Stiftelsen Svenska handelshögskolan – Verksamhetsberättelse 2018

Page 1

STIFTELSEN Svenska handelshรถgskolan

VERKSAMHETSBERร TTELSE 2018


AV S N I T T S B E S K R I V N I N G

STIFTELSEN

INNEHÅLL Styrelseordförandens översikt . . . . . . . . . . . . . . . 4

Svenska handelshögskolan

Stiftelsens syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Stiftelsens förvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Verksamheten under år 2018 . . . . . . . . . . . . . . 10 Stiftelsens understöd till högskolan under verksamhetsåret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Resultat och effekter av understödsverksamheten . . . . . . . . . . . . . . . .13 Tillgångar och förmögenhetsförvaltning . . . . . . . . 16 Framtidsutsikter och risker . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

KO N TA K T

Tillgångarnas marknadsvärde. . . . . . . . . . . . . . 18

Paul Taimitarha Ombudsman Tel +358 40 650 1791 ombudsman@stiftelsenshh.fi www.stiftelsenshh.fi Arkadiagatan 22 00100 HELSINGFORS

2

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

Understöd per år. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Understöd i % av tillgångarnas marknadsvärde . . . 20 Kostnader i förhållande till intäkter . . . . . . . . . . . 21 Resultat- och balansräkning. . . . . . . . . . . . . . . . 22


STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

S T Y R E L S E O R D F Ö R A N D ES ÖV E RS I K T 2018 – stiftelseunderstödets ökande betydelse

EFTER NÅGRA ÅRS ENGAGEMANG för Stiftelsen Svenska handelshögskolan liknar åren vid en första anblick varandra rätt mycket. Jämfört med många verksamheter är den här stabil ur ett operativt perspektiv. Vi gör vårt bästa för att förvalta portföljen så väl som möjligt, så att vi på ett ansvarsfullt sätt kan dela ut en så stor summa som möjligt åt Hanken, och rikta bidragen till ändamål med så stor positiv genomslagskraft som möjligt. Kontexten för vår verksamhet har ändå ändrats ganska mycket under de senaste åren. Stiftelsernas betydelse för finansieringen av utbildning, vetenskap och konst har fortsatt att växa. Understödet från de stiftelser som delar ut stipendier och understöd till vetenskap och konst i Finland uppgår årligen till mer än en halv miljard euro. För att möjliggöra att detta fortsätter, är det viktigt att de allmännyttiga stiftelsernas och fondernas skattefrihet fortsätter. Vi får hoppas på kloka beslut av den kommande regeringen i denna fråga. Det samma gäller besluten om statsfinansiering för högskolorna. För tillfället ser den nya finansieringsmodellen inte bra ut för Hanken, då statsfinansieringen ser ut att falla till under 60 % av de totala kostnaderna under finansieringsperioden som börjar år 2020.

stadgar ofta begränsar användningsområdena. Under slutet av 2018 drabbades Stiftelsens portfölj av den kraftiga rekylen på finansmarknaden. Den starka uppgången efter årsskiftet ledde ändå till att portföljen per medlet av februari 2019 hade återhämtat sig till att överstiga värdet vid årsskiftet 2017–2018 trots uttag för understöd på ca 1,7 M € under år 2018. En annan omvärldsfaktor där vi sett förändringar är förväntan på transparens, hög etik och fungerande kommunikation med omvärlden. Jag vill varmt tacka vår ombudsman Paul Taimitarha för ett idogt arbete med att uppdatera vår rapportering, processerna och samarbetet med Hanken, samt vår kommunikation. Jag vill också tacka såväl styrelse-, placeringsråds- som valnämndsmedlemmar för deras insatser. Ju större utmaningar omvärlden serverar Hanken och Stiftelsen, desto viktigare blir det att engagerade individer är intresserade och beredda att investera av sin fritid för att säkerställa en högklassig verksamhet.

