Page 1

91 öðretmen atama maðduru Milli Eðitim camiasýnýn merakla beklediði eþ durumu atamalarý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn talimatýyla yapýldý. Ancak Çorum’da atamalarý yapýlan 91 öðretmen, yeni görevlerine baþlayamadý.

* HABERÝ 11’DE

Arýnç’tan Çorum örneði

Meclis’ten eðitime destek Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi toplantýsý dün gerçekleþti. Meclis Salonu’nda gerçekleþen toplantýda, ‘Özel Eðitim Meslek Lisesi Engelleri Kaldýrýyor’ adlý projeye, Özel Ýdare aracýlýðýyla eþ finansman desteði aktarýlmasý kararlaþtýrýldý. * HABERÝ 10’DA

Oðuzlar 77 Ceviz Çeþidi Envanter Çalýþma Projesinin ikinci basýn toplantýsý yapýldý.

Oðuzlar Cevizi ihraç *yolunda HABERÝ 6’DA

Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bursa Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði'nin (BUGÝAD) "Ýþ, Bürokrasi, Eðitim ve Spor Ödül Töreni"nde, Çorum’u örnek gösterdi.

* HABERÝ 2’DE

Bülent Arýnç

SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak;

‘Füzeler Ýsrail’i koruyacak Müslümanlar’ý vuracak’ 5 MART 2013 SALI

Günlük Siyasi Gazete

SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Çorum SP Merkez Ýlçe Teþkilatý tarafýndan düzenlenen Erbakan'ý anma gecesinde, "Malatya'nýn Kürecik’in de gavurun füze kalkaný neden yerleþtirildi. Bu sistemler de füzeler de Ýsrail'i korumak, Müslüman'ý vurmak için yerleþtirildi." dedi. * HABERÝ 4’DE

Fiyatý : 40 Kuruþ

Hitit-Belçika iþbirliði resmîleþti Hitit Üniversitesi ile Ghent Üniversitesi arasýndaki görüþmeler devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademisyenlerle birlikte Belçika’da bulunan Ghent Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ghent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Paul Van Cauwenberge, Hitit Üniversitesi ile iþbirliði yapmaya hazýr olduklarý mesajý verdi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sivil toplum kuruluþlarýnýn kadýn temsilcileri ile bir araya

Belediye Baþkaný STK Kadýn Temsilcileri ile buluþtu

‘Toplumla birlikte çalýþmak istiyoruz'

* HABERÝ 3’DE

Ghent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Paul Van Cauwenberge ile iþbirliði yapýlacak konular üzerinde görüþmeler

Kaza kurbanlarý defnedildi Kýz istemek için gittikleri Trabzon'dan dönerken Samsun'da meydana gelen trafik kazasýnda hayatýný kaybeden ayný aileden 4 kiþi Çorum’un Mecitözü ilçesi Sýrçalý köyünde topraða verildi.

Çocuklarýn Baldýran Otu yedikleri için zehirlendikleri belirtildi.

Baldýran Otu yediler, zehirlendiler Çorum'da maydanoza benzeyen baldýran otundan yiyen 2 küçük çocuk, zehirlenerek hastanelik oldu.

* HABERÝ 5’DE

Çorumlu müdür vefat etti

Sýrçalý Köyü Camisi'nde kýlýnan öðle namazýna müteakip köy mezarlýðýna götürülen cenazeler, burada kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan gözyaþlarý arasýnda topraða

* HABERÝ 5’DE

* HABERÝ 2’DE

Kýzýlýrmak Sondaj yetkilileri, yeraltý suyu kullanan üreticileri ve sanayi kuruluþlarýný

‘Sayaç zorunluluðu sürüyor’ * HABERÝ 10’DA

‘Çamlýca METEM Okuyor’ Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Müdürlüðü, ‘Çamlýca METEM Okuyor’ projesi ile örnek bir çalýþma yürütüyor.

Yýldýzeli Milli Eðitim Müdürü Remzi Küçükoran Ankara'da tedavi gördüðü hastanede dün yaþamýný yitirdi.

Remzi Küçükoran

* HABERÝ 5’DE

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sivil toplum kuruluþlarýnda görev yapan bayanlarla bir araya geldi. Velipaþa Konaðý Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kahvaltýlý toplantýya Belediye baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü ve çok sayýda STK temsilcisi bayan katýldý.

Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Müdürlüðü, ‘Çamlýca METEM Okuyor’ projesi ile örnek bir çalýþma yürütüyor.

* HABERÝ 7’DE

“Yeþil alanda elektrik trafosu istemiyoruz” diyen vatandaþlar, yetkililerin duyarsýzlýðýndan dert

‘Yeþil alanda trafoya hayýr’ * HABERÝ 11’DE


2

SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Asansörler mevzusu daha çok soru götürür Ç

orum Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odasý (MMO) arasýnda imzalanan asansörlerin periyodik kontrollerini içeren protokolden sonra kamu ve özel binalarda asansör denetimleri yapýlýyor malum. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geçtiðimiz günlerde düzenlediði basýn toplantýsýnda, asansör denetim sonuçlarýna iliþkin çarpýcý açýklamalarda bulundu. Söylediklerini hatýrlayalým önce: 'Yapýlan denetimlerde 250 asansörden 232'sine 'kýrmýzý', 13'üne 'sarý' ve 5'ine de 'yeþil' etiket yapýþtýrýldý. Kýrmýzý etiket, 'kullanýma uygun olmadýðý ve acil bakým yapýlmasý gerektiði', sarý etiket, 'kullanýlabilir ama bakým yapýlýrsa uygun olur', 'yeþil' etiket de 'kullanýma uygun' anlamlarýný taþýyor. Denetim sonuçlarýna göre denetlenen asansörlerden sadece 5'i kullanýma uygun durumda. Doðal afetler nedeniyle bina güvenliði ile ilgili alýnmasý gereken önlemler arttý. Asansörler bu önlemlerin içerisinde yer alýyor. Denetimleri ve bakýmlarý periyodik aralýklarla yapýlmak zorunda. Bakým yaptýrýlmayan asansörlerle ilgili cezai yaptýrýmda bulunacaðýz. Ceza bir þekilde ödenir ancak burada daha önemli bir konu var. Ýnsan hayatýndan söz ediyoruz. Olasý bir kaza sonrasý yaþanacak can kaybý ya da yaralanmalarda vicdan azabýný ömür boyunca yaþayacaðýz. Bu nedenle bina sakinlerinden asansörlerle ilgili gerekli bakýmlarýn yaptýrýlmasýný, bu konuya özen gösterilmesini istiyorum.'' Bu sözlere þunlarý ilâve etmekte fayda var; etiketlemeden sonra ilgililere asansörlerdeki eksikliklerin tamamlanýp tekrar odaya müracaat edilmesi için rapor veriliyor. Sorunlar giderildikten sonra ikinci

bir kontrole tabi tutuluyor. Yeni yetkilendirme kapsamýnda Çorum'da asansörlü tüm binalarda yaþanabilecek kazalardan asansörlerin periyodik kontrollerini yaptýrmayan apartman yöneticileri sorumlu tutuluyor. Bina yöneticilerinin Makine Mühendisleri Odasý'na asansör denetimlerini mutlaka yaptýrýp, varsa eksiklerini gidermeleri gerekiyor. Aksi takdirde yasa gereði olabilecek tüm kazalardan yöneticiler mesul tutuluyor. Gelelim vatandaþýn derdine; bilhassa çok daireli bloklarda ikamet edenler aylýk olarak asansörlerinin bakýmlarýný yaptýrmalarýna raðmen benzer bir etiketlendirmeye maruz kaldýklarýný söylüyor. Olup bitenler vatandaþýn kafasýnda çeliþkiye neden oluyor. Periyodik olarak bakýmý yapýlan asansörler nasýl kullanýmý sakýncalý hale geliyor? Daire baþýna gelen parasal giderler de dar gelirlinin hem cebini yakýyor hem de canýný sýkýyor. Bir diðer ilginç geliþme ise, yeni hizmete giren bir kamu binasýnda yaþananlar. Adý üstünde yeni binanýn asansörleri de yeni. Lâkin bir hafta sonra asansörler bozulmuþ. Mahsur kalanlar asansörün içindeki telefon numarasýna bakmýþlar, firma Ankara'da. Binanýn yangýn merdiveni 3. katta, sýðýnaðýn ise çýkýþý yok. Sorular da þöyle: Para karþýlýðýnda aylýk bakýmlarý yapýlan asansörler nasýl sakýncalý hale geliyor, vatandaþýn sýrtýna ilâve ücret bindiriliyor? Hadi onu geçtik, yeni yapýlan binalarda kýsa sürede asansörler neden bozuluyor? Bunu yapan yerli veya yabancý asansör firmalarýna yaptýrým uygulanmýyor mu?

B

Belediye Baþkaný STK Kadýn Temsilcileri ile buluþtu

'Toplumla birlikte çalýþmak istiyoruz' B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sivil toplum kuruluþlarýnda görev yapan bayanlarla bir araya geldi. Velipaþa Konaðý Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kahvaltýlý toplantýya Belediye baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü ve çok sayýda STK temsilcisi bayan katýldý. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez'in selamlama konuþmasýyla baþlayan kahvaltýnýn ardýndan, davetlilere hitap eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediyenin kadýnlara yönelik yaptýðý yatýrýmlardan bahsederek, "Belediye tek baþýna planlayan ve yapan olsun istemiyoruz. Tüm faaliyetlerimizi bayanlarla birlikte planlayýp, birlikte hayata geçirmekten yanayýz" dedi. Baþkan Külcü konuþmasýnda, Velipaþa Konaðý benzeri dört konak daha inþa edeceklerini belirterek, Mimar Sinan Mahallesi'nde Bosna Parký yanýnda, Akkent Mahallesi'nde muhtarlýk binasý yanýnda, Ulukavak Mahallesi'nde Ýkbal Kent yanýnda ve Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarý yanýnda inþa edecekleri konaklarýn alt katla-

rýnda bayanlar için spor merkezleri kuracaklarýný duyurdu. Buharaevler Mahallesi'nde ise daha büyük bir yatýrýmla, büyük bir kültür merkezi inþa edeceklerini

söyleyen Külcü, burada bayanlar için yüzme havuzu, bayan ve erkekler için ayrý ayrý spor solanlarý, buz pateni, bovling salonu, sinema salonu ve engelli öðrenciler için re-

habilitasyon merkezi oluþturacaklarýný aktardý. Konuþmalarýn ardýndan tanýþma bölümüne geçilerek, neler yapýlabileceði üzerinde görüþ alýþveriþinde

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sivil toplum kuruluþlarýnýn kadýn temsilcileri ile bir araya geldi.

Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

Arýnç’tan Çorum örneði

aþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bursa Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði'nin (BUGÝAD) "Ýþ, Bürokrasi, Eðitim ve Spor Ödül Töreni"nde, Çorum’u örnek gösterdi. Arýnç, konuþmasýnda, "...Uganda'da ilk temaslarýmýzý yapmaya gittiðimizde 40 Türk iþ adamýyla birlikte gitmiþtim. Ýþ forumu yaptýk ve sonunda Çorum'dan gelen bir medikalci, ben çok güzel baðlantýlar yaptým' dedi. Ýstanbul'dan gelen

Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Ugfanda’da karþýlaþtýðý Çorumlu giriþimciden bahsetti. gömlek tüccarý, 'ben 400 bin ayakkabý yer ve ekvatorun tam 200 bin gömlek sipariþi aldým' dedi. merkezi. Biz baðlantýsý yaptým' dedi. Uganda, Afrika'nýn milletvekili, bakan ortasý, Nil'in doðduðu olarak, büyükelçi olarak Ankara'dan da 'ben

ilk defa gidiyorduk Uganda'ya ama Uganda Havaalaný'nda bizi kim karþýladý dersinizOrada on yýl önce açýlan Türk okullarýnýn öðretmenleri." Bu destanda herkesin payýnýn bulunduðunu vurgulayan Arýnç, "Moðolistan'dan da sorumluyum. Eksi 45 derce soðukta, senenin 3 ayýnda ancak güneþ görebilen bir ülkeye gittim. Orada da 1998'de açýlan Türk okullarýnýn ve oradaki þehidimiz Adem'in arkadaþlarýyla karþýlaþtým. Vietnam, Kamboçya böyledir, Yemen böyledir. Çok þükür Türkiye artýk her yerde var, Türk ürünleri her yerde var" dedi.

Fiyat artýþ hýzýmýz T

ürkiye'de Þubat ayý itibarýyla yýllýk bazda fiyatlarýn en fazla arttýðý bölge yüzde 7,99 ile "Tekirdað, Edirne, Kýrklareli" oldu. Türkiye'de Þubat ayý itibarýyla yýllýk bazda fiyatlarýn en fazla arttýðý bölge yüzde 7,99 ile "Tekirdað, Edirne, Kýrklareli" oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) 2003 baz yýllý tüketici fiyatlarý endekslerine göre, Þubat ayýnda yýllýk bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 7,03 arttý. Yýllýk bazda en yüksek artýþýn

Yapýlandýrmada ayrýntýlar netleþti

S

Kahvaltýlý program Çorum Belediyesi Kadýn

Asansörlerle ilgili vatandaþlarýn kafasýna takýlan sorular var...

GK'nýn, yaklaþýk 800 bin emekliyi ilgilendiren, sosyal güvenlik destek primi borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýna iliþkin ayrýntýlar netleþti. 800 bin emeklinin merakla beklediði faiz oranlarý netleþti. Buna göre yasadan yararlanmak isteyenlerin en geç 31 Mayýs'a kadar SGK müdürlüklerine baþvuruda bulunmasý gerekiyor. Yine bu tarihe kadar ilk taksit ödenecek. Borcunu 1 yýlda ödemek isteyenler yüzde 5, 18 ayda ödemek isteyenler yüzde 7, 24 ayda ödemek isteyenler yüzde 10, 36 ayda ödemek isteyenler ise yüzde 15 faiz ödeyecek.

gözlendiði bölgeler yüzde 7,99 ile "Tekirdað, Edirne, Kýrklareli", yüzde 7,73 ile "Gaziantep, Adýyaman, Kilis" bölgeleri oldu. En düþük artýþ ise yüzde 5,70 ile "Kastamonu, Çankýrý, Sinop" bölgesinde gerçekleþti. Yýllýk bazda TÜFE artýþý Ýstanbul'da yüzde 7,59, Ankara'da yüzde 7,27, Ýzmir'de yüzde 6,95 oldu. Çorum’un da içinde yer aldýðý Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde aylýk 0,22, yýllýk 7,21 fiyat artýþý oldu.

Çorum’un da içinde yer aldýðý Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde aylýk 0,22, yýllýk 7,21 fiyat artýþý oldu.


SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

3

Hitit’ten Belçika temaslarý H

Hitit Üniversitesi ile Ghent Üniversitesi arasýndaki görüþmeler devam ediyor.

Hitit Üniversitesi’ndean akademisyen grup Belçika’da temaslarda bulundu.

Her iki üniversite EERASMUS programýnda iþbirliði yapacak.

itit Üniversitesi ile Ghent Üniversitesi arasýndaki görüþmeler devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öðretim Üyesi ve Rektör Danýþmaný Y.Doç.Dr. Ali Salur, Fizik Bölümü Öðretim Üyeleri Doç.Dr. Emre Güler, Doç.Dr. Hakan Güngüneþ ve Kimya Bölümü Öðretim Üyesi Doç.Dr. Dursun Ali Köse ile birlikte daha önce baþlatýlan iþbirliði çalýþmalarýný görüþmek üzere Belçika’da bulunan Ghent Üniversitesi’ni ziyaret etti. Bir süre önce Çorum’a gelerek Rektör Prof. Dr. Alkan’ý ziyaret eden Ghent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Paul Van Cauwenberge oldukça genç bir üniversite olmasýna raðmen Hitit Üniversitesi’nin uluslarasýlaþma çalýþmalarýnýn dikkatlerini çektiðini ve daha önce ifade edilen iþbirliklerini hayata geçirmek istediklerini ifade etti. Prof. Dr. Cauwenberge, dünyanýn pek çok üniversitesi ile yapýlan iþbirliklerini yeniden yapýlanma çerçevesinde gözden geçirdiklerini ve sadece iþlevsel iþbirliklerine sýcak baktýklarýný, bu kapsamda da Hitit Üniversitesi ile baþta ERASMUS deðiþim programý olmak üzere pek çok

Ghent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Paul Van Cauwenberge ile iþbirliði yapýlacak konular üzerinde görüþmeler yapýldý.

ikili projeleri gerçekleþtirmek istediklerini belirtti. Yapýlan görüþmelerden ve üniversitemize yapmýþ olduðu ziyaretten oldukça etkilendiklerini, özellikle tarih ve arkeoloji alanlarý baþta olmak üzere pek çok konuda ortak çalýþmalarýn yapýlabileceðini belirten Rektör Prof. Dr. Cauwenberge, bu doðrultuda, üniversitenin de içinde yer aldýðý araþtýrma grubu tarafýndan ha-

zýrlanan bir projeyi TÜBÝTAK ile Belçika Flaman Bölgesi Araþtýrma Kuruluþu (The Research Foundation–Flanders FWO) arasýnda imzalanmýþ olan ortak araþtýrma projeleri destek programýna sunduklarýný ifade etti. Prof. Dr. Alkan da, dünyanýn önemli üniversitelerinden biri olan Ghent Üniversitesi’nin sadece uluslararasýlaþmýþ eðitim-öðretim fa-

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 8 Mart Kadýnlar Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Rektör Alkan, mesajýnda, “Sonsuz sevgi, þefkat, hoþgörü ve fedakârlýklarýyla gelecek nesillerin yetiþmesinde hiçbir karþýlýk beklemeden vazgeçilmez bir rol üstlenen kadýnlarýmýz tarih boyunca sosyal, kültürel ve ekonomik

8.

Bu defa soðuk Karadeniz’den geliyor

M

eteoroloji Genel Müdürlüðü, bugün yurdun Karadeniz üzerinden gelen soðuk havanýn etkisine girmesinin beklendiðini açýkladý. Karadeniz'in iç kesimleri ve Ýç Anadolu'nun doðusu ile Doðu Anadolu'nun kuzey ve doðusunda kar, Karadeniz'in kýyý kesiminde yaðmur þeklinde görülecek yaðýþýn bu akþam saatlerinden itibaren Karadeniz'in kýyý kesiminde de karla karýþýk yaðmur ve kar þekline dönüþece-

ði tahmin ediliyor. Kar yaðýþlarýnýn, Doðu Karadeniz ile Doðu Anadolu’nun güneydoðu kesimlerinde kuvvetli olmasý bekleniyor. Hava sýcaklýðýnýn yarýn yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede azalacaðý, Çarþamba günü zamanla Batý bölgelerde, Perþembe gününden itibaren ise yurt genelinde tekrar artacaðý bekleniyor. Doðu Karadeniz ve

Doðu Anadolu'nun güneydoðusunda kuvvetli kar yaðýþý sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklar (ulaþýmda aksama, buzlanma ve don, çýð vb.) ile Çarþamba günü sabah saatlerinde, zirai faaliyetlerin baþladýðý Karadeniz kýyý kesimi ile Ege ve Marmara'nýn iç kesimlerinde hafif, Ýç ve Doðu Anadolu'da orta ve kuvvetli don riskine karþý vatandaþlarýn ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi.

bölümlerin laboratuvarlarýnýna ve Museum History of Sciences ziyaret edildi. 1817 yýlýnda kurulan, 9,000’e yakýn personeli, 11 fakülte ve 130’dan fazla bölümde yaklaþýk 37,000 öðrencisi olan Ghent Üniversitesi, dünya üniversiteler sýralamasýnda 2012 yýlýnda ilk 100 üniversitesi arasýnda yer aldý.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan

hayatýmýzýn odaðýnda yer almýþ, ülkemizin geliþmesine büyük katký saðlamýþlardýr. Baþta önemli sorumluluklarý hep birlikte üstlendiðimiz Üniversitemizde çalýþan deðerli arkadaþlarýmýn olmak üzere tüm kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nü kutlar; saðlýk, huzur ve baþarýlar dilerim.” ifadelerine yer verdi.

SBS baþvurularý baþladý Üniversiteye ait birimler ziyaret edildi.

yapacaklarýný kaydetti. Yapýlan ziyaret kapsamýnda üniversite öðretim üyeleri konularý ile ilgili bilgi alýþ veriþinde bulunmak üzere Inorganic and Physical Chemistry, Solid State Sciences, Botanical Garden, Zoology Museum, VIB Department of Plant Systems Biology bölümlerinde ilgili öðretim elemanlarý ile görüþmelerde bulunarak,

Sevgi, þefkat ve hoþgörü... H

Ziyaretlerde karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu.

aliyetleri ile deðil, yýlda öðretim üyesi baþýna düþen yaklaþýk 6 makale ile 5,000 civarýnda yayýna sahip olmasýnýn da dikkat çekici olduðunu belirtti. Kýsa bir süre önce iki üniversite arasýnda baþlayan görüþmelerin ortak bir proje yapýmý ile somut adýmlara dönüþtürülmesinin mutluluk verici olduðunu, bu çalýþmalarýn yeni ortaklýklarla devam etmesi için ellerinden geleni

sýnýf öðrencilerinin gireceði Ortaöðretim Kurumlarýna Geçiþ Sistemi Seviye Belirleme Sýnavý'nýn (SBS) baþvurularý 4-22 Mart'ta yapýlacak. 8 Haziran'da düzenlenecek sýnavýn sonuçlarý ise 12 Temmuz'da açýklanacak. Milli Eðitim Bakanlýðý 2013-SBS Baþvuru Kýlavuzu'nu yayýmladý. Buna göre, 4-22 Mart tarihlerinde baþvurularýný yapan öðrencilerin Sýnav Giriþ Belgeleri, 27 Mayýs'ta internette yayýmlanacak. Sýnav, 8 Haziran'da düzenlenecek sonuçlarý ise 12 Temmuz'da duyurulacak. Öðrenciler bilgi almak için YEÐÝTEK Ölçme, Deðerlendirme ve Yerleþtirme Grup Baþkanlýðý'nýn yaný sýra ''Alo 147'' MEB Ýletiþim Merkezi'ne arayabilecek. Sýnav tüm il merkezleriyle baþvuru sayýsýna göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde yapýlacak. Yurt dýþýnda ise en az on öðrenci olmasý durumunda Lefkoþa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aþkabat, Taþkent, Bakü, ve Biþkek'te merkezi sistemle ayný anda sýnav yapýlacak. 2013-SBS'nin baþvuru iþlemleri e-Okul sistemi üzerinden gerçekleþtirilecek. Bu nedenle öðrencilerin sistemdeki bilgilerinin güncel olmasý gerekiyor. Öðrenciler sýnav kýlavuzuna www.meb.gov.tr ve www.oges.meb.gov.tr adreslerinden ulaþabilecek. Polis kolejine baþvuracak öðrenciler ise baþvuru iþlemlerini Emniyet Genel Müdürlüðü'nün internet sitesinden takip edebilecek. Sýnava baþvuracak öðrenciler bankaya sýnav ücretlerini yatýrmadan önce e-Okul sistemindeki bilgilerinin güncel olup olmadýðýný kayýtlý olduklarý okul müdürlüklerinden kontrol ettirmesi gerekiyor.

Öðrenciler 10 lira olan sýnav ücretini Ziraat Bankasý, Vakýflar Bankasý, Halk Bankasý'nýn ilgi hesaplarýna veya bu bankalarýn internet þubelerinden yatýrabilecek. E-Okul sistemindeki öðrenci bilgilerinin eksik veya hatalý olmasý, öðrenci sýnav ücretinin yatýrýlmamasý, yurt dýþýndan baþvuracak öðrencilerin belgelerinde eksiklik olmasý durumunda bu öðrencilerin baþvurularý geçersiz sayýlacak. Ýlk 30 dakikada sýnav salonu terk edilmeyecek Öðrencilerin fotoðraflý sýnav giriþ belgeleri, okul müdürlüklerince onayladýktan sonra öðrencilere teslim edilecek. Belgesini kaybeden öðrenciler yeni belgelerini baþvuru yaptýklarý okul müdürlüklerinden alabilecek. Özel eðitime ihtiyacý olan öðrencilerle ilgili düzenlemelere de yer verilen kýlavuzda sýnav konularýna iliþkin de bilgi verildi. 20 Türkçe, 20 Matematik, 20 Fen ve Teknoloji, 20 Sosyal Bilgiler ve 20 yabancý dil olmak üzere toplam 100 sorudan oluþan sýnav 120 dakika sürecek. Nüfus cüzdaný veya pasaportu yanýnda olmayan öðrenci sýnava alýnmayacak. Öðrenciler, ''fotoðraflý sýnav giriþ belgesindeki fotoðrafýyla karþýlaþtýrýldýðýnda tanýnmasýný saðlayacak bir kýyafetle'' sýnava girebilecek. Sýnav baþladýktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öðrenciler sýnava alýnacak, sýnav güvenliði için ilk 30 dakikada sýnav salonu terk edilmeyecek. 2013'SBS sonuçlarý 12 Temmuz'da www.meb.gov.tr ve oges.meb.gov.tr internet adreslerinde yayýmlanacak. Sonuçlar postayla gönderilmeyecek.

"Sosyal Sorumluluk Sahibi Bir Aydýn: Mehmet Akif Ersoy" konulu bir panel düzenlenecek.

Mehmet Akif Ersoy paneli

H

itit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafýndan 12 Mart 2013 Salý günü saat 14.00'te "Sosyal Sorumluluk Sahibi Bir Aydýn: Mehmet Akif Ersoy" konulu bir panel düzenlenecek. Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek'in moderatörlüðünde, Fakülte Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan panele; Prof. Dr. Saim Sakaoðlu, Prof. Dr. Abide Doðan, Prof. Dr. Yakup Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Seyit Emiroðlu konuþmacý olarak katýlacak. Ýstiklâl Marþý'nýn kabulünün 92. yýldönümü vesilesiyle düzenlenen panele, Hitit Üniversitesi'nin idari, akademik personeli, öðrencileri ile tüm Çorum halký davetli.

Üniversite’de ÖDES projesi toplantýsý

Ö

DES 2012 kapsamýnda gerçekleþtirilen “Çoru Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi Projesi’nin açýlýþ toplantýsý 7 Mart Perþembe günü Hitit Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda yapýlacak. Proje tanýtým sonumlarý, konuþmalar ve kokteylli toplantý saat 15.30’da baþlayacak.


4

SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak;

‘Füzeler Ýsrail’i koruyacak Müslümanlar’ý vuracak’ S

aadet Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Çorum SP Merkez Ýlçe Teþkilatý tarafýndan düzenlenen Erbakan'ý anma gecesinde, "Malatya'nýn Kürecik7in de gavurun füze kalkaný neden yerleþtirildi. Bu sistemler de füzeler de Ýsrail'i korumak, Müslüman'ý vurmak için yerleþtirildi." dedi. Hakkýn hakimiyeti için çalýþmamakla, batýlýn hakimiyeti için çalýþmanýn arasýnda netice itibariyle hiç bir fark olmadýðýna iþaret eden Prof. Dr. Kamalak, Erbakan'ýn ifadesiyle, Milli Görüþ davasýnýn kuru bir siyasetten ibaret olmadýðýný, bu davanýn hakkýn üstün tutulmasý için yürütülen bir cihat olduðunu kendilerine sürekli aktardýðýný hatýrlattý. Erbakan için "O samimi bir Müslümandý. Gerçek bir mü'mindi ve tam anlamýyla bir mücahitti." diyen Mustafa Kamalak, dünyada salihlerle beraber olmayanlarýn, ahirette salihlerle birlikte olmaya yüzü olmayacaðýný söyledi. "Dünyada beynamazlarla oturup kalkarsanýz, sarhoþlarla olursanýz, zinayý meþru kýlanlarla olup, ahirette

Saadet Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak, gündemi deðerlendirdi.

Program Anitta otel’de gerçekleþtirildi.

nasýl olacak da salihlerle bir olacaksýnýz?" sorusunu soran Kamalak, salonda yer alan partililerine hitaben, "Çorumlu ahirette salihlerle birlikte olmak istiyor da, oyunu gidip kimlere veriyor?" dedi. Dünyada 60 Müslüman ülke bulunduðunu ve bu ülkelerin hepsinin de kendine ait ordularý

bulunduðunu sözlerine ekleyen Kamalak, D8'in kuvvetlenmesi ve büyümesi gerektiðine iþaret ederek, "Ne yapýp edip kardeþleri bir araya getirmeliyiz. Merhum hocamýz, ömrü boyunca bu ideallere hizmet eden kumaþý yerli, duruþu milli, sistemi Ýslam, fikirleri evrensel olan büyük bir ilim, siyaset ve devlet adamý, büyük

bir mücahitti." diye konuþtu. Erbakan'ýn siyasi hayatý ve ömrü boyunca kurduðu tüm partilerin birer birer kapatýldýðýný, bunun altýnda yatan gerçeðin çok iyi algýlanmasý gerektiðine iþaret eden Kamalak, tüm kapatma kararlarýnýn özündeki en etkin cümlenin, "Siz Ýslam'ý seviyorsunuz" tespiti olduðunu

vurguladý. "Sizin inancýnýzý savunurken dayak yiyen ve yolu kesilen biri olursa, siz inancýnýzý savunaný mý korursunuz, yoksa dayak ataný mý? Birileri sizin evinize girip hýrsýzlýk yaparken, biri çýkýp ta o hýrsýza engel olsa ve sizi korusa, siz hýrsýzdan yana mý olursunuz, yoksa sizi koruyandan yana mý?" sorusunu soran Kamalak, "Peki þimdi soruyorum, Çorum kimden yana oldu?" dedi. Siyonizmin asla durmadýðýný, sürekli Müslümanlar arasýnda fitne ve fesat yaymaya devam ettiðini aktaran Kamalak, insanlarýn alevi ve sünni diye ayrýþtýrýldýðýný, alevinin de sünninin de vefatýnda gittiði yerin Müslüman kabri olduðunu söyledi. Kamalak, "Peki bu ülkede insanlar sadece ölünce mi bir araya gelecek?" sorusunu yöneltti. "Mazlumlar ayaða kalkmadýkça, mazlumlar diz çökmez." diyen Kamalak, dünyada 2 milyar Müslüman'ýn bir araya gelmesiyle dünyanýn þeklinin deðiþeceðini sözlerine ekledi.

SP Ýl Baþkaný Yakup Taþ;

‘Aðýt yakmak deðil anlamak için anýyoruz’ S

aadet Partisi Ýl Baþkaný Yakup Taþ, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ý anma haftasýnýn aðýt yakmak için düzenlenmediðini, Erbakan’ýn manevi mirasýný gelecek nesillere aktarmak ve Erbakan’ý anlayabilmek için düzenlediklerini ifade etti. Anitta Otel’de düzenlenen anma gecesinde, heyecanlý ve duygulu bir konuþma yapan Yakup Taþ, Erbakan7ýn önüne pek çok engel konulmasýna karþýn, asla yýlmayýp

her türlü engeli aþarak insanlýða hizmet için çalýþtýðýný söyledi. Erbakan’ýn bir ömür boyu sürdürdüðü mücadelede, siyonizmin düþmaný olarak tüm dünyada nam saldýðýný, siyonistlerin korkulu rüyasý haline gelen yiðit bir kahraman ve mücadele insaný olduðunu dile getiren Taþ, “Merhum hocamýz, D8’i kurarak, siyonizme en büyük darbeyi vurmuþtur.” diye konuþtu. Kürsüdeki konuþmasýný, bir

Saadet Partisi Ýl Baþkaný Yakup Taþ, açýþ konuþmasý yaptý. temenni ile sona erdiren temellerini attýðý D8’de anma etkinliklerinin SP Ýl Baþkaný Yakup yer alan tüm ülkelerde, düzenlenmesini Taþ, “Hocamýzýn merhum hocamýzýn diliyorum.” dedi.

Vefatýnýn 2. Yýlý nedeniyle düzenlenen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anma Gecesi düzenlendi.

SP Genel Baþkaný Kamalak, Erbakan Gecesi'ne katýldý

Erbakan’ý aþkla andýlar rahmetle yâd ettiler efatýnýn 2. Yýlý neV deniyle düzenlenen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anma Gecesi, SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ýn da katýlýmýyla gerçekleþti. Aþkla andýklarý, rahmetle yâd ettikleri merhum liderleri için, bitmez sevgilerini bir kez daha ortaya seren SP'liler, hazýrlanan sinevizyon gösterimlerini yaþ dolan gözleriyle ve kararlý bakýþlarýyla takip ettiler. Anitta Otel'in salonunu týka basa dolduran partililer için sürekli ilave sandalye takviyeleri yapýldý. Ankara'daki yoðun anma etkinlikleri nedeniyle gecikmeli olarak yola çýkan SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ý sabýrla bekleyen partililer, Kamalak'ý alkýþlar ve yoðun sevgi gösterileriyle karþýladý. Merhum Erbakan'a olan özlemleri nedeniyle coþkularýný içlerinde saklayýp, metanete büründüren SP'liler, SP Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk ve SP Ýl Baþkaný Yakup Taþ'tan sonra kürsüye çýkan Kamalak'ý dikkatle dinledi.

þýn, yardýmlarýnýn katkýlarý ile adeta sürünerek de olsa, þehir dýþý toplantýlar dahil olmak üzere tüm toplantýlara bizzat katýlýp, davasýndan bir adým bile geri

tan Camii Ýmam Hatibi Musa Güccan ve Huzur Camii Ýmam Hatibi Türkiye birincisi Hasan Çakmak, Kur'an tilaveti gönüllere seslendi.

Program SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ýn da katýlýmýyla gerçekleþti.

Anitta Otel'in salonunu týka basa dolduran partililer için sürekli ilave sandalye takviyeleri yapýldý.

'Erbakan gerçek bir dava adamý, gerçek bir mücahittir'

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn hayat hikayesi ve kiþiliði ile ilgili anýlarýný paylaþan Kamalak, Erbakan'ýn gerçek bir dava adamý,. Gerçek bir mücahit, gerçek bir devlet adamý ve önder olduðunu ifade etti. Nefesinin ve takatinin son damlasýna kadar doðru bildiði yolda ilerlediðini aktaran Kamalak, Erbakan'ýn son günlerinde yürüme takati olmamasýna kar-

atmadýðýný cümle aleme ilan ettiðini dile getirdi. SP Genel Merkezi'nce hazýrlanmýþ özel sinevizyonlarýn izlendiði gecede, Vali Sul-

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn hayat hikayesi ve kiþiliði ile ilgili anýlarý paylaþýldý.

SP Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk;

‘Milli Görüþcüler yeni fetihlere imza atacak’ S

aadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ý anma gecesinde, Milli Görüþcüler'in yeni fetihlere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. "Her türlü savaþ, azim ve aþkla kazanýlmýþtýr." diyen Faruk Cýdýk, rahmet ve minnetle andýðý liderleri Erbakan'ýn kendilerine býraktýðý manevi mirasýn her zaman sahipcisi olarak, Milli Görüþ davasýna hizmet edeceklerini, her zaman haklýnýn yanýnda olup,

Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk, Milli Görüþ’ün önemine deðindi. hakký tutmaktan ve almaktan geri sözlerine ekledi. haktan yana tavýr durmayacaklarýný "Siyonizmin

korkulu rüyasý, mazlumlarýn umudu, aþkýn, vefanýn ve azmin sembolü, bütün dünyayý karþýsýna alarak, gece gündüz demeden hakkýn hakimiyeti için çalýþan bir liderin yolundan gidiyoruz." diyen Cýdýk, Milli Görüþcüler'in insanlýk tarihi boyunca hak batýl mücadelesinde süre gelen baskýlara aldýrýþ etmeyen, zorluklar karþýsýnda iman varsa, imkan da vardýr diyerek mücadelelerine her zaman devam ettiðini dile getirdi.

SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak, Bizimkiler Lokantasý’na misafir oldu.

Prof. Dr. Kamalak Bizimkiler Lokantasý’nda misafir oldu S

aadet Partisi’nin merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ý anma programýna katýlmak üzere Çorum’a gelen SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak,

Bizimkiler Lokantasý’na misafir oldu. Anitta Otel’de düzenlenen gecenin ardýndan yola çýkmadan

evvel, SP Ýl Baþkaný Yakup Taþ, Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk ve bazý partililerle birlikte Bizimkiler Lokantasý’nda yemek yedi.


SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

5

Kaza kurbaný aile dualarla defnedildi K

ýz istemek için gittikleri Trabzon'dan dönerken Samsun'da meydana gelen trafik kazasýnda hayatýný kaybeden ayný aileden 4 kiþi Çorum'da topraða verildi Trabzon'un Araklý ilçesinde kýz istedikten sonra Çorum'a dönerken

Samsun'un Terme ilçesine baðlý Söðütlü beldesi yakýnlarýnda içinde bulunduklarý otomobilin kontrolden çýkarak menfeze çarpmasý sonucu meydana gelen kazada hayatýný kaybeden damat adayýnýn aðabeyi Hamdi Þahin (37), annesi Nezaket Þahin (65), yengesi Þengül Þahin

(34) ve yeðeni Þeyma Þahin'in (15) cenazeleri, önceki akþam akþam saatlerinde Çorum'a getirildi. Ölen 4 kiþinin cenazeleri, dün sabah saatlerinde yakýnlarý tarafýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak konvoy eþliðinde Mecitözü Ýlçesine baðlý Sýrçalý Köyü'ne götürüldü. Sýrçalý Köyü Camisi'nde kýlýnan öðle namazýna müteakip köy mezarlýðýna götürülen cenazeler, burada kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Cenazeye, Mecitö-

zü Kaymakamý Cüneyt Epcim ile ölenlerin yakýnlarý ve köylüler katýldý. Kazada yaralanan ve Çarþamba Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardýndan taburcu edilen sürücü Ömer Þahin (39) ile Ahmet Þahin (14) de cenaze töreninde yer aldý. Kazada annesi, aðabeyi, yengesi ve yeðenini kaybeden ve dönüþ yolunda baþka bir araçta olan damat adayý Arif Þahin ile bazý yakýnlarý, cenaze töreni sýrasýnda güçlükle ayakta durabildi. Trabzon'dan Cumartesi akþamý kýz istedikten sonra Çorum'a dönmek için gece saatle-

rinde yola çýkan Ömer Þahin (39) yönetimindeki 19 EA 652 plakalý otomobil, Samsun'un Terme ilçesine baðlý Söðütlü beldesi yakýnlarýnda kontrolden çýkarak menfeze çarpmýþ, kazada damat adayýnýn aðabeyi Hamdi Þahin, annesi Nezaket Þahin, yengesi Þengül Þahin ve yeðeni Þeyma Þahin hayatýný kaybetmiþti. Yaralanan sürücü Ömer Þahin ile Ahmet Þahin (14) Çarþamba Devlet Hastanesi'nde, durumu aðýr olan Þüheda Þahin (2) ise Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altýna alýn-

Sýrçalý Köyü Camisi'nde kýlýnan öðle namazýna müteakip köy mezarlýðýna götürülen cenazeler, burada kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.

Yýldýzeli Milli Eðitim Müdürü vefat etti

Y

ýldýzeli Milli Eðitim Müdürü Remzi Küçükoran Ankara'da tedavi gördüðü hastanede dün yaþamýný yitirdi. Rahatsýzlýðý nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gördüðü belirtilen Küçükoran, dün yaþamýný yitirdi. Küçükoran'ýn cenazesinin bugün öðle namazýna müteakip doðum yeri olan Çorum'un Kargý ilçesinde defnedileceði öðrenildi. Yýldýzeli Milli Eðitim Müdürlüðü'ne 2003 yýlýnda þube müdürü olarak atanan Küçükoran'ýn, Milli Eðitim Müdürlüðü'ne ise 2005 yýlýnda vekaleten, 2007 yýlýnda ise asaleten atandýðý belirtildi.(ÝHA)

Dayak yiyen kadýn þikâyetçi oldu

B

uharaevler Mahallesi Buharaevler 4. Sokak’ta dayak yiyen kadýn þikâyetçi oldu.

B.S. isimli genç kadýn eþi M.S. ile kayýnvalidesi G.S.’dan þikâyetçi oldu.

Hastanelik oldu

S

Remzi Küçükoran

ungurlu’da düþen vatandaþ Çorum’a sevk edildi. A.A. isimli vatandaþ Esentepe Mahallesi’ndeki düþtü.

Aðýr yaralanan A.A. ilçede yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kuyumcuya sahte altýný satamadýlar Ç

orum’un Kargý ilçesinde bir kuyumcu dükkanýna sahte altýn satmak isteyen 2 kiþi suçüstü yakalandý. Edinilen bilgilere göre, M.H.’ye ait kuyumcu dükkanýnda meydana geldi. Kuyumcu dükkanýna gelen A.K. elindeki yüzüðü bozdurmak istediðini belirterek iþyeri sahibine uzattý. Yüzüðü asit suyuna batýran M.H., yüzüðün sahte olduðunu anlayýnca alarma basarak polisten yardým istedi. Kýsa sürede olay yerine gelen polis ekipleri A.K.’yi kýskýv-

Kargý ilçesinde bir kuyumcu dükkanýna sahte altýn satmak isteyen 2 kiþi suçüstü yakalandý.

rak yakaladý. Zanlýyý dýþarýda bekleyen Y.Y. isimli þahýs ise polisin geldiðini görünce otomobille kaçmaya baþladý. Polisin takibi sonucu Y.Y. isimli þahýs da ilçe çýkýþýnda yakalanarak gözaltýna alýndý. Emniyette ifadeleri alýnan þahýslarýn yüzüðün sahte olduðunu bilmediklerini, Ýzmir’den geldiklerini ve paralarýnýn kalmamasý üzerine yüzüðü bozdurmak istediklerini ifade ettikleri öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

Finansbank altýn topluyor F

inansbank Çorum Þubesi’nin dün baþlayan Altýn Toplama Günü bugün de devam ediyor. Finansbank Müþteri Ýliþkileri Yönetici Serap Bayram, altýnlarýný yastýk altýnda deðil hesabýna yatýrmak isteyenlere yönelik yaptýðý açýklamada, þöyle dedi; “Küpe, yüzük, bilezik gibi her ayardaki her türlü altýn

ziynet eþyalarý, cumhuriyet altýnýndan gram altýna evde yastýk altýnda saklanan tüm altýnlar fiziki altýna dahil. Getirmiþ olduðunuz fiziki altýnýn 24 ayar altýn cinsinden deðeri (eksper tarafýndan belirlenen) Vadesiz Altýn Hesap'ýnýza gram altýn olarak yatýrýlýr. Vadesiz Altýn Hesap'larýna yatýrýlmýþ olan

altýnlarýnýzý dilerseniz Vadeli Altýn Hesap'a ya da Altýn Biriken Hesap'a aktararak farklý þekillerde deðerlendirebilirsiniz. Böylece altýn birikimlerinizi çalýnma, kaybolma riski olmadan güvenle bankamýzda deðerlendirebilirsiniz. s Vadesiz Altýn Hesap' a yatýrýlmýþ olan altýnlarýnýzý istediðiniz zaman ve dilediðiniz

miktarda nakde çevirip altýnlarýnýzýn TL karþýlýðýný alabilirsiniz, (l kg üzeri altýn olmasý durumunda fiziki teslimatta sözkonusu olabilmektedir.) Türkiye'deki bankalarýn yurtiçi þubelerinde gerçek kiþiler adýna açýlan TL, döviz ve kýymetli maden cinsinden tasarruf mevduatlarý, her bir bankada her bir gerçek kiþi için 100 bin

liraya kadarTMSF güvencesi altýndadýr. Altýnlarýnýz Ýstanbul Altýn Rafinerisi uzmanlýðýnda deðerlendirilsin. Altýnlarýnýzýn 24 ayar gram altýn cinsinden deðeri hesabýnýza yatýrýlsýn. Altýnlarýnýzý güvence altýna alarak yatýrýmlarýnýza deðer katýn. Avantajlý alýþsatýþ kurlarýndan yararlanýn.”

Zincirleme kaza, 4 araç birbirine girdi Gazi Caddesi’nde kavþakta meydana gelen kazada 4 araç birbirine girdi.

G

azi Caddesi Pirbaba Çamlýðý karþýsýnda zincirleme trafik kazasý meydana geldi. Bir ticari taksinin kavþaða yanaþtýðý sýrada durmasýyla yaþanan kazada 4 araç birbirine girdi. Edinilen bilgiye göre, Adem Önal'ýn kullandýðý 19 T 0748 ticari taksinin ani fren yapmasý sonucu arkasýnda seyreden Emin Muhammet Özönal'ýn kullandýðý 19 AD 841 plakalý araç, Adem Çeten'in kullandýðý 19 DS 364 plakalý araç,

Sefa Kantar'ýn kullandýðý 19 KU 741 plaka-

V

Vali Yardýmcýsý Zürkarnin Öztürk,

lý araç birbirine çarptý. Kazada araçlarda

maddi hasar meydana geldi.

Kazada maddi hasar meydana geldi.

Vali cenazeye katýldý ali Sabri Baþköy, Konya Selçuklu ilçesinde kaymakamlýk yapan hemþehrimiz Ali Rýza Çalýþýr'ýn babasý Mehmet Çalýþýr'ýn cenaze merasimine katýldý, aileye taziye ile baþsaðlýðý dileklerini iletti. Mehmet Çalýþýr'ýn cenazesi dün Ulu Camii'nde ikindi namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Çorum Ulu Mezar'da defnedildi. Cenaze merasimine;

Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan,

yakýnlarý ve vatandaþlar katýldý.

Vali Sabri Baþköy, Konya Selçuklu ilçesinde kaymakamlýk yapan hemþehrimiz Ali Rýza Çalýþýr'ýn babasý Mehmet Çalýþýr'ýn cenaze merasimine katýldý.

Baldýran Otu yediler, zehirlendiler

Ç

orum'da maydanoza benzeyen baldýran otundan yiyen 2 küçük çocuk, zehirlenerek hastanelik oldu. Çorum'un Köprüalan Köyü'nde meydana gelen olayda, evlerinin önündeki boþ arazide oynayan ve amca çocuklarý olan 4 yaþýndaki Ecrin Gödek ile 5 yaþýndaki Berkay Gödek, zehirli olan baldýran otundan yedi. Bir süre sonra fenalaþan iki çocuk,

aileleri tarafýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne götürüldü. Yapýlan kontrollerde baldýran otundan zehirlendikleri saptanan çocuklar, yoðun bakým ünitesinde yer olmamasý ve hayati tehlikeleri bulunduðu gerekçesiyle ambulansla Eskiþehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (DHA)

Direksiyon hakimiyetini Geri manevrada çarptý kaybetti K Çocuklarýn Baldýran Otu yedikleri için zehirlendikleri belirtildi.

Ý

skilip’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandý. E.B. Çorum Caddesi’nde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada aðýr yaralanan sürücü ilçede yapýlan ilk tedavinin ardýndan ileri tetkik ve tedavi için Çorum’a sevk edildi.

unduzhan Malhallesi Hürriyet 4. Sokak’ta meydana gelen kazada yaya aðýr yaralandý. A.O.T. aracýyla geri manevra yaparken arkasýndaki Ý.Ç. isimli yayaya çarptý. Aðýr yaralanan Ý.Ç. hastanede tedavi altýna alýndý.


6

SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

'Planla, uygula, kontrol et' A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nca Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'ne baðlý tüm birim sorumlularýna yönelik eðitim semineri düzenlendi. Seminerde konuþan Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Gülser Ustaoðlu, stratejik planlarýn uygulanmasýnda çok önemli bir katalizör olan kalite çalýþmalarýna , yeniden baþlamanýn heyecaný içinde olduklarýný söyledi. Bir önceki dönemde kalite çalýþmalarýný birkaç birim sorumlusu ile baþlattýklarýný , iz býrakan bir yolculuk yaptýklarýný belirten Ustaoðlu, halihazýrda 45 il müdürlüðünün aldýðý ISO 9001 belgesinin özverili çalýþmalarýn bir ürünü olduðunu ifade etti. Ustaoðlu,þöyle dedi; "Bugün daha büyük yeni bir yapý içinde kalite çalýþmalarýnýn baþlamýþ olmasý hem bu çalýþmalarýn ne kadar gerekli olduðunun bir göstergesi ;hem de bakanlýðýmýzýn kurumsallaþma ve kurum kültürü oluþturma adýna kararlýlýðýný gösteren önemli bir adýmdýr. Tüm çalýþmalarýmýzda, yapýlan her iþi ölçmeyi ve izlemeyi dolayýsýyla sürekli iyileþtirmeyi ana hedef olarak alacaðýz. Bu hedefimize ulaþabilmemiz için tüm çalýþanlarýmýzýn puko döngüsünü yaþam biçimi haline getirmesi gerekiyor. Yani her bir çalýþanýmýz önce yaptýðý iþi planlayacak, uygulayacak, kontrol edecek, elde ettiði sonuçlara göre önlemlerini alarak yeni

planlamalara baþlayacak. Bu pozitif döngü sürekli geliþerek devam edecek. Böylelikle bakanlýðýmýzýn tüm birimlerinde hizmet kalitesi yükselecek, hizmet verilen bireylerin -gruplarýn ve biz çalýþanlarýn memnuniyeti artacaktýr. Hepimiz bugünden itibaren alacaðýmýz eðitimlerle öncelikle kendi deðiþim potansiyelimizi keþfedeceðiz. Sonrasýnda da eðitimlerle kazandýðýmýz yenilikleri çalýþma arkadaþlarýmýzla paylaþýp, sinerji yaratacaðýz. Emin olun yeniliklere seyirci kalmazsak, kurumsal kültür oluþturma adýna yaptýðýmýz her çalýþma

Gülser Ustaoðlu

için harcadýðýmýz zaman ,çaba ve emek deðerini bulacaktýr. Bugün alacaðýmýz tüm eðitimlerin bizlerin þarj olmasý için önemli fýrsatlar olduðunu düþünüyorum ve sizlerin de bu fýrsattan azami kazanç saðlamak için þevkle programý takip edeceðinize inanýyorum. Çýktýðýmýz bu kalite yolculuðu zorlu bir

süreçtir. Ayný zamanda da öðretici ve iç etkileþimi olumlu yönde besleyen bir süreçtir. Özveri ister, azim ister, esneklik, katýlýmcýlýk takým çalýþmasý ,süreç yaklaþýmý, bilgi temelini geniþletmek ve þeffaflýk kavramlarý bizleri kalite çalýþmalarýnýn içine çeken sihirli sözcükler. En önemlisi bu yolculuðun takým halinde ve uyum içinde yürütülmesidir. Sahiplenmek ise olmazsa olmazýmýz. Kalite çalýþmalarý sadece strateji geliþtirme baþkanlýðýnýn ýþý deðil Bu bakanlýk nezdindeki tüm birimlerin ýþý peþinen her birimiz kalite çalýþmalarý artýk benîm ýsým diyebilmeliyiz ve sadece bizlerin böyle düþünmesi yetmez diðer

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nca Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'ne baðlý birimler eðitime alýndý.

Eðitimler 2 hafta boyunca devam edecek.

arkadaþlarýmýzýn da böyle düþünmesi içýn özel çabalar sarf etmemiz baþarýlý olabilmemiz için bu ilkelerle hareket etmeliyiz . Bu dönüþümün saðlanmasý için bakanlýk çatýsý altýnda bulunan tüm birimlerin çalýþanlarý güçlü bir iþbirliði içinde olmak zorunda. Baþarýmýzýn sýrrý bu. Ben, çocuk hizmetleri genel müdürlüðünün birim kalite temsilcisi olarak birim sorumlusu arkadaþým ile birlikte bu yolculuða varýz. Ve 210 çalýþma arkadaþýmýz ile birlikte elimizden gelenin fazlasýný yapacaðýmýza söz veriyoruz Kendimizi geliþtirmek baltamýzý bilemektir. Baltamýzý bilemek; kendimýze zaman ayýrýp, yaþamýmýzý objektif bakýþ açýsý ile yeniden gözden geçirmektir. Bugün burada uygulamalarýmýzda bize pratiklik kazandýracak belki bildiðimiz ama pekiþtirilmesi gereken yöntemleri yeniden öðrenmeye geldik. Yani öykümüze göre baltalarýmýzý bilemeye. Yenilenmeye geldik. Zira iþ hayatýmýzda ve de bireysel yaþamýmýzda baþarýlý,mutlu ve doyumlu bireyler olmak istiyorsak baltamýzý bilemek kendimizi yenilemek zorundayýz." Strateji Geliþtirme Bakanlýðý Aile ve Sosyal Politikalar Daire Baþkaný Enver Çýnar ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý kurumsal yönetim alt yapý çalýþmalarý kapsamýnda mükemmellik eðitici eðitimi hakkýnda bilgiler verdi.

Tüm birimler eðitimde A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nca Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'ne baðlý tüm birim sorumlularýna yönelik eðitim semineri düzenlendi. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen eðitime, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Gülser Ustaoðlu, Strateji Geliþtirme Bakanlýðý Aile ve Sosyal Politikalar Daire Baþkaný Enver Çýnar, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz, ve çok sayýda birim sorumlusu katýldý. 2 hafta boyunca sürecek olan eðitime 80 kiþi katýlýyor. Seminerde Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Gülser Ustaoðlu, Strateji Geliþtirme Bakanlýðý Aile ve Sosyal Politikalar Daire Baþkaný Enver Çýnar bilgiler verdi.

Tüm birim sorumlularýna yönelik eðitim seminerine 80 kiþi katýlýyor.

Tutuklu üyelerine dayanýþma kartý K

amu Emekçileri Sendikasý'na (KESK) baðlý Eðitim Sen Çorum Þubesi'nin kadýn üyeleri halen cezaevinde bulunan tutuklu hemcinsleri ne destek oldular. Sendikacý kadýnlar, PTT Merkez Þubesi'ne gelerek KESK üyesi kadýnlar, tutuklu bayanlarý unutmadýklarýnýn göstergesi dayanýþma kartý gönderdiler. Dayanýþma kartýnýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Kadýn Günü münasebetiyle gönderildiði belirtildi.

Kamu Emekçileri Sendikasý'na (KESK) baðlý Eðitim Sen Çorum Þubesi'nin kadýn üyeleri dayanýþma kartý gönderdi.

Oðuzlar 77 Ceviz Çeþidi Envanter Çalýþma Projesinin ikinci basýn toplantýsý yapýldý.

Oðuzlar Cevizi ihraç yolunda O

ðuzlar 77 Ceviz Çeþidi Envanter Çalýþma Projesinin ikinci basýn toplantýsý dün Oðuzlar Belediyesi Altýn Koz Restoran’da yapýldý. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Oðuzlar Kaymakamý Halil Ýbrahim Çelik, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Ýl Ziraat Odasý Baþkaný ve OKA temsilcisi katýldý. Toplantýda projenin asýl amacýnýn 2004-2007 yýllarý arasýnda Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan fenolojik ve pomolojik özelikleri takip edilen ve Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüðü'nce 2010 yýlýnda Oðuzlar77 ismiyle tescillenerek sertifikalandýrýlmasý yapýlan Oðuzlar cevizinin bölge ve ülke ekonomisine katkýsýný artýrmaya yönelik olarak, mevcut durum envanterinin çýkartýlarak, imaj, marka, ürün geliþtirme ve pazarlama stratejileri belirlemek olduðu söylendi. Toplantýda projenin öneminden bahseden Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, bugüne kadar ülkemizde böyle ve buna benzer projelerin yapýlmadýðýný vurguladý. "Her yýl 2 milyon fidan dikiliyor" diyen Uyanýk, 'Türkiye cevizde artýk çok

Oðuzlar Kaymakamý Halil Ýbrahim Çelik, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, ceviz ihracatýna iliþkin bilgi verdi.

Toplantý Oðuzlar Belediyesi Altýn Koz Restoran’da düzenlendi.

Programa ilçe yetkilileri katýldý.

bilinçlendi.' diye konuþtu. Uyanýk, 100 bin üzerinde fidaný ülkenin dört bir yanýna gönderdiklerini vurgulayarak, 'Ýthalatçý konumundan ihracatçý konumuna geçeceðiz." dedi. Oðuzlar Kaymakamý Halil Ýbrahim Çelik ise

yaptýðý konuþmada, Oðuzlarda su problemi olduðunu, ancak bunu raðmen yaklaþýk 50-60 yýldýr ceviz üretimi yapýldýðýný söyledi. Tarýmla uðraþan kiþilere çok iþ düþtüðünü vurgulayan Çelik, 'bilinçsiz tarým yapýlmamalý' þeklinde konuþtu.

Çelik, fidanlýk konusunda sýkýntýlarý olmadýðýný Türkiye'nin ceviz üretimindeki payýnýn %3'ünü Oðuzlarýn karþýladýðýný belirterek, ilerleyen zamanlarda ceviz üretiminin Türkiye ekonomisine de büyük katký saðlayacaðýný sözlerine ekledi.

Yerel Medya AB Yolunda A

vrupa Birliði (AB) Bakaný ve BaþmüzakereciEge men Baðýþ'ýn himayesinde Avrupa Birliði Bakanlýðý tarafýndan yürütülen ve Ýngiltere Büyükelçiliði tarafýndan desteklenen "Türk Yerel Medyasý AB Yolunda" projesinin dördüncü bölgesel bilgilendirme semineri 6-7 Mart'ta Karabük'te yapýlacak.

Karabük Valisi Ýzzettin Küçük, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 6–7 Mart tarihlerinde gerçekleþtirilecek seminerin hazýrlýklarýnýn tamamlandýðýný, seminere Karabük, Amasya, Bartýn, Bolu, Çankýrý, Çorum, Düzce, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat ve Zonguldak'taki gazete, televizyon, dergi, haber ajansý, radyo ve internet alanýnda çalýþan yerel medya

mensuplarýný davet ettiklerini söyledi. Seminerin UNESCO Dünya Kültür Mirasý Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde yapýlacaðýný ifade eden Küçük, þunlarý anlattý: "Yerel basýnýn, Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne katýlým sürecini daha yakýndan takip edebilmesi ve sürece dahil olmasý amacýyla düzenlenecek seminerde 12 ilin

basýnýný aðýrlayacaðýz. Seminerin faydalý olacaðýný düþünüyoruz. Yerel medya mensuplarý için özel olarak hazýrlanan Avrupa Birliði rehberleri katýlýmcýlara daðýtýlacak. Ayrýca katýlýmcýlara, çalýþmalarýnda Avrupa Birliði sürecini takip etmelerini kolaylaþtýracak bilgi ve belgeler de verilecek. Bu seminer iþimizin tanýtýmý açýsýndan da faydalý olacak."


SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

7

‘Doðum günüm, namaza baþladýðým tarih’ Ç

Yaþar Alptekin

orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen ‘Yaþayanýn Dilinden Gençliðe Öðütler’ konferansý gerçekleþtirildi. Tiyatrocu-yazar Yaþar Alptekin, gençlere yaþantýsýndan kesitler aktardý. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen konferansa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün eþi Hatice Külcü, Belediye

Meclis Üyesi Bedriye Çayýr, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, okul müdürleri, vatandaþlar ve çok sayýda öðrenci katýldý. Konferansta yaptýðý konuþmada hayatýnýn büyük bir bölümünü boþ geçirdiðini ifade eden Yaþar Alptekin, “Benim doðum tarihim namaza baþlama tarih” dedi. Namazsýz geçen yýllarýný yaþanmýþ saymadýðýný belirten Alptekin, “Ce-

Tiyatrocu-yazar Yaþar Alptekin, gençlere yaþantýsýndan kesitler aktardý.

Program Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi.

nab-ý Allah, bizlere bu dünyada sayýlamayacak kadar çok nimet vermiþ. Bizler de Allah'a namaz kýlarak þükretmeliyiz. Namaz kýlmaya çok ama çok ihtiyacýmýz var. Çünkü ahirette bize sorulacak ilk soru namaz kýlýyor muydun? sorusu olacaktýr. Bakýnýz, namaz iki kiþiye farz deðildir; bunlardan birisi deliler, diðeri de ölülerdir.” dedi. Ýnsanlarýn, sözde deðil özde Müslüman olmasý gerektiðini belirten Alptekin, "Kime sorsak Elhamdülillah Müslümaným diyor. Ama Müslümanlýðýn þartlarýný yerine getiriyor muyuz? Bugün gençlerimiz Ýslamiyet'i týpký paket program gibi algýlýyorlar ve hayatý boþ veriyorlar. Oysa zararýn neresinden dönülürse kardýr. Bir an önce tövbe etmeli ve namazýmýza baþlamalýyýz.” dedi.

‘Anne babalarýnýzýn kýymetini bilin’ Anne ve babalarýn hayatta iken kýymetinin bilinmesi gerektiðini vurgulayan Alptekin, "Bizlerin Cennet'e gidebilmesi için anne ve babalarýmýzýn dualarýna ihtiyacýmýz var. Onlarýn hayýr duasýný alalým. Evinde yaþlý anne ve babasýna merhamet gösteren insana Cenab-ý Allah da merhamet gösterir. Þunu unutmayalým ki bir Müslümanýn annesine verebileceði en güzel hediye namaza

baþlamaktýr.” diye konuþtu. Gençlerin gençliklerini boþ heba etmemelerini isteyen Alptekin, þu öðütlerde bulundu; “Gençliðinizin kýymetini bilin, bugün sizlere hoþ gelen boþ günleriniz yarýn sizlere lazým olacak ama iþ iþten geçmiþ olacak. Geleceðimiz siz gençlere emanet edilmiþse o zaman lütfen zamanýnýzý internette sörf ederek geçirmek yerine anne ve babanýza ve ülkenize hayýrlý evlat olmak için çalýþýp çabalayýn. Anne ve babanýzýn arkadaþ koþundaki tavsiyelerine mutlaka uyun. Anne ve babanýz sizin biriyle görüþmemenizi istiyorsa bilin ki bir bildiði vardýr. Eðer sözünü dinlemezseniz bunun bedelini aðýr ödersiniz. Arkadaþlar arasýnda kötü alýþkanlýklar ‘bir kereden bir þey olmaz’ cümlesiyle baþlar. Bir kere o cümleyi derseniz iþte felaketin içine düþmüþsünüz demektir. Sizlere bu cümleyi söyleten de ezberleten de arkadaþ çevrenizdir. Onun için düzgün arkadaþ seçin ve sizi felakete götürecek ortamlardan uzak durun.” Program sonunda Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Yaþar Alptekin'e çiçek takdim etti. Alptekin, ‘Namazla Yeniden Doðdum’ adlý kitabýný imzaladýktan sonra gençlerle bol bol hatýra fotoðrafý çektirdi.

‘Çorum’un kokusunu getirdik’ AK

Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýstanbul’da Çorumlu Dernekler Federasyonu’nda hemþehrileri ile bir araya geldi. Ýstanbul’da hemþehrileriyle buluþmasýný hem facebook hem de twitter üzerinden paylaþan Baðcý'nýn ziyaretine AK Parti Gaziosmanpaþa Ýlçe

Baþkaný Av. Ýsmail Ergüneþ de eþlik etti. Ýstanbul Çorumlular Derneði Baþkaný Süleyman Gökçe’nin il dýþýnda olmasý nedeniyle Baþkan Yardýmcýsý Muzaffer Korkmazgöz’ün ev sahipliði yaptýðý buluþmada konuþan Baðcý, “Öncelikle bugün akþam Ýstanbul

GOP'da Çorumlu derneklerle buluþmamýzý saðlayan ÇORDEF’e teþekkür ederim. Kargý, Osmancýk, Mecitözü, Sungurlu ve Ortaköy ilçe derneklerimiz ile Gökbudak, Çobanlar, Cihadiye, Çepni, Ýnal, Baþköy, Pelitözü, Evci, Emirler, Saraçlar, Gölet, Hacýmusa, Saraycýk, Çavuþ, Çitli, Bahþýlý ve not

edemediðim tüm diðer dernek baþkan ve yöneticilerine sonsuz teþekkürlerimi sunarým.” diye konuþtu. ‘Sizlere Çorum'un kokusunu getirdik.’ Hemþehrilerine, “Sizlere Çorum’un kokusunu getirdik” diyen Baðcý, Haziran’da tekrar buluþma sözü verdi. ÇORDEF

buluþmasýnda hemþerileri ile hasret gideren Baðcý, bu tür buluþmalarýn gerek Ýstanbul’da yaþayan hemþerilerimiz gerekse kendisi açýsýndan son derece önemli olduðunu belirterek, “Bu sayede fikir jimnastiði yapýyor, görüþleri ve sorunlarý dinliyor ve gönül birliðini saðlýyoruz.” dedi.

Konser ve gösteri hizmet alýmý Cahit Baðcý, Ýstanbul’da Çorumlu Dernekler Federasyonu’nda hemþehrileri ile bir araya geldi.

Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Müdürlüðü, ‘Çamlýca METEM Okuyor’ projesi ile örnek bir çalýþma yürütüyor.

‘Çamlýca METEM Okuyor’ Ç

amlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Müdürlüðü, ‘Çamlýca METEM Okuyor’ projesi ile örnek bir çalýþma yürütüyor. Proje çalýþmasý hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Fatih Þanlý, amaçlarýnýn okulda öðrenim gören tüm öðrencilere kitap okuma alýþkanlýðýný kazandýrmak olduðunu, yürütülen çalýþmada okulda görevli tüm idareci ve öðretmenlerin görev aldýðýný belirtti. ‘Çamlýca METEM Okuyor’ proje çalýþmasýnýn ders yýlý sonuna kadar devam edeceðini ifade eden Þanlý, öðrencilerinin genelinde kitap okuma alýþkanlýðýnýn olmayýþýnýn kendilerini böyle bir çalýþma baþlatmaya sevk ettiðini, okulda görevli tüm öðretmenlerin de çalýþmaya büyük bir özveri ile katkýda bulunmasý ile proje çalýþmasýnýn þekillendiðini söyledi. Þanlý, “Proje hazýrlýk çalýþmalarýnda öðrencilerimize kitap okuma alýþkanlýðýnýn onlara katacaðý artýlar, avantajlar anlatýldý. Okul kütüphanesinin fiziki ortamý tamamen deðiþtirilerek okulumuza modern bir kütüphane kazandýrýldý. Öðrenci seviyesine uygun kitaplarla okul kütüphanemiz zenginleþtirildi, bunun yanýnda öðrencilerimize hedef veren, bu anlamda motive edecek özlü sözler okul ve pansiyonda öðrencilerin görebilecekleri yerlere asýlarak onlarda bu bilincin oluþmasý saðlandý.” dedi. Bu hazýrlýk çalýþmalarý tamamlandýktan sonra uygulama aþamasýnda okulda öðrenim gören tüm öðrencilerin projeye katýlýmýný zorunlu tuttuklarýný, okula gelen her öðrencinin okuma kitabý ile beraber gelmelerini saðladýklarýný da ifade eden Þanlý, “Eðitim süresince gün içerisinde okuma saatleri yaparak öðrencilerin sýnýf öðretmenleri tarafýndan kontrolünün saðlandýðý, ayný zamanda öðrencileri bu anlamda güdülemek amacý ile, ilgili derslerde sözlü

Okul Müdürü Fatih Þanlý, proje hakkýnda bilgi verdi.

Proje ders yýlý sonuna kadar devam edecek.

Öðrenciler uygulamadan son derece memnun.

notu ve fazla kitap okuyan öðrencilere çeþitli ödüller vermek, bununla birlikte en güzel öykü anlatma yarýþmasý ve münazara gösterimi düzenleyerek projenin canlý tutulmasý hedeflenmektedir.” diye konuþtu. Okulun bütün öðrencilerinin projeye gönülden katýlmalarýnýn ve uygulamayý büyük bir özveri ile sürdürmelerinin kendilerini çok mutlu ettiðini kaydeden Þanlý, teþviði artýrmak maksadý ile tüm öðrencilerine sponsor bulmak sureti ile hediye paketleri hazýrlayarak çeþitli hediyeler daðýttýklarýný söyleyip,

çalýþmayý büyük bir titizlikle yürüten öðretmenlere ve öðrencilere teþekkür etti.

Proje kapsamýnda yapýlan faaliyetler

Proje kapsamýnda Çamlýca METEM’e modern bir kütüphane yapýldý. Öðrencilerin seviyelerine uygun okuma kitaplarý ile kitaplýklar zenginleþtirildi. Okumanýn öneminin öðrencilere ve öðrenim hayatlarýna saðlayacaðý avantajlar çeþitli þekillerde anlatýlarak çalýþmaya inanmalarý saðlandý. Öðrencilerin kitap okuma faaliyetlerinin takibi için okul içeri-

sinde öðretmenlerden oluþan çalýþma ekibi kuruldu, bu sayede hangi öðrenci kaç kitap okudu tespiti ve kontrolü yapýlýyor. Okul ve pansiyonda öðrencilerin toplu kitap okumalarý için okuma saatleri oluþturuldu. Öðrencileri motive etme ve projeye destekleri için güdülemek amacý ile tüm öðrencilere hediye paketleri yaptýrýlarak ödüllendirildi. Okul Müdürü Þanlý, proje çalýþmasýnýn öðretim yýlý sonuna kadar tüm öðretmenlerin takibi ve tüm öðrencilerin katýlýmý ile devam edeceðini söyledi.

Ç

orum Belediyesi konser ve gösteri hizmet alýmý ihalesi yaptý. Ýhale komisyonu huzurunda Ýhale Odasý’nda yapýlan ihaleye Taçses, Ýstanbul Ajans, Organizer Ses Efekt Reklam, YGT Organizasyon ve Yýldýzoðlu Organizasyon firmalarý katýldý. Yaklaþýk 172 bin 400 TL maliyetli iþin ihalesinde en düþük fiyatý 154 bin TL ile Yýldýzoðlu Org. verdi.

Çorum Belediyesi konser ve gösteri hizmet alýmý ihalesi yaptý.

Ýhale incelemeler yapýldýktan sonra onaylanacak.

Projede okulda görevli tüm idareci ve öðretmenler görev alýyor.


8

SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Karahacipliler Derneði’nde yeni yönetim K

aracahipliler Yardýmlaþma Derneði Genel Kurulu haftasý sonu gerçekleþtirildi. Derneðin Gülabibey Mahallesi Baðcýlar 3. Cadde üzerindeki merkezinde yapýlan genel kurulda, Divan Baþkanlýðýna Cemal Þerbetci, Katip Üyeliklere Emirhan Turp ile Hasan Mercan getirildi. Karacahipliler Yardýmlaþma Derneði Yönetim Kurulu Ýsmail Akdaþ, Cemal Þerbetci, Hüsamettin Koç, Gazi Yaþar, Ferhat Kaymak, Denetim Kurulu Süleyman Ercan,

Karacahipliler Yardýmlaþma Derneði Genel Kurulu haftasý sonu gerçekleþtirildi.

Emirhan Turp ile Hasan Mercan’dan oluþtu. Karacahipliler Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Ýsmail Akdaþ, Çorum’da 250 hane Karahacipli’nin yaþadýðýný, birlik ve beraberliðin tesis edilmesini hedeflediklerini söyledi. Akdaþ, sosyal ve kültürel aktivitelerle hemþehrilerini buluþturacaklarýný kaydetti. Derneðin genel kuruluna Karahacip Belde Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bekdaþ da katýldý.

Arazilerini ücretsiz verecekler O

rtaköy Kaymakamý Kamil Güzel, Ýncesu köy yolu ile ilgili çýktýðý ikna turlarýndan baþarý ile döndü. Kaymakam Güzel’in, 4 yýldýr yapýlamayan Ýncesu köy yolu ile ilgili olarak, yola býrakýlacak arazilerin verilmesi için bir haftadýr sürdürdüðü ikna turlarýndan baþarý ile döndüðü belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, bazý vatandaþlar, arazilerinin istimlâk edileceði bahane edilerek arazilareni ilk yapým sýrasýnda vermemiþlerdi. Arazilerini yola üc-

retsiz olarak vermeleri husunda da Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel, ilk olarak Aþdaðul Beldesi halkýndan Þakir Koç ile görüþtü. Olumlu sonuç alan Güzel, ikna turlarýna devam ederek Ýncesu köyünden Murat Ülker ve Serdar Ülker'i de ikna etti. Murat Ülker, “Kaymakam Bey, köye gelen misafirler tozlu yoldan geliyor. Bizlerin arabalarý da bu yolda çok yýpranýyor. Yolun bir an evvel yapýlmasý için arazimi ücretsiz olarak baðýþlýyorum.” dedi. Kaymakam Güzel

Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel, Ýncesu köy yolu ile ilgili çýktýðý ikna turlarýndan baþarý ile döndü.

de, “Bu yaptýðýnýz vatanýmýza ve milletimize hayýrlý olsun. Sizleri

kutluyorum. Bizler de giriþimde bulunarak yolun en kýsa sürede dü-

zenlenmesine ve asfalt yapýlmasýna gayret edeceðiz.” diye konuþtu.

Hitit Fotoðraf Topluluðu, Ortaköy Belediyesi’nin davetlisi olarak Ortaköy'ü fotoðrafladý.

Çekilen bütün fotoðraflarý Ortaköy

Belediyesi’ne, Ortaköy'ün tanýtýmýnda

kullanýlmak üzere hediye eden Hitit Fotoðraf Topluluðu üyeleri, böyle bir faaliyetin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarýný ifade ettiler. Fotoðraf sanatýna gönül vermiþ kiþilerden oluþan Hitit Fotoðraf Topluluðu adýna bir açýklama yapan Emre Sarýca, baþta Belediye Baþkaný Ali Girgin olmak üzere etkinlik süresince kendilerine refakat eden Belediye yetkilerine teþekkür etti.

Cihadiye Köyü Derneði’ne ziyaret Ç

orum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Ýstanbul'da bulunan Kargý Cihadiye Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Kalkýndýrma Derneði'ne ziyarette bulundu. Çorum Dernekler Federasyonu Süleyman Gökçe, Cihadiye Köyü Dernek Baþkaný Ayhan Kara ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüþtü. Sivil toplum kuruluþlarýnýn toplumda

önemli bir yere sahip olduðunu dile getiren Gökçe, sivil toplum kuruluþlarýnýn güçlendirilmesi gerektiðiðini söyledi. Gökçe, ayrýca ÇORDEF’un kuruluþunda verdikleri katkýlardan dolayý Cihadiye köyü derneði yöneticilerine teþekkür etti. Kara da, ÇORDEF ziyaretine ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti.(ÝHA)

Ýskilip'e getirdiklerini belirterek caminin kýsa sürede ibadete açýlacaðýný kaydetti. Caminin Ýskilip'e getiriliþinde ekibi ve camiyi Belediye önünde karþýlayan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, Restorasyon ustalarýný ayrý ayrý tebrik ederek, 9,5 yýl aradan sonra camiyi tekrar Ýskilip'te görmekten mutluluk duyduklarýný ifade etti.

Ýlk iþ gezisi BUGÝAD’a Ý

skilip’te kýsa bir süre önce kurulan Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði (ÝSKÝAD) Kadýn Komisyonu ile Çorum'da faaliyet gösteren Hitit Sanayi ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) Kadýn Komisyonu, Bursa Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði (BUGÝAD)’ne tecrübe paylaþýmý ve sinerji gezisi düzenledi. Anadolu'nun en önemli ekonomi ve ticaret merkezlerinden biri olan Bursa’da program, BUGÝAD derneðinde kahvaltý ile baþladý. Kahvaltýdan sonra BUGÝAD Kadýn Komisyonu Baþkaný Dilek Ataygeldi, yaptýklarý iþ gezileri,

iþ baðlantýlarý ile ilgili çalýþmalarýný slayt sunumuyla aktardý. Slayt sonunda bir konuþma yapan Ataygeldi, “Anadolu'nun güzide þehri Çorum ve güzide ilçesi olan Ýskilip'ten bizleri

ziyarete gelen ÝSKÝAD ve HÝTÝTSÝAD Kadýn Komisyonu üyelerini burada aðýrlamaktan mutluluk ve onur duyduk. Bu tür gezilerle bilgi ve tecrübe paylaþýmýnda bulunuyoruz.” dedi.

ÝSKÝAD ve HÝTÝTSÝAD Kadýn Komisyonu üyeleri de yaptýklarý faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Üyeler, BUGÝAD Kadýn Komisyonu Baþkaný Dilek Ataygeldi’ye misafirperverlikleri için

ÝSKÝAD ve HÝTTSÝAD Bursa Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði (BUGÝAD)’ne

tecrübe paylaþýmý ve sinerji gezisi düzenledi.

Ýskilip’te enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, yarýn Ýskilip’te enerji kesintisi yapacak. Ýl Koordinatörlüðü’nden verilen bilgiye göre, 08:00-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Kýrsal Þebeke Yatýrým Ýþleri kapsamýnda Ýskilip ilçesi Aðcasu KÖK - Çomu KÖK ENH devreye alma çalýþmalarý

yapýlacaðýndan Ýskilip ilçesi Tosya yolu güzergahýnda bulunan tüm köylere; 08:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Þehir Þebeke Bakým Onarým Ýþleri kapsamýnda Ýskilip Caddesi Mezbaha Havai Hat fiderinde yapýlacak olan bakým onarým çalýþmalarýndan dolayý Ýskilip Caddesi sol tarafa elektrik verilemeyecek.

K

kan Eyvaz'a bilgiler verdi. Tebreþ Kültür Þenliði'ni geleneksel hale getirdiklerini ve bu yýl da 12.’sini düzenlediklerinin altýný çizen Ýsmail Metin, Baþkan Eyvaz'dan da kendilerine destek vermelerini iste-

Kalecikkayalýlar’dan ziyaret ÇORDEF Kargý Cihadiye Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Kalkýndýrma Derneði'ni ziyaret etti.

Ç

300 hektarlýk kýzýlçam ormanýnda görüldü.

karþýlandý. Götürüldüðü 2004 yýlýnda büyük tepki toplayan caminin Ýskilip'e getirilmesi için çalýþma baþlatan Belediye Baþkaný Numan Sezer, göreve geldikleri günden bu yana tarihi, kültürel ve geleneksel deðerleri korumak adýna önemli iþler gerçekleþtirdiklerini, 9,5 yýl aradan sonra ahþap camiyi tekrar

Ç

Çamkese böceðine karþý mücadele

Böcekler Osmancýk ve Laçin ilçelerinde bulunan

Þimdi ait olduðu yerde 1

H

doðal güzelliklerini kayýt altýna aldý.

Ahþap cami, 2004 yýlýnda götürüldüðü Edremit’ten Ýskilip’e getirildi

928 yýlýnda Ahþap Geçme tekniði ile çivi kullanýlmadan yapýlan ahþap cami, 2004 yýlýnda götürüldüðü Edremit’ten Ýskilip'e getirildi. 17 metre minareye sahip 25 ton aðýrlýðýndaki cami, 5 gün içinde uzman ekip tarafýndan titiz bir çalýþma sonucu söküldü. Caminin Ýskilip'e geri getirilmesi Ýskilipliler tarafýndan sevinçle

Ortaköy’ü fotoðrafladýlar itit Fotoðraf Topluluðu, Ortaköy Belediyesi’nin davetlisi olarak Ortaköy'ü fotoðrafladý. Hafta sonu gerçekleþtirilen etkinlikte 45 kiþilik fotoðrafçý grubu ile Ortaköy'e giden Hitit Fotoðraf Topluluðu üyeleri önce Oruçpýnar köyünde gölet etrafýnda çekim yaptý. Daha sonra Ortaköy’e geçerek ilçe sokaklarýný adým adým fotoðrafladý. Þapinuva kazý alaný ve Ýncesu Kanyonu’nu da gezen grup, bölgenin tarihi ve

Ahþap cami, 2004 yýlýnda götürüldüðü Edremit’ten Ýskilip'e getirildi.

orum'un Osmancýk Ýlçesi'nde kýzýlçam ormanlarýnda yapraklarýný ve dallarýný yediði aðaçlarýn büyümesini yavaþlatan çamkese böceðine karþý mücadele baþlatýldý. 300 hektarlýk kýzýlçam ormaný için çalýþmalar sürerken, böceklerin zarar verdiði aðaçlarý görenler þaþýrdý. Osmancýk ve Laçin ilçelerinde

bulunan 300 hektarlýk kýzýlçam ormanýnda aðaçlara zarar veren çamkese böcekleriyle mücadele eden Orman Ýþletme Müdürlüðü, ilaçlý ve biyolojik mücadele için 2 ayda 25 bin lira harcadý. Ocak, þubat ve mart dönemlerinde çam aðaçlarýnýn dallarýnda kese þeklinde üreyip, daha sonra aðaçlarýn dal ve yapraklarýný yiyerek zarar veren böceklerle

mücadeleye hýz verildi. Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, "Biz bu üç ay içerisinde aðaçlarýn zarar görmemesi için ilaçlama çalýþmasý ile biyolojik mücadele yapýyoruz. Kýzýlçam ormanlarý için çamkese böceði mücadelesine hýzla devam ediyoruz" dedi. (DHA)

alecikkaya Köyü Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetimi, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Kalecikkaya Köyü Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýsmail Metin, Kurucu Baþkaný Þükrü Bilgili, Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi Arslan, Sekreter Recep Atmaca ve Kalecikkaya Köyü Muhtarý Vahdettin Seçir katýldý.

Tebreþ Kültür Þenliði’ne destek istedi

Ziyaret esnasýnda, Kalecikkaya Köyü Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýsmail Metin, 2 Haziran tarihinde yapýlacak olan 12. Tebreþ Kültür Þenliði ile ilgili Baþ-

di.

Baþkan Eyvaz, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, 2 Haziran'da düzenlenecek olan þenliðe gerekli desteði vereceklerini kaydetti.

Kalecikkaya Köyü Kültür Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetimi Eyvaz’ý ziyaret etti.


SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

9

‘Millet olarak doðuþtan gönül elçisiyiz’ A

ile ve sosyal Politikalar Bakanlýðý’nca baþlatýlan ‘Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri’ projesinin tanýtým toplantýsý Mecitözü Yatýlý Bölge Okulu toplantý salonunda yapýldý. Toplantýya Mecitözü Ýlçe Kaymakamý Cüneyt Epcim, Belediye Baþkaný Selçuk Aksoy, Vali Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, protokol üyelerinin eþleri, kurum müdürleri, öðretmenler ve vatandaþlar katýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs yaptý. Örs, konuþmasýnda, koruma altýndaki çocuklarýn maddi olanaklar açýsýndan bir ihtiyaçlarýnýn bulunmadýðýný, bütün ihtiyaçlarýnýn devlet tarafýndan karþýlandýðýný, korunmaya muhtaç çocuklarýn sadece sevgi ve þefkate muhtaç olduklarýný, bu projenin de o sevgi ve þefkati saðlamak amacýyla gerçekleþtirildiðini söyledi.

Gönül Elçileri’ projesinin tanýtým toplantýsý Mecitözü Yatýlý Bölge Okulu toplantý salonunda yapýldý.

sonra ilçede çeþitli ziyaretlerde bulundu. Mecitözü Kaymakamlýðý tarafýndan restorasyonu yapýlan ve Kent Müzesi’ne dönüþtürülen tarihi eski askerlik þube binasýný gezdi. Baþköy, restarosyonu tamamlanan ve Kent Müzesi’ne dönüþtürülen tarihi eski askerlik þube binasýna hayran kaldýðýný belirterek Kaymakam Cüneyt Epcim ve emeði geçenlere teþekkür etti. Fatma Baþköy, Kent Müzesi ziyaretinin ardýndan Ýlçe Kaymakamý Cüneyt Epcim’i makamýnda ziyaret etti. Kaymakam Cüneyt Epcim, ziyaretten dolayý Fatma Baþköy’e memnuniyetini bildirerek teþekkür etti. Epcim, Mecitözü Kaymakamlýðý olarak restorasyonu tamamlanan binalar hakkýnda bilgi verdi.

‘Kültürel mirasa sahip çýkacaðýz’

‘Gönül elçisi olmak duygularý zenginleþtirir’

Epcim, Mecitözü’nde yýllardýr atýl halde bulunan kültür ve tarih kokan üç adet binanýn (eski kaymakamlýk binasý, eski askerlik þube binasý, eski özel idare binasý) restorasyonunu yaptýrdýklarýný ve ilçeye görsel bir güzelliðin yaný sýra ilçe tarihini ve kültürünü ön plana çýkardýklarýný ifade etti. Epcim, restarosyonu tamamlanan eski kaymakamlýk binasýný tekrar kaymakamlýk olarak kullandýklarýný, eski askerlik þubesi binasýný gelecek nesillere kazandýrmak ve yaþatmak adýna Mecitözü Kaymakamlýðý tarafýndan Kent Müzesi’ne dönüþtürdüklerini söyledi.

Gönül Elçileri Projesi’nin etkinlikleri devam ediyor.

Vali Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy de, gönül elçisi olmanýn ve toplumda bu duyguyu yaygýnlaþtýrmanýn önemine vurgu yaparak, bu projenin baþarýya ve amacýna ulaþmasý için toplum olarak bütün bireylerin gerçek anlamda gönül vermesi gerektiðini belirtere, “Bizim insanýmýz zaten doðuþtan gönül elçisi.” dedi. Projenin beþ basama‘Belediyeler sürekli ðýnýn bulunduðunu açýklagönül elçisi’ yan Baþköy, bunlarýn koruÝlçelerde kaymakam ve belediye baþkanlarý ziyaret ediliyor. Fatma Baþköy, Aile yucu aile olmak, kaliteli ve Sosyal Politikalar Ýl yaþlanma ve kuþaklar arasý Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ile birlikte Belediye Baþkaný Selçuk uyum, engelli ve hizmetlere eriþim, aile ve yoksulluk, kadýn ve güçAksoy’u da makamýnda ziyaret etti. lenme olduðunu ifade etti. Ýsteyenlerin bu beþ uygulamadan birinde veya hepsinde görev alabileceðini kaydeden Baþköy, Aralýk ayýnda Mecitözü Belediye Baþkaný Selçuk Aksoy, ziyaretten dolayý baþlayan projenin Çorum ayaðýný toplumun bütün kesimleriyle birFatma Baþköy’e memnuniyetini bildirerek teþekkür etti. ‘Gönül Ellikte yürüteceklerini belirtti. çileri’ projesinin önemine deðinen Baþkan Aksoy, belediyelerin insanlara hizmet veren kurum olduðunu ve yaptýklarý hizmetlerle kenMecitözü’nün ilk gönül elçileri oldular dilerinin sürekli olarak birer gönül elçisi olduklarýný, belediyelerin Projenin tanýtým toplantýsýna katýlan Belediye Baþkaný Selçuk verdikleri hizmetlerin gönül elçileri projesine format olarak uyduðuAksoy ve eþi gönül elçisi olma baþvuru formunu doldurarak gönül nu ve projeye yabancý olmadýklarýný ifade etti. elçisi olmanýn mutluluðunu yaþadýlar. Toplantýya katýlan Sahime KaGönül elçileri projesinin vatandaþlarý bir araya getirerek sosyal rademir isimli bayan Belediye Baþkaný Selçuk Aksoy’dan her yýl ve manevi sorumluluk yükleyeceklerini söyleyen Aksoy, belediye Mart ayýnýn 8. günü kutlanan Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle araç talebinde bulunarak, Mecitözülü ev hanýmlarýnýn gönül elçileri olaolarak zaman zaman gönüllülük esasýna dayanan hizmetler yaptýklarak Çorum’da bulunan sevgi evlerini ve huzurevlerini ziyaret etmek rýný, maddi ve manevi destekle engelli vatandaþlara yardýmcý oldukistediklerini belirtti. Baþkan Aksoy, talebi çok olumlu bulduðunu ve larýný, hayatlarýný kolaylaþtýracak wc’ler, yaya yollarý yaparak engelBelediye olarak istenilen aracý kendilerine tahsis edeceklerinin müjlilerin hayata tutunmalarýný saðladýklarýný ve sosyal ve kültürel çalýþdesini verdi. malarla onlarý hayata baðlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Baþköy, Mecitözü Kent Müzesi’ne hayran kaldý Gönül elçileri projesini hayata geçiren bütün emeði geçenlere Mecitözü halký adýna teþekkür eden Aksoy, ilçede yapacaklarý çalýþToplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri projesinin tanýtým topmalarla gönül elçilerini çoðaltacaklarýný da sözlerine ekledi. lantýsýna katýlmak için Mecitözü’ne giden Fatma Baþköy, toplantýdan

AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve beraberindeki heyet, Orman Ýþletme Ýl Müdürü Osman Eriþen’i ziyaret ett

‘Fidanlarýn toprakla buluþmasý kazanç’

AK

Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve beraberindeki heyet, Orman Ýþletme Ýl Müdürü Osman Eriþen’i ziyaret etti. Ziyaretten dolayý memnuniyetini bildiren Ýl Müdürü Eriþen, 2012 yýlýnda yapýlan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. 2013 yýlý için programlarý ve çalýþma yapýlacak faaliyetlerle ilgili sunum yaptý. Kadýn Kollarý Baþkaný Gülgün, yapýlan çalýþmalardan özellikle aðaçlandýrma

Kadýn Kollarý Baþkaný Gülgün, aðaçlandýrma çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. çalýþmalarýndaki fidanlarýn toprakla Gülgün, Ýl Müdürü Eriþen’e yüksek program ve buluþmasýnýn Çorum teþekkür edip bundan gerçekleþmelerin için bir kazanç sonraki çalýþmalarýnda Çorum adýna çok olduðunu söyledi. baþarýlar diledi. sevindirici olduðunu,

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’ne ziyaret

T

anyeri Ýlkokulu öðrencileri, okul rehber öðretmeni Oðuz Ayan rehberliðinde Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’ni ziyaret ettiler. 6, 7 ve 8. sýnýflardan 40 öðrencinin katýldýðý gezide, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya ve Gençlik Merkezinde görevli Gençlik Lideri Sinan Avþar, öðrencilere çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiler. Kurumun tüm birimlerini öðrencilere gezdirip, öðrencilerin sorularýný cevaplandýran yetkililer, öðrencileri merkeze üye olmaya çaðýrdýlar. Okul rehber öðretmeni Oðuz Ayan ise, ülke geleceðinin teminatý olan çocuk ve gençlerin boþ zamanlarýnda zararlý alýþkanlýklara yönelmesini engellemek, onlarýn zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel geliþimlerine katký saðlamak amacýyla açýlan bu tür

Tanyeri Ýlkokulu öðrencileri, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Öðrenciler kurumun birimlerini gezerek bilgilendirildi.

merkezlerin çok önemli bir iþlevi olduðunu belirtti.

Ayan, anne babalara ve eðitimcilere öðrencileri bu merkez-

lere yönlendirmeleri çaðrýsýnda bulundu.

‘Anne Sütü Bankasý hayata geçirilmemeli’

T Çorum Özel Samanyolu Koleji, ‘Kardeþ Aile Kardeþ Okul Projesi’ kapsamýnda Adýyaman’ýn Kâhta ilçesindeki okullarý ve aileleri ziyaret ederek yardýmda bulundu.

Gönül Elçileri projesine destek Ç

orum Özel Samanyolu Koleji, ‘Kardeþ Aile Kardeþ Okul Projesi’ kapsamýnda Adýyaman’ýn Kâhta ilçesindeki okullarý ve aileleri ziyaret ederek yardýmda bulundu. Özel Çorum Samanyolu Kolejinden giden idareci ve öðretmenler, ikili temaslarda bulunarak muhtaç öðrenci ve aileleri tespit ettiler. Öðrencilere kýrtasiye yardýmýnda bulundular. Okul Müdürü Ahmet Uyanýk, tespit edilen aile ve öðrencilere çok yakýn zamanda giyim ve kýrtasiye yardýmýnda bulunacaklarýný

söyledi. Eðitime yönelik çabalarýn hiçbir zaman karþýlýksýz kalmayacaðýný vurgulayan Ahmet Uyanýk, “Bu tür faaliyetler ülkemizin birlik ve beraberliðinde çok önemli rol oynamakta. Bundan sonra da bu okullara ve ailelere yardýmlarýmýz devam edecek.” þeklinde konuþtu. Ayrýca bu okullardaki öðrencilerin, ekonomik düzeyinin düþük olduðu belirterek, buradaki ailelere destek olunmasý gerektiðini vurguladý.

Bu bölgede yaþayan insanlarýn eðitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi gerektiðinin altýný çizen Uyanýk, böylece onlarýn toplumla daha uyumlu yaþayabileceklerinin saðlanmasý açýsýndan önemine dikkat çekti. Eðitime yardýmýn önemini dile getiren Uyanýk, “Bu insanlar da iyi koþullarda yaþamayý istiyor. Buradaki ailelerle ilgilenip onlara yalnýz olmadýklarýný hissettirmemiz gerekiyor. Ayrýca yapýlan her yardým daða çýkmanýn önünde set oluyor.” dedi.

üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay süt veren annede bulunan hastalýklarýn Erözgün, Saðlýk Bakanlýðý'nýn bebek bulaþtýrýcýlýk durumunun bile netleþmediölümlerini azaltmak amacýyla kurmayý ðini ve tam anlamýyla ifade edilemediðini düþündüðü ‘Anne Sütü Bankasý’ ile ilgili eleþtiren Erözgün, gönüllülük esasýna dayazýlý açýklama yaptý. yanan bu projenin uygulanmasý halinde kamuoyu tarafýndan itibar görmeyeceðiErözgün, kamuoyunda tereddüde ne dikkat çekti. neden olan ve uygulanýþý bakýmýndan oldukça riskli olan bu düzenlemenin hayaErözgün, Anne Sütü Bankasý projeta geçirilmemesi gerektiðini söyledi. sinin örfümüze, kültürümüze ve dinimize uygun olmadýðýný iddia ederek þunlarý Saðlýk Bakanlýðý'nýn düzenlediði söyledi; “Süt Bankasý'na süt veren anne‘Anne Sütü Bankasý’ projesinin saðlam lerin belirlenmesinde güçlük yaþanacak bir temele dayandýrýlmadýðýný belirten ve farklý annelerden alýnan sütlerin karýþýErözgün, “Konuyla ilgili yasal bir planlamý süt hýsýmlýðý doðuracaktýr. Süt hýsýmma yapýlsa dahi projenin saðlýk ve güveOkay Erözgün larýnýn bilinmesi de bütün kayýt sistemine nilirlik açýsýndan hiçbir tatmin ediciliði raðmen bir yerde aksaklýða uðrayacak ve olmayacaktýr.” dedi. mümkün olmayacaktýr. Bu da dinimize göre aralarýnda Türkiye'de Anne Sütü Bankasý’ndan süte ihtiyaç evlenme yasaðý bulunan kiþilerin bu durumu bilmeden duyan bebek sayýsýyla ilgili Saðlýk Bakanlýðý tarafýnevlenmelerine yol açacak ve büyük bir hataya sebebidan bir çalýþma yapýlmadýðýna ve projenin altyapýsýný yet verecektir. Günü kurtarayým derken ileriye yönelik oluþturacak bir veri bulunmadýðýna vurgu yapan Erözdaha büyük bir karmaþýklýðýn içine girilmesi doðru degün, Anne Sütü Bankasý'ndan, sadece dünyaya gelirðildir. Çocuðunu doðal biçimde emziren bir sütanne de ken annesini kaybeden, eksik doðan ya da çeþitli haskolaylýkla bulunabilir. Batý ülkelerinde Süt Bankalatalýklar nedeniyle anne sütüyle beslenemeyen bebeklerý'nýn giderek azalma sebepleri araþtýrýlmalý ve çýkan rin yararlanabileceðini ve yararlanabilecek bebek sayýsonuç ölçüt alýnarak bu karmaþýk ve uygunsuz projesýnýn çok fazla olmayacaðýný düþündüklerini ifade etti. den derhal dönülmelidir.” Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada,


10 SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Ýl Genel Meclisi’nden eðitime tam destek Özel Eðitim Meslek Lisesi’nin projesine Özel Ýdare katkýsý

Ç

orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi toplantýsý dün gerçekleþti. Meclis Baþkaný Mustafa Eker’in yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Ýl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleþen toplantýda, ‘Özel Eðitim Meslek Lisesi Engelleri Kaldýrýyor’ adlý projeye, Özel Ýdare aracýlýðýyla eþ finansman desteði aktarýlmasý kararlaþtýrýldý. Konuyla ilgili yapýlan görüþmede, kaynak aktarýmý ve proje evraklarýnýn imzalanmasý hususunda Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan’ýn yetkili kýlýnmasý oy birliðiyle kabul edildi.

daðýlýmlarýnýn periyodik olarak belirlenmesi konusundaki yönetmelik gereði Mustafa Eker yapýlan oylama ile yetkili kýlýndý.

TARÝHÝ BÝNAYA MECÝTÖZÜ HEM TALÝP

Meclis Baþkaný Mustafa Eker, eðitime destek vermekten mutluluk duyduklarýný söyledi.

Maliyeti 106 bin 600 TL olan proje ile ilgili açýklamalarda bulunan Mustafa Eker, yüzde 80’i OKA tarafýndan finanse edilen projeye katký vermekten mutluluk duyduklarýný ifade etti. Özel Ýdare bütçesinin yüzde 20’sinin eðitime ayrýldýðýný hatýrlatan Eker, “Eðitimöðretime destek vermenin önemine

inanýyor ve gururunu yaþýyoruz” dedi. Toplantýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada sivil savunma hizmetlerinden de bahseden Eker, “Afetlere karþý daima hazýrlýklý olmalýyýz” dedi. Doðal afetlere karþý alýnacak tedbirler noktasýnda Çorum’da da gerekli adýmlarýn atýldýðýný

hatýrlatan Eker, “Allah, bizleri deprem gibi afetlerle yüzleþtirmesin” temennisinde bulundu. Mart ayýnýn ilk oturumu olan toplantýda Ýl Genel Meclisi gündeminin belirlenmesi konusunda yetki, Meclis Baþkaný Eker’e verildi. 2013 yýlý Mart ayý gündeminin Meclis’in bilgisine sunulmasý ve gündem maddelerinin

Eker, “Eðitim-öðretime destek vermenin önemine inanýyor ve gururunu yaþýyoruz” dedi.

Mecitözü’nün Tutluk Mahallesi Merzifon Caddesi’nde bulunan eski Özel Ýdare binasýnýn Ýlçe Halk Eðitimi Merkezi’ne tahsis edilmesi planlanýyor. Restorasyonu tamamlanan tarihi binayý kurs, teþhir ve sergi merkezi olarak kullanmak isteyen Mecitözü HEM, talebini Ýl Genel Meclisi’ne taþýdý. Ýki katlý ahþap binanýn Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü’ne tahsisi konusunu ele alýndýðý Ýl Genel Meclisi Toplantýsý’nda talebin Plan ve Bütçe Komisyonu’nca incelenmesi kararlaþtýrýldý. Toplantýda ayrýca Mecitözü’nün Karacuma Köyü’ne ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti, Sungurlu’nun Çavuþ Köyü’nde ‘Turizm ve Ýkinci Konut Yerleþme Alaný’ olarak tasarlanan imar planý ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat 13.30’da gerçekleþecek oturumla devam edecek.

‘Özel Eðitim Meslek Lisesi Engelleri Kaldýrýyor’ adlý projeye, Özel Ýdare aracýlýðýyla eþ finansman desteði aktarýlmasý kararlaþtýrýldý.

Kýzýlýrmak Sondaj yetkilileri, yeraltý suyu kullanan üreticileri ve sanayi kuruluþlarýný uyardý.

Kýzýlýrmak Sondaj’dan yeraltý sularý ile ilgili açýklama:

‘Sayaç zorunluluðu sürüyor’ K

ýzýlýrmak Sondaj Limited Þirketi yetkilileri Kazým Yýldýrým ve Rýdvan Örs, yeraltý sularý kullanýmýnda sayaç zorunluluðunun devam ettiðini açýkladýlar. Konuyla ilgili yapýlan yasal düzenlemeden bahseden Kazým Yýldýrým, “1 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe giren kanun, kuyularda sayaç kullanýmý zorunluluðunu ortadan kaldýrmadý” dedi. Daha önce 25 Þubat 2013 tarihine kadar tanýnan yasal sürenin yeni düzenleme ile bir yýl uzatýldýðýný hatýrlatan Rýdvan Örs ise, üreticilerin ve sanayi kuruluþlarýnýn rehavete kapýlmamasý gerektiðini kaydetti. Kýzýlýrmak Sondaj olarak sayaç kullanýmý konusunda projelendirme ve kurulum hizmeti verdiklerini anlatan Örs, açýklamasýný þöyle sürdürdü: “Tarým havzalarýnýn yeraltý suyu potansiyelini belirlemek ve gelecekte olasý su sýkýntýlarýnýn önüne geçilmesi amacýyla yürürlüðe giren sayaç kullanýmý zorunluluðu devam ediyor. Yeni yasal düzenleme ile bu hususta taviz vermeyeceðini ortaya koyan hükûmet, uyum sürecinde yaþanacak aksaklýklarýn önüne geçmek amacýyla süre uzatýmýna gitti. Üreticilerin ve sanayi kuruluþlarýnýn maðdur olmamasý için yeraltý suyu kuyularýna sayaç taktýrmalarý gerekiyor. Belirlenen süre içinde kuyularýna sayaç taktýrmayanlarýn yeraltý suyu kullanma ruhsatlarý iptal edilecek. Konuyla ilgili detaylý bilgi almak ve sayaç montajý yaptýrmak isteyen üretici ve sanayi kuruluþlarýný Farabi Caddesi Ýnkýlap Ortaokulu karþýsýnda hizmet veren Kýzýlýrmak Sondaj’a bekliyoruz.”

Yeraltý sularý kullanýmýnda sayaç zorunluluðunun devam ettiði bildirildi.

Yýldýrým, “Kanun, kuyularda sayaç kullanýmý zorunluluðunu ortadan kaldýrmadý” dedi.

Örs, üreticilerin ve sanayi kuruluþlarýnýn rehavete kapýlmamasý gerektiðini kaydetti.

Kýzýlýrmak Sondaj, Farabi Caddesi Ýnkýlap Ortaokulu karþýsýnda hizmet veriyor.


SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Güneþ Yuva’da illüzyon gösterisi Ý

Ýllüzyonist Hüseyin Üzüm, Güneþ Yuva’ya konuk oldu.

llüzyonist Hüseyin Üzüm geçtiðimiz Cuma günü Güneþ Yuva’ya konuk oldu. Özel Güneþ Yuva Kreþ ve Gündüz Bakýmevi’nde düzenlenen gösteride sahne alan Hüseyin Üzüm, çocuklar için hazýrladýðý gösteriyle izleyenleri hayrete düþürdü. Renkli görüntülere sahne olan gösteriyi Güneþ Yuva yetkilisi Cemile Koyuncu, okul öncesi eðitim öðretmenleri ve çok sayýda öðrenci izledi. Antalya ve çevresindeki illerde sahnelediði gösterilerin ardýndan Türkiye turnesine çýkan Üzüm, çocuklar için hazýrladýðý gösteride hem eðlendirdi hem de verdiði bilgilerle minik öðrencilerin eðitimine yönelik mesajlar verdi. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði etkinlik, yapýlan sunum ve gösterilerin ardýndan sona erdi.

Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði etkinlik, gösterilerin ardýndan sona erdi.

Buharaevler sakinlerinden trafo tepkisi

Atama yönetmeliði deðiþti

EB,''Yönetici Atama ve Yer Deðiþtirme YöMnetmeliði''ni yayýmladý

Üzüm, çocuklar için hazýrladýðý gösteriyle izleyenleri hayrete düþürdü.

“Yeþil alanda elektrik trafosu istemiyoruz” diyen vatandaþlar, yetkililerin duyarsýzlýðýndan dert yandýlar.

Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), eðitim kurumlarý yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine, atanmasýna ve yer deðiþtirmelerine iliþkin usul ve esaslarý belirleyen ''Eðitim Kurumlarý Yöneticileri Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði''ni yayýmladý. Yönetmeliðe göre, eðitim kurumu yöneticiliði sýnavlarýný yürütmek üzere Sýnav Komisyonu ile Sözlü Sýnav ve Deðerlendirme Komisyonu oluþturulacak. Eðitim kurumu yöneticiliði yazýlý sýnavý, Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü'nce merkezi sistemle yapýlacak. Yazýlý sýnavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar baþarýlý sayýlacak. Yazýlý sýnav puanýnýn yüzde 50'si, sözlü sýnav puanýnýn yüzde 30'u ve Yönetici Deðerlendirme Formuna göre hesaplanan puanýn yüzde 20'si alýnarak belirlenecek, puan üstünlüðüne göre her eðitim kurumu yöneticiliði için valiliðe sunulmak üzere üç aday belirlenecek. Sözlü Sýnav ve Deðerlendirme Komisyonu ise sözlü sýnavlarý yaparak eðitim kurumu yöneticiliðine atanma teklifine esas puanlarý belirlemek, sýnavla ilgili itirazlarý deðerlendirip sonuçlandýrmak görevlerini yapacak. Ýl milli eðitim müdürlükleri, atama yapýlacak eðitim kurumlarý ile baþvuru ve atamalara iliþkin diðer hususlarý yazýlý sýnavý kazanan adaylarýn bilgi sahibi olmasýný saðlayacak þekilde duyuracak. Adaylar, sadece kadrosunun bulunduðu ildeki eðitim kurumlarý yöneticiliklerine baþvurabilecek. Sözlü Sýnav ve Deðerlendirme Komisyonu'nca her eðitim kurumu için belirlenen ve valiliðe sunulan 3 adaydan uygun görülen aday, vali tarafýndan atanacak.

B

‘Yeþil alanda trafoya hayýr’

uharaevler Mahallesi 4. Cadde’deki yeþil kuþak üzerinde yapýmýna baþlanan trafo inþaatý, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. “Yeþil alanda elektrik trafosu istemiyoruz” diyen vatandaþlar, yetkililerin duyarsýzlýðýndan dert yandýlar. Haber merkezimizi telefonla arayarak þikâyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, Buharaevler Semt Pazarý civarýnda yapýmýna baþlanan trafonun baþka bir yere alýnmasýný istediler. Ýnþaatý devam eden Kültür Merkezi ya da muhtarlýk binasý

yanýnýn trafo yeri olarak deðerlendirilebileceðini ifade eden vatandaþlar, önerilerini þirket

yetkilileri ile de paylaþtýklarýný kaydettiler. Park ve yeþil alanlardaki trafolarýn çevre ve insan

saðlýðýný olumsuz etkilediðini iddia eden mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek taleplerinin yerine getirilmesini istediler.

Yapýmýna baþlanan trafonun baþka bir yere alýnmasý istendi.

Çocuklar Hititya’ya bayýldý H

‘Hititya: Madalyonun Sýrrý’ adlý fantastik filme çocuklar bayýldý.

‘Ýlk Türk Fantastik Çocuk Filmi’olan Hititya’nýn Çorum’da gösterimi sürüyor.

itit mitolojisinden esinlenerek beyaz perdeye aktarýlan ‘Hititya: Madalyonun Sýrrý’ adlý fantastik filme çocuklar bayýldý. ‘Ýlk Türk Fantastik Çocuk Filmi’ olarak vizyona giren film, ailecek izlenebilecek bir yapým olma özelliði taþýyor. Çorum’da gösterimi devam eden film, 300 kopyayla Türkiye'de, yurt dýþýnda ise Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde gösterime girdi. Baþrollerini ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisindeki ‘Osman’ karakteriyle tanýnan Emir Berke Zincidi ve Egemen Zincidi, Nehir Çaðla gibi çocuk oyuncularýn paylaþtýðý filmde; Gürkan Uygun, Ebru Cündübeyoðlu, Serra Yýlmaz, Avni Yalçýn, Deniz Özerman, Mustafa Uðurlu ve Alman oyuncu Bruno Eyron gibi sinema sektörünün önemli isimleri de rol alýyor. Anadolu topraklarýnda geçen Hitit mitolojisinden yola çýkýlarak anlatýlan hikayenin büyük bir bölümü, kültürel ve mitolojik dokusuyla ünlü Kapadokya'da çekildi. Hikayesini Filiz Zincidi'nin kaleme aldýðý ve Almanya'dan gelen ve 100'ün üzerinde çocuk senaryosu yazmýþ olan Mr. Thomas Brückner ve yetkili ekip tarafýndan senaryolaþtýrýlan hikayede arkeolog bir babanýn ve özel güçlere sahip bir annenin çocuklarý olan Alaz, Yaman ve Nehir'in; paralel bir evren olan Hititya'ya geçerek özel güçlere sahip olmalarý ve annelerine kavuþmak için kötülükler dünyasý efendisiyle savaþmalarý anlatýlýyor. Türkiye'de ilk kez F65 çekimiyle ve 4K görüntüsü kullanýlarak gerçekleþtirilen çekimlerle çok daha net, canlý ve derin bir görüntü elde edildi. Zengin kostüm ve aksesuar kullanýmýyla dikkat çeken filmde, 750 figüran ve 35 dublör kullanýldý. 8 ay hazýrlýk aþamasý süren Hititya: Madalyonun Sýrrý filminin çekimleri 10 haftada tamamlandý. 3 seri olarak çekilmesi planlanan filmin 2.'si 3D olarak çekilecek. Konusu, çekimleri, oyuncularý ile Türkiye'de bir ilki gerçekleþtiren Hititya: Madalyonun Sýrrý, sadece çocuklarýn deðil büyüklerin de ilgisini çekiyor.

Buharaevler 4. Cadde’deki yeþil kuþak üzerinde yapýmýna baþlanan trafo inþaatý, tepkilere neden oldu.

91 öðretmen atama maðduru

M

illi Eðitim camiasýnýn merakla beklediði eþ durumu atamalarý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn talimatýyla yapýldý. Ancak Çorum’da atamalarý yapýlan 91 öðretmen, yeni görevlerine baþlayamadý. Konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren öðretmenler, Çorum Valiliði tarafýndan yapýlan atamaya raðmen eski okullarýndan iliþiklerinin kesilmediðini öne sürdüler. ‘Ýl Ýçi Özür Durumuna Baðlý Yer Deðiþikliði’ olarak tabir edilen atamalarýn 79 ilde sorunsuz bir þekilde yapýldýðýný anlatan öðretmenler, Çorum’daki uygulamaya anlam veremediklerini kaydettiler. Yeni görev yerlerine baþlayamadýklarý

için ailecek maðdur olduklarýný vurgulayan öðretmenler, eþ durumu atamalarýnýn bir an önce uygulamaya geçmesini beklediklerini ifade ettiler. Ýdarecilerin hukuki boþluktan yararlandýðýný iddia eden öðretmenler, atamalarýn eðitim-öðretimin aksamamasý gerekçesiyle sezon sonuna býrakýldýðýnýn bildirildiðini dile getirdiler. Ailelerinden ayrý bir þekilde çalýþmak zorunda býrakýlan eðitimcilerin verimliliðinin olumsuz etkilendiðine dikkat çeken öðretmenler, yetkililere seslenerek maðduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istediler.


12 SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Yönetici atama yönetmeliði yandaþ kayýrmaya döndü’ T

ürk Eðitim Sen Çorum leni niçin yönetici atama Þube Baþkaný Mahmut ve yer deðiþtirme yönetmeAlparslan, Milli Eðitim liðini deðiþtirmek zorundaBakanlýðý tarafýndan hazýrdýr ya daha önceki bakaný lanan Yönetici Atama ve beðenmiyor ya da bir daha Yer Deðiþtirme Yönetmeliyandaþ ve kayýrmacý bir ði'ni yerden yere vurarak, yönetmelik hazýrlarým diye "Yönetici Atama Yönetyarýþ yapýyorlar. meliði, yandaþ atama yöTam anlamý ile amanetmeliðine dönüþmüþtür." cýn ne olursa olsun atanan dedi. benim adamýn olacak anlaSendika merkezinde yýþýnýn bu kadar sýrýttýðý bir yaptýðý basýn toplantýsýnda, yönetmelikte Danýþtay'ýn yönetim kurulu üyeleri ile iptaline raðmen tekrar mübirlikte objektifler karþýsýlakatýn eþittir torpil ve kana geçen Alparslan, hazýryýrmacýlýk olduðu açýkça lanan yönetmeliðin büyük ortadadýr. Hele hele siyasi bir hayal kýrýklýðýna, öfke iktidarýn mülakatlarýn kave nefrete dönüþtüðünü mera kaydýna alýnmasý uyTürk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut söyledi. gulamasýný iptal ettirmek Alparslan, yönetmeliði sert bir dille eleþtirdi. için açtýðý dava dikkate alýHer Milli Eðittim Banýrsa, bu mülakatlarda kimlerin neyi gizlemek istediði açýktýr. kaný'nýn göreve gelir gelmez, eski yönetmelikleri bir kenara býrakýp, yeni yönetmelik hazýrlama telaþýna düþtüðünü dile getiren Alparslan, Yönetmeliðin bu hali ile uygulamasý yöneticilik sýnavýný kazabu konuda Türkiye genelinde tepkilerini her ortamda dile getireceklenan en yüksek puanlý 6 kiþinin mülakata çaðrýlmasý, 6 kiþiden 3 tanerini belirterek, Çarþamba günü saat 11,00'de Bakanlýk binasý önünde sinin Ýl Milli Eðitim Müdürü'nce Vali'ye teklif edilmesi, Vali'nin de 3 bir araya gelerek, tepkilerini dile getireceklerini söyledi. kiþiden birini atamasý þeklindedir. Açýkça uygulamada çýkacak aksaklýk ve garabetleri bir tarafa koysak bile acaba mülakatta 70 almanýn Tüm eðitim camiasýnýn bu konuda Türk Eðitim Sen'e güvenmesini isteyen Mahmut Alparslan, bazýn açýklamasýnda þunlarý dile getirzorunlu olduðu eðer 70 barajýný aþamazsanýz sýnav puanýnýz 100 bile di; "Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan Yönetici Atama ve olsa 3 kiþinin içine giremeyeceðiniz dikkate alýnýrsa, 6 kiþinin 4'ü baYer Deðiþtirme Yönetmeliði malesef tüm eðitim çalýþanlarý arasýnda rajý geçmezse 3 kiþi olarak Valiliðe kim teklif edilecek ya da Vali vehayal kýrýklýðý ve daha ötesi bir öfke ve nefrete neden olmuþtur. Bazý ya Vali yardýmcýsý eðer komisyonda görev almayacaksa bu 3 kiþi ile maddeleri ile bakýldýðýnda yönetici atama deðil, yandaþ atama yönetilgili neye göre karar verecek? Bunun gibi birçok çeliþkiyi içinde bumeliðine dönmüþtür. Hazýrlanan bu yönetmelik bu yönü ile anti delunduran bu yönetmeliði hazýrlamak için bu kadar zaman ve emek mokratik hukuksuz ve kayýrmacýlýðýn en son zirve yaptýðý bir müsvetharcayanlar, bunu kýlýfýna uydurmayý becerememiþler. Tavsiyemiz tedir. bunlara madem amaç biz sadakati liyakatin önünde tutuyoruz bizim Bu yönetmeliði hazýrlayanlar ya zekadan ya da vicdandan yokiçin benim adamým, benim yandaþým, atasýnda ne olursa olsun diyorsundur ya da verilen emirleri yerine getirmemektedirler. Merak edilen sanýz bu kadar kývýrmanýza ve rezil olmanýza gerek yok. Size iki mad10 yýldýr iktidar olan bir siyasi partinin bakanlarýnýn neredeyse her gedelik yönetmelik yeter."

‘Paramý Yönetebiliyorum’ eðitmen eðitimine katýlan AÇARAY Eðitim Kültür Gençlik Derneði’nden Özer Özkeser, ilk eðitimini verdi.

Ýlk eðitimini verdi Ç

orum’u temsilen, 13-17 Þubat tarihleri arasýnda Samsun’da gerçekleþtirilen ‘Paramý Yönetebiliyorum’ eðitmen eðitimine katýlan AÇARAY Eðitim Kültür Gençlik Derneði’nden Özer Özkeser, ilk eðitimini verdi. Eðitim sürecinde finansal okur yazarlýk, para yönetimi, borç yönetimi ve kiþisel

harcamalarýn nasýl olmasý gerektiði ile planlý bir bütçe çalýþmasýnýn bireye getirileri üzerine özellikle gençlere nasýl aktarýlacaðý anlatýldý. Özkeser, yapýlan ön çalýþmalar sonrasý geçtiðimiz Cumartesi günü AÇARAY eðitim salonunda 20 kiþilik bir gruba ilk eðitimini verdi. Eðitim öncesi bir konuþma yapan Dernek Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý,

gençlerin bütçe yönetimi konusunda zaman zaman sýkýntýlar yaþadýðýný, bu sorunun kiþisel harcamalarýn planlý bütçe çalýþmasýyla rahatlýkla düzelebileceðini, bu eðitimlerin bu yönetimi saðlayacaðýný söyledi. Eðitim sonunda katýlýmcýlara sertifika verildi.

Din görevlilerine seminer ‘A

fet Geliyorum Demez Gelir’ projesi kapsamýnda din görevlilerine yönelik verilen seminerler devam ediyor. Dün, Müftülük konferans salonunda din görevlilerine yönelik verilen seminere, müftü yardýmcýlarý, þube müdürleri, Müftülük saymaný ile 215 din görevlisi katýldý. Toplumun sosyal yapýsýnýn temel uyarý noktalarýndan biri olan köylerde görev yapan din görevlilerine yangýnlarýn çýkýþ sebepleri, yangýnlardan korunma yollarý, elektrikten ve doðalgazdan kaynaklanan yangýnlar ve alýnacak önlemler konusunda bilgiler verildi. Seminer, Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü’nde görevli itfaiye personeli Ahmet Ýþli ve Ýsmail Temiz tarafýndan gerçekleþtirildi. Ýþli ve Temiz, din görevlilerinin aldýklarý bu bilgileri, görev yaptýklarý yerleþim yerlerinde cemaate ve halka da anlatarak toplumda farkýndalýk oluþturulmasýný istediler. Ayrýca proje kapsa-

mýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Þube Müdürü Dr. Hüseyin Moray tarafýndan da Kýrým Kongo Kanamalý Hastalýðý ile ilgili bilgiler verilerek, Çorum’da kene vakalarýnýn Mart ayý itibariyle baþlayabileceði ve bu konuda dikkatli ve tedbirli olunmasýnýn gerektiði vurgulandý. Konu ile ilgili camilere asýlmak suretiyle vatandaþlarýn bilgi almalarý noktasýnda afiþler daðýtýldý.

‘Afet Geliyorum Demez Gelir’ projesi kapsamýnda seminer düzenlendi.

Hizmet için fazla mesai Osmancýk Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü alt yapý çalýþmalarýný sürdürüyor.

O

smancýk Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü büyük alt yapý projesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalar çerçevesinde gece gündüz mefhumu gözetmeden çalýþmaya devam ediyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, gece geç saatlere kadar devam eden çalýþmalarý yerinde inceledi. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk'ta 21 milyon TL deðerindeki büyük alt yapý projesi kapsamýnda çalýþmalar sürüyor. Gerçekleþtirilen kanalizasyon hatlarýnýn döþenmesi sýrasýnda yapýlan kazýlar çerçevesinde yaþanan sýkýntýlarý en aza indirmek için Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, fazla mesai yapmaya

Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.

devam ediyor. Alt yapý çalýþmalarý sýrasýnda su kesintilerini en aza indirmek, yaþanabilecek sorunlara önceden tedbir almak için fedakarca çalýþan Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü ekipleri geçtiðimiz Pazar gecesi de fazla mesai yaptý. Su þebekesi onarýmlarý için gece geç saatlere

kadar gerçekleþtirilen çalýþmalarý Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yerinde inceledi. Çalýþmalarýn itinalý bir þekilde devam ettiðinin altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Ýnsanlarýmýzýn sýkýntýlarýný en aza indirmek için hafta boyunca itinalý þekilde ekiplerimiz çalýþmalarýný sürdürdü.

Gece geç saatlere kadar da insanlarýmýzýn susuz kalmamasý için çalýþmalar devam etti. Gece gündüz demeden büyük bir gayret göstererek çalýþmalarýný sürdüren Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü ekiplerimiz ile tüm personelime bu süreçte gösterdikleri itinadan dolayý teþekkür ediyorum" dedi.

Minik eller güneþi gülümsetti O

smancýk Akþemseddi n Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý öðrencileri, parmak boyasý etkinliðinde güneþi güldürdü. Öðretmenler inin gözetiminde parmak boyasý ile olabildiðince oynayan minikler, ellerini boyayýp bol bol renkli karton üzerinde iz býraktýlar. Miniklerin öðretmeni Selma Karakaþ, uygulamanýn çocukta kendine güveni geliþtirdiðini, doða olaylarý konusunda kazaným elde edildiðini böylece güneþi tanýdýklarýný ve yine uygulama sayesinde küçük kaslarýn geliþtirildiði ifade etti.

Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý sosyal aktivitelerine devam ediyor.

Gül, TDED Osmancýk’ýn konuðu Minikler, ellerini boyayýp bol bol renkli karton üzerinde iz býraktýlar.

T

ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Osmancýk Þubesi tarafýndan düzenlenen Çarþamba Düþünce Seminerleri devam ediyor. Derneðin, bu haftaki konuðu Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeli Gül olacak. Gül, ‘Ülkemizdeki Olaðanüstü Olaylar ve Sivil Ýtaatsizlikte Neredeyiz?’ konulu bir seminer gerçekleþtirecek. Seminer, yarýn saat 19:30’da Osmancýk Öðretmenevi Salonunda yapýlacak.

Seminere, müftü yardýmcýlarý, þube müdürleri, Müftülük saymaný ile 215 din görevlisi katýldý.

Derneðin, bu haftaki konuðu Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeli Gül olacak.


SALI 5 MART

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 23 - Rebî’ul-Âhýr: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:20 Þubat 1428 Kasým:118

2013

5

MART

Din kardeþini sýkýntýdan kurtarana, nâfile hac ve umre sevabý verilir. Hadîsi þerîf Dünyada iyilik iþleyenler, âhýrette yaptýklarý iyiliklere kavuþurlar. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.45 06.10 12.00 15.03 17.37 18.56

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü

221 86 91 226 43 43 212 57 82 226 55 44

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR

(Hasan KAYA) (Seyfi PEKCAN) (Mevlüt GEZER) (Yýlmaz KILCI)

A

Demiryolu - havaalaný

vrupa'dan Anadolu' ya göç ediþimizde bizi Ýstanbul "YAÞADIKÇA Çok meraklanmýþtýk. Toplu yürüyüþler çok yorucu Tuzla dan Amasya'ya kadar taþýyan demir raylarýn YAÞANANLAR" olmuyordu. Öðretmenimiz bize bazý bizim bilmediðimiz üzerinde ki güç çok ilgimizi çekmiþti. taþýt araçlarýndan da bahsediyordu. Küçük yerleþim birimlerinde kullanýlan taþýt araçlarýný biliyorsunuz onlarý 1938 /1939 Öðretim Yýlý'nda Çorum'un Mecitözü benden çok görüyor ve yararlanýyorsunuz. Kaðný. araba, ilçe'sine baðlý Çýkrýk Köyü'ndeki Yatýlý Bölge Okuat ve eþek gibi hayvanlarýn insanlara yardýmcý olduðunu lu'nda ilkokul öðrenimine baþladým. biliyorsunuz. Avrupa da bir yýl öðrenim görmüþ olmam dikkate Arkadaþlarýmýn öðretmenimizin gösterdiði güzeralýnmadýðý için okumaya birinci sýnýftan baþlatýldýk. Argahta DEMÝRYOLU nu bugüne dek göremediler. Sanýkadaþlarým çok zeki ve çalýþkandýlar. rým benim Ýstanbul Tuzla dan Amasya ya kadar yaptýðým Sýnýf arkadaþlarýmýn büyük çoðunluðu devlet kademiryolu yolculuðunu hep anýmsadýlar ve umutla o demelerinde uzun yýllar görev aldýlar. Arkadaþlarým ara Müslüm Tunaboylu günleri beklediler. sýra bana "sorular yöneltirler, Avrupa'dan Çorum 'a kaÇocuk beyninde oluþan nedenleri bir kez olsun hadar nasýl ve ne ile geldiniz?" derlerdi. Bende dilimin döndüðü katýrlarsak DEMÝRYOLU ÖZLEMÝ nin anlamýný daha iyi anlayadarý ile önce deniz yolunda vapurla, karayolunda ise trenle yolcubiliriz. luk yaptýðýmýzý anlatýrdým. Çocukluðumda, gençliðimde yaþlýlýðýmda Çerikli den ÇoArkadaþlarým vapur ve tren sözcükleri ile karþýlaþmadýklarý rum'un Sungurlu ilçesine, oradan Çorum kent merkezine, oradan için ara sýra sözlüklere bakmayý ihmal etmezlerdi. Her arkadaþýn da Cemilbey'e, oradan da Çorum Suyunun güneyindeki yamaçbir sözlüðü bulunmasa da okulun kitaplýðýnda kalýnca bir sözlük lardan Amasya Kayabaþý tren istasyonuna baðlanacak DEMÝRvardý. Ondan yararlanýrdýk. YOLUNU arkadaþlarým gibi bende hayalimde bugüne dek yaþatArkadaþlarým, vapuru bize biraz tanýtabilir misin diye soru tým. yönelttiklerinde ders zili çalýncaya dek onlarýn isteklerini yanýtlaYerel basýnda zaman, zaman DEMÝRYOLU ve HAVAALAmaya çalýþýrdým. Vapuru ve denizi çok merak ediyorlardý. GörNI ile ilgili siyasilerin açýklamalarýna rastlýyoruz. Bu iki sözcükdükleri en yakýn akarsuyumuz Çorum Suyu idi. Yaz aylarýnda le ilgili bugüne dek çok açýklamalar yapýldý. hayvan otlatýrken bu akarsuda yýkandýklarýný söylerler, acaba ýrmakta yüzdüðümüz gibi deniz dede yüzebilir miyiz derlerdi. ÇoÝlkokula baþladýðýmda babamdan ufak bir masa almasýný iscuklukta insan nelere merak etmez ki. Onlarýn öðrenmeleri ve datemiþtim. O bana sýnýfý geç hemen masan hazýr demiþti. Ýnanýrsaha sonrada yaþarken güçlük çekmemeleri gerekirdi. nýz her sýnýf geçtiðimde babamýn gözüne baktým amma söyleyeBir Çarþamba günü öðretmenimiz bizi Çorum Suyu kenarýmedim. Köy Enstitüsü ne gittim beþ yýl sonra öðretmen olarak na götürdü. Sanýrým bir sonbahar günüydü. Okulumuz yeni açýlköye döndüðümde babamýn gözüne tekrar baktým. Babam bana mýþtý. Öðretmenimizin bizi akarsu boyuna götürmüþ olmasýna oðlum bana ihtiyaç kalmadý sen masaný kendin alacaksýn dedi. önce bir neden bulamadýk. Ama o bize akarsularý tanýtýrken kenYönetmenin zorluklarýný yaþadýðým kadarý ile biliyorum. 26 di bölgemizde ki bir akarsuyu tanýtmadan konuyu tamamlayayýllýk devlet memurluðu sonrasýnda Çorum da 30 yýlda basýnla ilmazdý. Yaz tatilinde akarsuda banyo yapan arkadaþlar yüzme kogim oldu. nusunda öðretmenimize sorular yönelttiler, yüzme bilmenin gerekleri üzerinde duran öðretmenimiz size bugün çok önemli bir Ankara dan Karadeniz illerine giderken Çorum'a uðrayan sihaberi vermek için buralara kadar bir yürüyüþü birlikte yaptýk deyasiler bizi her defasýnda umutlandýrdýlar. di. Arkadaþlarýmýz hemen meraklandýlar yeni sorular yönelterek DEMÝRYOLU ile HAVA ALANI'nýn Çorum'a saðlayacaðý akarsuda sandalla mý dolaþacaðýz dediler. Hayýr ben size bu akarekonomik ve sosyal geliþimi deðerlendiren, görev alan yöneticisuyun hemen güneyinden geçecek bir demiryolundan bahsediyolerimize bir kez daha anýmsatmayý görev bildim. rum. Irmaðýn öbür tarafýnda güzergahý gösteren çakýlmýþ kazýklaOkurlarýma saygýlar sunarým. rý da göstereceðim dedi.

S

Kum saati

5- Çalýca Köyü’nden, Ýsmail YILDIRIM"ýn kardeþi, Abdullah ve Hayrettin YILDIRIM"ýn babalarý, Asým YILDIRIM"ýn amcaoðlu, Niyazi YILDIRIM.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Ýþte bu derslerin ilk duraðý Eskiþehir idi.

Gündüz kýsa bir geziden sonra Uþak il sýnýrlarýna girmiþtik. Yazarýmýz Cemil Arýkan bey ile buluþtuktan sonra ilk duraðýmýz ,þehre 9-10 kilometre uzaklýkta bulunan bahtiyar bir köyde yine bahtiyar bir aileye misafir olduk.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER TÜRKER BUHARA CAD. HÝTÝT EVLER SAÐLIK OCAÐI YANI 270 11 11

METEOROLOJÝ

2.336 2.351

1.796 1.806

24 ayar

ALIÞ

89,58

SATIÞ

91,86

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6532 5 MART 2013 SALI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Dostluklarý, arkadaþlýklarý, sevdikleri, hep yanýnda olanlarý hatýrlarken bir adým dahi atacak takati kalmadý. Þimdi hiç biri yoktu yanýnda. Aþýnmýþ kalemi, romanlarý ve evin baþköþesinde evlatlarým dediði tozlanmýþ kitaplarýndan baþka. Hayatý göz açýp kapayýncaya kadar geçerken neleri kaybettiðinin farkýna varmasý yaktý yüreðini. Ardýndan yeniden aldýðý kalemiyle tertemiz bir sayfaya þunlarý yazdý; Çok mu geç kaldým çok mu bencildim yoksa? Bir aile kuramayacak kadar çok mu meþguldüm kendi hayatýmla. Zamaný geri alabilseydim eðer… Eðer zamaný geri

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

4- Belediye çalýþaný Kadir ÞAHÝN ve Tavukçu Ýbrahim ÞAHÝN’in amcaoðlu, Mecitözü Sýrçalý köyünden gelme, Ömer ÞAHÝN’in kardeþi, Çimento fabrikasýnda çalýþan, Hamdi ÞAHÝN.

Tefekkür Dünyamýz

Ýsmail Özdemir, Servet Bilgin ve Osman Zengin ile baþlayan yolculuðumuzun ilk duraðýndan sonra bir gece vakti Kütahya'ya ulaþtýk.

Baktýðý her oda, farklý anýlarýný canlandýrdý hafýzasýn-

2- Mecitözü Sýrçalý Köyü’nden gelme, Ömer ÞAHÝN"in eþi, Þengül ÞAHÝN. 3- Mecitözü Sýrçalý köyünden gelme, Ömer ÞAHÝN"in kýzý, Þeyma ÞAHÝN.

365 Gün Ders 1

H

da.

VEFAT EDENLER 1- Mecitözü Sýrçalý Köyü’nden gelme, Ömer ÞAHÝN"in annesi Nezaket ÞAHÝN.

13

ayatýmýz aslýnda dersler ile geçer. Burasý Dünya… Sevinçleri ve hüzünleri ile dolu handýr. Baþa gelen hayat hallerimiz derlerimizdir. Fakat bizim derslerimiz var. Raþit Yücel Nur dersleri… rasityücel@ Bu bizim daimi corumhakimiyet. net derslerimizdir. "Okumak ,yazmak ve dinlemek suretiyle " meþgul olduðumuz bir hasletimizdir Günde "Beþ-on dakika dahi olsa meþgul olmak talebe- ulum sevabý" kazandýracak hallerimizdir. Yýllardýr bu hallerimiz devam ediyor. Son demimize kadar da devam etsin inþallah.

DEVA HÜRRÝYET MEYDANI NO: 2 ( SAAT KULESÝ YANI ) 213 74 99

açlarýna aklar düþmüþ yazarýn, gözleri yorgun ZAMANE alabilseydim. Kocaman bir ailem olurdu belki... ve o denli hüzünlü… Kendi gibi yaþlanmýþ, RENKLERÝ Gözlerimi hiç kapatmazdým belki 3 saat uyurdum tahta bir masa üzerinde, yarým kalan romanýný ilsýrf karanlýða bile doya doya bakabilmek için. mek ilmek dokuyor. Daha çok aþýk olur daha çok insan sever daYazdýðý her cümlede yaþanmýþlýklar býrakmýha çok yardým ederdim. Eðer kum saati misali hayor yakasýný. Hayat verdiði karakterler, geçmiþ yatýmý yeniden baþ aþaðý edebilseydim çok þey tecrübelerinin bir eseri. deðiþtirirdim. Deðiþtirdiðim ilk þey ise Ben olurdum' Eriyip kabýna dökülmüþ ve hala yanmakta olan mumuna baktý, bir anlýkta olsa daldý geçmiþe. Yaþlý bir yazarýn yalnýzlýðýna þahit olmak elbette acýttý canýmý. Fakat ilerlediðim bu yolda duGözlerinde baktýðý mumun fotoðrafý sergileTuba Balý rup bir dakika da olsa düþünmek gerektiðini hatýrnirken, kaleminden saman yapraklarýna dökülen zamanerenkleri@gmail.com lattý bana. sözcükler durdu bir anda. Gece, karanlýk çöktüðünde sadece gýcýrdayan tahtalaMumun ýþýðýna dalan gözlerini, buðulu bir oda sardý. rýn arkadaþ olduðu bir evde yalnýz dolaþma duygusu acýtGözleri mi yaþardý yoksa etraf mý bulandý? tý kalbimi belki. Yaþaran tek þeyin gözlerinin deðil geçmiþin olduðunu Onu anlamaktý belki de en acýsý. Yerine koymaktý anýmsadý o an. benliðimi. Zamaný yeniden baþlatmak o kum saatini baþ Zorlanarak kalktýðý yerinden, gýcýrdayan tahtalarýna aþaðý çevirmek gerçekte olduðu kadar kolay belki de. basa basa dolandý evin her odasýný. Belimiz bükülmeden zamanýn belini bükmeniz dileYanýna aldýðý mumuyla bomboþ odalarda dolanýrken ðiyle. Saðlýcakla kalýn… eskimiþ duvarlarýna yýllar önceki kahkahalarý sinmiþti.

2013

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : 1, 50 ¨ Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : 50, 00 ¨ Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 ¨ Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 ¨ Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 250, 00 ¨ Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 125, 00 ¨ Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 ¨ Kentiçi : 55 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurtiçi : 160 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Kaymakamlýktan örnek proje Ç

Sungurlu’da gelir ve kurumlar vergisinde ilk 5'e giren firma ve kiþiler, Sungurlu Vergi Dairesi tarafýndan düzenlenen törende plaketle ödüllendirildi.

Vergi rekortmenlerine ödül Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde 24. Vergi

Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda

gelir ve kurumlar vergisinde ilk 5'e giren

firma ve kiþiler, Sungurlu Vergi Dairesi

YOLLARI ÝÇÝN GEREKLÝ AGREGANIN TEMÝNÝ VE NAKLÝ ÝÞÝ YAPTIRILACAKTIR

KARAYOLLARI 7. BÖLGE (SAMSUN) MÜDÜRLÜÐÜ

Osmancýk Þubeye Baðlý Ýl ve Devlet Yollarý Ýçin Gerekli Agreganýn Temini ve Nakli yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/23930 l -Ýdarenin a) Adresi : Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarý No:380 55200 ATAKUM/SAMSUN b) Telefon ve faks numarasý : 362 4374780 - 362 4372912 c) Elektronik Posta Adresi : bol07@kgm.gov.tr c) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ýhale konusu yapým iþinin

a) Niteliði, türü ve miktarý b) Yapýlacaðý yer c) Ýþe baþlama tarihi ç) Ýþin süresi

3- Ýhalenin

: Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : Osmancýk Þubeye Baðlý Ýl ve Devlet Yollarý : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. : Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

a) Yapýlacaðý yer : Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No:380 55200 : Atakum- SAMSUN b) Tarihi ve saati : 21.03.2013 -10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat, 4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. Ýstekliler, ihale konusu yapým iþinde alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Makine, teçhizat ve diðer ekipmana iliþkin belgeler * 1 Adet Konkasör grubu ( En az 90'Iýk ) * 10 Adet Damperli Kamyon * l Adet Kaya Delici Vagon Dril * l Adet Ekskavatör ( En az 260 HP gücünde, 3 yrd3'Iük kýrýcý aparatlý) * 2 Adet Lastik Tekerlekli yükleyici * l Adet Yýkama-Eleme Makinasý * l Adet Fügüre Makinasý 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: A/V. GRUP: KARAYOLU ÝÞLERÝ (Altyapý + Üstyapý) 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Muhasebe Þubesi Müdürlüðü (Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00 TL (Türk Lirasý) karþýlýðýnda Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðü Muhasebe Þubesi Müdürlüðü'nün Ziraat Bankasý Samsun Merkez Þubesi TR130001000222469959255171 no.lu hesabýna yatýrýldýðýný gösteren dekont ile birlikte Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði adresinden satýn alýnabilir.) adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-im/a kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,2

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de

tarafýndan düzenlenen törende plaketle ödüllendirildi. 2011 yýlýnýn vergi rekortmenlerinin ödüllendirilmesi dolayýsýyla düzenlenen törene Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Kývanç Saðlam, Belediye Baþkan vekili Veysel Dorukoðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Bahadýr, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A. Kadir Þahiner, kurum amirleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile vergi rekortmeni olan firmalarýn sahip ve yöneticileri ile iþadamlarý katýldý. Törende bir konuþma yapan Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn, “24. Vergi Haftasý'ný 25 Þubat-3 Mart 2013 tarihleri arasýnda çeþitli etkinliklerle kutladýklarýný belirterek, “Vergi Haftasý'nýn kutlanmasýnýn temel amacý, ülkemizin olmazsa olmazlarýndan olan, devlet bütçesinin denkleþtirilmesinde çok büyük yer tutan, vergi bilinç ve kültürünün toplumun bütün kesimlerine yansýtýlmasýdýr. Vergi bilinç ve kültürünü toplumun bütün katmanlarýna yaygýnlaþtýrdýðýmýz oranda vergi kayýp ve kaçaðýný azaltmýþ oluruz” dedi. Konuþmalarýn ardýndan ödül törenine geçildi. Törende protokol üyeleri tarafýndan vergi rekortmenlerine plaket verildi. En çok vergi verenler listesine göre gelir vergisinde Ferit Erdil 90 bin 431 TL tahakkuk eden vergiyle birinci sýrada yer alýrken, Veteriner Zafer Varýcý 66 bin 072 TL ile ikinci, Noter Turan Doðan 64 bin 926 TL'lik vergi ile üçüncü oldu. Eczacý Rukiye Tütüncüoðlu Temur 61 bin 877 TL ile dördüncü, Eczacý Bünyamin Duyan 55 bin 366 TL ile beþinci, Edip Koca 51 bin 802 TL ile altýncý, Mustafa Bülent Pekin 45 bin 137 TL ile yedinci, Önder Ocaklý 40 bin 990 TL ile sekizinci, Murat Koçak 38 bin 235 TL ile dokuzuncu sýrada yeraldý. 2011 vergilendirme dönemi yýllýk kurumlar vergisi rekortmenleri sýralamasýnda ise, ÇetBak. San. Tic. Ltd. Þti tahakkuk eden 125 bin 223 TL ile birinci olurken, Sun-Ka Sungurlu Kaðýtçýlýk San. ve Tic. Ltd. Þti. 62 bin 382 TL'lik vergi ile ikinci, Tuncaylar Akaryakýt Limited Þirketi üçüncü, Prenses Unlu Mamüller Ltd. Þti dördüncü, Zenginler Petrol Ltd. Þti. ise beþinci oldu.(ÝHA)

orum’un Sungurlu Kaymakamlýðý tarafýndan Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý’nýn (OKA) dezavantajlý gruplara yönelik sosyal içerme proje teklif çaðrýsý kapsamýnda orta ve aðýr düzeyde zihinsel engelli çocuklarýn eðitimine yönelik proje hazýrlandý. Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, ilçeye baðlý köylerde yaþayan 25 tane orta ve aðýr düzeyde zihinsel engelli çocuk için sosyal bir proje hazýrlandýðýný ve

Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin

projenin OKA’ya gönderildiðini söyledi. Engelli çocuklarý topluma kazandýrmak

için bu projeyi hazýrladýklarýný dile getiren Kaymakam Þahin, “Hazýrlanan

proje sayesinde 25 çocuðumuz bir yol boyunca özel bir eðitim merkezinde öðrenim görecek” diye konuþtu. Proje kapsamýnda bu eðitim merkezine engelli oyun parký kuracaklarýný açýklayan Þahin, eðitim kapsamýnda ayrýca yurt içi geziler düzenleyecekleri ve eðitim setleri alýnacaðýný kaydetti. Þahin, projenin hazýrlanmasýnda katkýda herkese teþekkür etti.(ÝHA)

HYP Ýl Kongresi 10 Mart’ta Ç

orum'da kýsa sürede teþkilatlanarak ilçe kongrelerini tamamlayan Halkýn Yükseliþi Partisi (HYP), Ýl Kongresi'ne hazýrlanýyor. HYP Olaðan Ýl Kongresi'nin 10 Mart Pazar günü 13:00'de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirileceðini bildiren HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, tüm partilileri kongreye davet etti. Çorum HYP olarak kýsa sürede ilçe ve beldelerde teþkilatlandýklarýný ve Merkez Ýlçe dahil çok sayýda ilçede de kongreleri baþarýyla tamamladýklarýný belirten Karabacak, Ýl Kongresi'ni de partilerine yakýþýr bir þekilde yapacaklarýný kaydetti. “Sevdamýz Türkiye, sevdamýz deðiþim, sevdamýz ülkeyi baþarýlý bir þekilde yönetmek. Deðiþim için yollardayýz. Türkiye için fikir üretmeyi ve sorunlarýmýzý ortaya koymaya devam edeceðiz. Ülkemiz için çare aramaya devam edeceðiz ve çare olmayý sürdüreceðiz” diyen Ýl Baþkaný Karabacak, Türkiye Deðiþim Hareketi olarak Halkýn Yükseliþ Partisi'nde örgütlenmeye devam ettiklerini dile getirdi. TDH ve HYP olarak daha yaþanabilir bir Çorum ve Türkiye için canla baþla çalýþacaklarýný ifade eden Karabacak, þöyle konuþtu; “Türkiye'yi tamamen kucaklayýp ve içinde Türkiye sevdasý olan her vatandaþýmýzýn yer alabileceði bir siyasi yapý ve parti oluþturacaðýz. TDH olarak ve HYP olarak çizgimiz Atatürk ilkelerine baðlý, Türkiye Cumhuriyeti deðerlerini koruyan ve kollayan, ulusal birlikten yana, dini inançlara saygý-

lý dil, din, ýrk ve mezhep farký olmaksýzýn, geleneklerine baðlý, barýþtan, özgürlükten, emekten ve insan haklarýndan yana bir siyasi harekettir. Ülkemizde yapýlan kamuoyu yoklamalarýnda yeni bir partiye, yeni bir lidere ihtiyaç duyulmaktadýr. Yaþadýðýmýz bu ekonomik ve siyasi krize çare olabilecek insanlarýn ortaya çýkmasý geAli Karabacak rektiði inancý içine girmiþ bulunmaktadýr. Türkiye halký artýk siyasette yeni yüzler görmek istemektedir. Halkýmýz önümüzdeki yerel seçimlerde ve 2015 genel seçimlerinde yeni lider yeni parti ve yeni Türkiye diyecektir. HYP ve TDH birleþimiyle Genel Baþkaný olarak Sayýn Mustafa Sarýgül'ü halkýmýz Baþbakan yapacaktýr. Halkýmýzýn beklediði deðiþimi ancak ve ancak Mustafa Sarýgül saðlayacaktýr. Ulusal uzlaþýma, kutuplaþma yerine bütünleþmeyi saðlayacak tek hareket Türkiye Deðiþim Hareketi ve Genel Baþkaný Mustafa Sarýgül'dür. Ayný zamanda iktidarýn tek alternatifidir. Hangi siyasi düþüncede olursa olsun, partimizin kapýsý bu siyasi oluþumun saðlanmasý için bütün kesimlere sonuna kadar açýktýr. Bireysel çýkarlarýn ötesinde toplumsal faydayý gözeterek siyaset yapmak isteyen herkes, partimizin bütün kademelerinde görev alabilir.”

nkara Devlet A Tiyatrosu oyunu ‘Sinek Kadar Kocam

durumu’ fantezilerini, kadýnlýk durumlarýndaki ezilmiþliði, yoksunluklarý ama onunla beraber direnme ve ayakta kalma yollarýný

‘Sinek Kadar Kocam Olsun Baþýmda Bulunsun’

Olsun Baþýmda Bulunsun’ adlý oyun 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nde Çorum’da sahnelenecek.

Berrin Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaþaroðlu ve Özlem Gündoðdu’nun sahne alacaðý oyun, kuvvetli bir gerçeklikle ama mizahla ve sevgiyle kurulmuþ ‘eþ

anlatýyor. Oyun; 8 Mart

Cuma ve 9 Mart Cumartesi günü saat 20:00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Biletler, Tiyatro giþesinde

satýþa sunuldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu ‘Sinek Kadar Kocam Olsun Baþýmda Bulunsun’ adlý oyun sahne alýyor.


SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

B

ugün size toplumun % 70-80 inde yaþamlarýnýn belli bir döneminde yakýnma oluþturan bel aðrýsýndan bahsedeceðim. Öncelikle, geçen hafta içinde eþimin bel fýtýðý ameliyatýný gerçekleþtiren deðerli Beyin Cerrahi Uzmanýmýz Bekircan PEKSOYLU beye ve bize çok ilgili davranan tüm Çorum Özel Hastanesi personeline çok teþekkür edip, minnettarlýðýmý belirtmek istiyorum. Bel aðrýsý akut (ilk atak) olarak baþlayýp büyük bir oranda ilk hafta içinde düzelir. 3 ay sonunda % 95 i iyileþir. Geri kalan düzelmeyen aðrýlar ise kronik bel aðrýsý halini alarak yaþam boyu sürer. Bel aðrýlarý omurga kaynaklý ya da omurga dýþý nedenlerle ortaya çýkabilir. Omurga kaynaklý nedenler en fazla görülme sebebidir ve en çok adale kaynaklýdýr. Diðerleri ise bel fýtýðý, bel kaymasý, omurga kanalý darlýðý, omurgada doðumsal anormallikler, omurga yaralanmalarý, romatizmal hastalýklar, iltihabi hastalýklar, kemik erimesi ve omurga kanserleri gibi hastalýklardýr. Omurga dýþý nedenler içerisinde en sýk rastlanýlan kadýn hastalýklarý ve ülserlerdir. Tiroit hastalýklarý, Vitamin B12 eksikliði, böbrek taþý, safra kesesi taþý ve pankreatit bel aðrýsý yapabilir. Bel aðrýsýnýn çeþitli risk faktörleri vardýr. 1- Genetik yatkýnlýk ve kiþisel özellikler. Ailesinde bel fýtýðý olanlarýn bel aðrýsýna yakalanma olasýlýðý daha yüksektir. 35-50 yaþ erkeklerde daha sýk görülür. Erkeklerde 1,90 cm ve kadýnlarda 1,70 cm üzeri boy ve þiþmanlýk diðer risk nedenleridir. 2- Mesleki faktörler; Özellikle aðýr bedensel iþ gücü gerektiren iþler, masa baþýnda uzun süre oturma, aþýrý stres ve uzun süre araç kullanma gerektiren iþler riskli olarak kabul edilir. Ev içinde dikkatsiz hareket etmek, aðýrlýk çekmek ve kaldýrmak, sýcak odadan soðuk ortama ani geçiþler yapmak ev hanýmlarýnda bel sorunlarýný artýrýr. 3- Sigara içenlerde bel aðrýsý sýklýðý artmaktadýr.

Bel aðrýsý

Sigara kronik öksürüðe yol açarak omurlar büyük abdest kontrolünün yapýlamamasý ve Bir nefes ve arasýnda bulunan diskin içerisindeki basýncý 'eðer tarzýnda hissizlik' olabilir. Bu hastalarýn sihhat yükseltir. Ayrýca omurgadan geçen kan akýacil olarak ameliyat yapýlmasý gerekebilir. mýný azaltarak diskin yetersiz beslenmesine Taný da fizik muayene bulgularý çok neden olur. önemlidir. Basit röntgen filmleri, tomografi, 4- Sportif zorlanmalar bel aðrýsý oluþtuMR, EMG ve laboratuar analizleri taný için kulrabilir. Basketbol, futbol, güreþ, kayak, kürek lanýlabilir. çekme gibi sporlarda sýklýkla bel sorunlarý göTedavide ilk amaç þiddetli aðrýnýn bir an rülebilir. önce durdurulmasýdýr. Sonraki tedavi amacý ka5- Tekrarlayan hamilelikler bel aðrýsý lan aðrýnýn giderilmesi, omurga hareketlerinin olasýlýðýný artýrýrlar. Bu nedenle hamilelikte saðlanmasý ve aðrýnýn kronik (sürekli ) hale gelfazla kilo almaktan kaçýnýlmalýdýr. Ayrýca bel memesidir. Ýstirahat sýrasýnda; yan veya sýrt üsaðrýlarýný engelleyici rahat bir gebelik geçiril- Dr. Mustafa AZAK tü dizler bükük yatmak en iyi pozisyon olabilir. mesine katkýda bulunan özel egzersizlerin ih- Mimar Sinan Aile Zira sýrt üstü pozisyonda omurgalar arasýndaki Saðlýðý Merkezi diskin içindeki basýnç oturma ve yatma pozismal edilmemesi gerekir. yonlarýndan daha düþüktür. Yatak istirahat süreAðrýnýn baþlama zamaný, bacaða yayýlýp si 2-10 gün olup, ortalama 7. günden itibaren yavaþ yayayýlmadýðý, uyuþma ve karýncalanmanýn eþlik edip etvaþ hareketlenmek gerekmektedir. 4 gün geçtikten sonmediði, aðrýyý artýran ve azaltan faktörle, daha önceki ra her 3 saatte bir 20 dakika yürüme yapýlmalýdýr. Akut ataklarýn durumu ve birlikte görülen hastalýklar tanýda aðrý krizlerinin tekrarýnda, daha uzun yatak istirahatý çok önemlidir. Hareketle artan istirahatla azalan aðrýlar gerekebilir. Ancak uzun süreli yatýlmasý halinde diskin daha çok mekanik nedenlerle olan aðrýlardýr ve yumubeslenmesi bozulur. Kas kuvveti ve kemik mineralleþak doku ve disk patolojilerine baðlýdýr. Ýstirahatla artan rinde azalma olabileceði unutulmamalýdýr. Bu nedenle hareketle azalan aðrýlar romatizmal hastalýklara baðlýilk fýrsatta istirahat konumundan aktif konuma geçmek dýr. Hareketle deðiþmeyen sürekli olan aðrýlar ise fibgerekir. Aðrý kesici ve adale gevþetici ilaçlar bel aðrýlaromyalji, kanser veya mikrobik hastalýklara baðlý olabirý tedavisinde önemli yararlar saðlar. Standart aðrý kesilir. Bel aðrýlarý ani baþlangýçlý, keskin, öksürmek veya ciler yetersiz olduðu vakalarda dokularda ödem çözücü hapþýrmakla artabilen ve sürekli huzursuzluk verici olasteroitler kullanýlabilir. Ancak bu tip ilaçlarýn mide ve bilir. Halk arasýnda yaygýn olarak bilinen siyatikte (bel barsak ülserlerini artýrma, kalp hastalýklarýný tetikleme, fýtýðý, disk hernisi) topuða kadar vuran aðrý, bacaklarda kemik erimesi gibi yan etkileri unutulmamalýdýr. Akut güçsüzlük ve hissizlik olabilir. Bunun sebebi omurlar aðrý nedeniyle kendisinde psikolojik gerginlik hisseden arasýnda bulunan ve disk olarak bilinen yastýkçýklardahastalara sakinleþtirici ilaçlar verilebilir. ki zedelenmelerdir. Yýrtýlan bu disk parçalarý omurilik ve omurlar arasýndan çýkan sinirlere baský yapar. Baský Fizik tedavi uygulamalarýnda ilk tercih aðrý kesici sonucu hem belde hem de sinirlerin daðýldýðý bölgede nitelikte elektrik akýmlarýdýr. Bunun dýþýndaki tedavi þiddetli aðrý, güçsüzlük ve hissizlik geliþir. Hatta bazý seçenekleri yüzeyel veya derin ýsýtýcý yöntemler olabidurumlarda dengesizlik, yürüyememe, aðýr felç, idrar lir. Akut bel aðrýlarýnda belin çeþitli cihazlar yardýmýy-

Uyku apnesi hastalýða davetiye çýkarýyor Uyku, beyin hücrelerinin vücut sisteminin düzenli çalýþmasýný saðlayabilmesi için gerekli olan yaþamsal bir fazdýr. Canlýlarýn vazgeçilmez ihtiyacý olan uyku, beyin hücrelerinin vücut sisteminin düzenli çalýþmasýný saðlayabilmesi için gerekli olan yaþamsal bir fazdýr. Ýyi bir uykunun baþlýca ölçüsü kiþinin sabah dinç uyanmasý ve kendisini gün içinde zinde hissetmesidir. Uyku bozukluklarýnýn toplumda çok fazla görüldüðünü belirten Liv HOSPITAL Göðüs Hastalýklarý Bölümü'nden Prof. Dr. Ferah Ece uyku bozukluklarýnýn solunum düzensizliklerine yol açtýðýný, bu düzensizliklerin de kiþinin gece boyunca bazen kýsmi bazen de tamamen uyanmasýna sebep olduðunu söylüyor. Ece, "Bu yarý ya da tam uyanýklýk durumlarý hastanýn derin ve kesintisiz uyku uyumasýný engeller ve uykunun kalitesini bozar. Uyku apnesi sendromunda ise uyku sýrasýnda solunum belli süre durur. Tedavi edilmezse yüksek tansiyon, kalp krizi, inme, depresyona neden olur" diyor. Uyku-apne sendromu nedir? Horlamanýn solunum durmalarý ile birlikte olduðu klinik tabloya obstrüktif uyku-apne sendromu denir. Uyku sýrasýnda üst solunum yolunu açýk tutan ve kapatan kaslarda gevþeme olur. Bu gevþeme hava yollarýnda uyku sýrasýnda hafif bir daralmaya sebep olur ve hafif bir horlama meydana gelir ki genellikle bunun bir önemi yoktur. Uyku apne sendromlu hastalarda uykuya baðlý bu kas gevþemesi çok fazla olur ve nefes almak güçleþir. Beyin nefes almaktaki bu güçlüðü fark eder ve solunum çabasýný artýrýr. Artan solunum çabasý beyni hafifçe uyandýrýr ve hava yolu açýlýr. Uyandýktan sonra hava yolu tamamen açýlýr. Solunum çabasý normale döner ve yeniden uykuya dalýnýr, havayolu yine daralýr, solunum çabasý yeniden artar, yeniden uykudan uyanma olur ve bu olaylar gece boyunca tekrarlar. Buna genellikle kan oksijen düzeyindeki düþmeler eþlik eder. Hava yolu çeþitli seviyelerde týkanýr. Týkayan faktörler üst solunum yolunu çevreleyen dokulardaki þiþkinlikler, büyük bademcikler, büyük dil ve uykuda gevþeyen üst solunum yolu kaslarýdýr. Diðer bir týkanma noktasý burun olabilir. Çenenin küçük olmasý ve üst solunum yolunun yapýsý da týkanma yapabilir. Ayrýca bazý hastalarda týkanma olmaksýzýn solunum tembelliðine baðlý santral apne de görülür. Obstruktif Uyku Apne Sendromu'nda uyku sýrasýnda solunum belli süre durur. Obstruktif Uyku Apne Sendromu tedavi edilmezse yüksek tansiyon, kalp krizi, inme, depresy-

ona neden olur. Uyku apne sendromunun belirtileri Çok gürültülü horlama Uykudan boðulma hissi ile uyanma Yorgunluk Uygunsuz yerlerde uykuya dalma (Ýþte, sinema-tiyatroda ya da araba kullanýrken) Konsantrasyonda güçlük Unutkanlýk Sabah görülen baþ aðrýsý ve bulantý Sinirlilik Depresyon Cinsel istekte azalma Erkeklerde impotans (iktidarsýzlýk), kadýnlarda adet düzensizlikleri Gece boyunca sýk idrara çýkma ya da yataðý ýslatma gibi þikayetler ile kendini belli edebilir. Siz uyurken taný konuluyor Polisomnografi denen tüm gece boyunca devam eden uyku testi ile taný konur. Bu test süresince hasta evinde uyuduðu gibi tüm gece uyku laboratuvarýnda uyur. Ýnceleme sabah sonlandýrýlýr ve hasta evine ya da iþine gidebilir. Beynimizin farklý bölümleri uykuyu kontrol eder ve uykuya dalýþ, yüzeysel uyku, derin uyku ve rüya uykusu (REM uykusu) gibi deðiþik uyku evrelerinin oluþmasýný saðlar. Beyin ve vücudun deðiþik aktivitelerini ölçerek kiþilerin hangi uyku evresinde uyumakta olduðunu saptamak mümkündür. Uyku testi süresince vücutta uykuda devam eden aktiviteler (beyin dalgalarý, kas hareketleri, göz hareketleri, aðýz ve burundan solunum, horlama, kalp hýzý ve bacak hareketleri) elektrot denilen, cilde yapýþtýrýlan küçük metal diskler ile kaydedilir. Göðüs duvarýna ve karnýn etrafýna takýlan kemerler solunum çabasý hakkýnda bilgi verir. Kandaki oksijen düzeyi parmaða takýlan bir alýcý ile sürekli ölçülür, bir video kamera aracýlýðý ile de uyku süresince görüntü kaydedilir. Uyku testinden sonra göðüs hastalýklarý doktoru kayýtlarý inceleyerek ve yorumlayarak herhangi bir hastalýðýn var olup olmadýðýný raporlar.

Ayancý’nýn objektifinden Çorum’da yaþayan kuþ türleri

Býyýklý Baþkankara

dir.

Ercan AYANCI ercanayanci@hotmail. com

Tanýmý PANURÝNAE-TÝMALIIDAE (BIYIKLI BAÞTANKARALAR) Panurus biarmicus / Býyýklý Baþtankara/ Bearded Tit Küçük ve uzun kuyruklu bir saz kuþudur. Sarýmsý kahverengi renkli,büyük sazlýklarda metalik ötüþü ve uzun kuyruðu ile kolaylýkla tanýnýr.Rengi soluk turuncu-kirli sarý, kuyruðunun kenarlarý beyazdýr. Kanatlarýnda krem rengi ve siyah çizgiler bulunur,erkeðinin gagasý sarý,diþsinin grimsi kahverengidir. Erkeðinin kafasý gri-mavidir ve sarkýk duran siyah býyýðý vardýr,siyah kuyruk altý örtüleriyle tanýnýr. Gencinin sýrtý daha siyahtýr. Diþisi daha boz renklidir.

23

15

la çekilmesi (traksiyon) önemli yararlar saðlar. Gerek duyulursa özel korseler kullanýlabilir. Uzun süre korse kullanýmýnýn deride basý yaralarý oluþmasý; sýrt adalelerinde ve baðlarýnda yetersizlik, fiziki ve psikolojik baðýmlýlýk yapmasý, bacaklarda varislerin ve hemoroidlerin artmasý gibi yan etkileri olabilir. Egzersiz yapmak bel aðrýlar için önemli fayda saðlar. Egzersizler aðrýyý azaltarak, gergin kaslarýn uzamasýna neden olarak, zayýf kas gruplarýný güçlendirip omurgaya destek saðlayarak, duruþu düzeltir ve omurganýn üzerindeki mekanik yüklenmeyi azaltýrlar. Kondisyonu arttýran egzersizlerin de bel aðrýsý açýsýndan olumlu etkileri bulunmaktadýr. Yukarýda bahsettiðim acil ameliyat nedenleri dýþýnda bir diðer ameliyat kararý nedeni de; adale erimesi, adale güçsüzlüðü ve refleks kaybý olan hastalardýr. Bu durum 3 hafta içinde giderek ilerliyor ve tüm tedavilere raðmen düzelmiyorsa ameliyatý düþünmek gerekir. Günlük yaþam aktiviteleri ileri derecede bozulmuþ ve mesleðine geri dönüþü kýsýtlanmýþ genç hastalarda operasyon kararý daha erken alýnabilir. Birkaç ay ara ile tekrarlayan ve her seferinde bir ayý aþkýn süreli þiddetli hastalýk belirtileri ile seyreden olgularda yine ameliyat tercih edilmelidir. Ancak ameliyat sonrasý hastalýðýn tekrar etmesi ve ameliyatýn baþarýlý olamamasý riski unutulmamalýdýr. Görüldüðü gibi hayat kalitemizi bozan ve tedavisi zor olan bel aðrýsýndan korunmak ve hastalýðýn oluþmamasý için önlemler almak çok önemlidir. Bunun için egzersiz yapmak, kilo vermek, çalýþma ve ev þartlarýný düzeltmek ( ergonomi ), stresden uzak durmak, sigara içmemek, yük kaldýrýrken dizleri kýrýp bele aðýrlýk vermeden kaldýrmak gibi önlemler alýnmalýdýr. Herkese saðlýklý güzel günler diliyorum. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz "

Tahir Canatan

Ali AYDEMÝR

Mayýs 1960 tarihinde Mucur'da meydana gelen maktadýr. Uçak kazasýndan sonra þimdielim bir uçak kazasýnda þehit olan Tahir CANAki Hükümet Konaðý'nýn bahçesinin köþesinde ki büfenin TAN, hafýzalarýmýzdan hiçbir zaman silinmedi. yanýnda bayram kutlamalarý olurdu. Þimdi emekliye ayrýlmýþ öðretmenlerden Tevfik ONAN'ýn kýzý Nimet'in þiir Tahir CANATAN'ýn uçaðýnýn düþüþünde Þimdiki Ziokurken hýçkýra hýçkýra aðladýðýný ve çoðu kiþiyi de aðlatraat Bankasý'nýn yerinde olan Cumhuriyet Ýlkokulu'nun týðýný gün gibi hatýrlýyorum. bahçesinde rahmetli Ýlkokul öðretmenimiz Veli Recai VELÝBEYOÐLU ile beden Þehit Pilot Tahir CANATAN hakkýneðitimi dersi yapmaktaydýk.. Okulun bahda kýsaca bilgi verecek olursak; çesinde oyun oynadýðýmýz sýrada müthiþ Mucur Müftü'sü Köse Vaiz Hacý Ahbir gürültüyle irkildik. Köpekli Daðý'nýn met Efendi'nin sekizinci ve son çocuðuüzerinden bir jet uçaðýnýn çok yakýndan ve dur.30.12.1936 Mucur'da dünyaya geldi. çok süratli bir þekilde geçtiðini korkuyla Ýlk ve ortaokulu Mucur'da liseyi de Ankaizledik. Uçak, Dolazý mevkiindeki, þimdira ve Kayseri'de bitirdi. Ýzmir Hava Harp ki pancar ofisinin bulunduðu yere çarpmaOkulunu kazanýp 1958 de Türk Hava sý, büyük bir gürültünün tüm Mucur'da duKuvvetlerine katýlmýþtýr. Eskiþehir Jet yulmasý ve büyük bir toz bulutunun yükEðitim Filo'sunda eðitim gören Tahir CAselmesiyle hepimiz panikledik. NATAN; ahlaki, kiþiliði, bilgisi, yeteneði Öðretmenimizin bizleri serbest býrakve çalýþkanlýðý ile kendisini kabul ettiren masýyla çantalarýmýzý alýp koþa koþa uçave sevdiren ve tüm Mucur'un gurur duyTahir Canatan ðýn düþtüðü yere ulaþtýk. Uçak öyle bir parduðu ve kalplere yerleþen bir insandý. çalanmýþtý ki; korkuyla ve üzüntüyle etrafa bakýyorduk. Tahir CANATAN'ýn Solaklý Mahallesindeki mezarýna O zamanlar bazý kiþilerin anlatýþýna göre þehit pilot bir þehit abidesi inþa edilmiþtir. Mucur'un Yenice MahalTahir CANATAN, Ankara-Kayseri yoluna inmek istemiþ, lesindeki çamlýk mevkiine bir uçak yerleþtirilerek þehitli ancak yolda otobüsün ve kamyonun olduðunu fark edinanýtý ve bir çeþme yaptýrýlmýþtýr. Ayrýca belediyece bir cadce, uçaðý sol kanat üzerinden yere çakýlmasýna karar verdeye ismi verilmiþtir. miþ. Bunlar duyduðumuz rivayetler. Þehit Pilot Tahir CANATAN'ýn ölümünden sonra çeUçaðýn enkazý o kadar geniþ bir alana yayýlmýþtý ki; þitli þiirler yazýlmýþ ve destanlar dilden dile gelmiþtir. halkýn büyük bir kýsmý da korkulu ve üzüntülü gözlere etUzun bir destaný da Geycek'li Âþýk Hasan NEBÝOÐLU rafý seyretmekteydi. Hayatýmda ilk defa helikopteri Dolayazmýþtýr. zý denilen uçaðýn düþtüðü mevkie inerken ve kalkarken Þehit Pilot'umuzu bir kez daha rahmetle anýyoruz. gördüm. Ruhu þad olsun. Bu feci uçak kazasý hala gözlerimin önünde canlan-

Her ikisinin de gözü sarýdýr,ayaklarý siyahtýr. Genci sarýmsý kahverengidir,boðazý beyazýmsý,sýrtý siyah,göz rengi deðiþken-

Habitatý

Ülkemizde yýl boyu görülen ve üreyen bir türdür. Sulak alanlardaki büyük sazlýklarda yaþar; göç eden bir tür deðil, yýl boyu ayný alanlarda görülmektedir. Yayýlýþý Mayýs ayýnda Ankara'da, Haziranda Vangölü kýyýsýnda ahlatta, kosks sayýmlarý sýrasýnda Þubatta Göksu deltasý ve Adana'da görülür...Kayseri de de görülmüþtür.Ankara sýnýrlarý içinde Kazan da Mogan Gölü nde ve Eymir Gölü nde bu kuþa rastlanmýþtýr. Türkiye de bazý yörelerde Sarý papaðangaga olarak tanýmlanmaktadýr. Beslenme Böcekler ve saz tohumlarýyla beslenir.

Biyolojisi

Ülkemiz'de yumurtlama dönemi Mart sonu baþlayýp ve Nisan sonuna dek geçen sürededir.Kuzey Avrupa alanlarýnda ki bireyler de bu Haziran ayýna dek sarkabilir. Diþi ve erkek yuvayý sazlýk alanlarda korunaklý sazlýk tabanda, yanlamasýna ve dik duran bazen kýrýlmýþ ve eðilmiþ ama bir üst örtü oluþturmuþ noktalara yaparlar. Yumurtlama ve kuluçkaya yatma sýrasýnda bile yuvayý destekleyecek malzeme taþýma sürer.

Göçü

Býyýklý baþtankaralar tamamen yerleþik kuþlar yani kýþ-yaz hiçbir yere gitmiyorlar ve Türkiyede daðýnýk noktalar haricinde en yoðunlukla Orta Anadoluda yaþýyorlar. Orta Anadoludaki hemen her sulakalanda gördüm veya duydum. Mogana gelince, bence de her mevsimde, yavrularýyla birlikte sizinle en haþýr neþir olduklarý yerdir

Popülasyonu

2004 Bird Life kayýtlarýnda 6000- 12000 çift'in olduðu düþünülmektedir.

Davranýþlarý

uçuþu güçsüzdür ve dalgalýdýr.Büyük sazlýklar üzerinde alçaktan uçarken kanatlarýndan gelen bir pýrlama sesi duyulur, sazlarýn arasýnda zýplayarak dolaþýr.

Yerel Adlar sarý papagangaga

Ses-Ötüþü

Sesleri metalik ve çýnlayan 'zing, pvik, ting, çing'. Bunun dýþýnda bir "dzu- dzu" duyulur. KAYNAK www.trakus.org Fotoðraf: ÇORUM da çekildi


16 SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Gençler futsalda en büyük Fatih Anadolu Liseli Gençler futsalda þampiyonluðu final maçýnda Ýnönü Anadolu Lisesi’ni 3-2 yenen Fatih Anadolu kazandý. Ýlk yarýsýný 2-0 önde tamamlayan Fatih Anadolu, ikinci yarýda ise rakibinin iki golüne engel olamazken, bulduðu bir golle maçtan 3-2’lik galibiyetle ayrýlarak mutlu sona ulaþtý. SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Mahmut Selçok, Furkan Alagöz ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ: Doðancan, Eray Al-

tunkaya, Sefa, Ýbrahim, Mert, Furkan, Özgür, Berk, Deniz, Emre, Doðan, Eray. FATÝH ANADOLU LÝSESÝ: Ömer, Hakký, Ahmet Murat, Serhat, Fatih, Taha, Ahmet Coþkun, Y.Emre, Bilal, Murat. GOLLER: Y.Emre (2), Fatih (Fatih Anadolu), Eray, Doðancan (Ýnönü Anadolu).

L

Genç erkekler futsalda þampiyonluðu kazanan Fatih Anadolu Lisesi’nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Satý Yücel verdi

iseli Gençler futsalda þampiyon Fatih Anadolu Lisesi oldu. Merkezde beþ grupta toplam 20, Osmancýk ilçesinde ise iki grupta dört takýmýn mücadele ettiði liseli gençler futbol il birinciliðinde grup ve eleme maçlarýnýn ardýndan finale yükselen Ýnönü Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi okullarý þampiyonluk için karþý karþýya geldiler. Salon tribününün küçük olmasý maça ilgide yüksek olunca iki okul öðrencileri tribünleri týklým týklým doldurdular. Zaman zaman gerginliklerin yaþandýðý takviye emniyet gücünün geldiði maç finale yakýþýr çekiþmeye sahne oldu. Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan Fatih Anadolu Lisesi ilk yarýda bulduðu iki golle rakibi önünde 2-0 öne geçti. Ýkinci yarýya iyi baþlayan Ýnönü Anadolu Lisesi penaltýdan Eray’ýn attýðý golle skoru 2-1 yaptý ve umutlandý. Beraberlik için baský kuran Ýnönü Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu’nun kontrataktan bulduðu golle farký yeniden ikiye çýkardý ve 3-1 öne geçti. Doðancan’ýn golüyle farký yeniden bire indiren Ýnönü Anadolu Lisesi’nin çabasý kalan sürede beraberliði getirmeye yetmedi ve Fatih Anadolu Lisesi þampiyonluðu kazandý. Final maçýnýn ardýndan Fatih Anadolu Lisesi þampiyonluk sevincini taraftarlarýyla paylaþýrken düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyalarý verildi.

Müdürler örnek oldu olumsuzluk yaþanmadý

ençler futsal il birinciliðinde yüksek gerilimli Ýnönü Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi arasýndaki final maçý öncesi iki okul müdürünün birbirlerine çiçek vermesi tansiyonu düþürdü. Final maçý öncesinde Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Güngör ile Fatih

Anadolu Lisesi Müdürü Þükrü Eyüp Kaplan birbirlerine çiçek vererek baþarý dileklerinde bulundu. Müdürlerin maç öncesinde bu centilmenliði tribünlerede örnek oldu ve gergin geçmesi beklenen final maçý ufak tefek taþkýnlýklar dýþýnda centilmence tamamlandý.

Anadolu Öðretmen’i uzatmada 6-4 yenen Osmancýk Metem üçüncü SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Mahmut

Alagöz

Selçok, Furkan

OSMANCIK ÝMKB METEM : Abdullah

Saðýr, Sadýk, Mehmet, Hamdi, Tunahan, Ersin, Abdullah Kesgin, Sinan, Eray, Tunahan. ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ : Ferit, Nurullah, Ebuzer, Mustafa Mýsýr, Talha, Murat, Mustafa Bayraktar, Mehmet, Furkan Çalýkuþu, Furkan Gül, Bahadýr, Ýlker. GOLLER : Sadýk (2), Hamdi (2), Tunahan (2) (Osmancýk METEM), Furkan Çalýkuþu (3), Mustafa Bayraktar (Anadolu Öðretmen).

L

Final maçý öncesi iki okul müdürü çiçek vererek öðrencilerine güzel bir örnek oldular

G

Fatih Anadolu Lisesi takýmý final maçýnýn ardýndan þampiyonluk sevincini taraftarlarýyla böyle paylaþtý

iseli Gençler Futsal il birinciliði üçüncülük dördüncülük maçýnda Osmancýk ÝMKB Metem, Anadolu Öðretmen Lisesi’ni uzatma dakikalarýnda 6-4 yenerek üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Yarý final maçlarýný kaybeden Anadolu Öðretmen ile Osmancýk Metem arasýndaki maçýn ilk yarýsý karþýlýklý gollerle 2-2 berabere sonuçlandý. Ýkinci yarýda da takýmlarýn çabasý birer gol getirdi ve bu yarýda 1-1 berabere bitince normal süre 3-3 berabere bitti. Uzatma devresinde ise Osmancýk ÝMKB rakip fileleri üç kez havalandýrýrken, Anadolu Öðretmen tek gol bulabildi ve maçtan 6-4’lük skorla galibiyetle ayrýlan Osmancýk temsilcisi üçüncülük kupasýný alýrken Anadolu Öðretmen dördüncülükle teselli buldu.

Üçüncü olan Osmancýk ÝMKB Metem’in kupasýný Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Güngör verdi

Çorumlu GS’liler 18. yýlý kutladý Ýkinci olan Ýnönü Anadolu Lisesi’nin kupasýný BESYO Müdürü Faruk Yamaner verdi

Ç

Çorum Galatasaraylýlar Derneði 18. kuruluþ yýldönümüne katýlanlardan iki ayrý masa

orum Galatasaraylýlar Derneði’nin kuruluþunun 18. yýlý nedeniyle düzenlenen geceye dernek yönetim kurulu, kurucu baþkan ve yönetim kurulu ile üyeler katýldýlar. Dalgýçlar Otel’de düzenlenen gece Dernek Baþkaný Ümit Sungur Leblebici’nin açýþ konuþmasý ile baþladý. Leblebici, konuþmasýnda kurucu üyeler baþta olmak üzere bugüne kadar katkýda bulunan herkese teþekkür etti ve þu anda derneðin üye sayýsýnýn 87 olduðunu amaçlarýnýn üç ay içinde bu sayýyý 150’ye çýkartmak olduðunu söyledi. Baþkan Leblebici bu gecenin düzenlenmesinde maddi ve manevi destekte bulunan Ahmet

Kayýþ’a teþekkür etti ve Türkiye’de üretimi sadece 100 adet olan bir Galasataray saati hediye etti. Gecede Galatasaray Çorum Tarafarlarý Derneði Onursal Baþkaný rahmetli Mustafa Seydim’de rahmetle anýldý ve onada þükranlar sunuldu.

Konuþmanýn ardýndan ödül törenine geçildi ve derneðin kurucu üyeleri Nusret Duran, Ahmet Kayýþ, Ahmet Ünal, Ali Ayhan Çetin ve Selim Tosun’a plaketleri verildi. Daha sonrada 15 yýllýk üyeliklerini tamamla-

Gecede GS Store maðazasý ürünleri için stand açtý

Dördüncü olan Anadolu Öðretmen’in kupasýný Fatih Anadou Lisesi Müdürü Þükrü Eyüp Kaplan verdi

yan Özcan Eriþen, Mehmet Kamitoðlu ve Metin Gariboðlu’na 13 yýllýk üyeler Ali Özer Genç, Ayhan Leblebici, Ünal Iþýk, Muttalip Çenesiz, Ümit Sungur Leblebici, Atakan Canbolat Yalçýn ve Enver Þen’e plaket verildi.

Gecede daha sonra düzenlenen çekiliþle bir Snayder ve 1 drogra formasý ile Alescia Parfümeriden bir set hediye edildi. Gecenin sonunda bir konuþma daha yapan Dernek Baþkaný Ümit Sungur Leblebici bu organize-

ye katkýlardýn dolayý Alescia Parfümeriye, Hitit Yalýtým ortaklarýndan Ahmet Kayýþ’a Galatasaray Store sahiplerinden Ahmet Saim Çýbýkçý’ya ve emeði geçen Aft organizasyona çok teþekkür etti.

Derneðin kurucu üyeleri ile 13. yýlýný dolduran üyelerine plaketler verildi


SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

2. Küme’de heyecan baþladý 2. Amatör Küme görünüm 2. A Grubu Haftanýn Sonuçlarý:

Çorumspor - Oðuzlar Belediyespor Kargýserispor - Osmancýk Fener Gençlik

A Grubu PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Osm. Fener 2. Çorumspor 3. Kargýgücüspor 4. Kargýserispor 5. Oðuzlar Bele.

O 1 1 1 1 1

G 1 1 1 0 0

B 0 0 0 0 0

M 0 0 0 1 1

A 4 4 3 1 1

Dodurgaspor ligden çekildi 10 Mart Pazar :

: 4-1 : 1-4 Y 1 1 0 4 4

P 3 3 3 0 0

Kargýgücüspor - Kargýserispor. Osmancýk Fener Gençlikspor - Çorumspor.

B Grubu Haftanýn Sonuçlarý:

HE Kültürspor-Çorum Belediye Ortaköyspor- Düvenci Belediyespor Uðurludað Belediye.- Ýskilipspor

Amatör Küme’de mücadele beþ maçla baþladý. Ýlk hafta maçlarý sonunda A grubunda Osmancýk Fener Gençlik, B grubunda ise Ortaköyspor takýmlarý ilk haftayý averajla lider tamamladýlar. A grubunda oynanan iki maçtada takýmlar 4-1’lik galibiyetle ayrýldýlar. Çorumspor konuk ettiði Oðuzlar Belediyespor önünde 4-1’lik galibiyetle ayrýlýrken, diðer maçta ise Osmancýk Fener Gençlikspor, Kargýserispor deplasmanýnda aldýðý 4-1’lik galibiyetle sezona üçer puanla baþladýlar. Grupta Kargýgücüspor ise Dodurgaspor ligden çekildiði için oynamadan üç puanýn sahibi oldu. B grubunda ise Ortaköyspor ilk

maçta evinde konuk ettiði Düvenci Belediyespor önünde aldýðý 4-1’lik galibiyetle ilk haftanýn lideri oldu. Uðurludað ilçe sahasýnda oynanan maçta Ýskilipspor, Uðurludað’ý 3-0 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Grubun merkezde oynanan tek maçýnda ise Çorum Belediyespor, HE Kültürspor önünde aldýðý 1-0’lýk galibiyetle sezona üç puanlý baþladý. 2. Amatör Küme’de merkezde oynanan maçlarda dikkat çeken bir husus ise takýmlarýn kadrolarýnýn çok genç olmasý idi. Çorumspor, Oðuzlar Belediyespor, Çorum Belediyespor, He Kültürspor takýmlarý ligde oldukça genç bir kadro ile mücadele ediyorlar. Ligde ikinci hafta maçlarý 10 Mart pazar günü oynanacak.

O 1 1 1 1 1 1

G 1 1 1 0 0 0

B 0 0 0 0 0 0

M 0 0 0 1 1 1

10 Mart Pazar :

A 4 3 1 0 1 0

Y 1 0 0 1 4 3

10

Küçük Kýzlar Basketbol’da þampiyon HE Kültürspor

SALON: Atatürk. HAKEMLER: Furkan Alagöz, Ali Gümüþ . HE KÜLTÜRSPOR A : Damlanur, Þeydanur,

Ýrem, Betül, Beyza, Aslýhan, Gamze, Hümeyra, Simge, Naile, Esra, Beyza Koçak. BASKETBOL ÝHTÝSAS : Beste, Ayþe, Zehra, Gülþen, Gizem, Betül, Rabia, Dila, Kübra, Bengisu, Refika.

Çorumspor 2. Amatör Küme’de ilk maçýný 4-1 kazanarak iddiasýný ortaya koydu

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 18-12 (HE Kültürspor A) 2. Periyot: 37-0 (HE Kültürspor A) 3. Periyot:18-11 (HE Kültürspor A). 4. Periyot:18-12 (HE Kültürspor A).

Kulüplü Küçük Kýzlar Basketbol’da HE Kültürspor son maçýnda ligi ikinci sýrada bitiren Basketbol Ýhtisas’ý zorlanmadan 9135 gibi farklý skorla yenerek þampiyonluðu kazandý.

D

Küçük Kýzlar’da þampiyon olan He Kültürspor A’nýn kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Erdoðan Þahinci verdi

Ýkinci olan Basketbol Ýhtisas’ýn kupasýný sporcu velilerinden Duygu Karadað verdi

Görkemspor’u 47-29 yenen HE. Kültürspor B üçüncü

.

SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ali Gümüþ, Muhammed Demirtaþ

HE KÜLTÜRSPOR B : Cansu, Ayça, Selih, Sevcan, Buse, Ceren, Azra, Türkü, Tuðba, Dilara.

Üçüncü olan HE Kültürspor B takýmýnýn kupasýný sporcu velilerinden Gülay Ayyýldýz verdi

L

iseli gençler futsal final maçýnýn oynandýðý Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda dün oynanan final maçýnda iki kez eletrikler kesilince tribünde telefonlan açýldý ve ortaya bu ilginç görüntü çýktý. Final maçýnýn ilk yarýsýn-

Nisan Polis Günü kutlama etkinlikleri arasýnda Emniyet Müdürlüðü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen Kurumlararasý Voleyb ol turnuvasýna hafta sonu oynanan dört maçla devam edildi. Turnuvada gruplarda ikinci maçlar A ve B gruplarýnda oynandý. A grubu ilk maçýnda Uður Makina ikinci maçýnda Halk Saðlýðý’ný 3-1 yenerek ikinci galibiyetini aldý ve ikinci tur için umutlarýný artýrdý. Günün ikinci maçýndý ise nefes kesen bir mücadele sahne olan maçtan Osmancýk MEM, Týbbi Tanýtým Temsilcileri önünde aldý-

P 3 3 3 0 0 0

Çorum Belediye- Oraköy Altýnbaþspor. Düvenci Belediyespor- Uðurludað Belediye. Ýskilipspor - HE Kültürspor.

Elektrikler kesildi telefonlarý yakýn

da kesilen elektirik kesintisi nedeniyle maç yaklaþýk 15 dakika gitti. Bu sýrada tribünü hýnca hýnç dolduran iki okul öðrencilerinin bir kýsmý cep telefonlarýný bir kýsmý ise çakmaklarýný yakýnca tribünde güzel bir görüntü

Polis Günü Kurumlar Voleybol’a hafta sonu dört maçla devam edildi

: 0-1 : 4-1 : 0-3

B Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Ortaköyspor 2. Ýskilipspor 3. Çorum Bele. 4. HE Kültür 5. Düvenci Bele. 6. Uðurludað Bel.

17

GENÇLÝK GÖRKEMSPOR : Merve, Elif, Ayþegül, Didem, Ýrem, Ece, Emine, Fatma, Zeynep, Merve. PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 8-3 (HE Kültürspor B) 2. Periyot: 13-6 (HE Kültürspor B) 3. Periyot:14-6 (Görkemspor). 4. Periyot:20-6 (HE Kültürspor B).

Dördüncü olan Görkemspor takýmýnýn kupasýný sporcu velilerinden Ayþe Büðrüoðlu verdi

ört takýmýn mücadele ettiði kulüplü küçük kýzlar basketbol il birinciliðinde þampiyonluðu HE Kültürspor A takýmý kazandý. Dört takýmýn tek devreli lig statüsünde mücadele ettiði ve takýmlarýn sadece üçer maç oynadýðý il birinciliðinde HE Kültürspor A takýmý son maçýnda Basketbol Ýhtisas ile karþýlaþtý ve rakibini yaklaþýk üç katý farklý yenmeyi baþardý. Ýlk iki maçýndan farklý galibiyetle ayrýlan HE Kültürspor A takýmý rakibi önünde ikinci periyotu 37-0 gibi bir skorla geçerken karþýlaþmadan 91-35’lik skorla ayrýlarak 6 puanla þampiyonluðu kazandý. Bu maðlubiyetle Basketbol Ýhtisas takýmý ikincilik kupasýnýn sahibi olurken, HE Kültürspor B takýmý üçüncü Gençlik Görkemspor ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Küçük kýzlar basketbolda þampiyonluðu kazanan HE Kültürspor A takýmý 27-31 Mart tarihleri arasýnda Bolu’da yapýlacak olan Bölge birinciliðinde ilimizi temsil edecek.

ðý 3-2’lik galibiyetle ikinci maçýnýdanda galip ayrýlarak grupta liderliðe yükseldi. Diðer maçlarda Sungurlu Milli Eðitim, Eðitim Sen önünde aldýðý 3-0’lýk galibiyetle ilk maçýndan üç puanla ayrýldý. Çorum Voleybol Okulu ise Emniyetspor önünde 3-1’lik galibiyet ve üç puanla ayrýlmayý baþardý.

Osmancýk MEM: 3 Týbbi Tanýtým : 2

SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Hasan Olgun, Tülay Coþkuner OSMANCIK MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ :

Barýþ Boyar, Kenan, Ebuzer, Barýþ Aydýn, Ýsmail, Ümit. TIBBÝ TANITIM TEMSÝLCÝLERÝ : Altuð, Ali, Deniz, Yasin, Özkan, Alper, Mehmet. SETLER : 1.Set : 25-23, 3. Set: 25-20 (Týbbi Tanýtým Temsilcileri), 2.Set : 25-21, 3.Set : 25-11, 4. Set: 25- 20. 5. Set: 18-16 (Sungurlu MEM).

Uður Makina: 3 - Halk Saðlýðý: 1

SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Tülay Coþkuner, Mahmut Uysal

UÐUR MAKÝNE:

Can, Metin, Tuncay, Yusuf, Hüseyin, Burak, Murat, Melih, Erdal, Mahmut.

HALK SAÐLIÐI:

Mustafa, Engin, Bünyamin, Mikail, Gökhan, Ýbrahim, Vedat, Mustafa, Salih, Þükrü, Tuncer, Erol. SETLER : 1.Set : 26-24, 2. Set: 25-15, 4. Set: 25-20 (Uður Makina) 3. Set : 25-20 (Halk Saðlýðý).

Sungurlu Milli Eðitim: 3 - Eðitim-Sen: 0

SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Tülay Coþkuner, Çiðdem Menteþe

SUNGURLU MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ : Fýrat, Adem, Musta-

fa Özkan, Hüseyin, Seçkin, Mustafa Katmýþ, Mustafa Kocabaþ. EÐÝTÝM-SEN: Ahmet, Bülent, Cemal, Ýlker, Gökhan, Bircan. SETLER : 1.Set : 2515, 2.Set : 25-22, 3.Set : 26-24 (Sungurlu MEM).

Çorum Voleybol Okulu: 3 - Emniyetspor: 1 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER:

Mahmut Uysal, Sami Öncel

ÇORUM VOLEY-

BOL OKULU: Dilaver, Onur, Metin, Ýrfan, Mehmet, Hüseyin, Emircan, Ömür. EMNÝYETSPOR:

Mehmet Uyanýk, Mesut, Erol, Hüseyin, Orhan, Taþkýn, Süleyman, Mehmet Özkesiciler, Osman, Hasan, Orhan. SETLER : 1.Set : 25-19 (Emniyetspor), 2.Set : 25-17, 3.Set : 2511, 4. Set: 26-24 (Voleybol Okulu).


18 SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Ýskilip bir basamak geriledi 6. grubun tek namaðlup takýmý Adliyespor, Kozlu Belediyespor deplasmanýnda aldýðý 3-0’lýk galibiyetle þampiyonluk yolunda büyük yara aldý. Temsilcimi Ýskilip Belediyespor Ostimspor deplasmanýnda ilk yarým saat içinde 3-0 maðlup duruma düþtü ikinci yarýdaki çabasý beraberliðe yetmeyince sahadan 3-2 maðlup ayrýldý ve haftayý bir basamak düþerek tamamladý.

Karar lehlerine çýktý, onlar penaltýlara çýkmayacak

küçükler futbolda Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran, Dr. Sadýk Ahmet ile oynadýklarý çeyrek final maçýnda penaltý atýþlarýnda kural hatasý olduðu için yaptýðý itirazý deðerlendiren Tertip Kurulu penaltý atýþlarýnýn tekrarýna karar verdi. Sungurlu okulu bu kararýr ardýndan penaltý atýþlarýna gelmeyeceðini bildirdi.

K

üçükler futbol il birinciliði çeyrek final maçýnda penaltý atýþlarýnda kural hatasý yapýldýðý itirazý kabul edildi ancak itiraz eden okul penaltý atýþlarýnýn tekrarýna çýkmayacaðýný bildirdi. Geçtiðimiz hafta içinde oynanan Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran ile Dr. Sadýk Ahmet arasýndaki çeyrek final maçýnýn normal süresi bera-

berlikle bitince penaltý atýþlarýna geçilmiþti. Penaltý atýþlarýnda oyundaki sporcular bitince yedek kulübesindeki isimlere penaltý attýrýldýðý için kural hatasý yapýldýðý belirtilerek Sungurlu temsilcisi tarafýndan itiraz dilekçesi verilmiþti. Bunun üzerine dün oynanmasý gereken yarý final maçlarý tertip kurulu tarafýndan ertelenmiþti. Dün konuyu görüþ-

mek üzere toplanan Okul Futbol Tertip Komitesi konuyu inceledi ve penaltý atýþlarýnda oyunda olmayan sporculara atýþ yaptýrýldýðýný tesbit etti. Tertip Kurulu maçýn normal süresinde sorun olmadýðýný penaltý atýþlarýnda kural hatasý olduðu için atýþlarýn Çarþamba günü saat 12.00’de tekrar edilmesine karar verdi. Tertip Kurulu’ndan

karar lehine çýkan Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran okulu idarecileri çarþamba günü yapýlacak olan penaltý atýþlarýna gelmeyeceðini bildirdi. Bu bildirime raðmen Tertip Kurulu saat 12.00’de atýþlarýn yapýlacaðýný bildirdi.

Yarý final maçlarý yarýn

Küçükler futbolda yarý final maçlarý yarýn

Karþýyaka, Samsun’da galibiyetle baþladý Samsun’da baþlayan yýldýzlar hentbol grup birinciliðinde kýzlardaki temsilcimiz Karþýyaka Amasya þampiyonunu 11-10 yenerek yarý final grubu için avantaj yakaladý. 19 Mayýs erkek takýmý ise ilk maçýnda bugün Sinop ile karþýlaþacak.

S

amsun’da dün baþlayan Okullu Yýldýzlar hentbol grup birinciliðinde kýzlardaki temsilcimiz Karþýyaka ilk maçýný kazanýrken erkeklerdeki temsilcimiz 19 Mayýs ise ilk günü bay geçti. Kýzlardaki temsilcimiz Karþýyaka Ortaokulu çekilen kura sonucunda Amasya, Sinop ve Yozgat temsilcileri ile bir grupta yer aldý. Ýlk maçýnda Amasya þampiyonu ile karþýlaþan Karþýyaka kýz takýmý ilk yarýsýný 8-7 önde tamamladýðý nefes kesen maçtan 1110’luk skorla galip ayrýlarak grup birin-

ciliði iddiasýný devam ettirdi. Karþýyaka Ortaokulu ikinci maçýnda bugün saat 10.15’de Sinop temsilcisi ile karþýlaþacak. Erkeklerdeki temsilcimiz 19 Mayýs Ortaokulu ise üçlü grupta Sinop ve Gümüþhane þampiyonlarý ile eþleþti. Ýlk günü baþ geçen 19 Mayýs Ortaokulu ilk maçýnda bugün saat 09.00’da Sinop þampiyonu ile karþýlaþacak. Grup maçlarý perþembe günü oynanacak maçlarla sona erecek. Gruplarýnda birinci olan iller yarý final grubuna yükselecek.

Karþýyaka kýz hentbol takýmý ilk maçýný kazandý yarý final için avantaj yakaladý

final maçý ise cuma günü oynanacak. Tertip Kurulundan yapýlan açýklamya göre Ticaret Meslek Lisesi halý sahasýnda oynanacak yarý final ilk maçýnda saat 13.00’de Yavuz Sultan Selim ile Fatih Sultan Mehmet karþý karþýya gelecek. Bu maçýn ardýndan ise saat 14.00’de Yýldýrým Beyazýt ile Dr. Sadýk Ahmet okullarý finale yükselmek için karþýlaþacaklar. Bu maçlarý kazanan okullar Cuma günü saat 13.00’de þampiyonluk kaybedenler ise saat 12.00’de üçüncülük dördüncülük maçý yapacak-

Ýskilip Belediyespor Ostimspor deplasmanýnda Ankara’da oturan Çorumlularýn desteðini alarak maça çýktý

B

ölgesel Amatör Lig 6. grupta temsilcimiz Ýskilip Belediyespor, Ostimspor deplasmanýndan 3-2’lik maðlubiyet ve puansýz dönünce sýralamada bir basamak geriledi. Grubun tek namaðlup takýmý ve þampiyonluk adaylarýndan Adliyespor, Kozlu Belediyespor deplasmanýnda 3-0 maðlup olarak hem ünvanýný kaybetti hemde þampiyonluk yolunda büyük yara aldý. Grup lideri Zonguldak Kömürspor Eskipazar Belediyespor deplasmanýnda 5-0 galip ayrýlarak liderliðini devam ettirdi. Grupta asýl çekiþme ise son ikiden kurtulmak için. Ligde son sýrada bulunan Eskipazar Belediyespor’un direk düþmesi kesinleþti. Ýkinci takým içinde Yahþihanspor yer alýyordu. Ancak bu takýmýn son haftalardaki çýkýþý grupta diðer takýmlarýda sýkýntýya soktu. Geçtiðimiz hafta üç puanla haftayý geçen Yahþihan bu haftada Bartýnspor deplasmanýndan 11’lik beraberlik ve bir puanla ayrýlarak umutlarýný devam ettirdi. Alt sýralarý yakýndan ilgilendiren maçta ise Kýrýkkalespor evinde Akyurt Belediyespor ile 2-2 berabere

ÝBD evinde kedi dýþarda kaplan

Bölgesel Voleybol ligindeki temsilcimiz Ýsmail Burak Derindere evinde yenildiði Amasya’da 3-0 yenerek üç puanýn sahibi oldu.

B

ayanlar Bölgesel Lig’deki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor evinde kaybediyor deplasmanda kazanýyor. Bu geleneði Amasya deplasmanýnda da sürdürdü. Ligin ilk yarýsýnda kendi evinde oynadýðý 3-2 yenildiði Amasya Atatürk Lisesi’ni deplasmanda 3-0 gibi net skorla yenerek üç puanýn sahibi oldu. Pazar günü Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibi önünde ilk iki sette zorlanmadan kazanan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ilk seti 25-9 ikinci setide 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette ev sahibi takýmýn maça ortak olma çabasý seti uzatmaya götürdü ancak

bu setide 26-24 kazanan temsilcimiz maçtan 3-0 galip ve üç puanla ayrýldý. Bu sonuçla Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor puanýný 7’ye çýkartarak sýralamada üçüncü sýraya yükseldi, Amasya Atatürk Lisesi ise 5 puanda kaldý.

SALON: Hamit Kaplan. HAKEMLER: Osman Gövdeli, Ýbrahim Bi-

rol Öncül.

AMASYA ATATÜRK LÝSESÝ : Vesile, Ebru, Seba, Þeyma, Elif, Oya, Þevval, Özgenur, Emine, Elif, Bilge, Büþra.

OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝN-

DERESPOR : Nurseda, Sevdanur, Melek, Beyza, Ayça, Sevde, Merve, Sevgi, Burcu, Gizem, Büþra . SETLER : 1.Set : 25-9, 2. Set: 25-16, 3. Set: 26-24 (Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor).

kaldý ve bu sonuçla Akyurt temsilcimiz Ýskilip Belediye’nin üstüne çýktý. Diðer kritik maçta ise Tosya Belediyespor ile Sorgun Belediyespor golsüz berabere kaldý. Ýskilip Belediyespor, Ostim deplasmanýnda ilk bölümde yediði üç golle 3-0 maðlup duruma düþtü, ikinci yarýda toparlandý ancak iki gol bulabildi ve maçtan 32 ve puansýz ayrýlarak sýralamada bir basamak geriledi. Grupta 20. hafta maçlarý bu hafta sonunda oynanacak. Ýskilip Belediyespor grubun güçlü takýmlarýndan ve geçen hafta namaðlup Adliyespor’u 3-0 yenmeyi baþaran Kozlu Belediyespor’u Ýskilip ilçe sahasýnda konuk edecek.

Bölgesel Amatör Lig Altýncý Grup haftanýn görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý:

Ostimspor - Ýskilip Belediyespor Bartýnspor - Kýrýkkale Yahþihanspor Sincan Belediyespor - Geredespor Kozlu Belediyespor - Adliyespor Eskipazar Belediye - Zonguldak Kömürspor MKE Kýrýkkalespor- Akyurt Belediyespor Tosya Belediyespor - Sorgun Belediyespor

PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Zonguldak K. 2. Adliyespor 3. Kozlu Bele 4. Sincan Belediye 5. Ostimspor 6. Geredespor 7. Bartýnspor 8. Sorgun Beled 9. Akyurt Bele 10. Ýskilip Belediye 11. Tosya Belediye 12. Kýrýkkalespor 13. Yahþihanspor

O 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

G 14 12 9 9 9 7 7 7 7 6 5 4 3

B 3 6 7 6 4 7 3 3 2 4 6 8 7

M 2 1 3 4 6 5 9 9 10 9 8 7 9

A 47 36 24 27 37 24 30 23 23 24 15 21 22

: 3-2 : 1-1 : 2-1 : 3-0 : 0-5 : 2-2 : 0-0 Y 11 16 14 14 31 19 31 28 29 22 20 27 30

P 45 42 34 33 31 28 24 24 23 22 21 20 16

10 Mart Pazar:

Ýsmail Burak Derindere ligdeki ikinci galibiyetinide deplasmanda almayý

Ýskilip Belediyespor - Kozlu Belediyespor. Adliyespor - Sincan Belediyespor. Geredespor - Bartýnspor. Sorgun Belediyespor - MKE Kýrýkkalespor. Akyurt Belediyespor-Eskipazar Belediye. Zonguldak Kömürspor - Ostimspor. Kýrýkkale Yahþihanspor - Tosya Belediyespor.

Yýldýzlar Serbest Güreþ grup birinciliði heyecaný tamamlandý

Çorum’dan 15 güreþçi Türkiye Þampiyonasý’nda

Yýldýzlar Serbest Güreþ grup birinciliðinde 15 Çorumlu güreþçi Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazandýlar. Grup birinciliðinde Çorumlu güreþçiler üç altýn, bir gümüþ ve dört bronz madalya kazanýrken ilk sekiz içinde yer alan 15 Çorumlu güreþçi Tokat’ta yapýlacak Türkiye Þampiyonasý biletini aldýlar. 46 Kg’da Deniz Akkaya, 50 Kg’da Emrah Sarýtaþ ve 63 Kg’da Serkan Aslan altýn madalya kazanan güreþçiler oldular. 15 sporcu ile birlikte milli Selim Kozan’da direk olarak Türkiye Þampiyonasýna katýlacak.

Yýldýzlar Serbest Güreþ grup birinciliðinde Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazanan güreþçiler Ýdareci ve antrenörleri ile birlikte toplu halde

Y

ýldýzlar Serbest Güreþ grup birinciliðinde Çorum’lu güreþçilerden 15’i Türkiye Þampiyonasý’na katýlma hakký elde ettiler. Hafta sonunda ilimiz Atatürk Spor Salonu’nda yapýlan grup birinciliðinde 20 ilden 320 sporcu mücadele etti. Çorum’lu güreþçiler grup birinciliðinde üç altýn, bir gümüþ ve dörtde bronz madalya kazanýrken 15 güreþçi ilk sekiz içinde yer alarak Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazandýlar. Çorum’dan aðýr sýklette katýlan olmazken bir tek katýldýðý 69 Kg’da Türkiye Þampiyonasý biletini alamadý. Diðer tüm sýkletlerinde Çorumlu güreþçiler ilk sekiz içinde yer almayý baþardýlar.

50 Kg’da birinci olan Emrah Sarýtaþ ve diðer dereceye giren güreþçilerin madalyalarýný Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke birlikte verdiler

46 Kg’da Deniz Akkaya, 50 Kg’da Emrah Sarýtaþ ve 63 Kg’da Serkan Arslan sýkletlerinde birinci olarak altýn madalya kazanmayý baþardýlar. Çorumlu güreþçilerden finalde kaybeden tek isim ise 85 Kg’da Ünal Burak oldu. Amasya’lý rakibine yenilen Burak gümüþ madalya kazandý. 42 Kg’da Musa Þahin, 46 Kg’da Bayram

Doðan, 54 Kg’da Mehmet Çeker, 58 Kg’da Ömer Akbýyýk sýkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazanarak Türkiye Þampiyonasý biletini alan isimler oldular. 58 Kg’da Ümit Kýrçiçek beþinci, Bünyamin Coþkun yedinci olarak, 63 Kg’da Oðuzhan Yalçýn beþinci, Sefa Þakar altýncý ve Seyit Beyaz ise yedinci olarak, 76 Kg’da Mustafa Samet Bolat altýncý. Burak Ak-

man ise yedinci olarak Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazandýlar. Bu 15 güreþçi ile birlikte geçtiðimiz yýl yýldýz milli takým kadrosunda bulunan 58 Kg’da Selim Kozan’da direk olarak Türkiye Þampiyonasýna katýlacak. Yýldýzlar Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý 29-31 Mart tarihleri arasýnda Tokat’ta yapýlacak.


SALI 5 MART 2013

www.corumhakimiyet.net YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Ece Holding bünyesinde faaliyet gösteren makine imalat firmamýzda dolgun ücretle istihdam edilmek üzere aþaðýda belirtilen vasýflarda elemanlar alýnacaktýr. Makine Mühendisi(REF:MKI 01) Elektrik Elektronik Teknisyeni(REF:MKI 02) Mekanik Teknisyen(REF:MKI 03) Mekanik ve Elektrik Bakýmcý(REF:MKI 04) Kaynakçý ve Tornacý(REF:MKI 05)

(Ç.HAK:545)

10.000 TL 15.000 TL 25.000 TL

(Ç.HAK:571)

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

8 MART Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý 3 kalem (yeþil-mavilacivert renk) kumaþ alýmý iþi.

(Ç.HAK:580)

YÝTÝK

(Ç.HAK:567)

(Ç.HAK:581)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Fatma ÖZBAYDEMÝR Ömer kýzý 1967 Çorum Doðumlu

Dr. Klinik Otomotiv’de çalýþtýrýlmak üzere alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 101. Sok. No: 3 (Akbank Karþýsý) Tel: 202 05 05

Satýlýk Dükkan

Þirketimizde çalýþmak üzere muhasebe ve muhasebe programý deneyimi olan bayan eleman aranmaktadýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:549)

(Ç.HAK:570)

Ýþ deðiþikliði nedeniyle

Satýlýk Kahvehane ve Bilardo Salonu

Bayan Eleman Aranýyor

YÝTÝK

Sinan DÜZENLÝ Rahim oðlu 1984 Havza Doðumlu

Eleman Aranýyor

Mür. Tel: 0 535 457 58 50

Uðural Motorlu Araçlar Ýth. Ýhr. San. ve Tic. Ltd. Þti. Küçük Sanayi Sitesi 91. Sok. No: 2/B Tel: 234 84 59

HÝTÝT GIDA

0 539 660 26 88

Otomobil ile takas olur.

(Ç.HAK:451)

(Ç.HAK:515)

BAÞVURU: KARAKAÞLI MÜÞAVÝRLÝK ADRES: ERDEMLÝ ÝÞ HANI (ULU CAMÝ ARKASI) KAT: 1 NO: 7 TEL: 364 213 91 03 CEP: 533 422 77 41

SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde Oto Tamirciler Bölümünde yan bölümü kapatýlmýþ dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 241 83 63

market aktivite elemaný alýnacaktýr.

(Ç.HAK:557)

FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRMEK ÜZERE MAKÝNE TEKNÝKERLERÝ ve KAYNAKCILAR ALINACAKTIR. - 30 YAÞINI AÞMAMIÞ - YÜKSEK OKUL VEYA TEKNÝK LÝSE MEZUNU - SOLÝDWORKS PROGRAMI KULLANABÝLEN (MAKÝNE TEKNÝKERÝ ÝÇÝN) - ASKERLÝÐÝ ÝLE ÝLÝÞÝÐÝ OLMAYAN - SÝGARA KULLANMAYAN

(Sigaralý bölümü mevcuttur)

Kubbeli Cad. No: 88’deki 230 m2 dükkan sahibinden acilen satýlýktýr

(Ç.HAK:574)

Çorum Hitit Üniversitesi MYO Makina Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Adres:Karakeçili Mah.Azap Ahmet Sok.No:25 ÇORUM

bayan aþçý

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Nilüfer DEMÝR Ömer Baki kýzý 1967 Ankara Doðumlu

Dr. Klinik Otomotiv’de çalýþtýrýlmak üzere bay oto yýkama elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 101. Sok. No: 3 (Akbank Karþýsý) Tel: 202 05 05

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

(Ç.HAK:446)

Ali BEKTAÞ Hakký oðlu 1957 Alpagut Doðumlu

(Ç.HAK:566)

Ulaþtýrma Bakanlýðýndan almýþ olduðum SRC-2 ve 4 belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Firmamýzýn Market bölümünde görevlendirilmek üzere Bayan Kasiyer, Muhasebe bölümü için en az lise mezunu Bayan Eleman alýnacaktýr.

Mevsimlik çiçek alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

14 MART Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çevre

ELEMAN ARANIYOR

12 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

Eleman Aranýyor

YÝTÝK

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Uðurludað ilçesi Belediye Parký peyzaj uygulama yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Tel: 0 536 476 20 15

OFÇAY bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ;

(Ç.HAK:561)

Ýçmesuyu ve kanalizasyon parsel baðlantýsý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Ýçmesuyu abone hattý malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

MAKÝNE TEKNÝKERÝ BAYAN ELEMAN ve KAYNAKCILAR - 30 yaþýný aþmamýþ - bekar ALINACAKTIR - en az lise mezunu

(Ç.HAK:297)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 375.000 LT motorin (eurodizel) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:503)

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ek bina yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi yeni Rektörlük binasý Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

Akaryakýt alýmý iþi. Yer: Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:526)

Daðýtým Personeli Aranýyor

Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý

Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü

15 MART Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

18 MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, Ayarýk Mah., 4 cilt, 369 sayfa, 659 ada no, 47 parsel no’da 1.416,00 m2 alanlý bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

irtibat : 0 533 922 55 21 email : akgonulgida@ttmail.com

Acil Satýlýk Çiftlik Arazisi Ortaköy yolu 15. kilometrede, elektrik ve dörtlük dalgýç pompalý suyu bulunan 46 bin 150 metrekare sulu arazi ve 7 bin m2 susuz arazi toplam 175 bin TL fiyatla sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 538 602 67 00

Bay - Bayan Genç Emekliler Aranýyor Termal’de satýþ danýþmaný olarak bay-bayan genç emekliler aranýyor.

0 532 761 98 64 0 546 487 30 64

Eleman Aranýyor ELEMAN ARANIYOR Satýlýk Kýymetli Arsa Ankara Asfaltý 2821 ada 4 parselde 4250 m2 arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 694 18 58

Satýlýk Dükkan

Küçük Sanayi Sitesi Tuzcular Benzinliði üstünde 85 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 317 25 61

Firmamýzda görevlendirilmek üzere LKS programýný bilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:556)

Park-bahçe ve çevre düzenlemesi hizmet alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. Km. Çorum Saat: 14:00 ***

Muhtelif yerlerde, muhtelif fiyatlarla 10 adet gayrimenkulün satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

3 adet akaryakýtlý ve þoförlü 4*4 arazili pick-up hizmet alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 Çorum Saat: 14:30 ***

Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz

Karadenizin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max’de çalýþtýrýlmak üzere 18-30 yaþ arasý Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr.

SIRIMSI ÇANTA DÜNYASI Alaybey Sokak No: 14 Tel: 213 76 29

Bahçelievler Mah. 2+1 kaloriferli, içi yapýlý, Bahar Cad. üzerinde kýz öðrenciye içi eþyalý kiralýk daire. Mür. Tel: 0 538 934 06 07

DEVREN SATILIK ÖZEL DERS MARKET VERÝLÝR Buhara’da müþteri potansiyeli yüksek faal durumda olan market satýlýktýr.

0 505 359 07 12-0 530 566 68 67

Sigorta acenteliðimizde büroda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Çorum Sigorta Ara. Hizm. Ltd. Þti Ýnönü Cad. No:42/1 Tel: 225 14 40

Kýz Öðrenciye AÞÇI ARANIYOR Kiralýk Daire

(Ç.HAK:552)

6 MART Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

11 MART T.C.Çorum 4. Ýcra Dairesi

27 F 0756 plakalý, 2007 model Man marka çekici aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 110.000 Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký (Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum) Saat: 10:30-10:35 ***

BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA

Kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:554)

06 ACY 72 plakalý, 1984 model Renault marka mavi renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.500 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Taramalý Elektron Mikroskobu Ünitesi alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: 14:30 ***

(Ç.HAK:582)

T.C. Çorum 2. icra Dairesi

Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:536)

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Ýbrahim Çayýrý Mah. 3220 ada, 7 parselde kayýtlý arsa üzerinde bulunan yedinci ve çatý katý olan 21 nolu dubleks-mesken vasfýndan baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 115.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Saat: 10:20-15:30 ***

(Ç.HAK:551)

5 MART T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

(Ç.HAK:577)

YÝTÝK Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/154 esas sayýlý dosyasýnýn Temyizi için AB2011 Seri 14922 seri ve özel nolu 877.00 TL deðerindeki Sayman Mutemedi Alýndýsýný kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:579)

(Ç.HAK:575)

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

(Ç.HAK:573)

Meslek Lisesi Makine Bölümü mezunu ya da MYO Makine, Resim Konstrüksiyon, Makine Ressamlýðý, Teknik Ressamlýk v.b. bölümlerden mezun, Tercihen makine üretim sektöründe tecrübeli, SOLIDWORKS Cad ve Autocad etkin olarak kullanabilen, (CAM bilmek tercih sebebidir.) MS Office programlarýný aktif kullanabilen Ýyi seviyede teknik resim ve asgari düzeyde makine elemanlarý bilgisine sahip Malzeme becerisine ve temel matematik bilgisine sahip, Adaylarýn baþvurularýný fotoðraflý özgeçmiþleri ile aþaðýda belirtilen adrese þahsen yapmalarý gerekmektedir. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cd. No:5 Çorum Tel: 0 (364)2549206(pbx) Fax :0 (364)2549209

(Ç.HAK:3429)

KONSTRÜKTÖR RESSAM(REF:KNS-01)

Serkan ODABAÞI Cafer oðlu 1983 Osmancýk Doðumlu

Matematik ve Geometri Dersi uygun fiyatlarla öðretici olarak verilir. Mür. Tel: 0 507 447 39 85

Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay veya bayan aþçý aranýyor. Not: Sigara içmeyen tercih nedenidir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:534)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:565)

(Ç.HAK:576)

Aylin ERDOÐAN Suhrap kýzý 26/11/1990 Çorum Doðumlu Av. Rýdvan ÇAM (Vekili)

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ

Nilüfer ATAK Niyazi kýzý 1986 Çorum Doðumlu

19

Özkoç Toprak San. Ltd. Þti. Ýskilip Yolu 2. Km. Tel: 213 37 93-213 41 40

Satýlýk Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39


SALI 5 MART 2013

‘Kötü baþladýk toparlayamadýk’ Çorumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, Pazarspor maçýna kötü baþladýklarýný rakibin fiziksel üstünlüðünün gençleri olumsuz etkilediðini söyledi. Ýlk yarýda hücumda hiç bir varlýk gösteremediklerini ikinci yarýda oyuna ortak olmak için verdikleri mücadelenin sonucunda bir gol bulduklarýný ancak beraberlik fýrsatlarýndan yararlanamadýklarýný belirten Özbey ‘Maça iyi konsantre olamamanýn sýkýntýsýný yaþadýk’ dedi.

Ç

orumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, Pazarspor maçýna çok kötü baþladýklarýný rakibin fizik üstünlüðünü iyi kullanarak etkili olduðunu bireysel hatalardan gelen gollerle maðlup olduklarýný söyledi. Takým olarak maça iyi konsantre olamadýklarýný ilk dakikalarda gördüklerini birde genç futbolcularýn rakibin fizik üstünlüðü karþýsýnda moralmen bir düþüþ yaþadýðýný belirten Özbey ‘Rakibin etkili baþladýðý ilk dakikalarda savunmada da hatalar yapýnca kalemizde tehlikeler yaþadýk.

Penaltýdan yediðimiz ilk golün ardýndan topa sahip olamayýnca Pazarspor etkili oyununu sürdürdü ve bireysel hatadan gelen ikinci golle konuk takým farký ikiye çýkardý. Bu dakikadan sonra biraz olsun toparlandýk ve ilk yarýnýn son dakikalarýnda topa sahip olmaya ve hü cumda görünmeye baþladýk. Ýkinci yarýda da savunmada istediklerimizi yapsakta hücumda yine üretken olmayý baþaramadýk. Forvet ve savunmada çok fizikli olmasý hem savunmada hemde hücumda zorlanmamýza

neden oldu. Yerden oynadýðýmýz bölümlerde bir iki pozisyon bulduk bundada zamanlama hatasý ve final paslarý iyi olmayýnca gol geç geldi. Penaltý golünün ardýndan beraberlik için rakibinde strese girmesiyle umutlandýk ancak tecrübeli ve fizikli kadrosuyla Pazarspor beraberlik fýrsatýný vermedi. Sonuçta grubun favorilerinden birisine maðlup olduk üç haftalýk çýkýþýmýzý devam ettiremediðimiz için üzgünüz. Yarýn grupta can derdinde olan Sandýklýspor deplasmanýnda zorlu bir maça çýkacaðýz. Alt sýralardaki takýmlarýn puanlarýnýn birbirine yakýn olmasý her maçý zorlu hale getiriyor. Biz rahatýz ve her

maça olduðu gibi Sandýklýspor maçýnada kazanmak için çýkacaðýz. Üç tane etkili ismimiz cezalý eldeki mevcut

igin 25. hafta maçýnda yarýn Sandýklýspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek olan Çorumspor bugün yola çýkýyor. Pazar günü oynadýðý Pazarspor maçýnýn ardýndan dün öðleden sonra hafif bir çalýþma yapan kýrmýzý siyahlý takým Sandýklýspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Genel Kaptan Yetkin Özbey yönetiminde yapýlan çalýþma 1 nolu sentetik çim sahada yapýldý.

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç Kocaelispor karþýsýnda maçýn genelinde iyi oynadýklarýný ancak beþ dakika içinde kiþisel hatalardan yedikleri iki golle maðlup düþmeleri sonucunda sahadan hiç haketmedikleri maðlubiyetle ayrýldýklarýný söyledi. Ýkinci yarýda maçý çevirmek için mücadele ettiklerini ancak hakemin çok yanlýþ bir kararý ile Halil Ýbrahim’i oyundan atmasýyla son yarým saati 10 kiþi oynadýklarýný belirten Kýlýç ‘Bu maçý unuttuk yarýn oynayacaðýmýz Arsinspor maçý dönüm maçýmýz olacak’ dedi.

Ç

orum Belediyespor’un baþýnda ilk maçýna Kocaelispor deplasmanýnda çýkan Teknik Direktör Halit Kýlýç, maçýn genelinde takým olarak iyi oynadýklarýný ancak ilk 20 dakika içinde

Pazarspor maçýnda forma giyen futbolcular hafif bir yenileme antrenmaný yaparken diðer futbolcular ise dar alanda ve taktik çalýþma yaptýlar. Bu çalýþma ile Sandýklýspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayan kýrmýzý siyahlý takým bu sabah saat 09.30’da Çorum’dan hareket edecek. Akþam saatlerinde Sandýklý’da olacak kýrmýzý siyahlý kafile yapacaðý hafif bir ter idmaný ile maçýn hazýrlýklarýný tamamlayacak.

yedikleri gollerle iki farklý maðlup duruma düþmelerine ve son yarým saati on kiþi oynamalarýna raðmen futbolcularýnýn verdiði mücadeleden memnun olduðunu söyledi. Göreve baþladýðý günden itibaren gerek sahada yaptýklarý çalýþmalar gereksede yaptýklarý toplantýlarda Kocaelispor maçýna en iyi þekilde hazýrlandýklarýný belirten Teknik Direktör Halit Kýlýç ‘Ýyi futbol ve az hata yaptýðýmýz takdirde kazanacaðýmýz bir maçtý ancak basit ve bireysel hatalar sonucunda farklý bir maðlubiyet aldýk tabiki üzgünüz. Maçýn genelinde takým olarak iyi oynadýk maçada iyi baþladýk. Ancak beþ dakika içinde bireysel hatalardan yediðimiz iki golle iki farklý maðlup duruma düþtük. Bu goller takýmýn moralini bozsada ilk yarýnýn kalan bölümünde oyunun kontrolünü elimize geçirdik ve pozisyonlarda bulduk ancak deðerlendiremedik. Ýkinci yarýya takým olarak çok istekli baþladýk. Bu kezde maç boyunca takdir haklarýný

hep ev sahibi lehine kullanan hakemin çok tartýþýlacak bir kararla Halil Ýbrahim’i oyundan atmasýyla 10 kiþi kaldýk. Bu karar futbolcularýmýzý daha çok hýrslandýrdý ve eksik olmalarýna raðmen rakibe üstünlüðünü kabul ettirdi ve sonucunda umutlandýran golü bulduk. Baskýmýz nedeniyle Kocaelispor iyice geriye çekildi bizde beraberlik için gereken her þeyi yaptýk. Beraberlik golünü aradýðýmýz dakikalarda ani bir kontrataktan kalemizde üçüncü golü gördük ve haketmediðimiz bir maðlubiyet aldýðýmýza inanýyorum. Takým

olarak iyi oynadýðýmýz bir maçý kaybettiðimiz için tabiki üzgünüz. Ancak bulunduðumuz konum itibariyle o maça takýlmamamýz gerekiyor. Yarýn sahamýzda oynayacaðýmýz Arsinspor maçý büyük önem kazandý. Kocaelispor maçýnýn hemen ardýndan futbolcularýmýzla görüþerek bu maçý unutmalarýný ve Arsinspor maçýný düþünmelerini istedik. Bu maç bizim dönem maçýmýz olacak. Sahamýzda oynayacaðýmýz bu maçý kazanarak rahat bir nefes

‘Sabrýmýn son damlasý Arsin maçýna kaldý’

Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Kocaelispor maðlubiyetinin ardýndan sosyal paylaþým sitesinden yayýnladýðý mesajda futbolculara hem sitem etti hemde sert bir uyarýda bulundu. Gül ‘Allah sizide kulüp baþkaný yapsýn sizin gibide futbolcular versin diyorum. Sabrýmýn son damlasý Arsinspor maçýna kaldý’ dedi.

Ç

Belediyespor’da tek hedef Arsin

Çorum Belediyespor ligde bulunduðu kritik durumdan kurtulmak için büyük önem taþýyan maçta yarýn sahasýnda oynayacaðý Arsinspor maçýna dün yaptýðý çalýþma ile baþladý. Mavi beyazlý futbolcularýn çalýþmada oldukça moralsiz olduklarý gözlendi.

L

igin ikinci yarýsýnda yaþadýðý büyük düþüþ nedeniyle sýralamada hýzla iniþe geçen ve son olarakta geçtiðimiz hafta Kocaelispor deplasmanýndan puansýz dönen Çorum Belediyespor’da yeni ve tek hedef yarýn oynanacak Arsinspor maçý. Kocaelispor maçýnýn ardýndan Çorum’a dönen Belediyespor dinlenmeden Arsinspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladýlar. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Arka adalesinden sakat olduðu için iki haftadýr forma giyemeyen Haydar takýmdan ayrý

olarak düz koþu yaptý. Antrenmanda Kocaelispor maçýnda forma giyen futbolcular yenileme çalýþmasý yaparken

diðer futbolcular ise dar alanda pas ve yarý sahada çift kale maç yaptýlar. Çalýþma öncesinde Teknik Direktör Halit Kýlýç

Çorum-

‘Oyun güzel, skor kötü’

Çorumspor bugün Sandýklý yolcusu

L

kadromuzla en iyi mücadeleyi vererek sahadan istediðimizi alarak ayrýlmak istiyoruz’ dedi.

Bunun kýymetini bilin:

spor tarihinde bu kadar Çorumlu’nun o formayý giyme þansý yakaladýðý dönem yoktur. Þu sebepten bu sebepten sizler bir çoðunuz iki sezondur bazýlarýnýz ise bu sezonda o formayý giyiyorsunuz. Kendi sahasýnda yenilen bir takým tribünü çaðrýlýyor ve alkýþlarla soyunma odasýna gidiyor. Bunu yaþayan futbolcu sayýsý çok azdýr. Evet geçler giydiðiniz forma belki sezon sonunda ismiylede olsa tarih olacak. Sizler ise bu iþe yeni baþlayanlarýnýz için bu fýrsatlarý iyi deðerlendirmeniz ve kýymetini bilmeniz gerekiyor. Her maç geriye deðil ileriye gitmeniz gerekiyor. Eðer bu iþten ekmek yemek istiyorsanýz bir yerlere gelmek istiyorsanýz üzerine koymanýz gerekiyor. Beþ yýldýr profesyonel forma giyipte hala olduklarý yerde sayan abileriniz gibi olacaksanýz giyeceðiniz son profesyonel forma bu olur. O yüzden ligde kalan maçlarda artýk o forma için sizin yapabileceðiniz en güzel þey kendinizi geliþtirmeniz olacaktýr.

futbolculara Arsinspor maçýnýn önemi hakkýnda uyarýlarda bulunduðu öðrenildi. Çorum Belediyes-

por bugün yapacaðý çalýþma ile Arsinspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayarak tesislerde maç saatini bekleyecek.

Belediyespor Baþkaný Zeki Gül

orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, takýmýn kötü gidiþe tepkisini Kocaelispor karþýsýnda alýnan maðlubiyetin ardýndan sosyal paylaþým sitesinden çok aðýr yaptý. Baþkan Gül, Kocaelispor maçýnda alýnan maðlubiyetin ardýndan sosyal paylaþým sitesinden yaptýðý açýklamada futbolculara hem sitem etti hemde sabrýnýn son

Belediyespor’da kaleci Mustafa’nýn þanssýzlýðý Ç

orum Belediyespor’da þansýzlýklara bir yenisi dün eklendi. Mavi beyazlý takýmýn haftanýn ilk çalýþmasý sýrasýnda omuzu üzerine yere düþen kaleci Mustafa Afþaroðlu omuzu çýkýnca ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapýlan yarý sahadaki çift kale sýrasýnda topa hamle yaptýðý anda sað omuzunun üzerine düþtü ve yerde kaldý. Genç

kaleciye ilk müdaheleyi masör Ali Akýnalp yaptý ve omuzunun çýktýðý anlaþýlýnca hemen ambulans çaðrýldý. Ambulans gelene kadar masör Ali Köseer Mustafa’nýn omuzunu yerine getirdi ve kaleci Elitpark Hastanesi’ne kaldýrýldý. Burada omuzu bandaja alýnan Mustafa’ýn en az üç hafta takýmýndaki yerini alamayacaðý ve toplu çalýþmalara katýlamayacaðý açýklandý.

damlasýnýn Arsinspor maçý olduðunu belirterek uyarýda bulundu. Gül, sitesinde yaptýðý kýsa deðerlendirmede ‘Çorum Belediyespor’lu futbolcularýmz Allah sizide kulüp baþkaný yapsýn, sizin gibi futbolcular versin diyorum, Sabrýmýn son damlasý Arsin maçýna kaldý. O maçta futbol oynamýnýzý deðil, ilimiz, baþkanýmýz, hocamýz ve benim için savaþmanýzý istiyorum’ dedi.

Mustafa Afþaroðlu omuzu çýkýnca ambulansla hastaneye kaldýrýldý

corum hakimiyet  

corum hakimiyet