Page 1

Bé Giao th«ng vËn t¶i

ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n Lª Tö Giang Biªn tËp vµ söa bµi Ban biªn tËp Khoa häc - C«ng nghÖ Tr×nh bµy b×a NguyÔn Hång Anh

ChØ dÉn giao th«ng

®−êng hå chÝ minh Giai ®o¹n 1 §o¹n Hßa L¹c (Hµ T©y) - T©n C¶nh (Kon Tum)

Nhµ xuÊt b¶n Giao th«ng vËn t¶i 80B TrÇn H−ng §¹o - Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.9423346 - 9423345 * Fax: 04.8224784 S¸ch kh«ng b¸n

In 5.000 cuèn khæ 13 x 19 cm t¹i C«ng ty In Giao th«ng - Nhµ xuÊt b¶n Giao th«ng vËn t¶i. §¨ng ký KHXB sè: 58-2008/CXB/193-51-79/GTVT ngµy 9/01/2008.

Nhµ xuÊt b¶n giao th«ng vËn t¶i

QuyÕt ®Þnh xuÊt b¶n sè: 105/Q§-GTVT ngµy 11/7/2008.

Hµ Néi - 2008

In xong vµ nép l−u chiÓu th¸ng 7 n¨m 2008.

1

2


vïng c¨n cø c¸ch m¹ng tr−íc ®©y, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ phÝa T©y ®Êt n−íc; hç trî Quèc lé 1 khi giao th«ng bÞ ¸ch t¾c do mËt ®é ph−¬ng tiÖn, bFo lôt vµ ®¶m b¶o an ninh quèc phßng...

Lêi giíi thiÖu §−îc sù chØ ®¹o cña §¶ng, Nhµ n−íc vµ sau khi xem xÐt chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - xF héi cña ®Êt n−íc, Bé Giao th«ng vËn t¶i ®F nghiªn cøu vµ lËp dù ¸n x©y dùng ®−êng Hå ChÝ Minh ®i qua 30 tØnh tõ Cao B»ng ®Õn Cµ Mau víi qui m« tiªu chuÈn kü thuËt: MÆt c¾t ngang ®−êng ®−îc qui ho¹ch theo tõng ®o¹n víi qui m« tõ 2 ®Õn 8 lµn xe, ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt theo QuyÕt ®Þnh sè 242/Q§-TTg ngµy 15/2/2007. Do ph¶i hoµn thµnh mét khèi l−îng lín c«ng viÖc, trong mét thêi gian hÕt søc khÈn tr−¬ng nªn §−êng Hå ChÝ Minh giai ®o¹n 1 b¾t ®Çu tõ Hßa L¹c (Hµ T©y) ®Õn T©n C¶nh (Kon Tum) víi tæng chiÒu dµi kho¶ng 1.400km ®−îc x©y dùng theo tiªu chuÈn ®−êng cÊp 3 miÒn nói víi t¶i träng thiÕt kÕ H30 - XB80 (®¶m b¶o l−u th«ng cho xe siªu tr−êng, siªu träng), mét sè ®o¹n theo tiªu chuÈn h×nh häc cao tèc víi hai lµn xe.

§Ó ®¶m b¶o cho viÖc khai th¸c sö dông tèt ®−êng Hå ChÝ Minh giai ®o¹n 1, Bé GTVT ®F giao Côc §−êng bé ViÖt Nam, Ban Qu¶n lý dù ¸n ®−êng Hå ChÝ Minh cïng c¸c ®¬n vÞ liªn quan (QuyÕt ®Þnh sè 1457/Q§-BGTVT ngµy 26/5/2008) cho biªn so¹n xuÊt b¶n cuèn s¸ch nµy nh»m chØ dÉn cho ng−êi tham gia giao th«ng trªn tuyÕn ®−êng ®−îc thuËn tiÖn, an toµn vµ hiÖu qu¶. Do lÇn ®Çu biªn so¹n ch¾c ch¾n cuèn s¸ch cßn cã nhiÒu thiÕu sãt, mong b¹n ®äc gãp ý ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoµn chØnh h¬n. Côc §−êng bé ViÖt Nam Ban QLDA §−êng Hå ChÝ Minh

Sau khi ®−a vµo khai th¸c sö dông, ®−êng Hå ChÝ Minh cïng víi hÖ thèng ®−êng ngang kÕt nèi Quèc lé 1 b−íc ®Çu ®F mang l¹i hiÖu qu¶ râ rÖt ®èi víi ®êi sèng cña hµng chôc triÖu ®ång bµo c¸c d©n téc vïng s©u, vïng xa, 3

4


Lý tr×nh c«ng tr×nh: Theo lý tr×nh dù ¸n Km 0 tõ P¸c Bã, t−¬ng øng Hßa L¹c (Km 409).

H−íng dÉn sö dông

Dµi: ChiÒu dµi c«ng tr×nh tÝnh b»ng m. Réng: BÒ réng cÇu tÝnh b»ng m.

1. C¸c h−íng dÉn tra cøu kho¶ng c¸ch

- Tªn ®Þa danh, lý tr×nh, ®iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi, kho¶ng c¸ch ®−îc tr×nh bµy b»ng biÓu ®å bËc thang vµ c¸ch tra cøu nh− sau:

KÕt cÊu nhÞp, dÇm ghi chó cho nhÞp chÝnh vµ theo ký hiÖu sau: + BT

: Bª t«ng cèt thÐp

+ BTA : Bª t«ng dù øng lùc

VÝ dô cÇn t×m kho¶ng c¸ch Hoµ L¹c - Cam Lé:

+ TLH : ThÐp liªn hîp bª t«ng cèt thÐp

§iÓm ®Çu Hßa L¹c cã lý tr×nh lµ Km 409 ®−êng Hå ChÝ Minh.

+ DV

§iÓm cuèi Cam Lé cã lý tr×nh lµ Km 1082 ®−êng Hå ChÝ Minh.

L−u ý:

KÎ 1 ®−êng tõ Hoµ L¹c theo h−íng trªn xuèng gÆp ®−êng kÎ tõ Cam Lé theo h−íng ph¶i sang tr¸i lµ « 673, chÝnh lµ kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm ®Çu Hoµ L¹c vµ ®iÓm cuèi Cam Lé lµ 673 Km. 2. PhÇn thèng kª c«ng tr×nh

C«ng tr×nh cña mçi ®o¹n tuyÕn ®−îc lËp thµnh b¶ng kÌm theo s¬ ®å ®o¹n tuyÕn Cét thø tù: Ghi sè thø tù c¸c c«ng tr×nh tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®o¹n tuyÕn. Tªn c«ng tr×nh: ChØ thèng kª c«ng tr×nh cÇu. 5

: D©y v¨ng

Cét t¶i träng thiÕt kÕ: Ghi theo t¶i träng thiÕt kÕ cÇu - Ng−êi ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn khi tham gia giao th«ng trªn tuyÕn ®−êng Hå ChÝ Minh vµ c¸c tuyÕn ®−êng Quèc lé, ®−êng ®Þa ph−¬ng ph¶i tu©n thñ ®óng t¶i träng cho phÐp ghi trªn biÓn b¸o cña tõng cÇu ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho c«ng tr×nh cÇu vµ an toµn cho ng−êi vµ ph−¬ng tiÖn còng nh− ®¶m b¶o an toµn giao th«ng. - §−êng Hå ChÝ Minh ngoµi s¬ ®å tæng thÓ tuyÕn vµ b¶ng cù ly toµn tuyÕn cßn ®−îc ph©n thµnh tõng ®o¹n cho dÔ thèng kª c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn. - PhÇn ®−êng ngang kÕt nèi Quèc lé 1 víi ®−êng Hå ChÝ Minh gåm: Cù ly vµ s¬ ®å, b¶ng thèng kª c¸c c«ng tr×nh. 6


PhÇn 1

®−êng hå chÝ minh giai ®o¹n 1 ®o¹n hßa l¹c (hµ t©y) - t©n c¶nh (kon tum)

§−êng Hå ChÝ Minh.

7

8


9

10


lý tr×nh ®−êng hå chÝ Minh ®o¹n tuý loan - t©n c¶nh Tuý Loan 50

Km 1271 Th¹nh Mü

Km1321

107

57

Kh©m §øc

Km1378

137

87

30

168

118

61

218

168

111

81

50

241

191

134

104

73

§¨k Z«n

Km1408

31

§¾c PÐt

Km1439 Ngäc Håi 23

Km1489 T©n C¶nh

Km1512

§−êng Hå ChÝ Minh.

11

12


HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

1.1. ®o¹n Hßa L¹c - CÈm Thñy 114 KM Sè TT

Hßa L¹c Km 409/§−êng Hå ChÝ Minh 12 TT. Xu©n Mai Km 421 24 12 MiÕu M«n Km 433 43 31 19 Chî BÕn Km 452 56 44 32 13 Lµng Sái Km465 62 54 42 23 10 Yªn Thuû - Hµng Tr¹m 104 92 80 61 48 38 Th¹ch Qu¶ng Km 513 114 102 90 71 58 48 10 CÈm Thñy Km 523

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

13

14

Tªn C«ng tr×nh Rau Vai RÐo §ång V¨n Cöa D¸m Khe Hµng Xu©n Mai Vai bß T©y Cêi §−êng VÖ An §ång BÕn Sái Thung Tr©m Tr©m Suèi M¸n C©y B¸y B«ng B¹c 1 B«ng B¹c 2 Xãm Thót Xãm ¸ng Gß §åi B¶o Yªn Xãm Bón B·i §¸ 2 B·i §¸ 3 Yªn NghiÖp S«ng BÐ ¢n NghÜa Cóc Ph−¬ng 1 Cóc Ph−¬ng 2 Cóc Ph−¬ng 3 Cóc Ph−¬ng 4 Cóc Ph−¬ng nèi (4+5) Cóc Ph−¬ng 5 Cóc Ph−¬ng 6 S«ng Ngang N«ng Tr−êng Qu¶ng Trung Qu¶ng C«ng

Lý tr×nh (KM) Km410+461 Km411+446,7 Km413+197,5 Km416+40,5 Km418+629,2 Km422+050 Km429+271,8 Km432+259,6 Km437+396,85 Km449+982 Km454+309 Km456+103 Km464+282,5 Km468+855 Km469+854,58 Km471+400 Km473+950 Km474+670 Km475+180 Km476+151,2 Km476+763,7 Km476+866,2 Km481+375 Km482+525 Km483+580 Km483+830 Km497+703,28 Km498+168,9 Km499+689,95 Km501+903,61 Km502+830,11

Dµi (M) 33,7 48,0 38,0 38,0 38,0 78,0 24,70 41,10 25,10 57,15 43,10 23,10 26,5 32,5 244,90 31,10 49,10 48,10 42,30 34,60 22,3 36,52 30,30 45,55 35,60 32,3 46,10 70,15 178,80 130,40 170,40 130,40 290,42 197,12 130,40 170,40 118,20 33,50 81,15 33,50

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng thiÕt kÕ

12 12 12 12 9 9

1-BTA 1-BTA 1-BTA 2-BTA 1-BTA 1-BTA

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

12 10 9 9 12 10

1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 7-BTA 1-BTA

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

9 9 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 9 9 9 9

1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 2-BTA 5-BTA 3-BTA 4-BTA 3-BTA 7-BTA 5-BTA 3-BTA 4-BTA 3-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80


HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

1.2. ®o¹n CÈm Thñy - Yªn C¸t 76 KM Hßa L¹c Km 409/§HCM 114

CÈm Thñy Km 523

134

20

Sè TT

Ngäc LÆc Km 543

160

46

26

Lam S¬n Km 569

190

76

56

30

Yªn C¸t Km 599

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

15

Tªn C«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

Khæ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng thiÕt kÕ

1

S«ng M·

524+141

307,5

12

9-BTA

H30-XB80

2

Hoµng Giang

526+844

46,64

9

2-BTA

H30-XB80

3

Lµng Ch¸m

529+928

44,76

9

1-BTA

H30-XB80

4

Lµng Kim

533+547

60,15

9

2-BTA

H30-XB80

5

Lµng V«ng

538+469

43,1

9

1-BTA

H30-XB80

6

Lµng Rµm

539+551

26,1

9

1-BTA

H30-XB80

7

Lµng Ao

543+572

36,2

9

1-BTA

H30-XB80

8

Lµng Ngßn

544+533

109,2

12

3-BTA

H30-XB80

9

Tr¾ng

545+368

58,15

9

2-BTA

H30-XB80

10

Lµng Bãt

550+679

44,72

9

1-BTA

H30-XB80

11

Lµng Chäc

561+796

59,15

9

2-BTA

H30-XB80

12

Trµ Sy

563+534

35,3

9,6

1-BTA

H30-XB80

13

Lam Kinh

564+535

276,54

12

8-BTA

H30-XB80

14

Cµ L¹c

565+626

79,25

9

2-BTA

H30-XB80

15

Kªnh B¾c

566+071

51,2

9

3-BTA

H30-XB80

16

Hãn Lu

574+814

34,8

9

1-BTA

H30-XB80

17

BÕn Kho¸n

578+926

42,1

9

1-BTA

H30-XB80

18

§ång Chïa

581+264

41

9

1-BTA

H30-XB80

19

Thµnh Viªn I

586+000

27,3

9

1-BTA

H30-XB80

20

Thµnh Viªn II

586+579

27,3

9

1-BTA

H30-XB80

21

BÕn Nh¹

586+999

88,7

9

3-BTA

H30-XB80

22

S«ng Xanh

591+72

32,8

9

1-BTA

H30-XB80

23

Th−îng Ninh I

592

28,1

9

1-BTA

H30-XB80

24

Th−îng Ninh II

592+258

31,4

9

1-BTA

H30-XB80

25

Cù §øc

592+692

31

9

1-BTA

H30-XB80

26

Yªn LÔ

593+504

26

9

1-BTA

H30-XB80

27

Yªn C¸t

598+071

32,4

9

1-BTA

H30-XB80

16


1.3. ®o¹n Yªn C¸t - T©n Kú 89 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

Hßa L¹c 190

Yªn C¸t Km 599

242

52

279

89

Sè TT

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng thiÕt kÕ

Th¸i Hoµ (ThÞnh Mü) Km 651

1

Xu©n ChÝnh I

601+18

32,8

9

1-BTA

H30-XB80

37

2

Xu©n ChÝnh II

602+976

30,4

9

1-BTA

H30-XB80

3

§ång ít 1

603+609

37,8

9

1-BTA

H30-XB80

4

§ång ít 2

603+988

38,3

9

1-BTA

H30-XB80

5

Luèng §ång

604+964

43,1

9

1-BTA

H30-XB80

6

L¸ S¬

609+728

34,6

9

1-BTA

H30-XB80

7

Cµ Manh

611+042

89,3

9

3-BTA

H30-XB80

8

¤ng §«ng

625+434

28,8

9

1-BTA

H30-XB80

T©n Kú Km 688

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

17

9

§a Lip

630+557

62,55

9

2-BTA

H30-XB80

10

CT04

633+006

78,15

9

2-BTA

H30-XB80

11

S«ng §µo

634+189

72,08

3-BTA

H30-XB80

12

Khe C¸i

660+174

174,19

3-BTA

H30-XB80

13

NghÜa Léc

660+591

34,80

1-BTA

H30-XB80

14

Khe Sµi II

664+091

25,10

1-BTA

H30-XB80

15

Khe Døa

666+912

28,10

1-BTA

H30-XB80

16

Nguyªn B×nh S¬n

670+294

42

2-BTA

H30-XB80

17

Khe Than

672+785

76,30

3-BTA

H30-XB80

18

Khe MÝt

673+709

43,45

2-BTA

H30-XB80

19

Khe L¸

677+867

48,15

2-BTA

H30-XB80

20

Khe MÐt

680+762

12,00

1-BTA

H30-XB80

21

Khe Su

681+928

44,15

2-BTA

H30-XB80

22

Ba Rª

683+500

23,00

1-BTA

H30-XB80

23

Lª DuÈn

685+268

9,00

1-BTA

H30-XB80

24

Tr«i

687+295

23

1-BTA

H30-XB80

18


1.4. ®o¹n T©n kú - Phè Ch©u 89 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

Hßa L¹c 279

T©n Kú Km 688/§HCM

301

22

Khai S¬n Km 710

368

89

67

Sè TT

Phè Ch©u Km 777

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

Tªn c«ng tr×nh

Dµi (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

BÒ réng (M)

T¶i träng thiÕt kÕ

1

§«ng Du

688+812

9.00

1-BTA

H30-XB80

2

Khe Cß

701+669

12,00

1-BTA

H30-XB80

3

Tri LÔ

707+005

342,55

10-BTA

H30-XB80

4

713+431

32,10

1-BTA

H30-XB80

5

Thanh §øc

722+015

342,55

10-BTA

H30-XB80

6

Khe Ao

723+324

30,10

1-BTA

H30-XB80

724+650

23,00

1-BT

H30-XB80

728+049

57,15

2-BTA

H30-XB80

7 8

19

Lý tr×nh (KM)

Hãi MÐt

9

Khe èc

729+038

23

1-BTA

H30-XB80

10

S«ng Trai

735+051

76,15

2-BTA

H30-XB80

11

Khe Mõ

743+741

78,15

2-BTA

H30-XB80

12

S«ng Ré

747+778

113,60

-BTA

H30-XB80

13

§µng Ng−îc

751+079

62,55

-BTA

H30-XB80

14

§µng Xu«i

753+074

72,20

-BTA

H30-XB80

15

§¸ Bia

758+101

47,20

-BTA

H30-XB80

16

Bµ Giµ Tù

760+407

47,20

-BTA

H30-XB80

17

Khe §Òn

764+508

30,40

-BTA

H30-XB80

18

Khe Cß

767+362

44,9

9

1-BTA

H30-XB80

19

Néi Tranh

769+909

45,1

9

1-BTA

H30-XB80

20

Trung LÔ

770+635

32,8

9

1-BTA

H30-XB80

21

Ngµn Phè

776+500

307

9

9-BTA

H30-XB80

20


1.5. ®o¹n Phè Ch©u - H−¬ng Khª 52 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn Sè TT

Hßa L¹c 368

Phè Ch©u Km 777/§HCM

386

18

Vò Quang Km 795

409

41

23

Minh S¬n Km 818

420

52

34

11

H−¬ng Khª - Km 829

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

21

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

1

Khe CÊy

777+347

45,1

2

Vµng Dµnh

783+531

27,1

9

1-BTA

H30-XB80

3

CÊu Tr−¬i

790+025

84,2

9

3-BTA

H30-XB80

4

Ngµn Tr−¬i

791+346

173,3

9

5-BTA

H30-XB80

5

Khe ChÐt

793+703

45,1

9

1-BTA

H30-XB80

6

Khe Xai

794+042

45,1

9

1-BTA

H30-XB80

7

Hãi TrÝ

797+843

78,15

10

2-BTA

H30-XB80

8

Khe Trïng

803+088

60,15

9

2-BTA

H30-XB80

9

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh 1-BTA

T¶i träng thiÕt kÕ H30-XB80

9

Khe B−îm

803+984

36,1

9

1-BTA

H30-XB80

10

§Ëp M−ng

810+027

48,3

9

1-BTA

H30-XB80

11

Phóc §ång

814+322

177,7

9

5-BTA

H30-XB80

12

Lµng Vµng

815+472

47,9

9

1-BTA

H30-XB80

13

S«ng Tiªm

828+255

87,1

9

3-BTA

H30-XB80

22


1.6. ®o¹n H−¬ng Khª - Khe G¸t 115 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

Hßa L¹c 420

Phóc ¢m - H−¬ng Khª (Km 829/§HCM)

443

23

T©n ¢p Km 852

466

46

23

Khe Ve(Km 875)

490

70

47

24

535

115

92

69

Sè TT

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

BÒ réng (M)

T¶i träng thiÕt kÕ

1

Khe ¸c I

829+286

34

9

1-BTA

H30-XB80

2

Khe ¸c II

834+918

32,8

9

1-BTA

H30-XB80

Pheo Km 899

3

Khe M¬ II

840+555

29,3

9

1-BT

H30-XB80

45

4

Khe Lï

842+185

24,4

9

1-BT

H30-XB80

5

La Khª

845+171

277,25

9

8-BTA

H30-XB80

6

T©n §øc

846+825

82,95

9

2-BTA

H30-XB80

7

CÇu SËp

849+400

30,4

9

1-BTA

H30-XB80

8

C©u Chuéi

849+670

24,4

10

1-BT

H30-XB80

Khe G¸t Km 944

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

23

24

9

Khe Hµ

855+705

74,5

9

3-BTA

H30-XB80

10

Khe H−¬ng

857+594

35,7

9

1-BTA

H30-XB80

11

CÇu Nóng

862+522

76,15

9

1-BTA

H30-XB80

12

Ka Tang

862+821

142,25

9

4-BTA

H30-XB80

13

Khe C¹n

870+083

87,2

9

3-BT

H30-XB80

14

CÇu Pheo III

893+00

21,1

9

1-BT

H30-XB80

15

CÇu Pheo II

894+019

21,1

9

1-BT

H30-XB80

16

CÇu Pheo I

894+779

33,82

9

1-BTA

H30-XB80

17

Trung Ho¸

897+038

16

9

1-BT

H30-XB80

18

Khe Rinh

898+277

144,25

9

4-BTA

H30-XB80

19

H¸n Tr×u

902+031

38,1

9

1-BTA

H30-XB80

20

Lò Kiªn

910+324

22,64

9

1-BTA

H30-XB80

21

Khe M¹

910+935

36,5

9

1-BTA

H30-XB80

22

Phó Minh

913+495

48,7

9

1-BTA

H30-XB80

23

§¸ §Ïo

919+500

49,1

9

1-BTA

H30-XB80

24

Chµ Nßi

922+066

49,1

9

1-BTA

H30-XB80

25

CÇu Tr¹

926+114

48,15

9

2-BT

H30-XB80

26

C©u SÕn

931+175

54,15

9

2-BTA

H30-XB80

27

C«ng Nh©n

935+464

19,64

9

1-BTA

H30-XB80

28

VÜnh S¬n

939+821

19,64

9

1-BTA

H30-XB80

29

CÇu Troãc

943+555

60,15

9

2-BTA

H30-XB80


1.7. ®o¹n Khe G¸t - TT. Cam Lé 138 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

Hßa L¹c 535

Khe G¸t Km 944 - §−êng Hå ChÝ Minh §«ng

542

7

Xu©n S¬n Km 951

583

48

41

Mü C−êng Km 992

645

110

103

62

BÕn Quan Km 1054

673

138

131

90

28

TT. Cam Lé Km 1082

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

25

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

TªN C«ng TR×NH

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

1 2

Xu©n S¬n Cæ L¹c

944+884 949+701

285,2 27,5

12 9

6-BT 1-BT

H30-XB80 H30-XB80

3 4 5 6

Cæ Giang Bïng Kh−¬ng Hµ Thôp Nóp

953+603 954+317 960+939 966+924

20,64 177,1 72,4 38,95

9 9 9 9

1-BT 5-BTA 3-BTA 2-BT

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

7 8 9 10

¤¤ Dòng C¶m §¸ Rß §¸ Mµi

970+916 972+171 974+098 975+165

35,1 30,1 28,1 144,25

9 9 9 12

1-BTA 1-BTA 1-BT 4-BTA

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

11 12 13 14 15 16 17

QuyÕt TiÕn Lß G¹ch Bèn Xãm ZÐt §ång Lùc Ba Hai

977+359 981+583 982+403 984+027 985+049 987+085 988+922

32,1 26,9 57,2 23,1 29,9 33,1 57,2

9 9 9 9 9 8,4 9

1-BTA 1-BT 3-BT 1-BT 1-BTA 1-BT 3-BT

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

18 19 20 21

VÜnh Tuy Chî Gæ Khe Vßng Long §ai

993+153 994+277 997+004 1000+737

78,01 26,4 41,58 200

9 9 9 12

2-BTA 1-BTA 1-BTA 3-BTA

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

22 23 24 25

Khe Sanh Mü §øc V−ît sè 3 Phó Kú

1008+262 1015+079 1017+493 1017+983

79,35 79,35 43,54 31,75

9 9 9 7

2-BTA 2-BTA 1-BTA 2-BT

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

26 27 28 29

Khe Xoµi Phó C−êng Khe D©u Th¸c Coãc

1019+600 1022+568 1023+921 1026+776

49,31 49,31 20,6 148,4

9 9 9 12

2-BT 2-BTA 1-BT 4-BTA

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

30 31 32 33

N«ng Tr−êng BÕn TiÕn Khe C¸t BÕn Quan

1031+282 1034+151 1051+229 1053+755

46,1 74,4 44,3 142,35

9 9 9 9

1-BTA 3-BTA 1-BTA 4-BTA

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

34 35 36 37

Rµo Tr−êng Sè 1 BÕn T¾t Phó ¢n

1058+365 1061+643 1062+487 1072+471

42,68 37,5 186 45,2

9 9 12 9

1-BTA 1-BTA 5-BTA 1-BTA

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

38

§uåi

1080+579

186

12

5-BTA

H30-XB80

Sè TT

26

BÒ réng (M)

T¶i träng thiÕt kÕ


1.8. Khe G¸t - TT. Khe Sanh 237 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

(ChØ ph©n luång vËn t¶i trong tr−êng hîp ®Æc biÖt) Khe G¸t Km 000T(§−êng Hå ChÝ Minh T©y) 21

§T.20 Km 021T

133

112

170

149

237

216

Sè TT

TªN C«ng TR×NH

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

T¨ng Ký Km 133T 37 104

A Xãc Km 170T 67

TT. Khe Sanh Km 237T

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

27

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng thiÕt kÕ

1

CÇu Troãc

1+127

54,5

8

3-BT

H30-XB80

2

CÇu Chµy

15+537

74,5

8

3-BTA

H30-XB80

3

CÇu Tr¹ Ang

21+564

115,2

8

3-BTA

H30-XB80

4

CÇu Khe V¸n

28+111

22,1

8

1-BT

H30-XB80

5

CÇu Khe M−a

56+18

24,7

11,2

1-BT

H30-XB80

6

CÇu Km72

68+675

36,1

8

1-BTA

H30-XB80

7

CÇu BÕn §−êng

107+82

76

8

3-BTA

H30-XB80

8

CÇu §¸ Cã

116+497

108,75

8,5

3-BTA

H30-XB80

9

CÇu Bé Nghi

118+745

108,7

8,5

3-BTA

H30-XB80

10

CÇu Lå ¤

121+863

86,65

8,5

2-BTA

H30-XB80

11

CÇu Km127

123+595

65,95

8,53

2-BTA

H30-XB80

12

CÇu Chµ Vµ

127+106

37,4

8

1-BTA

H30-XB80

13

CÇu Mô MÖ

138+857

42,1

8

1-BTA

H30-XB80

14

CÇu sè 2

140+749

39,4

8

1-BTA

H30-XB80

15

CÇu Long §¹i T©y

143+427

143,05

8

4-BTA

H30-XB80

16

Sª P¨ng Hiªng

181+84

174,3

8

5-BTA

H30-XB80

17

Sen Bôt 1

208+313

29,6

8

1-BT

H30-XB80

18

Sen Bôt 2

215+213

28,3

8

1-BT

H30-XB80

28


1.9. ®o¹n TT. Khe Sanh - a L−íi 105 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

(chØ ph©n luång vËn t¶i trong tr−êng hîp ®Æc biÖt) Khe G¸t Km 000T 11

Ka Lu Km 248T

42

31

Hóc Nghi Km 279T

66

55

24

A §eng Km 303T

105

94

63

39

Phó Léc - A L−íi Km 342T

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

29

Sè TT

TªN C«ng TR×NH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

§¨k Kr«ng B¶n sè 1 DÇm DÇm (K§o 1) DÇm (K§o2) BTCT sè 2 Tµ Lao A Cho CÇu BTCT BTCT sè 11 BTCT (Pray) BTCT sè 12 BTCT sè 13 B¶n Alu«ng Tµ Rôt A Lai K 68A K68B K73 Viªn A Lin Tµ RiÒng Tµ Leng A N« Tµ Rª Tµ Ho Cruåi C10 C6 H−ng ThÞnh

30

Lý tr×nh

Dµi (M)

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

183,1 25,1 24 40 53 35,2 111,2 82,7 32,8 33,8 33,6 33,8 26,1 6,6 14,6 122,00 1,95 19,40 7,80 21,50 22,60 105,20 13,20 24,20 45,10 36,00 36,00 28,52 15,50 29,50 36,50

8 7 7 7,7 12,7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9,84 9,2 8 7 8,4 8,6 6 9 10 8,5 8,5 9,5 8,5 8,5 8,6

4-DV 1-BTA 1-BT 1-BTA 1-BTA 1-BT 3-BTA 3-BTA 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 3-BTA 1-ILH 1-ILH 1 1-BT 1-ILH 1-ILH 2 1-BT 2-DT 2-DT 2-DT 1-DT 2-DT 1-DT 2-DT

(KM)

257+096 261+518 264+935 269+308 269+438 270+881 278+261 289+455 296+31 300+102 303+303 306+494 308+512 313+653 317+265 321+368 322+789 325+088 325+765 330+542 331+608 335+76 339+378 341+757 344+888 346+842 347+569 357+258 359+199 361+368 361+7

T¶i träng thiÕt kÕ

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

H30-XB80 H30-XB80 20T 25T 13T H30-XB80 18T 18T 18T 18T 25T 25T 25T


1.10. ®o¹n TT. A L−íi - TT. Th¹nh Mü 153 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

(chØ ph©n luång vËn t¶i trong tr−êng hîp ®Æc biÖt) Khe G¸t Km 000T 22 A §ít Km 364T 71 49 A TÐp Km 413T 153 131 82 TT. Th¹nh Mü Km 495T (Giao víi QL.14B)

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

31

TªN C«ng

TT

TR×NH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P¬ NÝ Ca N«n A Cho 1 A Cho 2 A Roµng A Ho A §ít Cha Linh A P¸t A Moong C¹n C¹n C¹n A TÐp MT Tµ Cung Tµ Lµng A V−¬ng I Ar Ch¸t Hai Dßng Chu Minh A Dinh I A Dinh II A V−¬ng II Tµ Lu A Xanh A Sê CÇu M©y Qu©n §oµn S«ng Bung Th¹nh Mü

32

Lý tr×nh (KM)

366+727 367+084 373+63 373+86 376+859 377+481 388+115 398+656 404+86 394+00 403+00 409+368 419+93 432+35 436+98 438+56 445+42 447+34 452+56 455+21 455+81 456+82 457+65 459+4 465+32 472 483+33 490+41 491+89 509+69

Dµi

BÒ réng

Sè nhÞp vµ kÕt

T¶i träng

(M)

(M)

cÊu chÝnh

khai th¸c

21,80 7,30 25,1 24,1 84,2 35,1 36,10 39,1 40,1 58,2 48 112 95 48,1 54 30 105,2 142,25 39,8 39,8 41,1 41 41 175,3 38,46 31,62 29,6 21,7 25,97 232 284,85

9,1 8,6 9 9 9 8

1-DT 1-DT 1-BT 1-BT 3-BTA 1-BTA

10,12 8 9,5 9,7 9,3 9,7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 22 8 8 8 8 8 8

1-BTA 1 3-BT 2-BTA 5-BTA 4-BTA 1-BTA 2-BTA 1-BTA 3-BTA 4-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 4-BTA 1-BTA 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-BTA 6-BTA 7-BTA

25T 25T H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80


1.11. ®o¹n TT. th¹nh Mü - TT. §ak Glei 109 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

Hßa L¹c 1030 TT. Th¹nh Mü (Km 495/§HCMT- Km 1321/§HCM) 1087 57 Kh©m §øc Km 1378 1139 109 52 TT. §ak Glei Km1430 23

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

1026

Thanh Mü

TªN C«ng

TT

TR×NH

1

Khe §iªng

1321+48

47,1

16,2

1-BTA

H30-XB80

2

Khe R¹m

1323+72

37,1

16,2

1-BTA

H30-XB80

3

Khe Dung

1324+6

60,65

16,2

2-BTA

H30-XB80

4

Khe Gç

1326+51

39,2

9

1-BTA

H30-XB80

5

Pµ P»ng

1328+79

49

9

1-BTA

H30-XB80

6

Khe Loong

1329+56

35,2

9

1-BTA

H30-XB80

7

Khe Trang

1330+15

48,2

9

1-BTA

H30-XB80

1335+62

47,2

9

1-BTA

H30-XB80

1338+17

48,1

9

1-BTA

H30-XB80

1338+63

19,04

9

1-Kh¸c

H30-XB80

12

20 15

n

h gT

an

h

41

8

35

9

Sa Min

10 CÇu X¬I

tr×nh (KM)

Dµi

BÒ réng

Sè nhÞp vµ kÕt

T¶i träng

(M)

(M)

cÊu chÝnh

thiÕt kÕ

Sg.

C¸i

ing ®¨c Pr

1548

11

1339+73

169

9

7-Kh¸c

H30-XB80

14

12

1340+53

37,2

9

1-BTA

H30-XB80

13

1342+92

33,1

9

1-BTA

H30-XB80

14

1343+46

42,1

9

1-BTA

H30-XB80

15

1343+62

41,1

9

1-BTA

H30-XB80

16

1344+51

42,1

9

1-BTA

H30-XB80

17

1345+42

23,04

9

1-Kh¸c

H30-XB80

18

1346+14

23,04

9

1-Kh¸c

H30-XB80

19

1346+52

23,04

9

1-Kh¸c

H30-XB80

20

1346+67

29,1

9

1-BTA

H30-XB80

21

1347+57

29,1

9

1-BTA

H30-XB80

22

1347+91

42,1

9

1-BTA

H30-XB80

23

1349+21

26,1

9

1-BTA

H30-XB80

24

1350+09

42,1

9

1-BTA

H30-XB80

25

1351+59

22,8

9

1-Kh¸c

H30-XB80

4

Kh©m §øc

12 20 18 9

52 14 dak Mi

1695 16

5

8 673

13

§¾k Glei 1270 13

33

34


1.12. ®o¹n TT. §ak Glei - t©n c¶nh 82 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

Hoµ L¹c TT. §ak Glei - Km1430 Plei KÇn - Km 1489 1198 59

Sè TT

1139

1221

82

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

T©n C¶nh Km 1512

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

35

36

TªN C«ng TR×NH

Th¸c N−íc

§¾k Sa Kµ T«I I Kµ T«I II Kµ T«I III §¾k Mun §¾k Xa £ §¾k Sa Gµ §¾k Ri §¾k Lang I §¾k Et §¨k Lang II §¾k Z«n

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

1351+37 1353+01 1354+6 1355+59 1360+26 1363+04 1364+43 1366+67 1367+37 1368+98 1370+3 1372+82 1373+3 1376+29 1380+52 1383+15 1390+1 1392+6 1405+05 1405+45 1407+47 1410+15 1420+64 1430+64 1435+94 1455+94 1470+5 1490+57 1510+16

42,1 63,15 62,2 32,04 79,5 66,15 53,15 25,1 34 38,1 38,1 30,1 31,7 25,1 57,65 27,2 5,8 82,6 17 17 7,4 32,42 37 47,08 32 52 51,25 50 170

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9

1-BTA 1-BTA 1-Kh¸c 3-BTA 2-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 3-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-BTA 1-Kh¸c 1-BTA 1-BTA 1-BTA 5-BTA 1-BTA

T¶i träng khai th¸c

H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80

H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80


HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

PhÇn 2

hÖ thèng ®−êng ngang kÕt nèi quèc lé 1 víi §−êng Hå ChÝ Minh

Sè TT

TªN C«ng TR×NH

Lý tr×nh (KM) KM)

Dµi (M)

1

§ång S¬n Ph¶i

110+520

30,45

9,4

1-BT

H13

2

§ång S¬n Tr¸i

110+520

39,1

9,4

1-BT

H30

3

Kh¶ Phong

107+900

6,4

8

1-BT

H13

4

Cèc Ngo¹i

105+380

13

13

1-BT

H30

TX. Phñ Lý (Hµ Nam - Km 321/QL.1)

5

Cèc Néi

104+300

6,3

12,4

1-BT

H30

28

Chi Nª

6

Suèi Ngang

103+280

21,04

12

1-BTA

H30

40

12

7

§ång L©m

92+300

19,1

8

1-BT

H30

8

Sung

91+406

17,4

8

1-BT

H30

9

Lùa

89+290

21

6,9

2-BT

H10

10

Ca

85+873

37,1

8

1-BT

H30

2.1 Quèc lé 21 Phñ Lý - Lµng Sái 40 KM

Lµng Sái (Km 465/§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

37

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng thiÕt kÕ

11

§Çm §a

82+053

23,6

8

1-BT

H30

12

Soi

74+300

24,86

8

1-BT

H30

38


2.2 Quèc lé 12B GÒnh - Xãm Kho 46 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn Sè TT

GÒnh (TX. Tam §iÖp - Ninh B×nh, Km 276+740/QL.1 )

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng thiÕt kÕ

11

Quúnh Phong

1

Thïng

3+488

25,6

10

1-BT

H30

16

5

Phè RÞa

2

VÜnh Kh−¬ng

7+000

21

8,14

3-BT

H10

27

16

11

Nho Quan

3

§iÕm Tæng

9+856

23,5

7

1-BT

H30

46

35

30

19

4

RÞa

16+000

47

8

3-BT

H30

5

L¸o

18+392

20,5

7

1-BT

H30

6

22+600

24,6

7

1-BT

H30

7

Sui

23+473

69,2

7

3-BT

H30

8

LËp CËp

31+100

14,2

8,7

1-BT

H10

Yªn Thuû - Hµng Tr¹m (Km 475)

S¬ ®å tuyÕn

39

40


2.3. Quèc lé 217 TT. §ß LÌn - TT. CÈm Thñy 63 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

TT. §ß LÌn (Km 301+525/QL.1 - Thanh Hãa) 39

TT. VÜnh Léc

63

24

Sè TT

TT. CÈm Thñy (Km 523§HCM )

S¬ ®å tuyÕn

41

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

8

T¶i träng thiÕt kÕ

1-BT

H30-XB80 H30-XB80

1

§«ng LÜnh

3+735

2

Hµ LÜnh

8+705

15

7

1-BT

3

VÜnh Hïng

14+800

7,3

6

1-BT

4

Bång Trung

14+956

26,1

7,5

1-BT

5

§ång Mùc

21+561

16

6,5

2-BT

H30-XB80

6

VÜnh Hoµ 1

23+136

5

6

1-BT

H13

7

VÜnh Hoµ 2

24+238

3,6

8

1-BT

13T

8

CÇu C«ng

25+787

135,2

7

5-BTA

H18

9

VÜnh Long

34+181

3,5

9

1-BT

H30

10

CÇu B¶n

35+627

3,5

6,5

1-BT

H18

11

Eo Lª

38+410

48

6

3-BT

H18

12

Do Th−îng

45+027

5,5

8,5

1-BT

H30-XB80

13

Lµng Sµnh

46+559

30,1

7

1-BT

H30

14

CÇu Minh

47+650

28

5,5

1-BT

H30

15

Ng¸n 1

50+226

64,6

8,5

3-BT

H30

16

Ng¸n 2

51+000

31

8,5

1-BT

H30

17

L·i

53+048

33

8,5

1-BT

H30

18

Tö Niªm

53+850

48,4

8,5

1-BT

H30

19

Rõng Lim 1

60+013

5,6

8

1-BT

H30

20

Rõng Lim 2

60+177

5,6

8

1-BT

H30

21

Rõng Lim 3

60+502

4,5

8

1-BT

H30

22

Rõng Lim 4

60+556

6,6

4,5

1-BT

H30

23

CÈm B×nh 1

61+108

6

4,5

1-BT

H30

24

L¸ng X¨m

61+617

5

4,5

1-BT

H30

25

CÇu §Êt

62+284

15

8,5

1-BT

H30

42

23,1

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh


2.4. Quèc lé 47 TP. Thanh Hãa - Ng· ba Xu©n Phó 45 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn Sè TT

TP. Thanh Hãa (Km 325+180/QL.1)

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng thiÕt kÕ

6

Ng· ba cÇu C¸o

1

CÇu §èng

18+900

30

9,6

3-BT

18T

35

29

Ng· ba Xu©n Th¾ng

2

§«ng Anh

24+960

7,3

7,5

1-BT

H13

45

39

10

3

§«ng Minh

25+315

11

7,5

1-BT

18T

4

§«ng Hoµng

30+316

15,5

8

1-BT

18T

5

CÇu ThiÒu

30+750

46

9,4

4-BT

6

D©n Lùc

34+501

12

9,5

1-BT

7

Thä ThÕ

38+312

6

8,8

1-BT

8

Thä C−êng

45+599

13

8,8

2-BT

9

N«ng Tr−êng

46+610

8

8,6

1-BT

10

Suèi Chuçi

52+012

19

9

1-BT

18T

11

S«ng Hoµng

52+321

27

8,5

3-BT

18T

Ng· ba Xu©n Phó (Km 572/§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

43

44

18T

18T


2.5. Quèc lé 45 Ng· ba Voi - TT. Yªn C¸t 52 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn Sè TT

Ng· ba Voi (Km 327+570/QL.1, TP. Thanh Hãa)

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng thiÕt kÕ

28

TT. N«ng Cèng

1

Cao

75+500

25,2

10,5

4-BT

H13-X60

52

24

2

§èng

76+450

34,2

11,5

3-BT

H13-XB60

3

Tr¾ng ( §a SÜ)

78+240

23,1

8,5

3-BT

H13-X60

4

§ång S©m

80+100

26

9,2

1-BT

H13-X60

5

C¶nh

85+250

31,08

10

1-BT

H30-XB80

6

V¹y

90+150

44,9

4,5

4-DT

H13-X60

7

Hoµng S¬n

92+815

16,1

7,8

1-BT

H13-X60

8

Quan

93+650

51,15

9,9

2-BT

H30-XB80

9

CÇu Ph©n lò

93+672

28,78

7,5

3-BT

H30-XB80

10

TÕ Lîi 1

97+476

7,4

7,5

1-BT

H13-X60

11

TÕ Lîi 2

98+650

8,4

7,5

1-BT

H13-X60

12

CÇu LÞm

100+300

20,4

7,6

3-BT

H30-XB80

13

Chuèi

102+542

99,2

10

3-BTA

H30-XB80

14

Ban

104+489

27,3

6,5

1-BT

H13-X60

15

S¹y

110+714

8,9

1-Kh¸c

H13-X60

16

Khe Rång

112+730

60,62

6

3-Kh¸c

H13-X60

17

§¸ Phai

113+796

12,5

6,5

1-Kh¸c

H30-XB80

18

CÇu QuyÕt T©m

115+900

48,15

9

2-BT

H13-X60

19

Säng

116+560

10

6,6

1-BT

H30-XB80

20

§ång H¬n

121+473

24,5

8

1-BT

H30-XB80

21

N−íc L»ng

129+200

10

6,6

1-BT

H13-X60

TT. Yªn C¸t (Km 599/HCM )

S¬ ®å tuyÕn

45

46


2.6. Quèc lé 48 Yªn Lý - ThÞnh Mü 29 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

Yªn Lý (Km 412+400/QL.1, NghÖ An) 19

Nam Liªn

29

10

Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ThÞnh Mü - NghÜa §µn (Km 651/§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

47

48

Tªn c«ng tr×nh Khe C¸t T¶o 1 T¶o 2 B×nh Minh TuÇn Khe §uåi Khe S¬n Lµng MÑ HiÕu §ång BÇy Khe §æ Tæng hîp Dinh B¶n §ång C¹n Khe MÌn Cöa Cång Kªnh L©u Khe DÌ Khe NgÆng Khe §«i KÎ NËm KÎ Khoang1 KÎ Khoang 2 C« Ba Khe Men KÎ BÊn Khe Tô §ång Minh Ke Bän Khe Sóng Khe Hµn T¹ Sái KÎ BËn Ch©u TiÕn Trµn Khe Cong Trµn Phó Ph−¬ng 1 Trµn Phó Ph−¬ng 2 QuÕ Phong Ch©u Kim

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

1+800 6+800 7+950 9+650 17+709 18+850 21+500 22+750 23+600 24+477 35+800 45+270 47+913 51+027 52+860 55+147,6 60+100 61+078 62+365 64+395 66+816 67+050 70+400 72+216 72+500 73+50 74+262 77+930 86+888 90+150 91+90 92+600 94+570 95+570 96+720 100+949 106+400 107+700 111+500 112+163 119+406 120+830

13,3 11 10,5 12 16 10 9 6,5 7 12,6 350 24 19 26 244,2 7 30 8 14 24 25 8 5,88 8 8 12 74,2 8 9 50 62,06 173 23,5 38 18 22 176 40 40 43 33 100

BÒ réng (M) 7,5 7,5 7,5 7,5 8,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10,5 9 8,8 8,8 9 7,5 6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9,5 9 7,5 7,5 7 10 9 4,5 7 4,5 4,5 9 6,5 6 6 7 4,3

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 10-BTA 1-BT 3-BT 1-ILH 6-BTA 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 3-BT 1-BT 1-ILH 1-BT 2-BT 5-BT 1-ILH 1-BT 1-ILH 1-ILH 5-BTA 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 5-ILH

T¶i träng thiÕt kÕ H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H30 H13 H13 H13 H30 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H30 H13 H13 H13 H13 H30 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13


2.7. Quèc lé 7 TT. DiÔn Ch©u - Khai S¬n 53 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn Sè TT

TT. DiÔn Ch©u (Km 424+500/QL.1, NghÖ An)

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng thiÕt kÕ

19

§«ng Hiªn

1

§Ëu

3+800

40,6

9,2

3-DT

H18-XB60

36

17

TT. §« L−¬ng

2

DiÔn B×nh

5+800

16,8

7,6

3-Kh¸c

H13-X60

53

34

17

3

VÜnh Thµnh

12+400

5

9

1-Kh¸c

H30-XB80

4

Khe Chøa

13+840

10

7,1

2-Kh¸c

H30

5

B¶o Thµnh

15+200

5,7

7,6

1-BT

6

VÑo I

15+970

16,2

7,68

7

Cao

18+980

16,8

8,9

3-Kh¸c

H13-X60

8

Trµng KÌ

21+950

20

9,1

2-Kh¸c

H30-XB80

9

Khu«n

28+400

26,1

8,9

3-Kh¸c

H13-X60

10

§« L−¬ng

35+554

441,7

11

13-BTA

H30-XB80

11

Trï

45+480

53,2

10

3-BT

H18-XB60

Khai S¬n - Tri LÔ (Km 710HCM - Km 300+450/§HCM (LT cò))

S¬ ®å tuyÕn

49

50

2-Kh¸c

H30-XB80


2.8. Quèc lé 46 TP. Vinh - Thanh Thñy 43 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn Sè TT

TP. Vinh (Km 463+200/QL.1)

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng thiÕt kÕ

5

H−ng Nguyªn

1

20+070

21,36

16

2-BTA

H30-XB80

18

13

TT. Nam §µn (Km 35/QL.46)

2

M−îu

21+770

40,68

16

3-BTA

H30-XB80

32

27

14

CÇu Ré (Km 49+300/QL.46 - Thanh Nam - Thanh Ch−¬ng

3

De

28+180

21,36

12

43

38

25

11

4

Cao

33+730

53,4

15,6

5

Rµo Gang

40+217

69,26

6

0+633

690,5

X· Thanh Thñy (Km 745/§HCM )

S¬ ®å tuyÕn

51

2-BTA

H30-XB80

3-BT

H30-XB80

11

3-BTA

H30-XB80

9

17-BTA

H30-XB80

7

§Ëp

7+970

43,1

9

1-BT

H30-XB80

8

S«ng Ré

9+170

143,25

9

4-BT

H30-XB80

52


2.9. Quèc lé 8 B·i Vät - Phè Ch©u 36 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

B·i Vät (Km 482+300/QL.1, Hµ TÜnh)

Sè TT

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng thiÕt kÕ

19

§«ng Hßa

1

§øc ThuËn

1+562

36

9,5

3-BT

H30-XB80

36

17

2

§ß Trai

4+445

46,87

7,6

3-DT

H30-XB80

3

§øc Trung

9+677

33,5

9,5

1-DT

H30-XB80

4

§Æng Quan

11+863

17

9,5

1-BT

H30-XB80

5

CÇu §«i 1

14+015

15,7

9,5

1-BT

H30-XB80

6

CÇu §«i 2

14+311

35,2

9,8

2-BT

H30-XB80

7

CÇu kªnh

16+199

33

9,5

1-BT

H30-XB80

8

Linh C¶m

19+218

228,8

9,5

6-BTA

H30-XB80

9

S¬n Trµ

22+403

20

7,5

1-BT

H30-XB80

10

NÇm

29+424

60,9

10,38

3-BT

H30-XB80

11

S¬n B»ng

31+054

6,6

7,5

1-BT

H30-XB80

12

Phè Ch©u

36+321

41,2

9,9

3-DT

H30-XB80

Phè Ch©u (Km 777§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

53

54


2.10. Quèc lé 15 TP. Hµ TÜnh - Minh S¬n 31 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn QL.15

Tõ TP. Hµ TÜnh ®i theo ®−êng §T.3 ®Õn Ngäc S¬n ®i theo QL.15 ®Õn §−êng Hå ChÝ Minh TP. Hµ TÜnh 15

Ngäc S¬n (§i theo ®−êng §T.3 cò)

31

16

Minh S¬n

S¬ ®å tuyÕn

55

Sè TT

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

1

Thä T−êng

360+357

303,91

7

6-DT

2

Chî GiÊy

371+334

29,78

7

3-BT

3

§ïng §ïng

376+008

6,8

7

1-BT

4

Kªnh N19

377+588

10,6

9

1-BT

5

CÇu B¹ng

381+712

43,9

9

1-BTA

6

CÇu Luçi

383+372

21,6

7

2-BT

7

N−¬ng TÒ

384+782

19,05

7

2-BT

8

Tïng Cãc

385+633

22,62

7

2-BT

9

C©y Trung

394+210

34,15

7

2-BT

10

§ång Bôt

397+476

14

4,5

1-ILH

11

¤ng T¸o

398+372

25,1

4,5

1-BT

12

ChÌ RÐn

399+659

8,6

7

1-BT

13

Khe ChÑt

399+772

7,6

4,5

1-BT

14

B¸nh R¸n

400+076

18,62

7

2-BT

15

C©y Ng·i

401+020

9

4,5

1-BT

16

Khe Thê

401+352

16,75

7,5

2-BT

17

§¸ G©n

401+720

22,6

6,5

1-BT

18

C©y Bëi

402+911

19

7

1-BT

19

Ba Khe I

404+539

30

7

1-BT

20

Ba Khe II

404+914

37,35

7

2-BT

21

CÇu Nghiªng

407+668

29

6,5

1-BT

22

CÇu S¾t

408+360

18,53

6

1-ILH

23

§Þa Lîi

409+662

159,9

10

5-BTA

24

Trµn 30

411+375

12

6,5

25

Khe ¸c

431+340

45,1

7

1-BTA

26

Khe Lòng

432+175

36,1

7

1-BTA

27

Khe M¬

439+594

34,8

7

1-BT

28

Khe ch¸y

443+101

6,8

7

1-BT

29

C©y T¾t

443+279

12,78

6,5

1-BT

56

1-BT

T¶i träng thiÕt kÕ


2.11. Quèc lé 12A TT. Ba §ån - Ng· ba Pheo 78 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn Sè TT

TT. Ba §ån (Km 621+00/QL.1, Qu¶ng B×nh)

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng thiÕt kÕ

50

§ång Lª

1

B¸nh TÐt

1+320

32

22

2-BTA

H30-XB80

78

27

2

Kªnh KÞa

2+710

45

22

1- BTA

H30-XB80

3

Phó Ninh

6+296

35

12

2- BTA

H30-XB80

4

Thñy Lîi

10+122

6

9

1- BT

H30-XB80

5

Tiªn Lang

12+350

70,15

12

4- BTA

H30-XB80

6

Qu¶ng Liªn

15+125

39

9

3- BTA

H30-XB80

7

Xiªn C¶nh Hãa

18+396

21

9

1- BTA

H30-XB80

8

Hµ C«ng I

19+427

21

9

1- BTA

H30-XB80

9

Hµ C«ng II

19+577

21

9

1- BTA

H30-XB80

10

Khiªn

21+820

32

7

2- BT

H30-XB80

11

Xai H¹

22+075

12

9

1- BT

H30-XB80

12

Cuåi

23+200

30

9

2- BTA

H30-XB80

13

Quai V¹c

27+790

12

7

1- BT

H13-XB60

14

Minh CÇm I

30+080

172

10

5- BTA

H30-XB80

15

Minh CÇm 2

30+280

6

7

1- BT

H13-XB60

16

Yªn Tè

33+500

75

9

2- BTA

H30-XB80

17

Chî G¸t

34+260

258

7

7- BTA

H30-XB80

18

Khe MÐt I

40+400

8

7

1- BT

H13-XB60

19

Khe MÐt II

40+500

45

9

1- BTA

H30-XB80

20

C©y Si

41+250

12

9

1- BT

H30-XB80

21

Khe MÐt III

41+400

28

9

1- BTA

H30-XB80

Pheo (Km 899/§HCM (LT cò))

S¬ ®å tuyÕn

57

58


2.12. §−êng tØnh §T.561 Hoµn l·o - §ång Su«n 20 km

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

Hoµn L·o Km 645/QL.1 20

Sè TT

§ång Su«n Km 1002 + 800

S¬ ®å tuyÕn

59

60

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

T¶i träng thiÕt kÕ

1

CÇu Hãi

0+950

20

6

H13

2

CÇu HiÒm

1+450

35

6

H13

3

CÇu §ång TiÕn

2+00

9

6

H13

4

CÇu Bµu Héi

5+200

6

6

H13

5

CÇu §−êng Vßng

6+000

6

6

H13

6

CÇu §«i

7+800

30

6

H13

7

CÇu Thuû Lîi

8+200

4

5

H13

8

CÇu Thä Léc

11+500

16

6

H13


2.13. Quèc lé 9 TX. §«ng Hµ - Cam Lé - Khe Sanh 60 KM

hÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

TX. §«ng Hµ (Km 757+600/QL.1, Qu¶ng TrÞ) 12

Cam Lé (Km 1082/§HCM)

49

37

§¨k Kr«ng - Km 257+096/§HCMT

60

48

11

Khe Sanh (Km 237/§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

61

Sè TT

Tªn c«ng tr×nh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

V−ît ®−êng s¾t Khe S¾n åå Bµ §¸p Sè 7 Bµ Hai T©n Tróc NghÜa Hy 16 17 T©n L©m §Çu MÇu Khe Van M−êi 33 L¹ch Xµ Giªng Sa Mu Ca Lu Xèm SA LA MAN Bai Diªn §ång Ba Ngµo Cï B¹c Xãm Ro §»ng S«ng Cê Lª Sa Mia K. Lu Chß B«ng Kho Tua Rµo Qu¸n Khe Sanh

62

Lý tr×nh (KM)

0+191 1+685 3+372 6+530 7+246 7+341 11+167 11+650 16+615 17+173 20+293 25+492 31+630 32+708 33+589 36+549 39+669 40+492 41+993 42+932 42+971 43+602 43+818 43+889 44+341 45+878 46+493 46+962 48+067 49+617 51+513 52+214 52+462 56+058 65+528

Dµi (M)

161,92 7,8 24,1 22,12 32,1 21 17,4 31,6 7,4 7,42 29,5 68,4 31 27,1 18 22,1 25 51 27,1 42 35 21,2 30,3 28,3 7,4 49,1 29,3 38,5 23,8 41,9 9,2 44,5 41,2 0 41,5

BÒ réng (M)

15,2 26 17,9 14 10,5 17 10,5 10,5 13,4 13 10,5 10 10,6 10,5 12 10,5 10,5 10,6 10,5 9,4 9,5 9,4 10,5 10,5 11,3 10,5 9,6 10,5 10,5 10,5 8,6 10,5 10,5 12,3 11

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

4-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 3-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-DT 3-BT 5-BT 3-BT

T¶i träng thiÕt kÕ

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H13-X60 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H18-XB60


2.14. Quèc lé 49 TP. HuÕ - Phó Léc 61 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

TP. HuÕ (Km 827+950/QL.1) 11

La Khª TrÑm

23

12

B×nh Lîi

61

50

38

Phó Léc

S¬ ®å tuyÕn

63

Sè TT

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

1

Lu Kh¸nh II

7+400

2

L¹i ThÕ

3

VÜ D¹

4

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

Dµi (M)

BÒ réng (M)

32,76

7,6

1-BTA

H30-XB80

11+674

9,5

19,5

1-Kh¸c

H30-XB80

13+135

169,59

14

5-BTA

H30-XB80

Sè 7

14+030

6,58

21

1-Kh¸c

H13-X60

5

Lim 1

19+293

18,75

6,5

1-BT

6

Lim 2

19+474

24,5

8,6

2-ILH

7

L©m NghiÖp

21+873

9,52

7

8

Ch©u £

24+091

52,35

9,9

2-BT

H30-XB80

9

Liªn B»ng 1

27+167

12,5

6,5

1-ILH

H13-X60

10

Liªn B»ng 2

27+554

14,5

6,5

1-ILH

H13-X60

11

Lim 3

30+823

29,4

6,5

1-ILH

H13-X60

12

B×nh Thµnh

33+048

27,9

9,9

1-BT

H30-XB80

13

B×nh §iÒn

35+097

89,91

12

5-BT

H30-XB80

14

K21

37+820

7,8

7,5

1-Kh¸c

H13-X60

15

Ngäc Kª Trai

41+480

21

6,5

1-ILH

H13-X60

16

M×n

46+370

24,4

6,5

2-ILH

H13-X60

17

Hång TiÕn

46+844

48,6

6,5

3-ILH

H13-X60

18

Kim Quy

47+873

12,8

6,5

1-ILH

H13-X60

19

Tµ Ve

52+572

15,8

6,5

1-ILH

H13-X60

20

Tµ L−¬ng

57+222

96,25

8

4-BT

H30-XB80

21

Hång H¹

59+236

24

6,5

1-ILH

H13-X60

22

¸3

60+784

77,05

8

2-BTA

H30-XB80

23

CÇu ¸ 2

61+956

49

6,4

3-ILH

H13-X60

24

CÇu ¸ 1

62+930

52

6,5

2-ILH

H18-XB80

64

2-Kh¸c

T¶i träng ThiÕt kÕ

H30-XB80


2.15. Quèc lé 14B Hßa Vang - Th¹nh Mü 59 KM

hÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

Hßa Vang (Km /QL.1, TP. §µ N½ng)

Sè TT

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng ThiÕt kÕ

22

¸i NghÜa

1

CÇu v−ît Hoµ CÇm

18+522

248,2

28

6-BTA

H30-XB80

59

37

2

Tuý Loan

25+100

112,2

12

3-BTA

H30-XB80

3

Cèng Mét

25+654

37,1

12

1-BTA

H30-XB80

4

Ph¼ng

26+130

37,1

12

1-BTA

H30-XB80

5

Lång

26+975

26,1

12

1-BTA

H30-XB80

6

33+249

21,04

9

1-BTA

H30-XB80

7

33+550

30,1

9

1-BTA

H30-XB80

8

34+988

20,84

9

1-BTA

H30-XB80

9

37+450

7,8

9

1-BTA

H30-XB80

10

39+149

51,15

9

2-BTA

H30-XB80

Thanh Mü (Km 495/HCMT - Km 1321§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

65

11

Suèi Th¬

41+814

30,5

9

1-BTA

H30-XB80

12

Suèi M¬

45+763

54,55

9

2-BTA

H30-XB80

13

BÇu DÇm

48+367

53,5

9

1-BTA

H30-XB80

14

Khe Cæng

49+800

54,55

9

2-BTA

H30-XB80

15

Hµ Nha

50+143

579,65

12

11-BTA

H30-XB80

16

Khe §¸

50+942

24,1

9

1-BT

H30-XB80

17

Khe Bß

53+816

32,1

9

1-BTA

H30-XB80

18

Khe Lim

56+159

41,1

9

1-BTA

H30-XB80

19

Khe Hãc

56+452

27,04

9

1-BTA

H30-XB80

20

Khe Hung

57+669

31,1

9

1-BTA

H30-XB80

21

Khe N−íc §á

58+680

34,1

9

1-BTA

H30-XB80

66


2.16. Quèc lé 14E TT. Hµ LAM - TT. Kh©m §øc 78 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

C©y Cèc (Km 972+050/QL.1, TT. Hµ Lam- Qu¶ng Nam) 22

B×nh L©m

33

11

T©n An

78

56

45

Sè TT

1 2

TT. Kh©m §øc (Km 1378/§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

67

68

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

¤ng Thë Kªnh Phó Ninh ¤ng TriÖu CÇu ®«i I CÇu ®«i II CÇu sè 6 CÇu sè 5 CÇu sè 7 ¤ng Ninh ¤ng Ých Ruét §ã S«ng TrÇu Khe Có HiÖp §øc Lai Nghi Thanh Niªn Bµ Huúnh Xe con Mß O Dèc §á Bµ X¸ B¶n BTCT B¶n BTCT B¶n BTCT B¶n BTCT CÇu CÇu Bµ Lau Khe ®¸ B¶n BTCT N−íc Mü

4+970

4,4

9

1-BTA

6+148

5,6

9

1-BTA

9+160 15+208 15+321 18+410 16+447 19+608 25+331 26+278 26+958 27+495 32+821 35+087 38+351 42+420 46+980 47+449 52+275 56+602 51+177 57+527 57+696 58+49 58+422 59+526 61+889 62+924 69+790 72+593 76+800

36,6 13,3 7,6 6,8 4,4 10,6 5,6 5,6 5,4 60,6 12,8 243 82 82 130,1 56,47 56,47 56,47 80,7 6,01 6,01 6,01 6,01 28,96 35,42 58,2 35,42 6,01 183,3

9 9 9 9 9,3 9 9 9 9 8 8 9,6 9 9 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9

3-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 2-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 5-BT 1-BT 7-BTA 3-BTA 2-BTA 7-ILH 2-BT 2-BT 2-BT 3-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 5-BTA

T¶i träng thiÕt kÕ

H18-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80


2.17. Quèc lé 24 Th¹ch Trô - TX. Kon Tum 168 KM

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn

Th¹ch Trô (Km 1086/QL.1, Qu¶ng Ng·i) 30

Ba T¬

122

92

§¨k Rve

168

138

46

Sè TT

TX. KonTum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S¬ ®å tuyÕn

69

70

Tªn c«ng tr×nh

CÇu B¶n BTCT CÇu Kªnh CÇu Ch¸y CÇu B¶n BTCT CÇu BÇu NhØ CÇu BTCTD¦L CÇu B¶n BTCT CÇu Hu¬ng Chiªn CÇu ChÐo CÇu Hè Tèi CÇu Hè M©y CÇu N−íc DIREN CÇu B¶n BTCT CÇu Suèi loa I CÇu Suèi Loa II CÇu §Ìo L©m CÇu B¶n BTCT CÇu B¶n BTCT CÇu N−íc Ren CÇu Tµi N¨ng CÇu S«ng Liªn CÇu B¶n BTCT CÇu B¶n BTCT CÇu N−íc Lang CÇu B¶n BTCT CÇu B¶n BTCT CÇu B¶n BTCT CÇu N−íc Xi CÇu B¶n BTCT CÇu Suèi Tã 1

Lý tr×nh (KM)

1+650 1+800 4+450 5+250 7+550 8+310 10+570 11+800 16+500 17+340 18+690 19+350 19+500 22+100 23+100 24+490 26+230 26+960 28+280 29+310 30+000 33+300 34+400 35+430 41+600 41+900 43+800 45+660 46+350 46+801

Dµi (M)

11 11,5 25,4 11,5 21 26,1 11 19 16 28,5 21 31,8 11 41,5 14 15 11 11 114 29,6 170 11,7 11 55 11 11 11 33 23 17

BÒ réng (M)

5,78 6,5 7,8 7,5 8 9 7,5 8 7,5 8 8,1 9,5 7,4 9,6 6,3 7,5 7,5 7,5 8 7,9 5,5 7,8 7,4 8,1 7,4 7,5 7,5 7,8 7,4 7,5

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

1-BT 1-BT 2-DT 1-BT 1-BT 1-BTA 1-BT 1-BT 1-BT 1-DT 1-BT 1-BT 1-BT 2-DT 1-DT 1-BT 1-BT 1-BT 9-DT 2-DT 13-BT 1-BT 1-BT 3-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 3-BT 2-BT

T¶i träng thiÕt kÕ

H13-XB60 H13-XB60 H18 H13-XB60 H18 H30-XB80 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H18-XB80 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H30-XB80 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60


Sè TT

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

11

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

7,5

1-BT

T¶i träng

thiÕt kÕ

TT

31

CÇu Suèi Tã 2

46+820

H13-XB60

32

CÇu B¶n BTCT

47+000

11

7,5

1-BT

H13-XB60

33

CÇu B¶n BTCT

47+100

11,5

7,5

1-BT

H13-XB60

34

CÇu dÇm BTCT

48+540

17,3

8,5

1-BT

H13-XB60

35

CÇu B¶n BTCT

51+360

11

7,5

1-BT

H13-XB60

36

CÇu B¶n BTCT

51+580

11

7,5

1-BT

H13-XB60

37

CÇu B¶n BTCT

53+250

11

7,5

1-BT

H13-XB60

38

CÇu S«ng Re 1

54+600

27,4

8,4

1-BT

H18-XB60

39

CÇu S«ng Re 2

54+800

139

5,6

6-BT

H13-XB60

40

CÇu K«ng Bµ £

57+130

48

8,4

2-BT

H13-XB60

41

CÇu K«ng Bµ £

57+130

48

8,4

2-BT

H13-XB60

42

CÇu B¶n BTCT

57+200

11

7,4

1-BT

H13-XB60

43

CÇu B¶n BTCT

58+400

11

7

1-BT

H13-XB60

44

Suèi Sim

60+400

11

7,5

1-BT

H13-XB60

45

CÇu B¶n BTCT

61+310

11

7

1-BT

H13-XB60

46

CÇu B¶n BTCT

63+000

11

7,5

1-BT

13T

47

Bê £

71+250

33

7

1-BT

30T

48

R¹ch Ngùa

72+810

7,8

7

1-BT

30T

49

TËp ®oµn 11

74+153

7,52

7

1-BT

30T

50

La Kh¬ LÕch

83+125

32

7

1-BT

30T

51

Hoµng Kª

91+300

7

7

1-BT

30T

52

Lß G¹ch

92+939

28

7

1-BT

30T

53

§¨k S« R¸ch

96+330

28

7

1-BT

30T

54

Ri 1

101+508

7

7

1-BT

30T

55

§¨k R¬ Ne

101+862

19,3

7

1-BT

30T

56

M¨ng Cµnh

103+608

21,26

7

1-BT

30T

57

Eo B»ng

105+905

7,44

7

1-BT

30T

58

N−íc Long

111+234

44,6

7

3-BT

30T

59

M¨ng §en

112+985

12,04

7

1-BT

30T

60

HuyÖn §éi

128+550

5

9

1-BT

30T

61

BÖnh ViÖn

129+530

14

8

2-BT

30T

62

Qu©n B−u

133+161

31,86

6,9

1-BT

30T

63

Kon B Rai

140+118

143,05

9,5

4-BTA

30T

71

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

72

Tªn c«ng tr×nh

§¨k N¨ng Má §¸ Kon S¨m Lò §¨k T¬ Re §¨k G« Ga §¨k PhÝch Má CÊp Phèi §¨k M¬ N¨ng §¨k §rª §¨k Wet 1 §¨k K¬ Wet Chµ Mßn

Lý tr×nh (KM)

143+206 146+604 147+864 150+317 153+268 156+107 158+652 160+620 160+695 163+241 163+436 164+730

Dµi (M)

25 22,8 13,5 7 28,26 25 13 7 25 5,6 7,6 7,5

BÒ réng (M)

9 7 9 8 7 6,5 7,8 6,6 6,4 7,6 8 8

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

2-ILH 1-BT 1-ILH 1-BT 1-BT 2-ILH 1-ILH 1-BT 2-ILH 1-BT 1-BT 1-BT

T¶i träng thiÕt kÕ

30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T


Lo¹i dÞch vô H−íng Cöa tuyÕn hµng x¨ng dÇu

Nhµ hµng ¨n uèng

PhÇn 3

Sè TT

Lý tr×nh (Km)

DÞch vô trªn tuyÕn ®−êng Hå ChÝ Minh

19

437+500

T

1

CHXD Nam Ph−¬ng

20

449+200

P

1

CHXD Cao D−¬ng

21

451+100

P

1

CHXD Hµ S¬n B×nh sè 15

22

485+200

P

1

CHXD Qu©n ®éi

23

493+150

P

24

496+100

P

Lo¹i dÞch vô Sè TT

Lý tr×nh (Km)

H−íng Cöa tuyÕn hµng x¨ng dÇu

Khu Qu¶n lý ®−êng bé II 1

409+030

20

P

2

409+150

T

3

409+220

P

Nhµ hµng ¨n uèng

4 1 1

Gara «t«

Ghi chó

Khu Qu¶n lý ®−êng bé IV

TØnh Hµ T©y vµ Hßa B×nh Nhµ hµng Quang Thä Nhµ hµng MiÒn L©m CHXD Cty CP T©y Nam chi nh¸nh sè 2

1

4

409+250

T

5

409+850

P

1

CHXD TiÕn D−¬ng

6

410+200

T

1

CHXD Phó C¸t

7

410+500

T

1

CHXD Phó C¸t

8

415+900

P

1

CHXD Phó M·n

9

416+300

T

1

CHXD Hoa Ph−îng

1

Nhµ hµng TuyÕt Träng

Gara «t«

1

Ghi chó

Nhµ hµng Tr−êng T©m

1

CHXD 14 L¹c S¬n

34

15

10

6

1

0 TØnh Thanh Hãa

1

520+890

P

CHXD TuÊn Anh

2

524+080

P

1

Nhµ hµng S¬n

3

525+400

P

1

Nhµ hµng Hoa Thèng tõ ®uêng HCM rÏ vµo 500m

4

533+830

T

5

541+170

T

6

541+450

P

1

C«ng ty x¨ng dÇu Tó Duyªn

7

541+900

T

1

C«ng ty x¨ng dÇu Thanh Hãa

8

552+050

P

1

C«ng ty x¨ng dÇu H−¬ng Khuª

9

565+300

T

1

C«ng ty x¨ng dÇu Th−¬ng m¹i miÒn nói Thanh Hãa

10

579+990

T

1

C«ng ty x¨ng dÇu Th−¬ng m¹i vµ §Çu t− ph¸t triÓn miÒn nói

1

1

C«ng ty x¨ng dÇu QuyÕt Th¾ng 1

Nhµ hµng §¹i

10

418+400

P

1

CHXD t− nh©n 21

11

420+800

P

1

CHXD Xu©n Mai

12

423+700

P

1

CHXD Thñy Xu©n Tiªn

11

590+800

P

13

427+980

P

1

CHXD Nam Ph−¬ng

12

598+800

T

14

431+990

P

1

CHXD Quang C−êng

13

598+850

T

15

432+600

P

1

CHXD Hµ S¬n B×nh

16

433+300

P

1

CHXD Xu©n S¶n

14

599+100

T

1

Nhµ hµng Quý Hoa tõ ®−êng HCM rÏ vµo 1000m

17

434+700

P

1

CHXD TrÇn Phó

15

603+250

T

1

Nhµ hµng Anh TuÊn

16

604+250

T

18

436+900

P

1

CHXD Hµ S¬n B×nh

17

630+820

T

73

74

CHXD Th−îng Ninh 1

1

1

Nhµ hµng Thanh Ch−¬ng CHXD thÞ trÊn Yªn C¸t

CHXD Hµo Nga Nhµ hµng Liªn S¬n


Lo¹i dÞch vô Sè TT

Lý tr×nh (Km)

H−íng Cöa tuyÕn hµng x¨ng dÇu

6 18 19

636+1700 651+600

20

652+300

21 22 23 24 25

689 689+1900 699+820 701+550 713+250

26

746+400

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

776+150 792+700 816+450 825+250 830+930 845+600 845+650 845+700 846 847+600 895

1 1 1 1 1 1

1 P T P P P T P P P P P

T T P T

4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 935+760 940+900 940+950 941+150

3

1 1

7

38 39 40 41

Nhµ hµng ¨n uèng

2

1 1 1 1

Gara «t«

Lo¹i dÞch vô Ghi chó

TØnh NghÖ An CHXD Qu©n ®éi CHXD NghÖ TÜnh Nhµ hµng §ång Khëi n»m trªn QL 48 (c¸ch ®−êng HCM 2 Km) Nhµ hµng Minh T©m n»m trªn QL 15 (c¸ch ®−êng HCM 300 m) CHXD T nh©n CHXD T nh©n CHXD T nh©n CHXD T nh©n Nhµ hµng Kh¸nh HuyÒn n»m trªn QL 46 (c¸ch ®−êng HCM 500 m) TØnh Hµ TÜnh CHXD thÞ trÊn Phè Ch©u CHXD thÞ trÊn Vò Quang CHXD Phóc §ång CHXD Hoµng Anh CHXD Hoµng Ngäc Nhµ hµng Loan ViÖn Nhµ hµng Th¾ng Thuyªn Nhµ hµng B¶o T©m CHXD Qu¶ng B×nh CHXD §øc Tr−êng Nhµ hµng C−êng Nhi TØnh Qu¶ng B×nh - §−êng HCM nh¸nh §«ng CHXD Qu©n ®éi Nhµ hµng HiÒn Trung CHXD T LiÖu CHXD Hµ T¸m

75

Sè TT

Lý tr×nh (Km)

42 43 44

941+550 979+500 983+250

45 46 47

983+600 1008+900 1015+600

H−íng Cöa tuyÕn hµng x¨ng dÇu

T

Nhµ hµng ¨n uèng

Ghi chó

Gara «t«

1

1 1 1

Nhµ hµng Minh QuÕ CHXD Ngäc Hoµng CHXD Qu©n ®éi CK3 CHXD XN chÕ biÕn l©m s¶n KDTH Long §¹i CHXD CTVTTH Qu¶ng B×nh CHXD Tróc LÖ

3

TØnh Qu¶ng TrÞ

1 1

48

1053+026

P

1

49

231+130

T

1

CHXD BÕn Quan - ®−êng HCM nh¸nh §«ng CHXD H−íng T©n- ®−êng HCM nh¸nh T©y

50

233+180

T

1

CHXD sè 21- ®−êng HCM nh¸nh T©y

Khu Qu¶n lý ®−êng bé V

19

25

10

Khu Qu¶n lý ®−êng bé V

8

12

4

1 2

1 1

459+100 475+200

P P

Nh¸nh T©y Nh¸nh T©y

3

458+900

T

4 5

1320+905 1320+905

P P

6

1322+146

T

1

7 8

1322+146 1324+146

P T

1 1

9

1330+044

P

1

10 11

1331+765 1372+173

P T

1

12

1378+132

T

1

13 14

1378+332 1378+332

P P

76

TØnh Qu¶ng Nam - §µ N½ng

1

Nh¸nh T©y

1

RÏ vµo ®−êng néi thÞ 1000m 1 RÏ vµo ®−êng néi thÞ 1000m

1 1 1


Lo¹i dÞch vô Sè TT

Lý tr×nh (Km)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1378+432 1380+054 1383+104 1382+196 1382+316 1382+346 1382+291 1388+713 1389+513 1391+113

H−íng Cöa tuyÕn hµng x¨ng dÇu

T T T P T P T P T P

Khu Qu¶n lý ®−êng bé V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1345+600 1435+950 1436+800 1437+150 1437+150 1437+350 1437+450 1437+900 1438+170 1438+180 1438+650 1468+340 1468+790 1471+300 1471+900 1476+060 1478+150 1486+300 1486+800 1488+200

T T T P T P P T T P P T P T P P T T T T

Nhµ hµng ¨n uèng

Lo¹i dÞch vô

Gara «t«

Ghi chó

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11

13

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TØnh Kon Tum Nhµ hµng T©y Nguyªn Nhµ hµng Quúnh Th¬ Nhµ hµng S¸u T©m CHXD TiÕn Sü Gara Hïng Nhµ hµng Xu©n NghÜa Nhµ hµng Ch©u TÝn Nhµ hµng Loan CHXD sè 10 Gara Ch−¬ng Gara Dòng CHXD §¨k M«n Tr¹m x¸ CHXD H−¬ng S¬n Tr¹m x¸ CHXD Cao su Tr¹m x¸ Gara söa ch÷a « t« Nhµ hµng Nh− Mai CHXD Ngäc Håi

77

Sè TT

Lý tr×nh (Km)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1489+710 1481+810 1489+910 1490+570 1490+720 1491+020 1491+170 1499+630 1507+740 1508+470 1508+470 1508+810 1509+010 1510+200 1510+870 1511+470 1511+900

78

H−íng Cöa tuyÕn hµng x¨ng dÇu

P P T P P T P T P T T T T P P T T

Nhµ hµng ¨n uèng

Gara «t«

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Ghi chó

Nhµ hµng Thanh DiÖu BÖnh viÖn huyÖn Ngäc Håi CHXD Ngäc Håi 2 Nhµ hµng Ph−¬ng Dung CHXD H−¬ng S¬n Gara söa ch÷a « t« Gara söa ch÷a « t« CHXD Qu©n ®éi §¨k T« Nhµ hµng ¨n uèng 42 Nhµ hµng ¨n uèng 60 Nhµ hµng Hå Sen CHXD sè 2 Tr¹m dÞch vô SC «t« TÆng Tr¹m dÞch vô SC «t« Tr¹m dÞch vô lµm lèp CHXD Ph−íc ThÞnh Nhµ hµng ¨n uèng Thanh Cao


Môc Lôc Trang

2.3.

Quèc lé 217 ®o¹n TT. §ß LÌn TT. CÈm Thuû ...................................................... 41

2.4.

Quèc lé 47 ®o¹n TP Thanh Hãa - Ng· ba Xu©n Phó ............................................................. 43

2.5.

Quèc lé 45 ®o¹n Ng· ba Voi - TT. Yªn C¸t ......... 45

2.6.

Quèc lé 48 ®o¹n Yªn Lý - ThÞnh Mü .................... 47

2.7.

Quèc lé 7 ®o¹n TT. DiÔn Ch©u - Khai S¬n .......... 49

2.8.

Quèc lé 46 ®o¹n TP. Vinh - Thanh Thuû ............. 51

2.9.

Quèc lé 8 ®o¹n B·i Vät - Phè Ch©u..................... 53

Lêi giíi thiÖu............................................................................... 3 H−íng dÉn sö dông ................................................................... 5

PhÇn 1 §−êng Hå ChÝ Minh §o¹n Hßa L¹c (Hµ T©y) - t©n c¶nh (Kon Tum) 1.1.

§o¹n Hßa L¹c - CÈm Thuû ................................ 13

2.10.

Quèc lé 15 ®o¹n TP Hµ TÜnh - Minh S¬n ............. 55

1.2.

§o¹n CÈm Thuû - Yªn C¸t................................... 15

2.11.

1.3.

§o¹n Yªn C¸t - T©n Kú ........................................ 17

Quèc lé 12A ®o¹n TT. Ba §ån - Ng· ba Pheo ...................................................... 57

1.4.

§o¹n T©n Kú - Phè Ch©u..................................... 19

2.12.

1.5.

§o¹n Phè Ch©u - H−¬ng Khª .............................. 21

§−êng tØnh 561 ®o¹n Hoµ Tr¹ch - §ång Su«n..................................................................... 59

1.6.

§o¹n H−¬ng Khª - Khe G¸t ................................. 23

2.13.

1.7.

§o¹n Khe G¸t - TT.Cam Lé ................................. 25

Quèc lé 9 ®o¹n TX. §«ng Hµ - Cam Lé Khe Sanh ............................................................. 61

1.8.

§o¹n Khe G¸t - Khe Sanh ................................... 27

2.14.

Quèc lé 49 ®o¹n TP. HuÕ - Phó Léc .................... 63

1.9.

§o¹n Khe Sanh - TT. A L−íi................................ 29

2.15.

Quèc lé 14B ®o¹n Hßa Vang - Th¹nh Mü ............ 65

1.10.

§o¹n TT. A L−íi - Th¹ch Mü................................ 31

2.16.

1.11.

§o¹n Th¹nh Mü - TT. §¾k Glei ............................ 33

Quèc lé 14E ®o¹n TT. Hµ Lam TT.Kh©m §øc ....................................................... 67

1.12.

§o¹n TT. §¾k Glei - T©n C¶nh ............................ 35

2.17.

Quèc lé 24 ®o¹n Th¹ch Trô - TX. Kon Tum......... 69

PhÇn 2

PhÇn 3

hÖ thèng ®−êng ngang kÕt nèi quèc lé 1 víi ®−êng Hå ChÝ Minh

DÞch vô trªn tuyÕn ®−êng Hå ChÝ Minh

2.1.

Quèc lé 21 ®o¹n Phñ Lý - Lµng Sái ..................... 37

2.2.

Quèc lé 12B ®o¹n GÒnh - Xãm Kho .................... 39

79

80

Chi dan duong HCM  

Chi dan duong Ho Chi Minh