Page 1

maat werk 2010 Instellingsplan 2010 - 2016 Professioneel maatwerk

Voorwoord — 1 1 Inleiding — 4 2 Externe analyse: trends en ontwikkelingen — 3 Ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs — 4 3 Interne analyse: hoe staat Inholland ervoor? — 6 Sterke kenmerken van de instelling — 6 Aandachtspunten voor de organisatie — 8 4 Visie en missie — 10 5 Focuspunten Hogeschool Inholland — 11 I Continue ontwikkeling — 11 II Didactisch reveil — 13 III Professionele kwaliteit — 15 6 Leren samenwerken in betekenisvolle teams — 18 7 Inholland leercommunity — 19


1 16 medewerkersbijeenkomsten, 1 lectorenbijeenkomst, 1 studentenbijeenkomst, 1 studentenwedstrijd, 1 themasessie ‘ruimte voor de professional’, 2 managementconferenties, wiki, 2 stakeholdersbijeenkomsten

Voorwoord — 1

Voor u ligt het instellingsplan van Hogeschool Inholland voor de jaren 2010 tot en met 2016. Dit plan bevat de strategische koers voor de instelling en is gezamenlijk door medewerkers en studenten geformuleerd. Met dit plan geven wij richting aan de verdere ontwikkeling van Inholland en de plaats die zij inneemt in de Randstedelijke omgeving. Wij bouwen met de gekozen strategie voort op de hoofdlijnen van beleid uit ons vorige instellingsplan 2006-2010 “Samenwerken aan de kennis van morgen” en de Bestuurlijke Agenda van 2008. Natuurlijk spelen ook de ontwikkelingen binnen Europa en Nederland een belangrijke rol in de bepaling van onze focuspunten voor de komende vier jaar. Onze medewerkers en studenten hebben in de volle breedte kunnen meedenken en meewerken aan de totstandkoming van de strategische koers. In mei 2009 is een kernteam gevormd van docenten, beleidsmedewerkers, studenten, directeuren en lectoren om het nieuwe instellingsplan vorm te geven. Tijdens een zestiental bijeenkomsten1, georganiseerd door de hele organisatie van Alkmaar tot Dordrecht, hebben medewerkers en studenten gebrainstormd over de toekomst van Inholland. Daarnaast zijn bijeenkomsten georganiseerd over het instellingsplan voor directeuren, lectoren en het management. Studenten hebben door middel van een wedstrijd zichtbaar gemaakt hoe zij het onderwijs van de toekomst zien. Via een wiki zijn alle medewerkers in staat gesteld mee te praten en te denken over het instellingsplan én eraan mee te schrijven. De wiki is eveneens ingezet om op een aantal onderwerpen met specialisten tot een verdiepingsslag te komen. Dankzij al deze inspirerende bijdragen is het instellingsplan tot stand gekomen. Dit plan zal de basis vormen voor de volgende fase van Inholland. College van bestuur

1

Instellingsplan 2010 — 2016

wiki — 17 november 2009

2

‘Een hogeschool die authentieke leersituaties biedt met een prettige cultuur. Dan ben je als organisatie zowel slagvaardig als aantrekkelijk voor studenten’

Voorwoord

1


3

1

ngsoor de

‘Studie staat niet los van je leven’

ee te mee tal te

medewerkersbijeenkomst — Den Haag 24 november 2009

oor ebben ij het

s rkers, llingsen1, t -

Voorwoord — 1 1 Inleiding — 4

In de afgelopen decennia is het hoger onderwijs explosief gegroeid2. Een steeds groter deel van de bevolking heeft de weg naar het hoger onderwijs gevonden en het aantal studenten groeit nog steeds. Zeker het hoger beroepsonderwijs heeft een belangrijke emancipatoire functie: in toenemende mate vinden eerstegeneratiestudenten de weg naar het hbo, studenten die als eerste in hun familie deelnemen aan het hoger onderwijs. Hoewel de groei niet evenredig verdeeld is over het land, ziet het er niet naar uit dat deze groei de komende jaren zal stagneren. Vooral in de grote steden in de Randstad zal de komende jaren sprake zijn van groei van het aantal studenten. Op de arbeidsmarkt zal de vervangingsvraag toenemen wanneer de ‘babyboomgeneratie’ met pensioen zal gaan en ook zal een herstel van de economie de vraag naar hoger opgeleiden opnieuw doen toenemen. Ook de huidige recessie leidt niet tot verlaagde instroom in het hoger onderwijs. Integendeel, door het (gepercipieerde) gebrek aan perspectief op de arbeidsmarkt neemt het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs alleen maar toe. Bovendien doet de snelheid van ontwikkelingen in wetenschap en technologie ook werkende mensen er eerder toe besluiten dat het noodzakelijk is voortdurend de eigen kennis en bekwaamheden op peil te houden.

Een instelling voor hoger onderwijs staat hiermee voor een tweeledige opgave. Enerzijds gaat het om het opleiden van jonge mensen en hen optimaal toe te rusten voor hun professionele leven. De grote toestroom van studenten heeft bovendien de heterogeniteit van de instroom drastisch vergroot. Het zal de grote opdracht zijn voor de komende tijd om binnen deze heterogeniteit recht te doen aan de uniciteit van de student en diens talent. Anderzijds gaat het er om werkende mensen in hun professionele rol verder te versterken. Professionals3 die zelf aangeven behoefte te hebben aan verdere scholing om bij te blijven op het eigen vakgebied of om een andere richting in te slaan. Ook het mobiliseren van talent in de samenleving is een expliciete taak van instellingen voor hoger onderwijs. In beide situaties – opleiden van jongeren en van werkende professionals - is er behoefte aan maatwerk van hoge kwaliteit en daar ligt nu precies de opdracht voor de komende jaren voor een instelling als Hogeschool Inholland.

2

2E t w

Professioneel maatwerk

e

Instellingsplan 2010 — 2016

bevat jk plan olland ving. dlijnen mengenda en g van

2

wiki — 17 november 2009

1 Inleiding

‘Een hogeschool die authentieke leersituaties biedt met een prettige cultuur. Dan ben je als organisatie zowel slagvaardig als aantrekkelijk voor studenten’

Voorwoord — 1


2

2 Externe analyse: trends en ontwikkelingen De samenleving is voortdurend in beweging. Vanwege een symbiotische relatie van de samenleving met het onderwijs, is de invloed op het onderwijs onmiskenbaar aanwezig. Als gevolg van de globalisering zullen steeds meer studenten in het hoger onderwijs een deel van de opleiding in het buitenland gaan volgen. Deze studenten zullen hiertoe worden aangemoedigd omdat in een goede voorbereiding op hun beroepsuitoefening de internationale component niet mag ontbreken en vanzelfsprekend zal worden. Er zullen dus in Nederland langzamerhand ook meer buitenlandse studenten binnenkomen, waardoor er meer internationale (Engelstalige) onderwijsprogramma’s nodig zijn. In samenhang met de globalisering zorgt de economische situatie er tegelijkertijd voor dat de productie door laaggeschoolde arbeid steeds meer uitbesteed wordt aan landen als India en China, waardoor de vraag naar hoger opgeleiden toeneemt. Om internationaal te kunnen concurreren wordt de noodzaak te investeren in een hoogopgeleide bevolking des te dringender. Door de huidige economische recessie willen meer mensen zich omscholen naar ander werk, of alsnog een diploma halen. Leerlingen blijven langer in het onderwijs om de gang naar de arbeidsmarkt uit te stellen. Dit is het meest zichtbaar bij de studenten met een mbo-diploma. Bij de keuze voor de arbeidsmarkt of doorstuderen valt de beslissing vaker uit ten gunste van een opleiding in het hbo. Werknemers gaan later met pensioen waardoor zij tot op hogere leeftijd moeten blijven investeren in hun ontwikkeling. Waar er nog sprake is van ontgroening in de grote steden in de Randstad, zien we in de samenleving als geheel de vergrijzing doorzetten. Dit heeft gevolgen voor het huidige docentenkorps; het lerarentekort zal flink toenemen. Het creëren van 3

Instellingsplan 2010 — 2016

Professioneel maatwerk

4

oor iden un heeft vertijd om eit van errken. n verof om n talent n voor eren twerk oor de land.

eg naar men ig vergroei den in van gmet mie men. m in erde) aantal ovenp en ten be-

medewerkersbijeenkomst Hoofddorp — 23 november 2009

nder-

‘Onderwijs zou veel meer ‘cultureel inclusief’ moeten zijn: dus niet alleen studenten, maar ook docenten’

plosief eft de

Voorwoord — 1 1 Inleiding — 4


7

Competentiegericht onderwijs is inmiddels ruimschoots ingeburgerd in het hoger onderwijs. Er wordt bij deze vorm van onderwijs dicht bij de beroepspraktijk opgeleid. Reële beroepssituaties staan hierbij centraal, zodat studenten zo realistisch en adequaat mogelijk worden voorbereid op hun plaats in de beroepspraktijk7. De rol van de docent is ook in deze vorm van onderwijs van essentieel belang.

3 4

6

medewerkersbijeenkomst Diemen — 7 december 2009

‘Het is onze taak om zelfstandige professionals af te leveren’

De heterogeniteit5 in de instroom betreft ook studenten die juist meer uitdaging in de opleiding willen dan de gemiddelde student. Deze groep vraagt om een specifieke aanpak die hen in staat stelt te excelleren. Een andere groep studenten betreft de werkende professionals, de studenten die vanuit een werkend leven een opleiding volgen. Hun onderwijsvraag is vaak sterk toegesneden op hun persoonlijke situatie. Het hoger onderwijs6 van nu moet in staat zijn al deze verschillende doelgroepen op adequate wijze te bedienen. Recentelijk heeft de commissie Veerman nog gewezen op het belang van differentiatie en kwaliteitsverhoging in het hoger onderwijs.

Professioneel maatwerk

Ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs De sterke groei van het hoger onderwijs zorgt voor een zeer heterogene groep studenten. Het gegeven dat we in een multiculturele samenleving leven, heeft zijn invloed op de populatie van het onderwijs4. Inholland heeft met zijn Randstedelijke vestigingen, in tegenstelling tot andere instellingen, een zeer gevarieerde instroom, met een hoog aantal eerstegeneratiestudenten, veelal van niet-westerse afkomst. Bij deze studenten is de uitval in het eerste jaar als gevolg van verkeerde studiekeuze hoger dan bij andere studenten. Er is vaak sprake van zwakke keuzemotivatie en bij binnenkomst is het niveau van taal- en rekenvaardigheid lager dan wenselijk is. Het studiesucces van deze groep ligt hierdoor lager, vergeleken met de landelijke rendementscijfers. Bovendien blijkt uit allerlei peilingen dat het niveau van het hbo in Nederland omhoog zou moeten. Als dit daadwerkelijk zal gebeuren, neemt de kans toe dat deze relatief kwetsbare groep buiten de boot zal vallen. Deze drie dilemma’s tezamen, namelijk een laag instroomniveau, een streven naar verhoging van het studiesucces en tegelijkertijd ook een streven naar verhoging van het kwaliteitsniveau vormen samen het zogenaamde trilemma en verdienen de volle aandacht in de komende zes jaar.

5

‘Het hedendaagse onderwijs zou een bonte mengeling moeten worden van verschillende onderwijsmethoden’

medewerkersbijeenkomst Den Haag — 24 november 2009

medewerkersbijeenkomst Haarlem — 9 november 2009

‘We moeten voortdurend zorgen voor actueel onderwijs, co-creatie met het werkveld moet optimaal worden ontwikkeld’

aantrekkelijke loopbaanpaden om meer mensen te werven voor het docentschap is daarom hard nodig.


3 In h e Instellingsplan 2010 — 2016

Professioneel maatwerk

Onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en is daarom een belangrijke factor voor de verhoging van het niveau van het onderwijs. Studenten nemen in hun hele onderwijsprogramma kennis van onderzoek en leren zelf onderzoek uit te voeren. Het is tevens de bron van kennis voor innovatie van de beroepspraktijk. De gemeenschappelijke behoefte aan nieuwe kennis kan op sommige plaatsen leiden tot een intensieve samenwerking tussen de hogeschool en het bedrijfsleven, waar vervolgens studenten weer in kunnen participeren8. Digitale ontwikkelingen bieden mogelijkheden om meer maatwerk in het hoger onderwijs te realiseren. Door gebruik te maken van de mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk9 te werken kan er meer flexibiliteit onstaan. Dit biedt mogelijkheden voor studenten om over grenzen heen samen te werken met studenten uit andere culturen. Voor diverse groepen heeft het hoger onderwijs niet alleen een cognitieve functie, maar ook een duidelijke sociale functie. Het opleiden van bekwame beroepsbeoefenaren in de huidige samenleving kan niet zonder aandacht te hebben voor de bildung van jonge mensen.

bijdrage op de wiki — 19 november 2009

9 ‘Voor een aantal activiteiten is de gang naar school niet meer noodzakelijk. Informatie uitwisseling, maar ook interactie tussen student en docent en zelfs persoonlijke begeleiding kan ook via MSN, mail, discussiefora in de electronische leeromgeving of via videoconferencing plaatsvinden. Dat kan zelfs een zeer persoonlijke vorm van begeleiding zijn’

4

8

oots orm ële zo hun ok in

Voorwoord — 1 1 Inleiding — 4 2 Externe

Docenten moeten zich dan ook continu kunnen professionaliseren om de veranderingen in hun vakgebied en in het werkveld te kunnen volgen en goed toegerust te zijn tot hun taak.

nde eke roep nten n onnlijke al deze nen. op het oger

bijdrage op de Wiki — 8 december 2009

een in op n nstelantal mst. olg van Er is mst is selijk vergelijkt uit nd omeemt e boot aag dievan emma

‘Onderzoek houdt ook in: een zelfstandige kennisproductie ten dienste van de beroepspraktijk’

ven

5

S


In de eerste fase van Inholland zijn reeds de fundamenten van de huidige instelling gelegd. In deze periode is het majorminormodel ingevoerd in combinatie met competentiegericht onderwijs. Er zijn lectoren benoemd en kenniskringen en netwerken in het leven geroepen. In het kader van grenzeloos onderwijs is een start gemaakt met de ontwikkeling van een uitgebalanceerde ICT-infrastructuur. In de loop10 der jaren heeft de organisatie zich verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd en is er nadrukkelijk aandacht gekomen voor de regionale verankering. In 2008 is met de lancering van de Bestuurlijke Agenda de tweede fase van Inholland ingeluid waarin een actieprogramma is opgenomen rondom de volgende thema’s: nadruk op kwaliteit, keuzes maken en prioriteren, afmaken wat in gang is gezet en werken aan een organisatiecultuur van samenwerken, openheid, horizontale verantwoordelijkheid en afspraken nakomen. Het actieprogramma wordt in de zomer van 2010 afgerond en dit is het moment om de balans op te maken van een organisatie met een aantal sterke kenmerken en enkele kenmerken die nog in ontwikkeling zijn.

12

6

‘Persoonlijke aandacht voor de studenten en gevoel van kleinschaligheid is waar we goed in zijn, terwijl we toch een brede hogeschool zijn’

managementconferentie — 9 december 2009

Sterke kenmerken van de instelling De ligging van Inholland, verspreid over de Randstad, levert haar een unieke positionering11 op. De hogeschool staat met haar diverse vestigingen midden in de samenleving12 en is tegelijkertijd geworteld in de regio’s waar ze gevestigd is. De schaalvoordelen van een hogeschool met een dergelijke omvang kunnen optimaal worden benut voor het inspelen op een veelheid aan opleidingsvragen vanuit de samenleving. Het bewustzijn van de steeds verder reikende globalisering en het belang van regionale verankering manifesteert zich in de netwerken en de curricula van de

5

Professioneel maatwerk

Instellingsplan 2010 — 2016

3 Interne analyse: hoe staat Inholland ervoor?

10

‘Inholland is een ambitieuze organisatie in beweging, waar voortdurend veranderingen worden doorgevoerd’

medewerkersbijeenkomst Delft — 17 november 2009

t ociale en in bben

Voorwoord — 1 1 Inleiding — 4 2 Externe analyse: trends en ontwikkelingen — 3

meer bruik hanedt amen

bijdrage op de wiki — 12 november 2009

wijs van hele lf is voor ijke eiden en nnen

11

‘Inholland locaties moeten een externe profilering zoeken die aansluit bij de hoofdthema’s van de stad’

esin het t hun


A

Sinds haar oprichting staat Inholland te boek als een vooruitstrevende hogeschool. De snelle invoering van het competentiegericht onderwijs, de major-minorstructuur en hoogwaardige ICT-faciliteiten hebben moderne en aan sprekende leer- en werklocaties opgeleverd. Die vooruitstrevendheid blijft Inholland de komende jaren kenmerken. Grootschalige en snelle veranderingen maken echter steeds meer plaats voor regionale en op een specifieke doelgroep gerichte innovaties. Het onderwijs van Inholland kenmerkt zich door de nadruk op het beroepsgericht opleiden. Studenten moeten na hun afstuderen kunnen functioneren als innovatieve kenniswerkers in de beroepspraktijk. De verbinding van lectoren en kenniskringen aan het onderwijs heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen en vraagt om een verdere investering. Naast de functie van onderzoek in de zin van zelfstandige kennisproductie is juist de integratie van onderwijs en praktijkgericht onderzoek een van de belangrijke sleutels om het niveau van het onderwijs te verhogen. De rol die ICT in onderwijs en onderzoek speelt, neemt sterk toe13. In het kader van de Bestuurlijke Agenda is de afgelopen twee jaar veel energie gestoken in het op orde krijgen van processen en systemen om het primair proces beter te stroomlijnen en de informatievoorziening te verbeteren. De kwaliteit en actualiteit van informatie met betrekking tot studievoortganggegevens van studenten en roosters stonden daarbij voorop. 7

Instellingsplan 2010 — 2016

medewerkersbijeenkomst Rotterdam — 2 november 2009

13

‘De inrichting van het onderwijs moet nog meer aangepast worden aan het digitale tijdperk’

hogeschool. Inholland heeft een groot netwerk van onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en bedrijven, dat zij actief betrekt bij haar activiteiten. In de diverse regio’s pleegt de hogeschool intensief overleg met de ROC’s en scholen voor voortgezet onderwijs om de aansluiting van onderwijsprogramma’s voor studenten te optimaliseren. Dit geldt eveneens voor universiteiten waar de hogeschool afstemming mee pleegt omtrent doorstroomarrangementen. Een universiteit als de VU kent reeds een langjarige verbintenis met de hogeschool die zich ondermeer uit in gezamenlijke campusopbouw. Studenten dragen via hun stages in binnen- en buitenland bij aan een voortdurende kennisuitwisseling tussen de hogeschool en de praktijk. Inholland maakt haar studenten expliciet bewust van de kracht van ondernemerschap, innovatie en internationale competenties.


14

medewerkersbijeenkomst Amsterdam — 30 september 2009

7

Ook de verbetering van het onderwijs vraagt om een voortdurende zorg en investering. De volgende fase zal gericht moeten zijn op een herwaardering van de didactiek. In het kader van competentiegericht onderwijs zijn er nog vele didactische mogelijkheden die momenteel niet worden gebruikt en die het onderwijs15 meer variatie en diepgang zouden kunnen bieden dan de huidige invulling. Een voorbeeld vormt het projectonderwijs, dat toe is aan een nieuwe impuls. Grotere heterogeniteit van onze studentenpopulatie vraagt om grotere variatie in didactische werkvormen en aanpakken. Zo zal er soms meer structuur nodig zijn waar de student er 8

Professioneel maatwerk

Instellingsplan 2010 — 2016

emt e de krijbeter en. tot onden

Aandachtspunten voor de organisatie De verdere ontwikkeling van een kwaliteitscultuur binnen de organisatie vraagt om niet-aflatende aandacht en investering. Of het nu gaat om ondersteunende processen, om het verzorgen van onderwijs of om het ontwikkelen van onderwijs en toetsen, voortdurend zal de vraag centraal moeten staan hoe het beter kan. De hogeschool is zich als geen ander ervan bewust dat de imagoschade die zich een aantal jaren geleden manifesteerde, zich slechts met niet-aflatende inspanningen voor kwaliteitsverbetering laat bestrijden. De ontwikkelde procedures en protocollen vormen hierbij belangrijke ankerpunten. Daarnaast zal een organisatie met een gedegen kwaliteitscultuur zich ook meer en meer richten op een adequate toerusting van de personen die het onderwijs verzorgen. Naast de aandacht voor ondersteunende processen zal ook een vorm van persoonscertificering als garantie voor kwaliteit moeten worden ontwikkeld. Onderwijs is immers bij uitstek een zaak van mensen. In een dergelijke kwaliteitscultuur14 zullen mensen continu worden gestimuleerd om zich verder te professionaliseren. Dit geldt ook voor de ouder wordende werknemers, want ook bij Inholland neemt de vergrijzing toe. In combinatie met het langer actief zijn in het arbeidsproces, houdt dit in dat een voortdurende investering in de ontwikkeling van medewerkers meer dan ooit belangrijk is.

15

et egen van juist k een rwijs

nadruk hun werkers

‘Goed onderwijs vraagt om ruimte voor innovatie’

tken. eeds oep

medewerkersbijeenkomst Rotterdam — 5 oktober 2009

n het en

Al vanaf haar ontstaan richt Inholland zich behalve op de schoolverlater ook sterk op de volwassene die zich na enige jaren werkervaring wil laten bij- of omscholen. Inholland telt met een aandeel van 20% van de totale studentpopulatie een relatief hoog aantal deeltijders in vergelijking met andere hogescholen. De jarenlange ervaring met het opleiden van volwassenen maakt dat Inholland de komende jaren sterk en hoogwaardig kan inspelen op de toenemende vergrijzing in Nederland en de behoefte en noodzaak om zich steeds te blijven ontwikkelen.

enland hogexpliatie en

‘Ook docenten moeten de ruimte krijgen om in zichzelf te investeren’

eractief de voor roeneens e ide mpus-


p de nige d telt ie een re van rk en ng in te

16

9

Instellingsplan 2010 — 2016

Professioneel maatwerk

Tot slot vraagt een op kwaliteit gerichte cultuur dat iedere medewerker bereid is de verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor zijn opdracht en daar ook op aangesproken wil worden. De organisatie geeft in lijn daarmee ook het vertrouwen af dat daarbij past.

8

Het portfolio van opleidingen dat de hogeschool aanbiedt is breed samengesteld. Tegelijkertijd is er sprake van een zekere onevenwichtigheid, zoals een onevenredig groot aantal studenten in de media- en entertainmentopleiding en een te gering aantal studenten in de technische en de groene opleidingen. Er zijn gerichte maatregelen nodig om meer balans in het opleidingsaanbod te brengen.

‘Inholland staat voor beroepsonderwijs, dus dienen we aan te sluiten bij de regionale maar internationale actieve bedrijven. Juist deze bedrijven kunnen samen met Inholland in partnerschap de verbinding leggen met de internationale wereld en het onderwijs’

tiek. In vele gezoubeeld mpuls. aagt akken. nt er

De globalisering heeft tot gevolg dat Inholland meer moet investeren in internationalisering16. Het curriculum moet studenten confronteren met internationale casestudies, waardoor ze beter worden voorbereid op de internationale arbeidsmarkt. Er zijn meer internationale (Engelstalige) onderwijsprogramma’s nodig. Investering in de organisatie, begeleiding en kwaliteit van het internationale onderwijs en in internationaal georiënteerde medewerkers is essentieel.

bijdrage op de wiki — 2 december 2009

n

Het alumnibeleid van de hogeschool staat nog in de kinderschoenen en behoeft gerichte aandacht.

nnen estem het derwijs taan r ervan eleden ngen de nkern kwaquate n. ook waliteit stek r14 rder ende g toe. oces, wikke-

om vraagt. ICT biedt in potentie allerlei mogelijkheden het onderwijs anders in te richten, nieuwe interactievormen toe te passen en op gemakkelijke wijze met de hele wereld, lokaal en internationaal, te communiceren.


Voorwoord — 1 1 Inleiding — 4 2 Externe analyse: trends en ontwikkelingen — 3 3 Interne analyse: hoe staat Inholland ervoor? — 6

Voorwoord — 1 1 Inleiding — 2 Externe 3 Inte

4 Visie en missie

Missie

Inholland stimuleert beginnende en werkende professionals hun talenten optimaal te ontwikkelen en een gekwalificeerde positie op de arbeidsmarkt te bereiken en te behouden.

10

Professioneel maatwerk

Vanuit de gedachte dat de vraag van de samenleving naar hoogopgeleide professionals groot is en dat de behoefte aan scholing voor werkenden blijft toenemen, biedt Inholland de beginnende professional degelijk onderwijs waarmee deze een uitstekende uitgangspositie op de arbeidsmarkt verwerft, met aandacht voor het individu en op maat gesneden diensten. Inspelend op de vraag vanuit de regio biedt Inholland tevens ondersteuning bij de continue ontwikkeling van de werkende professional. Zij doet dit vanuit een houding van voortdurend gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs en dienstverlening. De hogeschool bevindt zich in de Randstad, in een bij uitstek multiculturele omgeving. De hogeschool heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan: ieder die bereid is zich maximaal in te zetten voor een goede opleiding kan, waar dit noodzakelijk is, rekenen op persoonlijke aandacht en begeleiding van de kant van de opleiding. Medewerkers van Inholland kenmerken zich door professionele nieuwsgierigheid, door gerichtheid op verbetering van de kwaliteit van het werk en door gerichtheid op samenwerking. Docenten werken samen in onderwijsinnovatieteams waar de begrippen professionele kwaliteit en continue ontwikkeling een vanzelfsprekendheid vormen en waarin verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid en vertrouwen de sleutelwoorden zijn.

5F H In

I


Deze focuspunten haken aan bij de externe en interne analyse en vormen de logisch volgende en verdiepende stap in het gekozen beleid uit de vorige fase.

I Continue ontwikkeling

18

De belangrijkste opdracht17 voor de hogeschool in de komende jaren zal zijn om jonge mensen adequaat toe te rusten voor hun plaats op de arbeidsmarkt. Zij moeten een degelijke opleiding van goed niveau krijgen die hen in staat stelt om als beginnende beroepsbeoefenaren hun rol in de samenleving op zich te nemen. Doordat ze zijn opgenomen in de leercommunity van de hogeschool ontvangen ze begeleiding en ondersteuning waar dit nodig en gewenst is om hun kansen op studiesucces te optimaliseren. De samenleving en daarmee het beroepenveld is voortdurend in beweging18. De opleidingen spelen hierop in door het programma steeds te actualiseren, nauw in contact te 11

Instellingsplan 2010 — 2016

Professioneel maatwerk

Continue ontwikkeling: onderwijs voor beginnende professionals en voor werkende professionals; II Didactisch reveil; III Professionele kwaliteit.

17

I

De geschetste ontwikkelingen in de samenleving en in het hoger onderwijs vertalen wij naar de specifieke situatie van Inholland. Uitgaande van onze eigen kracht en ontwikkeling zullen de volgende drie focuspunten in de komende jaren voor de instelling centraal komen te staan:

‘We moeten studenten afleveren die lerend vermogen en kennis aan de praktijk gaan overdragen’

10

5 Focuspunten Hogeschool Inholland

medewerkersbijeenkomst Hoofddorp — 23 november 2009

en rkt te

medewerkersbijeenkomst Hoofddorp — 23 november 2009

g naar te aan nd de deze rwerft, ienand de van van ndt geving. taan: oede oonding. ofesing menentinue n en de

‘Studenten moeten meer dan vakmensen alleen zijn, ze moeten burgers van de wereldsamenleving zijn’

Voorwoord — 1 1 Inleiding — 4 2 Externe analyse: trends en ontwikkelingen — 3 3 Interne analyse: hoe staat Inholland ervoor? — 6 4 Visie en missie — 10


20

‘Het beroepenbeeld en het aanbod van opleidingen moeten beter op elkaar worden afgestemd’

medewerkersbijeenkomst Rotterdam — 2 november 2009

Het belang van een voortdurende ontwikkeling geldt niet alleen voor studenten, maar ook voor de eigen medewerkers. Ook21 zij worden zelf voortdurend uitgedaagd om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. 12

Professioneel maatwerk

Instellingsplan 2010 — 2016

19

21

11

‘Leven Lang Leren geldt ook voor docenten; dit zorgt immers voor inspirerende docenten!’

oortdoor te

medewerkersbijeenkomst Haarlem — 6 oktober 2009

de te een staat n de men in geleim hun

ne e stap

‘De economie verandert; banen zijn niet meer voor 20 jaar’

nde

De hogeschool kan als kenniscentrum in de regio’s waar ze gevestigd is, de vraag naar scholing helder maken. Het kan gaan om bedrijven waar grote groepen personeel geschoold moeten worden in de actuele ontwikkelingen in het beroepenveld, maar ook om individuele werknemers die hun eigen ervaring willen valideren en onderzoeken welke mogelijkheden zij hebben om hun eigen positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit doen ze door hun elders verworven competenties (EVC’s) te laten opnemen in een portfolio of een ervaringscertificaat. De hogeschool zal deze ontwikkeling versterken door zich meer en meer te richten op gedifferentieerde leertrajecten. Deze differentiatie zal tot uiting komen in de onderwijsprogramma’s die de hogeschool aanbiedt. Werkende professionals met levens- en werkervaring laten zich in hun behoeften, bagage en leefomstandigheden niet vergelijken met beginnende professionals die net van de middelbare school komen. Maar ook beginnende professionals verschillen onderling in behoeften en leervoorkeuren, evenals werkende professionals. Een gedifferentieerd onderwijsprogramma speelt hier op in door onder meer kortere trajecten aan te bieden, trajecten waarin leren en werken in combinatie worden uitgevoerd, trajecten voor hooggetalenteerden, trajecten met meer structuur of met juist meer eigen regie van de student.

medewerkersbijeenkomst Rotterdam — 2 november 2009

in het van eling en

Naast de doelgroep van de beginnende beroepsbeoefenaar zal Inholland zich in de komende jaren steeds meer ontwikkelen tot een instelling waar ook de werkende professionals19 terechtkunnen. Om volledig20 inzetbaar op de arbeidsmarkt te blijven is een voortdurende ontwikkeling een voorwaarde. Ook voor mensen die van loopbaan willen veranderen of willen doorgroeien in hun beroep, is professionalisering van groot belang.

blijven met het werkveld en studenten in staat te stellen om ook na hun afstuderen professioneel inzetbaar te blijven in de veranderende samenleving. Dit gebeurt onder meer door hen tijdens de opleiding bewust te maken van het feit dat een professionele beroepsbeoefenaar zelf verantwoordelijk is voor het bijhouden van zijn eigen vak. Na afloop van de studie biedt de hogeschool hen ondersteuning door hen actief betrokken te houden bij de leercommunity van Inholland.


22

— Flexibilisering van het onderwijsaanbod: de kennis en expertise24 die in de hogeschool is opgenomen in de onderwijsprogramma’s wordt op flexibele wijze toegankelijk gemaakt voor meer doelgroepen; het onderwijsportfolio wordt daardoor veel gedifferentieerder samengesteld;

— Uitbouw van de regionale loketten25: in elke regio is Inholland vertegenwoordigd met een loket waar bedrijven en instellingen terecht kunnen met hun scholingsvragen. In de komende jaren zullen deze loketten uitgroeien tot centra die pro-actief bedrijven en instellingen benaderen om hun vraag om professionalisering26 te inventariseren.

26

13

Het brede scala aan lerenden waar Inholland zich met ‘maatwerk27’ op richt, vraagt om een hoge mate van flexibiliteit en differentiatie. Iedere student brengt eigen bagage aan kennis en ervaring met zich mee en heeft individuele wensen ten aanzien van zijn professionele toekomst. ‘One size fits all’ onderwijs past daar niet bij28. Er is meer differentiatie in

‘Meer contact met het werkveld is nodig om meer kennis van buiten naar binnen te halen’

27 ‘Maatwerk vraagt om aandacht voor het zo effectief mogelijk gebruik maken van professionals, voor het mogelijk maken van continue ontwikkeling en het stimuleren van het nemen van eigen verantwoordelijkheden’

lectorensessie — 11 maart 2010

II Didactisch reveil

medewerkersbijeenkomst Amsterdam — 30 september 2009

— Uitbouw van het EVC-centrum: het bestaande centrum voor EVC (Erkenning van elders Verworven Competenties) zal uitgroeien tot een hogeschoolbreed centrum met vestigingen in de regio waar iedereen laagdrempelig terecht kan voor validering van de eigen bekwaamheden.

Instellingsplan 2010 — 2016

medewerkersbijeenkomst Delft — 17 november 2009

28

25 ‘Er is een goede inventarisatie nodig om beter in te kunnen spelen op wensen van het bedrijfsleven’

‘De huidige structuur biedt momenteel onvoldoende mogelijkheden om maatwerk te leveren’

medewerkersbijeenkomst Rotterdam — 5 oktober 2009

medewerkersbijeenkomst Delft — 17 november 2009

— Doorgroei van de deeltijdopleidingen: al sinds het begin van haar bestaan maken deeltijdopleidingen een belangrijk deel uit van het totale aanbod aan opleidingen van de hogeschool; de volgende stap is de verdere doorgroei van deze opleidingen en het toegankelijk maken daarvan voor meer doelgroepen; op maat gesneden trajecten moeten hier het uitgangspunt gaan vormen;

23 ‘Actiever alumnibeleid is nodig, voor het geven van gastcollege’s, voor het creëren van ambassadeurs of voor het inzetten als coaches van studenten’

‘Studenten moeten willen terugkomen bij ons; een alumninetwerk is hierbij van belang’

24

medewerkersbijeenkomst Dordrecht — 8 december 2009

medewerkersbijeenkomst Delft — 17 november 2009

‘Leven Lang Leren vraagt om flexibiliteit. Mensen die al in het bedrijfsleven werkzaam zijn, kunnen/willen geen tradiotioneel onderwijs volgen. Hiervoor zouden korte leertrajecten ingezet kunnen worden’

Concretisering van dit focuspunt — Opzetten van de Inholland Leercommunity: studenten22 die een opleiding volgen bij Inholland maken tijdens hun studie deel uit van de leercommunity van de hogeschool; door dit lidmaatschap uit te breiden tot na hun opleiding, krijgen studenten de mogelijkheid om ook tijdens hun werkzame leven een beroep te doen op de hogeschool en de professionaliseringsmogelijkheden die daar worden geboden23. Inholland volgt op die manier ook actief haar alumni en onderhoudt contact met hen om hun leervragen te verhelderen en te beantwoorden;

C


medewerkersbijeenkomst Haarlem — 6 oktober 2009

Tot slot zien we in toenemende mate dat in de huidige diverse, multiculturele en globaliserende samenleving het niet langer reëel is te verwachten dat iedereen op dezelfde manier kan instromen en op dezelfde wijze reeds aanwezige talenten en competenties kan aantonen. Werkende professionals hebben mogelijk meer (maar per individu verschillende) bagage dan beginnende professionals, maar ook bij studenten die rechtstreeks van het middelbaar onderwijs komen zijn steeds meer onderlinge verschillen in niveau waarneembaar. Het is aan de instelling om actief in te spelen op deze verschillen.

Concretisering van dit focuspunt — Didactische impuls voor het onderwijs31: per opleiding is een inventarisatie nodig van de gehanteerde didactische 14

Professioneel maatwerk

Instellingsplan 2010 — 2016

‘Wij brengen studenten ook gedrag en maatschappelijke visie bij’

De verschillende levensfasen29 en achtergronden van studenten vragen om verschillende vormen en inhoud van begeleiding. Zo is bekend dat jongeren30 van een jaar of achttien nog niet voldoende over de zelfstandigheid en het zelfsturende vermogen beschikken om een studie goed te kunnen organiseren. Begeleiding binnen Inholland gaat daarom over het ontwikkelen van zowel studievaardigheden als loopbaanvaardigheden en is in hoge mate persoonlijk; de behoeften en voorkeuren van de lerende staan daarbij centraal.

31

13

De differentiatie in het onderzoek moet ook leiden tot een kwaliteitsverhoging. Onderzoek speelt daar een grote rol in. Door onderzoek een structurele plaats in het onderwijsprogramma te geven en studenten uit te dagen om actief te participeren in onderzoekstrajecten, al dan niet onder begeleiding van lectoren, wordt een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs gegeven.

et xibilie aan ensen ts e in

‘Andere programmering van lessen is nodig, studenten moeten meer worden uitgedaagd’

medewerkersbijeenkomst Den Haag — 24 november 2009

ntrum es) zal gingen or

29

en van oei van oor n hier

o is ven en n de a die vraag

medewerkersbijeenkomst Dordrecht — 8 december 2009

et

nis en ndergewordt

‘Pas onderwijsvormen aan op wat studenten kunnen. Dus bij aanvang van de studie meer sturing en begeleiding en gedurende de studie minder sturing en meer veranwoordelijkheid aan 30 studenten geven’

de didactische aanpak van het onderwijs noodzakelijk. Dat vraagt om een onderwijskundige investering in het huidige bachelorprogramma. Op dit moment krijgt het competentiegerichte onderwijs vooral een vertaling in de vorm van projectonderwijs. De wijze waarop dit projectonderwijs wordt verzorgd verdient een kwaliteitsimpuls. Daarnaast is het noodzakelijk dat er meer variatie komt in de didactische werkvormen die worden ingezet. Een goede mix van colleges – al dan niet digitaal – en groepswerkvormen moet voorkomen dat het onderwijs eenzijdig is. De huidige student maakt gebruik van allerlei technologische mogelijkheden, is actief in digitale communities en het gebruik van ICT is volstrekt vanzelfsprekend. Dit biedt volop mogelijkheden om daar in het onderwijs op een creatieve manier mee om te gaan.

enten22 un ol; g, krijkzame fes23 . onderen

I


34

Kern van het begrip professionele kwaliteit34 is een ambitieuze basishouding: professioneel nieuwsgierig naar nieuwe, betere mogelijkheden, een drang tot continue verbetering en vernieuwing en zich houden aan afspraken. Om optimale professionele kwaliteit te bereiken, is een mix van medewerkers nodig: een diversiteit van medewerkers binnen alle functies. Vanzelfsprekend verwijst dit naar een multiculturele samenstelling van het medewerkersbestand op alle niveaus; de achtergrond van de medewerkers is als het goed is een afspiegeling van de achtergrond van het studentenbestand. Voor de docenten geldt daarnaast dat een 15

Instellingsplan 2010 — 2016

Professioneel maatwerk

Kwaliteit leveren blijft hoog in het vaandel staan bij Inholland. Het niveau en de kwaliteit van het onderwijs, de toetsing en de validering van bekwaamheid worden te allen tijde geborgd. Als we spreken over professionele kwaliteit dan gaat het in onze organisatie over een hoog professioneel niveau voor alle medewerkers: docenten, lectoren, ondersteunend personeel en leidinggevenden in alle onderdelen van de organisatie.

32

III Professionele kwaliteit

‘Het onderwijs zou een bonte mengeling moeten zijn van meerdere vormen, waarbij eerst het doel goed moet worden vastgesteld zodat daarna de vorm kan worden gekozen. Bij theoretische verdieping is klassikaal les nodig. Laat docenten nadenken over inspirerende lesvormen’

medewerkersbijeenkomst Den Haag — 24 november 2009

14

— Instroom op maat: in nauw contact33 met het toeleverend onderwijs, de ROC’s en de vo-instellingen in de regio’s wordt de aansluiting voor studenten geoptimaliseerd; verder zal het intakegesprek bij aanvang van de studie langzamerhand plaats gaan maken voor een intake-assessment waarbij ook de elders verworven competenties aan bod komen.

‘De factor tijd belemmert regelmatig de kwaliteit en professionaliteit, er is behoefte aan meer ruimte op dat gebied’

eiding che

— Screening onderwijsproducten: in samenhang32 met het eerste focuspunt is het noodzakelijk na te gaan op welke wijze de flexibilisering van het onderwijsaanbod kan plaatsvinden; het gaat hier onder meer over het identificeren van groepen studenten die een specifieke aanpak vragen om ‘hun kansen op studiesucces te vergroten; hiertoe hoort ook een vergroting van het aanbod van Summercourses om studenten optimaal toe te rusten voor de start van een opleiding;

medewerkersbijeenkomst Dordrecht — 8 december 2009

ge het niet manier enten s hebgage die teeds et is len.

33

n van bechttien tunnen m over baanften

— E-learning: uitbreiden en beter benutten van de mogelijkheden van digitalisering in het onderwijs, mede met het oog op de doelgroep van de werkende professional;

ot een ol in. proe partieiding wijs

werkvormen en een onderzoek naar mogelijkheden om dit arsenaal aan werkvormen uit te breiden inclusief de benodigde professionalisering om dit te realiseren;

‘Havisten hebben een andere benadering nodig dan mbo’ers, dit vergt maatwerk’

medewerkersbijeenkomst Rotterdam — 2 november 2009

Dat dige enn wordt noodkes – al men t ctief ekt ar in .


Vakmanschap

Meesterschap

Wisselwerking met het werkveld

Internationale en crossculturele competentie

inhoudelijk

didactisch

Figuur 1 de vier kwadranten van het Inhollandkeurmerk voor medewerkers

16

Professioneel maatwerk

35

Even vanzelfsprekend als zich blijven ontwikkelen, is het voor de Inhollandmedewerker vanzelfsprekend om zijn professionele kwaliteit aan te tonen door zich periodiek intern te laten certificeren. Op zijn vakmanschap, zijn meesterschap, zijn praktijkgerichtheid en internationale en crossculturele bekwaamheid.

managementconferentie — 9 december 2009

36

‘Onze studentenpopulatie is heel divers en kent een grote etnische diversiteit: daar moeten we op inspelen, ook op docentniveau’

‘Onderwijs zou veel meer ‘cultureel inclusief’ moeten zijn, dus niet alleen studenten maar ook docenten, dit vergt hogere eisen’

medewerkersbijeenkomst Hoofddorp — 23 november 2009

goede mix35 van hbo-geschoolde docenten en academisch geschoolde docenten nodig is, als ook een mix van generalisten en specialisten. Inholland biedt de medewerkers de ruimte om zich voortdurend te ontwikkelen en de medewerkers vinden het ook vanzelfsprekend om zich te blijven ontplooien. Het werken aan de professionele kwaliteit is vooral het voortdurend werken aan een professionele attitude: elkaar stimuleren om grensverleggend te denken, om een onderzoekende houding te hebben en te willen blijven leren en vernieuwen. Dit betekent concreet dat medewerkers zich, net als de instromende studenten, continu professioneel blijven ontwikkelen. Zij vervullen daarin een voorbeeldfunctie voor de beginnende en werkende professionals die bij Inholland studeren. Zij houden als vanzelfsprekend voortdurend hun kennis, vaardigheden en competenties op hun eigen vakgebied bij, maar ook voor wat betreft het beroep en werkveld waarvoor zij opleiden en hun beroepsuitoefening. Medewerkers van Inholland werken in een multiculturele organisatie, met een grote diversiteit van mensen en een grote diversiteit aan leertrajecten36. Dat maakt het ontwikkelen van internationale en crossculturele competenties noodzakelijk.


16

37

or

le en ele

‘Docenten moeten voldoende invloed hebben op het lesprogramma’

ap

medewerkersbijeenkomst Rotterdam — 2 november 2009

Voorwoord — 1 1 Inleiding — 4 2 Externe 3 Inte 4

Werken aan de verhoging van de professionele kwaliteit, is ook het monitoren van de kwaliteit. Een professional gaat na in hoeverre zijn handelen het gewenste effect heeft gehad en of de ‘klant’ tevreden is, ook op het individuele niveau. Inhollandprofessionals verzamelen 360° feedback over hun functioneren, bij ‘klanten’, studenten, collega’s, leidinggevenden en andere stakeholders, en gebruiken de resultaten om zichzelf te verbeteren.

6 L e t

— Continue monitoring van kwaliteit: de volgende stap in de ontwikkeling van kwaliteitszorg zal zich meer richten op de professional37; elke medewerker moet in staat zijn de kwaliteit van zijn eigen werk te kunnen verantwoorden.

17

Instellingsplan 2010 — 2016

Concretisering van dit focuspunt — Ontwikkeling van interne certificering: medewerkers moeten in staat worden gesteld om zich voortdurend te ontwikkelen; hiertoe is een sluitend stelsel van mogelijkheden tot professionalisering nodig met daaraan gekoppeld de interne certificering; deze moet voor docenten gericht zijn op de vier onderdelen vakmanschap, meesterschap, werkveld en het crossculturele gebied. Er zal op termijn een register worden ingesteld, exclusief voor Inhollanddocenten; Professioneel maatwerk

zijn intern chap, ele

isch neralisruimkers ooien. het aar deren h, net ijven voor land hun kgeveld eweratie, rsiteit natio-


38

Voor het onderwijs zullen docenten meer gaan samenwerken in onderwijsinnovatieteams. Deze teams39 dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het onderwijs40. Docenten bepalen daarbij zelf, binnen gestelde kaders en beschikbare middelen, hoe zij het onderwijs uitvoeren en verdelen taken. Uiteraard leggen zij verantwoording af voor de keuzes die zij maken en de resultaten die daarmee bereikt worden. Ook innovatie komt voort uit deze teams. Daarbij zoeken docenten actief de samenwerking met vertegenwoordigers van het werkveld en andere deskundigen. Deze multidisciplinaire samenwerking in betekenisvolle onderwijsinnovatieteams draagt ertoe bij dat het onderwijs goed is ingebed in de nabije omgeving, gericht op het regionale bedrijfsleven.

18

Professioneel maatwerk

39

Instellingsplan 2010 — 2016

‘Teamoverleg is leuk en goed! Laten we meer focus hebben op het in hun kracht zetten van mensen, er is zoveel potentie in de organisatie’

40

medewerkersbijeenkomst Hoofddorp — 23 november 2009

managementconferentie — 9 december 2009

Op alle niveaus bestaat Inholland uit teams: Inholland als geheel is te beschouwen als een team. Domeinen38, afdelingen, clusters, opleidingen, kenniskringen, projecten, vakgroepen en studenten vormen teams. Teams kunnen groot of klein zijn, multidisciplinair of nagenoeg monodisciplinair, en ze kunnen langdurig of kortstondig bestaan. Ze hebben een gemeenschappelijk doel of taak en krijgen de professionele verantwoordelijkheid en het vertrouwen om het doel of de taak, binnen gestelde kaders, te bereiken of uit te voeren. Dit betekent concreet dat medewerkers samen aan een taak werken, intervisie organiseren en open staan voor feedback op elkaar. Samenwerking is cruciaal voor succes en uiteindelijk voor kwaliteit.

‘Als mensen de norm van kwaliteit niet halen, zouden we moeten kijken waar hun kwaliteiten wél liggen, om deze beter te benutten’

17

Voorwoord — 1 1 Inleiding — 2 Externe 3 Inte 4

6 Leren samenwerken in betekenisvolle teams

kers e ontden tot nterne de vier het rden

stap in op de waliteit

‘Er is behoefte aan meer samenwerking tussen docenten, waarbij het mogelijk moet zijn om in een veilige omgeving ook kritisch op elkaar te kunnen zijn’

medewerkersbijeenkomst Diemen — 13 oktober 2009

Voorwoord — 1 1 Inleiding — 4 2 Externe analyse: trends en ontwikkelingen — 3 3 Interne analyse: hoe staat Inholland ervoor? — 6 4 Visie en missie — 10 5 Focuspunten Hogeschool Inholland — 11

liteit, gaat gehad au. hun evenn om

7 D l


41

18

Tekst Hogeschool Inholland Samenstelling Hogeschool Inholland Ontwerp Studio Dumbar, Rotterdam Druk Jurriaans Lindenbaum Grafimedia, Amsterdam Oplage 5000 stuks Datum juli 2010

19

instellingsplan 2010 — 2016

42

Het vormen van een leercommunity vraagt verbondenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Een gemeenschappelijk doel nastreven, elkaar helpen en ondersteunen, afspraken nakomen, elkaars expertises benutten, mensen hun werk laten doen maar ook elkaar aanspreken als het niet goed gaat: onder die condities kan een instelling als Inholland zijn missie vervullen.

Lidmaatschap van de Inholland Leercommunity is voor het leven43. Ieder lid schuift op enig moment op van lerende naar expert of opdrachtgever om later in de loopbaan wellicht weer in de rol van lerende te schuiven om competenties op te waarderen of aan te vullen.

medewerkersbijeenkomst Den Haag — 24 november 2009

Docenten, lectoren, medewerkers, bedrijfsleven uit de regio en de studenten van Inholland vormen samen een leercommunity waar talent -, product- en kennisontwikkeling centraal staan, zowel in de ‘echte’ als in de virtuele wereld41. Iedere lerende, docent, medewerker, alumnus, bedrijfsrelatie is lid van deze community en wordt daarbinnen als een professional behandeld en benaderd42. Binnen de community staan kennis ontwikkelen, problemen oplossen en permanent leren centraal. De leden hebben via de community toegang tot kennisbronnen en staan in contact met experts, collega’s, opdrachtgevers en opdrachtnemers, delen een scala aan ervaringen en vinden digitaal ook materialen, producten en portfolio’s. De community ontsluit ook kennis en arbeidspotentieel voor het beroepenveld, via medewerkers en studenten. Vanuit het beroepenveld kunnen onderzoeksvragen in de community naar voren worden gebracht. Deze vragen kunnen input vormen voor authentieke opdrachten, stages, afstudeeropdrachten of onderzoeksopdrachten.

‘Een studentenvolgsysteem is wenselijk, waarin alle informatie over een student wordt vastgelegd’

Professioneel maatwerk

‘De Hogeschool is er niet alléén voor het volgen van een studie, maar is een instituut voor het leven, hiervoor is het nodig om vanuit een ander concept te denken: samen gemeenschappelijke geschiedenis schrijven’

enen n nen ndererantten die deze g met ndisvolle wijs regio-

7 De Inholland leercommunity 43 ‘Alumnibeleid is vanaf het begin van de opleiding al van belang, waardoor ook op termijn beter contact kan worden onderhouden met studenten’ medewerkersbijeenkomst Hoofddorp — 23 november 2009

nd als delinkoot of ir, en n een onele de en. taak back inde-

medewerkersbijeenkomst Hoofddorp — 23 november 2009

erkvolle

Voorwoord — 1 1 Inleiding — 4 2 Externe analyse: trends en ontwikkelingen — 3 3 Interne analyse: hoe staat Inholland ervoor? — 6 4 Visie en missie — 10 5 Focuspunten Hogeschool Inholland — 11 6 Leren samenwerken in betekenisvolle teams — 18

Instellingsplan Inholland  
Instellingsplan Inholland  

test document voor inh.

Advertisement