Page 1

SOL·LICITUD D’INGRÉS A SOCI AL HC PERELLÓ

En

/ Na …………………………………………………………………..………………………………,

amb DNI ……………………, que viu al carrer …………………….…………..........…….., nº………..., pis ……….….. porta ………… del municipi …………………………………………..….. CP ………………………… província …………………………………….. SOL·LICITO: Ser admès com a SOCI del ple Dret del Handbol Club Perelló, acceptant gaudir i respectar dels Drets i Deures que determinen els Estatuts de la Societat i la Normativa Interna del HC Perelló, així com els acords de les Assemblees Generals de Socis. El Perelló, …………… d……………………………….. del ……………….

(signatura)

SR/SRA PRESIDENT/A DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HC PERELLÓ En reunió de Junta Directiva del dia ………….d……………………del………….., s’acorda ADMETRE / NO ADMETRE la present sol·licitud de soci.

El/La secretari/a

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT DE QUOTES En/Na

…………………………………………………………………………….......................………

amb DNI ………………………………, AUTORITZO el pagament anual de la quota que estableixi

el

HC

Perelló

amb

càrrec

compte

de

l’Entitat

Caixa

o

Banc

……………………………….., Oficina nº ……………. de…………………………i número següent: ……….......….. - ……….....……. - ……....…. - ……………………….......………………..

El Perelló, ……………d……………………………… del …………………

(signatura) Club inscrit amb el número 06536 del Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Hc perelló sol licitud ingrés a soci  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you