Page 1

YGS’de büyük düþüþ

Hemþehrimizden kötü haber

ÖSYM tarafýndan hazýrlanan 2013 YGS iller baþarý sýralamasýnda 44’üncü olan Çorum, geçmiþ yýllara oranla büyük düþüþ yaþadý. * HABERÝ 10’DA

ÝÞTE ÞAMPÝYONLAR

Nazlý Alaoðlu

Ýrem Özbay

2013 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýna göre Çorum’da dereceye giren öðrenciler belli oldu. Edinilen bilgilere göre Sýnav Dergisi Dersanesi öðrencilerinden Nazlý Alaoðlu YGS 1, YGS 2 ve YGS 6’da; M.A. Butik Dersanesi öðrencilerinden Ýrem Özbay ise YGS 3, YGS 4 ve YGS 5 puan türlerinde Çorum birincisi oldu. * HABERÝ 10’DA

3 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Günlük Siyasi Gazete

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öðrencileri kütüphane

Elinize saðlýk gençler * HABERÝ 4’DE

Fiyatý : 40 Kuruþ

Yýkým Vade farksýz 6 ay taksit imkaný baþlýyor 2013 YILI HAC KAYITLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR

A GRUBU SEYAHAT ACENTESÝ

Dua, Dostluk ve Hizmetinize Talibiz

“Bizi bizimle Hac’ca gidenlere sorun”

Selahattin-Yasir KÜÇÜK

Osmancýk Cad. Ulucami karþýsý No: 17/1 ÇORUM Tel: 224 80 91 Faks: 224 35 83 Cep: 0 535 594 22 79 - 0532 353 33 76 www.aybike.com.tr

Hürriyet Yazarý hemþehrimiz Þükrü Kýzýlot, erken emeklilik tartýþmalarýna son noktayý koydu. Kýzýlot, dünki yazýsýnda ‘Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý üst düzey yetkilileri, Þükrü Kýzýlot böyle bir düþüncenin ortaya atýldýðýný ama yüksek maliyeti nedeniyle “anýnda vazgeçildiðini” belirttiklerini yazdý. * HABERÝ 3’DE

Yýkým hazýrlýklarý baþlayan Kültür Sitesi'nde yýkým bugün baþlayacak.

* HABERÝ 7’DE

2013 YILI HAC KAYITLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR HAC’DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2013 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle VÝZE TAKÝBÝ, UÇAK BÝLETÝ ve HAC ORGANÝZASYONUMUZ BAÞLAMIÞTIR

Benderli Ýþ Mer. (Emniyet Müd. yaný) Kat: 1 Tel: 224 94 88 Cep: 0 533 722 09 03

Ulaþýmý hýzlandýrýn talebi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulaþtýrma ve Ýletiþim Müsteþarý Habip Soluk’u ziyaret ederek karayolu yatarýmlarýnýn hýzlandýrýlmasýný isterken, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürü Metin Tahan’dan tartýþma konusu olan demiryolu projesi ile ilgili bilgi aldýlar. * HABERÝ 9’DA

‘Ethem Erkoç’a Vefa Gecesi’ Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþti.

Ensar Vakfý’ndan Erkoç’a vefa

Abide þahsiyet ‘Ethem Erkoç’

Abdullah Gümüþ’ün cenazesi bugün Emekli Tabip Albay Op. Dr. Abdullah Gümüþ (86) dün sabah yaþamýný yitirdi. Abdullah Gümüþ

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Müsteþar Habib Soluk ile görüþtü.

Eski rektörlük binasý Ýdare Mahkemesi oldu

* HABERÝ 12’DE

Þükran Karabýyýk hayatýný kaybetti Merhum Halil Karabýyýk’ýn eþi Þükran Karabýyýk (80) vefat etti. Þükran Karabýyýk

* HABERÝ 12’DE

MHP yöneticisi Hasan Asutay vefat etti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Asutay (64) hayatýný kaybetti.

* HABERÝ 3’DE

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý’yý makamýnda ziyaret ettiler.

* HABERÝ 11’DE

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý’yý makamýnda ziyaret ettiler.

* HABERÝ 9’DA

Çorum kamuoyunu bayrak asmaya davet ettiler.

‘Ýhanete geçit yok’

Ýskilip’ten Atýf Hoca kitabý Ýskilip Belediyesi Kültür Yayýnlarý kapsamýnda hazýrlanan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi kitabý basýldý.

* HABERÝ 14’DE

Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen ‘Ethem Erkoç’a Vefa Gecesi’ önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþti. Gecede kürsüye gelen konuþmacýlar Eðitimci-Yazar Erkoç’un Çorum’un yetiþtirdiði abide þahsiyetlerden biri olduðunu vurguladýlar.

Ýskilipli Atýf Hoca

Kamu Sen Çorum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen mitingde, 20 Nisan'a kadar tüm iþyeri, ev ve otomobillere Türk Bayraðý asýlmasý çaðrýsýnda bulunan Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, "Ýhanet projesine dur demek için meydanlardayýz, kim ki bu bayraktan rahatsýz oluyorsa, bilsin ki namussuzdur, bilsin ki þerefsizdir" dedi. * HABERÝ 7’DE


2

ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

'Kütahya'nýn Pýnarlarý Akýþýr' sadece türkü sözü deðil Y

aygýn basýný tararken Kütahya Belediyesi'nin üniversite öðrencilerine yönelik baþlattýðý sosyal bir proje dikkatimi çekti. Haberin detayýný incelediðimde ilginç bulduðum baþkaca bilgiler de vardý. 'Bu çeþmelerden su deðil 'sýcak çorba' akýyor' baþlýklý haberde, Kütahya'da, belediye tarafýndan üniversite öðrencilerine sabah saatlerinde sýcak çorba ikram edilmesi amacýyla iki ayrý yerleþkede oluþturulan 'çorba çeþmeleri' törenle hizmete girmiþ. Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Evliya Çelebi Yerleþkesi'nde düzenlenen törende, Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) öðrencileri yararýna çalýþmalarý da sýralamýþ. Mesela, özel halk otobüsleriyle saðlanan toplu taþýma için ihtiyaç sahibi öðrencilere ücretsiz elektronik kartlar daðýtýlmýþ. Belediye tarafýndan iki ayrý yerleþkede yaptýrýlan çeþmelerden hafta içi her sabah sýcak çorba ikramý yapýlmaya baþlanmýþ.

Dikkat çekici iki proje daha

Kent belediyesinin dikkat çeken diðer iki projesi toplu taþýmayla ilgili troleybüs hattý, bir diðeri 89 kilometrelik bisiklet yolu ve son olarak 730 kiþilik Kültür Merkezi.

Kütahya-Çorum karþýlaþtýrma tablosu ise þöyle:

* Üniversitemizin henüz bir yerleþkesi olamadýðýndan belediyemizin çorba çeþmesi veya benzer bir projeyiuygulamasý þimdilik mümkün görünmüyor. * Kent merkezinde toplu taþýma ve ulaþýmla ilgili troleybüs hattý veya hafif raylý sistemle ilgili uzun vadeli bir proje duymadýk henüz. * Elin adamý 89 kilometrelik bir bisiklet yolu hazýrlýðýnda. Bizim böyle bir hattý býrakýn yapmayý, hayal bile etmemiz mümkün görünmüyor. Çorum'un ilk bisiklet yolu, Yeni Sanayi Caddesi'nde kýsa mesafeli bir þeritte oluþturuldu. Hiç yoktan iyidir derken, Gazi ve Ýnönü Caddesi'ne bisiklet yasaðý getirildi. * Ýmrendiðim projeleri 730 kiþilik kültür merkezi hedefleri. Çorumlu yýllardýr standardý olmayan, elveriþsiz, kifayetsiz salonlarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek zorunda kalýyor. Adam gibi bir kültür merkezimiz hiç olmadýðý gibi olmasý için çaba gösteren yerel yönetici de çýkmadý. Lokal salonlarda, adýna kültür merkezi denilen ama kapasite olarak yoksun mekânlarla idare edildik. Genele þamil, çok fonksiyonlu bir kültür merkezine kavuþmakta geç bile kaldýk... Netice itibariyle tablo ortada.

Çukur da kapatýlsa… ir kaç gündür B Ulukavak Mahallesi

Çocuk oyun alanýna 5 metre uzaklýkta olan çukurun kapatýlmasý gerekiyor.

KLAS PASLANMAZ Balkon * Merdiven Korkuluðu * Ferforje * Demir Doðrama

Yasin BASAR (0505 675 24 56) - Veysel ÖNCEL (0538 503 74 11) Küçük Sanayi Sitesi 14. Sk. No: 17 ÇORUM Tel: 0 364 234 54 36

Tekceviz'de bulunan Adnan Menderes

Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) öðrencileri yararýna kampüste çorba çeþmesi açan Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, diðer çalýþmalarýný da sýralamýþ...

Parký’nda yaþananlarý yazýp çiziyoruz. Ayný parktan yine bir okur þikâyeti geldi. Tartan pist talebini tekrarlayan okur, sökülen tabelanýn 10 metre uzaðýnda açýlan çukurun kapatýlmasýný istiyor. Çocuk oyun alanýna 5 metre uzaklýkta olan çukur, çocuklara zarar verebilir...

RENAULT’NUZUN GENLERÝYLE OYNAMAYIN!

(Ç.HAK:802)

Yoðun talep üzerine 20 Nisan 2013’e uzatýldý.

SÝMA OTOMOTÝV Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 213 18 00


ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

3

Erken emeklilik bekleyenlere kötü haber H

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nin ana giriþindeki taksi duraðýnda hizmet veren taksiciler, Belediye Binasý önünde kornalý protesto düzenledi.

Taþ Bina önünde taksici protestosu

- Savaþý niye kaybettiniz? - Savaþý kaybetmemizin 40 nedeni var! - Sayýn bakalým.. - Birincisi barutumuz yoktu. Ýkincisi..

Taksiciler Taksici ve Minibüscüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ve Zabýta

Komiseri Mustafa Kanat ile tartýþtý. (Fotoðraflar: Huryit Bozkurt) Zabýta Komiseri Musgörüþerek bilgi aldý. büscüler Odasý Baþkatafa Kanat ile tartýþtý. ný Mehmet Gayretli ve Taksicilerin proMaðduriyet yaþadýklaZabýta Komiseri Mustesto eyleminin, Hitit rýný savunan taksiciler, tafa Kanat ise, tepkili Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi dertlerini dile getirmek taksicileri sakinleþtirana giriþi ile ayný hasiçin Belediye Baþkaný meye çalýþýrken, trafik tanenin doðum servisi Muzaffer Külcü ile göpolislerinin uyarýsýyla tarafýnda bulunan taksi rüþmek istediklerini, taksiciler eylemlerine duraklarý arasýnda yaancak kendilerine ranson verdi. Belediye þanan problemden Baþkaný Muzaffer devu verilmediðini kaynaklandýðý belirtilKülcü de, oda Baþkaný söylediler. di. Mehmet Gayretli ile Taksici ve Mini-

MHP yöneticisi Hasan Asutay vefat etti M

illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Asutay (64) hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi bugün öðle namazýna müteakip Ulu Camii’de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar’da topraða verilecek. Hakimiyet merhuma Allah’tan rahmet, alise iv yakýnlarýna baþsaðlý-

Özet olarak, bazý gazetelerin yazdýðýnýn aksine, önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na 5 milyon kiþiye “erken emeklilik” ile ilgili bir düzenlemenin gelmesi söz konusu deðil. Böyle bir yasa bekleyenler, boþuna umutlanmasýnlar.

KAYIKÇILAR YAPI PVC KAPI PENCERE SÝSTEMLERÝ, BALKON MERDÝVEN KORKULUÐU, ALÜMÝNYUM DEMÝR DOÐRAMA, PASLANMAZ MERDÝVEN KORKULUÐU, FERFORJE.

(Ç.HAK:616)

B

Mustafa Demirer

ir grup taksici Çorum Belediyesi’ni protesto etti. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nin ana giriþindeki taksi duraðýnda hizmet veren taksiciler dün saat 10.30 sýralarýnda Ýnönü Caddesi istikametinden korna çalarak Belediye Hizmet Binasý önüne gelerek durakladý. Korna çalmaya devam eden taksicilere ilk müdahale trafik polislerinden geldi. Trafiðin aksadýðýný belirten görevli polisler, taksicilerden hareket etmelerini istedi. Bu arada bazý taksiciler araçlarýndan inerek o sýrada Taþ Bina önünde bulunan Taksici ve Minibüscüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ile

ürriyet Yazarý hemþehrimiz Þükrü Kýzýlot, erken - Tamam, diðer 39’unu saymanýza gerek yok. emeklilik tartýþmalarýna son noktayý koydu. Ký60-70 MÝLYAR TL GEREKÝYOR zýlot, dünki yazýsýnda ‘Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Fýkrada olduðu gibi, yaklaþýk 60-70 milyar liBakanlýðý üst düzey yetkilileri, böyle bir düþüncenin ra gerekiyor. Bu para ortada yok! ortaya atýldýðýný ama yüksek maliyeti nedeniyle Hesap basit: 5 milyon kiþiye ortalama olarak “anýnda vazgeçildiðini” belirttiklerini yazdý. ayda 1.000 lira aylýk baðlansa, 60 milyar lira, ayda Ýþte Kýzýlot’un yazýsý 800 lira baðlansa 48 milyar lira eder. Dün bazý gazete ve TV haberlerinde, emeklilik Bitmedi.. için yaþý bekleyen yaklaþýk 5 milyon kiþiye, “erken Asgari ücretten ayda yaklaþýk 360 TL, yýlda emeklilik müjdesi” vardý. 4.320 (sigorta primi iþçi ve iþveren primi, iþsizlik siBazý gazetelerde manþet haber olarak duyurulan gortasý primi ve gelir vergisi) toplanýyor. 5 milyon bu müjdeye göre, emeklilik için prim ödeme gün saÞükrü Kýzýlot yýsýný tamamlayýp, emeklilik yaþýný bekleyen 5 milkiþi hesabýyla bu da 21.6 milyar lira “vazgeçilen geyon kiþinin, normal emeklilik maaþýnýn yüzde 10-20 arasý düþük lir” anlamýný taþýyor. aylýk baðlanarak, emekli edilecekleri açýklanýyordu. Bunlar yuvarlak rakamlar ama neresinden baksanýz olayýn ERKEN EMEKLÝLÝK ÝMKÂNSIZ maliyeti 60 milyar liradan aþaðý deðil. Yaklaþýk 5 milyon kiþi belki de üzülecek ama erken emekANINDA VAZGEÇÝLDÝ lilik imkansýz. Kendileriyle görüþtüðümüz Çalýþma ve Sosyal Güvenlik “Neden imkansýz?” Bakanlýðý üst düzey yetkilileri, böyle bir düþüncenin ortaya atýlBunun bir deðil birden fazla nedeni var. dýðýný ama yüksek maliyeti nedeniyle “anýnda vazgeçildiðini” Birincisi; barut yok!. belirttiler. Savaþý kaybeden komutana sormuþlar:

YETKÝLÝ BAYÝÝ

PVC SÝSTEMLERÝNDE ÞOK FÝYAT

Muhammed KAYIKÇI (0 532 778 35 58) Yusuf ERDEM (0 532 165 25 19)

9.40 ¨

METRESÝ

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No: 38 ÇORUM Tel: 0 364 224 80 66

ÇORUM'A AÇILACAK OLAN ÜSTÜN ZEKALILAR ENSTÝTÜSÜ'NDE TAM VE YARI ZAMANLI ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; ÜSTÜN ZEKALILAR ÖÐRETMENÝ, PSÝKOLOG, REHBER ÖÐRETMEN VE PSÝKOLOJÝK DANIÞMAN FEN VE TEKNOLOJÝ ÖÐRETMENÝ, FEN BÝLGÝSÝ ÖÐRETMENÝ, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK, KÝMYA BÖLÜMÜ MEZUNLARI YARATICI DRAMA VE DRAMA ALANLARINDA UZMAN KÝÞÝ, PSÝKODRAMATÝST BÝLGÝSAYAR ÖÐRETMENÝ, ELEKTRÝK ELEKTRONÝK MÜHENDÝSÝ, MAKÝNA MÜHENDÝSÝ RESÝM, MÜZÝK ÖÐRETMENLERÝ ALINACAKTIR. ÝLGÝLENENLERÝN FOTOÐRAFLI CV'LERÝNÝ

corum@ustunzekalilar.org Adresine göndermeleri rica olunur

(Ç.HAK:779)

www.ustunzekalilar.org


4

ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Elinize saðlýk gençler D

aha önce Ordu’nun Akkuþ ilçesinde bulunan Kargý köyünde okul kütüphanesini yenileyen Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. sýnýf öðrencileri, þimdi de ‘Mezuniyet Kütüphanesi’ kurdular. Çorum merkez Türkler köyünde kurulan kütüphane için öðrenciler öncelikle çeþitli kurum ve kuruluþlarý gezerek ve kendi harçlýklarýndan paralar ayýrarak yardým topladýlar. Toplanýlan yardýmlarý en doðru þekilde kanalize eden öðrenciler hafta sonlarýnda Türkler köyüne giderek kütüphanenin oluþturulacaðý alaný boyadýlar. Yapýlan dolaplar, masalar ve sandalyeler ile modern bir kütüphane için gerekli teknik donanýmý saðlayan öðrenciler, satýn aldýklarý ve topladýklarý kitaplar ile kütüphanenin

Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öðrencileri kütüphane kurdu.

Kütüphane Çorum merkez Türkler köyünde kuruldu.

zenginleþmesini saðladýlar. Önceki gün yapýlan kütüphane açýlýþ törenine, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. sýnýf öðrencileri, Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri ve üniversite hocalarý katýldý. Kurdelanýn kesilmesinin ardýndan animasyon kýyafetleri giyen üniversite öðrencileri, müzikler eþliðinde Türkler köyü öðrencilerine eðlenceli bir gösteri yaptýlar. Kendilerini ‘KAMUpoliticuslar’ olarak adlandýran Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. sýnýf öðrencileri, 2013 mezunlarý olarak bir gelenek baþlatmak istediklerini ve bu geleneðin yýl sonu yapýlan programlardan ibaret olmasýný istemediklerini, her dönem mezunlarýnýn arkalarýnda en az bir kütüphane býrakarak mezun olmalarýný istediklerini dile getirdiler.

Model uçak yapacaklar H

itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde ‘Model Uçak Kursu’ açýldý. Rektörlük tarafýndan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü’nden Model Uçak kursu talep edilmesi üzerine, Model Uçak Rehber Öðretmeni Halil Manuþ, kursu vermesi için HEM Müdürlüðünce görevlendirildi. Model uçak yapmanýn heyecanýný yaþayan kursiyerler Mühendislik Fakültesi’ndeki çalýþmalarýna hýzlý bir þekilde baþladýlar. Kurs hakkýnda bilgi veren Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Havacýlýk Kulübü yetkilileri, “Üniversite olarak öðrencilerimizin deðiþik alanlarda faaliyet görmelerine önem veriyor ve deðiþik faaliyetler düzenlemeye çalýþýyoruz. Bu etkinliklerimize bir ilki daha eklemek istedik. Fakültemizin Havacýlýk Kulübü’nün bir faaliyeti olmasý adýna Model Uçak Kursu açmak

istedik ve Model Uçak Rehber Öðretmeni temini için HEM Müdürlüðü’ne müracaatýmýzý yaptýk, onay alýnarak hýzlý bir þekilde çalýþmalarýmýza baþladýk. Öðretmen temininde bize yardýmcý olan HEM Müdürü Sayýn M. Oðuz Ýyibil’e teþekkür ediyoruz.” dediler. Model Uçak Rehber Öðretmeni Halil Manuþ ise, kurslarýn ilk basamak olan ATA modeli ‘baþlangýç’ kursu olarak açýldýðýný ve 6 hafta devam edeceðini belirtti. Kursa yoðun ilgi olduðunu da kaydeden Manuþ, “Þu an 20 öðrenci ile kursumuz devam etmekte. Çalýþmanýn ardýndan kursu baþarý ile tamamlayan öðrencilere Model Uçak Baþlangýç sertifikasý daðýtýlacak. Öðrenciler severek çalýþýyorlar. Model Uçak malzemelerimiz Türk Hava Kurumunca ücretsiz olarak verilmektedir. Bu kurslar öðrenciler için çok güzel bir hobi çalýþmasýdýr. Kurs süresince el becerilerini geliþtirmek,

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde ‘Model Uçak Kursu’ açýldý. sabýrlý olmayý ve bir þeyi görmekte. A4 kendisini arayýp böyle baþarmanýn hazzýný boyutlarýnda bir kâðýt, bir kurs açmasýný rica almalarýný saðlamak için yaratýcý bir fikir, güçlü, ettiði için teþekkür eden ilk önce kâðýt uçak becerikli kollar ve biraz Manuþ, “Ayný þekilde modelleri üzerinde da idealist bir hevesle HEM Müdürü Sayýn çalýþmalar yapýlmakta büyük bir baþarý elde Oðuz Ýyibil'e de daha sonralarý ATA etmenin ne kadar kolay teþekkürlerimi modelleri verilerek plan olduðu görülecek. sunuyorum. Temennim okuma ile birlikte 2012'de Türkiye'deki 9 diðer fakültelerde de modellerini üniversitede düzenlenen böyle faaliyetler baþlar yapabilmeleri ‘Kâðýt Uçak’ ve hiç olmazsa önce saðlanmaktadýr. yarýþlarýnda birbirinden kendi aralarýnda yetenekli kâðýt uçak yarýþmalar düzenlerler, Çoðu zaman can pilotlarý 3 kategoride daha sonrasýnda diðer sýkýntýsýndan yapmýþ yarýþtýlar. Neden bu 9 üniversiteler ile olduðumuz kâðýt uçak, üniversitenin 10.’su Hitit yarýþýrlar.” dedi. artýk yarýþmalara konu Üniversitesi olmasýn?” olmaya baþladý. ABD'de Model Uçak diye konuþtu. de yaygýn olarak yapýlan Kursunu bitiren ‘Kâðýt Uçak Yarýþmasý’ Hitit Üniversitesi öðrencilere yaptýklarý son zamanlarda Rektörü Prof. Dr. Reha uçaklar THK tarafýndan ülkemizde de ilgi Metin Alkan’a da hediye edilecek.

Samanyolu Koleji inþaatýnda sona gelindi Ç

orum Samanyolu Eðitim Kurumlarý tarafýndan yapýmýna baþlanan 'Eðitim Kampüsü' inþaatýnda sona gelindi. Binevler mevkinde yapýmý süren kolej için hayýrsever iþ adamlarýnýn büyük destek verdiði belirtildi. Konuya iliþkin bir açýklama yapan Samanyolu Koleji Okul Müdürü Ahmet Uyanýk, 2013-2014 öðretim yýlýnda hizmete girecek olan "Merkez Eðitim" kampüsünde çalýþmalarýn yoðun bir þekilde sürdüðünü dile getirdi. Kampüste bin 20 öðrencinin eðitim göreceðini belirten Uyanýk, "Okulumuz da anaokulu, ilköðretim

Çorum Samanyolu Eðitim Kurumlarý tarafýndan yapýmýna baþlanan 'Eðitim Kampüsü' inþaatýnda sona gelindi.

ve lise eðitim binalarýyla yurt binasý,11 laboratuvar, 43 derslik, kütüphane, kafeterya, yemekhane, 2 kapalý beden eðitimi salonu da yer alacak. Akýllý tahta sistemiyle donatýlacak sýnýflarýmýzda günümüz

teknolojisinin en modern imkanlarý kullanýlacak. Ayrýca 4 adet açýk basketbol, 2 adet voleybol, bir adet tenis kordu da öðrencilerimizin sportif ihtiyaçlarýný karþýlayacak nitelikte olacak." dedi. Kolej Müdürü

Uyanýk yeni açýlacak lisenin çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný kaydetti. Uyanýk 1996 yýlýndan beri Çorum'da hizmet veren kurumlarýnýn eðitim halkasýna 2013- 2014 eðitim öðretim yýlýnda açacaðý Özel Saðlýk Meslek lisesini de

katarak devam edeceklerini dile getirdi. Uyanýk þöyle devam etti: "Ülkemizin günümüz þartlarýnda saðlýk alanýnda ara eleman ihtiyacýnýn olduðu bir gerçek. Saðlýk sektöründe de eðitimin kalitesine inanýyoruz. Hemþirelik ve Acil Týp Teknisyenliði bölümlerini açarak Çorum'a hizmet vermek istiyoruz. Bu düþünceyle kurum olarak 2013-2014 öðretim sezonunda lisemizi hizmete sunacaðýz." Ayrýca kolej bünyesinde 'Hemþirelik ve Acil Týp Teknisyenliði' bölümleri 2013-2014 eðitim ve öðretim döneminde açýlacaðý bildirildi.

Hayýr dualarýný aldýlar Osmancýk Ýsmail Karataþ Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencileri huzurevini ziyaret etti.

O

smancýk Ýsmail Karataþ Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencileri Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Hemþirelik Bölümü öðrencilerine öðretmenleri Seda Mesci ve Merve Kýzýl eþlik etti. Öðrenciler büyüklerinin ellerini öperek, hal hatýrlarýný sordular. Huzurevi sakinleri öðrencilerle birlikte türküler ve þiirler okuyarak samimi ve keyifli bir vakit geçirdiler. Öðrencilere bilmeceler ve sorular sorarak þakalaþan büyükler, yaþam tecrübelerini anlatýp öðüt vermeyi de ihmal etmediler. Ziyaretten memnun kaldýklarýný belirten huzurevi sakinleri, öðrencileri hayýr dualarla uðurladýlar.

Öðrenciler büyüklerinin ellerini öperek, hal hatýrlarýný sordular.

Hemþirelik Bölümü öðrencilerine öðretmenleri Seda Mesci ve Merve Kýzýl eþlik etti.

Kan baðýþý yaptýlar H

itit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu’nda, yüksekokul personeli ve öðrencileri kan baðýþýnda bulundular. ‘Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr’ sloganý ile karþýdaki insaný tanýmadan yapýlan iyiliklerden biri olan kan baðýþý etkinliðine destek veren yüksek okul personeli ve öðrencileri, her sene olduðu gibi bu sene de Türk Kýzýlay’ýna kan vererek sosyal sorumluluk örneðinde bulundular.

Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu’nda, yüksekokul personeli ve öðrencileri kan baðýþýnda bulundular.

Kunduzlu’da meslek tanýtýmý B

ayat Kunduzlu Ortaokulu Meslekleri Tanýtým Kulübü, 5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencileri için kariyer günleri düzenledi. Hitit Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi Dekan Yardýmcýlarý Yard. Doç. Dr. Fatih Özbey ve Doç. Dr. Ýbrahim Sönmez’in katýlýmý ile mühendislik ve gýda güvenliði konularýnda söyleþi yapýldý. Konferansa Belediye Baþkaný Ýzzet Ünsal, Okul Müdürü Yaþar Kýlýç, Müdür Yardýmcýsý Muharrem Ceylan, Kulüp

Öðretmeni Tarýk Nakcý ve öðretmenler Ýrfan Gümüþ, Tuðçe Özdemir, Aysun

Önür, Serkan Salman, Muhammet Pilgir ve Halil Çetin katýldý. Konferansýn so-

nunda katýlýmcýlara Okul Müdürü Yaþar Kýlýç tarafýndan plaket verildi.

Bayat Kunduzlu Ortaokulu Meslekleri Tanýtým Kulübü, 5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencileri için kariyer günleri düzenledi.


ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

5

Þarkýcý kitaplarýný baðýþladý K

arþýyaka Ýlköðretim Okulu’nun sosyal medyada baþlattýðý kütüphane kurma giriþimine giriþimine bir destek daha geldi. Þarkýcý Betül Demir, kitaplarýný Çorum'daki Karþýyaka Ýlköðretim Okulu öðrencilerine baðýþladý. City's'deki 'Kitap Kumbarasý'na kitaplarý býrakýrken görüntülenen Demir, herkese kitap baðýþlamalarýný tavsiye etti.

