Checklist biên tập bài viết về sức khỏe (bản đọc thử)

Page 1

CHECKLIST BIÊN TẬP DÀNH CHO CÂY VIẾT VỀ SỨC KHỎE HẠNH TRANGXin chào! Mình là Hạnh Trang, một cây viết tự do và huấn luyện viên viết trong lĩnh vực sức khỏe. Mình đồng thời là người sáng lập cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho các cây viết theo đuổi lĩnh vực này.

KẾT NỐI VỚI MÌNH: Email: hanhtrang.writer@gmail.com Website: www.hanhtrang.co Facebook: Do Hanh Trang Group: Cộng đồng cây viết về sức khỏe

Hi vọng tài liệu này sẽ có ích và đồng hành cùng bạn trên chặng đường viết về sức khỏe phía trước! Chúc bạn thành công!

Hanh . Trang CHECKLIST BIÊN TẬP | TRANG #1


Lời mở đầu T i ể u t h u y ế t g i a E r n e st H e m i n g w a y t ừ n g n ó i : “T he f i r s t d r a f t of a ny t hi ng i s s hi t” . T ạ m d ị c h : “B ả n n h á p đ ầ u t i ê n củ a m ọ i b à i v i ế t l u ô n l à đồ bỏ đ i” . B ạ n t h ấ y đấ y , c ả m g i á c k h ô n g h à i l ò n g v ớ i b ả n v i ế t đầ u t i ê n k h ô n g ph ả i l à n ỗ i n i ề m c ủ a r i ê n g bạ n . R ấ t n h i ề u c â y v i ế t cũng có chung cảm xúc như vậy. Bạn có t h ể t h ấ y c â u v ă n n à y qu á l ủ n g c ủ n g , t ừ n g ữ n à y c h ư a h ợ p l ý h o ặ c c ả bà i v i ế t quá nhàm chán, không khác gì những n ộ i d u n g n g o à i k i a . Đó l à l ý do v ì sa o b ư ớ c b i ê n t ậ p đặ c bi ệ t qu a n t r ọ n g t r o n g q u y t r ì n h sá n g t ạ o n ộ i du n g .

CHECKLIST BIÊN TẬP | TRANG #2


B i ê n t ậ p s ẽ t h a y da đổ i t h ị t c h o bà i v i ế t c ủ a b ạ n . B i ê n t ậ p sẽ bi ế n n h ữ n g c â u c h ữ l ộ n x ộ n n h ư bả n n h á p k i a t h à n h bà i v i ế t t r i ệ u đô , đủ sứ c c h ạ m đế n t r á i t i m , t r í ó c c ủ a độ c g i ả . Đặ c bi ệ t v ớ i n ộ i du n g v ề s ứ c k h ỏ e - l ĩ n h v ự c đề c a o t h ô n g t i n c h í n h x á c , c ậ p n h ậ t v à h ữ u í c h , bi ê n t ậ p l à b ư ớ c k h ô n g t h ể bỏ qu a . Với tư cách là một người viết, chắc chắn b ạ n l u ô n m u ố n đư a đ ế n c h o độ c g i ả n h ữ n g n ộ i du n g c h ấ t l ư ợ n g n h ấ t . V ì v ậ y , đ ừ n g c h ỉ v i ế t v à x u ấ t bả n n h ữ n g t r a n g c h ữ t h ô s ơ . Hã y m à i dũ a k ỹ n ă n g bi ê n t ậ p đ ể b i ế n c o n c h ữ c ủ a bạ n t r ở n ê n s ắ c n h ọ n v à t ỏ a sá n g .

Cùng bắt đầu! CHECKLIST BIÊN TẬP | TRANG #3CHECKLIST BIÊN TẬP BÀI VIẾT VỀ SỨC KHỎE 1 . T í nh c hí nh x á c v à c ậ p nhậ t

2 . T í nh t huy ế t phục

3 . T í nh dễ hi ể u v à dễ đọc

4. T í nh t hực t i ễ n

5 . L ỗi c hí nh t ả

6 . T i ê u đề v à đề mục

7 . T r ì nh bà y

8. Hì nh ả nh mi nh họa

CHECKLIST BIÊN TẬP | TRANG #4


TÍNH CHÍNH XÁC VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN TRONG BÀI VIẾT ĐƯỢC TÌM KIẾM TỪ ĐÂU? Nghiên cứu khoa học Website của các hiệp hội, tổ chức sức khỏe Tạp chí sức khỏe Sách giáo trình, khóa học online về sức khỏe

ĐÓ LÀ NGUỒN TIN GỐC HAY THỨ CẤP? Nguồn tin gốc: là nguồn tin đầu tiên công bố thông tin đó. Nguồn tin thứ cấp: là nguồn tin trích dẫn lại thông tin đã được công bố

N g u ồ n t in thứ cấp

N g u ồ n t in g ố c

Kiểm tra tính chính xác và cập nhật của thông tin dựa trên nguồn tin gốc. CHECKLIST BIÊN TẬP | TRANG #5


TÍNH CHÍNH XÁC VÀ CẬP NHẬT NGUỒN TIN ĐÓ CÓ UY TÍN KHÔNG? Có Không Không chắc chắn

Nguồn tin uy tín bao gồm: Những hiệp hội, tổ chức sức khỏe chính thống trên thế giới. Những bài báo, tạp chí khoa học có độ tin cậy cao, dựa trên bảng xếp hạng Scopus.

Tham khảo 30+ trang tin uy tín về sức khỏe trong ebook 8 bước sáng tạo nội dung về sức khỏe

Khóa học Nâng cấp kỹ năng tìm đọc tài liệu dành cho cây viết về sức khỏe sẽ ra mắt trong năm nay

CHECKLIST BIÊN TẬP | TRANG #6


TÍNH CHÍNH XÁC VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN/ TÀI LIỆU ĐÓ ĐƯỢC XUẤT BẢN TỪ NĂM NÀO? Trong vòng 5 năm gần đây Trước đây 5 - 10 năm > 10 năm

Thông tin càng mới, tính cập nhật càng cao. Tuy nhiên, thông tin quá mới chưa hẳn đã tốt vì khó kiểm chứng được tính chính xác. Ngược lại, thông tin lâu năm cũng chưa hẳn đã cũ vì có thể là kiến thức khoa học kinh điển.

BÀI VIẾT CÓ THÔNG TIN NÀO GÂY TRANH CÃI KHÔNG? Có Không

Với thông tin chưa được giới khoa học thống nhất và có khả năng gây tranh cãi, nên tiếp cận theo góc nhìn đa chiều.

CHECKLIST BIÊN TẬP | TRANG #7