Page 1

Belediye’nin zamlarý kapýda!

Kalitesiyle sýnýrlarý aþtý Çorum'un Osmancýk ilçesinde ekilen, aroma ve lezzeti sayesinde ekim alaný bazýnda Türkiye'nin yüzde 80'ine sahip ''Osmancýk 97'' markalý pirincin ekiminin Rusya'ya kadar ulaþtýðý bildirildi.

* HABERÝ 5’DE

6 ARALIK 2012 PERÞEMBE

Belediye Meclisi yarýn saat 14.00’de Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda toplanacak. Belediye’nin 2013 Yýlýnda uygulayacaðý gelir tarifesi, yani zamlarý görüþecek.

* HABERÝ 2’DE

Baþköy: ‘Meydan Camii için 2 milyon TL istedik’ Çorum Valisi Sabri Baþköy dün Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði’ni ziyaret etti. Cami inþaatýnda incelemelerde bulunan Vali Sabri Baþköy, Meydan Camii’nin tamamlanmasý için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’ndan 2 milyon TL kaynak talep ettiklerini açýkladý.

* HABERÝ 10’DA

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ Vali Sabri Baþköy, Meydan Camii için 2 milyon TL kaynak talep ettiklerini açýkladý.

‘TEKNOKENT’te ciddi adýmlar attýk’ Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak TEKNOKENT’in önemli bir yatýrým olacaðýný söyledi. Prof. Dr. Reha Metin Alkan

Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Çorum ile birlikte 2004 yýlýnda uygulanmaya baþlanan 49 ilin faydalandýðý 5084 sayýlý teþviklerin kaldýrýlabileceðini söyledi.

* HABERÝ 5’DE

* HABERÝ 3’DE

Teknokent (Teknopark) Nedir? 1950'li yýllarda ABD'de kurulan Silikon Vadisi ile ortaya çýkan teknoparklar, dünyada üniversite sanayi iþbirliðini saðlama konusundaki en baþarýlý model olarak öne çýkmýþtýr. * HABERÝ 3’DE

‘Üniversite’deki deðiþiklikler Çorum’a da yansýyor’ Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitede görevi devraldýktan sonra öðrenci eðitim-öðretim faaliyetlerinde ciddî ilerleme kaydedildiðini söyledi. * HABERÝ 3’DE

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý 9. Ýstiþare Bölge Toplantýsý, Çorum’un ev sahipliðinde düzenlendi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý 9. Bölge Toplantýsý Çorum’da yapýldý

Sanayi envanteri çýkarýlacak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý 9. Ýstiþare Bölge Toplantýsý, Çorum’un ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Türkiye genelinde saðlýklý bir veri tabanýna sahip sanayi envanteri için çalýþma yapan kurum, kanuni zorunluklar hakkýnda uyarýlarda bulundu.

* HABERÝ 4’DE

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite kampüsü hususunda çalýþmalarýnýn sürdüðünü açýkladý. * HABERÝ 3’DE

Agah Kafkas, Filistinli yaralýlarla yakýndan ilgilendi Ýsrail'in Gazze'ye yönelik saldýrýlarýnda yaralanan 3 Filistinli’nin, Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndýðý belirtildi. Agah Kafkas

Zorlu Oto Dizayn, Bulgaristan þubesiyle Avrupa’ya açýlacak.

Zorlu, Avrupa’ya açýlýyor Zorlu Oto Dizayn, Bulgaristan’a þube açmaya hazýrlanýyor. Konuyla ilgili olarak dün basýn toplantýsý düzenleyen Zorlu Oto Dizayn Satýþ ve Pazarlama Müdürü Uður Toker, Avrupa pazarýna Bulgaristan üzerinden açýlmayý planladýklarýný söyledi.

* HABERÝ 11’DE

Lojman gelirleri yatýrýma gidecek Çorum Ýl Özel Ýdaresine ait Çorum merkez ve bazý ilçelerdeki lojman satýþlarýndan elde edilen gelir, yýl içerisinde ayrýlan ödenekleri yeterli gelmeyen iþlerde kullanýlacak.

‘Yýllar önce belirlenseydi biz þimdi binalarý yapardýk’

* HABERÝ 5’DE

Teþvikleri kaldýrma sinyali!

Ýl Genel Meclisi gündemi görüþtü.

* HABERÝ 7’DE

Avukata bürosunda silahlý saldýrý

Engelsiz yarýþma Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi’nde yetenek yarýþmasý düzenlendi.

* HABERÝ 11’DE

Rahime Erzen vefat etti

Çorum Merkez'de bir avukat bürosuna dün kimliði belirsiz bir kiþi tarafýndan silahlý saldýrý düzenlendi.

* HABERÝ 7’DE

‘Engelsiz Eðlenerek Yarýþýyorum’ adlý organizasyon tam not aldý.

Ýlk müdahalesi olay yerinde yapýlan avukat M.H.K., daha sonra ambulansla Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk

Eski zahire tüccarlarýndan merhum Kemal Erzen’in eþi, Hacý Nurullahoðlu Hacý Mustafa Efendi’nin kýzý Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen’in yengesi (manevi annesi) Rahime Erzen (79), dün vefat etti. Bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi gören Rahime Erzen’in cenazesi bugün öðle namazýna müteakip Ulu Camii’de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar’da topraða verilecek. Hakimiyet merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Rahime Erzen


2

PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

'Bunlar Çorum'da mý?' diye sormuþlar nkara Çorum Dernekleri A Federasyonu tarafýndan 1518 Kasým 2012 tarihlerinde, yani

geçtiðimiz ay Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Çorum Tanýtým Günleri' düzenlendi. Çorum ve ilçe belediyeleri, bazý özel firmalar ile sivil toplum kuruluþlarý tanýtým standý açarak hem þehri hem de ürün ve faaliyetlerini tanýtma fýrsatý buldu. Öðrendiðime göre, Çorum Belediyesi'nin açtýðý stantta, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün memlekete

yapacaðýný vaad ettiði, halen Pir Baba Çamlýðý çevresinde de afiþlendirilen projelerin küçültülmüþ görselleri sergilenmiþ. Belediye standýný ziyaret eden bazý Çorumlular bahse konu projelerin görsellerini görünce kendi kendilerine 'Bunlar Çorum'da nerede var?' diye soruvermiþler. Yerel seçimlere yaklaþýk 16 ay var. Külcü'nün sergilediði projelerin hangilerinin hangi ölçüde somutlaþacaðýný bekleyip göreceðiz...

YEDAÞ, yer gösterilirse trafoyu kaldýracak G

azipaþa Ortaokulu'nun giriþ katýna yerleþtirilen trafo ile ilgili Çalýk YEDAÞ bilgi notu göndermiþ. Notta özetle, trafonun mevcut yönetmelik ve þartnamelere uygun olduðu, tehlike arz etmediði dile getirilirken, Çorum Belediyesi tarafýndan bölgede veya okul bahçesinde uygun bir yer gösterilmesi durumunda beton köþke çevrilmek suretiyle trafonun kaldýrýlabileceði ifade ediliyor. Detaylar aþaðýda: "05.12.2012 tarihli gazetenizde 'Kulis Notlarý Köþenizde' yer alan ''Okul içinde trafo!'' baþlýklý haberinize istinaden; Ýl Koordinatörlüðümüzce gerekli teknik inceleme

yapýlmýþ olup; Çorum Valiliði Gazi Paþa Ortaokulu Müdürlüðü'ne konuyla ilgili gerekli yazýlý açýklama yapýlmýþtýr. Ayrýca yaptýðýmýz inceleme neticesinde; bahse konu okul içerisinde bulunan

trafonun montajýnýn, TEK (TEDAÞ) zamanýnda yapýldýðý; Çorum Belediyesince 27.10.1992 tarihinde trafo yerini okul bahçesinde imar planýna iþaretlendiði, yine o dönemde okul

bahçesinde bulunan trafo binasýnýn okul binasýný geniþletme ve buna baðlý olarak ilgili dönem Milli Eðitim Müdürlüðü'nün talebine istinaden; okul bahçesinden kaldýrýlan trafo binasýnýn yerine, okul binasý içerisinden

Çalýk YEDAÞ, Gazipaþa Ortaokulu binasýnýn içinde bulunan trafoyu yer gösterilmesihalinde nakledecek.

yer gösterilmesi nedeniyle okul içerisine yapýldýðý tespit edilmiþtir. Yine bahsi geçen okul binasý içerisinde bulunan trafonun mevcut yönetmelik ve þartnamelere uygun olduðu (Kuru Tip Trafo) ilimizde yaygýn olarak kullanýlmasa da, ülkemizde enerji ve yer problemi olan birçok illerde sýklýkla kullanýldýðý ve hali hazýrda her hangi bir tehlike oluþturmadýðý tespit edilmiþtir. Bununla birlikte Çorum Belediyesi tarafýndan bölgede veya okul bahçesinde uygun bir yer gösterilmesi durumunda beton köþke çevrilmek suretiyle trafonun kaldýrýlabileceði belirtilmiþtir. Bilgilerinize sunarýz."

Belediye Meclisi zamlarý görüþecek elediye Meclisi yarýn saat B 14.00’de Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda

þöyle;

* Kunduzhan Mahallesi, 1, 2, 3,

toplanacak. Çomar Barajý ve Çevre Yolu arasýnda bazý parseller Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü’ne ilâve yerleþke alaný olarak iþaretlenecek. Asma ve bodrum katlarýn yapýlaþmadan sayýlmamasýna iliþkin talepler birleþtirilerek meclis gündemine gelecek. Meclis gündeminde Çorum Belediyesi’nin 2013 yýlýnda uygulayacaðý gelir tarifesi yer alýyor. Tarifeye göre, su, otobüs, hal, pazar yeri, hafta sonu çalýþma ruhsat harçlarýnda ortalama yüzde 10 oranýnda artýþ öngörülüyor. Belediye Meclisi’nin gündemi

4, 5, 6, 7 parsellerde plan deðiþikliðine yapýlan itirazlar. * Yaydiðin Mevkii, 864, 865, 866 parsellerde 1 adet trafo yeri iþaretlenmesi. * Çepni Mahallesi, 4004 ada, 163, 164, 165, 166, 167, 168 nolu parsellerde plan deðiþikliði. * Ýlice Mevkii, 115 pafta, 93 ada, 34 parselde imar planý deðiþikliði. * Ayarýk Mevkii, 673 ada, 17 parselde imar planý deðiþikliði. * Bahçelievler Mahallesi, 519 ada, 1 parselde imar planý deðiþikliði. * Yavruturna Mahallesi, 3765, 201 adalarda imar planý deðiþikliði.

* Çomar Mevkii, 153 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 114, 119, 125, 126 parsellerde imar planý deðiþikliði. * Bahçelievler, Karakeçili, Ulukavak Mahallesi, Ýbrahim Çayýrý Mevkiilerin de imar planý deðiþikliði. * Ýbrahim Çayýrý Mevkii 2237 ada ve Yavruturna Mahallesi, 218 adada plan deðiþikliði. * Kadro Ýptal ve Ýhdasý. * Sözleþmeli olarak çalýþtýrýlan Personelin ücretleri. * Hafta Tatil Ruhsatlarý * Destek Hizmetleri Müdürlüðü Görev ve Çalýþma Yönetmeliði. * Belediyenin 2013 Yýlýnda uygulayacaðý gelir tarifesi.

Yoksula maaþ baðlanacak Y

AÇILIÞA ÖZEL FÝYATLAR 12.50

12.50

12.50

- FÝÞEKLER KÝÞÝ BAÞI 5 KUTU ÝLE SINIRLIDIR...

BORAVÝNG (5 YIL GARANTÝLÝ)

350.00

12.50

MOZBERK (5 YIL GARANTÝLÝ)

350.00

12.50

ÇORUM

SÝLAH DÜNYASI

Tabanca, Tüfek Satýþý ve Tamiri Milönü Þube 1 Cengiz Topel Cad. Yüzüncü Yýl Çarþýsý 0364 201 04 98

Yazýçarþý Þube 2 Üçdutlar Mh.Fatih Cd. Emek Lokantasý Yaný 0364 333 02 69

(Ç.HAK:3634)

Mehmet ÖZÇELÝK Cep: 0536 580 07 62 Merkez 1 Gülabibey Mah. Baðcýlar Cad. 0364 234 86 57

eni anayasada 4 parti yoksula maaþ baðlanmasý konusunda anlaþtý. Ýþsiz ve yoksula yaþamlarýný sürdürmeleri için aylýk baðlanmasý zorunlu olacak. Yeni anayasada 4 parti yoksula maaþ baðlanmasý konusunda anlaþtý. Ýþsiz ve yoksula yaþamlarýný sürdürmeleri için aylýk baðlanmasý zorunlu olacak. Yeni anayasayý hazýrlayan Meclis Anayasa Uzlaþma Yazým Komisyonu'ndan sürpriz bir madde çýktý. Sabah Gazetesinin haberine göre, AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin anlaþtýðý "makul ve insanca yaþam" baþlýklý maddede, tüm yoksul vatandaþlara devletin

maaþ baðlamasýný öngören hüküm yer aldý. Maddede, "Makul ve insanca yaþam sürdürme imkânýndan yoksun olan herkes temel gelir hakkýna sahiptir" denildi. Bu hükümler Türkiye'deki iþsiz ve yoksul milyonlarca vatandaþý yakýndan ilgilendiriyor. Yýllardýr tartýþýlan, Brezilya gibi ülkelerde uygulanan ve kamuoyunda "aile sigortasý" olarak bilinen projenin hayata geçirilmesini zorunlu hale getiriliyor. Yeni anayasa yürürlüðe girdiðinde yoksula maaþ uygulamasý anayasal zorunluluk haline gelmiþ olacak. Böylece hiçbir hükümet "ekonominin durumu" ya da baþka bir gerekçe ile uygulamayý askýya alamayacak.

Menderes, darbe öncesi kritik görüþmeyi Çorum’da yapmýþ

Darbeden önce Menderes, Yüzbaþý Vecihi Öðütçüoðlu ile Çorum milletvekilinin evinde sabahlara kadar konuþmuþ...

Þ

u anda 85 yaþýnda olan Er, "Eðer 14'ler Grubu olarak o zaman rahmetli Adnan Menderes'i kurtarmaya kalksaydýk, Yassýada'yý havaya uçuracaklarmýþ." dedi. Baþbakan Menderes'in hiçbir þekilde kurtarýlmamasý için Yassýada'nýn altýna dinamit döþendiðini, yurtdýþýndaki sürgünden döndükten sonra öðrendiðini anlatan Er, "Bunu bana, Havacý Yüzbaþý Remzi Oral (Deli Remzi) anlattý. 'Eðer 14'ler bizim grubumuzu tasfiye etmeye kalksaydý, buna meydan vermeden düðmeye basarak Yassýada'yý dinamitlerle havaya uçuracaktýk.' dedi. Bu söylediði doðrudur." þeklinde konuþtu. 27 Mayýs darbesini yapan askerlerden emekli Binbaþý Ahmet Er, Meclis Darbeleri Araþtýrma Komisyonu'na verdiði bilgileri, Manisa'nýn Akhisar ilçesine baðlý Sünnetçiler köyündeki evinde Cihan Haber Ajansý'na (Cihan) anlattý. Ahmet Er, 27 Mayýs'ýn Ýsmet Ýnönü'nün bizzat idare ettiði bir hareket olduðunu söyledi: "27 Mayýs'ý muhakkak ve hiç þüphe yok ki Ýsmet Ýnönü yönetti. CHP'ye yakýn gazeteler haberler çýkarýyordu, 'Öðrencileri kýyma makinelerinde kestiler.' diye. Bu haberlerin hepsi yalandý, yalanýn daniskasýydý. Böyle bir þey yoktu." O dönemde CHP'nin, mevcut iktidarý kabul etmediðini hatýrlatan Er, "Büyük bir kavga vardý. Türkiye'nin hayatýnda olmayan bir silahlanma yarýþý vardý. Memleket bir iç harbe doðru gidiyordu. Milliyetçi subaylar, Alparslan Türkeþ de dahil içeride neler olduðunu biliyorduk. Nitekim tahminimizi teyit eden olaylar oldu. Yüzüme karþý CHP'li birkaç baþkan, 'Biz silahlanýyorduk, ordu müdahale etmesiydi biz müdahale edecektik.' dedi. Ordunun içindeki subaylarýn yüzde 90'ý da Ýsmet Paþa'cýydý. Böyle bir hareket olursa Ýsmet Paþa derhal iktidara getirilecekti, yani Halk Partisi'ne iktidar verilecekti." diye konuþtu. Davutpaþa Kýþlasý'nda tank tabur komutaný olan Orhan Erkanlý'yý ziyarete gittiðini söyleyen Ahmet Er, orada þahit olduðu bir olayý þöyle anlattý: "Odaya girdiðim zaman Erkanlý'nýn iki siville konuþtuðunu gördüm. Ben girer girmez konuþmayý kestiler. Erkanlý, o iki kiþiye, 'Ahmet Bey yabancý deðildir, devam edin.' dedi. Ben bir yere oturdum, onlar ayakta konuþuyordu. 'Binbaþým, Saraçhane'de saðcýlarla solcularý, bu iki gençlik grubunu kavgaya tutuþturduk. Kavga bütün þiddetiyle devam ediyor.' diyor ve neþelenip gülüyorlardý. Yani, 'Büyük bir baþarý elde ettik.' ifadesi vardý. Bu sözler beni þaþýrtmýþtý. O anda müdahale etsem, belki bazý þeyler daha söyler diye bekledim. Konuþmalarý bitti, müsaade istediler ve gittiler. Biz Erkanlý ile baþbaþa kalmýþtýk. Tabur

komutanýydý. 'Sayýn Binbaþým, bu adamlar kim?' dedim. 'Bunlar CHP'nin milletvekilleridir.' dedi." TSK'den bazý subaylarýn CHP'nden yana tavýr alacaðý, DP'yi alaþaðý ettikten sonra Ýnönü'yü iktidara geçirecekleri hususunda bilgi aldýklarýný da belirten Ahmet Er, þunlarý söyledi: "Bu bilgiyi, Mehmet Özgüneþ Bey getirdi. Buna asla müsaade edemezdik. 'Halk Partisi'nin zulmünü özleyebilir miyiz?' diye sordum Türkeþ Bey'e. Ayaða kalktý, sað elini havaya kaldýrdý ve aþaðýya doðru salladý. Hiç konuþmadý. Bunun manasýný biz anlamýþtýk. 'Halk Partisi'ne bu fýrsatý vermeyiz, haddini bildiririz.' demek istiyordu. Ben ikinci bir soru sordum: 'Yapabilir miyiz?' Bunun cevabýný alamadým. Yapamadýk. Biz onlarý süreceðimiz yerde, onlar bizi sürdü, yapamadýk."

'MENDERES HEM ÝÇERÝDEN HEM DIÞARIDAN KUÞATILMIÞTI'

Merhum Baþbakan Adnan Menderes'in idamý haketmediðini dile getiren Ahmet Er, "Allah rahmet eylesin. Ýdam edildiðinde eþimle birlikte saatlerce hýçkýra hýçkýra aðladýk. Menderes sadece dýþarýdan deðil, içeriden de kuþatýlmýþtý. Kendi partisi tarafýndan da kuþatýlmýþtý. Kendi içinden arkadaþlarý hakaretler ediyordu, 'Son dönemlerde söz dinlemez hale geldi.' diye þikayet ediyorlardý. Darbeden önce Menderes'e, Yüzbaþý Vecihi Öðütçüoðlu isimli arkadaþýmýzý gönderdik. Çorum milletvekilinin evinde sabahlara kadar konuþmuþlar. Menderes de Vecihi Bey'e, 'Ýnþallah tekrar konuþalým.' demiþ. Biz vatanýmýzý istiladan kurtardýk, kültür istilasýndan kurtaramadýk. Kültür istilasýnda, aydýnlarýn ve yöneticilerin payý olduðunu ifade ettik. Onun için Ýsmet Ýnönü'ye karþý bir sempatimiz yoktur." dedi.

'DARBE YÜZÜNDEN MEDRESE YAPIMINA BAÞLAYAMADIK' Bediüzzaman Said Nursi'nin Van'da yaptýrmak istediði medreseye öncülük etmek istediðine de deðinen emekli Binbaþý Er, þunlarý kaydetti: "1979'da Muþ'taydým. O civarlardaki vilayetlerde ne kadar Ýhlas Risalesi, ne kadar Uhuvvet Risalesi varsa hepsini aldým ve köylerde daðýttým. Buna Allah þahit. Gittiðim hiçbir köyde, siyasetten hiç bahsetmedim. Bütün o kitaplarý okudum ve daðýttým. Namýk Kemal Zeybek de bunun þahididir. Medrese açýlmasý konusunu Türkeþ'e açtým, 'Olur, ben Süleyman Demirel'le görüþeyim.' dedi. Onu da ikna etmiþ, medreseyi yapacaðýz. 12 Eylül günü ben dökümanlarý vereceðim Türkeþ'e, Türkeþ Baþbakan'a verecekti ve çalýþmalara baþlayacaktýk ama o gün ihtilâl oldu ve darbe yüzünden medrese yapma iþi kaldý." (CÝHAN)

En soðuk kýþa hazýr olun R

usya Meteoroloji Dairesi Müdürü Roman Filfand, Avrupa ülkelerinin ve Rusya'nýn 21 Aralýk'ta kýyamet gününe deðil, 21'inci yüzyýlýn en soðuk kýþýna hazýrlanmasý gerektiðini duyurdu. Interfax ajansýna bu yýlký kýþ tahminini açýklayan Rus Meteoroloji Dairesi Müdürü Filfand, ilk baþta þakayla karýþýk “Rusya'nýn Kuzeyinde Murmanks ile Narilsk þehirlerine kýyamet geldi bile. Orada þu anda gün ýþýðý yok. Bir hafta sonra kýyamet günü Sibirya'daki Vorkuta þehrine uðrayacak. Orada yaþayan insanlar da bir ay boyunca gün ýþýðý

görmeyecek” dedi.

Alt yapýda hasarlar olacak

Filfand daha sonra, “Batý Avrupa ülkeleriyle Rusya'nýn Avrupa bölümü 21 Aralýk kýyamet masallarýyla vakit kaybedeceðine þimdiden 21'inci yüzyýlýn en soðuk kýþýna hazýrlýk yapmaya baþlamalý. Ocak ayý ortalarýnda baþlayacak aþýrý soðuklar Þubat ayý itibarýyla eski 25-30 dereceleri görecek. Aþýrý soðuklar haftalarca süreceði için alt yapýda hasar meydana gelmesi olasýlýðý artacaktýr” açýklamasýný yaptý.


PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

3

‘Üniversite’deki deðiþiklikler Çorum’a da yansýyor’ H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitede görevi devraldýktan sonra öðrenci eðitim-öðretim faaliyetlerinde ciddî ilerleme kaydedildiðini söyledi.

için yurt dýþýna gönderildiðini anlatan Rektör Alkan, gelecek yýldan itibaren akademisyenlerin kýsa süreli deðil, daha uzun akademik faaliyetler için yurt dýþýna gönderileceðini kaydetti.

Öðrenci sayýsýnýn üçte bir oranýnda artýrýlarak 11 bin 200’ye yükseltildiðini belirten Alkan, 120’ye yakýn lisans, önlisans, lisans üstü, bölüm ve program ile popüler, güncel ve istihdam garantili, Türkiye genelinde yeni geliþen bölümler açtýklarýný ifade etti.

Bir çok üniversitede uygulanan çift diploma örneðinde olduðu gibi, üniversitede hayata geçirilen önemli yapýsal, eðitsel deðiþikliklerin Çorum’a önemli katkýlar saðladýðýný vurgulayan Alkan, yabancý uyruklu öðrenci alýmlarýnýn da baþlatýlacaðýný dile getirdi.

Akademik kadroda sýkýntý olmadýðýný, çok kýsa sürede hýzlý geliþme saðlandýðýný anlatan Alkan, Týp Fakültesi’ne 20 öðretim üyesinin bu ay sonuna kadar göreve baþlayacaklarýný kaydetti. Alkan, eðitim araþtýrma hastanesinde anjiyo ile açýk kalp ameliyatlarýnýn yapýlýr hale geldiðini hatýrlatarak,“Saðlýk Bakanlýðý’nýn ortak kullaným modelinin en iyi çalýþtýðý ve somut adýmlarýn atýldðý il Çorum oldu.” dedi.

Yabancý dil eðitimi planlamasýnýn devam ettiðini hatýrlatan Alkan, “Sürekli olarak koþturup iþbirliði yapýyoruz. Öðrenci sayýmýzý üçte bir oranýnda artýrdýk. Gidiþat daha fazla artacaðýný gösteriyor. Bu öðrencilerin sosyal ve kültürel anlamda ilimize katkýlarý var. Ýl dýþýndan gelen öðrencilerimiz bizim fahri tanýtým elçilerimiz. Þehirle iletiþimlerini koparmýyoruz. Bu nedenle þehirden kopmuþ bir kampüs modelini benimsemedik. Öðrencilerimizin ilimize verdiði katkýyý Çorumlular hissediyor, bizzat ifade ediyor.” dedi.

‘11 bin 200 öðrenciye ulaþtýk, gidaþat iyi’

‘Üniversitenin hareketi katký saðlýyor’

‘Ortak kullanýmda örnek il olduk’

‘Öðrenciler tanýtým elçisi gibi’

‘200 akademisyen yurt dýþýna gitti’

Hitit Üniversitesi’nde 200’e yakýn öðretim elemanýn akademik faaliyet

1

950'li yýllarda ABD'de kurulan Silikon Vadisi ile ortaya çýkan teknoparklar, dünyada üniversite sanayi iþbirliðini saðlama konusundaki en baþarýlý model olarak öne çýkmýþtýr. Günümüzde, bir çok sanayileþmiþ ülke, teknoparklarý teknolojik ve ekonomik geliþmenin en önemli aracý olarak görmektedir. ABD, Ýngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Kore, Hindistan, Ýsrail, Finlandiya gibi bir çok ülkede üretim ve hizmet sektörleri ürettikleri katma deðerin önemli bölümü teknoparklar bünyesinde yürütülen AR-GE çalýþmalarýna borçludur. Teknoparklar, büyüklüðüne, iþlevine, yapýsýna, bulunduðu ülkeye baðlý olarak farklý isimlerle anýlýyor. Bilim parký, araþtýrma parký, endüstri parký, teknokent, teknopolis kullanýlan isimlerden bazý-

larý. 4691 Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Yasasýnda Teknoloji Geliþtirme Bölgesi þeklinde tek bir kavram kullanýlmakta. Teknoparklar, kurulduðu yöre, bölge ve genel olarak ülkedeki bilgiye dayalý kurumlarýnýn ve iþletmelerinin teknoloji alanýndaki rekabet edebilirliðini ve yenilikçi niteliðini geliþtirmek amacýyla; bilgi ve teknolojinin üniversiteler, araþtýrma merkezleri, þirketler ve pazarlar arasýnda dolaþmasýný teþvik eden ve kolaylaþtýran, inovasyona (buluþçuluk) dayalý þirketlerin kurulmasýný ve geliþimini destekleyen, paydaþlarýna ARGE çalýþmalarýnda kullanýlacak yüksek nitelikli ofis alanlarý ve destek hizmetler sunan, profesyonel anlayýþla yönetilen organizasyonlar. Teknoparklarda ARGE faali-

yeti yürüten kuruluþlar; sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruþlarýnýn ARGE birimleri olabileceði gibi bu kuruluþlarýn kurduðu müstakil ARGE þirketleri, bilgi tabanlý þirketler, öðretim üyelerinin kurduðu ARGE þirketleri, genç giriþimciler tarafýndan kurulmuþ bilgiye dayalý çalýþmaya odaklanmýþ ARGE þirketleri olabiliyor. Teknoparklarda aðýrlýklý olarak ileri ve yeni teknoloji alanýnda ARGE çalýþmalarý yapýlarak yeni ürünler ve yeni teknolojiler üretilmesi amaçlanýyor. Bugün dünyadaki teknoparklarýn sayýsý 1000'i geçti. Teknokentlerde faaliyet gösterecek þirketler için vergi muafiyeti ve çeþitli destekler de söz konusu.

‘Yýllar önce belirlenseydi biz þimdi binalarý yapardýk’

itit Üniversitesi Rektörü Prof. H Dr. Reha Metin

Alkan, üniversite kampüsü hususunda çalýþmalarýnýn sürdüðünü açýkladý. Kampüste kendilerinden kaynaklanmayan

bazý hukukî sorunlar yaþansa da, Çorum’un paydaþlarýnýn saðduyulu deðerlendirme yaparak gerekli yardýmý göstereceklerine inançlarýnýn tam

Rektör’den nezaket ziyareti H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dün gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer’e, üni-

versitenin genel çalýþmalarý hakkýnda deðerlendirmelerde bulunan Alkan, merkez ve ilçelerde öðretime yönelik faaliyetlerle kampüs yatýrýmlarýnda yaþanan geliþmeleri özetledi.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan

‘TEKNOKENT’te ciddi adýmlar attýk’ H Teknokent (Teknopark) Nedir?

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak TEKNOKENT’in önemli bir yatýrým olacaðýný söyledi. TEKNOKENT’in 6.5 milyon lira maliyetli bir proje olduðunu belirten Alkan, OKA’nýn 4.5 milyon lira destek verdiðini, kalan 1.5 milyon liranýn Özel Ýdare, Hitit Üniversitesi ve OSB tarafýndan karþýlanacaðýný ifade etti. OKA Baþkanlýðýný Vali Sabri Baþköy’ün, Kalkýnma Ajansý Baþkanlýðýný ise þahsýnýn yürüttüðünü hatýrlatan Alkan, “TEKNOKENT’te iyi geliþmeler saðladýk. OKA ve Kalkýnma Ajansý Baþkanlýðý olarak kendimizi çok iyi ifade etme fýrsatýmýz oldu. TEKNOKET’le ilgili ciddi adýmlar attýk. Katma deðeri yüksek faaliyetlerin yapýlmasý gerekiyor. Dünyada bir çok þehir, üniversitesi sayesinde Oxford gibi marka oluyor.” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, gazetemizi ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþtü.

olduðunu belirten Alkan, “Yýllar öncesinden bugünün görülerek vizyonel bir yaklaþýmla arazilerin deðerli olmadýðý veya kolay elde edilebilir olduðu dönemde kampüsün tespit

edilmesini gönlümüz arzu ederdi. Biz þimdi binalarý yapardýk.” dedi. Kuzey Yerleþkesi’nde 450 dönüm alanýn üniversiteye tahsis edildiðini hatýrlatan Alkan, 80 dönüm olan inþaat alanýnýn

da 150 dönüme çýkarýldýðýný ifade etti. Alkan, “Orman vasfýna sahip olmayan 150 dönüm alanda kampüs inþaatýna baþlayacaðýz. Bütün ihtiyaçlarý görecek alan var.” diye konuþtu.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Teknolojileri ve Ýþbirliði Kulübü teknik gezi düzenledi.

