Page 1

Huzursuzluða geçit vermediler Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, Mekke’nin Fethi Gecesi’nde açýþ konuþmasý

Alternatif kutlamaya yoðun katýlým Anadolu Gençlik Derneði, Mekke'nin Fethi Gecesi düzenledi. Fethin yýldönümünde organize edilen gece, yoðun bir katýlýmla Afra Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. * HABERÝ 4’DE

Çorum'da yýlbaþý kutlamalarý sýrasýnda silahla rastgele havaya ateþ açtýklarý iddia edilen 26 kiþinin yakalandýðý bildirildi. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, “Emniyet Müdürlüðümüzce alýnan tedbirler neticesinde halkýmýzýn huzur ve güvenliðine yönelik il genelinde önemli bir olay meydana gelmemiþtir.” dedi.

* HABERÝ 5’DE

Vali Sabri Baþköy ile Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, görev baþýnda bulunan polislerin yeni yýlýný kutladý.

Keneye karþý farkýndalýk KKKA ölümlerini azalttý 2 OCAK 2013 ÇARÞAMBA

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna baðlý ölümlerde önemli oranda düþüþ yaþandýðý bildirildi. Türkiye’de toplam 322 kiþinin KKKA hastalýðýndan yaþamýný yitirdiðini hatýrlatan uzmanlar, kene konusundaki farkýndalýðýn ölümlerde azalmaya vesile olduðunu kaydettiler. * HABERÝ 11’DE

Kýrkdilim taþlý tarlaya döndü Geniþleme ve yol yapým çalýþmalarýndan sonra, önemli bir iyileþmenin görüldüðü Kýrkdilim Yolu'nda, kayalardan düþen taþ parçalarý, trafiði riske atýyor. Yola düþen taþ parçalarý, kimi zaman araçlarýn lastiðini patlatacak kadar keskin çakýl taþlarý halinde iken, kimi zaman ise dikkat çekici büyüklüklerde olabiliyor.

AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, ‘Gidilmeyen yer bizim deðildir’ sloganý ile hareket ettiklerini

‘Gidilmeyen yer bizim deðildir’

* HABERÝ 7’DE

AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, ‘Gidilmeyen yer bizim deðildir’ sloganý ile Çorum Merkez Ýlçeye baðlý köyleri ziyarete baþladý. Bu amaçla köylülere giderek köylünün dertlerine ve sýkýntýlarýna ortak olacaklarýný söylediler.

* HABERÝ 6’DA

Uyarý yetmez, tedbir þart! Ýrili ufaklý pek çok taþýn düþtüðü Kýrkdilim Yolu'nda gerekli uyarýlarýn yapýlmasýyla yetinilmemesini öneren sürücüler, uyarýlarýn yaný sýra, riskli kayalarýn tel örgülerle sabitlenmesini istedi.

TÜM-EYDER Kazým Alpoðlu ile devam

Eðitim yöneticileri tek yürek

* HABERÝ 7’DE

‘Ýslâm dünyasý politik önceliklerin coðrafyasý’ Her ay gerçekleþtirilen Ýlke-Der konferanslarýnýn bu ayki konusu ‘Dini Düþüncede Yenileþme’ oldu. Dernek merkezinde yapýlan programa konuþmacý olarak katýlan Prof. Dr. Mehmet Evkuran Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Ýslâm dünyasýnýn politik önceliklerin coðrafyasý olduðunu söyledi.

* HABERÝ 3’DE

‘Serbest kýyafet için eylemdeyiz’ Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu, Sendika Genel Yönetim Kurulu'nun aldýðý karar gereði bugün kamuda çalýþanlara serbest kýyafet için Türkiye genelinde eylemde olacaklarýný açýkladý. * HABERÝ 16’DA

Yeniden TÜM-EYDER baþkanlýðýna seçilen Kazým Alpoðlu güven tazeledi.

Tüm Eðitim Yöneticileri Derneði (TÜM-EYDER) Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Tek adayýn yarýþtýðý genel kurulda Kazým Alpoðlu yeniden dernek baþkanlýðýna seçilerek güven tazeledi. Genel kurul sonrasý kürsüye gelen Alpoðlu, TÜMEYDER’in eðitim yöneticilerini tek çatý altýnda buluþturduðunu söyledi.

* HABERÝ 10’DA

Ýnönü’de yangýn paniði Ýnönü Caddesi’nde dün bir iþyerinin çatýsýnda yangýn çýktý. Çatýdan yükselen alevler ve duman, iþyeri sahipleri ve çevredeki vatandaþlara korku dolu dakikalar yaþattý.

* HABERÝ 10’DA

Maðdur aileye yardýmda bulunuldu.

Kimse Yok mu yardým eli uzattý Kimse Yok mu Derneði Çorum Þubesi, geçirdiði iþ kazasý sonucu belinde kýrýlma meydana gelen ve bu yüzden çalýþamayan 2 çocuk sahibi Nejdet Çan'ýn sesine kulak verdi. * HABERÝ 14’DE

‘Mutlu Yýllar Ekibi’ çalýþtý Çalýk YEDAÞ sorumluluk alaný içindeki 5 ilde oluþturduðu 'mutlu yýllar ekibi' sabaha kadar aralýksýz nöbet tuttu.

Ýtfaiye ekipleri yangýna müdahele ederek kýsa sürede kontrol altýna aldý.

* HABERÝ 9’DA

Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu


2

ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Ulu Camii tuvaletlerinin tadilatýna onay U

lu Camii tuvaletlerinin bakým, onarým ve tadilatýna onay çýkmýþ. Hatýrlarsak, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulu Camii tuvaletlerinin modernize edilmesi için çalýþma baþlattýklarýný belirtip, Ankara'da bulunan Hacý Bayram Veli Camii'ni örnek alacaklarýný dile

getirmiþti. Tuvaletlerde uygulanacak projenin 5 yýldýzlý olacaðý da vur-

gulanmýþtý. Vakýflar Tokat Bölge Müdürlüðü'nün

onayýna sunulan çalýþmaya olumsuz görüþ gelince, bu kez Anýtlar Yüksek Kurulu'nun bazý üyeleri Çorum'a davet edildi. Uzmanlar Ulu Camii tuvaletlerinde inceleme yaptý, modernizasyona yeþil ýþýk yakan olumlu görüþ, geçtiðimiz hafta sonu kurulun diðer üyelerinin onayýna sunuldu.

Otoparktan vazgeçilmiþ K

ültür Sitesi yýkýldýktan sonra park ile üstü kafeterya olan iki katlý Güzel Sanatlar Galerisi yapýlacaðýný yazmýþtým. Mevzu gündeme geldiði ilk günlerde Kültür Sitesi'nin zeminine otopark yapýlacaðý dillendirilmiþti.

Duydum ki, Çorum Belediyesi yönetimi Kültür Sitesi'nin altýna otopark yapmaktan vazgeçmiþ. Yýkýlacak alana park ve güzel sanatlar galerisi yapýlacakmýþ. Þehir merkezinde otopark ihtiyacý da malum. Belediye yöneticilerinin hangi gerekçelerle otoparktan vazgeçtiklerini anlarýz ileride herhalde...

Akdað giderse… Hacý Bayram Veli Camii modelinin uygulanacaðý Ulu Camii tuvaletlerinin bakým, onarým ve tadilat onayý çýktý.

R

Yeni Yýla Özel

%50

indirim (Ç.HAK:3738)

Seçil Giyim Çorum Maðazasý Adres: Yeniyol Mah. Sel Sok. No: 26/B Tel: 225 15 05

Saðlýk Bakaný Recep Akdað

KÖY KOMBÝSÝ ÇORUM’DA

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas

Odun, Kömür ve Tezekle hem sýcak su hem de verimli ýsýnma ÝFYIL Kaloriferli Soba Çorum Bölge Bayii

Çaparlar Enerji Adres: Ulukavak Mah. 5. Osmancýk Sk. No: 4

(Ç.HAK:3745)

Kültür Sitesi yýkýldýktan sonra altý otopark olmayacakmýþ...

ota Haber 2013'ün ilk kulisini yayýnladý. Ýddiaya göre, yeni yýlla birlikte Baþbakan Erdoðan kabinede bir takým düzenlemelere gidecek. Rota Haber’in AK Parti'nin kulislerine dayanarak verdiði bilgiye göre; Baþbakan Erdoðan yeni kabinede listeye almayacaðý bakanlarý kafasýnda netleþtirdi. Ömer Dinçer, Mehmet Þimþek, Recep Akdað ve Ertuðrul Günay gidici. Haber adý üstünde kulis ve iddia. Yani kesinleþmiþ bir durum söz konusu deðil. Tabi kulislerin bizi ilgilendiren kýsmý baþarýlý çalýþmalarýyla dikkat çeken Saðlýk Bakaný Recep Akdað'ýn durumu. Malum bakan yardýmcýmýz Agah Kafkas olduðundan böyle bir deðiþiklik yaþanýrsa bu deðiþiklik Çorum'u olumsuz etkileyecek. Sonuçta biz de üzüleceðiz yani. ..

Tel: 270 10 22


ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

3

‘Ýslâm dünyasý politik önceliklerin coðrafyasý’ türel etkenlerdir. Bu nedenle deðiþim olgusunun ardýnda yatan gerekçeleri yine kültürel ve tarihsel hayatýn içinde aramak gerekir. Ýstikrarýn, durgunluðun, güvenliðin ve geleneksel olana baðlýlýðýn egemen olduðu bir paradigma çerçevesinde, deðiþimi ve yenilenmeyi konuþmak, dahasý onu önermek önemli ve ciddî bir giriþim sayýlýr. Bu giriþim, paradigmanýn sahip olduðu ve tarihsel süreç boyunca geliþtirerek dinî/teolojik bir formülle saklayýp-koruduðu bazý temel hassasiyetlerin de canlanmasýna yol açan

rýn geliþtirilmesi dünyadaki dengeleri alt üst etti. Rus harbi ve Balkanlarda yaþanan hezimetler Osmanlý yöneticilerini çözüm arayýþýna itti. Özellikle askeri alandaki teknik geliþmeleri öðrenmek amacýyla Batý'ya öðrenci gönderildi. Ancak artýk Avrupa'da sanayi ve teknolojinin sunduðu imkanlar sayesinde dinamik bir toplumsal yapý vardý ve Osmanlý toplumu siyasi kararlarýnýn da nedeniyle tasfiye sürecine girdi. Bu kötü gidiþi fark eden Osmanlý bürokratlarý ve aydýnlarý tekrar ayaða kalkmak için Ýslam'ýn

kar, Ýslamcý ve Osmanlýcý düþünürler Ýslam'ýn özünde terakkiye mani olmadýðý tezini savundular. Bununla birlikte bir tür dinsel modernleþmenin yollarýný da araþtýrdýlar. Bu çerçevede kadercilik, özgür irade, din-siyaset iliþkisi, aile, kadýn, bilim gibi konularda yazýlar yazýlmaya ve tartýþmalar yapýlmaya baþladý. Çöküþ sürecine giren uygarlýklarda önce gurur ve kendini sevme ardýndan da þaþkýnlýk ve kendini inkar duygularý ortaya çýkmaktadýr. Ýslamcýlýk düþüncesi her ne kadar temel kavram ve

Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran geliþmelere yol açmaktagücünden politik ve külsöylemlerini Ýslam'ýn dýr. türel olarak destek almanasslarýndan alsa da o arOsmanlý toplumu ya çalýþtýlar. Ýslamcýlýk bu týk modern bir ideolojidir. güçlü olduðu dönemlerde dönemin ideolojisiydi. Çünkü modern dünyada kendi dýþýndaki dünyayý Ancak bu süreçten baortaya çýkan modern muözellikle de Avrupa'da ðýmsýz olarak Ýslam dühataplarla rekabet etmekolup bitenleri siyasal bir þüncesinde yenilenme çatedir. Bu açýdan onlarla gözle izledi. Ancak kültübalarý tarih boyunca eksik ayný dili konuþmasý ve rel ve düþünsel alanda yaolmamýþtýr. Dini baþlý babenzer gündeme sahip olþanan geliþmeleri kaçýrdý. þýna bir engel olarak gömasý doðaldýr. Ýslam'ýn Aydýnlanma sonrasý Avren ve onu tasfiye etmekdeðiþimi gerçekleþtirirrupa'da yaþanan büyük ten baþka çare olmadýðýný ken izlediði yönteme dair dönüþüm, sömürgeciliðin ileri süren radikal BatýcýÝslamcýlar arasýndaki targüçlenmesi, ateþli silahlalar karþýsýnda muhafazatýþmalara baktýðýmýzda bu

etkileþimi açýkça görürüz. Örneðin; Ýslam'ýn devrimci mi yoksa ýslahcý bir din mi olduðu tartýþmasý bir zamanlarýn en popüler gündemini oluþturmuþtur. Muhafazakâr ve dindar kesim reform sözcüðünden daima rahatsýz olmuþtur. Çünkü camii dýþýndaki elit, camii içindekilere müdahale ederken bu kavramdan hareket etmiþtir. Ýbadet dili, ezanýn Türkçeleþtirilmesi, camilere sýra konulmasý, müzik aletleri kullanýlarak camide ilahiler söylemesi türünden geleneðe ve vicdana aykýrý uygulamalar bu kavramýn arkasýnda savunulmuþtur. Ancak diðer yandan dinsel düþünce de tarihsel ve beþeridir. Bu nedenle Ýslamcýlar, reforma karþý direnirken dinsel düþüncedeki yanlýþlýklarý ve sapmalarý da görmezden gelmediler. Tecdit, ýslah ve içtihad gibi Ýslami kavramlarý kullanarak saðlýklý bir deðiþimin yollarýný oluþturmaya çalýþtýlar. Ýslam dünyasý politik önceliklerin coðrafyasýdýr. O nedenle dinsel talepler ikincil sýradadýr. Medreselerin ýslahý gibi samimi projeler de akamete uðramýþtýr. Modern çaða geldiðimizde Ýslamcýlarýn genel anlamda bir týkanmýþlýðý ve vizyonsuzluðu ile karþý karþýyayýz. Sorunu görmekte, çözümü hissetmekte ancak planlý bir çözüm programý ortaya koyamamaktadýrlar. Bu týkanmýþlýk Batýcýlýlarýn elini güçlendirmiþtir. Programýn soru-cevap ve tartýþma kýsmýndan sonra sona erdiði belirtildi.

Her ay gerçekleþtirilen Ýlke-Der konferanslarýnýn bu ayki konusu ‘Dini Düþüncede Yenileþme’ oldu.

BU FÝYATLAR KAÇMAZ!! GÜVENLÝK SÝSTELERÝ

KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÝÞYERÝ, FABRÝKA , SÝTE OKUL, APARTMAN

TECRÜBELÝ MONTAJ EKÝBÝ

APARTMAN MERKEZÝ UYDU SÝSTEMÝ - DAÝRE BAÞI SADECE Þerit Led Iþýk

35,00 ¨

Profesyonel Seslendirme Ses Sistemleri

749.00 ¨ ALTAN ELEKTRONÝK

* 4 Kanal DVR kayýt Cihazý * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 500 gb Harddisk (ortalama 90 gün kayýt) * Bakýr Kablo-Gümüþ PNC Fiþ ÇORUM ÝÇÝ KURULUM DAHÝL

(Ç.HAK:3444)

H

er ay gerçekleþtirilen Ýlke-Der konferanslarýnýn bu ayki konusu ‘Dini Düþüncede Yenileþme’ oldu. Dernek merkezinde yapýlan programa konuþmacý olarak katýlan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran, ‘Ýslam Düþüncesinde Yenilenme Çabalarý’ konulu bir konferans verdi. Yapýlan açýklamaya göre, konuþmasýna deðiþim, sabitlik, süreklilik ve deðer kavramlarýný tanýmlayarak ve deðiþim sosyolojisi açýsýndan bunlarýn taþýdýðý anlamý belirterek baþlayan Evkuran, Ýslam dünyasýnda deðiþim karþýsýnda farklý tutumlarýn geliþtirildiðini belirtti. Müslüman düþünür ve aydýnlarýn içtihad, tecdit, ýslahat gibi kavramlarla deðiþim olgusuna yaklaþtýklarý, deðiþimin dinin kendinde deðil de dinsel düþüncede yapýlmasý gerektiði vurgulandý. Ýslam'ýn ilk döneminde kendinden emin ve özgüveni yüksek bir algýlama hakim olduðu için Müslümanlarýn hemen tüm kültür ve uygarlýklarla iletiþime geçmekten ve onlardan bir þeyler almaktan çekinmediklerini belirten Evkuran, çöküþ dönemi zihniyetinin ise farklý çalýþtýðýný, daha ürkek ve alýngan bir anlayýþýn öne çýktýðýný söyledi. Evkuran konuþmasýnda þu görüþlere yer verdi; “Toplumsal hayatta deðiþim, istikrar ve denge gibi öðeleri ortaya çýkaran þey doðal nedenler deðil, insanlarýn niyet ve iradelerine baðlý olan kül-

TOPTAN ve PERAKENDE SATIÞ

1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 225 65 55 - 0 535 682 53 53 Ahmet Altan www.altanlargroup.com e-mail: altanlargroup@hotmail.com

2012 yýlýnda göstermiþ olduðunuz ilgiye teþekkür ederiz.

Barýþ, saðlýk ve mutluluk getirmesi dileðiyle, YENÝ YILINIZ KUTLU OLSUN.

Samsun Yolu 4. Km. Tel: 0 364 777 0 300 / ÇORUM


4

ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Mekke’nin Fethi Gecesi’ne yoðun ilgi A

Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Samet Kýlcý, muazzam sesi ile okuduðu Kur'an-ý Kerim'le gönüllere Kur'an ziyafeti sundu.

Konferans Afra Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi.

nadolu Gençlik Derneði, Mekke'nin Fethi Gecesi düzenledi. Fethin yýldönümünde organize edilen gece, yoðun bir katýlýmla Afra Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan gecede kürsüye davet edilen Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Samet Kýlcý, muazzam sesi ile okuduðu Kur'an-ý Kerim'le gönüllere Kur'an ziyafeti sundu. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Yakup Taþ, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, çok sayýda sivil toplum kuruluþu temsilcisi ve davetlilerin katýldýðý gece, zengin bir içerikle gerçekleþti. Anadolu Gençlik Derneði Baþkaný Harun Kaplan, yaptýðý açý-

Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, Mekke’nin Fethi Gecesi’nde açýþ konuþmasý yaptý.

lýþ konuþmasýnda, hayatýn her alanýný kucaklayan bir inancýn mensuplarý olarak, fetih bi-

lincinin gelecek nesillere aktarýlmasýnýn sorumluluðunu yerine getirdiklerini söyledi.

Mekke'nin Fethi'nin anlatýldýðý baþarýlý bir sinevizyonla, tüm davetlileri kutsal

topraklara taþýyan gecede, birbirinden güzel ilahi ve þiirler seslendirildi.

Gece, Harun Macit'in Mekke'nin Fethi konulu konferansý ile sona erdi.

Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan;

‘Yeni nesil fetih kavramýnýn deðerini bilerek yetiþiyor’ nadolu Gençlik A Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun

Anadolu Gençlik Derneði, Mekke'nin Fethi Gecesi düzenledi

Fethin yýldönümünde organize edilen gece, yoðun bir katýlým oldu.

Kaplan, Mekke’nin Fethi Gecesi’nde yaptýðý konuþmasýnda, her yýl düzenledikleri fetih gecelerinin önemine deðinerek, “Yeni neslin, fetih kavramýnýn deðerini bilerek yetiþmesini arzu ediyoruz ve yeni neslimiz de bu deðerlerle yetiþiyor.” dedi. Ekran ve manþetlerde yer alan yýlbaþý eðlencelerini eleþtiren Kaplan, Anadolu Gençlik Derneði olarak düzenledikleri program ve faaliyetlerle, doðru yaklaþýmlarýn hayatýn her alanýnda yer etmesine katký saðlamayý hedeflediklerini ifade etti. Harun Kaplan, konuþmasýnda þunlarý söyledi; “Hayatýn her alanýný kuþatan bir inancýn ve imanýn mensuplarý olarak bu gece burada birlikteyiz. Biz Anadolu Gençlik

olarak, tüm Müslümanlarýn kýblesi olan Kabe'nin bulunduðu, þehirlerin anasý Mekke þehrinin fethini özellikle genç nesle her yýl tekrar tekrar hatýrlatmanýn önemine inanýyoruz. Her gün, yeni güne yaralanan ya da öldürülen masum insanlara dair haberlerle uyandýðýmýz bu dünyada yeni neslin fetih kavramýnýn inancýmýzdaki yerini bilmeleri gerektiðini düþünüyoruz. Ayný þekilde þehit kanlarýyla sulanmýþ ülkemizin gündemine ekranlarla, manþetlerle, haber portallarýyla sokulan yýlbaþý eðlencesi adý altýndaki kokuþmuþluða da en güzel þekilde cevap vermek için burada olduðumuzun farkýndayýz. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiþ bir kutlu peygamberin, önderimiz, efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V)’nin komutasýnda

gerçekleþen bir fethe, gerekli önemi göstermeyenlerin, elbette O'nun insanlýða getirdiði deðerlerinde çok uzaðýnda bir anlayýþa sahip olduklarýný biliyoruz. Biz Anadolu Gençlik mensuplarý olarak böylesi tarihi ve önemli programlarýmýzla, haftalýk sohbetseminer çalýþmalarýmýzla, asr-ý saadet derslerimizle,

ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öðrencilerine, hanýmlara ve çalýþan gençliðe yönelik þuurlandýrma çalýþmalarýmýzla iyinin, güzelin, doðrunun, faydalýnýn ve adil olanýn hayatýn her alanýnda tesisi için gayretlerimizi sürdürüyoruz ve Allah'ýn izniyle takatimizin sonuna kadar da sürdüreceðiz.”

Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan

Harun Kaplan, Yeni neslin, fetih kavramýnýn deðerini bilerek yetiþmesini arzu ediyoruz ve yeni neslimiz de bu deðerlerle yetiþiyor.” dedi.


ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Huzursuzluða geçit vermediler Ç

orum'da yýlbaþý kutlamalarý sýrasýnda silahla rastgele havaya ateþ açtýklarý iddia edilen 26 kiþinin yakalandýðý bildirildi. Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, yýlbaþý kutlamasý gerekçesiyle silah kullanan þahýslara yapýlan denetim ve ihbarlarý anýnda deðerlendirerek, 26 þahsý kullandýklarý 22 tabanca ve 4 adet pompalý tüfekle ele geçirdi. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, yaptýðý açýklamada yakalanan þahýslardan elde edilen silahlarýn muhafaza altýna alýndýðýný ve gerekli adli ve idari iþlemlerin yapýldýðýný bildirdi. Doðan, þöyle dedi; "Ýlimizde vatandaþlarýmýzýn yýlbaþýný huzur ve güven ortamý içerisinde geçirmesini saðlamak amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðümüzce alýnan tedbirler neticesinde halkýmýzýn huzur ve güvenliðine yönelik il genelinde önemli bir olay meydana gelme-

Vali Sabri Baþköy, görev baþýnda bulunan polislerin yeni yýlýný kutladý.

miþtir. Bununla birlikte gerek yazýlý gerekse görsel basýnda yapýlan uyarýlara raðmen yýlbaþý kutlamalarýnda silah kullanmayý adet haline getiren 26 þahýs kullanmýþ olduklarý 22 adet tabanca ve 4 adet pompalý tüfek ile birlikte ekiplerimiz tarafýndan yakalanmýþlardýr. Yakalanan þahýslardan elde edilen silahlar muhafaza altýna alýnmýþ, gerekli adli ve idari iþlemler yapýlmýþtýr. Ülkemizde neredeyse her gün yazýlý ve görsel basýn organlarýnda ateþli silahlarýn anlamsýz bir þekilde kullanýlmasýndan kaynaklanan acý olaylara þahit olmaktayýz. Ancak buna raðmen bazý vatandaþlarýmýzýn tüm halkýmýzca da kýnanan ve ülkemizin geliþen imajýna yakýþmayan bu tür davranýþlara tevessül ettikleri görülmektedir. Çorum polisi olarak halkýmýzýn huzur ve güven ortamýný bozmaya yönelik bu tür davranýþlarla mücadelemiz kararlýlýkla sürecek."

Hayýrlý ömür dileði Polis, 26 þahsý kullandýklarý 22 tabanca ve 4 adet pompalý tüfekle ele geçirdi.

Vali Sabri Baþköy ile eþi Fatma Baþköy, yeni yýlýn ilk bebeðine hayýrlý ömür dileðinde bulundular

Baþköy çifti, Mahmut-Neþe Öztemiz çiftinin saat 00.05'te de dünyaya gelen ve Ayþe

Reyhan ismini verdikleri üçüncü bebeklerine altýn hediye etti.

Vali Baþköy, Hitit Üniversitesi ÝÝBF Öðretim Üyesi Mustafa Bilgin’e geçmiþ olsun dileklerini iletti.

Ç

orum'da yeni yýlýn ilk 5'inci dakikasýnda dünyaya gelen ve 'Ayþe Reyhan' adý verilen bebeðe, Vali Sabri Baþköy tarafýndan altýn takýldý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesini ziyaret eden Vali Sabri Baþköy, doðum servisinde Mahmut-Neþe Öztemiz çiftinin saat 00.05'te de dünyaya gelen ve Ayþe Reyhan ismini verdikleri üçüncü bebeklerine altýn hediye etti. Öztemiz çiftinin yaný sýra doðumu gerçekleþtiren doktor ve personeli de tebrik eden Vali Baþköy, eþi Fatma Baþköy'le beraber bebeði kucaðýna alarak bir süre sevdi. Baþköy, "Çorum'da yeni yýlýn ilk bebeði bu. Allah nazarlardan saklasýn. Yeni yýlda kýmýz bereketli ve uðurlu geldi. Maþallah. Kýsmeti bol olsun" dedi. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy de, bebeðin Vali Baþköy gibi Koç burcundan olduðunu belirterek, " 'Ayþe Reyhan' sizin burcunuzdan sayýn valim. Disiplinli bir idareci olacak. Çok þanlýsýnýz" diye

konuþtu. Öztemiz çiftinin yaný sýra doðumu gerçekleþtiren doktor ve personeli de tebrik eden Vali Baþköy, eþi Fatma Baþköy'le beraber "Ayþe Reyhan" adý verilen bebeði kucaðýna alarak bir süre sevdi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, hastane yöneticileri ve beraberindekilerle Nöroloji Servisi'nde tedavi gören Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Mustafa Bilgin ile Acil Servis'teki hastalarý da ziyaret eden Vali Baþköy, hastalara geçmiþ olsun temennisinde bulundu. Vali Baþköy, hastane çýkýþýnda gazetecilere yaptýðý açýklamada, yeni yýlýn Çorum'a ve Türkiye'ye hayýrlar getirmesini dileyerek, ''Ýnþallah 2012 yýlýnda olduðu gibi 2013 yýlý da Çorum için baþarýlý geçer. Biz bu konuda üzerimize düþeni yapma gayreti içerisindeyiz. Yeni yýlýn herkese huzur, mutluluk ve saðlýk getirmesini temenni ediyorum'' diye konuþtu.

5

Vali Sabri Baþköy, beraberinde eþi Fatma Baþköy ve Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'la hastaneyi ziyaret etti.

‘2013 Çorum için baþarýlý geçsin' V

ali Sabri Baþköy, beraberinde eþi Fatma Baþköy ve Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'la yeni yýlýn son saatlerinde sýrasýyla Bahçelievler Polis Merkezi, Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret ettiði kurumlarda çalýþanlarýn yeni yýllarýný kutlayarak baklava ikram eden Vali Baþköy, 2013'ün saðlýk, huzur ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Vali Baþköy, yaptýðý açýklamada, yeni yýlýn Çorum'a ve Türkiye'ye hayýrlar getirmesini dileyerek, ''Ýnþallah 2012 yýlýnda olduðu gibi 2013 yýlý da Çorum için baþarýlý geçer. Biz bu konuda üzerimize düþeni yapma gayreti içerisindeyiz. Yeni yýlýn herkese huzur, mutluluk ve saðlýk getirmesini temenni ediyorum'' diye konuþtu.

Vali Baþköy, Bahçeilevler Polis Merkezi’ni ziyaret etti.

Vali Baþköy, gece nöbetinde bulunan itfaiyecilerin yeni yýlýný tebrik etti.

Vali Baþköy, itfaiyecilerle bir süre sohbet etti.

Vali Sabri Baþköy beraberinde eþi Fatma Baþköy ve Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, gece görev yapan muhabirlere yeni yýl deðerlendirmesi yaptý.


6

‘Gidilmeyen yer bizim deðildir’ ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

AK

Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, ‘Gidilmeyen yer bizim deðildir’ sloganý ile Çorum Merkez Ýlçeye baðlý köyleri ziyarete baþladý. Bu amaçla köylülere giderek köylünün dertlerine ve sýkýntýlarýna ortak olacaklarýný söylediler. Bu kapsamda AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve Muhtarlar Derneði Baþkaný Celal Taþdelen katýlýmýyla yönetim kurulu üyeleri köy çalýþmalarýna katýldý. Ziyaretlerle ilgili yapýlan açýklamaya göre, Deniz köyü, Hankozlusu köyü, Kalehisar köyü, Kiranlik köyü, Hacýbeyköy, Dutköy ve Salur köyleri muhtarlarý ve köy halký ile istiþare toplantýsý yapýldý. Gerçekleþtirilen köy ziyaretlerine köy muhtarlarý ve köylülerin büyük ilgi ve alaka gösterdikleri belirtildi. Köylülerin AK Parti ile birlikte siyasetin kökten deðiþtiðini, önceden siyasetçilerin seçimden seçime oy istemek için geldiklerini söyleyerek seçim yokken AK Parti yönetici ve idarecilerinin soðuk, yaðmur, çamur demeden kendilerini ziyaret etmeleri sebebiyle AK Partililere teþekkür ettiler. Köylü hemþerilerinin gösterdiði ilgiden çok memnun olduklarýný belirten Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, burada olmalarýndan dolayý memnuniyetini dile

AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, Merkez Ýlçeye baðlý köyleri ziyarete baþladý.

AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, ‘Gidilmeyen yer bizim deðildir’ sloganý ile hareket ettiklerini belirtti.

Köylerin sorunlarý yerinde dinlendi.

getirerek oy kaygýsý ve oy istemek için gelmediklerini, sadece köylünün yanýnda olduklarýný söylemek, onlarýn dertlerini dinlemek, eksikliklerini yerine görmek için burada bulunduklarýný söyledi. Milletvekili Murat Yýldýrým da ziyarette yaptýðý konuþmasýnda þunlarý dile getirdi; “Yöredeki çiftçiler, güçlü ortak hareket yerine zayýf bireysel hareketlerle büyük iþletmelerle rekabet etmekten uzak kalmaktadýr. Bu da çiftçilerin ekonomik alanda kalkýnmasýna olumsuz yansýmaktadýr. Çiftçilerimiz emeklerinin karþýlýðýný alamamaktadýr. Tarýmsal üretimde daha fazla kaliteli ürün almak yerine atadan kalma yöntemlerle üretim yapmaya çalýþan çiftçilerimizin bilimsel yöntemlerden kaçýnmasýnýn temelinde eðitimsizlik yatmaktadýr. Bu doðrultuda hedef kitlemizi oluþturan 18-35 yaþ arasý genç çiftçilerimizin ailelerini dar görüþlülüklerinden kurtarmak ve yöre kalkýnmasýný saðlamak, tarýmda kalite ve verimliliði arttýrmak için tarýmsal üretim konularýnda eðitim almalarý zorunlu hale geldi.” Sohbet havasýnda geçen konuþmalarda Merkez Ýlçe Baþkan Vekili Zekeriya Kuyumcu, kendilerinin de köyde yetiþtiðini, köylü olduðunu söyleyerek “Sizin sýkýntýnýz bizim sýkýntýmýz. Sizin üzüntünüz bizim üzüntümüz. Sizin mutluluðunuz, bizim mutluluðumuz. Her zaman tüm AK Partili yöneticilerin, bu duyguyla milletin hizmetkarý olup, milletin yanýnda yer alacak.”

Eker, AK Parti Gençlik Kollarý’ný aðýrladý AK

Parti Gençlik Kollarý, 2012 yýlýnýn son gününde Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker’i ziyaret etti. Eker’in ev sahipliðinde gerçekleþtirilen ziyarette Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca, Meclis Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, Meclis Üyesi Çelebi

Atmaca, AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile AK Parti Gençlik Kollarý Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldý. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette bir konuþma yapan AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi'nin Çorum'a bir çað atlattýðýný ifade ederek, bu noktada Ýl Genel

Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve Meclis Üyelerine teþekkür ettiklerini söyledi. Baþkan Akar, ilerleyen dönemlerde de birlikte çalýþmaya devam edeceklerini belirttiði konuþmasýnda Ýl Genel Meclisi’nin yaptýðý çalýþmalarýn yanýnda olduklarýný dile getirdi. Yeni yýlýn millete ve tüm Çorum halkýna saðlýk, mutluluk ve re-

AK Parti Gençlik Kollarý, 2012 yýlýnýn son gününde Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker’i ziyaret etti.

Ziyaret Mustafa Eker’in ev sahipliðinde gerçekleþtirilen

fah getirmesini dileyen Akar, Eker’e misafirperverliklerinden dolayý teþekkür etti. Meclis Baþkaný Mustafa Eker ise, ziyaretteki konuþmasýna bugüne kadar siyaset alanýnda gerçekleþtirdiði çalýþmalarýný hatýrlatarak baþladý. Konuþmasýnda gençliðin önemine deðinen Eker, gençliðin insan hayatýnda çok önemli bir aþama olduðunu vurguladý. Gençliðin kendilerine dinamizm, hareketlilik, sorgulama, deðiþtirmek ve dönüþtürmek gibi kavramlarý hatýrlattýðýný belirten Eker, “Biz de kalbimiz ve beynimizle sizlerin arkasýndayýz. Siyasetin içinde yer alan kardeþlerimiz olarak, neden siyaset yaptýðýnýz önemlidir. Siyaset için sorduðumuz neden sorusu, ayný zamanda yaþamýmýzda da önemlidir. Neden yaþýyoruz? sorusunun cevabý bizi bir sürece götürmektedir. Elbette mutlu olmak için. Hepimiz mutluluðu arýyoruz. Mutluluk arayýþýnda herkesin farklý bir cevabý vardýr. Bu sorunun cevabý çok çeþitlendirilebilir. Ýbn-i Sina, Ýbn-i Rüþd, El-Kindi ve Farabi gibi Ýslam filozoflarý mutluluðun haz, fayda ya da erdemden kaynaklandýðýný söylemiþlerdir. Mutluluðu aradýðýmýz yerde erdem yoksa kargaþa oluþur. Erde-

mi hayatýmýzýn özüne, mihenk taþýna koyarsak adalet, sevgi ve hak gibi kavramlar anlam bulacaktýr. Bizi mutluluða götürecek durumlar bunlardýr. Haz ve fayda hayatýn merkezine alýndýðýnda sahiplenme ve sömürge baþlýyor. Rehberimizi ve hayatla ilgili nedenlerimizi iyi belirlememiz gerekmektedir. Buralara bir gün siz gençler geleceksiniz. Þehri için, ülkesi için ve dünya için çalýþan siz gençler. Hizmet verirken insanlarýn zihinlerini ve kalplerini tanýmak, yine bu þekilde hayatý anlamak gerekmektedir. Sizin de AK Parti gençliði olarak dava alanýnýzýn içini bireysel ve toplumsal deðerlerle doldurmanýz þarttýr. Bizler, þehrimizin ve ülkemizin gençleri için kaygýlanýyoruz. Bu doðrultuda da elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. 2012 yýlýnýn son gününde gerçekleþtirmiþ olduðunuz ziyaret için hepinize teþekkür ederim.” dedi. Yine ziyarette Meclis Baþkaný Eker, Ýl Genel Meclisinin çalýþma alanlarý hakkýnda bilgi verdi. Ýl Genel Meclisi’nin Ýl Özel Ýdaresi’nin bir karar organý olduðunu kaydeden Meclis Baþkaný Eker, Meclis Komisyonlarýnýn sürdürdüðü çalýþmalarý da anlattý. Ziyaretin sonunda Meclis Baþkaný Eker, sorularý yanýtladý.

www.corumhakimiyet.net

Vali’den Borsa, TSE ve Meteoroloji ziyareti

Vali Sabri Baþköy, Çorum Ticaret Borsasý ile bazý kamu kurumlarýna bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

ali Sabri Baþköy, V Çorum Ticaret

Borsasý ile bazý kamu kurumlarýna bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Ticaret Borsasý, Türk Standartlarý Enstitüsü Belgelendirme ve Yapý Malzemeleri Laboratuvar Müdürlükleri ile Meteoroloji Ýstasyon Müdürlüðü’nü ziyaret eden Vali Baþköy, müdürlüklerin baðlý birimlerini gezerek, incelemelerde bulundu ve kurum müdürleri Yusuf Taþdan ve Arslan Karaköse ile Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney’den bilgi aldý.

Vali Baþköy, Türk Standartlarý Enstitüsü Belgelendirme ve Yapý Malzemeleri Laboratuvarý’ný inceledi.

Vali Baþköy, müdürlüklerin baðlý birimlerini gezdi.

Borsa laboratuvarýnda çalýþmalar yerinde görüldü.

Vali Baþköy, Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney’den bilgi aldý.


www.corumhakimiyet.net

Bu yol taþ tarlasýna döndü

G

eniþleme ve yol yapým çalýþmalarýndan sonra, önemli bir iyileþmenin görüldüðü Kýrkdilim Yolu'nda, kayalardan düþen taþ parçalarý, trafiði riske atýyor. Yola düþen taþ parçalarý, kimi zaman araçlarýn lastiðini patlatacak kadar keskin çakýl taþlarý halinde iken, kimi zaman ise dikkat çekici büyüklüklerde olabiliyor. Çorum'u Ýstanbul Yolu'na baðlayan önemli bir baðlantý yolu görevi gören Kýrkdilim'in, Kargý, Osmancýk, Dodurga, Laçin ve baðlý köylerin de Çorum'la baðlantýsýný saðladýðý hesaba katýldýðýnda, yoðun bir trafik yüküne omuz verdiði ortaya çýkýyor. Kýrkdilim'i yoðun olarak kullanan sürücüler, basit gibi görünen bu meselenin ciddi kazalara meydan verebilecek önemli bir risk taþýdýðýný aktararak, yetkililerin bu konuda çözüm üretip, gereken tedbirleri uygulamasýný bekliyor.

7

KIRKDÝLÝM’DE TAÞ TEHLÝKESÝ ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

Uyarý yetmez, tedbir þart! Ý

rili ufaklý pek çok taþýn düþtüðü Kýrkdilim Yolu'nda gerekli uyarýlarýn yapýlmasýyla yetinilmemesini öneren sürücüler, uyarýlarýn yaný sýra, riskli kayalarýn tel örgülerle sabitlenmesini istedi. Yolun Çorum giriþinde, elektronik uyarý levhalarý ile hýz uyarýsý, heyelan uyarýsý ve gizli buzlanmaya dikkat çekilirken, pek çok noktada da heyelan uyarýsý yapan levhalara rastlamak mümkün. Mevcut uyarý sistem ve levhalarýnýn kaza riskini en aza indiren bir görevi yerine getirdiði konusunda hem fikir olan sürücüler, bitirilmesiyle birlikte bölgeye önemli bir katký saðladýðýný ifade ettikleri Kýrkdilim Yolu'nun heyelan problemine çözüm bulunmasýný istiyor. Örgü tellerle, heyelan riski olan kaya yüzeylerinin kaplanmasýný talep eden bölge halký, söz konusu riskli noktalarda bir kaç dakikalýk verilecek noktalarda taþýn nasýl parçalanýp yolu sýçradýðýnýn çok iyi görülebileceðini söyledi. Telafisi mümkün olmayan can kaybý ve kazalara meydan vermemek için, gereken önlemin vaktinde alýnmasýný dile getiren bölge halký, konuyu yetkililerin dikkatine sundu.


8

Ç

Ulukavak Anaokulu’nda aile eðitim çalýþmalarý ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

orum Rehberlik Araþtýrma Merkezi (RAM) Özel Eðitim Hizken davranýþ biçiminde de görülebilir. metleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren ve Psikolojik DanýþKoruyucu tutum: Ana-babanýn aþýrý korumasý, çocuða geman ve Rehber Öðretmen Ali Kýlýçarslan, geçtiðimiz yýl faaliyerektiðinden fazla kontrol ve özen göstermesi anlamýna gelir. Bute baþlayan Ulukavak Anaokulu’nu ziyaret etti. nun sonucu olarak çocuk, diðer kimselere aþýrý baðýmlý, güvensiz, Ulukavak Anaokulu Müdürü Ümmügülsüm Akbaþ Temes’in duygusal kýrýklýklarý olan bir kiþi olabilir. Aile ortamýnýn çocuða daveti üzerine okula giden Eren ve Kýlýçarslan, rehberlik faaliyetkendi benliðini tanýmlama olanaðý vermemesi, onun, ailenin isteleri kapsamýnda Temes ile görüþtüler. diði yönde baðýmlý bir kiþi olarak geliþmesine neden olur. Böylelikle psiko-sosyal olgunlaþmasý engellenmiþ olur. Ziyaretten duyduðu memnuiyeti dile getiren Okul Müdürü Gülsüm Akbaþ Temes, yeni bir okul olmalarýna raðmen bir çok Ýlgisiz ve kayýtsýz tutum: Ýlgisiz ve kayýtsýz tutum, ana-babaeksikliklerini kýsa zamanda tamamlayarak, büyük bir özveri ile nýn, çocuðu yalnýz býrakma, görmezlikten gelme þeklinde dýþlapersonelle birlikte faaliyete baþladýklarýný dile getirdi. masý anlamýna gelir. Bu konuda yapýlan araþtýrma bulgularýna göre, ilgisiz ve kayýtsýz ana-baba tutumu çocuðun saldýrganlýk eðiliYapýlan açýklamaya göre, okul personelinin de katýldýðý topmini güçlendirmektedir. lantýda okul öncesi eðitime devam eden öðrencilerin geliþimleri ve aile eðitimleri çalýþmalarý kapsamýnda 2. dönem yapýlmasý düGüven verici, destekleyici ve hoþgörülü tutum: Çocuk kabul þünülen çalýþmalar ele alýndý. Ulukavak Anaokulu Müdürü Teedilmek ve onaylanmak ister. Eðer aile ortamý ona kendi benliðimes, okul öncesi eðitimin önemine deðinerek þunlarý söyledi; ni tanýmlama özgürlüðü veriyorsa, saðlýklý bir biçimde olgunlaþma yolunda geliþir. Ana-babanýn hoþgörüsünün normal bir düzey“Çocuðun oyun gereksinimini en iyi karþýlayan toplumsal de gerçekleþmesi, çocuðun kendine güvenen, yaratýcý, toplumsal kurum, anaokullarýdýr. 3-6 yaþ çocuklarýnýn eðitimini gerçekleþtibir birey olmasýna yardým eder. ren anaokulunu, annenin yokluðunu giderecek bir kurum olarak deðil de, annenin tek baþýna çocuðun üzerindeki ilk yýllardaki roÇocuðun kiþiliðinin oluþumu, karakterinin biçimlenmesi ve lüne katkýda bulunan ve bu rolü yaygýnlaþtýran bir kurum olarak benlik saygýsýnýn geliþimi ,büyük ölçüde özdeþim modelleri olan deðerlendirmek gerekir. Bununla birlikte Anaokulu, ilkokula haana-babanýn kiþilik yapýlarýna baðlýdýr. Kendine güveni olan anne zýrlýk olmakla birlikte, ailenin dýþýna atýlan ilk adým olarak da düve baba, bu özgüvenlerini çocuklarýna da yansýtýp güvenli olmaþünülmelidir. Ýlk 3 yýl içinde çocuk, model olarak aldýðý anne ve larýný saðlarlar. Anne ve babanýn davranýþlarýný kendine model babasýndan alabileceðini alýr ve kendisine tanýnan fýrsatlar ölçüolarak alan çocuk, böylelikle istenen ve istenmeyen davranýþlarý sünde belirli bir psiko-sosyal olgunluða varýr. Ancak bu geliþim onlardan öðrenecek, kendini bu doðrultuda yönlendirecektir.” sýnýrlýdýr. Anaokulu, çocuða bilgi aktarmaktan çok, çocuðun için‘Dil ve konuþma problemleri yadsýnamaz’ de var olan yeteneklerin serpilip geliþmesine yardýmcý olur. ÇoRAM Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren cuk, anaokulunda en iyi oyun ortamýný bulur, iþbirliðini geliþtirir, ise, okul öncesi eðitim alan çocuklar ile okul öncesi eðitim almayaþýtlarýyla iliþkiye girer. Anaokulu çocuða, kendi hakkýný koruryan öðrenciler deðerlendirildiðinde bir çok açýdan farklýlýk görülken, paylaþmayý ve baþkalarýnýn özgürlüðünü zedelememeyi öðdüðünü belirtti. Özellikrenir. Ulukavak Anaokulu le ilköðretime baþlandýolarak öðrencilerimizin ðýnda sýnýf ve okul kutüm potansiyelini en iyi rallarýný kazanmada bir þekilde gerçekleþtirmeleri adým önde baþlandýðýna baþlýca hedefimizdir.” dedikkat çeken Eren, þundi. larý söyledi; “En önemli RAM Psikolojik Dakatkýsý özel eðitimin tenýþman ve Rehber Öðretmel ilklerinden olan ‘ermeni Ali Kýlýçarslan, anne ken tanýlama’ ve ‘eðitibaba tutumlarýnýn önemime erken baþlama’ ilkesi ne deðindiði konuþmasýngereði sunduðu katkýdýr. da, “Çocuklarýn ve gençDil Konuþma Güçlüðü, lerin sosyal ve kiþilik özelÖðrenme Yetersizlikleri, liklerini ana-baba tutum Psikomotor Geliþim Geve davranýþlarýyla ele alan riliði, Sosyal ve Duyguaraþtýrmalar, ana-babalasal geliþim problemleri Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi (RAM) Özel Eðitim rýn destekleyici tutum ve gibi bir çok problemin çöHizmetleri Bölümü uzmanlarý Ulukavak Anaokulu’nu ziyaret etti. davranýþlarýyla ikna yozümüne yönelik erken luyla denetim kurmalarýtedbir ve farkýnda olmayý nýn olumlu etkilerini vurgulamýþlardýr. Bu araþtýrmalara göre, saðlayan okul öncesi eðitimin önemi yadsýnamaz.” ana-babalarýn denetimde ikna etme yolunu kullanmalarý ve ayný Okul öncesi dönemde en sýk karþýlaþýlan dil ve konuþma zamanda destekleyici tutum ve davranýþlar göstermeleri ile çoproblemlerinin görmezden gelmenin yanlýþlýðýna deðinen Eren, cuklarýn saðlýklý psiko-sosyal geliþimi, ana-babalarýn ahlak görüanne babalara ve eðitimcilere þu hatýrlatmalarda bulundu, “Koþünü benimseyerek onlarla özdeþleþmeleri ve ebeveynlerinin nuþma, taklit yoluyla kazanýlan bir beceridir. Bu becerinin geliþebeklentilerine cevap vermeleri arasýnda olumlu iliþkiler bulunbilmesi için bireyin çevresinde konuþan baþka bireylerin olmasý muþtur.” dedi. gerekir. Konuþmanýn kazanýlýp pekiþtirilmesinde çevrenin rolü Farklý anne-baba tutumlarý büyüktür. Çocuk, öðrenme olanaklarýna sahip deðilse, konuþma Farklý anne-baba tutumlarýný 6 farklý ana baþlýk altýndan topiþlevini yerine getiren organlarýn saðlýklý olmasýna karþýn yine de lamanýn mümkün olduðunu belirten Kýlýçarslan, þu hususlara dekonuþamaz. Konuþmanýn öðrenilmesi, pekiþtirilmesi ve geliþmeðindi: si; belli bir olgunluða ulaþmaya, alýþtýrma fýrsatý bulabilmeye, yeBaskýlý ve otoriter tutum: Aþýrý baskýlý, otoriter tutum, çocu- terince güdülenmeye ve rehberlik edilmesine baðlýdýr. Bu koþullarýn durumu, derecesi, konuþmayý etkileyen etmenler olarak karðun kendine olan güvenini ortadan kaldýran, onun kiþiliðini hiçe þýmýza çýkar. sayan bir tutumdur. Bu tutumda ana-baba katý bir disiplin uygular. Çocuk her kurala uymak zorunda býrakýlýr. Anne ve babadan Konuþmayý geliþtirme çalýþmalarý yapýlýrken; birisi, ya da her ikisinin baskýsý altýnda olan çocuk; sessiz, uslu, Çocukta konuþma isteði yaratmak için uygun ortamýn hazýrnazik, dürüst ve dikkatli olmasýna karþýlýk; küskün, silik, çekinlanmasý, günlük yaþamda sýkça kullandýðý ve söyleyebildiði sözgen, baþkalarýnýn etkisinde kolay kalabilen, aþýrý hassas bir yapýcüklerin seçilmesi, çocuðunuzun söyleyebildiði ve söyleyemediya sahip olabilir. ði heceler belirlenerek söyleyebildiði hecelerden oluþan sözcükGevþek tutum (çocuk merkezci aile): Çocuk merkezci aile- lerin öðretimiyle iþe baþlanmasý, çýkaramadýðý sesleri kendisinin ye, genellikle orta yaþýn üzerinde çocuk sahibi olan ailelerde ya fark edebilmesi için kulaklýk ve teyp kullanýlmasý, çocuðunuzun da çocuðun kalabalýk yetiþkinler grubu içinde yetiþen tek çocuk sorunlarýný iþaretlerle deðil, konuþarak söylemeye teþvik edilmeolmasý halinde sýklýkla rastlanýr. Ana-baba ile çocuk arasýnda saðsi, çevresindeki çeþitli nesne ve nesne resimlerinin adlarýnýn söylýklý bir iletiþimin bulunmamasý, çocuðun dengesiz bir ortam içinlettirilmesi, konuþurken çocuðunuzla göz iletiþimi kurulmasý, çode abartýlmýþ bir sevgi gösterisi içinde büyüyor olmasý, onun docuðunuzla kendisinin dinlendiðini hissettirecek tarzda konuþulyumsuz bir birey olmasýna neden olur. masý, çocuðunuzun konuþma sýrasýndaki yanlýþlarýnýn o anda düDengesiz ve kararsýz tutum: Ana-babanýn dengesiz ve kara- zeltilerek doðru biçimlerinin tekrarlanmasý ve tekrarlatýlmasý gesýz tutumu, çocuðun eðitim ve geliþimini olumsuz açýdan etkiler. rekir.” dedi. Buradaki dengesizlik ve tutarsýzlýk ana-baba arasýndaki görüþ ayYapýlan rehberlik ve katkýlardan dolayý memnuniyeti dile gerýlýðýnda olabildiði gibi, anne ve ya babanýn gösterdikleri deðiþtiren Ulukavak Anaokulu Müdürü Ümmügülsüm Akbaþ Temes

www.corumhakimiyet.net

Balýk tezgahlarýnda Hamsi hariç birçok balýkta bu sene bolluk var.