Med sjunkande statsbidrag blir Stiftelsens understöd allt viktigare. Stiftelsen har som målsättning att hålla en stabil och förutsägbar nivå på understödet till högskolan. År 2018 delade Stiftelsen ut totalt 2,3 M € åt Hanken. En årlig utmaning är att hitta lämpliga mål för de bidrag som delas ut ur de olika bundna fonderna, då deras

4

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

S T I F T E L S E N S D O N ATO R E R 2018 CHRISTINA DAHLBLOM

Styrelsens ordförande

Julius Stjernvalls Donationsfond Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond


STIFTELSENS SYFTE

STIFTELSENS SYFTE

S T I F T E L S E N S SY F T E STIFTELSEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN SR:S (Stiftelsen) syfte är att ekonomiskt stöda Svenska Handelshögskolan (Hanken) samt att främja dess ändamål. Tyngdpunktsområdena för stiftelsefinansieringen väljs i samråd med högskolan och finansiering riktas i första hand till projekt och aktiviteter som bidrar till högskolans konkurrenskraft och attraktivitet, så som projekt för att främja forskning och utbildning, Hankens internationalisering och kontakter med näringslivet.

FORMERNA FÖR FÖRVERKLIGANDE AV STIFTELSENS SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR Stiftelsen verkar i nära samarbete med högskolan för att rikta understödet på ett så effektfullt sätt som möjligt. Understödsformerna varierar från engångsprojekt till aktiviteter som planeras med en horisont upp till tre år. Målsättningen är att hålla en stabil nivå på understödet till högskolan. Exempel på verksamhetsområden där stiftelsefinansieringen är direkt avgörande: • • • • •

Stipendier för inkommande och utgående utbytesstuderande Hankens Forskarskola Möjliggörande av internationella gästforskarbesök på Hanken Publikationspremier för artiklar i relevanta vetenskapliga publikationer Professorernas forskningsledigheter

Understödet från Stiftelsen består dels av s.k. obundna medel som disponeras enligt styrelsens gottfinnande och dels av s.k. bundna medel vars användningsändamål definieras enligt respektive fonds stadgar.

6

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

– 7


S T I F T E L S E N S F Ö R VA L T N I N G

S T I F T E L S E N S F Ö R VA L T N I N G

FULLMÄKTIGES SAMMANSÄTTNING

Mandatperiod

Valda av fullmäktige

Valda av högskolan

05/2017–05/2019

Maria Didrichsen

Sören Kock

Kim Karhu

Minna Martikainen

S T I F T E L S E N S F Ö RVA LT N I N G

Gustav Nyberg 05/2018–05/2020

Christina Dahlblom

Timo Korkeamäki

Heidi Schauman

STIFTELSENS FULLMÄKTIGE består enligt stadgarna av 25–40 medlemmar med en mandatperiod om tre år. Till ledamot i fullmäktige kan en person inväljas för högst fyra treårsperioder. Fullmäktige kompletterar sig självt på förslag av Stiftelsens valnämnd. Under 2018 hade fullmäktige 40 medlemmar.

STIFTELSENS FULLMÄKTIGE

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Christina Dahlblom har fungerat som styrelsens ordförande, Kim Karhu som vice ordförande och som sekreterare Stiftelsens ombudsman Paul Taimitarha.

05/2017–05/2020

05/2018–05/2021

Henrik Andersin Robert Andersson

Philip Aminoff Jan E. Boethius

Carl Ahlström Kurt Björklund

Fullmäktige har hållit ett möte under året och styrelsen har sammankommit sex gånger.

PLACERINGSRÅDET

Kaj-Gustav Bergh

Maria Didrichsen

Ilkka Brotherus

Berndt Brunow

Alexander Ehrnrooth

Henrik Ehrnrooth

Christina Dahlblom

Jannica Fagerholm

Carl Haglund

Carl-Johan Granvik

Satu Huber

Janne Larma

Victor Hartwall

Kim Karhu

Kristina Pentti-von Walzel

Ole Johansson

John Lindfors

Kaj Rönnlund

Mikael Lilius

Gustav Nyberg

Johan Sandell

Tomas von Rettig

Cyril von Rettig

Heidi Schauman

Siv Schalin

Karsten Slotte

Peter Therman

Catharina Stackelberg

Roger Talermo

Alexandra Therman-Londen

Dag Wallgren

Johnny Åkerholm

Björn Wahlroos

I l k ka B ro t h e r u s

Stiftelsen leds av en styrelse som består av 10 medlemmar. Sex av dessa utses av fullmäktige och tre av högskolan. Högskolans rektor är enligt stadgarna självskriven medlem.

8

Karen Spens, rektor

05/2016–05/2019

Michaela von Wendt STIFTELSENS ORDFÖRANDE

Alexandra Therman-Londen

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

Det av styrelsen utsedda Placeringsrådet har bestått av Janne Larma som ordförande, Alexander Ehrnrooth och Anders Löflund med Paul Taimitarha som sekreterare. Placeringsrådet har hållit fem protokollförda möten vid vilka förmögenhetsförvaltaren SEB Kapitalförvaltning Finland Ab har rapporterat om marknadsläget och utvecklingen av värdet på Stiftelsens tillgångar. Rådet har utvärderat förvaltarens åtgärder och i samråd med förvaltaren gjort framställningar till styrelsen om justeringar i allokeringen. Såväl styrelsen som placeringsrådet har månatligen tillställts en rapport av SEB.

VALNÄMNDEN Stiftelsens Valnämnd har bestått av Carl Ahlström, Carl Haglund, Satu Huber och Kristina Pentti-von Walzel med fullmäktiges ordförande Ilkka Brotherus som stadgeenlig ordförande för nämnden.

REVISORER Fullmäktige valde Wilhelm Holmberg, CGR med KPMG som suppleant, till revisor vid årsmötet 22.5.2018.

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

– 9


VERKSAMHETEN UNDER ÅR 2018

VERKSAMHETEN UNDER ÅR 2018

STIFTELSENS UNDERSTÖD TILL HÖGSKOLAN UNDER VERKSAMHETSÅRET

V E R KS A M H E T E N U N D E R Å R 2018 STIFTELSEN OCH HANKENS STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR STIFTELSEN ARBETAR arbetar i nära samarbete med högskolan för att planera och styra understödsaktiviteterna så att dessa får så god genomslagskraft och effekt som möjligt. En central utgångspunkt för riktande av Stiftelsens stöd är högskolans strategi och de strategiska målsättningarna. Hanken har definierat sin mission och vision enligt följande: HANKENS MISSION Hanken skapar banbrytande kunskap och utbildar ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom • forskningsaktiviteter som karaktäriseras av akademisk excellens och ekonomisk relevans. Forskningen är banbrytande i synnerhet inom högskolans styrkeområden • forskningsbaserad utbildning som förser de utexaminerade och deltagarna inom fortbildningen med analytiskt och kritiskt tänkande och en förmåga att agera i en global omgivning i konstant förändring • att bära det lagstadgade ansvaret för att utbilda svenskkunniga ekonomer och parallellt erbjuda program för internationella studerande • att integrera samhällsansvar och hållbarhet i all verksamhet • att omfatta en hög grad av internationalisering i anda, innehåll och handling All verksamhet präglas av hög kvalitet, integritet, öppenhet, ansvar och effektivitet.

Understödet från Stiftelsen till högskolan uppgick år 2018 till totalt 2,286 M € (2,365 M € år 2017) varav de obundna medlen utgjorde 1 922 M € (1,781 M € ) och de till specifika fonder bundna medlen 0,365 M € ( 0,585 M € ). Understödet inom ramen för obundna medel fördelades enligt följande:

A K T IVI T E T

Understöd 2018

Understöd 2017

FORSKNING OCH UTBILDNING 162 152 €

Besök av meriterade utländska forskare

53 845 € 170 000 €

Inrättande av deltidsprofessurer och stöd till posg ra d u a l a fo r s ka re

9 780 €

Doktorandstipendier 350 000 €

Hankens Forskarskola

275 213 €

124 000 €

18 700 €

200 044 €

206 260 €

504 062 €

634 771 €

A l u m nv e r k s a m h e t e n

30 000 €

30 000 €

U t v e c k lin g a v n ä r in g s li v s ko n t a k t e r i H e l sin g fo r s

15 000 €

Professorers forskningsledigheter Pre mi e r in g a v v e t e n s ka p lig a p u b lika t io n e r I N T ER N AT I O N A L I S ER I N G A n s t ä l l nin g a v in t e r n a t io n e l l a t o p p fo r s ka re s a m t b e ko s t a n d e a v s t u d e n t e r n a s in t e r n a t io n e l l a u t b y t e s s t u di e r, u t b y t e s p ra k t ik o c h in t e g ra t io n a v u t l ä n d s ka s t u d e ra n d e, in t e r n a t io n e l l p e d a g o gis k s ko l nin g. KO N TA K T ER M ED N Ä R I N G S L I V E T

ÖV R I GA ST R AT E G I S K A S ATS N I N GA R

10

HANKENS VISION Ett nordiskt riktmärke för handelshögskolor som lockar till sig toppakademiker, toppstuderande och partners i näringslivet.

Re k t o r s dis p o sit io n s m e d e l t il l s t ra t e gis ka s a t s nin g a r

225 000 €

225 000 €

D igit a lis e r in g a v u n d e r v is nin g e n

118 000 €

75 000 €

Hanken är erkänd som en nordisk handelshögskola med en distinkt miljö för forskning, undervisning och lärande. Denna miljö främjar banbrytande forskning, effektiv forskningsbaserad utbildning och utvecklingen av globala kompetenser som är till nytta för de utexaminerade, näringslivet och samhället i stort.

ÖV R I GA ST I P EN D I ER

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

85 000 €

I n t e r n a t io n e l l m a r k n a d s fö r in g a v h ö g s ko l a n

U n d e r s t ö d f rå n G e s e l liu s s t if t e l s e s a m t ö v r ig a s t ip e n di e r

38 727 €

E v a l u a t io n o f Re s e a rc h – u t v ä rd e r in g

40 000 €

TOTA LT U N D ERS TÖ D FR Å N O BU N D N A M ED EL

1 921 985 €

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

82 203 €

1 780 773 €

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

– 11


VERKSAMHETEN UNDER ÅR 2018

R E S U L TAT O C H E F F E K T E R AV U N D E R S T Ö D S V E R K S A M H E T E N

Understödet inom ramen för de bundna medlen fördelades enligt följande: F O N D EN O CH D ES S SYF TE

Understöd 2018

Understöd 2017

109 391 € €

213 576 € €

NÄRINGSLIVETS FOND INKL. WÄRTSILÄS JUBILEUMSFOND Understöd till forskare och lärare från utländska universitet som besöker Hanken samt till Hankens p e r s o n a l fö r ko n f e re n s - o c h a n d ra re s o r

81 766 €

ELISABETH SCHUSTERS MINNESFOND

126 588 €

Understöd till språkkurser, utbytesstudier, praktik,

R ES U LTAT E T O C H E FFE K T E R N A AV U N D E RS TÖ D S V E R KS A M H E T E N Det understöd Stiftelsen har givit åt Hanken har möjliggjort eller starkt bidragit till högskolans utveckling, konkurrenskraft och resultat. Dessa kan mätas i forskningsmässiga och pedagogiska framgångar, samhällelig betydelse och framtidsutsikter för de utexaminerade. I relation till den statliga finansiering av högskolan som uppgick till 16,9 M € år 2018 var Stiftelsens understöd om totalt 2,4 M € betydande. Exempel på resultat som Stiftelsens understöd har bidragit till är bland andra:

d a t ain s a m lin g fö r p ro g ra d u - a v h a n d lin g a r s a m t s t u di e - o c h forskningsresor i länder med tyska, spanska eller portugisiska som allmänt språk N Ä R I N G S L I V E TS ST I P EN D I EF O N D

132 868 €

175 701 €

40 544 €

69 105 €

364 569 €

584 970 €

U n d e r s t ö d t il l fo r s ka r s t u d e ra n d e fö r ku r s - o c h ko n f e re n s re s o r u t o m l a n d s o c h l ä n g re v is t e l s e r v i d u t l ä n d s k t u ni v e r sit e t s a m t t il l d e l f in a n si e r in g a v H a n ke n s Fo r s ka r s ko l a. L Ä R A R ES O C H F O RS K A R ES F O N D U n d e r s t ö d t il l fo r s k nin g, u t a r b e t a n d e a v l ä ro b ö c ke r, f a c k lig o c h p e d a g o gis k v i d a re u t b il d nin g s a m t ko n f e re n s -, s t u di e - o c h fo r s k nin g s re s o r TOTA LT U N D ERS TÖ D FR Å N BU N D N A M ED EL

12

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

• Hanken toppar överlägset den vetenskapliga publikationsaktiviteten i Finland och rankas högt internationellt • Hanken erbjuder och förutsätter fortsättningsvis som enda högskola i Finland obligatoriska utbytesstudier eller praktik utomlands för samtliga grundexamensstuderande • Hanken är en av de blott 100 handelshögskolor av 14 000 globalt som noteras på Financial Times ranking och högskolans Master’s Programme har stigit till 65:e plats • Hanken får absolut toppbetyg av både sina lokala och internationella studerande i två stora internationella studier – Universum och ISB – och toppar rekommendationsgraden för internationella studerande jämfört med 129 universitet i 17 länder • Hanken bibehåller sin status som trippelackrediterad högskola. Denna Tripple Crown ackreditering delas med blott 1 % av handelshögskolorna och -universiteten i världen och omfattar de tre mest prestigefyllda ackrediteringarna EQUIS, AACSB och AMBA • Hanken är ledande inom hållbarhet och samhällsansvar – Corporate Social Responsibility – och enda FN-utsedda Principles of Responsible Management Education Champion i Finland • De från Hanken nyutexaminerade har fortsatt mycket god efterfrågan på arbetsmarknaden i Finland och utanför landets gränser. Mer än 20 % av de nya Hankenalumnerna arbetar utomlands inom 2 år från sin utexaminering

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

– 13


R E S U L TAT O C H E F F E K T E R AV U N D E R S T Ö D S V E R K S A M H E T E N

R E S U L TAT O C H E F F E K T E R AV U N D E R S T Ö D S V E R K S A M H E T E N

F O R T S AT T T O P P L AC E R I N G I U - M U LT I R A N K UNIVERSITETSR ANKING A N TA L E T A N S Ö K N I N GA R TILL HANKEN STEG IGEN

Hanken har rankats bland de tio bästa universiteten globalt och bäst i Norden på forskning och publikationssamarbete i U-Multirank universitetsrankingen.

Sammanlagt 1254 personer (2017: 1114) ansökte till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors år 2018. Den positiva trenden med ökat antal ansökningar till Hanken håller i sig för 11:e året i rad. Av studenterna antas 60% på basis av sina studentexamensbetyg. Man kan också bli antagen via ett urvalsprov, som är detsamma för alla universitet i Finland som erbjuder en ekonomutbildning.

HANKEN STEG I FINANCIAL TIMES R ANKNINGEN

Totalt finns ca 14 000 handelshögskolor i världen. Av dessa kvalar endast 100 in på Financial Times – rankingen. 14

H A N K E N PA R T I H E L S I N K I G R A D UAT E S C H O O L O F E C O N O M I C S Öppningsceremonin för den nya forskarskolan och forskningsenheten Helsinki GSE hölls 24:e oktober. Nobelpristagaren i ekonomi år 2016, hedersdoktorn vid Hanken, MIT professorn Bengt Holmström var en av talarna.Helsinki GSE är en nationalekonomisk forskarskola och forskningsenhet grundad av Aalto-universitetet, Hanken Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet. Enheten erbjuder högklassig, tvärvetenskaplig utbildning för framtidens ekonomer. Helsinki GSE producerar högtstående forskning med stort genomslag både inom vetenskapen och i samhället på ett nationellt och internationellt plan.

Fo t o : G e o rg A f a n a s s o v

Hankens magisterutbildning har placerat sig på plats 65 i Financial Times årliga Masters in Management-ranking. Det här är en förbättring med 6 placeringar jämfört med ifjol. Financial Times rankar årligen världens bästa handelshögskolor som erbjuder magisterutbildning i ekonomi.

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

U-Multirank har utvidgat sin ranking från 1300 läroinrättningar till att omfatta hela U-Multirank rankar Hanken som tionde i världen1600 universitet i världen. Trots den hårda konkurrensen placerar sig Hanken fortsättningsvis i den absoluta toppen bland många namnstarka universitet i 95 länder.

H A N K E N R E KO M M E N D E R A S M E S T I I N T E R N AT I O N E L L JÄ M F Ö R E L S E

– Rankingresultatet ger en fin erkänsla för Hankens forskning, som fortsättningsvis håller en hög internationell nivå, då vi för tredje året i rad placerar oss bland de tio bästa, säger Hankens rektor Karen Spens.

Hankens internationella studenter är mest benägna att rekommendera sitt lärosäte. Hela 94,3% skulle rekommendera Hanken enligt studentundersökningen International Student Barometer. Studenterna är nöjda med sin upplevelse och anser sig vara verkligt engagerade i sina studier. På områden som kursinnehåll, inlärningsstöd, kvaliteten på föreläsningarna och föreläsarna klarar sig Hanken klart bättre än snittet i en nationell jämförelse. Också stödfunktionerna och studentkåren får beröm. En speciell eloge får föreläsarna för sina goda kunskaper i engelska och dessutom omnämns forskningen som särskilt stark på Hanken.

U N I K O N L I N E - K U R S I S E RV I C E M A N AG E M E N T Hanken lanserade hösten 2018 sin första MOOC (Massive Open Online Course), dvs. en storskalig, öppen och nätbaserad kurs. Pionjären inom tjänstemarknadsföring, professor emeritus Christian Grönroos, inledde med kursen Principles of Service Management.

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

– 15


T I L L G Å N G A R O C H F Ö R M Ö G E N H E T S F Ö R VA L T N I N G

FRAMTIDSUTSIKTER OCH RISKER

S T I F T E L S E N S T I L LGÅ N GA R O C H F Ö R M Ö G E N H E T S F Ö RVA LT N I N G E N STIFTELSENS TILLGÅNGAR FÖRVALTAS som en helhet men indelas med hänsyn till användning av medlen i två kategorier, i obundna och bundna medel, i förhållandet 62,5 % och 37,5 %. De obundna medlen disponeras fritt för att förverkliga Stiftelsens syfte medan de bundna medlen i huvudsak utgörs av tillgångarna i fyra fonder med egna, specifika stadgar: • • • •

Näringslivets fond inkl. Wärtsiläs jubileumsfond Elisabeth Schusters stipendiefond Näringslivets stipendiefond Lärares och forskares fond.

Stiftelsen förvaltar även några mindre fonder vilkas avkastning sammanförs till gemensam utdelning. Stiftelsen är också legatarie till två tredjedelar av utdelningen från Julius Stjernvalls donationsfond, vilket under verksamhetsåret tillförde Stiftelsen inalles 800 000 € i intäkter.

investeringsobjekten i enlighet med principerna för traditionell institutionell förvaltning. Kostnaden för portföljförvaltningen uppgick till 309 236 € som motsvarar 0,55 % av portföljens marknadsvärde per den 31.12.2018 ( 310 407 € motsvarande 0,55 % år 2017). Marknadsvärdet på Stiftelsens placeringsportfölj minskade som resultat av marknadsutvecklingen, speciellt i slutet av året och var per 31.12.2018 52 624 460,83 € (57 061 183,89 € år 2017). Tillgångarna var i sin helhet placerade i fonder. Allokeringen av tillgångsslagen var vid årsskiftet Aktier 77,52 % Masskuldebrev 4,06 % Alternativa plac. 9,65 %

SEB Kapitalförvaltning Finland Ab (SEB) har sedan 3.7.2008 anlitats att ansvara för förvaltandet av Stiftelsens portfölj och avtalet är i kraft tillsvidare. Styrelsen har fastställt som målsättning för förmögenhetsförvaltningen att eftersträva en avkastning om 5–7% samt behålla kapitalet intakt. Utdelningen anpassas därefter. Stiftelsens styrelse utser ett Placeringsråd som dels ger förvaltaren anvisningar i form av allokeringsparametrar och på vars förslag styrelsen besluter om neutralallokeringen för förmögenhetsslagen. SEB ansvarar för val av och handel med de specifika

16

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

Penningmarknad 8,77 %

Portföljens avkastning var – 5,23 % (8,77 % år 2017) mot index – 4,45 % (7,95 % år 2017) baserat på tillgångarnas marknadsvärden. Räkenskapsperiodens överskott var 352 560 € (5 018 271 € år 2017) med beaktande av externa bidrag, utbetalda understöd, kostnader och nedskrivningar av tillgångsvärden.

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

S T I F T E L S E N S FR A MT I D S U T S I K T E R OCH RISKER – UTSIKTERNA PÅ FI N A N S M A R K N A D E N FINANSMARKNADERNA PRÄGLADES av en ökad osäkerhet och volatilitet under det gångna året. Efter en positiv utveckling under det första halvåret vände kurserna ner, i synnerhet i slutet av året, till följd av en tilltagande oro för politiska svängningar. Trots en fortsatt tillväxt i världsekonomin på över 3 % samt en underliggande god lönsamhetsutveckling för företagen, ledde den politiska turbulensen till försiktighet och oro, vilken gav utslag i sjunkande börskurser. Speciellt årsskiftet 2018–19 kännetecknades av kännbara svängningar, med en kraftig nedgång i december som förbyttes till en stark återhämtning i januari. Den handelspolitiska tvisten mellan USA och Kina, den amerikanska centralbankens fortsatta räntehöjningar, Brexit, oron för Italiens statsekonomi, de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland, Iran och Turkiet samt pågående krig och kriser i Mellanöstern och Afrika har samfällt bidragit till en instabilitet och påverkat framtidsförväntningarna negativt. Estimaten för BNP–tillväxt är trots allt ännu rimliga. Den globala tillväxten förväntas uppgå till cirka 3,5% under 2019, Kina förväntas växa över 6%, USA 2,5%, medan Euroområdet förväntas växa med 1,6% . Dessa siffror

är lägre än vi har fått uppleva de senaste åren, men ändå fortsatt reell tillväxt. Den globala utvecklingen skapar än större utmaningar för Stiftelsens kapitalförvaltning framöver, emedan avkastningen från andra tillgångsslag än aktier och vissa alternativa placeringar är fortsatt på en mycket låg eller t.o.m. negativ nivå. Stiftelsens tillgångar är placerade i en mycket väldiversifierad portfölj av fonder, både vad avser geografisk spridning och underliggande aktier och målsättningen är att öka vikten i alternativa placeringar. Eventuella förhoppningar om en positiv vändning på finansmarknaderna vilar på en avmattning av de politiska spänningarna i världen och en återgång till multilaterala handelsavtal.

JANNE LARMA

Placeringsrådets ordförande

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

– 17


TILLGÅNGARNAS MARKNADSVÄRDE

UNDERSTÖD PER ÅR

M A R K N A D S VÄ R D E

U N D E R S TÖ D

30 000 000,00 €

52 624 460,83 €

57 061 183,89 €

53 525 620,19 €

50 818 543,64 €

44 187 981,13 €

40 299 727,77 €

41 586 678,98 €

35 686 961,76 €

40 000 000,00 €

30 060 243,49 €

50 000 000,00 €

36 359 049,42 €

60 000 000,00 €

46 783 412,10 €

PER ÅR I €

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 € 20 000 000,00 € AKTIER

18

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

–€

2011

ALTERNATIVA PLACERINGAR

2010

PENNINGMARKNAD

2009

500 000 € 2008

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

31.7.2008

–€

31.12.2009

MASSKULDEBREV

10 000 000,00 €

– V E R K S A M H E S T B E R ÄT T E L S E 2 018

– 19


UNDERSTÖD I FÖRHÅLLANDE TILL INTÄKTER

KOSTNADER I FÖRHÅLLANDE TILL INTÄKTER

U N D E R S TÖ D I % AV T I L LGÅ N GA R N A S M A R K N A D S VÄ R D E

A D M I N . - O C H ÖV R I GA KO S T N A D E R I F Ö R H Å L L A N D E T I L L TOTA L A I N TÄ K T E R

% 10,00

% 10,00

8,00 8,00 6,00

4,00

6,00

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2008

0,00

2010

4,00

2009

2,00

–2

20

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0,00

2008

2,00

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E S T B E R ÄT T E L S E 2 018

– 21


R E S U L TAT- O C H B A L A N S R Ä K N I N G

R E S U L TAT- O C H B A L A N S R Ä K N I N G

R ES U LTAT - O C H B A L A N S R Ä K N I N G

STIFTELSEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN SR

BALANSRÄKNING (EUR)

31.12.2018

31.12.2017

AKTIVA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR

R E S U L TAT R Ä K N I N G ( E U R )

1.1–31.12.2018

1.1–31.12.2017

Placeringar

51 813 806,73

51 410 325,95

FINANSIERINGSTILLGÅNGAR STIFTELSENS OBUNDNA OCH BUNDNA MEDEL ORDINARIE VERKSAMHET

Resultatregleringar

159 889,20

331 201,37

Kassa och bank

218 055,63

257 284,03

377 944,83

588 485,40

52 191 751,56

51 998 811,35

UNDERSTÖD TILL FRÄMJANDE AV HÖGSKOLANS SYFTEN AKTIVA TOTALT Stipendier och understöd

-2 286 553,85

Förvaltnings- och övriga kostnader Kostnader totalt

-2 365 743,36

-113 081,47

-135 400,34

-2 399 635,32

-2 501 143,70

PASSIVA KAPITAL Grundkapital

TILLFÖRDA MEDEL

Dispositionsfonden Obundna medel årets överskott

Bidrag från utomstående fonder

860 000,00

810 000,00

3 795 928,01

6 724 536,35

Bundna medel kapital Bundna medel ack.överskott

Försäljningsvinst placerade medel Försäljningsförlust placerade medel Nedskrivning placerade medel Dividender

Tillförda medel totalt RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT

22

– S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E S T B E R ÄT T E L S E 2 018

-176 106,03

-164,67

-1 966 143,57

-30 755,09

238 517,09

15 798,05

1 892 195,50

6 709 414,64

2 752 195,50

7 519 414,64

352 560,18

5 018 270,94

1 222 335,37

1 222 335,37

31 756 340,65

28 594 443,63

46 775,51

3 161 897,02

12 422 425, 92

12 211 656,68

6 171 195,73

4 525 591,05

305 784,67

1 856 373,92

51 924 857,85

51 572 297,67

Resultatregleringar

227 546,74

381 032,32

Övr. kortf. skulder

39 346,97

45 481,36

266 893,71

426 513,68

52 191 751,56

51 998 811,35

Bundna medel årets överskott

KORTFRISTIGA SKULDER

PASSIVA TOTALT

S T I F T E L S E N S V E N S K A H A N D E L S H Ö G S KO L A N

– V E R K S A M H E S T B E R ÄT T E L S E 2 018

– 23


W W W. S T I F T E L S E N S H H . F I