Page 1

Burgerjaarverslag 2010 Beste inwoners van Laarbeek, Voor u ligt het burgerjaarverslag van 2010. Met dit verslag blikken we terug naar vorig jaar en informeren wij u over onze dienstverlening en over hoe inwoners betrokken zijn bij beleid. In dit voorwoord wil ik echter vooral graag vooruitblikken naar de toekomst. Dit is mijn eerste burgerjaarverslag voor de gemeente Laarbeek. In januari van dit jaar ben ik met veel plezier in dienst getreden als uw burgemeester. Sinds kort woon ik ook in Laarbeek. Dankzij uw hartelijke ontvangst, hebben mijn vrouw en ik onze draai snel kunnen vinden. Ik zocht een gemeente die qua aard en samenstelling dicht bij mezelf ligt. Met Laarbeek heb ik dit gevonden.

Inhoudsopgave Voorwoord burgemeester

1

Kwaliteit van onze dienstverlening

2

Betrokken inwoners betrekken

3

Inwoners in het zonnetje gezet

4

Mijn werk doe ik met veel plezier: ik kom op veel plekken, spreek veel mensen en geniet volop van al het moois dat onze gemeente te bieden heeft. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze gemeente tot ‘Waterpoort van de Peel’ en ‘Park ten opzichte van de stad’. Daarvoor moeten we goed samenwerken met de regio. Samenwerking vind ik erg belangrijk, ook met onze eigen inwoners.

Ik verheug mij dan ook op de komende jaren, waarin wij elkaar steeds beter zullen leren kennen. Dit burgerjaarverslag is te bekijken via onze website www.laarbeek.nl. Zo dragen wij ook op dit gebied ons steentje bij aan de bezuinigingen, die de gemeente de komende jaren moet doorvoeren. Uiteraard kan iedereen die niet over een computer beschikt een geprint exemplaar van het burgerjaarverslag opvragen. Eventuele opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom. U kunt deze mailen naar gemeente@laarbeek.nl. Ik wens u veel leesplezier en hoop u nog vaak te mogen zien! Met vriendelijke groet, Uw burgemeester J.G.M.T. Ubachs

1


Op deze pagina leest u meer over de kwaliteit van onze dienstverlening. De gemeente probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierbij is onze grondhouding: ja, tenzij… Inwoners, bedrijven en organisaties moeten snel en makkelijk producten kunnen aanvragen. Daarom zorgen we ervoor dat u aanvragen zo veel mogelijk digitaal kunt doen. Ook het maken van een afspraak kan digitaal, maar natuurlijk kunt u ons daarnaast ook gewoon bellen of een brief sturen.

Kwaliteit van onze dienstverlening Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening Eind 2010 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over onze dienstverlening. Dit onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd door het PON, aan de hand van landelijke normen. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van Laarbeek bijzonder tevreden zijn over de dienstverlening in het gemeentehuis. Gemiddeld werd de dienstverlening beoordeeld met het cijfer 7,8. Twee jaar eerder was dat nog een 7,4. Met name de mogelijkheid om een afspraak te maken wordt zeer gewaardeerd. Al geruime tijd zijn de meeste producten van de afdeling burgerzaken, zoals reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels, alleen nog op afspraak verkrijgbaar. Een afspraak maakt u via de website www. laarbeek.nl of telefonisch. Het voordeel van het maken van een afspraak is dat u niet hoeft te wachten. Bijna elke bezoeker wordt dan ook binnen vijf minuten geholpen. Deze snelle service wordt gewaardeerd met het rapportcijfer 8,7. De prijs die inwoners moeten betalen voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort, rijbewijs of ander document, werd laag gewaardeerd (5,8). Overigens hebben wij als gemeente niet alle prijzen zelf in de hand; een groot deel wordt bepaald door de Rijksoverheid. Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) In 2010 heeft de gemeente ook een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder inwoners die gebruik maken van Wmo-voorzieningen. Bijvoorbeeld mensen die een scootmobiel krijgen, of die ondersteuning krijgen bij het huishouden. De gemiddelde rapportcijfers voor de voorzieningen liggen tussen 7,6 en 8,1. Dit is hoger dan de gemiddelden in andere gemeenten. We mogen hieruit concluderen dat inwoners van Laarbeek over het algemeen tevreden zijn over de

2

verschillende voorzieningen. Het meest tevreden zijn ze over de tijd die voor hen werd genomen bij de aanvraag van hun voorziening.

openbare ruimte? Dit kunt u telefonisch of digitaal melden bij het Meldpunt Openbare Ruimte. Meer informatie vindt u op www.laarbeek.nl.

Producten aanvragen via internet Wij streven ernaar om steeds meer producten digitaal aan te bieden. U kunt verschillende producten online bestellen via de website www.laarbeek.nl > Digitaal Loket. U kunt uw verhuizing doorgeven, uw WOZ-beschikking opvragen en de volgende producten bestellen: uittreksels uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en het geboorteregister, de eigen verklaring en de vispas. Ook betalen kan via internet, via de bank waar u internetbankiert. Na betaling ontvangt u het product binnen drie werkdagen. De status van uw aanvraag kunt u terugvinden onder ‘Mijn Loket’.

Samenwerken met buurgemeente Gemert-Bakel In 2010 is de samenwerking met buurgemeente Gemert-Bakel verder uitgebreid. Bij het samenwerken gaat het alleen om de bedrijfsvoering. Waar het gaat om het politiek-bestuurlijke proces, is het belangrijk dat gemeenten hun eigen koers kunnen varen. Na het gezamenlijk uitvoeren van belastingen en salarisadministratie heeft in 2010 de nadruk gelegen op het samenwerken op ICT-gebied. Er staan nog meer plannen op de rol, zoals het samenwerken op juridisch gebied, op het gebied van personeel en organisatie en de financiële administratie (de boekhouding).

Heeft u een klacht? De gemeente Laarbeek doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over hoe u door een medewerker van onze organisatie bent behandeld. Dan kunt u een klacht indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Wij waarderen het wanneer u de moeite neemt om een negatieve ervaring te melden. Op basis van uw signaal kunnen wij onze dienstverlening namelijk verder verbeteren. In 2010 zijn er vier klachten ingediend. Eén klacht daarvan is rechtstreeks doorgegaan naar de Ombudscommissie en is daar afgehandeld. De drie andere klachten zijn door de gemeente afgehandeld, nadat de betreffende klagers zijn gehoord.

Het Rijk hevelt steeds meer taken over naar gemeenten, maar geeft daar minder geld voor. Door samen te werken kunnen wij als gemeente beter blijven voldoen aan alle verplichtingen en verwachtingen die aan onze dienstverlening worden gesteld. Ook vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie en kunnen soms kosten bespaard worden. Door samen te werken denken wij onze dienstverlening op peil te kunnen houden en soms zelfs te verbeteren. Als inwoner merkt u over het algemeen niets van de samenwerking.

U kunt geen klacht indienen over een gemeentelijke beslissing, bijvoorbeeld over de weigering van een vergunning. In dit geval kunt u meestal wel bezwaar maken of in beroep gaan. Heeft u een melding, suggestie of klacht over de


Op deze pagina leest u meer over burgerparticipatie. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door het hebben van werk, het volgen van onderwijs of het doen van vrijwilligerswerk. Bij de ontwikkeling van beleid proberen wij waar mogelijk inwoners, instellingen en bedrijven zo vroeg mogelijk te betrekken, om tot een gezamenlijk eindresultaat te komen. Dit vanuit de gedachte dat Laarbeek van ons allemaal is en dat we door samen te werken het beste voor Laarbeek realiseren.

Deze werkgroep adviseerde gemeente vooral over de individuele ondersteuning van inwoners.

samen bouwen aan een gezond

Voorzieningenclusters Laarbeek De gemeente streeft ernaar om verschillende voorzieningen te clusteren, zoals scholen, kinderopvang, gemeenschapshuizen, bibliotheken en sportaccommodaties. In Laarbeek zijn vijf van deze clusters voorzien: in Aarle-Rixtel, Beek, Donk, Lieshout en Mariahout. In 2010 zijn weer een aantal stappen gezet in de ontwikkeling en invulling

Betrokken inwoners betrekken Gezondheidsrace Laarbeek: voor en door inwoners Bij de gezondheidrace streden vier teams van inwoners een jaar lang om de titel ‘fitste kern van Laarbeek’. Doel van dit initiatief was om zoveel mogelijk inwoners uit Laarbeek te stimuleren tot een gezonde leefstijl. De gezondheidsrace 2010 is bedacht door twee inwoners. Elke kern van Laarbeek had een eigen team van twaalf personen en een captain. Elk teamlid heeft weer een eigen sociaal netwerk (bijvoorbeeld binnen familie, buurt, werk of vereniging) geënthousiasmeerd om mee te doen aan activiteiten die de teams zelf georganiseerd hadden. In 2010 ging het vooral om een gezond eet- en beweegpatroon. Mariahout ging aan de haal met de titel ‘fitste kern’. De gezondheidsrace won in 2010 een landelijke prijs in voor de laagdrempelige manier waarop ‘gezondheidsvaardigheden’ van inwoners van Laarbeek werden versterkt. Op deze succesformule van burgerparticipatie wordt in 2011 voortgeborduurd. Wmo-raad: van meedenken tot meedoen! Het doel van de landelijke Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen doen aan de samenleving. De gemeente heeft veel ruimte om te bepalen hoe zij hiervoor zorgt. Hierbij willen we inwoners zo goed mogelijk betrekken, zodat ons beleid aansluit op uw wensen en behoeften. De Wmo-raad vervult een belangrijke rol als schakel tussen het gemeentelijk Wmo-beleid en de inwoners van in Laarbeek. Hij geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. De Wmo-raad bestaat uit inwoners die via de diverse dorpsraden zijn aangedragen en is in 2010 officieel geïnstalleerd. Voorheen was er een Wmo-werkgroep.

van de voorzieningenclusters. Verschillende bestemmingsplanprocedures zijn voorbereid en opgestart. Ook hebben verschillende architecten hard gewerkt om de nieuwe gebouwen vorm te geven. Zowel voor sport- en evenementenhal D’n Ekker en het Commanderij College in Beek, de brede basisschool De Raagten in Donk en de brede basisschool De Fontein in Lieshout, is het voorlopig ontwerp gereed. In 2011 wordt gestart met de realisatie van deze gebouwen. De architect voor de nieuwe brede school voor basisscholen Het Klokhuis en De Heindert in Aarle-Rixtel, is eind 2010 gestart. iDOP’s Lieshout en Beek en Donk iDOP’s zijn integrale DorpsOntwikkelingsPlannen. Voor een iDOP gaan inwoners in gesprek over welke ontwikkelingen zij in hun directe omgeving willen en welke ideeën ze hebben om dit te realiseren. Hierbij komen vaak creatieve ideeën naar boven. Uiteindelijk ontstaat er een plan met allerlei maatregelen om de leefbaarheid in de dorpskernen te behouden en te verbeteren. Alle vier de kernen van Laarbeek krijgen zo’n iDOP. Voor Aarle-Rixtel en Mariahout zijn de plannen klaar en worden deze uitgevoerd. In 2009 is Lieshout gestart met het opstellen van een plan van uitvoering van het iDOP. In augustus 2010 heeft de provincie de subsidie voor dit iDOP vastgesteld. Sindsdien zijn ook een aantal projecten in Lieshout volop in uitvoering. Begin 2010 is in Beek en Donk gestart met het opstellen van een plan van uitvoering. Voor alle vier de Laarbeekse kernen heeft de provincie inmiddels subsidie toegekend voor een iDOP.

De gemeente Laarbeek is hier erg blij mee. Wij willen stimuleren dat inwoners meebeslissen over zaken die hun eigen woonomgeving aangaan. Hierbij spelen Dorpsplatform Aarle-Rixtel, Dorpsraad Lieshout en Zorg om het Dorp (Mariahout) een belangrijke rol. De dorpsraden hebben onder andere een beperkt budget ter beschikking gekregen om activiteiten van en door vrijwilligers te betalen. Eind 2010 zijn voorbereidingen begonnen voor het oprichten van een dorpsraad in Beek en Donk. Jeugdgemeenteraad De jeugdgemeenteraad houdt zich dit zittingsjaar (2010-2011) bezig met enkele op participatie gerichte onderwerpen. Zo worden er dit jaar kinderlintjes ingevoerd; onderscheidingen voor kinderen die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben. Ook wordt er een zogenaamde ‘gele kaarten actie’ gehouden over de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor gehandicapten. Renovatie woonwagencentrum Lieshout Van juli tot december 2010 is het woonwagencentrum in Lieshout volledig gerenoveerd. De renovatie was noodzakelijk, omdat het centrum niet voldeed aan de brandveiligheidseisen. In samenwerking met Woningstichting Laarbeek is de renovatie afgerond, tot tevredenheid van de bewoners. Alle oude wagens zijn verwijderd en verwisseld voor moderne, comfortabele en energiezuinige wagens. Na de renovatie is het woonwagencentrum in eigendom overgedragen aan Woningstichting Laarbeek.

Dorpsraden In 2010 zijn de Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel en de Dorpsraad Lieshout opgericht.

3


De gemeente werkt hard aan een mooi en leefbaar Laarbeek, maar wij kunnen dit niet alleen. Wij zijn dan ook blij met het grote aantal actieve vrijwilligers in Laarbeek. Mensen die zich heel lang of op een uitzonderlijke manier inzetten voor de samenleving worden soms extra in het zonnetje gezet met een gemeentelijke of een Koninklijke onderscheiding. Gemeentelijke onderscheidingen De gemeente Laarbeek kent een viertal gemeentelijke onderscheidingen. Het ereburgerschap, het Ereblijk, de Laarbeker en de Vrijwilligerspenning. In 2010 is er niemand benoemd tot ereburger en zijn er ook geen Laarbekers toegekend.

Betrokken burgers in het zonnetje gezet Ereblijk Het is gebruikelijk dat er tijdens de nieuwjaarsreceptie een Ereblijk wordt uitgereikt. In 2010 zijn er door het jaar heen drie Ereblijken uitgereikt. Een daarvan is overhandigd tijdens de nieuwjaarsreceptie aan de Supportersclub De Lieshoutse Wielrenners. In juni 2010 hebben de Zusters van Liefde Huize Mariëngaarde in Aarle-Rixtel het Ereblijk ontvangen en op 31 december 2010 ontving Thieu van Luijt uit Lieshout het Ereblijk. Vrijwilligerspenningen In 2010 zijn er tien Vrijwilligerspenningen Laarbeek toegekend. Laarbeek heeft veel verenigingen die drijven op de inzet van vrijwilligers. De Vrijwilligerspenning kunt u zien als dank namens de gemeenschap voor de jarenlange inzet. De penning wordt uitgereikt als een bepaalde functie wordt neergelegd, of als iemand stopt bij een vereniging. De onderscheiden Laarbeekse mensen hebben zich jarenlang op uiteenlopende gebieden ingezet.

De Vrijwilligerspenningen zijn (in chronologische volgorde) uitgereikt aan: • Teun van Hoof van het Oranjecomité Lieshout • Henk en Jo Raaijmakers-v.d. Nieuwenhuijzen van Carnavalsvereniging De Heikneuters Mariahout • Jolanda Steegs-v.d. Heuvel van Badmintonclub Lieshout • Nellie de Groot-Cooijmans van Heemkundekring ’t Hof van Liessent • Ben en Paula Sibon-Akkermans van Stichting Gemeenschapsblad AarleRixtel • Maria van Aarle-Driessen van Scouting Aarle-Rixtel • Marjan Brinkgreve-Elstrodt van Welfare afdeling Lieshout • Mia Daniëls-van Gend van Welfare afdeling Lieshout

Koninklijke onderscheidingen Naast de gemeentelijke onderscheidingen hebben in 2010 negen inwoners de Koninklijke onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ gekregen (in alfabetische volgorde): • Peter van den Heuvel uit Beek en Donk • Maria van den Heuvel-Vereijken uit Beek en Donk • Annie van der Heijden-van der Wijst uit Beek en Donk • Lien Leenders-Swinkels uit Mariahout • Wies van der Linden-Eleveld uit Mariahout • Louis Peeters uit Beek en Donk • Gerda van Velthoven-Schuur uit Lieshout • Mariet Vogels-Verbakel uit Mariahout • Frans van Zeeland uit Mariahout

Opmerkingen of suggesties? Opmerkingen of suggesties over dit verslag van de burgemeester zijn van harte welkom! Mail ze ter attentie van burgemeester Hans Ubachs via gemeente@ laarbeek.nl. Schriftelijk reageren kan natuurlijk ook.

Gemeentehuis Laarbeek Koppelstraat 37 5741 GA Beek en Donk

Colofon Het burgerjaarverslag 2010 is een uitgave van de gemeente Laarbeek Vormgeving Gemeente Laarbeek, team vormgeving Fotografie Gemeente Laarbeek Eindredactie Gemeente Laarbeek, team communicatie en voorlichting 4

Postadres Postbus 190 5740 AD Beek en Donk T 0492 469 700 F 0492 469 701 E gemeente@laarbeek.nl I www.laarbeek.nl

Burgerjaarverslag Laarbeek 2010  

De burgemeester maakt elk jaar een burgerjaarverslag. In dit verslag staat onder andere informatie over de dienstverlening van de gemeente e...

Burgerjaarverslag Laarbeek 2010  

De burgemeester maakt elk jaar een burgerjaarverslag. In dit verslag staat onder andere informatie over de dienstverlening van de gemeente e...

Advertisement