Page 1

TIET TGEN HA ANDELSG GYMNASIUM

Stu udie- og orden nsrregler

3 Juni 2013


Indhold 1. Indledniing ..................................................................................................................2 2. Ordensrregler ...............................................................................................................2  2.1 Delta agelse i eks skursioner ..........................................................................................2  2.2 Brug af IT udsty yret på Tiettgen Hande elsgymnasium ......................................................3  2.3 Ryge eregler ..............................................................................................................3  2.4 Brug af mobiltelefoner ..............................................................................................3  3. Deltagellse i underv visningen ...........................................................................................3  3.1 Møde epligt ...............................................................................................................3  3.2 Automatisk frav værstjek ............................................................................................4  ær fra unde ervisningen n ........................................................................................4  3.3 Fravæ 3.4 Sygd dom .................................................................................................................4  3.5 Opry ykning og frravær ................................................................................................5  4. Afleverin ngsfrister fo or skriftlige e arbejder, herunder projekter p ...............................................5  5. Årskarak kterer (stan ndpunktska arakterer) ............................................................................6  6. Termins sprøver .............................................................................................................6  7. Eksamen / årsprøv ver ....................................................................................................6  7.1 1.g .........................................................................................................................7  7.2 2.g .........................................................................................................................7  7.3 3.g .........................................................................................................................8  8. Generellle regler for skriftlig eksamen e ..............................................................................9  8.1. Særrligt vedr. in nternet til skriftlig s dan nsk og enge elsk .....................................................9  9. Generellle regler for mundtlig eksamen / årsprøve .......................................................... 10 0  10. Overtræ ædelse af eksamensre e eglementett ....................................................................... 10 0  11. Sygdom m/fravær ved v eksame en og årsprrøver ................................................................. 10 0  12. Beståelseskriterie er .................................................................................................... 10 0  13. Oprykn ning ............................................................................................................... 10 0  14. Vægtning af karaktererne .......................................................................................... 11 1  15. Eksamensbeviset - et eksem mpel .................................................................................. 11 1  16. Klagep procedure ........................................................................................................ 11 1  16.1 Klag ge over eks samenskara akterer ............................................................................. 11 1  16.2 Klag ge over sko olens pæda agogiske afg gørelser ............................................................ 11 1  16.3 Klag ge over sta andpunktskarakterer .......................................................................... 12 2  17. Vedr. b brug af IT ved v skriftlig g eksamen. ....................................................................... 12 2  Bilag 1: Ek ksempel på udregning af eksame ensgennemsnit .................................................... 14 4  Bilag 2: Ek ksempel på et eksame ensbevis ............................................................................ 15 5

1


1. Indledn ning Resultatet a af den uddan nnelse og afs sluttende ekssamen der venter v forude e, kan betyd de temmelig meget for dig. Formåle et med de fø ølgende sider er dels at b beskrive de regler der gæ ælder for de en adfærd og g opførsel skolen forve enter af dig i de næste trre år, dels att forklare de e forskellige regler, der g gælder med hensyn til eksamen i h hvert af de 3 år, uddanne elsen varer, og de regler der findes for skolens indstilling aff dig til oprykning og ttil den afslutttende eksam men. Du bedes de erfor læse de ette materiale grundigt i god tid inden eksamen. Det er lave et på baggru und af gældende love o og bekendtg gørelser. Selv v om det er forsøgt skre evet på dans sk, skal det sselvfølgelig være v i overensstemmellse med de gældende g regler, hvorfo r sproget no ogle steder måske m kan væ ære lidt knudret. Er der noget, du ik kke forstår, er e du velkom mmen til at sspørge din sttudievejleder. Du kan læse e mere om reglerne r for uddannelsen u n i bekendtgørelse nr. 69 91 af 23/6 2 2010: Bekend dtgørelse om uddanne elsen til høje ere handelse eksamen (hh hx-bekendtgø ørelsen). Reglerne om m eksamen kan k du læse i bekendtgø ørelse nr. 930 af 3/7 201 13: Bekendtg gørelse om prøver p og eksamen i d de almene og g studieforbe eredende un ngdoms- og voksenudda v nnelser (ekssamensbekendtgørelsen)) Reglerne om m karaktererr finder du i bekendtgøre else nr. 262 af 20/3 2007: Bekendtg gørelse om karakterskala k a og anden be edømmelse Reglerne om m deltagelse i undervisniingen og oprrykning til de et næstfølge ende klassetrrin kan finde es i bekendtgørelse e nr. 1222 af a 4/12 2006 6: Bekendtgø ørelse om studie- og ord densregler i d de gymnasia ale uddannelser

2. Ordens sregler På skolen err vi mange mennesker m samlet hver d dag, og der er mange mennesker m be eskæftiget med m at sørge e for, at dit op phold her på å skolen blive er optimalt. Dette gælde er både med hensyn til d den undervis sning du får,, og de ramm mer den foreg går i: Rengøringspersona ale, systema administratio onen, pedelle er, kantine og o administrationen. A Alt dette fun ngerer kun optimalt i et g gensidigt samarbejde og g i en atmossfære af gens sidig tillid. Vi går som e en selvfølge ud fra, at du u er bekendtt med almindelige regler for god opfførsel og sam mvær. Skolen forvente er således, att du selvfølg gelig møder ttil tiden, ryd dder op efterr dig o.l. Derrudover er der følgende specielle reg gler: 2.1 Deltage else i eksku ursioner I forbindelse e med studie erejser, eksk kursioner o.l . gælder reg glerne i skole ens studie- o og ordensreg glement. Derudover s skal du være e opmærksom m på, at en overtrædels se af de særlige regler i fforbindelse med m ekskur-sioner kan b betyde hjemsendelse forr egen regnin ng!    

Du rejserr på eget ansvar, men de deltagend e lærere vil naturligvis under u hele tu uren være tiil rådighed med vejledning, råd og anden hjjælp. Du har pligt til aktivtt at deltage i fællesarran ngementer og til i øvrigt at indordne dig under de d rammer og retnin ngslinjer, derr bliver afstu ukket af de d deltagende læ ærere. Er der på å studieturen n tale om privat indkvarttering, skal du selvfølgelig indordne dig under de d rammer og norme er, der er gæ ældende i de en familie, hv vor du er gæ æst. Generelle e regler for alkohol a på sttudieture: 1.g: Alko oholfrie 2.g: Det kan tillades, at man ind dtager alkoho ol i absolut begrænsede b mængder i forbindelse med indslag g på turen (1-2 gensta ande) 3.g: En m mådeholden n indtagelse e af øl/vin (1 1-2 genstand de) er tilladt efter at dag gens program mmer er fuldført. Bemærk dog g at ture til USA U er abso olut alkoholfrrie!

2


På turen optræder du u som ’amba assadør’ for skolen og, hvis h studieturen går til u udlandet, ogs så for Danmark. Vi forventer så åledes, at din opførsel e r af en sådan art, at man på besøgssstedet og i besøgslanb det forbin nder os med d noget posittivt.

 Gå aldrig g ud alene og g vær opmæ ærksom på, a at der i frem mmede miljøe er gælder an ndre regler og o normer 

 

 

end herh hjemme. I forbinde else med rejjser indenforr Europa er d du dækket af a Det Gule Sundhedskor S rt. o Det gule e korts dækn ning: https:///www.sundhed.dk/borger/valg-af-la aege-ogsygehus s/sygesikring g-og-laegeva alg/rejsesygesikring-gultt-sundhedsk kort/ I forbinde else med rejjser udenfor Europa ska l du have en n privat rejse eforsikring. Vær spec cielt opmærk ksom på, at det gule syg gesikringsbe evis efter 1/1 1 2008 ikke længere dækker eventuel hjem mtransport. Tilsvarende T bør du gøre dig bekendtt med omfan nget af din ev vt. familieforsikring (tyveri m.v..) og derved undersøge, om du er siikret i ønske et omfang. Det er ett krav fra sko olen, at du har h en syge-- og hjemtransportforsikring. Hvis du lider af en krronisk sygdo om (sukkersy yge, epilepsi eller lign.) eller på and en måde tag ger medicin, skal vi ha ave det at viide. Går rejse en til udlandet skal du væ ære opmærk ksom på følg gende betalingsregler: Melder du fra efter at depositum er betalt vill det indbeta alte depositu um IKKE bliv ve tilbagebettalt. Melder du fra efter at restbeløbet er indbeta lt vil dette heller ikke blive tilbagebe etalt Skyldes a afmeldingen sygdom har du dog mu ulighed for att få tilbagebetalt dele aff det indbeta alte beløb, hvis du h har en forsik kring der dækker det.

Uge 7 er rejjseugen for 3. 3 g’erne. et på Tietge en Handels sgymnasium m 2.2 Brug aff IT udstyre Der er trådlø øst tilgænge eligt netværk k på skolen o og du kan medbringe m din n egen bærb bare pc. Det er forbudt at tilslutte d din bærbare pc via netka abel. Skolen forbe eholder sig ret r til uden forudgående varsel at åb bne og gennemlæse indh holdet af din ne e-mails samt åbne o og gennemgå indholdet af materiale e som måtte være gemt på Tietgensk kolens serve ere, hvis derr opstår mista anke om, at du misbruge er skolens IT T-faciliteter. Overtrædels se af retning gslinjerne kan føre til følg gende sankttioner: - advarsel se fra skolen ns netværk - udelukkels - bortvisning g fra skolen - overtræde else der strider mod dans sk lovgivning g vil blive po olitianmeldt 2.3 Rygere egler Der må ikke e ryges på sk kolens matrikel. Rygere henvises til skoven bag parkeringsp pladsen 2.4 Brug aff mobilteleffoner Det er en se elvfølge, at du d har slukke et din mobilttelefon, når du er til und dervisning. D Dette gælderr også når undervisning gen er tilretttelagt som projekter p elle er som grupp pearbejde. Mobiltelefone M ens eventuelle kamera eller anden supplerende e elektronik må m ikke anv vendes på sk kolen, medmindre der err truffet særllig aftale herom med din lærer.

3. Deltage else i unde ervisninge en 3.1 Mødeplligt Du har pligtt til at deltag ge aktivt i un ndervisninge n! Dette skal fo orstås på de en måde, at skolen forve enter at du - er til stede e til al underrvisning - at du aktiv vt deltager i undervisningen, herund der at du harr forberedt dig d til underv visningen - at du rettid digt aflevere er de skriftlig ge opgaver, som faglære erne stiller

3


Dels er det e et krav i bek kendtgørelse en for hhx-ud ddannelsen, dels fordi megen m af den n undervisning, du vil alle er til ste møde, vil væ ære gruppe- og projekto orienteret, de er ikke kan gennemføres g s, hvis ikke a ede og har forberedt sig g. 3.2 Automa atisk fravæ ærstjek Skolen anve ender system met ”Checkpoint”, som a automatisk re egistrerer din tilstedevæ ærelse på sko olen via din computers p placering. Det er et kra av at du sen nest 1 uge effter skolesta art i 1. g. harr installeret og aktiverett klientprogra ammet til Checkpoint på din comp puter ved hjæ ælp af dit UN NI-login. Du vil modtage e vejledning heri i forbind delse med skolestart. I fald du ikk ke har medbrragt din com mputer, er de et dit ansvarr at registrerre din tilsted eværelse via a en kammerat i klassen. I starte en af skoleårret vil du mo odtage instru uktioner i, hv vordan dette e gøres. et lokale du skal have un ndervisning i og blive reg nset, hvor Når du møder skal du altid runde de gistreret uan e sig. Når du er registreret skal du op psøge klasse ens underdin klasses llærer og elever ellers måtte befinde visning. ever tekniske e problemer med Checkp u omgående kontakte sk kolen herom Hvis du ople point skal du 3.3 Fraværr fra underv visningen Fravær kan være i form m af fysisk fra avær og i forrm af manglende afleverringer. Dit fravær (og dermed også o dine ev vt. manglend de aflevering ger) bliver fu ulgt af skolen n. Ved fortsa at stigende fravær vil du u modtage hhv. h 1. og 2.. skriftlige ad dvarsel. Hvis s du er fyldt 18 vil din S U blive lukket. Hvis du fortsat ikke formår at brringe fraværret til standssning vil du komme k til sa amtale med rektor med henblik på en vurdering g af din forts satte gang på p skolen. Der skelnes ikke mellem m forskellige typer af frav vær. Det betyder, at alt fravær prin cipielt registtreres som ulovligt frav vær. Er du på sko olen og delta ager i en akttivitet indkal dt af skolen (f.eks. elevrådsarbejde ) vil du ikke bliver regiontaktet af din streret som fraværende. Har du herrudover et u dokumenterret fravær, vil v du blive ko d mentor, der vil forkla are dig konsekvenser af et fortsat frravær fra undervisningen n (se sanktio onerne herunder). Fortsætter d dit fravær vil du få en sk kriftlig advarrsel og en ind dskærpelse af de sanktio oner, der vil blive iværksat, ve ed en fortsæ ættelse af fraværet. Er d du under 18 år vil dine fo orældre få ti lsendt en ko opi af advarslen. Disse sanktiioner kan væ ære:

1. Mid dlertidig ud delukkelse fra f undervi sningen. Udelukkelsen registrere es som frav vær. 2. Din n manglend de studieak ktivitet med ddeles til SU U-styrelsen n, der dereffter stopper udbetalingen af SU til t dig. 3. Du u vil ikke blive indstille et til oprykn ning til næs ste klassetrrin. Året tag ges om. 4. I s særligt grav verende tilffælde vil du u blive bortv vist fra sko olen. 3.4 Sygdom m Du kan selvffølgelig blive e syg. Varerr sygdomme en mere end to dage, ska al du medde ele det til din n mentor pr. e-mail. Er du alvorligt sy yg, så det er umuligt forr dig i en længere period de ikke at m øde til undervisningen, skal du kunn ne dokumen ntere sygdom mmen med e en lægeerklæ æring for ege en regning. S Skolen vil i denne d situa--

4


tion være be ehjælpelig, så s du kan ge ennemføre u undervisningen i overens sstemmelse med bekend dtgørelsen, og således a at du vil kunne indstilles til eksamen n på normale e vilkår. Ved du på fo orhånd, at du vil få en læ ængere fravæ ærsperiode, skal du altid d informere kontoret om m det. 3.5 Oprykn ning og frav vær Skolen indsttiller elevern ne til oprykning og til ekssamen ved afslutningen a af hvert sko oleår. En ele ev kan normalt kun ind dstilles til ek ksamen (og til t oprykning g), hvis eleve en har deltag get aktivt i u undervisning gen, har afleveret de e skriftlige arrbejder rettid digt og har ffået arbejderrne godkend dt af de pågæ ældende lærere, alt i et omfang, som m skolen find der tilstrækk keligt. En yderligerre forudsætn ning for eksa amensindstillling (og til oprykning) o err, at den væ ægtede sum af a årskaraktererne er m mindst 2 gange summen af vægtene e. Eller sagt på p en anden n måde: At d du har minds st 2,0 i gennemsnit i årrskarakter.

4. Afleverringsfrister for skrifttlige arbejjder, heru under projekter Som det fremgik ovenfo or indgår afle evering af sk kriftlige arbe ejder i grundlaget for ekssamensindsttillingen. Dett eringspligt fo or så vidt an ngår skriftlige e arbejder, der d stilles aff faglæreren. Ud over betyder, at der er afleve disse opgaver er der sæ ærlige projekter, hvortil d der er ubetin nget afleveringspligt. De et drejer sig om følgende: -

averne i matematik C / B / A Emneopga Studieretn ningsopgaven n i 2.g Opgave i d dansk og/elle er samtidshistorie i 2. g Studieretn ningsprojekte et i 3. g Synopsen i det interna ationale omrråde i 3. g

ndtgørelsen skal hver ele ev i gennem snit bruge mellem m 610 og o 635 timerr til det skrifftlige hjemIfølge beken mearbejde. I den følgen nde tabel kan n du se, hvo or meget tid der er afsat i de enkelte e fag til det skriftlige s arbejde. Tab bellen viser den d fordeling der er gælldende for de 1.g’er der starter augu ust 2009. Gå år du i 2. eller 3.g kan n der være en e anden forrdeling. Tabe ellen omfatte er kun de fag g, hvor der i læreplanerne findes krav om skrriftlige afleve eringsopgave er. Derudove er kan der i mindre omfa ang blive sti llet opgaverr i andre fag.. Afleverer du u ikke dine skriftlige opgaver vil der gælde samm me procedurre og sanktio oner som beskrevet i afsnit 3.3 ens skyld sk kal der gøres s opmærksom m på, at du selvfølgelig selv skal lav ve dine skrifttlige opgaFor god orde ver, og at sk kolen ikke ac ccepterer sn nyd. Konstate erer vi, at du ikke selv har h udarbejd det en skriftlig aflevering, eller hv vis du har sk krevet store dele af opga aven af, vil du d få en skriiftlig advarse el og – i gen ntagelsestilfælde – blive udmeldt af skolen. Er der tale om snyderi i forrbindelse me ed en skriftliig eksamen (herunder studieretningsprojektet)), vil du blive e bortvist fra a den pågældende prøve e. ( Tid til skriftligt arbejde (elevtid):

1.g

2.g

1.sem SO1 2.sem SO1

Obl. fag

dansk engelskk  Mat  Tysk B  VØ  Afs. 

A A C B B B

12 15 15 10 5 2

1,33 0,83 0,83

13 15 25 10 15 3

3.g

SO2

3 25 0,5 35

SO3

25 35

5 5

20 20 5

5


Samt.hist. FUS m.m.  IØ  Erh.ret  SRP  Samf.  Stud.om m.  Dansk‐ historieopga‐ ven  Studierretningsopgaveen 

B

Valgfagg 2.g  Valgfagg 3.g  Fin.seriing  Inn/psyy/Kul/Fin  Fin.seriing  Inn./pssy/kul (st.ret.) Afsætn ning   VØ  IØ  Matem matik  Matem matik  Tysk  Spanskk  Samf. 

C C  C  B  B  B A A A B A A A B

B C C

4 5 0

0,5

3

4

5

7 7 8,5

5

0,5

5 7,5 7

 

 

 

 

20 20

 

 

  5 5 10

Øvr. fag

5 5 0 15 15 10 10

0,83 0,83 0,5 1,33 1,33

2 1 15 25 10 25 25 10 10

8 4 40 3,,75 35 3,,75 40 60 60 40 40 5

10 10 10 40 35 50 50 40 40

5. Årskara akterer (standpunkttskarakterrer) Lærerne giv ver dig stand dpunktskarak kterer i alle ffag efter hve ert af uddannelsens år. I fag der harr både mundtlig og skriftlig prø øve, får du en standpunk ktskarakter for f både den n mundtlige og skriftlige præstation. Også i mate ematik C og tysk B vil du u få både en mundtlig og g en skriftlig standpunkttskarakter. De D enkelte karakterer ttæller med fo orskellig vægt. Du kan ssenere i dettte materiale se, hvorlede es de enkelte e karaktererr vægtes. Derudover v vil du i decem mber få en standpunktsk s karakter, så du kan se læ ærernes opfa fattelse af ditt standpunkt. Standpunktskara aktererne er lærernes be edømmelse af a dit standp punkt i forho old til underv visningens mål i faget.

6. Terminsprøver Der afholdes s ikke termin nsprøver i 1. og 2. g. I 3.g er der skriftlige terrminsprøver i dine studie eretningsfag g på A-niveau samt even ntuelt i ét yd derligere A fag.

7. Eksame en / årsprrøver Samlet skal du i løbet af de tre år uddannelsen varer op til 8 prøver sam mt lave et sttudieretningsprojekt (i 3. g). Derud dover skal du u til en prøve for hvert e ekstra A-nive eau fag du fø ølger. Prøve n efter grundforløbet, eventuelle in nterne årsprrøver og term minsprøver e er ikke medrregnet heri. Alle prøver ((både skriftlige og mundtlige) u udtrækkes af a undervisniingsministerriet, dog såle edes at alle elever e aflæg ger mindst én é prøve i fag med båd de skriftlig og mundtlig prøve. p Alle sskal aflægge mindst tre mundtlig m og mindst tre skriftlige s prøver. Nærmere be estemmelserr om reglern ne for eksam men, tilladte hjælpemidle h r etc. kan læ æses i lovgiv vningen ellerr i eksamensa avisen som udgives u når eksamenspe erioden nærm mer sig.

6


7.1 1.g I tabellen ne edenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfa ag, sammen med en korrt beskrivelse af de regler der gæld der for de forrskellige fag .: Fag

Eks. form

Eks. tid

Forb.tid

Hjælpe emidler

Matematik C

M (emn neopgave) Todelt prøve i kendte e opgaver

24 min.

24 min.

Alle

Samfundsfag C

M endt uv-forløb b 1: Et ke 2: Et ukendt bilagsm materiale

24 min.

48 min.

Alle

Grundforløbett

M - (po ortfolio)

20 min.

Ingen

Du skal endvidere til skriftlige årrsprøver i d dansk og en ngelsk 7.2 2.g I tabellen ne edenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfa ag, sammen med en korrt beskrivelse af de regler der gæld der for de forrskellige fag . Fagene, du u skal op i, bestemmes b v ved lodtrækn ning. Bemærk dog, a at du vil kom mme til prøv ve i ENTEN e rhvervscasen (2. g) ELLER ’det interrnationale område’ (3. g) ELLER ev ventuelt i beg gge fag (hen nholdsvis 2. og 3. g). Fag, der er vis st med kursiv v, angiver, at a der i fagett kan vælges mellem to (i matematik k tre) forskel lige eksame ensformer. Den alternativ ve måde er vist i gråtoner: Fag

Eks. form f

Eks. tid

Fo orb.tid

Hjælpe emidler

Obligatoriske fag Virks.øk. B

S

4 timer

Alle

Virks.øk. B

M (traditionel)

30 3 min.

30 0 min.

Alle

Virks.øk. B

M (kom mbi) Prøven n er todelt

30 3 min.

30 0 min.

Alle

Afsætning A B

M (traditionel)

30 3 min.

60 0 min.

Alle

Afsætning A B

M (kom mbi)

30 3 min.

30 0 min.

Alle

IØ B

M

24 2 min.

48 8 min.

Alle

IØ B

M (synop psis)

24 2 min.

24 timer

Alle Der giives alene en karakter for den mundtlige m præsstation

Erhvervscase

M (case)

20 2 min.

Ing gen Udarb bejdet synopsiis (48 8 timer til syn nopsis) Der giives en samle et karakter

Tysk B

M n er todelt Prøven

30 3 min.

Matematik B

S Prøven n er todelt

1 time 3 timer

Matematik B

M (em mneopgave) 30 3 min. Todelt prøve i e opgaver kendte

Valgfag C

M

Se S nærmere u nder punkt 7..3

Alle

Samfundsfag B

M (syn nopsis)

30 3 min.

24 4 timer (e evt. i grupper))

Alle

Samfundsfag B

M (syn nopsis)

30 3 min.

3 timer (e evt. i grupper))

Alle

Valgfag 24 4 timer / 30 0 min.

Alle Ingen hjælpemidlerr Alle hjjælpemidler

30 0 min.

Alle

7


Note: (Kombi): Mundtlig prøve e på baggrund af a dels et samm enhængende un ndervisningsforløb, dels et uken ndt tekstmateriale af 1-2 siderrs men er todelt. Ek ksaminationstide en fordeles ligelligt mellem de to t elementer. omfang. Eksam

Du skal endvidere til skriftlige årrsprøver i d dine studierretningsfag g på A-nivea au 7.3 3.g Alle prøver, både skriftliige og mund dtlige, indgårr i udtræknin ngen. I fag med m både m mundtlig og skriftlig eksamen skal du dog altid til eksamen n (enten mun ndtligt og/eller skriftligt) ). edenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfa ag, sammen med en korrt beskrivelI tabellen ne se af de regler der gæld der for de forrskellige fag . Fag der er vist med ku ursiv angiverr, at der i fag get kan væl-ges mellem to (i matem matik tre) forrskellige eksa amensforme er – den alternative måd de i gråtone Fag Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Engelsk A Engelsk A Engelsk A Erhvervsret C Erhvervsret C Det internatio onale område Samtidshist. B Samtidshist. B

Eks. form M S M (tra aditionel) M (forrberedelse) S Prøven er todelt M (tra aditionel) M (kombi) M (synopsis) M M (synop psis)

Studieretningsfag / valgfag g IØ A S (traditionel) IØ A S (cas se) Prøven n er todelt IØ A M (tra aditionel) IØ A M (syn nopsis) Tysk A M Prøven er todelt Tysk A S Spansk A M Prøven er todelt Spansk A S VØ A M (tra aditionel) VØ A M (kombi) VØ A S Afsætning A A M (tra aditionel) Afsætning A A M (kombi) Afsætning A S Matematik A M (em mneopgave) Todeltt prøve i kendte opgaver S Matematik A delt Prøven er tod Finansiering C M (tra aditionel) Finansiering C M (kombi) Innovation C M (pro ojekt)

Eks. tid

Forb.tid

30 min. 6 timer 30 min. 30 min. 1 time 4 timer 30 min. 30 min. 30 min.

6 60 min.

24 min. 24 min.

4 48 min. 2 24 timer

5 timer 1½ time 4 timer 30 min. 30 min. 30 min.

G Gruppe In ndividuelt 6 60 min. 2 24 timer 2 24 timer/30 min.

5 timer 30 min.

2 24 timer/30 min.

4 timer 30 min. 30 min. 4 timer 30 min. 30 min. 4 timer 30 min.

1 time 4 timer 20 min. 30 min. 30 min.

6 60 min. 2 24 timer

3 30 min. 3 30 min. In ngen

3 30 min. 3 30 min. 6 60 min. 3 30 min. 3 30 min.

4 40 min. 3 30 min. In ngen

Hjælpem midler Alle Alle Alle Alle Ingen hjælpemidler Alle hjæ ælpemidler Alle Alle Udarbejdet synopsis. Der give es en samlet k karakter. Alle Alle Der give es alene en ka arakter for den mundtlig ge præstation n Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle

Ingen hjælpemidler Alle Alle Alle

8


Kulturf. C Kulturf. C Markedskom. C Markedskom. C Organisation C Organisation C Psykologi C Psykologi C

M M M M M M M M

(tra aditionel) (kombi) (tra aditionel) (kombi) (tra aditionel) (kombi) (tra aditionel) (syn nopsis)

20 20 30 30 20 30 24 30

min. min. min. min. min. min. min. min.

4 40 min. 4 40 min. 6 60 min. 3 30 min. 4 40 min. 3 30 min. 2 24/48 min. 2 24 timer

Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle

Note: (Kombi): Mundtlig prøve e på baggrund af a dels et af eksa aminanden valg gt sammenhæng gende undervisn ningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale a af 1-2 siders om mfang. Eksamen n er todelt. Eksa aminationstiden fordeles ligeligt mellem de to elementer.

8. Genere elle regler for skriftlig eksame en Du bedes inden eksame en læse nede enstående re egler grundig gt igennem, da skolen v ved overtræd delse kan se sig nødsaget til at bortv vise dig fra eksamen. Da det dels kan få alvorrlige konsekv venser for diig, hvis du overtræder o reglerne, og da der er tale om 'officielle' reglerr, er sprogbrrugen her lid dt mere form mel. 1. Eksamina anderne skal være på de eres pladserr i eksamens slokalet sene est 45 minuttter før prøve ens begyndelse. efoner må ikke medbring ges i eksame enslokalet, heller h ikke se elv om de er slukkede, og o skal såle2. Mobiltele des aflev veres til tilsynet inden ek ksamen startter. 3. Egne USB B-stik må ikke anvendes s under eksa amen. Noterr og lignende e skal derforr gemmes ne ed på computeren iinden prøven ns start. 4. Det er dit eget ansva ar at huske at a medbringe e de tilladte hjælpemidle er samt skriv veredskaberr, lineal, ordbøgerr, regnemask kine m.m. Skolen har ik kke ekstraeks semplarer aff hjælpemidllerne. 5. Alle udlev verede papirrer forsynes med navn, klasse eller holdbetegne else, fag og e eksamenstermin (ex: maj/juni 2012). Intet eksemplar af opgaven og intet af det d udlevere ede papir må å bringes ud af eksamensloka alet, så læng ge prøven va arer. Den try ykte opgavettekst kan ud dleveres efte er prøvens affslutning. 6. En eksam minand må normalt n ikke forlade loka alet, før han//hun har afle everet sin be esvarelse. Skulle det alligevel være nødve endigt, skal vedkommend v de ledsages af en af de tilsynsførend de. Henvend delsen sker ved hånd dsoprækning g. 7. Eksamina ander, der afleverer a før prøvens afsllutning, skall straks efterr afleveringe en af opgave en forlade eksamen nslokalet. 8. Eksamina anderne må under prøve en kun henv vende sig til de tilsynsførrende. Henve endelse skerr ved håndsoprrækning. 9. Det er ek ksaminanden ns eget ansv var, at det, d der afleveres s i omslaget til den tilsyn nsførende, er e det, der skal bedø ømmes. Hvis s en del af besvarelsen, b der ønskes bedømt, foreligger i klad ddeform, skal du forsykladdesider ind i omslane forsiden af omslag get med 'Kla adde ønskes bedømt' og lægge de pågældende k get. Even ntuelt kladde epapir (der ikke ønskes bedømt) afle everes separat. Også kla addepapir sk kal være forsynet med navn. Bemærk B at alt a udleverett papir skal afleveres. a 10 0. I de sidstte 15 minuttter før prøve ens udløb må å ingen elev forlade loka alet af hensy yn til de elev ver, der endnu ikke er færdig ge med opga aven, og som m derfor har krav på ube etinget ro. dleveret din originale op pgavebesvarrelse, hvis du u ønsker dett. Det kan do og først ske, efter du Du kan få ud har fået udle everet dit ek ksamensbevis og efter u udløbet af kla agefristen, uden u at der e er rejst en klagesag vedrørende besvarelsen n. 8.1. Særlig gt vedr. inte ernet til skr riftlig dans k og engels sk Til eksamine erne i skriftliig dansk og engelsk vil d der være fuld adgang til internettet. Ligesom ved d enhver and den form forr snyd, så vi l snyd – ved d eksempelvis at hente te f internetekster ned fra tet og afleve ere dem i ditt navn – bliv ve betragtet som et brud d på skolens eksamensre eglement. Se afsnit 10 længere ned de. Alle punk kter i afsnit 8 gælder og så for skriftlig dansk og engelsk.

9


9. Genere elle regler for mundttlig eksam men / årsp prøve 1. Kontoret udarbejder en plan for rækkefølgen n til den mun ndtlige eksam mination. De enne kan ses i Elevplan. 2. Du skal m møde til mun ndtlig eksam mination i god d tid inden det d anførte tidspunkt. Sø ørg for selv at a medbringe de tilladte hjælpemidler. 3. Ved prøv vens begyndelse udleverres spørgsmå ål og/eller ev ventuelle tek kster. Forberredelsestiden anvendes til at uda arbejde dispo osition og løs sningsforslag g eller efter lærerens næ ærmere anvi sninger. 4. Faglærerren stiller un nder eksamin nationen spø ørgsmålene. I forståelse med faglærreren kan censor stille supplerende spørgsm mål. 5. Umiddelb bart efter ek ksaminatione ens afslutnin g modtager du din karakter, der er fastsat efterr drøftelse mellem c censor og fag glærer. 6. Tag hens syn til de ele ever der er tiil forberedelsse eller eksa amination! Undgå U støjen nde eller på anden a måde e forstyrrende adfærd uden for eks samens- og forberedelse eslokaler.

10. Overtrrædelse af eksamen nsregleme entet Hvis du under et prøvefforløb overtræ æder skolen ns eksamens sreglement eller e udviser forstyrrende e adfærd, kan skolen b bortvise dig fra prøven. Din præstattion ved prøv ven kan here efter ikke be edømmes. Så åfremt bortvisning finde er sted, er det først muligt igen at g gå til eksame en ved næste e ordinære e eksamensterrmin. I mindre alvorlige e sager kan skolen først give en adv varsel.

11. Sygdo om/fraværr ved eksa amen og å årsprøver Bliver du syg, eller er du u på anden måde m uforsk kyldt forhindret i at genn nemføre en p prøve, kan du d komme til en. Sygdomm men skal væ ære dokumen nteret med en e lægeerklæ æring. Andre e særlige om mstændighesygeeksame der, der gørr, at du ikke med rimelig ghed kan forv rventes at ku unne gennem mføre prøven n, sidestilles efter skolens vurdering med sygd dom. Giv skolen besked telefonisk så s hurtigt som muligt om m dit eventue elle sygefra-vær til eksamen. om forsinkels se, skal du omgående o te elefonere til skolen og meddele, m hvo ornår du kan være til Er der tale o stede. Når d du ankomme er til skolen, skal du hen nvende dig til skolens kontor.

12. Beståe elseskrite erier Eksamen er bestået, når den vægte ede sum af e eksamenskarraktererne og årskarakte ererne er miindst 2 gange summen af vægtene (eller med andre a ord att dit gennem msnit er mind dst 2,0). På eksamen nsbeviset ang giver skolen dine fag og karakterer, herunder årrskaraktererr. Kun karakteren for dett højeste nive eau angives På eksamen nsbeviset berregnes 2 gen nnemsnit: 1. Et foreløb bigt eksamensresultat, der d beregness som det væ ægtede genn nemsnit af d de karakterer, der optræder på eksamensbeviset. 2. Et eksam mensresultat,, der er det foreløbige e ksamensresultat tillagt 3 % eller 6 % hvis du ha ar flere end 4 fag på A-niveau Eksamensre esultaterne afrundes a til nærmeste n ta al med 1 dec cimal. Der ka an dog ikke rrundes op til 2,0.

13. Opryk kning Ved skoleåre ets slutning vil skolen vu urdere dit sttandpunkt og g dit udbytte e af undervissningen. Har du afslu uttet skoleåret med mind dst 2,0 i gen nnemsnit, og g har du aflagt de kræve ede prøver, herunder h årsprøver, s samt aflevere et de krævede skriftlige opgaver, ha ar du krav på å oprykning.. Skolen kan nægte dig oprykning, hv vis dit stand punkt ved skoleårets slu utning er und der 2,0, og hvis h det på g skønnes, a at dit udbytte e af undervis sningen ikke e har været tilstrækket baggrund aff den løbende evaluering ligt.

10 0


14. Vægtn ning af karaktererne e Reglerne forr hvorledes de d enkelte karakterer k væ ægtes ser så åledes ud: Generelt gæ ælder det, at jo højere niveau du sluttter et fag på, jo mere tæ æller karaktteren. Afslu uttende niveau: Niveau C

Niveau B

Niveau N A

Vægten 1 Vægten 1½ Vægten V 2

For fag der a afsluttes me ed mere end 1 karakter, deles vægte en ligeligt mellem karakt ktererne.

15. Eksam mensbeviset - et eks sempel I bilag 1 og 2 kan du se e et eksempe el på dels ud dregningen af a eksamensg gennemsnitttet, dels hvilke oplysnin-ger der vil v være med på å det endelig ge eksamenssbevis

16. Klagep procedure e 16.1 Klage e over eksam menskarak kterer Hvis du vil k klage over en n eksamenskarakter gæ ælder følgend de procedure e: Du kan indg give klage til skolen overr opnåede ka arakterer ved eksamen inden 2 ugerr efter, at ka arakteren er meddelt dig. Klagen ska al være skriftlig og begru undet. Begru undelsen kan n vedrøre: - eksamensfforløbet - de stillede spørgsmåls s eller opgavers forhold ttil uddannels sens mål - bedømmellsen Skolen forelægger strak ks klagen forr eksaminato or og censorr med anmod dning om en n udtalelse. Skolen S træffer på grund dlag heraf en n afgørelse, som straks meddeles klageren. Afgø ørelsen kan være: - at der skall foretages en e ny bedøm mmelse (omb bedømmelse) øve), eller - at der skall tilbydes ele even en ny prøve p (omprø - at klagen a afvises. melse som følge Du skal værre opmærkso om på, at en n eventuel om mprøve ellerr en eventue el ombedømm f af en klage kan re esultere i en lavere karakter, idet de et er den ved d omprøven / ombedøm melsen afgiv vne karakterr der, bliver d den gældend de. Klager over skolens afgø ørelser kan indbringes i fo or Undervisn ningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter at afgø ørelsen er meddelt m den p pågældende e. Skolen videresender k klagen til min nisteriet ledsaget af s skolens udta alelse, som du d får lov til at kommentere 16.2 Klage e over skole ens pædago ogiske afgø ørelser Hvis du vil k klage over sk kolens pæda agogiske afg ørelser skal dette ske inden 2 uger e efter du har modtaget afgørelsen. Du kan klage over: etten til at skifte valgfag g) eller - juridiske spørgsmål (f..eks. om at nægte dig re ssige spørgsm mål (f.eks. om o skolen ha ar skønnet rigtig r ved en afgørelse aff, om en syg g elev opfyl- skønsmæs der betingelserne for at udstrække det 3-årige fforløb til et 4-årigt 4 forløb på grund a af langvarig sygdom.) en, som vide eresender de en til undervisningsminis steriet. Klage en vedlægge es skolens Klagen indgives til skole udtalelse, so om klageren n forinden ha ar set til kom mmentering.

11 1


16.3 Klage e over stand dpunktskar rakterer Senest to ug ger efter offe entliggørelse en af en stan ndpunktskarrakter kan du u klage overr karakteren. Start med at rette henv vendelse til din d lærer og bed om en begrundelse b for karakterren enten mundtligt m eller skriftlig gt. Hvis du here efter fortsat synes, at du u er blevet fo orkert bedøm mt skal du sende en skrriftlig klage til rektor, hvor du beg grunder din klage. k Rektor vil he erefter sende klagen til den d involverrede lærer, som s indenfor 8 dage ska al svare skrifftligt på din klage. erefter beslu utte om: Rektor vil he   

Klag gen skal afvises Kara akteren skal sættes op Kara akteren skal sættes ned

Rektor medd deler sin bes slutning skriftligt til dig o og den involverede lærer. Der er ikk ke umulighed d for at anke e afgørelsen.

17. Vedr. brug af IT T ved skrifftlig eksam men. I nogle af de e skriftlige eksamensfag e g er der muli ghed for at anvende IT til eksamen.. Det drejer sig om følgende fag: agene virkso omhedsøkonomi B og i m matematik B. Efter 2.g i fa Efter 3.g i fa agene tysk A, A spansk A, virksomhed dsøkonomi A, A afsætning A, internatio onal økonom mi A og i matematik A A. Vær opmæ ærksom på at a du ved ek ksamen i dan nsk A og eng gelsk A får e en cd-rom med opgaven. Her er det således obligatorisk at brruge IT. nde IT til eks samen, skal du være vant til at arbe ejde med IT,, dvs. du ska al som oftestt Hvis du vælger at anven have afleverret dine opgavebesvarelser ved hjæ lp af IT. Der gælder følgende sæ ærlige vilkår for f anvendellsen af IT ve ed eksamen: andre fag en nd dansk A og o engelsk A er der tale om o et tilbud, ikke en plig gt. 1. For alle a 2. Du skal a anvende ege en pc. Har du u ikke selv e en computer kan du låne e en af skole en. Under eksamen er det tilladt at anvende e de af skole en evt. indla gte elektron niske ordbøger, samt tek kstbehandlingssystemets s indbygge ede stavekon ntrol og øvrig ge faciliteterr. 3. Det er dit eget ansva ar, at der løb bende foreta ages lagring af opgaven. 4. Under prrøven skal ud dskrivning fo oregå på følg gende måde: - Inden u udskrivning skal s hver sid de forsynes m med navn og g maskinnum mmer. - Tilsynsp personalet afhenter a udskriften til dig g. 5. Ved prøv vens afslutning sker udsk krivning såle edes: - Udskriv vning kan forregå umidde elbart efter e eksamensafs slutningen. - Besvare elsen udskriv ves i 3 eksemplarer, derr afleveres. - Den udskrevne bes svarelse afhe entes af tilsy ynspersonale et, der levere er det udskrrevne til elev ven. Alle ele-ver skal blive på dere es pladser, indtil alle ha r modtaget deres d udskriifter, og har fået dem affleveret igen til tilsyne et. 6. Der må u under ingen omstændigh heder udvek ksles oplysnin nger via IT-u udstyret, hve erken via ne ettet eller på å anden måde. Det vil efter afslutn ningen på prrøven blive undersøgt u for hver enkellt maskine og o bruger, om en så ådan kommu unikation harr fundet sted d.

12 2


7. Under prrøven vil der være IT-kyndigt person nale til stede e, således at eventuelle ttekniske van nskelighederr kan afhjæ ælpes. Opstå år der underr eksamen sttrømsvigt eller andre tek kniske proble emer med IT T udstyret, der ikke umiddelbartt kan afhjælp pes, fortsættter eksamen n uden anven ndelse af IT.. 8. Overtræd delse af oven nnævnte vilk kår vil kunne e medføre bortvisning frra eksamen.

13 3


Bilag 1: E Eksempel på udregn ning af eks samensgennemsnit Årskarakter Fag

Niveau

Dansk

A

Dansk

Prøvek karakter

Vægt

Karrakter

V*K K

Vægt

Karakter

V*K

M

1

7

7

A

S

1

7

7

1

4

4

Engelsk

A

M

1

4

4

1

7

7

Engelsk

A

S

1

4

4

1

7

7

Erhvervsret

C

M

1

10

10

Afsætning

A

M

1

10

10

Afsætning

A

S

1

10

10

1

10

10

Internationall økonomi

A

M

1

7

7

Internationall økonomi

A

S

1

7

7

1

10

10

Tysk fortsættter

B

M

1,5

10

15

1,5

7

10,5

Matematik

B

M

0,75

7

5,25 5

Matematik

B

S

0,75

7

5,25 5

Samfundsfag g

C

M

1

7

7

1

7

7

Erhvervscase e

C

Synopsis

1

4

4

1

10

10

Internationalle område

C

Synopsis

1

2

2

Samtidshisto orie

B

M

1,5

7

10,5 5

1

12

12

Kulturforståe else

C

M

1

7

7

Psykologi

C

M

1

10

10

Organisation

C

M

1

4

4

1

7

7

-

-

-

2

12

24

136

12,5

Studieretning gsprojekt

19,5

gsfag: Studieretning

gA Afsætning

Summen af vægtene

Int. økono omi A Kulturfors ståelse C gsprojekt: Studieretning

Afsætning g

Summen gteaf væg ne * karaktere erne

Sum mmen af væg tene

108,5

Summen aff vægtene * karakterern ne

Internatio onal økonomi Foreløbigt sultat: eksamensres

7,6

Eksamensres sultat

7,6

[ Beregning :

08,5)/(19,5+1 12,5) ] (136+10

H Havde NN f.eks. haft et eksttra A fag, ville e eksamensresu ultatet her blive forhøjet med 3 %. I så fald ville der d her stå: 7,8 (7,6*1,03)

14 4


Bilag 2: Eksempel på p et eksamensbevi s mer til at stå Her kan du u se, hvilke oplysninge er der komm s på dit en ndelige ekssamensbevis Navn: NN Cpr. nr.: *** ****-** Eksamen er a afsluttet juni 2008 Årskarakter Fag

Niveau

Vægt

Prøvekarak kter

Karakter

ECTS

Vægt

Ka arakter

ECT TS

Dansk

A

M

1

7

C

Dansk

A

S

1

7

C

1

4

D

Engelsk

A

M

1

4

D

1

7

C

1

7

C

Engelsk

A

S

1

4

D

Erhvervsret

C

M

1

10 1

B

Afsætning

A

M

1

10 1

B

1

12

A

Afsætning

A

S

1

10 1

B

1

10

B

Internationall økonomi

A

M

1

7

C

1

10

B

Internationall økonomi

A

S

1

7

C

Tysk fortsættter

B

M

1,5

10 1

B

1,5

7

C

Matematik

B

M

0,75

7

C

Matematik

B

S

0,75

7

C

Samfundsfag g

C

M

1

7

C

1

7

C

Erhvervscase e

C

Synopsis

1

4

D

1

10

B

Internationalle område

C

Synopsis

1

2

E

Samtidshisto orie

B

M

1,5

7

C

Kulturforståe else

C

M

1

7

C

Psykologi

C

M

1

10 1

B

Organisation

C

M

1

4

D

1

7

C

-

-

-

2

12

A

Studieretning gsprojekt

Studieretning gsfag:

Afsætning g A, internatio onal økonomi A, kulturforstå åelse C

Studieretning gsprojekt:

Afsætning g, internationa al økonomi

Foreløbigt ek ksamensresulttat: 7,6 Eksamensres sultat

7,6

15 5

Studiereglement 2013 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you