Page 1

Vad hände sedan? En uppföljning av 2010 års examensstudenter


lan o k s g ö elsh d n s a n H e g a På d gon r o m s utbilda r och jurister e m o n o k e

Layout och grafisk form: Johanna Haglund Flemström Text och produktion: Hannah Larsson, Sophie Song och Johanna Haglund Flemström Foto: Carina Gran, Jeffrey Johns, Johannes Berner, Shutterstock Tryck: Elanders Sweden 2011


Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har försett näringsliv och samhälle med välutbildade medarbetare sedan 1923. Med en ständig strävan efter att utveckla verksamheten i takt med tiden anpassar vi våra utbildningar till dagens och morgondagens arbetsmarknad. För att kunna göra det på bästa sätt fördjupar Handelshögskolan sin kunskap om hur det går för skolans studenter efter examen genom uppföljande undersökningar. Denna sammanfattning handlar om 2010 års examensstudenter. Var arbetar studenterna någonstans idag? Hur gick det till när de fick sitt första jobb? Inom vilka branscher är de verksamma? Och vad tjänar de på sitt första arbete? Enligt undersökningen går det bra för Handelshögskolans examensstudenter:

80% av 2010 års examensstudenter fick arbete inom sex månader efter examen

97% av juriststudenterna och 79% av ekonomstudenterna ansåg sig ha mycket eller ganska kvalificerade arbetsuppgifter på sitt första arbete efter examen

93% av de tillfrågade skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter

60% av examensstudenterna hade internationell erfarenhet när de avslutade sin utbildning

91% av de tillfrågade ansåg att deras arbete var helt eller delvis relaterat till deras utbildning


Om undersökningen Handelshögskolan erbjuder inom sina kärnämnen ekonomi och juridik fyra utbildningsprogram på grundnivå, fristående kurser på grund- och avancerad nivå samt nio masterprogram på avancerad nivå. Urvalsgruppen för denna undersökning, som genomfördes hösten 2011, omfattar 493* personer och har en svarsfrekvens på 67 procent. Resultatet är främst uppdelat på två grupper: jurister och ekonomer. Gruppen jurister består av studenter från juristprogrammet med en juristexamen. I gruppen ekonomer ingår respondenter med en ekonomie kandidatexamen och/ eller en ekonomie magisterexamen från Handelshögskolans ekonomprogram, Handelshögskolans logistikprogram, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram eller fristående kurser.

FÖRDELNING RESPONDENTER PER PROGRAM

STUDENTPROFIL

Fristående kurser

35%

Kvinnor

51%

Juristprogrammet

24%

Män

49%

Ekonomprogrammet

37%

Medianålder

26 år

Miljövetarprogrammet

1%

Logistikprogrammet

4%

SOCIAL BAKGRUND

EKONOMER*

JURISTER

Båda föräldrar har akademisk examen

35%

38%

En förälder har akademisk examen

32%

24%

Ingen förälder har akademisk examen

33%

38%

* Examinerade från Handelshögskolans masterprogram inom Graduate School ingår ej i undersökningen, examinerade med en filosofie magisterexamen eller filosofie kandidatexamen presenteras ej i denna broschyr.


67% a v Han delshรถgsk olans exame stude nsnter 2 010 in ekono om mi och juridik deltog i unde rsรถkni ngen


Hur snabbt får de jobb? I spåren av förändringarna på ekonomutbildningen i och med anpassningen enligt den europeiska sk Bolognamodellen till att bli tre plus två år märks att en större andel av studenterna fortsätter sina studier efter en treårig examen. Många väljer att kompletter sin grundutbildning med en tvåårig master, vilket medför att de väntar ytterligare en tid med sitt inträde på arbetsmarknaden. För dem som börjat arbeta har det gått relativt snabbt att få sitt första jobb - en majoritet av examensstudenterna i undersökningen hade ett arbete redan innan examen eller inom sex månader efter avslutade studier. TID TILL ATT FÅ FÖRSTA JOBBET

EKONOMER*

JURISTER

Tackat ja till ett arbete innan avslutad utbildning

36%

24%

Fick arbete 0-6 månader efter avslutad utbildning

41%

64%

Fick arbete 7 månader eller mer efter avslutad utbildning

7%

10%

Valt att läsa vidare efter examen

14%

1%

Arbetssökande

1%

1%

Annan sysselsättning (t ex förädraledighet)

1%

-

KONTAKTVÄG TILL FÖRSTA ARBETET EFTER EXAMEN Annons på företags/organisations hemsida

29%

Bekanta eller andra kontakter

17%

Tidigare anställning eller sommarjobb

12%

Rekryteringssajt

8%

Annons via Career Service

6%

Arbetsförmedlingen

5%

“Gadden” eller andra arbetsmarknadsdagar

5%

Platsannons i tidning

5%

Spontanansökan/förfrågan hos arbetsgivare

3%

Förfrågan från arbetsgivare direkt/headhunting

3%

Startat eget

3%

Övrigt

4%


98% a

v exam stude ensnterna hade s채ttni sysse ng i fo lrm av eller s arbete tudier ett 책r efter exam en

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen fr책n skolans utbildningsprogram eller frist책ende kurser


Var jobbar de? Handelshögskolan erbjuder utbildningar med stor bredd. Det visar sig bland annat genom att skolans examensstudenter återfinns i en mängd olika branscher, hos ett stort antal arbetsgivare och inom både privat och offentlig sektor. Vanligast för Handelshögskolans juridikstudenter är att de på sitt första jobb arbetar på advokatbyrå eller inom rättsväsendet, medan de som tagit en ekonomexamen ofta hamnar inom revision, bank och finans eller inom industrin.

DE FEM VANLIGASTE BRANSCHERNA EKONOMER*

DE FEM VANLIGASTE BRANSCHERNA JURISTER

Bank och finans

18%

Rättsväsendet

36%

Redovisnings/revisionsbyrå

15%

Advokatbyrå

24%

Industriföretag

10%

Allmän statlig förvaltning/myndighet

11%

Handel, tjänst- eller service

10%

Försäkringsbolag

7%

Detaljhandel, mode, konfektion

6%

Revision/konsultbyrå

4%

ÅTTA VANLIGA ARBETSGIVARE EKONOMER*

FEM VANLIGA ARBETSGIVARE JURISTER

Ernst & Young

Domstolsverket

Handelsbanken

Mannheimer Swartling advokatbyrå

H&M

MAQS Law Firm

Länsförsäkringar

Pensionsmyndigheten

PwC

Skatteverket

SEB Skatteverket Volvo Cars

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


Hur mycket tjänar de? Ingångslönerna har ökat något från föregående års undersökning och vi finner fler examensstudenter än tidigare år med en ingångslön på över 30 000 kr i månaden. De flesta kommer dock in på en lön mellan 23 000 - 26 000 kr i månaden. De högsta lönerna för 2010 års examensstudenter återfinns i branscherna bank och finans, managementkonsulter, industriföretag och advokatbyråer.

INGÅNGSLÖN

EKONOMER*

JURISTER

KVINNOR

MÄN

< 20 000

12%

1%

11%

9%

20 000 - 21 999

20%

6%

15%

16%

22 000 - 23 999

18%

56%

32%

22%

24 000 - 25 999

22%

25%

25%

20%

26 000 - 27 999

13%

4%

9%

13%

28 000 - 29 999

6%

1%

4%

6%

> 30 000

9%

7%

7%

13%

REVISION

INDUSTRI

LÖN UPPDELAT PÅ BRANSCH BANK/FINANS

HANDEL

RÄTTSVÄSENDE ADVOKATBYRÅ

< 20 000

16%

3%

-

15%

-

-

20 000 - 21 999

30%

28%

16%

20%

-

-

22 000 - 23 999

14%

31%

5%

20%

93%

24%

24 000 - 25 999

14%

31%

21%

25%

4%

47%

26 000- 28 000

11%

6%

26%

10%

4%

18%

28 000 - 30 000

3%

-

26%

10%

-

-

> 30 000

14%

-

5%

-

-

12%

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


De hö

gsta ingån för 20 gslön 10 år erna s exa dente mens r har stude so m arbet inom ar indus trin


Är jobbet relaterat till utbildningen? I hela 84 procent ledde en examen från Handelshögskolan till ett kvalificerat arbete för 2010 års examensstudenter. Merparten av de tillfrågade var nöjda med sitt första jobb efter examen vad gällde arbetsuppgifter, arbetsmiljö och geografiskt läge medan lönen var något mindre tillfredställande, även om de flesta även här var nöjda eller ganska nöjda. KVALIFICERADE ARBETSUPPGIFTER PÅ FÖRSTA JOBBET? EKONOMER*

JURISTER

Mycket kvalificerade

33%

54%

Ganska kvalificerade

47%

43%

Ganska okvalificerade

18%

3%

Okvalificerade

3%

0%

VAR ARBETSUPPGIFTERNA RELATERADE TILL UTBILDNINGEN? EKONOMER*

JURISTER

Ja, helt och hållet

31%

78%

Ja, delvis

57%

21%

Nej

12%

1%

NÖJDHET MED FÖRSTA ARBETET EFTER EXAMEN VAD GÄLLER FÖLJANDE NÖJD

GANSKA NÖJD

INTE NÖJD

Arbetsuppgifter

60%

32%

8%

Lön

37%

35%

28%

Arbetsmiljö

64%

28%

7%

Geografiskt läge

75%

17%

9%

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


stud

97%

av ex

ame nsr na fr prog ån J ramm urist et up arbe plevd tsup pgift e att e r n a först på d a arb ete v eras kvali ar ficer ade ente


Vad jobbar de med? Utbildningarna på Handelshögskolan öppnar möjligheter till många olika yrkesroller och karriärer, vilket 2010 års examensstudenter bevisar. Ekonomerna arbetar med allt från personalarbete till marknadsföring, logistik eller redovisning medan juristerna oftast arbetar med någon form av juridiskt arbete. Även inom området juridiskt arbete finns en bredd och vanliga arbetsuppgifter för nyutexaminerade jurister är bland annat rättsutredningar, handläggning, rådgivning och avtalsskrivande. VANLIGA ARBETSOMRÅDEN:

EKONOMER*

JURISTER

Administrativt arbete

Avtalsskrivning

Ekonomifunktion, budgetering, redovisning

Förhandlingar

Finansarbete

Handläggning

Försäljning

Rådgivning

Inköps- och logistikarbete

Rättsutredningar

Marknadsföring

Skadereglering

Personalarbete/HR

Utredningsarbete

Projektledning Revision Verksamhetsutveckling

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


HUR LÄTT/SVÅRT VAR DET ATT FÅ JOBB? EKONOMER*

ARBETSTIMMAR PER VECKA EKONOMER*

JURISTER

JURISTER

Mycket lätt

14%

21%

< 35

4%

3%

Lätt

27%

24%

35 - 39

21%

7%

Varken lätt eller svårt

37%

35%

40 - 44

48%

49%

Svårt

19%

17%

45 - 49

15%

20%

Mycket svårt

4%

4%

50 - 54

7%

17%

> 55

6%

6%

EXEMPEL PÅ INGÅNGSPOSITIONER EKONOMER*

EXEMPEL PÅ INGÅNGSPOSITIONER JURISTER

Account Manager

Inköpare

Associate

Affärsutvecklare

Investeringsrådgivare

Biträdande jurist

Analytiker

Kommunikationsstrateg

Handläggare

Banksäljare

Konsult

Kommunjurist

Bostadspolitisk assistent

Managementkonsult

Notarie

Business Controller

Privatrådgivare

Skadereglerare

Controller

Projektledare

Skattehandläggare

Ekonom

Redovisningsekonom

Tingsnotarie

Ekonomiansvarig

Revisorsassistent

Upphandlare

Ekonomiassistent

Sales Service Manager

Varumärkesjurist

Export Area Manager

Speditör

Finansiell analytiker

Trainee

Företagsrådgivare

Värderingsman


Internationell erfarenhet Förutom internationella inslag i utbildningen såsom utländska gästlärare och professorer och gemenskap med de många utländska studenter som studerar på Handelshögskolan, skaffar sig skolans studenter internationell erfarenhet både före, under och efter studietiden. Flera av de tillfrågade arbetar utomlands redan på sitt första jobb efter examen. Antalet utlandsarbetande examensstudenter är möjligen ännu högre än undersökningen visar, då personer som lämnat landet inte är folkbokförda i Sverige och då svåra att få korrekta kontaktuppgifter till.

UTLANDSERFARENHET

GEOGRAFISK PLACERING EKONOMER*

EKONOMER*

JURISTER

JURISTER

Göteborg

57%

57%

Från utlandsstudier

53%

39%

Stockholm

18%

10%

Från praktik/arbete

35%

22%

Övriga Sverige

18%

33%

Ingen

35%

53%

Utomlands

7%

0%

EXEMPEL PÅ LÄNDER EXAMENSSTUDENTERNA ARBETAR I Frankrike

Malawi

Irland

Spanien

Kina

Storbritannien

Libanon

Tyskland

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


Ambitiösa studenter De flesta av Handelshögskolans studenter skaffar sig meriterande erfarenheter utöver sina studier - majoriteten av studenterna har både arbetat extra under terminerna samt arbetat under somrarna. En del av examensstudenterna hade även arbetslivserfarenhet redan innan de började sin utbildning på Handelshögskolan. 42 procent har dessutom ytterligare akademiska meriter utöver sin examen från Handelshögskolan.

ERFARENHET UTÖVER STUDIERNA EKONOMER*

JURISTER

Sommarjobb

88%

80%

Extrajobb

76%

74%

Kårarbete/ideellt arbete

23%

16%

Ingen

3%

5%

AKADEMISKA MERITER UTÖVER EXAMEN FRÅN HANDELSHÖGSKOLAN EKONOMER*

JURISTER

Ytterligare universitetskurser

20%

45%

Ytterligare akademisk examen

20%

11%

Ingen

62%

47%

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


97 % har e r fr책n t ex k farenhet 책rarb somm ete o arjob ch b par allell med t studi erna


Nöjda med sin utbildning Merparten av examensstudenterna är nöjda med sin utbildning och skulle välja samma program på Handelshögskolan om de valde utbildning idag. Flera har också efter sin grundutbildning valt att fortsätta läsa till en masterexamen på Handelshögskolan på något av skolans nio internationella masterprogram. Nästan alla av 2010 års examensstudenter skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter - ett kvitto på att de är mycket nöjda med sin tid på skolan. EKONOMER*

Skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter

92%

JURISTER

93%

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


amensx e s r ĂĽ 2010 v a % menm 93 o k e r skulle r e t n e d n till a l stu o k s g delshĂś n a H a r de ter! n e d u t s nya


Röster ur undersökningen ”Mycket bra med alla företagskontakter, utländska partneruniversitet och bra karriärstöd i form av Career Service”

”Hjälpen från skolans Career Service är oerhört bra! CV-hjälp, intervjuträning med mera är oerhört viktigt och bra genomfört!”

” Skolans arbetsmarknadsdagar GADDEN är verkligen toppen”

”Handelshögskolan är en av de bästa skolorna i landet när det gäller att arbeta nära näringsliv och arbetsmarknad”

”Den internationella kopplingen och språkutbildningen har gjort mig mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och gett mig värdefulla erfarenheter som jag kan använda i mitt jobb”


Handelshรถgskolan vid Gรถteborgs universitet 031-786 00 00 info@handels.gu.se www.handels.gu.se

Vad hände sedan - En uppföljning av 2010 års examensstudenter  
Vad hände sedan - En uppföljning av 2010 års examensstudenter  

Vad händer efter examen från någon av Handelshögskolan vid Göteborgs universitets utbildningar? I denna rapport presenteras hur det gått för...

Advertisement