Page 1

Samen, Sterk, Groei 2016 Meerjaren Beleidsplan 2013-2016

Het begint altijd bij mensen, mensen met een drive


Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1. Aan de meet 1.1. Proces MeerJarenBeleidsPlan 1.2. Achtergronden en ontwikkelingen 2. De Nederlandse Handboog Bond 2.1. Handboogsport anno 2012 2.2. Missie en Visie 2.3. Kernwaarden 2.4. De Ambities voor 2016 3. Ambitie: De sterke vereniging 2016 3.1. Doelstelling ‘De sterke vereniging 2016’ 3.2. Activiteiten ‘De sterke vereniging 2016’ 4. Ambitie: Een klantgerichte bond 4.1. Doelstelling ‘Een klantgerichte bond’ 4.2. Activiteiten ‘Een klantgerichte bond’ 5. Ambitie: HandboogSPORT ! 5.1. Doelstelling handboogSPORT ! 5.2. Activiteiten handboogSPORT ! 6. Ambitie: Ambitieuze topsport 6.1. Doelstelling ambitieuze topsport 6.2. Activiteiten ambitieuze topsport 7. Meerjaren begroting 2013-2016

7 7 7 11 11 12 12 12 13 13 15 17 17 19 21 21 22 25 25 32 33

Bijlagen 35 Bijlage 1: SWOT 35 Bijlage 2: NOC*NSF Top 10 beleid 36


Voorwoord Samen, Sterk, Groei 2016. Samen sporten! Prachtig! Zo eenvoudig is het eigenlijk. Er gaat niets boven samen met je club- en teamgenoten plezier beleven door en aan je sport. Handboogsport in ons geval!

Het laten ontstaan van een samenwerkend lokaal en landelijk netwerk van (handboog) sport verenigingen, bond, overheden, onderwijs en bedrijfsleven zal medebepalend zijn voor de toekomst van de handboogsport in Nederland.

Dit plezier start op de eigen De NHB heeft het afgelopen jaar vereniging. Zo simpel als het klinkt, Sport begint met met een grote groep betrokken zo groot is de uitdaging om die die groep actieve vrijwilligers uit alle geledingen van de sportbeoefening passend te (blijven) handboogsport mogen samenwerken organiseren. Sportenthousiasme aan de realisatie van dit strategisch begint met die kerngroep van actieve die het lokaal een document. Met bovenstaand motto clubmensen die de sport lokaal gezicht, inhoud en als leidraad: samen gaat het lukken! een gezicht, inhoud en bekendheid geven. De mensen met een drive en bekendheid geven Het is zeer gepast hier een woord van passie voor de handboogsport; de ’clubmensen’. Hoe doen ze dat? Wanneer slagen grote dank uit te spreken aan allen die energie, tijd en visie hebben geleverd. Zonder jullie bijdrage ze? was dit niet gelukt. Als ze het samen doen! Wij danken: Het is onze stellige overtuiging dat samenwerking Peter van Caspel, Marc Steinmetz, Felix Versteeg, voorwaardelijk is voor succes en resultaat. Sterke Maurice Pelsers, Matjeu Dolderman, Marcel van verenigingen kenmerken zich door een groot Apeldoorn, Nelly Cloudt, Manon Ham, Harm van samenwerkend vermogen. Samenwerken binnen der Hoff, Robert Erica, Wilbo van Eijndhoven, Kees de club en samenwerken als vereniging met Goossens, Inge de Jong, Cees Beek, Dirk Schaap, de omgeving. Samenwerking is de borging van Arnold Brouwer, Marco Hollebrandse, Paul Schellekens, Cees van Alten, Henk Gemser, Wietse continuïteit. van Alten, Ron van der Hoff, Pier Elzinga, Johan van Dongen, Bas Mooren, Bart Sterken, Marina van Zon, José Bruntink, Angelique Verweij, Nicolien Nicolai, Rianne Mulder, Remco Nieuwenhuis, Huibert Brands.

clubmensen

Rosmalen, najaar 2012, namens de Nederlandse Handboog Bond,

Willem Trienekens Voorzitter

Stan Stolwerk Algemeen directeur


Samenvatting ‘If you fail to plan you’re planning to fail’ Met ambitie de vereniging, de buurt, de gemeente en het land in. Dat is de drive van de Nederlandse Handboog Bond. Samen met onze ledenverenigingen gaan we dat doen. Mensen introduceren in en binden aan de handboogsport. Dat is de uitdaging waarvoor hier de visie en plannen vastgelegd zijn. De handboogsport wil groeien in kwaliteit, in samen-werking en in bekendheid. Meer mensen binden aan de mooiste sport die er is! Het is onze overtuiging dat we, samenwerkend met handboogsporters in Nederland, slagen. De leidende ambities van de handboogsport en de NHB voor 2016 zijn:

1

Het vergroten van het aantal sterke verenigingen. In 2016 kwalificeert minimaal 70% van de NHB verenigingen zich als sterk. Een sterke vereniging typeert zich middels: a. Kader: de vereniging heeft haar bestuurlijke kernfuncties competent en evenwichtig ingevuld en het sporttechnisch kader is gediplomeerd. b. Beleid: de doelstellingen en plannen van de vereniging worden jaarlijks vastgesteld en vastgelegd in een beleidsdocument. c. Sportaanbod: de vereniging weet leden te binden en verbinden door een passend (vraaggestuurd) sportaanbod. d. Organisatie: de vereniging is organisatorisch op orde en is financieel gezond. e. Accommodatie: de vereniging beschikt over een adequate accommodatie. f. Samenwerken: de vereniging beschikt over een relevant netwerk met gemeenten en/ of onderwijs en/of bedrijfsleven en/of verenigingen en weet daar effectief mee samen te werken. Het bestuurlijk kader onderneemt jaarlijks netwerk activiteiten in het onderwijs, bedrijfsleven, en/of overheid. Randvoorwaardelijk is voldoende kritische omvang van de vereniging. De NHB streeft naar verenigingen (of samenwerkingsverbanden tussen verenigingen) met minimaal 50 leden.

2

De NHB is in 2016 een klantgerichte sportbond. In 2016 is middels een leden tevredenheidonderzoek het succes van deze ambitie vast te stellen. Minstens 70% van de ledenvereniging waardeert de Toegevoegde Waarde van de NHB (ledenservice/ondersteuning, opleidingen, competitie, topsport en communicatie) met een 7. Nodig is: a. Verenigingsondersteuning: het bieden van meerwaarde aan de leden door een verenigingsdesk met service- en diensten pakket dat samengesteld is op basis van vraag en behoefte. b. Opleidingen: de NHB is het kennis en expertise centrum voor opleidingen in de handboogsport (bestuurlijk, arbitrair en sporttechnisch). c. Sport: een toegankelijke landelijke handboogcompetitie (minimaal 3500 sporters), attractieve wedstrijdkalender en competitieve Nederlandse Kampioenschappen met allure. d. Verbinden van alle handboogsporters onder de koepel van de NHB. e. Representatie van de NHB in internationale (handboog)sportfora. f. De NHB organisatie opereert conform de code ‘goed sportbestuur’.

4

Samen, Sterk, Groei 2016.


3

Handboogsport heeft een SPORT profiel! De handboogsport weet jaarlijks de landelijke media te bereiken met topsport (2014 + 2016) en breedtesport evenementen (2013 + 2015). Voorwaardelijk is SPORT profilering in alle sterke verenigingen middels onder meer een bestuursverantwoordelijke communicatie functionaris. a. Imago en profileringelementen ‘sport’ alsmede ‘sociale verbindend’ staan centraal in communicatie b. Promotie van de handboogSPORT middels (top)sport en breedtesport evenement c. De NHB benut in de communicatie toenemend de mogelijkheden van moderne media (internet/social media)

4

Het opleiden van topsporters en het verlenen van diensten aan topsporters. De NHB onderschrijft de NOC*NSF Top 10 ambitie en wil structureel top 5 plaatsen op representatieve internationale toernooien voor jeugd en senioren behalen. Dit is ook van toepassing op de selectie Aangepast Sport. Het NHB topsportplan 2016: a. Kent fulltime programma voor de selectiesporters b. Werkt met en investeert in voor topsport relevante staf c. Beschikt over een eigen high performance centre d. Heeft een talent ontwikkel- en volgsysteem (regio, rayon en landelijke connectie) e. Heeft haar technische visie vertaald naar de opleidingen (level 2 t/m 4)

N.B. In de respectievelijke hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 is de nummering van deze 4 ambities (1 t/m 4) aangehouden. Dus in hoofdstuk 4 (klantgerichte bond) bijvoorbeeld is sprake van doelstelling 2.

5

Samen, Sterk, Groei 2016.


1. Aan de meet ‘Een paar passen terug is het begin van een aanloop’ 1.1. Proces MeerJarenBeleidsPlan

geïnventariseerd (zie 1.2 en 8.1). De missie en visie zijn tegen het licht gehouden en tot slot zijn de Dit MeerJarenBeleidsPlan is de opvolger van hoofdthema’s voor de komende periode bepaald en “Pijlen op 2012” dat de periode 2009-2012 geprioriteerd. bestreek. Het jaar 2012 is door de NHB benut om een nieuw MeerJarenBeleidsPlan voor de periode De grote ambities voor 2016 bleken te clusteren tot 2013-2016 te ontwikkelen. Ontwikkelingen binnen 4 hoofdthema’s, te weten; de organisatie, maar ook de nieuwe Sportagenda • De sterke vereniging 2013-2016 (NOC*NSF) maakten dat de NHB een • Een klantgerichte bond • HandboogSPORT ! nieuw meerjaren perspectief wilde ontwikkelen. • Ambitieuze topsport De NHB wenst met dit MeerJarenBeleidsPlan een overzichtelijk en slagvaardig (stuur) document te Rond deze hoofdthema’s zijn werkgroepen samengesteld met deelnemers afkomstig uit hebben, van waaruit: verenigingen, rayons, bestuur, • Jaarplannen afgeleid en opgesteld bondsbureau en soms belangstellende kunnen worden, experts. • Rapportages opgesteld kunnen MeerJarenBeleidsPlan De werkgroepen hebben op 25 januari worden, waardoor de voortgang is het product van 2012 een collectieve start gemaakt door het bestuur, en in het een constructief waarna ze vervolgens in de maanden verlengde de Bondsraad (leden), proces waar februari, maart en april 2012 allen goed te volgen is, hun twee keer bijeen geweest zijn. • Opdrachten geformuleerd en werkgroepen hebben verleend kunnen worden aan het bijdrage aan hebben Deze de hoofdthema’s vertaald in bondsbureau, commissies en geleverd. doelstellingen voor 2016 en de acties werkgroepen zodat samenwerking die nodig zijn om die doelen te halen. geoptimaliseerd wordt.

Het nieuwe

partijen

veel

Het nieuwe MeerJarenBeleidsPlan is het product van een constructief proces waar veel partijen van binnen en buiten de handboogsport hun bijdrage aan hebben geleverd. Op 26 november 2011 is de eerste aanzet voor de visie en strategie 2016 gegeven. Vertegenwoordigers van de rayons, het bestuur en directie hebben onder leiding van NOC*NSF SportAssist een kickoff bijeenkomst gehouden.

De periode mei-juli 2012 is gebruikt voor het opstellen van een integrale versie die gedeeld is met de rayons, verenigingen en bestuur. De feedback van deze bijeenkomsten is verwerkt in deze finale versie voor accordering door de Bondsraad van november 2012.

Hierbij is teruggeblikt op de periode 2009-2011 en zijn de contouren van de nieuwe Sportagenda van NOC*NSF gedeeld. De sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van de georganiseerde handboogsport zijn in een SWOT-analyse

De NHB is zich ten volle bewust van te opereren in een sociaal maatschappelijke context. Er zijn veel factoren, kaders en ontwikkelingen waar rekening mee te houden was en is. In deze paragraaf worden de meest relevante kort

1.2. Achtergronden en ontwikkelingen

7

Samen, Sterk, Groei 2016.


besproken. Waar komen we vandaan, wat gaat goed Uit een complete sterkte/zwakte analyse anno 2012 (en wat kan beter) en de relatie met onze omgeving (8.1) zijn onderstaande items met het oog op de (onder meer sportkoepel NOC*NSF) komen in elk strategie 2016 als relevant opgenomen: geval aan de orde. Sterkte: Waar komen we vandaan? • De handboogsport is voor iedereen toegankelijk Terugkijkend naar de beleidsperiode 2009-2012 • Omvangrijke competities zijn elementen goed gegaan en andere zaken • Betrokken vrijwilligers tegen gevallen. De huidige situatie van de NHB en • Olympische sport met talentvolle jeugd. de handboogsport is door middel van een aantal documenten en acties in kaart gebracht. Er is gebruik Zwakte: gemaakt van het organisatie ontwikkelplan (2011) • Kwantiteit en kwaliteit kader (vrijwilligers en dat in samenwerking met NOC*NSF opgesteld is, betaald) de input van een bestuurders workshop ten tijde • Onvoldoende interne en externe communicatie van het handboogcongres van 5 november 2011 • Groot deel verenigingen ontbeert kritische en interviews gehouden door de nieuwe directie (omvang) massa; zijn (te) klein in 2011 met diverse geledingen in en rond de • Competitie deelname staat onder druk handboogsport. De SWOT analyse (volledig zie 8.1) • Geringe relatie tussen topsport en lokale is te zien als een samenvatting van dat geheel. Het sportbeoefening en -beleving. beeld op hoofdlijnen is onderstaand weergegeven. Kans: Belangrijke zaken die zijn tegen gevallen: • Samenwerkingsmogelijkheden lokaal en De ‘afstand’ tussen vereniging en bond, de regionaal met overheden belangstelling voor bestuurlijk werk en (onder) • Onderwijs en bedrijfsleven benutten (geld- en bezetting van bestuurlijk kader lokaal, geringe faciliteitsstroom) samenwerking met andere (sport) organisaties • Het talentvolle topsportdeel (lokaal en landelijk), het samenwerkingsresultaat met de KNAS op bondsniveau, financiële ruimte Bedreiging: voor topsport, traditionele handboogcultuur • Eenheid bond stond weinig open voor transformatie, kwaliteit • Enorme diversiteit van de sport en kwantiteit opleidingsaanbod en output, • Versplintering daling ledental alsmede ‘ongeregistreerde • Daling ledental sportbeoefening’ (het niet nakomen van de • Economische crisis / beschikbaar geld voor statutaire plicht / ‘grijze’ leden), imago en (on) sport/vrijetijdsbeoefening zichtbaarheid van de handboogsport, binden van sponsor(s), supplier(s) of partner(s). De ‘omgeving’ van de NHB In deze toekomstplannen van de handboogsport, Aspecten die als succesvol getypeerd werden: de NHB en haar verenigingen is aandacht te geven acceptatie van de vernieuwde bestuursstructuur, aan een aantal relevante ‘omgevings’ factoren. het beter functioneren van de BondsRaad en de De handboogsport heeft in haar ambities oog te rayonbesturen, balans in plannen en financiën hebben voor ontwikkelingen van mensen/sporters, (realisme), competitie participatie, ambitievol de vrijetijdsmarkt en de samenleving als totaal. topsport-programma met jong talent en het CTO, topsportprestaties op internationale toernooien De sporter anno 2012 is niet per definitie op alsmede wereldrecords, succesvol bid en realisatie zoek naar in clubverband georganiseerde sport. EK Amsterdam 2012, deelname en succes op Individualisering (sporten overal, altijd , waar en Olympische Spelen en Paralympische Spelen wanneer je wilt) speelt een grotere rol dan voorheen bij Londen 2012. actieve mensen. De NHB zal in deze beleidsperiode

8

Samen, Sterk, Groei 2016.


met haar verenigingen in moeten spelen op deze trend. Gezien de aan de handboogsport verbonden risico’s is het uitgangspunt daarbij ‘sporten onder (of na) deskundige begeleiding’. Het vraagt creativiteit van de handboogsport om deze groep ‘vrije sporters’ te accommoderen onder de koepel van de NHB (zie ook 4.). Mensen kunnen hun vrije tijd bovendien op vele manieren inrichten. Als handboogsport (vereniging) moet dus concurrerend en onderscheidend opgetreden worden om mensen aan zich te binden. Om ze blijvend te binden is inspelen op hun veranderende vraag gewenst. Oog en oor hebben dus voor ‘onze sporter’ zodat als handboogsport goed ingespeeld kan worden op de wensen en verlangens van leden en potentiële leden.

• Prestaties worden beloond. (stap 2.) • Topsport vraagt commitment en kwaliteit van de Bond. (stap 2.) • Financiering van een programma is geen recht, maar een gunst. (stap 3.)

De handboogsport is voor iedereen toegankelijk

In deze lijn heeft de NHB haar topsportambitie ingevuld (zie 6.)

Cruciaal voor ‘de sport’ en haar ambities is de samenwerkingskracht die men kan ontwikkelen. Samenwerken met (lokale) overheden, onderwijs en bedrijfsleven. Het aangaan van partnerships met deze spelers zal voor het slagen van een aantal ambities doorslag-gevend zijn in de nabije toekomst. Bij lokale overheden is aansluiting te vinden in onder meer sportstimuleringsprojecten. Onderwijs is een goede weg voor de (handboog) sportintroductie. Partnerships met het bedrijfsleven weten te realiseren (als sponsor of supplier) is in de huidige economische situatie een enorme opgave. Promotie en zichtbaarheid van de handboog(top) sport kan hier vooralsnog de start van het gesprek zijn.

Ook heeft de NHB te maken met het politieke klimaat (en de appreciatie van sport en bewegen daarin) en de visie van de sportkoepel NOC*NSF. Vooralsnog is de sport in de diverse bezuinigingsrondes bij het kabinet Rutte (t/m 2012) buiten schot gebleven. Of dat bij langer voortduren van de economische crisis zo blijft is ten tijde van het opstellen van dit plan niet te voorspellen. Vanwege het grote belang dat de NHB in haar meerjarenvisie hecht aan een ambitieuze topsport (zie 6.) is het van belang nota te nemen van de visie (inhoudelijk en voor wat betreft de financiering) op topsport zoals verwoord door NOC*NSF (uitgebreid zie 8.2.). Uitgangspunten van NOC*NSF daarbij zijn : • De mate van mondialisering van de sport / sportdiscipline. (stap 1.) • Topsport is een vak, dat professioneel en fulltime beoefend wordt. (stap 2.)

9

Samen, Sterk, Groei 2016.


2. De Nederlandse Handboog Bond 2.1. Handboogsport anno 2012

en bedrijfsleven zal medebepalend zijn voor de toekomst van de handboogsport in Nederland (zie In meer dan 230 verenigingen kan men in ook eerder 1.2.). Nederland georganiseerd de handboogsport beoefenen. Bijna 10.000 mensen zijn binnen deze De NHB kent anno 2012 237 verenigingen en verenigingen actief met hun sport. Een sport met 9160 leden. Van de aangesloten verenigingen veel verschijningsvormen en talloze mogelijkheden beschikt ruim 85 % over een eigen accommodatie om aan ieders wensen te voldoen. Er kan binnen (eigendom dan wel huur). Het gemiddeld aantal en buiten gesport worden en afhankelijk van leden per vereniging is bij benadering 40. ambitieniveau en vaardigheid zowel recreatief De NHB kent (bestuurlijk) 4 rayons en de als zeer competitief. Binnen de Nederlandse rayons zijn opgedeeld in 4 regio’s. De regio’s Handboog Bond (NHB) bestaan hiervoor vijf hoofd zijn verantwoordelijk voor het organiseren van disciplines: Indoor, Outdoor, Veld, 25m1pijl en 3D. de diverse competities. De rayons hebben een belangrijke communicatieve, De sport heeft haar oorsprong in het Sport toegankelijk beleidsvoorbereidende en zuiden van Nederland maar kent inmiddels een landelijke dekking aan maken en houden uitvoerende taak. Tevens is er een rol voor hen op het terrein van verenigingen. Jong en oud kunnen is een van de talentontwikkeling. Bij het laatste zodoende altijd in de buurt terecht hoort scouting, opvang en faciliteren voor hun sportbeoefening. van talent. De NHB is verantwoordelijk van de Nederlandse De NHB kent een beleidsvoerend voor een uitgebreide competitie bondsbestuur dat leiding geeft aan en wedstrijdkalender voor alle Handboog Bond de NHB en daarvoor verantwoording leeftijden en prestatieniveaus. Sport toegankelijk maken en houden (het vergroten van aflegt aan de bondsraad, die is samengesteld uit sportparticipatie in Nederland, zie ook Sportagenda 12 afgevaardigden van de rayons (drie per rayon). NOC*NSF) is een van de drijfveren van de nationale Het bestuur bestaat uit minimaal vijf, en maximaal zeven leden. handboog bond. De NHB kent bestuurs- en werkcommissies. Handboogsport is ook een Olympische sport. De In iedere bestuurcommissie heeft één van de NHB onderschrijft de Top 10 ambitie van NOC*NSF bestuurders zitting, in iedere werkcommissie heeft en kent een intensief en ambitieus topsport- en één van de bureaumedewerkers zitting. Op het bondsbureau zijn 7 medewerkers werkzaam. talentprogramma. De NHB als instituut heeft een kleine betaalde Op projectbasis kan extra mankracht ingezet organisatie tot haar beschikking die met worden. Daarnaast heeft de NHB een algemeen name gericht is op het ondersteunen van haar – en een technisch directeur en bondscoaches in ledenverenigingen, opleidingen, competitie, dienst. Ook maakt de NHB organisatie gebruik van vrijwilligers en van stagiaires van diverse hbo en topsport en promotie. De handboogsport en ook de NHB is voor realisatie universitaire opleidingen. van haar doelstellingen mede afhankelijk van derden. Samenwerking binnen de (handboog) De leden (verenigingen), maar ook de externe sport en met de relevante actoren daarbuiten is partijen stellen steeds hogere eisen aan de cruciaal. Het laten ontstaan van een samenwerkend dienstverlening van de NHB. Dit vergt veel lokaal en landelijk netwerk van (handboog) expertise en professionaliteit binnen de organisatie. sportverenigingen, bond, overheden, onderwijs De NHB zet zich in om haar aantrekkelijkheid als dienstverlener en werkgever verder te versterken.

drijfveren

11

Samen, Sterk, Groei 2016.


Het moet ook voor de vrijwilligers aantrekkelijk zijn • uitstekende accommodaties en trainingsom voor de NHB actief te zijn. Hiertoe ontwikkeld mogelijkheden de NHB een opleidingstraject voor vrijwilligers en • een voortdurende promotie en groei van de sport medewerkers (zie 4.2). • een moderne communicatie en profilering van de sport De NHB borgt de continuïteit en de landelijke structuur van de sportbond en werkt • een vooraanstaande rol in de internationale (institutionele) handboogwereld conform hetgeen beschreven staat in de code Goed Sportbestuur. De bondsstructuur • topsport structureel horend tot de top 10 van de wereld is beschreven in een besturingsmodel, met taken, verantwoordelijkheden en bijbehorende competenties op alle niveaus. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur staan 2.3. Kernwaarden beschreven in een directie statuut. De NHB hanteert onderstaande waarden/normen voor en door de hele organisatie: • De NHB handelt in openheid en is transparant • De NHB borgt sociale veiligheid in de omgang met mensen • De NHB is vraaggestuurd en klantgericht in haar dienstverlening Fig 1. Besturingsmodel NHB 2012 (model naar Huizenga, Tack)

2.4. De Ambities voor 2016

2.2. Missie en Visie Missie De NHB bevordert op actieve wijze de duurzame ontwikkeling van de handboogsport, geeft mensen plezier in de handboogsport en stimuleert daarin alle betrokken/samenwerkende partijen. De NHB is de autoriteit (in de handboogsport) voor competitie, kaderopleiding, accommodatie en topsport. Visie In 2016 is de NHB een bond die dienstverlenend naar haar leden en samenwerkend in een relevant netwerk met gemeentes, onderwijs en het bedrijfsleven acteert ten behoeve van de handboogsport. Aan de basis hiervan staat: • een lokaal gezond en sterk verenigingsleven • een op de vraag afgestemd innovatief sportaanbod • een uitdagend competitieaanbod • voldoende kwalitatief en kwantitatief kader

Vier grote ambities zijn leidend in de strategie van de handboogsport en haar koepelorganisatie NHB. Vier doelen die enkel samenwerkend met clubs, overheden, sportorganisaties, onderwijs en bedrijfsleven bereikt kunnen worden. Uiteindelijk vormen deze ambities de basis voor groei van de handboogsport. Kwalitatieve en kwantitatieve groei wel te verstaan; meer handboogsporters in sterke toekomstgerichte clubs! 1. De sterke vereniging 2. Een klantgerichte bond 3. HandboogSPORT ! 4. Ambitieuze topsport Voor elk van deze ambities zijn achtereenvolgens doelstellingen (met een toelichting) geformuleerd en worden activiteiten (zo mogelijk per jaar) vermeld.

12

Samen, Sterk, Groei 2016.


3. Ambitie: De sterke vereniging 2016 ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ Toelichting 1: vergroten van het aantal sterke

Sportbeoefening is een lokaal gebeuren; in het dorp, de stad, dicht bij de mensen moet het gebeuren. Bij de vereniging vindt de kennismaking, training, wedstrijd en elke andere activiteit plaats. De vereniging is de bron voor kennismaking en (ver)binding. Hier begint de sportbeoefening: bij (verenigings)mensen die ter plekke een plan en drive uitstralen! Het versterken van het lokale sportinitiatief is de basis voor de handboogsportstrategie 2016.

verenigingen Een sterke vereniging is van essentieel belang voor het bevorderen van de handboogsport. De NHB wil zich de komende jaren inzetten voor sterke verenigingen. Onder een sterke vereniging wordt verstaan de vereniging die gedreven en gekwalificeerd kader heeft, die werkt volgens vooraf opgestelde plannen waarin ambities en doelstellingen vastgelegd zijn. Maar ook is een sterke vereniging een vereniging die een 3.1. Doelstelling ‘De sterke vereniging 2016’ passend sportaanbod kan bieden aan haar leden (en potentiële leden), die daarmee gebonden en verbonden worden aan de De doelstelling voor de periode 2013-2016 ten sport en aan elkaar. Nu en in aanzien van sterke verenigingen is: In de toekomst. Een sterke vereniging heeft Het vergroten van het aantal sterke kwalificeert haar huis op orde, zowel verenigingen. In 2016 kwalificeert minimaal 70% financieel, organisatorisch minimaal 70% van de NHB van de NHBals materieel (accommodatie) verenigingen zich als sterk. Een sterke verenigingen zich en zoekt samenwerking met vereniging typeert zich middels: andere partijen. Een sterke a. Kader: de vereniging heeft haar bestuurlijke als . vereniging heeft een minimale kernfuncties competent en evenwichtig omvang van 50 leden (of een ingevuld en het sporttechnisch kader is samenwerkingsverband met andere verenigingen gediplomeerd. b. Beleid: de doelstellingen en plannen van de zodat dat minimum gerealiseerd is). Deze vereniging worden jaarlijks vastgesteld en (samenwerkings)omvang is als randvoorwaardelijk te zien in het halen van een groot aantal ambities. In vastgelegd in een beleidsdocument c. Sportaanbod: de vereniging weet leden te binden 2016 moet 70% van de verenigingen het predikaat en verbinden door een passend (vraaggestuurd) ‘sterk’ kunnen halen. sportaanbod. d. Organisatie: de vereniging is organisatorisch Toelichting 1a: Kader Het begint met mensen met een drive en ambitie op op orde en is financieel gezond. e. Accommodatie: de vereniging beschikt over het gebied van de handboogsport. Afhankelijkheid van de toevallige aanwezigheid op enig moment een adequate accommodatie. f. Samenwerken: de vereniging beschikt over van gedreven mensen in de club is geen basis voor een relevant netwerk met gemeenten en/ continuiteit. De NHB streeft naar continuïteit en of onderwijs en/of bedrijfsleven en/of kwaliteit in de verenigingen, naar competente verenigingen en weet daar effectief mee samen mensen die over (ver)bindende kracht beschikken. te werken. Het bestuurlijk kader onderneemt Mensen die de ontwikkelingen om hen heen jaarlijks netwerk activiteiten in het onderwijs, signaleren en ‘oppikken’ en in de vereniging brengen. Dit zijn immers de mensen die de sfeer, bedrijfsleven, en/of overheid.

1

2016 sterk

13

Samen, Sterk, Groei 2016.


waarden en kwaliteit van de club bepalen. De club promotie en communicatie NHB streeft daarbij naar competent kader, boven • Jaarrekening / begroting beschikbaar kader. Hiervoor is nodig de kernfuncties in het bestuur Toelichting 1c: Sportaanbod (voorzitter, secretaris, penningmeester en De sportvereniging heeft een breed sportprogramma communicatie) met competente mensen in te voor de leden die daarmee gebonden en verbonden vullen, waarbij de samenstelling van het bestuur worden aan de sport en aan elkaar, nu en in de evenwichtig (onder toekomst. Het sport-programma is De streeft naar meer naar leeftijd) is. De de weerslag van de keuzes die de bestuurlijke kernfuncties samenwerking binnen vereniging maakt in haar beleid; breed, zijn ingevuld conform of juist heel gericht. De NHB streeft profielschetsen voor deze de vereniging, maar nadrukkelijk naar een breed aanbod, ook met onderwijs, functies. afgestemd op de leden, de potentiële Het sporttechnisch kader , leden, de ontwikkelingen in de markt is gediplomeerd, en het en de toekomst. Een attractief aanbod bedrijfsleven en/of uitgangspunt is dat elke voor nu en de toekomst, dat garant vereniging van beschikt andere verenigingen moet staan voor continuïteit en groei. over een gediplomeerde trainer op niveau 3. Toelichting 1d: Organisatie Voor zowel het bestuurlijke als het technische De vereniging moet financieel en organisatorisch kader is er een wervings- en scholings-programma op orde zijn. Bestuurlijk zijn de zaken vastgelegd gericht op alle leeftijden. Het verenigingskader en verantwoord en is de zeggenschap geregeld. gaat jaarlijks naar een relevant congres binnen of Hierbij functioneren verenigingsbesturen in de buiten de sport, afgezien van deelname aan het lijn van de code Goed Sportbestuur. NHB handboogcongres. Daarnaast beschikken sterke verenigingen over: Toelichting 1b: Beleid • Actuele statuten en een huishoudelijk Met het oog op continuïteit en de toekomst is het reglement. van belang dat ambities, plannen en doelstellingen • Een jaarrekening die jaarlijks opgemaakt en van de vereniging jaarlijks vastgelegd, vastgesteld vastgesteld wordt. en verantwoord worden. Ook bij wisseling van • Een vastgesteld commissiereglement waarin vrijwilligers, is het noodzakelijk dat er continuïteit de taken en verantwoordelijkheden van in het beleid is en de activiteiten voor de toekomst commissieleden benoemd staan. geborgd zijn. De doelstelling is dat in 2016 minimaal • Een rooster van aan- en aftreden voor 70% van de verenigingen een beleids(jaar)plan bestuurders en commissieleden. heeft. Dat beleidsplan (samen met de mensen, • Een opleidingsplan voor het bestuurlijke en zie 1a) maakt een vereniging representatief en sporttechnische kader. geloofwaardig bij het externe veld (en de leden). Het plan geeft aan waar de sportvereniging voor Toelichting 1e: Accommodatie staat. Het plan bestaat minimaal uit de volgende De handboogsport wil staan voor ‘sport’ en daarmee paragrafen: streeft de NHB naar verenigingsaccommodaties • Missie en visie van de vereniging die primair geschikt zijn voor de sport en • Leden: ledenprofielen en potentiële leden / jeugdige sporters. Iedere vereniging beschikt doelgroepbepaling over een adequate accommodatie, bij voorkeur in • Sporttechnisch beleid gezamenlijk of eigen beheer of huur van gemeente. • Accommodatiebeleid Een accommodatie in een horecagelegenheid • Beschrijving van de geplande jaaractiviteiten geniet anno 2016 niet de voorkeur. • Beleid en acties op het gebied van PR/sport/

NHB

overheid/gemeente

14

Samen, Sterk, Groei 2016.


Toelichting 1f: Samenwerking Samen weet en kun je meer! De NHB streeft naar samenwerking ten behoeve van de handboogsport. Samenwerking binnen de vereniging, maar ook met het onderwijs, de overheid (gemeente), het bedrijfsleven en/of andere (handboog)verenigingen. De NHB is er van overtuigd dat samenwerking leidt tot nieuwe kansen, kwaliteitsimpulsen, financiële winst, en mogelijkheden voor (nieuwe) vrijwilligers. Het betrekken van anderen, delen van verantwoordelijkheden en kennis geeft kansen voor de toekomst! Het streven is om structurele samenwerkingsverbanden aan te gaan, gebaseerd op sterke relaties en partnerships. Hiertoe stimuleert de NHB haar verenigingen het netwerk van de eigen leden te kennen/onderzoeken en dat te gebruiken.

over thema’s die betrekking hebben op ‘sterke verenigingen’ met de voorzitters en secretarissen. • Organiseren van een jaarlijks handboogcongres door de NHB (kennisdeling). • Elke vereniging organiseert een opendag/ contactdag met onderwijs en kent tevens een relatiemoment /relatiedag. • Ontwikkelen van een bestuurlijk leertraject door de NHB (onderdeel VSK)

Activiteiten 2013: De NHB participeert in het programma Veilig Sportklimaat (VSK) van NOC*NSF en het ministerie van VWS. De doelstelling van dit project is primair gericht op kaderversterking (bestuur, arbitrage, trainers, ouders) op lokaal niveau en sluit dus perfect aan op de ambitie van de handboogsport haar verenigingen te versterken! 3.2. Activiteiten ‘De sterke vereniging 2016’ In 2012 is reeds een pilot gestart met Rayon 3 (besturen met een visie). In 2013 worden 100 Om bovenstaande doelstelling te kunnen verenigingen bezocht voor een intake, volgen 50 realiseren gaat de NHB aan de hand van een verengingen het traject ‘besturen met een visie’ jaarlijkse verenigingsscan gerichter (op de en nemen 60 clubs deel aan de module ‘sportief behoefte van de ledenverenigingen afgestemd) besturen’. Het begint in 2013 verenigingsondersteuning bieden bij bewustwording en en/of faciliteren. Hiertoe wordt een Op basis van jaarlijkse het verzamelen van werkgroep ingericht met ondersteuning analyses worden informatie ten einde van het bondsbureau. De werkgroep deze informatie met knelpunten gedefinieerd heeft als eerste opdracht het opstellen verenigingen te delen van de jaarlijkse vraaginventarisatie/ vormen (zie ook de intakes scan/analyse voor de verenigingen op die de VSK). Hiertoe worden minimaal de items a t/m f. Op basis van voor de activiteiten van de ontwikke-lingen jaarlijkse analyses worden knelpunten de NHB verenigingsdesk in de handboogsport gedefinieerd die de basis vormen voor de gespiegeld aan de activiteiten van de NHB verenigingsdesk. ontwikkelingen die zich binnen de sportsector en De best practises rondom de knelpunten en mogelijke oplossingen worden jaarlijks opgesteld, gemeentes voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van aangepast en gedeeld. Op deze wijze worden de verenigingsgrootte en (gemeente-lijke) subsidies. verenigingen (gericht, daar waar nodig) geholpen Ook gaat de NHB een analyse uitvoeren omtrent de ledenontwikkeling en hiervoor een benchmark zich te ontwikkelen tot sterke verenigingen. uitvoeren met andere sporten. Jaarlijkse activiteiten: • Uitvoeren van een meting ‘sterke verenigingen’ Concrete acties voor 2013 zijn: en opstellen en delen van best practises rondom • Ontwikkelen, opstellen en eerste afname verenigingsscan / knelpuntanalyse a-f de knelpunten. • Beschikbaar stellen van een format voor een • Kennisbijeenkomsten in het land (lokaal) commissiereglement aan verenigingen

basis

15

Samen, Sterk, Groei 2016.


• Beschikbaar stellen van een format voor een beleids(jaar)plan voor de vereniging. • Ronde door het land teneinde in gesprek te gaan met (clusters van) bestuurders van verenigingen. In deze gesprekken wordt het MeerJarenBeleidsPlan van de bond besproken, en wordt deze naast de visie, sterkte/zwakte analyse en doelstellingen van de verenigingen gelegd. Activiteiten 2014: Het doel voor 2014 is dat 30% voldoet aan de criteria voor sterke verenigingen, dat 50% van de verenigingen de scan heeft ingevuld, dat 75% van de clubs een actief extern netwerk heeft waarmee jaarlijks activiteiten ontplooid worden. • In 2014 wordt per rayon een verantwoordelijke aangewezen voor de metingen voor sterke lokale verenigingen. • De best practises worden gedeeld in regionale bijeenkomsten. Activiteiten 2015: 50% van de verenigingen kan zich in 2015 een ‘sterke vereniging’ noemen. 70% doet mee aan de scan. De focus wordt in deze periode verplaatst naar het ondersteunen van die verenigingen die nog een stimulans nodig hebben om zich tot een sterke vereniging te ontwikkelen. • In 2015 wordt een publicatie van de scans over de afgelopen jaren gepubliceerd waarin de werkwijze van de afgelopen jaren benoemd staat. Activiteiten 2016: Het streven voor 2016 is dat alle verenigingen (90%) de meting naar sterke lokale verenigingen (verenigingsscan) invullen en dat 70% zich een ‘sterke vereniging’ kan noemen.

16

Samen, Sterk, Groei 2016.


4. Ambitie: Een klantgerichte bond ‘De dingen goed doen is heel iets anders dan de goede dingen doen’ Het moge duidelijk zijn dat de basis ambitie (de f. De NHB organisatie opereert conform de code ontwikkeling van de sterke vereniging) en deze ‘goed sportbestuur’. ambitie (inzake de NHB) in elkaars verlengde liggen. Het zijn twee zijdes van een en dezelfde Toelichting 2: medaille. De NHB wil zich in de periode tot 2016 De leden (verenigingen) alsmede de externe partijen nadrukkelijk profileren als supporter van haar stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening leden verenigingen; dus helpen haar verenigingen van de NHB. Dit vergt veel expertise binnen ‘sterk’ te maken en te houden. Dit zal onder de organisatie, dan wel het De bond wil van meer gebeuren door de (her)inrichting van faciliteren van de expertise. de ‘verenigingsdesk’ die de behoeften van Trefwoorden voor de bond ledenverenigingen jaarlijks meet (zie 4.1.2) anno 2016 zijn ‘verenigd’, en op basis daarvan gerichter dienstverlening waarde zijn voor ‘vraaggestuurd/klantgericht’ de leden en zorg en ‘dienstverlenend’. Dit zijn organiseert. de leidende principes voor de dragen voor 4.1. Doelstelling ‘Een klantgerichte bond’ cluboverstijgende wijze waarop de bond haar kernactiviteiten uitvoert. en De bond wil van toegevoegde De doelstelling voor de periode 2013-2016 waarde zijn voor de leden en ten aanzien van een klantgerichte bond is : zorg dragen voor cluboverstijgende taken en rollen: De NHB is in 2016 een klantgerichte (inter)nationale belangenbehartiging, topsport, sportbond. In 2016 is middels een leden opleidingen, competitie en promotie van de sport. tevredenheids onderzoek het succes van deze ambitie vast te stellen. Minstens 70% van Toelichting 2a: Verenigingsondersteuning de ledenvereniging waardeert de Toegevoegde De NHB moet haar leden (verenigingen) Waarde van de NHB (leden-service/ondersteuning, meerwaarde bieden. De vraag en behoefte van opleidingen, competitie, topsport en communicatie) de vereniging is leidend voor het faciliteren van de verenigingen. De NHB streeft naar een goed met een 7. Nodig is: a. Verenigingsondersteuning: het bieden inzicht in de vragen en behoeftes van verenigingen van meerwaarde aan de leden door een (zie de daartoe te ontwikkelen scan bij doelstelling verenigingsdesk met service pakket dat 1) en naar een professionele ondersteuning samengesteld is op basis van vraag en behoefte. teneinde de verenigingen te faciliteren. Voor b. Opleidingen: de NHB is het kennis en expertise ondersteuningsvragen kunnen verenigingen zich centrum voor opleidingen in de handboogsport wenden tot het bonds-bureau/verenigingsdesk. De vraag zal of door de bondsorganisatie zelf dan (bestuurlijk, arbitrair en sporttechnisch). c. Sport: een toegankelijke landelijke wel door een samenwerkende leverancier opgelost handboogcompetitie (minimaal 3500 sporters), worden. De bond wil verenigingsondersteuning dus attractieve wedstrijdkalender en competitieve deels faciliteren door samenwerkingsverbanden aan te gaan met partijen die zich gespecialiseerd Nederlandse Kampioenschappen met allure. d. Verbinden van alle handboogsporters onder de hebben in relevante onderwerpen voor de handboogverenigingen: ‘samen weten en kunnen koepel van de NHB. e. Representatie van de NHB in internationale we meer’. Daarnaast wordt de volgende service aan de leden (handboog)sportfora.

toegevoegde

taken

rollen

2

17

Samen, Sterk, Groei 2016.


verleend door het bondsbureau en/of het bestuur: •Faciliteitennetwerk beschikbaar stellen op het gebied van wet- en regelgeving, juridische zaken, verzekeringen, fiscale zaken en accommodaties •Ledenadministratie en ledenpasverstrekking •Collectieve regelingen (onder meer Ecotaks/ Buma/Sena) •Databasemarketing kennis delen met verenigingen •Nationale en internationale belangenbehartiging Geslaagde verenigingsondersteuning heeft een direct (positief) effect op de NHB ambitie van ‘sterke verenigingen’ (zie 4.1) en wordt gevoed door de daar gesignaleerde knelpuntanalyse. Toelichting 2b: Opleidingen De NHB is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van opleidingen in de handboog-sport. Kwaliteit en kwantiteit van kader is de cruciale factor bij de ontwikkeling van de handboogsport (zie voor het belang van kaderontwikkeling ook de passages hierover bij de ’sterke vereniging’). De NHB organiseert samen met de Commissie Opleidingen de diverse opleidingen van het kader, voert de landelijke regie en borgt dat de opleidingen aangesloten zijn bij de nationale kennisontwikkeling. De NHB streeft naar eenheid in opleidingen en uniformering van het kader en de reglementering. Alle aangeboden sporttechnische opleidingen sluiten aan bij de kwalificatie structuur sport (KSS). De bond biedt zelf initiële- en na-/ bijscholingsmodules aan (via de CO) dan wel verwijst door naar externe partners. Een vraaggericht opleidingspakket is op voorhand beschikbaar op de volgende onder-werpen: • Arbitrage (ook als onderdeel Veilig Sport Klimaat VSK) • Reglementering • Wedstrijdleiding (zie ook VSK) • Sporttechnisch / trainerschap (onder meer bijscholing via VSK) • Bestuurlijk • Wedstrijdorganisatie • Communicatie • Goed sportbestuur • Veilig sportklimaat Op deze wijze wil de NHB realisatie borgen van het doel (zie bij sterke verenigingen’) dat

alle verenigingen medio 2016 in staat zijn een competent bestuur/kader te vormen. Toelichting 2c: Sport Samen met en tegen elkaar sporten, daar gaat het om bij de (handboog)competitie. Voor veel verenigingen is de competitie het verbindende vehikel in de club; het bestaansrecht. De NHB als klantgerichte bond is de regisseur van de landelijke competitie en voorziet in de structuur en opzet van het verenigingsoverstijgende aanbod. De NHB wil een verbindende factor zijn tussen de sporters en dient continue oog te houden voor de (veranderende) vraag van de verenigingen en sporters en de landelijke competitie en evenementen daarop af te stemmen. De Nederlandse Kampioenschappen zijn het uithangbord van de competitieve sport en vragen om landelijke regie en promotie. De NHB borgt tevens de aansluiting met de inter-nationale regulering. De NHB stimuleert de competitieparticipatie voor zowel de jeugd als senioren met als doel om groei te realiseren en aanbod te hebben op elk niveau. In de visie 2016 zal de competitie in teamverband aangeboden worden, waarbij op regionaal, rayonen landelijk niveau voorrondes en finales zijn (zie ook bij ambitie 5. Handboog SPORT!). Daarnaast bestaat er in 2016 een individueel wedstrijdcircuit per niveau en op meerdere disciplines. Focus en taakverdeling tussen NHB (landelijk) en de rayons en regio’s inzake de respectievelijke verantwoordelijkheden is cruciaal in het traject naar 2016. Toelichting 2d: Verbinden van alle handboogsporters onder de koepel van de NHB. In de handboogsport zijn meer sporters actief dan er geregistreerd zijn bij de nationale NOC*NSF bond NHB. Dat heeft onder andere te maken met de individualisering in de samenleving; een nationale trend in de sportbeoefening. Sportconsumenten willen en hoeven niet altijd in clubverband hun sport te beoefenen. Echter bij de handboogsport (vanwege onder andere de complexiteit van de sport en de gevaarsfactor) is dat ongewenst. Met de verenigingen zal onderzocht moeten worden hoe ‘vrije sporters’ veilig en goed in de sport te

18

Samen, Sterk, Groei 2016.


introduceren en ze daarbij ook te binden aan het verenigingsleven en de NHB. Op deze wijze kan tevens een bijdrage geleverd worden aan het vergroten van de sportparticipatie in Nederland. Daarnaast zien we in de georganiseerde handboogsport in Nederland een aantal (kleinere/ deel) verbanden. Het is de overtuiging van de NHB dat (ver)eniging onder een koepel allen sterker maakt. De NHB zal daartoe met alle relevante (georganiseerde) partijen het gesprek aangaan met als doel samenwerking onder de koepel van de NHB medio 2016. Mede op deze wijze is ook (leden)groei en eenheid te realiseren. De toekomst van de handboogsport is gebaat bij verbeterde cohesie onder de groepen handboogsporters.

4.2. Activiteiten ‘Een klantgerichte bond’

eigen huis (waar nodig) verder ‘op orde te hebben’. In het kader van de eigen organisatieontwikkeling zal onder meer een (her)bezin-ning op de commissiestructuur (aantal, doel en rol) plaatsvinden. Doel is verbeterde samen-werking tussen vrijwilligers en betaalde krachten zodat de slagkracht van de commissies toeneemt. Leidraad is daarbij; minder maar beter! In de NHB organisatie (bestuurlijk en bureau) zullen de Minimale Kwaliteitseisen en de aanbevelingen voor Goed Sportbestuur aangehouden worden (zie ook ambitie 1 waarbij die lijn naar de sterke verenigingen doorgetrokken wordt). De professionele bureauorganisatie kent een functionerings- en beoordelingscyclus alsmede een collectief en individueel ontwikkeltraject/budget. Op deze wijze moet door de medewer-kers aan de veranderende eisen en dynamiek van het werken in de sport voldaan kunnen worden.

Om de ambities ‘sterke vereniging’ en de Via een verenigingsdesk is de NHB beschikbaar ondersteuning van de ‘klantgerichte bond’ waar voor vragen van verenigingen. Zoveel mogelijk te kunnen maken is het zaak voor de NHB haar wordt maatwerk aan de verenigingen geboden.

19

Samen, Sterk, Groei 2016.


Activiteiten die de NHB minimaal op voorhand geregeld heeft zijn: • Beheren en uitbreiden van een faciliteitennetwerk (doorverwijsfunctie naar expertise en ondersteuning) • Afsluiten en actualiseren van collectieve regelingen en faciliteiten • Uitvoeren van een jaarlijkse behoefteinventarisatie onder verenigingen (onderdeel / in combinatie met de verenigingsscan ‘sterke verenigingen, (zie 3.) • Ontwikkelen van een (leden)database met cijfermatige achtergronden en kennis • MijnNHB ontwikkelen waarin de ledenadministratie is opgenomen • Beschikbaarheid Vertrouwens Contact Persoon

competitie en wedstrijdkalender per seizoen 2014 vernieuwd zijn Dit moet leiden tot een op de vraag afgestemde handboogcompetitie en competitieve Nederlandse Kampioenschappen. De competitieparticipatie is in 2016 daardoor gestegen (minimaal 3500 sporters) en de NK’s zijn promotioneel attractieve topsportevenementen (zie ook bij 5). Als nationale sportkoepel dient de NHB haar invloed ook internationaal te borgen. Medio 2016 moet dat leiden tot representatie op minimaal 3 posities in World Archery en/of World Archery Europe (voorheen EMAU).

Om tot een verenigde koepel te komen zal de NHB gesprekken initiëren met de relevante Via een opleidingsfunctionaris is de NHB partijen, leidend tot verbeterde samenwerking op beschikbaar voor vragen van verenigingen en koepelniveau in 2016. kader over opleidingen. Activiteiten die de NHB minimaal ontplooit op het gebied van opleiden: • Opstellen en uitdragen van een visie op opleiden (2013) • Aanbieden van opleidingen en modules, na- en bijscholingen • Verwerven en opleiden van een (breder) corps van competente docenten (2013-2014) • Beheren en uitbreiden van een netwerk van specifieke (opleidings)expertise • Registreren van het kader, de gevolgde opleidingen en na- en bijscholingen (2014) • Implementeren van de KSS over alle opleidingen en modules (2013) • Instellen van een (online)platform voor docenten ten behoeve van kennisdeling (2013) • Instellen van een (online)platform voor bestuurders ten behoeve van kennisdeling (2013) • De beschikbare opleidingsmogelijkheden overzichtelijk aanbieden(2013) • Opleidingskalender opstellen en publiceren (digitaal vanaf 2014) Vanwege het centrale belang van de competities en wedstrijden voor de handboogsporters: • Werkgroep instelling ‘visie competitie en wedstrijdkalender’ (2012/2013) • Visie ontwikkeling gevraagd in 2012/2013 zodat

20

Samen, Sterk, Groei 2016.


5. Ambitie: HandboogSPORT ! ‘Een gebrek aan focus is de oorzaak van het niet bereiken van je doelen’ Handboogsport is gewoon sport en straalt SPORT uit ! Profilering van de handboogsport als SPORT is leidend in de communicatie anno 2016. Het accent ligt in deze ambitie op de communicatie van (handboog) SPORT ! De activiteiten zijn gericht op het meer vorm en inhoud geven aan het SPORT profiel van de handboogsport in de jaren naar 2016.

elementen te positioneren zijn groeikansen beter te benutten en is het gesprek en samenwerking met overheden, bedrijfsleven en onderwijs te verbeteren (zie ook 4.1).

Toelichting 3a: Imago elementen ‘sport’ alsmede ‘sociaal verbindend’ staan centraal in de communicatie Was het voorheen zo HandboogSPORT dat handboogsport 5.1. Doelstelling handboogSPORT ! geassocieerd werd met streeft naar een een activiteit die in of bij De doelstelling op het vlak van communicatie positief imago als het een horecagelegenheid en promotie is: heden gaat om , plaatsvond, ten dage is dat beeld Handboogsport heeft een SPORT vitaliteit en niet meer relevant. De profiel! De handboogsport weet communicatie jaarlijks de landelijke media te verbindend vermogen (NHB) zal dienovereenkomstig bereiken met topsport- (2014+2016) en breedtesportevene-menten (2013+2015). een SPORT profiel krijgen waar dat nog niet zo is. Voorwaardelijk is SPORT profilering in alle sterke Samenhangend met de activiteiten die gekoppeld verenigingen middels een bestuursverantwoordelijk zijn aan de ambitie van de sterke vereniging (zie 4.1) zal communicatie van het SPORT profiel communicatiefunctionaris. a. Imago en profileringselementen ‘sport’ vanzelfsprekend zijn. alsmede ‘sociale verbindend’ staan centraal in In 2016 immers zijn ‘sportrituelen’ op de clubs (georganiseerde trainingen, een sporttechcommunicatie . b. Promotie van de handboogSPORT middels nisch programma, sportkleding, deelname aan competities en wedstrijden, alcohol (top)sport en breedtesport c. De NHB benut in de communicatie toenemend ontmoedigingsbeleid) vanzelfsprekend en breed de mogelijkheden van moderne media gedragen. De handboogsport is bevorderend voor de vitaliteit. (internet/social media) De NHB ziet het als haar verantwoor-delijkheid om mensen te wijzen op de sport als middel om te Toelichting 3: Handboog SPORT profiel Kenmerkende imago elementen van de bewegen (in beweging te komen). De gang naar de handboogsport in de promotie en communicatie in handboogsportclub is zo tevens een ideale wijze om de periode tot 2016 zijn handboogsport als ‘SPORT’ (sociaal) actief te blijven. Dit geldt in het bijzonder (onder meer vitaliteit) en het sociaal (ver)bindend voor de senior doelgroep (50 +) en mensen met zijn van de sport. Bij dat laatste is te denken aan een beperking. Het is een sport die toegankelijk is de hechte lokale verenigings-cultuur, ‘familiesport’ en waarin men lang actief kan blijven.

sport

3

en de ‘geschiktheid voor allen’ (toegankelijk, jong, oud, alle welstands-klassen, etc ). Hierbij gaat het om een gewenst imago. Een positief imago als het gaat om sport, vitaliteit en verbindend vermogen. Door de handboogsport met deze

Het verenigingsleven is van oudsher een sterk punt van veel handboogsportverenigingen. Met name vanwege de geschiktheid voor alle leeftijden zijn veel families hun hele leven actief in de sport en

21

Samen, Sterk, Groei 2016.


het verenigingsleven. Dit vermogen tot sociale (ver) binding zal in de profilering van de handboogsport ingezet worden.

5.2. Activiteiten handboogSPORT !

Bij veel activiteiten die hier opgenomen zijn, is de opmerking te maken dat ze nauw verweven Toelichting 3b: Promotie van de handboogsport middels zijn met de ambities van de sterke verenigingen (top)sport en breedtesport. (zie 3.) en van de diensten die de NHB daartoe De afgelopen jaren is de handboogsport minimaal in als klantgerichte organisatie (zie 4.) kan en moet de publiciteit geweest. De sport was (in de landelijke leveren. Hier worden dus ook activiteiten genoemd pers) nauwelijks zichtbaar. De verbeterde promotie die bij de eerste twee ambities horen, maar vanwege wil niet enkel de regionale media tot doel hebben de communicatie- waarde hier (ook) opgenomen maar een landelijk zijn. In deze ambitie komen ook activiteiten uit bereik krijgen. In programma VSK terug, voor zover gericht op De benut het 2012 heeft door trainers (sportiviteit en respect). de uitstekende in de communicatie promotie rondom toenemend de het Europees 5.2.a. Activiteiten imago SPORT en sociale K a m p i o e n s c h a p mogelijkheden van verbinding in Amsterdam en Olympische Spelen In 2013: in Londen het SPORT profiel al gezicht gekregen. • Oprichten van een werkgroep voor vernieuwing Op naar meer zichtbaarheid en promotie…… en van de formats voor de competitie en de niet enkel in Olympische jaren! Nederlandse Kampioenschappen (2013). In de promotie van de handboogsport zullen Implementatie van de nieuwe formats in 2014 beide profielelementen afwisselend het accent • Inrichting trainersplatform (zie ook 3. en 4.) krijgen. Bewust is niet gekozen voor een of/of voor o.a. inhoud en vorm imago sport lokaal beleid in deze, maar voor en/en. In het ene jaar zal (relatie met Veilig Sport Klimaat: positief promotie door middel van een topsportevenement coachen en coachen op sociaal gedrag) geschieden (handboogSPORT!) waar het jaar • Wordt een bestuurdersinformatiedag daarna een breedtesportevenement centraal staat georganiseerd rondom inhoud en vorm van in de promotie (sociaal verbindend). ‘sport’ op de lokale club • Wordt op het handboogcongres aandacht Toelichting 3c: De NHB benut in de communicatie besteed aan het imago van handboogsport toenemend de mogelijkheden van moderne media (awareness) (internet/social media). • Start upgrade NK als topsportevenement en In zowel de interne als externe communicatie zal sportpromotie de NHB medio 2016 een verschuiving realiseren • Uitbouw van een handboogsportgala ten tijde waarbij de mogelijkheden van de moderne media van handboogcongres (eren en huldigen) (internet, social media, etc.) breder ingezet worden. • Prijsvraag voor een (ver)bindend Meer traditionele media (print bijvoorbeeld) zullen breedtesportevenement voor de een andere (kleinere) rol krijgen. Dit hangt samen handboogsporters (realisatie 2015): een met de enorme mogelijkheden van de nieuwe activiteit gericht op pure promotie ten einde de communicatie media alsmede het penetratie/ sport bij een breed publiek op het netwerk te gebruik van internet in het algemeen en onder de krijgen (bijvoorbeeld: wereldrecordpoging om handboogsporters. Doel is de communicatiekracht zoveel mogelijk pijlen tegelijkertijd in de lucht te vergroten door een betere mix van de beschikbare te schieten) media. • Wordt een stageopdracht uitgezet naar de gezondheidseffecten van de handboog-sport

NHB

moderne media

22

Samen, Sterk, Groei 2016.


• Kennen verenigingen een (anti)dopingbeleid, rook- en alcoholbeleid/code • Wordt een opzet gemaakt voor een competitief mastersprogramma • Promoten van de handboogsport bij revalidatiecentra (voortzetting van het project Aangepast Sport 2011) • Jaarlijkse deelname aan de nationale sportweek (NSW): open dag handboogclubs (minimaal 20 clubs)

5.2.b. Activiteiten promotie SPORT en sociale verbinding

Nederlandse Kampioenschappen zijn attractiever voor publiek: • Ophangen van (meer) TV schermen • Ophangen van uitslagen displays • Toevoegen van entertainment: DJ en speaker • Aankleding/venuedressing van de locatie • Inkorten van het programma, meer matchplay • De finales worden gespeeld op ‘iconic venues’ In 2014: (bijvoorbeeld in centra van steden) • Worden clubs die best practises hebben • Actief persbeleid. aangaande het gewenste imago gevraagd een De NHB zal hiervoor in een pilotproject van World andere club te adopteren om de best practise Archery participeren. te delen en waar mogelijk ondersteuning te bieden bij implementatie op de andere club. De NHB zal media faciliteren met promotiemateriaal • Wordt een heldenprogramma en ambassadeurs- van de Nederlandse Kampioen-schappen: programma opgezet. • Grotere beschikbaarheid van camera’s. • NK topsportevenement • de NHB (en haar leden) maakt zelf videocontent • Worden in de opleidingen van het bestuurlijk en plaatst deze online en zendt deze proactief en technisch kader, elementen aangaande de naar de media. sportcultuur opgenomen • Start het competitief mastersprogramma • NSW minimaal 40 clubs deelname middels open dag In 2015: • Wordt het eerste (ver)bindend (breedtesport) evenement voor de handboogsporters georganiseerd (tweejaarlijks, dus 2017 weer) • Hebben 20 revalidatiecentra een activiteitenprogramma met handboogsport • Kennen revalidatie experts en het netwerk van organisaties ‘meer bewegen voor ouderen’, de Helden en ambassadeursprogramma: handboogsport en de mogelijkheden • Het opzetten van een helden en • NSW minimaal 75 clubs open dag ambassadeursprogramma in 2013, effectueren in 2014 In 2016 • 3-5 topsporters vervullen een ambassadeursrol • Bieden grote handboogsportclubs een (naar buiten en naar clubs). familiepakket met gezinsaanbiedingen • Communicatie- en mediatraining (top) • Kent de lokale vereniging en de NHB de sportbetrokkenen mogelijkheid tot het gezinslidmaatschap • O.a. (top)sporters en vrijwilligers van het jaar • NSW minimaal 100 clubs open dag worden tijdens een sportgala geëerd • Sportprofiel middels NK en/of internationaal evenement Een jaarlijkse persdag organiseren ten behoeve van netwerkopbouw en –beheer.

23

Samen, Sterk, Groei 2016.


Stimuleren van promotie van de sport via clubs (project ‘Start Handboogsport’): • Er wordt een promotiepakket voor clubs ontwikkeld ten behoeve van het uitdragen van ‘mijn sport’ (2013). Hiermee kunnen clubs hun deelname aan (bestaande) open dagen in de sport ondersteunen met materiaal. • Door het stimuleren van ontwikkeling van communicatieplannen en communicatie bestuurders/commissies bij clubs (zie kader ontwikkeling bij doel 1 en 2). • Door het stimuleren van wervingsactiviteiten bij clubs voor nieuwe leden.

onderwijsinstellingen (zoals revalidatiecentra). De NHB beoogt hiermee continuering van het pilotproject Aangepast Sport van 2010-2012.

Niet onvermeld mag hier blijven de relatie die de NHB heeft met de stichting NIATO (Netherlands International Archery Tournament Organization). Deze beoogt internationale handboog topsportevenementen te organiseren. De succesvolle organisatie van het EK 2012 in Amsterdam is een stimulans om in de nabije toekomst te onderzoeken of en welk internationaal titeltoernooi passend is. Daarbij hebben de jaren 2016 en 2019 nu de aandacht. Een internationaal Organiseren van Nederlandse Kampioenschappen toernooi is en blijft een perfect profilerings- en in 2016 (of zoveel eerder als mogelijk blijkt) voor promotiemiddel. de recreatieve takken (bijv. 3D), met een side programma (gericht op binding). Hiervoor wordt in 5.2.c. Activiteiten benutten mogelijkheden van 2013 gestart met het oprichten van een werkgroep moderne media die het format gaat ontwikkelen en uitwerken. • (door)ontwikkelen van een eigentijdse website Het samenbrengen van clubs en scholen, (o.a. gebruikersgroepen voor trainers e.d.) ondersteund met NHB materiaal (25 combinaties • Ontwikkelen van een jaarboek (uitgave vanaf in 2014, 50 in 2015 en 2015). Een werkgroep gaat hier vorm en inhoud 100 in 2016). aan geven (2014). Intensief contact met revalidatiecentra leidt • Het bestaande bondsblad (print) geleidelijk Promotie van de tot vergoot inzicht afbouwen in combinatie met het jaarboek h a n d b o o g s p o r t in de mogelijkheden • Starten van een online kennisgroep over social vindt jaarlijks plaats media en communicatie in de handboogsport van de voor door deelname (2013). deze doelgroep aan de Open Dag • E-mail activatie (70% van de leden in 2013, tijdens de Nationale 100% bereikbaarheid van leden in 2014). Sportweek (zie eerder). De NHB streeft er naar de • Events kennen live verslag via social media. handboogsport veel • Bij clubs is communicatie geborgd in één van verder bij een breed publiek uit te dragen door de portefeuilles van bestuurders (zie ambitie het promoten van de vele mogelijkheden die de sterke verenigingen). sport in zich heeft. De NHB leden zijn trots op de sport en het gevoel van ‘mijn sport’ ontstaat Algemeen: en wordt uitgedragen. Daarnaast het tweejaarlijks In het huidig tijdsgewricht is het belang van breedtesportevenement (nog te ontwikkelen) gerichte, voortdurende, adequate informatie en eerder genoemd. communicatie niet te onderschatten. Tegen die achtergrond, en gezien de ambities die de NHB Intensief contact met revalidatiecentra leidt tot en haar clubs hebben op dit vlak, is het noodzaak vergoot inzicht in de mogelijkheden van de sport hiervoor dedicated personeel te werven. Het kan er voor deze doelgroep en mogelijke instroom naar ‘niet bij gedaan worden’. Het is een vak, vandaar: clubs en selecties Aangepast Sport. Het project •Investeren in personeel voor communicatie op het Sport en bewegen in de buurt (NISB/Sportimpuls) bondsbureau (2013) en in de verenigingen middels biedt mogelijkheden voor verenigingen om een verantwoordelijke communicatie man/vrouw. samenwerkingen aan te gaan met zorg- en

sport

24

Samen, Sterk, Groei 2016.


6. Ambitie: Ambitieuze topsport ‘Hard work beats talent if talent fails to work hard’ *Het onderdeel ambitieuze topsport kent een separaat InvesteringsPlan 2016. Dat is op te vragen bij de NHB. Hier is een resumé opgenomen op relevante hoofdlijnen. Dit aparte plan voor het segment topsport is een uitvloeisel van het door NOC*NSF gehanteerde Top 10 beleid, structuur, financiering en tijdpad. Topsport is het uithangbord, het paradepaardje van elke sport. Als Olympische sport is de NHB op het hoogste niveau actief. De Top 10 ambitie van NOC*NSF is ook voor de NHB in haar topsportbeleid leidend. Opbouw van onderaf (talentenplan), topbegeleiding en coaching (opleidingen) moeten leiden tot (inter)nationale successen. Top 5 resultaten en ‘er toe doen’ op WK’s en Olympische Spelen is de resultante.

6.1. Doelstelling ambitieuze topsport Samenvattend is het doel voor het segment topsport van de NHB:

4

wordt verwezen naar eerder genoemd integraal InvesteringsPlan Topsport 2016. a. Grootte en werksituatie per kernploeg, talentvolgsysteem, CTO Papendal b. Coaches en assistent-coaches. c. Technisch Directeur Topsport d. Medische en paramedische ondersteuning, medische kosten, antidopingbeleid e. Specialisten /ondersteuners/sporttechnische begeleiders f. Accommodaties. g. Talent scouting/opvang/vorming. h. Sporttechnische programmering. i. Materiaal/kleding. j. Innovatie/wedstrijdformats k. Standaard kernploegovereenkomst. l. Opleidingen m. Atletencommissie. n. Reglement van besluitvorming NHB Topsport. o. Financiering

Toelichting 4: Het opleiden van topsporters en Het opleiden van topsporters en het verlenen het verlenen van diensten aan topsporters.

van diensten aan topsporters. NHB Topsport heeft de totale verantwoordelijkheid De NHB onderschrijft de NOC*NSF Top voor het geheel van opleiden en dienst-verlening 10 ambitie en wil structureel top 5 plaatsen op en kan aangesproken worden op hetgeen bij representatieve internationale toernooien voor overeenkomst is toegezegd te faciliteren. Voor jeugd en senioren behalen. Het NHB topsportplan: alles zal de topsporter zich blijven herinneren • Kent fulltime programma absoluut als eerste verant-woordelijk voor de selectiesporters is het te zijn voor zijn sportontwikkeling • Werkt met en investeert in en mogelijkheden om optimaal te , presteren. voor topsport relevante staf • Beschikt over een eigen high het paradepaardje Vanuit de positie van Topsport, performance centre vanuit de herkenbare cultuurkeuze • Heeft een talentontwikkel- en van binnen de Nederlandse topsport in volgsysteem (regio, rayon- en de laatste jaren, en de ambitie om landelijke connectie). beter te zijn in sport dan voorheen, maakt de eis • Heeft haar technische visie vertaald naar de voor een uitgesproken doelkeuze vanzelfsprekend. opleidingen (level 2 t/m 4) De jongste sportgeschiedenis leert, dat in de periode na 2004 een professionele aanpak Na een toelichting zullen onderstaande items een positieve ontwikkeling heeft meegemaakt. kort worden besproken. Voor meer informatie Beleidsvoornemens en doelkeuzes werden niet

Topsport uithangbord elke sport

25

Samen, Sterk, Groei 2016.


steeds gerealiseerd. Echter de impulsen die er in deze periode tot nu uitgingen van NOC*NSF waren zeker mede verant-woordelijk voor de positieve veranderingen. De veranderingen krijgen een vervolg in de NOC*NSF Sportagenda 2016. Daarin staan duidelijke en ingrijpende keuzes, die direct door zullen klinken in het NHB Topsportbeleid voor de komende jaren.

moet verbeterd worden. Bij de discipline Compound kan een kwaliteitsslag zeker gemaakt worden door een omvang-rijker trainingsprogramma te realiseren.

In de eerste fase zullen de huidige beste sporters Recurve en Compound naar een hoger niveau moeten gaan. Vanaf 2013 gaat meer aandacht gegeven worden aan aankomend talent. Niet alleen Onmiskenbaar zullen de eisen aan een ieder van voor 2016, maar ook op route voor daaropvolgende NHB Topsport (sporters en kader) met betrekking jaren. Een gegeven in topsport is dat een talent tot kwaliteit en inzet hoger worden gesteld dan gemiddeld 8 sportjaren nodig heeft om vanuit een voorheen. Topsport en daarbij topprestaties vragen eerste selectie-groep een wereldprestatie te leveren. om voortdurende verandering op weg naar ‘beter’. Voortdurend is in de aandacht: Naast de nationale selecties ligt er een wezenlijke • De veranderende mate van mondialisering taak voor de rayons. Daar zal meer als voorheen • Topsport is een vak, dat professioneel en aandacht moeten worden gegeven aan de opvang fulltime of parttime beoefend wordt en eerste vorming van jeugd talent. Daarbij • Prestaties worden beloond zal het format van sportaanbod aan de jeugd • Topsport vraagt commitment en moeten worden veranderd, naar kwaliteit van de NHB kortere sessies van training, speciale de spelvormen en stimuleren en creëren • Financiering van een programma is geen recht. van ook andere dan de huidige, en tijd kostende wedstrijden. ligt er weinig Het NHB Topsport strategisch denken Vanuit de rayons naar de regio’s en een en handelen staat voor: verenigingen vindt aansturing plaats • Prestatiegericht zijn en wordt regie gevoerd. voor de • De sporter centraal stellen • De coach de volledige regie van Toelichting 4a: Grootte/werksituatie het sporttechnisch plan geven. Kernploegen/CTO/ talentvolgsysteem De grootte van een kernploeg wordt Focus op topsportonderdelen Recurve en Compound en bepaald door meerdere factoren als bijvoorbeeld Aangepast Sporten (voor zowel indoor als outdoor). niveau van talent/sportkwaliteit, beschikbaarheid De topsportonderdelen waarop de afdeling NHB gekwalificeerd kader, te realiseren trainingsvoluTopsport zich concentreert zijn de Olympische en me, accommodatie en beschikbare financiële Paralympische disciplines Recurve en Compound. middelen. De mindervaliden handboogsport is geïntegreerd Kandidaten zijn gescout op basis van in de NHB. wedstrijdresultaten en met behulp van een De huidige kernploegen, en dan vooral Recurve talentvolg-systeem. Deelname in een selectie gaat en Jong Oranje, hebben momenteel enkel jonge alleen op basis van kwaliteit, en mogelijk opvallende getalenteerde deelnemers. Zij presteren volwaardig progressie in presteren. op internationale toernooien, zowel bij de junioren als ook de senioren. Er is zeker veel perspectief. Toelichting 4b: Coaches en assistent coaches. Bij de mindervaliden zijn een aantal sporters subtop Coaches weten de weg naar de absolute prestatie(s). wereldniveau, de anderen bevinden zich in een Programma’s zijn coach gestuurd. Coachen is ontwikkelingsfase en doen mee aan internationale basale taak-/sportgerichte thema’s in de aandacht wedstrijden. De ontvangst en opvang van potentials hebben en gelijktijdig zeer persoonsgericht naar, in is op regio- en rayonniveau nog onvoldoende en de eerste plaats, ‘zijn’ sporters zijn. Tegelijk moet

Naast

nationale selecties wezenlijke taak

rayons

27

Samen, Sterk, Groei 2016.


hij zich ook bezig houden met en leiding geven aan zijn collega-begeleiders in zijn team. Niet te verwaarlozen is ook zijn voortdurende specifieke en algemene vakinhoudelijke bijscholing om daardoor ‘bij’ te blijven. Professionals moeten in ieder geval in tijd, en ook door –gedeeltelijke – financiële ondersteuning, dit de kans geven. Niet steeds behoeft de sporter de aanwezigheid van de trainer/coach te ervaren. De sporter zal ook gecoacht moeten worden naar een optimale zelfstandigheid. Iedere kernploeg zal een eigen trainer/coach hebben. De trainer/coach ‘Doel’ heeft een fulltime takenpakket. ‘Aangepast Sporten’ trainer/ coach heeft een 0,6 fte, met daarenboven een taak ten behoeve van het ontwikkelen, promoten en stimuleren van de handboogsport voor mindervaliden . De Jong Oranje trainer/coach heeft in 2013 en 2014 een 0,6 fte overeenkomst, in 2015 en 2016 gaat dit naar fulltime. De fulltime coach is de ‘head coach’, de eerste gesprekspartner van en voor de Technisch Directeur. De trainer/coach heeft voor het optimaliseren van wedstrijdbegeleiding, persoonsgericht handelen en verzorgen van een aantal trainingen, een assistentcoach nodig. Op basis van 0,2 fte is hij/zij in te schalen. Competenties van trainer/coaches moeten de kwaliteitstoets kunnen doorstaan. Zo niet, dan zal actie moeten worden ondernomen door de betreffende persoon. Toelichting 4c. Technisch Directeur. De Technisch Directeur Topsport heeft volledig mandaat van het bondsbestuur in besluit-vorming en uitvoering NHB Topsport betreffende. Tot de taken behoren het goed laten functioneren van de afdeling Topsport, professionaliteit bewaken en –waar mogelijk- verbeteren. De inzet zal zich niet begrenzen tot alleen Topsport, maar ook zal de TD betrokken worden (in overleg met bestuur, commissies en bureau) bij onderwerpen als opleiding, opzet/format NK, competities en communicatie (topsport). Toelichting 4d. Medische en paramedische ondersteuning, medische kosten en antidoping- beleid. CTO faciliteert de betrokken sporters, zowel medisch als paramedisch. Sportmedisch onderzoek wordt onder regie van de betreffende coach uitgevoerd.

Andere kernploegleden, niet CTO-ers, kunnen consult nemen en/of een sportmedisch onderzoek laten doen bij het Sport Medisch Centrum Papendal. Kernploegleden kunnen gebruik maken van para-medische ondersteuning. Paramedische begeleiding is voor de kernploeg ‘Aangepast Sporten’ absoluut noodzakelijk aanwezig bij alle buitenlandse uitzendingen. Bij de NHB wordt voor alle aangesloten sporters het antidopingbeleid gevoerd. Voor NHB Topsport wordt een ‘no tolerance’ beleid toegepast. In relatie tot dit onderwerp is de sporter volledig en alleen verantwoordelijk. De verantwoordelijke coaches hebben zich op de hoogte te houden met de actuele procedures en relevante informatie. Toelichting 4e: Sporttechnische begeleiders. Er zal een streven zijn waar nodig specialisten structureel in te zetten bij de nationale selecties. Differentiatie van inzet per kernploeg is nodig en niet voor alle kernploegen gelijk. Daarnaast en vooraf is de individuele sporter als eerste verantwoordelijk voor zijn/haar verzorging als topsporter. Hij/zij is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor een professionele werksituatie en inzet. NHB Topsport is binnen haar mogelijkheden faciliterend. Naast sportspecifieke handboogtraining is het leveren van een optimale wedstrijdprestatie mogelijk door nog andere componenten van het topsporter zijn. Het zijn gebieden, welke niet steeds door de trainer/coach kunnen worden aangestuurd, en vraagt specialistische kennis. Specialisten kunnen structureel worden opgenomen in een begeleidingsteam, of in deeltijd een bijdrage leveren. De noodzaak is buiten twijfel en heeft als motivatie de doelkeuzes van NHB Topsport. Dat is ‘presteren’. Mentale training en begeleiding (MTB) voor een groep en/of individu wordt geïnitieerd door de coach. MTB is opgenomen in het sporttechnisch jaarplan. Algemene fysieke training is wezenlijk voor de handboog topsporter. Het bestaat uit meer dan alleen krachttraining. Dit onderdeel is na het schieten een wezenlijk aandachtspunt in het voorbereidingspakket naar de topprestatie. Binnen de leefstijl van handboogsporters

28

Samen, Sterk, Groei 2016.


is voedingsbegeleiding meer gewenst dan voedingsadvisering. Een diëtist(e) is de gewenste specialist. Voor de mindervalide sporters is classificatie een voorwaarde om in competitie te kunnen. Er is de wens een Nederlander op te leiden tot een internationaal classificeerder, handboog-sport georiënteerd. Gehandicapten Sport Nederland is hierin leidend. Toelichting 4f: Accommodatie. Papendal heeft als CTO in 2011 de tijdelijke accommodatie voor handboogsport een verbetering gegeven. Dit is reden mee geweest om dit centrum ook de locatie te laten zijn voor training van de andere kernploegen, en voor de komende periode te laten blijven. Gelijktijdig is er de wens om in de komende 4 jaren over een definitieve en vaste, voor alle afstanden volwaardige, accommodatie op Papendal te kunnen beschikken.

Toelichting 4g: Talentscouting/opvang/vorming. Uitgangspunt in het willen scouten van talent, is om hem/haar vervolgens te vormen en op te leiden naar internationaal niveau. Onbekendheid met de sport en diens mogelijkheden om zijn/haar ambitie te ontwikkelen is enige hoofdmotief voor scouting. Afgeleiden daarvan zijn er meerdere, tot en met internationale profilering als handboogsportland dat er toe doet! Middels training en wedstrijdjes op verenigings- en regioniveau zal vaardigheid worden opgemerkt. Het is niet NHB Topsport relevant, noch het werkterrein van NHB Topsport, maar er liggen wel belangen. Voor de continue doorstroom van jeugd naar volwassenheid in sport, is het structureel meerjarig werken met jongeren een voorwaarde. Het zal voortdurend een uitdaging voor vereniging en regio zijn de jonge geïnteresseerde mensen te blijven boeien. Het vereist gekwalificeerde trainers en een goed programma (zie ook ambitie 1 en 2). Regio’s rapporteren hun werkelijke talentjes en organiseren middels de rayonselectie-trainingen

29

Samen, Sterk, Groei 2016.


de voortgang in sportontwikkeling. De 4 rayons Toelichting 4j: Innovatie hebben een intensief contact met de trainer/ Innovatie is een onderwerp wat naadloos aansluit coach Jong Oranje. Gezamenlijk zijn motiverende bij de werkwijze in topsport. Veranderen is basis samenwerkvormen te ontwikkelen. Rayons voor verbeteren. Innovatief zijn kan op diverse rekenen het begeleiden van aanstormend talent thema’s. Van jaarplanning, naar accommodatie, als een van de eerste kerntaken. Het vraagt van voeding, waarneming, trainingsbelasting, techniek de rayontrainers didactische en omgangskundige apparatuur om te registreren en/of feedback te vaardigheid. geven, wedstrijdformats tot materiaal. Er moet in samenspraak met Jong Oranje een Serieuze aandacht wordt gevraagd, en hopelijk sporttechnisch jaarplan beschikbaar zijn. De ondersteuning gekregen, van NOC*NSF/ Innosport, Jong Oranje trainer/coach is gesprekspartner wanneer het gaat om bijvoorbeeld oogfuncties: en vraagbaak voor de waarnemingskwaliteit, links rechts rayontrainers. symmetrie/asymmetrie , concentratietijd/ Opleiden van Een talentvolgsysteem persoonlijke concentratiecurve, reactietijd, moet bij rayontrainers persoon-lijke oog-hand coördinatie, operationeel zijn, en naar niveau technieken van kijken en het materiaal en worden vervolgd naar van de boog: gewicht, zijwindgevoeligheid is medebepalend Jong Oranje en andere (aerodynamica). voor het kernploegleden. Het is een uitstekend toekomstperspectief Toelichting 4k: Kernploegovereenkomst. hulpmiddel om een De sporter/ster gaat een overeenkomst longitu-dinaal beeld te van de voor bepaalde tijd aan om lid te zijn krijgen van de sporter. van een kernploeg. Bij het aangaan Daarnaast is het een uitstekend logboek voor van een overeenkomst accepteren sporter/ster training en wedstrijden, en dat voor vele jaren. en NHB de daarin genoemde verplichtingen. Een A-status of B-status verstrekt door NOC*NSF, Toelichting 4h: Sporttechnische programmering. leidt niet vanzelfsprekend tot lidmaat-schap van Door het formuleren van doelstellingen,het een kernploeg. Om lid te worden van een kernploeg hebben van doelen, is planning mogelijk en moeten sporter/ster en NHB de overeenkomst noodzakelijk. Dit is een primaire taak van de ondertekend hebben. coach. Iedere kernploeg heeft de beschikking over een fysieke jaarplanning, de macrocyclus. Parallel Toelichting 4l: Opleidingen. aan de fysieke jaarplanning is en er een logistieke Het opleiden van trainers, coaches naar niveau 3 jaarplanning van reizen en verblijven. en niveau 4 vraagt alle aandacht (zie ook ambitie sterke vereniging). Het is medebepalend voor een Toelichting 4i: Materiaal en kleding. goed toekomstperspectief van de handboogsport De basisbehoeften (pakken, pijlen) op het in Nederland, zeker ook in de prestatiesport. In handboogcentrum op Papendal zijn groot. Daarnaast het opleidingstraject dient ook goede aandacht zijn onontbeerlijk hulpmiddelen nodig om snelle gegeven te worden aan begeleiding mindervaliden. feedback te kunnen geven. Camera’s bevestigd voor Binnen het takenpakket van de professionele de pakken om de inslagen te registreren en direct trainers/coaches wordt ruimte gemaakt , en door te geven naar de bijbehorende schermen nemen ze zelf ook initiatief, voor het verbeteren op de plaats waar de sporters zich bevinden. Een en actualiseren van kennis en kunde. Dit is een tweede opnamemogelijkheid en daarna verlate primaire verantwoordelijkheid van professionele videobeelden van houding en beweging van de begeleiders. sporter zijn geen luxe. Rayon- en regiotrainers zullen actief worden benaderd en uitgenodigd om op gunstige voorwaarden scholing en bijscholing te ontvangen.

trainers en coaches

3 4

sport

31

Samen, Sterk, Groei 2016.


