Page 1

GITP. De grenzeloze mens

TOTAL IDENTITY


De snelheid van de markt

Maatschappelijke thema’s en het individu

Statements

één merk

1


De snelheid van de markt

De context van zakelijke dienstverleners verandert. Meer en meer wordt van hen gevraagd verder te kijken dan hun directe opdrachtgever en zelfs dan diens klant: dienst­ verleners moeten anticiperen op wat speelt in de markt en de snelheid waarmee daarin veranderingen optreden. Hun kennis moet voordurend actueel zijn, en pro-actief vertaald worden in hun dienstverlening. Een statisch diensten­aanbod volstaat vaak niet meer.

De noodzaak tot transitie bij GITP GITP onderkende de noodzaak van een transitie. Het bureau, marktleider in Nederland op het gebied van Human Resources, zag zijn marges teruglopen. De dienst waarmee het bureau ooit zijn successen behaalde, het assessment, werd aan steeds meer concurrentie onder­ hevig en de oplossing bleek niet te zitten in het almaar verder verbreden van het dienstenportfolio. Het maken van een transitie was geen sinecure voor de organisatie. GITP verkeerde intern in een impasse; met zijn wortels diep verankerd in de wetenschap van de toegepaste psychologie en zijn succes daarin, was GITP een instituut geworden, waar vernieuwing moeilijk tot stand kwam.

Strategiediscussie Om het marktleiderschap te behouden en vooruit te lopen op verdere afkalving van de marges, was echter een nieuwe focus nodig. Een intensieve strategiediscussie volgde met Boston Consultancy Group en Total Identity. De eerste boog zich over de fact finding, Total Identity bracht het out-of-the-box denken in, richtte zich op het organi­seren van passie. Dit proces heeft geleid tot de keuze om terug te gaan naar de oorspronkelijke core business van het bureau: het beoordelen en ontwikkelen van mensen. Er werd een corporate story geschreven, die in de vorm van een kort theaterstuk door acteur Rense Royaards werd gepresenteerd tijdens een bedrijfsbrede strategie­ dag. In de organisatie was veel onbegrip voor de strategie, wat de leiding ertoe bracht de handen ineen te slaan om gezamenlijk de benodigde transitie daadwerkelijk – en succesvol- te maken.

2


En nu? Je loopt hier Je zit hier vandaag Nog steeds ben je hardwerkend en gedreven Liefde voor het vak Aandacht voor de klant Maar wel ver weg geraakt van het begin Misschien te productgedreven Soms heb je te weinig oog voor de behoefte vanuit de markt Te weinig voeling met de tijdgeest Je gaat op zoek naar herkenbare thema’s Onderwerpen die leven om je heen Je staat voor een uitdaging Je eigen werkelijkheid. Aanpassen aan de werkelijkheid van de wereld Aansluiting zoeken Echt weten wat er gaande is Uit: ‘Verstand van mensen’, theaterstuk Rense Royaards (GITP/Total Identity, 2005).

Stills uit de corporate story voorgedragen door Rense Royaards

3


Maatschappelijke thema’s en het individu

In de nieuwe strategie moest het portfolio plaatsmaken voor een formule: de formule van beoordelen en ontwik­ kelen. Van hieruit komt de vernieuwing tot stand. In de eerste plaats ligt de nadruk meer op het individu. Dit betekent dat niet de organisatie waarin mensen functioneren centraal staat, maar de mens zelf. Diens brede behoefte aan beoordelen en ontwikkelen staat los van de organisatie waar hij of zij werkt. Men neemt meer en meer de regie nemen over de eigen carrière. GITP begeleidt dit individuele proces door het individu op gezette tijden te beoordelen en ontwikkelen in de context van de fase waarin hij zich bevindt. Zowel professioneel als persoonlijk, binnen de organisatie waar hij werkt en binnen de maatschappij waarvan hij deel uitmaakt.

maa tsch

Daar­naast doet, naast de wetenschappelijke ‘binnen­ wereld’, de maatschappelijke ‘buitenwereld’ zijn intrede binnen GITP. Inzichten komen niet langer alleen uit het vak en de professionals. Het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen, de wetenschappelijke onderbouwing hier­ van en de operationalisering in in- en externe opleidingen en ontwikkeltrajecten, plaatsen Beoordelen & Ontwikkelen in een nieuw kader.

a pp el i j ke is s ue s

maatschappij

trends en issues

pull

actualiteit

em

op

ass

n nte ne

h

po

academie

ens

s

gedrag en talent

iss

ue s

wetenschappelijke raad

bu

jke

sin

eli

es

pp

s is

cha

sue

w et

research & development van producten en diensten

pus

com wetenschap

bl leid age en

formule

beoordelen en ontwikkelen

De strategie van GITP en in 3D vertaald naar Tetraeder

4


Verbindingen leggen Om zich letterlijk in die maatschappelijke context te plaatsen en van daaruit concrete toegevoegde waarde te creëren, is een goede verbinding met de maatschappij noodzakelijk. Deze wordt momenteel op vele manieren verkend en gelegd. Prominent hierin is de door Total Identity geïnitieerde samenwerking met de Volkskrant. GITP levert vanuit haar rol als specialist in het beoordelen en ontwikkelen van mensen een vakinhoudelijke bijdrage aan Volkskrant Banen, het blad voor hoogopgeleide professionals. Ook wordt nagedacht over samenwerking met De Baak, het managementcentrum van VNO-NCW.

Binnen = buiten Kennis komt van buiten naar binnen en gaat van binnen naar buiten in een voortdurende wisselwerking. Het debat wordt overal en voortdurend gevoerd: binnen GITP en met de buitenwereld. Binnen en buiten zijn feitelijk hetzelfde. Dit maakt de communicatiestrategie zeer overzichtelijk: GITP en haar context zijn vrijwel één geworden en deze situatie hoeft feitelijk alleen nog gefaciliteerd te worden. Met een sterke corporate publishingstrategie, waarin verslaglegging van het debat, resultaten van onderzoek en de vertaling van de kennis in diensten wordt uit­ gedragen via zeer uiteenlopende middelen en kanalen. De website, e-zines, films, publicaties, reportages, podcasts, advertenties, free publicity en een magazine, vormen de dragers van de communicatie, waarmee GITP laat zien verstand van mensen te hebben op basis van actualiteit en wetenschap.

De vuurplaats De vuurplaats, de plek waar indianen hun verhalen vertelden. Hoe dichter bij het vuur, hoe mooier de verhalen. De vuurplaats. Een visionair debat. Een levendige uitwisseling tussen Maatschappij, Professie, Praktijk en Wetenschap. De vuurplaats. Een initiatief van GITP International BV. Meerdere malen per jaar organiseert GITP een vuurplaats over een belangwekkend thema. Multiculturaliteit en ontjonging (vergrijzing) zetten door. We voorzien een tekort aan arbeidsplaatsen, verplaatsen onze bedrijven naar landen waar werknemers zijn. En we stellen onze grenzen open. Pessimistische economen hebben het over ‘Nederlandslaapeconomie’ en ‘economische zone des doods’. De optimistische tegenhangers zien durf en actie. Creativiteit en innovatie krijgen Nederland weer van de grond. En de politiek. Tja, de politiek. We vertrouwen de overheid niet meer. Onzekerheid regeert, onrust, onvrede. We doen het liever buiten de overheid om en vormen netwerken met eigen regels en culturen. 20 april 2006. Buiten overheerst Nedcar het nieuws, domineert vergrijzing de krantenkolommen, is er angst voor Oost-Europese werknemers, adviseren columnisten dat arbeidscontracten moeten worden afgeschaft. Binnen in het Zeister hotel Kerckebosch knappert het haardvuur en discussieert een select gezelschap over de organisatie van de toekomst. Wat gaat er gebeuren over vijf à tien jaar, wat moeten we doen om niet achter de feiten aan te lopen? Uit: ‘Streef naar helderheid in je identiteit’, verslag van de vuurplaats (GITP, 2006).

5


Multimediale voorstelling van de vuurplaats: publicatie, podcast, dvd en cd

6


Advertentieconcept

7


8


Statements

De inzichten die GITP verwerft uit de verbindingen met opdrachtgevers, wetenschap en maatschappij, deelt zij actief met de buitenwereld. Inhoudelijk via publicaties en artikelen, maar ook de marketingcommunicatie is duidelijk opiniërend. Via statements neemt GITP duidelijk stelling ten aanzien van actuele thema’s. Voorzien van opvallend beeldgebruik en met het GITP-beeldmerk als stempel onder­ aan, krijgen advertenties, maar ook andere marketing­ communicatiemiddelen (zoals productfolders), letterlijk en figuurlijk een zeer uitgesproken karakter. Gericht op het individu, die zich er wel of niet in herkend.

Interne communicatie: de zachte formule De toegevoegde waarde van de communicatie komt voor een heel groot deel voort uit het primaire proces (zie ook kader ‘Communicatie voortkomend uit het primair proces’). De GITP-professional zoekt, verkent en ontdekt, komt tot inzichten en ideeën op basis van zijn dagelijkse werkzaam­heden, zijn ervaringen met het individu en in de maatschappelijke context. Dit proces moet niet verstoord worden met door para­ meters, gesteld door een afdeling Communicatie. Ook is het belangrijk de professionals niet te veel te facilteren, om te voorkomen dat zij te reactief worden. Om hen te stimuleren, is gekozen voor een communicatieinfrastructuur die geheel vorm heeft, maar geen inhoud (een leeg intranet, lege templates, de mogelijkheid een interne e-zine te verzenden etc.). Deze ‘zachte formule’ maakt decentrale, informele en individuele communicatie mogelijk, maar of frustreert de professional niet.

9

Communicatie voortkomend uit het primair proces In plaats van over het primaire proces van de organisatie te gaan, komt de communicatie daaruit voort. De organisatie ziet zich geplaatst voor de uit­ daging om de impulsen en signalen die voortkomen uit de wisselwerking met haar omgeving te vertalen in competenties en daarop aansluitend te communiceren door deze competenties, de eigen intelligentie, creati­ viteit en ambitie, inzichtelijk te maken. Dit vraagt om een professionele houding van de individuele mede­ werkers, die dagelijks midden in de markt opereren en er zelf deel van uitmaken. Van hen wordt gevraagd een antenne te ontwikkelen voor wat er speelt en mogelijk gaat spelen. De signalen zijn niet altijd even goed zichtbaar en zij zullen de markt goed moeten kennen om deze signalen op te vangen, te interpreteren en vervolgens ook nog te vertalen naar de impact die ze hebben op of de kansen die ze bieden voor de eigen organisatie. Uit: ‘De expressieve organisatie. Werken met identiteit’, Hans P Brandt, Barbara Brian, Jeroen Duijvestijn, Peter Verburgt (Total Identity/SMO, 2005)


één merk

Individuele complexiteit moet gepaard gaan met een sterke eenduidigheid van het geheel. De vrijheid voor het individu behelst dan ook de noodzaak van eenduidige centrale communicatie; communicatie die de essentie manifesteert. Daarom hanteert GITP nu één merk, zonder extensies in de vorm van vestigingen of dienstenaanbod. GITP, met ‘beoor­ delen en ontwikkelen’ als descriptor. Maar het logo is meer dan een merk; het is in al zijn eenvoud wederom een statement. Het statement van een organi­ satie die zich bewust is van de toenemende medialisering

in deze tijd en die daarin een voortrekkersrol speelt. Onderdeel van het beeldmerk vormt altijd een icoontje dat een medium visualiseert, voorzien van een boodschap (een boektip, een televisieprogramma, een theaterstuk etc.). In zijn vorm roept het beeldmerk associaties op met een stempel, een keurmerk wellicht.

Voortdurende vernieuwing Door zichzelf in al haar vormen midden in haar context te plaatsen, heeft GITP een nieuwe koers gekozen die de organisatie dwingt zichzelf voortdurend te vernieuwen. En dat is een marktleider waardig.

10


TOTAL IDENTITY Challenging ambition Amsterdam Postbus 12480 1100 AL Amsterdam Pedro de Medinalaan 9 1086 XK Amsterdam Telefoon (020) 750 95 00 Fax (020) 750 95 01 Den Haag Postbus 221 2501 CE Den Haag Mauritskade 1 2514 HC Den Haag Telefoon (070) 311 05 30 Fax (070) 311 05 31 info@totalidentity.nl www.totalidentity.nl

TOTAL IDENTITY

Strategieontwikkeling en communicatie: GITP  

Om voor GITP het marktleiderschap te behouden en vooruit te lopen op verdere afkalving van de marges, was echter een nieuwe focus nodig. Een...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you