Nasýl baþladý

Bahçelievler Mahallesi'nde bin 800 öðrencinin eðitim gördüðü Karþýyaka Ýlköðretim ve Ortaokulu'nun Türkçe öðretmeni Ergül Aslan, kütüphanesi bulunmayan okulun bu yöndeki ihtiyacýnýn giderilmesi için sosyal medyada çalýþma baþlatmýþtý. Ýlk olarak öðrenci ve aileleri ile meslektaþlarýndan evlerindeki kul-

Betül Demir

lanmadýklarý kitaplarý okula getirmelerini isteyen Aslan, bu þekilde bir miktar kitap toplayabildi. Kitap ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla sosyal medyadaki popüler sitelerde hesap açan Aslan, yüzlerce kiþi, kurum ve kuruluþ ile sivil toplum örgütüne mesaj gönderdi. Twitter'da açtýðý kendi kiþisel hesabýndan ''Çorum Merkez Karþýyaka Ortaokulu'na kütüphane açmaya çalýþýyoruz. Bin 800 öðrencimiz var ancak kütüphanemiz yok. Yardýmcý olur musunuz-'' yazarak paylaþýmda bulunan Aslan, diðer sosyal paylaþým sitesi Facebook üzerinden de ''Demokrasilerin besleneceði tek gýda kitaptýr anlayýþýyla geleceðe yönelik bir çalýþma baþlattýk. Okulumuza bir kütüphane kurmak istiyoruz. Bize yardým edin, bu tohumu hep birlikte saçalým. Tek baþýmýza yapamýyoruz. Lütfen sizler de bize destek olun'' sözlerini yazarak destek istedi.

Ambulans otomobille çarpýþtý O

Mustafa Demirer

S

eczanelerin ve eczacýlarýn varsa problemlerini tartýþýp çözmek için burada olduklarýný söyledi. Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler ise, ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirerek, verimli bir görüþmenin geçeceðine inandýklarýný söyledi.

HAMAMLIÇAYKÖY Hamam ve Yüzme Havuzlarý

Otomobille ambulansýn çarpýþmasý sonucu maddi hasarlý kaza meydana geldi.

"Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam"

Mimar Sinan Mahallesi 14. Sokak’ta komþularýn kavgasý polislik oldu. R.F., K.Þ., ve K.Þ. arasýnda komþuluk iliþkileri yüzünden kavga çýktý. Taraflar birbirlerini hakaret edip dövdüler. Sonra da birbirlerinden þikâyetçi oldular. Tahýl Pazarý’nda çýkan kavgada da birlikte alkol alan iki kiþi tartýþtý. Ý.T., Y.U.’ýn kafasýna taþla vurarak yaraladý.

Yeni Sezonda Hizmete Baþlamýþtýr

Çalýþýrken yaralandý

Bay ve Bayanlara Ayrý Kapalý Yüzme Havuzlarý Aile Kabinleri, Piknik Alanlarý

Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile hastane yöneticileri olay yerine gelerek bilgi aldý. (Fotoðraflar Murat Karasu)

VEFAT

Ali Gilda Gümüþ’ün babasý Osman Gümüþ Ali Gümüþ Emekli Öðretmen Mehmet Gümüþ Emekli Öðretmen Cahit Gümüþ Dr. Bünyamin Gümüþ Emekli Öðretmen Nefise Kalezade Emekli Öðretmen Bedriye Divarcý Emekli Haným Ateþ Eczacý Gülþen Terlemez Dr. Esra Gümüþ’ün amcalarý

Abdullah Gümüþ Emekli Tabip Albay Operatör Doktor

’ü

kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabrý cemil ve baþsaðlýðý dileriz.

Not: Merhumun cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben Oðuzlar ilçesinde topraða verilecektir.

(Ç.HAK:661)

Osmancýk’da bahçede çalýþan vatandaþ yaralandý. M.B. Gürleyik Mahallesi Dursun Otuzbir Caddesi’ndeki bahçesinde çalýþýrken, motorlu çapa makinesinin çapa demiri bacaðýna battý. Yaralý hastanede tedavi edildi.

Emre Kut

aðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani Eczacý Odasý'na iade-i ziyarette bulundu. Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel,

tomobille ambulansýn çarpýþmasý sonucu maddi hasarlý kaza meydana geldi. Dün saat 13.30 sýralarýnda 19 AK 940 plakalý araç Askerlik Þubesi önünden Atýl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi istikametine dönüþ yaparken Saðlýk Müdürlüðü’ne ait 112 Hýzýr Acil Servis Ambulans ile çarpýþtý. Kazada maddi hasar meydana gelirken, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile hastane yöneticileri olay yerine gelerek hem kaza hakkýnda bilgi aldý hem de geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Öte yandan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, ambulansta hasta bulunmadýðý öðrenildi.

Komþu kavgasý

Ezcacýlarý dinlediler

Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani Eczacý Odasý'na iade-i ziyarette bulundu. (Fotoðraf: Yüksel Basar)

Çatak Yolu Üzeri 12. Km / Çorum Tel: 251 23 79 - www.hamamlicaykoy.com

TEÞEKKÜR

ÝREM ÖZBAY

Kýzýmýz 2013 YGS sonuçlarýnda

’ýn

YGS-4 Türkiye 95.si, YGS-3 Türkiye 113.sü, ve YGS-5 Türkiye 180.si olmasýnda emeði bulunan

M.A Butik Dershanesi’ne Metin AKBAY ,

Sayýn

’a

ve deðerli öðretmenlerine teþekkürlerimizi borç billiriz.

GÜMÜÞ AÝLESÝ Necmiye-Uður ÖZÞENGÜL


6

ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Baþköy, genç giriþimcilerle V

ali Sabri Baþköy, TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Üyeleri ile görüþmek üzere Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý’ný ziyaret etti. Ziyarete Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç ve Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan da katýldý. Geçtiðimiz gün yapýlan ziyarette Vali Sabri Baþköy, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can

Vali Sabri Baþköy, TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Üyeleri ile buluþtu.

Çabuk ve Ýcra Komitesi üyeleri ile görüþtü. Ziyarette TOBB Ýl Genç Giriþimciler

Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk, Genç Giriþimciler Kurulu’nun kuruluþ

amacý, faaliyetleri ve bundan sonraki süreçte gerçekleþtirmeyi planladýðý

organizasyonlarý hakkýnda bilgiler verdi. Vali Baþköy de ziyarette, giriþimciliðin Türkiye açýsýndan önemli bir konu olduðunu belirterek, bu önemli konunun gençler arasýnda benimsenmesi ve çatý haline gelmesinin gayet yerinde bir karar olduðunu vurguladý. Baþköy, imkanlar dahilinde ellerinden gelen desteði saðlayacaklarýný belirterek Genç Giriþimciler Kurulu'na çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

Deðirmendere Kutlu Doðum’a hazýrlanýyor Ç

orum merkez Deðirmendere Köyü Camii Ýmam Hatibi Dursun Uygur, Kutlu Doðum Haftasý öncesi köyde ikamet eden dört genç ve þehirde ikamet edip köylerine hizmet eden 11 gençle birlikte köy camii ve müþtemilatý ile köy mezarlýðýnda birçok faaliyet gerçekleþtirdiler. Kutlu Doðum anýsýna köy mezarlýðýna 160 adet fidan dikildi, mezarlýðýn temizliði, tertip ve düzeni yapýldý. Cami avlusunda bulunan aðaçlarýn bakýmý ve budama iþlemi yapýldý. Cami tuvaletlerinin yeniden tadilat yapýlýp tamir edildi. Bayanlara ait yeni bir tuvalet ve bayanlarýn

namaz kýlabileceði yer ayrýlarak yeni düzenleme yapýldý. Eskimiþ minare lambalarý yenilenerek minare aydýnlatmasý saðlandý. Caminin alt katýna kalorifer tesisatý kurularak kömürle ýsýtma sitemine geçildi. Cami içerisinde kütüphane çalýþmalarý ve cami avlusuna kilitli parke taþý döþenmesine baþlandý. Cami Ýmam Hatibi Dursun Uygur, köyün 38 hane olduðunu, caminin 500 kiþilik bir kapasiteye sahip olduðunu ve beþ vakit cemaatinin bulunduðunu belirterek, gençlerle birlikte güzel çalýþmalar yaparak köyde manevi atmosferin arttýðýný ve bu tür çalýþ-

Çorum merkez Deðirmendere Köyü’nde bir dizi faaliyetler düzenlendi. malarýn devam edeceðini kür eden Uygur, Kutlu yolunda onun varisi ve söyledi. Bu güne kadar Doðum Haftasý’nda da ümmeti olarak sünnetini çalýþmalarýnda kendisine çeþitli etkinlikler yapaköylerinde her zaman yayardýmcý olan cemaate ve caklarýný ifade ederek, þatacaklarýný söyledi. özellikle gençlere teþekPeygamber Efendimizin

Anadolu'nun çoban köpeði Kangal'a sahip olmak isteyenler 6 ay sýrada bekliyor. gösteriyoruz. Kangal üretimini Sivas'ýn Kangal ilçesine Karacabey'de yýlda artýrmak için tesis dayanmakla birlikte 200-250 baþ üretiyoruz. kapasitesinin Yozgat, Kayseri, Ulaþ'ta da 50 baþ büyütülmesi gerektiðini Çorum, Tokat, Erzurum üretiliyor. Yýllýk vurgulayan Bilden, þu ve Erzincan'da da saf toplamda 300 yavru an için tesis limitlerini kanlarýna rastlanýyor. üretebiliyoruz. aþamadýklarýný, Zekasý, alýngan ve Yavrularý 40-45 günlük taleplerin daha da hassas ruh yapýsýyla verebiliyoruz. Müthiþ yoðunlaþmasý halinde Kangal, hislerini talep var, özellikle bu konuyu deðerlendikolayca belli ediyor ve Ýstanbul'dan. En az 6 ay receklerini söyledi. ses tonundan sýrada beklemeniz Bilden, Kangal övüldüðünü/yerildiðini gerekiyor. Kangal yavrularýnýn 1200'er anlayabiliyor. Cesur, meraklýlarý çok. liradan satýldýðýný ifade kuvvetli, çevik ve hýzlý Bilhassa sanatçýlardan etti. koþan bir köpek türü talep var. Öte yandan olarak bilinen Kangal, -Zeki, cesur, holdingler de güvenlik verilen görevi caný alýngan...amaçlý satýn alýyor." pahasýna yerine Kangal'ýn kökeni,

getiriyor. Sevdiði kiþileri kýskanan, sadýk olan Kangal, doðada serbestken baþka bir köpek ýrkýyla çiftleþmiyor. Genellikle ayný ana-babadan doðan kardeþlerin de birbirleriyle çiftleþmediði tespit edilirken, gebelik süresi 58-63 gün arasýnda deðiþiyor. Yavrularýn 13. günde gözleri açýlýrken, yaklaþýk 2 ay boyunca anneleriyle kalmalarý öneriliyor. Kangal yavrularýnýn 0-6 ay arasýnda terbiye edilmesi, 6 aydan sonra ise amacýna göre eðitilmesi gerekiyor. Öte yandan "bekçi, devriye, av, çoban, narkotik/keþif" olmak üzere amacýna yönelik özel eðitimlerin köpeðe, 15-18 aylýk dönemde uygulanmasý gerekiyor. Söz konusu eðitimlerden geçen Kangal, bu iþleri rahatlýkla yapabiliyor. (A.A.)

ÝÞKUR büro personeli alacak ürkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Genel Müdürlüðü, taþra teþkilatýnda çalýþtýrýlmak üzere 213 ön lisans, 500 lisans mezunu toplam 713 sözleþmeli Büro Personeli alacak. Önceki gün itibari ile baþlayan baþvurular, 15 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Alýmda, Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) (B) grubu puan sýrasý esas alýnacak. Sözleþmeli Büro

Emre Kut

ndüstri Meslek Lisesi Makine-Teknoloji 10-H Sýnýfý öðrencileri, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Türk Dünyasý Ormaný'na fidan dikti. Aðaçlandýrma ve Doðayý Koruma Derneði Baþkaný Erdem Eren, Endüstri Meslek Lisesi Rehberlik öðretmenleri Arap Çataroðlu, Ekrem Kise ve Çiðdem Ceylan eþliðinde 100 adet fidan toprakla buluþturuldu. Öðrencilerin fidan dikerken merhum Rüstem Eren tiþört ve maskesi takmalarý dikkat çekti. Aðaçlandýrma ve Doðayý Koruma Derneði Baþkaný Erdem Eren, gençlere fidan dikmenin öneminden bahsederek, öðrencilere ellerinden geldiðince fidan

100 fidan toprakla buluþtu. (Fotoðraflar: Özgür Arzoðlu)

dikmelerini söyledi. Eren, babasý Rüstem Eren'i anarak, söyle dedi; "Kendisi fidan dikimi için çok þeyler yapmýþ bir insandýr. 3 mil-

yona yakýn fidan dikildi. Çorum'da çevre bilincinin yerleþmesine büyük katkýlarý oldu." Dedi.

Aðaçlandýrma ve Doðayý Koruma Derneði Baþkaný Erdem Eren, öðrencilere fidanlarýn nasýl dikileceðini gösterdi.

Z

B

T

E

Minik eller fidan dikti

Lüks araç bekler gibi Kangal bekliyorlar abiller zamanýndan beri varlýðý bilinen, görüntüsü aslaný andýran Anadolu'nun çoban köpeði Kangal'a sahip olmak isteyenler 6 ay sýrada bekliyor. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü (TÝGEM) Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kuruluþun 2 iþletmesinde Kangal tesisi bulunduðunu anlattý. Kangal'ýn kökeninin dayandýðý Sivas Ulaþ ile Bursa Karacabey'de yavru ürettiklerini dile getiren Bilden, özellikle modern bir tesis haline dönüþtürdükleri Karacabey'de büyük özen göstererek çalýþtýklarýný kaydetti. Bilden, þöyle konuþtu: "Koyunculuk, atçýlýk ve sýðýrcýlýk neyse ayný özeni köpekçiliðe de

Türk Dünyasý Ormaný'na fidan Endüstri Meslek Lisesi Makine-Teknoloji 10-H Sýnýfý öðrencileri fidan dikti.

Personeli olarak atanabilmek için belirlenen þartlar ise þöyle: "657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen þartlarý taþýmak, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþundan emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý almýyor olmak, lisans mezunlarý için 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý KPSS (B) grubu, ön lisans

mezunlarý için ise 22 Eylül 2012 tarihinde yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý KPSS (B) grubu sýnavýna girmiþ olmak, son müracaat tarihi itibarýyla lisans veya ön lisans programýndan mezun olmak (son baþvuru tarihi itibarýyla mezun durumda bulunmayan adaylarýn yerleþtirilmesi yapýlmýþ olsa dahi atamalarý yapýlmayacaktýr). Lisans mezunlarý için KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde

7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapýlan sýnavdan en az 70 puan almýþ olmak, ön lisans mezunlarý için KPSS (B) grubu KPSS P93 puan türünde 22 Eylül 2012 tarihinde yapýlan sýnavdan en az 70 puan almýþ olmak." Bu þartlarý taþýyan adaylar 15 Nisan 2013'ün son dakikalarýna kadar www.iskur.gov.tr internet yoluyla baþvurularýný yapabilecek.

iya Gökalp Ýlkokulu Anasýnýfý öðretmen ve öðrencileri, Ýzci Ormaný’na 70 adet fidan dikti. Fidan dikimine Müdür Yardýmcýsý Erden Özer, öðretmenler Serpil Kaya, Zekiye Ulubay, Perihan Yýldýz ve anasýnýfý çalýþanlarý ile stajyer öðrenciler katýldý. Anasýnýfý öðrencilerinin tek tek toprakla buluþturduklarý fidanlara kendi adlarý verildi ve bundan sonraki bakým ve sulama iþleri de kendilerine verildi. Can suyunu oyun kovalarýyla taþýyan minik öðren-

Ziya Gökalp Ýlkokulu Anasýnýfý öðretmen ve öðrencileri fidan dikti. Çevre ve aðaç gezisi yapan öðrenciler, ciler en yakýn zamanda sevgisini anlatan þarkýdaha sonra okullarýna tekrar su vermek üzere döndüler. fidanlarýna gelecekler. lar söyleyerek çevre

Fidan daðýtým töreni Ç

orum'un Sungurlu ilçesinde "Meyveciliði geliþtirme projesi" kapsamýnda 50 çiftçiye meyve fidaný daðýtýmý yapýldý. Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü bahçesinde düzenlenen fidan daðýtým törenine Kaymakam Hulusi Þahin, Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Cemal Þentürk, daire amirleri ve çiftçiler katýldý. Kaymakamý Hulusi Þahin, tarýma ayrýlmýþ özel bir kaynaklarýnýn olmadýðý halde imkanlarý optimum þekilde kullanarak ellerinden geldiðince çiftçilerimize meyvecilik konusunda destek vermeye çalýþtýklarýný söyledi. Buradaki temel

T

"Meyveciliði geliþtirme projesi" kapsamýnda 50 çiftçiye meyve fidaný daðýtýmý yapýldý. amaçlarýnýn çiftçilerin zin meyveciliðe olan il50 çiftçiye 45 dekar yabirim alandan daha fazgisinin kat ve kat arttýrý bodur elma, 22 dekar la gelir elde etmesini ðýný görüyoruz. Yaptýyarý bodur kiraz ve 14 saðlamak olduðunu diðýmýz çalýþmalarýn sodönüm yarý bodur arle getiren Þentürk, nuçlarýný birkaç yýl almut fidaný daðýtýmý “Meyvecilik konusunmaya baþlayacaðýmýzý gerçekleþtirdiklerini da son yýllarda ciddi umuyorum" dedi. ifade etti. aþama kaydettik. BuÝlçe Gýda Tarým Konuþmalarýn argün gelinen noktada ve Hayvancýlýk Müdüdýndan üreticilere fiher geçen gün çiftçimirü Cemal Þentürk ise, danlarý daðýtýldý.(ÝHA)

Týbbi aromatik bitki yetiþtirilmesine ilgi büyük

arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) tarafýndan uygulanan IPARD programýnýn ‘302-1 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi’ alt tedbiri kapsamýnda destek verilen ekonomik faaliyetlerden olan ‘Týbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiþtirilmesi ve Ýþlenmesi’ çiftçilerden yoðun ilgi gördü. TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun,konuya iliþkin açýklamasýnda il genelinde yaklaþýk 600 kiþinin Halk Eðitim Merkezlerinin açtýðý kurslarda eðitim alarak sertifika sahibi olduklarýný, TKDK Ýl Koordinatör-

Emin Serdar Kurþun

lüðü’ne 9. Baþvuru Çaðrý Döneminde 302-1 alt tedbirinden 57 proje alýndýðýný belirtti. Bu projelerin 53 tanesinin Týbbi ve Aromatik Yetiþtirilmesi ile ilgili projelerden gelirken Týbbi ve Aromatik Bitkilerin yetiþtirilmesi ile ilgili projelerin tutarýnýn toplamda 5.317.424 TL olduðunu açýklayan Kurþun, 10. Baþvuru Çaðrý Döneminde hem sayýsal hem de proje tutarlarý olarak bu miktarýn çok daha üzerinde proje gelmesini beklediklerini ifade etti.


ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

7

‘Her kim ki bu bayraktan rahatsýzsa namussuzdur’ Erol Taþkan rak asmaya davet etti. amu Sen Çorum TemMahmut Alparslan, basilciliði tarafýndan düsýn açýklamasýnda þunlarý söyzenlenen mitingde, 20 Niledi, "Bu gün yaþadýðýmýz san'a kadar tüm iþyeri, ev ve ihanet projelerine dur demek otomobillere Türk Bayraðý milletimizi millet yapan unasýlmasý çaðrýsýnda bulunan surlarýmýzý korumak þehitleriKamu Sen Ýl Baþkaný Mahmize sahip çýkmak için bin mut Alparslan, "Ýhanet proyýllýk kardeþliðimizi BOP 'lejesine dur demek için meyre peþkeþ çekmek isteyenlere danlardayýz, kim ki bu bayinat Türk Milleti olarak direnraktan rahatsýz oluyorsa, bilmeye canýmýzdan aziz bildiðisin ki namussuzdur, bilsin ki miz vatanýmýza ve bayraðýmýþerefsizdir" dedi. za sahip çýkmak için buradayýz. Dev Türk Bayraðý'nýn çevresinde, ellerindeki Türk Bugün ihanetin boyutuBayraklarý'yla toplanan Kanun ulaþtýðý son nokta maalemu Sen ve Ülkü Ocaðý üyesef içler acýsýdýr. Dün herkesin leri, Hürriyet Meydaný'nda Kamu Sen ve Ülkü Ocaðý üyeleri, Hürriyet Meydaný'nda tepkilerini dile getirdi. özgürce anadilini konuþabildüzenlenen eylemde, attýklasin kültürünü yaþayabilsin rý sloganlarla çözüm sürecini diye baþlayan sözde çözüm eleþtirdiler. Kamu Sen'e baðlý süreci bugün Türk kimliðine sendika þube baþkanlarý ve düþman Türklüðü hor gören üyelerinin de hazýr bulundubayraktan nefret eder hale ðu basýn açýklamasýnda kogelmiþtir. Açýkçasý ihanet, nuþan Mahmut Alparslan, oyun, hadsizlik, özgürlük "Ülkemizi bölmek isteyenlere, halkýmýzý etnik guruplara Türk'e ve Türk Bayraðýna haayýranlara, bu millet asla takaret alýþkanlýk hale gelmiþviz vermeyecektir" dedi. tir. Milletin kardeþliðini teBölücü terör örgütü Dirör örgütüne kurban vermeyarbakýr'da baþkaldýrý baþlatyeceklerini söyleyen Alparsmýþ, aziz bayraðýmýzý meylan, "Þehidimizin son örtüsü, danlara sokmamak gibi bir kýz kardeþimizin gelinliði ahlaksýzlýða kalkýþmýþtýr. olan þanlý bayraðýmýzý gökBayrak bu milletin namusulerden indirmeye kimsenin dur, þerefidir, kim ki Türk gücü yetmeyecek, bu millet Bayraðý'ndan gocunuyor vebölücülük ve ihanet projeleriÇorum kamuoyunu bayrak asmaya davet ettiler. ya utanýyorsa þereften yoksunne geçit vermeyecektir." diye dur. Aziz Türk Milleti bin yýllýk kardeþliðinin bozulmasý vatanýn bölünmekonuþtu. sine asla izin vermeyecektir. Atatürk anýtlarýndan "Ne Mutlu Türküm DiyeAlparslan, 20 Nisan'a kadar tüm ev, iþyeri ve otomobillere Türk Bayne" sözlerini kaldýranlar bu milletin gönlünden asla bayrak ve vatan sevgiraðý takacaklarýný ifade ettiði açýklamasýnda, tüm Çorum kamuoyunu baysini kaldýramayacaklardýr."

K

Yýkým hazýrlýklarý baþlayan Kültür Sitesi'nde yýkým bugün baþlayacak. (Fotoðraf : Özgür Arzoðlu)

Ekip geldi, yýkým bugün baþlýyor Erol Taþkan

Y

ýkým hazýrlýklarý baþlayan Kültür Sitesi'nde yýkým bugün baþlayacak. Ýki gündür çevre güvenlik önlemleri alan mütaahhit firmanýn kesici aðýzlý iþ makinesi dün Kültür Sitesi’ne geldi. Kesici makinelerle yýkým çalýþmasýna baþlayacak olan firma, 10 gün içerisinde, site

Atýk pil bilinci Erol Taþkan

Ý

Sendikacýlar dev Türk Bayraðý'nýn çevresinde, ellerindeki Türk Bayraklarý'yla meydanda toplandýlar. (Fotoðraflar: Yüksel Basar)

Re'sen atamalar yargýdan döndü Emre Kut

Bunun yanýnda Türkiye tarafýndan 18.05.1954 tarihinde Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi imzalanmýþ, bu tarihten itibaren adý ðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, dün sendika merkegeçen sözleþme iç hukukumuzun bir parçasý halini almýþtýr. Anýlan zinde düzenlediði basýn açýklamasýnda, Çorum Ýdare MahkeSözleþmenin 8. maddesinde de; 1- Herkes özel hayatýna, aile hamesi'nin Milli Eðitim Müdürlüðü'nün yaptýðý norm kadro fazlasý yatýna, konutuna ve haberleþmesine saygý gösterilmesi hakkýna sare'sen atamalarý haksýz bulduðunu bildirdi. hiptir. 2- Bu hakkýn kullanýlmasýna bir kamu otoritesinin müdahaÇorum Valiliði ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün 85 öðretlesi, ancak ulusal güvenlik, kamu ehliyeti, ülkenin ekonomik refameni norm fazlasý gerekçesi ile yarýyýl tatilinde 'res'en atama' adý hý, dirlik ve düzenin korunmasý, suç iþlenmesinin önlenmesi, saðaltýnda sürgün ettiðini iddia eden Öztürk, Valilik ve Ýl Milli Eðilýðýn ve ahlakýn veya baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerinin koruntim Müdürlüðü ile yaptýklarý görüþmelerde kendilerine re'sen atamasý için, demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayma altýnda yapacaklarý sürgün kararýnýn yanlýþ ve anayasaya aykýla öngörülmüþ olmak koþuluyla söz konusu olabilir" hükmüne yer rý olduðunu belirtiklerini, öðretmenlerin, sýnýflarý ve öðrencileri verilmiþtir. olduðu halde bir anda okullarýndan, ailelerinden, yaþam alanlarýnDiðer yandan, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 72. dan sökülüp atýlmalarýnýn bir hukuksuzluk vesikasý olacaðýný, Maddesinde " Yeniden veya yer deðiþtirme suretiyle yapýlacak res'en atama adý altýnda atamalarda; aile birimini yapýlacak sürgünleri asla muhafaza etmek bakýmýnkabul etmeyeceklerini hadan týrlattýklarýný ifade etti. kurumlar arasýnda 11 Þubat 2013 tagerekli koordinasyon saðrihinde Eðitim Sen olarak lanarak memur olan diðer haksýz ve hukuksuz uygueþinde isteði halinde atalamanýn ortadan kaldýrýlmasý, atamaya tabi tutulan masý için Çorum Ýdare memurun atandýðý yere 74 Mahkemesine üyeleriz ve 76'ncý maddelerde beadýna dava açtýklarýný teklirtilen rarlayan Öztürk þöyle dedi: esaslar çerçevesinde yapýlýr" hükümlerine vurYanlýþ Hesap Yargýgu yapýlýp Milli Eðitim dan Döndü Bakanlýðý Atama ve Yer "Çorum Ýl Milli Eði- Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, açýklama yaptý. (Fotoðraf: Hurþit Bozkurt) deðiþtirme Yönetmeliðitim Müdürlüðü taleplerinin 41. Maddesine göre mizi her defasýnda görmezden gelerek kendi bildiðini uygulama yapýlacak atamalarda özür durumlarý ve tercihlerin de dikkate yoluna baþvurmuþtu. Norm fazlasý olarak belirlenen öðretmenlerialýnmasý gerektiði ifade edilmiþ olup dava konusu iþlemlerin yümizin özür durumlarý dikkate alýnmadan yapýlan res'en atamalarýrütmesini durdurmuþtur. na iliþkin açmýþ olduðumuz davalar sonuçlanmýþ ve Çorum Ýdare Res'en Atama Sistemi Artýk Çökmüþtür! Mahkemesi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne hukukun üstünlüðünü tekrar hatýrlatmýþtýr. Çorum Milli Eðitim Müdürlüðünün öðretmenlerin aile bütünlüðü, huzur ve mutluluðunu bozacak her türlü iþlemin hukukMahkeme karar metninde " Anayasanýn 20/1. Maddesinde suz olduðu Çorum Ýdare Mahkemesi tarafýndan ispat edilmiþtir. "Herkes özel hayatýna ve aile hayatýna saygý gösterilmesini isteme Bu anlamda Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü'nün hukuksuz ve hakkýna sahiptir." hükmüne 41. maddesinde; "Aile, Türk toplumuhaksýz þekilde yapmýþ olduðu tüm res'en atamalarý geri çekmek nun temelidir ve eþler arasýnda eþitliðe dayanýr. Devlet, ailenin hudurumundadýr. Çünkü Res'en atama sistemi mahkeme kararlarý ile zur ve refahý ile özellikle ananýn ve çocuklarýn korunmasý ve aile çökertilerek iþlemez hale gelmiþtir. planlamasýnýn öðretimi ile uygulanmasýný saðlamak için gerekli Eðitimsen olarak; haksýzlýk ve hukuksuzluðun her zaman tedbirleri alýr, teþkilatý kurar." Hükmüne, 90. Maddesinin son fýkkarþýsýnda, üyelerimizin yanýnda olacaðýmýz bilinmelidir. Çünkü rasýnda ise; "usulüne göre yürürlüðe konulmuþ milletler arasý anbiz, bir ülkenin en büyük hazinesinin adalet olduðuna inanýyoruz." laþmalar kanun hükmündedir." Hükmüne yer verilmiþtir.

E

içinde bulunan ahþap ve metal aksamlarý sökecek. Bu çalýþmanýn ardýndan iþ makineleri ile beton yýkýmlarý baþlayacak. Firma yetkilisi Murat Karadoðan, ilk iþ olarak çevre güvenliðini saðlamaya baþladýklarýný, kesici makineyi Çorum’a getirdiklerini belirterek, çalýþmalarýn baþlayacaðýný söyledi.

lkokul öðrencileri, Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen konferansla atýk pil konusunda bilgilendirildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda, Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýthalatçýlarý Derneði Eðitim Uzmaný SAvaþ Arna, öðrencilere, pil kullanýmý ve atýk pillerin toplanmasýnýn önemini anlattý. Eðitim Uzmaný Savaþ Arna, eðitimin amacýnýn yurt genelinde atýk pillerin toplanmasý konusunda toplum bilinci oluþturmak olduðunu söyledi. Kullanýlabilir pillerin serin ve rutubetsiz yerlerde saklamasýnýn dayanýklýlýk derecesini artýrdýðýný vurgulayan Arna, kullaným ömrünü tamamlamýþ pillerin ise toplanmasýnýn temiz bir çevre için son derece önemli olduðunun altýný çizdi.

Atýl pillerin çöpe, topraða, denize, akarsu ve kanalizasyona atýlmasý ya da yakýlmasý durumunda içerdikleri aðýr metallerin, çevrenin kirlenmesine yol açtýðýný belirten Arna, bir pilin yaklaþýk 600

bin litre suyu kirletebilmekte olduðunu, kullaným ömrünü tamamlamýþ pillerin geri dönüþüm amacýyla toplanmasý gerektiðini kaydetti. Arna, doðaya ciddi zararlarý bulunan atýk pil

konusunda çevre bilinci oluþturulmasýnýn temiz çevre açýsýndan önemli olduðunu ifade ederek, ''Daha temiz bir çevre için atýl pilleri çöpe atmayalým, atýk pil toplama kutularýna býrakalým'' dedi.

Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen atýk pil semineri düzenlendi.

Seminere Ýlkokul öðrencileri katýldý. (Fotoðraflar: Yüksel Basar)

Üçtutlar Parký ihalesine talep yok Ü

Erol Taþkan

çtutlar Mahallesi'nde yapýlacak olan parkýn ihalesine talipli çýkmadý. Destek Hizmetleri Müdür Yardýmcýsý Fikret Karacaköylü baþkanlýðýnda oluþan ihale komisyonu, saat 10,00'da yapýlacak ihale için talipli çýkmadýðý için, tuttuðu tutanakla ihaleyi sonlandýrdý.

Üçtutlar Mahallesi'nde yapýlacak olan parkýn ihalesine talipli çýkmadý. (Fotoðraf: Özgür Arzoðlu)


8

ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Çalýk YEDAÞ’a tam not R

ol model toplam kalite yönetimiyle sektörün lideri olma yolunda ilerleyen Çalýk YEDAÞ, 5 ayrý kalite yönetiminden geçti. Denetimlerden tam not alan YEDAÞ, bu seviyeye sadece 2,5 yýlda ulaþtý. Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop'un elektrik daðýtým iþini 2010 yýlýnda üstlenen YEDAÞ, Ordu ve Samsun’da 5 kalite yönetim standartlarýnýn denetimlerinden baþarýyla geçmeyi baþardý. Genel Müdür Nurettin Türkoðlu, “YEDAÞ olarak Avrupa Mükemmellik Ödülü’ne giden bu yolda aldýðýmýz kalite belgeleriyle baþarýmýzý tescilliyoruz.” dedi Sürdürülebilir müþteri memnuniyeti temelinde oluþturmuþ, yenilikçi bir þirket yapýsý ile faaliyetlerini gerçekleþtirme sürecinde Toplam Kalite Yönetim anlayýþýný rehber edinen YEDAÞ, Samsun ve Ordu illerinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müþteri Memnuniyeti Yönetim

Çalýk YEDAÞ, 5 ayrý kalite yönetiminden geçti. Sistemi , TS ISO/IEC memnuniyet verici bilinç ile müþteri 27001 Bilgi Güvenliði olduðunu söyleyen memnuniyetinde ve Yönetim Sistemi, ISO YEDAÞ Genel Müdürü müþteri sadakatinde artýþ 10002:2006 Uluslararasý Nurettin Türkoðlu, saðlandýðý gibi, geçmiþe Müþteri Memnuniyeti þunlarý kaydetti; yönelik kayýtlarýn Standardý ve ISO “Aldýðýmýz bu Kalite düzenli bir þekilde 27001:2005 Bilgi Yönetim Standartlarý tutulmasýný saðlayacak Güvenliði Yönetim belgeleri, müþterilerine altyapý da oluþturuluyor. Sistemi belgelerinin ve topluma daha fark Veriler ve istatistiksel denetimlerinden geçti. edici hizmet sunmasýnýn ölçümler doðrultusunda Önümüzdeki süre karþýlýðýdýr. Her yýl durum analizlerinin içerisinde Amasya, düzenli olarak belirli yapýlabilmesi ve Çorum ve Sinop denetimlerden geleceðe yönelik illerinde de geçiyoruz. Bu kararlarda bu analiz denetimlerden geçecek standartlar ile sonuçlarýnýn olan YEDAÞ, aldýðý bu çalýþanlarýn kalite kullanýlabilmesi, belgelerle kalite yönetim bilincinde artýþ kurumsallaþma yolunda standartlarýna ulaþmýþ saðlanýyor ve þirketin önemli bir adým atýlmýþ oldu. farklýlýk yaratmasýnda olmasý açýsýndan da süreklilik oluþturuyor. önemlidir. ‘Her yýl düzenli Þirketin uluslararasý olarak denetimden ‘Hedeflerimiz geçerliliðe sahip bir geçiyoruz’ büyük ve bu yolda kalite belgelerinin entegre olmalýyýz’ Kýsa sürede edinmesinin getirdiði yaþanan bu geliþmenin Kaliteye giden

yolda yeterli bilgi ve birikime sahip olmamýz gerektiði gibi bu belgelere de sahip olmamýz gerekiyor. Günü kurtarmak için deðil kurumsal hedeflerimize varmak için çalýþmalý, öðrenmeliyiz. Kalite kolay elde edilen baþarýlarla ulaþýlabilen bir nokta olmadýðý gibi, fedakarlýk gösterebilen, sürdürülebilir bir yapýnýn içinde var olanlarýn ulaþabileceði bir noktadýr. YEDAÞ ve çözüm ortaklarýmýzla birlikte, YEDAÞ'ýn kurumsal ilkelerine göre çalýþmak ve iþ akdini sürdürmek zorundadýr. Hedeflerimiz büyük ve bu yolda entegre olmalýyýz. YEDAÞ'ýn kurumsal hedefleri çerçevesinde, kaliteye giden yolculuðunda gerekli olan neyse biz onun elde edilmesi için çaba harcýyoruz. EFQM ödüllü bir þirketiz ve hedefimiz Avrupa Mükemmellik Ödülü'dür. Amaç toplam kalite ve rol model olabilmektir. Bizim yönetim anlayýþýmýz zaten tüm paydaþlarýn yön birliðini kapsadýðý için rol modeli

Sohbetlerde dini konular ele alýnýyor.

Ulu Camii’de akþam sohbetleri M

üftülük Hac ve Umre Hizmetleri Þube Müdürü M. Vehbi Köklükaya ve Ulu Camii Baþ Ýmam-Hatibi Mustafa Gökmen, Çorum Merkez Murad-ý Rabi Ulu Camii’nde her hafta Perþembe akþamlarý yatsý namazýný müteakiben cami ve cemaate uzak olan gençlere yönelik dini sohbetler gerçekleþtiriyorlar. Dini konularýn ele alýndýðý sohbetlerde, niçin Müslüman olunduðu, namazýn niçin kýlýndýðý ve faydalarý, imani noktalarda nelere dikkat edilmesi gerektiði, nezir ve adak konusu, yeminin ne olduðu, var ve yok yere yemin etmenin sakýncalarý, Müslüman olarak mükellefin görevleri, farz, vacip, mübah, müstehap, mekruh, müfsit, helal, haram kavramlarýnýn ne demek olduðunu ve insanýn yüklendi-

ði sorumluluklar, Müslüman gencin nasýl olmasý, ailesine, vatanýna ve milletine karþý nasýl bir görev üstlenmesi gerektiði konularýna yer verildi. Sohbetlere katýlan gençler kendilerine deðer verilmesinden dini bilgilerle boþluktan kurtulduklarýný ifade ederek, Þube Müdürü M. Vehbi Köklükaya ve Ulu Camii Baþ Ýmam-Hatibi Mustafa Gökmen’e teþekkür ettiler. Köklükaya, 2013 yýlý Kutlu Doðum Haftasý’nýn ana temasýný oluþturan ‘Hz. Peygamber ve Ýnsanlýk Onuru’ konusunu ele alarak önümüzdeki yarýn akþam sohbetinde bu konuyu iþleyeceðini, Ekim ayýnda baþlayan sohbetlerin Nisan ayý sonu itibariyle sona ereceðini belirtti.

Ayýn sýnýfý ve öðrencisine jest O

ðuzlar Lisesi’nin 2012 Kasým ayý itibariyle baþlattýðý ‘Ayýn Sýnýfý & Öðrencisi’ etkinliðinde Mart ayýnda seçilen ayýn sýnýfý ve öðrencisi ödüllendirildi. Öðrenciler ilk önce Çorum’da sinema keyfi yaptýlar, ardýndan bowling oynayarak oldukça keyifli vakit geçirip eðlenme fýrsatý buldular. Oðuzlar Liseis öðrencilerinden Faruk Koçyiðit, “Oðuzlar ilçemizden uzakta bu etkinliði yapmamýza olanak tanýyan öncelikle Ýlçe Kaymakamýmýza, Okul Müdürümüz Muzaffer Çelik’e, Müdür Yardýmcýmýz Levent Akgün’e, Ayýn Sýnýfý ve Öðrencisi Komisyonunda görevli Samet Bal, Seher Baykuþ,

Oðuzlar Lisesi’nin 2012 Kasým ayý itibariyle baþlattýðý geleneði sürdürüyor.

‘Ayýn Sýnýfý & Öðrencisi’ etkinliðinde Mart ayýnda seçilen ayýn sýnýfý ve öðrencisi ödüllendirildi.

Fahrettin Saðýr ve Ali Kemal Gündoðar öðretmenlerimize teþekkür ederiz. Eskiden sýnýfýmýza pek önem vermezdik. Derslerimize girer çýkarýk. Artýk sýnýfýmýzý benimsedik, her köþesinde arkadaþlarýmýzýn emekleriyle hazýrlanan etkinlikler var. Okulumuzun bütün sýnýflarýndaki bu deðiþimi görmek okula olan ilgimizi de artýrýyor.” dedi. Ayýn Öðrencisi Nuray Kula ise, “Ayýn öðrencisi olduðumu öðrendiðimde çok sevindim. Beni ayýn öðrencisi olarak gören herkese teþekkür ederim. Üstüne bir de sinema filmine götürülmemiz bizi çok sevindirdi. Çok güzel bir gün geçirdik.” diye konuþtu.

‘Taleplerimizden vazgeçmeyeceðiz’ B

üro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, “Tüm kamuoyu ve AKP iktidarýnýn bilmesini istiyoruz ki iþ güvencemizden asla ve asla vazgeçmeyeceðiz. Performans uygulamalarýna boyun eðmeyeceðiz. Rotasyon uygulamalarýna dur diyeceðiz.” dedi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik’in kamuda iþ güvencesini kaldýracaklarýna dair söylemlere ve memura uygulanacak rotasyon uygulamalarý hakkýnda yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Bakan Çelik’e seslenen Alper, kamu emekçilerini itibarsýzlaþtýran açýklamalarýndan vazgeçmesini söyleyen Alper, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; “Sayýn Bakan, kamu emekçilerini itibarsýzlaþtýran

açýklamalarýnýzdan vazgeçin. ‘Kamu emekçilerinin iþ güvencesi olduðu için çalýþtýramýyoruz’, ‘Performans uygulamasý baþlatacaðýz’, ‘Kamuda iþ güvencesini kaldýracaðýz’, ‘Kamu emekçilerinin tamamýný iller arasý rotasyona tabii tutacaðýz’ söylemleri aðzýndan düþmeyen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'i uyarýyor ve çalýþma koþullarýmýzý görmek için iþyerlerimize davet ediyoruz. Yine son günlerde AKP iktidarýnýn kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesini kaldýrmaya yönelik giriþimlerinin olduðunu biliyoruz. Hükümet kamu kurumlarýnda performans, il içi ve il dýþý rotasyon uygulamalarý ve paralelinde kamu emekçilerini

Ertuðrul Alper

itibarsýzlaþtýrmaya yönelik söylemlerle kamuoyunu bu deðiþikliðe hazýrlamaktadýr. Bizlerin mücadelesi ‘insanca yaþam, güvenceli iþ, güvenli gelecek’ mücadelesidir. Bu talebimizden asla vazgeçmeyeceðiz. Taþý delen suyun gücü deðil damlalarýn sürekliliðidir diyor taleplerimiz için mücadelemizi bundan sonrada yükselterek sürdüreceðimizi

kamuoyu ile paylaþýyoruz: 666 Sayýlý KHK ile kaldýrýlan fazla mesai ücretleri maaþlara ilave edilerek geriye dönük olarak ödenmelidir. Ayný masada ayný iþi yapan maliye emekçileri arasýnda ücret adaletsizliðine son verilmelidir. Ek ödemelerde merkez taþra ayrýmý ortadan kaldýrýlmalýdýr. Genel olarak kamu emekçileri yoksulluk sýnýrý altýnda yaþamaktadýr. Konfederasyonumuz tarafýndan hesaplanan yoksulluk sýnýrý olan 3.481 TL. Taban aylýk olarak tüm kamu çalýþanlarýna verilmelidir. Diðer kamu emekçilerinde olduðu gibi Maliye emekçilerinin de emekli olduðunda maaþlarý % 50-60 oranýnda azalmaktadýr. Bu

nedenle emekliliði hak ettiði halde ekonomik ihtiyaçlarýndan dolayý çalýþmak zorunda kalan binlerce maliye emekçisi bulunmaktadýr. Bu sebeple maaþ dýþýnda maliye emekçilerine ödenen diðer ücretler emekli aylýðýna dâhil edilmelidir. Maliye emekçilerinin istihdam belirsizliðine son verilmelidir. Engelli personelin durumlarýnýn iyileþtirilmesi ve engel durumlarýna uygun iþlerde çalýþtýrýlmalarý saðlanmalýdýr. Maliye emekçilerinin yaþadýðý sorunlarýn çözümü için baþta AKP Hükümeti olmak üzere Maliye Baþkanlýðýný maliye emekçilerinin sorunlarýna çözüm bulmaya davet ediyoruz.”

Uluslararasý Yaþanabilir ve Estetik Þehirler’ konulu 4. Yerel Yönetimler Sempozyumu Ankara Rixos Otel’de gerçekleþtirildi.

Baþkanlar sempozyumda AK

Parti tarafýndan düzenlenen ‘Uluslararasý Yaþanabilir ve Estetik Þehirler’ konulu 4. Yerel Yönetimler Sempozyumu Ankara Rixos Otel’de gerçekleþtirildi. Toplantýya AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Yerel Yönetimler Baþkaný Nurettin Karaca, Ýl Kadýn Kollarý Yerel Yönetimler Baþkaný Hülya Kaþýkcý, Ýl Gençlik Kollarý Yerel Yönetimler Baþkaný Ünal Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve tüm ilçe belediye baþkanlarý katýldý.

Ýlk gün genel merkezde Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Tevfik Türel’in baþkanlýðýnda, Nurettin Karaca’nýn katýldýðý toplantýda seçim sürecinde yerel yönetimlerin iþleyeceði yollar, belediye ve il genel meclisi çalýþmalarý deðerlendirildi. 2. ve 3. gün ise yurtdýþýndan Filistin Gazze Belediye Baþkaný, Kabil Belediye Baþkaný, Bulgaristan ve KKTC’den ve yurtiçinden katýlýmcýlarýn sunumlarý yer aldý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan sempozyuma proje sunan belediyelere ödülleri verildi.

Gülabibey Parký ihale edildi Enise Aðbal

Ç

orum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi park yapým ihalesi yaptý. Dün Destek Hizmetleri Müdür Yardýmcýsý Fikret Karacaköylü’nü n baþkanlýðýndaki ihale komisyonu huzurunda yapýlan ihaleye bir firma katýldý. Yaklaþýk maliyetin 112 bin 704 lira olduðu ihaleye Akturan Ýnþaat firmasý 105 bin lira teklif verdi. Ýhale, incelemeler yapýldýktan sonra onaylanacak.

Çorum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi park yapým ihalesi yaptý.

Ýhale, incelemeler yapýldýktan sonra onaylanacak.


ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Ulaþým yatýrýmlarýný hýzlandýrýn talebi AK

Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulaþtýrma ve Ýletiþim Müsteþarý Habip Soluk’u ziyaret ettiler. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette heyet, Çorum ve ilçeleri arasýndaki karayolu aðýna iliþkin düþünce ve taleplerini Müsteþar Soluk’a ileterek, Çorum Ortaköy yolunun yenilenmesi, Çorum -

Ýskilip yolunun hýzlandýrýlmasý, Ýskilip -

Çankýrý yolunun ihale edilmesi, Çorum -

Osmancýk yolunun (Kýrkdilim öncesi ve

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Müsteþar Habib Soluk ile görüþtü.

Laçin sonrasý) bölünmüþ yol þeklinde hýzlandýrýlmasý konusunda görüþmelerde bulunuldu. Görüþmede Karayollarý Genel Müdürü Cahit Turhan da yer aldý. Çorum heyeti daha sonra Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürü Metin Tahan’ý makamýnda ziyaret ederek tartýþma konusu olan demiryolu projesi ile ilgili bilgiler alarak, düþünce ve taleplerini paylaþtýlar.

9

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý’yý makamýnda ziyaret ettiler.

Eski rektörlük binasý Ýdare Mahkemesi oldu

AK

Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý’yý makamýnda ziyaret ettiler. Heyet, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý’ya, Adalet Bakanlýðý’na eski rektörlük binasýnýn Ýdare Mahkemesi olarak kullanýlmak üzere devredilmesi ile ilgili teþekkür ederek daha önce Bakanlýða mü-

racaatý yapýlan atýl durumdaki Laçin - Narlý ve Ortaköy - Aþdaðul beldelerindeki YÝBO’larýn açýk cezaevi yapýmý için Adalet Bakanlýðý’na devri noktasýnda olumlu görüþlerini ve sürecin hýzlandýrýlmasýný beklediklerini belirttiler. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni yapýlacak olan Ýmam Hatip Okulu yeri ile ilgili bilgiler de verdi.

Zerat Zeytinli’ye ziyaret Ç

Çorum heyeti daha sonra Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürü Metin Tahan’la tartýþmalý demiryolu projesini görüþtü.

ÇEKVA hedef belirledi Ç

orum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA), geçtiðimiz Mart ayýnda yaptýðý Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu ile ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. Toplantý, geçtiðimiz Cuma günü Beþiktaþ Sinpaþ Plaza’da yapýldý. Toplantýya onur konuðu olarak katýlan Vali Sabri Baþköy’ün yaný sýra Yönetim Kurulu Üyeleri Sinpaþ Holding Baþkaný Avni Çelik, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yazar-öðretim üyesi Prof. Dr. Þükrü Kýzýlot, Maltepe Üniversitesi Hukuk Dekaný Prof. Dr. Dilek Yýlmazcan, Derindere Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Derindere, Persan Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Kýþ, Termko Soðutma A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Sabit Velidedeoðlu, Ece Banyo Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Ýstanbul Otopark Yatýrým A.Þ. Baþkan Vekili Mustafa Özgür Tezel, Tuzcuoðlu Hukuk Bürosu Sahibi Hüseyin Tuzcu ve Nihal Berkay katýldý. Toplantýya ev sahipliði yapan geçmiþ dönemin Vakýf Baþkaný Avni Çelik, kýsa bir konuþma yaptýktan sonra Vali Sabri Baþköy’e söz verdi. Vali Baþköy, vakfýn çalýþmalarýný takdir ettiðini

üyeliðine seçilen Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum’a hizmet verecek, çok sayýda insana yardýmcý olacak vakýf için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi.

Çelik 2 yýl daha baþkan

Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý Avni Çelik baþkanlýðýnda toplandý.

Vakfýn çalýþmalarý ve hedefleri paylaþýldý.

ÇEKVA’nýn bir yýl içinde kamu yararýna vakýf hüviyeti kazandýrýlmasý ele alýndý.

belirterek toplantýya katýlmaktan son derecede mutlu olduðunu ifade etti. Söz konusu

faaliyetlere Çorum’da yaþayan Çorumlular’ýn da gerekli katýlýmý ve desteði vermelerinin

saðlanmasý için gayret içinde olmak istediðini vurguladý. Yönetim kurulu

Oy birliði ile Vakýf Baþkanlýðýna seçilen Avni Çelik, iki yýl daha baþkanlýk yapacak. Birinci baþkan yardýmcýlýðýna Erdem Çenesiz, ikinci baþkan yardýmcýlýðýna Mustafa Özgür Tezel, vakýf eþ baþkanlýklarýna Sabri Baþköy, Muzaffer Külcü, Çetin Baþaranhýncal, Prof. Dr. Þükrü Kýzýlot, Ömer Derindere, Ahmet Kýþ, Vakýf Genel Sekreterliði’ne Sabit Velidedeoðlu, Muhasip Üyeliðe Prof. Dr. Dilek Yýlmazcan seçildi. Vakfýn hedeflerinin görüþüldüðü gündem maddelerinde, vakfýn bir yýl içinde kamu yararýna vakýf hüviyeti kazandýrýlmasý, bursiyer sayýsýný iki yýl içinde 1500 öðrenciye çýkarýlmasý ve burs miktarýnýn 250 TL olarak devam etmesi kararlaþtýrýldý. Ayrýca, vakýf öðrencileri için, 19-21 Nisan 2013 tarihinde yapýlmasý planlanan Ýstanbul-BoðazkaleAlaca Höyük-Ortaköy (Ýncesu Kanyonu)Çorum-OsmancýkÝstanbul güzergahlý gezinin organize edilmesi de görüþüldü.

Zekai Tunca konseri bugün Ç

orum Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamýnda Zekai Tunca konseri düzenliyor. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan konser bugün saat 19.00'da baþlayacak.

orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, geçtiðimiz hafta trafik kazasýnda yaralanan AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Zerat Zeytinli’yi kaldýrýldýðý Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tekrar ziyaret etti. Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte yapýlan ziyarette Hastane Yöneticisi Prof. Dr. M. Ý. Safa Kapýcýoðlu’ndan Zeytinli’nin saðlýk durumu hakkýnda bilgiler aldýlar.

Türk Sanat Müziði'nin ünlü ismi bestekâr ve yorumcu Zekai Tunca Çorum'da konser verecek. Tunca konserde, kendi besteleri ve günün sevilen Türk Sanat Müziði eserlerini seslendirecek.

Zekai Tunca

Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum Belediyesi olarak bahar aylarýnýn gelmesiyle birlikte kültür ve sanat etkinliklerini daha da artýrdýklarýný belirterek Çorum Belediyesi'nin þehrin kültür hayatýna

önemli katkýlar sunduðunu söyledi. Gül, Türk Sanat Müziði'nin yaþayan en büyük sanatçýlarý arasýnda yer alan Zekai Tunca konserine tüm Çorum halkýný davet etti.

S

Hastane Yöneticisi Prof. Dr. M. Ý. Safa Kapýcýoðlu’ndan Zeytinli’nin saðlýk durumu hakkýnda bilgiler aldýlar.

‘Belediyecilikte efsane hizmetleri Milli Görüþ baþlattý’

aadet Partisi Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Sir, Çorumlular Derneði’ni ziyaret etti. Ziyarete SP Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný Sir ile birlikte Halkla Ýliþkiler Baþkaný Hüseyin Göktuð ve Tolunay Þahan da katýldý. Ziyarette Antalya'da yaþayan Çorumlular’ýn durumundan bahsedilirken Çorum’un yetiþtirdiði ilim ve bilim adamlarý da konuþuldu. Saadet Partisi Antalya Gençlik Kollarý’nýn yaptýðý faaliyetleri anlatan Sir, “Biz Çorumlular Derneði ile beraberiz. Yaptýðýnýz hayýrlý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyorum.” dedi. Saadet Partisi’nin, diðer muhalefet partileri gibi hükümetin her icraatýna yanlýþ demediðini belirterek, “Doðru yapýlan icraatlara doðru, yanlýþ yapýlanlara ise yanlýþ dememiz gerekiyor. Bizler, adil bir yönetim için çalýþan insanlarýz. Her konuda olduðu gibi bu konuda da adil davranmalýyýz. Yapýlan güzel þeyler var ancak, biz bunlara takýlýp kalýrsak daha büyük ve ciddi sorunlarý göremeyiz. Bunlar nelerdir; Ortadoðu’da kan ve gözyaþý, Ýslam ülkelerini ve Türkiye'yi de içine alacak þekilde planlanan bir savaþ ve gün geçtikçe daha da fazla ekonomik sýkýntý çeken halkýmýz. Ýç siyasette ise, ekonomimiz iddia edilenin aksine dibe vurmuþtur. Ýnsanlarýmýz kredi, kredi kartý

ve faiz bataðýna düþmüþtür. Bu yüzden sosyal yaþamýmýz gün geçtikçe daha zorlaþmakta ve aileler daðýlmaktadýr. Faizci, kapitalist bu sömürü düzeni devam ettiði sürece Allah korusun milletimizi ve ülkemizi çok zor günler beklemektedir. Tarým ve hayvancýlýkta ileri bir ülke iken þimdi samaný, arpayý, buðdayý ve hayvaný ithal eden bir ülke haline geldik. Bir sene sonra belediye seçimleri yapýlacak. Belediyecilikte efsane hizmetleri 1994 yýlýnda Mil-

li Görüþ baþlattý. Belediyecilik hizmetlerini Milli Görüþ'ten baþkasýnýn yapmasý da mümkün deðildir. Milli Görüþ'ten sonraki belediyecilik anlayýþýnda partiler deðiþtiði halde cep doldurmada bir deðiþiklik olmamýþtýr. Milletimiz ise yaðmurdan kaçarken doluya yakalanmaktadýr. Artýk milletimizin vicdan muhasebesi yaparak yanlýþtan dönmesi ve kendisine hizmet edecek Saadet kadrolarýný iþbaþýna getirme zamaný gelmiþtir. Beþ senede bir önümüze

gelen fýrsatý iyi deðerlendirmemiz gerekmektedir. Bunun tek yolu, milletin hakkýný ve hukukunu koruyacak olan, harama ve helale dikkat eden, adil bir düzen, adil bir dünya diyen, en önemlisi Allah korkusu olan Saadet kadrolarýný desteklemektir.” diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu mutluluðu dile getiren Çorumlular Derneði Baþkaný Cemalettin Pelen de, Saadet Partisi heyetine teþekkür etti.

Saadet Partisi Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Sir, Çorumlular Derneði’ni ziyaret etti.

Ziyarete SP Halkla Ýliþkiler Baþkaný Hüseyin Göktuð ve Tolunay Þahan da katýldý.


10 ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

ÖSYM, suskunluðunu bozdu

www.corumhakimiyet.net

YGS’de büyük düþüþ Recep Mebet

2013 YGS ÝLLER SIRALAMASI 1. Ankara 2. Karabük 3. Denizli 4. Aydýn 5. Isparta 6. Kýrþehir 7. Eskiþehir 8. Antalya 9. Burdur 10.Karaman 11. Kayseri 12.Niðde 13.Yalova 14.Bursa 15.Balýkesir 16.Ýzmir 17.Uþak 18.Kýrklareli 19.Konya 20.Bayburt 21.Nevþehir 22.Kilis

23.Erzurum 24.Edirne 25.Kýrýkkale 26.Ýstanbul 27.Kütahya 28.Mersin 29.Aksaray 30.Tunceli 31.Bilecik 32.Tekirdað 33.Sinop 34.Elazýð 35.Kastamonu 36.Samsun 37.Muðla 38.Trabzon 39.Çanakkale 40.Hatay 41.Malatya 42.Kocaeli 43.Tokat

44. Çorum

Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan açýklanan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýna göre Çorum 44’üncü oldu. 2013 YGS puan ortalamalarýna göre iller baþarý sýralamasý ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayýmlandý. 2011 ve 2012 yýllarýnda YGS’de iller sýralamasý açýklamayan ÖSYM, Prof. Dr. Ali Demir’in baþkanlýðýyla birlikte tepki gören suskunluðunu bozdu.

ÇORUM YGS’DE GERÝLEDÝ

ÖSYM verilerine göre hazýrlanan iller baþarý sýralamasýnda Çorum, geçmiþ yýllara oranla YGS’de büyük düþüþ yaþadý. En son açýklanan 2010 yýlý YGS iller sýralamasýnda 26’ncý olan Çorum, 2013 YGS sonuçlarýna göre 44’üncü sýraya geriledi. Açýklanan resmi sonuçlar dikkate alýndýðýnda Çorum, üniversiteye giriþteki ilk basamak sýnavý olan YGS’de beklenen kitlesel baþarýyý ortaya koyamadý. Çorum’dan 12 bin 966 adayýn katýldýðý sýnavla ilgili deðerlendirme yapan bazý eðitimciler, öðrencilerin LYS’de ortaya koyacaklarý performansýn Çorum’u sýralamada üst basamaklara taþýyacaðýna inandýklarýný ifade ettiler.

ÖSYM verilerine göre hazýrlanan iller baþarý sýralamasýnda Çorum, geçmiþ yýllara oranla YGS’de büyük düþüþ yaþadý.

ÝÞTE YGS ÞAMPÝYONLARI Birinciler Sýnav ve M.A.’dan 2

Sýnav’ýn gurur tablosu

Platin Eðitim Sýnav Dergisi Dersanesi, 2013 YGS baþarýsýný basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyurdu.

Recep Mebet

ve Mustafa Alaoðlu çiftini de tebrik eden Çam, latin Eðitim Sýnav Dergisi baþarýda emeði geçen Sýnav Dersanesi tarafýndan Dergisi Dersanesi eðitim düzenlenen 2013 YGS kadrosu ile Çorum Fen deðerlendirme toplantýsý dün Lisesi öðretmenlerine gerçekleþti. teþekkür etti. Çam, LYS’ye Toplantýda konuþan katýlacak tüm öðrencilere Dersane kurucularýndan Feti baþarýlar diledi. Çam, YGS 1, YGS 2 ve YGS Düzenlenen toplantýda 6 il birincisi Nazlý söz alan YGS Alaoðlu’nun öðrencileri þampiyonlarýndan Nazlý olduðunu açýkladý. Alaoðlu ise baþarýyý düzenli Sýnav sonuçlarýna göre ve verimli çalýþmaya borçlu YGS 4 il beþincisi Cem Can olduðunu söyledi. Yücel’in de dersanelerinin Nazlý Alaoðlu “Baþarmak için önce öðrencisi olduðunu belirten inanmak gerek” diyen Feti Çam, Çorum ve Türkiye derecesi elde Alaoðlu, yakaladýðý baþarýda ailesi ve eden adaylarý kutladý. öðretmenlerinin de büyük pay sahibi Nazlý Alaoðlu’nun anne-babasý Gülay olduðunu sözlerine ekledi.

P

Recep Mebet

013 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýna göre Çorum’da dereceye giren öðrenciler belli oldu. Edinilen bilgilere göre Sýnav Dergisi Dersanesi öðrencilerinden Nazlý Alaoðlu YGS 1, YGS 2 ve YGS 6’da; M.A. Butik Dersanesi öðrencilerinden Ýrem Özbay ise YGS 3, YGS 4 ve YGS 5 puan türlerinde Çorum birincisi oldu. YGS þampiyonlarýnYGS 1, YGS 2 ve YGS 6 birincisi Nazlý Alaoðlu YGS 3, YGS 4 ve YGS 5 birincisi Ýrem Özbay dan Nazlý Alaoðlu’nun Çorum Fen Lisesi, Ýrem Özcunda il derecesi yapan adaylarýn öðrenim gördükleri dersaneler tabay’ýn ise Galatasaray Lisesi öðrencisi olduðu öðrenildi. rafýndan kamuoyuna duyurulmasý kararlaþtýrýldý. ÇÖZDEBÝR AÇIKLAMA YAPMADI Basýna kapalý olarak gerçekleþen toplantý sonucunda belirlenen kesin olmayan sonuçlara göre her puan türünde ilk 5’e giren Çorum Özel Dersaneler Birliði Derneði (ÇÖZDEBÝR) dün adaylarýn sýralamasý tespit edildi. Fem Dersanesi’nin evsahipliðinde toplanarak 2013 YGS’de il derecesi elde eden öðrencileri belirledi. Ýl dereceleri çeþitli dersanelerin öðrencileri tarafýndan paylaþýlýrken ÇÖZDEBÝR’den herhangi bir açýklama yapýlmadý. Dernek üyesi dersane yöneticilerinin katýldýðý toplantý sonu-

Ekmekte kepek oraný arttý E

kmekteki kepek oranýný, geçen yýl yürürlüðe giren düzenlemeyle yüzde 20 artýran Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, bu oraný yüzde 60'a yükseltti. Türk Gýda Kodeksi Buðday Unu Tebliði ile Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buðday Unu Tebliðine göre, ekmek yapýmýnda kullanýlan buðday unlarý ''ekmeklik buðday unu'' adýyla tek sýnýfta toplanacak. Normal ekmekteki kepek oraný en az yüzde 7,02, en çok yüzde 8,71 olmasý gerekecek. Tam buðday ekmeðindeki kepek oraný ise yüzde 15,79 olacak. Düzenlemenin yürürlüðe girmesinden sonra Türkiye'de ekmek sadece Buðday Unu Tebliði'nde tanýmlanan bu kül içeriklerine sahip ekmeklik buðday unu ve/veya tam buðday unundan yapýlabilecek. Ekmek çeþitleri, diðer ekmek çeþitleri ve ekþi hamur ekmekleri, ambalajlý üretilmeleri durumunda 250 gramdan sonra muhtelif aðýrlýklarda olabilecek. Deðiþiklikle ''özel amaçlý buðday unu'' sýnýfý oluþturuldu. Kül miktarý sýnýrlamasý getirilmeyen bu un türü, tüketici talebine göre istenilen kül deðerlerinde üretilebilecek. Un ambalajlarýnýn büyük çoðunluðunu oluþturan polipropilen malzemeden üretilen çuvallara iliþkin kalite kriteri de bu düzenlemede yer aldý. Ambalaj malzemesinin polipropilen olmasý durumunda bu ambalajýn dokuma sýklýðý santimetrede 5 adet ve aðýrlýðý en az 80 gram/metrekare olacak. Tebliðin yayýmlandýðý tarihten önce faaliyet gösteren gýda iþletmecilerine bu teblið hükümlerine uyum saðlayabilmeleri için 1 Temmuz 2013

tarihine kadar süre tanýndý. Ürünlerdeki ''katkýsýz'' ifadesi, Türk Gýda Kodeksi Gýda Katký Maddeleri Yönetmeliði'nde izin verilen katkýlardan hiçbiri katýlmadýðý takdirde ürün adýyla birlikte kullanýlabilecek. Ekmeklik buðday, bisküvilik buðday ve makarnalýk buðday ayrý ayrý veya karýþtýrýlarak üretilen buðday unlarýný kapsayan teblið, vitamin ve minerallerce zenginleþtirilmiþ buðday ununu kapsamýyor. Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Tebliðe göre, ambalajsýz olarak piyasaya arz edilen ürünler, alýcýnýn el deðmesini engelleyecek þekilde ekmek dolabýnda/tezgahýnda satýlacak veya tüketicinin bu ürünleri eldivenle almasý saðlanacak. Gýda iþletmecisi, teblið kapsamýnda ambalajsýz olarak piyasaya arz edilen ürünleri, Türk Gýda Kodeksi Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliði'nde yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesine sararak veya içine koyarak tüketiciye arz edecek ve bu ürünler için söz konusu yönetmelikte yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesinin ekmek dolabýnda veya tezgahýnda alýcýnýn ulaþabileceði bir þekilde bulundurmasýný saðlayacak. Ambalajsýz piyasaya arz edilen ürünlerin satýþa sunulduðu ekmek dolaplarý veya tezgahlarý açýkta býrakýlmayacak þekilde kapalý bir ortama konulacak. Ekmek dolabý veya tezgahýnda, zorunlu etiket bilgilerine ilave olarak ürünün net miktarýnýn yer aldýðý etiketin alýcýnýn rahatlýkla görebileceði büyüklükte yer almasý zorunlu olacak. 17 Þubat 1999 tarihli ve 23614 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Türk Gýda Kodeksi Buðday Unu Tebliði'ni yürürlükten kaldýran tebliðin yayýmlandýðý tarihten önce faaliyet gösteren gýda iþletmecilerine, uyum saðlayabilmeleri için 1 Temmuz 2013 tarihine kadar süre tanýndý. (AA)


ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Ensar Vakfý’ndan takdir toplayan organizasyon

Ethem Erkoç’a vefa E

Eðitimci-Yazar Ethem Erkoç, programa katýlanlara hitaben teþekkür konuþmasý yaptý.

Gecede sahne alan Kýrþehirli ozanlar, seslendirdikleri eserlerle Erkoç’u anlattýlar.

Erkoç, kendisine hediye edilen tabloyu hocasý Metin Aþkýn’ýn elinden aldý.

Recep Mebet

nsar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen ‘Ethem Erkoç’a Vefa Gecesi’ önceki akþam gerçekleþti. Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþen geceye AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Gazetemiz Ýmtiyaz sahibi Þevket Erzen, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, eðitim camiasýnýn önde gelen isimleri ile çok sayýda davetli katýldý. ‘Eðitime ve Yazýya Adanmýþ Bir Ömür’ sloganýyla düzenlenen programý Ayhan Boyraz sundu. Murat Küyük’ün Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Ensar Vakfý Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn yaptý. Ensar Vakfý Genel Merkezi’nin Ethem Erkoç’la ilgili hazýrladýðý sinevizyon gösterisinin ardýndan kürsüye gelen Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de birer selamlama konuþmasý yaptý. Kýrþehir Yazarlar ve Þairler Derneði (KIYÞAD) Baþkaný Zübeyde Gökbulut ile Aþýk Ýbrahim Düðer ve Halk Ozaný Torunî’nin sunumlarýyla renk kattýðý gecede duygusal anlar yaþandý. Programýn son bölümünde sahneye davet edilen Eðitimci-Yazar Ethem Erkoç, yaptýðý teþekkür konuþmasýyla duygularýný dile getirdi. Hayatý ve eserlerinden bahsederek sözlerine baþlayan Ethem Erkoç, þahsýna gösterilen ilgiye layýk olmaya çalýþacaðýný kaydetti. Kitap yazmanýn zorluklarýný anlatan Erkoç, “Allah ömür verdiði ve imkaným olduðu müddetçe yeni eserler kaleme almaya devam edeceðim” dedi. Erkoç, düzenlenen geceyi organize eden Ensar Vakfý’na ve tüm katýlýmcýlara da teþekkür etti. Yapýlan sunumlarýn ardýndan Erkoç’a Çorum Ýmam Hatip Okulu öðrenci kayýt defterindeki fotoðraf ve bilgilerinin yer aldýðý tablo hediye edildi. Erkoç, tabloyu ‘Hocalarýn Hocasý’ olarak tanýnan ve öðrencisi olduðu Metin Aþkýn’ýn elinden aldý. Geceye katkýlarýndan dolayý 3N Dizayn yetkilisi Ahmet Köklükaya, Kýrþehirli Aþýk Torunî, Þair Ýbrahim Düðer, KIYÞAD Baþkaný Zübeyde Gökbulut’a da teþekkür plaketi verildi. Vefa gecesi, günün anýsýna fotoðraf çektirilmesiyle sona erdi.

Hem Çorum’a, hem Hakimiyet’e övgü E

nsar Vakfý’nýn Araþtýrmacý-Yazar Ethem Erkoç için önceki gece düzenlediði Vefa Gecesi nedeniyle Çorum’a gelen Kýrþehir Yazarlar ve Þairler Derneði mensuplarý dün gazetemiz Hakimiyet’i ziyaret etti. Ethem Erkoç’e Vefa Gecesi nedeniyle önceki gün Çorum’a gelen KIYÞAD Baþkaný Zübeyde Gökbulut, eþi Uður Gökbulut, Aþýk Ýbrahim Düðer ve eþi Yurdagül Düðer, dün Elvançelebi Belediye Baþkaný Hamdi Özçelebi ve gazetemiz yazarý Ethem Erkoç ile birlikte Hakimiyet’i ziyaret ettiler. Ziyarete Çorum’dan erken ayrýlan Aþýk Torunî ise katýlamadý. Hakimiyet’te Haber Yönetmenimiz Gülesin Aðbal Demirer ile görüþen KIYÞAD üyeleri, Çorum’da olmaktan duyduklarý memnuniyeti ifade ettiler. KIYÞAD Baþkaný Zübeyde Gökbulut, Ethem Erkoç Vefa Gecesi nedeniyle Çorum’a davet edilmelerinin kendilerini çok mutlu ettiðini söyleyerek, “Aþýk Paþa’nýn selamýný oðlu Elvan Çelebi’ye getirdik. Allah baba-oðul vasýtasýyla Kýrþehir ve Çorum’u kardeþ yapmýþ zaten. Aþýk Paþa ve Elvan Çelebi’nin kurduðu köprüden geçerek Çorum’a geldik. Dostluðumuzu pekiþtiren bu davet de bizi çok mutlu etti.” dedi.

Gökbulut, KIYÞAD baþkanlýðýna gelirken belli hedefler belirlediðini, bunlardan birinin de insanlar arasýnda dostluk köprüleri kurmak olduðunu anlatarak, “Çorum’la ve daha bir çok þehirle bu köprüleri kurduk. Ama Çorum’la baðýmýz, Aþýk Paþa ve oðlu Elvan Çelebi nedeniyle tabiki daha baþka.” dedi. Ensar Vakfý’nýn yaþayan deðerler için vefa gecesi düzenlemesinin de önemine dikkat çeken Gökbulut, bu etkinliðin tüm Türkiye’ye örnek olmasý gerektiðini dile getirdi. Konuklar, Hakimiyet gibi bir yerel gazetenin varlýðýnýn da bir þehir için önemli olduðunu ifade ettiler. Çorum ziyaretlerinde Elvan Çelebi’yi ziyaret eden ve Elvan Çelebi mesire alanýnda piknik yapan KIYÞAD üyeleri, dün de, Çorum Kültür Müdürlüðü, Çorum Müzesi ve Hakimiyet’i ziyaret ettikten sonra Çorum’dan ayrýldýlar.

Ethem Erkoç’dan dolayý Çorum çok þanslý

Zübeyde Gökbulut, Çorum’u Ethem Erkoç gibi bir araþtýrmacý-yazara sahip olduðu için çok þanslý gördüklerini vurgulayarak, þöyle devam etti: “Ama kýskanmýyoruz, çünkü biz kardeþ þehiriz. Ýnsanlarýn bir görevle yaratýldýðýna inanýyorum. Ethem Hoca da bir meþale gibi gelecek nesilleri aydýnlatacak. Bu yýl düzenlediðimiz Aþýk Paþa Þölenimize Makedonya’dan katýlan konuðumuz Kültür Bakan Yardýmcýsý gazeteci-yazar 81 yaþýndaki Ýlhami Emin, ‘Aþýk Paþazade ve Elvan Çelebi’ isimli eserinden dolayý Ethem Erkoç Hocamýz’dan bahsetti. Gurur duyduk.” diye konuþtu.

Abide þahsiyet ‘Ethem Erkoç’ ‘Ethem Erkoç’a Vefa Gecesi’ Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþti.

‘E

them Erkoç’a Vefa Gecesi’nde kürsüye gelen isimler, yaptýklarý konuþmalarda EðitimciYazar Erkoç’un Çorum’un yetiþtirdiði abide þahsiyetlerden biri olduðunu vurguladýlar. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Ensar Vakfý Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, yayýmlanmýþ 24 kitabý bulunan Ethem Erkoç’un yetiþtirdiði binlerce öðrenciyle Çorum’a ve Türkiye’ye önemli katkýlar saðladýðýný söyledi.

ÇORUM’UN HAFIZASI

Prof. Dr. Hayrettin Karaman’la baþlayan vefa gecesi programlarýnýn Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancý ve Prof. Dr. Salim Öðüt’le devam ettiðini anlatan Halil Ýbrahim Aþgýn, “Ethem Erkoç hocamýz için de böyle bir gece düzenlemekten dolayý mutluyuz” dedi. Erkoç’un Çorum’un hafýzasý olarak nitelendirilebilecek kaynak eserler ortaya koyduðunu vurgulayan Aþgýn, “Sadaka-ý Cariye mahiyetindeki bu eserlerden istifade edildiði müddetçe hocamýzýn amel defterinin daima açýk kalacaðýna inanýyoruz. Gençler için sembol bir isim olan hocamýza saðlýklý uzun ömürler diliyoruz” diye konuþtu.

Cahit Baðcý

Muzaffer Külcü

ERKOÇ’U ANLATTILAR

Ensar Vakfý Genel Merkezi’nin hazýrladýðý belgesel tadýndaki filmde ise Prof. Dr. Hayrettin Karaman, AK Parti Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk, Atatürk Ortaokulu’nun emektar Müdürü Elvan Dalkýran, Op. Dr. Ýhsan Emre, Ensar Vakfý Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Emekli Öðretmen Metin Aþkýn, iþadamý Sadýk Tiryaki, Prof. Dr. Yakup Civelek, Eðitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu, Emekli Öðretmen Oðuz Leblebicioðlu ve Yazar Halit Yýldýrým’ýn Erkoç’la ilgili aný ve görüþlerine yer verildi.

‘HOCAMIZA MÝNNETTARIZ’

Selamlama konuþmasý için kürsüye gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ethem Erkoç’un hayýrla anýlacak eserler ortaya koyduðunu söyledi. Erkoç’un özgeçmiþinin Anadolu insanýnýn hayatýný özetlediðini belirten Muzaffer Külcü, “Kendisine emanet edilen yavrularý bir gül gibi yetiþtiren hocamýza minnettarýz” dedi. Erkoç’la ilgili hatýralarýný da anlatan Külcü, öðrenciliðinde de Belediye Baþkanlýðý görevinde de kendisinden çok istifade ettiðini kaydetti. Türkiye’de yaþanan geliþmenin Erkoç gibi eðitimcilerin emeðinin eseri olduðunu vurgulayan Külcü, þükran duygularýný dile getirdi.

H. Ýbrahim Aþgýn Zübeyde Gökbulut olduðunu vurgulayan Cahit Baðcý, Ýmam Hatip Lisesi öðretmenleriyle ilgili bazý anýlarýný paylaþtý. Baðcý, vefa gecesi organizasyonundan dolayý Ensar Vakfý Çorum Þubesi yönetimini kutladý.

ERKOÇ’UN GÖNÜL DOSTLARI

Aþýk Ýbrahim Düðer ve Halk Ozaný Torunî’nin Ethem Erkoç’un geçirdiði rahatsýzlýk döneminde yaþadýðý sýkýntýlarý dile getiren sunumu öncesinde sahneye KIYÞAD Baþkaný Zübeyde Gökbulut ise þunlarý söyledi: “Ýnsanlara itibar kazandýran mal-mülk deðil yürekleridir. Yüreðiyle Çorum’da önemli eserler ortaya koyan Ethem Erkoç’u tebrik ediyorum. Bu dünyada eser býrakanlar asla ölmezler. Saygý ve tevazusuyla dikkat çeken Erkoç’u tanýmaktan dolayý çok mutluyuz. Çorum, Ethem Erkoç gibi bir deðere sahip olduðu için çok þanslý. Gönül dostu Ethem Erkoç’a uzun ömürler diliyorum.”

‘DAVRANIÞLA RIYLA ÖRNEK OLDU’

KIYÞAD mensuplarý dün gazetemiz Hakimiyet’i ziyaret ettiler.

Programda kürsüye gelen AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ethem Erkoç’un sakin tabiatlý bir eðitimci olduðunu söyledi. Erkoç’un davranýþlarýyla öðrencilerine örnek Ethem Erkoç’un Çorum’un yetiþtirdiði abide þahsiyetlerden biri olduðu vurgulandý.


12 ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Eker’den Tufan Köse’ye cevap:

‘Biz bu oyunu bozarýz’ Ç

Recep Mebet

orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi toplantýsý dün gerçekleþti. Meclis Baþkaný Mustafa Eker’in yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Mustafa Eker, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin Meclis kürsüsünden de dile getirdiði iddialara cevap verdi. Köylere yapýlan yatýrýmlarda hiç bir þekilde ayrým yapýlmadýðýnýn altýný çizen Eker, iddialara tepki göstererek “Biz bu oyunu bozarýz” dedi. Çorum’un 725 köyü bulunduðunu hatýrlatan Eker, “Bu köylerin tamamý bizim köyümüz ve bu insanlarýn tamamý bizim insanýmýz. Bugüne kadar köylerimize hiçbir zaman oy kaygýsýyla bakmadýk ve ayrým yapmadýk. Çünkü biz insanlarý Yaratan’dan ötürü sevdik” diye konuþtu. “Birileri bazý köy

Mustafa Eker, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin iddialarýna cevap verdi. isimleri üzerinden yapýlmaya devam da borçlanma sayesinde çeþitli iddialarýný dile edeceðini sözlerine yüzde 5’lerden yüzde getiriyor” diyen Eker, ekledi. 33’lere çýktýðýný söyleköylerin ihtiyaçlarýnýn di. Kilit taþýndan yarar‘YATIRIM ÝÇÝN tek tek giderildiðini ve lanan nüfus oranýný BORÇLANMAMIZ bu süreçte hiçbir þekilde yüzde 50’ye çýkarmayý GEREK’ ayrým yapýlmadýðýný hedeflediklerini anlatan Ýl Genel Meclisi söyledi. Eker, o nedenle Baþkaný Mustafa Eker, 2013’ün ‘Kilit taþý Yýlý’ Köylerin Özel Ýdare yatýrýmlarýnilan edildiðini kaydetti. ihtiyaçlarýnýn Ankara’ya da kullanýlmak üzere taþýnmasýnýn geçmiþ Yol yatýrýmlarýnýn borçlanmaya gidiledönemlerde kalan bir da hýzla süreceðini ceðinin sinyalini verdi. alýþkanlýk olduðunu belirten Eker, onarým “Hizmet için vurgulayan Eker, Ýl bekleyen grup yollarýnborçlanmamýz gerekiyGenel Meclisi’nde da da çalýþma yapacakor” diyen Mustafa Eker, gündeme getirilen tüm larýný ifade etti. hedeflenen yatýrýmlarýn problemlerin yerinde YÜRÜYÜÞ PROhayata geçmesi için çözüm bulduðunu GRAMI NETLEÞTÝ kaynaða ihtiyaç kaydetti. olduðunu vurguladý. Ýl Genel “Hiç kimse bizi Meclisi’nin 6 Nisan Bugüne kadar bölmeye ve aramýza 2013 Cumartesi günü yapýlan borçlanmalarla nifak sokmaya düzenlemeyi planladýðý sulama alanýnda önemli çalýþamaz” diyen Eker, ‘Hitit Yolu Yürüyüþü’ yatýrýmlarýn hayata yatýrým hizmetlerinin etkinliði programý geçtiðini hatýrlatan eþit bir þekilde netleþti. Eker, kilit taþý oranýnýn

Karahacip Beldesi’nden baþlayacak Þapinuva ve Ýncesu’yu da içine alacak yürüyüþ ve gezi planý dün Ýl Genel Meclisi üyelerine daðýtýldý. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Haþim Eðer’in Çorum’da sportif aktiviteler konulu sunumuyla devam eden toplantýda ayrýca Sungurlu’nun Cevheri Köyü’nde yapýmý tasarlanan akaryakýt ve LPG istasyonu imar planý görüþüldü.

KONAKLI ve SEYDÝM’E YATIRIM DESTEÐÝ

Mecitözü’nün Elmapýnar ve Konaç köylerine ait ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandýðý toplantýda Plan Bütçe Komisyonu’nun Konaklý ve Seydim Beldeleri ile ilgili hazýrladýðý yatýrým planlarý ve destek konusu ele alýndý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat 14.00’te gerçekleþecek oturumla devam

Sporda tesis var, baþarý yetersiz G

ençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Haþim Eðer dün Ýl Genel Meclisi toplantýsýna katýlarak ‘Çorum’da Sportif Aktiviteler’ konulu bir sunum yaptý. Sunumuna Çorum’daki sportif tesisleri ve personel durumunu anlatarak baþlayan Haþim Eðer, evsahipliði yaptýklarý sportif organizasyonlardan da bahsetti. Gençlik Merkezi faaliyetleri, okullarda düzenlenen tanýtýmlar ile gençlik gezilerine deðinen Eðer, Ýl Genel Meclisi Üyeleri’nin sorularýný da cevapladý. Toplantýda söz alan bazý Meclis Üyeleri, sahip olduðu tesis altyapýsýna raðmen Çorum’un beklenen sportif baþarýlarý gösteremediði eleþtirisinde bulunarak nedenlerini sorguladýlar. Dile getirilen eleþtirilere cevap veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Eðer ise bu alandaki eksikliklerin giderilmesi hususunda yoðun bir çalýþma içerisinde olduklarýný kaydetti. Eðer, yaptýðý sunumda özetle þu bilgilere yer verdi:

ÇÝMSÝZ SAHA KALMAYACAK

“Çorum’da sportif tesis anlamýnda geçmiþe oranla büyük bir geliþme kat ettik. Pek çok ilçemizde futbol sahalarýmýzý yenileyerek spor salonlarýmýzý hizmete sunduk. 2014 yýlýna kadar çimlenmemiþ saha býrakmamayý hedefliyoruz.

YÜZME BÝR NUMARA OLDU Tam Olimpik Kapalý Yüzme

Havuzu’nun Çorum’da hizmete girmesiyle birlikte Yaz Spor Okullarý’nda ilk kez yüzmeye olan ilgi futbol ve basketbolu geride býraktý.

SUNGURLU’YA YENÝ STAD

Çorum’un en büyük ilçelerinden Sungurlu’nun çim saha ihtiyacýný karþýlamak için Belediye ile iþbirliðine gittik. Tahsisi gerçekleþtirilen yerde ilçeye standartlara uygun bir çim saha kazandýracaðýz.

büyük arzum Çorum’da futbol, basketbol ve hentbol milli takýmlarýnýn müsabaka yapmalarý. Çorum Belediyesi’nin gerçekleþtireceði 15 bin kiþilik stad ve 3 bin 500 kiþilik spor salonu tamamlandýðýnda bunlar hayal deðil.

Ayrýca sadece güreþ ve judoda deðil diðer branþlarda da Çorum’dan milli sporcular yetiþmesini arzu ediyorum.” Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca ve bazý Ýl Genel Meclisi

Üyeleri Çorum’da gerçekleþtirilen sportif faaliyetler ve tesis yatýrýmlarýndaki baþarýlarýndan dolayý Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Eðer’i kutlayarak sunumu için teþekkür ettiler.

ÇORUM’A SPOR ÝÇÝN 18 BÝN KÝÞÝ GELDÝ 2011-2012 sezonunda Federasyon faaliyetlerimize il dýþýndan katýlan toplam sporcu, antrenör ve veli sayýsý 18 bin 357 olarak gerçekleþti. Þehrimize gelen her bir kiþi 2 kilogram leblebi alsa toplamda 36 ton ediyor. 2013 yýlýnda ev sahipliði yaptýðýmýz organizasyon ve katýlýmcý sayýsýný daha da yukarý taþýma konusunda kararlýyýz.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Haþim Eðer, Ýl Genel Meclisi’nde

Recep Mebet

H

ititevler Aile Saðlýðý Merkezi (ASM) taþýndý. Daha önce Buhara Caddesi Köþem Apartmaný numara 37’de faaliyet gösteren Hititevler ASM, Buharaevler Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi Hz Ýbrahim Camii inþaatý yaný numara 64’e taþýndý. Aile Hekimi Dr. Arzu Sevinç Þahin, Dr. Öznur Bolat ve Dr. Hasan Hüsülüoðullarý’nýn görev yaptýðý Hititevler ASM,

yeni yerinde hizmete girdi. Birinci basamak saðlýk hizmetleri alanýnda faaliyet gösteren Hititevler ASM hekimlerinin yeni adreslerinde çalýþmalarýný sürdürdüðü bildirildi.

Aile hekimleri yeni adresinde hizmet veriyor.

Saðlýk hizmetlerinin yeni adreste sürdürüldüðü belirtildi.

Bilgener Eczanesi taþýndý Recep Mebet

Dr.

Eczacý Emrah Bilgen er’in sahibi olduðu Bilgener Eczanesi’nin adresi deðiþti. Daha önce Buhara Caddesi Biþkek Kavþaðý numara 50/B’de faaliyet gösteren Bilgener Eczanesi, Buharaevler Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi Hititevler Aile Saðlýðý

Merkezi karþýsýna taþýndý. Eczanenin, hizmetlerini Hz

Ýbrahim Camii inþaatý civarýndaki yeni yerinde sürdürdüðü

kaydedildi.

Bilgener Eczanesi, Hititevler Aile Saðlýðý Merkezi karþýsýna taþýndý.

Abdullah Gümüþ’ün cenazesi bugün

mekli Tabip Albay Op. Dr. Abdullah Gümüþ’ün cenazesi, Abdullah Gümüþ (86) dün tedavi gördüðü Ege Üniversitesi sabah vefat etti. Týp Fakültesi Hastanesi morgundan alýnarak Çorum’a Ali Gilda Gümüþ’ün babasý, getirilecek. Osman ve Ali Gümüþ ile Emekli Öðretmenler Mehmet ve Cahit Merhumun cenazesi bugün Gümüþ, Nefise Kalezade ve öðle namazýný müteakiben Bedriye Divarcý, Doktor kýlýnacak cenaze namazýnýn Bünyamin ve Esra Gümüþ ile ardýndan memleketi Oðuzlar Haným Ateþ ve Eczacý Gülþen ilçesinde topraða verilecek. Terlemez’in amcasý Abdullah HAKÝMÝYET, Abdullah Gümüþ, geçirdiði rahatsýzlýk Gümüþ’e Allah'tan rahmet, kederli Op. Dr. Abdullah Gümüþ ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. sonucu yaþamýný yitirdi.

Toplantýda ‘Çorum’da Sportif Aktiviteler’ konusunda bilgiler verildi.

Þükran Karabýyýk hayatýný kaybetti

M

HAYALÝM ÇORUM’DA MÝLLÝ MAÇ

Spor alanýndaki en

Hititevler ASM yeni yerinde

E

ÇORUMSPOR STADI DEVREDECEK

Çorumspor’un Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’ndaki 10 yýllýk kullaným süresi bu yýl Aðustos ayýnda sona eriyor. Stadýn iþletme hakký tarafýmýza geçtikten sonra bazý düzenlemeler yapmayý planlýyoruz. Bazý spor kulüplerimizin liglerden çekilmek zorunda kalmasý hepimizi üzüyor. Sabit gelir kaynaðý olmayan kulüplerin ayakta durmasý çok güç.

Aile Hekimi Dr. Arzu Sevinç Þahin, Dr. Öznur Bolat ve Dr. Hasan Hüsülüoðullarý’nýn görev yaptýðý Hititevler ASM taþýndý.

Bazý Meclis Üyeleri eleþtirilerini bazýlarý ise tebriklerini dile getirdiler.

erhum Halil Karabýyýk’ýn eþi Þükran Karabýyýk (80) vefat etti. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði (TEMAD) Þube Baþkaný Ertan Karabýyýk, Emekli Öðretmen Erkan Karabýyýk ve Füsun Karabýyýk’ýn annesi, KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk’ýn kayýnvalidesi Þükran Karabýyýk geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi.

Edebiyat alanýndaki çalýþmalarýyla da dikkat çeken Karabýyýk’ýn vefatý, ailesi ve tüm sevenlerini hüzne boðdu. Merhumenin cenazesi dün öðle namazýný müteakiben Ulucamii’de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Hýdýrlýk Mezarlýðý’nda topraða verildi. HAKÝMÝYET, Þükran Karabýyýk’a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Þükran Karabýyýk


ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

3

2013

NÝSAN

Ümmetimin 2 kötü huya yakalanmalarýndan çok korkuyorum. Bunlar, nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasýndan koþmaktýr. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.47 06.16 12.51 16.23 19.14 20.35

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

Bahçelievler (Hasan KAYA)

221 86 91

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR

"Kestiler sazlýk içinden, der, beni; Dinler, aðlar: Hem kadýn, hem er beni. Göðsü, göz göz ayrýlýk delsin de bir, Sen o gün benden iþit özlem nedir. Her kim aslýndan uzak düþsün:Arar; Asl'a dönmek için bir uygun gün arar . Dost'a kâh yoldaþ olup, kâh düþmana, Ýnleyip sesler duyurdum her yana.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Dinle ney'den duy neler söyler sana, Derdi vardýr ayrýlýklardan yana:

VEFAT EDENLER 1- Merhum Emekli Öðretmen Halil KARABIYIK' ýn eþi, Emekli Öðretmen Erkan ve Emekli Astsubaylar Derneði Baþkaný Ertan KARABIYIK' ýn anneleri, Arif ÇORBACIOÐLU'nun kayýnvalidesi; Þükran KARABIYIK. 2- Karapürçek Köyü' nden gelme, Öðretmen Emrah ve Efe ASUTAY'ýn babalarý, Galip ÝÇAÐASI ve Uður ÇAYIR' ýn kayýnpederi, Vergi Dairesinden emekli; Hasan ASUTAY. 3- Ovasaray Köyü'nden Dursun KARATAÞ' ýn eþi, Recep BÝLGÝN, Nusret KURUÇAY ve Gazi BOZKURT' un kayýnvalidesi, Nursel ve Fatma KARATAÞ' ýn anneleri, Çimento Fabrikasýndan emekli Mustafa ACI'nýn ablasý, Hayrettin ve Adnan ACI'nýn halalarý; Sebiha KARATAÞ.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Dost olur-zannýnca- her insan bana, Sýrlarým gel gör ki meçhuldür ona. Sýrlarým olmaz iniltimden uzak Her göz etmez fark, iþitmez her kulak. Saklý olmaz birbirinden can ve ten, Caný görmek için izin yok bil ki sen. Bir ateþtir, yel deðildir ney sesi; Kim ateþsizdir: Yok olsun böylesi. Sevgiden aðlar eðer aðlarsa ney, Sevgiden çaðlar eðer aðlarsa mey..

Ney o þeydir: Perde yýrtýp perdesi, Dost edinmiþ dosta hasret herkesi. Hem devadýr ney denen þey hem zehir, Bir bulunmaz arkadaþtýr: Hemfikir. Anlatýr ney: Aþký Mecnun'un nedir, Kanlý bir yoldan haber vermektedir. Müþteri ancak kulak: Söz satsa dil, Ancak âþýk akla mahrem, böyle bil. Derdimizden gün zamansýz dolmada, Her yanýþ bir günle yoldaþ olmada. "Geçti gün" der, etmeyiz yersiz keder; Var ol, ey sen tertemiz insan! Yeter. Yurdudur engin: Balýk kanmaz suya, Rýzýk eðer eksikse: Gün olsun mu ya!

Ethem ERKOÇ

ethemerkoç@corumhakimiyet. net

Ýçkili Haller 8

Anlamaz olgun adamdan, ham adam; Söz hem az hem öz gerektir vesselam. (Mesnevi-Kendi vezniyle manzum tercümeDr. Abdullah Öztemiz Hacýtahiroðlu, Ötüken yayýnevi, 1972, Ýstanbul) Sh:31-32

Mevlevilik:

Mevlevilik/Mevleviyye, Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye nispet edilen tarikattýr. Tarikatýn piri olarak Mevlana kabul edilse de ilk tarikatlaþma faaliyetlerini baþlatan, halifesi Hüsamettin Çelebi deðil de 1292 yýlýnda irþat makamýna oturan Sultan Veled'dir. Sultan Veled döneminde Mevlevilik, hem sistemleþmiþ hem de Anadolu'nun pek çok kentinde zaviyeler kurulmuþtur. Bundan sonra Mevlevilik, "çelebi" unvanýyla anýlan ve Mevlana soyuna mensup olan þeyhler tarafýndan temsil edilmeye baþlanmýþ, özellikle Konya merkezinde bulunan dergah, mutlaka çelebiler tarafýndan yönetilmiþtir. Mevleviler, kuruluþlarýndan beri günün idari ve siyasi yapýsýyla mücadeleden hep uzak durmuþlardýr. Bu nedenle her dönemde Mevlivihaneler, devlet erkaný tarafýndan saygý ve himaye görmüþlerdir. Mevlevihane, Mevlevi tarikatýna mensup tekkelere verilen addýr. Mevlevihanelerin baþýndaki þeyhler, çelebinin verdiði meþihat veya icazetnamelerle göreve baþlarlardý. Konya'daki Mevlevihaneye "Pir evi" ve "âsitâne-i âliye" denilirdi. Osmanlý coðrafyasýnýn her yerinde Mevlevihane ve Mevlevi derviþleri vardý. Bu Mevlevi tekkelerinde semanýn yaný sýra Mesnevi dersleri de yapýlýrdý. Mevlana'nýn yolu; þeyhlik ve derviþlik, müritlik ve muratlýk yolu deðil, aþk yoludur. Bu nedenle Mevleviliðin temeli; cezbe, aþk, sema ve safadýr derler. Sema, Sultan Veled zamanýndan beri Mevleviliðin ayin erkanýndan biri olarak kabul edilir. Anlýnda sema, ney dinleyerek bir ahenk ve intizam içinde dönmektir. Asýrlar geçtikçe sistemleþmiþ ve büsbütün bedii bir hal almýþtýr. Sema, Mevlevihanenin en geniþ bölümü olan Semahanede icra edilirdi. Semaya salavatla ve nât dinleyerek oturarak baþlanýrdý. Ney, rebap, kudüm gibi çeþitli musiki aletleri eþliðinde ayakta devam edilirdi. Her tarikatta olduðu gibi Mevlevi tarikatýna giriþin de bir usul ve adabý vardýr. Tarikata girmek isteyenlere bu iþin çok ciddi ve çileli bir yol olduðu, verilecek görevleri itirazsýz yapmasý gerektiði, burada itaat ve riayetin þart olduðu, beþ vakit namazý eksiksiz icra etmesi ve þer'i emirlere uyup yasaklardan kaçýnmaya dikkat etmesi gerektiði hatýrlatýlýr. Bunun sonunda tarikata girmeye karar veren talip ile þeyh arasýnda, diðer tarikatlarda olduðu gibi tövbe ile baþlayýp intisap için bir biat merasimi gerçekleþirdi. Mevlevilik, sadece sema ve zikirden ibaret deðildir. Mevlevihanelerde edep eðitimi verilir. Derviþlere mutlaka bir meslek sahibi olmalarý öðütlenir. Hat, tezhip, musiki, edebiyat gibi güzel sanatlarla ilgilenmeleri teþvik edilirdi. Bu nedenle Mevleviler arasýndan bu sahalarda yetiþmiþ pek çok üstat tanýnmaktadýr. Mevlevilik, bu yönüyle de diðer tarikatlardan çok farklý karakter taþýr.

Tefekkür Dünyamýz

Ve, bir gün üstad: "Kardeþim kimsenin görünüþüne bakýp hüküm verme" der. Bir hadisede Tokat'ýn Turhal ilçesinde yaþanýr. Mahkemeden Nur Talebeleri ve Risale-i Nurlar beraat etmiþtir. Mahalli gazetede bunun neþrini isterler fakat gazete bu kararý haber yapmaz. Sonra istiþare ederler, matbaada bastýrýp daðýtmak isterler. Bu defada matbaalar basmak istemezler. Son olarak ümitsiz olarak ayyaþ Raþit Yücel Demokrat bir matbaacýya giderler. rasityücel@ "Hemþerim bu beraat kararýný corumhakimiyet. net basar mýsýn?" "Neymiþ o?" "Risale-i Nurlarýn beraat kararý," "Olur basarým" der . Ve basar, altýna da matbaanýn ismini yazar. Nur talebeleri bu metni bütün ilçeye daðýtýrlar. Ve savcýlýk harekete geçer ve bütün Nur talebeleri sorguya alýnýr. Komiser herkesi sorguladýktan sonra, belgeyi basan matbaacýya sorar: "Neden bastýn bunu sen söyle bakalým." Daha sarhoþluðun eseri üzerinde olan ve ayakta zor duran matbaacý: "Parayla deðilmi, neden basmayayým?" Komiser tekrar sorar: "Yoksa sende Nurcumusun?" "Evet bende nurcuyum." "Haydi lan sen de, içen adam nurcu olur mu?" "Bende içen nurcuyum iþte" der. Ýþin ciddiyeti daðýlmýþtýr. Karakol kahkahaya boðulmuþtur. Ýþte buna benzer bir çok sarhoþ halleri yaþanmýþtýr. Demokrat Parti kurulup il ve ilçe teþkilatlarý oluþturulurken kimse cesaret edemezken, bir çok yönetim kurullarý ve üyeler sarhoþ ve kabadayýlardan oluþmuþtur. Ve o "aslan demokratler" Halk Partisi’ne kök söktürmüþlerdir.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER MURAT

GÖKMEN

OSMANCIK CAD. NO: 86 U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI ALTI - ÝLÝM YAYMA ARASINDA) 226 68 05 CEMÝYETÝ KARÞISI 777 04 77

METEOROLOJÝ

Çorum'da Mevlevilik ve Mevlevihane:

Osmanlý Devleti'nin ilk dönemlerinde Mevlevilik, Amasya'ya kadar ulaþmýþ ve orada Mevlevihane kurulmuþtur. Buna raðmen Çorum Mevlevihanesi'yle ilgili en eski kayýt, 853 numaralý 1576 tarihli Rum Evkaf Defterinde geçmektedir. Bu ilk mekanda tarikat faaliyetleri bir süre devam etmiþ, bir takým tamirlerden sonra 1863 yýlýnda medresenin yanýnda kendisine yer bulabilmiþtir. Önceleri Kýrklar Medresesi'nin (Tanyeri Ýlkokulu) yanýnda bulunan Mevlevihane, daha sonra Karakeçili Mahallesi Azapahmet Sokaktaki yeni yerine taþýnmýþtýr. Burasý daha önce Pamukçu Ömerzade Tekyesi olarak anýlýrdý. Madanzade Müftü Hacý Hilmi Efendi tarafýndan satýn alýnarak Mevlevihaneye tahsis edilmiþtir. Ali Ýzzet Efendi'nin verdiði malumata göre Mevlevihane'nin kubbeli ve dört sandukanýn bulunduðu yere ilaveten Cami'ye bitiþik haldeki hazirede Þeyh Mehmet Babanýn ve altý halifesinin, mescidin mihrap kýsmýnda da Yusuf Bahri Efendi'nin halifesi Hacý Ali Baba'nýn mezarý bulunmaktadýr. Bilinen ilk Mevlevi dedesi, 1731 yýlýnda Mevlevihane Babasý olarak tanýnan Þeyh Hüseyin'dir. Onu Þeyh Ebubekir izlemiþtir. 1855'lerde Konyalý Seyyid Mustafa Baba, Mevlevihane postniþinliðine oturmuþ ve vefatýndan sonra 1863'de önce Seyit Ömer Feyzi, ardýndan da Þeyh Mehmet Ýzzet Dede postniþin olarak görev yapmýþtýr. Mevlevihanenin bilinen son Mevlevi þeyhi, Hüsamedin Dede'dir. 1908 yýlýndan tekke ve zaviyelerin kapatýldýðý tarihe kadar görev yapmýþtýr. Sonrasýnda Mevlevihane kýsmý ayrýlmak kaydýyla diðer kýsýmlar, þahýslara satýlmýþtýr. Mevlevihane de seksenli yýllarda þahýslar tarafýndan tamir ettirilmiþtir. Þu anda kapalý tutulmaktadýr. Kentimizde þu anda Mevlevi olarak intisaplý kimse bilinmese de Mevlana Celaleddin Rumi, herkes tarafýndan sevilmekte olup Mevlana Ýhtifalleri ve ayin-i sema büyük bir huþu ile izlenmektedir.

(Sürecek)

2.306 2.321

1.798 1.808

24 ayar

ALIÞ

90,17

SATIÞ

92,57

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6557 3 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

ALAKASIZLAR

Hicri Kamerî: 22 - Cemâzil - Evvel: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:21 Þubat 1429 Kasým:147

Anadolu’da dört veli dört tarîk 10

Mesnevi'nin ilk on sekiz beyti:

Haftalýk

Takvim Yapraðý

13

ABONE ÞARTLARI Kentiçi : 100 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro

Baský

1, 50 ¨ 50, 00 ¨ 15 , 00 ¨ 50, 00 ¨ 250, 00 ¨ 125, 00 ¨ Ücretsiz

ABONE (6 AYLIK) Kentiçi

: 55 ¨

Yurtiçi Yurtdýþý

: 160 ¨ : 100 Euro

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

Ý

www.corumhakimiyet.net

‘Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi’ kitabý çýktý

skilip Belediyesi Kültür Yayýnlarý kapsamýnda hazýrlanan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi kitabý basýldý. Kitap içeriðinde Külliyenin mimari özelliklerinin yanýnda emekli vaiz, araþtýrmacý yazar Ahmet Hamdi Ertekin ve Atýf Hoca’nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal'in farklý bakýþ açýsýyla kaleme aldýklarý deðerlendirmeleri bulunuyor. Ayrýca kitap, Ýskilipli Atýf Hoca’nýn memleketinden çýkan ilk yayýn olmasý dolayýsýyla da özel önem taþýyor. Tasarýmý, zengin içeriði ve baskýsý ile büyük ilgi gören kitapta bu güne kadar yayýnlanmamýþ, aileden temin edilen belge ve fotoðraflar da yer alýyor. Kitap, Ýskilip Belediyesi’nden ücretsiz temin edilebilecek.

mesinin gerekliliðine inanýyorum. Yaz, kýþ, gece, gündüz demeden tamamlanan Külliyenin yapýmýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyor, selam ve saygýlarýmý sunuyorum.”

Ahmet Hamdi Ertekin ise önsözünde;

“Esirgeyen, Baðýþlayan Allah'ýn adýyla… Merhum Ýskilipli Âtýf Hocamýz hakkýnda pek çok yazý ve kitap yayýnlanmýþtýr. Hocamýzý halkýmýza daha iyi tanýtabilmek için az ve öz bilgiye ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu kitap bu maksatla hazýrlanmýþtýr. Merhum Hocamýzýn hayatý hakkýnda özet bilgi verildikten sonra eserleri ana hatlarýyla anlatýlmýþ, kitaplarýndan ikisinin orijiÝskilip Belediye nal kapaklarýnýn fotokoBaþkaný Numan Sezer, kipisi konulmuþ ve karþýtabýn sunuþ yazýsýnda þunsýn da, Türkçesi verillarý söyledi; miþtir. “Deðerli OkuyucuAyrýca Hocamýzýn lar; hatýrasýný canlý tutmak Geçmiþten günümüiçin Toyhane köyüne zize ilçemiz, Ýskilipli Atýf yaret maksadýyla gelen Hoca ile anýla gelmiþtir. Hanýmýna yazdýðý bir Kabri bulunduktan sonra mektubun baþýndan ve vefa ve tarihi borcumuzu sonunda birer pasajýn foödemek bize nasip olmuþtokopisi ile, onlarýn tur. Merhum hocamýz adýTürkçesi ilave edilmiþtir. na bu kitapta ayrýntýlarý ile Hocamýzýn Anýt görüp okuyabileceðiniz Ahmet Hamdi Ertekin ve Atýf Hoca’nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal'in farklý bakýþ Mezarý hakkýndaki bilgi Ýskilipli Atýf Hoca Anýt açýsýyla kaleme aldýklarý deðerlendirmeleri bulunuyor. ve resimlerle kitap son Mezar ve Külliyesi örnek bulmaktadýr. bir proje ile inþa edilmiþ, Bu kitabýn yayýnlanmasýný saðlayan Belediye Baþkanýmýz Sayýn ziyarete açýlmýþtýr. Numan Sezer’e ve Basýn ve Halklar Ýliþkiler Müdürü Þaban Balcý ve Anýt Mezar ve Külliyenin tanýtýmý için hazýrlanmýþ bu kitapta ekibine Ýskilip halký adýna teþekkür eder, çalýþmalarýnda baþarýlar diayný zamanda bu güne kadar hiçbir yerde yayýnlanmamýþ belge, bilgi lerim.” dedi. ve fotoðraflarý da görme imkânýmýz olacaktýr. Kitabýn arka kapak yazýsýný yazan Ahmet Faruk Ýmal de, þöyle Kitabýn hazýrlanmasýnda araþtýrmacý yazar, emekli vaizimiz A. yazdý; Hamdi Ertekin yýllardýr kürsüde dile getirdiði hocamýzý yazýya akta“Anýt Mezar ve Numan Sezer'in Vefasý: rarak gelecek nesile önemli bir eser býrakmýþtýr. Anýt mezarýn bu günkü durumunu ise, bütün maddi ve manevi Diðer yandan merhum hocamýzýn torunu Ahmet Faruk Ýmal karyükleri üzerine alýp, sonuna kadar býkmadan usanmadan sahip çýkan deþimiz de bilgi, belge, fotoðraf desteðinde bulunmuþ, aileden biri Ýskilip Belediye Baþkanýmýz Numan Sezer'e borçluyuz. Sezer, Mimar olarak önemli bir yazýyý kaleme almýþ ve kitabýn içeriðini zenginleþMehmet Ýþçi'nin derin anlamlar içeren projesini, gece gündüz demetirmiþtir. Ailede bulunan fotoðraf, bilgi ve belgeleri bu kitapta payladen bizzat takip ederek son halini almasýný saðladý. þarak Ýskilipli Atýf Hoca hakkýnda araþtýrma yapanlara yeni bir kapý aralamýþtýr. Numan Sezer, Ýskilip için, kendisi için ve daha önemlisi bütün mazlumlar için vefa abidesi, iftihar vesilesi bir eser býrakmýþtýr. Bu Mütevazý bir proje ile derin anlamlar içeren Anýt Mezar ve Külgünkü nesil ve gelecek kuþaklar kendisini hayýrla yad edecektir. Bu liyemize ülkemizin her köþesinden ziyaretçi gelmekte ve dua etmekeser Numan Sezer'in yaný sýra burada adýný sayamadýðýmýz, daha birtedirler. çok vefalý insanýn emeði ve inancý ile vücut buldu.” Yapýmý bize nasip olan bu eserimizi tüm halkýmýzýn ziyaret et-

Sokak ortasýnda çýkan býçaklý kavga, 1 ölü Ç

orum'da sokak ortasýnda meydana gelen býçaklý kavgada bir kiþi öldü. Olay Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarýnda eskiye dayalý husumet bulunan H. K. (20) ile A.D. (21) cadde üzerinde karþýlaþtý. Tartýþma ile baþlayan kavgada A.D. üzerinde bulundurduðu ekmek býçaðý ile H.K.'yi býçakladý. Bir kaç yerinden býçak darbesi alan genç çevrede bulunan bir dükkana sýðýndý. Dükkan sahibi olayý görünce 112

Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi yaptýktan sonra ambulansla H.K.'yi Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Yapýlan tüm müdahalelere raðmen H.K. kurtarýlamadý. Bu arada olay yerine gelen Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri çevredeki vatandaþlardan aldýðý bilgilerle A.D.'yi þehir dýþýna kaçmak üzereyken yakaladý. Sorguya alýnan A.D.'nin H.K.'yi býçakladýðýný itiraf ettiði öðrenildi. (Cihan)

Kýnýklý’ya teþekkür belgesi T

ürkiye Emekliler Derneði üyesi Bekir Yalkan, diðer üyelerle birlikte Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý’yý ziyaret ederek teþekkür belgesi verdi. Geçtiðimiz günlerde þehit aileleri, gaziler ve Emekliler Derneði üyeleri için düzenlenen Bursa ve Çanakkale gezileri için Baþkan Kýnýklý’ya teþekkür eden Yalkan, kendilerine saðlanan bu imkândan dolayý oldukça mutlu olduklarýný belirterek Kýnýklý’ya teþekkür belgesi verdi. Kýnýklý, ziyaretten dolayý memnuniyetini ifade ederek, “Bursa, Çanakkale ve Gelibolu

Geçtiðimiz günlerde þehit aileleri, gaziler ve Emekliler Derneði üyeleri için Çanakkale gezisi düzenlenmiþti.

Yarýmadasý gezi programýný baþarý ile tamamladýk. Bu konuda bizlere desteðini esirgemeyen Sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü’ye, Kül-

tür ve Eðitim Müdürü Sayýn Mustafa Ercan’a ve diðer görevli arkadaþlarýmýza ve bizi rahat bir ortamda götürüp getiren Þahinoðlu Grup Turizm Þirketi

personeline, gözümüz kulaðýmýz olan yerel basýn ve yayýn kuruluþlarýmýz olan medyaya gösterdikleri ilgiden dolayý teþekkür ederiz.” diye konuþtu.

HÝTÝTSÝAD finansal bütçeleme eðitimi verdi

H

itit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) tarafýndan iþ adamlarý ve firma bünyelerinde bulunan çalýþanlara yönelik ‘Finansal Bütçeleme Eðitimi’ verildi. HÝTÝTSÝAD Konferans Salonu’nda düzenlenen eðitimi Bank Asya Müdür Yardýmcýsý Ahmet Sarý verdi. Eðitimde yaptýðý konuþmasýnda finansal analizin, finansal tablolarda yer alan hesaplar arasýndaki baðlantýnýn kurulmasý, ölçümlerin yapýlmasý ve yorumlanmasý faaliyetlerini kapsadýðýný söyleyen Sarý, faaliyet baþa baþ analizi, satýþ geliri, maliyet ve kâr arasýndaki iliþkileri inceleyen analitik bir yöntem olduðunu dile getirdi. Sarý, “Faaliyet baþa baþ noktasý, toplam gelirler ile toplam maliyetlerin birbirine eþit olduðu noktadýr. Finansal planlama, iþletmelerin faaliyeti sýrasýnda ortaya çýkacak her türlü fon giriþ ve çýkýþlarýnýn önceden

bir programa baðlanmasýdýr. Nakit giriþ ve çýkýþlarýnýn hem tutar hem de zaman açýsýndan uyumlaþtýrýlmasýdýr. Finansal planlamanýn amacý, optimal likiditenin ve genel finansman dengesinin o l u þ t u r u l m a s ý d ý r. Amaçlar ve geleceðe yönelik hedefler, kantitatif hale dönüþtürülür ve faaliyetlerin deðerlenmesinde, kontrolünde kullanýlacak standartlarýn belirlenmesini saðlar.” dedi.

Semineri Bank Asya Müdür Yardýmcýsý Ahmet Sarý verdi

HÝTÝTSÝAD tarafýndan ‘Finansal Bütçeleme Eðitimi’ verildi.

Öncül’ün yeni kitabý çýktý

Çorum Çaðrý Eðitim Vakfý tarafýndan konferans düzenlenecek.

‘Hadislerin Hayatýmýzdaki Yeri’

orumlu yazar ve Ç fotoðraf sanatçýsý Abdullah

Ç

orum Çaðrý Eðitim Vakfý tarafýndan düzenlenen haftalýk konferanslar serisinin bu haftaki konuðu Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Canlý olacak. Canlý, ‘Hadislerin Hayatýmýzdaki Yeri’ adlý bir konferans verecek. Konferans bugün saat 19:30’da Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilecek.

Türkiye Emekliler Derneði üyesi Bekir Yalkan, diðer üyelerle birlikte Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý’yý ziyaret ederek teþekkür belgesi verdi.

Aðýr yaralanan genç hastanede hayatýný kaybetti.

Agâh Öncül’ün, ‘Foto-Mak-Âlem’ adlý yeni kitabý yayýnlandý. Sokak Kitaplarý Yayýncýlýk’tan çýkan ve fotoðrafla yazýnýn bir araya geldiði kitapta, okuyucularýn

Merkezde enerji kesintisi Ç

alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklamada Çorum merkezde enerji kesintisi yapýlacaðý belirtildi. Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklamaya

göre, yarýn 08:00-15:00 saatleri arasýnda Bahçelievler 1. Cadde’nin bir kýsmý, Bahçelievler 2. Cadde’nin bir kýsmý, Çamlýk Caddesi bir kýsmý, ve Bahçelievler 7. Sokak bir kýsmýna elektrik verilemeyecek.

fotoðraflardaki arka öyküleri de görmesi saðlanmaya çalýþýldý. Öncül, kitabýn önsözünde, fotoðrafýn çevresinde sürekli, bir þekilde yýllardýr yer alan ve her fýrsatta sergi, gösteri, söyleþi, makale gibi üretimlerde bulunan ve hazýrlýklarýnda olan, bu arada da ayný yolda yürüyenleri de takip etmeye çalýþan bir fotoðrafçý olarak, hedefinin belirli aralýklarda benzeri kitaplarý yayýnlamak

Abdullah Agâh Öncül’ün, ‘Foto-MakÂlem’ adlý yeni kitabý yayýnlandý.


ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

15

Türkeþ için mevlit HP Ýl Baþkanlýðý, M merhum lider Alparslan Türkeþ’in ölüm

yýldönümü nedneiyle mevlit okutacak. Yarýn yatsý namazý

öncesinde düzenlenecek mevlit programýna tüm Çorum halký davet edildi.

Gönül elçileri sevindirdi Alparslan Türkeþ

ehmetçik Anadolu Lisesi Möðretmen ve öðrencilerinden oluþan gönül elçileri, Çorum Merkez

Yatýlý Bölge Ortaokulu’nu ziyaret ettiler. Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýlarý Ebru Kayahan, Adnan Tekiner ve Matematik Öðretmeni

Türkan Deliçay gözetiminde yapýlan ziyarette gönül elçileri, Kütüphanecilik Kulübü Danýþman Öðretmeni Ümmügül Avcu ve kulüpte görev alan öðrencilerin sosyal faaliyet kapsamýnda kendi aralarýnda topladýklarý hediyeleri Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu’na hediye ettiler.

Ziyarete katýlan öðrenciler, sýnýflarý tek tek gezerek, yanlarýnda getirdikleri hediyeleri vererek kendilerinden yaþça küçük öðrencileri sevindirdiler. Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu Müdürü Vahap Sönmez, Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda okullarýna ziyarette bulunan Mehmetçik Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencilerine teþekkür etti.

Gönül elçileri, Çorum Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu’nu ziyaret ettiler.

PYBS süresi uzadý M

illi Eðitim Bakanlýðý, Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý (PYBS) baþvuru süresini uzattý. Bakanlýðýn, merkezi sistem sýnavlarý kapsamýnda düzenlendiði Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý baþvurusu 11 Mart 2013 tarihinde baþladý. Baþvurulan 22 Mart 2013 tarihinde sona erdi. Öðrenci velilerinden ve okul yöneticilerinden gelen talepleri inceleyen bakan-

lýk, baþvuru süreci içinde PYBS kayýt/onay iþlemlerini tamamlayamayan okul yönetimlerinin olduðunu tespit etti. Bunun üzerine sözkonusu sýnava baþvuru iþlemlerini zamanýnda gerçekleþtirmeyen öðrencilerin maðduriyet yaþamamalarý için 02-05 Nisan 2013 tarihleri arasýnda mesai bitimine kadar ek baþvuru süresi verildi.

‘Çorum’da Sosyal ve Ekonomik Hayat’

H

Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi, ‘Ekoloji ve Yenilenebilir Enerji’ baþlýklý bir panel düzenleyecek.

‘Ekoloji ve Yenilenebilir Enerji’

Y

eþiller ve Sol Gelecek Partisi, ‘Ekoloji ve Yenilenebilir Enerji’ baþlýklý bir panel düzenleyecek. Moderatör Oya Yaðcý baþkanlýðýnda gerçekleþtirilecek panele konuþmacý olarak Türkiye Çevre Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Tanay Sýktý Uyar, Þehir Planlama Uzmaný YSGP MYK Üyesi Ýkbal Polat katýlacak. Panel, 6 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 13:00’de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapýlacak. Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi Ýl Eþ Sözcüsü Süleyman Kamýþlý, panele tüm Çorum halkýný davet etti.

itit Söyleþi Günleri, ‘Çorum’da Sosyal ve Ekonomik Hayat’ konulu söyleþi ile devam edecek. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný

Prof. Dr. Mehmet Demiryürek moderatörlüðünde düzenlenecek söyleþiye, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Elemanlarý Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya ve

Öðretim Görevlisi Ali Ilýca panelist olarak katýlacak. Program, yarýn saat 14:00’de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapýlacak.

kullanýlýyor. Bu kartlarla görüþme yaparken ''0811'' ile baþlayan numara tuþlandýktan sonra kartýn þifresi giriliyor ve daha sonra kodu ile aranmak istenen numara tuþlanýyor. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu (BTK) geçen yýl aldýðý kararla arama kartlarýnýn cep telefonlarýnda da kullanýlmasýna imkan tanýdý.

BTK kararýndan sonra mobil iletiþim þirketleri, bu hizmeti vermek için harekete geçti. Arama kartlarýnýn cep telefonlarýnda kullanýmý, ayný sabit telefonlardaki gibi olacak. Tek farký, sabit telefonlarda '0811' ile baþlayan numaralar kullanýlýrken, cep telefonlarý için '0812' ile baþlayan numaralarýn tahsis edilmiþ olmasý.

Cepte yeni fýrsatlar S

abit hatlar üzerinden ön ödemeli olarak görüþme imkaný sunan arama kartlarý, artýk cep telefonlarýnda da kullanýlacak. Þehirlerarasý, uluslararasý ve cep telefonu görüþmelerinde ''hesaplý çözümler sunan'' arama kartlarý, özellikle askerler, öðrenciler, turistler, Türkiye'de yaþayan yabancýlar ve yurt dýþýnda tanýdýklarý olan kiþiler tarafýndan

Gazeteci Harun Çelik Osmancýklýlar’la buluþtu Gazeteci yazar Harun Çelik, Osmancýk’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.

O

smancýk Kaymakamlýðý, Osmancýk Belediyesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði tarafýndan gazeteci yazar Harun Çelik'in katýldýðý "Bizi bizden dinleyin" konferansý gerçekleþtirildi. Yoðun katýlýmýn olduðu konferansta Harun Çelik, özellikle öðrencilere çeþitli tavsiyelerde bulundu. Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði tarafýndan gazeteci yazar Harun Çelik'in katýldýðý "Bizi bizden dinleyin" isimli konferans düzenlendi. Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen programa Kaymakam Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þube Baþkaný Kazým Sekili, daire müdürleri, öðrencilerle çok sayýda davetli katýldý. Yoðun katýlýmýn olduðu programda yaklaþýk olarak iki

saatlik bir sohbet programý sunan Çelik, gazetecilik hayatýnda yaþadýðý anýlarýyla süslediði programýnda öðrencilere de çeþitli tavsiyelerde bulundu. Dünyada bütün insanlarýn ayný görünmesinin mümkün olmadýðýný ifade eden Çelik, her insanýnýn kendine özgü düþünceleriyle birlikte çeþitli özellikleri olduðunu kaydetti. Dünyada iyi ve kötü olmak üzere iki çeþit insan grubunun olduðuna dikkat çeken Çelik, en önemli felsefenin ise insanlar arasý hoþgörü olduðunu belirtti. Çelik konferans sonunda kitap

Gazeteci yazar Harun Çelik imzaladý. Çelik, konferanstan sonraki gün ise Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný

Bekir Yazýcý'nýn eþliðinde Osmancýk Ýlçesi'ni gezerek kenti tarihi ve kültürel deðerleri hakkýnda bilgi aldý.

"Bizi bizden dinleyin" konferansý gerçekleþtirildi.

‘Bu Benim Eserim’de yarýþacaklar smancýk Atatürk Ortaokulu O öðrencileri, TÜBÝTAK ve Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn ortaklaþa

düzenlediði ‘Bu Benim Eserim’ proje yarýþmasýna katýldý. Matematik öðretmenleri rehberliðinde 8. sýnýf öðrencileri Tuðba Adla ve Aylin Ýbiþ’in hazýrladýðý ‘Dörtgen Yerine Altýgen Kutular’ isimli Matematik projesi Ankara bölgesinde ilk 80 eser arasýnda yer aldý. Atatürk Ortaokulu 8. sýnýf Matematik ve Fen Bilimleri kategorisinde ‘Dörtgen Yerine Altýgen Kutular’ isimli Matematik projesiyle 9-10-11 Nisan 2013 tarihinde düzenlenecek bölge sergisinde Çorum’u temsil edecek.

Osmancýk Atatürk Ortaokulu öðrencilerinin projesi yarýþacak.


16 ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Ýki þey’

(Bana bu yazýyý bir dost göndermiþ. Okudum hoþuma gitti. Paylaþmak için yazarýnýn hayatýný da vererek yayýnlýyorum. (Abdulkadir Ozulu)

Giordano Bruno (16. asýr Ýtalyan düþünürü)

Sürücü otomobiliyle orta refüjde bulunan elektrik direðine çarptý.

Yayadan kaçtý direðe çarptý orum’da önüne çýkan Ç yayaya çarpmamak için ani manevra yapan sürücü

otomobiliyle orta refüjde bulunan elektrik direðine çarptý. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle Bahabey Caddesi'nden þehir merkezine

seyir halinde olan Sadýk Y. (73), aniden önüne çýkan yayaya çarpmamak için manevra yaptý. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kontrolden çýkan otomobil önce orta refüje ardýndan elektrik

direðine çarptý. Çarpmanýn etkisiyle elektrik direði yýkýlma noktasýna gelirken, sürücü Yýlmaz ve yanýnda bulunan Satýlmýþ K. da (18) yaralandý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

YOLA PARKE TAÞI DÖÞEME ÝÞÝ YAPTIRILACAKTIR

ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ YOL VE ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Çorum Merkez-Alaca ve Sungurlu ilçelerine baðlý 13 köyde 4.Grup parke taþý döþeme yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/38521

1-Ýdarenin

a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. 179 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 3642257400 - 3642246297 c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare.corum@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ýhale konusu yapým iþinin

a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez-Alaca ve Sungurlu Ýlçelerine baðlý 13 köyde c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- Ýhalenin

a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mah.Ýnönü Cad.No:179 ÇORUM b) Tarihi ve saati : 19.04.2013 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Makine, teçhizat ve diðer ekipmana iliþkin belgeler 1 - Kamyon (4 adet) 2 - Vibrasyonlu Kompaktör (1 adet) 3 - Kepçe (1 adet) 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: A Grubu V.Grup Karayolu Ýþleri (Altyapý+Üstyapý) 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði - Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 (Basýn: 279) www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de

16. asýr Latin düþünürü Giordano Bruno. ARALIK 1548 Ýtalya doðumlu bilim adamý, rahip, filozof. Kilisenin dogmatik görüþlerine karþý bilimi savunduðu için (Kopernik'in "evren sonsuzdur" anlayýþý) rahiplik mesleðinden ayrýlmak zorunda kalmýþtýr. Rahiplik mesleðinden ayrýlmasý sonrasýnda Ýtalya'dan da ayrýlmak zorunda kalýnca Avrupa'yý dolaþýp bazý üniversitelerde kürsülerin baþýna geçmiþ, eðitim vermiþtir. Ama hem Ýtalya'daki geçmiþi, hem de üniversitelerin bile onun görüþlerine hazýr olmayýþý sebebiyle belli bir yerde kalamamýþ, sonuçta tüm Avrupa'yý dolaþmak zorunda býrakýlmýþtýr. 1592 de döndüðü Ýtalya da bir soylunun suçlamasý üzerine (Ýsa ya hakaret ettiðine iliþkin bir suçlama bu) engizisyon mahkemesince yargýlanýp hapse atýlmýþtýr. Tam sekiz yýl boyunca Engizisyon Mahkemesi'nin türlü iþkencelerine maruz kalmýþ, yine de görüþlerini ve kitaplarýný reddederek engizisyonca baðýþlanmayý kabul etmemiþtir. 17 Þubat 1600 de Campo dei Fiori de (Çiçekler Meydaný'nda) önce dili kesilmiþ, ardýndan da yakýlarak öldürülmüþtür. Onun günümüze kadar gelen "ÝKÝ ÞEY" hakkýndaki sözleri deðerlerinden hiçbir þey kaybetmemiþtir! Hatýrlayalým! * Ýki þey 'Kalitesiz Ýnsan'ýn özelliðidir: 1- Þikayetçilik 2- Dedikodu * Ýki þey çözümsüz görünen problemleri bile çözer: 1Bakýþ açýsýný deðiþtirmek 2- Karþýndakinin yerine kendini koyabilmek

* Ýki þey yanlýþ yapmaný engeller: 1- Þahýs ve olaylarý akýl ve kalp süzgecinden geçirmek 2- Hak yememek * Ýki þey kiþiyi gözden düþürür: 1- Demagoji (Laf kalabalýðý) 2-Kendini aðýra satmak (övmek, vazgeçilmez göstermek * Ýki þey insaný 'Nitelikli Ýnsan' yapar: 1- Ýradeye hakim Olmak 2- Uyumlu Olmak * Ýki þey 'Ekstra Deðer' katar: 1- Hitabet ve diksiyon eðitimi almak 2- Anlayarak hýzlý okumayý öðrenmek * Ýki þey geri býrakýr: 1- Kararsýzlýk 2- Cesaretsizlik * Ýki þey kaþif yapar: 1- Nitelikli çevre 2- Biraz delilik * Ýki þey ömür boyu boþa kürek çekmemeni saðlar: 1Baskýn yeteneði bulmak 2- Sevdiðin iþi yapmak * Ýki þey baþarýnýn sýrrýdýr: 1- Ustalardan ustalýðý öðrenmek 2- Kendini güncellemek * Ýki þey baþarýyý mutlulukla beraber yakalamanýn sýrrýdýr: 1- Niyetin saf olmasý 2- Ruhsal farkýndalýk * Ýki þey insaný milyonlarca insandan ayýrýr: 1- Sorunun deðil, çözümün parçasý olmak 2- Hayata ve her þeye yeni (özgün, orijinal, farklý) bakýþ açýsýyla yaklaþabilmek * Ýki þey geliþmeyi engeller: 1- Aþýrýlýk (mübalaða, abartý, ifrat) 2- Felakete odaklanmýþ olmak * Ýki þey çözüm getirir: 1- Tebessüm (gülümseme) 2Sükut (susmak) * Ýki þeyin deðeri kaybedilince anlaþýlýr: 1- Anne 2Baba * Ýki þey geri alýnmaz: 1- Geçen zaman 2- Söylenen söz * Ýki þey ulaþmaya deðerdir: 1- Sevgi 2- Bilgi * Ýki þey "hayatta önemli olan her þey" içindir: 1Nefes alabilmek 2- Nefes verebilmek

Sýfýr oranlý Emlak Vergisi avantajý

SIFIR oranlý Emlak Vergisi avantajý, milyonlarca emekli, ev hanýmý, iþsiz ve engelli vatandaþlarýmýzýn önemli bir kýsmýný yakýndan ilgilendiriyor. Çok kiþinin farkýnda olmadýðý bu avantajdan yararlanabilmek için bazý koþullar aranýyor.

KÝMLER YARARLANABÝLÝYOR?

2013 yýlý içinde emekli olan Mahmut Bey, emekli olduðu yýlýn yani 2013 yýlýnýn Emlak Vergisi'ni ödeyecek. Emekli Mahmut Bey; gerekli koþullarý taþýmasý ve bildirimde bulunmasý halinde, emekli olduðu tarihi izleyen 3 yýldan itibaren, sahip olduðu "bir konut" nedeniyle Emlak Vergisi ödemeyecek. Mahmut Bey 2012 yýlýnda emekli olmuþ olsaydý, 2013 yýlýndan itibaren Emlak Vergisi ödemeyecekti. Emlak Vergisi'nde iki yarým bir tam etmiyor Emlak Vergisi uygulamasýnda; emekli, iþsiz, ev hanýmý ve engelli açýsýndan, iki yarým bir tam etmi-

1.Geliri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarýndan, örneðin SSK (4/a), Bað-Kur (4/b) ve TC Emekli Sandýðý'ndan (4/c) aldýklarý emekli aylýðýndan ibaret olanlar ile bunlarýn dul ve yetimleri, 2.Hiç bir geliri olmayan ev hanýmlarý ve iþsiz- Þükrü KIZILOT ler, yor. 3.Gaziler, ÖRNEK: Emekli Nuri Bey'in 1/2 hisse ile maliki oldu4.Engelliler, ðu, her biri 90 m2 iki evi vardýr. 5.Þehitlerin dul ve yetimleri, "indirimli (sýfýr oranlý) EmBu durumda Nuri Bey, "sýfýr oranlý" Emlak Vergisi'nden lak Vergisi" uygulamasýndan yararlanabiliyorlar. yararlanamaz ve her iki evi için de emlak vergisi öder. 200 M2 VE TEK KONUT KOÞULU Emekli olup çalýþan Ekrem Bey vergi ödeyecek Ýndirimli yani "sýfýr oranlý" Emlak (bina) Vergisi avantaEmekli olduktan sonra, ücretli ya da kendi adýna baðýmjýndan, Türkiye sýnýrlarý içinde; sýz olarak çalýþanlar, indirimli "sýfýr oranlý" Emlak Vergi1.Brüt alaný 200 m2'yi aþmayan, si'nden yararlanamazlar. 2.Tek konuta sahip olanlar (intifa hakkýna sahip olunmaBu nedenle, 140 m2'lik bir konutu olan Ekrem Bey, sý dahil), yararlanabiliyorlar. emekli olduktan sonra çalýþtýðý için Emlak Vergisi ödemeye Emekli eþi ile birlikte 250 m2 eve 1/2 hisseli sahip olan devam edecek. ev hanýmý hissesine 125 m2 isabet etmesine raðmen evin topEngellilere özel bir ayrýcalýk lam m2'si esas alýndýðý için "sýfýr oranlý" Emlak Vergisi'nden Emlak Vergisi uygulamasýnda, engellilerin durumu farkyararlanamaz. lý. Engelliler, emekli olduktan sonra çalýþsalar dahi birden BÝLDÝRÝMDE BULUNMAK GEREKÝYOR fazla konutlarý olmadýðý takdirde, Emlak Vergisi ödemezler. Konutu nedeniyle, "sýfýr oranlý Emlak Vergisi" avantaEngelli bir kiþinin brüt 160 m2 bir evi ve kira aldýðý 10 jýndan yararlanmak isteyenlerden; dükkaný dahi olsa, konutu için Emlak Vergisi ödemez. · Hiçbir geliri olmayanlarýn, "Hiçbir Geliri Olmadýðýný Evi olan üniversite öðrencisine Emlak Vergisi yok Belgeleyenlerin Tek Meskenine Ait Form" ile "Hiçbir Geliri Öðrenciler de hiç bir geliri olmayanlar sýnýfýna dahil olOlmayanlarýn Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi"ni, duklarý için 200 m2 yi aþmayan bir evleri varsa, Emlak Ver· Emekliler ile bunlarýn dul ve yetimlerinin "Tek Meskegisi ödemezler. ni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form"u, ÖRNEK: Marmara Üniversitesi'nde öðrenci olan Ar· Gaziler ile þehitlerin dul ve yetimlerinin "Tek Meskeni da'ya, babasýndan 140 m2 bir ev miras kalmýþtýr. Arda bu evOlan Þehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Form"u, de annesi ile birlikte oturmaktadýr. · Engellilerin ise "Tek Meskeni Olan Engellilere Ait ÝnArda, üniversite öðrencisi olduðu için geliri yoktur. Evi de 200 m2 'nin altýnda olduðundan, Emlak Vergisi ödemeyedirimli Bina Vergisi Formu" ile "Saðlýk Kurulu Raporu"nu ilcektir. gili belediyeye vermeleri gerekmektedir. Kocasýndan harçlýk alan Fatma Haným'a 'Gelir var' deniBildirim formlarý belediyelerden "ücretsiz" olarak temin lemeyecek edilebileceði gibi www.yaklasim.com adresinden de indirileEmlak Vergisi uygulamasý bakýmýndan ev hanýmlarý, hiç bilir. bir geliri olmayanlar sýnýfýna dahil edilir. Brüt alaný 200m2 'yi Söz konusu taahhüt belgesi veya formlarý daha önceki aþmayan bir evi varsa Emlak Vergisi ödemez. yýllarda vermiþ olup, durumlarýnda deðiþiklik olmayanlarýn, Bu nedenle, Fatma Haným'ýn eþinin çalýþmasý ve mutfak izleyen yýllarda tekrar taahhütname veya form vermeleri gemasrafý, evin diðer ihtiyaçlarý ve alýþ veriþ yapmasý için ona rekmiyor. düzenli olarak para vermesi, Fatma Haným'ýn "geliri olduðu" FAÝZ VE REPO 25 BÝN TL'YÝ GEÇERSE VERGÝ anlamýna gelmez (Maliye Bakanlýðý GÝB Ýstanbul Vergi D. VAR Bþk.'nýn 22.3.2011 tarih ve 006.01-185 sayýlý özelgesi ile yapýlan açýklama da bu yöndedir). Emekliler, ev hanýmlarý ve iþsizlerin 2012 yýlýnda 25 bin Sýfýr oranlý Emlak Vergisi için 'evde bizzat oturma' þartý TL'yi aþan menkul sermaye iradý (mevduat faizi, repo, döviz var mý? tevdiat hesabý faizi, fon payý geliri vb.) geliri varsa, 2013 yýÝndirimli Emlak Vergisi uygulamasýndan yararlanabillýnda sýfýr oranlý Emlak Vergisi'nden yararlanamazlar. Altýnmek için konutta "bizzat oturma" koþulu aranmýyor. daysa yararlanýrlar (Bkz. 45 No.lu Emlak Vergisi Tebliði). Bu nedenle, sahip olduðu tek konutu kiraya verip, baþka Bu tutar 2014 yýlý için 26 bin TL olarak uygulanacak. bir konutta kira ile oturanlar da diðer koþullarý taþýmalarý ha2013'te satýlan evin Emlak Vergisi'ni kim ödeyecek? linde, Emlak Vergisi ödemezler. Alan kiþi, 1 lira dahi Emlak Vergisi ödemeyecek. Konuyla ilgili olarak, Maliye Bakanlýðý teblið ile; 2013 yýlýnda örneðin ocak ayýnda evini satan Ýbrahim "indirimli vergi oranýnýn uygulanmasý için konutta "bizBey, Mayýs 2013'te ve Kasým 2013'te, sattýðý evin Emlak Verzat oturma" koþulu aranmamaktadýr. Bu nedenle, sahip olgisi'nin tamamýný ödeyecek! duklarý tek konutu kiraya verip, kirada oturanlar da þartlarý taEvi alan Celal Bey ise, 2014 yýlýndan itibaren Emlak þýmalarý kaydýyla, indirimli vergi oranýndan yararlanabilirler" Vergisi ödemeye baþlayacak. þeklinde açýklama yapmýþtýr (Bkz. 31 Aralýk 2003 tarih ve Emeklinin iki evi varsa biri mi muaf? 25333 sayýlý üçüncü mükerrer baský Resmi Gazete'de yayýnlanan 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliði I-3/a bölüHayýr, ikisi de Emlak Vergisi'ne tabi. mü). Bir evi olsaydý, koþullarý taþýmasýna baðlý olarak, Emlak Vergisi ödemeyecekti. Yarýn: Emekliler, ev hanýmlarý ve iþsizler ödedikleri emlak vergisini nasýl geri alabilir? 2013'te emekli olan Mahmut Bey için 'sýfýr vergi' 2014'te baþlar


www.corumhakimiyet.net

Çorum’da çocuk oyunlarý üzerine

Geçtiðimiz ay içinde "Çorum'da Çocuk Dede Korkut Kitabý'nda; Bayýndýr Han senede Günlük Oyunlarý" üzerine bir panelimiz oldu. Bu panel için bir gün boða ile erkek bir deveyi savaþtýrýr, hazýrladýðým konuþma metnini panel modaratörü güreþtirir. Boða salýndýðý zaman çocuklar meydan(uzlaþtýrýcý) olarak tamamýný aktarma imkaným lýkta aþýk oynamaktadýr. Çocuklara kaçýn derler. olmadý. Dosyamda kalmasýna gönlüm razý olmadý. Kabileden olan üç çocuk kaçar. Dirse Hanýn Paylaþayým istedim. Çocuk; ailenin süsü, hayatýn oðlancýðý kaçmaz. Hikayenin devamýnda aþýk neþesidir. Çocukluk, insan ömrünün en güzel oynayan Dirse Hanýn oðlu, Boða ile güreþecek ve zaman kesitidir. Çocukluðumuzdaki oyunlarý anýmboðanýn alnýna dayadýðý elini çekip boðayý tepe sadýðýmýzda hafýzalarýmýzda tatlý, þirin ve tadý üstü düþürecek ve boðazlayacaktýr. damakta kalmýþ hatýralar canlanýr. Dedem Korkut gelecek ve bu oðlancýða Oyun ve çocuk birbirini tamamlayan Boðaç adýný verecektir. vazgeçilmez bir ikilidir. Hatta çocuk demek, oyun Han Bayýndýr'ýn huzurunda Bey Pay Püre, Abdulkadir demektir, dersek yanýlmýþ olmayýz. Türkçe oðullu ve kýzlý beylerle bir arada iken çocuksuz Ozulu Sözlüðümüz oyunu þöyle tanýmlýyor: Vakit geçirmoluþunu hatýrlayýp gelecekte yerine geçecek bir eye yarayan, belli kurallarý olan eðlence. evladýnýn olmayýþýna çok üzülüp aðlar. Pay Oyun sözcüðünün bu karþýlýðýndan baþka anlamlarý da Püre'nin aðladýðýný gören beyler aðlamasýnýn sebebini var. Oyun=kumar. Oyun= þaþkýnlýk uyandýrýcý hüner, hokkabaöðrendiklerinde birlikte dua ederler. Pay Püre'ye Allah bir oðul zlýk, cambazlýk. verir. Pay Püre sevinç içinde boyundaki bezirgânlarý yakýn uzak diyarlara gönderir, oðluna vereceði armaðanlarý bulup Sahne veya mikrofonda oynanmak için hazýrlanmýþ eser. getirmelerini ister. Bedence ve kafaca yetenekleri geliþtirmek amacýyla yapýlan çevikliðe dayanan her türlü yarýþma. Akdeniz Oyunlarý, Bezirgânlarýn getirdikleri oyuncaklar, armaðanlar: deniz Olimpiyat Oyunlarý ... tayý bir boz aygýr, ak kiriþli bir yay ve altý kanatlý bir gürz getirmiþlerdir. Bizim konumuz çocuðun zamanýný dolduran kurallarý olan veya zaman zaman da kurallarý olmayan meþguliyetleri, Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu tarafýndan 20 Kasým eðlenceleri. Oyun çocuðu hayata hazýrlayan ona yaþama gücü 1989 tarihinde ÇOCUK HAKLARINA DAÝR SÖZLEÞME veren anne sütünden sonra en güçlü olmazsa olmaz bir doyum kabul edilmiþtir. Bu sözleþme Türkiye tarafýndan da kabul edilaracýdýr. Yiyecekler fiziki bünyeyi, oyunlar ise çocuðun ruhunu erek 27 Ocak 1995 tarihli ve 221841 sayýlý doyurur. Oyundan mahrumiyet, çocuða verilen en büyük ceza Resmi Gazete'de yayýnlanmýþtýr. ve bunun sürekliliði ise çocuða yaþatýlacak en büyük kötülükBu sözleþmenin 31. maddesi aynen þöyledir: tür. Madde 31 Prof. Dr. Özdemir Nutku "Oyun Çocuk Tiyatro" adýyla 1- Taraf Devletler çocuðun dinlenme, boþ zaman deðeryayýnladýðý kitabýnda oyun için þunlarý söylüyor. "Oyun lendirme, oynama ve yaþýna uygun eðlence (etkinliklerinde) kültürün kaynaðýdýr. Ýnsanýn mutlak özgürlüðüdür. Oyun, bulunma ve kültürel ve sanatsal yaþama serbestçe katýlma anlamý ve toplumsal iþlevi olan bir etkinlik biçimidir. Çeþitli hakkýný tanýrlar. toplumlardaki törelerin, anlayýþlarýn, sözlü gelenekteki kural2- Taraf Devletler, çocuðun kültürel ve sanatsal yaþama larýn kaynaðý da oyundur." tam olarak katýlma hakkýný saygý duyarak tanýrlar ve özendirirOyun çocuðun en doðal hakkýdýr. Çocuða bu hak, yani ler ve çocuklar için, boþ zamaný deðerlendirmeye, sanata ve oyun hakký en son noktasýna kadar saðlanmalýdýr. Çocuk oyunkültüre iliþkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eþit fýrsatlarýn la büyümelidir. saðlanmasýný teþvik ederler. Oyun, bir uyumdur. Oyun, bir pratiktir. Oyun çocuk için Çorum'da geçtiðimiz yýllarda Milli Eðitim en büyük uðraþtýr. Çocuk oyun sayesinde hayat tecrübesi Müdürlüðümüzün yaptýðý bir derleme çalýþmasýnda Ýlköðretim kazanýr, yeteneklerini geliþtirir, kurallara uymayý ve uyumlu okullarýmýzda 86 çeþit oyun tespit edilmiþtir. hareket etmeyi öðrenir. Ýnsanlýk tarihinin her devresinde çocukBen çocukluðumda oynadýðýmýz oyunlar üstüne bir derlar için oyunlarýn var olduðu bilinen bir gerçektir. Dünyanýn her leme çalýþmasý yapmýþtým. Bizim çocukluðumuzda da hemen bir yöresinde çocuklarýn oyun oynadýklarýný görüyoruz. Hatta hemen ayný sayýda oyun çeþidi vardý. Bizim oyunlarýn adlarý dünyada oynanan oyunlar üzerine yapýlan araþtýrmalar ve bu içinde yabancý bir dilden kelime ile adlandýrýlan oyun pek konuda yazýlan kitaplarda birbirinden binlerce kilometre yoktu. mesafelerde ayný oyunlarýn oynandýðýný görüyoruz. Yaþanýlan coðrafyanýn özellikleri, oyunlarýn oluþumunda da etkili oluyor. Milli Eðitim Müdürlüðünün yaptýðý derlemeler içinde Oyunlarýn þekilleri ve oyun sözlerinin oluþmasýnda, yaþanýlan "Dallas Kapýsý" diye bir oyun adýyla karþýlaþtým. Bu oyunun sosyal çevrenin etkileri de çok açýk görülebiliyor. derlendiði yer Osmancýk'ýn Girinoðlan Köyü Ýlkokulu. (Herhalde Dallas dizisinin gösterildiði yýllardan kalma bir oyun Günümüzde çocuklarýn oyun mekanlarý, geçmiþe göre çok adý olmalý.) deðiþmiþtir. Geçmiþte, bizim çocukluðumuzda bundan bir 60 yýl öncesinde oyun mekânlarý, geniþ bahçeli evlerin avlularý, Bu oyunlardan bazýlarýnýn adlarý deðiþik olmakla beraber sokaklar, mahalle içindeki meydanlýklar, uçsuz bucaksýz kýrlar ayný oyun olduðu görülüyor. Farklý yerlerde baþka bir ad altýniken günümüzde çocuk parklarý, kreþler ve okul bahçeleridir. da ayný oyun oynanýyor. (Örnek: Sayfa 39'da Laçin'de oynanan Oyun araçlarý da zaman içinde farklýlaþýyor. Dünün çocuklarý, "El El Üstünde Kimin çaput toplarla, toprak bilyelerle, keçi ayaklarýndan çýkan aþýk Eli Var Oyunu" ile sayfa 66'da ki Ýskilip'te oynanan denilen kemiklerle arkadaþlarýyla oynarken bugün, plastik "Kümbürküt Oyunu" ayný oyundur.) sanayinin en cazip üretimleri, elektronik dünyasýnýn en son Çorum'da Oynanan Çocuk Oyunlarý Adlarý : mamulleri ile yalnýzlýk içindedir. Körebe (Göz Baðlambaç)-Siðnenbitti- (Saklanbaç)Oyunlar oynandýklarý çevrelerin kültür zenginliði sayýlÇelmeli Top-Elemsema -Gök Kuþaðý. (Bir çeþit top oyunudur)maktadýr. Genç kuþaklara toplumlarýnýn sahip olduðu tarih ve Emenli Top-Bindiðim Eþek-Eþeðim Küreye-Hodak-Çelik kültür aktarýmý yapýlmazsa yeni kuþaklar öz miraslarý olan Çomak-Gömme Çelik Oyunu-Uzun Urgan Oyunu-Naç-Coþzenginliklerinden habersiz kalýrlar. Bu durum kültürel yönden Aþýk (Düþmeli-Çizili)-Taþenek- Deþenek- (Toprak veya cam bir yenilenme deðil, kültürel yönden bir fakirleþmeye yol açar. bilyeler)-Yýlan-Kulüp-Gazoz-Ökkel-Dalya-Cüz-Beþ TaþÇaðýn bilim-fen ve teknoloji yenilikleri takip edilmekle beraber sahip olunan gelenek, görenek ve zengin maddi ve manevi Dokuz Taþ-Kaçak- Polis-Topaç-Ayý çevirmek-Hamambiçkültür mirasý genç kuþaklara mutlaka tanýtýlmalý ve yaþatýlmasý Birdirbir-Aç kapýyý Bezirgân Baþý-Uçan kuþ-Ýpli-Sýçankuþiçin gayret gösterilmelidir. Tahtalýkuþ-Uçurtma-Köþe Kapmaca-Mendil Kapmaca-Kibrit Alma-Patlanguç-Emen-Kayýsý çekirdekleriyle oynanýr- MetÇocuk oyunlarý, insan denen canlýnýn en doðal yaþadýðý Yað satarým-Bal satarým-Evcilik-Ýpten Hýzar Yapmak-Kapý dönemin ihtiyaçlarýný karþýlar. Bu ihtiyaçlar; hareket, beraberlik- arkadaþlýk, sosyal donanýmlar kazanma, öðrenme ve yaþaTýklatmak-Çember -Çevirmek-Ata binmek -Sopadan atlarma sevincini duyma gibi sýralayabileceðimiz fiziki ve ruhsal Çiðitten düdük yapmak-Söðüt veya kavak dalarýndan düdük ihtiyaçlardýr. çýkarmak-Buzda Kaymak-Kýzak kaymak-Kardan adam yapmak-Yumurta dövüþtürmek-El sende-Çiðdem gezmek-Ýp atlaKastilya Kralý X. Alfanso Avrupa Edebiyatýnda ilk oyunlar kitabýný derleyen kiþi olmuþ. Anadolu'nun geçmiþe ait kültür mak-Anahtar Patlatmak-Hayalet olmak-Deve Güreþi-Salýncakve medeniyetine ait ele geçen vazolarý, heykelleri ve duvar Can Yaktý-Yattý Kalktý Kabak-Çöðdürüm çüþ (tahterevalli)süslemeleri üzerinde yer alan; küçük büyük oyuncular ve oyun Güvercin Taklasý-El El Üstünde Kimin Eli Var?- Can yaktýaraçlarý resimleri bulunduðunu müzelerimizde görüyoruz. Tek mi çift mi? ve unuttuklarýmýz...

ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

17

Ethem Erkoç'a Vefa Gecesi’ne dair

Ensar Vakfý tarafýndan düzenlenen Ethem haricinde sýnýf öðretmeni olarak rehberlik derslerErkoç'a Vefa Gecesi kelimenin tam anlamýyla imize de gelmiþti. Özellikle rehberlik derslerinde muhteþemdi. Zaman zaman duygusal anlar bize hayata dair sohbetler ederdi. Nasihatlerde yaþadýðýmýz ve hocamýzla beraber zamanda yolbulunurdu. Bu hayat derslerinin önemini okuldan culuk yaptýðýmýz bu geceyi düzenleyen Ensar mezun olunca anladýk. Meðer Ýmam Hatip Lisesi Vakfýna teþekkür ediyorum. bizim için bir cam fanus ya da týpký bir akvaryum gibiymiþ. Bizler de bu akvaryumda yetiþen balýklar Salonun tamamen dolmuþ olmasý hocamýzýn gibiymiþiz. Buradan mezun olup Erzurum'a ne kadar çok sevildiðinin bir göstergesiydi. Metin üniversiteye gittiðimde tabiri caiz ise kendimi bu Aþkýn, Oðuz Leblebicioðlu, Abdulkadir Ozulu, Ýsmail Tuncer, Mustafa Balcý ve Halit Balyaz gibi Halit YILDIRIM akvaryumdan okyanusa býrakýlmýþ bir balýk gibi hissettim. Ýnsanlarýn inanç yönünden ne kadar birçok hocamýz oradaydý. Hocamýzýn öðrencieksikleri olduðunu, dini konularda ne kadar da bilgisiz lerinden olan Milletvekilimiz Cahit Baðcý Bey ve Belediye olduklarýný hayretle müþahede ettim. Baþkanýmýz Muzaffer Külcü Bey de konuþmalarýnda duygularýný bizimle paylaþtýlar. Sinevizyon gösterisinde Hele sað ve sol cenahtan her türlü rengi, deðiþik frakanýlarýný anlatan diðer hocalarýmýz ve arkadaþlarýmýz da siyonlarý, en radikal unsurlarý tanýyýnca hocamýzýn bize Ethem Hocamýzýn meziyetlerini sýraladýlar. anlattýklarýnýn haklýlýðýna bir kez daha þahit oldum. Onun sayesinde bu akýmlarýn hiç birisine bulaþmadým. ÜniversitBendeniz de þöyle bir geriye baktýðýmda birçok ede derslerden çok, bu deðiþik fikirdeki arkadaþlarla yaphatýram canlanýyor hafýzamda. Bunlarýn bir kýsmýný hazýrtýðýmýz fikri tartýþmalarda kendimi yetiþtirmek adýna çok lanan filimde paylaþma imkâný buldum. Ancak dahasýný siz kitap okuduðumu söyleyebilirim. Tatillerde her Çorum'a okurlarýmla bu sütunlar aracýlýðýyla paylaþmak istediðim geldiðimde bu yüzden mutlaka Ethem Hocamý ziyaret için bu yazýyý kaleme aldým. 1979 yýlýnda Çorum Ýmam etmiþimdir. Hatip Lisesine kaydolmuþtum. Bizim okuduðumuz o yýllarda okuldaki en etkili hocalarýn arasýnda Ethem Erkoç baþ Yýllar sonra gerek Ethem Hocamla ve gerekse Ozulu sýrlardaydý. O çok gayretli, üretken ve sosyal birisiydi. Bu Hocamýzla Çorum Hâkimiyet gazetesinde ve Hale deryüzden de okulda öðrencilerin sevdiði hocalarýn baþýnda gisinde ayný sütunlarý paylaþmak nasip oldu. Bu benim için yer alýyordu. Okulda öðrenciler arasýnda ona "Etem Aða" hem gurur verici hem de daha dikkatli olmamý gerektiren derdik. Hatýrladýðým kadarýyla diðer "aða" lakaplý hocamýz bir durum. Zira hocalarým yazdýklarýmý okurlar diye her Veysel Bahçývan'dý. yazdýðým yazýyý biraz daha dikkatli yazýyorum. Hocalarýmla ayný gazetede yazý yazmak çok keyif verici bir Ethem Hoca, bizim Arapça ve Tefsir derslerimize durum… Hala bir mesele olunca hocamýza müracaat ediygeldi uzun yýllar. Hocamýz çok nüktedan birisiydi. Dersleri oruz. Yani benim için talebelik devam ediyor. Tabi onlarýn çok canlý geçerdi. Onun dersinde sýkýldýðýmýzý, da hocalýðý emekli olsalar da bitmiþ deðil. usandýðýmýzý hiç hatýrlamýyorum. Birisi sýnýfta veya dýþarýda herhangi bir olumsuz bir davranýþta bulunsa onu rencide Ethem Hocam gerçekten çok üretken bir kiþi. 24 etmezdi. Ama adrese teslim bir iðneli söz ile yarý þaka yarý kadar benim bildiðim eseri var. Bunlarýn bir kýsmý Çoruciddi uyarýrdý. Çoðu zaman biz bu þifreli konuþmayý anlamun kültürel tarihi ile ilgili. "7-8 Hasan Paþa, Necmi Þamlý, mazdýk. Ancak ders sonrasýnda arkadaþa sorunca o arkadaþ Elvançelebi, Sahabe ve Evliyalar Diyarý Çorum, Yusuf-u meseleyi anlatýrdý. Kimseye baðýrýp çaðýrdýðýný bir fiske Bahri, Hatýþoðlu Konaðý" gibi eserleri bunlardan bir kaçý. vurduðunu hatýrlamýyorum. Yine "Piyeslerim, Nikonyadan Çoruma" isimli romaný da önemli eserleri. Bunlarýn yanýnda "Arapça Kelime ve Arapça dersinde ya sözlü yoklama yapar, ya da önceCümle Yapýsý, Zekât Rehberi" gibi eserleri de var. den verdiði ve o gün anlatýlacak olan gramer konularý hakkýnda bir kiþiyi tahtaya kaldýrýrdý. Bu ismi seçerken Ethem Hocam hakkýnda yazýlmýþ bir tez olduðunu gözlerini yumup sýnýf listesinde parmaðý kimin ismine biliyoruz. Ama eserleri mutlaka ayrý ayrý incelenmeli ve iþaret ederse onu kaldýrýrdý. Beni biraz sýk tahtaya üniversite tarafýndan deðerlendirilmelidir. kaldýrýrdý. Tabi çaðýrýrken Çorum þivesiyle "2325 Kendisine uzun ve sýhhatli ömürler diliyorum. Onun taytýyaaal" derdi. Bütün sýnýf gülüþürdük. gibi bir hocanýn öðrencisi olmanýn bir ayrýcalýk olduðunu Ethem Hocam; son senelerimizde normal derslerin ifade ediyor ellerinden öpüyorum.

Ama onlar okudu...

‘Keþke insanlar; gençlikte bilseydi, ihtiYavuz Sultan Selim, günde en az 5 sayarlýkta yapabilseydi’ demiþ büyüklerimiz. at kitap okurmuþ ve bazý günler bu süre 8 saÝnsanoðlu hiçbir þeyin kýymetini zamanýnda ate kadar çýkarmýþ; sabaha kadar okur, gözlebilemiyor. Önündeki, yanýndaki büyük deri kan çanaðýna dönermiþ.’ ðerlerin varlýðý normal bir þeymiþ ve hep öy* le devam edecekmiþ gibi bakýp duruyor, göreBüyük kitap dostu Ali Emiri Efenmiyor. Ya geç kalýyor ya da elinden gitmesini di:’Lamba kenarýnda kitap mütalaa ederken bekliyor sanki. defaatle sabahýn olduðunu bilirim. Uyusam, Bazý anahtarlar vardýr, bir odanýn kapýkimse yanýmda yatamazdý. Çünkü, okudusýný açar. Bazý anahtarlar vardýr ki, kýrk odalý ðum kitaplarý uykuda yüksek sesle tekrar ve her odasýnda ayrý zenginlikler, güzellikler, Mahir ODABAÞI edermiþim.’ Milli Eðitim Müdürlüðü ferahlýklar olan bir sarayýn kapýsýný açar. Oku* Sivil Savunma Uzmaný mak iþte böyle bir anahtar.Batý da günlük ihÖmer Nasuhi Bilmen: ‘ Küçük yaþlartiyaçlar arasýnda kitap 18’nci sýrada.Türkida elime geçen eserleri bir gecede okuyup biye’de ise 235’nci sýrada. Eðitimcilerimizin tirirdim. Gözlerim kan çanaðýna döner, sýhhatim bozuluroluþturduðu 20-25 kiþilik gruplara sivil savunma semineri du. Annem gecenin geç saatlerinde yanýma gelir, islenmiþ verirken bazen merak edip soruyorum. Arkadaþlar; ayda 3 lambanýn camýný siler, bazen de ‘Arýk yeter; yat!’ diye - 4 tane kitap okuyan parmak kaldýrsýn 1 kiþi. 2 kitap okulambayý üflerdi.’ yan 2 kiþi. 1 kitap okuyan 3 kiþi. Hiç okumayaný sormaya gerek yok. Ayný sorularý öðrencilere sorduðumda; sayýnýn * daha yükseklerde olduðunu görüyorum. Bu da gelecek açýOrd. Prof. Hilmi Ziya Ülken; ‘Okurken uyumamak sýndan ümit verici bir husus. için ayaklarýný su dolu bir kovaya sokar ve sabaha kadar Ön tekerleði, arka tekerlek takip eder. Çocuklara; telokurmuþ.’ kinden çok, temsil fayda verir. ‘Öðrencilerine okuma arzu* su aþýlamayan bir öðretmen, soðuk demiri döven demirci Yazar Gürbüz Azak: ‘ Okuma saatim, gece 10 ile 02 gibidir.’ (Horace Mann). Ama maalesef çoðumuz, bu anaharasýdýr.Her gün 4 saat okumaz, yeni bilgiler, heyecanlar tar elimizde olmasýna raðmen kýrk odalý sarayýn kapýsýný edinmezsem rahatsýz oluyorum.’ açmamak için bin bir bahane buluruz. Meþguliyet çok, va* kit yok, akþama kadar zaten yoruluyoruz, gazetelere bakýyoruz, nasýl olsa internette her þey var….. Prof. Dr Ahmet Akgündüz: ‘ Gece kitap okurken uyumamak, uyuduðunda ise düþme tehlikesi yaþayýp uyanmak Deðerli dostlar; mazeretleri bir kenara býrakalým . için sandalyenin bir ayaðýný kýrýyormuþ.’ Çünkü, hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Baþarý için; elbette mücadele olacak, yorgunluk olacak ama yorulmak, * pes etmek, boþ ver demek olmayacak. Ýþte örnekleri…. Özetin özeti :Bilgiyi, okumayý hiçbir zaman diploma * ile kýsýtlamayýn. Eðer bilgilerimize yeni bilgiler eklemiyorsak, aslýnda bilgilerimizden azaltmýþ oluruz. Çünkü öðrenÝbn-i Sina : ’Geceleri hep okumak- yazmakla meþgul mek, akýntýya kürek çekmek gibidir. Durduðun anda geri oldum. Uyku bastýracak olsa, bir bardak bir þeyler içerek gidersin. Kimin söylemiþ olduðuna bakmaktan ziyade, açýlýyor, yeniden çalýþmaya koyuluyordum.’ söyleyen ne söylemiþ ona bakmak daha iyidir. Diðer taraf* tan konu öðrencilerden açýldýðý zaman ilk sorulan soru:’ÇoEserleri Avrupa’da yüzyýllarca okutulan büyük ilim cuk kitap okumayý seviyor mu?’’ oluyor.Hepimiz biliyoruz adamý Ýbn-i Rüþd’ ün kitap okumadan geçen sadece iki geki, kitap okumanýn baþarýda tartýþýlmaz bir rolü mevcesi olduðu söylenir; biri evlendiði, diðeri de babasýnýn vecut.Ama maalesef ya okumuyoruz ya da okuyoruz okutafat ettiði gece.’ mýyoruz. * O halde; her yaþta okuyalým, öðrenelim, düþünelim Katip Çelebi: ‘Bazen bir kitabýn üzerinde kendisini ve yazalým! unutur ve odasýndan güneþin batmasýndan doðmasýna kadar * mum yanarmýþ ve hiç usanmadan okurmuþ.Kendisi bunu GEÇMÝÞ OLSUN: Trafik kazasýnda yaralanan Osþöyle ifade ediyor.’Mumlar tükenir, güneþ doðar, ben hala mancýk ilçemizden Zerhat ZEYTÝNLÝ (kardeþimin kayýnokurdum; gözüme uyku girmedi.’ biladeri) ve Menderes ÇAKALLI beylere geçmiþ olsun di* leklerimle, acil þifalar dilerim…

ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR


18 ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Küçük hentbolcüler iyi baþladý Kýrýkkale’de baþlayan okullu küçükler hentbol grup birinciliðinde Yunus Emre kýz takýmý Karaman BÝFA’yý 12-6, 19 Mayýs erkek takýmý ise Ýstanbul Özel Þiþli Terakki Koleji’ni 9-7 yenerek galibiyetle baþladýlar.

K

Kýzlardaki temsilcimiz Yunus Emre ilk maçýný kazanarak iyi baþlangýç yaptý

ýrýkkale’de dün baþlayan Okullararasý Küçük erkekler Hentbol grup birinciliðinde temsilcilerimiz Yunus Emre Ortaokulu kýz takýmý ile 19 Mayýs erkek takýmlarý ilk maçlarýný kazanarak iyi bir baþlangýç yaptýlar. Kýzlarda çekilen kura sonucunda temsilcimiz Yunus Emre Ortaokulu A grubunda Karaman BÝFA, Ankara Ahi Evran ve Ýstanbul Maltepe Adnan Kahveci Ortaokullarý ile ayný gruba düþtü. Yunus Emre Ortaokulu ilk maçýnda Karaman BÝFA ortaokulu ile karþýlaþtý. Rakibi önünde etkili baþladýðý maçýn ilk yarýsýný 5-1 önde kapattý. Ýkinci yarýda savunma direnci biraz düþen temsilcimiz salondan 126’lýk skorla galip ayrýlarak iyi bir baþlangýç yaptý. Yunus Emre Ortaokulu grubundaki ikinci maçýnda bugün saat 10.00’da Ankara Ahi Evran Ortaokulu ile karþýlaþacak. Erkeklerdeki temsilcimiz 19 Mayýs Ýlkokulu ise çekilen kura sonucunda A grubunda Afyon Özel Osmanbey Koleji, Bolu Kültür Ýlkokulu ve Ýstanbul Beþiktaþ Özel Þiþli Terakki Koleji ile yer aldý. Dün ilk maçýnda Ýstanbul temsilcisi Beþiktaþ Özel Þiþli Terakki Koleji ile karþýlaþan temsilcimiz ilk yarýsýný 4-1 önde tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýnda çok zorlu bir mücadele sonunda salondan 9-7 galip ayrýlarak çok iyi bir baþlangýç yaptý. Ýlk maçýndan galibiyetle ayrýlan 19 Mayýs Ýlkokulu bugün ikinci maçýnda saat 16.00’da Bolu Kültür Ýlkokulu ile karþýlaþacak.

Küçükler Badminton grup toplantýsý bugün

O

kullu Küçükler Badminton grup birinciliði yarýn ilimizde

Beþ futbolcu ceza kurulunda

19 Mayýs erkek takýmý ilk maçýnda Ýstanbul temsilcisini yenerek iddiasýný ortaya koydu

Ç

orum amatör futbolunda geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda kýrmýzý kart gören beþ futbolcu tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilirken iki futbolcu ise kural gereði kart gördüðü için ceza kuruluna sevk edilmediler. Ýskilipspor’dan Recep Ballý rakip futbolcuya el kol hareketleri yaparak küfür ve hakaret ettiði için ceza kuruluna sevk edildi. 2. Küme U 19 liginde Ulukavakspor ile Ýl Özel Ýdarespor arasýndaki maçýn ardýndan iki takým oyuncularý arasýnda çýkan kavga nedeniyle Ýl

Özel Ýdarespor’dan Abdurrahman Nalbant ve Yusuf Uygun, Ulukavakspor’dan ise Ýbrahim Tekmen ve Abdulkadir Teryaki rakip takým oyuncusuna þiddetli yumruk, rakibe tekme, hakemlere küfür ve hakaret gibi suçlardan ceza kuruluna sevk edildiler. Ýskilipspor - Ortaköy Altýnbaþspor maçýnda kural gereði kýrmýzý kart gören Ýskilipspor’dan Ýzzet Karaca ve Ortaköyspor’dan Ümit Özönal ise ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldýlar.

U 13’de grup heyecaný sürüyor

baþlýyor. 4-6 Nisan tarihleri arasýnda ilimiz Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda yapýlacak grup birinciliðinde 16 kýz ve 16 erkek okulunun katýlmasý bekleniyor. Grup birinciliðinde ilimizi kýz ve erkeklerde Osmancýk Ortaokulu temsil edecek. Bugün saat 17.00’de Anitta Otel’de yapýlacak teknik toplantýda gruplar için kura çekimi yapýlacak ve yarýnda müsabakalar baþlayacak. Üç gün sürecek müsabakalar sonunda gruplarýnda birinci olan okullar Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.

U 13 gruplarda görünüm U A grubu haftanýn maçlarý:

Çorumspor - Mimar Sinan Gençlikspor. Alaca Belediyespor - Çimentospor.

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Alaca Belediye 2. 1907 Gençlik 3. Mimar Sinan 4. Çorumspor 5. Çimentospor 6. HE Kültürspor 7. Mecitözüspor

O 4 4 4 5 4 4 5

G 4 4 3 3 2 2 1

B 0 0 0 0 0 0 0

M 0 0 1 2 2 2 4

A 17 15 7 12 10 8 3

B grubu haftanýn maçlarý:

Y P 2 12 3 12 2 9 10 9 5 6 7 6 19 3

Osmancýk Fener Gençlik-Gençlerbirliði. Osmancýkgücüspor - PTT Gençlikspor. Osmancýk Belediye - Çorum Belediyespor. Ulukavakspor - Sungurluspor.

B GRUP PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Osmancýkgücü 2. PTT Gençlik 3. Gençlerbirliði 4. Çorum Belediye 5. Osm. Fener 6. Sungurluspor 7. Osm. Belediye 8. Ulukavakspor

O 5 5 5 5 5 5 5 5

G 5 4 3 2 2 1 1 0

B 0 1 1 2 0 0 0 0

M 0 0 1 1 3 4 4 5

A 35 46 22 18 12 11 4 4

Y 3 5 9 11 25 29 27 43

P 15 13 10 8 6 3 3 0

13 futbolda gruplarda ilk iki mücadelesi sürüyor. Beþinci hafta maçlarý sonunda A grubunda Alaca Belediyespor, B grubunda ise Osmancýkgücüspor lider durumda bulunuyor. Dokuz takýmýn bulunduðu ancak iki takýmýn çekilmesi nedeniyle yedi takýmýn mücadelesine sahne olan U 13 A grubunda Alaca Belediyespor ve Mimar Sinan takýmlarý oynadýklarý dörder maçýda kazanarak grupta kayýpsýz olarak ilk iki sýrada bulunuyorlar. Mimar Sinan ve Çorumspor ise 9’ar puanla üçüncü ve dördüncü sýrada bulunuyorlar. Çimentospor ve HE Kültürspor 6’þar puanla sýralanýrken Mecitözüspor 3 puanla son sýrada bulunuyor. A grubunda bu hafta sonu iki maç oynanacak. Çorumspor ile Mimar Sinan Gençlikspor, Alaca Belediyespor ile Çimentospor takýmlarý puan mücadelesi verecekler. B grubunda ise yarýþ çok daha zorlu. Kadrolarý güçlü takýmlarýn yer aldýðý bu grupta dört takým final grubuna yükselmek için mücadele ediyor. Grupta Osmancýkgücüspor beþ maçýndan da galibiyetle ayrýlarak liderliðini sürdürdü. PTT Gençlikspor dört galibiyet ve bir beraberlikle 13 puanla ikinci sýrada yer alýyor. Gençlerbirliði beþ maçta topladýðý 10 puanla üçüncü sýrada yer alýrken Çorum BElediyespor 8 puanla dördüncü. Osmancýk Fener Gençlik 6 puanla altýncý sýrada yer alýyor. Grupta bu hafta sonu ilk ikiyi yakýndan ilgilendiren iki maç oynanacak. Lider Osmancýkgücüspor ile ikinci sýradaki PTT Gençlikspor arasýndaki maç gruptan final grubuna çýkacak bir takýmý belirleyecek. DÝðer maçta ise Osmancýk Fener Gençlikspor ile Gençlerbirliði takýmlarý mücadele edecekler. Ligin kalan dört haftasý sonunda ilk iki sýrayý alan dört takým final grubunda mücadele etmeye hak kazanacaklar.

Mecitözüspor bu sezon ilk kez katýldýðý U 13 liginde geleceðin futbolcularýný yetiþtirme çabasýnda

Ý

Genç bayanlar basketbol bölge birinciliði Teknik Toplantýsýna Ýl Müdürlügü ve Federasyon temsilcisi katýldý

Kulüplü Genç Kýzlar bölge birinciliði bugün Atatürk Spor Salonu’nda baþlýyor

On beþ kulüpten altýsý geldi

Tek grupta oynanacak bölge birinciliðinde Çorum Gençlikspor ilk maçýnda saat 10.00’da Eskiþehir Gençlikspor ile karþýlaþacak. K

ulüplü Genç kýzlar basketbol bölge birinciliðinde altý takým tek grupta mücadele edecek. Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak bölge birinciliðinin Teknik Toplantýsý dün Anitta Otel Toplantý Salonu’nda yapýldý. Toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Þube Müdürleri Sarý Yücel ve Mustafa Küçükaltan ile Federasyon Bölge Sorumlusu ve A Klasman temsilcisi Ali Erdinç ile kulüp temsilcileri katýldýlar. 15 kulübün katýlmasý beklenen bölge birinciliðinde altý takým katýlacaðý anlaþýlýnca maçlarýn tek grupta oynanmasýna karar verildi. Çorum Gençlikspor ile birlikte Bolu Sem-Mak, Tokat Bilmar, Kastamonu Polisgücü, Bartýn Atasuspor ve Eskiþehir Gençlikspor takýmlarý mücadele edecek. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, basketbolda bölge birinciliðine ev sahipliði yapacak olmalarýndan dolayý memnuniyeti dile getirdi ve mücadele edecek tüm takýmlara Çorum’a hoþ geldiniz dedi. Eðer, müsabakalarýn centilmence geçeceðine olan inancýný dile getirerek kulüplerden herhangi bir sorunla karþýlaþmalarý halinde 24 saat kendilerine ulaþabileceklerini söyledi. Daha sonra fikstür çekimi için kura yapýldý. Çekilen kura sonucunda ilk gün programý þu þekilde oldu:

Saat 10.00 Çorum Gençlikspor - Eskiþehir Gençlikspor. Saat 12.00 Bolu Sem-Mak - Bartýn Atasuspor. Saat 14.00 Tokat Bilmar - Kastamonu Polisgücü. Beþ gün sürecek olan bölge birinciliðinde ilk sýrayý alan kulüp Türkiye Þampiyonasý’nda mücadele etme hakký kazanacak.

Kulüpler kura çekimi ile fikstür sýralarýný belirledi

Genç bayanlar basketbol bölge birinciliðine katýlan kulüplerin antrenör ve temsilcileri görülüyor

Amatör futbolda maç programý deðiþti

limizde Cuma günü baþlayacak U 15 yarý final grup maçlarý nedeniyle amatör futbolda hafta sonu oynanacak maçlarýn programý yeniden düzenlendi. Cuma günü baþlayýp pazar günü sona erecek olan yarý final grup maçlarýnýn oynanacaðý 1 nolu sahadaki tüm maçlar Mimar Sinan’a kaydýrýldý ve saatlerinde deðiþiklik yapýldý. Tertip Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre 1. Amatör Küme Final Grubunda Ýl Özel Ýdarespor ile Çimentospor takýmlarý arasýnda pazar günü 12’de oynanmasý gereken maç ayný gün ayný sahada saat 15.00’de baþlayacak. Bu hafta sonu oynanacak maçlarla baþlayacak U 16 final grubunda ise iki maç iki farklý günde oynanacak. Çorum Belediyespor ile Gençlerbirliði arasýndaki maç 6 Nisan cumartesi günü saat 15.00’de Mimar Sinan sahasýnda oynanacak. Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor arasýndaki diðer final grubu maçý ise 7 Nisan pazar gürü saat 13.00’de Mimar Sinan sahasýnda oynanacak. 2. Küme U 19 liginde cumartesi günü saat 15.00’de 1 nolu sahada oynanmasý gereken Çorumspor- Ulukavakspor maçý ayný gün ve ayný saatte Mimar Si-

nan sahasýnda oynanacak. 2. Amatör Küme Büyükler liginde ise ÜGS sýnavý nedeniyle ertelenen dördüncü hafta maçlarý fikstüründe

de deðiþiklir yapýldý. Buna göre merkezde oynanacak Düvenci Belediyespor - Ýskilipspor maçý saat 10.30’da Çorumspor - Kargýgücüspor maçý ise saat

12.30’da Mimar Sinan sahasýnda oynanacak. Osmancýk ilçe sahasýnda saat 12.00’de Osmancýk Fener Gençlik Oðuzlar Belediyespor, Uðurludað sahasýnda sa-

at 14.00’de Uðurludað Belediyespor- Çorum Belediyespor, Karahacip sahasýnda ise ayný saatte Ortaköyspor - He Kültürspor maçlarý oynanacak.

Kurumlar Voleybol’da çeyrek final A grubunda maçlar tamamlandý

Ýkinci yarý finalist Voleybol Okulu

10

Nisan Polis Günü kutlama etkinliklerinden Kurumlararasý Voleybol turnuvasý çeyrek final A grubunda maçlar sona erdi. Gruptan yarý finale yükselen son takým Voleybol Okulu oldu. ÇESDER grubundaki son maçta Ticaret Meslek Lisesi karþýsýna çýkmayýnca hükmen maðlup sayýldý. Günün ikinci maçýnda ise Çorum Voleybol Okulu, Ýtfaiye karþýsýnda oldukça çekiþmeli geçen maçta üç setide final bölümlerinde gösterdiði performansla kazanarak gruptan yarý finale yükselen ikinci takým olmuþtu. Bu gruptan yarý finale yükselen diðer takým ise Týbbý Tanýtým Temsilcileri olmuþtu.

Çorum Voleybol Okulu: 3 - Ýtfaiye : 0 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Turgut Yýldýrým, Ir-

mak Deniz Özpamuk.

ÇORUM VOLEYBOL OKULU:

Dilaver, Onur, Metin, Ýrfan, M.Ali, Hü-

seyin, Emircan, Ömür. ÝTFAÝYE: Yunus, Süleyman, Selami, gazi, Kadir, Yakup, A.Rahmi, Ömer.

SETLER: 1.SET: 25-21, 2.SET: 25-22, 3.SET: 25-21 (Voleybol Okulu)


ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

19 KA 691 plakalý, 2004 model Ford marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 10.000 Yer: Küçük Sanayi Sitesi 17. Cad. No: 107 Çorum Saat: 14:40-14:45 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Semt parklarý aydýnlatýlmasý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

5 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 DY 344 plakalý, 2010 model Ford marka Transit 350 E VAN 200 PS tipli beyaz renkli kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 28.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Çorum Çatak Tabiat Parký’nda kapý giriþi ücret tahsili, 4 adet bungalov ev, 2 adet büfe, 1 adet misafirhane iþletilmesi ve ve genel saha temizliði yapým iþi. Muhammen bedel: 5.000,00 Yer: Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube Müdürlüðü Valilik ek binasý kat 9 Saat: 14:00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü

Çorum merkez, Bayat, Ýskilip ve Uðurludað ilçelerine baðlý 2. grup 14 köye beton parke taþý ile döþeme kaplamasý yapýlmasý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 179 Çorum Saat: 14:00 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, 1212 ada no, 18 parsel no’da Tepecik Mahallesinde tam hisseli 9 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 90.000,00

Kompozit yaðmursuyu mazgalý ve kompozit rögar kapaðý alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Mustafa GÜL Ahmet oðlu 1963 Alaca Doðumlu

(Ç.HAK:797)

(Ç.HAK:803)

Çorum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, A Blok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 27.707,37 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

7 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 ***

10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili

merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.800,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:05 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili

Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:782)

Satýlýk Düðün Salonu

(Ç.HAK:769)

Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39

SATILIK DÜKKAN

Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: 0 545 656 60 11

Coþkun Ýnþaat 0 532 568 27 03 0 532 051 81 19

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40

DUYURU

Ýþyerimizde, 2013 imalat sezonumuz 8 Nisan 2013 tarihinde açýlacaktýr. Ýþçilerimizin iþyerimizde belirtilen gün de mutlaka iþbaþý yapmak üzere gerekli evraklarla iþverenliðimize baþvurmalarý ilanen duyurulur.

AVRASYA KÝREMÝT A.Þ. Ankara Yolu 19. Km. ÇORUM

(Ç.HAK:798)

ELEMAN ARANIYOR

Kamil Koç A.Þ. bünyesinde Çorum’dan hareket eden otobüslerde çalýþtýrýlmak üzere personel (HOST araç görevlisi) alýmý yapýlacaktýr. Aþaðýdaki þartlarý saðlayan arkadaþlarý ön görüþme yapmak üzere Terminal’de bulunan Kamil Koç Yazýhanesine bekliyoruz. Son baþvuru tarihi: 04.04.2013

SATILIK DEVRE MÜLK Balýkesir/Edremit Entur’da 1+1 Termal Devre Mülk 15 günlük (27 Aðustos-13 Eylül) Uygun fiyata satýlýktýr. Mür. Tel: 0 534 227 33 01

Çorum’da betonun dekoratif yüzü

17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Alkur Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9/A Tel: 234 87 01

YÝTÝK

(Ç.HAK:799)

Oyun grubu alýmý iþi.

6 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakcý ve montajcý elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Ramazan AYDEMÝR Ali oðlu 1981 Pembecik Köyü Doðumlu

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 7. Km. ÇORUM

(Ç.HAK:790)

YÝTÝK Alaca Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

19 DN 446 plakalý, 2004 model, Volkswagen marka Sedan tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 10.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

ELEMAN ARANIYOR

9 NÝSAN Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý kit karþýlýðý otomatik sývý bazlý sitoloji sistemi kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00

24 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

MUTFAK ELEMANI YARDIMCI KABAKCI - KOMÝ

(Ç.HAK:800)

2013 yýlý 46 kalem ilaç ve serum malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: 10:00 ***

06 YHT 18 plakalý, 2011 model Ford marka, Cargo tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000 Yer: Kaynar Yediemin Deposu Saat: 14:00-14:10 ***

alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

8 NÝSAN Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

22 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Esnek çalýþma þartlarýna uyabilecek genç, dinamik, bu mesleði seven

Çorum Belediye Baþkanlýðý

2013 mali yýlý 8 aylýk MAyýsAralýk aylarý 1 adet þoförlü 1 adet panelvan tipi yolcu taþýma amaçlý araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý 8. kat AB blok Çorum Saat: 09:00 ***

Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 18/C Çoruým adresinde 21 m2 alanýnda iþyerinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

ELEMAN ARANIYOR

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Coðrafi Bilgi Sistemi bakým destek hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

23 MAYIS Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

* Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 125 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla satýlýk daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla sýfýr daireler * Fevzi Çakmak Cad. güney cephe 125 m2 sýfýr daireler * Bahçelievler’de 110 bin TL’den baþlayan fiyatlarla daireler * Tekceviz’de 145 m2 2. kat D.K daire 100 bin+pazarlýk * Garantievler’de güney cephe daire * Tavukluk’ta satýlýk lüx daireler * Buharaevler Özel Hastane arkasý G.D cephe 3+1 145 m2 87 bin TL+pazarlýk * Ilýca baðlarýnda satýlýk baðlar * Ayarýk’ta satýlýk baðlar.

(Ç.HAK:2250)

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

16 NÝSAN Orman Su Ýþleri Çorum Þube Müdürlüðü

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

(Ç.HAK:726)

06 BP 4143 plakalý, 2008 model Citroen marka, Nemo X FG 1,4 HDI tipli kamyonet cinsinde siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 22.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

1- Bay olacak, 2- Lise mezunu olacak, 3- Diksiyonu düzgün olacak, 4- 18-26 yaþ arasýnda olacak.

SELHAS MADEN KÝMYA

Çorum Genel nitelikler: Grup Þirketlerimize baðlý Çorum, SELHAS Maden Kimya’da görevlendirilmek üzere Satýþ ve Pazarlama elemaný alýnacaktýr; Þirketimiz ziraat, tarýmsal, ve endüstriyel hammaddeler sektöründedir. • Min. lise mezunu, tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, • Ms Office programlarýna hakim, • Temsil, iþ takip ve koordinasyon yeteneðine sahip, • Sosyal iliþkileri iyi, insan iliþkilerinde baþarýlý ve ikna kabiliyeti yüksek, • Dikkatli, titiz ve öðrenme isteði yüksek, • Sürücü ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen, • Seyahate engeli olmayan, • Bayan /Bay adaylar (Bay adaylarýn askerlik hizmetini kesinlikle tamamlamýþ olmalarý gerekmektedir) • Çorum’da Ýkamet eden veya edebilecek olan, Satýþ ve Pazarlama Elemaný aranýyor. Diðer bilgiler: Pozisyon Tipi: Sürekli / Tam zamanlý Eðitim Seviyesi: En az L(Mezun) Tecrübe: Deneyim Tercihimizdir. Ehliyet: B Askerlik Durumu: Yapýldý Yetkili : Toygar Par Tel: 0 533 245 4679 tpar@selhas.com.tr Ýlgilenenlerin email veya cep telefonu yoluyla Toygar Par’la direk irtibata geçmesi gerekmektedir. (Ç.HAK:755)

SATILIK BAÐ Sahibinden Satýlýk Sahibinden Lüks Dublex Daire Satýlýk Dükkan

Çorum Barajý’nda içinde elektriði, kuyusu, suyu yeni yapýlan evi 1386 m2 her çeþit meyve aðacý olan tel örgüsü, kapýsý, havuzu, çift giriþi olan bað sahibinden satýlýktýr. Not: Ev, arsa, otomobille takas olur. Ýleriye dönük vade yapýlýr. Evi mobilyalarýyla birlikte verilecektir. Baðýn resimlerini sahibinden.com’dan 119890225 seri numaralý ilandan görebilirsiniz. Mür. Tel: 0 532 601 04 98

SATILIK KAMYONET

Peugeot Partner Kombivan uzun þaþe 2007 model 2000 HP dizel 168.000 km’de muayenesi yapýlmýþ, hazarsýz, klimalý kamyonet satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 762 09 64

340 m2 kapalý alana sahip full yapýlý, doðalgazlý, teras katý tamamen laminat parke yapýlý, doðugüney-batý cephe dublex daire satýlýktýr. Adres: Buhara Cad. Hitit Gýda üstü Mür. Tel: 0 532 712 58 61

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

400 m2 arsasý olan, kullaným alaný 500 m2, bahçesi bulunan Küçük Sanayi Sitesi 9. Cad. köþe baþý, içi yapýlý bakýmlý dükkan satýlýktýr.

(Ç.HAK:689)

Su malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

4 NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, Çepni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

3 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi’nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

0 532 266 04 37-0 536 250 41 72

ELEMAN ARANIYOR

Firmamýzda görevlendirilmek üzere Elektrik Ustasý ve Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:795)

12 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý

19 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

19 ND 893 plakalý, 2011 model Ford marka, açýk kasa tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 25.000 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:3429)

2013 yýlý 47 kalem ilaç ve serum alýmý iþi. Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþt. Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

30 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:30-11:20 ***

(Ç.HAK:787)

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

19 AP 067 plakalý, 2004 model Renault marka Kango Ezpress 1.5 DCÝ tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 11.000 Yer: Ankara yolu üzeri, Sima Otomotiv / Çorum Saat: 10:00-10:05 ***

Komple araç içi boru ve kanal görüntüleme sistemi alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:789)

19 TT 718 plakalý, 2012 model, Citroen marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 50.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.650,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15 ***

(Ç.HAK:3777)

Oðuzlar Ýlçe Emniyet Amirliði hizmet binasý muhtelif onarýmý yapým iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 28 Çorum Saat: 14:00 ***

10 NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

17 NÝSAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

06 DF 3061 plakalý, 2011 model Peugeot marka Partner Tepee Primium tipli, füme renginde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:45 ***

Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:806)

Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý malzemeleri alýmý iþi. Yer: Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: 10:00 ***

Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:747)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Mülkiyeti Belediye’ye ait Bahçelievler Mahallesi, Gazi Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný 704,00 m2 yüzölçümlü Pir Baba Parký’nýn üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 yýllýk) : 120.000,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. Kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

***

Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

(Ç.HAK:788)

Ulukavak Mahallesi park yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:801)

3 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý

19

Hasan Demiral Elektrik San. ve Tic. Ltd. Þti. Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 Tel: 213 64 94


ÇARÞAMBA 3 NÝSAN 2013

Dünya Þampiyonu’na bir ödül de Hüseyin Bellek’ten Dünya Muay Thai Þampiyonasý’nda altýn madalya kazanan Bahar Gençlikspor sporcusu Sude Özlem Erkoç’u iþadamý Hüseyin Bellek altýnla ödüllendirirken Çalyayla Köyü Derneði Baþkaný Hüseyin Taþ’da hediye paketi verdi.

Ý

Hüseyin Bellek þampiyonunu altýn ile ödüllendirdi

stanbul’da yapýlan Dünya Muay Thai Þampiyonasý’nda altýn madalya kazanan Bahar Gençlikspor sporcusu Sude Özlem Erkoç’a bir ödülde iþadamý Hüseyin Bellek’ten geldi. Bahar Gençlikspor kulübünde düzenlenen ödül törenine kulüp baþkaný ayný zamanda sporcunun antrenörü Hasan

Çalýþkan ile iþadamý Hasan Çalýþkan, Çalyayla Köyü Muhtarý Hüseyin Taþ, Çalyayla Dernek Baþkaný Necmettin Uzun ve dernek denetim kurulu üyesi Erçetin Subay ile kulüp sporcularý katýldýlar. Ýþadamý Hüseyin Bellek, Çorumlu çocuklarýnýn Dünya Þampiyonluðunu kazanmasýn-

Belediyespor’dan neþeli antrenman

Muay Thai’de Dünya Þampiyonu olan Sude Özlem Erkoç’a ödül törenine katýlanlar toplu halde görülüyor

dan dolayý büyük mutluluk duyduklarýný belirterek kendilerininde bu baþarýlý sporcuyu ödüllendirerek diðer sporculara örnek olmasýný istediklerini belirtti. Gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Bellek, spor yapan çocuklar arasýndan çýkan baþarýlý isimlerin diðerlerine örnek olacaðýný belirterek ‘Bizde gençlerimizin bu yolda yalnýz olmadýklarýný göstermek için kendi çapýmýzda bir ödül vermeyi uygun gördük. Sporcumuzun geliþiminde bu baþarýyý elde etmesinde emeði bulunan antrenörü Hasan Çalýþkan ve baþarýlý çocuðumuz Sude’yi kutluyorum. Onun bu baþarýyla yetinmeyerek Çorum’a ve ülkemize daha büyük baþarýlar kazandýracaðýna inanýyorum’ dedi. Törende Çalyayla Köyü MuhtarýHüseyin Taþ da baþarýlý sporcuya hediye paketi verdi Hüseyin Taþ’da küçük yaþýnda Dünya Þampiyonluðu kazanan Seda Özlem Erkoç’un bu baþarýsýyla gurur duyduklarýný belirterek kendisini bu baþarýya getiren antrenörü ve kendisini kutladý baþarýlanýnýn devamýný diledi. Bahar Gençlikspor Baþkaný Hasan Çalýþkan’da Dünya Þampiyonu sporcularýna ödül veren Hüseyin Bellek ile Hüseyin Taþ’a teþekkür etti ve bunun diðer iþadamlarýna örnek olmasýný diledi.

Tuncay’lý Milli Takým Þampiyon

Fransa’daki turnuvada þampiyonluðu kazanan U 16 milli takýmýnda Tuncay Kýlýç (daire içinde) tüm maçlarda forma giydi

Ýlk kez milli formayý Fransa’daki Mondial Montaigu Turnuvasý'nda giyen Tuncay Kýlýç þampiyonluk sevinci yaþadý. Tuncay Kýlýç milli takýmýn oynadýðý dört maçtada ilk onbirde mücadele etti.

Ç

orum amatör kulüplerinden PTT Gençlikspor’da yetiþen ardýndan Çorumspor alt yapýsýnda forma giyen ve bu sezon baþýnda profesyonel yapýlan Tuncay Kýlýç gösterdiði performans ile devre arasýnda Göztepe’ye transfer olmuþtu. Genç futbolcu milli takým teknik heyeti tarafýndan geçtiðimiz ay içinde ilk kez U 16 milli takým kadrosuna çaðrýldý ve ön kampýn ardýndan Fransa’da yapýlan Mondial Montaigu Turnuvasý'nda ilk kez milli formayý giydi. Turnuvada grubundaki ilk maçýnda Fransa ile 2-2 ikinci maçýnda Portekiz ile 1-1

Tuncay Kýlýç Fransa’daki turnuvada bir maçta rakibi ile mücadelede

berabere kalan U 16 milli takýmý grubundaki son maçýnda Japonya’yý 2-0 yenerek gruptan birinci olarak çýktý ve finalde Ýngiltere’nin rakibi oldu. Geçtiðimiz gece

oynanan final maçýnda Ýngiltere ile normal süresi 2-2 biten maçta penaltý atýþlarý sonunda rakibine 6-4 üstünlük kuran U 16 milli takýmý turnuvada þampiyonluðu kazandý. Kýlýç taký-

mýnýn üçüncü penaltýsýný kullandý. Tuncay Kýlýç ilk kez milli formayý giydiði turnuvada oynanan dört maçtada ilk onbirde forma giydi ve gösterdiði performansla büyük beðeni kazandý.

Ýçecek su yok! Sahadaki kutudaki su sayýsý 7-8 olunca hemen bitti

T

arihinin en sýkýntýlý günlerini yaþayan ve ekonomik olarak bitik durumdaki Çorumspor’un dün yaptýðý antrenmanda yaþananlar 47 yaþýndaki kulüp için gerçekten göz yaþartacak cinsten. Kýrmýzý siyahlý takým antrenmana çýkmýþ havada sýcak futbolcular çalýþýyor. Haliyle terleyen futbolcular aralarda su içme ihtiyacý duyuyorlar. Ancak bu noktada acý durum ortaya çýkýyor. Saha içine getirilmiþ þu kolisinin içinde 7-8 tane pet bardak suyu var. Onlarda çalýþma baþýnda içilmiþ ve boþlarý kutuya açýlmýþ.

Futbolcular suya geldiðinde boþ kutuyu görünce sinirlendi

Su içmeye gelen futbolcular boþ petleri ellerine alýpta doluyu bulamayýnca sinirli bir þekilde elindeki peti yere atarak antrenmana dönüyorlar. Tamam para veremiyoruz, tamam deplasmanda beþ yýldýzlý otelde konaklatamýyoruz, bir gün önceden deplasmana gönderemiyoruz vs vs. Bir bardak suyudamý veremiyoruz bu gençlere. Ne diyelim 47 yýllýk kulübü bu hale getirenler utansýn.

Bölge Spor Ýl Müdürleri Çorum’da toplandý

G

ençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Personel ve Eðitim Daire Baþkanlýðý Ýl Müdürleri Hizmet içi Eðitim ve

K

ahramanmaraþ galibiyetiyle büyük moral bulan ve rahat bir nefes alan Çorum Belediyespor bu hafta sonu Beylerbeyi ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Ligde bu sezon uzun bir aranýn ardýndan üst üste iki maç kazanan Çorum Belediyespor maçý oy-

nayacaðý sahanýn sentetik çim olmasý nedeniyle Mimar Sinan'da çalýþtý. Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetiminde yapýlan çalýþmaya izinli olan kaleci Emrah topuðunda ezilme olan Oðuzhan Yalçýn katýlmazken arka adalesinde

Teknik Direktör Halit Kýlýç çift kale maçta forma giydi ve güzel bir aþýrtma vuruþla attýðý golden sonra böyle sevindi

çekme olan Kaan ile ishal olan Haydar antrenmana çýktýlar ancak takýmdan ayrý olarak kültür fizik hareketleri yaptýlar. Ýbrahim Ethem ile Volkan ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan çalýþmada Teknik Direktör Halit Kýlýç takýmý üçe böldü ve iki takým yarý sahada taktik çalýþma yaparken diðer futbolcular açma germe yaptýlar. Dönüþümlü olarak yapýlan yarý sahadaki taktik çalýþma sýrasýnda futbolcularýn hayli neþeli olduklarý gözlendi. Yarý sahadaki çalýþma sýrasýnda sakat ve izinli futbolcular nedeniyle kadrolar tamamlanmayýnca teknik heyette birer takýmda forma giydi. Çorum Belediyespor, Beylerbeyi maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek.

Deðerlendirme toplantýsý daire müdürleri ile 11 ilin Ýl Müdürünün katýlýmý ile Çorum’da yapýldý. Geçtiðimiz gün

Kýrýkhan hazýrlýðý baþladý L

igde son maçýnda Fatih Karagümrükspor deplasmanýnda aldýðý 5-0’lýk farklý maðlubiyetin ardýndan Çoruspor hafta sonu evinde Kýrýkhanspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Genel Kaptan Yetkin Özbey ve kaleci antrenörü Nurettin Kabalak katýldý.

Toplu olarak yapýlan koþunun ardýndan ýsýnma hareketleri yapan kýrmýzý siyahlý takým daha sonra yarý sahada çift kale maç yaptý. Tüm futbolcularýn katýldýðý çalýþmada morallerin bozuk olduðu gözlendi. Kýrmýzý Siyahlýlar Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaklarý çalýþma ile sürdürecekler.

Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Tesisler Daire Baþkaný Salih Kablan, Tesisler Dairesi Þube Müdürü Teyfik Gök ve 11 ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü katýldý. Toplantýda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Çorum’daki spor tesisleri ve düzenlenen faaliyetler hakkýnda detaylý bir sunum yaptý. Tesisler Daire Baþkaný Salih Kablan’ýn baþkanlýk yaptýðý toplantýda diðer illerin müdürleri illerindeki tesislerin ve eksikleri

konusunda bilgiler verdi devam eden çalýþmalar hakkýnda sunum yaptýlar. Genel Müdürlük

yetkilileri ile Ýl Müdürleri toplantýnýn ardýndan Çorum’daki spor tesislerini gezdi ve yapýlan faaliyetler hakkýnda bilgiler

Toplantý sonunda misafirler Spor tesislerini gezdiler

Çorum’da yapýlan Ýl Müdürleri toplantýsýna katýlanlan toplu halde görülüyor

corum hakimiyet  
corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement