Page 1

2013 Vestergårdsskolens ledelse Januar 2013

Vestergårdsskolen den bedste skole for distriktets børn

[VESTERGÅRDSSKOLENS VÆRDIGRUNDLAG] Trivsel – Dannelse - Uddannelse


2013

Vestergårdsskolen

Vestergårdsskolens ledelse Januar 2013

den bedste skole for distriktets børn

På Vestergårdsskolen arbejder vi med 3 nøglebegreber :

TRIVSEL

DANNELSE

UDDANNELSE

Målet for vores arbejde er,  at alle oplever, at man er noget værd,  at man betyder noget for fællesskabet  at der står respekt om den faglige indlæring, og der er fokus på det faglige niveau  at alle omgås hinanden på en respektfuld måde med en ordentlig tone og et ordentligt sprog  at der skabes et godt forældresamarbejde

2


2013 Vestergårdsskolens ledelse Januar 2013

For at nå disse mål følger her nogle retningslinjer, som vi alle er forpligtede på

For at man skal opleve, at man er noget værd, at man betyder noget for fællesskabet, er en af vejene hertil, at man er til stede og deltagende. Det betyder, at    

der i tilfælde af ulovligt fravær via Forældreintra sendes sms til forældrene der sættes fokus på den enkeltes potentialer eleverne finder styrke i sig selv under hensyntagen til fællesskabet man viser hensyn til hinanden

Når vi ønsker, at der skal være fokus på fagligheden, forventes det,  at der kontinuerligt arbejdes med læringsmål, som gøres tydelige for elever og forældre  at elevplanerne indgår som en del af den løbende evaluering og bliver et dialogredskab mellem hjem og skole  at undervisningen i hele skoleforløbet baseres på digitale læringsmidler  at teamsamarbejdet tager udgangspunkt i den fagfaglige udvikling  at der i fagteamene udarbejdes fælles undervisningsforløb  at der igennem hele skoleåret skal arbejdes med holddeling både på tværs af årgange og klassetrin  at der i indskolingen og sfo skal være fælles mål og retning både på det fagfaglige felt og på det dannelsesmæssige felt  at der hver dag arbejdes med læsebånd, som udgangspunkt i 1. lektion uanset fag

3


2013 Vestergårdsskolens ledelse Januar 2013

Vi ønsker, at alle på skolen omgås hinanden med en ordentlig tone og et ordentligt sprog. Det betyder, at alle skal     

udvise høflighed optræde imødekommende kommunikere respektfuldt både på skrift og i tale lære eleverne at begå sig på en ordentlig måde i de sociale medier indarbejde det dannelsesmæssige aspekt i alle gøremål og i alle sammenhænge i hele skoleforløbet.  være sig bevidste om, at man er rollemodel for eleverne.

Et godt forældresamarbejde bygger på gensidig tillid. Det betyder, at  vi skal være tydelige og gøre forældrene helt klart, hvad vi forventer af dem  vi skal gøre det tydeligt for forældrene, hvad vi forventer af deres børn  der hele tiden skal tænkes i forældreinddragelse  forældrene skal ansvarliggøres i forhold til deres børns hjemmearbejde  der jævnligt kommunikeres om undervisningen via Skoleintra  ledelsen 1 x om måneden via hjemmesiden sender et forældrebrev

4

[Vestergårdsskolens værdigrundlag]  
[Vestergårdsskolens værdigrundlag]  

Vestergårdsskolens værdigrundlag

Advertisement