__MAIN_TEXT__

Page 1

PLAYING WITH PROBLEMS

HANNAH VAN LUTTERVELT


COLOPHON CONCEPT, PHOTOGRAPHY, DESIGN & ILLUSTRATION

Hannah van Luttervelt

GRAPHIC DESIGN

Karen van Luttervelt Kelly van de Mortel TEXT

Kornelia Dimitrova Romke van Luttervelt Hannah van Luttervelt TRANSLATION

Marybeth de Waaij PRINTED

Mud Company www.hannahvanluttervelt.nl 1th edition © 2016


VOORWOORD

De technologische ontwikkelingen in het huidige tijdperk beïnvloeden de economie sterk. Dit vraagt ons de rol van de menselijke arbeid te herzien. Werk biedt het individu de mogelijkheid voor zichzelf een aantal waarden te creëren, waarbij het financiële aspect het meest voor de hand ligt. In onze maatschappij is werk een bron van identiteit, van status en voornamelijk een bron van waardigheid. In dit onderzoek is het belangrijkste uitgangspunt dat de werkelijke waarde van arbeid in de immateriële verdiensten voor het individu zit. Het huidige systeem functioneert zodanig, dat de balans tussen welzijn en tijd steeds erger verstoord raakt. Dit leidt tot grotere verschillen tussen arm en rijk, en tussen werk en vrije tijd. Hierdoor ontstaat een maatschappij waarin mensen óf geen tijd hebben om hun geld te besteden óf geen geld hebben om zich vrije tijd te kunnen veroorloven. Beide kanten van het spectrum zullen uiteindelijk tot een kwetsbare positie leiden. Werkloosheid veroorzaakt door technologie staat al voor de deur - de komst van robotisering en automatisering heeft daar voor gezorgd. Dit zijn de vruchten van het tweede machinetijdperk. Het eerste machinetijdperk heeft krachtige machines voortgebracht die geleidelijk de handmatige arbeid

hebben vervangen. Men verwachtte een toename aan vrije tijd. Dat pakte echter anders uit, de machines hebben ons alleen verlost van zwaar lichamelijke arbeid. In tegenstelling tot haar voorganger, brengt het tweede machinetijdperk hoop op de bevrijding van vies, gevaarlijk en saai werk. De hypothese die de basis vormt voor dit onderzoek is dat deze ontwikkelingen de potentie hebben om onze cultuur van werk en de uitwisseling hiervan te kalibreren. Volgens schattingen zouden, alleen in Nederland al, rond de 2 à 3 miljoen banen verdwijnen vanwege het gebruik van robots en automatisering techniek. De banen die zullen verdwijnen zijn nou juist de banen die door betaling te motiveren zijn. Moet het economische systeem zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden? Om dit ‘probleem’ van ongelijkheid op te lossen zal het hele systeem moeten veranderen. Dat zou kunnen impliceren dat we ons huidige systeem moeten herdefiniëren waarbinnen een nieuwe verdeling van waarden past. Hoe zou dit functioneren? Hoe zou dit kunnen worden opgebouwd? En hoofdzakelijk, wat is de toekomst van werk?


PREFACE

The technological advancements of our age will impact our economy, moreover it requires us to reconsider the role of human labour within it. Work offers the individual the opportunity to create for himself a number of values, the most obvious being the financial. However, in society work is a source of identity, a source of status, and most of all a source of dignity. One of the critical starting points for this investigation is that work’s true values lay in the non-material gains it presents to the individual. The current system operates in such a way that it becomes increasingly unbalanced in terms of wealth and time, creating segregation between rich and poor, and work and leisure. Over time, this could result in a society with people that either have no time to spend their money or no money to afford their leisure. Moreover, either end of the spectrum would arrive to a vulnerable position. Technological unemployment is already knocking at our door the advent of robotization and automation ensured that. Those are the fruits of the second machine age. The first machine age produced powerful machines that gradually replaced manual labour. Thus, it gave hope for the rise of leisure, though it did

not take place as was expected because it only liberated us from physical labour. Unlike its predecessor, the second machine age brings in hope for the liberation from dangerous and disgusting work, but most importantly from dull work (D.D.D.). The grounding hypothesis of this investigation is that this development has the potential to fundamentally recalibrate our culture of work and exchange. It is estimated that in the Netherlands alone, in the range of 2-3 million jobs would become obsolete, because of the application of robots and automata. The jobs that will vanish are also those that are the only motivated by monetary rewards. Should the economic system adapt to its new conditions? To resolve the ‘problem’ of inequality the whole system should go in a different direction. That might imply that we will need to redefine the current system to fit the new distribution of values within it. How would this function? How could it enter into existence? And essentially, what is the future of work?