Gýda firmalarýna teknik gezi

H

itit Üniversitesi Mühendislik Teknolojileri ve Ýþbirliði Kulübü tarafýndan Ankara'ya teknik gezi düzenlendi. Geziye katýlan 34 öðrenciye Gýda Mühendisliði Bölümü Arþ. Gör. Nihal Güzel, Arþ. Gör. Gamze Özuður ve fakülte temsilcisi Abdulkadir Ýrpik rehberlik etti. Yapýlan açýklamaya göre, öðrenciler ilk olarak 14 Aðustos 1979 tarihinde kurulan günde 270 bin ekmek üreten, þu an ise 1.5 milyon ekmek üretmekte olan Türkiye’nin en büyük ekmek fabrikasýný gezdi. Halk Ekmek yönetimi, bir yandan fabrikayý son teknolojiyle donatýrken bir yandan da AR-GE çalýþmalarý ile tam buðday unlu doðal halk ekmeðini ve 800 gram aðýrlýðýndaki Halk Somun’u Ankara’nýn beðenisine sunuyor. Fabrikada sanayi-üniversite iþbirliði imalata yansýtýlarak ürün standardý, yüksek verim, firenin düþürülmesi, ürün çeþitlendirilmesi gibi konularda çalýþmalar yapýlýyor. Gýda Mühendisliði öðrencileri fabrika içindeki seri üretimi büyük bir hayretle izlediler. Fabrika turu bitiminde fabrika yönetimi öðrencilerin sorularýný cevapladý ve öðrencilere ilgilerinden dolayý teþekkür etti. Halk Ekmek fabrikasýndan sonra öðrenciler, 16 Eylül 1964 yýlýnda kurulmuþ olan Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kýrgýzistan,

Gýda iþletmelerine yönelik geziye 34 öðrenci katýldý.

Gýda Mühendisliði öðrencileri fabrika içindeki seri üretimi izledi. Türkmenistan, Ürdün, rin sorularýný cevaplanmanlarýnda gerekse meIrak ve Suriye’de çalýþdýrdý. Bir saat süren topzun olduktan sonra iþ malarý ile faaliyet göstelantýnýn ardýndan fabrika hayatlarýnda faydalý olaren ünlü bir içecek fabrituruna çýkan öðrenciler caðýný belirterek, gelecek kasýný ziyaret ettiler içecek ürünlerinin üretiistekler doðrultusunda mini incelediler. bu tür gezilerin düzenli Fabrika yönetimi bir þekilde devam edeceöðrencileri öncelikle topFakülte temsilcisi ðini söyledi. lantý salonuna alarak bilAbdulkadir Ýrpik, teknik gilendirdi ve öðrencilegezilerin gerek staj za-

BAÞSAÐLIÐI Þevket Erzen

Genel Yayýn Yönetmenimiz

’in annesi

Rahime Erzen

’in

vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý


4

PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Sanayi envanteri çýkarýlacak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý 9. Bölge Toplantýsý Çorum’da yapýldý

B

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý 9. Ýstiþare Bölge Toplantýsý, Çorum’un ev sahipliðinde düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. D r. Reha Metin Alkan;

T

‘Üniversite-Sanayi iþbirliði için koordine gerekiyor’

SO Meclis Salonu’nda gerçekleþtirilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý 9. Ýstiþare Bölge Toplantýsý’nda bir konuþma yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üriversitesanayi iþbirliðinde, herkesin kapasýnýn sonuna kadar açýk olduðu söylemesine raðmen, kimsenin bu açýk kapýdan adým atmadýðýný, tüm Türkiye’nin sorunu olan bu konunun çözümü için iyi bir koordine gerektiðini söyledi. Alkan, üniversite-sanayi iþbirliði ile ilgili yaptýðý tespit ve önerilerinde, Hitit Üniversitesi olarak üniversite-sanayi iþbirliðine, sanayicinin

kendileerine bilgisayar alýp hediye etmesi mantýðýnda bakmadýklarýný, üniversitelerin þehrin sanayisinde yaþanan sorunlara çözüm üretir hale gelerek iþbirliðini tesis etmesi gerektiðine inandýðýný aktardý. Teknokenk konusunda yaþanan geliþmelerin umut verici olduðunu, adým atýldýðýný kaydeden Rektör Alkan, “Sanayicinin derdine derman olduðumuz zaman üniversitesanayi iþbirliði geliþir. Ondan ötesi iþbirliði deðil dostluktur ki zaten bu konuda üniversitemizin hiç bir problemi yok. Þehrimizin tüm kesimleri, üniversitemize karþý dostluðunu fazlasýyla paylaþmaktadýr.” dedi.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal;

T

‘Stajer öðrencinin iþ kazasý yükü iþverenden alýnmalý’

Bunun için lise çaðýndan itibaren icaret ve Sanayi Odasý Baþkaný mesleki eðitime yönlendirip, Çetin Baþaranhýncal, üniversitegençlerimizi tesislerimizin içine sanayi iþbirliðinin önemli alabilmeliyiz. Ancak buradaki en aðýr temellerinden biri olan stajer konu, açýk olarak ifade ediyorum ki, uygulamalarýnýn önünde ciddi bir stajer öðrencinin iþ kazasý riskinin iþ engel bulunduðunu ve bunun ortadan veren üzerinde býrakýlmasýdýr. Firmalarýn kaldýrýlmasýnýn gerektiðini söyledi. stajer kabul etme konusundaki tek “Stajer öðrencinin mali çekincesi budur.” diye konuþtu. yükümlülükleri iþveren üzerinden alýnýrken, olasý bir iþ kazasýndan Bilim Sanayi ve Teknoloji doðacak yükümlülük iþverenin Bakanlýðý 9. Ýstiþare Bölge omzuna yüklenmiþtir.” diyen Toplantýsý’nda yaptýðý konuþmasýnda Baþaranhýncal, bu sýkýntýlý durumun, sanayi envanteri konusunun önemine de stajer öðrenci kabulünün önündeki en deðinen Baþaranhýncal, konuya iliþkin büyük engel olduðunu bildirdi. þunlarý söyledi; “Elimizde ne olduðunu Üniversite-sanayi iþbirliðinin bilmeden politika belirlemek mümkün önemine inandýklarýný ve bunu hayata deðildir. Sanayi envarte içalýþmasý bu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal taþýmaktan yana olduklarýný kaydeden bakýmdan son derece önemlidir. Ayrýca Baþaranhýncal, “Ne kadar paranýz olursa olsun, nitelikli eðitim kurumlar arasýnda ayný dilin konuþuluyor olmasý, doðru bilgi almýþ insan kaynaðýnýz yoksa bir adým öteye gidemezsiniz. üzerine kurulan sistemler sayesinde mümkündür.”

Sýnava girmeden memur olacaklar G

ençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, bu bölüm mezunlarý için Maliye Bakanlýðý ve Baþbakanlýða dilekçe verdi. Bölümü bitirenler KPSS'ye girmeden memur olabilecek Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Spor Genel Müdürlüðü Antrenör kadrosunun az olmasýndan dolayý 250 kiþilik bir kadro alýmý için Maliye Bakanlýðý ve

Baþbakanlýða dilekce verdi. Spor Bakanlýðý ve Federasyonlar bünyesine KPSS sýnavý aranmaksýzýn alýnacak personelde 2. Antrenör belgesi ve 3 defa milli olma þartý aranacak. Maliye Bakanlýðýnýn kadro açmasý halinde, sýnava girmeden alýnacak olan personelin atamasý ise 31 Aralýk 2012 tarihinde yapýlacak. Beden Eðitimi Spor

Yüksek okulu mezunlarýnýn yararlacaðý bu atamadaki þartlara uygun olanlar KPSS sýnavýna girmeden atanacak. Spor Bakanlýðý 2011 yýlýnda da ayný yöntemle 250 kiþi daha iþe almýþtý. Bu alým en çok federasyonlarý sevindirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý KPSS sýnavý ile iþe girme þansý olan Besyo mezunlarý, bu uygulama ile spor kadrosunun geniþletilmesi

düþünülüyor. Bazý federasyonlarda ise sözleþmeli antrenörler çalýþýyor. Voleybol Federasyonu'nun lisesinde kadrolu Öðretmen personel yok. Mevcut voleybol dersine sözleþmeli antrenörler giriyor. Bu uygulama ile alýnacak 250 personel içersinde branþlarý olan anrenörlere eðitim aldýklarý dalda hizmet verme þansý doðmuþ oldu.

ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý 9. Ýstiþare Bölge Toplantýsý, Çorum’un ev sahipliðinde TSO Meclis Salonu’nda gerçekleþtirildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Teþkilat ve Görev Tanýmý Kanunu gereðince, yeni yapýlanmasýný sürdüren teþkilatlarýn vereceði hizmetlerin ele alýndýðý toplantýda, sanayiciyi ilgilendiren Sanayi Sicil Belgesi çalýþmalarýna dikkat çekildi. Türkiye genelinde saðlýklý bir veri tabanýna sahip sanayi envanteri için çalýþma yapan kurum, kanuni zorunluklar hakkýnda uyarýlarda bulundu. 10 ilin müdürleri ve yöneticilerinin katýldýðý toplantýya, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Reha Metin Alkan, Defterdar Yaþar Ahmet Öztan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Destek Hizmetleri Daire Baþkaný Recep Kemal Akyürek, TSO Baþkaný Çekin Baþaranhýncal, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve davetliler katýldý. Koordinatör Ýl Müdürü Zeki Ardahanoðlu, açýlýþ konuþmasýnda, kanunun ifade ettiði görev tanýmý kapsamýnda sanayi iþletmelerinin sicili tutma görevinin kendilerine verildiðini hatýrlatarak, iþletmelerin farklý bir adreste yürüttükleri çalýþmalar için de ayrýca sicil müracaatý gerektiðini hatýrlattý. Sicil kaydý ve maliye kaydý listelerinde belirtilen verilerin, birbirini tutmadýðýnýn altýnýn çizildiði toplantýda, Çorum’da sicil kaydýnda 464 olarak gözüken firma sayýsýnýn, maliye kaydýnda 2 bin 036 olarak görüldüðünü bildirdi. Uluslararasý alanda, firmalarýn ve ürünlerinin kodlanmasý sisteminde, doðru veri tabanýnýn oluþmasýnýn önemli bir nokta olduðuna iþaret eden yetkililer, yýllýk iþletme cetvellerinin verilmesi sýrasýnda 73 ayrý verinin, sanayi sicil veri tabanýnda tutulduðunu sözlerine ekledi. Nace kodlama sistemine geçiþte, sanayi sicil belgesinin ve veri tabanýnda bulunan bilgilerin doðru adýmýn atýlmasýnda gerekeceðini de ifade eden yetkililer, yeni açýlan sanayi iþletmelerinin faaliyete baþladýklarý tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayýt olma zorunluluðunun bulunduðunu açýkladý. Ardahanoðlu, açýklamasýnda firmalar açýsýndan önem taþýyan konularý þöyle sýraladý,

“Kanunun 4’üncü maddesi gereði, sanayi iþletmesinin geçici veya tamamen faaliyetine son vermesi, ver ilen beyanname bilgilerinde deðiþiklik olmasý halinde 1 ay içerisinde bildirmesi zorunludur. Kanunun 5’inci maddesi gereði, sanayi iþletmesinin bir önceki yýlla ilgili bilgilerinin yer ald ýðý yýllýk iþletme cetvelinin yýl baþýndan itibaren 4 ay içinde verilmesi zorunludur. Kanunun 11’inci maddesi gereði sanayi iþletmesi ile ilgili istenen bilginin doðru verilmesi zorunludur.” Toplantýnýn protokol konuþmalarý bölü-

Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat münde, Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat ve TSO Baþkaný Çetin Baþaran-

hýncal birer konuþma yaptý. Toplantý verilen çay molasýnýn andýndan gün boyu devam etti.

Sanayi Sicil Belgesi çalýþmalarýna dikkat çekildi.

Toplantý TSO Meclis Salonu’nda gerçekleþtirildi.

Programa 10 ilin müdürleri ve yöneticilerinin katýldý.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý’nýn kanuni zorunluklarý hakkýnda bilgi verildi.

5 bin 360 uzman yardýmcýsý alýnacak

Ç

eþitli kamu kurumlarýna 750'si avukat ve 4 bin 610'u uzman ve uzman yardýmcýsý olmak üzere toplam 5 bin 360 kiþilik kadro tahsis edildi. Söz konusu kadrolarýn tahsisine iliþkin Bakanlar Kurulu kararlarý, Resmi Gazete'nin bugünkü

sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, aralarýnda Baþbakanlýk ve bazý bakanlýklarýn da bulunduðu çeþitli kurumlara toplam 750 avukat, 4 bin 610 uzman ve uzman yardýmcýsý tahsis edildi.


PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Teþvikleri kaldýrma sinyali! aþbakan B Yardýmcýsý Ali Babacan, 5084 sayýlý

Kanun'un 2004 yýlýnda uygulanmaya baþlanan teþvik sistemi olduðunu anýmsatarak, yasanýn yatýrýmdan çok iþletme teþviði formatýna sahip olduðunu belirtti. Türkiye'nin yeni bir teþvik sistemine geçtiðini belirten

Babacan, þunlarý kaydetti: ''2003'teki endekse göre kurgulanmýþ teþvik sistemini 49 ilde aynen devam ettirmemiz, yeni teþvik sistemiyle çeliþki olacak. Bunun devam edip etmemesi konusunda çalýþma baþladý. Beklentileri fazla yükseltmek

Ali Babacan

istemiyorum. 5084'ün belki

kýsmen, belki þekil deðiþtirerek devamý söz konusu olabilir, ya da 'tamamen 31 Aralýk'ta sona erdi' diyebiliriz. Bununla ilgili Ekonomi Bakanlýðýmýz baþta olmak üzere ilgili kurumlarýmýz çalýþýyor.'' Bilindiði üzere, 2004 yýlýnda çýkan Yatýrýmlarýn ve Ýstihdamýn Teþviki

ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda 5084 Sayýlý Kanun ile birlikte Çorum’un da içinde yer aldýðý 49 ilde vergi ve sigorta primi teþvikleri, enerji desteði ve yatýrýmlara bedelsiz arsa ve arazi temin edilerek yatýrýmlarýn ve istihdamýn artýrýlmasý amaçlanmýþtý.

Kalitesiyle sýnýrlarý aþtý Ç

orum'un Osmancýk ilçesinde ekilen, aroma ve lezzeti sayesinde ekim alaný bazýnda Türkiye'nin yüzde 80'ine sahip ''Osmancýk 97'' markalý pirincin ekiminin Rusya'ya kadar ulaþtýðý bildirildi. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yaptýðý açýklamada, ilçeyi ikiye bölen Kýzýlýrmak Nehri'nin Osmancýk için büyük deðerlerden biri olduðunu söyledi. Ýlçenin geçim kaynaklarýnýn baþýnda çeltik üretiminin yer aldýðýný, bunu da Kýzýlýrmak'a borçlu olduklarýný ifade eden Yazýcý, ilçede 20 bin dönüm alanda çeltik üretimi gerçekleþtirildiðinin altýný çizdi. Bölgede uzun yýllardan beri üretimi gerçekleþtirilen çeltiðin birçok tür yetiþtirildiðini dile getiren Yazýcý, ''Ýlçede 30 yýl önce riba, akçeltik, sarý kýlçýk ve mýsýr adlý türler yetiþtirilir ve satýlýrdý. Her türün çeþitli özellikleri vardý. Örneðin riba, en çok tercih edilen ve aranan türdü. Saydýðýmýz türlerin kimi verimliydi, kimisi de lezzetliydi. Daha önceki belediye baþkanýmýz döneminde Trakya Üniversitesi ile ortaklaþa bir çalýþma yapýlmýþ ve verimi 'mýsýr', kalitesi ise 'riba' düzeyinde olan 'Osmancýk 97' adýnda bir pirinç türü geliþtirilmiþ. Daha sonra da patenti alýnmýþ'' dedi. Trakya, Bafra, Terme ve Balýkesir baþta olmak üzere Türkiye'de

pirinç üretimi yapýlan bölgelerin yüzde 80'inde, özelliði ve verimi dolayýsýyla Osmancýk 97 türünün tercih edildiðini vurgulayan Yazýcý, ''Yetiþtiði topraklara has lezzetiyle üretimi gerçekleþtirilen Osmancýk 97 türünün namýnýn Rusya'ya kadar uzandýðýný duyduk. Ýki yýldýr Rusya'da da Osmancýk 97 pirinci ekildiðini öðrendik. Osmancýk 97'yi tadanlar farkýný hemen görüyor'' diye konuþtu.

-''Pazarda genellikle Osmancýklý tüccarlarýn sözü geçer''Osmancýk Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (OSMÝAD) Baþkaný Sakin Bilge de çeltik ve pirincin, Osmancýk ekonomisinin vazgeçilmezi olduðunu söyledi. Bölgede yaklaþýk 20 bin dönümden fazla arazide ekim yapýldýðýný ve 25 bin ton çeltik üretildiðini ifade eden Bilge, ''Bu da yaklaþýk 20 bin ton pirince tekabül eder. Bölgenin 60 bin ton hacme sahip bir pazarý bulunmakta. Pazarda da genellikle Osmancýklý tüccarlarýn sözü geçer'' dedi. Osmancýk'ýn coðrafi þartlarýna has bir tohum geliþtirildiðini, aromasý ve lezzetiyle diðer pirinçlerden farklý olduðunu belirten Bilge, ''Bu pirinci dünyanýn her yerinde ekiyorlar. Çünkü verimi çok yüksek. Önceden dönüm baþýna 400 kilogram ürün alýnýrdý artýk 800 kilogram ürün alýnabiliyor. Her yörenin kendine has çok

Bölgede yaklaþýk 20 bin dönümden fazla arazide pirinç ekimi yapýlýyor. farklý lezzetleri vardýr. Çeltik üreticisi Ermiz, ''Üreticilerimiz Osmancýk'ýn da pirinci kan Kanýtemiz de Osürünlerinin bir kýsmýný bir numaradýr'' diye komancýk'ýn, pirincin baþofise, bir kýsmýný da tücnuþtu. kenti olduðunu söyledi. cara verdi. Türkiye'nin farklý bölgelerinde OsÜreticiler açýsýnÝlçenin yüzde mancýk 97 pirinci ekilir 80'inin geçimini çeltik dan bu yýl sezonun iyi ama Osmancýk'taki üretiminden saðladýðýný geçtiðini ve pirincin kifarklýdýr. Kalitesi, tadý ifade eden Kanýtemiz, logramýnýn 2 liradan save lezzeti bariz þekilde ekimine Mayýs ayýnda týldýðýný dile getiren Bilfarklýdýr. Bazý bölgelerbaþlanan çeltiðin hasage, 55 bin olan ilçe nüde yurt dýþýndan gelen dýnýn ise Ekim ve Kafusunun 40 bininin doðithal pirinci karýþtýrýp sým aylarýna kadar derudan çeltik ve pirinç Osmancýk 97 diye piyavam ettiðini hatýrlattý. üretiminden geçindiðini saya sürüyorlar. VatanBu yýlki verimin daþlarýmýz bunlara diksözlerine ekledi. geçen yýla oranla daha kat etsinler'' ifadelerini -''Pirincin baþken- iyi olduðunu düþündükullandý. (A.A.) ti''ðünü belirten Kanýte-

Palamut sezonu bitiyor K

ýþýn gelmesiyle palamut açýk denizlere kaçarken, bu durum da tezgahlara yansýyor. Av sezonu boyunca tanesi 1 liradan satýlan palamutun fiyatý 5 liraya kadar yükselirken, balýkçýlar da hamsi ve istavrit gibi küçük balýklara yöneldi. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Baþkaný Ali Sezer, ''Fýrtýna öncesine kadar av sezonu çok iyi gidiyordu. Son 1 haftadýr da havalar açýktý ve rahatça avlanabiliyorduk. Havalarýn soðumaya

Vali, baþarý diledi Kamu Hastaneleri Birliði yönetimi Vali Sabri Baþköy’e nezaket ziyaretinde bulundu.

K

amu Hastaneleri Birliði yönetimi Vali Sabri Baþköy’e nezaket ziyaretinde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani ile Ýdari Hizmetler Baþkaný Dr. Ýhsan Demirbaþ ve Týbbi Hizmetler Baþkaný Dr. A.Fahri Þahin hazýr bulundu. Saðlýkta Dönüþüm programýyla, saðlýk hizmetlerinin sunumunda deðiþen yapý ile Çorum’da gelinen son durum hakkýnda bilgiler veren Dr.Happani,

Ý

'Osmancýk 97'' markalý pirincin ekiminin Rusya'ya kadar ulaþtýðý bildirildi.

baþlamasýyla beraber palamutu bulamaz olduk'' dedi. Palamutun, bundan sonra zor bulunacaðýna iþaret eden Sezer, ''Palamutun artýk bulunacaðýný tahmin etmiyorum. Artýk palamut dönemi yavaþ yavaþ kapanýyor. Sezon artýk küçük balýða doðru gidiyor. Bundan sonra hamsi, istavrit ve barbun gibi balýklar daha fazla yakalanacak. Bunlar tezgahtaki yerini alacak'' diye konuþtu.

5

saðlýk hizmetlerinin zamanýnda ve verimli bir þekilde yürütülmesi için çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani ve ekibinin yeni dönemde baþarýlý çalýþmalar yapacaðýna inandýðýný belirten Vali Baþköy “Beklentimiz vatandaþlarýmýzýn, nitelikli, sürdürülebilir ve kaliteli saðlýk hizmeti almasýdýr, bu amaç doðrultusunda yapacaðýnýz çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum.” dedi.

Agah Kafkas, Filistinli yaralýlarla yakýndan ilgilendi

srail'in Gazze'ye yönelik saldýrýlaDýþiþleri Bakaný Ahmet Davurýnda yaralanan 3 Filistinli’nin, Yýltoðlu'nun talimatýyla yaralýlarý Türkidýrým Beyazýt Üniversitesi Atatürk ye'ye getirdiklerini ifade eden KafEðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tekas, þöyle konuþtu; “Baþil el Shawdavi altýna alýndýðý belirtildi. wa, Gazze'deki saldýrýda kýzýný kaybetmiþ. Bu sýrada hastaneyi ziyaret Saðlýk Bakanlýðý'na ait ambulans eden Davutoðlu ile karþýlaþmýþlar. uçakla Ankara'ya getirilen yaralýlar, Davutoðlu, Shawwa'ya sarýlýp onu ambulanslarla hastanenin acil servisiteselli etmiþ. Genç kýz, yeni aldýðý bir ne sevk edildi. Mona al Shawwa, Nielbiseyi ailesine gösterirken saldýrý ma Musleh ve Abdal Salam Albasyogerçekleþmiþ. Saldýrýda Baþil el uni adlý yaralýlar, acil servisteki konShawwa'nýn eþi Mona al Shawwa de trollerin ardýndan hasta odalarýna alýnyaralanmýþ. dý. Agah Kafkas Þehidimiz için yapabileceðimiz Yapýlan açýklamaya göre, yaralýherhangi bir þey yoktu. Biz de Sayýn lar ile Esenboða Havalimaný'ndan hasBakanýmýzýn talimatýyla yaralý anneyi Türkiye'ye taneye giden Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafgetirdik. Mona ile ayný durumda olan iki yaralýyý kas, bu kiþilerin saðlýk durumlarý hakkýnda yetkidaha ülkemize getirdik. Umarým bu, Filistin'den lilerden bilgi aldý. getirdiðimiz son yaralýlarýmýz olur. Þehitlerimiz Kafkas, yaptýðý açýklamada, yaralýlarýn saðde son þehitler olur. Biz bakanlýk olarak Filistinli lýk durumunun gayet iyi olduðunu belirterek, ''20 yaralýlar için elimizden geleni yaptýk. Tüm imKasým'da Gazze'deki Ýsrail saldýrýsý sonucu yarakanlarýmýzý kullandýk.” lanan insanlar, bu arkadaþlarýmýz, kronik hastalar. Kafkas, Mona al Shawwa'nýn ayaðýnda doku Ýlk tedavileri orada yapýlmýþ. Kiminin belden aþakayýplý açýk yara bulunduðunu, diðerlerin belleðýsýnda sýkýntý var. Birinin derin yaralarý var yenirinde sinir sistemini de etkileyen yaralar bulunduden ameliyat olmasý lazým. Ancak saðlýk durumðunu belirterek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin larýyla ilgili herhangi bir risk söz konusu deðil.” uzun sürebileceðini kaydetti. dedi.

Pazarda bir dönem kapanýyor T

ürkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcýlar Esnaf ve Sanatkarlarý Federasyonu Baþkaný Mehmet Çakman, yeni ''Hal Yasasý'' çerçevesinde hazýrlanan yönetmeliklerin pazarcýlarýn birçok sýkýntýsýný çözdüðünü söyledi. Pazarcýlarýn ürün seçme iþleminden rahatsýzlýk duyduðunu, yeni ''Hal Yasasý'' ile birlikte hem pazarcýnýn hem de vatandaþýn bu konudaki maðduriyetini

gidereceklerini aktaran Çakman, þunlarý kaydetti: ''Küçük paketlerde

ambalajlanmýþ ürünleri müþterimize sunacaðýz. Yýlbaþýndan sonra tüm halkýmýz kaliteli

ürün yiyecek. Pazarlardaki hoþ olmayan tartýþmalara son vereceðiz" dedi.

Hal Yasasý üreticilerin sorunlarýný çözüyor.

BAÞSAÐLIÐI Þevket Erzen

Yönetim Kurulu Baþkanýmýz

’in annesi

Rahime Erzen

’in

vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu


6

PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Çorum’un özel bir yeri var’ E

senler Belediye Baþkaný M. Tevfik Göksu, Esenler’e "Sivil Toplum Sarayý" kazandýracaklarýný belirterek, “Bu sarayda taziye evi olacak; restoran, kermes ve konferans salonlarý yer alacak” dedi. Esenler Belediye Baþkaný M. Tevfik Göksu, hafta sonu vaktinin büyük bir bölümünü mahalli derneklerin toplantýlarýna ayýrdý. Mahalli derneklere büyük önem verdiðini ve dernekleri Anadolu insanlarýnýn sýðýnacaklarý güzel bir liman olarak deðerlendirdiðini belirten Esenler Belediye Baþkaný M. Tevfik Göksu, ilk olarak Çorum derneklerinin Esenler Kültür Merkezi’ndeki kahvaltýsýna katýldý. Ýstanbul’da bulunun tüm Çorum derneklerinin birlikte düzenlediði toplantýda konuþan Baþkan Göksu, Esenler’in bünyesinde en çok mahalli dernek barýndýran ilçe olduðunu dile getirdi. Bu sebeple hafta sonlarýnda derneklerin yaptýðý organizasyonlar sebebiyle ilçe nüfusunun yaklaþýk 100 bin arttýðýný belirten Göksu, “Bu sebeple adeta Türkiye’nin en çok misafirini aðýrlayan ilçe konumundayýz. Belediyemizin imkanlarý nispetinde tüm mahalli derneklerimizin ihtiyaçlarýný karþýlýyoruz” diye konuþtu.

Esenler Belediye Baþkaný M. Tevfik Göksu, hafta sonu vaktinin büyük bir bölümünü mahalli derneklerin toplantýlarýna ayýrdý.

Programa Çorum dernekleri de katýldý.

“ANADOLU’NUN BEREKETÝNÝ DE GETÝRDÝK” Anadolu’dan valiziyle Ýstanbul’a gelen her bir kiþinin otobüste koltuðu oturduðunda “Acaba Ýstanbul’da tutunabilecek miyim” gibi bir endiþe ile bu þehre geldiðini hatýrlatan Göksu, “Bizler Anadolu’nun bereketini de Ýstanbul’a getirdik. Ýstanbul doðumlu kuþaklarýn kendi kültürünü devam ettirebilmeleri için mahalli derneklerimize büyük görevler düþüyor. Yöresel bir sanatçý getirip Çorum gecesi düzenlemek dernekçilik deðildir. Kendi kültürümüzü yaþatamazsak saman alevi gibi sönüp gideriz” dedi. "Doðduðumuz yere olduðu kadar doyduðumuz yere de vefa göstermemiz gerekir" diyen M. Tevfik Göksu, “Esenler kalkýnýrsa Çorum da kalkýnýr. Çorum’a gösterdiðimiz vefayý Esenler’e de göstermeliyiz. Çorumluya bir görev daha düþüyor. Çorum, bu ülkenin mayasý, harcý mesabesindedir. Doðulusuyla, batýlýsýyla, güneylisiyle, kuzeylisiyle, Alevisiyle, Sün-

maný’na ulaþtý” diye konuþtu. Göksu, buradan yine Esenler Kültür Merkezi Kütükev’de kahvaltýda buluþan Kastamonu dernek baþkanlarýnýn toplantýsýna katýldý. Burada dernek baþkanlarýna hitap eden Baþkan Göksu, “Eðer bir toplum örgütleniyorsa geleceðe dair tasavvurlarý var demektir” dedi. Dernek baþkanlarýnýn kendi gelecekleri ile ilgili deðil, kendi yöreleri ile ilgili projeler geliþtirmesi gerektiðini vurgulayan Göksu þu tavsiyelerde bulundu: “Siz emek ortaya koyarsanýz mutlaka Allah karþýlýðýný verir. Çünkü Allah adildir. Bir emek ortaya koyarsanýz mutlaka er veya geç karþýlýðýný alýrsýnýz. Hak edilmemiþ hiçbir maðlubiyet yoktur. Siz hizmet üretirseniz itibarlý insanlar olursunuz. Koltuðunuzla gücünüz artýyorsa bu bir þey ifade etmez. Esas olan sizin koltuðunuza itibar kazandýrmanýz lazým. Sizin Dernek Baþkaný olmanýz Allah’ýn bir nasibidir. Zor bir iþle uðraþýyorsunuz. Madden ve manen büyük bir fedakarlýk yapýyorsunuz. Madem bu iþe zaman ve imkan arýyorsunuz. Bu iþi Rýzaullah için yaparsanýz 2 kere kazanýrsýnýz. Hemþehrilerinizin tutan eli, görmeyen gözü, iþitmeyen kulaðý olursanýz dernek baþkanlýðýnýz bir kýymeti olur. Eðer siz yönetim kurulu üyesi arkadaþlarýnýza 'Siz gidin ben geliyorum' derseniz baþarýlý olamazsýnýz. Eðer siz 'Ben gidiyorum, siz gelin' derseniz muvaffak olursunuz.”

SÝVÝL SARAYI

Esenler Kaymakamý Nazým Madenoðlu, Çorum’dan övgüyle bahsetti. nisiyle bizim bin yýllýk kardeþliðimiz var. Bu kardeþliðimizi bozmak isteyenler önce Çorumluyu karþýsýnda bulmalý. Çünkü Diyarbakýrlý annenin gözyaþý ile Çorumlu annenin gözyaþý ayný. Diyarbakýrlý üþürse, Çorumlu hasta olmalý. Biz, birlik, dirlik ve kardeþliðimizi ancak böyle koruruz” þeklinde konuþtu. Esenler Belediyesi olarak, her zaman mahalli derneklerle iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný kaydeden Göksu, “Sizin uzattýðýnýz her ele, her adýma biz köprü olmaya hazýrýz. Bu ülkenin birliði ve

dirliði için baþlattýðýmýz gönül seferberliðimize hepinizden destek bekliyoruz. Bizim birlik ve dirliðimizi bozmak için hesap yapanlar bir þeyi unutuyorlar. Onlar, hesaplarýn üstündeki hesabý, Allah’ýn hesabýný unutuyorlar” diyerek sözlerini tamamladý.

"GERÇEK RUMLUYUM"

ÇO-

Toplantýya Esenler Kaymakamý Nazým Madenoðlu da katýldý. Nüfus cüzdanýnda KastamonuTaþköprü yazmasýna raðmen esas doðum yerinin Çorum’un Kargý ilçesi Saraçlar köyü olduðunu söy-

leyen Madenoðlu, “Annem Saraçlar köyünden. Dolayýsýyla ben gerçek Çorumluyum. Çorumluluðum bununla da sýnýrlý deðil. Lise eðitimimi Çorum’da aldým, 6 yýl. Çorumluluðum bununla da sýnýrlý deðil. Ýlk görev yerim, Çorum’un Bayat ilçesi. Bu sebeple Çorum’un hayatýmda özel bir yeri var” dedi. Çorum’un son yýllarda yapýlan yatýrýmlarla kabuðunu kýrdýðýný dile getiren Madenoðlu, “Çorum’un geliþmesinde hizmete giren duble yollarýn rolü büyük. Çorum bugün, duble yoluyla Samsun Li-

Çorum, Ýzmir’e örnek oldu E

TOPLUM

Baþkan Göksu, Esenler’e bir "Sivil Toplum Sarayý" kazandýracaklarýný ve derneklere birer ofis tahsis edeceklerini müjdeledikten sonra, “Bu sarayda taziye evi olacak; restoran, kermes ve konferans salonlarý yer alacak” dedi. Esenler Belediye Baþkaný M. Tevfik Göksu, ayný gün Ordu Ulubey Kadýncýk Derneði toplantýsýna ve Niðde Akçaören Derneði’nin Ahi Evren Camii’ndeki toplantýýsna, Hacý Bektaþ-ý Veli Kültür ve Tanýtým Derneði Esenler Þubesi’nin aþure, Esenler Rumeliler Derneði’nin hacý karþýlama programlarýna da katýldý.(ÝHA)

görev bizlere düþmektedir." ge-Koop Genel Baþkaný Hüseyin Aslan, “En önemli amaçlarýmdan “ENGELLÝLERE DUYARSIZ biri Ýzmir’de tüm Türkiye’ye örnek KALMAK ÝNSANLIK AYIBIDIR” olacak, engelli vatandaþlarýmýzýn ve “Neden Ýzmir gibi yüzü ailelerinin yaþam standartýný Avrupa’ya dönük, duyarlý ve yükseltecek bir Engelliler Köyü sorumluluk bilinci yüksek insanlarýn kurmaktýr” dedi. çoðunlukta olduðu bir kentte engelli Tüm Engelliler Federasyonu yaþamý bu kadar zor?” diye soran tarafýndan ‘3 Aralýk Dünya Engelliler Aslan, þöyde devam etti: “Engellilerin Günü’ dolayýsýyla düzenlenen sorunlarýna ilgisiz kalmak, eðitim etkinlikte engelli vatandaþlarýn olanaðý saðlamamak, istihdamýn sorunlarýna karþý sergilemiþ olduðu dýþýnda tutarak dört duvar arasýna duyarlýlýktan dolayý ödüllendirilen Aslan, “Yerel yönetimler arsa hapsetmek ve hayatý yaþanabilir göstersin, merkezi idarenin de destek olmaktan çýkarmak; bir “insanlýk ayýbý” Ege-Koop Genel Baþkaný Hüseyin Aslan, Çorum’da vermesi halinde Ýzmir’de bu köyü inþa ve “insanlýk suçu”dur. Engelli olmak, engellilerle ilgili yapýlan çalýþmalara deðindi. edeyim. Fethiye, Kuþadasý hatta Çorum hiçbir þekilde “eksiklik” yada “kusur” bile yapýyorsa biz neden yapmayalým” deðildir. Eðer bir kusurlu aranacaksa o, engellisini eðitmeyen, diye konuþtu. ekonomik, sosyal ve siyasal yaþamýn içinde saygýn bir fert Ege-Koop Genel Baþkaný Hüseyin Aslan, 3 Aralýk Dünya konumuna getirmeyen devlet organizasyonu ve problemlerini Engelliler Günü’nde engelli vatandaþlarla bir araya geldi. Tüm gündemde tutmayan medya ve sivil toplum olarak bizleriz.” Engelliler Federasyonu’nun düzenlediði etkinliðe katýlan Aslan’a, “ DESTEK OLUNSUN EGE-KOOP OLARAK BÝZ BU bugüne kadar ki katkýlarý ve uyguladýðý projelerde engellilerin KÖYÜ KURALIM” yaþamlarýný kolaylaþtýracak çalýþmalara kayýtsýz kalmamasýndan dolayý plaketle teþekkür edildi. Aslan, kendisinin en önemli amaçlarýndan birinin ise “ENGELLÝ OLMAK HAYATIN ÝÇÝNDE OLMAYA Ýzmir’de tüm Türkiye’ye örnek bir Engelliler Köyü kurmak ENGEL DEÐÝLDÝR” olduðunu açýkladý. “Çorum’da, Fethiye’de, Kuþadasý’nda var da Aslan, yaptýðý konuþmada Türkiye nüfusunun önemli bir neden Ýzmir’de yok” diyen Aslan, “Sadece engelli bölümünün engelli vatandaþlardan oluþtuðunu belirterek, onlarýn vatandaþlarýmýzýn yaþayabileceði, sosyal hayata kazandýrýlacaðý toplumla bütünleþmelerinin ve hayatýn her alanýnda aktif rol bir köy kurmak çok mu zor? Kaldý ki bu bizlerini kent üstlenmelerinin saðlanmasýnýn hem kamu görevi hem de vicdani idarecilerinin, merkezi yönetimin görevidir. Bir sosyal sorumluluk olduðunu vurguladý. Aslan, þöyle konuþtu: sorumluluk çalýþmasýdýr. Ýçinde rehabilitasyon merkezleri, eðitim “Türkiye’de resmi anlamda 8.5 milyon engellimizin olduðu havuzlarý, at çiftliði, barýnma için küçük çapta oteller, restoranlar, belirtiliyor. Bu oldukça ciddi bir rakam. Kayýtsýz kalamazsýnýz. saðlýk merkezlerinin yeralacaðý bir yaþam merkezi engellilerimiz Baktýðýnýz zaman engelli olmak, hayatýn içinde olmaya engel için çok büyük bir imkandýr bunu yapabilmek ise idareciler için deðildir. Engelli olmak, hayatýmýzdaki bütün sorumluluklardan muaf olmak demek deðildir. Vatandaþlarýmýzýn önündeki çok kolaydýr. Buradan sesleniyorum ilçe belediyelerimiz bize bu engelleri kaldýrdýðýmýz zaman engelli vatandaþlarýmýz da en iyi konuda arsa üretsin, yer göstersin merkezi idarenin desteði ile biz þekilde kamu hizmetini yerine getirebilir, üreten, ekonominin ve bu köyü kuralým. Ege-Koop bu konuda proje geliþtirmeye de, sosyal hayatýn çok önemli bir unsuru olabilirler. Engelli imkanlarýný seferber etmeye de hazýrdýr” þeklinde konuþtu.(ÝHA) vatandaþlarýmýzýn önündeki engellerin kaldýrýlmasýnda en önemli

Çorumlu birlikteliði

ÇESÝAD, ÇORUMDER Mecitözü Derneði ve ORDER iþbirliði ile kahvaltý programý düzenlendi.

Ç

ESÝAD, ÇORUMDER Mecitözü Derneði ve ORDER'in iþbirliðiyle düzenlenen kahvaltý programý, Ýstanbul'da yaþayan çok sayýda Çorumluyu biraraya getirdi. 4 dernek tarafýndan organize edilen kahvaltý programý, geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþti. Esenler Belediyesi'nin ev sahipliðinde düzenlenen kahvaltýya, Esenler Belediye Baþkaný M. Tevfik Göksu, Esenler Ýlçe Baþkaný Av. Umut Özkan, ÇESÝAD Dernek Baþkaný Mehmet Yýldýrým, ÇORUMDER Baþkaný Süleyman Gökçe, Mecitözü Dernek Baþkaný Ýsmail Yaþar, ORDER Baþkaný Ramazan Atak, ÇESÝAD-ÇOSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi-Türkiye Organize Sanayi bölgeleri Üst Kurul Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý, Esenler Kaymakamý Nazým Madenoðlu, Beþiktaþ Kaymakamý Saadettin Yücel, Küçük Çekmece Cumhuriyet Savcýsý Tarýk Dursun Bendez, Bakýrköy Cumhuriyet Savcýsý Talip Kalkan, Üsküdar Cumhuriyet Savcýsý Zekeriya Þen, Op. Dr. Ahmet Nabi Kýzmaz, Dr. Mehmet Arslan, Ýstanbul Merkez Komutaný Fikri Kýsar, iþadamý Zeki Durmaz, sanatçý Çorumlu Zübeyir, sanatçý Ziya Yerlitaþ, Ozan Garip Yadigar, Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü Osmanlý Arþivi uzmaný Hacý Haldun Þahin, Av. Öðretmen Mehmet Yaþar Þahin, Maliye Bakanlýðý Baþmüfettiþi Beytullah Yurttutan, Ýl Milli Eðitim

Mehmet Yýldýrým

Mustafa Yaðlý

Süleyman Gökçe

Ýstanbul'da yaþayan çok sayýda Çorumlu bir araya geldi.

Esenler Belediyesi'nin ev sahipliðinde düzenlendi.

Kahvaltý samimi ve sýcak bir atmosferde devam etti.

Müdür Yardýmcýsý Süleyman Aykaç, Mehmet Özata, ÇESÝAD, ÇORUMDER, ORDER ve Mecitözü Derneði’nin yönetim kurulu üyeleri ve çok sayýda Çorumlu hemþehrimiz katýldý. Kaynaþma

amacýyla yapýlan kahvaltý programýnda, Çorumlular arasýndaki kaynaþmayý saðlamak, birlik ve beraberliði saðlamak temennilerinde bulunuldu. Esenler Belediye

Baþkaný M. Tevfik Göksu, “Bu tablo gurur verici. Dernekler bir araya gelip dayanýþma içerisinde olmalý.” dedi. Kahvaltý samimi ve sýcak bir atmosferde devam etti.

Çorumlular arasýndaki kaynaþmayý saðlamak, birlik ve beraberliði saðlamak temennilerinde bulunuldu.


PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

'Fazla haþhaþ tohumu üretici maðdur olmasýn diye veriliyor'

sertifikalý tohumluk üretimi itçinin kara gün dostu' sloganýyla yapýlmakta ve bu tohumlar üreticimize hizmet veren Toprak Mahsulleri daðýtýlmaktadýr. Buradaki amaç Ofisi (TMO), kara gün dostu olduðunu, yüksek morfin oranlý ve kaliteli haþhaþ üreticilerine verdiði fazla haþhaþ üretimi saðlamak özellikle uluslararasý tohumuyla bir kere daha gösterirken, pazarda rekabet edebilir bir konum TMO'nun fazla haþhaþ tohumlarýný saðlamaktýr" dedi. üretici maðdur olmasýn diye verdiði ortaya çýktý. Yapýlan görüþmede, kota artýþý ile ilgili talebin karþýlanmasý ya da kota Ýl Genel Meclisi Tarým ve artýþýnýn saðlanmasýnýn imkan Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet dahilinde olmadýðýný belirten Tuna, þu Tuna, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bilgileri verdi: çiftçiye fazla haþhaþ tohumunu olumsuz iklim þartlarý karþýsýnda üreticinin "Fazla tohum verildiði iddiasýna maðdur olmamasý nedeniyle verdiðini iliþkin olarak da, bazý yörelerde dönüm söyledi. baþýna tohum daðýtýmýnýn 2 kilogram olarak gerçekleþtirildiðini anlatan Ýbrahim Çýrakoðlu baþkanlýðýnda yetkililer, kýþ mevsiminde don dün yapýlan il genel meclisi zararýndan etkilenileceðinin göz toplantýsýnda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Genel Meclisi Tarým ve önünde bulundurulduðunu ve bu Komisyonu tarafýndan haþhaþ üretimi ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna. maksatla tekrar ekim yapma ihtimaline haþhaþ üreticisinin karþýlaþtýðý karþýn çitçinin tohumsuz kalmamasýnýn problemlerin araþtýrýlmasý önergesi öngörüldüðünü vurguladýlar. hakkýnda hazýrlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Haþhaþ üretimi yapan bölgelerde yaptýðýmýz görüþme ve Komisyon raporu hakkýnda bilgi veren Tarým ve Hayvancýlýk TMO yetkilileri ile yapýlan görüþmeler neticesinde, fazla tohum Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, Toprak Mahsulleri Ofisi verilmesi iddialarýnýn gerçek nedenleri araþtýrýlmýþ, TMO'ca yetkilileri ile görüþtüklerini ifade ederek, "TMO, çiftçilerimizin verilen miktarýn, olumsuz iklim þartlarý karþýsýnda üreticinin talep ve sorunlarýnýn yetkili mercilere ulaþmasýnda köprü vazifesi maðdur olmamasýnýn göz önünde bulundurulduðu tespit görüyor. Burada yapýlan görüþmelerde, TMO yöneticileri, Genel edilmiþtir. Ayrýca hasat elde edemeyen çiftçilerimizden herhangi Müdürlük tarafýndan verilen talimatlar doðrultusunda bir ücret talep edilmediði bilgisine ulaþýlmýþtýr." kurumumuz bünyesinde 2003 yýlýndan bu yana tescilli ve

Ý

'Kadýnlar, seçme kadar seçilme haklarýný da çok iyi kullanmalý'

l Genel Meclisinin tek kadýn üyesi olan AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli, AK Parti döneminde TBMM'nin kadýn temsiliyeti açýsýndan en parlak dönemini yaþadýðýný ileri sürdü. Özzehinli'nin bu iddiasýna karþý çýkan CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Hasan Yýldýrým, Türkiye'nin geçmiþ yýllarda Tansu Çiller'i ilk kadýn Baþbakan olarak seçtiðini belirterek, TBMM'de kadýn temsiliyetinin artmasýnýn sadece AK partiye baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný bildirdi. Dün yapýlan il genel meclisi

toplantýsýnda Türk Kadýnýna Seçme ve Seçilme Hakkýnýn veriliþinin 78. yýldönümü dolayýsýyla açýklamada bulunan AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli, Kadýnlarýn Kurtuluþ Savaþý'nýn en önemli unsurlarýndan birisi olduðunu ifade ederek "Atatürk, Cumhuriyet'in ilanýndan sonra kadýn hareketine büyük önem vermiþtir. Osmanlý imparatorluðu döneminde ikinci meþrutiyet sýrasýnda baþlayan kadýn uyanýþý cumhuriyetle birlikte büyük bir ivme kazandý" dedi. 5 Aralýk 1934'te Anayasa'da yapýlan deðiþiklikle milletvekili

seçme ve seçilme hakkýnýn verilmesiyle o yýl yapýlan seçimlerde 18 kadýnýn milletvekili olarak parlamentoya girdiðini hatýrlatan Özzehinli, "Bu oran yüzde 4.6 iken 2007 seçimlerinde 50 kadýn milletvekili seçilmiþ bu oran yüzde 9.1, 2011 seçimlerinde 79 kadýn milletvekili seçilmiþ bu oran yüzde 15'e çýkmýþtýr. TBMM kadýn açýsýndan en parlak dönemini yaþamaktadýr. Bu parlak dönemin oluþmasýnda AK Parti'nin çalýþmalarý öncülük etmiþtir" dedi. Özzehinli'nin TBMM'deki kadýn temsiliyetinin artmasýný AK Parti faktörüne baðlamasýný eleþtiren

Yurdanur Özzehinl

CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Hasan Yýldýrým ise bu iddianýn doðru olmadýðýný bildirdi. Türkiye'nin geçmiþ yýllarda Tansu Çiller'i ilk kadýn Baþbakan olarak seçtiðini

hatýrlatan Yýldýrým, TBMM'de kadýn temsiliyetinin artmasýnýn sadece AK partiye baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný, bunun bir süreç iþi olduðunu kaydetti.

7

Ýlk müdahalesi olay yerinde yapýlan avukat M.H.K., daha sonra ambulansla Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.

Avukata bürosunda silahlý saldýrý

Ç

orum Merkez'de bir avukat bürosuna dün kimliði belirsiz bir kiþi tarafýndan silahlý saldýrý düzenlendi. Olay, Üçdutlar Mahallesi 6. Sokak’ta avuat bürolarýnýn yoðnu olarak bulunduðu bir apartmanda meydana geldi. Ýddiaya göre, sabah adliyede duruþmalara katýlan avukat M.H.K., öðle arasýnda bürosuna geldi. Bazý meslektaþlarý ile oturduðu sýrada büroya gelen kimliði belirsiz bir kiþi sekretere avukat M.H.K. ile görüþmek istediðini söyledi. Avukat M.H.K.’nýn çýkmasýnýn ardýndan aniden belinden çýkardýðý tabanca ile ateþ etmeye baþladý.

Bunun üzerine avukat M.H.K. da silahýný çekti. Seken kurþunlarýndan birinin ayaðýna isabet etmesi sonucu avukat M.H.K. yaralanýrken, saldýrgan kaçarak kayýplara baþladý. Silah sesleri üzerine büyük bir

paniðin yaþandýðý bölgeye çok sayýda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Ýlk müdahalesi olay yerinde yapýlan avukat M.H.K., daha sonra ambulansla Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altýna

alýndý. Polis ekipleri avukat M.H.K.'nýn ifadesi doðrultusunda saldýrýyý gerçekleþtiren þüphelinin yakalanmasý için çalýþma baþlattý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

Polis olay yerinde inceleme yaptý.

Meclis'in 'amatör spor' ilgisi Ý

l Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda, geçtiðimiz yýllarda konuyla ilgili kapsamlý araþtýrma yapýlmasýna karþýn Çorum'daki amatör spor kulüplerinin fiziki þartlarý, amatör olarak spor yapan gençlerin saðlýk ve beslenme durumlarýnýn araþtýrýlmasý istemiyle yeni bir önerge teklifi daha verildi. Ýl Genel Meclisi Birinci Baþkan Vekili Ýbrahim Çýrakoðlu baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda

Toplantý Ýl Genel Meclisi Birinci Baþkan Vekili Ýbrahim Çýrakoðlu baþkanlýðýnda toplandý.

amatör spor kulüpleriyle ilgili geçtiðimiz yýllarda verilen önerge

tekliflerinden bir benzeri daha verildi. AK Parti Ýl Genel

Meclisi Üyeleri Nurettin Karaca, Ömer Kartelen ve Süleyman Ateþ tarafýndan verilen

ortak yazýlý önerge teklifinde Çorum'da amatör olarak spor yapan sporcularýn hangi fiziki þartlarda spor yaptýklarý, spor yapan gençlerin saðlýk ve beslenme durumlarýyla ilgili yeni bir araþtýrma yapýlmasý daha istendi. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde gerekli araþtýrma ve incelemede bulunulmak üzere Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edildi.

Lojman gelirleri yatýrýma gidecek Ç

orum Ýl Özel Ýdaresine ait Çorum merkez ve bazý ilçelerdeki lojman satýþlarýndan elde edilen gelir, yýl içerisinde ayrýlan ödenekleri yeterli gelmeyen iþlerde kullanýlacak. Ýbrahim Çýrakoðlu baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda Ýl Encümeni kararýyla satýþý yapýlan lojman gelirlerinden elde edilen 1 milyon 636 bin 950 TL ödeneðin 2012 yýlý bütçesinde bazý ekonomik kotlarýna ayrýlan ödeneklerden yýl içerisinde yapýlan harcamalarý yeterli gelmeyen yatýrýmlarda kullanýlmasýna iliþkin Ýl Genel Sekreterliðinin yazýsý görüþüldü. Yapýlan görüþmede lojman satýþlarýndan elde edilen gelirin 2012 yýlý içerisinde ödeneði yeterli gelmeyen yatýrýmlara aktarýlmasý konusunda gerekli inceleme ve deðerlendirmede bulunulmak üzere ilgili yazýnýn Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

Polis ekipleri avukat M.H.K.'nýn ifadesi doðrultusunda saldýrýyý gerçekleþtiren þüphelinin yakalanmasý için çalýþma baþlattý.

Otomobil devrildi, 1 ölü, 3 yaralý Ç

orum'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. Kent merkezinden Osmancýk ilçesi yönüne giden Cengiz Ülger (29) yönetimindeki 19 AY 816 plakalý otomobil, Çorum-Osmancýk karayolunun 4.

kilometresinde kontrolden çýkarak tarlaya devrildi. Kazada, sürücü Ülger olay yerinde yaþamýný yitirdi. Yaralanan Arzu Ülger (23), Ýkbal Uysal (35) ve Ayhan Baðcý (37) ise ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. (A.A.)

Yaramazlýk yüzünden El arabasýna çarptý dayak yedi

M Ýl Genel Meclisi gündemi görüþtü.

erkez’de bir ilköðretim okulu’nda 11 yaþýndaki çocuðun ailesi dayak attýklarý gerekçesi ile öðretmenlerinden þikâyetçi oldu. Ýddiaya göre M.S. isimli öðrenci ödevini yapmadýðý ve yaramazlýk yaptýðý gerekçesi ile öðretmenleri E.Y. ve H.A. tarafýndan dövüldü. Öðrencinin ailesi öðretmenlerden davacý olurken, öðretmenler suçu kabul etmediler.

Ý

nönü Caddesi’nde meydana gelen kazada hurda yüklü el arabasý süren kiþi yaralandý. E.K. aracýyla giderken hurda yüklü el arabasý ile giden Ý.D.’ye çarptý. Kazada aðýr yaralanan Ý.D. hastaneye kaldýrýlýrken, aracýn sürücüsü gözaltýna alýndý.


8

PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Verilenin karþýlýðý alýnmýyor’ M

emur-Sen Ýl üzere, göreve Temsilcisi ve Saðlýkbaþlatýldýktan 20 gün Sen Çorum Þube Baþkaný sonra alacaklarý maaþ ve Ahmet Saatçi, Saðlýk-Sen ek ödemelerine iliþkin Yönetim Kurulu yönetmeliðin Üyeleriyle beraber il ve yayýnlanarak dað fare bile ilçelerde sözleþmeli olarak doðurmadý dedirttirecek, göreve baþlayan hayal kýrýklýðý idarecilere hayýrlý olsun oluþturacak, kadrolu ziyaretinde bulundu. olarak görev yapan idarecilerin daha önceden Saatçi, ziyaretle ilgili aldýðý maaþý bile, yaptýðý yazýlý açýklamada, sözleþmeli statüde göreve “2 Kasým 2012 tarihi getirilen idarecilerin itibariyle il ve alamayacak olmasý asla ilçelerimizde sözleþmeli kabul edilemez. Bu olarak hastane yöneticisi, görevlere, bu rakamlarla Memur Sen yönetimi il ve ilçelerde sözleþmeli göreve baþlayan baþhekim, idari ve mali talip olacak, isteyecek çok idarecilere hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. hizmetler müdürü, saðlýk sayýda arkadaþýmýz bakým hizmetleri müdürü, olabilirdi, ancak göreve baþhekim yardýmcýsý ve baþladýktan sonra hayal müdür yardýmcýsý olarak kýrýklýðý oluþturacak göreve baþlayan maddi tablonun ortaya idarecilerimize hayýrlý konmasý, bu olsun diyor, görevlerinde idarecilerimize önceden baþarýlar diliyoruz.” dedi. aldýðýnýzdan daha az Süreçle ilgili parayla maksimum hizmet deðerlendirmede bulunan ver, verimlilik göster Saatçi, “Saðlýkta deðiþim denmesi nasýl bir ve dönüþüm sonucu 2 performans ortaya Kasým 2012 tarihi çýkaracak bekleyip itibariyle yeni bir döneme göreceðiz. Ancak geçildi. Ýdarecilerimizden insanlara önceden profesyonel manada gösterilen tablonun altýnda çalýþmasý istendi. Saðlýkta Ziyaretlerde Saðlýk-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri hazýr bulundu. daha düþük maaþ ilk defa idareciler bazýnda önermek, teklif etmek sözleþmeli statüye geçildi. Burada bakanlýðýmýzýn istediði ve kesinlikle etik bir uygulama deðildir. Sözleþmeli idarecilerimize en beklendiði yüksek performans, verimlilik ve hasta memnuniyetinin azýndan kadrolu iken aldýklarý ücretin altýnda bir ücret artýrýldýðý bir modeli oluþturacak uygulama baþlatmak. Son yýllarda öngörülmemeli, bu yanlýþ ivedilikle giderilmelidir.” vatandaþlarýmýza; saðlýkta verilen hizmetler bazýnda alýnan mesafeyi Ýl ve ilçelerde göreve baþlayan hastane yöneticileri ve inkâr etmek, görmemezlikten gelmek imkânsýz. Ancak bunun baþhekimleri hakkýnda da açýklamalarda bulunan Saatçi, “Çorum çalýþan memnuniyetine yansýtýldýðýný söylemekte mümkün deðil. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine atanan Baþhekim Taner Sarak Ülkemizde kamu hastanelerinde çalýþan saðlýk ve yardýmcý saðlýk Yrd. Doç. statüsünde ilimize atanan ilk baþhekimiz. Geldiði personeli Avrupa ülkeleri ölçeðinde bu kadar az sayý ile görev üniversite çalýþanlarý tarafýndan çok sevilen, baþarýlý ve çok çalýþkan yaparken, sayýlarýnýn çok üzerinde verilebilecek hizmetleri özverili biri olduðunun ifade edilmesi, Çorum'a saðlýk alanýnda katma deðer ve fedakârane bir þekilde veren, ancak verdiðinin karþýlýðýný hak saðlayacak bir potansiyele sahip olmasý bizleri son derece mutlu ettiði oranda alamayan bir noktadadýr. Ek ödeme adaletsizliði halen etmiþtir. Osmancýk, Ýskilip, Kargý, Mecitözü, Alaca, Sungurlu, bütün sýkýntý ve þikâyetlere raðmen devam etmektedir. Ek Bayat ilçe baþhekimlerimizin de hastane çalýþanlarý tarafýndan ödemelerin emekliliðe yansýtýlmamasý hala çalýþan ama verimsiz sevilen, baþarýlý, çalýþkan ve halk tarafýndan da takdir edilen olan, katma deðer üretemeyen, kuruma yük haline gelen kiþilerin kiþilerden belirlenmiþ olmasý isabetli tercihlerin yapýldýðýnýn emekli olmalarý önündeki en büyük engel olarak durmaya devam göstergesidir. Ýdarecilerimizin yeni dönemde baþarýlý olmalarý, etmektedir.” þeklinde konuþtu. çalýþanlar ve vatandaþlarýmýz tarafýndan verecekleri hizmetlerle Sözleþmeli olarak görev yapacak personele iliþkin 20 Kasým takdir edilmeleri hem bizleri hem de vatandaþlarýmýz mutlu ve 2012 tarihinde yayýnlanan ek ödeme yönetmeliðini eleþtiren Saatçi, memnun edecektir. Sendika olarak þimdiden kendilerine verecekleri þöyle konuþtu; “2 Kasým 2012 tarihinden önce idareci iken hizmetlerden dolayý teþekkür ediyor, kolaylýklar araþtýrmacý olanlara reva görülen maddi kayýplarýný asla kabul diliyoruz.”ifadelerini kullandý. etmediðimiz gibi sözleþmeli statüde yeni göreve baþlayan Hastane idarecileri de Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen idarecilerimize, önceden çok yüksek rakamlar telaffuz edilip, bu Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi ve yönetim kurulu üyelerine görevler için baþka illere taþýnmak durumda kalanlar baþta olmak nezaket ziyaretlerinden dolayý teþekkür ettiler.

‘Deðiþim kamu çalýþanlarýný da kapsamalý’ D

emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, öðrenci olmayanlarýn ayrýmýný yapmanýn çok zor olacaðýný, bunun da rencilerin kýlýk ve kýyafetlerinde yapýlan en son deðiþiklerle ilgiokul dýþýndan kiþilerin okula girmesinin önünü açacaðýna dikkatleri li yazýlý bir basýn açýklamasý yaptý. Örs, açýklamasýnda bu deðiþikliðin çekti. Okullara bu durumun önüne geçebilmek için ödenek gönderilöðretmenleri de kapsamasýnýn gerektiðini belirterek, “Özgürlüklerin mesi gerektiðini kartlý geçiþ veya benzer uygulamalarýn acilen devreönünü açmak için yapýlan bu deðiþiklik kamu çalýþanlarýný da kapsaye sokulmasýnýn çok önemli olduðunu söyleyen Örs, açýklamasýnda þu malýdýr. Öðrencilerin özgür düþünmelerini isterken öðretmenleri bugörüþlere yer verdi; “Bir taraftan özgürlüklerin önünü açarken bir tanun dýþýnda tutmak, doðru deðildir. Zaten Mayýs ayýndan itibaren uyraftan da ortaya çýkabilecek olumsuzluklara önlem düþünmemek cidgulanan yaz kýyafeti genelleþtirilerek ve geniþletilerek bütün bir yýlý di sorunlarla karþýlaþmamýza sebep olabilir. Okula girip sýnýfta öðrenkapsamalýdýr.” dedi. cilerin gözü önünde öðretmenin silahla öldürüldüðü bir ülkede önlem almadan kýyafeti serbest býrakýrsanýz bundan sonra olacaklarýn vebaliDES Ýl Baþkaný Nihat Örs, öðrencilere yönelik yeni kýlýk kýyafet ni nasýl taþýrsýnýz? Öðrenci olanla olmayaný ayýrt etmeyi yine öðretmeyönetmeliðin ihtiyaçlarý karþýlamada yeterli olmadýðýný nin ve yeni yönetmelikte olduðu þekliyle özellikle idareciders odaklý bakýþ yerine daha kapsayýcý bir deðiþikliðin nin sýrtýna yüklerseniz, onlardan hesap soracaðýnýzý söyolmasý gerektiðini, kamunun da bu alana dahil edilmesi lerseniz,eðitim öðretim akýþýna zarar vermiþ olursunuz. gerektiðini ifade ederek " Baþörtüsü meselesinin ülke Yöneticilere bir de güvenlik görevlisi sorumluluðu yüklegündeminden çýkarýlmasý gerekmektedir. Hiç kimsenin mek bu kararýn acele alýndýðýnýn bir göstergesidir. Bunun siyasi malzeme yapmamasý için üniversitede olduðu gidýþýnda halen yürürlükteki yönetmeliðin bile takip edilbi kamuda da engeller kaldýrýlmalýdýr. Ýnsanlar kýyafetmesinde olan sýkýntýlar bu dönemde daha da artacaktýr. lerine göre sýnýflara ayrýlmamalýdýr. Türkiye kýyafetlerin Zengin fakir ayýrýmýnýn olacaðý yönündeki fikirler ise tardeðil düþüncelerin konuþulduðu günlere gelmelidir." týþmaya açýk konulardýr. Çünkü öðrencilerin ellerindeki þeklinde konuþtu. 28 Þubat döneminde baþta kýlýk kýyacep telefonlarý, giydikleri ayakkabýlarýn ve okul çantalarýfet ve baþörtüsü olmak üzere inançlarýný yaþamalarýndan nýn markasý, kantinden yaptýklarý alýþveriþler, okul dýþýnda dolayý binlerce öðretmen, mühendis, doktor, hemþire, giydikleri kýyafetler gibi unsurlar zaten öðrencinin kendipolis, asker, avukat, memur ve kamu çalýþaný disiplin sosini göstermesine vesile olan durumlar. Sadece kýlýk- kýyaruþturmalarý maharetiyle haksýz bir þekilde görevinden fet bu durumu kamufle etmemektedir. Eðer kýyafetin seratýldýðýný, sürüldüðünü yahut istifaya zorlandýðýný söyleNihat Örs best olmasýndan dolayý zengin-fakir ayrýmý öðrencilerin yen Örs, “Geçmiþte ciddi baskýlara ve idari zulme uðrapsikolojisini bozacaksa, birbirlerini böyle bir sýnýflandýryan kamu çalýþanlarýnýn hak kayýplarý hükümetin gerçekleþtirdiði yamaya tabi tutacaklarsa bu durumlardan dolayý zaten böyle bir ayrým sal düzenlemelere raðmen halen devam etmektedir. Maðduriyet tam þimdi de var demektir. Biz öðrencilerimize insanlarýn kýyafetlerine, anlamýyla telafi edilmelidir. Hükümet 2006 ve en son 2012 yýlýnda maddi durumlarýna göre deðil, kiþiliklerine, insani özelliklerine göre gerçekleþtirdiði yasal düzenlemelerle 23 Nisan 1999 tarihinden sonra deðer vermeleri gerektiðini öðretmeliyiz.Bunun yanýnda her gün kýyaiþine son verilen memurlarýn mesleklerine geri dönmelerine ve sigorfet deðiþtirmek isteyen öðrencilerin velilerine maddi anlamda bir yük ta primlerinin devlet tarafýndan ödenmesine imkân saðlamýþtýr. Ancak getireceði de bir gerçektir. Ancak, bu da eðitimin bir parçasý olarak öðbu yeterli deðildir. 23 Nisan 1999 tarihinden sonra atýlan memurlara rencilere verilebilir ve öðretilebilir bir durumdur. Öðrenciler aileleritanýdýðý haklar, bu tarihten önce atýlanlara da ve istifa etmek zorunda nin maddi imkanlarýný gözeterek yaþamanýn gerekliliðinin farkýna varkalanlara da tanýnmalý ve boþta geçen sürelerinin emekliliklerine samalýdýr. Kaldý ki ayný öðrenci kýyafet serbest olduðu için üniversiteye yýlmasý saðlanmalýdýr.” dedi. gittiðinde de ayný durumla karþýlaþacaktýr. Bütün bunlar bir arada deÖðrencilere getirilen kýlýk kýyafet serbestisinin en önemli açmaðerlendirildiðindeyenilikler toplumun deðerlerine ters düþmeden topzýnýn okullardaki güvenlik problemi olduðunun altýný çizen Örs, öð-

50 bin öðretmen ders baþý yaptý M

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), 15 Haziran 2012 itibarýyla geçici görevlendirmeleri iptal etmiþ; baþka kurumlarda memur olarak çalýþan öðretmenlerden, ya kadrolarýný çalýþtýðý kurumlara almalarýný ya da okullara geri dönmelerini istemiþti. Bu arada öðretmen ihtiyacýnýn giderilmesi için norm kadro yönetmenliði deðiþtirildi ve havuzdaki öðretmenlerin il sýnýrlarý içinde görevlendirilmesi saðlandý. MEB’in ‘eðitime dönün’ çaðrýsýndan sonra bu kapsamdaki toplam 50 bin öðretmen ders baþý yaptý. Ücretli öðretmen ihtiyacý da büyük ölçüde azaldý. Sayýsý 900 bini bulan öðretmenlerin yaklaþýk 70 bini, kamudaki çeþitli kurumlarda geçici görevlendirmeyle memur olarak çalýþýyordu. Norm kadrodan dolayý 33 bin öðretmen de havuzda bekliyordu. Bu uygulamayla MEB, 2012’de atadýðý 57 bin öðretmene ila-

ve olarak 50 bin öðretmen daha kazanmýþ oldu. Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn, geçici görevdeki öðretmenlere ‘eðitime dönün’ çaðrýsýnýn ardýndan memur olarak görev yapanlarýn bir bölümü, öðretmenliðe göre döndü. MEB’in bir diðer önemli kararý ise norm kadrolarýn etkin kullanýlmasý oldu. Geçmiþ yýllarda çok sayýda öðretmen havuzda bekleyip maaþlarýný alýrken ücretli öðretmen görevlendiriliyordu. Bu yýl da 21 yeni seçmeli ders konulmasýyla birlikte seçmeli derslerin ücretli öðretmenler tarafýndan verilmesi planlanýyordu. Bu durumun ücretli öðretmen sayýsýný artýracaðý beklentisi hakimdi. Ancak MEB, yönetmenliði deðiþtirilerek havuzda bekleyen 33 bin öðretmenden bir bölümünü sýnýflara gönderdi.

Hastane yöneticilerin hayýrlý olsun ziyareti Anadolu Týbbiyeliler Derneði yöneticileri Opr.Dr. musa Zorlu’yu ziyaret etti.

A

nadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Op. Dr. Ethem Zobacý, Dernek Koordinatörü Doðan Uyar, üyeler Op. Dr. Metin Temel ve Yunus Emre Cankar, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi baþhekimlik görevinden hastane yöneticiliði görevine atanan Op. Dr. Musa Zorlu’yu makamýnda ziyaret ederek yeni görevinin hayýrlý olmasýný dilediler. Yapýlan açýklamaya göre, Dernek Baþkaný Op. Dr. Ethem Zobacý, Zorlu’dan bilgiler alarak, ilerleyen dönemlerde yapýlacak çalýþmalarla ilgili olarak fikir

alýþveriþinde bulundu. Anadolu Týbbiyeliler Derneði olarak saðlýk alanýndaki çalýþmalarda karþýlýklý bilgi alýþveriþi ve sosyal sorumluluk projelerinde birlikte çalýþmalar yapmak arzusu dile getirildi. Op. Dr. Musa

Zorlu ise ziyaretten ve paylaþýmlardan duyduðu memnuniyeti dile getirere, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin hizmet alanýný her geçen gün geniþleterek hastalara kaliteli hizmet vermeyi

amaçladýklarýný belirtti. ANATIPDER, daha sonra hastane baþhekimlik görevine atanan Kardiyolog Uzm. Dr. Taner Sarak da ziyaret edilerek yeni görevinin hayýrlý olmasý temennisinde bulunuldu.

‘Saðlýkta yaðma yýllarý’ T

ANATIPDER yeni göreve baþlayan hastane yöneticilerini kutladý.

ürkiye Komünist Partisi Çorum Ýl Baþkaný Erol sýyla saðlýk alanýnda güvencesiz çalýþma kural haCelep, AK Partili yýllarýn saðlýkta kamunun line getirilmiþtir. yaðmalanma ve saðlýk alanýnýn koþulsuz þartsýz ‘Kamu hastaneleri kâr hedefiyle çalýþan kuserbest piyasaya açýlma yýllarý olduðunu iddia etti. rumlara dönüþtü’ AK Parti’nin iktidara geldiði yýllarda (2002Bu tablonun anlamý daha önce kamu kontro2007 arasýnda) özel saðlýk harcamalarýnýn % 224 lünde saðlýk alanýn AKP eliyle sermayenin yaðmaoranýnda arttýðýný, AK Parti’nin baþta kendi yandaþ sýna açýlmýþ olmasýdýr. Gücünü ve aklýný AB ve hastaneleri olmak üzere özel hastanelere ayýrdýðý Dünya Bankasý'ndan alan AKP saðlýkta özel hastateþviklerle birlikte özel hastane sayýsýnýn inanýlmaz nelerin payýný giderek arttýrmýþ, kamu hastaneleribir artýþ gösterdiðini belirten Celep, “2002 yýlýndani sadece kâr hedefiyle çalýþan kurumlar haline döki teþvik düzenlemesiyle birlikte toplam 75 özel nüþtürmüþ ve daha öncesinde kamu güvencesinde hastane varken, bu sayý 2007 itibariyle 365'e, 2009 olan saðlýk çalýþanlarýný sermaye için çalýþacak güitibariyle 420'ye yükseldi. 2012 sonunda ise 580 vencesiz köleler haline getirmiþtir. olmasý bekleniyor.” dedi. Peki, bu tabloda halkýn saðlýk hizmetlerinden AK Parti döneminde özel hastaneler arasýnda memnuniyeti nasýl bu kadar yükselmiþtir? tekelleþmenin de yaygýnlaþtýðýný kaydeden Celep, Saðlýkta kamunun payý oldukça yüksektir. Bu açýklamalarýný þöyle sürdürdü; “Özellikle hükümepayýn yaðmalanmasýnýn bir yolu da halkýn saðlýk te yakýn çevreler dev hastane zincirleri oluþturmuþ, harcamalarýný artýrmaktýr. AKP'li yýllarda toplam yandaþlar saðlýktan kazanýlan tatlý paralarla keselesaðlýk harcamasý % 194 oranýnda artmýþtýr. Bu artýrini doldurmuþlardýr. þýn önemli bir kýsmý özel hastaneleAKP'nin muayenehane karþýtlýðý re,ilaç tekellerine ve kamu hastaneleda tam bir dalavereden ibarettir. Zamarine hizmet satan özel þirketlere aktanýnda kendiside özel muayenehane sahirýlmýþtýr. bi olan saðlýk bakaný saðlýk piyasasýný Saðlýk harcamalarýnýn artmasý özel hastane tekelleri için ''düzlemeye'' bir ülkede halk saðlýðýnýn daha iyiye çalýþmaktadýr. Bu yolda en ufak bir pügittiðini göstermemektedir. Örneðin rüz istemeyen tekelci sermayedarlar için sosyalist Küba, ABD'den çok daha muayenehaneler ve küçük klinikler çeaz para harcayarak saðlýk göstergeleþitli yasal düzenlemelerle bir bir kapanrini ABD'nin üstüne çýkarmayý baþarmaya zorlanmaktadýr.''Doktorla hasta maktadýr. Türkiye'de ise AKP kamu arasýnda para iliþkisini bitireceðim'' yakaynaklarýný yaðmalarken halkta kýþlanýný savunan AKP tüm parayý yandaþ kýrtýlmýþ bir saðlýk harcamasý talebi hastane tekellerinin kasasýna aktarma Erol Celep yaratmýþ, oluþan aþýrý talep de sermaplanlarý yapmaktadýr. yedarlarýn kasasýný doldurmaya yaraAKP'li yýllarda devlet hastaneleri de özel hasmýþtýr. Asýl olan toplumun saðlýklý olmasýdýr. Saðtaneler gibi birer iþletme mantýðýyla iþletilmeye lýk bakaný hastanelere yapýlan baþvurularýn artmabaþlanmýþtýr. Hastanelerin özelleþtirilmesi tek baþýsýyla övünmektedir. Keza 2006-2009 arasýnda özel na devlet hastanelerinin özele satýlmasý anlamýna hastanelere yapýlan baþvuru oraný % 206,6 artýþ gelmemektedir. Bugün itibariyle devlet hastaneleri göstermiþtir. içinde hizmet sunumu büyük oranda özel þirketleAKP eliyle dizginsizce uygulanan Kapitalizm rin elindedir .Görüntüleme birimleri,laboratuarönce hasta edip sonrada hastalýktan para kazanmalar,hastanenin temizlik iþleri,bilgi-iþlem üniteleri nýn yolunu bulmuþtur. Saðlýkta piyasacý politikalar özel þirketlerce idare edilmektedir.Kýsaca hastanegüdülmesi her koþulda engellenmelidir. Ýnsan saðlerin sadece adý ''devlet hastanesi''dir. lýðýný en iyi þekilde koruma ve iyileþtirme devletin AKP bununla da kalmamýþ. Son yapýlan yasal en önemli hedeflerinden biri olmalýdýr. Üretilen düzenlemelerle Kamu Hastane Birlikleri kurulmuþ ilaçlar, tedavi yöntemleri ve hizmetleri kâr elde etve her bir birliðin baþýna iþletmeci yöneticiler atanme amacýný deðil, topluma en iyi saðlýk hizmetini mýþtýr. Bu düzenlemelerle birlikte hastaneler baþsunmayý amaçlamalýdýr. hekimler tarafýndan deðil iþletmeci genel sekreterler baþka bir deðiþle CEO'lar tarafýndan yönetileYalan üzerine kurduðunuz ''baþarýlarý''nýzýn cektir. Her bir CEO'nun görevi, baþýnda olduðu karanlýk sýrlarýný bir bir ortaya dökeceðiz. Ekonohastaneye daha fazla kâr ettirmek olacaðý için bunmide, saðlýkta, tarýmda, dýþ politikada, Kürt ve Aledan sonra hastalarýn iyileþmesinden önce hastanevi açýlýmýnda, eðitimde, hukuk alanýnda, kadýn sonin kâr etmesi düþünülecektir. rununda bundan sonra söylenecek yalanlarýnýzýn Saðlýktaki dönüþümün en önemli unsurlarýnkarþýlýðý ve alýcýsý yok artýk. Bu yalanlarý deþifre dan birisi de saðlýk çalýþanlarýnýn özlük haklarýnýn edip , bunlarla mücadele edecek mecali ve niyeti ellerinden alýnmasýdýr. Saðlýk Bakanlýðý 2010 yýlý olan düzen içi bir muhalefet de yok. Bu durum mali bütçesi sunumunda hizmet alýmý ile istihdam AKP'yi daha da hoyratlaþtýrýyor. Ama yaðma yok, edilenlerin sayýsýnýn 2003’ten bu yana 11 binden bu ülkede Komünistler var, bu ülkenin dürüst na116 bine çýktýðýný açýklamýþtýr. Bu sayý toplam ismuslu aydýnlarý var. Ülkeyi AKP karanlýðýna teslim tihdam edilenlerin %85'ini oluþturmaktadýr. Kamu hastanelerinde hemþire, radyoloji teknisyeni, laboetmeyecek güçlü bir irade var. rant, týbbi sekreter, hasta bakýcý gibi çalýþanlar, dýVe de bu ülkenin 'boyun eðmeyen' bir halký þarýdan hizmet alýmý ile yani taþeron firmalara baðvar. Kendi gücünün farkýna varan bu halk kapitalist lý çalýþtýrýla biliyordu. Son yasal düzenlemelerle sömürü düzeninin bir alternatifi olduðunu, bir gün hekimler için de sözleþmeli olma yolunun açýlmamutlaka gösterecektir.”


PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

Büküyhýrka Kur’an kursu temeli atýldý

www.corumhakimiyet.net

A

laca'ya baðlý Büyük Hýrka Beldesi'nde yeni yapýlacak Kuran Kursu'nun temeli düzenlenen törenle atýldý. Temel atma törenine Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Büyük Hýrka Belediye Baþkaný Arslan Þahin, Ýlçe Müftüsü Ýhsan Caner, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaþlar katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, temel atma töreninde bir konuþma yapan Kaymakam Ayhan Yazgan, Büyük Hýrka Beldesi'nin ismini ilk duyduðunda buranýn manevi açýdan çok özel bir isime sahip olduðunu düþündüðünü belirterek, bu kursta eðitim alacak çocuklarýn vatanýna, milletine hayýrlý bireyler olarak yetiþeceðini söyledi. Kur’an Kursunun yapýlmasýna vesile olarak arsasýný Türkiye Diyanet Vakfý'na baðýþlayan Mehmet Aþýk ve Büyük Hýrka Belediyesine teþekkür eden Yazgan, belde sakinlerine, içerisinde bulunduklarý birlik ve beraberliðin devam ettirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kur’an kursu faaliyetlerinin sürdüðünü, bütün bu kurslara Diyanet Ýþlerince hocalar tayin edildiðini, burada da güzel iþler yapýlacaðýný belirtti. Beldeye yapýlacak Kur’an Kursuna arsa baðýþýnda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür eden Müftü Caner, bu kurs ile özellikle fazla yürümeye gücü olmayan yaþlý hanýmlarýn eðitim alacaklarýný belirterek, temeli atýlan kursun Türkiye Diyanet Vakfý ve Büyük Hýrka Beldesi cemaatý katkýlarýyla 3 kat olarak inþa edileceðini kaydetti. Alaca'ya baðlý Büyük Hýrka Beldesi'nde Kuran Kursu temeli atýldý. Caner, “Kurs tamamlandýðýnda, ilk katta yemekhane, taziye evi ve dini faaliyetlerin yürütüleceði bir salon, ikinci katta kýz kuran kursu ve lojman, üçüncü katta ise beldenin iki camisinin imamlarýnýn kalacaðý lojman yer alacak” dedi. Yapýlan konuþmalarýn, Ýlçe Müftüsünün yaptýrdýðý dua ve kurban kesiminin ardýndan, temel atma törenine geçildi. Büyük Hýrka Kur’an Kursu'nun temel atma butonuna Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, Belediye Baþkaný MuKurban kesilerek dua edildi. hammet Eyvaz, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Büyük Hýrka Belediye Baþkaný Arslan Þahin birlikte bastýlar. ‘Kur’an ve Ýslam’a hizmet için asýrlardýr yarýþýyoruz’ Temeli atýlan ve 300 bin TL'ye mal olacak Büyük Hýrka Kur’an Kursu'nun, bir yýl içerisinde tamamlanarak eðitime hazýr hale getirilMillet olarak Kuran ve Ýslam'a hizmet için asýrlarca yarýþtýðýmýzý söyleyen Ýlçe Müftüsü Ýhsan Caner, merkez belde ve köylerde mesi bekleniyor.

Baþarýyý artýrmanýn yollarýný anlattý E

mpati Dershanesi üniversiteye hazýrlýk kursu öðrencilerine yönelik 'Baþarýyý Artýrma Faktörleri' konulu seminer düzenledi. Dersane binasýnda dün düzenlenen seminerin açýlýþ konuþmasýný Empati Dershanesi Müdürü Erkal Aykaç yaptý. Aykaç, öðrencilere üniversite sýnavýnda baþarýlar dileyerek, iyi yerlere yerleþmelerini ve baþarýlý bir hayat geçirmelerini temenni ettiklerini söyledi. Semineri Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil verdi. Cengil, üniversite sýnavlarýna hazýrlanan gençlere slayt eþliðinde baþarýnýn sýrlarýný anlattý.

Empati Dershanesi 'Baþarýyý Artýrma Faktörleri' konulu seminer düzenledi.

9

'Sorunlarý hizmetle çözeceðiz'

Merkez Köyleri Muhtarlar Derneði Baþkaný Celal Taþdelen ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti’yi ziyaret etti.

M

erkez Köyleri Muhtarlar Derneði Baþkaný Celal Taþdelen ve yönetim kurulu üyeleri dün AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'yi ziyaret etti. Merkez Köyleri Muhtarlar Derneði Baþkaný Celal Taþdelen, dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, "Köylere hizmet götürme anlamýnda 2013 yýlýný kilit taþý yýlý ilan ettik. 24 köye kilit taþý döþenmesini yýl içerisinde yapacaðýz. Muhtarlarýmýzý demokrasinin olmazsa olmalarý olarak görüyoruz. Muhtarlarýn kýrsal alanlarda yaþayan vatandaþlarla ile arala-

rýnda bir köprü var. Kýrsal alanda yaþayan köylülerimize daha iyi hizmet götürebilmemiz için muhtarlarla görüþ alýþ veriþindeyiz. KÖYDES ve Ýl Özel Ýdaresi kanalý ile hizmetleri köylere ulaþtýrdýk. Köylere kilit taþý döþeme iþini yüzde 110 attýracaðýz. Bugüne kadar 22 köye kilit ve parke taþý döþenmiþ. Biz sadece bir yýl içinde 24 köye kilit ve parke taþý döþeyeceðiz. Daha sonra gelen ödenekler ile bu rakamý daha da yukarý taþýmak istiyoruz. Çorum'da parke taþý olmayan, kilit taþý olmayan köy býrakmamak için elimizden gelen her þeyi yapacaðýz. Onlarýn sorunlarýný çözmek için iktidar partisi olarak elimizden gelenin fazlasýný yapacaðýz." dedi.

Personel hizmet alým ihalesi Çorum Belediyesi destek personel hizmet alýmý ihalesi yapýldý.

Ç

orum Belediyesi destek personel hizmet alýmý ihalesi yapýldý. Ýhale Salih Zöngür'ün baþkanlýðýnda ihale komisyon üyeleri huzurunda gerçekleþtirildi. Yaklaþýk maliyeti 445.129,05 TL olan ihaleye Örnek Tur, Arifoðlu, Aksan, Sözer, Grup Atak olmak üzere 5 ayrý firma teklif verdi. Ýhalede en düþük teklifi 436.336,70 TL ile Örnek Tur ve Grup Atak firmalarý verdi.

Ýhaleye iki firma teklif verdi.

TEGV gönüllüleri kan baðýþý yaptý

T Semineri Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil verdi.

Huzurevi sakinleri ile buluþtular D

ünya Eðitim Gönülleri Günü nedeniyle Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) gönüllüleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü yöneticileri Vali Atýl Uzelgün Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyarette TEGV Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin,

TEGV gönüllüleri ile öðrenciler hazýr bulundu. Huzurevi Müdürü Halil Yükselen, ziyarete gelen müdürlük yöneticileri ile TEGV gönüllülerine çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Yükselen,

huzurevinde bakýma muhtaç ve kendi ihtiyaçlarýný karþýlayabilen 70 yaþlýnýn barýndýðýný söyledi. 25 yaþlýnýn ücretli olarak hizmet aldýðýný belirten Yükselen, 3 kiþilik odalarda 50'ye yakýn personelin yaþlýlara hizmet verdiðini kaydetti.

Dünya Eðitim Gönülleri Günü nedeniyle huzurevi sakinleri ziyaret edildi.

ürkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Öðrenim Birimi Gönüllüleri, Kýzýlay Çorum Þubesi Kan Merkezi’nde kan baðýþý yaptý. Dünya Gönüllülük Günü’nde anlamlý bir gönüllülüðe imza atan eðitim gönüllüleri, bu kez hayat kurtarmak için gönüllü olarak baðýþta bulundu. Kýzýlay Kan Merkezi’ne gelen gönüllü gençler, gerekli testlerden geçerek, formlarý doldurduktan sonra kan verdi. TEGV Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin ve beraberindekilere teþekkür eden Kýzýlay Kan Merkezi yetkilileri, Gönüllülük Günü’nde anlamlý bir gönüllülük örneði sergilendiðini dile getirdi.

Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Öðrenim Birimi Gönüllüleri kan baðýþý yaptý.

Baðýþlar Kýzýlay Kan Merkezi’de gerçekleþtirildi.


10 PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Vali’den Meydan Camii’ne ziyaret

Baþköy: ‘Meydan Camii için 2 milyon TL istedik’ orum Valisi Sabri Baþköy dün Meydan Camii ÇYaptýrma ve Yaþatma Derneði’ni ziyaret etti.

Vali Sabri Baþköy, Meydan Camii için 2 milyon TL kaynak talep ettiklerini açýkladý.

Meydan Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz’ün ev sahipliðindeki ziyarette Müftü Vekili Ahmet Süzen, Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Temsilcisi Mustafa Ersoy ve bazý dernek yöneticileri de hazýr bulundu. Cami inþaatýnda incelemelerde bulunan Vali Sabri Baþköy, Meydan Camii’nin tamamlanmasý için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’ndan 2 milyon TL kaynak talep ettiklerini açýkladý. Muharrem Ayý iftarý için geçtiðimiz günlerde Çorum’a gelen Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað’dan konuyla ilgili yardým istediklerini anlatan Sabri Baþköy, gereken desteði vereceðini söyleyen Bozdað’ýn, ‘Yazýlý talepte bulunun ödenek tahsis edelim” diye cevap verdiðini söyledi. Aldýklarý olumlu cevap üzerine Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na yazý yazdýðýný belirten Baþköy, “Talep yazýmýzda iki þey istedik. Bunlar nakdi yardým ya da Meydan Camii yararýna Türkiye genelinde bir yardým kampanyasý düzenlenmesi” dedi. Ýncelemelerinin ardýndan basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Baþköy, þöyle konuþtu:

‘BU CAMÝ ÇORUMLU’NUN ESERÝ’

Baþköy, Dernek Baþkaný Celal Alegöz ve Baþkan Yardýmcýsý Ömer Kazancý’dan bilgi aldý.

Ýnceleme gezisinde Müftü Vekili Ahmet Süzen de hazýr bulundu.

“3 bin 500 kiþi kapasiteli Meydan Camii’nde, çevredeki alanlarla birlikte 5 bin kiþi ayný anda ibadet edebilecek. Ýstanbul’daki selatin camilerimize benzeyen Meydan Camii’nin bir an önce tamamlanarak ibadete açýlmasýný arzu ediyoruz. Bunun için geçtiðimiz günlerde Baþbakan Yardýmcýmýz Bekir Bozdað ile görüþerek destek istedik. 2 milyon TL’lik yardým talebimizin ne kadarý gelir bilemiyoruz ama Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’ndan yurt genelinde bir yardým kampanyasý düzenlenmesini de talep ettik. Meydan Camii, Çorum halkýnýn eseri. Tamamlandýðýnda Çorumlu’nun þükredeceði, gurur duyacaðý ve huzurla ibadet edebileceði bu caminin tamamlanmasý noktasýnda hayýrseverlerin baðýþlarýnýn da devamýný bekliyoruz. Çorum halký her zaman bu camiyi gelip gezebilir, baðýþlarý ile katkýda bulunabilir. El birliðiyle en kýsa sürede bu eseri tamamlayýp ibadete açmayý planlýyoruz. Bu tür eserler, þehirlerin kimliðidir. Yaþanýlan topraklara basýlan bir mühür niteliði taþýyan bu eserin vücuda gelmesinde emeði bulunan herkese teþekkür ediyorum.”

Vali Sabri Baþköy, çalýþmalarý yerinde inceledi.

Çorum Valisi Sabri Baþköy dün Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði’ni ziyaret etti.

Mehmet Özçelik’in sahibi olduðu Silah Dünyasý, kuruluþunun üçüncü yýlýnda 3. þubesini hizmete sundu.

Silah Dünyasý’ndan Yazýçarþý’ya þube Ç

orum Silah Dünyasý’nýn Yazýçarþý Þubesi, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi numara 8/A’da hizmete girdi. Mehmet Özçelik’in sahibi olduðu Silah Dünyasý, kuruluþunun üçüncü yýlýnda 3. þubesini hizmete sundu. Açýlýþ nedeniyle tüfek ve fiþek çeþitlerinde cazip indirimler baþlattýklarýný açýklayan Mehmet Özçelik, %50’ye varan fiyat avantajý içeren kampanyanýn 15 Aralýk 2012 tarihine kadar süreceðini kaydetti. Zigana ve Yavuz16 Tabancalarý Karadeniz Bölge Bayii olarak faaliyet gösterdiklerini hatýrlatan Özçelik, yerli ve yabancý marka tüfek satýþý da yaptýklarýný ifade etti. “Tüm ateþli silahlarýn bakým ve tamirini de yapýyoruz” diyen Özçelik, sektörde öncü konumunda olduklarýný vurguladý. Tabanca ve tüfek almak isteyenlere ruhsat iþlemleri konusunda ücretsiz aracýlýk hizmeti verdiklerinin altýný çizen Özçelik, “Alanýnda deneyimli ekibimizle müþterilerimizin yanýndayýz” dedi. Tabanca ve tüfek çeþitlerinde peþin fiyatýna taksit imkaný saðladýklarýný anlatan Özçelik, av ve kamp malzemeleri satýþý da yaptýklarýný kaydetti. Özçelik, “Silah çeþitlerimiz ve sunduðumuz hizmetler hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yazýçarþý Meydaný civarý Emek Lokantasý yanýndaki yeni þubemize bekliyoruz” diye konuþtu.

Çorum Silah Dünyasý sahibi Mehmet Özçelik, açýlýþa özel kampanya baþlattýklarýný açýkladý.

Özçelik, sektörde öncü konumunda olduklarýný vurguladý.

Silah Dünyasý’nýn Yazýçarþý Þubesi, Fatih Caddesi numara 8/A’da hizmete girdi.


PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Zorlu Oto Dizayn Avrupa’ya açýlýyor Z

orlu Oto Dizayn, Bulgaristan’a þube açmaya hazýrlanýyor. Konuyla ilgili olarak dün basýn toplantýsý düzenleyen Zorlu Oto Dizayn Satýþ ve Pazarlama Müdürü Uður Toker, Avrupa pazarýna Bulgaristan üzerinden açýlmayý planladýklarýný söyledi. Çorum’da üretimlerinin süreceðini Uður Toker vurgulayan Uður Toker, Bulgaristan þubesinin AB ülkeleri ile yapýlan iþ baðlantýlarýnda köprü vazifesi göreceðini kaydetti.

AFET YARDIM ARAÇLARINA ZORLU ÝMZASI

Zorlu Oto Dizayn, Bulgaristan þubesiyle Avrupa’ya açýlacak.

Zorlu Oto Dizayn Satýþ ve Pazarlama Müdürü Uður Toker, doðal afetlerde kullanýlacak acil yardým araçlarýnýn dizaynýný gerçekleþtireceklerini açýkladý. Deprem, sel ve yangýn gibi afetlerde kullanýlan arama-kurtarma ve yardým araçlarýna yönelik hazýrladýklarý özel dizaynýn büyük beðeni topladýðýný anlatan Uður Toker, çeþitli kurum ve kuruluþlardan sipariþ almaya baþladýklarýný ifade etti.

SUUDÝ ARABÝSTAN’A ZIRHLI ARAÇLAR

Suudi Arabistan’ýn önde gelen þirketlerinden Zamil Grup’la yaptýklarý iþbirliðinden bahseden Uður Toker, Zorlu Oto Dizayn tarafýndan donatýlan araçlarýn Ortadoðu’da satýþa sunulacaðýný söyledi. Üzerinde çalýþtýklarý Mercedes Sprinter marka iki ayrý minibüsün özel olarak donatýldýðýný anlatan Toker, birisi zýrhlý olan araçlarý yakýnda Arap müþterilerine teslim edeceklerini açýkladý. Kahramanmaraþ Kültür ve Turizm Müdürlüðü için gezici kütüphane, Edirne Engelliler Derneði için ise transfer aracý dizayn ettiklerini belirten Toker, “Çalýþmalarýmýzla ilgili detaylý bilgi almak isteyen herkesi Küçük Sanayi Sitesi 39. Sokak numara 4’teki Zorlu Auto Center’a bekliyoruz” diye konuþtu.

Engelsiz yarýþma Özel donanýmlý araçlarýn dizayný da Zorlu tarafýndan yapýlýyor.

‘Engelsiz Eðlenerek Yarýþýyorum’ adlý organizasyon tam not aldý.

Öðrenciler, sergiledikleri yetenekleriyle büyük alkýþ aldý.

Z

Protokol eþleri, yarýþmada dereceye giren öðrencileri kutladý.

Yarýþma, müzikli eðlencelerle sona erdi.

übeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi’nde yetenek yarýþmasý düzenlendi. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen yarýþmayý Vali Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün eþi Hatice Külcü, Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk’ün eþi Saadet Öztürk, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan’ýn eþi Gülcan Doðan, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ile çok sayýda öðrenci velisi izledi. Özürlü Destek Programý (ÖDES) kapsamýndaki proje çerçevesindeki ‘Engelsiz Eðlenerek Yarýþýyorum’ adlý yarýþmaya çok sayýda öðrenci katýldý. Okul salonunda gerçekleþen yarýþmanýn finalinde sahne alan öðrenciler Kafkas Danslarý ve Gangnam Style dansý ile izleyenlerden tam not aldýlar. Yarýþmada dereceye giren öðrencilere çeþitli hediyeler verildi. Öðrecilerin hediyelerini veren protokol eþleri, Okul Müdürü Mehmet Ali Kurt ve projede emeði geçen öðretmenleri de tebrik ettiler. Müzikli eðlencelerle devam eden program, kokteyl ile sona erdi.

Seçil’de kampanya Seçil Bayan Giyim, yenilenen kadrosuyla Çorumlu hanýmlarýn hizmetinde.

S

eçil Bayan Giyim’de indirim kampanyasý baþladý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Maðaza Yöneticisi Hayati Tekin, sonbahar-kýþ sezonu ürünlerinde %30 indirim baþlattýklarýný açýkladý. Kampanyanýn tüm ürünlerde geçerli olduðunu vurgulayan Hayati Tekin, Çorumlu bayanlarýn ilgisinden memnun olduklarýný söyledi. 10 ayý geride býrakan Seçil Çorum Maðazasý ve hizmetlerinden de bahseden Tekin, “Bayan giyim alanýndaki tüm ürünleri 3 katlý maðazamýzda müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz” dedi. Ankara’da 9, Ýstanbul ve Adapazarý’nda birer þubesi bulunan Seçil’in Çorum da dahil Türkiye çapýndaki 12 maðazasýyla hizmetlerini sürdüðünü anlatan Tekin, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: “Manto, kaban, trençkot, takým elbise, etek, bluz, pantolon ve triko ürünlerini tek çatý altýnda satýþa sunuyoruz. 38 bedenden 58 bedene kadar her vücut ölçüsüne hitap eden zengin bir ürün yelpazesine sahibiz. Yenilenen kadromuz, kalite ve hizmet anlayýþýmýzý yakýndan görmek isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi Sel Sokak numara 26/B’de faaliyet gösteren Seçil’e bekliyoruz.”

Seçil Bayan Giyim’de indirim kampanyasý baþladý.

Maðaza Yöneticisi Hayati Tekin, kampanya hakkýnda bilgi verdi.

Hayati Tekin, Çorumlu bayanlarýn ilgisinden memnun olduklarýný söyledi.

Gazeteyi tutuþturan çocuk yangýn çýkardý Ç

orum'da kibritle tutuþturduðu gazete kaðýdýný söndüremediði öðrenilen 6 yaþýndaki çocuðun annesinden korkup yanan gazeteyi koltuðun üzerine býrakarak odadan ayrýlmasý üzerine çýkan yangýnda ev kullanýlamaz hale geldi. Gülabibey Mahallesi Hamidiye 1. Sokak'taki üç katlý bir apartmanýn ikinci katýnda oturan 6 yaþýndaki Gülcan Ç, annesi Rukiye G'nin mutfakta yemek hazýrladýðý sýrada kibritle oynadýðý esnada tutuþturduðu gazete kaðýdýný söndüremedi. Gazete kaðýdýnýn bir anda alevlenmesi üzerine paniðe kapýlan küçük çocuk, annesinin kýzacaðý

Yangýn nedeniyle ailenin maðdur olduðu belirtildi.

düþüncesiyle yanan kaðýdý koltuðun üzerine býrakarak odadan dýþarý çýktý. Koltuk ve perdenin alev almasý üzerine büyüyen yangýn evin diðer bölümlerine de sýçradý. Yangýný fark eden anne Rukiye G, evde bulunan diðer çocuðunu da alarak dýþarý çýktý ve çevredekilerden yardým istedi. Kýsa sürede olay yerine ulaþan Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerinin müdahalesiyle yangýn kontrol altýna alýndý. Soðutma çalýþmalarýnýn ardýndan yapýlan incelemede, evin kullanýlamaz hale geldiði gözlendi. Soruþturma sürdürülüyor. (A.A.)

Alevlerin sardýðý ev kullanýlamaz hale geldi.


12 PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

E

www.corumhakimiyet.net

‘Baþörtüsüne özgürlük için alanlardayýz’

Üniversite kapýlarýndan çevrilen, 'ikna odalarý'na ðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil, “Devletin, alýnarak en temel hakkýndan vazgeçilmeye zorlanan kadýnýn baþýný kapatarak TBMM'ye gelmesini, baþörtülü kýzlarýn feryatlarýna kayýtsýz kalmadýk, kamu hizmetinde görev almasýný yasaklayarak þiddet kayýtsýz kalmamaya devam ediyoruz. Ayrýcalýða ve uygulamasýna, üniversitede rektörlerin lütfuyla ayrýmcýlýða 'hayýr' dedik, demeye de devam ediyoruz. baþlarýný örtebilen kýzlarýn, baþlarýný açmadan kamuda görev yapamamalarýna, cinsiyet ayrýmýna 'hayýr' demek Türkiye'nin, inancýnýn gereði baþýný örten kýzlarýn için TBMM önünde baþlattýðýmýz eylemlilik sürecini, eðitim haklarýnýn ellerinden alýnmasý, baþörtülü 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü'nde alanlara kadýnlarýn çalýþma hayatýnýn dýþýna itilmesi ve çýkarak devam ettiriyoruz.” dedi. TBMM'de temsil edilmemesi ayýbýndan kurtulmasý için alanlarda, 'Adalet, Eþitlik ve Özgürlük' için Kamuda süren baþörtüsü yasaðýna karþý alanlarda haykýracaðýz. olacaklarýný kaydeden Eþkil, “Eðitim çalýþanlarýnýn özlük haklarýnýn mücadelesini verirken, mazlumlarý, Çaðdaþlaþma adýna elimizden alýnan, alýnmaya hakký gasp edilenleri unutmadýk. Katil devlet Ýsrail'in devam edilen haklarýmýzý geri almak, hak ettiðimiz, Tahir Eþkil Filistinlilere bomba yaðdýrmasýna, zulme uðrayan özgür ve kendine yeten bir hayat için herkesi bu anlamlý Arakanlý Müslümanlara, açlýkla boðuþan Afrikalýlara, depremzede günde 'Kamuda Baþörtüsüne Özgürlük' için yapacaðýmýz eyleme Vanlýlara, Selzede Samsunlulara duyarsýz kalmadýk; eylemlerle, destek vermeye çaðýrýyoruz.” diye konuþtu. yardým kampanyalarýyla onlarýn imdadýna yetiþtik.

'Aloo! Orasý Týmarhane mi?' sahnelendi 'A

lo Orasý Týmarhane mi?' adlý tiyatro oyunu, önceki akþam Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Çorum Tabip Odasý'nýn desteði ile sahnelenen oyunu Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, hastane yöneticileri, saðlýk çalýþanlarý ile çok Dr. Ali Yýlmaz sayýda tiyatro sever izledi. Ýzleyenlerden büyük alkýþ alan oyun, Devlet Tiyatro Salonu'nu dolduran tiyatro severleri kahkahaya boðdu.

E

Çorum Tabip Odasý'nýn desteði ile Ýstanbul Özel Tiyatro Grubu 'Aloo! Orasý Týmarhane mi?' adlý tiyatro önceki akþam sahnelendi.

‘Baþarýnýn Sýrlarý’ný dinlediler Oyunu çok sayýda tiyatrosever izledi.

M

imar Sinan Ortaokulu öðrencilerine ‘Baþarýnýn Sýrlarý’ adlý konferans düzenlendi. Çorum Valiliðinin organizesinde düzenlenen konferansýn konuþmacýsý Eðitici Yazar Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kapusuz oldu. Mimar Sinan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kapusuz Ýlköðretim Okulu Çok Amaçlý Toplantý salonunda düzenlenen programa öðretmen ve öðrenciler yoðun katýlým gösterdiler. Eðitici Yazar Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kapusuz, öðrencilerin niçin baþaramadýklarýnýn sýrlarýný öðrencilere açýkladýktan sonra, kabul edilebilir bir baþarýyý nasýl elde edebiliriz sorusunun cevabýný verdi. Üstün bir baþarýya ulaþma yollarýný örneklerle konferansa katýlan öðrencilere açýklayan Kapusuz, 10 Aralýk 2012 Pazartesi günü Mimar Sinan Ortaokulu’nda öðrenciler için kitaplarýný imzalayacak. Kapusuz, konferans sonunda kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayý okul yönetimine teþekkür etti.

C

umhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarý dün kadýnlara verilen seçme ve seçilme hakkýnýn yýl dönümü nedeniyle bir basýn toplantýsý düzenledi. Yapýlan toplantýda kadýnlara verilen seçme seçilme hakkýnýn 78 yýllýk süreçte geldiði nokta konuþuldu. Yýllar geçmesine raðmen gelinen noktanýn pek de iç acýcý olmadýðýný söyleyen CHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melda Özüdoðru, 'kadýn kazanýmlarýnýn daha ileriye taþýnmasý beklenirken, bugün itibariyle gelinen nokta hiçte iç açýcý deðil.' dedi. Yönetimde kadýnlarýn yeterince söz hakkýna sahip olmadýðýný dikkat çeken Özüdoðru, 'Anayasa ve yasa önünde kadýn erkek eþittir demek, yeterli

deðil. Kadýnlar, anayasa ve yasalarla zorunlu kýlýnan özel önlemler desteklenip güçlenmedikçe, sonuçlarda eþitlik saðlanmýyor.' diye konuþtu. Asýl olanýn sonuçlarda eþitlik olduðunu vurgulayan Özüdoðru, seçme ve seçilme hakkýnýn yurttaþlýk olduðunu dile getirdi. Özüdoðru, eðitim, siyaset ve yönetim kadrolarýnda karar alma mekanizmasýnda, hayatýn her alanýnda erkeklerle eþit haklara sahip olmak istediklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, eðitim, saðlýk, istihdam, siyaset ve toplumda kadýnlarýn erkeklerle eþit ve özgür bir biçimde yaþayacaklarý bir Türkiye yaratmak için mücadele ettikleri Ýfade eden Özüdoðru, 'Artýk seçilmek ve yönetmek istiyoruz.' dedi.

'Kadýnlarýn aþmasý gereken engel çok'

ÖZEL TÝYATRO'DAN KAHKAHA TUFANI

Püren Group bünyesinde faaliyet gösteren ve Genel Sanat Yönetmenliðini Ercüment Doðan'ýn yaptýðý Özel Tiyatro, 'Alo Orasý Týmarhane mi?' adlý oyunun yeni sezon prömiyerini Çorum'da yaptý. Tülay Doðan'ýn uyarlayýp, yönettiði oyunda, hemþehrimiz Nejmi Aykar, Ercüment Doðan, Ahmet Çevik, Esin Gündoðdu, Cengiz Güleryüz, Nergiz Acar, Banu Günaydýn ve Alper Can Aydýn rol aldý. Nejat Uygur'a saygýyla sahnelenen 2 perdelik komedi türündeki oyun, Bahri Beyat, Metin Çeliker, Cengiz Özyurt'a ithaf edildi. Ýstanbul dýþýnda ilk kez farklý bir ilde prömiyer yapan oyunun Çorum'da sahnelenmesinde tiyatro oyuncusu hemþehrimiz Nejmi Aykar'ýn payý büyük oldu. Ýzleyenlerden gelen yoðun talep üzerine oyunun 22 Ocak 2013 tarihinde yeniden Çorum'da sahnelenmesi kararlaþtýrýldý.

'Seçilmek ve yönetmek istiyoruz' Cumhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarý yöneticileribasýn toplantýsý düzenledi.

mek Partisi Kadýn Kollarý dün bir basýn toplantýsý düzenledi. Kadýnlarýn sosyal hayata katýlým, siyasete ve çalýþma hayatýna dâhil olma, eþitlik, özgürlük ve adalet arama mücadelesi ile ilgi konuþan Emek Partisi Çorum Ýl Yöneticisi Seher Bolat, 'Bugün kadýnlarýn durumu övünüldüðü gibi parlak ve iç açýcý deðildir.' dedi. Eðitimde, istihdamda, meslek edinmede, toplumsal deðer yargýlarýnda, kýsaca hayatýn her alanýnda eþitsiz baþlayan konumuyla kadýnýn, siyasetteki konumunda da dezavantajlý durumda olduðunu belirten

Öðrenciler seminere yoðun ilgi gösterdi.

Mimar Sinan Ortaokulu öðrencilerine ‘Baþarýnýn Sýrlarý’ adlý konferans düzenlendi

atlamasý... Bunlar kadýnýn önüne çýkan engellerden sadece bazýlarýdýr.' diye konuþtu. Bolat, kadýnýn bugün karþý karþýya kaldýðý ayrýmcýlýk, eþitsizlik, eðitimden istihdama, toplumsal yaþamdan çalýþma

düzenine kadar yaþamýn her alanýndaki dezavantajlý konumundan bahsederek, kadýnýn bu konumunun deðiþmesi için önce anlayýþlarýn sonra politikalarýn deðiþmesi gerektiðini vurguladý.

Emek Partisi Kadýn Kollarý dün bir basýn toplantýsý düzenledi.

Çikolata yüklü týr devrildi

orum’un Kargý Ç ilçesinde bir TIR’ýn devrilmesi

Semineri ðitici Yazar Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kapusuz verdi.

Bolat, 'Siyaset yapmaya kalkýþan kadýnýn aþmasý gereken onlarca engel vardýr. Toplumsal deðer yargýlarýný, eðitim basamaklarýný atlamasý, vekil olmak için finansman sorununu aþmasý, seçim barajlarýný

sonucu D-100 karayolu yaklaþýk 8 saat trafiðe kapandý. Edinilen bilgilere göre, Ýstanbul’dan Samsun’a gitmekte olan Aydýn Çetin (38) yönetimindeki 34 TY 2526 plakalý çikolata yüklü TIR, Kargý yol kavþaðýna geldiði sýrada yaðýþ nedeniyle yolun kayganlaþmasý ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada TIR’ýn ön tarafý hurdaya dönerken, sürücü Aydýn Çetin direksiyon ile koltuk arasýna sýkýþtý. Olay yerine gelen kaza kýrým ekiplerinin çalýþmasýyla sýkýþtýðý yerden çýkartýlan Çetin’e ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapýldýktan sonra Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralý sürücü buradaki tedavisinin ardýndan Çorum

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanýn ardýndan iki bacaðý kýrýlan sürücü Çetin’in hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi. TIR’ýn

dorsenin devrilmesi sonucu çikolata kutularý yola saçýldý. Bunun üzerine ÝstanbulSamsun karayolu trafiðe kapatýldý. Olay yerine çaðrýlan vinç yardýmýyla TIR’ýn çekilmesi sonucu trafik stabilize

yoldan kontrollü olarak saðlandý. Firma personellerinin bir baþka TIR’a kolileri yüklemesi ile yaklaþýk 8 saat kapalý kalan yol tekrar trafiðe açýldý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

Kargý’da çikolata yüklü týr devrildi.

Kaza sonrasý D-100 karayolu yaklaþýk 8 saat trafiðe kapandý.


PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Hicri Kamerî: 22 - Muharrem: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:23 Teþrin-i Sâni 1428 Kasým:29

6

2012

ARALIK

Ýnsanoðlu þu iki þeyi mahvetmiþtir: Ýzzet arzûsu, fakirlik korkusu. Abdullah-ý Tüsterî Rahmetullahi Aleyh

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.01 06.32 11.35 14.01 16.25 17.49

Kýrk evliyâdan biri Eshâb-ý kirâmdan Habbab bin Ered hazretleri anlatýyor: Hicretten önce üç beþ arkadaþla beraber Resûlullahý aramaya çýktýk. Kâbe’nin gölgesinde, yalnýz baþýna, düþünceli bir þekilde otururken gördük. Selâm verip yanýna oturduk. “Yâ Resûlallah, bu müþrikler, dininizden dönün diye bize çok iþkence ediyorlar. Zor dayanýyoruz. Dayanma gücümüzün artmasý için bize duâ buyurun!” dedik. Resûlullah bize üç þey söyledi: Birincisi: Sizden önceki ümmetlerden, iman eden birini, kazdýklarý bir çukura beline kadar gömüp, “Dininden dön!” derler, vazgeçmem derse, onu ikiye biçip þehit ederlerdi. Siz de sabredin! Ýkincisi: Allahü teâlâ çok sevdiðine, çok yüksek makam vermek ister. Bu makama ibâdetle kavuþulamayacaðý için, ona dert belâ gelir. Bu sayede yükselir. Üçüncüsü: Þu üç þeyi yapan mümin, yaþayan 40 evliyadan biri olur: 1- Kadere rýza, 2- Derde, belâya sabýr, 3- Buðd-i fillah. Kaderde olan mutlaka baþa gelir. O hâlde, kadere, dert ve belâya sabretmeyip isyan etmek, ahmaklýktýr. Çünkü sabretmese de, o þey olacaktýr. Buðd-i fillah; Allah düþmanlarýný düþman bilip, onlara karþý tedbir almaktýr. Düþmanýn büyüðü ve küçüðü, içte ve dýþta olaný var. En büyük düþmaný bilip, ona göre tedbir almalý. Dýþtakiler bellidir, onlardan korunmak daha kolaydýr. Ýç düþmandan korunmak çok zordur. Allahü teâlâ; “Ýçinizdeki nefsiniz, benim en büyük düþmanýmdýr!” buyuruyor. Ýþte buðd-i fillah bu büyük düþmanla baþlar, þeytanla devam eder. Belki kadere rýza, belâya sabýr gösterilebilir, ama nefsimizi düþman bilip, ona muhalefet etmek çok zordur. Nefsin hilesi hiç bitmez. Kötü yayýnlarla, kötü arkadaþlarla küfre sokmaya çalýþýr. Bir hadîs-i þerîfte; “Âhir zamanda imaný korumak, elde ateþ tutmak gibi zor olur.” buyuruluyor. Tutsa eli yanar, býraksa ateþ söner, yani imaný gider. Ýmaný var sanýp, imansýz olmak daha kötüdür. Bir sözle iman gider de, haberi olmaz.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

VEFAT EDENLER 1- Yaylacýk Köyü'nden, Aynur KARA'nýn eþi, Ersen ve Aysun KARA'nýn babalarý, Celal ÖZERDOÐAN'ýn eniþtesi; Zeynel KARA. 2- Narlýk Köyü' nden Üflet AYDOÐAN. 3- Çalkýþla Köyü' nden gelme, Cazgýr Kazan çalýþaný Erdal DEMÝR'in annesi, PTT'den emekli Mehmet DEMÝR'in kayýnvalidesi, Çorum Belediyesi çalýþaný Mehmet BOLAT'ýn halasý, Gazi ve Mehmet BOLAT'ýn ablalarý; Zeynep DEMÝR. 4-Örencik Köyü'nden, Muharrem, Ahmet, Fevzi ve Kalender BALABAN'ýn kardeþleri; Aziz BALABAN. 5- Ýlhan BAYRAK'ýn kardeþi; Oðuz BAYRAK. 6- Büyükkeþlik Köyü' nden gelme, Abbas, Hüseyin ve Kazým BAL' ýn anneleri; Elif BAL. 7- Karapürçek Köyü'nden gelme, Salim, Sadettin ve Sami DAVULCU'nun babalarý; Seydi DAVULCU. 8- Mehmettekke Köyü'nden gelme, Türkan BAÐCI'nýn oðlu, Orhan BAÐCI'nýn kardeþi; Ayhan BAÐCI.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Nefis ve merhaleleri

Çýkmaz Sokaklar 3

Benlik, büyüklük, nefret, kötüye temayül v.b anlamkýnamasýn" (Ruhul meani 136). Ýlk müfessirlerden larýna gelen nefis, Kur'an-ý Kerim'de þeytandan sonra Vahyin Iþýðýnda Mücahit "Nefsi levvame muttaki insanlarýn nefsidir. Bu insanýn en büyük düþmaný olarak takdim edilir. Allah'tan kimseler. Ýyilik yapma fýrsatýný kaçýrdýklarý zaman üzülürbir parça olan ruh iyiliklerin ve güzelliklerin temsilcisi, ler." Derken Hasan el Basri de "Gerçek mümin sürekli nefis ve þeytan ise kötülük ve günahlarýn teþvikçisi ve olarak kendi nefsini kýnar(eleþtirir)." Der. temsilcileridirler. Nefsin ve þeytanýn kontrol altýna aldýðý kimseler ise Kur'an-ý Kerim'e baktýðýmýz zaman Yüce sürekli kendilerini beðenir, devamlý övünür ve asla kendi Rabbimizin insan nefsini üç sýnýfta deðerlendirdiðini nefsini eleþtirmez. Baþarýlarý kendinden bilirken, musibetgörürüz. 1. Kötülük yapmaya teþvik eden nefsi leri kadere mâl eder. Allah'ýn iradesine teslim olmadýkça emmaredir. Yusuf (a.s) ýn dilinden nefsin haram ve nefsin ve þeytanýn þer ve vesveselerinden kurtulmak asla kötülükleri iþlemeyi, heva ve hevesi doðrultusunda ilahi mümkün olmaz. Nefsinin esiri olan insanlar ne kendini emirlere muhalefet etmeyi arzuladýðýný ve sahibini buna hesaba çeker ne de yaptýklarýndan dolayý piþmanlýk duyar. yöneltmeye zorladýðýný bildirir. "Nefsimi temize çýkarYaþadýðý gibi inandýðý içinde nefsinin her isteðini yerine Veysel Uysal mýyorum çünkü nefis aþýr þekilde kötülüðü emreder. getirir ve günah iþlediðinin de farkýnda bile olmaz. Rabbim acýyýp korumuþ baþka." (Yusuf sur. 53). "Heva ve veyseluysal-@ 3. ise nefsi mutmainnedir ki, hiçbir þüphe, tereddüt hevesini kendine ilah edineni gördün mü? Sen (Resulüm) hotmail.com olmaksýzýn bütün kalbiyle ilahi mesajý iyi okuyup, Allah ona koruyucu olabilir misin? Yoksa sen onlarýn çoðunun ve resulünün iradesine tam teslim olanlarýn nefsidir. Bütün gerçekten söz dinleyeceðini yahut düþünebileceðini mi sanýyorbenliði ile hakka teslim olan, kötülüklerden sýyrýlarak manevi sun?" (Furkan 43-44). "Allah'tan bir yol gösterici olmadan, hevesolgunluða eriþen, her hal, hareket, iþ ve davranýþlarýnda Allah'ýn lerine uyanlardan daha sapýk kim vardýr." (Kasas 50). rýzasýný gözeten nefistir ki bu tür kimselerin her iþi ibadet sayýlýr. En büyük cihadýn nefisle yapýlan mücadele olduðunu bildiren Kur'an-ý Kerim'de nefsiyle problemini halleden müminlere "Ey peygamberimiz "Ümmetim için üç þeyin iþlenmesinden korkuyohuzura eren nefis, sen Rabbinden o da senden razý olarak Rabbine rum: âlimin hatasý, zalimin hükmü, uyulan, tabi olunan heva ve dön. Ýyi kullarýmýn arasýna katýl ve cennetime gir." (Fecr 27-30) hevesler." Buyurmuþtur. A. Ceylani ise "Nefsiyle dost olan hakka denilir. ulaþamaz." Der. Ýnsan nefsi dünya ve dünyadakilere olan aþýrý sevgi Ýman kalbe akýl kapýsýndan girerek yerleþir. Bazý kimseler ve muhabbetinden kurtularak ilahi âleme yöneldiði zaman nefsi Þeytaniyet ve nefsaniyetten açýlan kapýlara, yönelerek gönlünü emmareden kurtulabilir. Taberi tefsirinde "Sahibine kötülüðü emregünahlarla kirleterek kendilerine zarar verirler. "Muhakkak nefsini den nefis, insanlarýn tamamýna ait olan nefistir." Der. Kötülüðü (ruhunu) kötülüklerden temizleyen kurtuluþa erdi. Onu kötülüklerarzulama nefsin tabiatýnda vardýr. Ýlahi vahye yönelerek rahmetin le örtüp kirleten de zarar ve ziyana uðradý." (Þems 9-10). Nefis, gölgesine sýðýnanlar, helal dairesi dýþýndaki nefsin arzuladýðý þeyleri iman, ibadet ve salih amellerle kötülük ve günahlardan koruna iþlemekten kaçýnýrlar. Ýlahi emirlere yönelen kimselere, nefsin yapbilirse kâmil insan olunabilir. týrým gücü azalýr. Radiye makamýna þüpheli þeylerden de kaçýnarak, ihlâsla, Ýnsanlar bir iyilik veya ihtiyaç sahibine bir yardým yapmak muhabbetle, huþu ile yapýlan amellerle ulaþýla bilir. Bu makama istedikleri zaman, nefsi ona sen kendi iþine bak, el âlemi düþünmek ulaþan kimseler cennette Rabbimizin "Cennetime gir" ilahi emrine sana mý düþtü? Veya herkes gözünün önüne baksýn, Allah versin muhatap olduklarý gibi dünyada da baþýna gelen musibetlere diye fýsýldar. Ruh ise eðer o güzelliði yaparsan Rabbinin rýzasýný Rablerine sýðýnýr ve bir imtihan olarak addederler. Sýkýntýlý zamankazanýrsýn diye ilhamda bulunur. Herhangi bir iyiliði yaptýðýmýz larýnda bile edep dairesinde hakký tebliðe devam ederek, emri bil zamanda nefis tekrar devreye girerek o iyiliði boþa vermek için iyi maðruf ve nehyi anilmünkerde bulunurlar. Zalimlere boyun eðmez, ki o yardýmý yaptýn, bu kimse senin sayende sýkýntýsýný giderdi. Allah için onlarý sevmez ve devamlý hakkýn ve haklýnýn yanýnda yer Kendinle ne kadar övünsen azdýr. Ruh tekrar devreye girerek, aklý, alýrlar. Zalimlerin zulmünden de Allah'a sýðýnýrlar. gücü, kuvveti ve mülkü verenin Allah olduðunu ve bu hayrý kendiAkýllý insan nefsine hâkim olarak yanlýþ yollara sapmayan, sine iþletmeyi nasip ettiði için yüce Rabbine þükret der. Ýnsan nefölümünden sonrasýný düþünerek ona göre hayatýna yön veren sine tavýr koyarak tevazu ile bunu gerçekleþtirebilirse, Rabbinin kimsedir. Aciz insan ise nefsine uyarak heva ve heveslerinin peþinrýzasýný kazanmýþ, nefsini de kontrol altýna almýþ olur. den koþan, haktan habersiz, gaflet içerisinde ömrünü tüketen 2. ise kötülüklerden dolayý piþmanlýk duyarak kendisini kimsedir. Peygamberimizin deyimi ile Rabbimiz ürpermeyen kýnayan nefsi levvamedir. "Kendini kýnayan (piþmanlýk duyan) gönülden, doyma bilmeyen nefisten, ansýzýn bastýran azabýndan nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz)." (Kýyame 2). sana sýðýnýyor, haþyetinle ürperen gönüller istiyoruz. Peygamberimiz "Hiçbir nefis yoktur ki kýyamet günü kendisini

Aydýn Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Dr. Þenol Okur, Türkiye'de 1985 yýlýnda bildirilen AÝDS vaka sayýsý toplam 2 iken, bu sayýsýnýn 2012 yýlýnda 596'ya ulaþtýðýný belirtti. AÝDS hastalýðýnýn ilk defa 1981 yýlýnda ABD'de ve Haiti'den gelen göçmenlerde tanýmlandýðýný ve hastalýða "AÝDS" " Kazanýlmýþ Baðýþýklýk Yetmezlik Sendromu Virüsü" adý verildiðini anýmsatan Dr. Þenol Okur, "1984 yýlýnda ise AÝDS'e neden olan HIV virüsü izole edildi. Bu virüs vücudun savunma gücünü zayýflatmakta, yýkmakta ve normal koþullarda tedavi edilebilen hastalýklar savunma gücü yetersiz kaldýðýndan tedavi edilememekte idi. 1990'li yýllarýn baþlarýndan beri bulaþma pek çok ülkede en sýk korunmasýz yapýlan cinsel temas ardýndan ise damar içi madde kullananlarýn ortak paylaþtýðý enjektör ile olmaktadýr. HIV enfeksiyonu sadece eriþkinleri deðil, bebek, çocuk, genç, yaþlý herkesi tehdit edebilen henüz virüsü tam olarak vücuttan atmayý saðlayabilecek tedavisinin ve aþýsýnýn bulunamadýðý bir hastalýktýr. Kullanýlan ilaç tedavisi ile HIV AÝDS hastalýðýndan ölümler azalmýþ, ölümcül bir hastalýk olmaktan çýkýp yaþam boyu ilaç kullanýmýný gerektiren bir tür kronik hastalýða dönüþmüþtür" dedi.

AÝDS hastalýðý ve bulaþma yollarý hakkýnda bilgiler veren Okur, "AÝDS bulaþýcý bir virüs hastalýðýdýr. Mikrobu HIV adý verilen virüstür. HIV girdiði vücudun mikroplara karþý koyma yeteneðini saðlayan baðýþýklýk sistemini etkileyip yok eder. Direnci azalan vücutta HIV'in etkisinin yaný sýra çeþitli mikroplar da hastalýklara neden olurlar. HIV bulaþýcýlýðýnýn üst düzeyde olan bir virüs olmamasýna raðmen mutlaka korunulmasý gereken bir virüstür. HIV tek baþýna yaþamýný idame edemeyen bu

nedenle mutlaka konak ihtiyacý olan bir virüstür. Virüs açýk hava þartlarýnda uzun süreli canlý kalamamakta oksijenle temasta kýsa sürede ölmektedir. Virüsün bulaþma yolu temelde vücut sývýlarý ile olmaktadýr. Bu nedenle kan,meni gibi virüsün daha yoðun olduðiu vücut sývýlarýnýn virüsün iletiminde yer büyüktür.Ancak tükürük, ter, gözyaþý ve idrar gibi vücut sývýlarýnda virüs bulunmaz. Öpüþmek, tokalaþmak, dokunmak, sarýlmaz, giysilerin ortak kullanýlmasý, tabak çatal býçaðýn paylaþýlmasý,

telefon kulaklýðýna temas, ortak duþ alanlarý ve tuvaletleri kullanmakla bulaþmaz" diye konuþtu. AÝDS'ten korunmak için dikkat edilmesi gerekenlere deðinen Okur, þu uyarýlarda bulundu: "En sýk görülen bulaþma yolu cinsel temasla olduðu için bu yolla korunma büyük önem taþýmaktadýr. Kondom ve doðru kondom kullanýmý hastalýðýn cinsel yolla bulaþmasýna karþý en güvenli ve basit korunma yoludur. Damar içi madde kullanma alýþkanlýðýnýn önlenmesi, ortak enjektör kullanýmý risklerinin anlatýlmasý hastalarda HIV bulaþma riskini azaltmaktadýr. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Bulaþýcý Hastalýklar Daire Baþkanlýðý'nýn bildirdiði rakamlara göre 1985 yýlýnda bildirilen AÝDS vaka sayýsý toplam 2 iken, 2012 yýlýnda 596'ya ulaþmýþtýr. Gösterilen tüm çabalara raðmen AÝDS'in yayýlýmý sürmektedir. Bütün ülkelerde görülen ve yayýlmaya devam eden hastalýðýn henüz tedavisi ya da aþýsý bulunamamýþtýr. Bu nedenle AÝDS ile mücadelede, bireylerde ve toplumda korunmaya iliþkin olumlu davranýþlarýn geliþtirilmesi için yoðun çaba sarf edilmektedir. Ancak kiþi ve toplumda istenilen davranýþ deðiþikliðinin geliþmesi uzun yýllar alabilmektedir" Kaynak: ÝHA

Tefekkür Dünyamýz

"ilim ilim bilmektir, Ýlim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsin, Bu nice okumaktýr.,?" Böyle demiþti Yunus Emre. Çok çabalayýp, kendini paralayan, yýrtýnan insanlar… Ýþte hayatýn çýkmaz sokaklarý. "Eyvah aldandýk! Þu hayatý faniyeyi sabit zannettik. Ozan sebebi ile bütün bütün zayi ettik. Evet þu güzeran-ý hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti, þu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider"

Raþit Yücel rasityücel@ corumhakimiyet. net

Böyle demiþti Bediüzzaman. Önemli olan sokaðýn çýkmazýndan geri dönmektir. Týpký çobanýn attýðý taþlara muhatap olan koyunlar gibi.. Bir musibet taþýna uðradýðýmýzda geri dönebilmektir. Gerçekçi hallerimize dönebilmek. Çok mu zor? Hiç öyle zorluðu yoktur. Önemli olan kendi ayranýn ekþi olduðunu kabullenebilmektir. Kendi kendimize onca çýkmaz sokaklar inþa ettik. Bile bile yanlýþ hallerin kölesi olduk. Ne kulaðýmýzý ezana uzattýk, nede namazýn huþu tadýna varamadýk. Deðdi mi yani? Ýþte hayat dediðimiz halat þimdi þu ana geldi. Bir çok çapraþýk hareketlerin peþinde yýllarca koþuþtuk. Bildiðimiz gibi her þeyin olacaðýný zannettik. Çýkmaz sokaklar… Bizi yolumuzdan hep alýkoydu. Kendi bindiðimiz dallarý kestik. Melek gibi bir kardeþimize adavet edip, elhannas gibi divanelerin zebunu olduk. Çýkmaz sokaklar bizi hep bizi yolumuzdan (Son) alýkoydu.

NÖBETÇÝ ECZANELER OYA UYSAL GAZÝ CAD. NO:53/A ( G.BEY MAH ATA CAD.NO:35 VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI ) ATA SAÐLIK OCAÐI KARÞISI 213 88 16 213 21 79

Türkiye'de kaç AÝDS hastasý var?

METEOROLOJÝ

2.327 2.342

1.782 1.792

24 ayar

ALIÞ

96,56

SATIÞ

97,43

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6456 6 ARALIK 2012 PERÞEMBE

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Takvim Yapraðý

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Gaziler baþýmýzýn tacý’ Ç

orum Belediyesi'nin bizlere destek vermesi ile organizasyonu ile Yunan Alayý'ný biz teslim Kýbrýs'ta gerçekleþtirilen 5 aldýk. Eðer Türk savaþ günlük program kapsauçaklarý bombardýman ile mýnda Girne, Lefkoþa, bizlere destek vermeseydi Güzelyurt, Gazimagosa, biz Yunan alayýný teslim þehitlikler, katliam köylealamazdýk” ri, tarihsel mirasa sahip Kýbrýs Gazisi Ali Ilýyerleri rehber eþliðinde man, Kýbrýs Harekatýnda gezen Çorumlu Kýbrýs GaÇorumlu Sýhhiye Onbaþý zileri, Belediye Baþkaný Þeref Demirci'nin þehit Muzaffer Külcü'yü makaoluþunu ise þöyle anlattý; mýnda ziyaret ederek, dü“Þeref, 49. Mekanize Piyazenlenen gezi için teþekde Alayý'nda Sýhhiye Onkür ettiler. baþý idi. Çatal köyde çatýþBelediye’den yapýlan mada yaralý taþýrken vurulaçýklamaya göre, 38 yýllýk du. Daha sonra bizlere þeGaziler Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür plaketi ve çiçek verdiler. hatýralarýnýn canlandýðýný hit olduðu habere geldi. ifade eden gaziler, Kýbrýs Þehidimizin ruhu þad olgezisinde edindikleri izlesun.” dedi. nimleri anlatýrken, geziyi “Ýnsanlar Hac ve Umdüzenleyerek gazilerin hare ziyaretlerinde nasýl bir yallerini gerçekleþmesinhaz ve mutluluk yaþýyorden dolayý Belediye Baþlarsa ayný mutluluðu ben kaný Muzaffer Külcü'ye de Kýbrýs gezisinde yaþateþekkür plaketi ve çiçek dým” diyen Ýdris Özdemir, verdiler. “Barýþ Harekatý sýrasýnda Belediye Baþkaný çýkarma yapýlan yerlere Muzaffer Külcü de, Kýbrýs ikinci kez ayak basan gazigazilerinin barýþ ve deler duygulu anlar yaþadýk, mokrasi için omuz omuza bize bu imkaný saðladýðýmücadele ettikleri yerleri nýz için size teþekkür edigörmek, þehit arkadaþlarýyoruz” diye konuþtu. ný hatýrlamak, Kýbrýslý Beþ gün boyunca adaMücahitlerle karþýlaþmayý gezdiklerini anlatan Baþkan Külcü, “Þehitler ve Gaziler baþýmýzýn tacýdýr” dedi. nýn heyecanýný tatmak Veysel Koçak, “1974'te amacýyla böyle bir gezi Adaya barýþ götürmek için gitmiþtim. Aradan geçen 38 yýl sonra bu düzenlediklerini söyledi. kez gezmek için gittim. Rabbim bana bu günleri de nasip etti. Ada“Þehitler ve Gaziler baþýmýzýn tacýdýr” diyen Baþkan Külcü, ya gittiðimizde Türk insanýnýn bize hayran hayran bakmalarý beni "Bu onur ve þeref herkese nasip olmaz. Her Türk bu onur ve þerefe çok etkiledi. Gittiðimiz müze ve þehitliklerde o günleri tekrar yaþakavuþmak için vataný, milleti, bayraðý, milli marþý, ve kutsal deðerdým. Bizlere bu imkaný saðlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külleri için savaþýr. Bizler için, þehitler nurlanmýþ, gaziler de onurlancü'ye çok teþekkür ediyorum” dedi. mýþ þahsiyetlerdir. Milli hasletimizde olan bu duygularýn, Türk milMeclis üyelerini duygulandýran mektup leti ve her bireyi için vazgeçilmez bir anlamý ve önemi vardýr. Þehit Düzenlenen gezide, Kýbrýs Barýþ Harekatý þehitlerinden Piyade ve gazilerimize minnet borcumuzun bir kýsmýný ödemek için YavruOnbaþý Cengiz Kurtuluþ'un þehit olduðu an cebinden çýkan mektuvatan Kýbrýs'a gezi düzenleyerek hizmet vermeyi kendimize görev bu okuyan meclis üyeleri duygulu anlar yaþadýlar. olarak kabul ediyoruz.” diye konuþtu. Belediye Meclis Üyelerini göz yaþýna boðan mektupta þöyle Kýbrýs'ta anýlar canlandý yazýyordu; “Akçakoca-15 Temmuz 1974, Tugay'dan saat 05.00'da Çorum Belediyesi tarafýndan barýþ götürdükleri Kuzey Kýbrýs hareket, 92 Km yol yürüme ve o gece 23.15'de Tugay'a geri dönüþ Türk Cumhuriyeti'ne yýllar sonra 5 günlük gezen Çorumlu Gaziler, ve alarm hazýrlýðý. gezide savaþtýklarý yerleri ziyaret ederek þehit arkadaþlarýna dua 17 Temmuz 1974, Saat 09.00, Tugay'dan Ankara'ya ve oradan okuduklarýný belirterek, "Hayatýmýzýn en güzel ve unutulmaz anlarýOvacýk'a geçtik. Burada son hazýrlýklar yapýldý. 20 Temmuz 1974 ný yaþadýk. 38 yýl aradan sonra ayný topraklarda bulunmak bizleri Ovacýk'tan helikopter ile saat 11.30'da hareket ettik ve 12.00'da Kýbson derece mutlu etti" diye konuþtular. rýs'a indirme yapýldý. O gün bölükten ayrýlarak daða çekildik. O geGazilerin Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye anýlarýný anlace baskýna uðradýk. Fakat karþý taarruz ile geri püskürttük. Barna'da týrken duygulu anlar yaþandý. savunma yapýyoruz. Þu anda mermiler baþýmýzýn üstünden geçiyor. Ýlk çýkarmanýn yapýldýðý Girne Plajý'ný ziyaret ederken o anlarý Mevziide duruyoruz. 21 Temmuz 1974 sabah saat 08.00. Saat yeniden yaþadýklarýný belirten Kýbrýs Gazisi Bekir Bolat, çýkarmanýn 12.00'da Boðaz Tepe'ye taarruz ile bayrak çektik. Bu sýrada Hüsnü yapýldýðý günü duygulu gözlerle anlattý. Bekir Bolat, "1974 Barýþ vuruldu, iki esir aldýk, öldürülenlerin sayýsý belli deðil ve bir sürü Harekatý'nda karacý birliði olarak 261 Piyade alayý silahlý birliðinden mühimmat ele geçirdik. Gece devamlý olarak havan ateþine maruz olarak, Mersin Taþucu'ndan kalkýp bu çýkartma plajýna geldik. O zakaldýk. Bugün 22 Temmuz ve Barna'ya baskýna gidiyoruz. Þimdiye man plaj olduðunu bilmiyorduk. Burada ilk çýktýðýmýzda bölgeyi kadar iki þehit ve 10'a yakýn yaralýmýz var. Barna'ya girdik. Baþarýlý bilmediðimiz için þehitlerimiz oldu. Tüm birliklerle Beþ Parmak bir þekilde þehri ele geçirdik. Bu arada 10 þehit, 7 yaralýmýz var. GeDaðlarý’na 1200 rakýmlý tepeye doðru hareket ettik. Burada 48 saat ce 21.00'da üst bölgemize dönebildik. Þehirde stad yakýnýndaki cepkaldýktan sonra bizleri Lefkoþa’ya gönderdiler. Daha sonra þimdiki hane yüklü iki Reo'yu roket atýþý ile havaya uçurduk. adý Ercan Havaalaný olan bölgeye gönderdiler. Görevimizi burada Bütün geceyi nöbette geçirdik. Þimdi saat 06.00, yeni bir güne tamamladýktan sonra tezkeremi alarak anavatana döndüm.” dedi. baþlýyoruz. Bugün kimler þehit olacak, bunu ilerleyen saatler gösteKýbrýs Gazisi Ýdris Özdemir, yanýnda þehit olan silah arkadaþýrecek. nýn mezarýný gördüðünde oldukça duygulandýðýný ve aðladýðýný beÝnsan harp meydanýnda yaþamanýn güzel bir þey olduðunu öðlirterek, “Þehit Piyade Er Eyüp Demir ile (Gemlik) Boðaz bölgesinreniyor. Bugünü de inþallah kazasýz belasýz atlatýr, yarýn güneþin dode beraber ayný mevzi de savaþýyorduk. Silah arkadaþým savaþ esnaðuþunu seyredebilirim. Bugün de istirahat ettik. Bu akþam üzeri sýnda vurularak kollarýmda þehit oldu. Annesi babasý geldi yanýma, 18.30'da üst bölgesini terk ederek üst bölgesini Lefkoþa yakýnýnda anlat diyorlar nasýl anlatayým, ancak vuruldu þehit oldu diyebildim. kurduk. Þu anda oradayýz ve istirahat ediyoruz. Bugün 24 Temmuz Þehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanlarý cennet olsun. 38 yýl 1974, artýk silah sesleri kesildi ve üst bölgesinde emniyet tertibatý alaradan sonra tekrar gidip þehit arkadaþlarýmýzýn mezarýný ziyaret dýktan sonra istirahat ediyoruz. Eve ve Hülya'ya mektup yazdým ve edip dua etmemiz mutluluklarýn en güzeli oldu.” þeklinde konuþtu. saat 13.15'te helikopterle yolladým. Mektuptan sonra istirahat ediyoYunan alayýnýn 7 tane tankla üzerlerine geldiðini ifade eden ruz. Þimdi aldýðýmýz emre göre Girne'de çarpýþmaya gidiyoruz. BuAdil Yüzügüldük, o anlarý adeta yeniden yaþadýklarýný kaydetti. Yüradan sað çýkacaðýma inanmýyorum. Bu çarpýþmada öleceðimi tahzügüldük, Kýbrýs Barýþ Harekatý'ný þu sözlerle ifade etti, “Benim birmin ediyorum. Allah’tan hayýrlýsý inþallah kazasýz belasýz atlatýrýz liðim Ortaköy'de yer alan deðiþtirme birliði yani Türk Alayý idi. Lefbunu da. Saat 16.30, iþte bunu da kazasýz belasýz atlattýk. Þimdi üst koþa'da Mariye Mahallesi'nden Gönyeli’ne kadar gittik. Gönyeli'de bölgesinde istirahat ediyoruz. 25 Temmuz, Hülya'ya mektup yazdým birinci harekat var. Yunan Alayý yedi tane tankla bizim üzerimize ve helikoptere verdim.” geldi. Komutanýmýz tanklar mevziimize girince bize ateþ emri verdi Piyade Onbaþý Cengiz Kurtuluþ, bu hatýrayý yazdýktan 25 saat ve yedi tankýn ikisi tahrip oldu, beþ tane tank bize kaldý ve beþ tansonra þehit oldu. ký ikinci harekatta onlara karþý kullandýk. Ýkinci harekatta uçaklarýn

Engelli öðrencileri sevindirdiler

Çorum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) öðrencileri engelli öðrencileri ziyaret etti.

Ç

orum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) öðrencileri Sungurlu Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi Müdürü Aydýn Bilici, çocuk geliþimi bölümü öðrencilerine merkezdeki eðitim ve uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. Üniversiteliler daha sonra öðrencilerin derslerine katýlarak onlarla birlikte boyama, müzik ve dans uygulamasý yaptýlar. Üniversitelilerle birlikte dans eden ve

boyama yapan çocuklar oldukça mutlu oldu. Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç Dr. Kubilay Karacif ise, sýnýflarý ziyaret ederek öðrencilerle bir araya geldi. Karacif, Sungurlu’da zihinsel ve bedensel engellilere yönelik böyle bir okulun

Ç

büyük destek verdiðini vurgulayan Ümit Ocaklý, kampanyanýn amacýna ulaþmasýndan dolayý çok mutlu olduklarýný belirtti. Sungurlulara katkýlarýndan dolayý teþekkürlerini ileten Ocaklý, “Yaklaþýk bir yýl önce baþlattýðýmýz kampanyamýz hedeflediðimiz gibi baþarýlý oldu. Her bir araç için 250 kilogram kapak toplanmasý gerekiyordu ve biz

olmasýnýn sevindirici olduðunu belirterek, “Burada engelli kardeþlerimizin topluma kazandýrýlmasý ve onlarýn geliþimi açýsýndan oldukça faydalý bir eðitim veriliyor. Bizlerde Sungurlu Meslek Yüksek Okulu olarak hem 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü

sebebiyle hem de Çocuk Geliþimi Bölümü’nde okuyan öðrencilerimizin dersleri kapsamýnda burayý ziyaret ederek derslerini uygulamalý yapmalarýný istedik. Bu ziyaret sayesinde öðrencilerimiz derslerini uygulamalý olarak görmüþ olacak” dedi. (ÝHA)

Üniversiteliler daha sonra öðrencilerin derslerine katýlarak onlarla birlikte boyama, müzik ve dans uygulamasý yaptýlar

Engellinin yüzü güldü orum’un Sungurlu ilçesinde geçtiðimiz yýl bir hayýrsever Ümit Ocaklý tarafýndan baþlatýlan “Mavi Kapak Kampanyasý” kampanyasý kapsamýnda bir engellinin daha yüzü güldü. Ýlçe genelinde yürütülen kampanya ile yaklaþýk 250 kilogram mavi kapak toplandý. Engellilere yönelik gerçekleþtirilen kampanya sonucunda alýnan tekerlikli sandalye Ümit Ocaklý tarafýndan ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi. Aileyi ziyaret sýrasýnda 14 yaþýndaki Güllü Baþol ve ailesinin mutluluðu görülmeye deðerdi. Geçtiðimiz yýl baþlatýlan Mavi Kapak Kampanya’sýna ilçe genelinde bütün resmi kurumlarýn, esnaflarýn, öðrencilerin ve halkýn

bunu hep birlikte baþardýk. Bu sayede bir engelli arkadaþýmýz daha araba verdik. Sungurlu’da her kesimden insanýn destek vererek kampanyanýn amacýna ulaþmasý hem bizleri hem de engelli kardeþimizi ve ailesini oldukça mutlu etti. Mavi kapak kampanyasý ile toplumun her þeyi devletten beklemek yerine birlik içerisinde

bütün engelleri aþabileceðini de gördük. 14 yaþýndaki Güllü isimli kardeþimiz artýk eskisine göre daha rahat hareket edebilecek. Güllü kardeþimizin biraz olsun engellini aþmasýna yardýmcý olduysak ne mutlu bize” diyerek kampanyaya destek veren tüm Sungurlulara teþekkür etti.(ÝHA)

Bayat’ta anlamlý etkinlik 3

Bugün baþlayýp 9 Aralýk 2012 tarihine kadar Ýzmir'de yapýlacak olan Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý için tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðý belirtildi.

Çorum, Ýzmir fuarýna hazýr B

ugün baþlayýp 9 Aralýk 2012 tarihine kadar Ýzmir'de yapýlacak olan Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý için tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðý belirtildi. Bu yýl 19 ülkeden 750'den fazla turizm sektör temsilcisinin katýlacaðý fuarda Çorum, iddialý standýyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Türkiye'nin turizm alanýndaki en önemli fuarlarý arasýnda yer alan Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý, Çorum Valiliði ve

Çorum Belediyesi öncülüðünde gerçekleþtiriliyor. Fuarda, Çorum'un en iyi þekilde tanýtýlmasý amaçlanýyor. Belediye’den yapýlan açýklamaya göre, Çorum'un tanýtýmýný yapmak üzere fuara gelen Çorum ekibi, çalýþmalarýný tamamlayarak fuarýn açýlýþ saatini beklemeye baþladý. Çorum'un tanýtýmý ve turizm pastasýndan en üst düzeyde istifade edebilmesi için her türlü çalýþma yaptýklarýný söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, hazýrladýklarý

standýn büyük ilgi göreceðine inandýðýný söyledi. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve fuar için görevlendirilen ekibin þehrin tanýtýmý için üstün gayret göstereceðine inandýðýný vurgulayan Gül, “Her yýl þehrimizin tanýtýmý için katýldýðýmýz Travel Turkey Fuarý'nda bu yýl da en ilgi çeken stantlardan birisi olmaya adayýz. Ýnþallah þehrimizi en iyi þekilde temsil edeceðiz.” diye konuþtu.

Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bir adým Bir Umut Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde etkinlik düzenlendi. Bayat Çok Programlý Lise Konferans Salonunda gerçekleþtirilen programý, Kurucu Sündüs Asiler, Kurum Müdürü Akkýz Turgut, Zihinsel Engelliler Öðretmenleri Umut Ekmekçi, Ömer Bulut ve Hacer Aþkýn düzenledi. Etkinlikte engelliliðin nedenleri ve karþýlaþtýklarý sorunlarla ilköðretim ve ortaöðertim öðrenci ve öðretmenlerine bilgi verildi. Kurucu Sündüs Asiler, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü’nde asýl sorulmasý

“Mavi Kapak Kampanyasý” kampanyasý kapsamýnda bir engellinin daha yüzü güldü.

gerekenin ''Engelli Kim'' sorusu olduðunu belirterek, “Engelli fiziki eksikliði olan mý ,yoksa bu sorunun bir parçasý olmasýna raðmen bu sorunu hissetmeyenler mi? 'Engelliler için bir þey yapmak güzeldir, ama daha iyisi onlar için

deðil, onlarla birlikte bir þey yapmaktýr.'' dedi. Zihinsel Engelliler Öðretmeni Umut Ekmekçi de engellilerinin karþýlaþtýklarý sorunlar ile ilgili slayt ve video sunumlarý ile

öðrencileri bilgilendirdi. Öðrencilerin engelli arkadaþlarýna nasýl yaklaþmalarý gerektiði hakkýnda bilgiler verilirken, onlara acýma duygusu ile deðil sevgiyle yaklaþýlmasý tavsiye edildi.

Bir adým Bir Umut Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.


PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Þeker iþçileri kadro bekliyor

15

E

rzurum þeker Fabrikatilen süre içerisinde iþçilerin sýnda çalýþan mevsimtoplam maliyetinin 90 millik iþçiler, fabrika binasý yon TL olduðunu vurgulaönünde toplanarak, ellerindý. deki pankartlarla kadro isÞeker Fabrikalarýnda teklerini dile getirdiler. çalýþan geçici iþçilerin 200 Ýþçiler adýna açýklama gün ek sürede çalýþmalarý yapan Þeker-Ýþ Sendikasý halinde maliyetin 112 milErzurum Þube Baþkaný yon TL olacaðýný belirten Metin Keskin, fabrikanýn Keskin, alt iþverene ödenen özelleþtirme kapsamýndan yaklaþýk 33 milyon TL’nin çýkarýlmasýnýn olumlu bir ve iþçilerin çalýþmalarý haadým olduðunu belirterek, linde ödenmeyecek olan ayný duyarlýlýðýn geçici iþgenel saðlýk sigortasýnýn çilere kadro verilmesinde yüzde 12 oranýnda düþüldüde gösterilmesini istedi. ðü takdirde çalýþan maliyetinin þirkete 76 milyon Türkiye þeker fabriTL’ye mal olacaðýný dile kasýnýn 2000 yýlýnda özelleþ- Erzurum þeker Fabrikasýnda çalýþan mevsimlik iþçiler fabrika önünde eylem yaptý. getirdi. tirme kapsamýna alýndýðýný anýmsatan Keskin, þunlarý kaydetti. ‘’Fabrikalarýn satýþlarý yöre ekonoGeçici iþçilerin kadroya geçmesi halinde senelik izin haklarýnýn misine büyük darbe vuracaðýný siyasilere, tabanda bizler, Ankara’da ortalama 30 gün kabul edildiðinde maliyetin 76 milyon TL’den 59 Genel Baþkanýmýz büyük gayretlerle anlattýk. B ve C portföy olan Kýrmilyon TL’ye düþeceðini belirten Keskin, sözlerini þöyle sürdürdü: þehir, Turhal, Çorum, Yozgat, Kastamonu, Çarþamba, Erzincan, Ela‘’ Ülkemizde þeker üretimi alanýnda personel yetiþtirecek bir kuzýð, Malatya ve Elbistan Þeker Fabrikalarý, Baþbakanýn talimatýyla rum bulunmadýðýndan üretim aþamasýnda yer alabilecek nitelikli perÖzelleþtirme Yüksek Kurulunun 9 Ekim 2012 kararýyla iptal edilmiþsonel ancak þeker sanayi bünyesinde yetiþtirilebilecektir. Yýlda 4 ay tir. Bizler için, bu durum çok iyi bir geliþmedir. Baþta sayýn Baþbakaçalýþan iþçilerimizin yaþ ortalamasý 45 yaþýn üzerinde olup, baþka bir nýmýza, Genel Baþkanýmýza bu konuda emeði geçen herkese teþekkür kuruluþa girme þansý olmayan iþçilerimiz 4 ay çalýþmayla 70 yýlda ediyor, saygýlarýmýzý sunuyoruz’’ emekli olabiliyor. Böyle bir iþçi 20 yaþýnda iþe girerse 90 yaþýnda Þeker sanayisinde 2012 yýlý ekim ayý itibariyle 4 bin 777 iþçinin emekli oluyor. Türkiye’de yaþam süresi, ortalama 68 olduðuna göre istihdam edildiðini anýmsatan Keskin, Erzurum Þeker fabrikasýnda mezarda emekli olan bu insanlýk dramýna son vermek için 2006 yýlýn165 mevsimlik iþçinin çalýþtýðýný söyledi. da 5620 sayýlý yasa ile verilen kadrolar gibi bu soru nu çözmek için sayýn Baþbakanýmýza ilgili bakanlýklara genel merkezimiz talepte bulunMevsimlik iþçilerin 120 gün çalýþtýðýný hatýrlatan Keskin, belirmuþtur.’’(ÝHA)

‘Fuar ufkumuzu açtý’ K

abadüz ilçesi Ziraat Odasý Baþkaný Özcan Aydýn, Çorum’da düzenlenen Tarým, Hayvancýlýk, Gýda Fuarý'ný deðerlendirdi. Ziraat Odasý Baþkaný Özcan Aydýn, fuarýn ufuklarýný açtýðýný söyledi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Fuar Kompleksi’nde 29 Kasým-2 Aralýk tarihlerinde gerçekleþen fuara katýldýklarýný ifade eden Aydýn, “Tarým ve hayvancýlýðýn daha ileri seviyelere ulaþmasý ve çiftçilerin tarým makineleri alanýndaki

geliþmeleri yakýndan takip edilebilmesi için gerçekleþen fuar hepimize büyük olanaklar sundu. Bizlerde Kabadüz Ziraat Odasý olarak çiftçi ve çalýþanlarýmýzla fuara katýlarak teknolojik deðiþim ve dönüþümleri yakýndan görme fýrsatýný yakaladýk. Özellikle yaylamýzda patates ekimi ve sökümünü kolaylaþtýracak makineleri inceledik. Fuar bizlere faydalý oldu, ufkumuzu açtý”dedi. Aydýn, ilçenin

Kabadüz ilçesi Ziraat Odasý Baþkaný Özcan Aydýn, Çorum’da düzenlenen Tarým Fuarý’ný deðerlendirdi. köylerini kendisi ve dolaþarak vatandaþlarý edeceklerini sözlerine Tarým Danýþmanlarýyla bilgilendirmeye devam ekledi.(ÝHA)

Maliye öðrencilerinden SMMMO’ya ziyaret Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümü öðrencileri SMMMO’yu ziyaret etti.

H

itit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümü öðrencileri, Öðretim Görevlisi Sema Poyraz Can eþliðinde Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO)’ný ziya-

ret ettiler. Can ve öðrenciler, 2012-2013 eðitim ve öðretim dönemi güz yarý yýlýnda okutulan Vergi Uygulamalarý dersi kapsamýnda

SMMMO’ya yaptýklarý ziyarette SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým’dan Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik mesleðine iliþkin bilgiler aldýlar.

‘Rütbe deðil, itibar istiyoruz’ E

ðitim ve Bilim Ýþgörenleri Sendikasý (Eðitim-Ýþ) Çorum Ýl Temsilciliði’nden yapýlan açýklamada, Kamu Yönetimi Temel Kanunu'nun (KYTK) Ömer Dinçer'in, eðitimin özelleþtirilmesi amacýyla Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn baþýna getirildiði iddia edildi. Ýl Temsilciliði’nden yapýlan açýklamada, öðretmeni itibarsýzlaþtýrmaya çalýþtýðý belirtilen bu özelleþtirmeyle ilgili þunlar kaydedildi; “Öðretmenlerin 3 gün yattýðýný 3 ay tatil yaptýðýný, dünyanýn en fazla devamsýzlýk yapan öðretmenlerinin Türkiye'de olduðunu, aldýklarý ücret ile baþarýlarýnýn orantýlý olduðunu" söyleyerek, ALO 147 þikâyet hattý ile de öðretmeni korkutmaya, sindirmeye çalýþmýþtýr. 652 Sayýlý KHK ile Milli Eðitim Bakanlýðý teþkilat yapýsýný tamamýyla deðiþtiren Ömer Dinçer, þimdi de öðretmenlere 5 kademeli Kariyer Basamaklarý getirerek okullarda çalýþma barýþýný bozmak istemektedir. Basýna sýzan haberlere göre öðretmenler; stajyer öðretmen, öðretmen, uzman öðretmen, kýdemli uzman öðretmen, baþöðretmen

olarak 5 kademeye ayrýlacak ve her kademeye geçiþte sýnav uygulanacakmýþ. Kademeli geçiþlerde yüzde 50 sýnav puaný ve yüzde 50 deðerlendirme çizelgesi esas alýnarak 70 puaný aþan baþarýlý sayýlacakmýþ. Sýnavlarda baþarýlý olamayanlar ise memurluða aktarýlacakmýþ. Sivilleþmeden dem vurarak, okullarda tek tip kýyafet uygulamasýndan vazgeçen siyasal iktidar öte yandan asker ve polislerde uygulanan apolet uygulamasýný eðitim çalýþanlarýna getirmeye çalýþmaktadýr. Oysa asker ve polislerde uygulanan apoletin görev, sorumluluk ve yetki bakýmýndan bir anlamý vardýr. Okullarýmýzda ise öðretmenlerimiz ayný sýnýflara girmekte, ayný programý uygulamakta, ayný görev, yetki ve sorumluluklara sahip olmaktadýr. Hali hazýrdaki uzman öðretmen-öðretmen uygulamasýnda bile ayný iþi yapan öðretmenlere farklý ücretler ödeyen Bakanlýðýn, bu kariyer basamaklarýný fazlalaþtýrmasý ile okullarýmýzdaki iþ barýþý daha da bozulacaktýr. Aslýnda bu sistem ile

öðretmenlere, kuralsýz, esnek ve iþ güvencesiz çalýþtýrýlma dayatýlarak "itaatkar olursan kariyerin yükselir, ücretin artar, aksi taktirde düþük ücretle çalýþýlmaya devam edersin, hatta memurluða bile gönderilirsin" denilmek istenmektedir. AKP iktidara geldiðinden beri temel bir insan hakký olan eðitimi önce yerel yönetimlere devredip ardýndan özelleþtirmeyi, bu amaçla da kamu çalýþanlarýný performans deðerlendirmesi denilen kuralsýz, esnek ve iþ güvencesiz çalýþtýrmayý hedeflemektedir. Son çýkarýlan yerel yönetimler yasasý ile belediye baþkanlarýnýn adeta bir eyalet valisi gibi yetkilendirilmesi ve il özel idarelerinin kaldýrýlmasýnýn temel amaçlarýndan birisi de budur. Kariyer Basamaklarý Sýnavýna ve öðretmenlerin apoletlendirilmesine baþýndan beri karþý çýkan, öðretmenliðin bir uzmanlýk mesleði olduðunu savunan Eðitim-Ýþ bu oldubittiyi kabul etmeyecektir. Tüm eðitim çalýþanlarý ve onlarýn temsilcileri bu tehlikeyi þimdiden görmeli ve gerekli tepkiyi mutlaka vermelidir. Yoksa iþ iþten geçmiþ olacaktýr.”

Kamuda elektrik tasarrufu yapýlacak T

ürkiye, her yýl enerji ithalatý için yýllýk 50 milyar dolar öderken ekonomi yönetimi kamuda tasarruf için düðmeye bastý. 2013 yýlý için kamunun mal ve hizmet alým ödeneði bu yýlýn ayný rakamlarý olan 33,4 milyar TL’de kalýrken, kemer sýkma politikasý enerjiden baþlýyor. Yeni yýldan itibaren kamu binalarýnda enerji daha verimli olarak kullanýlacak. Bu kapsamda öncelikli olarak 100 kamu binasý pilot olarak seçildi. Tasarruflu lambalarýn yaný sýra her türlü makine ve ekipman alýmýnda enerji tasarrufu saðlayanlar tercih edilecek. Personel, enerjinin tasarruflu kullanýlmasý konusunda bilgilendirilecek. Hangi kamu kurumunda enerjinin ne kadar verimli kullanýldýðý ve israf olup olmadýðý ortaya çýkarýlacak. 6,5 milyon lira bütçeli “Kamu Binalarýnda Enerji Verimliliði Projesi” kapsamýnda kamunun tasarruflarýnýn artýrýlmasýnýn yaný sýra küresel ýsýnma ile etkin mücadele edilmesi planlanýyor.

Ceylan’dan Sungurlu ziyareti

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya’yý ziyaret etti.

AK

Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya’yý ziyaret etti. Ak Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý ve bir grup partilinin hasýr

bulunduðu ziyarette Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK partili belediyelerin Türkiye’de baþarýlý çalýþmalara imza atarak örnek

alýndýðýný söyledi. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ise, Sungurlu halkýnýn her þeyin en güzeline layýk olduðunu belirterek, ilçeyi marka kent yapmak için çalýþtýklarýný sözlerine ekledi.

Et ürünlerine yeni standart D

öner, pastýrma, sucuk, köfte, kavurma, jambon ve diðer et ürünlerine yeni standart geliyor. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý "Türk Gýda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliði" Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý "Türk Gýda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliði" Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Döner, pastýrma, sucuk, köfte, kavurma, jambon ve diðer et ürünlerinin standartlarýnýn belirlendiði teblið 3 ay sonra yürürlüðe girecek. Tebliðde büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýnýn etleri ile kanatlý hayvanlarýn etlerinin birbirileriyle karýþtýrýlamayacaðý ifade edildi. Tebliðe göre kýrmýzý etten yapýlan döner piyasaya, yaprak döner (üretiminde kýrmýzý et olarak sadece yaprak haline getirilmiþ çið kýrmýzý etin kullanýldýðý döner), kýyma döner (üretiminde kýrmýzý et olarak en çok %90 oranýnda kýymanýn ve en az %10 oranýnda yaprak haline getirilmiþ çið kýrmýzý etin kullanýldýðý döner) ve karýþýk döner (üretiminde kýrmýzý et olarak en az %60

oranýnda yaprak haline getirilmiþ çið kýrmýzý et ve en çok %40 oranýnda kýymanýn kullanýldýðý döner) olmak üzere üç þekilde sunulacak. Kanatlý eti döneri ise, yaprak kanatlý eti döneri (üretiminde kanatlý eti olarak sadece yaprak haline getirilmiþ çið kanatlý etinin kullanýldýðý döner) ve karýþýk kanatlý eti döneri (üretiminde kanatlý eti olarak en az %60 oranýnda yaprak haline getirilmiþ çið kanatlý etinin ve en çok %40 oranýnda kanatlý kýymanýn kullanýldýðý döner) þeklinde olmak üzere iki þekilde sunulacak. Tebliðde, dönerin içerdiði yað oranýnýn kütlece en çok %25, tuz oranýnýn kütlece en çok %2 olacaðý, döner üretiminde hayvansal kaynaklý olmayan proteinler, niþasta ve niþasta içeren maddeler

ile soya ve soya ürünlerinin kullanýlamayacaðý belirtildi. Dönerin raf ömrü piþirilme süresi dahil en fazla 24 saat, dondurulmuþ dönerin raf ömrü ise en fazla 6 ay olarak belirlendi. Kanatlý eti dönerinin içeriðinde ise yað oraný kütlece en çok %15, tuz oraný kütlece en çok %2 olacak. Kanatlý eti dönerinin üretiminde de hayvansal kaynaklý olmayan proteinler, niþasta ve niþasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanýlamayacak. Yine kanatlý eti dönerinin raf ömrü piþirilme süresi dahil en fazla 24 saat, dondurulmuþ kanatlý eti dönerinin raf ömrü en fazla 6 ay olarak belirlendi.. Ayrýca tebliðe göre pastýrmada; çemen hariç olmak üzere, nem miktarý kütlece en çok yüzde

45, ph deðeri en yüksek 6.0, tuz miktarý kuru maddede kütlece en çok yüzde 7, çemen miktarý kütlece en çok yüzde 10 olacak. Fermente sucukta; toplam et proteini deðeri kütlece en az yüzde 16, kollajen miktarý toplam et proteinlerinin kütlesinde en fazla yüzde 20, nem miktarýnýn toplam et proteini miktarýna oraný 2.5'in altýnda, yað miktarýnýn toplam et proteini miktarýna oraný yine 2.5'in altýnda, ph deðeri ise en yüksek 5.4 olacak. Kavurmada; nem miktarý kütlece en çok yüzde 45,tuz oraný kütlece en çok yüzde 5, yað oraný kütlece en çok yüzde 30, jambonda; toplam et proteini kütlece en az yüzde 13, yað oraný kütlece en çok yüzde 8, tuz oraný ise kütlece en çok yüzde 3 bulunacak.

"Türk Gýda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliði" Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý.

Binnaz Türkcan vefat etti T

ürkcan Ticaret sahipleri KasýmAsým Türkcan kardeþlerin annesi, Ýskilip Kayaaðzý köyünden gelme Veli Türkcan’ýn eþi Binnaz Türkcan (73) vefat etti. Binevler’deki evinde dün sabah

08:30’da vefat eden Binnaz Türkcan’ýn cenazesi bugün saat 10:30’da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Ulucami’ye götürülecek. Merhumenin cenazesi Uluca-

mi’nde öðle namazýnýn ardýndan kýlýnacak cenaze namazýndan sonra Ulu Mezarlýk’ta defnedilecek. HAKÝMÝYET, merhumeye Allah’tan rahmet, sevenleri ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.


16 PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

Yýldýzlar Hentbol’da ikinci maçlar dün tamamlandý

19SALON Mayýs: 14 - Dr. Sadýk Ahmet: 8 : DR. SADIK AHMET ORTATevfik Kýþ

OKULU:

HAKEMLER: Taner Adýkdý, Eyüp

Selinay, Dilek, Simay, Ece, Ceyda, Sümeyra, Güleycan, Ece Durkaya, Özge, Gülümser.

Yöndem.

19 MAYIS ÝLKOKULU: Kýymet,

Zehra, Sümeyye, Aslýhan, Ýrem, Busenur, Gamze, Yaðmur, Þaziye.

ÝLK YARI : 2-7 (19 Mayýs).

www.corumhakimiyet.net

Prof. Dr. Erol Göka ve Yazar Ahmet Taþgetiren Beyin konuþmara baþta ben olmak üzere; televizyona bakacakta, internete girecekte cý olarak katýldýðý 'Deðiþen dünyada aile ve sorunlar - Ailede sancý ve salonda olacaktýr' der. Ne dersiniz, güzel demi. mutluluk' konulu konferanslara katýldým. Bu konularda epey kitap kaAlmaya da çalýþan bir çilingircinin anlattýklarýna göre; 'Apartrýþtýr sakta veya bildiðimiz þeyler diye düþün sekte her konferanstan manlardan gelen kötü kokular nedeniyle gelen ihbarlar sonrasý, zaman alacaðýmýz yeni bilgiler mutlaka çýkar ve hiç olmazsa o akþam az çok zaman polisler eþliðinde kapý açmaya gittiklerinde, çalýþan bir televiztesiri hissedilir. Ben kendi adýma bunu yaþýyorum. Bunun için tembelyon ve onun karþýsýnda koltukta 5-10 gün önceden ölmüþ, yalnýz yaliði býrakýp, bu tür programlardan imkânlar dâhilinde istifade etmeye þayan yaþlý cesetleriyle karþýlaþýrlar. Ölmeyince kimsenin kimseden çalýþmak lazým diye düþünüyorum. Bu tür etkinliklerde emekleri gehaberi olmuyor. çenleri tebrik ediyorum. Dinlerken bazý satýr baþlarýný not almaya çaBir örnekte Japonya'dan vereyim. Yalnýz baþýna yaþayan ve vefat lýþtým. Bu notlara, kendi yorumlarý da ekleyerek, sizlerle paylaþmak isMahir ODABAÞI eden yaþlý bayanýn vasiyeti ilginçtir. Vasiyetinde:' Ben yýllardýr yalnýz Milli Eðitim Müdürlüðü tiyorum. Sivil Savunma Uzmaný yaþýyorum. Kimse kapýmý açmadý. Halimi, hatýrýmý sormadý.TelevizGörevi gereði 30 yýlda belki bir milyon kiþiyi dinlediðini ve dertyonlarda olmasa, ben yaþayamazdým.Beni hayata baðlayan en yakýn lerine dermen olmaya çalýþtýðýný ifade ederek, 1960 öncesi ve sonrasýdostlarým televizyonlardýr. Bu nedenle, TÜM SERVETÝMÝ TELEVÝZnýn biliþim açýsýndan çok farklýdýr. Bundan önceki nesil interneti hayal dahi edemeYONLARA BAÐIÞLIYORUM'' Diye yazmaktadýr. miþtir. Bugün dünya küreselleþti. Bilgiye ulaþma adýna Japonya ile Anadolu'daki bir Ýþte Avrupa'nýn geldiði durum böyle. Ayný duruma gelmemek için þimdiden aiköyümüzde yaþayan vatandaþ ayný þeylere sahip. Çünkü anýnda görüntülü iletiþim leyi saðlam tutmak, çoluk çocuðumuza imkânlar dâhilinde akraba ziyaretlerini yapkurabiliniyor. týrmak zorundayýz. Yoksa yarýn geç kalabiliriz. Son 50 yýldýr insanlar akrabalarýndan hýzla uzaklaþtý. Yakýn gelecekte dünyaEskiden gençlik yoktu. Evlatlarýmýz kýsa çocukluktan sonra, evlenir topluma da olduðu ülkemizde de akrabalýk bitecek. Çünkü artýk öncelik sýralamalarýmýz dekatýlýrdý. Ama bugün ayný þeyleri söylemek neredeyse imkânsýz. Çünkü iþe baþlaðiþti. Düðünlerde, bayramlarda dahi köylerimize çocuklarýmýzý götürmekte zorlanma yaþý çok yükseldi. Dolaysýyla bugün 25-30 yaþlarýnda iþsiz olup, babadan harçmaya baþladýk. Ne acýdýr ki; þehir hayatý, apartman hayatý saðlýklý iletiþimi bitirdi. lýk almak zorunda kalan bir gençlik ortaya çýktý. UNESCO gençlik yaþýnýn dünya Yaþlýlarýmýz yavaþ yavaþ çocuklarýný evlerinde balkon mahkûmlarý haline geliyor. da 28 olarak deðiþtirilmesini istiyor. Dolaysýyla iþe giremeyen gençlik, evlenmeyi, çoluk çocuk sahibi olmayý geciktirmek zorunda kalýyor. Bir yerde de haksýz sayýlEskiden evlerimizde dedelerimiz, ninelerimiz torunlarýna masallar, hikâyeler maz. Babadan kendine harçlýk isterken, evlilikle beraber çocuklarý içinde harçlýk isanlatýrdý. Þimdi onlarýn yerini diziler, internetler aldý. Çünkü dedelerin evde bilgetemek zorunda kalacak. Bu durum ister istemez eziklik doðuracaktýr. liði sona erdi. Torun internetten bir þeyler soruyor, dede: 'Gel yavrucuðum sana dua Yapýlan istatistiklere göre severek evlenenlerin % 30 'zu evliliðin ilk beþ yýlýnöðreteyim' diyor. Çocuklar dinlemiyor. da ayrýlýyorlar. Çünkü cicim aylarý bitince ben bunu nereden buldum? Diyebiliyor. Aile ortamý bitmek üzere. Dünyada devletten baþka aileyi dert edinen yok. Bu Kalp kararmaya baþlarsa, sevgi üretmemeye baþlar ve neticede boþanmalar çoðalýnca, en büyük sýkýntýyý da çocuklar yaþar. yüzden Devlet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý kuruyor. Þunu unutmayýnýz ki; Bugün dünyada; formatý bozulmuþ anne- babalar çoðalýyor. Canýndan bir paryakýn gelecekte yaþlý bakým merkezlerine çok ihtiyaç olacak. Çünkü çalýþan eþlerin ça olan evladýný çöp sepetine býrakabiliyor veya gözünü kýrpmadan öldürebiliyor. apartman içerisinde yaþlýlara, hastalara bakmasý imkânsýz hale geldi. Sosyal devlet anlayýþýyla, hiç olmazsa bebekler ölmesin diye bugün Avustralya da Almanya da yalnýz baþýna yaþayan yaþlý bir bayan kalp krizi geçirince, akrahastane bahçelerine bebek kutularý konmaya baþlanmýþ. Yasal olsun diye. balarý ziyarete gelir. Ziyaret bitip vedalaþýrken, 'Bir isteðin var mý?' Diye sorunca, Mutlu aile ortamý kuramazsak aileyi dünyada iken bile ailemizi cehenneme 'TEKRAR KRÝZ GEÇÝRMEK ÝSTÝYORUM' der. Bu cevap karþýsýnda þaþýran ziçeviririz. Aile içi þiddetler eksik olmaz. Dolaysýyla cennete giden yolda yürümekte yaretçiler, sebebini sorunca, 16 yýldýr yalnýz yaþýyorum. Siz dâhil kimse kapýmý açzorlanýrýz. madý. Sizleri tekrar görebilmek için ancak kriz geçirmem gerekiyor' diye cevap veSosyal devlet(bazý ülkelerde daha doðmadan maaþ baðlanýyor) olmasýna raðrir. men dünya da yaþlý intiharlarýnýn en fazla yaþandýðý ülkelerin baþýnda Baltýk DevYaþlý bir teyze kýþý geçirmek üzere þehirdeki oðlunun yanýna gelir. Oðlunun letleri gelir. (Letonya, Litvanya, Finlandiya, Estonya, Rusya, Norveç, Almanya, Damaddi durumu iyidir. Böyle olunca ev müsait ve her odada ayrý televizyon, çocuknimarka, Ýsveç, Ýzlanda, Polonya'dýr. Ýzlanda ve Norveç) Bunun sebebine baktýðýlara ayrý bilgisayar vardýr. Fakat evde yemek harici kimseyle yan yana gelinmez. mýzda aile ortamý yok, aile olmayýnca evlat yok. Hayattan beklenti yok. Gençlik yýlHerkes kendince takýlýr. Yani ayrý odalarda ya dizilere bakar, ya da internetle uðralarýnda pervasýzca kullanýlmýþ bir beden ve yarýn adýna hiçbir önemi olmayan düþýr. Bu duruma içerleyen yaþlý anne oðluna: 'Oðlum bu ne haldir, köyden geldim üç þünce kirliði zihni kaplamýþ. Durum böyle olunca kurtuluþu intiharda bulacaðýna gün sizinle doya doya vakit geçirmek istiyorum ama yemek harici hiç birinizi göinanan insanlar göze çarpýyor. remiyorum.' Deyince oðlunu derin bir düþünce alýr. Ve hemen oracýkta, diðer odaSevdiðim sözler: ''ÖNCEDEN BEDENLER YORULUYORDU, ÞÝMDÝ ZÝlardaki televizyonlarý, çocuklarýn odasýndaki bilgisayarlarý toplayýp sýðýnaða koyar. HÝNLER DAHA ÇOK YORULUYOR'' (h.o.) Sadece salonda televizyonla, bilgisayar kalýr. Ve aile efradýný toplayýp;' Bundan son-

Sahte bal üreticileri bu kez yandý!

Karþýyaka: 20 - Toprak Sanayi: 4 SALON : Tevfik Kýþ

HAKEMLER: Oðuzhan Görkem,

Ömür Soytemiz

KARÞIYAKA ORTAOKULU:

Ecegül, Fulya, Özge, Selenay, Çiðdem, Buket, Seyhan, Veda, Aylin, Ceren, Seli-

nay, Mine, Edagül, Simge.

TOPRAK SANAYÝ ORTAOKU-

LU: Azize, Gülcihan, Melike, Nurgül, Ceren, Tuðba, Kübra, Feyza.

ÝLK YARI: 11-2 (Karþýyaka)

Balda taðþiþ ve taklidin önüne geçmek amacýyla Türkiye'de üretilen tüm bal türleri, atomlarýna ayrýlarak nükleer analizleri çýkarýlacak... Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ile Türkiye Arý Yetiþtiricileri Merkez Birliði'nin ortak yürüttüðü projeyle, Türkiye'de üretilen tüm bal türleri, atomlarýna ayrýlarak nükleer analizleri çýkarýlacak. ''Türkiye'de Gýda Ýzlenebilirliðinde Kararlý Ýzotop Ölçümlerinin Uygulanmasý Projesi'' kapsamýnda, TAEK'in Türkiye Arý Yetiþtiricileri Merkez Birliði ile yaptýðý protokolle, 81 ilden alýnan 300 bal örneði üzerinde çalýþma baþlatýlacak. Analizler sonucunda örneklerin atomlarýna bakýlacak ve bu ürünlerin orijinleri hakkýnda bilgi toplanacak, ayrýca taðþiþ olup olmadýðý da belirlenecek. Esans mý gýda boyasý mý þurup mu anlaþýlacak Projeyle özellikle bal üretiminde glikoz ve fruktoz þuruplarýna birtakým esans ve gýda boyalarý katýlarak ya da arýya þeker þurubu takviyesi yapýlarak üretilen ballardan gerçek balý ayýrt ederek tüketicinin korunmasý hedefleniyor. Böylece geleneksel Türk gýdalarý için kararlý izotop oranlarýný içeren bir veri bankasý oluþturulacak. Gýdalarýn otantik orijinlerinin tespitinde, kararlý izotop oranlarýndan yararlanýlacak. Bu araþtýrma projesi ile Türkiye'deki gýdalarýn coðrafik karakterizasyonunda nükleer analitik tekniklerin kullanýmý saðlanacak. Geleneksel Türk gýdalarý için stabil izotop oranlarýný içeren bir veri bankasý oluþturulacak. Proje kapsamýnda ayrýca, bölgelerden ve illerden elde edilen 200 farklý pirinç ile mercimek ve 150 farklý zeytinyaðý örneðinde de çalýþmalar yapýlacak. Ürünlerin bölgesel farklýlýklardan hareketle orijinleri hakkýnda veri bankasý oluþturulacak. Ürün Ýzleme Yöntemi standardý kapsamýnda özellikle ihracatta öneme sahip gýdalarýn tüketici istekleri doðrultusunda üretim bölgelerinin belirlenmesi ve sahteciliðin önlenmesi amaçlanýyor.

ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR

Mustafa Kemal: 24 - Toprak Sanayi:14 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Taner

Bora Duyar.

Adýkdý,

MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU : Kaan, Haþim, Hüseyin,

Barýþ, Batuhan, Alper, Uður, Atakan, Ýhsan, Umut, Mehmet, Celal.

TOPRAK SANAYÝ ORTA-

OKULU : Ali, Burak, Ýbrahim, Yusuf, Ferdi Þahin, Yasin, Ferdi Yalçýn, Kubilay, Taner, Furkan, Sezer, Ömer. ÝLK YARI : 12-4 (M. Kemal).

Aðaç amý Hentbol’e de çýkmadý

Oðuzlar Aðaççamý, futbolun ardýndan hentbol müsabakalarýnada çýkmadý. Yýldýzlar Hentbol il birinciliðinde beþ okulun mücadelesine katýlan Oðuzlar Aðaççamý Ortaokulu dün grupta ilk maçta oynamasý gereken Zafer Ýlköðretim maçýna çýkmadýðý için hükmen yenik sayýldý. Aðaççamý Ortaokulu futbolda da grup maçlarýnda fikstür çekimine dahil olmasýna karþýn müsabakalara çýkmamýþ ve hükmen maðlup sayýlmýþtý.

ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR

Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

Özel Güvenlik hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/182330

l -Ýdarenin

a) Adresi b) Telefon ve faks numarasý c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi

: Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 122 19100 MERKEZ/ÇORUM : 364 2138339-364 2241145 : iskurcorum@iskur.gov.tr

a) Niteliði, türü ve miktarý

: Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 122 19100 MERKEZ/ÇORUM : Ýþe baþlama tarihi 0l.01.2013, iþin bitiþ tarihi 31.12.2013

2-Ýhale konusu hizmetin

b) Yapýlacaðý yer c) Süresi

3- Ýhalenin

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Yapýlacaðý yer : Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 122 19100 MERKEZ/ÇORUM b) Tarihi ve saati : 19.12.2012- 10:00 4. ihaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan 5188 sayýlý Kanun ve Uygulanmasýna Ýliþkin Yönetmeliðe göre verilen Özel Güvenlik Þirketi Faaliyet Ýzin Belgesi verilmesi zorunludur. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgelerce bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu veya özel sektörde yapýlmýþ her türlü Gözetim. Denetim ve Kontrol hizmetleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:122 19100 MERKEZ/ÇORUM adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:122 19100 MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 961)


PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

17

Gençlerde kraliçe Spor, kral Mukadder Akaydýn Genç Kýzlar basketbol il birinciliðinde Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi üçüncü maçýnda Anadolu Lisesi’ni 39-32 yenerek þampiyonluðu kazandý.

L

iseli Genç Kýzlar Basketbol’da þampiyonluðu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi kazandý. Dört okulun mücadele ettiði il birinciliðinde

son maçlar dün oynandý. Ýlk iki maçýný kazanan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi bir galibiyet ve bir maðlubiyeti bulunan Anadolu Lisesi ile karþý-

Genç kýzlarda þampiyon olan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi.

laþtý. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi rakibi önünde etkili baþladýðý maçta ilk yarýyý 16-9 önde tamamladý. Üçüncü periyotta aradaki farký açan Spor Lisesi son periyotta üstünlüðü rakibine kaptýrsada maçtan 39-32’lik skorla galip ayrýlmayý baþardý ve þampiyonluðu kazandý. Bu maçýn ardýndan oynanan son karþýlaþmada Anadolu Öðretmen Lisesi ile Buhara Kýz Meslek Lisesi arasýndaki maç ikinciyi belirlemek için önemliydi. Rakibini ilk iki periyottaki oyunu ile 48-37 yenmeyi baþaran Anadolu Öðretmen Lisesi kýz takýmý ikincilik kupasýnýn sahibi olurken Anadolu Lisesi üçüncü Buhara Kýz Meslek Lisesi ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Ýl birinciliðindeki son maçýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyalarý verildi.

Genç erkekler final maçýnda Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu’yu ikinci ve üçüncü periyotundaki etkili oyunu ile 54-42 yenerek bu kategoride ilk kez þampiyonluk sevincini yaþadý. SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Hakan Kaya . MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ :

Levent, Eren, Bilal, Ýbrahim, Mehmet, Salim, Utku, Abdülkerim. ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Gökhan, Onur, Ataberk, Burak, Sami, Cafer, Berkay, Canberk, Taha, Emrehan, Abdüllatif, Ataberk.

PERÝYOTLAR:

1. Periyot:15- 6 (Atatürk ) 2.Periyot:17-8 (M.Akaydýn) 3. Periyot: 18-8 (M.Akaydýn) 4.Periyot:13-11 (M.Akaydýn )

L

iseli Genç Erkekler Basketbol’da þampiyonluðu Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi kazandý. Final maçýnda Atatürk Anadolu Lisesi’ni ikinci ve üçüncü periyottaki oyunu ile 54-42 yenmeyi baþaran Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi kazandý. Dün Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçýna iki okulun öðrencilerine büyük ilgi gösterdi ve hýnca

hýnç doldu. Sezon baþýnda düzenlenen Cumhuriyet Turnuvasý’nda Atatürk Anadolu rakiplerini yenerek þampiyonluðu kazanmýþtý. Bu özgüvenle maça çýkan Atatürk Anadolu, Mukadder Akaydýn karþýsýnda ilk periyotta hücumda oldukça etkili oldu ve bu periyotu 156 önde tamamladý.

Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi sporcu ve öðrencileri þampiyonluk sevincini böyle coþku içinde kutladýlar

Ýkinci periyotta maça ortak olmak için mücadelesini yukarý çýkaran Mukadder Akaydýn bu periyotu 17-8 önde tamamladý ve takýmlar devre arasýna 23-23 berabere girildi. Üçüncü periyottada rakibi önünde üstün oyununu

sürdüren Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi bu periyotu 18-8 gibi açýk farklý önde tamamladý ve son periyota 41-31 önde girdi. Maçýn son periyotunda kontrolü elinden býrakmayan ve savunmadaki baþarýsýyla Atatürk Anadolu’nun farký kapatmasýna izin vermeyen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi periyotu 13-11 maçýda 54-42 kazanarak genç erkekler basketbolda þampiyonluðu kazandý. Karþýlaþmanýn bitimi ile birlikte

SALON: Atatürk. HAKEMLER: Haluk Yakýn, Ayhan Bolkan . GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ : Tuðçe,

Cansu, Sevgi, Sümeyye, Gamze, Eda, Fatma, Ýpek, Elif, Nidanur. ANADOLU LÝSESÝ : Aslýnur, Ecem, Tuðçe, Gülseda, Rümeysa, Ayþenur, Ýlay Þeymanur, Sümeyra, Ýlayda, Meltem.

arkadaþlarýnýn þampiyonluk sevincine ortak oldular.

Genç erkeklerde þampiyon olan Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi’nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi

Anadolu’yu 60-56 yenen Öðretmen üçüncü oldu

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 12-6 (Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi) 2. Periyot: 4-3 (Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi) 3. Periyot: 11-7 (Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi) 4. Periyot: 16-12 (Anadolu Lisesi)

tribündeki Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi öðrencileri salona girerek

Genç erkeklerde ikinci olan Atatürk Anadolu’nun kupasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü verdi

SALON: Atatürk. HAKEMLER: Haluk

Yakýn, Hakan Kaya .

ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ :

Genç kýzlarda ikinci olan Anadolu Öðretmen Lisesi’nin kupasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü verdi

Ahmet, Yakup, Alperen, Burak, Yaðýz, Kerem, Okay, Arif, Gökalp, Göksel, Fatih, Burak.

Kýz Meslek’i 48-37 yenen Anadolu Öðretmen ikinci

:

PERÝYOTLAR:

Zehra, Rüveyda, Eslem, Esin, Rana, Büþra, Süleyman, BUHARA KIZ MESLEK LÝSESÝ : Tuðçe, Duygu, Ýlknur, Kardelen, Elif, Esra, Semanur, Edanur.

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 19-13 (Anadolu Öðretmen Lisesi) 2. Periyot: 10-8 (Anadolu Öðretmen Lisesi) 3. Periyot: 12-11 (Buhara Kýz Meslek Lisesi) 4. Periyot: 8-4 (Anadolu Öðretmen Lisesi)

Genç kýzlarda dördüncü olan Buhara Kýz Meslek Lisesi’nin kupasýný Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen verdi

ANADOLU LÝSESÝ

Harun, Berk, Mücahit, Adil, Barýþ, Kubilay, Umut, Serkan, Melih, Furkan, Güvenç, Batuhan.

SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Dursun Uðral . ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ : Mahinur,

Genç kýzlarda üçüncü olan Anadolu Lisesi’nin kupasýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi

Genç erkeklerde dördüncü olan Anadolu Lisesi’nin kupasýný Mukadder Akaydýn müdürü Erdoðan Kavukçu verdi

1. Periyot: 19-17(Anadolu ) 2. Periyot: 16-9 (Anadolu ) 3. Periyot:23-11(Öðretmen) 4. Periyot:11-10(Öðretmen)

Genç erkeklerde üçüncü olan Anadolu Öðretmen’in kupasýný Atatürk Anadolu müdürü Hüseyin Hastaoðlu verdi


Gençler futbolda gerginlik..

18 PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Voleybol hakemleri Komite’yi seçti istiþare toplantýsý yaptý Voleybol hakemleri sezon baþý istiþare ve hakem komitesi seçimi toplantýsýnda görülüyorlar

Ýlimiz Voleybol hakemleri önceki akþam yaptýklarý toplantýda Ýl Hakem Komitesi’ni seçti ardýndan da istiþare toplantýsý yaptý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu’nda Voleybol Ýl Temsilciliðine Recep Öztuna’nýn atanmasýnýn ardýndan yeni oluþturulmasý gereken Ýl Hakem Komitesi seçimi yapýldý. Kanuna göre Ýl Hakem Komitesi’nde görev yapacak dört isimden ikisini Ýl Temsilcisi atýyor diðer ikisi içinde seçim yapýlýyor. Ýl Temsilcisi Recep Öztuna’nýn baþkanlýðý yaptýðý Komite’de Sekreter olarak Mahmut

Uysal ve üye Hüseyin Kamber temsilci atamasý ile bu göreve gelirken Tülay Coþkuner ve Tuncay Sevim’de yapýlan seçimle komitede görev aldýlar. Yapýlan seçimin ardýndan oluþan Ýl Hakem Komitesi Voleybol Federasyonu onayýna sunulacak ardýndan da göreve baþlayacak. Seçimin ardýndan toplantýda Ýl Temsilcisi Recep Öztuna, voleybol hakemleri ile gördüðü eksikler ve yapýlmasý gerekenler konusunda uyarýlarda bulundu.

‘Özdemir’in istifasý bizi etkilemez’

Siirtspor'un yönetim kurulu üyesi Zekeriya Batgý, iþ adamý Nihat Özdemir'in Siirtspor yönetim kurulu üyeliðinden istifasý ile ilgili, ''Bu büyük ve köklü camia, bir kiþinin ayrýlmasýndan etkilenmez'' dedi. Batgý, yaptýðý açýklamada, 28 Kasým 2012 günü gerçekleþtirilen olaðanüstü genel kurulda yönetim kuruluna seçildiklerini, yönetim kurulu listesinin, Vali Ahmet Aydýn'ýn bilgisi dahilinde çeþitli kesimlerle yaptýklarý görüþmeler sonucunda belirlendiðini söyledi. Olaðanüstü genel kurulda seçildiklerine dikkati çeken Batgý, ''Siirtspor çok büyük bir camiadýr. Bu büyük ve köklü camia bir kiþinin ayrýlmasýndan etkilenmez. Biz yolumuza devam edeceðiz. Yönetim kurulu olarak kendi aramýzda toplanýp görev bölümünü yapamadýk. Bazý yönetim kurulu üyeleri ile Ýstanbul'da bulunuyoruz. Siirt'e döndüðümüzde konuyla ilgili geniþ bir açýklama yapacaðýz'' diye konuþtu.

Liseli Gençler futbol yarý final grubunda dün oynanan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Merkez Ticaret Meslek Lisesi maçýnýn ardýndan gerginlik yaþandý. Sahadaki yüksek mücadelenin ardýndan hakemin bitiþ düdüðü ile birlikte iki takým oyuncularý arasýnda gerginlik baþladý. Futbolcular arasýnda yaþanan bu gerginlik iki okul yöneticileri ve öðrenmenlerinin araya girmesiyle fazla büyümeden önlendi. Ýki takým oyucularý soyunma odasýna gittikten sonra bu kezde okul öðrencileri arasýnda gerginlik yaþandý. Soyunma odalarý önüne yönelen Ticaret Meslek Lisesi öðrencileri, Spor Lisesi öðrencilerinin üzerine gelirken orada bulunan Emniyet güçleri devreye girdiler. Emniyet güçleri Ticaret Meslek Lisesi öðrencilerini olay yerinden uzaklaþtýrarak daha fazla gerilimin artmasýna izin vermediler. Yarý final grup maçýnda yaþanan bu gerilim liseli gençler futbolda yarý final ve final maçlarý öncesinde Emniyet tedbirlerinin çok daha ciddiye alýnmasý gerektiðini ortaya koydu. Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün, yaþananlarýn üzücü olduðunu ancak fazla büyümemesinin teselli ettiðini bundan sonraki süreci daha dikkatli götüreceklerini ve tedbirlerin artacaðýný söyledi.

Yýldýzlar futbol yarý final grubunda ilk maçlar oynandý Voleybol Ýl Temsilcisi Recep Öztuna

Yýldýzlar futbol yarý final gruplarýnda ilk maçlar dün oynandý. 1. yarý final grubu ilk maçýnda 23 Nisan Ortaokulu, Osmancýk Ahmet Çörekçi YÝBO’yu 2-1 yenerek ilk maçýný üç puanla kapattý. Grubun diðer maçýnda ise Sakarya Ortaokulu, Sungurlu Fatih Ortaokulu’nu 5-0 yenerek grupta iddiasýný ortaya koydu. Yarý final 2. grubunda ise ilk maçta Türkiyem Ortaokulu, Oðuzlar Ortaokulu’nu 5-1 yenerek üç puaný alan taraf oldu. Grubun diðer maçýnda ise Ýsmail Kakaç Ortaokulu, Sungurlu Dr. Sedat-Melahat Ortaokulu’na 2-1 maðlup olmaktan kurtulamadý. Yarý final gruplarýnda ikinci maçlar yarýn 2 nolu sentetik çim sahada oynanacak.

Dr. Sedat Melahat Baran: 2 Ýsmail Kakaç Ortaokulu : 1 SAHA : 1 Nolu. HAKEM : Enver Bolat. SUNGURLU DR SEDAT MELEHAT BARAN ORTAOKULU :

Can, Hidayet, Kadir, Kemal, Deniz, Mehmet Eren, Mertcan, Berat, Turgay, Berke, Alkan, Alperen, M. Furkan, N. Barýn.

Gençler futbolda üç yarý finalist belli oldu

Liseli Gençler futbol yarý final grubunda ikinci maçlar sonunda yarý finalde karþýlaþacak dört takýmdan üçü belli oldu. A grubunda ikinci maçýndan üç puanla ayrýlan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi grup birinciliðini garantiledi. Bu gruptan çýkacak ikinci takým yarýn oynanacak son maçtan sonra belli olacak. B grubundan ise çýkacak iki takýmda belli oldu. Dün oynanan tek maçta ilk maçlarýný kazanan iki takým Merkez Endüstri Meslek Lisesi ile Cumhuriyet Lisesi

Sungurlu derbisi EML’nin: 2-0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEMLER: Serhat Sarkandý, Furkan Alagöz, Fatih Derviþoðlu

SUNGURLU ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: Mücahit, Abdullah, Emre, Birol, Mehmet Karmýþ, Mustafa, Alihan, Mert, Hasan, Ergülü, Aziz, Hakan, Onur, Aykut, Mehmet Vargeloðlu, A.Kadir.

SUNGURLU TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Burak, Erkan, Nejdet, Tufan, Emre, Hüseyin,

Mesut, Emin, M.Akif, Atakan, Muratcan, Mehmet, Nejdet, Semih. GOLLER: 56. dak. Mehmet Karmýþ, 58. dak. Birol (Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi).

Spor Lisesi, Ticaret’i tek geçti yarý final biletini kaptý: 1-0

ÝSMAÝL KAKAÇ ORTAOKULU : Onur Tekin, Onur Saðlam, Elvan,

Tufan, Sergen, Tolunay, Sezer, Onur, Deniz, Gürkan, Hüseyin, Ali, Tufan. GOLLER : 5. dak. Mertcan, 11. dak. Berat (Dr. Sedat-Melehatan Baran), 19. dak. Sezer (Ýsmail Kakaç).

SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Muhittin Uysal, Doðan Akbaþ, Tahsin Samet Avcý.

23 Nisan: 2- A. Çörekçi YÝBO: 1

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ : Deniz, Muhammed,

SAHA : 1 Nolu. HAKEM : Halil Sönmez. 23 NÝSAN ORTAOKULU : Berk, Burak, Ahmet,

Ömer Faruk, Yasin, Oðuzhan, Serkan, Ýbrahim, Cihat, Ümit, Recep, Alperen, Abdulkadir, Batuhan, Yusuf, Emre, Atakan, Ahmet.

Oðuzhan, Enes, Samet Akbaþ, Samet Yalçýndað, Alican, Kaan, Y. Emre, Ahmet Eker, Yavuz, Sedat, Furkan. ORGENERAL AHMET ÇÖREKÇÝ YÝBO : Murat Bekkaya, Arif, Fahri, Selahattin, Yunus, Mahsuni, Celal, Abdullah Karakuþ, Barýþ, Atacan, Hakan, Abdullah Fýrat, Halil, Murat Özmal. GOLLER : 10. ve 14. dakikalarda Enes (23 Nisan), 13. dak. (penaltýdan) Fahri (Org. Ahmet Çörekçi YÝBO).

Sakarya Ortaokulu:5 Sungurlu Fatih :0

TÝCARET MESLEK LÝSESÝ :

Bekir, Ali, Yasin, Kahraman, Recai, Murat Perçin, Mikail, Orhan, Tunahan, Volkan, Ali Mert, Mustafa, Utkan, Sercan, Tolgahan, Bektaþ, Murat Bozkul. KIRMIZI KART : 70. dak. Tunahan (Ticaret Meslek). GOL : 40. dak. Ýbrahim (Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi).

Endüstri Meslek, Cumhuriyet’i 3-2 yendi gruptan birinci çýktý

SAHA : 1 Nolu. HAKEM : Mahmut Selçok. SAKARYA ORTAOKULU : Emirhan, Ertuðrul,

Fahri, Berkant, Serkan, Samet, Zafer, Esat, Kerem, Süleyman, Cengizhan, Furkan, Ahmet, Þamil, Celal, Gökhan. SUNGURLU FATÝH ORTAOKULU : Alperen, Oðuzhan Karateke, Hüseyin, Þükrü, Samet, Oðuzhan Haneli, Mehmet, Gökhan, Enes, Mustafa, Þakir, Ýlyashan, Hakan, Ýbrahim, Oðuzhan Çaðlý. GOLLER : 3. 9. 12. ve 15. dakikalarda Zafer, 22. dak. Esat (Sakarya Ortaokulu).

arasýndaki maçtan 3-2’lik galibiyetle ayrýlan Endüstri Meslek gruptan birinci olarak çýkarken, Cumhuriyet Lisesi ise ikinci olarak yarý finalde oynamayý garantilediler. Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi dün Sungurlu Ticaret Meslek’i 2-0 yenerek grupta ikincilik iddasýný son maçta oynayacaðý Ticaret Meslek Lisesi maçýna taþýdý. Yarý final grubunda son maçlar yarýn oynanacak ve pazartesi günü iki grupta ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak finale yükselmek için mücadele edecekler.

SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Ahmet Ecevit, Ahmet Kandemir, Mehmet Tuðluk. ENDÜSTRÝ MESLEK

Türkiyem Ortaokulu:5 Oðuzlar Ortaokulu :1

SAHA : 1 Nolu. HAKEM : Mahmut Selçok. TÜRKÝYEM ORTAOKULU : Fevzi, Mahir, Di-

laver, Oðuzhan, Fatih, Samet, Selim, Selçuk, Ýbrahim, Ahmet, Doðan, Harun, Ferhat, Furkan, Mustafa. OÐUZLAR ORTAOKULU : Ýsmail, Engin, Halil, Ömer, Onur, Muhammed, Mert, Ýsmail, Yasin, Tarýk, Abdulkerim, Buðrahan, Osman, Erkam, Yýlmaz. GOLLER : 6. 30. ve 38. dakikalarda Fatih, 8. dak. Oðuzhan, 39. dak. Selim (Türkiyem Ortaokulu), 14. dak. Ömer (Oðuzlar Ortaokulu).

LÝSESÝ : Zekeriya, Fatih, Bahattin, Ünal, Muhammed, Seydi, Gökhan, Samet, Ahmet, Osman, Adem, Özkan, Raþit, Emre, Sefa, Aytekin, Muhammet.

CUMHURÝYET LÝSESÝ : Süleyman, Abdülke-

rim, Mehmet, Mert, Cengiz, Emre Gümüþ, Tuncay, Muhammed, Dursun, Emre Softa, Sefa, Ekrem, Musa, Furkan, Samet, Elvan, Emre Özmen, Onur. GOLLER : 15. ve 48. dakikalarda Emre Softa (Cumhuriyet Lisesi), 20. dak. Samet, 25. dak. Ahmet, 68. dak. Osman (Endüstri Meslek Lisesi).


PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez ilçe Ayarýk Mah., cilt no 20, sayfa 1956, ada 1681, parsel 6 adresinde kayýtlý bulunan, 1.606,58 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu 6 katlý 22 daireli kargir apartman vasfýnda olan, kat mülkiyeti yapýlý, 1/22 arsa paylý, 4. kat, 21 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:45-14:55 ***

Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Kalorifer yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 ***

10 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

Personel servis araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: 09:30 ***

33 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

14 ARALIK

YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinin 5290040970 (18052796840) vergi sicil numaralý mükellefiyim. 328501-337500 nolu 90 cilt, 5250162500 nolu 100 cilt, 282001-292000 nolu 100 cilt dipkoçanlý yolcu taþýma bileti ile 10251-10300 nolu 1 cilt faturamý kullanýlmamýþ halde kaybettim. Hükümsüzdür.

Nevzat KAVÞUT Satýlmýþ oðlu 1966 Çorum Doðumlu T.C.No:18052796840

(Ç.HAK:3640)

YÝTÝK Hitit Üniversitesi Çorum MYO Ýnþaat Teknoloji Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Güray DÝNÇ Mustafa oðlu 1989 Ýstanbul Doðumlu

(Ç.HAK:3638)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Mahmut YAMAN Hamdi oðlu 1990 Oðuzlar Doðumlu

(Ç.HAK:3632)

18 ARALIK Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü, Osmancýk Ýþletme Þefliði ve Sungurlu Orman Ýþletme Þefliði’ne akaryakýt alýmý ihalesi. Yer: Ýnönü Cad. No 72 Çorum

Makine Ýmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Fabrikamýz AR-SAN MAKÝNA ÝMALAT TÝC. A.Þ. 'de Görevlendirilmek Üzere ; *Üniversitelerin Makine yada

Endüstri Mühendisliði bölümünden

mezun olmuþ, *Analitik düþünebilme,planlama ve organizasyon becerilerine sahip, *Üretim planlama, kontrol ve takip iþlerini gerçekleþtirebilecek, *Logo Tiger Plus programlarýný etkin þekilde kullanabilen, *ISO 9001;2008 kalite belgesinde tecrübeli, *Erkek adaylar için askerliðini tamamlamýþ, *Mýcrosoft Office programlarýna hakim, *Tercihen Ýngilizce bilen, *En az 3 yýl deneyimli, 'Üretim Planlama Sorumlusu' alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen ve cv ile yapýlacaktýr. Ýrtibat için ; Tel: (0364) 254 92 22

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hzimet binasý Ýhale Odasý kat 5

2013 yýlý genel temizlik ve kalorifer yakma iþi hizmet alýmý. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: 10:00 ***

TOPLANTIYA ÇAÐRI Ovasaray Köyü Yardýmlaþma, Dayanýþma, Çevresini koruma ve güzelleþtirme Derneðinin iki yýlda bir yapýlan olaðan Genel Kurul toplantýsý, aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere 22/12/2012 Cumartesi günü saat 15.00 de Dernek merkezinde yapýlacaktýr. Salt çoðunluk saðlanamadýðý takdirde toplantý 29/12/2012 Cumartesi günü ayný yer ve satte yapýlacaktýr. Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM :

Orhan ÇITAK Dernek Baþkaný

21 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2012/5559)

Çorum merkez ilçe, Gülabibey Mah., cilt no 60, sayfa 5868, ada 2561, parsel 1 adresinde kayýtlý bulunan, 4.366,60 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 46060/1451784 arsa paylý A blok zemin kat 8 nolu dükkan vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:20 ***

24 ARALIK Çorum Adliyesi

Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2010/5424)

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi (Dosya No: 2012/899 TLMT.)

Ana gayrimenkulu ‘tek katlý kargir ev ve arsasý’ vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut ‘cins tahsisi’ yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 160.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10

Daðýtým Elemaný Aranýyor

Çorum Adliyesi 12 ay süreli 9

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

Nezir BERÇÝN Dernek Baþkaný

ÇORUM NAKLÝYAT KOMÝSYONCULARI DERNEÐÝ

BOYRALI BAÐLARINI KORUMA VE KALKINDIRMA DERNEÐÝ

GÜNDEM

Yönetim Kurulumuz 3 yýlda aralýk ayýnda yapmasý gereken Olaðan Genel Kurul toplantýsýnýn 22.12.2012 Cumartesi günü saat 14.00 de Dernek merkezinde yapýlmasýna, çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný gün ve saatte ayný adreste yapýlmasýna aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere karar verilmiþtir.

Niyazi KÝP Yön. Kurl. Baþkaný

1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan Heyetinin seçimi 3- Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn Okunmasý 4- 2011-12 yýllarýna ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarýnýn okunmasý ve aklanmasý 5- 2011-2012 Yýllarýna ait Denetleme Kurulu raporlarýnýn okunmasý aklanmasý 6- 2011-2012 yýllarýna ait blançonun okunmasý aklanmasý 7- 2013-2014 Yýllarý Tahmini bütçenin okunmasý aklanmasý 8- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarýnýn seçimi 9- Dilek ve Temenniler 10- Kapanýþ (Ç.HAK:3611)

ELEMAN ARANIYOR

GÜNDEM

Ankara yolu 3. Km ÇORUM Tel : 0364 333 10 50-124

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

(Ç.HAK:3630)

SATILIK BÝNA

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR

Bölgenin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max’da görevlendirilmek üzere bayan satýþ danýþmaný çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Adýna Ýsmet FINDIK Baþkan

1- Açýlýþ ve yoklama 2- Saygý duruþu ve istiklal marþýnýn okunmasý 3- Divan heyetinin seçimi 4- 2010-2011-2012 yýllarýna ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasý ve aklanmasý 5- 2010-2011-2012 yýllarýna ait Denetleme Kurulu raporlarýnýn okunmasý ve aklanmasý 6- 2010-2011-2012 Yýllarýna ait gelir gider tablosunun okunmasý ve aklanmasý 7- Derneðin feshinin görüþülmesi ve karar baðlanmasý 8- Yeni yönetim ve denetleme kurulunun seçimi 9- Dilek ve temenniler 10- Kapanýþ (Ç.HAK:3631)

Üniversitelerin iktisat, iþletme, maliye v.b. bölümlerinden mezun, Alanýnda en az 2 yýl deneyimli Genel muhasebe ve tek düzen hesap planý uygulamalarýna vakýf, Vergi Mevzuatýna hakim, Beyannameler konusunda aktif görev almýþ, Geliþime açýk ve öðrenme arzusu yüksek, Mesleki giriþimleri takip eden Ýletiþim becerisi yüksek, dinamik, ekip çalýþmasýna yatkýn Tercihen bir anonim þirkette çalýþma tecrübesi bulunun Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamýþ olmak Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 20 ÇORUM Tel: (364) 254 97 60 Fax: (364) 254 97 65 metalkimya@ekmekciogullari.com.tr

Firmamýz sigorta bölümünde çalýþtýrýlmak üzere sigorta konusunda tecrübeli personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

TOPLANTIYA ÇAÐRI Geleneksel ve Minder Güreþi ile Sporcularýnýn Koruma ve Dayanýþma Derneðinin olaðan genel kurul toplantýsý 24.12.2012 tarihinde saat 19.00’da Gülabibey Mah. Cemilbey Caddesi No: 24/G adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde toplantý 31.12.2012 tarihinde ayný yer ve ayný saatte yapýlacaktýr.

1- Açýlýþ ve yoklama ve saygý duruþu 2- Yönetim kurulunun çalýþmalarý ve ibrasý 3- Bütçenin görüþülmesi 4- Derneðin fesh edilmesi veya göreve devamý 5- Yönetim kurulunun seçimi ve ücret konusunun tespiti 6- Dilek ve temenniler (Ç.HAK:3611)

GÜNDEM

Genel Bilgiler;

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

O l-Açýlýþ ve yoklama 02-Divan heyeti seçimi 03-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasý ve ibrasý 04-Denetim kurulu faaliyet raporunun okunmasý ve ibrasý 05-2011-2012 Yýllan Gelir-Gider durumu (Bilanço)nun okunmasý ve ibrasý 06-2013-2014 Yýllarý tahmini bütçenin okunmasý ve ibrasý 07-Yönetim ve Denetim kurullarýnýn seçimi 08-Dilek ve temenniler 09-Kapanýþ. (Ç.HAK:3639)

Yönetim Kurulunun kararýna istinaden 2 yýlda bir yapýlmasý gerekli olan Derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 19.12.2012 Çarþamba günü saat 14.00 de dernek merkezinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde, bir hafta sonra ayný adreste ayný saatte aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere toplanýlmasýna karar verilmiþtir.

Ekmekçioðullarý Metal ve Kimya San. Tic. A.Þ. bünyesinde görevlendirmek üzere Mali Ýþler Yöneticisi aranmaktadýr. Türkiye’de bir ilke imza atarak, demir dýþý metal içeren ikincil ürünlerden gübre sanayinde ve tarýmda kullanýlmakta olan çinko sülfatý fabrika bazýnda üreten Ekmekçioðullarý Grubu Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde 21.500 m2’si kapalý, toplam 90.000 m2’lik Ekmekçioðullarý Metal ve Kimya San. Tic. A.Þ. fabrikasý ile iç ve dýþ pazarda adýndan söz ettirmektedir. Çinko Sülfatýn yaný sýra demir dýþý metal içeren maddeler ve cevherlerden külçe bakýr çinko oksit üretimi de bu fabrikalarda gerçekleþtirilmektedir.

(Ç.HAK:3633)

13 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

2013 yýlý gýda alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

(Ç.HAK:3613)

Çorum merkez ilçe Yavruturna Mah., Hacýmürsel mevkii, cilt no 29, sayfa 2827, ada 610, parsel 4 adresinde kayýtlý bulunan, 287,50 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 2. kat, 3 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü hizmet binasý temizliði ve taþýma yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Ýnönü Cad., No: 72 Çorum Saat: 14:00 ***

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

Adres: Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 0 536 476 20 15

Yeniyol Mah. Azapahmet Sok. No: 8 Fýndýk Ýþ Merkezi’nde taban metrekaresi 120 m2, üst katlarýnda 7 tane büro olan bina komple satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 311 57 86

Paketçi Eleman Aranýyor

A2 Ehliyeti olan paket servisi yapacak eleman aranýyor. Müracaat Tel: 0546 908 52 19

(Ç.HAK:3623)

7 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

12 ARALIK Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

Karayollarý 7. (Samsun) Bölge Müdürlüðü 73. (Çorum) Þube Þefliði yollarýnda rutin yol bakým onarýmý yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulv. No: 380 Atakum Samsun Saat: 16:00 ***

55 UE 674 plakalý, 2010 model, panelvan cinsi siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Satýlýk Kiralýk Mandýra Büro Daire

Gülabibey Mah. Velipaþa 1. Sok. (Zafer Çarþýsý arkasý) 1+1 doðalgazlý büro daire satýlýktýr. Mür. Tel: 0 505 500 08 27

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz eleman alýnacaktýr.

Çiftyýldýz Karoser Sanayi Küçük Sanayi Sitesi 93. Sok. No: 1 Mür. Tel: 234 83 28 0 533 550 46 46

Osmancýk Yolu 3. kilometre Bayat Gediði mevkiinde içerisinde lojmaný olan, depo olarak da kullanmaya müsait 5 dönüm alana sahip 100 baþlýk mandýra sahibinden kiralýktýr.

Ýbrahim Uzun Müracaat Tel: 0 364 255 20 64 GSM: 0 535 324 19 47

(Ç.HAK:3620)

2 adet sürücülü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

17 ARALIK Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü

20 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2011/705)

ELEMAN ARANIYOR

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý ve Montajcý elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:3624)

Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

*** Çorum Ýl Emniyet Müdürü

Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü ve baðlý birimlerin 2013 yýlý 26 kiþi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý 3. kat Lojistik Þube Müdürlüðü Saat: 10:30 ***

Ýl Saðlýk Müdürlüðü

2013 yýlý Çorum Saðlýk Müdürlüðü ve baðlý birimlerinin akaryakýt alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Yönetim Hizmetleri Þube Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3601)

Çorum Uðurludað ilçesi Eskiçeltek köyü Dereyar Deresi taþlýn koruma inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: 24 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

11 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Antrenör ve Gençlik Lideri hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah., Gazi Cad., No 97 Çorum Saat: 10:00 ***

Güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3429)

DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00

Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý kat 5 Saat: 14:00 ***

Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü

2 OCAK 2013 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

(Ç.HAK:3544)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

2013 yýlý 1 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 29, sayfa 2783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:3627)

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt 13, sayfa 1199, ada 56, parsel 51’de kayýtlý 190,00 m2 yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 260.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Saat: 14:00 ***

T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:4138)

Çorum merkez Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’ne spor salonu yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý Transfüzyon Merkezi 4 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3512)

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý Anjiografi Ünitesi 1 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Saat: 10:00 ***

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

(Ç.HAK:3614)

Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü 2013 yýlý Osmancýk ve Kargý Hacý Hamza 112 Acil Yardým Ýstasyonlarý hizmet binalarý kalorifer yakma ve temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Gazi Caddesi No: 66 Çorum Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3622)

6 ARALIK Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü

Alkur Makina Adres: K.S.Sitesi 1. Cad. No: 9 Tel: 234 87 01


* Voleybol hakemleri komiteyi seçti istiþare toplantýsý yaptý. * Gençler futbolda gerginlik. * Gençler futbolda üç yarý finalist belli oldu. * Yýldýzlar futbolda yarý final grup heyecaný baþladý. * Yýldýzlar hentbolda ikinci maçlar oynandý.

Haberlerini 16. ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz

PERÞEMBE 6 ARALIK 2012

‘Çorumspor bu oyunu bozacak’ Çorumspor Basýn Sözcüsü Cem Yalçýnkaya, kulübü kapattýrmak isteyen güçlerin her türlü ayak oyunlarýyla kulübün sabit gelirlerini yandaþlarýna peþkeþ çektiðini, takým deplasmana giderken otobüs verilecekmi verilmeyecekmi diye kara kara düþünülen bir kulüp haline geltiðini belirterek ‘Tüm bu oyunlarý masaya yatýrdýk ve yargýda hesabýný soracaðýz. Yeni bir avukatla anlaþtýk ve gerekli hukuki mücaele baþladý, Çorumspor kimsenin arka bahçesi olmayacak’ dedi.

Çorumspor Basýn Sözcüsü Cem Yalçýnkaya

Ç

orumspor Basýn Sözcüsü Cem Yalçýnkaya’da zehir zemberek açýklamalar. Yalçýnkaya, dün yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda Çorumspor’un tarih olmasýný isteyenlerin oyunlarýný bozmak adýna ellerinden geleni yaptýklarýný ve bundan sonrada yapmaya de-

vam edeceklerini belirterek ‘Çorumspor kimsenin arka bahçesi olmayacaktýr’ dedi. Tek kuruþ geliri olmayan kulübü göreve geldikleri günden itibaren tek kuruþ borçlandýrmadan götürmenin gayreti içinde olduklarýný belirten Yal-

çýnkaya ‘Çorumspor 2. ligin 2. yarýsýndan itibaren ayak oyunlarýyla kulüp bitirilmeye çalýþýlmýþ, sahip çýkmak isteyenlerede maddi manevi baský kurulmak suretiyle el çektirilmek istenmektedir. Alt ve üst yapýsýyla tamamý Çorumlu futbolculardan kurulu bu takýmda Çorumspor’da bir zamanlar bir tane Çorumlu adam yok diyenler bugün maça dahi gelmiyorlar.

Yönetim olarak futbolcularýmýzýn e teknik ekibimizin iyi ortamlarda hizmet verebilmeleri adýna iaþelerinden tutunda iyi ortamda ders çalýþabilmeleri için etüd merkezi oluþturulmasý dahil her þeyi tamamladýk. Gerek personel gerekse teknik ekibe tüm alacaklarý ödenmekte ve bir lira bile borç býrakýlmadan yola devam edilmekte. Bir lira bile sabit geliri olmayan bu ta-

Koordinasyon ve taktik çalýþma B

elediyespor, Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý zeminin bozulmamasý için çalýþmayý sabaha aldý ve Nazmi Avluca’da yaptý. Her hafta maç oynanan stad zeminin aðýr kýþ þartlarýnda fazla bozulmamasý için Belediyespor Teknik Heyeti dünki çalýþmayý Nazmi Avluca’ya aldý. Ayný sahada Çorumspor’un öðleden sonra çalýþacak olmasý nedeniylede antrenman saat 10.30’da baþladý. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetimin-

de yapýlan çalýþmaya önceki günki antrenmanda sol ayak bileðinden sakatlanan ve ödem oluþan Ziya dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Hafif sakatlýðý bulunan Arif ile cezalý olduðu için Keçiörengücü maçýnda forma giyemeyecek Yiðitcan takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Mavi beyazlýlarýn ýsýnma hareketleri ile baþlayan antrenmaný daha sonra dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Teknik Patron Hayrettin Gümüþdað daha sonra takýmý üçerli gruplara ayýrdý ve topla dayanýklýlýk hareketleri ve kuvvet çalýþmalarý yaptýrdý. Dönüþümlü olarak yapýlan bu çalýþma sýrasýnda futbolcularýn soðuk hava nedeniyle ýsýnma yapacak hareketler yapmasý dikkat çekti. Çorum Belediyespor, ligde üst sýralarde kendine yer bulmak açýsýndan büyük önem taþýyan Keçiöregücü maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek.

kým zor þartlarda ayakta durmaktadýr. Kulübü kapattýrmak isteyen güçler tüm sabit gelir kaynaklarýný elinden almýþ, Çorumspor adý altýnda iþletilmekte olan yerlere siyasi ve ayak oyunlarýyla yandaþlara peþkes çekilmiþtir. Çorumspor yarým asýrlik bur kulüptür ve deplasmana giderken otobüs verilecekmi verilmeyecekmi diya kara kara düþünen bir duruma düþürülmüþtür. Her ne kadar bizans oyunlarýna alet edilmeye çalýþýlsakta yönetim olarak bu oyunlarýn hepsini bir bir masaya yatýrdýk ve yargýda gerekli hesaplarýsorulacaktýr. Bu baðlamda kulübümüz yeni avukatla anlaþtý hukuki alanda avukatýmýz tüm belge, bilgi ve raporlar ýþýðýnda yargýsal süreci en kýsa zamanda baþlatacaktýr. Çorumspor’a bir ver beþ al, hiç alamazsan ruhsat al dönemi kapanmýþtýr. Çorumspor artýk kimsenin arka bahçesi olmayacaktýr. Bizler inanýyoruzki göbeklerini güle oynaya kaþýyan bu zihniyete yargýmýz gereken hesabý soracaktýr’ dedi. Yalçýnkaya, Bergama maçýyla ilgili deðerlendirmesinde ise maçta iyi oyun sergilemelerine raðmen 23. dakikada görülen kýrmýzý kartla eksik kalmalarý sonucunda hiç haketmedikleri maðlubiyetle sahadan ayrýldýklarýný söyledi. Sonuç olarak istediklerini alamasalarda ligde kalma umutlarýnýn devam ettiðini belirten Yalçýnkaya, pazar günü Kayseri Þekerspor deplasmanýnda puan almak adýna çalýþmalara baþladýklarýný ve takýmýn bunu baþaracaðýna inandýklarýný belirtti.

Gençler Basketbol’da þampiyon Mukadder Akaydýn Anadolu

Liseli Gençler Basketbol final maçýnda Atatürk Anadolu Lisesi’ni 5442 yenen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi þampiyonluðu kazandý. Bu kategoride ilk kez þampiyonluk kazanan Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi sporcu ve öðrencileri final maçýnýn ardýndan büyük sevinç yaþadýlar.

Gençler Basketbol’da final maçlarý ve kupa töreni haberleri 17. sayfamýzda

Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi final maçýnýn ardýndan þampiyonluk sevincini böyle yaþadý

Belediyespor sabah çalýþtý P

azar günü ligdeki en yakýn deplasman olan Kayseri Þekerspor ile karþýlaþacak olan Çorumspor dün yaptýðý çalýþma ile bu maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn saat 13.30’da Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmana tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Daha sonra takýmý yediþerli üç gruba ayýran Teknik Heyet bir gruba sahada kurulan koordinasyon aletlerinde çalýþma yaptýrýrken diðer iki grup ise kýþ þartlarýnda zemine uygun taktiksel çalýþma yaptýrdý.

Bu çalýþmayý üç seri olarak yapan kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcularýn oldukça hýrslý olduklarý gözlendi. Çorumspor, Kayseri Þekerspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek.

Gelirin tamamý Eceviþ ve vergi dairesine gitti Çorumspor’un iki aylýk iddia gelirlerinin tamamý yine Ýbrahim Eceviþ ve Vergi Dairesine gitti. Ýki aylýk iddia geliri 152 bin 700 lira olurken bu paranýn 60 bin lirasý vergi dairesine 92 bin 500 lirasý ise Ýbrahim Eceviþ’e gitti. Alacaðýný tahsil ettiðini bundan sonra alacaðý parayý kulübe vereceðini açýklayan Eceviþ’in bu gelen parayý kulübe verip vermeyeceði merak konusu.

Ç

orumspor Yönetimi göreve geldikten sonraki bir aylýk süredeki gelir gider bütçesini açýkladý. Yapýlan açýklamaya göre kulübe bir ay içerisinde gelen para 214 bin lira olurken giderde 213 bin lira olarak açýklandý. Gelen paranýn yüzde doksanlýk bölümü Ýddia ve deplasman parasý yardýmý oluþtururken iddia gelirlerinin tamamý vergi dairesine ve Ýbrahim Eceviþ’in alacaðýna kesildi. Yapýlan açýklamaya göre kulübün gelirleri bölümünde 152 bin 700 lira iki aylýk iddia geliri, 32. bin 500 lira federasyon deplasman gideri yardýmý, baðýþ olarak

yaklaþýk 11 bin lira yöneticilerin ödünç olarak verdikleri yaklaþýk 15 bin lira bulunuyor. Giderler bölümünde ise paranýn yüzde doksanýný eski baþkanlardan Ýbrahim Eceviþ’in aldýðý para ile vergi dairesine kesilen para oluþturuyor. Vergi dairesi 60 bin lira Ýbrahim Eceviþ ise gelirden 92 bin 485 lira para aldý. Geçtiðimiz aylarda düzenlediði basýn toplantýsýnda Çorumspor’dan alacaðýnýn bittiðini geri kalanýn faiz olduðunu onu almayarak kulübe vereceðini açýklayan Eceviþ’in hesabýna geçen 92 bin lirayý kulübe verip vermeyeceði önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Çorumspor’un bir aylýk gelir tablosu

Çorumspor’un bir aylýk gider tablosu

corum hakimiyet  

corum hakimiyet