Balýk tezgâhlarýnda bereket var B

alýkçý tezgâhlarýnda bugünlerde çeþit çeþit balýðý görmek mümkün. Hamsi hariç birçok balýkta bu sene bolluk var. Satýþlarýn iyi olduðunu belirten balýkçýlar hamsinin az olmasýndan dolayý biraz sýkýntý çektiklerini söylüyorlar. Balýkçý Fatih Kaynar, en çok tüketilen balýðýn hamsi olduðunu belirten Fatih Kaynar, çinekop ve istavritin satýþlarýnýn da bu sene iyi olduðunu ifade ediyor. Balýkseverlere piþirme önerileri de veren Kaynar, balýðýn en saðlýklý tüketiminin fýrýnda piþirme tekniði ile yapýlabileceðini kaydetti. Özellikle diyet yapanlara sofralarýndan balýðý eksik etmemeleri tavsiyesinde bulunan Kaynar, balýðýn zayýflama ve boy uzamasýnda etkili olduðunu dile getiriyor. Fatih Kaynar saðlýða en faydalý balýklar olarak ta da kefal, palamut ve uskumruyu sayýyor. Tezgahtaki balýklarýn fiyatlarý ise oldukça makul. Fatih Kaynar önümüzdeki günlerde balýk fiyatlarýnda büyük bir deðiþiklik beklenmediðini sözlerine ekledi. Kanar Balýkçýlýktan aldýðýmýz bazý balýk fiyatlarý þöyle: Hamsi: 5 TL Çinekop: 10 TL Ýstavrit: 5 TL Kefal: 12 TL Levrek: 15 TL Uskumru: 2,5 TL (tane) Mezgit: 6 TL Zargana: 15 TL Somon: 10 TL

Balýkçý Fatih Kaynar, en çok tüketilen balýðýn hamsi olduðunu belirtiyor.

Tezgahtaki balýklarýn fiyatlarý ise oldukça makul.

Su yalýtýmý için mevzuat çalýþmasý Ç

Okul personelinin de katýldýðý toplantýda okul öncesi eðitime devam eden öðrencilerin geliþimleri ve aile eðitimleri çalýþmalarý kapsamýnda 2. dönem yapýlmasý düþünülen çalýþmalar ele alýndý.

Balýk sezonu tüm hýzýyla devam ediyor.

evre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, binalarda su yalýtýmý yaptýrmayan kiþilere idari müeyyidelerin uygulanmasý için mevzuat çalýþmasýna baþlandýðýný açýkladý. Mevzuatýn tamamlanmasýyla su yalýtýmý yaptýrmayan kiþilere para cezasý verileceði belirtiliyor. Bakan Bayraktar, su yalýtýmýnýn yönetmelik ve standartlar gereði zorunlu olduðunu belirtti. "Topraða dayalý tüm bodrum katlarda, dýþ etkilere karþý ýsý ve su yalýtýmý yapýlmasý zorunludur" diye Bayraktar, bu nedenle binalarda kullanýlan betonun korozyona maruz kalmasýný engellemek amacýyla konuyla ilgili birçok standart hazýrlandýðýný kaydetti. Bu standartlarda çevresel etki sýnýflarýnýn gruplandýrýldýðýný açýklayan Bayraktar, "Karbonlaþmanýn neden olduðu korozyon için ne tür önlemler alýnmasý gerektiði de belirtilmiþtir" dedi. "Su yalýtýmý yapýlmayan yapýlarda sorumluluk nedeniyle ilgililer hakkýnda idari müeyyideler uygulanmasý gerektiði deðerlendiriliyor" diyen Bayraktar, CHP Ýstanbul Milletvekili Faik Tunay'ýn soru önergesine þu yanýtlarý verdi:

"Bu doðrultuda mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç duyuluyor. Konu hakkýndaki teknik bilgilere iliþkin mevcut literatür incelemeleri de yapýlmak suretiyle mevzuat çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Mevzuatýn tamamlanmasýyla su yalýtýmýný yaptýrmayan kiþilere bazý yaptýrýmlar uygulanabilecektir." Bugüne kadar 550 bine yakýn konut üretin TOKÝ'nin de kendi binalarýnda dýþ etkenlere açýk brüt yüzeyli beton kullandýðýný kaydeden Bakan Bayraktar, "Konutlarda suyla temas edebilecek, temel ve bodrum perdelerine dýþtan su yalýtýmý; havayla temas edebilecek nem ve yaðmur suyundan etkilenebilecek dýþ duvarlarda ise ýsý yalýtýmý üzeri file, sýva ve su geçirimsiz boya uygulamasý yapýlmaktadýr. TSE de mantolamanýn standardýna uygun yapýlmasý halinde geçirimsiz tabaka sýnýfýna girdiðini belirtmektedir. Bu nedenle TOKÝ tarafýndan yapýlan tüm iþlerde standartlara uygun su yalýtýmý yapýlmaktadýr."


‘Mutlu Yýllar Ekibi’ çalýþtý

ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Ç

alýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, “7 milyon dolara enerji izleme üssü kuruyoruz” dedi. Çalýk YEDAÞ sorumluluk alaný içindeki 5 ilde oluþturduðu 'mutlu yýllar ekibi' sabaha kadar aralýksýz nöbet tuttu. Çaðrý merkezi çalýþanlarý gelen her ihbarý anýnda deðerlendirip, mobil arýza ekipleriyle anýnda baðlantý kurarken, Samsun'un Ýlkadým, Atakum ve Canik bölgelerine konumlandýrýlmýþ ekipler, gelen her ihbarý anýnda deðerlendirdi. Çorum, Amasya, Sinop ve Ordu'da da 60 mobil ekiple görev yapan Çalýk YEDAÞ ekipleri, 'mutlu yýllar' sloganýyla sürdürdükleri görevlerini eksiksiz yerine getirdi. Yýlbaþý gecesi gelen çaðrýlarýn cevaplanmasýnda ve arýzalara müdahalede yüzde 98'lik bir baþarý saðlayan arýza ekipleri, ilçelerde de ayný baþarýyý yakaladý.

EKÝPLER 'MOBÝL' POZÝSYONDAYDI YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, yeni yýlýn ilk mesai gününe çaðrý merkezi ve arýza ekiplerinden oluþan 'mutlu yýllar ekibine' teþekkürle baþladý. Türkoðlu, "Yeni yýl gecesi oldukça yoðun bir enerji sarfiyatý oldu. So-

Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, “7 milyon dolara enerji izleme üssü kuruyoruz” dedi.

Yýlbaþý gecesi gelen çaðrýlarýn cevaplanmasýnda ve arýzalara müdahalede yüzde 98'lik bir baþarý saðlandý.

rumluluk alanýmýz olan Samsun, Ordu, Amasya, Çorum, Sinop illerinde ayný þekilde ekipler oluþturuldu. Yýlýn en yoðun enerji kullanýmýnýn olduðu geceden Çalýk YEDAÞ olarak, baþarýyla çýktýk. Kýsa süreli olarak aþýrý yüklenmeden

bazý bölgelerde önemsiz arýzalar meydana geldi ancak koordinasyonumuz sayesinde sýkýntýya dönüþmeden giderildi. Yüzde 98'i yakalayan bir baþarý önemlidir. Çaðrý merkezi ve arýza ekiplerinin uyumu sayesinde vatandaþlarýmýza

sorun yaþatmadýk. Tüm ekiplerimizi kutluyorum" diye konuþtu.

SCADA/DMS ÝLE MUTLU YILLAR Türkoðlu, Türkiye'de elektrik daðýtým liderliði rolünü üstlenen Çalýk YEDAÞ’ýn, ta-

mamlanma çalýþmalarý süren SCADA/DMS (Data Ýzleme, Kaydetme ve Þebeke Yönetimi) projesini hayata geçirdiklerinde yýlbaþý gecesi için ekip kurmak yerine sadece ‘mutlu yýllar’ diyeceklerini belirterek þöyle devam etti: "Dünyanýn en son teknolojisini kullanan General Electric Digital Energy Grubu ile iþbirliði yaparak, 7 milyon dolara enerji izleme üssü kuruyoruz. Çevre dostu 'Yeþil Bina’da konuþlandýrýlacak olan sistemle Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop'un elektrik daðýtým iþini üstlenen Çalýk YEDAÞ þebekeyi uzaktan izleyip, arýzalara uzaktan müdahale edebilecek. SCADA/DMS projesi için personelimizin eðitimi de sürüyor. Sistemle bir arýza olmasý halinde müþterinin çaðrý merkezini aramasýna gerek kalmýyor. Çünkü Çalýk YEDAÞ Yeþil Bina Üssü'nden anýnda tespit edilen arýzalara ekipler derhal yönlendirilebilecek. 2013 yýlýndan itibaren tüm aboneleri kapsayan otomasyon ve alt yapý planlamasý Çalýk YEDAÞ’ýn 1 milyon 600 bin abonesine Avrupa kalite standartlarýnda daðýtým hizmeti vermeyi hedefliyor.”

9

Toplantý ile ilgili bilgi veren Saadet Partisi Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Sýr.

‘Her taþýn altýnda Ýsrail var, Siyonizm var’ S

aadet Partisi Gençlik Kollarý Genel Merkezi, Türkiye genelinde ayný anda 20 bölgede icra edilen ilçe baþkanlarý toplantýlarý kapsamýnda Burdur’da biraraya geldi. Toplantýda Türkiye’de ve dünyada yaþanan güncel olaylar ele alýnýp, gençliðin bu olaylardan ne þekilde etkilendiði deðerlendirildi. Toplantý ile ilgili bilgi veren Saadet Partisi Antalya Gençlik Kollarý Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Sýr, toplantýda, bölgedeki Genç Saadet Partililerin çalýþmalarýný, isteklerini, hedeflerini dinleyip "Gençlik Seferberliði" kapsamýnda devam eden çalýþmalarý daha da hýzlandýracaklarýný kaydetti. Sýr, SP Gençlik Kollarý Genel Merkezi’nde yapýlan toplantýda yapýlan konuþmalarý þöyle aktardý; “Gündemde sýcaklýðýný koruyan, ülkemizin doðusunda füze savunma sistemleri adý altýnda konuþlandýrýlacak patriotlar… Peki, bu füzeler neyin nesi? Birden bire nereden çýktý? Neden NATO'dan böyle bir talepte bulunma ihtiyacý hissettik? Suriye'den gelecek olasý saldýrýlar için mi? Yoksa Ýran'a yapýlacak saldýrýlardan terör devleti Ýsrail'i korumak için mi? Ayrýca NATO'nun kontrolünde olacak ve yabancý askerler tarafýndan yönetilecek bu sözde savunma sistemlerinin maliyetinin tamamý neden sadece bize ait? Bütün bu sorular bir yana acaba patriotlar sadece savunma sistemi mi? Ülkemizde konuþlandýrýlmak üzere gelecek olan bu silahlarýn içerisinde saldýrý amaçlý kullanýlacak silah ya da benzeri türden malzemeler de olamaz mý? Yabancý askerlerin sarhoþluðuna denk gelecek þekilde kaza süsü verilmiþ saldýrýlarýn gerçekleþmeyeceðine dair kim garanti verebilir? NATO, bugüne kadar hiçbir Ýslam ülkesinde mazlumdan yana olmadý! NATO, kendisine Ýslam'ý düþman olarak seçmiþken Türkiye gibi nüfusunun % 99'u Müslüman olan bir ülkede böyle bir sistem kuruyorsa eðer bu bizim için büyük bir zillettir! Þöyle bir baktýðýmýzda arkamýzda kimler var? Avrupa Birliði, Amerika, Fransa, Ýsrail ve NATO. Peki, karþýmýzda kimler var? Filistin, Irak, Ýran ve Suriye. Yani kardeþlerimiz var. Müslümaný müslü-

mana düþman edecek olan bu sözde savunma sisteminin; özünde saldýrý sisteminin, kurulmasý kesinlikle vahim sonuçlar doðuracaktýr. Biz 40 yýldýr Erbakan Hocamýzdan þunu öðrendik; Siyonizm hiçbir taþýn altýný boþ býrakmaz. Elbette her iþin ucu sonunda Ýsrail'e dayanýyor diyemeyiz. Ama her kaldýrdýðýmýz taþýn altýnda da Ýsrail var, Siyonizm var.” Asgari ücrete yapýlan artýþla ilgili de konuþulan toplantýnýn devamýnda þunlar kaydedildi; “Geçtiðimiz günlerde asgari ücrete bir zam yapýldý. Açlýk sýnýrýnýn 980 TL olarak açýklandýðý bir dönemde, 16 yaþýndan büyükler için asgari ücret ilk 6 ay için 774 TL, ikinci 6 ay için ise 804 TL oldu. Simit zammý olarak ifade edilen bu komik artýþ vatandaþýmýzýn yüzünü yine güldürememiþtir. Elektriðe ve doðalgaza gelen zamlardan belini doðrultamayan halkýmýza reva görülen bu oraný belirleyen hükümete sesleniyoruz: Yolunuz Erbakan'ýn yoluysa Erbakan gibi % 100, % 300 zamlar yapýnda görelim! Maalesef milletimiz, 1996'da Erbakan Hükümeti tarafýndan yapýlan mega zamlarla ayakta durmaktadýr. 11 ayda % 100, % 300 mega zamlar yapan Erbakan'ýn yolu nerede? 11 yýlda % 10'nu geçmeyen kýrýntý zamlar yapan Erdoðan'ýn yolu nerede? Ey AKP Yöneticileri, sizden artýk maaþlara zam yapmanýzý beklemiyoruz ama bari elektriðe, doðalgaza ve temel ihtiyaçlara zam yapmayýn! Gerek ülkemizde gerekse dünyamýzda yaþanan olaylar bir kez daha göstermiþtir ki, Ýslamsýz Saadet Olmaz! Müslümanlar, yeryüzünde hakka ve adalete dayalý bir nizam kurmakla mükelleftir. Ýnsanlýðýn saadet ve selameti Müslümanlarýn gayretine baðlýdýr. Yeryüzündeki zulümlerin, akan kanýn, gözyaþýnýn, açlýk ve sefaletin son bulmasý yine Müslümanlarýn gayretine baðlýdýr. Çünkü Ýslam'ýn, insanlýða yönelik bir projesi vardýr. Ýslam, huzurdur. Ýslam, esenlik ve barýþtýr. Huzur, bereket, barýþ istiyorsak Ýslam Birliði'ni acilen kurmak zorundayýz.”


10 ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

TÜM-EYDER Kazým Alpoðlu ile devam

Eðitim yöneticileri tek yürek T

Yeniden TÜM-EYDER baþkanlýðýna seçilen Kazým Alpoðlu güven tazeledi.

üm Eðitim Yöneticileri Derneði (TÜM-EYDER) Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Tek adayýn yarýþtýðý genel kurulda Kazým Alpoðlu yeniden dernek baþkanlýðýna seçilerek güven tazeledi. Geçtiðimiz günlerde Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen genel kurula Çorum merkez ve ilçelerinde görev yapan eðitim yöneticiKazým Alpoðlu leri katýldý. Divan baþkanlýðýný Osman Demiral’ýn yaptýðý genel kurulda Turgut Çaðlayan ve Selami Bolat katip üye olarak görev aldý. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan yapýlan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Ahmet Çek, Aziz Usta, Kazým Alpoðlu, Mustafa Güneysu, Muharrem Olukcu, Mustafa Ünlü ve Hüseyin Soner Eryaþar’dan oluþtu. Recep Özcan, Tayfun Kovancý ve Nilüfer Demir ise Denetim Kurulu üyeliklerine seçildi. Yapýlan oylamanýn ardýndan kürsüye gelerek teþekkür konuþmasý yapan Kazým Alpoðlu, eðitim yöneticilerini tek çatý altýnda buluþturduklarýný söyledi. Alpoðlu, düzenledikleri faaliyetlerle yeni dönemde de eðitim yöneticilerinin yanýnda olmaya devam edeceklerini kaydetti.

TÜM-EYDER’DE GÖREV BÖLÜÞÜMÜ

Genel kurul, Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapýldý.

Genel kurul sonrasý Kazým Alpoðlu baþkanlýðýnda toplanan TÜM-EYDER yönetimi görev bölüþümünü de yaptý. Edinilen bilgilere göre; Baþkan Yardýmcýlýðý'na Ahmet Çek, Genel Sekreterliðe Aziz Usta, Saymanlýða Mustafa Ünlü, Basýn Sözcülüðüne ise Mustafa Güneysu getirildi.

KANDER kahvaltýda buluþturdu

Kanser hastalarýna moral ve motivasyon Ç

Hatice Külcü, KANDER’in düzenlediði programa konuk oldu.

orum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KANDER), geçtiðimiz Pazar günü Kahverengi Kafe’de kahvaltý düzenledi. Kanser hastalarý ve ailelerine yönelik olarak düzenlenen moral ve motivasyon kahvaltýsýnda renkli görüntüler yaþandý. KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk’ýn ev sahipliðindeki programa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün eþi Hatice Külcü, Belediye Meclis Üyesi Seyhan Günhan ile bazý dernek üyeleri de katýldý. Düzenlenen programda kanser hastalarýyla yakýndan ilgilenen Hatice Külcü, ailelerle sohbet ederek durumlarý hakkýnda bilgi aldý. Programda konuþan KANDER Baþkaný Karabýyýk, düzenledikleri etkinlikle kanser hastalarý ile aileleri arasýnda kaynaþma ve dayanýþmayý artýrmayý amaçladýklarýný söyledi. Müzikli eðlencelerle devam eden etkinlik, çocuklara yeni yýl hediyelerinin daðýtýlmasýyla sona erdi.

Minik öðrencilerin yeni yýl eðlencesi

Kutlama programý önceki gün Mimar Sinan Anaokulu oyun salonunda gerçekleþti.

M

imar Sinan Anaokulu öðrencileri yeni yýlý kutladý. Çeþitli gösterilerin yer aldýðý kutlama programý önceki gün Mimar Sinan Anaokulu oyun salonunda gerçekleþti. Renkli görüntülerin yaþandýðý kutlamaya Okul Müdürü Ali Kabasakal, Müdür Yardýmcýsý Uður Göktaþ, Rehber Öðretmen Bahar Aksoy, Okul Öncesi Eðitim Öðretmenleri Neriman Uyar, Güllü Þahin, Esra Ayýk, Aysun Bakbak, Derya Bence ve Zeynep Ýþler ile çok sayýda öðrenci katýldý. Mimar Sinan Anaokulu’nun sahip olduðu fiziki imkanlarý, eðitimöðretimde etkin bir þekilde kullandýklarýnýn altýný çizen Ali Kabasakal, düzenlenen programda emeði geçenleri kutlayarak öðretmen ve öðrencilerin yeni yýlýný tebrik etti. Müzikli eðlencelerle devam eden kutlama pasta kesiminin ardýndan sona erdi.

Okul Müdürü Ali Kabasakal da öðrencilerin sevincine ortak oldu.

Mimar Sinan Anaokulu öðrencileri yeni yýlý kutladý.

Renkli görüntülerin yaþandýðý kutlamada çeþitli gösteriler sunuldu.

Ýnönü’de yangýn paniði Ý

Moral ve motivasyon kahvaltýsýna dernek üyeleri ve aileleri katýldý.

Külcü, etkinliðe katýlan çocuklarla yakýnda ilgilendi.

Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, geçtiðimiz Pazar günü Kahverengi Kafe’de kahvaltý düzenledi.

nönü Caddesi’nde dün bir iþyerinin çatýsýnda yangýn çýktý. Çatýdan yükselen alevler ve duman, iþyeri sahipleri ve çevredeki vatandaþlara korku dolu dakikalar yaþattý. Ýhbar üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri, bacadan kaynaklandýðý öne sürülen yangýný kýsa sürede kontrol altýna alarak söndürdü. Cadde üzerindeki kaldýrýmlarda toplanan vatandaþlarýn endiþeli bakýþlarý altýnda yangýna müdahale eden itfaiye ekipleri, felaketin büyümesini önlediler. Kimsenin burnunun dahi kanamadýðý yangýn sonucunda binanýn çatýsýnda büyük çapta hasar oluþtu. Trafiðin bir süre aksadýðý söndürme çalýþmalarýnýn ardýndan yangýnýn çýkýþ sebebi hakkýnda soruþturma baþlatýldý.

Ýtfaiye ekipleri yangýna müdahele ederek kýsa sürede kontrol altýna aldý.

Ýnönü Caddesi’nde dün bir iþyerinin çatýsýnda yangýn çýktý.


ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Ahþap cami tekrar taþýnmaya hazýrlanýyor Ý

skilip’ten Edremit’e toðrafý çektirdiði mekan nakledilen ahþap cami olarak ilgi görüyor. tekrar taþýnmaya hazýrlaAHÞAP CAMÝ TEKnýyor. RAR TAÞINMAYA HAÇorum'un Ýskilip ilZIRLANIYOR çesindeki 84 yýllýk ahþap Olcay'ýn oðlu Fatih cami, 2004 yýlýnda bir anOlcay, caminin 24 saat tikacýnýn giriþimleriyle açýk olduðunu belirterek, Balýkesir'in Edremit ilçe''Buradan geçen kamyon, sine yaklaþýk 850 kilootobüs sürücüleri, tatil yolmetrelik yolculukla taþýculuðu yapanlar, vakit nanarak aslýna uygun þekilmazlarýný camide kýlabilide yeniden yapýlmýþtý. yor. Cuma namazlarý düAnadolu Ajansý’nýn zenli olarak kýlýnýyor. Fahhaberine göre, Edremit'in ri bir imamýmýz var, cuma Kadýköy beldesinde, Ýznamazlarýný kýldýrýyor'' demir-Çanakkale karayolu di. kenarýndaki dükkanýnda Taþýnma sýrasýnda saantikacýlýk yapan Ýshak dece 17 metrelik minaresi Olcay, ülkenin dört bir parçalara ayrýlmayan cayanýndaki köyleri gezeminin 850 kilometrelik Ýskilip’ten Edremit’e nakledilen ahþap cami tekrar taþýnmaya hazýrlanýyor. rek eski eþyalar topluyor. yolculuðundan yaklaþýk 8 Eþyalarý Kadýköy'deki dükkanýnda satan Olcay, benzer bir gezi geryýl sonra tekrar nakledilmeye hazýrlandýðýný ifade eden Olcay, þunçekleþtirdiði Ýskilip'in Kýzýlcabayýr köyündeki 1928 yapýmý ahþap larý kaydetti: camide namaz kýldý. Cemaatin konuþmalarýna kulak misafiri olan ''Cami, yola oldukça yakýn bulunuyor. Babam bu arazide farkOlcay, köye yenisinin yapýlmasý nedeniyle ahþap caminin sökülecelý bir çalýþma yapacak. Caminin yýllarca korunmasý ve gelecek neðini öðrendi. sillere aktarýlmasýný istiyor. Bu yüzden Edremit'te özel bir okula Olcay, Çorum Valiliði, Vakýflar Genel Müdürlüðü, Diyanet Ýþvermeyi düþünüyoruz. Bu özel okul, kendi bünyesinde Çanakkale leri Baþkanlýðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve il müdürlükleriyle Müzesi kurdu. Tarihine sahip çýkan bir yönetimi ve bu yolda yetiyaptýðý yazýþmalarýn ardýndan yaklaþýk 25 tonluk ahþap camiyi saþen öðrencileri var. Caminin bu okulda iyi korunacaðýný, sahip çýtýn aldý. Ýtina ile parçalarýna ayýrdýðý caminin malzemelerini, 2004 kýlacaðýný düþünüyoruz.'' yýlýnýn nisan ayýnda kiraladýðý bir kamyonla Edremit'e getiren OlÖzel okulun caminin bulunduðu yerden yaklaþýk 3 kilometre cay, burada aslýna uygun olarak yeniden yaptý. uzaklýkta olduðunu dile getiren Olcay, ''8 yýl önce olduðu gibi özenYaklaþýk 8 yýldýr ilgi odaðý haline gelen ahþap cami, hem göle parçalarýna ayýrýp, aslýna uygun taþýyacaðýz. En küçük bir zarar rünümü hem de hikayesiyle Edremit turizmine önemli katký saðlagelmesini istemiyoruz. 84 yýllýk caminin nice 84 yýllar ayakta kaldý. Cami, halen birçok kiþinin vakit namazlarýný kýldýðý, hatýra fomasýný istiyoruz'' diye konuþtu.

Keneye karþý farkýndalýk KKKA ölümlerini azalttý Ýskilip’ten Balýkesir’e götürülen ahþap caminin Edremit'te özel bir okula taþýnmasý planlanýyor.

K

ýrým Kongo Kanamalý Ateþi

(KKKA) hastalýðýna baðlý ölümlerde önemli

oranda düþüþ yaþandýðý bildirildi.

KKKA hastalýðýna baðlý ölümlerde önemli oranda düþüþ yaþandýðý bildirildi.

Türkiye’de toplam 322 kiþinin KKKA

hastalýðýndan yaþamýný yitirdiðini hatýrlatan uzmanlar, kene konusundaki farkýndalýðýn ölümlerde azalmaya vesile olduðunu kaydettiler. KKKA’nýn 2002 yýlýnda Türkiye’de yükseliþe geçtiðine dikkat çeken uzmanlar, 2012 Mayýs’a kadar 6 bin 392 kiþinin kene kaynaklý virüs enfeksiyonu geçirdiðini ifade ettiler. “2011’de vakalarda azalma oldu” diyen uzmanlar, herhangi bir bilimsel araþtýrma yapýlmamasýna raðmen bu konuda en önemli etkenin hastalýða karþý bilinçlenme olduðunu sözlerine eklediler.

Demiran Tarým 20. yýlýný kutluyor

rtuðrul ve E Bülent Demiran’ýn sahibi

olduðu Demiran Tarým Makineleri, hizmette 20 yýlý geride býraktý. 1993 yýlýndan bu yana Çorumlu çiftçilerin hizmetinde olan Demiran Tarým, kuruluþ yýl dönümü mutluluðunu müþterileri ile paylaþýyor. Tarým aletlerinin yaný sýra Lukoil akaryakýt, Özka lastik ve Ýnci Akü bayiliklerini de yürüten Demiran Tarým; Þakalak, Hisarlar, Özduman, Çokcanlar, Önallar, Alparslan, Palazoðlu ve Ünlü Pulluk gibi seçkin markalarýn ürünlerini çiftçilerin beðenisine sunuyor. Ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgi veren Bülent Demiran, ekim mibzeri, balya makinesi, ilaçlama makinesi, gübre daðýtým, yem kýrma ve karma makineleri, orak makinesi, patos, pulluk, kazayaðý, kabin, römork, süt saðma, pnömatik mibzer, alabora, rotovatör, çapa

makinesi, silaj makinesi ve çayýr biçme makinelerinin satýþýný yaptýklarýný söyledi. Tarým ve hayvancýlýk alanýnda kullanýlan

makinelerin yaný sýra traktör, römork ve iþ makineleri lastiklerinin de satýþýný yaptýklarýný dile getiren Demiran, “Ürün ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý

bilgi almak isteyen herkesi Cengiz Topel Caddesi Müze karþýsý numara 126’daki iþyerimize bekliyoruz” diye konuþtu.

Ertuðrul ve Bülent Demiran’ýn sahibi olduðu Demiran Tarým 20 yaþýnda.

Demiran Tarým, kuruluþ yýl dönümü mutluluðunu müþterileri ile paylaþýyor.

Hizmetleri hakkýnda bilgi veren Bülent Demiran, tüm çiftçileri Müze karþýsýndaki iþyerlerine davet etti.


12 ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Gelen misafirlere Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezini gezdiren Hatice Külcü, merkezlerin Çorumlu bayanlarýn buluþma noktasý haline geldiðini söyledi.

‘Ýnsan Odaklý Sosyal Belediyecilik’ Ç

Konuk parti yöneticileri sosyal ve kültürel çalýþmalarý yerinde inceledi.

Aile Eðitim Merkezi hakkýnda bilgi verildi.

Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi ziyaret edildi.

orum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi, Aile Eðitim Merkezi ve Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi’nin yoðun ilgi gördüðü belirtildi. Ankara'dan Çorum'a bir program için gelen AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve 2. Bölge Koordinatörü Hatice Baþýbüyük, AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve 6. Bölge Koordinatörü Zeynep Pusat, AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Amasya AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Serpil Özarslan, Amasya AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkan Yardýmcýlarý Sündüs Bülbül ve Sibel Þiþman Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi, Aile Eðitim Merkezi ve Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi’ni ziyaret ettiler. Belediye’den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ziyaret sýrasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn eþi Ebru Ceylan, Çorum AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Çorum AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Seyhan Günhan ve Bedriye Çayýrda, Kadýn Kültür Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez ve Aile Eðitim Merkezi Müdürü Betül Özseçer de hazýr bulundu. Gelen misafirlere Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezini gezdiren Hatice Külcü, merkezlerin Çorumlu bayanlarýn buluþma noktasý haline geldiðini söyledi. 2011 yýlýnda açýlýþý gerçekleþtirilen Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezinin kýsa sürede büyük hizmetler verdiðini belirten Hatice Külcü, “Günümüzde artýk kadýnlarýmýz; daha fazla eðitim talep eden, daha donanýmlý, özgüveni daha yüksek, ferdi ve içtimai hayatta daha saðlam durabilen konumdadýr. Kadýnlarýn etkin olduðu bir hayatýn

Ankara'dan Çorum'a bir program için gelen AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý yöneticileri kültür merkezlerini ziyaret etti.

renkli, düzeyli, kuþatýcý ve daha üretken olacaðýna inanýyoruz.” dedi.

‘Necip Fazýl Gençlik Merkezi gençleri kötü alýþkanlýklardan koruyor’

Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi ziyaretinden sonra konuklar Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezine geçtiler. Burada Gençlik Merkezi ile ilgili konuklara bilgi veren Hatice Külcü, Gençlik Merkezinin gençliðin önündeki sorunlarý çözmek için açýlmýþ olduðunu söyledi. Gençlik Merkezi'nin ürettiði ve uygulamaya koyduðu projelerle, gençlerin yaþam kalitesini arttýrmayý, onlarý ilgi alanlarý doðrultusunda yönlendirmeyi ve yetiþtirmeyi, ufuklarýný geniþletmek için çalýþtýðýný ifade eden Hatice Külcü, “Bizim buradaki amacýmýz gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarýný ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda deðerlendirilmesine fýrsat vererek topluma aktif vatandaþlar olarak katýlmalarýný saðlayan ve gençleri zararlý

alýþkanlýklardan koruyarak, sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazýrlamaktýr.” diye konuþtu.

‘Çorum Belediyesi sorumluluklarýný hakkýyla yerine getiriyor’ AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý MKYK üyesi ve 6. Bölge Koordinatörü Zeynep Pusat ise yaptýðý konuþmada, Çorum Belediyesi'nin açmýþ olduðu bu merkezlerin sözün ötesinde bir sorumluluk bilinciyle, "Ýnsan Odaklý Sosyal Belediyecilik" anlayýþýnýn bir ürünü olarak gördüðünü ifade etti. Bütün kadýnlarýmýzýn ve gençlerimizin bu merkezlerden azami derecede faydalanmasý gerektiðinin altýný çizen Pusat, "Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, Aile Eðitim Merkezi ve NFK Gençlik Merkezi'nin modern zamanlarda giderek çözülen aile müessesesini yeniden saðlam temellere oturtacak etkinliklere vesile olmasýný diliyorum. Çorum Belediyesi'nin sorumluluklarýný hakkýyla yerine getirdiðini görüyor, bundan da büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

Hatice Külcü, Gençlik Merkezinin gençliðin önündeki sorunlarý çözmek için açýldýðýný belirtti.

AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý MKYK üyesi ve 6. Bölge Koordinatörü Zeynep Pusat, çalýþmalarý beðendiklerini ifade etti.

"Ýnsan Odaklý Sosyal Belediyecilik"in önemine dikkat çekildi.


Hicri Kamerî: 20 - Safer: 1434

2

2013

OCAK

Günahlarýn baðýþlanmasý ve baþa gelen belâlardan korunmak için en güzel sýðýnak, istiðfâr ve tevbe etmektir. Ebûl-Hasan Þâzilî Rahmetullahi Aleyh

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.24 06.57 11.51 14.10 16.32 17.58

EN BÜYÜK MUSHAF Afganistan’da bir hattat, beþ yýl süren çalýþmasýnýn sonunda dünyanýn en büyük Mushaf’ýný yazdý. Projenin arkasýndaki isim olan Muhammed Sabir Khedri, 30 yýldan bu yana süren savaþlarýn, Afganistan’ýn kültürel mirasýný ve geleneklerini kaybettirmediðini göstermek için böyle bir rekora imza attýklarýný söyledi. Afganistan Hac ve Dini Ýþler Bakanlýðý tarafýndan dünyanýn en büyüðü kabul edilen dev Mushaf; 2,28X1,55 metre ölçülerine sahip. Eski rekor, Rusya’nýn Tataristan bölgesinde bulunan 2X1,5 metre ölçülerindeki Mushaf’a aitti. Kumaþ ve kaðýttan yapýlan Mushaf, 500 kilogram aðýrlýðýnda ve 218 sayfa. Maliyeti yarým milyon dolarý bulan Mushaf’ýn, özel kapaðýnýn yapýmý için 21 keçinin derisi kullanýldý. Dünyanýn en büyük Mushaf ’ý, 1980’lerde kurulan ve bir zamanlar 50 bin kitabýn bulunduðu okul, týp merkezi, el dokuma atölyesinin bulunduðu bir kültür merkezine taþýndý.

YEMEK - BEZELYE ÇORBASI MALZEME: 2 bardak bezelye, 1 soðan, 2 kaþýk

yað, 5 bardak et suyu, 5 bardak su, 1 fincan un, 2 domates veya yarým kaþýk salça ve tuz. YAPILIÞI: Soðan rendelenip yaðla hafif pembeleþinceye kadar kavrulur. 5 bardak su ve bezelye ile iyice piþirilir. Piþen bezelyeler süzgeçten geçirilir. Kalan yaðla un hafifçe kavrulup, içine kabuklarý soyulmuþ, küçük parçalara kesilmiþ domates veya yarým kaþýk salça konur, karýþtýrýlarak tekrar piþirilir. 5 bardak et suyu ilâve edilir. Bezelye suyu ile, et suyuna tuz da katýlarak hep birlikte karýþtýrýlýr. Tekrar beþ dakîka kadar kaynatýlýp, servis yapýlýr.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

HASTANELER

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

VEFAT EDENLER 1- Saatçi Sezai Diren’in ve Ferit Diren’in amca çocuklarý, Ýsmail Diren’in kardeþi Ahmet Diren’in oðlu. Ekrem DÝREN.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Alt ýslatma nedenleri

Dost aradým…. 5

Çocuklarda görülen en yaygýn sorunlardan korku da bir sebeptir. Maddi durumu zayýf ailelerbirisi alt ýslatmadýr. Normal geliþimi sýrasýnda ço- ‘Bir nefes sýhhat’ de alt ýslatmaya daha sýk rastlanýr. Böyle bir ailede cuk 2-3 yaþlarý arasýnda mesane kontrolünü kasevgisizlik ve ihmal durumu varsa risk artar. zanmaya baþlar. Ýdrarýný önce gündüz tutmayý, daEðer aile çok erken yaþta (2 yaþýndan önce) ha sonra gece tutmayý öðrenir. 5 yaþýndan daha tuvalet eðitimine baþlamýþsa alt ýslatma daha sýk büyük çocukda tekrarlayýcý bir biçimde istemsiz görülür. Çünkü burada aþýrý temiz, titiz, düzenli bir yataða ya da giysilere idrar kaçýrýlmasý alt ýslatma annenin baskýlý tuvalet eðitimine karþý pasif agreveya enüresis olarak tanýmlanýr. Gece alt ýslatmasif bir tepki niteliði taþýmaktadýr. Yapýlan araþtýrya týbbi terim olarak enürezis nokturna ismi verimalar erken yaþta ve sert bir yaklaþýmla tuvalet lir. Gece alt ýslatma erkek çocuklarda, gündüz alt eðitimi vermenin zararlý olduðu konusunda birleþýslatma ise kýz çocuklarda daha sýk görülür. Genel mektedir. Ailenin çocuða tuvalet eðitimini vermek olarak bakýldýðýnda ise erkek çocuklarýnda kýz ço- Dr. Timur Harzadýn, için aceleci, kuralcý ve sert davranýþlarý çocuðu cuklarýna göre 2 kat daha yaygýn olduðu tespit www.dengeliyasam.net olumsuz etkiler. Eðer anneye aþýrý baðýmlýlýk varedilir. 5 yaþ civarýnda % 20, 10 yaþ civarýnda % 5 Sorularýnýz için: sa, ailenin davranýþlarý tutarsýz ve aþýrý koruyucu birnefessihhat@hot ise bu sorunun sýklýðý artar. ve yetiþkinlerde de % 1 oranýnda görünür. mail.com Geliþmekte olan ülkelerde yaþam koþullarý Kimi ailelerde hastalýk sýrasýnda çocuða aþýrý nedeniyle alt ýslatma sýklýðý daha fazladýr. Bir topözen gösterilir ve iyileþtikten sonra bu özen kesilir. lumda sosyo ekonomik düzey düþük ise veya kiþiler arasý Bu durumlarda alt ýslatma geliþebilir. Kardeþler veya arkaduygusal iletiþim az ise risk artar. Geliþmiþ ülkelerde ise daþlar ile kýyaslama bu durumu daha çok tetikler. Çevresel ailelerin bu duruma verdikleri önem nedeniyle ciddi bir sobazý faktörler nedeniyle ailede çocuðun alýþýk olmadýðý þeruna neden olmaktadýr. Çünkü aile içinde kýsmen hoþgörükilde sinirli hareketlerin olmasý korkmaya neden olur. Anlen bu durum, toplum içine karýþtýkça aile ve çocuk için ne ve babanýn sürekli çatýþmasý, boþanmasý önemli bir seönemli bir sorun haline gelir. Alt ýslatma sorunu genel olabeptir. Ailede sevilen birinin ölümü, hastalýlar ya da okulrak yýllar içerisinde kendiliðinden düzelme eðilimindedir. da baþarýsýzlýðý gibi yaþam olaylarý da önemlidir. Çocuðun Ancak çocuðun ve ailenin ruhsal durumuna olumsuz etkialtý ýslak þekilde uzun süre býrakýlmasý pis kokuya karþý bir lerinden dolayý sorununun kendiliðinden geçmesini bekleilgi uyanmasýna neden olabilir. Ailenin aþýrý koruyucu ve mek doðru deðildir. Özellikle yatýlý okul, askerlik, eðitim hoþgörülü tutumu ile çocukta bebeksi kalma eðilimi ve alt kampý ve evlilik dönemlerinde daha ciddi bir soruna dönüýslatma belirtisi olarak kendini gösterebilir. Sonuç olarak þür. alt ýslatma sorunuyla çocuðun duygusal dünyasý arasýnda Sebepleri nelerdir? yakýn bir iliþki olduðunu aþikardýr. Genelde çocuk karþýlaþtýðý yoðun stres ve korku faktörlerine karþý hayatýn daAltýný ýslatma bazen ürolojik bir sorun olabilmekle ha eski dönemlerine geri dönerek cevap verir. Hatta buna birlikte çok büyük bir oranda psikolojik bir rahatsýzlýk soilaveten bebeksi hareketler, bebeksi konuþmalar veya kenucu geliþir. Çocuðun alt ýslatmada aþikar psikolojik bir kemelik eþlik edebilir. Ayrýca çocukta çeþitli kaygýlar, depsorunu yok ise fizyolojik faktörleri elemek gerekebilir. Ýdresyon, kabus görme, tik, týrnak yeme veya okul baþarýsýzrar yolu enfeksiyonu, þeker hastalýðý, böbrek hastalýklarý lýðý olabilir. bu rahatsýzlýða neden olabilir. Öncelikle idrar yollarýnda enfeksiyon olup olmadýðý yönünden bir idrar tahlili ve külTedavi nasýl yapýlýr? tür yapýlýr. Ýdrar yolu enfeksiyonlarýna kýz çocuklarýnda Öncelikle aile, çocukla olan iletiþimi ve alt ýslatmaya daha fazla rastlanýr. Ýdrar yollarýndaki yapýsal kusurlarý inyaklaþýmý gözden geçirmelidir. Altýný ýslatan çocuðu, yaþý celemek için ultrasonografi veya daha ileri düzey görüntükaç olursa olsun cezalandýrarak veya korkutarak vazgeçirleme yöntemlerine baþvurulabilir. mek mümkün olmaz. Bu yüzden çocuk altýný ýslattýðý için Alt ýslatma çocuðun kontrolünde olan bir durum deazarlamamalý, aþaðýlanmamalýdýr. Büyükbaba, babaanne, ðildir. Çocuk bunu bilinçli olarak yapmaz ve süreç çoðundiðer akraba ve komþularýn çocuðu eleþtirmesine izin velukla bilinçdýþý sebeplerin kontrolündedir. Bu durum öncerilmemelidir. Altý kuru kaldýðýnda ise iyi bir davranýþ yaplikle ruhsal bir problem veya geliþimsel durumla ilgili bir týðý düþünülerek iltifat veya takdirde bulunulmamalýdýr. problem olarak deðerlendirilmelidir. Ailede alt ýslatan biriÇocuðu altýný ýslatmadan baðýmsýz olarak övme, kucaklaleri olmasý ve çocuðun bunu modellemesi bir sebep olabima ve öpme ile duygusal, dokunsal iletiþim kurulmalýdýr. lir. Yapýlan çalýþmalara göre ailede anne, baba ve diðer akUygun olan tabi ki çocuða doðduðu günden itibaren uygun rabalarda çocuklukta alt ýslatma varsa risk 5 kat artmaktabakým ve özenin gösterilmesidir. Çocuk yeni kardeþi doðdýr. duðu zaman ihmal edilmemeli, arkadaþlarý ile kýyaslanmamalýdýr. Aile çocuðun alt ýslatmasýný etrafa, konu komþuya Birçok ruhsal problem alt ýslatmaya yol açabilir. Alt anlatmamalýdýr. ýslatmanýn varlýðý da yeni bazý psikolojik sorunlar ve davranýþ bozukluklarýna neden olur. Örneðin özgüven eksikliÇocuðu gece kaldýrýp tuvalete götürmek sýklýkla baþði, deðersizlik, içi kapanma, yalnýz kalma ihtiyacý görülevurulan bir yöntemdir. Alt ýslatma bilinç dýþý bir davranýþ bilir. Gece yataðýný ýslatan 5 yaþýndaki çocuðun yaþadýðý olduðu için bunun raðmen tedavi edici etkisi azdýr. Tersine problem ile 18 yaþýndaki daha yetiþkin birisinin yaþadýðý sinir sistemi gece idrar yapmaya daha fazla alýþabilir ve soproblem tabi ki ayný deðildir. Ýleri yaþtaki utanç ve suçlurun giderek daha da çoðalabilir. Hatta böyle bir yaklaþým luk duygusu çok daha yoðundur. sonrasý sorun daha da þiddetlenebilir. Gece yatmadan 2 saat önce sývý alýmýnýn azaltýlmasý ve yatmadan önce tuvaleÖzellikle aþýrý koruyucu bir ailede tuvalet alýþkanlýðýte gidilmesi yararlý olabilir. Çocuk belli bir yaþ dönemini ný kazanmýþ bir çocuða ilgi azalmasý olabilir. Çocuðun aþmýþ ise altýna bez baðlanmamalýdýr. kendi baþýna baðýmsýz hareket edebilir olmasý sonucu bazý aileler kendisini birden geri çeker. Hatta ailenin ilgiyi baþAlt ýslatma olayýný çok nedenleri olabilir ve doðru yoka bir kardeþe kaydýrmasý çocukta olumsuz duygularý darum ile uygun tedaviyi bulabilmek için bu nedenleri bulup ha çok ateþler. Çocuk bu durumda bilinç dýþý olarak altýný çýkarmak gerekir. Ruhsal olarak sorun yaþayan bir çocukýslatýr ve kaybolan ilgiyi tekrar üzerinde toplar. Bazý titiz ta sinir sistemi mesane üzerindeki denetimi saðlayamaz. ebeveynlerin bu duruma fazla tepki vermesi durumu daha Bu yüzden bu tedbirlere raðmen alt ýslatma devam ediyor kaotik bir hale getirir ve çocuk kendisini suçlu hisseder. ise bir uzmana baþvurulmasý gerekir. Farklý psikodinamik Çocuðun anneye babaya karþý öfke ve kin duymasý süreci etkenlerle ortaya çýkabildiði için, tedavisinde deðiþik yöndaha fazla uzatýr. Bazý aileler ise bu duruma daha sakin temler kullanýlabilir. Özellikle aileye danýþmanlýk yapmak yaklaþýr. Bunun bir rahatsýzlýk olduðunu düþünerek soruve ailenin çocuða olan tutumlarýnýn tedavisi genellikle tek nun nedenini ve çözümünü bulmak için uðraþýr. baþýna saðaltým saðlar. Ceza veya ödüllendirilmenin doðru olmayacaðý aileye açýklanmalýdýr. Hala bebek gibi altýna Kýskançlýk, özellikle yeni bir kardeþin dünyaya gelyapýyorsun gibi cümleler veya baþkalarýnýn yanýnda onun mesi, bu arada yanlýþ baþlanmýþ tuvalet eðitimi, ebeveynaltýný ýslattýðýný söylemek onda suçluluk ve deðersizlik lerin yanlýþ tutumlarý, çevresel faktörler ya da farklý psikoduygularýna neden olur. Çocukla alt ýslatmanýn istemsiz bir lojik sorunlar sonucu alt ýslatma geliþebilir. Kardeþ kýsdavranýþ olduðunu utanmadan veya sýkýlmadan konuþulkançlýðý önemli bir neden olduðu için ailenin ilk çocuðunmalýdýr. Alt ýslatmalarda strese yol açan faktörün bulunup da alt ýslatma problemine daha sýk rastlanýr. Çocuk otoriter ortadan kaldýrýlmasý ile sorun da kendiliðinden ortadan ve sert anne babanýn aðýr cezalarýna karþý protesto olarak kalkar. bunu yapýyor olabilir. Sinirli davranýþlara karþý geliþen

En büyük imtihanlarý kendi Dünyamýzda yaþadýk. Davamýz uðrunda yakýnlarýmýz bizden uzaklaþýrken, biz onlardan uzaklaþmadýk.

Tefekkür Dünyamýz

Ýdealimizi bozuk para gibi harcamadýk. Kulenin üstünden düþmemeðe çalýþtýk. Pirensiplerimiz saðlamdý.

Raþit Yücel

Fakat bazý rüzðarlar dostlarýmýzý alýp götürdü.

rasityücel@ corumhakimiyet. net

Hiçbir zaman arkalarýndan kahkaha ile gülmedik. Ýþte Sungur aðabey….

Hizmet yollarýmýz ayrý kulvarlarda olsa da vefamýzý göstererek gazetemizde de bir aya yakýndýr vefa duygularýmýzý yansýttýk. Çükü; bizler muhabbet fedaisi idik. Husumete vaktimiz yoktu. Dost aradýk Allah yetti, Yaran istedik Kur'an yetti, Düþman aradýk nefis yetti, Mal aradýk kanaat yetti, Ve samimi dostluklarý kendi Dünyamýzda yaþarken, bu hallerimiz dýþ Dünyalara da yansýdý. Artýk hiç aðlamaða gerek yok. Madem O var, Her þey var. "Boþ daðlar hali sahraler onun ibadý ile doludur" Onu razý etti isek gerisi önemli deðil. O zaman bütün Dünya bize küsse ehemmiyeti yoktur.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER SAÐLIK UÐUR MUMCU CAD. NO:114 ( ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ ) 213 50 71

TÜRKER BUHARA CAD. HÝTÝT EVLER SAÐLIK OCAÐI YANI 270 11 11

METEOROLOJÝ

2.352 2.365

1.779 1.789

24 ayar

ALIÞ

92,88

SATIÞ

97,62

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:22 Sayý: 6479 2 OCAK 2013 ÇARÞAMBA Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Takvim Yapraðý Hicri Þemsi:1391 Rûmi:20 Kanun-i Evvel 1428 Kasým:56

13

ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 ¨ Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 ¨ Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 ¨ Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 ¨ Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 ¨ Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 ¨ Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Baþbakan’la Afrika’ya gidiyor Ý

Timur Cevher

þadamý Timur Cevher, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’la birlikte Güney Afrika’ya gidiyor. Cevher Pastaneleri’nin sahibi Timur Cevher, haberi sosyal paylaþým aðý twitter’dan duyurdu. Cevher, attýðý twitte, yeni yýlýn kendisi için çok güzel bir geziyle baþladýðýný belirterek, Baþbakan’ýn 6-11 Ocak tarihlerinde Güney Afrika’ya yapacaðý siyasi, kültürel ve ekonomik geziye kendisinin de katýlacaðýný duyurdu.

Saðlýða 6 bin 474 personel

Kimse Yok mu yardým eli uzattý

2

013'te 6 bin 474 sözleþmeli saðlýk personeli istihdam edilmesine iliþkin Bakanlar Kurulu kararý, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarýnda sözleþmeli saðlýk personeli istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yayýmlanan Bakanlar Kurulu kararýyla, toplam 6 bin 474 sözleþmeli saðlýk personeli alýnacak. Saðlýk hizmetlerinin etkili ve verimli bir þekilde yürütülebilmesi amacýyla, 2013 yýlýnda uygulanmak üzere 140 diþ tabibi, 6 diyetisyen, 835 ebe, 23 eczacý, 11 fizyoterapist, 582 hemþire, 12 psikolog, 785 acil týp teknisyeni, 64 anestezi teknisyeni, 187 laboratuvar teknisyeni, 193 röntgen teknisyeni, 239 týbbi sekreter, 405 toplum saðlýðý teknisyeni, 154 acil týp teknikeri, 1 odyometri teknikeri, 1239 tabip ve 1598 uzman istihdam edilecek.

Kargý HES’e sosyal proje eleþtirisi O

smancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) Baþkaný Sakin Bilge’nin, ilçede Kargý Barajý ve HES’i inþa eden firma yetkililerine ilçeye yönelik sosyal proje hazýrlamadýklarý gerekçesi ile tepki gösterdiði belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, OSMÝAD Baþkaný Bilge ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Boyacý ile Fatih Týký, yerel bir radyonun konuðu oldu. Derneðin faaliyetleri ve ilçede ekonomisine yönelik geliþmeler ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Bilge, ilçeye inþa edilen Kargý Barajý ile ilgili açýklamalar yaptý. Kargý Barajý ve HES'in yabancý sermaye ile yaklaþýk 250 milyon Avro’ya

T

inþa edildiðini belirten Bilge, ülkemizde yatýrým yapan yabancý uyruklu þirketlerin sosyal fonlarýna dikkat çekti. Kargý Barajý’ný inþa eden Norveç asýllý Statkraft firmasýnýn da bölgede sosyal projeler üretmesi gerektiðini ifade eden Bilge, firmanýn ilçeye ciddi anlamda bir sosyal destekte bulunmadýðýný söyledi. Kargý Barajý’nýn

Kargý Barajý ve HES’i inþa eden firmadan ilçeye sosyal proje yatýrýmý bekleniyor. ilçenin en verimli çeltik üzerine inþa ediliyor. gözle görülür, ciddiyete arazileri üzerine Sermayesini kýsa sürede deðer bir sosyal proje kurulduðuna iþaret eden karþýlayacak geliri çok üretmedi. Bu þirketin Bilge, “Ülkemize gelen yüksek bir proje. Ancak bir an önce sosyal yabancý sermayeden yükümlüklerini yerine buna raðmen projeyi ilçemizin de pay almýþ getirmesini bekliyoruz. gerçekleþtiren firma olmasý elbette bizi mutu bazý yükümlülüklerini Biz Osmancýk'tan gidip ediyor. Biz yabancý onlarýn ülkesinde böyle yerine getirmiyor. Bu sermayeye karþý deðiliz. tür çevresel etkisi olan karlý bir yatýrým yapsak Ýlçemize yabancý Norveçli yetkililer yatýrýmlarý yapan sermaye destekli bir þirketlerin bölge için sosyal fonlarý baraj inþa ediliyor. Bu kullanmadan yatýrým ayrýlmýþ sosyal fonlarý baraj ilçemizin en bulunuyor. Ancak bu yapmamýza müsaade verimli topraklarý eder mi?” diye konuþtu. þirket ilçemizle ilgili

2013’le gelecek yenilikler

ürkiye'de bugünden itibaren pek çok yeni uygulama start alýyor. Kaðýt reçeteler tarih oluyor, çipli kimlik kartlarý cebe giriyor, binalara doktor zorunluluðu geliyor... Bugünden itibaren 7'den 70'e herkesi etkileyecek yeni yasalar, yeni uygulamalar hayatýmýza giriyor. Çipli kimlik kartý, e-reçete, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkýsý gibi birçok düzenleme yürürlüðe girerken, özel saðlýkta vergi avantajý baþlýyor. Yaklaþýk 2 milyon emeklinin intibak zammý bu ay maaþlarýna yansýtýlacak. Öðrenciler ise daha fazla burs almaya baþlayacak, tüketicilerin haklarý artacak. Hayatýmýzý deðiþtirecek bazý yasal düzenlemeler, yönetmelikler þöyle:

Türkiye kimlik kartý

Ýlk etapta 2 milyon kiþiye çipli kimlik kartý verilecek. Türkiye genelinde 3 yýlda çipli kimliði olmayan kalmayacak. Bu kartlar para çekmekten saðlýk hizmeti almaya kadar bütün hizmetlerde kullanýlabilecek. Sahtecilik, dolandýrýcýlýk olaylarýna karþý ehliyet ve ruhsatta plastik dönemi baþlýyor.

Tüketici Yasasý

Yeni Tüketici Yasasý ile bankacýlýktan konut ve kapýdan satýþlara kadar düzenlemelere gidilecek. Tüketicinin haklarý geniþleyecek. Ayýplý mal ve hatalý ürün birbirinden ayrýlýyor. Taksitli satýþlarda, 7 günlük cayma hakký veriliyor. Açýk ayýpta 30 günlük ihbar süresi kaldýrýlýyor. Eser sözleþmeleri ayýplý hizmet kapsamýna alýnýyor. Kapýdan satýþ tamamen ortadan kaldýrýlacak.

Burs ve kredilerde artýþ

Öðrencilerin aldýðý burs ve krediler zamlanýyor. Yaklaþýk 1 milyon 250 bin gence verilen burs ve krediler yükseltiliyor.

BES’e devlet katkýsý

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) devlet katkýsý baþlýyor. Devlet, katký paylarýnýn yüzde 25'ini sigorta yaptýran adýna yatýracak. Devletin koyduðu parayý alýp sistemden çýkabilmek için ise 3 yýl beklemek gerekiyor. Þirketlerce yapýlan kesintiler yüzde 2'ye iniyor.

Özel saðlýk hizmetine teþvik

Özel saðlýk, hastalýk sigortasý yaptýranlar, ödedikleri primlerin bir kýsmýný gelir vergisinden düþebilecek. Özel saðlýk sigortasýndaki vergi avantajý yüzde 15'e çýkýyor.

e-reçete dönemi

Artýk okunmayan el yazýsý ile hazýrlanan reçeteler tarih oluyor. Doktorlar, ilaç reçetelerini elektronik ortamda yazacak. Vatandaþlar ilaçlarýný baþvuru numarasýyla eczanelerden alacak.

Her siteye doktor

Ýþ kazalarýný azaltmak için binalara doktor ve iþ güvenliði uzmaný çalýþtýrmanýn yaný sýra kapýcýlara da eðitim zorunluluðu geliyor. Apartman görevlilerine, temizlikte kullandýðý deterjandan kazan dairesi bakýmýna kadar birçok dersin yer aldýðý iþ güvenliði eðitimi verilecek.

Ýþ Güvenliði Yasasý

1 milyon 485 bin iþletmenin tamamýnda iþyeri hekimi zorunlu olacak. Buna uymayanlar, 5 bin lira ceza ödeyecek. Risk deðerlendirmesine girmeyen iþyeri, 4 bin 500 lira ceza verecek.

Emlak vergisi sürprizi mlak vergisi, yeniden E deðerlemenin yarýsý yerine tamamý kadar artýrýldý 2013'te pasaport, motorlu taþýtlar vergisi ve

ehliyet harcý gibi birçok iþlem yüzde 7.8'lik yeniden deðerleme oranýnda zamlanýrken, son gün sürprizi emlak vergisinden

geldi. Bakanlar Kurulu, genelde olduðu gibi yeniden deðerlemenin yarýsý yerine tamamý kadar emlak vergisini artýrdý.

K

imse Yok mu Derneði Çorum Þubesi, geçirdiði iþ kazasý sonucu belinde kýrýlma meydana gelen ve bu yüzden çalýþamayan 2 çocuk sahibi Nejdet Çan'ýn sesine kulak verdi. 2 oda 1 salon kömürlükten bozulma bir evde sakatlýðýndan dolayý çalýþamadýðý için periþan halde yaþayan ailenin umudunun Kimse Yok mu Derneði olduðunu söyleyen dernek Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý, öncelikle evin badana ve tamirini yaparak elden geçirdikten sonra içindeki eþyalarý da yenilediklerini belirterek, 2 tane kanepeleri olduðunu söyleyen annenin, birinde hasta eþinin diðerinde de 8 ve 11 yaþýnda 2 kýzýyla beraber kendisinin yattýðýný söylediðini, yardýmdan sonra “Ama artýk kýzlarým kendi yataklarýnda yatýp kendi masalarýnda ders çalýþacaklar, bu yüzden ben de kýzlarým da çok mutluyuz” ifadelerini kullandýðýný kaydetti. Amasyalý, yapýlan yardým sonrasýnda maðdur ailenin kardeþ aile olmak için derneðe baþvuran gönüllü bir aile ile tanýþtýrýlarak kardeþ aile yapýldýðýný, kardeþ ailenin yardýmlarýyla bundan sonraki ihtiyaçlarýnýn düzenli bir þekilde giderilmeye çalýþýlacaðýný ifade ederek, “Kimse Yok mu Derneði’nin adýyla özdeþleþmiþ kardeþ aile sistemi ile imkaný iyi olan yardýmsever ailelerimiz derneðimiz vasýtasýyla yardýma muhtaç maðdur ailelerimizle görüþtürülerek ihtiyaçlarý bu ailelerimiz tarafýndan giderilmeye

Ýþ kazasý sonucu belinde kýrýlma meydana gelen ve bu yüzden çalýþamayan 2 çocuk sahibi Nejdet Çan'ýn sesine kulak verildi.

Maðdur aileye yardýmda bulunuldu.

çalýþýlýyor. Bu yüzden bizim de bir kardeþ ailemiz olsun isteyen yardýmsever halkýmýz bu hususta yardýmlarýný

ulaþtýrmak için derneðimize baþvuruda bulunabilirler. Bu sayede fakirle zengin arasýndaki uçurumlar kalkacak,

kardeþlik baðlarý kuvvetlenecek birlik ve beraberlik duygularýmýz güçlenecektir.” dedi.

Ecel yolda yakaladý Ç

orum'da, oðluyla birlikte yaþayan 73 yaþýndaki Ýsmet Kabalak, sokak ortasýnda öldü. Kabalak'ýn, bakkala ekmek almaya giderken kalp krizi geçirip öldüðü belirlendi. Olay dün sabah Bahçelievler Mahallesi Çoraklýk mevkiinde meydana geldi. Kalp hastasý Ýsmet Kabalak, ekmek almak için evinden çýktý. Kabalak, yolda yürüdüðü sýrada bir anda yere yýðýldý. Görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri, Ýsmet Kabalak'ýn öldüðünü belirledi. Baþýnda düþmeden

kaynaklanan yaralara rastlanýrken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcýsý'nýn iþlemlerinin ardýndan Kabalak'ýn cesedi otopsi yapýl-

mak üzere Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Ýlk saptamalara göre kalp krizi geçirdiði sanýlan Kabalak'ýn kesin

ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacaðý belirtildi. Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. (DHA)

Olay dün sabah Bahçelievler Mahallesi Çoraklýk mevkiinde meydana geldi.


ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

2012’de ÇORUM Hazýrlayan: Enise AÐBAL

25 Temmuz

SÝYASET bir bir elden çýkartarak emperyalistlere peþkeþ çektiðini, bugün Anadolu insanýnýn elinde bir çöp bile býrakýlmadýðýný iddia ederek, tüm bunlarýn hesabýnýn CHP iktidarýnda sorulacaðýný söyledi. Dr. Fatih Erbakan

13 Aðustos * Saadet Partisi (SP) Genel Baþkan Baþ Danýþmaný ve Milli Görüþ'ün merhum Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn oðlu Dr. Fatih Erbakan, partisinin Çorum teþkilatýnýn düzenlediði iftar programýnda yaptýðý konuþmasýnda Milli Görüþ olarak dünyada Ýslam birliðini mutlaka kuracaklarýný söyledi.

4 Eylül

* Belediye Meclis Toplantýsý'nda CHP'li Meclis Üyesi Dinçer Solmaz'ýn ihalelerle ilgili sorularýný cevaplayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, sorularý cevaplandýrýrken, "Birileri yazmaya baþladý, bize sorup öðrenenler iftiranýn içine düþmeden doðru bilgiyi öðrenirler. Bazen çamur atarlar, keþke yalan demeselerdi, açýða düþmüþ olmazlardý." dedi.

8 Eylül

Tufan Köse

10 Eylül

* Traktörcüler Sitesi’nin temel atma töreninde konuþan CHP Çorum Milletvekili Tuýfan Köse, ana muhalefet partisinin milletvekili olduðunu ancak Çorum’un muhalefeti olmadýðýný söyledi.

* Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin kuruluþunun 89. yýldönümünde yapýlan törende konuþan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP'ye oy veren ya da vermeyen herkesin, dünyanýn tüm halklarýnýn ve yoksul emekçi kesimlerin CHP iktidarýna ihtiyacýnýn olduðunu belirterek, iktidarýn uzak olmadýðýný iddia etti. * Partinin kuruluþ yýldönümünde konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, AK Parti iktidarýnýn cumhuriyetin kazanýmlarýný, ülkenin deðer ve varlýklarýný

K Ü L T Ü R S A N A T v e Ç E V R E

12 Eylül

* AK Parti Ýl Baþkanlarý Toplantýsý’na katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un Ahmet Sami Ceylan Sungurlu ilçesi Arifegazili Beldesi Belediye Baþkaný Hamza Yaðmur, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Mavi, Nuri Önbaþ, Ekrem Uzan, Hasan Höylü, Mehmet Peþman ve Kadir Bayburtlu’nun Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ederek baðýmsýz olarak görevlerini yürütürken AK Parti Ailesi’ne katýldýklarýný belirtti. Toplantýnýn ardýndan yapýlan törende, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan Belediye Baþkaný Hamza Yaðmur ve Belediye Meclis Üyelerine parti rozetleri takýldý.

19 Eylül

* CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün geleneksel at yarýþlarýnda kendisi için söylediði ‘Mal pazarýnda ata binilmez. Gelsin ata burada binsin’ þeklindeki sözlerine karþýlýk verdi. Atlas, “Aðýr Ceza Mahkemesi’nde yargýlanan belediye baþkaný at yarýþlarýnda bana gönderme yapmýþ. Kendisi bilmiyor galiba, orasý mal pazarý deðil, hayvan pazarý. Atlar; cesur, atýlgan, duygusal ve hisleri kuvvetli olan atlardýr. Sýrtýnda kimi taþýyacaðýný, kimi atacaðýný iyi bilirler. Belediye Baþkaný, birilerinin düþtüðü gibi düþeceðini hissetmiþ ki ata binmemiþ. Sadece, 3-4 kiþinin desteði ile atýn üzerinde poz vermiþ. Biz ata her yerde bineriz. Hayvan pazarýnda da bineriz, aþaðý sanayide de bineriz, yukarý sanayide de bineriz.” dedi. * CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum’da son zamanlarda çok sýk ihale aldýðýný tespit ettikleri bir inþaat firmasý ve sahipleri hakkýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye çok sayýda soru yöneltti. Atlas, Muzaffer Külcü’ye sorularý yanýtlamasý için bir hafta süre verirken, yanýtlanmamasý halinde ellerindeki bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaþacaklarýný

7 Mayýs

* Çorum mutfaðýnýn unutulmuþ lezzetlerinin günümüze aktarýlmasý amacýyla hazýrlanan ‘Çorum Mutfaðý'na Güzelleme’ adlý kitap çýktý. Metro Kültür Yayýnlarý tarafýndan hazýrlanan kitap için Ýstanbul Sakýp Sabancý Müzesi'nde tanýtým toplantýsý düzenlendi. Programa Çorum protokolünün yaný sýra ünlü gurmeler katýldý. * Almanya'nýn Allgau kentinden yola çýkan 355 klasik otomobil, Çorum'a ulaþtý. Dostluk ve Barýþ Rallisi’nin Çorum etabý, dünyanýn ilk yazýlý antlaþmasý olan Kadeþ Barýþ Antlaþmasý’nýn imzalandýðý Boðazkale ilçesinde baþladý. 14 Mayýs

* Çorum Vakfý tarafýndan bir çok büyük firmanýn sponsorluk desteði ile hazýrlanan Çorum Türküleri albümü TRT Müzik kanalýnda yayýnlanan ‘Dillere Destan’ programýnda ilk tanýtýmýný yaptý.

26 Mayýs

* Unutulmaya yüz tutmuþ geleneksel el sanatlarýndan Kargý bezi, Ýtalya’nýn baþkenti Roma’da düzenlenen “Hitit Uyanýþý” adlý özel defilede görücüye çýktý.

4 Haziran * Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen

‘V. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý’ sonuçlandý. Çorum Belediyesi’nin katkýlarý ile düzenlenen yarýþmada; ‘En Güzel Haber Fotoðrafý’ kategorisinde Ömer Faruk Karateke, ‘En Güzel Çorum Fotoðrafý’ kategorisinde ise Þükrü Aðbal birinci oldu.

7 Haziran * Uluslararasý Türkçe Derneði (TÜRKÇEDER)

tarafýndan ‘Ýnsanlýk Elele’ sloganý ile bu yýl 10.’su düzenlenen Türkçe Olimpiyatlarý’na katýlmak üzere 135 ülkeden Türkiye’ye gelen bin 500 Türkçe sevdalýsý gençten 35 ülkeden 70 öðrenci Çorum’da coþku ile karþýlandý.

8 Haziran * Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enfor-

masyon Genel Müdürlüðünün 92. kuruluþ yýl dönümü sebebiyle düzenlenen Anadolu Basýný Özendirme Yarýþmasý'nda ikinciliðe layýk görülen Haber Yönetmenimiz Gülesin Aðbal Demirer, röportaj dalýndaki ikincilik ödülünü Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç’ýn da katýldýðý Bursa’da düzenlenen Gülesin Aðbal Demirer törende teslim aldý.

Þeref Leblebi ortaklýðýnda Meþhur Çorum Leblebisi Üretim Tesisi (MÇL) kuruldu.

4 Aðustos

* Valiler kararnamesi ile Ýçiþleri Bakanlýðý Ýller Ýdaresi Genel Müdürlüðünde Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevinden Çorum Valiliðine atanan Sabri Baþköy, devraldýðý hizmet bayraðýný daha ileriye taþýyacaðýný söyledi. * Rize Valiliði'ne atanan Çorum Valisi Nurullah Çakýr, ''Ülkemizin güzide bir kentinden baþka bir güzide kentimize görevlendirildik, Allah mahcup etmesin'' dedi.

15 Aðustos

Ýþ Merkezi'nde kurulan Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi törenle hizmete açýldý.

27 Temmuz

* Çorum Belediyesi, yapacaðý yeni terminal binasýnýn ihalesini yaptý. 15 Milyon TL yaklaþýk maliyetle gerçekleþtirilen ihaleye 12 firma teklif verdi.

2 Aðustos

* Çorum Belediyesi, Buharaevler Mahallesi'nde yapýlacak olan Kültür ve Gençlik Merkezi'nin ihalesini gerçekleþtirdi. 11 milyon 983 bin TLyaklaþýk maliyetle çýkýlan ihaleye 10 firma katýldý. * Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tarihi Güpür Hamamý'ný satýn almak için Meclis'ten onay aldý. Tarihi Güpür Hamamý'nýn satýn alma yetkisinin ardýndan satýn almak için görüþmelerin baþlayacaðýný kaydeden Baþkan Külcü, "Eðer satýn alabilirsek, orayý müze yapacaðýz." dedi. * Çorum’da 7 yýldýr görev yapan Ýl Müftü Yardýmcýsý Harun Özkan Erzincan Müftü Yardýmcýlýðý’na atandý. Özkan’ýn yerine Ordu’nun Kumru Ýlçesi Müftüsü Abdullah Pamuklu Ýl Müftü Harun Özkan Yardýmcýlýðý’na atandý. * Türkiye Ziraat Bankasý Çorum Þubesi Müdürlüðü’ne, Samsun Çarþamba Þubesi Müdürü Servet Aydemir atandý.

3 Aðustos

5 Temmuz * Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Mehmet Salim

Koçak, 'Fidayda’ isimli türkünün Ankara'ya deðil de Çorum'a ait olduðunu ispatlamak için verdiði mücadeleyi kazandý. Koçak’ýn 11 yýl süren çabasý Çorum için de bir kazanç oldu. * Çorum 32. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali, düzenlenen renkli bir törenle açýldý. Çorum Belediyesi Mehter Bölüðü, açýlýþ törenine renk kattý. Saat Kulesi önünde yapýlan gösterilerde, yerli ve yabancý ekipler, kendi yörelerine ait halk Salim Koçak oyunlarýný sergilediler.

14 Temmuz * Konya'da 10-

12 Haziran 2012 tarihlerinde düzenlenen ve 875 sayfalýk kitap halinde bastýrýlan III. Geleneksel Gýdalar Sempozyumu’nda Ýskilip'in geleneksel davet yemeði Ýskilip Dolmasý’na geniþ yer verildi.

* Boðazkale Kaymakamlýðý tarafýndan restore edilen 360 yýllýk tarihi Dulkadiroðullarý Konaðý'nýn Selamlýk Bölümü, Hitit Araþtýrma ve Uygulama Merkezi olarak hizmet vermek üzere Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’ne devredildi.

17 Aðustos

15 Eylül

* Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali

Müþavirler Odasý (SMMMO)’nýn yeni binasýnýn açýlýþý görkemli bir törenle gerçekleþtirildi. SMMMO'nun bölgenin eðitim merkezi olmasýnýn önünü açan modern bina, ayný zamanda Çorum'un kültürel ve sosyal hayatýnýn önemli dinamikleri arasýnda yer alacak. Çok sayýda davetlinin katýldýðý törende yer alan Maliye Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Naci Aðbal'ýn ve protokol üyelerinin takdirini kazanan bu baþarýlý çalýþma, oda üyelerinin ve Çorum'un hizmetine açýldý.

7 Eylül

TOPLUMSAL 9 Mayýs * Çorum merkeze baðlý Yaydiðin Köyü Ýlköðretim Okulu’ndan 18 öðrenci, okulda daðýtýlan sütten etkilenerek hastaneye kaldýrýldý.

16 Mayýs

* Çorum'un Uðurludað ilçesinde Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna yakalanan bir kiþi, hayatýný kaybetti.

18 Mayýs

* Çorum'da, öldürücü virüs taþýyan kenelerin bulaþtýrdýðý Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý nedeniyle Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören 3 çocuk annesi bir kadýn hayatýný kaybetti.

18 Haziran

* Seydim Göleti’ne düþen otomobil 4 kiþiye mezar oldu. Çorum merkeze baðlý Seydim Beldesi’ne piknik yapmaya giden Zeren Ailesi’nin otomobili, mesire alanýndaki gölete düþtü. Aracýn içinde kalan 6 yaþýndaki Musab Bera ve 3 yaþýndaki Turan Zeren isimli çocuklarýný kurtarmak için gölete giren baba Hacý Veli Zeren ve belde sakinlerinden Halil Özçiftçi boðularak yaþamýný yitirdi.

OLAYLAR

yaklaþýk üç saat boyunca kapýnýn açýlmasý beklenirken çilingir yardýmýyla açýlan kapýdan giren güvenlik güçleri alkollü genci evde sýzmýþ vaziyette buldu. * Çorum’un Ortaköy ilçesinde bir hafta boyunca kayýp olan genç kýz, Salbaþ köyü yakýnlarýnda bir arazide yarý baygýn halde bulundu.

24 Temmuz

* Uðurludað ilçesinde eðlenmek ve balýk tutmak için Obruk Barajý Ambarcý Köprüsü mevkiinden Kýzýlýrmak’a giren Recep Turgut’un cesedi 4 gün sonra bulundu.

27 Temmuz

* Çorum’un Osmancýk ilçesinde serinlemek için girdiði Kýzýlýrmak’ta akýntýya kapýlarak kaybolan gencin cesedine ulaþýldý. 2 Aðustos

* Kýsa adý TÜÝK olan Türkiye Ýstatistik Kurumu, 2012 yýlý Birinci Dönem Boþanma Ýstatistiklerini yayýmladý. Buna göre boþanan çiftlerin sayýsý bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 5,8 artarak 33 bin 474'e yükseldi. Çorum’daki boþanma rakamý ise, 201.

12 Temmuz

* Çorum Belediyesi, kentsel dönüþümün uyguladýðý Devane'de ikinci etap yýkýmý yaptý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ikinci etabýn kapladýðý alana 240 konut inþa edileceðini, iki etapta toplam 680 konut yapýlacaðýný belirtti.

18 Temmuz

* Ankara Ticaret Odasý (ATO) ile Ankara Patent Bürosu, Türkiye’nin lezzet haritalarýný çýkardý. 81 ili kapsayan haritaya göre Türkiye, 2 bin 205 çeþit yöresel yiyecek ve içecekten oluþan zengin mutfaðýyla lezzetli bir ülke. Çorum da lezzet haritasýnda leblebisi, cýzlaðý ve çullamasýyla yerini aldý.

* Çorum’da Saat Kulesi civarýnda pompalý tüfekle etrafa rastgele ateþ açan kiþi, paniðe neden oldu. Emniyet görevlileri tarafýndan elinden silahý alýnan þahsýn, bir arkadaþý ile randevulaþtýðý, ancak arkadaþýnýn randevuya gelmemesine sinirlenerek ateþ etmeye baþladýðý iddia edildi.

12 Eylül

4 Aðustos * Çorum'da TEÝAÞ'a ait 10. Ýletim Tesis ve Ýþletme

* Türkiye'yi yürüyerek dolaþan ve gezip gördüðü yerleri anlatan kitaplar hazýrlayan 70 yaþýndaki emekli muhasebeci Muammer Özdayýoðlu, Çorum'un Osmancýk ilçesine geldi.

15 Eylül * Ýki þiir ve bir öykü kitabý bulunan Kenan Yaþar, bu

defa ‘Söz Aðrýsý’ isimli þiir kitabý ile edebiyatseverlerin karþýsýna çýktý. Þair, okuruna bir de güzel bir sürpriz yapýp ‘Söz Aðrýsý’na, kitaptan seçme þiirleri seslendirdiði CD’yi de eklemiþ.

12 Eylül

3 Eylül

* Türk Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfederasyonu (TÜRKONFED) Baþkaný hemþehrimiz Erdem Çenesiz, görevinden istifa etti. Çenesiz’in, 2013 yýlý Mart ayýnda yapýlacak Erdem Çenesiz seçim öncesi görevini Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Onatça’ya devrettiði duyuruldu.

* Ýstanbul Esenler Belediyesi, “Þimdi Kardeþliðin Tam Zamaný” diyerek Esenler’deki herkesi ayný sofrada buluþturmak hedefiyle 7 bölgenin 81 iline has damak tatlarýný dev bir iftar sofrasýnda buluþturdu. Dev iftar sofrasýnda Çorum mutfaðýný ‘Ýskilip Dolmasý’ temsil etti. 29 Aðustos

* Çorum Emniyet Müdürü deðiþti. Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 30 ilin emniyet müdürleri deðiþtirildi. 3 yýlý aþkýn süredir Çorum’da görev yapan Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre merkeze alýnýrken, Çorum Ýl Emniyet Halil Ýbrahim Doðan Müdürlüðü’ne Bitlis Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan atandý. * Traktörcüler Sitesi’nin temeli, düzenlenen törenle atýldý.

* Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kentpark arazisinin Maliye Bakanlýðý’ndan tam devrinin yapýldýðý müjdesini verdi. Külcü, seçim öncesi verdikleri Kentpark sözünün devir iþlemlerini tamamladýklarýný, baharla birlikte baþlayacak olan inþaat çalýþmalarýnýn 2013 yýlýnda tamamlanmasýnýn hedeflendiðini söyledi.

18 Aðustos

* Çorum Belediyesi ve Gazeteciler Cemiyeti iþbirliðinde düzenlenen 4. Karikatür Yarýþmasý’nda dereceye giren karikatüristler ödüllerini törenle aldý. 14 Aðustos

8 Eylül

14 Eylül

* Çorum'a çaðrý merkezi kurulmasý çalýþmalarý ile ilgili Ulaþtýrma Denizcilik ve Habercilik Bakanlýðý bünyesinden teknik bir heyet çeþitli noktalarda incelemelerde bulundu. Verimli geçen inceleme sonucunda yatýrýmýn Çorum’a kazandýrýlmasý için olumlu rapor çýkacaðýnýn tahmin edildiði bildirildi.

* Gazi Caddesi'ndeki tek yönlü park yasaðý uygulamasý baþladý. Trafik akýþýnýn daha rahat saðlanmasý ve acil durumlarda yaþanan týkanýklýðýn giderilmesi amacýyla uygulanan park yasaðý kapsamýnda, Valilik'ten Saat Kulesi'ne kadar olan bölüme park yasaðýný gösterir levhalar ve dubalar monte edildi.

19 Temmuz

bazýlarýný, Kentli Servisi adý altýnda zemin kata taþýdý. Kentli Servisi'nde beyaz masa hizmetlerinin yaný sýra bir çok birimin hizmeti, vatandaþlarýn yüksek katlara çýkmasýna gerek kalmaksýzýn verilmeye baþladý.

* Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde OKA desteði ile kurulan Ýleri Seviye Programlanabilir Denetleyici (PLC) ve SCADA Eðitimi Laboratuvarý" törenle hizmete açýldý.

* Son Valiler Kararnamesi ile Ýller Ýdaresi Genel Müdür Yardýmcýlýðý'ndan Çorum Valiliði'ne atanan Sabri Baþköy, Çorum'a geldi. Vali Sabri Baþköy, Valilik bahçesinde tören Sabri Baþköy mangasý ile karþýlanmasýnýn ardýndan Valilik personeli ile tanýþtý.

* Çorum Belediyesi; hizmet binasýnýn yüksek katlarýnda verilen hizmetlerden

* Mavrallar Leblebi, Özlem Leblebi ve

13 Haziran

(3)

EKONOMÝ ve ÇALIÞMA HAYATI

* Çorum Ziraat Odasý yönetimi kayyuma devrildi. Eski Ziraat Odasý Baþkaný Selahattin Biçer’in, avukatlarý Turan Kalýpcý ve Gökhan Külcü aracýlýðýyla yetkisiz organlarýn el çektirilmesi ile ilgili yaptýðý itiraz sonucu açýlan dava kapsamýnda 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý’yý kayyum olarak atadý. * Çorum Belediyesi tarafýndan Yunus Emre

* Çorumlu yazar Ertürk Akþun’un, öyküsü Çorum’da baþlayan kitabý Destek Yayýnlarý arasýnda çýktý. Ertürk Akþun imzalý “Ateþ, Güneþ ve Ada” adlý kitap, Çorumlu bir esnaf çocuðunun, bu þehirden çýkýp batýdaki büyük þehirde okumaya gidiþinin renkli hikâyesini anlatýyor.

15

20 Temmuz * Çorum'da alkollü olduðu iddia edilen kiþi, oturduðu evin balkonundan çevreye rastgele ateþ açtý,

Grup Müdürlüðü Çorum 1 Trafo Merkezi'nde çýkan yangýn nedeniyle þehrin büyük bir bölümü karanlýða gömüldü. Yangýnýn ardýndan olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýný kýsa sürede kontrol altýna aldý. Ýtfaiye ekipleri trafoda soðutma iþlemi yaparken YEDAÞ ekipleri de elektriðin yedek hat üzerinden verilmesi için çalýþma baþlattý. Yaklaþýk bir saat süren çalýþmanýn ardýndan il merkezinin büyük bölümüne elektrik verilebildi.


‘Güldeste’ yayým hayatýna baþladý

16 ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

G

ül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER) bünyesinde çýkan ‘Güldeste’ yayým hayatýna baþladý. Üç aylýk bir periyotta yayýmlanacak olan dergi, ilgililerine ulaþmaya baþladý. Ýçerisinde ilmi, kültürel ve edebi yazýlarý barýndýran derginin ilk sayýsýnýn kapak konusu ise rahmetli Salim Öðüt Hoca. Derginin ilk sayýsýnýn içeriði ile ilgili yapýlan açýklamada, “Necat Yazýcý’nýn halimizi gözler önüne seren ‘Hal-i Pür Melalimiz’ isimli yazýsý, Melih Ahýskalý’nýn

‘Güldeste’ yayým hayatýna baþladý.

içinde yaþadýðýmýz bireyselci çaðda hepimizin vazifesi olan bir meseleyi ele aldýðý ‘Toplumsal Faaliyet Sorumluluðu’ isimli yazýsý, Selahattin Gençkan’ýn Salim Öðüt’ü ince bir üslupla ele aldýðý ‘Ýyi (Güzel) Nasihat’ isimli yazýsý, M. Ubeydullah Bozdoðan’ýn uyanýþa çaðýran ‘Kýr Prangalarý’ isimli yazýsý, Bahadýr Bayram’ýn Müslümanlara yeniden ümmet dedirten ‘Suskun Ümmetin Baharý’ isimli yazýsý, Abdulhalim Toprak’ýn Kur'an'la iliþkimizi ele alan ‘Dirilt Bizi Ey Furkan’ isimli yazýsý, M. Sefa Çakýr’ýn insaný ele aldýðý ‘Hedefimiz Bir Ýnsan’

isimli yazýsý, þiirler, kitap tanýtýmý, aile ile ilgili iktibas, Salim Hoca ile ilgili yazýlar ve söyleþi bulunmaktadýr.” denildi. Derginin arka kapaðý ise Malcolm X ve onun bir sözü süslendi. Güldeste dergisi geçtiðimiz hafta GÜL-DER ve Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü’nün birlikte organize ettiði ‘Safahat’ isimli tiyatroda okuyucularýyla buluþtu. Okuyucular tarafýndan ilgiyle karþýlanan dergi gelecek sayýlarda daha nitelikli olarak çýkma arzusunda. Dergi ile ilgilenenler, Kültür Sitesi karþýsýndaki GÜL-DER dernek merkezinden

‘Serbest kýyafet için eylemdeyiz’ E

ðitim Bir Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu, Sendika Genel Yönetim Kurulu'nun aldýðý karar gereði bugün kamuda çalýþanlara serbest kýyafet için Türkiye genelinde eylemde olacaklarýný açýkladý. Kamu çalýþanlarý arasýnda ayrýmcýlýða sebebiyet veren, mevzuata ve uluslararasý sözleþmelere aykýrý yönetmeliðin yürürlükten kaldýrýlmasý amacýyla bugün tüm üyelerle iþyerlerine serbest kýyafetle giderek çalýþaklarýný belirten Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu, saat 12:40’da da Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi önünde basýn açýklamasý yapacak. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada, “Ense traþý, saç, sakal, býyýk, týrnak uzunluðu gibi anlamsýzlýklar içeren; kot ve benzeri pantolonu yasaklayan, baþörtüsü takanlara baþý açýk olmayý þart koþan, antidemokratik dayatmalarý içeren 1982 model darbe ürünü yönetmeliðin bir an önce deðiþtirilmesi konusundaki kararlýlýðýmýzý bugün sivil itaatsizlik eylemimizde ortaya koyacaðýz.” denildi.

Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu basýn açýklamasý yapacak.

www.corumhakimiyet.net

Gökkuþaðý Okuma Salonlarý, sosyal alanda da sýk sýk etkinliklere devam ediyor.

Önce seminer, sonra gösteri

Diþ Hekimi Ekrem Altýnörs tarafýndan diþ saðlýðý ve temizliði konusunda öðrencilere seminer verildi.

Ç

orum il ve ilçe merkezlerinde 6 okuma salonuyla yüzlerce öðrenciye eðitim alanýnda destek veren Gökkuþaðý Okuma Salonlarý, sosyal alanda da sýk sýk etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda, Devlet Tiyatro Salonu’nda, Anadolu Týbbiyeler Derneði (ANATIPDER) gönüllü üyesi Diþ Hekimi Ekrem Altýnörs tarafýndan diþ saðlýðý ve temizliði konusunda öðrencilere seminer

verildi. Öðrenciler, görsel materyallerle sunum yapan Altýnörs’ü dikkatle dinledi. Yapýlan açýklamaya göre, seminer sonrasý ise müthiþ bir þov yapýldý. TRT Haber’de ‘Kuklagiller’ programýnýn yapýmcýsý ve sunucusu ünlü Stand-up sanatçýsý Ömer Pekin’in tek kiþilik gösterisi baþladý. Öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiði Standup gösterisinde sahneye çýkan Ömer Pe-

kin, izleyicilere keyifli dakikalar yaþattý. Yaptýðý esprileriyle kimi zaman düþündüren kimi zamanda eðlendiren Pekin, esprileri ile büyük beðeni gördü. Yaklaþýk 1.5 saat sahnede kalan Pekin, okul anýlarýyla baþladýðý gösterisini güncel konularý ele alarak yaptýðý birbirinden ilginç esprileri ile þovunu bitirdi. ‘Hayat Bize de Güzel’ Projesi kapsamýnda köyden gelen

öðrencilerin mutluluðu özellikle gözlerden kaçmadý. Programdan son derece memnun kalan ve eðlenen öðrenciler, Diþ Hekimi Ekrem Altýnörs ve sanatçý Ömer Pekin’e teþekkür ettiler. Gökkuþaðý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Daldal ise, “Amacýmýz hem öðrencileri eðitmek hem de mutlu etmek, onlarla hayatýn her alanýnda beraber olabilmek ve acý ile mutluluðu paylaþabil-

ÖSS maratonu baþlýyor Ü

Aile Ýçi Ýletiþimde Dini Deðerler’ konulu konferans düzenlenecek.

‘Aile Ýçi Ýletiþimde Dini Deðerler’

orum Çaðrý Eðitim Vakfý, Ankara Ç Çankaya Vaizi Sedide Akbulut’un katýlacaðý ‘Aile Ýçi Ýletiþimde Dini

Deðerler’ konulu konferans düzenleyecek. Konferans, bugün saat 13:30’da Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleþecek.

niversite adaylarý için sýnav maratonu yeni yýl ile birlikte baþlýyor. 2013-ÖSYS baþvurularý 2-15 Ocak tarihleri arasýnda yapýlacak. Lise müdürlükleri, ÖSYM sýnav merkezi yöneticilikleri ve ÖSYM bürolarý baþvuru süresince görev yapacak. 2013-2014 öðretim yýlýnda yükseköðretimin tüm lisans ve ön lisans (sýnavsýz geçiþ de dahil) programlarýnda öðrenim görmek isteyen adaylar için 2013-ÖSYS baþvuru süreci yarýn baþlýyor. Sýnavsýz geçiþ için Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS)-2013'e girme zorunluluðu yok ama sisteme (2013ÖSYS) baþvurma zorunluluðu var. Adaylar, 2013-ÖSYS Kýlavuzu ile Aday Bilgi Formuna, www.osym.gov.tr internet adresinden ulaþabilirler. Lise Müdürlükleri, ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Bürolarý 2013-ÖSYS baþvuru merkezi olarak görev yapacak. Henüz mezun olmamýþ adaylar kendi liselerinde baþvuruda bulunabilecek. Mezunlardan 2011 veya 2012 ÖSYS'den birine baþvuru merkezi aracýlýðýyla baþvurmuþ olan ve öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olmayan adaylar baþvurularýný, bireysel olarak internet aracýlýðýyla veya diledikleri bir baþvuru merkezinde yapabilecek. Mezun adaylardan 2011 ve 2012ÖSYS'nin her ikisine de baþvurmamýþ olanlar ile 2011 veya 2012-ÖSYS'ye baþvurmuþ ve öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olanlar internetten bireysel baþvuru yapamayacak. Baþvurularýný herhangi bir baþvuru merkezinden gerçekleþtirecek. Mezun olan adaylardan 2011 ya

da 2012'de ÖSYS'ye baþvurmuþ olanlardan bilgilerinde deðiþiklik olmayanlar, sýnav ücretini yatýrmýþ olarak, dilerlerse baþvurularýný www.osym.gov.tr'den bireysel olarak internet ortamýnda yapabilecek. Ýsterlerse, sýnav ücretini yatýrmýþ, Baþvuru Formunu doldurmuþ olarak randevu saatlerinde merkezlerinde baþvuru yapabilecek. Mezun olan 2011 ya da 2012'de ÖSYS'ye baþvurmuþ adaylardan bilgilerinde deðiþiklik olanlar sýnav ücretini yatýrmýþ, Baþvuru Formunu doldurmuþ olarak ve deðiþikliklerle ilgili belgelerini bir zarfa koymuþ olarak randevu saatlerinde baþvurularýný yapacaklar. Mezun olanlardan ÖSYS'ye ilk kez baþvuracak olanlar onaylý diplomalarýnýn bir suretlerini de baþvuru merkezine teslim edecekler. 2013ÖSYS'ye (Sýnavsýz geçiþe de) iliþkin baþvurma koþullarý, sýnav, deðerlendirme ve yerleþtirme ile ilgili kurallar ve iþlemler 2013-ÖSYS Kýlavuzu'nda yer alacak. YGS-2013 sýnav ücreti 40 TL. YGS'ye girmeyecek ve sadece sýnavsýz geçiþten yararlanacaklar 10 TL ücret ödeyecek. Sýnav ücretleri Ziraat Bankasý, Vakýflar Bankasý, Halk Bankasý, Akbank ve Kuveyt Türk Katýlým bankalarýnýn tüm þubelerinden ve internetten yatýrýlabilir. Lise son sýnýfta okuyan adaylar sýnav ücretini yatýrmýþ, baþvuru formunu doldurmuþ olarak randevu saatlerinde kendi okullarýnda baþvurularýný yapacaklar. Öðrenim bilgilerinden sadece 11-15. maddeleri doldurup, 16-18. maddeleri boþ býrakacaklar ve okullarýndan bir yetkiliye bunu onaylatacaklar.

2013’e neþeli girdiler

Yuvam Kýz Apart, bu yýlbaþýnda da öðrencilere eðlenceli bir yýlbaþý gecesi eðlence programý düzenledi.

7

yýldýr sürdürdüðü geleneði bozmayan Yuvam Kýz Apart, bu yýlbaþýnda da öðrencilere eðlenceli bir yýlbaþý gecesi eðlence programý düzenledi. Düzenlenen gecede, öðrenciler arasý bilgi yarýþmalarý yapýlýp, oyunlar oynandý, hediyeler daðýtýldý. Gece sonunda öðrenciler, yapýlan programdan çok memnun kaldýklarýný belirttiler. Öðrencilerine doyasýya bir gece yaþattýklarýný ifade eden Yuvam Kýz Apart sahibi Selim Sipahi, bu tür organizasyonlarýn devam edeceðini söyledi.

Gece sonunda öðrenciler, yapýlan programdan çok memnun kaldýklarýný belirttiler.

Programda oyunlar oynandý, hediyeler daðýtýldý.


ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

2013 Yýlýnýn herkese mutluluk saðlýk ve bol kazanç getirmesi dileði. Bu yýl için ilk akla gelen deðiþiklikler Asgari Ücret artýþý ne oldu bu artýþ ile Çalýþanlara ve Ýþ verenler açýsýndan neler deðiþti,

ASGARÝ ÜCRET VE YASAL KESÝNTÝLER (01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi) 16 Yaþýndan Büyükler Ýçin

Brüt Ücret 978,75 TL Sigorta PrimiÝþçi Payý 137,03 TL Ýþsizlik Sigortasý Primi Ýþçi Payý 9,79 TL Gelir Vergisi Matrahý 831,94 TL Gelir Vergisi 124,79 TL Damga Vergisi 6,46 TL Kesintiler Toplamý 278,06 TL Asgari Geçim Ýndirimi (Bekar ve Çocuksuz) 73,41 TL AGÝ HARÝÇ ASGARÝ ÜCRET 700,69 TL NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGÝ) 774,10 TL

Çocuklarýnýza verdiðiniz isimlere dikkat edin

Mustafa Yolcu

Samsun Müftüsü Hayrettin Öztürk, “Aileler çocuklarýna Kur'an'dan isim koymak isterken ismin anlamýna çok dikkat etmeliler. Mesela Sanem ismi çocuða verilmemeli, Sanem, put demektir. Aleyna sýkça duyduðumuz bir isim ama anlamý üstümüze bela, sýkýntý demektir” dedi.

TÜRKÝYE'DE ÝSÝMLER 87 YILDA NASIL DEÐÝÞTÝ? ÝÞTE ANALÝZÝ...

Yrd. Doç. Dr. Öztürk, çocuða isim vermenin kültürel, sosyal ve dini açýdan önemli bir konu olduðuna iþaret etti. Pek çok ailenin Kur'an-ý Kerim'de geçen isimleri çocuklarýna vermek istediklerini söyleyen Öztürk, Kur'an'da geçen her kelimenin ise isim olarak konulamayacaðýný hatýrlattý. Günümüzde yaygýn olan ve Kur'an'da geçtiði için konulan çok sayýda ismin anlamýnýn yanlýþ olarak bilindiðini, gerçek anlamlarýnýn ise isim olarak verilemeyeceðini ifade eden Öztürk, çocuklarýna Kur'an'dan isim koymak isteyen aileleri seçici davranmalarý konusunda uyardý.'ANLAMLARI BÝLÝNMEDEN ÝSÝM VERÝLÝYOR'Kuran'dan isim konulurken seçilen kelimenin gerçek anlamýnýn öðrenilmesi için uzman kiþilere danýþýlmasýný tavsiye eden Öztürk, isim kitaplarýnda veya internette geçen adlarýn anlamlarýnýn da irdelenmesini istedi.Öztürk, þöyle devam etti:“Aileler çocuklarýna Kuran'dan isim koymak isterken ismin anlamýna çok dikkat etmeliler. Mesela Sanem ismi çocuða verilmemeli, Sanem, put demektir, Aleyna sýkça duyduðumuz bir isim ama anlamý üstümüze bela, sýkýntý aksýn demektir. Kuran'da geçen her kelimenin isim olmayacaðý bilinmelidir. Kur'an-ý Kerim'de geçen her kelime 'Bu Kuran'da geçiyor isim olur” mantýðýyla çocuklara verilmemelidir. Kur'an'da geçen kelimelerin anlamý iyi bilinmelidir. Kezban ismi Kur'an'da geçiyor diye veriliyor. Oysa Kezban yalancý demektir. Çocuða bu ismi koyarsanýz, 'yalancý, yalancý' diye çaðýrmak zorunda kalýrsýnýz. Aleyna 'üstümüze bela sýkýntý aksýn', Bekir, 'deve yavrusu' demektir. Hz. Ebubekir'in ismi Abdullah'týr Ebubekir lakabýdýr. Bu husus karýþtýrýlmamalýdýr. Rumeysa 'gözü çapaklý kadýn' demektir. Hüreyre, 'kedicik' demektir. Kayra eski Türk mitolojisinde 'tanrý' demektir, Allah'tan baþka ilah mý olur? Çocuða tanrý ismi konulmamalýdýr. Melis, Yunan mitolojisinde 'tanrýça' demektir, þiþman ve tembel anlamlarýna da gelir. Erçin 'ücret' anlamýna gelir. Bir insanýn ücreti olamaz.”MEKRUH ÝSÝMLERDinen mekruh sayýlan isimler de olduðunu vurgulayan Öztürk, sözlerini þöyle sürdürdü:“Resul, Nebi, Cebrail, Azrail, Mikail, Ýsrafil isimleri konulmamalý, hoþ deðil. Samet ismi, hiç kimseye muhtaç olmayan demektir. Bu sadece Allah'a mahsus bir durumdur, isim olarak kullanýlamaz. Gülsüm gariban, zavallý kimsesiz anlamýndadýr. Julide Farsça'da daðýnýk, periþan demektir. Cennet bahçesi olarak bilinen Ýrem ise Allah'ýn gazabýna uðrayan sahte cennettir. Bade ismi içki demektir. Hannas ismi þeytanýn ismi. Alara, Rosa, Ýleyda bunlar Ýslam isimleri deðil gayrimüslim isimleridir ve çocuklara konulmamalýdýr. Anlamý kötü olan, anlamsýz þeyler de çocuklara isim olarak konulmamalýdýr.”Yrd. Doç. Dr. Öztürk, “Ýsim .....anlamý güzel olsun, yaþadýðý toplum ve kültüre yabancý olmasýn” dedi.Barýþ, Mert, Özgür, Sevgi gibi isimlerin kullanýlabileceðini, ayný þekilde Kerim, Macit, Zeynep, Hasan, Abdullah, Kevser, Abdurrahman gibi isimlerin çocuklara verilmesinde bir sakýnca olmadýðýný aktaran Öztürk, isimlerde Allah'a kulluðun ifade edilmesi gerektiðini vurgulayarak, Ýslam büyüklerinden hatýra kalan isimlerin kullanýlabileceðini, halk arasýnda yaygýn olan Fatma, Ayþe, Ahmet, Mehmet, Muhammet, Mustafa, Zeynep gibi isimlerin de benimsendiðini söyledi. (ALINTI)

2013 yýlý 1. dönem uygulanacak asgari ücret EMEKLÝ PERSONEL ÝÇÝN

ASGARÝ ÜCRETVE YASAL (01.01.2013 -30.06.2013 Dönemi)

KESÝNTÝLER

16 Yaþýndan Büyükler Ýçin

Brüt Ücret Sigorta Primi ÝþçiPayý Ýþsizlik Sigortasý Primi ÝþçiPayý Gelir Vergisi Matrahý Gelir Vergisi Damga Vergisi KesintilerToplamý Asgari GeçimÝndirimi (Bekar ve Çocuksuz) AGÝ HARÝÇASGARÝ ÜCRET NET ELEGEÇEN(Asgari Ücret+ AGÝ)

ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ 2013

978,75 TL 73,41 TL 905,34 TL 135,80 TL 6,46 TL 215,67 TL 73,41 TL 763,08 TL 836,49 TL

HESAPLANMASINA ÝLÝÞKÝN (Asgari ücret; 2013 yýlý için aylýk brüt 978,75 TL olarak dikkate alýnmýþtýr)

ÜCRETLÝNÝN MEDENÝ DURUMU AYLIK TUTAR

ÝÞVERENE MALÝYETÝ

BEKAR EVLÝ EÞÝ ÇALIÞAN

73,40 TL 73,40 TL

EVLÝ EÞÝ ÇALIÞAN 1 ÇOCUKLU

84,40 TL

EVLÝ EÞÝ ÇALIÞAN 2 ÇOCUKLU

95,41 TL

EVLÝ EÞÝ ÇALIÞAN 3 ÇOCUKLU

102,75 TL

EVLÝ EÞÝ ÇALIÞAN 4 ÇOCUKLU

110,09 TL

EVLÝ EÞÝ ÇALIÞMAYAN

88,07 TL

EVLÝ EÞÝÇALIÞMAYAN 1 ÇOCUKLU

ÇOCUKLU 124,79 TL

99,08 TL

EVLÝ EÞÝÇ ALIÞMAYAN 2 ÇOCUKLU

110,09 TL

EVLÝ EÞÝÇALIÞMAYAN 3 ÇOCUKLU EVLÝ EÞÝÇALIÞMAYAN 4

117,43 TL

17

Mali konular & yorumlar

Ýþveren, asgari ücret üzerinden, iþin tehlike sýnýfýna göre yüzde 19,5 ile 28 arasýnda sigorta primi, yüzde 2 oranýnda da iþsizlik sigortasý primi ödüyor. Buna göre iþveren, 16 yaþýndan büyük asgari ücretli için 2013 yýlýnýn ilk yarýsýnda aylýk 190,83 lira sigorta primi, 19,57 lira da iþsizlik sigortasý primi ödeyecek. Asgari ücretlinin iþverene maliyeti de en az 1.189 lira olacak.

