Page 1

Esnafa kredi müjdesi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'la birlikte TESKOMB Esnaf Bilgilendirme Toplantýsý’na katýldý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Baþbakan’la birlikte TESKOMB Esnaf Bilgilendirme Toplantýsý’na katýldý.

2 MAYIS 2013 PERÞEMBE

Günlük Siyasi Gazete

‘Çorum’un sorunlarýný gün yüzüne çýkardýk’ Misafir heyet, Çorumlu sanayici ve iþadamlarýný Filipinler’e yatýrýma davet etti.

* HABERÝ 15’DE

Filipinler’den yatýrým daveti * HABERÝ 5’DE

Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Adayý iþadamý Kenan Malatyalý, Çorum’un üzerine serpilen ölü topraðýný ortadan kaldýrmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

* HABERÝ 7’DE

Kenan Malatyalý

Fiyatý : 40 Kuruþ

Akil Ýnsanlar Çorum’a konuk oldu

‘Terör diyalogla çözülecek’ Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu’nun Çorum toplantýsý dün gerçekleþti. Anvatar Otel’de düzenlenen toplantýda konuþan Grup Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Þevki Hakyemez, terörün silahla deðil diyalogla çözülebileceðini vurguladý.

Ercan Daþdan, "Ýþte Akîl Adamlar maskesinin altýndaki gerçek yüzler." dedi.

MHP maskeleri indirdi

* HABERÝ 11’DE

Esnaf vergi barýþý istiyor TESK Baþkaný Bendevi Palandöken, son dönemde varlýk barýþýnýn gündemde olduðunu, esnafýn bunun Bendevi Palandöken yanýnda vergi barýþýný da istediðini söyledi. * HABERÝ 7’DE

Yüksek rakýmda ‘kene’ uyarýsý Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna karþý yüksek rakýmlý bölgelerde yaþayanlarýn daha dikkatli olmasý uyarýsýnda bulunuluyor.

Akil Adamlar'ýn Çorum'a geliþini protesto eden MHP Ýl Baþkaný ve partililer, parti merkezi önünde toplanarak, Akil Adamlarý protesto etti. * HABERÝ 10’DA Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu üyeleri çözüm sürecini anlattý.

STK’lar konuþtu Akil Ýnsanlar dinledi

Tereddütlerine cevap aradýlar Anvatar Termal Otel’de düzenlenen ‘Çözüm Süreci’ konulu toplantýya katýlan sivil toplum kuruluþu temsilcileri, konuyla ilgili görüþlerini dile getirdiler.

* HABERÝ 11’DE

Bayram havasýnda 1 Mayýs 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramý, Çorum'da halaylarla kutlandý. 1 Mayýs Tertip Komitesi tarafýndan organize edilen 12 Mayýs kutlamalarý, Hürriyet Meydaný'ndan hareket eden yürüyüþle baþlayýp, Abide Meydaný'ndaki tören ve kutlamalarla devam etti. * HABERÝ 6’DA

Panelin oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek

‘Doðu Türkistan yürek yakýyor’ Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi iþbirliðinde düzenlenen panelde, Doðu Türkistan'da yaþanan trajedi ve insanlýk ayýbýna dünyanýn nasýl gözlerini kapattýðýnýn vurgulandýðý panelde, Doðu Türkistan'da kanayan yaranýn Türkiye'de yürekleri yaktýðý ifade edildi.

* HABERÝ 8’DE

* HABERÝ 2’DE

Bakan Taner Yýldýz, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin madencilik sektöründeki kazalara iliþkin sorusunu cevap-

(Ç.HAK:983)

Köse sordu, Bakan cevapladý Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, 2011’de madencilik sektöründe 10 bin 368 maden kazasý yaþandýðýný belirtirken, bir önceki yýla göre kazalarda yüzde 15 oranýnda artýþ yaþandýðýný bildirdi. 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramý, Çorum'da halaylarla kutlandý.

* HABERÝ 12’DE


2

PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Doðru tespite ne denir Z

Zaman Gazetesi Ekonomi Yazarý Ýbrahim Öztürk.

aman Gazetesi Ekonomi Yazarý Ýbrahim Öztürk, 2023'e doðru AK Parti deðerlendirmesi yapmýþ. Köþede yer alan detaylar dikkat çekici. Öztürk, '10 yýl kala' baþlýklý yazýda ülkede ve þehirlerde iktisadi hayatýn pek de olumlu bir seyir izlemediðini ifade ederken, Türkiye'nin son on yýlda nominal 3 kat, büyük sermayenin ise, 6-7 kat

Zaman yazarý, þehirlerin dönüþümünde genel olarak güzel bir ivme yakalanmýþken,

rantçý bir yaklaþýmla vahþi bir tahribatýn da derinleþtiði görüþünü savunuyor...

daha büyüdüðünü, tekelleþme ve yoðunlaþma baþýný alýp giderken, Anadolu sermayesinin yerinde sayýp gün geçtikçe eridiðini savunuyor. Ülkenin Baþbakan'la ustalýk döneminde ilk defa böyle bir þansý yakaladýðýný, ancak yönetim kalitesinin dibe vurduðunu ileri sürüyor. Ardýndan Anadolu'da olup bitenlere dikkat çekerek, "Þehirlerin dönüþümünde genel olarak güzel bir ivme yakalanmýþken rantçý bir yaklaþýmla vahþi bir tahribat da derinleþiyor. Bursa'da Ulucami'nin çevresinde, Ýstanbul'da Maltepe sahillerinde, Sayýþtay raporuna göre Sabiha Gökçen Havalimaný'nda uçuþ güvenliðini tehlikeye düþürecek kadar yüksek katlar, Zeytinburnu'ndaki artýk adý AK Parti ile anýlacak olan 'üçüz kuleler'... Liste uzayýp gidiyor." ifadelerine yer veriyor. Zaman yazarý, güçlü bir oy desteðiyle iktidar olan AK Parti ve

Zaman Gazetesi Ekonomi Yazarý Ýbrahim Öztürk’e göre, Anadolu sermayesi yerinde sayýyor, hatta gün geçtikçe eriyor...

Teþekkür Günseli Karaca

ANAP arasýnda baðlantý kurduktan sonra, AK Parti'nin þehircilikte haksýz rant ve yaðma görüntüsü ile liyakatsýz kadrolaþma oluþturmasýnýn partinin ANAP gibi erime sürecine girme ihtimalini güçlendirdiðini vurgulayarak, þu tespitlerde bulunuyor;

20 Nisan tarihinde vefat eden kýymetli eþim

'nýn

tedavisi sýrasýnda, ilgi ve alakasýný hiçbir zaman eksik etmeyen Elitpark Hastanesi Dahiliye Doktoru

Ahmet Baran sekreteri

Birsen Duyar

beye,

hanýmefendiye,

yoðun bakým ünitesi çalýþanlarýndan

Merve Yetiþen, Hasan Ekiz (Ç.HAK:1020)

ve tüm ünite personeline gönül dolusu minnet ve teþekkürlerimi bildiririm.

Ýbrahim Karaca

"ANAP'ý bitiren merhum Özal'ýn halkýn deðerlerinden kopmuþ gözüken yakýn çevresi ve yolsuzluk iddialarýydý. O parti artýk yok. Bana kalýrsa AK Parti'nin zayýf yanýný da þehircilikteki bu haksýz rant ve yaðma görüntüsü ve liyakatsiz kadro-

laþma oluþturuyor. Sonuçlarý toparlayalým: 1. AK Parti'nin 2023 yýlý için koyduðu hedefler artýk ulaþýlabilir olmaktan çýktý. 2. AK Parti döneminde Türkiye 1990'lý yýllardan devraldýðý büyük enkazý temizlemiþ, ancak Türkiye'yi geleceðe

taþýyacak iktisadi yapýyý hayata geçirebilmiþ deðil. 3. AK Parti bu haliyle devam ederse Türkiye için fýrsat olmaktan çok iktisadi alanda risk teþkil eder. 4. AK Parti adeta misyonunu tamamlamýþ, kendini aþamamýþ, yenilenemeyerek atalete

girmiþ görüntüsü veriyor. Dünyadan gelen garip alkýþ tufaný ve renk cümbüþüne dönen sahne ýþýklarýnýn arkasýndaki kuliste hayat pek parlak deðildir." Bu tespitler ýþýðýnda yerele bakalým, ne görürüz dersiniz?

Yüksek rakýmda ‘kene’ uyarýsý T

ürkiye Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlýk Derneði (EKMUD) Baþkaný ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ)Týp Fakültesi Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Hakan Leblebicioðlu, "Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna karþý yüksek rakýmlý bölgelerde yaþayanlar daha dikkatli olmalýdýr" dedi. Leblebicioðlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada mevsim nedeniyle KKKA hastalýðýnýn görülme sýklýðýnýn artabileceði bir döneme girildiðine dikkati çekti. Türkiye’de ilk kez 2002 yýlýnda görülen zehirli kene ve bunun sonucunda ortaya çýkan KKKA vakalarýnýn, havalarýn ýsýnmasýyla görüldüðünü belirten Leblebicioðlu, ”Yüksek rakýmlý bölgelerde yaþayanlar KKKA ya karþý daha fazla risk altýndadýr. Zehirli virüs taþýyan keneler yüksek rakýmlý nemsiz alanlarda ürüyor ve burada yaþayabiliyorlar. Sahil kesimlerinde ve nemli alanlarda varlýklarýný sürdüremiyorlar. Ancak, sahil kesimlerinde de çeþitli kene türleri var. Bunlarýn hepside farklý virüsler taþýyabiliyor. En zehirlileri kene türleri yüksek rakýmlý bölgelerde görülüyor, dolayýsýyla buralarda yaþayanlar daha dikkatli olmalý" diye konuþtu Kene ile insanlar arasýndaki temasýn önlenmesinin büyük önem taþýdýðýný kaydeden Leblebicioðlu þunlarý söyledi: "Hayvancýlýðýn ve tarýmsal faaliyetlerin olduðu bölgelerde yaþayanlar daha fazla risk altýndadýr. Bu nedenle bu yörelerde yaþayan insanlar daha hassas olmalýlar. Son yýllarda kene tutunmalarýna karþý insanlarýn bilinç düzeyleri arttý. Ancak tedbiri elden býrakmamak gerekir. Vücuda tutunan kenelere karþý dikkatli olunmalýdýr. Keneler birtakým hastalýða zemin hazýrlar. Bu nedenle kenelerin vücutta mümkün olduðunca erken çýkarýlmasý gerekir. Ayrýca, riskli

bölgelerde görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn da kenenin nasýl çýkarýlacaðýný bilmesi önem taþýyor"

"Çýplak elle keneye dokunulmamalý"

KKKA’ya karþý, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu ile Samsun’un kýrsal kesimlerinde yaþayanlarýn risk gurubu içinde olduðunu ifade eden EKMUD Baþkaný Leblebicioðlu, söz konusu bölgelerde yaþayanlarýn arazide ayak ve kollarýný kapatýcý giysiler giymesinin önemli olduðunu, vücutlarýna kene yapýþtýðýnda hemen en yakýn saðlýk kuruluþuna müracaat etmeleri gerektiðini söyledi. Risk taþýyan kýrsal bölgelerde yaþayan kiþilerde kene tutunma hikayesi olmasa bile ateþ, halsizlik, bulantý, kusma ve kanama belirtilerinin görülmesi durumunda mutlaka KKKA incelemesinin yapýlmasý gerektiðini vurgulayan Leblebicioðlu, þunlarý kaydetti: "KKKA’da ani yükselen, 39 ile 41 derece arasýnda seyreden ateþ, baþ dönmesi, kas aðrýsý, ishal, burun akýntýsý ve kusma, en temel belirtileri arasýnda yer alýyor. Özellikle hastalarýn klinik durumu aðýrlaþmadan ilgili merkezlere sevk edilmesi gerekmektedir. Erken yapýlan sevk, taný, takip ve destek tedavisini hýzlandýracaktýr. Vücudunun bir yerinde kene gören kiþiler ise, zaman kaybetmeden hekime görünmelidir. Kenelerin vücuttan mümkün olduðunca erken çýkarýlmasý gerekir. Çýplak elle keneye dokunulmamalýdýr. Kenenin gövdesinden, baþýndan ve diðer organlarýndan da kesinlikle tutulmamasý gerekir. Kenenin baþýnýn kopmamasýna dikkat edilmelidir. Bu konuda hassas davranýlmalýdýr." (Milliyet)


www.corumhakimiyet.net

PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

(Ç.HAK:998)

“GEÇMÝÞE TEÞEKKÜR GELECEÐE HEP BÝRLÝKTE”

3


4

PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Balkondan iktidarý eleþtirdi C

Emre Kut

umhuriyet Halk Partisi yönetici ve üyeleri Akîl Ýnsanlar Karadeniz Grubu’nun Çorum toplantýsýný protesto etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ile partililer Kýbrýs Caddesi üzerinde bulunan CHP Kültür Evi’nde toplandý. Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, burada yaptýðý balkon konuþmasýnda, Akîl Ýnsanlar Heyeti’ni Çorum’da görmek istemediklerini söyledi.

CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Kültür Evi önünde toplanan partililere seslendi.

AK Parti iktidarýný terörle pazarlýk yapmakla suçlayan Atlas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý’nda Atatürk Anýtý’nda yaþanan hadiseden dolayý þahsýný eleþtiren Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan’a tepki gösterdi. CHP’liler daha sonra ellerinde parti ve Türk bayraklarý ile 1 Mayýs kutlamalarýna katýlmak üzere Bahabey Caddesi üzerinden Gazi Caddesi’ne yürüdüler.

Atatürkçü Düþünce Derneði, Ýþçi Partisi, ÝP’in Gençlik Örgütü TGB üyeleri ile Atatürk Anýtý’nda saygý duruþunda bulundu.

ÝP ve ADD birlikte yürüdü C

CHP’liler balkon konuþmasýnýn ardýndan yürüyüþe geçti.

‘Akil oluþumunu kabul etmiyoruz’ Ç

Türk Milliyetçisi Emekliler Platformu kuruldu

orum’da Türk Milliyetçisi Emekliler Platformu kukanla ödenen kazanýlmýþ baðýmsýzlýðýmýz ,iki bin yýldýr ruldu. Ünal Berçin’in baþkanlýðýnda kurulan platsevgi ile yoðurduðumuz kardeþliðimiz,asýrlarca alýn teriformun yönetimi Murat Ceyhan, Ahmet Özçifçi, Nuri mizle oluþturduðumuz milli varlýklarýmýz,milli kültürüAydýn, Mehmet Öztürk, Mesut Yaðlý ve Nazým Arsmüz ve her türlü ortak deðerlerimiz zedelenmiþ yara almýþ lan’dan oluþuyor. adeta bozulmuþtur. Türk Milliyetçisi Emekliler Platform’u yayýnladýðý ‘Türk milletin birbirine düþman edilmek isteniyor’ ilk açýklamasýnda çözüm sürecini ve akil adamlarý eleþTürk olmak suç, Türk kimliði suçlu, Türk bayraðý tirdi. Platform Sözcüsü Ünal Berçin, “75 milyon insanýtahrik unsuru, Türk milliyetçiliði ayaklar altýna almýþ, yýlmýz yok sayarak sözde barýþ öncüsü olduklarý empoze larca birlikte kardeþ olan Türk milleti 36 etnik parçaya tasedilen hangi maksatla yola çýkarýldýklarý belli olmayan nif edilerek bölünmek bir birine düþman yapýlmak istenakil oluþumunu kabul etmiyoruz.” dedi. mektedir. Hain örgüt lideri Murat Karayýlan sözde cani örTerör örgütünün aklandýrýlmak istendiðini kaydegütün çekilmesi süreci açýklamasý milletimizce iyi analiz den Berçin, “Hortlatýldýðý 1984 yýlýndan beri dýþ mihrakedilmelidir, yok ekonomi düzelecek, yok ülke huzura kalar ve emperyalist güçlerce Türkiye’nin, milletin, polivuþacak, yok, yatýrýmlar artacak, ülke asla bölünmeyecek sin, askerin baþýna bela olan 40 bine yakýn masum vatansöylemleri çok büyük bir tuzaktýr. Masum gibi gösterilen Ünal Berçin daþýn, güvenlik güçlerin kahpece alçakça þehit eden, çobu gibi isteklerin zararý ilerde ancak anlaþýlmaktadýr. Macuklarý dahi katletmekten geri durmayan eli kanlý hain alesef ülke Ýmralý canisinin söylemlerine teslim edilmiþtir. örgüt bu gün bazý maksatlý guruplarca aklanmaktadýr. Eli kanlý örgüt Bu ülkenin askerini polisini, masum halkýný katleden caniler elini kone yapmak istediðini çok açýk söylediði halde birileri hala ülkemizi lunu sallayarak gezmektedirler. Ýmralý canisi ile görüþmeyi barýþ olabölmeyi amaçlamýþ olan bölücü örgütün isteklerini masum göstermerak, PKK ile görüþmeyi çözüm diyerek açýklamak çok yanlýþ ve bu ye çalýþmaktadýr. Dýþ güçler ve içerdeki uzantýlarý orta doðuda yaþamillete yapýlan en büyük ihanettir. Türk vatanýný devretme teþebbüslenan Arap baharýnýn bir benzerinin ülkemizde de yaþatmak istemekteri, özerklik eyalet suç deðil midir? Bu vatana ihanet deðil midir? Tendirler. Bu konuda sözde ülkeye, barýþ getireceðini zannedenler dürek’te, Allahuekber daðlarýnda, Cudi’de, Katoda,Yüksek Ovada, PKK’yý aklamaya, cani baþý ile yapýlan müzakerelere karþý duran kim Þýrnak’ta vatanýn her köþesinde Türk milletini ve Türk vatanýný caný varsa susturmaya ve yok etmeye çalýþmaktadýrlar” diye konuþtu. pahasýna savunan askerimiz, polisimiz, korucumuz, öðretmenlerimiz, kamu görevlilerimiz þehit olmuþken bu ne kendini bilmezliktir ki tüm ‘Sanki totaliter rejimle yönetiliyoruz’ þehitlerimizin davacý olacaðýný düþünmüyorlar mý? 1984 yýlýndan beTürkiye’nin demokrasiden ziyade, Totaliter rejimle yönetilmiþ ri terörle mücadele eden kahramanlarýmýz bu kepazeliðe nasýl dayanadurumda olduðunu kaydeden Berçin, “Harp meydanlarýnda kahracaklardýr. Þehit ailelerini incitileceði hiç düþünülmüyor mu? Bu hainmanca savaþarak baðýmsýzlýðýný kazanmýþ Türk milleti sinsi mahfillerlerin bu güne kadar iþledikleri cinayetler, döktükleri kanlar yanlarýna de, kirli masa köþelerinde yok edilmek istenmektedir.” dedi. kar mý kalacaktýr? Þehit ettikleri canlarýn hesabý sorulmayacak mý? ‘Ýsrail ve ABD’ye hediye edilmek isteniyoruz’ Türk milliyetçisi emekliler platformu olarak þunu diyoruz. Anadolu tesadüfen vatan olmamýþtýr. Milyonlarca þehit'imizin tertemiz kanlarý Türkiye’nin, Ýsrail ve ABD’ye hediye edilmek istendiðini iddia ile yoðrularak vatan edinilmiþ bir coðrafyanýn adýdýr. Türkiye cumhueden Berçin, açýklamasýna þöyle devam etti; “Þehit kanlarý ile çizilmiþ riyeti, lütuf ile kurulmuþ bir sömürge artýðý devlet deðildir. Vatan bir misak-ý milli sýnýrlarýmýz sinsice bozularak Ýsrail’e ABD'ye hediye bütündür bölünme ve parçalanmayý kabul etmiyoruz. Allah korusun edilmek istenmektedir. dün olduðu gibi demokrasiye Türkiye cumhuböyle bir durum ortaya çýktýðýnda seve seve bu vatan için canýmýzý ve riyetine, Mustafa Kemal Paþaya düþman olan unsurlar bu gün ellerine kanýmýz vereceðimizi bildiriyoruz. Vatanýmýz ve milletimizi bölmeye geçirdikleri fýrsatý sinsice kullanarak demokratikleþme ve özgürleþme yönelik hareketlerin her nereden ve kimden gelirse gelsin karþý duraaldatmalarý ile bu güzel vataný peþkeþ çekme niyetlerindedirler, hain caðýmýzý bu konuda kararlý olduðumuzu söylüyoruz. Terörün bitmesibölücü terör örgütü maalesef mevcut siyasi iktidardan inisiyatif bulni hepimiz istiyoruz. Analar aðlamasýn diyerek milletin duygularý ile muþtur. Amaçlarý "süreç, çözüm, barýþ, ateþkes, silah býrakmalýnýn terk oynanmasýný da insanýmýzýn kafasý karýþtýrýlarak ilerdeki sinsice bir etme, pazarlýk, taviz kopartma aldatmasý ile alan geniþletmesi yapoyunun plan; parçasý görüyoruz. 75 milyon insanýmýz yok sayarak maktýr. Tek dil, tek bayrak, tek millet, tek vatan hassasiyetini ortadan sözde barýþ öncüsü olduklarý empoze edilen hangi maksatla yola çýkakaldýrarak ülkemizi kolayca yutulacak lokma yapmak niyetindedirler. rýldýklarý belli olmayan akil oluþumunu kabul etmiyoruz.” yýllardýr kardeþ ve akraba olan ülke insanýmýzý etnik temelde bölünme, mezhep temelinde ayrýþma,devletin ana ilkeleri ile kavga milli ve manevi deðerlerimiz çatýþma ve istismar alaný haline getirilmiþtir.bedeli

‘Saadet gençliði durmuyor’ S

aadet Partisi Genel MerGençlik Ýlçe Taramalarý kapkez Gençlik Kollarýnýn düsamýnda Gençlik Kollarý Gezenlediði, Genel Merkez taranel Baþkan Yardýmcýlarýmýz fýndan görevlendirilen 313 kiile hem mevcut teþkilat menþinin katýlýmýyla 957 ilçede 3 suplarýmýzla bir araya gelmiþ ay boyunca Genel Merkez Ýlçe olduk hem de yeni gençlerle Taramasý (GÝT)’nýn Antalya tanýþarak onlarý bu nurlu yola taramalarý tamamlandý. davet ederek, istikamet üzere yeni fetihlerin fatihleri olmaSaadet Partisi Gençlik larýna vesile olmaya gayret etKollarý Genel Baþkan Yardýmtik. Yine bu çalýþmamýzda teþcýlarýnýn 2 gün boyunca Antalkilatlarýmýzýn heyecanlarýna ya'daki her ilçeye ayrý ayrý ziheyecan, gayretlerine gayret yaretlerde bulunulup mahalle ve azimlerine azim kattýðýmýmahalle gezip gençlerle buluþza inanýyoruz. Gençliði olan tuðunu kaydeden Saadet Partidavalar her zaman gelecek si Antalya Ýl Gençlik Kollarý olan zaferlerin sahibi olmuþBaþkaný hemþehrimiz Mustafa lardýr. Saadet Partisi gençliði Sir, “Saadet gençliði durmubu manada en diri ve en canlý yor. Ýlçe Gençlik Kollarý Baþtabana sahiptir. Bu çalýþmadan SP Genel Merkez Ýlçe Taramasý (GÝT)’nýn Antalya taramalarý tamamlandý. kanlarý ve yönetimleriyle görüda maksadýmýz, teþkilatlanmaþen Genel Baþkan Yardýmcýlarý, Gençlik Kollarý’nýn teþkilat yapýsý ile ilgili mýzdaki eksiklikleri görmek ve gidermek, var olan teþkilatlarýmýzýn morallebilgi paylaþýmý yaptý. Ayrýca bugüne kadar yapýlan çalýþmalar ve bundan sonrini yükseltmek, modele uygun çalýþmalarýný teþvik etmek, gayretlerini artýrra planlanan çalýþmalarla ilgili bilgiler aktarýldý. "Neden çalýþmalýyýz ve nasýl mak, görevlerini hatýrlatmak, kardeþlik baðlarýný arttýrmak ve kurulmamýþ teþçalýþmalýyýz?" konusunda gençlere bilgiler verilirken Ýlçe Gençlik Kollarý’nýn kilatlarýmýzýn kuruluþunu temin etmektir. Antalyamýz’daki tüm ilçe teþkilatlagörüþleri ve fikirleri alýndý.” dedi. rýmýzý 25 kiþi ve 5 ekiple ziyaret ederek yerel seçim öncesi gençlik teþkilatlaSaadet Partisi gençliðinin diri ve canlý bir tabana sahip olduðunu kayderýnýn hazýr duruma gelmesini saðlamýþ olduk.” diye konuþtu. den SP Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Sir, “GÝT adýný verdiðimiz

Emre Kut

umhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Ýþçi Partisi, TGB ve ADD Çorum Þubesi Akîl Adamlar Karadeniz Grubu’nun Çorum ziyaretini protesto etti. Akîl Adamlar Grubu’nun Anvatar Otel’de dün saat 11.00’de düzenleyeceði toplantý öncesinde Çorum hareketlendi. Sabah saat 10.00 sýralarýnda MHP’liler Gazi Caddesi üzerindeki parti binasý önünde toplandý. Ellerinde Türk bayraklarý ile slogan atarak yürüyüþe geçti. Ayný saatlerde Atatürkçü Düþünce Derneði, Ýþçi Partisi, ÝP’ni Gençlik Örgütü TGB üyeleri ile CHP yöneticileri, Akîl Adamlar Heyeti’ni protesto etmek üzere ellerinde bayraklarla yürüyüþe geçti. ADD ve ÝP’liler Þehir Stadý önünde polis barikatý ile karþýlaþtý. ADD, ÝP ve TGB üyeleri Atatürk Anýtý’nda saygý duruþunda bulunup Ýstiklâl Marþý’ný okuduktan sonra yürüyüþe geçmek istediler. Geliþmeler üzerine Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele, Güvenlik ve Ýstihbarat Müdürlüðü amirleri ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, Ýþçi Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Patlar ve CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile bir süre görüþtü. Siyasi parti temsilcileri Akîl Ýnsanlar Toplantýsý’na temsilci göndermek istediklerini ifade ettiler. Burada bir açýklama yapan ADD Baþkaný Uður Demirer, toplantýya 7 kiþilik he-

yetin katýlmasý için Vali Yardýmcýsý ile görüþtüklgörüþüldüðünü ve reddedildiðini iddia etti.

Kamuoyundan gizlenen bu toplantýlarýn farklý bir amaca hizmet ettiðini ileri süren Demirer, "Bu iddi-

alarýmýz ortaya çýkmýþtýr. Burada bulunma nedenimizin ortaya çýkaracaðý sonuçlarý görüyoruz" dedi.

Çevik kuvvet barikat kurdu.

ÝP’liler bayraklarla Akîl Ýnsanlar Grubu’nun toplantý yaptýðý Anvatar Otel’eyürümek istedi.

Emniyet Müdürlüðü yetkilileri ÝP ve ADD temsilcileri ile görüþtü.

Bakanlýk denetimi artýracak T

ürkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, bitkisel ürünlerin saðlýk beyaný, ilaç, týbbi cihaz ve kozmetiklerin üretiminden tüketiciye gelen kadar tüm süreçte, yeni kurulacak 250 kiþilik uzman kadrosuyla denetim yapacak. Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Baþkaný Talip Uzun, insan saðlýðýný doðrudan ilgilendiren kozmetik ve bitkisel ürün, ilaç ve týbbi cihaz denetiminin çok önemli olduðunu söyledi. Denetimlerin uzmanlaþmýþ bir kadro tarafýndan gerçekleþtirilmesinin çok

daha doðru olduðunu ifade eden Uzun, bunun için dün Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliði Yönetmeliði" ile artýk yeni bir mesleðin tanýmlandýðýný belirtti. Yönetmelik çýkmadan önce de denetçilerin, ürün denetmenliði þeklinde tanýmlanmýþ bir kadroda istihdam edilmediklerini dile getiren Uzun, "Denetimler, kendi kadrosunda olup, bir dönem eðitim almýþ eczacýlar, mühendisler, kimyagerler, biyomedikal

mühendisleri, iktisat ve iþletmeciler tarafýndan yürütülüyordu. Bakanlýðýn çeþitli birimlerinde çalýþanlar, belirli bir eðitim döneminden sonra aldýklarý sertifika sonucunda denetimleri yapýyorlardý. Ürün denetmenliði kadrosunda istihdam edilen personel yoktu" diye konuþtu. Uzun, bu kiþilerin saðlýk müdürlükleri bünyesinde çalýþtýðýný ve sayýlarýnýn yetersiz olduðunu anlatarak, "Bu denetimler için yeterli deðildi" dedi. Yeni uygulamayla þimdiki denetçilerin yine ayný meslek gruplarýndan

olacaðýný ancak 3 yýl özel bir eðitim alýp denetim üzerine ihtisaslaþacaklarýný vurgulayan Uzun, "Kariyer meslek diye tanýmladýðýmýz bu meslek gruplarýndaki kiþilerin, 'ürün denetmeni' adý altýnda yeni bir meslekleri olacak" ifadesini kullandý. Uzun, bu kiþilerin sadece kuruma baðlý ürün denetmeni olacaklarýný, ikinci bir iþ yapmalarýnýn yasak olduðuna iþaret ederek, örneðin denetmen olan bir eczacýnýn denetmen atandýktan sonra mesleðini yapamayacaðýný söyledi.


PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

5

Filipinler’den yatýrým daveti Çorumlu iþadamlarý Eylül’de Filipinler’e gidecek Recep Mebet Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ýþ Adamlarý Derneði (ÇOSÝAD) iþbirliðinde düzenlenen ‘Filipin Tanýtým Günleri’ programý önceki akþam gerçekleþti. HÝTÝTSÝAD Konferans Salonu’nda gerçekleþen programa Filipinler Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Marilyn J. Alarilla, Filipinler Odalar ve Borsalar Birliði Baþkan Vekili Ernesto Chua Co Kiong ile Türkiye-Filipinler Ticaret Odasý Baþkaný Ýrfan Karabulut konuþmacý olarak katýldý. HÝTÝTSÝAD Baþkaný Ahmet Benli, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin de hazýr bulunduðu programa Çorumlu sanayici ve iþadamlarý büyük ilgi gösterdi.

BENLÝ: ‘ÇORUM DÜNYA PAZARLARINDA YERÝNÝ ALMALI’

HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hakan Karaduman’ýn sunuculuðunu üstlendiði programýn açýþ konuþmasýný yapan Ahmet Benli, Türkiye’de büyük bir geliþim ve deðiþim yaþandýðýný söyledi. Ekonomik verilere göre geliþimin çok net göründüðünü belirten Benli, Türkiye’de hýzlý geliþimin sürmesi için dýþa açýlýmýn gerektiðini kaydetti.

Çorumlu sanayici ve iþadamlarýnýn da dünya pazarlarýný deðerlendirmesi gerektiðini vurgulayan Benli, ANFED üyesi HÝTÝTSÝAD’ýn TUSKON’a baðlý olarak bu tür organizasyonlar düzenlemeye devam edeceðini ifade etti. Açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Türkiye-Filipinler Ticaret Odasý Baþkaný Ýrfan Karabulut, yaptýðý sunumda iki ülke arasýndaki ticari potansiyele dikkat çekti.

UZAKDOÐU’NUN PARLAYAN YILDIZI

‘Filipinler’de Yatýrým Ýklimi ve Ýþ Çevresi’ konulu bir sunum yapan Büyükelçi Marilyn J. Alarilla ise ülkesinin Uzakdoðu’nun parlayan yýldýzý olduðunu söyledi. Ülkesindeki yatýrým imkanlarýndan bahseden Alarilla, “Çorumlu sanayici ve iþadamlarýný Filipinler’e yatýrým yapmaya bekliyoruz” dedi. Türkiye’nin Avrupa ve Ortadoðu’daki konumuna iþaret eden Alarilla, Çorumlu iþadamlarýna Filipinler’de endüstriyel ve zirai tarýma yatýrým yapmalarý çaðrýsýnda bulundu.

Filipinli yetkililerle HÝTÝTSÝAD ve ÇOSÝAD yöneticileri karþýlýklý hediyeleþti.

UN ve TOPRAK SANAYÝSÝNE ÖZEL DAVET

Filipinler Odalar ve Borsalar Birliði Baþkan Vekili Ernesto Chua Co Kiong, Çorumlu iþadamlarýna seslenerek, “Ticari fýrsatlarý birlikte yakalayabiliriz” dedi. Çorumlu iþadamlarýnýn Filipinler’de un ve toprak sanayi alanýnda yatýrým yapabileceklerini dile getiren Kiong, Türkiye ile ülkesi arasýndaki ticari iliþkilerin daha da geliþmesini ümit ettiðini söyledi. Çorum’un gelenekleri ýþýðýnda þekillenen sanayisini hayranlýkla gezdiðini anlatan Kiong, yerel ekonomik geliþimin ilham verici olduðunu ifade etti. Yabancý misafirlerin davetini kabul eden HÝTÝTSÝAD Baþkaný Benli, Eylül ayý içerisinde Filipinler’e iade-i ziyaret sözü verdi. ÇOSÝAD Baþkaný Karadayý da Çorumlu iþ adamlarýna Filipinler'e un ve tuðla fabrikasý kurma teklifinde bulundu. Toplantý sonunda Filipinli yetkililerle HÝTÝTSÝAD ve ÇOSÝAD yöneticileri arasýnda karþýlýklý hediyeler verildi.

FÝLÝPÝNLÝLER ÇORUM SANAYÝSÝNÝ GEZDÝ

Misafir heyet, Çorumlu sanayici ve iþadamlarýný Filipinler’e yatýrýma davet etti.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü'nü ziyaret eden Filipinli heyete ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý tarafýndan brifing verildi. Kentin iþ alanýnda gerçekleþtirdiði atýlýmlarý anlatan Bülent Karadayý ortak iþ alanlarýnýn oluþturulabileceðini söyledi. OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý ise daðýnýk yapý yerine sanayi kuruluþlarýnýn bir arada olduðunu ifade etti. Devletin OSB'lere çok büyük destekler verdiðinin altýný çizen Yaðlý, ortak yatýrýmlara hazýr olduklarýný ifade etti. Heyet daha sonra sýrasýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Belediye’yi ziyaret etti.

Misafir heyet Çorum OSB’deki bazý fabrikalarý gezdi.

Mehmet Adanýr vefat etti

HÝTÝTSÝAD ve ÇOSÝAD iþbirliðindeki toplantý önceki akþam gerçekleþti.

Dikici esnafýndan Mehmet Adanýr (87) hayatýný kaybetti. Gýda Laboratuvarý Müdürü Metin Adanýr, Öðretim Üyesi Hüseyin Adanýr ve Vergi Dairesi’nden emekli Nesrin Helvacý’nýn babasý, Ýþ Bankasý’ndan emekli Orhan Helvacý’nýn kayýnpederi Mehmet Adanýr geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Ulucamii’de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar’da topraða verildi.

Filipinliler, Çorum sanayisine hayran kaldý.

Mehmet Adanýr

BORSA ÜYELERÝ, BORSASINA SAHÝP ÇIKIYOR UÞEFFAF BORSA OLACAÐIZ (Mali Yapýyý ve gelir gider dengesini düzelteceðimiz gibi her ay yayýnlayacaðýmýz raporlarla üyelerimizi borsamýz mali durumu hakkýnda bilgilendireceðiz)

UHAKKANÝYETLÝ BORSA OLACAÐIZ

(Borsa eleman alýmlarýnda kendi yakýnlarýmýzý istihdam etmeyeceðiz, hak edene görev vereceðiz. Yüksek tescil ücretlerini düþürüp üyelerimizin maðduriyetini önleyeceðiz)

UKATILIMCI BORSA OLACAÐIZ

(Tüm ilçe merkezlerimizin ve meslek gruplarýmýzýn borsamýz yönetiminde temsil edilmesini ve sorunlarýný paylaþmasýný saðlayacaðýz. Bireysel yönetimi deðil, kadro yönetimini esas alacaðýz)

UGÝRÝÞÝMCÝ BORSA OLACAÐIZ

(Üyelerimize dýþ pazarlar ve ulusal piyasa hakkýnda bilgi verip, borsamýz bünyesinde kuracaðýmýz dýþ ticaret destek ekibi sayesinde üyelerimize dýþ pazarlara açýlma konusunda teknik ve mali destek saðlayacaðýz)

USOSYAL BORSA OLACAÐIZ

(Gerekli kriterleri saðlayýp TOBB’un saðladýðý Milli Eðitim yardýmý ve sosyal yardýmlarýný alýp üyelerimize ve ihtiyaç sahiplerine vereceðiz)

UULUSLARARASI BORSA OLACAÐIZ

(Yerel büyük borsalarda ki (Konya, Polatlý, Bandýrma, Edirne vs...) ürün fiyatlarýnýn yaný sýra Uluslararasý Borsalarýnda (Chicago, Kansas, Fransa Matif, Rusya, Ukrayna... vs...) oluþan fiyatlarý üyelerimize sunup Dünya konjonktüründen haberdar olmalarýný saðlayacaðýz

ULOBÝCÝ BORSA OLACAÐIZ

(Ýlimiz mülki idari, kurumlar, sivil toplum örgütleriyle omuz omuza verip, Çorum’umumuz da sanayi ve ticaretin birleþtirilmesi ve geliþtirilmesi için ivedi öneme sahip demiryolu ve havalimaný için lobicilik faaliyetleri yapacaðýz)

MUSTAFA BOYRAZ (Ç.HAK:1026)

(Meclis Baþkan Adayý) Boyraz Grup Yönetim Kurulu Baþkaný

ALÝ BEKTAÞ

(Yönetim Kurulu Baþkan Adayý) Bektarým Yönetim Kurulu Baþkaný

“Amacýmýz bölgemizde ticaret, sanayi, tarým ve hayvancýlýðý geliþtirmek; iþ saðlamak ve istihdamý artýrmak...”


6

PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Bayram havasýnda 1 Mayýs 1 Mayýs Tertip Komitesi tarafýndan organize edilen kutlamalar bayram havasýnda geçti. Mehmet Þen

Kut

Erol Taþkan-Emre

1

Trafiðe kapatýlan caddede, kortej güvenlik çemberinden geçti.

1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramý, Çorum'da halaylarla kutlandý.

Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramý, Çorum'da halaylarla kutlandý. 1 Mayýs Tertip Komitesi tarafýndan organize edilen 12 Mayýs kutlamalarý, Hürriyet Meydaný'ndan hareket eden yürüyüþle baþlayýp, Abide Meydaný'ndaki tören ve kutlamalarla devam etti. Kutlamalara CHP, Türk-Ýþ, KESK, DÝSK, Ýþçi Partisi, Çorum Halk Kültür Evi, Emek Partisi'nin yer aldýðý kutlamalara çok sayýda katýlým oldu. Hürriyet Meydaný'nda bir araya gelen kortej, sloganlarla baþlattýklarý yürüyüþle, Abide Meydaný'ýna kadar caddeden yürüdü. Trafiðe kapatýlan caddede, kortej güvenlik çemberinden

Kutlamalara CHP, Türk-Ýþ, KESK, DÝSK, Ýþçi Partisi, Çorum Halk Kültür Evi, Emek Partisi'nin yer aldýðý kutlamalara çok sayýda katýlým oldu.

1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Bayramý, Çorum'da halaylarla kutlandý.

geçti. Emniyet'in güvenlik tedbirleri aldýðý tören alanýnda ilk olarak Türk-Ýþ adýna Mehmet Þen bir konuþma yaptý. Ardýndan KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet de günün anlam ve önemini belirtir konuþmasýnda, iþ ve emek sýnýfýnýn taleplerini dile getirdi. Þen konuþmasýna sosyal adalet, eþitlik ve refah istediklerini belirterek baþladý. Hükümetin meydanlardan yükselen sese kulak vermesini istediklerini de dile getiren Mehmet Þen, "Özgürlükçü, eþitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar istiyoruz. Tüm çalýþanlar için insan onuruna yaraþýr yaþama koþullarý ve sendikal haklar istiyoruz. 1 Mayýs alanlarýndan verilen mesajlar Hükümet tarafýndan iyi anlaþýlmalýdýr. Emekçilerin sefaletinin kimseye refah getirmeyeceði bilinmeli, Hükümet, emek karþýtý

Kutlamalar Hürriyet Meydaný'ndan hareket eden yürüyüþle baþlayýp, Abide Meydaný'ndaki tören ve kutlamalarla devam etti.

politikalarýndan bir an evvel terk ederek, taleplere kulak vermelidir. Bu çaðýmýzýn gerektirdiði bir mecburiyettir. Bu bir ihtiyaçtýr." dedi. Meydanda toplanan katýlýmcýlara seslenen KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet de konuþmasýnda, Türkiye'de konuþlandýrýlan NATO füzelerini hatýrlatarak, ABD'nin askeri üslerinin Türkiye'yi kuþattýðýný aktardý. "Ülkemiz, Hatay'dan Malatya'ya, Adana'dan Ýzmir'e yurdun dört bir yanma yerleþtirilen NATO üsleri ve füzeleriyle emperyalizmin cephe ülkesi haline gelirken, ABD'nin askeri üsleriyle kuþatýlmaktadýr." diyen Veldet, buna izin vermeyeceklerini, Türkiye'nin kanlý bir tarihe ortaklýk ettirilme çabalarýna, emperyalizmin maþasý konumuna getirilmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi. Nevzat Veldet açýklamasýnda þunlarý söyledi, "Ülkemizin emperyalizmin maþasý haline gelerek komþularýyla savaþýn eþiðine gelmesine, Ortadoðu halklarýnýn özgürlük ve demokrasi temelli geleceklerini yok etmek için ülkemizde savaþ hazýrlýðý içinde olan NATO üslerine, ABD askerlerine Ýzin vermeyeceðiz. Þimdi, daha güçlü bir barýþ çaðrýsýný seslendirmenin, emperyalizme karþý halklarýn birlikte mücadelesini büyütebilmek için her türlü emperyalist iliþkilerin tasfiye edildiði, tam baðýmsýz ve özgür bir Türkiye çýðlýðýmýzý yükseltmenin tam zamanýdýr." Konuþmalardan sonra sahneye çýkan Grup Günebakan'ýn seslendirdiði þarkýlar eþliðinde gençler çektikleri halaylarla, 1 Mayýs kutlamasýný renklendirdi.

Gençler çektikleri halaylarla, 1 Mayýs kutlamasýný renklendirdi.

Trafiðe kapatýlan caddede, kortej güvenlik çemberinden geçti.

Konuþmalardan sonra sahneye çýkan Grup Günebakan þarkýlar seslendirdi.

Havanýn sýcak olmasý bazý katýlýmcýlarý etkiledi.


PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

7

‘Çorum’un sorunlarýný gün yüzüne çýkardýk’ T

icaret ve Sanayi Odasý Baþkan Adayý iþadamý Kenan Malatyalý, Çorum’un üzerine serpilen ölü topraðýný ortadan kaldýrmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Malatyalý, Hakimiyet’e nezaket ziyaretinde bulunarak Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer’e deðerlendirmelerde bulundu. Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerinin omuzlarýna yüklediði sorumluluðu en iyi þekilde yerine getirebilmek, omurgalý bir duruþ sergileyebilmek, Çorum’un sorunlarýnýn halý altýna süpürülmesini engelleyerek gün yüzüne çýkarmak için yola çýktýðýný belirten Malatyalý, bütün

Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Adayý iþadamý Kenan Malatyalý, Hakimiyet’e nezaket ziyaretinde bulunarak Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer’e deðerlendirmelerde bulundu.

‘Gençlerimize güvenmeliyiz’

SO baþkanlýðýna aday olan Kenan Malatyalý’nýn ‘Büyük Çorum Ýçin’ hazýrladýT ðý projelerin her kesimden ilgi gördüðü, daha çok gençlerin kullandýðý internet ve sosyal medyada çok beðenilen proje filminin izlenme rekoruna koþtuðu belirtildi.

“Gençlerimize güvenmeliyiz.” diyen Kenan Malatyalý, yeni dönemde yaratýcý endüstrilerin odak noktalarý olacaðýný ve 18 yaþýnda Çorumlu bir gencin dünyada en çok indirilen bir mobil oyun uygulamasýnýn yazýlýmýný yapabileceðine, uluslararasý yarýþmalarda en çok ses getiren tasarýmlarýn Hitit uygarlýðý dönemindeki mekan çözümlemelerinden aldýðý ilhamla Çorumlu bir tasarýmcý tarafýndan gerçekleþtirilebileceðine, gençlerin 2023 yýlýnda milyar usd hacimli þirketler ve markalar üretebileceðine inandýðýný söyledi.

bunlarýn memlekete karþý sorumluluk duygusundan kaynaklandýðýný ifade etti. Malatyalý, “Þubat ayýnda seçimlerin ertelenmesi öncesinde mevcut TSO Baþkaný ve yönetim kurulu herhangi bir açýklama, deklarasyon yapmadýlar. 2008 yýlýnda TSO’ya talip olduklarýnda Çorum kamuoyuna basýn yoluyla deklare ettikleri taahhütlerin yüzde 90’ýný yapamadýlar. Biz de olup biteng eliþmelere bakarak tekrar yola çýkma kararýný aldýk. Çorum kamuoyundan, iþ aleminden yüksek seviyede olumlu ve ciddî bir karþýlýk bulduk. Zaten tekrar aday olmamýzda en büyük etken budur.” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken, kredi faizleri ile ilgili açýklama yaptý.

Esnaf vergi barýþý istiyor T

ürkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken, esnafýn Halkbank'tan kullanacaðý kredilerin faizinin düþürülmesine iliþkin, "Faizin yüzde 4'e inmesi hem enflasyonda düþüþü saðlayacak hem esnafýn rahat kredi kullanmasýnýn önü açýlacak hem de tüketiciye yansýyacak. Dolayýsýyla devlet bu iþten para kazanacak" dedi. Palandöken, muhabirine yaptýðý açýklamada, hükümetin esnafa yaklaþýmýnýn önemli olduðunu belirterek, "Dün sayýn Baþbakan açýkladý. Bir yýllýk kredilerin faizi yüzde 4'e, bir yýldan fazlasý da yüzde 5'e düþürüldü. Bu, Cumhuriyet döneminin en düþük faizi" diye konuþtu. Faiz oranlarýnýn yüzde 59'dan yüzde 37'ye kadar gerilediðini, son indirimle çok önemli bir noktaya gelindiðini vurgulayan Palandöken, þöyle devam etti: "Faizin yüzde 4'e inmesi hem enflasyonda düþüþü saðlayacak hem esnafýn rahat kredi kullanmasýnýn önü açýlacak hem de tüketiciye yansýyacak. Dolayýsýyla devlet bu iþten para kazanacak. Bir suretle devlete olan sosyal güvenlik primi, vergi borcu gibi ödemeleri de esnaf, kredi aldýkça yatýracak, borçlarýný ödeyecek. Dolayýsýyla bir döngü saðlanacak. Bu açýdan sayýn Baþbakan'ýn yapmýþ olduðu faiz indirimiyle ilgili açýklamayý çok olumlu buluyorum."

Ekovizyon baþlýyor anal 19’un Çorum'un ekonomisini ele alacaðý Ekovizyon adlý programý baþlýyor. Kemal Bolat’ýn sunuculuðunu yapacaðý program Çarþamba günleri saat 21.00’de ekranda olacak. Ekovizyon programýnýn ilk konuðu TSO adaylýðýný açýklayan, ‘Büyük Çorum Ýçin’ sloganý ile adaylýk yarýþýnda yerini alan Kenan Malatyalý olacak. Malatyalý, TSO’nun

bugünü, yarýný ve geleceði, projeleri ve Çorum’un ekonomisine dair geliþim programlarý ile ilgili bilgiler verecek. Çorum’da yerel televizyonculuðun yavaþ yavaþ bir sýçrama yaptýðýný belirten Genel Yayýn Yönetmeni Bekir Býçakcý, “Farklý bir anlayýþ ile yolumuza devam edeceðiz.Çorum eksikleri doðrultusunda hazýrlanan program

Bendevi Palandöken, son dönemde varlýk barýþýnýn gündemde olduðunu, esnafýn bunun yanýnda vergi barýþýný da istediðini dile getirerek, þunlarý kaydetti: "Varlýk vergisindeki barýþ süreciyle ilgili esnaf sanatkarýn da beklentileri var. Bugüne kadar yaklaþýk Cumhuriyet döneminin en büyük vergi barýþýnýn saðlanmasýyla devlet önemli bir gelir elde etti. Tahmin ediyorum ki bu süreç içerisinde taahhüt edip de ödeyemeyenlerin borçlarý da neredeyse 2 kat yükseldi. Bunun için bu süreçte bir daha esnafa þans tanýnmalý." (A.A.)

Kýymetli yeðenim

formatlarýný, daha da ileriye götürerek, daha yeni programlar geliþtiriyoruz. Yakýn zamanda iki program daha baþlatmayý hedefliyoruz. Bu kapsamda çalýþmalarýmýzý hýzlandýrdýk. Bizim sloganýmýz da yeni dönemde ‘Farký Bizimle Yaþayýn’ oldu. Farký ortaya koymak için projeleri hayata geçirmek en büyük avantaj.” diye konuþtu.

Filipinliler hayran kaldý orum'u ziyaret Ç eden Filipinli bir heyet, Türk

Faruk Cýdýk

’ýn

Saadet Partisi Çorum Ýl Baþkaný olmasýndan dolayý kutlar, görevinde üstün baþarýlarýnýn devamýný dilerim.

Filipin’den gelen heyet Organize Sanayi Bölgesi’nde tesisleri inceledi.

Ernesto Chua-Co Kiong, TürkiyeFilipinler Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ýrfan

Karabulut katýldý. Organize Sanayi Bölgesi'ni Osb) ziyaretinde heyet, sanayicilerin ortak

çalýþmalarýna hayran kaldý. Devletin sanayicilere verdiði destekleri duyan heyet þaþkýnlýðýný

gizleyemezken ortak iþ alanlarý için kapýlarýn açýlmasýný istedi. (Cihan)

(Ç.HAK:1021)

iþadamlarýný ülkelerine yatýrým yapmaya çaðýrdý. Heyet, gelecek 50 yýlýn en büyük pazarlarýndan birinin Pasifik olacaðýný belirtti. Çorum Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ýþ Adamlarý Derneði (ÇOSÝAD), Filipinler'den bir heyeti kente getirdi. Programa Filipinler Türkiye Büyük Elçisi Marýlyn J. Alarýlla, Filipinler Odalar ve Borsalar Birliði Baþkan Vekili

-Esnafýn "vergi barýþý" beklentisi-

KUTLAMA

Kanal 19’un Çorum'un ekonomisini ele alacaðý Ekovizyon adlý programý baþlýyor. Kemal Bolat’ýn sunuculuðunu yapacaðý program Çarþamba günleri saat 21.00’de ekranda olacak.

K

Palandöken, Türkiye'de yaklaþýk 2 milyon 145 bin esnaf dükkaný bulunduðunu dile getirerek, "Bu süreç, iç piyasanýn canlanmasý, piyasadaki hareketliliðin artmasý, çeþitlerin bollaþmasý açýsýndan çok önemli" ifadelerini kullandý. Esnafýn eþ durumuyla ilgili problemlerinin de çözüldüðünü anýmsatan Palandöken, "Önceki süreçte eþ durumuyla ilgili kredi alan esnafýn problemleri vardý. Bir torba yasada o da kaldýrýldý. Esnafýn eþinin rýzasýný almadan kredilere ulaþma imkaný var. Bu kefillerde daha önemliydi. Çünkü insanlar kefil olmak istiyor ama mülk eþinin. 'Ben kefil olsam haným razý olmaz' diyordu. Ortadan bahaneler kalktý" dedi.

Adnan Cýdýk


8

PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Doðu Türkistan yürek yakýyor’ H

Panelin oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek yaptý.

Panel Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi.

Programda Doðu Türkistan’da yaþanan trajedi anlatýldý.

Konuþmacýlar Doðu Türkistan'ýn tarihi sürecinden bugüne kadar uzanan öyküsünü ele aldý.

Konuþmacýlar Mao dönemiyle baþlayan tarihi sürece ýþýk tuttular.

Doðu Türkistanlýlar üzerinde oynanan soykýrýma dikkat çekildi.

itit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi iþbirliðinde Ýlahiyat Fakültesi Suffa Kulübü ile Arap Dili ve Kültür Kulübü tarafýndan organize edilen 'Kanayan Yaramýz Doðu Türkistan' konulu panel, Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Doðu Türkistan'da yaþanan trajedi ve insanlýk ayýbýna dünyanýn nasýl gözlerini kapattýðýnýn vurgulandýðý panelde, Doðu Türkistan'da kanayan yaranýn Türkiye'de yürekleri yaktýðý ifade edildi. Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek'in oturum baþkanlýðýný yaptýðý panele, Doðu Türkistan kökenli olan Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ataullah Þahyar, Saltuk Buðra Han Vakfý Baþkaný Alimcan Buðda, Statik Proje Mühendisi Dr. Ali Ruzi Özuygur ve Bilgi Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Orhun konuþmacý olarak katýldý. Konuþmacýlar Doðu Türkistan'ýn tarihi sürecinden bugüne kadar uzanan öyküsünü ele aldýðý konuþmalarýnda, yaþanan zulme, baský ve Doðu Türkistanlýlar üzerinde oynanan soykýrýma dikkat çekti. Mao dönemiyle baþlayan tarihi sürece ýþýk tutan konuþmacýlar, Mao'dan sonra devam eden baský ve zulümlerin, Mao dönemini rahmetle aratýr bir hale geldiðini söyledi. Ýnsanlarýn dinini ve kimliðini yok etmek üzerine kurulu asimilasyon, baský ve iþkence modellerinin tümünü hayata geçiren Çin yönetiminin, bir halký yok etmek için gözünü kýrpmadan attýðý adýmlara, tüm dünyanýn sessiz kalmasýnýn dikkatle tahlil edilmesi gereken bir insanlýk ayýbý olduðunu kaydedildi. Müslümanlar'ýn kimliklerinin ve inançlarýnýn yok edilmesi için zorla domuz eti yedirilmeye çalýþýldýðý, domuz üretimi ile ilgili iþlerin zorunlu hale getirildiði, nüfus planlamasý altýnda Türkler'in çocuk sahibi olmalarýnýn önüne geçildiðini ve anne karnýndaki bebeklerin bile hunharca kürtaj yapýlarak katledildiðini, salonda bulunan davetlilerle paylaþan konuþmacýlar, yaþanan acýlarý tüm çýplaklýðý ile gözler önüne serdi. Genç kýzlarýn namus ve iffetlerini yok ederek, ucuz iþ gücü, kölelik ve sürgünlerle yüzyüze býrakýlýp, ailelerinden zorla alýnarak, uzaklara götürüldüðü, sorgusuz sualsiz yapýlan tutuklamalarla sayýsý bilinemeyecek kadar çoklukta Müslüman Türk'ün kayýplar listesinde yer aldýðý anlatýldý.

‘Abluka kalkmadan müzakere yapýlmaz’ 'Kanayan Yaramýz Doðu Türkistan' konulu panelnde Doðu Türkistan'da kanayan yaranýn Türkiye'de yürekleri yaktýðý ifade edildi.

M

avi Marmara gemisinde katledilen Müslümanlarýn Marmara gemisinde vahþeti canlý yayýnda seyredilen bir ailelerine verilecek tazminata iliþkin görüþmelerin katliam yaþandý. Ýnsanlýða karþý iþlenen bu suçlarýn özrü olikinci turu Ýsrail’in iþgal etiði topraklarda yapýlacak. maz. Devletlerarasýnda uluslararasý hukuk teamülleri gereði yapýlan görüþmeler bizlerin hukuk mücadelesine etki “Filistin üzerindeki abluka kaldýrýlmamýþ ve Filisedemez. Dolayýsýyla Ýsrailli komutanlar hakkýnda devam tin topraklarýnda maðdur edilen insanlarýn haklarýnýn iaeden ceza davamýz ve tüm diðer hukuki süreçlerden özür desi için hiçbir adým atýlmamýþken, Ýsrail ile tazminat ve tazminat karþýlýðýnda vazgeçeceðimiz iddiasýný, bizlere görüþmesi yapýlmasýný ve bunu Siyonist Katillerin Filisyapýlmýþ bir hakaret olarak görmekteyiz. tin’den iþgal ettiði topraklar üzerinde bulunan Ýsrail’de olmasýnýn Mavi Marmara camiasýna yapýlmýþ büyük bir Ýsrail neredeyse 70 yýldýr Nazilere tek tek takip ederek saygýsýzlýk olarak gördüðünü söyleyen Mavi Marmara hesap sormaktadýr. Ýþlemiþ olduklarý suçlar nedeniyle ödeaktivisti Selim Özkabakçý, “Filistin ve Kudüs davasýnýn dikleri tazminatýn yüksekliði bir yana halen bulunan her bir parçasý olan Mavi Marmara, insanlýðýn yardýmýný ve Nazi 90 yaþýnda bile olsa Ýsrail tarafýndan yargýlanýp cezainsanlýðýn vicdanýný taþýyordu. Ýsrail, insanlýk onurunun landýrýlýrken ve bunu son Nazi'ye kadar sürdüren Ýsrail'in sembolüne saldýrmýþtýr.” dedi. kendi katliam ve suçunu hemen kapatýp hýzlý bir þekilde bu Selim Özkabakçý sorumluluktan kaçmaya çalýþtýðýný anlýyoruz. Kaldý ki, bölMavi Marmara katýlýmcýlarý olarak, Ýsrail'in özrügede Ýsrail' in zulmünün devam ettiðini, Gazze'nin Ýsrail asnün ardýndan geliþen süreçte Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük Filokerlerinin kuþatmasý ve her daim müdahalesi altýnda olduðunu, Kusu'nun yola çýkýþ amaçlarý görmezden gelinerek, tazminat meselesi düs'ün asli kimliðinin deðiþtirilmeye çalýþýldýðýný, kýsacasý Filistin'de üzerine, Türkiye ve dünya medyasýnda yapýlan tartýþmalarý üzüntüyle kardeþlerimizin her geçen gün daha da büyük acýlar çektiðini görmekkarþýladýðýný belirten Özkabakçý, “Bizlerin tazminat görüþülmesi rateyiz. hatsýzlýðýmýzý defalarca bildirmemize raðmen Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç baþkanlýðýndaki heyetin apar topar bu görüþmeleri planDolayýsýyla, Filistinli kardeþlerimiz üzerindeki abluka kaldýrýllamasý, süreç hakkýnda rahatsýz edici beyanatlarda bulunulmasý, davamamýþ ve Filistin topraklarýnda maðdur edilen insanlarýn haklarýnýn ialardan vazgeçileceði hakkýndaki beyanatlarýn tamamý bizim dýþýmýzda desi için hiçbir adým atýlmamýþken, Ýsrail ile tazminat görüþmesi yapýlolup karþý olduðumuz rahatsýz edici ifadelerdir. masýný ve bunu Siyonist Katillerin Filistin'den iþgal ettiði topraklar üzerinde bulunan israil'de olmasý Mavi Marmara camiasýna yapýlmýþ Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn bu sürece olumlu bir katký büyük bir saygýsýzlýk olarak görmekteyim. saðlayacaðýný düþünmüyoruz. Bülent Arýnç'ýn Mavi Marmara olayýndaki tavrýnýn ve tarzýnýn Baþbakan’ýn bu güne kadar Mavi Marmara Ýsrail Türkiye ile Gazze ablukasýný kaldýrmayý konuþurken dünBaskýný ile ilgili yaptýðý açýklamalarý boþa çýkardýðýný düþünüyorum. yanýn ve Türkiye’nin gözünün içine bakarak Gazze’ye saldýrmasý Ýsrail’in bu görüþmeleri ve Türkiye’yi ne kadar ciddiye aldýðýný gösterMavi Marmara gemisine yapýlan saldýrýda evladýný, babasýný, karmektedir. deþini, eþini kaybedenler, saldýrýnýn üzerinden geçen 3 seneden sonra, Netanyahu'nun Baþbakan’ý arayarak telefonda özür dilemesinin ardýnMavi Marmara insanlýk onurunun bir sembolüdür. Filistin halký dan, rakamlar ortaya atýlarak hesaplar yapýldýðýný ve tazminat meseleda en az diðer halklar kadar yardýma muhtaç olmadan özgürce seyahat sinin kamuoyunun gündemine oturduðunu görmekteyiz.” diye konuþederek onurlu bir yaþamý hak eder. Dolayýsýyla Mavi Marmara'yý, Fitu. listin ve Kudüs davasýnýn bir parçasý ve þehitlerimizin emaneti olarak gördüðümüzü ve bu davanýn, hayatýmýz boyunca yýlmaz savunucusu Özkabakçý, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti, “Mavi olarak mücadelemizi sürdüreceðimizi, Ýsrailli asker ya da sivil sorumMarmara’da þehit verdiðimiz kardeþlerimizle Filistin davasý için bugülularýn cezalandýrýlmasýný talep eden davalarýmýz dâhil olmak üzere ne kadar mücadele eden ve bedel ödeyen binlerce Müslüman ile ayný hiçbir davamýzdan vazgeçmeyeceðimizi de kamuoyuna duyururuz. amaçla yola çýkmýþtýk. Ancak Ýsrail askerleri Mavi Marmara gemisine yaptýklarý saldýrý ile insanlýk tarihine bir vahþet daha eklediler. Ýnsani Sonuç olarak, Gazze'ye uygulanan ambargo ve abluka kalkmalýyardým gönüllüsü olan silahsýz ve savunmasýz insanlarýn üzerine, saatdýr. Davalarýmýzýn hiçbirisinden vazgeçmemiz söz konusu olmayýp, lerce ve pervasýzca kurþun yaðdýrdýlar. Yaralý durumda olanlara yakýn suçlular cezalandýrýlmalýdýr. Abluka kalkmadan tazminat vesaire hiçbir mesafeden ateþ ederek kasten ve taammüden onlarý þehit ettiler. Mavi hususun Ýsrail ile müzakere dahi edilmemesi gerekir.”

Et fabrikasýnda yangýn Ç

orum’da bir et fabrikasýnýn kemik unu üretim ünitesinde çýkan yangýn paniðe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Çorum-Ýskilip Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir et kombinesinin kemik unu üretim bölümünde elektrik panosundaki arýza nedeniyle yangýn çýktý. Fabrikadan dumanlar yükseldiðini gören çalýþanlar, polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangýný fabrikanýn diðer bölümlerine sýçramadan kýsa sürede kontrol altýna almayý baþardý. Herhangi bir can kaybýnýn olmadýðý yangýnda maddi hasar meydana geldi. Yangýn nedeniyle polis ekipleri Çorum-Ýskilip karayolunu bir süreliðine araç trafiðine kapattý. Yangýnýn tamamen kontrol altýna alýnmasýnýn ardýndan polis ekipleri yolu tekrar ulaþýma açtý. Yangýnla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

Ýtfaiyeciler yangýna kýsa sürede müdahale etti.

Çorum’da bir et fabrikasýnýn kemik unu üretim ünitesinde çýkan yangýn paniðe neden oldu.


PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Doðayý seven insaný da sever’ Ç

Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda bir program düzenlendi.

eþmeören YÝBO, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda bir program düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen törene AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Çeþmeören YÝBO Müdürü Meryem Erel, Aðaçlandýrma Þefi Tacim Karakýl, öðrenciler ve davetliler katýldý. Programda orman bitkileri, hayvanlarý ve orman zararlarý ile ilgili bir sunum yapan Orman Mühendisi Ýlkay Daþlý, Türkiye’deki ormanlarýn % 51’inin verimli olduðunu belirterek, orrmanlara zarar veren unsurlar hakkýnda bilgi verdi. Orman yangýnlarýnda zaman kaybedilmeden ücretsiz Alo Orman Yangýn Hattý 177’yi çocuklara hatýrlattý. AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün de, “Aðacý, doðayý seven, insanlarý da sever.” diyerek yapýlan bu etkinliklerden memnun olduðunu, doða ve ormanla ilgili sürekli bir þeyler yapma gayreti içinde olduðunu belirtti. Okul Müdürü Meryem Erel ise öðrencilere her fýrsatta ormanlarýn öneminin anlatýlmasý, çocuklara yeþil bir gelecek býrakabilmek için bu türlü projelerin sýk sýk yapýlmasý gerektiðini ifade ederek, “Ormanlarýmýzýn kýymetini, deðerini aþýlamalýyýz.” dedi. Çorum Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, þimdilik 100 adet mavi selvi fidaný dikildiðini kaydederek, “Amacýmýz fidansýz okul býrakmamak. Çorum’un her tarafýna fidan dikme gayretindeyiz.” dedi.

AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, doðanýn önemine deðindi.

9

Çeþmeören Yatýlý Ýlköðretim Bölge Ortaokulu’nda Kutlu Doðum Haftasý programý düzenlendi.

Çeþmeören YÝBO’da Kutlu Doðum etkinliði

Ç

eþmeören Yatýlý Ýlköðretim Bölge Ortaokulu, Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle bir program düzenledi. Okul idaresi, öðretmen, öðrenci, veliler ve okul personelinin katýldýðý programa ilgi yoðun oldu.. Programda öðrenciler tarafýndan okunan þiir, yazý ve ilahiler dinleyicilerin beðenisini kazandý. Programda ayrýca Kur'an-ý Kerim dersini seçen ve Kur'an-ý Kerim'i okumayý öðrenen 32 öðrenciye baþarý belgesi verilip Kur'an-ý Kerim hediye edildi.

Etkinliðe Okul idaresi, öðretmen, öðrenci, veliler ve okul personeli katýldý.

32 öðrenciye baþarý belgesi verilip Kur'an-ý Kerim hediye edildi.

Çeþmeören YÝBO bahçesinde gerçekleþtirilen programda 100 adet mavi selvi fidaný dikildi.

MÜSÝAD’a hayýrlý osun ziyareti Ý

Ýþadamý Timur Cevher, MÜSÝAD Genel Merkezi’nde

Genel Baþkan Nail Olpak’ý ziyaret etti.

þadamý Timur Cevher, geçtiðimiz hafta sonu 22. Genel Kurulunu gerçekleþtiren Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)’ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. MÜSÝAD Genel Merkezi’nde Genel Baþkan Nail Olpak’ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Olpak, MÜSÝAD’ýn ülke ekonomisine ve

kültürüne saðladýðý katkýlarý dile getirdi. Çoðulculukla birlikte, seçiciliðe de önem verdiklerinin altýný çizen Olpak, yeni kurulacak Çorum Þubesi’nin de Çorum’un geliþmesinde pay sahibi olacaðýný belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Olpak, tüm Çorumlular’a sevgi ve selamlarýný iletmeyi de ihmal etmedi.

‘1 Mayýs bayram havasýnda geçsin’ T

üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Erözgün yaptýðý açýklamada, bütün dünya emekçilerinin evrensel bayramý olan 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü’nün ülkede olaylardan uzak, huzur ve sükûnet içerisinde yaþanmasý gerektiðine dikkat çekti. Ýþçi ve emekçilerin bu güne kadar vermiþ olduklarý

kutsal ve haklý mücadelenin gelecekte gerçek bayramlarý getireceðine olan inancýnýn tam olduðunu dile getiren Erözgün, alýn terini emeðiyle birleþtirip ülkenin kalkýnmasý için üretime ve hizmete katký saðlayan çalýþanlarýn 1 Mayýs’ý bayram havasý içerisinde geçirmeleri temennisinde bulundu. Ülkemizdeki en büyük sýkýntýnýn hiç kuþkusuz iþsizlik olduðunu belirten Erözgün, iþçilerin kendi çalýþma alanlarýnda ve hayat

Okay Erözgün

standartlarýnda karþýlaþtýklarý sýkýntýlarýn da en az iþsizlik kadar ürkütücü boyutta olduðunu söyledi. Yýllarca standartlarý

yükseltmek için mücadele eden emekçilerin 1 Mayýs’ý bayram olarak kutlamak yerine, hak ve hukuk mücadelesi vererek geçirmek zorunda kalmalarýnýn ve bunun her yýl ayný üzücü tablo ile sergilenmesinin ülkede hala tam bir refah sistemine ulaþýlamadýðý düþüncesini akla getirdiðini ifade eden Erözgün, açýklamasýna þöyle sürdürdü; “Sendikal örgütlenmenin önündeki görünen ve

görünmeyen engellerin kaldýrýlmasý, güvencesiz, esnek, kuralsýz istihdam modellerinden vazgeçilmesini, kamu çalýþanlarýna grev hakkýnýn verilmesini ve siyaset yasaðýnýn kaldýrýlmasýný, emeðin sömürülmediði, çalýþanlara baskýnýn, zulmün olmadýðý bir Türkiye dileðiyle ülkemizin 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü kutluyor, ülkemize ve dünyaya, barýþ getirmesini temenni ediyorum.”

Programda öðrenciler tarafýndan okunan þiir, yazý ve ilahiler dinleyicilerin beðenisini kazandý.

E

‘Gönül Elçileri’nde soru iþaretleri var’

ðitim Sen Çorum Þubesi TÝS ve Hukuk Sekreteri Sezgin Kundukan, Gönül Elçileri projesinin devamlýlýðýný saðlamak ve baþvuru sayýsýný artýrmak için okullara gönderilen yazýnýn, akýllarda bazý soru iþaretleri býraktýðýný söyledi. Baþbakan Erdoðan’ýn eþi Emine Erdoðan’ýn himayesinde baþlatýlan Gönül Elçileri projesinin Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan öðrenci, öðretmen ve velilere duyurulmak üzere tüm okullara gönderildiðini, söz konusu yazýda Valiliðin web sitesinde yer alan ‘Bugün Ýnsanlýk Ýçin Ne Yaptýn’ baþlýðý altýnda yer alan elektronik baþvuru formunu doldurarak gönül elçisi olunabileceðinin ifade edildiðini kaydeden Kundukan, “Gönüllülük esasýna dayanan bu proje ile proje tanýtým broþüründen anlaþýldýðý kadarý ile gönüllü ve koruyucu aile yöntemiyle dezavantajlý/kýrýlgan gruplarýn bakým, yetiþme ve eðitim sorumluluðunu devlet ile paylaþma amacý güdüldüðü anlaþýlmaktadýr.” dedi. Kundukan, konuyla ilgili açýklamasýný þöyle sürdürdü; “Ýçerik itibarý ile bir baþarýya ulaþmasý olasý gözükmeyen projeye yeteri kadar baþvuru olmamýþtýr. Ancak, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin adýyla 25 Nisan 2013 tarihinde okullara “Gönül Elçileri Projesine ilçenizden / okulunuzdan yeteri kadar baþvuru yapýlmadýðý görüldüðünden konunun yeniden duyurulmasý ve sonucunun 29 Nisan 2013 tarihine kadar Müdürlüðümüz Hayat Boyu Öðrenme Bölümü’ne bildirilmesi...” þeklinde bir mail yazýsý gönderilmiþtir. Gönüllülük esasýna dayanan bu proje için Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’nün yeterli gördüðü sayý kaçtýr ve bu sayý neden bu kadar önemlidir? sorusu akla gelmektedir. Projeye iliþkin hazýrlanan broþürde kadýnlar, çocuklar, engelliler, yaþlýlar, þehit yakýnlarý ve gaziler ile yoksullar dezavantajlý/kýrýlgan grup olarak ifade edilmiþ ve bu gruplara karþý gönül elçilerinin ne tür görevleri ne þekilde yapacaklarý açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Bu görevler arasýnda gönül elçisinin “Hizmete ulaþma sorunu yaþayan

özel / marjinal grup ve kiþilere Bakanlýðýn verdiði hizmetleri destekler / katký saðlar”, “Kendi evinde yaþamýný sürdüren ancak yardýma ihtiyaç duyan dezavantajlý / kýrýlgan gruba giren kiþi ve kiþilere destek verir”, “Gönül Elçisi bizzat tespit ettiði ve Bakanlýkla iliþkisini kurduðu ihtiyaç sahiplerine veya Ýl Müdürlüðü’nün yönlendirdiði grup ve kiþilere hizmet verir”, “Hizmet vereceði grup ve kiþilerle duygusal bað kuracaðýný bilerek onlarý hayal kýrýklýðýna uðratmayacak tutum, beceri ve davranýþ sergiler” þeklindeki ifadeler oldukça dikkat çekicidir. Broþürde ayrýca “Gönül Elçisi; hedef gruplarýn ihtiyaçlarýna göre kendi ilgi, bilgi, beceri, deneyimleri ve kaynaklarý kapsamýndaki her tür sosyal hizmete katký verebilir. Bu hizmetler kurum ve kuruluþlarda verilebileceði gibi ev ziyaretleri ile de yürütülebilir” denilmekte “Gönül Elçisi insana iliþkin her konuda hizmet verebilir” ifadeleri ile nasýl yani sorularýný akla getirmektedir. Yapýlmasý düþünülen çalýþmalar iyi niyetli çalýþmalar olsa da devlet kurumlarýný temsil eden yöneticiler tarafýndan zorla ve herkese yaptýrýlacak konular olmayýp aksine devlet ve sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan bizzat konunun ehli kiþilerce yürütülmesi gereken konulardýr. Bu çalýþmalar devlet kurumlarýný temsil eden yöneticiler eliyle ve konunun ehli olmayan gönüllü kiþiler üzerinden yapýlmaya çalýþýldýðý zaman vatandaþlarýn aklýna “Ey devleti yöneten kiþi bugün þiddet, sömürü ve tacize maruz kalan kadýn ve çocuklar için, görmezden gelinen engelliler için, açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamýný sürdürmeye çalýþan yaþlý ve emekliler için, bu ülkenin huzur ve mutluluðu adýna kendi huzur ve mutluluðunu hiçe sayan gazi ve þehit yakýnlarý için, açlýk ve yoksulluðun son bulmasý için, halkýn için ne yaptýn?” sorusunu akla getirmektedir. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, öðretmenlere yeni görevler bulmak yerine kendine emanet edilen çocuklarýn geleceði için mücadele eden öðretmenlerin önündeki engelleri kaldýrma yönünde tutum geliþtirmelidir.”


10 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

MHP maskeleri indirdi Erol Taþkan

kil Adamlar'ýn Çorum'a geliþini protesto eden MHP Ýl Baþkaný ve partililer, parti merkezi önünde toplanarak, Akil Adamlarý protesto etti. MHP Ýl Baþkaný Ercan

Daþdan, partili gençlerin tuttuðu dövizlerde Akil Adam maskelerinin üzerinde Akil Adam yazan kýsmý açarak, "Ýþte Akil Adamlar maskesinin altýndaki gerçek yüzler." diyerek maskeleri tek tek

açtý ve altýndan çýkan ABD Baþkaný Obama, PKK elebaþýsý Abdullah Öcalan, AK Parti ve BDP'yi Akil Adamlar'ýn gerçek yüzü olarak tanýttý. Basýn açýklamasý yapan MHP Ýl Baþkaný Er-

Ercan Daþdan, "Ýþte Akîl Adamlar maskesinin altýndaki gerçek yüzler." dedi.

can Daþdan, Baþbakan'ýn PKK ile müzakere ettiðini ve bunu Türk Milleti'nin ibretle izlediðini belirterek, "Meydanlarda baðýmsýzlýðýný ve varlýðýný kazanmýþ Türk milleti, masalarda paylaþýlmak istenmektedir. Þehit kanlarýyla sýnýrlarý çizilmiþ Türk vataný, demokratikleþme ve özgürleþme yalanlarýyla parçalanmak üzeredir." dedi. Türk Milleti'nin, Baþbakan ve partisinin, Ýmralý canisi ve PKK terör örgütüyle yürüttüðü müzakereleri ibretle izlediðini, bölücülüðün kurulan propaganda mekanizmalarýyla masumane gösterilmeye çalýþýlmasýnýn farkýnda olduðunu vurgulayan Daþdan, "Milliyetçi Hareket Partisi, milli ve manevi deðerleri korumaya, milli birlik ve bütünlüðü muhafaza etmeye þevkle, inanmýþlýkla ve azimle kararlý ve yeminlidir" diye konuþtu. Yapýlan basýn açýklamasýný çok sayýda partili ellerindeki bayraklarla izlerken sýk sýk sloganlar atarak, tepkilerini dile getirdi.

Ýlk barikat Atatürk Anýtý'nda

MHP’liler Gazi Caddesi’nde yürüyüþ yaptý.

Basýn açýklamasýnýn ardýndan caddeye inerek Atatürk Anýtý'na kadar yürüyen partililer burada polis barikatý ile karþýlaþtý. Emniyet görevlileri ile yapýlan görüþmede, Þehitlik Anýtý'na kadar yürünmesi kararlaþtýrýldý.

Hep birlikte Ýstiklal Marþý okudular

ADD ve Ýþçi Partisi'nin oluþturduðu kortejle birlikte Atatürk Anýtý'nda saygý duruþundu bulunularak Ýstiklal Marþý okundu.

çýktý

Þehitlik Anýtý giriþinde yolu kapatan emniyet mensuplarý geçiþe izin vermedi.

Þehitlik Anýtý'na izin

Emniyet mensuplarýnýn Þehitlik Anýtý'na kadar yürüyebileceðinin belirtilmesi üzerine her iki gurup ta Þehitlik Anýtý'na kadar sloganlar eþliðinde çýktý.

Provakasyonlara karþý uyarý yapýldý

MHP kortejinde megafonlar aracýlýðý ile yapýlan anonslarda, provakasyonlara karþý uyarý yapýlýrken, parti disiplini içerisinde protestonun gerçekleþtirileceðini bildirildi.

Otele gidiþe izin verilmedi

MHP’liler Anvatar Otel'e gitmek istediklerini belirterek,

zaman zaman polis yetkilileri ile tartýþtý.

Þehitlik Anýtý giriþinde yolu kapatan emniyet mensuplarý geçiþe izin vermezken, burada ADD ve Ýþçi Partisi üyeleri ve MHP üyelerinden bazý guruplar Akil Adamlar Toplantýsý'nýn yapýldýðý Anvatar Otel'e gitmek istediklerini belirterek, zaman zaman polis yetkilileri ile tartýþtý.

7 kiþilik temsilci heyeti özel görüþmeyi reddetti

Polis geniþ güvenlik tedbiri aldý.

Yapýlan görüþmelerin ardýndan MHP-ADDÝP ve Þehit ve Gazi Aileleri Derneði yöneticilerinden toplam 7 kiþinin toplantýya katýlmasý kararlaþtýrýldý. Ancak Akil Adamlar Toplantýsý'ndan gelen cevabýn toplantý haricinde farklý bir mekanda yapýlabileceði þeklinde olmasý, guruplar tarafýndan kabul edilmedi. Yapýlan basýn açýklamalarýnda, gurup temsilcileri kapalý kapýlar ardýnda yapýlacak bir görüþmeyi kabul etmeyeceklerini bildirerek, eylemlerini bitirdiklerini açýkladý.

ÝP'li gençler oturma eylemi yaptý

Ýþçi Partililer de Akîl Ýnsanlar Grubu’nu poretsto etti.

Bu arada ÝP'li bazý gençler oturma eylemi yapmaya baþladý. ADD ve ÝP temsilcileri, gençleri ikna ederek eylemlerinden vazgeçirdi. Yaklaþýk iki saat süren yürüyüþ ve eylemler gurup temsilcilerinin eylemin bittiðini

Halkýn çözüm-barýþ gibi sözlerle kandýrýldýðýný söyleyen MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan;

'Türk Milleti masalarda paylaþýlmak isteniyor' M

HP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, halkýn çözüm süreci ve barýþ gibi söylemlerle kandýrýldýðýný, Türk Milleti'nin kanýyla kazandýðý vataný ve baðýmsýzlýðýnýn masa baþýnda birilerince paylaþýlmaya çalýþýldýðýný söyledi. Parti merkezi önünde Akil Adamlar toplantýsýný protesto etmek için bir araya gelen partililerine seslenen MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, akil adamlar maskesi altýnda kirli ve karanlýk iþbirliklerinin var olduðunu iddia ederek, "Akil insanlarýn gerçek yüzü ABD Baþkaný Obama, BOP, BDP ve bebek katili terör elebaþýný APO'dur." dedi. Milletin bölücülüðün pençesine düþürüldüðünü, devlet yapýsýnýn yerle bir edildiðini sözlerine ekleyen MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, milletin daðýlmanýn eþiðine getirildiðini ifade etti. "Hiç kimsenin kendini akýllý sayýp, Türk Milleti'ni hafife almaya hakký yoktur." diyen Ercan Daþdan, Türküm demenin suç, PKK'lý olmanýn baþ tacý olmak anlamýna getirildiðini aktardý. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, açýklamasýnda þunlarý söyledi, "Maalesef bugün Türk Milletinin içinde bulunduðu ortamý hepimiz çok iyi biliyor, yaþýyor ve görüyoruz. Milletimiz bölücülüðün pençesine düþürülmüþ, devlet yapýmýz yerle bir edilmiþ, aziz milletimiz daðýlmanýn eþiðine getirilmiþtir, AKP-PKK arasýnda tesis edilen ve Türk Milletinin bölünmesini amaçlayan kirli ve karanlýk iþbirliðinin tüm yönleri de birer birer gün yüzüne çýkmýþtýr. Bu gün de bu kirli ve karanlýk iþbirliðinin ortaya çýkartmýþ olduðu ve bir PKK projesi olan "Akil Adamlar Heyeti" istemememize raðmen

MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, parti binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. Ýmralý canisinin serbest ilimize gelmiþlerdir. arkasýndaki niyetleri çok iyi bilmektedir. kalmasý çözüm müdür? Kendini Türk Milleti'nden akýllý Peki bu akiller ne PKK'nýn zanneden bu kiþiler diyor? Silahlar susacak, parlamentoya taþýnmasý çözüm süreci isimli çözüm müdür? PKK silah çözülme ve çöküþ Türkiye'nin devleti ve býrakacakmýþ. PKK'lý projesini millete ülkesiyle bölünmez militanlar emniyetli yutturmak üzere illeri bütünlüðünü bozmak þekilde sýnýr dýþýna dolaþmaya devam çözüm müdür? Þehit çýkacaklarmýþ. Terör etmektedirler. kanýndan ilhamýný almýþ bitecekmiþ. Analar Türk Bayraðý'ný Ancak þunu çok aðlamayacakmýþ. provokasyon aracý iyi bilmelidirler ki, Türk Türkiye huzura olarak görmek çözüm Milleti'nin bu ihanete kavuþacak, yatýrýmlar müdür? Özerk kanmasý, yýkýma ikna artacak, ekonomi yönetimi, arkasýndan olmasý ve vatanýn sýçrama yapacakmýþ. çok dilli, çok kimlikli parçalanmasýna onay Türk milleti ortaklýklar devletini vermesi asla mümkün kandýrýlmaktadýr. Sýnýr inþa etmek, nihayetinde olmayacaktýr. Ayrýca dýþýndaki kamplarda de Kürdistan'ýn kendilerini akýllý yuvalanmýþ teröristler kurulmasýný saðlamak sanarak Türk Milleti'ni nasýl ülke dýþýna çözümün bir parçasý aptal yerine koymaya çýkarýlacaktýr? PKK'nýn mýdýr? Baþkanlýk 76 milyon insaný hafife silah býrakmasý nasýl sistemine geçmek, ayný almaya da hiç kimsenin mümkün olacaktýr? zamanda koltuk ve hakký yoktur. mevki hýrsýný tatmin Ýmralý canisine hangi Eðer bu kiþilerin etmek çözümün bir sözler, PKK'ya hangi aklý çoksa, o zaman bu aracý mýdýr? umutlarý verilmiþtir? akýllarýný kendilerine Çözümle ne Durum çok saklamalý, Türk kastedilmektedir? Türk ciddidir. Türkiye iyi Milletinin aklýný hafife durumda deðildir. milleti kiminle küsmüþ, alma hatasýndan derhal Türkiye iyi kimlerle savaþmýþtýr da vazgeçmelidirler. Türk yönetilmemektedir. barýþtýrmak için mesai Milleti sizin gerçek AKP yönetimi altýndaki yüzünüzü beyninizin harcanýlmaktadýr?

Türkiye'de Türk olmak suçtur. Türk kimliði suçludur. Türk bayraðý tahriktir. Türk milliyetçiliði ayaklar altýndadýr. Türk milleti bölünmesi icap eden 36 parçadan ibarettir. Bunlara karþýlýk; PKK baþ tacýdýr. Ýmralý canisi ezberleri bozan, umutlarý yeþerten iyilik meleðidir. Gelinen ortam apaçýk ortadadýr. Meydanlarda baðýmsýzlýðýný ve varlýðýný kazanmýþ Türk Milleti, masalarda paylaþýlmak istenmektedir. Þehit kanlarýyla sýnýrlarý çizilmiþ Türk vataný, demokratikleþme ve özgürleþme yalanlarýyla parçalanmak üzeredir. Türk milleti çözüm sözleriyle çözülme ve çöküþe götürülmektedir. Buradan bir kez daha belirtmek isteriz ki Türk Milleti; Baþbakan ve partisinin, Ýmralý canisi ve PKK terör örgütüyle yürüttüðü müzakereleri ibretle izlerken, bölücülüðün kurulan propaganda mekanizmalarýyla masumane gösterilmeye çalýþýlmasýnýn farkýndadýr. Milliyetçi Hareket Partisi, milli ve manevi deðerleri korumaya, milli birlik ve bütünlüðü muhafaza etmeye þevkle, inanmýþlýkla ve azimle kararlý ve yeminlidir."

BAÞSAÐLIÐI Serbest Muhasebeci Mali Müþavir

Uður Küçüktataroðlu

’nun

vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:1018)

A

M-Turkuaz Gýda Murat-Mustafa-Necmi Akdemir


PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Çorum’da konuþan Akil Ýnsanlar’dan ortak mesaj:

‘Terör silahla deðil diyalogla çözülür’ Recep Mebet Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu’nun Çorum toplantýsý dün gerçekleþti. Anvatar Termal Otel’de düzenlenen toplantýda Grup Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Þevki Hakyemez, Grup Baþkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin, Grup Sekreteri Av. Fatma Benli ile grup üyelerinden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Gazeteci-Yazar Kürþat Bumin, Oral Çalýþlar ve Yýldýray Oður konuþmacý olarak yer aldý. Terör meselesi ve çözüm sürecinin tartýþýldýðý toplantýya bazý daire müdürleri, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinden oluþan yaklaþýk 230 kiþilik davetli grubu katýldý.

HAKYEMEZ: ‘ÇÖZÜM DÝYALOGDA’

du.

BAYRAKTAR: ‘PKK KÖÞEYE SIKIÞTI’

TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, dýþ konjonktürün PKK terör örgütünü köþeye sýkýþtýrdýðýný söyledi. “Diyalog grubu olarak sivil toplum kuruluþlarýný dinlemeye, dertleþmeye geldik” diyen Þemsi Bayraktar, çözüm sürecinin toplumsal barýþa ve iç huzura katký saðlayacaðýný kaydetti. Barýþma kültürünün kaybolduðunu ve kavga kültürünün topluma hakim olduðunu anlatan Bayraktar, ekilen nifak tohumlarýyla Doðu ile Batý insanýnýn birbirinden ayrýlmaya çalýþýldýðýný dile getirdi. Bayraktar, “Ülkenin bölünmesi, parçalanmasý bu millete raðmen mümkün olmaz. Doðu da Batý da ülkenin parçalanmasýný istemiyor. Türk Bayraðý ülkemizin her yerinde dalgalanmaya devam edecek. Onu indirmeye kimsenin gücü yetmez. Atýlan adýmlar sayesinde Türkiye istikrar ülkesi olacak. Yaþanan ekonomik geliþme sayesinde Türkiye bu coðrafyanýn yýldýzý olacak. Milletin akilane duruþu bu süreci belirleyecek” diye konuþtu.

Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Þevki Hakyemez, terörün silahla deðil diyalogla çözülebileceðini vurguladý. Çözüm sürecinin, terör probleminin ortadan ÇALIÞLAR: ‘SÝYASÝ GERGÝNLÝKLERE GEkalkmasý için önemli bir fýrsat olduðuna iþaret eden REK YOK’ Yusuf Þevki Hakyemez, kendilerini ‘Akil Ýnsanlar’ deðil, ‘Diyalog Grubu’ olarak nitelendirdiklerini Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu söyledi. üyesi Oral Çalýþlar, çözüm sürecinin siyasi gerginliðe kurban edilmemesi gerektiðini söyledi. Türkiye’yi meþgul eden terör meselesi nedeniyle 30 yýldýr binlerce vatan evladýnýn þehit düþtüðünü Süreç öncesi bazý tereddütlerin bulunduðunu belirten Hakyemez, daha fazla acý yaþanmamasý için ancak zamanla endiþelerin ümide dönüþtüðünü vurbu sorunun çözülmesi gerektiðini kaydetti. gulayan Oral Çalýþlar, terörün bitmesiyle Türkiye’nin dünya ülkeleri arasýnda sevindirici bir konuAkil Ýnsan Heyeti’nin amacýnýn hükûmet propama eriþeceðini kaydetti. gandasý yakmak olmadýðýnýn altýný çizen Hakyemez, çözüm sürecinin þeffaf bir þekilde yürütüldüðünü ifaBUMÝN: ‘ÇÖZÜLMEZSE FELAKET OLUR’ de etti. Gazeteci-Yazar Kürþat Bumin, “Bu süreç soSürecin siyasi iktidar tarafýndan yönetildiðini ve nunda çözüme gidilmezse sonrasý daha büyük bir feyetkinin hükûmette olduðunu vurgulayan Hakyelaket olabilir” dedi. mez, “Bizim Sivil konumumuz toplum kuhükümetin ruluþlarýnýn gerçekleþtirTürkiye’de diði bu faaliilk kez elleyetle ilgili rini kaldýrýp olarak bu sübir meselede reci niçin fikrini ortadesteklediðiya koymak mizi kitlelere istediðini anlatmak, davurgulayan ha da önemliKürþat Busi kitlelerin, min, “Doðru Çorumludürüst bir lar’ýn, Karademokraside deniz'deki inzaten halkýn sanlarýn süredediði olur. ce iliþkin düÇözüm süreþüncelerini Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu üyeleri çözüm sürecini anlat- ci de zaten o öðrenmek isnedenle baþladý” diye konuþtu. tiyoruz” dedi. “Çatýþmanýn bitmesine hayýr demek mümkün Toplantýda sýrasýyla söz alan diðer grup üyeleri mü?” diyen Bumin, toplumda yaþanan endiþelere de de çözüm sürecine iliþkin görüþlerini sýraladýlar. dikkat çekti. PALANDÖKEN: ‘ÇORUM’UN DESTEÐÝNÝ Türk Bayraðý’ný indirmeye kimsenin gücünün ÖNEMSÝYORUZ’ yetmeyeceðini vurgulayan Bumin, daðýlma sürecine TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Çogiren PKK’nýn Kuzey Irak’ta bir Kürt Devleti kurulrum halkýnýn çözüm sürecine vereceði desteði önemmasýna dahi karþý olduðunu söyledi. sediklerini söyledi. Çözüm karþýlýðýnda Kürtçe’nin eðitim dili olAkil Ýnsanlar Heyeti’nin Çorum toplantýsýnda masý talebinin bulunduðunu belirten Bumin, “Bu ülkonuþan Bendevi Palandöken, 1 Mayýs Ýþçi Bayrakede Kürtçe televizyonlar kuruldu birþey oldu mu? mý’ný kutlayarak sözlerine baþladý. 15 yýldýr Türkiye’yi baþörtüsü meselesiyle meþgul ettiler. Yýllarca farklý sorunlarla uðraþtýrdýlar. Ancak 5 bin yýllýk tarihi geçmiþi olan Çorum’un çözüm Türkiye deðiþti. Saðduyulu olmalýyýz. 3-5 yýla kadar sürecinde de tarihi önem taþýdýðýný vurgulayan PaCemevleri’nin statü sorunu bile çözülecek, hepbirlandöken, þöyle konuþtu: likte göreceðiz” diye konuþtu. “Çorum, Anadolu’nun marka þehri. Her çatýda, OÐUR: ‘TERÖRÜN MÝADI DOLDU’ her sofrada Çorum’da üretilen ürünler var. Çorum halký fikirleriyle çözüm sürecine destek verecek. SüAkil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu reçle ilgili kuþkular olabilir. Düþünce ve hassasiyetüyesi Yýldýray Oður, terör meselesinin miadýnýn dollerinizi yetkililere iletmek için buradayýz. duðunu söyledi. 20 milyon esnaf ve sanatkarý temsilen bu süreTürkiye’nin eriþtiði demokratik olgunluða dikcin dýþýnda kalamazdýk. Ülkemizde artýk aileler perikat çeken Yýldýray Oður, “Zamanýn ruhu bu sorunu þan olmasýn, canlar yanmasýn diye bu yola çýktýk. çözdü” dedi. Çözüm saðlanýrsa artýk televizyonda kan ve þiddet Demokratik geliþmeler sayesinde insanlarýn görmeyeceðiz. Elbette bu iþin failleri cezasýný görekendini ifade edebildiðini dile getiren Oður, Kürtcek.” ler’in yüzde 5’inden daha azýnýn baðýmsýz bir devletBÝLGÝN: ‘ÇÖZÜM PAZARLIKSIZ OLA- ten yana olduðunu söyledi. CAK’ Yaþanan çatýþmalara raðmen Türkler’le KürtAkil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grup ler’in birlikte yaþama iradesinin bitmediðini vurgulaBaþkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türkiye’nin 30 yan Oður, çözüm süreciyle birlikte terörün son bulyýllýk bir belâdan kurtulmak üzere olduðunu söyledi. masý için tarihi bir adým atýldýðýný kaydetti. Sergilenen kararlý tutumun terörü bitme nokta“Ortadoðu ülkelerine model olan Türkiye bu sosýna getirdiðinin altýný çizen Vedat Bilgin, “Türkiye runla yoluna devam edemez” diyen Oður, PKK’nýn üstün bir konumda, kimseyle pazarlýk etmeden bu koþulla deðil kendi menfaatlerine olduðu için silah süreci sonlandýrýyor” dedi. býraktýðýný ifade etti. Oður, terör meselesinin siyasi arenada çözüm bulacaðýný sözlerine ekledi. Dýþ geliþmelerin de terörün sona ermesinde önemli rol oynadýðýný belirten Bilgin, ABD’nin BENLÝ: ‘ÇÖZÜM ÝÇÝN BÝRÞEYLER YAPMA Irak’tan çekilmesiyle bölgede kompozisyonun deðiþVAKTÝ’ tiðini kaydetti. Türkiye’nin içteki terör problemini de Çorum’da düzenlenen toplantýda konuþan Akil bitirme aþamasýna getirdiðini anlatan Bilgin, “ÜlkeÝnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu Sekreteri mizi yönetilemez hale getiren yapýlarýn tasfiyesi, deAv. Fatma Benli, “Terör meselesinin çözümü için armokratik deðiþim ve ekonomik geliþmeler de terörün týk birþeyler yapma vakti” dedi. çözümünde etkili oldu” deðerlendirmesinde bulun-

Terör meselesi ve çözüm sürecinin tartýþýldýðý toplantýda söz alan STK temsilcileri, görüþlerini dile getirerek tereddütlerine cevap

STK’lar konuþtu Akil Ýnsanlar dinledi

Tereddütlerine cevap aradýlar Anvatar Termal Otel’de düzenlenen ‘Çözüm Süreci’ konulu toplantýya katýlan sivil toplum kuruluþu temsilcileri, konuyla ilgili görüþlerini dile getirdiler. Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu üyelerinin açýklamalarýnýn ardýndan sýrayla söz alan davetliler, süreçle ilgili bazý tereddütlerin bulunduðunu vurguladýlar. Heyetten bu tereddütlerin giderilmesini isteyen STK temsilcileri, terörün son bulmasýnýn toplumun ortak temennisi olduðunun altýný çizdiler. Toplantýda söz alan bazý davetliler, Akil Adamlar Heyeti’ni hükûmet propagandasý yapmakla suçlarken bazýlarý ise demokratik duruþlarýndan dolayý kutladýlar. Þehit ailelerinin teröristlerle ayný kefeye konulmamasýný isteyen bazý katýlýmcýlar, bayrak ve üniter devlet yapýsý üzerinden yapýlan tartýþmalara da tepki gösterdiler. Çözüm sürecinin demokratikleþmenin meyvelerinden

olduðunu vurgulayan STK temsilcileri, terörün birlik ve beraberlikle bitirilebileceðinin altýný çizdiler. Yeni Anayasa hazýrlýðýnýn meselenin kesin çözümünde büyük rol oynayacaðýna iþaret eden konuþmacýlar, Osmanlý ve Ýslam tarihinden verilen örnekler ýþýðýnda barýþýn önemini vurguladýlar. “Barýþ maliyet hesabýna kurban edilmemeli” diyen bazý STK temsilcileri, görünen kýsmýyla çözüm sürecine destek verdiklerini açýkladýlar. Çözüm sürecinde bazý hatalar yapýldýðýný savunan bazý konuþmacýlarsa süreçten olumlu bir netice beklediklerini ifade ettiler. Terör meselesinin çözümünde devletin asla taviz vermemesi gerektiðini dile getiren katýlýmcýlar, sürecin detaylarýnýn halka anlatýlmasýnýn fotoðrafýn bütününün görülmesini saðlayacaðýný ve tereddütleri ortadan kaldýracaðýný sözlerine eklediler.

Þehit yakýný toplantýya katýlmak istedi Akil Ýnsanlar Heyeti’nin Çorum toplantýsýna katýlmak isteyen þehit yakýný Hüseyin Akdað, salona alýnmadýðý gerekçesiyle tepkisini dile getirdi. Toplantý devam ederken giriþ kapýsýndan gelen sesler üzerine dýþarý çýkan görevliler, ismi davetliler listesinde bulunmayan Hüseyin Akdað’ý içeri almak istemedi. Amacýnýn toplantýyý takip etmek ve düþüncelerini dile getirmek olduðunu belirten Eðitim Müfettiþi Akdað, bazý davetlilerin de çabasýyla yetkilileri ikna etmeyi baþardý. Salona girdikten sonra gözyaþlarýný tutamayan Akdað’ý, Akil Ýnsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Þevki Hakyemez teskin ederek yaþananlardan dolayý özür diledi. Heyet üyelerinin konuþmalarýnýn ardýndan söz alan Akdað, damadýný teröre kurban verdiðini ve iki yetim büyüttüðünü söyledi. “Terörden dolayý canýmýz çok acýdý” diyen Akdað, süreç sonunda adaletli bir çözüm beklediðini söyledi. Bölücü terör mensuplarýyla þehit ailelerinin yan yana anýlmasýný istemeyen Akdað, barýþtan yana olduðunu kaydetti. “Keþke son þehit benim damadým olsaydý” diyen Akdað, sürecin hayýrlý bir neticeyle son bulmasýný arzu ettiðini sözlerine ekledi.

Hüseyin Akdað, salona alýnmadýðý gerekçesiyle tepkisini dile getirdi.

Salonda yerini alan Akdað, süreç sonunda adaletli bir çözüm beklediðini söyledi.


12 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Köse sordu, Bakan cevapladý E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, 2011’de madencilik sektöründe 10 bin 368 maden kazasý yaþandýðýný belirtirken, bir önceki yýla göre kazalarda yüzde 15 oranýnda artýþ yaþandýðýný bildirdi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin madencilik sektöründeki kazalara iliþkin soru önergesini yanýtlayan Yýldýz’ýn verdiði rakamlara göre madencilik sektöründeki iþ kazalarý bir önceki yýla oranla yüzde 15, 2007 yýlýna oranla ise yüzde 44 artýþ gösterdi. Ölümlü kaza sayýsý ise bir önceki yýla oranla yüzde 8 düzeyinde azaldý.

Bakan Taner Yýldýz, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin madencilik sektöründeki kazalara iliþkin sorusunu cevaplandýrdý.

Matematik-Fen Olimpiyatý’nda dereceye giren öðrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Þampiyonlar ödüllerini aldý Sinpaþ‘Paþa’lý kampanyasýný uzattý Ö

zel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Kurumu geleneksel olarak düzenlediði ve 3250 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen Matematik-Fen Olimpiyatý’nda dereceye giren öðrenciler için okul konferans salonunda ödül töreni düzenledi. Ödül törenine Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Özel Öðretim Þube Müdürü Ahmet Karaman, Þube Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ ve çok sayýda veli ile davetliler katýldý. Ödül töreni açýlýþ konuþmasýný yapan Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Kurumu Müdürü Erdal Öðülmüþ, “SBS il birinciliði, ilk 10’da 4 derece, Cambridge Üniversitesi Ýngilizce sýnavlarýnda % 100 baþarý, uluslararasý bilim olimpiyatlarýnda 17 madalya ve sanat, spor dallarýnda ise 27 madalya kazanma baþarýsý ile Çorum’u en güzel þekilde temsil etme gayretindeyiz. Geleneksel baþarýmýzýn temelinde öðretmenlerimizin

fedakâr çalýþmalarý ve okul-aile-öðrenci dayanýþmasý bulunmaktadýr. Düzenlenen geleneksel olimpiyatla geleceðin bilim insaný olmaya aday güzide evlatlarýmýzý cesaretlendirmek ve ödüllendirmektir. Evlatlarýmýzýn yetiþmesinde emeði geçen eðitim camiasýnýn kýymetli idareci ve öðretmenlerini tebrik ederim.” dedi. Törende Ýngilizce, keman ve gitar gruplarýnýn gösterileri beðeniyle izlenildi. Ödül töreninde 1. olan öðrencilere bisiklet ve netbook verilirken 2.’lere tablet, 3.’lere de mp5 verildi. Ödül töreninde konuþan Þube Müdürü Ahmet Karaman, organizasyonu düzenleyen Samanyolu Eðitim kurumlarýna teþekkür ederek, “Baþarýlý öðrencilerimizin yetiþmesinde emeði geçen okul idareci, öðretmen ve desteklerini esirgemeyen siz kýymetli velileri tebrik ederim.” diye konuþtu.

A

nadolu yakasýnýn hýzla geliþen bölgesi Sultanbeyli’de, Sinpaþ Yapý tarafýndan inþa edilen Liva Turkuaz projesinde üç hafta önce baþlayan ‘Paþa Gönlünüz Nasýl Ýsterse Liva’dan Öyle Ev Sahibi Olun!’ kampanyasý, gösterilen yoðun ilgi nedeniyle uzatýldý. Ödeme þekliyle gayrimenkul sektöründe ilk olma özelliði taþýyan ‘paþa

Çorumlular gecede buluþtu B

Minik Yürekler Büyük Ellerle Yapýyor Yaþýyor Öðreniyor ‘Minik Yürekler Büyük Ellerle Yapýyor Yaþýyor Öðreniyor’ etkinliði düzenlendi.

H

itit Üniversitesi ve Ýstiklal Ýlkokulu ortak projesi ‘Minik Yürekler Büyük Ellerle Yapýyor Yaþýyor Öðreniyor’ kapsamýnda 10. etkinlik Ýstiklal Ýlkokulu konferans salonunda yapýldý. Etkinliðe, Yrd. Doç. Özlem Sirkavaz, Tarih Bölümü Öðr. Gör. Tuðba Gülen, Ýstiklal Ýlkokulu Müdürü Hüseyin Güler, Müdür Yardýmcýsý Þayan Aktaþ, 4. sýnýf öðretmenleri ve öðrenciler katýldý. Etkinlikte, Demokrasi Meclisi Seçimleri yapýldý. 4. sýnýf öðrencilerinin oy alabilmeleri için son propagandalarýný yapmalarýnýn ardýndan seçime geçildi. Kullanýlan oylarýn tasnifi ve sayýmýnýn sonucunda Süleyman Budak isimli öðrenci seçimi kazandý. Seçimi kazanan öðrencinin teþekkür konuþmasý ve Okul Müdürü Hüseyin Güler’in kapanýnýþ konuþmasýnýn ardýndan etkinlik tamamlandý.

ayraklý Belediye Baþkaný Hasan Karabað, hafta sonunu da yöre derneklerinin gerçekleþtirdiði etkinliklere katýlarak geçirdi. Karabað, Cumartesi günü ilk olarak Erzurum Dörtler Kültür ve Dayanýþma Derneði’nin Havuz Düðün Salonu’ndaki gecesine ardýndan da Çorum Cevizli Köyü’nün Barýþ Anýtý’ndaki eðlencesine katýldý. Baþkan Karabað Pazar günü sabah Balýkesirliler Derneði’nin kahvaltýsýnda vatandaþlarla bir araya geldi. Bayraklýda bulunan Erzurum Dörtler Derneði yardýmlaþma ve dayanýþma gecesi Bayraklý havuz düðün salonunda gerçekleþti. Coþkulu geçen geceye CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Moroðlu, CHP Ýl Baþkaný Ali Engin, CHP Bayraklý Ýlçe Baþkaný Levent Ölçer, CHP Buca Ýlçe Baþkaný Bektaþ Gül, Bayraklý Belediye Baþkaný Hasan Karabað, Çiðli Belediye Baþkaný Metin Solak ve çok sayýda davetli katýldý. 10. Yýl marþýyla baþlayan gece þarkýcý Yýldýrým Budak’ýn þarkýlarýyla davetlilerin halaylarýyla devam etti.

BAÞKANIMIZIN HER ZAMAN ARKASINDAYIZ

Demokrasi Meclisi Seçimleri yapýldý.

Erzurum Dörtler Derneði Baþkaný Kemallettin Kýrým ”Gecemizin düzenlenmesinde emeði büyük olan Baþkanýmýz Hasan Karabað’a çok teþekkür ede-

O

Program Ýstiklal Ýlkokulu konferans salonunda yapýldý.

‘Paþa Gönlünüz Nasýl Ýsterse Liva’dan Öyle Ev Sahibi Olun!’ kampanyasý uzadý.

gönlüm’ kampanyasý Haziran’ýn ikinci haftasýna kadar devam ediyor. Farklý ödeme alternatifleri sunan kampanyada, oturmaya baþlandýðýnda ödemelere baþlayarak, peþinat ödemeden, 12 ay ödeme yapmadan, taksitli ara ödeme seçenekleriyle, ister banka kredisi, ister Sinpaþ kredisiyle ev alýnabiliyor.

riz. Her zaman yanýmýzda oldu. Bizde dernek olarak baþkanýmýz her zaman arkasýndayýz” dedi. Çiðli Belediye Baþkaný Metin Solak Erzurum Dörtler Derneðinin dayanýþma gecesinde olmaktan dolayý çok mutlu olduðunu Dörtler derneðini yapacaðý hizmet binasýnda her türlü desteði vermeye hazýrýz” diye konuþtu.

TÜM BELEDÝYE BAÞKANLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM CHP Ýl Baþkaný Ali Engin yaptýðý konuþmada “Ýzmir’in saðlýklý bir þekilde geliþtiðini, ranta izin verilmediðini kentsel dönüþüm ile Ýzmir’in çehresinin deðiþeceðine dikkat çekerek, ”Ýzmir deki tüm belediye baþkanlarýmýza sahip çýkýlmasý gerekir” dedi. Dayanýþma gecelerinde sizin gibi derneklerle birlikte olmaktan dolayý mutlu olduklarýný dile getiren CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Moroðlu “Bizi böyle gecelere çaðýrdýðýnýz için çok teþekkür ederim. Haftanýn üç günü Bayraklý Yüzme havuzunda yöre derneklerinin gecesi oluyor. Bu sebepten dolayý Baþkanýmýz Hasan Karabað’a böyle bir tesis yarattýðý için þükranlarýmý iletiyorum” dedi.

ÜLKENÝN ERZURUMLULUK DURUÞUNA ÝHTÝYAÇ VAR

Çorum Cevizli Köyü Dünya Barýþ Anýtý’nda eðlence düzenledi.

Bayraklý Belediye Baþkaný Hasan Karabað, Çorumlular gecesine katýldý.

Bayraklý Belediye Baþkaný Hasan Karabað “Bayraklý’da da Erzurum’un çeþitli ilçelerinden göçüp gelmiþ 30 bin civarý vatandaþýmýz bulunuyor. Tüm derneklerle olduðu gibi Erzurum Dernekleri ile sýký birlikteliðimiz var. Ülkenin þu yaþadýðýmýz günlerde zor bir süreçten geçiyor. Tüm ülkenin Erzurumluluk duruþuna sahip olmasý gerekir. Erzurum deyince benim aklýma

Nene Hatun, Kara Fatma, Kurtuluþ Savaþý’ný Erzurum Kongresi ile baþlatan Atatürk, kýrmýzý-beyaz Türk Bayraðý geliyor” diye konuþtu. Baþkan Karabað daha sonra Çorum Cevizli Köyü’nün Dünya Barýþ Anýtý’ndaki eðlencesine katýldý. Bayraklý’da yaþayan Çorumlu vatandaþlarýna seslenen Baþkan Karabað “Bir Anadolu mozaiði olan Bayraklý sizlerle daha

güzel” dedi. Baþkan Karabað Pazar sabahýný da eþi Bahriye Karabað ile birlikte Balýkesirliler Derneði’nin kahvaltýsýna katýldý. Kahvaltýda Balýkesirli vatandaþlarýna seslenen Karabað, “Bayraklý’nýn da Balýkesir’in de renkleri kýrmýzý beyaz. Biz kýrmýzý beyaz ay yýldýzlý Türk Bayraðýna sevdalýyýz” diye konuþtu.(ÝHA)

OFKAD basýn Niyazi Sivri açýklamasý vefat etti

smancýk Fotoðraf Sinema Amatörleri ve Kültür Sanat Turizm Araþtýrma Derneði (OFKAD) Baþkaný Ýsmail Kabakdere, 3. Geleneksel Osmancýk Fotoðraf,

Kültür, Sanat ve Turizm Festivali ile ilgili taleplerinin Belediye tarafýndan kabul edilmediðini söyledi. Osmancýk Belediyesi’ne gönderdikleri dilekçeye verilen

cevaba karþýlýk bir basýn açýklamasý yapma ihtiyacý hissettiðini ifade eden Kabakdere, bugün saat 14:00’de Osmancýk Belediye binasý önünde yapacaklarý basýn açýklamasýna herkesi davet etti.

S

erbest Muhasebeci Mali Müþavir Abdülkadir Sivri, Çöplük Çarþýsý esnafýndan televizyoncu Uður Sivri'nin babalarý Niyazi Sivri vefat etti. Merhumun cenazesi bugün öðle namazýna müteakip Ulu Camii'de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar'da topraða verilecek.


PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:22 - Cemâzil - Âhýr: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:19 Nisan 1429 Kasým:176

2

2013

MAYIS

Faziletlerin en üstünü; sana gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve kötülük edene iyilik etmendir. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

03.53 05.32 12.44 16.32 19.44 21.15

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým (Ambulans) Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181 213 83 51 224 24 44

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey Kale Karakeçili

(Hasan KAYA) 221 86 91 (Seyfi PEKCAN) 226 43 43 (Mevlüt GEZER) 212 57 82 (Yýlmaz KILCI) 0543 725 22 55 (Hikmet DURGUN) 225 54 54 (Ali ÞAHÝN) 225 17 26 (Mustafa TURAN) 227 41 40

VEFAT EDENLER 1- PTT' den emekli Merhum Ahmet ÖZKAN' ýn eþi, Nevin SAMSUNLU, Sevin PÝÞÝRÝCÝ, Servet ve Gülnur ÖZKAN ile Sermin ve Cem GÖKGÖZ' ün anneleri; Fütuhat ÖZKAN.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Ýslam'da Aile Ve Çocuk Terbiyesi 6

Aile, eþ ve çocuklardan oluþan ve yaratýlýþtan Çocuk Müslüman olmayan annenin yanýnda gelen bir takým manevi baðlarla pekiþtirilerek ku- Vahyin Iþýðýnda dini meseleleri anlayabilecek seviyeye gelinceye rulan, çocuklarýn karakter yapýlarýnýn þekillendikadar býrakýlýr. Bu dönemden sonra anne inanç deði, insanlýðýn ilk temel yapýsýdýr. Aile uygarlýklaðerleri konusunda yanlýþ yönlendirebilir. Hýristirýnda ilk kaynaðýdýr. yan ise domuz eti yedirebilir. Veya içki içirmesinden endiþe edilirse annenin yanýnda býrakýlamaz. Ýnsanýn tek baþýna yaþamýný sürdürmesi ve Baba, yakýnlarý veya Müslüman bir topluluðun neslin nesebinin devamý mümkün deðildir. Biryanýna verilir. Çocuk dini yönden Müslüman olan likte yaþamanýn ruh ve beden saðlýðý için ne kababasýna tabidir. Çocuk olgunlaþmadan öncede dar önemli olduðu ayetlerde de bildirilmiþtir. annenin dini inanç ve adetlerini çocuða telkin etti"Kaynaþmanýz için size kendi cinsinizden eþler ði sabit olursa o zamanda anneden alýnýr veya tedyaratýp aranýzda sevgi ve merhamet peyda etmesi Veysel Uysal birler alýnýr. Allah'ýn varlýðýnýn delillerindendir." (Rum sur. 21) Eðer inanç deðerleri üzerine kurulabilirse, ai- veyseluysal-@ Þafi ve Hanbelî mezheplerine göre çocuk 8 hotmail.com le hayatý, dünya ve ahiret mutluluðu için en güyaþýna geldiðinde muhayyerdir. Anne babadan kivenli bir sýðýnak haline dönüþür. mi isterse ona teslim edilir. Ebu Hureyreden rivayet edilen bir hadise göre bir kadýn peygamberimize geleÞunlarý sorgulamadan Ýslami kimliðimizi bularak rek ey Allah'ýn resulü oðlumu büyütüp yetiþtirdim. Oðlukendimize gelmemiz ve huzuru yakalamamýz, kendimizi mun bana faydasý dokunmaya baþlamýþtý ki (ayrýldýðým) ve ehlimizi cehennem azabýndan korumamýz ve kurtarmaeþim oðlumu benden almak istiyor deyince, peygamberimýz mümkün olmaz. Biz Müslüman bir toplum olmamýza miz. Babayý da oraya getirterek "Ey çocuk, þu baban, þu raðmen neden batý tipi bir aile yapýsýna özeniyor ve bu koda annen. Hadi bakalým, hangisini istersen onun elini tut. nuda ýsrar ediyoruz? Davranýþ ve ahlakýmýz Kur'an ve Deyince çocuk hemen, annesinin eline yapýþmýþ, annesi sünnete ne kadar uyuyor? Ýþ, davranýþ ve konuþmalarýmýzde onu alýp gitmiþtir." (Ebu Davut, Talak 35) diðer bir hada Allah rýzasý ne kadar öncelikli? Kur'an-ýn emri olan diste ise peygamberimiz Rafi'b. Sinan'dan rivayet edildiemri bil maruf nehyi anil münker (iyiliði emredip kötülükðine göre, kendisi Müslüman olmuþ, karýsý ise Ýslam'ý katen sakýndýrma) görevini yeterince yerine getirebiliyor bul etmemiþ, birisinin çocuðu getirildi. Peygamberimiz muyuz? Bunlar için ne kadar gayret gösterebiliyoruz? anneyi bir tarafa, babayý bir tarafa çocuðu da aralarýna Peygamber efendimiz, (Ölmeden evvel, hesaba çekiloturttu. Çocuk annesine meyil edince, "Ya rab, ona hidameden önce kendinizi hesaba çekin) buyuruyor. Kur'an-ý yet ver." Diye dua etti. Bu sefer çocuk hemen babasýna Kerim'de ise "Kýyamet günü terazi kurarýz. O gün, hiç meyletti. Babasý da onu alýp götürdü." (Ebu Davut Talak kimseye zulmedilmez. Herkesin, yaptýðý zerre kadar iyilik 26.) ve kötülüðünü meydana çýkarýp, teraziye koyarýz." (EnbiGünümüzde zaman zaman TV ekranlarýnda ve baya 47) Yine peygamberimiz "Akýllý kimse, günü dörde sýnda, eþine olan kin ve intikamýný, çocuðunu bir araç ayýrýr, birincisinde, yaptýklarýný ve yapacaklarýný hesap olarak kullanarak, eþim bana çocuðumu göstermiyor dieder. Ýkincisinde, Allahü teâlâya münacat ederek dua ve ye feryat eden anne ve babalara þahit oluyoruz. Sen anibadet eder. Üçüncüsünde, bir iþte çalýþýp, helal para kazanesiysen o da babasý veya sen babasýysan o da annesi, nýr. Dördüncüsünde, istirahat eder ve mubahlardan yararhak ve kanunlarý hiçe sayýp nefsi davranarak çocuðunu lanýr. Haramlardan da kaçar." (Ý. Gazali) annesi veya babasýna karþý kin ve nefret duygularýyla Ýslam aile hukuku, yüce Rabbimizin yarattýðý en müyetiþtirmek, ona göstermemek, anne veya babaya hiçbir kemmel ve deðerli varlýk olan insan hayatýnýn bütün safþey kazandýrmadýðý gibi, hayat boyu çocuðun sýkýntýsýný halarý ile yakýndan ilgilenir. Anne rahmine düþen ceninden çekeceði psikolojik sorunlarla büyümesinin zeminini baþlayýp doðumuyla devam eder. Anne baba çocuðuna gühazýrlamýþ olur. Bu tür davranýþlarýn çocuðun kiþiliðinin zel bir isim koyarak baþlayan süreçte, maddi bakýmýnýn oluþmasýna büyük zararlar verdiðinin farkýnda olmadan yanýnda dini ve ahlaki deðerlerini öðretmekte görevleri bunlarý yaparlar. arasýndadýr. Ýnsan hayatýnýn bütün alanlarýný kuþatan dinimiz Ayrýlma veya boþanmalarda çocuðun kalmasý gereçocuklarýn yetiþmesi ve en iyi bir þekilde terbiye edilip, ken yer annesinin yanýdýr. Müþrik olan kadýnlarla evlenonurlarýný koruyarak yetiþtirilmemeleri için gerekli olan meyin ayeti nazil olduðunda Hz. Ömer'in boþadýðý hanýbütün tedbirleri almýþtýr. Aile yapýmýzdaki çözülmeleri, aimýndan olan oðlunun kime ait olduðu hususundaki anlaþle ile dini, ahlaki deðerler arasýndaki baðlarý güçlendirerek mazlýðý, Hz. Ebu Bekir'e baþvururlar. Hz. Ebu Bekir çocugiderir, mutluluðun kaynaðýna inerek tedbirleri alýr, ðu annesine teslim ederek "Bu çocuk için annesinin nefeKur'an ve sünnetin gösterdiði tedavi yollarýný uygularsak si, senin yanýnda yiyeceði oðul balýndan daha hayýrlýdýr ey hem sorumluluktan kurtulur hem de yarýnlarýmýza güvenÖmer" der.

13

Engin Olduk 1

Tefekkür Dünyamýz

Hayatýmýz da insan manzaralarýna rastlarýz. Kimi sarý, Kimi beyaz, Kimi kumral… Ýnsanlar adedince karakterleri tanýrýz. Ehli ilim insaný tarif eder. Tavsiyelerde bulunur. Raþit Yücel Ozan hissiyatýný sazý rasityücel@ ile söze döker. corumhakimiyet. net "Engin ol gönül, engin ol" Bunu büyüklüðün alameti kabul etmiþler. "Büyük görünme küçülürsün" "Büyüklüðün þaný tevazu ve mahviyettir, tekebbür ve tahakküm deðildir" dedi Bediüzzaman hazretleri. Evliyaya seslendi. "Ey !evliyayý umur!: Tevfik isterseniz ,kavanin-i Adetullaha Tevfik-i hareket ediniz.Yoksa Tevfiksizlik ile cevabý red alacaksýnýz" Çileye talip olacaðýz, Hizmete talip olacaðýz. Bir hizmet sunulduðunda mazeret aramayacaðýz. Engin olacaðýz. Her bir þeye enaniyetimizi kabartmayacaðýz. "Haysiyetime dokundu" Varsýn dokunsun. Üstadýn" bin haysiyeti"nden önemli mi bu?

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER GÜMÜÞAÐA SÖNMEZ G.BEY MH ESKÝ SSK HAST- ÇORUM DEVLET HAST. YANI Y.GÖÐÜS HASTANESÝ - DOÐUM EVÝ KARÞISI POL.KARÞISI 213 77 07 221 95 92

METEOROLOJÝ

2.363

Bahara gülümse?

2.371

Bahar geldi mi insanlar kendiliðinden gülümSanki tüm sýkýntýlar baharla birlikte uçup giser, hiç bir sebep yokken bile. Çünkü tabiat ile birder. Þarkýlar yükselir hep bir aðýzdan mutluluk likte onlar da uyanmýþtýr. Aydýnlýðýný ve sýcaklýðýþarkýlarý, sevgi kuþatýr dünyayý, sevinç yönetir. ný kýþýn bile bizden hiç esirgemeyen Güneþ yine Sadece iki kanadýmýz eksiktir, kanatlanýp uçmak bizleri ýsýtmaya devam eder, neþeli ve mutlu olmaiçin. Tüm masumiyetler toplanmýþ, þiir yazarlar mýzý saðlar. Çiçekler açar, aðaçlar yeþillenir, tosuyun üzerine. Su da akar güzel gönüllere, örnek murcuklanýr. Gök masmavidir artýk, þifa yaðmurinsanlar da bizim yüreklerimize. Belki gözlerimiz larý yaðar üzerimize. Anlarýz ki bahar bize müjdedolar, onlarýn huzurunda, sevgimizi anlatacak leriyle gelmiþtir. Derin bir nefes alýrýz, topraðýn sözler gizlenir boðazýmýzda. Biliriz ki gönülden Gül Artar mis gibi kokusunu içimize çekerek. Bu arada yegönüle yol vardýr. Onlarsa hep bu yoldadýr. Bizler rin altýný da unutmamak gerek. Karýncalarla böceklerle için duadadýr. birlikte yeryüzünde ve yerin altýnda bir cümbüþdür gider. Bahar papatyalarý daðlarý, tepeleri, kýrlarý sarýya beyaÝnsanlar moral ile tanýþýr, anlayacaðýnýz yeniden baharla za boyamýþlardýr. Onlara bakarken kendimizi çocukluðubirlikte iç dünyalarýndan kurtulup, dýþ dünyaya açýlýrlar. muzda buluruz. Bizler her zaman bahar olup, birbirimizi Duygularý, yaþama sevinçleri yenilenir. Sanýrsýnýz ki hermutlu edelim ve hep birlikte bir kuþun kanadýnda dünyayý kes on sekiz yaþýnda.

Hazýr gýda tehlikesi Türkiye'ye sýçradý Çocuklar üzerinde yapýlan araþtýrmaya göre, 6-7 çocuktan biri her gün hamburger, sosisli, sucuklu sandviç; her 5 çocuktan biri simit, poðaça; her 10 çocuktan biri þeker içeren gazlý, kolalý içecekler tüketiyor ve her dört çocuktan biri þeker, çikolata ve gofret yiyor. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Halk Saðlýðý Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hilal Özcebe, Türkiye'de okul çaðý çocuklarýn (6-10 yaþ) büyümesinin izlenmesi projesine iliþkin bilgi verdi. Çeþitli bölgelerdeki 135 okulda, 6 bin 382'si erkek, 5 bin 919'u kýz olmak üzere 12 bin 301 çocuk üzerinde yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre, çocuklarýn yüzde 6,5'i þiþman, yüzde 14,3'ü de kilolu olduðunu belirten Özcebe, her 5 çocuktan birinin kiloyla iliþkili hastalýklar açasýndan risk altýnda bulunduðunu söyledi. Özcebe, fazla kiloluk ve þiþmanlýðýn, kan basýncý yükselmesinin, kalp ve þeker hastalýðýnda önemli bir etken olduðuna iþaret ederek, obeziteyle mücadele edilmediðinde bu tür hastalýklarýn görülme sýklýðýnýn daha da artacaðýný vurguladý. SAÐLIKSIZ BESLENME VE HAREKETSÝZ YAÞAM Obezitenin temel nedeninin, saðlýksýz ve fazla beslenme ile hareketsiz yaþam tarzý

olduðunu dile getiren Özcebe, çalýþmaya göre, her 10 çocuktan birinin (yüzde 11,5) her gün þeker içeren gazlý, kolalý içecekler tüketiðini; her dört çocuktan birinin (yüzde 25,4) de þeker, çikolata ile gofret; her 5 çocuktan birinin (yüzde 19) simit, poðaça gibi yiyecekler tükettiðini bildirdi. 6 ÇOCUKTAN BÝRÝ HER GÜN HAMBURGER YÝYOR Özcebe, "Altý ya da 7 çocuktan birinin de her gün hamburger, sosisli, sucuklu sandviç gibi yiyeceklerden yediði bilinmektedir. Diðer taraftan çocuklar arasýnda fizik aktivite etkinlikleriyle vakit geçirme azalýrken, televizyon ve bilgisayar karþýsýnda vakit geçirme süresi artmaktadýr." "SAÐLIKLI BESLENME DAVRANIÞI, ÖNCE MUTFAÐA YERLEÞMELÝ" Obeziteyle mücadelede, saðlýklý beslenme alýþkanlýðý ve fiziksel aktivitenin yaþam þekline dönüþmesi gerektiðine dikkati çeken Özcebe, alýþkanlýklarýn çocukluktan itibaren kazandýrýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Özcebe, çocuklarýn söz konusu davranýþ biçimlerini kazanabilmesinde ailenin önemli yer tuttuðunu ifade ederek, önce anne ve babanýn örnek olmasý gerektiðini söyledi. Anne babanýn çocuklarýn rol modeli olduðunu dile getiren Özcebe, "Aile birlikteli-

ðini korumak, iletiþimi artýrmak ve saðlýklý olmayý desteklemek için tüm ailenin beraber yapabilecekleri etkinlikleri artýrmasý gerekir. Saðlýklý beslenme davranýþý, önce evdeki mutfaða yerleþmelidir" dedi. "HEM KADINLAR HEM DE ERKEKLER, RÝSK ALTINDADIR" Obezitenin görülme sýklýðýnýn her geçen gün arttýðý bilgisini veren Özcebe, Türkiye'de de þiþmanlýðýn önemli bir halk saðlýðý sorunu olduðuna iþaret etti. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklanan son verilere göre, 15 yaþ üzerindeki nüfusun yüzde 17,2'sinin þiþman ve yüzde 34,8'inin fazla kilolu çýktýðýný anlatan Özcebe, bunun toplumda her iki kiþiden birinin þiþmanlýkla iliþkili hastalýklar açýsýndan risk altýnda olduðu anlamý taþýdýðýný vurguladý. Özcebe, þöyle devam etti: "Kadýnlarda þiþmanlýk oranýnýn yüzde 20,9, erkeklerde yüzde 13,7'dir yani, kadýnlar daha fazla þiþmandýr. Kadýnlar arasýnda bu sorun daha büyük boyutlardadýr. Ancak fazla kiloluluk açýsýndan erkeklerin de risk altýnda olduðu görülmektedir. Fazla kiloluluk erkeklerde yüzde 39 iken kadýnlarda yüzde 30,4'tür. Sonuç olarak, Türkiye'de hem kadýnlar hem de erkekler, kilolu olma ve þiþmanlýk açýsýndan risk altýndadýr."

1.789 1.799

24 ayar

ALIÞ

84,32

SATIÞ

84,978

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6582 2 MAYIS 2013 PERÞEMBE

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ABONE ÞARTLARI Kentiçi : 100 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro

Baský

1, 50 ¨ 50, 00 ¨ 15 , 00 ¨ 50, 00 ¨ 250, 00 ¨ 125, 00 ¨ Ücretsiz

ABONE (6 AYLIK) Kentiçi

: 55 ¨

Yurtiçi Yurtdýþý

: 160 ¨ : 100 Euro

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Bu ayýn hediyesi Obruk Barajý O

Tuðçe Kiraz ve Dilek Gökçe de ayýn öðrencileri olarak belirlendi.

Öðrenciler Obruk Barajý’nda tekne turu yaptý.

Oðuzlar Lisesi’nin ‘Ayýn Sýnýfý & Ayýn Öðrencisi’ etkinliðinin Nisan ayý seçimleri yapýldý.

Öðrenciler Altýn Koz Restoran’da dinlendi.

Ali Uyanýk’ýn kaptanlýðýnda sürat motoruyla Obruk Barajý’nýn güzelliðini doyasýya yaþadýlar.

Ali Uyanýk’ýn kaptanlýðýnda sürat motoruyla Obruk Barajý’nýn güzelliðini doyasýya yaþadýlar.

ðuzlar Lisesi’nin Kasým ayýndan itibaren düzenlediði ‘Ayýn Sýnýfý & Ayýn Öðrencisi’ etkinliðinin Nisan ayý seçimleri yapýldý. 12/B-C ve 11/C þubeleri ayýn sýnýflarý seçilirken, Tuðçe Kiraz ve Dilek Gökçe de ayýn öðrencileri olarak belirlendi. Öðrenciler, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk’ýn da katkýlarýyla Altýn Koz Obruk Barajý Tesisleri’ne geziye götürüldü. Etkinliðe Ali Uyanýk’ýn yaný sýra, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Zekeriya Bilen, Þube Müdürü Mutu Fýrat, Okul Müdürü Muzaffer Çelik, Müdür Yardýmcýsý Levent Akgün, Ayýn Sýnýfý ve Öðrencisi Seçimi Komisyonu öðretmenlerinden Samet Bal ve Seher Baykuþ, Coðrafya öðretmeni Ali Uzun, Ýngilizce öðretmeni Murat Büyükbalya, Resim öðretmeni Tülay Gönüllü ve okul personeli katýldý. Obruk Barajý’nda tekne turu yapan öðrenciler, Belediye Baþkaný Ali Uyanýk’ýn kaptanlýðýnda sürat motoruyla Obruk Barajý’nýn güzelliðini doyasýya yaþadýlar. Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, “Öðrencileri su sporlarýyla tanýþtýrmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu geziyi hak eden öðrencilerimizi tebrik ediyor, öðretmen ve idarecilerimize de bu etkinliðe vesile olduklarý için teþekkür ederim.” diye konuþtu. Geziyle ilgili konuþan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Zekeriya Bilen, “Yorucu ve yoðun bir eðitim öðretim yýlýnýn son zamanlarýna yaklaþýrken Belediye Baþkanýmýzýn su sporlarý ve gölet gezintisi hepimizi çok mutlu etti. Öncelikle Belediye Baþkanýmýza en içten dileklerimle teþekkür ediyorum. Öðrencilerin bu tür etkinliklerde ufkunun açabilmesi için bir fýrsattýr. Bu fýrsata vesile olan bütün öðrencilerimizi ve öðretmenlerimizi de tebrik ederim.” dedi. Okul Müdürü Muzaffer Çelik, “Bu etkinliðin düzenli bir þekilde gerçekleþtirilmesinde katýlýmlarýndan dolayý öðrencilerimize ve öðretmenlerimize ayrý ayrý teþekkür ederim. Temizliðin ve çalýþmanýn bir mükâfatý olarak Nisan ayýnda Belediye Baþkanýmýzýn ilçemizin güzide tesislerinde bizleri aðýrlamasý ve sürat teknesiyle bizzat kaptanlýk ederek bütün öðretmen ve öðrencilerimizi Obruk Barajý’nda gezdirmesi ve bu doða güzelliðini tattýrmasýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Altýn Koz Tesisleri’nin bölgeye kazandýrýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý da ayrýca Oðuzlar Belediye Baþkanýmýz Ali Uyanýk’ý kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

Öðrenciler, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk’ýn da katkýlarýyla Altýn Koz Obruk Barajý Tesisleri’ne geziye götürüldü.

Sertifikalarýný aldýlar A

kdeniz Üniversitesi Yayým Topluluðu - Çorum Eðitim Kültür Vakfý (ÇEKVA) iþbirliðinde yapýlan Hýzlý Okuma ve Anlama semineri tamamlandý. Seminere katýlan 20 burslu öðrenci, 30 saatlik semineri baþarýyla tamamlayarak sertifikalarýný aldýlar. ÇEKVA Antalya Þube Baþkaný Kemal Koçak, “Gençlerimizin hayatta baþarýlarýna önemli pratik katkýlar saðlayacaðýný ümit ettiðimiz bu semineri veren eðitmen üyemiz Duran Durulmuþ hocamýza, her iki tarafa da ev sahibi konumundaki Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ’a, Akdeniz Üniversitesi Yetkilisi Kezban Koçak ve arkadaþlarýna ve Yayým Topluluðu’na, törene katýlan üye ve dostlarýmýza, Öðrenci Temsilciliði Baþkaný Elvan Yýldýz ve öðrencilerimize içten teþekkürlerimizi sunarýz.” dedi.

Hýzlý Okuma ve Anlama semineri tamamlandý.

Seminere katýlan 20 burslu öðrenci, 30 saatlik semineri baþarýyla tamamlayarak sertifikalarýný aldýlar.

Antalya’yý öðrencilere tanýttý A

ntalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn, Avrupa Birliði projesi kapsamýnda þehre gelen yabancý öðrencilere Antalya'yý tanýttý. "Dünyanýn Sekizinci Harikasý Benim Þehrimde" adlý AB Projesi kapsamýnda Antalya

gelen Ýtalya, Ýspanya, Hollanda ve Polonya'dan 19 öðrenci ile 14 öðretmen, Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'ý makamýnda ziyaret etti. Öðretmen ve öðrencileri Antalya hakkýnda bilgilendiren Akaydýn, dünyanýn

Mustafa Akaydýn

en güzel þehrinin belediye baþkaný olduðunu söyledi. Akdeniz'in en temiz þehirlerinin baþýnda Antalya'nýn geldiðini ifade eden Akaydýn, Antalya'nýn tarihi, kültürü ve doðasýyla çok zengin olduðunu kaydetti. Þehir tarihinin çok eskiye dayandýðýný

belirten Akaydýn, Antalya'nýn, þehir merkezinde denize girilebilen ender þehirlerden olduðunu söyledi. Antalya'nýn güzelliklerini öðrencilere anlatan Akaydýn, konuklarýna hediyeler vererek, uðurladý


PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

15

Esnafa kredi müjdesi S

aðlýk Bakan Yardýmcýsý nýný yüzde 5'e çekiyoruz. Agâh Kafkas, BaþbaAradaki farký yine Hazinekan Recep Tayyip Erdomiz karþýlayacak" dedi. ðan'la birlikte TESKOMB Ýstihbarat ücreti de Esnaf Bilgilendirme Topkaldýrýldý lantýsý’na katýldý. Faiz oranlarýndaki inTürkiye Esnaf ve Sadirimin yaný sýra kooperanatkârlar Kredi ve Kefalet tifler ve Halkbank tarafýnKooperatifleri Birlikleri dan yapýlan kesintilerde Merkez Birliði’nin, TESönemli oranlarda da indiriKOMB Esnaf Bilgilendirme gittiklerini bildiren Erme Toplantýsý’nda Baþbadoðan, istihbarat ücretini kan Recep Tayyip Erdoðan, de tamamen kaldýrdýklarýný esnaf ve sanatkâra müjde kaydetti. Erdoðan, bu geliþverdi. Esnaf ve sanatkârlamelerin esnaf ve sanatkarrýn üretim gücü ve oluþturlara hayýrlý olmasý temenniduðu katma deðer bakýmýnsinde bulundu ve Türkiye Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Baþbakan’la birlikte dan toplumun ve ekonomibüyüdükçe, geliþtikçe, ekoTESKOMB Esnaf Bilgilendirme Toplantýsý’na katýldý. nin önemli bir kesimini teþnominin imkanlarý arttýkça kil ettiðini söyleyen Baþbabunlarý esnafla paylaþmaya kan, “1 Mayýs 2013'ten itidevam edeceklerini söylebaren esnafýn TESKOMB di. kefaletiyle Halkbank'tan ‘Paranýzý iyi yönetin’ kullanacaðý kredilerde faiz Erdoðan, esnafa paraindirimine gidildi.” dedi. sýný, finansmanýný iyi yöBaþbakan Erdoðan’ýn netmesi tavsiyesinde bulu1 yýla kadar vadeli kredilernarak, "Paranýn da abur cude faiz oranýnýn yüzde 4'e, buru vardýr, bu oyuna gel1 yýldan fazla olan kredilermeyin. Finansmaný iyi yöde ise yüzde 5’e indirilecenetmektir aslolan. Bilgiyi ðini açýklamasýnýn ardýndan iyi yönetmektir aslolan. Bakan Yardýmcýsý Kafkas Eðer paranýzý iyi yöneteda, esnaf ve sanatkâra kulmez, kullanýlmamasý gerelanacaðý kredilerle bol, beken yerde o parayý kullanýrreketli ve hayýrlý iþler dilesanýz yazýk edersiniz. Biz di. sizin güçlü olmanýzý istiyoBakan Yardýmcýsý Kafkas da, esnaf ve sanatkâra ATO Kongre Saloruz. Önce güçleneceksiniz kullanacaðý kredilerle bol, bereketli ve hayýrlý iþler diledi. nu'nda düzenlenen TESondan sonra da atmanýz geKOMB Esnafa Bilgilendirme Toplantýsý’na katýlan Baþbakan Erdoreken adýmlarý atacaksýnýz. Bin yýl boyunca olduðu gibi bugün de yaðan, burada yaptýðý konuþmada esnafa kredi müjdesi verdi. Baþbakan rýn da... Türkiye'yi birlikte büyütmeyi, birlikte yüceltmeyi sürdüreceErdoðan, 1 Mayýs 2013'ten itibaren esnafýn, TESKOMB kefaletiyle ðiz" diye konuþtu. Halkbank'tan kullanacaðý kredilerde faiz indirimine gidileceðini bilGümrük ve Ticaret Bakanlýðýna, Hazine Müsteþarlýðýna, Halkdirdi. Erdoðan, 1 yýla kadar vadeli kredilerde faiz oranýný yüzde 4'e, 1 bank'a ve TESKOMB'a katkýlarýndan dolayý teþekkür eden Erdoðan, yýldan fazla olan kredilerde de faiz oranýný yüzde 5'e çekeceklerini be"Þu çözüm sürecinde tüm halkýmýzýn birbirleriyle kucaklaþmasýna lirterek, aradaki farký yine Hazine'nin karþýlayacaðýný dile getirdi. ahilerimizin katkýsýný bekliyorum. Bir olacaðýz, iri olacaðýz, beraber ‘Faiz oranýný tek rakama düþürdük’ olacaðýz, diri olacaðýz" dedi. Erdoðan, Halk Bankasý aracýlýðýyla esnafýn kullandýðý kredilerin Erdoðan, faiz indirimlerinin esnafa, sanatkara hayýrlý olmasýný difaiz oranýnýn 2002 yýlýnda yüzde 47 olduðunu anýmsatarak, "Biz bu ledi. oraný en son bir yýla kadar vadeli kredilerde yüzde 6,5, bir yýldan uzun Erdoðan’a yayýk hediye edildi vadeli kredilerde yüzde 7,7'e kadar indirdik. Þimdi, 1 Mayýs 2013'ten Konuþmasýnýn ardýndan Baþbakan Erdoðan'a yayýk hediye edilitibaren esnafýmýzýn TESKOMB kefaleti ile Halkbank'tan kullanacaðý di. Üzerinde ‘Dünya lideri Erdoðan Milli içkimiz ayran’ yazan yayýðý kredilerin faizini daha da düþürüyoruz. Bir yýla kadar vadeli kredileralan Erdoðan teþekkür etti. de faiz oranýný yüzde 4'e, bir yýldan fazla olan kredilerde de faiz ora-

Baþkan Sezer NFK’da Ý

skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer ve Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði (ÝSKÝAD) yetkilileri, Çorum Belediyesi tarafýndan açýlan Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer ve ÝSKÝAD yetkililerini Gençlik Merkezi Müdürü Cihat Nakaþ karþýladý. Nakaþ, Baþkan Sezer ve ÝSKÝAD yetkililerine Merkezi gezdirdikten sonra þark köþesinde gelen misafirlerine çiðköfte ikram etti. Çiðköftenin ardýndan Gençlik Merkezi Müdürü Nakaþ, merkezle ilgili bilgi verdi. Nakaþ, “Gençlik Merkezimiz Çorum Belediyesi tarafýndan 2012’de açýldý. Merkezimizde maddi durumu iyi olmayan 360 civarý öðrenciye ücretsiz ders veriyoruz. Sýnýflarýmýz akýllý tahta sistemine sahip. Bilgisayar odamýz bulunmakta ve öðrenciler burada ödevlerini hazýrlamaktadýr. Gitar, saz ve baðlama kurslarýmýzla öðrenciler sosyal yönünü geliþtiriyor. Bu öðrenciler haricinde lise ve üniversite-

de eðitim gören öðrencilerimiz gelip kütüphanemize kayýt yaptýrýp kütüphanemizde bulunan bütün kaynaklardan ücretsiz faydalanmaktadýrlar. Gençlik Merkezimizde ayný zamanda müzik, kitap okuma ve sýra geceleri de düzenleniyor. Köy okullarýnda okuyan öðrencilere yönelikte çok sayýda program düzenleyen Merkez onlarca köy okulu öðrencisini merkeze getirerek, kurslar verdi. Rehber öðretmenlerimiz ise tüm öðrenci ailelerini kapý kapý dolaþarak velilere hem merkez hakkýnda bilgi veriyor hem de dertlerini dinliyor. Belediyemizin burayý açmasýnýn temel amacý ise öðrencilerin boþ iþlerle uðraþmasý yerine kendilerini eðitim ve sosyal alanlarda tam bir donanýmla geleceðe hazýrlanmalarýný saðlamaktýr. Bu yönleriyle de Gençlik Merkezimiz Çorum'da bir cazibe merkezi haline geldi.” diye konuþtu. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer de, NFK Gençlik Merkezi ile ilgili duygularýný þöyle dile getirdi; “Böyle

mükemmel bir donanýma ve ferahlýða sahip bir gençlik merkezi ülke çapýnda nadir bulunur. Gençlerimiz için herþey en ince ayrýntýsýna kadar düþünülmüþ. Bu gençlik

merkezi sayesinde Çorum'da bulunan maddi durumu iyi olmayan gençler eðitim, kültürel ve sosyal alanlarda geleceðe tam bir donanýmla hazýrlanýyorlar. Geleceði-

mizin teminatý olan gençlerimiz adýna böyle güzide bir mekânýn açýlmasýna vesile olduklarý için Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ederim.”

Üçtutlar Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir binada yangýn çýktý.

Tarihi bina yanmaktan son anda kurtarýldý Erol TaþkanEmre Kut

Ü

çtutlar Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir binada yangýn çýktý. Terkedilmiþ durumdaki tarihi binanýn alt katýna arka bahçeden girdiði sanýlan tinercilerin çýkarttýðý yangýn, itfaiyenin vaktinde müdahalesiyle son anda önlendi. Tamamen ahþap olan binada alevlerin büyümesinden endiþe eden çevre sakinleri, yangýnýn söndürülmesiyle rahat bir nefes alýrken, terkedilmiþ binalarýn tehlike ve suç yuvasý olmaktan kurtarýlmasýnýn gereði bir kez daha

gündeme geldi. Üçtutlar Caddesi Emir Ahmet Sokak giriþinde bulunan iki katlý binada söndürme

çalýþmalarýndan sonra, titizlikle soðutma çalýþmalarýný da tamamlayan itfaiyeciler, tarihi

binayý yanmaktan kurtarýrken, çevre sakinleri tinerci sorununun çözümü için tedbir alýnmasýný istedi.

Yangýn büyümeden söndürüldü.

Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer ve Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði (ÝSKÝAD) yetkilileri, NFK Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

BAÞSAÐLIÐI

BAÞSAÐLIÐI

Metin Adanýr

Mehmet Adanýr Gazetemiz ortaklarýndan Gýda Laboratuvarý Müdürü

’ýn babasý

’ýn

Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý

vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

Metin Adanýr

Mehmet Adanýr Gýda Laboratuvarý Müdürü

’ýn babasý

’ýn

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adýna Baþkan Þevket Erzen

vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.


16 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Nasuh’un tövbesi Yýllar önce Nasuh adýnda bir adam vardý. Yüzü kadýn yüzü gibi tüysüzdü. Sesi de kadýn sesi gibi inceydi. Þehvetine düþkün azgýn bir gençti. Nasuh kadýna benzediði için kimse þüphelenmezdi. Kadýn hamamlarýnda tellaklýk eder, kadýnlara kese yaparken þehvetinden dolayý kendinden geçerdi. Nasuh yýllarca hamamlarda tellaklýk etti, kimse onun erkek olduðunun farkýna varmadý. Çünkü yüzü kadýn yüzü gibi, sesi kadýn sesi gibiydi. Birgün hamama padiþahýn haremindeki kadýnlar geldiler. Nasuh bunlarla ilgilenip onlara kese yaparken, padiþah kýzýnýn küpesindeki çok deðerli incilerden biri kayboldu. Bütün kadýnlar ve hamam görevlileri inciyi aramaya koyuldular. Herkesin eþyasýný aramak için önce hamamýn kapýsýný kapadýlar. Sonra baþladýlar aramaya. Fakat inci bir türlü bulunamadý. - "Ýhtiyar, genç, herkes anadan doðma soyunsun." diye baðýrdýlar. Bunun üzerine herkesin aðzýný ve vücudlarýnýn her yerini aramaya baþladýlar. Nasuh korkusundan bir kenara çekildi, yüzü korkudan sararmýþ dudaklarý titriyordu. Az sonra

Ahmet DOÐAN

erkek olduðu ortaya çýkacak ve kellesi gidecekti belki. Ölüm korkusu her yanýný sarmýþtý. Kendi kendine: - "Yarabbi, dedi. Birçok defalar tövbe ettim fakat tövbemi bir türlü tutamadým. Eðer beni bu beladan, rezil rüsva olmaktan kurtarýrsan bütün yaptýklarýmdan tövbe ettim." dedi. Görevliler hamamdaki herkesi aradýktan sonra: - "Ey Nasuh herkesi aradýk, þimdi sýra sende gel seni de arayalým." dediler. Nasuh için kurtuluþ yoktu ve tam onu arayacaklardý ki ansýzýn: - "Ýnci bulundu." diye bir ses geldi. Nasuh'u aramaktan vazgeçtiler, böylece Nasuh rezil olmaktan, ölümden kurtulmuþtu. Ýnci bulunduðu için herkes bayram ediyor seviniyordu. Bu sevinç dalgasý geçtikten sonra Nasuh'u çaðýrdýlar: - "Ey güzel tellak gel, padiþahýn kýzý seni çaðýrýyor gel onu kesele, yýka" dediler. Nasuh bunu reddederek hamamdan çýkýp gitti. Bir daha da tövbesini bozmadý ve asýrlar sonra bile "Nasuh Tövbesi" dilden dile yayýlýr oldu. Nasuh ise büyük bir Allah dostu veli bir kul oldu.

Ömer Baþkan için... Kýraat Ýlmi Kuran'ýn muhtelif lehçelerde okunuþu konu edinen bir ilimdir. Kurra bu ilmi öðrenip okuyan þahýslara denir. Kurra Hafýz, adýndan da anlaþýlacaðý üzere Kuran-ý Kerim'i ezbere bilenlerden olur. Bu muhteremler aþere takrip ve tayyibe dediðimiz Kuran Okuma ilimlerinin de tahsilini yaparlar neticede icazetname alýrlar ve kurra hafýz olurlar. Bir de sesleri güzel olup makamlara vakýf olurlarsa kaymaklý kadayýf demektir. Neticei kelam bu güzel insanlarýn sayýlarý ülke geneline baktýðýmýzda çok sayýlmaz. Zorlu bir tahsil hayatýndan sonra kurra hafýz olan bu þahýslara gereken ilgi gösterilip takdir ediliyorlar mý, benim ilgilendiðim taraf burasý… Evet Bu defa makalemin konusu Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Hocalarýndan Kurra Hafýz Yard. Doç. Ömer Baþkan… Hocamýzýn muhteþem güzelikte Kuran okuyuþu var, gür sesi ile gönüllerimize teselli sunuyor. Çorum'da böyle bir ilim insanýnýn ve Kuran okuma uzmanýnýn olmasý çok büyük bir þans…Fakat öðrendim ki Sayýn Hoca baþka bir üniversiteye gidiyormuþ. Ýçim acýdý, böyle bir sesi çeþitli kutlu-milli gün ve gecelerde dinleyemeyeceðiz diye çok müteessir oldum. Ama gözlemim o ki benden baþka müteessir olan yok gibi..Ne bir dergide ne bir gazetede Hocamýzla ilgili bir yazý göremedim. Allah aþkýna bizim ülkemiz ne zaman adam olacak, ne zaman ehli ilmin, ehl-i sanatýn, ehl-i hünerin kýymetini bilinecek? Daha öncede Dünya çapýnda bir sanatçýyý metal sanatçýsý Muhterem Hocam Hasan Tuluk Bey'e hak ettiði önem verilmiyor diye bir makale yazdým. Derhal Hocamýzýn balkonunda çürümeye terk edilmiþ þaheser ürünleri için bir müze kurulsun diye feryad ü figan da bulundum. "Kellim kellim La yenfað" Böyle bir sanatçý Hollanda'da, Almanya'da, ne bileyim Ýsviçre'de olsa adamlar el üstünde tutarlar. Benzer durum þimdi çok önemsediðim ve az yetiþen Ömer Baþkan için söz konusu..Yakýnda aramýzdan ayrýlacak. Hakikaten yurdumuzda bu ses ve okuma kalitesinde az bulunabilecek bir Kurra

Dilenci kýz

.:: Serbest Kürsü ::.

Ahmet dedenin dilinden

Adnan Zeki Býyýk Çorum Ortaköy Müftüsü

Hafýz Çorum'a, Hitit Üniversitesine nasip olmuþ, Hoca'nýn gitmemesi için kimse bir þey yapmýyor. Ýlahiyat Fakültesi dekaný, Sayýn Rektörümüz, Çorum'un dini hayatýna yön veren eþhas-ý mühime neredesiniz? Ýþte size buradan sesleniyorum. Bu kalitede bir Kuran Hafýzý bir ilim adamý bir daha Çorum'a gelmeyecek. Elindekinin kýymetini bilmezsen Üniversitemizin de kalitesi düþmez mi muhterem Hocalarým? Sayýn Hocamýzýn gitmemesi için lütfen Onu ikna ediniz, Cevherin kýymetin Sahib-i cevahir bilirmiþ. Umarým benim bu yazým Çorum'da az da olsa Sahib-i cevahirin gönlünde ma'kes bulur Ýnþaallah.. Diðer taraftan da belki kýrgýn olan Ömer Baþkan Hocamýz, gitmekle kadirþinas olmayanlara da bir ders mi vermiþ olacak ne? Aziz Peygamberimizin iki kimseye çok içi yanarmýþ ve müteessir olurmuþ: Birincisi varlýklý iken yokluða düþmüþ insanlar Diðeri de iþi bilmeyenlerin arasýnda kalmýþ bir cevher…Yani takdir göremeyen yetiþmiþ bir þahýs…. Ahir-i kelam Sayýn Hocam içim yine acýyarak diyorum ki; Eðer beklediðiniz alakayý burada göremediyseniz Ziya Paþa'nýn dediði gibi gidin Hocam, "Bir yerde ki yok naðmeni takdir edecek gûþ Tazyi-i nefes etme tebdil-i makam et" (Seni ve sanatýný, ilmini takdir edecek çapta âdemler etrafýnda yoksa, kendini üzme ,nefesini ziyan etme, oradan çek git…Seni anlayabilecek, ilmini ve sanatýnýn kadrini bilebilecek insanlarýn olduðu mahallere sefer et.) Ömer Baþkan gider, peltek "se" ile "sin" harfinin ayýrdýný yapamayanlar zamanede Kuran Hocasý olur, bu da âhir zaman alâmetidir heyhaaaat…Yine çok muhterem Hocam ve büyüðüm Kurra Hafýz Ýlhan Tok Hocamýzýn bana öðrettiði bir beyitle makaleme son veriyorum. Ünlü gider ünsüzlere ün doðar Güneþ batar baykuþlara gün doðar

Sayýn Kenan MALATYALI

Fazlý Arzoðlu

Tarih: 2 Mayýs 1992. Bu tarihte siz Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsýsýnýz. "Çorum ilinin sorunlarý toplantýsýnýn 3 numaralý kitabýnýn 22. sayfasýnda ve 4 numaralý kitabýnýn 47. sayfasýnda Çorum sorunlarýný çok güzel dile getirdiniz. 1988 yýlýndaki toplantýda Çorum sorunlarý o zaman ki Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisi tarafýndan tespit edilmiþ, bu tespitler yönetim kurulu tarafýndan toplantý haline konulmuþ, ilgili bürokratlardan görüþler istenilmiþ ve bunlar birer kitap haline getirilmiþtir. Müsaade edersen ben bu döneme ÜMÝT UZEL dönemi diyorum. Ümit UZEL döneminde kabul etseniz de etmeseniz de, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý yönünden en güzel ve baþarýlý dönemini yaþadý. Ümit UZEL döneminde Çorum, Kenan MORTAN'ý, Rüþtü BOZKURT'u, Tamer MUFTUOGLU'nu ve daha nice ekonomistleri tanýmýþ, birçok konuda fikirlerini almýþtýr ve siz hep bu olaylarýn içinde idiniz. Zaman geldi, seçimler yaklaþtý, aniden Ümit UZEL'e karþý seçim gurubu kurdunuz, Elbette ki en tabii hakkýnýzdý, ama hakkýnýz olmayan þey biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz Ümit UZEL hakkýnda hiç " hak etmediði eleþtiriler, güya Ümit UZEL Çorum ekonomisini çok abartmýþ onun için maliye müfettiþleri Çorum'a gelmiþ, yok Çorum abartýldýðýndan teþvik kapsamýndan çýkartýlmýþ, Bunlarla Baþarýya ulaþýldý ve Çorum Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný oldunuz. Ama ne yazýk ki Çorum sorunlarýný çok çabuk unuttunuz ve Anadolu kaplaný olan Çorum, Anadolu kedisine döndü. Bu döneminiz Çorum için bir kayýptý, ister kabul edin ister etmeyin. Bu arada TSE Baþkaný oldunuz. Oldunuz da Çorum'a ne verdiniz?, Çorum için hangi imkânlarý yarattýnýz? Þimdi de kalkýyorsunuz Çorum'un eksiklerinden ve bu eksikleri gidereceðinizden bahsediyorsunuz. Ancak size GÜNAYDIN derim. Not: Bunlarý yazmamdaki neden basýndaki söyledikleriniz karþýsýnda sessiz kalýrsam Çorum' a karþý riyakâr olurum düþüncesidir.

Birgün, çelimsiz, küçük bir kýz çocuðu, sokaðýn köþesine oturmuþ; yiyecek, para, ya da alabileceði herhangi bir þey için dileniyordu. Üzerinde yýrtýk, pýrtýk giysiler vardý; yüzü gözü kir içinde ve periþan bir haldeydi. Kýz dilenirken, sokaktan genç, canlý ve iyi görünümlü bir adam

ÝHALE ÝLANI

T.C ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Destek Hizmetleri Müdürlüðü 162 ADET ARACA ZORUNLU MALÝ SORUMLULUK TRAFÝK SÝGORTASI YAPTIRILMASI HÝZMET ALIMI ÝÞÝ 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/53673

l-Ýdarenin

a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. (Ankara Yolu) No:179 19100 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 364 2257400/343 - 364 2245015 c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare.corum@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ýhale konusu hizmetin

a) Niteliði, türü ve miktarý

"Para" kilo verdiriyor! "Para ödülü"nün kilo vermekte iyi bir motivasyon aracý olabileceði belirlendi. Paranýn, kilo kaybetmede iyi bir motivasyon aracý olduðunun anlaþýldýðý bildirildi. ABD'nin Michigan Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrma, paranýn kilo verme aracý olarak kullanýlabileceðini ve bunun, grup çalýþmasýnda daha da etkili hale geldiðini gösterdi. Bilim adamlarý, 5'er kiþiden oluþan 2 obez gruptan ilkine belirli kilo kaybýnda her ay 100 dolar verdi. Ýkinci gruptakilere ise istenilen kiloya ulaþanlar arasýnda 500 dolarýn paylaþtýrýlacaðý belirtildi. Dolayýsýyla bu gruptakiler 100 dolardan fazla kazanabilecekti. Ýkinci gruptakilerin 6 ay sonra, ilk gruptakilerden daha fazla kilo verdiði görüldü. Araþtýrmacýlar, ABD'de obezite sorununun giderek arttýðýný belirterek, bu durumla mücadele için yeni yaklaþýmlarýn bulunmasý ve incelenmesine ihtiyaç duyulduðunu vurguladý. "Annals of Internal Medicine" dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, "para ile motivasyonun" masraflý olabileceði ancak yine de bunun obezite ve sorunlarýyla mücadelenin yanýnda "ucuz kalacaðý" ifade edildi. (AA)

Doðru bildiðimiz bir þey daha 'yanlýþ' çýktý! atmadan önce atýþtýrmak kilo aldýrmýyor, tam tersi Ykilo kaybýný kolaylaþtýrýyor

Geceleri yemek yemenin, sanýldýðý gibi kilo aldýrmadýðý, aksine metabolizmayý hýzlandýrarak kilo kaybýný kolaylaþtýrdýðý belirlendi. "Medicine & Science in Sports & Exercise" dergisinde yayýmlanan bir çalýþma, yatmadan yarým saat önce içilen sütün erkeklerde protein sentezini artýrarak daha fazla kas yapýlmasýna yardýmcý olduðunu ortaya çýkardý. Florida Eyalet Üniversitesi araþtýrmacýlarý tarafýndan yapýlan çalýþmada ise uyumadan önce protein ya da karbonhidrat içeren hafif bir þeyler atýþtýrmanýn, metabolizmayý hýzlandýrdýðý keþfedildi. Çalýþmaya katýlanlar, iki gruba ayrýldý. Ýlk grubun, yatmadan önce 150 kalori almasýna izin verildi. Çalýþma sonucunda ilk grubun, gece hiçbir þey yemeyen ikinci gruba oranla daha yüksek bazal metabolizma oranýna sahip olduðu belirlendi. Yine ayný çalýþma, yatmadan önce bir þeyler atýþtýran kiþilerin sabah daha az açlýk hissettiðini gösterdi. Bilim adamlarý, gece özellikle protein açýsýndan zengin gýdalar tüketenlerin, ertesi gün öðünler arasýnda fazla acýkmadýðýný söyledi. Wayne Eyalet Üniversitesi'nde yapýlan farklý bir çalýþma ise yatmadan önce lif açýsýndan zengin gýdalar tüketen kiþilerin daha kolay kilo kaybettiðini gözler önüne serdi. (AA)

geçti. Kýzý fark etmiþti ama belli etmemek için dönüp ikinci kez bakmadý. Büyük ve lüks evine, mutlu ve rahat ailesinin yanýna geldiðinde, çok güzel hazýrlanmýþ akþam sofrasý onu bekliyordu. Fakat az sonra düþünceleri tekrar o fakir kýza takýlýverdi. Duygularý bir þeylere itiraz ediyordu. Aliaddin Bolat aliaddinbolat@mynet.com Sonra kolay yolu tercih etti ve itirazlarýný Allah'a yöneltti. Böyle durumlarýn var olmasýna izin verdiði için... Ve þöyle bir cümleyle yakýndý içinden: "-Böyle bir þeyin olmasýna nasýl müsaade ediyorsun? Neden o küçük kýza yardým için bir þeyler yapmýyorsun Allah'ým?" Sonra ruhunun derinliklerinden gelen bir cevap iþitti: "-Yaptým. Seni yarattým!" GÖNÜL PINARI

b) Yapýlacaðý yer c) Süresi

3- Ýhalenin

: 13 Ad. Otomobil - 20 Ad. Kamyonet - 8 Ad. Minibüs -3 Ad. Otobüs (16-30 Koltuk) - l Ad. Otobüs (30 ve üzeri) -48 Ad. Kamyon - l Ad. Kurtarýcý - 4 Ad. Çekici -l Ad. Tanker (Akaryakýt) 4 Ad. Arazöz (Su tankeri) -5 Ad. Asfalt Distribütörü - 54 Ad. Ýþ Makinesi : 162 Adet Araca : Ýþe baþlama tarihi 27.05.2013. iþin bitiþ tarihi 31.12.2013

a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü ihale Odasý b) Tarihi ve saati : 10.05.2013 -14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Yetkili Acente Belgesi. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TL (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel idaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Servisi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 382) www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR


PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

17

Okullar Oryantiring’de ilk kez yarýþtý Bu yýl ilk kez pilot iller arasýnda yer alan Çorum’da yapýlan Okullar Oryantiring il birinciliðinde bir tek genç erkeklerde Endüstri Meslek Lisesi takým halinde katýldý. Altý kategoride yapýlan il birinciliðine toplam 33 sporcu katýlýrken minik kýz erkek ve genç kýzlarda birer sporcu katýldý. Ýl birinciliðinde dereceye giren sporcular Türkiye Þampiyonasý’nda Çorum’u temsil etme hakký kazandý. Tek kupa ise gneç erkeklerde Endüstri Meslek Lisesi’ne verildi.

O

Yýldýz Erkeklerde dereceye giren sporcularýn madalyalarýný Oryantiring Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu verdi

Genç erkeklerde takým olarak katýlan tek okul Endüstri Meslek Lisesi kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Erdoðan Þahinci verdi

kul Sporlarý Federasyonu tarafýndan bu yýl pilot illerde yapýlmaya baþlanan Oryantiring Ýl birinciliði Çorum’da da yapýldý. Ýl birinciliðinde okul olarak yalnýzca Endüstri Meslek Lisesi katýlýrken ferdi olarak katýlan sporcularla toplam 33 sporcu mücadele etti. Ýlk kez bu yýl düzenlenen Oryantiring Ýl birinciliðinde ferdi sýralama yapýldý. Genç erkekler kategorisinde ise Endüstri Meslek Lisesi takým olarak mücadele etti, Küçük bayanlardaki yarýþmalara katýlým olmazken küçük erkeklerde ise beþ sporcu yarýþtý. Bu kategoride Ýsmail Kakaç Ortaokulu’ndan Þahin Eren birinciliði kazandý. Yýldýz bayanlar kategorisinde ferdi olarak sekiz sporcu yarýþmaya katýldý. Yapýlan yarýþlar sonunda Yavuz Sultan Selim’den Sedanur Ertuðrul birinciliði kazanýrken Ýskilip Atatürk Ortaokulu’ndan Edanur Seyis ikinciliði ayný okuldan Dilan Yýldýrým üçüncü Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’ndan Yüsra Temel ise dördüncü sýrada yarýþmayý tamamladý. Yýldýz erkekler kategorisinde ise on ferdi sporcunun mücadele ettiði yarýþmalar sonunda Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’ndan Onur Berkan birinciliði kazanýrken ayný okuldan Þükrücan Çeli-

ker ikinciliði Ataberk Yiðit ise üçüncülüðü kazandý. Ýsmail Kakaç Ortaokulu’ndan Fýrat Yýldýrým ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Genç kýzlar kategorisinde ise Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nden Naciye Uygun dýþýnda katýlan olmadýðý için birinciliði kazandý. Genç erkeklerde ise dokuz sporcu mücadele etti. Takým halinde katýlýmýn bir tek bu kategoride olduðu il birinciliðinde Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nden Erhan Baþtuð birinciliði kazanýrken Anadolu Turizm ve Otelcilik Lisesi’nden Kubilay Gökgöz ikinciliði Endüstri Meslek Lisesi’nden Alimcan Zorlu üçüncülüðü Ticaret Meslek Lisesi’nden Can Baytürk ise dördüncü sýrada yarýþmayý tamamladý. Yarýþmalar sonunda kategorilerinde ferdi olarak dereceye girenlere madalyalarý verilirken, takým sýralamasýnda birinci olan tek okul Endüstri Meslek Lisesi ise kupa aldý. Kategorilerinde dereceye giren sporcular Türkiye Þampiyonasýnda Çorum’u temsil edecekler. Genç erkeklerde Türkiye Þampiyonasý 8-9 Haziran tarihleri arasýnda Konya’da yapýlacak ve Endüstri Meslek Lisesi bu yarýþta Çorum’u temsil edecek,

Yýldýz kýzlarda dereceye girenlerin madalyalarýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi

O

ryantiring Ýl Temsilciliði tarafýndan önceki gün yapýlan Okullar yarýþmalarýna ilçelerden katýlan sporculara özendirmek için pusula hediye edildi. Okullar arasýnda ilk kez düzenlenen il birinciliðine merkez ile birlikte

yalnýzca Ýskilip ilçesinden katýlým oldu. Oryantiring Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu’da Ýskilip’ten katýlan sporculara teþvik amaçlý olarak birer pusula hediye eti ve onlarý bundan sonraki yarýþmalarda da görmek istediklerini belirtti.

U 13 Final Grubunda ikinci maçlar tamamlandý Ýskilip’ten katýlan sporculara Ýl Temsilcisi tarafýndan birer pusula hediye edildi

Yaz Spor Okullarýna

PTT, Gençlerbirliði’ni 5-0 yendi zirvede yalnýz kaldý SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Celal Bayraklý. PTT GENÇLÝKSPOR :

Emre, Furkan, Ogün, Ahmet, Oðuzhan, Engincan, Mert, Yusuf, Burak, Enes Hoþ, Kadir, Enes Baþýbüyük, Abdullah, Nafican, Mücahit, Tuðrul, Hüseyin, Nuri. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Berk, Hüse13 Final Grubunda ilk maçlarýný U kazanan iki takým PTT Gençlikspor ile Gençlerbirliði arasýndaki

maçý 5-0 kazanan PTT zirvede yalnýz kaldý. Maçýn ilk yarýsýný Oðuzhan ve Burak’ýn attýðý gollerle 2-0 önde tamamlayan PTT Gençlik ikinci yarýda

G

yin, Deniz, Alican, Muhammed, Yunus Emre Uyar, Metehan Yurtbaþý, Metehan Yüksel, Eren, Fatih, Yunus Emre Tuygun, Turgay, Abdullah, Batuhan, Hasan, Yavuz, Ahmet, Kerep. GOLLER : 10. dak. Oðuzhan, 13. dak. Burak, 37. dak. Mert, 57. dak. Enes Hoþ, 58. dak. Hüseyin (PTT Gençlikspor). da üstün oyunun sürdürdü ve rakibini 5-0 gibi farklý skorla yenmeyi baþardý. Bu galibiyetle PTT Gençlikspor ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlarak 6 puana yükseldi ve zirvede yalnýz kaldý. Gençlerbirliði ise üç puanda kaldý.

PTT Gençlikspor, Gençlerbirliði maçýnda bir orta saha mücadelesi

Mimar Sinan 1907 Gençlik önünde galibiyetle tanýþtý: 2-1 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Yüksel Basar. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR

1907 GENÇLÝKSPOR : Oktay, Erkin, Enes, Boran, Ýsmail, Gürkan, Doðukan, Gökay, Teoman, Berkant, Tayyip, Burak, Özgün, Samet, Eray, Emirhan, Hamza, Furkan. GOLLER : 10. dak. Teoman (1907 Gençlikspor), 40. dak. Sezer, 50. dak. Enes Kaan (Mimar Sinan).

13 Final Grubunda ilk maçlarýný kaybeden iki takým Mimar Sinan ile 1907 Gençlikspor arasýndaki maçý 2-1 kazanan Mimar Sinan ilk galibiyetini aldý. Maçta ilk

yarýyý 1-0 önde tamamlayan 1907 Gençlik ikinci yarýda rakibinin iki golüne engel olamayýnca sahadan 2-1 galip ayrýlan Mimar Sinan üç puanýn sahibi oldu.

: Abdurrahman, Mustafa, Dilaver, Ýbrahim, Orhan, Sezer, Doðan, Ömer, Enes Kaan, Metehan, Burak, Alperen, Enes Kurum, Doðukan, Harun, Furkan, Onur, Engin.

U Mimar Sinan, 1907 önünde ikinci yarýdaki golleriyle kazanmayý baþardý

ençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan her yaz açýlan Yaz Spor Okullarýna baþvurular baþladý. Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan broþürlerle gençler ‘HAYDÝ SPORA’ sloganýyla okullara kayýt yaptýrmaya davet ediliyor. Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Futbol, Güreþ, Halter, Hentbol, okçuluk, Judo, Halk Oyunlarý, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Oryantiring, Takewondo, Tenis, Voleybol Wushu; Yüzme ve Özel Sporcular branþlarýnda çalýþma yapýlacak. 5-18 yaþ arasýndaki tüm gençlerin kayýt yaptýracaðý Yaz Spor Okullarýnda çalýþmalarýn Haziran ayý ilk haftasýnda baþlatýlmasý planlanýyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, kayýt yap-

týrýlan ve belirli kontenjana ulaþan tüm branþlarda çalýþma yapmayý planladýklarýný amaçlarýnýn Çorum’da branþ sayýsýný artýrmak olduðunu söyledi. Eðer, velilerden çocuklarýný spor alanlarýna yönlendirmesini istedi ve kötü

alýþkanlýklardan kurtulmanýn en güzel yolunun spor alanlarý olduðunu belirtti. Eðer kayýtla ilgili bilgi almak isteyenlerin 2231020 ve 22 nolu telefonlarýný aramalarýnýn yeterli olacaðýný sözlerine ekledi.


PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

12 DABO Kuzey Grubu þöleni Çorum’da baþlýyor Basketbol Federasyonu 12 DABO Kuzey Grubu þöleni bugün ilimiz Atatürk Spor Salonu’nda baþlýyor. Çorum’dan iki takýmla birlikte toplam 16 takýmýn mücadele edeceði þenlik cumartesi günü oynanacak maçlarla sona erecek. Federasyon Alt Yapý Faaliyetleri Direktörü Samer Þenbayrak amaçlarýnýn Türk basketbol alt yapýsýna yeni isimleri kazandýrmak olduðunu söyledi.

B

asketbol Federasyonu tarafýndan düzenlenen 12 Dev Adam Basketbol Okullarý 10. Türkiye Ligi þöleni bugün Kuzey Grubu maçlarýyla baþlayacak. Çorum Atatürk Spor Salonu’nda yapýlacak Kuzey Grubu þölenine Çorum’dan iki takýmla birlikte diðer illerden top-

lan 16 takým katýlacak. Federasyon Alt Yapý Faaliyetleri Direktörü Samer Þenbayrak’ýn verdiði bilgiye göre bugün saat 14.00’de Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek açýlýþ töreninin ardýndan saat 14.30’da Çorum ile Vezirköprü takýmlarý ara-

Federasyon Alt Yapý Faaliyetleri Direktörü Samer Þenbayrak 12 Dabo þölenlerine önem verdiklerini söyledi

sýnda oynanacak açýlýþ maçýyla baþlayacak þölen cumartesi günü oynanacak maçlarla sona erecek. Çorum'daki Þölenin ardýndan 9-11 Mayýs arasýnda Hatay'da Doðu Grubu, 16-18 Mayýs arasýnda Ýzmir Foça'da Batý Grubu ve 23-25 Mayýs arasýnda da Mersin Silifke'de Güney Grubu maçlarýyla 12 DABO Türkiye Ligi karþýlaþmalarý devam edecek. Final müsabakalarý ise 30 Mayýs - 1 Haziran tarihleri arasýnda Muðla'da düzenlenecek. Federasyon geçtiðimiz yýllardaki birinci olan takýmýn finallere gitmesini kaldýrarak gruplarda oynanacak maçlarý izleyecek teknik heyetin belirleyeceði isimlerden kurulu

Gül’den antrenman ziyareti Ç

orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’den takýmýn antrenmanýný þok ziyaret. Sezonun son maçýnda Isparta Emrespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün baþlayan Belediyespor’da baþkan Zeki Gül çalýþma baþlamadan stada geldi. ‘Çalýþýp çalýþmadýklarýný kontrole geldim’ diyerek futbolcularýn yanýna giden Gül burada Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ercan’la birlikte bir süre konuþtu. Teknik Direktör Halit Kýlýç’la da görüþen Zeki Gül daha sonra futbolculara kolay gelsin diyerek sahadan ayrýldý.

karma takýmlarý finallerde mücadele ettirecek. Dört grupta oynanacak þölenlerde 768

sporcu mücadele edecek.

Çorumspor sabah çalýþtý P

azar günü sezonun son maçýnda sahasýnda Siirtspor ile karþýlaþacak olan Çorumspor dün yaptýðý çalýþma ile

sürdürdü. Saat 11.00’de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Genel Kaptan Yetkin Özbey yönetimindeki çalýþma ýsýnma hareketleri ile baþladý ardýndan kaleciler ayrý özel çalýþma yaparken diðer

futbolcular ise çeyrek saha içinde atak yönü deðiþtirme ve taktiksel aðýrlýklý bir çalýþma yaptýlar. Bu çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada çift kale maç yapan kýrmýzý siyahlý takýmda neþeler yerindeydi. Çalýþmanýn son bölümünde Osman Seçkin’in sakat-

lýðý moralleri bozdu. Çorumspor, pazar günü oynayacaðý Siirtspor maçýnýn provasýný bugün saat 15.00’de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda profesyonel ligdeki diðer temsilcimiz Çorum Belediyespor ile yapacak.

Çorum Belediyespor bugün Kastamonu Mavi Yýldýz önünde Sinop’ta bugün baþlayacak U 14 1. Kademe Grup maçlarýnda Çorum Belediyespor B grubunda Kastamonu Mavi Yýldýzspor ve Ordu Demirspor ile yer aldý. Temsilcimiz bugün ilk maçýnda saat 17.30’da Kastamonu þampiyonu ile karþýlaþacak.

Emre hazýrlýðý baþladý

Ç

orum Belediyespor son maçýn çalýþmalarýna iki günlük iznin ardýndan dün yaptýðý çalýþma ile baþladý. Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetiminde çalýþmaya izinli Halil Ýbrahim ile sakatlýklarý bulunan Oðuzhan Yalçýn ile kaleci Emrah katýlmadýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman dar alanda pas çalýþmasý ve son olarakta yarý sahada karpuz iddiasýyla

Ç

oynanan çift kale maçla sona erdi. Ýddialý çift kalede Teknik Direktör Halit Kýlýç’ýn takýmýna yenilince karpuzu ýsmarladýlar. Oldukça neþeli geçen taktik çift kale maçla Isparta Emrespor hazýrlýklarýný sürdüren Belediyespor bu maçýn provasýný bugün Çorumspor ile oynayacaðý hazýrlýk maçýnda yapacak.

orum Belediyespor U 14 1. Kademe müsabakalarýnda bugün Sinop’ta ilk maçýnda Kastamonu Mavi Yýldýzspor ile karþýlaþacak. Grup maçlarýnýn teknik toplantýsý dün yapýldý. Çekilen kura sonucunda A grubunda Amasya Belediyespor, Bartýnspor ve Samsun Kadýköyspor takýmlarý yer alýrken B grubunda ise Çorum Belediyespor, Kastamonu Mavi Yýldýzspor ve Ordu Demirspor takýmlarý yer aldý. Bugün oynanacak ilk maçta A grubunda saat 15.30’da Amasya Be-

lediyespor ile Bartýnspor takýmlarý karþýlaþacak. B grubundaki ilk maçta ise saat 17.30’da Çorum Belediyespor ile Kastamonu Mavi Yýldýzspor takýmlarý yer alacak. Temsilcimiz bugünki maçý kazanýrsa yarýn bay geçecek cuma günü Ordu Demirspor ile karþýlaþacak. Bugünki maçý kaybetmesi veya berabere bitmesi halinde ise Belediyespor yarýn oynayacak ve grup maçlarýný tamamlayacak. Sinop Þehir Stadý’nda oynanacak grup maçlarý pazar günü oynanacak final maçý ile sona erecek.

Futbol hakemlerinin yeni sezon sýnav takvimi açýklandý F

utbol Hakemlerinin yeni sezon sýnav takvimi açýklandý. Ýl Hakem Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre il hakemlerinin 20132014 futbol sezonu

U 19’da Çorum’u temsil edecek Eti Lisesi Gençlikspor Samsun, Çorum Belediyespor ise Merzifon grubunda mücadele etmek için kura çekmeden anlaþtýlar.

U

19’da ilimizi Türkiye Þampiyonasý’nda temsil edecek iki takýmýmýz gideceði grup merkezlerini kura çekimi yerine anlaþarak belirlediler. Dün yapýlan toplantýda kulüplerin anlaþmasý

sonucunda þampiyon Eti Lisesi Gençlikspor Samsun, ikinci Çorum Belediyespor ise Merzifon grubunda mücadele edecek. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan’ýn baþkanlý-

ðýnda yapýlan toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran ile Tertip Kurulu üyeleri Ahmet Aylar ve Mehmet Arduç ile birlikte Eti Lisesi

Gençlikspor antrenörü Cengiz Basým ve Çorum Belediyespor antrenörü Selim Sümer katýldýlar. Ýki takým antrenörü hangi grup merkezine gideceðini belirlemek için kura çekimine gerek gör-

Eti Lisesi Gençlik ve Çorum Belediyespor gideceði gruplarý kura çekmeden anlaþarak belirlediler

Çorum Belediyespor U 14 takýmý Sinop grup maçlarýna gitmeden önce toplu halde

Klasman ve vize sýnavlarý önümüzdeki hafta içinde yapýlacak. Ýl Hakemlerinin katýlacaðý atletik test 9 Mayýs perþembe günü saat 18.00’de Dr. Turhan

mediler ve kendi aralarýnda görüþerek gidecekleri grup merkezlerini belirlediler. Buna göre 9-12 Mayýs tarihleri arasýnda Samsun’da yapýlacak olan grup birinciliði Eti Lisesi Gençlikspor Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Amasya ve Tokat temsilcileri mücadele edecek. Ayný tarihlerde Merzifon’da oynanacak grupta ise Çorum Belediyespor ilimizi temsil edecek. Bu grupta Belediyespor ile birlikte Ankara'dan iki takým, Kýrýkkale, Sivas ve Samsun temsilcileri yer alýyor. Toplantý sonunda Futbol taban birliklerinin temsilcileri U 19 grubunda Çorum’u temsil edecek iki takýmýda baþarýlar dileklerinde bulundular.

Osman Seçkin sakatlandý Ç

Recai Kuzey Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapýlacak. Yazýlý sýnav ise 10 Mayýs cuma günü Hakem Dernek binasýnda yapýlacak. Yapýlacak yazýlý sýnavda il hakemlerinin 60 ve üzerinde klasmana þartlarý tutanlarýn ise 70 ve üzerinde puan almasý gerekiyor. Atletik sýnavda ise il hakemlerinin 2800 ve üzerinde koþmasý gerekirken klasmana önerilecek isimlerin ise 3000 ve üzerinde mesafeyi koþmasý gerekiyor, Yazýlý ve atletik test sonunda Ýl Hakem Kurulu’nun yapacaðý deðerlendirme sonucunda önümüzdeki sezon için Bölgesel, ve Ulusal hakemlikleri önerilecek isimler belirlenecek ve MHK’ye sunulacak.

orumspor’un bu sezonki tecrübeli isimlerinden Osman Seçkin dün korkuttu. Dün yapýlan taktik çalýþmanýn son bölümünde yerde kalan Osman Seçkin’in yapýlan kontrolleri sonunda bilekteki þubil kemiðinde zorlanmaya baðlý ödem oluþtuðu belirtildi. Çalýþmada bir hamle sonrasýnda büyük bir acý içinde yerde kalan Osman Seçkin’e hemen arkadaþlarý tarafýndan soyunma odasýndan getirilen soðutucu sýkýldý. Masör olmadýðý için arkadaþlarýnýn kucaðýnda stadýn sulamasý yapýlan hortumun yanýna getirilen Osman Seçkin’e burada soðuk su tedavisi yapýldý.

Bu arada sezon baþýnda Çorumspor’da görev yapan sonra ayrýlan Onur’un Çorum’da olmasý nedeniyle telefonla acil olarak stada çaðrýldý. Onur yaptýðý muayene sonunda bileðindeki kemikte ödem oluþtuðunu ve buz tedavisine devam edilmesini istedi. Arkadaþlarý tarafýndan soyunma odasýna götürülen Osman Seçkin’in tedavisine burada devam edildi. Genel Kaptan Yetkin Özbey, Osman Seçkin’in üç gün dinleneceðini ve bu sürede buz tedavisi yapýlacaðýný Siirtspor maçýnda oynayýp oynamayacaðýnýn maç günü belli olacaðýný söyledi.


PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire

merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.800,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

16 MAYIS Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü

Çorum Mecitözü göletleri (Bayýndýr ve Geykoca) yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-8 Nolu Oda Mustafa Kemal

27 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 45.000 Yer: Çorum Adliyesi

2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40

‘Sabit ücret neden ödüyoruz’ sorusuna cevap

Alkur Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9 Tel: 234 87 01

(Ç.HAK:1003)

Ergantaþ Ýnþaat Organize San. Bölgesi 16. Cad. No: 24 Tel: 254 95 34

(Ç.HAK:3429)

(Ç.HAK:900)

Pazarlýk (Ç.HAK:972)

Firmamýz bünyesinde çalýþmak üzere;

Lks kullanabilen bay muhasebe elemaný, Motor ustasý ve kalfalarý alýnacaktýr.

MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

0 532 171 13 04-0 533 473 59 35

Buharaevler 5. cadde 2 ad. 1. kat 4+1 - 2 ad. 6. kat 4+1 165 m2 montalamalý sýfýr bina. Mür. Tel: 0 533 542 88 55

HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ FETTAH PEHLÝVAN Küçük Sanayi Sit. 3. Cad. (Cami Karþýsý) 0 532 241 83 60

3+1 Kaynakçý Usta, Kalfa TOKÝ’de Çýrak Alýnacaktýr Satýlýk Daire Makina imalatýnda çalýþacak

ve

.

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Þahinler Makina Küçük Sanayi Sitesi 10. Cad. No: 18 Mür. Tel: 0 535 314 68 99

400 m2 Küçük Sanayi Sitesi’nde 9. Cad. köþebaþý. Mür. Tel: 0 536 250 41 72

30 YAÞINI GEÇMEMÝÞ VASIFLI-VASIFSIZ

.

MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR.

BENKA ARICILIK KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5. CD. NO:6 ÇORUM

ELEMAN Sahibinden Satýlýk SATILIK EV YEMEKLERÝ LOKANTASI ARANIYOR Lüx Daireler

Mobilya imalathanesinde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere mobilya ustasý aranmaktadýr.

HÝTÝT TARIM ALETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 79/C Tel: 224 99 66

ÇÝÐDEM

Forklift kullanmasýný bilen bay eleman ve vasýfsýz iþçi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

(Ç.HAK:1013)

(Ç.HAK:1019)

LKS programý kullanabilen bay muhasebe elemaný alýnacaktýr. B sýnýfý ehliyeti olan askerliðini yeni bitirmiþ eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Az kullanýlmýþ 120’lik komple taþ deðirmen satýlýktýr. Mür. Tel: 0 541 540 24 12

Devren Kiralýk Sahibinden Giyim Maðazasý Satýlýk Dükkan Gazi Caddesi Valilik karþýsýnda 3 katlý 225 m2 Not: Boþ ya da iþler þeklinde devredilecektir. Mür. Tel: 0 530 455 00 92

ÖZMAKSAN MAKÝNA K.S.S. 43 .sok No:4 Tel: 0364 234 46 80

SATILIK TAÞLI ELEMANLAR DEÐÝRMEN ALINACAKTIR

Kaynakcý ve Montajcý ELEMANLAR ARANIYOR Eleman Alýnacaktýr ELEMANLAR ALINACAKTIR

YÝTÝK

Gazi GEVÞEK Mehmet oðlu 1973 Çorum Doðumlu

þýmaktadýr. Bu konuda imzalama öncesinde sözleþmenin dikkatlice okunmasý ve karþýlýklý taahhütlerin bulunmasý halinde taahhüt sürelerine dikkat edilmesi daha sonra yaþanabilecek sorunlarý azaltacaktýr. Süre taahhütlü bir sözleþme yapýlmasý halinde tüketicinin süresinden önce tarifeden ayrýlmasý nedeniyle uygulanacak yaptýrým ve cezalarýn miktarýna dikkat edilmelidir."

Ýþyerimizde çalýþtrýlmak üzere tecrübeli KAYNAKÇI - TORNACI - BOYACI alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

ÝÞYERÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE

(Ç.HAK:1023)

Çorum Milli Parklar Genel Müdürlüðünden almýþ olduðum Avcýlýk belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

sinde aboneye özel kullaným bilgilerinin bulunduðu sayfalardan veya müþteri hizmetlerinden geçmiþ dönemlerdeki kullaným miktarlarýna iliþkin alýnacak bilgiler, kullaným profilinin daha saðlýklý belirlenmesinde ve bu kapsamda daha iyi tarife seçimi yapýlabilmesinde tüketicilere yardýmcý olacaktýr. Seçilen tarife veya kampanya için yapýlan abonelik sözleþmelerinin koþullarý ve süreleri de önem ta-

(Ç.HAK:981)

Lider Turizm Otomotiv Gýda Ýnþ. Tic. ve San. A.Þ. Çorum Vergi Dairesi Vergi No:6080065006

tayken bazýlarýnýn da kýsa mesaj hizmetini daha çok kullandýðýný hatýrlattý. Bazý tüketicilerin de mobil internet hizmetlerinden faydalandýðýna vurgu yapýlan açýklamada, "Bu noktada, tüketicilerin tarifelerini seçerken öncelikle hangi hizmetleri hangi sýklýkta ve miktarda kullandýklarýný belirlemelerinin gerekli olduðu görülmektedir. Seçilen abonelikte ön ödemeli veya faturalý hat ayrýmý da önem arz etmektedir. Ön ödemeli aboneliklerde mobil elektronik haberleþme hizmetleri için ayrýlan bütçenin yönetimi daha kolay olmakla birlikte, abonelerin hatlarýna yükledikleri kredinin tükenmesi nedeniyle kullanýmýn kýsýtlanmasý veya faturalý abonelere sunulan tarifelerden faydalanýlamamasý söz konusu olabilmektedir. Sabit ve mobil telefon hizmetlerinin her ikisi için de geçerli olmak üzere, hizmet alýnan iþletmecinin internet site-

(Ç.HAK:870)

YÝTÝK 06 AU 8683 plakalý aracýmýzýn taþýt kartýný kaybettik. Hükümsüzdür.

mektedir. Temel telefon hizmetleri kapsamýnda elektronik haberleþme iþletmecisinin katlandýðý maliyetlerin büyük bir bölümü deðiþken maliyetlerden ziyade sabit ve batýk maliyetlerden oluþmakta olup, sabit maliyetlerin sabit ücretler, hizmetin kullanýmýndan kaynaklanan deðiþken maliyetlerin ise kullaným ücretleriyle karþýlanmasý yaklaþýmý dünyada yaygýn olarak kabul görmüþtür. Diðer taraftan, ülkemizde uygulanmakta olan elektronik haberleþme mevzuatýnda 'sabit ücret' açýkça yer almaktadýr. Sabit ücret iþletmeci tarafýndan uygulanan tarifeler kapsamýnda yer almaktadýr." Bir vatandaþýn 'Bana en uygun sabit telefon tarifesi hangisidir, nasýl karar vermeliyim?' sorusunu da cevaplandýran BTK, tüketicilerin birey bazýnda elektronik haberleþme hizmetlerinin çeþitlerine olan ihtiyacýnýn deðiþebildiðini, bazýlarýnýn sesli veya görüntülü görüþmeleri daha fazla yapmak-

(Ç.HAK:1025)

Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK), vatandaþlardan gelen 'Telefon hizmetlerinde neden sabit ücret alýnýyor?' sorusunu cevaplandýrdý. Sabit ücret, ses veya veri hizmetlerinin iletiminde kullanýlan telefon hattýnýn bakým ve onarým maliyetleri olduðuna dikkat çeken BTK, "Sabit ücret fiziksel hattýn aktif olarak tutulabilmesi için alýnmaktadýr." açýklamasýnda bulundu. Resmi internet sitesinde vatandaþlardan gelen sorularý cevaplandýran BTK, sabit ücret alýnmasýna açýklýk getirdi. Abonenin sahip olduðu telefon hattýný ne ölçüde kullandýðýndan baðýmsýz olarak söz konusu hattýn iþletmeciye bir maliyeti bulunduðuna dikkat çeken BTK, bahse konu maliyetin, abonenin yaptýðý konuþmalardan tamamen baðýmsýz olduðunu bildirdi. BTK açýklamasýnda þu ifadelere yer verildi: "Abone sabit ücreti aktif bir telefon hattýna sahip olma karþýlýðýnda öde-

ELEMAN ARANIYOR

BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA

(Ç.HAK:1022)

Isýnma amaçlý kömür (tip-1) alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: 15:30 ***

17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6’da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 241 83 63

(Ç.HAK:887)

Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 ***

10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý

8.000 TL 12.000 TL 20.000 TL

Hazýr müþterileri bulunan firmamýz iþ deðiþikliði nedeniyle acil satýlýktýr. Mür. Tel:

(Ç.HAK:929)

7 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

23 MAYIS Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

SATILIK DÜKKAN

Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

0 544 215 86 16

0 536 729 38 08

Devren Satýlýk TelefonTamir Bakým Servisi (Ç.HAK:955)

124 kalem çeþitli temizlik mal ve malzemeleri alýmý iþi. Yer: Valilik binasý AB Blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

11 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Ýþ deðiþikliði nedeniyle satýlýktýr. Mür. Tel: 0 543 370 19 89 Ýnönü Cad. No: 27 ÇORUM

Akþam 18.00’den sonra 0 541 277 00 19

Sahibinden Kelepir Daire

Buharaevler Huzurkent arkasý 6. kat sýfýr bina kuzey doðu cepheli 160 m2 Mür. Tel: 0 533 413 13 27

(Ç.HAK:871)

9 MAYIS Aile ve Sosyal Politikalar Çorum Ýl Müdürlüðü

19 KP 339 plakalý, 2006 model, Hyundai marka, Starex tipli kapalý kasa minibüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

Çorum ili, merkez ilçesi, 505 ada no, 1 parsel no, bodrum 2 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

Tercihen askerliðini yapmýþ Alanýnda en az 2 yýl tecrübeli Müþteri odaklý, Satýþ hedefli Geliþime ve deðiþime açýk

1 adet mobilya departmanýnda 1 adet hýrdavat departmanýnda satýþ danýþmaný olarak çalýþacak takým arkadaþlarý arýyoruz.

(Ç.HAK:1005)

2013 yýlý Acil Lab. kit karþýlýðý biyokimya cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

13 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000 Yer: Adliye Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:1008)

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2 kiþilik, veri tabanýnda kayýtlara bir standart getirilmesi, baþvurularýn ve yapýlan iþlemlerin kolaylýkla takip edilebilmesi, sonuçlandýrýlabilmesi, geçmiþe dönük veri oluþturulmasý ve verilerin Yönetim Bilgi Sistemine kaydedilmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik binasý AB blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 ***S

Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi’nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:1024)

Çorum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, A Blok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 27.707,37 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Çorum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:30-11:20 ***

28 MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:3777)

6 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:1001)

3 köye kanalizasyon tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

19-27 K.K. nolu ÇorumOrtaköy ve 19-29 K.K. nolu Ortaköy-Kazankaya il yollarý muhtelif km’lerde toprak iþleri ve sanat yapýlarý yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum-Samsun Saat: 10:00 ***

Mah. 06520 Çankaya / Ankara Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:958)

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü

8 MAYIS Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü

Saat: 15:00-15:05 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.650,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15 ***

(Ç.HAK:953)

Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Baþkanlýðý

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ek binalarý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Yeni Rektörlük binasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:990)

3 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

19

DURANLAR AVM-YAPI MARKET Müracat: Hýdýrlýk Cad. No:70'deki iþ yerimizdir. Tel: 225 56 53


(Ç.HAK:1002)

20 PERÞEMBE 2 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

corum hakimiyet  
corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement