Page 1

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter


lan o k s g ö elsh d n a H ens g a På d n o org m s a d l ter s i r utbi u j h r oc e m o n text eko

Layout och grafisk form: Johanna Flemström Text och produktion: Hannah Larsson, Mette Anthonsen och Johanna Flemström Foto: Jeffrey Johns Tryck: Infolog, Falun 2010 * MedIntellecta ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


Handelshögskolan - där det händer! Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har försett näringsliv och samhälle med välutbildade medarbetare sedan 1923. Vi strävar efter att utveckla vår verksamhet i takt med tiden och att anpassa våra utbildningar till dagens och morgondagens arbetsmarknad. Därför fördjupar Handelshögskolan sin kunskap om hur det går för skolans studenter efter examen genom uppföljande undersökningar. Denna sammanfattning handlar om 2009 års examensstudenter. Var arbetar studenterna någonstans idag? Hur gick det till när de fick sitt första jobb? Inom vilka branscher är de verksamma? Undersökningen visar att det går bra för Handelshögskolans studenter:

80% av 2009 års examensstudenter fick arbete inom sex månader efter examen

87% av juriststudenterna och 86% av ekonomstudenterna ansåg sig ha mycket eller ganska kvalificerade arbetsuppgifter på sitt första arbete efter examen

96% av de tillfrågade skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter

60% av examensstudenterna hade internationell erfarenhet när de avslutade sin utbildning

91% av de tillfrågade ansåg att deras arbete var helt eller delvis relaterat till deras utbildning


Om undersökningen Handelshögskolan erbjuder inom sina kärnämnen ekonomi och juridik fyra utbildningsprogram på grundnivå, fristående kurser på grund- och avancerad nivå samt elva masterprogram på avancerad nivå. Urvalsgruppen för denna undersökning, som genomfördes hösten 2010, omfattar 472* personer och har en svarsfrekvens på 70 procent. Resultatet är främst uppdelat på två grupper: jurister och ekonomer. Gruppen jurister består av studenter från juristprogrammet med en juristexamen. I gruppen ekonomer ingår respondenter med en ekonomie kandidatexamen och/ eller en ekonomie magisterexamen från Handelshögskolans ekonomprogram, Handelshögskolans logistikprogram, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram eller fristående kurser.

FÖRDELNING RESPONDENTER PER PROGRAM

STUDENTPROFIL

Fristående kurser

43%

Kvinnor

56%

Juristprogrammet

17%

Män

44%

Ekonomprogrammet

29%

Medianålder

25 år

Miljövetarprogrammet

5%

Logistikprogrammet

6%

SOCIAL BAKGRUND

EKONOMER*

JURISTER

Båda föräldrar har akademisk examen

40%

32%

En förälder har akademisk examen

29%

29%

Ingen förälder har akademisk examen

32%

40%

* Examinerade från Handelshögskolans masterprogram inom Graduate School ingår ej i undersökningen, examinerade med en filosofie magisterexamen eller filosofie kandidatexamen presenteras ej i denna broschyr.


70% av Handelshรถgskolans examensstudenter 2009 inom ekonomi och juridik deltog i undersรถkningen


Får de jobb? 2009 var trots sviterna av finanskrisen ett bra år för Handelshögskolans examensstudenter - 80 procent hade ett arbete inom sex månader efter avslutad utbildning. Dessutom hade 40 procent tackat ja till ett jobberbjudande redan innan de avslutade sin utbildning. Bara tre procent av de tillfrågade var arbetssökande och fyra procent hade valt att studera vidare efter sin examen. Flera bytte arbete under sitt första år efter examen - hela 30 procent jobbade inom ett år för en annan arbetsgivare och/eller med andra arbetsuppgifter. TID TILL ATT FÅ FÖRSTA JOBBET

EKONOMER*

JURISTER

Tackat ja till ett arbete innan avslutad utbildning

41%

35%

Fick arbete 0-6 månader efter avslutad utbildning

36%

55%

Fick arbete 7 månader eller mer efter avslutad utbildning

10%

4%

Valt att läsa vidare efter examen

9%

2%

Arbetssökande

3%

4%

Annan sysselsättning (t ex förädraledighet)

1%

2%

KONTAKTVÄG TILL FÖRSTA ARBETET EFTER EXAMEN Ansökan/annons direkt till företaget

24%

Bekanta eller andra kontakter

17%

Tidigare anställning eller sommarjobb

11%

Rekryteringssajt

11%

“Gadden” eller andra arbetsmarknadsdagar

5%

Platsannons i tidning

5%

Spontanansökan/förfrågan hos arbetsgivare

4%

Förfrågan från arbetsgivare direkt/headhunting

3%

Arbetsförmedlingen

8%

Exjobb/uppsats

3%

Övrigt

10%

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


52% av examensstudenterna fr책n ekonomprogrammet hade tackat ja till ett jobberbjudande innan avslutad utbildning


Var jobbar de? Handelshögskolan erbjuder utbildningar med stor bredd. Det visar sig bland annat genom att skolans examensstudenter återfinns i en mängd olika branscher, hos ett stort antal arbetsgivare och inom både privat och offentlig sektor. Vanligast för Handelshögskolans juridikstudenter är att de på sitt första jobb arbetar på advokatbyrå eller inom rättsväsendet, medan de som tagit en ekonomexamen ofta hamnar inom revision, bank och finans eller inom industrin.

DE FEM VANLIGASTE BRANSCHERNA EKONOMER*

DE FEM VANLIGASTE BRANSCHERNA JURISTER

Redovisnings/revisionsbyrå

13%

Advokatbyrå

33%

Bank och finans

13%

Rättsväsendet

24%

Industriföretag

12%

Allmän statlig förvaltning/myndighet

18%

Handel, tjänst- eller service

10%

Kommun

4%

Detaljhandel, mode, konfektion

6%

Skatteverket

4%

NIO VANLIGA ARBETSGIVARE EKONOMER*

SEX VANLIGA ARBETSGIVARE JURISTER

AB Volvo

Advokatfirman Vinge

Ernst & Young

Domstolsverket

Handelsbanken

Mannheimer Swartling advokatbyrå

KPMG

MAQS Law Firm

Nordea

Setterwalls

PricewaterhouseCoopers

Skatteverket

SCA SEB Swedbank

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


Hur mycket tjänar de? Ingångslönerna har ökat från föregående års undersökning. De högsta lönerna för 2009 års examensstudenter återfinns i branscherna bank och finans, managementkonsulter, industriföretag och advokatbyråer. Ingångslöner på 40 000 kr i månaden eller mer förekommer enbart på jobb i andra länder än Sverige. Jämfört med föregående års undersökning har löneskillnaden mellan män och kvinnor minskat. INGÅNGSLÖN

EKONOMER*

JURISTER

KVINNOR

MÄN

< 20 000

12%

6%

9%

12%

20 000 - 21 999

16%

10%

20%

10%

22 000 - 23 999

21%

47%

27%

24%

24 000 - 25 999

27%

24%

26%

26%

26 000 - 27 999

13%

4%

11%

12%

_> 28 000

12%

10%

8%

16%

LÖN UPPDELAT PÅ BRANSCH BANK/FINANS

INDUSTRI

REVISION

RÄTTSVÄSENDE HANDEL

ADVOKATBYRÅ

< 20 000

19%

11%

7%

-

7%

-

20 000 - 21 999

26%

12%

11%

-

-

6%

22 000 - 23 999

19%

12%

43%

21%

28%

22%

24 000 - 25 999

10%

31%

36%

79%

43%

56%

_> 26 000

26%

35%

4%

-

21%

17%

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


De högsta ingångslönerna för 2009 års examensstudenter har de som arbetar inom industrin eller på advokatbyrå


Är jobbet relaterat till utbildningen? I hela 87 procent ledde en examen från Handelshögskolan till ett kvalificerat arbete för 2009 års examensstudenter. Merparten av de tillfrågade var nöjda med sitt första jobb efter examen vad gällde arbetsuppgifter, arbetsmiljö och geografiskt läge medan lönen var något mindre tillfredställande, även om de flesta även här var nöjda eller ganska nöjda. KVALIFICERADE ARBETSUPPGIFTER PÅ FÖRSTA JOBBET? EKONOMER*

JURISTER

Mycket kvalificerade

36%

57%

Ganska kvalificerade

49%

39%

Ganska okvalificerade

14%

2%

Okvalificerade

1%

2%

VAR ARBETSUPPGIFTERNA RELATERADE TILL UTBILDNINGEN? EKONOMER*

JURISTER

Ja, helt och hållet

32%

65%

Ja, delvis

58%

29%

Nej

10%

6%

NÖJDHET MED FÖRSTA ARBETET EFTER EXAMEN VAD GÄLLER FÖLJANDE NÖJD

GANSKA NÖJD

INTE NÖJD

Arbetsuppgifter

66%

25%

9%

Lön

41%

35%

24%

Arbetsmiljö

72%

22%

6%

Geografiskt läge

78%

17%

5%

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


87 % av examensstudenterna upplevde att arbetsuppgifterna på deras första arbete var kvalificerade


Vad jobbar de med? En utbildning från Handelshögskolan öppnar möjligheter till många yrkesroller och karriärer, vilket 2009 års examensstudenter bevisar. Ekonomerna arbetar med allt från verksamhetsutveckling till marknadsföring och redovisning medan juristerna oftast arbetar med någon form av juridiskt arbete. Även inom området juridiskt arbete finns en bredd och vanliga arbetsuppgifter för nyutexaminerade jurister är bland annat rättsutredningar, rådgivning och avtalsskrivande.

VANLIGA ARBETSOMRÅDEN:

EKONOMER*

JURISTER

Administrativt arbete

Administrativt arbete

Ekonomifunktion, budgetering, redovisning

Avtalsskrivning

Finansarbete

Förhandlingar

Försäljning

Skadereglering

Inköpsarbete

Utredningsarbete

Logistik

Rättsutredningar

Marknadsföring

Rådgivning

Projektledning Revision Verksamhetsutveckling

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


HUR LÄTT/SVÅRT VAR DET ATT FÅ JOBB? EKONOMER*

ARBETSTID PER VECKA EKONOMER*

JURISTER

JURISTER

Mycket lätt

22%

18%

< 35

2%

0%

Lätt

19%

28%

35 - 39

14%

16%

Varken lätt eller svårt

27%

31%

40 - 44

55%

49%

Svårt

23%

16%

45 - 49

18%

24%

Mycket svårt

9%

8%

50 - 54

4%

10%

> 55

7%

2%

EXEMPEL PÅ INGÅNGSPOSITIONER EKONOMER*

EXEMPEL PÅ INGÅNGSPOSITIONER JURISTER

Account Manager

Inköpare

Affärsjurist

Affärsanalytiker

Konsult

Biträdande jurist

Analytiker

Managementkonsult

Bolagsjurist

Banktjänsteman

Marknadsassistent

Handläggare

Banksäljare

Marknadskoordinator

Konsumentrådgivare

Business Controller

Miljösamordnare

Länsrättsnotarie

Controller

Omvärldsanalytiker

Skattekonsult

Ekonom

Projektledare

Tingsnotarie

Ekonomiansvarig

Redovisningsekonom

Utredare

Ekonomiassistent

Revisorsassistent

Finansiell analytiker

Säljare

Företagsrådgivare

Trainee


En global arbetsmarknad Handelshögskolans studenter skaffar sig internationell erfarenhet både före, under och efter studietiden. Flera av de tillfrågade arbetar utomlands redan på sitt första jobb efter examen. Antalet utlandsarbetande examensstudenter är möjligen ännu högre än undersökningen visar, då personer som lämnat landet inte är folkbordförda i Sverige och då svåra att få korrekta kontaktuppgifter till.

UTLANDSERFARENHET

GEOGRAFISK PLACERING EKONOMER*

EKONOMER*

JURISTER

JURISTER

Göteborg

61%

63%

Från utlandsstudier

48%

42%

Stockholm

15%

16%

Från praktik/arbete

33%

23%

Malmö

1%

0%

Ingen

39%

42%

Övriga Sverige

11%

20%

Utomlands

12%

2%

LÄNDER EXAMENSSTUDENTERNA ARBETAR I Belgien

Frankrike

Finland

Italien

Holland

Indien

Irland

Japan

Kina

Norge

Ryssland

Schweiz

Spanien

Storbritannien

Tyskland

USA

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


19 % av ekonomprogrammets examensstudenter arbetar utomlands


Ambitiösa studenter Handelshögskolans studenter har ofta meriterande erfarenheter utöver sina studier - majoriteten av studenterna har både arbetat extra under terminerna samt arbetat under somrarna. 40 procent har dessutom ytterligare akademiska meriter utöver sin examen från Handelshögskolan.

ERFARENHET UTÖVER STUDIERNA EKONOMER*

JURISTER

Sommarjobb

75%

63%

Extrajobb

75%

63%

Kårarbete/ideellt arbete

31%

26%

Ingen

6%

5%

AKADEMISKA MERITER UTÖVER EXAMEN FRÅN HANDELSHÖGSKOLAN EKONOMER*

JURISTER

Ytterligare universitetskurser

21%

37%

Ytterligare akademisk examen

23%

16%

Ingen

60%

53%

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


94 % har erfarenhet fr책n t ex k책rarbete och extrajobb parallellt med studierna


Nöjda med sin utbildning Merparten av examensstudenterna är nöjda med sin utbildning och skulle välja samma program på Handelshögskolan om de valde utbildning idag. Nästan alla av 2009 års examensstudenter skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter - ett kvitto på att de är mycket nöjda med sin tid på skolan.

EKONOMER*

Skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter

JURISTER

96%

95%

OM DU SKULLE VÄLJA UTBILDNING IDAG, VAD SKULLE DU VÄLJA? EKONOMER*

JURISTER

Jag skulle välja Handelshögskolan igen

67%

81%

Handelshögskolan, annan utbildning

13%

-

Göteborgs universitet, annan utbildning

7%

9%

Annat universitet/högskola, liknande utbildning

7%

3%

Annat universitet/högskola, annan utbildning

6%

6%

* Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser


96 % av 2008 ĂĽrs examensstudenter skulle rekommendera HandelshĂśgskolan till nya studenter!


Röster ur undersökningen

”Mycket trovärdig a och kun Deras erf niga lärar arenhet b e. l a ndat med pedagogi ypperlig sk förmåg a g j o r d ut maxim alt av min e att jag fick utbildning !”

”Hjälpen från skolans Career Service är oerhört bra! CV-hjälp, intervjuträning med mera är oerhört viktigt och bra genomfört!”

”Bra resurser för hjälp i jobbsökande och bra arbetsmarknadsdagar!”

”Mycket bra föreläsare, speciellt på kandidat och magisternivå då även personer från näringslivet deltog vid föreläsningar.” ”Bra att skolan ordnar coaching i jobbsökandet!”


”Jättefina minnen från Handels och jag kommer genom min professionella karriär alltid att rekommendera och stötta skolan!” ”Älskade tiden på Handels- varje del av den!” ”Möjligheten till utlandsstudier var för mig mycket värt!”

”Bra skola, bra utbildning, bra lektorer!”

”Det var bra med de samarbeten vi hade med företag där vi fick praktisera den teori vi läste om.”

”En modern utbildning med gott rykte”

”Jag tyc gör e ker att sk ola tt j flera ättebra jo ns Career av b S deras deras se b. Jag har ervice mi va karriä rporta narier och rit på l vil anv jätteb ket har fu änt ngera ra!” t

”Career Service var ett jättebra stöd under utbildningen!”


Handelshรถgskolan vid Gรถteborgs universitet 031-786 00 00 info@handels.gu.se www.handels.gu.se

Vad hände sedanÅ En uppföljning av 2009 års examensstudenter  

Vad händer efter examen från någon av Handelshögskolan vid Göteborgs universitets utbildningar? I denna rapport presenteras hur det gått för...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you