Page 1

Organik Tarým Çalýþtayý baþladý

‘Çorum’da organik tarým yaygýnlaþtýrýlmalý’ OKA 2013’e hazýrlanýyor * HABERÝ 7’DE

5 EYLÜL 2012 ÇARÞAMBA

* HABERÝ 10’DA

Günlük Siyasi Gazete

Organik tarým konusu, Çorum’da düzenlenen çalýþtayda masaya yatýrýldý.

(Ç.HAK:2768)

Toplantýnýn açýþ konuþmasýný Çorum Valisi OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Sabri Baþköy,

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen ‘Organik Tarým Çalýþtayý’ dün Çorum’da baþladý. Anitta Otel’de düzenlenen açýlýþ töreninde konuþan Ýyi Tarým Uygulamalarý ve Organik Tarým Daire Baþkaný Vildan Karaarslan, Çorum’da organik tarýmýn geliþtirilmesi gerektiðini söyledi.

Fiyatý : 40 Kuruþ

Þehide rahmet, teröre lanet Türkiye Kamu Sen Çorum Þubesi, son günlerde artan terör olaylarýný protesto etmek üzere teröre lanet mitingi düzenledi. Dün PTT önünde düzenlenen mitingde þehitler ve ülkenin bölünmez bütünlüðü için dua edilirken terör örgütü PKK'da nefretle lanetlendi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.

Hitit Üniversitesi çalýþmalarý hakkýnda Uslu’ya bilgi veren Rektör Alkan:

* HABERÝ 5’DE

‘Yüksek tercih edilme oranýna ulaþtýk’

Teröre lanet mitinginde þehitler için dua edildi.

ÇEKVA’nýn eðitim gönüllülerine teþekkür Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yöneticileri Sakatlar Derneði’ne iade-i ziyarette bulunarak ‘Mavi Kapak Kampanyasý’na destek verdiler.

* HABERÝ 4’DE

Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yöneticileri Sakatlar Derneði’ne iade-i ziyarette bulunarak ‘Mavi Kapak Kampanyasý’na destek verdiler.

Ýl Genel Meclis üyeleri gündemdeki maddeleri görüþerek karara baðladý.

* HABERÝ 7’DE

NT Çorum Maðazasý Yöneticiliði’ne Hacý Mahmut Oruç getirildi. Daha önce NT Maðazalarý Tarsus Þubesi’nde H. Mahmut Oruç idarecilik yapan H. Mahmut Oruç, Çorum’a gelerek yeni görevine baþladý. * HABERÝ 11’DE

* HABERÝ 6’DA

Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA), üniversite öðrencileri için burs katkýsý veren hayýrsever iþ adamlarý ve kuruluþlara teþekkür plaketi verdi.

Emeklilerin anlamlý jesti

NT’ye yeni yönetici

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek 2012-2013 Eðitim Öðretim yýlý çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi.

Çatýdan inek düþtü

Çorum’da 2012 yýlý içerisinde çevreyi ve suyu kirleten sanayi ve turizm iþletmelerine toplam 160 bin 215 TL çevre cezasý kesildiði açýklandý.

* HABERÝ 9’DA

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otlanýrken kaçan ve bir evin çatýsýna çýkan inek, kiremitlerin kýrýlmasý sonucu 4 metre yükseklikten aþaðýya düþtü.

* HABERÝ 16’DA

2012’de 160 bin TL çevre cezasý kesildi Yýlmaz Yüce’den devamsýzlýk savunmasý Oðuzlar Ýl Genel Meclis Üyesi Yýlmaz Yüce, mazeretsiz devamsýzlýk yaptýðý gerekçesiyle, Meclis Baþkanlýk Divaný’na savunma verdi.

Otlanýrken çýktýðý evin çatýsýndan düþen ineðin imdadýna belediye görevlileri yetiþti.

* HABERÝ 9’DA

Yýlmaz Yüce


2

ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

(Ç.HAK:2763)

Çeliþkili durumlar ve sorular B

APARTMAN VE SÝTELERE MERKEZÝ UYDU SÝSTEMÝNDE ÝNANILMAZ FIRSAT ÇÝFT ÇANAKLI UYDU SÝSTEMÝ - NEXT NEXTSTAR UYDU CÝHAZI KURULUM DAHÝL DAÝRE BAÞI SADECE 35,00 ¨

KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÝÞYERÝ, FABRÝKA , SÝTE OKUL, APARTMAN

TECRÜBELÝ MONTAJ EKÝBÝ

899.00 ¨ Elektronik A Market

* 4 adet gece görüþlü kamera * 1 adet dörtlü kayýt cihazý * 1 adet 500 gb Harddisk (50 gün kayýt) Çorum’un her yerine kurulum dahil

Altanlar Ltd. Þti.

1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 225 65 55 - 0 535 682 53 53 Ahmet Altan www.altanlargroup.com e-mail: altanlargroup@hotmail.com

(Ç.HAK:768)

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Þehir Stadý’nýn bulunduðu alaný AVM, çevresine 25 katlý bloklar düþünüyor. Çorumlu’nun ekseriyeti ise, belediye yönetimi gibi düþünmüyor. Çorumlu, Baþkan Külcü’nün týpký Kültür Sitesi’nde aldýðý radikal karar gibi stad ve çevresinin vatandaþýn eðleneceði, spor yapacaðý, dinlenebileceði rekreasyon alaný olarak düzenlenmesini istiyor...

elediye Meclisi'nin bu ayki gündeminde, Samsun Yolu üzerinde bulunan Çorum Belediyesi tarafýndan Amasya Þeker'den satýn alýnan 29 dönümlük arsaya ticaret merkezi iþaretlendi. Þehir merkezinde geniþ bir alanda yeni bir ticaret merkezinin iþaretlenmesi, mevcut Þehir Stadý'nýn bulunduðu alana iþaretlenen ticaret merkezi ve konut ile Tahýl Pazarý'na Hollandalý Multi Development tarafýndan yapýlacaðý açýklanan AVM yatýrýmýný aklýma getirdi. Belediye Baþkaný ile Gençlik ve Spor Bakaný arasýnda þehir stadý, tenis kortlarý, Gençlik ve Spor Müdürlüðü ve arkasýndaki futbol sahalarýný kapsayan yaklaþýk 65 dönümlük alaný devralan bir protokol imzalandý. Çevre Yolu üzerine yeni bir stadyum, çevresine de kapsamlý bir spor kompleks yapýlmasý öngörüldü. Belediye yönetimi, Aþaðý Sanayi'yi tamamen ortadan kaldýrmak için Sanayi Sitesi'nde 162 iþyerinin yapýlmasýna ön ayak oldu, ardýndan Ankara Yolu üzerinde yola cepheli 400 yeni iþyerinin yapýmý için alt yapý çalýþmalarýný baþlattý. Aþaðý Sanayi'nin taþýnacaðý öngörülerek kapsamlý bir imar planý hazýrlýðý içine girildi. Plan içine sadece Aþaðý Sanayi deðil, Ýskilip Yolu üzeri ve Hýdýrlýk çevresini de içine alacak binlerce dönüm alan dahil edildi. Yani kent merkezinin gelecekte Ankara ve Çevre Yolu istikametine doðru kaydýrýlmasý uygun görüldü. Bütün olup bitenlere karþý ayný belediye yönetimi rantý yüksek olacaðý hesabýyla mevcut þehir stadýný Alýþveriþ Merkezi (AVM) yapmaya, çevresini 25 katlý yüksek bloklardan oluþacak konuta açmaya karar verdi. Söz konusu tasarruf þehir merkezinin tamamen týkanacaðý, Çorumlu'nun nefes aldýðý spor sahalarýnýn AVM ve binalarla dolacaðý ve yan yollarýn kesinlikle trafik yükünü kaldýrmayacaðý, hava kirliliðini artýracaðý endiþesiyle çok ciddi tepki gördü, halen de görmeye devam ediyor. Hal böyle olunca bazý çeliþkiler ortaya çýkmaya baþladý. Ýþte bunlardan bir kaçý: * Belediye Baþkaný, mevcut þehir stadýnýn AVM, çevresinin 25 katlý konut olmasýný ýsrarla istediðine göre, Samsun Yolu üzerinde 29 dönüm alanda ticaret merkezi neden iþaretleniyor? Tahýl Pazarý'na yapýlacaðý açýklanan AVM yatýrýmý da düþünüldüðünde Çorum ölçeðinde bir kent üç ayrý alýþveriþ merkezini kaldýrýr mý? * Belediye yönetimi çevre yoluna 60-70 bin dönüm alanda yeni stadyum yapacak. Yeni bir þehir stadýnýn yapýlmasý Çorum için çok mu gerekli? 1. ligte koþturan takýmlarýmýz mý var? * Yeni bir stadyum yapýlmasý elzemse þehrin her bölgesinden uygun alanlar bulunamaz mý? * Terminal, stadyum, spor kompleksleri, 650 yataklý hastane ve kampüs gibi büyük yatýrýmlar Ankara Yolu ve Çevre Yolu'na kaydýrýlýp Aþaðý Sanayi, Hýdýrlýk çevresi ve Ýskilip Yolu üzerini kapsayan büyük bir imar planý hazýrlanýrken, þehrin tam merkezinde bulunan þehir stadýna AVM ile 25 katlý konutlarýn yapýlmak istenmesi çeliþki deðil mi?

* Mevcut stadyuma AVM, çevresine rezidans yaparak þehri tamamen týkamak yerine, Çevre Yolu üzerine planlanan stadyum arsasýna veya kent merkezi dýþýnda bir alana AVM yapýlmasý daha doðru bir karar olmaz mý? * Belediye yönetimi Kültür Sitesi örneðinde olduðu gibi Þehir Stadý'nýn bulunduðu bölgeyi rekreasyon alaný (Kentin açýk ve ye-

þil alan ihtiyacý baþta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanýma yönelik ve imar planý kararý ile belirlenmiþ; eðlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarýnýn karþýlanabileceði lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanýmlar ile, tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceði alanlardýr.) iþaretle-

yebilir, çok istiyorsa küçük bir AVM de yapýlabilir. Aksini yapmak kent merkezinin geleceðini hapsetmek olmaz mý?


www.corumhakimiyet.net

ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

TEÞEKKÜRLER KPSS’de 3 Türkiye Birinciliði YGS ve SBS’de onlarca Çorum ve Türkiye derecesine final’le ulaþtýlar. Gösterdiðiniz ilgi ve güvene teþekkürler...

(Ç.HAK:2759)

FÝNAL DERGÝSÝ DERSANESÝ ÇORUM ÞUBESÝ

3


4

ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

ÇEKVA’nýn eðitim gönüllülerine teþekkür Ç

Ýþadamý Rüstem Ekmekçi’ye plaket verildi.

orum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA), üniversite öðrencileri için burs katkýsý veren hayýrsever iþ adamlarý ve kuruluþlara teþekkür plaketi verdi. TSO Toplantý Salonu’nda düzenlenen törende ÇEKVA Yönetim Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Avni Çelik ve Vali Nurullah Çakýr adýna düzenlenen plaket ve çiçekler, ÇEKVA’dan burs alan öðrenciler ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve ECE yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz tarafýndan hayýrseverlere teslim edildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ece Banyo-N. Bülent Onur, Ekmekçioðlu-Rüstem Ekmekçi, Çetin Baþaranhýncal, Çorumgaz-Ahmet Ahlatçý ve Osman Müftüoðlu, Ýsmet Çenesiz ve Recep Çelebioðlu’nun plaket

ve çiçek aldýðý törende, Mensace Mermer-Sinan Sakman’ýn plaketini Coþkun Yanardað, Ýlhan Çenesiz adýna da Ahmet Çenesiz plaket ve çiçekleri teslim aldý. ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör, ödül töreni öncesinde yaptýðý kýsa teþekkür konuþmasýnda, üniversite öðrencilerine sahip çýkarak, eðitimlerine destek vermenin öneminden bahsederek, 5 ve daha fazla öðrenciye burs veren kiþi ve kuruluþlara teþekkür plaketi verilmesinin kararlaþtýrýldýðýný söyledi. Güngör, geçen yýl þubelerin verdiði öðrenci burslarý hariç, ÇEKVA Genel Merkezi olarak 558 üniversite öðrencisine burs verildiðini, bu sayýnýn artýrýlmasý için hayýrseverlerden destek beklediklerini vurguladý.

ÇorumGAZ adýna plaketi Ahmet Ahlatçý aldý.

Burs veren vakýf ve derneklerin listesi

T

Ýþadamý Recep Çelebioðlu teþekkür plaketi aldý.

ÇEKVA’ya desteðinden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye teþekkür plaketi verildi.

Ýsmet Çenesiz’e plaketi Belediye Baþkaný Külcü ve iþadamý oðlu Erdem Çenesiz verdi.

ürkiye genelinde yaklaþýk 3000 vakýf üniversitede okuyan öðrencilere burs imkaný tanýyor YURTKUR ve Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü baþta olmak üzere çeþitli vakýf ve dernekler ihtiyaç sahibi öðrencilere burs veriyor. Geçen yýl ihtiyaç sahibi üniversite öðrencilerine aylýk 260 TL burs veren YURTKUR bu yýl da belirlenecek miktarda burs verecek. YURTKUR, talep eden öðrencilere burs oranýnda eðitim hayatýndan sonra ödemek koþuluyla kredi yardýmý da yapýyor. Öðrencilerinden yurtlarda barýnmak, burs, öðrenim ve katký kredisi almak isteyenlerin ''www.kyk.gov.tr'' adresinden baþvuru yapmasý gerekiyor. Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü de Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Teþvik Fonu'ndan Açýköðretim Fakültesi de dahil olmak üzere üniversite öðrencilerine baþvurularýný deðerlendirerek eðitim yardýmý veriyor. Burs veren diðer kuruluþlardan biri de Türk Eðitim Vakfý (TEV), bu yýl yurt içinde 9 bin 500 öðrenciye burs desteði saðlayacak. TEV,2012–2013 öðretim yýlýnda Lisans Yerleþtirme Sýnavý'nda (LYS) ilk 2 bine giren öðrencilerden 50'sine, aylýk 1000 TL ''Üstün Baþarý Bursu'' verecek. Burstan yararlanmak isteyen adaylarýn www.tev.org.tr adresinden doldurduklarý formu istenilen belgelerle en geç 22 Eylül'e kadar TEV'e ulaþtýrmasý gerekiyor. Türkiye Diyanet Vakfý da ekonomik yetersizlik yaþayan binlerce öðrenciye yurt içi ve yurt dýþý öðrenimleri sýrasýnda karþýlýksýz burs veriyor. Vakýf, özellikle Türk Cumhuri-

Ö

Ýlhan Çenesiz adýna Ahmet Çenesiz plaket ve çiçekleri teslim aldý.

yetleri'nden gelen öðrencilere durumuna göre yardým yapýyor. Türkiye Diyanet Vakfý, sahasýnda uzman elemanlar yetiþtirmek hedefiyle, vakfýn kuruluþu Ýslam Araþtýrmalarý Merkezi (ÝSAM) aracýlýðý ile de yurt dýþýnda doktora ve araþtýrma yapan araþtýrmacýlara önemli ölçüde burs veriyor. Anadolu Vakfý da yüzlerce öðrenciye ayda 250 TL burs veriyor. Burs baþvurularý 1-30 Eylül arasýnda posta yoluyla yapýlacak. Burs ücretlerinin tekrar deðerlendirileceði belirtilirken, vakýf, týp fakültelerinin 5'inci ve 6'ncý sýnýflarýndaki öðrencilerle, üniversitelerin saðlýk yüksek okullarýnýn 3'üncü ve 4'üncü sýnýflarýndaki öðrencilere, mezuniyetlerinden sonra Anadolu Saðlýk Merkezi Hastanesi'nde maaþlý görev alma koþulu ile iki kat fazla burs verecek. Türk Anadolu Vakfý da Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde okuyan öðrencilere burs veriyor. Burs veren diðer bazý kuruluþlar Bereket Vakfý, gerekli gördüðü lisans ve doktora öðrencilerine burs yardýmý yapýyor. Baþvurular, 23-30 Eylül arasýnda vakfýn internet sitesinden kabul edilecek. Ensar Vakfý, 2005 yýlýndan beri olduðu gibi bu yýl da Türkiye'nin çeþitli üniversite ve fakültelerinde öðrenim gören baþarýlý ve maddi desteðe ihtiyacý olan öðrencilere burs verecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK), Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO), Eymir Kültür Vakfý, Elginkan Vakfý, Kültür Ocaðý Vakfý (KOCAV), Birlik Vakfý, Ýlim Yayma Cemiyeti, Uran Vakfý, Taþkent Vakfý ve illerdeki ticaret odalarý da burs veren sivil toplum kuruluþlarý arasýnda bulunuyor. (Dünya Bülteni)

Bülent Onur’a eðitim destekçisi plaketi verildi.

TSO Baþkaný Baþaranhýncal’a teþekkür edildi.

Eðitim fakülteleri týp fakülteleri seviyesinde olacak

ðretmen olmak isteyen lise öðrencileri, üniversiteye girmeden mülakata alýnacak. Eðitim fakültelerinin puanlarý da týp fakülteleri ile ayný seviyeye çekilecek. Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmenlik mesleðini en az 'Týp' bölümü kadar zor ulaþýlabilir meslek haline getirmek için kollarý sývadý.

Yükseköðretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) ile ortak bir çalýþma yapan Bakanlýk, eðitim fakültelerinin puanlarýný yükseltiyor. Bu kapsamda öðretmen olmak isteyen lise öðrencileri üniversiteye girmeden önce mülakata alýnacak ve eðer öðrencinin öðretmenliðe yatkýnlýðý varsa öð-

Mensace Mermer-Sinan Sakman’ýn plaketini Coþkun Yanardað aldý.

retmenlik mesleðine yönlendirilecek. MEB'in uzun zamandýr üzerinde çalýþmasýný yaptýðý "Ulusal Öðretmen Stratejisi"ne göre, Finlandiya gibi ülkelerin öðretmenlik sistemini inceleyen Bakanlýk, mesleði daha kaliteli, saygýn ve ulaþýlmasý zor meslek grubu içerisine almak için çalýþma yaptý.

Bu çalýþma Bakanlar Kurulu onayýndan sonra önümüzdeki günlerde yayýmlanacak. Önümüzdeki yýldan itibaren hayata geçirilmesi planlanan uygulamada Eðitim Fakültelerinin puanlarý, Týp Fakülteleri ile eþdeðer olacak. Böylece öðretmen olmak isteyenler bu konuda oldukça emek harcamalarý gerekecek.


ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Þehitlere rahmet, teröre lanet

ürkiye Kamu Sen Çorum Þubesi, son günlerde artan terör olaylarýný protesto etmek üzere teröre lanet mitingi düzenledi. Dün PTT önünde düzenlenen mitingde þehitler ve ülkenin bölünmez bütünlüðü için dua edilirken terör örgütü PKK'da nefretle lanetlendi. Kamu Sen üyeleri, terör olaylarýný protesto etmek amacýyla dün saat 17.30'da PTT önünde toplandý. Grup, terör örgütü PKK aleyhinde sloganlar attý. Dev bir Türk Bayraðý'nýn açýldýðý eylemde Kamu Sen üyeleri teröre tepkilerini hep bir aðýzdan dile getirdiler. Grup adýna basýn açýklamasý yapan Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan, 'Bugün sözün bittiði gündür' diyerek terörle mücadeleyi eleþtirdi. Alparslan açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Bu meydanda defalarca acýlarýmýzý, tepkilerimizi sizlerle paylaþtýk Ancak gördük ki asýl seslendiklerimizin kulaklarý saðýr gözleri kör olmuþ milletimizin ortaya koyduðu tepkileri görmekten aciz duymaktan uzaktýrlar. Kafalarýný Suriye bataklýðýna gömen siyasi iktidar baþýmýza açtýðý belanýn farkýnda deðildir. Ülkemizin adým adým kan deryasýna dönmesine seyirci kalmaktadýr. Siyasi iktidarýn

tam 10 yýldýr uyguladýðý politika maalesef geri tepmiþ PKK terörü daha da artmýþtýr. Dün Kürt sorunu vardýr diyen baþbakanýn aklý baþýna 10 yýl sonra gelmiþ olacak ki bu gün Kürt sorunu yoktur terör sorunu vardýr demektedir. Haberdeki rezaletten medet uman Cumhurbaþkaný ve baþbakan bu gün ki gelinen noktada inþallah akýllarý baþýna gelmiþtir. Maalesef bu gün yaþanan olaylar bir terör olayýný geçmiþ açýkça Türk Milletinin bölünmez bütünlüðüne yönelik bir baþkaldýrý ve savaþ haline

Eþkýya gece gündüz yol keserek iktidar partisinin Ýl Baþkanýný CHP'nin milletvekilini kaçýrabilmektedir. PKK 1990 ve 2010 yýllarý arasýnda 154 kiþi kaçýrýrken sadece aralarýnda kaymakam, polis, asker ve öðretmenlerinde bulunduðu 145 kiþi bir yýlda kaçýrýlmýþtýr. Son 2 ay içerisinde verdiðimiz þehit sayýsý 100 aþmýþtýr. Bu gün ülkemizde bu acý geliþmeler yaþanýrken yetkililerin bu konuda suskun kalmalarý hepimizi üzmüþtür. Yöneticilerimizin basiretsizliði maalesef her

onlarca þehidin bir arada verildiði tabutlarýn sýraya dizildiðini gördüðünüzde ne hissediyorsunuz. PKK milletvekillerini zanalarýný danalarýný köþklerde kabul ederken vatanýn þimdiye kadar olay olmayan Gaziantep'te bile bombalarýn patlamasý karþýsýnda aklýnýz daha baþýnýza gelip bu açýlým saçýlým saçmalýðýndan bir an önce vaz geçip terörle gerekli mücadele verilmeyecek mi? Bu gün gelinen nokta da milletimizin sabrý taþmýþtýr. Eðer siz Bu hainlerden hesap sormazsanýz Her gün ayný þekilde askerlerimizin

tane vatan evladýnýn Þehit olmasý gerekmektedir. PKK ile yaptýðý oslo görüþmelerinde PKK'nýn elinde olduðunu bildiðimiz bombalar daha kaç sivilin ocaðýný söndürecek. Sayýn baþbakan her gün gözünüzün önünde teröristlerle kucaklaþan devlete meydan okuyan alçaklara ne kadar sessiz kalacaksýnýz. Þehitlerimiz için "Bir kaç Mehmet Þehit oldu diye Meclisi toplayamayýz" diyerek þehitlerimizi küçümseyen ve deðersizleþtiren milletvekillerinize ne kadar sessiz kalacaksýnýz.

þehit olmasýna tedbir almazsanýz bir gün Millet sizden bunun hesabýný soracaktýr. Türkiye Kamu Sen olarak þehitlerimizin önemsizleþtirilmesine milli baðýmsýzlýðýn rencide edilmesine milli deðerlerimizin önemsenmemesine asla sessiz kalmayacaðýz. Türkiye Kamu Sen olarak þehitlerimizi baðrýmýza basmaya vatanýn bölünmez bütünlüðüne Türk bayraðýna ve Türk diline sahip çýkmaya devam edeceðiz. Size de tavsiyemiz elin Suriye'deki

Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan

ACI KAYBIMIZ Þirketimizin bir parçasý olan deðerli arkadaþýmýz, kardeþimiz

Teröre lanet mitinginde þehitler için dua edildi.

gelmiþtir. Güneydoðu Anadolu'da seyahat özgürlüðü ortadan kalkmýþ can güvenliði kalmamýþtýr. Eli kanlý katiller ilçe merkezlerimize kadar gelerek devletin tüm resmi kurum ve kuruluþlarýna saldýrmakta devletin varlýðýný temsil eden Kaymakamý kaçýrma Kaymakamlýða kendi paçavralarýný çelme hesaplarý yapmaktadýr.

gün milletimize yeni þehit haberleri her gün yeni acýlar yaþatmaktadýr. Terör olaylarýnýn faturasýný Türk Silahlý Kuvvetleri'nin subaylarýna keserek yarýsýný darbeci yarýsýný da Ergenekoncu diye hapishanelerine týkanlar onlar olmadýðýnda da terörle baþ edemediler. Terörle mücadele etmek için daha kaç tane ocaða ateþ düþmesi daha kaç

Þehitlerimize birkaç Mehmet diye ifadelendiren bu zihniyete ne zaman tavýr koyacaksýnýz. Yoksa bu zatlar bu cesareti þehide kelle diyen sizden mi almakta. Sn Cumhurbaþkaný haber soytarýlarýnýn çadýr tiyatrosuna bakýp neþelenirken iyi þeyler oluyor derken bu gün

Mücahit Hayýr

’ý kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

Eylem yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi.

(Ç.HAK:2772)

T

A. Aksular Gýda Tic. San. A.Þ. Aksular Gýda Otv. Tic. San. Ltd. Þti.


6

ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Hitit Üniversitesi çalýþmalarý hakkýnda Uslu’ya bilgi veren Rektör Alkan:

‘Yüksek tercih edilme oranýna ulaþtýk’ H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek 2012-2013 Eðitim Öðretim yýlý çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Alkan, 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda oldukça yüksek tercih edilme oranýna ulaþýldýðýný, üniversitenin 11 bine yakýn öðrenciye sahip olduðunu ifade etti. Alkan, “Bu dönem Üniversitemizin tanýtýmýna öncelik tanýdýk ve meyvelerini en iyi þekilde aldýðýmýzý tercihlerde görmüþ olduk. Fakülte, bölüm, yüksekokul sayýlarý ile birlikte akademik ve idari personel sayýlarýmýz da giderek artýyor ve daha da artýrmayý hedefliyoruz.” dedi. Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yeni eðitim öðretim yýlýnýn hayýrlý uðurlu olmasýný dileyerek, Hitit Üniversitesi’nin her geçen gün daha da büyüdüðünü, kampüs alanýyla ilgili yapýlacak olan çalýþmalarla da hedeflediði fakülte, bölüm ve yüksekokul sayýlarýna ulaþýlmýþ olacaðýný söyledi. Uslu, “Eðitim öðretim iktidarýmýzýn birinci önceliðinde yer almakta, bunu Çorum ilimizde de hissetmekteyiz.

Daha düne kadar bir üniversiteden dahi söz etmek mümkün deðilken bugün þehrin neresine nasýl bir ihtiþamlý kampüs yapabileceðimizi tartýþmaktayýz. Okullarýmýz günden güne daha modern binalara kavuþmakta, eðitimci sayýmýzda gözle görülür bir þekilde artmaktadýr. Yükseköðrenimde harçlarýn kaldýrýlmasý devrim niteliðinde bir karardýr. Eðitimde yaptýðýmýz devrim niteliðindeki çalýþmalar sadece harçlarýn kaldýrýlmasýyla sýnýrlý deðil, ilk ve ortaöðretimde okuyan öðrencilerimiz ve velilerimizin yayýnevi yayýnevi, kitapçý kitapçý dolaþýp okul kitaplarýný aradýklarý günlerden, her öðrencinin kitabý okula baþladýðý gün masasýna konulduðu günlere geldik. Þimdi ise öðrencilerimize tablet bilgisayarlarla eðitim vermeye baþladýk.” diye konuþtu. Eðitimde yapýlan çalýþmalarýn sadece fiziki þartlarýn iyileþtirilmesiyle deðil, eðitim kalitesinin de artýrýlarak, en fazla öðretmen atamalarýnýn AK Parti hükümeti döneminde yapýldýðýný ve yapýlmaya da devam ettiðini vurgulayan Uslu, öðrencilere verilen burs miktarlarýnda ciddi artýþlar saðlandýðýný, öðrenci yurtlarý ve derslik sayýlarýna her geçen gün yenilerinin eklendiðini söyledi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.

Uslu, Altýn Elma Ödül Töreni’ne katýldý

D

Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre, Çorum Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Emre’den Çorum AFAD’a ziyaret

‘Uyum içinde çalýþýyoruz’ Ý

l Emniyet Müdürü Necmettin Emre, Çorum Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'ne nezaket ziyaretinde bulundu. AFAD Ýl Müdürü Elvan Kaya tarafýndan karþýlanan Necmettin Emre, Ýl Müdürü Elvan Kaya’ya hayýrlý olsun dileðinde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda geçtiði belirtilen ziyaret esnasýnda Ýl Müdürü Kaya, kurum hakkýnda bilgiler verdi ve Emre’ye ziyaretinden dolayý teþekkür etti. Emre, “Çorum’daki AFAD çalýþanlarý ile gerçekten uyum içerisinde çalýþacaðýmýza inanýyorum. Ýli-

mizde bir afetin yaþanmamasý için dua ediyoruz. Þayet böyle bir þey olursa polis, jandarma, AFAD ve devletin diðer ekipleri ile canla baþla milletimize hizmet edecektir. Tabi milletimizin bu tür acýlarý yaþamamasý öncelikli temennimizdir.” dedi. Ýl Müdürü Kaya ise, “Çorum polis ekiplerimizin baþarýlý çalýþmalarýný yakýndan takip ediyoruz. Çorum'un güvenliði için gece gündüz görev yapan arkadaþlarýmýza teþekkürü bir borç biliyorum, tüm emniyet mensuplarýna görevlerinde baþarýlar diliyorum” þeklinde konuþtu.

Emre, AFAD Ýl Müdürü Elvan Kaya tarafýndan karþýlandý.

Esnafa kan baðýþý çaðrýsý Ç

orumlu esnaf ve sanatsaðladýðýna dikkat çekekarlar, ÇESOB öncülürek, "Burada yaptýðýnýz ðünde bugün Türk Kýzýkendi benliðinizden, sizi lay'ýna kan baðýþýnda buluhayatta tutan en yaþamsal nacak. olmazsa olmazý vererek Konu hakkýnda açýklainsan hayatýna verdiðiniz mada bulunan ÇESOB (Çodeðeri gösteriyorsunuz ki rum Esnaf ve Sanatkarlar bunun yüce Allah katýndaOdalarý Birliði Baþkaný Yalki sevabýnýn deðeri tartýþýlçýn Kýlýç, kanýn acil deðil, maz. Tanýmadýðýnýz ve bilsürekli ihtiyaç olduðunu ifamediðiniz birisine siz görde ederek, tüm esnaf ve sameden verdiðiniz bu hayat natkarlarý bugün 10.00sizin verdiðiniz kanla yaYalçýn Kýlýç 17.00 saatleri arasýnda ÇEþama dönüyor. Ýþte bu seSOB bahçesinde kan vermeye davet etvaplarýn en büyüðüdür. Hiç birimiz bati. na kan gerekmez diyemez birkaç dakika sonramýzý bile garanti edemediðiniz bu Baþkan Kýlýç, insan hayatýnda yayaþamýmýzda, bizimde ihtiyacýmýz olapýlan en büyük sevaplardan birisi ve habileceðini düþünerek kan vermeliyiz" yat kurtarmak anlamýna gelen kan verdedi. menin, saðlýk açýsýndan büyük faydalar

ünya Turizm Yazarlarý ve Gazeteciler Federasyonu (FIJET) tarafýndan verilen ve dünyanýn en prestijli turizm ödülleri arasýnda gösterilen Altýn Elma ödülü (The Golden Apple) Ulucanlar Yarý Açýk Cezaevi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki'ye verildi. Törende, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, AK Parti Çorum Milletvekilli TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve AK Parti Ankara Milletvekili Seyit Sertçelik, AK Parti Ýl Baþkaný Murat Alparslan, Altýndað Kaymakamý Ali Fuat Türkel, Türk Ýdareciler Derneði Baþkaný Saffet Arýkan Bedük, AK Parti Altýndað Ýlçe Baþkaný Ahmet Karaca ve ilçe teþkilatý, Altýndað Belediyesi meclis üyeleri, büyükelçilik temsilcileri ile turizm dernek ve federasyonlarý ile bazý sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve FIJET yönetim kurulu tam kadro hazýr bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki, bugüne kadar restorasyon çalýþmalarýnda kat edilen mesafe ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Tarihi koruma ve Ankara'ya yeni turizm alanlarý kazandýrma konusunda kararlý çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirten Baþkan Tiryaki, "Altýndað'ýn tarihi dokusunu ayaða kaldýrmak için çalýþmalarýmýzý büyük bir kararlýlýkla sürdürüyoruz. Bu çalýþmalarýmýzýn dünya tarafýndan da fark edilmesi bizim için mutluluk verici. Altýn Elma ödülünü bu yýl Türkiye'ye kazandýrmaktan dolayý çok gururluyuz. " dedi.

‘Altýndað'ýn genç ve dinamik baþkanýný tebrik ederim’

FIJET Baþkaný Tijani Hadden ise yaptýðý konuþmasýnda Altýn Elma Ödülü'nü bu yýl Hamamönü’ne vermeyi tercih ettiklerini belirterek, “Bölgeyi yakýndan gördükten sonra anladýk ki, ödülü en çok hak eden yere vermiþiz. Bundan dolayý da çok mutluyuz. Hamamönü kültürel mirasý, tarih kokan sokaklarý, restoras-

Dünyanýn en prestijli turizm ödülleri arasýnda gösterilen Altýn Elma ödül töreni düzenlendi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki ile sohbet etti.

Törene Törende, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay katýldý. yon çalýþmalarý ile her kan Günay, son yýllarda en büyüðünü hak ediülke için çok güzel bir kültürel varlýklarý geliþyor." dedi. örnek. Altýndað'ýn genç tirme ve Türkiye'nin "Demek ki biz ayve dinamik baþkanýný, dünyada marka olmasý naya bakýp da sevinmikalbimden gelen güçle yolunda güzel adýmlar yoruz. Bizim gördüðütüm baþarýlý çalýþmalaattýklarýný kaydederek, müzü dünya da görüyor. rýndan dolayý tebrik edeAltýndað Belediyesi'nin Bu ödül bizim sevgiyle, rim.” dedi. bu yolda kendileriyle aþkla, heyecanla yaptýðýçok baþarýlý bir ortaklýk ‘Altýn Elma Ödülü’ mýz iþlerin dünyada karBaþkan Tiryaki'ye veril- ve yol arkadaþlýðý yaptý- þýlýk bulduðunun gösterðýný söyledi. "Ne zaman di gesidir" diyerek konuþbunalsam, sýkýlsam, bir masýný sürdüren Bakan Dünyanýn en presnefes almak istesem AlGünay, sadece Türkitijli turizm ödülü olarak týndað'a geliyorum. Alye'nin deðil, tüm dünyakabul edilen "The Goltýndað Belediye Baþkaný nýn geleceði için yaptýðý den Apple" Altýn Elma Tiryaki, kaynak istemebaþarýlý çalýþmalarýndan ödülü alkýþlarla Baþkan den, kamuyu hiç zorladolayý Baþkan Tiryaki'yi Veysel Tiryaki'ye verilmadan, sadece büyük bir tebrik etti. di. hevesle, aþkla buralarý Bakan Günay'ýn ‘Benim yüreðimde ayaða kaldýrdý. Bu görAltýndað her zaman dükleriniz topraðýný, va- uðurlanmasýnýn ardýnödüllerin en büyüðünü tanýný, yurdunu, Anka- dan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri hak ediyor’ ra'yý seven bir yüreðin Salim Uslu, Altýndað dokunuþu. Benim yüreKültür ve Turizm Belediye Baþkaný Veyðimde de Altýndað, baþBakaný Ertuðrul Günay, sel Tiryaki ile sohbet etkaný ve tüm çalýþanlarýykonuþmasýný yapmak ti. la her zaman ödüllerin üzere kürsüye geldi. Ba-

"ÖZGÜR EÐÝTÝM" ÖMER ÝSLAM Özgür Eðitim Sen Ýl Sekreteri omer.islam@hotmail.com

EÐÝTÝMDE DEÐÝÞENLER, DEÐÝÞMEYÝ BEKLEYENLER Yeni eðitim yýlý baþlamak üzere ve Eðitim camiasý hala; deðiþim gerekli mi deðil mi? Gerekli ise nereye kadar deðiþmeli? sorularý üzerinde bir ortak kanaat geliþtirebilmiþ deðil. Buna raðmen MEB deðiþim programýný uygulamaya kararlý. Baþbakan ve Bakan'ýn "çocuðuna rapor alan velilere" yönelik yaptýklarý talihsiz açýklamalar farklý düþünene ve yaþayana tahammüllerinin olmadýðýnýn da bir göstergesi oldu. Karþý cenah ise; her zaman yaptýklarý gibi bu meseleyi de bir rejim meselesine dönüþtürdüler bile. Gerek hükümet ve gerekse muhaliflerinin bu meselede ortak olduklarý þey; eðitimi ideolojik bir torna olarak görmeleri. Eðitimin okul boyutuna çok fazla mana yüklemeleri. Oysa eðitim hayatýn içinde. Artýk okulda yapýlan eðitim çocuklarýmýza çok az etki býrakýyor. Bunun sebebi hýzla geliþen iletiþim araçlarý olduðu gibi okullarýmýzýn sýkýcý, tekdüze, itici fiziki ortamlarý ve öðrencinin içine katýlamadýðý ve ne iþine yarayacaðýna dair bir fikrinin olmadýðý bir sürü ders. Okullarýn birer ideoloji yükleme merkezleri olmaktan çýkarýlmasýna yönelik yapýlan deðiþikliklerin olumlu olduðunu sýk sýk vurguluyoruz. Bu anlamda yapýlan deðiþiklikleri hatýrlarsak; * Eðitimin temel amaçlarýnda yer alan ideolojik ifadeler daha evrensel amaçlar ile deðiþtirildi. * Milli Güvenlik derslerine ordu mensuplarýnýn girdiði uygulama sonlandýrýldý. Þimdi ise bu ders tamamen kaldýrýldý. * Özellikle 19 Mayýs törenleri olmak üzere Resmi törenlerin kutlanýlmasý noktasýnda yapýlan deðiþiklikle öðrencilerin stadyum, aylar süren provalar ve resmi geçit iþkencesine son verildi. * Kesintisiz 8 yýllýk eðitime son verildi. Bu karar beklenilen ve olumlu bir geliþme idi. Ama eðitimin zorunlu olarak 12 yýla çýkarýlmasý bir çok soruna yol açacak. Ayrýca okula baþlama yaþýnýn 66 aya ve tercihli olarak 60 aya kadar çekilmesi tartýþmalarýn tekrar alevlenmesine yol açtý. * Seçmeli olarak Kürtçe ve bazý etnik dillerde ders konulmasý da diðer bir önemli geliþme oldu. HALA DEÐÝÞMEYÝ BEKLEYEN UYGULAMALAR VAR! Ýçinde yaþadýðýmýz toplumun çok dinli, çok kültürlü ve çok etnik unsurlu mozaiðine uygun bir eðitim ortamýnýn saðlanmasý gereken bir çok adým var. Bunlar deðiþirse daha özgür, kendi halký ile barýþýk ve farklýlýklarý hazmeden bir eðitim anlayýþý inþa edebileceðiz; * Öðrencileri, Eðitimcileri ve de tüm Kamu çalýþanlarýný tektipleþtiren, kýyafet uygulamasýna son verilmelidir. Kamuda ve okullarda serbest kýyafet yasaðý, insanlýk onuruna yakýþmamaktadýr. * Yakýn tarihimizin tek yanlý ve çarpýtarak çocuklarýmýza anlatýldýðý Ýnkýlap tarihi dersleri ya kaldýrýlmalý ya da içeriði zenginleþtirilerek konularý tarihi gerçeklere uygun þekilde tekrar düzenlenmelidir. * Orta okullarda kaldýrýlan "Öðrenci Andý"nýn tüm ilkokullarda da kaldýrýlmasý ideolojik, ulusalcý ve tektipçi eðitim anlayýþýndan vazgeçilmesi anlamýnda önemli bir geliþme olacaktýr. * Eðitimin süresi ve zorunluluðu tekrar tartýþmaya açýlmalýdýr. Aslolan Öðrenci yetenek ve ilgi alanlarýna hitap edecek ve hayatýn akýþý ile uyuþacak bir eðitim ortamýnýn düzenlenmesidir. Bu amaçla okullarýmýzý fiziki, imkanlarý geliþtirilmeli, sýnýf ortamýný dýþýnda öðrencilerin enerjilerini atabilecekleri, kendilerini keþfedebilecekleri, yeteneklerinin farkýna varýp geliþtirebilecekleri; spor salonlarý, müzik, resim, hobi atölyeleri, uygulama bahçeleri saðlanmalýdýr. Aksi takdirde bir çocuðu 5 yaþýnda okula alýp 18 yaþýna kadar bu dört duvar arasýnda bu derslerle oyalarsak EÐÝTÝM deðil, UYUTUM yapmýþ oluruz.

Ete su sahtekârlýðý

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, dün bazý basýn G yayýn organlarýnda yer alan 'çið ete su katýldýðý' iddialarýyla ilgili açýklama yaptý. Etin su ile terbiye edilemeyeceðini, terbiye edilen etin ise ambalajlanýp satýlabileceðini aktaran bakanlýk, yapýlacak denetimlerde çið ete su kattýðý belirlenen firmalarý teþhir edeceðini bildirdi. Konuya dair yapýlan yazýlý açýklamada dün bazý basýn yayýn organlarý ve internet medyasýnda çið etlerin içerisine su enjekte edilerek aðýrlýðýnýn artýrýldýðý þeklinde iddialara yer verildiði vurgulanarak; "Bakanlýðýmýz programlý veya ihbar ve þikayete dayalý olarak gýda maddelerinin üretim, satýþ ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerini yapmaktadýr. Çið ete aðýrlýðýný artýrmak amaçlý su enjekte edilmesi mevzuata göre yasal deðildir. Ancak Türk Gýda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliðine göre mevzuatta izin verilen maddelerle et marine (terbiye) edilebilmekte olup, lezzet artýrmak amacýyla marine edilmiþ ürün ise ambalajlanmalý ve etiketinde bu bilgilerin belirtilmesi zorunludur. Sonuç olarak, bugüne kadar yapýlan denetimlerde çið ete su katýldýðý yönünde bir tespit olmayýp, bundan sonraki denetimlerde bu yönde bir olumsuzluða rastlanýlmasý durumunda gerekli yasal iþlemler yapýlarak 'taðþiþ' kapsamýnda firmalar kamuoyuyla paylaþýlacaktýr." denildi.


ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

7

Emeklilerin anlamlý jesti T

ürkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yöneticileri Sakatlar Derneði’ne iade-i ziyarette bulunarak ‘Mavi Kapak Kampanyasý’na destek verdiler. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, dernek yönetimi olarak kendilerini ziyaret eden Sakatlar Derneði Baþkaný Yusuf Hoþnut’a iade-i ziyarette bulunduklarýný söyledi. Ziyaret vesilesiyle topladýklarý Mavi Kapak Kampanyasý’na destek

Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yöneticileri Mavi Kapak taþýdý.

verdiklerini belirten Kýnýklý, “Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek kardeþliðimizi pekiþtireceðiz.” dedi. Sakatlar Derneði Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut ise, Emekliler Derneði Çorum Þubesi yöneticilerine hem ziyaretlerinden hem de teslim ettikleri Mavi Kapak’tan dolayý teþekkür ederek, kampanyanýn apartmanlara kadar geniþlemesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yöneticileri Sakatlar Derneði’ne iade-i ziyarette bulunarak ‘Mavi Kapak Kampanyasý’na destek verdiler.

'STK'lar omuz omuza olmak zorunda' A

ltý Nokta Körler Derneði Çorum Þube yöneticileri, Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette söz alan Altý Nokta Körler Derneði Þube Sekreteri Fazlý Koçak, sivil toplum kuruluþlarýnýn topluma ve üyelerine faydalý iþler yapabilmesi için el ele, omuz omuza olmak zorunda

olduðunu söyledi. Dernek Baþkaný Kürþat Ahýshalý da, derneðin hatýra ormanýnýn ýslah edilmesi gerektiðini belirterek bu konuda Emekliler Derneði'nden destek istedi. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý da, Altý Nokta Körler Derneði'ne her konuda destek vereceklerini söyledi.

Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þube yöneticileri,

Çalýþanlarýn yüzde 59’u stres altýnda T

ürkiye'de çalýþanlarýn yüzde 59'u iþ hayatlarýndaki stres seviyesinin artýþta olduðunu bildirirken, yüzde 66'sý ise yaþadýklarý strese çözüm olarak esnek çalýþma uygulamalarýný gösteriyor. Çalýþma alanlarý saðlayýcýsý Regus'un son araþtýrmasýna göre, Türkiye'de çalýþanlar giderek daha stresli hale geliyor. Dünya çapýnda 16.000 profesyonelin görüþlerinin alýndýðý araþtýrmanýn sonuçlarýna göre Türkiye'deki çalýþanlarýn yarýdan fazlasý (yüzde 59) stres seviyelerinin son bir yýl içerisinde yükseldiðini söylüyor. Ülke içinde gerçekleþen birçok ulusal faktörün yaný sýra dünya ekonomisindeki devamlý düzensizliðin bu artan baskýyý tetiklediði düþünülüyor. Katýlýmcýlar, stres tetikleyicilerinin çoðunlukla kiþisel olmaktan ziyade profesyonel kaynaklý olduðunu doðrularken, nedenler listesinin baþýnda iþ, müþteri ve bireysel finansman unsurlarýnýn geldiði görülüyor. Araþtýrma ayný zamanda muhtemel çözümler üzerinde de

yoðunlaþýyor ve Türkiye'deki çalýþanlarýn yarýdan fazlasý (yüzde 66) esnek çalýþmayý stresi azaltma çözümlerinden biri olarak tanýmlýyor. Regus Türkiye Ülke Müdürü Erim Denel, "Þüphesiz ki, stresli çalýþanlar ayný zamanda mutsuz ve saðlýksýz çalýþanlar anlamýna geliyor. Bu yüzden çalýþanlarýnýn daha tatminkâr bir hayat sürmesine yardýmcý olmayan þirketlerin, kurumlarýnýn içindeki stres seviyelerini ele almada ve analiz etmede baþarýsýz olma ihtimali çok yüksek. Bu aðýr stres yükü yalnýzca çalýþanlarýn deðil þirketlerin de üzerine biniyor. Zira þirketler de stresli çalýþanlarýn gerektiði gibi performans gösteremediklerini, daha fazla istirahat iznine ihtiyaç duyduklarýný ve daha az etkin olduklarýný görüyorlar" dedi.Araþtýrmanýn küresel ortalamalarýna göre, "Çalýþanlarýn yarýsý (yüzde 48) yükselen stres seviyelerinden muzdarip. Stresin fiziksel ve ruhsal saðlýk üzerindeki etkileri ile kalp hastalýklarý, deri hastalýklarý, diyabet ve obezite ile olan

iliþkisinden dolayý bu durum daha da endiþe verici bir hal alýyor. Katýlýmcýlar tarafýndan bildirilen üç stres tetikleycisinden ikisi profesyonel kaynaklý. Listenin baþýnda iþ (yüzde 59), kiþisel finansman (yüzde 44) ve müþteriler (yüzde 37) geliyor.Küçük ölçekli þirketlerdeki çalýþanlar (yüzde 42) büyük þirketlerdekilere (yüzde 27) oranla daha fazla müþteri kaynaklý stres yaþýyor. Buna karþýlýk, büyük ölçekli þirket çalýþanlarýnýn yönetim kaynaklý yaþadýðý stres de (yüzde 40) küçük ölçekli þirketlerdekilere oranla (yüzde 20) daha yüksek görünüyor. Katýlýmcýlar arasýnda yüzde 63'lük bir oran stresle mücadelede en etkin uygulamanýn esnek çalýþma olduðunu bildiriyor. Çalýþanlarýn

yüzde 58'i esnek çalýþma uygulamalarýnýn daha aile dostu olduðunu bildirerek, esnek çalýþma ile iþ-hayat dengesini iyileþtirmenin ve çalýþanlarý kiþisel ve profesyonel beklentilerden doðan stresten uzaklaþtýrmanýn mümkün olduðunu söylüyor. Katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðu (yüzde 77) esnek çalýþmanýn verimi artýrdýðýný doðruluyor. Katýlýmcýlarýn yüzde 41'i esnek çalýþma uygulamalarýnýn sabit ofisten daha az masraflý olduðunu bildiriyor". Çalýþanlarýn yüzde 58'inin esnek çalýþmanýn doðrudan bir sonucu olarak daha saðlýklý hissettiklerini ortaya koyan son Regus araþtýrmasýnýn da gösterdiði gibi, katýlýmcýlar esnek çalýþmayý yüksek stres

seviyeleri için muhtemel bir çözüm olarak tanýmlýyorlar. Bunun yaný sýra, esnekliðin aile dostu olduðunu ve genel iþ-hayat dengeleri ile saðlýklarýný iyileþtirmeye yardýmcý olduðunu belirtiyorlar. Esnek çalýþmanýn verimliliði artýrdýðýna ve geleneksel ofis çalýþmasýna göre daha az masraflý olduðuna inanýlýrken esnekliði artýrmak çalýþanlarý rahatlatmada çok önemli hale geliyor. Çalýþanlar "tükeniþe" giderek daha fazla yaklaþtýkça dünyadaki stres seviyeleri yükselmeye devam ediyor. Bu da kýsa vadede çalýþanlarýn stres baðlantýlý saðlýk problemleri, uykusuzluk ve yorgunlukla baþ etmeye çalýþmasýyla birlikte deðerli çalýþanlarýn kaybýna ve verim düþüþüne yol açýyor.

SBS son kez Haziran’da M

illi Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Emin Zararsýz, SBS'nin bu yýl son kez yapýlacaðýný, sonra sistemin deðiþeceðini söyledi. NTV yayýnýna katýlan Zararsýz þunlarý söyledi: "Eðitim-öðretim yýlýnýn sonunda SBS yine yapýlacak. 20122013 öðretim yýlýnýn sonunda Haziran ayýnda takvimine göre yapýlacak. 2013-

2014 öðretim yýlýnýn sonunda ise SBS olmayacak. Bir baþka þekilde ortaokuldan liseye yerleþtirme yürürlüðe girecek." Yeni sistem konusunda çalýþmalarýn sürdüðünü belirten Zararsýz, "Görüþmeler sonucunda sistem kurgulandýðýnda kamuoyuyla paylaþýlacak" dedi.

OKA 2013’e hazýrlanýyor Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý OKA Eylül ayý yönetim kurulu toplantýsý yapýldý.

O

rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Eylül ayý yönetim kurulu toplantýsý dün Yönetim Kurulu Baþkaný Çorum Valisi Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýda; 2013 yýlý çalýþma programý ve bütçe taslaðý görüþüldü. Anitta Otel’de gerçekleþtirilen toplantýya Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Amasya Valisi Abdul Celil Öz, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile kurul üyeleri katýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Çorum Valisi OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Sabri Baþköy, ajans olarak bölgedeki paydaþ ve kalkýnma aktörlerinin kurumsal kapasitelerinin geliþtirilmesini desteklemek suretiyle ekonomik ve sosyal kalkýnmaya katkýda bulunmaya çalýþtýklarýný söyledi. Vali Baþköy, “Bölgemizin ekonomik ve sosyal olarak kalkýnmasý, bölgemizdeki firmalar ile kurum ve kuruluþlarýmýzýn ulusal ve uluslararasý rekabet ve çalýþma koþullarýna uyum saðlama yeteneðinin geliþtirilmesi için yerelde faaliyet gösteren, teknik kapasitesi yüksek, çabuk karar alýp uygulayabilen, esnek ve dinamik bir kurumsal yapýsý ile dikkat çeken bir kurum olan kalkýnma ajansýmýzýn bu iþ ve iþlemler için öenmli

kurumsal avantajlar saðladoðýný düþünüyoruz. Bu güne kadar da ajans aracýlýðýyla veya onun mali destekleriyle kümelenme, lojistik, insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve KOBÝ’lerin desteklenmesi gibi bir dizi faaliyet ve

Ç

Yalçýn da hazýr bulundu. Alman Madencilik Müzesi Müdürü Dr. Stefan Brüggerhoff; “Çorum Müzesinde Bir Þeyler Oluyor” projesinin Çorum tanýtýmýna katký yapacaðýný belirtti.

projenin peyderpey hayata geçirildiðini görüyoruz” dedi. Toplantý, Val iBaþköy’ün konuþmasýnýn ardýndan basýna kapalý olarak devam etti. Toplantýda; 2013 çalýþma programý ve bütçe taslaðý, ilave personel alýmý, ile

ajansýn yürüttüðü çeþitli hibe ve destekleme programlarýnýn görüþüldüðü bildirildi. OKA’nýn ardýndan Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði yönetim kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi.

Toplantýnýn açýþ konuþmasýný Çorum Valisi OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Sabri Baþköy, yaptý.

Toplantýya kurul temsilcileri katýldý.

OKA’nýn ardýndan Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði yönetim kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi.

Alman Madencilik Müzesi heyetinden Baþköy’e ziyaret

orum Müzesi tarafýndan hazýrlanan ve Avrupa Birliði (AB) hibe destekli "Çorum Müzesinde Bir Þeyler Oluyor" projesi kapsamýnda Çorum’a gelen; proje ortaðý Alman Madencilik Müzesi heyeti Vali Sabri Baþköy’ü ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Alman Madencilik Müzesi Müdürü Dr. Stefan Brüggerhoff, Müze Kýdemli Arkeoloðu Prof. Dr Ünsal Yalçýn ve Mainz Müzesi kýdemli restöratörü Christian Eckmann’ýn katýldýðý ziyarette; Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Çorum Müze Müdürü Önder Ýpek ve OKA Çorum Ýl Koordinatörü Özgür

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy; Çorum’un sahip olduðu turizm potansiyelinin hazine deðerinde olduðunu belirtti. Þapinuva kazýlarýnda çýkan eserlerin dünya

literatür'ünde olmadýðýna dikkat çeken Vali Baþköy; konuklarýn Çorum’un 7 bin yýllýk tarihi geçmiþine hayran kalacaklarýný belirterek; kendilerinden Çorum’un kültür elçileri olmalarýný istedi.

Alman Madencilik Müzesi heyeti Vali Sabri Baþköy’ü ziyaret etti.


8

ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Soylu mücadelemiz kararlýlýkla sürecek’ M

emur Sen Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Mesut Karaca, Türkiye’nin, milleti ve devletiyle demokratikleþme yolunda çok önemli adýmlarýn atýldýðý bir süreci yaþadýðýný, insaný merkeze alan, devleti milletin iradesine teslim eden, bireysel özgürlüklerin ve örgütlenmenin önünü açan yeni bir anayasa yapýlma arzusunun toplumda ortak bir kanaat olarak kabul görüldüðü geri dönülmez bir döneme girildiðini söyledi. Bu sürecin en önemli kilometre taþlarýndan biri olan kamu görevlilerine Toplu Sözleþme hakkýný da içinde barýndýran 12 Eylül 2010’da referanduma sunulan Anayasa deðiþikliði paketine demokrasinin ve milli iradenin tarafý olduklarý için destek verdiklerini, Anayasa deðiþikliðinden sonra 4688 sayýlý kanunda gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý için yoðun bir gayret sarf ettiklerini dile getiren Karaca, “Katkýlarýmýzla hazýrlanan ilk taslakta yer alan hizmet kolu Toplu Sözleþmesinin Bakanlar Kurulu sürecinde taslaktan çýkarýlmasýna tepki gösterdik. Alanlara indik ve hizmet kolu sözleþmesinin düzenlemede yer almasýný saðladýk.” dedi.

Bu süreçte Kamu-Sen ve Kesk memurun hakkýný almak yerine sýrf kendi konumlarýný ve sendikal çýkarlarýný koruma adýna “Hükümet vermesin, Memur-Sen almasýn” stratejisiyle hareket etmiþtir. Dünyanýn her yerinde muhalefet partileri çalýþanlara ve sendikalara destek vererek hükümeti sýkýþtýrýrken biz ana muhalefet partisinin sataþmalarýyla uðraþtýk. Böyle bir ortamda 24 Mayýs 2012 tarihinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ilk toplantýsýný yaptý. KGHK bu yýl ilk kez toplanmanýn verdiði tecrübe eksikliðiyle kendisine tanýnan süreyi verimli olarak kullanamadý ve son güne kadar usul tartýþmalarýndan çýkýp esasa iliþkin konulara giremedi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun son toplantýsýna uzun bir süre katýlmadýk. Konularýn esastan görüþülmesi ve doðru bir zeminde karar verilmesini saðlamak için Toplu Sözleþme masasýnda elde ettiðimiz kazanýmlarýn heba olmamasý ve 5,5 ay geciken zamlý maaþlarýn ödenmesi noktasýnda bir kaos yaþanmamasý adýna temsilcilerimizin toplantýya katýlmasýna karar verdik. Diðer Konfederasyonlar bu son ‘Adil paylaþýmý saðlayacak tekliflerimizin tartýþýlmasýna zemin görüþmelere katýlmalarýna raðmen kamuoyuna sanki kendileri bu son toplantýya katýlmamýþ gibi görüntü vermeye çalýþmakla kalmamýþ ayný hazýrladýk’ zamanda elde edilen kazanýmlarý sanki kendi baþarýlarýymýþ gibi topluTBMM’de kabul edilen deðiþiklikler, Kamu Görevlileri Sendikama lanse etme aymazlýðýna düþmüþlerdir. larý ve Toplu Sözleþme Kanunu adýný alan 4688 sayýlý kanun kapsamýnSonuç olarak Toplu Sözleþme sürecinde taleplerimizin tamamýný da Toplu Sözleþmenin 30 Nisan’da baþlamasýný saðladýk. Ýlk Toplu kazanýma dönüþtüremesek de 4C’lilerin çalýþma sürelerinin 11 ay 28 Sözleþme taleplerimizi baþta Tandoðan Meydaný olmak üzere 1 Magün olmasý ve fazla mesai ücreti almalarý, ayný þekilde emeklikte ödeyýs’ta bütün Türkiye’de alanlardan gür bir sesle haykýrdýk. Toplu Söznen emeklilik tazminatýnýn 100 TL artýrýlmasý, KÝT’lerde ödenen kýleþme masasýna Kamu Ýþveren Heyetiyle oturduk. Yüzdelik zam, taban dem ücretine esas sürelerin yýl yerine ay olarak belirlenmesi, saðlýk çaaylýða zam, ek ödemelerde artýþ, kýdem aylýðý, Toplu Sözleþme ikramilýþanlarýnýn döner sermayelerinin maaþlarýyla birlikte peþin ödenmesi, yesi, eþ yardýmý, çocuk yardýmý, yan ödeme katsayýsý, 4/C ve sözleþmedini bayramlarda hizmete devam eden din görevlilerine fazla çalýþma li personel statüsünde istihdam edilenlerin kadroya geçirilmesi baþta ücreti ödenmesi, “sosyolog, folklor araþtýrmacýsý, arþivci, kütüphaneci, olmak üzere insan onuruna yakýþan çalýþma þartlarýný ve adil paylaþýmý müzeci, kitap pataloðu” unvanlý personelin özel hizmet tazminatý ve saðlayacak olan makul tekliflerimizin masada tartýþýlmasýna zemin hayan ödemeleri teknik hizmetler sýnýfý kapsamýnda olmasý, bursluluk sýzýrladýk. navý kapsamýndaki çocuklar için de çocuk yardýmý ödenmesi gibi bir ‘Toplu Sözleþme masasýnda 63 önemli kazaným elde ettik’ dizi sorunun halledilmesini ve kazaným elde edilmesini saðladýk. Toplu Sözleþme masasýnda özlük ve sosyal haklar açýsýndan 63 Memur-Sen’in kabul etmediði % 4+4 zam oranýna karþýn ayný tane önemli kazaným elde ettik. Mali haklarla ilgili teklif ve beklentiledönemde grev hakkýna sahip olan iþçi sendikalarýnýn % 3+3 oranýnda rimiz gerektiði þekilde karþýlanmamýþ, Kamu Ýþveren Heyeti 2012 için zamma razý olduklarý düþünülürse, Toplu Sözleþme süreci ve mücade% 3+3 olan teklifi % 3,5+4 gibi beklentilerimizin altýnda bir teklifte lemizin daha doðru deðerlendirileceðini düþünüyoruz. Kamu görevlibulunmuþtur. Bu geliþme üzerine teklife tepki göstererek kamu görevlerinin 2012-2013 yýlýndaki mali ve sosyal haklarýnda yapýlacak düzenlilerinin beklentilerini karþýlayacak yeni bir lemeler bakýmýndan Toplu Sözleþme süreteklifle gelmeleri halinde görüþmelere decinin 2012 Toplu Sözleþme masasý yönü vam edebileceðimizi belirterek masayý terk tamamlanmýþ olsa da masada Kamu Perettik. Teklifte herhangi bir deðiþiklik olmasoneli Danýþma Kurulu’nda görüþülmesimasý üzerine Kamu Ýþveren Heyeti’nin tekne karar verilen taleplerimizle ilgili olarak lifini kabul etmeyeceðimizi ve imza atma2013 Aðustos ayýndaki Toplu Sözleþme yacaðýmýzý ilan ettik. Toplu Sözleþme süresürecine kadar halen kazaným üretilebilecini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na ceði akýldan çýkarýlmamalýdýr. taþýdýk. Toplu Sözleþme masasýndaki tutuBunlarýn takipçisi olacaðýz. Sivil mundan; hükümetin ileri demokrasi, hukutoplumun gereði olarak taleplerimizi sadekun üstünlüðü, sosyal devlet adýna atmýþ ce, masanýn tarafý olarak deðil bir baský olduðu çok önemli adýmlara raðmen Anagrubu olma niteliðimizden aldýðýmýz güçle yasa ve yasa deðiþikliklerinin hayata geçiher an dile getirmeye ve sonuç almaya yörilmesi noktasýnda çok önemli zihniyet denelik olarak çalýþmalarýmýza devam edeceðiþimine ihtiyacý olduðu anlaþýlmýþtýr. ðiz. Yaþadýðýmýz bu ilk Toplu Sözleþme ‘Eylemlerimizle kararlýlýðýmýzý ortaya sürecini kazanan ya da kaybeden taraf olkoyduk’ maktan ziyade yaþanmýþ bir tecrübe ve deHükümet Toplu Sözleþme masasýndavam eden bir süreç olarak okumamýz geki tavrýyla Anayasa’da ve yasada Toplu rekmektedir. Bu kapsamda, mücadelemizi Sözleþme hakkýnýn yer almasýna razý oldukararlý ve sürekli bir þekilde sürdüreceðiz. Ýlk Toplu Sözleþme sürecinin unutulmayaðunu; ancak bu haklarýn kullanmasýný hazcak konulardan biri de hakký olan ek ödemedemediðini göstermiþtir. Tüm bu geliþMemur Sen Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Mesut Karaca me verilmeyen öðretmenlerin hak etmedimelere sessiz kalmadýk. Ülkemizin dünyaði sözlere muhatap edilmesi olmuþtur. da büyüme ve kalkýnmada ikinci ekonomiye sahip olduðunun ifade Öðretmenlik kutsal bir meslektir, özel bir ihtisas gerektirir. Öðretedildiði bir dönemde bu büyümeden ve refah payýndan hakkýmýzý istemenin haftada 15 saat çalýþma üzerinden deðerlendirilmesi doðru bir diðimizi, Toplu Sözleþme tekliflerimizle ve eylemlerimizle ortaya koysonuç doðurmaz. Öðretmenin sýnavý, nöbeti, derse hazýrlýðý, eve iþ göduk. Toplu Sözleþme sürecindeki bu olumsuzluðu “Kamu Görevlileri türmesi görmezden gelinmiþtir. Öðrencilerinin geleceði adýna neler yaHakem Kurulu’nun hala tamir etme þansý var” diyerek emekten ve ürepýlmasý gerektiðini mesai saati gözetmeksizin planlamaya çalýþan öðtimden gelen gücümüzü kullanarak, 23 Mayýs’ta Türkiye genelinde büretmen camiasýný incitici sözler sarf etmek doðru olmadýðý gibi faydayük bir katýlýmla tarihimizde ilk defa iþ býrakma eylemini gerçekleþtirsý da yoktur. Özelde öðretmenlerin, genelde memurlarýn talihsizliði, dik. Hükümet, sermaye için her istediklerinde vergi indirimi yaparken, memurun bu ülkeye kattýðý deðeri göremeyen bir Maliye Bakaný ve dünyanýn ekonomik kriz yaþadýðý ve bir yangýn alanýna döndüðünü ifaçevresinin olmasýdýr. Toplu Sözleþme sürecinde memurlarýn toplumsal de etmezken, memurlara istediklerini verirsek Yunanistan’a döneriz dikaynaklardan aldýðý paya yönelik yapýlan eleþtirilerin yanýnda moral yerek milletle kamu görevlilerini karþý karþýya getirmeyi tercih etmiþsaldýrýlar da devam ettirilerek memurun toplumsal statüsüne, gerçekleþtirdiði hizmetlere yönelik deðersizleþtirme istikametinde beyanlar tir. verilmiþtir. ‘Hükümet, zam oranýný belirlerken adil davranmadý’ Memuru rakip gibi gören yönetim anlayýþýnýn hali hazýrda çalýBankalarýn kâr oranlarýnýn yükseldiðini ilanlarla duyurduðu, kreþanlarýn yerine baþkalarýný istihdam ederek benzer hizmeti alacaklarýný di kartý borcunu ödemeye uðraþan memurlarýn yaþadýðý bir ülkede, zannetmeleri beyhude bir anlayýþýn ifadesidir. Devlet küreselleþme ve bankalar ve sermaye kesimine daha fazla kar etmeleri için her türlü serbest piyasa iliþkileri içerisinde iþ dünyasýný rahatlatmak adýna planimkân ve teþvikler saðlandý. Konu memur zammýna geldiðinde ise hüladýðý “dengeli” yaklaþýmý hayata geçirmek için gösterdiði yoðun gayreti, memuruna yönelik olarak ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlar ile kümet, memura enflasyonun altýnda zam vermemeyi adalet olarak göseleþtiriler baðlamýnda da özenle göstermek zorundadýr. Devleti idare termeye çalýþmýþtýr. Sorun aslýnda tam da bu noktada düðümlenmekteeden hükümetlerin bu anlayýþa göre politika üretmesi, sivil toplumu dir. Çünkü memurlar artýk enflasyona ezilmeyen deðil enflasyonu ezen politika üretme ve uygulama noktasýnda bir paydaþ olarak görmesi için bir maaþ talep etmektedir. Memurlar maaþlarýndaki mevcut sorunun bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da çalýþmalarýmýz sürecektir. gelir daðýlýmýndaki adaletsizlikten kaynakladýðýnýn altýný çizmektedir. Memur-Sen hem ekmeðin, hem özgürlüðün, hem de demokrasinin geBüyüme bakýmýndan dünyanýn ikinci ekonomisine sahip olan ülkemiliþiminin mücadelesini birlikte veriyor. zin gelir daðýlýmýndaki adalet sýralamasýnda 61. sýrada olmasý da bu teMemur-Sen milletin kendisidir. Sendikacýlýðý kýrýk bastonu olduzin doðruluðunu ortaya koymaktadýr. Dikkat çeken baþka bir husus da ðunu illegal örgütlere ve yandaþý olduðu siyasi partilere göre þekillen2012 vergi ve harçlar için yeniden deðerleme oranýný yüzde 10.26 oradirenler, ayakta kalmak için ellerini ovuþturarak memurun aleyhine olacak geliþmeler ve bu geliþmeler üzerinden Memur-Sen’i yýpratacak nýnda artýran hükümetin, memura bu deðerin çok altýnda ücret artýþý politika üretebilecek zemin beklemiþlerdir. Böyle bir ortamda Memurteklif etmesi olmuþtur. Bu tespit hükümetin zam oranýný belirlerken Sen ilk Toplu Sözleþme sürecinde içerde taklacý, dýþarýda iftiracý olanadil davranmadýðýnýn baþka bir göstergesidir. lara prim vermeden onurlu ve þerefli mücadele vermiþtir. MemurToplu Sözleþme sürecinde gözden kaçmamasý gereken hususlarSen’in memur lehine alýnan bütün kararlarda imzasý vardýr. Bundan dan biri de Kamu-Sen ve Kesk’in süreç boyunca takýndýklarý tavýrdýr. sonra alýnacak haklarda da emeði ve imzasý olacaktýr.”

‘Baz istasyonlarýnda önce devlet kurumlarý ikna edilmeli’ M

obil iletiþimi saðlayan baz istasyonlarýnýn (iletiþim kuleleri) saðlýða zararlarý tartýþýlmaya devam ediyor. Son olarak Yargýtay Hukuk Genel Kurulu, söz konusu istasyonlarýn zararlý olduðunu öne sürerek þehir dýþýna taþýnmasý yönünde karar verdi. Bazý belediyeler ise iletiþim kulelerinin kendi yönetimindeki bölgeden kaldýrýlmasý için operatörlerin kapýsýný çalýyor. Daha önce Ýletiþim kulelerinin zararlý olduðuna dair hiçbir bilimsel verinin olmadýðýný geçen ay Türkiye'ye geldiðinde ifade eden GSM Birliði (GSMA) Araþtýrma ve Sürdürü-

lebilirlik Bölüm Direktörü olan Jack Rowley, "Ýletiþim kuleleri konusunda ilk önce belediyelerin ve bazý devlet kurumlarýnýn ikna edilmesi lazým." ifadelerini kullandý. Avea'nýn davetlisi olarak Ýstanbul'a gelen Jack Rowley, basýn mensuplarýyla bir araya gelerek dünya GSM sektöründeki son geliþmeleri deðerlendirirken, Türkiye'de uzun süredir iletiþim kulelerinin saðlýða zararlý olduðu tartýþmalarýna da deðindi. Rowley, "Mobil iletiþimin bel kemiðini oluþturan iletiþim kulelerinin zararlý olduðuna dair hiçbir bilimsel veri yok. Yýllardýr

üzerinde en çok durduðumuz konu bu. Dünyada zaten bu konuyu tartýþan baþka ülke yok. Bence Türkiye'de bu konuda önce belediyelerin ve bazý devlet kurumlarýnýn ikna edilmesi lazým." sözlerine yer verdi. Mobil iletiþim sektöründeki yeni trendlere de deðinen Jack Rowley, enerji verimli 'yeþil teknoloji'lerin ön plana çýktýðýný söyledi. Ýsveçli bir þirketin 10 yýl süren ve dünyadaki 200 operatörle yaptýðý 'Mobil Enerji Verimliliði Kriteri' anket çalýþmalarýnýn sonuçlarýný paylaþan Rowley, "Dünyada 4 milyona yakýn baz istasyonu var. Her 200 kuleden sadece 1'i 'yeþil tek-

noloji'li. Yeni teknolojiler mobil operatörlere yüzde 10 ile 25 arasýnda enerji tasarrufu saðlýyor ve karbon salýnýmýný da azaltýyor. 2020 yýlýna kadar GSM sektörü yüzde 20 enerji tasarrufu saðlayacak." dedi. Fatih Projesi'nin Türkiye için önemli bir adým olduðunu söyleyen Rowley, "Bu proje burada baþarýlý olursa dünyaya örnek teþkil edecek. Mobil teknolojilerdeki yüzde 10'luk bir artýþ, ülkenin GSMH'da yüzde 0,4'lük bir büyümeye tekabül ediyor. Fatih, Türkiye'nin geliþiminde biliþimin payýný da artýracak." þeklinde konuþtu.

‘Yargý paketlerinden skandal çýkýyor’

Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þubesi yöneticileri Adliye Sarayý önünde basýn açýklamasý yaptý.

B

üro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, hükümetin arka arkaya açýkladýðý yargý paketlerinden çözüm yerine vicdanlarý yaralayan sýkandal uygulamalarýn çýktýðýný söyledi. Ertuðrul Alper ayrýca halklarýn birbirine düþman edilmeye çalýþýldýðýný, buna komþu ülkelerin halklarýnýn da eklendiðini öne sürdü. Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þubesi, Adli Yýl açýlýþý nedeniyle dün Adliye binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. Grup adýna açýklama yapan Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, yargýda birikmiþ sorunlara çözüm olacaðý söylenerek arka arkaya açýlan yargý paketlerinden çözüm yerine vicdanlarý yaralayan skandal uygulamalarýn çýktýðýný söyledi. Alper, "Son alarak büyük iddialarla gündeme getirilen 3. yargý paketinden; uzunca bir zamandan beri toplumda infialle karþýlanan, tutuklu gazeteciler, avukatlar, bilim insanlarý, aydýnlar, milletvekilleri, öðrenciler, belediye baþkanlarý, sendikacýlarýn salýverilmesini saðlayacak bir düzenleme çýkmazken kitle katliamý yapan katiller, kontra tetikçileri serbest býrakýldý. Adil yargýlanma hakkýný ortadan kaldýran Özel Yetkili Mahkemeler olduðu gibi korunurken isim deðiþikliðiyle yanýlgý yaratýlarak, sanki bir hak getiriliyormuþ gibi davranýlýyor" dedi. Ýktidara muhalefet eden bütün kesimleri ve yandaþ olmayan basýný susturmak için Ergenekon, Oda TV, KCK adý altýnda torba soruþturmalar yürütüldüðünü ileri süren Alper "Sendikal faaliyetlerinden dolayý sendikalarýmýzýn yöneticileri neyle suçlandýklarý dahi açýklanmadan tutuklanýyor. Ýþte Hrant Dink davasýnda yaþananlar. Deniz Feneri davasýnda gelinen nokta ortada" diye konuþtu. Alper þöyle devam etti: "Kamu emekçileri, iþçiler, nükleer santrallere karþý derelerini ve topraklarýný savunan köylüler toplu ifade özgürlüðü haklarýný kullandýklarý için polis ve yargý baskýsýna maruz kalarak, haklarýnda davalar açýlýyor. Sivas davasýnýn

sanýklarýna kol kanat geren yargý, çocuk ve kadýnlara yönelik þiddet ve istismarlarda ise etkisiz kalýyor. 2005 yýlýnda 55 bin olan tutuklu ve hükümlü sayýsý bugün 135 bine çýkmýþtýr. En son Urfa cezaevinde yaþanan yangýn katliamýndan sonra hükümet 196 yeni cezaevi yapacaðýný böylece sorunu çözeceðini açýklamýþtýr. Her ülkede olduðu gibi Türkiye'deki adalet düzeni ve onun en çarpýcý yüzünü oluþturan cezaevi düzeni mevcut sistemin bir yansýmasýdýr. Her alanda olduðu gibi cezaevlerinde de hak gasplarýna karþý çýkan isyanlar artýk ölümlerle sonuçlanmaktadýr. Siyasi iktidara muhalif olanlarýn,

Yargýnýn hýzlandýrýlmasý gerekçesiyle 2011 yýlýnda yapýlan deðiþiklikle hukuk mahkemelerinde açýlan tüm davalarda masraflar peþin alýnmaya baþlanmýþtýr. Bu uygulamayla yoksul halk kesimlerinin dava açma hakký ellerinden alýnarak emekçilerin her türlü hak arayýþlarýnýn önü daha baþtan kesilmiþtir. Evet. Adalet sadece mülkü olanlara saðlanmaktadýr. Yargýya iliþkin birçok þey tartýþýlýrken; bütün iþ yükünü çeken yargý emekçileri ise görmezden gelinmektedir. Birçok mahkemede ve Cumhuriyet Savcýlýklarýnda dava sayýsý korkunç bir biçimde artarken, personel eksikliði nedeniyle tuttuðu nöbet

sýz hale gelen, gerek teknik olarak gerekse iþleyiþe yönelik alt yapýsý tamamlanmayan UYAP'dan doðan bütün aksamalar da iþ sahipleriyle karþý karþýya gelen, kadro sýnýfý ve özlük haklar olarak yardýmcý hizmetler sýnýfýnda yer almasý nedeniyle; büyük bir kýsmý yüksek okul mezunu olduðu halde üst derece, kademelere yükselemeyen, ek gösterge alamayan, görevi dýþýnda çalýþtýrýlan yargý emekçileri talepleri gerçekleþinceye kadar mücadeleye devam edecektir. Adli yýlýn açýlýþýnda bürokratlar tarafýndan yargýda artýk her þeyin tozpembe olduðuyla baþlayan, demokratikleþme, insan haklarýyla devam eden

Ertuðrul Alper, basýn açýklamasý yaptý.

eleþtirenlerin yargý yoluyla en fazla cezalandýrýldýðý dönemlerden birisiyle karþý karþýyayýz. Baþbakanýn, 'Yargýnýn siyasallaþmasýnýn karþýsýnda ilk biz dururuz, biz her zaman, üstünlerin hukuku karþýsýnda hukukun üstünlüðünü savunduk' sözleri ise gerçeði yansýtmýyor. Aksine yargýnýn son zamanlardaki pratikleri karþýsýnda her yönüyle alabildiðine siyasallaþmanýn yaþandýðýna tanýklýk ediyoruz. Günümüzde adalet mülkün temeli olmaktan çýkmýþ, mülkü olanlar için geçerli bir terim haline gelmeye baþlamýþtýr. Bir ülkeyi tanýmak için mahkemelerine bakýn deniliyor. Ülkemizde uygulanan ekonomik politikalar ve krizlerin getirdiði yoksulluk ve iþsizlik suç oranlarýný artýrýp toplumsal iliþkilerde çözülme yaratýrken, bunun sonucu mahkemelerin iþ yükü nedeniyle enkaz altýnda kalmasý olmuþtur. Yargýlamalarýn uzamasý, adaletin geç gelmesi nedeniyle toplumda þiddet çözüm yolu olarak görülmektedir.

karþýlýðýnda dahi izin kullanma, hasta olma, rapor kullanma hakký olmayan, ülke genelinde yaklaþýk 40 bin 500 personelle hizmet vermeye devam eden, bir taraftan düþük ücretlerle çalýþtýrýlýrken diðer taraftan maaþ hesabýnda yer alan ek ödemeleri emeklilik aylýðýna yansýtýlmayan, emekli olduðunda ek ödemeler ortadan kalktýðý için maaþý yarý yarýya düþen bu nedenle emekli olamayan, her türlü keyfi yer deðiþikliðine uðrayan, iþ yoðunluðu nedeniyle hafta içi mesai saatlerinin bitiminden sonra, hafta sonu ve bayram tatillerinde bile çalýþmaya zorlanan, kadrosuz ve güvencesiz olarak 4/B ve 4/C statüsünde, her an iþini kaybetme korkusuyla çalýþtýrýlan, iþ yoðunluðu nedeniyle doðan en küçük hatada disiplin soruþturmasýyla tehdit edilen, iþ yüküne baðlý olarak bel ve boyun fýtýklarý, kalp ve damar hastalýklarý ve özellikle psikiyatrik rahatsýzlýklarla cebelleþen, sosyal yaþamlarý sýfýrlanan ve aile yaþamlarýný sürdürebilmeleri giderek olanak-

nutuklar atýlacaktýr. Ancak biz yargý emekçileri tablonun tozpembe deðil koyu karanlýk olduðunu yaþadýklarýmýzdan biliyoruz. Karanlýðý aydýnlýða çevirmenin yolu birleþmekten ve sendikamýz BES'in çatýsý altýnda örgütlenmekten geçmektedir. Adil ve etkin bir yargý sistemi, tarafsýz ve baðýmsýz bir hukuk düzeni için her gün suçlu yaratan mevcut sistemin deðiþmesi gerekir. Gelir daðýlýmýnda adaletsizliðin olmadýðý, insanca yaþama ve çalýþma koþullarýnýn saðlandýðý, herkesin bugününe ve geleceðine güvenle bakabildiði, barýþ, kardeþlik ve huzur içinde eðitim ve saðlýk hakkýndan ihtiyacý kadar yararlanabildiði koþullarda suç ve cezadan daha az söz edeceðimiz, daha az mahkemeye, daha az hapishaneye ihtiyaç duyacaðýmýz kesindir. Böylesi insanca bir yaþam ve saðlýklý çalýþma koþullarý ancak emekçilerin örgütlü mücadelesiyle kazanýlacaktýr.”


ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

9

2012’de 160 bin TL çevre cezasý kesildi Ç

Çevre ve Saðlýk Komisyon Baþkaný Erhan Ekmekçi, komisyon raporunu açýkladý.

orum’da 2012 yýlý içerisinde çevreyi ve suyu kirleten sanayi ve turizm iþletmelerine toplam 160 bin 215 TL çevre cezasý kesildiði açýklandý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda Çevre ve Saðlýk Komisyonunun sanayi ve turizm iþletmelerinin çevreye verdiði zararlar ve çevreyi kirleten bu kuruluþlara cezai muide uygulanýp

Ýl Genel Meclis üyeleri gündemdeki maddeleri görüþerek karara baðladý.

uygulanmadýðý konusunda hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu meclisin bilgisine sunan Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Erhan Ekmekçi, 2012 yýlý içerisinde bu güne kadar çevreyi ve suyu kirleten sanayi kuruluþu ve turizm iþletmelerine 160 bin 215 TL idari para cezasý kesildiðini açýkladý. Komisyon olarak yaptýklarý incelemeler sonucunda su kirliliði yönetmeliði çerçevesinde 84 kiþiye kadar eleman çalýþtýran iþletmelerde ve turizm iþletmelerinde fosseptik çukuru inþa edilmesi, 84 kiþiden fazla eleman çalýþtýran yerlerde ise atýk su arýtma tesisi kurma zorunluluðunun bulunduðunu hatýrlatan Erhan Ekmekçi, bu tesislerdeki katý atýklarýn çevresine yakýn ilçe ve belde belediyeleri tarafýndan alýnarak

belediyelerin katý atýk depolama yerlerine götürüldüðünü bildirdi. Sanayi tesisi ve turizm iþletmelerinin yasal sorunluluk nedeniyle atýk sularýný ya kanalizasyonlara yada kendi sýzdýrmaz fosseptik çukurlara depoladýklarýný anlatan Ekmekçi, dolan bu çukurlarýn vidanjörlerle alýnýp kanalizasyonlara boþaltýldýðýný kaydetti. Çorum’da 2012 yýlýnda bu güne kadar çevreyi, suyu ve havayý kirleten sanayi kuruluþu ve turizm iþletmelerine toplam 160 bin 215 TL idari para cezasý kesildiðini da açýklayan Erhan Ekmekçi, yýl içerisinde hava kirletme cezasý olarak 35 bin 223 TL, su kirletme cezasý olarak 113 bin 088 TL, çevre atýklarý cezasý olarak 2 bin 998 TL, gürültü cezasý olarak 6 bin 906 TL ve ÇED cezasý olarak ise 2 bin TL idari para cezasý verildiðini sözlerine ekledi.

Yýlmaz Yüce’den devamsýzlýk savunmasý

Yüce’nin üyeliðinin devamýna karar verildi O

ðuzlar Ýl Genel Meclis Üyesi Yýlmaz Yüce, mazeretsiz devamsýzlýk yaptýðý gerekçesiyle, Meclis Baþkanlýk Divaný’na savunma verdi. Tüm üyelerin toplantýlara katýlmalarýnýn kanunu vazifeleri olduðunu açýklayan Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Eker, 5 gün üst üste mazeretsiz olarak toplantýya katýlmayan Yüce’den kanun gereði savunma istediklerini bildirdi.

Oðuzlar MHP Ýl Genel Meclis üyesi Yýlmaz Yüce, ameliyatý nedeniyle katýlamadýðý toplantýlardan dolayý, meclise savunma verdi.

Meclis Katip Üyesi tarafýndan yazýlý savunmasý okunan

Yüce, ameliyat olduðu için toplantýya katýlamadýðýný, mazeret

dilekçesi de gönderemediðini ifade ettiði savunmasýnda, devam eden toplantýlara katýlacaðýný ve görevine devam edeceðini bildirdi. Savunmanýn kabul edilmesi ve Yýlmaz Yüce’nin görevine devam etmesinin olumlu olacaðýný dile getiren Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, oylama yaptý, oylamada meclis üyeleri Yüce’nin üyeliðinin devam etmesine oy birliði ile karar verdi.

Uðurludað kaymakamý göreve baþladý Ç

orum’un Uðurludað ilçesine atanan kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu göreve baþladý. 1981 yýlýnda Kayseri’de doðan ilk ve orta öðrenimini burada tamamlayan Kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu, 2007 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler bölümünden mezun oldu. 2009 yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn kaymakam adaylýðý sýnavýný kazanarak 28 Aralýk 2009 tarihinde Aksaray

Hasan Gümüþçüoðlu

Kaymakam adayý olarak Mülki Ýdare Amirliði mesleðine baþlayan Gümüþçüoðlu, teftiþ stajýný Ankara’da, il stajýný Aksaray’da, Kaymakam refikliðini Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, kaymakam vekilliðini Muðla’nýn Ula ve Balýkesir’in Kepsut ilçelerinde yaptý. Bunun ardýndan 1 yýl süreyle yurtdýþý stajý çerçevesinde Ýngiltere’ye gönderildi. Ýngiltere’de Essex University’de Politics alanýnda Yüksek Lisans yaptý.(ÝHA)

Hakim ve savcý sýnavý tekrarlanacak Ö

SYM, 6 Mayýs 2012 tarihinde yapýlan “Avukatlar Ýçin Adli Yargý Hakim ve Savcý Adaylýðý Yarýþma Sýnavý”nýn eþdeðer bir sýnavla tekrarlanacaðýný bildirdi. ÖSYM'den yapýlan açýklamada, merkezin misyonu gereði, hak ve adalet olgusundan taviz vermeden herkese sadece kendi bilgisine dayanan ve hak ettiðini alabileceði bir sýnav sistemi oluþturduðu belirtilerek, hiç bir kimseye hak ettiðinden fazlasýnýn verilmediði, kimseye ayrýcalýk tanýnmadýðý ve hiçbir zaman da tanýnmayacaðý vurgulandý. Açýklamada, ÖSYM'nin gerçekleþtirdiði her sýnav sonrasýnda, adaylarýn sorulara verdikleri cevaplar, salon tutanaklarý, salonlardan alýnan kamera görüntüleri gibi sýnavla ilgili verilerin analiz edildiði ve bilgisayar ortamýnda sýnav sonuçlarýnda her herhangi bir olaðan dýþýlýðýn söz konusu olup olmadýðýnýn incelendiði hatýrlatýldý. Bu kapsamda, gerekli durumlarda bir adayýn veya bir grup adayýn sýnavýnýn geçersiz sayýlabildiði ifade edilen açýklamada, sýnav salonlarýnýn bazýlarýnda sýnav anýnýn kamerayla kaydedildiði ve sýnav sonrasýnda kayýtlar incelenerek sýnav kurallarýna uymayan ve sýnav güvenliðini zedeleyen adaylarýn sýnavlarýnýn geçersiz sayýldýðý kaydedildi. Bu kapsamda görevlerini ihmal eden sýnav görevlilerine de ilgili cezai müeyyidelerin uygulandýðý ifade edildi. Bunlarýn dýþýnda ÖSYM'nin gerçekleþtirdiði sýnavlarla ilgili kamuoyunda ortaya atýlan iddialarýn hepsinin herhangi bir ayýrým yapýlmaksýzýn tek tek incelendiðine, gerekirse inceleme komisyonu oluþturulduðuna, bu incelemelerin neticesine göre gereken iþlem-

lerin yapýldýðýna iþaret edildi. Açýklamada, bin 546 avukat adayýnýn katýlarak 271 adayýn (70) puan barajýný geçebildiði ''Avukatlar Ýçin Adli Yargý Hakim ve Savcý Adaylýðý Yarýþma Sýnavý''nýn (2012Adli Yargý-Avukat-1) 6 Mayýs 2012 tarihininde gerçekleþtirildiði ve 30 Mayýs 2012'de sonuçlarýn açýklandýðý anýmsatýldý. Sýnavýn yapýldýðý günden sonra gerek basýnda gerekse sosyal paylaþým sitelerinde sorularýn bir önceki sýnava kýyasla zor olduðu yönünde tartýþmalar baþladýðý, sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan bazý kesimlere ayrýcalýk oluþturulduðuna yönelik iddialar ortaya atýldýðý belirtilen açýklamada, ÖSYM Baþkanlýðý'nýn sýnavýn hem istatiksel veriler hem de kiþisel bazda incelenmesi için bir inceleme komisyonu oluþturduðu bildirildi. Komisyonun, iddialarý incelemekle baþladýðý çalýþmasýný, sýnav sonuçlarýna dayalý verilerin analiziyle geniþlettiði ifade edilen açýklamada, geçen yýl yapýlan sýnav verileriyle karþýlaþtýrmalý olarak sonuçlarýn irdelendiði, hem 2011 hem de 2012'de gerçekleþtirilen sýnavlarýn madde analizlerinin birlikte deðerlendirildiði belirtildi. Tüm inceleme ve deðerlendirmeler sonucunda sorularýn sýnavdan önce bir kýsým adaya ulaþtýrýldýðýna dair görsel ve/veya iþitsel somut bir bulgu elde edilmediði de vurgulanan açýklamada, bu yýlki sýnavýn geçen yýlkine göre daha zor olduðu, baþarý ve baþarýsýzlýklarda bu konunun net olarak görüldüðü bildirildi. Açýklamada, þunlar kaydedildi: ''Normal þartlar altýnda zorluk derecesi yüksek sýnavlarda baþarý barajýný geçen aday daðýlýmýnýn baþarý barajý puanýnýn (70 pua-

nýn) hemen üstünde yoðunlaþmasý beklenirken, 2012 sýnavýnda bu yoðunlaþmanýn 80 puan ve üzerine de yayýlmýþ olduðu, 65 ve altýnda puan alan grubun yanýnda 80 ve üzeri alan çok kalabalýk bir grubun oluþtuðu, normal veri olarak kabul gören 65 ve 75 arasý beklenen istatistiðin zayýf kaldýðý; 2011'de baþarýlý olan illerle 2012'de baþarýlý olan iller arasýnda bir uyumun söz konusu olmadýðý; 2011 yýlýnda sýnava giren adaylarýn bazýlarýnýn puanlarýný, 2012'de sýnav daha zor olmasýna raðmen ortalama 40 puan civarýnda artýrmýþ olmalarý; sýnavý ilk 50 sýrada baþarýyla tamamlayan adaylardan 26 adedinin 2011 sýnavýnda 70 baraj puanýnýn altýnda kaldýklarý halde bu sýnavda 85 ve üzeri puan alarak ilk 50 dereceyi paylaþmýþ olmalarý; 140 soruda 92 ve üzerinde doðru yanýtý bulunan 357 adayýn sorulara verdikleri cevaplar üzerinde yapýlan analiz neticesinde; 'kritik belirleyici' olarak tespit edilen sorulardan bazýlarýnda, oluþma olasýlýðý çok düþük olmasýna raðmen yanlýþ cevap üzerinde birleþildiði; baþarýlý adaylardan bazýlarýnýn karý-koca, veya akraba iliþkilerinin olmasý ve sýnavý üstün baþarýyla kazanan 4 evli çiftin cevap kaðýtlarýndaki týpkýlýk yanýnda puanlarýnýn da birbirlerine yakýn ve yüksek puanlar olmasý; sýnav sonuçlarýnda özellikle derece yapmýþ bazý adaylarýn soru kitapçýklarý üzerinde hiçbir iþlem, yazýlý muhakeme ya da karalama yapmaksýzýn matematik sorularýnda yüzde 100 doðru yapmýþ olmalarý ya da yaptýklarý karalamalarda ulaþtýklarý/ulaþamadýklarý sonucu deðil farklý þýkký iþaretlemiþ olmalarý, 6 Mayýs 2012 tarihli Adli Yargý-Avukat-1 sýnav sonuçlarýný tartýþýlýr hale getirmiþtir.'

Muhtarlarla istiþare toplantýsý Osmancýk Beledile Baþkaný Bekir Yazýcý, muhtarlarla yaptýðý toplantýda, muhtarlarýn taleplerini dinledi.

O

smancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçedeki mahalle muhtarlarý ile bir araya geldi. Baþkan Yazýcý, alt yapý ihalesi, asfalt yatýrýmlarý ve diðer çalýþmalarla ilgili muhtarlara bilgiler sunarken, talepleri dinledi. Osmancýk Belediyesi’nden yapýlan açýklamada belediyenin mahalle muhtarlarý ile istiþare toplantýsý yaparak problemlerin tespiti ve çözüm önerilerini dinlemeye devam ettiði belirtildi. Belediye Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, geçtiðimiz gün Muhtarlar Derneði Baþka-

ný Faruk Delibaþ ve mahalle muhtarlarý ile buluþtu. Baþkan Yazýcý'yý makamýnda ziyaret eden muhtarlar, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi alýrken, talepleri dile getirdiler. Baþkan Yazýcý, ilçenin önemli sorunlarýndan olan alt yapý için Ýller Bankasý tarafýndan gerçekleþtirilen ihalenin tamamlandýðýný ve kýsa sürede çalýþmalarýn baþlayacaðýný dile getirdi. Tarihi alt yapý sorununu tarihe gömeceklerini ifade eden Baþkan Yazýcý, çalýþmalarýn tamamlandýðý yerlerin sýcak asfaltla kaplanacaðý-

ný ve yerin altýndaki bütün çalýþmalarýn sona erdirileceðinin altýný çizdi. Gerçekleþtirilen toplantýlardan dolayý Baþkan Yazýcý'ya teþekkür eden muhtarlar, yapýlan toplantýlar ile taleplerini ilk aðýzdan dile getirdiklerini kaydettiler. Özellikle 2012 asfalt sezonu kapsamýnda hayata geçirilen asfalt yatýrýmlarýndan duyduklarý memnuniyeti de dile getiren muhtarlar, asfalt çalýþmalarý hakkýnda da Baþkan Yazýcý'dan bilgiler aldý.

30 Aðustos birincisi Osmancýk’tan K

astamonu'nun Daday ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Daday'ý ziyaretinin 87. yýl dönümü ve 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý çerçevesinde düzenlenen at yarýþlarýnda birincilik kupasý Osmancýk'ýn oldu. Daday Kelebek Stadý'nda yapýlan at yarýþlarýnda, Osmancýklý iþ adamý Salih Osman Fýndýk'ýn atý Ýncinur, yapýlan koþularda Osmancýk'a birincilik kupasýný kazandýrdý. Osmancýk'ta 2010'da kurulan Osmancýk Atlýspor Kulübü Baþkaný Uður Fýndýk, ''Ata sevgi, Ata'ya saygý'' sloganýyla yola çýktýklarýný belirterek, ''Osmancýk yarýþ alanlarýnda birlik ve beraberlikte örnek olup birçok bölgenin dikkatini çekmiþtir. Osmancýk'ta at sever ve sporcularýn sayýsýnda dikkate þayan bir artýþ olmakla beraber atlarda ise Osmancýk saðlam ve güçlü ýrklar kazanmýþtýr. Katýldýðýmýz birçok koþuda atlarýmýz önemli dereceler elde etmiþlerdir'' dedi. (A.A.)

Kastamonu Daday’da düzenlenen at yarýþlarýnda birincilik Osmancýk’ýn oldu.

Yarýþ sonrasýnda günün anýsý için objektiflere poz verildi.


10 ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Tarým, Çorum için vazgeçilmez’ V

ali Sabri Baþköy, tarýmsal üretimin Çorum için vazgeçilmez bir unsur olduðunu söyledi. Çorum’un tarým potansiyelinin yüksek olduðuna iþaret eden Sabri Baþköy, “Organik tarým alanýnda da yerimizi almalýyýz” dedi. Anitta Otel’de düzenlenen Organik Tarým Çalýþtayý’nda konuþan Vali Baþköy, saðlýklý beslenme nedeniyle organik tarýma olan ilginin her geçen gün arttýðýný vurguladý. Çorum’un tarýmsal zenginliði ile ilgili bilgiler de veren Baþköy, þunlarý söyledi: “Çorum, Orta Karadeniz illeri içerisinde yer alan ve Karadeniz’le Ýç Anadolu arasýnda tam bir geçiþ bölgesidir. Osmancýk, Kargý ilçelerimizde çeltik ve zeytini bir

arada görürken Ýç Anadolu'ya sýnýr ilçelerimizde de karasal iklimin özellikleri ve üretim deseni görülmektedir. Dolayýsýyla Çorum’da tarýmsal çeþitlilik Ýç Anadolu'nun diðer illerine göre daha fazladýr. Yol güzergâhlarý olarak da hem Ankara'ya hem de Ýstanbul'a geçiþ noktasýdýr. Çorum’un bir baþka avantajý da toplam yüzölçümünün yarýsýna yakýný olan 619 bin 500 hektarlýk alanýn tarým arazisi olmasýdýr. Þehrimizde 50 bin civarýnda tarýmsal iþletme var. Bu iþletmelerin çoðunluðu aile iþletmesi tipinde olup bitkisel ve hayvansal üretim birlikte yapýlmaktadýr. Çorum’un tarýmsal potansiyeli yüksek. Buðday, çeltik, soðan, nohut ve ceviz baþlýca ürünleri olup, bu

Vali Sabri Baþköy ürünlerde Türkiye'de sayýlý iller arasýndayýz. Çorum’un tarýmsal üretim deðeri 1.693.578.762 TL olup Çorum'un GSYÝH (9.064.251.000 TL) içerisindeki payý % 18' dir. Tarým Çorum için vazgeçilmez üretim unsurudur. Çorum’da hektara 335 gr ilaç kullanýlmaktadýr ki Türkiye ortalamasý 1500 gramdýr. Aslýnda küçük iþletmeler ve az ilaç kullanýmý konvansiyonel üretim

için dezavantaj olmakla birlikte organik tarým için bir avantajdýr. Organik tarýmýn amacý toprak ve su kaynaklarý ile havayý kirletmeden çevre, insan ve diðer canlýlarýn saðlýðýný azami derecede koruyacak üretim ile faaliyetlerin kurallý, disiplinli ve kayýt altýnda tutarak gerçekleþtirilmesine dayanmaktadýr. Organik üretimler havamýzýn, suyumuzun, topraðýmýzýn daha temiz kalmasýný saðlayarak saðlýklý nesiller yetiþtirmemize ve yaþam kalitemizin artmasýna imkan saðlýyor. Organik tarýmda tarladan sofraya kadar olan tüm üretim sürecinin tamamýnýn kimyasallardan uzak, doðal ve çevre ile uyumlu olmasý gerekmektedir. Dolayýsýyla bahsettiðimiz kimyasal

kullaným ölçütlerine bakýldýðýnda Çorum üreticisinin bu sektörde olmasý gerektiði görülmektedir. Çorum’da organik üretime 2008 yýlýnda arýcýlýk ve meyvecilikle adým atýlmýþ, üreticilerimize hem Bakanlýk kaynaklý hem de Ýl Özel idaresi kaynaklý projeler hazýrlanmýþ. Bu projelerle özellikle üretim deseninde çeþitlendirmeye gidilerek çiftçimize katký saðlamaya devam edilecek. Organik üretimle çiftçilerimizin gelirlerinin artýrýlmasý, tüketicilerimizin de daha saðlýklý ürünlerle buluþmasýný saðlayarak her iki tarafýn da mutlu olacaðý iþlere katký saðlamak bizleri ziyadesiyle memnun edecek ve çalýþmalarýmýza hýz katacak.”

Organik tarým için Çorum’a 61 bin TL ödenek

B

‘Çorum’da organik tarým yaygýnlaþtýrýlmalý’

itkisel Üretim Genel Müdürlüðü Ýyi Tarým Uygulamalarý ve Organik Tarým Daire Baþkaný Vildan Karaarslan, Çorum’da organik tarýmýn geliþtirilmesi gerektiðini söyledi. Organik Tarým Çalýþtayý’nda konuþan Vildan Karaarslan, ‘Organik Tarýmýn Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Kontrolü Projesi’ Vildan Karaarslan kapsamýnda 2012 yýlý için Çorum’a ayrýlan ödenek miktarýnýn 61 bin TL olduðunu açýkladý. Türkiye’deki organik tarým faaliyetlerinin tarihçesinden bahseden Karaarslan, 1985 yýlýnda 8 çeþit ürünle baþlayan üretimin bugün 225 çeþide ulaþtýðýný kaydetti. Ýlk zamanlarda ihracata yönelik olan organik tarým faaliyetlerinin artýk iç pazarda da önem kazandýðýný belirten Karaarslan, “Tüketiciler bilinçlendikçe saðlýklý gýdaya ilgi artýyor” dedi. Türkiye’de 42 bin çiftçinin 442 bin hektar arazide organik tarým yaptýðýný anlatan Karaarslan, üretim miktarýnýn ise 2 milyon 900 bin tona ulaþtýðýný bildirdi. Organik hayvancýlýk da önemli geliþmeler yaþandýðýný dile getiren Karaarslan, bu alandaki hayvan varlýðý ve üretim miktarýnýn da günden güne arttýðýný ifade etti. Organik tarým faaliyetlerinin devlet desteði altýnda olduðuna dikkat çeken Karaarslan, þöyle konuþtu: “Organik tarým büyük avantajlar sunuyor. Bu alandaki üreticilere destek ödemelerinin yanýnda yatýrým kredisi imkanlarý da saðlanýyor. Avrupa Birliði ülkeleri, organik tarým açýsýndan önemli bir pazar. Çalýþtay ýþýðýnda Türkiye’de atýlacak adýmlarla organik tarýmý yaygýnlaþtýrmayý ve üreticilerin gelirlerini artýrmayý hedefliyoruz. 2011 verilerine göre ülkemizde 42 bin 460 üretici tarafýndan 614 bin 816 hektar alanda organik tarým yapýlýyor. Organik hayvancýlýða geçiþ sürecinde 12 bin 162 adet büyükbaþ, 33 bin 818 adet küçükbaþ, 431 bin 754 adet kanatlý varlýðý ve 72 bin 659 adet kovan varlýðýna ulaþýldý. Organik tarým Bakanlýðýmýz tarafýndan destekleniyor. 2012 yýlýnda da desteklemeler devam edecek. Meyve ve sebzeye dekar baþýna 35TL, tarla bitkilerine 10TL destekleme yapýlacaktýr. Organik hayvancýlýk yapanlara da konvansiyonel hayvancýlýk desteklerine %50 ilave destekleme yapýlacak. 2009 yýlý rakamlarýna göre Çorum’da 77 çiftçi, 45 hektar alanda organik bitkisel üretim yapýyor. Öte yandan 2011 yýlý rakamlarýna göre Çorum’da 13 çiftçi 793 kovanda 3,85 ton organik bal üretiyor. 2011 yýlýnda Çorum’da bir iþletmeye 73 dekar alanda yaptýðý organik tarým faaliyeti nedeniyle 1.819 TL destek ödemesi yapýldý. Son üç yýlda Çorum’da organik tarýma verilen destek miktarý 229 bin TL’yi buldu. 2012 yýlý için ayrýlan ödenek miktarý ise 61 bin TL.”

Organik Tarým Çalýþtayý baþladý ‘Organik Tarým Çalýþtayý’ dün Anitta Otel’de düzenlenen açýlýþ töreniyle baþladý.

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen ‘Organik Tarým Çalýþtayý’ dün Çorum’da baþladý. Anitta Otel’de düzenlenen açýlýþ törenine Vali Sabri Baþköy, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Daire Baþkaný Vildan Karaarslan, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Yakup Keleþ, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü E. Serdar Kurþun, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve akademisyenler, üretici birlikleri ve örnek üreticiler katýldý. Havva Tuðçe Barutçu’nun sunuculuðunu yaptýðý çalýþtay, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn

Çalýþtayýn açýlýþýna Vali Sabri Baþköy de katýldý.

Organik tarým konusu, Çorum’da düzenlenen çalýþtayda masaya yatýrýldý.

okunmasýyla baþladý. Organik tarým konusunun masaya yatýrýldýðý çalýþtayýn açýþ konuþmasýný Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ yaptý.

Ermiþ’in ardýndan sýrasýyla kürsüye gelen Daire Baþkaný Vildan Karaarslan ve Vali Sabri Baþköy de birer konuþma yaptý. ‘Organik Tarýmýn Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Kontrolü Projesi’

‘Anadolu kaplanlarý tarýma yatýrým yapýyor’

Karaarslan, Çorum’da organik tarýmýn geliþtirilmesi gerektiðini söyledi.

O

rganik Tarým Çalýþtayý’nýn açýþ konuþmasýný yapan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, “Anadolu kaplanlarý tarýma yatýrým yapýyor” dedi. Çorum tarýmýnýn geliþtirilebilir bir konumda olduðunu dile getiren Erkan Elfaz Ermiþ, “Gelinen noktada Türkiye’ye örnek tarýmsal iþletmelerimiz var” diye konuþtu. Organik Tarým Çalýþtayý’nda istatistiki bilgiler de verildi.

kapsamýnda düzenlenen çalýþtayda organik tarýmda geliþmeler, eðilimler, sorunlar ve çözümleri ele alýnacak. Üç gün sürmesi planlanan çalýþtayýn yarýn sona ermesi planlanýyor.

Çorum’da tarýmsal üretim tarihinin kalkolitik döneme kadar uzandýðýný belirten

Erkan Elfaz Ermiþ

Ermiþ, ulaþým güzergâhý ve arazi açýsýndan açýsýndan Çorum’un önemli bir potansiyele sahip olduðunu vurguladý. Organik meyve ve arýcýlýk alanýnda yapýlan yatýrýmlara da deðinen Ermiþ, üretici ve tüketicileri bir araya getirerek saðlýklý gýda konusunda bilinçlenmeye katký saðladýklarýný kaydetti. Ermiþ, Çorum’da düzenlenen çalýþtayda emeði geçenlere ve katkýda bulunanlara teþekkür etti.

Orhan Özçatalbaþ organik tarýmý anlattý

A

Tarýmsal üretim kapsamýnda organik tarýma da destek verildiði belirtildi.

kdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarým Ekonomisi Bölümü Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, organik tarýmýn Türkiye ve dünya açýsýndan büyük önem taþýdýðýný söyledi. Çorum’da düzenlenen Organik

Tarým Çalýþtayý’nda ‘Organik Ürünler Pazarý ve Yayýmý’ konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, konuyla ilgili detaylý bilgiler verdi. Çalýþtayda ‘Organik Tarýmýn Yayýlmasý ve Danýþmanlýk Sistemi’ konulu bir sunum daha

yapacak olan Özçatalbaþ, bugün gazetemizde yer alan makalesinde ‘Organik Tarým ve Türkiye’ konusunu ele aldý. Köþeyazarýmýz Prof. Dr. Özçatalbaþ’ýn makalesini 17. sayfamýzda bulabilirsiniz.

Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ


ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

11

NT’ye yeni yönetici NT

Çorum Maðazasý Yöneticiliði’ne Hacý Mahmut Oruç getirildi. Daha önce NT Maðazalarý Tarsus Þubesi’nde idarecilik yapan H. Mahmut Oruç, Çorum’a gelerek yeni görevine baþladý. Hakimiyet’e açýklamalarda bulunan Mahmut Oruç, Çorum’da görev yapacak olmanýn mutluluðunu yaþadýðýný dile getirdi. NT Maðazalarý’nýn okul sezonuna hazýr olduðunu belirten Oruç, “Tüm Çorum halkýný okul alýþveriþi için maðazamýza bekliyoruz” dedi.

H. Mahmut Oruç kimdir?

Hacý Mahmut Oruç

H. Mahmut Oruç, 1974 yýlýnda Kayseri’de doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimini memleketinde tamamladý. 1996 yýlýnda Anadolu Üniversitesi Ýþletme Bölümü’nden mezun oldu. Ýþ hayatýna 1998 yýlýnda NT Kayseri Þubesi’nde baþladý. 14 yýl boyunca NT’nin çeþitli maðazalarýnda idari görevlerde bulunan Oruç, iþ hayatýný Çorum’da sürdürme kararý aldý. Oruç, evli ve bir çocuk babasý. HAKÝMÝYET, NT Çorum Maðazasý Yöneticisi H. Mahmut Oruç’u kutlar, yeni görevinde baþarýlarýnýn devamýný diler.

Ankaralý Fatih Konur Ses’te

Bahri Göktürk, “Çorumlu müzisyen Ankaralý Fatih’i kadromuza katmanýn mutluluðunu yaþýyoruz” dedi.

K

Hakimiyet’e açýklamalarda bulunan Mahmut Oruç, NT Çorum Maðazasý’nýn okul sezonuna hazýr olduðunu söyledi.

4+4+4 karþýtlarýndan ortak açýklama:

‘Eðitimde kaos istemiyoruz’ H

ükûmetin 4+4+4 eðitim sistemi ile ilgili icraatlarýný eleþtiren bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarý dün ortak basýn açýklamasý yaptý. Eðitim-Sen Çorum Þubesi’nin evsahipliðindeki basýn açýklamasýna KESK Çorum Þubeler Platformu (TÜMBEL-SEN, BES, SES, Kültür Sanat-Sen), DÝSK, Emekli-Sen, ADD, Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý ve Alevi Kültür Merkezi, EMEP, EDP, DSP, HDK ve TKP temsilcileri katýldý. Toplantýda konuþan Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, yeni eðitim sistemine karþý Türkiye çapýnda mücadele baþlattýklarýný kaydetti. Konuyla ilgili olarak Çorum’da da bazý siyasi parti ve STK’larla ortak hareket etme kararý aldýklarýný anlatan Mehmet Öztürk, 15 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenecek miting için ayný gün sabah 05.00’te Özdoðanlar Sinemasý önünden otobüs kaldýracaklarýný açýkladý. “Eðitimde yaþanan kaos karþýsýnda sessiz kalmayacaðýz” diyen Öztürk, bilimsel gerçekler ýþýðýnda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduðunu savundu. Eðitimde 4+4+4 sistemiyle ilgili eleþtirilerini sýralayan Öztürk, düzenledikleri eylemlerle tepkilerini dile getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

onur Ses Müzik Organize, müzisyen kadrosuna Ankaralý Fatih’i ekledi. 2012 sezonunda da iddialý olduklarýný belirten Konur Organizasyon sahibi Bahri Göktürk, “Çorumlu müzisyen Ankaralý Fatih’i güçlü kadromuza katmanýn mutluluðunu yaþýyoruz” dedi. “Yýllardýr Ankara’da müzikle uðraþan genç sanatçýyý Çorum’a getirdik” diyen Bahri Göktürk, Oðuz Yýlmaz’ýn prodüktörlüðünde albüm çýkaran Ankaralý Fatih’in baþarýlý bir sahne performansýna sahip olduðunu söyledi. Türk Halk Müziði baþta olmak üzere pek çok tarzda müzik yorumlama yeteneðine sahip olan

Çorumlu müzisyenin albümü de bulunuyor.

Ankaralý Fatih’le anlaþtýklarýný anlatan Göktürk, “Müzik

yaþamýný Çorum’da sürdürecek olan Ankaralý Fatih, Konur

Ses farkýyla þenlik ve düðünlere sesiyle renk katacak.” dedi. Açýlýþ, þenlik, festival ve düðün gibi organizasyonlarýn aranan ismi olduklarýný vurgulayan Göktürk, “Türk Halk Müziði, Türk Sanat Müziði, Pop Müzik ve Tasavvuf Müziði alanlarýnda sanatçý temini, sahne ve ses sistemleri, balon süsleme, konfeti, hava-i fiþek ve animasyon gösterileriyle de programlara renk katýyoruz. Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi edinmek isteyen herkesi Albayrak Caddesi numara 34/C’de hizmet veren Konur Ses Müzik Organize’ye bekliyoruz.” diye konuþtu.

Ýsmail ile Esma evlendi

Yýldýrým ve Karaca Aileleri’nin mutlu günü

Ý

Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, düzenleyecekleri eylemleri açýkladý.

smail Yýldýrým ile Esma Karaca, haftasonu düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Yadigar-Ýsa Yýldýrým çiftinin oðlu Ýsmail, Sündüz-Necip Karaca çiftinin kýzý Esma ile dünyaevine girdi. Yýldýrým Ailesi’nin Buharaevler Mahallesi’ndeki evlerinde düzenlenen düðün törenine çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramý ile baþlayan düðün töreni, gelin alma merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Esma-Ýsmail Yýldýrým çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

Halil Ýbrahim evleniyor Ç

orum Gazetesi eski Muhabiri Halil Ýbrahim Yýldýrým, Ýlknur Aydýn ile dünyaevine giriyor. Fevziye-Hacý Yýldýrým çiftinin oðlu H. Ýbrahim ile Asiye H. Osman Aydýn çiftinin kýzý Ýlknur, ilerleyen günlerde düzenlenecek düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirecek. Erzincan Adliyesi’nde zabýt katipliði görevini

Eðitimde 4+4+4 sistemini eleþtiren bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarý dün ortak basýn açýklamasý yaptý.

Ýsmail Yýldýrým ile Esma Karaca ile evlendi.

sürdüren H. Ýbrahim Yýldýrým’ýn düðün töreni 7-9 Eylül 2012 tarihlerinde

Çorum’da gerçekleþecek. Düðün yemeðinin 8 Eylül

Halil Ýbrahim Yýldýrým, Ýlknur Aydýn’la evleniyor.

Cumartesi saat 18.00’de Buharaevler Mahallesi Ýbrahim Çayýrý 34. Sokak numara 17’de gerçekleþeceði belirtilirken düðün merasiminin ise 9 Eylül Pazar saat 12.00’de Afra-2 Düðün Salonu’nda düzenleneceði bildirildi. HAKÝMÝYET, Ýlknur-H. Ýbrahim Yýldýrým çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.


12 ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Halk saðlýðý toplumsal bilinçle baþarýya ulaþýr’ S

aðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, “Halk saðlýðý çalýþmalarýnýn ana amaçlarý; koruyucu hekimlik çalýþmalarýný yaygýnlaþtýrmak, toplum bilincini yükselterek hastalýk meydana gelmeden önlemek ve hayat standardýný yükseltmektir.” dedi. Hem yaþam kalitesini yükseltmek, hem de hastalýklar oluþmadan önlemek için halk saðlýðýna yönelik çalýþmalarýn sürdürülmesi zorunluluðundan bahseden Saatçi, bu baðlamda Saðlýk Bakanlýðýnca uygulamaya konulan

aile hekimliðiyle koruyucu saðlýk hizmetlerinin daha etkin sunulmasýnýn hedeflendiðini söyledi. Son dönemlerde halk saðlýðýný en çok tehdit eden hastalýklardan biri olan þiþmanlýkla ilgili açýklamada bulunan Saatçi, “Dünya Saðlýk Örgütü'nün çalýþmasýna göre dünyada her yýl 3 milyona yakýn insanýn aþýrý kiloya baðlý hastalýklardan hayatýný kaybettiði bilinmektedir. Bu durum bakanlýðýmýzý harekete geçirmiþ ve bakanlýðýmýzca koruyucu saðlýk hizmetleri kapsamýnda obezite ile mücadele baþlatýlmýþ olup, þiþmanlýk ve hareketsizlik konusunda

K

Arýnç: Çok iyiye gidiyor. Normal bir kongre yapacaðýz. Bu kongrenin dikkatini çeken yaný milletvekili arkadaþlarýmýzýn çoðunun 3. dönem vekilliðini tamamlamýþ olmasýdýr. 2013'te içlerinde benim de olduðum 75 arkadaþýmýz tekrar milletvekili olamayacaktýr. Ben þahsen bundan çok memnunum.

Ahmet Saatçi

toplumun hassasiyetinin arttýrýlmasý hedeflenmiþtir.” ifadelerini kullandý. Halk saðlýðý ile mücadelede toplumsal bilince de deðinen Saatçi, açýklamasýný þöyle sürdürdü; “Saðlýk Bakanlýðýnca koruyucu saðlýk hizmetlerine verilen önem ve destek

her geçen gün artmaktadýr. Ancak halk saðlýðýnda toplumsal bilincin önemi çok büyüktür. Toplumsal bilinç oluþmadýðý sürece devletin tüm imkânlarý bu konuda kullanýlsa bile istenilen, arzu edilen sonuçlarýn alýnmasý mümkün deðildir. Bu açýdan tüm topluma görev düþmektedir. Özellikle belediyelerde halk saðlýðýný tehdit eden hayvan barýnaklarýnýn þehir dýþýna çýkarýlmasý, sokak hayvanlarýnýn kýsýrlaþtýrýlmasý, aþýlanmasý ve bakýmý konularýnda yaptýðý çalýþmalarýn yanýnda, hava kalitesi kontrolü amacýyla kömür satýþ noktalarýnýn, gýda satýþý ve üretimi yapan her türlü iþyerlerinin,

dumansýz hava sahasýnýn korunmasý için kapalý mekânlarýn denetimlerini artýrmalarý, ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasý, pillerin, atýk bitkisel yaðlarýn ve madeni yaðlarýn çevreye zarar vermemesi için ayrý toplanmasý gibi geri dönüþüm çalýþmalarýyla halk saðlýðý konusunda gereken azami hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Bu duygu ve düþüncelerle baþta halk saðlýðý çalýþanlarýmýzýn olmak üzere tüm vatandaþlarýmýzýn halk saðlýðý haftalarýný kutlar, duyarlý ve toplumsal alanda etkin vatandaþlarýmýzýn sayýlarýnýn artmasýný dilerim.”

Arýnç siyaseti býrakýyor anal D ana haber bülteninde M. Ali Birand'a konuk olan Bülent Arýnç çarpýcý açýklamalarýyla dikkat çekti. Birand ile Arýnç arasýndaki ilginç diyaloglarýn yaþandýðý canlý yayýn röportajýna Arýnç'ýn siyasi kariyerinin geleceðiyle ilgili açýklamalarý damga vurdu. Arýnç, AKP tüzüðü gereði 2013 seçimlerinde aday olmayacaðýný, artýk milletvekiliðine adaylýðýný koymayacaðýný söylerken "aktif siyasetin içinde olmayacaðým" dedi.

2013'TE MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI OLMAYACAÐIM! Birand: 30 Eylül kongresinden sonra yeni bir AKP geliyor. Baþbakan'ýn konuþamlarýndan belli ki yeni bir vitrin geliyor. Önemli deðiþiklikler geliyor. Kabine deðiþikliði de olacak mý, nereye gidiyor AKP?

BELEDÝYE BAÞKANI OLMAYI HÝÇ DÜÞÜNMÜYORUM "Siyaseti sadece vekil ve bakan olarak sürdürmek zaten doðru da deðil mümkün de deðildir. Ben 19 yaþýmdan bu yana siyasete ilgi duyan bir insaným. O kademelerin hepsinden geçerek geldim. Milletvekili olmamak belediye baþkaný olmamak deðildir. Ama ben þahsen belediye baþkanlýðýný hiç düþünmüyorum. Hep ayný þeyi söyledim. Sadece vekil olmayacaðým. Dýþarda kalacaðým, biraz kendime dö-

Bülent Arýnç, katýldýðý haber programýnda siyasi geleceðine dair planlarýný paylaþtý.

neceðim, eksiklerime dikkat edeceðim. Siyasi konularda benim fikrim sorulursa bilgim birikimim var denerek bana bazý konualr getirilirse çalýþmalarýma bu konuda devam edeceðim."

AKTÝF SÝYASETÝN ÝÇÝNDE OLMAYACAÐIM Birand: O zaman siyaseti býrakýyorsunuz demektir. Arýnç: Aktif syasetin içinde olmayacaðým.

Ben 2013 seçimlerimde ben vekil adayý olmayacaðým. Belediye baþkaný da olmak istemediðime göre, benim için tek bir þýk var. Siyasetteki birikimimi kendi özel hayatýmda ve özel çalýþmalarýmda deðerlendireceðim.

KÖÞK ÝÇÝN BENDEN ÇOK DAHA GÜZEL ÝNSANLAR VAR Birand: Sizi köþkte görebiliriz o zaman deðil mi? Bu deneyimlerinizle...

“Köþk için düþünülecek çok daha güzel insanlar var. Herhalde onlar için ben feragat ederim. Bu günlerde isimleri daha çok geçen çok daha güzel çok daha baþarýlý büyüklerimiz var. Bunu son 60 gün içinde konuþmak çok daha iyi olacaktýr. Ben sahanýn dýþýna çýktýktan sonra böyle bir þey düþünmüyorum.” TIMETÜRK

Kuyumcular ve bankalar karþý karþýya K

uyumculuk sektörü temsilcileri, bankalarýn 'altýn' satýþý ile ilgili görüþlerini aktarmak için BDDK Baþkaný Mukim Öztekin'i makamýnda ziyaret etti. Yapýlan görüþmenin ardýndan düzenelenen basýn toplantýsýnda Ýstanbul Kuyumcular Odasý Baþkaný Alaattin Kameroðlu, kýymetli madenleri esas alan sözleþmelerin alým ve satýmýný yapabilmesini öngören yönetmelik taslaðýnýn bu haliyle

yürürlüðe girmesiyle kuyumcularýn ve vatandaþlarýn zarar göreceðini vurguladý. BDDK Baþkaný Öztekin'e bankalarýn neden altýn satmamalarý gerektiðini örneklerle anlattýklarýný vurgulayan Kameroðlu, "Çokça haklý taraflarýmýzý buldular. Biz, BDDK'nýn binasýndan, sorunun çözüleceði doðrultusunda ümitli ayrýldýk. Dolayýsýyla zannediyorum sorun çözülecek" diye konuþtu. Dünya Bülteni

Nargile, sigara kadar zararlý çýktý Ý

ran'da bilim adamlarýnýn yaptýðý bir araþtýrmada nargilenin de en az sigara kadar zararlý olduðu ortaya kondu Nargile içmenin de sigara kadar ciðerlere zarar verdiði doðrulandý. Ýran'ýn Meþhed Üniversitesi'nden Muhammed Hüseyin Boskabadi ve ekibinin yaptýðý araþtýrma, nargilenin de saðlýða sigara kadar zararlý olduðunu gösterdi. "Respirology" adlý saðlýk dergisinde yayýmlanan araþtýrma sonuçlarýna göre, araþtýrmacýlar, 57'si nargile

içen, 30'u çok sigara içen ve 51'i çok sigara içmeyen gruptaki katýlýmcýlarýn saðlýk durumunu sigara ve nargile içmeyen 44 kiþiyle kýyasladý. 2 yýl süren araþtýrmada ilk iki gruptaki katýlýmcýlarda hýrýltý, solumunun bozulmasý ve öksürük gibi rahatsýzlýklar belirlendi. Solunum bozukluðu, nargile içenlerin yüzde 36,8'inde, çok sigara içenlerin ise yüzde 40'ýnda görüldü. Üçüncü gruptakilerde ise söz konusu rahatsýzlýklara daha az düzeyde (yüzde 29) rastlandý. Kaynak: TRT

Çorum Baro Baþkaný ve baro yöneticileri, Vali Sabri Baþköy’ü ziyaret ederek, görevinde baþarýlar diledi.

Baro’dan Vali Baþköy’e ziyaret Ç

orum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri, göreve yeni baþlayan Çorum Valisi Sabri Baþköy’e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular.

Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Av. Rumi Bekiroðlu ve Av. Bahadýr Þimþek ve Kadýn Hukuku Kom. Üyesi Av. Neslihan

Boyabatlý'dan oluþan bir heyet, Vali Baþköy’e baþarýlar diledi. Karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunulan görüþmede, Baro Baþkaný Özyýlmaz, daha önceki

dönemlerde Çorum Valiliði ile ortak çalýþmalarýnýn olduðunu, bundan sonra da Çorum Valiliði ile çalýþmak arzusunda olduklarýný dile getirdi.

TKP Ýl Örgütü stand açtý T

ürkiye Komünist Partisi (TKP) Çorum Ýl Örgütü, 10 Eylül 2012 Pazartesi gününe kadar yeni kayýt için Çorum’a gelen üniversite öðrencilerini eðitim sistemiyle ilgili bilgilendirmek için Hitit Üniversitesi Rektörlüðü önü ve Fen Edebiyat Fakültesi yanýnda öðrenci dayanýþma stantlarý açtý. TKP Çorum Ýl Baþkaný Erol Celep ve TKP’li öðrencilerin katýldýðý açýlýþta TKP'li öðrenciler adýna konuþan Soner Yiðit Karabay þunlarý söyledi; “AKP hükümeti harçlarýn kaldýrýlacaðýný açýkladý. Bu kararla eðitimi parasýz yaptýðýný ve eðitimdeki eþitsizliklerin önüne geçtiðini iddia ediyor. Harç uygulamasý zaten AKP'nin doðrudan sürdürücüsü olduðu 12 Eylül zihniyeti tarafýndan uygulamaya konulmuþtur. Þimdi de harçlara zam üstüne zam yapan kendileri deðilmiþ, özel üniversitelerin üçte ikisi kendi iktidarlarý döneminde açýlmamýþ gibi bizim olaný bize verirken arsýzca teþekkür bekliyorlar. Bir hak olan parasýz eðitimi bir lütufmuþ gibi sunmaya çalýþýyorlar. Toplumun geniþ kesimlerinde AKP’ye karþý tepkiler var. Bu kesimler içerisinde üniversite gençliðine iktidar olduklarý günden beri boyun eðdiremediler. Bu durum karþýsýnda yeni adýmlar atma ihtiyacý duyuyorlar. Bir lütufmuþ gibi sunduklarý harçlarýn kaldýrýlmasý kararý da

bu sürecin ve üniversitelerin teslim alýnamamýþ olmasýnýn bir sonucudur. Atýlan bu adým üniversitelere sus payý giriþimidir. Üniversite öðrencileri sus payýný kabul etmeyecek, üniversite ve ülkemizi ilgilendiren her baþlýkta sesini en fazla çýkaran kesim olmaya devam edecektir. AKP’nin hesaplarý üniversitelerde de tutmayacaktýr. Harçlar paralý eðitimin ürünü olan tek uygulama deðildir. Üniversitelerin bir bütün olarak ticarethane mantýðýyla iþletilmesi, öðrencilerin eðitim süreci boyunca barýnma, beslenme, ulaþým haklarýnýn yok sayýlmasý, vakýf üniversitesi adý altýnda üniversite sisteminin adým adým özelleþtirilmesi de bu sürecin önemli parçalarý. Yani Bakanlar Kurulu'nun aldýðý karar ülkemizde paralý eðitim uygulamasýnýn son bulduðu anlamýna gelmiyor. Yýlardýr parasýz eðitim için mücadele eden bizler

söylüyoruz; ‘Harçlarý kaldýrýyoruz’ iddiasýyla ortaya çýkanlar bugüne kadar emekçi halkýn çocuklarýndan haksýz yere aldýklarý paralarýn hesabýný vermelidir. Bugüne kadar katký payý adý altýnda alýnan bütün paralarý halka iade edilmelidir. ‘Eðitim parasýz olacak’ diyorlarsa parasýz eðitim istediði için tutukladýklarý gençlerin hesabý verilmelidir. Bu gerekçeyle özgürlükleri elinden alýnan gençler hemen serbest býrakýlmalýdýr. AKP eðitimde tüccarlýðý býrakmalýdýr. Ýkinci öðretim ve yüksek lisans öðrencilerindeki harçlar kaldýrýlmalý, üniversitelerde yaþam boyu eðitim, sürekli eðitim gibi isimler altýnda pazarlamacýlýk yapmamalýdýr. Üniversitelerin paralýlaþtýrýlmasý yolunda atýlan en önemli adým olan vakýf üniversitelerinin üçte ikisi AKP iktidarý döneminde kuruldu. Parasýz eðitim için ‘parasý olana daha düþük puana üniversite’ uygulamasý

sona ermelidir. Hýzla bütün vakýf üniversiteleri kamulaþtýrýlmalýdýr. Parasýz eðitim demek üniversitelilerin okuyabilmesi için gerekli þartlarýn devlet tarafýndan sunulmasý demektir. Üniversite öðrencileri ücretsiz barýnma, beslenme ve ulaþým haklarýna sahip olmalýdýr. Eðitimin parasýz olabilmesi için gerçekleþtirilmesi gerekenleri, iktidara geldiði günden bu yana öðrencinin, emekçinin cebinden elini çekmeyen, üniversiteleri tam anlamýyla þirketleþtirebilmek için elinden geleni yapan tüccar AKP yapamaz. Bugüne kadar parasýz eðitim mücadelesi verenler, bizler yapabiliriz. TKP'li öðrenciler tüm üniversitelileri, akademisyenleri, aydýnlarý ve emekçileri, AKP'nin aldatmacasýna inanmamaya,s us payýna boyun eðmemeye ve eþit, parasýz eðitim mücadelesini yükseltmeye çaðýrmaktadýr.”

zorunda kalacak. Yeni taslakla bankalarýn faiz indirimini yapmamak için koz olarak kullandýðý erken ödeme tazminatý düzene sokuluyor. Tazminat oranlarýna ise 'yasal sýnýr' getiriliyor. Buna göre tazminat, erken ödeme ve kredi

sözleþmesinin sona ermesi arasýndaki sürenin bir yýlý aþmadýðý durumlarda erken ödenen kredi tutarýnýn binde 5'ini, bir yýlý aþmasý halinde ise erken ödenen kredi tutarýnýn yüzde 1'ini geçemeyecek. Erken ödeme tazminatý, tüketicinin erken ödemesi ile

kredi sözleþmesinin sona erme tarihi arasýndaki dönemde ödenmesi öngörülen faizin tutarýný da aþamayacak. Örneðin bankadan 10 bin TL tutarýnda yüzde 1.59 faiz, 18 ay vadeyle ihtiyaç kredisi alan bir vatandaþ, toplam 11 bin 909 TL ödeme yapýyor, aylýk 661 TL taksit ödüyor.

Kredi borcu olanlara kolaylýk U

Ýranlý bilim adamlarý nargilenin sigara kadar zararlý olduðu görüþünü savundu.

zun vadeli kredi alan vatandaþlara büyük kolaylýk geliyor. Gümrük Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý yeni Tüketici Kanunu taslaðýna göre bankalar, aldýklarý krediyi vadesi gelmeden toplu olarak ödemek isteyen tüketiciye faiz indirimi yapmak


ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Tandoðan Meydaný’ndan seslenmek istedim

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 18 - Þevvâl: 1433

Hicrî Þemsi: 1390 - Rûmi:23 Aðustos: 1428 - Hýzýr:123

5

2012

EYLÜL

Ýnsan kalbi, tarladaki ekin gibidir. Yemek, yaðmur gibidir. Fazla su, ekini kuruttuðu gibi, fazla gýda kalbi öldürür. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.33 06.03 12.46 16.22 19.17 20.40

MÜSLÜMAN TEMÝZ OLUR

M

üslüman temiz olmalýdýr! Ýslâmiyette temizliðin ehemmiyeti çok büyüktür. Temizlik imândandýr.

Müslümanlar, câmilere, evlere, ayakkabý ile girmez, yere serili döþemeler tozsuz ve temiz olur. Her müslümanýn evinde banyo bulunur. Vücutlarý, elbiseleri, çamaþýrlarý, yemekleri hep temiz olur. Temiz olunca da mikrop ve hastalýk bulunmaz. Allahü teâlâ Kur’ân-ý kerîmin çeþitli yerlerinde; “Temiz olanlarý severim.” buyuruyor. Hadîs-i þerîflerde buyuruldu ki: H Mü’min pis olmaz. H Temizlik imânýn yarýsýdýr. H Müslümanlýk temizlik dinidir. Temiz olmaya çalýþýn! Cennete ancak temiz olanlar girer. H Namazýn anahtarý temizliktir. H Din, temizlik esasý üzerine binâ edilmiþtir. H [Temizlenecek þeyleri] Ýyice yýkayýn, temizleyin! Çünkü temizlik imâna, imân da sahibini Cennete götürür. H Her müslümanýn, Cum’a günü yýkanmasý, misvak kullanmasý ve güzel koku sürünmesi gerekir. H Aðzýnýzý temizleyin, çünkü aðzýnýz Kur’ân yoludur. H Yemekten önce ve sonra el yýkamak, zenginliðe yol açar ve fakirliði giderir. H Týrnaklarýnýzý kesip gömün! Aðzýnýzdaki yemek kýrýntýlarýný temizleyin ve misvâk kullanýn! Yanýma, diþleriniz sarý, aðzýnýz kokar vaziyette gelmeyin!

SAÐLIK - KAHVALTININ ÖNEMÝ Uzmanlar, kahvaltýnýn günün en önemli öðünü olmasýna raðmen, özellikle okul çaðý çocuklarýnda ihmal edildiðini belirtiyor. Açlýk durumunda beyine enerji saðlayan kan þekerinin en alt düzeyde olduðunu ifade eden doktorlar, kan þekerinin yeterli düzeyde olmasýnýn öðrenme ve hatýrlamayý içine alan birçok beyin ve davranýþ hareketlerini düzenlediðinin altýný çiziyor. Kahvaltýnýn beyine enerji kaynaðý saðlayarak öðrenmeyi olumlu yönde etkilediði konusunda velileri uyaran uzmanlar; iyi bir kahvaltýnýn öðrencinin beslenme durumunu iyileþtirdiðini, beynin açlýk durumunda yetersiz olan enerji ihtiyacýný karþýladýðýný ve derse devam durumunu kolaylaþtýrdýðýný belirterek, annelerin çocuklarýný mutlaka kahvaltýdan sonra okula göndermelerini tavsiye ediyor.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

VEFAT EDENLER 1- Vakýflar Yurdu’ndan emekli, Camcý Esnafýndan Necati ÝLTÝR'in babasý, Mustafa AKÇA' nýn kayýnpederi, Eski Fýrýncýlardan; Kazým ÝLTÝR. 2- Alaca Hüyük Hýrka Beldesinden gelme, Mehmet ve Ömer ERBAÞ'ýn babalarý, Ayhan BOYRAZ'ýn kayýnpederi, Marangoz esnafýndan; Ýbrahim Nazým ERBAÞ.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

"Yollar boþaldý artýk, yolcular buldu vâha kahreden aðýrlýðý altýnda yürürken bir lahza durup, Türk Milletinin tamamýna avazým çýktýðý kadar hayYolcular gitmese de, yollar gider Allah'a" kýrarak þunlarý söylemek istedim: Lâedri Bu gün sizlere zamanýn þahitlik ettiði bu meyEylül 2012 Pazar günü, Büyük Birlik Partisi dandan sesleniyorum. Þahitlik ettiðinde geleceðin, (BBP) tarafýndan, Ankara Tandoðan Meydanýnbizi tekzip etmeyeceði sözlerle sesleniyorum! da; "yükte hafif, pahada aðýr" bir "Meydan Mitingi" Zamanýn tam da burasýnda bu meydan, Kelimeicra edildi. Ýçinde bulunduðumuz bu þartlarda "Meyi Tevhid BÝRLÝÐÝNCEDÝR. Zamanýn tam da buradan Mitingi" yapmayý düþünmek bile bir "Yüksek sýnda bu meydan, Türk Bayraðý'nýn BÝRLÝÐÝNCECesaret" iþidir. Büyük Birlik Partisinin (BBP) Genel DÝR. Zamanýn tam da burasýnda bu meydan, mü'min Merkez Yöneticilerini cesaretlerinden dolayý tebrik gönüllerin BÝRLÝÐÝNCEDÝR. Zamanýn tam da buraediyorum. sýnda bu meydan, bütün analarýn süt vererek büyütMustafa Bütün düþüncelerin (Ýslâmi Dünya Görüþütüðü yavrularýn bakýþlarýnýn BÝRLÝÐÝNCEDÝR. ZaÖZARSLAN Milliyetçi Dünya Görüþü-Sol Dünya Görüþü) dünmanýn tam da burasýnda bu meydan, Ertuðrul Gazi yevîleþtiði günümüzde hâlâ "adanmýþ adam"larýn oðlu Osman Gazi Beyin yürek geniþliðinin BÝRLÝÐÝNCEvarlýðý beni duygulandýrdý. Bu duygulanmanýn refakatinde DÝR. Zamanýn tam da burasýnda bu meydan, Allah Resulümitingi takip ederken, bir yandan konuþulanlarý dinledim, bir nün ümmetine açtýðý nübüvvet yüreðinin BÝRLÝÐÝNCEDÝR. yandan katýlanlarý seyrettim, bir yandan da geçmiþe yolculuk Cümle âlem ve ervah bilsin ki, zamanýn tam da burasýnda bu yaptým. O yolculukta bütün meþakkatleri, bütün çileleri, bümeydan, kardeþlik hikmetinin BÝRLÝÐÝNCEDÝR. tün iþkenceleri, bütün sevdalarý, bütün hayalleri, bütün feVataný Bayrak yapanlar, BÝRLÝK oluyoruz! dakârlýklarý, dünya nezdinde heder edilmiþ sayýlan bütün ömürleri düþündüm. Bütün ihanetleri, bütün vefasýzlýklarý, Bayraðý Vatan görenler, BÝRLÝK oluyoruz! bütün yorgunluklarý ve bütün yýlgýnlýklarý düþündüm. "AhZulmü hasým bilenler, BÝRLÝK oluyoruz! sen-i Takvim" üzre gidenleri, "Esfele Safilin"de kalanlarý düAyrýlýðý azap sayanlar, BÝRLÝK oluyoruz! þündüm. "Tohum saç, bitmezse toprak utansýn! /Hedefe varGönülden gönüle yol bulanlar, BÝRLÝK oluyoruz! mayan mýzrak utansýn! " diyen Þair"in kavlince utanacaklarý, Kuyudaki Yusuflar, BÝRLÝK oluyoruz! utanmasý gerekenleri ve utanýlacaklarý düþündüm. Evlad-ý Vataný kurþunlayýp " gök ekin biçer gibi" topraða düþüren koDeryadaki Yunuslar, BÝRLÝK oluyoruz! pillerin hâlâ arz-ý endam ettiklerini, onlarýn boynuna kocalaAllah'da BÝRLÝK, Resul'de BÝRLÝK, Kur'an'da BÝRLÝK, rýnýn boynuna sarýlýr gibi ve salyalarýný akýtarak "sarýlanlar"ý, Vatan'da BÝRLÝK, Bayrak'ta BÝRLÝK… Bizi duyun ey inkatillere ölümü sevdirmeye devam eden ve yapýþ yapýþ kan sanlar! BÝRLÝK oluyoruz! damlayan elleri ve dilleri ile "barýþ" çýðlýðý atanlarý düþünZahirdekiler-batýndakiler, dâhildekiler-hâriçtekiler, mudüm. Bu kadar büyük günahýn gölgesinde nasýl olup da kahvafýklar-muarýzlar, uzaktakiler-yakýndakiler ve cümle âlem rolmadýklarýný düþündüm. Her milletin istihbarat teþkilatlarý ve ervah bilin ki, BÝRLÝK oluyoruz! ile ayný yataða girerek ihanet ve þenaatini tescilleyen köpek Husumete inat, adavete inat, ihanete inat, kavmiyete inat sürüsünü düþündüm. Yirmi sekiz (28) yýldýr bu kopillerin salve gaflete inat BÝRLÝK oluyoruz! dýrýlarýna tedbir alamama maharetini(!) gösteren idarecileri düþündüm. Daðlardaki bu "Marksist-Stalinist-Faþist ve Duy bizi ey düþman! Duy bizi ey Dünya! BÝRLÝK oluKâfir" güruhun zulmü altýnda inleyen mazlum ve maðdur din yoruz! kardeþim Kürtleri düþündüm. Kürt kardeþlerimin bu Bu BÝRLÝK' TEN güç alýp bütün avazýmýzla haykýrýyomazlûmiyetine çare olmayanlarý, çare olma imkâným olmadýruz: ADALET ÝSTÝYORUZ! ADALET BEKLÝYORUZ! ðý için bu denî dünyaya sitemlerimi düþündüm. Bu mazlûmiADALET VA'DEDÝYORUZ! yete çare olabileceklerin de, kan ve gözyaþýndan dünyalýklaDiye söyleseydim; derde deva, sadra þifa olur muydu rýný devþirdiklerini düþündüm. Düþündüm de bu düþüncelerin dersiniz?..

2

Organik gýda 'efsanesi'ni yýkan araþtýrma ABD'de yapýlan bir araþtýrma organik gýdalarýn, normal gýdalardan çok daha saðlýklý olduðu "efsanesi"ni yýktý. Araþtýrmaya göre, organik gýdalarla, normal gýdalarýn besin deðeri birbirlerine yakýn çýktý. Yýllardýr daha saðlýklý olduðu düþüncesiyle tüketilen organik gýdalarla ilgili yapýlan araþtýrma saðlýk dünyasýnda tartýþma yarattý. ABD'de Stanford Üniversitesi'nin araþtýrmasýna göre, organik gýdalar ile normal gýdalar arasýnda besin ve vitamin deðerleri bakýmýndan çok önemli bir farka rastlanmadý. Organik gýdalarýn öne çýkan faydasý ise, normal gýdalara oranla yüzde 30 oranýnda daha aç ilaç kalýntýsý taþýyor olmasý. Annals of Internal Medicine dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, aralarýnda organik meyve, sebze, buðday, et, yumurta ve sütün de bulunduðu 200 ürün, organik olmayan emsalleriyle karþýlaþtýrýldý. Araþtýrma sonucunda, organik ve normal gýdalarýn besin ve vitamin deðerleri bakýmýndan birbirlerinden çok farklý olmadýðý ortaya çýktý. Stanford Üniversitesi adýna araþtýrma yapan bilim insanlarý, meyve ve sebzelerde ayný oranda vitamin, sütteyse ayný oranda protein ve yað saptadý. Araþtýrmada ayrýca, organik gýdalarda, üretimde kullanýlan gübredeki farklýlýk nedeniyle daha fazla nitrojen bulunduðu ancak bunun saðlýk açýsýndan fayda saðlamadýðý belirtildi. Bilim insanlarý, organik gýda tüketenler ile normal gýda tüketenleri kýyaslayan 17 ça-

lýþmayý inceledi. Sonuç þaþýrtýcýydý. Organik gýdayla beslenen grup, diðer gruptakilerden daha saðlýklý deðildi.

'BU TÜR ARAÞTIRMALAR TÜKETÝCÝYÝ BÝLÝNÇLENDÝRÝR' Hayvan haklarýnýn gözetilmesi ve çevresel kaygýlar da dahil, insanlarý organik gýda tüketmeye teþvik eden birçok sebep olduðu biliniyor. Organik gýdalarýn daha saðlýklý ve besleyici olduðu kanýsýnýn yaygýnlýðýna deðinen araþtýrmayý yürüten Prof. Dr. Crystal Smith-Spangler, araþtýrma bulgularýnýn kendilerini biraz þaþýrttýðýný itiraf etti. SmithSpangler, bu tür araþtýrmalarýn tüketicileri daha çok bilinçlendireceðini ve fayda saðla-

3

Tefekkür Dünyamýz

B

oþanmalar gittikçe artýyor. Resmi ve özel yerlerde artýk bayanlarda çalýþýyor. Gençlerin bir çoðu bu yüzden iþsiz geziyor.Hal böyle olunca öyle on çocuklu,beþ çocuklu aileler artýk kadar azaldý ki! O zaman evdeki iþler bakýcýlara kaldý. Çocuklarý onlar ve kreþler büyütüyor. Raþit Yücel Ahhh nine ahh. rasityücel@ corumhakimiyet. net Geçimsizlikler arttý. Eskiden evin beyine saygý ve saygý vardý. Evin beyinden de onlara sagý ve sevgi vardý. Þimdi öyle korkunç þeyler oluyor ki,bunlarý anlatýp seni aðlatmayayým. Þehirlerin ve ilçelerin en merkezi iþ yerlerini faizle iþ yapan bankalar doldurdu. Sizler eskiden faizden yýlandan akrepten çekindiðiniz gibi çekinirdiniz. Açýk -saçýklýk olaðan hale geldi. Deccallar çýktý , Süfyanlar çýktý. Baþörtülü olmak resmi yerlerde suç haline geldi. Sorma nine. Ayasofya yý kapatýp müze yaptýlar. Bir zamanlar ezaný bile yasakladýlar. Ezaný aslýna çeviren baþbakaný ve bakanlarýný astýlar. Kaç defa ihtilal yaptýlar. Milletin malýný-mülkünü soyanlarý mý sorarsýn?

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER ÇAÐLI DUYGU EÞREF HOCA CAD.NO:25/A GAZÝ CAD. NO: 36/E ( GAZÝ SAÐLIK OCAÐI KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ) KARÞISI 226 56 16 213 14 02

METEOROLOJÝ

yacaðýný söyledi.

'ÝLAÇ KALINTISINA DÝKKAT'

ABD'deki Harvard Üniversitesi'nin Halk Saðlýðý Bölümü'nden Chensheng Lu ise, Stanford Üniversitesi tarafýndan yapýlan araþtýrmanýn sonuçlarýna mesafeli yaklaþýyor. Daha fazla araþtýrma yapýlmasý gerektiðini belirten Lu, organik ve normal gýdalar arasýnda saðlýk açýsýndan bir fark olmadýðýný söylemek için henüz erken olduðunu söyledi. Gýda ürünlerindeki ilaç kalýntýsýnýn önemine dikkat çeken Lu, alýþveriþ yaparken, böcek ilacý kalýntýsý içermeyen ürünlerin tercih edilmesini önerdi. Kaynak: NTV

2.275 2.293

1.812 1.822

24 ayar

ALIÞ

98,50

SATIÞ

99,01

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Sigara kullanýmý kalp krizini 5 kat fazla tetikliyor Günlük bir paket sigara içenler, içmeyenlere göre 5 kat daha fazla kalp krizi geçirme riski taþýyor Uzmanlar, günlük bir paket sigara kullanýmýnýn kalbin çalýþma ritmini bozarak, vücuda kan pompalamaya zorlandýðýný belirtiyor. Manavgat Saðlýk Derneði(MASADER) Baþkan Yardýmcýsý ve

Geçmiþe Mektup

13

Kalp Hastalýklarý Uzmaný Dr. Fatih Demircioðlu, kalp hastalýklarý içerisinde kalp krizinin en sýk ölüm sebepleri arasýnda bulunduðunu kaydetti. Tütün mamulleri kullananlarýn kalp hastalýklarý hususunda uyanýk olmasý gerektiðini belirten Demircioðlu, özellikle göðüs aðrýsý olan hastalarýn kendisine

daha fazla dikkat etmesi gerektiðini ve göðüs aðrýsýnýn kalp krizinin habercisi olabileceðini ifade etti. Sigaranýn kalp krizlerinde en büyük sebep olduðunu belirten Demircioðlu, son yýllarda gençlerde kalp krizi vakalarýnýn artmasýnýn, gençlerde sigara kullanýmýnýn yüksek olmasýndan kaynaklandýðýný söyledi. Demircioðlu, þu bilgileri verdi: "Sigara içenlerde, içmeyenlere göre kalp krizine yakalanmasý riski 5 kat daha fazla. Kalp hastalýklarý içerisinde 'kalp krizi' en sýk ölüm sebepleri arasýnda bulunmaktadýr. Özellikle gençlerde kalp krizlerini sýk görmekteyiz. Bunun baþlýca sebebi, sigara kullanýmýnýn çok aþýrý olmasýdýr. 25 ile 30 yaþýnda kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetmesinde en önemli etken sigaradýr. Sigaraya baðlý kalp krizlerinin üçte biri ölümle sonuçlanýyor." Kalp krizinin göðsün ön duvarýndan kollara yayýlan bir göðüs aðrýsýyla baþladýðýný anlatan Demircioðlu, yüksek bir yere çýkarken göðüste bir baský hissi, sýrtta ve kollara vuran, boyna yayýlan bir baský ve göðüs aðrýsý varsa hastalarýn ihmal etmeden acilen bir doktora baþvurmalarýnýn saðlýklarý için yararlý olacaðýný kaydetti. Kaynak: CÝHAN

Yýl:22 Sayý: 6381 5 EYLÜL 2012 ÇARÞAMBA

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Ýskilip'te iki devre Belediye baþkanlýðý yapmýþ, eski baþkanýmýzdýr.

MY- Mehmet bey. Bize kendinizi tanýtýrmýsýnýz.

1.2.1954 Ýskilip Ulaþtepe doðumluyum. Ýlkokulu Ulaþ ilkokulunda, Ortaokul liseyi Ýskilip'te okudum. Üniversite de 1973 yýlýnda girdiðim Ankara iktisadi Ticari Ýlimler Akademisi, Baþkent Yüksek okulu iktisadi ilimler bölümünü, 1978 þubat'ta bitirdim. Ýki sefer bankalarýn müfettiþlik imtihana girdim. Ýmtihaný kazanamayýnca, dokuz ay Çorumda muhasebecinin yanýnda staj gördüm. 15.7. 1979 yýlýnda Ýskilip'te muhasebeciliðe baþladým. Talebelik yýllarýnda da babamýn kamyonunda fiilen çalýþtým. Þoförlük yaptým. Yük taþýdým. Hem de tahsilime devam ettim. Ýlkokul döneminde mahalleden, okuldan arkadaþlarla birlikte oldum. Bu arkadaþlarýmdan bana en yakýný komþumuz Ünal Sucu idi. Eski arkadaþlardan bir kýsmýný kaybettik. Mahallede kýþýn kayýk kaynardýk. Gece aþaðý taslý oluðundan suyu salardýk. Sabaha kadar yol boydan boya buz olurdu. Gündüz belediyeden de gelip buzu kazarlardý. Büyüklerimiz de caminin önündeki kalaslarý baðlayarak kayarlardý. Mahalledeki dibeklerde çaðrýlýnca dibek dövmeye giderdik. Biz baþak yapmaya bahçeye gitmedik ama ortaokul sonda bir iftira ile öðretmenimiz Müberra Akçalý tarafýndan tek dersten sýnýfta býrakýlarak, bir sene gezdik. Öðretmenin oturduðu sandalye ye çivi çakmýþlar, bunda hiç alakamýz olmamasýna raðmen, bizim üzerimize yýktýlar. Bu iftiraya uðramasaydýk, öðretmen olacaktým. Gezdiðimiz bu dönemde, Yüksel Temelci, Ýzzet Hayýrlý ben; kahve alýþkanlýðýmýz olmadýðý için bahçelere baþaða giderdik.

MY- Çocukluk yýllarýnda geleceðe dönük olarak seni etkileyen oldumu?

Benim gönlümde makine mühendisi olmak vardý. Gazi makineyi de kazanmama raðmen, dedem istemediði için bu bölüme gidemedim. Bitirdiðim okula kayýt yaptýrmýþtým. Devam mecburiyeti de yoktu. Böylece bu okulu bitirdim.

MY- Siyasi yönünün belirlenmesinde ne etkili oldu?

Babamýn arkadaþý Çil Osman vardý. Buna Hürriyeti seçtim diye, Rus yazarýn Rusya da komünizmden kaçýþý anlatan, kalýn ve aðýr bir kitap vermiþti. Bu kitabý okuyunca çok tesirinde kaldým. Bu kitabý arkadaþlarýma da tavsiye ettim. Rahmetli dedem hoca idi. Daha kuran okumaya baþlamadan, dedem bana amme cüzünü ezbere okumayý öðretti. Hüdüt hoca diye bilinen dedem, çaðýl suyu satardý. Daha sonra tavukçu hocaya giderek kuraný iki kere hatmettim. Dini temelleri aileden çevreden, tavukçu hocadan aldým. Tavukçu hocadan dayak yemeyen, ender talebelerden birisi bendim. Ben þunu

Mehmet Lokum ile söyleþi

yaptým da kýymetim bilinmiyor anlayýþý yanlýþ.

Borcunu yatýrmayan Belediyeler karlý çýkýyor. Borçlar affediliyor, cezalar alýnmýyor. Borcunu ödeyen belediye cezalý çýkýyor. Belediyecilik genelin vesayetinde, genelin istediði kadar Bizim liseyi bitirdiðimiz 1973 yýllar, hareket ediyorsunuz. Ýsterseler hiç çalýþtýrmayýp, siyasi olaylarýn en hararetli olduðu yýllardýr. O cezalandýrýrlar. Yapýlan her iþ suç, göbekten dönemler hiç tasvip etmediðim dönemlerdir. baðlýsýnýz. Ben siyasi düþüncesinden dolayý, hiç kimseyi Kanun gereði Belediye meclisine yetkiyi dýþlamadým. Sol görüþlü arkadaþlar ile birlikte veriliyor, meclis kararý alýp uygulama yapýnca, ayný evde kaldýðýmýz dönemler oldu. Ev yanlýþ karar almýþsýn diye belediyeye ceza geliyarkadaþlarýmýz Ýskilipli ve dýþarýdandýlar. Mustafa YOLCU or. Hem imar yapma yetkisini bana veriyorsun, Siyasi olaylar senin benim düþündüðüm gibi sonrada yanlýþ karar almýþsýn diye ceza veriyorolmuyor. Olaylar siyasilerin ve döneme yön verenlerin sun. Belediyede yapýlan her iþ suç. Merkez belediyeyi tavýrlarý ile oluþtu. 13 Eylülde her þey bitti. O dönemler istediði kadar çalýþtýrýr, istemese çalýþtýrmaz. kitsin bir daha gelmesin. O dönemde siyasette hoþgörü Doðrusu þu: Meclis karar aldýktan sonra, kararýn yoktu. Öðrenciliðimizi yaþayamadýk. Okuldan çýkýp, Valiliðe gidip, buradaki denetleme mekanizmasýndan siyasalýn önünden dolmuþa binemiyordum. Eðitim geçerek onaylanýp, ondan sonra uygulamaya geçilsin. fakültesine kayýt olduk, bize saldýrdýlar. Bizde okula ilk Böylece olmasý muhtemel yanlýþýn önüne geçilsin. gittiðimiz gün okulun penceresinden kaçtýk. Bir daha da Belediyeler maliyeye SSK ya borçlu. Benim bu Eðitim fakültesine gidemedik. Üniversitede okurken konuda teklifim oldu. Dedim ki belediyede çalýþanlar hem okudum, hem de Ýskilip'e gelip arabada çalýþtým. O bordu raya baðlý. Belediye ye para gelmeden, SSK ve dönemden kalan arkadaþlýklarýmýz devam ediyor. Her vergilerini kesin, kalanýný gönderin. Daha sonrada bunarkadaþýmla görüþmem gerektiði kadar, iliþkilerimiz lardan borç çýkmasýn. Bu teklifime hiç yanaþmadýlar. devam etmektedir. Arkadaþlýðýmý hiçbir zaman, fikre 3194 sayýlý imar kanunu küçük belediyelerin siyasete alet etmedim. Arkadaþlarýmýn iyi ve kötü günkaldýrabileceði kanun deðil. Ben baþkan olduðumda lerinde yanýnda olmaya çalýþtým. ifrazý, tevhidi bilmiyordum. Bütün bunlarý baþkan MY- Siyasete nasýl girdiniz. seçildikten sonra, kendi gayretimle bir þeyler öðrenmeye Ben Belediye baþkanlýðýna kendim aday olmadým. çalýþtým. Herkesin bu iþi bilmesi mümkün deðil. Bu Çevremden aday olmam için baskýlar oldu. sebeple imar uygulamalarýnda yanlýþlýklar Ankara'da Okuduðumuz dönemlerde, yapýlýyor. Çankaya bölgesinde Ülkü Ocaklarýnda ve Ben baþkan seçildiðimde, bir kitaplýklarda nöbet tutardýk. Nöbet tuttuðumuz gecelerde, Baþbuð kitaplýkhafta sonra beþ nisan kararlarý oldu. larý gezmeye gelir, hal hatýr sorar Belediye kasasýnda yüz lira vardý. giderdi. Ýskilip'te muhasebecilik Bu para ile bir ekmek bile alýnyaparken, Rahmetlik Türkeþ telemýyordu. Önceki dönemde fon edip, baþkanlýða aday olmamý belediye ye büz alýnmýþ, aradan istedi. Bende durumumu anlatýp, dokuz ay geçmiþ, büz parasý iþ dolayýsý ile müsait olmadýðýmý ödenmemiþ. Bunu taksit ile bildirdim. Oda bir dahaki ödeyeyim dedim. Ýtiraz edip, dönemde aday olmamý söyledi. hemen ödeme yapýlmasýný isteDevlet bey benim fakülteden diler. Para yok ki ödeyeyim. hocamdý. Sonraki 1994 yýlý seçimBüzü satan firmaya dedim ki;" lerinde devlet bey telefon edip" baþbuðun selamý var, Ýskilip'te Dokuz ay sesini çýkarmadan bekMehmet baþkan adayýmýz sensin " diye söylemiþsiniz. Þimdi biz gelince niye Lokum leyip telefonu kapattý. Arkadaþlarla sýkýþtýrýyorsun. Bize süre vermezsen, istiþarelere baþlayýp, Belediye Baþkanlýðýna paraný istediðin yerden al." Dedim. Ýlk ay adaylýðýmýzý ilan ettik. maaþý esnaf arkadaþlardan ödünç alarak ödedMY- Belediye baþkaný olmadan önce hangi hede- im. Hizmetleri en ucuz nasýl yaparýmýn hesabýný yaptým. fleriniz vardý? Ýlk dönemde partim meclis dýþýnda kaldý. Ýskilip'in Türkiye de belediyecilik dâhil çok þey birilerinin turizm merkezi olmasýný istedim. Önümüze çok engel istediði kadar yapýlýyor. Yani belediyeler kendilerine çýktý aþamadýk. Kalenin üzerindeki evleri kaldýrayým verilen para kadar hizmet yapabiliyorlar. Bu durum dedim, burasý yaþayan kale kaldýramazsýnýz dediler. babasýndan aldýðý para kadar, harcama yapan çocuða Ýskilip'te turizm gününü kutladýk. O gün Ýskilip e gelen benziyor. Yaz gelirken belediyelere üç dört ay kesinti Ahmet Ertekin abimiz " kalenin dibinde düzenleme yapyapmadan para veriliyor. Bu para ile yatýrým yapýlmaya tým deme, çöpleri temizledik deyin. Burasý sit sahasý el çalýþýlýyor. Sonrada para olmadýðý için elin kolun dokunulmaz." dedi. Türkiye'de bazý þeyleri yapmak çok baðlanýyor. Bazý konularda görüþ istiyorlar. Görüþ veriyzor. Kalenin dibinde kazý yapýlýrsa, baþka maðaralarda orsunuz ama buna uymuyorlar. Belediyeler borçlu.

MY- Talebelik dönemi hakkýnda ne anlatýrsýnýz?

çýkar. Kaçakta ortaya çýkan Dinazor konusu vardý. Dinazor diþlerini Almanya ya gönderdik, burada araþtýrma yapýlmasýný istediler. Bu durum ortaya çýkýnca denildi ki;" Bu konuyu fazla kurcalamayýn. Oradaki sanayi çarþýsýnýn kalkmasý söz konusu olabilir. Böyle olursa esnafý karþýna alýrsýn." Bizde konuyu kapattýk. Deri hamamýný alalým müzeye dönüþtürelim dedik. Mülk sahipleri korkunç paralar istediler, elimizi dokunamadýk. Bizde vakýf hamamýnýn onarýmýný yaptýk. Hamamýn hava bacalarý týkanmýþ, iki defa patlama meydana geldi. Onarým sýrasýnda vakýflardan müfettiþler geldiler. Yapýlanlarý görünce beðenerek " Biz buraya gelmedik, bir þeyde görmedik. Siz iþinizi bitirin" dediler. Bu onarýmý yapmasaydýk hamamýn çökme durumu vardý.

MY- Bundan sonra Belediye baþkanlýðýna aday olacaklar için ne tavsiye edersiniz?

Partiler ve siyaset bu iþte amaç deðil araçtýr. Seçim döneminde bir partiyi destekler veya aday olabilirim. Seçimden sonra kim seçilirse o benim baþkaným olur. Seçim bittikten sonra siyaset bitmeli, hizmet baþlamalýdýr. Yanlýþ olan seçilenin, önceki yapýlanlarý bir tarafa itip, sadece kendinin yaptýklarýný esas almasýdýr. Mesela hastanenin meydan mahallesine gitmesi doðru deðildi. Buna karþý çýktým. Kayacýðýn oraya yapýlabilirdi. Bunu baþkana da ilettim. Belediye baþkaný seçilecek insan ilçeyi iyi tanýyacaktýr. Ýlçenin insanýný iyi tanýmalýdýr. Biz Ýskilip in sorunlarý diye sempozyum yaptýk. Orada söz alanlar sorunlarý dile getirdiler. O gün konuþulanlar, o zamana ait idi. Þimdi daha baþka sorunlar var. Bu tür sempozyumlar la sorunlar tespit edilerek, çözüm yollarý aranmalýdýr. Her devri, kendi koþullarýnda deðerlendirmek lazýmdýr.

MY- Belediyeciliðin sýrasýnda ziyaretçileriniz de olmuþtur. Bunun ile ilgili hatýranýz varmý?

Bir keresinde Ýskilip'e üç bakan ile büyükelçiler geldiler. Bunlar gelmeden önce, ne yapacaðýz, nasýl yapacaðýz diye kaymakam telaþlandý. Bende "Sayýn kaymakamým telaþlanmayýnýz, biz hallederiz." dedim. Geldiler dolmalar yapýldý, arkadaþlarým gerekli ikramý yaptýlar. Gittiklerinde kaymakam çok memnun kaldý. Tataristan Aloboða Valisi Çoruma gelmiþ. Çorum Valimiz misafir Valinin Ýskilip'e geleceðini, ilgilenmemi söyledi. Ýskilip’e geldi, yemek sýrasýnda Vali " Sizde Baþkan Baþkan da Kaymakam ne oluyor." dedi. Gülüþtük. Benim þu kadar tarlam, fýrýným, traktörüm var dedi. Ýskilip'te çok güzel þeyler yapmaya çalýþtýk.

MY- Mehmet Bey gençlere diyeceðiniz neler var. Ýskiliplilerin doðduðu yere borçlarý var. Elinde hizmet imkâný varsa, doðduðu yere hizmet edecek. Ýskilip'i düþünecek. Ýskilip ile ilgisini kesmeyecektir. Böylece borcunu ödemiþ olacaklar. Her kez Ýskilip için elinden geleni yaparsa birçok sorunda çözümlenmiþ olacaktýr.

Yeni TTK’da Anonim Þirketlerin Genel Kurul Yapma Kriterleri Elektronik genel kurul sistemine giriþ sü-

Yeni TTK kanunu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüðe girdi yürürlükte olan maddelerin iþleyiþini anlatan ikincil mevzuatlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan teblið yayýmlanmaya baþladý bunlardan biri ANONÝM ÞÝRKETLERÝN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK

ELEKTRONÝK GENEL KURUL SÝSTEMÝ HAKKINDA TEBLÝÐ Ý 29/08/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlandý Yayýmlanan tebliðde ki deðiþiklikler Amaç ve kapsam

- (1) Bu Tebliðin amacý ve kapsamý, anonim þirketlerin genel kurullarýna elektronik ortamda katýlmaya, öneride bulunmaya, görüþ açýklamaya ve oy kullanmaya imkan tanýyan elektronik genel kurul sisteminin kuruluþunu, iþleyiþini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine iliþkin usul ve esaslarýný belirlemektir.

Tanýmlar

- (1) Bu Tebliðde geçen; a) Bakanlýk: Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýný, b) Borsaya kote þirket: Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý düzenlemeleri uyarýnca borsaya kote olan anonim þirketleri, c) CISA (Certified Information Systems Auditor): Bilgi sistemleri denetçi sertifikasýný, ç) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS): Anonim þirketlerin genel kurullarýna elektronik ortamda katýlmayý teminen 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununun 10/A maddesi uyarýnca paylarý Merkezi Kayýt Kuruluþu tarafýndan kayden izlenen borsaya kote þirketler için Merkezi Kayýt Kuruluþu tarafýndan saðlanacak elektronik platformu ve diðer þirketlerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin üçüncü fýkrasý uyarýnca kuracaklarý veya destek hizmeti alabilecekleri biliþim sistemini, d) Elektronik ortamda katýlma: Anonim þirket genel kurul toplantýlarýna Elektronik Genel Kurul Sisteminden katýlmayý, görüþ açýklamayý, öneride bulunmayý ve oy kullanmayý, e) Güvenli Elektronik Ýmza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayýlý Elektronik Ýmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanýmlanan elektronik imzayý, f) Hak sahibi: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayýlý

Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarýn- Mali konular & ca anonim þirket genel kurul toplantýsýna resi yorumlar elektronik ortamda katýlma ve oy kullanma - (1) Anonim þirket genel kurul toplantýhakký olan gerçek veya tüzel kiþiyi, sýna elektronik ortamda katýlým için sisteme g) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sagiriþ, genel kurulun ilan edilen baþlama saayýlý Türk Ticaret Kanununu, tinden bir saat öncesinde baþlar, genel kurulun baþlama saatinden beþ dakika öncesine ð) Merkezi Kayýt Kuruluþu (MKK): kadar sürer. 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununun 10/A maddesi uyarýnca Elektronik ortamda görüþ açýklama kurulmuþ olan Merkezi Kayýt Kuruluþunu, - (1) Anonim þirketin genel kurul toplanh) Merkezi Sicil Kayýt Sistemi (MERtýsýna elektronik ortamda katýlan hak sahibi, SÝS): Ticaret sicili iþlemlerinin elektronik Lemzi ÇÖPLÜ görüþülmekte olan gündeme iliþkin görüþünü ortamda yürütüldüðü, ticaret sicili kayýtlarý lemzicoplu@ EGKS'de yazýlý olarak iletebilir. Hak sahibi ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin her bir gündem maddesi için en fazla iki adet gmail.com düzenli olarak depolandýðý ve elektronik orgörüþ iletebilir. Her bir görüþ en fazla 600 katamda sunulduðu merkezi ortak veri tabanýný da içerakter olabilir. ren, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan oluþtuOy verme ve oy süresi rulan ve yönetilen uygulamayý, - (1) Anonim þirketin genel kurul gündeminde ý) Tevdi eden temsilcisi: Kanunun 429 uncu yer alan her bir gündem maddesine iliþkin olarak oymaddesinde belirtilen temsilciyi, lama, toplantý baþkaný tarafýndan fiziki ve elektronik i) Toplantý baþkanlýðý: Kanunun 419 uncu madortamda katýlan hak sahipleri için ayný anda baþlatýdesinin birinci fýkrasý uyarýnca oluþturulan baþkanlýlýr. Elektronik ortamda oylarýn gönderilmesi beþ daðý, kika ile sýnýrlýdýr. j) Yönetmelik: Kanunun 1527 nci maddesinin Elektronik genel kurul sisteminin tescil ve ilaný beþinci fýkrasýnda öngörülen Yönetmeliði, - (1) Þirketler, Kanunun 1527 nci maddesinin ifade eder. üçüncü fýkrasýna göre kendilerinin kuracaklarý Genel kurul toplantýsýna katýlým þeklinin bildiri- EGKS'nin bu Teblið, Yönetmelik ve Kanun hükümlerine uygunluðunu, bu maddenin üçüncü fýkrasýnda mi belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve söz konusu - (1) Anonim þirketin genel kurul toplantýsýna kurumlar tarafýndan düzenlenecek teknik raporu ticaelektronik ortamda þahsen veya temsilcileri aracýlýret sicili müdürlüðüne tescil ve ilan ettirmekle yüðýyla katýlmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini kümlüdür. genel kurul tarihinden iki gün öncesine kadar (2) EGKS hizmeti saðlayacak olan þirketler ise; EGKS'den bildirmek zorundadýrlar. Bu süre, paylarý sistemin, bu Teblið, Yönetmelik ve Kanun hükümleMKK tarafýndan kayden izlenen borsaya kote þirketrine uygunluðunu, bu maddenin üçüncü fýkrasýnda lerde bir gün olarak uygulanýr. belirtilen kurumlara teknik bir rapor ile tespit ettir(2) Þirket, genel kurula katýlma taleplerini en geç mek zorundadýrlar. Hizmet saðlayýcý þirketler bu tekiki iþ günü içinde kontrol ederek EGKS'den kabul nik raporu, Bakanlýðýn uygun görüþünü aldýktan sonveya reddeder. Bu süre içinde reddedilmeyen talepler ra kayýtlý bulunduklarý ticaret sicili müdürlüðüne teskabul edilmiþ sayýlýr. Bu hüküm, paylarý MKK taracil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Yükümlülük yerifýndan kayden izlenen borsaya kote þirket genel kune getirilmeden þirketler destek hizmeti veremez. rullarýnda uygulanmaz. (3) Teknik rapor; Türkiye Bilimsel ve Teknolo(3) Genel kurul toplantýsýna elektronik ortamda jik Araþtýrma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim katýlacaðýný bildiren hak sahibi bu tercihini genel kuKurumu veya bünyesinde asgari CISA sertifikasý burul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'de geri lunan personele sahip ve bu alanda denetim yapmaalabilir. ya yetkilendirilmiþ þirketlerden alýnabilir. Bu raporun

iki yýlda bir yenilenerek, birinci ve ikinci fýkrada öngörülen iþlemlerin tekrarlanmasý zorunludur. Ancak Bakanlýk gerekli gördüðü hallerde bu teknik raporun daha kýsa bir sürede de alýnmasýný isteyebilir. (4) Üçüncü fýkrada belirtilen Kurumlarýn düzenleyecekleri teknik raporda, EGKS'nin asgari olarak; a) ISO 27001'e uygun bir bilgi güvenliði ve kiþisel verilerin korunmasý alt yapýsýna sahip olduðu, b) Güvenli elektronik imza oluþturma ve doðrulama uygulamalarýnýn, 5070 sayýlý Kanuna ve ikincil düzenlemelerle belirlenen standartlara uygun olduðu, c) 5070 sayýlý Kanun ve ikincil düzenlemelerle belirlenen standart ve kriterlere uygun olarak verilerin uzun dönemli arþivlenmesine imkan tanýdýðý, ç) Merkezi Kayýt Kuruluþu tarafýndan ve diðer destek hizmeti veren þirketler tarafýndan oluþturulan platform veya biliþim sisteminin MERSÝS'e ve ilgili diðer veri tabanlarýna entegrasyonu saðlayacak yeterlikte olduðu, þirketlerin kendilerinin kurduklarý biliþim sisteminin ise tescili gerekli belgeleri bu veri tabanlarýna iletebilecek nitelikte olduðu, gibi hususlarýn tespitini içerir.

Elektronik genel kurul sisteminin güvenlik kriterleri ve teknik hususlar 9 - (1) EGKS, asgari olarak Yönetmelikte belirtilen tüm iþlemlerin yapýlabilmesini saðlayan tasarým ve kapasiteye, yedekleme ve felaketten kurtarma planlarýna, yetkisiz eriþimlere ve saldýrýlara karþý gerekli að ve sistem güvenliðine sahip olmalýdýr. (2) EGKS, toplantý yerinden elektronik ortamda ses ve görüntü aktarýmýný saðlayacak, mesajlaþma gerçekleþtirecek, birden çok güvenli elektronik imzanýn seri ve paralel olarak atýlabilmesini destekleyecek, sisteme eriþim taleplerine mümkün olan en kýsa sürede cevap iletebilecek, genel kurul öncesi hak sahipleri tarafýndan elektronik genel kurul sistemine yapýlacak kayýtlarýn gizliliðini saðlayacak, toplantý baþkaný ve bakanlýk temsilcisi tarafýndan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen güvenli elektronik imzayla imzalanacak iþlemleri destekleyecek alt yapýya sahip olmalýdýr.


ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

K

15

BÖLGESEL KALKINMADA YEREL DÝNAMÝKLER ÇORUM MODELÝ ve 2023 SENARYOLARI 3

iþi baþý gelir ve büyüme Ýller itibariyle GSYH rakamlarý 2001 yýlýndan bu yana yayýmlanmamaktadýr. Bu seri yerine TUÝK bölgeler itibariyle GSKD verilerini yayýmlamaktadýr. Bu veri de son olarak 2008 yýlý itibariyle mevcuttur. Mevcut verilerle Çorum ilinin güncel ekonomik durumuna iliþkin saðlýklý analiz yapma imkanlarý kýsýtlýdýr. Bununla birlikte, eldeki iller bazýnda GSYH rakamlarý, 1987-2001 döneminde Çorum’un Türkiye GSYH içindeki payýnýn binde 7 olduðunu ortaya koymaktadýr. Çorum’un Türkiye nüfusu içindeki payýnýn da bu dönem içinde yaklaþýk %1 civarýnda olduðu dikkate alýndýðýnda, Çorum’da kiþi baþý gelirin Türkiye ortalamasýnýn yaklaþýk %70’i civarýnda olduðu görülmektedir. Çorum’un içinde yer aldýðý TR83 bölgesinin payý ise ayný dönemde %3’tür. TR 83 bölgesini oluþturan illerde kiþi baþýna GSYH rakamlarý birbirlerine paralel hareket ettikleri gibi, Türkiye ortalamasýna oranla performanslarýnýn da pek deðiþmediði görülmektedir. Bu dört il arasýnda Tokat’ýn performansý göreceli olarak daha kötüdür. Çorum’un performansý ise oldukça iyidir. 1980-2000 döneminde TR83 bölgesinin Türkiye GSKD’si içindeki payý %3 civarýnda iken Çorum’un Orta Karadeniz bölgesindeki payý ise dörtte bir civarýndadýr. Çorum’un bölge içindeki payý ise 1995 yýlýna kadar artarak %24’e ulaþmýþ ancak sonra yeniden %21 seviyesine gerilemiþtir.

* Türkiye’nin hýzla büyüdüðü 2004-2008 döneminde Çorum’un içinde yer aldýðý TR83 bölgesi de hýzla büyümüþtür. Bu hýzlý büyümeye raðmen bölge ekonomik olarak vasat bir performansa sahip olmaya devam etmiþtir. 2004 yýlý verilerine göre Türkiye nüfusunun %3.8’ine karþýlýk Türkiye GSKD’nýn %2,8’i bu bölgede üretilmektedir ve bölgede kiþi baþýna GSKD Türkiye ortalamasýnýn altýndadýr. Bölgenin büyüme hýzý %16.7 ile Türkiye ortalamasýnda olmuþtur. Bu nedenle bölgenin payý 2000’li yýllarda da büyük bir deðiþiklik göstermemiþ, önce bir parça azalma eðiliminde olmuþ, ancak 2008 yýlýnda yeninden dönem baþýndaki seviyesine yükselmiþtir.

* Bu artýþa raðmen Türkiye’nin zengin bölgeleri ile olan gelir farkýnda anlamlý bir daralma olmamýþtýr. 2004 yýlýnda bölgede kiþi baþý GSKD’in Türkiye’deki kiþi baþý GSKD’e oraný %70’dir ve bu oran 2008 yýlýnda da önemli bir deðiþiklik göstermemiþtir. Bu veriler Çorum’un göreli performansý hakkýnda da bir fikir vermektedir. Her ne kadar Filiztekin’e (2008) göre, Ýstanbul dýþarýda býrakýldýðýnda, diðer bölgelerin büyüme oranlarýnýn ülke büyümesi ile korelasyonu düþük olarak hesaplanmýþsa da bu hesabýn yapýldýðý dönem, Türkiye’de makroekonomik istikrarsýzlýðýn çok yüksek olduðu bir dönemdir. Filiztekin Çorum’un yer aldýðý Batý Karadeniz bölgesinin büyümesi ile ülke büyümesi arasýndaki korelasyonu 1980-2000 döneminde %50.8 olarak hesaplanmaktadýr (Filiztekin (2008)). Ancak Türkiye’nin istikrarlý bir büyüme sürecine girdiði 2000’li yýllarda bu korelasyonun güçlenmiþ olmasý muhtemeldir. Bu nedenle Çorum’da kiþi baþýna katma deðer oranýnýn TR83’tekine benzer biçimde az da olsa yükseldiðini kabul edebiliriz. Çorum ve diðer TR83 illerinin 1987-2001 dönemindeki performansýndan ve 2004-2008 döneminde TR83 bölgesindeki kiþi baþýna gelir ile Türkiye ortalamasýnýn birbirine paralel hareket ettiðini dikkate aldýðýmýzda, Çorum’da üretilen GSKD’in Türkiye GSKD’i içindeki payýnýn da bu dönemde 1987-2001 döneminde olduðu gibi binde 7 civarýnda kalmýþ olduðunu kabul edebiliriz. Ekonomik performansý deðerlendirmek için bakýlabilecek diðer veriler de Çorum’un TR83 içindeki göreli öneminde en azýndan büyük bir deðiþiklik olmadýðýna iþaret etmektedir. Türkiye’de bölgeler arasý farklýlýklarýn zaman içinde evrimine iliþkin birçok çalýþma yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalar arasýnda Filiztekin’in (1998), (2008) çalýþmalarýna ve Elvan vd. (2005) çalýþmalarýna bakýlabilir. Farklý yöntemler ve farklý dönemler kullanýlan bu çalýþmalarda neoklasik modelin öngördüðü bölgeler arasý yakýnsamanýn Türkiye’de geçerli olmadýðý bulgulanmýþtýr. Bu bulgular ýþýðýnda Çorum’un Türkiye ekonomisi içindeki göreli konumunda da önemli bir deðiþiklik olmadýðý düþünülebilir. Bununla birlikte, 1980’den ve özellikle 2000’li yýllardan sonra Çorumlu giriþimlerin baþarýlarýna iliþkin çok sayýda gözlemsel deðerlendirme dikkati çekmektedir. Çorum ekonomisinin nabzýný tutan ve ona yön veren kesimi temsil eden anket katýlýmcýlarýna göre (bkz Kýsým 4) son beþ yýlda Çorum’da genel ekonomik koþullar Türkiye ortalamalarýnýn üzerinde seyretmiþtir. Katýlýmcýlarýn yarýya yakýný genel durumun Türkiye ortalamasýndan daha iyi olduðunu belirtmektedir. Giriþim istatistikleri de bu gözlemlerle uyumludur. Ayný dönem içinde ihracat ve istihdam rakamlarý da olumlu bir tablo ortaya koymaktadýr. Ancak bütün bu olumlu göstergelerin Çorum’un Türkiye’nin kalaný ile arasýndaki gelir farkýný kapatmaya yetmemiþ olmasý muhtemeldir. Ýller bazýnda GSYÝH verilerinin olduðu 1980-2000 döneminde kiþi baþýna gelirin Çorum’da Bölgesel Kalkýnmada Yerel Dinamikler: Çorum Modeli ve 2023 Senaryolarý 25 %1.5, Türkiye’de ise %1.3 büyüdüðü görülmektedir (Filiztekin (2008)).Ayný dönemde Çorum’da kiþi baþýna gelirin Türkiye ortalamasýnýn %70’i olduðunu dikkate aldýðýmýzda, Çorum lehine bu ufak büyüme avantajý, gelir seviyesi farkýnýn kapanmasýna yetmemektedir. (%70’lik gelir farkýnýn korunabilmesi için Çorum’da kiþi baþý gelir artýþ hýzý en az %1.86 olmak zorundadýr.) 2009 ve 2010 yýllarýna iliþkin nüfus ve istihdam piyasasý verileri, Çorum’un gelir farkýný kapatmak için verimlilikte çok hýzlý bir artýþ gerçekleþtirmiþ olmasýný gerektirmektedir. *

* Sabit fiyatlarla ölçüldüðünde TR 83’de çalýþan kiþi baþýna GSKD olarak ölçülen verimlilik düzeylerinin Türkiye ortalamasýnýn %60 ve daha altýnda kaldýðý görülmektedir. Kiþi baþýna gelir kullanýldýðýnda TR 83 bölgesi Türkiye’nin %70’i düzeyindedir. Ýstihdam rakamlarý kullanýlarak yapýlan bu ölçümde bölgenin göreli performansý daha düþük çýkmaktadýr. Ýstihdam rakamlarý kullanýldýðýnda ortaya çýkan bu fark, bölgede istihdama katýlým oranýnýn Türkiye ortalamasýndan daha yüksek olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Benzer bir tablonun Çorum için de geçerli olduðunu kabul etmek yanlýþ olmayacaktýr. 2004-2008 döneminde tarým deflatörü %30 artarken GSKD deflatöründeki artýþ %40 olmuþtur. Sektörler itibariyle verimlilik karþýlaþtýrmasý, tarým sektöründeki verimliliðin diðer sektörlere göre çok daha düþük olduðunu göstermektedir. Çorum’da tarým sektöründeki verimliliðin Türkiye ortalamasýnýn yarýsýnýn biraz üzerinde olmasý üstelik düþük olan bu verimliliðin artýþ hýzýnýn da Türkiye ortalamasýnýn gerisinde kalmasý tarýmýn bu bölge için düþünülen önemi ile uyumsuz bir bulgudur. Çorum’da yapýlan anketin bulgularý da bu tespiti destekler niteliktedir. Verimliliðin en yüksek olduðu sektör sanayi sektörüdür. Kýsým 4’te yer verilen anket sonuçlarý da Çorum ekonomisine yön verenlerin ilin genel ekonomik baþarýsýnýn arkasýnda sanayi sektörünün performansýnýn yattýðýný düþündüklerini göstermektedir. Buna raðmen, sanayide verimlilik TR83 bölgesinde %3.8 artarken Türkiye’deki artýþ hýzý % 5.7’dir. Hizmetler sektöründe de verimliliðin 2008 yýlýnda hýzla arttýðý dikkati çekmektedir. Hizmetlerde verimlilik artýþý TR83 bölgesinde Türkiye ortalamalarýna yakýndýr. Hizmetler Sanayi ve hizmet sektörlerinde verimlilik Türkiye ortalamasýnýn %80’ini yakalamýþtýr.

* Ýnþaat sektörü, istihdam verilerinde sanayi sektörü içinde deðerlendirilirken GSKD verilerinde hizmetler sektöründe kapsanmaktadýr. Verimlilik hesabýnýn tutarlýlýðý açýsýndan veriler inþaat sektörü istihdamýnýn hizmetlerde sayýlmasýný saðlayacak biçimde düzeltilmiþtir. Büyüme hýzlarý sabit fiyatlarla hesaplanmýþtýr. Sabit fiyatlarla GSKD hesabý, Türkiye düzeyinde sektörel deflatörler kullanýlarak yapýlmýþtýr Kaynak: TUIK verilerinden hesaplanmýþtýr.

NÜFUS DINAMIKLERI

* Ancak ayný süre içinde bölgenin nüfusunun azalýyor olmasý, kiþi baþýna gelir seviyesinin (%18,1) Türkiye ortalamasýndan (%16,5) daha hýzlý yükselmesine imkan saðlamýþtýr.

* Büyüme performansýnýn Türkiye ortalamasýndan daha yüksek olmasý sonucunda, kiþi baþýna GSKD performansý açýsýndan TR 83 bölgesi 2004 yýlýnda 17. sýradan 2008 yýlýnda 15. sýraya yükselmiþtir.

GSKD’in daðýlýmý GSKD’in daðýlýmýna bakýldýðýnda tarýmýn payýnýn Türkiye geneline oranla bölgede daha yüksek olduðu görülmektedir. Sanayi ve hizmetler sektörünün payý ise daha düþüktür. Tarým sektörü istihdam yaratma açýsýndan avantajlý olmakla birlikte genelde verimliliðin düþük olduðu bir sektördür. Bölge ekonomisinde iþgücü verimliliðinin düþük olduðu tarým sektörünün payýnýn yüksek olmasý, refah seviyesini olumsuz etkilemektedir.

* TR83 bölgesinde tarýmýn payý yüksek olmakla birlikte yýllar itibariyle azalmaktadýr. Bu azalma büyük ölçüde sanayi sektörü tarafýndan doldurulmaktadýr. Bölgede sanayinin payý %20’den %22’ye, hizmetlerin payý ise %58’den %60’a yükselmiþtir. Bölgeler bazýnda sektörel deflatörler bulunmamaktadýr. Bu nedenle cari fiyatlardan sabit fiyatlara giderken ulusal ölçekteki sektörel deflatörler kullanýlmýþtýr. 2004-2008 döneminde sabit fiyatlarla ölçüldüðünde GSKD tarým sektöründe %5.4 gerilerken, sanayide %10.2, hizmetler sektöründe ise %5.7 artýþ göstermiþtir.

Çorum ili (adrese dayalý nüfus kayýt sistemi, 31.12.2011 verilerine göre) 534.578 kiþilik nüfusuyla Türkiye’nin orta büyüklükteki illerinden biridir. Çorum’a baðlý on üç ilçe merkezi arasýnda nüfusu yirmi binin üzerinde olan dört kasaba -Alaca (21.685), Ýskilip (20.428), Osmancýk (26.837) ve Sungurlu (33.546)- vardýr. Þehir nüfusunun toplam nüfus içindeki payý (%66) açýsýndan Türkiye ortalamasýnýn (%76) altýnda olan Çorum ili önemli bir kýrsal nüfus barýndýrýr. Bununla birlikte, üç büyük il (Ýstanbul, Ankara, Ýzmir) dýþarýda tutulursa, il merkezi ve büyük kasabalardaki nüfusuyla, þehirleþme oraný ortalamanýn üzerindedir.*

Ýl merkezi olan Çorum kentinin nüfusu 225.927 kiþidir. Çorum 1927 yýlýnda yapýlan sayýmlarda 63 il arasýnda 20, sýrada yer alýrken 2011 yýlýnda 81 il arasýnda 39. sýrada yer almaktadýr. 1927’den bu yana Türkiye’nin nüfusu 5,5 kat artarken Çorum’un nüfusu ise 2,2 kat artmýþtýr. Bunun nedeni ise 1990 yýlýna kadar artýþ gösteren Çorum’un nüfusunun bu yýldan sonra gerilemeye baþlamasýdýr. Bunun sonucunda 1950 yýlýnda Türkiye nüfusu içinde %1.63 olan payý, 2011 yýlýnda binde 7’ye kadar gerilemiþtir. Ýlin demografik yapýsýný belirleyen unsur, köylerinden Çorum merkeze ve Çorum’dan Türkiye’nin büyük þehirlere göç olgusudur. Hem tarihsel verilerde, hem de yakýn dönem verilerinde bu durum açýkça görülmektedir. Türkiye’deki genel eðilime paralel olarak, ama Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir hýzla 1960’lardan itibaren ilin nüfus artýþý yavaþlamýþ, ‘80lerde durma noktasýna ulaþmýþ, ‘90lý yýllarda ise gerilemeye baþlamýþtýr. Son yýllarda kýrsal nüfusun gerilemesine ek olarak belediye nüfuslarý da (Çorum merkez ve Ýskilip dýþýnda) azalmaktadýr.

(Sürecek)


16 ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Alacahöyük’te Doðan Güneþ: Hitit’ A

nadolu Hitit kültüründen esinlenilen sanat ve tasasrým sergisi 7 Eylül 2012 Cuma günü saat 16:00’da Vakýf Eserleri Müzesi Sergi Salonu /Ankara’da

Olcay Boratav, Lale Özder, Hatice Doðruol, Nursel Baykasoðlu, Hüsna Diþbudak, Hülhan Güldür, Gülten Kurt, Emel Erkaplan ve N. Tomris Yalçýnkaya eserleri yer alacak.

Balkondan düþtü

T.C. ÇORUM 3.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ SAYI:2012/4146 ESAS

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Ý

Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn l.sýradaki vasýta için 28.09.2012 Cuma günü saat 14.30-14.40 arasýnda 2.sýradaki vasýta için 28.09.2012 Cuma günü saat 14.50-15.00 arasýnda Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad.Fen Lisesi Karþýsý No:33 - Çorum adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetinin %60 ýna istekli bulunmadýðý takdirde 1.sýradaki vasýta için 03.10.2012 Çarþamba günü saat 14.30-14.40 arasýnda, 2.sýradaki vasýta için 03.10.2012 Çarþamba günü saat 14.5015.00 arasýnda Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad.Fen Lisesi Karþýsý No:33 - Çorum adresinde 2.aý týrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %40 ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %18 oranýnda K.D.V.nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur.29.08.2012 Muhammen Kýymeti (Y.Lira/Y.Kuruþ) Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri ) 145.000,00 -TL. l Adet 19 TH 751 plakalý, Temsa Marka, MS 827 PL Safir Tipi, 2008 model, 6D24-403709 motor no lu, NLTMS827P01091580 Þasi No lu ,Siyah -beyaz renkli Sol alt cam ve bagaj altý ezik , ön tamponu macunlu ufak çizikler mevcut, aküsü olmayan OTOBÜS. 150.000,00- TL l Adet 19 TH 750 plakalý, Temsa Marka, MS 827 PL Safir Tipi, 2008 model, 6D24-403692 motor no lu, NLTMS827P01091584 Þasi No lu (Basýn: 691) ,Siyah -beyaz renkli, görülen herhangi bir hasarý olmayan OTOBÜS

skilip Hacýpiri Mahallesi ÇorumCaddesi’nde balkondan aþaðý düþen genç kýz aðýr yaralandý. E.E. isimli genç kýz evinin balkonundan düþünce yaralandý. Genç kýz Çorum Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ýskilip’in Ulaþtepe Mahallesi Osmancýk Caddesi’nde ise 6 yaþýndaki çocuk parkta oynarken düþtü. Yaralý çocuk tedavi için Çorum’a getirildi.

Çatýdan inek düþtü Sungurlu’da duyanlarý þaþkýna çeviren olayda, çatýdan düþen inek kurtarma operasyonunun ardýndan mezbahaya götürüldü.

Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde otlanýrken kaçan ve bir evin çatýsýna çýkan inek, kiremitlerin kýrýlmasý sonucu 4 metre yükseklikten aþaðýya düþtü. Olay, akþam saatlerinde Ýsmetpaþa Mahallesi'nde meydana geldi. Sungurlu'da büyükbaþ hayvancýlýk yapan Adem Kalýnsazlýoðlu’na ait bir inek, merada otlandýðý sýrada kaçtý. O sýrada yemek yemeye giden Hasan Ali Kalýnsazlýoðlu isimli çocuk hayvaný aramaya baþladý. Ýnek, Özge Sokak'a geldiðinde yolla ayný seviyede bulunan bir müstakil evin çatýsýna çýkarak kaçmaya çalýþtý. Bir süre çatýnýn üzerinde dolaþan inek, daha sonra baþka bir evin çatýsýna atladý. Ýkinci evin çatýsýnda da baþýboþ koþan inek dengesini kaybederek sokaðýn ortasýna düþtü. Çatýda baþýboþ boþ ineðin gezdiðini görenler vatandaþlar sokakta oyun oynayan çocuklarýn oyunlarý keserek bölgeden uzaklaþtýrdý. Daha önce bir

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

27 AS 653 plakalý, Man Marka, TGA 18.430 4*2 BL tipi 2006 model aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 100.000 Yer: Hüseyin Kaynar Ticari Taksi ve Yediemin Ýþletmeciliði Yedieminli Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 UD 892 plakalý Renault marka yeni Megane HB DYNM tip, 2010 model Sedan cinsinde, gri platin renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 38.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

6 EYLÜL Çorum Devlet Hastanesi 2012-2013 yýllarý (KVC Yoðun Bakým Ünitesi) kit karþýlýðý kan gazlarý cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

7 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez ilçe Yavruturna Mah., cilt 2, sayfa 168, ada 198, parsel 7, kat 3, baðýmsýz bölüm 26 da tapuya kayýtlý, 328,72 m2 alanýnda, ana gayrimenkulü apartman vasfýnda kat mülkiyeti yapýlý 3/50 arsa paylý mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 45.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez ilçe Kunduzhan Mah., cilt 1, sayfa 88, ada 459, parsel 133, kat 4, baðýmsýz bölüm 15 de tapuya kayýtlý, 469,48 m2 alanýnda, gayrimenkulu arsa vasfýnda kat irtifaký yapýlý, 10/216 arsa paylý mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Belediye Hizmet Binasý tadilat yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat ihale odasý Saat: 14:00 ***

10 EYLÜL Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Merkezi araþtýrma laboratuarý cihazlarý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saat: 14:00 ***

14 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Yeniyol Mahallesi, ada 420, parsel 20 de borçlu adýna 1/6 hisseli olarak kayýtlý 476,83 m2 alanýnda bahçeli ahþap ev vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 125.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

Buharaevler Mah. Selçuk 2. Cad. Emir Apt. No 4/10 adresinde 3391 ada, 63 parsel de kayýtlý 112 m2 alanýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 90.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

1. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 19 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/119593 arsa paylý iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 20 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/119593 arsa paylý iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 *** Çorum Belediye Baþkanlýðý

Sebze hali ve kamyon garajý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

2012/2013 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km Çorum Saat: 14:00 ***

17 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Gülabibey Mah., Fitne Mevkii, cilt 30, sayfa 2966, ada 1248, parsel 2, 1. kat, 806,00 m2

alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/22 arsa paylý mesken niteliðindeki 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi

Metal destekli tek parça seramik kron iþ ve iþlemleri (geçici kron dahil) hizmet alýmý iþi. Yer: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No 22 Çorum Saat: 10:00 ***

18 EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Gülabibey Mahallesi, Cemilbey þosesi mevkiinde kain, ada 1494, parsel 10’da 2. kat 7 numaralý baðýmsýz bölümde, kat irtifaký yapýlý, mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezate Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Karakeçili Mah, cilt sayfa 4/332, ada parsel 537/127’de 368,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Kargir apartman binasýnýn zemin kat 1 nolu mesken vasýflý 2/8 arsa paylý baðýmsýz bölümünün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

24 EYLÜL T.C. Kargý Sulh Hukuk Mahkemesi

Çorum ili Kargý ilçesi Bahçelievler Mahallesi 152 ada, 13 parselde tapuya kayýtlý 140,15 m2 yüzölçümlü tek katlý ahþap ev ve arsasýnýn

satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.400,25 Yer: Kargý Hükümet Konaðý önü Saat: 10:00-10:10 ***

DSÝ Bölge Müdürlüðü 5. Bölge Ankara Çorum-Sungurlu Aþaðý Fýndýklý Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda Mustafa Kemal mah. 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

25 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Bahçelievler Mahallesi, cilt no 52, sayfa no 5096, ada 185, parsel 14 de kayýtlý 500,80 m2 alanýnda arsa vasfýnda 30/256 hisse paylý taþýnmazýn satýþý iþi Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

Otlanýrken çýktýðý evin çatýsýndan düþen ineðin imdadýna belediye görevlileri yetiþti. Baysa ise, ineðin arka ayný seviyede olduðunu ve evin çatýþýna kamyon veya ayaklarýnda kýrýklarýn ineðin buradan çýktýðýný baþka bir aracýn düþtüðünü olduðunu söyleyerek, söyleyen Kalýnsazlýoðlu, gördüklerini söyleyen “Hayvan 4 metreden “Çatýnýn kenarýndan ikinci vatandaþlar, bu kez çatýdan aþaðýya düþtüðü için arka evin çatýsýna geçti. sokaðýn ortasýna inek ayaklarýnda kýrýklar var. Ayaklarý kiremitleri kýrdýðý düþtüðünü görünce Kýrýklýklar olduðu için için dengesini kaybetti ve hayretler içerisinde kaldý. hayvan kalkmýyor. Ýki evin bitiþiðinde bulunan Ýneðin çatýda gezdiði günü geçirdikten sonra direðe yaslandý. Daha sýrada sokakta çocuklarýn arka butlar çürümeye sonra 4 metreden aþaðý oynadýðýný söyleyen Erdal baþlar. O yüzden hayvanýn düþtü. Muhtarla beraber Kalýnsazlýoðlu isimli biran önce mezbahaneye hemen ineðin yanýna vatandaþ, muhtarla birlikte götürülüp kesilmesi lazým” koþtuk ve dilini çýkardýk. çocuklarý kenara dedi. Eðer dilini çýkarmasaydýk çektiklerini, ineðin ise inek þimdi ölmüþtü” dedi. Ýnek daha sonra çatýda bir süre gezdikten Olay yerine gelen belediye ekipleri sonra 4 metreden aþaðýya Sungurlu Belediyesi tarafýndan kepçeye düþtüðünü söyledi. veterineri Paþa Enver konularak, sahibi Adem Evin çatýsýnýn yolla

Park halindeki Üstüne kalas araçlara çarptý A düþtü

E

mek Caddesi’nde meydana gelen kazada alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptý. M.K. isimli sürücü aracýyla giderken Emek Caddesi’nde park halindeki iki araca çarptý. Kaza sonrasý yapýlan tespitte sürücünün 327 promil alkollü olduðu

KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ (Ç.HAK:1172)

5 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

* TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95

laca’da iþyerinde üstüne kalas düþen vatandaþ aðýr yaralandý. A.Ö. inþaatta çalýþýrken üstüne kalas düþtü. Yaralý ileri tetkik ve tedavi için Çorum Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Osmancýk’ta ise Zübeyde Haným Caddesi’ndeki iþyerinde çalýþan S.S. düþüp yaralandý. Yaralý tedavi için Çorum Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ÇORUM YETKÝLÝ SATICISI

YSF GÜVENLÝK ALARM KAMERA VE ARAÇ TAKÝP SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:1299)

12 sanatçýnýn eserinin yer alacaðý serginin afiþi bile beðeni topladý.

yapýlacak açýlýþ töreni ile baþlayacak. 16 Eylül 2012 tarihine kadar ziyarete açýk olacak sergide Adnan Tepecik, Canan Deliduman, Nilgün Ayþecik Çevik,

ÜÇTUTLAR MAH. ÜÇTUTLAR CAD. NO: 9/3 ÇORUM TEL : (0364) 227 65 62 TEL/FAX : (0364) 224 40 99 GSM : 0 541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com ysfguvenlik@ysfguvenlik.com


ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

D

oðduðumuz gün beynimiz sanki boþ bir bilgisayar gibidir. Anne ve baba oraya sürekli olarak bilgi yükler. Bu bilgiler lazým oldukça, zamaný geldikçe hatýrlanýr ve hayatýmýza geçer. Bununla birlikte zihnimizde ve bilinçaltýmýzda kayýtlý, lüzumlu lüzumsuz, yararlý zararlý yýðýnla bilgi vardýr. Bu bilgilerin temelinde çoðunlukla anne babayý model alma bulunmaktadýr. Bu modelleme onlarý taklit etme veya bir çok ebeveynin þikayet ettiði gibi tam tersi yönde davranma þeklinde olmaktadýr. Kýsacasý anne baba olmak bazen, çok hassas çalýþan bir sanatçý gibi olmaktýr. Aksi durumda yapýlan her hata, çocuðun ergenlik döneminde ya da daha ileri yaþlarda size geri dönecektir. Bu yüzden aileler için özellikle 0-6 yaþ döneminde dün ya da yarýna odaklanmak yerine, þimdiki zamaný yaþamak çok önemlidir. Ne yapalým bugün böyle oldu ama bir dahaki sefere düzeltiriz gibi erteleme yaklaþýmlarý çoðu defa iþe yaramaz. Bunun için, eðer bir çocuk içine kapanýksa, hýrçýnlýklarý varsa, okul baþarýsý bozuksa, iletiþim sorunlarý varsa çözüm þimdide aranmalý daha sonra düzelir nasýlsa yaklaþýmý ile ertelenmemelidir. Annenin de çalýþtýðý ailelerde çocuða ayrýlan zaman giderek azalmaktadýr. Doðal olarak iþteki ve evdeki sorumluluklar annenin hem boþ zamanýný azaltmakta, hem de bu boþ zamanlardaki enerjisini düþürmektedir. Çocuðuyla yeterli ilgilenemeyen bir annede zamanla vicdan azabý, suçluluk duygularýyla dolu bir dönem baþlar. Bu durumda anne daha fazla kendi içi dünyasýna döner ve kendi ruhsal sorunlarý ile ilgilenmeye baþlar. Çocuk ise bunu annenin ondan uzak durmak istediði ve onu sevmediði þeklinde algýlar. Anne her iþe gittiðinde çocuk annenin onu istemediðini ve terk ettiðini düþünür. Annenin morali daha da bozulur. Sistem bu þekilde devam eder gider. Günümüz koþullarýnda ülkemizde ve dünyanýn pek çok ülkesinde anneler benzer süreçleri, benzer suçluluk duygularýný hissetmektedirler. Anne olmayý öðrenmede çocuktan gelen duygusal mesajlarý doðru okumak saðlýklý Ýletiþim ve etkileþimde en önemli kýsýmdýr. Aslýnda kurduðumuz her insanla duygusal bir mesaj alýr veririz. Bizim ona verdiðimiz mesajlar, onun bunu nasýl algýladýðý, onun bize verdiði mesajlar bizim bunu nasýl anladýðýmýz genellikle farklýdýr. Ancak verilen mesajlar bazen de hiç fark edilmez. Çünkü burada verilen mesajýn kelimeye dökülmüþ olmasý önemlidir. Yetiþkinlerin duygusal mesajlarý kelimeye dökebilirken, çocuklarýn duygusal mesajlarý kelime ile ifade etmesi çok daha zordur. Yetiþkinler

Topuklu ayakkabý fýtýk nedeni

Yüksek topuklu ayakkabý giyilmesine baðlý olarak ortaya çýkan omurgadaki eðrilikler iç organlarý da etkiliyor. Vücutta ayak ve omurga gibi çok sayýda bölgede aðrýya neden olabilen yüksek topuklu ayakkabýlarýn, iç organlarýn pozisyonlarýnýn deðiþmesine, dolayýsýyla bel ve boyun fýtýðýna neden olabileceði bildirildi. KTÜ Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kalaycýoðlu: ''Yüksek topuklu ayakkabý giyilmesine baðlý olarak ortaya çýkan omurgadaki eðrilikler iç organlarý da etkiliyor'' Vücutta ayak ve omurga gibi çok sayýda bölgede aðrýya neden olabilen yüksek topuklu ayakkabýlarýn, iç organlarýn pozisyonlarýnýn deðiþmesine, dolayýsýyla vücudun bunu dengelemeye çalýþmasý sonucu bel ve boyun fýtýðýna neden olabileceði bildirildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Týp Fakültesi Temel Týp Bölümü Anatomi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Kalaycýoðlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, estetik açýdan hoþ görünmek isteyen kadýnlarýn, topuklu ayakkabýlara olan ilgilerinin her geçen gün arttýðýný söyledi. Yüksek topuklu ayakkabýlarýn saðlýk açýsýndan bir çok sorunu da beraberinde getirdiðini belirten Kalaycýoðlu, ''Vücut bir bütündür ve her parçasý birbiriyle baðlantýlýdýr. Dolayýsýyla vücudun bir yerindeki sýzý tüm vücudu etkileyebilir. Bu nedenle ayak saðlýðý oldukça önemli'' dedi. Prof. Dr. Kalaycýoðlu, hoþ görünmek düþüncesiyle gün boyunca yüksek topuklu ayakkabýlarý kullanmayý tercih eden kadýnlar olduðunu ifade ederek, ''Ýnsan iki ayaðý üzerinde, yani belli bir aks üzerinde ayakta duran bir canlý. Ayak ve bacaklardaki kaslar, belli bir kasýlma ile ayakta durmamýzý, bu da omurgamýz üzerinden vücudumuzun dik durmasýný saðlýyor. Bu normal bir pozisyondur'' diye konuþtu. Normal pozisyondaki ayaða yüksek topuklu bir ayakkabý giyildiðinde kemiðin öne doðru büküldüðünü vurgu-

Anne baba olma sanatý

çoðu zaman bu mesajlarý yanlýþ anlamamakta onu zamanla sizden uzaklaþtýrýr. ‘Bir nefes sýhhat’ ya da hiç anlamamaktadýr. 1-4 yaþ diliminde ve ergenlikte çocuðun Çocuktan gelen duygusal mesajlarý doðru inatçýlýk davranýþý olmasý doðal bir durumdur. okuyabilmek için öncelikle kiþinin kendi kiþiAnne-babanýn burada çocukla inatlaþmasý, lik yapýsýný tanýmasý, keþfetmesi gerekir. çocukla rekabete girmesi sonucu iþler daha da Bundan sonra çocuk geliþim dönemleri sarpa sarar. Halbuki bu dönemler çocuðun hakkýnda bilgi sahibi olmak ve çocuðunu bu kiþiliðini yapýlandýrdýðý, kendisini ispat etmek anlamda izlemek çok yararlýdýr. Buradaki en istediði dönemlerdir. Ancak maalesef çoðu temel nokta ise çocuðun kiþiliðini keþfetmek ailede "sen ben kavgasý baþlar. için ona zaman ayýrmaktýr. Bu zamanýn Çoðu anne baba çocuðunun disiplinli süresinden çok derinliði ve kalitesi önemlidir. olmasýný arzular. Bir çocuk hayal eder ve Örneðin gazete dergi okurken, televizyon çocuðunu bu þekilde yetiþtirmek için çabalayýp Timur Harzadýn, izlerken veya bir þey düþünürken çocukla Dr. www.psikolojiktera durur. Burada yapýlan yönlendirmeler zamanla ilgilenmek iletiþimi bozar. çocuðu pasifleþtirir ya da sinirli bir hale sokar. pi.com Hiçbir þey yokken aðlamasý, inatlaþmasý, Sorularýnýz için: Özellikle kendi korku kaygýlarýný çocuða yanküsmesi, kýzdýðýnýz þeyi bilerek yapmasý, birnefessihhat@hot sýtan, kendi çocukluðunda yapamadýklarýný mail.com yemek yememesi, uyumamasý gibi davranýþlar onun yapmasýný isteyen aileler vardýr. Bunlarý size gönderdiði duygusal mesajlardýr. Empati yapmak yerine çocuðun hata yapmasýný izin yapabilen anne babalar bu mesajlarýn ne anlama vermek, risk almasýna göz yummak onun ilerdeki haygeldiðini bilir ve buna uygun þekilde cevap verebilir. ata uyumu açýsýndan çok daha yararlýdýr. Örneðin gazete okurken oyun isteyen çocuk beni Bu süreçte çocuðumla bu þekilde iletiþim kursevmiyor bu yüzden vakit ayýrmýyor diye düþünebilir. Aile ise bunu istediði olmadýðý için aðlýyor þeklinde yorumlayabilir. En azýndan bir süreliðine gazeteyi býrakýp çocukla zaman geçirmek onu rahatlatýr. Burada geçirilen vakit ile çocuk sevgi, güven ve deðerlilik duygularý alýr. Bu sanki bir arabanýn benzini gibidir. Benzin bittikçe çocuk tekrar gelip bunu aileden almak ister. Eðer sevgi ihtiyacý yeterince karþýlanmazsa týrnak yeme, altýna kaçýrma, okula gitmek istememe gibi mesajlara dönüþebilir. Bu davranýþ bozukluklarý giderek aileyi ve çevreyi çok rahatsýz eder. Benzer þekilde çocuk ödevini yapmak istemediðini söyler. Ona hemen kýzmak yerine, ödevini yapmak istememesinin altýnda yatan duyguyu öðrenmeye çalýþmak daha iyidir. Çocuðun bu duygusunu açýða çýkarmasýna ve neden ödev yapmak istemediðini fark etmesine yardýmcý oluruz. Burada dikkat edilecek bir baþka nokta çocuðu sakin bir þekilde dinleyebilmek ve anlamaya çalýþmaktýr. Örneðin okula gitmeyeceðim diyen çocuða karþý genellikle aile öfkelenir ve ne demek o, okula gidilmez diye bir þey olmaz diye cevap verebilir. Bunun yerine okulla ilgili canýný sýkan þeyi anlattýrmak genellikle sorunu çözecektir. Çocuðu sizin söylediklerinizi aynen yerine getirecek bir robot olarak görmek problemi giderek içinden çýkýlmaz bir hale getirir. Çocuðun istemediði ya da kapasitesinin aþan þeylere zorlamak

layan Kalaycýoðlu, ''Böylece normal aksý kaymýþ bir vücut tablosu ortaya çýkýyor. Bacaktaki kaslar sürekli ayný pozisyonda durduðu için kasýlýyor. Bele biçimsiz bir pozisyon veriyor. Bu ciddi anlamda ayak, bacak, kalça, hatta omurga aðrýlarý oluþturabiliyor, duruþ bozukluðu dediðimiz bozukluklar ortaya çýkabiliyor'' dedi. ''Kalýcý duruþ bozukluðu ortaya çýkabilir'' Prof. Dr. Kalaycýoðlu, omurgadaki eðriliklerin iç organlarý da etkilediðine dikkati çekerek, þöyle devam etti: ''Ýç organlarýn pozisyonlarý deðiþebiliyor ve özellikle de öne itilen baský söz konusu oluyor. Bu pozisyonu boynumuzla dengelemeye çalýþtýðýmýzda boyun aðrýsý gibi durumlar ortaya çýkabiliyor. Bel fýtýðý yapabilir, çok zorlanýrsa boyun fýtýðý yapabilir, þiddetli aðrýlara yol açabilir. Bunlar kronikleþtikçe ilerleyen yaþlarda daha da büyük problemler ortaya çýkabilir. Özellikle de ince topuklu ayakkabýlar üzerinde dengede durmaya çalýþmak, kasýlmaya sebep oluyor. Bu durum da aðrý oluþturabilir.'' Topuklu ayakkabýlara ilgi gösteren yaþ grubunun giderek düþtüðünü de belirten Kalaycýoðlu, þunlarý kaydetti: ''Çocuða böyle bir ayakkabýyý giyindirmek mantýklý deðil. Çünkü bu ayakkabýlar insan anatomisine pek uygun deðil. Çocuklarýn kemikleri eðilebilir, bükülebilir ve hangi þekli verirseniz o þekli alabilir. Dolayýsýyla eðer kemik yapýsý bozuk bir þekilde sürekli tutulursa, o kemikler o pozisyonu almaya baþlar ve ileri ki yaþlarda istese de tekrar düzelmeyebilir ve kalýcý duruþ bozukluðu ortaya çýkabilir.'' Prof. Dr. Kalaycýoðlu, anatomik yapýya uygun ayakkabýlarýn tercih edilmesi gerektiðini vurgulayarak, ''Yere bastýðýmýzda, tabanýmýzýn üç noktadan yere deðmesi gerekiyor. Buna belki bir miktar topuk eklenebilir ancak ayakkabýnýn topuðu çok yüksek olduðu zaman eksen kaymaya baþlýyor'' diye konuþtu. Kaynak: AA

O

rganik tarým ülkemizin sahip olduðu önemli potansiyel alanlarýndan biridir. Ancak bu potansiyelin etkin olarak kullanýldýðýný söylemek güçtür. Oysaki organik tarým kýrsal nüfus için alternatif bir geçim kaynaðý ve faaliyet alaný olmak bakýmýndan ve ayrýca toplum saðlýðý ve çevre koruma bakýmýndan mutlaka dikkate alýnmasý gerekli öncelikli konularýn baþýnda gelmelidir. Geliþmiþ ülkeler bugün organik tarýmýn önemini uzun yýllar öncesinde farketmiþler ve bu alanda önemli mesafeler katetmiþlerdir. 2010 yýlý verilerine göre organik tarým en fazla Avustralya kýtasýnda (% 33) yapýlmakta, bunu Avrupa (% 27), Latin Amerika (% 23), Asya ve Kuzey Amerika %7'lik oranlarla ve % 3 ile Afrika izlemektedi. Yine bu kapsamda dünyada 160 ülkede toplam 80 milyon hektar alanda organik ürün üretimi yapýlmaktadýr. Bunun 37 milyon hektarý yani %46'sý tarýmsal üretim faaliyetinin yapýldýðý alanlardan oluþmaktadýr. Bu alan üzerinde 1,6 milyon üretici tarafýndan organik tarým üretim sistemi uygulanmakta ve dünya organik ürünler ticareti ise yaklaþýk 60 milyar dolar kadardýr. Tarýmsal faaliyet dýþýnda doðadan toplama, orman, mera ve su kültürü gibi tarým dýþý alanlarda yapýlan organik alan toplamý ise 43 milyon hektardýr. Avustralya'daki toplan organik üretim alanýnýn %97'si geniþ mera alanlarýndan oluþmaktadýr. Buna göre dünya

17

maya, konuþmaya çalýþýyorum. Ona bir sorunu olduðunda benimle konuþabileceðini söylüyorum ama olmuyor. Sürekli olarak bana ters davranýyor. Sonuçta kavga ediyoruz. Çünkü çocuklarýn en çok nefret ettiði nasihat vermek ve ayný cümleleri tekrar etmektir. Özellikle ihtiyaç duymadýðý halde ona yol gösterilmesini hiç istemezler. Aþýrý koruyucu anne baba iseniz çocuk sizden ruhsal anlamda giderek uzaklaþacaktýr. Aslýnda aile çocuðuna iyilik deðil, kötülük yapýyordur. Eðer çocuk bu uzaklaþmayý yapmazsa korkak, pasif ve kendisine olan güvenini düþük bir hale gelecektir. Anne-baba çocuk için "daha küçük, daha 2 yaþýnda diye düþünmemelidir. Çünkü kiþiliðin temeli 0-6 yaþlarda atýlýr. Bu yüzden çocuðum daha küçük, nasýlsa anlamaz diye düþünerek ondan sözel iletiþimi esirgememelidir. Sen yapamazsýn, sen bilmezsin türü yaklaþýmýyla büyüyen çocuklar yeni bir topluluða girdiðinde sudan çýkmýþ balýk gibidir. O konuþurken sözünü kesmeden dinlemek ve onun ihtiyacý kadar iletiþim kurmak iliþkideki en temel noktalardýr. Ailenin onunla kurduðu iletiþim hayata atýldýðýnda diðer insanlarla kuracaðý iletiþimin antrenmaný gibidir.

Organik Tarým ve Türkiye

toplam organik üretim alanlarýnýn %72'si ilk 10 ülke (Avustralya, Arjantin,ABD, Brezilya, Ýspanya, Çin, Ýtalya, Al- Orhan Özçatalbaþ manya, Fransa) tarafýndan iþlenmektedir (FIBL&IFOAM,2012). Türkiye'de ise 2011 yýlý itibarýyla %55'i doðal toplama ve nadas alanlarý olmak üzere toplam 325,4 bin hektarlýk alanda organik ürün üretimi gerçekleþtirilmektedir. Buna göre gerçek organik üretim (tarýmsal) alan 146 bin hektar olup, bu deðer toplam alanýn %45'idir (GTHB,2012). Türkiye'de organik tarým en fazla Ege bölgesinde (% 32) yapýlmakta bunu Akdeniz (% 31), Doðu Anadolu % 15), Karadeniz (% 15) izlemektedir. Geliþmiþ ülkelerde üretilen organik ürünün önemli bölümü (örneðin Ýngiltere kendi üretiminin yüzde 66'sýný) kendisi tüketmekte ve ithalat yoluyla ihtiyaç duyulan diðer ürünleri de ithal etmektedirler. Türkiye'de ise iki yüzden fazla çeþit ürün organik üretilmesine raðmen ve son yýllardaki hýzlý üretim alaný artýþýna raðmen halen 325 bin hektar alanda ihracata dayalý olarak organik tarým yapýlmaktadýr. Bu koþullarda iç tüketimin ve 15,5 milyon dolar olan ihracat rakamýnýn mutlaka geliþtirilmesine ihtiyaç bulunmaktadýr. Organik tarým, yukarýdaki ve-

rilerden de anlaþýldýðý gibi ülkelere ekonomik olarak çok önemli katkýlar saðlamakla birlikte; ayný zamanda doða koruma ve kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmý için de çok önemli bir üretim sistemi olduðu bilinmektedir. Bu kapsamda örneðin organik tarým; baraj havzalarýnda içmesuyu ve sulama suyunun saðlýklý muhafazasý için tüm dünyada uygulanan bir üretim sistemidir. Buna göre önemli sayýda sulama barajýnýn kirlilik sorunu ve tehditi altýnda olduðu Türkiye'de; pek çok baraj havzasýnýn bu þekilde organik tarýmla korunabileceði ve sürdürülebilir bir þekilde iþletilebileceði söylenebilir. Özellikle yeni iþletmeye alýnmýþ ve kentin ve yerleþimin baskýsýnýn henüz oluþmadýðý yerlerde bu alanlarýn organik tarým üretim bölgeleri olarak planlanmasýve potansiyel araþtýrmasý yapýldýktan sonra ise organik tarým turizm alanlarý olarak ilan edilmesi yararlý olacaktýr. Örneðin bu düþünce Samsun ilinde Çakmak Baraj Havzasýnda 9 köyü kapsayan bir çalýþmayla baþarýlý bir þekilde hayat bulmuþtur. Yine örneðin Kýzýlýrmak üzerinde yeni kurulan Obruk Barajýnýn içmesuyu ve sulama suyunun saðlýklý muhafazasý için organik tarým ve turizm bölgesi olarak ilan edilmesi üzerinde durulmasý son derece önemli sonuçler ortaya çýkarabilecektir. Böylece tüm göl, gölet ve barajlarýn organik tarým bölgesi kapsamýna alýnmasýna yönelik koþullar araþtýrýlabilir ve bu þekilde korunmalarý ve sürdürülebilir kul-

lanýmlarý saðlanabilir. Burada anahtar faktörün üretici ve bölgede yaþayanlar olduðu üzerinde önemle durmak gereklidir. Bu kapsamda organik tarým üretimi konusunda üreticilerin haberdar edilmesi, bilgilendirilmesi ve bu yeniliðin benimsetilmesi için uygun yayým metotlarýnýn, uygun yayým sistem ve yaklaþýmlarýyla birlikte ele alýnmasý baþarý için olmazsa olmazdýr. Sonuç olarak; Türkiye'deki iyi örneklerin yaygýnlaþtýrýlmasý yönünde çalýþýlarak, Çanakkale, Ýzmir, Hatay, Þanlýurfa gibi pek çok ilimizdeki potansiyelin bu bakýmdan mutlaka deðerlendirilmesi gerekiyor. Yine bir örnek olarak Samsun'da Ýþadamlarý Derneði'nin 2001'de organik ürün pazarlamasýnda güçbirliði yapmayý amaçlayan EKOSAM þirketini kurmalarýyla baþlayan sürecin, bir marka oluþturmaya uzanan baþarýlarý diðer bölgelerimiz için de örnek olabilecek giriþimler arasýndadýr. Yine bu süreçte Tarým Bakanlýðýnýn ve ETO(Ekolojik Tarým Derneði) nin çalýþmalarýnýn da çok önemli olduðunu vurgulamak gerekiyor. Bu þekilde Antalya'dan Çanakkale'ye, Rize'den, Hatay, Adana, Erzurum, Muðla, Þanlýurfa'ya kadar ülkemizin pek çok yerinde var olan potansiyelin; ülke ve o bölgelerde yaþayan üreticilerimiz ve toplumun tamamý için yararlý sonuçlar vermesini saðlayacak þekilde deðerlendirilmesi için çalýþmalarýn artarak devam etmesi gerekmektedir.


Ay Yýldýz bu yýl da 1. ligde

18 ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorum Ay Yýldýzspor hentbol takýmý bu yýlda 1. ligde mücadele edecek. Federasyon’un önümüzdeki sezonda Final ve Klasman grubu oluþturmak amacýyla yaptýðý yeni düzenleme sonunda bu yýlda 1. ligde mücadele edecek olan Ay Yýldýzspor C grubunda Edirne Yeni Ýmaretspor, Kastamonu Üniversitesi, Polatlý Belediyespor, Aksaray Gençlikspor, Eskiþehir Özel Yurtspor ve Ýstanbul Emniyetgücüspor takýmlarý ile mücadele edecek. Lig 20-21 Ekim’de oynanacak maçlarla baþlayacak.

H

entbol 1. liginde mücadele eden Çorum Ay Yýldýzspor geçtiðimiz sezon ligden düþmesine raðmen Federasyon’un yeni düzenlemesi sonucunda bu yýlda 1. ligde mücadele edecek.

Beþikdüzü, Gölcük’ü gözüne kestirdi Çorum Ayyýldýzspor Hentbol takýmý bu sezonda 1. ligde mücadele edecek

Ç

orumspor’un grubunda yer alan ve lige sahasýnda konuk edeceði Gölcükspor maçýyla start verecek olan Beþikdüzüspor'da çalýþmalar tam gaz devam ediyor. Özellikle hazýrlýk maçlarýnda sergilediði futbol ve aldýðý baþarýlý sonuçlarla adýndan söz ettiren Mavi-Beyazlýlar, bu baþarýlý grafiðini lig maçlarýna da yansýtmak istiyor.

DÝKKATLÝ OLCAÐIZ

K

1. Amatör Küme Büyükler ilk yarý fikstürü 30 Eylül Pazar

Saat 13.00 Çimentospor-Eti Lisesi Gençlik. Saat 15.00 Ýl Özel Ýdare-Alaca Belediye.

Osmancýk Sahasý :

Saat 15.00 Osmancýk Belediye-Osmancýkgücü.

Saat 13.00 Mecitözüspor-Alaca Belediyespor.

Osmancýk Sahasý :

Saat 11.00 Osmancýkgücüspor-Ulukavakspor. Saat 13.00 Osmancýk Belediye-Sungurluspor. Bayat Belediyespor (bay).

18 Kasým Pazar

Bayat Sahasý :

1 Nolu Saha:

Saat 15.00 Bayat Belediye-Mecitözüspor.

Saat 11.00 Ulukavakspor-Osmancýk Belediyespor. Saat 13.00 Hitit Gençlikspor-Osmancýkgücüspor.

Sungurlu Sahasý :

Saat 15.00 Sungurluspor-Hitit Gençlikspor. Ulukavakspor (bay).

Mimar Sinan Sahasý :

1 Nolu Saha:

Saat 13.00 Alaca Belediye - Eti Lisesi Gençlik.

7 Ekim Pazar

Saat 13.00 Hitit Gençlikspor-Ulukavakspor. Saat 15.00 Eti Lisesi- Bayat Belediye.

Osmancýk Sahasý :

Saat 15.00 Osmancýkgücü- Çimentospor.

Saat 13.00 Ýl Özel Ýdarespor-Bayat Belediyespor.

Alaca Sahasý :

Sungurlu Sahasý :

Saat 13.00 Sungurluspor-Çimentospor. Alaca Belediyespor (bay)

21 Kasým Çarþamba

Alaca Sahasý :

1 Nolu Saha:

Saat 15.00 Alaca Belediye-Sungurluspor.

Saat 13.30 Çimentospor - Ulukavakspor.

Saat 15.00 Mecitözüspor-Ýl Özel Ýdarespor. Osmancýk Belediyespor (bay).

Saat 13.30 Mecitözüspor-Eti Lisesi Gençlik.

1 Nolu Saha:

Osmancýk Sahasý Sahasý :

Mecitözü Sahasý :

14 Ekim Pazar

Saat 13.00 Ulukavakspor-Alaca Belediyespor. Saat 15.00 Çimentospor-Osmancýk Belediyespor.

Mimar Sinan Sahasý :

Saat 15.00 Ýl Özel Ýdare- Eti Lisesi Gençlikspor.

Mecitözü Sahasý : Bayat Sahasý :

Saat 13.30 Bayat Belediye-Sungurluspor.

Saat 11.30 Osmancýk Belediye-Hitit Gençlikspor Saat 13.30 Osmancýkgücüspor-Alaca Belediyespor Ýl Özel Ýdarespor (bay)

25 Kasým Pazar

Bayat Sahasý :

1 Nolu Saha:

Saat 15.00 Bayat Belediye-Osmancýkgücüspor.

Saat 11.00 Hitit Gençlikspor-Çimentospor. Saat 13.00 Ulukavakspor - Bayat Belediyespor.

Sungurlu Sahasý :

Saat 15.00 Sungurluspor-Mecitözüspor. Hitit Gençlikspor (bay).

Sungurlu Sahasý :

1 Nolu Saha:

Saat 13.00 Alaca Belediye-Osmancýk Belediye.

21 Ekim Pazar

Saat 15.00 Eti Lisesi Gençlik-Sungurluspor.

Osmancýk Sahasý :

Saat 13.00 Osmancýkgücü - Ýl Özel Ýdarespor. Saat 15.00 Osmancýk Belediye-Bayat Belediye.

Saat 13.00 Sungurluspor- Ýl Özel Ýdarespor .

Alaca Sahasý :

Mecitözü Sahasý :

Saat 13.00 Mecitözüspor-Osmancýkgücü Eti Lisesi Gençlikspor (bay).

2 Aralýk Pazar

Alaca Sahasý :

1 Nolu Saha:

Saat 15.00 Alaca Belediye-Hitit Gençlikspor.

Saat 11.00 Ýl Özel Ýdarespor-Ulukavakspor . Saat 13.00 Çimentospor - Alaca Belediyespor .

Mecitözü Sahasý :

Saat 15.00 Mecitözüspor-Ulukavakspor Çimentospor (bay)

4 Kasým Pazar

1 Nolu Saha:

Bayat Sahasý :

Saat 13.00 Bayat Belediye-Hitit Gençlikspor.

Osmancýk Sahasý :

Saat 11.00 Ulukavakspor-Eti Lisesi Gençlik. Saat 13.00 Ýl Özel Ýdare-Osmancýk Belediye.

Saat 11.00 Osmancýkgücü - Eti Lisesi Gençlikspor. Saat 13.00 Osmancýk Belediye-Mecitözüspor. Sungurluspor (bay).

Saat 13.00 Hitit Gençlikspor-Mecitözüspor.

1 Nolu Saha:

Saat 13.00 Bayat Belediye-Çimentospor.

Saat 11.00 Hitit Gençlikspor-Ýl Özel Ýdarespor . Saat 13.00 Eti Lisesi Gençlik-Osmancýk Belediye.

Mimar Sinan Sahasý :

Bayat Sahasý :

Sungurlu Sahasý :

Saat 13.00 Sungurluspor-Osmancýkgücü Alaca Belediyespor (bay)

1 Nolu Saha:

11 Kasým Pazar

Saat 11.00 Çimentospor - Ýl Özel Ýdarespor. Saat 13.00 Eti Lisesi Gençlik-Hitit Gençlikspor.

Mecitözü Sahasý :

etmeye hak kazanacaklar. Çorum Ay Yýldýzspor C grubunda yer aldý. Grupta bulunan diðer takýmlar Edirne Yeni Ýmaretspor, Kastamonu Üniversitesi, Polatlý Belediyespor, Aksaray Gençlikspor, Eskiþehir Özel Yurtspor ve Ýstanbul Emniyetgücüspor takýmlarý yer alýyor. Ligde mücadele 20-21 Ekim tarihlarýnda oynanacak maçlarla baþlayacak. Hentbol Federasyonu sonraki haftalarýn maç tarihlerini

ise ihtiyaç duyulmasý halinde hafta içi oynatma kararý aldýðý için açýklamadý ve haftalýk olarak kulüplere bildirilecek. Geçtiðimiz sezonda tamamen yýldýz ve genç kategorisindeki isimlerle ligde mücadele eden Çorum Ay Yýldýzspor geçtiðimiz sezon tecrübe kazanan isimlerin yer aldýðý kadrosuyla bu sezonda daha iyi iþler yapmak istiyor. Okullarýn açýlmasýyla birlikte çalýþmalara baþlayacak olan Çorum Ay Yýldýzspor bu sezon daha iyi sonuçlar almak

Baturman: ‘Ýlk maçlar önemli’

Teknik direktör Gökhan Uzungüngör, lige Gölcükspor'u maðlup ederek iyi bir baþlangýç yapmak hedefinde olduklarýný söyledi. Kendi saha ve seyircileriz önünde oynayacaklarý bu maçta 3 puan dýþýnda baþka bir sonucu düþünmediklerini belirten genç teknik adam, "Tabiki ilk maçlar her zaman çok zor olur. Bu nedenle maçta çok dikkatli olacaðýz. Kazanýp lige moralli baþlamak amacýndayýz" dedi.

1 Nolu Saha:

Hentbol 1. ligini dört grubuna çýkaran ve bu sezon sonunda Final Grubu ve Klasman Grubu olarak ikiye ayýrmayý planlayan Federasyon, Çorum Ay Yýldýzspor’a C grubunda yer verdi. Dört grupta 26 takýmýn çift devreli lig statüsünde mücadele edeceði maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan sekiz takým final grubuna yükselecek. Gruplarýnda üç ve sonraki sýrada yer alan takýmlar ise önümüzdeki sezonda 1. Lig Klasman grubunda mücadele

9 Aralýk Pazar

Mimar Sinan Sahasý :

Saat 13.00 Ulukavakspor - Sungurluspor .

Alaca Sahasý :

Saat 13.00 Alaca belediye-Bayat Belediye.

Mecitözü Sahasý :

Saat 13.00 Mecitözü - Çimentospor Osmancýkgücüspor (bay)

ocaelispor teknik direktörü Bülent Baturman, sezonun ilk 3 haftasýndaki maçlarda puan toplamalarýnýn üst sýralara çýkabilmeleri açýsýndan önem taþýdýðýný söyledi. Baturman yaptýðý açýklamada, sezon hazýrlýklarýný özel maçlarla tamamladýklarýný belirterek, antrenmanlarda takýmýn teknik ve fiziki durumunu geliþtirdiklerini anlattý.Takýmlar için sezonun ilk maçýnýn çok önemli olduðuna dikkati çeken Baturman, istedikleri performansý sahaya yansýttýklarýnda karþýlaþmalardan 3 puanla ayrýlacaklarýna inandýðýný kaydetti. Baturman, Emrespor maçýndan galibiyetle ayrýlmalarý halinde 2. haftada sahalarýnda yapacaklarý maçýn kendileri için avantajlý olacaðýný dile getirerek, ''Sahamýzda oynamamýz lehimize olacaktýr. Sezonun ilk 3 haftasýndaki maçlardan en fazla puaný toplamamýz, üst sýralara çýkabilmemiz açýsýndan çok önemli'' dedi. ''Sezonun ilk maçý bizim için çok önemli''

Geçen yýl futbolcularýn Spor Toto 2. Lig'de tecrübe kazandýðýný belirten Baturman, göreve geldiklerinde çalýþmalara futbolun temel kurallarýný aktararak baþladýklarýný söyledi. Baturman, bir sistem ve oyun düzeni belirleyerek futbolcularý ayný düþünce etrafýnda birleþtirdiklerini dile getirerek, seyircilerin mücadele eden, hýrslý bir takým izleyeceðini kaydetti. Çalýþmalarýn ardýndan fiziki olarak istedikleri seviyeye ulaþtýklarýný ifade eden Baturman, þöyle konuþtu: ''Takýmda genç oyunlar olduðu için mücadelenin içine oyun zekasýný da eklememiz gerekiyor. Oyuncularýmýzý bu konuda motive ediyoruz. Hazýrlýk maçlarýyla lig maçlarý çok farklýdýr. Bu nedenle sezonun ilk maçý bizim için çok önemli. Emrespor maçýndan iyi bir sonuçla dönüldüðünde her þeyin daha iyi olacaðýný düþünüyorum. Futbolcularda geçen sezona göre hem fiziki hem de zihinsel olarak geliþme var. Genç futbolcularla mücadele

edeceðimiz için ilk maçlardan iyi sonuçlarla dönmemiz çok önemli. Bunu gerçekleþtirmek istiyoruz.'

H

Þevki Tonyalý nezaretinde devam ettiren Mavi Beyazlýlar, sezona galibiyetle baþlamak istiyor. Yeni kadrosu ve teknik ekibiyle lige taraftarlarýnýn desteðiyle baþlamak istediklerini söyleyen Pazarspor Basýn Sözcüsü Erdoðan Pýnar, "Hafta sonu Anadolu Üsküdar 1908 Spor'u kendi evimizde aðýrlayacaðýz. Takýmýmýz çalýþmalarýný bütün hýzýyla devam ettirmektedir. Avanos kampýný tamamlayýp Pazar'a dönen ve çalýþmalarýný kendi tesislerinde devam ettiren

Pazarspor; bu süreçte Kýrýkkalespor'dan orta saha oyuncusu Mustafa Daðdeviren ve Sivas 4 Eylül'den sað kanat oyuncusu Levent Kale'yi kadrosuna dâhil etti. Yine transfer çalýþmalarý sonucu Rizespor'dan kiralýk olarak orta saha oyuncusu Yüksel Kazdal, sol kanat oyuncusu Nevzat Bilen ve Giresunspor'dan da stoper Onur Demir, takýma dahil olarak çalýþmalara baþlamýþlardýr. Kadromuza yeni katýlanlarýn antrenman eksikleri bulunmakta olup ileriki

Bayanlar Hentbol 1. Ligi ilk yarý fikstürü 20-21 Ekim ilk hafta

Edirne Yeni Ýmaretspor-Çorum Ay Yýldýzspor. Kastamonu Üniversitesi-Polatlý Belediyespor. Aksaray Gençlikspor-Eskiþehir Özel Yurtspor. Ýstanbul Emniyetgücüspor (bay)

Ýkinci hafta

Çorum Ay Yýldýzspor - Kastamonu Üniversitesi. Polatlý Belediyespor-Aksaray Gençlikspor. Eskiþehir Özel Yurtspor-Ýstanbul Emniyetgücü. Edirne Yeni Ýmaretspor (bay).

Üçüncü hafta

Aksaray Gençlikspor-Çorum Ay Yýldýzspor. Kastamonu Üniversitesi-Edirne Yeni Ýmaretspor. Ýstanbul Emniyetgücüspor- Polatlý Belediyespor. Eskiþehir Özel Yurtspor (bay)

Dördüncü hafta

Çorum Ay Yýldýzspor - Ýstanbul Emniyetgücüspor Polatlý Belediyespor-Eskiþehir Özel Yurtspor. Edirne Ýmaretspor- Aksaray Gençlikspor. Kastamonu Üniversitesi (bay)

Beþinci hafta

Eskiþehir Özel Yurtspor- Çorum Ay Yýldýzspor. Aksaray Gençlikspor-Kastamonu Üniversitesi. Ýstanbul Emniyetgücüspor-Edirne Yeni Ýmarespor Polatlý Belediyespor (bay).

Altýncý hafta

Çorum Ay Yýldýzspor - Polatlý Belediyespor. Edirne Yeni Ýmaretspor-Eskiþehir Özel Yurtspor. Kastamonu Üniversitesi-Ýstanbul Emniyet Gücü Aksaray Gençlikspor (bay).

Yedinci hafta

Ýstanbul Emniyetgücüspor-Aksaray Gençlikspor Eskiþehir Özel Yurtspor-Kastamonu Üniversitesi Polatlý Belediyespor-Edirne Yeni Ýmaretspor. Çorum Ay Yýldýzspor (bay).

Gümüþ ‘ÜÇ’ istiyor G

ümüþhanespor Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, "Darýca maçýna iyi hazýrlanýyoruz. 3 puan alarak lige iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz" dedi Gümüþhanespor, sezonun ilk maçýnda bu hafta sonu deplasmanda karþý karþýya geleceði

Darýca Gençlerbirliði maçýna kilitlendi. Çalýþmalarýnýn yoðun bir þekilde devam ettiðini söyleyen Kýrmýzý-Beyazlý takýmýn teknik direktörü Yavuz Ýncedal, "Artýk maç periyoduna girdik. Ýlk maçýmýzda deplasmanda Darýca ile karþý karþýya geleceðiz. Bu

maça iyi hazýrlanýyoruz. 3 puan alarak lige iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz" dedi. Bu sezona güzel baþlamak ve güzel þeyler yapmak istediklerini ifade eden Ýncedal, "Ýnanýyorum ki takýmýmýz takým olgusunu geliþtirerek çok daha iyi bir seviyeye gelecektir. Bazý oyuncularýmýz takýma geç katýldýklarýndan dolayý forma giyinme þanslarý biraz zaman alacak" dedi. Ýncedal, son yaptýklarý hazýrlýk maçýnda Furkan'ýn ayak bileðinde kopma tespit edildiðini de kaydederek, "Muhtemelen 1-2 ay aramýzda olmayacak. Bu da takým adýna üzücü’ dedi.

Pazarspor, Üsküdar’a bileniyor azýrlýklarýný kendi tesislerinde devam ettiren Pazarspor, bu pazar günü kendi evinde Üsküdar Anadolu ile ligin ilk maçýna çýkacak. Anadolu Üsküdar 1908 Spor ile 9 Eylül Pazar günü kendi evinde Spor Toto 3. Lig 1. Grup'taki ilk maçýna çýkacak olan Pazarspor'da çalýþmalar devam ediyor. Pazar Ýlçe Stadý'nda Saat 16.00'da baþlayacak olan maç öncesi çalýþmalarýný kendi tesislerinde Teknik Direktör

günlerde bu eksiklerini tamamlayacaklardýr. Kaptanýmýz Ramazan'ýn sakatlýðý kýsmen de olsa geçmiþ olmasýna raðmen Ali Köse, Uður Þeremet ve ayaðý kýrýlan Emre Terzi'nin sakatlýklarý devam etmektedir. Yine hafif sakat olan Selçuk'un durumu ise maç günü belli olacak. Her gün antrenmanlarýna devam eden takýmýmýzýn haftasonu oynanacak maçtaki tek amacý lige kayýpsýz baþlamaktýr. Bu anlamda ligin bu ilk maçýnda taraftarlarýmýzýn takýmýmýza destek olmalarýný bekliyoruz." dedi.

dý. Divriði, Yozgatspor, Gebzespor ve Sivas Dört Eylül Belediyespor formalarýný giyen Levent ikinci ligde 44, üçüncü lig dede 177 müsabakada forma giyindi.

Sivas 4 Eylül Belediyespor'dan genç futbolcuyu renklerine kattýlar Transferin bitimine sayýlý günler kala transfer çalýþmalarýný sürdüren Pazarspor Sivas 4 Eylül Belediyespor'dan Levent Kale ile 1 yýllýk anlaþmaya imza attý. 1984 doðumlu deneyimli sað ön oyuncusu transferin ardýndan takýma katýlýp çalýþmalara baþla-

Pazarspor'a transfer olduðu için çok mutlu olduðunu söyleyen Levent Kale, "Pazarspor adýndan söz ettiren bir ekip. Mavi-Beyazlý ekibin baþarýsý için elimden gelen her þeyi yapacaðým. Umarým Pazarspor olarak baþarýlý bir sezon geçiririz. Güçlü kadromuz ile de ligi arzu ettiðimiz noktada tamamlayacaðýmýza inanýyorum" ifadelerini kullandý.

LEVENT KALE PAZARSPOR'DA

Levent Kale

ÇOK MUTLUYUM


ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

ELEMAN ALINACAKTIR KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR

(Ç.HAK:2760)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Hanife ÇÖREK Mehmet kýzý 1966 Çorum Çalkýþla Köyü Doðumlu

(Ç.HAK:2757)

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

(Ç.HAK:2770)

Fabrikada çalýþtýrýlmak üzere BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: 254 97 97

Organize San. Böl. 16. Cad. No: 6

ELEMAN ARANIYOR

ÞEKER FABRÝKASI KAMPANYA DÖNEMÝNDE ÇALIÞTIRILACAK PERSONELLER ALINACAKTIR. MÜRACAATLAR: ANATOLÝA ÞÝRKETLER GRUBU ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU (YAZI ÇARÞI)

Tuðçe Kundura Büyük Zafer Çarþýsý No: 64

Ýnternet Cafe’ye deneyimli

ELEMAN ALINACAK Asgari Ücret + Sigorta

Fatih Bilgisayar

Gazi Cad. No: 77 (Pir Baba Çamlýk Karþýsý)

ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay teknik ressam, mutfak ve temizlik iþlerinde görevlendirilmek üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Tuðra Makina

K.S.S. Sanayi Cad. No: 106 Tel: 234 91 22

Büyükbaþ hayvan çiftliðinden çalýþtýrýlmak üzere traktör kullanabilen bakýcý aile aranýyor. Mür. Tel: 0 533 473 73 93

(Ç.HAK:2250)

ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, KargoÝSKENDERUN, gideriniziÝSTANBUL, düþürmek HATAY, ÝZMÝR, KAYSERÝ,istemez KONYA, misiniz? MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, en az KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, mutlaka K.MARAÞ, ÝNEGÖL. Toplu gönderinizde fiyat alýnýz. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, www.kargokar.com corum@kargokar.com KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Adres : K.S.S. 87. Sk.Þ.URFA, No: 2 Tel OSMANÝYE, : 230ÝNEGÖL. 10 50 CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ,

% 25

(Ç.HAK:2761)

444 0 410

ELEMAN ARANIYOR

Restaurantýmýzda görevlendirilmek üzere ve alýnacaktýr. Baþvurularýn bizzat yapýlmasý rica olunur. Adres: Karakeçili Mah. 2. Sok. No: 20 Tel: 224 96 51

Garson Komi

(Ç.HAK:2767)

(Ç.HAK:2706)

(Ç.HAK:2682)

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 68 (güney cephe 246 m2 kapalý alanlý) Mür. Tel: 0 533 593 00 12

Ayakkabý maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere BAYAN eleman aranýyor.

ELEMANLAR ARANIYOR

(Ç.HAK:2762)

SATILIK BAKICI AÝLE DÜKKAN ARANIYOR

* Tavukluk mevkinde 4+1 180 m2 satýlýk daire 190 bin * Bahçelievler Öðretmenevi arkasý 130 m2 3+1 daire 130 bin * Hitit Park evlerinde satýlýk daire 260 bin * Buharaevler Manas Park civarý 3+1 125 m3 satýlýk daire 115 bin * Bahçelievler Lila Pastanesi civarý 4+1 180 m2 satýlýk daire 185 bin * Bahçelievler Kütüphane civarý 3+1 140 m2 satýlýk daire 120 bin * Biþkek Cad. üzeri satýlýk daireler 125 m2 105 bin * Asya Kentte Satýlýk Daireler 150 bin * Eþrefhoca Carrefour civarý satalýk daireler 160 bin * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 170 m2 4+1 satýlýk daireler 160 binden baþlayan fiyat * Bahabey Carrefour civarý satýlýk daireler 170 bin * Bahabey Cad. Carrefour civarý satýlýk dükkanlar * Devlet Hast. civarý satýlýk sýfýr daireler 180 binden baþlayan fiyatlarla * Yeni Adliye civarý satýlýk 3+1 daire 130 m2 90 bin * Buharaevler 5. Cad. 5+1 dublex çift banyolu 130 bin * Biþkek Cad. 130 m2 satýlýk sýfýr daireler 105 binden baþlayan fiyatlarla * Baðcýlarda kat imarlý arsalar 65 binden baþlayan fiyatlarla Yeniyol Mah. Gazi 3. Sok. Servet Ýþ Merkezi Kat: 2/12 Tel: 225 25 43 - 0 543 762 42 99

ELEMAN ARANIYOR KÝRALIK Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere un iþçisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. EMÝROÐLU UN Akkent Mah. Gimat 19. Sok. No: 9 (Ticaret Borsasý Karþýsý)

(Ç.HAK:2689)

Organize San. Bölgesi 1. Cad. No: 1 Tel: 0 532 453 42 96

CNC TORNA VE CNC DÝK ÝÞLEME OPARATÖRÜ USTA VE KALFALAR ALINACAKTIR. AYRICA BU ÝÞÝ ÖÐRENMEK ÝSTEYEN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ TORNA TESVÝYE VE METAL ÝÞLEME BÖLÜMÜ ÝLE MESLEK YÜKSEK OKULU MAKÝNA BÖLÜMÜ MEZUNLARI DA ALINACAKTIR. MAAÞ+SÝGORTA+YEMEK+SERVÝS MÜRACAATLARIN 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. HAYTEK MAKÝNA KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 45.SK.NO:2ÇORUM TEL:0364 234 88 89 CEP:0549 232 48 60

(Ç.HAK:2713)

Piramit Makina

227 05 15 Binevler Mevkii Mehmetçik Parký

(Ç.HAK:2702)

* Taþlamacý ve berecisi olan vasýfsýz eleman alýnacaktýr.

(Ç.HAK:2737)

Ahmet ÖZYILMAZ Fevzi oðlu 1973 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:2705)

ELEMANLAR ARANIYOR * Kaynakçýlar

(Ç.HAK:2692)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:2750)

Osmancýk Cad. Ölçek Ýþ Mrk. 27/C Tel: 777 0 333

YÝTÝK

(Ç.HAK:2765)

(Ç.HAK:2718)

(Ç.HAK:2739) (Ç.HAK:2771)

AKSOY YAPI

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Þahin ZEREN Hamit oðlu 1993 Çorum Sarýkaya Köyü Doðumlu

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrostatik boya yapabilen ve gazaltý kaynak yapabilen elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: K.S.S. 1. Cad. No: 4 (Çýraklýk Eðt. Mrk. Karþýsý)

ELEMAN ARANIYOR

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmamýþ kaynakçý elemanlar ve karoser imalatýndan anlayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Cihan Karoser

(Ç.HAK:2766)

(Ç.HAK:2758)

Aranýlan nitelikler * Lise mezunu, * Ýletiþimi güçlü * Güleryüzlü

ELEMANLAR ARANIYOR

Adres: Küçük Sanayi Sitesi 17. Cad. No: 45

(Ç.HAK:2740)

Seval KARAOÐLU Dursun kýzý 14/11/1992 Çorum Doðumlu

Müþteri odaklý, pozitif, kendisini ve çevresini önemseyen, iletiþimi güçlü, dinamik, takým çalýþmasýna yatkýn, ekip arkadaþlarý aranýyor

(Ç.HAK:2668)

Çorum Cumhuriyet Lisesinden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür.

CARREFOUR SA AÝLESÝNE KATILMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ?

(Ç.HAK:2769)

YÝTÝK

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

ELEMANLAR ARANIYOR Bay-Bayan Komi ve ELEMAN ARANIYOR Garson Alýnacaktýr Ýnci Restaurant

* Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilgisine sahip 18-30 yaþ arasý BAY eleman, * PVC doðrama montajýnda deneyimli 18-35 yaþ arasý Bay eleman ve PVC doðrama montajýnda yetiþtirilmek üzere 17-22 yaþ arasý Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

¨

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

(Ç.HAK:2755)

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Endüstri Meslek Liseleri mobilya ve marangoz bölümünden mezun kalfa ve çýrak, boyacý kalfasý, ayrýca 30 yaþýný aþmamýþ vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Özmakina Model Ankara Yolu 7. Km. ÇORUM Tel: 235 03 61

(Ç.HAK:2735)

Daðýtým Personeli Aranýyor

ELEMANLAR ARANIYOR

3.99

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

ARANIYOR

Gýda üretimi yapan fabrikamýzda görevlendirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu BAY-BAYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ve KÝMYA MÜHENDÝSÝ alýnacaktýr. Baþvurularýn fabrikamýza þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýrtibat Tel: 0 532 644 10 08

(Ç.HAK:2658)

(Ç.HAK:2641)

2. el sanayi ütüsü Harmony 4 iplik overlok makinasý Siruba dikiþ makinasý Juki satýlýktýr. Raf, manken, tuhafiye yan ürünleri, konfeksiyon malzemeleri satýlýktýr. Mür. Tel: 0 534 919 83 32

Adres: Ankara yolu 5. km. ÇORUM

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

VÝLLA Çavdar Sitesi’nde 0 535 401 27 95

KÝRALIK DÜKKAN

Ankara Asfaltý 2. km’de kullaným alaný 400 m2 olan iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 771 99 89

(Ç.HAK:2764)

SATILIK GIDAMÜHENDÝSÝ ve KÝMYA

212 15 30

Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur.

ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.

YAYLA ÇORBASI TÜRLÜ P.PÝLAVI MEYVE

SÝPARÝÞ HATTI:

BULAÞIKÇI ELEMAN ARANIYOR ARANIYOR

Ýzmir Lokantasýnda çalýþtýrýlmak üzere bayan bulaþýkçý aranýyor. Müracaatlarýn þahsen Hürriyet 9. Sok. No: 1 (Ayakkabýcýlar Arastasý)

(Ç.HAK:2754)

ÞAMLIOÐLU DÖVÝZ A.Þ.

* Sigara kullanmamak, * En fazla 30 yaþýnda olmak,

(Ç.HAK:2633)

ÞAMLI KUYUMCULUK A.Þ.

GÜNÜN MENÜSÜ

Gerekli þartlar;

(Ç.HAK:2738)

(Ç.HAK:2712)

Kuyumculuk bölümünde görevlendirilmek üzere BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Aþaðýdaki özellikler öncelikli tercih sebebidir. * Diksiyonu düzgün * Ýkili iliþkilerde baþarýlý olmak, * Baylar için askerliðini yapmýþ olmak, * Daha önce satýþ ve müþteri iliþkilerinde tecrübesi olmak, * Yabancý dil, bilgisayar vb. konularda deneyimli olmak, * Uzun süreli çalýþabilecek durumda olmak,

19

Mobilya montajý yapabilen, B sýnýfý ehliyeti olan deneyimli eleman aranýyor. Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 56 (Emniyet Sarayý arkasý) Mür. Tel: 213 85 37


ÇARÞAMBA 5 EYLÜL 2012

Yedi genç daha profesyonel ‘Açamadýk üzgünüz, Çorumspor’da profesyonel yapýlan yedi genç imza töreninin ardýndan velileri ve yöneticilerle birlikte toplu halde

geç kaldýk biliyoruz’ Çorumspor Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öksüz, yönetim olarak büyük çaba gösterdiklerini ancak transferi açamadýklarýný ve bu nedenle üzgün olduklarýný belirterek bu hamleyi yapmak için geç kaldýklarýnýda kabul etti. Basýn Sözcüsü Güngör Atak ise transferi açmak için çaba gösterirken Çorumlu olduðunu iddia edenlerin açýlmamasý adýna ellerinden geleni yaptýklarýný belirterek ‘Futbolcularýn çoðu anlayýþ gösterdi ancak baþta Ali Köse olmak üzere basý isimleri aþamadýk malesef’ dedi.

Ç

orumspor Yönetimi transferi açma çabalarý sonuç vermedi ve kýrmýzý siyahlý takým sezonun en azýndan ilk yarýsýný mevcut genç kadro ile oynayacak. Konuyla ilgili olarak dün düzenlenen basýn toplantýsýnda Çorumspor Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öksüz doðru bir tesbitte bulundu ve biraz geç kaldýklarýný kabul etti. Dün kulüp binasýnda Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öksüz ve Basýn Sözcüsü Güngör

Atak’ýn birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda önceki gün yaþanan geliþmelerle ilgili olarak bilgiler verdi. Atak, transferi açmak için yaptýklarý görüþmeler ve pazarlýklar sonucunda ödenmesi gereken 1 milyon 600 bin liralýk ücretin 550 bin liraya düþürüldüðünü belirterek ‘Bu parayý bulmak için yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda 400 bin lirayý bulduk kalan 150 bin lirayý ise bulamadýk. Yönetim olarak bizler transferi açmak

için ellerinden gelen çabayý gösterirken yine Çorumlu olduklarý iddia eden bazý isimler transfere engel olmak için ellerinden gelen çabayý gösterdiler. Bir çok futbolcuyu ikna ettik ancak baþta Ali Köse olmak üzere bazý isimleri aþamadýk. Futbolcularla anlaþmamýza raðmen bu kezde avukatlarýna takýldýk ve aþamadýk. Yaptýðýmýz tüm görüþme ve çalýþmalara raðmen transferi açmayý baþaramadýk. Bu nokta-

dan sonra yapacak baþka þey olmadýðýna göre yolumuza elimizdeki kadro ile devam edeceðiz. Gençlerimizin göstereceði performansa görede ligde kalýp kalmayacaðýmýz ortaya çýkacak’ dedi.

Daþdan’a teþekkür diðerlerine sitem

Çorumspor Basýn Sözcüsü Güngör Atak, sezon açýlýþ programýna tüm protokolü ve siyasi partileri davet etmelerine karþýn Çorum’un profesyonel ligdeki iki takýmýnýn maçý izlemek üzere protokole sadece Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan geldi diðer siyasi parti temsilcilerinin hiç birisi katýlmadý. Ercan Daþdan’a bu ilgisinden dolayý teþekkür ederken diðer siyasi partilerede sitemlerimizi iletiyoruz. Bizler ne kadar çaba gösterirsek

gösterelim iki profesyonel kulübümüzün açýlýþýna ve maçýna gelen taraftar sayýsý bu kadarsa bu Çorum’un baþka bir gerçeðidir söyleyecek söz bulamýyoruz’ dedi.

Öksüz ‘Ýkinci yarýda açmak için uðraþ vereceðiz’

Toplantýda kýsa bir konuþma yapan Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öksüz’de yönetim olarak transferi açma konusunda tüm çabalarýnýn sonuçsuz kaldýðýný belirterek bunun büyük üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi. Öksüz, transferi açma konusunda kendilerininde geç kaldýðýný farkettiklerini ancak bu aþamadan sonra yapýlacak fazla bir þey olmadýðýný belirterek ‘Ýlk yarýyý bu kadro ile oynayacaðýz. Devre arasýnda transferi açmak için çalýþmalara þimdiden baþlamak zorundayýz’ dedi.

Çorumspor bugün Ýskilip Belediyespor önünde

Ç

1. Küme fikstürü açýklandý

Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öksüz ve Basýn Sözcüsü Güngör Atak toplantýda

1.

Amatör Küme Büyükler Ligi fikstürü açýklandý. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan’ýn yaptýðý açýklamaya göre ligde 30 Eylül pazar günü oynanacak ilk yarý 9 Aralýk pazar günü sona erecek. 11 takýmýn tek grupta mücadele edeceði 1. Küme Büyükler Liginde çift devreli oynanacak maçlar sonunda ilk dört sýrayý alan takým final grubuna yükselecek. Gruptaki maçlar sonunda son sýrada yer alan

takým ise 2. Amatör Küme’ye düþecek. Ligde ilk yarý 10 hafta maçlarý pazar günü oynanacak bir hafta maçý ise Çarþamba günü oynanacak. Ýlk yarý 9 Aralýk pazar günü sona ererken bir hafta boþ geçtikten sonra ikinci yarý 23 Aralýk pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Grup maçlarý 24 Þubat pazar günü sona erecek. Grupta ilk dört sýrayý alan takýmlarýn mücadele edeceði final grubunun baþlama tarihi ise

1. Amatör Küme ilk yarý fikstürünü 18. sayfamýzda bulabilirsiniz

Taraftardan Çorum Belediyespor’a baklava

Ç

orum Belediyespor’un dün akþam yaptýðý çalýþmaya taraftarlar baklava getirdiler. Çalýþma sonunda pazar günü sezonun ilk maçýnda Altýnordu deplasmanýna çýkacak olan Belediyespor futbolcularý ve teknik heyetine taraftarlar tarafýndan getirilen baklavayý ikram ettiler ve baþarý dileklerinde bulundular. Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað’da taraftarlara bu jestinden dolayý teþekkür etti ve bu desteðin takýma büyük moral olduðunu söyledi

Bölgesel Amatör Lig fikstürüne göre belirlenecek ve daha sonradan açýklanacak.

orumspor pazar günü oynayacaðý Orhangazispor maçýnýn son provasýný bugün Ýskilip Belediyespor önünde yapacak. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün saat 16.00’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda oynanacak maçta Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor ile karþýlaþacak. Yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Çorumspor bugün oynayacaðý Ýskilip Belediyespor hazýrlýk maçý ile lig provasýný tamamlayacak. Bu sezon ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi ilk kez temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor’da Çorumspor karþýsýnda güç deneyecek.

Ç

orumspor Yönetimi transferi açma çabalarýnýn sonuç vermemesi üzerine alt yapýdan yedi genç futbolcuyu daha profesyonel yaptý. Dün düzenlenen toplu imza törenine Çorumspor Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öksüz ve Basýn Sözcüsü Güngör Atak katýldýlar Basýn Sözcüsü Güngör Atak, alt yapýdan Teknik Heyetin olumlu rapor verdiði yedi genci daha profesyonel yaparak kadroya kattýklarýný bu futbolcularýn Süleyman Çaðrý Kabasakal, Bilal Arýcýlar, Yasin Özkarslý, Tuncay Kýlýç, Samet Sur, Erkut Sönmez ve Ünal Yýldýz olduðunu söyledi. Atak, bu futbolcularýn profesyonel yapýlmasýnda kendilerine destek veren PTT Gençlikspor’dan Hayrettin Karaca ve Mehmet Arduç’a Gençlerbirliði Baþkaný Meh-

orum Belediyespor’da lig haftasýna girilmesine raðmen tempo düþmüyor. Mavi beyazlýlar dünde sabah ve akþam yaptýklarý çift antrenmanla hafta sonunda Altýnordu ile deplasmanda oynayacaklarý maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Mavi beyazlýlar günün ilk antrenmanýný Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yaptý. Çalýþmaya hafif sakatlýðý bulunan kaleci Osman Kaç dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Çalýþmada Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað kale arkasýna kurduðu istasyon aletlerinre çabuk kuvvet hareketleri yaptýrdý. Yüksek tempoda geçen

çalýþmada futbolcularýn hayli yorulduðu gözlendi. Mavi beyazlýlar öðleden sonra ise yine

Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yaptýðý antrenman taktik ve teknik aðýrlýklý bir çalýþma yaptý. Teknik

Yaþý küçük olduðu için genç futbolcularýn velileride profesyonel olmalarýna izin veren imzalarý attýlar

Osmancýk’ta kulüp sayýsý yeniden üçe yükseldi

Osmancýk Fener Gençlik kuruldu Ç

orum’un ilçeleri arasýnda en fazla kulübün bulunduðu Osmancýk’ta futbol branþýnda faaliyet gösteren kulüp sayýsý yeniden üçe yükseldi. Uzun yýllardýr Osmancýk Belediyespor, Osmancýkgücüspor ve Osmancýk Gemicispor’un futbol branþýnda faaliyet gösterdiði ilçede Gemicispor önceki sezonda kapanmýþ ve iki kulüple temsil etmeye devam etmiþti. Osmancýk Fenerbahçeliler Derneði tarafýndan kurulan Osmancýk Fener

Gençlikspor kulübü kuruluþunu tamamladý ve Federasyon’a tescil için baþvurusunu yaptý. Kulübün kurucu üyeleri Haydar Kurþun, Fatih Ergün, Engin Kaya, Atilla Uður ve Lütfullar Demir. Kulüp bu sezonda U 13 ve U 14 kategorilerinde mücadele etmek için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Osmancýk Fener Gençlikspor’a aralarýna hoþ geldin dileklerini iletti ve baþarýlar diledi.

Sabah çalýþtý akþam yoruldu

S

ezonun ilk maçýnda pazar günü sahasýnda Orhangazispor ile karþýlaþacak olan Çorumspor bu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný dün sa-

Belediyespor yorulmuyor çalýþýyor Ç

met Yalçýn’a, Belediyespor Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ercan ve Baþkaný Zeki Gül’e teþekkür etti. Ýmza törenine katýlan velilerede ayrýca teþekkür eden Atak, ‘Kendilerini gösterdikleri samimiyetten dolayý kutluyorum ve her maçta trinbünlerde görmek istediðimizi belirtmek istiyorum’ dedi.

Direktör Hayrettin Gümüþdað taktik çalýþma sýrasýnda iki kez izlediði ilk haftadaki rakipleri Altýnordu karþýsýnda uygulayacaklarý sistem üzerinde durdu ve bu konuda futbolculara uyarýlarda bulundu. Çorum Belediyespor, Altýnordu hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek.

bah yaptýðý tek çalýþma ile sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlýlarýn dün akþam yapacaðý açýklanan antrenman ise futbolcularýn yorgun olduklarýný söylemeleri üzerine Teknik Heyet tarafýndan iptal edildi. Kýrmýzý Siyahlalýr saban Mimar Sinan sahasýnda çalýþtýlar. Teknik Direktör Ali Yüksel

larýnda gördükleri en büyük eksiklerinin defans organizasyonlarý ile pas ve gol vuruþu olarak gördüklerini bunlarý gidermek içinde tüm çalýþmalarda bunlara aðýrlýk verdiklerini belirtti. Ligin baþlamasýna kýsa bir süre kaldýðýný belirten Can ‘Elimizdeki kadro ile yapabileceðimizin en iyisini yapmak için çalýþýyoruz ve çalýþmaya devam

Gümüþdað’dan savunmaya bir transfer daha

Ankaragücü A2’den Özgür Kayabaþý Belediyespor’da

Ç

orum Belediyespor’da transferin sona ermesine bir gün kala savunmada bir transfer daha. Ankaragücü A2 takýmýndan stoper mevkiinde forma giyen Özgür Kayabaþý Çorum Belediyespor’la anlaþtý. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, bir santrafor alarak transferi

Ortaköy Altýnbaþspor 2. Küme’ye katýlacak U

Can’ýn yönetiminde yapýlan çalýþmaya tümf utbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanýn ardýndan taktik, pas ve gol vuruþu aðýrlýklý bir program uygulayan Teknik Direktör Can, en büyük eksiklerini gidermek için buna aðýrlýk verdiklerini söyledi. Can, hazýrlýk maç-

zun süredir amatör liglere katýlmayan Ortaköy Altýnbaþspor kulübü bu sezonda 2. Amatör Küme’de mücadele etmek için Futbol Ýl Temsilciliðine baþvurdu. Ýl Temsilcisi Engin Ayan Ortaköy Altýnbaþspor Baþkaný Seyfi Üzer’in 2. Amatör Küme’ye baþvurduðunu ve bunun kabul edildiðini açýkladý. Ayan, daha önce 11 takýmla oynanacaðý açýklanan 2. Küme Büyükler liginin bu katýlýmla 12 takýmla iki grupta oynanacaðý 1. Küme’ye çýkacak takým sayýsýnýn ise 2. Küme Teknik Toplantýsýnda belirleneceðini söyledi.

kapatacaklarýný açýklamasýnýn ardýndan stoper mevkiinde oynayan Ankaragücü A2 takýmýndan Özgür Kayabaþý sürpriz þekilde Belediyespor ile anlaþtý ve bugün resmi sözleþmeyi imzalayarak mavi beyazlý kadroya katýlacak. 1992 Ankara Yenimahalle doðumlu Özgür Kayabaþý futbola 2005 yýlýnda Ankaraspor’da baþladý ve dört yýl bu kulüpte forma giydikten sonra Ankaragücü’ ne geçti. Geçtiðimiz sezon Ankaragücü A2 takýmýnýn 24 maçýnda forma giyen Kayabaþý iki gol attý. Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað bugün sona erecek transfer süresi içinde bir süpriz daha yaparak forvetede bir ismi

Özgür Kayabaþý

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you