Page 1

ST EP I N TO A NE W DI M E NSI O N


P OLYJ ET


FDM

W I E ZI J N WE EN WAT DOE N WE ?

SEIDO Systems is een dynamisch bedrijf, dat zich toelegt op het verkopen van 3D printers en 3D productiesystemen. Sinds 2008 zijn we in de Benelux distributeur voor het volledige gamma van het beursgenoteerde bedrijf STRATASYS. SEIDO Systems heeft zowel in BelgiĂŤ als in Nederland een vestiging. Onze ervaren verkoopsafdeling staat u telkens bij van begin tot einde. Bovendien beschikken we over een eigen dienst-na-verkoop. After-sales-services worden ondersteund door onze application engineers. Indien u meer wenst te weten over SEIDO Systems neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Het SEIDO Systems team.

3 D PRI N TI N G S OLU TI O N COMPANY

www.seido-systems.com info@seido-systems.com


P O LYJET MATERIALS

+

Vero Color

+

J750

+

OBJET1000 PLUS

+

CONNEX3

+

CONNEX

OBJET 260/350/500

OBJET EDEN260VS

+ VeroWhitePlusTM Only

OBJET30 PRIME

VeroTM Family

OBJET30 PRO

Rigid Opaque

EDEN

OBJET30

OBJET24

DESKTOP

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

RGD720 Rigid Transparent STANDARD

VeroClearTM

+

+

PLASTICS SIMULATION

Simulated Polypropylene

+

DurusTM RigurTM TangoTM Family

+

Rubber-like +

Agilus 30

Digital ABSTM Green

RGD5160-DM

Digital ABS2TM Green

RGD5161-DM

Digital ABS Ivory

RGD5130-DM

Digital ABS2 Ivory

RGD5131-DM

High Temperature

RGD525

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ENGINEERING PLASTICS SIMULATION

+

+

+

+

+

Hearing Aids MEDICAL Rigid, bio-compatible

MED610 - ISO 10993

SUP705

Wateroplosbaar

SUP706

Handenvrij wateroplosbaar

SUP707

Works with VeroWhitePlus, VeroGrayTM, VeroBlueTM, VeroClear

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SUPPORT +

+


POLYJ E T

Obj e t 24 234 x 192 x 14 8 ,6 mm

Ed e n 2 6 0 VS 2 5 5 x 2 52 x 2 00 m m

O b jet 30 / 30P ro / 3 0P r i m e 294 x 192 x 14 8 ,6 mm

O b j e t 2 6 0 Co n n ex 3 2 5 5 x 2 52 x 2 00 m m

Objet 350 Connex 3 34 2 x 34 2 x 2 0 0 mm Objet 500 Connex 3 490 x 39 0 x 2 0 0 m m Obje t 1000 P l us 1000 x 800 x 5 0 0 m m J 75 0 490 x 39 0 x 2 0 0 m m


FDM

For t us 3 8 0m c 355 x 3 0 5 x 3 0 5 m m

Fo r t u s 9 0 0 mc 9 1 4 x 61 0 x 9 1 4 m m

For t us 4 5 0m c 4 06 x 35 5 x 4 0 6 m m

uP r i nt SE pl us 203 x 2 03 x 152 m m

F 1 70 254 x 254 x 254 mm F 270 3 05 x 2 5 4 x 3 05 m m F 370 35 6 x 2 5 4 x 35 6 m m


F D M MATERIA LS

A BSplu s A BS- M30

ASA

P LA

P C-A BS

PC

P C-ISO

A BS- ESD 7

N Y LON 1 2

ULTEM 908 5

ULTEM 1 010

ST-130

N Y LON 1 2 C F

N Y LON 6

Betere trek sterkte, imp a c t en b ui g sterkte d a n st a nd a a rd AB S materi a a l

Veelzijdig m ateria a l vo o r vers c hi l l end e vo rmen en f unc t i o nel e to ep a ss i ng en

Com bineert m ec ha ni s c he sterkte met U V- b estend i g hei d

Esthetisc h zeer m ooi materi a a l

Idea a l voor concept mo d el s

Snelste m a nier om pro to t y p es te verva a rd i g en

Sterke m ec ha nisc he ei g ens c ha p p en

Grote hittebestendig hei d

Hoogste sla gva stheid

Meest gebruikte indust ri ël e t hermo p l a st

Na uwkeurig, duurza am en st a b i el , g es c hi kt vo o r sterke o nd erd el en

Goede m ec ha nisc he ei g ens c ha p p en en hi t teb estend i g

Biocom patibel m ateri a a l ( I S O 109 93 U S P C l a ss V I )

Idea a l voor de m edis c he en fa rma ceut i s c he i nd ust ri e en verp a k k i ng va n l evens mi d d el en

Steriliseerba a r

Antistatisc h m et opperv l a kteweerst a nd va n 107 Ω ( ra ng e 109 to t 106 Ω )

Voor grote m onta gegereed s c ha p p en vo o r el ekt ro ni s c he en st at i s c h g evo el i g e p ro d uc ten

Wordt op grote sc haa l g eb rui kt vo o r f unc t i o nel e p ro to t y p es , b ehui zi ng en en verp a k k i ng en

Hoge weersta nd tege n s l i j t a g e

Sterke c hem isc he we erst a nd

Uiterm ate sterk m ate ri a a l

FST (fla m e, sm oke, toxi c i t y ) g ecert i f i ceerd e t hermo p l a st

Hoge wa rm te- en c he mi s c he weerst a nd

Superieure m ec ha nisc he ei g ens c ha p p en en hi t teb estend i g

Biocom patibel m ateri a a l ( I S O 109 93 U S P C l a ss V I )

Hoge wa rm te- (216° c) en c hemi s c he weerst a nd

Superieure m ec ha nisc he ei g ens c ha p p en en hi t teb estend i g

Spec ifiek voor com pl exe ho l l e co mp o s i eto nd erd el en

Hoge tem peratuurbe stend i g hei d

Ca rbon fiber gev uld

Stijf en sterk

Beste com binatie tuss en sterk en t a a i

Duurza m e therm opla st

*Op aanvraag zijn volgende materialen beschikbaar: ABS-M30i/ABSi/PPSF


SEIDO Systems bvba Tu inwij kl a a n 4 , B - 8 501 Ko rtrijk | BE +32 5 6 35 0 0 35 | N L +31 30 32 00 274 S h owro om : Kor t r i j k & E ind hoven

www.seido-systems.com info@seido-systems.com

Seido Systems