Page 1

NR

JAARGANG 30/2011-2012

MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN

SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor uitvaarten buiten kantoortijden: 0629457203), stjozefleusden@planet.nl; kerkbijdrage Rabo 33.59.01.905; overige zaken 33.59.83.499. Open di. t/m vrij. van 9.30-12.00 u.; ontmoetings- en kopieerruimte ook op di. en do. van 14.00-17.00 u.

STARTDAG

geloofsgemeenschap Sint Jozefkerk

Pastoraal team: tel. 4941261; Antoinette Bottenberg: antoinette.bottenberg@gmail. com; Fred Kok (diaconie): fredjan@ziggo. nl; Bert Sturkenboom (liturgie): bertsturkenboom@hetnet.nl; Ben Piepers: benpiepers@gmail.com Pastoraatsgroep: Ellen Bod: tel. 4952185, ellen.bod@ziggo.nl; Frans Hesp: tel. 4323657, fra.hesp@casema.nl; Jeannette Zwart: tel. 4942356, fam.zwart @hccnet.nl

4 september:

(zie blz. 2)

zie blz. 2

INHOUD

Start nieuw kerkelijk seizoen gemeenschap Sint Jozefkerk (blz. 2-5)

1

3 SEPT. 2011

■ Thema:

REDACTIE Wim Veen, Jan Vincenten, Jan Voorburg (vormgeving)

■ Verder:

Tekstverwerking: Secretariaat St. Jozefkerk. Grafische verzorging: vof Voorburg Z&D, Leusden. Redactie-adres: <stjozefleusden @planet.nl> of groene brievenbus in de hoek bij het parochiesecretariaat.

blz. 2/3: Vredesweek; Sint Lucasdag 16 okt.; ‘Pastoraal gedacht’ blz. 4/5: ‘Voor de kinderen’ (Niet stelen...); Verhalen op het randje; Psalmen verbeeld; Abdijweekend; ‘Jottum’ (WJD); Onderbouw; Dozenverkopers blz. 6/7: Vieringen t/m 9 okt.; ‘Uitgelicht’ (Ziekenzondag; Ben Overgoor) blz. 8: Zincafé; Kledinginzameling; ‘Bij de UITgang’ (Glas-in-lood; Toon Hermans Huis; Maria, idool van alle tijden; ‘Meer dan genoeg’ tijd?)

‘Geloof & kerk’ verschijnt 10 x per jaar en wordt gratis thuis bezorgd. Een vrijwillige bijdrage in de portikosten voor abonnementen buiten Leusden (ca. € 10,– per jaar) kan worden overgemaakt op de rekening van het secretariaat (zie kol. 1) o.v.v. portikosten ‘Geloof & kerk’, Leusden.

Nieuw kerkelijk seizoen


GELOOF & KERK, NR 1

2

3 SEPTEMBER 2011

Startdag Sint Jozefkerk Leusden 4 september, 10 uur

Vooruitlopend op de grote St. Lucasdag van 16 oktober, viert onze locatie de startdag van het kerkelijk seizoen. Het thema van deze dag is “online” en ‘contact’. In de viering van 10 uur, waaraan alle koren hun bijdrage leveren, staan we stil bij hoe we met elkaar in contact komen en blijven. Hebben we een lijntje met elkaar? En met God? Zijn we “online” met elkaar”? Na de viering is er een interactieve presentatie door drs. Eric van den berg over de invloed van de sociale media op de kerk en onze geloofsuiting. Kun je je geloof beleven via internet? Dit jaar zorgen de begeleiders van de kinderwoorddienst voor een gezellig en actief kinderprogramma. Het wordt vast reuze gezellig. Natuurlijk sluiten we de ochtend af en doen dat dit jaar met een gezellige lunch om de ochtend nog eens lekker na te praten. * Pastoraatsgroep

Sint Jozefkerk online

Onderstaand fragment komt van kerkplein: Predikanten moeten vaker op Facebook of op Twitter zitten, vindt Eric van den Berg. “Dat zijn de sociale media waarop jongeren actief zijn. Met je boodschap heb je dan direct contact met honderden jongeren.” Zijn ‘Handboek kerk en internet’ werd onlangs gepresenteerd. Drs. Eric van den Berg (41) is informatiewetenschapper en initiatiefnemer van diverse religieuze nieuwssites, de blog internetspiritualiteit.nl, bidden op Twitter en een iPhoneapplicatie met gebeden. Zijn website isidorusweb.nl noemde hij naar de kerkvader Isidorus van Sevilla (560636), de eerste samensteller van een

encyclopedie en uitgeroepen tot ‘beschermheilige van internet’. In de inleiding op zijn handboek (uitg. Abdij van Berne, Heeswijk) stelt Van den Berg de vraag: Gaan de eeuwenoude christelijke kerk en het uiterst jonge internet wel samen? Ja, zegt hij. “De kerk heeft een missionaire roeping om het Evangelie, de goede boodschap, te verkondigen. Dat deed ze met de boekdrukkunst, door middel van papier. Waarom nu niet door gebruik te maken van internet? Dat is laagdrempeliger en je kunt veel meer mensen bereiken. Gaat uit tot de einden der aarde, zo roept Jezus de discipelen op. Een digitaal continent is erbij gekomen. Negentig procent van de Nederlanders is online. Het is eigenlijk vreemd dat dit boek pas nu verschijnt en niet tien jaar geleden.” Jezus bezocht met Zijn apostelen mensen en bracht hen in contact met de boodschap. Hij zou denk ik zeker gebruikgemaakt hebben van Twitter om Zijn boodschap te verkondigen. ‘Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, ben Ik in het midden van hen.’ Waarom zou dat niet voor internet gelden?”

