Page 1

10 okula trafik eðitim parký Trafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Ýlkokulu’nda düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2011 yýlýnda Akkent Þehit Þükrü Özyol ile Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu’na, bu yýl da Atatürk Ortaokulu’na trafik eðitim parký açtýklarýný söyledi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Atatürk Ýlkokulu Trafik Eðitim Parký açýlýþýnda 10 ayrý okula daha trafik parký yapýlacaðýný açýkladý.

* HABERÝ 3’DE

Belediye Meclisi bugün Belediye Meclisi, bugün saat 10.00'da Belediye Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15’DE

Mültecilere özel Hýdýrellez

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü ve Vali Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy, mültecilerle birlikte sofraya oturdu.

Çorum Belediyesi mültecilere yönelik Hýdýrellez Þenliði düzenledi. Rüstem Eren Parký’nda dün saat 13.00’de gerçekleþtirilen þenliðe, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü, Vali Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Gülabibey Mahallesi ile çok sayýda mülteci aile katýldý.

* HABERÝ 4’DE

Ýþte vergi rekortmenleri 7 MAYIS 2013 SALI

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Defterdar Ýhsan Özbay, 2012 Gelir Vergisi rekortmenlerini açýkladý. Rekortmenler listesinin ilk sýrasýnda isminin açýklanmasýný istemeyen noter, 285 bin 648 TL ile yer alýrken, Defterdar Özbay, kamu harcamalarýnýn en büyük finansmanýný vergi gelirlerinin oluþturduðunu ifade ederek, listeye giren mükellefleri kutladý. * HABERÝ 6’DA

Kent Ekonomik Forumu 11 Mayýs’ta

‘Çorum’un ekonomik fotoðrafýný çekeceðiz’ AK Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen ‘1. Çorum Kent Ekonomi Forumu’ 11 Mayýs 2013 Cumartesi günü Anitta Otel’de gerçekleþecek. Programla ilgili açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, “Çorum’un ekonomik fotoðrafýný çekerek yol haritasýný belirleyeceðiz” dedi.

TSO seçimlerinde Meclis Üyesi asil listesi, yedek listesi, meslek komiteleri asil ve yedek listeleri oy miktarlarý ile birlikte askýya çýktý. 2 gün askýda kalacak olan listelere itiraz olursa, Merkez Ýlçe Seçim Kurulu itirazlarý deðerlendirecek.

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, Çorum’un yumurta sektöründe olduðu gibi piliç üretiminde de marka olacaðýný söyledi.

Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a, Mustafa Toprak Çorum eski Valisi Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da Ýzmir'e atanacaðý öðrenildi.

* HABERÝ 6’DA

* HABERÝ 14’DE

AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan ve beraberindeki heyet, Rektör Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.

AK Partili gençlerin hedefi Türkiye birinciliði AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen ‘Münazara Yarýþmasý’nda bölge birincisi olan Çorum ekibi dün düzenlenen törenle ödüllendirildi.

* HABERÝ 5’DE

Mustafa Toprak Ýzmir Valisi oluyor

TKDK’dan yatýrým projelerine büyük destek

‘Piliç üretiminde marka olacaðýz’

* HABERÝ 7’DE

Meclis üyelerinin oy daðýlýmlarý askýya çýktý

Kurþun, Çorum’un yumurta sektöründe olduðu gibi piliç üretiminde de marka olmasýný hedeflediklerini söyle-

‘Münazara Yarýþmasý’nda bölge birincisi olan Çorum ekibi dün düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Çorum yine tarýmsal destek kapsamýnda Çevre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý Programýný tercih eden üreticilerin desteklenmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý Resmi Gazetede yayýnlandý.

* HABERÝ 9’DA

Salim Uslu

* HABERÝ 7’DE

Demer Dersanesi Özel Anadolu Lisesi kuruyor Ýl Genel Meclisi'nin gündem konusu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý oldu.

Demer Dershanesi Ýlköðretim Müdürü Serkan Kýrýþ dün düzenlediði basýn toplantýsý ile yeni yatýrým hakkýnda bilgi verdi. Kýrýþ, Albayrak Caddesi No 29'daki mevcut Empati Dershanesi'nin binasýnýn satýn alýndýðýný, burayý Özel Anadolu Lisesi olarak hizmete açacaklarýný bildirdi.

* HABERÝ 8’DE

Ýl Genel Meclisi Mayýs toplantýsýna baþladý

‘OKA tarafsýz ve adaletli olmalý’ Serkan Kýrýþ

Mayýs ayýnýn ilk toplantýsýna gerçekleþtiren Ýl Genel Meclisi'nin gündem konusu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý oldu. * HABERÝ 5’DE


2

SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Kültür Sitesi'nin bir okura düþündürdükleri K

ültür Sitesi yýkýldý, projesi hazýrlandý, yerine sanat galerisi ile park yapýlacak vs... Bir okurumuz rutinin dýþýna çýkarak Kültür Sitesi'nin yýkýmýný, hem orada yaþanan anýlar hem de teknik bir gözle incelemiþ. Mimar, mühendis, plancý ve bilumum teknik adamlar, yerel yöneticiler ile biz gazetecilere de hafiften dokundurmuþ. Ýþte o yorum: "Ýstiyorum ki, kýyýda köþede kalmýþ haberlerle olayý geçiþtirmeyin, süreci gösteren fotoðraflarla bir binanýn doðumu, ölümü, yýkýmý hakkýnda orta sayfa haberi yapýn. Orada olan olaylar, mutluluklar, o bina bu kadarýný hak ediyordu bence... Yýllardýr Çorum’dayým. Kültür Sitesi çok çirkin yýkýlsýn, laflarýný duyardým. Proje müellifi mimar Merih Karaaslan'la tanýþmýþlýðým da var. Sitenin varlýðýnýn bana rahatsýzlýk veren bir tarafý yoktu. O mimarýn stilini yansýtan bir yapýydý. Yýkýlsýn diye hiç düþünmedim. Çünkü Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, Merih Karaaslan'ýn projelendirdiði yapýyý tanýrsýnýz. Çünkü kendisi yüksek tavan, yüksek galeri giriþ formunu sevmiþ ve tüm çizimlerine yansýtmýþtýr. Onun stili budur. Merih Karaaslan deyince otomatik olarak bu görüntü oluþur. Mesele þu ki, hiçbir yapýsý bulunduðu dokuya uyum saðlayamamýþ, kabullenilmekte zorlanýldýðý için sahiplenilmemiþ. Kendisi de hayatta olmadýðýndan eserine sahip çýkmak veya müelliflik haklarýný arama sorunu olmamýþtýr. Kültür Sitesi yýkýlsýn diyenlerin bir kýsmýný samimiyetsiz bulmuþumdur. Çünkü adamýn eserini beðenmeyeceksin, sonra da ondan Mevlana Otoparký, Yunus Emre Ýþ Merkezi adý altýnda yeni iþler satýn alacaksýn. Yapýnýn kullanýþsýz olduðu kýsmý da göreceli bir kavram. Etkin bir kullanýmý olabilir, gerçek bir sanat kültür merkezi olabilirdi. Kültür Düðün Salonu diye ticari bir mantýða emanet edince kullanýþsýz oluyor tabi ki. Sadece söyleyebileceðim tek kullanýþsýzlýk engelliler, kýsýtlý kesimlerin hiç düþünülmemiþ olmasý. Onda da suç mimarýn deðil. Mevzuatýmýz engelliler ile ilgili tedbirler alýnmasý konusunda 2005'li yýllardan itibaren daha kuralcý ve yaptýrýmcý oldu. Bundan 20 yýl önce böyle bir zorunluluk yoktu. 2012 yýlýndaki, mevzuatta var olmasýna raðmen Meydan Camii'nde projelendirilmeyen tabyalar kýrýlarak yapýlan asansörler olduðu düþünüldüðünde, o günkü þartlarda mimar suçlanamaz. O binada toplamda katýldýðým etkinlik düðün -sünnet, toplantý 20'yi geçmez. Ýçlerinde sadece rahmetli Vali Recep Yazýcýoðlu'nun konuþmasýný dinlemek dýþýnda yer eden hiçbir aným olmamasýna raðmen Çorum'un geçmiþten bir sayfanýn tanýðý bi-

Kültür Sitesi artýk tarih oldu.

Yýkým iþlemleri profesyonel bir ekip tarafýndan gerçekleþtirildi.

nanýn yýkýmý konusunda bir tek yazý yazmayýp, çizmemesi beni üzmüþtür. Hiçbir teknik adamýn izlemeye deðer bulmamasý da öyle. Benim esasen branþým bina deðil, kentin parçasý olarak ben bile her mesai çýkýþýnda yýkým alanýnda tavaf yapar gibi dolaþýp, izleyip çekim yaparken, Çorum hakkýnda konuþan, tanýnmýþ, mangalda kül býrakmayan kimsecikleri o alanda göremedim. Gazete haberlerinde bile Çorum halký yýkýmý izledi þeklinde küçük mini mini haberler. Yýkýlmasýna dair bir talebim yoktu ama binaya tapan bir insan olmadýðýmdan, müslümaným diyen insanlarýn en kutsal binasý bile defalarca yýkýlmýþken, benim için hiçbir bina yýkýlamaz deðildir. Hiçbir bina - camiler dahil - kutsallaþtýrýlmamalýdýr. Buradan konuyu inanca Allah inancýna, þirke kadar götürmek içimden geliyor da konum bu deðil. * Çorum benim þahit olduðum tarihinde ender görülür birkaç olaya tanýklýk etmiþtir. Ama tanýklýðý yetersiz ve ilgisizdir. * Nelere tanýklýk etmiþtir? Bir idareci, bir baþkan 20 yýldýr, hadi bilemedin onlarca yýldýr dillere pelesenk edilmiþ kuru bir lafý hayata geçirmiþtir. Hem de bunu bir yýl gibi bir sürede gerçekleþtirmiþtir. Baþkanýn kararlýlýk ve gücü tespit ve takdir edilmeyecek gibi deðildir. Böyle bir baþkan arastadaki yolu bile açar. * Çorum'da ilk kez bu büyüklükte bir yapýnýn yýkýmý gerçekleþtirilmiþtir. Hem de þehrin en merkezi yerinde.

* Ankaralý bir firma

tarafýndan yürütülen çalýþmada doðru bir planlama ile kýsa sürede, çevreye maddi zarar vermeden büyük bir yapýnýn nasýl yýkýlacaðý görülmüþtür. * Yapý ne kadar devasa olursa olsun yýkýmýn muhtemel olduðu, yapmanýn aylar yýllar aldýðý, yapýlarýn bir hafta da yýkýlabileceði, istek olduktan sonra aþýlamayacak engel olmadýðý anlaþýlmýþtýr. * Depremlerin saniyelerde yýktýðý yapýlarýn insanlarýn tonlarca güç ve enerji harcayarak ancak yýkýlabileceði gözlenmiþtir. * Operatör olan insanlarýn kelle koltukta iþ yaptýklarý halde ne kadar rahat tavýrlarla iþlerini yaptýklarý, ne kadar ehil olduklarý algýlanmýþtýr. Binanýn içe yýkýlmasýný saðlamak için, binanýn ortasýndaki kolonlarýn yýkýlmasýnýn saðlandýðý, mühendislik anlamýnda daha güçlü binalar yapmak için yýkým metodunun filme çekilerek, takip edilmesi gerekirken mühendis tayfasýndan hiçbir ses çýkmadýðý görülmüþtür. Sonuçta Kültür Sitesi yýkýlsýn diye kuyuya atýlan taþ bir çýð gibi büyümüþtür. Kaç kiþinin desteklediði bilinmeyen bir sürecin baþlangýcý olmuþtur. Çorumlu'ya hiç sormadan idarenin Çorum adýna karar aldýðý ve uyguladýðý bir örnek olmuþtur. Takdire þayan kararlýlýðýn Çorum'un önünde engel olarak duran baþka binalar içinde uygulanmasýný can-ý gönülden dilerim. Bunlar yollarýn önünde duran küçük mimari niteliði olmayan her tür yapýlardýr...

Köse’den taþeron iþçi sorusu C

Tufan Köse

HP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin taþeron iþçilerle ilgili sorduðu soruya Ulaþtýrma, Dinizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým cevap verdi.

K ö s e , TBMM Genel Kurulu’nda “Öncelikle kamu iktisadi teþebbüslerinde on altý yýldýr, on yedi yýldýr her yýl dört ay olmak üzere çalýþan geçici iþçiler-

le ilgili bir düzenleme yapýlmasý düþünülmekte midir? Çünkü bu insanlar on altýon yedi yýldýr, on yýlý aþkýn süredir birçoðu çalýþmakta olduðu kamu iktisadi teþeb-

TEÞEKKÜR

büslerine kendilerini baðlamýþlardýr. Bunu sormak istiyorum. Ýkincisi de, son günlerde kamu kuruluþlarýnýn asli hizmetlerini gören, asil hizmetleriyle ile de

SSK emeklisi olarak özel hastanelerde tedavi olmamýzýn yolunu açan Baþbakanýmýz Sayýn

Recep Tayyip Erdoðan

ilgili olsa orada çalýþanlarýn da taþeronlaþmaya gidileceði yönünde düzenlemeler yapýlacaðýna iliþkin haberler basýnda yer almaktadýr. Bu konuda Hükûmetin düþüncesi nedir?” þeklinde soru sordu. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ise Köse’ye cevabýnda, “Sayýn Köse, geçici iþçiler ve taþeron iþçilerle ilgili konuyu dile getirdi. Tabii, geçici iþçiler ve taþeron iþçiler, gerçekten hem kamuda hem özelde bir sorun, çalýþma hayatýnýn önemli sorunlarýndan bir tanesi. Kamuda hizmet alýmýyla çalýþtýrýlanlarýn sayýsý 600 binin üzerinde, özellikle Saðlýk Bakanlýðý, Eðitim Bakanlýðý baþta olmak üzere bu konuya bir çözüm üretilmesi için Hükûmetimiz, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna görev v e r m i þ t i r, hâlen Bakanlýðýmýz çalýþmalarýný sürdürmektedir.” dedi.

baþta olmak üzere geçirdiðim rahatsýzlýk sonucu Bayýndýr Hastanesi’nde kroner bypass ameliyatý olarak saðlýðýma kavuþmama vesile olan Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Baþkaný Doç. Dr.

Yaman Zorlutuna

(Ç.HAK:1065)

ve ekibine hastanede kaldýðým sürede ilgilerini esirgemeyen kat hemþirelerine, telefon ederek ve hastaneye bizzat gelerek geçmiþ olsun dileklerini ileten tüm eþ, dost ve sevenlerime teþekkür ederim.

Mustafa Barkoç

Mahalle sakinleri isyan etti Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak 1. Cadde sakinleri asfalt bekliyor.

Erol Taþkan

M

imar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak 1. Cadde sakinleri tozdan þikayetçi. Köprü çalýþmasý yapýlan yolun asfalt olmasýný talep eden mahalle sakinleri çevre esnafý, yola serilen çakýl taþlarýndan dolayý meydana gelen tozdan büyük bir rahatsýzlýk duyduklarýný belirterek, yolun asfalt yapýlmasýný istedi. Rüzgar ve araçlarýn geçiþi nedeniyle ciddi bir toz bulutuna maruz kaldýklarýný aktaran çevre sakinleri, "Artýk dayanamýyoruz, yaz

geldi evimizin balkonuna dahi çýkamýyoruz, nefes alamaz hale geldik." dedi.

Mahalle sakinleri bu problemin çözümünü beklediklerini bildirirken, seslerini duyur-

mak için son çare olarak yolu trafiðe kapatma eylemi yapacaklarýný söyledi.

Araç geçiþlerinde cadde toza boðuluyor.


SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

3

10 okula trafik eðitim parký T

rafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Ýlkokulu’nda düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2011 yýlýnda Akkent Þehit Þükrü Özyol ile Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu’na, bu yýl da Atatürk Ortaokulu’na trafik eðitim parký açtýklarýný söyledi. Geçen yýl verdikleri söz

doðrultusunda 10 farklý okula daha trafik eðitim parký

açacaklarýný belirten Külcü, “Trafik Haftasý’nda

farkýndalýk oluþturmaya çalýþýlýyor. Terör

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Atatürk Ýlkokulu Trafik Eðitim Parký açýlýþýnda 10 ayrý okula daha trafik parký yapýlacaðýný açýkladý.

kadar trafikte can kaybýmýz var. Fakat sorun devam ediyor. Faturayý milletimiz ödüyor. Belediye olarak imkânlarýmýz ölçüsünde katký veriyoruz.” dedi. Öte yandan trafik eðitim parký açýlacak okullarýn isimleri þöyle: 19 Mayýs, Albayrak, Bekir Aksoy, Ertuðrul Gazi, Sakarya, Tanyeri, Danýþment Gazi, Yahya Kemal, Çorum Yumurta ve Ziya Gökalp.

Baþaranhýncal'ý kutladý V

ali Sabri Baþköy, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret etti. Çorum Toprak Sanayisi ile bu baðlamdaki kümelenme çalýþmalarý hakkýnda Baþkan Baþaranhýncal'dan bilgi alan Vali Baþköy, "Ýlimiz toprak sanayisi, ülkemizde kayda deðer bir yere sahip. Dolayýsýyla

toprak sanayisi ilimiz için oldukça önemli. Bu kapsamda güzel bir alt yapýya sahip olan ilimizde kümelenmeleri arttýrarak yurtdýþýna da açýlmalý ve azami ölçüde yaralanmalýyýz." dedi. Vali Baþköy ayrýca Baþkan Çetin Baþaranhýncal'ý Çorum TSO seçimlerinden dolayý kutlayarak yeni dönemdeki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

Vali Sabri Baþköy, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret etti.

‘Tarým ve hayvancýlýk önemli’ V

ali Sabri Baþköy, Zime sahip olduðunu belirraat Odasý Baþkaný ten Vali Baþköy, "Ziraat Mehmet Sayan ve yöneodalarý, tarýmýn ve haytim kurulu üyelerini ziyavancýlýðýn geliþmesinde, ret etti. çiftçilerimizin kalkýnmasýnda önemli bir rol oynuZiyaretten duyduðu yor. Bu kapsamda odalamemnuniyeti dile getiren rýmýz, devletimizin hem Baþkan Sayan, Ziraat tarým hem de hayvancýlýk Odasý’nýn yaptýðý çalýþalanýnda vermiþ olduðu malar, çiftçilerin sorunlateþvikler konusunda çiftrý, þehrin tarýmsal potançilerimizi bilinçlendirmesiyeli ile çiftçilere yöneli, dolayýsýyla bu tarýmsal lik olarak yürüttükleri fave hayvancýlýk desteklealiyetler hakkýnda Vali rinden azami faydalanVali Sabri Baþköy, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan Baþköy'e bilgi verdi. malarýný saðlayarak, ilive yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. mizin tarým ve hayvancýlýk Çorum’da turizm ve potansiyelini en verimli þekilde kullanmalýyýz." dedi. sanayi ile birlikte tarým ve hayvancýlýðýn da vazgeçilmez bir öne-

Protokol trafik eðitim parký açýlýþýný öðrencilerle birlikte yaptý.

Atatürk’e Trafik Eðitim Parký T

Mustafa Demirer

rafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda dün Atatürk Ýlkokulu’nda bir tören düzenlendi. Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný Jan.Alb. Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, okul müdürleri, emniyet mensuplarýnýn katýldýðý törende, saygý duruþunda bulunuldu, Ýstiklâl Marþý okundu, haftanýn önemini belirten konuþmalar yapýldý. Öðrencilerin þiir ve skeçlerinin sahnelendiði, trafik konulu slayt gösterisi ve ödül töreninin gerçekleþtirildiði programda, Çorum Belediyesi’nin yaptýrdýðý Trafik Eðitim Parký hizmete açýldý. Törende ayrýca okul öðrencilerinin hazýrladýðý teknoloji-tasarým sergisi ziyaret edildi. Atatürk Ýlkokulu Müdürü Mustafa Fuçular, öðrencilere trafik bilincini küçük yaþlarda kazandýrma-

Öðrenciler hazýrladýklarý skeçlerle trafiðe dikkat çektiler.

Okulun teknoloji tasarým sergisi gezildi.

ya çalýþtýklarýný belirterek, trafik güvenliðinde eðitimin önemine dikkat çekti. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise, Çorum’da 2012

yýlýnda 24 adet ölümlü kazada 30 ölü, bin 132 yaralý ile yaklaþýk 9 Milyon TL maddi hasar meydana geldiðini belirterek, trafik kazalarýnýn doðal afetler kadar etkili olduðunu

ifade etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün konuþmasýnýn ardýndan Trafik Eðitim Parký törenle hizmete açýldý.

Baþhekim'e nezaket ziyareti Y

azý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile Habercim19 Sahibi ve Genel Koordinatörü Þeyda Önen, Özel Elit Park Hastanesi Baþhekimliði görevine atanan Opr. Dr. Ömer Akkaþ'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Elit Park Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm. Dr. Mehmet Duyar ile Tokat Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Arslan Erkan da hazýr bulundu. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile Habercim19 Sahibi ve Genel Koordinatörü Þeyda Önen, Baþhekim Op. Dr. Ömer Akkaþ'ý tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyareten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþhekim Opr. Dr. Ömer

Akkaþ da, "Birlik ve beraberlik içerisinde insanlara elimizden geldiði kadar iyi hizmet sunacaðýz" dedi.

Trafik Haftasý kapsamýnda jandarma, emniyet ve öðrencilere ödülleri verildi.

Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile Habercim19 Sahibi ve Genel Koordinatörü Þeyda Önen, Baþhekim Op. Dr. Ömer Akkaþ'ý tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi.

Esnaf yarýn kan verecek Ç

orum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB), Türk Kýzýlayý'nýn baþlattýðý kan baðýþý kampanyasýna destek verecek.

ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, tüm Çorum esnafýný yarýn 10.00-15.00 saatleri arasýnda birlik binasý giriþinde kurulacak kan baðýþý standýna davet etti.

Bu kampanya 4-12 Mayýs tarihleri arasý geçerlidir.

Çorum Yeniyol Mahallesi Sel Sokak No: 26 Telefon: (0364) 225 15 05


4

SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Mültecilere Hýdýrellez Þenliði Ç

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü ve Vali Sabri Baþköy’ün eþi fatma Baþköy, mültecilerle birlikte sofraya oturdu.

Mustafa Demirer

orum Belediyesi mültecilere yönelik Hýdýrellez Þenliði düzenledi. Rüstem Eren Parký’nda dün saat 13.00’de gerçekleþtirilen þenliðe, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü, Vali Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Gülabibey Mahallesi ile çok Hasan Çakmak sayýda mülteci aile katýldý. Huzur Camii’nde öðle namazýný eda eden Baþkan Külcü, programa yürüyerek 20 dakika rötarlý geldi. Parkýn giriþinde davul-zurna eþliðinde karþýlanan Külcü, protokol üyeleri ile birlikte mültecileri selamladý.

‘Çorum’da güleryüz ve yardým gördük’

Huzur Camii Ýmam Hatibi Hasan Çakmak’ýn Kur’an-ý Kerim tilâvetinin ardýndan Çorum’da yaþayan mülteciler adýna Rana Kevser, Türkçe bir konuþma yaptý. Ülkelerinde yaþadýklarý zulüm sonucu topraklarýný, sevdiklerini terkederek Türkiye’ye sýðýndýklarýný belirten Kevser, “Yaþadýklarýmýz çok zor bir durum. Çorum’da güleryüzle karþýlandýk, yardým gördük.Belediye Baþkanýmýz her talebimize cevap vermek için çaba gösterdi. Yardým eden herkese teþekkür ediyoruz.” dedi.

‘Evimiz, gönlümüz size açýk’

Mülteci Rana Kevser, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün konuþmasýný Arapça’ya çevirdi.

Þenlikte konuklara pilav üstü tavuk döner, tulumba tatlýsý ile hedik ikram edildi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, baharýn baþlangýcý olarak kabul edilen Hýdýrellez Þenliði’nin bereket ve rahmete vesile olmasý temennisinde bulundu. Külcü, “Esasýnda sadece siz deðil, hepimiz gurbetteyiz. Gurbet bedenimizin bir yerden ayrýlýp gitmesi, bazen arzularýmýza kavuþamamaktýr. Fani dünyada topraklarýnýzdan, sevdiklerinizden ayrýsýnýz. Dünyada 7 milyar insan gönül dünyasýnda mültecilik yaþýyor. Hicret sünnetullahýn gereðidir. Herkesin topraklarýna, sevdiklerine kavuþmasý dileðimizdir. Evimiz, gönlümüz size açýktýr. Yaratýlaný yaratandan ötürü, Allah için severiz. Dinimize göre birbirimizi sevmedikçe kâmil iman etmiþ olmayýz. Kamil iman etmeyenler cennete gidemeyecek. Kur’anda bütün mü’minler kardeþtir hükmü var. Bizim iþimiz mü’minlerin arasýný ýslah etmektir.” dedi. Baþkan Külcü’nün konuþmasý mülteci Raha Kevser tarafýndan Arapça’ya çevrilerek mültecilere aktarýldý. Þenlikte konuklara pilav üstü tavuk döner, tulumba tatlýsý ile hedik ikram edildi.

Osmancýk’ta Hýdýrellez þenliði O

smancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel Hýdýrellez Þenlikleri geçtiðimiz hafta ilçede gerçekleþtirildi. Arafat Tepesi'nde çeþitli etkinliklerle kutlanan þenlikte Osmancýk'ýn yöresel yemekleri yapýlan yarýþmalarla tanýtýldý. Osmancýk Belediyesi'nin her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirdiði Hýdýrellez Þenlikleri Arafat Tepesi'nde yapýldý. Þenliðe KayBekir Yazýcý makam Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, belediye meclisi ve il genel meclis üyeleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Þenlikler Halk Oyunlarý ekibinin gösterileri ile baþladý. Açýlýþta bir konuþma yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Hýdýrellez Þenlikleri'nin yaþatýldýðýný ve yaþatýlmaya devam edileceðini belirterek, "Biz zaten anlayýþ olarak sadece seçimleri deðil geleceði, halký düþünen bir anlayýþla siyaset yapýyoruz. Yapýlan siyasetin karþýlýðýný da sað olsun halkýmýz her seçimlerde devam ettirdiðini onayladýðýný gösteriyor. O yüzden siz deðerli halkýmýza çok müteþekkir olduðumuzu ifade ediyoruz. Hýdýrellez hepinizin bildiði gibi ki rivayet odur ki, Hýzýr ve Ýlyas Aleyhisselamýn buluþtuðu bir araya geldiði gün olarak bilinir. Baharýn temsilcisi ve habercisi olduðu için hem bahar bayramý olarak hem insanlarýn bir araya gelmesi için organize edilmiþ bu da gelenekselleþmiþ. Bizden önceki arkadaþlarýmýz da belediye de katýlsýn vatandaþýmýzýn bugüne sahip çýkýlsýn denmiþ ve Hýdýrellez etkinliklerine belediyemizde katýlmýþ güzel ve isabetli bir kararla bu gelenekselleþen etkinlikleri devam ettiriyor ve devam ettireceðiz" dedi.

Osmancýk’ta Hýdýrellez Þenlikleri düzenlendi.

