Page 1

NAP-NYTT.

NYTT FRA NØTTERØY ARBEIDERPARTI. Påsken 2014. Hei ! Vi har hatt årsmøte og nytt styre for Nøtterøy Arbeider parti er valgt. Jeg takker for tilliten som er vist meg som nyvalgt leder for partiet, og lover å gjøre mitt beste for at partiet skal vokse og få reell innflytelse på utviklingen av vårt lokalsamfunn på Nøtterøy. For å få til dette trenger vi flere medlemmer som kan støtte oss ved valget i 2015 ! I det nye styret sitter nå følgende personer: Jorunn Midthun (leder), Theres Lorentzen (nestleder), Asbjørn Tunold (sekretær), Karen Lie (kasserer), Tor Stokness, Beate Østrem og Steinar Gullvåg. Vara er Finn Grønseth og Elisabeth Næss. Jon Sannes Andersen er leder for kommunestyregruppa og møter fast i styret.

V

i står foran en periode med mange store saker, blant annet ny fastlandsforbindelse og valg av kommunestruktur. Skal Nøtterøy kommune bestå som egen kommune eller bør vi slå oss sammen med Tjøme, Tønsberg og/eller Stokke ? Kommunestyret har bedt om en utredning av ulike alternativer, der fordeler og ulemper med sammenslåing klart skal fremkomme. Rådmannen skal fremlegge en foreløpig rapport om den pågående utredningen i kommunestyrets junimøte. Da skal vi ta stilling til om prosessen skal fortsette, eller om den skal stanses. Et spørsmål er også om vi bør ha folkeavstemning. Dette begrunnes med utviklingen av antall eldre over 80 år på Nøtterøy i årene som kommer.

Det er først i 2020 vi vil ha nok eldre til å fylle alle sykehjemsplassene våre. I mellomtiden ønsker rådmannen å selge plasser til Tønsberg kommune, og satse på å bemanne opp omsorgsboligene slik at de eldre kan bo lenger hjemme i sin omsorgsbolig. Arbeiderpartiet støtter dette prinsippet, men har klart signalisert at det går en smertegrense for hvor mye en syk person skal tåle å flyttes mellom omsorgsbolig, avlastning og sykehus i stedet for å få en langtids, stabil sykehjemsplass. Når det gjelder oppvekst og kultur, støtter Arbeiderpartiet en satsing på bedre forebyggende arbeid. Vi har tro på at en styrket grunnbemanning på skolene, er god bruk av ressurser. Å tenke en helhetlig bruk av ressursene innenfor skole, barnehage, barnevern, skolehelsetjeneste, helsestasjon, PPT og tiltak for funksjonshemmede barn, er en fornuftig tanke. Arbeiderpartiet er imidlertid klar på at dette ikke må gå ut over de svakeste barna som har behov for hjelpetiltak her og nå for å kunne ha en trygg og god barndom. Arbeiderpartiet skal nå fremover jobbe med innholdet i vårt program som vi skal gå til valg på i 2015. Vi ønsker i den forbindelse innspill fra innbyggerne/medlemmene om saker vi spesielt bør satse på. Ved å lytte og ikke bare snakke, ønsker vi å være et Arbeiderparti som evner å fange opp utfordringene til vanlige folk på Nøtterøy. Med hilsen Jorunn Midthun Leder

1


Redaksjonen har ordet.

H

ei igjen! Siden siste nummer av NAP-NYTT kom ut har jeg satt snøfreseren i garasjen. Denne vinteren hadde jeg faktisk bruk for

den! Den blå-blå regjeringen har – siden den tiltrådte- møtt virkeligheten – i allefal har samferdselsministeren hittil ikke fått fjernet så mange bomstasjoner at det er merkbart. Tvert imot ymtes det om anslagsvis 90 nye. En bratt lærekurve, kan man vel si… I denne utgaven av NAP-NYTT vil vi førs og fremst rette oppmerksomheten på årets 1.mai-markering. Jorunn forteller om programmet for dagen i neste spalte.. Karen deler noen tanker med oss om et brennaktuelt i arealforvaltningen: Fortetting. Jon redegjør for staus med arbeidet med den nye fastlandsforbindelsen, og Jorunn gjør seg noen tanker om fremtidig kommunestruktur. Jeg håper dere bruker tiden frem mot medlemsmøtet i juni til å gjøre dere opp noen meninger om disse viktige temaene, slikt at vi kan får en god debatt på medlemsmøtet og dermed noen tydelige konklusjoner. Frem til da: Ha en Riktig God Påske og en fin både 1. og 17.mai! Og helt til slutt: Vi sees vel på medlemsmøtet 5. juni?

Velkommen til årets 1.maimarkering! Tidligere mangeårig partisekretær Haakon Lie ligger begravet på Nøtterøy kirkegård. Det blir markering ved gravstedet klokken 10.00 på første mai. Det vil bli holdt en 1.mai markeres på tradisjonelt vis også i 2014. I fjor innførte vi et nytt element som videreføres i år. appell og lagt blomster på graven hans. Gravstedet ligger opp mot Kirkeveien og alle er velkommen til markeringen. Klokken 16.30 fortsetter vi med den tradisjonelle 1.mai-markeringen ved bysten til Trygve Bratteli på Teie torv. Det vil bli holdt en 1.mai-tale og lagt ned krans. Deretter vil hovedarrangementet foregå inne i lokalene til Teie Kirke. Der vil 1. Mai bli markert på tradisjonelt vis med underholdning, sang og musikk og enkel bevertning. Vi har i år fått tidligere stortingsrepresentant for Vestfold, Steinar Gullvåg, til å holde et foredrag for oss om hvordan det er å sitte på Stortinget. Det vil også bli sang og musikk ved Tor Stokness, og vi satser også på god allsang av kjente og kjære sanger. Jeg håper mange av dere har lyst til å feire dagen sammen med oss og møter opp på Teie torv klokken 16.30. Vel møtt ! Styret ved Jorunn Midthun

Tor. Redaktør. 2


Fortetting er ikke enkelt! Nøtterøy kommune har en politikk for boligbygging der 30% av alle nye boenheter skal komme som fortetting og transformasjon av dagens bolig- og næringsområder. Dette er en politikk som Nøtterøy Arbeiderparti støtter, fordi det sparer naturområdene, slik at vi ikke bygger ned hele øya, og vi kan utnytte eksisterende infrastruktur og styrke trafikkgrunnlaget for bussene. i som sitter i Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk, får stadig nye saker på bordet som innebærer fortetting. Det kan være eneboliger på svært små tomter, rekkehus eller mindre boligblokker. De nye byggene er gjerne moderne med flatt tak, som ikke passer veldig godt inn i omgivelsene. Og naboene blir aldri glad for å måtte bo tettere. Vi sier ja til det meste, selv om vi ikke alltid er begeistret for forslagene. Fordi vi må følge opp fortettingspolitikken og fordi vi har få holdepunkter for et skjønn om hva som ikke bør godtas. Nå skal det vel også sies at administrasjonen gjør en god jobb med å få utbyggerne til å justere planene sine til det bedre. Vi får også mange søknader om dispensasjoner fra gjeldende plan, fordi en del boligområder har reguleringsplaner som er fra en tid da fortetting ikke var en aktuell problemstilling. De ble utarbeidet for en bebyggelse med eneboliger i store hager. Det er ikke god forvaltningsskikk med dispensasjoner på løpende bånd. Det er et problem i forhold til beboerne i området, som må forvente at reguleringsplanen gjelder, og i forhold til lokaldemokratiet, fordi nabolaget

V

ikke får anledning til å delta i utformingen av en ny praksis. Det blir en ”bit-for-bit”taktikk som ikke er bra. Plansystemet vårt har mange nivåer og varianter. Under kommuneplaner har vi kommunedelplaner og to nivåer av reguleringsplaner: områdeplaner (som er mer overordnet) og detaljplaner (tradisjonelle reguleringsplaner). Hovedutvalget gjorde i høst etter forslag fra Arbeiderpartiet og Felleslista vedtak om å be kommuneplanutvalget vurdere om det bør utarbeides en områdeplan for fortetting. Kanskje for nordre Nøtterøy, der presset er størst. En slik områdeplan kan bestå av bare eller nesten bare bestemmelser om hvordan arealene skal brukes. Dette kan gjøre planprosessen enklere enn hvis det skulle utarbeides nye plankart. Bestemmelsene måtte omhandle retningslinjer for fortetting. De ville da gjelde i stedet for bestemmelsene i de gamle reguleringsplanene, og vi ville slippe alle dispensasjonene. Et viktig poeng med en områdeplan er at den skal utformes gjennom en åpen prosess med høringer, slik at velforeninger og andre får komme til orde. Flere har uttrykt skepsis til om en områdeplan er veien å gå. Hvis planen skal bli litt konkret i forhold til enkeltområder, kan det bli veldig høyt konfliktnivå, spesielt hvis noen områder blir pekt ut for sterk fortetting, mens andre slipper. Det sies at det har vært forsøkt før, og at man ikke har klart å ta slike beslutninger. Å revidere alle reguleringsplanene ville være en kjempejobb som ville ta mange år. På hovedutvalgets møte i april foreslo Nøtterøy Arbeiderparti at det avholdes et slags seminar om fortetting for kommuneplanutvalget og hovedutvalget, der vi får belyst: - Hva er ”fortetting med kvalitet” (et begrep som fylkeskommunen liker å bruke)? 3


- Hvilke virkemidler har kommunen for å oppnå dette? Bestemmelser i kommuneplanen? Områdeplan? Lokale retningslinjer? - Eksempler fra andre kommuner som har fått til en god fortettingspolitikk og vellykket fortetting Om ikke annet, får vi tro at et seminar kan bidra til at vi kan fortsette i våre verv med bedre kunnskap og høyere bevissthet om disse spørsmålene. Bjørn Kåre Sevik syntes det var en god ide og vil ta opp saken i kommuneplanutvalget. Et ”spesialtilfelle” i forhold til fortetting er områder med verdifulle bygningsmiljøer som bør bevares slik de er. Deler av den historiske Teie Hageby er vel mest aktuell på Nøtterøy, men det kan være andre områder også. Dette bør inn i kommuneplanen som hensynssone eller bestemmelser, eller de kan tas inn i en områdeplan for fortetting. Karen Lie

Ny fastlandsforbindelse blir i nord. Onsdag 26. april avga kommunestyret på Nøtterøy sin uttalelse til KVUen for et nytt og helhetlig transportsystem i Tønsberg regionen (som det heter på fint). Vi i lokalpartiet på Nøtterøy har i lang tid samarbeidet tett med søsterpartiene våre i Tønsberg, Stokke og på Tjøme i denne saken. Men vi har også hatt tett kontakt med Høyre og KrF i disse kommunene. For dette er et femtiårs prosjekt som partiene i regionen må komme til enighet om seg imellom og over partigrensene for at vi skal få en løsning på den sårbarheten øyene har i dag. Hvis det ikke oppnås enighet så risikerer Nøtterøy og Tjøme nok en gang å sitte med skjegget i postkassa

uten noen ny fastlandsforbindelse. Jeg er stolt over å ha vært en liten brikke i puslespillet vi har måttet legge for å sikre at øyene får en ny forbindelse til fastlandet. Det har ikke vært noen enkel sak fordi det er mange på Nøtterøy som er engasjert i den og som har argumentert for at en løsning over Vestfjorden hadde vært det beste. Hvis jeg skal si noe kort om den diskusjonen som har vært så synes jeg det er lite substans og mye følelser i de argumentene som brukes for en Vestfjordforbindelse. Følelser skal ikke undervurderes, men de faglige rådene fra Vegvesenet er entydige og det kan ikke vi som et ansvarlig parti se bort ifra. Det finnes mange argumenter for at en løsning må komme i nord. Jeg synes imidlertid at følgende enkle faktum viser at valget vi har tatt, sammen med et overveldende flertall blant politikerne i de fire kommunene, er riktig: Nesten 90 % av de bilene som i dag passerer Kanalbrua skal enten til Tønsberg eller videre til nord-, øst-, eller vestover. Bare litt over 10 % skal sørover mot Sandefjord og Larvik. Så er vi vel alle i større eller mindre grad redde for hvordan denne saken kan slå ut når folk skal gå til valgurnene om 1 ½ år. Men det kan ikke forhindre oss i å gjøre det vi mener er riktig og jeg synes det står respekt av de partiene som har gjort det i denne saken. Jon.

4


Kommunestruktur. Det er igangsatt en utredning om kommunesammenslåing mellom A) Nøtterøy og Tjøme og alternativt mellom B) Nøtterøy-Tjøme og Tønsberg. Stokke kommune har også bedt om å få være med i «sonderingene» om sammenslåing. Rådmennene i de tre kommunene har nedsatt ulike arbeidsgrupper på kommunaldirektør- og stabssjefsnivå som utreder ulike problemstillinger som bl.a. demokrati, økonomi og juridiske forhold. Det er også bestilt en analyse fra KS knyttet til demokratiske problemstillinger og kommuneøkonomi. Tillitsvalgte og verneombud deltar i disse utredningene. Nøtterøy Arbeiderparti er tilhenger av at det gjennomføres en utredning om eventuell kommunesammenslåing. Vi vil utrede konsekvensene av en sammenslåing , noe som kan bidra til en reell diskusjon på et opplyst grunnlag blant innbyggere og folkevalgte om hensikten og målene med eventuelle sammenslåinger. Vi ønsker å få ulike alternativer utredet parallelt, slik at slitasjen og ressursbruken i kommuneadministrasjonen blir minst mulig. I juni skal politikerne få presentert en statusrapport om utredningsarbeidet og vi må på grunnlag av denne bestemme om vi skal gå videre med utredningene eller om arbeidet stanses. Nøtterøy Arbeiderparti har forventninger om at utredningen tar for seg alle relevante temaer og vurderer både fordeler så vel som ulemper på alle områder ved en eventuell sammenslåing. Vi har også stilt krav om at alle møter underveis i utredningsprosessen, der folkevalgte deltar, skal være åpne for innbyggere og presse og kunngjøres på vanlig måte.

I formannskapsseminaret 13.-14.mars, sa ordfører Roar Jonstang at det ikke skulle være noen folkeavstemning om kommunestruktur på Nøtterøy. Innbyggerne kunne påvirke dette gjennom valget i 2015, ifølge ordfører Jonstang. Dette spørsmålet er etter min mening ikke avgjort og fortjener en grundig diskusjon i det politiske miljøet. Det kan etter min mening være gode grunner for å ha folkeavstemning når tema er vårt lokaldemokrati. Dette er årsaken til at Nøtterøy Arbeiderparti har bedt om en vurdering også av dette temaet i rapporten som fremlegges kommunestyret i juni. På medlemsmøtet 5.juni er tema kommunestruktur, så møt opp til debatt ! Jorunn Midthun

Med et skrått blikk: Politiker (folkevalgt) ”Våre kongressrepresentanter er den fineste samling menn som kan kjøpes for penger!” Maury Amsterdam. Amerikansk humorist.

”Til de ungerepresentanter som er helt nye her, vil jeg si at de første seks månedene kommer dere til å lure på hvordan dere er kommet hit. Deretter vil dere lure på hvordan de andre representantene er kommet hit.” John Diefenbaker (1895 – 1979) Kanadisk politiker. I en tale ved åpningen av et nytt kanadisk parlament. 5


Husker du? Rent tilfeldig(!) kom jeg i løpet av helgen i snakk med en kvinne(!) på Facebook. Hun bor på Veierland, er lærer på Nøtterøy Videregående Skole og heter Laila Andersen. Praten gikk litt om løst og fast, men snart begynte det å handle om lokale ting. Etter hvert fortalte hun meg at faren hennes hadde vært styrmann/skipper på den forrige veierlandsferga. Hans navn var John Andersen, og ferga het antakelig ”Veierland 2.” Denne ferga ble tatt ut av trafikk for i overkant av 30 år siden og erstattet med nåværende ferge ”JUTØYA.” Den gamle ferga ble satt i trafikk på Krøderen, under navnet ”Kryllingen.” Laila og familien kom over den gamle ferga under en ferietur, de dro straks kjensel på den. Den lå på land, ikke lang fra strandkanten og sitt rette element. De tok en del bilder av den, og jeg gjengir noen her med Laila’s tillatelse.

6

Fergeskipper John Andersen t.v. i samtale med Arne Clausen, med moped.


Med disse påskemotivene fra forskjellige steder i vårt langstrakte land, ønsker NAP-Nytt’s redaksjon og Nøtterøy Arbeiderparti’s styre hver enkelt av dere en

Riktig God Påske!

7


Nøtterøy Arbeiderparti kaller med dette inn til medlemsmøte. Tid: Torsdag 05.06.2014 kl. 18.30 Sted: Vestskogen Skole. -

Saker: Valg av nominasjonskomite Kommunestrukturdebatt Folkeavstemning om kommunesammenslåing ? Eventuelt Det blir som vanlig enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen ! Med hilsen Jorunn Midthun

Hva skjer i Nøtterøy Arbeiderparti?  Torsdag 05.06.2014 kl. 18.30: Medlemsmøte på Vestskogen Skole.  Kommunestyregruppa har gruppemøte på partikontoret på Brannvakta mandag før formannskapsmøtene. Medlemmer som ønsker å overvære disse møtene er hjertelig velkomne!  Hovedutvalgene har sine siste ordinære møter onsdagene 07.05 og 04.06  Hovedutvalget for Miljøvern og Kommunal teknikk (HMK) har heldagsmøter, med møtestart kl. 09.00. Et ekstramøte før sommeren er berammet 25.05.14.  Øvrige hovedutvalg har kveldsmøter.

 Formannskapet har møter 14.05 og 11.06.  Kommunestyret har møter 23.04, 21.05 og 18.06.

Samtlige ovennevnte møter er åpne for publikum. I tillegg kan de som er interessert følge Kommunestyremøtene direkte på nett-TV. Anvisning ligger på: http://www.notteroy.kommune.no

8

Napnytt påsken 2014  

NYTT FRA NØTTERØY ARBEIDERPARTI. Påsken 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you