Mentor; tien jaar met recht betrokken

Page 1

M E N TOR tien jaar met recht betrokken

“Mentorschap is altijd maatwerk.” Generalist Tess van Noord vertelt

Mentoren en hun cliënten aan het woord:

“Je kan echt iets voor iemand betekenen.” Het team van MMN stelt zich voor

jubileumuitgave 2016 | 2017


2

Marjolein & Jannie

Voorwoord

3

“Mijn vrienden vragen altijd: ‘Hoe is het met Jannie?’”

Marjolein Split:

Iedereen die niet in staat is zelf zijn

te zetten voor iemand die ze in eerste

leest u in de interviews in dit blad.

belangen te behartigen, heeft recht op

instantie nog niet kennen.

De stichtingen Mentorschap Midden

een vertegenwoordiger.

Inmiddels weten we zeker dat dat kan.

Nederland en Noordwest-Holland voeren

In de afgelopen 10 jaar bleven zich ge-

sinds 10 jaar het mentorschap uit voor

Dat was 10 jaar geleden zowel in Noord-

lukkig steeds nieuwe vrijwilligers melden

mensen die door hun ziekte of beperking

west-Holland als in Midden Nederland

die graag echt iets voor een ander willen

niet zelf in staat zijn hun belangen te

de reden om vrijwilligers te werven

betekenen door zijn/ haar belangen

behartigen. Vanaf 1 januari 2017 gaan

die als mentor kunnen optreden voor

te behartigen. Bijzondere mensen, die

we samen verder als Stichting Mentor-

mensen die zelf niet volledig in staat zijn

graag verantwoordelijkheid dragen en

schap.

beslissingen te nemen. Overtuigd van de

problemen niet uit de weg gaan.

Wij hopen u met dit magazine duidelijk

noodzaak hiervan en vol enthousiasme

Door onze vrijwilligers goed te selecte-

te maken wat we kunnen betekenen

gingen wij in beide regio’s aan de slag.

ren, op te leiden en ondersteunen, zijn

voor cliënten en hoe mooi het werk als

In die eerste tijd was het pionieren en

we in staat om vertegenwoordigers in

mentor is. We nodigen u graag uit om

we vroegen ons nog wel enigszins be-

te zetten voor (soms zeer) kwetsbare

contact op te nemen als u meer wilt

zorgd af of het zou lukken om vrijwilli-

mensen. Hoe noodzakelijk dit is en hoe

weten.

gers te vinden die in staat zijn om zich

divers het werk van de mentor en het

Anne Slingerland

vanuit persoonlijke betrokkenheid in

contact met cliënten in de praktijk is,

Ingeborg van der Cingel

Mentor Marjolein Split (30) en haar cliënt Jannie Droog (50)


4

Marjolein & Jannie

Marjolein & Jannie

5

Continuïteit

Zorgachtergrond

Jannie is nu echt iemand in mijn leven,

Marjolein: “Zonder mentor zou Jannie

“Ik denk dat ik Jannie beter kan bege-

mijn vrienden vragen altijd: ‘Hoe is het

overgeleverd zijn aan de grillen van de

leiden doordat ik een zorgachtergrond

met Jannie?’

zorg met alle bezuinigingen en tijdsdruk

heb, omdat ik haar problematiek beter

van dien. Ik wil zeker niet zwartepieten,

begrijp en weet hoe de zorg in elkaar

Ouder

want ik weet zelf hoe het werkt in de

steekt. Ik weet wat gangbaar is en wat

zorg, maar ik ben de enige die de grote

echt niet ‘goed genoeg’ is. Ik heb een

Mentorschap. Ik heb aangegeven dat

Nina is Jannies vaste begeleider in de

lijnen voor haar bewaakt. Soms moet

andere rol dan op mijn werk, want ik

weken naar haar toe. Dan drinken we

ik het geen probleem zou vinden om

instelling. Ze werkt er al acht jaar en

je iemand twee mailtjes sturen voordat

zit aan de andere kant van de tafel.

samen koffie of we knutselen samen.

een cliënt te krijgen met bijvoorbeeld

Een uurtje, dan is de koek op en wordt

moeilijk verstaanbaar gedrag, waarbij

ze onrustig. Ze kijkt echt naar me uit.

het lastiger is een relatie op te bouwen.

Dat geeft me voldoening, dan weet ik

Ik ging ervan uit dat ik mijn weg wel

dat ik het goed doe.”

vind, met welke cliënt dan ook. Ik ben

“De eerste jaren ben ik om de week

lener. Hiervoor werkte ze op een behan-

hoort niet per se tot mijn taak, maar

naar Jannie toegegaan, steeds op het-

delgroep voor kinderen, waar ze ook

het is maar net hoe ik dat vormgeef.

zelfde tijdstip en met dezelfde rituelen.

slaap- en weekenddiensten draaide. “Ik

Ik kan alleen een goede mentor voor

had soms wel vier dagen in de week vrij

haar zijn als ik haar goed ken en zij

als compensatie voor die uren. Ik wilde

zich veilig bij mij voelt. Na twee jaar

er graag iets bij doen, ook iets in de

was ik vertrouwd genoeg voor Jannie

zorg, maar dan met volwassenen. Toen

dat de groepsbegeleiders me met haar

kwam ik in aanraking met Stichting

alleen konden laten. Nu ga ik elke drie

Het is heel prettig om mijn expertise en

gekoppeld aan Jannie, haar vorige Marjolein woont alleen. Ze houdt van

mentor was vrij plotseling overleden.”

reizen, koken, yoga, concerten bezoeken en ze volgt Spaanse les. Een paar jaar geleden ging ze op wereldreis. Nu

Eigen taaltje

is ze wat meer gesetteld: een eigen

Jannie woont in een instelling in Den

ik beslis mee over medische ingrepen,

huis, een vast contract. Ze werkt in de

Dolder. Jannies ouders waren verstan-

medicijngebruik en interventies.

jeugdzorg, als ambulant jeugdhulpver-

delijk beperkt, net zoals zijzelf, haar

Ik bewaak dat de zorg voor haar goed

“Ik kan de regiocoördinator tussendoor altijd bereiken als ik met een vraag zit.”

“Zonder mentor zou Jannie overgeleverd zijn aan de grillen van de zorg.” kent Jannie dus goed. Ze is heel

iets geregeld wordt. Ik ben

tevreden over Marjolein als mentor.

nu degene die continuïteit

“Marjolein kan Jannie goed lezen, ze

in haar leven brengt.”

kracht, datgene waar ik goed in ben, te kunnen inzetten voor iets heel anders. Maar ik denk dat bij een gemiddelde cliënt iedere mentor dit met zijn beste bedoelingen kan doen. Als er een klik is, kun je je cliënt echt goed aanvoelen.

weet hoe ze met haar moet omgaan. Dat moet je aanvoelen, het is niet makkelijk uit te leggen. Ik vind dat ze

Sparren

dat heel goed opgebouwd heeft.”

Een paar keer per jaar,

Marjolein: ”Ik merk wel dat je als men-

naar behoefte spreekt

tor meer je best moet doen om gehoord

Marjolein af met Monique

te worden. Nina en ik hebben heel goed

Jongerius, haar regiocoör-

contact met elkaar, maar er zijn veel

dinator. Zij heeft jarenlang ervaring met mentorschap

broer en haar zus. De kinderen zijn al

geregeld is, zoals dat voor haar pas-

wisselingen met begeleiders en artsen

vrij jong uit huis geplaatst omdat dat

send is en volgens de afspraken. Eén

geweest. Toen er een nieuwe arts werd

en is als het ware Marjo-

niet ging. Sindsdien woont ze in een

keer per jaar rapporteer ik aan de

aangesteld, heb ik meteen gebeld voor

leins mentor. “Ik kan haar

instelling met de hoogste intensiteit van

rechtbank over de uitvoering van het

kennismaking en samenwerkingsaf-

tussendoor altijd bereiken

mentorschap.”

spraken. Ik begreep van Nina dat dit

als ik met een vraag zit en

bij ouders vanzelfsprekend gebeurt

ik kan vervanging tijdens

Meerwaarde

maar bij mij pas toen ik erom vroeg. De

mijn vakanties met haar regelen.

Ik ga er niet mee stoppen, ook niet als

mentor is niet iemand die automatisch

Zij is toch degene die het meeste op de

ik het met mijn werk drukker krijgt,

taaltje. Ze heeft forse hechtingsproble-

“Maar ik praat ook mee over bijvoor-

in het vizier is, zoals ouders. Terwijl ik

hoogte is van hoe het met Jannie gaat.

want het mentorschap is iets wat je

matiek en kan daardoor heftig reageren

zorg. “Jannie kan niet praten, ze heeft alleen wat woorden en kreten die ze veel gebruikt en verder praat ze in haar eigen

beeld of de nieuwe meubels in haar ka-

formeel ook geïnformeerd en betrokken

Daarbij is het digitale mentorschaps-

voor langere tijd aangaat in het belang

als ze zich niet veilig voelt of als er iets

mer veilig genoeg zijn voor haar. Of als

moet worden.

dossier dat we bijhouden over onze

van de cliënt.”

anders aan de hand is.”

ik zie dat ze weer slechter loopt, vraag

cliënten een groot hulpmiddel.

ik of hier door de arts al naar gekeken

Nina: “Voor mij is er geen verschil tus-

Vertegenwoordiger

is. Daarnaast ga ik ook met haar fietsen

sen een mentor of een familielid, ik heb

Ook organiseert ze intervisiebijeen-

op het terrein of neem ik knutselspul-

met iedereen open contact, dat vind ik

komsten met de andere mentoren in

“Als mentor ben ik haar wettelijke

len mee, omdat ik merk dat het voor

belangrijk, daar bouw je vertrouwen

onze regio. Daar kun je bespreken hoe

vertegenwoordiger. Ik vertegenwoordig

haar meerwaarde heeft, aangezien ze

mee op. Ik zeg gewoon waar het op

je dingen aanpakt, waar je tegenaan

haar bij de behandelbesprekingen en

van niemand anders bezoek krijgt. Dat

staat en dat kan met Marjolein.”

loopt. Dat is heel fijn.”


6

Ans & Lisa

Ans & Lisa

7

Lisa:

“Ik sta er niet meer alleen voor.”

“Ik weet dat ik steun heb, als het hoog

bijstandsuitkering aan te vragen. “Ik

kwijt te raken. Er waren problemen

oploopt kan ik Ans altijd bereiken. In

was daar een beetje huiverig voor, om-

met haar buren, een paar jaar geleden

het verleden was mijn vader degene

dat ik de ervaring heb dat je daar een

hadden zij een melding gedaan bij het

die meeging naar gesprekken. Sinds

nummertje bent. Met mijn moeder is het

Meldpunt Kindermishandeling. Toen

hij overleden is, voel ik me heel kwets-

contact niet zoals ik zou willen en met

voelde Lisa zich heel erg alleen staan.

baar en ben ik bang om mijn leventje

mijn broers heb ik geen contact meer

Met die melding is het hartstikke goed

hier met mijn kind kwijt te raken. Dat is

vanwege de afhandeling van de erfenis.

gegaan, maar op dat moment ben je

de reden geweest om extra hulp aan te

Dat heeft een deuk geslagen in mijn

heel kwetsbaar als je niemand naast je

vragen.”

vertrouwen, dat mensen die zo dichtbij

hebt staan.”

staan, me zo hebben kunnen kwetsen. Ik voelde me

Gezinsbegeleider

heel erg alleen en

Lisa: “Mijn vader was toen net twee

kwetsbaar. Toen

maanden overleden en ik voelde me

heeft mijn advo-

op de korrel genomen. Ik moest mijn

caat me aangera-

verhaal vertellen terwijl anderen zeiden

den een mentor

dat het anders lag. Je hebt mensen om

aan te vragen om

je heen nodig die jouw verhaal beves-

me bij te staan.

tigen.

Dat heb ik gedaan,

Door die eerste melding is een gezins-

nu driekwart jaar

begeleidster van Veilig Thuis hier over

geleden.”

de vloer gekomen. Het is allemaal goed afgesloten, ik ben met vlag en wimpel

Kracht

geslaagd voor mijn moederschap. Maar

met haar baan bij het tankstation om-

Ans stopte een jaar geleden met

weer gebeld om te komen omdat het

dat ze zwanger was. De vader van haar

betaald werk, maar wilde nog graag

thuis en op school niet zo lekker liep.

kind was niet in beeld. De eerste vier

vrijwilligerswerk doen. “Ik heb in de

Ans: “We hebben nu geregeld overleg,

jaar ging het heel goed. Daarna begon

verpleging gewerkt en de laatste jaren

ze met de opleiding voor onderwijsas-

in de verslavingszorg. Mijn kracht ligt

Lisa woont in Venhuizen, met haar zoontje. Zeven jaar geleden stopte ze

een half jaar geleden heb ik haar zelf

“Ik ben het luisterend oor en ik ga mee naar gesprekken.”

Cliënt Lisa (30)

sistente en ging haar zoon naar school

in mensen begeleiden, uitzoeken wat

samen met alle mensen die rondom

en de opvang. Dat ging niet goed en

iemands sterke punten zijn. Ik vond

Lisa staan: de huisarts, de gezins-

Lisa stopte met de opleiding.

dat ik nog iets moest bijdragen aan

begeleidster, de speltherapeut van

de maatschappij en ik wilde ook voor

haar zoontje en ik. Mijn taak is om te

Kwetsbaar

mezelf een bezigheid hebben. Ik las in

zorgen dat alle betrokkenen doen wat

de krant dat ze mentoren zochten. Zo

ze moeten doen. Ik moet nog wel leren

In die tijd overleed haar vader na een

kwam ik bij Lisa terecht.”

dat ik zelf geen hulpverlener ben, maar

Lisa een deel van de bijstand terugbetalen. Haar advocaat, die haar bijstond

en haar mentor Ans Gravendijk (65)

degene die naast Lisa staat.

kort ziekbed. Vanwege de erfenis moest

Melding

Het heeft voordelen dat ik een zorgach-

in de afwikkeling van de erfenis, raadde

“Toen ik kwam, was Lisa vooral bang

tergrond heb maar het heeft soms ook

haar een jaar geleden aan weer een

om als alleenstaande moeder haar kind

nadelen.”


8

Rob & Henny

Ans & Lisa

Werk

kan het veel beter dan ik! Ze kan alles

adviezen vanuit de groep. Sommigen

zelf, maar we hebben allemaal weleens

zijn al jaren mentor, daar kan ik weer

Ans komt vaak bij Lisa langs, ze bellen

een zetje nodig, dat doe ik bij haar.”

veel van leren.”

en ze mailen. “Ik ben het luisterend oor en ik ga mee naar gesprekken. Bijvoorbeeld naar WerkSaam West-Friesland,

Klik

de instelling van de gemeente die de

Ans ziet zich-

uitkeringen regelt en die je weer aan

zelf niet als een

het werk helpt. Lisa voert de gesprek-

vervangende

ken, ik ga alleen maar mee om te luis-

ouder, ook al

teren en hier en daar mogelijk wat aan

was Lisa’s vader

te vullen. Maar ook haar daarin weer te

voorheen degene

ondersteunen.”

die haar steunde

Lisa werkt nu als onderwijsassistent op

en die meeging

vrijwillige basis: “Dat heb ik nodig, het

met gesprekken.

laat me groeien en zet mij terug in mijn

“Natuurlijk is Lisa

kracht. De kinderen zijn altijd blij om

heel belangrijk en

me te zien, en ik ontzie de juf ook een

ik doe alles voor

beetje. Het liefste zou ik zoiets willen

haar, maar ik vind

doen als betaalde baan. Daar zijn we nu

ook dat ik een

ook mee bezig.”

bepaalde afstand moet houden om het goed te kunnen doen.”

“Je kan echt iets voor iemand betekenen.”

Rob de Jong:

Toekomst

Advies

Lisa: “Ans werkt vanuit Stichting Men-

De rechter heeft bij de benoeming van

torschap en ze is door de rechtbank be-

Ans als mentor geen termijn genoemd,

Ans: “Wat we ook samen doen is de

noemd, maar het voelt niet zo officieel

maar het is wel de bedoeling dat het

financiën, dan vraag ik hoe het ermee

en dat vind ik heel prettig. Als ik een

tijdelijk is. “Het is duidelijk dat het wat

staat en soms zit ik haar achter de

vraag heb, kan ik haar bellen. Dat is

langer duurt voordat Lisa alles zelfstan-

broek. Ik doe zelf niets aan haar finan-

voor mij heel belangrijk.”

dig kan. Ik denk dat ik haar hoe dan

ciën maar ik geef wel adviezen. Lisa

Ans: “Ik denk dat het tussen ons zo

ook zal blijven volgen. Loslaten vind ik

kan heel goed brieven schrijven, maar

goed klikt door het verschil in leeftijd.

een heel groot woord, als ik niet meer

ze stuurt ze altijd even naar mij om het

Ik heb de nodige levenservaring en ik

nodig ben als haar mentor zal ik wel

door te lezen. Vaak zeg ik dan: Mens, je

heb zelf kinderen en kleinkinderen.”

wat meer afstand nemen, maar ik zal haar niet uit het oog verliezen.”

Mentorschap Lisa wilde om privacyredenen liever niet

Ans wordt zelf ondersteund vanuit

dat haar achternaam genoemd wordt.

Stichting Mentorschap. “Als ik niet zeker weet of ik het goed doe of een andere vraag heb, kan ik altijd bellen. Ik heb contact met Daniëlle Deen, een van de coördinatoren; per telefoon, e-mail of met een appje. Ze staat altijd klaar, dat vind ik fantastisch. Daniëlle heeft ons gekoppeld en ze was ook bij de zitting. Ze is echt een topmens, allemaal bij Stichting Mentorschap trouwens; ze zijn goed te bereiken, nemen altijd tijd voor je, denken mee, dat geeft een goed

Cliënt Henny van Dijk (68)

gevoel. Er zijn ook geregeld intervisieavonden met de regiocoördinator, dan krijg je

en zijn mentor Rob de Jong (64)

9


10

Rob & Henny

Rob & Henny

11

Zorgen

uitblaast, houdt jouw rol als mentor op.

Mijn beste vriend is ook mentor ge-

In dit geval niet, want ik heb ook de

worden, op mijn advies, die heeft twee

Henny. Allemaal bezoekt hij ze om de

Rob: “Hij heeft zich in het begin ook

begrafenis helpen organiseren. Het

cliënten. Daar kunnen we samen over

veertien dagen.

zorgen gemaakt over zijn financiële

leuke is dat alle vier die zonen los van

praten, ook over dingen die je niet zo

situatie. Toen ben ik bij zijn bewind-

elkaar mij bedankt hebben voor wat ik

snel aan andere mensen vertelt.”

Eens in de veertien dagen komt Rob

hij in aanraking met het mentorschap.

langs bij Henny. Rob: “We roken alle-

Hij heeft nu drie cliënten, waaronder

bei, dus meestal gaan we buiten even roken en kletsen. Dan zitten we een uurtje, soms een halfuurtje. Soms gaan

Opgenomen

voerder langsgegaan en die heeft me

met Rob was meteen uit de kunst.”

Henny werkte zestien jaar als chauffeur

ciën. Daaruit bleek dat hij zich helemaal

Rob: “Het grappige is dat hij bij mij

van een betonmolen. Totdat hij in 1989

geen zorgen hoeft te maken. Hij had

veel opener is dan hier in huis. Ze

psychisch ernstig in de knoop raakte

een schuld maar die is gesaneerd en

hadden me gezegd dat hij een geslo-

en in de crisisopvang opgenomen werd.

vervolgens houdt hij genoeg over.

ten persoonlijkheid is, maar ik weet

Hij ging daarna weer terug naar zijn

Bewindvoerders hebben vaak niet de

inmiddels best veel van hem.”

huis maar werd afgekeurd voor zijn

neiging direct contact met hun cliënt

Henny: “Dat komt zo: als ik je mag, dan

werk. “Toen leefde mijn moeder nog, ik

te hebben, behalve als er om geld

mag ik je en anders kom je er bij mij

ging vaak bij haar langs, dus toen hoef-

gevraagd wordt.

niet in. Bij Rob was het meteen goed.”

de ik me geen zorgen te maken.”

Ik zorg voor Henny’s gezondheid en

Een jaar geleden werd hij opnieuw

welzijn. Als hij zich ergens zorgen over

Rob woont in Maarssen met zijn vrouw.

opgenomen toen de thuiszorg aangaf

maakt, is dat ten nadele van zijn wel-

Uit eerdere huwelijken heeft hij twee

dat het niet goed met hem ging; hij

wonen, ze gaan ook mee woningen

dochters en zij een zoon. Samen heb-

verzorgde zichzelf niet meer en raakte

bekijken. Maar als hij verhuisd is, laten

ben ze drie kleinkinderen, elke vrijdag

steeds meer naar binnen gekeerd.

ze hem los; ik blijf als zijn mentor.”

Dankbaar

Woning

Rob is mentor sinds begin 2015. “Ik

Henny is nerveus over de verhuizing,

moeilijkste cliënten, omdat ik daarom

dat hoort volgens Rob bij zijn ziekte-

vraag. Ik wil een uitdaging. Henny is

voor ze gedaan heb. Dat is zo dankbaar,

Henny is na het interview verhuisd naar het

beeld. “Wij zijn het meestal eens, alleen

mijn makkelijkste cliënt, met hem kan

dat vind ik leuk om te doen. Als ik iets

appartement voor begeleid wonen.

de laatste keer niet. Ik zei: deze woning

ik goed praten.

voor die mensen kan betekenen, is dat

moet je nemen; hij twijfelt nog. Uitein-

Mijn eerste cliënt was een zwaar de-

heel belonend voor mezelf. Dat heb ik

delijk is het zijn besluit, ik hoef daar

menterende man met vier zonen. Die

met Henny ook, als hij over een maand

Welzijn

niet te wonen. Ik adviseer hem daarin

hadden alleen maar ruzie met elkaar,

of twee tevreden is met waar hij dan

Nu moet Henny verhuizen,

voor begeleid wonen in een woonwijk

want hij is uitbehandeld

in Vleuterweide, waar ze nu twee keer

en te goed voor de psy-

gekeken hebben. Het heeft een gemeen-

chiatrische instelling waar

schappelijke woonkamer op een paar

hij woont. Rob: “Daar-

honderd meter afstand.

we naar zijn woning, de post ophalen of iets anders.” Henny: “Het contact

“Ik krijg de moeilijkste cliënten omdat ik daarom vraag.”

een overzicht gegeven van zijn finan-

zijn, dus ga ik dat uitzoeken.”

krijg van Stichting Mentorschap de

woont, ben ik zelf ook tevreden. En ook

alleen.” Rob duidt op een appartement

om hebben ze hier een mentor voor hem aange-

Een andere optie is een woongroep met

vraagd, omdat ze in de

drie andere bewoners. Daar gaan ze

gaten hadden dat Henny

ook nog kijken. Henny heeft zijn eigen

het moeilijk had met be-

woning ook nog, omdat de verwachting

sluiten die te maken heb-

aanvankelijk was dat hij daarnaar terug

ben met zijn gezondheid

zou gaan.

“Mijn beste vriend is ook mentor geworden, op mijn advies.”

dan blijf ik gewoon elke veertien dagen bij hem langskomen. Henny’s eerste vraag aan mij was: blijf jij wel mijn mentor? Ik heb gezegd: totdat jij me eruit schopt blijf ik je mentor.”

Mentorschap “Ik houd mijn regiocoördinator, Joke Calis, van alle bezoekjes en verslagen op de hoogte. Zij gaat altijd mee naar het kennismakingsbezoek bij een

passen ze op twee ervan. Rob stopte

en welzijn. Hij had iemand nodig die

Rob: “De specialisten hier zeggen dat

in 2014 met betaald werken. Hij heeft

hem in dat soort besluiten ondersteunt,

dit nooit meer gaat gebeuren. Dus op

nieuwe cliënt. Zij komt uit de gezond-

zijn leven lang gewerkt in de HRM en de

die zorgplannen en behandelplannen

het moment dat de verhuizing achter de

evenementenhoreca, altijd met mensen

samen met hem bespreekt. Henny heeft

rug is, gaan we die woning leegruimen

tot rechtszaken aan toe. Ik heb vooral

haar.

dus.

alleen nog een zus, maar daar heeft hij

en de huur opzeggen. Henny: “Ik zou

bemiddeld tussen die vier zonen. Na

Ook het bureau van Stichting Mentor-

Om zich niet te gaan vervelen, ging hij

geen contact mee. De instelling advi-

het best anders willen, maar het gaat

ongeveer een jaar overleed mijn cliënt.

schap kan ik altijd bellen of mailen,

op zoek naar vrijwilligerswerk. Zo kwam

seert hem over waar hij nu kan gaan

niet meer. Het is niet anders.”

Meestal zodra je cliënt zijn laatste adem

ik krijg dan meteen antwoord.

heidszorg, dus als ik op dat gebied een praktische vraag heb, stel ik die aan


12

Tess van Noord

Tess van Noord

13

Tess van Noord:

“Het is fijn dat Mentorschap er is.”

Tess van Noord (27), generalist bij een buurtteam in Utrecht

De 18 buurtteams van de gemeente Utrecht zijn ingesteld in het kader van de

ook de bewindvoerder en een coördi-

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gemeenten moeten ervoor zorgen

nator van Stichting Mentorschap. De

dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld met

rechter vertelde het hele verhaal aan

ondersteuning van mensen uit hun netwerk. De gemeente heeft hulp van instanties ingekocht zoals thuiszorg, waarvoor het buurtteam indien nodig indicaties kan afgeven. Tess werkt bij de wijk Ondiep Pijlsweerd als generalist, wat inhoudt dat ze in alle situaties waar hulp of ondersteuning nodig is, ingezet kan worden.

Mentor

den door een buurvrouw en naar het

Tess vervangt een collega tijdens haar

is mijn collega ernaartoe gegaan om

zwangerschap. “Mijn collega had vóór

dingen te regelen. Zij kwam erachter

haar verlof mentorschap en bewind-

dat hij ook zijn financiën niet op orde

voering aangevraagd voor een van

had. Hij bleek al jaren bestolen te zijn

onze klanten, ik heb dat dossier nu

door iemand in zijn omgeving. Hij is

overgenomen. Deze meneer is in de 90

nog behoorlijk bij, maar dat had hij niet

en hij had een heel klein netwerk, want

gemerkt en grote beslissingen nemen

hij heeft geen contact meer met zijn

was lastig geworden.

familie. Hij was ziek geworden maar had de huisarts niet gebeld. Toen is hij gevon-

ziekenhuis gebracht. Na zijn thuiskomst

Klik

nodig om beslissingen te nemen in een

dig mocht zijn.”

crisissituatie, maar we kunnen geen

“Meneer woont nu nog steeds thuis.

continuïteit bieden. Dan is mentor-

Maatwerk

schap een ideale uitkomst. De mensen

fysio, mentorschap en ik. We hebben

“Wanneer een mentor nodig is? Dat is

elkaar ingespeeld en vangen elkaar op

overlegd wie wat gaat doen en hoe we

altijd maatwerk. Maar vooral bij men-

als het nodig is.”

de situatie voor meneer nog kunnen

sen zonder netwerk. Mensen die niet op

verbeteren. Wat meneer aangaf is dat

eigen kracht beslissingen kunnen ne-

het goed klikt met zijn mentor.

men. Of als er sprake is van mishande-

Een tijdje geleden hebben we zorgover-

“Wanneer een mentor nodig is? Dat is altijd maatwerk.”

aangegeven dat we komen als het no-

leg gehad, met thuiszorg, de huisarts,

ling of uitbuiting door anderen. In onze Ik heb van Stichting Mentorschap ook

wijk is een grote sociale cohesie, er zijn

begrepen dat de samenwerking goed

vaak buren die kunnen helpen. Ik heb

is. De mentor is een man die zelf ook

nu een klant waarvan ik denk; als de

wat ouder is en ze hebben overeenkom-

hulp die ze nu heeft wegvalt, zou een

sten in hobby’s. Dat is heel fijn, dat ze

mentor nodig kunnen zijn. Het is fijn

daar ook naar gekeken hebben bij de

om te weten dat Stichting Mentorschap

meneer. Die bevestigde dat dit klopte

matching.

er is, vooral voor de oudere mensen in

en daarna werd de beschikking offici-

Wij zijn nu als buurtteam uit beeld, we

Utrecht. Je komt zoveel mensen tegen

Ik ben zelf bij de zitting geweest, dat

eel ondertekend. Het was heel fijn dat

hebben in werking gezet wat geregeld

die geen netwerk hebben, dat is echt

was voor mij de eerste keer. Een rech-

het bij meneer thuis kon en niet bij de

moest worden en het zorgoverleg was

ongelooflijk. Wij als buurtteam kunnen

ter en een griffier waren daarbij, als

rechtbank, zoals meestal het geval is.”

voor ons de afronding. Wij hebben wel

dat niet op ons nemen. Soms is het

bij Stichting Mentorschap zijn goed op


14

Anneke & echtpaar Mylvaganam-Kandasami

Anneke & echtpaar Mylvaganam-Kandasami

“Ik voeg iets toe wat anders niet zou gebeuren.” Anneke Schouten:

15

Nederlands

lijke producten, alleen melk en kaas.

ken lunchen in het verzorgingshuis in

Mevrouw Mylvaganam spreekt goed

Dat blijkt behoorlijk lastig te zijn; er

Laren waar haar twee cliënten wonen.

Nederlands, dankzij de lessen die ze

wordt rekening mee gehouden, maar ze

Verder gaat ze mee met afspraken,

gevolgd heeft en door

zoals komende vrijdag, als meneer

de Nederlandse pro-

naar het ziekenhuis moet. “Ik moet het

gramma’s op tv. Meneer

taxibusje nog bellen,” bedenkt zijn

Kandasami spreekt hele-

vrouw tijdens het interview.

maal niet veel meer. “Hij

Mentor Anneke Schouten woont in Bussum en gaat elke twee of drie we-

Aardappelen zijn ze ook niet gewend.

heeft ook Nederlands Mevrouw en meneer Kandasami kwa-

geleerd, maar door de

men in 1994 in Nederland, als Tamil

Parkinson is hij dat weer

vluchtelingen uit Sri Lanka. Via Rotter-

vergeten,” zegt zijn

dam kwamen ze in het asielzoekers-

vrouw. Anneke spreekt

centrum in Crailo, waarna ze een woning

met hem voornamelijk

kregen in Blaricum. Daar woonden ze

in het Engels, maar hij

zelfstandig tot eind 2014. Ze hebben

verstaat het Nederlands

een dochter, maar die woont met man

nog behoorlijk goed.

en kinderen in Engeland. De gezondheid van mevrouw Mylvaganam ging sterk achteruit, nadat ze

Zorg

krijgen eigenlijk elke dag hetzelfde, het is een beetje eenzijdig.”

in 2006 buiten haar schuld door een

Wat Anneke als mentor doet, is erover

auto werd aangereden. Ze loopt nu met

waken dat de zorg voor het echtpaar

een rollator. Toen haar man ook nog de

goed geregeld is. “Laatst was bij-

ziekte van Parkinson bleek te hebben,

voorbeeld mijn vraag: wanneer zijn

“Er bleek ook niets op papier te staan

zorgde de huisarts ervoor dat ze wer-

jullie voor het laatst naar de tandarts

over wat er moet gebeuren als een van

geweest? Dat bleek twee jaar geleden

de twee overlijdt. Ze zijn hindoestaans

te zijn. Ik ben mee geweest naar hun

dus dat gaat net een beetje anders. Dat

eigen tandarts in Blaricum. Ik heb

hebben we uitgezocht en nu is in een

geregeld contact met de eerst verant-

dossier vastgelegd hoe dat moet.”