Gülesin Aðbal Demirer- Kübra Çýtak

B

aharýn geliþini simgeleyen Hýdýrellez dün Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü'nün Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile düzenlenen programla kutlandý. Ýsmet Eker Konaðýnda düzenlenen programa Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Kültür Ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Ali Ilýca, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öðretmen ve öðrencileri katýldý. Programda açýþ konuþmasýný yapan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Okul Müdürü Ömer Kýrdak programa katýlan herkese hoþ geldiniz diyerek, iyi eðlenceler diledi. Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Ali Ilýca ise konuþmasýnda Hýdýrellez'in önemi ve anlamýný anlatarak, "Hýdýrellez, Türk tarihinde tabiata karþý duyulan ilgiyi, insana karþý beslenen sevgiyi ve toplumsal dayanýþmaya verilen önemi ifade eden en belirgin uygulamalardýr." dedi. Konuþmasýnýn devamýnda Ilýca, Hýdýrellez'in, yardýmlaþma, kaynaþma, dostluklarý pekiþtirme, tabiatla bütünleþme günü olduðunu vurgu-

Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile düzenlediði etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Programda Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten bir konuþma yaptý. lamlý ve önemlidir." Programýn sonunlayarak þöyle devam etti: "Baþkalarýna teda Vali Yardýmcýsý HüGüzel Sanatlar bessümü bile sadaka seyin Ýçten, Ýl Özel ve Spor Lisesi öðrencisayan Ýslam inancý Ýdaresi Genel Sekreteri lerinin yapmýþ olduðu kapsamýnda insanlarla Ömer Arslan, Ýl Kültür müzik dinletisinden tanýþmayý, paylaþmayý, Ve Turizm Müdürü Ali sonra programa katýkucaklaþmayý, sosyal Özüdoðru, Ýl Özel Ýdalanlara hedik ikram dayanýþmayý, birlikte resi Tarafýndan Restore edildi. Öðrencilerin eðlenmeyi temel alan Edilen Ýsmet Eker Koyapmýþ olduðu yöresel böylesi bir günün canlý naðýný gezerek konak yarýþmalar sonucunda bir þekilde kutlanarak hakkýnda bilgi aldýlar. gelecek nesillere aktagalip gelen öðrencilere rýlmasý son derece anödülleri verildi.

Ç

Þenliklere yoðun katýlým oldu.

O

Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, onarým için sýcak asfaltlý kaplama yaptýklarýný ifade etti.

maðduriyetlerini en aza indirmek için sýcak asfaltlý onarým çalýþmasý baþlattýklarýný açýkladý.

Þenlik gibi Hýdýrellez…

Belediye 1,5 ton hedik daðýttý

Asfalt onarýmý baþladý smancýk Belediyesi alt yapý yatýrýmlarý kapsamýnda kazýlan yollarda sýcak asfaltlý onarým çalýþmalarý baþlattý. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, onarým için sýcak asfaltlý kaplama yaptýklarýný ifade etti. Ýlçe merkezinde kanalizasyon çalýþmalarýnýn tamamlandýðý yollarda onarým çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiklerini belirten Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, toz ve çamur

Ýsmet Eker Konaðýnda Hýdýrellez Þenliði kutlandý.

Yazýcý, onarým kapsamýna alýnan yollarda sýcak asfaltlý onarým yaptýklarýný ifade ederk, "Alt ya-

pý çalýþmalarýmýzýn tamamlanmasýnýn ardýndan ilçemizi sýcak asfaltla kaplayacaðýz. An-

cak çalýþmalarýn tamamlanacaðý süreye kadar geçen sürede vatandaþlarýmýzýn toz ve çamur þikayetlerini önlemek için bu tür onarýma baþladýk. Maðduriyetleri en aza indirmek istiyoruz. Alt yapý çalýþmasýna baþlamadan önce "Güzellikler Sabýr Ýster, Sabrýnýz Ýçin Teþekkür Ederiz" sloganý ile yola çýktýk. Vatandaþlarýmýz da sabretti. Biz vatandaþlarýmýzýn sabrýný suistimal etmek istemiyoruz. Sýkýntýlarý en aza indirmek için elimizden geleni yapýyoruz." dedi.

orum Belediyesi Hýdýrellez nedeniyle þehrin deðiþik parklarýnda vatandaþlara hedik daðýttý. Hýdýrellez nedeniyle yapýlan organizasyonla Hýdýrlýk Parký, Yunus Emre Parký, Rüstem Eren Parký, Ýnci Parký, Kültür Park, Mahsuni Þerif Parký, Ýskilipli Atýf Hoca Parký ve Belediye önünde hedik daðýtýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, Rüstem Eren Parkýndaki hedik daðýtýmýna katýlarak vatandaþlara hedik daðýttý.

Çorum Belediyesi Hýdýrellez nedeniyle þehrin deðiþik parklarýnda vatandaþlara hedik daðýttý.

Belediye önünde uzun kuyruklar oluþtu.


SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Meclis üyelerinin oy daðýlýmlarý askýya çýktý T

Erol Taþkan

SO seçimlerinde Meclis Üyesi asil listesi, yedek listesi, meslek komiteleri asil ve yedek listeleri oy miktarlarý ile birlikte askýya çýktý. 2 gün askýda kalacak olan listelere itiraz olursa, Merkez Ýlçe Seçim Kurulu itirazlarý deðerlendirecek. Yasal sürecin uygulandýðý seçim sonuçlarýna göre, 2 bin 73 geçerli oy kullanýlýrken, 21 meslek gurubunu temsilen seçilen 55 meclis üyesinin aldýðý oylarý gösterir liste þu þekilde tespit edildi; 1-Geçerli oy sayýsý 132 - Mustafa Gülþen (66), Melih Zahir (71), Hakan Okudan (75) 2-Geçerli oy sayýsý 79 - Muharrem Sarýarslan (80), Akif Coþkun (79), Yýlmaz Bülbül (78) 3- Geçerli oy sayýsý 88 - Latif Gülbay (52), Mehmet Þahin (51) 4- Geçerli oy sayýsý 76 - Erdal Çoban (42), Ahmet Gültekin As (43), Ali Özejder (43) 5- Geçerli oy sayýsý 50 - Erdem Çenesiz (22), Ogün Meroðlu (22) 6- Geçerli oy sayýsý 94 -Selim Kefçeli (49), Tahir Üstünel (49) 7- Geçerli oy sayýsý 15 -Ferhat Þamlý (15), Bayhan Özsaraç (15) 8- Geçerli oy sayýsý 89 -Ayhan Þamlý (48), Fatma Er (45) 9- Geçerli oy sayýsý 62 -Abdurrahman Ýstanbulluoðlu (33), Aykut Kolaðasý (35)

10- Geçerli oy sayýsý 132 -Mustafa Ertürk (70), Zafer Çeliker (70), Mesut Doðan (68) 11-Geçerli oy sayýsý 131 -Haluk Aþkýn (69), Murat Köylüoðlu (68), Hasan Suvacý (68) 12-Geçerli oy sayýsý 132 -Erol Karadaþ (80), Necati Ceylan (78), Ömer Altýkardeþ (78) 13-Geçerli oy sayýsý 111 -Necip Uygur (56), Murat Beyaz (59), Dursun Burcu (60) 14-Geçerli oy sayýsý 145 -Þükrü Türkoðlu (93), Doðan Keskin (93), Fahri Yandýk (92) 15-Geçerli oy sayýsý 196 -Levent Çöphüseyinoðlu (189), Abdullah Gözübüyüklü (186), Nurettin Yýldýrým (181) 16-Geçerli oy sayýsý 83 - Çetin Baþaranhýncal (82), Yakup Karaca (83), Ýsmail Yýlmaz (80) 17-Geçerli oy sayýsý 64 - Turgut Ýlgü (30), Fatih Ateþ (25) 18-Geçerli oy sayýsý 137 -Halil Erkan (130), Erkan Hongül (133), Ertuðrul Demiran (131) 19- Geçerli oy sayýsý 68 -Mustafa Özbayram (49), Aytaç Baba (47) 20-Geçerli oy sayýsý 113 -Osman Soylu (63), Sevim Þahin (62), Sakin Bilge (62) 21-Geçerli oy sayýsý 76 -Ýsmail Çevik (83), Fikret Tepençelik (80), Engin Aðýrcan (79)

TSO’ya verimli dönem temennisi T

OBB Çorum Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can Çabuk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý yönetimine verimli ve faydalý çalýþmalar temennisinde bulundu. Çabuk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn geçtiðimiz hafta gerçekleþtirilen organ seçimlerinin ardýndan yaptýðý yazýl açýklamasýnda, yeni göreve gelenlere baþarýlar dilerken, “Oda organ seçimlerinin ardýndan Meclis Divaný ile Yönetim Ku-

rulu da belirlenecek, daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý faaliyetlerine kaldýðý yerden devam edecektir. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu olarak, önceki dönemde Çorum ve iþ dünyasý için oldukça faydalý çalýþmalarýn kararlaþtýrýldýðý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis'inin bundan sonraki süreçte de faydalý çalýþmalar yapacaðý inancý ile verimli bir dönem geçirilmesini temenni ediyoruz.” dedi.

Ýl Genel Meclisi'nin gündem konusu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý oldu.

Ýl Genel Meclisi Mayýs toplantýsýna baþladý

‘OKA tarafsýz ve adaletli olmalý’ Erol Taþkan

M

ayýs ayýnýn ilk toplantýsýna gerçekleþtiren Ýl Genel Meclisi'nin gündem konusu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý oldu. Meclis Baþkaný Mustafa Eker, adaletsiz davrandýðý yönünde tespitlerde bulunduðu OKA'nýn tarafsýz ve adaletli olmasý gerektiðini söyledi. Gündem dýþý konuþmayla meclis toplantýsýný baþlatan Eker, 4 ilin ortak olduðu OKA'da Çorum'un gerektiði kadar kaynaklardan yararlandýrýlmadýðý ve yönetim kurulu toplantýlarýnda sorduklarý sorulara ikna edici cevaplar verilemediðini kaydetti. "OKA toplantýlarýnda bütün gayretimiz, kaynaklardan hakkaniyet ölçüsü içinde ilimize aktarýlmasý için gayret gösteriyoruz." diyen Eker, son proje kabulleri ile birlikte Samsun'un genel bütçenin %40,19 'unu alarak, 3 milyon 215 bin TL ödenek aktarýmý ile lik sýrada yer aldýðýný, Tokat'ýn % 22,54 oranla 1 milyon 803 bin TL ödenek aldýðýný, Amasya'nýn % 21,45 oranla 1 milyon 716 bin TL ödenek

aldýðýný hatýrlatarak, Çorum'un dördüncü sýrada yer aldýðýný, % 18,80 pay oranýyla aldýðý miktarýn 1 milyon 264 bin TL olduðunu açýkladý. Sonucu kamuoyunun takdirine býraktýðýný ifade eden Eker, kamuoyunun bazý sorularýn cevabýný almak için harekete geçeceðine inandýðýnýn da altýný çizdiði konuþmasýnda, toplantýda yaþanan tartýþmalardan bahsederek, aldýklarý cevaplarýn tatmin edici olmadýðýný, genel sekreterin suçu ve sorumluluðu baðýmsýz deðerlendiricilerin üzerine attýðýný vurguladý. "Samsun'un aldýðý pay oraný doðru ve tatmin edici bir þekilde açýklanmalý" diyen Eker, Çorum'un OKA genel sekreterliðinden cevap beklemeye hakký olduðunu, OKA'nin kaynaklarýn daðýtým ve paylaþýmýnda adaletli ve hakkaniyetli olmasý gerektiðini söyledi. Eker'in açýlýþ konuþmasýndan sonra, toplantýnýn rutin gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý.

Þükrü Fýndýk göreve baþladý G

eçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Osmancýk Ýl Genel Meclis Üyesi merhum Zerat Zeytinli'nin yerine Þükrü Fýndýk göreve baþladý. Kýsa bir selamlama konuþ-

TOBB Çorum Genç Giriþimciler Kurulu TSO’ya verimli çalýþma dönemi temennisinde bulundu.

Alaca TSO’da seçim

laca Ticaret ve Sanayi Odasý genel kubizlerin omzuna daha aðýr bir yük yüklemiþrul toplantýsý geçtiðimiz hafta sonu yatir. Üyelerimize layýk olmak,onlarýn ve ilçepýldý. Genel Kurul’da Günser Þirin güven tamizin sosyal ve ekonomik sorunlarýna çözzeledi. mek için daha fazla gayret göstereceðimizi daha fazla mesai harcayacaðýmýzý göstermiþTek liste olarak yapýlan seçimde, Güntir. Biz ekip olarak üyelerimizin bize vermiþ ser Þirin’in listesi seçime katýlan tüm üyeleolduðu bu görevin bilincinde ve sorumlulurinin oyunu alarak tekrar göreve devam deðundayýz. Onlara hizmet etmek için geldik ve di. 7 Meslek grubunun bulunduðu seçimlerde ise Alaca Ticaret ve Sanayi Odasý Meclihizmete de devam etmek için buradayýz. Biz sine giren isimler þöyle: hep þunu söylüyoruz; Alaca hepimizin, ona sahip çýkmak, ilçe sorunlarý çözmek tüm sivil 1. Grup: Hasan Demiran- Yýlmaz Lafçý toplum örgütlerinin ve kanaat önderlerinin Günser Þirin 2. Grup: Fatih Mehmet Bulut - Hanifi ortak amacýdýr. Bu amaca ulaþmak için herkes Yaðlý taþýn altýna elini koymalýdýr. Bir ilçede gerek Sivil Top3. Grup : Osman Tanlý - Ali Kellegöz lum Kuruluþlarý gerek kanaat önderleri gerekse siyasi 4. Grup: Volkan Yýlmaz - Fatih Coþgun parti teþkilatlarý ilçe sorunlarý için bir olmalý birlik olma5. Grup: Günser Þirin - Muhammet Kamiþ lýdýrlar. Biz Alaca Ticaret ve Sanayi odasý olarak bu düsturdan hareket ettik ve etmeye de devam edeceðiz. Ko6. Grup: Mehmet Özarslan- Harun Arslan nu ilçemiz ise gerisi teferruattýr diyor, yeni dönem için 7. Grup: Ziya Durak - Þemsi Yasin Biber bizi destekleyen , bizzat gelip oy kullanan ve kullanmaAlaca TSO Baþkaný Günser Þirin seçim sonrasýnda yan ayýrýmý yapmadan tüm üyelerimize teþekkür ediyaptýðý açýklamada, Odanýn tüm üyelerine teþekkür edeyoruz.” dedi. rek, “Seçimlerimizde karþýmýza aday çýkmamýþ olmasý

Þükrü Fýndýk

4 Mayýs 2013 tarihinde yapýlan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde destekleri ile Meclis Üyesi seçilmemize vesile olan

3. Meslek Grubu üyelerimize ve dostlarýmýza

KUTLAMA

Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný seçilen meslektaþýmýz ve deðerli dostumuz

Çetin Baþaranhýncal

teþekkür eder, þükranlarýmýzý sunarýz.

kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

(Ç.HAK:1065)

Ceritoðlu Toprak ve Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti.

Nurettin ve Selim Cerit

masý ile meclis üyelerini selamlayan Fýndýk, "Takdiri Ýlahi böyleymiþ, bu þekilde bir görev arzu etmezdim, elbette ki O'nun yerini dolduramayýz, ancak hizmetlerini devam ettireceðiz." dedi.

TEÞEKKÜR

A

5

Mehmet Þahin Latif Gülbay


6

SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Vergi rekortmenleri açýklandý Erol Taþkan

D

efterdar Ýhsan Özbay, 2012 Gelir Vergisi rekortmenlerini açýkladý. Rekortmenler listesinin ilk sýrasýnda isminin açýklanmasýný istemeyen noter, 285 bin 648 TL ile yer alýrken, Defterdar Özbay, kamu harcamalarýnýn en büyük finansmanýný vergi gelirlerinin oluþturduðunu ifade ederek, listeye giren mükellefleri kutladý.

Defterdar Ýhsan Özbay'ýn göreve baþlamasýndan sonra ilk basýn toplantýsýna

Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ ve Vergi Dairesi

Müdürü Zeki Çevik de katýldý. Ýlk 100'e giren listeyle ilgili yapýlan

açýklamada ilk 10'a giren isimler þu þekilde ifade edildi; 1-Ýsminin açýklanmasýný istemeyen bir noter 285. 648 TL, 2- Ünal Özçilingir (noter) 214.940 TL, 3Cengiz Aksan 201.150 TL, 4- Ahmet Özdoðan 180.644 TL, 5- Ahmet Ahlatcý 175.848 TL, 6- Atila Erdemli 168.667, 7Yusuf Aksan 152.177 TL, 8- Ferit Erdil 139.036 TL, 9Mustafa Yiðittaþçý 116.247 TL, 10- Oðuz Taç 102.095 TL.

Mustafa Toprak Ýzmir Valisi oluyor H

ükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne Margate þehrinde ‘Fitzroy College of English’de dil gönderdiði Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi eðitimi aldý ve Ýngiliz yönetim sistemi ve M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a, Çorum eski Valisi kurumlarýnda inceleme ziyaretlerinde bulundu. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da Ýzmir'e Ýngiltere dönüþünde 6 ay süreyle Kütahya Ýli Emet atanacaðý öðrenildi. Ýlçesi Kaymakam vekilliði görevini yürüttü. AK Parti Ýzmir Milletvekili Rýfat Sait de Kaymakamlýk kursunu üstün baþarýlý olarak facebook ve twitter hesaplarýndan valilere yeni tamamladý. 1990-1992 yýllarý arasýnda Kayseri Ýli görevlerinde baþarýlar diledi. Ýncesu Kaymakamlýðý, 1992-1994 yýllarý arasý Aðrý Ýli Taþlýçay Kaymakamlýðý, 1994-1997 yýllarý arasýnda Hükümet, barýþ sürecini, doðu ve batý illerindeki da Bitlis Ýli Ahlat Kaymakamlýðý görevlerinde valilerin yerlerini deðiþtirerek sürdürüyor. Bu kapsamda ülkenin batýsýndaki illerde görev yapanlarý bulundu. 1997-2001 yýllarý arasýnda Rize Vali dogðudaki illere doðuda görev yapýnlarýn da batýdaki Yardýmcýlýðý yaptý. Görev süresi içerisinde çeþitli kurs illere atanacaðý belirtiliyor. Yeni hazýrlanan ve ve seminerlere katýldý. 2001 yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðý Mustafa Toprak Cumhurbaþkanlýðý'nra gönderildiði belirtilen Valiler Mülkiye Teftiþ Kurulu'na Mülkiye Müfettiþi olarak Kararnamesi ile Ýzmir Valisi Cahit Kýraç Diyarbakýr'a, atandý ve 6 ay sonra Mülkiye Baþmüfettiþi oldu. 2003 üç yýldýr görev yapan Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da yýlýnda dönemin Turizm Bakaný Güldal Akþit'in danýþmaný olarak Ýzmir'e atandýðý öðrenildi. EXPO 2020'ye aday olan Ýzmir'de Turizm Bakanlýðý'nda görev yaptý. Daha sonra 2 yýla yakýn bir EXPO 2020 Yönlendirme Kurulu Baþkanlýðý'ný da yapan Vali süreyle Sosyal Hizmetler, Aile, Kadýn ve Özürlülerden Sorumlu Kýraç'ýn atamasý sürpriz oldu. Vali Kýraç, Haziran ayýnda Paris'te Devlet Bakaný Güldal Akþit'in, Devlet Bakaný Baþdanýþmaný yapýlacak sunuma gitmeye hazýrlanýyordu, Kasým ayýnda olarak görev yapan Toprak, buradaki görev süresi içerisinde; yapýlacak EXPO 2020 oylamasý için çalýþmalarý hýzlandýrmýþtý. Özürlüler Kanunu, Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü, Aile ve Ýzmir Valisi Kýraç, kararname imzalanmadýðý için bu konuda Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü ile Sosyal Hizmet ve açýklama yapmazken Baþbakan ile birlikte Kýzýlcahamam Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðünün Yeniden kampýnda bulunan AK Parti Ýzmir Milletvekili Rýfat Sait, Yapýlandýrýlmasý konularýnda Bakanlýkta yürütülen kanun atamayý, facebook ve twitter hesaplarýndan “Ýzmir Valimiz tasarýlarý hazýrlýk çalýþmalarýný yönetti. Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Diyarbakýr'a, Diyarbakýr Valimiz Ýzmir'e geliyor. Valilerimize yeni Baþmüfettiþliði yanýnda, 2005 yýlý Þubat ayý ile 2007 yýlý Mart görevlerinde baþarýlar diliyorum” diye paylaþtý. aylarý arasýnda iki yýlý aþkýn süreyle Ýçiþleri Bakanlýðý Genel MUSTAFA TOPRAK Sekreteri olarak görev yaptý ve görev süresi içerisinde Ýçiþleri Mustafa Toprak 1964 yýlýnda Erzincan'da doðdu. Ýlk-Orta ve Bakanlýðý ile bir çok ülke Ýçiþleri Bakanlýklarý arasýnda imzalanan Lise tahsilini Erzincan'da tamamladý. 1986 yýlýnda Ankara ve yürütülen güvenlik ve iþbirliði anlaþma çalýþmalarýnda Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýktisat Bölümü'nden mezun bulundu. Ýçiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri olarak görev yaparken oldu. Ayný yýl Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn açtýðý Kaymakam adaylýðý 05.03.2007 tarihinde Çorum Valiliðine atandý. 11.05.2010 sýnavýný kazandý. 1987 yýlýnda Ýçel Ýli kaymakam adayý olarak tarihinde ise Diyarbakýr Valiliðine atandý. Diyarbakýr Valiliði göreve baþladý. 1988-1989 yýllarý arasýnda 1 yýl süre ile Ýçiþleri görevini 01.06.2010 tarihinden beri yürütüyordu. Vali Mustafa Bakanlýðý tarafýndan ingilizce dil öðrenimi ve mesleki Toprak, ingilizce biliyor. Hazine Avukatý Selime Toprak ile evli çalýþmalarda bulunmak üzere Ýngiltere'ye gönderildi. Ýngiltere'nin ve iki kýzý bulunuyor. (Hürriyet)

Ç

orum eski Valisi Mustafa Toprak’ýn Diyarbakar’dan sonra Ýzmir’e atanmasý haber sitelerinde sürpriz olarak yorumlandý.x haber7.com’da verilen haber þöyle: “Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen valiler kararnamesiyle ilk bilgiler

‘Sürpriz’ dediler yansýmaya baþladý. Buna göre Ýzmir Valisi Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da Ýzmir'e atanacaðý iddia edildi.

Atamayla ilgili henüz resmi bir açýklama yapýlmadý. Ancak Ak Parti Ýzmir milletvekili Rýfat Sait de Facebook ve Twitter hesaplarýndan valilere yeni görevlerinde baþarýlar diledi.

Cahit Kýraç 6 yýldýr Ýzmir valiliði görevinde bulunuyor. Expo 2020'ye aday olan Ýzmir'de Expo 2020 Yönlendirme Kurulu Baþkanlýðý'ný da yapan Vali Kýraç'ýn atanmasýnýn süpriz olacaðý konuþuluyor. Mustafa Toprak ise 3 yýldýr diyarbakýr'da görev yapýyor.”

Gençler Kur’an’ýn mesajýyla tanýþýyor Ç

orum Eðitim Derneði tarafýndan düzenlenen Liseler Arasý Ödüllü Meal Bilgi Yarýþmasýna, 15 okuldan 609 öðrenci katýldý. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde gerçekleþtirilen yarýþma, sýnav usulüyle 22 salonda yapýldý. Çoktan seçmeli 100 soru sorulan yarýþmada 120 dakika boyunca ter döken öðrenciler, sýnavda yedi sureden sorumlu tutuldu. Yarýþma sonuçlarýnýn 14 Mayýsta açýklanacaðýný belirten dernek yetkilileri, ilk 10'a giren öðrencilere dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, çeyrek altýn, kol saati ve çeþitli hediyeler verileceðini bildirdi. Yetkililer, sýnav sonuçlarýnýn 14 Mayýs'ta www.kuranimiz.net adresinde de yayýmlanacaðý kaydedildi. Yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi; “Çocuklarýmýz ve gençlerimizin her türlü önyargýdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalp ile Kur'ân-ý Kerîm'i anlayacak þekilde

okumasýný saðlamak ve onlarý Kur'an'ýn anlamýyla buluþturmak istiyoruz. Okumaya ilginin azaldýðý günümüzde; okuyan ve düþünen bireylerin yetiþmesine katký

saðlamak ve okuma alýþkanlýðýný yaygýnlaþtýrmak amacýyla bu yarýþmayý düzenledik. Projenin gerçekleþtirilmesinde katkýsý bulunan Milli Eðitim Müdürlüðü, ÝHL

Müdürlüðü, diðer okul müdürlükleri ve öðretmenleri ile sýnav gözetmenlerine teþekkür ederiz.

Kur'an'ý Kerim mealini devamlý ve düzenli okuma oraný

yüzde 5

Kur'an'ýn Anlamýyla Buluþmak Platformu tarafýndan ANAR'a yaptýrýlan araþtýrmaya göre çarpýcý sonuçlara ulaþýlmýþtýr. Türkiye'de araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 94'ünün evinde Kur'an-ý Kerim bulunduðu, yüzde 78,3'ünde de Türkçe mealli Kur'an olduðu tespit edilmiþtir. Türkiye'de Kur'an'ý Arapça metninden okuma oraný yüzde 33'tür. Kur'an'ý Kerim mealini devamlý ve düzenli okuyan yaklaþýk yüzde 5'lik bir kesim olduðu bulgusu tespit edildi. Bu sonuçlar Kur'an'ýn dilinin Arapça olmasýndan dolayý anlaþýlamayacaðý gibi yanlýþ algýlar oluþtuðunu gösteriyor. Oysa Kur'an hem orijinal diliyle hem de mealiyle okunur ve anlaþýlýrsa Kur'an'ýn Anlamýyla Buluþma gerçekleþebilir. Biz de KAB Platformu üyesi olarak gençliðimizin ön yargýlardan uzak bir þekilde Kur'an'la tanýþmasýna katkýda bulunmak için sosyal projeler gerçekleþtirmeyi önemsiyoruz."

Sýra No Vergi Dairesi

Adý soyadý

Tahakkuk eden vergi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

ÇORUM ÇORUM SUNGURLU ÇORUM ÇORUM ÇORUM ALACA SUNGURLU ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM OSMANCIK ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM OSMANCIK ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ALACA SUNGURLU OSMANCIK ÇORUM KARGI ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM OSMANCIK ÇORUM SUNGURLU ÇORUM ÇORUM MECÝTÖZÜ ÇORUM OSMANCIK ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM OSMANCIK ÇORUM OSMANCIK ALACA ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM SUNGURLU ÇORUM ÇORUM ÇORUM ÇORUM

ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ÜNAL ÖZÇÝLÝNGÝR CENGÝZ AKSAN AHMET ÖZDOÐAN AHMET AHLATCI ATÝLA ERDEMLÝ YUSUF AKSAN FERÝT ERDÝL MUSTAFA YÝÐÝTTAÞÇI OÐUZ TAÇ SAÝT KÖMÜRCÜ ÞÜKRÜ GAYI ERTUÐRUL AKKAYA ÞÜKRÜ KILIÇ EDÝBE GÖKGÖZ NEÞET FAKI NURETTÝN BIYIK HAYDAR KURÞUN ELVAN SALBAÞ ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN SERPÝL KÜÇÜKOÐLU ASLI KERMAN RECEP ÇÝNTÝRÝZ LÜTFÝ KARAKUÞ OLCAY ÇORUMLU VAHÝT DEMÝRAN SERDAR UZ BAYRAM HOLOÐLU ÝHSAN YALÇIN ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ÝSMAÝL ÇEVÝK HASAN ERGÜN ELMALI MEHMET ALÝ AKAYDIN AHMET KÖKLÜKAYA ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN MEHMET TÜTÜNCÜ VEDAT CANBEK UÐUR KILIÇ ÝSMET ÞAMLI LATÝF AKSOY MEHMET ÖZARSLAN MURAT KOÇAK SÜLEYMAN ALTUNBAÞ MERAL OKUTAN BUÐRA AYDIN ÇOÞKUN HÜSEYÝN TOPUZ ALÝ ÇAM ABBAS MURAT CENAN MEHMET NAZÝF CENAN ALÝ TUZCU NÝHAL TUZCU SEVGÝ GÖL MURAT TUZCU RUKÝYE TÜTÜNCÜOÐLU TEMUR ALÝ BEKTAÞ ARÝF AÇIR ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN TEYFÝK ÇELÝK ÝBRAHÝM DERÝNDERE RIZA SEYDÝM SÜLEYMAN KOCA CEVDET KILIÇ O. ABDULLAH ATEÞ NEVZAT KAYA ÜMÝT BIYIKOÐLU ARÝF SADETTÝN KAYIÞOÐLU KAZIM KURT MUSTAFA GÖBELEK ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN MEHMET ÞAMLI BÜNYAMÝN ARSLANER MUSTAFA YAÐLI HÜSEYÝN ÖZBOLAT UÐUR BARLIK AYHAN ÞAMLI YÜKSEL YÝÐÝT ABDULLAH ÖZENÇ ABDULLAH EKER NÝHAT MALATYALI AHMET ÇORUMLU YALÇIN KARSLI NÝHAT BIYIKOÐLU ÝBRAHÝM ALKAÞ GAMZE ÇUHA ÝHSAN ÖZEL

285.648,07 214.940,55 201.150,32 180.644,23 175.848,44 168.667,49 152.177,01 139.036,70 116.247,65 102.095,28 101.369,55 101.299,49 98.608,75 96.722,12 92.586,53 88.980,64 84.650,73 82.815,02 81.824,09 80.884,59 75.868,49 75.671,17 74.886,70 74.478,28 73.929,19 73.570,58 72.580,86 72.362,82 71.662,52 70.475,93 69.967,62 69.794,35 69.179,92 67.519,99 65.754,34 65.117,81 64.818,77 64.816,19 64.269,45 59.993,30 59.611,60 56.983,36 56.782,69 56.129,99 55.621,76 55.588,49 55.301,86 55.268,24 55.268,24 53.392,80 52.204,43 51.886,01 51.335,80 50.587,65 48.683,48 48.663,40 47.981,95 47.780,00 47.322,59 47.019,15 45.666,51 45.235,29 44.732,56 44.725,45 43.574,57 43.216,19 43.053,29 42.992,72 42.966,10 42.959,34 42.889,34 42.556,96 42.291,63 42.255,61 41.944,19 41.639,88 41.578,25 40.696,99 40.507,65 37.584,91 37.369,58 37.182,69 36.515,30 36.273,73 36.153,27

86

ÇORUM

ELVAN CAN ÇABUK

36.089,81

87

ÇORUM

HÜSEYÝN FATÝH TERLEMEZ

35.938,87

88

ÇORUM

AYÞEM GÜLCE SANCAK

35.063,22

89

ÝSKÝLÝP

HASAN HÜSEYÝN ÇORUMLU

34.931,36

90

ÇORUM

UÐUR AMASYALI

34.822,49

91

ÝSKÝLÝP

YAVUZ ÞAHÝN

34.820,82

92

OSMANCIK

ESALETTÝN CÝNDORUK

34.773,09

93

BAYAT

ÖNDER SAK

34.732,41

94

OSMANCIK

ESMERAY DERÝNDERE

34.502,56

95

ÇORUM

ELÝF ÖZGE MAZ

34.362,00

96

ÇORUM

MUSTAFA ÇÝVÝKGEDEY

34.085,47

97

ÇORUM

FATÝH KAMÝTOÐLU

34.067,62

98

BAYAT

ÖMÜR EKÝNCÝ GÜVEN

33.433,47

99

ÇORUM

TEVFÝK GÜLLÜ

33.405,38

BAHRÝ DÝKER

33.179,78

100 ÇORUM


SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Kent Ekonomik Forumu 11 Mayýs’ta

7

‘Çorum’un ekonomik fotoðrafýný çekeceðiz’ Recep Mebet

ileri taþýmayý amaçlýyoruz.”

AK

Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen ‘1. Çorum Kent Ekonomi Forumu (KEF)’ 11 Mayýs 2013 Cumartesi günü Anitta Otel’de gerçekleþecek. Programla ilgili açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, “Çorum’un ekonomik fotoðrafýný çekerek yol haritasýný belirleyeceðiz” dedi. Organizasyon hazýrlýklarý kapsamýnda dün Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret eden Ahmet Sami Ceylan, programýn bir parti etkinliði olmayýp iþ dünyasýyla istiþare amacý taþýdýðýný söyledi. Moderatörlüðünü Gaziosmanpaþa Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Said Döven’in yapacaðý foruma yaklaþýk 70 sanayici ve iþadamýnýn katýlacaðýný belirten Ceylan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:

‘EKONOMÝK POTANSÝYEL MERCEK ALTINA ALINACAK’

“21. yüzyýl ekonomide rekabet yüzyý-

ALKAN: ‘ÇÖZÜM AKADEMÝK BAKIÞLA MÜMKÜN’

AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan ve beraberindeki heyet, Rektör Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.

lý olarak dikkat çekiyor. Bu rekabetin temelini de kent ekonomileri oluþturuyor. Her kent kendi özyeteneklerini keþfederek, sürdürülebilir bir kalkýnma stratejisiyle diðer kentlerden farkýný ortaya koymak durumunda. Bu çerçevede AK Parti 81 ilde ‘Kent Ekonomileri Forumu’ adý altýnda sivil nitelikli ve istiþareye dayanan bir inisiyatif baþlattý. Kent Ekonomileri Forumu, Çorum’daki kanaat önderlerinin son derece önemli görüþlerini almak üzere düzenleniyor. 11 Mayýs 2013 tarihinde, Çorum ekonomisine ivme kazandýracaðýna inandýðýmýz

‘Kent Ekonomileri Forumu’nu düzenleyeceðiz. Bu forumda yapýlacak tartýþmalardan ortaya çýkacak görüþlerin ve önelerin doðrudan ve hýzlý bir biçimde karar alma mekanizmalarýna iletilmesini hedefliyoruz. Organizasyonun, Çorum’un ekonomik vizyoyuna ve politik karar alýcýlara katký saðlayacaðýna inanýyoruz.

SONUÇ BÝLDÝRGESÝ BAKANLIKLARA

Hitit Üniversitesi’nin katkýlarý ile gerçekleþtireceðimiz forumda alýnan kararlar sonuç bildirgesi haline getirilerek Ekonomi, Çalýþma ve Kalkýnma Bakanlýklarý’na gönderilecek.

Çorum’un ekonomik potansiyelini ortaya çýkaracak olan forumun, marka kent imajýna da önemli katkýlarý olacak. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ’un talimatýyla gerçekleþtirilen organizasyonda Çorum’un 10 yýllýk ekonomik gidiþatý ve hükûmet politikalarý da masaya yatýrýlacak. Siyasi bir faaliyet olmayan Kent Ekonomi Forumu’na diðer partilerin yöneticileri de davet edeceðiz. Þehrimizin tüm renklerini bir araya getirecek olan forumla Çorum’u sanayisi ve ticari potansiyeli ile daha

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kentlerin problemlerinin çözümünde akademik bakýþ açýsýnýn önemli rol oynadýðýný söyledi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki parti yöneticilerini kabulünde konuþan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitelerin þehirle entegrasyonundan somut sonuçlar ortaya çýktýðýný kaydetti. Güçlü ekonomilerin arkasýnda çok güçlü Ar-Ge faaliyetlerinin bulunduðuna iþaret eden Alkan, üniversitelerin bu açýdan önemli bir yer teþkil ettiðini ifade etti. Üniversitenin ilgi alanýna giren Çorum’a dair her mecrada göreve hazýr olduklarýný vurgulayan Alkan, HBilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Laboratuvarlarý’nýn temelinin ilerleyen günlerde atýlacaðýný sözlerine ekledi.

AK Partili gençlerin hedefi Türkiye birinciliði

‘Münazara Yarýþmasý’nda bölge birincisi olan Çorum ekibi dün düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Recep Mebet

AK

Parti Genel M e r k e z Gençlik Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen ‘Münazara Yarýþmasý’nda bölge birincisi olan Çorum ekibi dün düzenlenen törenle ödüllendirildi. Yarýþmada Çorum’u temsil eden Gençlik Kollarý Teþkilat Baþkaný Ahmet Bayraklý, Tanýtým Medya Baþkaný Ramazan Bolat ile Yerel Yönetimler Baþkaný Ünal Yýldýrým’a dün düzenlenen törenle teþekkür plaketi verildi. Parti binasýnda düzenlenen törene AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve bazý yönetim kurulu üyeleri ile Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve partili gençler katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Akar, Haziran ayýnda Ýstanbul’da düzenlenecek Türkiye finalinden de derece ile dönmeyi hedeflediklerini söyledi. ‘Partine sahip çýk, üye ol’ sloganýyla gençlere yönelik baþlattýklarý siyasal faaliyetlerden de bahseden Akar, gerçekleþtirdikleri faaliyetlere destek veren parti yöneticilerine teþekkür etti.

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, gençliði önemsediklerini vurguladý.

Yarýþmada dereceye girenlere teþekkür plaketi verildi.

‘BAYRAÐI GENÇLERE EMANET EDECEÐÝZ’

Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkan’ý ‘1. Çorum Kent Ekonomi Forumu’na davet etti.

Ýskilip, Avrupa Kaleli Kentler Birliði’ne aday Ç

orum’un Ýskilip Belediyesi, merkezi Ýngiltere’de bulunan Avrupa Kaleli Kentler Birliði’ne adaylýk için

baþvurmaya hazýrlanýyor. Ýskilip’in Türkiye’de olduðu gibi dünyada da turizm merkezlerinden

biri olmasý için çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Ýskilip Belediyesi, Sakin Þehirler projesinin ardýndan þimdide

Ýskilip Belediyesi, Avrupa Kaleli Kentler Birliði’ne adaylýk için baþvuracak.

Avrupalý Kaleli Kentler Birliði Üyeliði adaylýðý için çalýþma baþlattý. . Tarihi süreç içinde Ýskilip Kalesi’nin bir çok medeniyete en sahipliði yapmýþ olmasý, orijinal haliyle günümüze kadar ulaþmýþ oluþu ve þehrin kale surlarý etrafýnda kurulmuþ olmasý üyelik için arýnan kriterlerin çoðunu bünyesinde barýndýrýyor. 27 ülkeden 153 kentin üye olduðu birliðe Türkiye’den 7 belediyenin üyeliði bulunuyor. Üyelik kabul

Törende konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise “Türkiye, 2023 ve 2071 hedeflerine gençlerin dinamizmi ile ulaþacak” dedi. “Geçmiþte gençlerin eline kitap ve kalem yerine silah ve sopa verilerek kardeþ kavgalarý çýkarýldý” diyen Cey-

Parti binasýnda düzenlenen törene gençlik teþkilatý üyeleri de katýldý.

lan, AK Parti’nin fikir üreten gençleri geleceðin liderleri olarak gördüðünü söyledi. Düzenlenen münazara yarýþmasýnda dereceye giren Çorumlu gençleri kutlayan Ceylan, Türkiye finali-

ne katýlacak ekipten yeni baþarýlar beklediðini kaydetti. Finalde son ikiye kalan ekiplerin münazaralarýný Baþbakan Erdoðan’ýn da izleyeceðini belirten Ceylan, “Hizmet bayraðýný

gençlere emanet edeceðiz” diye konuþtu. Ceylan, konuþmasýnýn ardýndan münazara yarýþmasýnda finale katýlmaya hak kazanan gençlere plaketlerini vererek fotoðraf çektirdi.

edildiði taktirde Ýskilip’in, uluslararasý ölçekte etkili bir tanýtým imkanýna kavuþulacak ilçeye yabancý turistlerin gelmesi için çalýþma yapýlacak. Ayrýca üyelikle sürekli iþ birliði içinde onarým, yenileme ve geçmiþi desteklemek adýna bilgi alýþveriþi saðlanacak. Avrupa ve diðer fonlardan yararlanma imkaný doðacak. Diðer üyelerin katýlýmý ile birlikte sempozyum ve karþýlýklý geziler düzenlenmesi de yapýlabilecek. (ÝHA) AK Partili gençler, Münazara Yarýþmasý Türkiye finalinden de derece ile dönmeyi hedefliyor.


8

SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Demer Dersanesi Özel Anadolu Lisesi kuruyor D

Erol Taþkan

emer Dershanesi Ýlköðretim Müdürü Serkan Kýrýþ dün düzenlediði basýn toplantýsý ile yeni yatýrým hakkýnda bilgi verdi. Kýrýþ, Albayrak Caddesi No 29'daki mevcut Empati Dershanesi'nin binasýnýn satýn alýndýðýný, burayý Özel Anadolu Lisesi olarak hizmete açacaklarýný bildirdi. Özel Anadolu Lisesi'nin 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnda hizmet vermeye baþlayacaðýný belirten Kýrýþ, 12 derslikli 200 öðrenci kapasiteli okulda eðitim alanýnda iyi bir hizmet vermeye amaçladýklarýný söyledi. Demer Dersanesi olarak dersanecilik sektöründe Çorum'un kabul ettiði bir marka olduklarýný ve hizmet zincirine yeni bir halka daha ekleyeceklerini dile getiren Kýrýþ, mevcut dersanenin eski Tekel binasý arkasýndaki

U

Serkan Kýrýþ

merkezinde hizmetlerine devam edeceðini, bunun yanýsýra da Çorum'a Özel Anadolu Lisesi kazandýracaklarýný açýkladý. Kýrýþ açýklamasýnda þunlarý söyledi; “Her liseye baþlayan öðrenci ve öðrenci velisinin amacý iyi bir üniversite ve iyi bir gelecektir. Bu amaç doðrultusunda öðrencinin zamanýný en iyi þekilde deðerlendirebileceði üniversite sýnavýna en verimli þekilde hazýrlanacaðý bir Özel Anadolu Lisesi hizmete girecektir. Bu özel liseye giren öðrenciler Demer Akademik programýna göre yapýlacak ek çalýþmalar ile bir daha dershaneye gitme ihtiyaç: kalmayacak. Yani öðrenciler bu kurs içinde hem lise hem de dershane eðitimi alarak üniversite hazýrlýk sýnavýnda bir adým öne geçecektir. Böylece öðrenci dershane ve okul arasýnda kaybedilen zamaný aktif olarak kullanabilecektir.”

Tuluk Hoca’dan genç iletiþimcilere teþekkür

luslararasý Metal Ýþramanlýk dalý öðrencilerileri sanatçýmýz Hasan ne de baþarýlarýnýn devaTuluk'tan Bilge Kaðan Timýný diledi. caret Meslek Lisesi’ni ziOkul Müdürü Musyaret ederek belgesel tafa Güneysu film göstefilmden ötürü teþekkür etrimi sonrasýnda Hasan ti. Tuluk’un Çorum ve ülke Uluslararasý Metal kültürü için önemli bir sanatçýmýz Hasan Tuluk deðer olduðunu vurgulaBilge Kaðan Ticaret Mesyarak, kendisiyle birlikte lek Lisesi’ni ziyaretinde ortak projelerde yeralRadyo Televizyon Alanýmaktan dolayý, okul olanýn hazýrladýðý filmin gösrak çok mutlu olduklarýný terimini izledi. dile getirdi. Güneysu, ''Çiðdem Sarý Ben Sarý'' Okul Müdürü Mustafa Güneysu, Müdür BaþUluslararasý Metal Ýþleri sanatçýmýz Hasan Tuluk'tan Bilge Kaðan Ticaret adlý film çiðdem toplama, çiðdem gezmesi ve geleyardýmcýsý Yusuf Renkli, Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek belgesel filmden ötürü teþekkür etti. neksel çiðdem aþýnýn piþiMüdür Yardýmcýsý Ýsmail rilip sunulmasý aþamalarýný anlatan bir çalýþma olarak geleceðimiHançer ve Radyo Televizyon öðretmeni Yücel Yýldýz’ýn hazýr buze önemli bir beleðe býrakýyor.” dedi. lunduðu ziyarette konuþan Hasan Tuluk, Okul Müdürü Mustafa Güneysu'ya Çiðdem Aþý Oyunlarýnýn filme dönüþtürülmesindeki Çocuk Oyunlarý devam edecek katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Çiðdem Aþý geleneðinin hemen ardýndan geleneksel çocuk “Çiðdem Sarý Ben Sarý” belgesel filminin yönetmeni Radyo oyunlarý çalýþmalarý Hasan Tuluk'un önderliðinde Bilge Kaðan TiTelevizyon öðretmeni Yücel Yýldýz'a da teþekkür eden Hasan Tucaret Meslek Lisesi,Gazi Paþa Ortaokul iþbirliðinde devam edecek. luk, filmde görev alan Sinema Egzersiz Grubunu oluþturan Kame-

Ýþçi bayramýný þenlikle kutladýlar A

KÇEDER’in ‘Geleneksel Ýþçi Þenliði’ hafta sonu Kent Ormaný piknik alanýnda gerçekleþtirildi. Ýþçi Bayramý dolayýsýyla düzenlenen þenlik saat 10.00’da baþladý. Þenlikte katýlýmcýlarýn hoþça vakit geçirmeleri için çeþitli etkinlikler düzenlendi. Yapýlan açýklamaya göre, Ýþçi þenliði, dernek baþkaný Üzeyir Yazýcý’nýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Konuþmasýnda kýsaca AKÇADER hakkýnda bilgi veren Yazýcý þöyle dedi; “Malum olduðu üzere 1 Mayýs Ýþçi bayramýdýr. Bu vesileyle bütün çalýþanlarýmýzýn, iþçilerimizin 1 Mayýs Ýþçi Bayramý’ný kutluyorum. El emeði, alýn teri ve göz nuru dökülerek ortaya konulan her çalýþma dinimizce kutsal sayýlmýþtýr. Daha da ötesi, Hakkýn rýzasý gözetilerek ailesinin ekmeðini helalinden kazanmak ibadet hükmünde sayýlmýþtýr. Bir hadis-i þeriflerinde Peygamber Efendimiz ‘Ýnsan elinin emeðinden daha hayýrlý bir lokma yememiþtir’ buyurarak el emeðinin ne kadar deðerli olduðunu beyan etmiþlerdir. Tüm çalýþanlarýn emeðine saygý duyuyoruz ve iþçi bayramýný bayrama yakýþýr bir havada kutlamak için böyle bir þenlik düzenliyoruz. Amacýmýz dostluðun, kardeþliðin, samimiyetin artmasýna katký saðlamak. Ýþçi ve emekçinin bayramý deyip ellerinde taþ, sopa, demir bilye ve molotofkokteyli ile ortalýðý adeta savaþ alanýna döndürenlere þahit olduk. Biz kýrmaya, dökmeye deðil onarmaya, tamir etmeye talibiz. Taþ atmaya deðil, gül vermeye talibiz.” Yoðun bir katýlýmýn gözlemlendiði þenlikte palyaçolar ve þiþme adam eþliðinde çocuklar doyasýya eðlendiler. Çorumlu Namýk sahne alarak þarký ve türküleriyle þenliðe renk kattý. Çocuklar ve büyükler için ödüllü yarýþmalarýn yapýldýðý þenlikte tüm katýlýmcýlara öðle yemeði olarak ekmek arasý döner ve ayran ikram edildi. Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hayatýný anlatan kitaptan yapýlan yarýþma sonucunda dereceye giren dernek üyelerine hediyeleri verildi Dernek baþkaný Üzeyir Yazýcý tarafýndan katkýlarýndan dolayý Çorumlu Namýk’a teþekkür plaketi takdim edildi.”

AKÇEDER’in ‘Geleneksel Ýþçi Þenliði’ hafta sonu Kent Ormaný piknik alanýnda gerçekleþtirildi.

M

Kargý Köyü’nde yaðmur duasý Mustafa Demirer

O

smancýk’a baðlý Kargý Köyü’nde gleeneksel yaðmur duasý yapýldý. Kargý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ile Kargý Köyü Muhtarlýðý’nýn organize ettiði etkinliðe çevre köylerle birlikte yaklaþýk 2 bin 500 kiþi katýldý. Yaðmur duasýnýn ardýndan hayýrseverler ile dernek üyelerinin

Þenlikte katýlýmcýlarýn hoþça vakit geçirmeleri için çeþitli etkinlikler düzenlendi.

iliþkin bir çalýþma yapýldýðýný doðruladý. AK Parti Kýzýlcahamam Kampý'nýn son gününde Baþbakan Erdoðan ve bakanlar, milletvekillerinin sorularýný cevapladý. Askerliðin kýsalacaðýna iliþkin açýklama, milletvekillerinin Bakan Yýlmaz'a bedelli askerliðe iliþkin soru yöneltmesi üzerine geldi. Milli

Savunma Bakaný Yýlmaz'a, "Bedelli askerlik ile ilgili talepler var. Bu yönde yeni bir çalýþma yapýlacak mý?" diye soruldu. Ýkinci kez bedelli uygulamasýna sýcak bakmadýklarýný, bu konunun gündemlerinde olmadýðýný ifade eden Yýlmaz'ýn "Ancak belki ileride askerliði kýsaltacak bazý adýmlar atýlabilir" dediði öðrenildi.(ahaber)

katkýlarýyla davetlilere yemek

verildi.Yaðmur duasýnda kurbanlar

kesilerek toplu halde dua edildi.

Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý köy geleneklerini araþtýrýyor.

‘Eþek Gezdirme’ geleneði O

smancýk Kargý Köyü’nde unutulan bir gelenek gün yüzüne çýkarýlýyor. Kargý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fikret Ak, Kargý köyünde geçmiþten gelen bir gelenek olan yaðmur duasý öncesinde ‘Eþek Gezdirme’ yapýldýðýný söyledi. Geleneðe göre bir hafta önce çocuklar eþeði süsleyerek köy evlerini tek tek dolaþarak bulgur ve yað topluyor. Çocuklarýn topladýklarý malzemeler yaðmur

duasý sonrasý hazýrlanacak yemeðin kazanlarýna býrakýlýyor. Çocuklarýn duasýnýn daha çabuk kabul edildiði düþünülüyor. Maniler okuyarak Eþek Gezdime yapan

çocuklar yorulduklarý için herhangi bir evde herhangi bir evde misafir edilerek karýnlarýný doyuruluyor. Öte yandan Hitit Üniversitesi, Kültür ve Turizm Müdürlüðü

ile Kargý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði’nin ortaklaþa hazýrladýðý çalýþma kapsamýnda, gelenek ve göreneklerle ilgili bir köy monografisi hazýrlanýyor.

Osmancýk Kargý Köyü’nde unutulan bir gelenek gün yüzüne çýkarýlýyor.

Ovasaraylý öðrencilerin sinema keyfi O

Askerlik süresi kýsalabilir illi Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, "Süreç sonunda askerlik süresi kýsalabilir" dedi. Konuya iliþkin açýklama AK Parti'nin Kýzýlcahamam'daki kampýnda basýna kapalý toplantýda Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'dan geldi. Baþbakan Tayyip Erdoðan da askerliðe

Osmancýk’a baðlý Kargý Köyü’nde gleeneksel yaðmur duasý yapýldý.

vasaray Ortaokulu öðrencileri Çorum Belediyesi Necip Fazýl Gençlik Merkezi’nde sinema izledi. Ovasaray Þehit Arslan Eren Ortaokulu Müdürü Selahaddin Karakýlýnç, bu tarz sosyal etkinliklerin öðrencilerin kendilerini mutlu ve huzurlu hissetmelerini saðladýðýný belirterek, þöyle dedi; “Sosyol etkinlikler öðrencilerin sosyalleþmelerini saðlar. Fiziksel ve zihinsel geliþimine katkýda bulunur. Stresi ve kaygýyý azaltýr. Öðrenciler kendini toplumdan soyutlamaz, kendini toplumun bir parçasý olarak görür. Ýnsaný can sýkýntýsýndan ve bunalýmdan korur. Kiþisel beceri ve yeteneklerini kullanma fýrsatý doðar. Yaratýcý olur. Kendini ifade

edebilme yeteneði geliþir. Arkadaþ ortamlarýna girer ve yeni arkadaþlar edinebilir. Ayrýca bu ve benzeri çalýþmalar insan saðlýðýný da olumlu etkiler. Belediyemize böyle güzel ve faydalý bir hizmet sunduðu için teþekkür ediyorum. Bu nadide merkezi öðrencilerimizle tanýþtýran Türkçe öðretmenimiz Ünal Yapýcý ve baþta Gençlik Merkezi

Müdürü olmak üzere Necip Fazýl Gençlik Merkezinin tüm çalýþanlarýna teþekkür ediyorum.” Ovasaray Þehit Arslan Eren Ortaokulu Türkçe öðretmeni Ünal Yapýcý ise; “Sosyal ve kültürel etkinlikler; beþeri iliþkiler kurma veya beceri iliþkileri kuvvetlendirmeye, katýlýmcýlarýn bilgi ve becerilerini arttýrmaya yönelik etkinliklerdir.

Ýnsanlar hayatlarýnýn bir parçasý olan zaman kavramýný doðru ve yapýcý bir biçimde kullanmalýdýr. Gençlik Merkezinin ‘Cep Sinemasý’ dýþýnda da öðrencilere faydalý olacak pek çok birimi mevcut. Bireylerin bu tür aktivitelere fazlasýyla ihtiyacý olduðunu düþünmekteyim.”diye konuþtu.

Ovasaray Ortaokulu öðrencileri Çorum Belediyesi Necip Fazýl Gençlik Merkezi’nde sinema izledi.


SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

9

Uslu, Þehidimizle ilgili Bakan’dan bilgi istedi AK

Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'dan 12 Nisan 2013 tarihinde kaza kurþunu ile þehit olan hemþehrimiz Eren Ýðneci'nin soruþturmasý hakkýnda yazýlý olarak bilgi istedi. Uslu, yazýsýnda Þehit Eren Ýðneci ve ailesi hakkýnda bilgi verdikten sonra, þöyle devam etti: “Alýnan bilgilere göre; Þýrnak'a baðlý Görmeç 4. Motorize Piyade Tabur'unda vatani görevini yaptýðý sýrada kaza kurþunu isa-

Ç

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'dan bilgi istedi.

bet eden Er Eren Ýðneci olay yerinde yaþamýný yitirmiþtir. Olayla ilgili

soru iþaretlerinin biran önce giderilmesi, acýlý aile ile Çorum kamu-

oyunun biran önce doðru bilgilendirilmesi ve dedikodulara mahal

vermemek adýna;Olay nasýl gerçekleþmiþtir, sebebiyet veren veya verenlerle ilgili ne iþlem yapýlmýþtýr? Olayla ilgili yapýlan soruþturma hangi aþamadadýr? Þehitlik Beratý iþlemleri ne aþamadadýr?” Uslu, bu sorularýn cevaplandýrýlmasýnýn, olayla ilgili aileye kadar ulaþan bir takým iddialara açýklýk getirilmesi bakýmýndan son derece önemli olduðunu vurgulayarak, konuyla ilgili gerekli incelenmenin yapýlmasý ricasýnda bulundu.

Çorum yine tarýmsal destek kapsamýnda

evre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý Programýný tercih eden üreticilerin desteklenmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý Resmi Gazetede yayýnlandý. Konuya iliþkin açýklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Salim Uslu, "Çevre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý (ÇATAK) Programý ile tarýmsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunmasý, yenilenebilir doðal kaynaklarýn sürdürülebilirliði ve yoðun tarýmsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltýlmasýna yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alýnmasý amacýyla ta-

rýmsal destek ödemesi yapýlan iller arasýna geçen yýl 2012/3145 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile Çorum Ýlimiz de dahil edilmiþti. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn talebi üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 2013/4601 sayýlý alýnan karar 4 Mayýs 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlandý. Destekten yararlanacak il

sayýsý 30'a çýktý. Çorum ilimizin desteklemesi yapýlan deðiþiklikte de yer almaya devam ediyor. Tarýmsal alanda büyük deðiþimler yaþayan ilimizin hükümetimiz desteklemelerinden faydalanmaya devam etmesi için milletvekili arkadaþlarýmýzla elimizden geleni yapacaðýz" dedi.

Samanyolu Akýl Oyunlarý’nda birinci Ö

zel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Kurumu, Anadolu Özel Okullar Derneði'nin (ANÖZDER) düzenlediði '2. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý'nda birinci oldu. Ankara'da gerçekleþen organizasyonda 5, 6 ve 7. sýnýf öðrencilerinin katýldýðý yarýþmada Zeynep Çýrak altýn madalya, Zeynep Aykul ise bronz madalya kazandýlar. Altýn madalya kazanan Zeynep Çýrak ''Baþarýmý motivasyon ve disiplinli çalýþmaya

Özel Samanyolu Ýlköðretim Kurumu '2. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý'nda birinci oldu.

borçluyum. Baþarýda emeði geçen öðretmen-

lerimin emeklerini boþa çýkartmadýðým ve Ço-

rum’a madalya kazandýrdýðým için mutluyum.

'dedi. Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Kurumu Müdürü Erdal Öðülmüþ de, "Bilek veya kas gücünün deðil, pozitif aklýn, mantýðýn ve doðru stratejilerin söz sahibi olduðu bu asýrda, bizlere emanet çocuklarýmýzýn bu gibi ulusal ve uluslararasý etkinliklerde görev almalarýný istiyoruz. Okulumuza bu baþarýyý kazandýran öðrencilerimizi ve emeði geçen öðretmenlerimizi tebrik ediyor baþarýlarýnýn devamýný diliyorum." diye konuþtu.

Ýnönü Anadolu Lisesi’nde üstad Necip Fazýl Kýsakürek anýldý.

Ýnönü Necip Fazýl’ý andý Ý

nönü Anadolu Lisesi’nde üstad Necip Fazýl Kýsakürek anýldý. Ýnönü Anadolu Lisesi'nde Üstat Necip Fazýl'ýn ölümünün 30. Yýlý nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Yapýlan etkinlikte Necip Fazýl'ýn hayatý slaytlar eþliðinde anlatýldýktan sonra þairin kendi þiirlerinden örnekler verildi. Ayrýca Necip Fazýl Kültür Gençlik Merkezinin ilde düzenlediði Sakarya þiirini en güzel okuma yarýþmasýnýn elemeleri yapýldý. Yapýlan eleme sonunda birinci Melih Eltiþ, ikinci

Melisa Uçar, üçüncü Sýla Dizman oldu. 22 Mayýs Salý günü yapýlacak olan il elemelerine Ýnönü Anadolu Lisesi Melih

Eltiþ ve Melisa Uçar ile yarýþmaya katýlacak. Yapýlan anma etkinliðinin ardýndan Okul Müdrürü Ahmet

Güngör, programý hazýrlayan öðretmenlere teþekkür ederek ilk üçe giren öðrencilere baþarýlar diledi.

Çorumlu öðrenci, Meclis Genel Sekreteri oldu Sakarya þiirini en güzel okuma yarýþmasýnýn elemeleri yapýldý.

Ç

orum Öðrenci Meclisi Baþkaný Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencisi Okan Baykara, ülke genelinde yapýlan seçimde Öðrenci Meclisi 2. Genel Baþkaný (genel sekreter) oldu. Ýnönü Anadolu Lisesi temsilcisi Okan Baykara, Milli Eðitim Bakanlýðý’nca öðrenci meclisi adý altýnda yapýlan ilk seçimlerde ilçe baþkaný, 17 Aralýkta yapýlan il seçimlerinde Ýl Baþkaný, son olarak 26 Nisan’da Türkiye genelinde yapýlan öðrenci meclisi seçimlerinde 2.Genel Baþkan (Genel Sekreter) seçildi. Okan Baykara, konuya iliþkin, “Sýrasýyla okul, ilçe, il ve Türkiye genelinde yapýlan seçimlerde bütün engelleri aþarak tüm seçimle-

ri aldýk .Bu baþarýmýzdaki en büyük etlen her sene olduðu gibi sorumluluklarýmýzý yerine getirdik. Öðrencinin sesi olup onlarýn sýkýntýlarýný ve isteklerini dinledik ve bunlarý gerekli kiþilere ve yerlere ilettik sözde deðil hem özden hem de gönülden çalýþtýk. Ýkinci Genel Baþkanlýðý görevimde de ayný titizlikle çalýþýp yine öðrenci arkadaþlarýmýn sesi olacaðým. Bütün görev ve yetkilerimi bireyin geliþimini önemseyen , demokratik, çaðdaþ ve etkin bir eðitim sistemimizin olmasý için kullanacaðým.” Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Güngör de, Okan Baykara'yý baþarýlarýndan dolayý tebrik etti.

Alaca’da NFK konferansý

Veteriner hekimler buluþtu V

eteriner hekimler, Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutlamak için hafta sonu Anitta Otel’de bir araya geldi. Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Arif Akar, Nisan ayýnýn son haftasý olan dünya veteriner hekimler gününü çeþitli eðitim faaliyetlerinin çakýþmasýndan dolayý 4 Mayýs gününe almak zorunda kaldýklarýný söyledi. geceye katýlan Akar, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardýmcýsý, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E.Elfaz Ermiþ, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Çorum Yumurta’dan Mustafa Çelik ve deðiþik yem fabrikalarý temsilcileri ve eþleri ile Ankara'dan gelerek kendilerine müzik ziyafeti sunan devlet sanatçýsýnaü teþekkür etti.

Veteriner hekimler, Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutladý.

Program hafta sonu Anitta Otel’de gerçekleþtirildi.

Akar, meslektaþlarýnýn Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutladý, saðlýk ve sýhhat içinde tekrarýný diledi.Yemekli olarak düzenlenen gecede müzik grubu eþliðinde veteriner hekim Dr. Cumhur Kemal Koca ve Dr.Baran Kenan Polat meslektaþlarýna müzik ziyafeti sundular.Ayrýca hediye çekiliþleri yapýldý. Programýn sonunda misafirlere plaketler verildi. Akar, “Devlet Sanatçýsý veteriner hekim Dr. Cumhur Kemal Koca þu anda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnda devlet korosu þefi olarak görev yapmaktadýr. Devlet Sanatçýsý Dr. Baran Kenan Polat Tarým Bakanlýðý Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðünde Daire Baþkaný olarak görevini sürdürmektedir. Prof Dr.Hýfzý Oðuz Sarýmehmetoðlu Ankara üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardýmcýlýðý görevinde bulunmaktadýr.” dedi.

A

laca Belediyesi 'Vefatýnýn 30. yýlýnda Necip Fazýl Kýsakürek' konulu konferans düzenleyecek. 15 Mayýs Çarþamba günü saat

Alaca Belediyesi 'Vefatýnýn 30. yýlýnda Necip Fazýl Kýsakürek' konulu konferans düzenleyecek.

14.30'da Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan konferansa ko-

nuþmacý olarak Celal Bayar Üniversitesi emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlý-

su katýlacak. Konferansa tüm vatandaþlar davet edildi.

hareket etti. Amasya ýrmak bo-

yu gezintisi ve alýþveriþi takiben 23 Nisan Orta-

okulu kafilesi Çorum’a döndü.

23 Nisan Tokat ve Amasya’ya gezdi

23

Nisan Ortaokulu öðrencileri Tokat ve Amasya’ya gezdi. Türkçe öðretmeni Hýfzý Sarýlý’nýn rehberliðindeki Tokat Ballýca Maðaralarý ve Amasya gezisine 54 öðrenci, müdür yardýmcýsý Ýbrahim Topçu, müdür yardýmcýsý Ahmet Aktaþ, rehber öðretmen Haþim Kasar ve bazý öðrenci velileri katýldý. Ýlk önce Tokat Ballýca Maðaralarýný gezen kafile Tokat Öðretmenevi'nde yemek yedikten sonra Amasya’ya

23 Nisan Ortaokulu öðrencileri Tokat ve Amasya’ya gezdi.


10 SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

'Çözüm süreci siyasete malzeme yapýlmamalý' 3.

Emre Kut

Büyük Alevi Kurultayý nedeniyle önceki gün Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'nda istiþare toplantýsý düzenlendi. Hacý Bektaþ Veli Vakfý Þube Baþkaný Nurettin Aksoy'un ev sahipliðindeki toplantýya Merzifon Þube Baþkaný Hasan Güvenç , Sulova Þube Baþkaný Duran Afþin, Genel Merkez Yöneticisi Arslan Köse ve davetliler katýldý. Katýlýmcýlarýn 'Barýþ Süreci' hakkýndaki görüþ ve önerileriyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Nurettin Aksoy yaptý. Çözüm sürecine iliþkin görüþlerini dile getiren Aksoy, þunlarý söyledi:

Toplantý Hacý Bektaþ Veli Vakfý Þube Baþkaný Nurettin Aksoy'un ev sahipliðinde gerçekleþtirildi.

'SÜREÇ, SÝYASETE MALZEME YAPILMAMALI' "Ülkemiz þu anda, adýna barýþ süreci denen bir süreci yaþýyor. Bütün toplumsal kesimler bu süreçle ilgili doðal olarak, görüþlerini açýklýyor ve yoðun bir tartýþma ortamý yaþýyoruz. Tartýþma

3. Büyük Alevi Kurultayý nedeniyle önceki gün Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'nda istiþare toplantýsý düzenlendi.

genel olarak barýþýn ortaya çýkma biçimi ve yürütme biçimi üzerine sürüyor. Aleviler olarak barýþý desteklememiz düþünülemez. Ayrýmcýlýklardan, katliamlardan en çok caný yanan topluluk olarak insanlýðýn barýþ içerisinde yaþamasý en büyük özlemlerimizden birisi. Bu önemli olgu siyasete malzeme yapýlmamalý. Gerçek kalýcý bir barýþýn saðlanmasý, insanlarýn gönüllü birbirlerinden rýzalýk almasýyla mümkün olabilir. Bu da maðduriyeti olan topluluklarýn, hak ve hukuklarýný tanýyan laik ve demokratik bir anayasayla mümkün olabilir. Bu süreçle ilgili görüþlerimizi tartýþmak ve kamuoyuna deklare etmek amacýyla Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý olarak 12 Mayýs 2013 tarihinde Ankara'da 3. Büyük Alevi Kurultayý'ný toplama kararý aldýk. Adýný devletli deðil, toplumsal barýþ koyduðumuz kurultaya bizler de Karadeniz Bölgesi Alevileri olarak ka-

Þairlerle geçmiþe yolculuk O

ðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi’nde üç gün süren edebiyat þenliði düzenlendi. Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Emre Karadað ve Müdür Yardýmcýsý Fatih Þahin'in hazýrladýðý edebiyat etkinliði Ýlçe Kaymakamý Halil Ýbrahim Çelik'in yaptýðý açýlýþla baþladý. Divan Edebiyatý, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerinin genel özelliklerinin anlatýldýðý, her dönemden üç önemli þahsiyetin öðrenciler tarafýndan temsil edildiði ve bu þahsiyetlerin hayatlarýnýn ve önemli eserlerinin iþlendiði etkinlikte, ünlü edebiyatçýlarý canlandýran öðrenciler derslerde sýnýflarý gezerek bu sanatçýlar hakkýnda öðrencilere bilgiler verdi, teneffüslerde ise hazýrlanan bölümde yerlerini alan öðrenciler kendilerine sorulan edebiyat dönemi ve edebiyatçýlarla ilgili sorularý cevaplandýrdýlar. Sinevizyon gösterisi ile desteklenen etkinliðin açýlýþ gününde Ýlçe Kaymakamý Halil Ýbrahim Çelik, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Zekeriyya Bilen, Þube Müdürü Mutu Fýrat, Divan Edebiyatý ve bu dönemin üç önemli ismi Fuzulî, Bâki ve Nedim'in tanýtýldýðý standý ziyaret ettiler. Etkinliðin ikinci gününde Tanzimat Edebiyatýndan Þinasi, Namýk Kemal, Abdülhak Hamid Tarhan, üçüncü günde ise Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerinden Tevfik Fikret, Halid Ziya Uþaklýgil ve Ziya Gökalp'e yer verildi.

Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi’nde üç gün süren edebiyat þenliði düzenlendi.

Durdu Çetin

orum Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray Aþdaðul YiBO binasýný inceledi. Ýnceleme gezisinde Eray’a Cezaevi Savcýsý Murat Ýnceel,Cezaevi Müdürü Þükrü Öztürk, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü Ýnþaat Mühendisi M.Kemal Duran eþlik etti. Yatakhaneleri, yemekhaneleri ve kalorifer kazan dairesini ayrý ayrý gezen Eray ayrýca yetkililerden bilgi aldý. Yetkililerden konularla ilgili bilgi aldý. Eray, ''Burayý incelemekteki amacýmýz, teknik elemanlar tarafýndan görülen eksikleri ve yapýlacak tadilatlarýn neler olacaðýný tesbit ederek bir rapor tanzim edilecek. Yapýlacak masraflar çýkarýlacak. Bunu Adalet Bakanlýðý’na sunacaðýz. Oradan gelecek ödenekle eksiklikler tamamlanarak kullanýma sunacaðýz'' dedi.

Baþsavcý Eray ayrýca yetkililerden bilgi aldý.

YÝBO’nun bazý birimleri incelendi.

Çatak pislik içinde Ç

‘Þairlerle Geçmiþe Yolculuk’ isimli etkinliðin ikinci gününde, davetli olarak Oðuzlar Lisesi ziyaret edildi.. Divan Edebiyatý ve Tanzimat Edebiyatý dönemlerinin anlatýldýðý ikinci günde öðrencilere dönem ve sanatçýlar hakkýnda bilgi verildi.

‘Þairlerle Geçmiþe Yolculuk’ isimli etkinliðin ikinci günü Oðuzlar Lisesi’nde devam etti.

Ç

orum Gül-Der tarafýndan düzenlenen “Deðiþen Zamanda Deðiþmeyen Sorumluluklarýmýz” konulu konferans bugün saat 20.15’te Turgut Özal Ýþmerkezi salonunda gerçekleþtirilecek. Konuþmacý olarak Mavi Marmara Yardým Gemisi gazilerinden Gazeteci-Yazar Ramazan Kayan katýlacak. Konferansa tüm Çorumlular davet edildi.

Divan Edebiyatý, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerinin özellikleri anlatýldý.

CHP Anneler Günü’nü kutlayacak

“Deðiþen Zamanda Deðiþmeyen Sorumluluklarýmýz”konulu konferans düzenlenecek.

Ç

Gülesin Aðbal Demirer

Oðuzlar Lisesi’nde etkinlik

Gül-Der’in konferansý bugün

Eray, Aþdaðul YÝBO’yu inceledi Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Aþdaðul YiBO binasýný inceledi.

C

umhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarý Anneler Günü için program hazýrladý. Program 11 Mayýs Cumartesi

günü saat 13.00’te As Kültür Düðün Salonu’nda gerçekleþtirilecek. Programa davetliler katýlacak.

atak Tabiat Parký’nýn içinde bulunduðu durum, bir zamanlar Çorum’un gözdesi olan bu piknik alanýna giden vatandaþlarý çileden çýkartýyor. Çorum’un nezih piknik alanlarýndan biri olan Çatak Parký, maalesef son yýllarda ilgisizlikten dolayý çöp alaný gibi. Konuya iliþkin þikâyetlerini dile getiren vatandaþlar, gördükleri kötü ve içler acýsý manzarayý Orman Müdürlüðü’ne ilettiklerini ancak Çatak’ta hiçbir deðiþiklik olmadýðýný söylüyorlar. Vatandaþlar, “Çatak pislik içinde, çöpler heryerde ve insanlar pislik içinde piknik yapmaya çalýþýyor. Lavabolardan bahsetmiyoruz bile. Her yer virane, harabe, izbe terkedilmiþ tabiri caizse.” diyerek tepkilerini aktardýlar.

Çatak Parký, maalesef son yýllarda ilgisizlikten dolayý çöp alaný gibi.

Çatak Tabiat Parký’nýn bakýmýnýn yapýlmasý isteniyor.


SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Ticaret Borsasý’nýn hedeflerini büyüteceðiz’ Ç

orum Ticaret Borsasý Baþkan Adayý Ali Bektaþ, çalýþma arkadaþlarý ile birlikte sahada çalýþmalarýný sürdürüyor. Mali yapýyý ve gelir gider dengesini düzelteceklerini açýklayan Bektaþ, baþkan olmasý durumunda hayata geçireceði projeleri kamuoyuyla paylaþarak, “Ticaret

Borsasý’nýn hedeflerini büyüteceðiz.” dedi. Borsa elaman alýmlarýnda hak edenlere görev vereceklerini ifade eden Baþkan Adayý Ali Bektaþ, ilçe merkezlerinin ve meslek gruplarýnýn borsa yönetiminde temsil edilmesini ve sorunlarýn paylaþýlmasýný saðlayacaklarýný dile getirdi.

Çorum Ticaret Borsasý üyelerine dýþ pazarlar ve üye ulusal piyasa hakkýnda bilgi vereceklerine dikkat çeken Bektaþ, " Üyelerimize dýþ pazarlara açýlma konusunda teknik ve mali destek saðlayacaðýz. Gerekli kriterleri saðlayýp TOBB'un saðladýðý milli eðitim yardýmý ve sosyal yardýmlarýný alýp üyelerine ve ihtiyaç

sahiplerine vereceðiz. Konya, Polatlý, Bandýrma, Edirne gibi yerel büyük borsalardaki ürün fiyatlarýnýn yaný sýra, Chicago, Kansas, Fransa Matif, Rusya, Ukrayna gibi uluslar arasý borsalarýnda oluþan fiyatlarý üyelerimize sunup dünya konjonktüründen haberdar olmalarýný saðlayacaðýz. Ýlimiz

Çorum Ticaret Borsasý Baþkan Adayý Ali Bektaþ, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor.

mülki idari kurumlar, sivil toplum örgütleriyle omuz omuza verip, Çorum'umuz da sanayi ve ticaretin birleþtirilmesi ve geliþtirilmesi için ivedi öneme sahip demiryolu ve havaalaný için lobicilik faaliyetleri yapacaðýz" dedi. Çalýþma arkadaþlarý ile Çorum'un ve sanayicinin yaný sýra yörenin kalkýnmasý için ellerinden gelen tüm faaliyetleri yürüteceklerini belirten Bektaþ, "Borsamýzýn deðerli üyeleri ekibimizi layýk görüp bizleri göreve getirmesi halinde tüm üyelerin söz sahibi olduðu, katýlýmcý bir borsa yönetimi oluþturmak arzusundayýz. Tüm meslek gruplarý ve ilçelerimizdeki üyelerimizin yönetimde söz sahibi olacaktýr. Amacýmýz daha güçlü, daha modern bir ticaret borsasýdýr. Bölge ticaret, sanayi, tarým ve hayvancýlýðý geliþtirmek, iþ saðlamak istihdamý artýrmaktýr" þeklinde konuþtu.

Ýyilik Aðacý Karahacip’e uzandý Durdu Çetin

M

ahmut Atalay Gençlik Hizmetleri Müdüresi Mehrunur Karakaya eþliðinde bir grup öðrenci, Karahacip Beldesindeki Þehit Erdal Öztaþ Ýlk ve orta öðretim öðrencileri ile kucaklaþtý. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ''Gençlerin Ýyilik Aðacý Projesi’ meyvelerini vermeye baþladý. Mahmut Atalay Gençlik Hizmetleri Müdüresi Mehrunur Karakaya, Çorum Merkez’deki ilkokul,ortaokul, lise ve üniversite öðrencileri tarafýndan toplanan kýyafet, kýrtasiye ve oyun araçlarýnýn Karahacip Beldesi’ndeki öðrencilere daðýtýlacaýný bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanlýð’nýn baþlattýðý ''Ýyilik Aðacý'' projesi kapsamýnda 40 öðrencinin diðerleriyle kaynaþmasýný istediklerini dile getiren Karakaya, “Ayrýca Ýller arasý öðrencileri gezileri de düzenliyoruz. Çocuklarýmýzýn anlaþarak kaynaþmalarýný istiyoruz.'' dedi. Karahacip Ýlk ve Orta okul Müdüresi Neslihan Gülsoy da, verilen destek ve gerçekleþtirilen projeden ötürü deþekkür ederken, kýrtasiye ve giyecek daðýtýmýnda hazýr bulunan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Necibettin Güneþ ise, ''Projeye katký saðlayan Çocuklara Müdüre hanýma teþekkür ediyor, ilçemize yapýlacak hizmetlerin bu baþlangýcý olmasýný diliyorum'' diye konuþtu. Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ’ýn Belediye’deki ikramýndan sonra, öðrenciler Ýncesu Köyü’ne gittiler. Kanyonu gezen öðrenciler hoþ anýlarla Çorum’a döndü.

Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Beker, projeleri hakkýnda bilgi verdi.

‘Tescil ücret oraný binde bire düþecek’

Ç

orum Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Beker, seçildiði takdirde tescil ücret oranýný binde bire düþüreceðini söyledi. Meslek gruplarýnda her üyeyi tek tek ziyaret ederek,sýkýntý ve sorunlarýný dinlediðini belirten Beker, þimdiye kadar borsa üyelerinin yüzde 90’ýna

Öðrenciler ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi.

ulaþtýklarýný bildirdi. Beker, “Üyelerimizden Allah razý olsun. Bize yapýlan haksýzlýklarý duymuþlar ve beni destekleyeceklerini bizzat bana ifade ediyorlar. Çalýþmalarýma devam ediyor ve beni destekleyen üyelerimize, yanýmda bulunan çalýþma arkadaþlarýma, herkese teþekkür ederim.” dedi.

Kimya Bölümü bahar seminerleri sürüyor

H

''Gençlerin Ýyilik Aðacý Projesi’ meyvelerini vermeye baþladý.

11

itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü tarafýndan düzenlenen Bahar Seminerleri devam ediyor. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Saraydýn tarafýndan, "Radyasyonla Hazýrlanan Akrilamid Hidrojelinin Biyomateryal Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý" konulu seminer, Hitit Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleþtirildi. Silikon yerine hidrojellerin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýnýn sonuç olharak tavsiye edildiði seminerde, malzeme biliminin ýþýðýnda polimer mühendisliðine vurgu yapýlarak, teknik anlatým ve sunumlar yapýldý. Hitit Üniversitesi’nden yapýlan açýklamada, devam eden seminerlerle ilgili duyuru yapýlýrken, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda, 9 Mayýs 2013 Perþembe günü, saat 10.30'da Prof. Dr. Engin Çetinkaya tarafýndan "Organik Kimyada Tepkimelerin Önemi Üzerine Söyle-

þi" ve saat 14.00'de TÜBA Üyesi Prof. Dr. Be-

B

rihleri arasýnda Anitta Otel’de gerçekleþtirilecek olan çalýþtaya alanýnda uzman akademisyenler, üst düzey bürokratlar ve kadýn gi-

kir Çetinkaya tarafýndan da "Yeþil Kimya"

konulu seminer verileceði bildirildi.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü tarafýndan düzenlenen Bahar Seminerleri devam ediyor.

Seminerde teknik anlatým ve sunumlar yapýldý.

Belediye’den Kadýn Giriþimcilik Çalýþtayý

Mahmut Atalay Gençlik Hizmetleri Müdürlüðü öðrencileri Karahacip Beldesindeki Þehit Erdal Öztaþ Ýlk ve orta öðretim öðrencileri ile kucaklaþtý.

elediye 1’inci Uluslararasý Katýlýmlý Kadýn Giriþimcilik Çalýþtayý düzenleyecek. 16-17 Mayýs ta-

riþimciler katýlacak. Çalýþtayda yerel ve küresel zemindeki kadýn giriþimcilik sorunlarý tartýþýlarak, mevcut duruma iliþkin

yapýlacak ekonomik ve sosyolojik tespitler ýþýðýnda çözüm üretmeye yönelik akademik, bürokratik ve sivil camiayý bir araya getirmek hedefleniyor.


12 SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Polis dolandýrýcýlara karþý uyardý Ç

orum’un Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði, son günlerde sýkça karþýlaþýlan telefon dolandýrýcýlýða karþý bilgilendirmek için afiþler asarak el ilaný daðýttý. Ýlçe Emniyet Amiri Komiser Bünyamin Dede, son günlerde bu konuyla ilgili çok sayýda ihbar aldýklarýný ve þikayet için polis merkezine baþvuran vatandaþ sayýsýnda artýþ olduðunu söyledi. Güvenlik güçlerinin telefonla vatandaþlarý arayarak para veya kontör talebinde bulunmayacaðýný dile getiren Dede, “Kendisini polis, savcý yada asker olarak tanýtan bu kiþilere kesinlikle itibar edilmesin. Böyle bir durumla karþýlaþan vatandaþlarýmýz hemen durumu emniyet güçlerine intikal ettirsin ve

Polis telefon dolandýrýcýlýða karþý bilgilendirmek için afiþler asarak el ilaný daðýttý.

kesinlikle kimsenin hesabýna para ya da telefonuna kontör göndermesin” dedi. Bu tür dolandýrýcýlýk olaylarýna karþý vatandaþlarý bilgilendirmek amacýyla ilçenin en iþlek bölgelerine pankart ve afiþler astýklarýný kaydeden Dede, ATM, banka ve halkýn sýkça bulunduðu market gibi yerlere de afiþler asarak halkýn bu konuda bilinçlenmesini istediklerini belirtti. Bilgilendirici afiþ ve el ilanlarýnýn yaný sýra polis ekipleri de kýraathane ve esnaflara el ilanlarý daðýtarak konu hakkýnda halký bilgilendirerek, bu tür olayla karþýlaþýlmasý durumda hemen 155’i arayarak ihbar etmelerini istedi.(ÝHA)

Aile için hizmet içi eðitim Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði tedbir aldý.

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Aile Eðitim Programý (AEP) kapsamýnda, "Aile Eðitimi ve Ýletiþimi, Hukuk, Ýktisat, Medya ve Saðlýk alanýnda" Saðlýklý Evlilik ve Saðlýklý Aile Hayatýnýn sürdürülebilmesi amacýyla Çorum’da bu faaliyetleri yürütecek kiþilerin Hizmet Ýçi Eðitici Eðitimi Semineri baþladý. 06-10 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Çorum Belediyesi, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde gerçekleþtirilecek eðitimde Doç. Dr Muammer Cengil(Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi); Yard. Doç. Dr. Hülya Çaðýran Kendirli(Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi); Av. Neslihan Boyabatlý(Çorum Barosu); Av. Gülhan Keleþ(Çorum Barosu); Mehtap Ökmen(Bilge Kaðan TML, Gazetecilik); Canan Erverdi(Halk Saðlýðý Müdürlüðü); Formatörler Ahmet Yakut ve Selime Ergüven, ders programý doðrultusunda 44 eðitici adayýna ders verecek. Eðitim sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olan eðiticilere 10 Mayýs 2013 Cuma günü sertifika verilecek. Eðiticiler de Aile Eðitim Programý kýlavuz ve materyalleri doðrultusunda ailelere eðitim verecek. Programýn yaygýnlaþtýrýlmasý için alanda çalýþacaklar.

Sokak hayvanlarýný korumak amacýyla ‘’Can Dostum’’ kampanyasý baþlatýldý.

Köy çocuklarýndan ‘Can Dostum’ projesi Ç

orum’un Kargý ilçesine baðlý Yeþilköy Ýlkokulu ana sýnýfý öðrencileri tarafýndan sokak hayvanlarýný korumak amacýyla ‘’Can Dostum’’ kampanyasý baþlatýldý. Can dostum kampanyasýnýn tanýtýmý ve soksak hayvanlarýnýn resimlerinden oluþan sergi için Kültür sitesinde Kargý Müftüsü Bayram Çelik, Ýlçe Halk Eðitimi Müdürü Mücahit Açýkbaþ, kurum amirleri, öðretmenler ve vatandaþlarýn katýlýmýyla bir etkinlik düzenlendi. Yeþilköy Ýlk Okulu okul öncesi öðretmeni Fatma Akpýnar yaklaþýk 2 ay önce kedi ve köpeklerden oluþan 12

Kargý’ya yeni atamalar H Hizmet Ýçi Eðitici Eðitimi Semineri baþladý.

akimler Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) 2013 yýlý adli ve idari yargý ana kararnamesi kapsamýnda Çorum’un Kargý ilçesine 2 yeni hakim ve bir savcý atandý.

Kararnameye göre Kargý ilçesinde görev yapan Hakimlerden Ýlkay Yeter Isparta ili Yalvaç ilçesi Hakimliðine, Abdulmuttalip Zarasýz ise Kahramanmaraþ

Afþin ilçesi Hakimliðine, Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Yeter'de Isparta Yalvaç ilçe savcýðýlýðýna atandý. Ýlçeden tayin olan hakim ve savcýlarýn

yerine ise Artvin Arhavi Hakimi Þeyda Kibar Yýldýrým, Artvin Hopa Hakimi Serdar Bayraktar ve Artvin Arhavi savcýsý Alp Tekin Yýldýrým atandý.(ÝHA)

Kýzýlay’dan eðitim semineri T

Eðitim sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olan eðiticilere 10 Mayýs 2013 Cuma günü sertifika verilecek.

Saðlýklý Yaþam seminerleri baþlýyor H

itit Üniversitesi Týp Fakültesi Saðlýklý Yaþam seminerleri baþlýyor. 9 Mayýs Perþembe günü saat 14.00’te Hitit Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirilecek, seminerin konuþmacýlarý, Týp Fakültesi ÖðretimÜyesi Doç. Dr. Þebnem Gülen ve Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Eker.

Alkollü sürücü kaza yaptý

ürk Kýzýlay’ý tarafýndan hayata geçirilen Toplum Liderlerini Teþkilatlandýrma Projesi kapsamýnda Çorum'un Sungurlu ilçesindeki öðretmenlere "Afet Zararlarýný Azaltma" konulu eðitim semineri verildi. Sungurlu Kýzýlay Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, eðtim seminerinin amacýnýn tüm yurtta afete hazýrlýk ve zarar azaltma konusunda toplumu harekete geçirmek ve toplum liderleri aracýlýðýyla halký yaþadýklarý bölgedeki afet tehlikeleri ve riskler hakkýnda bilinçlendirerek ayný zamanda bu yolla olasý zararlarý azaltmak olduðunu söyledi. Programda hedef kitlenin, öðretmenler,

din görevlileri, muhtarlar ve diðer ilgili gruplar olduðunu dile getiren Küçükevcilioðlu, “Olasý afet zararlarýný azaltmak için Kýzýlay Þubeleri aracýlýðýyla yerelde kurumlar arasý iþbirliðinin geliþtirilmesini

O

sürücüsü aðýr yaralandý. H.U. isimli motosiklet sürücüsü Gökbel Baðlarý’nda

B

ahabey Caddesi Ýçeridere Baðlarý’nda alkollü sürücü kaza yaptý. K.M. aracýyla giderken baðlar civarýnda yol kenarýnda yürüyen D.S., S.B., F.A. isimli kadýnlara çarptý. Kadýnlar kazayý ucuz atlattý ancak, sürücünün 273 promil alkollü olduðu belirlendi. Ýfadesi alýnan sürücü serbest býrakýldý.

Projeyi Kargý’ya baðlý Yeþilköy Ýlkokulu ana sýnýfý öðrencileri tiyatroyla sokak sevgiyle yaklaþalým” adet sokak hayvanýný hayvanlarýnýn nasýl dedi. beslemeye ilgiye muhtaç baþladýklarýný söyledi. Konuþmanýn olduðunu anlatmaya Besledikleri ardýndan her öðrenci çalýþtýlar. hayvanlarýn içerisinde sahneye beslediði engelli hayvanlarýnda Tanýtým hayvanýyla çýkarak bir olduðunu belirten toplantýsýnýn ardýndan gününün nasýl Akpýnar resim sergisinin açýlýþý geçtiðini ve beslediði “Unutmayalým ki yapýldý. sergilenen hayvanýna nasýl ilgi onlarýnda sevgiye resimlerin geliri gösterdiðini anlattý. ihtiyacý var sokakta hayvanlarýn yararýna Daha sonra okul gördüðümüz köpeklere kullanýlmak üzere öncesi öðrencileri bir ‘hoþt’ demek yerine

Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Saðlýklý Yaþam seminerleri baþlýyor.

smancýk’ta meydana gelen kazada týra arkadan çarpan motosiklet

saðlamak, toplum liderleri aracýlýðýyla toplumda afetlere karþý hazýrlýklý olma ve sosyal sorumluluk bilincini oluþturmak amacýyla baþlatýlan programýn ikincisini gerçekleþtirdik. 30 öðretmenimiz eðitime katýlarak sertifika

almaya hak kazandý. Yýlsonuna kadar merkez, belde ve köylerde görev yapan toplum lideri, öðretmenlerimize, din adamlarýmýza ve muhtarlarýmýza afet zararlarýný azaltma eðitim programý verilecek" dedi.(ÝHA)

"Afet Zararlarýný Azaltma" konulu eðitim semineri verildi.

Týra çarptý

seyrederken, park halindeki týra arkadan çarptý. Yaralanan motosiklet sürücüsü

ileri tetkik ve tedavi amacýyla Çorum Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:27 - Cemâzil - Âhýr: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:24 Nisan 1429 Hýzýr:2

7

2013

MAYIS

Hesaba çekileceðini bildiði hâlde, haram mal toplamaya devam eden kimseye þaþarým. Hazret-i Osman Radýyallahü anh

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

03.43 05.25 12.44 16.34 19.50 21.24

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým (Ambulans) Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181 213 83 51 224 24 44

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey Kale Karakeçili Kunduzhan Mimar Sinan Üçtutlar Ulukavak Yeniyol Yavruturna Akkent

(Hasan KAYA) 221 86 91 (Seyfi PEKCAN) 226 43 43 (Mevlüt GEZER) 212 57 82 (Yýlmaz KILCI) 0543 725 22 55 (Hikmet DURGUN) 225 54 54 (Ali ÞAHÝN) 225 17 26 (Mustafa TURAN) 227 41 40 (Kadir AKÇAL) 224 70 79 (Fevzi ÞEKER) 234 62 62 (Mehmet BÖLÜKBAÞI) 227 78 12 -13 (Mahmut AHISKA)226 68 04 (Seydi DEMÝRAY) 225 07 47 (Feyyaz TOPAKTAÞ) 224 70 59 (Fadime GÜVEN) 225 55 95

Kuran’da mutluluðun formülü

13

Bir yol hikayesi 3

Cenab-ý Allah yarattýðý kullarýnýn hem dünyada Tevbe 40 : En zor zamanda bile kesinlikle ümitsiGÖNÜL PINARI zliðe kapýlma. hem de ahirette mutlu ve huzurlu olmasýný istiyor. Bunun içinde biz kullarýna sayýsýz nimetler bahþetmiþ. Hatta bu Fatýr 19-22 : Senden iyi durumda olanlara bakýp nimetlerin farkýna varamayýp bu þuurdan uzaklaþan üzüleceðine, senden zor durumda olanlarý görüp rahatla. insanlar için kitaplar ve peygamberler göndermiþ. Fecr 27-28 : En sevdiðin þeyleri, baþkalarýyla payÝnsanlarýn dünya ve ahiret mutluluðu için indirilen laþmanýn keyfine var. mukaddes kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'de, mutluluðun forHakka 33-35 : Hayatýnýn vazgeçilmezleri olsun. mülü yüzlerce ayette açýkça belirtilmiþ. Onlarý küçük çýkarlar için asla feda etme. Son okuduðum kitap olan, Ýrfan Gürkan Çelebi'nin Haþr 10 : Muhatabýna güvenmek istiyorsan, önce "Vahiyden Kalbe" adlý güzide eserinde, Kur'an-ý Aliaddin Bolat Kerimde, mutluluðun formülü olan yüzlerce ayetten aliaddinbolat@mynet.com sen güvenilir ol. sadece 40 ayetin yorumu þu þekilde yapýlmýþ : Kalem 1-2 : Yazdýklarýnýn ve yaptýklarýnýn peþini býrakmayacaðýný unutma. Gücünü insanlarýn yararýna Ýsra 37 : Kibirli olma, alçakgönüllü davran. kullan. Müddesir 1-5 : Kendini fazla abartma. Münafýkun 4 : Bencil olma, tebrik etmeyi bil. Tekvir 25-27 : Her þeyin üstesinden gelemeyeceðini asla unutma. Saff 2 : Yalandan uzak dur. Bakara 156 : Çaresizlik tuzaðýna düþme. Her zaman bir umut Yusuf 32-33 : Modern hayatýn çarpýklaþtýrdýðý kadýn-erkek ýþýðý olduðunu aklýndan çýkarma. iliþkilerinin, hayatýný esir almasýna izin verme. Beled 5-6 : Her þeye hakim olmak için uðraþýp hayatý yaþanAnkebut 41 : Ýyi bir dostun, paha biçilmez olduðunu aklýndan maz hale çevirme. çýkarma. Hucurat 10 : Büyüklük kompleksine kapýlýp, insanlarý ezerek Al-i Ýmran 92 : Ýyilik yapma arzunu, þarta baðlama. Vermek arkadaþlarýný kendinden uzaklaþtýrma. almaktan daha büyük bir ihtiyaçtýr, asla unutma. Muhammed 7 : Ýyiliði karþýlýk beklemeden yap. En'am 50 : Önyargýlarla hayatý kendine zehir etme. Rum 21 : Tek baþýna mutlu olunamayacaðýný bil. Çevrenin En'am 60 : Bildiklerinle açýklayamadýðýn þeyler, hayatýnýn mutluluðu için gayret göster. kâbusu olmasýn. Vakýa 83-87 : Ölümden korkmak yerine, ölüm gerçeðiyle Felak 1-5 : Korkularýn tutsaðý olarak yaþamaktan vazgeç. yüzleþ. Hacc 46 : Kendini, hep daha iyiye ulaþmak zorunda olduðuBakara 263 : Yaptýðýn iyilikleri unut. Anlatarak onlarý kýymetna koþullama. sizleþtirme. Ýbrahim 42 : Merhametli olmaktan asla vazgeçme. Furkan 63 : Sana yapýlan kötülüðün karþýlýðýný vermek yerine. Ýsra 23 : Anne ve babana 'off' bile deme. Öfkenin dinmesini bekle. Nisa 149 : Kendini sürekli övmekten uzak dur. Ýnþirah 1-3 : Seni huzursuz edecek iþlerden uzak dur. Ýhtirasýný Yunus 12 : Vazgeçilmez olmadýðýný kabul et. törpüle. Enfal 56 : Sözünüzde durmamanýn utanç verici olduðunu Maun 4-5 : Eleþtirinin keskin bir býçak olduðunu unutma. Söyleyeceklerini iyi tart. aklýndan çýkarma. Mücadele 7 : Hiçbir sýrrýn sonsuza kadar gizli kalamayaFurkan 43 : Heveslerini kendine ilah edinme. caðýný unutma. Necm 3 : Ýnanma duygunu diri tut. Rahman 7-9 : Çýkarcý olma. Adil davran. Nisa 58 : Karar verirken, vicdanýnýn sesini duymazlýktan Tekasür 1-2 : Kibrine yenilip hep daha fazlasýný isteyerek gelme hayatýný zehir etme.

Ýyi bilinen süreç

Doðru bildiðinde yanýlmak, Dost bildiðinden Soruyorlar:- " Tüm okullarýnýz da Türkçe öðredüþmanlýk bulmak, içinde bulunduðumuz günlerin tiliyor mu?" Cevap veriliyor- " Tüm okullarda Türkhaleti ruhiyesi bu iþte. çe öðretmek gibi bir kararýmýz yok." Ama tüm okullarda Ýngilizce öðretiliyor. Bir yanlýþlýk var ama neBirisine inan, onu destekle, savun; sonrada rede? inandýðýn en kötü iþleri yapar olsun! Bir taraf savaþ açtýklarýný, bu savaþtan zaferle Hani derler ya: " Aþaðý tükürsen sakal, yukarý çýktýklarýný söylüyorlar. Biz onlarýn zaferini pekiþtirtükürsen býyýk." Ýþte bunu yaþýyoruz. Buna inandýmek için anayasa deðiþikliði yapýp, bölgesel yönetiðýn kiþiyi tanýyamamak mý denilir, oyuna gelmek mi me gitmeyi, Baþkanlýk sistemine geçmeyi düþünüyodenilir! Ýþte bunu ayýramýyoruz. ruz. Zaferlerine taç giydirme merasimi yapýyoruz. Bunun için inançlarý kullanýyorlar, kutsallarýný Büyükþehir Belediyesi Kanunun da deðiþiklik kullanýyorlar, mazlum rolüne giriyorlar, sonrada hiç yapýlarak, Büyükþehir Belediyeleri yetki sýnýrýný , il aklýmýza gelmeyen þeyler oluyor. Mustafa Yolcu sýnýrý olarak deðiþtirildi. Yani Diyarbakýr belediyesiKýrmýzýçizgiler yok oldu. Asýlacak gözü ile banin yetki sýnýrý, il sýnýrý olarak yürürlüðe girdi. Ýl merkezinde kýlan insan, kahraman oldu. Þehit ve gazi analarý, oðlunun bu yasalarýn gereðini yerine getirip, saðlýklý planlar, nazým plangünler için mi þehit - gazi olduðunu anlayamaz oldu. larý yapýp uygulayamayan belediyelere bu az, daha çoðu seHafýzayý beþer nisyan ile maluldür. Bundan dolayý Ýnnin olsun diyoruz. sanlar, olaylar karþýsýnda þaþýrýr oldu. Ölçüyorsun, tartýyorsun Lazýn biri þehirde gezerken, minareye çýkýp oradan aþabu sýklet bu vücudu taþýmýyor. Bu olaylarda bir yanlýþlýk var ðý inemeyen birini; minareden indirilmeye çalýþtýklarýný görama ben mi yanýlýyorum; el mi yanýlýyor. Olaylar karþýsýn da müþ. kararsýz kalýyoruz. Yanlarýna yaklaþýp-" Durun da pen oni indurum oradan." Söylenen: Yapýlacak baþka þey yok. Daha fazla kan döDemiþ. külmesin. Yeni fýrsatlar doðuralým. Hani derler ya: Cambaza Sonrada- " Bana bir urgan bulun da." Demiþ. Urganý gebak, cambaza. Sen elindeki deveni kaybet, sonra da deve ara. tirmiþler. Aþaðýdan urganý atarak- "Dud buni." Demiþ. NetiBir oyun vardý, nakarat halinde þöyle söylenirdi: civciv çýkacede minaredeki adam, urganý yakalamýþ. Aþaðýdan baðýrcak, kuþ çýkacak. Bu iþin sonu ne olacak. mýþ- "Baðla belüne." Adam çaresiz beline urganý baðlamýþ. Dimaðlar tutulmuþ, gözler görmüyor. Sanki insanlar büAþaðýdan tekrar baðýrmýþ- "Çýk þerefenun uzerune. " yülenmiþ, çoðu ayný þeyi söylüyor. "Ýyi olacak." Nasýl iyi olaAdamcaðýz þerefenin üzerine çýkýnca, bizim laz urganý aþaðý cak? Bütün olaylar aleyhimize geliþiyor. Ajanda sahipleri 100 çekmiþ. Adamcaðýz gümmm yere düþmüþ. Baþýna gitmiþler yýldýr ayný planýný oynuyor. Bizim burada da halen, civciv çýkacak kuþ çýkacak oyunu oynanýyor. Bazen düþünüyorum: ki adam cansýz yerde yatýyor. "Ben mi yanlýþ düþünüyorum, baþkalarý mý yanlýþ düþünüyor. Laza sormuþlar-" Ne yaptýn, adamý öldürdün." Ortaya atýlan fikirlerin çoðunu kabul edemiyorum. Atýlan fiLaz cevap vermiþ- Da pen birinu urganla çekip kurtarkirlerin doðruluðunu göremiyorum. Düþünüyorum: ben mi mýþtým ama oni kuyudan mi çekmiþdum? Yüksekden mu yanlýþ görüyorum, baþkalarýmý? çekmisdum? Dünya ya Türkçe öðretmeye kalkan harekete soruyorlar. Bir sýkýntýlý dönemdeyiz. Bizi kurtaracaklar mý, batýra" Okullarýnýz Kürt'çe eðitime hazýr mý?" Cevap veriliyor- " caklar mý? Bunu zaman gösterecek. Biz gerekli hazýrlýðý yaptýk. Çoktan hazýrýz."

Tefekkür Dünyamýz

O buna hiç ehemmiyet vermedi. “ Ben ülemanýn ilminde þüphe etmem.Fakat kimin bir suali varsa ona cevap veririm” demiþti. Yollar bir bir yýllarý önüne getirdi. Ýlmi münazaralar, Günün þartlarýna çare Raþit Yücel olacak reçeteler…. rasityücel@ corumhakimiyet. net Bir hedefi vardý… “Medresetüzzehra…” Ona koþtu,ömrü boyunca bu heyecaný yaþadý… Üç düþmaný tesbit etmiþti… Cehalet, zaruret, Ve ihtilaf… Bu üç düþmana; Marifet sanat ve ittihat silahýný kullanýyordu. Sultan Hamid ve Reþata bu tekliflerini iletmiþti. Bu na cevap Sultan Reþat’tan geldi. Üniversitenin temeli atýldý ama cihan savaþý bu emeli geri býraktý. Yol hikayesi devam ediyordu… Emrindeki milis kuvvetleri ve talebeleri ile Ermeniler’e ve Ruslar’a karþý amansýz bir savaþa girdi ve esir düþtü. Esaretten sonra Ýstanbulda Ýngilizler’e karþý mücadelesi dillere destan oldu. Ankara yeni bir deðiþimin ve dönüþümün içine girmiþti.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER CEYHUN HÝTÝT BAHÇELÝEVLER MH BAHABEY U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI CAD. LOZAN KAVÞAÐI. YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ (METROPOL YANI) 222 00 10 KARÞISI 270 10 58

METEOROLOJÝ

2.342 2.357

1.793 1.803

24 ayar

ALIÞ

85,197

SATIÞ

85,746

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6586 7 MAYIS 2013 SALI

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail. com

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ABONE ÞARTLARI Kentiçi : 100 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro

Baský

1, 50 ¨ 50, 00 ¨ 15 , 00 ¨ 50, 00 ¨ 250, 00 ¨ 125, 00 ¨ Ücretsiz

ABONE (6 AYLIK) Kentiçi

: 55 ¨

Yurtiçi Yurtdýþý

: 160 ¨ : 100 Euro

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

TKDK’dan yatýrým projelerine destek T

Recep Mebet

arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), 8 Çaðrý Dönemi’nde onaylanan projeler için dün imza töreni düzenledi. Kurum binasýnda düzenlenen törene TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, birim yöneticileri ve proje sahipleri katýldý. Ýmza töreninde konuþan E. Serdar Kurþun, finansal destek almaya hak kazanan projelerle ilgili açýklamalarda bulundu. Projelerden 5’inin süt üretim, 1’ininse kýrsal turizm alanýnda olduðunu belirten Kurþun, onaylanan 6 projenin toplam yatýrým tutarýnýn 13 milyon 417 bin 381 TL olduðunu açýkladý. Projelere tanýnan destek tutarýnýnsa 6 milyon 451 bin 987 TL olduðunu dile getiren Kurþun, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: “Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu olarak 8. Çaðrý Dönemi’nde onaylanan 6 projenin imzalarýný bugün atmýþ bulunuyoruz. Þu ana kadar ki 7 çaðrý dönemi kapsamýnda Koordinatörlüðümüzd e imzalanan 12 adet hibe sözleþmesinin toplam mali

büyüklüðü 27 milyon 591 bin 902 TL olup verilen destek miktarý da toplamda 12 milyon 253 bin 879 TL olarak gerçekleþti. 8. Baþvuru Çaðrý Dönemi’nde proje veren 6 firmanýn beþ tanesi süt üretim tesisi kurarken, bir firma da kýrsal turizm tesisi

EKONOMÝK GELÝÞÝMÝNÝ DESTEKLÝYORUZ’ TKDK’nýn yatýrýmcýlarýmýza desteði artarak devam edecek. Bugün atýlan imzalar sadece yatýrýmcýlarýmýz açýsýndan deðil Çorum açýsýndan da önemli. TKDK olarak

birlikte standart eksikliðinden kaynaklý olasý pazar kaybýnýn önüne geçilecek. Yatýrýmcýlarýmýza verdiðimiz destek geri ödemeli yani kredi þeklinde olmayýp tamamen hibe ediliyor. Eðer yatýrýmcýlarýmýzýn getirmiþ olduklarý

8 Çaðrý Dönemi’nde onaylanan projeler için dün imza töreni düzenledi. kurarak yatýrýmlarýný desteklediðimiz her proje kriterlerimize gerçekleþtirdi. proje Çorum’un uyuyorsa ve Ýmzalanan ekonomik geliþimini yatýrýmcýnýn projesi sözleþmelerle her geçen gün biraz onaylanýrsa %65'e yatýrýmcýlarýmýza daha yukarýlara kadar desteðimiz söz toplamda 6 milyon 451 taþýyor. Bunun konusu olabiliyor. bin 987 TL destek bilincinde ve Kurumumuz verdik. Ayrýca bu sorumluluðunda olarak sadece büyük ölçekli yatýrýmlarýn toplam yatýrýmcýlarýmýzý her yatýrýmlarý deðil, ayný tutarý da 13 milyon zaman desteklemeye zamanda küçük ölçekli 417 bin 381 TL'dir. hazýrýz. yatýrýmlarý da Halen devam eden ve Bu destekliyor. Bu açýdan ödemesi gerçekleþmiþ iþletmelerimizin hepsi vatandaþlarýmýzý daha projelerle birlikte Avrupa Birliði detaylý bilgi almalarý bugün imzalanan hibe standartlarýnda. için kurumumuza sözleþmeleri ile hibe Bundan dolayý da davet ediyoruz. konusu projelerin iþletmelerimizin Koordinatörlüðü toplam mali boyutu 41 yatýrýmý hem bugünün müzün uzman ekipleri milyon 9 bin 283 TL, hem de geleceðin ile proje takibi verilen destek miktarý yatýrýmlarý olarak ön gerçekleþtiriyoruz. da 18 milyon 705 bin plana çýkýyor. Bu Bundan dolayý da 866 TL’ye ulaþtý. sayede Türkiye'nin yatýrýmcýlarýmýz, ‘ÇORUM’UN AB'ye girmesiyle projelerinin geri

döneceði korkusunda olmamalý. Bizler elimizden gelen bütün desteði yatýrýmcýlarýmýzla paylaþýyor ve projenin onaylanmasý sürecini iyi bir þekilde yönetiyoruz. Arka arkaya devam eden çaðrýlarýmýzda eksiklikleri bildirilen projelerin eksiklikleri tamamlanýrsa bir sonraki çaðrýda projenin kabulünde bir engel görmüyoruz. Burada önemli olan yatýrýmcýlarýmýzýn belli baþlý kriterleri saðlamalarý. Projenin en az 5 yýl devam etmesi bizim kriterlerimiz arasýnda ama piyasada yaþanabilecek aksiliklerden dolayý bu taahhüt yerine getirilmez ve bunu bize makul gerekçeleri ile beyan ederlerse bunu da makul görebiliyoruz. Buradan da anlaþýlacaðý gibi yatýrýmcýmýzýn korkmasýný gerektirecek bir konu yok. TKDK birçok sektörde yatýrýmcýlarý destekliyor. Þu an 11. çaðrý döneminin hazýrlýklarý devam ediyor ve vatandaþlarýmýzý kurumumuza bekliyoruz. Gerçekleþtirmek istedikleri projeler hakkýnda daha detaylý bilgileri yatýrým konularýnda uzman ekiplerimizden bilgi alarak öðrenebilirler.”

‘Piliç üretiminde marka olacaðýz’

Kurþun, Çorum’un yumurta sektöründe olduðu gibi piliç üretiminde de marka olmasýný hedeflediklerini söyledi.

Ç

orum, yumurta sektörünün ardýndan piliç sektöründe de marka olmaya hazýrlanýyor. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, Çorum’un yumurta sektöründe olduðu gibi piliç üretiminde de marka olmasýný hedeflediklerini söyledi. 8. Çaðrý Dönemi proje imza töreninde konuþan E. Serdar Kurþun, “Önümüzdeki çaðrý sürecinde Çorum’da piliç eti üretimine yönelik büyük projelere finansman desteði saðlayacaðýz” dedi. Kanatlý hayvan üretimine yönelik bütçede yapýlan düzenlemelerden bahseden Kurþun, Çorum’da kurulacak

Ýntegral Mühendislik’te hediyeli kampanya

Ý

Recep Mebet

ntegral Mühendislik, Baymak kombilerde kampanya baþlattý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Ýntegral Mühendislik sahibi Makine Mühendisi A. Serkan Sabur, Baymak kombi alan herkese LCD televizyon hediye ettiklerini açýkladý. Kampanyanýn 10 Mayýs 2013 tarihine kadar süreceðini belirten Serkan Sabur, “Kampanyamýz Gazi Caddesi’ndeki Kombi Market baþta olmak üzere Eþref Hoca Caddesi ve Alaybey Meydaný’ndaki þubelerinde de geçerli” dedi. Sabur, kampanya hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Gazi Caddesi LC Waikiki maðazasý yanýnda hizmet veren Kombi Market’e davet etti.

Ý ntegral Mühendislik, Baymak kombilerde kampanya baþlattý.

hedefleri doðrultusunda Çorum'u piliç üretiminde marka yapmayý amaçladýklarýný vurgulayan Kurþun, þöyle konuþtu: “Çorum'da piliç üretimi yapabilecek modern bir tesis yok. 24 kümes yapýldýðýnda bunlar 300 iþ günü çalýþýr durumda olacak. Bu

kümeslere kurulacak kesimhanelerde saatte 3 bin tavuk kesimi yapýlabilecek. Bu proje ayrýca Çorum'daki yem fabrikalarýmýza da yeni bir pazar oluþturacak. TKDK olarak hem kümeslerin kurulumuna hem de kesimhanelere destek saðlayacaðýz.”

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu’nun sektörel desteklerinin altý çizildi.

Rallicilere gönüllü tercümanlýk yaptý

A

Ýmza töreninde konuþan TKDK Ýl Koordinatörü Kurþun, finansal destek almaya hak kazanan projelerle ilgili açýklamalarda bulundu.

piliç eti üretimi tesislerine ciddi anlamda destek vereceklerini kaydetti. Bayat’ta 2, Laçin ve Mecitözü ilçelerine ise 1'er adet olmak üzere toplam 4 ayrý tesis kurulumu için proje teklifi aldýklarýný belirten Kurþun, projelerin Ankara'ya gönderildiðini açýkladý. 2017 yýlý

Recep Mebet

llgeau-Orient Rallisi için Çorum’a gelen sporcular önceki gün þehir merkezini gezdi. ‘Boðazkale Sfenksine Selam’ sloganýyla düzenlenen ralliye katýlan yabancý konuklara Çorum turu sýrasýnda bazý gönüllüler tercümanlýk etti. Ýsviçre’den Çorum’a kesin dönüþ yapan Recep Özkaya da rallicilere gönüllü tercümanlýk eden isimler arasýnda yer aldý. Özkaya’nýn rehberliðinde Çorum’u gezen Alman turistler, ihtiyaçlarýný problemsiz þekilde gidermenin keyfini yaþadýlar. Çorum’da gördükleri yakýn ilgiden duyduðu memnuniyeti dile getiren Willi Brühlman isimli Alman rallici, Özkaya’ya teþekkür ederek en yakýn zamanda Hitit diyarýna ailesiyle tekrar gelmeyi istediðini kaydetti.

Yabancý konuklara Çorum turu sýrasýnda bazý gönüllüler tercümanlýk etti.

Alman turistler, Çorum turu sýrasýnda gördükleri ilgiden duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler.


SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

15

Belediye Meclisi bugün B

elediye Meclisi, bugün saat 10.00'da Belediye Meclis Salonu'nda toplanacak. Belediye Meclisi'nin toplantýsýnda Güney Kampüsü'nde yaþanan sorun çözüme kavuþuyor. Ankara Yolu Erzurum Dede civarýnda 55 hektarlýk alanda yargý kararýyla bozularak plansýz hale gelen 55 hektarlýk alan yeniden planlý hale getiriliyor. Karaaðaç Köyü Güvenli Mevkii'nde LPG istasyonuna akaryakýt ilavesi yapýlýyor. Fen Lisesi bölesinde konut ve ticaret alaný iþaretleniyor. Bazý mahallelerde bodrum katlarýn emsale dahil edilmemesi öngörülüyor. Fevzi Çakmak Cadde-

si'nde Askeri Kýþla'nýn yanýndaki özel mülkiyete ait alan, Milli Eðitim Müdürlüðü'nün talebi doðrultusumda lise ve ana okulu iþaretleniyor. Bahabey Caddesi'nde geçtiðimiz ay ihale ile satýlan Pankobirlik'e ait alanda plan deðiþikliði yapýlýyor. Toplantýda gündemi þu baþlýklar oluþturacak; Gayrimenkul satýþ ve takasý; Karaaðaç Köyü, Güvenli Mevkii, 17-A Pafta, 129 nolu parsele imar planý deðiþikliði; Çepni Mahallesi, 19.J.3.A19.J.3.B- 19.J.2.C- 19.K1.D nolu ve 331, 330, 352, 328 nolu adalarda 25 hektarlýk alanda plan deðiþikliði; Ulukavak Mahallesi, 2627 ada, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde plan deðiþikliði; Gülabibey Mahallesinde

yaklaþýk 55 hektarlýk alanda plan deðiþikliði; Bahçelievler Mahallesi, 2595, 4135, 1728 adalar, Ulukavak Mahallesi, 3742 ada, Ýbrahim Çayýrý 3366, 3377, 3379, 3374, 3837 adalar, Yavruturna Mahallesi, 772, 783, 848 adalar, Gülabibey Mahallesi, 500, 2945, 1038 adalar, Tepecik 1003 ada, Çoraklýk 2246, 2394, 1810, 2452 adalar, Tepecik 250 ada ve Ulukavak Mahallesi, 2480 adalarda plan deðiþikliði; Gülabibey Mahallesi, 294 ada, 38, 176 nolu parsellerde plan deðiþikliði; Bahçelievler Mahallesi, 58 Pafta, 910 ada, 34 nolu parselde plan deðiþikliði; Ulukavak Mahallesi, 2670 ada da plan deðiþikliði; Galabibey Mahallesinde

gayrimenkul tahsisi; gayrimenkul satýn alýnmasý; asfalt Þantiyesi için finiþer iþ makinesi alýnmasý; kadro iptal ve ihdasý; ödenek aktarýlmasý ve 2012 yýlý bütçe kesin hesabýnýn görüþülmesi.

lis'te

Tapu'ya bina yeri Mec-

Belediye Meclisi'nin bugün yapýlacak toplantýsýnda Tapu Müdürlüðü'ne yapýlmasý planlanan yeni hizmet binasýna yer tahsisi gündeme gelecek. Valilik Hizmet Binasý'nda faaliyetlerini sürdüren Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüðü'ne yeni ve modern bir hizmet binasý yapýlacak. Bu çerçevede Çalýk YEDAÞ ile Ticaret Meslek Lisesi arasýnda bulunan alanda bulunan belediyeye ait arsanýn gayrýmenkul takas ve satýn alýnmasý hususu görüþülerek karara baðlanacak.

Performans sistemine eleþtiri M

emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci, performans sistemi kapsamýnda 2003 yýlýndan bugüne kadar ortaya konulan her yeniliðin, adaletsiz bir sistemden dolayý çalýþanlar arasýndaki iþ barýþýný ve motivasyonu daha da bozduðunu savundu.

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Ankara Büyük Anadolu Otel'de gerçekleþtirilen Performans ve Kalite Kongresi'nde Saðlýk-Sen tarafýndan dile getirilen konular hakkýnda basn açýklamasý yapan Saatci, performans sistemiyle saðlýk hizmetlerinin sunumunda yüzde 265'lik bir sayýsal artýþ saðlandý-

Ahmet Saatçi

ðý, istihdam konusunda ise yükselen taleple uygun bir artýþ yaþanmadýðýný, bu durumun nitelikli saðlýk hizmeti sunumu sürecini zora soktuðunu söyledi. Saatci, saðlýk çalýþanlarýnýn Türkiye'de yaptýðý iþin Avrupa ülkelerindeki çalýþanlara göre 3 kat fazla olmasýna karþýn ülkemizdeki saðlýk çalýþanlarý-

YEMEK PÝÞÝRME, BULAÞIK YIKAMA VE GARSONLUK HÝZMETÝ

TÜRKÝYE ÞEKER FABRÝKALARI A.Þ. ÇORUM ÞEKER FABRÝKASI MÜDÜRLÜÐÜ YEMEK PÝÞÝRME, BULAÞIK YIKAMA VE GARSONLUK HÝZMETÝ hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/55393

l-Ýdarenin

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 364 2350470 - 364 2350477 c) Elektronik Posta Adresi : corumseker@turkseker.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ýhale konusu hizmetin

a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 17.06.2013, iþin bitiþ tarihi 16.06.2014

3- Ýhalenin

a) Yapýlacaðý yer : Ankara yolu 9.Km ÇORUM b) Tarihi ve saati : 28.05.2013 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3 Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4 Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak her türlü yemekhane hizmetleri kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Þeker Fabrikasý Ticaret Servisi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Þeker Fabrikasý Haberleþme Servisi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçirlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn 408) www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

nýn ücret noktasýnda Avrupa ülkelerindeki çalýþanlarýn aldýðýnýn yarýsýný bile alamadýðý belirtti. Saatci, performansa dayalý ek ödeme daðýlýmýnda yaþanan adaletsizlikleri gidermek adýna yasal düzenlemelerin biran önce yapýlmasý gerektiðini vurgulayarak, öncelikle deðiþmesi gerekenleri þöyle sýraladý: “Ek ödemeler gelir vergisinden muaf tutulmalýdýr. Yatýrým, onarým ve demirbaþ giderleri genel bütçeden karþýlanmalýdýr. Daðýtýlabilir döner sermaye hesabýnda hazine payý %15 olarak deðil,uygulandýðý gibi %1 olarak deðerlendirilmelidir. Döner sermaye havuzu geniþletilmelidir. Tüm çalýþanlar için gelirinin en az %75'ini sabit aldýðý ücretlerden, %25'ini deðiþken Döner Sermayeden karþýlandýðý bir sistem kurulmalýdýr. Çalýþanlarýn tüm gelirleri emekliliðe yansýtýlmalýdýr. Deðiþik hastanelerde hekimlerin elde ettiði ayný puanlara karþýlýk ayný tutarda ödeme yapýlmalýdýr. Saðlýk çalýþanlarýna mutlaka yýpranma payý verilmelidir.”

Tüm yurtlarda internet ücretsiz Y

üksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) baðlý tüm yurtlarda, öðrencilere ücretsiz internet imkaný sunulacaðý bildirildi. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, yaptýðý açýklamada, yurtlardaki hizmet kalitesini artýrabilmek için çaba gösterdiklerini söyledi. Bu anlamda son 10 yýlda önemli aþamalar kaydettiklerini anlatan Albayrak, 10 yýl önce kuruma baðlý öðrenci yurtlarýndaki doluluk oranýnýn yüzde 50 civarýnda olduðunu anýmsattý. Öðrenci yurtlarýndaki imkanlarý, 10 yýl önce öðrenci olanlarýn daha iyi hatýrlayacaðýný dile getiren Albayrak, þöyle konuþtu: "Þimdi durum deðiþti. Kredi Yurtlar Kurumunun güvenliði arttý. Temizlik imkanlarý deðiþti. Yurtlarýmýzda, 2003 yýlýndan önce öðrencilerin kullandýðý mekan büyüklüðü ile bugünkü þartlar arasýnda yüzde 100 fark var. 2003 yýlýndan önce bir öðrenci, 6-8 metrekare kullanabiliyordu. Bugün öðrenciler ortak alanlarla beraber 20 metrekare kullanýyor. Bu bir farklýlýk, rahatlýk ve özgürlüktür."

Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu 4/E Sýnýfý öðrencileri için önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu'nda veda gecesi düzenlendi.

Kardeþ sýnýflar veda etti T

ürkiye'nin en genç yazarlarý olan Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu 4/E Sýnýfý öðrencileri için önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu'nda veda gecesi düzenlendi. Sýnýf Öðretmenleri Erdal Þahin ve Müjgan Þentürk tarafýndan organize edilen veda gecesine Kardeþ Bahçelievler Ýlkokulu 4/E Sýnýfý öðrencileri de katýldý. Öðrenci velilerinin büyük ilgi gösterdiði programýn açýþ konuþmasýný Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu Müdürü Aziz Usta yaptý. Ýlkokuldan mezun olmaya hazýrlanan

Programa öðrenci velileri büyük ilgi gösterdi.

öðrencileri tebrik eden Aziz Usta, genç yazarlara eðitimlerinin devamýnda baþarýlar diledi. Usta, baþarýlý öðrencilerin aileleri ve öðretmenlerini de

tebrik etti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan sýrasýyla sahneye gelen kardeþ sýnýflarýn öðrencileri, þiir, þarký ve danslarýn yaný sýra

skeç ve slayt gösterileri de sundular. Katýlýmcýlarýn beðeniyle izlediði program, alkýþlar eþliðinde sona erdi.

Numara taþýdýktan sonra icra geldi N

umarasýný taþýdýktan sonra kesilen son faturadan haberi olmayanlar ya yüksek fatura ya da icra þoku yaþýyor. Numarasýný farklý bir operatöre taþýyacaklarý gsm operatörleri öyle bir cezalandýrdý ki. Cep telefonu kullanýcýlarýnýn numara taþýmak için operatörüne baþvuranlarýn talepleri fatura kesim tarihinden sonra diðer operatöre iletiliyor. Numarasýný taþýdýktan sonra kesilen son faturadan haberi olmayanlar ya yüksek fatura ya da icra þoku yaþýyor. Numarasýný farklý bir operatöre taþýyanlarýn þikayetlerine dikkat. GSM operatörleri kendilerinden vazgeçerek farklý bir operatöre geçen abonelerine öyle bir oyun oynadý ki. Numarasýný taþýmak isteyenler taleplerini operatörlerine bildirdiler. Operatörleri numaranýn taþýnmasý gereken operatöre fatura kesim tarihinden sonra iþlemi bildirdi. Böylece farklý operatöre geçen kullanýcý eski operatö-

ründen aylar sonra gelen yüksek fatura hatta icra ile adeta þaþkýna döndü. Uzmanlar cep telefonu kullanýcýlarýný uyararak "Numara taþýma azami 6 günde gerçekleþtirilmelidir. Bu süreyi geçirmeden numara taþýma iþleminizin yapýldýðýndan emin olun" dedi. Ýþte Þikayetvar'a gönderilen þikayetlerden bazýlarý þöyle:

9 ay sonra icra

"9 ay önce gsm hattýný baþka bir operatöre taþýdým. Taþýmadan önce son faturalarýmý ödeyip baþka borcum var mý diye sorgulattým yok dediler. Operatör geçiþini yaptým 9 ay sonra yani avukatlýktan aradýlar yasal iþlem baþlatýlmýþ sebebi 9 ay önce olan faturamýz. Operatör numara taþýma sýrasýnda fatura kesim tarihinden sonra iþlem baþlatmýþ. Hiç bir fatura tarafýma iletilmedi þimdide yüksek bir fatura istiyorlar. Bu nasýl bir iþlem dava açacaðým. Borcum yok deniyor sonra borç çýkýyor nasýl bir iþ bu!"

Fatura kesim tarihi önemli

"Mart ayýnda hatlarýmdan birini baþka bir operatöre taþýmaya karar verdim ve 18 martta baþvurumu yaptým. 24 mart gece 23 civarlarýnda hattýmýn taþýnacaðý mesajý geldi. Neden bu kadar geç olduðunu anlayamamýþtým. Hattýmý taþýmamýn üzerinden 1.5 aydan fazla süre geçtikten sonra þok bir fatura ile sebebini anladým. Meðer benim fatura kesim tarihim ayýn 24'ünde imiþ. Operatör hattýmý taþýyacaðýmý duyunca uyanýklýk yaparak son güne kadar beni bekletmiþ ve yeni fatura dönemine girdiðim ilk gün geçiþimi yaparak benden 1 gün bile kullanmadýðým döneme ait tam ay parasý istiyor. Fatura Ýptal edilmezse tüketici mahkemesine gideceðim."

Numara taþýrken bilinmesi gerekenler

-Numara taþýmak için geçmek istediðiniz operatöre baþvurmanýz yeterlidir. Gerekli iþlemleri yeni operatörünüz si-

zin adýnýza gerçekleþtirir. -Baþvuru formu ile kimlik bilgileriniz baþvuru iþlemi için yeterlidir. -En fazla 6 gün içerisinde geçiþ iþlemi tamamlanýr. -Yeni operatörünüz size yeni bir SIM kartý verir. Ancak SIM kartýnýz iþlemlerinizin tamamlanmasý ardýndan aktif hale gelir. -Numara taþýma iþleminizin tamamlandýðý ve SIM kartýnýzýn aktif olduðu zaman bilgisi size SMS ya da e posta ile yeni operatörünüz tarafýndan bildirilir. -Faturalý hatlar ön ödemeli hatlara ya da tam tersi ön ödemeli hatlar faturalý hatlara taþýnabilir. -Eski operatörü ile taahhütnamesi olanlar da numara taþýma iþlemi yapabilirler. Ancak söz konusu taahhütnamede yer alan yükümlülüklerin ayrýca yerine getirilmesi gerekebilir.(þikayetvar)


16 SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

27 Mayýs 1960 da gerçekleþtirilen askeri darbe döneminde ilimizin bir köyünde ilkokul öðretmeni olarak görevli idim. O yýllarda köylerde beþ yýllýk bir eðitim öðretim gerçekleþtiriliyordu.Çoðu yerleþim biriminde öðretmen beþ sýnýfýn eðitim öðretiminden sorumlu idi. Yalnýz bir sýnýfýn eðitimi o yýllarda ancak okul yeni açýlmýþsa bulunuyordu. Çoðu kez öðretmen birden çok sýnýfla uðraþmak ve onlarý yetiþtirmekle sorumlu idi.Kýsaca yalnýz tek sýnýf okutan öðretmen o döneme göre çok þanslý idi.O dönemde köyde görev alan bir eðitimci olarak tek sýnýfla uðraþmak bana nasip olmadý.Kýsaca öyle bir þans beni bir türlü bulmadý. Kýrsal alanda görev yüklenmek için yetiþtirilen köy çocuklarý köylerde o yýllarda yeni, yeni görev alýyorlardý.Köyde görev alan öðretmen için okulun hemen bitiþiðinde birde lojman bulunuyordu.Öðretmen o günün þartlarýna göre modern bir yapýda ikame etmeliydi.Okullarýn çoðu köylü tarafýndan yapýlmýþtý. Nüfusun %80 'i köylerde yaþýyordu.Köyde ikame eden halk tüketim için ne gerekli ise kendisi üretmek zorunda idi.Kýsaca insanlara toprak çok yakýndý.Her ürün doðalýn saðladýðý koþullarda olgunlaþýyordu.Kýrsal alanda yaþayan insanýmýz toprakla uðraþmak zorunda idi.Kýrsalda çok toprak sahibi olanlara aða adý verilmiþti.Aðalar köyün genellikle söz sahibi olan kiþisi

Anayasa çalýþmalarý sürerken

idi.Köyde devletin bir kolu olan muhtar ile öðBen müdahale sonrasý muhtarlýk yapma"Yaþadýkça retmen yasalarý uygulamada güçlüklerle karþýdým.Yöneticilere muhtarýn olumlu çaba içeryaþananlar" laþýyordu.Çoðu yerde muhtar,öðretmen ,imam sinde bulunduðunu bildirdiðimden herhangi birlikteliði çok iyi sonuçlar veriyor,o yerleþim bir sorunla karþýlaþmadým.Muhtarla iþbirliði biriminde yaþayanlar sorunsuz bir yaþam süriçersinde oluþumuzu köylü günlük hayatýnda dürüyordu. yaþýyordu. Askeri müdahale sonrasý köylere gönderiO dönemde gerçekleþtirdiðim dernek salen bir yazý ile "Köyü Kalkýndýrma ve Güzelleþyesinde köyde mera,otlak,sulama sorunu gibi tirme Dernekleri" oluþturulmasý istendi.Sanýbir sorun yaþanmadý,Meralar eylemlerle gerým bu olay kýrsal alanýn dernekleþtirilmesinde niþletildi.Hayvancýlýðýn önü açýlmýþ oldu bir atýlmýþ ilk adýmlardan birisiydi. bakýma. Köy sokaklarý deðiþik dönemlere göre kiKalkýnma ve güzelleþme Dernekleri saMüslüm þilerce yapýlan müdahale ile daraltýlmýþ,kaðný TUNABOYLU yesinde köy mezarlýklarý bir düzene konve araba köy içersine giremez hale gelmiþ- muslumtunaboylu@ du,mezarlýðýn etrafý taþ duvar yada dikenli ti.Motorlu taþýtlarýn köylere dek ulaþmasýndan tellerle çevrilerek koruma altýna alýndý.Mezarhotmail.com sonra dar sokaklar kendiliðinden sorun oluyorlýklarda hayvanlarýn görülmesi olayýna son du.Köylü motorlu taþýtýný evinin önüne kadar gelmesiverildi,bu arada mezarlýklar köyün yaný baþýnda birer ni arzuluyor,ancak yollarýn dar oluþu bu eylemi engelliküçük ormana dönüþtürüldü. yordu.Oluþturulan dernekler sanýrým ilk hamle olarak 27 Mayýs 1960 ile 9 temmuz 1961 arasýnda ülkeköy içi yollarýný düzene koymada görev almýþlardýr. nin akil insanlarýndan bazýlarý Milli Birlik Komitesi taMüdahale sonrasý köylerin çoðunda muhtarlýklar rafýndan görevlendirildi.Anayasa Hazýrlama Komisyoöðretmenler tarafýndan yürütülmüþtür.Derneklerin kununda hemþerimiz Hýfzý Veldet Velidedeoðlu da görev ruluþunda ve iþleyiþinde öðretmenin en önde görev alaldý. dýðýný görüyoruz.Muhtar,öðretmen,imam üçlüsü deyiAnayasa oylamasý öncesi Çorum'a gelen Hýfzý Velmi 27 Mayýs Devrimi ile ülke çapýnda uygulamaya kodet Velidedeoðlu saat kulesi etrafýnda ki meydanda dünulmuþtur.Muhtarýn tek baþýna yapamadýðý çoðu eylem zenlenen tanýtým mitinginde uzun bir konuþma yaparak bu birlik sayesinde gerçekleþtirilmiþtir "HALK OYLAMASINA SUNULACAK BU ANA-

Ebe ve hemþirelerimiz

Bu haftaki yazýmda '5 Mayýs Dünya Ebeler Günü' Ýnsanlýk tarihinin en eski mesleklerinden birini icra ve '12 Mayýs Hemþireler Günü' münasebetiyle saðlýk sekeden ebe ve hemþirelerimiz, ülkemizin en ücra köþelerintörünün en önemli çalýþanlarýndan biri olan ebe ve hemde bile bu kutsal görevi yerine getiriyorlar. Anne, çocuk, þirelerimizden bahsedeceðim. Saðlýk hizmetleri, bir ekip insan ve toplum saðlýðý açýsýndan ebe ve hemþirelerimiz çalýþmasý gerektiren ve birçok faktörden etkilenen komçok önemli sorumluluklar üstleniyorlar. Buna raðmen hak bine, karmaþýk faaliyetleri içerir. Bu iþler yürütülürken ettikleri deðeri tam manasýyla görmeyen ebe ve hemþireyardýmcý saðlýk personellerinin görevleri azýmsanmayalerimiz, aðýr çalýþma koþullarý altýnda hizmetlerine devam cak kadar fazla ve bir o kadar da önemlidir. Birçok tedaediyorlar. Özellikle saðlýkta þiddetin arttýðý þu günlerde ebe ve hemþirelerimizin de bu konudan nasibini aldýðýný vi ve müdahalelerde doktorlarýmýz ön planda olmasýna duyuyoruz. Çoðu zaman yazýlý ve görsel basýna yansýyan raðmen aslýnda arka planda canla baþla çalýþan ebe, hemdarp olaylarýný sizler de görüyorsunuz. Kendi saðlýðýný risþire ve saðlýk memurlarýmýzýn olduðu unutulmamalýdýr. ke atarak, baþkalarýn saðlýðýný düzeltmeye çalýþan tüm ebe Ben ekiple birlikte çalýþmanýn ne kadar önemli olduðunu, ve hemþirelerimize daha duyarlý ve kibar davranýlmasýný, 12 yýllýk acil ve diyaliz hekimliðim sýrasýnda yakinen gördüm. Burada, Bayat ve Ýskilip acilinde birçok vakaya bir- Dr. Mustafa AZAK siz kýymetli halkýmýzdan özellikle istirham ediyorum. likte müdahale ettiðimiz o zamanki acil personeline ve di- Mimar Sinan Aile Fevri hareketlerle zarar verebildiðiniz ebe ve hemþirelerin, yaliz hemþirelerine bir defa daha teþekkür etmeyi kendi- Saðlýðý Merkezi her zaman sizin iyiliðinizi düþündüðünü lütfen unutmayýn. Bu tip müessir olaylarýn hiçbir zaman tekrar etmemesini me bir borç olarak görüyorum. Onlarýn görev bilinciyle ümit ediyorum. özverili bir þekilde çalýþmasý, hastanýn saðlýðý açýsýndan ne kadar kýymetliyse, yapacaklarý en ufak bir hata tedavinin baþarýSaðlýk personelinin % 60'ýný oluþturan ebe ve hemþirelerin, sýz olmasý açýsýndan o kadar önemliydi. Çok þükür birçok hastamýsevgiden, sabýrdan, özveriden, þefkat ve disiplinden uzak bu mesleza faydalý olabildik. Ayrýca, sadece acil ve diyalizde deðil ameliyatði icra etmesi mümkün deðildir. Çünkü ebe ve hemþire, saðlýðý yehane, yoðun bakým, doðumhane, servis ve polikliniklerde çalýþan rinde olmayan, yardýma muhtaç insanlara hizmet vermektedir. Böytüm ebe ve hemþireler bir ekibin parçasý ve en önemli ayaklarýndan le kutsal bir mesleði icra eden ebe ve hemþirelerimize bu mesleðin birisi olarak çalýþýyor. Özellikle aile hekimleriyle birlikte çalýþan saðladýðý manevi hazzýn, eþsiz güzellikte olduðunu belirtmek istiyardýmcý personellerimiz, daha önceden bir kaç kiþinin yaptýðý iþi, yorum. Görevlerini büyük bir sorumluluk içinde ve þevkle yapan tek baþlarýna göðüslüyorlar. Gebe, bebek, kadýn ve çocuk takibi, tüm ebe ve hemþirelerimizin günlerini kutluyor ve bu onurlu hizaþýlama, enjeksiyon, pansuman, poliklinik hizmetleri, eðitim ve aimetlerinde baþarýlar diliyorum. Ýyi ki varsýnýz, hepinize çok teþekle danþmanlýðý olmak üzere birçok hizmeti veriyorlar. Bu hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için, aile hekimleriyle birlikte çalýþan kürler. ebe ve hemþirelerin sayýlarýnýn artýrýlmasýnýn faydalý olacaðý kanaNOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " birnefessihatindeyim. hat@hotmail.com "

Vergi levhasý asma zorunluluðu kalktý

VERGÝ LEVHASI ASMA ZORUNLULUÐU KALKTI AMA BULUNDURMA ZORUNLULUÐU DEVAM EDÝYOR!

Mali konular & yorumlar

Kurumlar Vergisinde

l. Anonim þirketler, 2. Limited þirketler, 2012 yýlý Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi be3. Eshamlý komandit þirketler, yannamesinin verilme ve onaylama iþlemleri tamamVergi Levhalarýnda Bulunacak Bilgiler landý bu aþamadan sonra 2012 yýlý VERGÝ LEVHAMükellefin; SI'nýn 3568 sayýlý Kanun uyarýnca yetki almýþ olup baðýmsýz çalýþan serbest muhasebeci, serbest muhasea) Adý ve soyadý, beci mali müþavir veya yeminli mali müþavirler (mesb) Ticaret unvaný, lek mensuplarý) aracýlýðýyla, gelir vergisi mükellefleri c) Ýþ yeri adresi, için 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri ç) Vergi kimlik numarasý, için 1 Mayýstan itibaren, vergi levhalarýný 31 Mayýs güd) Baðlý bulunduðu vergi dairesi, nü sonuna kadar yazdýracaklardýr. Lemzi ÇÖPLÜ e) Vergi türü, Vergi Levhasý Bulundurma Mecburiyetini Yerine lemzicoplu@ gmail.com f) Ýþe baþlama tarihi, Getirmeyenler Hakkýnda Uygulanacak Ceza g) Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü, Vergi levhasý almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasýný bulundurmak mecburih) Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde)(8), yetinde olduklarý yerlerde yapýlan denetimlerde bulundurma ý) Beyan edilen son üç yýla ait matrahlar ve bu matrahlarýn mecburiyetine uyulmadýðýnýn tespit edilmesi halinde her bir tesait olduðu takvim yýlý için tahakkuk eden vergi, pit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin numaralý i) Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý bilgi iþlem sistemi tarafýndan bendine istinaden özel usulsüzlük cezasý kesilecektir. üretilecek onay kodu. Vergi levhasýnýn internet üzerinden onaylanmasý ve iþyerlerinde bulundurulmasý ile ilgili bazý önemli noktalar aþaðýda Vergi Levhasýnýn Ýsteyen Mükellefler Tarafýndan Asýlmasý açýklanmýþtýr. ve Yayýmlanmasý

Kanuni Dayanak

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde "Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancý basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye þirketleri her yýl Mayýs ayýnýn son gününe kadar vergi tarhýna esas olan kazanç tutarlarý ile bunlara isabet eden vergi miktarlarýný gösteren levhayý almak zorundadýrlar. Ýlan ve levhalara iliþkin diðer hususlar Maliye Bakanlýðýnca belli edilir." hükmü yer almaktadýr. Söz konusu hükmün Bakanlýðýmýza verdiði yetkiye istinaden vergi levhasý uygulamasýna iliþkin esaslar aþaðýdaki þekilde yeniden tespit edilmiþtir.

Vergi Levhasý Almak Mecburiyetinde Olanlar Gelir Vergisinde

l. Ticari kazanç sahipleri, 2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altýncý fýkrasýnda sözü edilen yazýhaneyi açmýþ olanlar) 3. Serbest meslek erbabý, Adi ortaklýk, kolektif ve adi komandit þirket þeklindeki iþletmelerde her bir ortak için ayrý ayrý vergi levhasý alýnacak yerlerde her bir ortak için ayrý ayrý bulundurulacaktýr.

Vergi levhasýnýn asýlma zorunluluðu bulunmamasýna karþýn isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarýný iþyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayýmlayabilirler. Vergi Levhalarýnýn Bulundurulacaðý Yerler Vergi levhasý almak mecburiyetinde olan mükellefler bu bilgileri ihtiva eden levhalarý iþ yerlerinin; a) Merkezlerinde, b) Þubelerinde, c) Satýþ maðazalarýnda, d) Çiftçilerin doðrudan doðruya zirai faaliyetleri ile ilgili alým satým iþlerinin tedviri için açtýklarý yazýhanelerinde, e) Taþýt iþletmeleri ayrýca taþýtlarýnda (taþýt iþletmesi ifadesi, ücret karþýlýðýnda yolcu veya eþya taþýmacýlýðýný ifade ettiðinden, diðer iþ kollarýnda faaliyet gösteren mükelleflerin taþýtlarýnda vergi levhasý bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadýr.) yetkililerce istenildiðinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardýr. Ýþ yerinde birden fazla kat veya reyon olmasý halinde her kat veya reyon için ayrý birer levha alma ve bulundurma zorunluluðu bulunmamaktadýr.

VERGÝ LEVHASI BULUNDURMAYANA ÝLÞÝKÝN 2013 YILINA AÝT CEZASI TUTARI 190.00 TL

YASA ÇOK MODERN VE ÖZGÜRLÜKLERÝN SUNULDUÐU BÝR ANAYASA DIR.BU ANAYASA NIN HENÜZ DÜNYADA BÝR BENZERÝ YOKTUR.BÝRAZ MÜREKKEP YALAMIÞ BÝR HEMÞERÝNÝZ OLARAK BU ANAYASA YA BEYAZ OY VERMENÝZÝ ÝSTÝYORUM" DEMÝÞTÝ. VELÝDEDEOÐLU, kendisinin parlamenterlikte gözü bulunmadýðýný, bir gün öyle bir arzum olursa bana bu meydaný hatýrlatmanýzý diliyorum dedi.Velidedeoðlu zaman, zaman Çorum "a uðradý kendisine senatörlük önerisi götürüldüðünde saat kulesini anýmsatmýþtý. 9 temmuz 1961 de yapýlan anayasa oylamasýnda Çorum 61 anayasasýna hayýr dedi. Sanýrým kýrmýzý oylarýn çoðunlukta olmasýna en çok Velidedeoðlu üzülmüþtü. Çorumlu Hýfzý Veldet Velidedeoðlu 'na hizmetlerine karþýlýk þehir parkýna adýný vermiþti.Genç kuþak parka Yunus Emre adýnýn verilmesini bir gün gündeme getirirse sonuç ne olur diye bir düþünmemiz gerekmez mi.? Ýsim deðiþikliði çok deðiþik tepkileri yaratýr.1950 ile 1960 yýllarý arasýnda dünyaya gelen çocuklarýn adý Menderes iken 60 sonrasý deðiþtirilmiþtir.Bu çeþit eylemler insanlara hiçbir zaman puan kazandýrmaz.Yaptýðýmýz bir eylem ömür boyu yakýnlarýmýzý olumsuz etkilememeli diyor,okurlarýmý saygýlarýmla selamlýyorum.

Bir tabak yemekte benden! Özel bir yemeðe davetlisiniz ne uðraþýyorsunuz çatalla býçakla veya lokantadasýnýz, takým elbisedeyince, çoðumuz tasdikleriz. Ve heniz üzerinizde, haþlama türü etli yemen baþlarýz kemikleri elle tutup sýmek yiyorsunuz.Sað elde býçak, sol yýrmaya. Belki içimizden hay Allah elde çatal. Kemikli etin saðýndan, razý olsun, yoksa yemeðin etini doðsolundan zoraki keserek yemeye ru dürüst yiyemeden tabakta býrakaçalýþýyor ve üzerinizdeki elbisenize caktýk deriz. sýçrar diye korkuyorsunuz. Siz eti Ne dersiniz; fazla hassas olup, Mahir ODABAÞI kemikten ayýrmaya durun, bakýn bikemikli eti doðru dürüst yiyemeden Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný zim Kemal amcamýz afiyetle nasýl tabakta yarýsýný býrakanlardan mýsýyemiþ. nýz? Yoksa, kemik elle tutulup sýyrýEfendim 27 yýl önce Kargý Ýllýr diyerek, kemikli et yemeklerini çemizin Karaboya köyünde görev yaparken, bir bir güzel yeyip, sonra elleri yýkarýz diyenlerden Kemal amcamýz vardý.Hoþ adamdý, misafirpermisiniz? ''Ýnsanlarý güçlü kýlan yedikleri deðil, verdi ve sohbeti çekilirdi.Þýk giyimli bir beyehazmettikleridir '' der bir filozof.Bu nedenle, fendinin bir tabak haþlama türü et yemeðini yecevabýnýz ne olursa olsun.Ortak temennimiz; mek için uðraþýrken, kendisinin onun üzerine herkesin saðlýk, sýhhat içerisinde iþtahla yemek iki tabak ayný yemeði bitirdiðini ve bunun üzeyiyebilmesi ve yediðini sindiren mideye sahip rine üçüncüyü de o takým elbiseli, genç beyeolmasýdýr… Bir Amerikalý: ''Hayatta ne istefendinin ýsmarladýðýný kendine has üslubuyla dimse; ya dinim, ya kanunlar yada saðlýðým enanlatmýþtý da hoþuma gitmiþti.Bende sizlerle gel oldu'' der.Bu nedenle her þey zamanýnda güpaylaþmak istedim. '' Kargý'dan Ýstanbul'a gizel. derken dinlenme tesisinde otobüs mola verince, Reklam gibi olmasýn ama kýþýn Osmancýk bende lokantaya girdim.Bir köþede masaya - Seki köyü turpu, yufka ekmek ve bir de yanýnoturdum.Yan masada da takým elbiseli, kravatda tahrana çorbasý… Hangi yemeklere tercih lý, þýk giyimli; genç bir beyefendi yemek yiyoredilmez ki… Hepinize afiyette, afiyet olsun du.Bende onun yediði yemekten, yani haþlama efendim! istedim, garson getirdi.Yemeðin suyunu ekHak verdiðim cümleler: ''Katýldýðýmýz özel mekle, kemiði ise elime alýp sýyýrarak hemengünlerdeki yemeklerde, katýlýmcýlarýn çoðu bicik yedim.Doymadým tekrar bir tabak daha istirmeden býraktýðý için, bizde ayak uyduralým tedim.Onu da ayný þekilde bitirdim.Yan masadiye býrakmak zorunda kalýyoruz. Kalan artýk daki beyefendi daha bir tabak yemeði bitiremeyemeklerin ve özellikle EKMEKLERÝN ziyan miþti.Çünkü; çatalla, býçakla kemikten eti ayýrolmasýna, çöpe gitmesine üzülüyoruz.Eminim mak için uðraþýp duruyordu.Kendi ilk tabakla evimiz de olsa hiçbirimiz o yemekleri býrakuðraþýp; benim onun üzerine iki tabak ayný yemaz Bir çýrpýda yeriz.Aslýnda özel günlerdeki meði bitirip, garsonun masayý temizlemek için yemeklere ara sýra katýlan çoðu insan bunu dügeldiðini görünce, ''garson ! amcaya bir tabak þünüyor. Fakat bir çoðumuz çevreye bakarak haþlamada benden getir deyip;bana dönerek, uyum saðlamaya çalýþýyoruz.'' ben bir saattir eti kemikten ayýrmak için uðraþýp * dururken, sen benim üzerime iki tabak yemeði ''Dünya hali, kimi bulgur yer, kimi bulamaç afiyetle bitirdin.Ýçimden geldi, üçüncü yemekte benden amca, afiyet olsun.Aslýnda senin yaptýSabah kalkýnca bakarsýn ki, ikisi de aç'' ðýn doðru.Çünkü kemik elle sýyrýlýr.Keþke ben* de fazla kuralcý olmadan, senin gibi iþtahla yiÝnsanoðlu bu; yebilseydim '' der. Bakarsýn hastalýklar gelir bir hal olur, Bazen özel davetlerde veya kalabalýk orOrganlarý organlara muhtaç olur tamlarda kemikli et yemeklerini yerken, doðruAranýr taranýr bulunmaz olur su uydum kalabalýða deyip, doymadan kalkanlar olur. Hem de yemek ve yanýndaki salata, tatÝnsanoðlu bu, lý vs. yarým kalýr çöpe gider… Ama, aradan bir Doðar, yaþar, ölür ve toprak olur tanesi çýkýp ta, kardeþim kemikli et, elle yenir, (iletiþim: 536 568 11 41)

ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR


SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Serbest 55 Kg’da altýn madalya kazanan Ahmet Peker tören sonrasýnda kürsüde görülüyor

74 Kg grekoromen stilde altýn madalya kazanan Emrah Kuy madalya döneninde kürsüde

17

Grekoromen 55 Kg’da bronz madalya kazanan Emrah Kuþ törende diðer güreþçilerle

Baþbakanlýk Kupasý’nda kürsüde üç Çorumlu G

üreþ Federasyonu tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen Baþbakanlýk Kupasý güreþ müsabakalarý hafta sonunda Sivas’ta yapýldý. Þampiyonaya Çorum adýna katýlan üç güreþçi dereceye giremezken, Çorumlu olupta baþka kulüpler adýna katýlan üç güreþçi

ise kürsüye çýkmayý baþardý. Üç gün süren müsabakalar sonunda grekoromen stilde 74 Kg’da Ýzmir Büyükþehir Belediyespor adýna mindere çýkan Emrah Kuþ sýkletinde Avrupa Þampiyonalarýnda madalyalarý bulunan Þeref Tü-

Spor Lisesi puanlý atletizmde Samsun’da üçüncü oldu

S

amsun’da yapýlan liseli gençler puanlý atletizm grup birinciliðinde Çorum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi üçüncülüðü kazandý. Hafta sonunda Samsun’da yapýlan grup birinciliðinde Çorum temsilcisiyle birlikte 26 okul mücadele etti. Bayanlarda yapýlan yarýþmalar sonunda 800 metrede Rümeysa Arýcý ikinci, 1500 metrede üçüncü olurken Ýsveç Bayrak yarýþýnda ise takým olarak üçüncü oldu. Erkeklerde Eyüp Çapraz 800 metre ve 1500 metrelerde bronz madalya kazanýrken 100 metrede Yusuf Güleç ve Ýsveç Bayrak yarýþýnda Spor Lisesi erkek takýmý üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Grup birinciliði sonunda erkeklerde Samsun ve Mersin bayanlarda ise Ýstanbul ve Samsun temsilcileri ilk ikiye girerek finallere yükseldiler. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi üçüncü olarak ayrýldýðý gruptan Türkiye Þampiyonasý’na gidip gidemeyeceði diðer grup merkezlerinin sonuçlarý belirleyecek. Statüye göre beþ grup merkezinde yapýlan yarýþma sonunda ilk ikilerle birlikte en iyi iki takýmda Türkiye finallerinde mücadele edecek. Bu deðerlendirme hafta içinde neticelenecek.

fenk ve Ramazan Þahin gibi bir çok isim arasýndan sýyrýldý. Finalde Þeref Tüfenk’i yenen Emrah Kuþ sýkletinde birinciliði kazandý. Serbest stilde 55 Kg’da Ankara ASKÝspor adýna mindere çýkan Ahmet Peker’de ayný kulüp-

Güreþ’te bu yýl ilk kez düzenlenen Baþbakanlýk Kupasý’nda grekoromen stilde 74 Kg’da Emrah Kuþ ve serbest 55 Kg’da Ahmet Peker altýn madalya kazanýrken grekoromen 55 Kg’a Harun Bozoðlu bronz madalya kazandý. Çorum adýna mindere çýkan iki güreþçi ise dereceye giremedi. Ahmet Peker ve Emrah Kuþ bu baþarýyla Akdeniz Oyunlarýn’da milli mayoyu giyecekler. ten Sezer Akgül ile yaptýðý final maçýný kazanarak sýkletinde altýn madalyanýn sahibi oldu. Grekoromen

55 Kg’da Ýzmir Büyükþehir Belediyespor adýna mücadele eden Harun Bozoðlu ise sýkletinde üçüncü

ALACA BELEDÝYESPOR: Yusuf, Mesut, Enes, Hüseyin, Erkan, Fahri, Yusuf, Osman Beþikci, Samet, Osman ,

rum Belediyespor adýna katýlan güreþçiler RasimSaraç ve Yalçýn Sözen ise dereceye giremediler. Bu

güreþlere davet edilen diðer Çorumlu güreþçi Fatih Erdin ise milli takýmla birlikte Rusya’da olduðu için

2. Küme’de son hafta üç takýmdan biri gülecek A grubundan Osmancýk Fener Gençlik 1. Küme’ye yükseldi. B grubundan çýkacak takým ise son haftada oynanacak iki maçýn sonunda belli olacak. Ortaköyspor - Ýskilipspor ve Düvenci Belediyespor - Çorum Belediyespor maçlarýnýn sonucu 1. Küme’ye çýkacak ikinci takýmý belirleyecek.

Çorum Belediyespor 1. Küme’ye çýkma umutlarýný son maça taþýmayý baþardý

U 11 liginde üçüncü hafta maçlarý tamamlandý Alaca Belediyespor: 2 - Çimentospor: 0 Osmancýkgücüspor : 5 SAHA: Osm. Fener Gençlik : 1 HAKEM : ÇÝMENTOSPOR : 1 No'lu Dýþ Saha Berkant Arman .

olarak bronz madalya kazandý. Müsabakalara Ço-

müsabakalara katýlmadý. Güreþ Federasyonu bu müsabakalarda birinci olan güreþçilere beþyüz cumhuriyet altýný ödülü verirken ayrýca sýkletlerinde birinci olan güreþçileri direk olarak Akdeniz Oyunlarý’nda milli mayoyu giyme hakký verdi.

Yahya, Raþit, M. Abdül, M. Abdülkerim.

Taner, Umur, Mehmet, Melih, M. Elvan, Serhat, Yahya Can, Kerim, Kadri, Utku. GOLLER: 24. dak. Mesut, 49. dak. Samet (Alaca Belediyespor).

SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Soner Derviþoðlu . OSMANCIKGÜCÜSPOR: Emre, Bayram, Sey-

men, Salih, Mustafa, Tunahan, Arda, Ali Mert, Emirhan, M. Ali, Melih, Arda, Ali Talip, Abdullah . OSMANCIK FENER GENÇLÝKSPOR : Burak, Anýl Burak, Mustafa, Aykut, Akif, Berkay, Ahmet Emir, Kadir, Doðuhan, Hasan, Ozan, Emirhan, Zeynel, Ertuðrul, Hasan, Furkan. GOLLER: 12. 18. 47. 49. ve 59. dakikalarda Onat (Osmancýkgücüspor), 20. dak. Zeynal (Osmancýk Fe-

2.

Amatör Küme’de ligin bitimine bir hafta kalan mutlu sona ulaþan ilk takým Osmancýk Fener Gençlikspor oldu. Ýkinci þampiyon takým son haftada oynanacak iki maçýn sonunda belli olacak. A grubu lideri Osmancýk Fener Gençlikspor, Oðuzlar Belediyespor deplasmanýnda aldýðý 5-1’lik farklý galibiyetle ligin bitimine bir hafta kala en yakýn rakibi ile arasýndaki puan farkýný dörde çýkardý ve þampiyonluðu garantiledi. Bu grupta son hafta maçlarý formalite. B grubunda ise dokuzuncu hafta maçlarýnýn ardýndan yarýþ üç takým arasýnda son haftaya girdi. Ýskilipspor, Düvenci Belediyespor maça çýkmadýðý için hükmen galip gelerek liderliðini sürdürdü. Çorum Belediyespor ise Uðurludað Belediyespor önünde 6-0’lýk galibiyetle sýralama ikinciliðini sürdürdü. Ortaköyspor ise He Kültürspor deplasmanýnda 2-1 galip ayrýlarak þampiyonluk umutlarýný son maça taþýdý. Grupta son haftada oynanacak en kritik maçta Ortaköyspor ile Ýskilipspor takýmlarýnýn Karahacip Ýlçe sahasýnda oynanacak karþýlaþma olacak. Ýskilipspor bu maçý kazanmasý halinde gruptan çýkmayý hiç bir maçýn sonucunu beklemeden garantileyecek ve kutlamaya baþlayacak. Bu maçtan Ortaköyspor’un üç puanla ayrýlmasý halinde ise bu kez Ýskilip üzülecek, Ortaköyspor ise Çorum Belediyespor’un Düvenci Belediyespor önünde alacaðý sonuca göre þampiyonluk sevinci yaþayacak. Çorum Belediyespor ise favori olarak çýkacaðý maçta Düvenci Belediyespor’u yenerek lider Ýskilipspor’un Ortaköy önünde puan kaybetmesini bekleyecek. Pazar günü oynanmasý gereken Osmancýk Fener Gençlik maçýna Kargýgücüspor, Kargýserispor açýna ise Oðuzlar Belediyespor dilekçe vererek gitmeyeceklerini bildirdi. Uðurludað Belediyespor maçýnada HE Kültürspor çýkmayacak. Son haftada 2. Amatör Küme’de sadece B grubunda iki maç oynanacak.

2. Amatör Küme görünüm A Grubu Haftanýn Sonuçlarý:

Kargýgücüspor - Çorumspor Oðuzlar Bel - Osmancýk Fener Gençlik

(H): 3-0 : 1-5

TAKIMLAR 1. Osm. Fener 2. Kargýgücüspor 3. Çorumspor 4. Kargýserispor 5. Oðuzlar Bele.

Y 10 8 13 17 21

A Grubu PUAN DURUMU O 9 9 9 9 9

G 8 6 4 3 2

B 0 2 1 2 3

M 1 1 4 4 4

A 25 20 18 15 18

Dodurgaspor ligden çekildi 12 Mayýs Pazar :

P 24 20 13 11 9

Osmancýk Fener Gençlik - Kargýgücüspor. Kargýserispor - Oðuzlar Belediyespor.

B Grubu Haftanýn Sonuçlarý:

Çorum Belediyespor - Uðurludað Belediye : 6-0 Ýskilipspor - Düvenci Belediyespor (H) : 3-0 HE Kültürspor - Ortaköy Altýnbaþspor : 1-2

B Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Ýskilipspor 2. Çorum Bele. 3. Ortaköyspor 4. HE Kültür 5. Uðurludað Bel. 6. Düvenci Bele.

O 9 9 9 9 9 9

G 7 6 6 2 2 1

B 0 2 1 1 1 1

M 2 1 2 6 6 7

12 Mayýs Pazar :

A Y 26 10 29 8 28 11 13 20 16 39 11 35

P 21 20 19 7 7 4

Düvenci Belediyespor - Çorum Belediyespor. Uðurludað Belediyespor - HE Kültürspor. Ortaköy Altýnbaþspor - Ýskilipspor.

Mimar Sinan : 5 Çorumspor :4 Alaca Belediyespor, Çimentospor önünde iki golle üç puanýn sahibi oldu

Çorum Belediyespor: 3 - 1907 Gençlik: 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha

HAKEM : Tahsin Samed Avcý. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Or-

kun, Fazlý, Ayberk, Murat Ünver, Murat Akbaþ, Furkan, Hakan, Yarkýner, Doðukan, Cihan, Birkan, Alican, Yusuf 1907 GENÇLÝKSPOR : Erkin,

Furkan, Umut, Samed, Ferdi, Murat, Gurur, Tuna, Fuat, Batuhan Sarý, Batuhan Taþdemir, Selim, Emre, Aydýn, Doðukan, Aþkýn. GOLLER: 5. ve 38. dakikalarda Furkan, 40. dak. Hakan (Çorum Belediyespor).

SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Yunus Dursun . MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR: Hamza, Ya-

sin Talha, Ýbrahim Sadri, Enes Burak, Abdulsamet, Seyit Abdulbaki, Enes Turan, Hüseyin, Burak, Kerem, Alperen, Haþim, Yakup, Muhammed Hakan, Barýþ Can. ÇORUMSPOR : Metehan, E. Turhan, E. Burak, Ali Baran, Bilal, Sefercan, Sefa, Mustafa, K. Talha, Tuðra, Abdussamed . GOLLER: 4. 6. ve 30. dakikalarda Enes, 41. dak. Abdussamet (Mimar Sinanspor). 5. 18. ve 21. dakikalarda Sefer, 14. dak. Bilal, 39. dak. Mustafa (Çorumspor).

Ulukavakspor : 5 Gençlerbirliði : 1 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Barýþ Karakuþ . ULUKAVAKSPOR: Tolga,

Çorum Belediyespor U 11 takýmý gruptaki iddiasýný 1907 Gençlikspor’u yenerek sürdürdü

Abdurrahman, Orhan, Barýþ, Ahmet, Kürþat, Sefa, Baþak, Ekin, Mehmet . GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Yunus, Emre, Sergen, Emrullah, Alper Samed, Abdulkerim, Uðurcan, Koray, Alpercan, Süleyman, Enes, Soner, Erdem, Hazar, Mahmut. GOLLER: 1. dak. Mert, 8. 22. ve 34. dakikalarda Ahmet, 15. dak. Sefa (Ulukavakspor), 28. dak. Koray (Gençlerbirliði).

Yeni Müdür Þanlý’dan Tekvandoculara ziyaret

M

imar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü görevine atanan Fatih Þanlý ve HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz kulüp bünyesinde yapýlan Tekvando çalýþmasýný ziyaret ettiler. 19 Mayýs Spor Salonu’nda yapýlan Tekvando çalýþmasýný ziyaret eden Fatih Þanlý ve Kiraz, antrenör Bekir Bolat’tan çalýþmalarla ilgili bilgiler aldýlar. Tekvando Antrenörü Bekir Bolat, gençlerin milli ve manevi deðerlerine baðlý olarak yetiþtirme gayesi ile çalýþmalarýnýn aralýksýz sürdüðünü belirterek, müdürlüðe atanan sporcunun ve antrenörlerin sýkýntýlarýný yaþayan bir kimse olmasýndan dolayý memnun olduklarýný beliterek kendilerine vereceði destekten emin olduklarýný söyledi. Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü

Fatih Þanlý’da ziyarette yaptýðý konuþmada gençleri güzel ve disiplinli bir ortamda spor yaptýklarý için kutladý. Kendisininde bu spora yapan bir isim olarak þunu çok iyi bildiðini belirten Fatih Þanlý ‘Sizler bedenlerinizi eðitirken ruhlarýnýzýda eðitiyorsunuz. Prensiplerine baðlý, vatanýný ve milletine hayýrlý bir ferd olmanýz bizlerin en önemli hedefidir. Ýnancýnýz ve idealiniz uðruna fedakarlýk yapabilirseniz baþarýyada ulaþabilirsiniz. Hepinizi tebrik ediyor ve baþarýlar diliyorum’ dedi. Kulüp Baþkaný Hilal Kiraz’da çalýþmalarýna destek olunduðu sürece sporcu potansiyelinin çoðalacaðýný ve baþarýlarýnýn artacaðýný belirterek ilgi ve alakasýndan dolayý yeni Müdürleri Fatih Þanlý’ya teþekkür etti.


18 SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Osmancýk Ortaokulu Türkiye üçüncüsü Erzincan’da yapýlan Okullu Küçükler Badminton Türkiye Þampiyonasýnda Osmancýk Ortaokulu kýz takýmý üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Osmancýk Badminton’daki son yýllardaki büyük baþarýlarýna bir yenisini Erzincan’da ekledi.

O

kullu Küçükler Türkiye Badminton Þampiyonasý’nda Osmancýk Ortaokulu kýz takýmý Türkiye üçüncülüðünü kazandý. 3-5 Mayýs tarihleri arasýnda Erzincan’da yapýlan Türkiye Þampiyonasý’na gruplarda ilk üç sýrayý alan 18 takým ile KKTC temsilcisi katýldý. Osmancýk Ortaokulu antrenör Barýþ

Boyar yönetiminde Ceren Özdemir, Þeyda Kara, Þura Kayar, Fatmagül Sezer ve Ayþegül Dikici’li kadrosuyla Erzincan’da mücadele etti. Grup ve ardýndan çeyrek final grubunda mücadele eden Osmancýk Ortaokulu yarý final maçýnda maðlup olunca Türkiye üçüncülüðünü kazandý. Okul sporlarýn-

da 2010 yýlýnda Türkiye Þampiyonluðu, 2011 yýlýnda küçükler karma takým kategorisinde Türkiye ikinciliði, 2012 yýlýnda yýldýz kýzlar kategorisinde Türkiye Þampiyonluðu, yýldýz erkekler kategorisinde üçüncülük, küçükler karma takýmlarda Türkiye üçüncülüðünü kazanan Os-

mancýk Badminton’da bu yýlda üçüncülük kupasýný kazanarak baþarýlarýný devam ettirdi. Osmancýk Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni ve milli takým antrenörü Barýþ Boyar, elde ettikleri bu baþarýnýn kendilerini gururlandýrdýðýný belirterek Ço-

rum’a dört yýldýr kupa ile döndüklerini söyledi. Bu baþarýlarý ile Osmancýk ve Çorum’u en iyi þekilde temsil ettiklerini belirten Boyar ‘Hedeflerimiz çok büyük inþallah 2014 yýlýnda yapýlacak Avrupa Þampiyonasý’nda ilimiz ve ilçemiz adýna büyük baþarýlara imza atarak bir ilki daha

Gençlik Kupasý Spor müsabakalarý düzenlendi

19

Mayýs Atatürk’ü anma ve Gençlik Spor Bayramý ile Gençlik Haftasý etkinlikleri arasýnda Okul Sporlarý Ýl Temsilciliði tarafýndan sportif müsabakalar düzenlenecek. Gençlik Kupasý Spor müsabakalarý adý altýnda düzenlenecek olan turnuvaya katýlmak isteyen okullar katýlacaklarý formlarý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü’ne teslim edecekler. Gençlerde yapýlacak olan müsabakalara katýlacak okullarýn baþvurularý 2 Mayýs’ta sona erdi. Küçüklerde katýlacak olan ise baþvurularýný 10 Mayýs cuma günü mesai bitimine kadar yapabilecekler. Bu baþvurular sonunda Tertip Komitesi tarafýndan hazýrlanacak fikstür doðrultusunda maçlar oynanacak.

Osmancýk Ortaokulu kýz badminton takýmý kupa töreni sýrasýnda kürsüde görülüyor

gerçekleþtirmek istiyoruz. Bizlere bu konuda her zaman büyük destek veren ÝBD Gençlikspor Baþkaný Ýsmail Burak Derindere’ye, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer’e Osmancýk Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok’a, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý’ya ve Kaymakam Ýbrahim Küçük’e çok teþekkür ediyorum’ dedi. Boyar, erkeklerde madalya kazanabileceklerini ancak þanssýz kura çektiklerini söyledi. Ýlk turda Türkiye Þampiyonu olan Erzincan okulu ile ayný grupta yer aldýklarýný ordan ikinci çýktýklarýný ancak çeyrek final grubunda da ayný takýmla yine ayný gruba düþünce madalya maçý hakkýný kaçýrdýklarýný belirten Boyar, erkek sporcularýnda performansýndan memnun ol-

Barýþ Boyar Türkiye üçüncüsü olan kýz badminton takýmý ile birlikte kupalarýyla

‘ Yeni sezon daha iyi olacak ’ Ç

Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer maçýn ardýndan soyunma odasýnda futbolculara bir konuþma yaptý

Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, baraj maçý sonrasýnda futbolcularýn yoðun isteði üzerine girdiði soyunma odasýnda futbolculara biten sezonun sýkýntýlý geçtiðini ihmal ettiklerini ve sýkýntýlar yaþattýklarýný buna raðmen tüm futbolcularý verdikleri mücadeleden dolayý kutladý. Sezer, yeni sezonda çok daha iyi þartlar ve takým olacaðýný belirtti ancak futbolcularýn prim isteðini cevapsýz býraktý.

Golünü attý Mustafa Veran’a koþtu Ý

skilip Belediyespor önümüzdeki yýlda Bölgesel Amatör Lig’de Çorum’u temsil edecek. Bunda en büyük pay sahibi Osman Gýdýk. Golcü futbolcu zorlu lig maçlarýnda attýðý 17 gole ilave olarak cumartesi günü Çimentospor ile oynanan maçta attýðý golle takýmýnýn galibiyetinde pay sahibi oldu. Osman Gýdýk golü attýktan sonra uzun bir süre birlikte forma giydiði biten sezonda Sorgun Belediyespor formasýný giyen Mustafa Veran’a koþarak golün sevincini onunla paylaþtý. Ardýndan da takým arkadaþlarý ile bu galibiyeti kutladý.

orum’u önümüzdeki yýl Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek takýmýn belirlendiði baraj maçýnda Çimentospor’u 3-0 yenen Ýskilip Belediyespor önümüzdeki yýlda bu ligde mücadele etmeye hak kazandý. Maçýn ardýndan Ýskilip Belediyespor’lu futbolcular soyunma odasýnda yeniden BAL’da mücadele edecek olmanýn mutluluðunu yaþarken Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer’den prim isteðinde bulundular. Saha içinde futbolcularý tek tek kutlayan Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, futbolcularýn bu tezahüratlarý üzerine soyunma odasýna girdi. Futbolcularýn prim istemesi üzerine bir konuþma yapan Sezer, geçen sezonun bir deðerlendirmesini yaptý. Biten sezonda takýmý biraz yalnýz býraktýklarýný ihmal ettiklerini kabul ederek ‘Sizler sýkýntýlar yaþadýnýz ancak mücadeleyi hiç býrakmadýnýz. Verdiðiniz bu mücadele sonunda Ýskilip olarak önümüzdeki sezonda BAL’da mücadele edeceðiz. Ben hepinize verdiðiniz bu yürekli mücadele nedeniyle teþekkür ediyorum. Burdan þunu açýk yüreklilikle söylemek istiyorumki önümüzdeki sezon çok daha farklý olacak. Sizlerle daha fazla ilgilenip sizlerin yanýnýzda olmaya çalýþacaðým’ dedi. Konuþmasýnýn ardýndan soyunma odasýndan ayrýlan Baþkan Sezer’i futbolcular alkýþlarla uðurladý. Öte yandan Ýskilip Belediyespor’da yönetim tarafýndan futbolcularýn alacaklarýndan kalan paranýn büyük bir bölümünün Çimentospor maçýndan sonra ödendiði belirtildi.

Para için deðil arma için

Ç

orumspor bu sezon tamamý Çorumlu çocuklarla sezonu tamamladý. Yýllarýn hatalarý sonucunda bu yýl mecburiyetten alt yapýsýndaki gençlerle yola devam etmek zorunda kalan kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcular hayli sýkýntýlý günler yaþadýlar. Deplasmana gitmeleri sýkýntý oldu, 700-800 km yolu günü birlik giderek maç oynamak zorunda kaldýlar. Sezon boyunca doðru dürüst harçlýk bile alamadan 33 maçý tamamladýlar. Gelecekleri adýna önemli bir deneyim kazandýlar. Oynadýklarý her maç onlar için ayrý bir tecrübe ve gele-

ceklerini belirleme açýsýndan büyük önem kazandý. Böylesi bir ortamda ligden düþmüþ bir takýmýn futbolcularý olarak çýktýklarý Siirtspor maçýnda da sezon boyu verdikleri mücadelenin devamýný verdiler. Ligden düþmesi haftalar önce kesinleþmiþ bir takýmýn futbolcularý olmasýna raðmen sahada doksan dakika boyunca ter döktüler. Bu terlerinin ve mücadelelerinin en güzel özetleyen ise maçta kýrmýzý siyaplý takýmýn tek golünü imza atan Muhammed Yasin Özkarslý’nýn golden sonra formasýnýn altýndaki tiþörtünde yazan yazýda vardý ‘PARA ÝÇÝN DEÐÝL ARMA ÝÇÝN’

Hitit 7. Bahar Þenliði futbol turnuvasý baþladý

H

itit Üniversitesi 7. Bahar Þenliði Fakülteler Futbol Turnuvasý dün oynanan dört maçla baþladý. Ýki grupta toplam on takýmýn mücadele ettiði turnuvada gruplarda ilk maçlar dün tamamlandý. A grubunda Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ýlahiyat Fakültesi, Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu ve Mühendislik Fakültesi. B grubunda ise Çorum Meslek Yüksek Okulu, Fen Edebiyat Fakültesi, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu, alaca Meslek Yüksek Okulu ve Saðlýk Yüksek Okulu takýmlarý bulunuyor. Dün A grubunda oynanan maçlarda Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu’nu 4-1 yenerken, BESYO’da Ýlahiyat

Fakültesini 3-0 yendi. B grubunda ise Fen Edebiyat Fakültesi, Osmancýk Ömer Derindere MYO’yu 1-

0 yenerken Çorum Meslek Yüksek Okulu ise Alaca Meslek Yüksek Okulu’nu 7-0 yenmeyi baþardý. Turnuva-

da grup maçlarý 13 Mayýs’ta sona erecek ve 17 Mayýs’ta oynanacak final maçý ile sona erecek.


SALI 7 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

(Ç.HAK:1061)

YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B-A2 ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Gökhan BALTACI Ahmet oðlu 1990 Çorum Doðumlu

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý

Isýnma amaçlý kömür (tip-1) alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: 15:30 ***

16 MAYIS Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Çorum Mecitözü göletleri (Bayýndýr ve Geykoca) yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge

27 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana

(Ç.HAK:1055)

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 10. Km. Çorum Tel: 254 92 55

ELEMAN ARANIYOR Kamil Koç Otobüsleri A.Þ.

YÝTÝK

(Ç.HAK:1059)

(Ç.HAK:1040)

(Ç.HAK:1073)

400 m2 Küçük Sanayi Sitesi’nde 9. Cad. köþebaþý. Mür. Tel: 0 536 250 41 72

Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2 Tel:213 55 89-213 55 90 email: tunc@tuncambalaj.com.tr

SATILIK DÜKKAN

Alkur Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9 Tel: 234 87 01

(Ç.HAK:3429)

LKS programý kullanabilen bay muhasebe elemaný alýnacaktýr. B sýnýfý ehliyeti olan askerliðini yeni bitirmiþ eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:1049)

HÝTÝT TARIM ALETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 79/C Tel: 224 99 66

ACÝLEN SATILIK Sahibinden Satýlýk KELEPÝR EV Lüx Daireler 125.000.00 TL Pazarlýklý Bahçelievler Mah. Karþýyaka 6. Sk. No: 33’de bulunan 2.5 katlý 345 m2 müstakil bahçeli ev satýlýktýr.

0 553 271 21 61-0 533 410 96 22

Buharaevler 5. cadde 2 ad. 1. kat 4+1 - 2 ad. 6. kat 4+1 165 m2 montalamalý sýfýr bina. Mür. Tel: 0 533 542 88 55

0 532 171 13 04-0 533 473 59 35

Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6’da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 241 83 63

.

MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR.

BENKA ARICILIK KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5. CD. NO:6 ÇORUM

Diyetisyen Aranýyor Tam zamanlý çalýþacak diyetisyen aranmaktadýr. Telefon 0 533 462 88 07

Bahabey Ýþbankasý üstü yola cepheli 3+1 140 m2 asarsönlü, otoparklý ýsýtma merkezi sistem (doðalgaz) Mür. Tel: 0 535 712 94 19

Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

0 536 729 38 08

Devren Satýlýk TelefonTamir Bakým Servisi

30 YAÞINI GEÇMEMÝÞ VASIFLI-VASIFSIZ

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Mobilya imalathanesinde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere mobilya ustasý aranmaktadýr.

TOKÝ’de 3+1 Satýlýk Daire

ELEMAN ARANIYOR

Ticaret Lisesi veya yüksekokul muhasebe bölümü mezunu tercihen LKS bilen bayan eleman ve Grafiker alýnacaktýr. Adaylarýn 30 yaþýný geçmemiþ olmalarý ve müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

ÝÞYERÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE

YÝTÝK

(Ç.HAK:1056)

SIRIMSI ÇANTA Alaybey Sok. No: 14 213 76 29

ELEMAN ARANIYOR

Sahibinden Sahibinden Acil Satýlýk Dükkan Satýlýk Daire

ALINACAKTIR.

ÝLETÝÞÝM: 0 364 226 38 91 TEL 0 364 226 38 92 FAX MAÝL : ismail@ikrambeton.com

KÝRALIK BÜRO

Kaynakcý ve Montajcý ELEMANLAR Eleman Alýnacaktýr ALINACAKTIR ELEMANLAR ALINACAKTIR

Ýskilip Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Murat AÞCI Mehmet oðlu 11/11/1952 Bayat Barak Köyü Doðumlu

Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40

AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; POMPA GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN DÝKSÝYONU DÜZGÜN, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ, ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ LÝSE MEZUNU OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU ÇEVRE YOLU ÜZERÝ ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI TEL 224 01 44

Sel Sokak Katipoðlu Ýþmerkezinde 2. katta bulunan 50 m2’lik büro kiralýktýr. Mür. Tel: 0 533 636 53 03

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede LKS-GO programýný kullanabilen bay muhasebe elemaný alýnacaktýr.

(Ç.HAK:1022)

Murat ÖZDÝL Nihat oðlu 1980 Çanakkale Doðumlu

2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Eleman Aranýyor

(Ç.HAK:870)

YÝTÝK Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:1025)

(Ç.HAK:1071)

bünyesinde araçlarýmýzda HOST olarak çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu, diksiyonu düzgün olan BAY personel alýmý yapýlacaktýr. Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte Belediye Oto Terminalinde bulunan Kamil Koç Yazýhanesine yapýlmasý gerekmektedir.

VE

(Ç.HAK:1038)

Fabrikamýzda görevlendirilmek üzere vasýfsýz iþçiler alýnacaktýr.

(Ç.HAK:1061)

Nazlý DAÞER Ýzzet kýzý 1961 Ýskilip Doðumlu

Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

SANTRAL OPERATÖRÜ POMPA OPERATÖRÜ LABORANT

(Ç.HAK:1034)

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Ýskilip Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA

17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE

YÝTÝK

ELEMAN ALINACAKTIR

8.000 TL 12.000 TL 20.000 TL

ÝKRAM HAZIR BETON

(Ç.HAK:1062)

Utku Þamil KUYUMCU Hasan oðlu 2000 Çorum Doðumlu

Çorum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:1013)

Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

TIR-ÇEKÝCÝ KULLANABÝLEN MESLEÐÝNDE TECRÜBELÝ SÜRÜCÜ BELGELERÝ NOKSANSIZ ÞOFÖR ALINACAKTIR.

(Ç.HAK:1063)

Adnan ÇAMDAL Mehmet oðlu 1965 Çorum Abdalata Köyü Doðumlu

merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.800,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:05 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.650,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15

23 MAYIS Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

11 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:929)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum C sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Çorum Belediye Baþkanlýðý

ÞOFÖR ALINACAKTIR

(Ç.HAK:955)

10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili

(Ç.HAK:1064)

Çorum ili, merkez ilçesi, 505 ada no, 1 parsel no, bodrum 2 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Bankalar caddesinde 11 yýllýk müþteri kitlesine sahip telefon, aksesuar ve teknik servis olarak iþletmekte olduðumuz iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 543 370 19 89

Ýnönü Cad. No: 27 ÇORUM

Akþam 18.00’den sonra 0 541 277 00 19

Sahibinden Kelepir Daire

Buharaevler Huzurkent arkasý 6. kat sýfýr bina kuzey doðu cepheli 160 m2 Mür. Tel: 0 533 413 13 27

(Ç.HAK:871)

Fadime KARAÇAM Ahmet kýzý 1982 Ýskilip Doðumlu

19 KP 339 plakalý, 2006 model, Hyundai marka, Starex tipli kapalý kasa minibüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

SATILIK TAÞLI DEÐÝRMEN

(Ç.HAK:1024)

124 kalem çeþitli temizlik mal ve malzemeleri alýmý iþi. Yer: Valilik binasý AB Blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 ***

13 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi’nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000 Yer: Adliye Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Pazarlýk

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

9 MAYIS Aile ve Sosyal Politikalar Çorum Ýl Müdürlüðü

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Mehmetçik Parký aydýnlatýlmasý yapým iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

28 MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:1008)

(Ç.HAK:1070)

162 adet araca zorunlu mali sorumluluk trafik sigortasý yaptýrýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çevre Yolu peyzaj uygulama yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:1066)

Yaþar GÜNDOÐDU Sadýk oðlu 1955 Çorum Doðumlu

2 kiþilik, veri tabanýnda kayýtlara bir standart getirilmesi, baþvurularýn ve yapýlan iþlemlerin kolaylýkla takip edilebilmesi, sonuçlandýrýlabilmesi, geçmiþe dönük veri oluþturulmasý ve verilerin Yönetim Bilgi Sistemine kaydedilmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik binasý AB blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 ***S

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

17 MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý

(Ç.HAK:1074)

YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi ve silah bulundurma ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Çorum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:30-11:20 ***

taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 45.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:900)

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ek binalarý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Yeni

19-27 K.K. nolu ÇorumOrtaköy ve 19-29 K.K. nolu Ortaköy-Kazankaya il yollarý muhtelif km’lerde toprak iþleri ve sanat yapýlarý yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum-Samsun Saat: 10:00 ***

Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-8 Nolu Oda Mustafa Kemal Mah. 06520 Çankaya / Ankara Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:953)

Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý

8 MAYIS Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü

***

T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

(Ç.HAK:1039)

Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 ***

Rektörlük binasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:1052)

7 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

19

Az kullanýlmýþ 120’lik komple taþ deðirmen satýlýktýr. Mür. Tel: 0 541 540 24 12


* Osmancýk Ortaokulu Türkiye üçüncüsü . * Yeni sezon daha iyi olacak . * Para için deðil arma için . * Ortaköy liderliði kaybetti. * Son ayrýlýk ta alkýþlarla oldu. * Baþbakanlýk Kupasý’nda kürsüde üç Çorumlu. * 2. Küme’de son hafta üç takýmdan biri gülecek .

Haberleri 16. 17. ve 18. sayfalarda

SALI 7 MAYIS 2013

‘Küme düþerken bile takýma sahip çýkanlara teþekkür’ Ç

Çorumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, Siirtspor maçýnýn ardýndan profesyonel ligle veda etmenin hüznüyle göz yaþlarýný tutamadý ve saha içinde bu hüznü yaþayanlar arasýndaki yer aldý. Uzun süre göz yaþlarýný gizlemeye çalýþtý ancak baþarýlý olamadý

orumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, Siirtspor maçýna sezonun diðer maçlarýna nasýl çýktýlarsa ayný þekilde kazanmak için çýktýklarýný ancak sonucunda maðlup olduklarýný belirterek kendilerine bu zorlu dönemde destek veren herkese teþekkür etti. Sezonun son maçýnda profesyonel lige veda karþýlaþmasýnda taraftarlarýna galibiyetle veda etmek için sahaya çýktýklarýný belirten Genel Kaptan Yetkin Özbey ‘Bundan önce 33

Sezonun son maçýnda taraftarlarýna galibiyetle veda etmek istediklerini belirten Çorumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, þanssýz goller yediklerini ve taraftarlarýna galibiyet hediye edemedikleri için üzgün olduklarýný söyledi. Özbey, yalnýzca þampiyon olurken deðil küme düþerkende takýmlarýna sahip çýkan tüm Çorumspor taraftarlarýna teþekkür etti. maça nasýl çýktýysak Siirtspor maçýnada ayný düþünce ile çýktýk. Ancak maçýn baþlarýnda yediðimiz talihsiz golle maðlup duruma düþtük. Ýlk yarýda istediðimiz üretkenliði gösteremedik ve soyunma odasýna maðlup girdik. Ýkinci yarýda bera-

berliði saðlamak için çift forvetle maça çýktýk. Daha ilk saniyelerde kalemizde ikinci golü gördük. Bu dakikadan sonra ise tüm hatlarýmýzla gol için yüklendik ve Yasin Özkarslý ile aradýðýmýz golü bulduk. Golden sonrada oyunun

ligden düþmesine tabiki üzüldük. Ancak biz sahaya çýktýk ve Belediyespor’a yakýþýr bir mücadele verdik ve sonucunda da puanla ayrýldýk. Ben futbolcularýmý böylesine bir zorlu maçta sergiledikleri onurlu futboldan dolayý kutluyorum. Aynýca böylesine gergin bir maçýn sonunda aldýklarý mükemmel tedbirlerle büyük olaylarýn çýkmasýna izin vermeyen

kafilemizi üst seviyede koruyan Isparta Emniyetine teþekkür ediyorum’ dedi.

kontrolünü elimizde tuttuk beraberlik fýrsatlarýda bulduk. Rakibimizin kadrosundaki tecrübeli isimler ve bizim final paslarýndaki tercih yanlýþlarýmýz sonucunda aradýðýmýz golü bulamadýk. Yüklen-

diðimiz anlarda rakibimiz kontrataklarla bulduðu fýrsatlarý iyi deðerlendirdi ve sahadan galip ayrýlarak ligde kalmayý baþardý. Ben kadromdaki tüm oyuncularýmý sezon baþýndan buyana verdikleri mücadele ve özverilerinden dolayý caný gönülden kutluyorum onlara bundan sonraki futbol hayatlarýnda baþarýlar diliyorum. Allah hepsinin gönlüne göre versin.

1967 yýlýnda kurulan ve Siirtspor maçý ile profesyonel lige veda eden Çorumspor’u bu zor sezonunda tüm zorluklara raðmen sezon boyunca destek veren, yalnýz þampiyon olurken deðil küme düþerkende takýmýna sahip çýkan yürekli ve fedakar taraftarlarýmýza baþta Hasan Gözübüyüklü olmak üzere tüm amigolara teþekkür ediyorum’ dedi.

‘Bize yakýþaný yaptýk’ Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, Isparta Emrespor deplasmanýnda kendilerine yakýþaný yaptýklarýný ve sahaya çýkarak gereken mücadeleyi verdiklerini söyledi. Kýlýç, Isparta Emrespor’un düþmesine üzüldüklerini ancak futbolun gereðini yapmak zorunda olduklarýný belirterek kendilerine gereken tedbiri alan Isparta Emniyet Müdürlüðü’ne teþekkür etti. Kýlýç, ayrýca dönüþ yolunda Çorumspor’un düþmesi nedeniyle göz yaþlarýný tutamadýðýný sözlerine ekledi.

Taraftar

helallik aldý Çorumspor taraftarlarý dün yönetim kurulu üyeleri ile helallik alýrken görülüyor

Ç

orumspor taraftarlarý pazar günü oynanan Siirtspor maçýndan önce herkesden helallik aldý. Maç baþlamadan önce taraftarlar sýrasýyla Genel Kaptan Yetkin Özbey, Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ve yönetim kurulu üyeliri, yerel basýn mensuplarý ve son olarakta futbolcularý tribünün önüne çaðýrararak ‘Çok çile çektiniz bizimle, hakkýnýzý he-

K

üme düþmesi haftalarca önce kesinleþen kýrmýzý siyahlýlarla, buradan bir galibiyetle ligde kalacaðý kesinleþen Siirtspor’la karþýlaþan iki takým arasýndaki müsabakayý farklý kazanan rakip takým oldu, 4-1. Aslýnda Çorumspor 3. lige düþtüðünde, BAL ligin sonu görüldüðü kulübe baþkan olmak isteyenlere, gerek köþemde gerekse þifaen konuþtum. Nedenlerini sýraladým, transferi açamýyorlar, fedarasyondaki temliki kaldýramýyorlar, fedarasyondan gelecek gelirleri Lig TV’deki ödenekleri öne sürüyorlar. Ondan evvel sporculara verilecek paralar için kimse elini cebine atmýyor. Ben de, bu þartlarla camianýn güvenini de kazanamazsýnýz, Çorumspor’u da ileriye götüremezsiniz ve bu takým küme düþer dedim. Býrakýn takým kayyuma kalsýn, o zaman bu kentin sanayici, iþadamý, milletvekili, belediye baþkaný, valisi ve ileri gelenleri mutlaka devreye girer, hiç þüphesiz ki bir konsersiyum saðlanýr. Hatýrlanacaðý gibi iki sezon önce Tokatspor da bizim durumumuza düþmüþ, taraftarlar Valilik ve belediye önünde

lan edin bize’ diye tempo tuttular. Siirtspor maçýyla profesyonel lige veda eden Çorumspor’da taraftarlar Amigo Hasan’ýn önderliðinde sezonun son maçýnýn ardýndan helallik alarak bir anlamda veda ettiler. Maç boyuncada ‘Baþýn öne eðilmesin’ þarkýsýný çaldýlar, ‘Bu þarký burada bitmedi’ diyerek tempo tuttular.

.:: YORUM ::. Akil insanlarýn eseri Kadir Þimþek

açlýk grevine gitmiþti. Devreye Vali, milletvekilleri ve belediye baþkaný devreye girerek gereken miktarda parayý bulup, teknik direktör deðiþikliðine gidildi ve o sezon küme düþtü denilen Tokatspor ligde kalmayý baþarmýþtý ve þu anda da hâlâ 2. Ligde. Sözün özü, 46 yýllýk çýnar devrildi. Ne yapalým Çorumspor’u çýtasýný yükselteceðiz diyerek buralara getirenler utansýn. Genç yýldýzlarla buraya kadar iyi niyetle çalýþan baþkanýndan her kademesine kadar emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Bilgilenmek istiyorum; Sevgili hemþehrilerim, bilindi-

Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, Isparta Emrespor maçýnda sahaya çýkarak kulüplerine yakýþýr bir mücadele verdiklerini ve sonucunda da sahadan bir puanla ayrýldýklarýný belirterek ‘Rakibimizin küme düþmesine üzüldük ancak biz hiç bir takýmýn durumuna bakmadan çýktýk ve mücadelemizi verdik’ dedi. Maça çýkarken soyunma odasýnda futbolcularýna son olarak ‘Çýkýn bize yakýþaný yapýn’ dedim diyen Teknik Direktör Halit Kýlýç ‘Hiç kimsenin ligdeki puan durumuna bakmadan oyunumuzu oynadýk. Maçýn genelinde oyun olarak üstün olarak taraf ve gol pozisyonlarý bulan taraf bizdik. Biz rahat bir futbol oynarken rakibimizde puan durumdaki konumu nedeniyle oldukça stresli bir maç oynadý. Onlarda bu stresin etkisiyle istedikleri futbolu ortaya koyamadýlar. Sonuçta karþýlýklý atýlan goller sonucunda sahadan 2-2’lik beraberlik ve birer puanla ayrýldýk. Ýnsancýl olarak baktýðýmýzda Emrespor’un

ði üzere kentimizde üç adet mezarlýk var. Allah yaþlýlarý imanýndan ayýrmasýn, gençlere uzun ömürler versin, ölüm hepimiz için. Ancak mezarlara girdiðimizde gördüðüm iki hususu siz okuyucularýmla paylaþmak istiyorum. Ýyi tanýdýðým bir mevtanýn hayratýnýn durumu dikkatimi çekti, O’nun hayratýnýn üzerindeki ismin bulunduðu kýsmý kaldýrýlýp, bir baþka isim yazýlmýþ. Bir baþka mezarlýkta ise mezarlýðý baðýþlayanýn isminin verilmesi gereken yere, bir baþkasý mezarlýðýn giriþine kendi ailesinin adýný vermiþ. Burada asýl ismi yazýlmasý gereken kiþi, mezarlýðý baðýþlayanýn ailenin ismi olmasý gerekmez mi? Bence bu arkadaþlar bu hayratlara birer su saati baðlatsa da, su paralarýný belediyeye ödeseler daha iyi hayra geçmez mi? Üçüncüsü ise bilboarlarýn aydýnlatmasýnýn abonelik sisteminin olup olmadýðýný merak ediyorum. Bu konuda ilgili ya da yetkililerin bizleri ve kamuoyunu bilgilendirmesini istiyorum.

Ç

‘Göz yaþlarýmý tutamadým’

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, Çorumspor'un ligden düþtüðü haberi ile dönüþ yolunda göz yaþlarýný tutamadýðýný belirterek 'Haftalar önce ligden düþmesi kesinleþti ancak son maçta alýnan maðlubiyet ve ligin bitmesiyle birlikte sanki yeni bir olaymýþ gibi üzüldüm. Çünkü beni ben yapan Çorumspor'dur. Bunun farklý yerlere çekilmesini istemiyorum ancak ben 25 yýldýr Çorum'un ekmeðini yiyorum ve çocuklarým Çorum'da doðdu. Bu kadar emek verdiðim ekmek yediðin kulübün amatör lige düþmesi beni fazlasýyla üzdü. Dönüþ yolunda yaþadýklarým gözümün önüne geldi ve göz yaþýmý tutamadým' dedi.

orum futbolu hafta sonu en hüzünlü günlerinden birini yaþadý. Kolay deðil 46 yýllýk ulu çýnar kiþisel kaprisler, kiþisel çýkarlar ve kötü yönetimler yüzünden tarihin tozlu yapraklarý arasýndaki yerini oldu. Çorumspor pazar günü Siirtspor maçýyla misyonunu tamamladý. Maç sonundaki görüntüler Çorumspor'un tarih olmasýnýn en acý göz yaþlarýný vardý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda. Gerçi tribünlere baktýðýnýzda 46 yýllýk bir çýnarýn bu kadar bir taraftarla uðurlanmasý ne kadar vefa duygumuz olduðunun en bariz göstergesi. Baþarýlý olduðu günlerde tribünleri dolduran Çorumlular pazar günü veda gününde ulu çýnarý yalnýz býraktýlar. Yalnýz býrakanlar yalnýzca tribündeki taraftarlar deðil. Koskoca bir sezon boyunca iki profesyonel takýmýn maçlarýnda bir kez olsun protokolde görülmeyen mülki amirleri, siyasileri, milletvekillerini Çorum spor severler hiç unutmayacaktýr. Garnizon Komutanýmýz hariç mülki amirler stadýn yolunu tuttular. Baþka illerde valiler, milletvekilleri kýsacasý o ilin sorumlularý býrakýn iç saha maçlarýný deplasmanlarda bile yalnýz býrakmýyorlar. Bizim vekillerimiz Çorum'daki maçlarý geçtik oturduklarý Ankara'daki maçlarda bile isimlerinin önünde ÇORUM yazan takýmlarýn maçlarýný gelmeye bile tenezzül etmediler. Çorumspor gitti elde kaldý Belediyespor. Onla ilgili düþüncelerimiz ne kadar olumsuz olursa olsun bu aþamadan sonra bir Amasya, bir Sinop ve son olarak da bir Kastamonu olmamak için bu deðere sahip çýkmamýz gerekiyor. Haklýsýnýz bende ýsýnamýyorum ancak yapýlacak deðiþimlerle Çorum'la birlikte bende ýsýnýrým sanýyorum.

Genel Kaptan Yetkin Özbey maç sonunda saha içinde uzun süre aðlayan ve kriz geçiren Amigo Hasan’ý teselli ederek onunla birlikte göz yaþý dökerken görülüyor

Abartýlý sevinci Eðer uyardý Ç

orumspor-Siirtspor maçýnda protokol tribünündeki gerilim Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer’in uyarýsý üzerine düþtü. Siirtspor yöneticilerinden oluþan kalabalýk bir grup protokol tribününde her golden sonra sevinçlerini abartýnca taraftarlar büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine Eðer, Siirt’lileri sakin olmasý için uyardý ve sorun büþümüden önlendi

.:: GÖZLEM ::. Yeni bir yol haritasý hak.halil@mynet.com

Halil ÖZTÜRK

46 yýllýk çýnarý bu hale getirenleri tüm Çorum biliyor. Bu yüzden tekrar tekrar o defterleri açmanýn kimseye bir faydasý yok. Þimdi isminin önünde Çorum bulunan bir profesyonel kulübümüz var deyip geçmiþten gereken dersleri alarak önümüze bakmak zorundayýz. Belediyespor yönetimi devir kararýný gündeminden kaldýrdý ve yeni sezon için perde arkasýnda görüþmelere baþladý. Ýkili iliþkiler kullanýlarak yeni sezonda görev yapacak teknik ekip ve takýmý futbolun içinden gelen bir veya iki isme teslim etmeyi planlýyor. Bunlarý yaparkende yine bildiðiniz gibi güç odaklarý ile hareket ediyor. Yani yýllar önce Çorumspor'un yaptýðý hatalar baþlýyor. Anlayacaðýnýz geçmiþten gereken dersleri çýkartmýyoruz veya iþimize öyle geliyor. Genel Kurul yapýlýrken iki aylýk yönetim diye öylesine bir liste oluþturuldu ve göreve geldi. Evdeki hesap çarþýya uymadý ve þimdi artýk yalnýzca Belediye'nin deðil Çorum'un malý olmasý gereken bir takým ve yönetim olmasý gerekiyor. Öyleyse Belediyespor Yönetimi takýmý

teslim edeceði teknik heyeti belirlemek yerine öncelikle mevcut yönetimi Belediye yönetimi olmaktan çýkartýp Çorum'luya açacak. Kulüp baþkanýnýn Çorum'un takýmý demesiyle olmuyor bu iþler önce kulüp 46 yýllýk çýnarýn külleri üzerinden doðmak istiyorsanýz önce adýmý siz atacaksýnýz. Yoksa emir komuta zinciri içinde bir yönetim anlayýþý ile kulübü yönetmeye devam edilmesi halinde sonuç 46 yýl bile sürmez. Ekonomik anlamda düzen bozulmasýn o konudaki titizlik tamam ancak iþin profesyonel boyutu ve hepsinden önemlisi Çorum'un kabullenebilmesi için öncelikli olarak yapýlmasý gerekenler var. Çok zor deðil, isim deðiþikliði ve yönetim kurulu seçimli bir olaðanüstü genel kurul ile kulübün ismi 46 yýllýk çýnarý anýmsatacak þekilde yeniden düzenlenir yönetim emir komuta ile deðilde tartýþýlarak karar verilecek bir hale getirilirse o zaman ÇORUM'un takýmý olmak için ilk adýmlar atýlmýþ olur. Evet üzüldüm, hüzünlendim ancak giden geri gelmiyor bunu en acý þekilde yaþamýþ birisi olarak devam eden hayatta neler yapabiliriz bunun peþindeyiz. Çorumspor sevgisini 1973'deki ilk þampiyonlukta tel örgüler arkasýnda tatmýþ birisi olarak bu ilde futbolun profesyonel düzeyde devam etmesini istiyor ve bekliyorum. Kabulleneceðiz ve kendimize yeni bir yol haritasý çizeceðiz. Kendimiz derkende tabiki Çorum futbolunun bir anlamda yol haritasý olacak bu. Çizilen yolun doðru olmasý içinde perde arkasýnda yapýlan görüþmelerin kamuoyu önünde olmasý ve enine boyuna tartýþýlmasý en doðru yol olduðunu düþünüyorum.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you