Page 1

HANGÖ TIDNINGEN

TORSDAG 17.10.2013

www.hangotidningen.fi

HANGON LEHTI

Grundad 1890 - Perustettu 1890

TORSTAI 17.10.2013

1,50 € Nr. Nro

42

www.hangonlehti.fi


HANGÖTIDNINGEN HANGONLEHTI TORSDAG 17.10.2013

www.hangotidningen.fi

Grundad 1890 - Perustettu 1890

www.hangonlehti.fi

Vanligt att kommunala strategier har otillräcklig verkan ➛ På sitt möte förra veckan godkände stadsfullmäktige stadens nya strategi. Bara några små anmärkningar gjordes till pappret som ska fungera som rättesnöre för alla beslut som staden gör i fortsättningen. Nu ska staden förankra strategin, det vill säga se till att alla aktörer och nivåer i stadens förvaltning gör sitt för att förverkliga de strategiska målen. Den nya strategin har som mål att Hangö tills år 2025 blir en stad som erbjuder ett gott liv vid havet. För att nå detta har man ställt fram sex strategiska mål. Dessa är 1) ökning av företagsverksamheten och antal arbetsplatser, 2) förbättring av resultatet, 3) aktivt Hangö året runt, 4) främjande av hälsa och välmående, 5) omsorg av stadens profil och om att omgivningen är städad och 6) att styrkor utnyttjas utan fördomar. Stadsdirektör Jouko Mäkinen säger att de strategiska målen är presenterade i viktighetsordning. – Att öka mängden arbetsplatser är det absolut viktigaste för Hangö, säger Mäkinen. Det har skapats några nya arbetsplatser på sistone men allt som allt har antalet arbetsplatser minskat med hela 27 pro-

cent sedan början av 1990-talet. Att FN-steel gick i konkurs skiftade på tyngdpunkterna i strategin.

Förankringen är krävande Stadsfullmäktige Urpo Hyttinen vid Vänsterförbundet frågade i fullmäktige hur staden kommer att förankra strategin hos stadens personal. Hyttinen anser att de tidigare strategierna har förblivit tomma fraser i stället för att ha någon egentlig påverkan i stadens verksamhet i praktiken. Utvecklingschef Markus Pauni vid Finlands Kommunförbund säger att det tyvärr är mycket vanligt att kommunala strategier har otillräckligt med verkan på de verksamhetsområden, myndigheter, gemenskap samt kommunal personal vars verksamhet den kommunala strategin egentligen ska styra. – Man borde utveckla de kommunala strategierna genom dialoger, säger Pauni. Endast genom att prata igenom alla viktiga saker kommer man att kunna binda alla aktörer till att förverkliga strategin. Hyttinen är bekymrad över just det praktiska i att förverkliga stadens strategi. – De bästa strategierna är sådana

som utvecklats nerifrån uppåt, säger Hyttinen. På så sätt är alla engagerade och på det klara om vad man kommit överens. Nu har staden gett strategin uppifrån. Dessutom verkar det som om till exempel punkten om utvecklingen av personalresurserna genom att utföra en utvärdering av arbetets svårighetsgrad och att skapa ett lönesystem från utvärderingen är en onödig punkt i strategin. Enligt Mäkinen har staden tagit lärdom från tidigare utmaningar i förankringen av strategin. Nu ska man presentera strategin till personalen på ett mer omfattande sätt än man gjort tidigare. Mäkinen har också förståelse för bekymren kring utvärderingarna av svårighetsgraden av arbetet. Mäkinen påpekar att liknande program redan finns i många kommuner och branscher. – Det är fråga om ett system som blir mycket rättvist. Att grunda systemet kräver dock mycket jobb och debatt. Systemet kräver att man diskuterar och kommer överens om lönesättningssystemet. Det hela är med mer som än mätare än som ett konkret mål i sig.

pekar att det kan vara bra med konkreta förslag i strategin så länge som de konkreta målen har grundligt debatterats. – Det finns en risk att kommunen inte är tillräckligt ambitiös i sina konkreta mål. I värsta fall kan strategin bestå av sådana saker som kommunen ska sköta oberoende av strategin. Då sker ingen riktig utveckling även om kommunen skulle lyckas nå alla sina strategiska mål. Mäkinen berättar att Hangö har granskat sina strategiska mål och dess mätare i samband med budgeten. De långsiktiga strategiska målen håller hela mandatperioden medan de mindre delmålen och mätarna lever ständigt. Den nya strategin är enligt Mäkinen både ambitiös och realistisk. – Det har varit en lång process att utveckla strategin. Arbetet är långt i från slut. Strategipapperet är en förenklad lista på stadens viktigaste mål. Processen är minst lika viktig som pappret. Jonas Johnhem

Ambition behövs Pauni vid kommunförbundet på-

Framtiden osäker för hamnen i Lappvik ➛

Rautaruukki sagt upp upp sitt kontrakt med stuveriet Port Act Ltd Oy i Lappvik hamn. Avtalet sades upp i slutet av september och det har en uppsägningstid på sex månader. Port Act sysselsätter tjugo personer som alla hotas av uppsägning. Förutom att Rautaruukki är företagets enda kund så är metallkoncernen även ägaren av Lappvik hamn. Verkställande direktör Petter Uuttu vid Port Act säger att företagen förhandlar om en fortsättning. – Vi har i 26 år gjort kontrakt för ett år åt gången med Rautaruukki, säger Uuttu. Den här gången är unik på det viset att Rautaruukki har nu sagt upp kontraktet. Logistikchef Seppo Tervonen vid Rautaruukki säger till Hangötidningen att det att alla andra kunder har lämnat hamnen har orsakat kostnadstryck på Rautaruukki. – Nu granskar vi alla möjligheter och förhandlar med olika aktörer, säger Tervonen. Situationen är mycket komplicerad och vi försöker finna den mest rationella lösningen ur vår synvinkel. Enligt Tervonen har det som händer i hamnen ingen inverkan på Ruukkis fabrik i Lappvik, eftersom den får sina råvaror transporterade på räls. Hamnen i Lappvik fungerar som exporthamn för produkter från Ruukkis fabrik i Tavastehus. Enligt Uuttu har trafikmängderna i hamnen hållits på tidigare nivåer. Att Rautaruukki sagt upp kontraktet har inte medfört andra åtgärder än förhandlingarna om ett nytt kontrakt. Uuttu säger sig ha förståelse för Rautaruukkis val, trots att framtiden står på spel för Port Act. – Alla letar efter de mest kost-

TORSTAI 17.10.2013

Styrelsen skyddar inte Engelska magasinet ➛ Nylands närings-, trafik- och miljöcentral kräver att Västra hamnens detaljplan rättas så att Engelska magasinet får skyddsbeteckningen ”sr” som används för byggnader som bör bevaras. Smörmagasinet längre ut på piren har denna beteckning. Stadsstyrelsen konstaterar ändå att ett skyddande av Engelska magasinet skulle göra det omöjligt att förverkliga en utvidgning av hamnen. Man går till och med så långt att man säger att ett bevarande av Engelska magasinet hotar den nuvarande verksamheten i längden. Därför föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige godkänner planlösningen för Engelska magasinets del trots NTM-centralens rättelseuppmaning. HT

SDP vill anställa lokalt ➛ SDP lämnade in en motion på förra fullmäktigemötet om att uppmuntra anställning av Hangöbor och anlitande av Hangöföretag. – Det är ett sätt att lyfta Hangö ur depressionen, sade Ulf ”Putte” Lindström som överräckte skrivelsen. Kommunen skulle kunna utmana företag att anställa lokalt och belöna dem som gör det. – Det blir billigare för Hangö och kan gynna självständigheten på sikt, sade Lindström. Sjutton personer hade skrivit under motionen i vilken man också föreslår att en logotyp görs upp för kampanjen. HT

Naturister önskar strand i Hangö ➛

Finlands Naturistförbund, föreningen Luonnonmukaiset och Suomen Naturistiklubi har med en gemensam skrivelse ansökt om lov av Hangö stad att få använda ett av stadens strandområden som naturiststrand. Turistbyrån ställer sig positiv till en sådan etablering. Naturisterna själva anser att Gåsörsbukten vore en lämplig strand. HT

I onsdags lastade man av fartyget Karin Lehmann i hamnen i Lappvik.

nadseffektiva transportsätten, säger Uuttu. Om Rautaruukki bestämmer sig att inte använda sin hamn

i Lappvik så är det ju rationellt att den inte binder sig till något kontrakt. Men att säga upp kontraktet

kan också vara förhandlingstaktik.

Jonas Johnhem


HANGÖTIDNINGEN HANGONLEHTI TORSTAI 17.10.2013

www.hangonlehti.fi

Perustettu 1890 - Grundad 1890

www.hangotidningen.fi

Strategian jalkauttaminen edessä

”Työpaikkojen lisääminen on ensisijaisen tärkeää” ➛ Viime viikon kokouksessaan Hangon kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian. Kaupungin tulevien päätösten ohjenuoraksi tarkoitettu paperi otettiin vastaan vain muutamin lisäyksin. Kaupungilla on edessään strategian jalkauttaminen, eli strategisten tavoitteiden toteuttaminen poikkihallinnollisesti kaikilla tasoilla. Uuden strategian tavoitteena on luoda Hangosta hyvän elämän merikaupunki vuoteen 2025 mennessä. Strategisina päämääriä on kuusi. Ne ovat 1. yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen, 2. tuloksellisuuden parantaminen, 3. vireä Hanko ympäri vuoden, 4. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 5. kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen sekä 6. vahvuuksien hyödyntäminen ennakkoluulottomasti. Kaupunginjohtaja Jouko Mäkinen kertoo, että ainakin ensimmäisten tavoitteiden kohdalla tavoitteet on esitetty priorisointijärjestyksessä. – Työpaikkojen lisääminen on ensisijaisen tärkeää, Mäkinen sanoo. Vaikka uusia paikkoja onkin syntynyt hiukan, niin kokonaisuu-

dessa työpaikkojen määrä Hangossa on vähentynyt 27 prosentilla sitten 90-luvun alun. Esimerkiksi FNsteelin konkurssi oli kova isku, joka muutti strategian painotuksia.

Sitouttaminen vaikeaa Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Urpo Hyttinen esitti valtuuston kokouksessa huolensa strategian ankkuroimisesta henkilökunnan toimintaan. Hänen mukaansa aikaisemmat strategiat ovat olleet paperinmakuisia korulauseita, jotka eivät ole vaikuttaneet käytäntöihin. Suomen Kuntaliiton kehityspäällikkö Markus Pauni kertoo, että on valitettavan tavanomaista, että strategialla ei ole riittävää vaikutusta toimialojen, virastojen, yhteisöjen ja kunnan henkilöstön toiminnassa, joiden tehtäville strategian tulisi luoda suuntaa. – Kuntien strategioiden kimppuun pitäisi käydä dialogin avulla, Pauni sanoo. Vain keskustelemalla asiat auki voidaan sitouttaa kaikki toimijat strategian toteuttamiseen. Hyttistä huolestuttaakin juuri se, miten strategia tullaan käytännössä toteuttamaan.

– Parhaimpia strategia-asiakirjoja ovat sellaiset, jotka ovat kehittyneet alhaalta ylöspäin, Hyttinen sanoo. Nyt strategiaa on tehty tavallaan ylhäältä alaspäin. Lisäksi henkilöstövoimavaran kehittämistä koskeva toimenpide työn vaativuuden arvioimisesta ja siihen pohjautuvan palkkausjärjestelmän luomisesta vaikuttaa turhalle merkinnälle strategiassa. Mäkisen mukaan kaupunki on ottanut oppia aikaisempien strategioiden jalkauttamisen haasteista ja tarkoituksena onkin, että strategiaa esitellään aikaisempaa laajemmin henkilökunnalle. Myös huoli työn vaativuuden arvioinneista on Mäkisestä ymmärrettävä. Mäkinen toteaa monella työpaikalla ja kunnalla olevan jo samanlaisia järjestelmiä. – Kyse on oikein oikeudenmukaisesta järjestelmästä, jonka perustaminen on erittäin työläs prosessi. Siihen liittyy paljon keskinäistä sopimista, joten järjestelmän kehittäminen on strategiassa mukana enemmänkin yhtenä mittarina, kuin konkreettisena tavoitteena.

Pitää olla kunnianhimoinen

konkreettiset tavoitteet ovat hyviä, kunhan tavoitteet on keskusteltu perusteellisesti läpi. – Tässä on kuitenkin riskinä se, että kunta ei aseta itselleen tarpeeksi kunnianhimoisia tavoitteita. Jos strategia koostuu sellaisista asioista, jotka kunta olisi muutenkin tekemässä, niin kunta voi toteuttaa strategian menestyksekkäästi, ilman että mitään aitoa kehitystä tapahtuu. Mäkisen mukaan Hanko on tarkastellut strategiaa ja mittareita aina talousarvion yhteydessä. Jos joku mittari on saavutettu, niin tilalle on määritelty uusi mittari. Suuret strategiset päämärät pysyvät koko valtuustokauden, mutta pienemmät tavoitteet elävät koko ajan. Mäkisen mukaan uusi strategia on sekä kunnianhimoinen että realistinen. – Strategian kehittäminen on ollut pitkä prosessi, joka jatkuu edelleen. Se on loppujen lopuksi pelkistetty luettelo kaupungin tärkeimmistä tavoitteista. Prosessi on yhtä tärkeä kuin paperi.

TORSDAG 17.10.2013

Hallitus ei halua suojella Englantilaista makasiinia ➛ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vaatii että Länsisataman kaavaa korjataan siten, että Englantilainen makasiini saa suojeltaville rakennuksille tarkoitetun merkinnän ”sr”. Kyseinen merkintä on jo kauempana aallomurtjaalla olevalla Voimakasiinilla. Tästä huolimatta kaupunginhallitus totesi, että Englantilaisen makasiinin suojeleminen estää sataman laajentamisen. Erään arvion mukaan Englantilaisen makasiinin säilyttämisen katsottiin jopa uhkaavan sataman nykyistä toimintaa pitkällä aikavälillä. Kaupunginhallitus ehdotti että valtuusto hyväksyy kaavaratkaisun Englantilaisen makasiinin osalta, Ely-keskuksen korjausvaatimuksesta huolimatta. HL

Jonas Johnhem

Kuntaliiton Paunin mukaan

Lappohjan sataman tulevaisuus epävarma

SDP haluaa paikallisia palkattavan ➛ SDP jätti edellisessä valtuustokokouksessa aloitteen, jonka mukaan Hangossa tulisi suosia hankolaisia työnhakijoita ja käyttää hankolaisten yritysten palveluita.   – Se olisi yksi tapa nostaa Hanko lamasta, sanoi aloitekirjelmän luovuttanut Ulf ”Putte” Lindström.  Kunta voisi kehottaa yrityksiä palkkaamaan paikallisia sekä palkita näin toimivia yrityksiä. – Se tulisi Hangolle edullisemmaksi ja voisi hyödyttää Hangon itsenäisyyttä, sanoi Lindström. Seitsemäntoista henkilöä oli allekirjoittanut aloitteen, jossa ehdotettiin myös, että kampanjalle suunnitellaan oma logo. HL

Keskiviikkona tyhjennettiin Karin Lehmann-aluksen ruuma Lappohjan satamassa.

➛ Rautaruukki on sanoi syyskuun lopussa irti sopimuksensa Lappohjan satamassa toimivan ahtausyritys Port Act Ltd Oy:n kanssa. Port Actin kahdenkymmenen työntekijän työ on vaakalaudalla. Rautaruukki on Port Actin ainoa asiakas ja Lappohjan sataman omistaja. Port Action toimitusjohtaja Petter Uuttu kertoo sataman toiminta tulee jatkumaan vähintään ensi vuoden maaliskuuhun, koska sopimuksella on puolen vuoden irtisanomisaika. Irtisanomisajan aikana osapuo-

let neuvottelevat toiminnan jatkamisesta. – Olemme jo 26 vuoden ajan solmineet Rautaruukin kanssa vuoden pituisia sopimuksia, sanoo Uuttu. Tämä kerta on erikoinen sillä tavalla, että nyt sopimus on irtisanottu. Rautaruukin logistiikkajohtaja Seppo Tervonen kertoo, että sataman muiden käyttäjien poistuminen on aiheuttanut Rautaruukille kustannuspaineita. – Katsomme kaikkia mahdollisuuksia ja neuvottelemme eri toimijoiden kanssa, sanoo Tervonen. Ti-

lanne on erittäin monimutkainen, ja me yritämme löytää Rautaruukin kannalta järkevimmän ratkaisun. Tervosen mukaan sataman tapahtumilla ei ole vaikutusta Rautaruukin Lappohjan tehtaalle, jonka raaka-aineet kuljetetaan kiskoilla. Lappohjan sataman kautta kuljetetaan Ruukin Hämeenlinnan tuotantolaitoksen tuotteita ulkomaiden markkinoille.

Ymmärrettävää Petter Uutun mukaan sataman kuljetusmäärät ovat pysyneet normaaleina. Sopimuksen irtisanomi-

nen ei ole aiheuttanut neuvottelujen lisäksi muita toimenpiteitä Port Actissa. Vaikka Port Actin tulevaisuus on vaakalaudalla, Uuttu ymmärtää Rautaruukin toimintaa. – Kaikki etsivät kannattavimpia kuljetusvaihtoehtoja, Uuttu sanoo. Jos Rautaruukki päättää olla käyttämättä Lappohjan satamaansa, niin on järkevää, että se ei ole sitoutunut sopimukseen. Mutta irtisanominen saattaa myös olla neuvottelutaktiikkaa.

Jonas Jonhem

Naturistit pyytävät omaa rantaa Hankoon ➛ Suomen Naturistiliitto ry, Luon-

nonmukaiset ry ja Suomen Naturistiklubi ry ovat yhteisesti kirjelmöineen Hangon kaupungille saadakseen luvan käyttää yhtä kaupungin ranta-alueista naturistirantana. Matkailutoimisto suhtautuu hankkeeseen myönteisesti. Naturistit itse pitävät Gåsörsbuktenia sopivana rantana. HL


14

T ORS T A I 1 7 . l o k a k u u t a

HANGÖTIDNINGEN

T o r s dag 17 o k t o b e r

HANGONLEHTI

Vi betjänar Hangö • Palvelemme Hankoa Kiinteistöhuolto - fastighetsservice

fast i g hetsf ö rmedl i n g k i i n te istö n väl i tystä

Vuodesta 1990

14

H Ä L SA - T E RV E YS

Sedan år 1990

Kiinteistöjen huolto Fastighets service

– Talonmiestyöt

– Gårdskarlsarbeten

0400-486 074

juridiska byråer – lakiasiaintoimistoja f ö rsäkr i n g ar - vaku u t u kset

Yvonne Sandberg-Bartels Laill.hieroja -Leg.massör

040-730 84 57 Bangatan 8 Ratakatu 10900 Hangö-Hanko

murningsarbeten vvs -serv i c e – LV I - h uolto ✆ 040-588 8677

Vjl Hangon LVI-huolto Oy Vla Hangö VVS-service Ab Espl. 36 HANKO HANGÖ ☎ 2482461 Fax 2483565 hango.lvi-vvs@hvvs.inet.fi

• LVI-asennukset sekä maa- ja ilmalämpöpumput • VVS-installationer samt jord- och luftvärmepumpar

tvätteritjänst – pesulapalvelut

IIRA

PESULA ☎ (019) 248 6857

Tulliniementie 24 Tulluddsvägen, HANKO – HANGÖ ☎ 019-2666300, 0500-473 418 heros@heros.fi

Pesemme mattoja, työvaatteita, lakanapyykit, kem.pesut Nopea palvelu!

Städningservice - siivoushuolto

ta x i

TAXI Hangö ANNIKA WICKHOLM

TAXI

Jonas Westerholm

040-7313 999 ✆ 0400-314 793 annika-w@hotmail.com

TAXI

Jessica Holmberg Grundad 1890 - Perustettu 1890 ISSN 0789-8193

Tryckeri/Paino: Salon Lehtitehdas, 2013

Utgivare: KSF Media Ab Tfn: 019 312 140 Fax: 019 2489 107 T.f. redaktionschef: Kristoffer Nöjd 044 7835 783 Ansvarig chefredaktör: Tommy Westerlund 029 0801 392 Adress: Boulevarden 20, 10900 Hangö Kontoret öppet: må-ons 10–16, to-fre 10–14 Hemsida: www.hangotidningen.fi Förmånskort: www.kortet.fi

Julkaisija: KSF Media Ab Puh: 019 312 140 Fax: 019 2489 107 V.t. toimituspäällikkö: Kristoffer Nöjd 044 7835 783 Vastaava päätoimittaja: Tommy Westerlund 029 0801 392 Osoite: Bulevardi 20, 10900 Hanko Konttori avoinna: ma-ke 10–16, to-pe 10–14 Verkkosivut: www.hangonlehti.fi Etukortti: www.kortet.fi

Redaktionen/Toimitus:

Annonser/Ilmoitukset:

newsdesk@hangotidningen.fi newsdesk@hangonlehti.fi Jonas Johnhem: 044 7835 863, jonas.johnhem@hangotidningen.fi Charlotta Levin: 044 7835 883, charlotta.levin@hangotidningen.fi Kristoffer Nöjd: 044 7835 783, kristoffer.nojd@hangotidningen.fi

Deadline för texter tisdag kl. 12. Tekstien jättö viimeistään ti klo 12.

annons@hangotidningen.fi ilmoitus@hangonlehti.fi Johan Lindholm: 050 3551 504, johan.lindholm@ksfmedia.fi Svante Westerlund: 044 5406 148, svante.westerlund@hangotidningen.fi

Prenumerationer/Tilaukset:

hangonlehti@hangotidningen.fi Nina Harjunpää: 044 7835 859, nina.harjunpaa@hangotidningen.fi Priser/Hinnat:

Fortl./Kesto 12 mån/kk 49,00 6 mån/kk 29,00 3 mån/kk

Distributionsstörningar: tidig utdelning i Hangö dagsposten Jakeluhäiriöt varhaisjakelu Hangossa päiväposti Distributör: Posten - Jakelija: Posti

Tidsb./Määräaik. 65,00 35,00 21,00

0200 127 127 0200 271 00 0200 300 11 0200 710 00

0400 613 400

✾✾✾✾✾ Hangös serviceregister:

Hangon palvelurekisteri:

0,55€/spmm 0,55€/pmm (publiceras varje torsdag, fak- (julkaistaan torstaisin, laskutetaan tureras en gång i månaden). kerran kuukaudessa). Stående annons, bokas för Jatkuva ilmoitus, varataan koko hela kalenderåret och kalenterivuodeksi kerrallaan är i kraft tillsvidare. ja on voimassa toistaiseksi.

✾✾✾✾✾

Murnings- och kaklingsarbeten, socklar, skorstenar, spisar m.m. Calle Forsberg Tel. 0400-476 458

Hangötidningen 42/2013 Hangonlehti  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you