Page 1

ont werpportfolio Academische Bachelor Architectuur | Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010


Š Antwerpen, december 2010 Artesis Hogeschool Antwerpen

Projecten in samenwerking met Klaas Adriaensen, Shone Beeckman & Gregory Boel


Inhoud onderzoek van het bouwblok

5

introductie

7

eerste indruk

8

werkwijze

8

onderzoek

8

theorieテォn

8

presentatie

relatie tussen gevel en straat

10

13

introductie

15

eerste indruk

16

werkwijze

16

onderzoek

16

gesloten ontwerp

16

open ontwerp

18

presentatie

21

het studentenkot

23

introductie

25

eerste indruk

26

werkwijze

26

onderzoek

26

algemeen concept

28

persoonlijk concept

30

uitwerking module

32

renders

34

bibliografie

Portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

41

3


onderzoek VAn Het BouwBlok

portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

5


Onderzoek van het bouwblok

“Als je met de trein door België reist kun je bestuderen hoe de verborgen Belg stilletjes zijn huiselijk leven heeft ingericht. De koterij is niet gemaakt om aan iedereen te laten zien.” Geert Van Istendael

1 Citaat Geert Van Istendael Boek Het Belgisch labyrint De Arbijdspers 2004

6

Portfolio Hannes Hulstaert | september–december 2010


Onderzoek van het bouwblok

introduc tie Als eerste opdracht voor architectuur en sterfelijkheid werd ons gevraagd om de werking van het bouwblok in de stad te onderzoeken. Samen met Shone Beeckman en Gregory Boel werd ons de subcategorie ‘de inwendige parasiet’, zoals terug te vinden in het Bouwblokkenboek 1, toegewezen. Zodoende zijn we op zoek gegaan naar een heldere definitie van deze ‘inwendige parasiet’.

1 Bouwblokkenboek Katrijn Apostel, Dirk ­Janssen & Filip ­Pittillion © ASP 2008

Portfolio Hannes Hulstaert | september–december 2010

7


Onderzoek van het bouwblok

eerste indruk Bij het onderzoek naar de binnenruimte van de bouwblokken was ik zeer enthousiast omdat we hierdoor een betere kijk zouden krijgen de stad en hoe die werkelijk in elkaar zit. Het fascineert mij hoe de mens de plekken invult die de voorbijganger nauwelijks opmerkt.

werkwijze

2 sociale woning Woningen ‘beter leven’, een oprichting door de CM

8

In dit onderzoek was het van groot belang dat we op locatie zouden gaan. Gewapend met fiets en camera traden we de stad tegemoet. Op elke locatie onderzochten we de omgeving, de toegankelijkheid, de functie en de sfeer. We maakten schetsen om specifieke zaken te benadrukken in onze presentatie en op verschillende foto’s. We maakten ook een reeks opnames die we later in een filmpje staken met een flipboek effect.

onderzoek Nadat we verschillende locaties gezien hadden en we enkele voorbeelden hadden van de zgn. ‘inwendige parasieten’, kozen we daaruit de drie die het best van toepassing waren voor onderzoek. Dit werden het Cultureel Ontmoetingscentrum (CO) op de Sint-Andriesplaats in de binnenstad van Antwerpen, de sociale woningen2 in de Ballaerstraat 77 in de 19de-eeuwse gordel, en het luxeappartementencomplex Karmelietenhof in de 20ste eeuwse gordel. Deze zouden we dan verder bestuderen om een betere definitie te kunnen geven van ‘de inwendige parasiet’. Om te beginnen gingen we op zoek naar de verschillen en gelijkenissen van de sites. We besloten dat het niet mogelijk was om de inwendige parasiet uit één oogpunt te benaderen, en deelden het onderzoek dan ook op in de volgende categorieën:

·· historisch ·· leesbaarheid ·· functie ·· kwaliteit Hier konden we verschillende theorieën uit afleiden.

theorieën Historisch kan men een ‘inwendige parasiet’ in de architectuur op drie manieren benaderen. Om te beginnen kan het gebeuren dat een inwendige site pas werd toegevoegd nadat het omliggende bouwblok al klaar was. Daarnaast kunnen zowel de ‘parasiet’ als de omliggende bebouwing in één keer ontworpen zijn. Tenslotte kan het ook voorkomen dat de ‘inwendige parasiet’ de grondlegger is van het bouwblok waarbij de omliggende huizen later gebouwd werden.

