Page 1

Gýda Ýþ Geliþtirme Formu’na davet Anadolu Ýþ Adamlarý Federasyonu tarafýndan organize edilen Gýda Ýþ Geliþtirme Formu, 29 Eylül'de Ankara'da gerçekleþtirilecek. Yaklaþýk 15 milyon insanýn yaþadýðý ve aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 14 ilden katýlýmla gerçekleþtirilecek olan formun yoðun ilgi görmesi bekleniyor. HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gülþen, gýda firmalarýný Gýda Ýþ Geliþtirme Formu'na davet etti.

3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

Günlük Siyasi Gazete

* HABERÝ 2’DE

AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve AK Parti Çorum Milletvekili ayný zamanda TBMM Filistin Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Filistinli gençleri akþam yemeðinde konuk

‘Filistin tüm Ýslâm aleminin *davasý’ HABERÝ 6’DA

Fiyatý : 40 Kuruþ

Türkonfed Genel Baþkaný % 25 Erdem Çenesiz istifa etti

ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE,istemez Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, Kargo giderinizi düþürmek misiniz? TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, en az GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, Toplu gönderinizde mutlaka HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, fiyat KONYA,alýnýz. MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, Adres : K.S.S. 87. Sk. No: 2 HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL,www.kargokar.com ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, CEYHAN, TARSUS, Tel : 230 10 50 ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, corum@kargokar.com

444 0 410

TÜRKONFED) Baþkaný hemþehrimiz Erdem Çenesiz’in, geçtiðimiz cumartesi günü görevinden istifa ettiði duyuruldu. TÜRKONFED’den yapýlan açýklamada, Çenesiz’in 3013 yýlý mart ayýnda yapýlacak seçim öncesi görevini Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Onatça’ya devrettiði duyuruldu. * HABERÝ 10’DA

Erdem Çenesiz

‘Çorum basýný Türkiye ortalamasýnýn üstünde’ Vali Sabri Baþköy, gerek tirajý, gerek takibi ile Çorum basýnýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu gözlemlediðini söyledi.

Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Genel Baþkaný Fevzi Apaydýn, taksi duraklarýnýn Türkiye’ye örnek olduðunu

‘Taksi duraklarý Türkiye’ye örnek’

* HABERÝ 4’DE

Samsun yoluna ticaret merkezi Belediye Meclisi bugün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda toplanacak. Belediye Meclis Salonu’nda saat 14.00’de baþlayacak toplantýda, Çevre Yolu PTT Baþmüdürlüðü arkasýnda özel mülkiyete geçen Türk Telekom’a ait depo arsasýnýn ticaret merkezi ve konut iþaretlenmesine yapýlan itirazlar ele alýnacak. Samsun Yolu üzerinde Çorum Belediyesi tarafýndan satýn alýnan Amasya Þeker’e ait 29 dönümlük arsanýn ticaret merkezi iþaretlenmesi görüþülecek. Ankara Yolu üzerinde Hitit Üniversitesi kampüsü olarak iþaretlenen 54 hektarlýk alanda belediye mülkiyetinde bulunan yaklaþýk 200 dönümlük arsanýn üniversiteye tahsisi yapýlacak. * HABERÝ 2’DE

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen ile yönetim kurulu geçtiðimiz cuma akþamý Vali Sabri Baþköy’e hayýrlý olsun ziyaretinde bulun-

Kopan 4 parmaðý dikti tedavide sülük kullandý Çorum’da bir inþaat ustasýnýn kopan 4 parmaðýn ý yerine diken Türk doktor, kan akýþýný sülükle saðladý.

Barýþ Günü yürüyüþü * HABERÝ 8’DE

‘Çorum’un Ekonomik Görünümü’ bugün Hakimiyet’te

* SAYFA 15’DE

* SAYFA 9’DA

Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Genel Baþkaný Fevzi Apaydýn, Çorum'da yenilenen taksi duraklarýnýn tüm Türkiye'ye örnek olduðunu söyledi. * HABERÝ 17’DE

Plastik Cerrahi Uzmaný Op.Dr. Metin Temel, Mehmet Sarýyusuf'un sol elinin kopan 4 parmaðýný yerine dikti. Temel, parmaktaki kan akýþýnýn saðlanmasý için ise sülük kullandýðýný ve baþarýlý olduðunu söyledi.

Çorum Belediyesi’nin yol ve asfalt çalýþmalarýný hýz kesmeden sürdürdüðü bildirildi.

‘Asfalt çalýþmalarý gece gündüz devam ediyor’ * HABERÝ 7’DE

* HABERÝ 10’DA

Çorumlu genç Ýstanbul’da boðuldu

Yoldan çýkan otomobil otobüs duraðýna daldý Buharaevler Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi’nde seyreden bir otomobil kontrolden çýkarak otobüs duraðýna çarptý. * HABERÝ 12’DE

Ýstanbul’daki akrabalarýný ziyarete giden Serhat Taþkaya (18) isimli Çorumlu genç, önceki gün serinlemek için girdiði denizde boðularak yaþamýný yitirdi. Serhat Taþkaya

* HABERÝ 12’DE


2

PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Memur Sen hareketlenecek E

ðitim Bir Sen Þube Baþkaný ve Memur Sen Ýl Temsilcisi Mustafa Baþbekleyen’in kendi isteði doðrultusunda

Mustafa Baþbekleyen

A

Ahmet Saatçi

Erdoðan Cengiz

Geliþtirme Formu'na yaklaþýk 200 gýda firmasýnýn katýlmasýnýn beklendiðini belirten Mustafa Gülþen, her bir katýlýmcýnýn ortalama 40 ikili görüþme yapma fýrsatý bulacaðýný aktardý. Gýda Ýþ Geliþtirme Formu'nu tanýtmak ve Çorum'daki gýda sektörü temsilcilerini davet etmek amacýyla bir basýn toplantýsý düzenleyen Mustafa Gülþen, forum hakkýnda bilgiler verdikten sonra þöyle devam etti: "Küresel yiyecek ve içecek pazarýnýn, Çin,

Hindistan, Brezilya gibi yükselen ekonomilerde saðlýklý ürünlere yönelik talebin artmasý ve net gelir seviyesinin yükselmesi sayesinde yýllýk ortalama % 3-4 büyümeyle devam edeceði öngörülmektedir. Tüketiciler zorunlu ihtiyaç olmayan ev eþyasý gibi ürünlerdeki harcamalarýný küresel ekonomik krize baðlý olarak kýsmýþlardýr. Ancak, yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaç ürünlerindeki harcamalar bu dönemde

Ýstanbul'a tayini çýktý. Gazetelere gönderilen bilgi notuna göre devirteslim töreni de yapýlmýþ. Sendikacý arkadaþlarý Baþbekleyen onuruna bir de veda yemeði düzenlemiþler. Baþbekleyen'in görevi devretmesiyle birlikte sendikada yeni bir seçim sürecinin baþlayacaðý belirtiliyor. Öðrendiðime göre, Baþbekleyen sonrasý dönemde ilk etapta Eðitim Bir Sen

yeni baþkanýný belirleyecek. Muhtemelen yönetim kendi arasýnda bir baþkan belirleyebilir. Ardýndan Memur Sen'e yeni bir temsilci seçilmesi gündeme alýnacak. Memur Sen Baþkanlýðý için þimdilik Saðlýk Sen Baþkaný Ahmet Saatçi ile Büro Memur Sen Baþkaný Erdoðan Cengiz'in isimleri konuþuluyor. Önümüzdeki günlerde Memur Sen'i hareketli günler bekliyor...

Tarihi Güpür Hamamý'nýn satýn alýnmasý için henüz bir görüþme yapýlmadýðý belirtildi.

Güpür Hamamý ne oldu? B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün tarihi Güpür Hamamý'ný satýn almak için Meclis’ten yetki aldýðýný Hakimiyet'ten okumuþsunuzdur. Belediye Meclisi'nin Aðustos ayý baþýnda yapýlan oturumunda konuþan Külcü, Tarihi Güpür Hamamý'ný satýn almak için görüþmelerin baþlayacaðýný belirtmiþ, "Eðer satýn alabilirsek, orayý müze yapacaðýz." demiþti. Açýklama uzun yýllardýr þehrin ortasýnda metruk, harabe bir vaziyette kalan tarihi bir deðerin memlekete

Gýda Ýþ Geliþtirme Formu’na davet

nadolu Ýþ Adamlarý Federasyonu tarafýndan organize edilen Gýda Ýþ Geliþtirme Formu, 29 Eylül'de Ankara'da gerçekleþtirilecek. Yaklaþýk 15 milyon insanýn yaþadýðý ve aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 14 ilden katýlýmla gerçekleþtirilecek olan formun yoðun ilgi görmesi bekleniyor. HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gülþen, Çorum'daki gýda firmalarýný Gýda Ýþ Geliþtirme Formu'na davet etti. Gýda Ýþ

sabit kalmýþtýr. Ekonomik daralmanýn tüketim alýþkanlýklarýný ve önceliklerini etkilemiþ olmasýna raðmen, kaliteye olan ilgi, saðlýk ve sürdürülebilirlik tüketimde hâlen önemli bir role sahiptir. Gýda güvenliði konusundaki önceliklerin öneminin gelecekte artmasý beklenmektedir. Türkiye'nin yiyecek, içecek dengesinin ülkenin hacmi oldukça büyük olan tarým sektörü sayesinde pozitif olarak büyümesi

beklenmektedir. Tüketicilerin giderek daha geniþ çeþitlilikte yiyecek ve içecek ürünleri talep etmeleri sonucunda yýllýk ticaret dengesinin 2005 yýlýndaki 4,4 milyar ABD dolarý seviyesinden 2014 yýlýnda 6,2 milyar ABD dolarýna ulaþmasý beklenmektedir. Ayný zamanda, ihracatýn da bu dönemde % 46 oranýnda büyümesi ve ihracat hacminin 9,1 milyar ABD dolarýna ulaþmasý beklenmektedir. Bütün bu veriler dikkate alýndýðýnda önümüzdeki dönemde, gýda sektörü yakýn takip edilmesi gereken bir sektör olarak dikkat çekmektedir. Yaklaþýk 15 milyon kiþinin

yaþadýðý bölgemiz, tüketim kültürü açýsýndan ülke ortalamasýnýn üstünde seyretmektedir. Sektörün kendi içerisindeki hýzlý yapýsal deðiþikliklerin yaný sýra küresel çaptaki deðiþiklikler, Federasyon olarak bizleri, bu konuda bir takým çalýþmalar yapmaya yöneltti. Üyelerimizi bir araya getirmek, kuruluþ felsefemize paralel bir faaliyetler düzenlemek, bölgesel ticaretin geliþmesine katký saðlamak, amacýyla düzenlenen Gýda Ýþ Geliþtirme Platformu; 14 ilden ilgili sektör firmalarýnýn bir araya gelmesine imkân tanýmaktadýr"

ÇÝFT ÇANAKLI UYDU SÝSTEMÝ - NEXT NEXTSTAR UYDU CÝHAZI KURULUM DAHÝL DAÝRE BAÞI SADECE 35,00 ¨

KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÝÞYERÝ, FABRÝKA , SÝTE OKUL, APARTMAN

TECRÜBELÝ MONTAJ EKÝBÝ

899.00 ¨ Elektronik A Market

* 4 adet gece görüþlü kamera * 1 adet dörtlü kayýt cihazý * 1 adet 500 gb Harddisk (50 gün kayýt) Çorum’un her yerine kurulum dahil

Altanlar Ltd. Þti.

1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 225 65 55 - 0 535 682 53 53 Ahmet Altan www.altanlargroup.com e-mail: altanlargroup@hotmail.com

(Ç.HAK:768)

APARTMAN VE SÝTELERE MERKEZÝ UYDU SÝSTEMÝNDE ÝNANILMAZ FIRSAT

Belediye Meclisi bugün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda toplanacak. Belediye Meclis Salonu’nda saat 14.00’de baþlayacak toplantýda, Çevre Yolu PTT Baþmüdürlüðü arkasýnda özel mülkiyete geçen Türk Telekom’a ait depo arsasýnýn ticaret merkezi ve konut iþaretlenmesine yapýlan itirazlar ele alýnacak. Samsun Yolu üzerinde Çorum Belediyesi tarafýndan satýn alýnan Amasya Þeker’e ait 29 dönümlük arsanýn ticaret merkezi iþaretlenmesi görüþülecek. Ankara Yolu üzerinde Hitit Üniversitesi kampüsü olarak iþaretlenen 54 hektarlýk alanda belediye mülkiyetinde bulunan yaklaþýk 200 dönümlük arsanýn üniversiteye tahsisi yapýlacak. Cemilbey Caddesi’nde yol geniþletilmesine iliþkin madde ele alýnacak. Belediye Meclisi’nin gündemi þöyle; Kanal Ýçi Görüntüleme Cihazlarý ile Yer Tesbit Cihazlarý donanýmlý 2 adet araç alýnmasý, Ulukavak Mahallesi, 1809 ada, 1 nolu parselde 1/5000 Nazým Ýmar Planý ve 1/1000 Uygulama imar planýna yapýlan itirazlar, Gayrimenkul Satýþ, Trampa ve Takasý, Hitit Üniversitesine Gayrimenkul Tahsisi yapýlmasý, Gülabibey Mahallesi, 294 ada, 38, 176 ve 174 nolu parsellerde plan deðiþikliðine iliþkin teklifin Ýmar Komisyonuna Havalesi, Bahçelievler Mahallesi, 51 Pafta, 171 ada, 9, 10 nolu parsellerde plan deðiþikliði, Yaydiðin Mevkii, G 33.c.3 Kadastro Paftasýnda hazýrlanan ilave imar planý görüþülecek.

Külcü'nün açýklamasýnýn ardýndan bir ayý aþkýn süre geçmesine raðmen Güpür Hamamý'nýn malikiyle herhangi bir görüþme yapýlmadýðýný öðrendim. Hamamýn sahibine aylar önce bir aracý vasýtasýyla satýn alma talebi iletilmiþ. Ardýndan Belediye Meclisi toplantýsýnda konu gündeme gelmiþ. O günden bugüne de satýn alma talebine iliþkin hiçbir ciddi giriþimde bulunulmamýþ. Bu arada bahse konu alanýn internette satýþ ilaný 1 milyon 350 bin lira olarak belirtilmiþ.

Gýda Ýþ Geliþtirme Formu, 29 Eylül'de Ankara'da gerçekleþtirilecek.

Samsun yoluna ticaret merkezi

HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gülþen, gýda firmalarýný Gýda Ýþ Geliþtirme Formu'na davet etti.

kazandýrýlmasý açýsýndan olumlu bulunmuþtu.


PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

3

Memur Sen’de devir teslim M

TEMAD þehit ailelerini ve gazileri unutmadý Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði (TEMAD) Çorum Þubesi yönetimi Þehit Aileleri Derneði’ni ziyaret etti.

T

Dernek yönetimi Muharip Gaziler Derneði'ni ziyaret etti.

Gazi ve Þehit Aileleri Dernek Baþkaný Ömer Öncül, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Sorunlarýn çözümü için karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu.

ürkiye Emekli Astsubaylar Derneði (TEMAD) Çorum Þubesi Baþkaný Ertan Karabýyýk, Gazi ve Þehit Aileleri Derneði ile birlikte Muharip Gaziler Derneði'ni ziyaret etti. 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle her iki derneði de ziyaret ederek, birlikte çalýþma ve faaliyetler yürütme konusunda görüþ alýþveriþinde bulunan TEMAD Çorum Þube Baþkaný Ertan Karabýyýk, ilk olarak Gazi ve Þehit Aileleri Derneði'ni ziyaret etti. Dernek Baþkaný Ömer Öncül ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlanan TEMAD yönetimi, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin yüzde 70'inin astsubaylardan oluþtuðunu, en fazla gazi ve þehit veren zümre olduklarýný ifade etti. "Emekli Astsubaylar Derneði'nin bünyesinde bir çok terör, Kýbrýs ve Kore Gazisi bulunmaktadýr. Onun içindir ki Gazi ve Þehit Aileleri Derneði ve Muharip Gaziler Derneði ile kan ve can baðýmýz vardýr. Gazilerimiz ve þehit aileleri derneðimizin fahri üyeleridir. Gazi ve þehit ailelerini en iyi anlayan ve hisseden bir camiayýz, onlarýn yanýnda ve birlikte sorunlarýnýn çözümü için canla baþla çalýþmaya hazýrýz." diyen TEMAD Baþkaný Ertan Karabýyýk, Gazi ve Þehit Aileleri Derneði yöneticileri ile görüþ alýþveriþinde bulundu. Gazi ve Þehit Aileleri Dernek Baþkaný Ömer Öncül ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdiði sohbette, birlikte hareket ederek, sorunlarýnýn çözümü ve deðerlerin yaþatýlmasý için adým atmaktan mutluluk duyacaklarýný vurguladý. TEMAD Baþkaný Karabýyýk ve yönetimi, daha sonra Muharip Gaziler Derneði'ni ziyaret etti. Dernek Baþkaný Muharrem Gül ve dernek üyesi gaziler tarafýndan karþýlanan Karabýyýk, burada da ayný dilek ve temennilerini tekrar etti. Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül de ziyaret nedeniyle teþekkür ettiði Karabýyýk ve arkadaþlarýna, derneklerinin isimleri farklý da olsa ayný gayeye hizmet eden kuruluþlar olduklarýný, birlikte hareket etmekten dolayý mutluluk duyacaklarýný söyledi.

emur Sen Ýl Temsilcisi Mustafa Baþbekleyen’in Ýstanbul’da bir liseye tayin olmasý nedeniyle sendikadaki görevini býraktýðý bildirildi. Yapýlan açýklamaya göre Baþbekleyen görevini, Eðitim Bir Sen Þube Sekreteri Mesut Karaca’ya devretti. Baþbekleyen için bir veda yemeðinin düzenlendiðinin bildirildiði açýklamada, Baþbekleyen’in, Memur Sen’de görev yapmaktan onur duyduðunu, bu güzide teþkilatýn bir neferi olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdiði bildirildi. Açýklamaya göre Mustafa Baþbekleyen çalýþmalarýna görev verilmesi durumunda Ýstanbul’da yine devam edeceðini söyledi. Mustafa Baþbekleyen þunlarý söyledi: “Memur Sen kurumsal kimliðe kavuþmuþtur. Sendikamýz þu anda çok güçlüdür ve daha da güçlenecektir. Çünkü bu teþkilattaki arkadaþlarýmýz gönül verdikleri davalarý için herþeylerinden fedakarlýk yaparak canla baþla çalýþmaktadýrlar. Ve ben de bundan dolayý baþkanlýðým döneminde bize destek veren arkadaþlarýma yürekten teþekkürlerimi borç bilirim.” Mustafa Baþbekleyen’e Enerji Bir-Sen Çorum Ýl Temsilcisi Orhan Uyanýk plaket takdim etti. Uyanýk Mustafa Baþbekleyene yaptýðý hizmetlerinden dolayý teþekkür etti.

Mesut Karaca

Baþbekleyen görevini, Eðitim Bir Sen Þube Sekreteri Mesut Karaca’ya devretti.

Mustafa Baþbekleyen’e Enerji Bir-Sen Çorum Ýl Temsilcisi Orhan Uyanýk plaket takdim etti.

Musatfa Baþbekleyen Ýstanbul’ tayin oldu.

TEÞEKKÜR Çorum-Ýskilip karayolu Kýzýlýrmak Köprüsü üzerinde 29.07.2012 tarihinde geçirmiþ olduðum trafik kazasýndan dolayý bizimle ilgilenen Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Acil Servis Doktorlarý ve servis çalýþanlarý, eþimin ameliyatýný baþarýyla gerçekleþtiren Opr. Dr.

Ethem Zobacý Bey’e ameliyathane yoðun bakým personellerine, ayrýca Göðüs Cerrahi Uzmaný

TEMAD yönetimi, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin %70'inin astsubaylardan oluþtuðunu, en fazla gazi ve þehit veren zümre olduklarýný ifade etti.

Organik Tarým Çalýþtayý yarýn baþlýyor

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, 4-6 Eylül 2012 tarihleri arasýnda ‘Organik Tarým Çalýþtayý’ düzenleyecek. ‘Organik Tarýmýn

Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Kontrolü Projesi Kapsamýnda Organik Tarýmda Geliþmeler, Eðilimler, Sorunlar ve Çözümler’ konulu çalýþtay, yarýn saat 9:30’da Anitta

Otel’de baþlayacak. Çalýþtayýn 3. günü (6 Eylül 2012 Perþembe) Hititlerin baþkenti Hattuþa Ören Yeri ve Boðazkale Müzesi ziyaret edilecek.

Oya Yýldýz

hanýmefendiye

3. kat servis, hemþire ve çalýþanlarýna teþükkürü bir borç biliriz.

(Ç.HAK:2736)

G

Dr.

Mehmet Lek ve Ailesi


4

PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Hayrettin Karaman

Haydin çocuklar namaza

‘Çorum basýný Türkiye ortalamasýnýn üstünde’ Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen ile yönetim kurulu geçtiðimiz cuma akþamý Vali Sabri Baþköy’e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

V

ali Sabri Baþköy, gerek tirajý, gerek takibi ile Çorum basýnýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu gözlemlediðini söyledi.

Manevi destek ve müspet eleþtiri

Çorum Gazeteciler Cemiyeti yöneticilerini kabulünde açýklamalarda bulunan Vali Sabri Baþköy, Çorum basýnýndan manevi destek ile müspet eleþtiriler beklediðini aktardý. Kendisinin 'benim her gün gazetelerde haberlerim çýksýn, fotoðraflarým çýksýn' diye bir düþüncesinin olmadýðýnýn altýný çizen Vali Baþköy, basýnýn haber ihtiyacýnýn da önüne geçmeyeceðini bildirdi. Yoðun bir kabul dönemi geçirdiðini belirten Vali Sabri Baþköy, her gün ortalama saat 21.00'e kadar ziyaretleri kabul ettiðini, bunun yaný sýra rutin ve rutin dýþý iþleri de aksatmamaya çalýþtýðýný vurguladý. Hitit Üniversitesi kampüsü ve polis okulu yeri konularýnda çok sayýda toplantý düzenlediðini belirten Vali Baþköy, "Bu bir süreç ancak kýsa zamanda epey mesafe aldýk. Yoðun bir þekilde devam ediyoruz. Önemli kurumlarýn brifinglerini bitirdim. Þimdi ilçe gezilerine de baþlýyorum" dedi.

Çorum; Türkiye ortalamasýnýn üzerinde

Çorum'u büyük oranda tanýdýðýný belirten Vali Baþköy, rakamlara bakýldýðýnda Çorum'un; farklý konularda Tür-

kiye'nin 81 ili arasýnda 20 ila 40'lý sýralarda olduðunu, aðýrlýklý olarak 30'lu sýralarda yer aldýðýný gözlemlediðini söyledi. Çorum yerel basýnýnýn da Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu gördüðünü belirten Vali Baþköy, göstergelerin birbirini doðruladýðýný belirterek "Olaylara saðduyulu bakmak önemli. Bizim amacýmýz baðcýyý dövmek deðil. Bize burada bir hizmet tevdi edilmiþ, biz de Çorum için daha fazla ne yapabiliriz arayýþýndayýz. Bunu yaparken elbette müspet eleþtirileri deðerlendireceðiz, bilgi eksikliðinden kaynaklanan yanlýþ eleþtirileri de bilgilendireceðiz. Esas olan niyetin duruluðudur. Hepimizin amacý Çorum'u bir adým daha ileri götürmekse ben bir problem olmadýðýný düþünüyorum. Basýn sektörü kolay bir iþ deðil. Stresli bir iþ. Ben sizlerden manevi destek ve müspet eleþtiriler bekliyorum" dedi.

ayný

Bizim gönlümüzde herkesin yeri

Kendisinin olaylara siyasi açýdan bakamayacaðýný, devlet adabýna uygun bir bakýþ açýsý ile bakmasý gerektiðini vurgulayan Baþköy, "Bizim gönlümüzde herkesin yeri ayný. Biz kendimiz için 'Allah bizi mahcup etmesin' diye dua ediyoruz. Burada ne kadar kalacaðýmýz belli deðil ama inþallah bu yükün altýndan kalkarýz" þeklinde konuþtu.

Ziyarette Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Yardýmcýsý Sadýk Örgel ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Bülent Özkaleli, Orhan Güçlü, Naci Aygün, Selahattin Biçer, Murat Özülke ve Servet Mete hazýr bulundu.

Cemiyet'ten Vali Sabri Baþköy'e kutlama ziyareti

Ç

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, yaklaþýk iki hafta önce göreve baþlayan Çorum Valisi Sabri Baþköy'ü kutladý.

orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, yaklaþýk iki hafta önce göreve baþlayan Çorum Valisi Sabri Baþköy'e kutlama ziyaretinde bulundu. Geçtiðimiz Cuma günü saat 20.00'de baþlayan ziyarette Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Yardýmcýsý Sadýk Örgel ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Bülent Özkaleli, Orhan Güçlü, Naci Aygün, Selahattin Biçer, Murat Özülke ve Servet Mete hazýr bulundu.

Çorum ve Çorum basýný için çalýþýyoruz

Ziyarette Çorum basýný üzerine deðerlendirmeler yapýldý.

Þevket Erzen, 9 yýldýr Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetiminde görevli olduklarýný ve bu süre zarfý içerisinde gerek Çorum, gerekse Çorum basýný için önemli faaliyetler yürüt-

Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, camiyet faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi.

tüklerini söyledi. Çorum basýný için çeþitli hizmet içi eðitim seminerleri ve mesleki kurslar düzenlediklerini belirten Erzen, ayrýca ulusal bazda geleneksel karikatür, öykü ve En iyi Haber Fotoðrafý ile En Ýyi Çorum Fotoðrafý kategorilerinde teþvik edici yarýþmalar düzenlediklerini kaydetti. Son zamanlarda Basýn Ýlan Kurumu'nun Çorum'da þube açmasý için çalýþtýklarýný ve netice aldýklarýný belirten Erzen, Basýn Ýlan Kurumu'nun birkaç ay içerisinde yapýlanmasýný tamamlayacaðýný aktardý. Basýn Ýlan Kurumu'nun Çorum Basýný için disip-

lin edici, Vilayet için de yük hafifletici olacaðýný belirten Erzen, ayrýca Çorum ile birlikte 9 ilin basýn çalýþanlarýnýn Çorum'da bir araya geldiði yerel medya eðitim seminerini organize ettiklerini söyledi. Erzen ayrýca bu organizasyona katýlan Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'tan Çorum'da uluslararasý bir basýn organizasyonu sözü aldýklarýný bildirdi. 'Çorum'a hizmet eden herkesin baþýmýzýn üstünde yeri var' diyen Erzen, Çorum basýnýnýn olaylara hep iyi yönünden bakmaya çalýþtýðýný, ancak Çorum için de zaman zaman bazý taleplerinin olabildiðini, siyasilere ya da idarecilere

eleþtiriler yönelttiðini vurguladý. Çorum Basýnýnýn Vilayet'le iyi iliþkiler kurduðunun altýný çizen Erzen, bu iyi iliþkilerin bundan sonra da sürmesini temenni etti. Çorum eski Valisi Nurullah Çakýr tarafýndan baþlatýlan 'Kardeþ kurum kardeþ okul' projesi kapsamýnda bir köy okulunu Kardeþ Okul olarak belirleyip, bu okul için 16 bilgisayar ve 3 bin civarýnda kitap topladýklarýný belirten Erzen, gerek Çorum, gerekse Çorum Basýný için çalýþmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Gazetemizin dünkü (1. Eylül. Cumartesi) nüshasýnda yer alan haberin baþ tarafýný hatýrlayalým: "Ýzmir'in Bergama ilçesine baðlý Göçbeyli beldesinde, 40 gün boyunca 200 vakit namazý camide cemaatle kýlan öðrencilere hediyeler verildi. Merkez Camisi Ýmam Hatibi Fatih Aktaþ, "Haydi Çocuklar Namaza" sloganýyla çocuklarý camiye alýþtýrmak için bir proje baþlattý. Katýlan öðrencilerde aranan þart ise 40 gün boyunca 200 vakit namazý camide kýlmaktý. Ödül olarak dizüstü bilgisayar, bisiklet, çeyrek altýn ve çeþitli hediyeler koyuldu. Projeye katýlan 51 öðrenciden 12'si, 200 rekat namazý camide kýldý ve büyük ödül dizüstü bilgisayar almaya hak kazandý. Bütün öðrencilere çeþitli hediyeler, camide en çok namaz kýlanlara da bisiklet ve çeyrek altýn verildi..." Bir yýl önce en büyük torunumun çocuðu sevgili Mustafa ile böyle bir "büyük dedetorun mücamelesi" yaþadýk. Namaza alýþma vakti gelmiþti, bazen kaçýrsa da namaz kýlýyordu, "Bir yýl hiç geçirmeden namazýný kýlarsan sana ne istersen alacaðým, vereceðim" dedim, o da "kabul" dedi ve dediðini de yaptý. Söz bir kere aðýzdan çýkmýþtý, yerine getirlecekti, yýlýn ikmali yaklaþtýkça "zorlanacaðým bir þey isterse ne yapacaðým" diye düþündüðüm oldu. Ne ise sonunda mutlu gün geldi, Mustafamýz vaadini yerine getirmiþ, bir yýl beþ vakit namazýný kýlmýþtý, söz yerine geldi diye namazý býrakmak da yoktu, o zaten kendine, yaþýna ve baþýna uygun idraki, þuuru, sevgisi ile namazýný kýlmakta idi, bu bir yýllýk ödüllü uygulama ise alýþkanlýðýný pekiþtirmeyi saðlayacaktý. "Bir ayped istiyorum" deyince rahatladým, derhal istediðini kendine teslim ettim. Haberde okuduðumuz olay bana göre örnek bir olay. Buna baþka açýdan ve olumsuz yaklaþanlar da olabilir. Unutmayalým ki, biz çoðulcu bir toplum içinde yaþýyoruz, kocaman adamlar ibadetleri terk ediyorlar, ayýp ve günah þeyleri açýkça yapýyorlar. Bunlarý ayýplamak, "emir bi'l-ma'rûf..." yapmak yasak. Bazý meþhurlar açýkça zina yaptýklarýný itiraf ediyorlar, "nikahýn ne önemi var, önemli olan aþkýmýz" diyorlar (aþktan maksat þehvet, cinsel arzu; nitekim kýsa zamanda biri bitiyor, diðeri baþlýyor). Bütün bunlar medyada ve sahnede açýklanýyor ve alkýþ alýyor. Bizim deðerlerimiz çiðnendiðinde uyarmak yasak, alkýþlamak serbest. Peki bu gidiþin yeni yetiþen nesiller üzerinde etkisi ne olacak? Özel bir eðitim görmeyen çocuklarýmýz "öyle de olur, böyle de olur" demeyecekler mi? Durum bundan ibaret olunca, çocuklarýn kendiliklerinden iyi, doðru, güzel ve meþru olaný bulup hayatlarýna uygulamalarýný beklemek gaflet ve saflýktan baþka bir þey deðildir. Namaz ayný zamanda alýþmayý gerektiren bir ibadettir. Çocuðun idrak seviyesi ne olursa olsun onu zamaný geldiðinde (ergenlikten biraz önce) namaza alýþtýrmak gerekir. Ödül, takdir, teþvik gibi müspet araçlarla çocuk namaza alýþýnca idrak seviyesi geliþtikçe "namaz ile ilgili þuuru, heyecaný, ihlasý" da geliþir, kemale doðru yol alýr. Unutmayalým ki, müslümanlarýn önemli bir kitlesi "cehennem korkusu ve cennet ümidi ile" ibadet ve itaat ederler; bu da bir kulluk seviyesi olarak kabul, hatta -belli kitleye yönelik olarak- teþvik edilmiþtir. Büyüklerin dikkatini namaza yöneltmek için birkaç yýldýr yürütülen "Namaz ile diriliþ", "Haydin Namaza", "Namaz Gönüllüleri Platformu" hareketleri güzel sonuçlar verdi, vermeye devam ediyor. Þimdi de çocuklarýmýzý bu büyük ibadete alýþtýrmak için teþvik ödüllü faaliyetler baþladý; Allah bu yollarda gayret gösteren, emek ve para harcayanlardan razý olsun!

3. Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu bugün

K

ültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn destekleri ile devam eden çalýþmalarýn sonuçlarýnýn deðerlendirileceði "Çorum Kazý ve Araþtýrma Sempozyumu'nun üçüncüsü bugün saat 09:30’da Anitta Otel’de yapýlacak. Bu yýl ayrýca Çorum Müzesi tarafýndan hazýrlanan ve Merkezi Finans ve Ýhale Birimi tarafýndan baþarýlý bulunan Avrupa Birliði destekli projenin, proje ortaðý Alman Madencilik Müzesi Müdürü Dr. Stefan Brüggerhoff, Prof. Dr. Ünsal Yalçýn ve Mainz Roma-Germen Merkez Müzesi'nden Christian Eckmann da toplantýya katýlarak bildiri sunacaklar. Kazý çalýþmalarý ve müzelerde yapýlan yeniliklerin anlatýlacaðý 3. Çorum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumunda 9 bildiri sunulacak. Her iki alanda da yapýlan bilimsel içerikli çalýþmalarýn tartýþýlacaðý sempozyum bildirileri önceki sempozyumlarda olduðu gibi kitaplaþtýrýlacak. Çorum Valiliði'nin destekleri ile Vali Sabri Baþköy himayelerinde bugün baþlayacak olan "III. Çorum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu"na özellikle konuya ilgi duyanlar ile Çorum'daki kazý çalýþmalarý hakkýnda bilgi edinmek isteyen herkes davet edildi.


PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

5

‘Alaca oturmuþ, sorunsuz bir ilçe’ Ç

orum Valisi Sabri Baþköy, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Alaca ilçesine git-

ti.

Çorum Valisi Sabri Baþköy, Alaca’yý ziyaret etti.

Vali Baþköy, Kaymakam Ayhan Yazgan ve Belediye Baþkaný

Muhammet Eyvaz’dan ilçe hakkýnda bilgi aldý.

Kaymakam Ayhan Yazgan, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Garnizon Komutaný Fatih Demirdirek, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri tarafýndan Hükümet Konaðý önünde karþýlanan Vali Baþköy, ilk olarak Kaymakamlýk makamýnda brifing aldý. Kaymakam ve diðer idarecilerle görüþüp bilgiler alan Vali Baþköy; Çorum'da devraldýðý hizmet bayraðýný ayrým gözetmeden toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek birlikte daha ileriye taþýyacaklarýný ifade etti. Vali Sabri Baþköy, daha öncesinde Yozgat Vali Yardýmcýlýðý görevi nedeniyle bölgeyi bildiðini ifade ederek Alaca'nýn oturmuþ, sorunsuz þirin bir ilçe olduðunu söyledi. Hizmet açýsýndan da gerekli yatýrýmlarý aldýðýný ve almaya da devam ettiðini, kendisinin de bundan sonra gerekli desteði saðlayarak hizmetin devam edeceðini belirtti. Vali Baþköy daha sonra Belediye Baþkanlýðý makamýna geçti. Burada da ilçe hakkýnda Baþkan Eyvaz’dan bilgiler alarak özellikle ilçeye yüksekokul’un kazandýrýlmasý noktasýnda kendi binasýný veren ve gerekli iç tadilatýný saðlayan Alaca Belediyesi adýna Baþkan Eyvaz’a teþekkürlerini iletti. Göreve yeni baþlamasý nedeniyle yoðun bir programýnýn olduðunu kaydeden Vali Baþköy, bu ilk ziyaretinin nezaket amaçlý gerçekleþtirdiðini belirtti ve daha sonra tekrar ziyarette bulunarak ilçeye yapýlan yatýrým ve çalýþmalarý yakýndan inceleyeceðini bildirdi.(ÝHA)

Göreve yeni baþlamasý nedeniyle yoðun bir programýnýn olduðunu kaydeden Vali Baþköy, bu ilk ziyaretinin nezaket amaçlý gerçekleþtirdiðini belirtti

Baþköy’e hayýrlý olsun ziyaretleri V

ali Sabri Baþköy’e hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Valilik’ten yapýlan açýkmlamaya göre, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Meclis Baþkaný Erol Karataþ ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Baþköy’ü makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun ve baþarý dileklerinde bulundular. Ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy; teþekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleþen ziyaretler sohbet ile devam etti.

Vali Sabri Baþköy’e hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor.

TSO Meclis ve Yönetim Kurulu Baþkaný ile yönetim kurulu üyeleri Vali Baþköy’ü ziyaret etti.

Emeklilik yaþý yükselebilir S

osyal güvenlik sistemindeki açýðý büyüten genç emekliliðe karþý formül aranýyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý bürokratlarýnýn

çalýþmalarýnýn bir ayaðýný da 2015 yýlý sonrasýnda aylýða baðlanacaklar için yaþ sýnýrýnýn 53'e yükseltilmesi oluþturuyor. Bakanlýk uzmanlarýnýn çizdiði

sosyal güvenlik stratejisinde Türkiye'deki genç emeklilerin hem aylýk alýp hem de bir iþte çalýþtýðý bilgisi yer alýyor. 10 milyon 227 bin emeklisi olan Türkiye'de emeklilik yaþýnýn halen

kadýnlarda 48, erkeklerde 49 olmasý nedeniyle bu sayý giderek artýyor. Önümüzdeki 5 yýlda kadýnlardan 48, erkeklerden 49 yaþýnda emekli olacak 1 milyondan

Sungurlu Devlet Hastanesi’ni beðendi Çorum Valisi Sabri Baþköy, Sungurlu ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ç

orum Valisi Sabri Baþköy, Sungurlu ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Vali Sabri Baþköy, Sungurlu Kaymakamlýðý önünde Kaymakam Hulusi Þahin, Belediye Baþkan Vekili Veysel Dorukoðlu, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Kýdemli Baþçavuþ Ünal Þahan, Ýl Genel Meclis Üyeleri ve çok sayýda daire müdürü tarafýndan karþýlandý. Vali Baþköy, kaymakamlýk toplantý salonunda Sungurlu ile ilgili çalýþmalar hakkýnda Kaymakam Hulusi Þahin’den brifing aldý. Brifingin ardýndan Vali Baþköy, protokol üyeleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde yaptýðý incelemelerden sonra Sungurlu Devlet

Vali Baþköy, Sungurlu Devlet Hastanesi’nin çok güzel olduðunu dile getirdi.

Vali Baþköy, Sungurlu’da brifing aldý.

Hastanesi’ni ziyaret etti. Sungurlu Devlet Hastanesi’nin çok güzel olduðunu dile getiren Vali Baþköy,

“Çoðu özel hastanede olmayan imkanlar, hastanenizde mevcut. Sungurlu böyle bir

hastane kazandýðý için çok þanslý” dedi. Vali Baþköy, daha sonra ilçeden ayrýldý.(ÝHA)


6

PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

ÖMER KILIÇ omerkilic91@Hotmail.com

DÜNYANIN SEYRÝNE DOYMADIÐI KATLÝAM

‘Filistin tüm Ýslâm aleminin davasý’

AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve AK Parti Çorum Milletvekili ayný zamanda TBMM Filistin Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Filistinli gençleri akþam yemeðinde konuk etti.

AK

Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili ayný zamanda TBMM Filistin Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Filistin Gençlik Kültür ve Spor Bakanlýðýnýn geçen yýl imzaladýðý gençlik deðiþim programý kapsamýnda Türkiye'ye gelen Filistinli gençleri TBMM'de kabul etti. Yapýlan açýklamaya göre, Filistin Gençlik Kültür ve Spor Bakanlýðý tarafýndan Türkiye'ye gönderilen üniversite, yüksek lisans ve doktora öðrencilerinden oluþan 40 kiþilik bir grup, bir haftadýr Ýstanbul, Bursa, Çanakkale ve Eskiþehir'i gezdikten sonra son olarak Ankara'da önce Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç'ý ziyaret ettikten sonra TBMM'de Filistin Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým'ý ziyaret ettiler. TBMM'de akþam yemeðinde Filistinli gençlerle bir araya gelen Murat Yýldýrým burada gençlere yaptýðý konuþmada, öncelikle Filistin'in geleceði olan gençleri ülkemizde ve TBMM'de görmekten ve aðýrlamaktan dolayý çok mut-

lu olduðunu ifade etti. Yýldýrým Filistin davasýnýn sadece Filistinlilere ait deðil tüm Ýslam âleminin ve tüm insanlýðýn bir davasý olduðunu ve Türkiye'nin geçmiþte olduðu gibi bundan sonrada Filistin halkýnýn haklý davasýnda sonuna kadar yanlarýnda olacaklarýný ifade etti. Yýldýrým üç kez Gazze'ye gittiðini ve orada kendini Türkiye'deymiþ gibi hissettiðini çünkü o topraklarýn gerek bir Ýslam beldesi olmasý gerekse uzun yýllar Osmanlý hâkimiyetinde kalmasýndan dolayý bir Ýstanbul'dan Ankara'dan Çorum'dan farklý olmadýðýný gördüðünü ifade etti. Yýldýrým son dönemde yaþanan olaylarýn Allah'ýn izniyle gerek Ýslam âlemi için gerekse Filistin halký için olumlu yönde geliþeceðine inandýðýný da söyledi. Beraberce yenen yemekten sonra kendilerine gösterilen ilgiye ve Filistin davasýna verilen desteðe teþekkür eden heyet Murat Yýldýrým'a da Filistin atkýsý hediye ettiler. Son olarak hep beraber hatýra fotoðrafý çekildikten sonra meclisten ayrýldýlar.

Heyet, beraberce yenen yemekten sonra kendilerine gösterilen ilgiye ve Filistin davasýna verilen desteðe teþekkür etti.

Uslu kongreye katýldý Ç

Gençler Murat Yýldýrým'a Filistin atkýsý hediye ettiler.

Murat Yýldýrým, Filistin davasýnýn Türkiye için önemine dikkat çekti.

elik Ýþ Sendikasý Olaðanüstü Kongresi yapýldý. Eski Baþkan Feridun Tankut Onursal Baþkanlýða getirildi. Çelik Ýþ Sendikasý Genel Merkezi’nde 6 Aðustos tarihinde Baþkan Feridun Tankut, Genel Sekreter Þenel Oðuz, Eðitim Sekreteri Ruhi Ayhan, Mali Sekreter Ali Kemal Can istifa etmiþlerdi. Yönetimin istifa etmesinin ardýndan, Genel Baþkanlýða geçici olarak Ali Cengiz Gül getirilmiþti. Ankara Öðretmenevi’nde yapýlan Genel Kurula; Hak Ýþ Konfederasyonu Baþkaný Mahmut Arslan, Çelik Ýþ Sendikasý eski Genel Baþkaný Hak Ýþ Konfederasyonu Genel Sekreteri H. Feridun Tankut, Çorum Milletvekili TBMM Meclis Ýdare Amiri, Hak Ýþ eski Genel Baþkaný Salim Uslu, eski yöneticilerden Ruhi Ayhan, Ali Kemal Can, Þenel Oðuz, þube baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genel kurulda konuþan Çelik Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Feridun Tankut, tüm iþçilerden

helallik isterken, þimdiye kadar verilen sendikal mücadeleyi özetleyerek yeni yönetimime baþarýlar diledi. Tankut’un konuþmasý sýrasýnda zaman zaman duygulandýðý gözlendi. Tankut’un ardýndan söz alan Hak Ýþ Konfederasyonu Baþkaný Mahmut Arslan, kýdem tazminatlarý konusuna deðinirken, bu konuda konfederasyonlarý tarafýndan yapýlan çalýþmalarý özetledi. Arslan konuþmasýnýn sonunda ise, Çelik Ýþ Sendikasý eski Genel Baþkaný Feridun Tankut ile her za-

man çalýþmaktan büyük onur duyduðunu, yeni yönetimin Çelik Ýþ Sendikasýnýn misyonunu ve vizyonunu daha yukarýlara taþýma adýna çok çalýþmalarý gerektiðini savunarak yeni yönetime baþarýlar diledi. Çorum Milletvekili TBMM Meclis Ýdare Amiri, Hak Ýþ eski Genel Baþkaný Salim Uslu ise, hükümetleri tarafýndan iþ hayatý ile ilgili þimdiye kadar yapýlan çalýþmalarý özetlerken, yeni yönetime baþarýlar diledi. Konuþmalarýn sonunda þimdiye kadar Çelik Ýþ Sendikasý’na

büyük emeði geçen eski yönetime plaketleri takdim edilirken, eski Genel Baþkan Hikmet Feridun Tankut, çoðunluðun isteði üzerine Çelik Ýþ Sendikasý Onursal Baþkanlýðýna getirildi. Tek liste ile gidilen Genel Kurulda Ali Cengiz Gül yeni Genel Baþkan olurken, Genel Sekreterliðe Yunus Deðirmenci, Genel Mali Sekreterlik görevine Bayram Altun, Teþkilatlandýrma Sekreterliðine Muharrem Þahin, Genel Eðitim Sekreterliðine ise Recep Akyel getirildi.(ÝHA)

Çelik Ýþ Sendikasý Olaðanüstü Kongresi yapýldý.

Aylardýr, her gün internete düþen görüntüleri izledikten sonra hala Beþþar'ýn iktidarda kalmasýný savunabilmek için hakikaten gözün kör, kulaðýn saðýr, kalbin de mühürlü olmasý gerekir. Anadolu Ajansý yayýnlayamamýþ son Daraya'daki katliamýn görüntülerini, Basýn Etik Kurallarý ve AA Yayýn ilkelerine aykýrý bulduðu için. Batýlý devletler, Irak ve Libya'ya olduðu gibi isteseler Suriye'ye müdahalenin þartlarýný üç günde oluþtururlar mý? Öte bile geçerler de Baas yönetimini devirmenin bir insanlýk borcu olduðuna bütün dünyayý inandýrýrlar. Kimilerinin söylediði gibi Orta Doðu'daki isyanlarýn batýlý güçler eliyle tezgâhlandýðý iddiasý doðru olsaydý eðer, bu güçlerin Suriye'ye þimdiye kadar çoktan müdahale etmeleri gerekirdi. Hiç deðil hava sahasýný uçuþa kapatsalar, uçak ve helikopterlerin masum sivillere bomba yaðdýrmasý önlenir de karada savaþçýlar kozlarýný paylaþýrlardý ama bunu da yapmýyorlar. Neden? Çünkü bu baþkaldýrý, kesinlikle batýnýn öngöremediði ve de asla istemediði bir hadisedir. Ne yapsalar Esed'den sonra Müslüman Kardeþler'in iktidarýný önleyemeyecekler, Mýsýr'da olduðu gibi. Artýk bu düþüncelerini saklama gereði duymuyor, açýkça da söylüyorlar. Fransýz Le Monde Gazetesi'nin Batýlý bir diplomattan naklettiði 'Beþþar Esad rejimi düþtükten sonra baþkanlýk sarayýna ulaþacak ilk grubun cihatçýlardan olmasýnýn engellenmesi gerekir.''sözleri bunun en son kanýtý. Yegâne kuruluþ amacý 2. Dünya Savaþý sonrasý yapýlan paylaþýmý korumak olan kahpe BM düzeni, iþte bunun için dünyayý rehin almýþ durumda. Baasçý katiller de bunu bildikleri için Ýsrail'in Gazze'de yaptýklarýný gölgede býrakan bir katliam iþlemeye devam ediyor. Beþþar Esed, tarihin bütün firavunlarý, nemrutlarý gibi halkýnýn kendi izni olmayan düþüncelere meyletmesini kabul edemiyor. Suriye'yi, bu ülkeye otuz yýl boyunca tahakküm eden babasýndan miras kalmýþ çiftlik, halkýný da o çiftliðin marabasý gibi görüyor ve "ya bana boyun eðeceksiniz ya da hepinizi tek tek yok edeceðim" diyor ve ediyor da. BM'nin beþli çetesi ise kýrmýzý çizgilerini kimyasal silah olarak açýklamýþ bulunuyorlar. Ýnsanlarý kimyasal silahla öldürme de, enselerine sýk, boðazlarýný kes, açlýktan, hastalýktan, ilaçsýzlýktan ölsünler diyorlar açýkça. Çünkü kitlesel ölümler dünya kamuoyunda kendilerini zor durumda býrakabiliyor. Maskelerinin düþüp kanlý yüzlerinin açýða çýkmasýna neden oluyor. Suriye'de yaþananlar 18 yýl önce Bosna'da yaþananlardan hiç az deðilken, BM Genel sekreteri Ban Ki Moon, Bosna için bugün özür diliyor. Kahrolasý vicdanýný rahatlatýyorlar diyeceðim ama bir vicdaný olduðu da þüpheli. Deðilse gücü mü yetmiyor konseyin beþ daimi zorbasýna. Ýstifa diye bir þey var, gerçekten samimi ise yapacaðý bu. Çocuklarýn, kadýnlarýn tecavüze uðramalarýný, kundaktaki bebeklerin bile boðazlanmasýný, utanç verici, aþaðýlýk bir suskunluk içinde seyreden BM ve batýlý güçler, Esed'in devrileceði kesinleþtiði anda göreceksiniz nasýl çullanacaklar üzerine, Kaddafi'ye yaptýklarý gibi. Bir taraftan Türkiye'yi savaþa sokarak Suriye, Irak ve Ýran'ýn oluþturduðu Þii ittifakla savaþtýrabilmek için can atarken diðer yandan Baas rejimi sonrasý Suriye'de tek baþýna Türkiye'nin inisiyatif almasýný önlemeye çalýþýyorlar. Ama þükürler olsun ki Türkiye'yi yönetenler þu ana kadar bu tuzaða düþmedikleri gibi son günlerde Lübnanlý Þii âlimlerden de içimizi ferahlatan basiretli açýklamalar geliyor. Þii-Sünni savaþý çýkartmak isteyenler avuçlarýný yalayacaklar inþaallah.. Diðer taraftan bazý CHP'li milletvekilleri ile ulusalcý, ergenekoncu, sözüm ona solcular ve bazý marazlý Müslümanlar ise, bilgi kirliliði oluþturarak zihinleri bulandýrmaya devam ediyorlar. Son günlerde Hatay'da yaþananlarý ibretle ve hayretle izliyoruz. Ellerinden gelse, canlarýnýn derdine düþerek yurdunu yuvasýný terk edip Türkiye'ye sýðýnmak zorunda kalan bu çaresiz insanlarý Hataylýya taþlatacaklar. Çoluk çocuðunu kurtarabilmenin derdine düþüp kapýnýzý çalmýþ, size sýðýnmýþ, iltica etmiþ insanlarý kovmaya kalkýþmak için nasýl bir yaratýk olmak gerekir acaba? Esasýnda bunlar maðduru, mazlumu, garip gurebayý sevmiyorlar, dünya görüþleri gereði yardýma tümden karþýlar. Deniz Feneri davasýna da böyle çullanmýþlardý. Ayný kafa Mavi Marmara'ya da karþý çýkmýþtý hatýrlarsýnýz. Türkiye'ye bütün dünyada kaybettiði yüz yýllýk prestiji kazandýran o muhteþem olayý, þehit ailelerinden de hiç utanýp sýkýlmadan, "Gazze'ye yardým dümeni" diyerek aþaðýlamýþlardý. Sahip olduklarý laik, pozitivist dünya görüþlerinde acýma, merhamet, yardýmlaþma, paylaþma gibi kavramlarýn bir karþýlýðý yok. Baþkalarýnýn yaptýðý yardýmlar bunlarda bir nevi günahkârlýk duygusu uyandýrdýðý için tahammül edemiyorlar bu iþlere. Ne diyelim, öfkenizle ölün emi...


PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

‘Çorum’da bir kaç yýldýr güzel deðiþiklikler var’

www.corumhakimiyet.net

elediye Baþkaný Muzaffer B Külcü’nün, 347. kýsa

dönem erlerin yemin töreninde, dýþarýdan gelen asker ailelerinin yoðun ilgisi ile karþýlaþtýðý bildirildi. Belediye basýn biriminden servis edilen habere göre, Baþkan Külcü, törenin ardýndan asker aileleri ile bir süre sohbet etti. Sohbet esnasýnda Trabzonlu olduðunu ve Çorum’dan sýk geçtiðini belirten bir asker babasý, Çorum’daki deðiþimi net bir þekilde

Çorum’a gelen Trabzonlu bir aile, Baþkan Külcü’ye þehrin bir kaç yýl içinde çok deðiþtiðini müþahade ettiklerini belirtti.

gördüðünü söyledi. Kendisinin Trabzonlu olduðunu

söyleyen Süleyman Derya isimli vatandaþ, yýllardýr Çorum'dan gelip

geçtiðini ancak son yýllarda Çorum'da çok önemli deðiþiklikler

7

yaþandýðýný kaydetti. Yapýlan hizmetler ve çalýþmalar için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü kutlayan Süleyman Derya, bundan sonraki çalýþmalar için de baþarýlar diledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de Çorum halkýnýn her þeyin en iyisini hak ettiðini belirterek bundan sonra da daha güzel hizmetlere imza atmak için çalýþmalarýný sürdüreceklerini ifade etti.

‘Asfalt çalýþmalarý gece gündüz devam ediyor’

Ç

orum Belediyesi’nin yol ve asfalt çalýþmalarýný hýz kesmeden sürdürdüðü bildirildi. Belediye’den yapýlan açýklamaya göre þehrin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinde çalýþmalarýný hýzla sürdüren Çorum Belediyesi, çalýþmalarýna gece gündüz demeden aralýksýz devam ediyor. Þehrin iþlek caddeleri arasýnda yer alan Biþkek Caddesi’nin asfaltý tamamlandý. Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekiplerinin büyük gayret göstererek en kýsa sürede tamamladýðý Biþkek

Çorum Belediyesi’nin yol ve asfalt çalýþmalarýný hýz kesmeden sürdürdüðü bildirildi.

Caddesi'nin asfaltý kullanýma hazýr hale getirildi. Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in de bizzat katýldýðý Biþkek Caddesi'ndeki asfalt çalýþmalarý

tamamlandý.

Çalýþmalarýmýz, daha modern ve yaþanabilir bir Çorum için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,

yaðmursuyu, kanalizasyon, yeþil alan ve park çalýþmalarý, asfalt gibi çalýþmalarýn ihtiyaç duyulan bölgelerde tüm hýzýyla sürdürüldüðünü açýkladý.

Baþkan Külcü, çalýþmalar esnasýnda Çorum halkýnýn kendilerine büyük kolaylýklar saðladýðýna dikkat çekerek "Halkýmýzýn bizlere göstermiþ olduðu duyarlýlýk ve sabýr için çok teþekkür ediyorum. Bizler Çorum Belediyesi olarak halkýmýzýn çaðdaþ ve modern bir Çorum'da yaþamasý için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm çabamýz Çorum'un daha yaþanabilir ve modern bir kent olmasý içindir. Bu amaçla çalýþan tüm belediye personelimize yürekten teþekkür ediyorum." dedi.

Abdibey Camii ek bina inþaatýnda inceleme Baþkan Külcü, Abdibey Camii ek bina inþaatýnda incelemelerde bulunduðu bildirildi.

B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün, Cuma namazý sonrasý Abdibey Camii ek bina inþaatýnda incelemelerde bulunduðu bildirildi. Belediye basýn biriminden yapýlan açýklamaya göre,Abdibey Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði üyelerinden inþaatla ilgili bilgiler alan Baþkan Külcü, dernek yöneticilerini yaptýklarý çalýþmalar nedeniyle kutladý.

Baþkan Külcü, dernek yöneticilerini yaptýklarý çalýþmalar nedeniyle kutladý.

Baþkan Külcü, vatandaþlarla sohbet etti

Biþkek Caddesi'nin asfaltýnýn da en kýsa sürede tamamlandýðý belirtildi. Çalýþmalara Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir de katýldý.

Feyza ve Hakan'ýn mutlu günü B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Feyza Altýkardeþ ve Hakan Damar'ýn nikâhýný kýydý. Anvatar Otel'de düzenlenen düðün törenine Baþkan Külcü, eþi Hatice Külcü ile birlikte katýldý. Emine-Osman Altýkardeþ'in kýzlarý Feyza ile Hilal-Seyfettin Damar'ýn oðullarý Hakan'ýn nikahýný kýydýktan sonra gençlere tavsiyelerde bulunan Baþkan Külcü, yeni evli çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Her türlü sorunun üstesinden birlikte gelebileceklerini, önemli olanýn eþlerin birbirine olan güveni olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, evlilik cüzdanýný geline teslim etti.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Feyza Altýkardeþ ve Hakan Damar'ýn nikâhýný kýydý. Anvatar Otel'de düzenlenen düðün törenine Baþkan Külcü, eþi Hatice Külcü ile birlikte katýldý.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yoðun iþ temposundan fýrsat buldukça vatandaþlarla bir araya geliyor. Belediye çalýþmalarýný Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ile birlikte denetleyen Baþkan Külcü, çay davetini geri çevirmeyerek vatandaþlarla bir süre sohbet etti. Yazýçarþý Kahvehanesi'nde vatandaþlarla sohbet eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye çalýþmalarý hakkýnda vatandaþlara bilgiler verdi. Kendisine yöneltilen sorularý dikkatle dinleyip not alan Külcü, kendisine gelen istek ve talepler konusunda ilgili birimlere talimat vererek konunun takipçisi olmalarýný istedi.

Baþkan Külcü, Yazýçarþý Kahvehanesi'nde vatandaþlarla sohbet etti.

Külcü, cuma namazý sonrasýnda vatandaþlarla görüþtü.


8

PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Eðitim-Sen yine protesto edecek E

ðitim Sen, Türkiye genelindeki þubelerini Ankara'da toplayarak 4+4+4 þeklindeki eðitim sistemini protesto edecek. Eðitim Sen Çorum Þubesi, 15 Eylül'de Ankara'da gerçekleþtirilecek eylemi duyurmak ve 4+4+4'e karþý imza toplamak üzere sendika merkezi önünde stant açtý. Toplanan imzalarýn 10 Eylül'de Çorum Valiliði'ne verileceði bildirildi. Eðitim Sen'den yapýlan açýklamaya göre eyleme katýlmak isteyenler için 15 Eylül günü saat 05.00'de Özdoðanlar Kavþaðý'ndan otobüs kaldýrýlacak. Eðitim Sen'den konuya iliþkin yapýlan açýklamada özetle þu ifadelere yer verildi: "4+4+4 eðitim sisteminin uygulanmaya baþlamasýyla birlikte birçok sorun ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Okullarýn dönüþtürülmesi ile öðretmen ve öðrencilerin resmen sürgün edilmesi, 5 yaþýndaki çocuklarýn ilkokul eðitimine uygun geliþimlerini tamamlamadan anaokulu yerine

Eðitim Sen, Türkiye genelindeki þubelerini Ankara'da toplayarak 4+4+4 þeklindeki eðitim sistemini protesto edecek.

ilkokul 1. sýnýfa baþlatýlacak olmasý, yeni müfredat hazýrlýðýnýn olmamasý, 4+4+4 sonrasýnda çok sayýda öðretmenin "norm fazlasý" haline gelmesi, okullarýn altyapý ve fiziki eksikliklerinin giderilmemesi, il içi ve il dýþý özür grubu atamalarýnýn yapýlamasý, eðitim sisteminin ticarileþtirilmesi ve bilimsellikten uzak geri uygulamalar vb. sorunlar, 2012-2013 eðitim-öðretim yýlýnýn tam bir karmaþa ve kaos ortamýnda baþlayacaðýnýn ilk iþaretlerini vermektedir. 4+4+4 kademeli eðitim düzenlemesi mil-

yonlarca öðrenci baþta olmak üzere, tüm toplum kesimlerini yakýndan ilgilendirmektedir. Düzenlemenin yasalaþmýþ olmasý, elbette her þeyin bittiði anlamýna gelmemektedir. Eðitim Sen, eðitimdeki bu yap bozcu, tepeden inmeci AKP anlayýþa karþý bilimsel ve demokratik eðitim mücadelesini kararlýkla sürdürecektir. Sendikamýz Eðitim Sen mücadelenin toplumsallaþmasý için bir dizi eylem ve etkinlik kararý almýþtýr. Aðustos ayý boyunca süren Eylül ayýnda yoðunlaþacak hazýrlýk

çalýþmalarýný Türkiye çapýnda bütün illerde yürüteceðiz. Bu süreçte, eðitim yasasýnýn maðdurlarý ile bir araya gelerek; basýn açýklamalarý, imza kampanyalarý vb etkinliklerle geniþ bir kampanya yürüteceðiz. Ayrýca 11 Eylül'de Türkiye'nin dört bir tarafýndan (Edirne, Ýzmir, Trabzon ve Diyarbakýr) yürüyüþ kollarý oluþturarak taleplerimizi ve tepkimizi dillendirecek, yürüyüþler sonrasýnda 15 Eylül Cumartesi günü Ankara'da merkezi bir basýn açýklamasý gerçekleþtireceðiz. Temel Eðitimi

4+4+4 þeklinde düzenleyen yasanýn yürürlüðe girmesinden sonra ortaya çýkan aksaklýk ve olumsuzluklara dikkat çekmek için tüm öðretmen ve öðrenci velilerini kapsayan imza kampanyasý bütün Türkiye'de þubelerimiz tarafýndan düzenlenmektedir. Çorum'da þubemiz tarafýndan toplanan imza formlarý 10 Eylül 2012 Pazartesi günü yapýlacak kitlesel basýn açýklamasý ile Çorum Valiliði'ne verilecektir. AKP'nin eðitim biliminin en temel ilkelerini göz ardý ederek hayata geçirmeye çalýþtýðý 4+4+4 dayatmasýna karþý tepkilerimizi, tüm Türkiye çapýnda kitlesel ve yaygýn eylem ve etkinliklerle göstermeye kararlýyýz. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn sürecin baþýndan itibaren taraflý ve yanlýþ bilgilendirme çalýþmalarýna karþý velilerimizi ve bütün halkýmýzý, çocuklarýmýzýn ve ülkemizin geleceðine hep birlikte sahip çýkmak için ortak taleplerimiz etrafýnda birleþmeye ve birlikte mücadele etmeye çaðýrýyoruz."

‘Terör kaderimiz deðil’ H

alklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Çorum Ýl Yürütmesi Adýna Ümit Küçükbayatlý, 1 Eylül Barýþ Günü nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamasýnda terörün, Türkiye’nin kaderi olmadýðýný, bu sorunu Türkiye’nin kanayan yarasý olmaktan çýkartýlabileceðini söyledi. Kültürler, diller, inançlar beþiði Anadolu ve Mezopotamya topraklarýnda eþitlik ve özgürlük ikliminin egemen olabileceðini belirten Küçükbayatlý, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: “Bu topraklarda yaþayanlarýn dinleri, dilleri, inançlarý ve kültürleri binlerce yýldýr farklý. Birimiz bir diðerimize benzemek zorunda deðiliz. Zorla benzetmeye çalýþmanýn, zýtlýk ve çatýþma yarattýðýný görmüyor muyuz? Her dilden, her inançtan ve kültürden halklar olarak eþit koþullarda, barýþ içinde yaþayabilmek, ekmeði ve suyu bölüþebilmek pek ala mümkün. Akan kanýn durmasý, gözyaþýnýn dinmesi mümkün. Bunun için barýþ sesleri yükselmeli. Türkiye halklarý savaþý durdurmak ve barýþý saðlamak için konuþmalý. Egemenlerin savaþýna karþý halklar barýþý yükseltmeli. 30 yýldýr uygulanan yanlýþ politikalar sonucu bu savaþta büyük acýlar yaþandý. Bu savaþýn mali bedeli de emekçilere ödetildi.. Bu savaþ sürdüðü müddetçe soframýzdaki ekmek küçülmeye devam edecek. Saðlýða, eðitime daha az para ayrýlacak ve derin acýlar yaþanmaya devam edilecek. Savaþta adalet de katledildi. Daha dün

Uludere-Roboski?de sýnýr ticareti yapan 34 Kürt köylüsü F-16 uçaklarýyla bombalandý. Üzerinden 8 ay geçti, hala vur emrini veren bile belli deðil. Hiçbir soruþturma açýlmadý. Bu insanlýk ayýbý, bu insanlýk suçu deðil mi? Savaþýn yarattýðý atmosferde bütün demokratik haklar askýya alýndý. Özel Yetkili Mahkemeler eliyle binlerce siyasetçi hapse týkýldý. Gazeteciler, öðrenciler, belediye baþkanlarý, milletvekilleri böyle tutuklandý. Savaþla geçen 30 yýlýn ardýndan, AKP Hükümeti de çareyi savaþý týrmandýrmakta buldu! ?Açýlýmlar? unutuldu. Oslo müzakereleri mazide kaldý. Ýmralý'nýn dünyayla bütün irtibatý kesildi. Hemen her gün askeri operasyonlar sürüyor. Sýnýr ötesi operasyonlarla dað taþ bombalanýyor. Türkiye, içerde ve dýþarýda savaþ politikalarýnýn yürütücüsü konumdadýr. Suriye?de savaþ bezirganlýðýna soyunmuþ, baþta Hatay olmak üzere sýnýr lar kontralarla doldurmuþ, Ýran ve Irak yönetimleriyle ciddi krizler içine girmiþtir. Bu kaotik ortamda Gaziantep?de patlayan bomba ise halklar arasýnda nefret tohumlarý serpen provokatif bir eylemdir .Bu tür katliamlar sonrasý Kürt halkýnýn hedef gösterilmesi ise ?kurt dumanlý havayý sever? sözünü bize hatýrlatmaktadýr. AKP hükümeti, MHP'yle iþbirliði içinde halklarýmýza savaþý dayatýyor. Meclis'teki halk vekillerine dahi dokunmaya kalkýyorlar. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Vekillerimize

dokundurtmayacaðýz! Meclis Baþkaný Cemil Çiçek, bütün düzen partilerini ?milli mutabakata? davet ediyor. Adeta yeni bir Milliyetçi Cephe (MC) hükümetine davet çýkartýyor. Biz de halklarýmýzý ?Barýþ mutabakatýna? çaðýrýyoruz. Kürt halký kendi kimliðiyle yaþayacaðý, inkarýn son bulduðu bir ülke istiyor. Anadilde eðitim istiyor. Kendi kimliðinin anayasal güvenceye kavuþturulmasýný istiyor. Yerinden yönetimdemokratik özerklik istiyor. Bu sorun müzakere edilemez mi? Elbette edilebilir. Ama bunun için öncelikle diyalog ortamýnýn saðlanmasý gerekiyor. Askeri operasyonlara son verilmesi gerekiyor Bugüne kadar Kürt sorunuyla ilgili pek çok kesim konuþtu. Ankara, Brüksel, Washington söz söyledi. Ama Türkiye halklarý henüz sesini yükseltmedi. Oysa gerçek bir barýþ ancak halklarýn kucaklaþmasýndan geçer. Egemenlerin savaþ politikalarýna karþý barýþ ve eþitlik talebini yükseltmesinden geçer. Biz Halklarýn Demokratik Kongresi olarak çatýþmanýn yerine müzakereyi geçirmek için halklarýmýzý ?Barýþ? talebini yükseltmeye çaðýrýyoruz. Oslo'da kesilen müzakereler yeniden baþlatýlmalýdýr. Abdullah Öcalan?a yönelik mutlak tecrite son verilmeli ve diyalogun yolu açýlmalýdýr.”

Öðretmen adaylarýnýn baþvuru kýlavuzu internette

M

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), 10 Eylül'de yapacaðý 40 bin öðretmen atamasý için baþvuru kýlavuzunu internet sitesinde yayýmladý. En çok kontenjan Türkçe, okul öncesi ile ilköðretim matematik öðretmenliði alanlarý için ayrýldý. MEB, okullardaki öðretmen ihtiyacýný karþýlamak üzere ilk atama, açýktan ve kurumlararasý atama ile açýktan ilk, kurumlararasý ilk atama yoluyla toplam 40 bin 164 öðretmen atamasý yapacak. Atama için baþvurular 3-9 Eylül 2012 tarihleri arasýnda elektronik ortamdan alýnacak. Atama iþlemi ise 10 Eylül 2012'de gerçekleþtirilecek. Atanan öðretmenler görevlerine 11 Eylül 2012 tarihinden itibaren baþlayacak.

En çok kontenjan Türkçe öðretmenliði için

Atanma için gerekli koþullarýn ve baþvuru iþlemlerine iliþkin bilgilerin yer aldýðý, ''Öðretmenliðe Baþvuru ve Atama Kýlavuzu'' bakanlýðýn internet sitesinde yayýmlandý. Öðretmenliðe atama baþvurusunda bulunacak adaylar eðitim kurumlarý arasýndan en fazla 25 okul tercihinde bulunabilecek. Atamalar 100'ün üzerinde belirlenen alanlar için yapýlacak. Ýlk atama yoluyla 37 bin 809, açýktan ve kurumlar arasý atama ile bin 591, açýktan ilk, kurum içi ve kurumlar arasý ilk atama ile 510, milli sporculardan 254 olmak üzere toplam 40

bin 164 öðretmen alýnacak.

Atama yapýlacak alanlar ve kontenjanlarý incelendiðinde en çok atama 4 bin 635 kontenjan ile Türkçe öðretmenliði alanýnda olacak. Bu alaný sýrasýyla 4 bin 377 kontenjanla okul öncesi öðretmenliði, 3 bin 876 kontenjan ile ilköðretim matematik öðretmenliði takip ediyor. Beden Eðitimi alaný için 2 bin 547, Biliþim Teknolojileri için 330, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 2 bin 975, Ýngilizce için 2 bin 954, Matematik için bin 78, Müzik için 963, Rehber Öðretmenlik için 3 bin 53, Sýnýf Öðretmenliði için 341, Sosyal Bilgiler için 2 bin 127, Türk Dili ve Edebiyat için bin 663 kontenjan ayrýldý.

Çorum Demokrasi Platformu, 1 Eylül Barýþ Günü nedeniyle yürüyüþ düzenledi.

Barýþ Günü yürüyüþü Ç

orum Demokrasi Platformu, 1 Eylül Barýþ Günü nedeniyle yürüyüþ düzenledi. Çeþitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluþlarýndan oluþan Demokrasi Platformu üyeleri, geçtiðimiz Cumartesi günü saat 14.00’te Kültür Sitesi önünde toplandýlar. Grup buradan çeþitli sloganlar atarak Saat Kulesi’ne kadar yürüdü. Burada Çorum Demokrasi Platformu adýna KESK Dönem Sözcüsü Merter Kocatüfek basýn açýklamasý yaptý. Merter Kocatüfek açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: “Alman Faþizminin Polonya‘yý iþgal etmesi ile baþlayan, ardýnda milyonlarca ölü,milyonlarca yaralý, acý ve gözyaþý býrakan insanlýk tarihinin en acýmasýz, enkanlý ve en kirli savaþlarýndan biri olan Ýkinci Büyük Emperyalist PaylaþýmSavaþý’nýn baþladýðý günü unutmamak, barýþ çýðlýðýmýzý en yüksek sesimiz ilehaykýrmak için, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde alanlara çýkýyoruz. Paylaþýmsavaþlarýnýn kirli tarihi bugün de ne yazýk ki ayný vahþeti ile devametmektedir. ABD emperyalizminin baþýný çektiði dünyanýn egemenleri, enerjikaynaklarýna ve yollarýna hakim olma hýrslarýný ve saldýrganlýklarýný,"özgürlük ve demokrasi" sözcüklerinin ardýna gizleyerek, Ortadoðu’yukan gölüne çevirmeye devam etmektedirler. Emperyalizmin hegemonya savaþýnýnparçasý olarak geliþen bu saldýrýlar Irak, Libya ve Afganistan'dan sonra bugünSuriye üzerinden devam etmekte, etnik ve dini farklýlýklar körüklenerek halklarbirbirine düþman edilmekte, ülkelerin ve halklarýn tarihi, gelecekleri ve birarada yaþama umutlarý yok edilmektedir. Suriye’ninkaderinin Suriye halklarýnýn elinden alýnmaya çalýþýldýðý bu süreçte AKP ise,emperyalist müdahalenin taþeronluðuna soyunup Suriye için demokrasinutuklarý çekmeye devam etmektedir. Suriye’ye demokrasi getirilmesini bu kadarönemsediðini söyleyen AKP’nin Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar gibikrallýk-þeyhlikle yönetilen ülkelerle hangi zeminde yan yana gelerek Suriye’yekarþý yürütülen operasyonlarýn merkezinde yer aldýðýný bu halka anlatmasýgerekmektedir. Türkiye’yiemperyalist müdahalelerin maþasý deðil, barýþýn ve kardeþliðin savunucusu vemücadelecisi haline getirmek hepimizin görevidir. Bölgede ve dünyada barýþ,kardeþlik ve özgür-

KESK Dönem Sözcüsü Merter Kocatüfek basýn açýklamasý yaptý. ce bir arada yaþamý sadi bu yaralarýbarýþ çýðvunmak için, þimdi her lýðýna dönüþtürme zazamankinden dahafazmanýdýr. la mücadeleye ihtiyaç Özlemimiz, kimvardýr. Daha güçlü bir liði, kültürü, dili, dibarýþ çaðrýsýný seslenni,mezhebi, görüþü ne dirmek,emperyalizme olursa olsun, üzerinde karþý halklarýn birlikte eþit haklara sahip yurtmücadelesini büyütetaþlar olarakyaþayacabilmek için, her türlüðýmýz, demokratikleþemperyalist iliþkilerin meye yönelik çözümtasfiye edildiði, tam lerin benimsendiði, baðýmsýz ve özgür bir eþitlikçi veözgürlükçü Türkiyeçýðlýðýmýzý bir Türkiye özlemidir. yükseltmenin þimdi Artýk sözler detam zamanýdýr. ðil, ölümler sonbulmaOtuzyýlý aþkýn bir lýdýr. Bugüngerçek bir süredir on binlerce inbarýþ iradesi, ancak sanýmýzýn ölümüne senefret tohumlarý yerine bep olan Kürtsorununkardeþlik duygularýnýda girilen yeni evre, pekiþtirerek, ýrkçý-þokaygýlarýmýzý her gün ven kýþkýrtmalara karþý

rý, gazetecileri, aydýnlarý veöðrencileri, kendi kurduðu rejime muhalefet eden herkesi cezaevlerine mahkumeden AKP hükümetine sesleniyoruz: Bu çýðlýk özgürlük ve adalet isteyenlerin çýðlýðýdýr. Artýk Yeter! “Demokrasi” adýaltýnda dayatýlan baský düzenini deðil, demokratik hak ve özgürlüklerimiziistiyoruz. Artýk ifade vermek deðil, ifade etmek istiyoruz. Bizler,“barýþ içinde bir dünya ve Türkiye mümkündür” diyoruz. Mücadele ruhumuzunbizlere kattýðý güvenle bu inanca sahip çýkýyoruz. Artýk kimsenin ölmediði,bombalardan ve silahlardan temizlenmiþ bir ülke, bir dünya istiyoruz. Çaðrýmýz, toplumsal hayatýn tümnoktalarýnda ülkemizde ve Ortadoðu bölgesinde barýþý mümkün kýlacak, bir aradayaþam duygularýný güçlendirecek somut adýmlarýn artýk derhal hayata geçirilmesisorumluluðunu üzerinde taþýyan örgütlü, örgüt-

Sendikacýlar cumartesi günü saat 14.00’te Kültür Sitesi önünde toplandýlar.

artýrmaktadýr. Ülkemizdeyýllardýr devam ettirilen otoriter, baskýcý, tekleþtirici, anti-demokratikdevlet anlayýþ, bugün AKP’nin sivil otoritesi eþliðinde Kürt halkýnýn özgürlükalanýnýn gittikçe daralmasýna neden olmaktadýr. Kürtlerin demokratik haktaleplerini yok sayan AKP, askeri ve siyasi operasyonlarla çatýþma zeminlerinigüçlendirmekte, barýþ umutlarýný her geçen gün biraz daha tüketmektedir.Barýþçýl ve demokratik çözüm için somut adýmlarýn atýlmamasý þiddet veölümlerin sürmesine neden olmaktadýr. Ölümler barýþ umudunu tüketmekte,halklarýn kalbinde onarýlmaz yaralarý derinleþtirmektedir. Þim-

anti-emperyalist dayanýþmayý vebir arada yaþam zeminlerini güçlendirerek saðlanabilecektir. Bu topraklardagerçek bir barýþý tesis etmek, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletininyeniden inþasý ile mümkündür. Gerici güçlerin farklý etnik ve mezheplereyönelik tehditlerini arttýrmasýna göz yuman, nefret siyasetini yeniden veyeniden üreten, insanlýk suçlarýný görmezden gelen, katliamlara izin veren biriktidar, ardýnda acý ve gözyaþýndan baþka bir eser býrakamayacaktýr. 12Eylül zihniyetinin pençesinde, mesnetsiz iddialarla milletvekillerini, belediyebaþkanlarýný, parti baþkanlarýný, sendikacýla-

süztüm insanlaradýr. Evet,þimdi daha güçlü bir barýþ çaðrýsýný seslendirme zamanýdýr. Ülkede, bölgede vedünyada barýþ için, kardeþlik ve özgürce bir arada yaþamak için, þimdi herzamankinden daha fazla mücadele zamanýdýr. 1Eylül’de Türkiye’de tüm savaþ karþýtlarýnýn seslerini birleþtirme zamanýdýr! 1Eylül’de Suriye’ye emperyalist müdahaleye ve savaþ tamtamlarýna hayýr deme,halklarýn kardeþliðini yüksek sesle hep birlikte haykýrma zamanýdýr! Bizleremek ve meslek örgütleri olarak, savaþ karþýtlarýný birlikte mücadele etmeyedavet ediyoruz.”


PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

9

Sürücü belgesi ve ruhsatlar deðiþiyor D

olandýrýcýlýk ve sahtecilikle mücadele kapsamýnda ehliyet ve ruhsatlar deðiþiyor. Banka kartlarý gibi sürücü belgesi ve ruhsatlar da bundan

böyle plastik malzemeden yapýlacak. Emniyet ile Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðü'nün ortaklaþa yürüttüðü projenin 2013'ten itibaren kademeli olarak faaliyete geçirilmesi

Yeni ehliyetler 2013’te kullanýma sunulacak.

planlanýyor. Zaman Gazetesi’nden Ercan Baysal'ýn haberine göre; sahtecilik ve dolandýrýcýlýkla mücadelenin kapsamýný geniþleten ekonomi yönetimi ehliyet ve ruhsatlarý deðiþtiriyor. Hazine Müsteþarlýðý ile Emniyet Genel Müdürlüðü araç tescil belgeleri ve sürücü belgelerindeki sahteciliði önlemek amacýyla plastik dönemini baþlatýyor. Önümüzdeki yýldan itibaren öncelikli olarak ehliyetler banka kartlarý gibi plastik malzemeden üretilecek. Ebatlarý ve içeriðine yönelik çalýþmalar devam ederken basýmýn pasaportta olduðu gibi tek bir merkez üzerinden yapýlmasý üzerinde duruluyor. Darphane ve Damga

Kerebigazi Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcýlarýný ve alýcýlarý bir araya getirdi.

Matbaasý Genel Müdürlüðü ile Emniyet’in ortaklaþa yürüttüðü projenin tamamlanmasý ile birlikte sürücü belgesi ve araç tescil belgelerinin yýpranma, bozulma ve sahteciliðe karþý polikarbonat malzemeden üretimi yapýlacak. Belgelerin kâðýt yerine plastikten yapýlmasýnýn ardýndan yýpranma sebebiyle bozulmanýn önüne geçilmiþ olacak. 2013 yýlýnda ilk

Sahtecilik ve dolandýrýcýlýkla mücadele kapsamýnda ehliyet ve ruhsatlar deðiþiyor.

etabýnýn tamamlanmasý öngörülen çalýþmalar hakkýnda bilgi veren yetkililer, ehliyetin plastik olarak üretimi konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiðini belirttiler. Yetkililer, “Hem ehliyet hem de ruhsatta kâðýt dönemini kapatmak için görüþmeler yürütülüyor. Bunlar kâðýt deðil de banka kartý gibi plastik malzemeden yapýlacak. Basýmý da tek merkezden yapýlacaðý için hem vatandaþ hem de memurlarýn iþ yükü hafifleyecek. Onayý yine Emniyet yapacak." diye konuþtular. Edinilen bilgilere göre sürücü belgesi ve araç tescil belgesinin yaný sýra mevcut kimliklerin de plastik malzemeden yapýlmasý üzerinde görüþmelere hýz verildi. Türkiye'de 2010 yýlý sonu itibarýyla toplam 21 milyon 600 bin kiþinin sürücü belgesi bulunuyor. Ehliyeti olanlarýn 17 milyon 500 bini erkeklerden, geriye kalanlarý ise kadýnlardan oluþuyor.

Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Kerebigazi Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcýlarýný ve alýcýlarý bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:

Markasý

OTOMOBÝL Modeli

Alfa Romeo 2005 Citroen C5 2009 Dacia Logan 1.5 DCI 2011 Fiat Doblo 1.9 JTD 2005 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2008 Fiat Doblo Safeline 2011 Fiat Palio 1.4 1999 Fiat Tempra SXA 1993 Fiat Tipo ÝES 1998 Ford Connect 2010 Ford Focus 2005 Kia Sorento 2006 Lada Samara 1993 MercedesC200 Kompressor2000 Opel Vectra 1991 Opel Vectra 1.6 2000 Opel Vectra 2006 Peugeot 505 1984 Renault 19 Europa 1999 Renault Broadway 1990 Renault Clio 2000 Renault Kangoo 1.4 RTE 2000 Renault Kangoo 1.5 DCI 2006 Renault Toros STW 1990 Renault Toros STW 1995 Skoda Favorit 1992

Fiyatý (TL)

21 bin 50 bin 18 bin 500 15 bin 500 21 bin 27 bin 11 bin 500 8 bin 500 9 bin 29 bin 23 bin 500 40 bin 5 bin 42 bin 11 bin 500 21 bin 29 bin 8 bin 10 bin 500 6 bin 250 14 bin 750 14 bin 500 16 bin 6 bin 7 bin 750 5 bin

Tofaþ Doðan L Tofaþ Doðan SLX Tofaþ Þahin Tofaþ Þahin S Toyota Corolla XEÝ Toyota Corolla Terra Volkswagen Bora Pasific Volkswagen Caddy Volkswagen Jetta Volkswagen Polo Classic

1992 1994 1994 1999 1995 2004 2004 2006 2006 1997

6 bin 500 7 bin 8 bin 9 bin 200 15 bin 500 25 bin 850 25 bin 26 bin 500 31 bin 500 12 bin 500

Markasý

Modeli

Fiyatý (TL)

Ford Transit Ford Transit 100 Hyundai Starex Kia Hi Besta Kia Pregio Kia Pregio VW Transporter 2.5 VÝP VW Transporter 2.5 TDI

Markasý

YAZ BAKIMI YAPTIRANLARA * ÜCRETSÝZ CHECK-UP * ORÝJÝNAL YEDEK PARÇA * GARANTÝLÝ ÝÞÇÝLÝK * CAZÝP FÝYAT ve HEDÝYELER

YEDEK PARÇA

Aþaðý Sanayi 4. Çelik Sokak No: 29 224 14 83 - 0 542 337 68 41

ÞAHÝN OTOMOTÝV

(Ç.HAK:2746)

Ankara Yolu 1. Km. No: 211/A 225 03 80 - 0 542 337 68 41

1998 2007 2006 1996 1998 2001 1999 2005

MOTOSÝKLET Modeli

10 bin 500 25 bin 16 bin 7 bin 7 bin 500 12 bin 18 bin 500 39 bin

Fiyatý (TL)

Longway (Elektrikli) 2006 1.250 Mobylette Bionik 51 1988 300 Mondial 125 2012 2 bin Mondial 150 2006 2 bin Peugeot 103 Star 2004 400 Ramzey 125 2006 1.000 NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

SERPA OTOMOTÝV’DE KAMPANYA SÜRÜYOR

SERVÝS

TÝCARÝ ARAÇ

ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM 0 364 224 94 94 sahin.servis@citroenbayi.com


10 PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Türkonfed Genel Baþkaný Erdem Çenesiz istifa etti T

ürk Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfeinsanlarýnýn sesini dinleyerek, dernekleriderasyonu (TÜRKONFED) Baþmizin beklentilerini algýlayarak, Türkonfed kaný hemþehrimiz Erdem Çenesiz’in, baþkanlýðýný yürütmeye çalýþtým. Türkongeçtiðimiz cumartesi günü görevinden fed'in kamu ve özel sektörde daha iyi tanýnistifa ettiði duyuruldu. TÜRKONmasý için yoðun gayret sarf ettim. FED’den yapýlan açýklamada, ÇeneYönetimde bölünme olacaðý tehdidi siz’in 3013 yýlý mart ayýnda yapýlacak Tüm bu çabalarýma raðmen Ülkemiseçim öncesi görevini Yönetim Kurulu zin her tarafýna yayýlmýþ Türkonfed'i kendi Üyesi Süleyman Onatça’ya devrettiði kontrolündeki bir yapý gibi gören zihniyeduyuruldu. tin üzerimde kurmaya çalýþtýðý baskýyý kaAncak Erdem Çenesiz, TÜRbullenmememden kaynaklanan problemKONFED’in ardýndan yazýlý bir açýkler, Konfederasyonumuzun sýhhatli çalýþlama yaparak istifa ettiðini ve istifa etma ortamýný ortadan kaldýrmýþtýr. Bahse me nedenlerini açýkladý. konu anlayýþýn Yönetim Kurulundaki temAçýklamasýnda; kendisi üzerinde silcileri, sebeplerini makul bir aklýn izah etkurulmaya çalýþan baský ve vesayeti mekte zorlanacaðý bir yaklaþýmla yönetimkabul etmediði için istifa ettiðini vurde bölünme olacaðý tehdidini kullanarak gulayan Çenesiz, "Gelinen noktada baþkanlýk görevini býrakarak yönetim kusaðlýklý çalýþma ortamý kalmadýðýndan, rulu üyesi olarak görevime devam etmemi vesayet altýna girmiþ görüntüsünün istemiþlerdir. Erdem Çenesiz böylesine önemli bir yapýya zarar verDemokratik olmayan bu talep ile kondiðine inanarak, özveri ile görev yaptýfederasyon üzerinde vesayet rüzgarlarý esiðým TÜRKONFED yönetim kurulu üyeliðinden üzülerek ayrýldýðýyor görüntüsü verilmiþtir. Kimsenin Türkonfed'i vesayet altýnda, mý bilgilerinize sunarým" dedi. kendi kurumunu da vasi gibi göstermeye hakký yoktur. Bu zihniyeTÜRKONFED olarak yýllar önce yola çýkarken, 'baðýmsýzlýk, tin TÜRKONFED içindeki bir köklü kurumun temsilcisinin kiþisel tarafsýzlýk, gönüllülük' esaslarý üzerinden yol haritasý belirledikleritavrý mý, yoksa kurumunun tercihimi olduðunu zaman ortaya çýkarni belirten Çenesiz, TÜRKONFED'in baðýmsýzlýðý; þüphesiz kendi tacaktýr. baþýna buyrukluk olmadýðýný, ancak vesayetin de söz konusu olmaÜmit ederim ki bu durum, kamuoyu tarafýndan TÜRKONdýðýný aktardý. FED'in arka bahçeleþtirilmesi olarak algýlanmaz. Erdem Çenesiz, "TÜRKONFED'in tarafsýzlýðý, takdir ve tekdir Saðlýklý çalýþma ortamý kalmadý özgürlüðünü sonuna kadar koruma ve kollamak idi. Ancak TürkonGelinen noktada saðlýklý çalýþma ortamý kalmadýðýndan, vesafed'i hiçbir konuda amaç ve beðeni sahibi olmamak gibi bir dar çeryet altýna girmiþ görüntüsünün böylesine önemli bir yapýya zarar çeve ile de sýnýrlamayacaktýk. Türkonfed'in gönüllülüðü, duyarlý verdiðine inanarak, özveri ile görev yaptýðým TÜRKONFED yöneyurttaþ bilinciyle, kamudan beslenmeden, bütçesini dayanýþarak tim kurulu üyeliðinden üzülerek ayrýldýðýmý bilgilerinize sunarým. oluþturacaðýmýza olan inancýmýz idi" dedi. Bu büyük camianýn olaylarý zaman içerisinde deðerlendireceÜlkenin temel problemlerinde bilgiden kaynaklanan doðrularýðini, TÜRKONFED'in bu demokratik olmayan kesintinin izlerini ný cesur söylem ve eylemlerle hayata geçirmeyi düþündüklerini ve bu heyecanla 13 bin iþ insanýna ulaþan TÜRKONFED'i hep beraber en kýsa sürede silerek Türkiye'nin en önemli gönüllü iþ dünyasý örbugünlere getirdiklerinin altýný çizen Çenesiz, þöyle devam etti: gütü olmasý hedefiyle yoluna devam edeceðine olan inancýmý ifade "Ben de bu bilinçle ilk günden itibaren ülkenin her köþesindeki iþ ederek saygýlar sunarým.”

Kargý meyveciliðin merkezi olacak K

argý Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mustafa Özen, son yýllarda bir çok köyde gerçekleþtirilen meyve bahçeleri projesiyle Kargý'yý meyveciliðin merkezi haline getireceklerini söyledi. Çorum'un Kargý Ýlçesi'ne baðlý Yeþilköyde 10 dönüm ayva, 20 dönüm armut olmak üzere toplamda 30 dönümlük meyve bahçesi oluþturan Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne Yeþilköy muhtarý Zeynel Aktepe ve azalar tarafýndan teþekkür ziyaretinde bulunuldu. Köy muhtarý Aktepe, köyümüzde geçtiðimiz yýl içerisinde atýl durumda bulunan 30 dönüm alanda yapýlan çalýþmalarla tarýma kazandýrýlan meyve bahçesi için müdürümüz sayýn Mustafa Özen'e teþekkür ediyoruz dedi. Köyde genelde çeltik tarýmý yapýldýðýný belirten Aktepe,

meyveciliðin çiftçi için alternatif bir ürün olacaðýný belirterek yapýlan çalýþmalar için Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mustafa Özen'e plaket vererek teþekkür etti. Kargý'da son yýllarda meyveciliði ön plana çýkartmaya çalýþtýklarýný söyleyen Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Özen ise, ''Meyvecilik kar payý yüksek bir sektör, Kargý iklimi ve topraðýyla meyveciliðe çok uygun, bizlerde vatandaþlarýmýzý bu yönde bilgilendirmeye çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu. Yeþilköyde daha önce oluþturduklarý 3 bin dönümlük meyve bahçesinin bir model olduðunu kaydeden Özen, ''Çiftçi meyvecilikten verim almaya baþladý ve meyveciliðe yöneliyor. Yeþilköy'de önümüzdeki günlerde meyvecilik konusunda eðitimlere baþlýyarak çiftçinin daha çok bilgilendirilmesini

saðlýyacaðýz. Eðitimler sona erdiðinde de Yeþilköy'de 3 bin dönümlük meyve bahçesini faaliyete geçireceðiz'' dedi. Meyve bahçesi yapmayý planladýklarý alanýn meyveciliðe çok uygun olduðunuda belirten Ýlçe Tarým Müdürü Özen, 3 bin dönümlük bir alan ve ortasýndan su geçiyor, þuanda atýl durumda olan bu araziyi tarýma kazandýracaðýz'' diye konuþtu.(ÝHA)

dý. 8 saat süren ameliyatla sol elinin kopan 4 parmaðý tekrar yerine dikildi. Ancak parmaklardaki kirli kanýn boþaltýlmasý ve kan dolaþýmýn yeniden saðlanmasý gerekiyordu. Doktor bunun için operasyondan sonra 6 gün boyunca 40 adet sülükle tedavi uyguladý. Parmak içerisindeki kirli kan sülük tarafýndan emilerek, hastaya taze kan takviyesi yapýldý ve parmaklardaki kan dolaþýmý saðlandý.

Sülükler çeþitli hastalýklarýn tedavisinde kullanýlabiliyor

Tedavi hakkýnda bilgi veren Plastik Cerrahý Uzmaný Op.Dr.Metin Temel, çeþitli tedavilerde kullanýlan sülüðün kaný emerken tükürüðünden salgýladýðý bir madde sayesinde kanamanýn devam ettiðini ve kanýn temizlendiðini söyledi. Kesilen 4 parmaðýn biri dýþýnda diðerlerini eskisi gibi kullanabileceðini belirten Temel, hastayý da önümüzdeki pazartesi günü taburcu edeceðini kaydetti.

DURUMUNA ÞÜKREDÝYOR

Mehmet Sarýyusuf ise, "Ne olduðunu anlamadým. Elimin kanadýðýný ve parmaklarýmýn koptuðunu gördüm. Þimdi üçünü eskisi gibi kullanabileceðim. Diðerinin performansý ise öteki parmaklara göre daha düþük olacak. Buna da þükrediyorum" dedi.

Bilge köyü davasýnda yeni geliþme...

Kargý Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mustafa Özen.

görsel öðrenme stili birinci sýrada, iþitsel öðrenme stili ikinci ve kinestetik yani harekete baðlý öðrenme stili ise üçüncü sýrada yer aldý. Araþtýrmada elde edilen sonuçlar bu dönemdeki çocuklarýn öðrenme stillerinin cinsiyete göre farklýlaþtýðý dikkat çekti. Kýz çocuklarýnýn görsel ve iþitsel öðrenme stil puanlarýnýn erkek çocuklara oranla daha yüksek çýktý. Erkeklerin harekete dayalý öðrenme stili de kýzlara göre yüksek bulundu. Bu bulgu bir anlamda erkeklerin harekete dayalý, aktif yöntemlerle öðrenmeyi tercih ettikleri þeklinde yorumlandý.

UZMANLAR 'FARKLI SINIFLAR' ÖNERDÝ

ÖÐRENMEDE CÝNSÝYET FARKI Genel anlamda çocuklarýn öðrenme stilleri deðerlendirildiðinde öðrenme çalýþmalarýnda

Ç

orum’da bir inþaat ustasýnýn kopan 4 parmaðýný yerine diken Türk doktor, kan akýþýný sülükle saðladý. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde Plastik Cerrahi Uzmaný Op.Dr. Metin Temel, 32 yaþýndaki Mehmet Sarýyusuf'un sol elinin kopan 4 parmaðýný yerine dikti. Parmaktaki kan akýþýnýn saðlanmasý için ise sülük kullandýðýný ve baþarýlý olduðunu söyledi. 2 hafta önce meydana gelen olayda, Çankýrý ilçesine baðlý Ýncik köyünde yaþayan inþaat ustasý Mehmet Sarýyusuf, hýzarla odun keserken dikkatsizlik sonucu sol elini makineye kaptýrdý. Bir anda kanlar içerisinde kalýp kývranan Sarýyusuf'un sol elinin 4 parmaðý koptu. Çevre sakinleri parmaklarla birlikte hemen kendisini en yakýnda olan Çorum'un Bayat ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar vakit kaybetmeden kopan parmaklarý bir buz kalýbýna koyarak yaralýyla birlikte Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk etti.

KÝRLÝ KANI EMDÝLER

Kýz ve erkekler ayrý sýnýflarda eðitilmeli M

Kopan 4 parmaðý dikti tedavide sülük kullandý

Sarýyusuf, burada Plastik Cerrahi Uzmaný Op.Dr.Metin Temel tarafýndan ameliyata alýn-

Son yýllarda Kargý’da bir çok köyde meyve bahçeleri projesi gerçekleþtiriliyor.

armara Üniversitesi'nce yapýlan bir araþtýrma kýz ve erkek çocuklarýn öðrenme þekillerinin farklý olmasý sebebiyle farklý sýnýflarda eðitim görmelerini zorunlu kýlýyor Bilim adamlarýnca yapýlan araþtýrma 5-6 yaþlarýndaki kýz ve erkek çocuklarýnýn farklý öðrenme sitillerine sahip olduðunu gösterdi. Bugün Gazetesi'nde yayýmlanan araþtýrmaya göre kýz çocuklarý görsel ve iþitsel öðrenme stilleri, erkekler için ise harekete dayalý öðrenme stili ön plana çýkýyor. Marmara Üniversitesi'nin yaptýðý araþtýrma, okul öncesi eðitim tartýþmalarýna yeni bir boyut kazandýrdý. Atatürk Eðitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Gülden Uyanýk Balat, Öðretim Görevlisi Hülya Bilgin ve Dr. Atiye Adak Özdemir, Ýstanbul il merkezindeki yer alan 10 ilköðretim okulunun anasýnýfýna devam eden 56 yaþ grubu 270 çocuðu inceledi. Araþtýrmada, özel olarak geliþtirilen 5-6 yaþ çocuklarý için öðrenme stilleri ölçeði kullanýldý. Çocuklarýn öðrenme stilleri cinsiyet, okul öncesi eðitimden yararlanma durumu, ailedeki çocuk sayýsý, çocuðun doðum sýrasý, sosyoekonomik düzey ve ebeveynlerin eðitim durumu incelendi.

Plastik Cerrahi Uzmaný Op.Dr. Metin Temel, Mehmet Sarýyusuf'un sol elinin kopan 4 parmaðýný yerine dikti. Temel, parmaktaki kan akýþýnýn saðlanmasý için ise sülük kullandýðýný ve baþarýlý olduðunu söyledi.

Marmara Üniversitesi'nce yapýlan bir araþtýrma dikkat çekti.

Araþtýrma ekibi bu dönem çocuklarýna yönelik düzenlenen eðitim sürecine iliþkin þu önerilerde bulundu: * Eðitim ortamlarý farklý öðrenme özellikleri dikkate alýnarak düzenlenmeli * Öðrenme ortamlarý ve eðitim programlarý revize edilmeli * Farklý öðrenme yaþantýlarýný kolaylaþtýracak materyaller bulundurulmalý. * Öðretmenler eðitim sürecinde farklý yöntemler kullanmalý Dünya Bülteni

Kan örnekleri imha edildi, mezar açýlacak

Ç

orum’da görülmeye devam eden Bilge Köyü davasýnda kan örnekleri imha edildiði gerekçesiyle mezarlarýn açýlmasý kararlaþtýrýldý. Katliam zanlýsý Mehmet Çelebi, 10 çocuðundan 7'sinin, öldürdüðü adamdan olduðunu iddia etmiþ ve DNA testi yapýlmasýný istemiþti. Mardin'in Mazýdaðý ilçesi Bilge köyünde 2009 yýlý mayýs ayýnda meydana gelen ve 7'si çocuk 44 kiþinin ölümüyle sonuçlanan katliamla ilgili olarak, Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi’nin kararýnýn Yargýtay tarafýndan bozulmasý üzerine dava yerel mahkemede tekrar görülmeye baþlandý. Mahkeme, katliam sanýklarýndan 45 yaþýndaki Mehmet Çelebi’nin çocuklarý ve öldürdüðü 42 yaþýndaki Fesih Çelebi’nin kan örneklerinden DNA testinin sonuçlarýný beklerken, Ankara Adli Týp Kurumu Baþkanlýðý’ndan Fesih Çelebi’den alýnan kan örneklerinin mevzuat gereði 3 yýlý geçtiði için imha edildiði, mezarýnýn açýlýp diþ ve kemik dokusu örneðinin alýnacaðýný belirten yazý geldi. Mardin’in Mazýdaðý Ýlçesi’ne baðlý Bilge Köyü’nde 4 Mayýs 2009 tarihinde 7’si çocuk 44 kiþinin öldü-

rüldüðü, 3 kiþinin yaralandýðý katliamla ilgili sanýklar güvenlik nedeniyle Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi’nde yargýlandý. Yerel mahkeme 2010 yýlý Nisan ayýnda yapýlan son duruþmada katliamýn planlayýcýsý olan tutuklu sanýklar 'Þýh Mehmet’ lakaplý Mehmet Çelebi, kardeþi Abdülhakim Çelebi (35), Mehmet Emin Çelebi (37), Mehmet Sait Çelebi (42), Ömer Çelebi (44) ve Süleyman Çelebi’nin (46) her birine 44’er kez aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu hapis cezasý verdi. Diðer tutuklu 2 sanýktan Þýh Mehmet’in oðlu M.Þ.Ç.’ye, 18 yaþýndan küçük olduðu için 44’er kez 15’er yýl hapis, evinde el bombasý ve fiþek bulunan Ahmet Çelebi’yi de toplam 15 yýl hapis cezasýna çarptýrdý. Sanýklarýn avukatlarýnýn itirazý üzerine Yargýtay 1’inci Ceza Dairesi, Mehmet Çelebi hakkýnda verilen 44 kez ömür boyu hapis cezasýnýn 43’ünü onarken, Fesih Çelebi’nin öldürülmesinden olaný bozarak Mehmet Çelebi’nin 10 çocuðuna DNA testi yapýlmasýný istedi. Ayrýca geçen yýl Ocak ayýnda cezaevinde intihar eden Süleyman Çelebi’nin davasýnýn ise düþürülmesine karar verdi.

'10 ÇOCUÐUMUN 7’SÝ BENÝM DEÐÝL'

Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi’nde Yargýtay bozmasýndan sonra yapýlan ilk duruþmada ifade veren Þýh Mehmet lakaplý Mehmet Çelebi, geçen Ocak ayýnda boþandýðý eþi F.S ile öldürdüðü Fesih Çelebi’nin iliþkisi olduðunu belirterek, "DNA testi sonuçlarý gelsin. 10 çocuðumun en az 7’si Fesih Çelebi’den çýkacak. Ben bu olayý namus için yaptým" diye konuþarak DNA sonuçlarýnýn kýsa sürede gelmesini talep etmiþti. Mahkemede, sonuçlarýn beklenmesi için duruþmayý erteledi. Geçen ay yapýlan ikinci celsede de DNA testinin sonuçlarýnýn gelmediði belirtilerek duruþmayý Ekim ayýna erteledi. Ancak Ankara Adli Týp Kurumu Baþkanlýðý’ndan gelen yazý herkesi þaþkýna çevirdi.

KAN ÖRNEKLERÝ MEVZUAT GEREÐÝ ÝMHA EDÝLMÝÞ ATK Baþkanlýðý Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi’ne gönderdiði yazýda DNA karþýlaþtýrmasý için Fesih Çelebi’den alýnan kan örneklerinin imha edildiðini belirterek, "Morg Ýhtisas Dairesinde muhafaza altýna alýndýðý bildirilen Fesih Çelebi’ye ait

kan örneðinin, muhafaza tarihinden itibaren 3 yýl süre geçmiþ olmasý ve bu süre zarfýnda herhangi bir istemde bulunulmamýþ olmasý nedeniyle ilgili mevzuatýmýz gereðince imha edilmiþ olduðu belirlenmiþtir. DNA karþýlaþtýrmasý için Fesih Çelebi’ye ait mezara fethi kabir yapýlarak diþ ve kemik örneklerinin kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir" diye bildirdi.

AVUKAT KAYA: MEZAR AÇILACAK Sanýklarýn avukatlarýndan Eþref Kaya, 3 yýl içerisinde DNA testi yapýlamamasýnýn ilginç olduðunu ileri sürerek, "Ankara Adli Týp Kurumu Baþkanlýðý, Mehmet Çelebi, boþandýðý eþi F.S ve çocuklarýnýn kan örnekleri gönderilmiþti. Þimdi ise Fesih Çelebi’ye ait kan örneðinin, muhafaza tarihinden itibaren 3 yýl süre geçmiþ olmasý nedeniyle imha edilmiþ olduðu belirtildi. DNA karþýlaþtýrmasý için Fesih Çelebi’ye ait mezar açýlacak ve gerçekler ortaya çýkacak" dedi. Bilge Köyü davasýnýn, Yargýtay’ýn bozmasýndan sonraki üçüncü duruþmasý 2 Ekim’de yapýlacak.


PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

S

Samanyolu’ndan Cambridge baþarýsý

BS Çorum 1.’liði ve bir yýlda 5 uluslararasý madalya kazanan Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu, uluslararasý Cambridge Esol sýnavlarýnda bu yýl % 100 baþarý yakalayarak Ýngilizce sýnavlarýnda büyük bir baþarý elde etti. Her yýl Cambridge Üniversitesi tarafýndan uluslararasý gerçekleþtirilen Ýngilizce sýnavýnda Samanyolu Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin büyük baþarý elde ettiði belirtildi.

Cambridge Üniversitesi tarafýndan uluslararasý gerçekleþtirilen Ýngilizce sýnavýnda Samanyolu Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin büyük baþarý elde ettiði belirtildi.

‘Dil eðitiminde Türk ve yabancý öðretmen istihdam ediyoruz’

Samanyolu Ýlköðretim Okulu Ýngilizce Zümre Baþkaný Ayþegül Altýnoluk, “Okulumuzda dil etkinlikleri, dil kulüpleri, dil fuarý, dil yarýþmalarý, Ýngilizce kitaplýðý, yaz dil okulu çalýþmalarýyla yabancý dil eðitimine önem veriyoruz. Önümüzdeki yýlda da öðrencilerimizin Türk ve yabancý Ýngilizce öðretmenleriyle ve yabancý dil kaynaklarýyla ve etkinliklerimizle Ýngilizce eðitimimize devam edeceðiz. Ayrýca Cambridge Esol dil sýnavý için de özel çalýþmalarýmýzý devam

Yumurtacý, “Programýmýz çok eðlenceli ve verimli geçiyor. Yabancý öðretmenlerle Ýngilizce ders iþlemek çok zevkli. Her yýl yapýlmasýný istiyoruz.” dedi. Öðrenci A. Taha Ceylan da, “Uganda, Endonezya, Gana, ABD’li öðretmenlerle Türkçe’nin konuþulmadýðý ortamda Ýngilizce konuþarak çok iyi pratik imkanýmýz var. Okulumuza Çorum’da ilk defa uygulanan Ýngilizce yaz okulu imkaný sunduklarý için teþekkür ediyoruz.” diye konuþtu.

Cambridge Üniversitesi Ýngilizce sýnavýnda % 100 baþarý

Cambridge Esol sýnavlarýnda bu yýl % 100 baþarý yakaladý. ettireceðiz.” dedi. katýlýmý ile baþladý. aktif olarak Ýngilizce Türkçe konuþulmadýðý konuþtular. Öðrenciler ‘Full Day English Full Day English derslerini dilbilgisi, programýný geleneksel programý üç yabancý okuma, konuþma, hale getireceðiz’ öðretmen, altý native dinleme, yazma ve Özel Çorum speaker ile bir ay sürdü. kelime bilgisi olarak Samanyolu Ýlköðretim gördüler. Öðrenciler günde 7 Okulu, bu yýl Çorum da saat olmak üzere bir ay Programla ilgili ilk defa Full Day Ýngilizce eðitimi olarak Özel Samanyolu English (Tam Gün süresince teneffüslerde Ýlköðretim Okulu Ýngilizce) programýna 5. ve sosyal faaliyetlerde öðrencisi Kaan sýnýf öðrencilerinin

Sýnava giren tüm öðrencilerin baþarýlý olduðunu ve öðrencilerin sertifikalarýnýn düzenlenecek törenle takdim edileceðini duyuran Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu Müdürü Erdal Öðülmüþ, “Cambridge Esol sýnavlarýnda baþarýlý olan öðrencilerimizi, onlarý sýnavlara büyük bir özveriyle hazýrlayan öðretmenlerimizi ve hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayarak çalýþmalarýmýzý destekleyen velilerimizi tebrik ederim.” dedi.

Milli Güvenlik gitti, Bireysel Güvenlik geldi G

eliþmiþ ülkelerde ana sýnýfýndan üniversiteye kadar zorunlu olan Bireysel Güvenlik dersi Türkiye'de de artýk okullarda okutulacak Geçen sene son kez verilen yeni eðitim döneminde müfredattan kaldýrýlan Milli Güvenlik Dersi'nin yerine Bireysel Güvenlik Dersi getirilmesi planlandýðý öðrenildi. Bugün Gazetesi'nden Bilal Þahin'in haberine göre Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem'e sunulan raporda baþta Amerika ve Avrupa ülkelerinde zorunlu ders olan Bireysel Güvenlik Dersi'nin müfredata konulmasý yönünde çalýþmalar yapýldýðý belirtildi. Çocuklarýn özgüven kazanmasý, toplumsal ve bireysel baskýlara maruz kalmamasý için 1928'den beri baþta Amerika'da ilk-ortalise çocuklarýna verilen Bireysel Güvenlik derslerinin ülkemizde de müfredata girmesi yönünde çalýþmalar yapýldýðý öðrenildi.

ÝSTANBUL'DA 18 BÝN ÖÐRENCÝ EÐÝTÝLDÝ

Çocuk Suçlarýný Önleme Derneði son üç yýl içinde Ýstanbul'da on sekiz bin öðrenciye "Bireysel Güvenlik Dersiî verdi. Okul idarecilerinin talebi Toplumsal Destekli Polis ve Çocuk Þube Polisi'nin tavsiye ettiði okullarda son üç yýlda ilk-orta ve lise kademesinde bulunan on sekiz bin öðrenciye eðitim verildiði öðrenildi. Çocuk Suçlarýný Önleme Derneði tarafýndan verilen derslerin ücretsiz olmasý ve derslerden sonra birçok olumlu dönüþ olmasý konunun bakanlýkla paylaþýlmasýný saðladý. Bakanlýðýn hazýrlanan raporlarý uzmanlara[1] incelettiði öðrenildi.

AMAÇ SUÇ OLMADAN SUÇU ÖNLEMEK Amerika ve Avrupa'da da verilen Bireysel Güvenlik eðitimi anaokulundan üniversiteye kadar olan kýsýmlarda veriliyor. Dört ayrý yaþ kategorisinde verilen dersler suç maðduru olma ya da suça bulaþmamayý hedefliyor. Her yaþ kategorisinin belirli bir istismara maruz

kaldýðýný belirten uzmanlar duygusal, fiziksel, cinsel, maddi ve manevi istismarla karþýlaþan çocuklarýn kendilerini nasýl korumalarý gerektiðinin öðretildiðini belirtti.

7 BÝN KAMU GÖREVLÝSÝ EÐÝTÝLDÝ

Çocuk Suçlarýný Önleme Derneði Baþkaný Gülhan Þiþman üç yýl içinde sadece Ýstanbul'da on sekiz bin öðrenciyi eðittiklerini farklý illerden gelen talepleri karþýlayamadýklarýný belirtti. Öðrencilerle birlikte öðretmenlere de ders verdiklerini belirtmen Þiþman, "Bu süreçte yedi bin kamu görevlisine de ders verdik. Baþta öðretmenler olmak üzere yaklaþýk otuz meslek gurubuna temel çocuk istismarýný anlama, tanýmlama ve ihbar sürecinde neler yapýlmasý gerektiði konusunda farkýndalýk oluþturma yönünde eðitimler verdik.î dedi.

SAS

GÖÇ ALAN ÞEHÝRLER DAHA HAS-

Yurtdýþýnda özellikle göç alan bölgelerde (New York, Londra, Los Angeles, Amsterdam) Bireysel Güvenlik Derslerinin daha hassas bir þekilde verildiðin belirten Þiþman söz konusu dersin müfredata eklenmemesi halinde ders kitaplarýna eklemler yapýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Gülhan Þiþman BUGÜN'e yaptýðý açýklamada yurtdýþýnda zorunlu ders olarak verilen Bireysel Güvenlik Dersleri'nin her yýl hem ulusal hem de yerel bazda yenilendiði dikkat çekti. Ülkemizde de özellikle göç alan bölgelerde çocuk istismarýný önlemek için gerekli eðitimlerin verilmesi gerektiðini belirtti.

ÇOCUKLARA ÇIÐLIK ATAMA! ÖÐRETÝLÝYOR

Verilen eðitimlerde çocuklara olumsuz bir durumda kaldýklarýnda baðýrma, mahremiyet duygusu öðretilerek olaylara doðru tepki verdirilerek suçun önlenmesi hedefleniyor. Amerika'da yapýlan bir araþtýrmaya göre ilkokulda bu dersi alan öðrencilerin üniversite eðitiminde bu dersi almayan öðrencilere göre %98 oranýnda cinsel suça maruz kalmalarýnýn önlendiði görülmüþ.

Bugün Gazetesi'nden Bilal Þahin'in haberine göre, bireysel güvenlik dersi ihdas edildi.

EÐÝTÝM SAFHALARI

Anaokulundan 3.Sýnýfa Kadar: - Çocuða "hayýrî deme hakkýnýn olduðu öðetiliyor. Ýtiraz etmesi gerktiði durumda itiraz edebileceði bu durumda ona kimsenin "kýzmayacaðý öðretiliyor - Tedirginlik yaþadýðýnda bu durumu annesine, babasýna ya da üniformalý birisine iletmesi gerektiði - Kimlerden yardým istemesi gerektiði, kimlerden hediye almamasý gerektiði - Herhangi bir yere giderken kesinlikle ailesine haber vermesi gerektiði - Tek baþýna oynamamasý gerektiði - Baðýrma, çýðlýk atma hakký olduðu öðretiliyor 3. Sýnýftan 6. Sýnýfa Kadar: - Park eðitimi - Araçlarýn arkasýndan geçmemesi gerkliliði - Okuldan arkadaþlarýyla gelmesi gerektiði - Sokakta karþýlaþabileceði tehlikeler - Takip edildiðini hissettiði anda yapmasý gerekenler - Okul arkadaþlarýyla yaþadýðý problemi nasýl çözebileceði - Okulda kendisine kötülük yapan lakap takanalrla nasýl mücadele etmesi gerektiði - Eþyasý çalýnýnca nasýl davranmasý gerektiði - Kalabalýk ortamlarda kaybolmasý durumunda ailesi ile nerede buluþacaðý ile ilgili bilgi 6.Sýnýftan 9.Sýnýfa Kadar: - Sanal güvenlik için yapmasý gerekenler, internette baþýna gelebilecek tehlikeler ve yapmasý gerekenler - Sosyalleþme sürecinde yaþayacaðý sorunlar ve tehlikeler - Toplumsal tepki gösterme öðretiliyor (sýnýflarýnda herkese zorbalýk yapan bir arkadaþý toplu olarak nasýl eleþtirileceði) - Genel sokak kurallarý - Yol sorma, kimlere yol sorabileceði - Bedensel sýnýrlarýnýn ne olduðu, nelerin istismar olabileceði 9.Sýnýftan 12. Sýnýfa Kadar: - Kýz-erkek iliþkilerinde sýnýrlarýn ne olmasý gerektiði - Yaptýðý iþlerden kendisinin sorumlu olduðunun bilincinin öðretilmesi - Toplumsal baskýlara maruz kaldýðýnda nasýl davranmasý gerktiði - Otokontrol öðretiliyor Bireysel Güvenlik Dersinin Amerika, Hollanda, Ýngiltere ve Ýsveç'te Üniversite'de devam ettiði biliniyor Dünya Bülteni

11

Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Osmancýk Þubesi tarafýndan konser düzenlendi.

Ülkü Ocaklarý konserine katýlým Ü

lkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Osmancýk Þubesi tarafýndan “30 Aðustos Zafer Bayramý” dolayýsýyla halk konseri düzenlendi. Konsere MHP Ýl Baþkaný Ercan daþdan da katýldý. Türk bayraklarý ve Atatürk posterleriyle süslenen Sahil Park etkinlik alanýnda düzenlenen ve ülkücü ozan Ali Kýnýk’ýn sahne aldýðý konsere vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Konser, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Osmancýk Þubesi tarafýndan düzenlenen konsere Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürü Murat Nebioðlu, MHP Çorum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Lütfullah Kara, Yüksel Tekelen, Belçika Türk Dernekleri Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Güzel, MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Yusuf Baþkemer ve yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Osmancýk Þubesi Baþkaný Kamil Aksan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ahmet Urgancý’nýn sunuculuk yaptýðý Zafer gecesi konserinde Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Osmancýk Þubesi Baþkanlýðý adýna baþkan yardýmcýsý Sinan Baþkemer bir konuþma yaptý. Baþkemer konuþmasýnda Aðustos ayýnýn Türk tarihinde zafer ayý olarak bilindiðinin aldatýný çizdi. Zafer gecesi konserinde MHP Çorum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, birlik ve beraberliðin devam etmesi temennisinde bulunarak, konser organizasyonunda emeði geçen herkese teþekkür etti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan ülkücü ozan Ali Kýnýk sahneye çýkarak konserini verdi. Zafer gecesi

Konsere MHP Ýl Baþkaný Ercan daþdan da katýldý.

Ahmet Urgancý’nýn sunuculuk yaptýðý Zafer gecesi konseri yoðun ilgi gördü.

Konser, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý.

Zafer gecesi konserinde 2 saat sahnede kalan Ali Kýnýk’ý yüzlerce kiþi ellerinde Türk Bayraðýyla þarkýlarýna eþlik ederek dinledi.

konserinde 2 saat sahnede kalan Ali Kýnýk’ý yüzlerce kiþi ellerinde Türk Bayraðýyla þarkýlarýna eþlik ederek dinledi. Kendisini Osmancýklýlarla buluþturan Ülkü Ocaklarý’na teþekkür eden Kýnýk, birbirinden güzel

þarkýlarýný Osmancýklýlar için söyledi. Zaman zaman meydaný dolduran yüzlerce kiþi ile þarkýlarýný ve þiirlerini hep birlikte söyleyen sanatçý Ali Kýnýk, geçtiðimiz hafta Hakkari’nin Þemdinli ilçesindeki Baðlar ile Zorgeçit köylerinde çýkan

çatýþmada þehit olan Osmancýklý Uzman Çavuþ Soner Özdemir'e ve üzerinde yaþanýlan topraklarda terör örgütüne karþý yürütülen mücadelede þehit düþen askerlere Allah'tan rahmet diledi.


12 PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorumlu genç Ýstanbul’da boðuldu

Ý

stanbul’daki akrabalarýný ziyarete giden Serhat Taþkaya (18) isimli Çorumlu genç, önceki gün serinlemek için girdiði denizde boðularak yaþamýný yitirdi.

Bir süre önce niþanlandýðý ve evlilik hazýrlýðý yaptýðý öðrenilen Serhat Taþkaya ile birlikte denize giren bazý akrabalarýnýn da

boðulma tehlikesi atlattýðý kaydedildi. Çorum’da özel bir oto servisinde çalýþtýðý belirtilen gencin ölümü, ailesi ve sevenlerini hüzne

boðdu. Acý haberin ardýndan Taþkaya Ailesi’nin Eski Ekin Yolu’ndaki evine akýn eden yakýnlarý aðýtlar yakarak gözyaþý döktü.

Merhumun cenazesinin bugün öðle namazýný müteakiben Elmalý Köyü’nde kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verileceði öðrenildi.

Hünerel yenilendi Müþterilerinin beðenisini kazanan Hünerel Lokantasý, içve dýþ dizaynýný yeniledi.

Bir süre önce niþanlanan Taþkaya, fotoðraflarýný sosyal paylaþým sitesinde paylaþmýþtý.

B

Serhat Taþkaya, boðularak yaþamýný yitirdi.

Yoldan çýkan otomobil otobüs duraðýna daldý

uharaevler Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi’nde seyreden bir otomobil kontrolden çýkarak otobüs duraðýna çarptý. Dün saat 13.15 sýralarýnda Çorum Özel Hastanesi karþýsý Hitit Gýda önündeki otobüs duraðýnda meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluþtu. Dr. Sadýk Ahmet Caddesi üzerinde hareket halindeki 06 LPG 95 plakalý aracýn neden olduðu kazada halk otobüsü duraðý kullanýlamaz hale geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle yaþandýðý belirtilen kazada, durakta kimsenin bulunmamasý büyük bir faciayý önledi. Araçta bulunanlarýn kýsa süreli þok yaþadýðý kaza ile ilgili rapor hazýrlandý.

Dr. Sadýk Ahmet Caddesi’nde seyreden bir otomobil kontrolden çýkarak otobüs duraðýna daldý.

Akgönül ve Bayut Aileleri’nin mutlu günü

Canan ile Halil evlendi T

ÜVTURK Çorum Araç Muayene Ýstasyonu çalýþanlarýndan Halil Bayut, Hitit Gýda çalýþanlarýndan Canan Akgönül ile hayatýný birleþtirdi. Zülbiye-Muharrem Akgönül çiftinin kýzý Canan, Ayþe-Þevket Bayut çiftinin oðlu Halil ile dünyaevine girdi. Dün Kafkas Düðün Salonu’nda düzenlenen düðün törenine Akgönül ve Bayut Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Tasavvuf Musýkisi dinletisiyle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan dualarla sona erdi. HAKÝMÝYET, Canan-Halil Bayut çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

‘Lezzetin Adresi’ sloganýyla hizmet veren Hünerel Lokantasý yenilendi. Dursun Ölçek’in sahibi olduðu Hünerel, yenilenen yüzüyle hizmete girdi. Yöresel yemeklerden oluþan zengin mönüsünün yanýnda deniz ürünlerinden oluþan balýk yemekleriyle de müþterilerinin beðenisini kazanan Hünerel Lokantasý, içve dýþ dizaynýný yeniledi. “Müþterilerimiz e daha iyi hizmet verebilmek amacýyla yenilendik” diyen Dursun Ölçek, salon kýsmýnýn yaný sýra mutfak bölümünü de tepeden týrnaða yenilediklerini söyledi. Yenilik çalýþmalarýyla ilgili açýklamalarda bulunan Ölçek, þöyle konuþtu: “Yaprak döner, Antep baklavasý baþta olmak üzere, yöresel yemeklerden oluþan zengin mönümüzü, yenilenen lokantamýzda müþterilerimizin beðenisine sunmaya devam ediyoruz. Ev ve iþyerlerine yemek servisinin yanýnda düðün, niþan, sünnet, mevlid ve toplantý yemeði organizasyonlarýný da sürdürüyoruz. Leziz yemekler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarýmýzýn farkýna varmak isteyen tüm Çorumlular’ý Azap Ahmet Sokak Hitit Gýda Saray Þubesi yanýnda hizmet veren Hünerel Lokantasý’na bekliyoruz.”

U

Zülbiye-Muharrem Akgönül çiftinin kýzý Canan, Ayþe-Þevket Bayut çiftinin oðlu Halil ile dünyaevine girdi.

Dursun Ölçek’in sahibi olduðu Hünerel, yenilenen yüzüyle hizmete girdi.

Et ve tavuk dönerin yaný sýra yöresel yemekler de müþterilerin beðenisine sunuluyor.

Hünerel Lokantasý, Azap Ahmet Sokak Hitit Gýda Saray Þubesi yanýnda hizmet veriyor.

Vidanjör sýkýntýsý

lukavak Mahallesi Tarakçý Sokaklar’da yapýlan altyapý çalýþmalarý sýrasýnda bazý apartmanlarýn zemin katýnda atýksu baskýný yaþandýðý bildirildi. Konuyla ilgili þikayetini dile getiren Murat Sert isimli vatandaþ, Tarakçý 2. Sokak’taki Dilara Apartmaný’nda bulunan

dairesini önceki gün atýk su bastýðýný kaydetti. Yaþanan hadise üzerine Çorum Belediyesi’ni aradýðýný belirten Murat Sert, vidanjörün baþka bir yerde çalýþmasý nedeniyle saatlerce bekletildiðini söyledi. “Çorum gibi bir þehirde tek

vidanjörün bulunmasý utanç verici” diyen Sert, Belediye’nin araç parkýna mutlaka bir ya da birkaç vidanjör daha alýnmasý gerektiðini dile getirdi. Yaþanan baskýn nedeniyle maðdur olduðunu vurgulayan Sert, yetkililerden çözüm beklediðini sözlerine ekledi.


PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý

A

Hicri Kamerî: 16 - Þevvâl: 1433

Hicrî Þemsi: 1390 - Rûmi:21 Aðustos: 1428 - Hýzýr:121

3

2012

EYLÜL

Dul ve yetimlerin ihtiyacýna koþanlar, Allah yolunda cihâd eden ve gündüz (nâfile) oruç tutup, geceyi ibâdetle geçiren gibidir. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

Aðýz kokusunun nedeni ve çözümü!

04.28 05.59 12.48 16.26 19.23 20.47

MELEKLERE VE KÝTAPLARA ÎMÂN

ðýz kokusu tahammül edilemeyen kokularýn baþýnda gelir. Boþanma sebebi olarakta görülen aðýz kokusu neden olur? Nasýl önlenir? Ýþte cevabý; Halitoisis zaman zaman çoðu insanýn yaþadýðý bir problemdir ve halk arasýnda aðýz kokusu olarak bilinir. Sosyal hayatta aktif bir halde olan kadýnlar ya da erkekler bazen bu sorunu yaþayabilirler. Nüfusun önemli çoðunluðunun da hayatlarýnýn bir dönemlerinden kronik olarak halitoisis geçirdiði uzman hekimler tarafýndan beyan edilen bir durumdur.

AÐIZ KOKUSUNA NEDEN OLAN DURUMLAR

* Diþlerden kaynaklanan nedenler ( diþ eti hastalýklarý ) * Sigara alkol tüketimi * Yetersiz aðýz hijyeni( diþleri düzgün fýrçalamamak diþ ipi kullanmamak) * Sarýmsak ve soðan gibi yiyecekler tüketmek * Diyabet, karaciðer, böbrek hastalýklarý * Aðýz kuruluðu ( çeþitli ilaçlara baðlý olarak tükürük azlýðý )

RIM?

A

llahü teâlânýn melekleri vardýr. Onlarý nûrdan yaratmýþtýr. Cisimdirler. Yemezler ve içmezler. Onlarda erkeklik, diþilik olmaz. Gökten yere inerler ve yerden göðe çýkarlar. Ve bir hâlden bir hâle girerler. Göz açýp yumacak kadar, Allahü teâlâya âsî olmazlar ve bizim gibi günah iþlemezler. Onlarýn içinde mukarrepler ve Peygamberler vardýr. Hepsinin üstünü Cebrâîl, Mikâîl, Ýsrâfîl ve Azrâîl aleyhimüsselâmdýr. Bu dördü bütün meleklerin Peygamberleridir ve onlarýn her birisini, Allahü teâlâ, bir hizmete koymuþtur. Kýyâmete kadar, baþka bir hizmete nöbet gelmez. Allahü teâlânýn kitaplarý vardýr. Kur'ân-ý kerîmde bildirilen, 104 kitabýn 100'ü küçük kitaptýr. Bunlara (suhuf) denir. Bunlarýn 4'ü de büyük kitaptýr. Tevrât, Mûsâ aleyhisselâma; Zebûr, Dâvud aleyhisselâma; Ýncîl, Îsâ aleyhisselâma; Kur'ân-ý kerîm de Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma nâzil olmuþtur.

AÐIZ KOKUSUNUN VAR OLDUÐUNU NASIL ANLA-

Aðýz kokusunun var olduðunu test yaparak anlayabiliriz. Burnunuzu ve aðzýnýzý kapatarak nefes vererek nefesini koklayarak anlayabilirsiniz. Bir diðer test ise güvenebileceðiniz bir insana nefesinizin kokup kokmadýðýný sormaktýr.

AÐIZDA OLUÞAN KOKUYU NASIL ÖNLEYEBÝLÝRÝZ?

Þunu unutmamak gerekir ki sabahlarý herkesin nefesi kokar. Bunun nedeni ise uyku esnasýnda tükürük akýþýnýn azalmasý ya da aðýzda oluþan diþ çürükleridir. Bu nedenle sabah aðýz kokularýný önlemek için akþamlarý diþlerinizi fýrçalamak ve diþ ipi kullanmak þarttýr. Ayrý-

Fazla E vitamini, kemiklere yaramýyor J

aponya'daki Keio Üniversitesi'nden bilim adamlarý fareler üzerindeki araþtýrmada fazla E vitaminin, kemik yoðunluðunda azalmaya neden olabileceðini belirledi.

SAÐLIK - SOYA FASULYESÝ

Protein bakýmýndan çok zengin olan soya fasulyesinin hergün yeni bir özelliði ortaya çýkarýlýyor. Araþtýrmalara göre soya; kalp hastalýklarý, göðüs, yumurtalýk ve prostat kanserleri, osteoporoz (kemik yoðunluðunun azalmasý) ve menopozun beraberinde getirdiði bazý problemleri önlüyor. Soya proteini, vücudun üretmediði temel aminoasitleri içeriyor. Ayrýca kalsiyum, fiber, folacin, demir ve diðer önemli minerallerin deposudur. Soya proteini kolesterol düzeyini düþürüyor. Ayrýca kandaki kolesterolün karaciðerden çabuk temizlenmesini, vücudun fazla kolesterolden arýndýrýlmasýný saðlýyor ve kalp hastalýklarýna karþý riski azaltýyor. Soya sýcaklýk basmasý ve gece terlemesini önlüyor. Soyada bulunan maddeler, göðüs, yumurtalýk ve prostat kanser tümörlerinin geliþmesini de önlüyor.

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

VEFAT EDENLER 1- Deliler Köyü’nden gelme Mehmet Daðlamaz’ýn babasý Mahmut DAÐLAMAZ. 2- Mecitözü’nden gelme muhtar Elvan Býdýk’ýn eþi Gülþen BIDIK. 3- Hüseyin Ekrem Kani’nin babalarý Ýsmail KANÝ. 4- Serþin Köyü’nden gelme Orhan Demir’in eþi Hanife DEMÝR. 5- Laloðlu Köyü’nden gelme Ziraat Bankasý’ndan emekli Erdal BAYIR. 6- Kalehisar Köyü’nden gelme Ali ve Erdal Özsoylu’nun aðabeyleri Elvan ÖZSOYLU. 7- Melek Atalay’ýn eþi Abdulhalim ATALAY. 8- Evci Yeni Kýþla Köyü’nden gelme Kara Yollarý’ndan emekli Ýsmet EROÐLU. 9- Mehmet Özkeskin’in eþi Gülsem ÖZKESKÝN.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Japonya'daki Keio Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn fareler üzerinde yaptýðý araþtýrma, fazla E vitamini takviyesi alan hayvanlarýn kemik yoðunluðunun, takviye almayanlardan daha az olduðunu gösterdi. "Nature Medicine" dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, sonuçlarýn insanlara uyarlanmasý halinde, bunun fazla E vitamini takviyesinin kemik kýrýlmalarý riskini artýrabileceði anlamýna geldiði vurgulandý. Araþtýrmacýlar, E vitamininin kemik eriten osteoklast hücrelerinin oluþumunu artýrabileceðine, bu durumda vücudun ürettiðinden çok kemik hücresi kaybedebileceðine dikkati çekti.

1

Tefekkür Dünyamýz

Ahhhhh Elmas nine ahhh… Sen gittin gideli Dünya ne hale geldi. Nasýl baþlasam, Nereden baþlasam bilemiyorum? Her þeyler o kadar deðiþti ki…. Önce yollarýmýz deðiþti. Tozlu ve taþlý yollardan, Raþit Yücel karada, havada, denizde çeþitli rasityücel@ yollar yapýldý. Hani eskiden corumhakimiyet. net söylediðiniz: " Yollar seni gide gide yoruldum Ayaðýma diken battý gül sandým" Türküleri var ya? Sadece sözlerde ve sazlarda kaldý. Bir günde Dünyanýn bir baþýndan bir baþýna bir günde ulaþýr olduk. Binalarýmýz deðiþti, Yediklerimiz deðiþti, Ýçtiklerimiz deðiþti, Giydiklerimiz deðiþti. Þimdi sen öbür alemden gelsen kendi evini bulamazsýn. Öyle artýk bahçeli- mahçeli evler o kadar az kaldý ki! Sekiz katlý, Yirmi katlý, yüz katlý binalar meydana geldi. Günübirlik konuþtuðunuz komþular sizler ile beraber gittiler. Ayný binada oturan insanlar biribirileri ile hiç tanýþmadan ve selam vermeden hayat geçiriyorlar.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER GÜMÜÞAÐA G.BEY MH ESKÝ SSK HASTY.GÖÐÜS HASTANESÝ POL.KARÞISI 213 77 07

Daha önce yapýlan araþtýrmalar, Japon bilim adamlarýnýn vardýðý sonucun tersi yönündeydi.

PINAR BAHÇELÝEVLER MAH. MAHSUNÝ ÞERÝF PARKI ÜSTÜ BAHÇELÝ GIDA ÜSTÜ 221 22 12

METEOROLOJÝ

Fransýz "Le Figaro" gazetesinin internet sitesinde yer alan konuya iliþkin makalede, E vitaminiyle ilgili araþtýrmalarýn A, C veya D vitaminine iliþkin araþtýrmalardan daha az olduðu, dolayýsýyla Japon bilim adamlarýnýn sonuçlarýnýn baþka araþtýrmalarla da desteklenmesi gerektiði belirtildi. Makalede, E vitaminin bitkisel yaðlar, zeytinyaðý, baklagiller, yeþil yapraklý sebzeler, yumurta sarýsý, ceviz, badem gibi besinlerde bulunduðu, yetiþkinlerin günlük E vitamini ihtiyacýnýn 12 mg olduðu (C vitamini ihtiyacý günde 110 mg), dengeli beslenilirse gereken dozun kolayca karþýlanabileceði ifade edildi. Kaynak: AA

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

ca dilinizi de fýrçalamak sabah nefesi kokusunu ortadan tamamen kaldýracaktýr. Aðýz kokusuna neden olana gýdalardan uzak durmalýyýz. Varsa diþ protezlerinizi çýkarýp, temizleyip sabah takmalýsýnýz. Diþ temizliði ve diþ muayenesi için yýlda bir kez diþ hekimine gitmelisiniz. Özet: aðýz kokusu zaman zaman birçok insanýn baþýna dert olabilir. Gün içinde toplun arasýnda yer alýrken hem kendiniz hem de baþkalarý için rahatsýz edici olan bu durum için yapýlmasý gerekenler mevcuttur.

Geçmiþe Mektup

13

2.28 2.29

1.81

Ruhsal sorunlar internet baðýmlýsý yapýyor E

ge Üniversitesi Týp Fakültesi emekli öðretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelikkol, insanlarýn var olan bir ruhsal sorunu veya rahatsýzlýðý nedeniyle internette uzun süre vakit geçirebileceðini belirt Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý emekli öðretim üyesi psikiyatr Prof. Dr. Ahmet Çelikkol, insanlarýn var olan bir ruhsal sorunu veya rahatsýzlýðý nedeniyle internette uzun süre vakit geçirebileceðini belirterek, ''Bu durumda esas rahatsýzlýk tedavi edilir. Böylece internet baðýmlýlýðý da düzelmiþ olur'' dedi. Çelikkol, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, bir kiþiye ''internet baðýmlýsý'' diyebilmek için kiþinin internet baþýnda geçirdiði zamanýn günlük yaþamýný etkilemeye baþlamasý gerektiðini söyledi. Bu nedenle kiþinin internette hangi konularla ilgilendiðinin önemli olduðunu belirten Çelikkol, ''Bir çocuðun bilgi açlýðýný gidermek için internette dolaþmasý baþka, baþkasýný rahatsýz etmesi, gereksiz, hatta uygunsuz sitelerde dolaþmasý baþka'' dedi. Çelikkol, hamilelikte anne adayýnýn internette fazla vakit geçirmesinin öncelikle fiziksel yönden sakýncalý olabileceðinine iþaret ederek, hareketsizlik ve ekranýn yaydýðý radyasyonun doðacak çocuða zarar verebileceðini kaydetti. Ýnternet baðýmlýlýðýnýn tedavisinde yöntem çeþitliliðine deðinen Çelikkol, ''Kiþi, var olan bir ruhsal sorunu veya rahatsýzlýðý nedeniyle sürekli internet baþýnda kalabilir. Bu durumda esas rahatsýzlýk tedavi edilir. Böylece internet baðýmlýlýðý da düzelmiþ olur. Ya da doðrudan bir internet baðýmlýlýðý söz konusudur. Bu durumda kiþi, bilinçlendirilir, yaratýcý baþka uðraþlara yöneltilebilir'' þeklinde konuþtu. Çelikkol, internet baðýmlýlýðý tedavisinde geç kalýnmamasý gerektiðini vurgulayarak, þunlarý kaydetti:

''Ýnternet tedavisinde elbette her konuda olduðu gibi geç kalýnmamalýdýr. Ancak sadece bu pencereden bakarak çocuklarý veya yetiþkinleri günümüzün en yararlý, en gerekli uðraþýsýndan da temelli uzaklaþtýrmamalýyýz. Baþka deyiþle, internet herkes için gerekli ve yararlýdýr. Artýk internet, günümüzün olmazsa olmazýdýr. Ancak hemen her alanda olduðu gibi aþýrý bir durum söz konusuysa müdahale edilmelidir.'' Kaynak: AA

G

Bu risklerin baþýnda mikrobiyel kaynaklý riskler geldiðini vurgulayan Saner, ''Tüketiciler evde ve alýþveriþte yaptýklarý kimi yanlýþlarýn bilincinde olarak bu riskleri önemli ölçüde azaltabilirler'' dedi. Gýda maddelerinin (yaþ meyve ve sebze hariç) ambalajlý ve etiketli bir biçimde satýþa sunulmasýnýn yasal zorunluluk olduðunu belirten Saner, tüketicilere þu önerilerde bulundu: ''Açýkta, sokakta, pazar yerlerinde dökme olarak satýlan, üreticisi ve özellikleri belli olmayan ürünler satýn alýnmamalýdýr. Mutlaka ambalajlý, etiketli, üreticisi ve markasý belli olan ürünler satýn alýnmalýdýr. Isýl iþlem görmemiþ süt ve sütlerden üretilen peynir, tereyaðý, krema gibi ürünlerin insan saðlýðýný tehdit eden zararlý bir mikroorganizmayý içerme olasýlýklarý çok yüksektir. Bu ürünler piþirilmeden tüketilmemelidir. Kasap ve marketlerde dökme halde hazýr kýyma satýþý yasal deðildir. Bu ürünler sa-

24 ayar

ALIÞ

96,27

SATIÞ

97,35

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6379 3 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

Güvenli gýda tüketiminde dikkat edilecekler üvenli gýdanýn, insan saðlýðýna uygun gýda anlamýna geliyor... Peki alýþveriþ yaparken ve evde gýda hazýrlarken dikkat edilmesi gereken kurallarý neler? Ýþte cevabý! Gýda Güvenliði Derneðince, Uluslararasý Gýda Koruma Birliði (IAFP) iþbirliði ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý desteði ile 3–4 Mayýs'ta Ýstanbul'da düzenlenecek ''3. Gýda Güvenliði Kongresi''nde yaþamýn her aþamasýndaki gýda güvenliði sorunlarý, riskler ve yapýlmasý gerekenler tartýþýlacak. Kongre Baþkaný Samim Saner, , kongre kapsamýnda da ele alýnacak alýþveriþ yaparken ve evde gýda hazýrlarken dikkat edilmesi gereken kurallarý anlattý. Güvenli gýdanýn, insan saðlýðýna uygun gýda anlamýna geldiðini, gýda maddelerinin, tarlada-çiftlikte üretimlerinden son tüketimlerine kadar her aþamada birçok riskler barýndýrdýðýný belirten Saner, toplu gýda tüketimi ve turistik-ticari seyahatlerin artmasý, gýdalarýn uluslararasý ticarete konu olmasý gibi birçok faktörün bu riskleri arttýrdýðýný kaydetti.

1.82

dece ambalaj içerisinde marka ve etiket bilgileri tam olmasý halinde satýlabilir. Ambalajý yýrtýlmýþ, bozulmuþ ve koruyuculuðu kalmamýþ ürünler satýn alýnmamalýdýr. Dondurulmuþ ürünler alýþveriþin sonunda alýnmalý, hemen tüketilmeyecekse çözülmeden eve ulaþtýrarak hemen buzluða yerleþtirilmelidir. Dondurulmuþ gýdalarda þekil bozukluklarý çözülüp yeniden donmanýn göstergesi olabilir. Bu tür ürünler satýn alýnmamalýdýr. Oda sýcaklýðýnda satýþa sunulan pastörize sütler, yoðurtlar satýn alýnmamalý, satýcý bu konuda uyarýlmalýdýr. Satýn alýnan gýda maddeleri böcek ilacý, naftalin gibi toksik maddelerle, deterjan-dezenfektan gibi temizlik maddeleri ile birlikte taþýnmamalý, temaslarý kesin olarak engellenmelidir. Kutusunda þiþkinlik, sýzma oluþmuþ olan konserveler satýn alýnmamalýdýr.''

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Kýzýlay giyim evi için yardým kampanyasý T

16 koliden oluþan giyim yardýmý teslim edildi.

ürk Kýzýlayý gönüllülerinden Gamze Çuha ve Hatice Keser, geçtiðimiz günlerde Kýzýlay giyim evinde ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere giyim kampanyasý düzenlediler. 16 koliden oluþan giyim yardýmý tesliminde konuþan gönüllü hanýmlar, çevrelerinde yaptýklarý çaðrýlar ile toplanan malzemelerin en iyi þekilde deðerlendirileceði düþüncesi ile genel tasniflerini de

Türk Kýzýlayý gönüllülerinden Gamze Çuha ve Hatice Keser, giyim kampanyasý düzenledi.

kendileri yaparak hazýrladýklarý yardýmlarý Kýzýlay Çorum Þube Baþkanlýðý’na teslim ettiler. Yapýlan yardýmlar için teþekkür eden Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, bu türlü yardýmlarla ihtiyaç sahibi bir çok insanýn sevindiðini, bu ve benzeri yardýmlarla giyim evinin yardým faaliyetine devam ettiðini belirterek, yardým yapan hanýmlar ile birlikte yardýmlarýný esirgemeyen ve sürekli destek olan Çorum’daki tüm hayýrseverlere teþekkür etti. Önemli bir konuya da deðinen Canbolat, Kýzýlay’a yardým yapan herkesi, yaþlýsý genci, bayaný erkeði Kýzýlay gönüllüsü saydýklarýný, Kýzýlay gönüllüsü olmanýn ise yapýlan yardýmlar, sevindirilen insanlar, kazanýlan mutluluklar, temin edilen ihtiyaçlar açýsýndan önemli bir ayrýcalýk olduðunu söyledi.

Muhammed Mursi’den Ýran’a ‘ONE MÝNUTE’ M

ýsýr'ýn yeni lideri Muhammed Mursi, Baðlantýsýzlar Hareketi için bulunduðu Tahran zirvesindeki konuþmasýna Dört Halife'ye rahmet okuyarak baþladý. Mursi, Ýranlý yetkililere bakarak iki defa 'Suriye'de dökülen kanlarýn vebali hepimizin boynundadýr, Yeni özgür bir Suriye istiyoruz' dedi.Mursi Suriye hakkinda konusmaya baslayinca, Suriye Delegasyonu salonu terketti. Mýsýr'ýn yeni lideri Muhammed Mursi, Baðlantýsýzlar Hareketi zirvesi için Ýran'a geldi.Böylece, Mýsýr'ýn Ýsrail'le barýþ anlaþmasý imzaladýðý 1979'dan beri ilk defa Mýsýrlý bir lider Tahran'da misafir oluyor.Mursi Tahran'daki Baðlantýsýzlar Hareketi Zirvesi'de baþkanlýðý Ýran'a devretti... Mýsýr üç yýl harekete baþkanlýk yaptý. Mursi konuþmasýnda, Suriye ve Filistin halklarýnýn özgürlük ve onurlarý için mücadele ettiðini belirtti. Filistin'in müstakil bir devlete sahip olma hakkýna sahip olduðuna dikkati çeken Mýsýr Cumhurbaþkaný, Ýsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklularýn insan haklarýna saygý gösterilmesi gerektiðini söyledi. Mýsýr Cumhurbaþkaný Mursi, Suriye'deki

olaylar hakkýnda ise þöyle konuþtu: ''Zalim Suriye rejiminin karþýsýnda Suriye halkýnýn yanýnda olmak insanlýðýmýzýn ve imanýmýzýn gereðidir, Suriye demokratik bir sisteme geçmelidir, ülke iç savaþ ve bölünme tehlikesiyle

hakkýdýr. Bu konuda Ýsrail dýþýnda bölgedeki tüm ülkeler ittifak halindedir. Zirveye katýlan tüm devletler ortak düþmanlarýna karþý birlik olmalýdýr.'' Konuþma sonrasýnda, Mýsýr, Baðlantýsýzlar Hareketi baþkanlý-

lid Mualim'in Mursi'nin konuþmasýnýn Suriye'nin içiþlerine müdahale niteliði taþýdýðýný ve kan dökülmesini teþvik ettiðini savundu. Muallim, Suriye heyetinin; zirve baþkanlýðýnýn gelenek ve ilkelerinden saptýðýný idda

Mýsýr'ýn yeni lideri Muhammed Mursi, karþý karþýyadýr, bunu ettiði Mursi'nin konuþðýný Ýran'a devretti. Öte önlemek için Suriye yandan Suriye heyetinin masýný Suriye'nin içiþlemuhalefetinin birlik olMuhammed Mursi'nin rine müdahale olarak nimasý gerekir. Suriye'de konuþmasýnýn baþlamatelendirdiðini ve Surikanýn akmasý tüm dünsýyla salonu terk etmesi ye'de kanlarýn akýtýlmayanýn sorumluluðudur. dikkati çekti. sýný týrmandýrma provoAkan kan karþýsýnda kasyonu olarak gördüSuriye'den Mursessiz kalmak Suriye ðünü ifade ederek kosi'ye Suçlama halkýna dost olanlara yanuþmayý protesto ettiðiSuriye, Mýsýr kýþmaz. Somut adýmlar ni açýkladý. Cumhurbaþkaný Muratýlmadýkça akan kanýn Suriyeli bakan, si'nini bugün Ýran'da düdurmayacaðýný idrak etMursi'nin konuþmasýnýn meliyiz." zenlenen Baðlantýsýzlar bitmesinin ardýndan SuZirvesi'ndeki konuþmaMursi Ýran'ýn nükriye heyetinin oturuma sýnda kan dökülmesini leer enerji çalýþmalarý geri döndüðünü ve zirve hakkýnda da þöyle koteþvik ettiðini öne sürçalýþmalarýna devam etnuþtu: ''Mýsýr, Ýran'ýn dü. tiðini söyledi. nükleer enerji üretme Suriye Devlet TeleBAN'A BAKA hakkýný destekliyor. Baviyonu'na konuþan SuriBAKA BM'YÝ TOPA rýþçýl nükleer enerji bölye Dýþiþleri Bakaný VeTUTTU gedeki tüm devletlerin

Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban-ki-mun'un da katýldýðý zirvenin açýlýþýnda konuþan Ýran lideri Ayetullah Ali Hamaney, BM Güvenlik Konseyi'ni sert dille eleþtirdi.. Adaletsiz ve gayri demokratik olarak tanýmladýðý Güvenlik Konseyi'nin yapýsýný "açýk bir diktatörlük" olarak niteleyen Ýran lideri, ABD ve yandaþlarýný var olan bu yanlýþ yapýyý kendi çýkarlarý doðrultusunda kullanmakla itham etti. Hamaney, Batý ülkelerini terörizmle mücadele, demokrasi ve insan haklarý adý altýnda savunmasýz insanlarý öldürmek ve diðer ülkelere askeri müdahale etmekle suçladý. Ýran'ýn nükleer programýna da deðinen Hamaney, Ýran'ýn nükleer silah yapma amacýnda olmadýðýný söyledi. Barýþçýl nükleer enerjinin milletinin bir hakký olduðunu ifade Ýran lideri, "asla" bu konuda geri adým atmayacaklarýný bildirdi. Gözlemci sýfatýyla zirveye katýlan Türkiye'yi toplantýda Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ve Tahran Büyükelçi si Ümit Yardým temsil etti. TÝMETURK / Ajanslar

Filistinliler Mescid-i Aksa için bir araya geldi F

ilistinliler 1969 yýlýnda Avustralyalý Yahudi Dennis Michael Rohan tarafýndan Mescid-i Aksa'nýn minber ve mihrabýnýn yakýlmasý olayýný kýnamak için bir araya geldi Filistinliler Hamas'ýn organize ettiði ''Kudüs Gönüllerimizde''adlý organizasyonda bir araya geldi. 1969 yýlýnda Avustralyalý Yahudi Dennis Michael Rohan tarafýndan Mescid-i Aksa'nýn minber ve mihrabýnýn yakýlmasý olayýný kýnamak için bir araya gelen Filistinliler ''Mescid-i Aksa sahipsiz deðildir'' mesajý verdi. Müslümanlarca kutsal sayýlan ve Miraç hadisesinin meydana geldiði

Mescid-i Aksa'ya 21 Aðustos 1969'da giren Avustralyalý Yahudi Dennis Michael Rohan, Camii'nin mihrabýný ve bin yýllýk minberini yakmýþtý. Filistinliler bu olayý kýnamak için her yýl Aðustos ayýnýn son haftasý etkinlikler düzenleniyor. Bu yýl 43.cüsü düzenlenen etkinliklere Gazze'deki Filistin Yönetimi Baþbakaný Ýsmail Heniyye de katýldý. Ellerinde Müslüman ülkelerin bayraklarýný taþýyan Filistinli çocuklar çeþitli gösteriler sundu. Gösterinin yapýldýðý alanda ve çevresinde Filistin polisinin yoðun güvenlik önlemi aldýðý görüldü. Dünya Bülteni

Filistinliler Hamas'ýn organize ettiði ''Kudüs Gönüllerimizde''adlý organizasyonda bir araya geldi.

Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, müteahhitlerle toplantý yaptý.

Baþkan Sezer müteahhitlerle toplandý Ý

skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Belediye Meclis Salonunda yapýmý devam eden inþaatlarýn müteahhitleri ile bir toplantý gerçekleþtirerek yaþanan problemlerin çözümü konusunda görüþ alýþ veriþinde bulundu.

Toplantý öncesi problemler belgelendi

Yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Numan Sezer toplantý öncesi yapýmý devam eden 20’ye yakýn inþaatýn fotoðraflarýný çektirerek sunum hazýrlattý. Slayt eþliðinde hangi binada ne tür sorunlarýn bulunduðunu slayt eþliðinde müteahhit esnafa bildirdi. Baþkan Sezer ceza kesmekten yana olmadýklarýný fakat, uyarý ve ikazlara raðmen bazý binalarda kurallarýn dikkate alýnmadýðýný beyan ederek bundan sonra uyarýda bulunulmayacaðýný, cezai müeyyide uygulanacaðýný net bir dille ifade etti.

‘Biten inþaatlarýn

Yaþanan problemlerin çözümü konusunda görüþ alýþ veriþinde bulunuldu.

çevre düzenlemesini geciktirmeyin’ Baþkan toplantýda inþaat yapým sürecinde geniþ alanlarýn parke taþlarýnýn söküldüðünü beyan ederek inþaatýný tamamlayanlarýn parke döþeme iþini derhal yaparak mahalle sakinlerinin rahatsýz olmalarýnýn önlenmesi gerektiðini ve bunun takipçisi olacaklarýný iþaret ederek, altyapý konusunda Belediyenin üzerine düþeni yapacaðýnýn altýný çizdi.

Yol iþgaline karþý hoþgörülü olmalarýnýn mümkün olmadýðýný ifade eden Baþkan yaya ve araç trafiðini olumsuz etkileyecek yayýlmalara cezai müeyyide uygulayacaklarýný, hiç kimsenin çevre sakinlerine sýkýntý yaþatmak lüksünün bulunmadýðýný sözlerine ekledi.

Müteahhitlerden Baþkan’a teþekkür

Toplantý sonrasý karþýlýklý sorunlar konuþuldu. Baþkan bu

toplantýnýn bir iyi niyet toplantýsý olduðunun tekrar altýný çizerek, uygulamada bu hassasiyeti görmek istediðini, Belediye olarak kendilerinden yardým istendiðinde teknik destek vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Ýnþaat yapan esnafýn tümünün katýldýðý toplantýnýn bitiminde müteahhitler uyarý ve sorunlarý diyalog yoluyla çözme yolunu seçen Belediye Baþkaný Numan Sezer'e teþekkür ettiler.

Ýskilip’te pazara yeni standartlar geliyor Ý

skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, beraberinde Emniyet Amiri Selahattin Güven, Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu, Marangozlar Odasý, Þoförler Odasý Baþkanlarý Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü, Zabýta Amirliði yetkilileri ve Sebze Pazarý esnafý ile Pazar yerinde bir toplantý gerçekleþtirdi.

herkesin belirlenen kurallara uymasýnýn önemine iþaret etti. Yer belirleme, ücretlendirme ve denetimlerle ilgili kararlar Sakarya semt pazarý için de geçerli olacak.

Esnaf uygulamadan memnun Sebze pazarý esnaflarý yeni uygulamalarýnýn hizmet kalitesinin artýracaðýný, trafik ve yer konusunda her hafta yaþanan

karmaþanýn düzene gireceðini belirterek Belediye Baþkaný Numan Sezer ve beraberindekilere teþekkür ettiler.

Pazara yeni standartlar geliyor, þartlar iyileþtiriliyor

Ýskilip Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, sebzeci esnafýnýn tamamýnýn katýldýðý toplantýda Belediye Baþkaný Numan Sezer sebze pazarýnýn orta kýsmýnýn üstünün kapatýlacaðýný, herkesin iþgal ettiði kadar yer ücreti ödeyeceðini, yer sahiplerinin haftanýn her günü çalýþýlabileceðini, Pazar dýþýnda satýþýn önüne geçileceðini ifade ederek yeni düzenlemelerle hem esnafýn, hem de Ýskiliplilerin daha rahat alýþ veriþ yapma imkânýna kavuþacaðýný bildirdi.

Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, pazarda toplantý yaptý.

Tadilatlardan sonra pazar yeri özelleþiyor

Baþkan Sezer, Sebze Pazarýnda orta kýsmýn üstünün kapatýlmasý, dükkânlarýn dýþ cepheleri ve ondülin çatýlarýnýn yenilenmesi, parke taþlarýn onarýlmasý ve diðer eksikliklerin tamamýnýn giderilmesinden sonra Pazar yerinin özelleþtirileceðini beyan etti. Emniyet Amiri Selahattin Güven esnafýn ve Ýskiliplilerin rahatý için gereken güvenlik önlemlerinin alýnacaðýný, gece nöbetçi bulundurulacaðýný belirterek,

Numan Sezer, sebze pazarýna yeni standartlarg eleceðini açýkladý.

Tadilatlardan sonra pazar yeri özelleþtirilecek.


PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

T

ÖNSÖZ

BÖLGESEL KALKINMADA YEREL DÝNAMÝKLER ÇORUM MODELÝ ve 2023 SENARYOLARI 1

ÜRKONFED (Türk Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfederasyonu), bünyesindeki 16 federasyon, 130 dernek ile yaklaþýk 208 milyar dolarlýk bir iþ hacmine sahip, 1 milyonu aþkýn kiþiye istihdam saðlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan on bini aþkýn iþ insanýný bünyesinde barýndýran; üyeliði tamamen gönüllülük esasýna dayanan iþ dünyasý temsil örgütlerinden biridir. Konfederasyon’un amacý, Türkiye sýnýrlarý içerisinde faaliyet gösteren, ortak amaç, ilke ve hedefleri benimseyen, bölgesel ve sektörel sanayici ve iþadamlarý federasyonlarýnýn ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikalarýn oluþturulmasýna katkýda bulunmak; bölgesel ve sektörel kalkýnma vizyonlarý geliþtirerek uluslararasý entegrasyona ve rekabet gücünün artýrýlmasýna yardýmcý olmak; projeler geliþtirmek, iþ dünyasýný ilgilendiren sorunlarý ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacýyla, üyeleri arasýnda güç birliði saðlayarak ortak çalýþma zemini oluþturmaktýr. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýna katkýda bulunmak üzere, Atatürk’ün çizdiði Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çaðdaþ uygarlýk hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi þekilde deðerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak; demokratik, laik bir hukuk devleti anlayýþý içinde, sivil toplumun kurumsallaþmasý ve özel giriþimciliðin yaygýnlaþmasýna çalýþmak; sanayici ve iþadamlarýnýn sorunlarýna sahip çýkarak toplumdaki öncü ve giriþimci niteliklerini geliþtirmek üzere baðýmsýz bir platformda, temsil tabaný geniþ, güçlü bir örgütlenme gerçekleþtirmektir. Bölgesel kalkýnma, TÜRKONFED’in kuruluþ amaç ve faaliyetleri çerçevesinde üzerinde çalýþtýðý konularýn baþýnda gelmektedir. Bölgeler arasý farklýlýklarýn azaltýlmasý yolunda öncelikli hedeflerden biri, bu yönde bilim temelli çalýþmalar yapmak olmalýdýr. Bölgeler arasý farklýlýklarýn azaltýlmasýna katkýda bulunacak bir husus da hýzlý bir geliþme gösteren bölgelerin, Türkiye’deki geliþmiþ bölgelerle aradaki farký kapatmalarýný hýzlandýran yapýsal özelliklerin ve politikalarýn anlaþýlmasýdýr. Bilindiði gibi, Çorum’un da aralarýnda bulunduðu bazý iller Türkiye ekonomisindeki büyümenin de üstüne çýkan bir performans göstermiþlerdir. Bu performansýn özelliklerinin doðru analizi, bu illerin performansýnýn sürekliliðini güvence altýna alacak ve daha yavaþ büyüyen iller için de yol gösterici ve fikir açýcý olacaktýr.

durum gerek iþletme büyüklükleri, gerekse sektörel yýðýlmalar açýsýndan Çorum’a zaman kaybettirmiþtir. Çorum ekonomisi bugün yeni bir aþamaya gelmiþtir. Artýk iþletme boyutlarý büyümeli ve þirketler kurumsallaþmalýdýr. Ýþ baþýndaki kuþaklar kurumsallaþma ve ArGe’ye öncelik vermelidirler. Ancak bu sayede ömrü uzun þirketler oluþturulabilir. Yeni nesil iþ insanlarýnýn önemli bir sorumluluðu da babalarý ya da dedelerinin yýllar önce sermaye yetersizliði nedeniyle zaruretten bir araya gelerek kurduklarý ortaklýklarý, gençler olarak tekrar biraraya gelerek çok daha büyük boyutlu þirketlere taþýmalarýdýr. Bölgesel Kalkýnmada Yerel Dinamikler: Çorum Modeli ve 2023 Senaryolarý baþlýklý bu çalýþma, il bazýnda ekonomik görünüm çalýþmasý olarak bir ilktir. Çalýþmanýn hazýrlanmasýnda bölgesel veri temininde çeþitli zorluklarla karþý karþýya kalýnmýþtýr. Bu çalýþmanýn Çorum’la ilgilenen giriþimciler, kamu görevlileri, karar alýcýlar ve akademisyenler için bir baþvuru kaynaðý olacaðý düþünülmektedir. Bu çalýþmada uygulanan metodolojinin TR83 bölgesindeki diðer illerde de uygulanmasý ve bölge için bir rapor elde edilmesi hedeflenmektedir. Saygýlarýmla,

Erdem Çenesiz TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baþkaný 6 Bölgesel Kalkýnmada Yerel Dinamikler: Çorum

söz konusu olacaktýr. Bu çalýþma bu arka plan düþüncesiyle, Çorum’un geliþmesinin nedenlerini anlamak ve ileride týkanabileceði noktalarý tespit ederek, önlemlerin bugünden alýnmasýný saðlamak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Çorum’un ekonomik mucizesini anlamak, Türkiye’nin ekonomik mucizesini ve Anadolu kaplanlarý olarak tanýmlanan Anadolu giriþimcisinin bu süreçteki rolünü anlamayý çok kolaylaþtýracaktýr. Devletçi ekonomi modelinin tamamen dýþýnda özel sektör eliyle geliþen, tüm engellere raðmen geliþimini dýþa açýlarak saðlayan, neredeyse olmayan bir sanayi tabanýndan ürettiklerini dünyanýn dört köþesine satan Çorum’un incelenmeyi hak eden bir hikayesi vardýr. Çorum’la ilgili bu vaka çalýþmasýnda Çorum ekonomisi Yeni Ekonomik Coðrafya yaklaþýmý çerçevesinde ele alýnmýþtýr. Bilindiði gibi Neoklasik modelde bölgeler arasýnda gelir farkýnýn zaman içinde azalarak yok olmasý beklenir. Bir baþka ifadeyle azalan getiri varsayýmý ve bölgeler arasýnda emek ve sermayenin tam akýþkan olmasý sayesinde yoksul bölgelerde büyüme hýzýnýn daha yüksek olmasý ve gelirin zengin bölgelerdeki gelir seviyesine yakýnsamasý gerekir. Neoklasik modelin geçerli olmasý durumunda, kiþi baþýna gelir seviyesi Türkiye ortalamasýnýn altýnda olan Çorum’un daha hýzla büyüyerek Türkiye ortalamasýna yakýnsamasý gerekirdi. Ancak bulgular, neoklasik mod-

Çorum Modeli ve 2023 Senaryolarý baþlýklý bu çalýþma, Çorum iline ait dinamiklerin ortaya konmasýna, sorunlarýn belirlenmesine, giriþimciliðin ve sektörel performansýn artabileceði alanlarýnýn öne çýkarýlmasýna katkýda bulunmayý amaçlamaktadýr. Bölgesel Kalkýnmada Yerel Dinamikler: Çorum Modeli ve 2023 Senaryolarý çalýþmasý, TÜRKONFED Ekonomi Danýþmaný ve Kültür Üniversitesi Öðretim Üyesi Ümit Ýzmen tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Çalýþmanýn hazýrlanmasýnda, anket ve yüzyüze görüþmelerin yaný sýra yazýlý deðerlendirmelerden de yararlanýlmýþtýr. ING Bank Çorum Þubesi; Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý, ÇORUMSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Onur Þamlý ve Hitit Üniversitesi’nin çeþitli fakültelerinden alýnan yazýlý görüþlere ekte yer verilmiþtir. Çalýþmaya görüþleri ile katký saðlayan dönemin Çorum Valisi Nurullah Çarkýr’a, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karadayý’ya, OKASÝFED Yönetim Kurulu Baþkaný Bahadýr Saraç’a, Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Güney’e, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal’a, Orta Anadolu Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Mevlüt Özen’e, kýymetli gazeteciler Mehmet Yolyapar’a, Gülesin Aðbaldemirer’e ve Þevket Erzen’e ve ankete yanýt veren tüm giriþimcilere teþekkür ederiz. 4 Bölgesel Kalkýnmada Yerel Dinamikler: Çorum Modeli ve 2023 Senaryolarý Bu çalýþmanýn hazýrlanmasýnda büyük emeði geçen TÜRKONFED Genel Sekreteri Arzu Turhan, Genel Sekreter Yardýmcýsý Burcu Berent, Kýdemli Ekonomi Uzmaný Zühal Özbay Daþ, Bölgesel Yapýlanma Bölüm Sorumlusu Dr. Betül Çelikkaleli ve Uzman Atiye Gamze Þahbaz’a teþekkür ederiz. Bölgesel Kalkýnmada Yerel Dinamikler: Çorum Modeli ve 2023 Senaryolarý raporu ilin ve bölgenin önümüzdeki dönem politikalarýnda yol gösterici olursa amacýna ulaþmýþ olacaktýr. Bu doðrultuda kamuoyuna saygýyla arz ederiz. Aðustos 2012

Erdem ÇENESÝZ TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baþkaný

Çorum sanayisi 1960’lý yýllardan baþlayarak sýnýrlý imkanlarla ilk tesisleri kuran giriþimcilere, sektör çeþitlemesine giderek farklý alanlara yatýrým yapan çok ortaklý giriþimlere ve ihracata aðýrlýk veren iþ insanlarýna çok þey borçludur. Çorum sanayisi 1960’lý yýllarda, küçük tasarruf sahibi giriþimcilerin çok ortaklý þirketler kurmasý ile geliþmeye baþlamýþtýr. Genelde ayný sektörde giriþimlerin birbirini izlediði bu dönemde özellikle kiremit ve tuðla sektöründe bir kümelenme yaþanmýþtýr. Bu kümelenmenin oluþmasýnda bir etken de leblebicilik ve saraçlýk gibi kýþ aylarýnda yoðun, yazýn yoðun olmayan iþ sahiplerinin yaz aylarýnda yapabilecekleri bir iþ arayýþýna girmeleri ve o dönemde yazýn imal edilen lime tuðla (harman tuðlasý) üretimine baþlamalarý olmuþtur. Lime tuðla ile baþlayan bu serüven, tuðla ve kiremitle devam etmiþ; doksanlý yýllarýn sonunda Çorum Türkiye’deki kiremitin %40’ýný tek baþýna üretir olmuþtur. Kiremit ve tuðla sektörünün yaný sýra ilde un üretimi de geliþmiþ ve bu iki ana sektörün makine ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr. Bu ihtiyacýn karþýlanmasýna yönelik kurulan giriþimler ilde makine üretiminin geliþmesine yol açmýþtýr. Çorum sanayi bu ana sektörler etrafýnda geliþmiþ ve farklý alanlarda giriþimler ortaya çýkarken ulusal krizlerde daralan iç pazar ve paralelinde ülkede baþlayan ihracat hamlesi Çorum’da da giriþimcilerin ihracata yönelmesine yol açmýþ ve 2000’li yýllarýn baþýndan itibaren, gecikme ile de olsa, ihracat kültürü geliþmeye baþlamýþtýr. Bu geliþmelere paralel olarak Çorum’da daha önce sermaye yetersizliði nedeniyle zaruri olarak bir araya gelen giriþimcilerin sermaye birikimleri oluþunca birlikte daha büyük yatýrýmlar yapmak yerine ortaklýklarýný sonlandýrarak ayný iþ kolunda kendi tesislerini kurmaya baþlamýþ olduklarý dikkati çekmektedir. Bu

Çorum Modeli ve 2023 Senaryolarý Çalýþmanýn ikinci kýsmýnda Çorum’un ekonomik performansý TR 83 ve Türkiye ortalamasý ile karþýlaþtýrmalý olarak ele alýnmaktadýr. Bu kýsýmda kiþi baþý gelirin ayrýþtýrýlmasý ve büyüme performansý, nüfus ve iþgücü piyasasý dinamikleri, beþeri sermayenin nitelikleri ve sosyoekonomik dinamikler, gelir daðýlýmý ve kentleþme ele alýnmaktadýr. Kýsým 3 Çorum’un 2000’li yýllardaki ekonomik performansýnýn belirleyicilerine ayrýþtýrýlmýþtýr. Çorum modelinin bileþenleri baþlýðý altýnda Çorum’da giriþimcilik, ortaklýk kültürü, dýþa açýlma ve sanayileþme bölümleri incelenmektedir. Kýsým 4’te 1-15 Aðustos tarihleri arasýnda Çorum’da üniversite öðretim üyeleri ve iþinsanlarý arasýnda uygulanmýþ olan anketin deðerlendirmesi yer almaktadýr. Kýsým 5’te 2023 yýlýnda Çorum’da kiþi baþýna gelirin Türkiye ortalamasýna yakýnsamasý için izlenebilecek farklý yollar sektörel yapýdaki deðiþim ve verimlilik artýþý senaryolarý ýþýðýnda incelenmiþtir. Kýsým 6’da sonuç bölümünün yaný sýra ÇorumSÝAD baþkaný, ING Bank Çorum Þube Müdürü, Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri ile yapýlan yazýlý mülakatlarýn bulunduðu ekler ile Hitit Üniversitesi’nin çeþitli fakülteleri tarafýndan hazýrlanan görüþler yer almaktadýr.

Bölgesel Kalkýnmada Yerel Dinamikler: Çorum Modeli ve 2023 Senaryolarý 13 SWOT ANALÝZÝ

Çorumla ilgili þimdiye kadar yapýlmýþ olan çalýþmalar ve 14-15 Mayýs 2012 tarihlerinde yapýlan görüþmelere ve 1-15 Aðustos 20212 tarihleri arasýnda Çorum ilinde iþinsanlari ve üniversite öðretim üyeleri arasýnda yapýlan anket çalýþmasýna dayalý olarak belirlenen güçlü ve zayýf yanlar ve fýrsatlar ve tehditler aþaðýdaki gibi formüle edilmiþtir.

GÜÇLÜ YÖNLER:

• Hitit uygarlýðýnýn merkezi olmasý nedeniyle taþýdýðý tarihsel ve kültürel önem. • Baþkent Ankara ile Karadeniz’in önemli limaný Samsun arasýndaki coðrafi konum. • Toplumsal uzlaþý ve dayanýþma kültürü. • Tarýma elveriþli geniþ alanlarýn varlýðý. • Ýlçelerde de (Sungurlu, Osmancýk, Ýskilip, Alaca) meslek yüksek okullarý bulunan Hitit Üniversitesi. • Üretim ve ihracat yapan güçlü firmalarýn bulunmasý. • Uluslararasý ölçekte iþ yapma anlayýþýnýn filizlenmiþ olmasý • Markalaþmýþ ürünlerin bulunmasý. • Türkiye içinde en düþük suç oranýnýn olmasý. • Pazar payý açýsýndan ülke çapýnda söz sahibi olunan ürünlerin bulunmasý (mermer, kiremit, yumurta vs.) • Makine imalatý alanýnda kayda deðer bir birikimin bulunmasý. • Fikir önderleri arasýnda Çorum’un sorunlarý ve gelecek vizyonu hakkýnda anlayýþ birliði bulunmasý ve ortak çalýþma konusunda istekli olunmasý. • Ýþ dünyasýnda kuvvetli rol modeller bulunmasý. • Çorum’dan kazanýlanýn yeniden Çorum’da yatýrýma dönüþmesi. • Ýyi yetiþmiþ, genç, kurumsallaþmaya önem veren üçüncü jenerasyon giriþimciler

Bu çerçevede TÜRKONFED, Bölgesel Kalkýnmada Yerel Dinamikler:

SUNUÞ

15

FIRSATLAR:

Modeli ve 2023 Senaryolarý ÖZGEÇMÝÞ Ümit Ýzmen Ümit Ýzmen: 1983 yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansýný ayný üniversitede yaptý ve 1994 yýlýnda doktora derecesini aldý. 1986-1990 yýllarý arasýnda Boðaziçi Üniversitesi’nde araþtýrma görevlisi olarak çalýþtý. Ümit Ýzmen 1990-2010 yýllarý arasýnda TÜSÝAD’da ekonomist, ekonomik araþtýrmalar bölüm sorumlusu, genel sekreter yardýmcýsý ve baþ ekonomist olarak görev yaptý. TÜSÝAD’dan ayrýldýktan sonra kurucu ortak olarak kurduðu STEPP Danýþmanlýk bünyesinde özel sektör ve iþ dünyasý temsil örgütlerine ekonomi ve iþ ve yatýrým ortamý konularýnda danýþmanlýk vermektedir. Bilgi ve Boðaziçi üniversitelerinde çeþitli dersler vermiþ ve Ýstanbul Aydýn Üniversitesi’nde öðretim üyesi olarak görev yapmýþtýr. Halen Ýstanbul Kültür Üniversitesi’nde ders vermektedir. Türkiye ekonomisi ile ilgili çok sayýda araþtýrmada çalýþmýþ olan Ümit Ýzmen’in akademik çalýþmalarýnýn yaný sýra çeþitli gazete ve dergilerde de yazýlarý yayýmlanmaktadýr. Çalýþmalarý büyüme, kalkýnma, bölgesel kalkýnma, uluslararasý iktisat, sanayi politikasý, Türkiye ekonomisi konularýnda yoðunlaþmýþtýr. STK’lar bünyesinde düzenlediði çok sayýda toplantý, seminer ve konferansýn yaný sýra 2011 ve 2012 yýllarýnda Kalkýnmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu Bilim Kurulu ve Organizasyon Kurulu üyeliði yapmýþtýr.

KISIM I ÇORUM MODELÝ: DAYANIÞMA ÝÇÝNDE REKABETE DAYALI BÜYÜME GÝRÝÞ

Türkiye ekonomisi 2002’den bu yana hýzlý ve istikrarlý bir büyüme sürecinde. Çorum’un da aralarýnda bulunduðu bazý iller ise bu büyümenin de üstünde bir performansa sahip. Bu performansýn özelliklerinin doðru analizi, bu illerin performansýnýn sürekliliðini güvence altýna almak açýsýndan önem taþýdýðý gibi, daha yavaþ büyüyen iller için de yol gösterici ve fikir açýcý olacaktýr. Hiçbir büyüme sürecinin sürekliliði kendiliðinden garanti altýnda deðildir. Hýzlý büyüyen illerde emareleri þimdiden ortaya çýkan zayýflýklarýn ortadan kaldýrýlamamasý durumda performanslarýnýn aksamasý

elin mutlak yakýnsama öngörüsünün geçerli olmadýðýný göstermektedir. Bu durumda azalan getiri varsayýmýnýn gevþetilmesini ve teknolojik geliþmenin, beþeri sermayenin niteliklerine baðlý olarak içselleþtirilmesini öngören modeller geliþtirilmiþtir. Sektörel yapý farklýlýklarý da kiþi baþý gelir seviyelerinin yakýnsamamasýný açýklayan bir baþka faktördür. Yeni Ekonomik Coðrafya yaklaþýmý artan getiri ve faktörlerin akýþkanlýðýný önleyen ulaþtýrma gibi kýsýtlarýn yaný sýra bölgeye iliþkin mekansal özellikleri ve kurumsal yapýlarý da dikkate alýr. Türiye’de geleneksel olarak sanayinin batýda ve özellikle Ýstanbul’da yýðýnlaþmýþ olmasý, Çorum’da sektörel yapýnýn verimliliðin düþük olduðu tarým sektörü aðýrlýklý olmasý, nüfus dinamiklerinin olumsuz etkisi, beþeri sermayedeki niteliksel sorunlar, demiryolu ve havayolu ulaþýmýndaki kýsýtlar, Çorum’un bu çerçevede incelenmesini anlamlý kýlmaktadýr. Türkiye’de il bazýnda veri teminindeki güçlükler il bazlý bir araþtýrmanýn önündeki en temel kýsýtlarý oluþturmaktadýr. Çoðu veri genelde NUTS2 bazýnda ve az sayýda yýl için mevcuttur. Bu durum karþýsýnda, veri boþluðunu bir ölçüde dengelemek amacýyla Çorum ekonomisinin nabzýný tutan ve ilin ekonomisine yön veren, þehrin ileri gelen yöneticileri ve iþ insanlarý ile derinlemesine mülakatlar yapýlmasý yoluna gidilmiþ ve ayrýca üniversite öðretim üyeleri ve iþinsanlarý arasýnda bir de anket uygulamasý yapýlmýþtýr. Çalýþma altý kýsýmdan oluþmaktadýr. Çalýþmanýn ilk kýsmýnda giriþ bölümü, Çorum’un ekonomik geliþmesinin önündeki fýrsatlarýn, tehditlerin, güçlü ve zayýf yönlerin listelendiði SWOT analizi, Çorum modelinin temel özellikleri ve Çorum’un kýsa tarihçesi bölümleri yer almaktadýr. Niceliksel ve niteliksel verilerin analizinden Çorum büyüme sürecinin temel özellikleri elde edilmiþ ve bu özellikler Çorum Modeli baþlýðý altýnda kavramsallaþtýrýlmýþtýr.

12 Bölgesel Kalkýnmada Yerel Dinamikler:

• Yeni teþvik sisteminde 4. bölgede olmanýn getireceði avantajlar. • Kültür turizmine yönelik artan ilgi. • Samsun üzerinden Rusya pazarýna eriþim kolaylýðý. • Üniversite-Sanayi iþbirliðinin giderek kuvvetlenmesi • Yaygýnlaþan Kalkýnma Ajansý, KOSGEB, AB kaynaklý hibe ve teþvik imkânlarý. • Teknokentin uygulamaya geçmesi. 14 Bölgesel Kalkýnmada Yerel Dinamikler: Çorum Modeli ve 2023 Senaryolarý

ZAYIF YÖNLER:

• Sosyal hayatýn ve sosyal aktivite imkânlarýnýn sýnýrlýlýðý. • Ýl dýþýna göçün sürmesi. • Eðitim alanýnda ülke ortalamasýnýn altýnda bulunulmasý. • 1980 Çorum olaylarýnýn kentin ekonomik ve sosyal hayatýnda yol açtýðý travma. • Kadýnlarýn ekonomik ve sosyal hayata katýlýmýnýn yetersizliði. • Sanayide nitelikli ara eleman eksikliði. • Demiryolu baðlantýsý olmayýþý. • Havaalaný imkanlarýnýn kýsýtlý olmasý. • Þirketlerde kurumsallaþmanýn yetersizliði. • Ýyi tarým uygulamalarýnýn yetersizliði. • Çorumlu giriþimciler arasýnda ortak iþ yapma kültürünün zayýflamasý ve rekabetin þiddetlenmesi. • Ölçek ekonomilerinin zayýf olmasý. • Sektörel çeþitliliðin olmamasý. • Eleþtiri kültürünün zayýf olmasý.

TEHDÝTLER:

• Tarýmdaki yapýsal dönüþümün yarattýðý iç göç. • Nitelikli genç nüfusun il dýþýna göçünün sürmesi. • Çevre kirliliði, bilinçsiz sulama, ilaçlama ve gübrelemenin tarýmsal üretimi etkilemesi. • Hýzlý sanayileþmenin çevreyi olumsuz etkilemesi.

(Sürecek)


16 PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Hitit Üniversitesi’ne kayýtlar baþladý H

itit Üniversitesi’ni kazanan öðrencilerin ön kayýt ve okul numarasý sorgulama iþlemleri

http://www.yenikayit. hitit.edu.tr web

adresinde yapýlabiliyor. Kesin kayýtlar bugün baþlayýp, 7 Eylül 2012 tarihine kadar devam edecek. Yeni kazanan öðrencilerin kayýt

iþlemleri için yapmalarý gereken tüm bilgileri/belgeleri içeren kiþisel dosyalarý, izleyen hafta içerisinde belirttikleri adreslere gönderildi. (Dosyalarý kendilerine ulaþmayan öðrenciler, kayýt ofisinde dosyalarýný temin edebilirler. Kayýt yeri ve iþlem süreci ile ilgili bilgilere

http://www.oidb.hitit.e

du.tr web adresinden de eriþilebilir) Üniversiteden yapýlan duyuruya göre, Çorum’a diðer illerden gelecek olan

öðrencilerin gereksinim duyabilecekleri her türlü bilgileri içeren (ulaþým, barýnma, burs baþvurularý, öðrenci yaþamý ile ilgili bilgiler vb) bir kitapçýk Hitit Üniversitesince hazýrlanmýþ olup, söz konusu dosya içerisinde öðrencilere gönderildi. Engelli öðrencilerin talep

etmeleri halinde kayýt süresince gereksinim duyacaklarý ekipmanlar imkanlar ölçüsünde temin edilecek ve yine talep etmeleri halinde kendilerine özel refakatçiler verilecek. Bu durumdaki öðrencileri oidb@hitit.edu.tr email adresinden ekipman/refakatçi taleplerini üniversiteye iletmeleri yeterli olacak.

Erdoðan, 30 Eylül’e hazýrlanýyor AK

Parti MKYK’da çalýþma arkadaþlarýyla sürpriz bir armaðan vererek vedalaþtý. Baþbakan Tayyip Erdoðan, 30 Eylül’deki kongre öncesinde son toplantýsýný geçtiðmiiz gün yaptý. AK Parti MKYK’da çalýþma arkadaþlarýyla sürpriz bir armaðan vererek vedalaþtý. MKYK üyelerine, “Küresel Barýþ Vizyonu”kitabýný armaðan eden Erdoðan, medeniyetler ittifaký süreci baþta olmak üzere uluslararasý toplantýlardaki konuþmalarýndan Prof. Dr. Bekir Karlýða’nýn

derlediði kitabýný, MKYK üyeleriyle birlikte eþlerinin adlarýný da yazarak imzaladý. Söz alan MKYK üyeleri ise teþekkür ettikleri Erdoðan’a, “Hakkýnýzý helal edin” dedi. Erdoðan da teþekkür edip, “Helal olsun, siz de hakkýnýzý helal edin” yanýtýný verdi. Erdoðan toplantýnýn sonunda ise MKYK üyeleriyle toplu fotoðraf çektirdi. Erdoðan’ýn isteði üzerine yapýlan fotoðraf çekimi sýrasýnda bazý MKYK üyeleri, “Ne zaman böyle toplu fotoðraf çekilse o fotoðraftakilerin çoðu bir sonraki dönemde yer almayabiliyor”diye

AK Parti MKYK’da çalýþma arkadaþlarýyla sürpriz bir armaðan vererek vedalaþtý. espri yaptý. istedikleri isimleri önerilecek isimler bildirmelerini de istedi. arasýnda sadece Meclis PARTÝDEN “Parti üyesi olmayan komisyon baþkanlarýnýn OLMAYABÝLÝR isimleri de olmamasýný istedi. Erdoðan, anket önerebilirsiniz”diyerek Erdoðan, bakanlardan formu daðýttýðý MKYK parti vitrini için yeni ise isim üyelerinden yeni yüzler önerilmesini önerilebileceðini MKYK’da yer almasýný talep eden Erdoðan, söyledi.(Hürriyet)

Yaðýz Oto Yýkama hizmette Yaðýz Oto ve Halý Yýkama, Aþaðý Sanayi Sitesi 5. Sokak’ta hizmete açýldý.

Y

aðýz Oto ve Halý Yýkama, Aþaðý Sanayi Sitesi 5. Sokak’ta hizmete açýldý. Koray Demir’in sahibi olduðu Yaðýz Oto ve Halý Yýkama için dün bir açýlýþ töreni düzenlendi. Koray Demir Yaðýz Oto ve Halý Yýkama’da halýkoltuk gibi ev eþyalarýný adresten alýp, yýkayýp tekrar eve teslim ettiklerini söyledi. Kalýcý lekeleri de özel ilaçlarla çýkarttýklarýný belirten Demir, iç-dýþ oto yýkama hizmeti de verdiklerini sözlerine ekledi.

Bakkalda ilaç satýþý tarih oluyor 'K

arekod' uygulamasý sayesinde artýk eczanelerin dýþýnda ilaç satýlamayacak Saðlýk Bakanlýðý'nýn hayata geçirdiði, ilacýn üretim aþamasýndan kullanýcýya kadar giden süreçte takibini saðlayan 'Karekod' uygulamasý sayesinde büfe, bakkal, market ve gýda toptancýlarý artýk ilaç satamayacak. Türkiye'de, 1 Temmuz 2010'dan itibaren karekodlu ilaç sistemine geçildi. Sistem sayesinde, ilacýn üretiminden tüketimine kadar bütün evreleri izlenebiliyor. Bu sayede üretiminde hata çýkan ve son kullanma tarihi geçen ilaçlarýn satýlmasý engelleniyor. Sahte ve

kaçak ilaçlarýn da piyasaya çýkmasýnýn önüne geçiliyor. Sistemde, her ilaca kimlik numarasý niteliðinde 'Karekod' veriliyor. Ýlaçlarýn üretimden hastaya ulaþýncaya kadarki tüm hareketleri bu sistem üzerinden takip edilebiliyor. Bu sayede, ilaç satmalarý yasak olmasýna raðmen aferin, vermidon, sudafed, tylol hot ve gripin gibi ilaçlarýn satýþýný yapan büfe, bakkal ve marketler ile gýda toptancýlarý da karekodlu ilaçlarýn satýþýný yapamýyor. Uygulamadan önce, ilaçlarý bakkal ve marketlere kimlerin sattýðý belirlenemiyordu. Ancak karekodlu ilaç, bakkal ve markette

bulunduðunda takibi yapýlarak nereden geldiði kolaylýkla tespit edilebiliyor.

SOÐUK ALGINLIÐI ÝLAÇLARI MADDE BAÐIMLILARI TARAFINDAN KULLANILIYOR

Saðlýk müdürlükleri ise soðuk algýnlýðý tedavisinde kullanýlan bazý ilaçlarýn büfe, bakkal gibi yerlerden temin edilerek, madde baðýmlýlarý tarafýndan kullanýlmasýnýn önlenmesi amacýyla karekodsuz ilaçlarý toplamak için denetimlerini aralýksýz sürdürüyor. Bu kapsamda Sakarya'da son bir yýlda bakkal, market ve gýda toptancýlarýnda satýlan

binlerce kutu karekodsuz ilaca el kondu. 13 iþletmeci hakkýnda yasal iþlem yapýldý. Yasak olmasýna raðmen ilaç satýþý yapan bakkal ve market sahipleri hakkýnda, 2 aydan 1 yýla kadar hapis istemiyle dava açýldý. Sakarya Ýl Saðlýk Müdürü Murat Alemdar, eczaneler dýþýnda ilaç satýþýnýn kanunla yasaklandýðýný söyledi. Deðiþik yan etkileri olabilen ilaçlarýn kötü amaçlý kullanýlabildiðini kaydeden Alemdar, "Özellikle grip ve soðuk algýnlýðý tedavisinde kullanýlan bir takým ilaçlarýn uyuþturucu amaçlý kullanýldýðýný biliyoruz. Bu ilaçlarýn içindeki kodein gibi maddeler insanlarda hoþluk verici etkilere

'Karekod' uygulamasý sayesinde artýk eczanelerin dýþýnda ilaç satýlamayacak

sahip. Özellikle genç çocuklarýmýz hap olarak yapýlan bu ilaçlarý sulandýrýp kendi damarlarýna enjekte ederek bir uyuþturucu halinde kullanabiliyorlar. Bakanlýk bu ilaçlarýn reçetesiz satýþýný yasakladý. Eczaneden bile bu ilaçlarý reçeteyle temin edebiliyorsunuz." dedi. Alemdar, ilaç satýþ sistemi sayesinde saðlýkla hiçbir ilgisi olmayan bakkal, market gibi yerlerde ilaç satýþýnýn önüne geçilmeye baþlandýðýný belirtti. Sakarya Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Farmakoloji Anabilim Dalý Öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Pelin Tanyeri de soðuk algýnlýðýnda kullanýlan ilaçlarýn damardan alýnmasýnýn ölümle sonuçlanabileceði uyarýsýnda bulunuyor. Tanyeri, konuyla ilgili þunlarý söyledi: "Bu tür ilaçlarýn damardan kullanýlmasý çok tehlikelidir ve ölümle sonuçlanabilir. Aðýzdan alýnan bir ilacýn damardan verilmesi damarda hasara, tromboflebit dediðimiz damar içinde pýhtý oluþmasýna neden olabilir. Pýhtý, hangi organýn damarýný týkarsa o organda geri dönüþü olmayan hasara neden olur. Örneðin, akciðere giden büyük bir pýhtý ani ölüme sebep olabilir. Bunun yanýnda, ortak kullanýlan enjektöre baðlý olarak hepatit B, hepatit C ve AIDS gibi hastalýklar bulaþabilir." Dünya Bülteni

S

Koray Demir’in sahibi olduðu iþyeri için dün bir açýlýþ töreni düzenlendi.

Halý ve ev eþyalarý adresten alýnýp, temizlendikten sonra tekrar eve teslim ediliyor.

Prim ve diðer tahsilatlarýn ödemesinde son gün

osyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada, prim ve diðer tahsilatlarýn ödeme tarihlerinin ertelendiðini bildirildi. Yapýlan açýklamaya göre, son ödeme tarihi 31

Aðustos 2012 olan (vatandaþlarýn kurum banka hesaplarýna ödeyeceði) prim ve diðer tahsilatlarýn son ödeme tarihlerinin yarýna kadar ertelendiði belirtildi.

NASA'dan yaþanabilir yeni gezegen iddiasý

N

ASA, 4 bin 900 ýþýk yýlý uzaklýkta iki güneþi olan ve hayata elveriþli bir gezegen keþfedildiðini iddia etti Bilim adamlarý, ilk kez iki yýldýz etrafýnda dönen iki Gezegenin yer aldýðý güneþ sistemi tespit etti. Dünya'dan 4 bin 900 ýþýk yýlý uzaklýktaki Gezegenlerden biri, çift yýldýza olan uzaklýðý sebebiyle "hayata elveriþli" bölge içerisinde bulunuyor. NASA'nýn 'Gezegen avcýsý' Kepler uzay Teleskopu'nun belirlediði 'Kepler -47' adý verilen iki yýldýzlý ve iki Gezegenli güneþ sistemi, Kuðu Takýmyýldýzý'nda yer alýyor. Çift yýldýzlar birbirlerinin çevresinde 7.5 günde dönüyor. Bir yýldýz bizim Güneþimize çok benziyor ve Güneþ'in yüzde 84'ü kadar parlak. Diðer yýldýz ise Güneþ'in üçte biri büyüklüðünde ve Güneþ'in ancak yüzde 1'i kadar parlak. Sistemdeki 'Kepler-47c' adý verilen Ge-

zegen, hayata uygun, yani sývý suyun olabileceði bölgede bulunuyor. Gezegen 303 günde çift yýldýzýn etrafýndaki dönüþünü tamamlýyor. Neptün'ün 3 katý büyüklüðündeki bu devin atmosferinin yoðun su buharýndan oluþmuþ bulutlarla kaplý olduðu sanýlýyor. Ancak 'Kepler-47c'nin büyük bir gaz devi olabileceði ve bilinen hayata uygun olmayabileceði de ifade ediliyor. Diðer Gezegen 'Kep-

ler-47b' ise 50 günden az bir yörünge dönemine sahip. Kýzgýn atmosferi sebebiyle yoðun bir metan bulutuyla örtülmüþ bunaltýcý bir Gezegen olduðu düþünülüyor. NASA'nýn California'daki Ames Araþtýrma Merkezi'nden William Borucki, "Sadece Güneþ gibi tek yýldýzdan deðil birçok yýldýzdan oluþmuþ sistemler de olduðunu anlamýþ durumdayýz.

Þimdi hayat olabilecek ya da yaþanýlabilir özelliklere sahip Gezegen türleri arasýna çift yýldýzlý sistemler de girdi" açýklamasýný yaptý. Sýradýþý güneþ sistemi, bir çift yýldýzýn çevresinde birden fazla Gezegen olabileceðini ve uzaydaki Gezegen çeþitliliðini göstermesi açýsýndan tarihi bir keþif olarak nitelendiriliyor. Dünya Bülteni

Bilim adamlarý, ilk kez iki yýldýz etrafýnda dönen iki Gezegenin yer aldýðý güneþ sistemi tespit etti.

Meclis bugün toplanacak orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Çbugün saat 14:00’de toplanacak.

Ýl Genel Meclis binasýnda yapýlacak toplantýda gündem maddeleri görüþülecek.


PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Taksi duraklarý Türkiye’ye örnek’ T

Apaydýn, Çorum Taksicileri Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý'ný ziyaret etti.

ürkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Genel Baþkaný Fevzi Apaydýn, Çorum'da yenilenen taksi duraklarýnýn tüm Türkiye'ye örnek olduðunu söyledi. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Çorum Taksicileri Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý'ný ziyaret eden, daha sonra Oda Baþkaný Mehmet Gayretli ile birlikte yenilenen taksi duraklarýnda incelemelerde bulunan Fevzi Apaydýn, ay-

rýca þoför esnafýnýn sorunlarýný da yerinde dinledi. Çorum'da görmüþ olduðu baþarýlý çalýþmalardan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Apaydýn, yenilenen taksi duraklarýnýn ve taksi yaþ sýnýrlamasýnýn Türkiye'ye örnek çalýþmalar olduðunu belirterek, bu projenin gerçekleþmesinde emeði geçen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Taksicileri Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli'ye teþekkür etti. Ayrýca yeni açýlacak okul sezonu dolayýsýyla da servis þoförlerine kazasýz belasýz günler ve bol kazanç temennisinde bulunan Fevzi Apaydýn, S Plakasý uygulamasýnýn da esnaf ve vatandaþ adýna güzel bir uygulama olduðunu, bu uygulamayla birlikte þoför esnafýný haklarýnýn daha iyi korunacaðýný ve vatandaþýn da kaliteli bir hizmet alacaðýný sözlerine ekledi.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

3 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Ulukavak Mah., cilt: 4, sayfa: 299, ada: 1525, parsel: 8, 4. kat, 719,00 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde 1/6 arsa paylý mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:50-15:00 ***

T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi

Oðuzlar ilçesi, Aðaççamý köyü, Kasýmlar mevkii, 163 ada, 54 parselde, cilt 23, sayfa no 2222 de kayýtlý, 328,15 m2 alanlý taþýnmazýn üzerinde bir adet 3 katlý betonarme ev ve 1 adet yýðma kagir samanlýk binasý satýþý iþi. Muhemmen bedel: 96.900,00 Yer: Ýskilip Belediye Baþkanlýðý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü - Samsun

(Çorum-Alaca) Ayr.Alacahöyük-(SungurluBoðazkale) Ýl Yolu Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri alýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Atakum/Samsun Saat: 14:00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Çorum merkez köy okullarý yakacak alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

Çorum Ýl Özel Ýdraesi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü

Çorum Ortaköy Ýncesu köyü-Þapinuva Örenyeri grubu parke taþý yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No 179 Çorum Saat: 14:30 ***

4 EYLÜL DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü

5. Bölge Müdürlüðü idare imkanlarýyla yapýlacak iþler ( Çorum-Bayat Çayý ýslahý ) Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Gülþehir Anaokulu yapýmý inþaatý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi

Konferans Salonu Saat: 10:00 ***

Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü

Osmancýk þehir geçiþindeki belediyeye ait su ve kanalizasyon þebekesinin deplase edilmesi yapým iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No 380 Atakum Samsun Saat: 14:00 ***

5 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

27 AS 653 plakalý, Man Marka, TGA 18.430 4*2 BL tipi 2006 model aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 100.000 Yer: Hüseyin Kaynar Ticari Taksi ve Yediemin Ýþletmeciliði Yedieminli Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

kat irtifaký yapýlý, 10/216 arsa paylý mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Belediye Hizmet Binasý tadilat yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat ihale odasý Saat: 14:00 ***

10 EYLÜL Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Merkezi araþtýrma laboratuarý cihazlarý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saat: 14:00 ***

14 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

19 UD 892 plakalý Renault marka yeni Megane HB DYNM tip, 2010 model Sedan cinsinde, gri platin renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 38.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Yeniyol Mahallesi, ada 420, parsel 20 de borçlu adýna 1/6 hisseli olarak kayýtlý 476,83 m2 alanýnda bahçeli ahþap ev vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 125.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

2012-2013 yýllarý (KVC Yoðun Bakým Ünitesi) kit karþýlýðý kan gazlarý cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Buharaevler Mah. Selçuk 2. Cad. Emir Apt. No 4/10 adresinde 3391 ada, 63 parsel de kayýtlý 112 m2 alanýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 90.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

6 EYLÜL Çorum Devlet Hastanesi

7 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez ilçe Yavruturna Mah., cilt 2, sayfa 168, ada 198, parsel 7, kat 3, baðýmsýz bölüm 26 da tapuya kayýtlý, 328,72 m2 alanýnda, ana gayrimenkulü apartman vasfýnda kat mülkiyeti yapýlý 3/50 arsa paylý mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 45.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez ilçe Kunduzhan Mah., cilt 1, sayfa 88, ada 459, parsel 133, kat 4, baðýmsýz bölüm 15 de tapuya kayýtlý, 469,48 m2 alanýnda, gayrimenkulu arsa vasfýnda

T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili

merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 19 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/119593 arsa paylý iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Karakeçili Mah, cilt 55, sayfa 5425, ada 534, parsel 87 adresinde zemin kat 20 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý üzerinde borçlu adýna tapu kaydý

bulunan, 1195,93 m2 alanýndaki ana gayrimenkulu kat irtifaký yapýlý, 8076/119593 arsa paylý iþyeri vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Sebze hali ve kamyon garajý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

2012/2013 kampanya dönemi meydan tahmil tahliye hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km Çorum Saat: 14:00 ***

17 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Gülabibey Mah., Fitne Mevkii, cilt 30, sayfa 2966, ada 1248, parsel 2, 1. kat, 806,00 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/22 arsa paylý mesken niteliðindeki 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi

Metal destekli tek parça seramik kron iþ ve iþlemleri (geçici kron dahil) hizmet alýmý iþi. Yer: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No 22 Çorum Saat: 10:00 ***

18 EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Gülabibey Mahallesi, Cemilbey þosesi mevkiinde kain, ada 1494, parsel 10’da 2. kat 7 numaralý baðýmsýz bölümde, kat irtifaký yapýlý, mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezate Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Karakeçili Mah, cilt sayfa 4/332, ada parsel 537/127’de 368,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Kargir

apartman binasýnýn zemin kat 1 nolu mesken vasýflý 2/8 arsa paylý baðýmsýz bölümünün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

24 EYLÜL T.C. Kargý Sulh Hukuk Mahkemesi

Çorum ili Kargý ilçesi Bahçelievler Mahallesi 152 ada, 13 parselde tapuya kayýtlý 140,15 m2 yüzölçümlü tek katlý ahþap ev ve arsasýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.400,25 Yer: Kargý Hükümet Konaðý önü Saat: 10:00-10:10 ***

DSÝ Bölge Müdürlüðü - 5. Bölge Ankara Çorum-Sungurlu Aþaðý Fýndýklý Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda Mustafa Kemal mah. 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

25 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Bahçelievler Mahallesi, cilt no 52, sayfa no 5096, ada 185, parsel 14 de kayýtlý 500,80 m2 alanýnda arsa vasfýnda 30/256 hisse paylý taþýnmazýn satýþý iþi Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

17

Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað'ýn oðlu Memduh Melih, sünnet olarak erkekliðe ilk adýmýný attý.

Memduh Melih Akdað, erkekliðe ilk adýmýný attý

M

arangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað'ýn oðlu Memduh Melih, sünnet olarak erkekliðe ilk adýmýný attý. Refiye&Ömer Akdað çiftinin oðullarý Memduh Melih'in sünnet

düðünü geçtiðimiz Cuma günü Kültür Düðün Salonu'nda gerçekleþtirildi. Düðüne AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý,

Oda Baþkanlarý, Akdað ailesinin yakýn akraba ve dostlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Hakimiyet, Akdað ailesini kutlar, Memduh Melih'e de ömür boyu saðlýk ve mutluluklar diler.

Tarým istihdamýnda büyük düþüþ T

ürkiye genelinde yapýlan araþtýrmaya göre memur ve esnaf sayýsý her geçen gün artarken çiftçi sayýsýnda büyük düþme yaþandý Türkiye Ekonomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý (TEPAV), Nisan ayý itibariyle kayýtlý istihdam içinde memur ve esnaf sayýsýnýn arttýðýný, çiftçi sayýsýnýn azaldýðýný açýkladý. Memur sayýsýndaki artýþta Doðu'daki iller ilk sýralarda yer aldý. TEPAV Ýstihdam Ýzleme Bülteni'nin 9. sayýsý yayýmlandý. Bültene göre, kayýtlý istihdam Nisan 2012'de son bir yýlda yüzde 7,7 oranýnda, 1 milyon 230 bin artarak 17 milyon 150 bin oldu. Çalýþmada, þöyle denildi: "Çoðu 'me-

mur' statüsündeki kamu personeli sayýsýnýn, 'mali disiplin' uygulamasý çerçevesinde fazla artýrýlmadýðý, özellikle 2009-2010 döneminde, kriz öncesine göre sayýlarýnýn azaldýðý; ancak 2011'in ikinci yarýsýndan itibaren sayýlarýnýn artmaya baþladýðý gözlenmektedir. Saðlýk, eðitimin yanýnda savunma hizmetlerini da kapsayan alanlarýn kamu personelindeki artýþla, Ekim 2008'e göre kamu istihdamýnýn yüzde 7'ye yakýn artmýþ olduðu görülmektedir. Kamu çalýþaný (4/c) sayýsý Nisan 2011-2012 döneminde yüzde 11,5 dolayýnda artarak 2 milyon 570 bine yaklaþmýþtýr. Bu da 1 yýl içinde önemli bir sýçrama sayýlmalýdýr." TEPAV'ýn bültenine

göre, kamu personelinin illere göre daðýlýmýna bakýldýðýnda Ankara yüzde 14,5 ile ilk sýrayý aldý ve son 12 ayda 22 bin artýþla kamu personel sayýsýný yüzde 6'nýn üstünde artýrdý. Türkiye nüfusunun yüzde 18'ine sahip ve milli gelirinin yüzde 30'una yakýnýný üreten Ýstanbul ise kamu personeli toplamýndan yüzde 11,5 pay aldý. Ýlde kamu çalýþaný sayýsý Nisan 2012'de 296 bin olarak belirlendi. Son 12 ayda Ýstanbul'un kamu personeli sayýsý yaklaþýk 31 bin arttý. Ýzmir ise 136 bin ile kamu personeli toplamýnýn yüzde 5,3'üne sahip. Kamu personelinin yoðunlaþtýðý diðer iller yüzde 2,6 ile Bursa ve yüzde 2,5 ile Konya olarak belirlendi. Son bir yýl-

lýk artýþa bakýldýðýnda ise sayýsý en fazla artan 15 il arasýnda, Þanlýurfa (yüzde 33,4), Van (yüzde 27,8), Mardin (yüzde 24,9), Gaziantep (yüzde 17,7) ve Diyarbakýr (yüzde 17,4) en yüksek kamu çalýþaný artýþ oranýný yakalayan ilk beþ il olarak öne çýktý. Kamu çalýþaný sayýsýndaki artýþýn yaný sýra, kayýtlý istihdam içinde yüzde 18 dolayýnda payý olan esnaf nüfusunda da 2009 krizi sonrasýnda düzenli bir artýþ gözlendi. 2009 krizi öncesinin 1,5 puan altýnda kalýnsa da kayýtlý esnaf sayýsý kriz öncesine yaklaþtý. Nisan 2012'de kayýtlý esnaf istihdamý, 12 ay öncesine göre arttý. 37 bin artýþla kayýtlý esnaf sayýsý 1 milyon 912 bine çýktý.

Sertifikasýz organik ürün satmak suç B

akanlýk semt pazarlarýnda yüksek fiyatla satýlan organik ürünler için uyarýda bulundu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, bazý pazar ve satýþ yerlerinde köyden getirilen ürünlerin 'Organik' diye pahalý satýlmasý konusunda uyardý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, bazý pazar ve satýþ yerlerinde köylerden getirilen ürünlerin 'Organik' adý altýnda pahalý satýlmasý konusunda uyardý. Bakanlýk serti-

fikasý olmayan ürünlerin organik olarak satýlmasýnýn suç olduðunu duyurdu. Bakanlýk uyarýsýnda halkýn son yýllarda insan saðlýðý açýsýndan organik ürünlere yöneldiði, sertifekasý bulunmayan ürünleri 'organik' adý altýnda satanlarýn suç iþlediði ve bunlar hakkýnda yasal iþlemler yapýlacaðý belirtildi. Açýklamada, þöyle denildi; ''Son yýllarda insan saðlýðý açýsýndan önemi

her geçen gün daha da çok anlaþýlan organik ürünlere karþý tüketicilerin talebinde büyük artýþ meydana gelmiþtir. Tarladan sofraya kadar kontrol altýnda bulunan organik ürünlerin üretimi, diðer kimyasal ilaç ve gübre kullanýlarak üretilen ürünlere göre daha fazla zahmetli ve masraflýdýr. Dolayýsýyla organik ürünler pazarda diðer ürünlere nazaran daha yüksek fiyatlara satýlmaktadýr. Son yýllarda organik ürünlere talebin artmasý ve fiyatlarýnýn yüksek olmasý sebebi

ile bazý pazar ve satýþ yerlerinde köylerden getirilen ürünlerin organik ürün olarak satýldýklarý görülmektedir. Bir ürünün köyde yetiþmesi veya yetiþtirilirken hayvansal gübre kullanýlmasý o ürünü organik ürün yapmaz. Kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aþamasý kontrollü ve sertifikalý tarýmsal üretim yapýlarak üretilen ürünler organiktir. Organik ürün sertifikasý olmayan ürünleri organik ürün olarak satmak suçtur.''


Belediye, Çorumspor önünde zorlanmadý: 2-0 18 PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorum Belediyespor tecrübesi kadrosuyla tamamen gençler kurulu Çorumspor önünde fazla zorlanmadý. Rakibini ilk yarýda Ziya ve Murathan’ýn attýðý gollerle 2-0 yenen Belediyespor ikinci yarýda kendini sýkmadý. Çorumspor ise her zaman olduðu gibi hücuma çýkamadý buna karþýn savunmada da büyük gedikler verdi. STAT: Dr Turhan Kýlýçcýoðlu HAKEMLER: Özcan Genel,

Gökhan Yumlu

Çorum’un tarihinde profesyonel ligde temsil edecek iki takýmý Çorumspor ve Çorum Belediyespor dün ortak düzenledikleri sezon açýlýþýnýn ardýndan oynadýklarý maçla son lig provalarýný yaptýlar. Çorum Belediyespor hazýrlýk maçýnda Çorumspor’u ilk yarýda bulduðu gollerle 2-0 maðlup etti. Ýki Çorum takýmý arasýndaki maçta zaman zaman gerginlikler yaþansada sahada futbolcular birbirlerinden özür dilediler. En büyük sýkýntý ise tribünde taraftarlar arasýndaki bölünmenin sahaya yansýyan olumsuz görüntüsü oldu. Yeni sezon kadroÇorumspor’un ender olarak geliþen bir ataðýnda Tuncay’ýn þut giriþimi sonuçsuz kaldý sunu tamamýna yakýnýný deðiþtirerek baþlayan Çorum Belediyespor, bu sezonda transfer yasaðýný kaldýramadýðý için genç futbolcularla mücadele edecek Çorumspor önünde topa daha çok Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve masýna karar verildi. sahip ve rakip kale Spor Yüksek Okulu’na bu dönemde Karar doðrultusunda BESYO’ya önünde daha çok Spor Yöneticiliði açýlmasý kararý alýndý. 60 öðrenci antrenörlük ve diðer branþlar- görünün taraf oldu. Yüksek Öðrenim Kurulu’nun da alýnýrken Spor Yöneticiliði bölümü Çorumspor kamp toplantýsýnda 2012-2013 eðitim öðretim içinde 50 öðrencinin kayýt yaptýrmasýna oynadýðý yýlýnda ek yerleþtirme ile öðrenci alýnkarar verildi. Bu süreçle ilgili açýkla- döneminde maçlarýnda masý konusunda gündemde Hitit Ünivermalarýn Hitit Üniversitesi tarafýndan hazýrlýk olduðu gibi yine savunsitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek yapýlmasý bekleniyor. mayý kalabalýk tutarak Okulu bünyesinde Spor Yöneticili açýl-

BESYO’ya Yöneticilik bölümü müjdesi geldi

Kastamonu sezonu Kilimli ile açtý: 2-1 Çorumspor’un grubundaki rakiplerinden Kastamonuspor, sezon açýlýþý nedeniyle yapýlan hazýrlýk maçýnda Spor Toto 3. Lig takýmlarýndan Kilimli Belediyespor’u 2-1 yendi. Gazi Stadyumu'nda açýlýþ töreninde ilk olarak kadrodaki futbolcular tanýtýldý. Taraftarlar, özellikle

yeni transfer edilen futbolculara yoðun tezahüratta bulundu. Daha sonra yeni sezon için dua edildi. Açýlýþ töreni sonrasý Kastamonuspor ile ayný ligde yer aldýðý Zonguldak temsilcisi Kilimli Belediyespor arasýnda oynanan hazýrlýk karþýlaþmasýyla devam etti. Kastamonuspor’u 2. Lige taþýmak istediklerini ifade eden Antrenör Avni Okumuþ: “Geçtiðimiz sezon 2-3 futbolcumuz haricinde diðer futbolcularýmýzýn tamamý takýmýmýza yeni katýldý. Sezon öncesi liglere iyi bir þekilde hazýrlanýp güzel bir baþlangýç yapmak istiyoruz. Gerek yönetimimiz, gerekse taraftarlarýmýzdan bizleri bu zorlu maratonda yalnýz býrakmamalarýný istiyoruz” diye konuþtu. Kastamonuspor, 79'da Mesut’un ve 88. dakikada Fýrat’ýn penaltýdan attýðý golle karþýlaþmayý 2-1 kazandý. Kilimli Belediyespor’un ise tek golü Harun Sürücü’nün ayaðýndan 58. dakikada geldi. Kilimli Belediyespor’a Þahin Çýkar, mücadelenin 82. dakikasýnda kýrmýzý kart görerek oyun dýþý kaldý.

Kastamonuspor’lu futbolcular sezon açýlýþ töreninde kurban kesi öncesi toplu olarak dua ederken görülüyor

Özgür Demirci,

sadece iki deðiþiklikle baþladý. Kardeþ iki kulübün maçýnýn ikinci yarýsýnda Çorum Belediyespor hücum

etmekten çok daha çok top yaparken Çorumspor rakibinin önünde fazla varlýk gösteremedi ve maç ilk yarýda atýlan

gollerle Belediyespor’un 2-0 üstünlüðü ile sona erdi.

ÇORUMSPOR: Emrah, Osman Seçkin, Osman Bodur, Bilal, Metehan, Fatih (Yasin Özkarslý), Onur (Ubeydullah), Tuncay (Yasin Tüzün), Ali Koçak, Erol, Samet. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Emrah (Emre), Ýbrahim Etem (Furkan), Macit, Yiðitcan (Arif), Hakan (Volkan), Halil Ýbrahim (Okan), Oðuzhan Saraçoðlu (Haydar), Murathan (Buðraçhan), Ziya (Oðuzhan Yalçýn), Kaan (Ýbrahim Selen,) Ende r(Mehmet Keleþ) GOLLER: 17. dak. Ziya, 43. dak. Murathan (Çorum Belediyespor) rakibe boþ alan býrakmabuluþan Ziya Kaan’a maya çalýþýrken bunda da çýkardý bu futbolcuda baþarýlý oladýðý gözlendi. hareketlendi Çorumspor Kýrmýzý Siyahlý takým savunmasýnýn arkayý rakip kaleye gitmekte ise unuttuðýu anda bu futbolhiç bir varlýk gösteremecuda boþ durumdaki di. Murathan’a çýkardý oda kaleciyle baþ baþa kaldýð M A Ç T A N ý anda sert ve düzgün DAKÝKALAR: vuruþla takýmýnýn ikinci Maça hýzlý baþlayan golünü attý: 2-0 Çorum Belediyespor ilk Ýkinci yarýda Çorum ataðýnda gole çok yakBelediyespor bir futbollaþtý. Orta sahadan cu dýþýnda tüm oyuncusavunmanýn arkasýna larýný deðiþtirirken atýlan uzun topa kaleci Çorumspor ikinci yarýya Emrah çýktý, Ender’in Çorumspor ataða çýkarken Belediyespor baský ile rakibine bu izni vermedi hareketlendiði pozisyonda Emrah topu ýskalayýnca Ender’in önünde kaldý bu futbolcu ýskayý beklemediði için hamle yapmayýnca pozisyonu takip Milliyetçi Hareket Partisi Ýl ve Merkez Ýlçe teþkiMHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan’da Çorumspor’un eden Osman Seçkin içinde bulunduðu durumdan kurtulmasý için ellerinden kayarak topu kornere attý latý Kültür Sitesi önünde bulunan Çorumspor Store’ye gelen desteði verdiklerini ve bundan sonrada vermeye ve kalesini mutlak bir ziyarette bulundu. Ziyarete Ýl Baþkaný Ercan Daþdan Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ile yönetim kurulu devam edeceklerini belirterek tüm Çorumlularý bu golden kurtardý. üyeleri katýldýlar. konuda daha duyarlý olmaya çaðýrdý. 19. dakikada Ziyaret sýrasýnda Çorumspor Basýn Sözcüsü Ziyaret sýrasýnda Ýl Baþkaný Ercan Daþdan ÇorumBelediyespor golü buldu. spor ürünlerinden bir kaþkol ve bir bardak alarak Bu dakikada kaleci Güngör Atak verilen bu destekten duyduðu memkulübe katkýda bulundu. Emrah’ýn eliyle çabuk nuniyeti dile getirdi ve MHP teþkilatýna teþekkür etti. oynadý sað kanattan Ender topla orta alandan hareketlendi ceza sahasýna yan çizgisine geldiði anda arka direðe ortaladý pozisyonu iyi takip eden Ziya topun geliþine mükemmel vurdu top uzak kale direði dibinden Çorumspor aðlarýna gitti ve mavi beyazlýlar 1-0 öne geçti. 30. dakikada Belediyespor ikinci gole çok yaklaþtý. Oðuzhan Saraçoðlu’nun orta alandan mükemmel pasýyla Ender kaleci Emrah ile karþý karþýya kaldý, kaleciyi geçmek isterken Emrah son anda topa dokunarak kornere gönderdi ve ikinci gole izin vermedi. Ýlk yarýnýn son d a k i k a s ý n d a Belediyespor ikinci golü MHP Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilatýnýn Çorumspor Store ziyaretinde yöneticilerle birlikte toplu halde görülüyorlar buldu. Orta sahada topla

MHP’den Çorumspor Store’a ziyaret

Diyarbakýrspor taraftarý DAVAYA güveniyor Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor'un Cumartesi günü çoðunluk saðlanamadýðý için yapýlamayan kongresi gelecek haftaya kalýrken, Yeþil-kýrmýzýlý taraftarlar dernekler birliði baþkaný Ramazan Tugay, "Açýlan davalar sonucunda kulübümüz rahatlayacaktýr” dedi. Diyarbakýrspor Taraftarlar Birliði Dernekleri Baþkaný Ramazan Tugay, yaptýðý açýklamada, “Cumartesi günü kongremizi de yine çoðunluk saðlanamadýðý için yine kongre yapýlamadý. Tabiki bunlar kulübümüzün aleyhine geliþen durumlar. Uzun süredir beklediðimiz davalarýn açýlacaðý bizleri sevindirdi. Tabi ki yayýnlanan listelerde adý geçenlerin tümü için suçludur ibaresini kullanmak ya da tümüne

suçlu yaftasýný yapýþtýrmak kesinlikle doðru deðildir. Anýlan isimler içerisinde, sadece bilgisine baþvurulacak olanlar da var. Ama genel anlamda bakmak gerekirse çok olumlu bir geliþme olduðunu söyleyebilirim. Fakat çok geç kalýnmýþ bir geliþme olduðunu da söylemek lazým. Burada dikkat çekici bir nokta var, o dosya yaklaþýk 7-8 aydýr neden savcýlýkta bekletiliyor, bunu anlamakta güçlük çekiyorum, Ocak 2012 itibariyle bu dosyanýn savcýlýkta olduðunu biliyoruz. Þu an itibariyle iddianamenin hazýrlandýðýný ve ön soruþturma kapsamýnda adý geçenlerin isim ve adres tespitleri için emniyete bildirim yapýlmýþ. Yaklaþýk 10 yýldan bu yana Diyarbakýrspor için acilen bir temiz eller operasyonu lazým. Bu

dava kamuoyunda sürpriz olarak karþýlanýyor, bana göre asla sürpriz deðil, keser döner sap döner, gün gelir hesap döner misali dün kim ne yapmýþsa bugün hepsi tek tek hukuk önünde hesabýný verecek. Tabi burada suçu günahý olmayan, üstelik kulübün kurtarýlmasý için çalýþmýþ bazý isimleri, bu kiþilerle karýþtýrmamak lazým. Listede adý geçen özellikle bu kulübe yardýmcý olmuþ, asla pis iþlere bulaþmamýþ bazý isimler var. Zaten onlar için sadece bilgi boyutunda davaya dahil edildiklerini biliyoruz. Bu nedenle kuru ile yaþý birbirine karýþtýrmamak lazým. Diðer bir konu ise, bu soruþturmada kulübün son 5 yýlý yani 20052010 yýllarý incelenerek dava konusu yapýlmýþ. Bana göre burada da bir yanlýþ yapýldý. En azýndan geriye doðru son 10

yýl incelenseydi, çok daha büyük yolsuzluklarýn gün yüzüne çýktýðýný herkes görecekti. Tabi zaman aþýmý diye bir konunun buna engel olduðunu düþünüyorum. Umut ediyorum ki, bu dava kulübü kurtaracak-

týr. Diyarbakýrspor gibi koca bir camia tekrar ayaða kalkacaktýr. Kulüp bugün düþtüðü bu durumlarý asla hak etmiyor’ dedi.


PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

ELEMAN ALINACAKTIR KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR

Organize San. Böl. 16. Cad. No: 6 Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ÇORUM YETKÝLÝ SATICISI

YSF GÜVENLÝK ALARM KAMERA VE ARAÇ TAKÝP SÝSTEMLERÝ ÜÇTUTLAR MAH. ÜÇTUTLAR CAD. NO: 9/3 ÇORUM TEL : (0364) 227 65 62 TEL/FAX : (0364) 224 40 99 GSM : 0 541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com ysfguvenlik@ysfguvenlik.com

(Ç.HAK:2706)

(Ç.HAK:2698)

Maðazamýzda görevlendirilmek üzere tecrübeli bay-bayan tezgahtarlar Kuruyemiþ imalatýnda tecrübeli bay eleman alýnacaktýr Müraacatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur Osmancýk caddesi no 21 (þehir pastanesi karþýsý)

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARATAÞ OTOMOTÝV PEUGEOT ANA BAYÝ Ankara yolu 3.km ÇORUM Tel: 2350287 pbx

Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen veya nasippazari@hotmail.com adresine yapýlmasý gerekmektedir. Nasip Pazarý Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 10 Tel: 212 63 35-213 68 02

MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay teknik ressam, mutfak ve temizlik iþlerinde görevlendirilmek üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Tuðra Makina

K.S.S. Sanayi Cad. No: 106 Tel: 234 91 22

ELEMAN ARANIYOR KÝRALIK Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere un iþçisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. EMÝROÐLU UN Akkent Mah. Gimat 19. Sok. No: 9 (Ticaret Borsasý Karþýsý)

VÝLLA Çavdar Sitesi’nde 0 535 401 27 95

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR Sondaj makinasýnda

ÇÝÐDEM Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

(Ç.HAK:2670)

ELEMANLAR ARANIYOR Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere Bay-

Büyükbaþ hayvan çiftliðinden çalýþtýrýlmak üzere traktör kullanabilen bakýcý aile aranýyor. Mür. Tel: 0 533 473 73 93

(Ç.HAK:2689)

(Ç.HAK:2668)

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 68 (güney cephe 246 m2 kapalý alanlý) Mür. Tel: 0 533 593 00 12

Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere kaynak ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Boyraz Yem Gýda San. Tic. Ltd. Þti. 444 23 19 Organize Sanayi Bölgesi No: 27 Cadde: 11

çalýþtýrýlmak üzere eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 535 617 78 95

BULAÞIKÇI ARANIYOR

Ýzmir Lokantasýnda çalýþtýrýlmak üzere bayan bulaþýkçý aranýyor. Müracaatlarýn þahsen Hürriyet 9. Sok. No: 1 (Ayakkabýcýlar Arastasý)

(Ç.HAK:2731)

(Ç.HAK:2737)

Fabrikada çalýþtýrýlmak üzere BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: 254 97 97

Bay - Bayan Çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr

ELEMANLAR ARANIYOR

(Ç.HAK:2713)

ELEMANLAR ARANIYOR

ÞÝRKETÝMÝZ SÝGORTA BÝRÝMÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE EN AZ YÜKSEK OKUL MEZUNU

SATILIK BAKICI AÝLE ELEMAN ARANIYOR DÜKKAN ARANIYOR

(Ç.HAK:2690)

ÞEKER FABRÝKASI KAMPANYA DÖNEMÝNDE ÇALIÞTIRILACAK PERSONELLER ALINACAKTIR. MÜRACAATLAR: ANATOLÝA ÞÝRKETLER GRUBU ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU (YAZI ÇARÞI)

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrostatik boya yapabilen ve gazaltý kaynak yapabilen elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: K.S.S. 1. Cad. No: 4 (Çýraklýk Eðt. Mrk. Karþýsý)

(Ç.HAK:2697)

20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 225 09 32

(Ç.HAK:4138)

ELEMAN ARANIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR

(Ç.HAK:2250)

Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL

* Taþlamacý ve berecisi olan vasýfsýz eleman alýnacaktýr.

Piramit Makina

2. el sanayi ütüsü Harmony 4 iplik overlok makinasý Siruba dikiþ makinasý Juki satýlýktýr. Raf, manken, tuhafiye yan ürünleri, konfeksiyon malzemeleri satýlýktýr. Mür. Tel: 0 534 919 83 32

PAPSÝ PÝZZA

ELEMANLAR ARANIYOR * Kaynakçýlar Organize San. Bölgesi 1. Cad. No: 1 Tel: 0 532 453 42 96

SATILIK

* Tavukluk mevkinde 4+1 180 m2 satýlýk daire 190 bin * Bahçelievler Öðretmenevi arkasý 130 m2 3+1 daire 130 bin * Hitit Park evlerinde satýlýk daire 260 bin * Buharaevler Manas Park civarý 3+1 125 m3 satýlýk daire 115 bin * Bahçelievler Lila Pastanesi civarý 4+1 180 m2 satýlýk daire 185 bin * Bahçelievler Kütüphane civarý 3+1 140 m2 satýlýk daire 120 bin * Biþkek Cad. üzeri satýlýk daireler 125 m2 105 bin * Asya Kentte Satýlýk Daireler 150 bin * Eþrefhoca Carrefour civarý satalýk daireler 160 bin * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 170 m2 4+1 satýlýk daireler 160 binden baþlayan fiyat * Bahabey Carrefour civarý satýlýk daireler 170 bin * Bahabey Cad. Carrefour civarý satýlýk dükkanlar * Devlet Hast. civarý satýlýk sýfýr daireler 180 binden baþlayan fiyatlarla * Yeni Adliye civarý satýlýk 3+1 daire 130 m2 90 bin * Buharaevler 5. Cad. 5+1 dublex çift banyolu 130 bin * Biþkek Cad. 130 m2 satýlýk sýfýr daireler 105 binden baþlayan fiyatlarla * Baðcýlarda kat imarlý arsalar 65 binden baþlayan fiyatlarla Yeniyol Mah. Gazi 3. Sok. Servet Ýþ Merkezi Kat: 2/12 Tel: 225 25 43 - 0 543 762 42 99

(Ç.HAK:2682)

(Ç.HAK:2705)

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

(Ç.HAK:2702)

servis elemanlarý ve þubemizde görevlendirilmek üzere satýþ elemaný alýnacaktýr. Baþvurularýn bizzat yapýlmasý rica olunur. Adres: Karakeçili Mah. 2. Sok. No: 20 Tel: 224 96 51

¨

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

(Ç.HAK:2720)

ELEMAN ARANIYOR Katipler Konaðý'nda çalýþtýrýlmak üzere

3.99

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Þahin Baþkül Gülabibey Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 18 Tel: 224 01 18

KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ (Ç.HAK:1172)

(Ç.HAK:2741)

212 15 30

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

(Ç.HAK:2740)

AKSOY YAPI

Osmancýk Cad. Ölçek Ýþ Mrk. 27/C Tel: 777 0 333

(Ç.HAK:1299)

Yýlmazlar Kömürcülük Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Þti. Çorum Vergi Dairesi 9780093128 Kulaksýk Sok. No: 7 ÇORUM

Adres: Ankara yolu 5. km. ÇORUM

(Ç.HAK:2641)

(Ç.HAK:2739)

* Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilgisine sahip 18-30 yaþ arasý BAY eleman, * PVC doðrama montajýnda deneyimli 18-35 yaþ arasý Bay eleman ve PVC doðrama montajýnda yetiþtirilmek üzere 17-22 yaþ arasý Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 19 KS 949 Ford Kargo 1838 T (2011 Beyaz) marka çekiciye ait playý kaybettim. Hükümsüzdür.

ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.

EZOGELÝN ÇORBA NOHUT YAHNÝ PÝRÝNÇ PÝLAVI TURÞU

SÝPARÝÞ HATTI:

Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur.

(Ç.HAK:2738)

Türkiye'deki yaklaþýk 217 bin özel güvenlikçi sayýsý 6 ülke ordusunun toplam asker sayýsýný geçti Türkiye'deki yaklaþýk 217 bin özel güvenlikçi sayýsý Avusturya, Belçika, Portekiz, Hollanda, Norveç ve Çek Cumhuriyeti ordularýnýn toplam asker sayýsýný geride býraktý. Son yýllarda hýzla geliþen özel güvenlik sektörü büyümeye devam ediyor. Türkiye sahip olduðu yaklaþýk 217 bin özel güvenlikçi sayýsýyla Avusturya, Belçika, Portekiz, Hollanda, Norveç ve Çek Cumhuriyeti ordularýnýn toplam asker sayýsýný geride býraktý. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu Baþkaný Bülent Perut, özel güvenlik sektörünün Avrupa Birliði (AB) ve ABD'de özellikle 11 Eylül olaylarýnýn ardýndan ciddi bir ivme kazandýðýný, bu geliþmeyle bugün bütün dünyada özel güvenlik hizmetinin verilmeye baþlandýðýný kaydetti. Perut, sektörün son yýllarda kazandýðý ivmeyle hýzlý bir büyüme yaþadýðýnýn altýný çizerek, "Sektörün ekonomik büyüklüðü konusunda elde yeterli veri bulunmamasýna raðmen genel olarak 3 ile 6 milyar dolar arasýnda olduðunu tahmin ediyoruz" dedi.

ELEMANLAR ARANIYOR

(Ç.HAK:2735)

Türkiye'de 217 bin özel güvenlikçi var

Gýda üretimi yapan fabrikamýzda görevlendirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu BAY-BAYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ve KÝMYA MÜHENDÝSÝ alýnacaktýr. Baþvurularýn fabrikamýza þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýrtibat Tel: 0 532 644 10 08

(Ç.HAK:2734)

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

* Sigara kullanmamak, * En fazla 30 yaþýnda olmak,

GIDA ve KÝMYA MÜHENDÝSÝ ARANIYOR

(Ç.HAK:2658)

Daðýtým Personeli Aranýyor

ÞAMLIOÐLU DÖVÝZ A.Þ.

GÜNÜN MENÜSÜ

Gerekli þartlar;

(Ç.HAK:2633)

ÞAMLI KUYUMCULUK A.Þ.

(Ç.HAK:2692)

(Ç.HAK:2712)

Kuyumculuk bölümünde görevlendirilmek üzere BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Aþaðýdaki özellikler öncelikli tercih sebebidir. * Diksiyonu düzgün * Ýkili iliþkilerde baþarýlý olmak, * Baylar için askerliðini yapmýþ olmak, * Daha önce satýþ ve müþteri iliþkilerinde tecrübesi olmak, * Yabancý dil, bilgisayar vb. konularda deneyimli olmak, * Uzun süreli çalýþabilecek durumda olmak,

19

* TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95


BelMHP’den ediye, Çorumspor önünde zorl a nmadý : 2-0 Çorumspor Store’a ziyaret

BESYO’ya Yöneticilik bölümü müjdesi Bu haberlerin ayrýntýlarýný 18. sayfamýzda bulabilirsiniz

PAZARTESÝ 3 EYLÜL 2012

Temsilcilerimiz sezonu birlikte açtý Çorum futbol tarihinde ilk kez iki profesyonel ligde mücadele edecek temsilc ilerimiz Çorumspor ve Çorum Belediyespor dün ortak sezon açýlýþý yaptýlar. Açýlýþta Baþkanlar ve sahadaki futbolcular birlik mesajý verirken tribündeki bölünme Çorum açýsýndan olumsuz bir görüntü verdi.

Çorum tarihinde ilk kez profesyonel ligde mücadele edecek iki temsilcimiz Çorumspor ve Çorum Belediyespor dün düzenledikleri ortak sezon açýlý ile yeni sezona merhaba dediler. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda düzenlenen sezon açýlýþ törenine deðiþik zamanlarda gelen çok sayýda isim izledi. Garnizon Komutaný Hakan Saraç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Necmettin Emre, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Çorumspor Baþkaný Mahmut Çoban ile iki kulüp yönetim kurulu üyeleri ve bin kadar taraftar izledi. Sezon açýlýþ töreni için protokol tribünü önüne oluþturulan platformda sanatçýlar Ziya Yerlitaþ ve

Nergiz Ay ile Grup Anadolu Kervaný birlikte söyledikleri þarký ve türkülerle taraftarlara neþeli dakikalar yaþattýlar. Bu konserlerin ardýndan ilk olarak Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve ardýndan da Çorumspor Baþkaný Mahmut Çoban birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan iki takým oyuncularý tek tek isimleri ile sahaya çaðrýlarak taraftarlara tanýttýlar. Tanýtýmýn ardýndan dualar eþliðinde kurban kesildi ve kurban kesiminin ardýndan futbolcular tek tek kanýný alýnlarýna ve ayakkabýlarýna sürerek soyunma odasýna gittiler. Törenin ardýndan Çorum’un profesyonel ligdeki iki temsilcisi Çorumspor ve Çorum Belediyespor takýmlarý sezon öncesi son provayý birlikte yaptýlar.

Çorumspor ve Çorum Belediyespor açýlýþ törenine kapalý tribünde bin kadar taraftar izledi

‘Kimse bizi yönetmeye kalkmasýn’

Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Çorumspor ve Belediyespor arasýndaki maçýn bir derbi olarak görülmesinin yanlýþ olduðunu bunun bir þölene dönüþtürülmesini istediklerini söyledi. Ýki takýmýn kardeþ takým olduðunu belirten Baþkan Zeki Gül ‘Kimse bizi yönetmeye kalkmasýn, kukla baþkan olmadýk olmayýzda. Para vermek isteyen varsa Çorumspor’a Belediyespor’a versin’ dedi.

Sezon açýlýþ töreninda konuþan Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, birazdan oynanacak Çorumspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki maçýn bir derbi olarak deðerlendirilmesinin yanlýþ olduðunu belirterek taraftarlardan bu maçý þölene çevirmelerini istedi. Çorumspor ve Çorum Belediyespor’un rakip deðil kardeþ takým olduklarýný bir kez daha tekrarlayan Baþkan Zeki Gül ‘Bu maç bir futbol karþýlaþmasýndan öde Çorum tarihinde ilk kez profesyonel ligde mücadele eden iki tem-

Dualar edildi kurbanlar kesildi

Çorumspor ile Çorum Belediyespor birlikte düzenledikleri sezon açýlýþýnda dualar edildi kurbanlar kesildi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda düzenlenen sezon açýlýþ töreninde futbolcularýn tanýtýmýnýn ardýndan yeni sezon için ilk olarak dua edildi. Yeni sezonda futbolcularýn kazasýz belasýz bir lig tamamlamasý ve iki temsilcimizin baþarýlý olmasý için yapýlan dualarýn ardýndan iki takým için getirilen iki koyun kurban olarak kesildi. Tekbir eþliðinde kesilen kurbanlarýn ardýndan iki takým futbolcularý ve teknik heyetide dua ederek kesilen kurbanýn alýnlarýna ve ayaklarýna sürerek sezonun kazasýz bitmesi için dualar ettiler. Açýlýþa katýlan taraftarlarda takýmlarýnýn baþarýsý için dualar ettiler.

Futbolcular kurban kanýný alýnlarýna ve ayakkabýlara sürerek kazasýz sezon dilediler

silcimizin tarihi maçýna tanýklýk edeceksiniz. Ýki profesyonel takýmýn ligde mücadele etmesi Çorum futbolunun geldiði noktayý göstermesi adýna son derece önemli. Bizim için Çorumspor neyse Çorum Belediyespor’da odur. bu þehrin birbirinden ayrýlmaz iki parçasý olan Çorumspor ve Belediyespor’un sezon sonunda istedikleri yerde olmalarý en büyük temennimiz. Bu maçta birlik ve beraberlik Çorum açýsýndan en güzel gösterge olacaktýr. Ç o r u m Belediyespor bir okul gibidir ve tüm öðrencilerine burs vermektedir. Ben bu noktada Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað ve Çorumspor Teknik Direktörü Ali Yüksel Can hocamýza ayrý bir paragraf açmak istiyorum. Gerçekten Çorumspor’un içinde bulunduðu bu zor durumda

görevi kabul ederek büyük bir özveri gösterdiler. Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað’da yüksek paralar harcamadan bir takým kurmasýný istedik oda 300 sporcu arasýndan seçme yaparak az sonra huzurlarýna çýkacak kadroyu oluþturdu. Belkide Türkiye liglerinin en düþük maliyetli takýmý oluþturdu. Bizim hedefimiz kýsýtlý bütçelerle hedefe ulaþmaktýr. Belediyespor olarak geçtiðimiz yýl amatör olduðumuz için Belediye’den destek alýyorduk þimdi profesyonel olduk bu yüzden katký almamým mümkün deðil. Bu yüzden Belediye’nin tek kuruþunu bile ziyan etmeden en iyisini yapmaya çalýþýyoruz. Bizler bu görevleri yaparken kimsenin bizi dýþardan yönetmesine izin vermeyiz. Bizler bu göreve

seçimle geldik. Kimsenin bizleri yönetmesine izin vermeyiz. Kukla baþkan olmak gibi bir derdimizde yok. Bizim yönetim tarzýmýzla ilgili olarak kimseden akýl almaya veya tartýþmaya niyetimiz yok. Eðer para vermek isteyen varsa

getirsin Çorumspor’a veya Çorum Belediyespor’a versin, Þunuda hiç bir zaman unutmayalým baþarýlý olmak için bir olmaya diri olmaya ihtiyacýmýz var. Ben iki takýmýmýzada yeni sezonda baþarýlar diliyorum’ dedi.

‘Ya tarih olacaðýz ya tarih yazacaðýz’ Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül

Çorumspor Baþkaný Mahmut Çoban’da sezon açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, bu sezon Çorumspor’un ya tarih yazacaðýný yada tarih olacaðýný söyledi. Çoban yaptýðý konuþmasýna Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’ün konuþmalarýnda söylediklerine yürekten katýldýðýný belirterek, her türlü eleþtiriye açýk olduklarýný ancak bu eleþtirilerin belden aþaðý olmamasýný istediklerini belirterek kamuoyundan bu konuda destek istedi. Ýki takýmýn bugün bu sahne ile tarih yazdýklarýný belirten Çoban ‘Zeki Baþkanýnda dediði gibi iki takým arasýndaki birlik ve beraberliði kardeþliði ön planda tutarsak baþarý gelecektir. Çorumspor olarak bu sezon ya tarih yazacaðýz yada tarih olacaðýz. Bazý þeyler yapmak için çok uðraþtýk ancak Çorum’dan birileri futbolcularý arayarak indirim yapmamalarýný istedi. Bunu yapanlar nasýl Çorumlu olabilirki. Bizler Çorumspor ve Belediyespor olarak birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz. Camiamýzýnda bu konuda çok duyarlý olmalarýný istiyoruz’ dedi.

Çorumspor Baþkaný Mahmut Çoban

3 Eylül Çorum Hakimiyet Gazetesi  
3 Eylül Çorum Hakimiyet Gazetesi  

3 Eylül Çorum Hakimiyet Gazetesi

Advertisement