Jaarverslag 2020

Page 1

Nederlandse Bachvereniging jaarverslag 2020


02

inhoud

voorwoord

Opeens werden wij omringd door een ongekende stilte, een lege concertagenda en tastten we in het duister over de rest van het seizoen 03 Voorwoord 04 2020 in cijfers 06 Bach voor iedereen 08 All of Bach 10 2020 in beeld 12 Projecten 28 Over de Nederlandse Bachvereniging 30 Organisatie 31 Dank & colofon

Toen het jaarverslag over 2019 op de mat viel, begin april 2020, was ons land net twee weken op slot, hadden we kort daarvoor gecommuniceerd dat onze jaarlijkse Matthäus-Passion tot ons verdriet moest worden geannuleerd en regende het afzeggingen uit binnen- en buitenland. Opeens werden wij omringd door een ongekende stilte, een lege concertagenda en tastten we in het duister over de rest van het seizoen. Op het moment van dit schrijven kunnen we terugblikken op ongetwijfeld een van de meest uitzonderlijke jaren uit de bijna honderdjarige geschiedenis van de Nederlandse Bachvereniging. Mocht u denken dat het misschien wel eens prettig rustig was voor de musici en stafmedewerkers, dan moet ik u teleurstellen. Zelden werd er zo hard gewerkt! En dus neem ik voor één keer mijn hoed af voor onze eigen organisatie. Onze artistiek leider Shunske Sato bedacht telkens weer nieuwe programma’s of paste bestaande programma’s aan. Van onze musici werd een ongekende flexibiliteit gevraagd: twee keer optreden op één avond of

vijf keer op een middag, programma’s heel kort van te voren instuderen, teleurstellingen wegslikken en de draad weer oppakken, op stel en sprong invallen bij de ZaterdagMatinee, wennen aan de akoestiek van een (bijna) lege zaal, spelen of zingen op anderhalve meter afstand van je collega’s – het was allemaal nieuw en vreemd, maar ze deden het, en het klonk geweldig. Ook op ons kantoor stond de wereld op zijn kop. Thuiswerken, tuinvergaderingen, annuleringen, verplaatsingen, programmawijzigingen, musici afzeggen en weer boeken, programmaboekjes versnipperen en weer opnieuw beginnen, sponsors op de hoogte houden, overleggen met programmeurs, nieuwe begrotingen maken, anderhalvemeterprotocollen uitwerken, publieksontvangst aanpassen, reisbeperkingen het hoofd bieden, testbeleid ontwikkelen: het is niet niks. Maar we deden het, en het gaf ons moed. Moed kregen wij ook door het feit dat we in 2020 een plaats bemachtigden binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS): in juni werd onze subsidieaanvraag voor de periode 2021-2024 gehonoreerd, waarmee onze toekomst er nog bestendiger uitziet. Al snel na het uitbreken van de crisis concludeerde de kunstwereld dat overleven zonder hulp onmogelijk was. Gelukkig kondigde minister Van Engelshoven (OCW) in april aan dat er een financieel steunpakket voor de culturele sector in de maak was; een tweede steunpakket volgde in het najaar. De Bachvereniging heeft mede dankzij deze maatregelen haar activiteiten – voor zover mogelijk binnen de beperkingen – kunnen voortzetten. Daar zijn we heel dankbaar voor. Minstens zo belangrijk was de ononderbroken en onvoorwaardelijke financiële ondersteuning door onze gewaardeerde partner Deloitte, onze trouwe sponsors en onze betrokken schare van patronen, vrienden en andere donateurs. Dankzij u hebben wij de musici van de Bachvereniging (die werken op freelance basis) financiële compensatie kunnen bieden wanneer zij als gevolg van de lockdowns niet konden spelen of zingen. Mede namens hen wil ik u hiervoor nogmaals heel hartelijk bedanken. “Never waste a good crisis” is een bekend gezegde. En inderdaad, in het afgelopen jaar hebben wij veel geleerd. Hoe flexibel we zijn, dat er solidariteit binnen de sector is, dat we in heel korte tijd prachtige projecten uit de grond kun-

nen stampen en dat we van de nood een deugd kunnen maken. Zo filmden we voor All of Bach in het voor publiek gesloten Mauritshuis en maakten we een bijzondere opname in de lege Grote Zaal van het Concertgebouw. Het leverde prachtige beelden op. Het bereik van All of Bach groeide in 2020 als nooit tevoren: we zijn hard op weg naar een kwart miljoen abonnees op ons YouTube-kanaal (youtube.com/ bach), we ontvingen veel donaties en talloze hartverwarmende reacties. Het was fantastisch geweest als we op dit moment hadden kunnen terugkijken op een zware, bijzondere maar afgesloten periode. Helaas hebben we nog steeds volop te lijden van de pandemie en is de toekomst voorlopig nog in nevelen gehuld. Toch gaan wij door, zoals u van ons gewend bent. We werken met veel plezier aan de voorbereidingen van ons jubileum, we ontwikkelen nieuwe, spannende projecten en kijken ondanks alle onzekerheid enorm uit naar het komende seizoen. Van harte hoop ik dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten, in de concertzaal en daarbuiten: de Nederlandse Bachvereniging gaat vol goede moed mét u haar tweede eeuw in! Willemijn Mooij Directeur-bestuurder

03


04

05

ENSEMBLE IN CRISISTIJD U herinnert het zich ongetwijfeld nog: als één van de eerste ensembles maakten wij bekend dat wij onze tournee met de Matthäus-Passion moesten annuleren. Dat dit het begin was van een zeer lange periode van niet of nauwelijks kunnen optreden, konden wij toen nog niet bevroeden. In de loop van 2020 werd echter duidelijk dat de coronacrisis lang ging duren en wij dus ook financieel voor langere tijd vanuit een ander perspectief moesten gaan werken. Het hoofddoel daarbij was en is nog altijd onze musici zoveel mogelijk aan het werk te houden en financiële compensatie te kunnen bieden wanneer projecten worden verkleind of geannuleerd.

CONCERTEN GEVEN KOST GELD

De economie van een podiumkunsteninstelling is een bijzondere: het geven van een concert kost vrijwel altijd meer dan het oplevert. Publieksinkomsten zijn zelden toereikend om alle productie- en bijkomende kosten van te betalen. Met andere woorden: concerten geven kost geld (daarom ontvangen wij ook subsidies). Dat is precies waarom volle zalen ook in economische zin zo belangrijk zijn: hoe meer publiek wij in de zaal hebben, des te kleiner het verschil is tussen kosten en inkomsten. Bijzonder aan het afgelopen jaar is dat wij er op diverse momenten – noodgedwongen – voor hebben gekozen om concerten te geven voor een heel beperkt (30 personen, 100 personen, of 25% van de normaal beschikbare zaalcapaciteit) of zelfs geheel afwezig publiek (bij opnames/live streams). Bij die projecten is het verschil tussen kosten en inkomsten uiteraard nog veel groter dan gebruikelijk.

INKOMSTEN 2020

34,2%

Projecten die door de lockdowns geheel moesten worden geannuleerd vielen juist goedkoper uit dan wanneer ze zouden zijn doorgegaan voor een klein publiek. Immers, hoewel voor ieder weggevallen concert compensatie wordt betaald aan de geboekte musici, vallen allerlei andere kosten veel lager uit of helemaal weg (reiskosten, hotels, zaalhuur, programmaboekjes etc.).

De Bachvereniging hecht aan goed werkgeversc­hap en wil haar musici en publiek ook onder de huidige moeilijke omstandigheden zoveel mogeli­jk muziek bieden. Dit betekent dat er enerzijds oog is voor de korte termijn (compensatie van inkomsten bij weggevallen concerten, waar mogelijk organisatie van extra activiteiten) en anderzijds voor de langere termijn, waarbij de schade van fors lagere publieksinkomsten en uitkoop­sommen moet worden opgevangen. De bestemmingsreserve zal worden ingezet om de continuïteit van onze concertpraktijk te waarbor­gen. Het belang van de musici (eerlijke beloning, zoveel mogelijk werk en compensatie bij geannuleerde concerten) heeft daarbij de hoogste prioriteit.

41% 19%

19,5% 5,3% 10% 11%

Publieke middelen (53,7 %) Reguliere meerjarige subsidies (FPK, Gem. Utrecht, Gem. Maastricht): 19,5 % Extra subsidies uit publieke middelen (OCW en TVL): 34,2%

BESTEMMINGSRESERVE COVID19

De Bachvereniging zal het jaar 2020 afsluiten met een positief resultaat. Dit resultaat zal worden ondergebracht in een ‘bestemmingsreserve Covid-19’, conform de regeling van het ministerie van OCW. Medio 2020 werd immers duidelijk dat de coronacrisis een langdurig karakter zou krijgen. Voor de culturele sector wordt rekening gehouden met jaren­lang aanhoudende negatieve gevolgen: lagere publieksaantallen, minder concerten en lagere uitkoopsommen. De schade die de sector lijdt, mag niet worden afgewenteld op de musici.

27%

LATER PUBLICEREN JAARCIJFERS

Het Fonds Podiumkunsten heeft instellingen in 2021 uitstel verleend voor het indienen van de jaarrekening 2020. De Bachvereniging maakt van die mogelijkheid gebruik. Wij zullen onze jaarrekening publiceren rond 1 juli 2021. Een toe­ lichting op de onvolledige ci­jfers heeft een hoog speculatief karakter en wij hebben besloten daar dan ook van af te zien in dit verslag.

MUSICI STEUNFONDS

Met het uitbreken van de crisis kwam meteen de kwetsbare positie van ensemblemusici bloot te liggen: geen werk, geen inkomen. Aan het begin van de crisis, toen nog niets bekend was over steunmaatregelen vanuit het Rijk, richtten wij daarom het Musici Steunfonds op. Meer dan de helft van de mensen die kaartjes hadden gekocht voor onze Matthäus-Passion in 2020 zag (gedeeltelijk) af van restitutie van het aankoopbedrag ten behoeve van dit fonds. Ook bij de projecten die daarna werden geannuleerd was de geefbereidheid groot en zag men niet alleen af van restitutie, maar werden zelfs extra donaties voor de musici gedaan, zowel door ons Naardense publiek, als via de zalen in het land waar onze concerten geprogrammeerd waren. Dankzij deze ruimhartige giften is het Musici Steunfonds opgelopen tot ca. € 275.000, een geweldig bedrag waar wij, en met name onze musici, alle donateurs zeer dankbaar voor zijn. De gelden uit dit fonds zijn conform afspraak geheel gebruikt om musici te compenseren voor geannuleerde concerten.

Eigen inkomsten (46,3%) Publieksinkomsten: 5,3% Overige eigen inkomsten: 41% Het diagram van de overige eigen inkomsten is te vinden op pagina 7.

2019 & 2020 VERGELEKEN Subsidies uit publieke middelen

2019 € 722.824

2020 € 1.829.170

Eigen inkomsten

2019 76,5%

2020 53,7%

Aantal bezoekers concerten

2019 62.970

2020 10.329

Aantal abonnees All of Bach op YouTube

2019 87.592

2020 221.635


06

07

BACH VOOR IEDEREEN YOUNG BACH FELLOWSHIP

Het Young Bach Fellowship (YBF) is het jongtalentprogramma van de Nederlandse Bachvereniging, waarmee we een podium bieden aan jonge musici die zich verder willen ontwikkelen in de barokmuziek, en hen begeleiden bij het ondernemerschap dat het vak van musicus vandaag de dag vraagt. De fellows worden intensief begeleid door de orkestleden, zangers en medewerkers van de Bachvereniging. Op 27 november kwamen de fellows samen voor een repetitie onder leiding van Shunske Sato en een coachingsessie over de zakelijke kanten van de muziekpraktijk. Door het vervallen van diverse grotere projecten in 2020 is het fellowship voor de huidige deelnemers een jaar verlengd, tot en met seizoen 2021-2022. In het kader van het talenttraject AVROTROS Klassiek presenteert zullen de Young Bach Fellows in mei 2021 een cd opnemen. Enkele fondsen die het Young Bach Fellowship ondersteunen, hebben ons laten weten de subsidie mee te laten schuiven met de aangepaste planning. Wij zijn zeer dankbaar voor deze flexibele opstelling.

PARTNER DELOITTE

EDUCATIE EN COACHING

De voortdurende ontwikkeling van de authentieke uitvoeringspraktijk is één van onze speerpunten. Ook in de amateurmuziekwereld. Zo coacht de Nederlandse Bachvereniging het Utrechtse vocaal-instrumentaal ensemble Collegium Musicum Traiectum (CMT). De zangers en instrumentalisten van CMT kregen in januari begeleiding van Lauren Armishaw (sopraan) en Mark Geelen (trompet). U leest meer over onze coaching bij CMT op bachvereniging.nl/ coaching. Naast coaching van amateurs verzorgt ons ensemble ook bijdragen aan muziekeducatie op middelbare scholen. In oktober speelde de Bachvereniging op het Karel de Grote College in Nijmegen, ter afsluiting van een lesweek over de barok. Vanaf 2021 bieden we het nieuwe educatieproject Barok@School aan, waarbij bovenbouwleerlingen van het voortgezet onderwijs zich op een praktische manier verdiepen in de barok, de muziek van Bach en improvisatie. Het project geeft leerlingen de unieke kans te musiceren en improviseren met musici van de Bachvereniging. Kijk voor meer informatie op bachvereniging.nl/educatie.

ALL OF BACH

Wereldwijd weten steeds meer mensen All of Bach te vinden en zo is ook het aantal donateurs van All of Bach enorm gestegen. We hebben geïnvesteerd in tax deductible giving vanuit de Verenigde Staten en Europa, door ons aan te sluiten bij de Netherlands America Foundation, King Baudouin Foundation US en Transnational Giving Europe. Zowel Nederlandse vrienden als buitenlandse abonnees hebben het afgelopen jaar in All of Bach geïnvesteerd door een BWV-nummer te adopteren. Daarnaast ontvingen we van honderden volgers in binnen- en buitenland grote en kleine bijdragen, waarmee we nieuw materiaal voor All of Bach kunnen blijven creëren. Dat is fantastisch, want All of Bach is gratis, maar kostbaar – in beide betekenissen van het woord – en wordt volledig zonder overheidssteun gerealiseerd.

VRIENDEN, DONATIES & SPONSORING Onze vrienden, patronen en donateurs investeren financieel in de ontwikkeling van de Bachvereniging, zodat we ook jongere en volgende generaties kunnen blijven inspireren en ontroeren. Ondanks de beperkingen als gevolg van de coronacrisis hebben we de warme band met onze vrienden, donateurs en patronen behouden en gekoesterd. We hielden contact via e-mails, briefkaarten, vriendenmagazines en meer dan ooit hebben we gebruikgemaakt van digitale kanalen om onze muziek bereikbaar te maken voor iedereen die onze passie deelt. De vriendenrepetities en de patronen­reis naar Leipzig hebben we helaas moeten afgelasten. Maar het vrien­ denconcert in september kon gelukkig wél doorgaan (zie pagina 22). Op 1 december gaven Shunske Sato en Willemijn Mooij een online Q&A, met Maartje van Weegen als gespreksleider. Met ingang van 1 januari 2021 zijn Stichting de Nederlandse Bachvereniging en Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging gefuseerd. De aparte vriendenstichting werd in 1991 opgericht, met als doel belangstelling voor de activiteiten van de Bachvereniging te stimuleren en financiële steun te genereren uit vriendendonaties. Sindsdien heeft onze organisatie een grote ontwikkeling doorgemaakt en is het kantoor van de Bachvereniging uitstekend toegerust om deze taken zelf te verrichten. Vanaf nu heeft de Nederlandse Bachvereniging de vrienden zelf onder haar vleugels, zodat zij nog nauwer, sneller en adequater bij de Bachvereniging kunnen worden betrokken. Wij bedanken de afgetreden vriendenbestuursleden Maartje van Weegen, Bonne Datema en Jacqueline van Zwol voor hun jarenlange inzet. Maartje blijft nauw betrokken als vriendenambassadeur.

% 88%

6%

2% 1%

26% 20% 18% 10%

9%

PRIVATE FONDSEN EN PROJECTSPONSORS

Instituut GAK ondersteunde het Young Bach Fellowship met een meerjarige projectsubsidie en ook van Fonds Familie van Beek ontving de Bachvereniging in 2020 een bijdrage aan ons talentontwikkelingsprogramma. Stichting Zabawas en Stichting Dioraphte hebben het project Concerto Supergrosso, de concerttournee met conservatoriumstudenten, met een gift ondersteund. All of Bach werd in 2020 ruimhartig gesteund door Amerborgh en MWH4impact.

SPONSORING: STICHTING ONDERSTEUNING

DONATIES & SPONSORING (OVERIGE EIGEN INKOMSTEN NBV) 26% Inkomsten algemeen 18% Private fondsen en projectsponsoring 9% Stg. Vrienden andante, allegro en presto 10% Bachfonds patronen en donateurs 20% Giften Steun de musici Fonds 8% Giften All of Bach 2% Giften algemeen 1% Giften Jos van Veldhoven Fonds 6% Overig

De samenwerking met hoofdsponsor Deloitte kreeg afgelopen jaar, vanwege het wegvallen van vaste concertactiviteiten een andere invulling. Hoogtepunten waren de opname van drie BWV-nummers in het Mauritshuis in Den Haag, opgenomen in samenwerking met Deloitte, en een muzikale bijdrage van ons ensemble aan de partnermeeting van Deloitte in september. In plaats van het jaarlijkse besloten kerstconcert, verspreidde Deloitte een digitale kerstgroet onder zijn relaties met link naar de muzikale kerstwens van de Bachvereniging.

Stichting Ondersteuning van de Nederlandse Bachvereniging is het eigen vermogensfonds van de Bachvereniging. Het vermogen is opgebouwd uit sponsorbijdragen en beleggingen. In 2020 wist de Bachvereniging zich gesteund door vijfendertig bedrijfsdonateurs. Uit haar jaarlijkse sponsorinkomsten doet de Stichting Ondersteuning structureel een donatie aan de exploitatie van de Bachvereniging. In 2020 kwam daar een extra investering voor All of Bach bij.


all of bach

08

ALL OF BACH IN 2020 (YOUTUBE) Aantal abonnees (op 31-12-2020):

221.635 Aantal views:

27.358.856 Kijkduur (minuten):

3.896.933

ALL OF BACH

All of Bach heeft in 2020 een spectaculaire groei doorgemaakt op YouTube. Door de coronamaatregelen en de gevolgen voor onze concerten was de aandacht voor het digitale muziekaanbod afgelopen jaar enorm. Dat heeft de groei van het YouTube-kanaal van All of Bach in een stroomversnelling gebracht. Op 2 februari 2020 vierden we de 100.000ste abonnee op ons YouTube-kanaal. Op 30 oktober 2020 was het aantal abonnees al verdubbeld naar 200.000. Daarnaast passeerden afgelopen jaar in totaal acht video’s de grens van 1 miljoen views. Naast indrukwekkende groeicijfers bleven ook de positieve reacties onder de video’s niet uit; enkele lovende commentaren leest u op deze pagina’s.

8:32 Gemiddelde kijkduur (minuten):

Fans over All of Bach: ‘This channel should be listed as a UNESCO World Heritage Site! Amazing content as always.’ ‘This incomparable music and all that you all have managed to do with it is truly wonderful. Thank you!’ ‘You don’t know how much all these videos are a source of joy to a fan of Bach like me.’ ‘A great testimony of faith in these trying times of pandemic.’ ‘Thank you, the Netherlands Bach Society for making the lockdown, and 2020 in general, bearable!’ ‘The Netherlands Bach Society is probably the best thing I have discovered on the internet. Many thanks.’

TOP 5 MEEST BEKEKEN VIDEO’S: 1. Cellosuite no.2 (1.637.103 views) 2. Cellosuite no.1 (1.457.236 views) 3. Cellosuite no.5 (1.201.551 views) 4. Mis in b klein ‘Hohe Messe’ (999.825 views) 5. Goldbergvariaties (997.446 views)

TOP 5 LANDEN BEST BEKEKEN:

15% 7,7% 7,2%

VERENIGDE STATEN

JAPAN

DUITSLAND

6,3% 5,2% NEDERLAND

FRANKRIJK

LEEFTIJD KIJKERS:

1,4% 12% 21,1% 16,7% 13 - 17 JAAR

18 - 24 JAAR

25 - 34 JAAR

35 - 44 JAAR

15,5% 15% 18,3% 45 - 54 JAAR

55 - 64 JAAR

65+ JAAR

IN 2020 WERDEN IN TOTAAL 33 WERKEN OPGENOMEN VOOR ALL OF BACH: ENSEMBLEWERKEN: Koraal Christus, der ist mein Leben BWV 282, koraal Herr Jesu Christ, mein’s Lebens Licht BWV 335, koraal Wie schön leuchtet der Morgenstern BWV 436, cantate Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl ‘Trauerode’ BWV 198, koraal Herzlich lieb hab ich dich, o Herr BWV 340 KAMERMUZIEKWERKEN: Preludium et partita del tuono terzo BWV 833, Fluitsonate in A groot, BWV 1032, Vioolsonate in e klein BWV 1023, Musikalisches Opfer BWV 1079, lied So oft ich meine Tobackspfeife BWV 515, lied Willst du dein Herz mir schenken BWV 518, Quodlibet BWV 524, Adagio en fuga in g klein BWV 1003/1026, Vioolsonate in f klein BWV 1018, Vioolsonate in G groot 1019, Vioolsonate in F groot BWV 1022 SOLOWERKEN ORGEL: Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 647, Prelude en fuga in c klein BWV 546, Sonate in C groot BWV 529, Allabreve in D groot BWV 589, Prelude en fuga in c klein BWV 549, Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654, Vor deinen Thron tret ich hiermit BWV 668, Prelude en fuga in Es groot BWV 552, In dulci jubilo BWV 608, Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV 641, Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669, Christe, aller Welt Trost BWV 670, Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 671, Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 686, Duetto in e klein BWV 802, Duetto in F groot BWV 803, Duetto in G groot BWV 804

09


projecten 2020


12

13

‘Supergrosso Bachvereniging zorgt voor vurige momenten. Het resultaat is prachtig, vol heldere contrasten’ NRC Handelsblad, Rahul Gandolahage, 10 februari 2020

Concerto Supergrosso De Nederlandse Bachvereniging haalde alles uit de kast voor de eerste concertreeks van het jaar. Artistiek leider Shunske Sato baseerde dit programma op het barokke Rome; de grote orkestbezettingen daar legden de basis voor het moderne symfonieorkest. Concerto Supergrosso werd dus uitgevoerd met een voor de Bachvereniging ongebruikelijk groot orkest van veertig musici. Ons ensemble werd uitgebreid met jonge talenten die een Young Bach Fellowship bij de Bachvereniging volgen en studenten van de conservatoria in Amsterdam en Den Haag, geselecteerd en gecoacht door Shunske. Het resultaat was een sprankelende, vurige concertreeks.

viool en leiding Shunske Sato solisten Sophie Junker, sopraan Lucia Caihuela, sopraan Furio Zanasi, bas concerten Vijf concerten van zondag 9 tot en met zondag 16 februari in Amsterdam, Naarden, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. financiering Stichting Zabawas Stichting Dioraphte ‘Dat Shunske Sato dirigeert én musiceert, is voor het ensemble ongetwijfeld enorm motiverend en inspirerend. Het plezier spat ervan af. Grote klasse!’ publieksreactie


14

15

dirigent Václav Luks solisten Lucie Chartin, sopraan Luciana Mancini, alt Thomas Hobbs, tenor Felix Schwandtke, bas concerten Vijf concerten van woensdag 4 tot en met zondag 8 maart in Utrecht, Nijmegen, Amsterdam, Naarden en Enschede. Het concert op 7 maart in Naarden werd opgenomen voor All of Bach. ‘Waar bij Bach de taal heel belangrijk is, bemerk je bij Zelenka een obsessieve liefde voor de klank. Wat beide componisten verbindt: ze hebben iets heel eigens. Als je Bach hoort, weet je meteen dat het Bach is. Voor Zelenka geldt hetzelfde. Zo persoonlijk, zo uitgesproken, zo met emotie geladen. Zijn muziek ziet er op papier vaak niet spectaculair uit, maar het klinkt wel geniaal.’ Václav Luks over Bach en Zelenka ‘Bach op zijn best: diepzinnig en bomvol instrumentatievuurwerk, van het vorstelijke openingskoor tot de aria ‘Verstummt’ met stralend aandeel van violist Shunske Sato.’ NRC Handelsblad,

Trauerode

Mischa Spel, 9 maart 2020

Trauerode Na zijn indrukwekkende MatthäusPassion in 2017 keerde Václav Luks in maart bij ons terug voor een dramatisch dubbelportret in het programma Trauerode. Onder zijn leiding speelde en zong de Nederlandse Bachvereniging een muzikale ode aan het koningspaar Christiane Eberhardine en August de Sterke. Voor haar de ontroerende cantate Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl BWV 198, oftewel de ‘TrauerOde’, geschreven door de protestant J.S. Bach; voor hem het weelderige Officium Defunctorum van de katholiek Jan Dismas Zelenka.

‘De muziek lijkt zichzelf te zingen, zo natuurlijk vloeien de zanglijnen bij de Bachvereniging.’ de Volkskrant, Merlijn Kerkhof, 5 maart 2020

Sebastian… en Sebastian? In maart speelden Shunske Sato en Diego Ares werken van Bach voor viool en klavecimbel, waaronder drie sonates. De concerten werden georganiseerd als onderdeel van Seizoen Oude Muziek. Helaas werd de tournee halverwege geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. De All of Bach-opnames werden verschoven naar november 2020. Shunske Sato, viool Diego Ares, klavecimbel concerten Twee concerten op dinsdag 10 en woensdag 11 maart in Zeist en Dronten. De concerten tot en met zondag 15 maart in Zwolle, Leeuwarden, Ammerzoden en Bloemendaal werden geannuleerd vanwege de corona­ maatregelen.


16

17

MatthäusPassion Afgelopen voorjaar zorgde het coronavirus voor ongekende maatregelen en viel er een deken van stilte over het culturele leven. Voor het eerst sinds 1945 voerden wij geen MatthäusPassion uit in de Goede Week in Naarden. Daar besteedden alle landelijke dagbladen, lokale kranten, radio en televisie aandacht aan, waarbij onze All of Bach-opname veelvuldig werd getipt als dé uitvoering om thuis te kijken. Om de traditie van de Goede Vrijdag in NaardenVesting in ere te houden bedachten twee bewoonsters een anderhalvemeter-alternatief op onze uitvoering: op Goede Vrijdag om 11 uur klonk het ‘Erbarme dich’ (uit onze All of Bachopname, afgespeeld door de Grote Kerk) door de straten. Er was veel aandacht voor deze actie. Veel Bachliefhebbers gaven daarnaast gehoor aan onze eigen oproep om op Goede Vrijdag vanaf 11.30 uur de Matthäus-Passion thuis te beluisteren en bekijken. Om het ‘samen’ kijken te vergemakkelijken, streamden we de All of Bach-opname op onze Facebookpagina; deze stream werd door ruim 16.000 mensen bekeken. Bij onze musici bracht deze periode veel creativiteit naar boven. Artistiek leider Shunske ‘kloonde’ zichzelf en speelde in zijn eentje alle partijen van ‘Erbarme dich’; de video werd veelvuldig bekeken.

‘De Nederlandse Bachvereniging kwam maandag met het bericht waarvan je wist dat het zou komen. Haar jaarlijkse uitvoeringen van Bachs Matthäus-Passion, van 28 maart tot en met 11 april, worden allemaal afgelast. Dus ook die enige echte in Naarden. Slechts één keer in de bijna honderdjarige geschiedenis van de Bachvereniging gebeurde dat eerder. Dat was in 1945.’ Trouw, Peter van der Lint, 20 maart 2020

‘De Matthäus-Passion wordt dit jaar niet uitgevoerd. Nadat de Nederlandse Bachvereniging, die ieder jaar in Naarden de bekendste versie opvoert, bekendmaakte dat alle uitvoeringen niet doorgaan, werd het ensemble overspoeld met reacties. Omdat honderden kaartkopers afzien van restitutie, krijgen alle musici, allemaal freelancers, een financiële compensatie.’ NOS, 25 maart 2020

MATTHÄUS-PASSION IN GROTE KERK NAARDEN: IMMATERIEEL ERFGOED In 2020 is onze Matthäus-Passion in de Grote Kerk Naarden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland (IIEN). De IIEN bestaat uit cultuuruitingen die worden beleefd als erfgoed en een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst: cultuur van nu, waarbij je je verbonden voelt met vorige generaties en die tegelijkertijd inspireert tot het levend houden van de traditie voor de toekomst. En dat is precies wat onze Matthäus-Passion in Naarden doet! Bijschrijving in de IIEN betekent erkenning van de waarde van dit dierbare erfgoed.


18

19

OPNAMES TIJDENS DE LOCKDOWN

Toen in maart een groot deel van het openbare leven stil viel en de Bachvereniging alle concerten tot september moest annuleren, bood dat voor All of Bach bijzondere kansen. De Bachvereniging kon een video opnemen in het Mauritshuis, met dank aan Deloitte en het museum zelf. Aan Menno van Delft de eer om de Preludium et partita del tuono terzo, BWV 833 te spelen voor ‘Het meisje met de parel’. Dat deed hij op een virginaal, het best passend bij Vermeer en voor deze opname in bruikleen gekregen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Daarna begeleidde Menno achtereenvolgens Marten Root en Shunske Sato voor opnames van een fluit- en een vioolsonate in de Gouden Zaal van het museum. In deze opnames wisselen we beelden van de musici af met diverse hoogtepunten uit het Mauritshuis. Bekijk de fluitsonate via bachvereniging.nl/nl/bwv/bwv-1032/!

Met dank aan MWH4impact konden we in juni het Musikalisches Opfer opnemen in een leeg Concertgebouw. Shunske Sato bedacht een inventief concept voor de canons uit het werk. Voor het eerst in de geschiedenis van All of Bach maakten we gebruik van diverse special effects. Zo geven we de muzikale constructie van het stuk visueel weer. Het Musikalisches Opfer zal in de loop van 2021 worden gepubliceerd op bachvereniging.nl/allofbach en youtube.com/ bach. In het najaar van 2021 zal Shunske het concept toelichten in een online Q&A.

All of Bach opnames in 2020 OPNAMES PRE-CORONA

In het deel van 2020 dat nog wel ‘gewoon’ was, namen we op 7 maart de Trauerode, BWV 198 op tijdens een avondconcert in Naarden. Eerder die middag namen Marta Paklar, Sofia Gvirts, João Moreira en Matthew Baker (zang) met Mike Fentross (theorbe) drie koralen op voor All of Bach. Deze korte vocale stukken werden ‘handheld’ opgenomen en elk lied kreeg een eigen opstelling passend bij de tekst en sfeer. Christus, der ist mein Leben, BWV 282 is al te bekijken via bachvereniging. nl/nl/bwv/bwv-282/. Tijdens de opnamedag van Trauerode en de koralen werd ook materiaal opgenomen voor een korte wervingsvideo en een

achtergronddocumentaire over het proces rond een opname. Tijdens de repetities in maart filmden we ook enkele musici voor een documentaire over continuo in barokmuziek. Deze video maakt deel uit van een in 2018 begonnen reeks toegankelijke mini-documentaires, waarin we uitleggen hoe de Bachvereniging de muziek van Bach uitvoert en waarom we de keuzes maken die we maken. In 2020 maakten we voor deze reeks ook een aflevering met een aantal van onze zangers over het zingen van de muziek van Bach en over piano versus klavecimbel met Leo van Doeselaar en Siebe Henstra.

In september reisde een kleine opnameploeg af naar twee markante Bach-orgels in Duitsland. Ton Koopman speelde op het Hildebrandt Orgel in Naumburg, waar Bach zelf ook ooit achter de speeltafel zat. Leo van Doeselaar, Daniel Seeger en Laurens de Man namen op in orgelwalhalla Freiberg, op het Silbermann orgel in de Dom. Dit laatste project werd eveneens met steun van MWH4impact gerealiseerd. Het repertoire van de afgebroken tournee van Shunske Sato en Diego Ares (maart ’20) namen we in november op in Studio 150 in Amsterdam. Deze opname werd gedraaid in repetitiesetting. Twee in december geplande opnames, wederom mogelijk gemaakt door private donateurs, moesten door een nieuwe lockdown helaas worden uitgesteld naar 2021.


20

21

Pinksterconcerten Op 1 juni, Tweede Pinksterdag, konden we na ruim twee maanden stilte weer voor publiek spelen. Voor dit eerste concert sinds de uitbraak van het coronavirus kozen we twee geliefde en zeer bekende werken van Bach: de Prelude uit de Eerste cellosuite en de Orkestsuite in D groot (bekend van de Air) in een kleine bezetting. Tussen de beide stukken van Bach klonken instrumentale variaties op het feestelijke en optimistische koraal Wie schön leuchtet der Morgenstern. Niet gezongen, maar gespeeld omdat vocale concerten helaas nog niet waren toegestaan. Zo waren onze zangers er toch een beetje bij. Bekijk een impressie van de dag op ons YouTube-kanaal!

‘Hartelijk dank voor het initiatief. Het was fantastisch om eindelijk weer een live concert te kunnen bezoeken. Ik heb ervan genoten!’ ‘Zó blij om dit wonderschone concert mee te kunnen maken. ‘Hemels’ vonden wij het, veel dank!’ publieksreacties

‘Het concert was een parel van opbouw en schoonheid. De aria Wie furchtsam wankten meine Schritte was, met dank aan het levendige spel van o.a. Sato en Potters warme altus, weerloosmakend mooi.’ NRC Handelsblad, Mischa Spel, 14 juli 2020

Telemann, Rosenmüller & Bach Op 11 en 12 juli gaven we vijf concerten in Naarden en Utrecht. Alt Alex Potter stelde voor dit concert op uitnodiging van Shunske een programma samen met muziek van Bach, Rosenmüller en Telemann. In de baroktijd, waarin hongersnood en pest heersten, wisten deze componisten met hun muziek niet alleen diep verdriet uit te drukken maar ook vooral troost en hoop te geven. Dit jaar was dit programma actueler dan ooit en het concert werd dan ook erg goed ontvangen. NRC gaf het concert maar liefst vijf sterren. alt en leiding Alex Potter concerten Vijf concerten op zaterdag 11 en zondag 12 juli in Naarden en Utrecht.

‘Wat een fantastisch programma. Zo actueel en zo mooi uitgevoerd. Wat heb ik dit gemist de laatste maanden. Veel kan via YouTube, maar er gaat niets boven een echt concert in een kerk. Ik heb er graag een treinreis met mondkapje voor over gehad.’ publieksreacties

‘Wat een topuitvoering! Een mooi samengesteld programma, met doordachte keuzes én persoonlijk toegelicht door Alex Potter. Voor alle musici geldt: zo toegewijd en intens gespeeld en gezongen, met zoveel diepgang. En wat zijn we blij voor ons, maar ook voor de musici, dat dit weer kan.’

Walk the Line TivoliVredenburg presenteerde vanaf juni 2020 Walk The Line: een tour door het gebouw, waarbij groepen van dertig mensen telkens een stop maken in de vier verschillende zalen voor een verrassingsconcert. De Nederlandse Bachvereniging was één van die verrassingen op 21 juni, 16 juli en 28 november. Elke dag klonk een ander programma door andere musici, steeds maar liefst negen keer uitgevoerd! concerten 27 concerten op zondag 21 juni, donderdag 16 juli en zaterdag 28 november in Utrecht.

Tuinconcerten Paleis het Loo Op zaterdag 12 en zondag 13 september gaven we een ochtend- en middagconcert op het Stallenplein in de tuinen van Paleis het Loo. In dit gevarieerde programma klonk muziek van de familie Bach, aangevuld met repertoire van tijdgenoten Pachelbel en Rosenmüller. viool en leiding Shunske Sato concerten Vier concerten op zaterdag 12 en zondag 13 september in Apeldoorn.


22

23

Vriendenconcert

Bachvereniging x Lucie Horsch

De Bachvereniging heeft een vocale kernbezetting van twaalf zangers. Om deze groep uit te dagen ontwierp de Vlaamse dirigent Bart Van Reyn voor het jaarlijkse vriendenconcert een programma waarin dit ensemble op verschillende manieren te beluisteren was. Op zaterdag 26 september vond het jaarlijkse concert plaats in de Grote Kerk Naarden. Werken van onder meer Bach, Schütz en Buxtehude stonden op het programma.

In dit programma concentreerden we ons op de instrumentale muziek uit Rome, Venetië en Napels, waarbij we zoveel mogelijk muziek in één concert stopten. Blokfluitist Lucie Horsch en artistiek leider Shunske Sato soleerden. Het werd een feest van virtuositeit!

dirigent Bart Van Reyn concerten Twee concerten op zaterdag 26 september in Naarden.

viool en leiding

Shunske Sato solist

financiering Stichting Dioraphte

Lucie Horsch concerten

ZaterdagMatinee King Arthur

‘Wat hebben we genoten van het vriendenconcert, en vooral: wat een fantastische musici heeft de Bachvereniging ter beschikking. De klank van het ensemble is ongeëvenaard. De afgelopen maanden is me heel duidelijk geworden dat er niets gaat boven levende uitvoeringen, waarbij je als luisteraar en toeschouwer met eigen zintuigen die uitvoeringen beleeft en tot je neemt. En zeker als die uitvoeringen van het hoogste niveau zijn.’ publieksreactie

Vier concerten op donderdag 26 en vrijdag 27 november in Alkmaar en Naarden.

Op zaterdag 26 september voerde een ander deel van ons ensemble Purcells King Arthur uit tijdens de NTR ZaterdagMatinee. Wegens reisbeperkingen kon het aanvankelijk geboekte (Engelse) ensemble niet naar Nederland komen. De Matinee heeft daarom de Bachvereniging en Vox Luminis gevraagd in te vallen. In een maand tijd is het programma aangepast, gerepeteerd en in elkaar gezet. dirigent

Lionel Meunier concert

Een concert op zaterdag 26 september in Amsterdam en een radio-uitzending op NPO Radio4.

De energieke concertmeester Shunske Sato fungeerde als kompas in het hart van het uitstekende orkest.’ NRC Handelsblad, Mischa Spel, 28 september 2020

‘Overdonderd worden door klankkleur en ritme is een belevenis, vooral als dat op galante wijze gebeurt. Horsch en haar collega’s omarmden geven en nemen als voorwaarde om tot een sluitend verhaal te komen. Het samenspel was doordrenkt van het ‘elkaar’.’ Trouw, Frederike Berntsen, 30 november 2020

‘Horsch speelde geweldig. Haar accentuering in snelle stijgende en dalende lijnen: geweldig. Shunske Sato leidt een klein, maar goed ensemble. Alles staat strak en onverminderd energiek en opzwepend onder elkaar.’ NRC Handelsblad, Rahul Gandolahage, 30 november 2020


22

25

‘De menselijkheid die deze muziek uitstraalt maakt dat ze dicht bij me staat.’ Shunske Sato, artistiek leider van de Bachvereniging

Bachs brouwerij Na de bekendmaking van de nieuwe coronamaatregelen in september was het even spannend of we alle concerten van Bachs brouwerij mochten uitvoeren. Gelukkig kon de eerste volledige tournee van seizoen 2020-2021 van Amsterdam tot Middelburg doorgaan. In Bachs brouwerij lieten we de vele gezichten van de componist zien: zowel Bach de ernstige kerkmusicus, als Bach de bohemien kwam aan bod in dit kleinschalige, theatrale concert. Vanwege de anderhalvemetermaatregel was de zaalcapaciteit een stuk lager dan normaal. Daarom kortten we onze concerten in (tot ongeveer een uur) en voerden we ze twee keer per dag uit.

viool en leiding Shunske Sato regie Thomas Höft solisten Griet De Geyter, sopraan Yosemeh Adjei, alt Julian Habermann, tenor Dominik Wörner, bas concerten Tien concerten van zondag 4 tot en met zondag 11 oktober in Amsterdam, Naarden, Middelburg, Utrecht en Den Haag. De concerten op 10 oktober in Utrecht werden opgenomen voor All of Bach.

‘In het vrolijke programma ‘Bachs brouwerij’ verzamelt de Bachvereniging liedjes van J.S. Bach en tijdgenoten over de lagere lusten. Het bier staat op tafel, eronder wordt gekust. Het programma was zowel kluchtig als muzikaal uitmuntend. Regisseur Thomas Höft regisseerde het concert als een coronahuisfeestje.’ NRC Handelsblad, Joep Stapel, 6 oktober 2020

‘Het is een uur lang echt genieten. Het klein bezette ensemble doet waar het goed in is.’ de Volkskrant, Maartje Stokkers, 6 oktober 2020


24 26

‘Wat ontlokt Shunske Sato een weelde aan zijn achtkelige koor, ondersteund door zeven instrumentalisten. De Bachvereniging benadrukt de zachte, ingetogen kanten van het kerstverhaal. Helaas smoort de geplande tournee in de nieuwe lockdown.’

KERST met de Nederlandse Bachvereniging Omdat de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober werd verlengd tot en met medio december, moesten we zowel de concertreeks als de opname van het WeihnachtsOratorium helaas annuleren. Concertzalen mochten slechts dertig bezoekers ontvangen - te weinig om deze productie door te laten gaan, zeker gezien het relatief grote aantal musici op het podium. Daarom stelde Shunske Sato een klein maar fijn alternatief kerstprogramma samen. Onze musici (in verband met de reisbeperkingen allen uit Nederland) vertelden het kerstverhaal uit Bijbelboek Lukas aan de hand van de koralen en recitatieven van Bachs oratorium; de aria’s werden vervangen door muziek van andere componisten uit de tijd van Bach, zoals Schütz, Telemann en Corelli. Het programma sloot af met Bachs adventscantate Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 61. Het mocht niet baten: op 14 december kondigde de overheid een algehele lockdown aan. Na vier concertdagen en acht concerten werd de tournee helaas voortijdig afgebroken. De opname van het AVROTROS Vrijdagconcert van vrijdag 11 december in TivoliVredenburg, met een glansrol voor solisten uit ons ensemble, is terug te kijken via YouTube. viool en leiding Shunske Sato concerten Acht concerten van donderdag 10 tot en met zondag 13 december in Utrecht, Alkmaar en Amsterdam. De overige 17 concerten van de tournee werden afgelast.

de Volkskrant, Guido van Oorschot, 15 december 2020

‘De Bachvereniging opereert in een mini­bezetting van acht prachtzangers (ook solistisch actief) met vijf strijkers, theorbe en orgel. De piëtische aria Öffne dich uit cantate BWV 61 vormt de kroon op het programma. Het concert vormt een ideale mentale voorbereiding op de komende kerst: ingetogen, intiem, ver verwijderd van pralende uitbundigheid.’ NRC Handelsblad, Mischa Spel, 16 december 2020

27


28 26

over de nederlandse bachvereniging

29

NEDERLANDSE BACHVERENIGING TIJD VOOR BACH Opgericht in 1921 om Bachs MatthäusPassion uit te voeren in de Grote Kerk in Naarden, is de Nederlandse Bachvereniging in de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een toonaangevend vocaal-instrumentaal ensemble van internationale betekenis. Wij zijn spelers, zangers en (door)gevers van het werk van Bach en zijn tijd- en geestgenoten. Onze musici spelen op authentieke instrumenten en worden gedreven door nieuwsgierigheid en speelplezier.

Sinds haar oprichting werd de Nederlandse Bachvereniging achtereenvolgens geleid door Johan Schoonderbeek, Evert Cornelis, Anthon van der Horst, Charles de Wolff en Jos van Veldhoven. In 2018 werd violist Shunske Sato benoemd tot artistiek leider. Het gedachtengoed van nieuwe generaties leidt steeds tot veranderende visies. Zo ontdekken we telkens opnieuw diepe lagen en verrassende schakeringen in Bachs fantastische muziek, terwijl we oog houden voor de omgeving en omstandigheden waarin zijn muziek is ontstaan. Alles van Bach voor iedereen: dat is onze missie. Jaarlijks verzorgen wij ruim zestig concerten in binnen- en buitenland. Daarnaast kan iedere muziekliefhebber (gratis) genieten van alle werken die we opnemen

voor All of Bach. Om de traditie levend te houden zijn wij altijd op zoek naar interessante samenwerkingspartners en betrekken wij de nieuwe generaties bij ons werk. Via het Young Bach Fellowship leiden we de musici van de toekomst op, we coachen amateurs in de regio Utrecht en via ons educatieprogramma brengen wij middelbare scholieren in aanraking met de fascinerende wereld achter de noten van Bach. Het is ontzagwekkend hoe Bach door al die tijdperken heen zo relevant is gebleven. We kunnen altijd bij hem te­ recht voor inspiratie, ontroering, troost en bezinning. Bachs muziek is voor alle generaties een constante factor in een hectische wereld. Zo was, is en blijft er tijd voor Bach.

ALL OF BACH ALTIJD EN OVERAL TIJD VOOR BACH Alles van Bach voor iedereen: dat is onze missie. Jaarlijks verzorgen wij ruim zestig concerten in binnen- en buitenland. Daarnaast kan iedere muziekliefhebber (gratis) genieten van All of Bach: dit project met hoogwaardige opnames van alle werken van J.S. Bach is te volgen via youtube.com/bach en heeft miljoenen enthousiaste volgers over de hele wereld. Zo kan iedereen - met de mooiste opnames in de hoogste kwaliteit - genieten van de muziek van Bach. Bekijk alle werken op onze website op abonneer u op ons YouTube-kanaal youtube.com/bach, dan ontvangt u bij iedere nieuwe release een e-mail.

viool Shunske Sato Sayuri Yamagata Anneke van Haaften Pieter Affourtit Annelies van der Vegt altviool Staas Swierstra cello Lucia Swarts contrabas Robert Franenberg viola da gamba Mieneke van der Velden fagot Benny Aghassi traverso Marten Root Doretthe Janssens theorbe Fred Jacobs Mike Fentross trompet Robert Vanryne Mark Geelen klavecimbel, orgel Siebe Henstra orgel Leo van Doeselaar sopraan Lauren Armishaw Hilde Van Ruymbeke Marta Paklar alt Bernadett Nagy Michaela Riener Sofia Gvirts tenor João Moreira Immo Schröder Adriaan De Koster bas Matthew Baker Donald Bentvelsen Pierre-Guy Le Gall White Young Bach Fellows Amelia Berridge, sopraan Oscar Verhaar, alt Jasper Dijkstra, tenor Jaap van der Wel, bas Takuto Takagishi, viool Manja Kruidhof, viool Alaia Ferran, altviool Carlos Leal Cardin, cello Jussif Barakat, contrabas Katharina Verhaar, hobo David Westcombe, traverso Masako Awaji, klavecimbel


30

organisatie

Willemijn Mooij directeur-bestuurder

Shunske Sato artistiek leider

dank & colofon

WIJ DANKEN ONZE SUBSIDIËNTEN, SPONSORS EN PARTICULIERE SCHENKERS VAN HARTE VOOR HUN STEUN IN 2020 Sara Pleyte directie-assistent

Marloes Biermans artistiek medewerker

Annelie Bulsing hoofd marketing, communicatie & verkoop

Stefan Ebels redactie All of Bach

David de Jong online marketing & educatie

Sarah-Lotte Rietdijk verkoop & communicatie

Eva Terpstra marketing, communicatie & pers

Chris van de Ven hoofd financiën & productie

Imke Deters producent

Marco Meijdam producent

Hilde Van Ruymbeke producent Young Bach Fellowship

Jessie Verbrugh producent All of Bach

Liza Westendorp hoofd development

Tonny de Waaij boekhouding

Jan Hemmer bibliotheek (tot 1 oktober)

Jan Pieter Lanooy kantoor-assistent/bibliotheek

Bestuur Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging Maartje van Weegen, voorzitter Jacqueline van Zwol, penningmeester Bonne Datema, secretaris

Raad van Toezicht Ab van der Touw, voorzitter Hanne Buis Pim Mol Fatiha Rkhaoui Margot Scheltema Marco de Souza

Bestuur Stichting Ondersteuning Dorine Burmanje, voorzitter Pieter Jongstra, penningmeester Philip Scheltens, secretaris Tjark de Lange Anita Nijboer

Partner Deloitte Subsidiënten en fondsen Fonds Podiumkunsten Gemeente Utrecht Gemeente Gooise Meren Gemeente Maastricht Stichting Eleven Floawers Foundation Sponsors Achmea Holding Aegon nv Koninklijke Ahrend Amerborgh Bomhof Holding B.V. Royal Boskalis Westminster N.V. DSM nv EValuation Capital Management B.V. EY Koninklijke FrieslandCampina nv Havenbedrijf Rotterdam nv INCISION, Sharing Surgical Skills Het Kadaster Kapp Nederland KLM Royal Dutch Airlines KPMG LSP McKinsey & Company Nederlandse Spoorwegen nv Koninklijke NEN NN Group N.V. Partners in Equity Philips Nederland bv Rabobank Nederland Simac Techniek N.V. TBI Holdings TenneT Holding bv Unilever VvAA Wealth Management Partners NV Patronen J.M. van Alphen-Jager; Hankie Bruinsma Verbrugh; W.W. Deelman; C. Maas; Remmelt Veenstra A.J.M. van Achterberg; Liesbeth Ament; Gertjan van der Baan; Jan Arie en Joan van Barneveld; A.A. (Nollie) van Berge; C.J. Beuving; Aart van Bochove; Lex Bouter en Mayke Arts; F.S.E. Cremers; L.N. Degle; Marc Dijkstra; Ad en Liesbeth Dijkstra Beaumont; P. Emeis; Willemijn en Paul Franken; H. van Gessel; L.C.M. Gieles; Geeske en Simon de Graaf; Carolijn Ploem & Rutger Groot; J.W. Gunning; J.P. Haalebos; drs Harry J.G. Hendriks; Frank en Sietske Hofstra; J.S. Joosten-van der Hem; Jan Kalff; H.A. Lie; Marian van der Meer;

Hanneke en Michiel Meurs; Mari Minegishi; Piet en Connie Moerland; Pim W. Mol; Jan F.A. Mooren; Anita Nijboer; jhr. mr. Paul van Nispen tot Sevenaer; de heer en mevrouw A. van Oord; Frans Oort; PJ Foundation; Jaap Jan Prins; W.F. Ridder van Rappard; Elly van der Scheer; Philip en Marjan Scheltens; M.F. Scholten; Liesbeth & Frank Schreve-Brinkman; Lisette Schuitemaker; familie Steendam; Anneke en Kees Storm; Robert Swaak; Joyce Sylvester; M.J. van Til en C. de Raay-van Til; Julia Veldkamp; E.A.J. Verschuur-van der Voort; R.A. Vroom; Odilia Weber Swarte; drs. A.G. Werkhoven En vijftien schenkers die anoniem wensen te blijven.

All of Bach Partners Amerborgh MWH4impact Subsidiënten en fondsen Prins Bernhard Cultuurfonds Adoptanten Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. Howard Fee; Avrom Fleishmann; Edgar Hinüber; Rudy Hirschmann; Lucie Gieles; Andrew Lim; Cissy Pater; Walter Snoijink; Bert Terpstra; Duy Tran; R. Wouters; nabestaanden van Maarten van der Vlerk.

Talentontwikkeling, educatie en innovatie Subsidiënten en fondsen Fonds Familie van Beek Stichting Corbello Instituut GAK Stichting Dioraphte Jos van Veldhoven Fonds Zabawas

Musici Steunfonds Sponsor Kapp Nederland Particuliere schenkers W. Arink; A. van Bochove; F.P. Hofstra; C.G. Scheltema; nabestaanden van mevrouw H.Th.E.M. BrenninkmeijerTilmann, en alle kaartkopers die (gedeeltelijk) hebben afgezien van restitutie t.b.v. onze musici.

De Bachvereniging dankt alle vrienden, patronen en donateurs die ons dit jaar met een (extra) donatie hebben ondersteund. Kijk voor de actuele stand van zaken op bachvereniging.nl/steun-ons Wilt u ons ook steunen? Neem contact op met Liza Westendorp via development@bachvereniging.nl of kijk op bachvereniging.nl/steun-ons

Colofon samenstelling en eindredactie Eva Terpstra ontwerp Studio Pot & van der Velden fotografie Onno van Ameijde, Donald Bentvelsen, Simon van Boxtel, Milagro Elstak, Jan Hordijk, Eduardus Lee en Opmeer. Nederlandse Bachvereniging Postbus 295, 3500 AG Utrecht 030 - 251 34 13 info@bachvereniging.nl bachvereniging.nl youtube.com/bach

Particuliere schenkers L.C.M. Gieles

Dit jaarverslag is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Eventuele (niet-benaderde) rechthebbenden van beeldmateriaal wordt verzocht contact op te nemen met de afdeling Marketing, communicatie & verkoop van de Nederlandse Bachvereniging.

Het Witte Donderdag Gezelschap

DIT JAARVERSLAG IS CO2– NEUTRAAL VERVAARDIGD EN GEDRUKT OP FSC-PAPIER.

31


‘Thank you Netherlands Bach Society, for keeping the music coming during this troubling year. You have kept our spirits lifted and gave joy to us all.’ ‘Grote dank aan de Bachvereniging voor de prachtige muziek die ons door dit moeilijke jaar heeft gesleept.’

www.bachvereniging.nl