Hindoestaans

woordelijke verzorgende in dit huis. Af en toe is er overleg en verder gaat

Mevrouw: “Er is een tempel in Zeist

het via de mail.”

waar bijeenkomsten zijn voor hindoestanen, maar in dat gebouw zijn

Vakantie

allemaal trappen, dus daar kunnen

Anneke regelt verder de wat lastiger

wel naar de dienst voor katholieken en

dingen. “Ik heb een vakantie voor ze

protestanten.”

wij niet naartoe. We gaan hier in huis

geboekt in april, want ze waren al een paar jaar niet weg geweest. Het was best moeilijk door hun beperkte inko-

Mentor Anneke Schouten (69) en haar cliënten meneer Kandasami (82), mevrouw Mylvaganam-Kandasami (73)

Maatje

men. Ik overleg dan ook eerst met de

Waarom was een mentor nodig en

bewindvoerder, wat financieel haalbaar

bijvoorbeeld niet een maatje? Anneke:

is. Op internet heb ik een huis in Lun-

“Ik denk dat een maatje te vrijblijvend

teren gevonden, een volledig verzorgde

zou zijn, nu is het vastgelegd en ik ben

week. Daar konden ze een flinke korting

door de rechter benoemd. Er is verder

krijgen, vanwege hun inkomen.

niemand die met ze meekijkt, geen familie. Ze wonen wel in een verzor-

den opgenomen in een verzorgingshuis.

Waar ik ook nog mee bezig ben, is het

gingshuis en eens in de twee weken

Een maatschappelijk werkster vroeg

eten hier in het huis. Meneer en me-

komt er een vrijwilligster langs voor ge-

mentorschap en bewindvoering aan.

vrouw eten veganistisch, dus geen dier-

zelschap en een gesprekje, maar over


16

Rob & Gerda

Anneke & echtpaar Mylvaganam-Kandasami

Zorgachtergrond

het algemeen hebben de verzorgenden

uitdaging, zoals die vakantie. Dan zit ik

hier geen tijd om de dingen te doen

thuis op de computer te zoeken en als

die ik doe. Zo gaat dat nu eenmaal in

ik dan iets vind is dat heel leuk. Ik heb

“Ik heb veel aan mijn zorgachtergrond

instellingen.”

begrepen dat ze het heel fijn hebben

bij het mentorschap, ik heb de veran-

gehad. Dan voeg ik iets toe wat anders

deringen meegemaakt van overnemen

Voldoening

niet zou gebeuren. Ik heb ook geregeld

van verantwoordelijkheid naar deze

overleg met de bewindvoerder, want de

tijd van cliëntcentraal werken, aanslui-

Anneke Schouten weet waar ze over

situatie hier is best ingewikkeld; wat

ten bij de wensen en behoeften van

praat, want ze heeft altijd gewerkt in

kan wel en wat kan niet. Voor mevrouw

psychiatrische instellingen. “Onder an-

is dat niet altijd even duidelijk, dus ik

dere bij begeleid wonen. Ik was dus al

ben ook een soort bemiddelaar.”

“Ik probeer Gerda’s ogen en oren te zijn.”

Rob Michielsen:

gewend om mensen te ondersteunen en te begeleiden, dingen te regelen. Toen ik vier jaar geleden stopte met werken,

Caravan

wilde ik nog wel graag vrijwilligerswerk

Soms is het met vier cliënten wel eens

doen en via een vacaturebank kwam

druk, maar gelukkig blijft er ook nog

ik bij Stichting Mentorschap terecht.

genoeg tijd over voor de kinderen en

Ik heb nog twee andere cliënten;

kleinkinderen. In de zomer vertoeft

een autistische meneer en een jonge

Anneke met haar man in Loosdrecht,

“Voldoening klinkt zo zwaar, maar daar komt het wel op neer.” in hun caravan met een

de bewoner of cliënt zelf. Ook in mijn

grote tuin. In de winter

mentorschappen probeer ik hiervan uit

volgt ze allerlei cursussen op

te gaan. Ook al zijn mijn cliënten erg

het gebied van filosofie en

verschillend, goed luisteren en observe-

religie. “Dit jaar heb ik een

ren levert veel informatie op. Dit maakt

cursus over Joodse mystiek

het mentorschap ook zo bijzonder en

gevolgd.”

uitdagend, er dient zich altijd wel iets aan bij de cliënt waarbij je iets kunt be-

Mentorschap

tekenen. Omdat mensen steeds langer

Anneke is erg tevreden over

geestelijke of sociale problemen heb-

het bureau van Stichting

ben, familieleden verder weg wonen of

Mentorschap. “Je kan altijd

er niet zijn, denk ik dat er steeds meer

mensen bereiken, dat vind

vraag zal komen naar mentoren.”

vrouw met een ernstige verstandelijke

ik heel goed. Ik ga naar de informatie-

beperking. Wat het mentorschap me

bijeenkomsten als het me uitkomt en

brengt? Dat vind ik een moeilijke vraag.

als ik het onderwerp interessant vind.

Voldoening klinkt zo zwaar, maar daar

Laatst ging het over jongeren met een

komt het wel op neer. Dat je contact

licht verstandelijke beperking, dat vond

kan maken en dingen kan bereiken. Dat

ik heel informatief omdat je op veel

ik merk dat mensen het op prijs stellen

gebieden tegen problemen aan kunt

als ik kom. Soms is het ook wel een

lopen.”

17

thuis blijven wonen, meer lichamelijke,

Mentor Rob Michielsen (63) en zijn cliënt Gerda van der Peijl (81)


18

Rob & Gerda

Rob & Gerda

19

“In feite ben ik er vooral om de zorg

lekkerste stoel gaat zitten, maar dat

bezoek was in Nederland, de aanvraag

is dat in een echte zitting, maar in dit

ger in te schakelen. In het Gooi hebben

Dan lieten we de mannen en kinderen

en alles eromheen te regelen, maar

hoeft van hem niet.

voor mentorschap ingediend. In sep-

geval was in de aanvraag al duidelijk

ze een behoorlijke achterstand, maar

achter en gingen we samen twee weken

omdat Gerda helemaal niemand heeft,

Mevrouw Van der Peijl is nog goed ter

tember maakte Rob kennis met Gerda,

dat er niemand anders in beeld was

ik had al binnen een week contact. De

door Amerika reizen.”

doe ik wel iets meer dan dat. Ik kom

been en kan de vragen allemaal prima

in november, na een reis door Indone-

en dat er snel iets moest gebeuren.

casemanager is de professionele tegen-

Gerda houdt van tuinieren en verzorgt

ongeveer een keer in de twee weken.

beantwoorden, hoewel ze soms dingen

sië, werd hij haar mentor. “Vanaf het

Het bureau van Stichting Mentorschap

hanger van een mentor en kent goed

daarom de potplanten op het terras van

Ook om iets gezelligs te doen. Als

vergeet. Zoals ze het

koppelt een mentor aan de cliënt. Ook

de weg op de sociale kaart.”

de instelling. “Daar hadden ze niemand

het mooi weer is gaan we een stukje

zelf uitdrukt: “Ik vergeet

de bewindvoerder, die verantwoordelijk

wandelen. Ik probeer Gerda’s ogen en

niets, maar ik kan het me

is voor alle financiële zaken, wordt door

oren te zijn omdat ze moeilijker voor

niet allemaal meer herin-

de rechtbank officieel benoemd. De be-

zichzelf op kan komen. Er ontstaat een

neren.”

windvoerder zorgt bijvoorbeeld voor het

Gerda was in haar werkzame leven

leeghalen en verkopen van Gerda’s flat.

apothekersassistente. Ze is geboren in

band met elkaar, waardoor je op een andere manier met elkaar omgaat. Het is niet zo dat je alleen de regeldingen

Nuttig

doet, zo werkt dat niet. Tenminste voor

Mentor Rob woont in

mij niet.”

Huizen met zijn vrouw. Ze kinderen, van 39 en 35.

ze heeft een kamer in een kleinschalige

Toen hij stopte met zijn

zorginstelling in Hilversum. De ramen

betaalde werkzaamheden,

kijken uit op de prachtige ommuurde

wilde hij graag nog wel

binnentuin in Engelse landschapsstijl.

nuttige dingen blijven

Buiten op het terras zit een aantal van

doen. Van origine is hij

Apotheek

Winsum en studeerde in Groningen, wat

hebben twee volwassen Mevrouw Van der Peijl is dementerend,

voor en ik doe het graag.”

“Als mentor word je als wettelijk vertegenwoordiger door de rechtbank benoemd.”

“Gerda vertrouwde me vanaf het eerste contact.”

nog te horen is aan haar tongval. “Winsum was als ik nu terugkijk een gezellig dorp. Je kende elkaar allemaal maar je wist ook alles van elkaar. Ik kende Hilversum omdat hier een oom en tante woonden, waar ik vaak ging logeren. Voor mij was Hilversum de grote stad, ik vond het zo mooi! Dus ben ik hier gaan werken bij een apotheek.”

Ik onderhoud het contact met ze voor de financiële zaken. Voor alle grote transacties moet de bewindvoerder altijd toestemming vragen bij de rechtbank.”

Zorgachtergrond

de andere 19 bewoners van het zonne-

verpleegkundige en de laatste 25 jaar

begin was het contact goed. Gerda ver-

tje te genieten. Voor het interview wil

was hij personeelsadviseur, dus met

trouwde me vanaf het eerste contact. Ik

mevrouw dat haar mentor Rob in haar

mensen werken is hem niet vreemd. Hij

heb al snel de casemanager dementie

“Stichting Mentorschap verzorgt be-

kwam op de vacaturebank voor vrijwilli-

ingeschakeld, want ik zag dat het niet

halve de basisopleiding ook een paar

gerswerk het mentorschap tegen. Daar

goed ging. Gerda at slecht en was sterk

keer per jaar themabijeenkomsten,

heeft hij zich voor aangemeld en na een

vermagerd. Ze had wel wat ondersteu-

zoals bijvoorbeeld laatst over ethische

intake werd hij al vrij snel gematcht

ning van haar buurvrouw Mirjam, maar

vraagstukken, die bespreek je dan met

met Gerda van der Peijl. Hij is daarnaast

die is zelf ook 80.

collega-mentoren. Het is goed om dat

evenementenverkeersregelaar en lid

Het is toen in een stroomversnelling

weer eens op te frissen.” Rob heeft

van een cliëntenraad. Hij rijdt ook af en

geraakt, want eind december hebben

ook een regiocoördinator, sinds kort is

toe voor de stichting Opkikker.

we de indicatie aangevraagd en in

dat Peter Thiemann. “Je kan met hem

januari kon ze in deze instelling terecht.

sparren als je ergens mee zit, een soort

Casemanager

Normaal duurt dat vaak veel langer.”

adviseur, maar ik heb dat nog niet no-

Gerda werd in 2011 weduwe, ze is

Rob

dig gehad. Hij is ook achterwacht als je

Wat ze van Rob vindt? “Rob is een heel

Rechtbank

met vakantie gaat.

lieve man, hij voelt mij helemaal aan en

Een zorgachtergrond is als mentor niet

ik kan echt alles met hem bespreken.

in de Verenigde Staten woont. Op haar

“Als mentor word je als wettelijk

nodig, maar het is wel handig dat ik het

Dat vind ik heel belangrijk, want ik heb

flat aan de rand van Hilversum, zonder

vertegenwoordiger door de rechtbank

een en ander weet over de zorgwereld

verder niemand meer, alleen mijn zus

rijbewijs, begon ze te vereenzamen.

benoemd. Stichting Mentorschap krijgt

en over dementie. Zeker bij dementie

in Californië. Zij heeft een gezin, dus

Gerda’s zus Rudith heeft, toen ze op

formeel de casus toebedeeld. Meestal

is het goed om heel snel de casemana-

vroeger ging ik altijd naar haar toe.

kinderloos en heeft alleen een zus die


20

Het team

Het team

21

Margreet Huijkman:

“De basis van ons werk is de koppeling maken.” v.l.n.r.: Anne Slingerland, Ingeborg van der Cingel, Daniëlle Deen, Marianne den Ouden, Margreet Huijkman, Roza van Goethem, Anne Weijsenfeld

Patrick Komen ontbreekt helaas op de foto

coördinator. Ze kende in die hoedanig-

benoemd wordt. Ik word blij als ik zie

voegdheden, do’s en don’ts. We leggen

heid Stichting Mentorschap al en zit nu

hoe een klik tussen een mentor en een

uit hoe wij werken, welke begeleiding

als het ware aan de andere kant van

cliënt uitwerkt, Het is vaak heel verte-

en ondersteuning er is, welke soorten

Marianne den Ouden

de tafel.

derend te zien hoe het contact ontstaat

cliënten ze kunnen verwachten. Maar

Coördinator Zuid Holland Zuid, in dienst sinds augustus 2016

en hoe men elkaar vindt. Soms moeten

elke cliënt is uniek, dus we zeggen

Als mentor heb je formele taken en

cliënten weleens iets langer wachten,

altijd dat ze dat ook weer moeten los-

“Leukste complimenten die ik kreeg:

bevoegdheden, je vertegenwoordigt

een match is altijd maatwerk en soms

laten en dat ze hun eigen beeldvorming

‘Met jou kunnen we ook even lachen.’

moeten maken zodra ze kennismaken.

en ‘Prettig om te merken dat jij niet

We behandelen ook altijd casuïstiek;

in de stress schiet van dit soort

hoe ga je om met moeilijke situaties,

ongebruikelijke situaties, maar het

wanneer kan je ons inschakelen?

in alle rust en in goed overleg afhan-

Een mooi compliment kreeg ik van een

delt. Dat versterkt mijn vertrouwen

mentor. Hij zei: ‘Aan de manier waarop

in jou.’

iemand bij zorg en welzijn en ondersteunt bij de persoonlijke belangen. Je bent de oren, ogen en stem voor iemand die daar niet volledig zelf uiting aan kan geven. Het grootste misverstand over mentorschap is dat ze

“Ik word blij als ik zie hoe de klik tussen een mentor en een cliënt uitwerkt.”

jij praat over het mentorschap, kan ik

Mentorschap is belangrijk vanwege

Een mentor is echt iemand anders. Dat

kan je een cliënt beter iets langer laten

zien dat je het echt vanuit je hart doet

het onafhankelijk ondersteunen en

Roza van Goethem

levert weleens verwachtingen op die ze

wachten totdat je iemand gevonden

en dat je trots bent op het werk van

adviseren wanneer iemand zelf zijn

niet waar kunnen maken. Dat je als be-

hebt.

mentorschap. Je straalt dat zo mooi uit,

belangen niet kan behartigen.”

Roza is al sinds 2010 werkzaam bij

trokken ander wel eens een kopje koffie

De basistraining die we aan mentoren

ik voel me thuis binnen jullie organi-

Mentorschap Midden Nederland, regio

drinkt met de cliënt is een meerwaarde,

geven gaat over de wet en regelgeving

satie en ik wil graag voor jullie komen

Utrecht. Hiervoor werkte ze als zorg-

maar dat is formeel niet waarvoor je

rond mentorschap, de taken en be-

werken.’”

maatjes of mantelzorgers zouden zijn.


22

Het team

Contact & colofon

Contactgegevens

meeste voldoening, als ik kan matchen. Soms heb ik een intake met een mentor en denk ik al in mijn achterhoofd aan de

Daniëlle Deen

cliënt waar deze mentor bij zou passen.

Coördinator West-Friesland en

Als je dan na een paar maanden hoort

Midden-Kennemerland,

dat het contact goed loopt, is dat zo fijn!

in dienst sinds 2014

Ideaal is het als een cliënt door de men-

Noordwest-Holland tel. 085-8000210 info@stichtingmentorschap.nl

tor een verlengstuk krijgt van zichzelf, iemand die op een goede manier beslissingen neemt. Veel cliënten hebben een duidelijke mening en weten wat ze wil-

Midden Nederland

len. Een mentor staat naast de cliënt en heeft een helicopterview. De mentor is

Utrecht, tel. 06-10160139

de regisseur van de hele situatie, moet

Gooi/Flevoland, tel. 06-83942445

dat kunnen overzien en inschatten.”

Zuid-Holland Zuid, tel. 06-21220006

Margreet Huijkman Margreet werkte hiervoor als maat-

info@mentorschapmiddennederland.nl

schappelijk werker en is sinds april

Anne Weijsenfeld

2016 in dienst bij Mentorschap Noord-

Coördinator Gooi en Flevoland,

West Holland, regio Haarlem Amstel-

in dienst sinds 2015

land Meerlanden.

“Het is goed dat Stichting Mentorschap bestaat, omdat er nog

“Dit werk is mij op het lijf geschreven,

steeds mensen zijn die niet voor

omdat je iets moois voor mensen kan

zichzelf kunnen opkomen, terwijl

doen en het is heel dynamisch, heel

ze in een situatie zitten waarbij

divers werk. Je komt met zoveel men-

hun mening juist heel belangrijk

sen in contact, op zoveel verschillende

is. Na een evaluatiegesprek met

niveaus. We hebben intakegesprekken,

mentor en cliënt wilde de cliënt

contact met zorginstellingen, we geven

mijn visitekaartje hebben om

de basistrainingen aan mentoren,

me een kaart te kunnen sturen

organiseren thema-avonden en inter-

vanaf zijn vakantieadres. Terwijl

visies voor de mentoren, geven voorlich-

ik het allang weer was vergeten,

ting aan zorginstellingen, we springen

kwam er na enkele maanden

in als iets niet goed gaat en we zijn

een kaartje voor me op kantoor

achtervang bij vakanties en ziekte van

van deze cliënt.”

mentoren. Op een gemiddelde werkdag

“Ik ben altijd verrast om te zien

zit ik in de auto naar een intake met een

hoeveel meer mensen kunnen

cliënt of een mentor, of voor overleg met

ondanks hun beperkingen. Het is onze uitdaging een mentor te

“Ik noem mezelf een veredelde matchmaker.”

zoeken die daar oog voor heeft.

Patrick Komen

Als dat lukt geeft dat heel veel

Coördinator Noordwest-Holland,

voldoening.

in dienst sinds 2011

Onze betrokkenheid wordt heel

Colofon

een regio-ondersteuner. Daarnaast ben

erg gewaardeerd. Aandacht

“Door op te komen voor de belan-

ik ook veel op kantoor, voor telefoontjes

maakt aandacht; als je echte

gen van je cliënt, kan je als men-

en e-mails, aanvragen bij de rechtbank,

aandacht aan iemand geeft,

tor een meerwaarde zijn. Geduld,

Dit magazine is gemaakt in opdracht van Stichting Mentorschap (Noordwest en Midden); © Stichting Mentorschap

jaarverslagen en rapportage.

zal de ander ook met aandacht

humor en niet veroordelen zijn

Tekst: Hanneke Kiel-de Raadt · www.boekportret.nl

De basis van ons werk is de koppeling

reageren.”

heel belangrijk bij mentorschap.”

Fotografie: Oscar van de Beek · www.oscarvandebeek.com

maken, ik noem mezelf ook wel een

Vormgeving: Katharina Keller · www.kekkontwerp.nl

veredelde matchmaker. Dat geeft de

Druk: Klomp Offsetdrukker · www.klomp.nl

23


Mentoren zijn met recht betrokken. 路 Denkt u dat mentorschap iets voor u is? 路 Wilt u mentor worden? 路 Kent u iemand die een mentor nodig heeft? 路 Wilt u meer informatie of advies over mentorschap? Wij komen graag met u in contact! Onze contactgegevens vindt u in dit magazine op pagina 23 en op www.mentorschapmiddennederland.nl en www.stichtingmentorschap.nl