Daarmee blijft wel hun verrantwoordelijkheid naar inschatting van de mogelijkheden op dat terrein, eigen deskundigheid. naar aanleiding van een gedegen traject (met een professioneel sponsorwervingbureau) dat in Toelichting 4m: Atletencommissie. 2012 afgerond is. Wel participeert de NHB in een In 2011 is er begonnen met de oprichting van een project waarbij marketingrechten van de NHB zijn Atletencommissie. Het is de wens van de NHB, dat ingebracht om mee te delen in eventuele extra de oprichting en formele positie binnen de NHB Lotto-opbrengsten in de toekomst. voor 2013 door de atleten gerealiseerd kan worden. Toelichting 4n: Procedures van besluitvorming NHB Topsport. Besluiten die er toe doen, zijn die, welke de belangen van sporters en begeleiders betreffen. Het gaat dan om algemene, rechtspositionele, individuele persoonlijke belangen en individuele belangen van de sporter/sportster en/of sportbelangen van de groep/kernploeg. De Technisch Directeur Topsport heeft volledig mandaat van het bondsbestuur in besluitvorming en uitvoering. Hij heeft verantwoording af te leggen voor alles de NHB Topsport betreffende, aan het bondsbestuur. De Algemeen Directeur kan alleen op instructie van het Hoofdbestuur de Technisch Directeur corrigeren. De Technisch Directeur zal voor de besluiten die bovengenoemd zijn, en genomen gaan worden, de betreffende persoon/groep horen, en in de eerste plaats de betreffende coach. De Technisch Directeur kan door de vertegenwoordiger van de Atletencommissie ongevraagd geadviseerd en/of bevraagd worden. Bij het formaliseren van Interne Selectie Reglementen zal het concept door de Technisch Directeur de Atletencommissie worden voorgelegd. Toelichting 4o: Financiering Er is een apart Investeringsplan Topsport 2016 van de NHB. Daarin is een complete begroting ten behoeve van de subsidieaanvraag opgenomen. De financiering van de NHB Topsport is grotendeels extern (subsidie NOC*NSF). Verplichtend is dat de NHB minimaal 30 % van de kosten voor haar rekening neemt. Voor extra uitgaven de Topsport betreffend, zal intensief gekeken moeten worden welke andere externe (partners, sponsors, suppliers) mogelijkheden er zijn. De NHB maakt een lage

6.2. Activiteiten ambitieuze topsport (willekeurige volgorde en gefaseerd over 4 jaren) : • Faciliteren van en voor rayonjeugdselecties. • Scholen van rayontrainers en begeleiders. • Alle Jong Oranje leden en enige kernploegleden Compound entree geven naar het CTO facilitair bedrijf. • Jong Oranje coach meer beschikbaar krijgen voor begeleiding Jong Oranje. • Kernploegtrainers en coaches opleiden naar niveau 4. • Mentale training uitgebreider beschikbaar stellen aan sporters en mediatraining aanbieden aan representatieve coaches en sporters. • Accommodatie verbeteren en faciliteren van coaches met betrekking tot ondersteu-nende technologie. • Implementeren van een talentvolgsysteem. • Innovatieve thema’s worden vanuit NHB Topsport bij NOC*NSF en InnoSport ingebracht. • Faseren in 4 stappen (jaren) van dit NHB Topsport meerjaren ondernemingsplan. • Werven van een partner/sponsor, die naast energie voor de te geven aandacht, ook ‘vrij’ te besteden budget beschikbaar stelt voor de NHB Topsport ambitie. • Opleidingen NHB adequaat inzetten op de punten b en e. Kernploegcoaches betrekken bij Opleidingen NHB. • Rayons regie (leren) geven bij talentontwikkeling bij verenigingen, regio’s en rayons.

32

Samen, Sterk, Groei 2016.


7. Meerjaren begroting 2013-2016 De Bondsraad van 17 november 2012 is accoord met de inhoud van het Meerjarenplan “Samen, Sterk, Groei, 2016�. Daar de subsidietoekenningen nog niet bekend waren medio november 2012 zal de Bondsraad van voorjaar 2013 besluiten over de Meerjarenbegroting 2013-2016.

33

Samen, Sterk, Groei 2016.


Bijlagen Bijlage 1: SWOT

Sterktes • Basisorganisatie op orde (basis processen, structuur, communicatie-lijnen en solide financiële basis) • Olympische sport • Sport met een grote historie • Topsport (prestaties door zeer jonge senioren op wereldniveau) en talent-ontwikkeling (CTO traject en talent-volle groep) • Goede (internationale) competitie participatie • De handboogsport is voor iedereen toegankelijk • Gemotiveerde en betrokken mede-werkers en vrijwilligers

Zwaktes • De kwantiteit en kwaliteit van de professionele organisatie en vrijwilligersorganisatie is kwetsbaar • Trage besluitvorming • Onvoldoende focus binnen de organisatie • Interne en externe communicatie • De handboogsport is geen ‘kijksport’ • Beleidskracht en -implementatie • Kritische omvang van deel van de verenigingen • Ongebonden leden en bonden • Afname van de competitieparticipatie met 5-7% per jaar • Doorgroei en continuïteit topsport • Verbinding/doorgroei breedtesport/ topsport • Beperkte middelen topsport

Kansen • Nieuwe sportagenda biedt kansen voor organisatieontwikkeling, sport-participatie en topsport. • Imago en financiële mogelijkheden voor Aangepast Sporten • Talentvolle groep jonge topsporters • Grotere inzet professioneel kader • Vergrijzing • Samenwerken met gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs • Individualisering • Alternatieve handboogbonden

Bedreigingen • Aangescherpte subsidievoorwaarden topsport (Lotto subsidie) • Wereldconcurrentie topsport • Onvoldoende beleidskracht bij verenigingen en op rayon niveau • Daling ledenaantal • Concurrentie vrijetijdsmarkt • Het ongeorganiseerd beoefenen van de Handboogsport. • Alternatieve handboogbonden

35

Samen, Sterk, Groei 2016.


Bijlage 2: NOC*NSF Top 10 beleid

landencriterium om erkend te worden. Voor de disciplines handboogsport, is dat 55 landen bij de heren en 38 bij de dames minimaal deelnemen aan NOC*NSF heeft met haar leden in februari 2012 de WK’s. Het wordt voor 4 jaren vastgesteld en er is besloten voor Topsport te focussen op Top 10 geen tussentijdse erkenning. ambitie. Uitgangspunten daarbij zijn : • De mate van mondialisering van de sport/ Stap 2: Focussen. sportdiscipline (stap 1.) Erkenning leidt niet automatisch tot financiering. • Topsport is een vak, dat professioneel en Een programma moet altijd voldoen aan : fulltime beoefend wordt (stap 2.) • Een minimale omvang – fulltime of parttime • Prestaties worden beloond (stap 2.) • Presteren • Topsport vraagt commitment en kwaliteit van • Commitment van de NHB de Bond (stap 2.) • Financiering van een programma is geen recht, Alle erkende programma’s voor 4 jaren, ingedeeld maar een gunst (stap 3.) in 5 groepen, benoemd en genummerd 1 t/m 5, ingedeeld: Stap 1: Erkennen. • Podiumprogramma’s Topsportprogramma’s kunnen erkend worden • Potential programma’s als Topsport of als internationale wedstrijdsport. • Talentenprogramma’s Olympische – en Paralympische –programma’s • Parttime programma’s worden steeds erkend als Topsport. Voor alle • Internationale wedstrijdprogramma’s niet-Olympische sportprogramma’s geldt het

36

Samen, Sterk, Groei 2016.


Sub A.: Als Topsport erkende programma’s komen in groep 1, 2 en 3 als ze voldoen aan alle volgende 7 criteria van ‘TOP – 10 ambitie’: • Omvang programma minimaal 250 dagen • Reële kans op podiumplaatsen • NHB financiert ongeveer 30% • Programma staat onder centrale regie van NHB • Er is een Technisch Directeur met mandaat • Programma wordt ‘aangestuurd’ door fulltime coach • Fulltime talentontwikkelingsprogramma in CTO setting, of in een centrale structuur onder regie van de NHB

Programma 5: Anders dan voorgaande 4 programma’s wordt dit niet meer geduid ‘Topsport’, maar internationale wedstrijdsport. Het programma heeft een omvang van minimaal 125 dagen. Deze niet Olympische disciplines hebben op de W.K.’s voor dames een 24, en voor de heren 55 deelnemende landen. Programma’s, die niet binnen de hiervoor genoemde normen zijn in te schalen, komen niet meer voor financiering in aanmerking. De afbouwregeling in die gevallen is voor 2013 50% van wat in 2012 is toegekend, voor 2014 zal dat 25% zijn en daarna niet meer.

Programma 1: fulltime en continu podiumplaatsen op E.K.’s, W.K.’s en O.S./P.S. Succesvol op korte, Sub B. : middellange en lange termijn. Bij meting van de prestaties geldt : • Meetperiode maximaal 8 jaren, peildatum 31 Programma 2: fulltime programma’s en reële kans december 2011. binnen 4 jaren op podiumplaatsen W.K.’s en O.S./ • Meten op basis van de 4 laatst gehouden P.S. evenementen: O.S., P.S. en WK’s • Bij Olympische disciplines tellen alleen Programma 3: fulltime talentenprogramma’s Olympische medailleonderdelen mee die binnen acht jaren een reële kans hebben op • Bij individuele sporten tellen teamprestaties podiumplaatsen op W.K.’s en O.S./P.S. Doel is alleen mee als dat medailleonderdeel op het om binnen 4 jaren vanuit en kwalitatief sterk Olympische/Paralympische programma staat. programma de stap te maken naar de top 8 seniorenprogramma. Sub C.: Als topsport erkende programma’s niet voldoen aan De NHB co-financiert minimaal 30% van de de genoemde 7 ‘Top 10’ criteria en de programma’s totale kosten van de topsportprogramma’s uit leveren geen bijdrage aan de collectieve ‘Top eigen middelen (ledenbijdragen, contributies en 10” ambitie, dan komen ze in respectievelijk sponsorgelden). programma 4 en 5. Daarbij moet worden voldaan aan : • Omvang programma minimaal 125 dagen • Sporters in programma presteren op WK’s en O.S./P.S. subtop • NHB draagt ongeveer 30% van financiën bij. Programma 4: Deze hebben een omvang van minimaal 125 dagen. Het is Olympisch/ Paralympisch of voldoet aan het landencriterium, maar kan niet voldoen aan een of meerdere van de 7 criteria. Dat betekent, dat de komende 4 jaren van parttime naar een fulltime programma moet/kan worden doorontwikkeld. En wel aan de 7 criteria kan worden voldaan.

37

Samen, Sterk, Groei 2016.


Stap 3: Financieren.

Pathway financiering Talentontwikkeling financiering Financiering individuele medaillekandidaten Extra ondersteuning van Ambition (Olympische en Paralympische programma´s) LOTTO basisfinanciering

Groep 5 Internationale wedstrijdprogramma’s

Groep 4 Parttimaprogramma’s

Groep 3 Talentenprogramma’s

Groep 2 Potential programma’s

Groep 1 Podiumprogramma’s

De financieringsstrategie staat in de onderstaande tabel :

aa

a aaaa aaa aaa

38

Samen, Sterk, Groei 2016.


Meerjaren Beleidsplan 2013-2016  

De plannen en ambities van de Nederlandse Handboog Bond op weg naar de volgende Olympische Spelen in Rio 2016.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you