Future of leisure The unequal distribution of labour value results in unemployment. Dull, Dangerous and Disgusting work will be taken over by robots, and that will boost unemployment and inequality. This will lead us to discover the curse of endless leisure, which confirms the necessity for a new definition of work.


INLEIDING

Iedereen maakt deel uit van het economische systeem. Het wordt beïnvloed en opgebouwd door de som van de individuele keuzes en is daarmee altijd in beweging. Dagelijks doen we er aan mee, wanneer we werken, wanneer we consumeren, of zelfs wanneer we ervoor kiezen om niet te werken of te consumeren. Het is daarom van het grootste belang dat we onze rol hierin erkennen en een bewust opgebouwde positie innemen wat betreft deze keuzes en beslissingen. Het is belangrijk om dit te doen gezien de omstandigheden waaraan het systeem zich zal moeten aanpassen. Het huidige systeem laat haar onvermogen om ieders belang te dienen al zien, leidend tot een crisis. We zijn daarom nu in de positie om de rollen die we in zouden willen nemen nu opnieuw te formuleren.

Als hoofdinstrument in het onderzoek wordt gebruik gemaakt van visuele metaforen. Al werkend aan mijn onderzoek kwamen een aantal vragen in logische volgorde naar boven. Ten eerste was het nodig om een begrip te formuleren van de archetypische transactie tussen werk en geld.Ik richtte mijn aandacht op het vinden van de betekenis van elk van deze begrippen, met het doel mijn eigen definities te ontwikkelen. Daarna werd het duidelijk dat de basis van een transactie ligt tussen de twee individuen die het initiëren. Ik zag dat hun rol helder gedefinieerd kan worden door de archetypische relatie tussen de maker (creator) en de gebruiker. (user)

Ik benader dit project vanuit de invalshoek van een ontwerper. Vandaar dat dit geen economische studie zal zijn in de traditionele vorm. Ik zal proberen om een nieuw licht te werpen op, en de invulling van, het bestaande. Als buitenstaander kan ik zaken zonder vooroordelen benaderen, i.e. zonder beperkt te zijn door de manier van denken van een econoom. Vanuit deze positie kan ik bij een dergelijk groot onderwerp een ander standpunt laten zien. Ik heb een instrumentarium tot mijn beschikking dat mij in staat stelt om dit onderwerp tastbaar te maken.

Dit zijn de vier elementen van ons economische systeem. De maker, i.e. schrijvers, schilders, acteurs, maar ook verpleegkundigen en professors stellen hun werk beschikbaar aan de gebruiker, i.e. lezers, kijkers, publiek, maar ook patiënten en studenten, in ruil voor geld.

Door middel van praktische (fysieke) en visuele experimenten, zal ik de betekenis en uitwisselingsstructuur van ons huidig economische systeem onderzoeken. Ik hoop daarmee tot conclusies te komen over welke vervolgstappen haalbaar zijn voor de toekomst van werk. De overwegingen en aannames, de basis voor dit onderzoek, komen voort uit verschillende vakgebieden zoals technologie (robotisering), sociale economie (onvoorwaardelijk basis inkomen) en politiek (overheden en maatschappij).

Maker - Werk - Gebruiker - Geld

De tweede laag van mijn onderzoek, daagt elk van deze elementen uit. Het doel is om te verkennen hoe specifieke delen van deze cirkel geherdefinieerd kunnen worden. Dit heeft tot een reeks vragen geleid, welke de basis hebben gevormd voor de tweede ronde van metaforen. De kwesties die worden gevisualiseerd variëren van het onderzoeken van de macht van de gebruiker, tot het betwisten van de waarde van geld. De derde en laatste laag van mijn onderzoek is bedoeld om de flexibiliteit van het totale systeem [Maker - Werk - Gebruiker - Geld ] te testen door elk element te vervangen door alternatieven. Dit experiment is ontwikkeld met behulp van Michèle Degen en is uitgevoerd tijdens de Dutch Design Week 2015.


INTRODUCTION

Everyone is involved in the economic system, therefore it is affected and constructed by the sum of our individual choices, and is in perpetual movement. We participate in it daily, when we work, when we consume, or when we choose not to work or consume. For that reason it is of utmost importance that we acknowledge our role in it and take a consciously built-up position, in terms of our choices and decisions. It is especially relevant to do so given the likelihood of the system to be transformed to an unprecedented condition. The current system is already showing its inability to serve and accommodate everyone’s interest, leading up to a crisis. Therefore, we are in the position to take the opportunity to reimagine what roles we would like to take in it. I’m entering this endeavour from the starting point of a designer, therefore this will not be a study of economics in the traditional sense. It will seek to shed new light on, and interpretations of, the existing. As an outsider, I am able to approach the matter without bias, i.e. without being restricted by the economist’s way of thinking. This, hopefully, gives me the position to show a different viewpoint, on such a big topic. My perspective is such that I have at my disposal an instrumentarium that would enable me to bring this subject to tangibility. By means of practical (physical) and visual experiments I will investigate the meaning and exchange structure of our current economic system, and will further hope to reach to a conclusion of what could be viable next steps for the future of work. The considerations and assumptions, at the base of this investigation, arise from different fields, such as technology (robotisation), social economics (uncond. Basic income) and politics (governance and society). The artistic device of the visual metaphor was core instrument of my research method. In my work on the investigation a

logical order of inquiries appeared. Firstly, it was necessary to formulate an understanding of the archetypical transaction with work and money. I focused on finding out what each of these terms meant, with the goal to develop my own definitions. Afterwards, it became evident that the main axis of this transaction spans between the two individuals that initiate it. I recognised that their roles are clearly defined by the archetypical relationship between creator and user. Creator - Work - User - Money These are the four elements of our economic system. The creator, i.e. writers, painters, actors, but also nurses or professors who provide their work to a user, i.e. readers, viewers, audience, but also patients and students, in exchange for money. The second layer of my investigation challenges each of these elements. The aim is to explore how specific parts of the cycle could be redefined. This resulted in a set of questions, which was the ground of the second round of metaphors. The issues to be discussed range from examining the power of the user, to challenging the value of money. The third, and last, layer of the investigation was intended to test the flexibility of the total system [Creator - Work - User - Money] by replacing each of its elements with alternatives. This experiment was developed in a collaboration with Michèle Degen and was put in practice over the course of the Dutch Design Week 2015.


Future of work The investigative work unfolds in three layers: def inition of work and money; redefinition of the roles of the user and creator; and reinterpretation of the system.


DEFINE What is work? What is money?

REDEFINE What is the creator’s power? What gives value to work? What is the user’s power? What are money’s weaknesses?

REIMAGINING Can you reimagine the whole system?


DEFINING THE CURRENT ECONOMIC SYSTEM


DEFINE

What is work? A spin, which produces lines when rotating, is the embodiment of the creator. A ring, which creates boundaries and context, is the embodiment of the user. Together, they produce a distinct drawing, that is the embodiment of work. If any of them would be replaced or would change the intensity with which it participates, then the result would change.


21

CREATOR

WORK

USER


DEFINE

What is work? Work emerges in the interaction between the creator and the user.


27


DEFINE

What is money? A coin, which has been polished blank, exposes the origin of money’s value.


31


DEFINE

What is money? Money is a representation of a promised value. It is based on a set of rules we believe to contain a certain value.


35


CAN YOU REDEFINE THE WHOLE SYSTEM?


REDEFINE

What is the creator’s power? Neuro-currency, or a set of neurotransmitters, which induce distinct feelings, reveals the accounting of the brain’s reward system. It illustrates the exchange of nonmaterial values that occurs through work - for example concentration in return for effort, an exchange system, where we can choose to use the ‘drugs’ or exchange them for products.


39


REDEFINE

What is the creator’s power? The creator’s effort results in a value that is simultaneously accounted on both sides of the exchange - personal satisfaction. Therein lies his power.


43


REDEFINE

What gives value to work? A set of three jewellery pieces, made of silver, gold and platinum. Those, as many others, are materials that differ in value each minute. These jewellery are made from the material bought with exactly 50,-, on 20.10.2015 at 14:58. Earlier on, money’s value was ensured by the gold standard, i.e. each bank note represented a precise amount of gold stored in a bank safe.


45


REDEFINE

What gives value to work? A resource is something that is ready to use if or when it is needed. It may be of either material or non-material nature. In both cases, the input of energy is necessary in order to turn the resource’s potential value into an actual one.


47

SILVER

GOLD

PLATINUM


REDEFINE

What gives value to work? Work is not evaluated by the material resources it uses, instead its value is derived from the effort, planning and skill that were invested.


49


REDEFINE

Motivation The types of jobs that can be taken over by robots are, coincidentally, also those that are motivated primarily by financial means. What is it that motivates us as human beings to work? There are precisely three factors, ‘’Autonomy, the urge to direct our own lives. Mastery, the desire to get better and better at something that matters. Purpose, the yearning to do what we do in the service of something larger than ourselves’’, pointed out by Daniel Pink, in a TED talk he gave in 2009, in Oxford, England.


REDEFINE

What is the user’s power? A comment box, which requires you to leave a comment about it in the presence of its creator. It illustrates the real value of feedback and the fact that there is an individual standing at both sides of the transaction. It also illustrates the responsibility that comes with commenting on an actual person’s work. This investigation applies the infinity effect to feedback, essentially it is a comment box that publishes comments on itself. It is urgent that user’s become aware of their power and the responsibility that comes with documenting their experience. In order to have a truly democratised economic system each user should guard their right to build and express their opinion and judgement on the work of the creator.


53


REDEFINE

What is the user’s power? The power of the user is higher than he supposes, because his feedback in the form of choices and behaviour will affect the creator, and in turn affect his choices and behaviour. Giving correct feedback is his responsibility.


57


REDEFINE

What is the power of the user? (2) An illustrated consumer diary, where the user keeps track of his behaviour and choices with regards to consumption. Such a diary would empower the user and educate him about his own culture of consumption and would allow him to approach it critically and recalibrate it.


59


REDEFINE

What is the power of the user? (2) It has the power to expose the consumer’s behaviour, and may inform and inspire a conscious urge for critical observation and adjustment.


61


REDEFINE

What is the power of the user? (2) This aspect of the investigation was conducted over a period of two months, in which I kept a strict diary of the products and services I bought. Further on, illustrating the objects intensifies the attention the user directs towards each item of consumption.


63


REDEFINE

What are money’s weaknesses? (as a form of value carrier) A Euro denomination, documented through the process of decay, explores the consequences that arise if money would have an expiration date. If money would diminish in value over time, consumption behaviour would adapt, we would seek to exchange it sooner and for goods of more durable and stable value.


65


REDEFINE

What are money’s weaknesses? (as a form of value carrier) Euro’s value is kept quite steady in its f luctuations, thus it became a reliable value carrier and we started to save (keep) it, therefore money became the goal instead of the means.


CAN YOU REIMAGINE THE WHOLE SYSTEM?


REIMAGINE

Can you reimagine a whole system? ‘‘Steenrijk’’ is an experiment-based research, which took place during the Dutch Design Week, in 2015. The quest was to explore what people consider valuable, how this applies to a stone and its potential use as an exchange system. With a single stone visitors could buy a glass of lemonade, filled according to the stone’s value. This value is determined by a rule book that was produced in order to formalise the system. It describes Steenrijk’s stone evaluation criteria. Among other things, it takes into account the shape of a stone, the intensity of its colour, its scratch resistance, and its weight.


75


REIMAGINE

Can you reimagine a whole system? A stone with its inherent uniqueness may be of emotional value to someone, inversely the money we use today has no emotional value. And this could be one of the major f laws of the current exchange system. Here, it is important to inquire about how emotional value is measured, judged and systemised.


77


REIMAGINE

Can you reimagine a whole system? Emotional value does not comply directly with universal rules, because each individual has developed their own criteria for determining value. “Steenrijk� illustrates that in a system where the rules are based partly on feelings, what is valuable from one perspective can be degrading from another, and vice versa. Agreements have to be made, trade-offs are done. In other words, a compromise is the rule, not the exception.


79


REIMAGINE

Can you reimagine a whole system? In this experiment, the role of work and money has little value, therefore it was useful in exposing the roles of user and creator in the process of exchange. In “Steenrijk”, user and creator both recognise each other’s value. Lemonade in exchange for the user’s feedback. Ultimately, “Steenrijk’s” results demonstrate one of the f laws of money and encourage the foundation question: Could you still have an economy without money? How would the world look without it? steenrijk.tumblr.com


81


VERANTWOORDING

Het huidige economische systeem en haar structuur bereikt spoedig zijn grenzen. Ik heb een reeks observaties en aannames gedaan die me naar de definitie van het probleem hebben gebracht. Kort samengevat: er is een toenemend verschil tussen betaald en onbetaald werk, werk en werkgelegenheid zal veranderen, verschillende typen werkzaamheden zullen achterhaald raken door robotisering, automatisering en technologie Het is niet de eerste keer dat een dergelijke verschuiving plaats vindt en, zoals gebruikelijk, kan dit aanleiding zijn voor onrust, zorgen en onzekerheid bij een groot deel van de maatschappij. Hoofdzakelijk heb ik geprobeerd de volgende vraag te beantwoorden: “Wat is de toekomst van werk?”

is zijn taak om context te geven aan het werk van de maker, zo wordt hij de vertaler (the translator) van de maker. Een derde personage is nodig, de verzorger (the facilitator). Zijn taak is om de juiste gebruiker met de juiste maker in contact te brengen en ze elkaars waarde te laten inzien. Zo draagt hij bij aan optimaal gebruik van menselijke en niet-menselijke middelen. In mijn onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat, om ons te kunnen aanpassen aan de veranderingen, deze relaties niet puur economisch, maar ook cultureel beschouwt moeten worden. We zullen ons openstellen voor het gebruik van emotionele waarden in ons uitwisselingssysteem. Ik stel me voor dat een culturele verschuiving ten grondslag ligt aan de aanpassing en tenslotte de evolutie van ons economisch systeem.

De methode die gebruikt is tijdens het onderzoek is gebaseerd op vereenvoudigde definities uit de economie, geïllustreerd door visuele metaforen. Het is gedefinieerd aan de hand van zijn basisspelers en het systeem dat de waarde bepaalt. De betekenis, rol en zin van elk van deze elementen binnen het huidige systeem zijn afzonderlijk onderzocht.

Middelen De meest waardevolle middelen en de echte bron van waarde in onze economie zijn immaterieel, i.e. menselijke middelen zoals kennis, vaardigheden en technologie. Deze zijn moeilijk objectief te meten, dat is de reden waarom de rol van verzorger relevant en nodig is in deze sector. Zijn doel is, anders dan binnen de traditionele marketing, deze middelen op de juiste wijze te organiseren en te distribueren.

De algemene deelnemers en hun rollen De gedaanteverwisseling van arbeid en de verschuiving binnen de verdeling van de beschikbaarheid van tijd en welzijn, i.e. het toenemende gat tussen werk en vrije tijd en arm en rijk, zullen van invloed zijn op de relaties binnen onze economie. De rollen van de gebruiker en maker worden als fundamenteel gezien binnen dit project. Ze zijn beide onontbeerlijk en ze hebben beide een hele eigen aanpak in het creëren van waarden. De maker (the creator) is direct betrokken bij de transformatie en het vergroten van waarden. Zijn deskundigheid op het gebied van zijn interesse ontwikkelt hij op natuurlijke wijze en zal daarom plezier beleven aan het oplossen van problemen. Aan de andere kant heeft de gebruiker (the user) de verantwoordelijkheid om te evalueren, om regels op te stellen en om tenslotte de waarde te bevestigen of deze te verwerpen. Op deze manier wordt de gebruiker een bewuste consument. Het

Geld De transformatie van de rollen en relaties zullen leiden tot nog meer gecompliceerde systemen van interactie en transactie van waarden. Het onderzoek onthult en illustreert de zwakheden van geld als uitwisselingseenheid, i.e. het toekennen van waarde en werk motivatie worden er ongenuanceerd door weergegeven. Al is dat ook precies de reden waarom geld als een goed universeel ruilmiddel werkt. In het algemeen vergemakkelijkt het transacties en daarom is het beter niet te zoeken naar manieren om geld te vervangen of om geld uit te roeien. Om ons economisch systeem te vergroten, opdat het gehoor geeft aan de emotionele waarden, zullen we moeten experimenteren met delen van het systeem die onafhankelijk zijn van geld en kunnen we beginnen met het uitwisselen van de werkelijke waarden in plaats van een representatie daarvan.


CONCLUSION

The current economic system and its structures are fast reaching their limits. In the beginning, I made a set of general observations and assumptions that guided me to the definition of the problem. To briefly summarise those, there is a growing split between paid and unpaid labour, this will eventually transform work and employment, as some types of work become obsolete, to be soon replaced by technology. This is not the first time that such a shift occurs, and as usual it can be a source of unrest and concern in the wider society. Essentially, the question I have attempted to answer is what could be the future of work? The investigation used a method based on a simplified definition of economics, illustrated by visual metaphors. It was defined according to its basic players and value-holding elements. The meaning, role, and purpose of each of these elements within the current system was explored separately. The generic participants and their roles The transformation of labour, and the shift in the distribution of time and wealth availability, i.e. the growing gap between work and leisure, and rich and poor, will have implications on the relationships that form within our economy. In a general sense, the basic roles that this project recognises as fundamental are the user and creator. Both are indispensable and both have a very particular approach towards the creation of value. The creator is directly involved in the transformation and increase of value. He naturally develops an expertise in his area of interests, and thus will solve problems for fun. The user, on the other hand has the responsibility to evaluate, set the rules, and eventually to confirm or reject this value. In this way the user becomes a conscious consumer. It’s his task to contextualise the creator’s work, so the translator of the creator. A third character becomes necessary, that is the facilitator, his purpose is to connect the right user with the right creator, and let them understand each other’s value. In this way, he helps

direct human and non-human resources in an optimal way. My investigation has arrived to a conclusion that in order to adapt to the changes those relationships cannot be perceived as purely economical, but as cultural as well. We will open up towards the use of emotional values in the current system. I propose that a cultural shift would be at the base of the adaptation and finally the evolution of our economic system. Resources The most valuable resources, and the real source of value, in our economy are non-material, i.e. human resources, such as knowledge, skills, technology. Those are difficult to measure objectively, that is why the role of the facilitator is relevant and necessary in this sector. His goal is not the same as that of traditional marketing. Instead, his purpose is to distribute and organise these resources appropriately. Money The transformation of the roles and relationships will result in even more complex systems of interaction and exchange of values. The investigation reveals and illustrates the weaknesses of money, as an exchange currency, i.e. that it oversimplifies the assignment of value and work motivation. However, it is precisely because of that, that it became universally applicable. Generally, it facilitates exchange, and we should not look for ways to eradicate the use of money. In order to expand our economic system, so that it may host the values defined by this investigation, we should experiment with parts of the economy which are independent of money. There we can start to exchange with the real values, instead of their representation.


1th SECTOR


2th SECTOR


GELDLOZE SECTOR

De Geldloze sector (No Money Sector) is een scenario van een toekomst waarin iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen krijgt, vanwege het gebrek aan betaald werk. Het onvoorwaardelijke basisinkomen voorziet iedereen in zijn basisbehoeften en neemt de kwestie van geld verdienen weg. Hierdoor ontstaat ruimte en tijd voor echte zingeving. Dit zal betaald werk veranderen naar activiteiten, die gemotiveerd worden door persoonlijke zingeving en waarden. Wat elk persoon ervaart als belangrijk of interessant, zal de drijfveer zijn voor de manier waarop ze hun tijd gaan besteden. De sector is een deel van het geheel, daarom bestaat het in het huidige economische systeem. Dit betekent dat de groep personen waarvan het werk overbodig wordt in één sector, hun zingeving kunnen herontdekken in de nieuwe sector. Deze sector zal handelen met echte waarden, niet met de representatie van waarde, en dus is het de Geldloze sector. Het is van uiterst belang te benadrukken dat de Geldloze sector binnen het systeem moet opereren en zich niet moet afzonderen. De wisselwerking moet op basis van gelijkheid zijn. Uiteindelijk is de Geldloze sector een scenario dat onderzoek doet naar een oplossing om vervreemding van de werkloze groep te voorkomen. Dit door de Geldloze sector een plaats te bieden binnen het huidige sys-

teem in de vorm van deze nieuwe werk sector. Op deze manier biedt de sector als het ware de onvoorwaardelijke basisarbeid. Het functioneert op de zelfde manier als het onvoorwaardelijke basisinkomen, het schept een constante bron aan werkgelegenheid voor iedereen die gemotiveerd en bereid is om zonder geldelijke beloning te werken, uitsluitend voor het plezier ervan. Er zijn verschillende stappen ontworpen om het individu te helpen om zijn positie binnen dit systeem voor te kunnen stellen en te formuleren. Deze reeks is als volgt: • • • •

identificeer je rol herken je waarden begrijp je motivatie kies je probleem

Hoe kan een economie werken zonder geld? De alternatieve economische sector zal deelnemers toestaan uit te wisselen in subjectieve waarden, i.e. persoonlijke, emotionele waarden. Dit zal de betekenis van arbeid veranderen. Als werk wordt gemotiveerd door persoonlijke belangen en geld hier niet bij betrokken wordt, zullen de maker en de gebruiker hun gezamenlijke doelen gaan herkennen.


NO MONEY SECTOR

The ‘No Money Sector’ is a future scenario that assumes that everyone will get an unconditional basic income because of the lack of paid employment. The unconditional basic income can provide everyone’s basic needs and will take the issue of money off of the table, leaving space and time for the real purposes. This will change the connotation of work into action, based on your personal purposes or values. What each person recognises as important or interesting will drive and formulate the way they spend their time. The sector is part of the whole, therefore it emerges from within the current economic system, this means that the group of people whose work becomes obsolete in one sector could rediscover their purpose in the new one. This sector will trade with real values, not with the representation of value, thus it is the No Money Sector. It is of utmost importance to emphasize that it needs to operate within the system and not result in further segregation, so they need to interact on equal terms. Ultimately, the No Money Sector is a scenario that explores a solution that will prevent the alienation of the unemployed group, by providing a place within the current system in the shape of this new work sector. In that way, the sector provides the unconditional basic labour. It functions analogically to the unconditional basic income,

it represents a constant source of employment, for anyone who is motivated and willing to work without financial rewards, but solely for the joy of work. There are several steps designed to help the individual to imagine and formulate their position within the system. The sequence is as follows: • • • •

identify your role recognise your values understand your motivations choose your problem

How could an economy work without money? The alternative economic sector would enable the participants to exchange subjective values, i.e. personal, emotional values. This will transform the meaning of labour. When work is motivated by a personal interest and money is not involved, the creator and user will start to recognise their shared goals.


Uit het onderzoek kwam naar voren dat er drie algemene rollen zijn die vanwege hun interactie de Geldloze sector kunnen opbouwen - De maker (the creator), de verzorger (the facilitator), en de vertaler (the translator). Ieder heeft een specifieke rol binnen elke interactie. Naar gelang van de context kan het individu een van de andere rollen vervullen. Dit wordt bepaald aan de hand van de waarde die iemand kan toevoegen, creĂŤren of bepalen, afhankelijk van zijn rol als verzorger, maker of vertaler. Een ieder wordt op een andere manier gemotiveerd. De algemene categorieĂŤn hierin zijn zingeving, bekwaamheid en autonomie, respectievelijk gerelateerd aan de verzorger, maker en vertaler. Ten slotte, iedereen wint aan waarde door samenwerking, die een andere vorm aanneemt afhankelijk van de motivatie.

The investigation concluded that there are three generic roles that through their interaction can construct the No Money Sector the facilitator, the creator, and the translator. Each will have a specific role in their interaction, more importantly in each different context of transaction, a single individual might play any of those roles. That will only be determined based on whether he is able to add, create or determine value, depending if the role is of facilitator, creator, or translator. Furthermore, each will be motivated differently, the generic categories being, purpose, mastery and autonomy, relating to the facilitator, creator, and translator, respectively. Lastly, each of them gains value through their collaboration, and it takes a different shape, based on their motivation.


89


Het doel van deze sector is om te voorzien in de basisbehoeften die door werkloosheid, technologie of andere redenen onder druk zijn komen te staan. Het is gebaseerd op het herpositioneren van waarden en het terugkeren naar de ware oorsprong - de mens. Het streeft er naar de waarde van mensen die hun baan hebben verloren, te herstellen. Werk zal gemakkelijk beschikbaar worden, doordat het is toegestaan om erkende waarden te creĂŤren buiten de huidige economie. De democratisering van werk zal individuen binnen de sector toestaan om hun verhaal en identiteit te herwinnen en zelfs te herdefiniĂŤren. Het uiteindelijke doel van het scenario van deze sector is om individuen het recht te geven om interactie aan te gaan, waarden te onderzoeken en waarden uit te wisselen. Op deze manier wil de sector het individu aanmoedigen om deel te nemen in het economische systeem.

Overall, the goal of this sector is to fulfil the growing necessities that arise with unemployment, technological or otherwise. It is based on repositioning value, and returning it to its true origin - the people. Therefore, it aims to recover the value of those that have lost their jobs. Work will become readily available, by allowing for recognisable value to be created outside of the current economy. The democratisation of work will enable the individuals from that sector to regain and even redefine their story and identity. The ultimate goal of the sector scenario is to empower the individual to explore, interact with, and exchange values, and in this way to encourage him to participate the economic system


91


WORK

WORK

MONEY

CREATOR

INEQUALITY

USER

TECHNOLOGISATION

MONEY

MASTERY

NEURO-CURRENCY

AUTONOMY

50,-

PURPOSE

ANALOGUE COMMENTATOR

DULL

MONEY LOSS

DISGUSTING

STEENRIJK

DANGEROUS

LEMONADE

SENCE OF BELONGING

SHEET OF ANALYSE

HUMAN

STONE

LEISURE

LITTLE LEISURE

NOT HAPPY


PERSONAL DEFINITIONS

CREATOR The person (group of people), that has developed a particular area of expertise and creates value directly through the application of their skills, and knowledge, towards the solution of a clearly defined problem. For example - writers, painters, actors, but also nurses or professors who provide their work to a specific user.

THE TRANSLATOR One of the roles in the No Money Sector, is the active user, with the clear distinction that he asks questions and reviews critically the work of the creator in order to determine its value and contextualise it. Functions as a the translator of the creator, by connecting him to reality.

LEISURE The time spent in the pursuit of values, motivated by personal interests and goals.

THE FACILITATOR One of the roles in the No Money Sector, someone that connects the right user with the right creator, and helps them understand each other’s value and motivation. In this way he strives to direct human and non-human resources in an optimal way.

MONEY A simplified representation of value. NO MONEY SECTOR A future scenario for a work sector focused on values other than money. RESEARCH A resource is something that is ready to use if or when it is needed. It may be of either material or non-material nature. In both cases, the input of energy is necessary in order to turn the resource’s potential value into an actual one. STEENRIJK An experimental research project, which involved the creation of a concept shop, where you could only pay with stones, not money. The purpose of the shop was to challenge outdated perceptions of the economic system, by proposing an unlikely alternative. SECTOR Economically speaking, the sector is defined by a specific category of work, characterised entirely by the resources invested in it. THE CREATOR One of the roles in the No Money Sector, the character that creates value in a direct way. The creator has developed a particular area of expertise and creates value directly through the application of their skills and knowledge towards the solution of a clearly defined problem.

UNCONDITIONAL BASIC INCOME An unlimited access to work, for those that are motivated, and willing to work without obligatory payment in the form of money. UNCONDITIONAL BASIC LABOUR An unlimited access to work, for those that are motivated, and willing to work without obligatory payment in the form of money. UNEMPLOYED Person without paid work, someone that has fallen out of the economic system. USER Based on the consumer, the person that uses the work of the creator, i.e. readers, viewers, audience, but also patients and students, in exchange for money. WORK Work is the result of the collaboration between the creator and user, towards the resolution of a problem. It is defined by the skills and vigour of the creator, but equally so by the requirements and needs of the user.


Special Thanks Cox Janssens, Gyalpo Batstra, Guus Kuster, Irene Fortuyn, Job Swank, Karen van Luttervelt, Kelly van de Mortel, Kiki van Luttervelt, Kornelia Dimitrova, Lieke Janssen, Maribeth de Waaij, Michèle Degen, Pleun van Dijk, Remmet van Luttervelt, Romke van Luttervelt, Ruud van Oosterhout.


Profile for Hannah van Luttervelt

NO MONEY SECTOR  

A moneyless monopoly As the digital revolution is likely to kill more jobs, the chances of social unrest will rise. To prevent people from...

NO MONEY SECTOR  

A moneyless monopoly As the digital revolution is likely to kill more jobs, the chances of social unrest will rise. To prevent people from...

Advertisement