Elk mens een veilig bestaan

Vredesweek 17-25 september

De afspraak dat niet-strijders moeten worden onderscheiden van strijders, is vastgelegd in de Verdragen van Genève. De verplichting dat overheden zich tot het uiterste moeten inspannen om de veiligheid van hun burgers te garanderen is vastgelegd in de term “Verantwoordelijkheid tot bescherming van burgers”. Toch zien we dat dit in veel gebieden fout gaat. Heel wat overheden zijn niet in staat om hun bevolking te beschermen. De politie functioneert slechts heel beperkt of is corrupt. De rechterlijke macht kan falen. Het leger is wel in de buurt om gewapende groepen te bestrijden, maar grijpt niet in of maakt zich zelfs schuldig aan dezelfde misdrijven. Politieke of ambtelijke functionarissen die moeten toezien op het werk van politie en leger, zijn ver weg en reageren nauwelijks op het geweld dat hun burgers overkomt. Andere overheden zijn wel in staat, maar niet bereid zich te richten op de veiligheid van haar burgers. Deze over-

In het christelijk geloof moet ik de ander altijd de kans bieden om tot inkeer te komen, door niet in de weg te zitten met mijn zelfingenomenheid. Elke dag weer moet ik werken aan mijn eigen inkeer. Jim Forest, vredeswerker en auteur van het boek ‘All Is Grace’.

heden onderdrukken hun burgers en beperken de vrijheid in hun land. Mensen kunnen niet zeggen of schrijven wat zij willen, of zij moeten vrezen voor de geheime dienst. Vaak durven slechts enkelen zich tegen dergelijke overheden te verzetten. Het is de kracht en moed van deze burgers in combinatie met de machteloosheid en woede van de hele bevolking die de afgelopen maanden de omwenteling in Tunesië en Egypte bewerkstelligde. In Bahrein, Libië en Jemen wordt deze burgerkracht weerstaan en is er kans op een langdurige burgeroorlog. De doden onder de burgers die daarbij vallen tonen aan dat het deze overheden niet te doen is om de veiligheid van hun burgers, maar om hun eigen veiligheid.

Solidariteit kan niet slechts een gevoel blijven, maar moet leiden tot actie. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de Nederlandse overheid geen wapenexport toestaat naar landen waar overheden hun burgers onderdrukken. Als we een les mogen trekken uit de ontwikkelingen in Tunesië en Egypte, dan is het dat burgers aan de basis staan van iedere maatschappelijke omwenteling. Burgers kunnen samen een einde maken aan geweld door de dialoog op te zoeken en het geweld uit de weg te gaan.

Voor onze problemen hebben we oplossingen nodig die vandaag werken en het vertrouwen in onze samenleving opnieuw versterken. Het vertrouwen dat we erin zullen slagen om het samen goed te hebben in het land waarin we wonen. Angst voor globalisering, voor onbekende buren, voor steden die volstromen met immigranten, is legitiem. De vraag is hoe we met deze angst omgaan. Geven we anderen de schuld van wat er verandert in onze wereld? Wensen we terug te gaan naar hoe ons land er vijftig jaar geleden uitzag? Of zoeken we elkaar op, werken we aan onderling vertrouwen en bouwen we aan een gezamenlijke toekomst? De geschiedenis laat zien dat veiligheid en een goede verstandhouding tussen overheid en burgers alleen worden bereikt als burgers zich daarvoor gezamenlijk inzetten. Het vertrouwen dat burgers in elkaar durven te stellen maakt dat zij veilig zijn. Die veiligheid, dat zoeken naar een menswaardig bestaan, delen burgers overal ter wereld met elkaar.

Uit het Vredesweekessay ‘Elk mens een veilig bestaan’van IKV Pax Christi. * MOV, Bernard Neijzen

3 SEPTEMBER 2011

Sint Lucasdag

zondag 16 oktober te Achterveld

De voorbereidingen voor de Sint Lucasdag op 16 oktober in en rond de Sint Jozefkerk te Achterveld zijn in volle gang. De werkgroep is druk bezig met het uitwerken van alle plannen en wij willen u graag hierbij het programma voor deze dag presenteren. Van harte nodigen wij u allen uit op deze bijzondere Sint Lucasdag aanwezig te zijn. Programma Thema: “Dragen wij ons steentje bij”

■ ■

Fakkeltocht in het kader van de Vredesweek

Op zaterdag 17 september wordt er om 19.00 uur na een korte bijeenkomst in de N.H. Kerk in De Glind gewandeld naar de St. Jozefkerk in Achterveld (ca 2 km). Na een afsluitende bijeenkomst worden de fakkels in de tuin van de kerk gezet. Er is koffie/thee en limonade in het parochiecentrum. * MOV Achterveld

De dag begint om 10.30 uur met een Eucharistie viering o.l.v. het pastorale team met medewerking van een gelegenheidskoor uit de Sint Lucasparochie (er is kindercrèche en een kindernevendienst). Tijdens de viering zullen er zeven Sint Lucasiconen worden gewijd en overhandigd aan de zeven geloofsgemeenschappen. 12.00-13.00 uur Lunch 12.30 uur aanvang programma jongeren Voor de jongeren vanaf 12 jaar zijn er diverse workshops ingedeeld per leeftijdscategorie: Workshop Rock Solid: 12-14 jarigen Workshops Graffiti – Percussie – Flower Power: 15-17 jarigen Workshop Jong in beeld (fotografie en film): vanaf 18 jaar 12.30 uur aanvang programma kinderen. Het kinderprogramma start met een theatervoorstelling van het kindertheater “Apestaartje” en het programma Carrousel bestaande uit creatieve workshops waarbij de kinderen volop de gelegenheid krijgen allerlei leuke activiteiten te ondernemen. 12.30 uur doorlopende filmpresentaties van de 7 geloofsgemeenschappen.

(zie vervolg programma blz. 4)

3

GELOOF & KERK, NR 1

pastoraal gedacht Wat geen oog heeft gezien…

‘Kijken wat er staat!’ hoor ik mijn leraar Latijn nog zeggen, ‘anders maak je er een potje van.’ Hij heeft mijn ogen geopend voor taal. Bij veel wat je doet, komt het aan op zorgvuldig kijken wat er aan de hand is. Als je goed kijkt, voorkom je fouten en ongelukken. Het geeft je beter zicht op de werkelijkheid. Je geniet van kleuren en lijnenspel. Je ziet details… en komt ogen tekort om alles in je op te nemen. Eerst goed kijken helpt mij afzien van een snel oordeel: dat is mooi of lelijk, echt of onecht, waar of onwaar. Hoe kijk ik naar mensen, tv, radio, een verhaal? Als je dieper kijkt, zie je soms wat op het eerste gezicht verhuld was. Iemand valt bij nader inzien mee (of tegen): dat had ik niet in hem of haar gezien. Bij langer kijken naar een foto zie je ineens verbanden. Een onooglijk maar interessant detail herinnert je aan een eigen ervaring. Er gaat een wereld voor je open. Wat verborgen was, komt aan het licht en verdiept en verrijkt jouw zien… Thomas à Kempis schrijft in ‘De navolging van Christus’: “Herinner u voortdurend die bekende spreuk: Het oog raakt niet verzadigd van het zien en het oor niet van het horen. Leg u er daarom op toe, uw hart af te trekken van de liefde voor de zichtbare dingen en u te wenden naar het onzichtbare." Lange tijd vond ik zo'n zin maar onzin. Ik begreep het niet. Het gaat toch om wat je kunt zien en waarnemen: meten is weten. Maar als je zijn woorden doorziet, dan ontdek je een verborgen werkelijkheid, die met het oog niet te zien is en met het oor niet te horen. Thomas ontvouwt een diepe wijsheid: het wezenlijke ligt niet in wat voorbijgaat, niet in je liefde voor het tastbare. Wat van waarde is, zie je meestal niet onmiddellijk. Het wezenlijke ontdek je door tijd nemen en aandacht geven. Het vraagt meditatie, stilte en schouwen. De vakantie is voorbij, velen zijn weer volop aan de slag: leren en werken, zien, oordelen en handelen. Je wordt geacht goed te kijken en een mooi resultaat neer te zetten. Het is belangrijk goed werk af te leveren. Maar ik wil je graag ook attent maken op een andere manier van zien. In geloven gaat om een ander zien, het leven met zijn geheim te ontdekken, raken aan verborgen lagen van je bestaan. Dat kan op vele manieren: mediteren bij een kaars, bloem, foto of beeld, stil zitten bij het ziekbed van een mens in diepe slaap, woordeloos nabij zijn… Je laten raken door een film, kunstwerk, wandelen in de natuur, verwijlen in de dagkapel en een kaarsje branden… Het kan ook door met een groep je te verdiepen in een verhaal uit de bijbel. De tekst tot je laten spreken en met anderen ontdekken wat dat oude verhaal je vertelt over het leven nu. Deze manier van kijken en zien kun je dichtbij huis inoefenen. In de parochie worden dit jaar cursussen gegeven rond verhalen en psalmen uit de bijbel… Ze worden tijdig aangekondigd in het parochieblad en op de site van de parochie: www.stlucas.nl Kortom: ook ruimte scheppen voor het onnodige, dat je niets oplevert; je laten binnenvoeren in de genade van het overbodige, dat je misschien laat zien wat verborgen is… en geen oog heeft gezien… Is dat Godontmoeting? * Ben Piepers (Zie ook de gebeden op blz. 7)


GELOOF & KERK, NR 1

4

3 SEPTEMBER 2011

Beyan Rashid, moeder van de 18-jarige Bano, die bij de aanslag op het eiland Utoya het leven liet.

Niet stelen... De jongeren van de WVC-groep ‘Club van Tien’ gingen – naar aanleiding van het gebod ‘Gij zult niet stelen’ – op 17 juni enthousiast naar het politiebureau, waar wijkagent Eric Jan van Lutterveld hen iets wilde vertellen over ‘stelen’ en de ernst daarvan. Zij hingen aan de agents lip toen hij uitleg gaf over het verschil tussen diefstal, verduistering, inbraak en beroving. Zeker ook toen hij de gevolgen benoemde bij stelen op jeugdige leeftijd. Voor deze bijeenkomst hadden de kinderen ook weer vragen voorbereid die zij aan de agent konden stellen. Een van de vragen: ‘ Wat zeggen boeven het meest als ze ondervraagd worden?’ Het antwoord laat zich raden: ’Ik heb het niet gedaan’. Ook wordt vaak gezegd: ‘Stom, ik had het niet moeten doen!’. Aan het eind van de bijeenkomst kregen de kinderen een rondleiding door het politiebureau. Het was een zeer geslaagde en spannende bijeenkomst waarbij de functie van de wijkagent en het politiebureau in Leusden een stuk duidelijker werd. Voor het gebod ‘U zult niet vals getuigen tegen uw naaste’ zal de ‘Club van Tien’ in het najaar een medewerker van kantoor Assum Delft Advocaten in Leusden aan de tand gaan voelen… *Ger van IJzendoorn / Gerard Kruijt ‘WVC’ staat voor Werkgroep Vervolg Communie. Deze werkgroep biedt aan kinderen die de Eerste Communie gedaan hebben in de periode tot het Vormsel een project waarin de 10 geboden behandeld worden. Voor de kinderen die in het voorjaar 2011 de Communie hebben gedaan, zal in het najaar een nieuwe WVC-groep van start gaan. Hierover worden de (ouders van de) communicanten in september verder geïnformeerd. Meer informatie: Ger van IJzendoorn, tel. 0334953436 en ‘geloveninleusden.nl’ onder ‘werkgroepen’

13.00-14.30 uur Uniek koorconcert met medewerking van de verschillende koren uit de Sint Lucasparochie 14.30-15.00 feestelijke afsluiting Sint Lucasdag

Wij hopen u op 16 oktober te mogen ontmoeten in de Sint Jozefkerk te Achterveld (Hessenweg 325) om gezamenlijk de Sint Lucasdag te vieren. * Namens de werkgroep Sint Lucas, Astrid van Schaik

Verhalen op het randje

Zijn dat de mensen met wie God geschiedenis schrijft? Hoe kan dat toch? Bereid zijn je kind te offeren, zoals Abraham – de vernietiging van Sodom en Gomorra om vermeende homoseksualiteit – list en bedrog met jarenlange heftige ruzie tussen de broers Ezau en

Jakob – incest en seksueel misbruik zoals het verhaal van Juda en Tamar… zijn die verhalen woord van God? Wat betekenen die vreemde oude verhalen nu nog? Gaan ze ook over ons? We lezen elke bijeenkomst zo’n moeilijk Bijbels verhaal, verkennen de betekenis ervan en verbinden dat met ons leven nu. Vanuit de joodse leeswijze geeft de inleider steeds een toelichting bij het verhaal. Na de pauze kijken we naar een of twee kunstwerken bij het verhaal (zie onder andere illustratie hier boven). De kunstwerken zijn van schilders als Rembrandt, Caravaggio, Rubliev, Chagall, Köder en anderen. Door stil te kijken naar het kunstwerk zien we andere lijnen en verbanden. Ze prikkelen onze verbeelding en openen soms een verrassend perspectief. Aan het eind van de bijeenkomst volgt een korte toelichting bij schilder en kunstwerk.

DE EIGEN RUBRIEK VOOR JONGEREN VAN

5

GELOOF & KERK, NR 1

15 TOT 25

Abdijweekend 2012

en jongeren van vier tot veertien

3 SEPTEMBER 2011

Het antwoord moet niet haat zijn, maar juist nog meer liefde.

Cursusleiding: Ben Piepers. Locatie en data: a. Nijkerk: di. 11 okt., 1 en 29 nov., 10 jan., 14 en 28 febr. (19.30-22.00), Holkerstraat 36, 3861 CE Nijkerk; b. Achterveld wo. 5 okt., 9 en 30 nov., 11 jan., 8 en 29 febr. (19.3022.00), Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld. Aanmelding voor 15 sept. 2011 bij: stjozefleusden@planet.nl, tel. 033-4941261

* Ben Piepers

Psalmen verbeeld

Psalmen zijn vertrouwd en mooi, soms ook vreemd en hard. Je komt erdoor tot zingen, je wordt er stil van of ze stuiten je tegen de borst. Om de psalmen toegankelijker te maken voor eigen gebruik zullen we enkele psalmen lezen en uitdiepen. De keuze van de psalmen is gebaseerd op het mysterie van God, verwondering om het leven, verbijstering om lijden en dood, God die verborgen meegaat op je weg in het leven. Bij elke psalm kijken we naar een hedendaags kunstwerk. Het kunstwerk is niet ontleend aan de psalm, maar er spontaan bij gekozen. Het kunstwerk plaatst de psalm in eigentijds licht, er ontstaat een spanningsboog: bevestigend of juist tegendraads. De kunstenaars zijn o.a. Marc Chagall, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Marc Rothko. De avonden zijn meditatief, informatief en interactief. Data: ma. 26 sept., 10 en 31 okt., 14 en 28 nov. (19.30-22.00 u). Cursusleiding Ben Piepers. Locatie: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden. Aanmelding voor 15 sept. bij: stjozefleusden@planet.nl; tel. 033-4941261.

* Ben Piepers

Het Abdijweekend wordt in 2012 voor de 15e keer gehouden, en wel van vrijdagmiddag 4 tot en met zondagmiddag 6 mei in de Abdij Maria Toevlucht in Zundert (zie een impressie van de ruimtes hier onder). Het weekend staat open voor ieder die er behoefte aan heeft om enkele dagen in een inspirerende omgeving tot rust en bezinning te komen. De monniken stellen het op prijs als de gasten zoveel mogelijk deelnemen aan het dagelijks koorgebed, maar verplicht is het niet. Ook de Eucharistievieringen op zaterdag- en zondagmorgen staan open voor ieder die uit overtuiging en vanuit eigen beleving daaraan kan deelnemen. In de loop van de tijd is het weekend uitgegroeid tot een inspirerend oecumenisch gebeuren voor christenen van de geloofsgemeenschappen Leusden en Achterveld van de St. Lucasparochie en van de Protestantse Gemeente Leusden. De kosten van het weekend bedragen € 100. Het bedrag voor de gehele groep zal door ondergetekende ter plaatse worden voldaan. Wel is het verplicht om vooraf een borgsom van € 30,-- te betalen. Dat bedrag moet omstreeks de jaarwisseling door mij worden overgemaakt. Bij annulering wordt dat bedrag niet teruggegeven. Inschrijving kan per email: wagveen@gmail.com of schriftelijk: W.A.G. Veen, Damreesche Spoor 8, 3832 KR Leusden. Er kunnen 20 personen mee. Graag ook opgave door diegenen die na afloop van het laatstgehouden weekend zich al direct als belangstellende voor dit nieuwe weekend hebben aangemeld. Als er meer dan 20 belangstellenden zijn zal er rekening worden gehouden met de volgorde van aanmelding en met het aantal keren dat iemand al eerder heeft deelgenomen. De borgsom van € 30,= moet uiterlijk 1 december aan mij voldaan worden op rekening 43.27.95.588 t.n.v. W.A.G. Veen te Leusden o.v.v. ‘Abdijweekend 2012’.

Een impressie van het vorige weekend kunt u lezen in ‘Geloof & kerk’ nr. 10. * Wim Veen

Het verschil tussen de wereldjongerendagen en thuis? Met wie kun je op school, op een terras, in de kroeg, op straat.... zo maar over je geloof beginnen? Over wat je bezig houdt? Durf daar zo maar eens met iemand over te beginnen? Je bent meteen een ‘Jehova Getuige’... En hier? Je kunt er met iedereen over praten. Het is gewoon en vanzelfsprekend. Geweldig! * Michael Hier twee foto-impressies van de afgelopen Wereldjongerendagen in Madrid. In een volgend nummer komen we daar nog op terug via een van de deelnemers uit onze gemeenschap. * J.Vo

Voor je eigen bijdrage in ‘Jottum’ of een reactie: g&k@janvoorburg.nl

Oproep aan ouders van kinderen in de ‘onderbouw’

Twee grote feesten telt ons kerkelijke jaar: Pasen als het grootste feest en Kerst als het feest van de geboorte. Twee feesten die we graag met kinderen willen blijven vieren om hen dichterbij het geloof te brengen, dichterbij de betekenis van deze feesten, en om hen op hun weg te begeleiden. Wij kunnen dit echter niet meer garanderen zonder de hulp van ouders hierbij. Uw inbreng is broodnodig. Daarom al zo vroeg in het jaar deze oproep om hulp bij het voorbereiden van deze vieringen. We hopen op een groepje van ongeveer drie ouders, die samen met de voorganger deze vieringen willen verzorgen. Eén toezegging is er al. Nog maar twee ouders, wie zou dit op zich willen nemen? Wilt u eerst meer informatie, stuurt u dan even een mailtje naar het secretariaat (stjozefleusden@planet.nl) en wij

nemen contact met u op. Wie wil deze uitdaging aangaan? * Het Klein Liturgie Beraad

Gezocht: Dozenverkopers Speculaasactie 2011

Hospice Dôme is deels afhankelijk van gaven en giften en daarom organiseren we ook dit jaar weer een speculaasactie. De vorige jaren waren een enorm succes, niet alleen door enthousiaste speculaasverkopers, maar ook door de speculaaseters! Voor de actie van dit najaar zoeken wij weer zogenaamde ‘dozenverkopers’: mensen, die bereid zijn 1 doos speculaas (of meerdere) te verkopen aan vrienden, familie, buren, collega’s, etc. (Eén doos bevat 14 pakken met 3 grote plakken speculaas, 1 hele doos brengt ‘n kleine € 25,- op). Wanneer u zich wilt inzetten om één of meerdere dozen in uw omgeving te verkopen voor dit goede doel, wilt u zich dan vóór 1 okt. opgeven via info@hospicedome.nl of 033-4601960.


3 SEPTEMBER 2011

Veel gevraagd?

wo. 31 aug. 19.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Joke Verhoeven

Drieëntwintigste zondag door het jaar

Daar ben ik

Lezingen: Ezechiël 33, 7-9; Romeinen 13, 8-10; Matteüs 18, 15-20

za. 3 sept. 19.00 u. Eucharistie m.m.v. cantor Wim Tijmensen, voorg. Wim de Jong zo. 4 sept. 10.00 u. Parochiedag en start van het nieuwe jaar. Woord en Communievering m.m.v. alle koren, voorg. Fred Kok. Kinderwoorddienst is aanwezig di. 6 sept. 9.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Fred Kok wo. 7 sept. 19.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Anny van Dijk do. 8 sept. 9.00 u. Rozenkransgebed

‘Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.’

Vierentwintigste zondag door het jaar

Vergeven tot in het oneindige?

Lezingen: Sirach 27, 30; 28, 1-7, Romeinen 14, 7-9; Matteüs 18, 21-35

za. 10 sept. 19.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. cantor Jeanne Kok, voorg. dieparleden Anita snik en Mieke Meijer zo. 11 sept. 10.00 u. Ziekenzondag. Eucharistie, waarin ziekenzalving, m.m.v. Gemengd Koor, voorg. Bert Sturkenboom. Kinderwoorddienst aanwezig wo. 14 sept. 19.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Ben Piepers do. 15 sept. 9.00 u. Rozenkransgebed

‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken?’ Mt. 18, 21

Vijfentwintigste zondag door het jaar: Vredeszondag

Hemelse beloning

Lezingen: Jesaja 55, 6-9; Filippenzen 1, 20c–24. 27a; Matteüs 20, 1-6a

za. 17 sept. 19.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. cantor An Boersen, voorg. dieparleden Carola van den Heuvel en Wies van den Wildenberg zo. 18 sept. 10.00 u. Eucharistie m.m.v. Generations, voorg. Jan de Froe wo. 21 sept. 19.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Joke Verhoeven do. 22 sept. 9.00 u. Rozenkransgebed

‘Zet het kaad bloed dat ik goed ben?’

Mt. 20, 15

Zesentwintigste zondag door het jaar

De wil van de Vader

Lezingen: Ezechiël 18, 25-28; Filippenzen 2, 1-11 (of 1-5); Matteüs 21, 28-32

za. 24 sept. 19.00 u. Woord- en Communieviering afsluiting Vredesweek m.m.v. Gemengd Koor, voorg. Fred Kok zo. 25 sept. 10.00 u. Woord- en Communieviering afsluiting Vredesweek m.m.v. Canticorum, voorg. Ben Piepers 11.30 u. Kleuterkerk 13.00 u. Rwandese viering wo. 28 sept. 19.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Fred Kok do. 29 sept. 9.00 u. Rozenkransgebed

‘Wie heeft de wil van zijn vader gedaan?’ Mt. 21, 31

Zevenentwintigste zondag door het jaar

De eigenaar van de wijngaard

Lezingen: Jesaja 5, 1-7; Filippenzen 4, 6-9; Matteüs 21, 33-43

za. zo.

1 okt. 19.00 u. Eucharistie m.m.v. Gemengd Koor, voorg. W. de Jong 2 okt. 10.00 u. Woord- en Communieviering m.m.v. Werkgroep vervolg Eerste Communie, voorg. Fred Kok di. 4 okt. 9.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Anny van Dijk wo. 5 okt 19.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Fred Kok do. 6 okt. 9.00 u. Rozenkransgebed

‘Het konikrijk van God zal worden gegeven aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.’ Mt. 21, 43

Achtentwintigste zondag door het jaar

Uitgenodigd

Lezingen: Jesaja 25, 6-10a; Filippenzen 4, 12-14. 19-20; Matteüs 22, 1-14 of 1-10

za. zo.

Haal de mensen van de straat!

BIJ DE VIERINGEN

Gebedsintenties Een schild is God voor allen die bij hem schuilen.

VIERINGEN

Psalm 18, 31b

za. 3 sept.: Gerardus van den Hengel; Lambertus Gijsbertus Voskuilen zo. 4 sept.: jgd. Johanna Brouwer-van den Hengel; Arie en Tina Vrijhoef-van den Hengel; Piet Brou-

8 okt. 19.00 u. Eucharistie, voorg. Bert Sturkenboom 9 okt. 10.00 u. Eucharistie, m.m.v. Generations, voorg. Jan de Froe.

wer; Petrus Johannes van de Wolfshaar; Toos Comans-Zonderland; zr. Rosa en overleden medezusters; Dirk van Daatselaar; Hein Kooijman; Johannes en Maria van den Hengel-van Daatselaar; Reinier en Jans van den Hengel-van Burgsteden; Arie Jansen; Antonius en Lambertha van den Hoven-Voskuilen; Aloysius Hieronymus van der Post; ouders Tolboom-van Esveld en kinderen; Gerard en Lies Voskuilen-van den Berg; Mieke Kools-Canjels; Herman en Nellie Kohlmann-van Nes en kinderen; Nelly Willemse-Zonneveld; Antonius Ludgerus Berg za. 10 sept.: Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen

zo. 11 sept.: Johannes Blom; Ruth van Daatselaar; Ger Verhoef-van Dijk; Johannes en Maria van den Hengel-van Daatselaar; Mariet van de WolfshaarWoolderink; Lammert en Jacoba van Uffelen en Siti de Groot; Kees en Tiny van ’t Klooster-van den Hengel en Michel Huurdeman; ouders PastoorHaman en Jo; jgd. Riet Hilhorst-Sturkenboom; jgd. Herman Hilhorst; Peter Mosterd za. 17 sept.: Henk en Leen van de Boom-Hartman; Bep van den Berg-Kuijper en Ron Bouwens zo. 18 sept.: Johannes en Maria van den Hengel-van Daatselaar; jgd. Gradus van de Wolfshaar; Mieke Kools-Canjels; jgd. Hans en Ton Broekman; Margo

Ziekenzondag en Ziekenzalving Op zondag 11 september is er dit jaar weer de gelegenheid tijdens

de eucharistieviering het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Op vrijdag 9 september om 10.00 uur zal pastor Bert Sturkenboom in De Kom hiervoor een voorbereidend gesprek hebben. Als u zich hiervoor wilt opgeven dan kunt u contact opnemen met één van de pastores of met het parochiesecretariaat. * Bert Sturkenboom, pastor

Herdenkingsdienst pater Ben Overgoor

Op zondag 18 september is er om 14.00 uur in de Sint Jozefkerk te Achterveld een herdenkingsdienst naar aanleiding van het overlijden van de Leusdense missionaris pater Ben Overgoor s.v.d. Hij overleed op 15 april op 77-jarige leeftijd in Congo. Iedereen is van harte welkom. * Familie Overgoor Een uitgebreider bericht bij zijn overlijden staat in‘Geloof & kerk’, nr 8.

Vermeulen za. 24 sept.: Johan en Wilhelmina Alida van PuttenEggenkamp; jgd. Bets en Jan Keijzer-van Iperenburg; jgd. Reinier Roest; Co Roest; ouders TolboomVerhoef; ouders van Valkengoed-van Esveld en Rina en Ineke zo. 25 sept.: Cilia Blom; Johan en Wilhelmina Alida van Putten-Eggenkamp; Ruth van Daatselaar; Petronella M. de Groot-van de Wolfshaar en Gerardus de Groot; Johannes en Maria van den Hengel-van Daatselaar; Riek Traa-van Middelaar; jgd. Bertus en Jans Verkerk-Vrijhoef; Gerard Bleeker; Steven en Toni van den Berg-Zwart en Chrissie Visser; Herman Hilhorst za. 1 okt.: Gerardus van den Hengel; Cor en Johanna Horst-Voskuilen en Gerard; jgd. Jan Hak zo. 2 okt.: Arie en Tina Vrijhoef-van den Hengel; Dirk van Daatselaar; Griet van Daatselaar; Johannes en Maria van den Hengel-van Daatselaar; Cor en Johanna Horst-Voskuilen en Gerard; Antonius en Lambertha van den Hoven-Voskuilen; Hein Kooijman; Aloysius Hieronymus van der Post; zr. Rosa en overleden medezusters; ouders Tolboom-van Esveld en kinderen; Gerard en Lies Voskuilen-van den Berg; Gradus van de Wolfshaar; Petrus Johannes van de Wolfshaar; Herman en Nellie Kohlman-van Nes; Nelly Willemse-Zonneveld; Jan Herder; Antonius Ludgerus Berg; Henk van ’t Klooster en Tonny; Gerard en Jetty van Staalduinen-Blok za. 8 okt.: Bep van den Heuvel-van Wegen; Gerardus van de Belt; Piet Groenhof; jgd. Ria Roijackers-van den Berg zo. 9 okt.: Johannes Blom; Antonius en Cornelia van Daatselaar-van Hofslot; Ger Verhoef-van Dijk; Ruth van Daatselaar; Frans Tolboom; Johannes en Maria van den Hengel-van Daatselaar; ouders Schoonderbeek-Prinsen; Riet Hilhorst-Sturkenboom; Jan en Lena van den Berg-Steenhagen; Rob van Opijnen; Herman Hilhorst

Op de grens van leven en dood

Als groot en warm de liefde zelf ons tegemoet treedt in een mens, weerspiegelt Gods gezicht zich in dit allergrootst geschenk, van elkaar een metgezel, een kameraad te zijn. M. de Bruijne

Citaten uit overlijdensberichten

Zie ‘Bij de UITgang’, blz. 8: Alternatieve Vrouwevaart’

6

UITGELICHT

GELOOF & KERK, NR 1

Kosters 3/4 sept. Henk Gho; wo. 7 sept. Annie Prinsen; 10/11 sept. Henk van Burgsteden; wo. 14 sept. Annie Prinsen; 17/18 sept. Ha Pham; wo. 21 sept. Annie Prinsen; 24/25 sept. Frank Noy; wo. 28 sept. Annie Prinsen; 1/2 okt. Gerard Smits; wo. 5 okt. Annie Prinsen; 8/9 okt. Henk Gho. Misdienaars za. 3 sept. Fabrice en Michael Alg.; zo. 4 sept. Leonie en Irene; za. 10 sept. Chris en Victor; zo. 11 sept. Erwin en Antonis Crèche: Geen

Koffiedrinken in De Kom Na de zondagse viering kunt u gezellig een kopje koffie of thee drinken in De Kom. Als gastdames en -heren zijn aanwezig: 4 sept. Mieke en David Egtberts; 11 sept. Marian van Valkengoed en Truus Herder; 18 sept. Trees Verbeek en Agnes Zwanenburg; 25 sept. Gon Reus en Joke Tolboom; 2 okt. Greet van Wee en Toos van Lambalgen; 9 okt. Joyce Speksnijder en Khaloed Suleiman Vieringen elders Achterveld: zo. 4 sept. 10 u. Eucharistie, voorg. L. Brummelaar; zo. 11 sept. 10 u. Ziekenzondag, Woorden Communieviering, voorg. dieparleden Anita Snik en Mieke Meijer; za. 17 sept. 19 u. Fakkeltocht van De Glind naar Achterveld, voorg. Fred Kok en ds. Mieke Houwman-Groenen, zo. 18 sept. 10 u. Woord-

3 SEPTEMBER 2011

7

GELOOF & KERK, NR 1

Thuis bidden God, aan u vertrouw ik mij toe met alles wat ik meemaak en beleef. Soms kan ik de hele wereld aan en voel ik me goed en krachtig. Mogen uw goedheid en kracht mij leiden in mijn doen en laten, dat ik meer mens wordt zoals U mij bedoeld hebt. Amen.

[als het stormt in je leven:] God, U kent en doorziet mij toch. U weet welke storm in mij woedt, hoe onrustig mijn hart is bij alles wat me nu overkomt. Er zijn zoveel vragen, er is zoveel onzeker, dag en nacht gaat het in mij te keer. Mensen proberen te troosten, willen helpen, maar niemand kan de dreigende ramp wegnemen. En ook U lijkt ver … eindeloos ver. Was er maar een sprankje hoop, bood iemand mij maar een kans, soms weet ik het allemaal niet meer... Ik kan me toch niet zomaar gewonnen geven, Wilt u er zijn in mijn gevecht, in de strijd op dood en leven… Wees er, wees nabij wat er ook van komt. Amen.

en Communieviering, voorg. dieparleden Carola van den Heuvel en Hank Beermann; zo. 25 sept. 10 u. Woord- en Communieviering, voorg. Fred Kok; zo. 2 okt. 10 u. Woord- en Communieviering, voorg. Ben Piepers; zo. 9 okt. 10 u. Eucharistie, voorg. Bert Sturkenboom ’t Hamersveld: wo. 7 sept. 10.30 uur Woord- en Communieviering, voorg. Fred Kok; wo. 5 okt. 10.30 uur Woord- en Communieviering, voorg. Fred Kok Lisidunahof: za. 3 sept. 10.30 u. Woord- en Communieviering, voorg. P. Flinkerbusch; do. 8 sept. 19 u. Viering, voorg. R. Rosmolen; do. 15 sept. 19 u. Viering, voorg. P. Flinkerbusch; do. 22 sept. Viering, voorg. R. Rosmolen; za. 24 sept. 11 u. Viering, voorg. R. Rosmolen; do. 29 sept. 19 u. Viering, voorg. P. Flinkerbusch.; za. 1 okt. 10.30 u. Ziekenzalving; do. 6 okt. 19 u. Viering, voorg. R. Rosmolen Marcuskerk: iedere vrijdag 19.45 u. Oecumenisch Avondgebed.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden Simone Maria Kooijman, 25 jaar Christina Wilhelmina van den Breemer-Wantenaar, 96 jaar Maria Karoline Kerkhof-Soeters, 77 jaar Coenradus Gerardus Möhlmann, 93 jaar Wilhelmus Jacobus van Haaster, 79 jaar * Mogen zij rusten in vrede Gedoopt Richarda Elisabeth Anna Overgoor (23 juli) * Gefeliciteerd


GELOOF & KERK, NR 1

8

3 SEPTEMBER 2011

KOPIJ

ACTIVITEITENAGENDA

zo. 4 sept. di. 6 sept. wo. 8 sept. di. 20 sept. do.22 sept. di. 4 okt. wo. 5 okt. wo. 5 okt. wo. 5 okt. do. 6 okt.

11.00 u. 9.30 u. 13.30 u. 14.30 u.

9.30 u. 9.30 u. 14.00 u. 20.00 u. 20.00 u.

Parochiedagactiviteiten in de kerk en De Kom Koffie drinken na de viering (Ontmoetingsruimte) vergadering Pastoraal Team (Ontmoetingsruimte) Pastoraal Team (Ontmoetingsruimte) Inleveren kopij ‘Geloof & kerk’ nr. 2 (10 okt.-14 nov.) Koffiedrinken na de viering Werkgroep 1e Communie (Ontmoetingsruimte) Vouwen en nieten ‘Geloof & kerk’ (De Kom) Kosteroverleg vergadering Locatieraden en Parochiebestuur (Nijkerk)

(Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur ‘Soos’ in de Kom. Inloop vanaf 13.30 uur, kosten € 1,00)

Doopgesprek Voor het eerstvolgende doopgesprek kunt u zich opgeven bij het parochiesecretariaat, tel. 4941261. Getrouwd Harm Mulder en Nicole van der Horst (2 sept.) * Hartelijk gelukgewenst

Zincafé op 19 september

over betutteling door de overheid – of niet…? Ook Zincafé start weer, en wel op 19 sept. om 20.00 uur in Tapas Parador. Spreekster is Mieke Sterk, bekend als CDA-kamerlid. En het kan een typische Zincafé-avond worden! Het gaat namelijk om de kwestie, dat de overheid enerzijds grote eigen zelfstandigheid, inzet en maatschappelijke participatie vraagt van de burgers, maar anderzijds de faciliteiten die daarvoor nodig zijn stevig terug draait. Denk aan kinderopvang, minder persoonsgebonden budget en ondersteuning voor mantelzorgers, meer eigen inzet bij zorg voor familie,

vrienden en buren. En toch wel allemaal svp full time de arbeidsmarkt op, langer werken. Hoe valt dat allemaal te rijmen? Nu is het niet primair de bedoeling dat dit een politiek debat gaat worden. De eerste vraag die aan de orde komt is: wat voor mensvisie en wat voor maatschappij visie zit hier eigenlijk achter? Dat raakt aan de zingevingvragen, de betekenis van levensovertuigingen, die in de opzet van Zincafé centraal staan. En hoe denken de verschillende generaties hierover, zijn daar verschillen in mens- en maatschappij visie? In de voorbereidingsgroep ging het er op dit punt alvast heftig aan toe! In het programma na de pauze zullen die generaties zeker aan het woord komen. * Ans Brandsma

Kledinginzameling

Kleding gevraagd voor gezinnen die leven rondom het bestaansminimum. U kunt het inleveren op Libel 17. Alvast bedankt voor uw bijdrage. * Linda Tsakiridis en Carla de Vries.

nr

verschijningsdatum

uiterste datum inlevering kopij

2 3 4

8 oktober 12 november 17 december

22 september 27 oktober 1 december

Alle nummers worden in de gemeenschap van de Sint Jozefkerk in Leusden thuis bezorgd. Kopij kan uiterlijk worden ingeleverd op boven vermelde uiterste inleverdata (donderdagen) in de groene brievenbus speciaal voor ‘Geloof & kerk’ in de hoek bij het secretariaat of via e-mail: ‘Geloof & kerk’ <stjozefleusden@planet.nl>. Kopij die later wordt ingeleverd, schuift ‘automatisch’ door naar een volgend nummer. Het is aan het oordeel van de redactie ingeleverde kopij te plaatsen, in te korten of te herredigeren. Ook onder verantwoordelijkheid van de redactie vallen lay-out en plaatsing van logo’s en illustraties.

Lezing Glas-in-lood en gebrandschilderd glas, 13/10, 14 u. in De Kom, door Koos Egtberts, voor wie ‘glas’ zijn hobby is: geschiedenis, vervaardigen van vlakglas, verschillende technieken, kleuren, vele afbeeldingen enz., oud en modern, zowel kerkelijk als niet kerkelijk. Meer informatie: www.egtberts.info, tel. 4323976. Graag aanmelden vóór 7/10 bij Ine Muller, tel. 4942366. ■ Op 13/9 gaat mevr. Lith de leden van ZijActief om 20 u. in De Kom vertellen over het Toon Hermans huis in Amersfoort, waar mensen met de ziekte kanker elkaar en hun naasten ontmoeten en gemotiveerde vrijwilligers de bezoekers met raad en daad bij staan. Ook kun je in het Toon Hermans huis tot rust komen, iets aangenaams voor jezelf doen of een andere manier van ontspanning vinden. ■ Rond de tentoonstelling Maria, idool van alle tijden (t/m 6/11) van Museum Flehite in Amersfoort gaat een uitgebreid Maria-activiteitenprogramma van start, met voor elk wat wils: lezingen, stadswandelingen, een workshop beeldhouwen, muziek en film, een ‘Alternatieve Vrouwevaart’ (15 sept.), een uitgebreide lezingencyclus enz. Meer informatie: www.idoolvanalletijden.nl, in een folder en via 033-2471100. ■ Bezinningsdag ‘Meer dan genoeg’ tijd? van de Franciscaanse Beweging op 24/9. We leven in een snelle, onrustige tijd. Vragen over tijd, haast en rust in ons leven zijn verbonden met de vraag hoe wij voldoening zoeken voor onze begeerten en verlangens. Franciscus roept op tot een heroriëntatie. Wij mogen volop mogen genieten van tijd, maar er niet verkwistend mee omgaan. Dat kan betekenen dat je bewuster gaat leven, onthaasten en regelmatig tijd besteedt aan bezinning. Meer informatie: Marie-Claire Willemsen, tel. 073-6131340, www.franciscaansebeweging.nl ■

Informatie voor deze rubriek zenden naar: g&k@janvoorburg.nl

Ontwerp logo en swoosh Sint Lucasparochie en achtergrond ʻJottumʼ: Gies Voorburg (merxe.nl). Illustraties in dit nummer: v.b.n.b. en v.l.n.r. p. 1, 2, 6 en 7 RS; p. 1, 2 en 9 Jan Voorburg; p. 1 en 2/3 IKV/Pax Christi; p. 1 en 4/5 Abdij Zundert; p. 4 WVC, p. 4/5 Ben Piepers; p. 5 www.wereldjongerendagen.nl; p.7 Museum Flehite; p. 8 Giro 5558

Geloof%20en%20kerk%202011 12%201  

http://www.geloveninleusden.nl/images/pdf-bestanden/geloofenkerk/geloof%20en%20kerk%202011-12%201.pdf

Geloof%20en%20kerk%202011 12%201  

http://www.geloveninleusden.nl/images/pdf-bestanden/geloofenkerk/geloof%20en%20kerk%202011-12%201.pdf

Advertisement