Lemzi ÇÖPLÜ lemzicoplu@ gmail.com

Ancak aylýk prim ve hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na düzenli olarak verip, primlerini de düzenli olarak ödeyerek beþ puanlýk sigorta primi indiriminden yaralanan iþverenlere asgari ücretlinin maliyeti 1.140,07 lira olacak.

Çok kazanandan çok vergi alýnacak B

aþbakan Tayyip Erdoðan'ýn birçok ülkede tartýþýlan 'zenginlere ek vergi' konusuna yeþil ýþýk yakmasýnýn ardýndan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 'çok kazanandan çok, az kazanandan az' vergi alýnmasýný öngören sistemle ilgili geliþmeleri paylaþtý. Ekonomi basýnýyla Ýstanbul'da bir araya gelen Mehmet Þimþek, "Gelir vergisi, KDV, kurumlar vergisi oranlarýnda artýþ gündemde deðil. Ama bazý imtiyazlar, istisnalarýn azaltýlmasý, kaldýrýlmasý gündemde" dedi. Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu için çok mesafe kat ettiklerini belirten Þimþek, 2013'ün ilk yarýsýnda bu konularýn Meclis

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek

gündemine gelebileceðini söyledi. Þimþek taslak halinde olan gelir vergisi ile ilgili çalýþmalarý anlattý. Þimþek, konutta KDV farklýlaþtýrmasýnýn önemini vurgulayarak "Daha yüksek deðerli konut alan, daha yüksek vergi verecek" dedi.

Þimþek, þunlarý söyledi: "Halihazýrda konut deðerinden baðýmsýz 150 metrekareye kadar konut teslimleri yüzde 1'lik KDV'ye tabi. 150 metrekare ve üzeri konutta yüzde 18 KDV var. Metrekare esaslý sistem vergi adaletine uygun deðil. Diyelim 150 metrekarenin altýnda bile olsa,

büyükþehirdeyse, arsa metrekare deðeri belli eþikleri aþýyorsa, lüks veya birinci sýnýf inþaatsa KDV farklýlaþtýrýlabilir. Ama nihai kararý vermedik." Þimdiye kadar vergilendirilmeyen þehir rantlarýný da örnek veren Þimþek þöyle devam etti: "Diyelim ki imarsýz bir arsa aldýnýz. Geliþti, imar geldi ve fiyatlar katlandý. Beþ yýl elinizde tuttuðunuzda elde ettiðiniz rant vergiye tabi deðil. Batýdaki uygulamaya paralel olarak, önemli bir kazanç elde ettiyseniz o kazanç vergilendirilecek. 5 yýlý kaldýracaðýz yani. Yeni düzenlemeyle kentsel rantlarýn vergilendirilmesi öngörülüyor, ama bu daha taslak."

YGS’ye baþvurular baþlýyor Ü

niversiteye giriþteki birinci aþama olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'na (YGS) baþvurular, bugün baþlayacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yayýmlanan Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) kýlavuzuna göre, ÖSYS'nin ilk sýnavý olan YGS'ye baþvurular 2-15 Ocak, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýna (LYS) baþvurular ise 22-29 Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak. 2013-ÖSYS Kýlavuzu ile aday baþvuru formuna ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' adresinden ulaþabilecek adaylar, daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacak kýlavuzun örneðini baþvuru merkezlerinde inceleyebilecek. Bu yýl adaylara ortaöðretimde zorunlu ders olan din kültürü ve ahlak bilgisinden YGS'de 5 ve LYS-4'te ise 8 soru yöneltilecek. Kýlavuza göre, adaylara YGS'de Türkçe'den 40, tarihten 15, coðrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisinden 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru sorulacak. LYS'de ise adaylara matematik sýnavýnda (LYS-1) matematikten 50, geometriden 30; fen bilimleri sýnavýnda (LYS-2) fizikten 30, kimyadan 30, biyolojiden 30, edebiyat-coðrafya sýnavýnda (LYS-3) Türk dili ve edebiyatýndan 56, coðrafya-1'den 24, sosyal bilimler sýnavýnda (LYS-4) tarihten 44, coðrafya-2'den 14, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantýk ve din kültürü ve ahlak bilgisinden 8'er soru yöneltilecek. Yabancý dil sýnavýnda da adaylara (LYS-5) sözcük bilgisi ve dil bilgisinden 20, çeviriden 12, okuduðunu anlamadan 48 soru sorulacak. ÖSYS'ye, sýnavsýz geçiþ dahil 2012-2013 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýnýn (lise veya dengi okullar, açýköðretim lisesi) son sýnýfýnda okuyan öðrenciler, ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar, ortaöðretim kurumlarýný bitirmiþ olanlar, ortaöðretimlerini yabancý ülkelerden yapanlardan durumlarý bu belirtilenlere uyanlar baþvurabilecek. YGS'ye girmeden sadece sýnavsýz geçiþ hakkýndan yararlanmak isteyen adaylar da baþvurularýný bu kýlavuzda belirtildiði þekilde yapmak zorundalar. Durumlarý bu þartlara uyan yabancý uyruklu veya hiçbir devletin uyruðunda olmayan adaylar da ÖSYS'ye baþvurabilecek. Ancak bu adaylar ÖSYS yükseköðretim programlarý tercih süresinin son gününe kadar TC uyruðuna geçmedikleri takdirde, 2013-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu'nda yer alacak yükseköðretim kontenjanlarýna yerleþtirilemeyecek. Doðumla Türk vatandaþý olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenlerin 5203 sayýlý Kanun ve Türk Vatandaþlýðý Kanunu ile saklý tu-

tulan haklarýn kullanýlmasýna iliþkin belge sahibi olmalarý durumunda, ÖSYS'ye baþvurabilecek. Bu adaylar, kontenjan kýlavuzunda yer alacak yükseköðretim programlarýna yerleþme hakký kazanmalarý durumunda yerleþtirilecek. Meslek yüksekokullarý ve açýköðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz geçiþ hakký olan adaylarýn haricinde, tüm yükseköðretim programlarýna girmek isteyenlerin 2013-YGS'ye girme zorunluluðu bulunuyor. Ortaöðretim kurumu müdürlükleri ve ÖSYM sýnav merkezi koordinatörlükleri baþvuru merkezi olarak görev yapacak. Ancak ayný adreste birden çok ortaöðretim okulunun bulunduðu durumlarda, bu okullarýn hepsine hizmet veren bir baþvuru merkezi bulunacak. Baþvuru merkezlerinin adresleri baþvuru tarihlerinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacak. Henüz mezun olmamýþ, son sýnýf düzeyindeki adaylar baþvurularýný okullarýnýn baðlý olduðu baþvuru merkezine yapacaklar ancak burasý çalýþýr durumda deðilse okul müdürü, adaylarý bir baþvuru merkezine yönlendirecek. Mezunlardan, 2011 ve 2012-ÖSYS'nin her ikisine de baþvurmayanlar, 2011 veya 2012ÖSYS baþvurularýndan en az birini bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapmayanlar, 2011 veya 2012-ÖSYS'ye baþvurup son baþvurusuna göre öðrenim bilgilerinin 12-18. alanlarýnda deðiþiklik olanlar, baþvurularýný istedikleri baþvuru merkezine yapabilecek. Mezun adaylardan 2011 veya 2012 ÖSYS'ye bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla baþvuran ve öðrenim bilgilerinin 12-18. alanlarda deðiþiklik olmayanlar, baþvurularýný bireysel internet aracýlýðýyla yapabilecekleri gibi diledikleri bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapabilecek. Baþvurusunu bir baþvuru merkezinde yapmasý gereken adaylardan, baþvurularýn yapýlabileceði tarihler arasýnda sürekli zorunlu askerlik görevini yerine getiren, yurt dýþýnda bulunan, sürekli ve aðýr hastalýk ya da tutukluluk, hükümlülük gibi nedenlerle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, durumlarýnýn belgelemek þartýyla baþvurularýný posta yoluyla yapacak. Baþvurusunu bir baþvuru merkezinden yapan adaylarýn Aday Baþvuru Formu'nu doldurmasý gerekiyor. Son sýnýf düzeyindeki adaylar bu formu doldurduktan sonra okuduklarý okulun bir yetkilisine onaylatacak. Baþvuru iþlemini yaptýracak adayýn, baþvuru merkezine gelmeden önce sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrdýktan sonra kýlavuzda belirtildiði þekilde baþvurusunu tamamlamasý gerekiyor.

Memura yüksek maaþ çalýþmasý Memura yüksek emekli maaþý için çalýþma baþlatýldý.

M

emura yüksek emekli maaþý için çalýþma baþlatýldý. Memurun ödeyeceði prim yükselecek, bunun karþýlýðýnda emekli maaþý artacak. Türkiye'de yýllardýr tartýþma konusu olan emeklilik maaþlarýnýn yükseltilmesi konusunda bir çalýþma yapýlýyor. Çalýþmaya göre, halen prime esas olan memur maaþlarýnda ek ödemeler dahil deðil. Yani Sosyal Güvenlik?Kurumu (SGK) gerçek maaþlar üzerinden prim tahsil etmiyor. Star'ýn haberine göre; yeni

çalýþmada ise memurlarýn ek ödemelerle aldýðý tüm maaþlarýn prime esas alýnmasý öngörülüyor. Dolayýsýyla memurlarýn ödeyecekleri primler yükselecek. Ancak bunun karþýlýðýnda da memurlarýn emekli olunca alacaklarý maaþlar da artacak. Yeni sistem üzerinde henüz tam bir mutabakat saðlanmadý. Sadece prim gelirlerinin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar kapsamýnda bir alternatif olarak üzerinde duruluyor. Eðer sistem hayata geçerse, memurlar için yüksek prim yüksek emeklilik maaþý uygulanmasý söz konusu olacak.

Okullarda obeziteye karþý mücadele

ilkokul öðrencileri her gün 1 saat spor yapacak, ortaokul ve liselerde ders saatleri artýrýlacak.

G

enç nüfusta da obezitenin hýzlý artmasý yetkilileri harekete geçirdi. Saðlýk ve Milli Eðitim Bakanlýðý projesine göre, ilkokul öðrencileri her gün 1 saat spor yapacak, ortaokul ve liselerde ders saatleri artýrýlacak. Saðlýk ve Milli Eðitim bakanlýklarýnýn obeziteye karþý yürüttükleri savaþa çocuklar da dahil edildi. Buna göre ilk ve ortaöðretim kurumlarýnda haftalýk ders çizelgesi kademeli olarak uygulanmak üzere yeniden düzenlendi. Daha önce 1 ve 8'inci sýnýflarda 2 ders saati olarak beden eðitimi dersi yapýlýrken söz konusu çizelgeye göre 1-4'üncü sýnýflarda ilk defa olarak "oyun ve fiziki etkinlikler" adý altýnda yeni bir derse yer verildi. Bu yýl uygulamaya konulan ders oyun ve bedensel etkinlikleri içeriyor. Oyun ve fiziki etkinlikler dersi 1-3'üncü sýnýflarda 5, 4'üncü sýnýfta 2 ders saati olarak uygulanýyor. Bu çerçevede minikler 2013'te uygulanmak üzere gün-

de bir saat spor yapacak. 5-8'inci sýnýflarda ise haftada 2 ders saati beden eðitimi ve spor dersi uygulamasýna devam edecek. Ancak öðrenciler, ortaokulda öðrenciler seçmeli sanat ve spor dersine yönlendirilecek. sanat ve spor grubu içerisindeki spor ve fiziki etkinlikler dersini seçen öðrenciler haftada 4 veya 6 saat spor yapabilecek. Liselerde de gelecek seneden baþlamak üzere ders saatinin artýrýlmasý ön görülüyor. Tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de obezite görülme sýklýðý giderek artýyor. Saðlýk Bakanlýðý'nýn 2010 yýlýnda yaptýðý Türkiye Beslenme ve Saðlýk Araþtýrmasý'na göre obezite sýklýðý 19 yaþ ve üzerinde genel toplamda yüzde 30,3 olurken, obezitenin kadýnlarý daha çok etkilediði anlaþýldý. Ayný araþtýrmada ülkemizde 12 yaþ ve üzeri bireylerin yüzde 71,9'unun hareketsiz yaþadýðý tespit edildi. (Bugün)


18 ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

U 19’da formalite maçlar 1. Küme U 19 liginde son iki hafta maçlarý öncesinde ilimizi temsil edecek iki takým Çorum Belediyespor ve Eti Lisesi Gençlikspor olurken ligden düþen takýmda Alaca Belediyespor oldu. Son iki hafta maçlarý formalite.

1.

Küme U 19 liginde son iki hafta maçlarý formalite oldu. Ligde ilk ikiyi garantileyerek ilimizi gruplarda temsil etme hakkýný Çorum Belediyespor ve Eti Lisesi Gençlikspor kazandý. Alaca Belediyespor ise ligden düþen takým oldu. Ligde onbirinci hafta maçlarýnda Çorum Belediyespor, HE Kültürspor karþýsýnda ikinci yarýda bulduðu gollerle rakibini 4-0 yenerek onbirinci maçýnda onuncu

galibiyetini aldý. Bu galibiyetle Çorum Belediyespor þampiyonluðu büyük oranda garantiledi. Eti Lisesi Gençlikspor haftayý bay geçmesire raðmen sýralamadaki ikinciliðini sürdürdü ve ilimizi temsil etme hakkýný garantiledi. U 19 liginde bu hafta sonu lider Çorum Belediyespor ile ikinci sýradaki Eti Lisesi Gençlikspor arasýndaki maç þampiyonu belirleyecek. Bu maç öncesinde Çorum Belediyespor rakibinin altý puan önünde bulunuyor. Son haftayý bay geçecek olan Çorum Belediyespor bu maçta rakibine iki ve daha az farklý maðlup olsa dahi þampiyonluk kupasýnýn sahibi olacak. Eti Lisesi’nin þampiyonluk kupasýný alabilmesi için bu maçta rakibini üç ve daha farklý skorla yenmesi son haftaki maçýnýda kazanmasý gerekiyor. Ligden düþecek son takým ise Alaca Belediyespor oldu. Sarý kýrmýzýlý takým Osmancýkgücüspor deplasmanýndan 7-3’lük maðlubiyetle ayrýlarak onuncu haftayýda puansýz kapattý.

1. Amatör Küme U 19 Ligi Haftanýn Sonuçlarý:

Gençlerbirliði - Çimentospor HE Kültürspor - Çorum Belediyespor Osmancýkgücüspor - Alaca Belediyespor

PUAN DURUMU

Çorumspor U 14 takýmý grupta ikinci olarak final grubuna yükselme mücadelesini son maça taþýmak amacýnda

U 14 gruplarda ilk iki mücadelesi nefes nefese U 14 gruplarda görünüm Kýrmýzý Grup Haftanýn Sonuçlarý:

Çorumspor - Çimentospor Çorum Belediyespor- Osmancýkgücü

: 4-1 : 8-0

KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Çorum Belediye 2. Gençlerbirliði 3. Çorumspor 4. Osmancýkgücü 5. 1907 Gençlik 6. Çimentospor 7. Ulukavakspor

O G 6 6 7 6 6 5 7 4 6 3 6 2 6 1

B 0 0 0 0 0 0 0

M 0 1 1 3 3 4 5

A 38 29 33 14 11 11 7

Y 4 13 7 25 18 14 32

P 18 18 15 12 9 6 3

6 Ocak pazar : Ulukavakspor - Çorum Belediyespor. Osmkancýkgücü - Çorum 1907 Gençlikspor.

Siyah Grup Haftanýn Sonuçlarý:

PTT Gençlik - Mimar Sinan Gençlik Alaca Belediye - Gençlik Çepnispor HE Kültürspor - Bayat Belediye Osmancýk Fener Gençlik-Osmancýk Beledi

: 5-0 : 6-1 : 11-1 : 6-5

SÝYAH GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O 1. PTT Gençlik 5 2. HE Kültürspor 5 3. Alaca Belediye 5 4. Mimar Sinan 5 5. G. Çepni 5 6. Osm. Fener 5 7. Bayat Belediye 5 8. Osm. Belediye 5

G 5 4 4 4 2 1 0 0

B 0 0 0 0 0 0 0 0

M 0 1 1 1 3 4 5 5

5 Ocak cumartesi :

A 41 34 31 26 12 11 5 9

Y 4 7 7 9 22 27 34 59

P 15 12 12 12 6 3 0 0

Gençlik Çepnispor - HE Kültürspor. Bayat Belediyespor - Osmancýk Belediyespor. Mimar Sinan Gençlikspor- Alaca Belediyespor. PTT Gençlik - Osmancýk Fener Gençlik.

Kýrmýzý Grupta Çorum Belediyespor rahat, Gençlerbirliði ve Çorumspor son maçta birbirleriyle oynayacaklarý maç ikinciyi belirleyecek. Siyah grupta da PTT Gençlikspor rahat, HE Kültürspor, Alaca Belediyespor ve Mimar Sinan ise ikincilik için birbirleriyle çekiþiyorlar.

orumspor’un grubunda mücadele eden Pazarspor kadrosunu güçlendirmek için transfer çalýþmalarýna hýz verdi. Kadrosuna takviye yapmak için düðmeye basan pazarspor, Tokats-

por’dan Uður Yanýkdemir, Altay’dan Nezir, Ankara Demir’den Kaan, Siirtspor’dan Kadir’i kadrosuna katmak için görüþmeleri sürdürüyor.

TAKVÝYE YAPILACAK

Spor Toto 3. Lig 1.

O 11 10 10 11 10 10 10

G 10 8 6 5 3 2 0

B 1 1 1 1 0 0 0

M 0 1 3 5 7 8 10

A 52 34 40 19 13 12 17

Y 6 11 27 26 27 46 44

P 31 25 19 16 9 6 0

5 Ocak Cumartesi : Çorum Belediyespor - Eti Lisesi Gençlik. Çimentospor - Osmancýkgücüspor. Alaca Belediyespor - HE Kültürspor.

Osmancýkgücü bayan futbol antrenörü Bilge Akan Küçük ilçe kaymakamý eþi, Beden Eðitimi Öðretmeni ve ayný zamanda futbol antrenörü. Yeþil sahalarýmýzdaki ilk futbol antrenörü bayan olarak tarihe geçti.

Yeþil sahalarýn ilk bayan antrenörü F

utbol sahalarý bayan antrenör ile tanýþtý.

Evet Osmancýkgücü U 14 takýmýný ihtiyaç du-

Çocuklar yakýþýyor mu sizlere ?

U

14 liginde son iki hafta maçlarý öncesinde gruplarda ilk ikiye girerek final grubu mücadelesi son iki haftada nefes nefese sürüyor. Kýrmýzý gruptan Çorum Belediyespor siyah gruptan ise PTT Gençlikspor final grubu yolunda rahat görünüyor. Gruplarda ikincilik mücadelesi ise oldukça zorlu maçlara sahne olacak gibi görünüyor. Kýrmýzý Grupta Çorum Belediyespor altý maçýnýda kazanarak grupta liderliðini devam ettiriyor. Üç takýmýn birden çekilmesi nedeniyle haftada iki maçýn oynandýðý bu grupta Gençlerbirliði ve Çorumspor ilk iki mücadelesi veriyorlar. Ýki takýmýn gruptaki maçlarý kazanmasý halinde ise düðümü önümüzdeki hafta sonu iki takýmýn kendi arasýnda oynayacaðý maç belirleyecek gibi görünüyor. Çorum Belediyespor en yakýn iki rakibinide yendiði için final grubuna yükselmeyi büyük oranda garantilemiþ durumda. Siyah grupta da PTT Gençlikspor beþ maçýnýda kazanarak final grubuna yükselme yolunda büyük avantaj yakalamýþ durumda. Ligde kalan haftalarda oynayacaðý maçlarada bakýldýðýnda sarý siyahlý takýmýn final grubunda mücadelesi etmesi kesin gibi görünüyor. Bu gruptada ikincilik için mücadele eden takým sayýsý üç. HE Kültürspor, Alaca Belediyespor ve Mimar Sinan takýmlarý ikinci olarak final grubuna yükselmek için zorlu bir mücadele veriyorlar. Üç takýmýn kendi aralarýnda oynayacaklarý maçlar final grubuna yükselecek takýmý belirleyecek. Hafta sonu oynanacak maçlarda ise 12’þer puanlý iki takým Alaca Belediyespor ve Mimar Sinan Gençlikspor arasýndaki maçý kazanan takým rakibi önünde büyük avantaj yakalayacak gibi görünüyor. Ligde grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan dört takým çift devreli lig statüsünde final grubunda mücadele etmeye hak kazanacaklar.

Pazarspor’dan transfer harekatý Ç

TAKIMLAR 1. Çorum Belediye 2. Eti Lisesi Genç 3. Osmancýkgücü 4. Gençlerbirliði 5. Çimentospor 6. HE Kültürspor 7. Alaca Belediye

: 3-2 : 0-4 : 7-3

Grupta Play-Off mücadelesi veren Pazarspor, takýmý güçlendirmek için kollarý sývadý. Mavi-Beyazlýlar 4 bölgeye nokta transferi yapmak için giriþimlere baþladý. Ayrýca ikinci yarý hazýrlýklarýný kendi tesislerinde devam

eden Pazarspor dün yaptýðý bir günlük iznin ardýndan kaldýðý yerden çalýþmalara devam edecek. Mavi-Beyazlýlar 10 Ocak’ta Antalya’da kampa girecek. Transferde hata yapmak istemeyen Pazarspor, Tokatspor’dan Uður Yanýkdemir, Altay’dan Nezir, Ankara Demir’den Kaan, Siirtspor’dan Kadir’i renklerine baðlamak için giriþimlere baþladýðý öðrenildi. Transferde aceleci olmayan Mavi-Beyazlý kurmaylar bu oyuncularla bu hafta içinde bir araya gelip anlaþma saðlamasý ve kampa kadar takýma katarak çalýþmalarýna dahil etmesi bekleniyor.

Ý

limiz amatör futbolunda hafta sonu oynanan maçlarda yaþanan güzellikler yanýnda çirkinlikleride görmek mümkün. Özellikle U 14 kategorisindeki maçlarda çýkan kýrmýzý kartlar ve gerek maç içinde gerekse maç sonunda yaþanan çirkinlikler. Futbola baþladýklarý ilk yýllarda belkide ilk kez resmi maça çýktýklarý U 14 kategorisinde

futbol oynamak kendilerini geliþtirmek yerine gerek rakiple gerekse birbirleriyle kavga etmeye çalýþýyorlar. Geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda iki kýrmýzý kart çýktý. Alaca Belediyespor ile Gençlik Çepnispor takýmlarý arasýndaki karþýlaþmada Çepnispor’dan Hakan Ünver ile Alaca Belediyespor’dan Doðukan Karataþ birbirlerine yumruk attýklarý için hakem tara-

Yýldýz erkekler futsalda final günü

Y

ýldýz erkekler futsalda bugün kupalar sahipleri buluyor. TOKÝ ve Gazipaþa Ortaokullarý bugün þampiyonluk için karþý karþýya gelecekler. Günün ilk maçýnda saat 11.00’de Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda yarý final maçlarýný kaybeden iki okul Dumlupýnar ile Daniþmentgazi Ortaokullarý üçüncülük dördüncülük maçý yapacaklar. Bu maçýn ardýndan ise saat 12.30’da yarý final maçlarýný kazanan TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu ile Gazipaþa Ortaokullarý þampiyonluk için karþýlaþacaklar. Final maçýnýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verilecek. Final maçýný Yüksel Basar yönetecek Ýl Hakem Komitesi bugün oynanacak final maçýný Yüksel Basar ve Dursun Uðral hakem ikilisinin yöneteceðini açýkladý.

fýndan kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldýlar.Ýki futbolcuda tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler. Yukardaki fotoðrafta ise Mimar Sinan takýmýnýn PTT Gençlikspor’a yenildiði maçýn ardýndan çekildi.

Mimar Sinan takýmý maçýn ardýndan soyunma odasýna giderken bu kez kendi takým arkadaþýna önce yumruk ardýndan da tekme atan bir futbolcunun görüntüsü. Bizede þu düþüyor galiba, ‘Çocuklar yakýþýyor mu sizlere’.

yulmasý halinde Bilge Akan Küçük sahaya çýkarýyor. Geçtiðimiz hafta sonu Osmancýkgücü takýmýnýn hem U 19 hemde 1. Amatör Küme’de maçý olmasý nedeniyle U 14 takýmýný sahaya Bilge Akan Küçük çýkardý. Maç öncesi sporcularý hem fiziksel hemde beyin olarak hazýrlayan Bilge Akan Küçük’ün bir çok ünvaný var. Ýki yýldýr Osmancýk’da görev yapan Kaymakam Ýbrahim Küçük’ün eþi. Ayný zamanda Osmancýk METEM’de Beden Eðitimi Öðretmeni ve buda yetmezmiþ gibi Osmancýkgücü futbol takýmý antrenörü. Osmancýkgücü U 14 takýmýnda çocuðuda oynayan Bilge Akan Küçük, maç öncesinde futbolculara masaj yaparak onlara taktikler vererek karþýlaþmaya hazýrlarken maç boyuncada yedek kulübesinden taktikler vermeyi ihmal etmedi. Bayanlarýn olduðu futbol sahalarýnda çirkinlikler olmayacaðýna göre dileðimiz Çorum futbolunda bayan eli deðen yerlerin ve sayýlarýn artmasý.

Arsin’de ikinci yarý hazýrlýklarý baþladý A

rsinspor dün kendi tesislerinde toplanarak ikinci yarý hazýrlýklarýna baþlayacak. Ligde ateþ hattýnda bulunan Sarý-Siyahlýlar ikinci yarýda bu durumdan uzaklaþmak için mücadele edecek. Ýlk yarýnýn bitmesiyle kan deðiþikliðine giden ve Ahmet Özen’in yerine teknik direktörlük görevine Soner Boz’u getiren Sarý-Siyahlýlar ikinci yarýda çýkýþa

geçmeyi hedefliyor. Boz nezaretinde ikinci yarý hazýrlýklarýna önce kendi tesislerinde baþlayacak olan Arsinspor, 3 ocak’ta ise Antalya’ya giderek burada kamp yapacak. Transfer çalýþmalarýna da hýz kazandýran Sarý-Siyahlýlarýn Sandýklý Belediyespor’dan santrafor Yavuz Odabaþ ile anlaþma saðladýðý öðrenildi.


ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

16 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý 41 kalem týbbi sarf malzeme (UBB

(Ç.HAK:3429)

Sevcan Gayrimenkul’den

* Binevler yolunda 180 m2 4+1 daireler * Ultra lüxs 3. kat daire * Çevreyolunda 2. 3. kat 130 m2 3+1 daire * Bahçelievler’de 3+1 130 m2 2. kat 180 m2 2. 3. 4. kat 4+1 daire * Stad arkasý civarý 180 m2 4+1 daire * Fatih caddesinde 2. kat 140 m2 daire * Gazi caddesinde 110 m2 100 m2 büro * Garanti evlerde 2. kat 3+1 3. kat daire * Gülabibey’de Cemilbey caddesi 2. 3. 4. kat 135 m2 daireler * Buhara’da 3+1 145 m2 4+1 180 m2 daire

ACÝL SATILIKTIR.

202 02 22

www.sevcaninsaat.com 4x4 Hidromek

Devren Satýlýk Ýþyeri Bahabey Caddesi’nde

bulunan 1000 metrekarelik Oyun Gezegeni, iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. GSM : 0532 441 66 14 Yeni Buðday Pazarý’nda

KEPÇE Satýlýk 1000 OPERATÖRÜ Tonluk Depo ARANIYOR 0 533 580 95 49 Mür. Tel: 0

534 829 51 39

Mür. Tel:

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

* Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Carrefour arkasýnda satýlýk 155 m2 daire 120 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 145 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 65 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 130 m2 mantolamalý daireler * Ulukavak Polis Karakolu civarý ankastreli satýlýk sýfýr daireler * Bahçelievler’de 135-180 m2 arasý satýlýk daireler * Binevler’de satýlýk villa arsalarý * Ahçýlar’da satýlýk baðlar * Ilýca’da satýlýk baðlar * Ayarýk’ta satýlýk baðlar * Satýlýk Hobi Bahçeleri 1.000 m2 * Tekceviz’de 145 m2 2. kat daire 110 bin+pazarlýk

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

Kiralýk Ýþyeri

(Ç.HAK:2250)

CITROEN YETKÝLÝ SATICISI ve SERVÝSÝ

(Ç.HAK:3799)

ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV

Ankara Yolu 1. Km. No: 154 ÇORUM Tel: 0 364 224 94 94

Ýstasyonu ve Lokanta bulunan iþyeri devren satýlýktýr. Not: Ýstasyon oturumu 3.500 m2 olup 16.500 m2’si çamlýktýr. Toplam: 20.000 m2. Mür. Tel: 0 555 977 87 67

(Ç.HAK:66)

Destek personel hizmet alýmý iþi.

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi

Aksaray 1 adet, Amasya 1 adet, Çorum 5 adet, Karaman 1 adet, Kayseri 3 adet, Konya 5 adet, Nevþehir 1 adet, Sivas 1 adet, Tokat 1 adet, Yozgat 1 adet olmak üzere 20 adet temizlik elemaný alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB Binasý No 8 Çorum Saat: 10:00 ***

BAÞVURULARIN CV ÝLE BÝRLÝKTE ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR.

Ilýca Caddesinde 400 m2 dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 451 89 56

ELEMANLAR ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR Yeni açýlan konfeksiyon fabrikasýna overlokçu, makinacýlar ve el iþçileri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere,

Mekanik-Motor Usta ve Kalfalarý Elektrik Ustasý Aranýyor

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: 234 93 71-0 532 521 36 55

Kiralýk Ýþyeri Ankara Yolu’na cepheli 2. km’de 350 m2 kullaným alanlý iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 771 99 89

Satýlýk Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39

(Ç.HAK:3780)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü

DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ Alaca-Çorum Yolu 6. Km’de bulunan bünyesinde Akaryakýt&LPG

* EN AZ 2 YILLIK ÜNÝVERSÝTE MEZUNU (Tercihen kendi bölümünden mezun) * MÜÞTERÝ ODAKLI, ETKÝN ÝLETÝÞÝM BECERÝSÝNE SAHÝP * PREZENTABL * 25-35 YAÞ ARALIÐINDA, EVLÝ

Organize San. 8. Cad. No: 13 ÇORUM Tel: 254 91 98 0 507 265 91 84

KÝRALIK DAÝRE ve DÜKKAN

(Ç.HAK:3857)

2013 yýlý hemodiyaliz hastalarýna ait araç kiralama hizmet alýmý iþi Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

ÞAHÝN OTOMOTÝV BAYAN YÖNETÝCÝ ASÝSTANI ARANMAKTADIR. ’DE BÝZÝMLE ÇALIÞMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ?

1- Çevre Yolu yakýný Tekceviz 15. sokakta 4+1 kombili (orta kat) daire. 2- Çöplü Mahallesi Çýnar Sokak No: 8 Karahan Apt. depolu çekme katlý 60 m2 dükkan. Mür. Tel: 0 542 395 32 77

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir (Ç.HAK:3777)

4 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

34 EJ 6463 plakalý, 2007 model, Hyundai marka, krem beyazý renkli, H100 TCI açýk kasa tipli, kamyonet cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

ÇORUM’DA OTOMOTÝV SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ ÝSÝMLERÝNDEN

2013 yýlý 6 kalem mefruþat ve giyim malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

11 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

(Ç.HAK:3793)

Çorum Ýl Özel Ýdaresi’ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. no: 167 Çorum Saat: 10:00 ***

2013 yýlý 11 kiþi ile 11 aylýk malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizöetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

10 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

(Ç.HAK:3865)

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:3730)

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü araç kiralama hizmeti 6 adet (4 adet þoförlü yakýtlý, 2 adet þoförsüz yakýtsýz) hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

Kamp Eðitim Merkezi ve Hizmet Binalarý Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

22 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Bhaçelievler Mah. 1992 ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50

(Ç.HAK:3787)

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Ana gayrimenkulu ‘tek katlý kargir ev ve arsasý’ vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut ‘cins tahsisi’ yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 160.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:3856)

365.000 lt motorin (euro dizel) ile 5.000 lt kurþunsuz benzin (95 oktan) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Spor Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi

kapsam dýþý) idari çerçeve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:67)

3 OCAK T.C. Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

7 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

(Ç.HAK:3858)

Güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:65)

2 OCAK 2013 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D


Çorumspor dinlendi Ý

kinci yarý hazýrlýklarýný Çorum’da sürdüren ve kampa gidemeyen Çorumspor yoðun çalýþma programýnýn ardýndan dünü dinlenerek geçirdi. Cuma gününden itibaren günde çift antrenmanla ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdüren Çorumspor’da Teknik Heyet dün öðleden sonra yapýlmasý gereken antrenmaný iptal etti. Teknik Direktör Elvan Milað, dört günlük çalýþma süresi içinde günde çift antrenman yaparak yoðun bir çalýþ-

ÇARÞAMBA 2 OCAK 2013

ma yaptýklarýný futbolcularýnda çok özverili bir tempoda antrenman yaptýklarýný belirterek ‘Bugünki çalýþmayý iptal ettik ve futbolcularý dinlendirdik. Bugünden itibaren yeniden çift çalýþma yaparak ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdüreceðiz. Hafta sonuna kadarda yüksek tempoda yapacaðýmýz çalýþmalarla futbolcularý hem fiziksel olarak hemde oyun anlayýþý olarak ikinci yarýya çok daha iyi duruma getirmek istiyoruz’ dedi.

Bu ayýbý temizleyin D

üþündüklerimi yazsam belki çok maçta kavga çýkýyor, takým sahadan çedaha aðýr olacak. Ancak kimseyi kiliyor, birisi hükmen galip diðeri hükkýrmadan bu çirkinliðin düzeltilmesi men maðlup sayýlýyor, ancak sonradan adýna biraz kapalý yazacaðým. Ancak bu maç normal oynanmýþ ve sonuçlaninanýyorum ki spor camiasýndaki herkes mýþ gibi ikinci bir raporla kâðýt üzerinde ve bu çirkinliði bilen neden olan ve oldüzeltme yapýlýyor. masýna çaba gösterenler çok daha iyi anBu çirkinliðe daha açýkçasý sahlayacaklardýr. tekârlýða uydurulan kýlýf ise 'ceza kuruNe branþ ne de olayla ilgili hiç bir luna sevk edilen sporcularýn ilimizi temisimden söz etmeyeceðim. Sadece olayý sile gidecek olan takým için önem taþýdýve sonrasýndaki çirkinlikleri anlatacaðý, bu yüzden oynamalarý gerektiði' oluðým. Ýsteðimiz kimsenin yor. Allah aþkýna bir eðicanýnýn yanmasý deðil, Çotimci, bir idareci, bir yönerum'da bu çirkinliðe yol tici ne sayarsanýz sayýn bu verilmemesi. kadar basit bir gerekçe ile sahtekârlýk yapabilir mi Ýlimizde bir çok veya yaptýrabilir mi? branþta faaliyetler hýzla devam ediyor. Bizler de spor Eðer varsa ihtiyacý basýný olarak bunlarý yeticeza kuruluna sevk ederþebildiðimiz kadarýyla sizsin, gidersin ceza kurulu lere aktarýyoruz. Geçtiðiile görüþürsün, durumu miz günlerde bir branþta anlatýrsýn onlar da cezayý oynanan maçta çýkan kavazamiden deðil asgariden ga sonunda maçýn ikinci verirler. Hadi bunu da geçyarýsýnýn oynanmadýðýný tik; maçta rakibi ile kavga Halil ÖZTÜRK ve bir takýmýn sahadan çeeden, sahadan çekilen bir kilmesi sonucu diðer takýsporcuya bu ilin niye ihtiyacý olsun? mýn hükmen galip geldiðini yazmýþtýk. Kazanýlacak bir maç mý önemli yoksa, Buraya kadar her þey normal. Asýl spor ahlaký mý? çirkinliði sahadaki kavgadan yetkili ve etkili isimler yapýyorlar. Kavga sonrasý Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki hakem raporlarý ve yaþananlarý içeren çevik ve ayný zamanda AHLAKLISINI rapor ilimizde salon sporlarý ceza kuruseverim’ sözünü her spor alanýna yazan lu olmamasý nedeniyle Amatör Futbol büyüklerimiz, bu çirkinlikten sonra hanDisiplin Kurulu'na gönderiliyor. gi idarecimiz, öðretmenimiz sporcusuBu aþamada bazý güçler devreye nun karþýsýna geçipte Ahlaktan bahsedegiriyor ve önce hakem raporunu deðiþtibilirki. riyor, ardýndan da ceza kuruluna sevk Daha fazla kaþýmak istemiyorum. edilen isimler temize çýkartýlýyor. HaOlayýn detayý ve isimleri belli. Baþta da kem baský sonucunda raporu yani kavga dediðim gibi amacýmýz üzüm yemek. sonrasý takýmýn birisinin ikinci yarýya Gereken yapýlmazsa, yani bu çirkinlik çýkmadýðý için yarýda kalan ve basýnda düzeltilmezse tüm detaylarý en çýplak hükmen maðlup-galip yazýlan maç bir þekilde yazmaktan baþka çaremiz yok. anda normal sonuçlanmýþ bir maç statüTakip ediyoruz ve sonucunu da okurlasüne giriyor. rýmýzda paylaþacaðýz. Düþünebiliyor musunuz, resmi bir

‘Tanýdýðýmýz bildiðimiz oyuncu alacaðýz’ Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað ikinci yarý için kadrolarýna katacaklarý isimlerin kesinlikle tanýdýklarý ve

Hayrettin Gümüþdað

Gökhan

bildikleri isimler olacaðýný söyledi. Altý futbolcuyla yollarýný ayýrdýklarýný ve bunlarýn yarýna alt yapýdan beþ ismi kattýklarýný belirten Gümüþdað ‘Özellikle sol kanat ve stoper ile kanatlara takviye yapmayý planlýyoruz. Yapacaðýmýz takviyeler kesinlikle bildiðimiz ve tanýdýðýmýz isimler olacak. Geçen sezonki kadromuzda bulunan Gökhan bize gelmek istiyor ve þu anda kulübü Kýzýlcahamam ile görüþme halinde. Çetiner’de Niðde Belediyespor’da amatör oynuyor bir yýlý doldurdu devre arasýnda bize katýlacak. Ümit milli takým bölge karma maçlarý bizim kaldýðýmýz otelde oynanacak. Orada takip edeceðiz ve bize yararlý isimler bulursak kadromuza katacaðýz. Bu dönemde transfer riskli bizde en az paraya en iyi transferleri yapmak için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz’ dedi.

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Ðümüþdað geçtiðimiz sezonki kadrolarýnda bulunan Gökhan ve Çetiner’in büyük ihtimal kampa katýlacaklarýný diðer transferlerinde bildikleri ve tanýdýklarý isimler olacaðýný söyledi. Gümüþdað bu dönemde transferin risk olduðunu bunu asgariye indirmek için yeteneði kadar diðer konulardada ince eleyip sýk dokuyacaklarýný belirtti.

Belediyespor Çorum etabýný tamamladý dün Side’ye gitti

Dört gündür ikinci yarýnýn ilk etap çalýþmasýný Çorum’da yapan Belediyespor dünki antrenmanýn ardýndan akþam Side’ye gitti. Dokuz gün süreyle Side’de ikinci yarýya hazýrlanacak olan Belediyespor bu sürede dört beþ hazýrlýk maçý yapacak.

‘Biz yaþadýk baþkalarý yaþamasýn’ Bayat Belediyespor ile oynadýklarý maçta yaþadýklarý çirkinlikleri ve yedikleri küfürlere büyük tepki gösteren Eti Lisesispor Yönetim Kurulu üyesi Ali Demirbaþ, ‘Bizler yaþadýk baþkalarý yaþamasýn ve gereken önlemler alýnsýn’ dedi. Tel örgüler dýþýnda alkol alýp futbolculara küfürler edildiðini hakemin bu baský karþýsýnda korkarak ev sahibi takým lehine kararlar verdiklerini futbolcularýn ‘Bu iki polismi bizi koruyacak bizi burada öldürecekler’ diye kendilerine dert yandýðýný belirten Demirbaþ ‘Saha komseri býrakýn taraftarý ev sahibi takýmýn amigosu gibi. Yediðimiz küfürleri söylemye utanýyorum. Yaþadýklarýmýzý diðer takýmlarýn yaþamamasý için bu açýklamayý yapmayý uygun gördük’ dedi.

E

ti Lisesi Gençlikspor kulübünden Bayat'ta yaþananlara büyük tepki. Eti Lisesi Gençlikspor Yönetim Kurulu üyesi Ali Demirbaþ, kulüp olarak pazar

günü Bayat Belediyespor ile oynadýklarý maçta sahada futbol sahalarýnda görmek istedikleri çirkinlikleri yaþadýklarýný ve can korkusu ile sahaya çýkan futbol-

cularýn maçýn hakemi ve sahada görevli saha komseri tarafýndan da yalnýz býrakýlýnca sahadan maðlup ayrýldýklarýndan çok yaþananlara üzüldüklerini söyledi.

Ýskilip Belediyespor 11 gol attý

8’i Osman Gýdýk’tan

Ýskilip Belediyespor’un ilk yarýdaki golcüsü Osman Gýdýk son Tosya maçýnda attýðý penaltý golünün ardýndan Teknik Direktör Nihat Armutçuyla golün sevincini yaþarken ölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz na Ýskilip Belediyespor’da forma giyen Ýskilip Belediyespor ligin ilk yarýOsman Gýdýk takýmýnýn oynadýðý tüm sýnda toplam 11 gol attý. Bu 11 golün semaçlarda forma giyen isimlerden birisi. kizinde ise takýmýn en büyük gol umudu Golcü futbolcu attýðý sekiz golün dördüOsman Gýdýk imzasý var. nü penaltadýn atarken tartýþmasýz takýLigin ilk yarýsýnda oynanan 13 mýn etkili ismi oldu. maçta rakip filelere 11 gol atabilen ÝskiÝskilip Belediyespor’un diðer üç lip Belediyespor topladýðý 15 puanla ilk golünü ise Mahir, Hakan ve Ýlker attýlar. yarýyý onbirinci sýrada tamamladý. TemÝlk yarýda puan olarak istediði yerde bitiremeyen Ýskilip Belediyespor ikinci yasilcimizin yaþadýðý onbir gol sevincinin rýda daha fazla gol ve daha fazla puan sekizinde Osman Gýdýk’ýn ismi var. alarak ligi üst sýralarda bitirmek amacýnGeçtiðimiz sezon ortasýndan buyada.

Maçýn ilk dakikasýndan itibaren gerek tel örgüler dýþýnda alkol alarak futbolculara küfür eden taraftarlardan gerekse saha komseri deðilde bir taraftar gibi davranan kiþi karþýsýnda þok olduklarýný belirten Demirbaþ 'Maçta öne geçtik o dakikadan itibaren gerilim iyice arttý. Gerek saha dýþýndan gerekse saha içindeki çirkinlikler karþýsýnda futbolcularýmýz korkmaya baþladý ve yedek kulübesinde bize gelerek 'Bizi burada öldürecekler iki polis mi bizi koruyacak' diye söylediler. Ýkinci yarýda bu baskýdan etkilenen hakeminde uydurma verdiði bir penaltý kararý ile beraberlik saðlandý. Sporcularýmýzý yýldýrma politikasý doðrultusunda sporcumuz Mehmet Gökay'a yapýlan toplu saldýrý sonucunda maçýn hakemi rakibi cezalandýrmak yerine önce bizim oyuncumuzu at-

tý ardýndan da rakipten saldýran dört beþ isim olmasýna raðmen birisini oda ikinci sarý karttan oyundan atabildi. Kurallarda kýrmýzý kart gören oyuncunun sahadan çýkarýlmasý lazým. Ancak can güvenliði olmadýðý için kýrmýzý kart gören oyuncumuz yedek kulübesinde bizim yanýmýzda maçýn bitimine kadar beklemek zorunda kaldý. Çünki taraftarlarýn ter örgüler arkasýndan aðza alýnmayacak ettikleri küfürler karþýsýnda yapacak baþka bir þansýmýz kalmamýþtý. Maçýn hakemi korktuðu için verdiði kararlarla sonucu tesir etmiþtir. Bizim için rakibin durumu deðil bizim ne yaptýðýmýz önemlidir. Sonuçta futbol oynuyoruz yeneriz veya yeniliriz. Bizi asýl üzen olay skordan çok yaþadýðýmýz çirkinliklerdir. Bir eðitimci olarak bunlarý kabul etmem müm-

kün deðil. Saha komseri olarak görev yapan þahýs ise býrakýn taraftarlýðý amigo gibi çalýþma yaptý. Bir hafta öncede Mecitözüspor ile oynanan maç öncesinde ayný saha komseri görevi ve yetkisi olmamasýna raðmen rakip takým oyuncularýný sahte oyuncu varmýþ kontrol edeceðim deme cüretini göstermiþtir. Bizler bu çirkinlikleri yaþadýk. Sonucunda kaybettik ancak biz kaybetmeyi deðil yaþadýklarýmýzý diðer kulüplerimizde yaþamamasý bu çirkinliklere muhatap olmamalarý için uyarýda bulunmayý kendimize görev sayýyoruz. Gerek hakemlerimiz, gerek ASKF gereksede Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Bayat ilçe sahasýndaki müsabakalarda bu çirkinliklerin bir daha yaþanmamasý için gerek Emniyet gerekse diðer anlamdaki tedbirlerini almalarýný istiyoruz ve bekliyoruz.

B

Eti Lisesi Gençlikspor Yönetim Kurulu üyesi Ali Demirbaþ (solda), Eti Lisesi Müdürü ve Kulüp Baþkan Yardýmcýsý Osman Bostan (ortada) ve Eti Lisesi Gençlikspor Antrenörü Cengiz Basým birlikte görülüyor

Ç

orum Belediyespor ikinci yarý hazýrlýklarýnýn ilk etabýný dün Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmanla tamamladý ve dün akþam saatlerinde Side’ye hareket etti. 29 Aralýk cumartesi günü Çorum’da toplanarak ikinci yarý hazýrlýklarýna baþlayan Çorum Belediyespor dün saat 13.00’de Nazmi Avluca sahasýnda Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde ilk etabýn son antrenmanýný yaptý. Bu çalýþmaya izinli olan Kaan, Ýbrahim Selen ve Serdar ile ümit milli takým bölge karmasý için Samsun’da bulunan Yiðitcan ve Oðuzhan Saraçoðlu dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Ýlk yarýnýn baþýnda geçirdiði sakat-

lýk nedeniyle ameliyat olan ve ilk yarýda forma giyemeyen Abdullah ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Teknik Direktör Gümüþdað, Abdullah’ýn kampa katýlmayacaðýný Çorum’da kalacaðýný ve burada fizyoterapist gözetiminde hazýrlanan özel program doðrultusunda çalýþacaðýný söyledi. Belediyespor, Çorum’da yaptýðý ilk etabýn son çalýþmasýna ýsýnma hareketleri ile bayladý ardýndan çabukluk ve kuvvet ile son bölümde tempolu koþu ile tamamladýlar. Mavi beyazlýlar bu çalýþmanýn ardýndan ikinci yarý hazýrlýklarýnýn ilk etabýný tamamladýlar. Belediyespor dün akþam saatlerinde dokuz günlük kamp için Side’ye hareket etti.

Gümüþdað yarýn maç yapacak takým arýyor

Ç

orum Belediyespor’da Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað dokuz günlük Side kampý süresince en az 45 hazýrlýk maçý yapmayý planladýklarýný söyledi. Bugün sabah saatlerinde Side’ye ulaþan Çorum Belediyespor Xanthe Resort Hotel'de kampa girdi. Öðlene kadar dinlenecek olan Çorum Belediyespor öðleden sonra kamptaki ilk çalýþmasýný yapacak. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað kamptaki ilk hazýrlýk maçýný yarýn yapmayý planladýklarý söyledi. Gümüþdað, amaçlarýnýn kamp döneminde taktiksel çalýþmalarý yapacak en fazla sayýda maç yapmak olduðunu belirterek ‘Yarýn bir hazýrlýk maçý yapmak için takým arayýþýmýz sürüyor. Bugün kaldýðýmýz otelde bulunan takýmlardan birisi ile anlaþarak ilk hazýrlýk maçýný yapmak istiyo-

ruz. 10 Ocak’a kadar sürecek olan kamptaki hazýrlýk maç programýmýz-

da önümüzdeki günlerde netleþecek’ dedi.

Masör Onur Çamlýdere Þekerspor ile anlaþtý E

konomik sýkýntý içindeki Çorumspor’da masör Onur ikinci kez takýmdan ayrýldý. Ailesine bakmak zorunda olan genç masör kulübün ekonomik olarak vecibelerini yerine getirememesi nedeniyle dün yönetimle görüþerek karþýlýklý olarak yollarýn ayrýlmasýna karar verildi. Genel Kaptan Yetkin Özbey, Masör Onur’un Çamlýdere Þekerspor ile anlaþtýðýný ve sözleþmesinin bugün karþýlýklý olarak fesh edileceðini söyledi. Özbey, yeni bir masör ile büyük oranda anlaþtýklarýný ve bir iki gün içinde çalýþmaya baþlayacaðýný söyledi.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement