Page 1

Merhum lider için hatim kampanyasý Merhum lider Muhsin Yazýcýoðlu ve yol arkadaþlarý, vefatýnýn 4. yýldönümün de Kuran-ý Kerim Hatim Kampanyasý ile anýlacak.

Kýz istemeden dönen aile Þeker’e kaza yaptý: 4 ölü, 3 yaralý yeni müdür Trabzon'dan kýz istemeden dönen ailenin içinde bulunduðu otomobilin Samsun'un Terme ilçesinde yoldan çýkýp menfeze çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda, damat adayý ile birlikte ayný aileden 4 kiþi öldü, 3 kiþi de yaralandý.

* HABERÝ 14’DE

Kaza, sabah karþý saat 04.18 sýralarýnda Samsun-Ordu karayolunun 55. kilometresi Karacalý köyünde meydana geldi.

* HABERÝ 4’DE

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Öner Öztürk

(Ç.HAK:474)

* HABERÝ 5’DE

4 MART 2013 PAZARTESÝ

Vali Sabri Baþköy, Ocak ayý içerisinde Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü’ne atanan Öner Öztürk’e iadei ziyarette bulundu.

AK Parti Siyaset Akademisi baþladý, ilk siyaset dersi Soylu’dan;

‘Siyasetçi büyüdükçe küçülmeyi bilmeli’ Çevre’ye 282 milyon Salim Uslu

Cahit Baðcý

Murat Yýldýrým

Çevre Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, bakanlýðýnýn 2012 yýlýnda Çorum'a yönelik yapmýþ olduðu çalýþmalarý AK Parti Çorum Milletvekilleri ile paylaþtý. Çevreve Þehircilik Bakanlýðý’nýn bugüne kadar yaptýðý ve devam eden yatýrým tutarýnýn 282 milyon lira olduðu belirtildi.

AK Parti Siyaset Akademisi, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu'nun verdiði ilk dersle baþladý. Siyaset niçin yapýlýr sorusunu cevaplandýran Soylu, "Siyaset insana hizmet için yapýlýr. Bu düsturda hizmet eden siyasetçi, büyüdükçe küçülebilmeyi bilmelidir." dedi. * HABERÝ 7’DE

* HABERÝ 3’DE

Yaþar Yurdakul vefat etti Baþbakanlýk Müfettiþi Hakan Küçükbalcý ile Sabancý Holding Brisa Genel Müdürü Gökhan Küçükbalcý’nýn dedeleri Emekli Baþkomiser Yaþar Yurdakul (94) vefat etti. Merhumun cenazesi dün öðle namazýna müteakip Ulu Camii’de Yaþar Yurdakul kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar’da topraða verildi. Hakimiyet merhume Allah’tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Çorum’un otomobil raporu hazýr

7 yetiþkine bir otomobil Çorum’da her 7 yetiþkine bir otomobil düþüyor. Aylýk ekonomi dergisi CNBC-e Business, Türkiye’nin otomobil raporunu çýkardý.

* HABERÝ 9’DA

* SAYFA 9’DA

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, gündemi deðerlendirdi.

2 yýldýr devam eden proje baþarýyla devam ettiriliyor

Çiðdem gezdirip aþ piþirdiler Baharýn müjdecisi çiðdem çiçeðinin birleþtiricibütünleþtirici misyonu bir kez daha yaþatýldý. Çocuklar çiðdem çalýsýyla dolaþtýðý evlerden maniler eþliðinde malzemeler toplayýp, kökü çok derinlere baðlý olan bir geleneði günümüze taþýdý.

* HABERÝ 6’DA

Agah Kafkas, organ baðýþý ile kampanyayý baþlatýp destek verdi.

Kafkas organlarýný baðýþladý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas, organ baðýþýnda bulundu. Antalya’da düzenlenen “Bir saatte en fazla organ baðýþý rekor denemesi”nin açýlýþý gerçekleþtiren Kafkas, organ baðýþý ile kampanyayý baþlatýp destek verdi. * HABERÝ 4’DE

Civil Çocuk Dünyasý’nýn 36. þubesi Çorum’da hizmete açýldý.

Civil’e görkemli açýlýþ Civil Çocuk Dünyasý Çorum Þubesi önceki gün törenle açýldý. Civil Bebek ve Çocuk Maðazalar Zinciri’nin 36. þubesi Çorum’da hizmete girdi.

* HABERÝ 11’DE


2

PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Bu haber trafikçiler için ehir içi trafiðinde Þ bildik sorunlarýn dýþýnda, esnafýn,

sürücülerin ve meslektaþlarýmýzýn bazý serzeniþleri var. Bahse konu serzeniþler bugünün meseleleri olmasa da, uzunca bir geçmiþi ilgilendirse de, yeri gelmiþken dile getirmekte fayda var. Malum Gazi ve Ýnönü Caddesi’nde kýsmî park yasaðý uygulamasý devam ediyor. Ýnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf, 06.0022.30 saatleri arasýnda park yasaðý uygulamasýnýn þehir hayatýnýn gerçeklerine uymadýðý görüþünde. Çorum Belediyesi’nin konaklama yapacak müþteriler açýsýndan park yasaðý saatlerini bir kez irdelemesi isteniyor. Gazi Caddesi esnafýndan, bilhassa eczanelerden kýsa süreli duruþlara izin verilmemesinden

kaynaklanan serzeniþler devam ediyor. Diðer bir mesele Þehir Ýçi Trafik Þube Müdürlüðü’ne baðlý ekiplerin periyodik aralýklarla sabah ve akþam saatlerinde Saat Kulesi noktasýnda uygulama yapmasý. Durdurulan araç sürücülerinin hepsi olmasa da büyük çoðunluðu iþine, bankaya, evine veya baþka bir noktaya ulaþmak için zamanla yarýþýyor. Sürücü belgesi, ruhsat, GBT vs. sorgusu yapýlýyor. Merak edilen soru þu; “Trafikçilerin yaptýðý uygulama þehir giriþ ve çýkýþlarýnda veya

kurallarýn ihlal edilme riski bulunan þehir merkezine daha uzak noktalarda olsa anlaþýlabilir. Saat Kulesi Meydaný’nda yapýlan uygulamanýn anlamý nedir?” Gelelim araçlarýný meslekî ihtiyaçlarýnda kullanan gazetecilerin, yani meslektaþlarýmýzýn derdine. Sarý Basýn Kartý sahiplerine kanunen belirlenmiþ haklar çerçevesinde bir dizi kolaylýklar saðlanýyor. Geçmiþten bugüne devam eden kolaylýklar arasýnda basýn trafik levhasý da yer alýyor. Levha, gazetecilerin

Geçtiðimiz yýl BYGEM Genel Müdürü hemþehrimiz Murat Karakaya ile Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Baþ tarafýndan törenle imzalanan protokol sarý basýn levhasý olan gazetecilere trafikte bazý kolaylýklarýn saðlanmasýný öngörüyor.

araçlarýnýn sað ön camýna görünür bir yere konur, trafikte seyreden gazetecilere trafik polislerinin gerekli yardýmý saðlamasýný öngörür. Ancak nedendir bilinmez Çorum sýnýrlarý içinde bu levhayý dikkate alan bir trafik polisine maalesef þahit olamadým. Hatta trafiði tehlikeye düþürmeyecek, aksatmayacak þekilde park yapýldýðýnda, herhangi bir habere intikal için olay mahalline aracýnýzla yaklaþtýðýnýzda ilk önce uyarýyý siz alýrsýnýz. Levhayý gösterdiðinizde hepsi deðil ama bazý resmi görevlilerin sinir katsayýsý artabilir. Bu yüzden Emniyet Genel Müdürlüðü’nün mührü bulunan levha baþýmýza iþ açmasýn diye görevlilere göstermekten sakýnýrýz. Sorunu diyalog kurup kendimizi ifade ederek çözmeye çalýþýrýz. Geçtiðimiz gün gazeteye gelen meslektaþýmýz Servet Seyfettin Mete, ayný mevzudan dertlendi. Ben de sadece trafik polislerinin okumasý için geçtiðimiz yýl BYGEM Genel Müdürü hemþehrimiz Murat Karakaya ile Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Baþ tarafýndan törenle imzalanan protokol haberini tekrarlamakta fayda gördüm. Ýþte o haber; "Basýn kartý sahiplerine verilen basýn trafik kartlarýna iliþkin protokol, Basýn Yayýn ve

Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ile Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Baþ tarafýndan BYEGM'de düzenlenen törenle imzalandý. Ýmza töreninde konuþan BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya, basýn trafik kartýnýn veriliþ ve kullanýmý konusunda bilgiler verdi. Karakaya, Genel Müdürlük olarak medya mensuplarýnýn iþlerini kolaylaþtýrmak amacýnda olduklarýný söyledi. Bu amaçla basýn kartlarýnýn prestijini ve iþlevini artýrmaya yönelik yaptýklarý çalýþmalarý anlattý. Medya mensuplarýnýn görevlerini yaparlarken adeta zamanla yarýþtýklarýný belirten Karakaya, büyük þehirlerde yaþanan trafik yoðunluðunun gazetecilik görevi açýsýndan taþýdýðý zorluklardan söz etti. Murat Karakaya, basýn trafik kartý uygulamasýnýn bu sýkýntýyý gidermeye yönelik önemli bir çalýþma olduðuna inandýðýný söyledi. Karakaya þöyle devam etti: "Yeni protokolle basýn trafik kartý sahiplerine, güzergâh ve kavþaklarda geçiþ kolaylýðý, trafiði aksatmamak þartýyla durma, duraklama ve park etme gibi kolaylýklar saðlanacaktýr. Yeni protokol ile

Ýnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esanfýn, 06.00-22.30 saatleri arasýnda park yasaðý uygulamasýna itirazý var. birlikte basýn mensuplarýmýzýn görevleri sýrasýnda trafik açýsýndan sýkýntý yaþamayacaklarýný tahmin ediyorum. Çünkü bu protokolün uygulamasýnda deðerli emniyet mensuplarýmýzýn gereken hassasiyeti titizlikle göstereceklerine inanýyorum." Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Baþ da konuþmasýnda, 2009 yýlýnda imzalanan protokolün, ilgili mevzuatýn ve diðer bazý koþullarýn deðiþmesi nedeniyle yenilenmesi gerektiðini söyledi. Ýsmail Baþ, basýnýn kamu görevi yaptýðýný

belirterek bu görevleri sýrasýnda iþlerini kolaylaþtýrmanýn öneminden söz etti. Baþ, trafik sorunu nedeniyle basýn mensuplarýna özellikle ana güzergâhlarda öncelik tanýnmasý gerektiðini ifade ederek, bunun sadece görevin ifasý sýrasýnda kullanýlmasý gerektiðini hatýrlattý. Ayrýca durma, duraklama ve park etme esnasýnda yaþanan zorluklarýn da giderilmesine çalýþýlacaðýný kaydetti. Ýsmail Baþ, bu protokolde katkýsý olan BYEGM ve EGM mensuplarýna teþekkür etti.

Protokol ne

getiriyor?

BYEGM'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yürürlükteki Basýn Kartý Yönetmeliði'ne uygun olarak 23 Temmuz'da imzalanan protokolle, 26 Mayýs 1989 tarihli protokol yürürlükten kaldýrýldý. Açýklamada, þu bilgilere yer verildi: 'Protokol uyarýnca 'Basýn Trafik Kartlarý', basýn kartý taþýyan basýn mensuplarýnýn görevleri sýrasýnda bulunduklarý aracýn ön camýnda, görevlilerin kolayca görebileceði þekilde bulundurulacaktýr. Protokol, trafiðin düzenlenmesinden

sorumlu kiþilerce 'Basýn Trafik Kartý' bulunan görevlileri gördüklerinde kendilerine geçiþ, trafiði aksatmamak þartýyla durma, duraklama ve park etme gibi kolaylýklar saðlanmasýný hükme baðlamaktadýr. Protokol hükümlerince, 'Basýn Trafik Kartlarý'nýn ilgili düzenlemelere aykýrý kullanýlmasý, baþkalarýna kullandýrýlmasý ve ilgilinin basýn kartýnýn iptali durumlarýnda bu kartlar geri alýnacaktýr. Ayrýca araçlarýnda Basýn Trafik Kartý dýþýnda 'Basýn' ibaresini kullanmak suretiyle benzer tabela veya kart taþýyanlarýn, varsa basýn kartlarý iptal edilecektir.''

Hocalý katliamýný andýlar

Vefat-Teþekkür

H

Aile büyüðümüz Emekli Baþkomiser

Yaþar Yurdakul

'un

tedavisi sýrasýnda ilgi ve alakalarýný esirgemeyen Özel Elit Park Hastenesi Dahiliye Uzmaný

Dr. Ahmet Baran ile hastane doktor ve personeline, cenazemize katýlan, taziye dileklerini ileten eþ, dost ve yakýnlarýmýza teþekkür ederiz.

Küçükbalcý Ailesi

itit ÜniversitesiOsmancýk Derindere Meslek Yüksek Okulu’nda Hocalý Katliamý anýldý. 26 Þubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Daðlýk Karabað bölgesindeki Hocalý kasabasýnda, Ermenistan’a baðlý kuvvetler tarafýndan katledilen Azeri siviller için, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulunda anma programý düzenlendi. Tüm dünyanýn gözleri önünde ve çok yakýn bir tarihte meydana gelen Hocalý Katliamý anma töreninde açýlýþ konuþmasý yapan, Yüksekokul Müdürü Öðretim Görevlisi Dr. Serhat Oðuzhan Kývrak, “Rus destekli Ermeni birlikleri tarafýndan gerçekleþtirilen Hocalý Katliamý, bir soykýrým hareketi ve dünyanýn insanlýðý unuttuðu gün olmuþtur. Bizi tarihimiz boyunca yapmadýðýmýz halde, sözde soykýrým yapmakla suçlayanlar önce kanlý tarihlerine bakmalýdýrlar” dedi. Okutman Mine Demir ise hazýrladýðý programda Hocalý Katliamýný fotoðraf ve video görüntüleriyle gözler önüne sererek, Ermeniler tarafýndan gerçekleþtirilen katliamý tüm detaylarýyla paylaþtý. Anma programý Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli ile öðrenciler tarafýndan ilgiyle takip edildi.


PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

3

Çorum’a 282 milyon çevre yatýrýmý Ç

evre Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar 04.07.2011 tarihinde 644 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan bakanlýðýnýn 2012 yýlýnda Çorum'a yönelik yapmýþ olduðu çalýþmalarý AK Parti Çorum Milletvekilleri ile paylaþtý. Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý yazýlý açýklamada; bütün bakanlýklarýn Çorum'a yönelik yatýrýmlarýnýn giderek arttýðýný, Çevre ve Þehircilik Bakaný'nýn 2012 yýlýnda Çorum'a yönelik çalýþmalarýný paylaþtýðýný bildirdiler. Uslu, Baðcý ve Yýldýrým, yaptýklarý açýklamada þu bilgileri verdiler; "Genel olarak deðerlendirdiðimizde Belediyelerimize yönelik yardým ve kredi desteklemeleri; Çevre Kirliliðinin Giderilmesi yardýmý toplam 219.269 TL., Turizm öncelikli belediyelerimize yardým kapsamýnda 80.000 TL., Ýlbank A.Þ. Genel Müdürlüðümüzce su ve kanalizasyon SUKAP Projesi, hibe ve kredi desteklemeleri toplamý 36.062.093 TL., saðlanan kredilerin toplamý 67.490.569 TL., Genel Bütçe vergi gelirlerinden ayrýlan pay 106.390.551 TL. dir. Bunlarýn yanýnda Avrupa Birliði Yatýrýmlarýndan devam etmekte olan Çorum Entegre Katý Atýk Projesi için 55.295.000 TL. (23.530.000 Euro), devam eden yurt inþaatý için 14.090.000 TL., Tapu ve Kadastro çalýþmalarý için 2.076.223 TL. harcama yapýlmýþtýr. Çevre Þehircilik Bakanlýðýmýzýn 2012 yýlýnda Çorum'a yaptýðý ve devam etmekte olan yatýrým, desteklemelerinin toplamý yaklaþýk 282 Milyon TL.'dir. Bakanýmýzýn bizlere gönderdiði Çorum'a yönelik detaylý faaliyetleri içeriði; 04.07.2011 tarihinde 644 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlýðýmýz, bu tarihten itibaren kentsel dönüþümü tamamlamak, sürdürülebilir çevre ve yaþanabilir yerleþmeler saðlamak ve marka þehirler oluþturmak gayelerine ulaþmak için kapsamlý, titiz ve heyecanlý bir çalýþma baþlatmýþtýr. Bu çalýþmalar kapsamýnda, 2012 yýlýnda iliniz genelinde Bakanlýðýmýzca yürütülen proje ve faaliyetlere iliþkin özet bilgileri takdirlerinize sunuyorum. Çorum Ýli yerel yönetimlerine, 2012 yýlýnda Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðü tarafýndan çevre kirliliðinin giderilmesi amacýyla yapýlan yardýmlarýn tablosu aþaðýdadýr. Belediyesi Yardým Türü Miktarý (TL) Alaca Çevre Kirliliðinin Giderilmesi 50.000 Arifegazili Çevre Kirliliðinin Giderilmesi 30.000 Çamlýca Çevre Kirliliðinin Giderilmesi 30.000 Karahacip Çevre Kirliliðinin Giderilmesi (Çöp Toplama Aracý) 109.269 Ýl genelinde 1 adet atýk su arýtma tesisi ve 4 adet lisanslý ambalaj atýðý toplama ayýrma tesisi ve geri dönüþüm tesisi vasýtasýyla hizmet yürütülmektedir. ÇED Ýzin ve Denetim Genel Müdürlüðü çalýþmalarý kapsamýnda; 2012 yýlýnda 3 adet firmaya çevre izin ve lisansý düzenlenmiþ, 12 adet "ÇED Olumlu" ve 381 adet "ÇED Gerekli Deðildir" kararý verilmiþtir. Ayrýca 16 adet tesise geçici faaliyet belgesi, 49 kiþiye "Çevre Görevlisi Belgesi", 6 firmaya "Çevre Danýþmanlýk Yeterlilik Belgesi" düzenlenmiþtir. Ýlde 1 adet Hava Kalitesi Ölçüm Ýstasyonu ile hava kalitesi izlenmekte olup, 50.000 adet Egzoz Emisyon Pulu düzenlenmiþtir. Avrupa Birliði Yatýrýmlarý Daire Baþkanlýðý tarafýndan ilimizde 2€ 3.530.000 büt çeli Çorum Entegre Katý Atýk Projesi yürütülmekte olup, Proje halen devam etmektedir. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çalýþmalar neticesinde; "Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Pla-

Ortaköy Kanalizasyon Tesisi 4.283.824 Kavþut Ýçme Suyu Tesisi 467.930 Mecitözü Atýksu Arýtma Tesisi 2.000.026 Çorum Ýli dâhilindeki belediyelere 2012 yýlýnda toplam 67.490.569 TL kredi tahsis edilmiþtir. Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrýlan paylardan; Çorum Belediyesi ile diðer ilçe ve belde belediyelerine 2012 yýlýnda toplam 106.390.551 TL pay tahakkuk etmiþtir. Ýlgi ve desteklerinizle, 2013 yýlý içerisinde Çorum ilinde daha büyük hizmetler yürüteceðimize olan inancýmla, 2013 yýlýnýn ülkemiz ve milletimiz için hayýrlara ve-

Salim Uslu

Cahit Baðcý

Sendikal çalýþmalar deðerlendirildi

Parti Çorum AK Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, aðaç sektöründe faaliyet gösteren ve sektörün en büyük sendikasý olan Öz Aðaç - Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Eyüp Karaderili'yi sendikadaki makamýnda ziyaret etti.

Sendikal faaliyetlerin deðerlendirildiði ziyarette, Öz Aðaç - Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Eyüp Karaderili, yaptýklarý örgütlenme ve toplu iþ sözleþmesi çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek üye çalýþmalarýnýn ve büyümenin hýzla devam ettiðini söyledi.

Çorum Belediye Baþkaný Sayýn

Muzaffer Külcü

Çorum Tarým Ýl Müdürü Sayýn

Erkan Elfaz Ermiþ Gýda Kontrol Þube Müdürü ekibine

Beyefendi ve Fen Ýþleri Müdürü Sayýn

Alper Zahir Fen Ýþleri Müdürlüðü Çalýþanlarýna

ve

yapmýþ olduklarý gýda denetimleri için teþekkür eder, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný dileriz.

Küçük Sanayi Sitesi’nde yapmýþ olduklarý çevre düzenleme ve aðaçlandýrma çalýþmalarýndan dolayý teþekkürü bir borç bilir, baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

Yeni Ciðerci

Yeni Ciðerci

Et ve Sakadat Ürünleri

Et ve Sakadat Ürünleri (Ç.HAK:564)

Osman Ýzgi

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Öz Aðaç Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Eyüp Karaderili'yi sendikadaki makamýnda ziyaret etti.

TEÞEKKÜR

TEÞEKKÜR

(Ç.HAK:563)

Murat Yýldýrým

ný" Bakanlýðýmýzca 2007 yýlýnda onaylanmýþ, 2012 yýlýnda ise plan deðiþikliði onayý gerçekleþtirilmiþtir. Çorum Ýli, Hýdýrlýk Kuzeyi ve Aþaðý Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli 20K-1-a, 20K-1-c, 20K-1-d, 20K-4-a, 20K-4-b, 20K-4-c, 20K-4-d, 19K-1-a, 19K-1-b, 20J-3b, 20J-3-c paftalarýnda sýnýrlarý belirtilen alan için hazýrlanan Ýmar Planýna Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporlarý Bakanlýðýmýzca incelenerek uygun bulunmuþtur. Turizm öncelikli belediyelere gönderilen yardým kapsamýnda Boðazkale Belediyesine 80.000 TL yardým yapýlmýþtýr. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüðümüzce Çorum ilinde 207 adet enerji kimlik belgesi, 490 adet yapý müteahhidi yetki belgesi ve 6855 adet geçici ustalýk yetki belgesi düzenlenmiþtir. Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan Ýlimizde 14.090.000 TL sözleþme bedelli yurt inþaatý yapýlmakta olup, iþ devam etmektedir. Çorum ilinde yýl itibariyle 11 adet Aktif Yapý Denetimi Firmasý bulunmakta, 221 adet denetçi mimar ve mühendis görev yapmaktadýr. Yýl boyunca 17 adedi doðrudan þantiye sahasý olmak üzere toplam 2.612.185 m² yapý alaný denetlenmiþtir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü çalýþmalarý kapsamýnda; 2.047.811 TL'si kadastro çalýþmalarý, 28.412 TL'si bilgi teknolojileri hizmetleri olmak üzere toplam 2.076.223 TL harcama yapýlmýþtýr. ÝLBANK A.Þ. Genel Müdürlüðümüzce Çorum Ýlinde 2012 yýlýnda; 8.883.000 TL bedelli Sungurlu Ýçmesuyu Projesi tamamlanmýþ; Dodurga Belediyesi'nin 168.000 TL proje tutarlý harita yapýmý, Oðuzlar Belediyesi'nin 36.000 TL proje tutarlý imar planý yapýmý iþi ve Osmancýk Belediyesi'nin 1.950.000 TL proje tutarlý kanalizasyon tesisi inþaat iþleri ise devam etmektedir. Banka kârýndan ayrýlan ödenekten %50 oranýnda hibe, %50 oranýnda kredi saðlanarak baþlatýlan Evci Belediyesi'nin 36.000 TL proje tutarlý harita yapým iþi ile Osmancýk Belediyesi'nin 2.400.000-TL proje tutarlý içmesuyu inþaatý devam etmektedir. 2011/11 sayýlý Yüksek Planlama Kurulu Kararý gereðince baþlatýlan SUKAP projesi kapsamýnda yürütülen çalýþmalar tabloda gösterilmektedir. Belediyesi Ýþin TürüProje Bedeli (TL) Dodurga Kanalizasyon Tesisi 2.980.254 Büyükhýrka Ýçme Suyu Tesisi 895.967 Bayat Ýçme Suyu Tesisi 6.372.000 Evci Ýçme Suyu Tesisi 726.340 Arifegazili Ýçme Suyu Tesisi 738.718

Osman Ýzgi


4

PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Kafkas organlarýný baðýþladý S

aðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas, organ baðýþýnda bulundu. Antalya’da düzenlenen “Bir saatte en fazla organ baðýþý rekor denemesi”nin açýlýþý gerçekleþtiren Kafkas, organ baðýþý ile kampanyayý baþlatýp destek verdi. Antalya Kepez Arena'da gerçekleþtirilen organizasyon saat 15.13'te baþladý, saat 16.13'de sona erdi. 40 masada 128'i þahit, 230 saðlýk ekibinin görev yaptýðý organizasyonda bir saatte 2 bin 56 kiþi organlarýný baðýþladý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, rekor denemesi sonrasý yaptýðý açýklamada, rekoru kýran ve 2 bin hedefini geçen Antalyalýlara teþekkür etti. Antalya'nýn her zaman Türkiye'nin önemli bir markasý olduðuna iþaret eden Kafkas, "Hem Antalya hem ülkemiz adýna gurur verici bir rekora imza attýnýz. Bütün kardeþlerimize teþekkür ediyorum. Bu yürekler olmasa, bu duyarlýlýk olmasa çok kolay baþarýlacak bir organizasyon deðil" dedi. Antalya'nýn organ naklinde hep güzel iþler yaptýðýný, güzel iþler baþardýðýný dile getiren Kafkas, Antalya'nýn dünyada Türkiye'nin imajý içn ciddi katkýlar saðladýðýný vurguladý. Türkiye'de 22 bin 478 hastanýn organ beklediðini kaydeden Kafkas, "Her birimiz 22 bin 478 kiþinin içinde olabilirdik. Öldükten sonra hiç kimsenin iþine yaramayacak organlarýn toprak olmasý yerine hem insani hem Ýslami bir duyarlýlýkla baðýþlanmasý gerektiðini düþünüyoruz. Dünyada canlý nakilde bi-

rinciyiz. Canýmýzý veriyoruz, cenazemizi vermiyoruz. Oysaki canýmýz bize lazým, cenazemizin ise baþkalarýna hayat vermesi daha anlamlý diye düþünüyorum" diye konuþtu. Organ nakil merkezleri bakýmýndan Türkiye'nin altyapýsýnýn çok iyi olduðunu vurgulayan Kafkas, nakil yapýlamayan organýn kalmadýðýný, Türkiye'nin yeterli teknik altyapýya sahip olduðunu belirtti. Antalya Valisi Ahmet Altýparmak da Antalya'nýn organ naklinde bir marka olduðunu, bugün yapýlan operasyonla da organ baðýþýnda bir marka olduðunu gösterdiðini dile getirdi. Guinness Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Þeyma Subaþý'nýn baþvurularý kontrol ettiði sýrada sanatçý Sümer Ezgü de mini konser verdi. Yapýlan deðerlendirme sonucunda 75 kiþinin baþvurusu çeþitli nedenlerle kabul edilmedi. "1 saatte en fazla organ baðýþýnda" yeni rekor bin 981 olarak tescillendi. Çin'de 2012 yýlýnda 474 baðýþla kýrýlan rekor ise Antalya'da ilk 7 dakikada 475 kiþinin baðýþý ile kýrýldý. Organ baðýþý rekor denemesinde Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Antalya Valisi Ahmet Altýparmak, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýsrafil Kurtcephe, AK Parti Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani ve Gökçen Özdoðan Enç, Antalya'nýn yaný sýra çevre il ve ilçelerden sivil toplum örgüt üyeleri, öðrenciler, saðlýk görevlileri, gazeteciler ile vatandaþlar organlarýný baðýþladý.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret

Agâh Kafkas, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mevlüt Yeni'yi ziyaret etti.

A

ntalya'da düzenlenen organ baðýþý rekor denemesine katýlan Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mevlüt Yeni'yi ziyaret etti. Antalya'da düzenlenen organ baðýþý rekor denemesine katýlan Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Agah Kafkas, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mevlüt Yeni'yi ziyaret etti.

Ziyaret sýrasýnda organ baðýþýnýn önemine deðinen Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Guinness rekor denemesinde Antalya'nýn baþarýsýný kutladý. Bakan Yardýmcýsý Kafkas organ baðýþýna gazetecilerin de katýldýðýný hatýrlatarak bunun takdir edilmesi gerektiðini ifade etti. Daha sonra Guinness rekor sertifikasý ile hatýra fotoðrafý çektiren Bakan Yardýmcýsý Kafkas ve beraberindekiler, Antalya Gazeteciler Cemiyeti müzesini gezdi

Agah Kafkas, organ baðýþý ile kampanyayý baþlatýp destek verdi.

Kafkas’tan hastane ziyareti '1

Saatte En Fazla Katýlýmcý ile Organ Baðýþý Guinnes Dünya Rekoru Denemesi' organizasyonu için Antalya'da bulunan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette Kafkas'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý, Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, AK Parti Ýl Baþkaný Mustafa Köse, Antalya Ýl Saðlýk Müdürü Adem Bilgin de eþlik etti. Kafkas ve beraberindeki heyeti, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýsrafil Kurtcephe ile hastane yönetim ekibi karþýladý. Ziyarette konuþan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, saðlýk alanýnda yaptýðý çalýþmalarla Akdeniz Üniversitesi'nin, Türkiye'nin önemli bir markasý haline geldiðini söyledi. Akdeniz Üniversitesi'nin yaptýðý ilklerle, saðlýk alanýnda çalýþan birçok kiþiye cesaret verdiðini aktaran Kafkas; "Özellikle organ nakli konusundaki baþarýlarýnýzla Ülkemize prestij kazandýrdýnýz. Bence yaptýðýnýz büyük bir iþ. Türkiye'nin adýný tüm dünyaya duyuran nakillerinizden dolayý sizleri bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Kemoterapi alan hastalara müzik dinletisi sunuluyor.

Kafkas, Antalya’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Þeker’e yeni müdür V

ali Sabri Baþköy, Ocak ayý içerisinde Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü’ne atanan Öner Öztürk’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret sýrasýnda Þeker Fabrikasý

Müdürü Öner Öztürk’ten yýllýk kapasite, þeker üretim aþamalarý ve yapýlan diðer çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, yeni görevinde baþarý dileklerini iletti.

Vali Baþköy, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk’ten yýllýk kapasite, þeker üretim

aþamalarý ve yapýlan diðer çalýþmalar hakkýnda bilgi aldi.

orum Özel Hastanesi Genel Müdürü Dr. A. Ýlhan Çakýr, ‘avuç içi damar izi’ sistemi kullaným zorunluluðu baþlamadan SGK’lý hak sahiplerinin kaydýnýn yapýlmasýnýn sistem devreye girdiðinde yaþanacak yýðýlmalarý azaltacaðýna dikkat çekti. Hastalarýn muayene öncesi kimlik kontrolü yerine geçecek olan biyometrik kimlik doðrulama yani bilinen adýyla ‘avuç içi damar izi’ sistemi SGK ile sözleþmeli tüm özel ve kamu hastanelerinde uygulamaya geçiriliyor. Yeni sistemle birlikte hiç kimse bir baþkasýnýn kimliðiyle muayene olamayacak.

Bireysel emeklilik Þimdiye kadar ülkemizde bireysel emeklilik ya bir çeþit hayat sigortasý þeklinde yapýlýyordu veya içinde Ýslam'a göre meþru/caiz/helal olmayan iþlem ve gelirlerin de bulunduðu yatýrým fonlarýna yatýrým yapmak suretiyle gerçekleþiyordu ve bu sebeple biz de 'bireysel emeklilik caiz deðildir' demiþtik. Þimdi katýlým bankalarý, içinde haram olan hiçbir iþlemin ve gelirin bulunmadýðý yatýrým fonlarý aracýlýðý ile bir çeþit bireysel emeklilik kapýsýný açmýþ bulunuyorlar. Ýlgililerin yaptýklarý açýklamalara göre: 1. Bireysel Emeklilik Sistemi aslýnda düzenli gelire sahip olan insanlarýn emeklilik öncesindeki gelir ve hayat standardýný daha sonra da devam ettirebilmelerine imkan tanýmak adýna oluþturulmuþ, uzun vadeli yatýrým imkanýdýr. 2. Sistem özü itibariyle 10 yýl vadeye dayalý tasarruf ve yatýrýmdýr. Müþteri (süre sonunda) dilerse emekli gibi düzenli maaþ alabilir, dilerse tek seferde biriken parasýný 'varsa' kârýyla birlikte tahsil eder. Ancak lehdarýn vefat etmesi halinde, lehdar tarafýndan önceden belirlediði kiþiye (yoksa varislerine) fonda biriken anaparasý ve 'varsa' kârýnýn ödenmesi (zarar varsa anaparadan mahsup edilir) garanti edilmektedir. 3. Burada fon yönetimi mevzu bahis olup, müþterinin aylýk ödeyeceði tasarruflarla kurulmuþ fonda eskiden hazine bonosu bulundurma zorunluluðu vardý. Yeni mevzuat bu zorunluluðu kaldýrmýþ olup, fonun tamamý kýymetli maden ile (katýlým bankalarýnýn altýn hesabý gibi), ÝMKB'deki hisse senetleri ile (islami endekse uygun ürünlerle) veya bu ürünlerin karmasýndan oluþabileceði gibi fonun % 10'unu geçmeyecek þekilde katýlým havuzlarýnda deðerlendirilmesine de imkan tanýmaktadýr. Hazine bonosu ve repo zorunluluðu ortadan kalktýðý için bu üründe faiz bulunmamaktadýr. 4. Bu üründen yararlanacak müþterilerimize anapara ve getiri garantisi verilmemekte olup zarar da sözkonusu olabilir. Yukarýda verilen bilgiye göre faizden uzak kalarak yatýrým yapmak veya ileride emekli maaþý gibi meþru bir aylýk gelire kavuþmak isteyenler, katýlým bankalarýnda baþlatýlan bu 'helal kazanç fonlarýna' yatýrým yapabilirler. Süre sonunda elde edilecek kâr ve ana para yatýrýmcýya aylýk olarak da ödenebileceði için bu yatýrým 'meþru bir bireysel emeklilik' iþini görmektedir. Katýlým bankalarýnýn bu iþteki rolü ve kazancý iki þekilde olabilir: 1. Hizmet ücreti alabilirler. 2.Fona yatýrým yapmak isteyen müþterilerle mudarebe þirketi iliþkisi kurarlar, iþi yürütürler ve kârdan pay alýrlar.

Suriye’ye yardým kermesine yoðun ilgi A

Kafkas, hastalara geçmiþ olsin dileklerini iletti.

Kayýtlar yýðýlmalarý azaltacak

Ç

Hayrettin Karaman

Çorum Özel Hastanesi ilk kayýt iþleminin alacaðý zamaný ve sistem kullanýlmaya baþladýðýnda yaþanacak yýðýlmalarý göz önüne alarak hastalarýný uzun bekleme sürelerine maruz býrakmamak için sistem altyapýsýný hazýrladý.

Sistem nasýl iþleyecek?

Önce hastalarýn damar izi kayýt altýna alýnacak. Hastanýn ilk müracatýnda hem sað hem de sol elinin üçer defa kaydý alýnacak. Biyometrik Kimlik Doðrulama Sistemi ile toplanan veriler, SGK

merkezinde yüksek güvenlikli cihazlar kullanýlarak tekrar þifrelenerek saklanacak. Bir kez kayýt yapýldýktan sonra muayeneye giden hasta cihazýn üzerine elini koyacak ve sistemdeki damar iziyle eþleþtirilecek. Sadece doðrulama yapýlacaðý için tek elden bir defa

‘Avuç içi damar izi’ sistemi SGK ile sözleþmeli tüm özel ve kamu hastanelerinde uygulamaya geçiriliyor.

nadolu Ajansý (AA) çalýþanlarýnýn eþlerinin "Kýþ Geldi... Suriye Ýçin Bir Ekmek, Bir Battaniye" kampanyasýna destek amacýyla düzenlediði kermes, yoðun ilgi gördü. Suriye'de yaklaþýk iki yýldýr devam eden iç savaþtan kaçarak zor þartlarda yaþam mücadelesi veren, yüz binlerce Suriyeli'nin yaþadýðý drama sessiz kalmayan AA çalýþan eþlerince Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin Kýzýlay'daki Basýn Merkezi Sergi Salonu'nda açýlan kermes sona erdi. Ankaralýlarýn iki gün boyunca yoðun ilgi gösterdiði kermeste telkari, kokulu sabun, kemençe, ahþap sandýk, lüle taþý tespihleri gibi Türkiye'nin dört yanýndan getirilen yöresel ürünler kermeste satýþa sunuldu. Diyarbakýr'dan gönderilen ipek puþi, bakýr iþi hediyelik eþyalar, Siirt ve Batman'dan gönderilen tiftik battaniyesi ve seccadeler de yoðun ilgiyle karþýlandý. Sakarya L Tipi Cezaevi mahkumlarý da hazýrladýklarý maket gemileri göndererek, kampanyaya AA kermesi aracýlýðýyla destek oldu. Türkiye'nin her yerinden ürünlerin yer aldýðý kermeste, Kayseri pastýrmasýndan Diyarbakýr burma kadayýfýna, Malatya kayýsýsýndan Amasya elmasýna, Van balýndan Konya þekerine, Manisa mesir macunundan Adana þalgamýna, Sakarya pancar pekmezinden Ýzmit piþmaniyesine kadar pek çok yöresel gýda kermese gelenlerin beðenisine sunuldu. Her standýn yoðun ilgi gördüðü kermeste Sivas, Elazýð, Çorum, Samsun, Sinop ve Tokat'tan pek çok ürün de Suriyeli maðdurlar için satýldý. AA foto muhabirlerinin, ülkelerindeki ve Türkiye'deki kamplarda yaþayan Suriyeliler'in dramýný yansýtan fotoðraflarýnýn yer aldýðý sergi de kermes boyunca Ankaralýlarla buluþtu. Kermese, iç savaþtan kaçarak Türkiye'ye sýðýnan ve Ankara'da yaþayan bazý Suriyeliler de katýldý. (A.A.)


PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

5

Kanser hastalarý için defile anser Hastalarý K Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði

ONKOSAV’ýn etkinliðine dernek üyesi hanýmlar katýldý.

Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði (ONKOSAV) tarafýndan kanser hastalarý yararýna çay düzenlendi.

(ONKOSAV) tarafýndan kanser hastalarý yararýna çay düzenlendi. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen etkinliðe Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, ONKOSAV Baþkaný Þaban Onar ile yönetim kurulu üyeleri ve çok sayýda dernek üyesi haným katýldý. ONKOSAV Baþkaný Þaban Onar, programa ev sahipliði yapan ONKOSAV Üyesi iþadamý Uður Barlýk'a teþekkür etti. 2005 yýlýnda kurulan derneðin amacýnýn kansere karþý toplumsal bilinç, farkýndalýk ve duyarlýlýk oluþturmak, kanseri önleme, tarama, erken teþhis, tedavi ve tedavi sonrasý takibin saðlanmasý olduðunu belirten Onar, devlet ile sivil toplum örgütlerinin iþbirliði yapmasýnýn önemine

deðinerek, "Kanser hastalarý ile hasta yakýnlarýna týbbi, hukuki, sosyal destek saðlanmasý ile hastalarýn yaþam kalitesinin artýrýlmasý öngörülmüþtür. Ýnsana sevgi, verilen çaba ve emeðe saygý duymak, karanlýktan korkmamak karanlýðýn üstüne gitmek gerek. Gönüllü üyelerimizin özveri ile çalýþtýklarý dernek çatýsý altýnda birleþmeye ve üye olmaya hepinizi davet ediyorum." dedi. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ise, toplumda farkýndalýk yaratmanýn dezavantaj olduðunu belirterek, yapýlan programýn bir hayýr iþi olduðunu, böyle bir organizasyon düzenledikleri içinde dernek yönetimine teþekkür etti. Konuþmalardan sonra gitar dinletisi sunuldu. Ardýndan defile ve çekiliþ yapýldý. Program müzik eþliðinde verilen ikram ile devam etti.

Konuþmalardan sonra gitar dinletisi sunuldu. Ardýndan defile ve çekiliþ yapýldý. Program müzik eþliðinde verilen ikram ile devam etti.

Gönül Elçileri Projesi'nde üçüncü sýraya yükseldik K

Anitta Otel'de gerçekleþtirilen etkinliðe protokol eþleri katýldý.

anser Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði (ONKOSAV) tarafýndan kanser hastalarý yararýna düzenlenen etkinlikte konuþan Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Türkiye genelinde Gönül Elçileri Projesi'nde Çorum'un üçüncü sýraya yükseldiðini açýkladý. Programda

Gönül Elçileri Projesi hakkýnda bilgiler veren Baþköy, Çorum'un, 81 il arasýnda hýzlý bir yükseliþ göstererek, 10 bin 65 kiþi ile üçüncü sýraya yerleþtiðini, sýralamada Mersin'in birinci, Kýrýkkale'nin ise ikinci sýrada yer aldýðýný, Çorum'da gönüllü sayýsýnýn artarak devam ettiðini kaydetti.

Gönül Elçiler projesi Laçin’de B

aþbakan Erdoðan’ýn eþi Emine Erdoðan himayelerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan gönüllülük kavramýna yönelik farkýndalýðýn geliþtirilmesi, toplumsal kalkýnmaya katký saðlayacak, gönüllü sayýsýnýn artýrýlmasý, insan kaynaðý ihtiyacýnýn güçlendirilmesi ve gönüllü çalýþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla hayata geçirilen ‘Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri’ projesi çalýþmalarý Laçin’de devam etti. Ýlçelere yapýlan çalýþmalar kapsamýnda, Vali Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy’ün katýlýmý ile geçtiðimiz Perþembe günü Laçin Belediye Salonu’nda yoðun katýlýmlý bir tanýtým

Gönül Elçileri Projesi Laçin’de tanýtýldý.

toplantýsý gerçekleþtirildi. Baþköy, toplantý öncesinde Özel Bakým Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Baþköy’e Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs de eþlik etti. Ziyaretin ardýndan yapýlan toplantýda konuþan Fatma Baþköy, “Komþusu açken tok olmayan bir medeniyetin varisleri olarak bu güzel manzara karþýsýnda yarýnlara umutla bakmamak mümkün deðildir.” dedi. Nufüsuna bakarak ilçeler içerisinde yoðun katýlýmla ilk sýrada yer alan Laçinliler’i duyarlýlýklarýndan ötürü kutlayarak, Laçin Kaymakamý Atif Çiçekli ve eþi Aylin Çiçekli, Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ ve eþi Merve Altuntaþ’a öncülük ve yoðun çalýþmalarýndan ötürü teþekkür etti. Laçin Kaymakamý Çiçekli, böyle projelerin farkýndalýk oluþmasý açýsýndan çok önemli olduðunu, yapýlabileceklerin en iyisini yapmaya çalýþacaklarýný söyledi. Fatma Baþköy, “Bu katýlýmlarla ilimizin ve baðlý ilçelerimizin güzide insanlarýnýn bilinçli ve faydalý bir birey olma yolunda büyük adýmlar atmak için ne kadar istekli olduklarýnýn göstergesidir.” diye konuþtu.

Kaza, sabah karþý saat 04.18 sýralarýnda Samsun-Ordu karayolunun 55. kilometresi Karacalý köyünde meydana geldi.

Kýz istemeden dönen Çorumlu aile kaza kurbaný T

rabzon'dan kýz istemeden dönen ailenin içinde bulunduðu otomobilin Samsun'un Terme ilçesinde yoldan çýkýp menfeze çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda, damat adayý ile birlikte ayný aileden 4 kiþi öldü, 3 kiþi de yaralandý. Kaza, sabah karþý saat 04.18 sýralarýnda Samsun-Ordu karayolunun 55. kilometresi Karacalý köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan kýz istemeden Çorum'a dönen ailenin içinde bulunduðu Ömer Þahin (39) idaresindeki 19 EA 652 plakalý otomobil, Ordu'dan Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çýkarak sað taraftaki menfeze çarptý. Kazada, damat adayý Hamdi Þahin (37), annesi Nezaket

Þahin (64), ve yengesi Þengül Þahin (34) olay yerinde, yeðeni Þeyma Þahin (15) ise kaldýrýldýðý Çarþamba Devlet Hastanesi'nde hayatýný kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ömer Þahin ile çocuklarý Ahmet Þahin (14) ve 2 yaþýndaki Þüheyda Þahin, Çarþamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Kazada yaralanan araç

sürücüsünün damat adayýnýn aðabeyi olduðu öðrenildi. Hamdi Þahin, Nezaket Þahin ve Þengül Þahin'in cesetleri otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Evinin yakýnýnda kaza meydana gelen Serkan Yazýcý (41) büyük bir gürültü ile uyandýðýný belirterek, "Saat 04.18 sýralarýnda büyük bir gürültüyle uyandým.

Hemen evden çýkýp olay yerine koþtum. 'Cankurtaran yok mu?' diye vatandaþlar baðýrýyordu. Araç ters döndüðü için içinde sýkýþanlar vardý. Aracý düzelttik. Olay yerinde 3 kiþi ölmüþtü. Ambulans, polis, itfaiye ve jandarma geldi. Yaralýlar hastaneye götürüldü" dedi. Kazayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.(ÝHA)

Kazada ayný aileden 4 kiþi hayatýný kaybetti.


6

PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

ÇESDER projelerini tanýttý Ç

orum Eðitim Sevenler Derneði(ÇESDER) Baþkaný Erdem Hýzarbaþý ile Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yýlýnda gerçekleþtirmeyi planladýklarý sosyal ve kültürel faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. ÇESDER Baþkaný Erdem Hýzarbaþý, 2005 yýlýnda kurulan derneðin öðretmenler arasýnda birlik ve beraberliðin tesisini amaçladýðýný söyledi. Kule Ýþ Merke-

Çorum Eðitim Sevenler Derneði yönetimi projelerini tanýttý.

zi'nde önceki gün düzenlenen toplantýda konuþan Hýzarbaþý,9 Mart 2013 Mart Cumartesi 8.'sini düzenleyecekleri futbol turnuvasýnýn öðretmenler arasýnda yapýlacaðýný ifade etti. Ekol Halý Saha'da,16 takýmýn katýlacaðý turnuvaya dernek olarak hazýrlýklarýný sürdürdüklerini hatýrlatan Hýzarbaþý, 13 Mart'ta Çanakkale programý ve 9 Nisan'da Bosna Hersek gezisi düzenleyeceklerini kaydetti.

Çocuk Oyunlarý Projesi, geçen yýl baþlayan proje serisinin devamý olarak hayata geçirildi.

2 yýldýr devam eden proje baþarýyla devam ettiriliyor

Çiðdem gezdirip aþ piþirdiler B

Türk Halk Müziði Kamu Korosu konser vermek için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.

Kamu Korosu konser hazýrlýðýnda M

imar Sinan Halk Eðitim Merkezi bünyesinde 2012 yýlýnda kurulan Türk Halk Müziði Kamu Korosu Vergi Haftasý kutlamalarý kapsamýnda düzenleyeceði konser için

çalýþmalarýna baþladý. Kamu Korosu Atatürk Lisesi Konferans Salonunda hazýrlýklarýný sürdürüyor. Baþkanlýðýný Aydýn Kalender'in üstlendiði Þef Özgür

Yaþar yönetimindeki Kamu Korosu, konserler zincirine Yaþlýlar Haftasý nedeniyle huzurevinde devam edecek. Koro Mayýs ayýnýn son haftasýnda da bahar konseri verecek.

Emekli Sen'de yeni yönetim D

ÝSK'e baðlý Emekli Sen 5. Olaðan Genel Kurul toplantýsý önceki gün yapýldý. Tek liste halinde gerçekleþtirilen genel kurulda Emekli Sen Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru bir açýlýþ konuþmasý yaptý. Genel kurulda Yönetim Kurulu'na Ömer Sözüdoðru, Hüseyin Özkuþçu, Hikmet Aydýn, Þeref Karataþ, Nebahat Samgar, Ümit Küçükbayatlýlý, Saadet Aydoðdu, Turgay Kavalcý, Ýsmail Kaya, Denetleme Kurulu'na Ali Öztürk, Cafer Teke, Ýlyas Erkuþtan, Disiplin Kurulu'na Ahmet Rasim Burhanoðlu, Süleyman Kamýþlý, Paþa Þimþek oluþurken Genel Kurul Delegeliklerine Ömer Sözüdoðru, Ümit Küçükbayatlýlý seçildi. 'AKP iktidarýnda fakirleþtik' Emekli Sen Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru, sendikanýn 2005 yýlýnda bir kaç kiþiyle birlikte kurulduðunu, her geçen gün çoðalarak hem Çorum hem de ülke genelinde on binlere ulaþtýklarýný söyledi. Sözüdoðru, ülke genelinde 60 þube, 30'a yakýn temsilcilikleri ile emeklinin sesini duyurmaya çalýþtýklarýný belirterek, konuþmasýnda özetle þöyle dedi; " Mücadeleden yýlmadan emeklilerin haklarýnýn verilmesini savunuyoruz. Bu gün ülkemizde 10 milyona yakýn emekli bulunmaktadýr. Sözde kurulan toplu sözleþme masasýnda emeklileri kimler temsil edecektir. Biz emekliler olarak bu masaya oturup, haklarýmýzý savunmak istiyoruz. Bizi çalý-

þanlar temsil edemez, bizim sorunlarýmýzý çalýþanlar bilemez. O Toplu sözleþme masasýnda emeklilerin bir kelimesi bile geçmemektedir. Buradan emeklilere sesleniyorum; kendilerine bakmayan siyasi partileri desteklemesinler. Siz oy zamaný oy verme makinesi deðilsiniz. Emekli kardeþlerim Ýktidarlarý deðiþtiren bir güçsünüz. Sizlerin sorunlarýný kim giderecekse onlara oy veriniz. Yalanlara kanmayýnýz. AKP iktidarý zamanýnda emekliler daha fakirleþtirilmiþtir. Kendi söylemleri ile söylüyorum. Bir UCUBE ÝNTÝBAK yasasý çýkartýlmýþtýr. 2000 yýlýndan sonra emekli olanlar hiç düþünülmemiþtir. Çalýþanlarla emekliler arasýndaki açý geniþ açý olmuþtur. AKP iktidara geldiðin emekli olan bir emeklimiz bu gün yani 10 yýllýk artýþlarýný bölmeye çalýþsýn ve görülecektir ki aylýk 10 ile 50 lira arasýndadýr. Piyasaya baktýðýnýzda zamlar dalgalar halinde emekliyi, iþçiyi, memuru kýsacasý emekçileri ve toplumun her kesimini maðdur etmiþtir. Elektrik, doðalgaz, su, yiyecek, giyim, eðitim ve saðlýk zamlarý tüm emekçileri maðduriyetine sebep olmuþtur. Emekliler tatil edemez, köyüne, eþine dostuna ziyaret edemez hale gelmiþledir. Hani nerede sosyal devlet? Nere de sosyal adalet. Emekliler her zaman enflasyon altýnda zamlar almýþlardýr. Tahmini enflasyonlarý Bütçe Kanuna koyup, ona göre artýþ yapanlar piyasadaki enflasyondan haberleri yok mu dur?

DÝSK'e baðlý Emekli Sen 5. Olaðan Genel Kurul toplantýsý önceki gün yapýldý.

Emekli Sen Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru bir açýlýþ konuþmasý yaptý. EMEKLÝ SEN ezilen lemektedir. Bu çalýþmakiþi. Tatil yapamayanlaemekçilerin yanýndadýr. lar (ÝLO) ya aykýrý uyrýn oraný %87, yani 63 Yanýnda olmaya da degulamalardýr. milyon kiþi. Ýki günde vam edecektir. bir et, tavuk yada balýk Emekli yoksallaþgibi yiyecekleri yiyeÇocuklarýmýz sefatý, emekli maaþý elekmeyenlerin oraný %60, let ücreti seviyesinde trik, su. doðalgaz, ulayani 44 milyon kiþi. Bu çalýþtýrýlmaktadýr. Asgaþým ve artan zamlarý insanlarýn hepsi emekli ri ücret açlýk sýnýrýný alödeyemez duruma gelve emekçi insanlar, yotýnda kalmýþtýr. Bazý di. Emekli ve emekçi ðun çalýþma koþullarý emeklilerimiz maaþlarý alým gücünü kaybetti. altýnda emeði sömürüaçlýk sýnýrýnýn altýndaYýllar geçiyor yoksullen insanlardýr. Bunu dýr. Türk Ýþ'in geçen ay luk devam ediyor. kabul etmek mümkün açýkladýðý araþtýrmaya deðildir. Ýþsiz çocuklarýgöre açlýk sýnýrý 1.061, Deðerli emekliler, mýz büyük bir psikoloyoksulluk sýnýrý 3.354 gelin beraber gücümüjik sýkýntý içindedirler. TL dir. Deðerli dostlar, zü birleþtirelim. VerdiÝþsizliði protesto ediyoDeðerli basýn emekçileðimiz vergileri, çocukruz. Çocuklarýmýzýn geri; larýmýzýn iþsizliklerini, leceklerinden endiþe sosyal hayata katýlamaTürkiye 'de evini duymaktayýz. dýklarýmýzý, bu zamlarýn yeteri derecede ýsýtamaHükümet emek hesabýný soralým. Sizleyanlarýn, yeni bir elbise sendikalarýný bitirmek ri sendikamýza üye olalamayanlarýn oraný için yasalar çýkararak maya çaðýrýyoruz." %26. Yani 26 milyon sendikalaþmayý engel-

aharýn müjdecisi çiðdem çiçeðinin birleþtiricibütünleþtirici misyonu bir kez daha yaþatýldý. Çocuklar çiðdem çalýsýyla dolaþtýðý evlerden maniler eþliðinde malzemeler toplayýp, kökü çok derinlere baðlý olan bir geleneði günümüze taþýdý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Çorum'un kültür elçisi Uluslararasý Sanatçýmýz Hasan Tuluk'un ortaklaþa yürüttüðü Çocuk Oyunlarý Projesi, geçen yýl baþlayan proje serisinin devamý olarak hayata geçirildi. Kulaksýz Camii arkasýnda yer alan Hanoðlu Konaðý'nda düzenlenen etkinlikte, Kültür Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan çiðdem aþý çocuklara ve organizasyona katýlanlara ikram edildi. Geçmiþle bugünün buluþup geleceðe taþýndýðý etkinlikte, unutulmaya yüz tutan önemli bir geleneðin yaþatýlmasý, çocuklar kadar, projeye katký veren büyükleri de mutlu etti. Güzelliði ve görkemi ile büyüleyen Hanoðlu Konaðý'nýn bahçesine kurulan sofralara yerleþen çocuklar, günün hatýrasý olarak kendilerine hediye edilen tahta kaþýklarla güle oynaya çiðdem aþýný yedi.

Etkinlik Kulaksýz Camii arkasýnda yer alan Hanoðlu Konaðý'nda gerçekleþtirildi.

Baharýn müjdecisi çiðdem çiçeðinin birleþtiricibütünleþtirici misyonu bir kez daha yaþatýldý.

Kültür Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan çiðdem aþý çocuklara ve organizasyona katýlanlara ikram edildi.


PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

7

‘Fitne tohumlarýný söküp gül tohumlarý dikmeliyiz’ AK

Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, Siyaset Akademisi'nin ilk dersini vermek üzere geldiði Çorum'da ilk olarak AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiðini söyleyen Soylu, sivil toplum kuruluþlarýnýn da barýþ sürecine katkýda bulunmalarýný istediði ziyaretinde, "Fitne tohumlarýný söküp, gül tohumlarý ekmeliyiz." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK parti Merkezi Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, ilçe ve belde teþkilat ve belediye baþkanlarý ve çok sayýda partili tarafýndan çiçeklerle karþýlanan Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, toplantý salonunda partililerine hitap etti. Türkiye'nin çok önemli bir seçime gittiðine iþaret eden Soylu, partililerden çok ciddi bir çalýþma yapmalarýnýn, kaybedilecek bir oyun, bu ülkenin kuvvetinden ve geleceðinden eksilen bir tuðla anlamýna geldiðini söyledi. Soylu, 2014'te yapýlacak seçimlerin belediyeleri kazanmak ya da kaybetmekten çok daha öte anlamlar taþýdýðýna vurgu yaptýðý konuþmasýnda, "Bu tekere çomak sokmak isteyenler elbette olacaktýr. Saflarýmýzý sýk tutacaðýz. Bu seçim Türkiye'nin dönüþüm seçimidir." dedi. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, çözüm sürecine katkýda bulunmayan sivil toplum kuruluþlarýný eleþtirerek, "Türkiye'de sivil toplum örgütleri de, Türkiye'de hükümetin dýþýndaki baþka unsurlar da, maalesef bu sürecin olumlu bir þekilde sonuçlanmasý için elini taþýn altýna koymaktan imtina ediyorlar" dedi. "Hükümet, terörle

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, gündemi deðerlendirdi.

Süyelman Soylu, AK Parti’yi ziyaret etti.

mücadele konusunda kararlý bir tutum sergilerken, Ýmralý süreci ve görüþmeleri basýna yansýdý. Bu, sürece sabote mi? Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz" yönündeki bir soruyu cevaplandýran Soylu, sürecin adýnýn 'Ýmralý' deðil, 'çözüm süreci' olduðunu söyledi. Türkiye'nin temel meselelerini çözerek yoluna devam ettiðini dile getiren Soylu, ekonomide, üretimde sorunlarý çözerek yoluna devam etmek isteyen Türkiye'nin, yýllardan beri farklýlaþtýrýlan ve ayrýlaþtýrýlan süreci de çözerek yoluna devam etmek ve kardeþlik süreci oluþturmak istediðini belirtti. Dün neyin olduðundan öte, yarýn neyin olacaðýna bakmak gerektiðini vurgulayan Soylu, þu ifadelere yer verdi: "Halkýn yüzde 52'lik oy oranýna sahip AK Parti bu iþin çözü-

müne kalkýþmasa, Sayýn Baþbakanýmýz liderlik ortaya koymasa, yani gelip bu sorun üzerinden Türkiye'yi idare etmeye çalýþsa, oy oraný mý azalacak? Buna çýkar temelli, menfaat temelli bakmayan bir yapý var. Türkiye'de sivil toplum örgütleri de, Türkiye'de hükümetin dýþýndaki baþka unsurlar da maalesef bu sürecin olumlu bir þekilde sonuçlanmasý için elini taþýn altýna koymaktan imtina ediyorlar; 'bir þey olsa da, bir açýk olsa da biz bunu nasýl alevlendirsek, ateþlendirsek, tekrar devam etse...' Ne devam edecek? Kan devam edecek. Ne devam edecek? Gözyaþý devam edecek. Ne devam edecek? Annelerimiz, babalarýmýz, evlatlarýmýz acýyacaklar, aðlayacaklar. Arkadaþlar aðlayacaklar. Türkiye'nin ekonomisinde ürettiklerimiz, bilim yuvalarýna gitmeyecek. Engellilerimize daha fazla katkýda bulunama-

yacaðýz. Çünkü Türkiye'de risk birimi yüksek olacak, faiz oraný yüksek olacak. Bunlardan millet istifade ediyor mu? Neden durur sivil toplum örgütleri? Neden seslerini yükseltmezler? Niye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði durur? Kendisini seçim heyecanýna kaptýrmýþ. Türkiye'nin en önemli, yüzyýllarýn en önemli, cumhuriyet tarihinin en önemli sorunlarýndan, problemlerinden bir tanesini çözmek için ülkenin Baþbakaný; 'ben baldýran zehri içerim' diyor. Ama herkes kendi koltuðuna çekilmiþ bir þekilde, acaba ne problem çýkar da bu problem üzerinden ne laf üretiriz, 'bak yine baþaramadýlar, baþaramayacaklar' diye bir anlayýþý tekrar paylaþýrýz diye beklenti içerisindeler." "Þunu çok açýk bir þekilde söyleyeyim. Eðer bulunduklarý konumdaki uðursuzluklarý; bulunduklarý coðrafyaya

ve ülkelere ve insanlara yansýtýp baþarabilselerdi, baykuþlar baþarýlý olurdu" diyen Soylu, "Bizim bugün baykuþlara deðil, bülbüllere ihtiyacýmýz var. Güzel dilli, güzel sesli bülbüllere ihtiyacýmýz var. Biz bunu aþarsak aþtýðýmýz andan itibaren Türkiye'nin önünde kimse duramayacak, bundan herkes istifade edecek. Bundan üniversiteler de, iþ adamlarý da, entelektüeller de, muhalefet partileri de istifade edecek. CHP, MHP istifade etmeyecek mi? Edecek. Onlar da artýk Türkiye'de baþka problemler üzerinden öneri ortaya getirmeye çalýþan tablo koymaya çalýþacaklar" þeklinde konuþtu. Meseleye bakarken topyekun bakýlmasý çaðrýsýnda bulunan Soylu, açýklamasýna þöyle devam etti: "Muhakkak ki istismar çabalarý olacak. Bundan daha fazla, daha büyük, meseleyi toplum bazýnda itibarsýzlaþtýrma çalýþmalarý olacak. Burada yapýlmasý gereken bir þey var. Bu mesele bittiði zaman Türkiye hangi noktada olacak? Onu deðerlendirmek gerekir. Biz futbol yorumcusu deðiliz. Her harekete yorum yapamayýz. Bu süreç öyle bir süreç deðil. Bu güzel memleketimizin bu meselelerden çok caný yandý. Ýnsanýmýzýn çok caný yandý. Türkiye bir kahraman buldu, o kahramanýn etrafýnda kendini iyi bilen, yarýnýn daha müreffeh olacaðýný anlayan sorumlu, bilinçli kadrolar kurdu. Bu meselenin geldiði noktayý Türkiye ýskalamayacaktýr. Burada samimiyetini ortaya koyan bir iktidar vardýr. Ve herkesten de ayný samimiyeti, gayreti iyi niyeti beklemek en temel haklarýmýzdan birisidir. Medyadan da bekleriz, entelektüel camiadan da, üniversiteden de, iþ adamlarýndan da bekleriz."

Soylu, Külcü’yü makamýnda ziyaret etti

‘Hizmet edenlerin ayaðýna taþ deðmesin’ AK

Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü makamýnda ziyaret etti. Soylu ziyarette, Çorum Belediyesi’nin baþarýlý bir belediye olduðunu belirterek, “Allah bu memlekete hizmet edenlerin yanýnda olsun, ayaðýna taþ deðdirmesin.” dedi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Turhan Candan, Alper Zahir, Nurettin Karakaya, Belediye Meclis üyeleri ve bazý parti yöneticilerinin de katýldýðý ziyarette, Baþkan Külcü, “Bir kaç yýl evvel yine bu odada Sayýn Soylu’yu aðýrladýk ve ayný partide siyaset yapmakla ilgili

temennimizi dile getirmiþtik. Allah bize bu günleri de gösterdi. Bundan dolayý mutluyum.” dedi. Muzaffer Külcü, ziyarette kýsaca Çorum Belediyesi’nin durumundan bahsederek, Türkiye’de borcu bulunmayan 4 belediyeden biri olduklarýný aktardý. Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, AK Partili belediyelerin çok güzel hizmetlere imza attýðýný dile getirdiði konuþmasýnda, “Çorum’u ayrý bir yere koymamýz gerekir, zira belediye baþkanýmýzýn vizyonu ve baþarýsý nedeniyle Çorum’un þanslý olduðunu söyleyebilirim. Sonuna kadar Ýl Baþkanýmýzýn ve Belediye Baþkanýmýzýn emrindeyiz.” dedi.

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü makamýnda ziyaret etti.

Ziyarette teþkilat yöneticileri de hazýr bulundu.

Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen açýlýþ törenine konuþmacý olarak Süleyman Soylu katýldý.

AK Parti Siyaset Akademisi baþladý, ilk siyaset dersi Soylu’dan;

‘Siyasetçi büyüdükçe küçülebilmeyi bilmeli’ AK

Parti Siyaset Akademisi, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu'nun verdiði ilk dersle baþladý. Siyaset niçin yapýlýr sorusunu cevaplandýran Soylu, "Siyaset insana hizmet için yapýlýr. Bu düsturda hizmet eden siyasetçi, büyüdükçe küçülebilmeyi bilmelidir." dedi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen açýlýþ törenine AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, parti yöneticileri ve çok sayýda kursiyer katýldý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün selamlama konuþmalarýndan sonra kürsüye gelen Süleyman Soylu, AK Parti'nin Türkiye'de siyasetin güçlü olmasý ve kurumsallaþmasý için çok önemli adýmlar attýðýný belirterek, siyasetin güçlü olmasýnýn ülke ve millet açýsýndan büyük önemler taþýdýðýný söyledi. "Vali ile karþýlaþtýðýnýzda, Vali size hürmet etsin diye siyaset yapýlýyor" diyen Soylu, bu tür beklentilerin ucunda siyaset yapýlmasýnýn yanlýþ olduðunu, siyasetin insana hizmet sana olduðunu ve ucunda Allah rýzasýnýn gizli olduðunu anlattý. Ben yaptým sözünün kibir ve enaniyet taþýdýðýna iþaret eden Soylu, kibirlenmek ve böbürlenmekten sakýnýlmasý gerektiðine iþaret ederek, siyasetçinin alçak gönüllü olup, siyasetin üzerine yüklediði sorumluluklarýn bilincinde olmasý gerektiðine iþaret etti. Türkiye'nin her alanda çok büyük deðiþimler yaþadýðýný dile getiren Süleyman Soylu, 1960-1971-1980 dönemlerine atýfta bulunarak, "Eðer o günün siyaseti, bugünki kadar güçlü olabilseydi, tüm bu yaþananlarý bu millet yaþamamýþ olacaktý." dedi. Bazý kesim ve çevrelerin bilakis siyasetin güçlü olmamasý için çaba sarfedip, türlü oyunlar tezgahladýðýný söyleyen Soylu, "Bir ülkede siyaset kurumunun güçlü olmasý, o ülke halkýnýn güçlü olmasý demektir. Halkýn iktidarýný istemeyen çevreler, her zaman siyasetin güçsüz kalmasýný arzu eder ve bu yönde giriþimlerde bulunur." diye konuþtu. Siyasette samimiyet, dürüstlük gibi erdemlerin altýný çizen Soylu, insanlarla tokalaþýrken, insanlarýn elinin nasýl tutulduðunun

Süleyman Soylu

Muzaffer Külcü

Ahmet Sami Ceylan

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü selamlama konuþmasý yaptý.

AK Parti Siyaset Akademisi dersleri baþladý.

Toplantýya il ve merkez ilçe teþkilatlarý katýldý.

Ýlk derste AK Parti’nin siyaset anlayýþý özetlendi.

dahi önemi olduðunu, konuþurken vatandaþýn gözüne bakýlýp bakýlmamasý arasýnda büyük farklarýn yattýðýný

aktardý. AK Parti'nin rengini milletten alan bir devlet yapýsýný ortaya koyduðunu, darbelerin

sildiði millet hafýzasýnýn yeniden canlanmasý ve demokrasiye sahip çýkýlmasýný saðladýðýný sözlerine ekledi.


8

PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Yaþlý ve riskli binalar güçlenecek ya da yenilecek’ A

nadolu Kentsel Dönüþüm Ýnþaat Mühendislik Mügörüyorlar ise ve binalarýndan endiþeleri var ise bu biþavirlik San. Tic. Ltd. Þti. Sahibi Ýnþaat Mühendisi nalara da risk tespiti yaptýrýlabilirler. Eðer risk tespit çalýþÇetin Öztaþ, yaþlý ve riskli binalarýn güçleneceðini ya da masý sonucunda binada deprem riski belirlenirse bu tür yenileceðini bildirdi. genç binalara güçlendirme yapmak daha doðru olur. Devletimiz 6306 yasa kapsamýnda güçlendirmeye de yýkýlýp Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan yeniden yapýlmaya da destek vermektedir. Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda lisanslý olarak Çorum ve Ýstanbul’da faaliyet gösterdiklerini açýklayan RÝSKLÝ YAPILARIN DÖNÜÞÜMÜ NASIL YAÖztaþ, “Þehirleþmede devrim niteliðinde çok önemli bir PILIR? sürece girilmiþtir. Yýllardýr mücadelesini verdiðimiz iki KENTSEL DÖNÜÞÜM KAPSAMINDA ESKÝ, önemli konuda artýk þehirleþme adýna yeni bir süreç baþYAÞLI, DEPREM RÝSKLÝ BÝNALARIN YENÝLENlamýþtýr. Þehirlerde deprem riski ortadan kalkacak ve þeMESÝ ÝÞLEMLERÝNDE GENEL SÜREÇ VE DESTEKhirler yenilenecektir. Her geçen gün artan sayýda eski LER yaþlý deprem riskli binalar dönüþüme tabi olacaktýr. ÇoBir binadan bina ortak kararý olmasa dahi sadece bir rum ilimizde baþlangýçta iki binamýz ile bu sürece dahil Çetin Öztaþ daire sahibinin lisanslý kuruluþa dilekçe ile baþvurmasý yeolmuþtur, bu iki binamýz yenilenecektir ve dönüþüme ilgi terlidir. ilimizde de artarak devam etmektedir.” dedi. Binada lisanslý kuruluþ tarafýndan teknik incelemeler yapýlarak; Öztaþ, yaptýðý basýn açýklamasýnda, konuyu bünyesinde barýndýBina Deprem Risk Raporu hazýrlanýr. ran 6306 sýyýlý yasanýn iþleyiþ süreci ve uygulamasý hakkýnda kamuHazýrlanan bu raporun 1 nüshasý ÇÞB Ýl Müdürlüðüne üst yazý oyunu bilgilendirdi. ile tarafýmýzdan sunulur. “Deprem riskinin sýfýrlanmasýnýn hedeflendiði yasa kapsamýnda Eðer bina yenilenmesi gerekiyor ise bakanlýk bir yazý ile kat mayapýlacak çalýþmalarýn kentsel dönüþüm ayaðýnda temennimiz, dönüliklerine bunu teblið eder. þümün en saðlýklý bir þekilde sonuçlanmasýdýr. Bu saðlýklý sonucun elde edilebilmesi için belediyelerimizin ve üniversitemizin planlamaya Kat maliklerinin bu tebliði aldýktan sonra bu rapora itiraz etme katkýlarýnýn çok önemli olduðunu bir kez daha ifade etmek istiyohaklarý vardýr. rum.” diyen Çetin Öztaþ, açýklamasýnda iþleyiþ süreçleri ve vatandaEðer itiraz ederler ise; hazýrlanmýþ rapor, ilgili Üniversite Üst kuþýn nasýl adým atacaðýna yönelik þu bilgileri verdi; “6306 sayýlý yasa rulunca karara baðlanýr. Bu karar nihai karardýr ve mahkeme yolu kaile kentsel dönüþümde önemli adýmlar atýldý; dönüþümün hýzlanmasý palýdýr. için mevzuat düzenlemelerinin yaný sýra dönüþüme karar veren bina Bina yenilenecek ise bu aþamadan sonra kat malikleri bina hisse kat maliklerine ve inþaat firmalarýna çok önemli teþvikler sunuldu. oranýnýn 2/3 çoðunluðun da binalarýný riskli olduðu ve yenilenmesini Dönüþümde isteyenlere 2 yýl geri ödemesiz 10 yýl vadeli, faizinin yaistediklerini belirten bir ortak karar alýrlar. rýsý devlet tarafýndan karþýlanan kredi imkanlarý var. KDV muafiyeti, 2 /3 çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bakanlýk 60 gün sonrasýnnoter harc, ruhsat ve tapu harc muafiyetleri var, kira yardýmý yapýlýda binayý rayiç bedel üzerinden kamulaþtýrabileceði konusunda uyarý yor. Teþviklerden faydalanmak isteyenlerin sayýsý Ýstanbul'da her geyazýsýný yollar. çen gün artýyor. Çevre Þehircilik Bakanlýðýnýn Türkiye genelinde yetkili lisanslý kuruluþu olarak "kentsel dönüþüm" çalýþmalarýmýzý ÝsBina yenilenmesi sürecinde artýk bina arsaya dönüþecektir ve tanbul'da olduðu gibi ilimizde de yürütmekteyiz. baðlý olduklarý il /ilçedeki yeni imar durumuna göre binalarýný inþa ettirebilirler. Son günlerde Çorum'da da bu teþviklerden faydalanmak isteyen eski ve riskli binalarýný güçlendirmek veya yeniletmek isteyen bina Bu noktada önlerine belediyeden imar durumuna göre 3 durum kat malikleri müracaat ediyorlar, inþaat firmalarý da yasanýn avantajçýkabilir. Yeni durumda ( komþu parsellerlin birleþtirilmesi durumunlarýndan faydalanmak ve sürece katký saðlamak istiyorlar. Türkiye da) fazla kat verilebilir bu durumda binalarýný kat karþýlýðý verebilirgeneli 880 ve 881 sýra nolu riskli yapý müracaat kayýtlarýný Çorumler. Binaya ayný kat verilebilir veya binaya mevcut halden daha az kat dan yaptýk, ilimizden iki adet eski yaþlý deprem riskli binada dönüþüm verilebilir yasasý kapsamýnda yenilenecek. Baþka yeni müracaatlarda var. DolaÖncelikle her 3 durum için bakanlýk; sahibi olduðunuz dairenin yýsýyla Çorum' da da bireysel Kentsel Dönüþüm süreci baþladý. Binayýkým ve yeniden yapýmý bedelini ilk 2 yýl geri ödemesiz olmak üzesýndan endiþe eden yeniletmek isteyen eski, yaþlý deprem riskli binare 120 ay vadeli ve düþük faizli kredi vermektedir. Fazladan çýkan katlardan herhangi bir kat malikinin lisanslý kuruluþumuza baþvurmasý larýn yapýmý için kredi verilmemektedir. yeterli, müracaatta çoðunluk gerekmiyor. Yaklaþýk bir hesap yapýldýðýnda 100m2 bir dairenin yýkým ve yeÝLÝMÝZDEKÝ RÝSKLÝ BÝNALARLA ÝLGÝLÝ GENEL TES- niden yapým bedeli 60.000 TL olup düþük faiz oranlý 120 ay kredi imPÝTLERÝMÝZ kaný ile hak sahibi ayda yaklaþýk 500 TL geri ödeme yaparak evini ye1998 yýlý ve öncesinde yapýlmýþ, eski, yaþlý binalarýn çoðunlunileyebilecektir. ðu depremde riskli. 2007 deprem yönetmeliðine göre en az C20 olÝmar problemli bölgelerdeki az katlý inþa edilecek yapýlar için masý gereken beton dayanýmý C10'un altýnda. 2007 deprem yönetmehak sahiplerinin maðdur edilmeyeceði bir yenilikte söz konusu. Beliðine göre en az ST3 olmasý gereken donatý düz (nervürsüz) ST1 kalediyelerin uygun görmeleri durumunda komþu parsellerin birleþtirlitesinde, bazý binalarda bodrum katlarda oluþan rutubetten kolon meleri durumunda kat artýþý verilebilecek. içindeki demirler korozyona uðramýþ (paslanmýþ) iþlevi bitmiþ, ciddi güç kaybý oluþmuþ. Gerek projelerin tasarýmýnda gerekse yapýmýnda Ayrýca yasa kapsamýnda yapýmcýlara ruhsat harcý, noter harcý, tadepreme dayanýklý olmayan hatalar, eksiklikler ve zayýflýklar var. Çopu harcý ve %18 kdv muafiyeti gibi önemli teþvikler getirilmiþtir. ðu binanýn temel þekli olarak tekil temel yada kýsmen mütemadi kaÝnþaat yapým süresi boyunca ekonomik durumu iyi olmayan ve rýþýk temel yani en zayýf temelleri görüyoruz. Dolayýsýyla 1998 yýlý bunu resmi belge ile ispatlayan hak sahibine hibe olarak kira yardýmý öncesi binalar da þiddetli bir depremde yýkýlma riski çok yüksek ve ya da geçici ev temini saðlanacaktýr. bu tür daha yaþlý, eski binalar, ekonomik ömürlerini de tamamladýklarý için yýkýlýp yeniden yapýlmalarý daha doðru olur. 1998 sonrasýnda Yasanýn imkanlarýndan, teþvik ve avantajlarýndan faydalanýlabilyapýlan daha yeni, daha genç binalarda da deprem riski olabilir. Bina mesi için öncelikle riskli yapý tespit onay sürecinin tamamlanmasý gesahipleri binalarýnýn taþýyýcý elemanlarýnda büyük hasar ve çatlaklar rekmektedir.”

Çorum Diyanet Sen Þubesi Antalya toplantýsýna katýldý iyanet Sen Çorum Þubesi, Antalya’da D düzenlenen ‘Tür kiye Buluþmasý’ toplantýsýna katýldý. Diyanet Sen’e baðlý tüm þube baþkanlarý ve yöneticilerinin bir araya geldiði Türkiye Buluþmasý toplantýsý, Antalya’da gerçekleþtirildi. Çorum Diyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz ve yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu toplantý iki gün sürdü. Antalya'nýn Manavgat ilçesinde gerçekleþtirilen iki gün devam edecen seminerde, alanlarýnda uzman olan eðitimciler, 'Türkiye'nin Deðiþim Sürecinde Sivil Toplum ve Sendikalar', 'Türkiye'de Din Algýsý', 'Teþkilatlanmada Farkýndalýk ve Motivasyon' konularýný anlatýldý. Kýzýlaðaç turizm bölgesinde bulunan Silence Beach Otel'de gerçekleþtirilen Türkiye Buluþmasý'na, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardýmcýsý Halil Etyemez, Enerji BirSen Genel Baþkaný Hacý Bayram Tombul ve iki bin üzerinde Diyanet-Sen il ve ilçe temsilcisi katýldý. Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz’ýn yanýsýra, toplantýya Þube Baþkan Vekili Cavit Çakal,, Teþkilatlanmadan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Servet Türkoðlu, Mali Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Þanal, Mevzuattan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Ýlyas Þimþek, Eðitimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Murat Küyük, Basýn ve Ýletiþimden sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Zeki Kanbur ve ilçe temsilcileri de katýldý.

Diyanet Sen Çorum Þubesi, Antalya’da düzenlenen ‘Tür kiye Buluþmasý’ toplantýsýna katýldý.

Diyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz ve yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu toplantý iki gün sürdü.

‘Zihinsel Engellilerin Ýþ Hayatýna Adaptasyonu” isimli proje için gittikleri Almanya’dan döndü.

Engel tanýmayan öðrenciler döndü Z

übeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi’nde eðitim gören engelli öðrenciler, ‘Zihinsel Engellilerin Ýþ Hayatýna Adaptasyonu” isimli proje için gittikleri Almanya’dan döndü. Zübeyde Haným Gençlik Spor Kulübü’nce hazýrlanan Avrupa Birliði Leonardo Da Vinci kapsamýnda hazýrlanan projeyi baþarýyla tamamlayan öðrenciler, hayata tutunmak için engel tanýmad ýklarýný bir kez daha gözler önüne serdi. Projede yer alan 10 zihinsel engelli öðrenci, 5 öðretmenleri ile katýldýklarý projede, 27 Ocak-24 Þubat 2013 tarihleri arasýnda Almanya'nýn Ludwingshafen þehrinde engellilerin çalýþtýðý Ludwigshafener Werkstatten'da hem eðitim aldýlar hem de staj yaptýlar. Projeye refakatci olarak, Elvan Ttutuþ, Selim Þakacý, Özgür Akman, Dernek Baþkaný levent Tuzcu ve Proje Koordinatör Yardýmcýsý Ýsmail Karademir katýldý. Proje yetkilileri, projeye iliþkin þu bilgileri verdi; “Zübeyde Hahým Özel Eðitim iþ Uygulama Okulu’ndan 10 öðrenci ile birlikte Almanya'da 4 haftalýk staj eðitimi yaptýk. Bu süre içerisinde Alman eðitim sistemini ve engelliler ile ilgili yaptýklarý çalýþmalarý inceleme fýrsatýný bulduk. Almanya’nýn; özel eðitim konusunda yaptýðý düzenlemelerle binalarýn engelli bireyler için uygun bir standarda getirilmiþ olduðunu gördük. Zorunlu eðitimini tamamlamýþ engellilerin çalýþma hayatýna geçirildiði, engel türü ve derecesi ne olursa olsun üretici bir birey olarak hayatýnýn geri kalanýný devam ettirdikleri, gelecekleriyle ilgili belirsizliklerin yaþanmadýðý bir ülke. Bu açýlardan baktýðýmýzda özel eðitim alanýnda oldukça iyi bir düzeydeler. Öðrencilerimizin gittiði Ludwigshafener Werkstatten 18 yaþýna gelen, zorunlu eðitimini tamamlamýþ, zihinsel engellilerin çalýþtýrýldýðý bir fabrika. Burada engelliler paketleme, plastik conta imalatý, elektrik süpürgelerine filitre imalatý, baský, terzilik gibi engel durumuna ve derecesine göre yapabilecekleri iþlerde çalýþýyorlar. Bizim öðrencilerimizde bu servislerde 4 hafta boyunca Alman akran-

larý ile dönüþümlü olarak çalýþtýlar. "Gerçekleþtirdiðimiz proje hem bizim açýmýzdan, hem engelli öðrencilerimiz açýsýndan oldukça baþarýlý geçmiþtir. Çünkü engelli öðrencilerimiz belki de hayatlarýnda ilk defa bu kadar uzun süre ailelerinden uzak ve öðretmenleri ile birlikte vakit geçirdiler. Konakladýðýmýz pansiyonda odalarý iki öðrenci ve bir öðretmenin kalabileceði þekilde düzenledik. Hafta içerisinde Ludwigshafener Werkstatten eði-

tim kurumu gittik. Öðrenciler farklý departmanlarda çalýþýrken bizler de Alman meslektaþlarýmýzdan özel eðitim konusunda Almanya’nýn uygulamalarý hakkýnda bilgiler aldýk. Projenin çok baþarýlý geçtiðini belirtmek istiyoruz. Öðrencilerimiz pek çok þeylerini kendi baþlarýna yapma becerilerini kazandýlar. Bizler öðretmenler olarak orada edindiðimiz bilgi ve tecrübeleri okulumuz öðretmen ve öðrencileri, Çorum Valiliði, Çorum Ýl Milli Eðitim

Müdürlüðü, Çorum Belediye Baþkanlýðý’na ve engellilerle ilgili faaliyet yürüten bütün kurumlarla paylaþacaðýz. Almanya’daki iþletmenin kendi ilimize bir benzerinin uyarlanarak kurulmasýyla ilðili çalýþmalarýn yapýlmasý noktasýndaki taleplerimizi gerekli makamlara ileteceðiz. Bu projenin hazýrlanmasý ve uygulanmasýnda katkýlarýndan dolayý, Çorum Valiliði'ne, Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teþekkür ederiz.”

Zübeyde Haným Gençlik Spor Kulübü’nce hazýrlanan Avrupa Birliði projesi devam ediyor.

Projede yer alan 10 zihinsel engelli öðrenci Almanya’da eðitim gezisi yaptý.

Proje yetkilileri projeye iliþkin bilgiler verdi.

Engel tanýmayan öðrenciler Çorum’a döndü.


PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

9

Çorum’un otomobil raporu hazýr

7 yetiþkine bir otomobil Ç

orum’da her 7 yetiþkine bir otomobil düþüyor. Aylýk ekonomi dergisi CNBC-e Business, Türkiye’nin otomobil raporunu çýkardý. ‘81 ilde kaç yetiþkine bir araba düþüyor?’ sorusuna cevap arayan araþtýrma sonuçlarýna göre 367 bin 810 yetiþkinin yaþadýðý Çorum’da toplam otomobil sayýsý 52 bin 312. Derginin hazýrladýðý istatistiki verilere göre Çorum’da her 7 yetiþkine bir otomobil düþtüðü kaydedildi.

‘Türkiye’nin En Yaþanabilir Kentleri’ konulu araþtýrmada, aralarýnda hava kirliliðinden öðrenci baþýna düþen öðretmen sayýsýna, iþsizlik oranýndan ödenen vergi miktarýna kadar pek çok farklý parametre ele alýndý. Aralarýnda en dikkat çekici olanlardan biri de illerin yetiþkin baþýna düþen otomobil sayýsýna göre sýralanmýþ olduðu parametre idi. 81 ilin mercek altýna alýndýðý araþtýrmanýn sonuçlarýnda Çorum’la ilgili sayýsal bilgiler de yer

Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.

Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:

Markasý

Araþtýrma sonuçlarýna göre 367 bin 810 yetiþkinin yaþadýðý Çorum’da toplam otomobil sayýsý 52 bin 312.

OTOMOBÝL Modeli

BMW 315 1985 BMW 518 i 1991 Chevrolet Aveo 1.2 S 2006 Citroen C4 1.6 HDI 2012 Citroen Nemo 1.4HDI Com2010 Fiat Doblo 1.2 Actual 2005 Fiat Doblo 1.6 Elegance 2011 Fiat Marea 1.6 ELX 1997 Fiat Tempra SX 1992 Ford Escort 1.6 CL 1997 Ford Focus 1.6 Trend 2007 Ford Transit Connect TDCI 2004 Hyundai Accent Era 1.5 CR2009 Nissan Almera 1.5 Tekna 2005 Opel Astra 1.6 CD 1999 Opel Corsa 1.3 CDTI 2005 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Peugeot 206 X-Line 2004 Peugeot 308 1.6 VTI 2008 Renault 12 TX 1990 Renault 19 Europa 1.6 RT 1995 Renault Broadway GTE 1994 Renault Clio 1.4 RNA 2001 Renault Clio 1.4 Expression2004 Renault Kangoo 1.9 D Exp. 1999 Renault Kangoo 1.5 D 2006

Fiyatý (TL)

5 bin 14 bin 500 13 bin 45 bin 22 bin 15 bin 35 bin 12 bin 500 7 bin 9 bin 27 bin 20 bin 19 bin 750 16 bin 500 19 bin 17 bin 500 14 bin 750 17 bin 500 27 bin 500 5 bin 500 9 bin 500 8 bin 14 bin 17 bin 500 10 bin 18 bin

Renault Laguna 2.0 RXT 2000 Renault Megane 1.6 RXT 2001 Renault Megane II 1.6 Dyn 2004 Renault Toros STW 1.4 1991 Renault Toros STW 1.4 1997 Scoda Octavia 1.6 Elegance2005 Tofaþ Doðan SLX 1.6 ie 1997 Tofaþ Þahin 1.6 1991 Toyota Corolla Terra 1.6 1999 Toyota Corolla 1.6 Sol 2001 Volkswagen Bora 1.6Pasific2004 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2004 Volkswagen Golf 1.6 FSI C 2004 Volkswagen Jetta 1.6 FSI C 2006 Volkswagen Passat 1.9 TDI 1998 Volkswagen Passat1.6Trend2004 Volkswagen Polo 1.4 Comf 2000 Volkswagen Polo 1.4 Basic 2005

19 bin 20 bin 23 bin 500 7 bin 9 bin 500 27 bin 11 bin 6 bin 14 bin 20 bin 24 bin 500 27 bin 22 bin 33 bin 20 bin 28 bin 16 bin 20 bin

Markasý

Fiyatý (TL)

TÝCARÝ ARAÇ

SERPA OTOMOTÝV’DE KIÞ BAKIMI KAMPANYASI ARAÇ BAKIMI YAPTIRANLARA * ÜCRETSÝZ CHECK-UP * ORÝJÝNAL YEDEK PARÇA * GARANTÝLÝ ÝÞÇÝLÝK * CAZÝP FÝYAT ve HEDÝYELER

FÝYATIYLA KOLAY YAKALANIR, PERFORMANSIYLA ZOR!

Ankara Yolu 1. Km. No: 211/A 225 03 80 - 0 542 337 68 41

YEDEK PARÇA

Aþaðý Sanayi 4. Çelik Sokak No: 29 224 14 83 - 0 542 337 68 41

ÞAHÝN OTOMOTÝV

(Ç.HAK:2746)

SERVÝS

Modeli

Ford Transit 5+1 2000 14 bin 500 Ford Transit 5+1 2011 32 bin Hyundai H100 1996 10 bin Hyundai Starex 2005 15 bin 500 Kia Hi Besta 1998 8 bin Kia Pregio 1998 7 bin 500 VW Transporter 2.4 2000 13 bin 500 VW Volt 17+1 2004 35 bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM 0 364 224 94 94 sahin.servis@citroenbayi.com


10 PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Sanat Dostlarý’nýn gündemi inanç turizmi Ç

orum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) tarafýndan düzenlenen 'Sanat

Dostlarý Toplantýsý' önceki gün gerçekleþti. Vakfýn Çorum

Þubesi eðitim salonunda gerçekleþen toplantýda Çorum'da yetiþmiþ þair, yazar ve

ÇEKVA tarafýndan düzenlenen 'Sanat Dostlarý Toplantýsý' önceki gün gerçekleþti.

halk ozanlarý bir araya geldi. Ýnaç turizminin ele alýndýðý toplantýyý Eðitimci-Yazar Bahri Güven yönetti. Hýdýrlýk baþta olmak üzere Çorum’daki inanç turizmi merkezlerinden bahseden Sanat Dostlarý, bazý sahabe türbeleri, evliya kabirleri ve camilerle ilgili bilgiler verdiler. Toplantýya Salim Savcý, Murat Köymen, Muzaffer Gündoðar, Necdet Filizli, Ethem Erkoç, Haydar Kýlýç, Salim Demir, Mustafa Aygün, Sanem Gül, Mehmet Eskizara, Mustafa Özken, Ömer Öztürk, Mehmet Tatlýsu, Nihat Ýnce, Selahattin Aydemir,

Rýza Koçak, Rýza Kandemir, Zülal Kaya, Hasan Korkmaz, Ýbrahim Gösterir, Abdulkadir Ozulu, Müslüm Koygun ve Þahin Ertürk katýldý. ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör’ün de hazýr bulunduðu toplantýda sýrasýyla kürsüye gelen katýlýmcýlar eserlerinden örnekler sundular. Sanat Dostlarý Toplantýsý'nýn her ayýn ilk cumartesi günü ÇEKVA'da düzenlendiðini hatýrlatan Ahmet Güngör, Nisan ayý toplantýsýna tüm sanat dostlarýný beklediklerini kaydetti.

‘Terör sorununun tek çözümü ilmi mücadele’ Konferansa CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri de katýldý.

Eyyüp Sanay

Ý

Gülseven Köse’nin imza gününe büyük ilgi Yerel sanatçýlar eserlerini paylaþtý.

Ýnaç turizminin ele alýndýðý toplantýyý Eðitimci-Yazar Bahri Güven yönetti.

Köse’nin ilk kitap mutluluðu Z

Gülseven Köse, ilk kitabý ‘Aydýnlýða Özlem’ için önceki gün imza günü düzenledi.

iraat Yüksek Mühendisi Gülseven Köse, ilk kitabý ‘Aydýnlýða Özlem’ için önceki gün imza günü düzenledi. Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þubesi'nde düzenlenen imza gününe CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Çorum eski Milletvekili Av. Feridun Ayvazoðlu, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Kültür ve Turizm Müdürü

Eþi Av. Yýlmaz Köse ve çocuklarýyla birlikte davetlileri karþýlayan Gülseven Köse, ilk kitap mutluluðunu okurlarýyla paylaþtý.

Ali Özüdoðru, Merkez Ýlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal, Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya, ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Eþi Av. Yýlmaz Köse ve çocuklarýyla birlikte davetlileri karþýlayan Gülseven Köse, ilk kitap mutluluðunu okurlarýyla paylaþtý. Tek Ofset tarafýndan basýlan 352 sayfalýk kitabýn kendisi için kýymetli bir eser olduðunu vurgulayan Köse, kendisini sürekli teþvik eden ailesi ve destekleyen diðer isimlere teþekkür etti. Hobi olarak yaðlýboya resim yaptýðýný da anlatan Köse, bugüne kadar 7 karma sergiye katýldýðýný hatýrlattý. Köse, ‘Aydýnlýða Özlem’ adlý kitabýnýn ADD Çorum Þubesi ve seçkin kitapçýlardan temin edilebileceðini sözlerine ekledi.

slâm Birliði Derneði tarafýndan düzenlenen ‘PKK ve Terörizm ile Fikri Mücadelenin Önemi’ ko‘PKK ve Terörizm ile Fikri Mücadelenin Önemi’ konferansý dün gerçekleþti. nulu konferans dün gerçekleþti. Afra Düðün Salonu’nda gerçekleþen konferansa CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Hürriyet Meydaný’nda gerçekleþen Mehteran konseri ile baþlayan program salonda düzenlenen sunumlarla devam etti. PKK terör örgütünün iç yüzünü anlatan sinevizyon gösteriminin ardýndan sýraAfra Düðün Salonu’nda gerçekleþen konferansta çeþitli sunumlar yapýldý. sýyla kürsüye gelen konuþmacýlar bölücü terör karþýsýnda milli birlik ve beraberliðe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduðunu vurguladýlar. PKK’nýn etnik deðil komünist bir yapýlanmaya sahip olduðunu vurgulayan konuþmacý Eyyüp Sanay, terör sorununun tek çözümünün ilmi mücadeleden geçtiðini söyledi. Fosil sergisinin de yer aldýðý programa katýlanlara Adnan Oktar’ýn kitaplarý hediye edildi. Programla ilgili görüntülerin A9 televizyon kanalýnda ekrana geleceði Fosil sergisinin de yer aldýðý programa katýlanlara Adnan Oktar’ýn kitaplarý hediye edildi. bildirildi.

Hürriyet Meydaný’nda gerçekleþen Mehteran konseri ile baþlayan program salonda düzenlenen sunumlarla devam etti.


PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Öðrenci velilerine uyarý! M illi Eðitim Müdürlüðü’ne baðlý Rehberlik Araþtýrma Merkezi’nin adýný kullanan bazý pazarlamacýlarýn öðrenci velilerini dolandýrdýðý iddia edildi. Haber merkezimizi telefonla arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren anne-baba-

lar, veri hýrsýzlýðý yoluyla çocuklarýnýn okul bilgilerini elde eden dolandýrýcýlarýn Çorum’da kol gezdiðini kaydettiler. Mahalle mahalle gezen bu kimselerin randevu talebinde bulunarak evleri ziyaret ettiðini belirten veliler, “Rehberlik Araþtýrma

Merkezi’nden geliyoruz” diyen þüphelilerin çocuklarýyla ilgili bazý bilgiler verdikten sonra eðitim desteði adý altýnda ürün pazarlamaya çalýþtýklarýný ifade ettiler. “Çocuðunuzun ders baþarýsý düþük. Dikkat daðýnýklýðý bozukluðu, öðrenme güçlüðü olduðunu tespit et-

Mehmet Çalýþýr hayatýný kaybetti

E

mekli Ýmam Hatip Mehmet Çalýþýr (87) vefat etti. Konya Selçuklu Kaymakamý hemþehrimiz Ali Rýza Çalýþýr’ýn babasý Mehmet Çalýþýr, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Ulucamii’de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan

Ulu Mezar’da topraða verildi. Cenaze törenine Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. HAKÝMÝYET, Mehmet Çalýþýr’a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

tik. Bununla ilgili inceleme ve çalýþma yapmak istiyoruz” diyen dolandýrýcýlarýn annebabalarý yanýltarak haksýz kazanç elde ettiðini vurgulayan öðrenci velileri yetkilileri göreve davet ettiler. Konuyla ilgili bilgi aldýðýmýz Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri ise Rehberlik Araþtýrma Merkezi’nin böyle bir uygulamasýnýn söz konusu olmadýðýný kaydettiler. Öðrenci velilerini, bu tür dolandýrýcýlýk hadiselerine karþý uyaran yetkililer, þu bilgileri verdiler: “Rehberlik Araþtýrma Merkezlerine okulun veya ailenin baþvurusu ile inceleme talebinde bulunulmasý halinde; öðrencinin geliþim alanlarýndaki durumu testler ve deðerlendirme araçlarý ile incelenerek, öðrencinin ihtiyaç duyduðu eðitsel

rehberlik ve tedbir gerektiren durumlarda destek eðitim kararlarý verilmektedir. Bunun dýþýnda kapý kapý gezilerek inceleme yapmak için öðrenci velisi ile görüþme yapýlmamaktadýr. Dikkat eksikliði ve hiperaktivite bozukluðu, öðrenme güçlüðü gibi özel eðitim gerektiren alanlarla ilgili mutlaka bu alanda ihtisasý olan uzmanlarca konulmasý gerekir. Ailelerin bu tür durumlar için çocuk psikiyatristlerine, okul rehberlik servislerine, Rehberlik Araþtýrma Merkezi Özel Eðitim Hizmetleri’ne baþvurmalarý ve bilgi almalarý önerilir. Rehberlik Araþtýrma Merkezi’nin adýný kullanarak pazarlama yapmaya çalýþan kimselerin Milli Eðitim Müdürlüðü’nün 224 02 01 numaralý iletiþim hattýna bildirilmesi rica olunur.”

Kadriye-Necati Özþahin çiftinin oðlu Mustafa, Adalet-merhum Hasan Yýldýz çiftinin kýzý Hayriye ile dünyaevine girdi.

Özþahin ve Yýldýz Aileleri’nin mutlu günü

Mustafa ile Hayriye evlendi K

onya Sofrasý sahiplerinden Mustafa Özþahin, Hayriye Yýldýz ile hayatýný birleþtirdi. Kadriye-Necati Özþahin çiftinin oðlu Mustafa, Adaletmerhum Hasan Yýldýz çiftinin kýzý Hayriye ile dünyaevine girdi. Önceki gün Afra Düðün

Salonu’nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Özþahin ve Yýldýz Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah

þahitliklerini ise Selim Özþahin ve Atýf Yýldýz yaptý. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Hayriye-Mustafa Özþahin çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

Göbüt ve Bolat Aileleri’nin mutlu günü

G

Samet ile Tuðba’dan evlilik yolunda ilk adým

öbütoðlu Elektrik sahiplerinden Samet Göbüt, evlilik yolunda ilk adýmý atarak Tuðba Bolat’la niþanlandý. Merhume ElmasErol Göbüt çiftinin oðlu Samet ile Semiha-Ýlhami Bolat çiftinin kýzý Tuðba, hayatlarýný birleþtirme kararý alarak niþanlandý. Önceki gün Afra Düðün Salonu’nda düzenlenen niþan törenine Göbüt ve Bolat Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Çeþitli ikram ve eðlencelerin yer aldýðý törende genç çiftin niþan yüzüklerini Erol Göbüt taktý. HAKÝMÝYET, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

Göbütoðlu Elektrik sahiplerinden Samet Göbüt, evlilik yolunda ilk adýmý atarak Tuðba Bolat’la niþanlandý.

Azap Ahmet Sokak’ta gerçekleþen açýlýþa Çorum halký büyük ilgi gösterdi.

Civil’e görkemli açýlýþ C

ivil Çocuk Dünyasý Çorum Þubesi önceki gün törenle açýldý. Civil Bebek ve Çocuk Maðazalar Zinciri’nin 36. þubesi Çorum’da hizmete girdi. Azap Ahmet Sokak’ta gerçekleþen açýlýþa Civil Çocuk Dünyasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yýldýran, Maðazalar Genel Müdürü Engin Sevim, Çorum Maðaza Müdürü Fatih Omik, Kayseri Maðaza Müdürü Mustafa Baysal, Maðaza Koordinasyon Ekibi üyeleri Mustafa Demir, Bekir Akarçeþme ve Mustafa Kýrcý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. 1200 metrekarelik maðazada hizmete giren Civil, 500’e yakýn markanýn yaklaþýk 7 bin çeþit ürününü Çorum halkýnýn beðenisine sundu. ‘Mülayim Yollarda’ adlý televizyon programýyla tanýnan Cengiz Çimen’in sunuculuðunu yaptýðý açýlýþta konser ve animasyon gösterileri de yer aldý. Yüzbaþýoðlu Tekstil kuruluþu olan Civil Çocuk Dünyasý’ný tanýtan yetkililer, açýklamalarýnda þu bilgilere yer verdiler: “Civil Çocuk Dünyasý, Ýstanbul Kartal Cevizli' de 1996 yýlýnda 0-14 yaþ çocuk tekstili perakende satýþ maðazasý olarak kuruldu. Market tarzý tekstil maðazasý konsepti ile yakaladýðý maliyet avantajýný müþterilerine yansýtarak hesaplý ve kaliteli alýþveriþin adresi olan Civil Çocuk Dünyasý; www.civilim.com ve www.cantamm.com ile birlikte müþterilerinin teveccühüyle kýsa zamanda 36 maðazaya ulaþtý. Üreticilerden aldýðý ürünleri satan Civil Çocuk Dünyasý, ürün seçebilme avantajý ile her sezon 500 markaya ait yaklaþýk 7 bin çeþit ürünü müþterilerinin beðenisine sunuyor. Civil Çocuk Dünyasý reyonlarýnda hamile elbisesi ve hastane çýkýþlarý ile tanýþtýðý anne ve çocuk ile 14 yaþýna kadar ihtiyacý olacak olan tüm tekstil,

Civil Çocuk Dünyasý’nýn 36. þubesi Çorum’da hizmete açýldý.

Cengiz Çimen’in sunuculuðunu yaptýðý açýlýþta animasyon gösterileri yer aldý.

Açýlýþ nedeniyle pek çok üründe indirim uygulandýðý belirtildi.

1200 metrekarelik maðazada 500’e yakýn markanýn 7 bin çeþit ürünü satýþa sunuldu.

Vatandaþlar, açýlýþ nedeniyle düzenlenen kampanyaya akýn etti.

beslenme gereçleri ve taþýma gruplarýný kapsayan geniþ ürün yelpazesini her geçen gün daha da geniþletiyor. Civil Çocuk

Dünyasý ‘0-14 Yaþta Yok Yok’ ilkesinin gereðini öz sermayesi ile büyüyerek yerine getirmeye devam ediyor. Ürünlerimizi

yakýndan görmek ve açýlýþ kampanyamýzdan yararlanmak isteyen herkesi Civil Çocuk Dünyasý Çorum Þubesi’ne bekliyoruz.”


12 PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Kadýnlar Günü, kýna gecesiyle kutlanacak Ç

orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, Dünya Kadýnlar Günü'nü dünyanýn çeþitli ülkelerine ait geleneksel düðün geceleri ve kýna yakma merasimlerini canlandýrarak kutlayacak. 5 Mart Salý günü saat 13.30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan programla Anadolu'da ve Ýran, Irak, Suriye, Tayvan, Pakistan ve Filipinler'deki düðün gelenekleri ve kýna geceleri canlandýrýlacak. Hitit Üniversitesi Halk Oyunlarý Topluluðu ve Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde bulunan Kadýn Bestakarlar Konserinin de yer alacaðý program'da Çorum'un son yýllarda yetiþtirdiði kadýn þairlerinden Gülser Kýrýþ da kitaplarýný kadýn mahkumlar yararýna imzalayacak. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Hanife Nuran Hakyemez, programla ilgili yaptýðý açýklamada bu yýl Çorum'da

Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, Dünya Kadýnlar Günü'nü kutlayacak.

Kadýnlar Günü'nü farklý bir etkinlikle kutlamak istediklerini ve bu yüzden de böyle bir program düzenlediklerini belirtti. Hakyemez, Anadolu'nun ve dünyanýn birçok ülkesinde bugün de yaþanan geleneksel düðün merasimlerini ve kýna gecelerini canlandýrmalý olarak Çorumlu kadýnlara seyir imkaný tanýyacaklarýný

dile getirdi. Program vesilesiyle Çorum'da evde veya atölyede, hamur iþi veya ev yemekleri üreten küçük ölçekli haným giriþimciler için satýþ yapabilecekleri bir ortam oluþturmak amacýyla Devlet Tiyatro Salonu fuayesinde satýþ stantlarý kurulacaklarýný ve bu standlarda kadýnlara satýþ imkaný

tanýyacaklarýný ifade eden Nuran Hakyemez, programa katýlacak misafirlerden de yapýlacak olan bu þatýþlara ilgi göstermelerini ümid ettiðini vurguladý. Kadýn mahkumlarýn el iþleri de satýþa sunulacak Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Hanife

Nuran Hakyemez, 5 Mart Salý günü Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenleyecekleri programda Çorum Cezaevi'nde yatmakta olan ve hiçbir geliri bulunmayan kadýn mahkumlarýn ürettikleri el emeklerinin de satýþa sunulacaðýný söyledi. Hakyemez, hiçbir gelirleri bulunmayan kadýn mahkûmlara da yaptýklarý el iþlerini satma imkaný tanýyarak bir þekilde gelir elde etmelerinde katkýda bulunmak istediklerini ifade ederek "Bu emek stantlarýna da katýlýmcýlarýmýzdan ilgi ve desteklerini bekliyoruz. Halkýmýzýn katkýlarýný bekliyoruz" diye konuþtu. Þiir Kitaplarýnýn geliri Kadýn Mahkumlara Çorum'un son yýllarda yetiþtirdiði baþarýlý kadýn þairlerinden olan Gülser Kýrýþ da Kadýnlar Günü için düzenlenen program sonrasý kitaplarýný imzalayacak. Gülser Kýrýþ, kitap satýþýndan elde edeceði gelirinin tamamýný Çorum Cezaevi'ndeki kadýn mahkûmlara verecek.

DED’de öðrenciler okuyor T

ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði (DED)Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen "Öðrenciler Okuyor" projesi kapsamýnda lise öðrencilerinden oluþan gruplar belli zaman dilimleri içerisinde bir kitap okuyarak, kitabýn müzakeresini yapýyor. DED okuma salonunda gerçekleþtirilen kitap okuma çalýþmasý Atatürk Anadolu Lisesi öðretmeni Ayþe Yaz ve Ýmam Hatip Lisesi öðretmeni Aysun Tut'un öncülüðünde gerçekleþtiriliyor. Ýkinci kez toplanan öðrenciler bu hafta Sebahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" adlý eserini

okudu. Sebahattin Ali'nin edebi kiþiliði ve kitabýn karakterleri üzerinden Cumhuriyet'in ilk yýllarýnýn Ankara'sý hakkýndaki fikirlerini açýklayan öðrenciler uzunca bir süre kitabýn müzarekesini yaptýlar. Sebahattin Ali'nin þiirlerinden de bölümler okuyan öðrenciler bir sonraki toplantýda buluþmak dileðiyle dernekten ayrýldýlar. DED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, gençlerin kendilerini en iyi þekilde yetiþtirebilmeleri, geleceðin Türkiye'sinde söz sahibi olabilmeleri

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (DED)Çorum Þubesi etkinliklerine devam ediyor.

amacýyla dernek olarak her türlü imkaný seferber ettiklerini belirterek yazdýklarý eserlerle Türk Edebiyatý'na yön vermiþ isimlerin eserlerini okuyan lise

öðrencilerinin bu kitaplarý öðretmenler nezaretinde edebi yönden müspet ve menfi yönden eleþtirilerde bulunduðunu söyledi. Candan, DED'in tüm

öðrenci gruplarýna açýk bir dernek olduðunun altýný çizerek tüm öðrencileri dernekte devam eden kurslarýn yaný sýra okuma gruplarý içerisinde yer almaya davet etti.

Kadýn Platformu üyeleri 8 Mart’a iþ býrakacak K

ESK Çorum Þubeler Platformu tarafýndan yapýlan açýklamada, platforma baðlý kadýnlarýn 8 Mart’ta hizmet

üretmeyecekleri duyuruldu. “Direniþimiz ve daþanýþmamýz sürüyor, mücadelemizi büyütüyoruz.” baþlýklý

Buhara KML’den 8 Mart konferansý B

uharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi'nin dünya kadýnlar günü nedeniyle konfreans düzenledi. 19 Mayýs Ýmkokulu’ nda gerçekleþtirilecek olan konferans, saat 10,30’da baþlayacak. ''Tarihte ve günümüzde aile içinde kadýn ve önemi'' konulu konferansta, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yrd.Doç.Dr. Atiye Nazlý'nýn konuþmacý olacaðý bildirildi.

açýklamada, “Bizler bugün KESK' li kadýnlar olarak, 8 Mart mücadelesinin haklýlýðýndan aldýðýmýz cesaret ve güç ile kapitalizmin ve onun erkek egemen zihniyetinin yarattýðý ekonomik, siyasal ve sosyal kuþatýlmýþlýðý kýrmak, umut ve güven dolu onurlu bir geleceði kurmak, kaybettiklerimizi kazanýmlara dönüþtürmenin güçlü adýmlarýný örgütlemek için 8 Mart'ta hizmet üretmiyoruz.” denildi. 8 Mart'ýn resmi tatil olmasý talebini ilk sýraya alan açýklamada, 8 Mart etkinliði hakkýnda bilgi de verildi. Açýklamada talepler þu þekilde sýralandý; “Kadýn bedeni üzerindeki tüm söz ve karar haklarýnýn kadýna ait olduðunun kabul edilmesini, siyasi iktidarlarýn kadýnýn bedeninden elini çekmesini, kadýný aile ve

namus ile kurumsal olarak da özdeþleþtirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn kaldýrýlarak Kadýn ve Eþitlik Bakanlýðý'nýn kurulmasýný, kadýný eðitimden, yaþamdan koparan, çocuk gelinleri meþrulaþtýran, çaðdýþý gerici yaklaþýmýn son örneði 4+4+4 eðitim düzeninin kaldýrýlmasýný, kadýn istihdamýnda tek seçenekmiþ gibi görünen esnek-güvencesiz-kayýt dýþý ve taþeron çalýþtýrmaya son verilmesini, militarizmin ve savaþýn en çok kadýnlarý etkilediði bilinci ile barýþýn bir an önce demokratik yollarla saðlanmasýný istiyoruz. Eþit iþe eþit ücret ve insanca yaþanmasýna olanak veren "yeterli ücret" verilmesini, sendikalaþma ve örgütlenme önündeki her türlü yasal ve fiili engellerin kaldýrýlmasýný, ev

emekçisi ve ev eksenli çalýþan kadýnlarýn emeklerinin görünür kýlýnarak sosyal güvence kapsamýna alýnmasýný, çocuklarýmýzý güvenle býrakacaðýmýz ücretsiz, saðlýklý kreþler ve bakým evlerinin saðlanmasýný, baþta cinsiyet ayrýmcýlýðý olmak üzere her türlü sömürü ve ayrýmcýlýða son verecek eþitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa hazýrlanmasýný, þiddete uðrayan kadýnlarýn korunmasýný ve kadýn cinayetlerinin engellenmesini, eþitlik ve özgürlük talebi ile mücadele yürüten kadýnlara yönelik gözaltý ve tutuklamalarýn son bulmasýný, iþyerinde, sokakta, evde kadýna yönelik taciz, tecavüz ve mobbingin son bulmasý için düzenleme yapýlmasýný, kadýndan yana imza atýlan uluslararasý sözleþmelerin uygulanmasýný istiyoruz.”

Kültür sanat etkinlerinin mart ayý etkinlikleri klasik gitar dinletisi ile baþladý.

Klasik gitar dinletisine alkýþ orum Belediyesi Ç tarafýndan

düzenlenen kültür sanat etkinlerinin mart ayý etkinlikleri klasik gitar dinletisi ile baþladý. 1 Mart Cuma günü Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen konserde Murat Ýþbilen grubu, Osman Ünsal Taþcý ve öðrencileri canlý performanslarýyla dinleyenlere keyifli bir gece yaþattý. Uzun yýllar flamenko müziði ile uðraþan ve klasik gitar müziðinin sevilmesi için müzisyen arkadaþlarýyla birlikte konserler veren Murat Ýþbilen, gecede kendi bestelerinin yaný sýra anonim, Ýspanyol ve Aþýk Veysel'den bestelere de yer verdi. Çorumlu ünlü gitarist Osman Ünsal Taþçý ve öðrencileri de programda birbirinden güzel eserleri gitar eþliðinde çaldýlar. Programa sonunda uzun süre salonu dolduran müzikseverler tarafýndan dakikalarca ayakta alkýþlanan gruba Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan çiçek takdim etti.

Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen konsere yoðun ilgi oldu.

Konserde Murat Ýþbilen grubu, Osman Ünsal Taþcý ve öðrencileri canlý performanslarýyla dinleyenlere keyifli bir gece yaþattý.

Program sonunda uzun süre salonu dolduran müzikseverler tarafýndan dakikalarca ayakta alkýþlandý.


PAZARTESÝ 4 MART

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 22 - Rebî’ul-Âhýr: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:19 Þubat 1428 Kasým:117

Ýlimizde namaz vakitleri

2013

4

MART

ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

Hâlinin onda dokuzu susmak,biri de konuþmak olsun. Ali bin Meymûn Maðribî Rahmetullahi Aleyh

04.45 06.10 12.00 15.03 17.37 18.56

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü

221 86 91 226 43 43 212 57 82 226 55 44

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR

(Hasan KAYA) (Seyfi PEKCAN) (Mevlüt GEZER) (Yýlmaz KILCI)

Mehmet Akif Ersoy'un Þairliði

Her yýl, Ýstiklal marþýmýzýn kabul ediliþinin yýldönümü sebebiyle, DEÐÝNMELER milli þairimizi anmayý, eserlerinin özeliklerini anlatmayý görev bilirim. Cemreler düþmeye baþlar baþlamaz en eski çalýþma konularýmdan biri olan Mehmet Akif Ersoy'un þairliði üzerinde düþünmeye baþlarým. Haliyle kaynaklara müracaat ederken, öncelikle Safahat'ý elime alýrým. Þahin ERTÜRK Uzun uzun okurum onu. Çünkü, Safahat, özel bir þiir kitabý. O, öyle kolayca okunup geçilecek bir eser deðil. Onu hakkýyla okuyup anlamak için, bir kütüphane desteðine ihtiyaç vardýr kanaatimce. Safahat, kendi medeniyetimizin, kültürümüzün Mehmet Akif gibi bir þair tarafýndan algýlanýp kavranmýþýný anlatan deðerli eser. Evet, Safahat bir medeniyet kitabýdýr. Safahat, modern dönem yazýlan bizim kültür kaynaklarýmýzdan biri kuþkusuz. Kapsamlý bir eser; yedi kitaptan oluþuyor. Ýçinde yüzden fazla þiir var. Toplam on bir bin civarýnda dizeden meydana gelmiþ kaynaklarýn belirttiðine göre. Þiir tarzýnda yazýldýðý için estetik yönü de bulunan, kültür-medeniyet baðlamlý nice özgün deðerlendirmeye dayanan tezli eser. O, bir ömrün kitabý. Onu, ömür boyunca yazan, daha doðrusu yaþayarak kaleme alan bir þair, ayný zamanda bir fikir insaný. Þair olmak ne anlama gelir? Temel sorulardan biri budur aslýnda. Hep düþünmüþümdür bunu. Devamýnda þunlar akla gelir. Ýnsan, niçin þair olur? Kiþi, ömrünü niye þair olarak geçirir? Þairlik, kimileri için, mesai sýnýrlamasý ve emekliliði olmayan ömürlük, kapsamlý bir uðraþtýr. Þair, aydýndýr. Þair, hayata dair düþündüðünü, hayal ettiðini yazarak, estetik ölçülerle topluma aktaran insandýr. Akif, benzeri az bulunan bir sanatçýdýr. Sanat anlayýþý gereði, kendi kiþisel dünyasýný konu edinmez. O, her

2- Çatak Köyü’nden Þaban Altýnkeser.

Kargý - Koyunkýran Köyü anýlarý 1

6- Emniyet teþkilatýndan emekli baþkomiser Yaþar Yurdakul. 7- Hamdi Köyü’nden gelme Duran Aykan. 8- Baþpýnar Beldesi’nden Gülüzar Göl. 9- Hamdi Þahin annesi Nezaket Þahin ve yengesi Þengül Þahin, yeðeni Þeyma Þahin.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER ÖMÜR GAZÝ CAD.58/B VERGÝ DAÝRESÝ YANI VALÝLÝK KARÞISI 212 35 07

SULAR GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:26-ATA SAÐLIK OCAÐI YANI 213 15 39

2.333 2.348

1.797 1.807

24 ayar

ALIÞ

90,73

SATIÞ

91,68

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6531 4 MART 2013 PAZARTESÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

5- Emekli imam Mehmet Çalýþýr.

Tefekkür Dünyamýz

Cahit Zarifoðlu ise: "O sabah ezan sesi gelmedi camimizden, Korktum bütün insanlar, bütün insanlýk adýna." Ve Mehmet akif: Bu ezanlar ki Raþit Yücel þehadetleri dinin temeli, rasityücel@ Ebedi yurdumun corumhakimiyet. net üstünde benim inlemeli." Sonra Yahya Kemal feryad etti: "Emri bülendsin ey ezaný Muhammedi, Kafi deðil sedana cihaný Muhammedi" En son baki söyler sözünü: "Aldýn hezar bütgadeyi mescid eyledin,nakus yerlerinde okuttun ezanlarý !." Ve bu gün ve þu an ezanlar okunuyor… Bizi namaza çaðýrýyor. Ne kudsi bir davet ki! Bizi kurtuluþa götürüyor. Ve, son okunacak ezana kadar…

METEOROLOJÝ

Anýlar, gün olur uzaða atmak isterken yakýna düþer mesajlardan o torunlarýn çok mutlu olduklarýný görüyorum. kurtulamazsýnýz. Unutmak isterken aklýna düþer unutaÇünkü içlerinden ''Hocam sizden Allah razý olsun. Ben mazsýnýz. Þiirlere, makalelere konu olur, sayfalarca köyümü hiç görmedim. Ama sizin anlattýklarýnýzdan sonra yazdýrýr. Þarkýlara, türkülere konu olur defalarca söyletir merak etmeye baþladým. Ýlk fýrsatta ziyaret dinletir. edeceðim…Hem de sizin yazdýklarýnýz sayesinde 20-30 sene önce köyümüzdeki yaþantýlar, kýrgýnlýklar, dargýnlýkAnýlar ölümün elinden bir þeyler çalmaktýr. Hele lar, sevinçler hakkýnda bilgi sahibi oluyoruz.. En önemlisi bunlarýn yazýlarak, anlatýlarak genç nesillere ulaþtýrýlmasý nereden nerelere gelmiþiz, halimize þükretmemiz lazým onlarýn mazisini unutmamalarý açýsýndan önem arz eder. onu idrak ediyoruz.'' Türü mesajlar alýyorum… Benim ailem beni ne zorluklarla büyütmüþ, okutmaya çalýþmýþ ve ben çocuklarýmý nasýl büyütüyorum, dünden Ben bu yazýyý kaleme alýrken 28 yýl önceki pencereMahir ODABAÞI bugüne neleri kaybettik, neleri kazandýk türü düþünmeye den bakarak yazmaya çalýþýyorum. Tabiri caizse o günden Milli Eðitim Müdürlüðü sevk eder. bugünlere köprünün altýndan çok sular aktý. Þehirlerimizin Sivil Savunma Uzmaný deðiþime uðradýðý gibi, köylerimizde ayný hýzla deðiþime Ýþte bu baðlamda, bende 1985 yýlýnda ilk göreve uðradý. Köprünün altýnda akan su, bazý örf ve adetlerimizi baþladýðým Kargý ilçemizin Koyunkýran köyünde ve alýp götürse de sosyal imkânlar açýsýndan çok þeyler getirdi. O yýllarda; ondan sonraki görev yaptýðým yerlerde günlük tutarak dikkatimi çeken köyde elektrik yok, telefon yok, ulaþým yok, yok, yok yok… Çünkü 10 olaylarý yazmaya çalýþtým. Bu çalýþmam halen devam etmekte olup, tane köyün tek traktörüyle ilçeye gitme imkânýnýz var. O da komþu televizyonun altýndaki komidinin raflarýnda 3-4 tane ajandam bulunköyde inip, kalan mesafeyi yürümek þartýyla. Daha da zor olaný, trakmaktadýr. Haberlerde izlediðim, birilerinden dinlediðim veya çarþý töre erken binen yer kapýyor. Ýmamý-öðretmeni erkenden binip römorkpazarda þahit olduðum ilginç olaylarý sýcaðý sýcaðýna kaynaðýyla beraber ta oturamadýðý için, yer bulamýyor. Kimi domatesim, kimi ekmeðim yazmaya çalýþýrým. Yýllar geçince elimin altýnda ders alabileceðim eziliyor diyor. Sonradan araya sýkýþmaya çalýþýrken bayaðý zorlanýyor. yazarken, konuþurken kullanabileceðim veya çocuklara manevi miras Sofora torpil yaparak traktörün ön kabininde ayakta da olsa gidebilecek olarak býrakabileceðim bilgiler oluþur. Hiç bir iþe yaramazsa ''Hayat þekilde yer bulabilirse kendini þanlý görüyor. Bu þekilde 4-5 saat yolcutomurcuklarýný / Ümit yaðmurlarý ýslatýr / Gençlik gülleri solduðunda / luðu gönül rahatlýðý içerisinde yapýyor. Halinden þikâyet etmiyor. Ama Hatýralar yaþatýr'' hesabý anýlar tazelenir. Bazen güldürür bazen bir þimdi bende dâhil olmak üzere otobüslerde koltuk beðenmiyoruz. Toplu damla göz yaþla düþündürür. ulaþým yerine özel araçla gidelim diyoruz. Koyunkýran köyü Kargý ilçemizin kolaz bölgesi diye tarif 19 yaþlarýnda bir delikanlý olarak memuriyete ilk atandýðýmda çok edilen, Kargý merkezden zirveye doðru týrmanarak, güzide yaylalardan sevinmiþtim. Çünkü en azýndan benimde bir maaþým olacak ve yýllardýr geçerek ulaþýmýn saðlandýðý ilçeye uzak olan köylerimizden biridir. O içimde uhde olarak kalan rahmetli babacýðýma BÝR TAKIM ELBÝSE zamanlar 15-20 hanedir. Köyün yerleþim alaný yüksekte olmasý ALACAKTIM. Cebine harçlýk verecektim. Ama gönül isterken kader nedeniyle manzarasý ayrý bir zevk verir. Çevresinde Bozarmut, Çobangüler hesabý GÖREVE BAÞLADIÐIM HAFTA BABACIÐIM lar, Yaðcýlar, Karaosmanlý, Alioðlu, Çal gibi köyler bulunmaktadýr. RAHMETLÝ OLDU. Haberi ulaþmadý. Cenazesine bile katýlamadým. Þimdi köyde çoðu rahmetli olmuþ ve kalanlarda Ýstanbul'a çoluk Ancak dokuz gün sonra ilçeye gidince haberim oldu. Atamam çýktýktan çocuðunun yanýna göç etmiþ ve dolaysýyla köy kýþýn tamamen boþalýysonra köyün durumunu öðrendiðimde moralim çok bozuldu. Rahmetli ormuþ. babacýðýmda hasta yataðýnda yatýyordu. Ben ailemi yanýma rahatça Ýnternette gezinirken köyün Web sayfasýný görünce birden yýllar götürmek ve usandýklarýn da geri getirmek istiyordum. Belki onun da öncesine gittim. Heyecanla resimlere, ölenlere, gelenlere bakmaya etkisiyle yüz üstü yattým baþladým aðlamaya. Bu durumumu gören çalýþtým.O günden bugüne 10-15 kiþinin rahmetli olduðunu görünce babam: ''Oðlum üzülme, DEMÝREL yolsuz, susuz, elektriksiz, telefonçok üzüldüm. Çünkü benim gözümde onlar hala orta yaþ veya ihtiyar suz köy kalmayacak diye konuþtu. Daha yeni akþam ajanslarýnda dindelikanlý görünüyordu. Ama iþ öyle deðilmiþ, baktým 'köyümüzün en ledim…'' diyerek moral vermeye çalýþtý. yaþlýsý 110 yaþýndaki TOMAK AMCA' da rahmetli oldu yazýyor. Vay * be, nasýlda geçmiþ zaman… ''Baðlandým gurbete gelemiyorum, Þimdi o amcalarýn torunlarý geçmiþinden haberdar olsun, dedelerinin ebelerinin nasýl sýkýntýlar içerisinde annelerini, babalarýný Doðduðum topraklar küskün mü bana? büyütmeye çalýþtýklarýný düþünsünler ve anayurtlarýna yabancý Dostlarým ne haldeler bilemiyorum, kalmasýnlar diye köydeki anýlarýmý mini mini yazýyorum. Gelen Ovalar, oymaklar küskün mü bana ?'' (A. Karakoç)

3- Büyükdivan Köyü’nden gelme Güllü Gerdan. 4- Oymaaðaç Köyü’nden muhtarý Ahmet Abukan’ýn babasý Ali Abukan.

13

Ýlk Ezan - Son Ezan3

haliyle milletin sesi olmayý tercih eder. Akan zaman içinde deðiþmeyen deðerleri, milleti dikkate alarak iþleyen bir þairdir. Evrensel bir tavrýn sanatçýsýdýr o bir noktada. Milletlerin tarihinde çok çok önemli dönemler vardýr. 19.yüz yýl ,hem Türk milleti için, hem de insanlýk tarihi açýsýndan keskin bir dönemeçtir. Aydýnlanma çaðý, Fransýz ihtilali, sanayileþme, imparatorluklarýn daðýlmasý, bazý batýlý ülkelerin sömürgecilik siyaseti gütmeleri, Bolþevik ihtilali gibi dünyayý deðiþtiren felsefi, siyasi, ekonomik durumlarýn birlikte yaþandýðý yaklaþýk yüzyýllýk süreçte, Mehmet Akif, bir þair olarak elinde kalemle durmadan yazar. Gerçekleri anlatmayý ilke edinir. Bir þiirinde þöyle diyor üslubuyla ilgili olarak: "Hayýr, hayal ile yoktur benim alýþ veriþim Ýnan ki, her ne demiþsem görüp de söylemiþim" Ýþte üslup anlayýþý: "Þudur cihanda benim en beðendiðim mantýk Sözüm odun gibi olsun hakikat olsun tek." Mehmet Akif'in ufku geniþ, fikir dünyasý zengindir. O, bir konuyu, bir duyguyu, bir felsefi akýmý merkeze alarak þiir üreten bir þair deðildir. O, toparlayýcý bir bakýþ açýsýna sahiptir. Edebiyatýn, eserin, duygunun ve düþüncenin okuyanlara nasýl etkiler yaptýðýný bilir. Þairlik sorumluluðu üst düzeydedir. Bilim, kültür, spor, çalýþmak, ahlaklý olmak, fedakarlýk, adalet, vatan sevgisi, irade gibi nice konuyu iþlemiþtir. Ýþte iki dizesi: "O çocuklarla beraber gece gündüz didinin Gidin üç yüz senelik ilmi tez elden edinin." Safahat'ý okumak beni mutlu ediyor. Çünkü; Milli þairimizi daha yakýndan tanýma imkaný buluyorum. Onun bilgilerini, sezgilerini, anlayýþýný, fikirlerini kendi ifadelerinden okumuþ oluyorum. Okudukça görüyorum ki; ele aldýðý konularý baþarýyla iþlemiþ. Kültür ve fikir hayatýmýza önemli katkýlar saðlamýþ olan Akif, edebiyatýmýzda köklü ve etkin bir üsluptur; bu sebeple o, eserleri aracýlýðýyla yeni kuþaklara seslenmeyi sürdürüyor. Ýstiklal marþýmýzda olduðu gibi.

VEFAT EDENLER 1- Soðuksu Köyü’nden Ali Özkadý.

2013

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : 1, 50 ¨ Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : 50, 00 ¨ Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 ¨ Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 ¨ Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 250, 00 ¨ Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 125, 00 ¨ Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 ¨ Kentiçi : 55 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurtiçi : 160 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Merhum lider için hatim kampanyasý üyük Birlik Partisi’nin merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu ve yol arkadaþlarý, B vefatýnýn 4. yýldönümünde Kuran-ý Kerim

Hatim Kampanyasý ile anýlacak. Alperen Ocaklarý Çorum Þubesi, 4 yýl önce helikopter kazasýnda hayatýný kaybeden Muhsin Yazýcýoðlu ve arkadaþlarý için hatim kampanyasý baþlattý. Cüz almak isteyenler, 0 535 585 07 84 numaralý telefondan yetkililere ulaþabilecekler.

Hizmet içi eðitim semineri

A

Alperen Ocaklarý Çorum Þubesi merhum lider Muhsin Yazýcýoðlu için hatim kampanyasý baþlattý.

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý tarafýndan ‘Toplam Kalite Yönetim Sistemi Merkez Birimi Eðitici Eðitimi’ konulu hizmet içi semineri düzenlenecek. Bugün saat 09:00’da Anitta Otel’de baþlayacak seminer 4 gün sürecek. Ýkinci seminer ise 11 - 15 Mart 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek.

Önce ziyaret sonra eðlence Ç

eþmeören YÝBO izcileri, Atýl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne anlamlý bir ziyaret gerçekleþtirdi. Ýzci Lideri Halim Çiçek önderliðinde yaþlýlarý ziyaret eden izciler, huzurevi sakinlerinin ellerini öpüp bol bol muhabbet ettiler. Huzurevi

sakinleri de, yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetlerini dile getirip, izcilere teþekkür ettiler. Ýzciler, huzurevi ziyaretinin ardýndan bir eðlence merkezinde eðlendiler. Merkezdeki oyun gruplarýnda vakit geçiren izciler bowling de oynayýp günün tadýný çýkardýlar.

Dünya çevresinde bilinmeyen kuþak

Çeþmeören YÝBO izcileri, Atýl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

D

ünya çevresinde daha önce varlýðý bilinmeyen 3. bir radyasyon kuþaðý bulundu. Keþfedilen bu yeni, kararlý olmayan ve bazen ortaya çýkan radyasyon kuþaðý, Van Allen uzay araþtýrma sondalarýnda bulunan parçacýk belirleme araçlarýndan gönderilen verilerle keþfedildi. Sondalarda bulunan Göreceli Elektron Proton Teleskopu'nun (REPT) yaptýðý yüksek çözünürlüklü incelemeler sayesinde keþfedilen radyasyon kuþaðý, Science adlý bilimsel derginin 28 Þubat sayýsýnda bilim dünyasýna tanýtýldý. NASA tarafýndan 30 Aðustos 2012'de uzaya gönderilen Van Allen sondalarý, her birinde, takým halinde birbirinin ayný 5 aracý barýndýran odalar bulunan iki uzay araþtýrma aracýndan oluþuyor. Dünya'nýn çevresindeki Van Allen kuþaklarý olarak adlandýrýlan önceki 2 radyasyon kuþaðý, ABD'li fizikçi James A. Van Allen'in 1958'de "Explorer" suni uydusuyla yaptýðý deney sonucu bulunmuþtu. Dünya'nýn manyetik alanlarýnýn etkisiyle biçimlenen ýþýným kuþaklarý ya da bölgelerine radyasyon kuþaðý adý veriliyor. Asýl kaynaðýný saðanak halinde güneþten gelen çok yoðun yüklü parçacýklarýn oluþturduðu bu kuþaklar, güneþ fýrtýnalarý ve uzay ikliminden etkilenerek çok büyük oranda geniþleyebiliyor. Bu durum, uzayda bulunan iletiþim ve Küresel Konumlama Sistemi (GPS) uydularýnýn yaný sýra astronotlar için de tehlike oluþturabiliyor. NASA'nýn, Washington'daki bilim bölümü yardýmcý yöneticisi John Grunsfeld, üstün yeteneklere ve son derece geliþmiþ bir teknolojiye sahip Van Allen sondalarý sayesinde, bilimadamlarýnýn radyasyon kuþaklarýnýn nasýl yüklü parçacýklarla dolduðu konusunda daha önce sahip olmadýklarý ölçüde ayrýntýlý bilgiye ulaþtýklarýný vurguladý. Grunsfeld, sondalarýn bu yüklü parçacýklarýn deðiþimine neyin yol açtýðýný ve bu süreçlerin Dünya atmosferinin üst tabakalarýný ne þekilde etkilediðinin iç yüzünü anlama fýrsatý vereceðini sözlerine ekledi.

Huzurevi sakinlerinin ellerini öpüp bol bol muhabbet ettiler.

Karataþ Hyundai Çorum Bayii Mart ayýna özel fýrsatlar sunuyor.

Hyundai’den Mart ayýna özel fýrsatlar K

arataþ Hyundai Çorum Bayii Yetkilisi Ýbrahim Saçmacý, Hyundai’nin Mart ayý fýrsatlarý ile ilgili yaptýðý açýklamada, “Global anlamda olduðu kadar Türkiye'de de satýþ ve satýþ sonrasý hizmetlerini her geçen zirveye taþýyan Hyundai, Mart ayýna oldukça avantajlý fýrsatlarla girdi.” dedi. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü ve 14 Mart Týp Bayramý çerçevesinde herkesi bir Hyundai sahibi yapacak olan üstün satýþ avantajlarýyla birlikte teknoloji harikasý yepyeni modellere ulaþmanýn çok daha kolay olacaðýný ifade eden Saçmacý, mevcut satýþ destekleri yanýnda, her meslekten kadýnlar için i20 ve i30 modellerinde ek dosya masrafý ödemeden düþük faizli kredi imkanlarý sunulduðunu duyurdu. Ýbrahim Saçmacý, “Bununla beraber Doktorlar, Diþ Hekimleri ve Veterinerler için de çeþitli modellerde yüksek avantajlar bulunuyor.” diye konuþtu. Karataþ Hyundai Çorum Bayii Yetkilisi Ýbrahim Saçmacý, konuya iliþkin yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þu konulara deðindi; “Hyundai Kredi'nin

düþük faizli ve 60 aya varan vade seçenekleri Mart ayýnda da devam ediyor olacak. Tüm müþterilerine üstün fýrsatlar saðlayan Hyundai Kredi, yüzde 0,70'den baþlayan oranlar sunarken ayrýca Hyundai'den yeni araç alacaklar "Þimdi Al, Aðustos'da Öde" ya da bir baþka deyiþle "Þimdi Kullan, Yaz Sonunda Öde" imkanýna da sahip

olacaklar. Hyundai, ix35 modelini düþleyen müþteriler de 3-60 ay arasý tüm vadelerde yüzde 0,79 kredi oranýyla desteklenecek. 2013 modeller için takas desteðini de unutmayan Hyundai, avantajlarýna Elantra modeliyle devam ediyor. Sadece Elantra modeli için geçerli olmak üzere 30 bin TL, 30 ay kredi için yüzde 0,59 oran sunan Hyundai

Ýbrahim Saçmacý

Kredi, böylece müþterilerine tüm rakiplerinden çok daha avantajlý fýrsatlar saðlamýþ

"Þimdi Kullan, Yaz Sonunda Öde" imkaný sunuluyor.

Hyundai Kredi'nin düþük faizli ve 60 aya varan vade seçenekleri Mart ayýnda da devam ediyor

Osmancýk'ta kan baðýþý kampanyasý Ç

Ýzciler, huzurevi ziyaretinin ardýndan bir eðlence merkezinde eðlendiler.

orum'un Osmancýk ilçesinde Kýzýlay tarafýndan düzenlenen kan baðýþý kampanyasýnda, 191 ünite kan toplandýðý bildirildi. Türk Kýzýlay'ý Osmancýk Þubesi Baþkaný Mustafa Boyacý, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, ilçede düzenlenen kan baðýþý kampanyasýna, vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiðini söyledi. Adnan Menderes Caddesi üzerindeki kan baðýþ týrýna gelen vatandaþlarýn, saðlýk kontrolünden geçtikten sonra baðýþta bulunduklarýný ifade eden Boyacý, bir gün boyunca 191 ünite kan toplandýðýný dile getirdi. Ýlçede düzenli

Kýzýlay tarafýndan düzenlenen kan baðýþý kampanyasýnda, 191 ünite kan toplandýðý bildirildi. olarak kan baðýþý kamkampanyasý düzenlenigösterilen ilgiden panyasý yapýldýðýný beyor. Her kampanyaya memnunuz. Özellikle lirten Boyacý, ''2013 yýdestek veren baðýþçýladesteklerinden dolayý lýnýn ilk kan baðýþ kamrýmýz var. Kanýn acil kamu kurumlarýna tepanyasýný düzenlemiþ deðil sürekli ihtiyaç olþekkür ediyorum'' ifabulunuyoruz. Ýlçemizduðu yönünde ilçemizdelerini kullandý. de her üç ayda bir dü(A.A.) de bir bilinç oluþmuþ zenli olarak kan baðýþ durumda. Kan baðýþýna

Ýl Genel Meclisi bugün Ýzciler büyüklerini ziyaret ederek hal hatýr sordular.

2

013 yýlý Mart ayý Ýl Genel Meclisi bugün yapýlacak.

13:30’da Ýl Genel Meclis binasýnda yapýlacak toplantýda gündem maddeleri görüþüle-


PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

15

‘Eren’in diktiði fidanlar kesiliyor’ Ç

Çorum Aðaçlandýrma ve Doðayý Koruma Derneði Baþkaný Erdem Eren, açýklama yaptý.

orum Aðaçlandýrma ve Doðayý Koruma Derneði Baþkaný Erdem Eren, merhum Rüstem Eren tarafýndan yýllar önce küçük Sanayi Sitesi’ndeki hatýra ormanlarýna diktiði fidanlarýn, þimdi aðaç olarak kesildiðini söyledi. Bu ormanlarýn vatan ve Türk milleti sevgiyle oluþtuðunu ifade eden Eren, “Onursal baþkanýmýzýn ruhu þad olsun, nurlar içinde yatsýn. Ýnþallah iyi bir amaç için kesiliyorlardýr. Kesilen bu aðaçlar memleketimizin gerçek sahibi gazi ve þehitlerimizin yakýnlarýna katký saðlasýnlar. Þehitlerimizi de rahmet ve minnetle anýyoruz. Vatanýný, milletini, bayraðýný sevmek o vatanýn her karýþýna fidan dikmek milliyetçiliktir. Vatan sevgisi imandandýr.

Halk Evi Kadýnlar Günü'nü kutladý Ç

orum Halk Kültür Evi Derneði, 8 Mart Kadýnlar Günü nedeniyle Devlet Tiyatro Salonu'nda geçtiðimiz gün etkinlik düzenledi. 8 Mart Kadýnlar günü için yapýlan etkinliðe, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Halk Kültür Evi Derneði Baþkaný Mithat Yücel, Hitit Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim Üyesi Oya Yaðcý ve davetliler katýldý. "Modernizm Karþýtlýðý ve Kadýný Kamusal Alandan Çekilmesi" konulu konferans veren Hitit Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü

Öðretim Üyesi Oya Yaðcý, kadýnýn kapitalizmle olan iliþkisi, modern toplumdaki yeri, kadýnýn cinsel yönünün abartýlmasý hakkýnda bilgi verdi. Kadýnýn her ailede gelenek ve göreneklerin temsilcisi olduðunu belirten Yaðcý, devletle, toplumla, erkekle gerekirse çocuðu ile mücadele etmek zorunda kaldýðýný söyledi. Konferansýn ardýndan Çorum Halk Kültür Evi Kadýn Korosu'nun hazýrladýðý, Zehra Alýcý ve Hasan Akay'ýn baþkanlýðýný yaptýðý þiir ve müzik dinletisi gerçekleþti.

Çorum Halk Kültür Evi Derneði, 8 Mart Kadýnlar Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

"Modernizm Karþýtlýðý ve Kadýný Kamusal Alandan Çekilmesi" konulu konferans gerçekleþtirildi.

Bakanlýk kesin kararlý K

arýþým ürünler 5 Mart'ta raflardan inecek, indirmeyen 12 bin lira ceza ödeyecek Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn etle et ürünlerindeki taklit ve taðþiþ olaylarýný önlemek amacýyla yeniden düzenlediði Türk Gýda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliði yarýn resmen yürürlüðe giriyor. Önümüzdeki Salý gününden itibaren piyasada artýk tavuk, kuzu, hindi karýþýmlý sucuk ve soyalý köfte satýlamayacak. Yasaða raðmen raflarýnda karýþýmlý ürün bulunduranlar ise 5996 Sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu gereði en az 12 bin lira para cezasýyla karþýlaþacak. Bazý firmalarýn þimdiden piyasadaki karýþýmlý ürünlerini topladýðý belirtildi. Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârlarý Federasyonu Baþkaný Fazlý Yalçýndað, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn etle et ürünlerindeki taklit ve taðþiþ olaylarýný önlemek amacýyla hazýrladýðý Türk Gýda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliði'yle birlikte karýþýmlý et ürünleri satýþýnýn tarih olduðunu söyledi. 5 Mart Salý gününden itibaren market

raflarý ve kasap reyonlarýnda karýþým et ürünlerinin toplanacaðýný belirten Yalçýndað, yasaðý ihlal edenlere en az 12 bin liradan baþlayacak para cezalarýnýn uygulanacaðýný açýkladý. Düzenlemeyle; kanatlý etle kýrmýzý et karýþtýrýlarak ürün elde edilemeyeceðini belirten Yalçýndað, ancak tavuk-hindi eti ya da dana-koyun eti karýþýmýndan sosis, salam üretebileceðini dile getirdi. Düzenlemeyi; 'Türk vatandaþlarýna yapýlan en hayýrlý hizmet' olarak deðerlendiren Yalçýndað, meselenin sadece salam, sosis, sucuk meselesi olmadýðýnýn altýný çizdi. Artýk vatandaþlarýn yiyeceði döner, köfte ve sucuðun tadýna varacaðýný vurgulayan Yalçýndað þunlarý kaydetti: "Vatandaþlarýmýz artýk et yerine döner yemeyecek. Yýllarca 50 adet köfte 3 liradan satýldý. Neden köfte, sucuk ve döner gibi geleneksel Türk damak tadýna hitap eden ürünlerimizle oynadýlar? Köfteye soya, dönere tavuk kattýlar. Halkýmýz yeni düzenlemeyle artýk et yerine ot yemeyecek. Köftenin içerisi tamamen soyadan oluþtuðu için vatandaþ et yediðini zannediyordu; ancak ot yiyordu. Artýk soyayý soya olarak satabilecek, ancak soyayý köfte diye

satamayacak. Tatlandýrýcýlarla et tadý verilerek et diye yediremeyecekler. Mekanik olarak ayrýlmýþ etlerin (kemiðe yapýþmýþ etin mekanik olarak ayrýlmasý) üretimine de izin þartý getiriliyor. Yani vatandaþ tavuðun budunu, göðsünü iþe yarar tüm yerlerini ayýklýyordu, kalan iskeletini de teknik bir dizi yöntemle temizliyorlardý, buna 'mekanik parçalanmýþ et' deniliyordu. Bu tür et üretimine de bakanlýk izni þartý getirdi." Vatandaþlarýn, yasaða raðmen market raflarýnda karýþýmlý et ürünü gördüðünde çekinmeden 'Alo 174 Gýda' hattýný aramalarýný tavsiye eden Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârlarý Federasyonu Baþkaný Fazlý Yalçýndað, yasaðýn hayvancýlýk sektörünü de olumlu etkileyeceðini söyledi. Kaliteli ürünlerin marka olabileceðine dikkat çeken Yalçýndað, "Piyasada karýþýmlý et ürünüyle uluslar arasý marka olmuþ bir ürün bilinmiyor. Çünkü, yarýsý tavuk eti, yarýsý dana etinden yapýlan sucuðu döneri ihraç edemezsiniz. Benzeri ürün diye satýlan ürünle marka olunmaz. Sucuk, kýrmýzý etten yapýlýr. Kýrmýzý etin benzeri olur mu? Tavuk ve benzeri ürünler diye yýllarca satýldý, oysa tavuðun benzeri olur mu, karýþýmla ürünle marka olunmaz." ifadesini kullandý. (CÝHAN)

Toplantýya Çorum'un yanýsýra Amasya, Tokat, Kýrýkkale ve Kastamonu bayileri katýldý.

Yiðit Akü bayileri Çorum'da buluþtu A

lagöz Akü'nün ev sahipliðinde Anvatar Otel'de gerçekleþtirilen bayi buluþmasýna Çorum'un yanýsýra Amasya, Tokat, Kýrýkkale ve Kastamonu bayileri katýldý. Çorum Platin Akü Bölge Ana Bayisi Alagöz Akü'nün organizasyonunda gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýnda, Yiðit Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, Çorum Platin Akü Bölge Ana Bayisi Alagöz Akü Sahibi Naki Alagözyaylasý, fabrika yetkilileri ve çok sayýda bayii temsilcisi hazýr bulundu. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Çorum Platin Akü Bölge Ana Bayisi Alagöz Akü Sahibi Naki Alagözyaylasý, toplantýyý düzenlemekteki amaçlarýnýn Platin Akü'yü bayii temsilcilerine daha yakýndan tanýtmak, akü ile ilgili sorunlarý görüþmek olduðunu söyledi. Yiðit Akü'nün Platin markasýnýn bir bölge ana bayisi olmaktan ve Yiðit Akü ile çalýþmaktan dolayý gurur duyduklarýný dile getiren Alagözyaylasý, toplantýya katýlan tüm bayii temsilcilerine teþekkür etti. Yiðit Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender ise, fabrikanýn üretimi hakkýnda bayii temsilcilerine bilgi vererek, Yiðit Akü'nün kuruluþundan bu yana

Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Çorum Platin Akü Bölge Ana Bayisi Alagöz Akü Sahibi Naki Alagözyaylasý yaptý. Daha sonra Yiðit Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender bayilere hitap etti.

Yiðit Akü bayi buluþmasý Anvatar Otel'de gerçekleþtirildi.

Toplantýya yoðun katýlým oldu.

yaptýðý çalýþmalarý anlatan bir sunum yaptý. Sunumun ardýndan bayilerin sorunlarý ilgili çözüm yollarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu.

Toplantýnýn ardýndan Kaya Ticaret Yetkilisi Adnan Kaya ve Sefa Oto Elektrik Yetkilisi Sefa Akbulut'a Onur Ödülü, Demir Oto Elektrik Yetkilisi

Bülent Demir'e Teknik Servis Ödülü, Turhal Oto Yedek Parça Yetkilisi Hidayet Bice ve Çelebi Oto Elektrik Yetkilisi Nuri Çelebi'ye ise En Ýyi


16 PAZARTESÝ 4 MART 2013

Kavukçu ‘Aileler çocuklarý bu tür yarýþlara götürsün’

www.corumhakimiyet.net

Yelken Balýkçýlýk’tan Çorumspor’a jest

Özel Olimpiyatlar Kayak Teknik Kurulu Baþkaný Çorumlu Erdoðan Kavukçu 18 yýldýr zihinsel yeterliði olan öðrencilerle çalýþtýðýný belirterek 2003 yýlýndan buyanada onlara kayak öðrettiðini söyledi. Kavukçu ailelerden çocuklarýný bu tür organizelere göndermesini isteyerek ‘Onlara fýrsa verildiðinde neler yapabileceðini görüyoruz aileler çocuklarýný spora yönlendersinler’ dedi.

Ilgaz Kayak Tesisleri'nde düzenlenen Özel Olimpiyatlar

Türkiye "Kayak Eðitim ve Yarýþlarý" kampýna 7 ilden katýlan 36 zihinsel

engelli sporcu, eðitimin ardýndan yarýþtý. Özel Olimpiyatlar

U 13’de mücadele baþladý

1907 Gençlik: 6 - Mecitözüspor: 0 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Mehmut Tuðluk. 1907 GENÇLÝKSPOR : Oktay, Erkin, Ýsmail, Boran, Enes, Onur, Berkant, Gökay, Teoman, Gürkan, Mert, Erol, Berkay, Samet, Emirhan, Abdussamet, Doðukan, Berkan. MECÝTÖZÜSPOR : Kerim,

Yiðitcan, Ersin, Engin, Erdem, Ertan, Serhat Þimþek, Koray, Serhat Elmastaþý, Zülfikar, Enes, Akýn, Mehmet, Umutcan Çetinöz, Umutcan Bilgen, Doðancan, Emirhan. GOLLER : 5. ve 51. dakikalarda Gürkan, 10. ve 52. dakikalarda Gürkan, 40. dak. Teoman, 58. dak. Emirhan (1907 Gençlikspor).

Çorum Belediyespor: 9 - Sungurluspor: 1 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Furkan Alagöz. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Akýn, Kadir, Eray, Berkay, Elvan, Arda, Alaaddin, Onat, Emrecan, Cemalettin, Furkan, Caner, Ýlyas, Yiðit, Fatih, Deniz

Alabay, Deniz Çakmak, Tayfun. SUNGURLUSPOR : Burak, Ahmet, Semih, Ethem, Berkay, Seyit, Gökhan, Necmi, Muhammet, Ýbrahim Aydemir, Burak, Ýlker, Fatih, Turgay, Çaðrý, Resul, Ýbrahim Karakol, A. Melih.

Türkiye Spor Direktörü Ali Üredi, yaptýðý açýklamada, 1982 yýlýndan bu yana özel olimpiyatlar faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, geçen yýl Türkiye Özel Sporcular Derneði'ni (TÖSSED) kurduklarýný söyledi. TÖSSED ve özel olimpiyatlarla ortaklaþa benzeri organizasyonlarý düzenlediklerini ifade eden Üredi, "Kayak eðitimi ve yarýþmalar kampý adý altýnda bu yýl 4'üncüsünü yapýyoruz. Sporcu çocuklarýmýzý burada 3-4 gün içinde eðitip yarýþtýrýyoruz. Onlara kayak sevgisini aþýlamaya çalýþýyoruz" diye konuþtu. Özel Olimpiyatlar Kayak Teknik Kurulu Baþkaný Çorum’lu Erdoðan Kavukçu da 18 yýldýr zihinsel yetersizliði olan öðrencilerle çalýþtýðýný, 2003 yýlýndan bu yana da zihinsel

engelli çocuklara kayak öðrettiðini belirtti. Özel olimpiyatlardaki amacýn zihinsel yetersizliði olan çocuklara spor yaptýrmak ve kayaðý sevdirmek olduðunu vurgulayan Kavukçu, "Ayrýca uluslararasý yarýþmalara katýlmak ve kayakseverlerle birlikte olmak. Çocuklara fýrsat tanýndýðý zaman neler yapabileceklerini görebiliyoruz. Ancak tüm zihinsel yetersizliði olan çocuklarýmýzýn bütün spor dallarýna kanalize edilmeleri gerekiyor. Aileler çocuklarýný bu tür yarýþmalara göndersinler" ifadelerini kullandý. Kampa Çorum'dan katýlan Taylan Mert Akça (15) ise Ilgaz'a yarýþmayý kazanmak için geldiðini, birinci olduðunu ve kayaðý çok sevdiðini kaydetti.

Ekonomik olarak büyük sýkýntý içindeki Çorumspor’a Yelken Balýkçýlýk’tan yemek jesti. Dün Pazarspor ile karþýlaþan Çorumspor’da futbolculara Yelken Balýkçýlýk sahibi Kazým Taþkaya tarafýndan lojmanda cuma akþamý balýk ikram edildi. Yemeðe Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Yýlmaz ve Güngör Atak ile Teknik Heyet ve futbolcular katýldýlar. Yelken Balýkçýlýk tarafýndan verilen yemeðe katýlan Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak kulüp olarak

U 16 liginde ikinci hafta maçlarý tamamlandý

U 16 liginde ikinci hafta maçlarý hafta sonu oynanan karþýlaþmalarla tamamlandý. Ýkinci hafta maçlarý sonunda A grubunda Ulukavakspor B grubunda ise Gençlerbirliði takýmlarý liderliðe yükseldiler.

Ulukavakspor: 10 - HE Kültürspor: 0 SAHA: Mimar Sinan HAKEMLER: Enver Bolat, Soner Derviþoðlu, Hasan Basri Seçmen. ULUKAVAKSPOR : Emre, Ramazan, Can, Ömer, Seydi, Musa, Yusuf, Ahmet Demirli, Ahmet Ak, Ýbrahim (Yasin), Kerim. HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR : Ahmet, Onur (Ufuk), Enes, Selim, Yücel (Münür), Samet, Deniz (Bedirhan), Sefa, Yasin, Hüseyin, Yalçýn (Samet Akbaþ). GOLLER : 6. 14. ve 50. dakikalarda Ýbrahim, 16. dak. Ahmet Ak, 17. 62. ve 70. dakikalarda Yusuf, 35. dak. Kerim, 60. dak. Ahmet Demirli, 75. dak. Ramazan (Ulukavakspor).

Gençlik Çepni: 1 - Ýskilip Belediye: 1 SAHA: Sinan

Mimar

HAKEMLER: Emre Alagöz, Banan

Avcý, Onur Cankaya G E N Ç L Ý K ÇEPNÝSPOR: Zekeriya, Fatih, Muhammed Sayman, Muhammed Yasin, Bahattin, Halil, Mehmet (Can) (Mehmet Koca), Samet (Raþit), Serkan, Enes, Tugay. Ý S K Ý L Ý P BELEDÝYESPOR: Fatih, Ferdi, Musa, Emre, Metin, Furkan, Turgut (Gökhan), Remzi, Uður, Salih (Sefa), Þükrü. GOLLER: 36. dak. Musa (Ýskilip Belediye), 40. dak. Muhammed Yasin (Gençlik Çepni).

Gençlerbirliði: 1 - Çimentospor: 0 SAHA: 1 Nolu. HAKEMLER :

Alaca Belediye: 4 - Çorumspor : 2 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Doðan Metin. ALACA BELEDÝYESPOR : Kadir, Zafer, Tahir, Cemalcan, Süleyman, Enes, Mehmet, Furkan, Yahya, Ahmet, Mücahit, Fýrat, Engin, Kürþat, Esat, Hamza, Yusuf, Tayfun. ÇORUMSPOR : Bedirhan, Eren,

Ýsa, Faruk, Elvan, Melih, Buðra, Emre Irmak, Okan, Emre Okutan, Mertcan, Yücel, Yasin, Mücahit, Can, Yusuf, Kenan, Mustafa. GOLLER : 10. ve 32. dakikalarda Ahmet, 22. dak. Mücahit, 38. dak. Furkan (Alaca Belediyespor), 20. ve 58. dakiklarda Buðra (Çorumspor).

SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Fatih Derviþoðlu. PTT GENÇLÝKSPOR : Cahit,

Alper, Emre Þahin, Ömer, Ýbrahim, Musa, Emre Yumlu, Sefa, Yunus, Adem. GOLLER : 10. ve 55. dakikalarda Enes, 13.dak. Tuðrul, 20. 22. 25. 31. 40. ve 51. dakikalarda Burak, 34. 48. ve 56. dakikalarda Oðuzhan, 50. 57. ve 59. dakikalarda Ali, 54. dak. Ogün (PTT Gençlikspor).

PTT Gençlik: 16- Ulukavakspor:0 Hüseyin, Ogün, Furkan, Oðuzhan, Engin, Yusuf, Mertcan, Burak, Enes, Tuðrul, Volkan, Nuri, Ali, Sinan, Mücahit, Celal. ULUKAVAKSPOR : Tolga, Orhan, Kazým, Enes, Barýþ, Atalay,

tek kuruþ gelirleri olmadýðýný kiþisel imkanlarý ve duyarlý Çorum esnafýnýn verdiði destekle kulübü götürmeye çalýþtýklarýný belirterek bu anlamka verilen bu yemeðin anlamýnýn büyük olduðunu söyledi. Ispanak, tüm Çorumlularýn gücü oranýnda büyük küçük demeden verecekleri katkýnýn Çorumspor açýsýndan büyük önem taþýdýðýný belirterek Yelken Balýkçýlýk sahibi Kazan Taþkaya’ya çok teþekkür etti ve bunun örnek olmasý dileðinde bulundu. Kazým Taþkaya’da Çorumspor’a baþarýlar diledi.

Erdoðan Yandým, Onur Alagöz, Mehmet Tuðluk. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Ertuðrul, Adýgüzel (Emre), Abdulkerim, Batuhan, Emirhan, Ramazan, Muhammet, Tolga, Ýsmail, Ahmet, Nebi.

ÇÝMENTOSPOR : Serhat, Fatih, Erdem, Murat (Abdulkadir), Rýdvan, Nurullah, Yusuf, Yavuz, Erdi (Gökhan), Cankart, Ýsmet (Atakan). GOL : 40. dak. (penaltýdan) Batuhan (Gençlerbirliði).

1907 Gençlikspor: 5 - Osm. Belediye: 4 SAHA : 2 Nolu. HAKEMLER : Halil Sönmez, Dursun Uðural, Kadir Berkay Damar. 1907 GENÇLÝKSPOR : Gökhan, Emircan, Erdem, Enes Ýslamoðlu, Mehmet, Enes Karaman, M. Akif, Furkan Sezek, Erkan, Furkan Yüksel, Elvan, Ýbrahim, Fazlý, Çaðdaþ, Mert, Günhan, Gürkan, Berkant.

Sefa Çakýr, Taha, Furkan, Baki, Yasin, Emrah, Hamdi, Bahadýr, Hasret, Zakir, Ozan, Hasan, Sefa Çapar. GOLLER : 2. dak. Furkan Yüksel, 20. dak. M. Akif, 29. ve 64. Furkan Sezek, 47. dak. (kendi kalesine) Furkan (1907 Gençlikspor), 8. dak. Taha, 25. dak. Bahadýr, 75. dak. Furkan, 79. dak. Baki (Osmancýk Belediyespor).

OSMANCIK BELEDÝYESPOR :

Çorum Belediyespor: 3 - Alaca Belediyespor: 0 SAHA:

Sinan

Mimar

HAKEMLER:

Yalçýn Kara, Fatih Derviþoðlu, Berkant Arman

Ç O R U M BELEDÝYESPOR : Ali

(Can), Ersin, Mustafa, Ahmet, Ertuðrul, Ali Çadýr, Cihat, Alperen, Atakan (Mert), Özkan, Alihan (Emrecan), Bekir (Ali Yýldýrým).

A L A C A BELEDÝYESPOR:

Oðuz, Seyit (Mert), Mehmet, Fatih (Rüstem), Taha, Halil, Mücahit (Alperen), Muammer (Tayyip), Furkan, Ahmet, Nihat (Samet). GOLLER: 17. dak.

Cihat, 41. dak. Emrecan, 55. dak. Ertuðrul (Çorum Belediyespor).

KIRMIZI KART:

57. dak. Furkan (Alaca Belediye).


Çorum Belediye, Kültür’e tek attý üçü kaptý: 1-0 PAZARTESÝ 4 MART

www.corumhakimiyet.net

SAHA: 1 Nolu. HAKEMLER : Özkan Kaya, Furkan Alagöz, Ercan Davarcýoðlu. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Uður, Ömer (Deniz), Uðurcan, Murat, Emre, Metehan (Furkan), Mustafa (Serdar), Mehmet, Dinzçer, Aydýn, Sefa. HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR : Muharrem, Ahmet (Hüseyin), Bünyamin, Kürþat, Murat, Enes, Yasin (Paþa), Samet, Kadir, Ali, Vedat (Selim). GOL : 60. dak. Dinçer (Çorum Belediye).

2013

17

Ortaköy, Düvenci’yi ilk yarýda geçti: 4-2 SAHA : Kargý HAKEMLER:

Yurus Dursun .

Özgür Demirci, Ahmet Ecevit,

ORTAKÖY ALTINBAÞSPOR : Hamza, Seyfi, Yalçýn, Osman, Mustafa, Ergin, Ümit, Haktan (Mustafa Çelik), Semih, Alaattin, Cihangir (Ömer).

DÜVENCÝ BELEDÝYESPOR : Ümit, Mustafa, Adem, Hüseyin, Muttalip (Fikret), Metin, Ekrem (Ömer), Zekeriya, Talat, Adem, Mehmet. GOLLER: 16. 24. 27. ve 39. dakikalarda Cihangir (Ortaköy Altýnbaþ), 59. dak. Mehmet, 78. dak. Ömer (Düvenci Belediyespor).

2. Amatör Küme B grubunda sezonun ilk maçýnda Çorum Belediyespor ile HE Kültürspor arasýndaki maçý tek golle kazanan Belediyespor sezona üç puanla baþladý. Dün 1 nolu sahada oynanan maç büyük çekiþmaye sahne oldu. Ýlk yarýsý golsüz betin maçýn ikinci yarýsýnda Çorum Belediyespor Dinçer’le bir gol buldu ve bu golle sahadan 1-0 galip ayrýlarak üç puanla sezona

Çorumspor, Oðuzlar önünde 4-1’le güldü SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Özcan Genel, Sefa Kandemirli, Yalçýn Kara. ÇORUMSPOR : Bekir, Muhammet, Furkan, Emre, Cihat, Taha, Serkan, Ali (Arif), Sefa, Þakir, Kadir (Sefa). OÐUZLAR BELEDÝYESPOR :

Emre, Bilal (Emrah), Ýsmail Çankal, Ýsmail Kýþla, Murat (Musa), Raþit, Ýsa, Abdulhamit, Burhan, Ferhat (Osman), Talip. GOLLER : 14. dak. (penaltýdan) Þakir, 19. dak. Ali, 54. dak. Taha, 73. dak. Cihat (Çorumspor), 16. dak. Burhan (Oðuzlar Belediyespor).

2. Amatör Küme A grubundaki ilk maçta Çorumspor, Oðuzlar Belediyespor önünde 4-1 kazandý ve sezona iddialý baþladý. 1 nolu sentetik çim sahada oynanan maçta Çorumspor 14. dakikada penaltýdan Þakir’in attýðý golle 1-0 öne geçti. Bu golden iki dakika sonra Oðuzlar Belediyespor Burhan’la beraberlik golünü buldu. Bu golden üç dakika sonra Çorumspor Ali ile maçta yeniden öne geçti ve ilk yarý bu gollerle kýrmýzý siyahlý takýmýn 2-1 üstünlüðü ile tamamlandý. Ýkinci yarýda Çorumspor kontrolü elinden býrakmada Taha ve Cihat’ýn attýðý gollerle maçtan 4-1 galip ayrýldý ve üç puanla sezonu baþlarken Oðuzlar sezona puansýz baþladý.

Fener Gençlikspor, Kargý’da 4-1 kazandý SAHA :

Kargý HAKEMLER: Mehmet Zeki Sevim, Ömür Soytemiz, Doðan Metin . KARGISERÝSPOR : Emre, Hasan (Ýsmet), Nuri, Bekir, Hasan Küçükakman (Fevzi), Emrah, Uður (Furkan), Yader, Murat Yaþar, Murat Aksoy, Ali. OSMANCIK FENER GENÇLÝKSPOR : Erdem, Sezer, Cengizhan, Ýlker Tuncay (Burak), Talha (Selçuk), Emre, Orhan, Mücahit, Eren (Bünyamin), Deniz. GOLLER: 13. ve 66. dakikalarda Eren, 23. dak. Deniz, 84. dak. Sezer (Osmancýk Fener Gençlik), 33. dak. Uður (Kargýserispor).

Ýskilip, Uðurludað’da 3-0’la baþladý

Ýnönü Anadolu’ya final öncesi moral yemeði Liseli Gençler futsal il birinciliðinde bugün Fatih Anadolu Lisesi ile karþýlaþacak olan Ýnönü Anadolu Lisesi’ne Aþiyan Cafe’de kahvaltýda bir araya geldiler. Çorum Ýl Öðrenci Meclisi Baþkaný Okan Baykara, finale kadar yükselme baþarýsý gösteren Ýnönü Anadolu Lisesi futsal takýmýný kutladý. Takým olarak bugüne gelene kadar gösterdikleri performansla finali hakettiðini belirten Baykara final maçýnýnda centilmence ve dostça geçmesi dileðinde bulun-

du. Okul olarak bu maçtada tribünleri dolduracaklarýný ve takýmlarýna sonuna kadar destek vereceklerini belirten

Okan Baykara, il birinciliðinin ardýndan gruplarda da Çorum’u en iyi þekilde temsil edeceklerini bunun içinde final

maçýnda iddialý olduklarýný söyledi.

SAHA : Kargý HAKEMLER:

Yüksel Basar, Emre Alagöz, Doðan Akbaþ .

UÐURLUDAÐ BELEDÝYESPOR : Satýlmýþ, Murat, Osman, Nurettin, Hasan (Ali Erol), Mehmet (Cemil), Ali, Oytun, Kayahan, Seyit (Ali Akýn), Ramazan.

ÝSKÝLÝPSPOR

Hitit Üniversitesi evinde Samsun’a 3-1’le teslim Bayanlar 3. Voleybol Ligindeki tem-

:

Emre, Burak, Esat (Bünyamin), Ýsmail, Emrah, Gökhan, Sefa, Murat Kayýlý, Murat Daldadurmaz, Faruk (Hasan), Mehmet (Serhat). GOLLER: 16. dak. Sefa, 89. dak. Mehmet, 90+1. dak. (kendi kalesine) Ali Erol (Ýskilipspor)

silcimiz Hitit Üniversitesi dün evinde konuk

ettiði Samsun Gazi Lisesi’ne 3-1 maðlup

olarak bu haftayýda puansýz kapattý. Ligde iddiasýný kaybeden ve düþme endiþeside bulunmayan Hitit Üniversitesi gelecek sezon kadrosunu oluþturmak amacýyla gençlere forma þansý verdiði maçta dün Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda Samsun Gazi Lisesi’ni konuk etti. Rakibi önünde ilk iki sette iyi bir mücadele ortaya koyan Hitit Üniversitesi sonraki setlerde ayný direnci gösteremedi. Ýlk set zorlu bir mücadeleye sahne oldu ve uzatmaya giden maçýn bu setini 27-25 kazanan konuk takým 1-0 öne geçti. Ýkinci sette

savunmada daha az hata yapan temsilcimiz bu seti 25-20 kazanarak durumu 1-1 yaptý. Üçüncü sette konuk takýmýn hücumdaki üstünlüðüne birde savunmada hatalar ekleyen Hitit Üniversitesi bu seti 25-19 dördüncü setide 25-21 kaybetti ve salondan 3-1 maðlup ayrýlarak haftayý puansýz kapattý. Bu sonuçla Hitit Üniversitesi 9 puanda kalýrken konuk Gazi Lisesi’de üç puanla puanýný 9’a çýkardý ve sýralamada temsilcimizin üzerine çýktý.

U 17 Final Grubunda ilk yarý tamamlandý

Gençlerbirliði ilk yarýyý kayýpsýz kapattý: 2-1 SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Muhittin Uysal, Mehmet Zeki Sevim, Halil Sönmez. GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Abdullatif, Abdulkerim, Turan, Batuhan, Burak Yýldýrým, Abdurrahman (Emre), Burak Çalýþkan, Emirhan (Ýsmail Coþar), Þaban, Ýsmail Alperen (Ramazan), Adil. ÇORUMSPOR : Sabri, Gökhan, Mücahit, Mikail, Mehmet (Mustafa), Taha (Cihat), Ümit, Hasan, Recep, Oðuzhan, Erkan. GOLLER : 20. dak. Ýsmail Alperen, 55. dak. Burak Yýldýrým (Gençlerbirliði), 35. dak. Oðuzhan (Çorumspor). U 17 Final grubunda þampiyonluðun favori iki takýmý Gençlerbirliði ile Çorumspor arasýndaki nefes kesen maçý 2-1 kazanan Gençlerbirliði ilk yarýyý kayýpsýz lider olarak tamamladý. Cumartesi günü oynanan maç izleyenleri zevk ve keyf veren bir mücadeleye sahne olurken maçýn favorisi olarak görünen Çorumspor rakibi önünde hücumda üretken olamayýnca rakibine maðlup olmaktan kurtulamadý. Gençlerbirliði ise kendisine göre maç tecrübesi yüksek sporculardan kurulu rakibi önünde daha çok isteyen ve daha fazla mücadele eden takým görünümünde idi. Maçýn 20. dakikada Ýsmail Alperen’in attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçen Gençlerbirliði 35. dakikada Çorumspor’un hücumdaki tek üretken ve mücadele eden ismi Oðuzhan’ýn golüne engel olamadý ve ilk yarý 1-1 beraberlikle tamamlandý. Ýkinci yarýda da iki takýmda kontrollü bir futbol ortaya koyarken Gençlerbirliði 55. dakikada Burak

Yýldýrým’la maçta öne geçti. Maçýn kalan bölümünde Çorumspor daha çok topa sahip olan takým görünümünde olsada pozisyon bulamayýnca sahadan 21’lik galibiyetle ayrýlan Gençlerbirliði 9 puana yükseldi ve ilk yarýyý lider tamamladý. Çorumspor ise ilk yarýyý üç puanla tamamladý ve umutlarýný ikinci yarýya býraktý.

Belediyespor, Kültür’ün iþini ilk yarýda bitirdi: 5-1 SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Ahmet Ecevit, Altuð Ataþ, Tahsin Samet Avcý. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Süleyman, Ertuðrul, Ahmet, Deniz, Ali,

Onur,

Sefa, Gökhan, Serdar (Ozan), Dinçer, Affar (Yunus) (Özkan). HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR : Özkan, Cengiz, Barýþ, Deniz, Murat, Ertuðrul (Yasin), Kürþat, Enes (Paþa), Kadir, Samet (Fatih), Vedat. GOLLER : 12. 18. ve 38. dakikalarda Gökhan, 30. dak. Affar, 35. dak. Dinçer

U 17 Final Grubu ilk yarýnýn son haftasýnda Çorum Belediyespor grubun zayýf halkasý olarak görünen HE Kültürspor önünde ilk yarýda bulduðu gollerle 51 önde tamamladý ve sýralamada ikinci sýraya yükseldi. Maça hýzlý baþlayan Çorum Belediyespor ilk 38 dakikada içinde Gökhan’ýn üç, Affer ve Dinçer’in golleriyle 5-0 öne geçti ve ilk yarýnýn son dakikasýnda Kültürspor Vedat’la bir gol bularak ilk yarýyý 5-1 Belediyespor önde tamamladý. Ýkinci yarýda iki takýmda gol bulamayýnca maçtan 5-1 galip ayrýlan Çorum Belediyespor altý puana yükseldi ve ikinci sýrada yer alýrken HE Kültürspor ilk yarýdaki üç maçýndan da puansýz ayrýldý.


Kýlýç da kötü gidiþe dur diyemedi: 3-1 18 PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

Çorum Belediyespor yeni Teknik Direktörü Halit Kýlýç yönetiminde çýktýðý ilk maçta Kocaelispor deplasmanýnda savunma ve kalede yapýlan hatalar sonucunda yediði üç golle rakibine 3-1 maðlup olmaktan kurtulamadý. Maçýn ilk 20 dakikasý içinde inanýlmaz hatalar sonucunda 2-0 maðlup duruma düþen Çorum Belediyespor maçýn hakeminin konuk takýma çok kolay gösterdiði kartlar sonucunda kaptan Halil Ýbrahim 57. dakikada kýrmýzý kart görerek oyun dýþýnda kaldý. Buna raðmen oyundan kopmayan Belediyespor 76. dakikada Ýbrahim Selen’le umutlandý ancak yine bireysel hatadan ev sahibi takýmýn golcüsü Doðan maçýn skorunu belirleyen golü attý. Tek teselli ise alt sýralarda bulunan üç takýmýnda haftayý puansýz kapatmasý.

Ç o r u m Belediyespor, Kocaelispor deplasmanýnda bireysel hatalardan yediði üç golle rakibine 3-1 maðlup olarak kötü gidiþe dur diyemedi. Ligde ikinci yarýda

oynadýðý yedinci hafta maçýndan sadece bir puan çýkartabilen Çorum Belediyespor’un tek tesellisi ise sýralamada altýnda bulunan üç takýmýnda bu haftada puan alamasý oldu.

Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Haftanýn Toplu Sonuçlarý

Kocaelispor - Çorum Belediyespor : 3-1 Kahramanmaraþ Bel- Altýnordu Sancaktepe Bel - Oyak Renault Arsinspor - Gümüþhanespor Diyarbakýrspor - Maltepespor Keçiörengücü - Y. Yozgatspor Elazýð Belediye - Erzurum B, Þehir: 0-2 Beylerbeyi - Isparta Emrespor Mardinspor - Darýca Gençlerbirliði : 0-3

: 0-2 : 2-1 : 1-1 : 0-1 : 5-1 : 0-0

Grupta Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Darýca Gençler Altýnorduspor Keçiörengücü K. Maraþ Bel. Gümüþhane Erzurum B. Þ Sancaktepe Maltepespor Oyak Reno Isparta Emre Beylerbeyi Kocaelispor Arsinspor Y. Yozgatspor Çorum Beledi. Elazýð Belediye Diyarbakýr

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

19 17 16 16 12 12 11 10 9 7 7 8 6 6 6 3 2 0

2 5 5 1 9 8 8 6 4 8 6 6 8 6 5 8 3 0

3 2 3 7 3 4 5 8 11 9 11 10 10 12 13 13 19 24

55 55 42 40 36 36 44 24 29 22 32 27 27 34 29 17 20 1

59 56 53 49 45 44 41 36 31 29 27 27 26 24 23 17 6 106 -3 19 16 17 23 18 16 21 23 21 22 41 37 29 43 35 30 53

Hafta baþýnda Teknik Heyet deðiþikliðine giderek Halit Kýlýç’ý göreve getiren Çorum Belediyespor üç eksikle gittiði Kocaelispor deplasmanýnda futbal olarak ortaya iyi þeyler koysada yapýlan bireysel hatalar sonucunda kalesinde gördüðü gollerle maðlup olmaktan kurtulamadý. Ýlk 20 dakika içinde önce savunmada Ýmam topu ayaðýndan kaçýrýnca ikinci golde de kaleci Emrah yan topa boþa çýkýnca ev sahibi takým 2-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan Çorum Belediyespor umutlandýracak gol için yüklendi ancak ilk yarýda buna ulaþamadý. Ýkinci yarýda maça ortak olmak için daha istekli bir görüntü veren temsilcimiz 57. dakikada kaptan Halil Ýbrahim’in kýrmýzý kart görerek 10 kiþi kalmasýyla moral olarak düþüþ yaþadý. Buna raðmen rakip kale önünde görünen Belediyespor 76. dakikada oyuna 66. dakikada giren Ýbrahim’in attýðý golle skoru 2-1 yaptý ve umutlandý. Beraberlik golünü Mehmet Keleþ ile çok

KOCAELÝSPOR

M. Rýza.........................6 Koray............................7 Sercan...........................5 Korhan..........................5 (77. dk. Emre Kurtoðlu ) Osman ..........................5 (80. dk. Emre Akgün ....) Melih Ahmet ................5 (61. dak. Berker..........3) Ebubekir.......................5 Sergen...........................5 Doðan...........................7 Sefa...............................7 Serhat ...........................5

ÇORUMBELEDÝYE

Emrah...........................5 Hasan............................4 Mehmet ........................4 Özkan ...........................4 Halil Ýbrahim................2 Furkan ..........................4 Volkan ..........................5 Ý. Ethem........................4 Kaan .............................4 (66. dak. Ýbrahim ........4) Serdar ...........................4 (61. dak. Okan ............3) Macit ............................4 Ýmam ............................4

STAD : Ýsmetpaþa . Mehmet Keleþ, Ýbrahim Ethem, Ýmam, Okan, Macit (Çorum Belediyespor), Ebubekir (Kocaelispor). KIRMIZI KART: 57. dak. Halil Ýbrahim (Çorum Belediyespor), GOLLER : 15. ve 83. dakikalarda Doðan, 20. dak. Melih Ahmet (Kocaelispor), 76. dak. Ýbrahim Selen (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Volkan Alabaþ, Erdinç Kýrýcý, Cemalettin Gündoðdular.

SARI KART:

y a k l a þ a n Belediyespor’un umutlarýný bitiren gol ev sahibi takýmýn golcüsü Doðan’dan geldi. Bu pozisyonda da savunmada Macit’in hatasý golü hazýrlarken Çorum Belediyespor ikinci yarýdaki yedinci maçýndan altýncý maðlubiyeti

alarak ayrýldý. M A Ç T A N DAKÝKALAR: 9. dakikada sað kanattan geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda Ýbrahim Ethem Mehmet Köleþ’in önüne býraktý ceza yayý üzerine geldiði anda sert vurdu top direðin üzerinden az

farkla auta gitti. 15. dakikada sol kanattan Osman’ýn ortasýnda savunmada Ýmam topu ayaðýndan sektirince önünde bulan Kocaelispor’un golcü futbolcusu Doðan kaleci Emrah ile karþý karþýya kaldý vuruþunda topu Belediyespor aðlarýna gönderince ev sahibi takým 1-0 öne geçti. 20. dakikada ev sahibi Kocaelispor’un kazandýðý korner atýþýnda Sefa ortaladý kaleci Emrah boþa çýkýnca topu önünde bulan Melih Ahmet kafa ile topu Çorum Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný zorlu maçta biranda 2-0 öne geçirdi. 24. dakikada sol kanatta Korhan’ýn pasýnda Doðan çaprazda kaleci Emrah ile karþý karþýya kaldýðý anda sert vurdu

Gelecek hafta maç programý:

Küçükler Futbol il birinciliðinde bugün oynanacak yarý final ve yarýn oynanacak final maçlarý perþembe ve cuma günlerine ertelendi.

Ýskilip Ostim’de 23 dakikada yýkýldý: 3-2 Ýskilip Belediyespor, Ostimspor deplasmanýnda rakibi önünde ilk 23 dakikada yediði gollerle rakibi önünde 3-0 maðlup duruma düþtü. Üç yan toptan kalesinde üç gol gören temsilcimiz ikinci yarýda Osman Gýdýk’ýn penaltý golüyle moral buldu 84. dakikada Turgay’ya farký bire indirdi kalan bölümdeki çabasý beraberliði getirmeyince maçtan 3-2 maðlup ayrýlarak haftayý puansýz kapattý.

OSTÝMSPOR : Fahri, Berkay, Hasan, Cem, Serkan, Dilaver, Onur, Turan, Mehmet Murat (Barýþ), Ceyhun (Mesut), Burak Çaðlar. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Utku, Engin, Ali, Osman Boran, Turgay, Salih (Ümit), Ýlker (Eray), Hüseyin, Cengiz (Hakan), Orhan, Osman Gýdýk. GOLL ER : 3. ve 10. dakikalarda Turan, 23. dak. Onur (Ostimspor), 66. dak (penaltýdan) Osman Gýdýk, 84. dak. Turgay (Ýskilip Belediyespor). kalesinde gördüðü üç Bölgesel Amatör golle rakibi önünde 3-0 Lig’deki temsilcimiz maðlup duruma düþtü. Ýskilip Belediyespor son üç haftada yakaladýðý Ýlk yarýda rakibi çýkýþý devam ettirmek önünde hiç bir varlýk için puan amacýyla çýkgösteremeyen tüm hatlarý týðý Ostimspor deplasile tel tel dökülen Ýskilip manýnda ilk 23 dakikada Belediyespor buna rað-

arkasýna haraketlenen Doðan’a atýlan topu Macit hamle yaptý ancak dokunamadý topla ceza sahasýna giren Doðan kendisinin ikinci takýmýnýn üçüncü golünü atarak maçýn skorunu belirledi: 3-1

Küçükler futbolda bugün oynanacak yarý final maçlarý Dr. Sadýk Ahmet - Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran Ortaokulu arasýndaki maça Sungurlu takýmýnýn itirazý nedeniyle perþembe cuma gününe ertelendi. Maçýn berabere bitmesi nedeniyle geçilen penaltý atýþlarýnda sahadaki oyuncularýn bitmesinin ardýndan yedek oyuncularýn penaltý kullandýðý için itiraz yapýldýðý öðrenildi.

6 Mart Çarþamba : Çorum Belediye - Arsinspor. Darýca Gençler - K. Maraþ Belediye. Gümüþhanespor - Diyarbakýrspor. Altýnordu - Beylerbeyi. Maltepespor - Elazýð Belediye. Yimpaþ Yozgatspor - Kocaelispor. Oyak Renault - Keçiörengücü. Isparta Emrespor - Sancaktepe Belediye. ErzrumB. Þehir - Mardinspor.

SAHA: OSTÝM . HAKEMLER : Ali Denizkuþu, Serkan Gündoðan,

ibine gol izni vermedi. 76. dakikada Çorum Belediyespor’u ümitlendiren gol geldi. Bu dakikada Ýbrahim Ethem sol kanattan topla ceza sahasýna yan çizgiden girdi ortada boþ durumdaki Mehmet Keleþ’e çýkardý bu futbolcunun sert vuruþunda top direkten geri geldi topu önünde bulan Ýbrahim Selen topu aðlara göndererek skoru 1-2 yaptý. 80. dakikada Belediyespor beraberlik golünü çok yaklaþtý. Bu dakikada Mehmet Keleþ önüne atýlan topla bom boþ pozisyonda kaleci ile karþý karþýya kalacaðý anda topu ayaðýndan fazla açýnca kaleci M. Rýza topa sahip oldu. 83. dakikada maçý bitiren gol geldi. Bu dakikada savunmanýn

Küçükler futbola itiraz ertelemesi

Kocaelispor, Diyarbakýr ve Mardin’ýn -3 puan cezasý var

Emre Okava .

top yandan az farkla auta gitti. 35. dakikada sol kanattan geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda serdar’ýn pasýyla Kaan hareketlendi kaleci ile karþý karþýya kaldýðý anda sert vurdu top kaleci M. Rýza’da kaldý. 39. dakikada savunmadan sað kanattan ileri çýkan Mehmet Keleþ’in önüne býrakýlan güzel topla kaleci ile karþý karþýya kaldýðý anda yardýmcý hakem ofsayt bayraðý kaldýrdý ve mavi beyazlýlarda bu karara tepki büyük oldu. Ýlk yarýyý ev sahibi Kocaelispor 2-0 önde tamamladý. 50. dakikada orta alandan atýlan uzun topla Doðan hareketlendi kaleci Emrah ile karþý karþýya kaldýðý anda Emrah iyi zamanlama yaparak rak-

men rakibine kalesinde net pozisyon vermedi. Ancak ev sahibi takým üç kenardan gelen yap topta savunmanýn uzaklaþtýramadýðý veya hamle yapamadýðý toplardan bulduðu gollerle kýsa sürede üç farklý üstünlüðü ele geçirdi, Ýlk yarýnýn kalan dakikalarýnda farký açabilecek pozisyonlarda buldu. Ancak son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca ilk yarýyý Ostimspor 3-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda ise ev sahibi takýmýn çekilmesi, Ýskilip Belediyespor’da

futbolcularýn kendilerine gelmesiyle oyuna aðýrlýðýný koydu ve rakip kaleye baskýyý kurdu. 66. dakikada kazanýlan penaltý atýþýný Osman Gýdýk gole çevirdi ve Ýskilip Belediyespor umutlandý. 3-1 Bu golün verdiði moralle baskýyý artýran Ýskilip Belediyespor ikinci golü erken bulacak pozisyonlarda üretti ancak son vuruþlarda baþarýlý olamadý. 84. dakikada Turgay’ýn golüyle skoru 3-2 yapan temsilcimizin son dakikalarýndaki baskýsý beraberlik golü için

yeterli olmayýnca maçtan ev sahibi Ostimspor 3-2 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu.

Buna gerekçe olarakta çeyrek finalde Dr. Sadýk Ahmet ile Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran arasýndaki maçta penaltý atýþlarýndaki kural hatasý itiraze olduðu öðrenildi. Çeyrek finalde Dr. Sadýk Ahmet ile Sungurdu Dr. Sedat Melahat Baran arasýndaki maçýn normal süresi berabere bitmiþ bunun üzerine yarý finale yükselecek okulu belirlemek

için penaltý atýþlarýna geçilmiþti. Penaltý atýþlarýnda oyundaki oyuncularýn kullandýðý penaltý atýþlarýnda da eþitlik bozulmayýnca sahadaki oyunculara tekrar atýþ yaptýrýlmasý gerekirken yedek oyunculara penaltý attýrýldýðý iddia ediliyor. Sungurlu temsilcisinin itiraz etmesi üzerine Tertip Kurulu bugün oynanacak yarý final ve

yarýn oynanacak final maçlarýný perþembe ve cuma günlerine erteledi. Bugün toplanacak tertip kurulu itirazý görüþecek ve kararýný açýklayacak. Edinilen bilgiye göre yapýlan kural hatasý nedeniyle maçýn normal süresinin sona ermesi nedeniyle penaltý atýþlarýnýn tekrar yaptýralacaðý yönünde.


PAZARTESÝ 4 MART 2013

www.corumhakimiyet.net

EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ

Ece Holding bünyesinde faaliyet gösteren makine imalat firmamýzda dolgun ücretle istihdam edilmek üzere aþaðýda belirtilen vasýflarda elemanlar alýnacaktýr. Makine Mühendisi(REF:MKI 01) Elektrik Elektronik Teknisyeni(REF:MKI 02) Mekanik Teknisyen(REF:MKI 03) Mekanik ve Elektrik Bakýmcý(REF:MKI 04) Kaynakçý ve Tornacý(REF:MKI 05) Meslek Lisesi Makine Bölümü mezunu ya da MYO Makine, Resim Konstrüksiyon, Makine Ressamlýðý, Teknik Ressamlýk v.b. bölümlerden mezun, Tercihen makine üretim sektöründe tecrübeli, SOLIDWORKS Cad ve Autocad etkin olarak kullanabilen, (CAM bilmek tercih sebebidir.) MS Office programlarýný aktif kullanabilen Ýyi seviyede teknik resim ve asgari düzeyde makine elemanlarý bilgisine sahip Malzeme becerisine ve temel matematik bilgisine sahip, Adaylarýn baþvurularýný fotoðraflý özgeçmiþleri ile aþaðýda belirtilen adrese þahsen yapmalarý gerekmektedir. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cd. No:5 Çorum Tel: 0 (364)2549206(pbx) Fax :0 (364)2549209 (Ç.HAK:545)

10.000 TL 15.000 TL 25.000 TL

(Ç.HAK:562)

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Ýçmesuyu ve kanalizasyon parsel baðlantýsý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:566)

8 MART Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý 3 kalem (yeþil-mavilacivert renk) kumaþ alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

11 MART T.C.Çorum 4. Ýcra Dairesi

27 F 0756 plakalý, 2007 model Man marka çekici aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 110.000 Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký (Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum) Saat: 10:30-10:35 ***

(Ç.HAK:457)

Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü

Akaryakýt alýmý iþi. Yer: Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

12 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

Mevsimlik çiçek alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

14 MART Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Taramalý Elektron Mikroskobu Ünitesi alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: 14:30 ***

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý

Dr. Klinik Otomotiv’de çalýþtýrýlmak üzere bay oto yýkama elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 101. Sok. No: 3 (Akbank Karþýsý) Tel: 202 05 05

60 tonluk hidrolikli, kollu pres ve masa üstü torna makinasý satýlýktýr. Mür. Tel: 0 542 214 31 70

Satýlýk Dükkan Bayan Eleman Aranýyor

Ýþ deðiþikliði nedeniyle

(Ç.HAK:515) (Ç.HAK:561)

Tel: 0 536 476 20 15

Satýlýk Kahvehane ve Bilardo Salonu 0 539 660 26 88

Otomobil ile takas olur.

BAÞVURU: KARAKAÞLI MÜÞAVÝRLÝK ADRES: ERDEMLÝ ÝÞ HANI (ULU CAMÝ ARKASI) KAT: 1 NO: 7 TEL: 364 213 91 03 CEP: 533 422 77 41

SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde Oto Tamirciler Bölümünde yan bölümü kapatýlmýþ dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 241 83 63

market aktivite elemaný alýnacaktýr.

irtibat : 0 533 922 55 21 email : akgonulgida@ttmail.com

SATILIK BAÐ

Çorum Barajý’nda içinde elektriði, kuyusu, suyu yeni yapýlan evi 1386 m2 her çeþit meyve aðacý olan tel örgüsü, kapýsý, havuzu, çift giriþi olan bað sahibinden satýlýktýr. Not: Ev, arsa, otomobille takas olur. Ýleriye dönük vade yapýlýr. Evi mobilyalarýyla birlikte verilecektir. Mür. Tel: 0 532 601 04 98

Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL

PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 225 09 32

Eleman Aranýyor KÝRALIK BÜRO Satýlýk Yeniyol Mah. Sel Sokak Kýymetli Arsa Katipoðlu Ýþ Merkezi 2. kat Ankara Asfaltý 2821 ada 4 parselde 4250 m2 arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 694 18 58

Satýlýk Dükkan

Küçük Sanayi Sitesi Tuzcular Benzinliði üstünde 85 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 317 25 61

Firmamýzda görevlendirilmek üzere LKS programýný bilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

SIRIMSI ÇANTA DÜNYASI Alaybey Sokak No: 14 Tel: 213 76 29

Bahçelievler Mah. 2+1 kaloriferli, içi yapýlý, Bahar Cad. üzerinde kýz öðrenciye içi eþyalý kiralýk daire. Mür. Tel: 0 538 934 06 07

DEVREN SATILIK ÖZEL DERS MARKET VERÝLÝR Buhara’da müþteri potansiyeli yüksek faal durumda olan market satýlýktýr.

0 505 359 07 12-0 530 566 68 67

No: 5’de bulunan 50 m2 büro kiralýktýr. Mür. Tel: 0 533 636 53 03

Kýz Öðrenciye AÞÇI ARANIYOR Kiralýk Daire Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay veya bayan aþçý aranýyor. Not: Sigara içmeyen tercih nedenidir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Yer: Çorum Belediye Hizmet binasý

Þirketimizde çalýþmak üzere muhasebe ve muhasebe programý deneyimi olan bayan eleman aranmaktadýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur.

Uðural Motorlu Araçlar Ýth. Ýhr. San. ve Tic. Ltd. Þti. Küçük Sanayi Sitesi 91. Sok. No: 2/B Tel: 234 84 59

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Sigaralý bölümü mevcuttur)

SATILIK Mür. Tel: 0 535 457 58 50

(Ç.HAK:549)

15 MART Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

Eleman Aranýyor

Kubbeli Cad. No: 88’deki 230 m2 dükkan sahibinden acilen satýlýktýr

3 adet akaryakýtlý ve þoförlü 4*4 arazili pick-up hizmet alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 Çorum Saat: 14:30 ***

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 375.000 LT motorin (eurodizel) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Saat: 14:00 ***

Karadenizin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max’de çalýþtýrýlmak üzere 18-30 yaþ arasý Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr.

FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRMEK ÜZERE MAKÝNE TEKNÝKERLERÝ ve KAYNAKCILAR ALINACAKTIR. - 30 YAÞINI AÞMAMIÞ - YÜKSEK OKUL VEYA TEKNÝK LÝSE MEZUNU - SOLÝDWORKS PROGRAMI KULLANABÝLEN (MAKÝNE TEKNÝKERÝ ÝÇÝN) - ASKERLÝÐÝ ÝLE ÝLÝÞÝÐÝ OLMAYAN - SÝGARA KULLANMAYAN

(Ç.HAK:297)

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ek bina yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi yeni Rektörlük binasý Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

Dr. Klinik Otomotiv’de çalýþtýrýlmak üzere alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 101. Sok. No: 3 (Akbank Karþýsý) Tel: 202 05 05

MAKÝNE TEKNÝKERÝ BAYAN ELEMAN ve KAYNAKCILAR - 30 yaþýný aþmamýþ - bekar ALINACAKTIR - en az lise mezunu

(Ç.HAK:556)

Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý

(Ç.HAK:567)

6 MART Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

(Ç.HAK:551)

06 ACY 72 plakalý, 1984 model Renault marka mavi renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.500 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

(Ç.HAK:451)

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

OFÇAY bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere ;

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

1993 model Kia Capital 1.8 SLX aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:30 ***

(Ç.HAK:446)

Çalý türü alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

T.C. Çorum 2. icra Dairesi

Park-bahçe ve çevre düzenlemesi hizmet alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. Km. Çorum Saat: 14:00 ***

22 MART Çorum Belediyes Baþkanlýðý

Aðaç alýmý iþi. Yer: Çorum Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çalýþma Arkadaþlarý Eleman Aranýyor Arýyoruz bayan aþçý 19 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Muhtelif yerlerde, muhtelif fiyatlarla 10 adet gayrimenkulün satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:20-15:30 ***

Lada Samara 1990 model aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:20 ***

20 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

Ýçmesuyu malzemesi alýmý iþi.

BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA

5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:552)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Uðurludað ilçesi Belediye Parký peyzaj uygulama yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

(Ç.HAK:503)

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Ýbrahim Çayýrý Mah. 3220 ada, 7 parselde kayýtlý arsa üzerinde bulunan yedinci ve çatý katý olan 21 nolu dubleks-mesken vasfýndan baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 115.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

2004 model Ford Transit pikap 300 S aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 23.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:10 ***

2001 model Hyundai H 100 STD HD aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.000 Yer: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:40 ***

(Ç.HAK:526)

5 MART T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

18 MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, Ayarýk Mah., 4 cilt, 369 sayfa, 659 ada no, 47 parsel no’da 1.416,00 m2 alanlý bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Müdürlüðü

(Ç.HAK:536)

Konser ve gösteri hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:554)

4 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

(Ç.HAK:557)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

* Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 125 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla satýlýk daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla sýfýr daireler * Fevzi Çakmak Cad. güney cephe 125 m2 sýfýr daireler * Bahçelievler’de 110 bin TL’den baþlayan fiyatlarla daireler * Tekceviz’de 145 m2 2. kat D.K daire 100 bin+pazarlýk * Garantievler’de güney cephe daire * Tavukluk’ta satýlýk lüx daireler * Buharaevler Özel Hastane arkasý G.D cephe 3+1 145 m2 87 bin TL+pazarlýk * Ilýca baðlarýnda satýlýk baðlar * Ayarýk’ta satýlýk baðlar.

(Ç.HAK:550)

(Ç.HAK:568)

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

(Ç.HAK:499)

Nurettin KOÇ Mehmet oðlu 1993 Mecitözü Doðumlu

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

(Ç.HAK:534)

YÝTÝK Hitit Üniversitesi Çorum MYO Müdürlüðünden almýþ olduðum 104505040 numaralý öðrenci belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:3429)

KONSTRÜKTÖR RESSAM(REF:KNS-01)

Matematik ve Geometri Dersi uygun fiyatlarla öðretici olarak verilir. Mür. Tel: 0 507 447 39 85

(Ç.HAK:565)

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

Ahmet BABATUNGÖZ Ömer oðlu 24/4/1972 Çorum Doðumlu

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

(Ç.HAK:2250)

Daðýtým Personeli Aranýyor

19

Özkoç Toprak San. Ltd. Þti. Ýskilip Yolu 2. Km. Tel: 213 37 93-213 41 40

Satýlýk Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39


* Kýlýç da kötü gidiþe dur diyemedi : 3-1. * Ýskilip Ostim’de 23 dakikada yýkýldý: 3-2 . * Küçükler futbola itiraz ertelemesi . * 2. Amatör Küme’de heyecan çekiþmeli baþladý. * U 17 Final Grubunda ilk yarýnýn lideri Gençlerbirliði * Yelken Balýkçýlýk’tan Çorumspor’a jest. * Kavukçu ‘Aileler çocuklarý spora yönlendirsin.

Pazar’a erken gollerle teslim olduk: 1-2 PAZARTESÝ 4 MART

ve diðer haberler 16. 17. ve 18. sayfalarda

2013

Ligde son üç haftada topladýðý beþ puanla çýkýþa geçen Çorumspor bu moralle çýktýðý Pazarspor karþýsýnda ilk yarým saatlik bölümde çok kötü futbol ortaya koydu. Bu bölümde yediði goller ve gördüðü sarý kartlarla oyundan düþen kýrmýzý siyahlýlar ikinci yarýda toparlandý ancak hücumda yine beklenen performansý gösteremeyince sahadan 2-1 maðlup ayrýldý. Atýlan üç golden ikisi penaltýdan olurken maçýn hakemi çok kolay gösterdiði sarý kartlar ve verdiði bazý kararlar nedeniyle büyük tepki ÇORUMSPOR

S. Serkan ......................4 Metehan .......................5 Erol...............................3 M, Yasin .......................6 Gökhan.........................5 Abdussamed.................4 Osman Bodur...............5 Fatih..............................7 Osman Seçkin..............4 Onur .............................6 Avne .............................4 (66. dak. Harun...........2)

PAZARSPOR

Fethi..............................5 (90. dak. Muhittin.........) Onur .............................4 Devrimcan....................4 Þemsettin......................5 Erdinç...........................5 Ali Osman....................5 Levent ..........................7 Ramazan.......................4 (66. dak. Mustafa........3) Feyyaz ..........................6 Evren ............................7 Aykut ............................5 (85. dak. Hacý Þükrü.....)

STAD : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu . SARI KART: S. Serkan, Erol, M. Yasin, Osman

Seçkin, Onur (Çorumspor), Ramazan, Mustafa (Pazarspor). dakikalarda Levent (Pazarspor), 75. (penaltýdan) dak. Erol (Çorumspor) HAKEMLER : Ümit Öztürk, Özmen Atalay, Serkan Gülçer.

GOLLER : 13. (penaltýdan) ve 30.

Çorumspor orta sahasýnda Onur rakibi ile girdiði bir hava topu mücadelesinde

Çorumspor ligde son üç haftada yakaladýðý çýkýþý Pazarspor karþýsýnda sürdüremedi ve rakibine ilk yarým saat içindeki kötü futbolu ve rakibe verdiði net pozisyonlar sonunda 2-1 maðlup olmaktan kurtulamadý.

Pazarspor’un maçýn 30. dakikasýnda bu pozisyonda kaleci Serkan’ýn kontrol edemediði topu Levent kendisinin ve takýmýnýn ikinci golünü atarak galigalibiyeti takýmýna götürdü

Üçü geldi üçü gitti !

Osman Seçkin, Erol Topaloðlu ve M. Yasin Özkarslý Sandýklý maçýnda yoklar. Cezalarý biten Samet Bayrak, Yasin Tüzün ve Ubeydullah bu maçta takýmlarýndaki yerleri alacaklar.

Çorumspor’da dün oynanan Pazarspor maçýnda sarý kart gören üç futbolcu cezalý duru-

Osman Seçkin

ma düþtü. Kýrmýzý Siyahlý takýmda cezalý olduklarý için son haftalarda forma giyemeyen

Erol Topaloðlu

üç futbolcu ise çarþamba günü oynanacak Sandýklýspor maçýnda forma giyebilecekler.

M. Yasin Özkarslý

Pazarspor maçýnda sarý kart gören futbolcular Erol, Osman Seçkin ve M. Yasin Özkarslý dördüncü kartlarýný görerek cezalý duruma düþtüler. Bu üç futbolcu çarþamba günü deplasmanda oynanacak Sandýklýspor maçýnda forma giyemeyecekler. Öte yandan kýrmýzý kart görerek beþ maç ceza alan Ubeydullah ile üç maç ceza alan Samet Bayrak ile geçtiðimiz hafta gördüðü sarý kartla cezalý duruma düþen Yasin Tüzün cezasýný tamamladý. Bu üç futbolcu çarþamba günü oynanacak Sandýklýspor maçýnda takýmlarýndaki yerlerini alabilecekler.

Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda oynanan maça Çorumspor çok kötü baþladý. Henüz ilk dakika bile dolmadan kalesinde mutlak bir tehlike yaþayan kýrmýzý siyahlý takýmda savunma topu çizgiden çýkardý. Orta alanda topa

Çorumspor’un tek golünü penaltýdan atan Erol ceza sahasý içinde bu yaptýðý hareket sonrasýnda en direk atýþý rakibe kazandýrdý

sahip olamayan ve topu ileri taþýyamayan kýrmýzý siyahlý takým çok kötü futbolu soýnucunda önce penaltýdan ardýndan da kaleci Serkan’ýn hatasýndan gelen gollerle 2-0 maðlup duruma düþtü. Ýki farklý maðlubiyetin ardýndan ilk yarýda tek etkili ataðýný 41. dakikada geliþtiren Çorumspor devreyi 2-0 maðlup kapattý. Ýkinci yarýda ise Çorumspor arta alanda özellikle Fatih’in topu ileriye taþýmasý ve etkili futbolu sonucunda rakip kalede daha çok görünen

Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Haftanýn Toplu Sonuçlarý

Çorumspor - Pazarspor Tekirova Belediye -Fatih Karagümrük Ankara Demir - Beþikdüzüspor Gölcükspor - Kayseri Þekerspor Kastamonuspor - Ýstanbulspor Anadolu Üsküdar - Diyarbakýrspor : 1-1 Belediye Van - Sandýklýspor Siirtspor - Bergama Belediye Orhangazi - Kýrýkhanspor : 0-1

: 1-2 : 1-1 : 1-1 : 1-2 : 0-1 : 2-1 : 2-1

Grupta Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Diyarbakýr Bld Ýstanbulspor Karagümrük Pazarspor Kayseri Þeker Orhangazispor Tekirova Bld. Ank. Demir Kýrýkhanspor A. Üsküdar Bld. Vanspor Gölcükspor Kastamonu Beþikdüzüspor Sandýklýspor Bergama Bld Siirtspor

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

17 13 13 10 11 10 10 9 9 8 8 8 7 5 5 5 5 1

6 7 5 10 6 9 7 9 7 8 7 7 5 9 8 7 4 3

1 4 6 4 7 5 7 6 8 8 9 9 12 10 11 12 15 20

40 37 36 35 38 24 40 33 32 27 21 27 37 22 23 24 23 16

11 18 20 22 23 15 34 24 25 23 24 34 38 27 36 42 49 70

Gelecek hafta maç programý:

6 Mart Çarþamba : Sandýklýspor - Çorumspor. Ýstanbulspor - Anadolu Üsküdar. Bergama Belediyespor - Orhangazispor. Diyarbakýr B. Þehir-Ankara Demir. Kýrýkhanspor - Tekirova Belediye. Kayseri Þeker - Siirtspor. Pazarspor - Gölcükspor. Beþikdüzü - Belediye Vanspor. Fatih Karagümrük - Kastamonuspor.

57 46 44 40 39 39 37 36 34 32 31 31 26 24 23 22 19 6

buldu. Bu dakikada sað kanattan atýlan ters kýrmýzý siyahlý takým savunmanýn arkasýna topla sol kanatta Aykut moral buldu. Bu atakatýlan uzun topa kaleci topla buluþtu sert larýndan bir çoðunda Serkan çýktý ceza yayý vuruþunda yakýn final pasý ve özelliklede üzerinde yatarak topa mesafede Osman top kontrolü sonunda sahip oldu ancak elinden Seçkin’in eline çarptý pozisyonlar baþlamadankaçýrdý pozisyonu iyi maçýn hakemi penaltý bitti. 75. dakikada kýrtakip eden Levent topu noktasýný gösterdi. mýzý siyahlý takým boþ kaleye göndererek Tribünlerin ve sahadaki kazandýðý penaltýdan bultakýmýnýn ve kendisinin futbolcularýn büyük tepki duðu golle skoru 1-2 ikinci golünü attý: 0-2 gösterdiði bu pozisyonun yaptý ve puan için umutardýndan atýþý kullanan landý. Kalan bölümde 41. dakikada Levent topu Çorumspor Çorumspor daha çok Çorumspor ilk yarýdaki aðlarýna göndererek isteyen ve puan arayan tek tehlikeli ataðýný takýmýný deplasmanda 1takým olmasýna raðmen geliþtirdi. Bu dakikada 0 öne geçirdi. iki kez savunma arkasýna sol kanattan kullanýlan atýlan toplarla etkili korner atýþýnda arka 20. dakikada sað olmaya çalýþan Çorumdirekte Osman Seçkin kanattan kullanýlan spor Gökhan’la beraberboþdurumda kafayý korner atýþýnda arka lik golünü çok yaklaþtý vurdu kaleci üzerine direkte bom boþ ancak kaleci sakatlanma gelen topa kolayca sahip pozisyonda kafayý vurdu pahasýna son anda topu oldu. uzak kale direði dibinden uzaklaþtýrarak beraberlik aðlara gitmekte olan topu Ýlk yarýyý konuk þansý vermedi. Onur son anda çizgi Pazarspor takýmý 2-0 üzerinden çýkardý ve Karþýlaþmayý 250 önde tamamladý. Pazarspor’a gol izni verkadar taraftar izlerken Çorumspor ikinci medi. Çorumspor taraftarlarý yarýda daha atak bir futmaç boyunca hakemlere 29. dakikada bol oynadý ancakpozisybüyük tepki gösterdiler. Pazarspor ikinci golü Maçýn Denizli bölgesi hakemleri ise fizikleri ve verdikleri kararlarýn ardýndan gösterdikleri cesaretleri ile gelecekte üst klasmanlarda yükselebilecek görüntü verdiler. Maç boyunca en büyük hatalarý ise çok kolay çýkarttýklarý sarý kartlar oldu. M A Ç T A N DAKÝKALAR: 1. dakikada konuk takým mutlak bir pozisyonu buldu. Bu dakikada savunmanýn arkasýna atýlan topla Evren kaleci Serkan ile karþý karþýya kaldý vuruþunda kaleci Serkan çýkardý dönen topa ayný futbolcu bir kez daha vurdu bu kezde Osman Seçkin çizgi üzerinden çýkardý ve kalesini mutlak bir golden kurtardý. 12. dakikada Pazarspor penaltý atýþý Çorumspor’un maçtaki en etkili ismi Fatih bir atak önleme kazandý. Bu dakikada çabasýnda

Ligde hafta içi mesaisi

25. hafta maçlarý Çarþamba günü Futbol Federasyonu 3. liglerde 25. hafta maçlarýnýn hafta içi oynanacaðýný açýkladý. 3. Lig 1. gruptaki temsilcimiz Çorumspor ligin 25. hafta maçýnda oynayacaðý Sandýklýspor karþýlaþmasýný 6 Mart Çarþamba günü Sandýklý deplasmanýnda oynayacaðý. Kýrmýzý Siyahlýlar üst üste puan sýralamasýnda kendisine en yakýn iki takýmla oynayacaðý maçlarda alacaklarý skorlar gruptan düþen takýmý belirlemek açýsýndan büyük önem taþýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým Sandýklý

maçýnýn ardýndan 10 Mart pazar günü ise Beþikdüzüspor ile kendi sahasýnda puan mücadelesi yapacak. 3. lig 3. grupta mücadele eden temsilcimiz Çorum Belediyespor ise 6 Mart çarþamba günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda Arsinspor’u konuk edecek. Ligde puan olarak kendisine en yakýn takýmlarla oynayacaðý bu maçtan Belediyespo’un ligdeki sýralamasýný belirlemek açýsýndan büyük önem taþýyor.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement