Page 1

theGROUNDS CONNECT TO TRANSITION

TOTAL IDENTITY


Initiatief

Strategie

de oorsprong van een naam

Concept

Ontwerp

Communicatie


INITIATIEF

Schiphol Group beheert naast Schiphol, thuishaven van verschillende Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en belangrijke internationale hub tevens het bedrijventerrein rondom de luchthaven. Dit gebied wordt gekenmerkt door een sterke economische activiteit die uitblinkt in de logistieke sector en luchthavengerelateerde bedrijvigheid. Binnen dit gebied wil Schiphol Group het Cluster van Duurzame Innovatoren opzetten, bedrijven die zich bezighouden

met innovatie op het gebied van duurzaamheid, gericht op de klimaatproblematiek waar Schiphol de komende jaren mee te maken krijgt. Thema’s als luchtkwaliteit, watermanagement, energie en duurzame mobiliteit bepalen een gezonde groei en toekomst van een luchthaven. De ambitie is om een sterke positie op de internationale markt van duurzaamheidsinnovaties op luchthavenbedrijventerreinen te verkrijgen.

3


STRATEGIE

Om de stake- en shareholders aan het project te binden, wordt het gebied als merk neergezet op basis van een sterke identiteit. Op deze manier wordt de locatie een entiteit waar doelgroepen zich mee kunnen identificeren. Een sterke identiteit is de basis van lange-termijndenken, omdat dat richting geeft en invulling biedt aan de branding van de locatie, zonder daarbij te vervallen in materiele argumentatie. Voor een succesvolle location branding zijn er vier voorwaarden opgesteld. Als eerste moet het merk relevant gemaakt worden. Dat betekent: onttrokken uit de fysieke locatie zal het merk zich mengen in de grotere klimaatdiscussies, waarin stakeholders zich kunnen herkennen. Ten tweede zal de locatie, het cluster van Innovatoren en de founding fathers als merk moeten worden beschouwd. Ten derde: het merk moet als mentaal marktleider gezien worden. Tenslotte moet het merk de marketingactiviteiten ondersteunen en versterken.

4


de oorsprong van een naam

5


Concept

theGROUNDS, zoals de locatie is gaan heten, moet worden opgevat als een internationaal business platform waar marktpartijen en toegepaste wetenschappelijke instellingen zich clusteren rondom de toekomstige duurzaamheid van luchthavens. Het is een omgeving waar slimme kennis is vertaald naar effectieve, nieuwe producten en concepten voor een toekomstige duurzame luchthaven. Het realiseren van Interactie, ontmoeting en transities zijn kerndoelen van de identiteit die vervolgens zijn vertaald naar de pay off: ‘Connect to transition’. theGROUNDS daagt uit tot een actieve houding om structurele veranderingen aan te gaan.

Location Network

Brand strategy

25

6


ontwerp

De visuele identiteit borduurt voort op ‘verbinden’. Verbinden met alle betrokkenen, verbinden op zowel fysiek als virtueel niveau. Identiteit wordt in de loop der tijd steeds verder uitgebouwd, visuele en communicatieve elementen beĂŻnvloeden en faciliteren dit proces. De ambitie wordt tastbaar door het zakelijke lettertype.

Uitdagingen worden inventieve oplossingen in tekst. Het beeldmerk verbeeld het hybride concept van duurzame oplossingen die het keuzeproces te boven gaan. Okergeel geeft het merk een energieke lading. De secundaire kleuren lichtgroen, lichtgrijs en lichtblauw laten het innovatieve karakter van het merk zien.

7


Brand dynamics

De naam, theGROUNDS, versterkt deze identiteit door de drie dimensies van het woord: de mentale dimensie (de bundeling van krachten), de fysieke dimensie (de grond, de locatie, het vastgoed) en conceptuele dimensie (beginsel voor verandering). Connectivity is steeds het terugkerende centrale thema. Op basis hiervan

ontwikkelt de identiteit van de locatie zich en heeft een vanzelfsprekende sterke associatie met de luchthaven Schiphol, daar waar alles draait om de ultieme verbinding met de wereld. De merknaam versterkt en ondersteunt de marketing op natuurlijke wijze.

DATA GATHERING

PROGRAM

NETWORK

CONFERENCE SUSTAINABLE AVIATION

EXPO INVITATIONS NEUTRALITY

DEMONSTRATIONS ON TEST FACILITIES Imbedded Electric Charging Infrastructure

theGROUNDS CHALLENGE

WORKSHOPS

Air traffic management innovations

Test centre mobility

KNOWLEDGE THEMES Electric charging station

SUSTAINABLE MOBILITY

Sustainable energy supply program including sustainable power innovations program

NUISANCE AND AIR TRAFFIC MANAGEMENT INNOVATIONS

CO2 emission and Air Quality Map

WATER NEUTRAL OPERATIONS

Water neutral design

Electric mobility services

Energy reduction program Seamless Travel Model

Seamless travel modeling and testing for introducing new technology at Schiphol and to design new logistic processing

Anti-hindrance testing and simulation Environmental Simulator

Clean theGROUNDS Water Purification and Potable Water Production

™ HiVgid[ i]Z<GDJC9H ™ HX]^e]da:b^hh^dc 9ViVB^c^c\8ZcigZ

European Assessment Centre for Water

™HjhiV^cVWaZBdW^a^in ™ :cZg\nVcYLViZg 8ZcigZd[ZmXZaaZcXZ CZjigVai]Z<gdjcYh [VX^a^in ™ I]Z<gdjcYh ™ i]Z<GDJC9H GZcZlVWaZEdlZg LViZghjeean Hjeean

theGROUNDS Patents

™ LdgaYAZVY^c\ 8ajhiZg[dg HjhiV^cVWaZ6k^Vi^dc ™ DeZc^c\LViZg GZhZVgX]>chi^ijiZ ™ HX]^e]da8D2cZjigVa

™ LdgaYAZVY^c\ LViZg8ajhiZg ™ HX]^e]da"&* 8D2"Zb^hh^dch

MILESTONES

Mind map

8

36

ROAD MAP

Roadmap

woensdag 7 december 2011

theGROUNDS 44


inleiding

“Wij zijn toe

aan een nieuWe fase van de airport City.” Jos Nijhuis, CEO Schiphol Group

‘the plaCe to be.’

Schiphol is een van de motoren van de Nederlandse economie. Het knooppunt voor jaarlijks zo’n 450.000 vliegbewegingen en circa 45 miljoen passagiersbewegingen staat voor een enorme economische spin-off in de Schipholregio. Voor een locatie met zo’n nationale betekenis hebben maatschappelijke ontwikkelingen en dilemma’s eigenlijk per definitie altijd impact. Of het nu gaat om de mobiliteit, huisvesting, recreatie, welzijn, energie, natuur en milieu: elk mogelijk onderwerp heeft op Schiphol zijn relevantie. Als je als luchthaven wilt groeien binnen de strikte grenzen van de wet- en regelgeving, vraagt dat om innovatieve oplossingen. TheGROUNDS is hier de nieuwe omgeving voor, een plek voor nieuwe kansen. TheGROUNDS wordt een proeftuin voor kennisinstellingen en bedrijven om gezamenlijk innovaties tot stand te brengen die direct toepasbaar zijn op de luchthaven.

Schiphol Group heeft met de AirportCity-formule wereldwijd een reputatie opgebouwd gebaseerd op kwaliteit, innovatiekracht, duurzaamheid en gastvrijheid. Het ontwikkelen en goed laten werken van een luchthaven vraagt om een zorgvuldige afweging tussen economische groeiambities en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Evenzeer is de volle aandacht vereist voor zaken als leefbaarheid, energiebesparing, natuurbehoud en het terugdringen van overlast op welk front dan ook.

de kiem

innovatie als Centraal onderWerp.

Dat samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen kan leiden tot zeer vernieuwende concepten, bleek uit de totstandkoming van het ontwerp van de Ecobarrier. Bundeling van innovatiekracht bleek een uiterst vruchtbare voedingsbodem te zijn – dit verdiende uitwerking. Dit is opgepakt samen met Econcern, waarbij Econcern de benodigde kennis op gebied van duurzame technieken leverde. De clustergedachte ontstond: breng partijen – bedrijven, kennisinstellingen en overheid – bij elkaar om gezamenlijk innovatieve oplossingen te gaan ontwikkelen. De drivers voor deze innovatie zijn vraagstukken van Schiphol op de terreinen energie, geluid, water, lucht en afval.

Het idee om een fysieke plek te creëren voor innovatie kreeg verder gestalte. De betrokkenen raakten steeds meer overtuigd van de potentiële meerwaarde van theGrounds. TU Delft, Wageningen Universiteit Researchcenter, TNO en Imtech waren enthousiast. Bij het faillissement van Econcern begin 2009 ontstond een nieuwe situatie: zijn wij in staat dit verder te ontwikkelen? Een nieuwe afweging werd gemaakt, het antwoord van de partners was positief. De kracht van het idee bleek alleen maar groter te worden en de plannen kregen verder gestalte. De ambitie van theGROUNDS kreeg vorm.

‘uitdagingen Worden hier omgezet in kansen.’ Pieter Verboom, CFO Schiphol Group

liCense to operate

duurzaamheid is de basis van elke vernieuwing. Of het nu gaat om het proces, het materiaal, het energieverbruik of het resultaat: duurzaamheid is de basis van elke vernieuwing. Of het nu gaat om oppervlaktewater te vrijwaren van deicing middelen die in de winter op vliegtuigen worden gebruikt, of om technieken om stikstof uit de lucht te halen: de enige oplossingen zijn duurzame oplossingen. Moderne oplossingen zonder duurzame effecten zijn ondenkbaar. Innovatie is voor theGROUNDS het centrale thema en duurzaamheid de kwalitatieve standaard.

TheGROUNDS is een nieuwe beweging, een toevoeging aan de al lopende inspanningen, waarbij innovaties die via theGROUNDS tot stand komen, ten goede komen aan luchthavenprocessen. Daarnaast worden eerder ontwikkelde duurzame toepassingen en maatregelen bij theGROUNDS verzameld, zodat een breed palet van activiteiten inzichtelijk wordt gemaakt. De innovaties kunnen bijdragen aan doelen zoals een CO2-neutraal Schiphol wat betreft de eigen activiteiten in

2012 en het duurzaam opwekken van 20% van de energie voor eigen verbruik in 2020. De focus ligt op bundeling van krachten, een klimaat voor excellente innovaties en met de vraagstukken van Schiphol als de drivers. En uiteraard zijn de ontwikkelde innovaties absoluut geschikt voor de internationale luchthavenmarkt. Ander kenmerk: theGROUNDS is een plek om samen te komen. TheGROUNDS stimuleert het als organisaties zich aan willen sluiten en willen samenwerken Een beweging ontstaat tenslotte alleen met meerdere partijen. TheGROUNDS is kortom een proeftuin waar bedrijven, kennisinstituten en overheid nieuwe toepassingen ontwikkelen ten behoeve van verbetering van luchthavenprocessen.

Corporate Brochure

9


Communicatie

In de 3 merklabels, theCOMMONGROUNDS, theTESTINGGROUNDS en theKNOWLEDGEGROUNDS, wordt de communicatie geordend. TheCOMMONGROUNDS gaat over fysiek en virtueel ontmoeten, theTESTINGGROUNDS over R&D dat óp het terrein van de luchthaven plaatsvindt, en theKNOWLEDGEGROUNDS over de kennis en autoriteit die theGROUNDS op het thema ontwikkelt. Met het centrale communicatie thema ‘GET IN TOUCH!’ worden stakeholders opgeroepen om met elkaar in contact te treden rondom duurzaamheidsissues van een luchthaven.

10

De communicatie moet gedrevenheid uitstralen en tegelijkertijd laagdrempelig zijn om met elkaar tot structurele oplossingen te kunnen komen. Het is denken en doen tegelijkertijd. Zo zijn de ‘Young Talented’ van Technische Universiteiten de eerste doelgroepen die worden benaderd door het organiseren van ‘Brainshops’. Om stakeholders op een innovatieve manier te interesseren om deel te nemen is L’Air du Port ontwikkeld: Een conversation piece dat in één oogopslag de ambitie overdraagt.


CASE AANVLIEGROUTES AANPASSEN ZORGT VOOR MINDER OVERLAST

INTERVIEW SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS OVER HET BELANG VAN DUURZAAM BOUWEN

Etiam metus sapien, scelerisque quis tristique a, tempus a lacus. Morbi et dictum tortor.

NEWS THE GROUNDS 0PENT BEZOEKERSCENTRUM Maecenas ut sem quam. Sed suscipit lacus id nulla pretium vel molestie tellus mollis. Etiam pretium dictum ligula, nec rhoncus arcu ornare vel. www.thegrounds.nl/opening

Phasellus consectetur magna vitae leo sodales porta. Sed eget lacus augue, ac placerat orci.

GROUND CONTROL Lees verder op pagina 2

1

Lees verder op pagina 23

Lees verder op pagina 2

VOORJAAR 2010

Maecenas ut sem quam. Sed suscipit lacus id nulla pretium vel molestie tellus mollis. Etiam pretium dictum ligula, nec rhoncus arcu ornare vel.

UITGAVE OVER DUURZAAMHEID EN LUCHTVAART

AMSTERDAM AIRPORT START MET BOUW GELUIDSWERENDE VOORZIENINGEN

GRONDIGE AANPAK GRONDLAWAAI Proin nunc purus, feugiat sit amet consectetur sed, laoreet quis ligula. Cras quam lectus, pulvinar quis viverra sed, tempor a dolor. Quisque posuere purus id nunc fermentum quis posuere nisl molestie. Aenean at augue ipsum, et malesuada nisl. Nulla condimentum iaculis faucibus. Nulla augue felis, scelerisque vitae ornare eget, aliquet ac turpis. Cras ut ligula sit amet velit tristique sodales. Vivamus scelerisque rhoncus sodales. Praesent quis ligula lectus. Nulla facilisi. Aliquam erat volutpat. Aenean aliquam orci id est aliquet vehicula. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque mi tortor, venenatis vel suscipit nec, consectetur ac purus. Sed ornare nibh sed sem dapibus ultricies. Etiam malesuada fringilla leo, sit amet malesuada arcu porta sed. Lees verder op pagina8

DOSSIERCO2 Geprognosticeerde groei Co2 emissie en noodzakelijke reductie

1950

VOORZITTER VAN HET KLIMAATBUREAU VAN DE VN YVO DE BOER OVER DE IMPLICATIES VAN CO2 REDUCTIE VOOR DE LUCHTVAART Morbi et dictum tortor. Nullam rutrum odio et elit accumsan et luctus neque elementum. Lees verder op pagina 18

1975

2000

2025

2050

CO2 EMISSIE WERELD OMVATTEND PROBLEEM Aliquam varius, nisi at pellentesque interdum, nisl ipsum blandit magna, a varius ante libero quis mauris. Lees verder op pagina 4

IN FOCUS DE WINST VAN ENERGIE NEUTRAAL BOUWEN Nulla augue felis, scelerisque vitae ornare eget, aliquet ac turpis. Cras ut ligula sit amet velit tristique sodales. Nulla facilisi. Lees verder op pagina 12

Ground control thematisch magazine concept

SCHIPHOL AIR SAMPLE

SCHIPHOL AIR SAMPLE

SCHIPHOL AIR SAMPLE

nº1 KEROZENE

nº2 KEROZENE

nº3 KEROZENE

SCHIPHOL AIR SAMPLE

SCHIPHOL AIR SAMPLE

SCHIPHOL AIR SAMPLE

nº1 KEROZENE

nº2 KEROZENE

nº3 KEROZENE

l’air du port Give Away: testers met grond, lucht en water.

FRA POAIR R GRA RT AI NCE PORT E FRAGRANC

11


THE Movie

De strategische en maatschappelijke aspecten van theGROUNDS worden in een corporate movie verteld door stakeholders uit openbaar bestuur, kennisinstituten

12

en Schiphol Groep. Zo krijgt theGrounds de benodigde structuur.


13


GET IN TOUCH!

Young talent en thought leaders ontmoeten elkaar in ‘brainshops’ waarin uitdagingen van morgen oplossingsgericht worden aangegrepen. Een roadshow langs kennisinstituten waarbij reële problematieken als uitdagingen in rapid prototyping worden uitgewerkt.

Building Blocks lichtgewicht mobiele roadshow voor brainshop arena’s, conferentie Backdrops, of Beursstand.

8

6 woensdag 7 december 11

14

7

woensdag 7 december 2011

9


TOTAL IDENTITY Challenging ambition Amsterdam Postbus 12480 1100 AL Amsterdam Pedro de Medinalaan 9 1086 XK Amsterdam Telefoon (020) 750 95 00 Fax (020) 750 95 01 info@totalidentity.nl www.totalidentity.nl

TOTAL IDENTITY

Location branding: theGROUNDS  

Schiphol Group beheert naast Schiphol, thuishaven van verschillende Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en belangrijke internationale hub t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you