnlarýnýn maaþ talebini reddediyordu. Borçlanma yoluyla emekli olma isteði de kanun gereði kabul edilmiyordu. Ancak Yargýtay'ýn kararý emsal teþkil edeceðinden SGK kabul etmese bile dava açarak borçlanma ile emekli olabilmek mümkün.


8

SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Ýstanbul Efendisi’ S

ivas Devlet Tiyatrosu oyunu ‘Ýstanbul Efendisi’ Çorum Devlet Tiaytrosu’nda sahnelenecek. Osmanlý'da Lale Devri sonrasýnda geçen

oyun, Osmanlý’nýn kültürel ve etnik çeþitliliðini sergilerken bir taraftan da dönemin toplumsal yapýsý, sosyal iliþkileri ve yozlaþan deðerlerini de hicvederek ayna tutuyor.

Tüm Ýstanbul' un korktuðu, millete kök söktüren, esnafý falakadan geçiren Kadý Savleti Efendi, kýzý Esma’ya hayýrlý bir kýsmet arýyor. Fakat Savleti Efendi fallara, perilere,cinlere düþkünlüðünden kýzýna münasip damat adayýný bu yolla seçmeye kalkýnca iþler karýþýyor. Velhasýl kýzý Esma sarýðý güllü, yanaðý benli, sümbül kaküllü Safi Çelebi’ye gönlünü kaptýrýyor, iki genç

mümkünü olmayan bir aþka düþüyor. Koskaca Ýstanbul'da bu derde derman olacak, Kadý Savleti Efendi'yi kandýrýp alt edebilecek tek kiþi Çengi Afet. Böylece bir çetrefil ki baþlar, çözene aþk olsun. Musahipzade Celal’in yazdýðý, Kemal Baþar’ýn yönettiði; Selçuk Veysel Zurnazanlý, Nesimi Kaygusuz, Kerem Yücel, Ozan Kalkan,

Burçhan Göze, Can Atak, Fulya Ulvan, Filiz Uysal, Begüm Þahin, Burcu Ongun Altay ve Özge Günay’ýn sahne alacaðý oyun; 18 Ocak 2013 Cuma günü 20:00’de; 19 Ocak 2013 Cumartesi günü ise 14:00 ve 20:00 olmak üzere iki seansta perde açacak. Biletler, Çorum Devlet Tiyatrosu giþesinde satýþa sunuldu.

Türkiye genelinde yapýlan deneme sýnavýnda en çok net çýkaran öðrencilerini altýnla ödüllendirildi.

Baþardýlar, altýnlarý kaptýlar Ý

‘Ay Ecesi’ sahne alýyor Sivas Devlet Tiyatrosu oyunu ‘Ýstanbul Efendisi’ Çorum Devlet Tiaytrosu’nda sahnelenecek.

Y

azar derki Ferhat ile Þirin öyküsünün iç yüzü bizlere anlatýldýðý gibi deðildir. Birbirlerine âþýk olanlar Ferhat ile Þirin deðil; Ferhat ile Sultan

Mehmene Bânu'dur. Þirin'in aþký tek taraflýdýr. Þirin daha rahat ve serbest olduðu, üzerinde devlet aðýrlýðý olmadýðý için sýk sýk Ferhat'ýn yanýna gider,

Ferhat ise kýrýlmasýn diye bir "abi" gibi dinler onu. Bu sýk görüþmeler saray erkâný ve halk arasýnda birbirlerine âþýk olduklarýna dair bir algý oluþturur. Aþk rivayeti, dilden dile dolanýr. Bunu duyan Sultan, olayýn iç yüzünü bilmeden Ferhat'ý zindana attýrýr. Çünkü aþkýndan dolayý gurur yapar, Ferhat'ýn baþka biriyle birlikte olmasý düþüncesine katlanamaz. Bu kiþi aþýrý derecede düþkün

olduðu kardeþi Þirin bile olsa… Ancak aþký, kendisini gün be gün yiyip bitirmektedir. Bununla kalmaz, devlet yönetimini de iyice boþlar. Halk arasýnda huzursuzluk baþ gösterir. Derken akýl hocasý ve Mehmene Bânu'nun Ferhat'a olan aþkýný tek fark eden kiþi olan Lala da ölünce Mehmene Bânu tekrar sultan haline döner. Sultanlýðýný yapmasýna engel olan durum; Ferhat'a duyduðu derin

aþktýr. Ferhat'ý zorlu bir göreve göndererek ondan ve aklý sýra ona olan aþkýndan kurtulmaya çalýþýr. Görev; Þahinkayasý'ndan su getirmek. Burçak Çöllü’nün yazdýðý, Mustafa-Övül Avkýran’ýn yönettikleri ‘Ay Ecesi’, Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyun, 11 Ocak 2013 Cuma günü 20:00; 12 Ocak 2013 Cumartesi günü de 14:00 ve 20:00’de perde aralayacak.

nönü Anadolu Lisesi okul idaresi, 2012 yýlýnýn Aralýk ayýnda Türkiye genelinde yapýlan deneme sýnavýnda en çok net çýkaran öðrencilerini altýnla ödüllendirdi. Yapýlan deneme

sýnavlarýnda 9/A sýnýfýndan Atacan Erdal, 10/A sýnýfýndan Mahir Gül, 11/C sýnýfýndan Hakan Pelit ve 12/B sýnýfýndan Özkan Kýlýnç en çok net yapan öðrenciler oldu. Öðrencilere

okul idaresi tarafýndan altýn hediye edildi. Öðrenciler altýnlarýný Okul Müdürü Ahmet Güngör, Müdür Baþyardýmcýsý Mustafa Eker ve Müdür Yardýmcýsý

Nuray Ertaþ’ýn elinden aldýlar. Ödül alan öðrenciler, kendilerini her zaman destekleyen okul idaresi ve öðretmenlerine teþekkür ettiler.

Ödül alan öðrenciler, kendilerini her zaman destekleyen okul idaresi ve öðretmenlerine teþekkür ettiler.

Gönüllerince eðlendiler ‘2

Burçak Çöllü’nün yazdýðý, Mustafa-Övül Avkýran’ýn yönettikleri ‘Ay Ecesi’, Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

‘Görevlendirilmeler neden iptal edilmedi?’ M

illi Eðitim Müdürlüðü’ne 9 þube müdürünün atanmasýný eleþtiren Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, “9 þube müdürünün görevlendirilmeleri neden iptal edilmiyor?” dedi. Öztürk, “Bilindiði gibi, Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan Kaynaklar Genel Müdürlüðü, 18.12.2012 tarih 2012/44 sayýlý genelge yayýmlamýþtý. Genelge gelir gelmez hemen fýrsat ganimete çevrilmiþ, 10 gün önce, el altýndan 9 boþ þube müdürlüðü kadrosuna 8 Eðitim Bir Sen'li okul müdürü ve müdür yardýmcýsý ile 1 tane bu sendikaya yakýn bir müdürün, Milli Eðitim Müdürlüðü'nün teklifi ve Valilik oluru ile jet hýzý ile görevlendirmeleri yapýlmýþtý. Çok tartýþmalý olan bu uygulamada; duyuru yapýlmamýþtý, kimseden dilekçe alýnmamýþtý, siyasetin sipariþ ettiði ve onayladýðý ‘akraba’, ‘eþ dost’, ‘yandaþ sendika çevresinin listeleri’ onaylanmýþtý. Liyakat ve kariyer gibi özellikler ise hiç ama hiç dikkate alýnmamýþtý.” ifadelerini kullandý.

tim Müdürlüðünü görevlendirilen 9 þube müdürünün Valilik oluru ile görevlendirilmelerinin dayanaðý ortadan kalkmýþtýr. Yani bu görevlendirmelerin iptali anlamýna gelmektedir. ‘Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü neyi bekliyor?’ Görevlendirmelerin iptal edildiði 29.12.2012 tarihinde bizzat müsteþar tarafýndan yazý ile duyurulmuþken, Çorum'da görevlendirilen 9 þube müdürü hala koltuklarýnda oturtulmalarýnýn nedeni nedir? Ya koltuklarýna yapýþtýlar kimse onlarý oradan kaldýramýyor, ya da Bakanlýðýn genelgesini tanýmýyorlar ya da birileri onlara "siz orada oturmaya devam edin, arkanýzda biz varýz" diyor. Acaba bu üç seçenekten hangisi? Görevlendirmeler bizzat müsteþar tarafýndan iptal edildiyse okullara "þube müdürü" sýfatý ile imzalý mail yoluyla gönderdikleri yazýlar yasal deðildir. Valilik ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü þube müdürlüðüne görevlen‘MEM, hep kendine ters’ dirilen idarecileri kadrolarýnýn bulunduðu okullara gönÖztürk, konuyla ilgili açýklamasýna þöyle devam dermelidir. etti, “MEB 'görevde yükselme ve unvan deðiþikliði yöSayýn bakanýn geçtiðimiz yýl söylediði bir sözü hanetmeliði açýktýr. MEB bizzat kendi çýkardýðý yönetmetýrlatmak istiyoruz; "Size adalet sözü veriyorum. Kural liklere aykýrý iþlem yürüttü. Kendi çýkardýðý yönetmeliyanlýþ olsa bile herkese uyguladýðýnýz zaman bir adalet ði ihlal etti. saðlamýþ olursunuz. Ama doðru kuralý bile farklý insanEðitim Sen Çorum Þubesi olarak; yapýlan bu gölara farklý uygularsanýz adalet olmaz." Evet sayýn Barevlendirmelerin tamamen Eðitim Bir Sen'li okul mükan; Biz adalet istiyoruz. Kayýrmacýlýk deðil. dür ve müdür yardýmcýlarýndan belirlendiðini; yapýlan Mehmet Öztürk AKP 10 yýllýk iktidarý boyunca asaleten atamalarý iþlemin eþitliðe, hukuka, uygun olmadýðý, kamu vicdaný deðil geçici görevlendirme yoluna girerek kadrolaþma açýsýndan tartýþmalý olduðunu belirterek görevlendirmelerin iptal önündeki engelleri kaldýrmýþtý. Ancak bu yaklaþým kamuda iþ barýþýný bozacak bir yaklaþýmdýr. 2002 yýlýndan bu yana yapýlmayan Þuedilmesi için Çorum Valiliðine, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne yazýlý be Müdürlüðü boþ kadrolarý için biran önce sýnav açýlmalýdýr. Hak olarak dilekçe vermiþ, daha sonra ise basýn açýklamasý ile bu konuedenler atanmalýdýr. yu kamuoyu ile paylaþmýþtýk.

‘10 gün sonra iptal’

Daha sonra Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü 2012/44 sayýlý genelgesi 10 gün sonra Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý M. Emin Zararsýz imzasý ile 29 Aralýk 2012 tarih ve 250926 sayýlý (2012/46 ) genelge ile, iptal edildi. Genelgede "Ýl/Ýlçe milli eðitim müdürlüklerine tahsis edilen þube müdürü kadrolarýna 'Görevlendirme/Atama' konulu ilgi Genelge yürürlükten kaldýrýlmýþtýr'' ibaresi açýk bir þekilde belirtilmiþtir.. Müsteþar Emin Zararsýz imzalý genelgenin anlamý çok açýktýr. Çorum Ýl Milli Eði-

013 Bize Hoþgelmiþ’ sloganýyla yeni yýla giren Oyun Bahçesi Kreþ çocuklarý Suffle Cafe’de gönüllerince eðlendiler. Kurum Müdürü Figen Gültepe, “Palyaço eþliðinde düzenlediðimiz yýlbaþý partimize çoþkulu bir þekilde girdik. Belirlediðimiz hedef kapsamýnda çocuklarýmýzýn sosyal ve duygusal geliþmelerini bu amaçla desteklemiþ olduk. Yeni bir yýl yeni baþlangýçlar olarak nitelendirilir. Oyun Bahçesi Kreþ olarak yeni yýlýn çocuklarýmýza ve ülkemize mutluluklar getirmesini diliyoruz.” diye konuþtu.

Oyun Bahçesi Kreþ yeni yýlda mutluluk dileðinde bulundu.

‘Biz bu filmi daha önce görmüþtük’

Görevlendirme adý altýnda yapýlan uygulamanýn adý kadrolaþmadýr. Daha önce Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünde olmayan þube müdürlüðü kadrosuna Ali Dinçer görevlendirilmiþti. Ali Dinçer görevini çok iyi yapmýþ olacak ki kendisi hemen ödüllendirilerek Kadýn, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne atandý. Bir baþka ödül ise Memur Sen ve Eðitim Bir Sen'de baþkanlýk yapmýþ olan Erol Kavuncu ise Yurt kur Müdürü olarak yeni görevine baþlamýþtý. Bu önlenemez yükseliþin nasýl olduðunu herkes biliyor. Adaletin olmadýðý yerde hukuk iþlemez. Çünkü adalet olmadan düzen

Oyun Bahçesi Kreþ çocuklarý Suffle Cafe’de gönüllerince eðlendiler.


SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

9

Minik yürekler için imza attýlar H

itit Üniversitesi ile Millli Eðitim Müdürlüðü arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Proje koordinatörlüðünü Hitit Üniversitesi adýna Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve Milli Eðitim Müdürlüðü adýna Þube Müdürü Kadir Söngüt’ün yaptýðý “Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþýyor, Öðreniyor” Projesi iþbirliði protokolü, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin’in katkýlarýyla Rektörlük makamýnda imzalandý. Ýmza töreninde konuþan Prof. Dr. Alkan, çok istediði bir projenin hayata geçirilmesinin mutluluðunu yaþadýðýný belirterek, “Akademisyen arkadaþlarýma bu konudaki hassasiyetlerinden dolayý ve böyle bir çalýþmanýn içinde bulunduklarý için teþekkür ederim.” dedi. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin de, 25 Aralýk 2012 tarihinde Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerine, baðlý bulunduklarý illerdeki üniversiteler ile eðitim iþbirliði

“Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþýyor, Öðreniyor” Projesi iþbirliði protokolü imzalandý.

protokolü yapýlmasý hususunda bir yazýnýn kendilerine ulaþtýðýný, hem üniversite hem de Ýstiklal Ýlkokulu öðretmenleri tarafýndan bir ay önce hazýrlýklarýn yapýlmaya baþlandýðýný, bu baðlamda projenin kýymetlendiðini söyledi. Hitit Üniversitesi ile Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ortaklýðýnda, Pilot Okul olarak seçilen Merkez Ýstiklal Ýlkokulu 4. Sýnýf öðrencileri ile gerçekleþtirilecek olan projenin Yürütme Kurulu’nda Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülþen Aslan Elkýran, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öð-

retim Görevlisi Tuðba Gülen, Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Müdür Yardýmcýsý Öðretim Görevlisi Mehmet Kanak, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Öðretim görevlisi Neslihan Yýlmaz, Ýstiklal Ýlkokulu Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Güler ve Sýnýf Öðretmeni Hacer Kara yer alýyor. Proje Hitit Üniversitesi ile Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda ortak olarak yapýlan bir çalýþma olacak, öncelikli olarak Pilot Okul uygulamasý ile Ýstiklal Ýlkokulu’nda uygulanacak, daha sonra ise tüm ilkokullarda yaygýnlaþtýrýlacak. Bu doðrultuda; Ýs-

tiklal Ýlkokulu öðrencilerine müze kültürü kazandýrmak, Hitit Uygarlýðý ile ilgili bilgilendirmelerini saðlamak, tarih bilinci aþýlamak ve geçmiþin izini sürerek geleceðe güvenle bakmalarý noktasýnda bireysel farkýndalýklarýný artýrmak, çocuklarda yaratýcýlýk, kendine güven, inisiyatif alma, baðýmsýz düþünme, öz denetim ve sorun çözme potansiyellerinin geliþtirilmesi, öðrencilerin yaþadýðý þehri tanýmalarý ile yerel ve ulusal yönetim hakkýnda bilgi edinmelerini saðlamak amaçlanýyor. Proje sanat eðitimi; bireyin doðadan, duygu ve düþünce ürün-

leri olan tüm insani deðerlerden haz duyan, kendisini ve diðer insanlarý seven, duygularýný baþka insanlarla paylaþan, üretme hazzýný duyan, toplumsal bir varlýk olma bilinci ve sorumluluðu taþýyan, yaratýcý, yapýcý, zihinsel ve duygusal geliþimi saðlýklý, dengeli bir kiþilik geliþtirmeyi hedefliyor. Bu baðlamda Hitit Üniversitesi bünyesinde bulunan akademisyenlerle birlikte çocuklara deneysel arkeoloji, yaratýcý, drama, tiyatro ve geleneksel el sanatlarý gibi branþlarla bilgi aktarýmý yoluna gidilecek. Pilot Okul olarak seçilen Ýstiklal Ýlkokulu 4. Sýnýf öðrencileri ile uygulanacak olan çalýþmanýn her aþamasý, adým adým fotoðraflanacak ve gerekli notlar alýnarak “Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþýyor, Öðreniyor” adlý proje kitapçýðý hazýrlanacak. Ýstiklal Ýlkokulu’ndaki pilot uygulama sonrasý, projenin baþarýyla sonuçlanmasý durumunda da il merkezinde bulunan tüm ilkokul 4. Sýnýf öðrencilerine uygulanmasý planlanýyor.

Ýmza töreninde konuþan Prof. Dr. Alkan, çok istediði bir projenin hayata geçirilmesinin mutluluðunu yaþadýðýný belirtti.

Üniversiteye ciddi yatýrýmlar yapýyoruz’

AK

Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile birlikte Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkaný Mustafa Böcek, Tanýtým Medya Baþkaný Aziz Mustafa Kýlýçarslan, Yerel Yönetimler Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ar-Ge ve Eðitim Baþkaný Ramazan Bolat ve Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Tuna, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre görüþmede, Hitit Üniversitesi yerleþkeleri, akademik ve idare yapýsý, gelecek hedefleri ile ilgili bilgi veren Rektör Alkan, “Üniversiteye dolayýsýyla Çorum'a çok ciddi yatýrýmlar yapýyoruz. Bu çalýþmalarda karþýlaþtýðýmýz güçlükleri çok rahat aþma imkânýna sahip olduk. Teknokent ile ilgili süreci çok hýzlý iþlettik ve kuruluþ aþamasýna gelindi. Hitit Üniversitesi olarak sadece Çorum merkez ile deðil Çorum'un bütünü ile, ilçeleriyle de ilgileniyoruz. Bölgesel þartlarý lehimize çevirecek her türlü

projenin üretilmesine katký sunuyoruz. Üniversitenin þehir ile bütünleþmesine önem veriyoruz. Göreve geldiðimiz günden itibaren þeffaf bir yaklaþýmla üniversitenin Çorum'da sürekli gündemde kalmasýna çalýþtýk. Bünyemize kattýðýmýz yeni fakülte, bölüm ve araþtýrma merkezleri ile Çorum'da ve bölgemizde bilimin liderliðine sahip olmak istiyoruz.” diye konuþtu Rektör, ayrýca ziyaretten duyduðu memnuniyeti de dile getirdi. Artan öðrenci sayýsý, bilime katkýlarý ve þehir ile bütünleþmeyi baþarabilen bir üniversite olarak Hitit Üniversitesi'nin Çorum için bir gurur kaynaðý olduðunu ifade eden Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ise, “Gençliðin önünü açmanýn, gençliðe yatýrým yapmanýn ülkenin geleceðine yatýrým olduðunun farkýndayýz ve bu doðrultuda Hitit Üniversitesi'nin yapacaðý tüm çalýþmalarda destekçisiyiz.” dedi.

AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile yönetim kurulu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.

Rektör Alkan, ÝYC’de üniversiteyi anlattý Rektörü Alkan üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi.

H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sivil Toplum Kuruluþlarýný ziyareti kapsamýnda Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC)'ni de ziyaret etti. Ziyarette Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanýk ve Þube Müdürü Ýsmail Eker de yer aldý. Yapýlan açýklamaya göre, Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve Buhara Yükseköðretim Erkek Öðrenci Yurdu öðrencileri ile bir süre sohbet eden Hitit Üniversitesi Rektörü Alkan, üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Rektör, “Rektörlük binasý yeni yerine taþýndý, kuzey kampüs çalýþmalarý hýzla devam ediyor, Týp Fakültesi öðretim üyesi kadrosu güçlendiriliyor böylece Ankara'da okuyan Týp Fakültesi öðrencilerimizi 1 yýl sonra Çorum’da okutmayý planlýyoruz. Bugün artýk Çorum’ da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde Anjiyo ve açýk kalp ameliyatý yapýlabilmektedir. Bu durum Çorum için büyük bir geliþmedir.” dedi Ýlim Yayma Cemiyeti'nin Gençlik ve Spor Bakanlýðý’nýn

Yönetim Kurulu üyelerine Üniversiteye, üniversite gençliðine ve eðitime verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti. ÝYC Çorum Þubesi Baþkaný Av. Mehmet Karadað

ise Rektör Alkan’a ziyaretlerinden dolayý duyduðu memnuniyeti ifade ederek, “Yönetim Kurulumuz ve öðrencilerimiz adýna sizlere ziyaretinizden dolayý teþekkür ediyoruz.” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, STK ziyaretleri yapýyor.

Ziyarette Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Yönetim Kurulu üyeleri hazýr bulundu.

Ziyarette Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanýk ve Þube Müdürü Ýsmail Eker de yer aldý.

Hitit’te Kripteks heyecaný

T

AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, gençlire yapýlan yatýrýmýn önemine dikkat çekti.

desteði ile yürüttüðü ‘Buhara Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi’ hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Rektör Alkan, projeden duyduðu memnuniyeti dile getirerek ÝYC

RT Okul'un yeni ve dinamik yarýþma programý Hitit Üniversitesi'ne konuk oldu. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu için Yýldýzlar Tanýtým Organizasyon tarafýndan hazýrlanan ve baþarýlý yapýmcý Hasan Yýldýz'ýn yönetmenliðini yaptýðý Kripteks hýz, analitik zekâ ve pratik düþünmeye dayalý bir yarýþma programý. TRT Okul ekranlarýnda yayýnlanacak olan Kripteks Programý için üniversitelerden seçilecek olan yarýþmacýlarýn öncelikle eleme sürecinden geçmesi gerekiyor. Hitit Üniversitesi'nde geniþ bir ilgi ve katýlýmla Rektörlük Konferans Salonu'nda yapýlan eleme ile yarýþmacýlarýný belirledi. Kripteks heyecan ve gerilimin hiç

eksilmediði bir yarýþma programý ve þu prensiplere dayalý; Elemeler sonucu seçilen iki öðrenciye, birer þifre ve ulaþým masraflarý için harcanmak üzere 100 TL para veriliyor. Her yarýþmacý, baþlangýç noktasýndan itibaren bahsedilen hedefte kendisine ait bir þifre kutusu buluyor. Karþýsýna çýkan üç farklý þifreyi çözerek, þifrelerde gösterilen hedeflere ilk önce ulaþmanýn önem kazandýðý programda; yarýþmacýlar cep telefonu, internet vb. iletiþim araçlarýný kullanamýyor. Hasan Yýldýz'ýn yapýmcýlýðýný üstlenerek ekranlara taþýdýðý kripteks daha þimdiden ekran baþýna hapsedecek görünüyor. Kripteks'i izlemeye devam edin…


10 SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Adliye’de yeni düzenleme Danýþma masasý ve ön bürolar hizmette Ç

Kazým Þen ve Mukaddes Kaval, Çorum Adliyesi’ndeki düzenlemeleri anlattý.

Bundan böyle vatandaþ, elinde evrak mahkeme mahkeme gezmeyecek.

orum Adliyesi’nde oluþturulan ön bürolar geçtiðimiz günlerde hizmete sunuldu. ‘Türkiye’de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi’ kapsamýnda hizmete giren ön bürolar sayesinde baþvuru iþlemlerinin tek bir noktadan yürütülmesi amaçlanýyor. Adliye’deki yeni düzenleme hakkýnda bilgi veren Ýdari Ýþler Müdürü Kazým Þen, “Vatandaþ, elinde evrak mahkeme mahkeme gezmeyecek. Tüm iþlemleri ön bürolar aracýlýðýyla yürütülecek” dedi. Yeni uygulamanýn avukatlar açýsýndan da büyük kolaylýklar saðladýðýna iþaret eden Kazým Þen, “Yapýlan düzenleme ile yargýnýn daha verimli çalýþmasý hedefleniyor” diye konuþtu. Proje çerçevesindeki düzenlemelerden bahseden Þen, þu bilgileri verdi: “Çorum Adliyesi, ‘Türkiye’de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi’ kapsamýnda belirlenen 20 pilot adliye arasýnda yer alýyor.

Yeni uygulamanýn avukatlar açýsýndan da büyük kolaylýklar saðladýðý belirtildi.

Çorum Adliyesi’nde oluþturulan ön bürolar geçtiðimiz günlerde hizmete sunuldu.

Haber ve Fotoðraflar:

RECEP MEBET ‘Türkiye’de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi’ kapsamýnda hizmete giren ön bürolar sayesinde baþvuru iþlemlerinin tek bir noktadan yürütülmesi amaçlanýyor.

Avrupa Konseyi Çalýþma Ofisi, Adalet Bakanlýðý ve Hakimler Savcýlar Yüksek Kurulu tarafýndan ortaklaþa yürütülen bu proje kapsamýnda Adliyemizde bazý deðiþiklikler yaptýk. Bu çerçevede Adliye giriþinde ön bürolar oluþturduk. Projenin yürütüleceði alanlarda tadilat iþlemlerini kýsa sürede tamamlayarak 24 Aralýk 2012 tarihi itibariyle yeni uygulamaya geçtik. Bundan böyle vatandaþ, elinde evrak mahkeme mahkeme gezmeyecek. Tüm iþlemleri ön bürolar aracýlýðýyla yürütülecek. Adli iþlemlerin kolaylaþtýrýlmasý için ön bürolarýn bulunduðu bölüme vezneyi de taþýdýk. Tüm bu düzenlemelerle iþlemler tek bir noktadan verilmiþ olacak.”

‘ÝÞLEMLER DAHA KOLAY VE HIZLI’

Ön Bürolar Yazý Ýþleri Müdürü Mukaddes Kaval, Çorum Adliyesi’nde yapýlan yeni düzenleme ile iþlemlerin daha kolay ve hýzlý bir þekilde gerçekleþtirildiðini söyledi. ‘Türkiye’de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi’ dahilinde adliyelerde önemli deðiþiklikler yapýldýðýný vurgulayan Mukaddes Kaval, ön bürolar sayesinde vatandaþlarýn ve avukatlarýn hizmet alma koþullarýnýn yeniden düzenlendiðini kaydetti. Kaval, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: “Çorum Adliyesi’nde hayata geçen ‘Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi’ çerçevesinde adliye giriþinde danýþma masasý ve ön bürolar oluþturuldu. Bu çerçevede Cumhuriyet Savcýlýðý Ön Bürosu, Hukuk Mahkemeleri Ön Bürosu ve Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu hizmete girdi. Adliyemize gelen vatandaþlarý ilgili birimlere yönlendirme görevi üstlenen danýþma masasý, duruþma tarihleri, baþvuru formlarý temini ve cezaevi ziyaretleri gibi konularda baþvuru sahiplerini bilgilendiriyor. Cumhuriyet Savcýlýðý Ön Bürosu, soruþturma dosyalarý hakkýnda bilgilendirmenin yanýnda dosyalarla ilgili talepleri de kabul ediyor. Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Ön Bürolarý ise mahkeme kalemlerine gitmeden vatandaþýn taleplerini kabul etmekle görevli. Vatandaþ ve avukatlarýn memnuniyetini kazanan yeni düzenlemenin Çorum’a ve Adliyemiz’e hayýrlý uðurlu olmasýný diliyoruz.”

Ön Bürolar’ýn hizmetlerini anlatan bilgilendirici broþürler vatandaþlarý aydýnlatýyor.

Vatandaþlar, Adliye’de yapýlan düzenlemelerden memnun.

Adliye’ye gelen vatandaþlar Danýþma Masasý’nda karþýlanýyor.


SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Tavukluk sakinlerini rahatlatan açýklama ‘Baðlara dokunulmayacak, dere boyundaki kirlilik kalkacak’

B

Külcü, “Bölgenin akciðerleri konumundaki baðlara dokunulmayacak” dedi.

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tavukluk mevkiinde yapýlan imar düzenlemesi hakkýnda yaptýðý açýklama ile çevre sakinlerini rahatlattý. Ýmar planý deðiþikliðinin baðlarla ilgili olmadýðýný vurgulayan Muzaffer Külcü, bölgeden geçen derenin civarýndaki görüntü kirliliðini ortadan kaldýrmayý amaçladýklarýný söyledi. CHP’li Belediye Meclis Üyeleri’nin eleþtirilerine cevap veren Külcü, “Bölgenin akciðerleri konumundaki baðlara dokunulmayacak” dedi. Baðlarla ilgili plan deðiþikliði içerisinde

olanlarý uyaran Külcü, “Boþuna beklemeyin, bu hususta asla bir adým atmayacaðýz” açýklamasýnda bulundu. Toplantýda söz alan AK Parti’li Belediye Meclis Üyesi Av. Rumi Bekiroðlu ise Tavukluk Mevkii’nde yapýlan düzenlemede yeni cami, spor alaný ve okul yerlerinin merak konusu olduðunu ifade ederek açýklama talep etti. Külcü, Bekiroðlu’nun sorusu ile ilgili herhangi bir açýklama yapmadý. Tavukluk mevkiindeki imar planý deðiþikliði, yapýlan görüþmelerin ardýndan oy çokluðuyla kabul edildi.

CHP’li Çaðlar’ýn imar deðiþiklikleri ile ilgili eleþtirilerine cevap veren Külcü:

‘Rantla iþim olmaz’ Ý

mar planý deðiþikliklerinde adil davranýlmadýðýný öne süren CHP’li Belediye Meclis Üyesi Murat Çaðlar, “Rant almýþ baþýný gidiyor” dedi. Çorum’da kiþiye özel imar düzenlemesi yapýldýðýný iddia eden Murat Çaðlar, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü ranta göz yummakla suçladý. Eleþtirilere cevap veren Muzaffer Külcü, “Rantla hiçbir zaman iþim olmadý ve olmayacak” dedi.

Rant kelimesini sevmediðini ve hayatýnýn hiçbir döneminde bu doðrultuda hareket etmediðini vurgulayan Külcü, imar düzenlemelerinde mahallelere göre farklý kararlar verildiði yönündeki iddialara anlam veremediðini söyledi. Külcü, “Yaptýðýmýz iþler ortada. Biz nereye, ne yaptýðýmýzý biliyoruz. Bu husustaki ithamlara üzülüyoruz.” diye konuþtu.

B

itirazýn görüþülmesi sýrasýnda konuþan Muzaffer Külcü, “Ankara’daki adamýn bizim yaptýðýmýz düzenleme ile ne alakasý var” dedi. Çorum’daki düzenlemeler ve bazý önemli imar planý deðiþikliklerine itiraz ederek rant elde etmek

Meclis’te yoðun gündem

Denetim Komisyonu’na üye seçimi için sandýða gittiler Ç

orum Belediyesi Meclis Toplantýsý dün gerçekleþti. Meclis salonunda düzenlenen toplantýya AK Partili ve CHP’li Belediye Meclis Üyeleri katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün baþkanlýðýndaki toplantýda Denetim Komisyonu’na üye seçimi, imar planý deðiþiklikleri, laðvedilen ve yeni kurulan müdürlükler, sözleþmeli personel istihdamý ve bütçe iþlemleri görüþüldü.

DENETÝM KOMÝSYONUNA 5 ÜYE SEÇÝLDÝ

Belediye Meclisi, Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi için sandýða gitti. Yapýlan gizli oylama sonucunda Sadýk Örgel, Yusuf Þiþman, Bedriye Çayýr, Ýsmail Akgöz ve Seyhan Günhan Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.

GARAJ ve HALE TRAFO YERÝ

Yeni Kamyon Garajý ve Sebze Hali yakýnýna trafo yeri ayrýlmasýna iliþkin imar deðiþikliði planý oy birliðiyle kabul edildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çalýk YEDAÞ’ýn Kamyon Garajý ve Sebze Hali yanýna yeni bir tesis yapacaðýný söyledi. Elektrik trafolarýnýn yerleri ile ilgili yapýlan düzenlemelerden bahseden Muzaffer Külcü, iþaretlenen alanlarýn mülkiyet durumuna göre 4 ayrý sýnýfta deðerlendirildiðini söyledi.

ÝMAR PLANI DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ

Muzaffer Külcü, “Rantla hiçbir zaman iþim olmadý ve olmayacak” dedi.

‘Belediye kimsenin ekmek kapýsý deðil’ elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, imar planý deðiþikliklerine Çorum dýþýndan yapýlan itirazlara tepki gösterdi. Ankara Þehir Plancýlarý Derneði’nin Polis Okulu için yapýlan imar planý deðiþikliðine yaptýðý

Meclis salonunda düzenlenen toplantýya AK Partili ve CHP’li Belediye Meclis Üyeleri katýldý.

isteyen bir takým çevrelerin bulunduðunu belirten Külcü, “Çorum Belediyesi kimsenin etmek kapýsý deðildir” diye konuþtu. Ankara’da bulunan bir derneðin Çorum’da yapýlan bir imar planý deðiþikliðine itirazda

bulunmasýnýn sýradan bir durum olmadýðýný vurgulayan Külcü, bu itirazýn arkasýnda Çorumlu uzantýlarýnýn bulunduðunu ileri sürdü. ‘Rant çetesi’ olarak nitelendirdiði bu çevrelere karþý hukuki giriþimde bulunacaklarýný iþaret eden Külcü, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: “Çorum’da çetevari bazý kiþiler Belediyemizi ekmek kapýsý olarak görüyor ama buradan açýklýyorum Çorum Belediyesi kimseye ekmek kapýsý deðil. Bu kiþilerin kimler olduðunu, ne iþ yaptýklarýný çok iyi biliyorum ancak, hukukun ‘iddia sahibi iddiasýný kanýtlamakla mükelleftir’ prensibi doðrultusunda bu

kimseler hakkýnda suç duyurusunda bulunamýyorum. Çünkü bu kiþiler hakkýnda elimde somut olarak belge ve delil yok. Ancak, gerekli belge ve delillere ulaþtýðým an bu kiþiler hakkýnda hukuki her türlü yola baþvuracaðýmý bilmelerini istiyorum. Ýmar planý düzenlemeleri konusunda biz planlarýmýzý yaparýz. Mahkeme aldýðýmýz kararlarda eksiklik olduðuna hükmederse Meclisimiz gerekli düzenlemeyi yapar.” Ankara Þehir Plancýlarý Derneði’nin Polis Okulu için yapýlan imar planý deðiþikliðine yönelik itirazý oy çokluðuyla reddedildi.

Ýmar Komisyonu tarafýndan Belediye Meclisi’ne havale edilen imar planý deðiþiklikleri görüþelerek karara baðlandý. Toplantýda Ulukavak Mahallesi 3743 ada, 3 nolu parsel; Tepecik Mahallesi 790, 950, 2344, 2033, 2030 adalar, Bahçelievler Mahallesi 1783, 1785 adalar, Çoraklýk Mahallesi 3992, 2243, 2135 adalar, Ýbrahim Çayýrý Mevkii 3361, 3378 adalar, Ulukavak Mahallesi 3446 ada, Gülabibey Mahallesi 924, 928, 502, 3823 adalar; Bahçelievler Mahallesi 2505 ada, 1 nolu parsel; Ayarýk Mevkii 3051, 3057 ve 3060 adalar,

Bahçelievler Mahallesi 1011 ada, Çepni Mahallesi 468 ada; Ulukavak Mahallesi 99/1 Pafta, 2667 ada, 1 nolu parsel; Tavukluk Mevkii 3625, 538 adalarda

imar planý deðiþikliði görüþüldü. Söz konusu gündem maddelerinin bazýlarý oy birliði, bazýlarý da oy çokluðuyla kabul edildi. Toplantý sýrasýnda söz alan CHP'li Belediye Meclis Üyeleri Murat Çaðlar ve Yusuf Þiþman imar düzenlemeleriyle ilgili eleþtirileri-

Ýsmail Akgöz

B

elediye Meclisi, Ulukavak Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi’nde bulunan ve mülkiyeti Kýzýlay Derneði’ne ait olan arsada imar deðiþikliði yaptý. Yeni düzenleme ile arsaya yapýlacak binanýn 4 kattan 5 kata çýkarýlmasý kararlaþtýrýlýrken Kýzýlay’ýn sahip olduðu mülkün daha da deðerlenmesi saðlandý. Oy çokluðu ile kabul edilen imar planý deðiþikliði hakkýnda gündem dýþý söz alan Kýzýlay Derneði Þube Baþkaný Sedat Canbolat, Meclis Üyelerine teþekkür etti. “Kýzýlay için tarihi bir oylamaya þahit olduk” diyen Sedat Canbolat, arsanýn satýþýndan elde edilecek gelirle þehir merkezine yakýn bir noktada sosyal tesisleri içine alan bir külliye yapmayý planladýklarýný açýkladý.

Gerçekleþtirdiði faaliyetlerle Kýzýlay’ýn artýk kabuðuna sýðmadýðýný vurgulayan Canbolat, yaptýklarý yardýmlarla ilgili istatistiki bilgiler verdi. Kýzýlay’ýn Çorum’da depo yeri aradýðýný da hatýrlatan Canbolat, konuyla ilgili olarak Belediye’den destek beklediklerini kaydetti. Canbolat, þöyle konuþtu: “Ciddi bir deprem kuþaðý üzerinde bulunan Çorum’da, acil durumlarda kullanýlmak amacýyla 2 bin çadýrýn muhafaza edileceði depoya ihtiyacýmýz var. Belediyemizin uygun göreceði bir yerde bu amaçla bir depo oluþturmayý amaçlýyoruz. Ulukavak Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi’ndeki arsamýzýn satýþýndan elde edeceðimiz gelirle de bir Sedat Canbolat külliye kurmayý ve halkýmýzýn hizmetine sunmayý planlýyoruz. Derneðimize verdiði destek nedeniyle Çorum Belediyesi’ne teþekkür ediyor, devamýný diliyoruz.”

Belediye Meclisi, Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi için sandýða gitti.

Seyhan Günhan

Bedriye Çayýr

Sadýk Örgel

Yusuf Þiþman

Belediye’de müdürlük sayýsý 21 oldu

Kýzýlay, satacaðý arsanýn geliriyle külliye yapacak

Külcü, imar planý deðiþikliklerine Çorum dýþýndan yapýlan itirazlara tepki gösterdi.

Gerçekleþtirilen seçimde Baþkan Külcü de oy kullandý.

ni dile getirdiler. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Ýmar Komisyonu Baþkaný Necmettin Durmuþbaþ eleþtirilere cevap vererek Meclis üyelerini aydýnlatan açýklamalarda bulundular. Belediye Zabýta ve Ýtfaiye personeline ödenecek, fazla çalýþma ücretinin de belirlendiði toplantýda Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi’ne ‘eðitmen’ ünvanýyla sözleþmeli personel alýnmasýnýn yaný sýra bazý bütçe kalemlerindeki iþlemler de karara baðlandý.

Ç

2 müdürlük laðvedildi, 3 yeni müdürlük geldi

orum Belediyesi bünyesindeki Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü ile Oto Terminal Müdürlüðü laðvedildi. Belediye Meclisi’nin dünki toplantýsýnda yapýlan görüþmeler sonucunda Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü, Park ve Bahçeler Müdürlüðü ile Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü’nün kurulmasý kabul edildi. Çorum Belediyesi’nin þehri planlayacak birimler oluþturmak üzere yeniden yapýlandýðýný belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, “Laðvedilen ve yeni kurulan birimlerle birlikte Belediyemiz bünyesindeki müdürlük sayýsý 21 oldu” dedi. “Göreve geldiðimiz günden bu yana istihdam

ettiðimiz 113 personelimizin tamamý üniversite mezunu” diyen Muzaffer Külcü, norm kadro uygulamasý çerçevesinde 415 personelle yollarýný ayýrdýklarýný kaydetti. Ýller Bankasý’na olan 24,8 milyon TL’lik birikmiþ borç stoðunun 2012 Nisan ayýnda ödendiðini hatýrlatan Külcü, “Gelirlerini %75 oranýnda artýran bir Belediye olarak artýk Ýller Bankasý’ndan gelecek kaynaðý da biliyoruz” diye konuþtu. Sosyal belediyecilik alanýndaki çalýþmalardan da bahseden Külcü, yeni kurulan müdürlükler sayesinde Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir þekilde yürütüleceðini ifade etti.


12 SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Köylerin sorunlarý Ýl Genel Meclisi’nde Ç

orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi toplantýsý dün gerçekleþti. Ýl Genel Meclisi Salonu’nda düzenlenen toplantýda köylerin sorunlarý masaya yatýrýldý. Meclis Baþkan

Vekili Ýbrahim Çýrakoðlu’nun yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý.

Yoklama ile baþlayan toplantýda, önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantý,

çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarýnýn okunup oylanmasý ile son buldu. Toplantýda ayrýca Çorum merkeze baðlý Cemilbey Köyü ve Gökköy,

‘Devlet, vatandaþýný sokakta býrakmýyor’

Meclis Baþkan Vekili Ýbrahim Çýrakoðlu’nun yönetiminde gerçekleþen toplantýda köylerin sorunlarý masaya yatýrýldý.

Ý

Alaca ilçesi Bahçeli Köyü, Kargý ilçesi Tepelice Köyü ve Baðözü Köyü, Sungurlu ilçesi Þekerhalýcý Köyü’ne ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti görüþüldü. Sungurlu’nun Cevheri Köyü’ne ait bað-bahçe nizamýnda gerçekleþtirilecek imar planýnýn görüþüldüðü toplantýda Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat 13.30’da gerçekleþecek oturumla devam edecek.

l Genel Meclisi, kamuoyunda ‘evsiz’ diye tabir edilen insanlarýn yaþam koþullarý ile ilgili araþtýrma raporu hazýrladý. Araþtýrma sonuçlarýný paylaþan Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Süleyman Ateþ, devletin sunduðu imkanlar doðrultusunda Çorum’da sokakta kalan vatandaþ bulunmadýðýný açýkladý. Konuyla ilgili olarak Meclis’te sunum yapan Süleyman Ateþ, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü’nün sunduðu barýnma imkanlarýndan bahsetti. “Devlet, vatandaþýný sokakta býrakmýyor” diyen Ateþ, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: “Ýlçelerde Belediyelerimiz ve Kaymakamlýklar, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý’nýn katkýlarýyla imkansýzlýk yüzünden sýkýntý yaþayan kiþi ve ailelere yardýmlarda bulunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer’le yaptýðýmýz

görüþmeye göre, en geliþmiþ ülkelerde dahi evsiz diye tabir edilen insanlar var. Türkiye’de bu sorun diðer ülkelere nazaran asgari düzeyde. Aile baðlarýnýn güçlü olmasý ve kamu kurumlarýnýn sunduðu hizmetler de bu hususta etken. Devlet imkanlarý doðrultusunda Çorum’da korunmaya muhtaç çocuk, genç, engelli ve yaþlýlarý yönelik kuruluþlar mevcut. Atýl Uzelgün, Kamile Hacý Ahmet Akdað Huzurevleri, Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Yetiþtirme Yurtlarý, Engelsiz Yaþam Merkezi, Laçin ve Sungurlu Özel Bakým Merkezleri bu kuruluþlar arasýnda yer alýyor. Söz konusu yerlerin dýþýnda Aþaðý Sanayi’de belediyeye ait bir binada Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, Saðlýk Müdürlüðü ve Belediye iþbirliðinde 8 kapasiteli bir mekanda evsiz erkek vatandaþlara barýnma imkaný sunuluyor. Çorum, evsizlere

sunulan imkanlar yönünden Türkiye’de önde gelen iller arasýnda yer alýyor. Alo 183’e yapýlan ihbarlar doðrultusunda Emniyet’le koordineli çalýþýlarak kiþinin yeri tespit edilerek gerekli iþlemleri yapýlýyor ve korunmaya alýnýyor. Sonuç olarak, yaptýðýmýz araþtýrma ve görüþmelerde evsizlere gerekli ilgi ve alakanýn devletin yetkili kurum ve kuruluþlarýnca sunulduðunu tespit ettik.”

Teþviði dolan illere prim desteði geliyor

Hazýrlýklarý süren stihdam paketinden Çorum’un da aralarýnda yer aldýðý 49 ile müjdeli haber var.

T

eþvik süresi dolan illere yeniden prim desteði verilmesinin planlandýðý açýklandý. Hükümetin çalýþmalarýný sürdürdüðü istihdam paketinden Çorum’un da aralarýnda yer aldýðý 49 ile müjdeli haber var. Star Gazetesi’nden Hüseyin Özay’ýn haberine göre, 1 Ocak’ta biten ‘sigorta prim desteði’ geri geliyor. Hükümet, mini istihdam paketi için düðmeye bastý. Paket çerçevesinde, halen beþ ayrý düzenleme ile verilen ‘prim desteði’ tek bir düzenlemede toplanacak. Çalýþmalarý süren istihdam paketinin en önemli ayaðýný ise 2012 sonunda biten 5084 sayýlý teþvik yasasýnýn kapsadýðý 49 ile yönelik olacak. Bu illerden gelen yoðun talep üzerine çalýþma baþlatan ekonomi yönetimi, geçen yýl devreye giren yeni teþvik sistemiyle bölgelerdeki oluþabilecek haksýz rekabeti de önleyecek. Söz konusu 49 ilde ‘sigorta primleri iþveren hissesi teþviki’ sisteminin belli sayýdaki iþçi çalýþtýran iþ yerlerinde devam etmesi, yeni

kurulacak þirketlerin de bu istihdam teþviðinden yararlanma hakkýna sahip olmasý planlanýyor. 49 ilde gelir vergisi, sigorta primi teþviðini öngören 5084 sayýlý yasanýn süresi 31 Aralýk itibariyle doldu. Yasanýn süresinin dolmasý ile birlikte, yasa kapsamýnda devletten prim desteði alan yaklaþýk 900 bin iþçinin istihdamýnýn riske girdiði belirtiliyor. Ayrýca, yasanýn sona ermesi ile birlikte, ayný ilde eski iþletmeler ile yeni kurulacak iþletmeler arasýnda haksýz rekabet ortamý doðduðu kaydedildi. Örneðin, 6. bölgedeki yeni kurulacak iþletmede, iþverene iþçi baþýna 450 TL destek saðlanacak. Eski iþletmeler ise bu haktan yararlanamayacak. Bunun haksýz rekabet ortamý oluþturacaðý kaydediliyor.

9 yýlda 19 milyarlýk destek

Üzerinde çalýþýlan istihdam paketi ile düzenlemeden eski iþletmelerinde faydalanmasýnýn önü açýlacak. Ancak bu kapsamdaki iþletmelere verilecek teþvik

yeni yatýrýmlardan düþük olacak. Prim desteði için, bölge þartý da aranmayacak. Öte yandan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý’nýn verilerine göre, 2004’ten bu yana istihdamýn artýrýlmasý için uygulamaya konulan prim desteði düzenlemeleri çerçevesinde 9 yýlda 19 milyar liralýk prim teþviði saðlandý.

TEÞVÝKLERÝN DEVAMINI ÝSTEYEN 49 ÝL Adýyaman, Afyonkarahisar, Aðrý, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartýn, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankýrý, Çorum, Diyarbakýr, Düzce, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüþhane, Hakkari, Iðdýr, Kahramanmaraþ, Karaman, Kars, Kastamonu, Kýrþehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muþ, Nevþehir, Niðde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Þanlýurfa, Þýrnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uþak, Van, Yozgat.

‘Devlet sýrrý kalkarsa Çorum olaylarý aydýnlanýr’

Komisyon Baþkaný Süleyman Ateþ

Ateþ, Çorum’da sokakta kalan vatandaþ bulunmadýðýný kaydetti.

T

BMM Darbe ve Muhtýralarý sinde yaþanan olaylarda her gün kan Araþtýrma Komisyonu Sözcüsü aktýðýný anacak bu olaylarýn bir gün Ýdris Þahin, “Devlet sýrrý denilen içinde býçak gibi kesilmesinin manidar madde kaldýrýlýrsa Çorum, Maraþ, olduðunun altýný çizen Þahin, “VatanMalatya ve Sivas’ta yaþanan karanlýk daþlarda bir algý oluþturuldu. Asker olaylarýn üzerine gidilir; o zaman buna müdahale etisin düþüncesi yerTürkiye’nin karanlýk tarihi aydýnlanleþtirildi. Ýncelendiðinde karanlýkta maya baþlar” dedi. kalan olaylarýn bir kýsým gizli eller taKanal 5’te yayýnlanan ‘Son rafýndan yapýldýðýný, kardeþin kardeþe Gündem’ programýna katýlan Ýdris kýrdýrýldýðýný gördük. Sonuçta bilinçli Þahin, Milat Gazetesi Ankara Tembir elinin yaþanan karmaþa ile darbelesilcisi Aslan Deðirmenci’nin sorulare zemin oluþturulduðunu açýk bir þerýný cevapladý. kilde tespit ettik” ifadelerini kullandý. Programda önemli açýklamalarÝdris Þahin Brifingli yargý kararlarý da bulunan Þahin, “Komisyonumuz, devlet sýrrý dýþýnda kalan bütün belgelere ulaþtý. 1 28 Þubat post-modern darbe sürecinde alýnan Mayýs 1977, Maraþ, Çorum, Malatya ve Sivas katbrifingli yargý kararlarýný da deðerlendiren Þahin, liamlarý yaþandý. Bu yapýlar bilinmesine raðmen “Biz yargýnýn tam olarak baðýmsýz olduðu bir sissomut bir þekilde ortaya koyulamýyor. Ne zamantemi benimsedik. Bir dönem Baro baþkanlýðý yapki devlet sýrrý denilen madde kaldýrýlýr, bu karanlýk mýþ olan bir kiþi olarak bu olaylarýn yaþanmýþ ololaylarýn üzerine gidilir; o zaman Türkiye’nin kamasýnda üzüntü duyduðumu söylemekte fayda ranlýk tarihi aydýnlanmaya baþlar” dedi. var. 12 Eylül referandumuna milletin neden ilgi gösterdiðini anlamak gerekiyor. Belli güçler hep “TBMM Darbe ve Muhtýralarý Araþtýrma Koþunu düþünmüþ. Mecliste güç milletin eline geçermisyonu geçmiþ tarih ile yüzleþmek için partilerin se, bizim sonumuz gelir demiþler. Bu noktada asortak iradesi ile kurulmuþ bir komisyon. Komiskere yardýmcý güç olarak yargýyý dizayn etmiþler. yon önemli iþler yaptý. 7 ay gibi bir süre ile çalýþYargý mensuplarýnýn Genelkurmay Baþkanlýðýnda tý” diyen Þahin, “Meclisin tatil döneminde bile çayapýlan brifinge katýlmalarýný ve bir askerin kendilýþmalarýný devam ettirdi. Her taraftan bilgiler talerine sunum yapmasýný çok acý bulduðumu söylelep edildi. Devlet sýrrý dýþýnda kalan bütün belgemek istiyorum. Sivas davasýnda Orhan Karadeniz lere ulaþýldý. Komisyonunun raporunda öneriler Yargýtay’ýn baskýlarý sonucunda böyle karar verdiye bir kýsým hazýrlandý. Bu önerilerin baþýnda mek zorunda kaldýðýný ima etti. Baþka bir yol olanayasa geliyor. Darbe maðdurlarýna iliþkin yapýlmadýðýný ifade etti. Yargýtay’ýn bozma ilanlarý somasý gereken çalýþmalar, haklarýn iadesi gibi konucunda karar verdiðini söyledi” þeklinde konuþnular bu bölümde yer alýyor” dedi. tu. Sivas olaylarýnda ihmal var Siyasi cinayetlerinde komisyonda ele alýndýðýný anlatan Þahin, “1 Mayýs 1977, Maraþ, Çorum, Malatya ve Sivas katliamlarý da komisyonda gündeme geldi. Dönemin tanýklarý da görüþlerini paylaþtý. Darbelerde bir hazýrlýk aþamasý var sadece darbelerin gerçekleþtiði zamaný araþtýrmak yerine bunlarýn hazýrlýk aþamalarýný da ele aldýk. Bu hadisleri geniþ çerçevede komisyon olarak incelemeye aldýk. Çok önemli olan Sivas olayýnda incelemeler yaptýk ve ciddi ihmaller olduðunu gördük. O dönemim Sivas valisini de dinledik” dedi.

Devlet sýrrýna dokunulmalý

Ýl Genel Meclisi, kamuoyunda ‘evsiz’ diye tabir edilen insanlarýn yaþam koþullarý ile ilgili araþtýrma raporu hazýrladý.

Bir kýsým karanlýk yapýlanmalarýn varlýðýnýn herkes tarafýndan kabul edildiðini vurgulayan Þahin, “Bu yapýlar bilinmesine raðmen somut bir þekilde ortaya koyulamýyor. Ne zamanki devlet sýrrý denilen madde kaldýrýlýr, bu karanlýk olaylarýn üzerine gidilir; o zaman Türkiye’nin karanlýk tarihi aydýnlanmaya baþlar” diye konuþtu. 1980 önce-

Suçsuz insanlar içeride

Malatyalýlar Grubu davasýnda, suçsuz insanlarýn halen içeride olduðunun altýný çizen Þahin, “Zekeriya Þenöz ve beraberindekileri Malatya’da ziyaret ettik. Yaþanan maðduriyetleri gördük. Malatya terörle mücadelede þubesinde onlara yapýlanlarý bilmediðimiz için bu kiþileri polis evinde konuk ettik. Ýnsanlarýn yaþadýklarýný hatýrladýklarý gözlerinden okunuyordu. Ýnsanlar suçsuz olduðu halde içeride yatýyor. Yeniden yargýlanma talepleri oldu. ‘O günün þartlarý olaðanüstüydü, o günün yargýçlarý baský altýndaydý. Bu yüzden biz yeniden yargýlanmak istiyoruz. Eðer suçlu bulunursak cezamýzý çekmeye hazýrýz’ diyorlar. Bu insanlarýn yaþadýðý maðduriyetlerin giderilmesi için yasal düzenlemeler parlamentonun gündemine alýnmalý. Ve tabi Refah Partisi’nin kapatýlmasý var. Refah Partisi’ni (RP) kapatmak için hazýrlanan iddianame ile o dönemde Genelkurmay Karargahý’nda yüksek yargý mensuplarýna verilen brifinglerin bire bir ayný olduðunu tespit ettik” dedi.


SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý

OCAÐINIZA ATEÞ DÜÞMESÝN!

Hicri Kamerî: 26 - Safer: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:26 Kanun-i Evvel 1428 Kasým:62

2013

8

OCAK

Dünya hayatý çok kýsadýr. Âhýret azaplarý pek acý ve sonsuzdur. Bu ikisi arasýndaki farký iyi düþünüp ona göre hazýrlanmalýdýr. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.24 06.57 11.54 14.16 16.39 18.04

Evliyâ Çelebi, 1640 yýlýnda babasýndan habersiz Bursa'ya gider. Eve dönüþünde olanlarý, Ev-liyâ Çelebi þöyle anlatýr: O gün, üzüntü içindeki evimize varýp babam ile annemin mübârek ellerinden öptüm. Huzurla-rýnda el baðlayýp durduðumda, aziz babam buyurdu ki: "Safa geldin, Bursa seyyahý! Safa geldin!" Hâlbuki ne tarafa gittiðimden kimsenin haberi yoktu. Babama: "Sultaným, Bursa'da olduðumu nereden bildiniz?". "Sen, Aþûre günü kaybolduðun mübârek gecede duâ ettim. O gece rüyâmda seni gördüm. Bursa'da Emir Sultan Hazretlerini ziyaretle seyahat rica edip aðlýyordun. O gece benden nice evliyâlar rica edip seyahata gitmen için izin talep ettiler. Ben dahi o gece cümlenin rýzasýyla sana izin verdim. Gel imdi oðul! Bundan sonra sana seya-hat göründü. Allah mübârek eyliye! Ama sana bir nasihatim var.” O anda elimden yapýþýp huzurunda diz çöktürdü. Sað eliyle sol kulaðýma sýkýca yapýþýp; "Oðul!.. Ýyi adýný kötü yapma ve kötülerle arkadaþ olma, zararýný çekersin. Ýleri yürü, geri kalma! Tarla basma! Dost malýna göz dikme! Komadýðýn yere el uzatma! Ýki kiþi söyleþirken dinleme! Davetsiz bir yere varma! Sýr sakla! Bir mecliste dinlediðin sözleri sakla! Evden eve söz taþýma! Kimseyi kýnama, çekiþtir-me! Güzel ahlâk sahibi ol! Herkesle iyi geçin! Kimseye dil uzatma! Senden ulularýn önünden gitme! Ýhtiyarlara hürmet et! Daima temiz ol! Haram þeylere karþý perhizkâr ol! Arkadaþlýk ettiðin vezirlere, âlimlere, halka varýp, her an, dünya için bir þey ricasýnda olma ki, senden nefret etmesinler, sana soðuk davranmasýnlar! Eline giren malý israf etme! Kanaatle geçin! Saðlýk ve hastalýkta lâzým olur! Dünyalýk akçayý yiyecek, içecek için muhafaza edip namerde muhtaç olma! Cümle ziyaretgâhlarý ve her diyarýn konak yerlerinden olan çöl ve ovalarý, yüksek daðlarý, aðaçlarý ve acayip kayalarý, ibretle seyredilecek eserlerini, kalelerini, ulularýný yazarak "Seyahatname" namýyla bir kitap yaz! Öðütlerimi de kulaðýna küpe yap!..” Deyip, enseme pehlivanca bir sille vurdu, kulaðýmý burup; “Yürü, akýbetin hayrola!” dedi.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

HASTANELER

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey

221 86 91 226 43 43 212 57 82 226 55 44 225 54 54

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR

(Hasan KAYA) (Seyfi PEKCAN) (Mevlüt GEZER) (Yýlmaz KILCI) (Hikmet DURGUN)

VEFAT EDENLER 1- Mecitözü Fakýahmet Köyü'nden gelme, Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulundan emekli Hasan AKBAÞ, Abdülselam, Emine ve Hüseyin AKBAÞ'ýn anneleri; Saim AKBAÞ.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat! Kýþ mevsimine girdiðimiz bu aylarda ýsýnma amacýyla kullanýlan soba, baca ve þofbenlerden kaynaklanan zehirlenmelerde ülkemiz genelinde artýþ görülmektedir. Özellikle Lodos rüzgârýnýn yoðun olduðu günlerde bu tür zehirlenme olaylarýna karþý gerekli tedbirlerin alýnmasý ve aþaðýda belirtilen kurallara uyulmasý önem arz etmektedir. Soba ve Bacalarla Ýlgili Uyulmasý Gereken Kurallar " Kullanýlan her türlü ýsýtma cihazýnýn kalite belgesine sahip

olup olmadýðýna, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli, " Kullanýlan yakýtýn standartlara uygunluðu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satýcýlardan kömür alýnmamalý, " Aþýrý doldurulan sobanýn duman yolu daralacaðý, soba içinde düzensiz ýsý daðýlýmý nedeniylede baca çekiþi zayýflayacaðý için soba yakýlýrken aþýrý doldurulmamasýna dikkat edilmeli, " Sönmekte olan sobaya asla tutuþmasý güç yakýtlar konulmamalý, yakýt yavaþ yavaþ ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakýt

konulmamalý, " Ýyi ýsýnmayan ve alttan yakýlan kömür sobalarýnda karbon monoksit zehirlenmesi riski artacaðýndan soba tutuþturulurken yakýtýn üsten yanmasý saðlanmalý, " Özellikle alçak basýnçlý lodoslu havalarda ölüm olaylarýnda artýþ görüldüðü için eðer bacalar standartlara uygun deðilse alçak basýnçlý havalarda soba yakýlmamalý, yakýlmasý zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli, " Soba borularýnýn birbiri ile birleþtirilmesinde hava ve baca gazý sýzdýrmazlýðý saðlanmalý,

ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR

" Sobanýn bulunduðu yer sürekli havalandýrýlmalý, " Bacalar standartlara uygun ve yalýtýmlý olmalý, düzenli olarak temizletilmeli, " Dumanýn geri tepmesini önlemek için bacalarýn en üst noktasýnýn çatýnýn en üst noktasýndan 1mdaha yüksekte olmasý saðlanmalý ve baca þapkasý mutlaka takýlmalý, " Binalarýn yangýndan korunmasý yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasýna özen gösterilmelidir. Þofben Kullanýmýnda Dikkat Edilecek Hususlar " Alýnan cihazýn kalite belgesi ve garantilerine dikkat edilmeli, " Þofben mutlaka bacaya baðlanmalý, baca baðlantýsý olmayan (bina aydýnlýðýna v.b. baðlý) þofben asla çalýþtýrýlmamalý, " Þofbenin monte edileceði mekân yeterli büyüklükte olmalý, þofben mümkünse banyo yerine balkona veya baþka bir havadar mekâna takýlmalý, þofbenin montajý mutlaka yetkili servis tarafýndan yapýlmalý, " Þofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarýndan deðil, yeterli havalandýrma yapýlmayan yerlerde yetersiz hava ve yetersiz yanma sonucunda oksijen oranýnýn düþmesi ve karbon monoksit oranýnýn yükselmesiyle gerçekleþtiði için þofbenin kullanýldýðý yere sürekli temiz hava girmesi saðlanmalý, " Bacalar yatak odalarýndan, merdiven sahanlýðýnda, bina giriþlerinden, havalandýrma boþluklarýndan, çatý arasýndan, banyo ve tuvaletten geçirilmemeli, " Konutlarda gaz kaçaklarýna karþý uygun yerde detektör bulundurulmalý, " Þofbenden gaz kaçaðý hissedildiðinde:

13

Dursun Kutlu 3

Tefekkür Dünyamýz

Tabi hemen de geri dönemez. Her zaman vasýta yoktur. Çok üzülmüþtür. Yol yorgunluðunun üstüne böylesi bir cevap onu adeta yýkmýþtýr. Çaresiz ve tarif edilmeyecek kadar mahzundur. Bu hale Çalýþkanlar da üzülmüþtür. Kýrýk bir kalp ve mahzun bir Raþit Yücel yürüyüþ ile bir otel odasýna kendisini atar. rasityücel@ Otel odasýna girdiði zaman ba- corumhakimiyet. net þýndaki þapkayý yere sür'atle fýrlatýr. Ve þikayeti büyük yere yapar. Ve þu sözler dökülür aðzýndan: "Ya Resululluh: Sen kimi kapýndan içeri almadýn ,herkesi baðrýna bastýn da bu Üstadým beni neden kabul buyurmadý?" Zamanýn ve mekanýn sustuðu bir an idi bu an. Söylenilen söz iki cihanýn güneþine idi. Nuru ile alemi aydýnlatan, Kainatýn bir sebebi vücudu, O (asm ) olmasa hiçbir þeyin olamayacaðý, Zamanlarý ve mekanlarý kucaklayan tek ve mümtaz Peygamber(asm)…. Bu þikayet zaman ve mekan sýnýrlarýný aþarak bir yerlere ulaþmýþtý. Gerçi Bediüzzaman : "Risale-i Nurlarý okumak beni ziyaret etmekten on derece daha kýymetlidir" demiþti. Ama gönül ferman dinler mi? Dinlemiyordu. Bu hislerin ve arzularýn gemlenemediði bir atmosferi yansýtýyordu.

(Sürecek)

Uzm. Dr. Tuncer KILIÇ Halk Saðlýðý Müdürü

Öncelikle gaz vanasý ve tüp detantörü kapatýlmalý, elektrik düðmeleri açýlmamalý açýksa hemen kapatýlmalý, kibrit-çakmak gibi alev ve kývýlcým çýkartabilecek hiçbir iþlem yapýlmamalý, pencereler karþýlýklý açýlarak ortam havalandýrýlmalý, hýzla gaz þirketi yetkili veya þofben servisi aranmalýdýr.

NÖBETÇÝ ECZANELER SEVDA VOLKAN BAHABEY CAD. 35/A HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 (ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI ( SAAT KULESÝ YANI ) YANI) 221 86 36 224 77 88

METEOROLOJÝ

YARINA UYANMAK ÝÇÝN LODOSA DÝKKAT EDÝN!

Lodos Süresince Dikkat Edilecek Hususlar " Lodos esintisinin etkili olduðu süre boyunca gerekmedikçe soba yakýlmamalýdýr. " Yanmakta olan soba yatmadan evvel mutlak surette söndürülmelidir. " Bina yanlarýnda veya çatý saçak altlarýnda yürümemeye veya durmamaya özen gösterilmelidir. " Kopan, sarkan ve yere düþen elektrik hatlarýna ve kablolarýna yaklaþýlmamalý ve bu gibi durumlar 186 no'lu telefondan Elektrik Arýza Servisi'ne bildirilmelidir. " Çökme veya yangýn tehlikesinin bulunduðu durumlarda derhal 110 no'lu telefondan Ýtfaiye Sevisi'ni aranmalýdýr. " Ortaya çýkabilecek acil saðlýk sorunlarýnda derhal 112 no'lu telefondan Acil Yardým Servisi aranmalýdýr. " Doðal Gaz Þebekesi ile ilgili ortaya çýkabilecek sorunlarda 187 no'lu telefondan Doðal Gaz Arýza Servisi aranmalýdýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur.

2.323 2.335

1.776 1.786

24 ayar

ALIÞ

93,52

SATIÞ

94,38

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:22 Sayý: 6483 7 OCAK 2013 PAZARTESÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : 1, 50 ¨ Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : 50, 00 ¨ Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 ¨ Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 ¨ Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 250, 00 ¨ Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 125, 00 ¨ Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 ¨ Kentiçi : 55 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurtiçi : 160 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Esnafa uyarý Ç

orum Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðün’den yapýlan açýklamada, damga süresi geçirilen ölçü ve ölçü aletlerine

idari para cezasý iþlemi yapýlacaðýný bildirildi. Bu kapsamda, damgasý kopmuþ, bozulmuþ, damga

Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi Teþkilatlanma Sekreteri Talip Kazak, Türk Eðitim Sen’in okullarda baþlayan serbest kýyafet uygulamasý ile ilgili yaptýklarýný anket sonuçlarýnýn açýklandýðýný söyledi. Kazak, “Eðitim camiasý, kýlýk kýyafet serbestliðinin amacýnýn eðitimle ilgili kaygýlar deðil tamamen keyfi ve tehlikeli bir giriþim olarak belirledi. Ankete katýlanlarýn 73.6'sý okullarda güvenlik açýðýnýn daha da artacaðýný, zararlý maddelerin okullara giriþinin kolaylaþacaðýný ifade ediyor.” dedi. Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk ise, yapýlan anketin sonuçlarý ile þu deðerlendirmelerde bulundu; “Milli Eðitim Bakanlýðý eðitimcilerin, pedagoglarýn, sosyologlarýn, paydaþlarýnýn görüþlerine baþvurmadan alelacele bu uygulamayý getirdi. Ýlk bakýþta güzel gibi görünen, ancak derinlemesine ve tüm yönleriyle incelendiðinde birçok

kusuru bulunan bu uygulama, yeni eðitimöðretim yýlýnda öðretmenlerin de, öðrencilerin de, velilerin de baþýna bela olacaktýr. Özellikle okullarda güvenlik zafiyetinin ne denli fazla olduðu göz önüne alýndýðýnda, okullara artýk herkes elini, kolunu sallayarak girebilecek, her türlü kesici alet ya da zararlý madde okullara rahatlýkla sokulabilecektir. Öte yandan maddi durumu iyi olmayan çocuklarýmýz dikkate alýndýðýnda, bu uygulama en çok onlarý vuracaktýr. Buradan Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'e sesleniyorum: Arkadaþlarý lüks alýþveriþ merkezlerinden marka ürünler giyinirken, her gün farklý bir kýyafet ile okula gelirken; onlarýn semt pazarlarýndan satýn aldýklarý kýyafetlerle okula geldiklerinde yaþayacaklarý acýyý, ezikliði hiç mi düþünmediniz? Psikolojik travma yaþayabileceklerini hiç mi hesaba katmadýnýz? Bu minvalde, anket sonuçlarýnýn bizim

süresi dolmuþ ölçü aleti kullanan kiþiye bin 464 TL para cezasý verileceði, ayrýca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin

kamuya geçirileceði de belirtildi. Yapýlan açýklamada, Çorum esnafýnýn maðdur duruma düþmemesi için 28 Þubat 2013

tarihine kadar ilgili kurumlara beyannamelerini vermeleri gerektiði belirtildi.

gerçekleþtirdi. Türk Eðitim-Sen internet sitesinde ve 5 ayrý haber sitesinde yayýnlanan ankete 8 bin 577 eðitim çalýþaný katýldý. Ankete katýlanlarýn yüzde 15.6'sý kadýn, yüzde 84.4'ü erkek. Ankete katýlanlarýn yüzde 1.2'si okul öncesinde, yüzde 25.9'u ilkokulda, yüzde 28.6'sý ortaokulda, yüzde 28.9'u lisede, yüzde 5.9'u Milli Eðitim Bakanlýðý Merkez ve Taþra Teþkilatýnda, yüzde 2.7'si üniversitelerde, yüzde 0.1'i Yurt-Kur'da görev yaparken; yüzde 6.6'sý da diðer seçeneðini iþaretlemiþtir. Ankete katýlanlara "Ülkemizde gelir daðýlýmý adaletsizliði olduðu için kýyafet serbestliði ile birlikte, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarýnýn ezileceðini, ayrýmcýlýðýn ortaya çýkacaðýný, öðrencilerin psikolojisinin bozulacaðýný düþünüyor musunuz?" sorusunu yönelttik. Buna göre katýlýmcýlarýn yüzde 65.1'i evet, yüzde 10.2'si kýsmen, yüzde 24.7'si de hayýr cevabý vermiþtir. Ankete katýlanlarýn

yüzde 73.6'sý kýyafet serbestliði ile birlikte, okul ve çevresinde öðrenci ile öðrenci olmayanlar ayýrt edilemeyeceði için okullarda güvenlik açýðýnýn daha da artacaðýný ve zararlý maddelerin (sigara, uyuþturucu, uyarýcý madde, alkol v.b.) okullara giriþinin kolaylaþacaðýný söylemiþtir. Bu soruya kýsmen cevabý verenlerin oraný yüzde 11, hayýr cevabý verenlerin oraný ise yüzde 15.4'tür. Ankete katýlanlara, "Belli bölgelerde terör örgütünün yönlendirmesi ya da baskýsý sonucunda, okullarda 'terör örgütünün renklerinin hâkim olacaðý ya da çocuklarýn terör örgütünü çaðrýþtýran kýyafetler giyeceði' þeklinde bir endiþe taþýyor musunuz?" sorusunu yönelttik. Buna göre ankete katýlanlarýn yüzde 62.4'ü bu yönde bir endiþe taþýdýðýný kaydederken, yüzde 15.7'si de kýsmen endiþe taþýdýðýný belirtmiþtir. Bu konuda bir endiþesi olmayanlarýn oraný ise yüzde 21.9'dur.”

Serbest kýyafet anketi sonuçlandý Talip Kazak

kaygýlarýmýzla örtüþmesi dikkate alýnmasý gereken bir durumdur. Þunu da söylemek istiyorum. Bazý okullarýmýz serbest kýyafet uygulamasýna geçmiþtir. Bu okullarda sorunlar þimdiden baþ göstermiþtir. Konuyla ilgili þikayetler sendikamýza da ulaþmaktadýr. Hiçbir þey için geç deðildir. Milli Eðitim Bakanlýðý bu konuda aklý selim davranarak, bu uygulamayý ivedilikle kaldýrmalýdýr.” Kazak, “Eðitim camiasýný derin bir endiþeye sevk eden uygulama ilgili detaylar aþaðýda verilmiþtir; Türk Eðitim-Sen, okullarda yapýlan kýlýkkýyafet serbestliði ile ilgili bir anket çalýþmasý

BÝK’ten ÇESOB’a ziyaret Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, ÇESOB'u ziyaret etti.

Ç

orum'da faaliyetine kýsa sürece önce baþlayan Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la görüþtü. ÇESOB’dan yapýlan açýklamaya göre, ziyarette kamu kurum ve kuruluþlara tanýþma ziyareti yaparak, Basýn Ýlan Kurumu'nun iþleyiþi hakkýnda bilgi verdiklerini anlatan BÝK Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, bu kapsamda ÇESOB'u ziyaret ettiklerini ifade etti.

Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Trabzon Þube Müdürü Abdurrahman Bahþiþoðlu'nun da hazýr bulunduðu ziyarette esnaf ve sanatkarlarýn içinde bulunduðu son durum hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunulurken, Bahþiþoðlu, kendisinin de esnaf çocuðu olduðunu belirterek, esnaf ve sanatkarý önemsediklerini kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk'a yeni görev yerinde üstün baþarýlar diledi.

Ýntibak farký belli oldu Ý

ntibak farký 17 ile 26 Ocak tarihlerinde hesaplara yansýtýlacak. Ýntibak düzenlemesi kapsamýnda, 2000'den önce emekli olanlarýn aylýklarýnda yapýlacak güncelleme yaklaþýk 1 milyon 800 bin kiþiyi etkiliyor. Ýntibak farký, 17 ile 26 Ocak tarihleri arasýnda maaþlara yansýtýlacak.

Yasadan yararlananlar, intibak farklarýný bugünden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinden TC kimlik numaralarý ile öðrenebilecek. Uygulama ile 2000 yýlýndan önce emekli olanlarýn maaþlarý, 2008 yýlý Ocak ayýnda emekli olanlarýn maaþlarý ile eþitlendi.

Operasyonda kaçak ördek avý yapan 2 kiþi yakalandý.

Kaçak ördek avý operasyonu Ç

Ýntibak farký 17 ile 26 Ocak tarihlerinde hesaplara yansýtýlacak.

Memur maaþ katsayýlarý belli oldu M

emur maaþ katsayýlarý, 0,14'lük enflasyon farký ve yüzde 3'lük Ocak zammýna göre yeniden belirlendi. Maliye Bakanlýðý'ndan edinilen bilgiye göre, 2012 yýlýnýn Temmuz-Aralýk döneminde 0,071589 olarak uygulanan memur maaþ katsayýsý, Ocak itibariyle 0,073837'ye, 0,95790 olan taban aylýk katsayýsý 0,98798'e, 0,022700 olan yan ödeme katsayýsý da 0,0234128'e çýkarýldý. Söz konusu düzenlemenin ardýndan aile ve çocuk yardýmý almak kaydýyla müsteþar maaþý, 7 bin 183 liradan 7 bin 419 liraya, genel müdür maaþý ise 6 bin 289 liradan 6 bin 496 liraya çýktý. Böylece müsteþar ve genel müdür maaþýnda yaklaþýk yüzde 3,29 artýþ meydana geldi. 12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaþ almakta olan bir hizmetlinin Aralýk ayýnda 1.755 lira olan maaþý Ocak'ta 1.818 liraya, 13'üncü

derecenin 3'üncü kademesinden maaþ almakta olan bir devlet memurunun Aralýk'ta 1.884 lira olan aylýk maaþý ise 1.950 liraya yükseldi. Buna göre, hizmetli maaþýndaki artýþ yüzde 3,58, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaþ alan memurun maaþýndaki artýþ da yüzde 3,50 oldu. 7'nci derecenin 1'inci kademesinden maaþ alan bir öðretmenin Aralýk ayýnda 2 bin 9 lira olan maaþý 71 lira yükselerek 2 bin 80 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki maaþ alan bir polis memurunun 2 bin 624 lira olan maaþý da 90 lira artýþla 2 bin 714 liraya çýktý. Böylece 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öðretmenin maaþý yüzde 3,53, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polisin maaþý ise yüzde 3,42 oranýnda arttý. Bu arada KÝT sözleþmeli personel ücret tavaný da 3 bin 755,96 liradan 3 bin 873,90

liraya yükseldi. Devlet memurlarý ve sözleþmeliler, 15 Ocak'ta zamlý maaþlarýný alacak. Kamu çalýþanlarýna 14 günlük de zam farký verilecek. 2002 yýlý Aralýk ayýndan 2012 yýlý Aralýk ayýna kadarki dönemde TÜFE endeksindeki kümülatif deðiþme yüzde 142,3 oldu. Maliye Bakanlýðý'nýn hesaplamasýna göre ayný dönemde; aile yardýmý ödeneði dahil en düþük memur maaþý 2002 Aralýk ayýnda 392 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 1.818 liraya çýktý, artýþ yüzde 363,9 oldu. Aile yardýmý ödeneði dahil ortalama memur maaþý 2002 Aralýk ayýnda 578 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 2 bin 109 liraya çýktý, buradaki artýþ da yüzde 265 olarak hesaplandý. Net asgari ücret 2002 Aralýk ayýnda 184 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 773 liraya çýktý, artýþ yüzde 319,5 oldu. En düþük memur emekli aylýðý

2002 Aralýk ayýnda 377 lira iken, 2013 Ocak ayýnda bin 118 liraya çýktý, artýþ yüzde 197 oldu. En düþük SSK emekli aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 257 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 923 liraya çýktý, artýþ yüzde 258,9 oldu. En düþük Bað-Kur esnaf emekli aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 149 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 748 liraya çýktý, buradaki artýþ da yüzde 402,9 olarak belirlendi. En düþük Bað-Kur çiftçi emekli aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 66 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 558 liraya çýktý, artýþ yüzde 747,7 olarak hesaplandý. 65 yaþ aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 24 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 126 liraya çýktý, artýþ yüzde 412,9 oldu. 2002 Aralýk ayýnda 97 lira olan muhtar aylýðý ise 2013 Ocak ayýnda 440 liraya çýktý, artýþ yüzde 351,6 olarak tespit edildi.

orum Ýl Jandarma ve Alay Komutanlýðý'na baðlý ekipler tarafýndan düzenlenen operasyonda kaçak ördek avý yapan 2 kiþi yakalandý. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý deðerlendiren Kumçelteði köyü yakýnlarýnda kaçak

ördek avý yapýldýðý bilgisine ulaþtý. Bölgeye giden jandarma ekipleri kaçak ördek avý yapan Ý.Þ. ve Y.K.’yý gözaltýna aldý. Operasyonda kaçak olarak avlanan 25 ördeðe el konulurken, iki avcýya da 8 bin TL idari para cezasý kesildi.(ÝHA)

Ç

Çatalpelit mevkiinde kaçak kazý yapan þahýslar olduðu bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine bir operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, A.K., A.Ç. ve Ý.V. isimli þahýslarý gözaltýna alýndý. Operasyonda ele geçirilen dedektör, tarama cihazý ve çok sayýda malzemeye de el konuldu.(ÝHA)

Kaçak kazý yapanlara suçüstü orum’un Uðurludað ilçesinde kaçak kazý yapan aralarýnda bir köy muhtarýnýn da bulunduðu 3 kiþi suçüstü yakalandý. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarý deðerlendiren jandarma ekipleri, Üçdam köyü

Ýlaç içerek intihar etti

Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde bir kadýn ilaç içerek intihar etti. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu ilçesine baðlý Toðlu köyünde yaþayan D.D. (36) isimli kadýn girdiði bunalýmdan kurtulamayýnca evlerinde bulunan ilaçlardan içti. Bir süre sonra fenalaþan genç kadýn yakýnlarý tarafýndan Sungurlu Devlet

Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. D.D., burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlmayarak hayatýný kaybetti. D.D.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Týp Kurumu’na gönderildi.(ÝHA)

D

sonrasý kaçan sürücü trafik polislerince yakalandýðýnda gerçek ortaya çýktý. Sürücü Þ.B.’in 360 promil alkollü olduðu anlaþýldý. Sürücü hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý.

Önce çarptý, sonra kaçtý odurga’da meydana gelen kazada park halindeki araca çarpan alküllü sürücü kaza sonrasý kaçtý. Þ.B. isimli sürücü aracýyla giderken Yunus Emre Bulvarý’nda park halindeki araca çarptý. Kaza


SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

15

Özel hastanelerde fark ücreti arttý Ö

zel hastanelerde fark ücreti arttý, ne kadar ücret alýnacak? SGK, özel hastanelerin 2013 yýlýnda alabilecekleri ilave ücret tavan oranlarýný açýkladý. Yüzde 90 oranýnda ilave ücret alacak hastane sayýsý arttý. Buna göre, 275 hastane yüzde 90, 136 hastane yüzde 75 ilave ücret alacak. Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) yayýmladýðý yönergeyle özel hastanelerin 2013 yýlýnda alabilecekleri ilave ücret tavan oranlarýný güncelledi. Bugün Gazetesi'nin haberine göre, "Özel Hastanelerin Puanlandýrýlmasý ve Ýlave Ücret Alýnmasý Hakkýnda Yönerge" gereði oluþturulan komisyon, 1 Ocak 2013 itibariyle tüm branþlarda sözleþmesi bulunan özel hastanelerin, alabilecekleri en fazla ilave ücretleri belirledi. Özel hastaneler, çeþitli kriterlerden aldýðý puanlarýn toplanmasý sonucu toplam 1000 puan üzerinden deðerlendirmeye tabi tutuldu. Hastanenin her bir faktörden aldýðý puanlarýn toplamý ile esas puaný hesaplandý. Buna göre geçen yýl olduðu gibi, 0-200 puan arasý hastaneler yüzde 30,

SGK, özel hastanelerin 2013 yýlýnda alabilecekleri ilave ücret tavan oranlarýný açýkladý. 201-300 puan arasý 2013 yýlýnda da ilave günlük maaþýnýn 1,5 hastaneler yüzde 45, ücret tavan oraný yüzde katý kadar muayene 301-400 puan arasý 30 olarak uygulanacak. ücret ödediðini kaydethastaneler yüzde 60, ti. Yönerge kap401-600 puan arasý samýnda yer almayan Bunun asgari hastaneler yüzde 75, vakýf üniversite hasücretle çalýþan biri için 601- 1000 puan arasý taneleri için 2013 yýlý çok yüksek bir meblað hastaneler yüzde 90’a ilave ücret tavan oraný olduðunu belirten kadar oranlarda ilave yüzde 90 olarak uyguDemir, “Dolayýsýyla ücret alabilecek. lanacak. Özel hastanelfark ücretleri daha da 23 HASTANE er, toplam puanlarýný artýrýlsýn talebi vatanDEÐÝÞMEDÝ ve puan ayrýntýlarýný daþlar açýsýnda ciddi MEDULA ekranlarýnPuan aralýklarý ve sýkýntýlar doðuracak” dan görebilecek. alýnacak tavan ücretler dedi. deðiþmezken, yüzde 90 Günlük Maaþýnýn EN FAZLA NE oranýnda ilave ücret 1,5 Katý KADAR ÜCRET alan özel hastane sayýsý Hasta Haklarý arttý. ALINABiLiR? Aktivistleri Derneði Geçen yýl, 244 Genel Baþkaný Orhan A sýnýfý (yüzde hastane yüzde 90’a Demir, yeni hesapla90) bir özel hastanede kadar ilave ücret alamaya göre asgari ücrekardiyoloji muayenesi biliyorken bu yýl 275’e tle çalýþan bir kiþinin olan bir vatandaþ için çýktý. Ayrýca 136 hasözel hastanede Saðlýk Uygulama tane yüzde 75, 46 hasmuayene olduðunda Tebliði (SUT) uyarýnca tane yüzde 60, 12 has-

tane yüzde 45 ve 3 hastane de yüzde 30’a kadar ilave ücret alabilecek. Kýsmi branþ sözleþmesi bulunan 23 hastanenin de týpký geçen yýl olduðu gibi

Birbirlerini dövdüler

Gülabibey Mahallesi Baðcýlar 4. Cadde’de evde kavga yaþandý. Ayný evde yaþayan H.E. isimli bayan ile ve H.G. isimli genç arasýnda tartýþma çýktý. Kavga sýrasýnda taraflar birbirlerini dövdü.

Kanala düþtü

Çevre Yolu Bulvarý’nda meydana gelen kazada araç kanala düþtü. M.T. araçla giderken bulvarda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarýndaki kanala düþtü. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altýna alýndý.

Çekiciye çarptý

Dodurga’da park halindeki çekiciye çarpan sürücü ve bir yolcu yaralandý. O.Þ. araçla giderken Yunus Emre Caddesi’nde park halindeki çekiciye çarptý. Kazada sürücü O.Þ. ile birlikte yolcu Þ.O.Þ. yaralandý. Yaralýlar ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.

Fethi Kafkas vefat etti

S

cenazesi bugün öðle namazýna müteakip Alaca’da kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Yaðlýçal köyünde topraða

Ç

Müdürü Zehra Betül Özseçer, geçen yýl gerçekleþtirilen Çarþamba seminerlerinin bu yýlda devam edeceðini belirterek ilk seminerin Pdr. Uzmaný ve Evlilik Danýþmaný Nalan Yardýmcý tarafýndan, ‘Ailede Olasý Krizler ve

Çözüm Yollarý’ný anlatacaðýný bildirdi. Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, Velipaþa Konaðý'nda 9 Ocak Çarþamba günü düzenlenecek olan seminere tüm hanýmlarý davet etti.

Sulamalarý, HES Malzeme Ocaklarý, Kýrma Eleme Yýkama ve Hazýr Beton Santrali’ ile ilgili olarak ÇED Raporunun, Çevresel Etki Deðerlendirmesi Yönetmeliði hükümleri dogrultusunda incelenip uygun bulunduðu belirtildi. Projeye iliþkin

inceleme ve deðerlendirme süreci baþlamýþ olup, süreç ile ilgili bilgileri alabilmek ve projeye iliskin gorüþ, soru ve önerilerini ulaþtýrabilmek için Çorum Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü veya Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý’na baþvurulmasý gerektiði kaydedildi.

Aile Eðitim Merkezi seminerlere baþlýyor

orum Belediyesi Velipaþa Konaðý Aile Eðitim Merkezi tarafýndan ailelere yönelik olarak düzenlenen Çarþamba seminerleri baþlýyor. Konu hakkýnda açýklama yapan Aile Eðitim Merkezi

ÇED istendi

Ç

ankýrý ili Kurþunlu ve Ilgaz ilçeleri, Kastamonu ili Tosya ilçesi ve Çorum ili Kargý ilçesi sýnýrlarý içerisinde, DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü tarafýndan yapýlmasý planlanan ‘Çankýrý Devrez Kýzlaryolu Projesi (Kýzlaryolu Barajý, Beloreni Çevrenaz, Aþaðýl Dikmen, Colaklý Regülatörleri,

Osmancýk Belediyesi faaliyet bülteni çýktý Osmancýk Belediyesi Faaliyet Bülteni'nin üçüncü sayýsý çýktý.

O

smancýk Belediyesi Faaliyet Bülteni'nin üçüncü sayýsý çýktý. 16 sayfadan oluþan bültende ilçede belediyede tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalara yer verildi. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediyesi'nin üç ayda bir yayýnladýðý Faaliyet Bülteni'nin üçüncü sayýsý çýktý. Osmancýk Belediyesi'nin üç aylýk çalýþmalarýnýn yer aldýðý bültende belediye tarafýndan gerçekleþtirilen yatýrýmlara yer verildi. 21 milyonluk büyük alt yapý yatýrýmýna geniþ yer verilen bültende, kanal üstünde gerçekleþtirilecek modern proje, asfalt yatýrýmlarý, pirinç kültür ve sanat festivali, Ankara'da gerçekleþtirilen Çorum Tanýtým Günleri Fuarý'ndaki etkinlikler, Fen Ýþleri Müdürlüðü ile Park ve Bahçeler Birimi çalýþmalarý yer aldý. Bültenin son sayfasýnda ise Osmancýk hakkýnda ulusal basýnda çýkan haberlerin gazete kupürlerine yer verildi. Osmancýk Belediyesi olarak her alanda önemli ve büyük projelere imza attýklarýnýn altýný çizen Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçede yapýlan bu çalýþmalarý faaliyet bülteni ile kamuoyunun bilgisine sunulduðunu dile getirdi. Baþkan Yazýcý, Faaliyet Bülteni'nin yayýnýnýn devam edeceðini bildirdi.

Osmancýk Belediyesi'nin üç ayda bir yayýnladýðý Faaliyet Bülteni'nin üçüncü sayýsý çýktý.

Facebook kullanýcýlarý dikkat!

Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih Sayý: 2012/399 Esas Karar No: 2012/610 sayýlý kararý ile; Çorum Ýli, Boðazkale Ýlçesi, Sarýçiçek Köyü, Cilt No: 14, Hane No:ll, Birey Sýra No:31'de nüfusa kayýtlý, Yusuf ve Nurdan oðlu, 16/08/1999 Yenimahalle doðumlu, (T.C.Kimlik No:l1141014474) Ýlkay Samet BULANIK'ýn, Ýlkay Samet olan isminin Samet olarak DÜZELTÝLMESÝNE (DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE) karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 31/12/2012 (Basýn 9) Resmi Ýlanlar www.bik.gov.tr’de

verilecek. Hakimiyet merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas’ýn amcasýnýn oðlu Fethi Kafkas dün vefat etti. Merhumun

T.C. ÇORUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Sayý: 2012/399 Esas

ÝLAN

SGK’dan 34 lira, vatandaþtan en fazla 42.60 lira alma hakkýna sahip. A sýnýfý dýþýndaki hastanelerin vatandaþtan alabileceði en fazla ücretler ise þöyle sýralandý. B sýnýfý (yüzde 75) 37,50 TL C sýnýfý (yüzde 60) 32,40 TL D sýnýfý (yüzde 45) 27,30 TL E sýnýfý (yüzde 30) 22,20 TL Hastalar Kötü Muameleden Þikayetçi Hasta Haklarý Aktivistleri Derneði, son 3 yýlda Türkiye genelindeki kendisine gelen baþvurularý deðerlendirdi. Dernek merkezine bu süre zarfýnda, toplam bin 900 þikayet baþvurusu geldi. Þikâyetlerde ilk sýrayý yüzde 42 ile “saðlýk kuruluþlarýndaki kötü muamele ve hizmetten faydalanamama” aldý. 2. sýrada yüzde 29’la fazla fark ücretleri bulunuyor. Bunu “bilgilendirme hakkýnýn ihlali, özel hayatýn gizliliðine dikkat edilmemesi” izliyor. (Bugün

S

osyal paylaþým sitesi facebook kullanýcýlarý, her an bin 800 euro para cezasý alabilirsiniz! Almanya'daki facebook hesabý olan bir kiþinin panosunda paylaþtýðý bir link pahalýya maloldu. Linkle beraber

otomatik olarak ortaya çýkan ön izleme resminin telif ücretine tabi olmasý nedeniyle, Facebook kullanýcýsýna yaklaþýk 1800 Euro para cezasý geldi. Ceza Almanya'daki Facebook kullanýcýlarý arasýnda endiþeye neden oldu.

Cezayý normal bulan hukukçular, Facebook ve benzeri paylaþým sitelerindeki paylaþýmlar konusunda herkesin dikkatli olmasý gerektiði uyarýsýnda bulundu. Kaynak: Ajanslar

Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçede yapýlan bu çalýþmalarý faaliyet bülteni ile kamuoyunun bilgisine sunulduðunu dile getirdi.


16 SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Öðrencilere enerji verimliliði eðitimi Ç

alýk YEDAÞ, enerji verimliliðine yönelik toplum bilincinin artýrýlmasý amacýyla Samsun Final Okullarý öðrencilerine eðitim verdi. Genel Müdür Türkoðlu, “Bir rüyamýz var çocuklar. Bu rüyamýzý sizlerle gerçekleþtirmek istiyoruz.” dedi. Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop'un elektrik daðýtým iþini üstlenen Çalýk YEDAÞ, Enerji Verimliliði Haftasý nedeniyle, öðrencilere ‘mesken tipi elektrik tüketiminde’ verimli enerji kullanýmýný anlattý. Çalýk YEDAÞ Genel Müdürlük binasýnda gerçekleþtirilen eðitimde, öðrencilere enerjiyi nasýl verimli kullanacaklarýna iliþkin bilgi verildi. Yapýlan açýklamaya göre, eðitim seminerine Genel Müdür Nurettin Türkoðlu'nun öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmasýndaki 'sýcak mesajý' ilgiyle dinlendi. Türkoðlu, sözlerine "Bir rüyamýz var çocuklar ve bu rüyamýzý sizlerle birlikte gerçekleþtireceðiz" diye baþladý. Türkoðlu, "Bölgemizde aðýrlýklý

lerini enerji verimliliði konusunda yönlendireceklerine inanýyoruz. Dünyada enerji iletim kaynaklarý sýnýrlý çeþitlikle olup yeni bir enerji kaynaðý tasarruftur. Buradan bir kaynak üretmiþ oluyoruz" diye konuþtu.

Eðitimler sürecek

Genel Müdür Türkoðlu, “Bir rüyamýz var çocuklar. Bu rüyamýzý sizlerle gerçekleþtirmek istiyoruz.” dedi.

olarak mesken tipi elektrik tüketiminin verimli kullanýmý ve buradan elde edilen artý deðerin üretime kaydýrýlmasý bir ÇALIK YEDAÞ rüyasýdýr. Biz arkadaþlarýmýzla bu rüyayý hayata geçirmek için var gücümüzle çalýþýyoruz. Bu rüyayý gerçekleþtirmekte kararlý ve inançlýyýz. Gönüllü çalýþanlarýmýzý enerji verimliliði ve elektriðin yaygýn kullanýmý konularýnda eðitmeyi ve eðittiðimiz çalýþanlarýmýzýn özellikle sizler ve ev kadýnlarý aracýlýðýyla verimlilik kavramýný özellikle tüm bölgeye yaygýnlaþtýrýp yerleþtirmesi-

ni hedefliyoruz. Aslýnda bu projemiz bizim ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere ele aldýðýmýz 14 kurumsal sosyal sorumluluk projemizden birisi olup, 2012 - 2015 dönemine ait planlamasý kapsamýnda yürütülen bir çalýþmadýr. Bugünlerde kamuoyunun gündemine gelen Enerji ve Aile Bakanlýðý'nýn ortaklaþa koordinatörlüðünde yürütülen 'Enerji Haným Projesi'i kapsamýndadýr. Bir toplumun refahýnda kadýnlarýn önemi kadar siz genç nüfusumuza da çok görev düþüyor" dedi.

‘Sizler enerji dedektifisiniz’ Genel Müdür Türkoðlu, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduðunu ve enerji verimliliði konusunda istenilen davranýþ deðiþikliðini yaratmak için "Aðaç yaþken eðilir" düþüncesiyle hareket etmenin önemine dikkat çekerek, "O nedenle sizler bizim çok önemlisiniz. Gerçekleþtirdiðimiz eðitimlerin amacýna ulaþtýðýný, bu bilincin oluþtuðunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Eðitimlerin tamamlanmasýyla birer enerji dedektifi olacak olan öðrencilerin, çevre-

Öte yandan daha önce de sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda karnesini alan ilköðretim okulu öðrencilerine, enerji verimliliði konusuna dikkat çekmek amacýyla yaptýrýlan özel yapbozlar daðýtan Çalýk YEDAÞ, çalýþmalarýný yaygýnlaþtýrmayý ve genç nüfusu enerji verimliliðine yönlendirme çalýþmalarýný sürdürüyor. Gönüllü ÇALIK YEDAÞ çalýþanlarýnýn enerji verimliliði ve elektriðin yaygýn kullanýmý konularýnda eðitilmelerinin ardýndan öncelikle mesken tipi elektrik tüketiminin daraltýlmasýna dönük farkýndalýk ve bilinçlendirme çalýþmalarý yapmayý hedefliyor.

Pazarda sebze ve meyve fiyatlarý yükselmeye baþladý.

Pazarýn gözdesi marul ve ýspanak P

azarda sebze fiyatlarý yükseliyor.

Kýþ mevsiminin iyice hissedildiði bugünlerde pazarda sebze ve meyve fiyatlarý da yükselmeye baþladý. Kýþ boyunca satýþlarýn az olduðunu, vatandaþýn kýþýn semt pazarlarý yerine, marketlere gittiðini söyleyen pazarcýlar, 'Þu an pazarda satýþ yok. Havalar soðudu vatandaþ pazara gelmiyor. ' dedi. Pazarda alýveriþ yapan vatandaþlar ise marketlere nazaran semt pazarlarýnda fiyatlarýn uygun olduðunu dile getiriyor. En çok ýspanak ve marul satýlýyor Pazarcýlar geçen haftalara göre fiyatlarýn

P

Çalýk YEDAÞ, enerji verimliliðine yönelik toplum bilincinin artýrýlmasý amacýyla Samsun Final Okullarý öðrencilerine eðitim verdi.

T

‘Ýþ güvencemize sahip çýkacaðýz’

ürkiye (Büyük) Saðlýkçýlar ký, sürgün, geçici görevlendirme, Meclisi (T(B)SM), Türk Tavb. uygulamalara karþý iþyeri örgütbipleri Birliði, Türk Diþ Hekimleri lenmelerinin ve birimlerdeki mücaBirliði, Saðlýk ve Sosyal Hizmet delelerin güçlendirilmesi, Emekçileri Sendikasý, Türk HemþiSaðlýk çalýþanlarý ve toplumun reler Derneði, Devrimci Saðlýk Ýþ, saðlýkta özelleþtirmenin Truva atlarý Türk Psikologlar Derneði, Sosyal olan her iki uygulamanýn getirdiði Hizmet Uzmanlarý Derneði, Türk kayýplar, saðlýk alanýnda yol açacaðý Medikal Radyoteknoloji Derneði, tahribat konusunda bilgilendirilmesi Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve için her düzeyde yoðun bir çalýþma Teknikerleri Derneði, Saðlýk Hizyürütülmesi, performansa dayalý dömetleri Sýnýfý Çalýþanlarý Derneði, ner sermaye uygulamasýnýn kaldýrýlTürk Ebeler Derneði, Saðlýk ve masý, ücretlerin tamamýnýn emekliSosyal Hizmet Çalýþanlarýnýn Sözü liðe yansýtýlmasý, saðlýkta bütün kaSendikasý'nýn çaðrýsýyla geçtiðimiz týlým paylarýnýn kaldýrýlmasý için hafta sonu toplandý. mücadele yürütülmesi gerekliliðini Çorum’dan da SES Þube Baþifade ettiler. kaný Merter Kocatüfek ve Kadýn Topluma yönelik bilgilendirme SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek. sekreteri Güher Kol’un katýldýðý çalýþmalarý için hastane bahçelerintoplantý Ankara Üniversitesi Ýbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Sade çadýrlar kurulmasý, stantlar açýlmasý, Bölge Saðlýkçýlar Meclisleri lonu'nda gerçekleþtirildi. Toplantýya 32 ilden gelen iki yüz ellinin üzetoplantýlarýnýn gerçekleþtirilmesi, Kamu Özel Ortaklýðý Kanun Tasarýrinde saðlýk çalýþaný katýldý. sý'nýn Meclis Komisyonlarýndaki sürecinin takibi ve eðer getirilecek Toplantý hakkýnda bilgi veren SES Çorum Þube Baþkaný Merter olursa TBMM Genel Kurulu'nda görüþüleceði gün(ler)de ülke çapýnKocatüfek, “Toplantýda, 2012 Kasým ayýnda CEO'larýn atanmasýyla da bütün kamu hastanelerinde eylem düzenlenmesi, Kamu Hastane birlikte faaliyete baþlayan Kamu Hastane Birlikleri ve Türkiye Büyük Birlikleri'nin kurulmasýný düzenleyen 663 sayýlý Kanun Hükmünde Millet Meclisi (TBMM) Komisyonlarýnda 8 Ocak 2013 tarihinde göKararname'nin iptali için açýlan davanýn takibi ve Anayasa Mahkemerüþülmeye baþlanacak Saðlýkta Kamu Özel Ortaklýðý Kanun Tasarýsý si'nde görüþüleceði gün(ler)de ülke çapýnda bütün saðlýk kurumlarýngörüþüldü. da eylem düzenlenmesi, 14 Mart Saðlýk Haftasý kapsamýnda, AvruT(B)SM toplantýsýnda söz alan saðlýk çalýþanlarý; pa'daki saðlýk çalýþanlarýnýn kýta çapýnda düzenleyeceði eylemlerle de Saðlýkta özelleþtirmenin son adýmlarý olan Kamu Hastane Birlikkoordine ederek (Saðlýkta Özelleþtirmeye Karþý Küresel Direniþ), ülleri ve Saðlýkta Kamu Özel Ortaklýðý Kanun Tasarýsý'na karþý bir an ke çapýnda bütün saðlýk kurumlarýnda eylem düzenlenmesi önerileriönce Birleþik Mücadele Programý'nýn oluþturulmasý, hangi meslek örni dile getirdiler. gütü veya sendikaya üye olursa olsun bütün saðlýk çalýþanlarýnýn birT(B)SM katýlýmcýlarýnýn kararý doðrultusunda, Hastane Birliklelikte mücadelesi için çaba gösterilmesi, bu amaçla illerde Saðlýkçýlar ri ve Saðlýkta Kamu Özel Ortaklýðý Kanun Tasarýsý'na karþý Birleþik Meclisleri ve Saðlýk Hakký Meclisleri'nin kurulmasý, var olanlarýn daMücadele Programý ve takvimi çaðrýcý örgütler tarafýndan oluþturulaha güçlendirilmesi, Kamu Hastane Birlikleri ve CEO'larýn icraatlarýcak ve önümüzdeki günlerde ilan edilecektir.” nýn yakýndan takip edilmesi, Kamu Hastane Birlikleri'yle birlikte bas-

Pazarcýlar Kýþ boyunca satýþlarýn azaldýðýný belirtiyor.

yükseldiðini özellikle, salatalýk, domates gibi yaz sebzelerinde gözle görülür bir yükseliþ olduðunu söylüyor. Pazarda bugünlerde en çok satýlan ürünlerin baþýnda ise ýspanak ve

marul geliyor. Bu hafta Pazartesi Pazarý'nda bazý ürünlerin fiyatlarý þöyle:

minde ilerleyen yaþ, etnik köken ve kalýtýmýn kanýtlanmýþ önemli etkileri mevcuttur. Prostat hücrelerinde meydana gelen DNA deðiþiklikleri neticesinde hücre büyümesi ve bölünmesinde normal dýþý davranýþlar ortaya çýkar. Normal hücreler ölür iken normal dýþý hücrelerin hayatta kalmalarý sonucunda tümöral bir yapý oluþur ve bu yapý çevre dokulara ve uzak bölgelere yayýlabilir. Kanserin geliþimde; Genetik özellikler, Çevresel etkiler, Beslenme alýþkanlýklarý ve obezite, Özellikle doymamýþ yaðdan zengin beslenme ve artmýþ vücut kitle indeksinin prostat kanseri riskini arttýrdýðýna yönünde kanýtlar mevcuttur. Ayrýca; Cinsel iliþki alýþkanlýklarý, Sigara ve alkol kullanýmý, Uzun süreli prostat enfeksiyonlarýnýn da etken olduðu bilinmektedir." diye konuþtu. Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Doktoru Ege Can Þerefoðlu, Prostat kanserinin erken tanýsýnýn önemine deðinerek, “Prostat kanserinin erkenden yakalanýp daha etkin bir þekilde tedavi edilebilmesi için erkeklerin 40 yaþýndan sonra

düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir. Eðer kiþinin ailesinde prostat kanserli hasta varsa taramaya daha erken yaþta baþlanabilir. Kontrolde sýklýkla parmakla muayene ve kanda PSA denilen bir maddenin ölçümü yapýlýr. Bu testlerde saptanan bir bozukluk olursa ultrason eþliðinde prostattan doku örnekleri alýnýp incelenir. Eðer kiþinin ilk PSA deðeri 1 ng/ml'nin altýnda ise ve ailede baþka prostat kanserli hasta yok ise, 8 yýllýk tarama aralýðý yeterlidir. Yetmiþ beþ yaþ üzerindeki erkeklerde ise kanda PSA ölçümü yapýlmasý gerekli deðildir. Prostat kanseri yavaþ ilerleyen bir kanser olup erken evrede nadiren herhangi bir þikayete sebep olur. Bulgu verdiðinde sýklýkla ileri aþamadadýr. Erken evrede tespit edilen, prostat içinde sýnýrlý kanserin baþarýlý tedavi þansý daha yüksektir. Ýleri evre yaygýn hastalýkta bulgularda; Ýdrar yapma zorluðu ve idrar yapma alýþkanlýklarýnda deðiþiklikler, Ýdrar yollarýnda týkanýklýða baðlý böbrek yetmezliði bulgularý, semende ve idrarda kan görülmesi, semen miktarýnda azalma, iktidarsýzlýk, kemik aðrýlarý, ke-

Ispanak: 2 TL Biber: 1 TL

Domates: 1,50 Kr Turp: 1 TL Havuç: 1 TL Patates: 50 Kr Soðan: 50 Kr Maydanoz: 50 Kr Marul: 1,5 TL Pýrasa: 1,5 TL

Prostat kanseri, en sýk görülen 2. kanser türü

rostat kanserinin Türkiye’de erkekler arasýnda görülen en sýk ikinci kanser türü olduðunu belirten Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Doktoru Ege Can Þerefoðlu, düzenli kontrollerle erken tanýnýn önemini belirtti. Þerefoðlu, “Prostat, mesane ve idrar kanalý arasýnda yer alan, sperm taþýnmasý ve beslenmesinde rol oynayan sývýlarýn üretiminden sorumlu, kestane þeklinde bir organdýr. Bu organýn kanseri, Amerika Birleþik Devletleri ve Avrupa ülkelerindeki erkeklerde en sýk görülen kanser türüdür. Ülkemizde ise, erkeklerde akciðer kanserinden sonra en sýk görülen ikinci kanser türü olduðu tespit edilmiþtir. Prostat kanseri 50 yaþ altý erkeklerde oldukça nadirdir ve görülme sýklýðý yaþla birlikte artýþ gösterir. Prostat kanseri, kansere baðlý ölüm nedenleri arasýnda ikinci sýrada yer almaktadýr. Yapýlan çalýþmalarda yaþam boyu tahmini hastalýk riski %16,72, hastalýða baðlý yaþam boyu ölüm riski %2.57 olarak hesaplanmýþtýr.” dedi. Prostat kanserinin nasýl geliþtiðine dair bilgiler veren Þerefoðlu, “Prostat kanserine neyin sebep olduðu veya ne gibi faktörlerin hastalýðý ilerlettiðine dair bilgiler sýnýrlý olsa da, yapýlan epidemiyolojik çalýþmalarla çevresel, ailesel ve genetik faktörlerin rol oynadýðý konusunda önemli ipuçlarý elde edilmiþtir. Analizler prostat kanserine yakalanma riskinin ailede etkilenen birey sayýsý, yakýnlýk derecesi ve hastalýðýn erken ortaya çýkmasý ile artýþ gösterdiðini ortaya koymuþtur. Prostat kanseri geliþi-

miklerde hafif zorlamalarla dahi oluþan kýrýklar, kansýzlýk, bacaklarda þiþlik, kasýk bölgesinde aðrý mevcut olabilir.” diyerek tedavi yöntemlerinden de söz etti;

Prostat kanseri nasýl tedavi edilir? Bu hastalýðýn etkin tedavisi cerrahi olup, erken evrede yakalanan hastalarda etkili sonuçlar verebilmektedir. Cerrahiye uygun olmayan veya cerrahiden fayda görmeyecek hastalara ýþýn tedavisi (radyoterapi) ve hormon tedavisi birlikte ya da ayrý ayrý uygulanabilir. Radyoterapi kasýk bölgesine uygulanýr ve prostat içindeki kanserli hücrelerin yok edilmesi amaçlanýr. Hormon tedavisinde ise prostat büyümesinde rol oynayan erkeklik hormonlarýnýn (Testosteron) ilaçlar yoluyla baskýlanmasý hedeflenir. Hormon tedavisi bilinen kemoterapilerden farklýdýr. Günlük aðýzdan alýnan tabletler ve ayda bir ya da üç ayda bir karýn cildi ya da kas içine uygulanan iðneleri içerir. Selenyum, E vitamini, soya, likopen, yeþil çayýn prostat kanserini önlemede faydalý oluðuna dair araþtýrmalar yapýlsa da tam olarak kanýtlanmýþ etkileri bulunmamaktadýr.”

Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Doktoru Ege Can Þerefoðlu.


SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Kulüplü Yýldýz Kýzlar basketbol grupda ikinci maçlar oynandý SALON : Atatürk. HAKEMLER : Ýbra-

him Coþkun, Ali Gümüþ.

GENÇLÝKSPOR :

Tuðçe, Fatma, Nur, Eda, Sümeyye, Ýpek, Sevgi.

YÝBO GENÇLÝKSPOR : Seda, Hatice, Mine, Esra, Tuðçe, Melisa, Dilek, Gizem.

PERÝYOTLAR :

1. Periyot: (Gençlikspor). 2. Periyot: (Gençlikspor). 3. Periyot: (Gençlikspor). 4. Periyot: (Gençlikspor).

16-2 16-2 19-7 29-3

Basketbol Ýhtitas: 55 - Görkemspor: 7 SALON :

Atatürk. HAKEMLER : Hakan Kaya, Altuð Kümbül . BASKETBOL ÝHTÝSAS : Nevra, Aslý, Sinem, Büþra, Rümeysa, Ayþenur, Ýlay, Þeymanur, Sümeyra, Nuriye, Meltem. GÖRKEMSPOR : Emine, Elif,

Zehra, Ýrem, Ece, Asira, Asena, Didem, Merve.

PERÝYOTLAR :

1. Periyot: 20-2 (Basketbol Ýhtisas). 2. Periyot: 12-1 (Basketbol Ýhtisas). 3. Periyot: 16-0 (Basketbol Ýhtisas). 4. Periyot: 7-4 (Basketbol Ýhtisas).

Muah Thai 10 Kýhan sýnavý yapýldý M

uay Thai Federasyonu tarafýndan organize edilen 10 Kýhan (Kuþak) sýnavý ilimizde yapýldý. Çorum ile birlikte Amasya ve Ordu’dan sporcularýn katýldýðý 10 Khan sýnavý Atatürk Spor Salonu Boks Salonu bölümünde yapýldý.

Sýnavda Komisyon Þahin Güler baþkanlýðýnda Aydýn Fýrat ve Hasan Çalýþkan’dan oluþtu. Çorum’dan dört Amasya ve Ordu’dan da dört sporcunun katýldýðý sýnav sonunda sporcular baþarýlý olarak 10 Kýhan belgesi almaya hak kazandýlar.

Küçük kýzlar voleybolda grup maçlarý tamamlandý Grup maçlarý sonunda A grubundan Karþýyaka ve 23 Nisan B grubundan Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ile Ýskilip Atatürk Ortaokulu, C grubundan Mecitözü YÝBO ile TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu, D grubundan ise Bahçelievler Salim Akaydýn ile Ýntilap Ortaokullarý ikinci tura yükseldiler.

O

kullararasý küçük kýzlar voleybol il birinciliðinde grup maçlarý dün oynanan müsabakalar ile sona erdi. Ýkinci turda mücadele edecek takýmlar belli oldu. Dört grupta 14 takýmýn mücadele ettiði küçük kýzlar voleybol il birinciliðinde dün oynanan son maçlarýn ardýndan ikinci turda mücadele edecek sekiz okul belli oldu. Dün oynanan maçlar sonunda A grubundan Karþýyaka ve 23 Nisan B grubundan Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ile Ýskilip Atatürk Ortaokulu, C grubundan Mecitözü YÝBO ile TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu, D grubundan ise Bahçelievler Salim Akaydýn ile Ýntilap Ortaokullarý ikinci tura yükseldiler. Ýkinci turda daha önce hazýrlanan statü gereði sekiz takým dörderli iki gruba ayrýldý. Buna göre ikinci turda A gru-

bunda Karþýyaka, Mecitözü Atatürk, Ýskilip Atatürk ve Ýnkilap Ortaokullarý yer alýrken B grubunda ise Türkiyem, Bahçelievler Salim Akaydýn, 23 Nisan ve TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu yer aldýlar. Tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan okullar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacak, kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük mücadelesi verecekler. Ýkinci turda ilk maçlar bugün oynanacak. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda oynanacak ikinci tur ilk maçlarý programý þöyle: Saat 10.00 Karþxýyaka - Ýnkilap. Saat 11.00 Mecitözü Atatürk - Ýskilip Atatürk. Saat 12.00 Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu - TOKÝ Þehit Þükrü Özyol. Saat 13.00 Bahçelievler Salim Akaydýn - 23 Nisan.

Uðral,

Muhammed Demirtaþ . HE KÜLTÜRSPOR : Damla, Nur, Þeyda, Nur, Ýrem, Betül, Beyza, Aslýhan, Gamze, Simge, Esra, Beyza. HE KÜLTÜRSPOR B : Edanur,

SALON : Mahmut Atalay. HAKEMLER : Ünal Yurt, Hüseyin

Kanber.

TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP ORTAOKULU: Ela, Ýrem, Elifnur, Duygu, Gülzade, Asu, Betül, Merve.

ZÝYA GÖKALP ÝLKOKULU: Sinem, Simge, Deniz, Buse, Berfin, Ýlayda, Meltem, Özge, Burçin, Kamer. SETLER: 1.SET:21-18, 2.SET: 2115 (Türkiyem Ýmam Hatip).

Bahçelievler: 2- Yunus Emre:0

HE Kültürspor A: 96 - HE Kültürspor: 32 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Dursun

17

SALON : Mahmut Atalay. HAKEMLER : Irmak Deniz Özpa-

Ayça, Selin, Sevcen, Hazal, Buse, Azra, Türkü, Tuðba, Ceren, Dilara.

muk, Hasan Olgun.

BAHÇELÝEVLER SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU: Leman,

PERÝYOTLAR :

1. Periyot: 27-5 (HE Kültürspor A). 2. Periyot:29-6 (HE Kültürspor A). 3. Periyot: 20-4 (HE Kültürspor A). 4. Periyot:20-17 (HE Kültürspor A).

Funda, Dilan, Yaren, Buse, Sedef, Elif,

Selen.

YUNUS EMRE ÝLKOKULU:

Aysu, Simge, Nazlýcan, Tuðçe, Dilan, Emine, Elçim, Gizem. SETLER: 1.SET: 21-8, 2.SET: 2110 (Bahçelievler).

Ýskilip Atatürk: 2 - Osmancýk Atatürk: 0 SALON : OSMANCIK ATATÜRK ORTAMahmut Atalay.

HAKEMLER : Ünal Yurt, Hüseyin

Kanber.

ÝSKÝLÝP ATATÜRK ORTAOKU-

LU : Kader, Yaðmur, Buse, Þerife, Seda, Feyza, Ayþegül, Dilara, Zeynep.

OKULU: Merve, Gülser, Bengisu, Nida, Sümeyra, Müjde, Esra, Ahsen. SETLER: 1.SET:21-10, 2.SET: 21-11 (Ýskilip Atatürk).

Karþýyaka: 2 - 23 Nisan: 1 SALON : Mahmut Atalay. HAKEMLER : Hüseyin Kanber,

Ünal Yurt.

KARÞIYAKA ORTAOKULU:

Cansu, Begüm, Melisa, Yaðmur, Fatma,

Asya, Buse, Doða.

23 NÝSAN ORTAOKULU: Zeynep, Özge, Ayþe, Nazlý, Beyza, Sümeyye, Þueda, Buse, Ümit. SETLER: 1.SET: 25-23, 2.SET: 16-21, 3.SET: 10-15.

Aþýrý sýcak içecekler diþleri çatlatýyor var.

Ýçimizi ýsýtalým derken diþten olmak da

Havalarýn soðumasýyla birlikte tüketimi daha da artan sýcak içeceklerin diþ çatlaklýklarýna, bunun da zamanla diþ çürümelerine neden olduðu bildirildi. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diþ Hekimliði Fakültesi Aðýz Diþ ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ercan Durmuþ, soðuk kýþ aylarýna girmeden önce ciddi bir aðýz muayenesinden geçmenin son derece önemli olduðunu söyledi. Soðuk havalarla birlikte sýcak içeceklere yönelimlerin arttýðýna dikkati çeken Durmuþ, ''Sýcak içecekler de ayný soðuk içecekler gibi baþta ön diþlerimiz olmak üzere tüm diþlerimizin yüzeylerinde küçük çatlaklar oluþturmaya baþlar. Zamanla bu oluþan çatlaklarýn içinde

mikroplarýn üremesi ile birlikte diþ çürümeleri baþlar'' diye konuþtu. Durmuþ, yapýlan bilimsel çalýþmalarda

aþýrý sýcaðýn diþ yüzeyindeki koruyucu yapýyý kalýcý olarak bozduðu ve renk deðiþikliði oluþturduðunun tespit edildiðini

belirtti. Kaynamýþ sývý gýdalarýn tüketilmeden bir miktar soðumasýnýn beklenmesi gerektiðini aktaran Durmuþ, þöyle devam etti: ''Özellikle vücut ýsýsýný kaybettiðimiz açýk alanlarda içimizi ýsýtmasý için içtiðimiz sýcak içecekler yerine ýlýk içecekler tüketmeliyiz. Bununla birlikte aþýrý sýcak kahve ve çay da ayný sigara gibi diþlerimizin renklenmesine neden olur. Sýcak sonrasý diþlerimizdeki hassasiyet 3-4 gün devam edip, aðrý oluþturuyorsa, muhakkak diþ hekimine baþvurmalýyýz. Aðrýlar, diþlerimizde bizim göremediðimiz çürük ve enfeksiyonlarýn habercisi olabilir.'' Vücut Direnci de Diþleri Etkiliyor Durmuþ, vücut direncini artýrýcý yiyecekler tüketmenin ve soðuk algýnlýðýndan korunmanýn diþ saðlýðý açýsýndan da önemli olduðunu vurgulayarak, þöyle devam etti:

''Mutsuzluk, karamsarlýk, soðuk havalar, güneþ enerjisinin azalmasý, stres, gerginlik, aðýz içinde birçok hastalýða da davetiye çýkarýr. Bu gibi durumlar vücut direncinin düþmesine, sonrasýnda diþ ve diþ etinden kaynaklanan enfeksiyonlarda artýþa neden olmaktadýr. Vücut direncinin düþmesiyle birlikte soðuk algýnlýðýna baðlý enfeksiyonlardaki artýþ, kiþilerin diþlerini fýrçalamasýný önemli ölçüde engeller. Özellikle gömülü veya yarý gömülü diþlerden kaynaklanan enfeksiyonlar oldukça can sýkýcý olabilmekte. Hastanýn diþ hekimine danýþmadan kendi kendine aldýðý ilaçlar tedaviyi oldukça zorlaþtýrmaktadýr. Güneþ enerjisinin azaldýðý bu günlerde özellikle kemik yapýsýna ve kan basýncýna destek olan D vitamini seviyesi düþmektedir. Bunun neticesinde diþleri tutan hassas yapýdaki kemikler zayýflamakta, dikkat edilmediði takdirde erken yaþlarda diþ kayýplarý görülmektedir.''


18 SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Genç Kýzlar futsal ilk kez sahne aldý Ýlimizde ilk kez düzenlenen Liseli genç kýzlar futsal il birinciliði dün oynanan iki maçla baþladý. Ýki grupta altý okulun mücadele ettiði il birinciliðinde ilk gün maçlarýnda Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi golsüz berabere kalýrken, Spor Lisesi ile Kýz Meslek Lisesi’ni 8-0 yenmeyi baþardý.

Final Grubu heyecaný artýyor

1. Küme’de 13. hafta maçlarý sonunda Ulukavakspor yoluna kayýpsýz devam etmeyi sürdürdü. Çimentospor kazanarak arayý açarken final grubu mücadelesi veren Özel Ýdare ve Osmancýkgücü haftayý puansýz kapatýnca takipçileri final grubu için umutlandý. Mecitözüspor ise ligde kalma umutlarýný büyük oranda yitirdi.

1.

Amatör Küme’de 13. hafta maçlarý sonunda final grubu mücadelesi iyice kýzýþtý. Ýlk dört için avantajlý konumdaki Ýl Özel Ýdarespor ve Osmancýkgücü’nün haftayý puansýz kapatmalarý bu yarýþý iyice artýrdý.

1. Amatör Küme Büyükler puan durumu Haftanýn Sonuçlarý:

Eti Lisesi Gençlik - Ýl Özel Ýdarespor Mecitözüspor - Sungurluspor Alaca Belediyespor - Ulukavakspor Osmancýk Belediyespor - Çimentospor Bayat Belediyespor-Osmancýkgücüspor

: 3-2 : 0-3 : 0-3 : 1-3 : 1-0

PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Ulukavakspor 2. Çimentospor 3. Ýl Özel Ýdare 4. Osmancýkgücü 5. Eti Lisesi 6. Osm. Belediye 7. Hitit Gençlik 8. Bayat Belediye 9. Sungurluspor 10. Alaca Belediye 11. Mecitözüspor

O 12 13 13 13 13 12 12 13 13 13 13

G 12 9 8 6 5 5 5 5 3 3 1

B 0 2 1 3 2 1 1 0 3 2 1

M 0 2 4 4 6 6 6 8 7 8 11

A 56 33 33 43 30 31 24 27 23 12 14

Y 6 10 18 18 35 31 24 35 48 46 55

P 36 29 25 21 17 16 16 15 12 11 4

13 Ocak pazar : Ulukavakspor - Mecitözüspor. Ýl Özel Ýdarespor - Osmancýkgücüspor. Hitit Gençlik - Alaca Belediyespor. Bayat Belediyespor - Osmancýk Belediyespor. Sungurluspor - Eti Lisesi Gençlik.

Ulukavakspor ligdeki 12. maçýnda 12. galibiyeti Alaca Belediyespor deplasmanýnda 3-0’lýk skorla almayý baþardý. Siyah beyazlýlar final grubu için en rahat takým görünüyor. Çimentospor ise zorlu Osmancýk Belediyespor deplasmanýnda son dakikalara 1-1’lik beraberlikle girerken sahneye çýkan tecrübeli golcüsü Erol’la bulduðu iki golle sahadan 3-1 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Bu galibiyetle yeþil beyazlý takýmda final grubu hedefine önemli bir adým attý. Final grubu mücadelesi veren Ýl Özel Ýdarespor ikinci yarýda kaybettiði puanlarla yarýþta yara alan Eti Lisesi Gençlikspor yeniden umutlanmak adýna kazanmak zorunda olduðu maçta rakibini oldukça tansiyonu yüksek geçen mücadele sonunda 3-2 yenerek umutlarýný önümüzdeki haftalara taþýdý. Ligin ilk yarýsýný son sýralarda tamamlayan Bayat Belediyespor ikinci yarýda evinde oynadýðý üçüncü maçta üçüncü galibiyeti final grubu mücadelesi veren Osmancýkgücüspor’u tek golle yenerek aldý. Bu galibiyetle Bayat Belediyespor alt sýralardan iyice uzaklaþtý ve çýkýþýný devam ettirmesi halinde final grubu þansýný bile yakalayabilir. Haftanýn en kritik maçýnda ise ligde kalma yolunda mücadele eden iki takým Mecitözüspor ile Sungurluspor Mecitözü sahasýnda karþýlaþtýlar. Sungurluspor cezalý futbolcularýna raðmen deplasmandan 3-0’lýk galibiyetle dönerek rakibi ile arasýndaki puan farkýný yediye çýkardý ve rahat bir nefes aldý. Ligde bu hafta final grubu mücadelesi veren takýmlarýn birbirleriyle oynayacaklarý maçlar yarýþý iyice kýzýþtýracak gibi görünüyor.

L

iseli Genç Kýzlar futsalda ilk kez sahne aldýlar. Bu yýl ilk kez düzenlenen genç kýzlar futsal il birinciliðinde üç grupta toplam on takým mücadele ediyor. Osmancýk grup merkezinde müsabakalar tamamlandý. Merkezde ise ilk maçlar dün oynandý. Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda oynanan ilk maçlarda A grubunda Boðazkale Lisesi ilk günü bay geçerken bu grupta oynanan tek maçta Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi ile Merkez Ticaret Meslek Lisesi okullarý karþý karþýya geldi. Zorlu mücadeleye sahne olan maçýn normal süresinde takýmlar gol bulamayýnca karþýlaþma baþladýðý gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Statü gereði eþitlik halinde üstün tarafý belirlemek için yapýlan penaltý atýþlarýnda rakibini 4-3 üstünlük saðlayan Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi avantaj yakaladý. Bu maçýn ardýndan ise B grubundaki ilk karþýlaþmada Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Kýz Meslek Lisesi okullarý karþýlaþtý. Rakibi önünde baþtan sona kadar üstün bir oyun çýkartan Spor Lisesi rakibini 8-0 gibi farklý skorla yenerek gruba galibiyetle baþladý. Ýkinci maçlar bugün Liseli Genç kýzlar futsalda gruplarda ikinci maçlar bugün oynanacak. Saat 11.00’de Boðazkale Lisesi ile Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi karþýlaþacak. Bu maçý Bilge Kaðan kazanmasý halinde gruptan çýkmayý garantileyecek. Saat 12.00’de oynanacak ikinci maçta ise Mehmetcik Anadolu Lisesi ile Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi karþýlaþacak. Bu maçýda Spor Lisesi kazanmasý halinde ikinci turda mücadele etme hakký elde edecek.

Ç

orumspor’un düþme hattýndaki rakiplerinden Siirtspor transferde hýz kesmiyor. Siirtspor, Göztepe'den Yüksel Kayaalp ve Ankara Demirspor'dan Bartu Büyükyýldýrým ile sezon sonuna kadar anlaþtý. Siirtspor Sportif Direktörü Benhur Babaoðlu, ligin ikinci yarýsýnda güçlü bir Siirtspor oluþturmak için takýmdaki eksiklikleri hýzla giderdiklerini ifade ederek, transfer çalýþmalarýna devam ettiklerini söyledi. Daha önce Kahramanmaraþ Belediyespor'dan Sinan Demir ve Emrah Uçar, Erzurum Belediyespor'dan da Musa

daki maçtan 4-3’lük galibiyetle ayrýlan Körfezim birinci Hattaþa ise ikinci olarak bölge birinciliðinde Çorum’u temsil etme hakký kazandý. Bir ay süren yedi takýmýn tek devreli lig statüsünde mücadele ettiði turnuvada namaðlup

iki takým Körfezim ve Hattaþa takýmlarý hafta sonunda birincilik ve ikincilik için karþýlaþtýlar. Çalýk Yedaþ Müdürü Ýlyas Akyol ve diðer birim müdürleri ile çok sayýda taraftarýn izlediði maça Körfezim takýmý fýrtýna gibi baþladý ve ilk

yarýyý 3-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda maçýn bittiðine sanan Körfezim’e Hattuþa takýmý futbolun gerçeðini bir kez daha hatýrlattý ve peþ peþe üç gol bularak skoru 3-0 yaptý. Son bölümledi büyük çekiþmeye sahne

Ballý ile sezon sonuna kadar anlaþma imzaladýklarýný hatýrlatan Babaoðlu, "Transfer çalýþmalarýmýz devam ediyor. Antalya kampýnda daha önce beðendiðimiz futbolcularý denemeye davet ediyoruz. Deðiþik mevkilerde 8-10 futbolcuya ihtiyacýmýz var. Bunlarý transfer etmek için çeþitli futbolcularla görüþmelerimiz sürüyor. Daha önce renklerimize baðladýðýmýz üç futbolcu dýþýnda iki futbolcuyla da anlaþmaya vardýk. Göztepe'den Yüksel Kayaalp ile Ankara Demirspor'dan Bartu Büyükyýldýrým ile sezon sonuna kadar anlaþma imzaladýk. Bu iki futbolcu da, ligin ikinci yarýsýnda takýmýmýzýn baþarýsý için ter akýtacaklardýr. Transfer için görüþmelerimiz devam ediyor" þeklinde konuþtu. Babaoðlu, 14 Ocak'ta bitirmeyi planladýklarý Antalya kampýnýn da çok verimli geçtiðini sözlerine ekledi.

Çorum’u Körfezim ve Hattuþa temsil edecek alýk Yedaþ tarafýndan düzenlenen futbol turnuvasýnda Çorum’u temsil edecek iki takým Körfezim ve Hattaþa oldu. Çorum’da yedi takýmýn mücadele ettiði il birinciliðinde finalde mücadele eden Körfezim ve Hattuþa arasýn-

SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Emre Alagöz, Fur-

kan Alagöz

KIZ TEKNÝK VE MESLEK LÝSE-

SÝ : Esra, Ayþenur, Funda, Satý, Birtaze, Emine, Mine, Seher, Aylin, Sibel, Semanur, Berrin.

ANADOLU GÜZEL SANAT-

LAR VE SPOR LÝSESÝ: Yonca, Zahide, Kübra, Banu, Cangül, Derya, Muazzez, Fatma, Dilan, Zehra, Melikenur, Gözdenur. GOLLER: 7. 8. ve 16. dakikalarda Cangül, 18. ve 24. dakikalarda Dilan, 20. (penaltýdan) ve 21. dakikalarda Zehra, 30. dak. Zahide. (Spor Lisesi).

Siirtspor transferde hýzlý

Çalýk Yedaþ futbol turnuvasýnda yedi takým mücadele etti Ç

Spor Lisesi: 8 - Kýz Meslek Lisesi: 0

olan maçta son dakikalarda bulduðu golle Körfezim takýmý 4-3 galip ayrýlarak birincilik kupasýnýn sahibi oldu. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle birinci olan Körfezim takýmýna kupasýný Müessese Müdürü Ýlyas Akyol verdi. Çalýk Yedaþ bölgedeki iller arasýnda düzenlenen turnuvada bölge birinciliði Samsun, Çorum ve Sinop illerinden ikiþer Amasya ve Ordu’dan ise birer olmak üzere toplam sekiz takým mücadele edecek. Samsun’da yapýlacak final liginde sekiz takým mücadele edecek ve Çorum’u Hattuþa ve Körfezim temsil edecek. Maçlar sonunda þampiyon olan takýma kupa ve madalyalarýn yaný sýra sürpriz hediyelerde verilecek.

Bilge Kaðan TML: 0 - Ticaret Meslek: 0 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Emre Alagöz, Fur-

kan Alagöz

BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Nevin, Kevser, Can-

su, Dilara, Aysel, Ceren, Buket, Zeynep. TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Melike, Gizem, Demet, Gamze Çayýr,

Gamze Budak, Kübra, Buse, Esra, Ayþe, Müberra, Hatice, Yadigar. GOL: Yok. NOT: Ýki takým arasýnda puan eþitliði olmasý halinde üstün tarafý belirlemek üzere yapýlan penaltý atýþlarýný Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi 4-3 kazandý.

Kastamonuspor’dan iki transfer Ç

orumspor’un grubundaki rakiplerinden Kastamonuspor, ara transfer çalýþmalarý kapsamýnda ilk transferlerini gerçekleþtirdi. Teknik direktör Avni Okumuþ’un çabalarý ile Gençlerbirliði Alt Yapýsýndan Haydar Deniz ve Murat Sývacý’yý Kastamonuspor kadrosuna dahil oldu. Haydar Deniz sezonun ilk yarýsýnda Gençlerbirliði A2 Takýmý’nýn orta sahasýnda, Murat Sývacý ise U18 Takýmý’nýn ileri ucunda görev yapýyordu.

Erzurum, Bolu’ya güç yetiremedi: 0-2 Ç

orum Belediyespor’un grubundaki rakiplerinden Erzurum Büyükþehir Belediyespor Antalya’da oynadýðý hazýrlýk maçýnda PTT 1. lig takýmlarýndan Boluspor’a 2-0 yenildi. Kamp yaptýðý Rui Kaya Otel’in sahasýnda Erzurum Büyükþehir Belediyespor’la karþýlaþan Boluspor rakibini 7. dakikada golcü futbolcusu Serge Djiehoua, 70. dakikasýnda Djiehoua’nýn yerine oyuna dahil olan Aydýn Çetin’in attýðý gollerle 2-0 yendi.


SALI 8 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

11 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi

34 EJ 6463 plakalý, 2007 model, Hyundai marka, krem beyazý renkli, H100 TCI açýk kasa tipli, kamyonet cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Ana gayrimenkulu ‘tek katlý kargir ev ve arsasý’ vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut ‘cins tahsisi’ yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 160.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü Aksaray 1 adet, Amasya 1 adet, Çorum 5 adet, Karaman 1 adet, Kayseri 3 adet, Konya 5 adet, Nevþehir 1 adet, Sivas 1 adet, Tokat 1 adet, Yozgat 1 adet olmak üzere 20 adet temizlik elemaný alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB Binasý No 8 Çorum Saat: 10:00 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

19 ES 239 plaka sayýlý, Volkswagen marka aracýn satýþý iþi. Muhemmen bedel: 64.000

YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde 6990007539 nolu vergi mükellefiyim. 11701-1175011751-11800 (2 cilt) fatura, 2551-2800 (5 cilt) perakende fiþi ve 1-50 (1 cilt) gider pusulasýný kaybettim. Hükümsüzdür.

16 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 41 kalem týbbi sarf malzeme (UBB kapsam dýþý) idari çerçeve alýmý iþi.

Necati ÖZKARSLI Hüsnü oðlu 1955 Çorum Doðumlu T.C.No:41404017898

Ýsmail Refik GÖRGÜLÜ Halil oðlu 1982 Ýstanbul Doðumlu

(Ç.HAK:97)

YÝTÝK Çorum Mimar Sinan Ýlköðretim Okulundan almýþ olduðum tasdiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Adem GÜNDOÐDU Satýlmýþ oðlu 1981 Ortaköy Doðumlu

(Ç.HAK:98)

YÝTÝK Emiroðlu Gýda Ticaret’e ait 10471200EX006334 numaralý gümrük beyannamesi kayýptýr. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:100)

23 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

19 M 0013 plaka sayýlý, 1997 model Ford marka, beyaz renli minibüs cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 11.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

24 OCAK T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

06 YS 077 plakalý 2008 model Ford marka kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 26.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Belediye

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 1992 ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

18 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili

merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 3, sayfa 265, parsel 262’de 8.700.00 m2 alanýnda tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.220,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10

Çorum merkez Bayat köyü, 94 parselde kayýtlý 26.000 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 474.812,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere 20-30 yaþlarý arasýnda diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yýlmaz Oto Emlak Ofisi Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad. 100. Yýl Çarþýsý Büro Kýsmý 1. Kat 224 24 61-0 532 667 72 48

(Ç.HAK:3865)

Çorum Akkent TOKÝ’de 3+1 kombili daire kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 521 50 16

Mür. Tel: 0 533 580 95 49

ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu tercihen elektrik-elektronik bölümü mezunu ve yetiþtirilmek üzere bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Özbek Telefon Karen Yetkili Servisi ve Alarm Güvenlik Sistemleri Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) 0 535 502 13 27-224 04 04

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Ýstasyonu ve Lokanta bulunan iþyeri devren satýlýktýr. Not: Ýstasyon oturumu 3.500 m2 olup 16.500 m2’si çamlýktýr. Toplam: 20.000 m2. Mür. Tel: 0 555 977 87 67

ELEMAN ÝLANI AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE;

MARKET BÖLÜMÜMÜZ ÝÇÝN

DÝKSÝYONU DÜZGÜN, HALKLA ÝLÝÞKÝLERDE TECRÜBELÝ, BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN, EN AZ LÝSE MEZUNU, 30 YAÞINI AÞMAMIÞ, SÝGARA KULLANMAYAN BAY-BAYAN SATIÞ ELEMANLARI ALINACAKTIR. ERKEK ADAYLARDA ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMA ÞARTI ARANMAKTADIR.

POMPA GÖREVLÝSÝ ARANMAKTADIR.

ELEMANLAR ARANIYOR Yeni açýlacak olan servisimize

AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE DÝKSÝYONU DÜZGÜN, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ, SÝGARA KULLANMAYAN, EN AZ LÝSE MEZUNU, 30 YAÞINI AÞMAMIÞ BAY-BAYAN POMPA GÖREVLÝLERÝ ARANMAKTADIR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Ilýca Caddesinde 400 m2 dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 451 89 56

Kiralýk Satýlýk 1000 Daire Tonluk Depo

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ Alaca-Çorum Yolu 6. Km’de bulunan bünyesinde Akaryakýt&LPG

19 ÞUBAT Çourm 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Kiralýk Ýþyeri

(Ç.HAK:102)

YÝTÝK Erciyes Üniversitesi Nevþehir Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

SEKRETER ARANIYOR

(Ç.HAK:88)

(Ç.HAK:99)

(Ç.HAK:101)

YÝTÝK

Ýsmail ÖZ Mustafa oðlu 1992 Çorum Doðumlu

22 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Yeni Buðday Pazarý’nda

(Ç.HAK:96)

Çorum Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 2. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

19 TS 055 plakalý Toyota Avensis 1.6 Elegant marka, 2010 model, siyah renkli hasarsýz aracýn satýþý iþi Muhammen bedel: 43.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

kaporta, boya, mekanik, elektrik ustalarý alýnacaktýr.

KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU ÇEVRE YOLU ÜZERÝ ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI TEL 224 01 44 Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

(Ç.HAK:91)

2013 yýlý 6 kalem mefruþat ve giyim malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

21 OCAK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

31 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

ELEMAN ARANIYOR Emlak ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu ya da 2 yýllýk yüksek okul mezunu geliþime açýk tercihen tecrübesiz bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Kara Ýnþaat Kale Mah. Emek Cad. No: 10 Tel: 0 541 599 04 75

Prestij Özel Servis Mür. Tel: 0 532 559 89 28

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir (Ç.HAK:3777)

10 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

35 VA 136 plakalý 2008 model Volkwagen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 33.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 4, sayfa 353, parsel 350’de 10.100,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.050,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:15-14:25 *** 3. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1204, parsel 1192’de 21.400,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 21.400,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 *** 4. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1247, parsel 1235’de 7.300,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.300,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:45-14:55 ***

(Ç.HAK:3429)

Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

17 OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

***

2. Taþýnmaz: Çorum ili

(Ç.HAK:79)

06 VRS 97 plakalý 2008 model, siyah renkli Peugeot marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000 Yer: Cumhuriyet Mah. Ýsmet Ýnönü Cad. No:5 Ortaköy / Çorum Saat: 14:00-14:10 ***

Baþkanlýðý

Havuz bakým onarým çalýþtýrýlmasý ve temizliði hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:82)

9 OCAK T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:73)

Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:66)

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D


SALI 8 OCAK 2013

Belediye, Hacettepe’yi golcüleri ile devirdi: 2-1 Çorum Belediyespor Side kampýndaki dördüncü hazýrlýk maçýnda dün Hacettepe’yi golcüleri Kaan ve Serdar’ýn attýðý gollerle 2-1 yenmeyi baþardý. Rakibi önünde ikinci yarýya kadroyü büyük oranda deðiþtirerek mücadele eden Belediyespor hücumda yine baþarýlý olurken savunmadaki hatalar nedeniyle Teknik Heyet’ten uyarý aldýlar.

ÇORUM BELEDÝYESPOR (1. Devre): Emrah, Onur, Hüseyin Onur, Yiðitcan, Volkan, Ethem, Eray, Oðuzhan Saraçoðlu, Murathan, Buðraçhan, Ýbrahim Selen, Kaan. ÇORUM BELEDÝYESPOR: (2. Devre): Emrah, Macit, Ýsmail, Eray, Ethem (Ender), Furkan, Mehmet Keleþ, Oðuzhan Yalçýn, Halil Ýbrahim, Muratcan, Serdar. HACETTEPESPOR (1. Devre) : Osman, Batuhan, Efþan, Mehmet, Uður, Burak, Erkut, Hakan, Soner, Berat, Selim. HACETTEPESPOR (2. Devre) : Osman, Ahmet, Doðancan, Ýbrahim, H. Ýbrahim, Çaðrý, Gökhan, Muhammet, Ayberk, Zafer, Selim. GOLLER: 42. dak. Kaan, 84. dak. Serdar (Çorum Belediyespor), 90. dak. Zafer (Hacettepe).

Ý

kinci yarý hazýrlýklarýný Side’de sürdüren Çorum Belediyespor dördüncü hazýrlýk maçýnda Hacettepe’yi golcü futbolcularý Kaan ve Serdar’ýn attýðý gollerle 2-1 yenerken hücumda baþarýlý bir görüntü verirken savunmada yine sýkýntýlý göründü. Ligin ilk yarýsýndaki temposunu yükseltmiþ bir görüntü veren Çorum Belediyespor rakibi gibi iki farklý onbire yakýn bir kadro ile mücadele etti. Bu maçta Adana Demirspor’dan genç Hüseyin Onur’da denenmek üzere 45 dakika forma giydi. Ýlk dakikalarý karþý-

lýklý ataklarla geçen maçýn 42. dakikasýnda Çorum Belediyespor Kaan’la bulduðu golle 1-0 öne geçti ve ilk yarý bu skorla temsilcimizin üstünlüðü ile sona erdi. Ýkinci yarýda Hacettepe topa daha çok sahip olmasýna raðmen hücumda etkili olamadý. Maçýn son bölümünde Serdar’la farký ikiye çýkaran Çorum Belediyespor son dakikada Hacettepe’nin Zafer’le bulduðu gole engel olamayýnca karþýlaþma 2-1 Çorum Belediyespor’un üstünlüðü ile sona erdi. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað ta-

Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, eski futbolcusu Selçuk Ýnan’a Çorum Belediyespor formasý hediye etti. Ýkinci yarý hazýrlýklarý için Side’de kampta bulunan Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað beraberinde yönetici Kerep Karamantekin ile birlikte Galatarasaray kampýný ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Çanakkale Dardanelspor’da birlikte çalýþtýðý ve gençlik döneminde büyük katký verdiði Selçuk Ýnan ile sohbet etti.

Ziyaret sýrasýnda Selçuk Ýnan ile birlikte Galasataray’ýn ve Türk milli takýmýnýn önemli isimleri Umut Bulut, Burak Yýlmaz ve Gökhan Zan ile sohbet eden Hayrettin Gümüþdað özellikle eski futbolcusu Selçuk Ýnan ile hasret giderdi. Hayrettin Gümüþdað ziyaret sonunda Selçuk Ýnan’a Çorum Belediyespor formasý hediye etti ve ligin ikinci yarýsýndaki maçlarda baþarýlar diledi. Selçuk Ýnan ve diðer yýldýzlarda Hayrettin Gümüþdað’ýn ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler ve ligin ikinci yarýsý için baþarý dileklerinde bulundular.

Tuncay için görüþmeler sürüyor

Çorumspor’un genç yýldýzý Tuncay Kýlýç için Antalya’da görüþmeler sürüyor. Kulüp menejeri Bekir Takkaç, Beþiktaþ, Göztepe ve Adanaspor ile görüþme halinde olduklarýný bu kulüplerden hangisi ile anlaþýrlarsa ona vereceklerini söyledi.

kým olarak her hafta daha iyiyi gittiklerini belirterek lige kadar belirledikleri eksiklerip lige eksiksiz girmeyi amaçladýklarýný söyledi.

Milli adaylarý þansý iyi deðerlendirdiler Ç orum’dan ümit milli takýma alt yapý oluþturmak amacýyla düzenlenen karma maçlarýnda forma giyen isimler þanslarýný iyi deðerlendirdiler. 4-6 Ocak tarihleri arasýnda Antalya’da yapýlan bölge karmalarýnda Samsun karmasýnda Çorum Belediyespor’dan Oðuzhan Saraçoðlu ve Yiðitcan Gölboyu, Çorumspor’dan Ali Koçak, Yasin Tüzün ve Muhammet Zahit Öztaþ ilk gün Avrupa ikinci gün Ýzmir son günde Antalya karmasý ile üç maç yaptý. Ýlk maçýnda Avrupa karmasýný 1-0 yenen Samsun karmasý ikinci gün Ýzmir karmasýna 1-0 son günde Antalya karmasýna 3-0 maðlup oldu. Samsun kar-

Gümüþdað’dan eski öðrencisi Selçuk Ýnan’a Çorum Belediyespor formasý

masýnda millli formayý giyen Çorum’dan beþ futbolcuda oynadýklarý sürede gösterdikleri performansla beðeni topladýlar. Samsun Bölge Teknik Direktörü Osman Üstünel, karma maçlarýný tüm milli takým Teknik Heyeti ve sorumlularýnýn yaný sýra Türkiye’deki tüm menejerler ve kulüp temsilcilerinin bu maçlarý yakýndan takip ettiðini belirtti. Milli takým heyetinin yapacaðý deðerlendirme sonunda ümit milli takým aday kadrosu belirleneceðini söyleyen Üstünel bu isimlerinde daha sonra açýklanacaðýný sözlerine ekledi.

Adana Demir’den Hüseyin denemede

Ç

orum Belediyespor Adana Demirspor’dan Hüseyin’i denemeye aldý. Genç futbolcu dün oynanan Hacettepe maçýnýn ilk yarýsýnda forma þansý buldu. 1993 Seyhan doðumlu Hüseyin Onur Gedikkaya Adana Demirspor’da amatör olarak baþladýðý futbol hayatýnda 2010 yýlýnda ilk profesyonel imzayý ayný kulüpte attý. Bir yýl Çankýrýspor’da kiralýk olarak forma giyen Hüseyin Onur Gedikkaya bu sezon Adana Demirspor’un A 2 takýmýnda 20 maçta forma giydi. Bu maçlarda iki gol atan Hüseyin iki sarý birde kýrmýzý kart gördü.

Hüseyin Onur Gedikkaya

orumspor’un genç yýldýzý Tuncay Kýlýç için Antalya’da görüþmeler devam ediyor. 1997 doðumlu Tuncay Kýlýç için Trabzonspor, Göztepe ve Adanaspor ile yapýlan görüþmeler devam ederken en yüksek fiyatý veren kulüple anlaþma imzalanmasý bekleniyor. Kulüp Menejeri Bekir Takkaç ile birlikte Antalya’da bulunan Tuncay burada yapýlan görüþmelerin sonucunu bekliyor. Konu hakkýnda görüþtüðümüz Bekir Takkaç, Tuncay’ýn herhangi bir takýmýn kampýnda bulunmadýðýný þu anda görüþme aþamasýnda olduklarýný söyledi. Takkaç, Beþiktaþ, Göztepe ve Adanaspor kulüpleri ile görüþtüklerini ancak kesin bir sonuç alamadýklarý görüþmelerin devam ettiðini söyledi. Bu kulüpler dýþýnda da baþka kulüpler olabileceðini belirten Takkaç, kulübün istediði rakamlarýn verilmesi halinde Tuncay’ýn transferine izin vereceklerini aksi takdirde ikinci yarýda da kadrolarýnda tutacaklarýna sözlerine ekledi. Edindiðimiz bilgilere göre üç kulübünde önerdiði rakamlarýn çok düþük olduðu bu nedenle Çorumspor’un bu aþamada Tuncay’ýn transferene izin vermesinin zor olduðu yönünde. Kulüplerin tekliflerini yukarý çýkarmalarý halinde transferin gerçekleþebileceði öðrenildi.

Tuncay Kýlýç transfer görüþmeleri için Antalya’da

Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, Hüseyin Onur Gedikkaya hakkýnda 45 dakikada tam fikir sahibi olamadýklarýný bugün oynayacaklarý Batmat Petrolspor maçýnda da forma vereceklerini buna görede karar vereceklerini söyledi.

Çorumspor BAL’la hazýrlýk maçý yapacak

E

konomik sýkýntý içindeki Çorumspor kampa gidemediði için hazýrlýk maçý yapacak takým bulamayýnca BAL temsilcileri ile bu açýðý kapatmayý amaçlýyor. Ýkinci yarý hazýrlýklarýný Çorum’da sürdüren Çorumspor’da devre arasýndaki çalýþmalarý deðerlendirmek için hazýrlýk maçý yapma isteðindeki Teknik Heyet profesyonel takým bulamayýnca Bölgesel Amatör Lig temsilcileri ile temasa geçti. Teknik Direktör Tü-

mer Uzun yaptýklarý görüþmeler sonunda 10 Ocak perþembe günü Amasya amatör kümesinde mücadele eden Merzifonspor ile 13 Ocak pazar günü ise BAL takýmlarýndan Tosya Belediyespor ile hazýrlýk maçý yapmak üzere anlaþtýklarýný söyledi. Maçlarýn Çorum’damý yoksa deplasmandamý oynanacaðýna hava þartlarýna göre karar vereceklerini belirten Uzun amaçlarýnýn iki maçýda Çorum’da oynamak olduðunu sözlerine ekledi.

Ç

nik Direktör Hayrettin Gümüþdað yarýn sabah yapacaklarý çalýþmanýn ardýndan öðlen yemeðini yiyip otelden ayrýlacaklarýný ve iki günlük iznin ardýndan 12 Ocak cumartesi günü öðleden Çorum’da toplanarak ilk maçýn hazýrlýklarýna orda devam edeceklerini söyledi.

Belediyespor bugün Batman Petrol önünde

Ümit milli Samsun karmasýnda forma giyen Çorumlu beþ futbolcumuz bir arada

Ç

orum Belediyespor devre arasý kampýndaki beþinci ve son hazýrlýk maçýnda bugün Batman Petrolspor ile karþýlaþacak. Bugün kamp yaptýðý Emirhan Otel sahasýnda saat 14.30’da baþlayacak olan maçla Çorum Belediyespor hazýrlýk maçlarýný tamamlayacak. Tek-

L

Çorumspor güçleniyor..

igin ikinci yarýsý hazýrlýklarýný Çorumda’da sürdüren Çorumspor dünü tek antrenmanla geçirdi. Kýrmýzý Siyahlý takým Nazmi Avluca sahasýnda saat 13.30’de yaptýðý antrenmana ümit milli takým bölge karmasýndan geç döndüðü için izin alan kaleci Muhammed Zahit Öztaþ katýlmazken hafif sakatlýðý bulunan Samet Sur ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Kýrmýzý Siyahlýlar çalýþmaya ýsýnma hareketleri ile baþladýlar ardýndan da dar alanda pas yaptýlar. Teknik Heyet daha sonra takýmý üçerli gruplara ayýrarak topla teknik geliþtirme çalýþmasý yaptýrdý. Bu çalýþma sýrasýnda hata yapan futbolculara þýnav çekme cezasý veren Teknik Heyet futbolculara yapmalarý gereken hareketleri uygulamalý olarak gösterdi. Oldukça yüksek tempoda yapýlan çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada oyun aðýrlýklý bir program uygulayan Teknik Heyet antrenmaný tamamladý. Çorumspor ikinci yarý hazýrlýklarýný bugün yapacaðý tek antrenmanla sürdürecek.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you