Portfolio Hannes Hulstaert | september–december 2010


onderzoek van het bouwblok

a.

InWEnDIGHEID Schets van de inwendige parasiet tussen in het bouwblok in vorm van een snede. lOCAtIES Aanduiding van de onderzochte sites voor deze opdracht.

b.

c.

portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

HIStOrIEK De verschillende ontstaanswijze van de inwendige parasiet. a. Parasiet als grondlegger. b. Bouwblok als grondlegger. c. Parasiet en bouwblok als テゥテゥn geheel.

9


Onderzoek van het bouwblok

presentatie In het onderzoek op vlak van leesbaarheid konden we vaststellen dat deze bij de verschillende sites duidelijk kon worden onderscheiden. Deze ligt in de functie die de inwendige parasiet gekregen heeft. Als het bijvoorbeeld om een private parking gaat, hebben de meeste voorbijgangers hier helemaal geen weet van. Als het daarentegen om een winkel gaat die dieper in het bouwblok gelegen is, zal de aanwezigheid ervan (best) benadrukt worden vanaf de straatkant. Verder onderzochten welke functie de inwendige parasiet heeft. Uit onderzoek blijkt dat het niet veel belang heeft welke functie de inwendige parasiet heeft. De functie heeft echter wel een effect op de sfeer in het bouwblok als men die vergelijkt met de functie van de straatkant. De inwendige parasieten hebben een erg teruggetrokken karakter.

10

Tot slot gingen we na welke kwaliteiten deze inwendige parasieten dragen op architecturaal vlak. Dit gaat uiteraard vaak gepaard met de opbouw van de site. Wanneer deze achteraf is toegevoegd, kan dit zorgen voor problematische situaties met bizarre gevolgen. Wanneer de parasiet eerst aanwezig was, zou de architecturale vormgeving optimaal moeten en kunnen zijn. Hieruit kunnen we besluiten dat de vormgeving een grote rol speelt in de sfeer die zicht binnen in het bouwblok bevind.

Na dit onderzoek werd alle informatie in een gestructureerde presentatie verwerkt. Door het thema eerst theoretisch te benaderen en pas daarna voorbeelden te geven waarin deze theorie benadrukt werd, kreeg men een duidelijk overzicht van de inwendige parasiet.

Portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010


onderzoek van het bouwblok

SInt-AnDrIES toegang tot de site met duidelijke aanwezigheid vanuit de straat. KArMElIEtEnHOF Stad binnen een stad met duidelijke afscheiding van het omliggend bouwblok. BEtEr lEVEn Sfeerbeelden van de rustgevende omgeving binnenin een bouwblok.

portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

11


relatie tussen gevel en straat

relAtie tussen geVel en strAAt

portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

13


Relatie tussen gevel en straat

“Architectuur is een probleem op zich, is veeleer een probleem dan een oplossing. Architectuur lost niets op, maar is eerst en vooral een fysiek opstakel.” Kersten Geers & David Van Severen

Citaat OfficeKGDVS Interview A+213 | kader en inhoud [p55] septeber 2008

14

Portfolio Hannes Hulstaert | september–december 2010


Relatie tussen gevel en straat

introduc tie Als tweede opdracht werd ons gevraagd een dieper onderzoek te voeren naar de relatie tussen de gevel van een gebouw en zijn omgeving. Ditmaal werkte ik samen met Shone Beeckman en Klaas Adriaensen. Het Tolhuis 3 werd ons aangewezen als onderzoeksobject. Uiteindelijk moesten we twee ontwerpen inleveren die een meerwaarde zouden geven aan de omgeving. Voor het ene ontwerp werd van ons verwacht dat we vertrokken vanuit het bestaande volume, waarbij we aanpassingen verrichten om een betere relatie te garanderen tussen het gebouw en de straat. Voor het andere ontwerp mochten waren we vrij om vanuit de leegte een nieuw ontwerp te maken.

3 Tolhuis Sint-Pietersvliet, ­Antwerpen

Portfolio Hannes Hulstaert | september–december 2010

15


Relatie tussen gevel en straat

eerste indruk Voor het open ontwerp kregen we al snel utopische ideeën die achteraf onrealistisch bleken, omdat ze geen rekening hielden met de omgeving. Voor het gesloten ontwerp zochten we naar een oplossing in het concept van 25 Rooms 4. Deze inspiratiebron werd wel aanvaard omdat het van toepassing was in zijn context.

werkwijze Het was van uiterst belang om rekening te houden met de omgeving van de site. Hierdoor was het maken van een snelle omgevingsmaquette een meerwaarde voor het ontwerpproces. Deze zou gebruikt kunnen worden in de twee projecten.

4 25 rooms Villa in Inner Mongolia, China door OfficeKGDVS

16

onderzoek Bij het ontwerpproces hielden we rekening met de volgende punten: ·· betrekking van de tramhalte ·· betrekking van het plein ·· de ruimtelijkheid van de straat ·· betrekking van de voorbijganger tot het gebouw Deze concepten zouden in beide ontwerpen terugkomen omdat ze voordelig zijn voor hun omgeving.

gesloten ont werp Voor het gesloten ontwerp besloten we al snel dat een gebouw in de hoogte niet optimaal zou zijn. Omwille van de smalle straten krijgt men al snel een beangstigend effect wanneer men in de hoogte bouwt. Het zou dus veel interessanter zijn als men een lager gebouw ontwerpt en zo meer ademruimte creëert voor de omgeving.

Wanneer we letterlijk het tegengestelde doen van hoogbouw, krijgen we diepbouw. Het gebouw zal hierdoor deels ondergronds komen te liggen. Omdat het is uiteraard onverantwoord is om mensen in een gesloten kelder te laten leven, vonden we het vanzelfsprekend om tot op de onderste etage een patio aan te leggen. Hierdoor ontstaat er een soort oase die afgeschermd is van de stad. Door deze toegankelijk te maken voor de voorbijganger geven we met dit concept ook een stukje terug aan de stad. Verder trokken we de hoofdlijnen van het gebouw gelijk met de assen van de straten en de Schelde, waardoor het gebouw beter in zijn omgeving wordt opgenomen. In combinatie met een interessant trappenspel kwam dit ontwerp tot een goed resultaat.

Portfolio Hannes Hulstaert | september–december 2010


Relatie tussen gevel en straat

25 rooms Een project door Officekgdvs waarbij de woning onder rondom een patio onder de grond is gelegen. Grondplan Schetsmatig bovenaanzicht van het gesloten ontwerp. schetsen Sfeerbeelden van het gesloten ontwerp in zijn omgeving.

Portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

17


Relatie tussen gevel en straat

open ont werp Bij het open ontwerp maakten we handig gebruik van het feit dat er geen rekening gehouden moest worden met de grenzen het perceel. We konden dus de volledige ruimte gebruiken. Om te beginnen besloten we het gebouw van de grond los te trekken. Hierdoor zou er een groot overdekt plein ontstaan dat naadloos aansluit met het bestaande plein. Verder maken we gebruik van een immense overkraging die ervoor zorgt dat het nieuwe gebouw beter opgenomen wordt in zijn omgeving. De overhang zorgt voor een gezellige sfeer, en men kan er ook onder gaan schuilen als dit nodig mocht zijn. Om dit constructief op te lossen kozen wij niet voor kolommen, maar voor een uitwendige ondersteuning. We ontworpen een omhullende skeletstructuur die gebaseerd was op het omvouwen van een strook papier. Door deze verder door te trekken betrek-

18

ken we het plein meer tot het gebouw. Verder voegen we nog een monumentale trap aan het gebouw toe, waarmee de voorbijgangers tot aan het dakterras kunnen komen, wat een prachtig uitzicht biedt over de Schelde. Door middel van al deze eigenschappen vervagen we de grens tussen de gevel van het gebouw en de omgeving. Het nieuwe Tolhuis maakt deel uit van de buurt en wordt zo door elke voorbijganger actief of inactief gebruikt.

Portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010


Relatie tussen gevel en straat

snede Snede over de volledige lengte waar de trapgalerij op terug te vinden is. Grondplan Schetsmatig bovenaanzicht van de omhulling bij het open ontwerp. schets Sfeerbeeld van het open ontwerp met de overkraging over het plein.

Portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

19


Relatie tussen gevel en straat

inspiratie Trompe-l’oeil 1699, Edwaert Collier presentatie Onze ontwerpen op het prikbord van de hedendaagse architect.

20

Portfolio Hannes Hulstaert | september–december 2010


Relatie tussen gevel en straat

presentatie Er werd ons gevraagd om creatief om te gaan met het presenteren van onze ontwerpen. Hiervoor zochten we inspiratie bij de werken van Edward Collier. Deze 17de eeuwse schilder is vooral bekend om zijn trompe l’oeil schilderijen. We gebruikten dit concept en goten het in een hedendaagse vorm. Omdat de opdracht voornamelijk bestond uit een onderzoek van de relatie tussen de gevel en zijn omgeving, besloten wij dit onderzoeksproces terug te brengen in onze presentatie. We creëren een prikbord waarop we onze schetsen presenteerden. Het idee hierachter is dat dit een deel van het totaal ontwerpproces is, en dat er dus eigenlijk nooit een definitief ontwerp getoond kan worden.

Portfolio Hannes Hulstaert | september–december 2010

21


Het studentenkot

Het studentenkot

portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

23


Het studentenkot

“Ge ziet wel eens mensen goedendag tegen elkaar zeggen, in de gangen waar ze de andere bewoners tegenkomen…” Renaat Braem

Citaat Renaat Braem Filmarchief VRT | Wie schrijft die blijft Luidop denken met Braem [6:30 – 7:00] 25.11.1987

24

Portfolio Hannes Hulstaert | september–december 2010


Het studentenkot

introduc tie Als laatset opdracht werd ons gevraagd een studentenkot te ontwerpen op het braakliggend perceel aan de Sint-Pietersvliet in het historisch centrum van Antwerpen. Het is vanzelfsprekend dat we al de voorgaande onderzoeken zouden toepassen op dit project om een interessant ontwerp te bekomen en dat voldoet aan de eisen van zijn omgeving. Samen met Shone Beeckman voerde ik het vooronderzoek op vlak van omgeving en concept. Zowel in vorm als functie moest dit ontwerp een goede relatie leggen met zijn omgeving. Hierbij legde het sRSA ons enkele regels op waar rekening mee moest worden gehouden. Deze opdracht moest ingeleverd en gepresenteerd worden voor een jury.

Portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

25


Het studentenkot

eerste indruk De eerste indruk bij deze ontwerpツュopdracht was dat het ontwerpen van deze studentenkoten niet eenvoudig zou zijn. Omwille van de afwijkende geometrie van het perceel is het moeilijk om een constructief concept te kiezen dat kan worden volgehouden. Ook het feit dat we de afwisselende binnengevels moesten verwerken in het ontwerp zou het er niet eenvoudiger op maken. Het zou wel interessante volumeontwerpen teweegbrengen, maar deze zijn dan moeilijk naar functie in te vullen. Aan het eindresultaat zou dus een lang onderzoek vooraf moeten gaan.

26

werkwijze

onderzoek

Samen met mijn ontwerppartner zouden we een omgevingsonderzoek starten om na te gaan wat de voor- en nadelen zijn in een mogelijk ontwerp. Hiernaast zouden we enkele basisconcepten opstellen die we beiden gebruiken. Daarna zouden we uit elkaar gaan en ieder een eigen ontwerp maken. Naast de gelijkenissen in deze concepten, kozen we er ook voor om extreme tegengestelden in onze ontwerpen toe te passen. Dit enkel om na te gaan wat precies een betere oplossing, en zo ook een meerwaarde zou bieden. Zo zou ik bijvoorbeeld aan massiefbouw doen en Shone aan skeletbouw. Ook zouden we ieder nog enkele persoonlijke concepten toevoegen om elk ontwerp beter tot zijn recht te laten komen.

Voor het omgevingsonderzoek trokken we naar de eigenlijke locatie. Na enkele grove opmetingen maakten we een kleine omgevingsmaquette, waarmee we enkele interessante volumemaquettes konden vormgeven die naadloos aansloten in hun omgeving. Uit deze ontwerpen haalden we de interessantste aspecten, waarna we deze samenvoegden tot een modelvolume. Deze bestond uit een 14 meter hoge voorbouw en een achterbouw die goed aansloot bij de rechterbuur. Bij de voorbouw zouden we nog enkele concepten toevoegen om een betere relatie te leggen met de straat.

Portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010


Het studentenkot

volumeonderzoek onderzoek naar volumes die een meerwaarde zouden bieden voor hun omgeving.

Portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

27


Het studentenkot

algemeen concept Mijn ontwerppartner en ik besloten al snel dat we zouden afzien van een eenvoudige opeenstapeling van rechthoekige studentenkamers. Dat geeft immers een celeffect, wat onaangenaam is om (als student) in te leven. Het is enigszins vergelijkbaar met batterijkippen: zonder rekening te houden met het psychologisch welzijn van deze wezentjes worden ze opgestapeld in onleefbare koten. Om dit tegen te gaan zouden we gebruik maken van een module die de inwonende student interessante ervaring biedt. Net als in de vorige oefening lijkt het interessant om de tramhalte in de gevel te verwerken, omdat het ontwerp zo beter geïntegreerd wordt met de omgeving. Naast het studeren heeft de student ook nood aan ontspanning, en velen vinden dat in het uitgaansleven. Vermits dancings als Red and Blue en Café d’Anvers op wandelafstand liggen, is het

28

overbodig om zoiets nog aan het ontwerp toe te voegen. Ook aan de hand van culturele events kunnen studenten even stoom afblazen, en daarom besloten we om een tribune in openlucht aan te leggen, waar mensen plaats op zouden kunnen nemen. Het zou bijvoorbeeld ideaal zijn om hier straattheater te brengen. Door het plaatsen van een grote wand zouden ook filmprojecties kunnen plaatsvinden. Verder besloten we ook ieder verblijf te voorzien van een eigen keuken, badkamer en wc. Door het gebrek aan gezamenlijke ruimtes die daardoor ontstaan, besloten we een polyvalente ruimte te integreren die door de studenten zelf kunnen worden ingevuld. Dit heeft het voordeel dat zich geen kleinere groepjes vormen binnen de gemeenschap, maar dat het eerder één grote groep is die samenkomt in één ruimte.

Na de studie van de geometrie zagen we dat er geen rechte hoeken aanwezig waren in het perceel. Als deze toch zouden worden gehanteerd zou er automatisch een overlapping ontstaan met de straat. Het leek ons interessant om dit vanaf een hoger etage toe te passen, zodat er een overkraging ontstaat. Hierdoor zou het gehele gebouw gericht worden op het plein. Tenslotte besloten we na een omgevingsonderzoek dat het uiterst praktisch zou zijn om een kleine supermarkt in het ontwerp te integreren. Omdat de buurt grotendeels uit cafés en kantoorgebouwen bestaat, leek het ons een win-winsituatie voor de hele omgeving: zo kan de student makkelijk boodschappen doen, en kan de wachtende tramreiziger snel een tijdschrift of snack halen.

Portfolio Hannes Hulstaert | september–december 2010


Het studentenkot

AntI KOtEn Concept tegen de rechthoekig kamers voor studenten. trAMHAltE Integratie van de tramhalte in het gebouw. EVEntS Studentenkot als locatie voor culturele events. POV ruIMtE Een polyvalente ruimte die de studenten zelf kunnen invullen. OVErKrAGInG Overhang van het gebouw voor een subtiele interactie met het plein. WInKEl na buurtonderzoek werd vastgesteld dat een winkel in ieders voordeel zou zijn.

portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

29


Het studentenkot

persoonlijk concept In de eerste instantie wilde ik zowel de studentenkoten als de gangen voorzien van natuurlijk licht dat via dezelfde gevel zou binnenkomen. Ik baseerde mijn module daarom op de inwendige structuur van Unite d’habitation van Le Corbusier en de sociale woningbouw op het Kiel van Renaat Bream. Bij het ontwerp van Le Corbusier zitten de woningen als een driedimensionele puzzel in elkaar. Een minpunt is echter dat er geen raampartij voorzien werd aan de gangen. Renaat Bream loste dit op door de gangen los te koppelen van de gevel, maar dit bleek onaangenaam tijdens de koude winters. Ik ontwierp mijn modulen op een dergelijke manier dat de toegang tot de koten zich boven en onder de gang in het midden bevond. Op die manier is het wel mogelijk om zowel in de koten als op de gangen natuurlijk licht te voorzien.

30

Uit de stapeling van de modules ontstaat een interessant gevelspel van raampartijen. Naar het voorbeeld van het recent ontwerp van de Universidad del pais Vasco van Alvaro Siza, probeerde ik de gevel zo eenvoudig mogelijk voor te stellen zodat die in harmonie is met die ingewikkelde inwendige structuur. De noodtrap die zich tussen de linkerbuur en het studentenkot zelf bevindt, zou met zijn monumentale uitstraling de voorbijganger lokken en naar het binnenplein leiden. Ook omdat het voor een stuk over de straat hangt is dit een herkenningspunt voor de omgeving – net als bij de uitbreiding van een residentieel gebouw door Dubail Gebert Architects in Zwitserland. Hierbij hoort dan uiteraard ook een interessante doorgang tot het achterliggend binnenpleintje. Het is belangrijk dat men een aangename ervaring opdoet als men de

gevel oversteekt. Hiervoor zocht ik mijn inspiratie in de doorgang die ontworpen werd door Atelier 9.81. Verder besloot ik dat het – net als bij de gevel – aangewezen is om de koten zo minimalistisch mogelijk in te richten om van het verblijf van de student een aangename leefruimte te maken. De ruimtelijkheid hiervan is immers niet eenvoudig.

Portfolio Hannes Hulstaert | september–december 2010


Het studentenkot

module Gebaseerd op de inwendige structuur van Unité d’habitation door Le Corbusier en de sociale woningenen op het Kiel door Renaat Braem. gevel Eenvoud in de gevel voor een rustgevende uitstraling. trappenhal Monumentale trappenhal als lokaas voor de voorbijganger. interieur Eveneens een minimale inrichting om een hectisch ontwerp te voorkomen. toegang Een uitnodigende toegang om de nieuwsgierige voorbijganger naar binnen te lokken.

Portfolio Hannes Hulstaert | september–december 2010

31


Het studentenkot

uit werking module In het ontwerp komen twee soorten modules voor. De ene module, van 4 op 6 meter, heeft de gang aan de korte zijde. Deze werd gebruikt in de voorbouw die bestaat uit drie lagen studentenverblijven boven de winkelツュ ruimte. De module bestaat op zijn beurt weer uit kleinere verdiepen die per halve etage van elkaar verschillen. Op die manier werd heel wat plaats bespaard, en vormt dit een interessant puzzelstuk met de bovenbuur. De andere module werkt volgens hetzelfde principe, maar heeft de gang aan de lange zijde. Deze module werd toegepast in de achterbouw van het ontwerp. Deze achterbouw bestaat uit twee lagen, waarvan de onderliggende ruimte dienst doet als polyvalente zaal met aansluitend een fietsenstalling. De gang van deze modules kan aangesloten worden aan de onderste passage van de voorbouw.

32

De totale structuur vormt een zeer indrukwekkende stapeling van koten die niet afleesbaar is van buitenaf. Het dak van de bovenliggende koten aan de voorbouw vormt een leuk dakterras dat uit twee verdiepen bestaat waar zitbanken tussen staan. Aan de achterbouw is een groen dak voorzien.

Portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010


Het studentenkot

voorbouw Module bestaande uit twee koten waarbij een derde verblijf onderaan wordt toegevoegd. Deze hebben een globale afmeting van 4 op 6 meter. achterbouw Module voor de achterbouw die bestaan uit twee boven elkaar ligende verblijfskoten. Eveneens van 4 op 6 meter maar in de andere richting. structuur Beeld van de inwendige structuur met aansluiting van modulen op gangen.

Portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

33


Het studentenkot

renders Voor de verschillende renders hebben we gekozen om geen computer-gefabriceerde beelden te gebruiken omdat deze meestal een onnatuurlijk beeld opleveren. Het leek ons interessanter om een collage te maken aan de hand van schetsen en materiaalstalen. Daarenboven hebben we enkele personages toevoegen met de kop van een vogel: een beeld- en woordspeling of verwijzing naar het idee dat studenten op kot gaan zoals vogels in een vogelkot.

34

Portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010


Het studentenkot

OMGEVInG Het ontwerp geplaatst in zijn omgeving. Deze sluit mooi aan en geeft een meerwaarde aan de straat.

portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

35


Het studentenkot

BInnEnPlEIn Elk studentenkot is gericht op het binnenplein zodat er een gemeenschapelijke sfeer heers.

36

portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010


Het studentenkot

doorgang Door de fietsenstalling achteraan het perceel te plaatsen is er en continue beweging op het binnenplein.

Portfolio Hannes Hulstaert | september窶電ecember 2010

37


38


uitzicht Met de lange bandramen heeft de student een groot uitzicht over het plein en zijn/haar buren.

39


bibliografie Katrijn Apostel, Dirk Janssen & Filip Pittillion, Bouwblokkenboek. Over het bouwblokkenweefsel in Antwerpen, theorie en praktijk. ASP 2008. Andrea Phillips & Wouter Davidts, ‘Kader en Inhoud : OFFICE, Kersten Geers en David Van Severen in gesprek met Andrea Phillips en Wouter Davidts’ in A+213 : Belgisch tijdschrift voor architectuur, pp. 54–62. ICASD 2008. Karen Landuyt, ‘De voordelen van het veelvoud : Wonewei, Lovenjoel’ in A+219 : Belgisch tijdschrift voor architectuur, pp. 38–41. ICASD 2009. Miechel De Paep & Evi Bervoets, ‘Stimulans of hinderpaal : publiek-private samenwerking’, in A+221 : Belgisch tijdschrift voor architectuur pp. 34–38. ICASD 2009–2010. Martin Coenen, ‘Luidop dromen met architect Renaat Braem’ in Wie schrijft die blijft, VRT 25.11.1987. [laatst geconsulteerd op 18.01.2011] http://www.cobra.be/cm/cobra/cobra-mediaplayer/nog/1.846583

Portfolio Hannes Hulstaert | september–december 2010

43


Portfolio Architecture 2011  

By Hannes Hulstaert, student of architecture in the bachelor 2010-2012 Artesis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you