Page 1

HANGÖ TIDNINGEN

TORSDAG 13.3.2014

www.hangotidningen.fi

HANGON LEHTI

Grundad 1890 - Perustettu 1890

TORSTAI 13.3.2014

1,60 € Nr. Nro

11

www.hangonlehti.fi


HANGÖTIDNINGEN HANGONLEHTI TORSDAG 13.3.2014

www.hangotidningen.fi

Grundad 1890 - Perustettu 1890

www.hangonlehti.fi

Femhundra namn för hundstranden ➛

Namninsamlingen till förmån för hundstranden är avslutad. Aktivisterna Anneli Sjöberg och Anneli Finnberg överräckte listorna med 500 namn till stadsdirektör Jouko Mäkinen på tisdagen. Avsikten med insamlingen är att förhindra att man gör stranden vid Gåsörsbukten till en officiell badstrand utan att den också i fortsättningen ska kunna användas som rastplats för hundar. Namninsamlarna motsätter sig alltså inte att man inrättar en badstrand för nakenbadare någonstans i Hangö. Tanken på en naturiststrand föddes i fjol somars. Saken diskuterades i medierna men tog fart först när turistchefen Marika Pulliainen påpekade att turisterna ofta frågar var man kan bada naken. På samma gång kom Gåsörsbukten på tal som ett tänkbart alternativ. I juli lämnade Finlands naturistförbund, Finlands naturistklubb och Luonnonmukaiset ett initiativ där man föreslog inrättandet av en naturiststrand i Hangö. Också de föreslog Gåsörsbukten men bara som ett möjligt alternativ. När Sjöberg och Finnberg fick höra om detta började de handla. Som långvariga djurvänner och -skyddare ville de bibehålla stranden i dess nuvarande bruk som inofficiell hundstrand. De startade en namninsamling.

Stränga krav Även on naturistorganisationerna betonade att de inte krävde något annat av stranden än att staden sätter upp en skylt kan staden inte nöja sig med det. Som upprätthållare av en officiell badstrand måste staden dessutom ställa upp med sopkärl, räddningsutrustning, badhytt samt torrdass eller wc. Dessutom bör den anlägga en service- och räddningsväg samt skylta vid huvudvägen. Att sätta upp några skyltar och förse Gåsörsbukten med sopkärl och flyttbar toa är småsaker jämfört med att staden skulle bli tvungen att övervaka vattenkvalitén. Prov ska tas tre, fyra gånger under badsäsongen. Dessutom måste man inför anläggandet av en ny officiell badstrand redan en längre tid på förhand följa med vattenkvaliteten för att proverna ska vara jämförbara.

Jouko Mäkinen tar emot namnlistorna av Anneli Sjöberg och Anneli Finnberg. Båda föreslår Tulluddens yttersta västra strand som naturiststrand. Där skulle det förslå med en enkel skylt som visar var nakenbadstranden börjar.

Man kan anhålla om att få anlägga en badstrand 30 dagar på förhand men man måste också då tillfoga en utredning om provtagningar från flera tidigare badsäsonger. Det har man inte i fråga om Gårörsbukten. Övervakande myndighet avgör om man kan bruka provtagning från stränderna intill. Även om Gåsörsbukten skulle räknas som en del av Slaktisstranden strax norrom bakom en liten udde måste man enligt vad konsumentskyddslagen förutsätter göra upp ett nytt säkerhetsdokument. Dokumentet skulle innefatta en plan för hur man handhar eventuella risksituationer, identifierar faror och informerar om dem. Det är alltså inte sannolikt att det räcker med enbart en skylt.

Föredömlig aktivitet Stranden är för tillfället inte en officiell badstrand och där finns ingen service. Sjöberg har själv städat den. – Jag städar för hundarnas skull, inte för människornas. Jag fortsätter alldeles gärna att städa bara hundarna får fortsätta att använda den, säger Sjöberg. Jouko Mäkinen tackar Anneli

Femhundra personer skrev sina namn på listan.

Sjöberg för städningen. – Just så borde det gå till att folk tar ansvar för omgivningen. Namnlistorna inleds med ett allmänt konstaterande att Gåsörsbukten passar bättre för hundar än för människor. Man föreslår inga åtgärder. Utgångspunkten är enligt Sjöberg att staden inte ska skrida till några som helst åtgärder. Skulle man göra stranden till en badstrand har hundarna ingenting mera där att skaffa. – Det bästa vore om den kunde bli en officiell hundstrand. Men om inte

annat önskar vi förstås att stranden förblir som nu, säger Sjöberg. Mäkinen betonar att namninsamlingen inte automatiskt innebär något beslut. – Den skadar inte saken men bör ses närmast som ett sätt att ta fram frågan, säger han. Han påpekar att det inte ställs samma krav på en officiell hundstrand som på en badstrand för människor. Saken bör utredas om man vill föra hundstrandsfrågan vidare. Enligt Sjöberg planerar man det. – I Finland finns bara en officiell hundstrand. Den finns vid Ytterö. Det finns nog beställning på en sådan också i Hangö. – Många besökare har frågat efter en sådan plats där man kunde släppa lös hunden. Sådana platser är tyvärr sällsynta, säger Finnberg. Badstranden för nakenbadare är för tillfället lagd på is i väntan på att trafikarrangemangen för Tulluddens norra strand ska bli klara. Först därefter behandlas saken på nytt men enligt tekniska nämnden överväger man också andra möjliga stränder. Jonas Johnhem/IS

Fiskodlaren fick inga nya svar av staden ➛

Fiskodlaren Leif Lindholm fick inte några svar på de frågor han vände sig med till stadsdirektören och stadsstyrelsen angående de oförrätter han upplevde på 90-talet då han var tvungen att lägga ner sin odling. – Jag gissade att det skulle gå så. Men jag ger inte upp, säger han själv. I ett brev undertecknat av stadsdirektör Jouko Mäkinen och kanslichef Jukka-Pekka Halme hänvisar man bland annat till Åbo hovrätts utslag i käromålet den 24 oktober 2006. Där fick staden rätt, liksom tidigare i tingsrätten.

Man lyfter också upp Magnus Ekströms och Leif Lindholms anhållan från 2012 om att få inleda fiskodlingsverksamhet på stadens vatten. Man skriver att styrelsen konstaterat att det inte är möjligt att odla fisk på de föreslagna platserna, åtminstone inte utan grundlig utredning. På stadsstyrelsens vägnar skriver Mäkinen och Halme att ”de svar som getts i samband med ovan nämnda rätts- och förvaltningsbehandlingar borde räcka som svar på de frågor ni (Lindholm red.anm) nu ställer”. Lindholm, som HT skrev om i förra numret, ville bland annat veta vilken miljöinstans som påverkade

stadens beslut om att inte fortsätta arrendeavtalet med Hangö Lax och varför han inte fick veta om detta.

Samtidigt: Grönt ljus för inhemsk forell Samtidigt som Lindholm kämpar för upprättelse har WWF gett grönt ljus att äta den fisk han odlade, det vill säga regnbågsforell. För första gången får den inhemska regnbågsforellen grönt ljus i Konsumentens fiskguide som ges ut av WWF. Man hävdar att belastningen från fiskodling har halverats på drygt tio år, delvis som ett resultat av bran-

schens eget utvecklingsarbete. – I synnerhet utvecklingen av utfodringstekniker och fodrets sammansättning har minskat fiskodlingens miljöpåverkningar. För att uppnå extra tillväxt behövs allt mindre fiskprotein. – De största förbättringarna i fodret har skett i användningen av fiskprotein och fiskolja, deras ursprung och anskaffning. Det samma gäller växtprotein. Detta är på inget sätt en självklarhet inom fiskodlingen globalt, säger Sampsa Vilhunen, chef för havsprogrammet på WWF Finland. Kristoffer Nöjd

TORSTAI 13.3.2014

Hangö går med i Lumo ➛ Hangö deltar i finansieringen av verksamheten i det regionala turismmarknadsförings- och försäljningsbolaget Länsi-uudenmaan Lumo matkailu Oy, kort och gott: Lumo. Det kostar Hangö 1 euro per invånare i året. Men det finns skepsis mot regionalt turismsamarbete. Det blev tydligt i fullmäktige i tisdags när man diskuterade stadens deltagande i det aktuella projektet Lumo. – Är Lumos verksamhet synkroniserad med vår egen turistbyrås verksamhet eller blir det tårta på tårta? Senast betalade vi men fick ingenting ut av det, sade SDP:s Aila Pääkkö. Stadsdirektör Jouko Mäkinen påpekade att Lumo är ett regionalt samarbete som strävar efter att sälja områdets unika karaktär. Han sade också att Lumo ägs av företag, inte av kommunerna. – Man förväntar sig att också de mindre aktörerna på orterna gynnas om de stor lyckas locka människor hit. Pääkkö undrade också om inte varningsklockorna borde ringa i och med att en av grundarna, Olli Muurainen, drog sig ur genast i början av projektet. – Man ska inte dra för långt gående slutsatser av det. Man ser ju vad han sysslar med i Billnäs och Fiskars, sade Jouko Kavander, SDP. KD:s Juha Kaunismaa föreslog att ärendet bordläggs men hans förslag vann inte understöd. I stället var det majoritetens åsikt, att man trots allt ska ge Lumo en chans, som vann gehör. – Jag förstår Pääkkös oro. Jag har också varit fundersam. Orsaken till att vi borde vara med och försöka är att man riktar sig till utlandet och satsar på näthandel. Vi har inte själva pengarna till det, sade Barbro Wikberg (SFP). Yrjö Sahlstedt (SFP) vände på steken. – Vad tjänar vi på att inte vara med? Det är viktigt att Hangö syns i rätt sammanhang. SDP:s Lars Nyberg hoppades på Lumo med hänvisning till uträkningar som visar att Lumo kostar 1 euro per invånare i året medan det egna bolaget Hansea kostar 17 euro per invånare och år. Sten Öhman (SFP) var inne på samma linje – Hansea har inte tillräckligt med pengar att marknadsföra sig. Det finns en stor mängd turistattraktioner i Västnyland. Vi har inte råd att inte synas i det sammanhanget. KN

Hytti chef för äldrevården ➛

Leena Hytti, magister i hälsovetenskap, väljs till chef för äldrevården i Hangö. Det beslutade fullmäktige i tisdags. Hytti kommer att sköta uppgiften vid sidan av sin nuvarande tjänst som chef för servicehuset Astrea.

HT


HANGÖTIDNINGEN HANGONLEHTI TORSTAI 13.3.2014

www.hangonlehti.fi

Perustettu 1890 - Grundad 1890

www.hangotidningen.fi

Koirarannalle 500 nimeä

➛ Nimienkeräys koirarannan puolesta on päättynyt. Aktiivit Anneli Sjöberg ja Anneli Finnberg luovuttivat kaupunginjohtaja Jouko Mäkiselle viidensadan allekirjoituksen nivaskan tiistaina.

Nimienkeräyksen tarkoituksena on vain se, että Gåsörsbuktenin rantaa ei muutettaisi viralliseksi rannaksi, jotta se voisi jatkossakin olla koirien käytössä. Nimien kerääjät eivät siis vastusta naturistirantaa. Ajatus naturistirannan saamisesta Hankoon nousi esiin viime kesänä. Mahdollisuutta pyöriteltiin viestimissä, mutta pohdiskelu sai kunnolla tuulta alleen vasta silloin, kun matkailujohtaja Marika Pulliainen huomautti turistien usein kyselevän alastonrannan perään. Samalla nousi esille Gåsörsbukten yhtenä mahdollisena sijoituskohteena. Heinäkuussa Suomen naturistiliitto ry, Suomen naturistiklubi ry ja Luonnonmukaiset ry jättivät kaupungille aloitteen naturistirannan osoittamiseen Hangossa. Myös naturistiyhdistykset ehdottivat Gåsörsbukteniä, mutta aloitteen mukaan se on vain yksi hyvä ehdokas monien rantojen joukossa. Kuullessaan aikeista muuttaa Gåsörsbuktenin rantakaistale naturistirannaksi, Anneli Sjöberg ja Anneli Finnberg tarttuivat toimeen. Pitkän linjan eläinten ystävinä ja eläinten suojelijoina Sjöberg ja Finnberg halusivat pitää rannan nykyisessä käytössään: epävirallisena koirarantana. Siten alkoi nimienkeräys sen puolesta, että Gåsörbuktenistä ei tehtäisi ihmisten uimarantaa.

Kovia vaatimuksia rannalle Vaikka naturistiyhdistykset painottivat hakemuksessaan, että heidän mielestään naturistirannan ainoaksi julkiseksi palvelukseksi riittäisi kaupungin pystyttämä kyltti, niin käytännössä kunta ei voi jättää osallistumistaan niin pieneksi. Kunnan pitää uimarannan ylläpitäjän roolissa toimittaa rannalle ilmoitustaulu, roska-astia, pelastusvälineet, pukusuoja sekä käymälä tai WC. Tämän lisäksi yleiselle uimarannalle, pienelle uimarannalle tai uimapaikalle tulee järjestää huolto- ja pelastustie sekä opastus päätieltä. Muutaman kyltin iskeminen maahan sekä roskiksen ja siirrettävän

käymälän raahaaminen Gåsörsbuktenille ovat kuitenkin pieniä toimenpiteitä verrattuna uimarannan vedenlaadun valvontaan. Uimakauden aikana veden laatua tarkkaillaan ottamalla näytteitä kolmesta neljään kertaa. Mutta, tämän lisäksi, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia, on vedenlaatua seurattava jo pidemmän aikaa ennen uuden rannan perustamista. Perustamishakemuksen voi tehdä 30 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista, mutta hakemukseen on liitettävä uimaveden laadunseurantaa useammalta uimakaudelta ennen hakemusta. Gåsörsbuktenille ei ole tehty tällaista pitkäaikaista seurantaa. Valvontaviranomainen arvioi, voiko vierekkäisiä rantoja pitää seurannan kannalta yhtenä rantana. Vaikka Gåsörsbukten liitettäisiinkin pohjoisessa, pienen niemen takana olevaan Slaktiksen rantaan, niin rannasta on silti laadittava kuluttajasuojalain edellyttämä, uusi turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman riskien hallitsemiseksi, vaarojen tunnistamiseksi sekä niistä tiedottamiseksi. On siis epätodennäköistä, että pelkkä kyltin pystyttäminen riittäisi Gåsörsbuktenin kohdalla.

Esimerkillistä osallistumista Rantaa ei ole tällä hetkellä merkitty uimarannaksi, joten sillä ei ole mitään palveluita. Sjöberg on siivonnut rantaa omin voimin. – Siivoan sitä koirien vuoksi, enkä ihmisten, sanoo Sjöberg. Jatkan oikein mielelläni siivoamista, kunhan ranta pysyy koirien käytössä. Kaupunginjohtaja Jouko Mäkinen kiittää Sjöbergiä rannan puhtaanapidosta. – Juuri niin pitäisikin olla, että ihmiset ottavat vastuuta ympäristöstään. Sjöberg ja Finnberg luovuttivat keräämänsä nimilistat Mäkiselle. Omien laskelmiensa mukaan papereissa oli viisisataa allekirjoitusta sen puolesta, että Gåsörsbuktenin ranta jäisi koirien käyttöön. Nimien keräyslistan otsikkona on ympäripyöreä toteamus, että Gåsörsbuktenin ranta on sopivampi koirille kuin naturisteille. Adressi ei siis ehdota mitään toimenpiteitä, mikä on Sjöbergin mukaan tarkoituskin. Lähtökohtana olisi, että kaupunki ei ryhtyisi toimenpiteisiin alueen nykyisen

TORSDAG 13.3.2014

Hanko osallistuu Lumoon ➛ Hanko osallistuu alueellisen matkailumarkkinointi- ja -myyntiyhtiö Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n rahoitukseen. Hanko maksaa euron per asukas vuodessa. Jotkut epäilevät kuitenkin alueellista matkailuyhteistyötä. Tämä selvisi tiistain valtuustokokouksessa, jossa asiasta keskusteltiin. – Onko Lumon toiminta synkronisoitu oman matkailutoimistomme toimintaan vai tehdäänkö päällekkäistä työtä? Viimeksi maksoimme mutta emme hyötyneet, SDP:n Aila Pääkkö kysyi. Kaupunginjohtaja Jouko Mäkinen huomautti, että Lumo on alueellinen yhteistyö jonka avulla pyritään markkinoimaan alueen ainutlaatuisuutta. Hän sanoi myös, että Lumon omistaa yhtiöt, eivät kunnat. – Odotetaan myöskin pienten yritysten hyötyvän jos suuret onnistuvat houkuttelemaan ihmisiä tänne. Pääkkö kysyi myös, eikö hälytyskellojen pitäisi soida senkin takia, että eräs Lumon perustajista, Olli Muurainen, vetäytyi hankkeesta heti alkuun. – Ei pidä vetää liian pitkälle vieviä johtopäätöksiä siitä. Näemmehän, mitä hän puuhaa Pinjaisissa ja Fiskarsissa, sanoi Jouko Kavander, Jouko Mäkinen ottaa vastaan nimilistat Anneli Sjöbergiltä ja Anneli FinnberSDP. giltä. Molemmat ehdottavat Tulliniemen rannan läntistä päätyä naturistien Kristillisten Juha Kaunismaa käyttöön. Pitkällä, jo käytössä olevalla rannalla pelkkä kyltti naturistialuesitti, että asia pantaisiin pöydälle een alkamisesta riittäisi. mutta hänen esityksensä ei saanut kannatusta. Sen sijaan enemmistö käytön muuttamiseksi. Jos rannasta gin mukaan aloite koirarannasta on katsoi, että kaikesta huolimatta Lutehdään uimaranta, niin koirilla ei suunnitelmissa. molle annettaisiin tilaisuus. – Suomessa on vain yksi viralliole sille enää mitään asiaa. – Ymmärrän Pääkön huolen. Olen – Parasta olisi kuitenkin, jos sii- nen ranta koirille, sanoo Sjöberg. itsekin miettinyt asiaa. Syy miktä voisi tehdä virallinen koiraranta, Sekin on Yyterissä. Hangossa sellai- si meidän pitää osallistua on, että sanoo Sjöberg. Mutta jos ei muuta, selle olisi varmasti tilausta. Lumo suuntaa markkinointiaan ul– Monet matkailijat ovat kyselleet komaille ja nettikauppaan. Meillä ei niin toivomme totta kai, että rannan voisi pitää nykyisellään, eli epä- sellaisen paikan perään, jossa voisi ole sellaiseen varaa, sanoi Barbro antaa koiran juosta vapaana Han- Wikberg (RKP). virallisena koirarantana. Mäkinen painottaa, että nimilis- gossa, sanoo Finnberg. Ne paikat Yrjö Sahlstedt (RKP) tarkasteli tojen kerääminen ei tarkoita auto- ovat valitettavan harvassa. asiaa toiselta kantilta. Naturistirannan käsittely lepää maattista päätöstä suuntaan taikka – Mitä voitamme jos jäämme tällä hetkellä laakereillaan, odotta- pois? On tärkeää, että Hanko näkyy toiseen. – Nimilistat eivät ole vahingoksi- massa Tulliniemen pohjoisrannan oikeissa yhteyksissä. kaan, mutta ne pitäisi nähdä lähin- liikennöintisuunnitelman valmisSDP:n Lars Nyberg toivoi Lumonä yhtenä tapana nostaa asioita esil- tumista. Vasta tämän jälkeen asiaa sta olevan hyötyä viitaten siihen, käsitellään uudestaan, mutta Tek- että Lumo maksaa euron/as. vuole, Mäkinen sanoo. Mäkinen huomauttaa, että viralli- nisen lautakunnan päätöksen mu- dessa oman Hanseamme maksaessa selle koirarannalle on mahdollises- kaan myös muita mahdollisia ran- 17 euroa. Sten Öhman (RKP) oli ti samantapaisia vaatimuksia kuin toja tarkastellaan. samaa mieltä. oikealle uimarannalle. Asiaa pitää Jonas Johnhem – Hansealla ei ole tarpeeksi rahaa selvittää, mikäli ehdotusta koiramarkkinointiin. rannasta viedään eteenpäin. SjöberKN/IS

Kalanviljelijä ei saanut uutta tietoa kaupungilta ➛ Kalanviljelijä Leif Lindholm ei

saanut vastauksia kaupunginjohtajalta eikä kaupunginhallitukseltakaan kysellessään 90-luvulla kokemistaan vääryksiistä. Hän joutui tuolloin lopettamaan kalanviljelyksen. – Arvelin näin käyvän. Mutta en anna periksi, hän toteaa. Kaupunginjohtaja Jouko Mäkisen ja kansliapäällikkö Jukka-Pekka Halmeen allekirjoittamassa kirjeessä viitataan muun muassa Turun hovioikeuden vuoden 2006 lokakuun 24. päivänä antamaan

päätökseen. Kaupunki voitti kiistan kuten myös oli aiemmin voittanut käräjäoikeudessa. Kirjeessä mainitaan myös Magnus Ekströmin ja Leif Lindholmin anomus vuodelta 2012. Anomus koskee kalanviljelyn aloittamista kaupungin vesillä. Kerrotaan kaupunginhallituksen todenneen, ettei kalanviljelyä voida harjoittaa esitetyillä paikoilla, ei ainakaan ilman perinpohjaisia selvityksiä. Kaupunginhallituksen puolesta Mäkinen ja Halme kirjoittavat, että yllämainittujen oikeustapausten

yhteydessä annetut vastaukset lienevät riittäviä vastauksina Lindholmin, josta HL kirjoitti viime lehdessä, esittämiin kysymyksiin. Lindholm halusi muun muassa tietää, mikä ympäristöviranomainen oli vaikuttanut kaupungin päätökseen olla jatkamatta Hangö Laxin vuokrasopimusta sekä miksi hänelle asiasta ei kerrottu.

Samaan aikaan kotimaiselle kirjolohelle vihreää valoa Samalla, kun Lindholm taistelee oikeuksistaan, WWF on antanut

vihreää valoa hänen viljelemälleen kalalle, eli kirjolohelle. Kala saa nyt ensimmäistä kertaa vihreää valoa WWF:n Kuluttajien kalaoppaassa. Kerrotaan, että kalanviljelylaitosten kuormitus on puolittunut runsaassa kymmenessä vuodessa, osittain alan oman kehittämistyön tuloksena. – Varsinkin ruokintatekniikan kehitys ja rehun koostumus ovat vähentäneet kalanviljelylaitosten ympäristövaikutuksia. Yhä vähemmän kalaproteiinia tarvitaan kalojen ylimääräiseen kasvuun.

– Rehun suurimmat parannukset ovat tapahtuneet kalaproteiinin ja kalaöljyn käytössä, alkuperässä ja hankinnassa. Sama koskee kasvisproteiinia. Tämä ei missään tapauksessa ole mikään itsestäänselvyys globaalin kalanviljelyn kohdalla, sanoo Sampsa Vilhunen, WWF Finlandin meriohjelman johtaja. Kristoffer Nöjd/IS


14

t o r s t a i 1 3 . m aa l i s k u u t a

HANGÖTIDNINGEN

HANGONLEHTI

torsDAG 13 mars

14

Spelglädje var trumf i Hangö Cup för P-06 Peli-ilo oli valttia Hanko Cupissa FOTBOLL I söndags var det igen glädje och gamman i Cuplishallen då FC Hickens traditionella juniorfotbollsturnering Hangö Cup fortsatte med den unga P-06-klassen. Men trots de ringa åren visade man ändå upp stora färdigheter. Träning har gett goda resultat. Som vanligt i dessa unga juniorklasser sätter man inte så stort värde på varken antal mål eller tabeller. Här är glädjen att få spela och möta motståndare från andra föreningar det bästa priset. Men visst satte man också stort värde på den fina Hangö Cupmedaljen och -diplomet. Tio lag deltog i söndagens Hangö Cup, vilket betydde sammanlagt 25 matcher. Men ingen-ting kunde sätta sordin på de hundratalet unga, som spelade av hjärtans lust. Till stor fröjd för tillresta föräldrar och annan publik, som fick se när fotbollen är som bäst.

FC HIK/blå öppnade med seger Hur det nu sedan än är med det där med oräknade mål

och segrar. Så nog följer man ändå alltid litet med. Och när FC HIK P-06/blå med duktiga tjejen Alisa Nordström som kapten besegrade BK-46 med 2–0, kändes det nästan som en landskampsseger. FC HIK/gul fick på plan 2 inregistrera en knapp förlust 1–2 mot Ingå IF, men ingen sörjde över det. För spelet var jämnt, och prima. Och när sedan också HIK/gul slog BK46/vit med 2–0 var det rena julaftonsstämningen i Hickens läger. Vem som riktigt vann blev förborgat. BK-46 började vinna och likaså Ingå IF överraskade med fyndigt och segerrikt spel. Säkert resultat av den fina hall man fått till Ingå. Också Gran-kulla IFK tog ett flertal segrar. Men som sagt, vem som var bäst blev aldrig klart. Men det var klart som korvspad, att få spela fotboll är bäst. FC HIK P-06/blå: Alisa Nordström, Rommi Tooming, Anton Gustafsson, Nooa Saramo, Oskari Prinz, Rasmus Söderholm. FC HIK P-06/gul: Pyry Tolvanen, Jooa Granlund,

Ella Montonen, Aki Holoppa, Eetu Kopra, Valtteri Aarniomaa, Jerry Tuisku. Tränare Milko Saramo, manager Jammu Piiri. NÅN

FC Hickens båda lag här på samma bild. Vilka stronga fotisspelare!

JALKAPALLO Viime sunnuntaina oli jälleen iloa ja riemua Kuplishallissa, kun FC Hickenin perinteinen juniorijalkapalloturnaus, Hanko Cup, jatkui nuorten P-06 –poikien luokassa. Mutta vähäisistä ikävuosistaan huolimatta he osoittivat kuitenkin suuria valmiuksia. Valmentaminen oli tuottanut hyviä tuloksia. Nuorten junioriluokan pe-

FC Hickenin molemmat joukkueet ovat samassa kuvassa. Mitä vahvoja futareita he ovatkaan!

leissä ei ole tapana laskea niin suurta painoarvoa maalien määrälle eikä myöskään taulukoille. Parhain palkinto peleissä on pelaamisen ilo ja muista yhdistyksistä tulevien vastapelaajien tapaaminen. Toki suurta arvoa annettiin myös hienolle Hanko Cup – mitalille ja –diplomille. Sunnuntain Hanko Cupiin osallistui kymmenen joukkuetta, mikä tarkoitti yhteensä 25 ottelua. Mutta mikään ei voinut vaimentaa lähes sataa nuorta, jotka pelasivat sydämensä kyllyydestä. Tämä oli suuri riemu niille paikalle tulleille vanhemmille ja muulle yleisölle, jotka saivat nähdä jalkapalloa parhaimmillaan. FC HIK/blå avasi voittaen Kuinka se nyt sitten onkaan tuon laita, että maaleja ja voittoja ei lasketa. No toki sitä kuitenkin aina hieman seuraa niitäkin. Ja kun FC HIK P06/blå kapteeninaan Alisa Nordström voitti BK-46:n 2–0, tuntui siltä kuin kyseessä olisi ollut maaotteluvoitto. FC HIK/gul sai kakkoskentällä rekisteriin niukan tappion luvuin 1–2 pelatessaan

Ingå IF:ä vastaan, mutta kukaan ei sitä surrut, koska peli oli tasaista ja ensiluokkaista. Ja kun sitten HIK/gul päihitti BK-46:n luvuin 2–0 oli HIK:n leirissä todellinen jouluaaton tunnelma. Mutta voittajaa on vaikea mennä sanomaan. BK-46 aloitti voimakkaasti, ja yhtälailla Ingå IF yllätti kekseliäällä ja voitokkaalla pelillä. Tulos on varmastikin tulosta siitä upeasta hallista, joka on saatu Inkooseen. Myös Grankulla IFK otti useita voittoja. Mutta kuten sanottu, se joka oli Cupin paras, ei selvinnyt koskaan. Mutta se mikä oli päivänselvää, oli se, että jalkapallon pelaaminen on parasta. FC HIK P-06/blå: Alisa Nordström, Rommi Tooming, Anton Gustafsson, Nooa Saramo, Oskari Prinz, Rasmus Söderholm. FC HIK P-06/gul: Pyry Tolvanen, Jooa Granlund, Ella Montonen, Aki Holoppa, Eetu Kopra, Valtteri Aarniomaa, Jerry Tuisku. Tänare Milko Saramo, manager Jammu Piiri. NÅN

Vi betjänar Hangö • Palvelemme Hankoa juridiska byråer – lakiasiaintoimistoja

hautaustoimisto begravningsbyrå

HÄLSA - TERVEYS

Kiinteistöhuolto - fastighetsservice

f ö r sä k r i n g a r - va ku u t u k se t

ta x i

Grundad 1890 - Perustettu 1890 ISSN 0789-8193

Tryckeri/Paino: Salon Lehtitehdas, 2014

Utgivare: KSF Media Ab Tfn: 019 312 140 Fax: 019 2489 107 VD och ansvarig utgivare: Barbro Teir Chefredaktör: Tommy Westerlund 029 0801 392 T.f. redaktionschef: Kristoffer Nöjd 044 7835 783 Adress: Boulevarden 20, 10900 Hangö Kontoret öppet: må-ons 10–16, to-fre 10–14 Hemsida: www.hangotidningen.fi Förmånskort: www.kortet.fi

Julkaisija: KSF Media Ab Puh: 019 312 140 Fax: 019 2489 107 TJ ja vastaava julkaisija: Barbro Teir Päätoimittaja: Tommy Westerlund 029 0801 392 V.t. toimituspäällikkö: Kristoffer Nöjd 044 7835 783 Osoite: Bulevardi 20, 10900 Hanko Konttori avoinna: ma-ke 10–16, to-pe 10–14 Verkkosivut: www.hangonlehti.fi Etukortti: www.kortet.fi

Redaktionen/Toimitus: newsdesk@hangotidningen.fi newsdesk@hangonlehti.fi Jonas Johnhem: 044 7835 863, jonas.johnhem@hangotidningen.fi Charlotta Levin: 044 7835 883, charlotta.levin@hangotidningen.fi Kristoffer Nöjd: 044 7835 783, kristoffer.nojd@hangotidningen.fi

Annonser/Ilmoitukset: annons@hangotidningen.fi ilmoitus@hangonlehti.fi Johan Lindholm: 050 3551 504, johan.lindholm@ksfmedia.fi Svante Westerlund: 044 5406 148, svante.westerlund@hangotidningen.fi

Prenumerationer/Tilaukset: hangonlehti@hangotidningen.fi Nina Harjunpää: 044 7835 859, Deadline för texter tisdag kl. 12. nina.harjunpaa@hangotidningen.fi Tekstien jättö viimeistään ti klo 12. Priser/Hinnat: Distributionsstörningar: tidig utdelning i Hangö 0200 127 127 Fortl./Kesto Tidsb./Määräaik. dagsposten 0200 271 00 12 mån/kk 52,00 70,00 Jakeluhäiriöt varhaisjakelu Hangossa 0200 300 11 6 mån/kk 31,00 37,00 päiväposti 0200 710 00 3 mån/kk 23,00 Distributör: Posten - Jakelija: Posti

Städningservice - siivoushuolto

v vs -se rv i c e – LVI - h uolto

Hangötidningen 11/2014 Hangonlehti  
Hangötidningen 11/2014 Hangonlehti  
Advertisement