Page 1

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter


gskolan รถ h s l e d agens Pรฅ Han d n o g r s mo utbilda r och jurister e ekonom

Layout och grafisk form: Daniel Karlsson, Johanna Haglund Flemstrรถm Text och produktion: Hannah Larsson, Sophie Song och Daniel Karlsson Foto: Carina Gran, Jeffrey Johns, Johannes Berner, Shutterstock Tryck: Elanders Sweden 2012


Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har försett näringsliv och samhälle med välutbildade medarbetare sedan 1923. Med en ständig strävan efter att utveckla verksamheten i takt med tiden anpassar vi våra utbildningar till dagens och morgondagens arbetsmarknad. Som ett led i detta följer Handelshögskolan upp hur det går för skolans studenter efter examen. Denna sammanfattning handlar om 2011 års examensstudenter. Var arbetar studenterna någonstans idag? Hur gick det till när de fick sitt första jobb? Inom vilka branscher är de verksamma? Vad tjänar de på sitt första arbete? Enligt undersökningen går det bra för 2011 års examensstudenter:

• 91% av de som valt att söka jobb efter avslutade studier fick arbete inom sex månader efter examen • 89% av juriststudenterna och 78% av ekonomstudenterna ansåg sig ha mycket eller ganska kvalificerade arbetsuppgifter på sitt första arbete efter examen • 92% av de tillfrågade skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter • 62% av examensstudenterna hade internationell erfarenhet när de avslutade sin utbildning • 91% av de tillfrågade ansåg att deras arbete var helt eller delvis relaterat till deras utbildning


Om undersökningen Handelshögskolan erbjuder inom sina kärnämnen ekonomi och juridik fyra utbildningsprogram på grundnivå, fristående kurser på grund- och avancerad nivå samt nio masterprogram på avancerad nivå. Urvalsgruppen för denna undersökning, som genomfördes hösten 2012, omfattar 559* personer och har en svarsfrekvens på 71 procent. Resultatet är främst uppdelat på två grupper: jurister och ekonomer. Gruppen jurister består av studenter från juristprogrammet med en juristexamen. I gruppen ekonomer ingår respondenter med en ekonomie kandidatexamen och/eller en ekonomie magisterexamen från Handelshögskolans ekonomprogram, Handelshögskolans logistikprogram, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram eller fristående kurser.

Fördelning respondenter per program Fristående kurser

34%

Juristprogrammet

15%

Ekonomprogrammet

42%

Ek. kand.

37%

Samhällsv. miljövetarprogram

3%

Ek. mag.

48%

Logistikprogrammet

6%

Jur. kand.

15%

studentprofil

Typ av examen

Social bakgrund

ekonomer**

jurister

Kvinnor

55%

Båda föräldrar har akademisk examen

38%

45%

Män

45%

En förälder har akademisk examen

32%

29%

Medianålder

25 år

Ingen förälder har akademisk examen

30%

26%

* Examinerade från Handelshögskolans masterprogram inom Graduate School ingår ej i undersökningen, examinerade med en filosofie magisterexamen eller filosofie kandidatexamen presenteras ej i denna broschyr.

** Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


71% a v Han delshรถgsk olans exame stude nsnter 2 0 1 1 inom ekono mi och juridik deltog i unde rsรถkni ngen


Hur snabbt får de jobb? Sedan införandet av tvååriga masterprogram väljer allt fler av skolans studenter att komplettera sin grundutbildning med en masterexamen*. Detta medför att de väntar ytterligare en tid med sitt inträde på arbetsmarknaden. För dem som valt att söka arbete har det gått snabbt – 91 procent av examensstudenterna i undersökningen hade ett arbete redan innan eller inom sex månader efter examen. Tid till att få första jobbet

ekonomer** jurister

Tackat ja till ett arbete innan avslutad utbildning

45%

38%

Fick arbete 0-6 månader efter avslutad utbildning

31%

53%

Fick arbete 7 månader eller mer efter avslutad utbildning

5%

7%

Valt att läsa vidare efter examen

17%

2%

Arbetssökande

2%

-

Annan sysselsättning (t ex förädraledighet)

-

-

kontaktväg till första arbetet efter examen Annons på företags/organisations hemsida

24%

Bekanta eller andra kontakter

18%

Tidigare anställning eller sommarjobb

12%

Rekryteringssajt

12%

“Gadden” eller andra arbetsmarknadsdagar

7%

Arbetsförmedlingen

5%

Förfrågan från arbetsgivare direkt/headhunting

4%

Exjobb/uppsats

4%

Annons via Career Service

3%

Spontanansökan/förfrågan hos arbetsgivare

3%

Platsannons i tidning

2%

Startat eget

2%

Övrigt

4%

* Examinerade från Handelshögskolans masterprogram inom Graduate School ingår ej i undersökningen, examinerade med en filosofie magisterexamen eller filosofie kandidatexamen presenteras ej i denna broschyr.

** Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


98% a

v exam stude ensnterna h ade s s채ttni ysselng i fo r m a eller s v arbe tudier te ett 책r efter exam en


Var jobbar de? Handelshögskolan erbjuder utbildningar med stor bredd. Det visar sig bland annat genom att skolans examensstudenter återfinns i en mängd olika branscher, hos ett stort antal arbetsgivare och inom både privat och offentlig sektor. Vanligast för Handelshögskolans juridikstudenter är att de på sitt första jobb arbetar på advokatbyrå, inom rättsväsendet eller andra myndigheter, medan de som tagit en ekonomexamen ofta hamnar inom revision, bank och finans eller inom industrin.

de fem vanligaste branscherna ekonomer*

De fem vanligaste branscherna jurister

Redovisnings/revisionsbyrå

16%

Myndigheter

28%

Bank och finans

11%

Rättsväsendet

23%

Industriföretag

11%

Advokatbyrå

23%

Handel, tjänst- eller service

11%

Bank och finansbolag

5%

Detaljhandel, mode, konfektion

7%

Revision/konsultbyrå

4%

Åtta vanliga arbetsgivare ekonomer*

Sex vanliga arbetsgivare jurister

AB Volvo

Domstolsverket

Ernst & Young

Försäkringskassan

Exportrådet

Kronofogdemyndigheten

Lindex

Mannheimer Swartling advokatbyrå

PwC

Polismyndigheten

SEB

Skatteverket

SKF Volvo Cars

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


Hur mycket tjänar de? Ingångslönerna har ökat något från föregående års undersökning. De flesta kommer in på en lön mellan 24 000 - 26 000 kr i månaden. De högsta lönerna för 2011 års examensstudenter återfinns i branscherna bank och finans, managementkonsulter, industriföretag och advokatbyråer.

ingångslön

Ekonomer*

jurister

kvinnor

män

< 20 000

14%

4%

13%

12%

20 000 - 21 999

12%

5%

14%

9%

22 000 - 23 999

17%

21%

19%

14%

24 000 - 25 999

27%

43%

31%

26%

26 000 - 27 999

13%

4%

9%

17%

28 000 - 29 999

8%

9%

5%

9%

> 30 000

10%

5%

8%

13%

lön uppdelat på bransch Bank/Finans

Revision

Industri

handel

Rättsväsende advokatbyrå MYNDIGHETER

< 20 000

13%

5%

11%

5%

-

-

7%

20 000 - 21 999

10%

5%

4%

5%

8%

-

15%

22 000 - 23 999

19%

20%

18%

20%

46%

21%

19%

24 000 - 25 999

16%

52%

25%

52%

46%

21%

48%

26 000 - 27 999

10%

14%

29%

14%

4%

21%

4%

28 000 - 29 999

10%

5%

7%

5%

-

7%

-

> 30 000

23%

-

7%

-

-

29%

7%

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


Den v anliga ste in lönen gång för 20 s11 år s exa stude mens nter v ar me 24 00 llan 0 och 26 00 0 kr


Är jobbet relaterat till utbildningen? I hela 80 procent upplevde studenterna att deras examen från Handelshögskolan ledde till ett kvalificerat arbete. Merparten av de tillfrågade var nöjda med sitt första jobb efter examen vad gällde arbetsuppgifter, arbetsmiljö och geografiskt läge medan lönen var något mindre tillfredställande, även om de flesta även här var nöjda eller ganska nöjda. kvalificerade arbetsuppgifter på första jobbet? ekonomer*

jurister

Mycket kvalificerade

34%

46%

Ganska kvalificerade

43%

44%

Ganska okvalificerade

20%

9%

Okvalificerade

2%

2%

Var arbetsuppgifterna relaterade till utbildningen? ekonomer*

jurister

Ja, helt och hållet

32%

61%

Ja, delvis

59%

33%

Nej

9%

5%

nöjdhet med första arbetet efter examen vad gäller följande Nöjd

ganska Nöjd

inte Nöjd

Arbetsuppgifter

60%

29%

11%

Lön

37%

35%

29%

Arbetsmiljö

74%

18%

8%

Geografiskt läge

76%

17%

7%

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


91%

av ek

onom erna riste rna u och rbets pple uppg vde fĂśrst iftern a arb a p ĂĽ de ete v ras ar re till d later eras ade utbil dnin g 94%

att a

av ju


Vad jobbar de med? Utbildningarna på Handelshögskolan öppnar möjligheter till många olika yrkesroller och karriärer, vilket 2011 års examensstudenter bevisar. Ekonomerna arbetar med allt från personalarbete till marknadsföring, logistik eller redovisning medan juristerna oftast arbetar med någon form av juridiskt arbete. Även inom området juridiskt arbete finns en bredd och vanliga arbetsuppgifter för nyutexaminerade jurister är bland annat rättsutredningar, rådgivning och avtalsskrivande.

vanliga arbetsområden: ekonomer*

jurister

Administrativt arbete

Avtalsskrivning

Ekonomifunktion, budgetering, redovisning

Förhandlingar

Finansarbete

Konkurshantering

Försäljning

Rådgivning

Logistik

Rättsutredningar

Marknadsföring

Skadereglering

Personalarbete/HR

Taxeringsarbete

Projektledning

Utredningsarbete

Revision Verksamhetsutveckling

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


Hur lätt/svårt var det att få jobb? ekonomer* Mycket lätt

23%

arbetstimmar per vecka ekonomer*

jurister

26%

< 35

4%

jurister

-

Lätt

26%

21%

35 - 39

15%

14%

Varken lätt eller svårt

25%

26%

40 - 44

53%

56%

Svårt

22%

19%

45 - 49

15%

14%

Mycket svårt

3%

7%

50 - 54

9%

7%

> 55

5%

9%

exempel på ingångspositioner ekonomer*

exempel på ingångspositioner jurister

Account Manager

Inköpare

Associate

Affärsutvecklare

Investment analyst

Biträdande jurist

Analytiker

Konsult

Handläggare

Associate

Logistikansvarig

Notarie

Banksäljare

Managementkonsult

Nämndsekreterare

Controller

Marknadsansvarig

Rådgivare

Ekonom

Privatrådgivare

Skadereglerare

Ekonomiansvarig

Projektledare

Skattehandläggare

Ekonomiassistent

Redovisningsekonom

Tingsnotarie

Export Area Manager

Revisorsassistent

Upphandlare

Finansiell analytiker

Sales Manager

Utredare

Företagsrådgivare

Speditör

Varumärkesjurist

HR specialist

Trainee


Internationell erfarenhet Handelshögskolan präglas av en internationell miljö med studenter och lärare från hela världen. Många av skolans studenter skaffar sig dessutom internationell erfarenhet både före, under och efter studietiden. Flera av de tillfrågade arbetar utomlands redan på sitt första jobb efter examen, detta gäller framförallt studenter från ekonomprogrammet där andelen är 16 procent. Antalet utlandsarbetande examensstudenter är möjligen ännu högre än undersökningen visar, då personer som lämnat landet inte är folkbokförda i Sverige och då svåra att få korrekta kontaktuppgifter till. geografisk placering ekonomer*

utlandserfarenhet FÖRE EXAMEN ekonomer*

jurister

jurister

Göteborg

59%

63%

Från utlandsstudier

53%

41%

Stockholm

15%

14%

Från praktik/arbete

32%

26%

Övriga Sverige

14%

23%

Ingen

36%

45%

Utomlands

12%

-

Exempel på Länder examensstudenterna arbetar i Australien

Italien

Frankrike

Kina

Holland

Norge

Hongkong

Tyskland

Irland

USA

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


Ambitiösa studenter De flesta av Handelshögskolans studenter skaffar sig meriterande erfarenheter utöver sina studier – majoriteten av studenterna har både arbetat extra under terminerna samt arbetat under somrarna. En del av examensstudenterna hade även arbetslivserfarenhet redan innan de började sin utbildning på Handelshögskolan. 34 procent har dessutom ytterligare akademiska meriter utöver sin examen från Handelshögskolan.

erfarenhet utöver studierna ekonomer*

jurister

Sommarjobb

87%

83%

Extrajobb

78%

60%

Kårarbete/ideellt arbete

31%

21%

Ingen

4%

5%

akademiska meriter utöver examen från handelshögskolan Ytterligare universitetskurser

ekonomer*

jurister

17%

33%

Ytterligare akademisk examen

17%

23%

Ingen

69%

51%

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


96 % har e rfare fr책n nhet t ex k 책rarb somm e te oc arjob h b par allell med t studi erna


Nöjda med sin utbildning Merparten av examensstudenterna är nöjda med sin utbildning och skulle välja samma program på Handelshögskolan om de valde utbildning idag. Flera har också efter sin grundutbildning valt att fortsätta läsa till en masterexamen på Handelshögskolan på något av skolans nio internationella masterprogram. Nästan alla av 2011 års examensstudenter, 91 procent av ekonomerna och 95 procent av jursiterna, skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter – ett kvitto på att de är mycket nöjda med sin tid på skolan.

NEJ

JA

92 procent av 2011 års examensstudenter skulle rekommendera Handelshögskolan till nya studenter.

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


Röster ur undersökningen ”Juristutbildningen på Handels var den bästa tiden i mitt liv. Så mycket att lära sig, så många vänner, så mycket skratt och så många minnen för livet.”

”Handelshögskolan erbjuder en bra gemenskap och bra lärare som skapar möjligheter till utveckling”

”Mycket grupparbeten och case på kurserna hjälpte också i arbetssökandet, där det ofta var case när jag sökte jobb. Märkte att jag hade visst övertag mot folk från andra skolor”

”Mycket erfarna lärare och intressanta föreläsare”

”Karriärsamtalen som skolan erbjöd gav mig både mer insikt om mig själv och vad för typ av arbete jag är intresserad av”

”Jag har märkt att man har en väldigt bred förståelse för ekonomiområdet när man har en examen från Handelshögskolan. Jag upplever att jag har ett helhetstänk i mitt arbete och kan applicera mina kunskaper för att förbättra mitt jobb”


Handelshรถgskolan vid Gรถteborgs universitet 031-786 00 00 info@handels.gu.se www.handels.gu.se

Vad hände sedan 2012  

En uppföljning av 2011 års examensstudenter från Handelshögskolan i Göteborg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you